Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1880


Datum: 01 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op 5 november 1879 voor de te Rotterdam residerende notaris P.J.W. van den Berg gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Arnoldus Nolet, fabrikant, wonende te Rotterdam en Franciscus Antonius Phillippus Cornelis Hubertus de Kuyper, fabrikant, wonende te Kralingen, overeengekomen om de te Schoonderloo, gemeente Delfshaven, tussen hen beiden bestaande vennootschap onder de firma van Christie, Nolet & De Kuyper met de 1e november 1879 te ontbinden, zodat die firma niet meer zal worden gebezigd dan uitsluitend tot het liquideren van nog openstaande zaken, waarvoor de firma nog door de beide ondergetekenden zal worden getekend, met de bijvoeging van de woorden in liquidatie.
Delfshaven, de 5e november 1879, A. Nolet, F. de Kuyper.
(opm: de scheepswerf en machinefabriek van deze in liquidatie zijnde firma werden voortgezet als Maatschappij De Maas)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Jaarverslag van de Nederlandse scheepvaart.
De slechte uitkomsten van de vrachtvaart in 1878 deden algemeen de hoop ontstaan, dat 1879 weer wat beters zou opleveren, maar evenals in meest alle andere takken van handelsbedrijf, werd die schone hoop niet alleen niet vervuld, maar zelfs geheel te schande gemaakt. Slechter jaar voor de scheepvaart heeft er zeker nooit bestaan dan de nu gesloten jaarkring.
De algemene oorzaken van die hoogst treurige uitkomsten, zijn dezelfde die de gehele wereldhandel zo onbevredigend hebben gemaakt, waarbij nog komt de overmatige uitbreiding van het transportwezen ter zee, voornamelijk wat betreft stoomschepen.
De opening van het Suez-kanaal in 1869, blijft nog altijd de hoofdaanleiding tot de tegenwoordige toestand. De toenmaals bestaande grote zeil- en kleine stoomvaart was volkomen voldoende en zelfs meer dan voldoende voor het handelsverkeer van die dagen. Door de eigenaardigheid van het Suez-kanaal was niet veel van de bestaande stoomvloot bruikbaar en van de zeilvloot niets hoegenaamd. Tot die kennis gekomen, togen alle naties in Europa en wel voornamelijk Engeland aan het werk, om met alle spoed een nieuwe stoomvloot te scheppen, die met vrucht van de zozeer verkorte gemeenschap met Indië, China en Australië gebruik maken kon en zo ontstonden er twee grote vloten naast elkaar: de oude zeil- en stoomvloot, overwegend door haar aantal; de nieuwe stoomvloot overwegend door de enorme grootte van haar schepen, gepaard aan onbekende vlugheid van beweging, maar meer nog door de oneindig zuiniger exploitatie van de stoomschepen zelve. Het kolenverbruik werd herleid tot beneden de helft, soms tot eenderde van vroeger.
Hield de handel gelijke tred met de uitbreiding van het transportwezen ter zee? Verre van dien. Het Suez-kanaal schiep zeer weinig nieuwe handel, maar verlegde alleen de reisroute. De begoocheling, een korte wijl ontstaan door de heropening van de oude weg van de farao's, begon dan ook allengs te wijken. Want al spoedig deden zich kentekenen voor van lastige concurrentie in vrachtprijzen en zonder uitzondering ten goede, gingen voortdurend de vrachtprijzen steeds achteruit, totdat ze tenslotte, en vooral in het nu afgelopen jaar, in de meeste gevallen gedaald zijn tot verre, zeer verre van hetgeen nodig was om de exploitatie te dekken. Fortuinen gingen overal, ook in Nederland, in de zeevaart teloor, zelfs zó, dat vele rederijen, totaal ontmoedigd, zich van hun vaak kostbare schepen tot spotprijzen ontdeden. Daarbij ging het verkopen in de meeste gevallen nog slepend en moeilijk en vorderde een enkele verkoop, zelfs tot ongelooflijk lage prijs, soms nog maanden tijds.
Cijfers van vrachtprijzen, vergeleken met hetgeen de bedrijfskosten van zeil- en stoomschepen bedragen, konden wij in grote menigte geven, maar voor zulk een uitgebreide stof is geen plaats in een beknopt jaarverslag. De mannen van het vak behoeven die cijfers trouwens niet. Ze hebben allen in hun rekening ondervonden, hoeveel er in de bevaren vrachten te kort kwam op het bedrijf van hun schepen.
Onze stoomvloot op Indië hield moedig het hoofd boven water en een ernstige aanzeiling en één totaal verlies van een prachtig schip uitgezonderd, werden de beide diensten op de aangekondigde vertrekdagen geregeld volgehouden. Ere aan de moedige directies, die tegen zulke slechte vrachtresultaten in, met onverflauwde ijver de slechte tijden trachtten te doorworstelen. Hun behoort de toekomst.
De Oost-Indische zeilvloot heeft ontzettend geleden. Vrachtencijfers in Indië, die gedurende twee Java-campagnes achtereen in sommige gevallen gedaald waren tot de schrikwekkende laagte van NLG 10 en NLG 15 per last, terwijl dooreen NLG 70 per last nodig is om even te kunnen bestaan, hebben die zeilvloot naar veler mening voor altijd bedorven. Welke Nederlandse reder zal voortaan de moed weer hebben om zijn kapitaal aan de zee toe te vertrouwen? Want de treurige omstandigheden hebben voorheen ongekende praktijken doen geboren worden, waarbij altijd de arme reders de dupe werden. Zo ontwikkelde zich verder een heilloos combinatiestelsel van personen, die zelf geen penning op zee wagen, om de uitgaande vrachten naar Indië op alle mogelijke wijze te drukken en daardoor de reders tegen elkaar op te zetten. Zo ontstond er, naar men ons verzekert, een streven om bij de slechte vrachtprijzen, ook nog een slechte lading, soms nog wel onder onware benamingen, en tegen vervalste tarieven te geven. In Indië werd van een zijde, van welke men beter zou verwacht hebben, al het mogelijke gedaan om de ellendige vrachtprijzen voor gouvernementsproducten nog zoveel mogelijk te helpen drukken. Voorstellen om die producten, eigendom van de Staat der Nederlanden, voortaan ook met vreemde schepen te kunnen verzenden, wanneer hun vrachten lager zijn dan die van de Nederlandse schepen, zijn voor het ogenblik wel geketst, maar het zijn toch zorgelijke tekenen der tijden, waarvan de noodzakelijke gevolgen deze zullen zijn, dat onze voormaals zo schone Oost-Indische zeilvloot, die thans nagenoeg in de staat van een skelet verkeert, weinig of geen toekomst heeft.
De vrachtvaart op onze West-Indische koloniën, meer bepaald op Suriname, was iets levendiger dan de laatste jaren. Voor een aantal schepen van klein charter was daarin een broodje te verdienen. De concurrentie tussen de zeer enkele cargadoors, die zich met die vaart bezig houden, bedierf echter de uitgaande stukgoed-vrachten in die mate, dat ballast varen wel zo goed was. Maar de thuisvrachten uit Suriname kunnen de gehele reis niet alleen betalen, dus ook hierin teruggang, meest door eigen schuld van de belanghebbenden. Voor een stoomvaart op zeer bescheiden voet is Suriname nog niet rijp, hoewel de onlangs aangenomen wet op de immigratie (het laatste plechtanker van die wonderschone maar zozeer verwaarloosde kolonie) en de vrij sterk toenemende uitvoer van delfstoffelijk goud, grote opbeuring van Suriname doen verwachten. Die met moed, kapitaal en kennis zich aan de Surinaamse landbouw wil gaan wijden, mits persoonlijk en niet bij vertegenwoordiging door gesalarieerde dienaren, heeft de zekerheid alsnog zijn fortuin te maken. Op Curaçao loont de vrachtvaart niet en is die in groot verval. De slechte betaling van de inkomende vracht op dat eiland, waar valse frankstukken bijvoorbeeld voor halve guldens Hollandse courant geslikt moeten worden, zomede de waardeloze artikelen van uitvoer aldaar, maken de vaart op dat eiland tot iets wanhopigs.
De vaart op de Middellandse Zee is geheel in handen van de stoomboten, die dit jaar daar zeer slechte zaken maakten, door gebrek aan lading en dodende concurrentie. Een aantal vreemde stoomboten brachten grote ladingen meel, granen, vruchten, enz. in onze staduit de Adriatische Zee, tot vrachtprijzen, waarvan geen zeilschip bestaan kan, en waarmee onze Nederlandse stoomboten op verre na niet kunnen meedingen.
Ook de Zwarte Zee vrachten waren dit jaar zó ontzettend laag, dat de steenkolen er niet aan te verdienen waren. Zeilschepen doen ook in die vaart niet meer mee. Bij wijze van vergelijking dient het merkwaardige feit, dat tijdens de Krimoorlog de vracht alleen van granen uit de Donau havens in Amsterdam geleverd, omstreeks zo hoog was, als nu de prijs van die granen met vracht en assurantie tezamen bedraagt.
De vaart op de Oostzee was dit jaar in elk opzicht slecht en de vrachten dekten de kosten in verreweg de meeste gevallen niet. De stoomboten leden ook daar aan gebrek aan lading en door mededinging aan jammerlijke vrachten. Zeilschepen komen in de Oostzee slechts in zeer enkele gevallen nog in aanmerking voor andere goederen dan hout. Voor hen blijft niets anders dan de houtvaart over en deze vaart heeft zich in 1879 ook gekenmerkt door vrachtprijzen, die niemand vroeger voor mogelijk zou hebben gehouden. Verscheidene van onze Nederlandse reders en onder hen die het scherpst kunnen rekenen, hebben hun houtschepen voor het gehele jaar opgelegd. Ook dat is bitter schadelijk en zeer verliesgevend, maar er bleef niets over dan te kiezen uit twee kwaden.
Andere geregelde vaarten hebben wij in Nederland helaas maar weinig. De vaste stoomlijnen op tal van omliggende havens hadden het allen hard te verantwoorden. Een gelukkige uitzondering zou wel eens kunnen zijn de stoomvaart van Rotterdam op Amerika. Die lijn, uitmuntend bestierd, heeft in de latere maanden druk werk gehad, heen en weer, tot lonende prijzen; zij consolideert zich in de achting van het handeldrijvend publiek, niet het minst in Duitsland en kan die lijn voortaan onmogelijk meer worden gemist.
Zal de statistiek, kort na nieuwjaar te verwachten, ons leren hoe zeer onze voormaals zo schone Oost-Indische vloot aan gedaante, kracht en getalsterkte heeft verloren, met onze kleine zeilschepen is het nog veel erger gesteld en zijn deze tot het laatste toe ten ondergang gedoemd. Ook 1879 was voor die klasse van schepen een volslagen noodlottig jaar. Die kleine vloot versmelt dan ook als sneeuw voor de zon en over zeer enkele jaren zijn ze er allen voorgoed geweest. De stoomvaart verzwolg ze. Die nog leven zijn er bedroefd aan toe en de eigenaars van de meesten wensen ze allen al aan een goed einde. Ontzaglijk is de geldswaarde, die in de laatste reeks van jaren in de kleine zeilvloot is verloren.
Na zovele sombere feiten, is het een lichtpunt toch nog te kunnen wijzen op een algemene verbetering van vrachtprijzen in de laatste tien weken. De mislukking van de graanoogsten in Europa maakte een plotseling beroep op de voorraden nodig, die in de Verenigde Staten massaal opgehoopt lagen. De torpedogeest van de Yankees ontplofte! De zeer veel verhoogde waarde van hun graan doet stromen goud naar hun Amerika vloeien, doet hen opeens alles in rooskleur zien. De Amerikanen van de Unie traden, bij wijze van handelsruiling, overal tegelijk op als de grootste kopers van alle artikelen, vooral de stapel artikelen van niet Amerikaanse oorsprong. En daaruit ontstond eensklaps zonder overgang, een wonderlijke verhoging van meest alle handelsartikelen en als weeromstuit, ook van scheepsvrachten, die inderdaad in de allerlaatste tijd een geduchte sprong voorwaarts hebben gedaan en dan ook enkelen, die er gebruik van konden maken, bevoordeelden.
De grote vraag is evenwel: "Zal die plotseling veranderde toestand het uithouden, of is het een bubble". De meningen zijn verdeeld. Velen geloven, en dat is de meerderheid, dat beterschap voorgoed is ingetreden. Na de ontzenuwende lethargie van de laatste jaren, was een plotselinge omkering ten goede wel te wachten. Wij willen het hartelijk hopen dat deze beschouwing de juiste zal blijken te zijn. Maar de minderheid evenwel heeft geen vertrouwen in die plotselinge sprong uit alle kwaad in alles goed. Zij vertrouwt de oorzaken van die onvoorbereide overgang nog weinig. Zeker is het dat er zich uitermate moeilijke vraagstukken op handelsgebied voordoen, geboren uit de grote onzekerheid, waarin vele algemeen Europese belangen, zo nationale als internationale, bij alle volken verkeren. En even zeker is het, dat een terugval tot de volgende levenloosheid en moedeloosheid meer kwaad stichten zou, dan het Amerikaanse vleugje goeds heeft gedaan. Maar wij, wij willen bij het einde van dit jaarverslag de hoop, die in de doos van Pandora op de bodem bleef liggen, liefst niet over het hoofd zien en de vrome wens uitspreken, dat het aanvankelijke, zij het ook niet geheel verklaarbare verschijnsel van beterschap in handel en scheepvaart zich moge bestendigen en zonder rukken of schokken toenemen moge in kracht en in vernieuwde bloei. Het wordt hoog tijd dat het beter worde!

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 9 december 1879. Het Nederlandse schip ’s-GRAVENHAGE, kapt. W. Alberts, van Middelburg met kolen naar Batavia, is 25 november, naar men zegt zwaar lek, alhier binnengelopen. De gezagvoerder rapporteerde, dat hij, op 17 november bevonden hebbende dat het schip van 3 tot 6 duim water per uur maakte en er 2½ voet water in het ruim stond, genoodzaakt was hier binnen te lopen. Op de 25e daaraanvolgende heeft een onderzoek plaats gehad en is bevonden dat het schip stil liggend slechts ¼ duim per uur maakte. De kapitein heeft per telegram instructies gevraagd. Het schip maakt thans niet meer dan 3 duimen water per dag.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 december 1879. Het Nederlandse schip (opm: kof) ELISABETH HENDERIKA, kapt. J.F. Hegeman, van Havre naar Bilbao, is volgens particulier telegram bij Penzance gekenterd. Volgens de ‘Shipping and Mercantile Gazette’ is het schip met ledige wijnvaten beladen en bij Poljew Cove (opm: Poldhu Cove, pos: 50º02’ NB 05º16’ WL), Mullion, gestrand. Drie man waren gered, doch de kapitein wilde het schip niet verlaten.
Poldhu Cove, Mullion
Coll: Google Earth, Rogers 3158

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 30 december 1879. Het bij Mullion gestrande Nederlandse schip ELISABETH HENDERIKA, kapt. Hegeman, van Havre naar Bilbao is met de vloed hoog op het strand gedreven. De kapitein is ook gered. Het schip is afgetuigd en zal zo als het daar zit, met de lading publiek worden verkocht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 27 december. De Nederlandse bark FRIESLAND is nagezien en zal de lading moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Zee-Assurantie. Ondergetekenden maken aan belangstellenden bekend, dat zij onder hun directie met primo januari 1880 een nieuw Compact oprichten, ter verwaarborging van zeeschepen tegen totaal verlies en stranding. Het Compact zal zijn gevestigd te Veendam en Wildervank en onder toezicht staan van vijf commissarissen, met name: Fkt. Wilkens, Carel ten Horn en D.B. Bosscher te Veendam. A. Veenhoven Hz. en M.J. Meihuizen te Wildervank. De statuten zijn binnenkort verkrijgbaar bij de ondergetekenden, bij wie dagelijks inlichtingen verkregen kunnen worden.
Wildervank, 30 december 1879, L.B. Brongers en M. Veenhoven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van Mr. P.L. de Gavere werd gisteren avond publiek te koop gepresenteerd een half aandeel in een trekschuit, varende van Groningen op Uithuizen, Ulrum, Warffum en Usquert, vice versa, met 1/8e aandeel in de barge en stoomboten genaamd PRINS HENDRIK, VEREENIGING en BURGEMEESTER VAN UITHUIZEN, varende als voren, alsmede naar Zoutkamp vice versa. Verkocht voor NLG 4.050.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 30 december. Het Nederlandse schip MAASSLUIS, onlangs verkocht aan een Nederlandse rederij, is thans genaamd L.R. KOOLEMANS BEIJNEN en zal varen onder directie van de heer J.C. Schout te Breukelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 december. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip NEERLANDS VLAG, kapt. Hoekstra, vóór de 10e december van North Shields te Atchin aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 28 december. Het schip MARIA HINRICHS, kapt. Kwint, van Skutskår naar Groningen, is gisteren hier binnengelopen uit hoofde het vele ijs, dat men verwacht in de bestemmingshaven.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 december. Hedenmorgen is door de sleepboot STAD AMSTERDAM in het Marsdiep drijvende gevonden een wrak, zijnde het onderste gedeelte van het in de Zuidergronden gestrande schip BLACK PRINCE; het is met behulp van vletterlieden alhier binnengesleept.
Nieuwediep, 31 december. Alhier worden vaten petroleum aangebracht, die langs de kust zijn opgevist.


Datum: 02 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 29 november. De 16e november had te Soerabaija aan de Oedjong een feestelijkheid plaats bij het aanbrengen van de laatste plaat van het nieuwe ijzeren droogdok. Het gouvernement had voor die gelegenheid geld beschikbaar gesteld voor het geven van een sedekah aan de Javaanse werklieden bij het dok werkzaam. Dat ijverig en met succes gewerkt is, blijkt hieruit, dat de eerste lading de 10e jl. arriveerde, de eerste plaat de 14e d.a.v. werd gelegd en het gehele dok, wegende 2800 ton, nu reeds in elkander is gezet en ongeveer voor een derde is afgeklonken. Het ijzeren droogdok is bestemd om te Onrust dienst te doen, hoofdzakelijk met het oog op de pantserschepen KONING DER NEDERLANDEN en PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Christiaan Ament en Albertus Vinke, makelaars, zullen maandag 12 januari 1880, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal de Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, aan de meestbiedende of hoogst mijnende, presenteren te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd DELFT, laatst gevoerd door kapitein W.J. van der Meer, volgens Nederlands meetbrief lang 42.52 meters; wijd 10.48 meters; hol 6.12 meters en alzo gemeten op 1895,64 kub. meter of 668,15 ton netto, en verder met alle rondhouten, opstaand tuig en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen, als breder bij de inventaris omschreven. Het voorzegde barkschip ligt in de binnenhaven te Nieuwediep.
Nadere informaties begerende spreke men met bovengenoemde makelaars of met de cargadoors Vinke & Co., te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 december. Het schip ALEX. McKENZIE, kapt. Homeward, van New York naar Antwerpen, bij de Wielingen vastgeraakt, is totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tönsberg, 31 december. (per telegraaf). Het Nederlandse schip WEEKE HARHUIS, kapt. H.R. Zoutman, van Memel naar Newcastle, is alhier lek en met meer andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 november. Vrachten. Gedurende de laatste tijd bleef onze markt vast, de afdoeningen zijn gering wegens de weinige disponibele schepen. Er blijft nog veel product ter verscheep over, doch exporteurs schijnen in hun eerste behoeften te hebben voorzien, en verscheidene door hun vooruit bevrachte schepen verwachtende, zijn zij in de laatste dagen een weinig teruggetrokken. Naar Nederland werd door de Factorij NLG 65 à 62½ voor gouvernements koffie betaald, maar is op het ogenblik uit de markt.
Naar Het Kanaal werd GBP 3.7.6 bedongen. De vraag is minder. Naar Amerika werd weer tot GBP 2.15/- ruimte voor suiker opgenomen. Naar Australië blijft vraag bestaan, doch zonder afdoeningen. Stoomschepen kunnen overvloedig lading bekomen tot NLG 80 voor koffie en thee, NLG 75 voor rijst.
De laatste afdoeningen zijn; naar Nederland: de Nederlandse schepen ANTOINETTE NLG 65 vol koffie van Samarang; TELANAK NLG 62,50 vol koffie van de Noordkust naar Amsterdam; naar Het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MAIBIT, MINA, ELISABETH, KANAGAWA, SALATIGA, ADMIRAAL DE RUYTER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 januari. De rammonitor HAAI is heden in dienst gesteld, zijnde met het bevel belast de luitenant ter zee 1e klasse J.A. Waldeck. De bestemming van deze bodem is, zoals reeds gemeld werd, op de rivieren behulpzaam te zijn bij de opruiming van ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomschepen. Mr. J.H. van Roijen, notaris te Zwolle, zal op dinsdag 10 februari 1880, des middags om 12 uur, in het Odeon te Zwolle, doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder uur en plaats, publiek verkopen:
- Een extra ordinair sterk gebouwd en snelvarend ijzeren schroefstoomschip, genaamd COMMISSARIS DES KONINGS BARON NAHUIJS, voorzien van uitmuntende machine van 24 paardenkracht, volgens meetbrief lang 33,51 meter, wijd 4,10 meter, hol 2,03 meter, en alzo geijkt op een belastbare inhoud van 110 ton.
- Een extra ordinair sterk gebouwd en snelvarend ijzeren schroefstoomschip genaamd BURGEMEESTER VAN NAHUIJS, voorzien van uitmuntende machine van 24 paardenkracht, volgens meetbrief lang 33,31 meter, wijd 4,03 meter, hol 2,04 meter, en alzo geijkt op een belastbare inhoud van 107 ton.
- Voor afbraak, een houten steiger, aan de Nieuwe Haven te Zwolle.
Voornoemde schroefstoomschepen met de derzelver machines zijn vervaardigd in het jaar 1870 aan de fabriek De Atlas; zij zijn ingericht tot het vervoer van passagiers, goederen en vee en worden verkocht met complete inventarissen, zoals aan boord aanwezig en breder bij biljetten omschreven. De boten liggen aan de Nieuwe Haven te Zwolle en zijn vanaf 30 januari aanstaande te bezien iedere maandag en dinsdag.
Nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris, alwaar de conditiën ter inzage liggen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 31 december. Het Marsdiep drijft vol vaten petroleum; men vermoedt, dat een schip verongelukt is. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij.
Aan aandeelhouders wordt kennis gegeven, dat in een Algemene Vergadering in Europa, is besloten over het eerste halfjaar 1879 een interim dividend uit te keren van zes procent. Voor de uitbetaling tegen kwitantie in duplo zal worden gevaceerd te Batavia ten kantore der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij en te Samarang en Soerabaija bij haar Agenten van af 2 tot en met 31 januari 1880.
Aan ieder aandeelhouder zal worden toegezonden een opgave van het bedrag, ZEd. als dividend competerende.
De Hoofd Agent en Vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, J.A. Schrader.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 januari. Heden is de stoomboot VICE-PRESIDENT PRINS, kapt. Wessels, met het kleine bootje BATAVIA naar Straat Banka vertrokken om het Amerikaanse schip, hetwelk daar vastzit, te lossen en af te slepen. (opm: zie JB 150180)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 januari. De GENERAAL PEL, die bij Analaboe malheur gekregen heeft, wordt door de BROMO naar Singapore gesleept.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

West Cowes, 6 november. Het Nederlands oorlogsstoomschip ATJEH, van Nieuwediep naar Batavia, hier aangekomen om een stoombarkas aan boord te nemen, heeft bij het onderzeilgaan een anker en 60 vaam ketting verloren en is teruggekeerd om hetzelve op te vissen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. For sale. The British ship ROYAL TAR presently lying in the roads of Sourabaya 717 tons register, built at Quebec 1864, thoroughly repaired December 1876.
For further particulars to apply on board or at the office of the undersigned.
Fraser, Eaton & Co.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt Berkelbach van den Sprenkel, van Batavia naar Amsterdam, vertrok van Marseille niet zoals gemeld de 30e maar de 29e december.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 31 december. Tot heden zijn langs de kust en op de rede opgevist 51 vaten petroleum, die men, doordien dezelve veel geleden hebben, vermoedt afkomstig te zijn van het op Goodwin Sands, verbrijzelde schip LEDA, en door de W. stormen en zware vloedgetijen naar deze kust te zijn gedreven.


Datum: 03 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 1 januari. Het Nederlandse schip EMMA, kapt. Wiebenga, bij Dungeness in aanvaring geweest met het Franse schip JEUNE NARCISSE, heeft daarbij schade bekomen aan de vaste reling, boegspriet en het tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 januari. Volgens particulier bericht is het schip ST. NICHOLAS, kapt. Whitney, met petroleum van New York naar Rotterdam, in de afgelopen nacht vier palen bezuiden Zandvoort gestrand. De equipage, bestaande uit 16 man, is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noordwijk aan Zee, 2 januari. Heden nacht kwam alhier een bode te paard, die uit naam van de burgemeester van Zandvoort gezonden was, om assistentie te verzoeken, daar de reddingboot van Zandvoort met een twaalftal manschappen bij de redding van schipbreukelingen omgeslagen zou zijn. In weinige ogenblikken was onze reddingsboot, vuurpijltoestel enz. op het strand aanwezig, en men was reeds tot op een uur afstands de plaats der stranding genaderd, toen er gelukkig weder een bode kwam, die de redding van al de schipbreukelingen meldde, bestaande uit zestien man van de equipage, benevens een vrouw en een kind. Volgens bericht is het schip op de buitenbank blijven zitten en is het een Engelse bark, geladen met petroleum.
Volgens particulier bericht, is het schip de ST. NICHOLAS, kapt. Whitney, van New York naar Rotterdam met petroleum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het Nederlandse schip GRIETJE, kapt. L. de Haan, van Londen te Landscrona aangekomen, heeft volgens particulier bericht in het ijs vast gezeten en was zwaar lek door een sleepboot aldaar binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 januari. In de Vlie-gronden is een schip gestrand, vermoedelijk een driemast schoener. De sleepboot ASSISTENT is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 1 januari. Gisterenavond is het Engelse driemastschip ESTHER ROY, gezagvoerder Roy, op de rede van zijn ankers geslagen en bewesten de nieuwe haven gestrand. Het is door sleepboten afgesleept en in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 1 januari. De Nederlandse bark EMMA, kapt. J.C. Wiebenga, van Batavia, laatst van Falmouth, naar Rotterdam, is hier met schade aan de vaste reling, boegspriet en het tuig aangekomen, na gisteren namiddag ten 3½ ure bij Dungeness in aanvaring te zijn geweest met het Franse schoenerschip JEUNE NARCISSE, van Bordeaux naar Abbeville bestemd. De schoener is gezonken, doch de equipage gered en aan boord van de EMMA opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. De volgende Nederlandse schepen liggen hier in de haven: JANTINA, ALIDA, HISKELINA en EENDRAGT.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 december. Het schip ALEX. McKENZIE, kapt. Homeward, van New York naar Antwerpen, bij de Wielingen vastgeraakt, is totaal verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een gezinkt schoenerschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal, op dinsdag de 13e januari 1880, des avonds te 6 uur, in het hotel Struve te Sappemeer, à contant, publiek verkopen het Nederlands wel onderhouden gezinkt schoenerschip, genaamd EBENHAESER, groot 150 zeetonnen, oude meting, nieuw gebouwd in 1867 op de werf van wijlen de heer scheepsbouwmeester K. Bakker te Sappemeer, laatst gevoerd geweest door kapt. H.J. Klunder, geclassificeerd bij Bureau Veritas 3.3 G 1.1. tot augustus 1880, thans liggende in de winterhaven te Harburg en te bevragen bij de heer R. Meihuizen te Sappemeer, met grote en kleine boot en complete inventaris en een chronometer.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden 2 januari. De sleepboten HERCULES en SIMSON zijn naar Zandvoort vertrokken, op het bericht dat aldaar een groot schip gestrand is.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 30 december. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. B. van Smeden, van Triëst naar Bordeaux, alhier met schade binnen, is bezig de lading te lossen om verder te worden nagezien.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonsberg, 31 december. Het Nederlandse schip WEEKE HAARHUIS, kapt. H.R. Zoutman, van Memel naar Newcastle, alhier lek binnen, moet vermoedelijk lossen.

Krant:
  BT - Bergens Tidende


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Veiling van een wrak. Op donderdag 8 januari eerstkomend, des morgens te 11 uur, wordt bij de handelslocatie Hægholmen in Herlö Præstegjæld in opdracht van de heer scheepsmakelaar Ellersen als commissionair voor kapitein C. van der Windt, gezagvoerder van het bij Alvöe Selloe in hetzelfde Præstegjæld verloren gegane Nederlandse stoomschip ANNA, een veiling gehouden van het verlaten wrak van dit schip met de bijbehorende lading haring en tevens een gedeelte van de geborgen inventaris. De voorwaarden zijn te verkrijgen bij de veiling en vermeld kan worden dat er voor belangstellenden op de dag van de veiling ’s morgens om 7 uur een stoomschip vertrekt van Bergen’s Tolhuis, Stenbrygge, naar de plaats van de veiling.
Nordhordlands Sorens registratiekantoor, de 3e januari 1880. C. Holm
(opm: vertaald uit het Noors)


Datum: 04 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Het met schade door aanzeiling te Gravesend binnengesleepte barkschip EMMA, kapt. Wiebenga, van Batavia, laatst van Falmouth, wordt herwaarts gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesand, 1 januari. Het Nederlands schip EMMA, kapt. Wiebenga, bij Dungeness in aanvaring geweest met het Franse schip JEUNE NARCISSE, heeft daarbij schade bekomen aan de vaste reling, boegspriet en het tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 3 januari. De sleepboot STAD AMSTERDAM, gisteren ter assistentie naar een in de Vlie-gronden gestrande schip vertrokken, is heden teruggekeerd. Men kon wegens stormweder het schip niet naderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 2 januari. De sleepboten HERCULES en SIMSON zijn onverrichterzake van Zandvoort teruggekomen, daar het schip ST. NICHOLAS hoog op strand zat en in brand stond. Aan blussen viel niet te denken. Van de lading zijn ongeveer 1900 vaten petroleum geborgen.
Hedenavond vertrekt de HERCULES naar Vlieland ter assistentie van het aldaar gestrande schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 3 januari. Gisteren is alhier gestrand de Engelse driemast schoener QUEEN OF MISTLEY, kapt. Biggs, van Laguna, laatst Harwich, met roodhout naar Harburg bestemd. De equipage is met eigen boot aan land gekomen. De bergers hebben bezit van het schip genomen. Lichters met lading zijn alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 december. De Nederlandse schepen STER DER HOOP, kapt. H.G. Ruhaak, en ALCMARIA VICTRIX, kapt. Molema, zijn alhier bevracht, eerstgenoemde naar Rotterdam, laatstgemelde naar Alexandria, Smirna of Salonica.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 januari. Het de 31e december van zijn ankers geslagen en aan de grond geraakte schip ESTHER ROY is bij het afslepen nog in aanvaring geweest met twee ter rede liggende stoomschepen, waardoor het belangrijke schade leed.


Datum: 05 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke Verkoop te Nieuwediep. De makelaar Oudenhoven, geautoriseerd door de heren Van Vliet & Co., cargadoors te Nieuwediep, als gemachtigden van kapt. Tyrell, gevoerd hebbende het Engels barkschip BLACK PRINCE, van New Orleans naar Amsterdam bestemd geweest, doch in de Zuider Haaks gestrand, is van mening op woensdag 7 januari aanstaande, des avonds ten 7 ure, in het lokaal Tivoli te Den Helder, ten overstaan van de deurwaarder Swaving, publiek te verkopen de bijna geheel volledige inventaris van bovenvermeld barkschip, bestaande uit zeilen, ankers, kettingen, trossen, spillen, waterketels, lopend want, boten, koper- en ijzerwerk, en al hetgeen verder daags vóór en op de verkoopdag op en nabij de Scheepstimmerwerf De Hoop aan de Binnenhaven te Nieuwediep te bezichtigen zal zijn.
Informatiën te bekomen bij de heren Van Vliet & Co., alsmede bij de makelaar en deurwaarder bovenvermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 januari. Volgens heden ontvangen telegram is het Duitse stoomschip HANSA, varende tussen Bremen en New York en behorende aan de Bremer Lloyd, in de Terschellinger Gronden gestrand. De sleepboot HERCULES is ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwdiep, 4 januari. De stoomboot STAD AMSTERDAM is weder naar het Vlie vertrokken, naar de aldaar gestrande Noorse driemast-schoener QUEEN OF MISTLEY, kapt. Biggs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tönsberg, 31 december. Het lek hier binnengelopen schip WEEKE HAARHUIS zal vermoedelijk de lading moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 6 december. De Nederlandse schoener-brik IDA EN JOHANNA, kapt. Bosker, is hier bevracht om te laden naar Lissabon om order.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Op de Landswerf worden de stapelblokken gereed gemaakt om daarop weldra de kiel te leggen van een schroefstoomschip 1e klasse. Dit is de vijfde kruiser van het type ATJEH. Hij zal de naam VAN SPEIJK dragen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal ten verzoeke van zijn principalen, op vrijdag de 9e januari 1880, des avonds te 7 uur, in het hotel De Unie te Veendam, publiek verkopen:
- Het gekoperde schoenerbrikschip genaamd CATO POULI, met opgoederen en toebehoren, groot 190 zeetonnen (oude meting), geclassificeerd 3.3 A 1.1, thans liggende te Londen en gevoerd door kapt. E.R. Hotze.
- Het galjootschip TRIJNTJE, groot 95 zeetonnen (oude meting), met opgoederen en toebehoren, geclassificeerd 3.3 G 1.1, tot 16 september 1882, thans liggende te Kampen en laatst bevaren door kapt. H. van der Meulen.
Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen ten kantore van de heren K. & J. Wilkens te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag de 14e januari 1880, des avonds te zes uur, zal, ten huize van J.C. Dijk te Nieuwe Pekela, in het openbaar worden verkocht het in de Nederlanden thuis behorend schoenerschip NEUTRAAL, bevaren door de kapitein R.J. Gust te Nieuwe Pekela, groot 139 tonnen, oude meting, thans liggende te Emden, met al deszelfs opgoederen.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de boekhouder, de heer G.H. Strating te Nieuwe Pekela, en ten kantore van de ondergetekende notaris, terwijl de inventaris in tijds ter lezing zal worden gelegd en verkrijgbaar gesteld.
Mr. F. Roessingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op de voordracht om over te gaan tot de verdieping van de Noorder- en Zuiderhaven te Groningen, waartoe reeds driemaal door de raad besloten werd, stelde de heer Scholten een amendement voor, strekkende om het besluit tot verdieping voorlopig niet uit te voeren. De voorsteller betoogde, dat het belang van de handel de uitgaaf voor deze verdieping niet rechtvaardigt, omdat, naar hem is medegedeeld, slechts een elftal schepen in ´t afgelopen jaar van de verdieping zou geprofiteerd hebben. Dit amendement werd, na langdurige discussie, met 16 tegen 7 stemmen verworpen. De voordracht tot verdieping werd met 16 tegen 7 stemmen aangenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het schip GRIETJE kapt. L. de Haan, van Londen te Landscrona aangekomen, heeft volgens particulier bericht in het ijs vastgezeten en was zwaar lek door een sleepboot aldaar binnengebracht.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 januari. Op het bericht, dat bij Terschelling een stoomboot gestrand is, gaan de sleepboten HERCULES, van IJmuiden, en STAD AMSTERDAM, van Nieuwe Diep derwaarts.


Datum: 06 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 24 december. Het barkschip SOPHIA, kapt. Hartje, van hier naar Queenstown, is 5 dezer op zee in zinkende staat verlaten. De equipage werd gered en door het schip PRIVATEER opgenomen en hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Te St. Petersburg overwintert het Nederlands schip CHARLOTTE, kapt. M.D. Bakker, en te Kroonstad het Nederlands schip GEERTJE, kapt. J.P. Sterrenberg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 januari. Bij openbare veiling heeft het wrak van het bij paal 4 (Falga) op deze kust gestrande tjalkschip CORNELIA, gevoerd door kapt. F.F. Lieffijn, van Newcastle naar Harlingen, opgebracht NLG 430 en de inventaris NLG 995.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 januari. De beschadigde lading uit het in de Haaks gestrande Engelse schip BLACK PRINCE heeft ruim NLG 1.000 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 januari. Gedurende het jaar 1879 zijn alhier aangekomen 404 zeeschepen, tegen 423 in 1878, en vertrokken 359 zeeschepen, tegen 382 in 1878.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 januari. Het gisteren in de Gronden gestrande Duitse stoomschip HANSA, van New York met stukgoederen naar Bremen, is wrak. De equipage is aan land gebracht; enige balen katoen zijn geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 januari. Het stoomschip SIGNAL is hier aangekomen om uit de DRENTHE te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 4 januari. De brand van het schip ST. NICHOLAS, des avonds van de 1e dezer alhier gestrand, werd het eerst bespeurd de 2e tegen 's middags 12 uur. Hij duurde die ganse dag en de daarop volgende nacht voort en lokte vooral des avonds honderden mensen naar het strand. Vooral des morgens ten zes uur was het schouwspel prachtig, toen de brandende petroleum over het water heenliep. Kort daarop werden de vlammen op het wrak door het instromende zeewater gedoofd. Bij laag water is thans van het fraaie schip nog slechts het ondergedeelte van de romp te zien. Het strand is sinds gisterochtend overdekt met zo ledige als volle petroleumvaten en stukken grotendeels verkoold wrakhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In het jaar 1879 zijn met de stoomboten der Maatschappij Zeeland te Vlissingen aangekomen 24.305 passagiers, van daar vertrokken 27.175.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 januari. De mailboot HANSA, behorende aan de Bremer Lloyd, varende tussen Bremen en New York, is gestrand, De sleepboot HERCULES is ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Het met schade door aanzeiling te Gravesend binnengesleepte barkschip EMMA, kapt. Wiebenga, van Batavia, laatst van Falmouth, wordt herwaarts gesleept.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 januari. De sleepboten HERCULES en SIMSON zijn onverrichter zake van Zandvoort teruggekomen, daar het schip ST. NICHOLAS hoog op strand zat en in brand stond; aan blussen viel niet te denken. Van de lading zijn ongeveer 1.900 vaten petroleum geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag de 20e januari 1880, des avonds te 7 uur, bij de kastelein F. Borst, aan de Noorderhaven te Groningen, zal, ten verzoeke van kapt. H. ten Cate te Nieuwe Pekela, publiek worden verkocht het best onderhouden Nederlands kofschip HOMMO BURINGH, gebouwd in 1849 en groot 97 zeetonnen (oude meting), thans liggende te Papenburg, met al deszelfs opgoed en toebehoren.
Nadere informatiën te bekomen bij de kapitein te Nieuwe Pekela en bij de heer Hermann Sandmann, scheepsmakelaar te Papenburg.
Jhr. Mr. J.G. Rengers Hora Siccama, notaris te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend goed onderhouden kofschip MAGRIETHA, 102 oude zeetonnen, liggende te Appingedam.
Te bevragen bij de eigenaar kapt. P.E. Oosting te Uithuizermeeden en de cargadoors Wijnne & Barends te Delfzijl & Groningen.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Gedurende het scheepvaartseizoen 1879 zijn te Croonstad aangekomen 2.791 schepen, waaronder 148 zeil- en 19 stoomschepen onder Nederlandse vlag. Voorts zijn van daar vertrokken 2.050 schepen, waarvan 100 naar Amsterdam, 168 naar Rotterdam en 65 naar andere plaatsen in Nederland.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 januari. Gedurende het jaar 1879 zijn alhier aangekomen 2.564 zeil- en 3.167 stoomschepen, waaronder respectievelijk 100 en 158 van Nederland.
Alhier overwinteren 7 schepen onder Nederlandse vlag.


Datum: 07 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 januari. Het in de Terschellinger Gronden gestrande stoomschip HANSA is gebroken en vol water, zit op 3 vaam water waarschijnlijk op een wrak en heeft een kostbare lading stukgoed aan boord. Het schip deed zijn eerste reis. Schuiten zijn bezig met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 januari. Het alhier gestrande stoomschip HANSA, van New York naar Bremen, is gebroken en heeft 12 voet water in het ruim. De kapitein is heden weer naar boord gegaan. Men is bezig zoveel mogelijk van de lading te bergen. De sleepboten zijn onverrichterzake teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 januari. Het Nederlands brikschip ONDERNEMING, kapt. Pot, van Noorwegen naar Harlingen, is hier gisteren inkomende geankerd. Het heeft gebrek aan drinkwater.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Constantinopel, 30 december. Het Nederlandse stoomschip POLLUX heeft belangrijke schade bekomen en is naar Smirna gesleept. De POLLUX was de 14e december van Constantinopel te Smirna aangekomen en de 17e naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 januari. De gehele geborgen inventaris van het bij Falga (opm: een landtong aan de Noord-Hollandse kust) gestrande Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Lieffijn, van Newcastle naar Harlingen, heeft in veiling NLG 995 opgebracht. Het wrak, zo als het op strand zit, NLG 430.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 6 januari. Heden is alhier aangekomen van Bandjermasin het Nederlands-Indische stoomschip EERSTELING, ex-SEMIROE, kapt. J.G. Kettel.


Datum: 08 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 januari. Het Engels schip HIGHMOOR, kapt. Baillie, van Philadelphia naar Antwerpen, is gesleept wordende, in het Zuidergat nabij Hansweert aan de grond geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 januari. Het bij Terschelling gestrande Duitse stoomschip HANSA is nieuw gebouwd, 4.000 ton groot en beladen met katoen, tarwe, tabak, tabakstelen, walvisbaarden enz. Het is een goederen, geen passagiersboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 7 januari. (8.10 v/m.) Het schip NORTHUMBRIA, van Banana naar Rotterdam met palmolie, dat hier aan de dukdalven gemeerd ligt, is hedennacht in brand geraakt en staat nu in volle vlam. De overige aan de palen liggende schepen zijn verhaald en hebben geen gevaar. Het bovenschip is geheel uitgebrand; het water stroomt in het vaartuig, dat tegen de slikken zit. Een brandspuit van hier gaat er heen. Men hoopt een gedeelte van de lading te kunnen behouden. (12.15 's middags). De brand is geblust. Het schip is tot de waterlijn afgebrand. Men bergt beschadigde lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 3 januari. De stoomboot BERTHA, van Glasgow is hier aan gekomen om de lading palmolie, van het Nederlands schip SINGAPORE, hier met schade binnen, naar Duinkerken over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 31 december. Alhier overwinteren de schepen DRIE GEBROEDERS, kapt. De Vries en CATHARINA, kapt. Van der Meulen, beide van Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, C.S. Oolgaardt, J.F.L. Meyjes, A. Vinke, G. Loudonck en J.F. von Glahn, makelaars, zullen als lasthebbende van hunne principalen, op maandag 23 februari 1880, des namiddags ten 3 ure, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond ten overstaan van de notaris A. D. J. T. Meyjes, in veiling brengen, geschiedende de verkoop aan de meestbiedende, het extra ordinair, welbezeild, kopervast en gekoperd barkschip JACOB ROGGEVEEN, laatst gevoerd door kapt. J.G. Spiegelberg q.q., volgens Nederlandse meetbrief, lang 43,03 meter, wijd 10,42 meter, hol 6,27 meter, en alzo gemeten op 1.843,62 kubieke meter of 650,80 tonnen netto, met al deszelfs toebehoren en scheepsbehoeften, als bij biljetten breder omschreven.
Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat aldaar.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of de cargadoors Hoyman & Schuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Breskens wordt gemeld: De gestrande mailboot STAD VLISSINGEN levert thans een verrassend gezicht op. De achterste helft met het grootste deel der raderkasten ligt nog op de plaats der stranding, met de machine op het paalhoofd en het achterschip meer en meer in het zand zinkende, zodat bij hoog water de grote kajuit onder water staat. Het voorschip met een klein deel der raderkasten is door de jongste storm omgezwaaid en vormt met het achterschip een bijna rechte hoek, de steven is landwaarts gericht, het gevaarte helt min of meer en maakt een geul in het strand. Bij laag water kan men van het strand bij voor- en achterschip in de machinekamer stappen. Intussen is de ligging van het wrak voor het strand zeer ongunstig en als er eens een Noordwesten storm opstak, kon het gebeuren dat het voorschip door de zeedijk gerammeid werd. Voor de Breskenspolder is de tegenwoordige positie met het oog op dergelijk mogelijkheid niet zeer aangenaam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 januari. De raderstoomboten OUDE MAAS I en II, MIDDELHARNIS, SPUISTROOM en VOORNE EN PUTTEN, welke alle de dienst op Rotterdam wilden hervatten, hebben in het ijs geheel of gedeeltelijk hun raderen vernield en zullen deze week wel niet meer in de vaart komen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemerij. Aanbiedingen voor pl.m. NLG 12.000 worden gevraagd onder bodemerij op de lading van het Engelse schip CLEVELAND, groot 450 register tonnen, gezagvoerder John Sambrook, liggende te Batavia, voor de reis naar het Engelse Kanaal om orders voor Groot Brittannië, Kopenhagen, Bordeaux en Hamburg, of tussen beide laatstgenoemde steden gelegen havens op het continent, ten kantore van notaris Kleijn te Batavia bij gesloten brieven tot maandag de 12e januari 1880, des ochtends ten 10 ure.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 19 december. Volgens berichten zou het stoomschip TROMP, nu met de reis naar Boeton, op de hoogte van Bukit Tanakéké een mankement aan de machine gehad hebben, waardoor de reis enigszins gestremd was. Eerst gepasseerde zaterdagmiddag was het op de hoogte van Bonthain.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 19 december. Zr.Ms. stoomschip BANKA, commandant G. Bijl de Vroe, is gepasseerde zondagmorgen naar Soerabaija gestoomd om aldaar buiten dienst gesteld te worden.


Datum: 09 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 7 januari. De sleepboot HERCULES is met de stoompomp en de nodige duikers naar Terschelling vertrokken om te trachten het aldaar gestrande stoomschip HANSA, van New York naar Bremen, af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande do Sul, 8 december. Een lichter beladen met 2.500 stuks droge huiden voor het Nederlands schip MEEDEN, is door een Braziliaanse rivierstoomboot in de grond gelopen. De lichter en de lading zijn totaal weg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 januari. Door macht van kruit en stoom is men de ganse dag bezig geweest om te trachten de versperringen, die het ijs in onze waterwegen gevormd heeft, op te ruimen. De stoomboot MAASSLUIS heeft heden met goed gevolg de zware ijsvelden, die zich vanaf de Merwekade bovenwaarts hadden aaneengesloten en op elkander geschoven, losgewerkt en was deze middag reeds gevorderd tot op de Merwede, een groot eind voorbij het Papendrechtse veer. Het losgemaakte ijs dreef geregeld weg. In het Mallegat, even voorbij het stoomgemaal Loudon, is een detachement torpedisten uit Den Briel van de vroege ochtend af bezig geweest om de ijsbezetting door middel van kruitmijnen te doen springen. Zij zijn daarmede over een lengte van ongeveer 150 meter gevorderd, doch overigens zit het ijs nog vast tot aan het stoomgemaal aan de Mijl, terwijl ook op de Krab het van hier afkomende drijfijs zich heeft vastgezet. Door verscheidene stoomboten naar en van Rotterdam is het ijs in de Noord losgewerkt, zodat daar thans blank water is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 januari. De stoomboot STEPHENSON, van Reval naar Rotterdam, zit tussen Maas en Goeree aan de grond. Sleepboten zijn derwaarts vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 januari. Het bij Terschelling gestrande Duitse stoomschip HANSA is nieuw gebouwd, 4.000 ton groot en beladen met katoen, tarwe, tabak, tabakstelen, walvisbaarden enz. Het is een goederen-, geen passagiersboot.


Datum: 10 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op dinsdag de 27e januari 1880, des namiddags ten twee ure, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, aan de Haringvliet (zuidzijde), te Rotterdam, tegenover het huis nº. 34, van een kofschip, genaamd CORNELIE, met al deszelfs staand en lopend want, dubbel gezinkte huid, koperen pompen, mast, giek en verdere inventaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den Helder 8 januari. De inventaris van het aan de Zuiderhaaks gestrande Engelse bark BLACK PRINCE heeft in publieke veiling opgebracht de som van NLG 2.998,35.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 januari. De stoomboot STEPHENSON, van Reval naar Rotterdam, alhier aangekomen, gisteren door dikte van mist benoorden het Goereese zeegat aan de grond gestoomd, is gepasseerde nacht met assistentie van sleepboten en na een gedeelte der lading rogge overboord geworpen te hebben, vlot gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 8 januari. Tot heden zijn alhier uit de NORTHUMBRIA aangebracht 186 vaten palmolie, men hoopt alles te bergen.


Datum: 11 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Volgens particulier bericht is de 8e januari bij de Owers beloodst het Nederlandse driemastschip JAN VAN HAAFTEN, kapt. Cherpion, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Volgens particulier ontvangen bericht is het Nederlandse schip DELIANA, kapt. Von Lindern, de 9e januari te Batavia aangekomen, 96 dagen reis hebbende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Te Bremerhaven overwinteren de Nederlandse schepen ANNA, kapt. Minkes, AUKJE GEPKELINA, kapt. De Vries en TRIENTJE VELDKAMP, kapt. Koopman, en te Geestemunde ANDREAS EN MARIA, kapt. Slik. Te Memel overwintert in de haven het Nederlands schip HELENE, kapt. Douwes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Batavia zou het Nederlandse schip INDIA PACKET, kapt. Dokter q.q., de 12 dezer van Java herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping te Zandvoort op maandag 12 januari 1880, ’s middags ten 12 uur, in het badhotel Driehuizen ten overstaan van de deurwaarder A. Glaser, van het wrak van het op 1 dezer te Zandvoort gestrande en gedeeltelijk verbrande Engels barkschip ST. NICHOLAS, gevoerd geweest door kapt. James Whitney; zijnde het schip onlangs geheel nieuw gekoperd, is kopervast en van ijzeren knieën voorzien. Toen het schip strandde, bevonden zich aan boord 5 ankers en 200 vademen ketting; voorts een partij wrakhout liggende aan het strand en eindelijk een partij stuwhout, mede liggende langs het strand te Zandvoort.


Datum: 12 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 januari. Het stoomschip IJMUIDEN, van Londen hier aangekomen, heeft door een aanvaring op de Theems schade aan de boeg bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 januari. Het Nederlands barkschip REGINA MARIS, kapt. Hoek, van Batavia, laatst van Falmouth, naar Hamburg, is bij het inkomen van de Elbe aan de grond geraakt en heeft beide ankers verloren, doch is heden door de sleepboot ROLAND vlot- en opgesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in 1850 nieuw gebouwd overdekt tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, groot 43 tonnen, thans liggende te Zoltkamp, laatst bevaren door schipper J.J. Mellema, te bevragen bij Mr. H. Frima, procureur te Leens.


Datum: 13 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen in De Brakke Grond te Amsterdam op maandag 12 januari: het barkschip DELFT: NLG 5.000, in slag NLG 2.200. Koper W.C.E. Zwart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 januari. De FAME, kapt. Horrie, gisteren van hier naar Londen vertrokken heeft op de West gestoten, is door de sleepboot COLONEL af- en teruggesleept en in zinkende staat in Den Hoorn aan de grond gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 januari. De gestrande driemastschoener QUEEN OF MISTLEY is afgebracht en door de sleepboot ASSISTENT hier in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 10 januari. Men heeft met de Independance Salvage Company een contract gesloten tot het afbrengen de bij Terschelling gestrande stoomboot HANSA. Het stoomschip RECOVERY, behorende bij bovenvermelde maatschappij, is 8 dezer van Liverpool naar Terschelling vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J van der Bent, zal op dinsdag de 20e januari 1880, ’s morgens om 10 uur, te Brouwershaven publiek verkopen de aldaar aangebrachte geborgen inventaris van het Engels stoomschip ALVERTON, kapt. Charles Darnell, waaronder ankers, kettingen, zeilen, touwwerk, blokken, delen van de machine, koperen pijpen, hout- en ijzerwerk, scheepsvictualiën, kajuitsinventaris, sloepen enz. mitsgaders het casco van genoemd schip zodanig als dit op de strandingsplaats (het Nieuwe Zand) is zittende.
En na afloop daarvan de geborgen inventaris van het gestrande Engelse stoomschip NORA, bestaand in 3 ankers, ketting, touw- en ijzerwerk, rondhout, blokken, zeildoek, barometer, verrekijker, 2 sloepen enz.
Informatiën te bekomen voor de inventaris der ALVERTON bij de heren Van Maenen en Van Bochove en de NORA bij de heren J. de Kater Jz., scheepsagenten te Brouwershaven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het goed onderhouden Nederlands koftjalkschip MARTHA MEIJER, met complete inventaris, geschikt voor de binnen- en buitenvaart, groot 61,27 register tonnen (nieuwe meting), nieuw gebouwd in 1871 op de werf van de heer J.K. Mulder te Sappemeer, gevoerd door kapt. K.H. Voordewind, geclassificeerd bij Veritas 3.3 1.1 tot december 1883, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen en te bevragen bij de eigenaar K.H. Voordewind te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 9 januari. Het schip LEVANT, kapt. Stam, alhier geankerd liggende, is aangevaren door het schip THE DAZZLER, waardoor beide schade bekwamen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Laurvig, 4 januari. Het te Zoutkamp thuis behorende kofschip POULINA, kapt. J.H. Koning, van Kopenhagen met tarwe naar Gent, is met schade hier binnengelopen en naar Raekkevig vertrokken om daar te lossen en te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Bremerhaven overwinteren de Nederlandse schepen ANNA, kapt. Minkes; AUKJE GEPKELINA, kapt. De Vries en TRIENTJE VELDKAMP, kapt. Koopman en te Geestemünde het schip ANDREAS EN MARIA, kapt. Slik.
Te Memel overwintert het Nederlandse schip HELENA, kapt. Douwes.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Jongstleden zaterdag (opm: 10 januari) liep met goed gevolg van de werf der firma Boon, Molema & De Cock te Hoogezand (opm: van stapel) de sierlijke schroefstoomboot voor de heer Spaanstra te Groningen, met bestemming voor Drachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 januari. Het schip CORNELIA, kapt. J.W. Nieuwenhuis, van Aarhus naar Rotterdam, is wegens storm te Grimstad binnengelopen.


Datum: 14 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlands schip NOACH I, kapt. Van der Schaft, van Batavia naar Amsterdam, gisteren te Scilly wegens aanhoudende oostenwind binnen gelopen; aan boord is alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 januari. Het wrak van het bij Zandvoort verbrande schip ST. NICHOLAS, is 12 januari in veiling gebracht en heeft opgebracht NLG 970.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. De gehele lading hout van het te Terschelling binnengebrachte schip IDA, kapt. A.N. Redeker, van Riga, zal deze week gelost en naar men hoopt te Harlingen zijn aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 12 januari. Heden morgen meende men van het duin af op zee een schip in brand te zien staan. De sleepboot ASSISTENT, die uitging om zo nodig hulp te verlenen, kwam echter terug zonder iets ontdekt te hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 13 januari. Scheepsvrachten. In bevrachtingen gaat weinig om en is de stemming nog flauw; voor de kolenhavens aan de Oostkust van Engeland wordt gedaan tegen 11 Sh., naar Londen of O./K. wordt 14 besteed, alles per uitgeleverde 10 quarters haver Engels gewicht.


Datum: 15 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 januari. Deze dagen is door de Commissie der zeemans- en vissersbeurs (opm: commissie der Z & VB) alhier, ingevolge art. 22 van het reglement dier stichting, de eerste vlag uitgereikt die door gezagvoerders van schepen, deelhebbers in het fonds, gevoerd moeten worden. Het is de gezagvoerder C. Reijnhout, voerende de Nederlandse schoener ADRIANA WILHELMINA, van de heer F. Wibaut alhier, die als deelhebber de eerste vlag van het fonds voeren zal.
De vlag vertoont een rood veld, lang 3½ en breed 2 meter, waarin aan de bovenhals het wapen van Vlissingen en in het midden de letters Z & VB voorkomen, beneden het nummer 21, zijnde het volgnummer van lidmaatschap.
Van deze vlag wordt een exemplaar gedeponeerd op het stadhuis, bij de vlaggen- en vaandeltrofee die zich aldaar bevindt sedert de viering van het feest onzer onafhankelijkheid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Gedurende het jaar 1879 zijn te Warnemünde aangekomen 716 schepen, waarvan 2 onder Nederlandse vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Gedurende het jaar 1879 zijn te Nerva aangekomen 110 schepen waarvan 25 onder Nederlandse vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 14 januari. Door de sleepboot MAGNET II is alhier binnengesleept het stoomschip PRINS ALEXANDER, met vee en stukgoederen van Harlingen naar Amsterdam bestemd. Genoemde stoomboot heeft zaterdag middag twee uur bij de ton Hofstede door het ijs een vin (opm: blad) van de schroef verloren en is aan de grond geraakt, doch later door Wieringer vissers en assistentie van genoemde sleepboot afgebracht. Er is geen schade aan de lading of het vee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Martinique, 20 december. Het Nederlandse schip NICOLAAS ALBERT, kapt. H. Kolk, zal binnen weinige dagen naar Havre vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 januari. Volgens telegrafisch bericht, gisteren door de rederij ontvangen, is de Nederlandse driemastschoener HENRIETTE, kapt. W.H. Scholtens, bij Maceio totaal verongelukt. De equipage en een gedeelte der lading werden gered.
(opm: onjuist, zie PGC 190180)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Groningen, 14 januari. Het 50-jarig bestaan van de zeemans-collegie de Groninger Eendragt werd eergisteren avond ten huize van de heer J. Huizinga, Groote Markt, recht feestelijk gevierd. Nadat de vergadering door de president, de heer R. Oetzes, met een gepast woord was geopend, werd door de secretaris, de heer H. Kühn, verslag uitgebracht over de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar, het collegie betreffende. Daaruit bleek, dat geen sterfgeval onder de gewone leden te betreuren is. Slechts twee schepen zijn verloren gegaan. (opm: sterk bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 januari. De kof CORNELIA, kapt. F.F. Lieffijn, de 12e november te Calandsoog gestrand, is heden hier binnengesleept.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 januari. Het Amerikaanse schip BENJAMIN SEWALL, dat in Straat Banka heeft vastgezeten en door de VICE-PRESIDENT PRINS naar Onrust is gebracht, is bezig zijn lading uit laatstgenoemde bodem weder over te nemen. (opm: zie JB 020180)

Krant:
  JB - Javabode

Men meldt ons, zo schrijft de Sumatra Courant d.d. 6 januari, dat het stoomschip GENERAAL PEL niet met een gebroken schroefas doch met een gebroken krukas te Analaboe is binnengevallen. Door een gedeelte der machine, vermoedelijk de hoge druk, buiten werking te stellen, is dit stoomschip intussen op eigen gelegenheid onder stoom gegaan, heeft zijn passagiers en lading te Oléléh weer ontscheept en is vervolgens naar Singapore gestoomd, denkelijk met het doel om daar de nodige reparatie te ondergaan.
Wij kunnen echter met volkomen zekerheid zeggen, dat het bovenstaande onjuist is. De schade, die de GENERAAL PEL bekomen had, bestond in het breken van de passage van de hoge naar de lage druk. Zelf stomende tot Edi gekomen, is zij van daar door de BROMO naar Penang en vervolgens naar Singapore gesleept.


Datum: 16 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 15 januari. Heden werd van de werf van de firma de Wed. C. Boele & Zonen, alhier, met goed gevolg te water gelaten de sleepschroefstoomboot ALBLASSERDAM, gebouwd voor rekening van de heer T. Vogelensang te Alblasserdam. De machines voor genoemde boot worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk.
Daarna werd de kiel gelegd voor de ijzeren sleepkraan DAS RHEINGOLD, groot pl.m. 450 last, te bouwen voor rekening van de heer J.B. Capitain, te Vallendar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 januari. Het stoomschip PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, van Harlingen naar Amsterdam, is ter hoogte van Stavoren in het ijs vastgeraakt, waardoor de schroefbladen werden stuk geslagen. Na vier dagen lang tussen het ijs met de stroom voortgedreven te zijn, werd het heden ochtend bij de Ripel, ter hoogte van Wieringen, ontmoet door de van hier komende schelpenstoomboot DE TIJD, die tegen een vergoeding van NLG 500 het stoomschip op sleeptouw nam en alhier binnen bracht. Ook de sleepboot MAGNET, die van Harlingen ter opsporing was uitgezonden, kwam heden hier binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlands schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Hofman, voor 12 januari van Rotterdam te Soerabaija aangekomen.


Datum: 17 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Volgens telegram dd. Macassar 10 dezer, stootte het Nederlands schip LAURA, kapitein Carst, op de Bril bij Macassar, doch kwam na 300 balen koffie overboord geworpen te hebben weder vrij en bereikte Bonthain, van waar het door het stoomschip WILLIAM MACKINNON naar Macassar gesleept werd, alwaar ontlossing nodig werd geoordeeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elizabeth, 17 december. Het hier afgekeurde en verkochte Nederlands schip EUROPA is gisteren nacht door een zuidwestelijke storm op het strand gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 januari. Volgens particulier bericht uit Soerabaija dato 15 dezer is het Nederlands brikschip GEERTINA, kapt. De Grooth, ter rede van Macassar gestrand. Het volk is gered en de lading zal waarschijnlijk kunnen geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Volgens particulier bericht is het barkschip MARIE, kapt. Van Overklift q.q., 9 november te Menado aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen.
Sappemeer 13 januari. Heden werd publiek verkocht het schoenerschip EBENHAËZER. Koper werd kapt. A. Forma, te Groningen; de mede gepresenteerde chronometer werd aan dezelfde verkocht voor NLG 150.
Pekela, 14 januari. Heden werd in veiling voor het schoenerschip NEUTRAAL NLG 3.000 geboden. Het werd echter ingehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 december. Vrachten. Sedert het laatste bericht bleef de markt kalm. De teruggetrokkenheid der exporteurs bleef voortduren en wordt de markt gedrukt door de verwacht wordende schepen. Wegens het kleine aantal onbevrachte schepen zijn de afdoeningen gering. Naar Nederland is een daling te berichten, daar de MINA tot NLG 60 een volle lading Factorij-koffie accepteerde. Natuurlijk is de Factorij voorlopig tot geen hoger cijfer te spreken. Naar het Kanaal werd tot GBP 3.2/6 en GBP 3.5/- afgesloten voor kleine schepen; een groot schip accepteerde heden GBP 2.17/6. Naar Amerika werd GBP 3./- bedongen voor koffie van Batavia naar New York. Naar Australië werd GBP 2.5/- gemaakt voor zaksuiker naar Melbourne; voor suiker in kranjangs wordt voor die plaats en Sydney nog ruimte gezocht. De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen zijn: MINA NLG 60 vol koffie van Tagal en uit de Oosthoek naar Rotterdam; TWEE VRIENDEN GBP 2.5/- suiker in zakken, koffie en rijst naar Adelaide en Melbourne; LIZE $ 0,29 rijst van Saigon naar Java.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MAIBIT, ELISABETH, KANAGAWA, SALATIGA, ADMIRAAL DE RUYTER, SLAMAT en AUGUSTE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 januari. Het kofschip IDA, bevaren geweest door kapt. Redeker, heeft heden in publieke veiling slechts NLG 110 opgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Belgische koopvaardijvloot (met uitzondering van de visserspinken, enz.) bedroeg op 31 december 1879, 62 schepen, waarvan 23 zeil- en 39 stoomschepen, metende respectievelijk 10.141 en 59.536 ton.
In het afgelopen jaar verongelukten het stoomschip LOUIS DAVID (groot 1.236 ton) en het barkschip PEROU (groot 367 ton). Verkocht werden naar het buitenland 3 zeilschepen (waarvan 1 naar Nederland, zijnde het barkschip VERIDIANA) en 1 stoomschip; aangekocht werden 3 zeil- en 5 stoomschepen, terwijl werden gebouwd 2 stoomschepen. Thans staat nog in aanbouw 1 stoomschip.
(opm: de bark VERIDIANA kwam in de vaart voor W.J. Kuiper te Pekela en werd verdoopt tot JANTINA)


Datum: 18 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Volgens particulier bericht is het schip ANNEKE, kapt. Brown, de 15e januari van Rotterdam te Penedo (Brazilië) aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 december. Ingevolge de ernstige ziektegevallen, welke zich hebben voorgedaan aan boord van enige schepen, die te Tjilatjap koffie geladen hadden, zoals de BASTIAAN POT en de SLAMAT, heeft de regering de betrokken autoriteiten gevraagd naar de oorzaak waaraan de zich onder de opvarenden van bedoelde schepen geopenbaard hebbende ongustige gezondheidstoestand moet worden toegeschreven. De Javasche Courant meldt daaomtrent het volgende:
De eerstaanwezende officier van gezondheid te Tjilatjap, belast met de civiele geneeskundige dienst aldaar, de dirigerend officier van gezondheid der eerste klasse in de 1e militaire afdeling op Java, de chef over de geneeskundige dienst in Nederlands-Indië en ook de behandelende geneesheren, die de stuurman en 14 matrozen van de BASTIAAN POT in het Groot Militair Hospitaal te Weltevreden geobserveerd hebben, zijn eenparig van oordeel dat bedoelde ziekten voornamelijk zijn toe te schrijven aan malaria-infectie, teweeggebracht door de uitgestrekte moerassen, die ten westen van Tjilatjap liggen, welke mening alzo lijnrecht staat tegenover het indertijd in de dagbladen gepubliceerde rapport van enige geneeskundigen, volgens hetwelk de oorzaak in de lading zou moeten worden gezocht.
Ten aanzien van de voorzorgsmaatregelen, die door de reders of agenten van schepen kunnen genomen worden, geeft de chef over de geneeskundige dienst de volgende wenken:
In de eerste plaats moet er naar gestreefd worden om de schepen zo kort mogelijk te Tjilatjap te doen vertoeven en dan nog liefst in het goede seizoen. Om deze te vervullen, moet bij voorkeur van stoomschepen gebruik gemaakt worden. Is dit niet mogelijk, dan verdient het aanbeveling de zeilschepen alleen naar Tjilatjap te zenden als de Oostmoesson daar goed doorstaat, d.i. in de maanden juni, juli, augustus en september. Voorts is het raadzaam aan de gezagvoerders van schepen, die geen geneesheer voeren, de verplichting op te leggen om tijdens het verblijf ter rede van Tjilatjap het scheepvolk onder geneeskundig toezicht te houden, goed te voeden, zich in wol te doen kleden en niet te veroorloven na zonsondergang op het dek te slapen. Eindelijk verdient het ten zeerste aanbeveling om de gezagvoerders van schepen, die van Tjilatjap vertrekken, een goede voorraad chinine te doen medenemen, bijv. zoveel medicinale onsen als er koppen aan boord zijn.


