Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1857


Datum: 01 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 december. Heden is van de werf Koning William van de scheepsbouwmeester A. van der Hoog te Amsterdam van stapel gelaten het barkschip RIJNBRAND, groot 180 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de heren J.T. Marselis en gevoerd zullende worden door kapt. L.C. Peters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 30 december. Heden arriveerde alhier de Belgische stoomboot BELGIQUE, ten einde in het marine-droogdok enige reparatiën te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 29 december. Het Nederlandse schip (opm: brik) JONKVROUW GEERTRUI, kapt. Brouwer, van Amsterdam naar Bahia, hetwelk op het Long Sand (opm: Goodwin Sands) aan de grond heeft gezeten – zie ons nommer van gisteren – is alhier aangekomen om nagezien te worden. (opm: zie NRC 311256 en 040157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Colbergermünde, 26 december. Hedenmiddag strandde op het Ooststrand, dicht bij de haven, de Nederlandse tjalk WELDAAD, kapt. R.H. Folders, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Londen bestemd. Het scheepsvolk is gered en nadat men een gedeelte der lading gelost had, is het schip zeer lek te Colberg (opm: Kolberg, thans Kolobrzeg) binnengebracht. (bereids kortelijk gemeld [opm: zie NRC 301256, zie ook NRC 260157]).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële akte in dato de 30e december 1856, is tussen Johannes Hendricus Seeuwen en Johannes Arnoldus Anthonius Seeuwen, beiden kargadoors, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de voortzetting voor gemeenschappelijke rekening der zaken als kargadoors, en alles wat daartoe in de ruimste zin betrekking heeft, tot nu toe door de eerstondergetekende alhier te stede alleen gedreven onder de firma van Seeuwen & Co, en zulks voor een tijdvak van tien jaren, te rekenen van de 1e januari 1857 af, na verloop van welke tijd dezelve voor vijf jaren zal worden gecontinueerd, bijaldien geen der vennoten dezelve zes maanden vóór de expiratie, en alzo vóór of uiterlijk op de 1e juli 1866, schriftelijk mocht hebben opgezegd, en waarmede vervolgens alzo van vijf tot vijf jaren zal worden voortgegaan, tot zolang een zodanige opzegging zal hebben plaats gehad. De firma der vennootschap zal blijven Seeuwen & Co, tot de tekening waarvan de beide vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligatien, promesses, borgtochten, acceptatiën in blanco, of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve der firma, waartoe altijd de handtekening der beide vennoten vereist zal worden. J.H. Seeuwen. Rotterdam, 31 december 1856 J.A.A. Seeuwen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. Uytenhooven, residerende te Vlissingen, zal op woensdag de 14e januari 1857, des middags ten 12 ure, in de Bovenzaal van de Societeit de Vergenoeging, op de Grote Markt te Middelburg, in het openbaar presenteren te verkopen, de overdekte stoomboot, genaamd DE STAD VLISSINGEN NO. 1, behorende tot de Maatschappij van Zeeuwsche Stoomvaart, dienst gedaan en gevaren hebbende op de Oosterschelde, tussen de steden Middelburg, Zierikzee en Bergen op Zoom vice versa; volgens meetbrief lang 98 voeten, wijd 32 voeten en hol 1 el 68 duimen, en alzo groot 95 tonnen, na aftrek der machinekamer met derzelver complete stoommachine van 50 paardenkracht en verdere inventaris, zo als dezelve is liggende in de Binnenhaven der stad Middelburg. Nader onderricht verlangende, vervoege men zich ten kantore van genoemde notaris, mitsgaders aan de heren D. Dronkers en J.J. De Kanter, te Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 november 1856. Vrachten. Hieromtrent valt het volgende te berichten.
De bij het afgaan van de laatste mail nog onbevrachte Nederlandse schepen werden tot de volgende rates naar Nederland opgenomen. BURGEMEESTER HOFFMAN à NLG 90 voor suiker, op de kust. GEESINA en MARGARETHA SIMONETTA à NLG 87,50 voor suiker, op de kust te laden. HENRIETTE, ADMIRAAL PIET HEIN en MARIA ELISA laden op de kust suiker à NLG 90, rijst à NLG 85. VOORUIT laadt alhier voornamelijk voor reders rekening. Sedert arriveerden Nederlandse YSTROOM, die NLG 90 voor suiker en NLG 85 voor koffij bedong naar Amsterdam, te Indramayoe en Samarang te laden. Nederlandse TRIJNTJE FENNA, die te Samarang NLG 90 voor suiker en NLG 85 voor rijst accepteerde naar Rotterdam. Nederlandse ARLEQUIN laadt te Indramayoe rijst à NLG 85 voor Rotterdam. Nederlandse AEGIDIA EN PAULINE laadt hier naar Amsterdam rijst à NLG 80, arak (opm: rijstbrandewijn) à NLG 90 en lichte goederen à NLG 100. Nederlandse POLLUX laadt rijst te Indramayoe à NLG 85 en zal hier opvullen. Nederlandse SOERABAYA neemt te Pekalongan suiker à NLG 87,50 en alhier suiker à NLG 85 en rijst à NLG 82,50 voor Rotterdam. Nederlandse WILHELMINA EN CLARA is in onderhandeling over een reis naar Japan, ter remplacering van de SARA JOHANNA, op de reis derwaarts totaal verongelukt (opm: zie JB 301056). Nederlandse LOUISE PRINCES DER NEDERLANDEN moet hier en te Soerabaja nog lossen. Nederlandse AUSTRALIE en EDUARD MARIE zijn pas gearriveerd. Te Soerabaja is nog sedert ons vorig bericht gecharterd Nederlandse KENAU HASSELAAR à NLG 90 voor suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. For sale, two new iron screw colliers, and two second hand ones ditto, ready for delivery. Dimensions 162 ft. by 26 ft. 6 inches by 15 ft. 9 inches; Gross tonnage 466; Register 365; Carry 600 tons dead weight and 50 tons fuel at 13 ft. 6 inches draught of water; Capacity for 27,000 cubic feet of cargo exclusive of ballast tanks; 70 horse power engines by Messrs. Stephenson & Co.
Address for further information prepaid to John Bryan, New-Castle upon Tyne, or Luttenberg Bros. & Co., Rotterdam.
N.B. Particulars of all kind of steamers and machinery for sale will be forwarded on application.