Datum: 19 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 december. De gezagvoerder van het schip GERTRUDE heeft vanwege een door de consul benoemde commissie van deskundigen order ontvangen om met zijn schip naar Singapore te vertrekken om te repareren. De equipage weigert echter de reis mee te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Soerabaya (direct) ligt te Amsterdam in lading het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands barkschip THORBECKE IV, 3/3L.1.1., Veritas en A1 Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, kapt. P.de Jong, met zeer spoedig expeditie, adres Amsterdam bij De Vries en Co. (opm: eerste reis van dit nieuwe schip).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J van der Bent, te Brouwershaven, zal, op dinsdag de 27ste januari 1880, ’s morgens ten 10 uur, aldaar publiek verkopen het casco van het kopervast en gekoperde Engels barkschip NORTHUMBRIA, groot 367 register ton, zodanig als dit gedeeltelijk verbrand is liggende op de Slikken te Brouwershaven, mitsgaders de daarvan geredde inventaris, bestaande in zeilen, rondhout, ankers, kettingen, want, blokken koper- en ijzerwerk enz. Nadere informatie te bekomen bij de heren J. de Kater Jz, scheepsagenten te Brouwershaven.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar (geen datum). Het Nederlandse barkschip LAURA heeft de 29e december op de Bril gestoten, was de 3e januari te Bonthain binnengelopen en werd de 9e januari door de stomer WILLIAM MACKINNON te Makassar binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notaris J.W. Koch te Veendam zal, op vrijdag de 30e januari 1880, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein J.P. Tiddens te Veendam, publiek worden verkocht het schoenerschip, genaamd ANNA, groot 145 ton (oude meting), geclassificeerd 5/6 1.1., bevaren door kapt. E.E. van der Wijk en liggende te Londen, met opgoederen en toebehoren.
J.W. Koch, notaris te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerschip CATHARINA LUTGERDINA, groot 148 ton oude meting, bij J.W. Bos te Appingedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bahia, 13 januari. De schoener HENRIETTA, kapt. W.H. Scholtens, van Rotterdam met spoorstaven naar Penedo, is hier aan de grond geraakt, doch, hoewel lek, weder vlot geworden. Het bij de rederij te Rotterdam ontvangen bericht, als zou dit schip bij Maceio totaal verongelukt zijn, schijnt dus bezijden de waarheid te zijn. (opm: zie NRC 150180)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 3 januari. Het Nederlandse brikschip GEERTINA, kapt. De Grooth, werd bij Maloangin, even bezuiden de rede van Makassar, op strand gezet na een zwaar lek bekomen te hebben door het stoten op een der reven in de nabijheid van Makassar gelegen. De opvarenden zijn gered en de lading stukgoederen wordt gelost.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar (geen datum). Het Nederlandse barkschip LAURA heeft de 29e december op de Bril gestoten, was de 3e januari te Bonthain binnengelopen en werd de 9e januari door de stomer WILLIAM MACKINNON te Makassar binnengesleept. Het schip maakte geen water.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar (geen datum). Het Amerikaans driemastschip FORMOSA, kapt. Reynolds, van de Philippijnse eilanden bestemd naar Boston, is de 3e januari des nachts gestrand op de Noordkust van de Tweeling eilanden (Straat Allas). De opvarenden, 23 man, zijn gered. Het schip, beladen met hennep, was met hoog water van het rif gezakt en gezonken. Een sloep werd afgezonden naar Ampenan. De 13e januari werden de overblijvenden afgehaald door het stoomschip WILLIAM MACKINNON, dat heden alhier arriveerde.


Datum: 20 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Katwijk aan Zee, 18 januari. Heden is hier een wrak aangespoeld, waarin zich een groot aantal vaten, gevuld met petroleum, bevindt. De naam van het schip is onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 19 januari, Volgens particulier bericht is het Nederlands barkschip EMMA, kapt. Wiebenga, op de reis van Brouwershaven naar Hellevoet, door het ijs genoodzaakt te Willemstad binnen te lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiania, 14 januari. Het barkschip WILHELMINA, kapt. Van Drammen, geraakte bij het uitslepen van hier aan de grond, waardoor het de loze kiel verloor en moest terugkeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen:
- in het lokaal De Zwaan te Amsterdam op maandag de 19e januari: een hektjalkschip genaamd de VROUW ELIZABETH, vroeger de JONGE GEERTJE: NLG 725. Koper D. Veen.
- te Nieuwe Pekela op woensdag de 14e januari: het Nederlandse schoenerschip NEUTRAAL, groot 139 ton nieuwe meting, gebouwd in 1872: NLG 3.000, opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sourabaya, 11 januari. De te Pekela te huis behorende brik GEERTINA, kapt. J.W. de Grooth, heeft volgens hier ontvangen telegram, de 3e januari bij Macassar aan de grond gestoten en werd zo lek, dat men het te Moloangin op strand heeft moeten zetten om zinken te voorkomen. De equipage werd gered en is men bezig de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 16 januari. Door het ijs worden hier in de voortzetting hunner reizen opgehouden de Nederlandse schepen de HOOP, kapt. Pronk, van Memel met hout naar Antwerpen, ANNA TEDORA, kapt. Kuipers, van Memel met hout naar Leeuwarden, DRIE BROEDERS, kapt. Lever, van Bandholm, en JANTJE, kapt. De Groot, van Odense, beide met melasse naar Brussel.


Datum: 21 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het Nederlands schip SLIEDRECHT, kapt. Willemse, van Batavia herwaarts, was gisteren met harde oostenwind zeilende op de hoogte van Dungeness met een loods aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 19 januari. De Nederlandse schoener WILLEMINA ANTINA, kapt. De Boer, van New York met petroleum naar Triëst, alhier aangekomen, heeft door stormweder schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 8 januari. Het naar Amsterdam bestemde, doch op zee verlaten barkschip ALDEBARAN is 30 december op 37° NB 63° WL. op de lading drijvende gepasseerd door de EIDER, alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 26 december. De gezagvoerder van het alhier lek binnen gelopen schip
’s GRAVENHAGE heeft volmacht gekregen om van de lading te verkopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Willemstad, 20 januari. De schepen, die gisteren avond nog gevaarlijk in de buitenhaven tussen het ijs zaten, zijn heden op een veilige plaats gebracht. Zowel door vele handenarbeid als met behulp van een hier liggende stoomboot werd het ijs zover weggeruimd, dat de schepen een goede ligplaats kregen. Het driemastschip EMMA, dat ook hier een toevlucht zocht , kan echter niet in de haven komen en ligt op de buitenrivier aan de kant met ankers vastgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 20 januari. Het wrak van het stoomschip HANSA , met de nog inhebbende lading, heeft heden in publieke veiling NLG 1.610 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 20 januari. Naar men verneemt is het stoomschip HANSA, bij Terschelling gestrand geweest, ’t welk heden publiek verkocht is, uit elkander geslagen. Op de Texelse kust drijft van de lading vet die er nog in was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse brikschip AURORA, gemeten op 340 registertonnen, thans liggende te Honfleur. Gemeld schip laadt ongeveer 140 berekende tulten balken en ongeveer 155 Petersburger stander delen.
Nadere informatiën verstrekt P.J. Vos, scheepsmakelaar te Delfzijl.


Datum: 22 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het Belgisch barkschip CATHERINE, groot 665 netto register ton, is eergisteren met goed gevolg in een der vier droogdokken van de Nederlandsche Droogdok Maatschappij opgenomen. Dit is het eerste schip dat van deze droogdokken heeft gebruik gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 januari. Gedurende het jaar 1879 zijn alhier aangekomen 1.356 zeil- en 2.892 stoomschepen, waarvan respectievelijk 39 en 293 onder Nederlandse vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Körsör, 19 januari. De brik ANTON, kapt. Thomassen, gisteren van hier naar Nyborg vertrokken om aldaar een lading rogge voor Frankrijk bestemd, op te vullen geraakte
’s avonds tussen Knudshoved en Slipshaven aan de grond, doch kwam met assistentie van loodsen, nadat een gedeelte der lading uit het schip gehaald was, weer vlot. Of het schip schade heeft geleden is niet bekend. Er zijn 2.000 kronen bergloon betaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Danzig, 12 januari. Scheepsvrachten. De vrachtprijzen bleven tot nu toe over het geheel bestendig, doch exporteurs waren niet te bewegen boven vroeger genoteerde vrachtprijzen te gaan. Ofschoon er geen algemene neiging tot verlaging te constateren is, zoeken eigenaars van ladingen naar maatstaf van meer aanbod van ruimte, hier en daar goedkoper terecht te komen. Aan de markt bevinden zich thans enige houtladingen. Gesloten werd naar Londen tegen 12 Sh., Liverpool 12 Sh., Cardiff 14 Sh., Newcastle 9 Sh. 6d. à 9 Sh., Northshields 9 Sh. 6d. per load; St. Nazaire 30 fr. en 15 pct per last oud-Franse maat grenen balken en muurlatten; Ostende, Boulogne en Calais eiken rechthoekige sleepers 14 Sh. 6d. per load.
Graanvrachten. Voor 1ste klasse zeilschepen ter grootte van 700 - 1.000 qr., voor aflading bij het eerst open water, komt betere vraag en bedingen naar Firth kolenhavens 2 Sh., Oostkust 2 Sh. 3d., Londen 2 Sh. 6d., Engels Kanaal 2 Sh. 9d., Westkust incl. Bristolkanaal 3 Sh., alles per quarter tarwe.
Melasse. Naar Bordeaux werd op januari-aflading 34 fr. per 2.000 kilo bedongen.
Kolenvrachten noteert men Firth-kolenhaven, Newcastle en Sunderland 6 p. st., van Grimsby en Hull 3 p. st. 10 Sh. à 4 p. st. , alles naar Neufahrwasser.
Zoutvrachten zijn vast en bedingen vanaf Liverpool 7 Sh. 6d. à 8 Sh., van Gloucester 6 Sh. 6d. à 7 Sh., alles naar Neufahrwasser.
Het winterweer blijft mild, de Weichsel tussen Danzig en Neufahrwasser is voor schepen passeerbaar en zo dit zachte weer zich staande houdt, kunnen schepen hier met het laden van hout beginnen. Te Weichselmünde zijn thans twee schepen bezig te laden naar Ostende tegen 14 Sh. 6d. per load eiken rechthoekige sleepers,

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 januari. Heden is alhier aangekomen van Banka het Nederlands-Indische schip BATOE BASSI, kapt. De Boer. (opm: eerst gevonden vermelding als Nederlands-Indisch schip, zie ook NRC 040979)


Datum: 23 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op dinsdag 27 januari 1880, des namiddags ten twee uur, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, aan de Haringvliet (zuidzijde), te Rotterdam, tegenover het huis no. 34, van een kofschip genaamd CORNELIE met al deszelf staand en lopend want, dubbel gezinkte huid, koperen pompen, mast, giek en verdere inventaris. Zijnde het vaartuig bovengemelde plaats vanaf heden te bezichtigen.


Datum: 24 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren ochtend heeft op de Schelde nabij Antwerpen een aanvaring plaats gehad tussen de Belgische sleepboot ACTIF en de Nederlandse sleepboot ASSISTENT; eerstgemelde liep vol water, en het mocht de gezagvoerder gelukken het schip aan de grond te zetten, alwaar het met laag water bloot komt. Zes passagiers wilden zich in de boot redden, met het noodlottig gevolg dat deze omsloeg, en allen verdronken.
De sleepboot ASSISTENT is onmiddellijk gezonken, waarbij ook acht mensenlevens te betreuren zijn.
De verongelukten van de ACTIF zijn: M. Verlinden, waterklerk bij de heren John Best & Co., M. de Bie, stuwadoor, de stoker van de ACTIF en drie werklieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 januari. Het Nederlands schip KLAZINA HARMINA, kapt. Schoon, van Rotterdam naar de Westkust van Afrika met stukgoederen, heeft door ijsgang schade bekomen en moet gedeeltelijk lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bergen, 7 januari. Het Nederlands stoomschip ANNA, dat bij Hoegholmen gezonken is en in 15 vadem water ligt, is voor ongeveer 600 kronen verkocht, Er is een contract gemaakt met duikers te Christiansand om het schip vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de aanvaring op de Schelde, waarvan eerder reeds bericht is gegeven, wordt nog gemeld: de schok was geweldig en de ACTIF bekwam een groot lek. In het eerste ogenblik der verwarring, welke er ontstond, sprongen zes personen in een klein bootje, dat achter de ACTIF hing, doch dit gebeurde met zoveel haast, dat het schuitje, misschien te licht om zo een gewicht te dragen, vol water schoot en zonk. De ACTIF verkeerde in gevaar, doch door een snelle beweging achteruit werd zij op het strand gezet. Toen werd alles in het werk gesteld voor de redding, ook van de 6 drenkelingen, wier noodkreten hartverscheurend waren om aan te horen, doch tevergeefs; allen vonden de dood in de golven. Een uur later verloste de quarantaineboot, onder geleide van de kloeke kapitein Ruylofs en 5 manschappen, de aan boord geblevenen van de ACTIF uit hun netelige toestand. De Belgische loodskotter No. 1 is te Antwerpen aangekomen, aan boord hebbende drie lijken die bij Softingen (opm: waarschijnlijk wordt Saaftinge bedoeld) gevonden zijn; het zijn die van kapt. J. Taat, stuurman Marijn Potters, en van de machinist, allen van de sleepboot ASSISTENT, welke onmiddellijk na de aanvaring schijnt te gezonken zou zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. In ons nummer van 10 december l.l. deelden wij mede, dat de gezagvoerder van de toen binnengekomen mailboot KONING DER NEDERLANDEN, de 4e december 1879 in de Golf van Biscaye getracht had hulp te verlenen aan een Russisch bark die noodseinen op had. Na gehouden scheepsraad had hij met het oog op het vliegend stormweer en op de hemelhoge zeeën gemeend niets anders te kunnen en mogen doen dan een der reddingboten, van 10 zwemgordels en verder al het nodige voorzien, te water te laten en die op een gunstig ogenblik naar het schip te doen afdrijven. Die boot miste evenwel het doel en dreef het schip voorbij. Bij het voortdurende stormweder en de invallende donkere nacht was het toen onmogelijk verdere hulp te verlenen en hoopte kapt. Bruijns dat de bark, die hoog op het water lag bij afnemend weder, de volgende dag hulp zou kunnen erlangen van een der stoomschepen die van de noordkust van Spanje naar Engeland stevenen, en in wier vaarwater de bark zich juist bevond.
Het bedoelde schip is thans gebleken te zijn geweest de te Libau te huis behorende bark PAX, gevoerd door kapt. J. Huecke, op reis van Newcastle naar Toulon, de 15 december met schade te Lissabon binnengelopen.
Kapt. Huecke en zijn stuurman hebben een verklaring afgelegd, waarin zij uit naam der equipage bedanken voor de aangewende pogingen tot redding, en verklaren dat men van de KONING DER NEDERLANDEN alles gedaan heeft, wat mogelijk was. Toen het weder de volgende dag bedaarde, was hem door een ander stoomschip hulp aangeboden die hij evenwel had afgewezen, daar hij toen kans zag zijn schip behouden binnen te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Groningen op 19 januari: het kofschip HOMMO BURINGH, kapt. Ten Cate: verkocht voor NLG 800.


Datum: 25 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 24 januari. Volgens particulier bericht is het brikschip J.H. HENKES, kapt. Van Heuvelen, heden van St. Lucia te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het bericht in sommige bladen, dat tot de verongelukte personen aan boord van de Nederlandse sleepboot ASSISTENT ook behoorden de vrouw en kinderen van de gezagvoerder, is, naar wij vernemen, onjuist. Zijn vrouw en kinderen waren in Terneuzen gebleven.
De kapitein Taat, de op de Schelde verongelukte gezagvoerder van de sleepboot ASSISTENT, laat een vrouw en drie kinderen na. Ook de stuurman Marijn Potters was gehuwd en vader van 2 kinderen. De naam van de machinist is nog onbekend. Deze drie personen waren de enige bemanning van de sleepboot, zodat het eerste bericht, dat van acht personen sprak, die omgekomen zouden zijn, onjuist blijkt te zijn geweest.
Omtrent de aanvaring wordt nog gemeld: op drie kabellengten van het Hendriksvuur werd de ACTIF aangevaren door een sleepboot, die gebleken is de ASSISTENT te zijn. Ieder snelde naar boven, de ACTIF raakte lek en ondanks de waarschuwingen van kapt. Gorrebeek werd een sloep te water gelaten, waarin zich zes personen wierpen. De sloep zonk dadelijk. Intussen gelukte het de kapitein zijn boot op het droge te zetten. Door alle mogelijke middelen trachtten vervolgens de opvarenden de aandacht te trekken voor hun eigen gevaarlijke toestand en voordien de zes drenkelingen, wier hulpgeroep men in het donker over de rivier hoorde weerklinken. Eerst na zes uur werden de schepelingen van de ACTIF door een quarantainesloep, onder schipper Ruylofs, gered. De zes man van de sloep, waaronder de beide straks genoemden, benevens de scheepssjouwers De Bie en De Pater en de stoker van de ACTIF zijn vermoedelijk verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop drie nieuwe volbouwde op stapel staande schepen, een van pl.m. 125 ton, een van 90 ton en een van 70 ton, bij J.G. Verstockt te Martenshoek nabij Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van stoomschepen. Mr. J.H. van Roijen, notaris te Zwolle, zal op dinsdag 10 februari 1880, ’s middags om 12 uur in het Odeon te Zwolle, doen inzetten en 14 dagen later, terzelfder uur en plaats publiek verkopen:
- Een extra ordinair sterk gebouwd en snel varend ijzeren schroefstoomschip genaamd COMMISSARIS DES KONINGS BARON NAHUYS voorzien van uitmuntende machine van 24 paardenkracht volgens meetbrief lang 33,51meter, wijd 4,10 meter, hol 2,03 meter, en alzo geijkt op een belastbare inhoud van 110 ton.
- Een extra ordinair sterk gebouwd en snel varend ijzeren schroefstoomschip genaamd BURGEMEESTER VAN NAHUYS voorzien van uitmuntende machine van 24 paardenkracht volgens meetbrief lang 33,31 meter, wijd 4,03 meter, hol 2,04 meter en alzo geijkt op een belastbare inhoud van 107 ton.
- Voor afbraak een houten steiger, aan de Nieuwe Haven te Zwolle.
Voorgenoemde schroefstoomschepen met dezelfde machines zijn vervaardigd in het jaar 1870 aan de fabriek De Atlas; zij zijn ingericht tot het vervoer van passagiers, goederen en vee en worden verkocht met complete inventarissen, zoals aan boord aanwezig en breder biljetten omschreven. De boten liggen aan de Nieuwe Haven te Zwolle en zijn vanaf 30 januari aanstaande te bezien iedere maandag en dinsdag.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van vernoemden notaris, alwaar de conditiën ter visie zullen liggen.


Datum: 26 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Volgens rapport van de loods was het Nederlands schip JOHANNA, kapt. P. Pott, van hier naar Batavia, de 21e dezer bij Owers zeilende met N.N.O. wind. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 december. Vrachten. Naarmate de vrachten gestegen zijn en het aantal verwacht wordende schepen langzaam toeneemt, worden exporteurs meer geretireerd. Er werden in deze periode geen Nederlandse schepen bevracht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MAIBIT, ELISABETH, KANAGAWA, SALATIGA, ADMIRAAL DE RUYTER, SLAMAT en AUGUSTE.


Datum: 27 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 25 januari. Op het Bornrif is een schoener gestrand. Schuiten zijn derwaarts vertrokken. De sleepboot HERCULES is van het Nieuwediep naar de strandingsplaats vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 25 januari. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het fregatschip LICHTSTRAAL, kapt. Van der Valk, 24 dezer behouden te Batavia aangekomen. Schip en equipage in beste orde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 26 januari. Door de loodsboot Friesche Gat (opm: FRIESCHE GAT NO. 1)is alhier aangebracht de bemanning van het driemastschip TOLLINGTON, kapt. Robbens, te huis behorende te Yarmouth (Amerika), van Bremen in ballast naar Amerika. Het schip zit vol water tegen het Amelander strand.
(opm: zie NRC 290180)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 27 januari. Hoe een ongeluk winstgevend kan zijn. Eindelijk kwam de NICOLETTE van Java in Engeland aan met een lading suiker, bestemd voor een raffinadeur te Greenock. Circa 20 maanden geleden vertrok het schip voor de eerste maal, maar ondervond reeds spoedig slecht weer en kreeg zo veel schade, dat het genoodzaakt was ter herstelling naar Soerabaija terug te keren. Hier bleef het geruime tijd, maar eindelijk vertrok het weder en kwam behouden aan. Inmiddels was de suiker ca. GBP 10 per ton in prijs gestegen en men beweert, dat de eigenaars der lading NLG 120.000 netto meer hebben verdiend, dan gebeurd zou zijn, ware de NICOLETTE te Greenock aangekomen op de tijd, waarop zij daar na haar eerste vertrek werd verwacht.


Datum: 28 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip CALIFORNIA, kapt. Köpcke, gisteren van hier te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 januari. De sleepboot HERCULES is heden middag onverrichter zake van Ameland teruggekeerd, hebbende op de aangeduide strandingsplaats niets gezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 30 december. De PRIMUS, kapt. Koster, van Hamburg naar Porto Allegro, is buiten de baar met een Braziliaanse bark in aanvaring geweest en verloor daardoor de boegspriet en het voor tuig. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 20 januari. Het wrak van het Nederlandse brikschip GEERTINA heeft hedenmorgen bij een openbare veiling de som van NLG 1.155 opgebracht. Koper is de Chinees Njio Koen Tjao.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop. Op dinsdag 2 maart 1880, des voormiddags ten 10 ure, in een der lokalen van het vendukantoor te Soerabaija zal de ondergetekende in het openbaar verkopen het stoomschip MENADO, thans liggende ter rede van Soerabaija, groot 759 ton, met het staande en lopende want, sloepen, zeilen, ankers, machineriën, enz., toebehorende aan Sech Abdul Gawie bin Smanie Attamimie, Njo Soe Pier, en de weduwe en erven Hoedt te Amboina, geëxecuteerden. Gezagvoerder van dit vaartuig Sech Mohamat bin Abdul Gawie Attamimie.
Executant George Treemain, zonder beroep, wonende te Soerabaija, domicilie kiezende ten kantore van de ondergetekende, krachtens vonnis van de Raad van Justitie te Soerabaija de dato 6 augustus 1879.
De procureur van de executant, Enschedé.
(opm: zie SH 010380)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

 

Verkoping van schepen te Hoogezand op 24 januari: het kofschip FAMILIETROUW, kapt. Woortman: voor NLG 1.400 opgehouden.

 


Datum: 29 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de loodsboot FRIESCHE GAT NO.1 is te Oostmahorn aangebracht de bemanning, bestaande uit 18 personen, des kapiteins vrouw, kind en meid, van het te Yarmouth (Amerika) te huis behorende driemastschip TOLLINGTON, kapt. Robbius, van Bremerhaven bestemd naar Amerika. Doordien het schip zwaar lek en vol water was, is het om zinken te voorkomen in 3 vademen water tegen het oosteind van het Amelander strand gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Th. van Uije Pieterse zal op donderdag 5 februari 1880, des namiddags ten 2 uur, in het Hotel De Commerce te Vlissingen namens zijn principalen openbaar verkopen het aan de Nieuwe Sluis in de Gemeente Breskens, provincie Zeeland, gestrande en aldaar liggende wrak van het stoomschip STAD VLISSINGEN.
Informatiën ten kantore van genoemde notaris te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari . Volgens telegrafisch bericht is het barkschip NOORDHOLLAND, kapitein Bloos, van Liverpool naar Pensacola, te Belfast zwaar lek binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 januari. De sleepboot HERCULES is heden nacht van hier naar Ameland vertrokken, om te trachten het aldaar gestrande schip TOLLINGTON ledig te pompen en af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 28 januari. Heden liep van de werf van de scheepsbouwmeester L. van Dam met het beste gevolg te water het loggerschip TWEE GEBROEDERS, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij, voor rekening van de heer M. den Breems Jz. alhier, zullende gevoerd worden door schipper J. Don.
Na afloop werd de kiel gelegd voor een loggerschip genaamd de ZES GEBROEDERS, voor rekening van de heer Den Dulk te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent de stranding van het driemastschip TOLLINGTON bij Ameland op 26 dezer vernemen wij nader, dat het werd gevoerd door kapitein A.W. Robbins en te huis behoorde te Yarmouth. De stranding had plaats ’s ochtends 5 uur. De burgemeester-strandvonder begaf er zich ten spoedigste met de reddingboot heen en liet die bij aankomst in zee brengen, ten einde de bemanning te redden. De boot mocht het schip bereiken; het bleek onbeladen, vol water en door de opvarenden met al hun goederen verlaten te zijn. In de namiddag werden enige zeilen en touwwerk met boten van het eiland aan wal gebracht en onder de burgemeester-strandvonders beheer gesteld, Met de berging zou worden voort gegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 3 januari. Het Nederlandse schip SARA, kapt. K.B. Kuiper, is bevracht van Paranagua naar Bahia met slepers tot 300 rs. per stuk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Heren assuradeuren van het casco van het schip WEEKE HARHUIS, kapt. H.R. Zoutman, van Memel naar Newcastle, met schade te Tönsberg binnengelopen, gelieven zich ten spoedigste te vervoegen bij de secretaris van de Vereeniging van Assuradeuren alhier, ten einde kennis te nemen van een brief te dier zake uit Tönsberg ontvangen.


Datum: 30 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Wildervank op 28 januari: het schoenerschip CATHARINA HILLECHINA (ex ST. WILLEBRORDUS), kapt. H.G. Boekhout, groot 101 ton nieuwe meting gebouwd in 1853: voor NLG 1.800 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 januari. De schepen GONDELIER en ST. VINCENT zijn aan de ducdalven gemeerd, door de sleepboten ZUID HOLLAND en BROUWERSHAVEN gesleept, de ST. VINCENT met een diepgang van 65 decimeter. Geen ijs op de rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 29 januari. Als bergloon voor de geborgen goederen van het alhier gestrande stoomschip HANSA, is twintig pCt. van de waarde van het geborgene aan de bergers toegekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 20 december. Het Engels barkschip ANNIE MARK, van Cardiff, is 17 december op Klein Curaçao verongelukt en geheel verloren. De equipage werd gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag de 2e februari 1880, des avonds te 6 uur, zal ten gemeentehuize te Nieuwe Pekela, in het openbaar à contant worden verkocht het in de Nederlanden thuis behorend schoenerschip NEUTRAAL, bevaren door kapt. R.J. Gust te Nieuwe Pekela, groot 139 tonnen, oude meting, thans liggende te Emden, met al deszelfs opgoederen, gebouwd in het jaar 1872.
Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen bij de boekhouder, de heer G.H. Strating te Nieuwe Pekela, en ten kantore van de notaris, Mr. F. Roessingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag de 10e februari 1880, des avonds te 6 uur, zal ten huize van de kastelein J.K. Dijk te Nieuwe Pekela, ten verzoeke van de heer P.J. Smit te Stadskanaal, in het openbaar à contant worden verkocht het in de Nederlanden thuis behorend kofschip JACOBA, thans liggende te Harlingen, groot 121 tonnen, nieuwe meting, met alle opgoederen en de gehele inventaris.
Nadere inlichtingen en inventarissen zijn te bekomen bij voornoemde eigenaar en ten kantore van de notaris, Mr. F. Roessingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 januari. De KLAZINA HARMINA, kapt. W.J. Schoon, van Rotterdam naar de Westkust van Afrika, heeft de lading kruit in lichters overgeladen en is heden in de haven gekomen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 24 januari. Scheepsvrachten. Om na de heropening der scheepvaart te laden, werd gedaan van Pillau naar Newcastle tot Sh.25/- per ton hennep; Gothenburg Sh. 20/- per ton lompen, Noord-Frankrijk Sh.3-/ per 500 Engelse pond tarwe, Rostock en Wismar tot 16 mark per 2.500 kilo rogge. Per stoomschip naar Amsterdam NLG 17 à 18 per 2.400 kilo tarwe.


Datum: 31 januari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het Nederlands schip SAMARANG werd te New York bevracht om petroleum te laden naar Bremen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 29 januari. De sleepboot SIMSON is in de afgelopen nacht naar Ameland vertrokken om assistentie te verlenen aan het aldaar gestrande schip TOLLINGTON.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 januari. De sleepboot HERCULES is van Ameland teruggekomen; de pomp is door zware deining gebroken, nadat de TOLLINGTON tot vier voet naar beneden het tussendek was leeggepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 28 januari. De Nederlandse schoener WILLEMINA ANTINA, kapt. De Boer, van New York naar Triëst, alhier met schade binnen, is nagezien en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op 30 januari 1880:
- 1/40e aandeel in het klipperschip met hulpstoomvermogen UTRECHT, groot 1.933 tonnen of 1.063 lasten, thans gevoerd door kapt. F. Nannings, varende onder boekhouderschap van de heren Voorhoeve & Jelier, thans aangenomen door het Ministerie van Koloniën voor de overvoer van steenkolen van Newcastle naar Atjeh, zijnde onder deze koop begrepen een evenredig aandeel in de aan de gezamelijke reders toebehorende 3/40 in gemeld schip: voor NLG 1.850 verkocht.
- 1/40e aandeel in het klipper-fregatschip SCHIEDAM, boekhouders de heren A. Prins & Co. te Schiedam, groot 747 tonnen of 394 lasten, liggende thans in lading op Java voor een reis naar Schiedam, uitdeling in december 1877 NLG 225, en in juli 1879 NLG 225: voor NLG 900 verkocht.


Datum: 01 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 30 januari. Het Nederlands schip CATHALINA VAN CALCAR, kapt. Bos, met rijst beladen, is in de haven van Geestemünde liggende, lek geworden en vol water gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 28 januari. De geborgen scheepsinventaris van de Duitse stoomboot HANSA heeft heden in publieke veiling circa NLG 4.500 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 9 januari. Het alhier lek binnen gelopen Nederlands schip ’s GRAVENHAGE, kapt. Alberts, is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 december 1879. De stemming der markt bleef sedert het bericht van 13 dezer onveranderd. Product is nu nog voldoende, maar om de laatste koersen te bedingen moeten de schepen wachten tot de exporteurs ruimte vragen, biedt men hun haar aan, dan zijn zij dadelijk zeer geretireerd (opm: terughoudend). Naar Nederland werden 8.000 picols koffie tot NLG 60 geaccepteerd. De Factorij is thans voor groter kwantum tot die koers in de markt en tot NLG 55 voor 15.000 picols. Aangezien de bijlading zeer schaars is, hadden er geen verdere afdoeningen plaats. De vroeger opgenomen schepen zijn voor het grootste gedeelte beladen, en daar er in de Oosthoek nog veel koffie binnenkomt en verwacht wordt, zijn de vooruitzichten daarvoor niet slecht; zodra de fabrieken het malen hebben beëindigd dan wordt er enige suiker voor Nederland in uitzicht gesteld. Naar Het Kanaal werd voor suiker weer GBP 3.2/6 â 3.5/- en voor Amerika GBP 2.15 besteed. Voor de op 18 dezer te Padang gehouden koffieveiling werd nog geen ruimte opgenomen. Naar Australië werd tot GBP 1.5/- â 1.10/- afdoeningen vermeld.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip CONRAD, NLG 90 koffie, NLG 80 thee, NLG 40 tin naar Amsterdam; KANAGAWA, NLG 60 voor 8.000 picols koffie en suiker, NLG 15 voor huiden naar Rotterdam; MAIBIT, GBP 3.2/6. suiker van Samarang , BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG GBP 1.5/- suiker naar Sydney; Nederlands-Indisch, NICO, NLG 0,60 per picol rijst van Saigon naar Java. Te Macassar werden bevracht DE Nederlandse schepen RUDOLPHINA voor NLG 18.500 naar Amsterdam; THEODORA CATHARINA werd voor NLG 13.000 gecharterd van Gorontalo naar Amsterdam; HENDRIK ROBERT LEEMHUIS bedong GBP 3.7/6 voor koffie van Macassar naar New York. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ELISABETH, SALATIGA, ADMIRAAL DE RUYTER, SLAMAT, AUGUSTE en MAASNYMPH.


Datum: 02 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 januari. De gezagvoerder van het schip ANNIE MARKS, 17 december op Klein Curaçao verongelukt, geeft als oorzaak der schipbreuk op, dat het licht, hetwelk vroeger aan de zuidzijde van het eiland vertoond werd, sedert verplaatst is naar het midden. Hij had de nieuwste kaarten te Cardiff gekocht, doch van de verandering was niets daarop vermeld.


Datum: 03 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse brikschip MARIE CORNELIE, van de kust van Afrika naar Rotterdam, laatstleden vrijdag in het Engels Kanaal beloodst.


Datum: 04 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Volgens particulier bericht ligt het Nederlands schip WILLEM, kapt. Keun, van Riga naar Hartlepool, te Malmö ingevroren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 22 december. Gedurende een storm, die de 17e dezer hier op de rede gewoed heeft, zijn er verscheidene schepen op drift geraakt. De stoomboot BANKA is onklaar geweest met het stoomschip LORD ELGIN, die enige schade bekwam. Des namiddags is de bark COULNAKYLE, op de rede komende, in aanvaring geweest met het stoomschip KONING WILLEM III, dat daarbij de boegspriet verloor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Heren assuradeuren, belanghebbende bij de lading rijstmeel per kofschip CATHALINA VAN CALCAR, kapt. Bos, van Bremen naar Nederland, in de haven van Geestemünde vol water gelopen, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de secretaris der Vereeniging van Assuradeuren.


Datum: 05 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Blijkens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlands schip SUSANNA ELISABETH, kapt. Bouchier, van Nieuwediep te Pensacola aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 februari. Het Nederlands schip TERWISCH, kapt. W.H. Prak, van hier naar Bari en Triëst, is de 1e dezer met gebroken roer en verlies van verschansing en boot te Cagliari binnengelopen, hebbende op de hoogte van Finisterre een geweldige storm doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 1 februari. Op het eiland Norderney zijn weer enige balken aangespoeld, zomede ook een gebroken scheepsnaambord, waarop DE STAD AMSTERDAM. Het verkeer met de eilanden is door zware ijsgang verbroken.


Datum: 06 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 5 februari. De sleepboot HERCULES is naar Terschelling vertrokken om het gestrande schip TOLLINGTON af te brengen. De sleepboot SIMSON zal volgen met drie sloepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Wildervank, 30 januari. Volgens hier ontvangen bericht is het schip ULRIKA, kapt. Bekkering, goed en wel te Boston gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 4 februari. Het schip PAULA, van Batavia te Falmouth aangekomen, heeft order bekomen naar Kopenhagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het Nederlandse schoenerschip CATHARINA HILLECHIENA, groot 101 ton nieuwe meting, gebouwd in 1853, in veiling opgehouden, is uit de hand verkocht naar Leer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C. Ament, P. Reineke, E.C.A. Koli, A.D. Strumphler en J.W. Held, makelaars, zullen als lasthebbende voor hun principaal, op maandag 16 februari 1880, des namiddags te 3 uur, in het lokaal Frascati, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in veiling brengen (aan de meestbiedende of hoogst mijnende):
- Het extra ordinair wel bezeild kopervast en gekoperd 3-mast schoenerschip, genaamd CATHARINA ELISABETH, laatst gevoerd door kapt. A. Havinga, groot 396,85 ton nieuwe meting.
- Het extra ordinair welbezeild kopervast en gezinkt barkschip, genaamd DE GOEDE VERWACHTING, laatst gevoerd door kapt. J.C. Bruyn, groot 657,80 ton nieuwe meting.
- Het extra ordinair wel bezeild kopervast en gekoperd 3-mast schoenerschip, GEESIENA MARIA, laatst gevoerd door kapt. A. Mosterman, groot 439,09 ton nieuwe meting.
- Het extra ordinair wel bezeild kopervast en gekoperd brikschip, genaamd PETRONELLA, laatst gevoerd door kapt. F. Koster, groot 223,54 ton nieuwe meting.
allen met deszelfs inventaris, breder bij biljetten omschreven.
De schepen zijn ingericht voor de houtvaart en daartoe bijzonder geschikt en liggen aan de Oosterdoksdijk te Amsterdam. Nader onderricht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 februari. Volgens particulier telegrafisch bericht is het (opm: Nederlandse) stoomschip ECHO, kapt. W.H. Sayers, heden door aanvaring bij Southwold gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 31 januari. Scheepsvrachten. Om na de heropening der scheepvaart hier te laden, werd gedaan naar de Firth of Forth Sh.2/-, Oost-Schotland Sh.2/3, Oost-Engeland Sh. 2/9 per 500 Engelse pond tarwe; naar de Deense eilandhavens 18 mark per 2.500 kilo rogge, per stoomschip o.a. naar Amsterdam NLG 17 per 2.400 kilo tarwe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 5 maart. Scheepsvrachten. Voor Engeland blijft de vraag naar scheepsruimte zeer gering en werd een enkel schip bevracht naar het Bristol-kanaal tegen Sh.17/- per 10 quarters haver, imperiale maat, benevens gratificatie. Naar Londen, de Oostkust of de kolenhavens ogenblikkelijk geen vraag.


Datum: 07 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Volgens particulier bericht is het schip VALK, kapt. Hazelhoff, de 20e januari in de Spaanse Zee in zinkende staat door het volk verlaten, dat door de Zweedse bark RAGNAR is opgenomen en te Havre geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. De Nederlandse schepen MERAPI, kapt. Kooger, van Batavia, en SINDORO, kapt. Diepenbroek, van Patjitan, beiden herwaarts bestemd, zijn heden ochtend ten tien ure Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 februari. Het Nederlands schip STELLA MARIS, kapt. Klaver, van Gibara (Cuba) op de Elve aangekomen, heeft bij het Kogelbaken (opm: Kugelbake) ankers en kettingen verloren en is door een sleepboot in de haven gebracht.


Datum: 08 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 31 januari. De alhier met schade binnengelopen Nederlandse schoener WILLEMINA ANTINA, kapt. De Boer, is bezig met repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop barkschip. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal, ten verzoeke van de heer J.M. Goslings, notaris te Dokkum, op zaterdag de 21e februari 1880, des namiddags 5 uur precies provisioneel, en des avonds 8 uur precies finaal, in de Korenbeurs bij J. Fekkes te Harlingen, publiek veilen en verkopen het wel bezeild, sterk betimmerd, goed onderhouden Nederlandse barkschip HERCULES, gemeten op 928,41 kubieke meter of 327,73 tonnen van 2,83 kubieke meter, geclassificeerd bij Veritas 5/6 G 1.1, bevaren wordende door de scheepsgezagvoerder W. Wink, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, kettingen en verder scheeps toe- en aanbehoren, breder bij biljetten omschreven en zodanig als het is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen.
Harlingen, Zuiderhaven
Coll: R.G.E.G. Martens, Groningen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fernambucq, 20 januari. De Nederlandse schoener HENRIËTTE, kapt. Scholten, van Rotterdam naar Penedo, is op Don Rodrigo gestrand en door de equipage verlaten. Door de kustbewoners werd het schip af- en te Point ten anker gebracht. Doch daar het water in het schip niettegenstaande het pompen toenam, werd het weder op strand gezet. De lading, uitgezonderd de rails, is geland. De kiel is gebroken en het schip is geheel wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 31 januari. Het Nederlands schip FRIESLAND heeft een gedeelte der lading gelost en wordt gerepareerd. (opm: zie NRC 311279)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op heden, de 31e januari 1880, ten verzoeke van Aalberdina Goedkoop, echtgenote van Cornelis Schiebaan, dienstbode, wonende te Rotterdam, heb ik, Johannes Gouverne, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Cornelis Schiebaan voornoemd, zeeman, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op maandag de 24e mei 1880, des voormiddags ten 11 ure, te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- aangezien de eiseres de 7e februari 1872 is gehuwd met gedaagde en met hem samen heeft gewoond te Rotterdam.
- aangezien de gedaagde op de 20e september 1873 voor de waterschout te Dordrecht als matroos is aangemonsterd op het Nederlands barkschip WHAMPOA, gevoerd door kapt. E.H. Vogelenzang, tot het doen ener reize met gemeld schip van Rotterdam naar Riga en daarmede terug te komen op een Nederlandse haven.
- aangezien gedaagde daarop met gemeld schip van Rotterdam naar Riga is vertrokken en bedoeld schip volgens bij de rederij ontvangen berichten de 29e oktober 1873 van Bolderaa is vertrokken met bestemming naar Dordrecht en de 13e november 1873 Elseneur is gepasseerd.
- aangezien sedert die tijd generlei tijding van het schip of deszelfs bemanning is ingekomen, maar hetzelve allerwaarschijnlijkst op de 23e november 1873 op de buitengronden van Ameland met man en muis is verongelukt, zoals moet worden vermoed uit de toen aldaar aangedreven wrakstukken.
- aangezien, vermits sedert die tijd meer dan drie jaar zijn verlopen, er derhalve rechtsvermoeden van overlijden bestaat en de eiseres er belang bij heeft dat zulks door de rechtbank worde verklaard, verlangende een andere huwelijk te kunnen aangaan.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
Rotterdam, 31 januari 1880, J. Gouverne
(opm: sterk bekort)


Datum: 09 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amoy, 17 december. Het Nederlands schip VELOX, kapt. Wilkens, is bevracht van hier naar Saigon en Singapore.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag 27 februari a.s., ten 9 ure voormiddags, zullen de ondergetekenden in een der door hen geoccupeerde lokalen voor rekening van belanghebbenden publiek verkopen het Amerikaanse driemastschip EMERALD ISLE, groot 1696,57 ton, gebouwd te Bath, Maine, in het jaar 1853 van eikenhout, enz., liggende ter rede alhier en aldaar dagelijks te bezichtigen, alsmede een belangrijke partij zeilen, boten, en verdere inventaris, provisiën, enz., alles opgeslagen in de voornoemde lokalen en aldaar op dinsdag 24 en woensdag 25 februari te bezichtigen. Voor nadere informaties gelieve men zich te wenden tot het consulaat der Verenigde Staten van Amerika of tot de gezagvoerder Staples aan boord.
Batavia, 7 februari 1880, John Pryce & Co.


Datum: 10 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 december 1879. Vrachten zijn stationair en blijven exporteurs zich slechts van scheepsruimte voorzien naarmate er product afkomt; er hebben zich dan ook geen afsluitingen van Nederlandse schepen voorgedaan.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ELISABETH, SALATIGA, ADMIRAAL DE RUYTER, SLAMAT, AUGUSTE, NOACH VI, JUPITER, LUCTOR ET EMERGO, NIEUWE WATERWEG I, en MAASNYMPH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 februari. De stoomboot ROTTERDAM is gisteren bij de Vergulde Hand aan de grond gestoomd en is niet vlot gekomen.
(4 ure namiddag) De stoomboot ROTTERDAM is met assistentie van de sleepboten ZIERIKZEE en KINDERDIJK vlot gekomen en opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 8 februari. De sleepboot HERCULES is van Terschelling teruggekomen. De TOLLINGTON is niet leeg te pompen noch af te brengen. Het schip is wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 december. Het stoomschip GENERAAL PEL, dat bij Analaboe schade heeft gekregen, wordt door de BROMO naar Singapore gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 februari. Heden ochtend ten half twaalf is op de gewone plechtige wijze op ’s Rijks marinewerf de kiel gelegd van een vijfde schroefstoomschip 1e klasse (type Atjeh), waaraan de naam is gegeven van VAN SPEIJK.
Het vierde schip van dat model zal in de loop van deze zomer te water worden gelaten.

NRC 100280
Advertentie. Te koop 1/40 aandeel in het schip ’s GRAVENHAGE, kapt. W. Alberts, boekhouders F.H. van Leeuwen & Co., thans lek te Rio Janeiro binnen. Biedingen in te zenden met franco brieven, onder letter B, bij de boekverkopers M. Wyt & Zonen, alhier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van het Nederlandse barkschip CATHARINA CHRISTINA. De notaris W. Sijkens Kijlstra te Harlingen, zal ten verzoeke van de heer J.M. Goslings, notaris te Dokkum, op zaterdag de 14e februari 1880, des namiddags ten 5 ure precies, provisioneel, en des avonds precies 8 uur finaal, telkens bij Fekkes, in de Korenbeurs te Harlingen, publiek onder uitloving van strijk- en verhooggeld verkopen: het Nederlands barkschip CATHARINA CHRISTINA genaamd, bevaren wordende door kapt. M.J. de Weerd, groot 352,82 tonnen van 2,83 kubieke meter, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwwerk, zeilen en verdere inventaris, zoals aldaar dagelijks kan worden bezichtigd. Breder bij biljetten omschreven, welke zijn te bekomen ten kantore van notaris Kijlstra.


Datum: 11 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 9 februari. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz., met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepstoomboot HOMBERG III, gebouwd voor rekening van den heer Joh. Kersken te Homberg. De machine is vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Volgens brief, gedateerd 21 december, van kapt. Hoekstra, voerende het schip NEERLANDS VLAG, te Poelo Bras (Atjeh) van St. Nazaire aangekomen, was gedurende stormweer bij de eilanden St. Paul en Amsterdam een der matrozen van een der ra’s overboord gevallen en niettegenstaande alle pogingen aangewend om hem te redden verdronken. Bij aankomst te Poelo Bras werd de bootsman en drie man der equipage, die aan koorts en scheurbuik lijdende waren, naar het hospitaal gezonden, doch allen zijn kort daarna overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 8 februari. Het schip MATHILDE, kapt. Oetken, met steenkolen van Newcastle naar Java, was dezen ochtend ten 2 uur 30 minuten bij Dungeness in aanvaring met een onbekende schoener en kreeg daarbij belangrijke schade aan verschansing, reling en groot want aan bakboord. Het schip is de volgende dag in het dok gekomen. Assistentie GBP 12.


Datum: 12 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 januari. Vrachten. Het begin van 1879 met het einde vergelijkende, dan komt men tot de conclusie, dat in het afgelopen jaar de koersen zich gradueel verbeterd hebben, en in de laatste maanden menige verwachting overtroffen. Toch liet zich die enorme verbetering niet verwachten, want hoewel de onbevrachte vloot, evenals in de naburige havens en Brits Indië zeer gering was in verhouding tot de behoefte, verhinderde het buitengewone voortdurend regenweer het binnenkomen van het product, terwijl de toestand der Europese markten niet van die aard was om exporteurs tot flink afschepen aan te moedigen. De verbetering welke eigenlijk in juli, bij het binnenkomen van de nieuwe oogst, had moeten komen, kwam dientengevolge eerst in oktober, toen er gunstiger berichten omtrent suiker werden ontvangen.
Gedurende de eerste maanden was voor lading naar Het Kanaal voor orders niet hoger te bedingen dan de cijfers, in het laatste gedeelte van 1878 besteed, zegge GBP 1.10/- voor stroop en GBP 1.5/- voor droge suiker. In mei werd echter GBP 2 aangelegd, in augustus en oktober GBP 2.2/6. tot GBP 2.10/-, terwijl in de eerste 2 weken van november van GBP 2.10/- tot GBP 3.5/- werd betaald; in het laatst van deze maand bedong men het hoogste cijfer GBP 3.7/6, waarna een kleine teruggang is op te merken. De exporteurs schijnen voldoende voorzien te zijn, en houden zich geretireerd, en zijn slechts tot beneden GBP 3 in de markt. Daar er echter nog veel product te verschepen is, en de aanwezige en verwacht wordende schepen niet buitengewoon talrijk zijn, hoeft men een grote daling in de eerste 2 maanden niet als waarschijnlijk aan te nemen, vooral wanneer men de toestand in de naburige havens en Brits Indië in aanmerking neemt.
Naar Nederland bestond over het algemeen grote schaarste aan particulier product ter bijlading bij de Gouvernements-koffie, en dat was de reden dat de onbevrachte vloot onder Nederlandse vlag zeer vermeerderde, vooral met de grote schepen, welke in het einde van 1878 zout- en andere kustreizen hadden aangenomen, en nu in mei disponibel kwamen. Deze hoeveelheid tonneruimte (opm: tonnage) (en de meeste schepen van groot charter), gepaard aan het langzame binnenkomen van Gouvernements-koffie tengevolge van de regen, en aan de schaarste aan bijlading maakten de vooruitzichten niet schitterend. De koersen van de Factorij koffie waren in de eerste maanden van NLG 17,50 à 22,50 successievelijk tot NLG 30 gekomen, en kon met tot dat cijfer 15.000 picols verkrijgen, welke hoeveelheid, wegens gebrek aan bijlading alleen door kleine bodems kon worden geaccepteerd. In de eerste helft van september echter, werd er stijging van de suikerprijzen in Nederland bericht, waardoor de vraag voor ruimte naar die bestemming zeer toenam. Hiervan profiteerden de grote schepen nu met 15.000 picols Factorij koffie volle ladingen konden bekomen en tot NLG 30 afsloten. De concurrentie was van die zijde zo sterk, dat de pogingen der kleine schepen, om door samenwerking hogere cijfers te bedingen , vruchteloos waren. Intussen verminderde de onbevrachte vloot in een paar weken aanmerkelijk en waren de overblijvenden in staat om, toen de Gouvernements-koffie ook in de Oosthoek met kracht begon binnen te komen, zich geretireerd en op hogere koersen te houden. Het gevolg was dat de Factorij te vergeefs NLG 37,50 biedende en zelfs tot hoger geen ruimte kon verkrijgen, besloot 23 oktober een inschrijving te houden.
Het resultaat was dat van de 11 inschrijvers, wiens cijfers voor volle ladingen koffie van NLG 64,47 à NLG 75 uiteenliepen , met uitzondering van de OCEAAN, die NLG 52,50 en ERASMUS die NLG 50 vroeg, alleen de OCEAAN tot NLG 52,50 werd opgenomen.
Daarop kwam de Factorij in de markt tot NLG 55, waartoe zij één schip opnam, om zich daarna tot NLG 65 à 62,50 voldoende van ruimte te kunnen voorzien.
Hogere cijfers, en het juiste ogenblik om vergoeding te kunnen verkrijgen voor de lagere cijfers van de laatste jaren was gekomen, werden verijdeld door gebrek aan samenwerking tussen de gezagvoerders onderling, waarbij wel iedere vrees van niet meer te zullen worden opgenomen sterk heeft meegespeeld.
Toen de Factorij enigszins voorzien was, begon zij zich terug te trekken, en gaf slechts 8.000 picols tot NLG 60, en 15.000 picols tot NLG 55, welke cijfers in de laatste weken geaccepteerd werden.
De aanwezige vloot is volstrekt niet groot, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat vele schepen onlangs gearriveerd zijn, en het slechte jaargetijde niet zeer tot een vlugge lossing zal meewerken, terwijl er niet veel schepen verwacht worden; de Gouvernements-koffie mag op dit ogenblik schaars zijn, maar er wordt toch nog veel uit de binnenlanden verwacht, en deze twee feiten doen een sterke daling der vrachten voor koffie niet waarschijnlijk voorkomen. Particuliere lading is echter niet in de markt, en er is vrees dat in de laatste dagen gedeeltelijk bevrachte schepen zeer veel moeite zullen hebben met opvullen, en mochten zij lading verkrijgen, dan zal het ten koste der goede cijfers zijn, hetgeen natuurlijk een nadelige invloed zal hebben op de koersen voor Gouvernements- koffie. Welke cijfers men heeft te verwachten wanneer de Factorij de enige houdster van product voor Nederland is, leert de geschiedenis van de laatste jaren.
Licht goed was evenals het andere product zeer schaars, huiden bedongen NLG 40 à NLG 50, tabak in het begin van het jaar NLG 17,50 à 12,50.
Naar Amerika werd dit jaar veel koffie verscheept, zowel van Padang als van Java, waaronder een groot gedeelte van Passaroean; koersen liepen van GBP 1.10/- tot GBP 3. Suiker werd in de laatste maanden tot GBP 1.10 à GBP 1.12/6 en GBP 2.15 afgescheept.
Voor scheepsruimte naar Australië bestond het gehele jaar vraag en werd naar Melbourne van GBP 1 à GBP 1.7.6 besteed. Voor één schip (de TWEE VRIENDEN) bedong men GBP 2.5. Naar Sydney werden charters afgesloten van 18/6 tot GBP 1.5 à 1.10. Voor beide plaatsen bestaat thans vraag.
Naar China werd voor het eerst suiker afgescheept tot GBP 1.2.6. Voor Californië werd niets opgenomen.
Voor de Perzische Golf werden enige schepen opgenomen tot ongeveer NLG 1,50 à 1,75 per picol.
Kustvrachten bleven kalm. In het begin van het jaar werd zout tot NLG 9 à 10 aangenomen. In de laatste maand werd NLG 0,75 en 0,60 per picol betaald, voor rijst van Saigon naar Java.
Stoomschepen hadden over het algemeen ten gevolge van de drukkere vaart der Maatschappij Nederland gebrek aan lading, maar toch niet zo groot als men van een bezoek van 40 boten in het jaar had kunnen veronderstellen. De afscheep naar Amerika van een groot gedeelte der alhier in veiling gebrachte koffie ontnam natuurlijk een zeer gewenste lading aan de boten. De koersen gingen niet veel lager en koffie bedong geregeld NLG 60 à 65, om zelfs in de laatste maanden tot NLG 80 en 90 te stijgen. Tabak bedong NLG 50 à 70, rijst NLG 57 ½ en NLG 75, thee NLG 65 en NLG 80; voor suiker naar Marseille werd 75 à 90 francs bedongen. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: SALATIGA naar Rotterdam en SLAMAT naar Amsterdam, NLG 55, 15.000 picols Factorij koffie; A.H. VAN TIENHOVEN Sr. NLG 55, 20.000 picols Factorij koffie, rijst en suiker van Batavia, Indramayoe, Dadop en Pekalongan naar Amsterdam; stoomschip VOORWAARTS, NLG 90, koffie, NLG 80 thee en NLG 40 tin naar Amsterdam; ADMIRAAL DE RUYTER GBP 3.500 stroopsuiker uit de Oosthoek naar het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ELISABETH, AUGUSTE, JUPITER, NOACH VI, MAASNYMPH, LUCTOR ET EMERGO en NIEUWE WATERWEG I.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor het gerechtshof te ’s-Gravenhage werd heden bepleit het hoger beroep door de firma Van Zeylen en Decker ingesteld tegen een vonnis der Rotterdamse rechtbank, waarbij zij als gedaagde in vrijwaring veroordeeld werd om aan de heer Van V. te vergoeden alle schade, welke aan diens goederen op het schip der appellanten overkomen was.
In het laatst van december 1876 vertrok het schip der appellante, de MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE uit Vlissingen naar Samarang. Onder de ingeladene goederen bevonden zich drie colli manufacturen, toebehorende aan genoemde heer Van V. Reeds na twintig dagen moest het schip wegens storm wederom te Vlissingen als noodhaven binnenlopen. Aldaar werd het gerepareerd en na enige tijd wederom zeewaardig verklaard door drie experts, die ook de lading onderzochten. Op de reis van Vlissingen naar Samarang had het schip wederom met storm te kampen en bij aankomst bleken verschillende ingeladen goederen, waaronder ook de drie colli manufacturen, beschadigd te zijn. De heer Van V. sprak nu de verzekering-maatschappij Deutsche Lloyd tot vergoeding aan, doch deze riep de rederij in vrijwaring. Deze beriep zich op overmacht doch de rechtbank oordeelde het bewijs daarvan niet geleverd en veroordeelde de appellante tot vergoeding der door de Heer Van V. geleden schade.
Het hoger beroep tegen dit vonnis werd bij pleidooi toegelicht door de advocaat mr. W. Thorbecke. Volgens deze had de rechtbank ten onrechte aan het journaal geen bewijs toegekend, omdat door de kapitein bij aankomst te Samarang geen scheepsverklaring was afgelegd. Pleiter betoogde dat die verklaring met het oog op de arts. 379 en 383 Wetboek van Koophandel in casu onnodig was en dat zo een verklaring een zelfstandig bewijsmiddel is en niet een formaliteit, wier niet nakoming aan het overigens volgens de wet gehouden journaal alle bewijskracht zou kunnen ontnemen. De verklaring was door de kapitein niet afgelegd, omdat hij niet vermoedde dat er na het tweede vertrek uit Vlissingen schade ontstaan was, terwijl volgens pleiter uit de expertise van alle goederen voor het tweede vertrek bleek, dat de bedoelde manufacturen onbeschadigd waren. Mocht evenwel het Hof
door het journaal het bewijs der overmacht niet geleverd achten, dan bood de rederij alsnog aan die door alle middelen rechtens te bewijzen, welk bewijs pleiter zeer stellig geoorloofd achtte, al ontkende de geïntimeerde dit.
Namens de Deutsche Lloyd als geïntimeerde werd het vonnis der rechtbank verdedigd door de advocaat mr. S. van Houten, die aantoonde dat de appellante op behendige wijze het als vaststaande aannam, dat de bedoelde manufacturen bij het tweede vertrek uit Vlissingen nog onbeschadigd waren. Volgens pleiter bleek dit uit het overgelegde proces-verbaal der expertise volstrekt niet en had de appellante dus ook voor het eerste deel der reis overmacht te bewijzen.
Indien de geïntimeerde zelfs het journaal als afdoend bewijsmiddel wilde aannemen, dan bleek daaruit alleen dat eer in het tussendek zeewater gedrongen was, maar niet dat de manufacturen van de heer Van V. op die plaats lagen. Intussen had de rechtbank terecht beslist dat een journaal geen bewijs oplevert, waar geen scheepsverklaring heeft plaats gehad. Pleiter wilde nog verder gaan en beweerde, dat waar die verklaring ontbrak, geen ander bewijsmiddel hoegenaamd toelaatbaar was, zodat ook de subsidiaire conclusie der appellante tot nadere bewijslevering moest worden ontzegd. Op deze gronden zag pleiter de gehele bevestiging van het Rotterdams vonnis tegemoet.
De uitspraak vermelden wij nader.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 februari. De Nederlandse stoomboot COMEET, van Pillau en Dantzig naar Amsterdam, is heden hier op de rede gekomen om zich van drinkwater te voorzien; het heeft door dikke mist 5 dagen onder Falsterbo ten anker gelegen.


Datum: 13 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 11 februari. Het wrak van de stoomboot STAD VLISSINGEN is in het openbaar verkocht aan de heer Bolier te Scherpenisse voor NLG 3.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 9 februari. De smak MATHILDE is zwaar beschadigd en lek hier binnengesleept, zijnde de 4e dezer op de Nederlandse kust aangevaren door het stoomschip FREY, kapt. Thorsen, naar Antwerpen bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop barkschip. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal, ten verzoeke van de heer Mr. G.A. Murray Bakker, procureur aldaar, op woensdag de 25e februari 1880, des namiddags 5 uur precies, provisioneel en 's avonds 7 uur precies finaal, in de Korenbeurs, bij J. Fekkel, te Harlingen, publiek veilen en verkopen het wel bezeild, hecht en sterk gebouwde Nederlandse barkschip MARIA AGNIETA, gemeten op 749,78 kubieke meter, of 264,67 tonnen van 2,83 kubieke meter, bevaren door de scheepsgezagvoerder P. Kuiper Azn., en zulks met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, kettingen en verder scheeps- toe- en aanbehoren, alles breder bij biljetten omschreven en zodanig als het thans ligt in de Zuiderhaven, te Harlingen.
Nadere informatiën bij de heren Repko en Co., cargadoors te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 9 februari. Het schip CHRISTOPHORUS COLUMBUS, van Doboy naar Marseille, is op zee verlaten.


Datum: 14 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 12 februari. Het schip HELENA, kapt. Pott, van Havre naar Bilbao, is heden hier aangekomen met verlies van verschansing en stutten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbenden van hunne meesters, op dinsdag 2 maart 1880, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven no. 29, publiek veilen het Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip GEBROEDERS VAN DER BEEK, laatst gevoerd door kapt. H. van der Woude, volgens meetbrief lang 50,16 meter, wijd 9,21 meter, hol 6,04 meter, groot 1.240 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris; zoals het is liggende in de Noorderhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Libau, 5 februari. Over de toestand van onze vrachtenmarkt kan niets verblijdends worden bericht. Vraag naar zeilschepen per het voorjaar ontbreekt bijna geheel. Een paar schepen zijn tot NLG 14 à NLG 15 naar de Maas bevracht, doch ook deze prijzen zijn niet meer te bedingen. Naar Morlaix werd Sh.2/5 à Sh.2/9 per 500 pond tarwe, naar Antwerpen Sh.1/7½ à Sh.1/9 per 320 pond haver geboden. Voor kleine schepen naar Oostzeehavens is geen vraag.


Datum: 15 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van scheepsaandelen te Winschoten op 10 februari:
- 1/40 in het barkschip OLDAMBT, groot 349 ton, kapt. A.B. Mulder, hoogste bod NLG 170, niet gegund.
- 1/40 in het schoenerbrikschip NIEUW BEERTA, groot 220 ton, kapt. B.B. Mulder, verkocht voor NLG 140.
- 2/40 in het schoenerschip WILLEMINA, groot 209 ton, kapt. Hazewinkel, verkocht voor NLG 150.
- 1/40 in het schoenerschip BARBARA HENDERIKA, groot 169 ton, kapt. A.H. Meijer, verkocht voor NLG 85.
- 1/80 in het klipperbrikschip HENDERIKA, groot 105 ton, in 1879 gekoperd en geclassificeerd, kapt. Kuiper, geboden NLG 135.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zoals men zich zal herinneren, is van het verongelukte stoomschip PALLAS een der schepelingen door toevallige omstandigheden behouden gebleven. De levensloop van die man bevat een paar niet alledaagse voorvallen. Hij is geboren in Frankrijk, en zou verleden jaar met een schip naar zee gaan, doch deserteerde.
Zijn ouders, van dit laatste onkundig, vernemen enige tijd daarna, dat het schip met man en muis vergaan is, en nemen de rouw aan over hun zoon. De jonge zeeman verbindt zich later op het stoomschip PALLAS, moet wegens een bekomen ernstige verwonding in het hospitaal te Reval achterblijven; het schip vertrekt, en wordt eveneens door de golven verslonden. Na zijn herstel te Amsterdam aangekomen, wordt hij met milde hand door de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van het nodige voorzien om naar zijn vaderland terug te keren, waar hij zijn familie in goede welstand, doch wederom in diepe rouw gedompeld aantrof.
Daar hij tot tweemalen achtereen de dans in ontsprongen, zal hij er zich voor de derdemaal echter niet aan wagen, en trachten op vastere grond verder in zijn onderhoud te voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 februari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht van North Shields is het Nederlands fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, gisteren van daar naar Soerabaija vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 14 februari. Voor de dokken had gisteren ene aanvaring plaats met het schip DRIJ GEBROEDERS, kapt. Pauwels, en het Oostenrijkse schip ICO B., gesleept door de stoomsleper HERCULE waardoor het eerstgenoemde schip gezonken is. De bemanning werd gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 februari. Het Nederlandse schip TASMANIA, kapt. Schuth, van Catanzaro met olijfolie, is alhier met verlies van kluiverboom binnengelopen.


Datum: 16 februari 1880


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag de 26e februari a.s., des avonds te 6 uur, zal ten huize van H. Visser te Zoutkamp, tegen contante betaling of met soliede borgstelling op 1 mei a.s., publiek worden verkocht:
- Het schip, genaamd DE GOEDE HOOP, groot ongeveer 13 lasten (39 tonnen), met opgoed en toebehoren, laatst bevaren door de schipper P.J. Smit.
- Het schip, genaamd DE TWEE GEBROEDERS, groot ongeveer 14 lasten (43 tonnen), met opgoed en toebehoren, laatst bevaren door de schipper J.J. Mellema.
Beide vaartuigen liggende te Zoutkamp. Dagelijks te bezien op aanwijs van de havenmeester Visser aldaar.
Mr. H.A. Spandau, notaris te Leens.


Datum: 17 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 16 februari. Volgens ontvangen bericht passeerde het schip STER DER HOOP, kapt. Ruhaak, van New York naar Rotterdam, de 15e dezer des ochtends Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 16 februari. In de Zuider Haaks is gestrand het driemastschip GUSTAV & OSCAR, kapt. Hackman, met petroleum naar Bremen. Men is bezig met lossen. Het schip zal niet afgebracht kunnen worden.
Later die dag: Uit Nieuwediep wordt ons nader gemeld:
Het in de Zuiderhaaks gestrande driemastschip GUSTAV OSCAR (opm: mogelijk GUSTAV & OSCAR), kapt. Hartmann, met een lading van 5.000 vaten petroleum, is bezig een gedeelte van de lading over boord te werpen, die gedeeltelijk door blazers wordt opgevist, en hier binnengebracht. De sleepboot HERCULES heeft een anker achter het schip uitgezet, en er is ook naar IJmuiden om de sleepboot SIMSON geseind; na aankomst van deze wil men beproeven het schip met vereende krachten af te brengen.
(opm: zie ook: NRC’s 1802, 1902, 2202 en 260280, alsmede 010380

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen.
Op maandag 16 februari in het lokaal Frascati te Amsterdam:
- het driemast schoenerschip CATHARINA ELISABETH, laatst gevoerd door kapt. Havinga,
groot 396,85 ton nieuwe meting: NLG 7.000, opgehouden.
- het barkschip de GOEDE VERWACHTING, laatst gevoerd door kapt. Bruyn, groot 657,80 nieuwe meting: NLG 9.000, opgehouden.
- het schoenerschip GEESIENA MARIA, laatst gevoerd door kapt. Mosterman, , groot 439,09 ton nieuwe meting: NLG 11.000, opgehouden.
- Het brikschip PETRONELLA, laatst gevoerd door kapt. Koster, groot 223,54 ton nieuwe meting: NLG 8.800, opgehouden
Op zaterdag 14 februari te Harlingen:
- het Nederlandse barkschip CATHARINA CHRISTINA, groot 353 ton nieuwe meting, gebouwd in 1851: NLG 3.210. Koper L. Bouwmeester te Middelburg. (opm. schip voor de sloop gekocht en te Middelburg gesloopt).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping op Ameland van een gestrand fregatschip en tuigage. De notaris IJpma op Ameland zal te Nes aldaar, op donderdag de 19e februari 1880, des voormiddags 9 uur, ten verzoeke van kapt. A.W. Robbins, publiek tegen gerede betaling, verkopen:
- 1. Het door hem gevoerde, gekoperde Engelse fregatschip TOLLINGTON, zoals het in de buitengronden van Ameland is zittende, met de opstaande masten, ra's wanten, een zwaar anker en ketting en verdere thans op het schip zijnde goederen en in de staat als hetzelve zich op de verkoopdag bevinden zal.
- 2. Het daaraf op Ameland geborgen gedeelte van de tuigage en scheepsgoederen, bestaande principaal in: 17 differente zeilen, 3 ankers, 30 vadem zwaar ketting, 170 patent en andere blokken, 1 tros, een partij lopend touwwerk en dito lichte kettingen( schoten), einden draairib, een perspomp, enige koks- en kajuitgoederen, enige bussen met verf en olie, enige stukken rondhout, een boot enz.
Nadere informatiën bij de Engelse vice-consul te Harlingen en de burgemeester van Ameland. Daags vóór de verkoop vertrekt het postschip des nademiddags 2 uur van Holwerd.