Datum: 02 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 29 december 1856. Het schip (opm: galjoot) WENDELINA, kapt. W.J. Hilbrands, van Riga herwaarts gedestineerd, bij Bremerhaven aan de grond vastgeraakt (opm: zie NRC 191256), is wrak. De lading wordt geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 27 december. Het schip (opm: kof) AFINA HILLECHINA, kapt. D.H. Drewes, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Dundee, alhier in averij binnengelopen, heeft heden na geëindigde reparatie de reis vervolgd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris A. van der Plaats te Leeuwarden zal, ten verzoeke van de heer Mr. Johs. Van der Veen Cz, Procureur aldaar, op maandag de 12 januari, des namiddags 4 ure, ten huize van Hoekstein, op de Grachtswal aldaar, finaal verkopen: 3 percelen, waarvan het eerste:
1. Een Scheepstimmerwerf en grote timmerschuur c.a. staande en gelegen op Schilkampen nabij en onder Leeuwarden, gequoteerd letter M. no. 222 (opm: plaatselijk huisnummer), kadaster sectie F, no. 670, ter grootte van 11 roede 40 el; laatst in eigen gebruik bij wln. Jarig P. v.d. Meulen; geboden NLG 1.111.
Het eerste perceel 8 dagen na de finale toewijzing.


Datum: 03 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 november. Wij vernemen, dat door de firma W. Cores de Vries het alhier ter rede liggende Engelse stoomschip TORCH is aangekocht, en dat het bestemd is om in de Indische stoomvaart te worden opgenomen. (opm: verdoopt in PALEMBANG)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 november. In de namiddag van de 10e oktober, kwam ter rede alhier aan het Engelse koopvaardijschip NILE, kapt. Whanneld, via Batavia naar Singapore bestemd. Op die bodem bevonden zich de heren C.G. Coorengel, van verlof naar Nederland terugkerend hoofdambtenaar, F.L. Dankmeijer en W. Poolman en een Javaanse bediende, die allen als passagiers aan boord van het Nederlandse koopvaardijschip LUCIPARA (opm: LUCIPARA’S), kapt. J. Kloppenburg, op de 18e juni het Nieuwe Diep verlaten hadden. De reis van de LUCIPARA was in den beginne niet onvoorspoedig. Onder de Braziliaanse kust deed zich evenwel een lek op, dat van weinig betekenis was en zich als het ware vanzelf samentrok. Op de 20e augustus echter openbaarde zich weder een lek aan weerszijde van de boeg, hetwelk zodanig was, dat het grote bezorgdheid te weeg bracht, welke drie dagen later nog verergerde door een zware storm, enige etmalen aanhoudende en het lek doende toenemen, zodat de LUCIPARA, in weerwil van gestadig pompen en andere middelen om het indringend water te lozen, in het uur vier à vijf voet water maakte. Na in die toestand gedurende acht dagen verkeerd te hebben, daagde het genoemde schip NILE op, waarop de passagiers besloten op die bodem over te gaan. Zij konden zulks echter niet verrichten dan met achterlating van het grootste gedeelte hunner goederen, nauwelijks een geringe dagelijkse verschoning kunnende meenemen, waardoor zij zich aan vele ontberingen hebben moeten onderwerpen, te meer nog, daar de NILE, die overigens een goede reis had, niet voor passagiers was ingericht, zijnde zij niettemin zo goed mogelijk op die bodem verpleegd. De LUCIPARA zette op dat ogenblik koers naar de Tafelbaai, vanwaar dat schip westelijk nog een goede honderd mijlen verwijderd was, en wij hopen van harte spoedig omtrent die bodem, aan welks behoud de kapitein bij het vertrek der passagiers nog niet wanhoopte, geruststellende tijdingen te mogen vernemen. (Het schip LUCIPARA is, zoals wij dit indertijd mededeelden de 4e oktober in de Simonsbaai binnengelopen en aldaar geabandonneerd. De redactie). (opm: zie o.a. NRC 191156)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 januari. Volgens brief van Batavia, in dato 9 november 1856, waren door het schip MIMOSA, kapt. Kemp, te Anjer aangebracht, de kapitein, de eerste stuurman, de dochter en zes man van de equipage van het schip SARA JOHANNA (opm: fregat, kapt. J.L. ten Boekel), op de reis van Batavia naar Japan in de Chinese Zee, bij Chusan, verongelukt (opm: zie o.a. JB 301056).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het schip (opm: kof) JANTJE, kapt. A. de Haan, van Stettin (opm: Szczecin) naar Newcastle, is volgens brief van Norden van 30 december, bij Juist door het volk verlaten, dat te Norden aangekomen is. (opm: zie NRC 060157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 januari. Volgens telegrafisch bericht van Ystad, is het Nederlandse schip ROELFINA REGINA, kapt. Lula, van Libau (opm: Liepaja) naar de Maas, bij Kempinge (opm: Kämpinge, 55º24’ N.B. 12º58’ O.L.) gestrand, doch vlot gekomen en aldaar ter reparatie binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gijon (opm: 43º32’ N.B. 05º39’ W.L.), 24 december 1856. De Nederlandse kof GEERTRUIDA, kapt. J.J. Goosens, van Marseille komende, is gisterenavond op de bank voor onze haven gestrand en gezonken. De bemanning is gered, doch het schip zal hoogstwaarschijnlijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad (opm: Kronsjtadt), 23 december 1856. Het schip (opm: smak) VERTROUWEN, kapt. H. Dekker, is alhier in de haven ingeijsd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pernau (opm: Pärnu), 13 december 1856. Het schip (opm: kof) EGBERTUS, kapt. Schrik qq, naar de Maas bestemd, is alhier in de haven ingeijsd.