Datum: 18 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 17 februari. Het in de Zuidergronden gestrande schip GUSTAV OSCAR (opm: mogelijk GUSTAV & OSCAR) is nog niet afgesleept. De sleepboten HERCULES en SIMSON doen pogingen daartoe. Zeer veel petroleumvaten zijn overboord geworpen. Een gedeelte der equipage en inventaris is aan wal gebracht; de kapitein, stuurlieden en de kok zijn nog aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 16 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Cardiff naar Marseille, is gisteren hier binnengelopen om water. Het Hhad de bakboordslantaarn verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 16 februari. Het schip RUDOLPH, kapt. Oltmans, van Middelburg (?) naar New York met ijzer, is 15 dezer hier binnengelopen, zijnde op 47°39’ NB 26°05’ WL de lading overgegaan. (opm: het vraagteken achter Middelburg is geplaatst door de redactie van de NRC)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 17 februari. Scheepsvrachten. Naar scheepsruimte is thans een weinig meer vraag, doch blijven de vrachtkoersen ongeveer dezelfde. Gedaan werd naar het Bristol-kanaal tegen Sh.17/- per 10 quarters haver, imperiale maat, Sh.12/- naar havens aan de Oostkust van Engeland, terwijl Sh.14/6 bedongen werd naar het Engels Kanaal, alles per 10 quarters haver uitgeleverd Engels gewicht. Voor de Franse voorhavens werd gecharterd tegen Ffrs 17 per 50 hectoliter haver, andere granen pro rato.


Datum: 19 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 18 februari. Volgens particulier telegrafisch bericht is het Nederlands schip ELMINA, kapt. Boer, heden van Passaroeang te Falmouth voor order gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 18 februari. Het in de Zuider-Haaks gestrande schip GUSTAV OSCAR (opm: mogelijk GUSTAV & OSCAR) is gisteren nacht bij zeer hoog tij en slecht water door de sleepboten HERCULES en SIMSON af- en hier in de haven gesleept. Het maakt nogal water en zal door duikers onderzocht worden. Het wordt waarschijnlijk naar Bremen opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 17 februari. Het Nederlands schip CATHARINE, kapt. Sap, van Amsterdam naar Suriname, is lek, met verlies van zeilen, boot, watervaten en meer andere schade alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 5 februari. Het naar Amsterdam bestemde doch op zee verlaten barkschip ALDEBARAN (opm: waarschijnlijk buitenlander) werd 12 januari op 35° NB 62° WL aangetroffen door het schip LOTHAIR, kapt. Desmond, te Sagua la Grande aangekomen. De gezagvoerder rapporteert dat het bovenschip geheel vernield en masten en tuig grotendeels uit het schip zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 18 februari. Kapt. Ruhaak, gezagvoerder van het schip STER DER HOOP, rapporteert op de reis van New York herwaarts zwaar stormweer te hebben doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 januari. Het Amerikaanse schip BENJAMIN SEWALL, dat in Straat Banka heeft vastgezeten en door de VICE-PRESIDENT PRINS naar Onrust is gebracht, is bezig zijn lading uit laatstgenoemde bodem weder over te namen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, contant of met handgeld het wel onderhouden snelzeilend schoenerschip PAULUS MEINTZ, geclassificeerd bij Veritas 5.6.1.1., groot ruim 136 tonnen, nieuwe meting, met deszelfs gehele inventaris, zoals hetzelve thans is liggende te Hull en bevaren geweest door kapt. H.H. Plaatje van Pekela.
Te bevragen bij de heer N. Sikkens te Sappemeer.


Datum: 20 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 18 februari. Heden werd van de werf van den scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepstoomboot JOHANNA IV, gebouwd voor rekening van de heren Gebrs. De Groot, te Papendrecht. De machine is vervaardigd in de fabriek van de heer H.J. Koopman, te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 18 februari. Heden is op de werf van de heren J. & K. Smit alhier de kiel gelegd ener schroefstoomboot voor de Vlaardingsche Stoombootmaatschappij, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen tussen Vlaardingen en Rotterdam. De machines, van 25 pk. compound systeem, worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 19 februari. Een groot barkschip is in de buitengronden verzeild. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 19 februari. Alhier is gestrand de Engelse bark GOLETTA, kapt. Pratt, van Philadelphia met petroleum naar Bremerhaven bestemd. De equipage, bestaande uit 17 man, benevens de vrouw en zoon van den kapitein, zijn door schipper De Haan gered en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 27 januari. Het Nederlands schip JUIKO VAN DEEN, kapt. Havenga, is bevracht van Barachua en St. Domingo naar Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 23 januari. Na het lossen van 1.000 ton kolen heeft een onderzoek plaats gehad aan boord van het Nederlands schip ’s-GRAVENHAGE, kapt. Alberts, van Middelburg naar Java, alhier lek binnengelopen. Het schip maakt 1/8e duim water per uur. Vele bladen koper zijn afgenomen en de naden beproefd, die alle goed stonden, behalve sommige stuiken, die niet zeer vast stonden, ook zijn de naden van de voor- en achtersteven onderzocht. Men kon niet de minste werking in het schip ontdekken. Het overige gedeelte der lading zal gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 januari. De Nederlandse schoener AFINA, kapt. Boswijk, van Buenos Ayres met een lading meel naar Porto Allegro bestemd, 11 december alhier aangekomen, geraakte in Lagoa dos Patos bij Hopnam aan de grond en verkeerde in groot gevaar. De Braziliaanse kanonneerboot HENRIQUE MARTENS vertrok de 4e met een schoener op sleeptouw van hier om het schip te lichten, hetgeen gebeurde, waarna de AFINA de 5e vlot kwam en naar Porto Allegro gesleept werd. Het schip maakt water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 17 februari. Het stoomschip CELEBES van de Stoomvaart-Maatschappij Java ging op drift en geraakte onklaar met de Engelse bark OTTERCAP en het Nederlandse schip URANIA. Alle drie leden schade, doch de omvang is nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 januari. Vrachten. De markt is minder vast, bij een toenemend aantal schepen zonder emplooi. Slechts één afsluiting van een Nederlandse schip is tot stand gekomen: LUCTOR ET EMERGO naar Middelburg, een volle lading koffie in twee havens te laden tot NLG 50; tin tot een vierde van dit vrachtcijfer.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ELISABETH, AUGUSTE, NOACH VI, JUPITER, NIEUWE WATERWEG I, MAASNYMPH, DELIANE en GIJSBERTUS HERMANUS.


Datum: 21 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 26 januari. Het Nederlands schip SARA, kapt. Kuiper, is alhier bevracht naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, ten overstaan van de te Helder gevestigde notaris P.S. Hordijk, op woensdag de 25e februari 1880, des namiddags 2 uur, in het lokaal Tivoli aldaar, van de kotter MERCHANT, met deszelfs rondhouten, staand en lopend want en volledige inventaris, groot 128,60 kubieke meter of 45,39 ton, gevaren hebbende onder Nederlandse vlag en laatst gevoerd door schipper P. Roskamp, liggende in de Binnenhaven alhier. Te bezichtigen daags voor en op de dag van de verkoop, van voormiddag 10 tot des namiddag 3 ure. Informatiën worden verstrekt ten kantore van genoemde notaris, Kanaalweg I. 6.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 20 februari. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het schoenerschip MARIA SINNIGE, kapt. J. Groothuis, te Napels binnengekomen en verzeild naar Castellamare. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een tjalkschip.
W.J. de Graaff, deurwaarder te Rozendaal, zal op maandag de 1e maart 1880, des namiddags te 3 uur, ten huize van de koffiehuishouder P. Ooijens, aan de Havendijk te Rozendaal, publiek verkopen: het in 1860 nieuw gebouwd overdekt tjalkschip GRIETJE GEERTRUIDA, groot negentig tonnen, met opgoed en toebehoren, zoals het thans is liggende in de haven te Rozendaal, bevaren wordende door de schipper Nicolaas Kornelis Wetsema. Om te aanvaarden en te betalen dadelijk na de toeslag. De conditiën van verkoop zullen in tijds ten huize van verkoop ter lezing liggen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 16 februari. Van zaterdag op zondag nacht waren door de hevige stroom op de rede alhier enige schepen, waaronder het stoomschip CELEBES, de Engelse JOREH en Amerikaanse RAMBLER, benevens de kolenhulk van de Maatschappij Nederland, van hun ankers en boeien losgerukt en aan het drijven geraakt. De schade, die de schepen door onderlinge botsing hebben gekregen, moet nogal belangrijk zijn.


Datum: 22 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 20 februari. Ten gevolge van het slechte weer heeft men van de lading, bestaande uit 7.713 vaten petroleum, van het alhier gestrande schip GOLETTA, kapt. Pratt, van Philadelphia naar Bremen, nog niets kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit Nieuwediep wordt ons gemeld: Het schip GUSTAV OSCAR (opm: mogelijk GUSTAV & OSCAR) zal morgen nog eens door duikers onderzocht worden en denkelijk daarna naar Bremen worden opgesleept. De daaruit geborgen 600 vaten petroleum, op de scheepstimmerwerf van de heren Taylor & Co. opgeslagen, zullen, veiligheidshalve, in een vaartuig worden geladen en buiten de gemeente worden gebracht, totdat daarover zal worden beschikt. De tweede partij vaten petroleum, door vissers hier aangebracht en aan den zeedijk opgeslagen, zal in de aanstaande week publiek worden verkocht. Voor gevaar was intussen deswege niet te vrezen immers, vier vertrouwde mannen hielden er bij dag en nacht nauwgezet de wacht bij; bovendien waren er grote hopen zand op het terrein en een massa brandzeilen, die iedere vrees voor gevaar wegnemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Volgens telegrafisch bericht is het schip ALBLASSERDAM, kapt. Willemse, 20 februari te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 februari. De gezagvoerder van de Amerikaanse bark GOLETTA heeft een akkoord gemaakt met bergers tegen 30%. Het stormweder belet het lossen.


Datum: 23 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 22 januari. Heden is op de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnlichter, groot 1.200 ton, voor rekening van de heer Johann Faber te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Het Nederlands schip LAURA, kapt. Carst, is volgens alhier ontvangen telegram van Macassar, gesleept te Soerabaija aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 13 januari. Van de lading suiker per het schip LOUIS, kapt. Bastian, van Batavia naar het Kanaal, alhier lek binnen - reeds vroeger gemeld - zijn ongeveer 1.445 kranjangs licht beschadigd gelost. Daar het schip nog steeds water maakt, vreest men dat de lading die in de kimmen en op de bodem ligt, zwaar beschadigd zal zijn. Het moet geheel lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 21 februari. Het Nederlandse schip OTTOLINA is 20 dezer te Tandjong Pakem aan de grond geraakt, doch later zonder assistentie vlotgekomen, en heeft de volgende dag de reis naar Nederland voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Botje, Ensing & Co, fabrikanten van stoom- en andere werktuigen te Groningen, bevelen zich voortdurend aan voor het maken en repareren van stoomboten, machines, stoomketels, drijf- en molenwerken enz. Hebben in voorraad manometers, peiltoestellen , peilglazen, stoomkranen, slakkenwol, India rubber, patent-pakkings, en alle benodigde machinekamerbehoeften.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoop. Op donderdag de 8e april, voormiddags ten 10 uur, zal de ondergetekende in een der lokalen van het Vendukantoor te Soerabaija in het openbaar verkopen de stoomboot MAGGIE, groot 19 tonnen, thans gebruikt tot vervoer van personen en goederen tussen Soerabaija, Grissee, Babat en andere plaatsen, vervaardigd in Engeland in het jaar 1877, stoomvermogen 7 paardekracht nominaal, werkende met een schroef, aangeslagen voor NLG 10.000.
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij de firma R.W. Deacon & Co. te Soerabaija, bij welke firma de steamer tevens te bezichtingen is.
Namens de eigenaren, J.J.C. Enschedé.
(opm: zie SH 080480)


Datum: 24 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 februari. De sleepboten HERCULES en SIMSON zijn van Terschelling teruggekeerd; konden wegens branding en N.O. wind het gestrande schip GOLETTA niet bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 februari. Het in de Terschellinger gronden gestrande schip GOLETTA, kapt. Pratt, van Philadelphia naar Bremen, is geheel wrak en vol water, slechts enig tuig en zeilen zijn geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris Th. van Uije Pieterse, standplaats hebbende te Vlissingen, zal op dinsdag 2 maart 1880, des namiddags 2½ ure, in het Koffiehuis De Oude Vriendschap, op de Groote Markt te Vlissingen, om contant geld verkopen: de geborgen inventaris van het gestrand schip STAD VLISSINGEN, bestaande in davids, ijzeren kettingen, kompassen, zeilen, trossen, kabels, een grote partij rood en geel koper, lood, zink, metaal, ijzerwerk, benevens banken, kussens, kooien, matrassen, beddegoed, tafelgoed, Berlijnse lepels en vorken, eetserviezen, enz.; daags te voren en op de dag der verkoping te bezichtigen in de loodsen no. 35, 36 en 37 aan de binnenhaven bij het havenstation te Vlissingen. Informatiën bij de heren Ed. van Peborgh, te Antwerpen, De Groot & Co., scheepsmakelaars te Vlissingen en bovengenoemde notaris, alwaar gedrukte notitiën tijdig zijn te bekomen. Brieven franco.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Brakke Grond te Amsterdam op 23 februari: het barkschip JACOB ROGGEVEEN, laatst gevoerd door kapt. Spiegelberg, groot 650,80 ton, is voor NLG 13.200 verkocht. Koper: E.C.A. Koli (opm: een makelaar). (opm: de bark wordt gekocht door de reder J. Dekker Jzn en vaart vanaf 1881 onder commando van kapt. J.J. Sluisman).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de vendutie van vrijdag de 27e februari 1880 zullen worden verkocht het wrak van het Nederlands-Indische barkschip PHILANTROPE, met compete inventaris, liggende of niet liggende op de Brouwers Gronden bij de Noordwachter, zomede twee sloepen en een chronometer.
John Pryce & Co.
(opm: de bark PHILANTROPE komt voor het eerst voor in de Lijst van Roepnamen per 1 januari 1877: THCF, groot 591 ton oude meting, thuishaven Grissee, zie ook SH 010380)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 14 februari. De Nederlandse bark LAURA, kapt. J.G. Carst, is heden alhier van Makasser aangekomen, gesleept door het stoomschip WILLIAM MACKINNON, kapt. H.J. Reineke.


Datum: 25 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 februari. Het schip EINIGKEIT, kapt. De Vries, van Grietzijl (opm: Greetsiel) met rogge naar Leer, is met verlies van roer alhier in de haven gesleept, hebbende op lagerwal tegen de dijk vast gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 22 februari. De gezagvoerder van het stoomschip FRISIA, alhier van New York aangekomen, rapporteert den 18de februari op 49° NB 21° WL het Nederlandse stoomschip P. CALAND gepraaid te hebben, met verlies van roer en roersteven, koersende naar het Kanaal. Alles wel aan boord en men had geen assistentie nodig. (De P. CALAND vertrok 31 januari van Rotterdam en 3 februari van Plymouth naar New York)
(opm: zie ook NRC 280280)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 23 februari. Het Nederlandse schoenerschip CATHARINA, kapt. Sap, van Amsterdam naar Suriname, alhier lek binnengelopen, is onderzocht en moet een gedeelte der lading lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 januari. Sedert het laatste bericht heerst aan de markt een lusteloze stemming. De onbevrachte vloot vermeerdert enigszins, maar in verhouding tot het af te schepen product is zij nog niet van dien aard, dat men een cijfer als GBP 2.7/6 verwachten kon, waartoe het Nederlandse schip MAASNYMPH naar het Kanaal voor order werd afgesloten, aantonende een verschil met de laatst betaalde koers van 12/6 à 15 per ton. Deze afdoening wordt betreurd, omdat zij natuurlijk de teruggetrokkenheid der exporteurs in de hand zal werken. Lading voor Nederland blijft zeer schaars zowel bij particulieren als bij de Factorij; het slechte weer verhindert de geregelde afvoeren uit het binnenland. Naar Amerika werd GBP 2.10 betaald voor koffie van Padang naar New York. Naar Australië werd GBP 2 besteed voor suiker van Tjilatjap naar Melbourne; voor Sydney blijft vraag bestaan en offreert met GBP 1.5. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip KONINGIN EMMA, NLG 90 koffie, NLG 80 thee, NLG 75 tabak, NLG 100 huiden en NLG 40 tin naar Amsterdam; naar het Kanaal voor order MAASNYMPH GBP 2.7/6 suiker uit de Oosthoek; naar Amerika: CORNELIS WERNARD EDUARD, laadt koffie tot GBP 2.10 en licht goed tot GBP 3, van Padang naar New York; naar Australië: Nederlands-Indische schepen MARIA en BATOE BASSIE, beide GBP 2, voor suiker van Tjilatjap naar Melbourne.
Onbevrachte Nederlandse schepen: ELISABETH, AUGUSTE, JUPITER, NOACH VI, NIEUWE WATERWEG I, DELIANE en GIJSBERTUS HERMANUS.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop op donderdag 11 maart 1880, 's avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder Jan A. Ruibing te Winschoten, van het Nederlandse galjootschip CORNELIA, groot 981/2 ton, nieuwe meting, geclassificeerd bij de Engelse Lloyds A 1 rood, gevoerd door kapt. B.J. Voogd, thans liggende te Dordrecht.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heren Visser en Van der Sande, cargadoors te Dordrecht en bij de heer G.H. Addens te Groningen, bij wie ook inventarissen zijn te bekomen.
Mr. A.J. de Sitter, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Harlingen schrijft men ons, d.d. 23 februari: Omtrent de redding van de equipage van het barkschip GOLETTA, kapt. Radman Pratt, thuis behorende te Windsor in Nieuw-Schotland (Engels Noord Amerika) en met een lading petroleum van Philadelphia naar Bremerhaven bestemd, is door de kapitein een verklaring afgegeven, waaraan het volgende ontleend is:
De 19e februari is genoemd vaartuig in de buitengronden van Terschelling onder hevig stoten aan de grond geraakt en hees de noodvlag; daar het vaartuig reeds vol water was gelopen, vreesde men ieder ogenblik dat het door de woeste golven zou worden uiteengeslagen. Toen was het dat Tjerk de Haan, schipper op Terschelling, met nog veertien andere wakkere zeelieden de haven van genoemd eiland met zijn schuit verliet, om zo mogelijk hulp te bieden. Het was geen gemakkelijke taak tegen de hevige zuidwester storm op te werken en nog moeilijker om langszij van het gestrande schip te komen; de hoge zeeën beletten dit. Daarop werd door de bemanning van de GOLETTA een reddingboei met vinder (fender) aan een loodlijn van het achterschip overboord geworpen, opdat die door de manschap van de postschuit kon worden aangehaakt. Hierin slaagde men en nu konden twee lange lijnen op de loodlijn worden gestoken, waardoor de gelegenheid werd aangeboden om het postschip aan de GOLETTA te verbinden. Hierop lieten zich de manschappen van de bark twee aan twee langs het achterschip in hun eigen boot zakken, die door een tros met de postboot was verbonden, en alzo door de bemanning aangetrokken en opgenomen kon worden. Deze manoeuvre werd herhaald, totdat alle 19 in nood verkerenden waren gered, die daarna te Terschelling werden aan land gebracht. De kapitein van de GOLETTA deelt mee, dat door de grote krachtsinspanning en de hevige zeeën het spil van de postschuit over boord geslagen, de bolder uitgerukt en de reling beschadigd was. In de verklaring wordt innige dank gebracht aan schipper Tjerk de Haan en zijn wakkere helpers, alsmede aan de menslievende behandeling, welke de schipbreukelingen ondervonden op Terschelling. Het is nu reeds de vijfde keer, dat schipper De Haan met zijn schuit schipbreukelingen redt; vier medailles werden hem deswege uitgereikt, alsmede een vererend attest vanwege de Pruisische regering.


Datum: 26 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 februari. Het Nederlands schip N.N., kapt. Van Duijvenbode, is 25 oktober l.l. van Amoy naar Chefoo vertrokken en arriveerde 16 december in laatstgemelde plaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 25 februari. Het op de Zeehondenplaat gestrande schip is de Engelse brik SEANYMPH, van West Hartlepool naar Rotterdam met kolen; het schip is totaal wrak. De equipage is hier door de reddingkotter aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Fernambucq, 7 februari. De inventaris en lading van het Nederlandse schip HENRIËTTE is in publieke veiling voor 7.357 mille reis verkocht. De rails, waarvan sommige nog op het strand te Coruripe gebleven zijn, werden door het Gouvernement geabandonneerd en zullen vermoedelijk in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het in de Zuiderhaaks gestrand geweest zijnde en sedert te Nieuwediep binnengebrachte schip GUSTAV OT OSCAR (opm: mogelijk GUSTAV & OSCAR), zal waarschijnlijk morgen door de sleepboot HERCULES naar Bremen worden gesleept. De geloste 600 vaten petroleum zijn weer aan boord genomen. Het schip maakt nog wel water, maar de HERCULES heeft een stoompomp aan boord, voor ’t geval dat het schip gedurende de reis meer water mocht maken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 22 januari. De Engelse schepen GLEE MAIDEN (1335 ton) en HYLTON CASTLE (548 ton) zijn alhier uit de hand verkocht, het eerstgenoemde voor NLG 66.000,- het laatstgenoemde voor NLG 48.000,- (opm: het Engelse schip HYLTON CASTLE, kapt. Scott, lag op 26 februari 1880 nog ter rede van Batavia. Op 10 maart 1880 vertrok het schip BEATRICE ALBERTINE, ex-HYLTON CASTLE, van Batavia naar Sumanap. De GLEE MAIDEN, kapt. Griffiths, lag ook op 26 februari 1880 ter rede van Batavia en werd later verdoopt in GEERTRUIDA – beide berichten uit JB van 26 februari 1880)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. De stoomboot VOORWAARTS, kapt. T.J. Aukes, wordt morgenochtend vroegtijdig te IJmuiden verwacht. Vermoedelijk zal zij tussen 2 en 3 uur ’s namiddags voor de stad komen. Het zeldzaam geval doet zich dan voor, dat gedurende twee dagen drie mailboten in het spoorwegbassin zullen liggen. (opm: de overige schepen zijn mogelijk de MADURA, kapt. C. Jaski, 28 februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken, en een stoomschip, niet in de dienstregeling te vinden, mogelijk liggende ter reparatie)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 26 februari. Gisteren liep met uitstekend gevolg de HYDROGRAAF van de Marinewerf alhier. Aan de commandant der zeemacht wordt eerbiedig medegedeeld, dat de helling, waarlangs zulks plaats vond, niet is gemaakt volgens het project van de ingenieur De Gelder (opm: onduidelijk is waar deze opmerking op slaat).


Datum: 27 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Volgens brief van kapt. Zweede, voerende het Nederlandse schip BURGEMEESTER SCHORER, van Newcastle naar Soerabaija, was hij de 24e dezer ’s morgens met goede gelegenheid zeilende in het Kanaal bij Dover; schip en tuigage in de beste staat. Tot zondag morgen had hij zwaar stormweer gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 24 februari. Het wrak van het alhier gestrande schip TOLLINGTON, kapt. Robbins, van Bremen naar Amerika, heeft in publieke veiling NLG 320 en de geborgen tuigage NLG 1.418 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 26 februari. Het bergen der lading petroleum van het alhier gestrande schip GOLETTA, kapt. Pratt, van Philadelphia naar Bremen, is wegens storm onmogelijk. De fokkemast ligt reeds overboord. De sleepboten SIMSON, ASSISTENT en MAGNET zijn heden onverrichter zake teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 25 februari. Gisteren ochtend, met het aanbreken van den dag, ontdekte de reddingschokker, die toen kruisende was tussen de banken, dat er een schip op de Zeehondenplaat zat. Men begaf zich onmiddellijk naar de strandingsplaats en vond de Engelse brik SEANYMPH, kapt. L. Smith, beladen met steenkolen, van West Hartlepool naar Rotterdam bestemd, zittende aan de westzijde van de Zeehondenplaat. Ten gevolge van bijna aanhoudende mist en misleiding door de stroom, was het schip in de afgelopen nacht aan de grond gelopen. Het zat zeer moeilijk, was reeds gebroken en zat vol water. Met behulp van een paar vissersvaartuigen is enige inventaris geborgen, terwijl de mensen zijn gered door de reddingsschokker. Toen het schip tot aan de verschansing onder water stond, heeft de reddingsschokker het verlaten en is de equipage hier behouden aan wal gebracht. Heden middag is nog enige inventaris en ook een klein gedeelte lading aangebracht en geborgen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 februari. Schepen verkocht.
Heden is het Amerikaanse driemast-schip EMERALD ISLE door de firma John Pryce & Co. alhier in veiling gebracht, en is gekocht door de firma P. Landberg & Zonen voor NLG 4.720. (opm: zie SH 030380)
Tevens werd verkocht het wrak van het barkschip PHILANTROPE, hetwelk de “belangrijke” som opbracht van vijf gulden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoop van scheepsaandelen te Oude Pekela op 23 februari:
2/50 - GOLDHOORN, NLG 175; 1/40 - MARGARETHA, NLG 270; 1/40 - idem, NLG 270; 1/40 - idem, NLG 270; 1/60 - HELENA, NLG 90; 2/60 - idem NLG 170; 1/40 - JANTINA KORTER, NLG 200; 1/40 - idem, NLG 200; 1/40 - EGINE, NLG 140; 2/40 - GEERTJE, NLG 230; 1/40 - JOHANNA, NLG 260; 1/40 - idem, NLG 260; 2/40 - VERTROUWEN, NLG 190; 1/40 - AVANT, NLG 250; 1/40 - idem, NLG 260; 1/40 - idem, NLG 260; 2/40 - HAZARD, NLG 150; 2/50 - ANNA HELENA, NLG 230; 1/50 - ANNA, NLG 140; 2/50 - idem, NLG 260; 1/40 - AFINA, NLG 150; 1/40 - idem, NLG 150; 1/40 - VELOX, NLG 170; 1/40 - idem, NLG 160; 1/40 - ASTROOM, NLG 320; 1/40 - idem, NLG 320; 2/40 - JACOB, NLG 260; 2/80 - TWEE ZUSTERS, NLG 110; 3/80 - TWEE ZUSTERS, NLG 160; 1/40 - REIZIGER, NLG 120; 1/40 - idem, NLG 120; 2/50 - JAN EN ANTON, NLG 150; 1/40 - MERCATOR, NLG 100; 1/40 - idem, NLG 100; 1/40 - BARBARA HENDERIKA, NLG 90; 1/40 - idem, NLG 90; 1/40 - idem, NLG 100; 1/40 - BERNARDUS GODELEVUS, NLG 130; 1/40 - idem, NLG 130; 1/40 - idem, NLG 140; 1/40 - WILLEMINA, NLG 110; 1/40 - idem, NLG 110; 2/80 - PROCYON, NLG 190; 3/80 - idem, NLG 280; 1/40 - OLDAMBT, NLG 260; 1/40 - idem, NLG 260; 1/40 - GEB. BUNGE, NLG 130; 1/40 - idem, NLG 130; 1/40 - PETRONELLA, NLG 160; 2/40 - idem, NLG 300; 1/40 - ESPERANCE, NLG 140; 2/40 - idem, NLG 230; 3/80 - HENRICA, NLG 400; 1/60 - CATHARINA, NLG 50; 2/60 - idem, NLG 90; 1/40 - NIEUW BEERTA, NLG 190; 2/40 - WINSCHOTEN II, NLG 70; 2/60 - ROELFINA TYDENS, NLG 60; 3/60 - idem, NLG 75; 1/80 - HARMANNA, NLG 100; 2/40 - BROEDERTROUW, NLG 150; 1/40 - CORNELIA MARIA, NLG 250; 1/40 - idem, NLG 250; 1/40 - idem, NLG 260; 1/40 - GOEDHART, NLG 280; 1/40 - idem, NLG 280; 2/40 - CORNELIA, NLG 100.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zaterdag 28 februari 1880, des avonds te vijf uur, zullen ten verzoeke van de heren curatoren in het faillissement van de firma D. Mulder en Zoon, en van haar individuele leden, in het hotel De Boer te Oude Pekela, in het openbaar worden verkocht:
De volgende aandelen in de na te noemen in de Nederlanden thuis behorende schepen, als:
- 6/40 Aandelen in het schip BELLE, kapt. W.B. Eefting.
- 6/40 Aandelen in het schip OLDAMBT, kapt. A.B. Mulder.
- 9/80 Aandelen in het schip WINSCHOTEN, kapt. E. Strijker.
- 1/50 Aandeel in het schip GOLDHOORN, kapt. Harding.
- 6/54 Aandelen in het schip FAVOR, kapt. G.B. Pijbes.
- 3/80 Aandelen in het schip JANTINA MARGARETHA, kapt. E.U. Pott.
- 1/2 of de helft in het schip CATHARINA, kapt. P. Lestuiver.
- 6/40 Aandelen in het schip NIEUW-BEERTA, kapt. B.B. Mulder.
- 4/80 Aandelen in het schip WILLEMINA, kapt. J.J. Hazewinkel.
- 2/40 Aandelen in het schip MARGARETHA, kapt. P. Eij.
- 4/40 Aandelen in het schip WINSCHOTEN II, kapt. H. Timmer.
- 4/24 Aandelen in het schip JANTINA, kapt. P. Schabels.
- 4/40 Aandelen in het schip MORGENSTER, kapt. B.R. Dekker.
- 6/40 Aandelen in het schip JOHANNA MAGRIETHA, kapt. H.J. Jonker.
- 1/40 Aandeel in het schip ELIZE, kapt. O. de Groot.
- 3/40 Aandelen in het schip CORNELIA JOHANNA, kapt. G.H. Eefting.
N.B. De meeste van deze aandelen zullen in onderdelen worden geveild.
Voorts:
- Een vordering groot NLG 1.036, ten laste van bovengemelde B.R. Dekker, kapitein van het schip MORGENSTER.
- Een vordering groot NLG 9.714,50, ten laste van bovengemelde H.J. Jonker, kapitein van het schip JOHANNA MARGARETHA.
- Een vordering groot NLG 500, ten laste van gemelde Lestuiver, kapitein van het schip CATHARINA.
Verkoopboekjes zijn verkrijgbaar bij de ondergetekende notaris.
Mr. F. Roessingh, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag 16 maart 1880, des avonds te 6 uur, zal ten huize van de kastelein J.C. Dijk te Nieuwe Pekela, in het openbaar worden verkocht het snelzeilend schoenerschip GESIENA, thans liggende te Zwolle, groot 147 tonnen, met diens opgoederen en gehele inventaris, laatstelijk bevaren door de kapt. T.H. Mulder te Nieuwe Pekela.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de boekhouder, de heer W.W. Pott te Oude Pekela en ten kantore van de notaris.


Datum: 28 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens ontvangen bericht van de gezagvoerder van het stoomschip FRISIA, praaide hij het stoomschip P. CALAND de 18e februari ten 12 uur des middags, op 49° NB 29° WL, ongeveer 175 Duitse mijlen van de Ierse kust, sturende met een sleeptros en niet op 21° WL, zoals door de Shipping & Mercantile Gazette werd opgegeven. Vermoedelijk verloor de P. CALAND het roer op 44° WL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 februari. In de Eijerlandse gronden is een nog onbekend schip gestrand; zal vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 26 februari. Het stoomschip IJMUIDEN, van Londen, is in de voorhaven tegen het barkschip BORGA aangevaren, dat daardoor schade leed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 26 februari. Het alhier gestrande schip GOLETTA is heden over de banken geslagen en tegen de Noordvaarder verbrijzeld; de petroleum drijft langs het strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Noord-Duitse koftjalk LOUISE SOPHIE, kapt. H. Laken, beladen met ruw glas, van Antwerpen naar Broken (opm: Brake) bestemd, is in de afgelopen nacht in het Eijerland gestrand. De equipage, waaronder de vrouw des gezagvoerders met twee jeugdige kinderen, is met de reddingboot aan wal gebracht. Men was bezig van ’t vaartuig te bergen wat men kon. (opm: dit betreft de Nederlandse koftjalk LOUISE SOPHIE, kapt. Lukens. Zie NRC 290280)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Harlingen op woensdag 25 februari: het Nederlandse barkschip MARIA AGNIETA, groot 265 ton nieuwe meting, gebouwd in 1853: NLG 3.500. Koper C. Klein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het scheep GEERTINA, kapt. W.J. de Grooth, van hier naar Macassar, bij laatstgemelde plaats op strand gezet, is als verloren te beschouwen. De lading, die gelost wordt, is merendeels beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 27 februari. In de vrachtkoersen naar Engeland komt nog geen verbetering. Een paar scheepjes werden bevracht naar de kolenhavens aan de Oostkust tegen Sh.8/6 en Sh.9/- per 10 quarters haver, benevens gratificatie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag zal in een der lokalen van het Vendu-kantoor alhier, voor rekening van de heren P. Landberg & Zoon en de erven van wijlen de heer S. van Hulstijn, worden verkocht het Nederlands-Indisch barkschip PETER LANDBERG, metende 1.069 ton. Verdere in formatiën te verkrijgen bij de heren P. Landberg & Zoon en bij de ondergetekenden.
Batavia, 24 februari 1880, Reynst & Vinju.


Datum: 29 februari 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Kapt. Bonjer van het stoomschip MAAS, van New York alhier aangekomen, rapporteert het volgende:
De 19e februari op 44°52’ NB 48°02’ WL passeerden wij een ijsberg van ongeveer 80 voet hoog, met enige stukken ijs er rond, waartussen branding, zodat wij vermoedden alles een geheel te zijn van grote uitgestrektheid; de temperatuur van het water 20 Engelse mijlen bewesten - 0°.3 C, 5 Engelse mijlen bezuiden +2.6 C en 20 Engelse mijlen beoosten +2°5 C.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 februari. Het schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Kuiper, arriveerde, zoals reeds vroeger werd opgegeven, 17 december van Rotterdam te Atjeh. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 28 februari. Volgens heden ontvangen bericht is het Nederlands schip OCEAAN, kapt. Post, gisteren te Swansea van Bordeaux aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 27 februari. Het stoomschip P. CALAND werd de 24e gepasseerd op 49°45’ NB 15° WL, koersende Oost ten Zuiden, door het stoomschip ORATOR van New Orleans te Liverpool aangekomen. Verlangde geen assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schoenerschip. Uit de hand te koop voor NLG 3.000; een bijzonder sterk en goed onderhouden schoenerschip, met goede inventaris, gezinkt, zeer geschikt voor de houtvaart, hebbende grote houtpoort, groot 145 ton oude meting. Te bevragen met franco brieven bij de cargadoors P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.


Datum: 01 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het aantal zeeschepen van alle landen is volgens statistieke opgaven 54.921, waaronder 5.879 stoomschepen; de inhoud van die schepen is ruim 20 miljoen tonnenlast, die der stoomschepen alleen ruim 6 miljoen. Van die schepen varen er 18.357 onder Engelse vlag, dan volgen Amerika, Noorwegen, Duitsland, Italië, Frankrijk, Griekenland, Zweden, Rusland, Spanje, Nederland, Denemarken; de andere landen hebben samen slechts een duizendtal schepen.
Engeland bezit 3.542 stoomboten, Amerika 519, Frankrijk 292, Duitsland 244, Spanje 214, Zweden 194, Rusland 156, Noorwegen 136, Nederland 113, Denemarken 104, Italië 101, de andere staten tezamen niet meer dan 100.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 februari. De inventaris van het gestrande kofscheepje LOUISE SOPHIE is geheel geborgen. De lading zal vermoedelijk geen berging waard zijn. Het vaartuig kan waarschijnlijk niet afgebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 februari. Het beslag, door bergers gelegd op het schip GUSTAV OSCAR (opm: mogelijk GUSTAV & OSCAR), is opgeheven door borgstelling van NLG 85.000, en is het schip heden, door de sleepboot HERCULES gesleept, naar Bremen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burg, 26 februari. Men heeft verscheidene malen vruchteloos beproefd het hier gestrande schip JOHANNA THEODORE af te brengen. Het is thans geheel wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 25 februari. Het Nederlands schip HELENA, kapt. J. Douwes, gisteren van hier naar Brake vertrokken, is op 5 mijlen van hier in het ijs vastgeraakt, doch heeft ogenschijnlijk niet geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 26 februari. Het stoomschip IJMUIDEN, van Londen, is in de voorhaven tegen het barkschip BORGA, kapt. Wiersma, van Norfolk hier binnengekomen, aangevaren, dat daardoor schade leed.

Krant:
  JB - Javabode

Passoeroean, 23 februari. Bij de jongst geheerst hebbende onweders te dezer plaatse sloeg de bliksem in de grote mast van het hier ter rede liggend schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. G.H. Timmermans, zonder echter noemenswaardige schade aan te richten.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Eerder publiceerden wij een telegram volgens hetwelk de PHILANTROPE bij Anjer verongelukt zou zijn. Wij vernemen nader, dat de eigenaar Berrest heet en dat het schip te Grissee thuis hoort. Het was met ballast van Batavia naar Deli vertrokken. Bij de Noordwachter, niet bij Anjer, is het gestoten en gezonken. De kapitein en bemanning zijn met een sloep aan de wal gekomen. Een kind is verdronken.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. De verkoop van het stoomschip MENADO wordt voorlopig uitgesteld.
J.J.C. Enschedé


Datum: 02 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 maart. Het stoomschip P. CALAND is heden 1 maart ten 2 uur te Falmouth gearriveerd, volgens rapport werd het roer de 12de februari op 48˚ NB 36˚ WL & verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Volgens particulier bericht is het fregatschip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Hemmes, 28 februari van Antwerpen te Philadelphia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 februari. Volgens telegram van Java zijn de reparatiekosten van het Nederlandse schip LAURA, kapt. Carst, op NLG 7.000 getaxeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 februari. Het schip VARUNA, kapt. Scheen, met lijnkoeken, is hier aangekomen met zware schade en had 230 zakken lading overboord geworpen. De gezagvoerder rapporteerde het volgende:
De 17e dezer op 44˚ NB 27˚ WL werd het schip in een orkaan door de bliksem getroffen, die de voorsteng in brand stak en men tuig en steng overboord kapte om de brand te blussen. Te 5 uur namiddag zagen wij een brik met noodseinen op; hielden daarop af en bleek het te zijn de RIO GRANDE, van Galveston naar Liverpool, die voorbramsteng, voorsteng, ra’s, boegspriet, scheg, verschansing enz. verloren had. De boten schenen nog in goede orde te zijn. De equipage, alle op het achterdek staande, riepen mij toe hen te redden, doch onze grote boot, de enige die bij zulk weer bruikbaar zou zijn was stukgeslagen; wij riepen hun toe dat zij met hun eigen boot van boord zouden gaan, hetwelk zij echter niet wilden doen en vroegen ons toen gedurende de nacht bij hen te blijven, dat wij ook deden. De 19e zagen wij de brik met fok en groot ondermarszeil bij. Het woei toen nog zeer hard. Hen praaiende zei de kapitein dat zijn schip geen water maakte en hij voornemens was deze reis voort te zetten. Gaven elkaar de lengte op en zette onze reis voort. Het weer is later bedaarder geworden, de wind NW.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 februari. Heden nacht is achter de vuurtoren van Eijerland gestrand het Nederlandse tjalkschip LOUISE SOPHIE, kapt. H. Lukens, van Antwerpen met ruw glas naar Brake; de equipage, bestaande uit 4 man, is gered, de lading wordt geborgen.
Volgens later bericht is de inventaris geheel geborgen. De lading zal vermoedelijk geen berging waard zijn. Het vaartuig kan hoogstwaarschijnlijk niet afgebracht worden.


Datum: 03 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 1 maart. De Nederlandse schoener SAPPEMEER, kapt. Riepma, van Hull naar Leith met lijnkoeken, op de rede ten anker liggende, werd aangevaren door de lichter AIR CALDIN No 7, van Hull naar Goole bestemd. De SAPPEMEER heeft schade aan de voorsteven, terwijl de lichter slechts weinig schade heeft. Beide zijn echter teruggekeerd om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 14 februari. De Nederlandse schoener MARGARETHA, kapt. Ei, is bevracht om te Porto Rico te laden naar het Kanaal voor order, en de Nederlandse schoener ANNA, kapitein Stuut, om te Jamaica te laden naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Het stoomschip AMSTERDAM, kapt. J.H. Taat, bestemd voor de dienst der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, vertrok heden van Greenock naar Rotterdam. (opm: eerste reis na proeftocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit de Lemmer wordt ons gemeld: Heden strandde, onmiddellijk voor onze haven bij vliegend weer en onstuimige zee, de beurtman van Joure op Amsterdam. Het volk is gered; het schip en lading zijn hoogstwaarschijnlijk weg.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Benkoelen. In de nacht van de 3e januari j.l. verongelukte de Nederlands-Indische schoener JULIE, gevoerd door de Chinees Lie Anjie en toebehorende aan de Chinese handelaar Lie Assam te Batavia, ter noord-westkust van het eiland Engano. Het schip kwam van Benkoelen met bestemming naar genoemd eiland. De lading, bestaande uit 15 pikols rijst en drie goloks (opm: bijna rechte sabel of kapmes), verdween met het vaartuig in de diepte, terwijl van de 15 opvarenden 11 verdronken.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 27 februari. Het Amerikaans schip EMERALD ISLE, groot 1.697 ton, zonder inventaris en geheel afgetuigd, is heden op pubieke veiling verkocht voor NLG 4.720. (opm: zie JB 270280)


Datum: 04 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Naar wij vernemen, bestaat bij assuradeuren het plan aan kapt. E. Deddes, gezagvoerder van het stoomschip P. CALAND, aan te bieden een stoffelijk en waardig bewijs van waardering van de uitstekende zeemanschap, door hem betoond in het op 1 maart ll. te Falmouth binnen te brengen van gemeld stoomschip, nadat het op de reis door zwaar stormweer de 1e februari midden op de Atlantische Oceaan het roer had verloren, en waarbij hij alle aanbod van assistentie heeft afgeslagen, zodat grote onkosten in de gedaante van “salvage claims” zijn vermeden. De lading en passagiers van gemeld stoomschip worden te Falmouth overgenomen door het stoomschip W.A. SCHOLTEN, hetwelk dezelfde dag als de P. CALAND aldaar arriveerde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 2 maart. Heden werd hier alhier van de werf der heren Gebr. Pot met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijn-zeilaak, groot 150 lasten, gebouwd voor rekening van de heer W. van de Poll te Amsterdam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren lichterschip, groot plus minus 440 lasten, voor rekening van de heer N. Selbach te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip JOHANNA MARIA, kapt. Van Aken, van Penang behouden te Batavia gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Het Nederlandse stoomschip VESTA lag de 2e dezer wegens storm te Bremerhaven geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Texel wordt ons gemeld: Men heeft voor een som van NLG 1.500 aangenomen de lading uit het koftjalkschip LOUISE SOPHIE te bergen, en daarna te trachten het vaartuig af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 3 maart. Nabij Rammekens is gestrand de Deense schoener FAMILIEN, kapt. Bentzen, van Antwerpen naar Leith; het zit gevaarlijk. In de Vlei van Rammekens strandde een nog onbekende Engelse schoener, die niet gevaarlijk zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 maart. De stoomboot SENIOR is met assistentie van de sleepboten ZIERIKZEE en KINDERDIJK vlot gekomen en te rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 maart. Volgens bericht van kapt. Maas, voerende het schip SODERHAMN, thans te Pensacola, was de schade aan het schip hersteld en dacht hij de 15e dezer van daar naar Hull te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op woensdag de 17de maart 1880, de namiddag ten twee uur aan de Noordblaak nabij de Houtbrug te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, van een hecht, sterk, goed onderhouden overdekt tjalkschip, genaamd JOUKJE SMIT, liggende ter bovengemelde plaats, groot 50 last of 100 tonnen, goed onderhouden, zijnde ongeveer twaalf jaar geleden gebouwd, met complete inventaris, staand en lopend want. Te bezichtigen ter plaatse waar hetzelve is liggende.
Informatie verder te bekomen ten huize van J. Voordewind, Witte Twee Leeuwensteeg, no.7 en ten kantore van bovengenoemde deurwaarder aan de Geldersche Kade, no.1 alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nabij de vuurtoren van het Eierland op Texel strandde in de nacht van donderdag op vrijdag (opm: van 26 op 27 februari) bij hevige NW wind de Nederlandse koftjalk LOUISE SOPHIE, kapt. H. Luken. Het schip, dat met ruw glas beladen is, kwam van Antwerpen en was bestemd naar Broken.
De bemanning, uit vier koppen bestaande, is door de reddingboot van Eierland gered. Ook de vrouw van de kapitein bevond zich aan boord, met twee zeer jeugdige kinderen. De schipbreukelingen brachten enige bange uren door te midden van de hevige branding.
De vrouw van de kapitein zat met een zuigeling van acht maanden in de armen gekneld, vastgebonden in het want.
Toen zij gered werden, waren allen doornat en uitgeput van vermoeienis. Te De Cocksdorp werden de schipbreukelingen terstond van het nodige voorzien en liefderijk verpleegd in de herberg van de postschipper Buis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam: het fregatschip GEBROEDERS VAN DER BEEK: NLG. 28.000. Koper de heer Geb. van der Beek.


Datum: 05 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Door de directie der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is van
kapt. Deddes, voerende het stoomschip P. CALAND, het volgende verhaal ontvangen van de wederwaardigheden, waarmede dit schip te kampen had:
Falmouth, 2 maart. Zoals ik heden morgen per telegram reeds meldde, arriveerden wij hier met de P. CALAND ten 12 ure, hebbende op de 12e februari in een hevige orkaan het roer en de achtersteven verloren. Het schip bevond zich op 49º13’ NB 36º42’ WL., dus zo na mogelijk in het midden van de oceaan, even ver van een goede haven in Amerika als van Europa verwijderd.
Daar wij echter meestal westenwinden hadden en ze met grond konden verwachten, besloten wij om terug te keren, ten einde zo mogelijk in het Kanaal of waar dan ook een veilige haven te bereiken, hetgeen ons zoverre gelukte, dat wij ons heden morgen circa 6 à 8 Engelse mijlen buiten de Lizards bevonden en daar lagen te drijven de wind West, met harde koelte. Daar wij met al de stuurtoestellen het schip bij deze gelegenheid niet konden regeren, namen wij de assistentie van twee loodskotters voor 250 pond sterling aan, met dien verstande echter, dat de loodsen hiervan zouden moeten betalen alle hulp van stoomsleepboten of anderszins, die het schip nog zou nodig hebben om veilig in de haven te komen; hiervan werd behoorlijk contract opgemaakt en door beide partijen getekend.
De kotters nu hielpen ons buiten slaags en toen wij eindelijk een stuk weegs naar binnen kwamen, werden twee sleepboten geëngageerd, die ons veilig en zonder accidenten hier op onze ankerplaats brachten, waar het schip behoorlijk vertuid werd.
Om enig denkbeeld van ons wedervaren te geven, zal het beste zijn een uittreksel uit het journaal te nemen, hetwelk ik hier laat volgen.
Nadat wij de 31e januari van Costi (opm: mogelijk ligplaats in Rotterdam) vertrokken waren, arriveerden wij des morgens ten 3 ure van de 2e februari te Plymouth, namen daar 550 ton kolen aan boord, waarmede wij dezelfde avond ten 11 ure gereed waren; het was echter zo dik van mist, dat wij genoodzaakt waren te blijven liggen, tot des anderen daags ten 11 uur ’s morgens. Het klaarde toen een weinig op en geraakten wij goed en wel buiten het breekwater; eerst bleef het nog een tijdlang mistig, doch klaarde het later geheel op en maakte de CALAND, begunstigd door schoon weder, goede voortgang. Kort duurde echter deze omstandigheid; reeds de 6e en 7e februari verminderde de vaart door hoge zee en harde wind van voren geducht; de 8e waren de zee en het weer iets beter, de 9e namen wind en zee weer toe en hadden wij de 10e een volslagen storm met zware buien, waarin de wind telkens heen en terug liep en de zee zeer verbolgen werd. In de namiddag nam de wind nog steeds in hevigheid toe tot een volslagen orkaan, vliegende buien, vergezeld van donder en bliksem en somtijds hagel. Daar de wind en de buien wel 6 streken heen en weer vlogen, werd de zee geheel woedend en kookte als het ware om het schip heen; daar wij meestal dwars lagen en de zee verschrikkelijk zwaar op het achterschip beukte, trachtten wij nog enig achterzeil bij te zetten; doch nog ter nauwernood hadden wij met ontzettend veel moeite een kleine driehoek achter de grote mast gekregen of het zo goed als nieuwe zeil vloog aan flarden. Wij begrepen met zeilen niets meer te kunnen doen en lieten nu de machine zacht aan werken om het schip zo makkelijk mogelijk te leggen, doch lag het meestal dwars,
waardoor de zee het achterschip zo zwaar beukte en sloeg, dat het gehele vaartuig sidderde en kraakte. De gehele nacht door bleef de orkaan met onverminderde kracht woeden en brak de zee dikwijls zeer zwaar tegen en over het schip; veel water kregen wij ook gedurig in de kajuiten; alles werd echter zoveel mogelijk weer uitgeschept en gedroogd. Des morgens nam de wind iets af, doch nog altijd stormweer; in de namiddag en des avonds afnemende wind en zee; gaven nu iets meer kracht op de machine om het schip weer in zijn koers te brengen. Wij bemerkten nu echter dat het roer buitengewoon gemakkelijk draaide en het schip niet stuurde, onderzochten de stuurkettingen en alles wat wij aan dek konden onderzoeken, doch vonden niets.
Wij begrepen hieruit, dat het buitenboord moest zijn, hetwelk wij in de nacht en bij de nog altijd zeer hoge zee niet konden onderzoeken; met de dag zagen wij echter dra, dat roer en achtersteven benevens een gedeelte van de schroef weg waren. Ik riep toen de equipage bijeen, en vroeg of ook ooit iemand vroeger een roer verloren had; een paar man waren werkelijk in zodanig geval mee geweest, doch waren de schepen kleiner en dan zeilschepen, die in zulk een ongeval veel gemakkelijker te manoeuvreren zijn. Ieder wist echter wat te suggesteren; daar mij niets beter voorkwam, begonnen wij een gierspier te maken, n.l. een lange spier (wij bezigden hiertoe de achterlaadboom), bezwaarden en versterkten die met ijzeren stangen en alles, wat wij maar hadden, staken toen in het midden van de spier 15 vaam tuiketting, en aan ieder eind een laadketting op, om het stuk hiermede heen en weer te halen, en alzo achter ons langs te doen scheren.
Toen wij echter hiermede gereed waren, nam de lucht weer zulk een verschrikkelijke gedaante aan, en zakte de barometer zo hard, dat wij het beter oordeelden de boel vooreerst aan boord te houden; en wel was het goed, dat wij zulks gedaan hadden, want die nacht (de kwikbarometer daalde tot 28,50, de anaeroïde tot 28,30) was zo mogelijk nog zwaarder dan die van 10 op 11 februari; het schip haalde zo zwaar over, dat de brug in lij onder viel, en het kleed scheurde.
Gelukkig duurde het hardste weer niet zo lang, maar nam reeds op de dagwacht weer af; het schip bleef onder alle omstandigheden dicht, dat was tenminste een grote troost.
Het weer nam nu wat af, en konden wij met de dag ons eerste proefstuk te water laten, wij probeerden hierop het schip rond te brengen, doch het leek ons dra, dat de kracht niet voldoende was; wij togen nu opnieuw aan het werk om een tweede toestel te maken, n.l. zware slepers aan een dwars over het achterschip liggende spier (hiervoor werd de grote boom gebruikt.) Des nachts 14/15 februari was ook deze gereed, doch moesten wij tot de dag wachten dien te water te brengen.
Toen ook dit in vereniging met het eerste over boord was, probeerden wij weer; doch, niettegenstaande beide hard trokken, was het niet voldoende om het schip te sturen; wind en zee staken nu ook weer op, waardoor de eerste toestel brak, en wij de tweede moesten inhalen. De wind nam nu weer zodanig in hevigheid toe, dat wij begrepen met onze hulpmiddelen niets te kunnen uitvoeren manoeuvreerden dus zoveel mogelijk, om het schip om de oost te doen drijven. Op dinsdag de 17e februari liep de wind zuidelijk, en konden wij nu met de zeilen en de slepers achter het schip tamelijk koers houden. De 18e werd de wind minder, en konden wij weer met de machine niet veel werken daar anders het schip met ons ronddraaide. Vervolgens liep de wind noordelijk, en konden nu weer met onze slepers en de zeilen het schip vrijwel koers doen houden.
De 19e praaiden wij het stoomschip FRISIA, dat wij verzochten ons te rapporteren; het bood ons assistentie, doch begrepen wij hulp vooreerst nog te moeten weigeren, en te zien wat wij met eigen krachten konden doen. Wij maakten ook op de 20e nog altijd goede voortgang; daar ik echter maar al te goed begreep, dat het op koers blijven van het schip van weer en wind afhing, maakten wij nog andere plannen.
Eerst begonnen wij om een derde spier (hiervoor de bezaanboom) in gereedheid te brengen, en staken daardoor ijzeren platen, om op die manier een sleeproer te maken; dit vorderde echter tijd, en liet ik inmiddels van het voorschip ook een boom uitbrengen om daar een sleper aan te maken. Dit trok ook alles wel de goede weg op, maar was toch nog niet voldoende. Wij trachtten nu een gier- of schoorstuk van de boeg uit te brengen, namen daarvoor een laadbord, voorzagen het zoveel mogelijk, en sloegen het toen zodanig aan, dat het met de vaart van het schip van de boeg af moest schuren; ook dit gelukte niet, eerst brak de ketting, en toen wij hiervoor een sterkere in de plaats gebracht hadden, sloeg het over de kop, en dan zo zwaar tegen het schip, dat wij beter oordeelden, dit weer in te halen.
Des nachts werd het stil en draaide het schip weer met ons rond.
Wij waren nu bijna ten einde raad. Het gierstuk echter dat wij de vorige dag over boord gehad hadden, trok zeker het beste van wat wij tot nog toe gehad hadden; het kwam er dus maar op aan, dit goed aan te wenden. Op zaterdag, de 21e, gelukte ons dit, en hadden wij voor het eerst een kracht, waarmede wij, bij goed weder althans, met het schip konden manoeuvreren. Toen ik het eerst weer het schip zodanig zag draaien als ik het bewerkte, kan ik verzekeren, dat mij een gevoel overmeesterde, dat ik niet licht zal vergeten.
Wij stuurden hiermede 3 etmaal, en hadden goede voortgang gemaakt. Inmiddels hadden wij de 24e het Engelse stoomschip ORATOR gepraaid, dat ons ook assistentie aanbood, doch waren wij natuurlijk nu niet genegen hiervan gebruik te maken. Wij verzochten echter ons te rapporteren. Des avonds van diezelfde datum echter begaf ons de toestel, en konden wij, wat wij ook deden, de toestel bij nacht niet meer klaar krijgen. Des morgens van de 25e was ook het vroeger gevormde sleeproer klaar, wij brachten het te water, doch bemerkten spoedig, dat, bij de minste zee, dit werk gevaarlijk werd en, daar wij het toch niet konden vasthouden, haalden wij het in en maakten een scheerstuk aan het achterschip.
Hiermede ging het weer eerst goed; doch toen zee en wind weer opstaken, konden wij het niet meer vasthouden, en knapten alle kettingen aan stuk. Wij dreven nu weer enige tijd rond, totdat het weer en de zee verbeterden, en brachten toen onze toestel weer te water.
In die bedrijven hadden wij nog het stoomschip HIPPARCHUS langszijde gehad, dat ons eveneens hulp aanbood; wij weigerden echter ook nu, daar wij, nu wij het schip reeds zover gebracht hadden, ook niet meer op genade of ongenade ons wilden overgeven. Wij werkten zoveel en zo hard wij konden om het schip slaags te houden, en ging het nu eens goed en dan weer eens minder goed, totdat wij zondag het Kanaal inliepen en tegen de avond, volgens onze rekening, dichtbij de Lizards genaderd waren. Het was nu dik van mist en stijve zuid- westen wind, draaiden alzo bij voor klein zeil. De laatste nacht was zeker de zwaarste, daar wij nogal veel schepen om ons heen hadden, waartegen wij ten einde ze te mijden, slechts weinig konden doen. Echter liep alles goed af, en kwamen met de dag de loodsen aan boord, met wie ik een akkoord trof als boven vermeld, en wij tegen de middag ten 12 ure hier goed en wel ankerden, hebbende wij alzo ongeveer 19 dagen zonder roer gezworven.
Ik kan niet nalaten nog met een enkel woord over de flinke houding van mijn gehele equipage te spreken.
In de regel toch is het de bemanning, die de gezagvoerder noodzaakt om of binnen te lopen of assistentie aan te nemen. Niet zo was het hier het geval: ieder man van de eerste tot de laatste deed in zijn sfeer wat hem mogelijk was, om de zaak in de hand te werken, en geen woord heb ik gehoord, toen ik ook ten derde maal de hulp van de Belgische boot weigerde.
Dit was mij bepaald een aanmoediging in mijn zeker, somtijds geducht zorgelijke omstandigheden. Ook met de passagiers ging het best.
Wie van dit schrijven kennis neemt, zal zeker gaarne erkennen, dat de lof, in ons nummer van gisteren aan kapt. Deddes gebracht, ruimschoots verdiend is. Voor de
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is de materiële schade, bij het ongeval geleden, zeker niet gering; aan de andere kant is het echter door deze ramp gebleken, hoe haar stoomschip deugdelijk en zeewaardig is, en tevens dat zij zich in het bezit van kloeke en nauwgezette gezagvoerders mag verheugen.
Met ’t oog op de scherpe concurrentie tussen de verschillende Noord- Amerikaanse lijnen heeft deze dubbele ervaring, ook uit een nationaal oogpunt, grote waarde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 4 maart. Het in de Vlei van Rammekens gestrande schip is de Engelse schoener MARY, kapitein Cook.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 februari. Voor zeilvrachten naar Nederland, het Kanaal en Amerika is de stemming wel wat minder vast, wijl de hoeveelheid beschikbaar product af-, en het aantal disponibele of reeds elders gecharterde schepen toe-neemt. Stoomboot rates naar Holland zijn echter hoger. De Nederlandse AUGUSTE, naar Amsterdam, ligt in lading tot verschillende vrachtcijfers.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ELISABETH, JUPITER, NOACH VI, URANIA, NIEUWE WATERWEG I, DELIANE, GIJSBERTUS HERMANUS, LICHTSTRAAL en CALIFORNIË.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de storm van eergisteren werd het schip LUTTO, kapitein Tushim, met hout van Pensacola naar Harlingen bestemd, tegen de stroomleidenden dam op de Pollen geworpen. Men seinde om hulp, die evenwel niet kon worden verleend, daar de sleepboten afwezig waren. Men hoopte dus dat het vaartuig de volgende ochtend nog op zijn plaats zou zitten, en dat bleek gelukkig ook het geval te zijn. De bemanning had de nacht op het dek doorgebracht en de masten gekapt. Ongeveer te 7 uur des morgens is de loodsboot van het Vlie de haven uitgevaren, met de kapiteins Alta, Boswijk en Fluchmacher aan boord, en hoewel het weer nog stormachtig was, mocht het gelukken de bemanning, uit tien koppen bestaande, waaronder een zieke neger, af te halen, aan land te brengen en goed logies te bezorgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 3 maart. De geborgen inventaris van het stoomschip STAD VLISSINGEN, verongelukt nabij Breskens, gisteren alhier publiek verkocht, heeft NLG 12.344 opgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 maart. Het Russische schip LUTTO, kapt. Tashin, van Pensacola met hout herwaarts, is, na enige dagen op de pollen te hebben gezeten, gistermiddag door storm tegen de stenen dam gedreven en vol water gelopen. Hedennacht zijn de stengen gekapt. De equipage heeft het schip verlaten en is door de loodsboot gered en alhier aangebracht.


Datum: 06 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 maart. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Van der Meijden, van Aberdeen naar Pensacola, is alhier wegens storm en tegenwind voor de haven geankerd. Het heeft een man van de equipage verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 4 maart. Men is bezig zoveel mogelijk van de tuigage van het gestrande schip LUTTO van Pensacola herwaarts te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Shanklin (E.W.), 3 maart. Het Nederlandse schip NOACH III, kapt. Kruijt, 6 december van Batavia naar Amsterdam vertrokken, was heden dwars van hier. Aan boord van het schip bevindt zich de gezagvoerder en equipage van de PARAGON, die hun schip op 42˚45 ͗ NB 24˚10 ͗ WL verlaten hebben. (De NOACH III arriveerde heden 5 maart te IJmuiden.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Vincent (K.V.), 3 maart. Het Nederlandse schip EMMA, kapt. Huizing, van Antwerpen naar Rio Grande met spoorijzer, is hier binnengelopen om de lading over te stuwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 4 maart. Het barkschip NIEUWEDIEP, kapt. Visser, van Amsterdam naar Pensacola, is hier met verstopte pompen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 4 maart. 5.25 voormiddag, per telegram. Het stoomschip BARON SLOET VAN DE BEELE, zit tussen Soerabaija en Rembang aan de grond. Assistentie is derwaarts gezonden.
11.25 voormiddag. De BARON SLOET VAN DE BEELE is zonder assistentie en onbeschadigd vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Over de redding van de equipage van de Amerikaanse bark GALETTA op 19 februari l.l. schrijft men ons uit Terschelling:
Op de morgen van bovengenoemde dag bracht de telegraaf van Vlieland hier het bericht, dat in de buitengronden van Terschelling een schip was gestrand, dat later bleek te zijn de Amerikaanse GALETTA, kapt. Pratt, van Philadelphia met een lading petroleum naar Bremerhaven. De postschipper van hier op Vlieland, had het schip, dat onder noodvlag lag, ook opgemerkt, doch, te zwak bemand zijnde kon hij door stormachtig weer en de ongehoord hoge zeeën niet bij het schip komen. De loodsboot kon om dezelfde reden en door de diepgang der loodsboten evenmin hulp verlenen. De Vlielanders, die anders ook nooit voor enig gevaar terug deinzen schenen ook geen kans te zien hulp te verlenen. Onder deze omstandigheden was elke poging tot redding een roekeloze daad vol edele zelfopoffering, omdat er voor de redders volstrekt geen kans bestond om zelf het geringste van de zeilen, tuigage of lading, tegen bergloon te bergen. Met een bemanning waarvan minstens 5 personen reeds vroeger 2 of 3 medailles en 2 gouden horloges van verscheidene gouvernementen ging de postschipper Tjerk de Haan, bezitter van 4 medailles en een prachtig schilderij van Keizer Wilhelm III op het schip af, dat hij tegen de storm in door hoge zeeën heen wel naderde, maar dat hij niet langszijde kon komen. De bemanning van de GALETTA wierp toen een reddingboei met vinder (fender) aan een loodlijn en de bemanning van de postschuit had het geluk die op te vissen, waarna er twee lange lijnen aan de loodlijn werden gestoken, waardoor een verbinding tussen de bark en het genoemde postschip werd bewerkstelligd. Toch was ook nu nog niet alles gewonnen; bij tweeën moest nu de bemanning het schip verlaten en bij de 4de ton verloor de postschuit het spil, werd de bolder losgerukt en reling beschadigd. Alle 19 opvarenden werden daarna gelukkig aan wal gebracht en met de meeste zorg verpleegd, velen hadden ellendig, doordat ze 7 à 8 uur onder stortzeeën op het dek hadden doorgebracht. De equipage der postschuit bestond uit de volgende personen :
Tjerk de Haan – schipper, T. Ruigh en H. Schroo – scheepsagenten, W. de Haan, H. de Haan en B. de Haan, C. Lodewijk, A. de Beer, A. Drijver, J. Spits, C. Brouwer, O. Spits, S. van Keulen, H. de Breed, J. Pie, P. Bakker, F. Pronker.
Onderschrift : het is ons een genoegen na een grondig onderzoek bovenstaande omstandigheden te kunnen melden; die daad ven zelfopoffering heeft hier aller bewondering en de innigste dankbaarheid van de gehele equipage opgewekt en ook groot was de blijdschap van de vrouwen en kinderen van hen, die hun leven zo voor hun medemensen waagden, omdat men reeds hier geloofde , dat de postschuit met man en muis was vergaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Provinciale Overijselsche & Zwolsche Courant meldt uit Harlingen van 3 maart het volgende:
Gistermiddag omstreeks 1 uur toen het stormweer begon ging een alhier op de rede ten anker liggende Russische brik met zwaar hout geladen van Pensacola op drift voor beide ankers en dreef tegen de stenen dam bij de Pollen. Zeer spoedig bleek het dat het schip zwaar op de stenen lag te stoten en dit, indien het stormweer aanhield of toenam er gevaar bestond dat het zou zinken. Het stormweer nam werkelijk toe en duizenden mensen hadden zich op het havenhoofd verzameld, doch geen hand werd uitgestoken om de ongelukkige opvarenden die in doodsgevaar verkeerden op het stotende schip, uit hun benauwde positie te redden, omdat de derde zeeplaats van Nederland – zoals men Harlingen wel eens noemt – noch reddingsboot, noch stoomboot daarvoor beschikbaar had. Ontelbare malen is het stedelijk bestuur reeds opmerkzaam gemaakt door bevoegde deskundigen op de verplichting, die op Harlingen als zeeplaats rust, een goede reddingsboot te moeten hebben, doch steeds tevergeefs. De nacht viel gisteravond vroeg in, en de duisternis onttrok de ongelukkige brik aan het gezicht. Vanmorgen vernam men dat de bemanning in haar eigen boot het schip verlaten had en de hele nacht in de koude regen, storm en sneeuw daarin had doorgebracht, totdat zij, in totaal 9 man door een loods schokker alhier behouden, hoewel half dood van kou en vermoeidheid aan wal werd gebracht. De brik zit nog op de stenen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse schoenerschip CONSTANCE, te Delfzijl in veiling voor NLG 2.725,- opgehouden, is thans voor NLG 3.000,- uit de hand verkocht aan de heer A.W. Smit te Loppersum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 28 februari. Scheepsvrachten. Deze week bewilligde men voor stoomschepen van Pillau naar Hull en Londen Sh.1/6, Leith Sh.2/-, Antwerpen en Rotterdam Sh.2/3 per 500 Engelse pond tarwe, naar Amsterdam NLG 17 per 2.400 kilo rogge, naar Bergen 24 mark, Christiania 27 mark per 2.500 kilo rogge. Voor zeilschepen werd bedongen van Pillau naar St. Valéry Sh.35/- per Engelse ton hennep.


Datum: 07 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. De sleepboten HERCULES en IJMUIDEN gaan van Nieuwediep naar Falmouth om het aldaar binnengelopen stoomschip P.CALAND naar Vlissingen te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 6 maart. Volgens geruchten moet een Spaanse bark op Rottum zijn gestrand. Nederlandse en Duitse stoomboten zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cherbourg, 5 maart. Het Nederlandse schip VREDE, kapt. Visser, van Pensacola naar Bremen, is alhier zwaar lek binnengelopen; het moet lichten om in het dok te komen en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip SCHIEDAM, kapitein Chevalier, vertrok heden van Rotterdam naar New York, doch bij het naar zee gaan op het Zuiden aan de grond geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens ontvangen telegram is het stoomschip CYDONIA gisteren 5 maart van New York naar Rotterdam vertrokken met de lading aangenomen voor het stoomschip P. CALAND.
Volgens ontvangen telegram is het stoomschip W.A. SCHOLTEN, heden nacht van Falmouth vertrokken, na de lading van het stoomschip P. CALAND te hebben overgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Schiffsverkauf. Das von dem verstorbenen Capitain C. Corswandt geführte, zur Zeit in Rotterdam liegende, schnellsegelnde Schiff TRITON, Dreimastschooner, gebaut 1876, classificiert 3/3 A1.1. Veritas 10 Jahre, kupfervest und mit yellow Metal-Beschlag, gross 227 Registertone, Tiefgang beladen mit Schwergut 11¾ Fuss, soll öffentlich meistbiedend verkauft werden. Zu diesem Behufe habe ich im Auftrage des Correspondentrheders Herrn Eduard Völcker hierselbst einen Aufgebotstermin auf den 15ten März d. J. vormittags 11 Uhr, in meinem Geschäftszimmer anberaumt, zu welchem Kaufliebhaber eingeladen werden. Jeder Bieter hat im Termine eine Caution van 1.000 Mark zu erlegen. Die Besichtigung des Schiffes ist nach Meldung bei den Herren Wambersie & Sohn in Rotterdam gestattet.
Barth, den 1 März 1880, Granzin, Rechtsanwalt und Notar.
Wegen Auskunft über das Schiff wende man sich an die Herren Wambersie & Sohn, Rotterdam.


Datum: 08 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Capelle a/d IJssel, 6 maart. Heden is met goed gevolg te water gelopen bij de scheepsbouwmeester A. Vuijk alhier de ijzeren sleepkaan JACOB RIGOUD (opm: JACOB RICHARD), groot ongeveer 375 lasten, gebouwd voor rekening der firma H.A. Disch, van Mainz.


Datum: 09 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De te Rotterdam gevestigde Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij heeft weder een nieuw stoomschip met hulp-zeilvermogen in de vaart gebracht. Het draagt de naam van AMSTERDAM, en heeft op dit ogenblik ligplaats aan de Koningshaven, waar het heden van vele genodigden een bezoek ontving.
Het trotse en toch sierlijke vaartuig is gebouwd door Archibald MacMillan & Sons te
Dumbarton bij Glasgow. Het heeft een kiellengte van 320 voet bij een diepte van 30 en een breedte van 40 voet. De totale inhoud is 181.927 kubieke voet of plus minus 3000 ton. Het is door Lloyds geclassificeerd in de hoogste klasse (100 A.).
Het schip heeft drie dekken; het middendek is van ijzer doch met hout overschoten. De vier laadluiken worden met even zoveel stoomlieren bediend.
De eerste klas kajuiten zijn ingericht voor 50 passagiers. Terwijl de afwerking en inrichting dier kajuiten niets te wensen overlaat, is tevens zoveel doenlijk gezorgd voor het comfort der passagiers. Er is een elegante eetzaal en een damessalon; er zijn badkamers enz. Op dek vinden de heren een rooksalon. Daar bevindt zich tevens een ijshuis, in de nabijheid waarvan twee keukens zijn aangebracht; de eerste wordt met vuur gestookt ten behoeve van de 1e klasse passagiers; de tweede, voor de tafel der immigranten bestemd, wordt geheel met stoom bediend.
Voor passagiers 2e klasse is in dit stoomschip geen plaats bestemd. De landverhuizers vormen de passagiers 3e klasse. Het schip kan er 500 herbergen, en de getuigenis mag afgelegd worden dat voor de hoofdvoorwaarden des levens: lucht, licht, zindelijkheid en behoorlijke voeding, uitstekende voeding, uitstekende zorg is gedragen.
De enorme ruimte tussen de beide rijen hutten blijkt voor het verkeer der emigranten bestemd, voor wie trouwens ook het dek toegankelijk is. Er zijn hospitalen voor mannen en voor vrouwen, er is een badhuis, kortom het sombere, terugstotende en armzalige, dat in een vroeger tijdperk de verblijfplaats van emigranten in de voor hun vervoer bestemde schepen wel eens kenmerkte, is geheel verdwenen.
In geval van nood zijn er acht boten aan boord, waarvan vier speciaal als reddingboten zijn ingericht.
De bemanning bestaat, behalve de commandant, uit 3 officieren, 4 machinisten, 14 stokers, enz., 30 man dekvolk en een tiental bedienden, voor wier logies en dienst natuurlijk de nodige kajuiten en hutten zijn aangebracht.
Het stoomschip heeft een vaart van 11¾ mijl per uur, met een effectieve paardenkracht die het cijfer 1800 aanwijst. De machine is vervaardigd door de heer David Rowan te Glasgow, naar het compound- stelsel, direct werkende, en heeft twee cilinders, de ene van 43 duim diameter met hoge druk en de andere van 76 duim diameter met lage druk; de slag wordt berekend op 48 duim.
Als eerste toepassing, voor wat deze maatschappij aanbelangt, wordt het schip met stoom gestuurd. Het stuurhuis met zijn gewone stuurtoestel staat in telegrafische verbinding met de brug, vanwaar de stuurlieden telegrafische bevelen worden gegeven, die op zinrijke wijze werden geconfronteerd, zodat misverstand bij het naleven dier bevelen tot de onmogelijkheden behoort. De stoomstuurtoestel, naar het stelsel van Muir & Caldwell, wordt op de brug bestuurd en werkt, gelijk men weet, door langs de wanden van het schip lopende kettingen, op de pen van het roer.
Het spreekt van zelf, dat ook de ankers door stoom in beweging worden gebracht.
In het algemeen maakt dit kolossale stoomvaartuig de gunstigste indruk. Moge het voordeel afwerpen voor de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, dan zal ook het algemeen handelsbelang gebaat zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit North-Shields is het fregatschip UTRECHT, kapt. Nannings, de 7e dezer van Vlissingen aldaar aangekomen; alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia 4 februari. Het wrak van het Nederlandse schip GEERTINA, kapt. De Grooth, is te Macassar op vendutie verkocht voor NLG. 1.155.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Texel wordt gemeld: Men is er niet in geslaagd de gestrande koftjalk LOUISE SOPHIA af te brengen. Het vaartuig zinkt meer en meer in het zand weg; daarom is het werk gestaakt en zullen er waarschijnlijk geen verder pogingen worden gedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Borkumer vissers zijn bezig het op de Ballonplaat (Rottum) gestrande Spaanse barkschip, waarvan de naam nog onbekend is, te lossen; de lading bestaat uit stukgoederen van Hamburg naar de West-Indiën; vier man der equipage zijn verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 februari. Vrachten. Gedurende de laatste veertien dagen vermeerderde onze onbevrachte vloot aanzienlijk, hetgeen natuurlijk niet zonder invloed bleef op de reeds flauwe stemming. Het is niet onbelangrijk te weten, dat van 1 juli – 31 december 1879 verscheept werden 1.920.065 picols suiker tegen 2.321.099 picols gedurende hetzelfde tijdvak van 1878, want het blijkt hieruit dat het nog af te schepen gedeelte van de oogst niet onaanzienlijk is, maar verschillende oorzaken beletten het spoedig disponibel komen van de verwacht wordende suiker. Naar Nederland blijft de lading zeer schaars. Gouvernements-koffie is in het geheel niet in de markt en het particuliere produkt bepaalde zich tot arak, kleine partijtjes suiker en wat licht goed. Naar het Kanaal is de vraag gering; voor stroopsuiker werd ruimte opgenomen. Naar Amerika werd GBP 2.10/- geaccepteerd voor koffie van hier en Padang naar New York. Voor Australië blijft vraag bestaan en werd GBP 1.10/- voor Sydney betaald.
De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS HENDRIK NLG 90 koffie, NLG 80 thee, NLG 75 tabak, NLG 100 huiden, NLG 40 tin, NLG 90 damar en NLG 120 indigo, naar Amsterdam. De LICHTSTRAAL ligt aan en laadt arak à NLG 85 te Cheribon en Batavia. De ELISABETH GPB 3.000 in eens voor stroopsuiker uit de Oosthoek naar het Kanaal voor order.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JUIPITER, NOACH VI, NIEUWE WATERWEG I, DELIANCE, GIJSBERTUS HERMANUS, URANIA en CALIFORNIË.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 6 maart. Het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUIJTER heeft veel slecht weer gehad in straat Bali, is lek naar Banjoewangie teruggekeerd en zal naar hier gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Padang, 31 januari. Vrachten. Het Nederlandse schip JOHANNA MARGRETHA arriveerde 12 dezer na een lange reis en met veel zeeschade van Nederland, brengende een lading stukgoederen en wordt genoemd als opgenomen voor New York tot Sh.25/6 voor koffie en Sh.62/6 voor licht goed E.I.T. Voor dezelfde bestemming werd gecharterd het Nederlandse schip CORNELIS WERNARD EDUARD, thans te Atjeh, tot Sh.50/- voor koffie, Sh.60/- voor licht goed Sh.65/- voor Cassia ad 16 cwt. per ton. Ook het Nederlandse schip NEERLANDS VLAG, mede te Atjeh liggend, moet over een dergelijk charter doende zijn.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Vergunnig is verleend aan het Stoombootveer Soerabaia tot het in de vaart brengen van de stomer BRANTAS.


Datum: 10 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het Nederlandse schip N.N., kapt. Van Duijvenbode, is volgens particulier ontvangen bericht 26 januari van Chefoo te Amoy aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 8 maart. De Nederlandse bark VESTA, kapt. C.C. Ruige, in ballast van Passaroeang naar Saigon, is op Tony eiland aan de grond gekomen. Later zwaar lek afgebracht zijnde, is het schip 24 februari te Macassar aangekomen en zal denkelijk afgekeurd worden. (opm: zie ook JB 130380)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen op 5 maart te Oude Pekela: het kofschip ALBERTINE, gevoerd door kapt. Schuur, liggende te Emden. Koper de heer J.P. Leeuwe te Delfzijl, voor NLG 1.132.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 maart. Heden ochtend is bij Dungenesss een Nederlands driemastschip van loods voorzien, naam twijfelachtig, doch waarschijnlijk A. EN W.C., kapt. De Jong, van Samarang bestemd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 maart. De AUGUSTA, kapt. Martens, is van de rede met verlies van ankers in het dok gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 maart. Het schip ASTREA, kapt. Lindeman, van Kingston (Jamaica) naar Londen, is 24 februari gepraaid door de PERIE, van San Francisco, op 38˚ NB 41˚ WL, 44 dagen reis hebbende. De stuurman en een gedeelte der matrozen lagen ziek aan de koorts, doch waren herstellende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. L. Meijjes, makelaar, zal op dinsdag 30 maart 1880, des namiddags ten 3 ure, in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notaris W. A. J. Elzevier Dom, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen:
Het extra ordinair sterk gebouwd en snelvarend raderstoomschip, genaamd JASPER, voorzien van uitmuntende machine van 35 paardenkracht, volgens meetbrief lang 15,85 meter, wijd 3,76 meter, hol 2,07 meter, en alzo gemeten op 51 tonnen, en zulks met de daarbij behorende inventaris, bij biljetten omschreven.
Het voornoemde stoomschip ligt 4 dagen vóór en op de dag der veiling te Amsterdam ter bezichtiging.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 maart. Heden is het Nederlands-Indische schip ALBERTINE BEATRICE, ex-HYLTON CASTLE, kapt. Alberts, van hier naar Sumanap vertrokken. (opm: eerste reis onder Nederlandse vlag, zie AH 240280).


Datum: 11 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Volgens particulier bericht lag het Nederlandse schip SUSANNA ELIZABETH, kapt. Bouchier, 8 dezer te Pensacola zeilklaar naar Hartlepool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Volgens brief van kapt. J. van Duijvenbode, voerende het Nederlandse schip N.N. van Chefoo te Amoy aangekomen, had hij gedurende de gehele reis zwaar stormweer gehad, waarin het schip geweldig werkte, de boot stuk sloeg en zeilen scheurden en verloren gingen. In de haven stil liggende, maakte het schip geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Het Nederlandse schip SAMARANG, kapt. Michaels, van New York te Bremerhaven aangekomen, is volgens particulier bericht zwaar lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam. Volgens particulier bericht was het Nederlandse schip CHARLOTTE, kapt. Van Sluis, gisteren van Nieuwediep te Charlestown aan de Firth of Forth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Spaanse bark, welk ll. donderdag ’s nachts ten westen van ’t eiland Rottum is gestrand, kwam van Hamburg. De bemanning trachtte zich in twee boten te redden, doch de ene boot met 4 man, welke te dicht bij Borkumerrif kwam, sloeg om, waarbij allen verdronken, terwijl de andere boot behouden te Borkum met 8 à 9 man aankwam. Eén man was nog op ’t schip achtergebleven en werd er door een stoomboot afgehaald. Het schip beladen met stukgoed, zit thans in de buitengronden van de Lauwers, met laag water het dek boven water; zeer gevaarlijk in de branding, zodat het zeer moeilijk is er iets van te bergen en het ieder ogenblik kan stukslaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stoomvaartberichten. Het stoomschip P. CALAND, kapitein Deddes, vertrok heden 10 maart van Falmouth naar Vlissingen, met assistentie van twee sleepboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 maart. De tuigage en inventaris van het schip GOLETTA hebben gisterenavond in veiling opgebracht ruim NLG 4.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Het voor passagiers, goederen en vee uitmuntend ingerichte stoomschip FLEVO vertrekt elke zaterdag morgen ten 8.15 uur van Harlingen via Texel, Nieuwediep en Alkmaar naar de Zaan.
De directeur-boekhouder van het stoomschip FLEVO, J.E. Kroes te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 maart. Onder directie van de commissaris van het Loodswezen zijn heden de twee nieuw gebouwde loodskotters uit de Oosterhaven alhier naar Delfzijl vertrokken.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart-Reederij Voorwaarts. Algemene vergadering op dinsdag 16 maart 1880, des namiddags ten 1 ure, ten kantore naast de Groote Boom alhier. Punten van behandeling: het bespreken der geldelijke aangelegenheden tot aflossing der hypotheek op de stomer MANGKOE ALMANSOER, of de ontbinding der vennootschap.
Batavia, 28 februari 1800, namens de directie, C.H. de Braconier.


Datum: 12 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bergen, 24 februari. Het bij Hoegholm gezonken Nederlandse stoomschip ANNA, is niet boven water te brengen; slechts één ton haring en een klein gedeelte van het tuig heeft men kunnen bergen waarvan de waarde ontoereikend is om de kosten te dekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 9 maart. Het schip ORTELIUS, kapt. Jansonius, van Pensacola naar Rotterdam, is lek alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 8 maart. Het alhier gestrande Nederlandse schip LOUISE SOPHIE, kapt. Luken, van Antwerpen naar Brake, zinkt meer en meer in het zand weg; de werkzaamheden om het af te brengen zijn dan ook gestaakt en zullen vermoedelijk geen verdere pogingen worden gedaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Colon (per telegram). De CORNELIA JOHANNA is de 18e februari hier voor noodhaven binnengelopen. De bodem is vuil en het schip zwaar beschadigd. Het zal zoals het daar ligt verkocht worden. (red. De Nederlandse galjoot van die naam wordt gevoerd door kapt. G.H. Eefting en behoort te Winschoten te huis)


Datum: 13 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 12 maart Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Rösingh, de 11e dezer te Padang aangekomen; alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. F. L. Meyjes, makelaar, zal op dinsdag 30 maart 1880, des namiddags ten 3 ure, in De Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, ten overstaan van de notaris
P. W. Schreuder, aan de meestbiedende of hoogst mijnende presenteren te verkopen het extra sterk gebouwd en snelvarend ijzeren schroefstoomschip, genaamd: CATHARINA, voorzien van uitmuntende machines van 50 paardenkracht, met geheel nieuwe ketel, in oktober 1879 in de stoomboot geplaatst, volgens meetbrief lang 67,10 meter, wijd 5,54 meter, hol 1.65 meter en alzo gemeten op 289 tonnen, en zulks met de daarbij behorende inventaris, bij biljetten omschreven. Voornoemd schip is zeer geschikt voor de Rijnvaart, ladende en gemeten op 6572 centenaars, op een diepgang van 11½ decimeter.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 maart. Omtrent het Nederlandse schip CORNELIA JOHANNA, kapt. G.H. Eefting - zie ons vorige nummer - wordt gemeld, dat volgens de laatste publieke berichten dit schip de 2e december van Londen te Colon is gearriveerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Makassar, 27 februari. De Nederlandse bark VESTA, kapt. C.C. Ruige, in ballast van Pasoeroean, kwam dezer dagen lek te dezer rede. Volgens de kapitein zou hij in de nacht van 22e dezer bij een dik regenachtig weer op de Wester Tonijnen gestoten hebben.
Makassar, 2 maart. Naar wij vernemen, heeft de commissie heden morgen uitgemaakt, dat de Nederlandse bark VESTA hier zal moeten verkocht worden.


Datum: 14 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op dinsdag de 23e maart 1880, des namiddags ten twee ure, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, op de werf
Rotterdamsch Welvaren, aan de Oost- Zeedijk te Rotterdam, van een schoenerschip genaamd DINA, groot 100 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen enz., benevens een roeiboot. Alles liggende in het Boerengat nabij genoemde werf, en zijnde onmiddellijk na de toewijzing te aanvaarden. Van af heden aldaar te bezichtigen en inmiddels uit de hand te koop.
J. F. L. Meyjes, makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip P. CALAND, kapitein Deddes, gesleept door de sleepboten HERCULES en IJMUIDEN, is heden (13 maart) te Vlissingen aangekomen en onmiddellijk naar Middelburg vertrokken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen, te Winschoten op 11 maart: het Nederlandse galjootschip CORNELIA, gevoerd door kapt. B.J. Voogd, thans liggende te Dordrecht, is verkocht aan Hk. Drok te Oude Pekela, voor NLG 1.850.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 13 maart. Het wrak van het Nederlands koftjalkschip LOUISE SOPHIE met nog inhebbende lading en geborgen inventaris, heeft in publieke veiling opgebracht de som van NLG 1.040.


Datum: 15 maart 1880


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 maart. De Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij ontving de 10e dezer het bericht, dat de stoomboot KONINGIN SOPHIA met gebroken schroefas bij Benkoelen drijvende was. De volgende morgen vertrok de PRINS ALEXANDER met order om het schip te zoeken en naar een goede ankerplaats bij Benkoelen te brengen, daarna zijn reis te vervolgen en op de terugreis het schip op sleeptouw naar Batavia te nemen. De PRINS ALEXANDER vond evenwel de KONINGIN SOPHIA niet dadelijk, daar deze laatste meer afgedreven was, dan men dacht, doch op zaterdagmiddag j.l. (opm: 13 maart) heeft de maatschappij bericht ontvangen, dat de KONINGIN SOPHIA te Benkoelen geankerd ligt. Aan boord was alles wel en aan niets behoefte.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 maart. Gisteren is van hier vertrokken naar Sumanap het Nederlands-Indische schip GEERTRUIDA, ex-GLEE MAIDAN, kapt. Van Santen.
Heden is van hier vertrokken, eveneens naar Sumanap, het Nederlands-Indische schip CASTALIA, ex-VICTORIA, kapt. Riekels.


Datum: 16 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 maart. Volgens telegram Deal dd. 14 dezer, is het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Ouwehand, van Amsterdam naar Suriname, bij Deal gearriveerd, na wegens dikte van mist vier uur op het Goodwin Sand aan de grond te hebben gezeten. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 maart. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Hoffmann, bevracht van Saigon naar Java

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 maart. De Engelse schoener MARY, kapitein Cook, de 3e dezer in het Sloe gestrand, heeft een gedeelte der lading gelost en is hier binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 maart. De Duitse schoener FAMILIEN, kapitein Bentzen, de 3de dezer nabij Rammekens gestrand, is afgekeurd en zal worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping te Vlissingen. De notaris J. A. de Wolff zal op vrijdag 19 maart 1880, namiddag één uur, op de Nieuwendijk te Vlissingen, om contant geld, verkopen het Deense schoenerschip FAMILIEN, liggende gestrand aan de Zeedijk bij Rammekens, en de inventaris, bestaande in zeilen, touwwerk, want, kettingen en meer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cherbourg, 10 maart. Het Nederlands barkschip VREDE, kapt. Visser, van Pensacola naar Bremerhaven, de 4e dezer hier lek binnen gelopen, heeft een gedeelte der lading in lichters gelost om in het dok te kunnen komen ten einde te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Russisch schip (opm: de LUTTO, zie NRC 050380), bij de laatste storm op de Pollen voor Harlingen geslagen, zit nog altijd met afgekapte masten en tuigage onbewegelijk vast. Het weer vlot brengen zal door de kapitein worden aanbesteed. Een der manschappen is in het ziekenhuis overleden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 4 maart. Het Nederlands-Indische barkschip GEORGE is heden van hier naar Grissee vertrokken ter sloping. (opm: zie SH 101279)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. The undersigned have received instructions to sell by Public Aution at the New Harbour Dock Co’s premises on Wednesday 31 March at 8 o’clock a.m., on account of the concerned, the hull of the British barque GERTRUDE, 666 tons register, together with all her sails, stores, boats, apparel, provisions and furniture. The GERTRUDE is copper fastened, has large bow ports, and at little expense might be made very suitable for the timber trade. A full catalogue will be issued previous to sale.
Singapore, 11th March 1880, McAlister & Co., auctioneers


Datum: 17 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Scheepstimmerwerf. De notaris P. S. Hordijk, ter standplaats Helder, zal op donderdag 15 april 1880, aanvangende 8 ure, in het lokaal Tivoli aldaar, in het openbaar verkopen de scheepstimmerwerf De Hoop, staande en liggende te Nieuwediep gemeente Helder, met de daarop staande en daartoe behorende gebouwen als: een zeer logeabel ingericht woonhuis, een meesterknechtwoning, loodsen en bergplaatsen, voorts twee hellingen en kielkaden waarbij vier vaste kaapstanders en ophouder pikhok, houtstoof en fornuis. Met het recht van altijd durende erfpacht van de grond, liggende aan de Buitenhaven te Nieuwediep gemeente Helder, kadastraal sectie C. Nrs. 3406 tot en met 3411, groot 35 aren, 15 centiaren. Te aanvaarden de werf 3 mei en het woonhuis 1 juni a.s. of zoveel vroeger als het zal zijn ontruimd.
Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemde notaris Hordijk,
Kanaalweg J. 6.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het zeer gunstig in de Javavaart bekende, thans in Amsterdam liggende klipper- fregatschip DORDRECHT II, 2.103 m³ gemeten, 3 3 L, 1.1. bij Veritas en A. 1. bij de Nederlandsche Vereeniging geclassificeerd.
Nadere informatie bij de cargadoors D. Schotman D. Zn. te Dordrecht, en Ch. Cornelder & Zonen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. H.G. Sap, van hier naar Suriname, met schade te Falmouth binnen heeft de lading gedeeltelijk gelost en staat op de slip om te worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 15 maart. Het schip MARIE, kapt. Trus, is gisteren alhier in de haven gebracht, ten einde de lading te lossen om het schip te kunnen onderzoeken en zo nodig hier te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 14 maart. De sleepboot VULCAN vertrok heden naar de Goodwin Sand en keerde in Duins terug met de Nederlandse bark SURINAME, kapt. Ouwehand, van Amsterdam naar Suriname bestemd, welke op de Goodwin Sand aan de grond heeft gezeten en met assistentie van genoemde sleepboot, met verlies van anker en ketting, werd afgebracht en onder Duins te anker gekomen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 12 maart. Het schip JOHANNA JANTINA, kapt. Kuipers, 7 dezer van hier naar Memel vertrokken, is heden met verlies van zeilen uit zee teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 maart. Het Engelse stoomschip DUNSTANBOROUGH, kapt. Young, sedert december met zware schade hier binnengekomen, is aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde gerepareerd en ligt gereed tot vertrek.


Datum: 18 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Het Nederlandse schip ANNA EN SOPHIA, kapt. Sorgdrager, van Banjoewangie herwaarts, is in het Engels Kanaal beloodst. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 16 maart. Het schip SURINAME, kapt. Ouwehand, van Amsterdam, zondag van de Goodwinsand afgebracht, is van Duins naar Dover vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 16 maart. Het barkschip SURINAME, kapt. Ouwehand, van Amsterdam naar Suriname, is hier binnengesleept na op de Goodwinsand gezeten te hebben. De gezagvoerder rapporteert dat, terwijl het schip op sleeptouw was bij kalme zee, het veel meer water maakte, dan toen het te anker lag. Het schip is in het dok.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoop. Op vrijdag 7 mei 1880, des voormiddags ten 10 ure, zal de ondergetekende in een der lokalen van het Vendukantoor te Soerabaija in het openbaar verkopen het nieuw stoomvaartuig JESSIE, van hout met ijzeren spanten in 1879 te Soerabaija gebouwd, groot 32 ton, werkende met een schroef. Paadekrachten 13 nominaal, 65 effectief, getaxeerd op NLG 25.000. Dagelijks te bezichtigen op aanvrage bij de firma R.W. Deacon & Co.
Namens de eigenaren J.J.C. Enschedé

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 maart. Volgens bericht, gisteren avond door de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij ontvangen, is van het stoomschip PRINS ALEXANDER, dat de KONINGIN SOPHIA te Poeloe Tikoes voor anker had gebracht en teruggekomen was van Padang om laatstgenoemde bodem naar Batavia op te slepen, de schroef losgewerkt van de as, waardoor het schip tijdelijk niet meer stomen kan. Ten einde vertraging in de komst van passagiers en postpaketten te voorkomen, is de stomer AMBOINA heden morgen te 5 ure vertrokken om de passagiers en de paketten van beide schepen over te nemen en onmiddellijk herwaarts te stomen. Per telegraaf is de stomer GRAAF VAN BIJLANDT uit Soerabaija ontboden om de beide vaartuigen hierheen te slepen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 13 maart. Enige dagen geleden werd hier melding gemaakt van het wenselijke om de stoomboot MENADO op de bank te zetten teneinde een gebeurlijk zinken voor het bassin te verhoeden. Thans verzekert men ons, dat het schip reeds lek is en als de crediteuren er iets van willen blijven zien, die voorgestelde maatregel volstrekt noodzakelijk is. (opm: zie SH 280180)


Datum: 19 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Volgens hedenochtend bij de rederij ontvangen telegram via Soerabaija, is het schip ZEENYMPH, kapt. Behrens, na een reis van 111 dagen, de 5e maart te Macassar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 16 maart. Het Nederlandse kofschip VRIENDENTROUW, kapt. O.E. Scherpbier, te huis behorende te Pekela, van hier naar Noorwegen bestemd, is gisteren in de Noordzee gekenterd, doch het volk gered door het stoomschip ROLGA, van Malmø.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Vincent, (C.V.) 7 maart. De Nederlandse schoener EMMA, kapt. Huizing, van Antwerpen naar Rio Grande, de 3e maart met overgeworpen lading hier binnen gelopen, heeft ongeveer 20 ton gelost, waardoor men in staat is de overige lading te stuwen. Binnen drie of vier dagen denkt men gereed te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 25 februari. Het Nederlandse schip ZEEMANSHOOP, kapt. Raad, is bevracht van Petit Trou naar Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 februari. Vrachten. Ofschoon het aantal vrachtzoekende en elders gecharterde schepen met de dag toeneemt, is er slechts weinig verandering in vrachtkosten te bespeuren. De Nederlands-Indische schepen MARIA en BATOE BASSIE laden suiker voor bevrachters rekening naar Melbourne.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JUPITER, NOACH VI, NIEUWE WATERWEG I, DELIANE, GIJSBERTUS HERMANUS, URANIA, CALIFORNIË.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 24 februari. Al de lading van de ’s-GRAVENHAGE is gelost; kapt. Chisholm, expert van de Liverpool Underwriters Ass. is per GALICIA 18 dezer aangekomen en is er een nader onderzoek aan boord gedaan. Het rapport bevestigt de vroeger gedane rapporten. De kapitein wacht nu nader orders af waar de expert Chisholm om getelegrafeerd heeft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar A.J. Judels zal, als lasthebbende van zijn principaal, op maandag 5 april 1880, des namiddags te 3 uur precies, in het verkoophal Frascati, aan de O. Z. Voorburgwal en Nes, ten overstaan van de notaris A.C. Schwartz, in veiling brengen: Een zich in beste staat bevindend tjalkschip, genaamd FRANZ DRAKE, groot volgens meetbrief 27 ton met staand en lopend want en verdere inventaris, liggende te Amsterdam aan de Binnen Amstel (Erwtenmarkt), voor perceel 196, en aldaar dagelijks te bezichtigen van 10 tot 4 uur. De veilcondities enz. zullen 3 dagen te voren ter inzage liggen ten kantore van bovengenoemde notaris, aan de O. Z. Voorburgwal over het Oudekerksplein 79.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 13 maart. Scheepsvrachten. Gesloten werd ter belading per eerst open water naar Alloa Sh.11/3 per load vierkante sleepers, naar Leith Sh.35/- per standard planken, naar Hartlepool Sh.32/- en Perth Sh. 38/- per standard planken en battens.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 14 maart. De door velen verloren gewaande stomer SEMIROE is eindelijk hier ter rede aangekomen. De lange reis, welke ditmaal genoemd stoomschip maakte op zijn terugreis van Bandjermasin, wordt toegeschreven aan ondervonden slecht weder en hoge zeeën. (opm: bedoeld is de EERSTELING, ex-SEMIROE, kapt. J.G. Kettel)


Datum: 20 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 19 maart. Het casco van het gestrande schoenerschip FAMILIEN is in publieke veiling verkocht voor NLG 410.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 18 maart. Door de heren Zeilmaker & Co is aangenomen om het gestrande schip LUTTO, kapt. Tuohim, van Pensacola herwaarts, met de nog aan boord zijnde halve lading af- en alhier binnen te brengen. De overige lading is gelost en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 12 maart. De Nederlandse bark FRIESLAND, kapt. Van Smeden, heeft de reparatie volbracht, de geloste duigen weer ingenomen en is 6 dezer naar Bordeaux vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 12 maart. De Nederlandse schoener WILLEMINA ANTINA, kapt. De Boer, heeft de reparaties geëindigd en is met de lading petroleum naar Triëst vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen, te Nieuwe Pekela op 16 maart: het schoenerschip GESIENA, thans liggende te Zwolle, groot 147 ton, gebouwd in 1852, laatst bevaren door kapt. T.H. Mulder. Kopers de heren Strating te Nieuwe Pekela en G. W. Pott te Oude Pekela, voor NLG 1.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 24 februari. Een gedeelte der beschadigd geloste lading ven het schip KALAJA, kapt. Roos, van Batavia naar Londen bestemd en alhier lek binnengelopen, zal 25 februari publiek verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen,13 maart. Scheepsvrachten. Voor zeilschepen bewilligde men van hier naar Kiel, Lübeck en Flensburg 15 mark, naar Deense eilandenhavens 16 mark, naar Gothenburg 18 mark, naar Oost-Noorwegen 20 mark per 2.500 kilo rogge, naar Gothenburg en Norrköping Sh.18/6 per ton lompen, naar Fécamp Sh.23/6 per ton hennep.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Op zaterdag de 3e april, des voormiddags ten 10 ure, zal in het lokaal van het Vendu-departement alhier, voor rekening van de heren P. Landberg & Zoon en de erven van wijlen de heer S. van Hulstijn, worden verkocht het Nederlands-Indisch barkschip PETER LANDBERG ,groot 1.069 gemeten ton, met deszelfs complete inventaris, liggende ter rede van Batavia.
Batavia, 20 maart 1880, Reynst & Vinju.
(opm: de PETER LANDBERG, kapt. Stensel, was de 19e maart van Priaman ter rede van Batavia gearriveerd.)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openvare verkoop. Op zaterdag 10 april 1880, des voormiddags ten 10 ure, zal de ondergetekende in een der lokalen van het Vendu-kantoor te Batavia in het openbaar verkopen het thans ter rede aldaar liggende stoomschip MANGKOE ALMANSOER, met complete inventaris overeenkomstig een op dit stoomschip en ten kantore van de ondergetekende aan het Stadhuisplein ter inzage van gegadigden aanwezige specificatie. Dit stoomschip heeft een inhoud van 719 en een belastbare ruimte van 587 tonnen en is gebruikt tot vervoer van personen en goederen tussen Batavia, Samarang, Soerabaija en andere plaatsen. Stoomvermogen 120 paardekrachten, voorstuwing middels raderen. Getaxeerd op NLG 60.000. Zullende deze verkoop geschieden ten behoeve van de verbandhoudster (opm: hypotheekneemster).
Mr. S.M.A. du Morsch


Datum: 21 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip MARIE, kapt. Van Overklift, 21 december van Macassar naar Rotterdam vertrokken, na een reis van 69 dagen de 28e februari te St Helena aangekomen en heeft de 1e maart de reis voortgezet. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 20 maart. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip VESTA, kapt. Ruijge, te Macassar voor NLG 5.000 in averij verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 18 maart. Het Nederlands fregatschip ’S-GRAVENHAGE, lek te Rio Janeiro binnengelopen, zal in ballast naar Nederland terugkeren; de lading steenkolen is aldaar verkocht.


Datum: 22 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 21 maart. Bij de scheepsbouwmeester W. van der Windt Sr. te Vlaardingen is de kiel gelegd voor een te bouwen sloepschip, bestemd voor de kabeljauwvisserij, voor rekening van de heer J.C. Speelman alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Volgens telegram uit Londen van kapt. G.H. Koning, is het door hem gevoerd wordende galjootschip ZEPHYR totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 19 maart. Door de kapitein van het schip AMBIENT, van Sunderland hier aangekomen, wordt gerapporteerd, dat hij aangetroffen heeft het verlaten Nederlandse schip VRIENDENTROUW, kapt. O.E. Scherpbier, en het vaartuig in brand gestoken heeft.
(opm: zie ook NRC 240380).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 19 maart. Het barkschip SURINAME, van Amsterdam naar Suriname, 16 dezer hier lek van Duins binnengesleept, is begonnen met de lading te lossen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 9 maart. Het afgekeurde Nederlandse barkschip VESTA, kapt. Ruige, eergisteren op publieke vendutie opgeveild, heeft opgebracht de som van NLG 5.000. Koper de heer Moraux.


Datum: 23 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 maart. De gezagvoerder Gaston van het schip BRITTANNIA, van Jamaica alhier aangekomen, rapporteert de 15e dezer op 30 mijl ten zuiden van St. Catharina’s punt (opm: eiland Wight) opgevist te hebben een kleine boot, waarin 5 man, zijnde de equipage, kapitein, stuurman, en matrozen, van het Nederlandse schip ZEPHYR, dezelfde dag ’s ochtends ten 5 uur gezonken door onbekende oorzaak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens telegrafisch bericht aan de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. G.J. Vis, laatst van Falmouth, gisteren morgen te New-York gearriveerd met verlies van het roer. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 februari. Vrachten. De stemming op de markt bleef sedert het laatste bericht zeer flauw en zijn weinig afdoeningen te vermelden. Naar Nederland werd voor de koffie NLG 55 van de Zuidkust en NLG 50 van Panaroekan door de Factorij besteed; naar het Kanaal bleef de vraag gering en zijn geen afdoeningen te vermelden; naar Amerika werd voor suiker GBP 2.7/6. betaald; naar Australië werd tot GBP 1.3/9 ruimte voor Sydney opgenomen. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: DELIANE ligt aan NLG. 55 voor 1800 pic. koffie, van Pangool, Patjitan en NLG 50 voor 5000 pic. koffie van Panaroekan naar Dordrecht of Schiedam; stoomschip CELEBES NLG 90 koffie, NLG 40 tin, NLG 120 indigo, naar Amsterdam; LICHTSTRAAL NLG 80 en NLG 85 arak, NLG 50 suiker en ligt verder in lading; stoomschip GELDERLAND, Ffrs. 85 suiker naar Marseille, NLG 85 koffie, NLG 40 tin, NLG 75 tabak naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JUPITER, NOACH VI, NIEUWE WATERWEG I, GIJSBERTUS HERMANUS, URANIA, CALIFORNIË, VESTA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 23-03-1880 LONDEN, 20 Maart. Kapitein Gaston, voerende het schip BRITTANNIA, van Jamaica alhier aangekomen, rapporteert 15 dezer 30 mijlen ten Z. van St. Catharina's Punt uit een kleine boot te hebben gered kapitein Koning, den stuurman en 3 man, uitmakende de equipage van het Nederl. schip ZEPHYR, dat dien zelfden morgen door een onbekende oorzaak gezonken was.


Datum: 24 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het Nederlandse schip SMEROE, kapt. Strootman, van Patjitan alhier aangekomen, heeft 15 dagen in het Engels Kanaal en de Noordzee wegens tegenwind gekruist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 22 maart. Het barkschip SURINAME, kapt. Ouwehand, van Amsterdam naar Suriname, heeft zaterdag (opm: 20 maart) de lading gelost en is gereed om op de sleephelling te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 19 maart. Het Nederlandse schip VRIENDENTROUW, kapt. Scherpbier, dat in de Noordzee in ontredderde staat aangetroffen is, was bestemd naar Osterrisoer in ballast. Het logboek werd in de kajuit gevonden, bijgehouden tot de 11e maart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het ongeval van de CONRAD. Onder het opschrift “Onze mannen van de wacht” schreef dezer dagen in dit blad de heer Van Assendelft de Coningh een flink en gepast woord, als rechtmatige hulde aan onze scheepsgezagvoerders, en zeker ook in de eerste plaats aan de commandanten van de tegenwoordig vrij talrijke stoomboten, wier verantwoordelijkheid zeker in gelijke mate is toegenomen als de omvang der bodems waarop zij het bevel voeren. In dat stuk wordt ook gewag gemaakt van een ongeval aan de CONRAD overkomen in 1877. Velen zullen zich herinneren, dat dit schip op 3 november van het Nieuwediep vertrokken, eerst op 27 december ter rede van Batavia aankwam. Allerlei verontrustende berichten waren dan ook reeds in omloop en vonden zoveel ingang, wat doorgaans met kwade tijdingen het geval is, dat de directie der Maatschappij Nederland het zich tot plicht rekende in het Handelsblad van 27 december mede te delen, dat bij haar niets was bekend, maar zij trachten zou berichten in te winnen. In de loop van die morgen bracht juist de “sprekende draad” het bericht van behouden aankomst, alles wel aan boord.
Van een der passagiers op die bodem ontving ik een brief, onder dagtekening van 18 december aan boord geschreven, waaromtrent het een en ander voorkomt omtrent de oorzaak dier langdurige reis; ik deel het hier mede, omdat het ook als bewijs kan gelden: dat alles op de commandant aankomt, niet alleen in die ogenblikken waarvan de heer van A. de C. in de aanhef van zijn opstel gewaagt, niet alleen wanneer het geldt ”pompen of verzuipen” of “all hands” moeten uitgestoken worden, maar ook in omstandigheden, waarin het er meer op aankomt door een verstandige keuze de passagiers kalmte en vertrouwen te schenken en de belanghebbenden grote nadelen te besparen. Zie hier wat mij werd geschreven:
“ Op 5 december zat de hoofdmachinist des middags ten 12 ure te eten, toen hij eensklaps een verkeerde slag in de machine bemerkte; onmiddellijk begaf hij zich naar de machinekamer om te beproeven het onklare te zien, doch mocht er niet in slagen. Hij verzocht daarop de commandant het sein tot stoppen te geven, waaraan werd voldaan. Alle stokers, bijgestaan door kolonialen (er waren veel troepen aan boord) werden aan het werk gezet om de zware deksel op te lichten; dit gelukte na veel inspanning, maar nog was het defect niet te vinden. De hoofdmachinist gelastte toen de stoom te laten vliegen en de ketel af te koelen. Intussen was het van half één, toen gestopt werd vijf uur, etenstijd geworden, en begonnen de passagiers reeds te vermoeden, te gissen, te mompelen.
Men kreeg in de gaten dat alle scheepsautoriteiten in de machinekamer bijeen waren, daar moest dus het onheil zitten. Gelukkig hield de voorpret van de St. Nicolaas- soirée, waarvoor vele toebereidselen waren gemaakt, en waarbij ook een te Napels gekocht orgel dienst zou doen, de moed er wat in, en ging ieder aan tafel, behalve de commandant en de administrateur. Even na het eten verzocht onze brave Graadt van Roggen alle heren op het achterdek te komen, ten einde een mededeling te doen. Daar bijeengekomen, verklaarde hij het volgende: dat de eerste machinist, na een verkeerde slag in de machine te hebben waargenomen, hem verzocht had te stoppen; dat daaraan voldaan zijnde, het onderzoek was begonnen; dat ontdekt was dat de lage drukzuiger middendoor was gebroken, dat dit een groot defect was, doch dat gerepareerd kon worden; dat deze reparatie vier dagen vereiste, en wij die tijd dus stil moesten liggen; dat daarna de machine ons weer vooruit kon brengen, doch natuurlijk niet met full speed, 60 à 75 mijlen per etmaal, maar met halve kracht, 40 à 45 mijlen; dat dit een en ander tot Padang een verschil zou maken van acht à negen dagen, en van daar naar Batavia van twee dagen; dat niemand zich voor honger of dorst bevreesd behoefde te maken, zijnde er nog voedsel voor een gehele thuisreis en water voor 40 dagen aan boord; dat hij niet twijfelde aan de grote teleurstelling van allen, maar dat het nu op gezellig verkeer, taai geduld en kalme berusting aankwam; dat de teleurstelling voor hem niet minder groot was, ook met het oog op huiselijke omstandigheden, maar dat noch hij, noch de hoofdmachinist aan de goede uitslag twijfelde; ten slotte bedankte hij voor het aanhoren zijner mededeling, en hoopte dat het gebeurde geen inbreuk zou maken op de feestvreugde van St. Nicolaas-avond. Buiten enige dames, die zich subiet door de tijding lieten neerslaan, werd genoemde mededeling beantwoord met een donderend ,,leve de commandant!”
Van woensdag middag tot zaterdag avond laat hebben de werkzaamheden geduurd. Alle machinisten, zelfs de eerste, hadden hun werkpakje aangetrokken, en hielpen de 21 stokers, 4 smeden, 2 timmerlieden en 12 aangestelde kolonialen in het zware werk. De hoofdmachinist Schippers heeft in die 4 etmalen niet geslapen.
De heer Donald, een Engelse ingenieur, als passagier aan boord, heeft ook van goede raad gediend, en ook een niet gering aandeel gehad in het succes der herstelling.
Zaterdagnacht, van 8 op 9 december, hadden wij weer stoom op, en begon de boot zich langzaam te bewegen.
Zondagochtend vroeg werd weer gestopt, en werden de heren en nu ook de dames, zonder mannelijk geleide aan boord, nogmaals uitgenodigd bijeen te komen in het grote salon.
Precies negen uur verschenen de commandant, de 1e en 2e dekofficieren, de hoofdmachinist, de heer Donald en de administrateur, en nam eerstgenoemde het woord als volgt:
Dames en heren, ontvangt de dank van de Maatschappij Nederland, voor de kalmte en het geduld, waarmee ge vier dagen de reparatie hebt gadegeslagen; ontvang ook mijn dank voor de welwillendheid die daaruit voor mij heeft doorgestraald. Nu heb ik de eer u het volgende mede te delen: de heren Schippers en Donald hebben mij na het nachtelijk proeftochtje een schriftelijke verklaring gegeven, dat de machine in zover is hersteld dat wij zonder vrees naar Padang kunnen stomen met een maximum snelheid van 50 mijlen.
Na deze verklaring van bevoegde mensen, mannen van het vak, aarzel ik commandant geen ogenblik de reis voort te zetten, maar zou gaarne de mening der passagiers, speciaal die der detachement- commandanten, willen kennen.
In de brief volgt nu het verslag van de gedachtenwisseling over het doorstomen naar Padang in 20 dagen, of terugkeren naar Aden in vijf dagen, wat bij velen zwaar woog, omdat men van daar naar Europa kon telegraferen; met het oog op hunne verantwoordelijkheid tegenover de regering waren de twee militaire officieren voor het laatste.
Na de hoofdelijke stemming sloot zich bij die 2 stemmen slechts nog één stem aan, en werd de volgende motie aangenomen: “Vertrouwende op de verklaring van de hoofdmachinist, als zijnde de machine berekend ons met een maximum snelheid van 45 à 50 mijlen naar Padang te brengen, op de verzekering des administrateurs dat voor dat traject voldoende eet- en drinkwaren aan boord zijn, en met het volste vertrouwen op het beleid en de kunde van de commandant, wordt besloten tot doorstomen naar Padang.” Met een driewerf hiep, hiep, hoera! voor de flinke Van Roggen werd dit besluit bezegeld.
Die reis was voor de CONRAD over het geheel niet voorspoedig; de bodem had in het Suez- kanaal reeds oponthoud gehad door het aan de grond zitten van een schip, toen had men zich de tijd gekort met een geïmproviseerd bal, waaraan ook Spaanse marine officieren van een mede daar wachtend vaartuig deelnemen, die toonden grote liefhebbers van dansen te zijn en de Hollandse gastvrijheid zeer op prijs te stellen.
Een week na het gebeurde op 5 december greep er weder een klein oponthoud plaats, waaromtrent ik in gezegde brief het volgende vind:
Gepasseerde zondag was er weder een kleine storing, doordat een der schroefbouten in de stoomketel gebroken was. Natuurlijk moest een nieuwe bout worden ingeschroefd, en moest men kiezen of delen: hetzij stil liggen en de ketel afkoelen, hetzij beproeven in de ketel te gaan en, de vreselijke hitte trotserende, het werk te verrichten.
Niettegenstaande de Engelse ingenieur tot de commandant zeide: “You must not allow it,”
waren de machinisten bereid in de ketel te gaan, waar een temperatuur was van 200, zegge tweehonderd graden F. (212 is het kookpunt).
Deze machinisten en de 9 oudste stokers bonden zich sponsen met azijn voor neus en mond, en daalden beurtelings geheel ontkleed in de ketel, waar ieder het slechts enkele seconden kon uithouden; na bijna twee uur vruchteloze pogingen gelukte het de derde machinist de bout op zijn plaats te krijgen, en kon de boot weer vooruit gaan; een deputatie van drie passagiers bedankten de machinisten namens allen voor de betoonde moed, terwijl hun des avonds namens de scheep- en de militaire bevelhebber champagne werd gedronken.
Zo de heer Graadt van Roggen, thans, zo ik meen, in het vaderland, deze regels onder de ogen krijgt, moge hij ze beschouwen als een waarachtige waardering zijner vele verdiensten, grote kunde en veeljarige ondervinding, waartoe ik door het schrijven van de heer van A. de C. ben gekomen. Bovendien het doet een mens o zo goed, om in een tijd waarin niet zozeer “meester kritiek” als wel een pruttelgeest overal en over alles het hoogste woord voert, ook eens een woord van lof en dank te kunnen nederschrijven.”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 23 maart. Het is de koper van het alhier gestrande koftjalkschip LOUISA SOPHIA, kapt. H. Lukens, gelukt het af- en te Eierland binnen te brengen. Het vaartuig zal waarschijnlijk op de scheepstimmerwerf alhier nagezien en gekalfaat worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 maart. De WILLIAM MACKINNON heeft herwaarts gesleept de ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Timmermans. Dit met stroopsuiker geladen zeilschip is tijdens het zware weer in het begin dezer maand lek gesprongen en is daarna Straat Bali weer binnengelopen. Vermoedelijk zal de lading gelost moeten worden om het vaartuig daarna een grote reparatie te doen ondergaan.


Datum: 25 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 22 maart. Een anker en 45 vadem ketting, afkomstig van het Nederlandse barkschip SURINAME, is op het Goodwin Sand opgevist en de 20e hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 10 maart. Het stoomschip ROTTERDAM, alhier van Rotterdam aangekomen, had op de reis zwaar stormweer doorgestaan, waardoor de kaartenhut stuk, en een gedeelte van de hut aan het roer werd weggeslagen, en de kajuit en provisiekamer met water gevuld werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 24 maart. Volgens heden ontvangen bericht is het schip OCEAAN, kapt. Pott, gisteren van Swansea te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 11 februari. Het Nederlandse barkschip GEERTINA, vroeger gemeld als hier gestrand, is verkocht met het beschadigde gedeelte der lading en de inventaris. Het wrak heeft opgebracht Fr. 1.155, de beschadigde lading omtrent Fr. 45.000 en de inventaris circa Fr. 2.800.


Datum: 26 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van 24 dezer uit North-Shields, is het fregatschip UTRECHT, kapt. Nannings, vertrokken naar Atjeh; alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop wegens overlijden van de kapitein het gezinkt schoenerschip DIRK EN PIETER, groot 180 tonnen oude meting, gebouwd in 1858, liggende te Dordrecht en aldaar te bevragen bij de scheepsmakelaars Visser & Van der Sande en bij de boekhouders J.M. Meihuizen & Zoon te Wildervank.


Datum: 27 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Harlingen op 24 maart: het Nederlandse kofschip JACOBA, groot 122 ton nieuwe meting, gebouwd in 1849: NLG 1.450, koper P.J. Smit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping te Haarlem, op dinsdag 30 maart 1880, des middags ten 12 uur, in het lokaal De Korenbeurs aan de Kaasmarkt te Haarlem, ten overstaan van de deurwaarder A. Glaser, van een goed onderhouden overdekt tjalkschip groot 56 ton, genaamd DE VROUW GEESJE, met deszelfs geheel complete en zo goed als nieuwe inventaris, welk schip thans is liggende in het Spaarne tussen de Melkbrug en Gravensteenebrug te Haarlem, alwaar het dagelijks is te bezichtigen.
Informatie te bekomen bij de deurwaarder A. Glaser voornoemd, alsmede bij de heer A.H. Lijdsman, Spaarne no. 80 te Haarlem.


Datum: 28 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 25 maart. Heden is op de werf van de heren J. & K. Smit alhier de kiel gelegd van een schroefstoomboot voor de Stoomboot Reederij Maasstroom, bestemd voor de dienst tussen Heusden en ’s-Hertogenbosch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 12 maart de Nederlandse schepen MEEDEN, kapt. Mantjes, en AREND, kapt. Fijn, zijn hier bevracht, de eerste naar Rotterdam, en de andere van Richmond naar Rio Grande do Sul.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 20 maart. Het schip ANNA, kapt. Bleeker, 12 maart van hier naar Norderney vertrokken met gemengde lading, is in de Ooster Eems gezonken. Het schip zit onder water en zal geheel weg zijn. Men vermoedt dat de equipage verdronken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de Nederlandse barkschepen LANDBOUW, groot 607 ton, en HENRIETTE GERARDINA SUSANNA, groot 502 ton, nieuwe meting.
Beide schepen met complete inventaris en geheel voor de houtvaart ingericht, zijn liggende aan de scheepstimmerwerf van de heer Haverkamp, te Amsterdam, en aldaar dagelijks te bezichtigen.
Adres Vaesen & Steinhaus, Rotterdam.


Datum: 30 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 27 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. Walberg, na een reis van 46 uren van Rotterdam te Newcastle aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 25 maart. Naar wij uit goede bron vernemen, is het schip LIZE, kapt. Oomkens, in de Chinese Zee verongelukt. De kapitein en de bemanning zijn gered. Het schip had een lading rijst in, komende van Saigon en bestemd voor Soerabaija. Omtrent de toestand van schip en lading is nog geen bericht ontvangen. Of in onderhavig geval nog iets is gered kunnen worden, is nog onbekend.


Datum: 31 maart 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Volgens telegrafisch bericht is het schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. A. Poldervaart, in goede staat te Oporto aangekomen; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Uit IJmuiden wordt van de 27 dezer gemeld dat de zeilschepen AMSTEL en AMSTERDAM, bestemd naar Java respectievelijk op 20 en 24 dezer van hier met een volle lading stukgoed direct naar zee zijn vertrokken met een diepgang van 66 en 67 decimeter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 30 maart:
- het raderstoomschip JASPER, de losse goederen en concessie voor stoomsleepdienst op alle stromen, rivieren en kanalen van het rijk, te samen voor NLG 2.859 verkocht;
- het schroefstoomschip CATHARINA, met een machine van 50 paardenkracht, voor NLG 24.900 opgehouden
- het lichterschip DANKBAARHEID voor NLG 2.000 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip MARY, kapt. Pijl, 31 oktober ll. van Banjoewangie naar Nederland vertrokken, 26 dezer te Cowes binnengelopen om enige schade aan het roer te herstellen. Het schip had veel slecht weer ondervonden. Passagiers en equipage waren welvarend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notarissen Mrs. J. Moolenburgh en J. C. van der Lek de Clercq te Zierikzee zullen, ten verzoeke van hunnen principaal, op woensdag 7 april eerstkomend, ’s voormiddags ten 10 ure, in de concertzaal te Zierikzee, publiek presenteren te verkopen de inventaris van het op de Zeehondenplaat gestrand schip SEANYMPH, gezagvoerder L. Smith, bestaande in 2 sloepen, zeilen, kettingen, trossen, ankers, blokken, staand en lopend touwwerk en meer andere goederen, alsmede circa 70 hectoliters beste Engelse steenkolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 25e maart is bij de heren John Elder & Co. te Govan van stapel gelopen het raderstoomschip PRINS HENDRIK, voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, te Vlissingen, en bestemd voor de vaart tussen laatstgenoemde plaats en Queensborough. De afmetingen van het schip zijn als volgt: gehele lengte 300 voet, breedte der dekbalken 35 en diepte 24 voet 3dm., en groot 1652 tonnen. De machines, die op de werf voltooid zijn, hebben 600 paardenkracht nominaal met compound slingerbeweging, voorzien van al de nieuwste inrichtingen. Er zijn aan boord verblijfplaatsen voor 150 eerste en 40 tweede klasse passagiers, alles ingericht op de meest comfortabele wijze. Toen het schip afliep, is het door mrs. Van Raalte met de daarbij gewone plechtigheden gedoopt.


Datum: 01 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Het Nederlandse schip ORTELIUS, kapt. Jansonius, van Pensacola naar Dordt, lek te New York binnen, moet de lading lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 29 maart. Het schip MARTHA, kapt. Lange, van Wilmington, werd hier binnengesleept door de sleepboot WALRUS; alles was van het dek overboord geslagen. Het schip is op de rivier gesleept om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Publieke verkoop te Vlissingen binnen 14 dagen van circa 1.500 hectoliter door zeewater beschadigd beenmeel, afkomstig van het gestrande Deense schoenerschip FAMILIEN, van Vilvoorde bestemd geweest naar Leith.
Informatie bij de heer J.J. Nielsen, of ten kantoor der cargadoors Smith & Co., te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij akte op 19 maart 1880 voor de notaris C.E.M. Plemp te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Carel Jan Christiaan Borleffs, expediteur en commissionair, en Hugo van Heusde, zonder beroep of maatschappelijke betrekking, beiden wonende te Rotterdam aangegaan een vennootschap tot het drijven van een commissie- en expeditiehandel en het uitoefenen der sleperij onder de firma Borleffs en Co, zijnde een voortzetting der zaken tot dusverre door een eerst ondergetekende op zijn privé naam gedreven. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en aangegaan voor de tijd van drie jaren ingegaan de 1e januari en mitsdien zullende verstreken zijn de 31e december 1882; na verloop van welke tijd die geacht zal worden telkens voor één jaar te zijn verlengd, wanneer die niet door een der vennoten zes maanden te voren schriftelijk zal zijn opgezegd.
De firma zal door de beide vennoten mogen worden getekend in- en omtrent alle zaken de vennootschap directelijk betreffende, zonder die echter mogen bezigen tot het aangaan van geldleningen, beleningen, borgtochten en van particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe, om voor de vennootschap verbindende te zijn, de privé handtekening van beide vennoten zal worden vereist.
C.J.C. Borleffs, H van Heusde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scilly, 29 maart. Door de gezagvoerder van het Duitse barkschip VESTA, van Cette naar Memel, is hier geland de kapitein en equipage van het Groninger galjootschip KOSMOPOLIET, kapt. J.J. de Vries, van Ferrol naar Newcastle met kopererts geladen, dat op zee lek geworden en gezonken is.


Datum: 02 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip NEERLANDS VLAG, kapt. Hoekstra, vóór 31 maart van Penang te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 maart. Kapt. Hemingway, voerende het schip ANTIOCH, van Java te Falmouth aangekomen, rapporteert de 7e maart op 32˚ NB 33˚ WL een boot van de Nederlandse schoener CERES, kapt. Starke, aan boord gehad te hebben, welk schip, van Valencia naar Buenos Ayres was bestemd en reeds 110 dagen reis had. Hij voorzag hen van een vat meel, een vat brood en enige kleine benodigdheden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van scheepsaandelen te Veendam op 31 maart:
- 13/80 aandelen in het brikschip NAUTILUS, thans bevaren door kapt. De Groot en liggende te Hamburg. Kopers werden G. Stratingh, Nieuwe Pekela, A. Duintjer, A.H. Doewes en B. Krans, allen te Veendam, voor de som van NLG. 515.
- 3/14 aandelen in het schoenerbrikschip DANKBAARHEID, groot 170 tonnen, oude meting, geclassificeerd 3.3. G.L.L., thans liggende in Hamburg, bevaren door kapt. B.H. Kolk, deze aandelen werden niet gegund.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 februari. Vrachten. De vraag naar scheepsruimte neemt af nu de hoeveelheid beschikbaar produkt gaandeweg vermindert. Het Nederlandse schip NOACH VI is bevracht tegen GBP 4.300 voor het overbrengen der lading van het hier afgekeurde Amerikaanse schip EMERALD ISLE naar New York.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JUPITER, NIEUWE WATERWEG I, GIJSBERTUS HERMANUS, URANIA, CALIFORNIË, VESTA en ALBLASSERDAM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 februari. Door het stoomvaartuig TAGAL, kapt. Ridderikhof, van de Bataviasche Havenwerken, werden 22 februari te Batavia aangebracht de schipbreukelingen van het Nederlands-Indisch barkschip PHILANTROOP, kapt. Petersen. Genoemd schip verliet dezer dagen de rede van Batavia in ballast, en was gecharterd naar Deli om een lading hout te halen. In de nacht van de 18de was het vaartuig ter hoogte van de Noordwachter, met zware buien en hevige wind. Volgens verklaring van de gezagvoerder was hij door de felle stroom afgedreven, en stootte het vaartuig met de voorsteven eensklaps op een klip. In zeer korte tijd maakte het schip verschrikkelijk veel water, dat in de voorsteven drong, naar achteren liep en oorzaak was dat het achterschip weldra zonk. Slechts met moeite redden de opvarenden zich in twee boten, maar zonder gelegenheid gehad te hebben enige provisiën of lijfgoederen mede te nemen. De kapitein heeft zijn scheepspapieren gered en een paar zeevaartkundige instrumenten. Terwijl men reeds dacht gered te zijn, werd intussen nog een der boten, waarin een gedeelte der equipage zich bevond, door een Zweedse bark met volle zeilen overzeild, met het ongelukkig gevolg dat een zich in de boot bevindend kind verdronk. De schipbreukelingen werden door de TAGAL ontdekt ter hoogte van Sint Nikolaaspunt.


Datum: 03 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip AUGUSTE, kapt. Lange, 30 maart van Batavia naar IJmuiden voor orders vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 februari. De schade veroorzaakt door het stoomschip CELEBES, dat hier tegen de OTTERCARPS en de URANIA gedreven is, zal niet meer bedragen dan 4 à 5.000 Fr. De CELEBES verloor twee ankers en kettingen, waarvan een reeds weer opgevist is, het andere hoopt men insgelijks terug te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Volgens heden ontvangen particulier bericht is het schip KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. Van der Kuijl, de 31e te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 30 maart. De bark ZEELAND, van Antwerpen naar Philadelphia, met ijzer, spoorwegstaven en ledige vaten is op 8 maart op 44˚ NB 41˚ WL met 6 voet water in het ruim door de equipage verlaten. Dit schip voer vroeger onder de Franse vlag en heeft in januari ll. de naam veranderd in ZEELAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 9 maart. Op order van de experts is men begonnen met enige voorlopige reparaties aan boord van het Nederlandse schip ’S-GRAVENHAGE, kapt. Alberts, te doen, ten einde het schip in ballast de reis naar Nederland zal kunnen aanvaarden; men hoopt binnen 7 dagen daarmee gereed te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 februari. Het schip FRIEDRICH, kapt. Swart, van Cebu, hier binnengelopen, is zwaar lek en moet een gedeelte der lading lossen om in het dok te gaan, teneinde onderzocht te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 27 maart. Scheepsvrachten . Gesloten werd naar Noord-Frankrijk Sh.2/6 per quarter tarwe, Grangemouth Sh.12/- per ton olie, Liverpool Sh.18/- per ton olie, Sh.5/- per ton zink, kolenhavens Sh.12/- per load eiken, Sh.9/- per load grenenhout, Hull Sh.14/- per load eiken, Brussel Sh.20/6 per load eiken en Sh.14/6 per load grenenhout, Groningen NLG 15 per last eiken plancons.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 april. Heden is alhier aan het vendu-kantoor geveild het Nederlands-Indisch schip PETER LANDBERG. Het werd gekocht door de heer J.W. Möller (firma Janssen & Co) voor de som van NLG 20.010,-


Datum: 04 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Het schroefstoomschip UTRECHT, onlangs gebouwd door de heren Raylton Dixon & Co., voor de heren W. Ruijs & Zonen (Rotterdamsche Lloyd) en bestemd voor de vaart tussen Nederland en Java, is zeker één der fraaiste boten, die de werven van de Tees verlieten. Het schip is lang 312, breed 36 v. 3 d. en 26 voet hol, meet 2.200 ton en heeft machines van 200 paardenkracht nominaal, vervaardigd door de heren T. Richardson & Son’ s te Hartlepool. Het schip munt bovenal uit door de inrichting op het dek en voor de passagiers. Het grootdek is van ijzer, beschoten met hout; het bovendek is van teakhout, evenals al de hutten op het dek. Achter heeft het schip een halfdek. Aan de voorkant bevindt zich een grote hut van teakhout, die ingericht is voor het verblijf der eerste klasse passagiers. Tot het ruime salon van 24 voet in het vierkant, krijgt men toegang door een voorportaal, waarin zich aan de ene zijde de hut van hofmeester en aan de andere zijde de rookkamer bevindt. De wanden van het salon zijn bekleed met witte marmeren panelen, versierd met vergulde insnijdingen, afgedeeld door grijs geschilderde pilaren en wit marmeren kolommen met vergulde kapitelen en Korintische stijl. De deuren en het schijnlicht zijn voorzien van gekleurde glazen in Gothische stijl en in lood gezet. Een buffet van rozen- en meppelhout bevindt zich aan het einde van het salon. De zetels zijn bekleed met donker groen en een prachtig Turks tapijt bedekt de vloer. Aan het achtereinde van het salon is een gang langscheeps, met hutten aan beide zijden; ingericht voor 38 passagiers. Deze hutten zijn allen van gepolijst pitch pine met een fraai tapijt voorzien en ingericht om elk drie passagiers te ontvangen. Aan het uiterste einde van de gang zijn twee badkamers, waskamers, hutten van de hofmeester, enz. De bijzonder nette en gemakkelijke rookkamer is beschoten met gepolijst eiken- en ebbenhout. Het dek, dat boven deze hut uitsteekt, gesteund door fraaie kolommen van teakhout, vormt een veranda en komt men van daar langs trappen, voorzien van koperen leuningen, op het dek van de hut, dat een geschikte en ruime wandelplaats vormt, voorzien van zitplaatsen en door dubbele zonnetenten beschut.
In het middenschip bevinden zich de hutten voor de dokter, de stuurlieden en de machinisten, alsmede een grote ijskamer, terwijl boven op de brug de kaartenhut en de hut van de gezagvoerder en boven op de stormburg het stuurrad en een standaardkompas van Sr. Williams Thompsons “patent” geplaatst is.
Vóór in het schip, onder de bak, is het salon voor de tweede klasse passagiers; de hutten zijn vervaardigd van gepolijst pitch pine. In het welgeventileerde en goed verlichte tussendek is plaats voor vierhonderd man troepen, waarvoor ook een afzonderlijk hospitaal is ingericht. De machinekamer is groot en luchtig; de inrichting, waardoor de machine bestuurd wordt, is vervaardigd door de heren T. Richardson & Sons. Onder de machinekamer is een dubbele bodem voor waterballast. Over het geheel maakt deze boot de gunstigste indruk en doet de bouwmeesters, die beroemd zijn door het solide en fraaie afwerken hunner stoomschepen, alle eer aan. Het vaartuig kan veilig de vergelijking doorstaan met de beste Transatlantische stoomboten, welke op de Clyde gebouwd worden.
De UTRECHT zal gevoerd worden door kapt. Boon.
Het Thompson standaardkompas met gelijknamig peiltoestel
Het imposante zeekasteel ligt thans aan het einde van de Koningshaven. Wie er recht toe heeft ga het bezichtigen; niemand zal zich de lange wandeling beklagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het Nederlandse schip DEN HELDER, kapt. Rab, was 7 februari nog te Amboina ladende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Volgens particulier telegram van Falmouth is het schip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. De Jong, van Tjilatjap naar Rotterdam, Lizard gepasseerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 1 april. Volgens hier ontvangen telegram is het kofschip ALIJDA ANTONIA, kapt. Balkema, met een lading fijne olie van Brindisi behouden te Bristol gearriveerd. Aan boord is alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 april. Gedurende het eerste kwartaal van 1880 zijn in onze haven binnengekomen 22 zee- en 123 rivierschepen; in dezelfde tijd vertrokken van daar 75 zee- en 110 rivierschepen.


Datum: 05 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip LAURA, kapt. Carst, van Soerabaija via Macassar herwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notarissen Lorié en Droogleever Fortuijn, residerende te Rotterdam, zijn voornemens op dinsdag 6 april 1880, des namiddags ten 2 ure, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar te verkopen:
- 2/80e in het barkschip GROEN VAN PRINSTERER,
- 1/20e in het klipperschip UTRECHT,
- 1/40e in het klipperfregatschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE,
- 1/40e in het fregatschip ’s-GRAVENHAGE.
De notitiën zijn verkrijgbaar ten kantore van de genoemde notarissen te Rotterdam aan de Geldersche Kade No.11.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een kofschip.
Maandag de 12e april a.s., des avonds te 71/2 uur, zullen ondergetekende, ten verzoeke van de scheepskapitein P.E. Oosting te Uithuizermeeden, ten overstaan van de deurwaarder J. Kraijer, op de zaal van de logementhouder J.M. Veldman te Delfzijl, publiek te koop presenteren het snelzeilend en wel onderhouden kofschip MARGRIETHA, groot 92,05 register- of 102 oude zeetonnen, met als deszelfs toebehoren, zoals hetzelve thans is liggende te Appingedam. Genoemd schip laadt profitabel en is zeer geschikt om als rivierlichter dienst te doen.
Informatiën te bekomen bij de heer J. Kraijer, Appingedam en ten kantore van Wijnne & Barends, scheepsmakelaar te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riga, 30 maart. Heden nacht is bij Latschuk (bij Domesnaes) een Nederlands driemastschip gestrand en vol water gelopen. Het volk is gered. Volgens te Harlingen ontvangen telegram is het de aldaar te huis behorende bark EMMA, kapt. K.R. Visser, van Harlingen in ballast naar Riga bestemd; het zou voor Bolderaa van het ijs doorsneden en gezonken zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Volgens heden ontvangen particulier bericht is het schip KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. Van der Kuijl, de 31e maart te Gibraltar aangekomen.