Datum: 04 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Heden is van de werf van de heren Hoogendijk & Co te Capelle aan den IJssel met het beste gevolg te water gelopen het barkschip ALLEGONDA JACOBA, groot 370 gemeten lasten, ingericht voor de grote vaart en gevoerd zullende worden door kapt. H.C. Deurholt, onder directie van de heren Schloss & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 31 december. Het schip JONKVROUW GEERTRUI, kapt. Brouwer, van Amsterdam naar Bahia, alhier binnengebracht na op het Goodwin Sand gestoten te hebben – zie ons nommer van 1 januari – maakt geen water. De kapitein is alleen voorzichtigheids- halve hier binnengelopen om het schip na te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mumbles (opm: The Mumbles, 4’ ZZW van Swansea), 1 januari. De Nederlandse bark ODELIA MARGARETHA (opm: ODILIA MARGARIETA), kapt. C.F. Hazelhoff, van Swansea naar Sydney, is in aanzeiling geweest met de Engelse brigantijn ANTIGUA PLANTER. De bark heeft daarbij de kluiverboom verloren en andere schade aan het voorschip bekomen. De brigantijn verloor de grote mast. (opm: zie NRC 140157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 30 december 1856. De Nederlandse kof HERMANUS HESSELAAR, kapt. Mellema, van Riga met talk naar Londen bestemd, is hier gisteren namiddag met gebroken spil in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 30 december 1856. De kof ANGELINA, kapt. Bliedekker, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Perth, heeft hier ter rede anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 15 november 1856. Het alhier van Dordrecht gearriveerde Nederlandse schip (opm: fregat) JACOB CATS, kapt. A. van der Windt, heeft 16 en 17 oktober 1856 zware stormen doorgestaan en daarin zeilen verloren.


Datum: 05 januari 1857


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris D. Uyttenhooven, residerende te Vlissingen, zal op woensdag de 14e januari 1857, des middags ten 12 ure, in de Bovenzaal van de Sociëteit De Vergenoeging, op de Groote Markt te Middelburg, in het openbaar presenteren te verkopen, de overdekte stoomboot, genaamd de STAD VLISSINGEN, No. 1, behorende tot de Maatschappij van Zeeuwsche Stoomvaart, dienst gedaan en gevaren hebbende op de Oosterschelde, tussen de steden Middelburg, Zierikzee en Bergen op Zoom vice versa; volgens meetbrief lang 98 voeten, wijd 32 voeten en hol 1 el 68 duimen, en alzo groot 95 tonnen, na aftrek der machinekamer, met derzelver complete stoommachine van 50 paardenkracht en verdere inventaris, zoals dezelve is liggende in de Binnenhaven der stad Middelburg.
Nader onderricht verlangende vervoege men zich ten kantore van genoemde notaris, mitsgaders aan de heren D. Dronkers en J.J. de Kanter, te Middelburg.


Datum: 06 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip SOPHIE, kapt. Kroon, van Sunderland naar Groningen, is de 1e januari met verlies van ankers en kettingen te Delfzijl binnengelopen, zijnde in de nacht van de 28e december van uit het Friese Gat naar zee gestormd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip JANTJE, kapt. de Haas (opm: waarschijnlijk kapt. A. de Haan), van Stettin (opm: Szczecin) naar Newcastle, bij Juist door het volk verlaten, is, volgens brief van Norden van de 2e januari uit elkander geslagen en met de lading weg (opm: zie NRC 030157).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 2 januari. De Nederlandse kof JOHANNES HERMANUS, kapt. Visser (opm: N.J. Visker), van Libau (opm: Liepaja) naar Zwolle, is hier gisteren na een reis van 30 dagen met overgeschoten lading en verlies van schanskleden (opm: verschansing) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Manila, 4 november 1856. De 17e oktober heeft alhier een hevige storm gewoed, waarin drie Amerikaanse, een Engels en een Nederlands schip op strand zijn geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 5 januari. Het stoomschip HOLLANDER, komende van Bordeaux, is gisteren avond op Scheelhoek aan de grond gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het goed onderhouden tjalkschip de VROUW ANSKE, gevoerd door schipper M.E. van der Veen, groot 50 zee- of 75 binnentonnen, met complete inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren Zeilmaker & Co aldaar.


Datum: 07 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. De Zeepost bevat de volgende lijst van Nederlandse schepen, welke in het jaar 1856 verongelukt, verbrand, afgekeurd, gesloopt of vermist zijn:
Scheepsnaam: Gezagvoerder:
ACTIVE P.J. Frankena (mogelijk F.S. Frankena)
ADRIANUS EN WILLEM († 1855) D. Smit q.q.
AMICITIA ET FIDES B.H. Schoe
ANNA ARNOLDINA J.F. Smid
ANNA MARIA H.P. Hazewinkel Muntendam
ANNECHINA G.J. Oostra
ANTJE B.H. Bultje
ANTJE SLEESWIJK L.J. de Jong
ARDINA L. van der Weijden
ARENDINA L.R. Leewes
* AUGUST EN MARIA K. de Kok
AURORA P.K. de Boer
BANCA J.F. Hoogeveen Heymans
BAREND († 1855) Koop
BLORA Van der Beek
BOXTEL K.L. Hille
CAROLINA P.T. Koning
CASTOR W.P. de Jonge
CATHARINA († 1855) Bruins
CATHARINA ALLEGONDA L. Thaden
CATHARINA ELISABETH († 1855) K.J. van Wijk
CATHARINA JANTINA J.H. Potjer (opm: of Pottjer)
CHRISTINA HENDRIKA H. Stemfoort
CHRISTINA MARGARETHA G.H. Cramer (opm: of Kramer)
COLLEBRIET Achmat
CORNELIA GESINA H.J. Bonder
CONCORDIA J.J. Balk
CONCORDIA (Ned. schip) N.N.
CONCORDIA A.R. Blijstra
DAGERAAD A.K. Pruim
DANKBAARHEID D.P. van Wijk
DRIE GEBROEDERS L. Hoefman
* EENDRAGT G. van Dalen
EENDRAGT B.A. Goosens
EGMOND EN HOORNE A. Glazener Jr.
* ELSINA CATHARINA G.H. Ruibing (opm: G.J. Ruibing)
ELSINA JELTINA († 1855) H.J. Zeven
ENGELINA JACOBA K.A. de Groot
* ENGELINA MEINDERDINA B.S. Wienke
FATOOL HAIR Said Aloei bin Abdoelah Agaffrie
FENNA N.N. (opm: E.A. Vennenga, zie NRC 090256)
FENNECHINA Hero H. Duit
GEPBINA VAN DELDEN E.A. Hoff
GEELINA (opm: GELIDA) R. Nip (opm: R. Nap)
GENERAAL CHASSÉ († 1855, Ned. Indië) N.N. (opm: G. Rehling)
GESINA VAN WIELER M. Zeijlinga
HENDRIKA ANNEGINA K.K. de Boer
* HENDRIKA CATHERINA F.H. Faber (opm: waarschijnlijk L.K. Faber)
HOLLANDER S.H. van Houten
HOLLANDIA J. Smidt Petersen
* HOOGEZAND H. van der Leest
HOOP J. Hansens
HOOP EN VERWACHTING G.H. Pijbus (opm: G.H. Pybes)
IDA B.J. Mulder
* IDA JASPERDINA A.A. Postema
INDRAMAYOU N.N.
JANE SERINA Ch. Brodie
JAPARA Gijsberts q.q.
JEZELINA H.W. Veendorp
JOHANNA Joh. Bik
JOHANNA MARIA J. de Jong
JOHANNA MARIA (opm: JOHANNA MARGARETHA) J.W. Visser
JOHANNES H. ter Poorten
JONGE BOUKE H.J. Botje
JONGE HENDRIK († 1855) H. Sleeboom
* JONGE HENDRIK R.T. Mulder (opm: G.K. Mulder)
JONGE RINKE T. de Jong
KLASINA T.A. Nanninga (opm: A.F. Nanning ?)
LIBRA J.R. Stomp (opm: R.J. Stomp)
LUCIPARA’S J. Kloppenburg
LUMINA H.J. de Boer (opm: H.J. Brouwer)
JONGE HENDRIK († 1855) H. Sleeboom
* MAARTJE CORNELIA († 1849) J. van der Kolff Wzn
MAAS (DE) J.W. Verberne
MARCHINA MARGARETHA J.H. Hut
MARIA H. Meijer
MARIA ADRIANA H. van Duin
NEÊRLANDS WELVAREN H.H. Brakke
NICOLA UIL H.G. Meijer
NIJVERHEID A.A. Metus
ONDERNEMING G.J. Lever
ONDERNEMING D.H. Tjakkes
ORION D.J. Huges
PRINS WILLEN FREDERIK HENDRIK Lt. J.W. de Ruiter de Wildt
(opm: Zr.Ms. transportschip)
ROBERTUS HENDRIKUS R.H. Mulder
SARA JOHANNA J.L. ten Boekel
SARA LYDIA B. van der Tak
SIEKE VAN DER WEST W.H. Steen
STAD TIEL W.B. Derks
SUSANNA GEERTRUIDA († 1855) D. Steenveld
TEELKELINA HENDRIKA T.J. Borst
TJADDA J.O. Staal
* TOEVAL D.W. Grafthuis
* TREKVOGEL J. Janninga
TROUW J. Mooi
TWENTHE A. Coopmans
VICE ADMIRAAL LUCAS J.K. de Weerd
VREDE F.G. Lukje
VRIENDSCHAP († 1855) E.J. Menkema
VROUW JANTINA de Vries
* VROUW MARGARETHA A.J. Onnes
VROUW MARTHA († 1855) P. van der Wiel
WELDAAD R.H. Folders
WUBBO EN WILLEM J.H. Bontekoe
ZAAIJER G. Boekhout
ZEPHIR († 1855) Henrichsen
ZWALUW F.G. van Wulven
ZWOLSCHE DIEP († 1855) H.R. Veldhuis
Sommige namen zijn met * getekend. Dit teken is daar geplaatst om aan te duiden, dat die schepen op de Nederlandse kust zijn verongelukt.
(opm: de met † 1855 aangegeven schepen zijn in dat jaar vergaan)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 januari. De stoomboot HOLLANDER zit nog altijd op Scheelhoek vast en heeft lichters en ijssloepen bij zich tot adsistentie. Het schip is nog dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 januari. Het schip (opm: bark) ZORGVLIET, kapt. J. de Vries, van hier naar Hartlepool, is volgens telegrafisch bericht van de 5e dezer, die nacht bij Alford gestrand en zal waarschijnlijk totaal weg zijn. De 2e stuurman en twee jongens zijn gered, doch de kapitein en de overige equipage daarbij verdronken. (opm: zie NRC 260957)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een tjalkschip te koop, groot 65 binnenlandse tonnen, genaamd VROUW WIJKA, gebouwd in 1847, met deszelfs complete inventaris, varende onder Nederlandse vlag, laatst bevoerd door kapt. J.J. Panjer, liggende te Amsterdam. Te bevragen bij J.F. Huisman, Schipperstraat bij den Buitenkant, No. 167. Brieven franco.
(opm: op 24 februari onderhands voor NLG 2.850 verkocht aan schipper F.K. Krijne, Stroobosch die zijn aankoop als TWEE GEBROEDERS naar de binnenvaart bracht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop. Het goed onderhouden tjalkschip de VROUW ANSKJE, gevoerd door kapt. M.E. van der Veen, groot 50 zee- of 75 binnenlandse tonnen (opm: bouwjaar 1846), met complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren Zeilmaker & Co., aldaar.