Datum: 06 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Volgens telegrafisch is het Nederlandse schoenerschip ANNA MARIA, kapt. Manneken, na een reis van 11 dagen behouden te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Volgens telegrafisch bericht is het fregatschip UTRECHT, kapt. Nannings, van Shields naar Atjeh, de 4de april te Gravesend aangekomen om enige schade te herstellen veroorzaakt door het breken van het rak van de groot-ondermarsra, waardoor deze en ook de bovenmarsra gebroken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Blijkens een bij de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen telegram uit Reval van heden morgen 11.38 v.m., zit het Nederlandse stoomschip ETNA bij het eiland Nargoe in het ijs. Op circa 3 werst afstand van Baltishport is het open water; de ijstoestand te Reval is nog onveranderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het stoomschip CATHARINA, in veiling opgehouden, blijft inmiddels uit de hand te koop.
Adres bij de makelaar J.F.L. Meijjes, te Amsterdam. (opm: een binnenvaartstoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 3 april. De schoenerbrik ULRIKA, kapt. Bekkering, van Boston naar Antwerpen met palmolie en spek, is met assistentie lek, met schade aan verschansing, en stuk geslagen boten hier aangekomen. Het schip heeft veel slecht weer op de reis gehad. Er is volk aangenomen om door pompen het schip boven water te houden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Porto Rico (per telegraaf). Het Nederlandse schip JUIKO VAN DEEN, kapt. F.P. Havinga, te Meeden te huis behorende, met hout naar Liverpool bestemd, is op St. Domingo, zuidkust Cabera de Playa, gestrand (opm: zie NRC 010580). Het schip is totaal verloren. De lading is gelost en de equipage gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riga, 31 maart. Het bij Domesnaess gestrande schip EMMA, kapt. K.R. Visser, van Harlingen herwaarts, zal totaal verloren zijn.


Datum: 07 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 maart. Gedurende de laatste acht dagen bleef het zeer lusteloos. Naar Nederland zijn geen afdoeningen te vermelden; het binnenkomen van de gouvernements koffie is zeer ongeregeld ten gevolge van het slechte weer, en particuliere lading is niet aanwezig. Naar Kanaal bestaat enige vraag voor stroopsuiker, maar hebben de geboden cijfers nog niet tot afdoeningen kunnen leiden; voor droge suiker werd GBP 2.2/6 à 2 besteed. Voor Amerika wordt geen ruimte gezocht. Voor Australië werd tot GBP1.5/- suiker naar Melbourne geaccepteerd.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JUPITER, GIJSBERTUS, HERMANUS, URANIA, ALBLASSERDAM en JOHANNA MARIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 5 april. Volgens heden ontvangen bericht is het schip ARCHIPEL, kapt. Van der Gauw, de 3e dezer te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 maart. Het Nederlandse schip NIEUWE WATERWEG I accepteerde zout van Sumanap tot NLG. 11 per koyang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 maart. De CALIFORNIA heeft per telegram orders gekregen om naar Manilla te verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 maart. Het schip FRIEDRICH, kapt. Swart, van Cebu alhier binnen, is lek en moet gedeeltelijk lossen en dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip WYBERTON van Rotterdam naar Batavia, is bij het oplopen de rede van Batavia de 5de dezer aan de grond gekomen op het eiland Purmerend, en is daar bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 4 maart. Vrachten. Gedurende de laatste acht dagen bleef het zeer lusteloos. Naar Nederland zijn geen afdoeningen te vermelden; het binnenkomen van de gouvernements-koffie is zeer ongeregeld ten gevolge van het slechte weder, en particuliere lading is niet aanwezig. Naar het Kanaal bestaat enige vraag voor stroopsuiker, maar hebben de geboden cijfers nog niet tot afdoeningen kunnen leiden; voor droge suiker werd GBP 2.2/6 à 2.-/- besteed. Voor Amerika wordt geen ruimte gezocht. Voor Australië werd tot GBP 1.5/- suiker naar Melbourne geaccepteerd.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JUPITER, GIJSBERTUS, HERMANUS, URANIA, ALBLASSERDAM en JOHANNA MARIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkopingen in het notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 6 april:
- 2/80 aandeel in het barkschip GROEN VAN PRINSTERER, groot 871 tonnen, kapt. J.E. de Jong, boekhouders de heren Voorhoeve & Jelier, te Rotterdam, op reis van Java naar Nederland. Voor NLG.3700 opgehouden.
- 1/20 aandeel in het klipperschip UTRECHT, groot 1.933 tonnen, kapt. F. Nannings, boekhouders de heren Voorhoeve & Jelier, te Rotterdam, bevracht door het Ministerie van Koloniën met steenkolen van Newcastle naar Atjeh. Onder deze koop is begrepen een evenredig aandeel in 3/40 in dit schip aan de gezamenlijke reders toebehorende. Voor NLG. 5.000 opgehouden.
- 1/40 aandeel in het klipperschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, groot 1.203 tonnen, kapt. Osterräth, boekhouders de heren F.H. Leeuwen & Co. te Rotterdam, op reis van Java naar Nederland. Voor NLG. 1.000 opgehouden.
- 1/40 aandeel in het fregatschip ’s-GRAVENHAGE, groot 1.861 tonnen, kapt. W. Albers, boekhouders de heren F.H. Leeuwen & Co., te Rotterdam, liggende te Rio Janeiro. Onder deze koop is begrepen een evenredig aandeel in 1/40 in dit schip aan de gezamenlijke reders toebehorende. Voor NLG. 900 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Scheepstimmerwerf nabij Dokkum.
J. Meijlinck, notaris te Dokkum, zal woensdag 14 april a.s., ten huize van T. Dijkstra aldaar, des avonds te 7 uur, provisioneel verkopen een in volle werking zijnde, goed beklante en royale scheepstimmerwerf, woonhuis, open terrein c.a., zeer gunstig gelegen op de streek nabij Dokkum, aan de Leeuwarder-Ee, sedert jaren met het beste succes gedreven door de eigenaar H.H. Vink.
De scheepstimmerwerf omvat een groot terrein, geheel aan het water gelegen en is voorzien van 4 sleephellingen, 2 ruime timmerschuren, pekhok en verdere annexe; het huis bevat 2 woonvertrekken, keuken, kelder, washok, regenwaterbak en verdere geriefelijkheden.
Een en ander in de beste staat van onderhoud. Gereedschappen en materiaal kunnen worden overgenomen.
Aanvaarding 1 juni 1880. Betaling de helft 1880 en de wederhelft 1 mei 1881.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Bordeaux ligt in lading naar Amsterdam het zeer snelzeilend gekoperd barkschip STAD LEYDEN, kapt. P. Huisman, om half april te vertrekken. Vracht NLG 10 en 15% per vat van 4 okshoofden wijn of 900 liters cognac, etc.
Nadere informatiën bij Barend Bulsing, cargadoor te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Volgens telegrafisch bericht is het schoenerschip ANNA MARIA, kapt. Manneken, na een reis van 11 dagen behouden te Lissabon aangekomen.


Datum: 08 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. Het Nederlandse schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, geraakte 20 dezer even bezuiden Banjoewangie aan grond, doch kwam na het uitbrengen van een anker en door de ra’s tegen te brassen een uur daarna vlot. Na tot de volgende dag te anker gelegen te hebben, heeft het de reis naar Nederland voorgezet, derwijl het vermoedelijk geen schade geleden heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 maart. Het Nederlandse schip NOACH VI, kapt. Looijen, is bevracht om de lading van het afgekeurde schip EMERALD ISLE van Hongkong naar New York, de destinatieplaats, te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Volgens particulier bericht is het schip ALBLASSERDAM, kapt. Willemse, bevracht voor een lading zout van Madura naar Java’s Zuidkust à NLG 16 per koyang.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 7 april. Scheepsvrachten. De vraag naar scheepsruimte was in de laatste tijd gering, doch begint daarin thans iets meer levendigheid te komen. Gepasseerde week werden een paar schepen van ieder ongeveer 1.300 quarters haver genomen naar Bristol-kanaal tegen Sh.14/-, terwijl voor Londen Sh.10 per 10 quarters met gratificatie bedongen werd.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 8 april. De heden op publieke veiling door Mr. Enschedé q.q. verkochte prauw met stoomvermogen MAGGIE is voor de som van NLG 4.000 aan de heer Lindemann toegewezen. (opm: zie JB 230280)


Datum: 09 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Het Nederlandse schip PIET HEIN, kapt. R.H. Vil, van Suriname alhier aangekomen, heeft op de hoogte van de Wester Eilanden (opm: Azoren) zware stormen doorgestaan, waardoor sloep en boot overboord sloegen, zeilen verloren gingen en het schip meer andere schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 7 april. Men is steeds met de sleepboot MAGNET krachtig werkzaam tot het af- en binnenbrengen van het tegen de stroomgeleidende dam gestrande brikschip LUTTO; een gedeelte der lading balken is gelost, de in het schip overgebleven lading stevig onder het dek gestut en ledige vaten in het ruim gebracht, ten einde het schip op te boeien; met deze maatregelen acht men de afbrenging bij het eerstvolgende springtij waarschijnlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 april. Het schip JOHANNA EN MARIA, kapt. Korter, van Laguayra naar Hamburg, is hier heden lek en met verlies van de groot marsera aangekomen. (opm: volgens AH 100480 heette het schip JOHANNA MARIA en werd gevoerd door kapt. Koster)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Wordt gevraagd een geëxamineerde 1e stuurman voor het schip PIETER LANDBERG. Adres de heren Möller & Co., Batavia. (opm: zie JB 030480)


Datum: 10 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, (per telegram) het schip WASSENAAR, van Pensacola naar Grangemouth, is op zee verlaten. De equipage werd aan boord opgenomen door het schip ANNIE, van Kopenhagen, en hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 9 april. Met het beste gevolg werd heden van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, te water gelaten de salon-raderstoomboot SIEGFRIED, bestemd voor de dienst tussen Rotterdam en Mannheim, onder directie der Nederlandsche Stoombootreederij. De machines à 100 paardenkracht, compound systeem, werden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 7 april. Het Nederlandse schip ST. CHRISTOPHORUS, kapt. C.C. Duinker, van Savannah alhier aangekomen, is lek, hebbende gedurende de gehele reis slecht weder gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Naar aanleiding van een rapport van kapt. Jansen, gezagvoerder van het stoomschip AUGUST BLANCHE, te Sunderland aangekomen, omtrent het in verlaten toestand aantreffen van het driemast schoenerschip ARABISTAN, en dat hij met de noodvlag op daarna heeft zien zinken, wordt opgemerkt, dat het Nederlandse schoenerschip van die naam, gevoerd wordende door kapt. J.P. Oldenburger, de 10e maart van Harlingen te Sunderland was aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 7 oktober. Door de Noorse schoener MARIE, kapt. Halverson, van Drammen hier aangekomen, werd in de Noordzee aan boord genomen de gezagvoerder en equipage van de Nederlandse driemastschoener ARABISTAN, kapt. J.P. Oldenburger, van Sunderland bestemd naar Memel, welk schip de 2e april in zinkende staat door hen verlaten werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 3 april. Scheepsvrachten. Gesloten werd ter belading bij eerst open water naar Honfleur Ffrs 51 en 5%, Dieppe Ffrs 49 en 5%, Grimsby Sh. 34/- , alles per standard planken; Bridgeport Sh. 40/- per ton vlas en hennep.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Georg Dau, gezagvoerder van het Duitse schip FRIEDERICH, groot 595 tonnen, vraagt gelden, geraamd op NLG 40.000 op bodemerij ten behoeve van zijn schip, vracht en lading, welke laatste bestaat uit 22.489 matzakken, inhoudende 13.717 pikols Manilla suiker. Het schip is bestemd naar het Kanaal om orders. Aanbiedingen worden ingewacht tot zaterdag de 17e april a.s. bij het Keizerlijk Duits consulaat te Batavia (opm: sterk bekort)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. Het stoomschip MANGKOE ALMANSOER is heden morgen in veiling gebracht. Een kongsie Arabieren bood NLG 40.100, doch het schip is niet gegund. (opm: zie vooral ook SH 160480)


Datum: 11 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Het Nederlandse schip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. Swart, lag volgens particulier bericht onder de vuren van Seeland geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 april. Volgens heden ontvangen particulier telegrafisch bericht is het barkschip MEDEA, kapitein Scholl, van Java te Sandyhook gearriveerd, alles wel; men heeft order naar Boston.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 april. (3 n 5 m. nam.) Het op de 5e dezer op het eiland Purmerend aan de grond gekomen stoomschip WYBERTON, van Rotterdam herwaarts bestemd, heeft een gedeelte der lading gelost. Het is nog niet vlot, doch heeft ogenschijnlijk geen schade geleden.


Datum: 12 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip WYBERTON is, na gelicht te hebben, vlot gekomen en te Batavia gearriveerd. Het schip heeft niets geleden en is volmaakt dicht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop een bevaren tjalkschip met volledige inventaris, groot 80 ton, ook wel schip en tuig alleen, zijnde het hol bijzonder geschikt voor een lichter, bij J. Berg Jzn. te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Gasselternijveenschemond, 8 april. Vogens particulier ontvangen bericht is het schoenerschip HANNACHIENA, kapt. Karssiens, op reis naar Memel, Elseneur gepasseerd. Het had veel met tegenwind te kampen. Alles wel aan boord.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 2 april. Men verneemt, dat een schoener, toebehorende aan Dn. Paranie te Laboe Padie (Sumbawa) met een lading rijst van Laboe Adje (Lombok) voor deze plaats bestemd, ergens in de nabijheid van Laboe Boea op een rif gestoten en zodanig lek is geworden, dat de lading geheel en al beschadigd is.


Datum: 13 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Volgens het bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip MEDEA, kapt. Schall, de 11e dezer behouden van Banjoewangie, laatst van Sandyhook, te Boston aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Volgens heden ontvangen particulier bericht is het schip KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. Van der Kuijl, de 11e dezer te Cadix aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 april. Het stoomschip ROTTERDAM, gisteren van hier naar Brouwershaven vertrokken, zit in het Hellegat aan de grond. De sleepboot ZUID HOLLAND is gister avond derwaarts vertrokken. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ooltgensplaat, 11 april. Een grote stoomboot is heden op de rivier voor deze gemeente (het Hellegat) aan de grond geraakt. Het is vermoedelijk de ROTTERDAM, kapt. Lucas, van Hellevoetsluis via Brouwershaven naar New York bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het Nederlandse schip THORBECKE IV, kapt. De Jong, de 8e dezer ten 1 uur namiddag uit het Oosterdok alhier naar Soerabaija vertrokken, passeerde de volgende dag te10 uur 15 m. Dungeness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 april. Kapt. Otto, voerende het Nederlandse barkschip FERDINAND EN LOUIS, van Greenock hier binnen, rapporteert de 5e dezer op 58˚50 ̓ NB 01˚32 ̓ OL te hebben gered kapt. Bootsman en vier man, uitmakende de equipage van het Duitse schoenerschip ELISABETH, van St. Davids naar Koningsbergen bestemd, welk schip in zinkende staat door hen werd verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het door het volk verlaten Nederlandse schip ARABISTAN is volgens particulier bericht door vissers te Hull binnengebracht. (opm: zie ook PGC 100480)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Te koop het Britse barkschip MIRANDA, gebouwd Newcastle 1864, groot netto 455,94 ton, lengte 137 voet, breedte 23.6 voet, diepte 17.7 voet.
Informatiën Sarkies Edgar & Co.


Datum: 14 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 april. Volgens particulier bericht is het stoomschip ROTTERDAM in het Hellegat vlot gekomen en naar Brouwershaven opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 13 april. Het Nederlandse kofschip ELIZABETH, kapt. J.W. Kaizer, op reis van Delfzijl naar Memel, is in de Noordzee gezonken (opm: 7 april). De bemanning is te Westervik aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip, lang 21.76 meter, hol 1.92 meter, wijd 4.80 meter, laadbaar 36 last of twee en zeventig duizend kilo, met volledige inventaris. Te bevragen met franco brieven, bij C. van der Giessen, scheepsbouwmeester te Stormpolder, gemeente Krimpen aan den IJsel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 april. Het te Farmsum te huis behorende kofschip JACOBA VOS, kapt. G.D. Geltes, van Delfzijl naar Krageroe, is de 4e dezer in de Noordzee in zinkende staat door het volk verlaten, dat door een Noorse brik gered en te Mandal (Noorwegen) is aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nantes, 9 april. Het schip ODIN, kapt. F. Glimminga, is bevracht naar de Kaap Verdische eilanden om oliepitten te laden voor Havre.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De tegen zaterdag 10 april j.l. aangekondigde, doch toen uithgestelde openbare verkoop ten behoeve der verbandhoudster van het ter rede van Batavia liggende stoomschip MANGKOE ALMANSOER met complete inventaris, zal door de ondergetekende worden gehouden op zaterdag 24 april 1880. des voormiddags ten 10 ure, in een der lokalen van het Venduhuis te Batavia.
Mr. S.M.A. du Mosch


Datum: 15 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Het verslag van Commissarissen der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, over het jaar 1879, aan de aandeelhouders, ten geleide van het verslag der Directie, luidt aldus:
Ter voldoening aan artikel 16 onzer statuten hebben commissarissen der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij de eer, heren aandeelhouders hierbij het verslag over het afgelopen jaar aan te bieden.
Alvorens tot een nadere beschouwing daarvan over te gaan, zij het ons vergund in het kort de loop onzer zaken gedurende die tijdkring in herinnering te brengen. Tegen onze verwachting bleven de retourvrachten van de Verenigde Staten, het gehele jaar door op een laag standpunt. De verbeterde vraag naar metalen en andere artikelen in Amerika deed de uitvrachten wel enigermate klimmen, en had ten gevolge dat buitengewoon veel schepen daarheen gingen, maar het aanbod van scheepsruimte te New York was dientengevolge dan ook voortdurend veel groter dan de behoefte, zo zelfs, dat daar in het afgelopen najaar tegelijkertijd wel 800 zeil- en stoomschepen onbevracht lagen. Bovendien hield de Amerikaanse handel zijn producten doorgaand hoog, en bleef speculeren op grote behoefte in Europa, die eindelijk de kopers wel zoude dwingen de verlangde hoge prijzen in te willigen. Geen wonder dus dat de vrachten van Amerika ongunstig bleven en gemiddeld een veel lager cijfer aantonen dan het voorgaande jaar. Slechts voor een gedeelte werd zulks vergoed door vermeerderde uitvracht en door enig meerder personenvervoer, Indien dan ook, desniettegenstaande, de resultaten van onze exploitatie in 1879 nog iets gunstiger waren dan in 1878, zo is zulks voornamelijk toe te schrijven aan vermindering van uitgaven, waartoe vooral hebben bijgedragen het meerder gebruik dat onze schepen van de Nieuwe Waterweg hebben kunnen maken en de minder betaalde assurantiepremiën. Ook daarin was het afgelopen jaar voordelig, dat wij verschoond bleven van grote zeerampen of averijen. Alleen op het eind van het jaar had de W.A. SCHOLTEN het ongeluk, bij het binnenkomen van de Nieuwe Waterweg, aan de grond te geraken en daarbij de roersteven en het roer te verliezen, en hoezeer de herstelling van die averij ten laste van H.H. assuradeuren komt, zo lijdt ook de Maatschappij bij dusdanige ramp niet onbelangrijk geldelijk nadeel. De grote moeilijkheid die wij ondervonden om het schip, zonder roer, naar een plaats te vervoeren waar een droogdok bestaat dat het kon opnemen, en het feit dat wij bij deze reparatie plus/minus NLG 8.000,- aan dokhuur te betalen hadden, doen opnieuw zien hoe noodzakelijk de behoefte is aan een groot droogdok te Rotterdam. Het in de buitengewone stormen van februari van dit jaar aan ons stoomschip P. CALAND overkomen ongeluk, het verlies van het roer in de Atlantische Oceaan op 36° westerlengte, is u bekend. Het schip is thans ook in het droogdok te Middelburg ter reparatie. De gevolgen van deze averij zullen zich natuurlijk eerst over het lopende jaar doen gevoelen.
Reeds in ons vorig verslag wezen wij op de noodzakelijkheid van verdere uitbreiding van ons materieel, en met groot genoegen herinneren wij u, dat wij er in zijn geslaagd om een rederij tot stand te brengen, voor het aanbouwen van een geheel voor onze vaart ingericht stoomschip, dat, op dezelfde condities als het stoomschip SCHIEDAM, aan onze Maatschappij is in huur gegeven. Door u daartoe gemachtigd, hebben wij voor haar rekening in de eigendom van die bodem deelgenomen voor een bedrag van NLG 200.000,-, terwijl het overige is geplaatst bij verschillende vrienden van onze onderneming, waarbij wij met dankbaarheid vermelden, dat door de welwillende bemoeiingen van een uwer, ook in de hoofdstad een niet onbelangrijk bedrag aan aandelen in dat schip werd genomen. Het heeft de naam AMSTERDAM bekomen, ligt thans hier aan de stad, en zal spoedig de eerste reis naar New York aannemen. Zo ver nu reeds kan beoordeeld worden, voldoet het aan al de eisten en belooft het een zeer voordelige aanwinst bij onze vloot te zullen zijn.
Zoals aan u bekend is, kwam met het einde van het jaar een overeenkomst tot stand met de Rotterdamsche Handelsvereeniging, waarbij wij van haar in huur hebben genomen, om als vaste ligplaats voor onze stoomschepen te dienen, het aan haar toebehorende gedeelte kade aan de Koningshaven op Fijenoord, gelegen tussen de stadsbrug en de brug over de binnenhaven; wordende op het terrein voor die ligplaats, voor rekening van de verhuurster, voor ons gebruik geschikte loodsen gebouwd. De beweegredenen die ons daartoe hebben geleid en waarvan de gegrondheid door u werd erkend, waren de volgende: Vooreerst de onmogelijkheid om aan de kaden der gemeente een ligplaats te vinden, die voldoende diepte voor onze schepen aanbiedt, waardoor die veelal aan de grond kwamen, en bovendien de grote moeilijkheid om enige ligplaats in het geheel te bekomen, zodat dikwerf de stoomschepen een of meer dagen op stroom moesten blijven liggen. Maar ten andere is het ook voor de goederen, die ons ten vervoer worden toevertrouwd, dringend noodzakelijk dat wij een overdekte kade hebben, waar ze niet zijn blootgesteld aan beschadiging door regen, slijk, sneeuw enz. Ook met de meest mogelijke zorg is daartegen op een open kade zoals thans niet te waken; terwijl ook de veiligheid der goederen op een afgesloten terrein, zoals wij aan de overzijde zullen krijgen, veel beter verzekerd is. De huurprijs die wij zullen te betalen hebben, wordt dan ook voor een zeer groot deel opgewogen door de besparingen van dekkledenhuur, waakloon, enz., benevens de indirecte voordelen, dat de schepen beter en veiliger ligplaatsen erlangen en de goederen zorgvuldiger behandeling vinden. Als noodwendig gevolg van deze maatregel zullen wij onze bureaus later verplaatsen naar het Noordereiland op Feijenoord en hebben wij daartoe reeds een voorlopig huurcontract aangegaan in kantoorlokalen, tegenover de ligplaats van onze schepen te bouwen.
Wanneer wij de resultaten van onze exploitatie in het jaar 1879 samenvatten, dan blijkt daaruit, dat door onze eigen schepen zijn gedaan 32 reizen, één reis voor onze rekening door het Deense stoomschip HARALD, terwijl vier stoomschepen voor eigen rekening te New York naar Rotterdam beladen, aan ons adres kwamen. Aan bruto uitvrachten werd ontvangen NLG 338.227,-, aan bruto retourvrachten NLG 994.897,- en aan bruto passagegelden NLG 251.600,-. Naar New York werden vervoerd ongeveer 20.000 tonnen goederen, van New York ruim 60.000 tonnen. Het gehele aantal in 1879 vervoerde personen was 4.927, als 795 kajuits- en 4.132 tussendekspassagiers. De gemiddelden per reis waren als volgt:
Kajuitspassagiers 25.
Tussendekspassagiers 130.
Passagegelden NLG 7.860,-.
Goederenvrachten NLG 41.660,-.
Bij het vorige jaar vergeleken, waren de passagegelden in 1879 per reis plus/minus NLG 1.100,- hoger, de goederenvrachten daarentegen plus/minus NLG 4.600,- lager dan in 1878.
Uit de hierbijgaande balans van winst- en verliesrekening is u gebleken, dat niettegenstaande onze ontvangsten onder die van het vorige jaar bleven, het bruto overschot onzer exploitatie nog iets hoger is, zijnde nu NLG 423.419,27½ tegen NLG 349.839,99½ in 1878. De verschillende posten vereisen weinig toelichting. Terwijl wij in 1879 een veel grotere som op het hoofd advertenties uitgaven, bleven de posten voor interest en onkosten niet onbeduidend lager. Zoals wij reeds vroeger aan u mededeelden, brengen wij in het credit van onze onkostberekening de commissie over de inkomende vracht die wij vroeger betaalden, daar wij nu die zaken zelf behandelen, alsook de commissies op de passages, die vroeger door de passagie-agenten hier ter stede genoten werden. Hoezeer onze werkzaamheden en ook ons kantoorpersoneel daardoor niet onbelangrijk zijn uitgebreid, zo bewijst toch de uitslag dat deze nieuwe regeling, die nu drie jaren heeft gewerkt, zeer in het belang van onze maatschappij is geweest.
De interestrekening, waarvan de dienst onzer obligatielening de voornaamste post uitmaakt, werd aanzienlijk gebaat door rentes van effecten, voornamelijk bestaande uit in ons bezit zijnde obligaties in die lening zelve.
Wij stelden u voor om over het netto overschot van NLG 332.779,03 als volgt te beschikken:
Aan het reparatie- en ketelfonds, waardoor het gebracht wordt
op NLG 300.000,- NLG 109.320,63
Aan het assurantiefonds NLG 12.000,-
Afschrijving W.A. SCHOLTEN NLG 55.000,-
Afschrijving P. CALAND NLG 55.000,-
Afschrijving ROTTERDAM NLG 25.000,-
Afschrijving MAAS NLG 25.000,-
Dividend 5 procent met patentbelasting NLG 51.280,63
Saldo op volgende rekening NLG 177,77
NLG 332.779,03
Hoogst aangenaam was het ons op die voorstellen uw goedkeuring te mogen verwerven. Bij de belangrijke obligo’s van onze Maatschappij, eerstens voor de geldlening, ten andere voor huur van de stoomschepen SCHIEDAM en AMSTERDAM, gebiedt naar ons inzien de voorzichtigheid, om onze geldelijke positie zoveel mogelijk op vaste grondslag te brengen. Er kunnen toch ook weder slechtere tijden voor onze lijn aanbreken, en de treurige ondervinding van 1874 tot 1877 heeft het geleerd, wij kunnen in de noodzakelijkheid komen om weder gedurende kortere of langere tijd met verlies te varen. Alleen door nu, terwijl er matig verdiend wordt, ook van dat matige ruim af te schrijven en te reserveren, is de toekomst en het voortbestaan van onze stoomvaartlijn te verzekeren.
Wat het lopende jaar voor de Maatschappij zal opleveren is niet gemakkelijk te zeggen, en ongaarne wagen wij ons aan voorspellingen, die maar al te dikwerf door de loop der gebeurtenissen worden gelogenstraft. Op dit ogenblik zijn de retourvrachten van New York nog altijd zeer laag, al is het dan ook dat er iets meer aanbod van goederen naar New York schijnt te komen. Met het zesde stoomschip te onzer beschikking hebben wij echter het aantal onzer afvaarten opnieuw kunnen vermeerderen en verwachten daarvan niet anders dan gunstige resultaten. Wat het personenvervoer betreft gaan wij zeker wel een betere tijd tegemoet. Aan alle kanten ontstaat weder lust tot landverhuizing, en hoezeer de concurrentie van de verschillende buitenlandse stoomvaartlijnen scherper is dan ooit, vertrouwen wij ons aandeel in het personenvervoer eer te zien toe- dan afnemen. Wij zien dan ook met iets meerdere gerustheid dan vroeger, de dingen die komen zullen tegemoet. Hebben wij ook in bange tijden en onder bittere teleurstellingen, met al ons vermogen gearbeid, om onze nationale onderneming voor ondergang te behoeden en de belangen van onze aandeelhouders te behartigen, de ondervinding heeft ons daarbij geleerd, dat het niet onmogelijk is om een Nederlandse stoomvaartlijn op de Nieuwe Wereld in het leven te houden. Met onverminderde lust wijden wij ons dan ook aan de taak om die stoomvaartlijn een onmisbare en blijvende institutie te maken, die ook voor de deelhebbers gunstige resultaten geeft. Wij weten dat, evenals tot nu, uw gewaardeerde steun en voorlichting ons daarbij niet zal ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor het gerechtshof te ’s-Gravenhage werd heden in hoger beroep bepleit de tweede der vorderingen, die door de heer H. Muller Sz. te Rotterdam werden ingesteld tegen de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, naar aanleiding van het verbranden op 18 mei 1871 van het stoomschip WILLEM III. Voor de rechtbank te Rotterdam had de appellante, toen gedaagde, aangeboden door getuigen te bewijzen, dat de brand niet was te wijten aan schuld van de schipper of van iemand der equipage, doch gedurende de nacht ontstaan was in een bewoonde passagiershut en derhalve door overmacht veroorzaakt was. De rechtbank had dit getuigenbewijs niet toegestaan en de vordering toegewezen.
Het Hof was van een ander gevoelen en meende dat, indien de gestelde feiten bewezen waren, daaruit volgen zou, dat de brand door overmacht ontstaan en in geen geval te wijten was aan gemis van voorzorg bij de schipper. Derhalve werd aan de appellante het vroeger aangeboden bewijs alsnog toegestaan.
De pleidooien, die heden namens de Maatschappij Nederland door de advocaat Mr. Brugmans, van Amsterdam, en namens de heer Muller door de advocaat Mr. A.M. van Stipriaan Luïscius gehouden werden, liepen uitsluitend over de vraag of het opgelegde bewijs geleverd was. Deze vraag werd door de eerste pleiter bevestigend en door Mr. Van Stipriaan ontkennend beantwoord, door de laatste vooral op grond, dat niet bewezen zou zijn dat de brand in de bedoelde passagiershut ontstaan was.
De uitspraak vermelden wij later.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 13 april. Het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. Visser, van Banjoewangie naar Amsterdam, is heden hier zwaar lek binnengelopen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. Hedenmorgen bracht de bemanning van het in veiling gebrachte stoomschip MANGKOE ALMANSOER klachten in bij de politie van in geen twee maanden gage te hebben ontvangen en sinds gisterenmorgen niet van voeding te zijn voorzien geweest. Zij hadden te vergeefs reeds èn bij de kapitein, èn bij de agent daarover geklaagd.


Datum: 16 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJsel, 15 april. Heden liep met goed gevolg van de werf van de heer A. Vuijk alhier te water een ijzeren sleepkaan (opm: EMIL), groot 375 last, voor de rekening van de heer H.A. Disch, van Mainz; en werden onmiddellijk daarna de kielen gelegd voor twee sleepkanen, een groot 425 last, voor rekening van de heer R. Dörtelman (opm: WILHELM), van Duisburg, en een groot 350 last voor rekening van de heer N. Marx (opm: NICOLA), van Trier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip ROTTERDAM, kapitein Lucas, is heden (15 april) van Brouwershaven naar New York vertrokken, na de geloste lading ingenomen te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia , 10 maart. Vrachten stil en flauw, zodat afsluitingen zich tot de volgende heeft beperkt: Nederland stoomschip KONING DER NEDERLANDEN koffie tot NLG 90, thee tot NLG 80 tin tot 40, tabak tot NLG 75, huiden tot NLG 100, indigo tot NLG 120, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JUPITER, GIJSBERTUS HERMANUS, URANIA, ALBLASSERDAM, JOHANNA MARIA, AMPHITRITE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Moutanban van Swijndregt, W. Van Dam H.Hz. B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. Van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 4 mei 1880 des middags te 12 uur in de zaal aan de Scheepsmakershaven no. 29, publiek veilen het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip BASTIAAN POT, geclassificeerd in Veritas 3/3 L 1.1., in maart1878 nieuw gekoperd en vernageld, laatst gevoerd door kapt. J. Krijgsman, volgens meetbrief lang 41.36 meter, wijd 10.46 meter, hol 6.78 meter en alzo groot netto 728.10 tonnen met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals het is liggende aan de kade onder de Boompjes te Rotterdam. Het schip is van eikenhout gebouwd, heeft ijzer zaadhout, ijzeren balken, ijzer langsverband, drie ijzeren masten, ijzeren onderra’s en ijzer tuig van vier jaren oud. Het schip is inmiddels uit de hand te koop.
Nog zal afzonderlijk worden geveild: een chronometer, G. Schmidt, no. 331, een dito, Barraud no. 2668. Te bezichtigen bij J.P. Dupont & Zoon aan de Zeevischmarkt no. 3, te Rotterdam.
Nadere informatiën te bekomen bij de heer P. van der Hoog, te Krimpen a/d Lek, en bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, P. Reineke en E.C.A. Koli, makelaars, zullen op maandag 8 mei 1880, des namiddags te 3 uur, te Amsterdam, in het lokaal de Brakke Grond, ten overstaan van de notaris W.S.J. van Waterschoot van der Gracht, in veiling brengen het buitengewoon wel bezeild gekoperd Nederlands brikschip ELMINA, compositie bouworde, laatst gevoerd door kapt. C. de Boer, volgens meetbrief lang 36 ellen, wijd 5 el 43 duim, hol 3 el 33 duim, en alzo gemeten op 289 tonnen of 153 lasten, en zulks met al deszelfs toebehoren als breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt in het Westerdok aan de dijk.
Voor informatiën adressere men zich bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Uit Batavia meldt men ons:
Het stoomschip MANGKOE ALMANSOER is hedenochtend opgeveild. Een Arabier bood tot 20 mille, maar ’t werd hem niet gegund, omdat hij geen crediet en geen contanten had. Eerstdaags zal een nieuwe verkoop plaats hebben. (opm: een bericht, nogal verschillend van JB 100480)


Datum: 17 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Volgens particulier bericht is het fregatschip MAASNYMPH, kapt. Janzen, de 5de april van Banjoewangie naar Falmouth vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 14 april. Het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. Visser, van Banjoewangie naar Amsterdam, hier lek binnengelopen, wacht op order van de rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 16 april. Gisterenavond is de scheepstimmermanswerf De Hoop in publieke veiling verkocht. Kopers werden de heren cargadoors Van Vliet & Co. en Van Gijn & Co. voor de som van NLG 19.800. ’t Verheugt een ieder in deze gemeente dat deze werf door plaatsgenoten is gekocht, en ’t geeft ’t bewijs dat men de toekomst deze belangrijke havenplaats nog niet zo duister inziet. In ieder geval is deze belangrijke werf in uitmuntende handen gekomen, want beide heren behoren tot die enkele ingezetenen, die alles in het werk stellen om deze havenplaats op te beuren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Enkhuizen, 16 april. Het schip van J. Atsma, dat hier in de storm van de 2e maart j.l. strandde, is op de werf van de heer E. Lastdrager weder in zeewaardige toestand gebracht en wordt morgen te water gelaten.
De Groninger tjalk, die met een lading tarwe in het Hoornsche Gat zonk, is door de heren A. Kouwenhoven en T.C. Mantel gelicht en hier binnen gebracht, waar het op genoemde scheepstimmerwerf wordt gekalefaterd en in orde gemaakt. De lading tarwe is gedeeltelijk uit het ruim gebaggerd en de rest in het lekke vaartuig hier aangebracht en publiek verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 12 april. Voor zeilschepen kwamen tot de volgende koersen bevrachtingen tot stand: naar Kopenhagen 17 mark, naar Stockholm 16 mark per 2.500 kilo rogge, naar de Firth of Forth Sh.1/9, naar Oost-Schotland Sh.2/- per 500 Engelse pond tarwe, naar Fécamp Sh.30/- per ton hennep, naar Duinkerken Ffrs 33 per 29 stuks vlakke eiken sleepers, naar de kolenhavens aan de oostkust van Groot-Britannië Sh.8/6 per load grenen quadraat-sleepers, van Pillau naar Riga 6 mark per 1.000 kilo oud ijzer.


Datum: 18 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 april. Het Nederlandse schip AARDENBURG, kapt. D.O. Rolff, van Amsterdam naar Batavia, is met enige lekkage uit zee teruggekomen, hebbende op de Galloper gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 15 april. Het alhier binnengelopen schip JOHANNES, kapt. H.M. Visser, van Batavia, heeft op zee veel water gemaakt en heeft vier voet water in het ruim gehad, doch is niet lek. Het heeft de begijnra verloren en is zwaar ontzet met een slagzij over stuurboord. Het schip is onderzocht en is aanbevolen de lading te lossen om nader te kunnen onderzoeken naar de oorzaak der lekkage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht, is het Nederlandse schip LIBERAAL, kapt. Wierikx, van Banjoewangie naar het Kanaal, heden te Falmouth aangekomen.


Datum: 19 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 16 april. Bij de uiterste lage vrachtprijzen op de Noorse houtvaart en de moeilijkheid om hier voor enige mindere gage matrozen te krijgen voor de gereedliggende schepen, is men er toe moeten overgaan, om matrozen uit Noorwegen te laten komen; gisteren kwamen er ruim 40, die met het stoomschip CHRISTIANIA in ons land zijn aangekomen. Het zijn flinke, gezonde mannen en jongelingen, werkzaam aan boord, zeer bescheiden in hun eisen, voor wat de victualie betreft, en bovendien niet aan de sterke drank verslaafd. Onze matrozen zijn daarentegen zeer veeleisend, en lopen liever werkeloos langs de kade dan dat zij, met het oog op de bekende lage vrachten, enige inschikkelijkheid aan de dag zouden leggen, en dan, de traditionele borrel moet bovenaan staan in hun condities bij aanmonsteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 17 april. Kapt. Nannings, gezagvoerder van het fregatschip UTRECHT, 24 maart van North-Shields met 2.242 ton kolen naar Atjeh vertrokken, rapporteert de 3e april bij het Goodwinsand met een Engelse loods aan boord, kruisende met de marszeils, kluiver, fok en bezaan voor een stijve westelijke wind op ongeveer een Engelse mijl van bovengemelde bank overstag gaande, in de wending de ijzeren grootmarsera brak, waardoor deze van de fokkebras onklaar rakende, het schip gevaar liep op de Goodwinsand te drijven, en men genoodzaakt was de zeilen en brassen weg te snijden om de voorraas vol te kunnen brassen. Met behulp van een visserman, die voor GBP 15 werd aangenomen om het schip op de rede van Margate te brengen, arriveerde men daar des achtermiddags te 4 uur en maakte men daar akkoord om het schip door middel van een sleepboot tegen gewoon tarief naar Gravesend te slepen, waar het te 4 uur na middernacht van de 4de april arriveerde, en men thans bezig is de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 17 april. Het Nederlandse schip ELIZABETH JANTINA, kapt. A. Jager, van Memel naar Amsterdam met planken, is op Skagen gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Advertentie. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij
Gewone vergadering van aandeelhouders op dinsdag 4 mei 1880, des namiddags te 2 uur, in het notarishuis te Rotterdam.
Het verslag met de rekening en balans over het afgelopen jaar zullen, vanaf 19 april a.s., voor aandeelhouders verkrijgbaar zijn te kantoor van de Vennootschap, Willemskade no. 23.
Art. 12 van de statuten: gerechtigd tot het bijwonen van de vergaderingen en stemgerechtigd zijn alle aandeelhouders, die gedurende een maand houders waren van een of meer aandelen op naam, of een dan wel meer aandelen aan toonder, minstens acht dagen vóór de vergadering, te kantoor van de vennootschap tegen reçu gedeponeerd hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 17 april. Van het kofschip STAD GRONINGEN, kapt. M.T. Slager, de 1e oktober 1879 van Trelleborg met een lading gerst naar Londen vertrokken en de volgende dag Elseneur gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 20 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden 18 april. Vrijdag (opm: 16 april) kwam hier als bijlegger binnen het op 13 dezer van hier vertrokken Nederlandse barkschip AARDENBURG, kapt. Rolff, van Amsterdam naar Batavia bestemd; het schip had op de Galloper banken gestoten en de kapitein meende daarna, hoewel het schip dicht bleef, de reis naar Java niet te mogen voortzetten, zonder eerst naar de aard der mogelijke schade onderzoek te doen. Heden zijn duikers onder de AARDENBURG werkzaam geweest; experts zullen hebben te beslissen of het schip de reis kan vervolgen of naar Amsterdam moet opvaren om onderzocht te kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 17 april. Het Nederlandse schip SUSANNA, kapt. Middel, van Termunterzijl naar Riga, is in de Noordzee gezonken, doch het volk hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal, als lasthebbende van zijn principalen, op maandag 10 mei 1880, des namiddag te 3 uur, te Amsterdam in het lokaal Frascati, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in veiling brengen het buitengewoon wel bezeild, uitmuntend onderhouden, kopervast en gekoperd Nederlands klipperbarkschip DORDRECHT II geclasseerd 3/3 L.1.1. Veritas en A1 Nederlandsche Vereeniging.
Volgens meetbrief lang 46.55 meter, wijd 10.59 meter, hol 6.32 meter, alzo gemeten op 742,50 tonnen of 2.103,39 kubieke meters netto, en zulks met al deszelfs toebehoren, als breder bij biljetten omschreven. Genoemd schip ligt ter bezichtiging aan de werf Koning William, Hoogte van den Kadijk. Voor nadere informatie adressere men zich bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 april. Het te Delfzijl te huis behorende brikschip AMICITIA, kapt. H.A. Post, van Brake naar Riga, is volgens telegram uit Laurvig, de 15e dezer in de Noordzee gekenterd en vermoedelijk gezonken; volk gered en in laatstgenoemde plaats aangebracht.


Datum: 21 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, op dinsdag 11 mei 1880, des voormiddag ten 11 uur, in het lokaal Eensgezindheid, op het Spui, te Amsterdam. De bewijzen van toegang zijn voor de aandeelhouders te verkrijgen van 24 april tot en met 8 mei bij de Kasvereniging te Amsterdam, de heren Schaaij & Ledeboer te Rotterdam, de heren Keurenaer & Co. te ’s-Gravenhage, de heren Huijdecoper & van Dielen te Utrecht en de heren Hoogwinkel & Co. te Dordrecht, tegen nederlegging van hun aandelen tot na de vergadering. Geen toegang kan worden verleend dan tegen vertoon van zodanig bewijs. Van 24 april af zullen de punten van behandeling ter visie liggen te kantoor der directie, Prins Hendrikkade No. 160, en het verslag aldaar, alsmede aan bovengenoemde adressen, voor de aandeelhouders verkrijgbaar worden gesteld.
Den Tex, President Commissaris. J.C. de Vries Secretaris van Comissarissen.
Amsterdam, 19 april 1880

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Volgens ontvangen telegram van Soerabaija in dato 20 april is het barkschip ZEENYMPH, kapt. Behrens, de 17 dezer van Macassar naar Nederland vertrokken. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Het Nederlandse schip AARDENBURG, kapt. Rolff, van hier naar Batavia, te IJmuiden uit zee terug, is nagezien, behoeft niet te lossen en zal spoedig de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Blijkens nadere mededeling van de rederij van het overzeilde sloepschip DE NOORDSTER, kapt. Penning, heeft de aanvaring plaats gevonden in de nacht van 4 dezer door het Lübecker schip BEETHOVEN, kapt. Hansen, van Cagliari naar Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur,17 april. Het Nederlandse galjootschip SUSANNA, kapt. Middel, van Termunterzijl naar Riga, heeft in de Noordzee op een of ander hard voorwerp gestoten en werd de 3e dezer op 56 30’ NB 05˚ OL In zinkende staat door de equipage verlaten, die door de schoener OSPREY opgenomen en hier geland werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 26 maart. De voorlopige reparatie aan het Nederlandse schip ’s-GRAVENHAGE zijn 18 dezer geëindigd. Het schip is gisteren in ballast naar Vlissingen vertrokken

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent de aanzeiling van het Nederlandse sloepschip NOORDSTER, van Vlaardingen, meldt men nader, dat de aanzeiling in de nacht van 4 april geschiedde door de driemast schoener BEETHOVEN, kapt. Hansen, op ongeveer 25 mijlen afstand van Jutland. Twee matrozen sprongen onmiddellijk op de BEETHOVEN over, en het was alleen op hun aandringen dat kapt. Hansen bijdraaide om de redding te beproeven. Hij weigerde echter zijn boot uit te zetten; de manschappen hebben toen met hun eigen boot het zinkende schip verlaten en zijn aan boord der BEETHOVEN opgenomen, die hen te Hjörring (Jutland) aan wal heeft gezet. Over de menslievendheid van kapt. Hansen valt dus niet te roemen. In weinig tijd zonk de NOORDSTER in de diepte weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 17 april. De Nederlandse stoomboot ETNA en de Salvage steamer NEPTUN verleenden assistentie aan het stoomschip IRENE MORRIS, het welk te Baltishhport, met katoen geladen, waarvoor de NEPTUN GBP 2.000 vordert en de ETNA in verhouding.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 19 april. De Nederlandse brik ELISABETH JANTINA is hier binnengelopen om onderzocht te worden, na te Skagen op strand gezeten te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 april. Het schip HILLEGONDA, kapt. R.J. de Boer, van Port Elisabeth naar Boston, is lek te Bermuda binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan de aandeelhouders der Stoomvaart-Maatschappij Nederland is het jaarverslag toegezonden. Wij lezen daarin het volgende:
Het afgelopen jaar heeft zich voor onze Maatschappij gekenmerkt door de overgang van de regelmatige driewekelijkse tot de regelmatige veertiendaagse maildienst op Nederlands Indië, en door de verlegging der plaats van afvaart en aankomst van Nieuwediep naar Amsterdam.
De nieuw bestelde stoomschepen PRINSES MARIE en KONINGIN EMMA, dit laatste voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Java, zijn volkomen op tijd afgeleverd en hebben elk in 1879 reeds een reis volbracht; de VOORWAARTS heeft weder geheel zijn plaats in de lijn hernomen, en ook de andere schepen hebben met een regelmatigheid, die niets te wensen overlaat, en die ons hoe langer zo meer het vertrouwen van passagiers en inladers verzekert, hun reizen afgelegd.
Wij betreuren het, dat het kapitaal, in deze onderneming gestoken, slechts in zo bescheiden mate de vruchten plukt van het vele werk, dat door personeel en materieel wordt geleverd. De reden daarvan ligt in de uiterst gedrukte toestand der vrachten van Indië. Wij meenden verleden jaar al het laagste standpunt bereikt te hebben, maar de doorslag over 1879 was nog slechter dan over 1878. De middencijfers der door ons gemaakte thuisvrachten zijn: over 1876 NLG 91,83; 1877 NLG 94,-; 1878 NLG 74,51; 1879 NLG 61,58 per last.
Gelukkig was er minder wanruimte op de thuisreis en konden de schepen meestal volle uitladingen vinden. De passagiersbeweging was zoals gewoonlijk. Het middencijfer per reis nam niet toe, maar door het groter aantal reizen is er een bemoedigende vermeerdering in het totaal der overgevoerde personen, vooral op de uitreizen.
De winst- en verliesrekening toont de navolgende cijfers: De reizen der stoomschepen geven, na betaling van alle kosten en na vereffening van het aandeel, dat de Stoomvaart-Maatschappij Java toekomt, een batig saldo van NLG 679.009,42, en dus ruim NLG 105.000,- meer dan verleden jaar. De diverse baten en het saldo van vorige rekening zijn in 1879 NLG 21.104,79½, tegen NLG 26.851,67½ in 1879, zodat ten slotte circa NLG 100.000,- meer winst werd gemaakt.
Van de bruto winst moet worden bestreden:
- De interest: NLG 138.018,76 tegen NLG 123.681,25 in 1878, welke vermeerdering voortspruit uit de rente der obligatielening van NLG 500.000,- à 4 ½ procent, die in 1879 werd uitgegeven.
- Het nadelig saldo der onkostenrekening: NLG 2.643,84, tegen NLG 6.506,63 ½ in 1878.
- Een verliespost op de averij rekening VOORWAARTS, voortspruitende uit schade, die ten laste van het schip is gebleven en niet door assuradeurs werd vergoed, groot NLG 22.240,49½.
- De afschrijvingen: dienst der geldleningen NLG 9.600,-, meubilair NLG 1.200,-, oprichtingskosten NLG 4.000,-, etablissementen NLG 10.675,-, kolenhulk SOERABAJA NLG 8.500,-, stoomschepen NLG 341.457,40; totaal der gewone afschrijvingen over 1879 NLG 375.432,40 tegen NLG 363.305,96½ over 1878.
Van de bruto winst blijft over: NLG 161.773,72 en dit stelt ons in staat tot een uitdeling van 4½ procent over NLG 3.500.000,-, ’t welk NLG 157.500,- vordert. De patentbelasting bedraagt NLG 4.032,- en het saldo op nieuwe rekening NLG 241,72.
Nadat de algemene vergadering, op dinsdag 11 mei te houden, de balans zal hebben goedgekeurd, wordt het dividend à NLG 45,- per aandeel van NLG 1.000,- en à NLG 22,50 per aandeel van NLG 500,-, bij aankondiging in de dagbladen, betaalbaar gesteld ten kantore van de Kas-Vereeniging te Amsterdam, tegen inlevering van het bewijs No. 6.
De rekening en verantwoording over 1879 is door de daartoe aangewezen Commissie in goede orde gevonden.
De in dit dienstjaar afgesloten reizen bestaan uit: 11 in de geregelde driewekelijkse maildienst en 11 in de veertiendaagse dienst; totaal 22 reizen.
Het personenvervoer naar Java bedroeg 3.576 of 170 per reis tegen 3.330 of 167 per reis in 1878, en van Java 3.480 of 157 per reis tegen 3.0111 of 167 per reis in 1878.
Het goederenvervoer omvatte 49.593 M³ of 2.254 per reis, tegen 37.095 of 1.716 per reis in 1878 naar Indië, en 24.829 last of 1.080 per reis, tegen 21,226 last of 1.061 per reis van Indië, waarvan naar niet-Nederlandse havens 3.221 last.
De stoomschepen deden hun reizen weder binnen de gecontracteerde tijd tussen Napels en Batavia, zodat er geen boetes behoefden te worden toegepast. De wijzigingen die het postcontract onderging, waren ten eerste het gevolg van de invoering van de 14-daagse dienst. Met ingang van 26 april 1879 moesten de stoomschepen zaterdags om de twee weken van Amsterdam naar Batavia vertrekken, en met dat vertrek overeenstemmend werd de terugreis ook om de twee weken voorgeschreven, en Amsterdam als bestemmingsplaats in stede van Nieuwediep vermeld.
Wij deelden in het vorige verslag mede, dat waarschijnlijk de stoomvaart tussen Java en China, waarvoor de regering destijds met ons een plan had vastgesteld, dat door de Tweede Kamer der Staten-Generaal met één stem meerderheid was verworpen, andermaal te berde zou worden gebracht. Inderdaad werd in 1879 die zaak weder opgevat, doch de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij deed daarvoor aanbiedingen, die bij de regering de voorkeur wegdroegen boven het aanvankelijke plan. Die Maatschappij wenste de China-lijn in verband te brengen met de reeds door de regering gesubsidieerde lijn op Macassar, waardoor zij van betere inkomsten verzekerd was dan met onze proefvaart het geval zou geweest zijn, en zij verbond bovendien aan haar voorstel een voortzetting der Australische vaart, waarop de regering prijs stelde.
Wij werden in de gelegenheid gesteld om mede te dingen, doch besloten onder die omstandigheden af te zien van deze zaak, waarvoor wij op uitnodiging der regering indertijd een plan hadden opgemaakt, doch die overigens buiten onze tegenwoordige werkkring ligt. Onze pogingen zijn echter niet vruchteloos geweest, in zoverre dat iedere uitbreiding der Nederlandse stoomvaart in het Oosten een natuurlijke aansluiting vindt bij onze lijn, terwijl de instemming en medewerking, waarmede ons plan in Indië en China werd ontvangen, ons het bewijs hebben geleverd, dat het ons daar niet aan vrienden ontbreekt, en dat onze lijn er een goede reputatie geniet.
Omtrent de verplaatsing der afvaart en aankomst van Nieuwediep naar Amsterdam wordt o.a. medegedeeld:
Het Koninginnedok van de Amsterdamsche Droogdokmaatschappij werd op de 1e mei in gebruik gesteld, en voldoet zeer goed aan de behoeften van onze vloot. Door de praktische inrichting en snelwerkende pompen van dit dok, hebben wij veel minder tijd nodig dan vroeger voor het nazien en schilderen van de scheepsbodem, terwijl de werkplaats van dezelfde Maatschappij, de herstellingen en voorzieningen aan de machines en ketels onzer stoomschepen steeds op de bepaalde tijd en naar eis heeft ten uitvoer gebracht. Het is ons aangenaam te mogen vermelden, dat onze verwachting van enige bezuiniging in onze exploitatiekosten, door de concentratie van onze dienst, niet is teleurgesteld.
Wij ondervonden veel medewerking van de directie en ambtenaren der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Bij gestremde vaart echter is het een onmogelijkheid, om naar eis door de spoorwegen bediend te worden, en wij hebben daarom de pogingen toegejuicht en ondersteund, die worden aangewend, om door geëigende middelen in de voornaamste vaarwaters, zowel naar zee als in de stad, ook bij vriezend weder, voldoende vaargeulen open te houden. Als dat goed wordt uitgevoerd, kan Amsterdam de beste winterhaven aan de Noordzee worden.
Tot toelichting van de balans worden enige mededelingen hierbij gevoegd, waaraan wij o.a. het volgende ontlenen:
Kapitaal. Op ultimo december 1879 hadden wij NLG 500.000,- ongeplaatste aandelen 2de serie in portefeuille, welker uitgifte slechts kan geschieden ten gevolge van een besluit van commissarissen. De 5 procent geldlening van 1872 is thans door successieve aflossing tot NLG 2.883.000,- verminderd.
Ingevolge uw machtiging in de vergadering van 6 mei 1879 werd op 21 augustus overgegaan tot de uitgifte der 4½ procent geldlening, groot NLG 1.000.000,-, waartoe besloten was, om zonder verzwakking van onze roulerende middelen, ons nieuwe stoomschip af te betalen, en gelden beschikbaar te hebben voor andere eventuele kapitaalsbesteding. Wij hadden slechts NLG 500.000,- nodig en bepaalden dus het aanbod tot die som. Bij de inschrijving gaven wij, ingevolge de op uw vergadering uitgedrukte wens, de preferentie aan aandeelhouders der Maatschappij. De koers van uitgifte werd gesteld op 98¼ procent, latende, na aftrek van provisie aan commissionairs, 98 procent netto voor de Maatschappij. Het resultaat der inschrijving was, dat voor de aangeboden NLG 500.000,- door aandeelhouders, representerende 470 aandelen, werd ingeschreven voor NLG 1.098.000,- en door anderen voor NLG 548.000,-, zodat aan eerstgenoemde slechts ten dele kon worden toegewezen, en laatstgenoemden niet in aanmerking konden komen. Deze uitgifte werd in het afgelopen jaar ten volle gefourneerd en op de balans staat nu credit de 4½ procent lening voor NLG 1.000.000,-; de ongeplaatste obligaties in die lening staat debet voor NLG 500.000,-.
De rekening Dienst der geldleningen is uit dien hoofde voor NLG 10.000,- gedebiteerd, doch daar zij, ten gevolge van de uitlotingen van obligaties 1872, met NLG 9.600,- werd gecrediteerd, staat zij ten slotte: NLG 298.300,- debet tegen NLG 297.900,- op de vorige balans.
Het belegd assurantiefonds bedroeg op 31 december NLG 290.691,07 en is sedert vermeerderd, zodat bijna het gehele fonds (NLG 338.211,29 ½) rentegevend is belegd.
Stoomschepen. De zes eerste klasse stoomschepen, die verleden
jaar op de balans stonden met NLG 4.565.850,-, komen thans
daarop voor met NLG 4.234.345,-
Het nieuw gebouwde stoomschip PRINSES MARIE, dat in
1879 zijn eerste reis deed, komt, na aftrek van NLG 11.952,40
afschrijving, daarop met NLG 764.500,-
Totaal NLG 4.998.845,-
De afschrijvingen bedragen tot ultimo december 1878 over
de thans in de vaart zijnde schepen NLG 1.899.213,65½
en werden in 1879 vermeerderd met NLG 341.457,40
zodat zij thans zijn gestegen tot NLG 2.240.671,05½
De stoomschepen blijven in een uitmuntende staat verkeren. Bij de achtjarige inspectie van onze oudste schepen is gebleken, dat de ketels, voor welke het bestuur, bij de vestiging der Maatschappij, slechts op zevenjarige dienst had menen te mogen rekenen, in zo goede toestand verkeren, dat zij zeker gedurende drie jaren, hoogstwaarschijnlijk nog langer, volkomen vertrouwbaar zullen zijn. Ook de machines, waarvan de verslijtende delen telkens uit het gewone onderhoud door nieuwe worden vervangen, kunnen veel langer onverwisseld blijven dan destijds werd berekend, en de ijzeren romp van het schip toonde bij nauwkeurige inspectie geen sporen van slijting of roest.
De voorgestelde afschrijving bedroeg over 1879 voor de zes schepen die op 1 januari in de vaart waren 7,22 procent over de balanswaarde en overtrof dus verre het minimum dat in de statuten is voorgeschreven, te weten 5 procent over de balanswaarde.
Averij rekening stoomschip VOORWAARTS, 9e reis.
De gemaakte kosten te Pinang en Singapore en de verdere herstellingskosten alhier zijn geheel met assuradeurs verrekend. De schade op het casco bedroeg 46,67 procent. Volgens de clausule “nieuw voor oud” bleef 1/6 gedeelte van sommige kosten ten onzen laste, en het uit dien hoofde ontstane verlies wordt op onze winst- en verliesrekening met NLG 22.240,49½ afgeschreven. Van onze ten vorigen jare gemaakte reserve van NLG 120.000,- uit het assurantiefonds, zijn nu nog gelden beschikbaar gebleven, waarvoor wij de averijrekening gecrediteerd laten, in afwachting van de uitslag van het proces tegen de KHEDIVE wegens deze aanvaring.
Ten vorigen jare deelden wij u uitvoerig mede, hoe de uitspraak van het Admiraliteitshof was geweest. De tegenpartij kwam daarvan in appel bij “the Court of Appeal”, en dat proces werd te Londen in de laatste dagen van juli bepleit en op de 28ste dier maand uitgewezen. Het vonnis, waarbij de KHEDIVE van alle schuld aan de aanvaring door de rechter wordt vrij gepleit, is zulk een verwonderlijk en, voor degenen die de ware toedracht der zaak hebben gevolgd, verbijsterend stuk rechtspraak, dat wij het als bijlage bij dit verslag voegen, opdat onze aandeelhouders kunnen beoordelen, dat de klippen der jurisprudentie voor de scheepvaart nog gevaarlijker zijn dan die der zee.
Wij zijn van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het Britse Herenhuis, en voegen bij de vertaling van het vonnis, die van onze memorie van grieven, aan dit hoogste rechtscollege in Engeland gericht. Het is nog niet bepaald, wanneer deze zaak zal worden behandeld. De assuradeurs van de VOORWAARTS hebben zich bij dat appèl geheel aan onze zijde geschaard.
De vracht- en passagegelden brachten op NLG 924.721,24.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ed. C.A. Koli, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen, op maandag 8 mei 1880 de namiddag te 3 uur, in het lokaal de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, alleen bij opbod presenteren te verkopen het buitengewoon wel bezeild gekoperd en kopervast Nederlands barkschip genaamd HENRIËTTE GERARDINA SUSANNA., laatst gevoerd door kapt. N. Kreeft. Volgens Nederlandse meetbrief lang 38.13, wijd 9.80 meter, hol 5.91 meter en alzo gemeten op 1.420,577 kubiek meter of 501,97 tonnen. En zulks met al deszelfs toebehoren als breder bij biljetten omschreven. Genoemd schip ligt ter bezichtiging aan de werf IJhoek aan het einde der Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam en is inmiddels uit de hand te koop. Voor nadere informatie adressere men zich bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors B.J. Carst & Co, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerschip MATHILDA, in 1865 gebouwd, groot 134 nieuwe tonnen. Te bevragen bij de boekhanderlaren Blussé & van Braam, te Dordrecht, onder letter A.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Tjalkschip uit de hand te koop, zijnde 3 jaar oud, volgens meetbrief 116 ton, met solide inventaris, zeer geschikt voor Rijn en Zeeland. Informatiën met franco brieven. Smit, N. Haven 160.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het zeetjalkschip genaamd HENDRIK EN LAURENS, groot 83 ton o. m., ladende plm. 75 last haver of 61/2 keel steenkool, gebouwd in 1873, geclassificeerd bij Veritas 3.3.1.1., met complete inventaris, zoals het thans is liggende te Groningen en bevaren door kapt. B.P. Jansen.
Te bevragen bij de heren Carel ten Horn en F. Broekman te Veendam en Barend Bulsing te Groningen.


Datum: 22 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 april Het Nederlandse schip DRIE GEZUSTERS, kapt. De Boer, van hier naar Riga, lag volgens brief van de kapitein de 17e dezer met nog 200 andere schepen te Nakkehead (opm: pos: 56º07’ NB 12º20’ OL; N-kust Seeland) wegens tegenwind geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 20 april. Het Russische schip LUTTO, kapt. Tuohimo, van Pensacola herwaarts, op de Pollen gestrand en vol water gelopen, is heden namiddag met twee sleepboten af- en alhier in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 april. Het Nederlandse driemast schoenerschip ALBATROS, kapt. T.K. Visser, van Amsterdam naar Riga, is 6 dezer in de Noordzee met gekapte masten en in zinkende staat door het volk verlaten, waarvan de kapitein, stuurman en kok door een Deens schip alhier zijn aangebracht; bij het overboord zetten der twee boten met de zes overige manschappen braken de touwen, en dreven beide boten af en kon men het Deense schip niet meer bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 april. Het schip HILLEGONDA, kapt. R.J. de Boer, te Bermuda binnengelopen, lost de lading zwaar beschadigd. Verscheidene balen wol zijn in brand geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 april. Aangaande het schip ALBERTINA AMELIA, 5 december 1879 van Brunswijk vertrokken, is sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 21 april. In bevrachtingen gaat nog steeds weinig om. De vorige en deze week werden slechts een drietal schepen genomen voor haver tegen Sh.9/- naar Londen, Sh.12/- naar het Engels Kanaal of Sh.17/- naar het kanaal van Bristol, alles per 10 imperiale quarters.


Datum: 23 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 maart. De markt bleef sedert het laatste bericht onveranderd. Naar Nederland werd voor 8.000 picols factory-, benevens voor een paar duizend particuliere koffie, NLG 50 bedongen. Naar Kanaal werd enige ruimte voor stroopsuiker opgenomen tot GBP 2 en blijft vraag bestaan. Voor Amerika bestaat geen bepaalde vraag, wellicht zou een handig scheepje te plaatsen zijn. Naar Australië werd niets opgenomen. Kustvrachten. Zout van Sumanap naar een plaats op de Noordkust werd tot NLG 11 per koy aangenomen. Het vervoer van kolen van Soerabaija naar Ternate (500 tons) en Hansisie (Timor 800 tons) werd bij inschrijving aangenomen tot NLG 14,75 per ton. Voor rijst van Saigon naar Java werd tot dollar 0,30 per picol afgesloten.
Stoomvaart op China. De eerste april zal de Nederlands Indische Stoomvaartmaatschappij de directe verbinding van Java met China openen, door het stoomschip GRAAF VAN BYLANDT te laten vertrekken van hier naar Amoy via Soerabaija, Macassar, Manilla, Macao en Hongkong, en terug over dezelfde plaatsen. Voorlopig heeft zij zich verbonden tot het doen van vier reizen per jaar.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES AMALIA, NLG 90 koffie, NLG 40 tin, NLG 120 indigo, naar Amsterdam; JOHANNA MARIA ligt aan, à 50 voor 8.000 picols factory koffie; naar Kanaal voor order; GIJSBERTUS HERMANUS dollar 0,30 per picol rijst van Saigon .
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ALBLASSERDAM en AMPHITRITE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Volgens telegrafisch bericht is het schip KOSMOPOLIET III, kapt. Alberts, 21 dezer van Antwerpen te New York aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Het Nederlandse schip VLIJT, kapt. G.G. Boon Jr., van Marseille naar Rio Janeiro, was de 14 dezer in de nabijheid van de rots van Gibraltar kruisende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Het Nederlandse schip N.N., kapt. Duijvenbode, is volgens particulier bericht 26 februari van Amoy te Taiwanfoo aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bahia, 20 april. Men veronderstelt dat het Nederlandse schoener-brikschip SARA, kapt. K.B. Kuiper, in ballast, te Aracaju verongelukt is. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. In een der bladen is dezer dagen melding gemaakt van het plan om een stoombootmaatschappij voor de vaart op Suriname op te richten. Heden worden belangstellenden daaromtrent verwezen naar de heren Tubbergen en Daam, cargadoors alhier. Wij kunnen onze lezers meedelen, dat geruime tijd geleden van andere zijde het plan is ontworpen om een stoomvaart in het leven te roepen van Amsterdam op Curaçao en Suriname. De ontwerpers zijn reeds voor enige maanden in overleg getreden met de regering, bij wie deze zaak nog hangende is.
Komen beide ondernemingen of een van beide tot stand, dan zal men zich hebben te verheugen in een hervatting en vermoedelijk een grote uitbreiding van het verkeer naar West-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 april. Het schip TRIPLEX, kapt. Van Wijk, naar Riga bestemd, is uitgaande in het Oostgat aan de grond geraakt. Verscheidene sleepboten zijn tot assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 april. De lading van het Nederlandse schip HILLEGONDA, kapt. De Boer, van Port Elizabeth naar Boston, wordt zwaar beschadigd gelost. Verscheidene balen wol zijn zeer verhit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 april. Het van hier te Kragerø aangekomen schip (opm: kof) DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Lodewijks, heeft de stuurman, zoon van de kapitein, verloren.
(opm: Albert Lodewijks. * Delfzijl 03.08.1857, † 05.04.1880)


Datum: 24 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 april. Volgens particulier telegram uit Londen, was aldaar van Algoa Baai het bericht ontvangen, dat van de lading per het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. Visser, van Banjoewangie herwaarts, aldaar lek binnen, 1.500 balen koffie waren verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Volgens particulier telegram d.d. gisteren, zou het Nederlandse schip GRUNO, kapt. Rap, van New York naar Bahia vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 23 april De Nederlandse bark TRIPLEX, kapt. Van Wijk, gisteren bij Zoutelande gestrand, is met hoog water zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 19 april. Het op Skagen gestrande Nederlandse brikschip ELIZABETH JANTINA, kapt. A. Jager, van Memel naar Amsterdam met planken, is door een reddingstoomboot weder af- en hier binnengebracht, na de deklast overboord geworpen te hebben. Het schip is dicht gebleven. Bergloon 3.500 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 13 maart. Het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Timmerman, van hier met suiker naar Europa, heeft veel slecht weder gehad bij de ingang van Straat Bali en werd genoodzaakt zwaar lek te Banjoewangie ten anker te komen. Het stoomschip WM. MACKINNON, vertrok 6 maart van hier naar Macassar en Ampenan en zal op de terugreis eerstgenoemde schip naar Soerabaija slepen en worden zij half in de volgende week hier verwacht. Er is nog geen bericht ontvangen omtrent de hoegrootheid der schade aan schip en lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 13 maart. Het Engelse barkschip GEORGE ARKLE, is op Duiveneiland gestrand, assistentie werd geweigerd. Nadere bijzonderheden zullen per telegraaf zo spoedig mogelijk meegedeeld worden.