Datum: 08 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 januari. Het schip (opm: kof) GESINA, kapt. J.G. Postema, heeft bij het uitzeilen tegen het hoofd gestoten en schade aan de boeg bekomen. Het is op de haven terug gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 januari. Het stoomschip HOLLANDER zit nog vast. Er zijn heden 3 lichters en 2 visschuiten met lading hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 januari. Heden nacht omstreeks 1 uur is bij een vliegende storm uit het N.O. met hevige sneeuwvlagen in de Eijerlandse gronden nabij Texel vervallen en gestrand het Noorse fregatschip ISABELLA, kapt. Larsen, van Drammen naar Londen gedestineerd. Nadat omstreeks `s middags ten 12 ure daarvan het achterschip was stukgeslagen, heeft de equipage, 15 man sterk, zich in de barkas begeven en gelukkig met dat vaartuig tegen 1 uur het strand op Texel bereikt, alwaar de bemanning dadelijk zo veel doenlijk werd verpleegd, waarop zich ook bij hen vervoegde de vice-consul van Zweden en Noorwegen, die onmiddellijk orde stelde op enige wagens, waarmee zij naar het dorp Den Burg vervoerd werd. Op een kleine afstand van dat dorp echter bleven de rijtuigen als het ware in de sneeuwbergen bedolven, en moesten de paarden worden afgespannen. Gelukkig evenwel was zulks in de nabijheid van het dorp, al waar door de zorg van voornoemde vice-consul in het verdere nodige op een lofwaardige wijze werd voorzien. Van schip en lading is thans nog niets naders bekend; men zegt dat ook in de nabijheid van het fregatschip nog een tweede schip zou gebleven zijn. Door de hevige storm en sneeuwjacht kon men echter niets onderscheiden. (opm: zie NRC 210157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 januari. De Nederlandse brik HENRIËTTE, kapt. Chevalier, van Rotterdam naar Soerabaija, is in aanzeiling geweest met de Belgische bark PROGRES en de Deense schoener NATHALIA, en is dientengevolge in de marinehaven gekomen om de geleden schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 januari. De mailboot van Ostende op hier, zou volgens een alhier lopend gerucht, heden nacht op het Goodwin Sand (opm: de Goodwin Sands) verongelukt zijn. (opm: zie NRC 100157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant bevat de volgende vergelijkende opgave der zeeschepen, waarvoor gedurende de jaren 1855 en 1856 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt.
1855
Soort schepen Binnenl.geb schepen last Buitl.geb schepen last Totaal schepen Totaal last

Klipperschepen 3 1178 - - 3 1178
Fregatten 10 3965 5 2259 15 6224
Barken 30 9610 4 702 34 10312
Brikken 7 819 7 799 14 1618
Schoeners 34 2751 6 334 40 3085
Galjoten 31 1838 1 23 32 1861
Koffen 14 566 1 28 15 594
Tjalken 18 563 - - 18 563
Rinkelaars 1 17 - - 1 17
Bunschepen 1 37 - - 1 37
Stoomboten 2 431 3 277 5 708
_________ ________ _______ _________ ________ _______
Totaal 151 21775 27 4422 178 26197

1856

Fregatten 14 5502 - - 14 5502
Barken 32 10785 3 618 35 11403
Brikken 16 1701 1 99 17 1800
Schoeners 39 3239 7 388 46 3627
Galjoten 48 2511 1 52 41 2563
Koffen 18 911 2 136 20 1047
Tjalken 36 1162 - - 36 1162
Smakken 1 48 - - 1 48
Sloepen 1 19 - - 1 19
Ever schepen - - 1 24 1 24
Hoekers 1 47 - - 1 47
Pinkschepen 2 22 - - 2 22
Bomschepen 2 30 - - 2 30
Stoomboten
2
__________ 431
________ 8
_______ 1659
_________ 10
________ 2090
______
Totaal 204 26408 23 2976 227 29384

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Milford, 3 januari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. D.A. de Jonge, van Callao naar Cowes, hetwelk alhier, als vroeger gemeld, de 14e oktober lek binnen liep en op het droge lag om te repareren, is heden met het opkomend tij, voor de beide ankers waaraan het gemeerd lag, weggeslagen en dwars op een ander schip gedreven. Vandaar vrij komende strandde het op de harde grond en begon onmiddellijk vol water te lopen, zodat er nu 8 à 9 voet water in het ruim staat. Het schip heeft zeer geleden. De lading wordt gelost. (opm: zie NRC 160157 en 030757)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Triëst, 3 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) STUURMANS HARMONIE, kapt. E.T. Mulder, van Newcastle op hier bestemd, is in Porto Buso gestrand. Na een gedeelte der lading in lichters gelost en een hoeveelheid kolen over boord geworpen te hebben, is het met adsistentie vlot en de 1e dezer hier in de haven gekomen.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. (geen datum) Het Nederlandsch Indisch koopvaardijschip JADOEL WADOET (opm: ook wel JADUL WADOET), metende ongeveer 290 lasten en toebehorende aan den te Soerabaya woonachtigen Arabier Said Achmut bin Djafar al Sagaf en aan Said Saphi bin Alie al Habesy te Suratte, keerde in de maand september j.l. van Juda, met bestemming naar Singapore, terug, aan boord hebbend circa 1500 personen, meest allen hadjis, in de Brits-Indische bezittingen en Nederlands-Indische archipel te huis behorende, die met dien bodem de terugreis aannamen. Men stelle zich den toestand dier in zulk een nauw bestek opeen gepakte menigte voor. Nauwelijks kon ieder hunner, zowel op het dek als in den kuil, over één voet breedte beschikken en steeds moesten zij staande blijven en om te kunnen slapen elkander vervangen. De hitte, benauwdheid en morsigheid aan boord waren dan ook onverdraaglijk en er ontstonden besmettende ziekten onder die ongelukkige menigte, waarvan ongeveer 350 personen gedurende de reis de slachtoffers werden. Op de hoogte van Ceylon werd het schip lek en liep een der havens van dat eiland in om te repareren. Na dat dit geschied was, nauwelijks twee dagen in zee, of het lek openbaarde zich opnieuw. Alle hulpmiddelen aan boord, om het indringend water te lozen, uitgeput zijnde, keerde de gezagvoerder (opm: naam onbekend, kapt. George Challenger was in Jeddah overleden, zie JB 140257) naar Ceylon terug en zette het schip, zonder dat daarbij verder enige ongelukken plaats hadden, bij Point de Galle op het strand, alwaar het nu in reparatie ligt. De overgeschotene passagiers gevoelden intussen geen lust, om met hetzelve de reis voort te zetten en hebben naar andere gelegenheden uitgezien, om de plaatsen hunner bestemming te bereiken.
(opm: het fregat, ex-STAD GENT 1830, ex-PRINS VAN ORANJE 1832-1851 werd waarschijnlijk afgekeurd, zie ook JB 100957)