Krant:
  JB - Javabode

Voor rekening van de te Batavia gevestigde naamloze vennootschap Stoomvaart-Reederij Voorwaarts is heden, de 24e april geveild het ter rede van Bataiva liggende stoomschip MANGKOE ALMANSOER, groot 587 tonnen, en gekocht door J.C. Kraft (in hoedanigheid van procuratiehouder van Harris, Goodwin & Co.) voor de firma Harris, Goodwin & Co. voor NLG 24.100. De inventaris, gekocht door dezelfden, bracht op NLG 540.-.


Datum: 25 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stormpolder aan den IJsel, 24 april. Heden werd op de werf van de heer C. van der Giessen, scheepsbouwmeester alhier, de kiel gelegd van de nieuwe schroefstoomboot, genaamd BURGEMEESTER VAN HAARLEM MR. E.A. JORDENS. Deze boot zal gebouwd worden voor rekening van de Haarlemmermeer-Schroef-Stoomboot-Maatschappij, directeur de heer W. Bus. De machine van 16 pk., compound-systeem, wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepenveen, Lels en Smit te Kinderdijk. De genoemde maatschappij zal nu weldra in het bezit zijn van zeven flinke schroefboten, en de dienst zal nu eerlang zodanig worden geregeld, dat er een geregelde communicatie zal verkregen worden tussen Rotterdam, Haarlem, Leiden, Amsterdam en tussenliggende plaatsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 april. Volgens particulier bericht uit Londen is aldaar en te Liverpool enige geborgen lading aangebracht van het op de reis van Java naar Rotterdam bij Kaap Guardafui gestrande Nederlandse stoomschip OVERIJSSEL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos-Ayres, 13 maart. De Nederlandse schepen SAPPEMEER II en AASTROOM zijn bevracht, de eerste te Gualeguaychu en de laatste te Gualeguay te laden, de ALBERTHA te laden te Paysandu en de SUCCES te Concordia, allen naar Falmouth voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 24 april. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. alhier met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan DOCTOR FALK, groot 450 last, gebouwd voor rekening van de heren Joseph Maas te Ediger en Melchior Kohlbecher te Neuendorf. Daarna is de kiel gelegd van de ijzeren sleepkaan BOGAERDS, groot 425 last, te bouwen voor rekening van de heer J.H. Königsfeld te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 april. Volgens brief van kapt. Koudenburg, voerende het Nederlandse brikschip ALBERTINA AMELIA, de 5e december van Brunswick (N.A.) vertrokken met bestemming naar Montevideo om order, is hij 23 maart goed en wel op de bestemmingsplaats aangekomen en moet aldaar lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij. De directie maakt bekend dat de commissie van rekening in hare vergadering van de 14de april jl. heeft besloten om over 1879 een dividend van 7 procent uit te keren, betaalbaar van 1e mei a.s., tegen intrekking der coupon no.1, dat de goedgekeurde balans met bijlagen gedurende mei a.s. aan het kantoor der maatschappij voor de aandeelhouders ter kennisneming ligt, en dat de jaarlijkse algemene vergadering van stemhebbende aandeelhouders zal worden gehouden op zaterdag de 22e mei a.s., des middags te 12 uur in het Notarishuis, Gelderse Kade no. 24, te Rotterdam.


Datum: 26 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 april, De sleepboot HERCULES is naar het Vlie vertrokken, waar een onbekende stoomboot aan de grond zit.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 april. Door de commandant der zeemacht zijn bij het opperbestuur de nodige stappen gedaan tot inkoop van het aan de Banda-Reederij toebehorende stoomschip EGERON.


Datum: 28 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Het Nederlandse schip TROMP, kapt. Man, van Banjoewangie herwaarts, is volgens telegram van de Nederlandse consul te Port Elisabeth, aldaar met acht voet water in het ruim binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Volgens brief van kapt. G.G.A. Wielema, voerende het Nederlandse schip CORNELIA EN GEERTRUIDA, van hier te Suriname aangekomen, had hij van 20 januari tot 20 februari aan de Spaanse en Portugese kusten hevige stormen doorgestaan, waardoor schip en tuig veel te lijden hadden, terwijl door de zware stortzeeën het schip lek sprong en er aanhoudend gepompt moest worden. De lading is door zeewater beschadigd, doch nadat het schip half leeg gelost was, hield de lekkage op, zodat men vermoed, dat het lek boven water zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 22 april. Het schip ELISABETH JANTINE is door een duiker onderzocht en onbeschadigd bevonden. Het zal de reis naar Amsterdam vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 23 april. Alhier is ter rede gekomen de Duitse driemastschoener BEETHOVEN, van Cagliari voor order. Het schip heeft zware schade geleden met het Nederlandse sloepschip NOORDSTER, waardoor laatstgenoemde gezonken is. De bemanning, bestaande uit 12 koppen, werd door de BEETHOVEN aan boord genomen en te Hirthals aan land gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 25 maart. De Nederlandse schoenerbrik CATHARINA, kapt. Mulder, is hier bevracht om te St. Domingo naar Genua te laden, tegen 50 fr. per ton mahoniehout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 14 april. Het Nederlandse schip ORTELIUS, kapt. Jansonius, van Pensacola naar Dordt, alhier lek binnen, is na gebreeuwd en verder gerepareerd te zijn, gisteren begonnen de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 14 april. Het Nederlandse schip JEANNETTE, kapt. Klasen, van Rio Grande te Boston aangekomen, heeft veel slecht weder gehad en daardoor zeilen gescheurd en verloren en schade aan het stuurtoestel bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 26 april. Volgens rapport van kapt. Mann, voerende het Nederlandse schip TROMP, van Banjoewangie naar Nederland bestemd en lek hier binnengelopen, werd het schip 9 april op 31˚ ZB 35˚ OL bij zware storm plat op de zijde geworpen, ging de lading over en verloor men de bramstengen. Er was voor GBP 1.208 waarde aan koffie, voor GBP 93 aan suiker en voor GBP 140 waarde huiden over boord geworpen. In de haven maakt het schip geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een net en hecht, bijna voltooid tjalkschip, groot plus minus 70 tonnen. Te bevragen op de werf van G. Bok te Gasselternijveen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 april. Door schipper Kaptein, voerende de vislogger MARGARETHA CHRISTINA, wordt gerapporteerd, dat hij de 5e dezer op 56º40’ NB heeft aangetroffen een door het volk verlaten driemastschoener, genaamd ORN BINDSTOND, geladen met steenkolen, drijvende tot aan het dek in het water. Enige scheepsgoederen van dat vaartuig zijn door hem hier aangebracht. (opm: een verminkte naam, moet zijn ARABISTAN, kapt. Oldenburger)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontving ik van mijn echtgenoot J. Lodewijks, gezagvoerder van het kofschip DRIE GEBROEDERS, het treurig bericht, dat onze veel geliefde zoon Albert, stuurman aan boord van die bodem, op de reis van hier naar Kragerø, bij nacht over boord is geslagen en verdronken. Hij bereikte de leeftijd van bijna 23 jaren. Wij wensen Gode te zwijgen,
Delfzijl, 24 april, Jacob J. Lodewijks, Aaltje Niehof.


Datum: 29 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 april. (per telegram). Het Nederlandse schip JANTINA CATHARINA, kapt. Van Dijk, van Groningen met haver naar Cardiff, is lek te Douvres binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 maart. Vrachten. Er was enige vraag naar scheepsruimte, vooral voor de kust- en rijstvrachten, maar de beschikbare schepen waren daarvoor meestal te groot, zodat er sedert de Franse mail geen afsluitingen plaats hadden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ALBLASSERDAM, AMPHITRITE en CORNELIS SMIT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 27 april. Volgens brief van kapt. Kolk van het Nederlandse schoener-brikschip BAREND KRANS, lag hij 16 maart buiten de Saramacca gereed om die dag naar Londen te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 14 april. Het barkschip DOUGLAS CAMPBELL, van Middlesbro te Philadelphia aangekomen, heeft gedurende de gehele overtocht zwaar stormweer gehad en daarbij veel zeilen gescheurd en verloren. De 9de maart op 44˚ NB 40˚ WL ontmoette men een verlaten bark, waarschijnlijk de ZEELAND, van Antwerpen naar Philadelphia, er stond 7 voet water in het ruim en de lading bestond uit lege olievaten. Scheepsnaam was niet te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp, strekkende tot het verlenen van kwijtschelding van een gedeelte aan den lande aankomende vordering. Dat ontwerp heeft ten doel, om aan de firma Christie Nolet en De Kuijper, scheepsbouw- en machinefabriek, in liquidatie, te Delfshaven, kwijtschelding te verlenen voor een bedrag van NLG 6.750, zijnde 1/3 gedeelte der boete, door haar verbeurd wegens te late levering van een stoombaggermolen met laadruimte en toebehoren volgens contract van aanneming van 10 december 1877.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse barkschip SNOWDON. Voor verdere inlichtingen bij de cargadoors Hudig & Blokhuijzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een aanzienlijke partij stuwhout, te bezichtigen aan boord van het Engelse barkschip SNOWDON, liggende Binnenhaven (Fijenoord).
Franco aanbiedingen worden ingewacht tot en met zaterdag avond a.s. onder het no. dezer advertentie, aan het bureau dezer courant.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 22 april. Van het te Nieuwendam te huis behorende schoener-brikschip NICOLAAS ALBERT, kapt. H.D. Kolk, de 27e december 1879 van Martinique naar hier vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 30 april 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 april. Heden werd van de werf van de firma de Wed. C. Boele en Zonen, scheepsbouwmeesters, alhier met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan DAS RHEINGOLD, groot pl.m.475 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Capitain & Weiler, te Vallendar. Daarna werd de kiel gelegd voor een dito sleepkaan, te bouwen voor rekening van de heren G. Dunck te Mannheim en F. Sandhövel te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 24 april. De gezagvoerder van het schip MALVINA, alhier van Portorico aangekomen, rapporteert op 31˚NB 60˚WL het verlatene schip ALDEBARAN te zijn gepasseerd. (Het naar Amsterdam bestemde schip ALDEBARAN, sedert lang verlaten, werd reeds meermalen door ons vermeld).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 april. Alhier passeerde heden de Nederlandse galjoot PRESTO, kapt. Van der Kleij, van Morrisonshaven naar Colberg, welke in de Noordzee zwaar stormweer had doorgestaan, waardoor de boot overboord geslagen en de verschansing benevens de grote boom gebroken werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 april. De Nederlandse schoener GRUNO, kapt. Rapp, is bevracht om van hier te laden naar Bahia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 april Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, hier van Rotterdam aangekomen met gebroken roerpost, is te Red Hook bezig met repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 april. De Nederlandse brik AVANT, kapt. Oldenburger, van Rio Grande te Boston aangekomen, heeft veel slecht weder doorgestaan, zeilen verloren en de pompen onklaar gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip SCHIEDAM, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, dat, zoals reeds vroeger werd vermeld, te Amsterdam in het Koninginnedok werd nagezien, keerde daaruit heden in de vroege morgen naar Rotterdam terug, doch voer op het IJ tegen een dukdalf aan, waardoor daaraan belangrijke schade ontstond. Door de harde wind heeft het schip het echter niet verder kunnen brengen dan tot in de nabijheid van Zaandam, alwaar het zal blijven liggen totdat het weer wat bedaard is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 29 april. Met goed gevolg werd heden van de werf de heren Gebr. Pot alhier te water gelaten een ijzeren Rijn-sleepschip, groot 440 lasten, gebouwd voor rekening van de heer N. Selbach te Lobith. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, groot 460 lasten, voor rekening van de heren Gebr. Fendel te Aken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 29 april. Kapt. Meijer, voerende het Nederlandse stoomschip CASTOR, 23 dezer te New York aangekomen, rapporteert het volgende:
Op 12 april des morgens te 5 uur, zagen wij een masteloos wrak vooruit, nader bijkomende bleek het te zijn de Noorse bark LÖVENSAND, volgens aan boord gevonden papieren gevoerd geweest door kapt. A. Bahrup, komende van Messina en bestemd naar New York of Philadelphia. Het schip had aan stuurboordzijde bij de fokkerust zware schade, de verschansing stuk en gaten onder dek door de berghouten. De fokkemast was geheel weg, maar de grote en bezaansmast lagen achterover bij het dek afgebroken met de vleet over het dek, aan het dek was veel schade. Wij stopten en volgens bericht van de stuurman die er aan boord was geweest bleek het schip verlaten te zijn, de lading uit fruit bestaande en nog in goede toestand, terwijl er schijnbaar geen water in het schip was, zo besloten wij het op sleeptouw te nemen en te trachten het om de Noord ergens binnen te brengen en plaatsten daarom de stuurman met 4 man op het wrak. Deze kapten het tuig zoveel mogelijk weg. Tegen de middag begon het echter hard te waaien uit NNW. En nam de zee dermate toe, dat het slepen hoogst moeilijk werd en gedurig stoppen moesten om de sleeptros te voorzien. Derwijl de voortekenen van het weer van dien aard waren, dat tegen de avond nog meer wind en zee kon verwacht worden besloten wij de aan boord van het wrak geplaatste manschappen weer aan boord te nemen en het wrak te laten drijven, zijnde zulks nu mogelijk. Dit geschiedde daarop met veel levensgevaar voor de manschappen, die in de sloep waren en werd deze sloep bij het terugkomen aan boord zwaar beschadigd tegen het schip. De bemanning der bark scheen het wrak in alle haast te hebben verlaten en zich geen meer tijd te hebben gegund dan om enige kleren en de scheepspapieren deze reis, benevens het journaal mee te nemen. Het schijnt echter dat zij door een ander schip zijn afgehaald, want 4 sloepen die zich nog aan boord bevonden waren allen zwaar beschadigd. Enige oude scheepspapieren en brieven, een oud rekening-courantboek en de chronometer bracht de stuurman mee.
De chronometer was twee dagen tevoren het laatst opgewonden, dus moet het onheil kort geleden hebben plaats gehad. Wij lieten het wrak drijven zijnde op 40˚10 ̓ NB 69˚ 32 ̓ WL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 28 april. Men bericht uit Kopenhagen, dat het Nederlandse galjootschip, genaamd IDA ENGELSMAN, de 24e dezer aldaar in bodemerij publiek is verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maandag ll. strandde, des namiddags ruim 4 uur, op 2 km. ten NW van Walsoorden, de lege Zweedse schoener OLIVIA, van Leuven, laatst van Antwerpen, naar Kroonstadt. Bij hevige NO Wind onder zeil zijnde, luisterde het schip niet naar het roer en dreef op de steenglooiing voor de Perkpolder. Het schip zit schuin, terwijl de stand de volgende dag, bij het aanleggen van een sleepboot van Maas & Co. uit Antwerpen, nog schuiner is geworden. Men is van plan opnieuw te beproeven af te slepen. Het schip is veel lek en naar men zegt niet geassureerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 28 april. De in het rapport van schipper Kapteijn opgegeven naam van het door hem drijvende geziene schip is niet ORN BINDSTON, maar ARABISTAN. De door hem aangebrachte bel is gemerkt ARABISTAN – Harlingen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Andrea Buzzolini, gezagvoerder van het afgekeurde Italiaanse schip BRENNERO, vraagt gelden tot een bedrag, geraamd op NLG 36.000, op bodemerij ter bestrijding van de te Batavia gemaakte averij-onkosten, en zulks onder verband van de aldaar geloste lading, welke, na aftrek van het gedurende de stranding geworpen gedeelte, bestaat uit 28.370 zakken, inhoudende pl.m. 16.413 pikols Manilla-suker. Deze lading, bestemd voor New York, wordt overgevoerd door het Amerikaanse schip EDWARD MAY, kapt. Johnson.
Aanbiedingen worden ingewacht tot de 6e mei a.s. bij het consulaat van Italië.
(opm: sterk bekort)


Datum: 01 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Volgens telegram van Dover is het schip SAMARANG, van Bremerhaven naar New York, 30 april aldaar gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip CASTOR, gisteren door ons onder IJmuiden vermeld, arriveerde van New York aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het verlaten schip LÖVENSAND, het welk de Nederlandse stoomboot CASTOR op sleeptouw heeft gehad, is sedert te New York binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Domingo, 6 april. De JUIKO VAN DEEN, kapt. Havenga, bestemd naar Liverpool met hout, de 9e maart op de zuidkust van dit eiland gestrand, sloeg binnen enige minuten na stranding aan stukken. De equipage had nauwelijks de tijd om zich te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 30 april. Volgens gisteren ontvangen bericht is het Nederlandse schoenerschip ARCHIPEL, kapt. Van der Gaauw, te Malta aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Java. Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op zaterdag de 15de mei a.s., de voormiddag te 11 uur, in het lokaal Eensgezindheid, op het Spui alhier. Bewijzen van toegang voor deze vergadering worden uitgereikt tot en met de 12de mei a.s., te kantoor der maatschappij op de Keizersgracht no. 56, alhier, tegen nederlegging der aandelen tot na de vergadering. De balans en winst- en verliesrekening liggen vanaf heden voor de aandeelhouders ter inzage te kantoor der maatschappij.
De directie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 24 april. Scheepsvrachten. Voor zeilschepen bewilligde men naar de Deense eilandhavens 15 mark, naar Stockholm 20 mark per 2.500 kilo rogge, naar Noord Frankrijk Sh.2/6 per 500 Engelse pond tarwe, naar Hartlepool GBP 9 per 1.000 eiken staven, naar Sunderland Sh.26/- per standaard planken, naar Hartlepool Sh.8/-, Firth of Forth en Middlesbro’ Sh.8/6 per load grenen quadraatsleepers, naar Dieppe Ffrs.30 en 15% per 80 cub.ft. oudfranse maat eiken delen, naar Fécamp en Havre Ffrs.30 en 15% per 80 cub.ft. eiken delen en Ffrs 35 en 15% per 80 cub.ft. eiken stammen, naar oud-Franse maat gemeten. Naar Oldersum 18 mark per 80 cub.ft. delen, naar Groningen NLG 11 per 80 cub.ft. delen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 30 april. Gedurende de laatste dagen kwam er enige vraag voor scheepsruimte naar Londen en werden een paar schepen gecharterd tegen Sh.12/- per 20 quarters uitgeleverd Engels gewicht benevens gratificatie.


Datum: 02 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 maart. Het afgekeurde barkschip VESTA zal gerepareerd worden, ten einde voor de kustvaart op de Key-eilanden gebruikt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 maart. Het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUYTER, is van Banjoewangie herwaarts gesleept door het stoomschip WM. MACKINNON, waarvoor het NLG. 3.000 heeft betaald. De lading wordt gelost om het dek te kunnen vinden. Het schip maakt ten anker liggende 10 à11 duim water. Het koper is in goede staat en meent de gezagvoerder dat het lek veroorzaakt wordt door het losspringen van enige planken ten gevolge van zwaar stormweer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 maart. De MARIA, kapt. Van Taalingen, is de 8e maart met overgeworpen lading te Banjoewangie teruggekomen. Na die overgestuwd te hebben zal het schip de reis naar Melbourne voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 1 mei. Gisteren is in de tegenwoordigheid van belangstellenden van de werf de heren C.& J. von Lindern, aan de overzijde van het IJ alhier, met goed gevolg te water gelaten het derde der vier in aanbouw zijnde droogdokken, van de Nederlandsche Droogdok-Maatschappij. Dat derde dok is ruim 40 meter lang en komt over enkele weken in gebruik. Alsdan kunnen schepen met ruim 100 meter kiellengte in de drie dokken worden opgenomen. Het vierde dok, thans in aanbouw, zal binnen een paar maanden volgen, en dan zal dit gehele dok voltooid zijn, tot opneming van de langste schepen, die voor Amsterdam kunnen binnen komen. Van de twee dokken, nu reeds in gebruik, is al herhaaldelijk gebruik gemaakt. In het stuk van 40 meter, dat gereed was, heeft het eerste gedokt het Belgisch schip CATHERINE, en in de twee stukken aan elkander het Noorse barkschip MARTIN LUTHER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 april. De Nederlandse brik HILLEGONDA, van Port Elisabeth naar Boston, is 6 april lek in Bermuda binnengelopen en had de 13e de lading gelost, die zeer beschadigd was, waarvan een paar balen wol in brand waren. Het schip wacht op orders voordat het gerepareerd wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 30 april. Het schip ATLAS, van Amsterdam, is bij het opvaren van de rivier in aanvaring geweest met een onbekend vaartuig en heeft daarbij averij aan raas en tuig bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping door de deurwaarder M. van de Liefde, op vrijdag de 7de mei 1880, de namiddag te 1 uur in het koffiehuis van de heer A.D. van de Geer, aan de Merwekade hoek Melkpoortje, te Dordrecht, van een overdekt tjalkschip, genaamd DE VROUW ALIDA groot 89 ton met deszelfs complete inventaris, zoals hetzelve ligt te Papendrecht aan de werf van de weduwe J. van Duivendijk, waar het dagelijks te bezichtigen is.
Inlichtingen te bekomen bij L. van Duivendijk, scheepsmaker te Papendrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wie iets te vorderen heeft van-, verschuldigd is aan- of papieren onder zijn berusting heeft betreffende de boedel van de heer Maarten Varkevisser, in leven cargadoor te Rotterdam, aldaar op de 11de april 1880 overleden, gelieve daarvan ten spoedigste opgaaf, betaling of afgifte te doen te kantoor van de notarissen Reepmaker en Maronier te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Wij ontvingen, te laat om nog in dit nummer uitvoerig te behandelen, het jaarverslag van de Stoomvaart Maatschappij Java. Voor het ogenblik bepalen wij ons daarom tot de aanhaling van deze zinsneden uit het rapport van de heren commissarissen:
Van het netto-saldo van de exploitatie bedragende NLG 152.382,51
makende met het overschot van Aº. Pº. NLG 20,06
------------------------
NLG 152.402,57
blijft na aftrek van het debet- saldo
van de onkosten rekening ad. NLG 2.573,10
en van dat van de rente rekening ad. NLG 89.177,40 NLG 91.750,50
---------------------------------------------------------------
een overschot van NLG 60.652,07
dat wij besteden aan de volgende afschrijvingen:
op de stoomschepen .............................. NLG 47.495,31
op de oprichtingskosten ......................... NLG 1.000,00
op de meubilair rekening ........................ NLG 200,00
op de gebouwen te Nieuwediep en Batavia NLG 2.086,10
op de rekening van de geldlening-dienst NLG 9.801,00 NLG 60.512,41
------------------------------------------------------
waardoor op de nieuwe rekening wordt overgeschreven ............. NLG 69,66

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse BONAIRE is hedenmorgen alhier op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan kapt.luit.t.zee J.P. van Rossum.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ed. C.A. Koli, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen, op maandag 3 mei 1880, des namiddags te 3 uur, in het lokaal de Brakke Grond in de Nes alhier, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, alleen bij opbod presenteren te verkopen het buitengewoon wel bezeild, kopervast en gekoperd Nederlands barkschip, genaamd HENRIËTTE GERARDINA SUSANNA, laatst gevoerd door kapt. N. Kreeft. Volgens Nederlandse meetbrief lang 38,13 meter, wijd 9,80 meter, hol 5,91 meter, en alzo gemeten op 1.420.577 kubieke meter of 501,57 tonnen. En zulks met al deszelfs toebehoren als breder bij biljetten omschreven.
Genoemd schip ligt ter bezichtiging aan de werf IJhoek, aan het einde van de Groote Wittenburgerstraat alhier, en is inmiddels uit de hand te koop.
Voor nadere informatiën adressere men zich bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors B.J. Carst & Co. alhier.


Datum: 03 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan het verslag van commissarissen van de Stoomvaart Maatschappij Java, waaruit wij reeds in ons vorig blad iets overnamen, ontlenen wij verder nog het volgende:
Zoals uit de winst- en verliesrekening blijkt, bedraagt het netto saldo van ons aandeel in de gemeenschappelijke exploitatie, overeenkomstig het met de Stoomvaart Maatschappij Nederland gesloten contract, NLG 152.382,51, tegen een cijfer in 1878 van NLG 198.186,611/2 en in 1877 van NLG 319.250,941/2.
Dit resultaat zal bij de eerste oppervlakkige beschouwing wellicht enige teleurstelling veroorzaken, doch hierbij moet in aanmerking genomen worden:
1˚. Dat het jaar 1879 voor de scheepvaart nog ongunstiger was dan het vorige, de thuisvrachten bereikten toen, na aanvankelijke neiging tot verbetering, een nog lager cijfer.
2˚. Dat verschillende kosten, waarmede vroeger de onkostenrekening was belast, nu zijn gebracht op de reisrekeningen, waar zij beter thuis behoren. Winst- en verliesrekening is daardoor ruim NLG 10.500 minder credit geworden.
en 3˚. Dat ons aandeel in de gemeenschappelijke exploitatie gedurende een tijdvak van 10 maanden, een vermindering onderging, beginnende bij het uitvallen van het stoomschip HOLLAND tot de in dienststelling van het stoomschip KONINGIN EMMA, van welke feiten in het verslag over 1878 reeds melding is gemaakt. Het daardoor geleden verlies, bijna geheel drukkende op het jaar 1879, wordt door ons berekend als volgt:
De mindere percentage in de winsten van de reisrekeningen over vermeld tijdvak veroorzaakte een derving van NLG 70.000 en hierbij voegende een matige raming van ons aandeel in de winst, welke het stoomschip HOLLAND had kunnen bevaren, NLG 25.000, maakt een cijfer van NLG 95.000, waar tegenover moet worden gesteld hetgeen dat stoomschip aan onderhoud, reparatie en assurantiepremie gekost zou hebben, bij analogie met vroegere cijfers omstreeks NLG 45.000, blijft voor de Maatschappij dus een nadelig verschil van NLG 50.000.
Door een en ander wordt naar onze mening het mindere creditcijfer van de winst- en verliesrekening voldoende opgehelderd, zodat wij mogen stellen dat, terwijl de beide jaren 1878 en 1879 zeer ongunstig waren voor de exploitatie, het mindere resultaat van 1879 voor onze Maatschappij, vergeleken bij het vorige jaar, alleen is te wijten, aan de hierboven vermelde en becijferde buitengewone omstandigheid, die zich wel niet zal herhalen.
De stoomschepen van de Maatschappij stonden op 31 december 1878 te boek met NLG 2.729.000, waarbij is gekomen de bijbetaling aan de heren Richardson, Duck & Co. voor de verwisseling van de HOLLAND met de KONINGIN EMMA, benevens uitrusting, inventaris, diverse waarloze machinedelen, kosten van toezicht bij de bouw, en overbrenging van Stockton naar Amsterdam NLG 387.195,31, maakt NLG 3.116.193,31, de afschrijving bedraagt NLG 47.495,31, zodat de stoomschepen met derzelver inventarissen op 31 december 1879 op de balans voorkomen met NLG 3.068.700.
Het onderhoud van onze stoomschepen heeft steeds op onbekrompen wijze plaats; in alle nodige herstellingen en vernieuwingen, ook van machinedelen en inventaris artikelen, wordt dadelijk voorzien, waardoor zowel de schepen als alles wat daartoe behoort, voortdurend in uitmuntende toestand verkeren. Men zou kunnen menen dat een hogere afschrijving op de stoomschepen had kunnen geschieden, en inderdaad, indien er sprake ware van dividenduitkering, zouden wij hiertoe niet overgaan, dan na eerst nog meer dan thans geschied is, te hebben afgeschreven.
Daar echter tot ons leedwezen dit niet het geval is, behouden wij ons voor, zo dit nodig mocht blijken, nader voorstellen te doen, die ten doel hebben tot een ruimere afschrijving te geraken.
5 procent geldlening. In 1879 werd voor een bedrag van NLG 51.000 aan obligaties uitgeloot, makende met de vroegere uitlotingen een totaal van 189 stuks, waarvan tot 31 december 1879 waren afgelost 163, zodat het bedrag van de lening thans op de balans voorkomt met NLG 1.837.000.
Bestuur. In de vorige algemene vergadering werd de aftredende commissaris, de heer J. Hudig, herkozen, terwijl werd besloten in de vacature, ontstaan door de aftreding van de heer J. Kervel, niet te voorzien, en in verband daarmede de nodige wijziging in de statuten te maken, waaraan gevolg is gegeven, na verkrijging van de Koninklijke goedkeuring.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sulina, 30 april. De Nederlandse stoomboot STELLA is op 37 Engelse mijlen van hier op de rivier aan de grond geraakt en blijven zitten. Er is 16½ voet water in de rivier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 30 april. Volgens gisteren ontvangen bericht is het schoenerschip ARCHIPEL, kapt. Van der Gaauw, te Malta aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 20 april. Volgens van Bima ontvangen berichten zou ergens op de Noordkust van Flores een schip gestrand zijn, waarvan enige der Javaanse opvarenden te Reo met een sloep aangekomen zijn.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Te koop het stoomschip SAMARANG, van ijzer in 1877 te Delfshaven gebouwd, groot 40 ton, werkende met twee schroeven, paardekracht 35 nominaal. Getaxeerd op NLG 40.000. Informatiën te bekomen bij de directeuren, Hana Mullemeister & Co., Samarang.


Datum: 04 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 1 april. De Nederlandse driemastschoener VELOX, kapt. Wilkens, gebouwd in 1874, metende 206 ton, werd hier voor NLG 26.500, en de Engelse bark ANNE ROYDEN voor GBP 5.800 verkocht.(opm: beide schepen kwamen onder Nederlands-Indische vlag, de VELOX verdoopt tot JEANE, de ANNE ROYDEN tot CORNELIA ELISABETH. zie voor VELOX ook SH 110680, toen dus nog niet verdoopt)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Walsoorden meldt men ons:
De Zweedse schoener OLIVIA zit nog in dezelfde stand van jl. woensdag. Er wordt gezegd, dat hij waarschijnlijk zal worden gesloopt. Men is bezig met aftuigen en het tuig te bergen. De equipage is opgenomen door de waterbouwkundigen ambtenaar bij het waterschap Walsooorden. De reis van het schip was niet, zoals abusievelijk is gemeld, naar Kroonstad, maar naar Strömstad bestemd, terwijl bij de naam OLIVIA nog moet worden toegevoegd MARIA. De naam van de kapitein is N.M. Larsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in de Brakke Grond te Amsterdam:
- Het Nederlands brikschip ELMINA is verkocht voor NLG 8.000, in slag NLG 200. Koper H. Tollenaar.
- Het Nederlands barkschip HENRIETTE GERARDINA SUSANNA is opgehouden voor
NLG 9.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de hand verkochte schepen:
- Het Nederlands schip BASTIAAN POT, is door de makelaar Ed. C.A. Koli uit de hand verkocht aan de heer N. Brantjes, te Purmerend.
- Het Nederlands barkschip SOFALA is voor NLG 12.000 uit de hand verkocht naar Zweden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 april. Vrachten. De stemming der markt bleef gedurende de laatste veertien dagen lusteloos. Naar Nederland werd niets afgedaan. Particuliere lading blijft voor zeilschepen zeer schaars, verscheidene der gedeeltelijk bevrachte schepen nemen rotting als opvulling. Gouvernementskoffie komt zeer langzaam binnen, ten gevolge van het ongunstige weer en van de gebrekkige transportmiddelen. In de Preanger liggen nog 150.000 picols koffie uit de oogst 1879, welke men berekent niet vόόr het midden van de 2e helft van dit jaar zullen zijn afgevoerd. Naar het Kanaal werd weer enige ruimte voor stroopsuiker opgenomen en blijft vraag bestaan. Naar Amerika werd voor suiker ruimte tot geheime koers bevracht. Naar Australië wordt een klein schip gevraagd. Stoomschepen hebben moeite de nodige lading bijeen te krijgen. Koersen bleven onveranderd. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS VAN ORANJE NLG 90 koffie, NLG 40 tin, NLG 120 indigo, naar Amsterdam; stoomschip DRENTHE, NLG 85 koffie, NLG 70 tabak, NLG 40 tin, NLG 120 indigo, NLG 100 huiden, naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ALBLASSERDAM, AMPHITRITE, CORNELIS SMIT en NEERLANDS VLAG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 3 mei. Volgens particulier bericht is de schoener LEVANT, kapt. Stam, gisteren te Lissabon aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Uit het jaarverslag over 1879 van de Stoomvaart-Maatschappij Java blijkt dat het netto saldo van het aandeel in de gemeenschappelijke exploitatie, overeenkomstig het met de Stoomvaart-Maatschappij Nederland gesloten contract, bedraagt NLG 152.382, tegen in 1878 NLG 198.186 en 1877 NLG 319.250.
Dit resultaat zal bij de oppervlakkige beschouwing wellicht een teleurstelling veroorzaken, doch hierbij moet in aanmerking genomen worden, dat de vermindering is ontstaan uit de lage thuisvrachten en is verder daaraan toe te schrijven dat verschillende kosten, waarmede vroeger de onkostenrekening was belast, nu zijn gebracht op de reisrekeningen, waar zij beter thuis behoren. Winst- en verliesrekening is daardoor ruim NLG 10.500 minder credit geworden en voorts dat het aandeel in de gemeenschappelijke exploitatie gedurende een tijdvak van 10 maanden een vermindering onderging, beginnende bij het uitvallen van het stoomschip HOLLAND tot de indienststelling van het stoomschip KONINGIN EMMA, van welke feiten in het verslag over 1878 reeds vermelding is gemaakt. Het daardoor geleden verlies, bijna geheel drukkende op het jaar 1879, wordt berekend op NLG 50.000.
Door een en ander wordt volgens de directie het mindere creditcijfer van de winst- en verliesrekening voldoende opgehelderd, zodat zij mag stellen dat, terwijl de beide jaren 1878 en 1879 zeer ongunstig waren voor de exploitatie, het mindere resultaat van 1879 voor de Maatschappij, vergeleken bij het vorige jaar, alleen is te wijten aan de hierboven vermelde en becijferde buitengewone omstandigheid, die zich wel niet zal herhalen.
Van het netto saldo ad. NLG 152.382 blijft na aftrek van het debetsaldo van de onkostenrekening en dat van de renterekening NLG 60.652 over, dat de directie voorstelt op NLG 70 na te besteden aan afschrijvingen op de stoomschepen enz.
Omtrent de reizen van de stoomschepen wordt medegedeeld, dat de MADURA en CELEBES en later ook de KONINGIN EMMA geregeld deel hebben genomen aan de maildienst en dat de JAVA emplooi vond in de Chinese wateren.
Het nieuwe stoomschip KONINGIN EMMA voldoet uitmuntend; alleen de snelheid beantwoordt niet geheel aan de verwachting, hetgeen uitsluitend wordt toegeschreven aan de vorm van de schroefbladen, die vervangen worden door daartoe reeds aanwezige nieuwe, van afmetingen, meer in verband met de lijnen van het schip.
De stoomschepen met de inventarissen komen op de balans voor met NLG 3.068.700.
Het onderhoud van de stoomschepen heeft steeds op onbekrompen wijze plaats; in alle nodige herstellingen en vernieuwingen, ook van machinedelen en inventaris-artikelen, wordt dadelijk voorzien, waardoor zowel de schepen als alles wat daartoe behoort, voortdurend in uitmuntende toestand verkeren. Men zou kunnen menen dat een hogere afschrijving op de stoomschepen had kunnen geschieden, en inderdaad, indien er sprake ware van dividenduitkering, zou de directie hiertoe niet overgaan, dan na eerst nog meer dan thans geschied is, te hebben afgeschreven. Daar echter tot haar leedwezen dit niet het geval is, behoudt zij zich voor, zo dit nodig mocht blijken, nader voorstellen te doen, die ten doel hebben tot een ruimere afschrijving te geraken. Zij voegt er bij dat door aanzienlijke verhoging van materialen en arbeidslonen, de kostprijs van stoomschepen als de hare, sedert anno passato ruim 15 pct. is gestegen.
De MADURA wordt gebracht in de hoogste klasse van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, waardoor ook dat schip geregeld deel zal hebben aan het troepenvervoer naar Indië. De kosten van verbetering bedragen plm. NLG 20.000, waar tegenover staat een verhoging in percentage, die over dit jaar bijvoorbeeld, zou bedragen hebben ruim NLG 7.000.
In de loop van het vorige jaar werd de driewekelijkse maildienst veranderd in een veertiendaagse. De thuisvrachten, die gedurende de laatste twee jaar bijna steeds dalende waren, hebben zich in dit jaar verbeterd, en uitvrachten en vervoer van passagiers geven tot dusverre reden tot tevredenheid, zodat de directie meent met grond te mogen hopen dat de Maatschappij thans een betere toekomst tegemoet gaat.
(opm: in het verslag in de AH staan toch weer andere gegevens, dat in dat in de NRC, daarom beide opgenomen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden had alhier de algemene vergadering van aandeelhouders plaats van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij. Uit het verslag door de directie uitgebracht, blijkt dat sedert de opening in het Koninginne-Dok van 1 mei tot ultimo december werden gedokt 38 schepen, die gezamenlijk 115 dagen daarvan gebruik maakten.
Behalve een afschrijving van NLG 19.374,931/2 op het materieel, werd een som van NLG 5.000 afgezonderd tot een fonds voor buitengewone reparaties, terwijl de uitdeling werd bepaald op 21/2 procent.
Volgens mededeling van het bestuur heeft de Maatschappij naast het Koninginne-Dok een zogenaamd vijzeldok ingericht, met behulp waarvan reparatie aan stevens of het verwisselen van schroeven bij kleine stoomvaartuigen in korte tijd en met weinig kosten kunnen geschieden, zonder dat deze schepen daarvoor in het grote dok behoeven te worden gezet.


Datum: 05 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Het Nederlandse stoomschip STELLA is volgens telegram uit Sulina van heden aldaar aangekomen, na 69 uur aan de grond gezeten en 400 ton lading gelost te hebben. Ogenschijnlijk heeft het schip geen schade, maar het zal door een duiker worden nagezien en vermoedelijk binnen twee dagen de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 22 april. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, kapt. Alberts, hier van Schiedam aangekomen, heeft veel stormweer gehad en daarbij zeilen verloren en gescheurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 27 maart. Het schip LIZE, groot 960 ton, hier te huis behorende, is op reis van Saigon naar hier met een lading, bestaande uit 14.000 picol rijst, in de Chinese zee gezonken. De equipage is volgens bericht uit Singapore aldaar de 23e aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 27 maart. Het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUYTER is bezig met lossen, doch het lek is nog niet gevonden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tjilatjap, 30 april. Heden is van hier vertrokken de Nederlands-Indische brik BATOE BASSI, kapt. B.H. Bae, met bestemming Melbourne met een lading suiker (opm: waarschijnlijk het vertrek op de laatste reis).


Datum: 06 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. Volgens particulier bericht is het Nederlands fregatschip ERASMUS, kapt. Van Baalen, van Banjoewangie naar Rotterdam, zwaar lek te Mauritius binnengelopen. Het moet op order van experts de lading lossen om te worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Volgens bericht van kapt. Rab, voerende het Nederlandse schoenerbrikschip DEN HELDER, was het schip de 8e maart nog te Amboina in lading liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York,3 mei. De te Bermuda lek binnengelopen Nederlandse brik HILLEGONDA, kapt. De Boer, van Algoabaai naar Boston, is afgekeurd. De lading zal naar bestemming vervoerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius (per telegram van Aden, 4 mei). Het Nederlands schip ERASMUS, kapt. Van Baalen, van Banjoewangie naar Vlissingen, is 17 april hier lek binnengelopen en is bezig de lading te lossen om onderzocht te kunnen worden.


Datum: 07 mei 1880


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op zaterdag de 15e mei 1880 zullen ondergetekenden publiek verkopen, om 11 uur precies, ten vendukantore te Batavia, met toestemming van de consul van Italië en voor rekening van de Zeeverzekering Maatschappij Italia te Genua, het Italiaanse barkschip BRENNERO, groot 766,89 ton, gebouwd in 1874 te Sestri in Italië van eikenhout, ijzer- en kopervast, thans liggende ter rede Batavia. Het schip wordt verkocht in één koop met de gehele inventaris, die zich aan boord bevindt, en waarvan specifieke opgave bij ondergetekenden ter inzage ligt. Het schip is dagelijks voor een ieder te bezichtigen. Nadere informatiën te bekomen bij het consulaat van Italië en bij:
John Pryce & Co.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 7 mei. Het heden op publieke veiling verkochte stoomvaartuig JESSIE is voor de som van NLG 9.500 aan de heer D. Campbell toegewezen.


Datum: 08 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 6 mei. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het schip CALIFORNIË, kapt. Berkhout, te Malta aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 mei. Het Nederlandse schip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL is van Middelburg aangekomen om hier te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Walsoorden wordt ons gemeld:
De Zweedse OLIVIA MARIA is van de steenglooiing afgebracht in het ruime sop. Het schip wordt naar Antwerpen gebracht en aldaar gerepareerd. Door aanhoudend pompen blijft het flink boven water; het schijnt de herstelling nog waard te zijn.


Datum: 09 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 mei. Van de werf van Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip genaamd SOLI DEO GLORIA, voor rekening van de heer J. Rozenboom te Millingen.
Daarna werd de kiel gelegd voor een dito vaartuig voor rekening van de heer Adr. Kastelijns te Stratendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 mei. (8 uur 25 minuten namiddag). Het stoomschip SCHIEDAM is heden niet vlot gekomen; het schip zit stil, zee en wind zijn kalm; de reddingboot en sleepboten zijn derwaarts vertrokken, om zo nodig assistentie te verlenen; men denkt dat het stoomschip heden nacht vlot zal komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 7 mei. De proef met het schroefstoomschip TROMP heeft ten aanzien der machine weder geen gunstige uitslag opgeleverd.


Datum: 10 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip SCHIEDAM, kapt. Chevalier, is deze nacht vlot gekomen, heeft de reis voortgezet en is heden 9 mei te een uur namiddag bij Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bericht uit Maassluis van 9 mei is het stoomschip SCHIEDAM, hetwelk in het Nieuwe of Westgat aan de grond heeft gezeten, met assistentie van de sleepboten MAASSLUIS, BATO I en COLONEL vlot gekomen, en heeft de reis naar New York voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Het Nederlandse schip A. EN W.C., kapt. H. de Jonge, van Vlissingen naar Newcastle, bevond zich de 7 dezer tegen ’s morgens te 7 uur in de Noordzee, op de hoogte van IJmuiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 mei. Volgens particulier bericht is het schip TRIO, kapt. F. Wigchers, de 1e dezer in goede welstand van Harlingen te Nerva aangekomen. De kapitein rapporteert in de Finse Golf ten gevolge van het ijs nogal enig oponthoud te hebben gehad, waardoor de reis wel acht dagen vertraagd werd.


Datum: 11 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip STER DER HOOP, kapt. Van der Vegt, hedenochtend van hier te Shields aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 mei. Het stoomschip AMSTERDAM, gisteren van Vlissingen binnengekomen, is door het breken van de stuurketting aan de Zuidwal gestoomd, doch heden nacht met assistentie van de sleepboten MAASSLUIS, COLONEL en ANTHONY vlot gekomen en opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in het lokaal Frascati te Amsterdam: Het barkschip DORDRECHT II is voor NLG 32.200 verkocht. (opm: verkocht aan een Rotterdamse reder en verdoopt SOPHIA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 10 mei. Van de werf, toebehorende aan de heer Joost Pot alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip COPERNICUS I, bestemd voor de haringvisserij. Het vaartuig zal gevoerd worden door stuurman C. van der Velde, voor rekening ener rederij onder directie van de heer Bouwmeester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 8 mei. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester M. v.d. Kuijl alhier de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkraan, groot 350 last, voor rekening van de heer Fr. Kühnle te Hofsmersheim in Baden.


Datum: 12 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 11 mei. Voor de rekening een rederij, onder directie van de heer Joost Pot alhier, is heden van diens werf met goed gevolg te water gelaten het loggerschip COPERNICUS II, bestemd voor de haringvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman C. Storm Az.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 mei. Volgens ontvangen particulier bericht is het Nederlandse brikschip ELISE SUSANNE, kapt. Hoff, na een voorspoedige reis van 28 dagen van hier 14 april te Monrovia gearriveerd: alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 mei. Heden is op de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij op Fijenoord de kiel gelegd van een raderstoomboot voor rekening van de heren De Groot en Bolier. Het stoomwerktuig, compound systeem, voor dit vaartuig wordt insgelijks op dat etablissement vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een tjalk van plus minus 84 ton bij H.W. Boerma, scheepstimmerman te Martenshoek, provincie Groningen.


Datum: 13 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Het Nederlandse schip STAD LEIJDEN, kapt. Huisman, van Bordeaux herwaarts, lag 6 dezer te Pauillac zeilklaar, doch kon wegens tegenwind niet vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 mei. De Nederlandse bark CAROLINA, kapt. Cupido, van Dordt naar Riga, heeft benoorden het Goereese zeegat, nabij het nieuwe gat, aan de grond gezeten, doch is gepasseerde nacht zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis vervolgd. De reddingboot, die bij het schip was geweest om hulp te verlenen, is hier aangekomen. De schipper had een lichte kneuzing bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 29 april. Het stoomschip ROTTERDAM, alhier van Rotterdam aangekomen, heeft zwaar weer doorstaan en vele zeeën overgehad, waardoor de reddingboot en een gedeelte der hut, benevens een waterschot werd stukgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 april. Vrachten. Stille markt en slechts weinig afdoeningen. Bevracht werd het Nederlands-Indisch schipTHEODOOR tot NLG 17.000 in eens voor een lading hout van Besitan Baai naar Batavia.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: AMPHITRITE, CORNELIS SMIT, NEERLANDS VLAG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De notaris J van der Bent zal op vrijdag 21 mei 1880, des , morgens te 10 uur te Brouwershaven, publiek verkopen een zeer grote partij scheepsafbraak, afkomstig van het gesloopt wordende Engelse barkschip NORTHUMBRIA, bestaande in eiken-, beuken- en kistenhout, lengte van 4 tot 17 meter, dikte en breedte 10 x 20, 10 x 45, 18 x 23, 20 x 30 en 30 x 30 centimeters, krommers, stijlen en dampalen enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 mei. Volgens ontvangen particulier bericht is het brikschip ELISE SUSANNE, kapt. Hoff, na een voorspoedige reis van 28 dagen van hier de 14e april te Monrovia gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 12 mei. Scheepsvrachten. In de laatste tijd was er nogal enige vraag voor scheepsruimte en werd bedongen naar Londen en Oostkust Sh.13/- en Sh.14/- per 10 quarters uitgeleverd Engels gewicht, terwijl naar het Bristol kanaal besteed werd Sh.17/- en Sh.17/6 per 10 quarters uitgeleverd, imperiale maat, benevens gratificatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit Hijkersmilde schrijft men ons: De boot SMILDE I is in de vaart. Velen waren hier hedenmorgen reeds vroegtijdig op de been, om het vlugge vaartuig voor het eerst te zien wegstomen. De netheid van de beide kajuiten is onberispelijk; de eerste kajuit wint het zeer van de wagons tweede klasse. De tachtigjarige Jansen getuigde, dat het binnen zo aantrekkelijk was dat men voor plezier elke dag zou meevaren als men geld en tijd disponibel had. De directeur, de heer Wessemius, deed de eerste reis mee. We twijfelen niet of de nieuwe gelegenheid zal steeds meer handeldrijvende personen naar hier lokken. Zo zal SMILDE I ook een factor mee zijn tot meerdere ontwikkeling van onze grote en welvarende veenkolonie. De afvaart van Hijkersmilde is vastgesteld te 05.45, 11 en 17 uur en van Assen te 08.45, 14 en 19.30 uur, behalve des dinsdags, wanneer de tweede afvaart van Assen te 03.45 n.m. plaats heeft.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 mei. Heden is alhier aangekomen van Bandjirmasin het Nederlands-Indische stoomschip RESIDENT BROERS, kapt. Falck. (opm: eerste reis van dit kort daarvoor aangekochte stoomschip, zie ook SH 250580)


Datum: 14 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei . Volgens brief van kapt. Vos, voerende het Nederlandse schip JAN VAN GALEN, van Cette herwaarts, was hij de 3e dezer met nog wel 100 andere schepen kruisende achter de rots van Gibraltar, na reeds gedurende meer dan 3 weken aldaar door tegenwind te zijn opgehouden. Nog rapporteert hij de 2e dezer gepraaid te hebben het Nederlandse schip VERWISSELING, kapt. Prins, mede van Cette herwaarts bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aldborough, 12 mei. Het Nederlandse schip ROELFINA TYDENS, kapt. Jansen, van Duinkerken in ballast om de Noord, is te Thorpeness gestrand en zal denkelijk wrak zijn. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 mei. In de gisteren gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en fabrieken alhier was ingekomen een adres van de gezagvoerder van het barkschip BARON VAN PALLANDT VAN ROOZENDAAL, waarbij hij zich beklaagd over de hoge loods- en andere rechten, van hem gevorderd op het kanaal door Walcheren en de tussenkomst der Kamer verzoekt, om hiermee de hoge regering in kennis te stellen. De kamer besloot omtrent deze aangelegenheid zich bij adres tot de minister te wenden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 8 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Rotterdam en Amsterdam 16½ à 17 cent per oude Amsterdamse voet Hollandse balken, naar Rotterdam NLG 13 per last planken, naar Grangemouth Sh.10/- per ton raapkoeken, naar Boness en Alloa Sh.10/6 per load vierkante sleepers, naar Aberdeen Sh. 26/- per ton hennep.


Datum: 15 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 april. Het schip NICOLAAS, kapt. Rijf, van hier naar Kambö, heeft in de Noordzee met hevige oostelijke winden te kampen gehad, en is 7 april te Kebervig (opm: mogelijk Kopervik) bij Bergen met verstopte pompen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 14 mei. Volgens particulier telegram van Port Elizabeth waren van de geloste balen koffie uit het schip JOHANNES, kapt. Visser, van Banjoewangie herwaarts, aldaar lek binnen, er 8.500 wegens beschadigdheid verkocht. Van de gezonde zou de grootste helft met het stoomschip NYANZA naar Europa verscheept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 12 mei. Het Duitse schip ADELHEID, kapt. Pohlenga, van Hamburg met stroop naar Bordeaux, is hedenmiddag alhier gestrand; de equipage is door de reddingboot gered, met uitzondering van de kapitein en diens zoon, die het schip niet wilden verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schoenerbrikschip HERMANUS ISAAK, groot 154 ton nieuwe meting, gebouwd in 1856, is uit de hand verkocht. (opm: voor sloop, zie NRC 080780)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 14 mei. Heden is van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester L. van Dam, alhier, met goed gevolg te water gelaten het loggerschip DE ZES GEBROEDERS, voor rekening van de G. den Dulk, te Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman G.Z. Spaans, bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 14 mei. Last tot inhechtenisneming is uitgevaardigd tegen de bevelhebbers van veertien stoomschepen, wegens overtreding der wet, welke beperkt het aantal passagiers, dat elk vaartuig mag opnemen. De stoomschepen zijn: SUEVIA, AMSTERDAM, MOSEL, VIKING, RHEIN, BALTIMORE, HOHENSTAUFEN, OHIO, BELGENLAND, HELVETIA, HERDER, CELTIC, DEVONIA, CITY OF RICHMOND. Kapitein Barre van een Duitse stoomboot is reeds gevangen genomen. De overige zullen dit lot ondergaan, zodra zij hier zijn aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 mei. Het schip GESINA, kapt. Warneke, van Rotterdam naar Koningsbergen met steen, heeft op de West gezeten, doch is met assistentie van de sleepboten ZEELAND en BATO II vlot- en in de haven gesleept. Het schip is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, (per telegram van 12 mei uit Durban). Het schip HARMONIE, van Hongkong naar Hamburg, alhier met schade binnengelopen, is afgekeurd en verkocht. Het hol en de inventaris heeft GBP 367 opgebracht. Een ander schip wordt gezocht om de lading te vervoeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in het laatst van het jaar 1878 nieuw uitgehaald koftjalkschip, groot 65 ton, ong. 60 last, met complete inventaris, liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Ook bestaat gelegenheid voor een soliede kapitein, om door overname van zes dertigste aandelen in genoemd schip en toebehoren daarop als gezagvoerder geplaatst te worden.
Te bevragen bij de scheepsbouwer J.K. Mulder te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 15 mei. Het Italiaanse barkschip BRENNERO, groot 766 ton, hier ter rede liggende, is met zijn inventaris heden morgen verkocht aan de firma J.F. van Leeuwen q.q. voor NLG 12.400. (opm: verdoopt in ASIA, thuishaven Soerabaija, roepsein TBLW, volgens Indische meetbrief – oude meting – groot 1.042 ton)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop. Op zaterdag 19 juni 1880 zal de ondergetekende ter plaatse waar zulks gebruikelijk is, te Grissee verkopen het schip MARTHAPONS, groot 1.173 tonnen, met zeilen, tuig en inventaris. Nadere inlichtingen bij de ondergetekende te verkrijgen. Namens de executant, Enschede
(opm: zie ook SH 190680; bedoeld is het Nederlands-Indische fregat MARTAPHOUS, 1.173 ton oude meting, thuishaven Amboina, roepsein TGKB)


Datum: 16 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij keert over 1879 een dividend uit van 7 pct. Na aftrek van NLG 60.000 afschrijving op materieel, van NLG 5.513,50 voor het vernieuwingsfonds en van NLG 1.000,00 voor bijdrage aan de zieken- en onderstandskas, bedroeg de zuivere winst NLG 117.729,91 De waarde der bestellingen op niet afgelopen contracten komt op de balans voor met NLG 1.191.401,80, de vervallen betalingstermijnen op onafgelopen contracten met NLG 1.273.703,57. Het eindcijfer der balans is NLG 4.299.120,32

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout a/d Kinderdijk, 15 mei. Van de werf der heren Gebr. B. Pot is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip DE RIJN, bestemd voor de haringvisserij. Genoemd schip zal varen onder rederij van de heren Hoogerwerff & Co te Vlaardingen, en voorzien worden van een stoomspil voor het inhalen der netten, vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sulina, 9 mei. De Nederlandse stoomboot STELLA, vroeger gemeld als in de rivier aan de grond gekomen, is met assistentie van lichters en sleepboten vlot gekomen. Hulploon GBP 750, waterhoogte in de rivier is 16¼ voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Thomas (per telegram) Het Nederlandse schip ZEEMANSHOOP, is op Petit Trou gestrand en zal waarschijnlijk totaal wrak zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 mei. Het gestrande schoenerschip ADELHEID is vol water en bijna niet te naderen. Heden nacht is de schuit van schipper Bos met geborgen scheepsbenodigdheden en tuigage gezonken; het volk is gered door schipper Kooiman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 mei. In tegenwoordigheid van kolonel Van Alphen, inspecteur van stoomvaartdienst der marine, de hoofd ingenieur Beeloo, de luitenant ter zee 1ste klasse Sirks en de officier machinist Karpesteijn, had gisteren en eergisteren ter rede van Vlissingen de proeftocht plaats met de aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier vervaardigde stoomschepen AREND en VALK ten dienste der Indische civiele marine. Zowel de schepen als de compound-machines van 60 nominale paardenkrachten voldeden uitmuntend. De verkregen snelheid op de gemeten mijl was 10½ mijl, terwijl het contract slechts 10 mijl voorschreef. Het kolenverbruik bedroeg nog geen kilo per indicateur paardenkracht per uur. Beide schepen worden alhier uitgerust en zullen binnen weinige dagen van hier naar Indië worden overgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 15 mei. Heden is van de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen te water gelaten het ijzeren lichterschip THIERS, groot ongeveer 40 last, gebouwd voor rekening van de heren D.& P. Kievits, expediteurs alhier.


Datum: 17 mei 1880


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 13 mei. Gisterenavond ontdekte men te Hollum een schip, dat met het noodsein in top aan de grond zat. De reddingsboot, onmiddellijk in zee gestoken, bracht vier man der equipage behouden aan, terwijl de kapitein en diens zoontje weigerden van boord te gaan. Het schip bleek te zijn het galjoot-schoenerschip ADELHEID, kapt. Pohlenga, geladen met melasse, komende van Hamburg met bestemming naar Bordeaux. Heden morgen vlot geraakt, is het weder gestrand op de Boschplaat bij Terschelling en zit nu, naar men van hier kan zien, vol water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notaris J.W. Koch te Veendam zal, op dinsdag de 8e juni 1880, des avonds te 7 uur, in het hotel De Unie te Veendam, publiek worden verkocht het schoener-brikschip, genaamd IDA EN JOHANNA, gebouwd in 1871, kopervast en gekoperd, groot 150 ton nieuwe meting, of 173 ton oude meting, geclassificeerd bij Veritas 3.3 A. 1. 1., gevoerd door de kapitein J.M. Bosker en liggende in het Victoriadok te Londen, met opgoederen en toebehoren.
Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de heer K. Meihuizen en bij de kapitein, beide te Zuidbroek, bij wie op aanvrage inventarissen verkrijgbaar zijn.
J.W. Koch, notaris te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag op zaterdag de 22e mei 1880, te 3 uur, bij de sluis te Kommerzijl, ten verzoeke van E. Hammingh te Garnwerd, van al het hout van 2 grote gesloopte schepen, w.o. een buitentjalk, groot 93 zeetonnen, bestaande uit lange en zware eiken posten, palen, damleggers, enz.
L.M.J. & M.J. Homan.


Datum: 18 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 15 mei. Heden is van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd HELENE voor rekening van de heer F.J. Elbert te Coblenz.
Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, genaamd CAROLINA, voor rekening van de heer F. Roth, te Neckargerach.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 april.
Vrachten. Sedert ons laatste bericht ging er weinig om. Voor Nederland werd niets opgenomen. Naar het Kanaal bestaat meer vraag, vooral voor stroopsuiker, maar de daarvoor geboden cijfers hebben nog tot geen afdoeningen kunnen leiden. Voor droge suiker bedong een handig schip GBP 2.5. Naar Amerika wordt suiker tot GBP 2 verscheept. Voor de koffie uit de laatste Padang veiling werd nog geen ruimte opgenomen. Naar Australië wordt geen ruimte gezocht.
Kustvrachten. Zout van Sumanap naar Panjool en Tjilatjap werd tot NLG 16 per koy aangenomen. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES MARIE, NLG 90 koffie, NLG 120 indigo, NLG 75 tabak, NLG 80 thee, NLG 40 tin, NLG 90 damar, NLG 100 huiden, naar Amsterdam. NEERLANDS VLAG zal te Macassar voor bevrachters rekening laden naar New York.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: AMPHITRITE en CORNELIS SMIT.


Datum: 19 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. Kapt. M.H. Visser, voerende het Nederlandse schip JOHANNES, van Banjoewangie herwaarts, zwaar lek te Port Elizabeth binnen, meldt bij brief d.d. 15 april dienaangaande het navolgende:
Na sedert het vertrek veel stilte te hebben gehad, werden wij den 10 april plotseling door harde NW en NNW wind overvallen, die binnen een uur tot vliegende storm overging met hard aanschietende door elkander lopende hemelhoge zeeën. De kluiver vloog aan flarden en ’s avonds ten 10 ure hoorden wij achter de grote mast een knal als van een kanoschot. Het schip werkte hoe langer hoe meer terwijl het bijlag voor top en voorstengestagzeil. In den nacht van 10 op 11 april verloren wij het voor- en groottopzeil, begijnera en een gedeelte van de lijverschansing en sloeg het schijnlicht stuk. Het schip begon te lekken een reeds kort daarop was het pompwater met suiker vermengd. Het schip werkte voortdurend vreselijk en zagen wij ons genoodzaakt het voor de wind te zien te krijgen en voor top en takel te lenzen. Wij zetten om het schip steady te doen liggen, het voorstengezeil en de stormfok bij, die evenwel ’s avonds scheurden, waardoor het schip op eens tegen ’t roer in, in den wind opvloog. De masten stonden als hoepels en verwachten wij niet anders dan dezelve te zullen verliezen. Soms was het schip niet te zien als het of het onder water zat; de bouten uit het lijfhout en de barring aan stuurboordzij rukten los en ging de laatste gedeeltelijk over boord; de boten werden verbrijzeld. Den 12e april zagen wij, bij afnemend wind, dat vele puttingijzers zich hadden begeven, de dek- en lijfhoutnaden gesprongen waren, de achterhut merkelijk ontzet en de boegspriet gekraakt was. Bij zoveel mogelijk aanhoudend pompen steeg het water nog tot vier voet hoog en gaf de equipage te kennen, het niet langer te kunnen volhouden en er tegen op te zien, met het schip in dien toestand de reis voort te zetten. Wij belegden daarop scheepsraad en besloten naar Port Elizabeth af te houden, alwaar wij de 13e ’s avonds met vier voet water in het ruim en geweldige slagzij over stuurboord binnen liepen; wij namen toen onmiddellijk pompers aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 mei. De Engelse brik CERES, kapt. Hughes, van Newcastle met steenkolen naar Rotterdam heeft inkomende op de droogte van het Bokkengat gestoten, is lek gesprongen, en vol water door de equipage verlaten, die hier is aangekomen. Schip en lading zijn verloren; alleen de inventaris zal geborgen worden. De alhier gestationeerde reddingboot vertrok op het bericht dat er een schip in nood was derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping schip. Op donderdag 3 juni a.s. des namiddags te 2½ uur, zal in de Assurantiezaal van het Beursgebouw te Hamburg publiek aan de meest biedende verkocht worden het Nederlands barkschip REGINA MARIS, groot 642 ton register, zoals hetzelve laatst van Mauritius aldaar is aangekomen en in genoemde haven liggende te bezichtigen.
Het schip is in het jaar 1858 te Middelburg van eikenhout gebouwd, laadt circa 950 ton zwaar goed, en is kopervast en gekoperd. Het schip is in augustus 1879 te Mauritius in het dok geweest en aldaar gerepareerd en nieuw gekoperd. Ballast om te staan 30 ton, lengte 41.85 meter, breedte 10.51 meter, hol 6.55 meter.
Nadere informatiën bij Robert M. Sloman Jr., Hamburg en Den Bouwmeester Borsius & Van der Leye te Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren werd te Vlissingen het telegrafisch bericht ontvangen dat de Vlissingse loodsschoener No. 1, schipper M.L. Amadio vermoedelijk op de hoogte van het eiland Wight is aangevaren en onmiddellijk gezonken. De schipper, twee loodsen, en twee kwekelingen zijn verdronken; de overige zeven opvarenden zijn behouden te Southampton aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 mei. Het Duitse schoenerschip ADELHEID, kapitein Pohlinga, zit zeer gevaarlijk en is vol water. Het bergen van de lading is aangenomen voor 50 pct; het afbrengen van het schip, zo mogelijk, voor NLG 2.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 mei. Van het Nederlandse schip NICOLAAS ALBERT, kapt. Kolk, de 29e december j.l. van Martinique vertrokken naar Havre, heeft men sedert dien tijd niets meer vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lubeck, 14 mei. Het stoomschip HOLLAND is hier zwaar beschadigd aangekomen, na in aanvaring te zijn geweest met het driemast schoenerschip ESMERALDA, van Alloa met stenen naar St. Petersburg bestemd, welke ten gevolge der aanvaring gezonken is. De equipage werd gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 mei. De nieuwe mailboot PRINS HENDRIK, die gisteren van Engeland alhier verwacht werd, is niet aangekomen ten gevolge van een klein gebrek, dat aan de machine ontstaan is.


Datum: 20 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

New York, 8 mei. Het Nederlandse brikschip HILLEGONDA, kapt. De Boer, van Algoabaai naar Boston, te Bermuda binnengelopen en afgekeurd, is 28 april voor GBP 110 en de inventaris voor GBP 130 verkocht. De lading zal over 14 dagen door de Noorse bark BJÖRN naar Boston verscheept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 22 april. De Nederlandse driemastschoener ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Brouwer, 28 maart alhier van Adelaide aangekomen met een lading meel, geraakte bij het binnenzeilen van de haven, met een loods aan boord, aan de grond. Na het lossen der lading is het schip gedokt, om te onderzoeken of het door het aan de grond te raken ook geleden had, doch bevond men dat slechts enige bladen koper verloren waren en het voorste deel van de kiel enigszins beschadigd was. Na dit hersteld te hebben is het schip 19 dezer met een lading suiker van hier naar Adelaide vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Vlissingen wordt ons gemeld:
Deze morgen werden de zeven uit Engeland teruggekeerde schipbreukelingen van de loodschoener No 1, per mailboot van Queensboro gekomen, aan de buitenhaven door een talrijke menigte loodsen en familie verwelkomd.
Betreffende de aanzeiling hoorden wij, dat op 16 mei, ’s avonds te elf uur, de schoener zeilende was op de hoogte van het eiland Wight, bij prachtig helder sterrenlicht en zeer goed vurengezicht; de toplantaarn – het internationaal seinlicht voor loodsvaartuigen – brandde uitmuntend. Men zag een stoomschip uit het westen komende , tonende zijn rood en zijn toplicht. Aanvankelijk was men voor niets beducht, doch toen het stoomschip nader kwam, ontstak men tot driemaal toe een krachtig flambouw. Niets echter scheen het van zijn koers te kunnen afleiden. De stoomboot liep de schoener tussen de twee masten rechthoekig in de zijde, tengevolge waarvan deze na hoogstens drie minuten in de diepte wegzonk.
Toen men vóór het ogenblik der aanzeiling alarm maakte, waren drie man op de wacht, terwijl negen in hun kooi sliepen. Aan zeven van de twaalf gelukte het op de stoomboot over te springen; een tweetal zag men nog zwemmende, maar om zonder redding in de golven om te komen. De naam van het stoomschip is TATFIELD, komende van Londen, met steenkolen naar Dieppe. Het stoomschip zelf kreeg belangrijke schade in de boeg, veroorzaakt door drie gaten, zodat het vóórcompartiment spoedig vol water liep, en men aanvankelijk vreesde dat ook de TATFIELD zou zinken. De goede zorg van de Nederlandse consul te Portsmouth, de heer Van den Bergh wordt zeer geprezen, daar hij op het bericht der schipbreuk van de inspecteur van het loodswezen alhier ontvangen, terstond naar Southampton is gereisd om alle verlangde hulp te verlenen.De verslagenheid en de deelneming na dit ongeval is hier algemeen. Vier van het vijftal, die verdronken, waren gehuwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche kade te Rotterdam op woensdag 19 mei:
- 1/20 aandeel in het klipperschip met hulpstoomvermogen UTRECHT, groot 1.933 tonnen of 1.063 lasten, kapt. F. Nanning, varende onder boekhouderschap van de heren Voorhoeve & Jelier te Rotterdam, onder deze koop is begrepen een evenredig aandeel in de aan de gezamenlijke reders toebehorende 3/40 in dit schip. Voor NLG. 5.000 opgehouden.
- 1/40 aandeel in het fregatschip ’s-GRAVENHAGE, groot 1.861 tonnen nieuwe meting, kapt. W. Albers, boekhouders de heren F.H. Van Leeuwen & Co. te Rotterdam, op reis van Rio Janeiro naar Nederland, onder deze koop is begrepen een evenredig aandeel in de aan de gezamenlijke reders toebehorende 1/40 in dit schip. Voor NLG. 1.000 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 22 april. Het Nederlandse fregatschip ERASMUS, kapt. Van Baalen, van Soerabaija naar Vlissingen, is 17 dezer hier lek binnengelopen. De gezagvoerder rapporteert de 23e maart stormweer uit het WZW met hoge zee gehad te hebben, hetwelk 48 uren aanhield en waardoor het schip zo ontzet werd, dat het 7 duim water per uur maakte. De 10e april besloot men naar Mauritius af te houden. Bij aankomst op de buitenrede maakte het 4 duim en nu twee duim water per uur. Men heeft aanbevolen om de zich in het tussendek bevindende lading te lossen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 mei. Heden is van hier naar Singapore vertrokken het Nederlands-Indisch stoomschip RESIDENT BROERS, kapt. Falck.