Datum: 09 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 8 januari. Het stoomschip HOLLANDER is vlot en goed op de kanaalhaven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 5 januari. Jongstleden zaterdag (opm: 3 januari) was alhier een Nederlandse kof voor de wal, doch tot dusverre heeft men nog niets naders daaromtrent vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 6 januari De Nederlandse brik (opm: fregat) JONGE JAN, kapt. E.H. Pfeiffer, van Rotterdam naar Macasser, is alhier met gebroken grote mast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op aannemelijke voorwaarden wordt uit de hand of in ruiling tegen groter (opm: schip) aangeboden een smakschip met complete inventaris, groot 54 zeetonnen. Te bevragen met franco brieven bij J. Pauw te Edam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

De geannonceerde publieke verkoping van het veerschip, varende van Veenwoudsterwal op Leeuwarden, zal geen voortgang hebben.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand te huur bij geslotene briefjes voor 5 jaren: een zeer ter nering staande Scheeptimmerwerf met nette woonhuizing, grote scheepstimmerschuur en ruim erf, staand en gelegen te Sloten aan de Algemene Vaart en Rijdweg, waarop sedert jaren gemeld bedrijf met goed gevolg is uitgeoefend.
De briefjes moeten franco ingeleverd worden vóór 1 februari bij P.E. van Sluis te Sloten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Tjalkschip. De notaris A. Binnerts te Heerenveen zal, op donderdag 15 januari 1857, ’s avonds 7 uur, ten huize van Muurling aldaar, provisioneel verkopen: een Hektjalkschip, groot 77 tonnen, DE DRIE GEBROEDERS genaamd, liggende aan de werf van B.R. Spoelstra te Nijehaske, met mast, staand want, boegspriet, 30 blokken, boeisels en verdere inventaris.