Datum: 21 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. De Nederlandse schoener BERNARDUS GODELEVUS, is te Rio Grande bevracht om te Porto Alegro te laden naar het Kanaal, voor GBP 400.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 19 mei. De Nederlandse schoener MARIE JOSEPHINE, kapt. Nieland, met steenkolen van Newcastle naar Oronstadt, is hier binnengebracht met verlies van voorsteng, ra’s, kluiver, bezaansteng en meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 6 mei. Het Nederlandse stoomschip W.A. SCHOLTEN ligt nog hier onder reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bahia, 26 april. Het bericht dat het Nederlandse schip SARA, kapt. Kuiper, van hier naar Aracaju in ballast verongelukt is, heeft zich bevestigd en zal het schip totaal verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Heden vertrok het stoombaggerschip ADAM 2 weer naar Duinkerken om op de baar, die voor de ingang van de haven ligt, te baggeren. Gedurende de maanden februari en maart heeft bovengenoemd vaartuig daar proef gebaggerd, waarvan de uitkomst zo gunstig was, dat de Franse regering met de eigenaren, de aannemers de werken aan onze Hoek van Holland, een contract heeft aangegaan voor vijftien maanden. Het is te bejammeren dat de met ons mededingende Franse havens thans zullen verbeterd worden door Nederlands materieel, nadat eerst daarvan de goede hulp bij onze weg naar zee (die thans door het stilstaan der werkzaam heden, helaas grote schade lijdt) gebleken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld te Hellevoetsluis, ten huize van de koffiehuishouder A. van der Berg, op maandag 24 mei 1880, ’s morgens 11 uur, ten overstaan van de notaris H.K. Vlielander aldaar van het wrak van het in het Goereese Zeegat gestrande Engelse brikschip, genaamd CERES, gevoerd geweest door kapt. R. Hughes, benevens de van gezegd schip geborgen inventaris, bestaande uit ankers, zeilen, trossen, kettingen, staand- en lopend want, touwwerk, alsmede een zo goed als nieuwe scheepsboot, lang 4,80 en breed 1,80 M.
Inlichtingen geven de heren A. Mes en Zoon te Hellevoetsluis, en genoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 20 mei. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester J. Figee alhier de kiel gelegd voor een nieuw te bouwen sloep, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, voor rekening van de heer A. Hoogendijk Jz. alhier, zullende gevoerd worden door stuurman Jan Penning.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders in de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, onder directie van J.M. van der Made, is het negende jaarlijkse verslag omtrent de toestand van de Maatschappij uitgebracht.
Daaraan ontlenen wij het volgende:
In de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden 15 mei 1879, deelden wij u mede, dat wij ook door de algemene kwijning van industrie en daarop gevolgde mindere bestellingen, dan wij voor onze inrichting behoeven, ruim 300 werklieden hebben moeten bedanken. Thans door de mindere levendigheid in bijna alle industriële ondernemingen in Europa, welke ons ook zeer getroffen heeft, zijn wij verplicht geweest onze werklieden tot op plm. 1.000 te verminderen.
Ten aanzien van het leveren en gereed komen van werken kunnen wij het volgende meedelen: Voor het Departement van Marine hebben wij de betimmering, de pantsering en inrichting van de geschuttoren van de monitor DRAAK, afgeleverd; verder hebben wij nog in aanmaak een stel stoomwerktuigen van 2.700 paardenkracht, met ketels en toebehoren voor het 1e klasse schroefstoomschip KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN. Een 4e klasse schroefstoomschip, schip MADURA. Twee stoomkanonneerboten, de HADDA en de DUFA. Een torpedoboot. Enig artilleriematerieel en herstellingen aan schepen, werktuigen, ketels, enz.
Voor het Departement van Koloniën zijn in aanmaak twee schroefsleepboten met 25 pk compound machines.
Voor het Ministerie van Oorlog enig artilleriematerieel.
Het droogdok voor Indië werd dit jaar afgeleverd en verscheept.
Door onze agent, de heer A.F. de Jong te Soerabaja, hebben wij voor Java enige toestellen voor suikerfabricage, met bijbehorende stoommachines en ketels besteld gekregen. Wij hebben wel uitzicht op meerder werk in onze koloniën, doch de grote concurrentie met Franse, Belgische en Duitse fabrikanten maakt het zeer bezwarend om contracten af te sluiten. Verder hebben wij geleverd verschillende schroefstoomboten voor de binnenlandse vaart en staan er nog op stapel twee zeeschroefboten, waarvan een voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. en een voor particulieren. Onze overige werkzaamheden hebben bestaan in het leveren van kleinere werktuigen en reparaties. De verwachting, dat met de opening van het Noordzeekanaal meer bedrijvigheid zou zijn ontstaan, is niet vervuld en zal zich naar onze overtuiging niet verwezenlijken, zolang geen betere waterweg naar de Rijn voor Amsterdam verkregen is.
Aan bestellingen hebben wij in het afgelopen jaar verkregen voor plm. NLG 1.900.000.
Het bedrag van verwerkte grondstoffen met arbeidslonen is geweest NLG 1.488.000.
Het onderhoud van onze gebouwen, hellingen, schoeiingen en noodzakelijke vernieuwingen heeft gekost NLG 24.500. De vernieuwingen, herstellingen en onderhoud aan de verschillende machines, vaartuigen, vaste en losse gereedschappen, enz. hebben gekost NLG 106.600. Deze twee laatste sommen zijn geheel op winst en verlies afgeschreven.
Op 4 oktober laatstleden is een houtloods bij de wagenmakerij en grofsmederij op het Funen afgebrand. Wij hebben geen behoefte die thans te laten opbouwen. Het ontvangen bedrag van de verzekering is in onze kas opgenomen.
Op 26 augustus laatstleden heeft de jaarlijkse uitloting van de 1e hypothecaire geldlening à NLG 660.000 plaats gehad met 52 obligaties. Deze zijn met de premies à NLG 3.480 betaald, die schuld is daardoor verminderd tot op NLG 374.000.
Van de 2e hypothecaire geldlening à NLG 747.700 zijn op 22 april 1879 uitgeloot 10 obligaties à NLG 1.000 en betaald, zodat thans die schuld bedraagt NLG 687.700.
Alhoewel wij in verhouding van onze beschikbare middelen en personeel veel meer werken zouden hebben kunnen uitvoeren, dan in 1879 heeft plaats gehad, zijn toch de uitkomsten zodanig, dat de toestand van onze Maatschappij bevredigend is.
Gij mijne heren, zult zeker de verzekering wel willen aannemen, dat wij al het mogelijke zullen aanwenden, om de vooruitgang van onze zaak te bevorderen, door het leveren van goed werk tegen mededingende prijzen, en ten slotte mijne heren veroorloven wij ons, u uit te nodigen, om ons krachtig te steunen in het verkrijgen van bestellingen; vooral in deze slappe tijden zal uw medewerking in velerlei kring er toe kunnen bijdragen, om onze onderneming in goede gang te houden.
Uit verkorte winst- en verliesrekening blijkt, dat in 1879 aan reparatie en onderhoud van gebouwen, machinerieën, enz. is besteed NLG 131.015,15; voor afschrijving is NLG 20.000 uitgetrokken. Het saldo winst bedraagt NLG 98.308,521/2. De vergadering waarin dit verslag werd uitgebracht en deze balans goedgekeurd, werd gehouden onder voorzitterschap van Jhr. Mr. C.J.A. den Tex, voorzitter van commissarissen. De in de vorige algemene vergadering tot erevoorzitter benoemde commissaris Van der Honert bedankte heren aandeelhouders voor die onderscheiding en verklaarde zich gaarne bereid zijn krachten aan het beheer van de Maatschappij te wijden, waar die mochten worden nodig geacht.
Het dividend werd bepaald op 6 procent gewoon en 21/2 procent extra op de nieuwe aandelen en van 21/2 op de oude aandelen.
De vergadering, die door 16 aandeelhouders, uitbrengende 70 stemmen, werd bijgewoond, herbenoemde de heer A.C. Wertheim tot commissaris.


Datum: 22 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het Nederlandse schip AART EN CORNELIA, kapt. Krijnen, van Siboviken naar Nieuwediep, is volgens telegram uit Kötka de 16de dezer bij Dagerort gekenterd. Het volk is gered; zie onder Swinemünde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swinemunde, 19 mei. Kapitein Hahn, voerende het stoomschip HERTHA, van St. Petersburg alhier aangekomen, rapporteert bij het vuurschip van Dagö, op circa 12 mijlen afstand te hebben zien drijven een gekenterd schip, over kiel ongeveer 100 voet lag. Ook dreven balken en wrakstukken in de nabijheid. (opm: de AART EN CORNELIA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 13 mei jl. strandde op de Bosplaat, de oostelijkste punt van Terschelling, de Duitse schoener ADELHEID. Reeds de dag tevoren had het schip bij Ameland gezeten en was toen door de equipage verlaten, behalve door de kapitein en zijn zoon, die aan boord bleven. Om deze van het in nood verkerende schip te redden begaven zich schipper J. Spits met zijn zwager H. de Haan en hun zonen in een blazertje naar de plaats des onheils, doch naderbij gekomen bemerkten zij, dat de gezagvoerder het schip ook reeds verlaten had, wellicht in de scheepsboot, en dat er reeds een sloepje bij het schip was geweest. Zij namen nu enige tuigage en de ankers mee, doch hadden ’t ongeluk, dat hun vaartuigje in de branding op zij sloeg, vol water liep en zonk. Gelukkig was de scheepsagent Kooiman in de nabijheid; deze had het geluk allen behouden aan land te brengen. De arme mensen hadden nog een pakje meegenomen om zich te kunnen drogen, want die schuitjes scheppen bij hol water in de Noordzee veel water; de kleren, die zij droegen, moesten onder ’t zwemmen worden afgeworpen, zodat die lieden, uitgegaan voornamelijk met het doel om anderen te redden, zelf genoodzaakt waren, om na verlies van hun middel van bestaan en bijna al hun klederen ter waarde van pl.m. NLG. 300, in een koude oostenwind enige uren in de nacht te lopen om hun woningen te bereiken. Beide genoemde personen hebben een uitmuntende naam als mensenredders en zijn reeds meermalen bekroond; één van hen heeft misschien wel 200 mensen aan de dood ontrukt of helpen ontrukken uit het schuimende water; wij twijfelen er in ’t geheel niet aan, of er zijn in ons land meer dan 200 mensen , die een handje willen helpen om die luitjes, die op het droge niet aarden kunnen, weer op ’t water te helpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 20 mei. Het Nederlandse tjalkschip VOLHARDING, kapt. D.R. Speelman, is met gescheurd grootzeil hier binnengelopen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop. Op maandag de 24e mei 1880, des morgens 10 ure, zal door tussenkomst van het vendu-kantoor te Soerabaija in één der lokalen van gemeld kantoor bij wege van executie publiek worden verkocht het Nederlands-Indische gaffelschoenerschip BOEROONG LAOET, groot 43 tonnen, hebbende een dek en twee masten, met inventaris, liggende aan de Kaliemaas te Soerabaija, en zulks krachtens de grosse ener notariële obligatie, verleden de 22e oktober 1879 sub no.32 voor de alhier residerende notaris Helenus Johannes Hartevelt en getuigen.
Executant: Sech Achmat bin Hoessin Almuskatie te Soerabaija, domicilie hebbende bij Mr. Francken, advocaat en procureur aldaar.
Geëxecuteerde: Sech Saleh bin Moessa te Grissee.
Eerste inzet NLG 25.
De deurwaarder bij de Raad van Justitie te Soerabaija, J.J. Veenstra


Datum: 23 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 mei. Het op de reis van Siboviken naar Nieuwediep verongelukte Nederlandse schip AART EN CORNELIA werd niet gevoerd door kapt. C. Krijnen, maar door kapt. Petersen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 21 mei. De Nederlandse bark AART EN CORNELIA, die door stormweer het onderste boven was geslagen, is door de salvage-steamer NEPTUN te Dago binnen gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door sterfgeval à comptant uit de hand te koop het extra goed onderhouden galjootschip, genaamd PETRUS HENDRIKS, gevoerd door wijlen kapt. S. Sikkens, gebouwd in 1868 en geclassificeerd bij Veritas in 1875, 3/3 G 1.1., lopende tot de 18e oktober 1880, is groot volgens meetbrief 95 ton, nieuwe meting, en laadt aan dood gewicht 160 ton. Genoemd schip met complete inventaris, is liggende in de Noorderhaven te Groningen en dagelijks te bezien en te bevragen bij de weduwe S. Sikkens te Groningen, Noorderhaven L 58.


Datum: 24 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Volgens particulier bericht van de Kaapstad, heeft het Nederlandse schip TROMP, kapt. Man, van Banjoewangie herwaarts, met schade te Port Elizabeth binnen, in de doorgestane storm 1280 balen koffie, 93 kranjangs suiker en 140 huiden overboord geworpen. Het bericht in ons nummer van 28 april blijkt dus onjuist te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 23 mei. Volgens particulier telegrafisch bericht is het schip JOHANNA, kapt. Pott, te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bolderaa, 19 mei. De Nederlandse bark ZEELEEUW, kapt. Kolle, hier op de rede bezig zijnde om op te vullen, heeft gisteren de ankers laten slippen en houdt het onder zeil gaande.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Op de Landswerf is men begonnen met de helling gereed te maken om daarop twee lichtschepen te bouwen. Een zal vermoedelijk nog dit jaar gereed kunnen komen en is bestemd om nabij Terschelling te worden gestationeerd.


Datum: 25 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Volgens brief van kapt. Diepenbroek, voerende het Nederlandse schip SINDORO, van hier naar Atchin, was hij de 22 dezer, ’s morgens te 6 uur, kruisende met W. wind bij Dungeness; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rechtzaken. Het gerechtshof te ’s-Gravenhage deed heden uitspraak in het hoger beroep van de heer E. Oort, als schipper van het verbrande stoomschip WILLEM III, en de heer H. Muller Szn. te Rotterdam. Zoals men weet, had de schipper zich beroepen op overmacht, doordien de brand zou ontstaan zijn in de passagiershut no. 5, waarover hij zich in de nacht geen toezicht kon houden. Door het gehouden getuigenverhoor achtte het Hof echter niet bewezen dat de brand alleen in de bedoelde hut en niet elders kon ontstaan zijn, zodat de brand niet als overmacht kon worden beschouwd. Op die grond werd het vonnis der Rotterdamse rechtbank van 21 februari 1877 bevestigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 mei. Het bouwen van twee loodsvaartuigen voor het Belgisch loodswezen alhier, onlangs door de Belgische regering aanbesteed, is gegund aan de Maatschappij De Schelde alhier, welke het laagst had ingeschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Kapt. Lucas, voerende het stoomschip ROTTERDAM, van New York alhier aangekomen, rapporteert het volgende omtrent het door hem verlaten aangetroffen Engelse barkschip LABORAMUS, van Dundalk:
In de ochtend van 1 mei te 7 uur 30 minuten, op 46˚30 ̓ NB 24˚25 ̓ WL zagen wij een barkschip aan stuurboord onder klein zeil, hebbende alleen de ondermarszeilen en stagfok bij, de overige zeilen allen vast; een ten onderste boven gekeerde Engelse vlag in de grote top en een sein aan de gaffel om assistentie. Wij stuurden onmiddellijk op het schip aan, en nabij gekomen zagen wij dat het verlaten was, en zeer diep lag. Het was fraai weer, flauwe ZO koelte en lichte oostelijke deining. Eén onzer reddingboten liet ik te water brengen, en zond de 1e officier naar boord, ten einde de staat van het schip te onderzoeken. Deze aan boord gekomen, bevond het schip vol water en drijvende op de lading, met de luiken open. Alles van waarde was van boord gehaald, zelfs geen kleren of provisie was meer aanwezig, alleen twee oude journalen en een schrijfboek van de stuurman werden gevonden, waaruit op te maken was dat het schip de 30 maart 1880 nog te Doboy (staat Georgia) lag hout te laden, zijnde dit waarschijnlijk de plaats waar het vandaan gekomen was. De naam van de kapitein was John Adair, hetgeen wij vernamen uit een aan boord gevonden telegram. Aangezien het mooi weer was en hoge barometerstand, liet ik de stuurman met zes man aan boord van de LABORAMUS, voorzag hen van proviand en beproefde het schip op sleeptouw te nemen, waartoe een nieuwe 8 duims Manilla tros op de bark werd vastgemaakt. Het slepen ging echter zwaar, en na twee uren meet volle kracht gestoomd te hebben, hadden wij slechts 10 Engelse mijlen afgelegd. De afstand berekend hebbende naar Falmouth, de eerst nabij zijnde haven, in verband met de te bereiken spoed, zou het zeven dagen stomen gekost hebben met mooi weer om gemelde haven te bereiken, en daar zulks mijne reis meer zoude verlengd hebben dan ik raadzaam achtte, besloot ik het schip los te laten, liet de aan boord zijnde bemanning weer terughalen en vervolgde mijn koers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

San Juan Baptista, 19 april. Het barkschip ANNA arriveerde voor de baar van Frontera de Tabasco de 8e april voor order, doch werd door een hevige noorden wind op strand gedreven. De gezagvoerder heeft een contract gesloten om het schip af te brengen voor NLG 1.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 22 mei. De Nederlandse schoener EMMA, kapt. Huizenga, van Antwerpen herwaarts, is gestrand en zal vermoedelijk wrak worden. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, A.M. Balwé, P. Reineke, E.C.A. Koli, A.D. Strumphler en I W. Held, makelaars zullen op maandeag 7 juni 1880, des namiddags te 3 uur, te Amsterdam, in het lokaal Frascati, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in veiling brengen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip JAN PIETERSZOON KOEN laatst gevoerd door kapt. A.G. Rijnsaardt. Volgens meetbrief lang 45.56 meter, wijd 10.80 meter, hol 6.56 meter, alzo gemeten op 1.830.99 kubieke meter of 646.34 ton netto nieuwe meting. En zulks met al deszelfs inventaris, als breder bij inventaris omschreven.
Genoemd schip heeft een ijzeren zaadhout, twee ijzeren masten, ijzeren onderra’s, is in mei 1879 nieuw gekoperd. Het is inmiddels uit de hand te koop en ligt aan de Oosterdoksdijk ter bezichtiging.
Nadere informatiën bij genoemde makelaars.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 mei. De gezagvoerder F. (opm: Falck) van het te Bandjermasin te huis behorend stoomschip RESIDENT BROERS werd door de resident van Batavia een boete opgelegd van NLG 2.000 wegens overtreding van het reglement op de riviervaart.
Genoemd vaartuig was namelijk nu 7 dagen geleden alhier binnengelopen zonder in het bezit te zijn van een uitklaringsbiljet van Bandjermasin ter bekoming van een zeebrief, om daarna verder naar Singapore met een lading gom en rottan te stomen. De gezagvoerder verklaarde door drukke bezigheden bij zijn vertrek niet in de gelegenheid te zijn geweest om het hem door de havenmeester van Bandjermasin overhandigd pakket, waarin volgens die ambtenaar zich alle nodige papieren zouden bevinden, na te gaan, doch toen hij die stukken de havenmeester alhier overhandigde, bleek het hem, dat de uitklaring er niet bij was en deze hoogst waarschijnlijk is achtergebleven.
Ofschoon èn de havenmeester èn de resident de geloofwaardigheid zijner verzekering niet in twijfel trekken, kan hij echter niet van de boete worden verschoond. Evenwel zou de resident hulp aan de gezagvoerder hebben toegezegd, ten einde hem die boete naderhand, wanneer door hem de bewijzen zullen worden geleverd, dat zijn vertrek van Bandjermasin niet onwettig is geweest, te doen restituëren.


Datum: 26 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Aangaande het Nederlandse schip NICOLAAS ALBERT, kapt. Kolk, de 27 december van Martinique naar Havre vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 24 mei. De gezagvoerder van het Noorse barkschip VERONICA rapporteert op de 20e april op 46º09 NB 36º11´ WL drijvende gezien te hebben het wrak van een barkschip, zijnde masteloos en vol water. Aan bakboordszijde was met blauwe verf geschilderd WASSENAAR.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 23 mei. Het schip ANTOINETTE, kapt. W. Ouwehand Szn., van Banjoewangi hier binnen, heeft van de 29e april tot de 18e mei voor en op de Gronden en in het Engels Kanaal harde oostelijke stormen met hoge zeeën gehad, waardoor het ontzettend heeft gewerkt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bantam, zonder datum. Op de 12e dezer (opm: mei) kwam de bemanning van het Italiaanse barkschip DANIELE MANIM in drie boten te Anjer aan. Bedoeld schip was, op reis van Soerabaija naar het Engels Kanaal met een lading suiker, buiten Straat Soenda gezonken. De gezagvoerder Raffini, de stuurman en twaal mindere schepelingen hadden vier dagen in de boten doorgebracht, en waren bij aankomst nog ruim van proviand en drinkwater voorzien. Zij vertrokken de 14e per stoomschip EGERON naar Batavia. De betrokken consul was bereids met het gebeurde in wetenschap gesteld.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 mei. Heden is alhier van Padang aangekomen het Nederlands-Indische schip FOKKE, kapt. Reinders. (opm: zie ook NRC 170680)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens berichten van Batavia is het Engelse schip WATERLILY nabij Makassar gestrand. Schip en lading zijn verloren.


Datum: 27 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 mei. Het Nederlandse schip VAN DER PALM, kapt. Ouwehand, van Pensacola naar de Noordzee vertrokken, is volgens particulier bericht met acht voet water in het ruim uit zee teruggekomen. Het is nagezien en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 april. Vrachten. Een groot aantal schepen is naar elders, vooral naar Manilla, verzeild en daardoor is de stand enigszins verbeterd. Sedert de laatste mail zijn geen afsluitingen tot stand gekomen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: AMPHITRITE, CORNELIS SMIT en NIEUWE WATERWEG I.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 25 mei. De stoomboot, ter assistentie vertrokken naar het schip WATERLILY, heeft het schip niet kunnen afbrengen. Het is vol water en zal, zoals het daar ligt, verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 26 mei. Scheepsvrachten. Voor scheepsruimte is nogal enige vraag en werden de volgende vrachten afgesloten: Franse voorhavens, incl. Rouaan, voor klein charter Ffrs. 20 per 30 ingenomen hectoliter haver, idem voor groot charter Ffrs. 16; Londen 13/- per 10 quarters uitgeleverd Engels gewicht, terwijl om in Harlingen te laden voor het Bristol kanaal Sh.13/- per 10 quarter haver uitgeleverd imperiale maat werd besteed, lichterloon naar Harlingen voor rekening der afladers, alles met gratificatie.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 26 mei. Heden is van hier vertrokken het Nederlands-Indische stoomschip TJINDANE (opm: mogelijk TJIDANI), kapt. Radegrave, op sleeptouw van het stoomschip MERAPIE, met bestemming naar Batavia. Het schip is alhier geruime tijd in reparatie geweest.


Datum: 28 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Volgens brief van kapt. Man, voerende het Nederlandse schip TROMP, van Banjoewangie herwaarts, d.d. 30 april, met schade te Port Elizabeth binnen, is de 29e een voorlopige inspectie gehouden en alstoen bevonden dat het schip hevig gewerkt had en ontzet was, reeds enige dekbalken gebroken werden gezien en de lading 3 voet gezakt was. Bij peiling der pompen bevond men dat het schip, stil liggende, gemiddeld een duim water per uur maakte, en werd bevolen voorlopig het tussendek te lossen, ten einde inspectie te kunnen houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag over het jaar 1879, hedenmiddag uitgebracht in de algemene vergadering van deelhebbers in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is het volgende ontleend:
Na een herinnering aan het besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders om het maatschappelijk kapitaal terug te brengen tot de helft, en de nominale waarde van de aandelen met 50 pct. te verminderen, welke maatregel noodzakelijk was geworden door de ongunstige resultaten van de laatste 3 jaren (1876/8, die tezamen een verlies opgeleverd hadden van ruim NLG 500.000, en door de verkoop van de beide grote passagiersboten de STAD AMSTERDAM en de STAD HAARLEM, voor een prijs ver beneden de inkoopsprijs, vermeldt het verslag o.a., dat 1879 werden volbracht 2091/2 reizen tegen 236 reizen in 1878. Daarop werden vervoerd 227.968 tons goederen tegen 245.522 in 1878, en aan vracht bevaren NLG 2.781.132 tegen NLG 3.512.761 in 1878.
Een reis naar Nieuw Zeeland werd gedaan door de STAD HAARLEM, daarvoor gehuurd door de New Zealand Shipping Co. en de heren Shaw, Savill & Co. voor het vervoer van 696 landverhuizers voor rekening van het New Zealand Government. De reis liep in de beste orde af. De STAD HAARLEM was het eerste stoomschip, dat direct van Europa naar Nieuw-Zeeland kwam, doch de reis leverde geen degelijke resultaten op; de vrij aanzienlijke huur dekte zelfs geen aflossing of rente; de huurders maakten geen goede rekening, waardoor ons alle uitzicht was ontnomen van dergelijke verhuring opnieuw aangegaan te zien. Onmiddellijk na haar ontlossing te Londen, vertrok de STAD HAARLEM 5 juli naar St. Nazaire, en werd afgeleverd aan de Compagnie Générale Transatlantique, die haar de glorierijke naam van FERDINAND DE LESSEPS gaf.
De STAD AMSTERDAM was de 19e februari van Philadelphia teruggekeerd, waarheen zij uit de Middellandse Zee een lading fruit had gebracht.
Na deze reis bleef zij stilliggen te Amsterdam; nieuwe onderhandelingen over een verkoop werden aangeknoopt, tot zich eindelijk een ernstig koper opdeed, in wiens handen zij de 11e mei overging, na een voldoende proeftocht op de Noordzee naar Nieuwediep te hebben afgelegd, waar zij in VILLE DE MARSEILLE is herdoopt.
De overige reizen behoren tot die, welke door onze vloot geregeld verricht worden, of ook vroeger verricht zijn. De POLLUX kwam de 20e april van New York terug, na evenals de STAD AMSTERDAM een lading fruit uit de Middellandse Zee naar Amerika te hebben gebracht. Zij was de eerste stomer, die alhier door het nieuwe kanaal een lading graan en stukgoederen direct van New York aanbracht. Deze reis leverde bevredigende resultaten op, en strekte als voorbeeld, waarvan wij in het volgend jaar navolgingen zullen hebben te melden. Reeds in 1872 en 1873 hebben de CASTOR en POLLUX reizen naar de Verenigde Staten gemaakt, en nu in 1879/1880 de vaart op Amerika weer zo grote levendigheid verkregen heeft, is het niet meer dan natuurlijk, dat wij daarop terugvallen, nu die op de Zwarte Zee zo weinig kans op voordeel oplevert.
De vermindering van het aantal reizen op de Levant - 12 tegen 18 in 1878 - wordt dan ook daardoor verklaard, dat Zuid-Rusland door de Verenigde Staten van Noord-Amerika in de levering van granen voor Europa is overvleugeld. In de Zwarte Zee kon men ternauwernood voldoende lading bekomen, dus daalden de vrachten tot het ongekende cijfer van 25 à 22/6 per ton talk, ja zelfs soms nog lager. Het normale cijfer was vroeger het dubbele. Wij hebben dan ook onze afvaarten zoveel mogelijk beperkt, en alleen ter uitvoering van aangegane verbintenissen onze schepen daarheen geëxpedieerd.
Onder die 12 reizen komen 3 voor naar Poti met spoorwegmaterieel. Deze reizen liepen goed af; de berekeningen omtrent het lossen te Poti op de open rede - dat in de maanden november - mei haast onmogelijk, althans uiterst tijdrovend is - waren goed getroffen. Maar Poti zelf levert geen uitvracht, onze schepen moesten dus verzeilen naar Taganrog aan de Zee van Azof - een reis van 3 dagen - waar zij wel lading vonden, maar tot lage vracht.
Overigens waren de reizen naar Constantinopel, naar de eigenlijke Levant en de Griekse Archipel niet minder. Smyrna had een zeer voordelige oogst van vijgen en rozijnen; ons aandeel in het vervoer van krenten van de Ionische Eilanden was geringer dan in vorige jaren. Voor de ontwikkeling van de betrekkingen met Griekenland blijven wij het onze doen door het geregeld aanlopen van Piraeus zelfs voor kleine hoeveelheden lading. Dit wordt ons alleen mogelijk gemaakt door de uiterst geringe kosten van Piraeus, terwijl de uitstekende haven alle vrees voor tijdverlies ontneemt. Dat het gemis van kosten in een haven de ontwikkeling van de handel bevordert en het gehele land bevoordeelt, is een van de afgezaagde - men vergeve het woord - waarheden, dat men er niet meer op let. Toch slachten zij, die daarop niet letten, dikwijls de kip, die de gouden eieren legt. Wat de Middellandse Zee en Bordeaux lijnen betreft valt vergelijking met 1878 geen onderscheid op te merken. Omtrent de Oostzee echter wel. Terwijl de vaarten op Reval en St. Petersburg (Croonstad) ongeveer van gelijk aantal waren, verminderden die op Riga zeer (tot 4 tegen 91/2 in 1878 en 141/2 in 1877). Riga behoort tot de duurste havens, bij de lage retourvrachten waren de vaarten daarheen natuurlijk geringer. Daarentegen waren de vaarten op Danzig en Stettin veel talrijker.
Ten gevolge van de Duitse spoorwegpolitiek wordt de scheepvaart, zowel langs de rivieren als ter zee, zeer bevoordeeld; thans wordt weer het vervoer te water verkozen voor vele goederen, die allengs de spoorwegen door lage uitzonderingstarieven hadden tot zich getrokken. Dit gevolg is echter alleen gunstig voor die plaatsen, die over een goede waterweg te beschikken hebben, en mag dan onze stad dankbaar roemen op een uitstekende verbinding met de zee, zij gevoelt maar al te zeer het gemis van een voldoende verbinding met de Rijn. Zij zal de voordelen van de eerste nooit genieten, tenzij een tweede scheepvaartkanaal haar met de Waal verbindt.
Dat onze Maatschappij voor het Rijn vervoer van Amsterdam doet wat zij kan, bewijst ook onze winst- en verliesrekening, die reeds sedert jaren en ook nu weer met NLG 10.000 belast is voor uitkering aan de Amsterdamsche Rijnstoomboot Maatschappij. Deze behoeft die steun, want zij kan met haar schepen, wier afmetingen door de sluizen van Gouda bepaald zijn, niet concurreren met de grote schepen die van Antwerpen en Rotterdam de Rijn bevaren. Dat onze Maatschappij overigens voor het transito-vervoer bij de spoorwegen grote medewerking ondervindt - nu ook bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, sedert zij een nieuwe fase is ingetreden - moet dankbaar erkend worden.
Wij slaagden nog in de verkoop van de NORA, een uitstekend, sterk gebouwd schip voor de binnenlandse vaart, maar niet te gebruiken voor Amsterdam, dat geen binnenlandse communicatie te water heeft waarop een schip van haar diepgang kan varen.
Onze vloot bestond dus op het einde van het jaar uit 20 zeestoomboten, tezamen van een ladingsvermogen van 19.775 ton.
Aan reparaties en vernieuwingen werden NLG 809.000 ten koste gelegd.
Vier nieuwe schepen zijn in aanbouw, waarvan drie te Sunderland bij de heer James Laing, één alhier bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen.
In een volgend verslag hopen wij niet dan gunstige berichten omtrent die bouw te kunnen geven; hier zij alleen nog vermeld, dat wij een gelukkig ogenblik voor de bestelling, allermeest van de twee eerste, troffen, kort voor de aanzienlijke rijzing van de ijzerprijzen. Voor alle 4 hebben wij tot betrekkelijk lage prijzen kunnen contracteren.
Bij een vergelijking van de cijfers van de winst- en verlies- met die van 1878 valt de vermindering op van de rekening van de vaarten, nu NLG 945.000 tegen NLG 1.100.000 in 1879, die trouwens ook reeds uit het boven medegedeelde bruto-cijfer van de bevaren vrachten, te weten NLG 2.781.132 tegen ruim 31/2 miljoen in 1878 gebleken is.
De verkoop van de beide grote schepen in de helft van het jaar, de reparaties van verschillende van onze grootste schepen, het verlies van de PALLAS hebben tot deze vermindering meegewerkt, maar verklaren die niet voldoende. Ook lage vrachten, die bijna het gehele jaar door golden, hebben tot die vermindering meegewerkt; wel zijn in de herfst, toen de handel de algemeen bekende levendigheid vertoonde, de vrachten tijdelijk gestegen, maar toch slechts van korte duur. De grotere hoeveelheid lading, vooral uitgaande, moet het nadeel van die lage vrachten vergoeden. De wisselrekening leverde NLG 19.208,78, ten gevolge van avans voornamelijk op de roebelkoers, en de intrestrekening NLG 35.832,49 voor een groot deel de rente van de verkoopprijzen van de twee grote schepen. Aan de debetzijde van de winst- en verliesrekening komt de averij-rekening voor met NLG 10.944,47 tegen NLG 17.964,221/2 in 1878, gedeeltelijk tengevolge van mindere averijen, die niet door assuradeurs worden vergoed, gedeeltelijk tengevolge van voordeliger voorwaarden van de assurantie. De schepen zijn nu voor alle averij geassureerd, tegen een kleine verbetering van de premie. Het cijfer van de betaalde assurantiepremie was NLG 227.495,05 tegen NLG 295.283,54 in 1878, welke vermindering vooral voortspruit uit de verkoop van de STAD AMSTERDAM en STAD HAARLEM. Wanneer men de kosten van onderhoud van die twee schepen aftrekt van het totaal van deze kosten in de beide jaren, verkrijgt men voor het onderhoud van onze tegenwoordige vloot een gelijk bedrag van omstreeks NLG 240.000. Ook de onkostenrekening was in beide jaren ongeveer gelijk: NLG 121.590,41 in 1879 tegen NLG 118.837,185 in 1878.
De winst- en verliesrekening sluit met een voordelig saldo van NLG 88.464,66, waarvan NLG 53.066,23 wordt toegevoegd aan de NLG 137.000, afgelost van de geldlening om als afschrijving voor 1879 tot NLG 190.066,23 stijgt. Van het overschietende bedrag ad: NLG 35.398,43 kan aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 2 pct. of NLG 33.765, zodat na aftrek van de patentbelasting op dit dividend een onverdeeld saldo blijft van NLG 768,43.
Bij de vergelijking met de vorige balans zal men bespeuren, dat nu de stoomschepen van de Maatschappij voor een belangrijk lager cijfer, NLG 3.221.000, te boek staan tengevolge van de verkoop van beide grote schepen en de halvering van het kapitaal. Naar onze overtuiging geeft dat cijfer de waarde van de schepen voor onze Maatschappij aan. Voortaan zal jaarlijks die waarde met de afschrijving verminderd worden, nu het depreciatie-fonds is opgeheven. Overigens schijnen de verschillende posten van de balans geen nadere toelichting te behoeven. Het hoge bedrag van de belening en prolongatie-rekening, NLG 1.257.120,861/2, vindt zijn verklaring in de omstandigheid, dat eerst in het nieuwe jaar de betalingen op de schepen in aanbouw zijn geschied, zodat de opbrengst van de twee grote schepen nog intact was. Aan de creditzijde van de balans komt het assurantiefonds voor met NLG 70.000 tegen NLG 152.817,97, omdat een deel daarvan veilig scheen gebezigd te kunnen worden tot vermindering van de balanswaarde van de schepen. Wel had het enige vermindering ondergaan door het verlies van de PALLAS, maar deze was gering, nadat over het bedrag, dat de Maatschappij onverzekerd houdt op elk schip, de premie was te goed geschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oude Pekela, 24 mei. Volgens alhier ontvangen bericht van kapt. Kuiper is de equipage van de verongelukte schip SARA gered en te Aracaju aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 14 april. Het stoomschip ATJEH, van Java via Sydney herwaarts bestemd, heeft 31 maart bij Gabo eiland zwaar stormweder doorgestaan, waardoor een stortzee overkwam die belangrijke schade aan het dek veroorzaakte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 26 april. Het schip ADMIRAAL DE RUYTER is gisteren nagezien en moet een nieuw zaadhout hebben en opnieuw gekalfaat en gekoperd worden, waarmede dadelijk een aanvang wordt gemaakt. De onkosten zullen ongeveer GBP 2.000. bedragen. Van de 20.000 picol suiker waren ongeveer 4.000 picol beschadigd. Er zijn 1.600 picol verkocht en 2.000 picol zullen morgen verkocht worden.


Datum: 29 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. Volgens brief dd. 30 april van kapt. Man, voerende het Nederlandse schip TROMP, van Banjoewangie herwaarts, met schade te Port Elizabeth binnen, werd het schip de 9e april op 35˚ ZB 31˚ OL door een hevige storm uit het westen belopen welke tot aan de 11de aanhield, en waarin het schip plat op zijde werd geworpen, zodat de onderra’s gedeeltelijk te water kwamen. Aanhoudend werd 8 à 10 voet sterk met suiker vermengd water in het ruim gepeild, en besloot men, ten einde het schip zo mogelijk te lichten, de drie bramstengen met ra’s te kappen, alsmede tot het overboord werpen van enig lading. Nadat 1.230 balen koffie, 93 kranjangs suiker en 140 huiden geworpen waren gelukte het na aanhoudend pompen gedurende 2 etmalen het schip enigszins te doen rijzen. Er werd alstoen besloten naar een noodhaven af te houden en kwamen na aanhoudend met stormweer te kampen te hebben gehad en gedurig pompen de 25e april met 7 à 8 voet slagzijde in de Algoa Baai aan en konden eerst de 28e april naar de rede van Port Elizabeth worden gesleept. De 29e werd een voorlopige inspectie gehouden en alstoen bevonden dat het schip hevig gewerkt had en ontzet was. Bij peiling der pompen bevond men dat het schip, stil liggende, gemiddeld een duim water per uur maakte, en werd bevolen voorlopig het tussendek te lossen ten einde verdere inspectie te kunnen houden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 22 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Londen of de Oostkust Sh.1/10½, 1/11 en 2/- per 320 pond haver, naar Aarhus 15 mark per 2.000 kilo slaglijnzaad, naar Bordeaux Ffrs 65 en 5% per standaard planken.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 25 mei. Het stoomschip KARANG, ter assistentie naar de Engelse bark WATERLILY te Dewakan gezonden, keerde de volgende morgen hier terug met het bericht, dat het schip vol water is gelopen en reddeloos is verloren. Bereids zijn door de aan boord gebleven equipage de inventaris etc. geborgen en alzo hier per genoemde KARANG aangebracht. Het wrak en de lading van pl.m. 379 tonnen steenkolen werden dan ook gisteren publiek verkocht. Koper is de Chinees Tjoa Hong Tiat voor de som van circa NLG 2.100.


Datum: 30 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 28 mei. Volgens heden ontvangen telegram van Batavia is het Nederlandse fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. A.L. Hoffman, op reis van Soerabaija naar Saigon, in de Karimata passage verongelukt, doch de equipage gered en te Singapore aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Het Nederlandse schip WELTEVREDEN, kapt. Meijer, van Brindisi naar het Kanaal, lag volgens particulier bericht de 17e dezer wegens tegenwind nog bij de rots van Gibraltar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 29 mei. Aan een particulier schrijven uit Port Elizabeth d.d. 30 april, betreffende het aldaar op de reis naar Java herwaarts met zware schade binnengelopen schip JOHANNES, kapt. Visser, ontlenen wij de volgende bijzonderheden, waaruit tevens blijkt dat de vroeger van daar ontvangen en door ons medegedeelde telegrafische berichten betreffende deze averij, minder juist zijn opgevat. Van de lading zijn namelijk wegens beschadigdheid verkocht op 23 april 1.500 balen à GBP 35.6, op 24 april 2.000 balen à GBP42.6 en op 28 april 2.000 balen à GBP 32.6, alles per 100 pond in entrepôt, terwijl op 1 mei nog 2.000 balen verkocht zouden worden. De kapok verkeerde in broeiende staat en was evenals de cassia fistula beschadigd, doch in mindere mate. Het schip was nauwelijks onderzocht en in zodanige toestand bevonden, dat men er aan twijfelde of het wel weer in zeewaardige staat gebracht zou kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 mei. Het Nederlandse schip GOOREGT, kapt. Drenth, van Amsterdam met ballast en molenstenen naar Riga, is gisteren avond alhier lek en met verstopte pompen en vullings binnengesleept; moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 14 mei. Het Nederlandse schip HINDERK ROBERT LEEMHUIS SR., kapt. Rentema, is bevracht van hier naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Thomas, 14 mei. Blijkens bericht van de agent van Lloyds te St. Domingo dd. 24 april is het Nederlandse schip ZEEMANSHOOP, kapt. Raad, de 14e april met de lading aan boord te Petit Trou gestrand en zit zeer gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 mei. Het stoomschip PRINS HENDRIK is heden hier teruggekomen van een proefreis naar Queensbro. (opm: nieuwbouw, pas opgeleverd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op dinsdag de 1e juni 1880, de namiddag te twee uur, te overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach te Rotterdam aan de Noordblaak nabij het postkantoor van de complete inventaris van het aldaar liggende tjalkschip, genaamd DANA ANNA, bestaande in: zeilen, mast, ankers, kettingen, takels en verdere scheepsbenodigdheden. De morgen vóór de verkoop te bezichtigen.


Datum: 31 mei 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 28 mei. Het Nederlandse schip AART EN CORNELIA, kapt. Petersen, van Sandviken naar het Nieuwediep, door de sleepboot NEPTUN het onderste boven alhier binnengesleept - vroeger reeds gemeld - is geheel wrak. De sleepboot NEPTUN laat het bergen der lading aan de strandvonderij over, die dat aanbiedt te doen tegen genot van de halve waarde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 18 mei. De lading van de Nederlandse bark HILLEGONDA, kapt. De Boer, van Algoabaai naar Boston, te Bermuda met schade binnengelopen en aldaar afgekeurd, zal door de Noorse bark BJORN naar bestemmingsplaats vervoerd worden.


Datum: 01 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 mei. Volgens brief van kapt. Van der Meer, voerende het Nederlandse schip DE STER, van Charleston naar Riga, dd. Elseneur 28 dezer, was hij de 25 dezer in de nabijheid van het eiland Lessoe gepasseerd het Nederlandse schip ALIDA, drijvende zonder volk aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 april. Vrachten ondergingen sedert de laatste mail een verbetering. Meerdere vraag en het verminderen van de onbevrachte vloot, tengevolge van het vertrek van veel schepen naar plaatsen buiten Java, brachten een vastere stemming te weeg. Naar Nederland werd niets afgedaan. Naar het Kanaal bestaat goede vraag voor stroopsuiker, waarvoor GBP 2.7/6 per ingenomen netto ton betaald werd. Naar Amerika werd ruimte voor suiker opgenomen. Voor de koffie ex laatste maart-Padangveiling werd nog niets afgesloten. Naar Australië zou een klein schip te plaatsen zijn. Kustvrachten bleven zonder afdoeningen. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip MADURA NLG 90 koffie, NLG 120 indigo, NLG 75 tabak, NLG 80 thee, NLG 40 tin, NLG 90 damar, NLG 100 huiden, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: AMPHITRITE, en NIEUWE WATERWEG I.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 mei. De hier van Gallipoli binnengekomen schoener LUDOLFINA JANTINA, kapt. Schoon, ontving order om naar Reval te zeilen.


Datum: 02 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 juni. Kapt. H.J. Raad, gevoerd hebbende het op de noordkust van St. Domingo gestrande Nederlandse schip ZEEMANSHOOP, meldt dienaangaande het volgende:
De 13e april lag het schip op de rede van Petit Trou ten anker, toen er tegen de avond een zware storm uit het N.O. begon op te steken; aangezien er met deze wind een hoge zee staat, zo hadden wij van stuurboords-90 en van bakboords ketting zestig vadem gestoken en tui-anker tot vallen gereed gemaakt. Ongeveer te elf uur brak door de hoge zee en harde wind de stuurboordsketting; dadelijk presenteerden wij het tui-anker en staken zoveel mogelijk van bakboords ketting. Zo brachten wij de nacht vol zorg door, besloten de morgen op aanraden van de loods en na gehouden scheepsraad, bij toenemende weer het tui-anker te lichten en het bakboordsanker te laten slippen, daar hier geen mogelijkheid tot lichten bestond. Wij kwamen gelukkig onder zeil toen wij voor de passage kwamen schraalde de wind en was het onmogelijk door de hoge zee en branding te komen. Het laatste redmiddel was het tui-anker te presenteren, staken toen zoveel mogelijk van de tros, die na verloop van enige tijd brak, waardoor wij het schip met zwaar zeilen van de rotsen moesten houden, alwaar, wanneer wij er op geraakt waren zeker niets van ons terecht gekomen zouden zijn; doch geraakte toen op strand. Met levensgevaar werden de scheepspapieren gered doch geheel nat. Na 13 dagen op een onherbergzaam strand, blootgesteld aan allerlei gevaren, te hebben doorgebracht, kwamen er de 27e april twee kleine vaartuigen op mijn verzoek door de Nederlandse consul gezonden, om de door ons geredde goederen in te nemen en vertrokken wij daarmee de 28e naar St. Domingo, alwaar wij twee dagen later aankwamen. In publieke veiling heeft het schip GBP 25, de inventaris GBP 292, en de lading GBP 625 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 15 mei. Het Nederlandse schip GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. Boekhold, is bevracht van Aquin naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Volgens ontvangen telegrafisch bericht bij de rederij was het lek van het schip ELECTRA boven water en van weinig betekenis. Het schip is opgenomen door de factorij voor 10.000 picols koffie van de Noordkust van Java herwaarts tegen NLG 50.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Het Nederlandse schip N.N., kapitein van Duijvenbode, is 17 april van Chefoo te Amoy aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Amsterdam. Het Nederlandse brikschip PETRONELLA, groot 223 ton nieuwe meting, gebouwd 1863, is door de makelaar C. Ament uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op woensdag 16 juni 1880 zal te Dordrecht in het koffiehuis van Jilles Zahn, te 12 ure, door de makelaars A.C. van Wageningen Jr., D. de Jongh Wzn. en J de Voogd Jr., geveild worden het Nederlands schoenerkofschip MATHILDA, groot netto 148 tonnen nieuwe meting, liggende in de Nieuwe Haven te Dordrecht.
Nadere inlichtingen en inventaris te verkrijgen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op vrijdag de 11de juni 1880, ’s morgens te 10 uur aan de haven te Vlaardingen, van het snel zeilend en in zeer goede staat zijnde schoenerschip genaamd MINA, laatst gevoerd door kapt. J. Manneken, groot netto 126,55 tonnen, met masten, rondhout, staand en lopend want, zeilen, bootsmans-, koks-, timmermans-, stuurmans- en kajuitsgoederen, liggende in de haven te Vlaardingen. Eerst in kavelingen en daarna in massa. Het schip is voorzien van een grote houtpoort, waardoor het bijzonder geschikt is voor de houtvaart.
Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt te Vlaardingen, alwaar een lijst van de inventaris ter inzage ligt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal, op woensdag de 23e juni 1880, des avonds te 7 uur precies provisioneel en te 8 uur precies finaal, ten huize van de heer J. Fekkes, in de Korenbeurs te Harlingen, in het openbaar verkopen de snelvarende, voor passagiers en goederen wel ingerichte, zeer goed onderhouden schroefstoomboot, genaamd STAD FRANEKER, gemeten op 14 meter 43 centimeter lengte, 2 meter 40 centimeter wijdte en 1 meter 21 centimeter holte, varende in dienst van de Zuiderzee Stoomboot Maatschappij tussen Harlingen en Leeuwarden, met inbegrip van de concessie tussen die plaatsen en derzelver complete inventaris.
Blijft in dienst tot aan de aanvaarding en betaling van de koopprijs 1 juli 1880.
Alles breder bij biljetten omschreven. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de heer P. Meeter, directeur van de Zuiderzee Stoomboot Maatschappij te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juni. De stoomschepen der Rotterdamsche Lloyd zijn geen passagiersschepen in de zin van art. 1, maar transportschepen in de zin van art. 21b, Staatsblad 1872, No.179. Het feit, dat de gezagvoerder van een dier stoomschepen, op hetwelk zich reeds meer dan 20 tot de inlandse bevolking behorende passagiers bevonden, nadat hetzelve was uitgeklaard, nog 25 inlanders als passagiers van Java naar Mekka heeft opgenomen, stelt dus misdrijf noch overtreding daar.


Datum: 03 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Het Nederlandse schip DEN HELDER was volgens brief van kapt. C. Rab, nog steeds ladende; hij hoopte echter met 14 dagen zeilklaar te zijn en zou vermoedelijk direct op hier komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 juni. Kapt. Roberts, alhier van Otago aangekomen, rapporteert 21 mei op 46˚38 ̓ NB 23˚32 ̓ WL het verlaten barkschip LABORAMUS aangetroffen te hebben, hetwelk in brand scheen gestaan te hebben. De voor- en achterhut waren gedeeltelijk uitgebrand, waardoor de fokke- en bezaansmast zo verbrand waren, dat zij overboord gevallen waren en langszij dreven. De kop van het roer was aangetast door het vuur en het dek geheel verkoold. De grote mast stond nog in het schip.
Genoemd schip werd door kapitein Lucas van het stoomschip ROTTERDAM aangetroffen, die het enige tijd op sleeptouw heeft gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van Starkenborgh te Groningen zal, op maandag de 14e juni 1880, des avonds te zeven uur, in het koffiehuis van de heer F. Borst, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek verkopen het goed onderhouden Nederlands hektjalkschip genaamd JOHANNA HENDERIKA, groot 83 binnentonnen, met complete inventaris, thans liggende in het Hoornsche Diep bij de Steenhouwerskade te Groningen, in eigendom toekomende aan- en bevaren wordende door de schipper Spanjer. Te bezien op de verkoopdag. Aanvaarding acht dagen na de toeslag.
Van Starkenborgh, notaris.


Datum: 04 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Blijkens alhier per telegram Aden d.d. 29 mei ontvangen bericht van Mauritius, was het Nederlandse schip ELIZABETH, kapt. Lap q.q., van Passaroeang naar Falmouth, aldaar in het gezicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Volgens brief van kapitein Kooger, voerende het Nederlandse schip MERAPI, van hier naar Soerabaija, bevond hij zich de 29e mei ’s morgens te 4 uur bij Dungeness en is toen zijn loods van boord gegaan; alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 juni. Volgens particulier telegram uit Londen is het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. Visser, van Banjoewangie herwaarts, lek te Port Elizabeth binnen, afgekeurd en zal het publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 juni. Volgens telegram van Antwerpen dd. heden, is aldaar met een Zweeds schip aangebracht kapt. J.S. Brouwer en verdere equipage van het Nederlandse galjootschip ALIDA, van hier naar St. Petersburg, dat in de Noordzee op een onbekend voorwerp gestoten heeft en bij Skagen is gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht, is het schip SAMARANG, kapt. Lehmann, heden te New York aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 3 juni. Met het beste gevolg werd heden van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, te water gelaten de salon-raderstoomboot CHRIEMHILDE, bestemd voor de dienst tussen Rotterdam-Mannheim, onder directie der Nederlandsche Stoombootreederij. De machines à 100 paardenkracht, compound systeem, werden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 2 juni. De Nederlandse schoener WELTEVREDEN, kapt. Meijer, van Brindisi naar Falmouth voor order, is hier wegens gebrek aan proviand binnengelopen, hebbende 98 dagen reis. (het telegram was onduidelijk, doch vermoedelijk heeft de WELTEVREDEN een man der equipage verloren.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 29 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Gent Fr. 37, naar Mechelen Fr. 40 per last vlas, naar Londen of de Oostkust van Groot-Brittannië Sh.2/-, het Kanaal Sh.2/4½ per 320 pond haver, naar Grangemouth Sh.32/6 per standaard planken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 25 mei. Het wrak van het Engelse barkschip WATERLILY, liggende of niet liggende op het Zuiderrif van het eiland Dewakang, in 1868 te Sunderland gebouwd, groot 379 Engelse tonnen en gevoerd geweest door kapt. Moulder, werd gisteren op publieke vendutie met de lading van 638 tonnen Engelse steenkolen, verkocht voor NLG 2.100. Koper de Chinees Tjoa Hong Tiap.


Datum: 05 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Het Nederlandse fregatschip ’s-GRAVENHAGE, kapt. Alberts, van Rio Janeiro naar Middelburg, werd heden bij Dungeness van loods voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Hamburg op donderdag 3 juni: het Nederlandse barkschip REGINA MARIS, groot 612 ton nieuwe meting, gebouwd in 1858: Mk. 20.000, opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden avond overleed in de ouderdom van bijna 77 jaren, na een geduldig lijden van enige weken, mijn innig geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader Jan Willems Kuiper, scheepsbouwmeester, na een echtvereniging van ruim 37 jaren. Dat zijn heengaan vrede was, lenigt onze smart.
Oude Pekela, 2 juni 1880, H.M. Pott, weduwe J.W. Kuiper


Datum: 06 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 5 juni. Kapt. Alberts, voerende het Nederlandse fregatschip ’s-GRAVENHAGE, van Rio Janeiro hier binnen, rapporteert op 49˚9 ̓ NB 21˚8 ̓ WL gezien te hebben de Nederlandse bark ORTELIUS. (De Nederlandse bark ORTELIUS, kapt. Jansonius, van Pensacola naar Dordt, te New York binnengelopen, lag 26 april aldaar zeilklaar)


Datum: 07 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 5 juni. De Nederlandse kof MARIA JACOBA, kapt. Moesker, is te Port Eynon Sands op strand gesleept met vijf voet water in het ruim. Het was met stenen beladen en van Bridgewater naar Liverpool bestemd.


Datum: 08 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Volgens ontvangen schrijven van kapt. K. Hoekstra, voerende het Nederlandse schip PRESIDENT TRAKRANEN, van Batavia, d.d. St. Helena 17 mei, werd het schip de 10 april op 30˚ ZB 42˚ OL door een hevige bui overvallen, gevolgd door een orkaan waarin een groot gedeelte der rondhouten, als voormarssteng, grote en voorbramstengen met ra’s, tuig en zeilen verloren gingen, de boegspriet gekraakt werd en meerdere schade aan tuig en zeilen bekwam. Een en ander werd zo goed mogelijk voorzien en hersteld om de reis te kunnen vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 juni. Volgens brief Port Elizabeth dd. 7 mei, had de 1e dier maand een nadere inspectie plaats gevonden aan boord van het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. Visser, en hadden experts bevolen ter verder onderzoek de nog aan boord zijnde lading te lossen met uitzondering van zoveel als nodig was om het schip voldoende diepgang te doen behouden. Op 1 en 5 mei waren nog 3.090 balen koffie tot Sh.51/6 per lbs. in entrepot verkocht. Nog waren op 5 mei verkocht 27 kranjangs suiker tot Sh.18/- per 100 pond en 37 dito tot Sh.21/- per 100 pond, mede in entrepot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op 7 juni in het lokaal Frascati te Amsterdam:
- Het barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, voor NLG 20.000 opgehouden.
- 1/40 aandeel barkschip OCEAAN, voor NLG 400 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port-Elisabeth, 7 mei. De geloste lading uit het bovenschip van de TROMP, kapt. Mann, ziet er zeer goed uit, doch is het onderruim is de lading zwaar beschadigd. Een publieke veiling van ongeveer 1.000 balen koffie, 200 krajangs suiker en een partij huiden zal tegen morgen plaats vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt en P.H. Craandijk, makelaars, zullen als lasthebbende van hun principalen, op maandag 21 juni 1880, de namiddag te drie uur, te Amsterdam in het lokaal Frascati, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in veiling brengen, bij opbod en afslag het buitengewoon wel bezeild, uitmuntend onderhouden, kopervast en gekoperd Nederlands clipperfregat MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, geclasseerd bij Engelse Lloyd A1 in zwart en bij de Nederlandsche Vereeniging A2. Volgens meetbrief lang 59.18 meter, wijd 12.20 meter, hol 7.81 meter, alzo gemeten op 3.413,11 kubieke meter of 1.204,82 tonnen netto, en zulks met al deszelfs toebehoren, als breder bij biljetten omschreven.
Genoemd schip is in het jaar 1876 boven de berghouten geheel nieuw beplankt, voorzien van nieuw dek, nieuwe lijfhouten, knie- en rustbouten; in 1878 geheel vernageld, gedeelte der berghouten en alle koperen stuikbouten vernieuwd en van nieuwe metalen huid voorzien, en ligt thans dagelijks ter bezichtiging in het Oosterdok alhier.
Voorts wordt nog afzonderlijk verkocht een chronometer no. 306 van C. Schmidt, en een aandeel no. 868 groot NLG.1.000 in de Nederlandsch-Indisch Droogdok-Maatschappij gevestigd te Amsterdam.
Nadere informatiën verschaffen bovengenoemde makelaars en de cargadoors Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam , de heren F.H. van Leeuwen & Co, en de cargadoors Ch. Cornelder & Zonen en Wambersie & Zoon te Rotterdam, zomede de gezagvoerder aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 juni. Heden is alhier binnengekomen het schip ANTELOPE, kapt. Hut, van Lovisa. Het is de 1e juni bij Kullen in aanzeiling geweest met het schoenerschip ELISE, kapt. Kurth, en heeft daarbij de grote mast verloren. De ELISE is door een sleepboot te Elseneur binnengebracht.


Datum: 09 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Volgens nader bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht, is het Nederlandse schip ELIZABETH, kapt. Lap q.q., de 19e l.l. lek te Mauritius binnen gelopen en was bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 juni. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip SURSUM CORDA, voor rekening van de heer A.J. Zijlmans te Waspik.
Terstond werd daarop de kiel gelegd voor een sleepschip, genaamd DE JONGE JACOBUS, voor rekening der heren Hoytema & Co te Culemborg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 8 juni. De Noordduitse schoener ANNA, kapt. Kramer, uit Papenburg, met spoorijzer van Antwerpen naar St. Petersburg, is alhier lek binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 juni. Men is heden begonnen Zr.Ms. schroefstoomschip TROMP af te tuigen, ten einde de machine van nieuwe stalen krukassen te voorzien. Bij de dikwijls genomen stoomproeven liepen de werktuigen telkens warm.


Datum: 10 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 juni. Heden is op het etablissement der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord de kiel gelegd van een schroefsleepboot voor rekening van de heer P .Bos te Dordrecht; dit vaartuig zal worden voorzien van een compoundmachine van 30 paardenkracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt uit Terschelling: Gisterochtend is aan de vissers, die in maart 1878 de Duitse schoener NORMA, onder vliegende orkaan, hebben slaags gelegd en gedurende geruime tijd bij een vliegende vooreb door het overstag werken hebben behouden, en met de grootste verachting van alle gevaar hulp boden, terwijl de schoener hoogst gevaarlijk lag en twee noodvlaggen liet waaien, het vonnis betekend van het gerechtshof te Leeuwarden, dat zij geen recht hebben op enig hulp loon, aangezien het schip niet door hen op een veilige rede of in een haven was gebracht; maar wel door een later aangekomen sleepboot. De redders van schip en lading werden veroordeeld in de kosten van het proces niettegenstaande de notariële akte, waarbij de kapitein verklaarde, dat de kosten van rechtspraak, zouden worden gedragen door de rederij.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 5 juni. Eergisteren werden alhier per EMIRNE (opm: een Frans stoomschip) aangebracht de bemanning van het verongelukte schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Hoffman, bestaande, buiten de kapitein, uit de stuurlieden Pauls en Mulder, de bootsman Dasbeck, de kok Hulsen, en de matrozen Rijn van Duivenbode, Driest, Vermeer, Westergaard, Dahl, Yordahl, Nielsen, Bokman, Strom, Kluen, Honing, Vink en Regeer. Het scheepsvolk is voor ’s Lands rekening voorlopig in het Zeemanshuis opgenomen.


Datum: 11 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 3 juni. De Nederlandse schoener WELTEVREDEN, kapt. Meijer, van Brindisi naar Falmouth, is hier gisteren met gebrek aan proviand en om enige schade te herstellen binnengelopen. Dewijl een man der equipage op de reis overleden was, werd het schip vijf dagen quarantaine opgelegd. De gezagvoerder heeft geen rapport gemaakt omtrent schade, aan schip en lading geleden. Zodra de nodige proviand aan boord genomen en een ander matroos aangemonsterd is, zal het schip de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 22 mei. (per telegram van Durban dato 9 juni). Het Nederlandse fregatschip ERASMUS, kapt. Van Baalen, van Samarang naar Nederland, hier lek binnen, heeft de lading gelost en wordt in het dok gezet om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 10 juni. Op de werf der heren Gebr. B. Pot, te Elshout a/d Kinderdijk, is heden de kiel gelegd voor een loggerschip, genaamd DE WAAL, bestemd voor de haringvisserij. Genoemd schip zal varen onder rederij van de heren Hoogerwerff & Co. te Vlaardingen en voorzien worden van een stoomspil voor het inhalen der netten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 mei. De markt is wel zo vast dat het aantal disponibele schepen aanmerkelijk verminderd is. Er hadden echter geen afsluitingen van Nederlandse schepen plaatsgevonden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: AMPHITRITE, NIEUWE WATERWEG I en ELECTRA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Veendam op dinsdag 8 juni: Het Nederlandse schoenerbrikschip IDA EN JOHANNA, groot 150 ton nieuwe meting, gebouwd in 1871: NLG 5.300. Koper J.M. Bosker te Zuidbroek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Porto, 8 juni. Het alhier met schade binnengebrachte Nederlandse schip WARFHUIZEN, kapt. De Weerd, van Cadix met wijn naar Reval, was in de nacht van 17 op 18 mei in aanvaring met een onbekend schip en verloor daarbij enige zeilen en rondhouten. Het is hier binnengebracht door het Engelse stoomschip MINNIE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 juni. Kapt. De Boer, gezagvoerder van de sleepboot NOORDZEE, heeft heden morgen, naar zee gaande, ter hoogte van de Prinsenton zien drijven een grote mast, omstreeks vier meter boven water uitstekende.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaija, 9 juni. Heden arriveerde alhier de Nederland-Indische driemast-schoener VELOX, gezagvoerder Bentjen, van Bandjermassing.


Datum: 12 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 9 juni. Het Nederlandse schip JACOBA, kapt. Moesker, van Bridgewater herwaarts, in zinkende staat te Port Eyron op strand gezet, is af- en te Swansea binnengesleept. (opm: vergelijk NRC 070680)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 mei. De Nederlandse schepen UNIE, kapt. Franken, en WINSCHOTEN II, kapt. Timmer, zijn alhier bevracht naar het Kanaal voor order.
De UNIE, kapt. K.D. Franken

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 4 mei. Na het lossen van de gehele lading uit het tussendek en een gedeelte uit het onderruim van de ERASMUS, maakte het schip geen water meer, en werd na onderzoek aanbevolen het nog een voet te lichten, waarna het koper op sommige plaatsen werd afgenomen en bevonden dat de naden los waren. Daarop werd aanbevolen dat het schip gelost zouden worden, tot zover zulks veilig kon geschieden, en zou er dan uitgemaakt worden of het schip dokken en geheel nieuw koperen of alleen het koper boven water afnemen en rondom verbreeuwen voldoende zou zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elisabeth, 14 mei. Een laatste onderzoek, waaromtrent nog geen rapport is uitgebracht, heeft aan boord van het hier lek binnengelopen schip JOHANNES, kapt. Visser, plaats gevonden en men gelooft dat het niet gerepareerd kan worden. Ongeveer 100 suiker- kranjangs, die geheel leeg bevonden zijn, heeft men overboord geworpen, en er zal met nog ongeveer 200 hetzelfde gebeuren. De 100 zakken koffie werden verkocht à Sh.40/6 zonder belasting. 111 kranjangs suiker à Sh.17/6 met belasting, alles per 100 pond, en 100 huiden zijn tegen Sh.4/6 het stuk verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elisabeth, 14 mei. Aan boord van het schip TROMP, kapt. Mann, heeft een laatste onderzoek plaats gevonden, waarover nog geen rapport is uitgebracht. De gehele lading wordt gelost en het schip geballast, doch men gelooft dat het niet gerepareerd zal kunnen worden. De 8e en 12e mei werden 635 zakken koffie, tegen Sh.33/6 per 100 pond vrij van belasting, 271 kranjangs suiker tegen Sh.23/6 per 100 pond met belasting, 156 huiden tegen Sh.4/6 en 52 huiden tegen Sh.2/6 per stuk verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kapt. Th. H. Bartlett van het Engelse barkschip MARY W. PIPES, beladen met een gemengde lading, bestemd naar Philadelphia, en thans liggende te Hellevoetsluis, vraagt bodemerij op schip en lading, tot een bedrag van ca. NLG.3.000. Offerten worden ingewacht tot en met maandag 14 juni bij Wambersie & Zoon, Rotterdam, J.M. Mes, Hellevoetsluis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Met de werkzaamheden aan de stoomkanonneerboten UDUR en BULGIA, in het laatst van 1879 te water gelaten, is men thans aan ’s Rijkswerf alhier zo ver gevorderd, dat deze vaartuigen waarschijnlijk in het begin van 1881 voor de dienst gereed zullen komen. Wat vorm en afmetingen betreft, komen zij nagenoeg overeen met die, vroeger aan ’s Rijkswerf gebouwd en voor rekening der marine bij particulieren aangemaakt. Zij zullen ook met één stuk zwaar geschut bewapend worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juni. Het Nederlands-Indische schip ALSIA (opm: dit moet zijn ASIA), het gewezen Italiaanse schip BRENNERO, is heden onder kapt. Said Alie bin Sech Aboebakar, van hier naar Soerabaija vertrokken.


Datum: 13 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 12 juni. Gisteren namiddag is van de werf Frederiksoord van de bouwmeester G.H. Uitdenbogaardt alhier met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde loggerschip JOHANNA CHRISTINA, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij, voor rekening van de firma Spuijbroek en Uitdenbogaardt, gevoerd zullende worden door Jan Van der Sijs. Onmiddellijk daarna werd de kiel opgehaald voor een insgelijks nieuw te bouwen loggerschip voor rekening dezelfde rederij, genaamd zullende worden JAN WILLEM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni Volgens particulier bericht is het barkschip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. Van Duin, de 12e juni te Shields aangekomen. Alles is wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Volgens particulier telegram uit Port Elizabeth, werd scheepsgelegenheid gezocht om het restant lading van het aldaar afgekeurde Nederlandse schip JOHANNES, van Banjoewangie en bestaande uit 9.000 balen koffie, 1.800 huiden, 100 kranjangs suiker en bijna al de tabak, kapok, cassia en tin, naar de destinatieplaats te brengen. Kapt. Visser zou achter blijven om de verscheping te surveilleren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Volgens particulier telegram dd. Port Elisabeth de 11e dezer, is het Nederlandse schip TROMP aldaar afgekeurd. Van de lading blijft ter verscheping over 1.800 kranjangs suiker, 1.800 balen koffie en een partij huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 12 juni. De alhier lek binnengelopen Duitse schoener ANNA, wordt heden naar Harlingen opgesleept. Beoosten deze plaats zit een schip op strand; bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het schip NOACH II, kapt. Poortman, 10 dezer te Batavia aangekomen na 84 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lemvig, 7 juni. De kof ANTINA, kapt. Schoon, van Bremen naar Gothenburg, is lek geworden en op strand gezet. Men vreest dat het schip met de lading verloren zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Engelse barkschip KIRKLAND, 457 ton register, gebouwd in 1859, geclasseerd A1 tot einde 1881, en het Engelse barkschip MANGERTON, 330 ton register, gebouwd in 1859, geclasseerd A1 tot einde 1884.
Voor nadere informatiën vervoege men zich bij de cargadoors, P.A. van Es & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In de haven van Westzaan is gisterenmorgen de bark ANNA MARIA WILHELMINE, kapt. De Jonge, binnengekomen, van Riga met een lading hout. Dit is het eerste schip, dat van de grotere diepte der nieuwe lig- en losplaats gebruik maakt.


Datum: 15 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 juni. Met goed gevolg werd heden van de scheepstimmerwerf der heren Gebr. Jonker te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip genaamd JOHANNES CORNELIA, voor rekening van de heer J. Jegens te Veghel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 juni. Tot nu toe zijn alle pogingen om vaten te bergen uit het Duitse schip ADELHEID, onlangs alhier gestrand, vruchteloos geweest.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Soerabaija, 7 juni. Gisteren morgen tegen half negen werd het ijzeren dok van de stapeling, waarop het gebouwd is, te water gebracht, hetwelk in de beste orde geschiedde en met het meeste succes bekroond werd. De gehele manoeuvre was in een kwartier afgelopen. Zoals men weet, was het dok gebouwd in een put op een houten stapeling, waarvan de bovenvlakte 0,32 meter onder hoog water lag. Om het dok te vlotten tot het van de stapeling lichtte, moest het water opgepompt worden tot 1,15 meter boven hoog water. De put, waarin het dok stond, was daartoe omringd door zware dijken, die zo ver verlengd waren, dat er vóór de stapeling een voorbassin gevormd werd, dat eveneens tot op gemelde hoogte volgepompt moest worden en waarin het dok verhaald is. Het gehele bassin had een oppervlakte van ongeveer 10.000 m2. Nadat de duikers eerst ca. 17 m3 water hadden ingelaten, werd met vier centrifugaalpompen pl.m. 3.000 m3 water ingepompt. Vrijdag morgen was met dat inpompen begonnen en het was zondag-morgen afgelopen. Gedurende de beide nachten werd langzaamaan doorgewerkt, ten einde op het juiste tijdstip gereed te zijn. Het dok, waarvan de eerste lading ijzer op 10 juni 1879 ter rede arriveerde, en waarvan de eerste plaat vier dagen daarna gelegd werd, is binnen het jaar gereed gekomen. Het bewijs is hierdoor geleverd, dat het Marine-Etablissement alhier ten volle kan concurreren, zowel met particuliere industrie, als met soortgelijke inrichtingen in Europa, èn wat tijd, èn wat kosten betreft.


Datum: 16 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 14 juni. Het Nederlandse schip CORNELIA JOHANNA, kapt. Eefting, met zware schade te Colon binnengelopen, zou volgens particulier bericht sedert afgekeurd en verkocht zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 juni. Door visserlieden is alhier binnengebracht de Deense schoener AGENT LAGONIE, kapt. Mogenson, van Maassluis naar Koningsbergen bestemd. Gepasseerde nacht stootte het schip zeer zwaar in de Zuidergronden, werd lek en liep vol water. De equipage was reeds in de boot gestapt om het schip te verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 juni. Het Nederlandse schip GOOREGT, kapt. Drent, van Amsterdam naar Riga, alhier met schade binnen, heeft de reparatie geeindigd, de geloste lading weer ingenomen en zal heden de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag over het boekjaar 1879, uitgebracht in de algemene vergadering van deelhebbers van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Koninklijke Nederlandsche Postvaart, op 14 juni 1880, ontlenen wij het volgende:
In de eerste plaats wordt herinnerd aan het contract waarbij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zich verbond voor haar rekening een schip te doen bouwen, dat in huur aan de Maatschappij zou worden afgestaan, terwijl tevens een amortisatiefonds werd opgericht, waardoor de Zeeland mettertijd eigenares van het schip zal worden. In dat contract, zegt het verslag, werd bepaald, dat twee van de oude schepen zouden worden verkocht en dat het provenu in het amortisatiefonds voor het nieuwe schip zou worden gestort. Het overblijvende schip van de oude vloot zal van nieuwe ketels en oppervlak-condensors worden voorzien. Wij stellen ons voor, daaraan een goed reserveschip te zullen hebben, zodat het materieel alsdan in een zeer gunstige toestand zal zijn gekomen.
In december hadden wij het ongeluk een onzer schepen, en wel de STAD VLISSINGEN, te verliezen; misleid door plotseling toegenomen mist, strandde het schip bij de Nieuwe Sluis. Hoewel een nieuw schip in aanbouw was, en een van de oude grote schepen later moest verkocht worden, was het voor het ogenblik een groot verlies voor de Maatschappij, daar men hierdoor het reserveschip miste en juist gedurende de winter, door een of andere oorzaak, allicht een van de schepen voor korter of langer tijd aan de dienst moet onttrokken worden.
Aangenaam is het ons weer te kunnen wijzen op toename van het vervoer, zowel van passagiers als goederen. Over onze lijn werden vervoerd: Van Vlissingen naar Queenborough naar Vlissingen 25.206, tezamen 51.609 reizigers, dus meer dan in 1878: 16.490. De personenvrachten voor de Nederlandse stations werden iets verhoogd, en langzamerhand wordt de naam van de lijn zo goed gevestigd bij het publiek, dat men over enige tijd zal kunnen overgaan tot verhoging voor de andere stations. Het goederenvervoer is toenemende, en steeds blijft de hoop gevestigd op vooruitgang in de handel, ten einde betere vrachten te kunnen bedingen.
Geldelijk beheer. Wij maakten in het vorige jaarverslag melding, dat door wijlen Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden in de betaling van rente en aflossing, verschuldigd op de 41/2 pct. lening, over 1878 was voorzien en daarvoor een bedrag van NLG 200.000 werd verstrekt. Over het afgelopen jaar is door zijn erven op rekening van de rente en aflossing verschuldigd in 1879, tezamen NLG 196.185 wederom een bedrag van NLG 170.000 in de kas van de Maatschappij gestort en blijkt zij bij het afsluiten van de balans, dat door H.D. slechts NLG 153.939,13 was bij te dragen. Het aldus te veel betaalde komt ter goede rekening van het voor het jaar 1880 eventueel benodigde. In de aanvang van het thans lopende jaar werden 157 aandelen van de 2e serie, ieder groot NLG 1.000, door de Maatschappij verkregen door inwisseling van uitgelote obligaties van de 41/2 pct. lening, aan de secretaris-penningmeester van wijlen Prins Hendrik afgedragen, als gedeeltelijke restitutie van de hierboven bedoelde verstrekte sommen, waarvoor Zijne Erven voorwaardelijk staan gecrediteerd.
In 1879 is ter aflossing uitgeloot: NLG 57.000 aan obligaties van de 41/2 pct. lening 1876. NLG 24.000 (waarvan NLG 6.000 in portefeuille) aan obligaties van de 5 pct. lening 1875. Van de 41/2 pct. lening blijft derhalve NLG 3.036.000 (nom.) en van de 5 pct.lening, in aanmerking genomen de zich in portefeuille bevindende obligaties, nog NLG 653.200 (nom.) in omloop.
Door afschrijving van het stoomschip STAD VLISSINGEN is het bedrag ,,kosten van eerste aanleg van stoomschepen, enz." op 31 december 1878 bedragende NLG 2.584.526, 961/2 verminderd met NLG 402.883, 101/2, en verhoogd met de kosten van inrichting van de wasserij, enz. NLG 2.809,851/2, zodat de balanswaarde van het materieel op 31 december bedraagt NLG 2.184.553,711/2.
In het afgelopen jaar overtroffen voor het eerst de ontvangsten de uitgaven, en wel met NLG 159.113,16, terwijl 1878, reeds zeer gunstig in vergelijking met voorgaande jaren, nog een verlies van NLG 78.193,28 aanwees. Hebben wij met recht grond ons in dit resultaat te verheugen, groter vooruitgang is echter nodig, wil het winstcijfer ten volle aan alle lasten die de Maatschappij drukken het hoofd kunnen bieden en een overschot geven, dat in overeenstemming met het bepaalde in de statuten, tot delging van de geleden verliezen kan worden aangewend. Niettegenstaande het hierboven genoemde overschot op de exploitatierekening, toont de winst- en verliesrekening dit jaar dan ook weer een nadelig slot aan van NLG 82.279,13 en is daarmede het bedrag van de sedert 1 januari 1876 geleden verliezen tot NLG 1.806.272,32 en, met inbegrip van het verlies over 1875, in totaal NLG 1.939.505,361/2.
De bruto opbrengsten, welke reeds in 1878 een vermeerdering van 88 pct. aantoonden, vergeleken bij die van 1877, zijn in 1879, in vergelijking met die over 1878, wederom vermeerderd met 28 pct. en hebben de som van NLG 877.043,711/2 bereikt, en wel wegens: Het vervoer van reizigers en bagage NLG 469.318,17; van koopmansgoederen NLG 240.571,10; van brievenmalen NLG 151.000; pacht van de buffetten op de stoomschepen NLG 10.049,40; diversen NLG 6.105,041/2.
Zowel voor de reizigers als voor de koopmansgoederen is de gemiddelde opbrengst achteruitgegaan, en wel voor de eerste van NLG 9,30 tot NLG 9,09, voor de tweede van NLG 8,97 tot NLG 8,091/2. Voor de reizigers spruit dit hoofdzakelijk daaruit voort, dat het meerder aantal gedurende het jaar 1879 vervoerd, (16.940) voor de helft bestond uit 2e klasse reizigers, terwijl in 1878 van de 34.669 reizigers slechts 10.362 tot de 2e klasse behoorden. De verhoging van het aandeel van de Maatschappij in de vrachtprijzen van en naar Nederlandse stations kon hiertegen niet opwegen. De vermindering van de gemiddelde vracht per ton vervoerde koopmansgoederen, is het gevolg van de vele concurrentie, waardoor tot reeds lagere vrachten moest worden gecontracteerd.
De bruto opbrengsten bedroegen per reis: In 1877 NLG 1.165,301/2, in 1878 NLG 1.968,17, in 1879 NLG 2.409,46. In de opbrengsten over 1878 is NLG 96.958,311/2, en over 1879 is NLG 151.000 inbegrepen, wegens het vervoer van brievenmalen.
De exploitatiekosten over 1879 beliepen NLG 717.930,551/2 over 364 reizen, of gemiddeld per reis NLG 1.972,331/2, tegen NLG 763.116,171/2 over 348 reizen, of gemiddeld NLG 2.192,86 per reis in 1878 en NLG 909.224,481/2 over 312 reizen, of gemiddeld NLG 2.914,18 per reis in 1877. In 1879 werden alzo afgelegd 16 reizen meer dan in 1878 en 52 reizen meer dan in 1877.
Dit groter aantal afgelegde reizen eist noodwendig de daaraan verbonden onkosten en gaat ook de uitbreiding van het vervoer met verhoging van uitgaven gepaard; dat evenwel toch het totaal bedrag exploitatiekosten in 1879 weer vermindering onderging, is hoofdzakelijk daaraan toe te schrijven, dat na de grote sommen, die in voorgaande jaren aan reparaties van de stoomschepen zijn besteed, in 1879 alleen de uitgaven voor dagelijks onderhoud werden gevorderd. Voorts door vermindering van de haven- en bakengelden, onkosten van de douanedienst te Queenborough, enz.
Zodra echter de nieuwe schepen, die kostbaar van aanleg zijn, enigszins omvangrijk onderhoud behoeven, zal dit naar verhouding kostbaar wezen en de exploitatiekosten doen stijgen.
De debetposten van de winst- en verliesrekening zijn:
1˚. De rente, verschuldigd op de obligatieleningen ad NLG 172.531,25, na aftrek van genoten intrest van uitgezette gelden NLG 9.629,83. NLG 162.901,42
2˚. 5 pct. van af te lossen uitgelote obligaties van de lening 1875,
op de balans voorkomende à 95 pct. NLG 900,00
3˚. Verlies bij verkoop van enig oud meubilair. NLG 45,00
4˚. Het verlies na gehele afschrijving van het op 14 december 1879
bij Nieuwesluis gestrande stoomschip STAD VLISSINGEN, waarvan
de verrekening met de assuradeuren in 1880 heeft plaats gehad. NLG 80.145,87
5˚. Voor de vernieuwing van ketels en machine van het stoomschip
STAD MIDDELBURG de helft van de aannemingssom, terwijl de
tweede helft voor ongeveer 3/5 wordt bestreden uit het vernieuwings-
fonds, dat ingevolge de bepalingen van het contract met de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in 1880 wordt
gecreëerd, en het resterende, vermeerderd met de bijkomende kosten
op winst- en verliesrekening van het volgende jaar zal worden
opgevoerd: NLG 47.400,00
-----------------------
NLG 241.392,29
hierbij komt ten goede het voordelig saldo op de exploitatierekening: NLG 159.118,16
-----------------------
zodat het jaar 1879 een nadelig slot aanwijst van NLG 82.279,13
=============
hetwelk, ingevolge de bestaande overeenkomst, weer ten laste van de erven van wijlen Prins Hendrik voorwaardelijk is overgeschreven.
De vergadering keurde de balans goed en benoemde met eenparige stemmen de Heer mr. J.P.R. Tak van Poortvliet tot commissaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Kapitein Brouwer, gezagvoerder van het kofschip ALIDA, rapporteert het volgende:
Op de 24e mei jl. bevond de ALIDA, komende van Amsterdam en bestemd naar St. Petersburg, tussen Hamholen (opm: wellicht Hanstholm) en Schagen (opm: Skagen), na op een onbekend voorwerp gestoten te hebben in de Noordzee. Wij waren op de 25ste genoodzaakt, onze nood vlag op te zetten, ten einde van een der ons gepasseerde schepen assistentie te verkrijgen om ons leven te redden, aangezien wij allen afgemat van het pompen waren en geen haven meer bij tijds konden bereiken. Voorts passeerden ons twee brikken en twee schooners zonder enige assistentie aan te bieden, eindelijk echter kwam een Zweedse bark op ons af, die alle pogingen in het werk stelde om ons aan boord te nemen hetgeen dan ook na vele inspanning gelukte. Dit schip was de TIENT, kapt. Peterson, te huis behorende te Gothenburg, komende van Söderhamn en bestemd naar Antwerpen. De opname die ik daar aan boord met mijn equipage benevens mijn twee dochters ondervonden heb, was van dien aard dat ik mij verplicht gevoel, hartelijke dank te betuigen aan kapitein Peterson, voor de grote menslievendheid, welke hij ons bewezen heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse kopervaste schoenerschip WILLEM DE ZWIJGER, groot volgens meetbrief 130 ton nieuwe meting. Liggende aan de werf van Gebr. Van de Wetering te Delfshaven, en aldaar te bevragen.


Datum: 17 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. De firma Christie, Nolet & De Kuyper te Defshaven, die voor de havenwerken te Batavia en de Marinehaven te Soerabaija reeds een aantal stoombaggervaartuigen leverde, had wederom een dergelijk vaartuig , namelijk de stoombaggermolen MERAK No. 3, aan het oordeel der Rijkscommissie te onderwerpen. De door haar ingestelde officiële proefnemingen hebben voor de firma tot de uitstekendste uitslag geleid. Bij de proefbaggering werd bij een maximum diepte van 30 voet een massa specie van niet minder dan 972.000 kilo per uur, van de bodem der rivier opgewerkt. Als stoomschip met hulpzeilvermogen geheel voor de reis naar Indië opgetuigd, deed het gevaarte, dat niettegenstaande grote afmetingen en platte bakvormige bodem flink te water ligt, heden met de Rijkscommissie en enkele genodigden aan boord, een officiële proefvaart, die eveneens tot verrassende goede uitkomst voerde, daar het vaartuig onder volle stoom ongeveer 7½ mijl in’t uur aflegde, terwijl het bestek van aanneming slechts 6½ mijl vorderde. Alle hoofd- en onderdelen, de inventaris inbegrepen, werden in volkomen orde bevonden, weshalve het schip door de Commissie, binnen de termen van het contract van aanneming, voor het Rijk werd aanvaard. De proefvaart duurde van hedenochtend te 9½ tot de namiddag te 4 uur, in welke tijd de reis naar Hoek van Holland heen en terug en dus met en tegen stroom werd afgelegd. De stoombaggermolen luisterde vlug en handig naar ’t roer, en na verloop van weinige ogenblikken was men er op thuis alsof men zich op een gewone passagiersboot bevond. De inrichtingen voor de opvarenden zijn zeer ruim, en goed van licht en lucht voorzien. Kajuiten en slaapplaatsen zien er flink uit; er is zelfs een badkamer-, op een moddermolen wis een vereiste, maar die menigeen toch niet verwachten zou daar aan te treffen.
De afmetingen van het vaartuig zijn de volgende:
meter Engelse maat
lengte over de lastlijn 48.76 =160
grootste breedte 9.14 = 30
diepte 3.20 = 10.6
gemiddelde diepgang 1.90 = 6.3
lengte van de emmerbak 23.16 = 76.0
wijdte 20.32 = 6.8
De baggermolen is ingericht om met een stel emmers te baggeren tot een diepte onder de waterspiegel van 9.14 meter(30 Engelse voeten) iedere emmer minstens 0.343 kubieke meter (12 kubieke Engelse voet) inhoud, en de machinerie zo geregeld dat van 10 tot 20 emmers per minuut kunnen gestort worden. Door middel van een omdraaiende deur kan de gebaggerde specie aan iedere kant van de baggermolen gestort worden. De baggermolen wordt in beweging gebracht door middel van een schroef. Het schip is voorzien van een stoomwerktuig (compound systeem) met één cylinder voor hoge en één cylinder van lage drukking, en oppervlak condensatie. Het stoomwerktuig wordt gebruikt om de schroef in beweging te brengen, alsmede al de baggertoestellen, tot het lichten en strijken der emmerladders, het uitpompen van lekwater, het bewegen der spillen, voor vóór-, achter en zijdelingse beweging gedurende het baggeren, en het lichten der ankers.
De emmerladder is van plaat- en hoekijzer met sterk kruisverband vervaardigd om een zijdelingse druk van zware stroom, golfslag en deining tegenstand te kunnen bieden. De rollen waarop de emmers lopen zijn voorzien van dikke ijzeren spillen, stevig bevestigd in sterk gegoten ijzeren stoelen. De afmetingen is 24.38 meter( 80 Engelse voeten) tussen de centers. De constructie en betimmering is de sterkste volgens de voorschriften van Lloyds (100A), het dek en vast beschietwerk van djattie- of teakhout, het nooddek en de bodem voor de emmerwell dichtgemaakt met dennenhout voor de zeereis.
Een stel stoomwerktuigen met oppervlak condensor, is ook ingericht om met injectie te kunnen werken, met luchtpomp en warmwaterbak en dompelaar-circulatiepomp om het verkoelingswater door de condensorpijpen te persen. De hoge drukcilinder 0,609 M.(24 Engelse duim) diameter; de lagedruk cilinder 1.057 m.(41 5/8 Engelse duim) diameter; slag van beiden 0.685m. (27 Engelse duim) diameter.
Condensorpijpen en condensorplaten van geel koper, de pijpen verpakt volgens een goedgekeurd systeem. De stoomhulpvoedingmachine is geplaatst in de machinekamer en geschikt om de ketel te vullen en tevens als lenspomp te dienen, kan ook water op dek brengen en tot brandspuit worden ingericht; kan ook met de hand worden bewogen. De hulpmachine tot het bewegen der lieren enz. wanneer de machines gestopt zijn, heeft cilinders van 8”. De gebruikelijke telegraaf is gesteld van het vooreind van de emmerbak naar de machinekamer (voor de reis op de brug geplaatst).
De twee ketels hebben een drukking van 60 pond per vierkante Engelse duim. De boven-tuimelaar is van geslagen ijzer, aan de as goed vast gespied en met oppervlak van stalen platen. De onder- tuimelaar is zeskant van gegoten ijzer en met stalen hoekstaven voorzien. De baggermolen heeft 35 werkende emmers. De ruggen der emmers en de schalmen zijn van gegoten staal vervaardigd. Van lieren zijn er twee stel, één voor en één achter. De kaapstanders zijn vier in getal. De stortbak is van plaat- en hoekijzer stevig bevestigd. De inventaris is geheel compleet met sloepen, ankers, kettingen, kompassen, instrumenten, kaarten, gereedschappen, enz., alles geheel zeilklaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elizabeth, 21 mei. Aan boord van het hier lek binnengelopen schip JOHANNES zijn 240 geheel leeg bevonden kanassers overboord geworpen. De 19e werden 505 balen koffie verkocht, welke Sh.49/6 in entrepot opbrachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elizabeth, 21 mei. Van het hier lek binnengelopen schip TROMP, kapt. Mann, werden 233 geheel leeg bevonden kanassers over boord geworpen en 287 kanassers zwaar beschadigd en 30 zakken suiker in publieke veiling verkocht. De lading van de JOHANNES en TROMP werden verscheept per stoomschepen GERMAN en DUBLIN CASTLE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 11 mei. Het Nederlandse schoenerbrikschip FOKKE, groot 205 ton nieuw meting, gebouwd in 1873, is voor NLG 31.000 verkocht. (opm: zie ook JB 260580, gekocht door de firma P. Landberg & Zoon, e.a. te Batavia en herdoopt in GEORGE).


Datum: 18 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 19 mei. Het Nederlandse schip ERASMUS, heeft ongeveer twee derde der lading gelost en daar de breeuwing in de stevensponningen zeer slecht is, moet er meer lading gelost worden. Het is vooralsnog onmogelijk te bepalen of het schip in het dok zal moeten of niet. Een partij van 750 balen koffie, meer of min beschadigd door zeewater, is publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het gekoperde Engelse barkschip ASSHUR, kapt. C. Pallot. Groot volgens meetbrief 461 register ton netto, ligt te Rotterdam in de Vluchthaven.
Nadere informatie geven Wambersie & Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 12 juni. Voor zeilschepen bewilligde men naar Oost-Noorwegen 18 mark per 2.500 kg. rogge, naar Stettin 10 à 11 mark, Colberg 10 mark, Stolpemünde 9 mark per 2.260 kg. rogge, naar Arendal Sh.20/- per ton hennep, naar Stettin 8 mark per 80 cub.ft. delen. Per stoomschip naar Antwerpen en Rotterdam Sh.2/3 per 500 Eng.pond tarwe.


Datum: 19 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Volgens particulier bericht van Amoy dd. 15 mei, zou het Nederlandse schip N.N., kapt. Van Duijvenbode, binnen weinige dagen van daar naar Semarang vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Dordrecht op dinsdag 16 juni: het Nederlandse schoenerschip MATHILDA, groot 165 ton oude meting, gebouwd in 1829, NLG 2.500. Opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 juni. Heden ochtend is voor deze haven gesleept de Nederlandse schoener BELLE, van Wildervank, kapt. Eefting, van Christiania met planken naar Harlingen. Het heeft in de buitengronden gestoten en is vol water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Algoa-baai, vóór 15 juni. Het afgekeurde schip JOHANNES, kapt. Visser, van Java naar Amsterdam, zal morgen publiek verkocht worden.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

De 11e juni stootte het zoutschip BAREND CHRISTIAAN met hoog tij op de klip Karang Djeroek. Alle pogingen om los te komen bleken vruchteloos te zijn, tot in de morgen van de 12e aan het ter rede komende en door het Gouvernement ingehuurde stoomschip EGERON om hulp werd geseind. Die hulp werd spoedig verleend, zodat het zoutschip binnen korte tijd los raakte. De op die klip aanwezige bakenton, onder toezicht van de havenmeester te Tegal, lag volgens verklaring van de inspecteur der bebakening volkomen juist op haar plaats, zodat het ongeval niet daaraan te wijten is.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. De executoriale verkoop van het schip MARTAPHONS (opm: moet zijn MARTAPHOUS, zie SH 150580) is tot nader te bepalen dag uitgesteld.
H. s’Jacob


Datum: 20 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Volgens particulier telegram uit Port Elizabeth heeft het afgekeurde Nederlandse schip JOHANNES in veiling GBP 750 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 17 april Het Nederlandse schip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Blanken, 11 april van Java te Sydney aangekomen, heeft op de reis 6 man der equipage verloren aan koortsen; bij de aankomst waren nog vier man ziek

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De firma L. Smit & Zoon, etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters, gevestigd te Kinderdijk (gemeente Nieuw Lekkerland), geven bij deze kennis, dat door hen in hun zaak tot mede-directeur is aangesteld de heer L.D van Ouwerkerk, ingenieur, mede wonende te Kinderdijk, en dat hij tevens in die betrekking als procuratiehouder der firma optreedt.
Kinderdijk, 18 juni 1880, L. Smit & Zoon

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Graanladingen. De heer Plimsoll, wel bekend door zijn pogingen om de veiligheid van schepen te verzekeren, heeft thans weer een maatregel doen nemen, die stellig navolging verdient. Bekend is, hoeveel graanschepen vergaan door het werken van de lading. In Canada heeft men daartegen middelen. In plaats van stukken en beschrijvingen te vragen heeft de heer Plimsoll aan de regering van Canada gevraagd, hem een man te zenden, die deze zaak in de grond kent. Per telegram is door de minister van marine geantwoord, dat de man onmiddellijk zou worden gezonden. Het zou misschien zaak wezen, dat namens onze regering of tot deze stappen bevoegde, belanghebbende lichamen, bij de heer Plimsoll werd onderzocht, wanneer deze graanlader overkomt, opdat iemand zou kunnen worden gezonden, die de proeven bijwoonde. Deze zaak is belangrijk genoeg. In de laatste vijf jaren verdronken in Engeland 6.469 mensen denkelijk alleen ten gevolge van het gebrekkig laden van korenschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, alhier op de Marinewerf gebouwd en waarin de machines geleverd zijn door de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen, directeur J.M. van der Maade, is gisterenmorgen om 9.15 uur uit de haven van IJmuiden gestoomd en kwam te 11.45 uur op de rede van Nieuwediep aan. Dat de fabriek met de constructie van machines met het buitenland gelukkig kan wedijveren, is door deze voorspoedige proefvaart weder overtuigend gebleken.


Datum: 21 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 19 juni De Russische driemastschoener ADEL, kapt. Ericksen, met hout van Zweden naar Gent bestemd, werd heden bij vallend water, door een der sleepboten van de firma C. Van der Bent & Co., te Middelburg, alhier in de haven gesleept, zijnde dit alzo het eerste zeeschip waarmee deze sleepdienst aanvangt. De concessie is aangevraagd ook tot betrekking van de sleepdienst op het Kanaal tot Gent, en is men voornemens vooreerst twee à drie sleepboten te bezigen zowel voor de haven als kanaaldienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 18 juni. De Nederlandse schoener PAULUS MEINTZ, kapt. Leffers, van Britonferry naar St. Petersburg met stenen, werd ongeveer 20 Engelse mijlen ten ZW. van Eddystone, des nachts te 1 uur, aangevaren door een groot driemaststoomschip. Het weer was mistig. De gezagvoerder en equipage zijn in hun eigen boot aan land gekomen. Zij verlieten de ochtend te 7 uur het schip in zinkende staat en troffen onderweg het Russische barkschip MAHINA, van Jacobstad aan, van welke bodem men echter weigerde hen hulp te verlenen. (opm: zie ook PGC 220680)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Bij onderhandse akte, de 12e juni 1880 getekend, is tussen de heren Barend Barends, cargadoor, wonende te Groningen en Hermannus Gerrit Keizer, tot dusverre procuratiehouder van de firma Wijnne en Barends te Delfzijl, wonende te Delfzijl, overeengekomen, om een vennootschap aan te gaan tot het voortzetten van de cargadoors-, rederij- en assurantiezaken en hetgeen verder daaraan verwant is, te Delfzijl door de eerstgenoemde tot heden alleen onder genoemde firma gedreven.
De vennootschap is gevestigd te Delfzijl onder de firma Wijnne & Barends en is geheel afgescheiden van de te Groningen bestaande gelijknamige firma, zodat beide firma's volstrekt niets gemeen met elkaar hebben. Ze wordt gerekend te zijn aangevangen de 1e januari 1880, is aangegaan voor een onbepaalde tijd en zal eindigen zes maanden nadat door een van beide vennoten behoorlijke opzage is gedaan.
Beide vennoten hebben de tekening van de firma, doch niet anders dan tot zaken de vennootschap betreffende en in geen geval tot enige andere handel, speculatie of geldopneming. Tot het opnemen of voorschieten van gelden, of het belenen of bezwaren van de bezittingen, die de vennootschap bezit en mocht komen te bezitten, ten behoeve of ten laste van de vennootschap, of om de vennootschap als borg te verbinden, wordt echter de handtekening van beide vennoten vereist. Geschiedende deze bekendmaking ter voldoening aan artikel 28 Wetboek van K.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een tjalkschip op donderdag de 1e juli 1880, des avonds te 6 uur, zal, in het gemeentehuis te Hoogezand, ten verzoeke van de eerst ingeschreven hypothecaire crediteur, à contant, publiek verkocht worden het overdekt tjalkschip BERENDINA DIJKSTRA, groot 114 binnenlandse tonnen, met al diens opgoed en toebehoren, laatst bevaren door wijlen Teunis Jonkman, in 1871 nieuw gebouwd op de werf van de heer I.A. Hooites te Foxholsterbosch, onder Hoogezand en aldaar thans liggende, ten overstaan van de notaris Mr. C. Hartman Busmann.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Frans consulaat te Batavia. Personen, die zouden willen inschrijven op de bodemerij voor het Franse schip LYNX, wordt kennis gegeven, dat, omdat de gezagvoerder een bankcrediet voor de benodigde som ontvangen heeft, de toewijzing niet zal plaatsvinden.
Batavia, 21 juni. de plaatsvervangend kanselier van het Franse consulaat, J.V. Bastière
(opm: vertaald uit het Frans; volgens JB 230680 vertrok het Franse schip LYNX, kapt. Mahon, de 22e juni van Batavia naar Makassar)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 13 schepelingen van het verongelukte schip GIJSBERTUS HERMANUS zullen, naar wij vernemen, spoedig, wellicht nog per CONRAD, naar Nederland worden opgezonden. Het Gouvernement betaalt voor elk hunner pl.m. NLG 300 aan passagekosten.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Semarang, 18 juni. Rechts van de weg langs de nieuwe kali is door een kreek het alhier gestationeerde wachtschip op het droge gebracht. Aanvankelijk was het plan om het vaartuig, dat lek was en dringend behoefte had aan reparatie, naar Soerabaija of Onrust te laten vertrekken. De commandant van het wachtschip, de luit.t.zee Jhr. Westpalm van Hoorn tot Burgh, kwam echter op het goede denkbeeld die reparatie alhier te doen plaats hebben en hij slaagde er in het schip door een nauwe kreek in een miniatuur-dok te brengen, waar het nu door werklieden van de Waterstaat behoorlijk wordt hersteld, zeker met vrij wat minder kosten dan aan een reparatie volgens de eerst voorgenomen wijze verbonden waren geweest.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop. Op zaterdag 26 juni 1880 zal de ondergetekende ter paatse waar zulks gebruikelijk is, te Grissee verkopen het schip MARTAPHONS, groot 1.173 tonnen, met zeilen, tuig en inventaris. Nadere inlichtingen bij de ondergetekende te verkrijgen. Namens de executant, Enschede
(opm: de uitgestelde verkoping, zie SH 150580 en SH 190680; het resultaat van deze verkoping is niet in de kranten gevonden)


Datum: 22 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rechtszaken. Tegen de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij is dezer dagen voor de arrondissements-rechtbank te ’s-Hage een niet onbelangrijk rechtsgeding aanhangig gemaakt. Zoals men zich herinnert, is in het jaar 1876 een der stoomschepen van genoemde maatschappij, de LUITENANT-GENERAAL KROESEN, nabij de kust van Sumatra vergaan en wel door de schuld van de gezagvoerder Verloop. Deze werd door de Raad van Justitie te Batavia tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens manslag door onvoorzichtigheid, daar volgens de rechter de dood van 129 passagiers alleen aan zijn achteloosheid te wijten was.
Mevrouw P., weduwe van een der gouvernements-passagiers, die bij deze zeeramp het leven verloor, heeft thans ook namens haar minderjarige kinderen de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij voor de Haagse rechtbank tot schadevergoeding gedagvaard.
Haar echtgenoot was tijdens het ongeval in het genot van een jaarlijks traktement van twaalf duizend gulden, en was hij de enige kostwinner van de eiseres en haar kinderen. Op die grond vordert zij van de stoomvaartmaatschappij een som van NLG 120.000 of zoveel minder als de rechtbank billijk zal oordelen. Mevrouw P. heeft de waarneming harer belangen opgedragen aan de advocaat Mr. D.S. van Emden, terwijl voor de stoomvaartmaatschappij zal optreden de advocaat Mr. B.M. Vlielander Hein. Wij hopen nader op dit proces terug te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op maandag de 21e juni:
- Het fregatschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, gemeten op 1.204 ton, gebouwd in 1865, voor NLG 35.700 verkocht. Koper Ed.C.A. Koli (opm: een makelaar, voor zijn opdrachtgever)
- Een aandeel Nederlandsch-Indisch Droogdokmaatschappij Amsterdam, groot NLG 1.000 voor NLG 15 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 19 juni. Omtrent het verongelukken van de PAULUS MEINTZ is van kapt. Leffers uit Plymouth d.d. 19 dezer te 03.02 uur namiddags te Sappemeer het volgende telegram ontvangen:
PAULUS MEINTZ overstoomd, gezonken 6 u 55 min. 20 mijlen Z. van Eddystone; stoomboot onbekend. Ik kan stoomboot niet uitvinden, alle papieren getelegrafeerd, stoomboot uitvinden onbekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 16 juni. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Bristol-kanaal tot Sh.2/9 à Sh.2/10½ per 320 pond haver, naar Arbroath Sh.27/6 per ton vlas, naar Alloa en Grangemouth Sh. 11/- per load vierkante sleepers, naar Tønsberg en Christiania 26 kronen per last hennep, naar Bremen 21 mark per 80 cub.ft. planken en delen, naar Christiania 20 mark per 2.000 kg. lijnzaad.


Datum: 23 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip REGINA MARIS, 3 juni te Hamburg in publieke veiling opgehouden, is later uit de hand voor 21.000 mark aan een buitenlands huis verkocht (opm: naar Noorwegen verkocht).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Veiling te Terschelling. Notaris S. Brons Boldingh zal op donderdag 24 juni 1880, 's morgens te elf uur, te Hoorn op Terschelling publiek verkopen: Het wrak en de geborgen inventaris van het Duitse galjootschip ADELHEID, gevoerd geweest bij kapt. H. Pholenga.
Informatiën bij de heer C. Zunderdorp Jr., scheepsagent te Terschelling.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. MANGKOE ALMANSOER, kapt. H. Ridderikhoff. Dit opnieuw ingerichte Nederlands-Indische stoomschip is wederom in dienst gesteld voor de vaart van Batavia naar Samarang via kustplaatsen, en terug. Eerste vertrekdag van hier op zondag de 4e juli ’s morgens om 8 uur en vervolgens om de tien dagen.
Vracht en passage te bespreken bij de agent te Batavia, L. Otken, Passer Pisang.


Datum: 24 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 juni. Het Nederlandse schip PLUTUS, kapt. Van der Meij, van Windau komende, met de loods aan boord, is op de Zuidwal aan de grond geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 juni. Zr.Ms.stoomschepen ZILVEREN KRUIS en VAN GALEN, van Curaçao, laatst van Falmouth, zijn bij Dungeness geloodst en worden morgen hier verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dieppe, 20 juni. Volgens rapport van kapitein Foirest, voerende het het stoomschip CAMEL, van Cardiff hier aangekomen, had hij de 19de dezer, de namiddag te 2 uur 30 minuten Lezard WNW., 32 mijl afstand bij dik mistig weer opgevist enig wrakhout, waaronder een deur met “kombuis” er op geschilderd, verder een kan inhoudende 10 kan paraffin olie, drie kajuitsladen, een rol zeekaarten, een pompzwengel, 2 lege kisten, een kist inhoudende drie flessen wijn in stro gewikkeld, een leeg vat, waarop stond “genever” en een pak lege zakken. Geen van al deze goederen hadden lang in het water gelegen, daar de zeekaarten van binnen ternauwernood nat waren, boten waren niet te zien. (zie het bericht onder Plymouth 18 juni, in ons nummer van 21 juni, betreffende het Nederlandse schip PAULUS MEINTZ.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Heden vertrokken uit Vlissingen de stoomschepen AREND en VALK, gezagvoerders P. Dijker en K. Visser, ter opvolging hunner bestemming naar Batavia voor de dienst der Indische Civiele Marine aldaar. Beide schepen, van composite bouw met compoundmachines van 360 IPK en complete uitrusting, zijn vervaardigd door de Koninklijke Maatschappij De Schelde aldaar.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 11 juni. Dat de Engelsen in hun ondernemingen zich door niets laten afschrikken, bewijst al weder het onderhavige. De hier algemeen bekende Engelse kapitein Roe belastte zich met het afbrengen van de op het rif van het eiland Dewakan gestrande Engelse bark WATERLILY, onlangs op publieke veiling alhier voor de som van NLG 2.100 aan een Chinees gegund. Na enige dagen aldaar vertoefd te hebben en kans ziende het schip er af te brengen zo er slechts meer handen waren, kwam genoemde kapitein eergisteren hier terug met het doel een 40-tal mensen daarvoor te engageren, die morgen per Engelse bark RIBSTON derwaarts zullen vertrekken om zo veel mogelijk het schip van zijn lading te ontlasten en te lichten. Verder deelde men ons mede, dat de RIBSTON door de eigenaar is ingehuurd om de lading kolen naar Java ter verkoop over te voeren.


Datum: 25 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 juni. De Nederlandse brik PLUTUS, kapt. Van der Meij, gisteren op de Zuidwal aan de grond geraakt, is vlot en naar Harlingen vertrokken om nagezien te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 25 mei. Het alhier gestrande Nederlandse schip EMMA, kapt. Huizing, van Antwerpen herwaarts, is totaal wrak. Het schip met inhebbende lading is heden in veiling verkocht voor 580.000 reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. A.M. Balwé, K.J. Hagenzieker, W. de Lorme van Rossem en J.W.B. Zurmühlen, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen op maandag 5 juli 1880, des namiddags te 3 uur, in het lokaal Frascati alhier, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in veiling brengen het ijzervast, met enkele koperen bouten, masteloze Noorse brikschip NIORD, groot 85 Noorse commercie lasten of 176,69 internationale tonnen en zulks met de daarbij behorende goederen, breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt ter bezichtiging aan de werf Concordia, van de heren Huijgens & Van Gelder, in de Oostenburger Voorstraat alhier.
Nadere informatiën verschaffen bovengenoemde makelaars of de cargadoors Gemmening & Penning.


Datum: 26 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juni. Het Nederlandse barkschip MEDEA, kapt. Schall, is volgens particulier telegrafisch bericht gisteren van St. John (New Brunswick) te Penarth Roads voor order aangekomen; 28 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 juni. Van de lading van het Nederlandse schip TROMP, kapt. F.G.C. Man, van Banjoewangie naar Amsterdam, zijn sedert de laatste opgaaf te Port Elisabeth nog verkocht 732 kranjangs suiker tegen de gemiddelde prijs van Sh.11/6 per 100 Engelse ponden in entrepôt, terwijl 232 lege kranjangs over boord zijn geworpen als de kosten niet waard zijnde om aan de wal gebracht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 juni. Blijkens brief Port Elizabeth d.d. 21 mei, waren van de lading van het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. M.H. Visser, van Banjoewangie herwaarts, nog wegens beschadigdheid verkocht: 185 balen koffie tot Sh.59/-, 80 balen tot Sh.62- en 240 balen tot Sh.65/- per 1000 Engelse pond, terwijl nog 240 suikerkranjangs leeg overboord zijn geworpen.
Volgens brief dd. 28 mei, waren op 22 mei nog verkocht: 105 balen koffie tot Sh.67/-, 325 balen tot Sh.66/-, 17 pakken tabak tot Sh.1½ per pond; alles in entrepôt. 17 zakken suiker tot Sh.21/-, 40 kranjangs tot Sh.18/6, 9 kranjangs tot Sh.16/-, 39 kranjangs tot Sh.15/6, alles in consumptie, en op 27 mei nog 75 balen koffie tot Sh.60/, 225 balen tot Sh.59/-, 80 balen tot Sh.16/6 in entrepôt en 8 kranjangs suiker tot Sh.25/-, 75 kranjangs tot Sh.24/-, 12 kranjangs tot Sh.23/6, 99 kranjangs tot Sh.22/6, 19 kranjangs tot Sh.21/-, 17 kranjangs tot Sh.20/-, 10 kranjangs tot Sh.19/6, 63 kranjangs tot Sh.18/-, 201 kranjangs tot Sh.16/6, 36 kranjangs tot Sh.6/- 28, kranjangs tot Sh.4/6, 5 zakken tot Sh.24/0 in consumptie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 juni. Het Nederlandse schip SAMARANG, kapt. Lehman, is alhier bevracht naar Frederikshavn voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elizabeth, 28 mei. De lossing der lading van het schip TROMP wordt met spoed voortgezet en zal de volgende week afgelopen zijn. De verkoop van het beschadigde zal 22 en 27 mei plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel, 25 juni. Heden is alhier bij de heren J. Otto en Zonen met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip ZWAAN, groot ongeveer 90 last, gebouwd voor rekening van de heren Levingston en Houwens te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juni. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse brikschip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, te New York aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 23e juni 1880 heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Catharina Rietdijk, echtgenote van Abram Blokzeijl, wonende te Rotterdam, gedagvaard Abram Blokzeijl, vroeger gewoond hebbende te Rotterdam, om te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam op de 27e september 1880, ten einde van zijn aanwezendheid te doen blijken, zullende bij gebreke daarvan door eiseres worden geconcludeerd:
- dat haar echtgenoot, met wie zij eiseres de 29e september 1858 te Rotterdam is gehuwd, in het jaar 1867 te Rotterdam als stuurman is aangemonsterd geworden op het schip VIER VRIENDEN, kapt. Schoone (opm: waarschijnlijk de 2-m schoener VRIENDSCHAP, kapt. J. van Schoone), met bestemming naar diverse plaatsen.
- dat gezegd schip in de maand december van gemeld jaar van St. Mazare (opm: waarschijnlijk wordt St. Nazaire bedoeld; volgens de laatste zeetijding vertrekt de schoener op 25 nov van Paimbœuf) naar Rotterdam is vertrokken en eiseres niets meer sedert van haar echtgenoot of iets van gemelde bodem heeft vernomen, zijnde dezelve vermoedelijk met man en muis vergaan.
- dat eiseres wenst te procederen tot de vermoedelijke overlijdensverklaring van genoemde haar echtgenoot.
J.C. Lach, deurwaarder (opm: sterk bekort; vergelijk NRC 090568)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In het jaar 1838 strandde op de Oosterbank het schip TITUS, kapt. Lemerle, van Adra, met een lading lood en looderts aan ondergetekenden geadresseerd, welke lading door bemiddeling van de heren Gebroeders Chabot geassureerd en het intrest door assuradeurs vergoed werd. Van dit verongelukte lood en erts werd vorig jaar een groot gedeelte opgevist en door ondergetekenden gerevendiqueerd en verkocht. Zij verklaren zich alsnu bereid aan rechthebbende assuradeurs hun aandeel in het netto provenu uit te keren, mits volledige bewijzen van recht overleggende en verzoeken diegenen die vermenen daarop aanspraak te hebben, zich te adresseren bij de heren Gebroeders Chabot alhier. Rotterdam, 24 juni 1880, Corns. Balguerie & Zoon. (opm. zie berichten in kroniek 1838)

NRC 260680
Advertentie. Uit de hand te koop een voor twee jaar nieuw uitgehaald tjalkschip met complete inventaris, groot 117 tonnen, liggende en te bevragen bij de scheepsbouwers J. en H. Nijhuis, te Sappemeer.


Datum: 27 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Volgens bericht van kapitein Wijtsma, voerende het Nederlandse schip ANNA EN BERTHA, dacht hij ongeveer half juni de reis van Suriname herwaarts te aanvaarden met circa 25 eerste klasse en 10 tweede klasse passagiers


Datum: 28 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 26 juni. Met goed gevolg is heden van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te water gelaten de ijzeren lichter MATHILDE, groot ongeveer 600 last of 1.200 ton, bestemd voor de Rijnvaart, voor rekening van de heer Johann Faber te Duisburg. Het schip is een der grootste van deze soort, die in de vaart zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 18 mei. Het Italiaanse barkschip BRENNERO, groot 766 ton, hier ter rede liggende, is met de inventaris hedenochtend verkocht aan de firma J.F. van Leeuwen q.q. voor NLG 12.400. (opm: verdoopt in ASIA, later in J. DE JONG van P. Landberg, zie JB 120680)


Datum: 29 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 juni. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan AEOLUS, groot circa 360 last, gebouwd voor rekening van Mej. de Wed. P. Diehl te Bingen am Rhein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 juni. Gisteren is alhier aangekomen het Nederlandse Gouvernements-stoomschip SCHELDE, de 26e dezer van Havre vertrokken met een fluitboei, systeem Courtenay, vervaardigd in de werkplaats van M. Perrin te Havre en bestemd om in het Schulpengat gelegd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse fregatschip LIBERAAL, kapt. Wierikx, de 26e dezer des avonds van Greenock naar Newcastle vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 25 juni. Het wrak der ADELHEID heeft in publieke veiling NLG 29 opgebracht, de gezamenlijke geborgen inventaris ruim NLG 500. Uit het wrak zijn gisteren 4 vaten melasse opgehaald; van de overige lading schijnt men niets meer te kunnen bergen wijl het wrak vol zand is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in de vaart algemeen gunstig bekende tjalkschip JONGE JOSIENA, volgens meetbrief 80 tonnen. Te bevragen bij de eigenaar J. van den Berg te Terneuzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 juni. Het Nederlandse barkschip LUCTOR ET EMERGO, kapt. Haasnoot, van Java naar Middelburg, is hedenmorgen bij Dungeness beloodst.


Datum: 30 juni 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 14 juni. Het Nederlandse schip HENRIKA, kapt. Wortelboer, is alhier bevracht van Barahona met hout naar Genua.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse koopvaardijvloot bestond op 31 december 1879 uit 1.120 schepen, metende 959.807,25 m3. Het getal der hier te lande gebouwde en der van buiten ’s lands ingevoerde schepen, waarvoor in 1879 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt, was 41, metende 51.434,90 m3, dat der gesloopte, verongelukte, buiten ’s lands verkochte of op andere wijze uit de vaart geraakte schepen 100, metende 85.284,05 m3. (uit de Statistiek der Scheepvaart over 1879, bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Pensacola, 9 juni. De Nederlandse bark VAN DER PALM, van hier naar Dublin en lek uit zee teruggekeerd, heeft de lading gelost en is het schip volgens een heden gehouden onderzoek als onzeewaardig afgekeurd en zal waarschijnlijk verkocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse MADURA, gebouwd aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, directie J.M. van der Maade, alhier, is heden afgeleverd. De machines laagdruk compound van 250 paardenkracht, die ook aan de Fabriek zijn vervaardigd, werken uitstekend en paren aan snelheid zuinig kolenverbruik. De MADURA wordt juli e.k. in dienst gesteld. Tot commandant is benoemd de luit. ter zee 1e klasse H.J. van de Mandele. De proeftocht op de gemeten mijl zal naar de rede van Texel geschieden. Daarna keert het schip hier terug om de bemanning en de bewapening, bestaande in 6 achterlaad-kanons van 12 centimeter, aan boord te nemen. De MADURA is voor de dienst in Indië bestemd en een in alle opzichten keurig afgewerkt schip.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 juni. De MANGKOE ALMANSOER heeft zich wederom vrijgevochten. Volgens advertentie in de Java-Bode is de steamer geheel nieuw ingericht. De tijd zal leren of zij in staat is iets uit te richten. Vele Chinese handelaren te Samarang en elders hebben herhaaldelijk moeite gehad met hun goederen. Beslag leggen en aan de ketting waren schering en inslag. Voor de onderneming in ’t algemeen en voor de Arabische peetvader, alias geldschieter, is het te hopen, dat het geschokt vertrouwen zal worden hersteld. De ophef, waarmede de maatschappij debuteerde, was dermate, dat men niets anders verwachtte, of de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij zou ’t besterven. De ervaring leerde echter, dat om met die maatschappij te concurreren, er geld nodig was.


Datum: 01 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 mei. Op Poeloe Dewakang bewesten Makassar is gestrand de Engelse bark WATERLILY, kapt. Moulden, met een lading steenkolen van Sunderland naar Makassar. Schip en lading zijn denkelijk verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 mei. Vrachten. Naar Nederland besteedde de Factorij NLG 50 voor 24.000 pic. koffie van Noord- en Zuidkust. In kustvrachten is weer een en ander omgegaan. Het Nederlandse schip AMPHITRITE accepteerde zout van Sumanap naar Batavia à NLG 11 per koyang, terwijl het transport van Soerabaija van 500 ton kolen naar Menado en 800 ton naar Ternate, voor rekening van het gouvernement uitbesteed werd aan de laagste inschrijver tot NLG 17 per ton. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: naar Amsterdam stoomschip KONINGIN EMMA, NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, NLG 120 indigo, NLG 75 tabak, NLG 80 thee, NIEUWE WATERWEG I, NLG 50 voor 24.000 picols koffie van Batavia, Bantam, Tjilatjap, Patjitan en Pangool naar Rotterdam. Het Nederlandse schip YARRA laadt voor bevrachters rekening naar Melbourne.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ELECTRA, URANIA en JOHANNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Quebec, 11 juni. Het Nederlandse schip ADMIRAAL TROMP is thans op de tijhelling om de schade te herstellen, die het door het ijs geleden heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij akte, op de 28e juni 1880 voor de te Rotterdam residerende notaris Willem Simon Burger Wz. gepasseerd, is tussen de ondergetekende August Andrew Wambersie, Jan Visser Jacobuszoon, beide cargadoors, en Antoine Plate, thans nog directeur der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, allen te wonende te Rotterdam, overeengekomen om de cargadoors- en expeditie zaken, door de twee eerst ondergetekenden tot heden gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten. Deze vennootschap vangt aan de 1e juli 1880 en zal eindigen de 31e december 1897, met dien verstande dat de vennootschap door het eenvoudig verloop van die termijn niet vanzelf zal ophouden, maar dat diegene der vennoten, welke genegen zouden zijn haar alsdan te doen eindigen, verplicht zal zijn de anderen daarvan zes maanden voor de expiratie en alzo vóór of op de 1e juli 1897 schriftelijk te waarschuwen, bij gebreke waarvan de vennootschap nog voor één jaar op diezelfde wijze zal worden voortgegaan, tot zolang de vennootschap door een der vennoten ingevolge de hiervoor gemelde bepalingen zal zijn opgezegd.
De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van cargadoors- en expeditiezaken en blijft gevestigd te Rotterdam, onder de firma van Wambersie & Zoon, tot de tekening waarvan al de ondergetekenden gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van belevingen of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe, om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzonder handtekening van al de ondergetekende zal worden vereist.
Rotterdam, 28 juni 1880, Aug. A. Wambersie; Jan Visser Jacz.; A. Plate.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bekendmaking ingevolge art. 31 van het Wetboek van Koophandel.
Bij akte, op de 26e juni 1880 voor de te Rotterdam residerende notaris Abraham Adriaan Reepmaker verleden, is de vennootschap, ten doel hebbende de handels-, commissie-, rederij-, en cargadoorszaken, te Rotterdam bestaande tussen nu wijlen de heer Maarten Varkevisser, in leven cargadoor, gewoond hebbende te Rotterdam en overleden aldaar, en de heer Pieter Varkevisser junior, onder de firma P. Varkevisser en Zonen, sedert de 30e juni 1880 ontbonden, en de liquidatie der nog lopende zaken opgedragen aan de heer Pieter Varkevisser Junior, die daartoe gebruik zal maken van genoemde firma, en tevens het recht zal hebben de firma te blijven voeren, echter buiten enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de erfgenamen van de overleden heer M. Varkevisser.
Rotterdam, 1 juli 1880, A.A. Reepmaker, notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 29 juni. Hedenavond is alhier binnengekomen en aan de loskade gemeerd het barkschip LUCTOR ET EMERGO, kapt. Haasnoot, van de rederij Den Bouwmeester Borsius & Van der Leye, komende van Java met een lading koffie, bestemd om in het entrepot van het voormalig Oost-Indisch huis alhier te worden opgeslagen.


Datum: 02 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Volgens telegram bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip SUSANNA ELISABETH, kapt. Bouchier, van Hartlepool behouden en wel te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 juni. De rederij van het Nederlandse barkschip VAN DER PALM, van Pensacola naar Dublin, lek te Pensacola uit zee terug gekomen, en aldaar afgekeurd, heeft besloten het schip te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Quebec, 18 juni. Het brikschip ADMIRAAL TROMP is na volbrachte reparatie naar Three Rivers vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 20 mei. De DANIELE MANIN vertrok 21 april j.l. van Probolingo met een volle lading suiker naar het kanaal voor orders. In de nacht van 1 mei sprong het vaartuig zodanig lek, dat het 8 duim water in het uur maakte, ten gevolge waarvan besloten werd de Kokos-eilanden aan te houden. Aangezien 2 mei de zee kalm was en het water door pompen op dezelfde hoogte kon gehouden worden, werd besloten naar Batavia als noodhaven op te werken. Doch 8 mei bezuiden Engano, bij hoge zee en nadat een van de pompen onbruikbaar was geworden, steeg het water dermate, dat het schip in alle haast verlaten moest worden. Kapt. Rottini, de stuurman en verdere equipage – 12 koppen – redden zich in drie boten en na hierin vier dagen te hebben rondgezwalkt, landden zij in de namiddag van 12 dezer te Anjer aan, van waar zij door de goede zorgen van de assistent-resident per stomer EGERON naar Batavia zijn opgezonden. Van hier zullen zij per Italiaanse boot MALABAR naar Italië vertrekken.
De DANIELE MANIN was in 1870 gebouwd, groot 638 ton, reder de heer Rottini, vader van de gezagvoerder, te Ancona.


Datum: 03 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Volgens telegram van Mauritius dd. 18 juni, is het Nederlandse schip ELISABETH, kapitein Lap qq, van Passaroeang naar Falmouth, aldaar met schade binnen, bezig te repareren. Het behoeft niet te dokken en neemt de geloste lading weder in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 2 juli. Volgens particulier telegram van Port Elizabeth, is het aldaar afgekeurde Nederlandse schip TROMP, de 1e dezer voor GBP 290 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 juli. Volgens telegram uit Mauritius ontvangen door de Liverpool Salvage Association, is de ERASMUS bezig met repareren. De kosten worden geraamd op 42.000 ropijen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 juli. In het House of Lords werd heden behandeld het appél van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland in de zaak der aanvaring van het schip VOORWAARTS met het stoomschip KHEDIVE bij Penang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINSES AMALIA, kapt. Adriani, van Amsterdam naar Batavia, is gisteren te Aden aangekomen en weer vertrokken; alles wel. Te Aden werden ontscheept de passagiers en Bombay-mail, afkomstig van het stoomschip VENEDA, van de Peninsular en Oriental Company, waaraan in de Rode Zee assistentie is verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op 16 juni 1880 voor de te Rotterdam residerende notaris Willem van Traa gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Andreas van Stokkum, meester-timmerman en scheepsmaker en Norbert Johannes van Stokkum, particulier, beiden te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de uitoefening van de timmermansaffaire en scheepsmakerij, welke is gevestigd te Rotterdam, en aangegaan voor de tijd van 10 jaren, aangevangen 1 juli 1880 en mitsdien zullende eindigen op 30 juni 1890, mits door een der vennoten, minstens zes maanden te voren schriftelijke opzegging zal zijn geschied, bij gebreke waarvan de vennootschap zal worden gecontinueerd, en zo vervolgens van jaar tot jaar, totdat door een van de partijen behoorlijke opzegging, in voege als voren, zal zijn gedaan. De firma, waarop de zaken zullen worden gedreven zal zijn A. van Stokkum & Zoon. Zij zal door beide de vennoten worden getekend in en omtrent alle zaken de vennootschap betreffende, zonder die te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, geldleningen, borgtochten en van particuliere engagementen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap verbindende te zijn, de privé handtekening beide vennoten zal worden vereist. A. van Stokkum. N.J. van Stokkum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van bestaan uit de hand te koop het in de vaart algemeen gunstig bekende tjalkschip JONGE JOSIENA volgens meetbrief 80 tonnen. Te bevragen bij de eigenaar J. van der Berg, handelaar in Friese turf, verfwaren, oliën, pek, teer borstelwerk, fijne matten enz., bij de Oostschutsluis, te Ter Neuzen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 28 juni. Het Nederlands-Indische schip MARTAPHONS, groot 1.173 ton, met inventaris, verleden zaterdag 26 dezer te Grissee geveild, heeft NLG 6.160 opgebracht. (opm: zie SH 150580)


Datum: 04 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, (Stormpolder) 3 juli. Heden is van de werf De Hoop van C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot BURGEMEESTER VAN HAARLEM MR. E.A. JORDENS, voor rekening der Haarlemsche Schroefstoomboot Maatschappij, directeur de heer W. Bus, te Haarlem. De machine van 16 paardenkracht, compound systeem, is vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 2 juli. Het stoomschip VENETIA kwam de 29e bij mistig weer bij Jubal Zoogur (opm: waarschijnlijk Mt. Zuqar, 90’ NNW van Straat Bab el Mandeb) aan de grond. Het stoomschip PRINSES AMALIA beproefde vruchteloos het af te slepen, en nam de mail en passagiers van de VENETIA over, die hier geland zijn. Na het overboord werpen van kolen kwam het stoomschip vlot en hier binnen. Het heeft geen schade geleden en zal heden achtermiddag naar Bombay vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 juli. Heden avond vertrekt van hier naar Rotterdam de sleepboot HERCULES, om van daar een stoombaggermachine naar Santander te slepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, (per telegram van Aden 1 juli). Het Nederlandse schip ERASMUS, kapt. Van Baalen, van Banjoewangie naar Vlissingen, alhier met schade binnen, heeft de lading gelost en is in het dok gehaald, alwaar het is afgetakeld, gebreeuwd en gekoperd. Met de reparatie is men thans zo ver gevorderd, dat het gezonde gedeelte der lading weder zal ingenomen worden.


Datum: 05 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping zeeschip. Op zaterdag de 31e juli 1880, des namiddags om 2 uur, zal in de bovenzaal de sociëteit De Vergenoeging aan de Groote Markt te Middelburg in het openbaar worden verkocht het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast barkschip STAD MIDDELBURG, gezagvoerder L.P. de Vries, onlangs uit Java teruggekeerd en thans liggende aan de werf De Volharding te Middelburg, alwaar hetzelve is te bezichtigen.
Het schip is lang over steven 41.87, wijd 10.60 en hol 6.39 en gemeten op ruim 666 ton bruto en ruim 633 ton netto. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de heren Den Bouwmeester Borsius en Van der Lijé te Middelburg.


Datum: 06 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Volgens particulier bericht is het Nederlandse fregatschip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, 27 maart van Penarth vertrokken, op Java aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Het Nederlandse fregatschip LIBERAAL, kapt. Wierikx, is van Greenock te Shields aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht uit North Shields, is het Nederlandse barkschip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. Van Duijn, de 4e juli van daar naar Atjeh vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in het lokaal Frascati te Amsterdam op maandag 5 juli: het masteloos brikschip NIORD, voor NLG 450 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, J.F.L. Meijjes, A. Vinke, G. Londonck en J.F. Von Glahn, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen op maandag 26 juli 1880, des namiddags te 3 uur, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond, ten overstaan van de notaris A.D.J.T. Meijjes in veiling brengen het buitengewoon wel bezeild, goed onderhouden, kopervast en gekoperd Nederlands barkschip HENRIETTA, laatst gevoerd door kapt. S.I. Seinstra, volgens meetbrief lang 35 meter, wijd 5.84 meter, hol 4.75 meter, alzo gemeten op 432 tonnen oude meting, en zulks met al deszelfs toebehoren, als breder bij biljetten omschreven. Genoemd schip ligt dagelijks ter bezichtiging aan de werf Het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat.
Nadere informatiën verschaffen bovengenoemde makelaars, zomede de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.


Datum: 07 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, juli. Een groot Nederlands schip met nummervlag no. 94, is hier gepasseerd, om de west gesleept wordende, vermoedelijk de GEBROEDERS SMIT, kapt. Ruhaak, van IJmuiden naar Cardiff bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Verkochte schepen te Amsterdam: het wrak van het Noorse schip NIORD, gisteren in publieke veiling voor NLG 450 opgehouden, is later voor de opgehouden prijs uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een op stapel zittend tjalkschip, groot plus minus 75 tonnen, bij G.W. van der Werf, te Stadskanaal (provincie Groningen).


Datum: 08 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, per telegram van 6 juli. Het Nederlandse schip CORNELIS SMIT, kapt. Spaanderman, van Samarang naar Boston, is hier aangekomen met gebroken boegspriet, verlies van zeilen en slagzij over stuurboord. Het schip behoeft niet te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip VICE ADMIRAAL MAY is in Indië uit de hand verkocht. (opm: gekocht door de firma P. Landberg & Zoon, e.a. en herdoopt in NELLY EN HELENA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Burgervlotbrug, gemeente Zijpe, op woensdag 14 juli 1880, ’s morgens 10 uur, van de volledige inventaris van het schoenerschip de HERMANUS IZAAK, bestaande uit 47 grote en kleine zeilen, trossen, en lopend tuig, 2 kabels, 6 ankerkettingen, 11 stuks ankers, 4 kompassen, 2 kombuiskachels, kajuitsgoed, spiegels, tafels, enz., vlaggen, 15 watervaten, een grote partij dichte kettingen, enig rondhout, een partij blokken, 3 barkassen, 1 vlet met riemen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden.
J. Van der Maaten, deurwaarder.
(opm: het schip werd te Burgervlotbrug gesloopt).


Datum: 09 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 juli. Van de lading van het te Port Elizabeth afgekeurde Nederlandse schip TROMP, zijn nog verkocht op 1 juni 1.327 huiden, à Sh.6/6 per stuk en 647 kranjangs suiker à Sh.11/2 per 100 Engelse ponden, en op 9 juni 184 kranjangs suiker à Sh.19/2 per 100 Engelse ponden, terwijl nog 904 kranjangs, als zijnde geheel ledig, overboord werden geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 7 juli. De HILLECHIENA MARGARETHA, kapt. Scholten, van Dordrecht met pijpaarde naar Koningsbergen, is lek en met assistentie van een Engelse visser hier binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elizabeth, 11 juni. De gezagvoerders van de afgekeurde schepen JOHANNES en TROMP hebben aanbiedingen van scheepsruimte gevraagd voor het vervoer van de onbeschadigde lading dezer schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 22 mei. Van de lading uit het Nederlandse schip ERASMUS, alhier met schade binnen, zijn 348 zakken beschadigde koffie in publieke veiling verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Volgens brief van kapt. Lap qq., voerende het Nederlandse schip ELIZABETH, van Passaroeang naar Falmouth, d.d. Mauritius 31 mei, 19 dito aldaar binnengelopen, had hij 26 april op 14°14’ ZB 105°40’ OL, met hoge opvliegende zeeën te kampen gehad, waardoor het schip zwaar werkte en stampte en zwaar lek sprong. De 14e mei herhaalde zich zulks op 23°53’ ZB 63°20’ OL, waardoor de lekkage zodanig toenam, dat na gehouden scheepsraad besloten werd naar Mauritius af te houden als noodhaven. De experts bevolen het tussendek ledig te lossen en zou zulks 2 juni afgelopen zijn, waarna een tweede expertise zou plaats vinden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 14 april. Het stoomschip ATJEH (opm: van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij), van Java via Sydney herwaarts bestemd, heeft de 31e maart bij Gabo-eiland zwaar stormweder doorgestaan, waardoor een stortzee overkwam, die belangrijke schade aan dek veroorzaakte.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 9 juli. Het schip JOHANNES, van Soerabaija naar Amsterdam, te Port Elisabeth binnengelopen, is daar afgekeurd en zou er voor sloping verkocht worden.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 juli. Kapt. Wierikx van de LIBERAAL heeft het op zijn laatste reis van Pasoeroean naar Nederland slecht met het scheepsvolk getroffen. Te Pasoeroean overleden reeds twee man aan dysenterie voor het schip vertrok, en op de thuisreis verloor hij aan diezelfde ziekte en koorts nog acht man, onder wie de dokter, de kok, de zeilmaker en de timmerman waren. Bovendien moest hij drie man op St. Helena afzetten.


Datum: 10 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 juni. De Nederlandse schepen VEENDAM, kapt. Potjewijd, en ALIDA MARGARETHA, kapt. Koerts, zijn alhier bevracht naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 7 juli. De Engelse vissloep GOOD INTENT, schipper Chalk, die de Nederlandse tjalk HILLECHIENA MARGRIETHA, kapt. Scholten, lek hier binnengebracht, heeft volk aan boord gegeven om te pompen.


Datum: 11 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 25 juni. De Nederlandse bark JACOBA FRANCINA, kapt. Guttinger, is hier bevracht om petroleum te laden naar de Oostzee, Elseneur voor order, tegen Sh.4/3 en
de Nederlandse brik ALBATROS, kapt. Lupkes, van hier naar Rio Grande do Sul voor GBP 520.


Datum: 12 juli 1880


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 juni. Vrachten. De markt bleef stil door gebrek aan producten voor verscheping, en de disponibele scheepsruimte is belangrijk vermeerderd (opm: met buitenlandse schepen). Het Nederlandse schip URANIA werd bevracht naar Amerika tot GBP 2.10 voor koffie, te laden te Padang.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ELECTRA en JOHANNA.

K