Datum: 10 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Naar men verneemt, is er door het departement van marine last gegeven om Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, liggende aan ’s Rijks werf te Hellevoetsluis, met spoed in gereedheid te brengen, vermoedelijk voor een reis naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 januari. Het schip OUD NEDERLAND, kapt. Riper (opm: fregat, kapt. Johann Riper), van Callao naar Rotterdam, hier met schade binnengelopen, heeft heden na geëindigde reparatie de reis naar Rotterdam voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Oude Pekela is de 6e dezer met het beste gevolg te water gelaten het schoener-kofschip ANNA ELISABETH, groot 120 lasten, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester H. Drenth, voor rekening van een rederij onder directie van de heer mr. B.H. Viëtor, en zullende gevoerd worden door kapitein G.G. Schuur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Van een geachte zijde ontvangen wij het volgende extract uit een brief van kapitein J.L. van Waning, gezagvoerder van het barkschip JAN VAN BRAKEL (opm: rederij Pistorius en Bicker Caarten), de 10e oktober (opm: 1856) te Batavia aangekomen, hetgeen wij gaarne om het algemeen belang plaatsen:
Batavia 10 november. Ter rede heeft hier aan boord een voorval plaats gehad, hetwelk de noodlottigste gevolgen had na zich kunnen slepen. Op zekere middag onder etenstijd rook de tweede stuurman brandlucht. Hierop in het tussendek springende, zag hij dadelijk dat er een kist in brand stond. Onmiddellijk het volk aan dek sturende, heeft hij dadelijk de kist, die gelukkig niet groot was, in een strop geslagen, op laten hijsen en buitenboord onder water gevierd en zo de hele dag laten hangen. Nu had dit vier weken vroeger moeten gebeuren, dan had zonder twijfel het schip in brand gevlogen, want op de oceaan was wel geen redding denkbaar geweest. De kist stond op zee in het ruim gestuwd en was door het uitzoeken van de lading in het tussendek gekomen, dus had het schip uitgebrand, eer er bijkomen mogelijk was. De kist was gemerkt J.V. no. 22, en op het cognossement staat koopmanschappen. Het bleek echter te zijn zwavelzuur, hetwelk van zelf is ontvlamd. De afzenders te Rotterdam zijn Horn en Van Vollenhoven, de ontvangers te Soerabaja Cores de Vries. De tweede stuurman heeft bij deze gelegenheid zich zeer goed gedragen, want de eerste stuurman was aan wal en er is in het journaal behoorlijk proces-verbaal van aangetekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 januari. Volgens berichten uit Engeland, had men van de tussen Oostende en Dover varende pakketboot VIOLET, welke bij Goodwind Sand (opm: op de Goodwin Sands) gestrand is (opm: zie NRC 080157), enige overblijfselen alsmede de mailpakketten opgevist en naar Folkestone overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 7 januari. Heden werd alhier door kapitein Bowbyes, voerende de kotter WILLEM VAN HOUTEN van de Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, aangebracht de equipage bestaande uit kapitein en vier man, van het Engelse schoenerschip NEWCASTLE, kapt. Thomas Rhodes, toebehorende aan de heer Charles Carr, te Londen, komende van daar, geladen met spoorijzer en bestemd naar Rotterdam. De 6e januari kruisende bij hevige stormweder, ontdekte kapitein Bowbyes, Schouwen Z.O. 4 mijl, het bovengenoemde schip masteloos en geheel wrak. Na ongelofelijk veel inspanning en met levensgevaar gelukte het hem met de sloep aan boord te komen, waar hij de equipage vond, afgemat door aanhoudend pompen, in bijna bewusteloze toestand, zijnde gedurende 48 uren van voedsel verstoken geweest. Na een inspanning van drie uren, onder stormweder met aanhoudend overbrekende zee, gelukte het met levensgevaar de gehele bemanning aan boord van de kotter te brengen. Zij werd hierdoor van een wisse dood gered, want 20 minuten later zonk het wrak in 15 vadem water. De equipage is alhier ontbloot van alles, in ziekelijke staat aangebracht en wordt op het meest geschikte wijze verzorgd. Kapitein Rhodes prijst zeer de liefderijke verzorging door hem en de zijnen aan boord van de schokker (opm: kotter) genoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 7 januari. De Amsterdamse bark (opm: [ex ?] fregat) STAATSRAAD BAUD, kapt. T. de Jong, van Batavia naar Rotterdam, is alhier met gebroken ra en verlies van anker en ketting binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 7 januari. De te Pekela te huis behorende kof ANNA JANTINE, kapt. Smit (opm: H.B. Smith), is na vijf dagen op zee te zijn geweest met verlies van zeilen, boten, verschansingen en andere belangrijke schade te Granton (opm: ruim 4 km. bewesten Leith) uit zee teruggekomen. Een man van de equipage is over boord geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig (opm: Gdansk), 3 januari. Alhier overwinteren onder meer anderen de Nederlandse schepen VROUW IDA, kapt. Visser, MARGARETHA MEIJERING, kapt. De Jong en FROUWINA STEENHUIJZEN, kapt. Gort.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In ons nummer van de 7e dezer gaven wij een kort bericht omtrent het vergaan van het Nederlandse barkschip MERCURIUS. Een brief van de gezagvoerder diens bodems, de heer H.R.J. Smith, d.d. Singapore 2 januari aan ons gericht, behelst nopens dat ongeluk het volgende:
Ik was, schrijft die heer, met mijn te Amsterdam te huis behorend schip MERCURIUS, de 5e december 1856 van Amoy, bestemd naar Singapore en Batavia vertrokken en kwam de 8e dag na mijn vertrek (13 december) in straat Singapore wegens dikte (dikke lucht) zonder enig landgezicht ten anker; kort daarna sloeg het slechte weder mijn bodem van voor beide ankers en werd het schip op de noordwestkust van Bintang (opm: thans Bintan) geworpen en totaal verbrijzeld.
Niet het minste heb ik kunnen redden, wordende bijna moedernaakt van het wrak geslagen. Mijn schip was het fraaiste dat in deze dagen in de Chinese wateren voer en deszelfs vergaan is dus voor mij een onherstelbaar verlies, daar ik bij een zeer goed commandement, alles wat ik sedert mijn kindsheid had opgevaren verloren heb. Na het verongelukken van de bodem, miste ik mijn derde stuurman, Samuel Dinon, en 80 Chinese passagiers die daarbij zijn omgekomen. Zoals gezegd is niets kunnende redden en gebrek aan voedsel en kleding hebbende, gingen wij schipbreukelingen, bestaande uit 14 personen der equipage en 180 Chinese passagiers, over Bintang naar Riouw op mars, alwaar wij veel lijdende wegens het bos-moerasachtige terrein na twee dagen aankwamen en allerliefderijkst door de heer resident Nieuwenhuizen ontvangen werden. Onuitsprekelijk is mijn dank voor de edele en menslievende behandeling die wij van die hoofdambtenaar, de overige civiele en militaire autoriteiten te Riouw en van het etat-major van Z.M. schoenerbrik EGMOND genoten hebben, en vriendelijk verzoek ik u de openlijke betuiging onzer oprechte, onuitwisbare erkentelijkheid daarvoor wel in uw dagblad te willen opnemen.
Volgaarne voldoen wij aan dat verzoek door de eigene woorden van de heer Smith hier over te nemen en ook in naam der mensheid roepen wij allen die zich in het lenigen van het lot dier ongelukkigen zo edel gedragen hebben de warmste dank toe.


Datum: 11 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Volgens telegrafisch bericht van Leith is aldaar met verlies van verschansingen en verstopte pompen binnengelopen het barkschip PICTURA, kapt. R.J. Scholten, van Vlissingen naar Cardiff bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 januari. Het schip ANTJE, kapt. Laarman, van Emden naar Engeland, bij Delfzijl gestrand, is weder af en aldaar in de haven gebracht om te lossen en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 6 januari. Gisteren is alhier gestrand het kofschip WOBBECHINA, kapt. J.J. de Vries, met hout van Riga naar Bordeaux. De equipage, waaronder de vrouw van de kapitein, is gered. De inventaris en 600 pijpduigen van de lading zijn geborgen. (opm: zie NRC 220157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 8 januari. Het Nederlandse schip AFINA ALBERDINA, kapt. Nagel, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Guernsey, heeft op Kentish Knock (opm: bank in de aanloop naar de Theems; 51º37’ N.B. 01º31’ O.L.) gestoten en is hier dien ten gevolge lek binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 8 januari. De schoener LIVORNO PAKET (opm: LIVORNO PACKET), kapt. G.J. Melenberg, is met verlies van zeilen op onze rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Te koop. Bijna gereed om van stapel te lopen een zeer fraaie ijzeren, aan de Clyde gebouwde schroefstoomboot, van omstreeks 412 ton, B.M. (opm: B.M. = builders measurement), geclassificeerd bij Lloyds 12 AI, afmetingen 160 x 23 x 13 ft, hebbende een uitmuntende machine van directe werking van 70 paardekrachten en een tubulaire ketel. Dezelve heeft een laadbare ruimte van 460 ton en verstookt in 24 uren tijds omstreeks 9 ton kolen. Dit fraaie vaartuig is zeer sterk gebouwd en zowel het materieel als de uitvoering van het werk is uitmuntend. Het is als driemast-schoener getuigd, is van gegalvaniseerd ijzerdraad want, patent-ankers, dubbele spillen en alle verbeteringen van de laatste tijd voorzien. Het heeft een inrichting voor 12 eerste- en 8 tweede kajuits-passagiers, welke nog vergroot kan worden, behalve verblijfplaatsen voor de officieren en de bemanning. De kajuit zal beschoten en met spiegels, sofa's, geheim gemak (opm: toilet), was-toestellen enz. voorzien worden, alles naar de sierlijkste smaak. De stoomboot is van zeer schone vorm, verenigende het voorkomen van een jacht met alle goede eigenschappen van een koopvaardijschip. Het kan bij geringe diepgang een grote lading innemen en is overigens van dezelfde bouworde als twee andere onlangs van stapel gelopen schroefstoomboten, die snel lopen en voordelig zijn. Ter verdere informatie vervoege men zich bij de scheepsbouwmeesters William Simons & Co, Whiteinch, Glasgow. (opm: waarschijnlijk niet naar Nederland verkocht)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal, op dinsdag den 27ste januarij 1857, des avonds te 7 uur, in het Logement van de Weduwe Vos, te Delfzijl, publiek verkopen: Het in den jare 1853 nieuw uitgehaald en wel onderhouden Nederlands schoonerkofschip ANNECHINA, met deszelfs complete inventaris, groot 97 Tonnen, gevoerd door den kapitein J.A. Donga en thans liggende te Bremerhaven, staande in Veritas 3/3 G. 1.1.
De inventaris zal in tijds op de gewone plaatsen ter lezing liggen. Nadere informatie zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris.
(opm: de ANNECHIENA werd voor NLG 13.050 verkocht aan kapt. Israel Harms de Jonge; nieuwe naam BOUWINA MENSINGA)


Datum: 12 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Simonsbaai, 6 november. Het Nederlandse schip (opm: bark) MERCATOR, kapt. Van der Valk, van Batavia naar Schiedam, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gedurende een maand uit de hand te koop: Een zo goed als nieuw overdekt Rijnschip, genaamd de JONGE WILLEM, groot 164 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, enz., liggende in de Haven te Tiel. Te bevragen bij de eigenares, de wed. J. de Jong, aan boord van gemeld schip. Brieven franco.


Datum: 13 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee, 10 januari. Heden arriveerde alhier het schip GEZINA, kapt. Van Sluis (opm: tjalk GESINA, kapt. T.L. van Sluis), van Windau (opm: Ventspils) naar Schiedam, lek, met overgeworpen lading en andere zeeschade. Het zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, Zoltkamp, 8 januari. De schepen JACOBUS BEGEMAN, kapt. Reijer, GESINA, kapt. Van Klooster, DIEWERDINA, kapt. Westenberg, JONGE GERRIT, kapt. Hazewinkel, CHRISTINA WOBBEGINA, kapt. Van der Werp, VROUW ALIDA, kapt. Van der Werff, IMKE GIEZEN, kapt. Puister, JAN JACOB, kapt. Schaap en ZWAANTINA, kapt. Bakker, zijn wegens ijsgang in de haven gehaald. De GRIJPSKERK, kapt. Zomerdijk, ligt aan het Hoofd en HENNECHIENA VROOM, kapt. Kistenkas, MARCHIENA ROSALIE, kapt. Koning en JUFFER GRIETJE, kapt. Balkema, liggen onder Oostmahorn in het ijs bezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wiemen, 8 januari. Het Nederlandse tjalkschip VROUW MARGARETHA, kapt. B.P. Groenewold, is bij Schwarzengrunden in het ijs bezet geweest, doch met assistentie behouden in de Weser gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 8 januari. De Nederlandse schepen HERMANUS HESSELAAR, kapt. Mellema, van Riga naar Londen, en AFINA HILLECHINA, kapt. D.H. Drewes, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Dundee, beiden hier in averij binnengelopen, hebben heden, na geëindigde reparatie, onze havens verlaten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 januari. Vertrokken het METALEN KRUIS, kapt. J.P. Zuurdeeg, naar Batavia. (opm: eerste reis van dit clipper-fregat)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt te koop gevraagd, een op stapel staand barkschip, hol, tussen de 150 en 200 lasten. Verzoeke prijsopgave en grootte. Franco onder letter M, in de kantoorboekwinkel en koperplaatdrukkerij van R.B. Dewesen, op de Haarlemmerdijk bij de Eenhoornsluis. No. 189, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op dinsdag, de 27e januari 1857, des avonds ten 7 ure, in het Logement van de Weduwe Vos, te Delfzijl, publiek verkopen:
het in den jare 1853 nieuw uitgehaald en wel onderhouden Nederlands schoener kofschip ANNECHIENA met deszelfs complete inventaris, groot 97 tonnen, gevoerd door kapt. J.A Donga en thans liggende te Bremerhaven, staande in Veritas 3/3 G. I.I. De inventaris zal in tijds op de gewone plaatsen ter lezing liggen. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemde notaris.
(opm: voor NLG 13.050 verkocht aan kapt. Israel Harms de Jonge, Farmsum; nieuwe naam BOUWINA MENSINGA)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van affaire wordt te koop gepresenteerd: Een hektjalk (opm: binnenvaarder), groot 65 ton, volgens meetbrief, met complete inventaris. Te bevragen bij Jan Huyg, te Velzen in persoon of met franco brieven.


Datum: 14 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 januari. Heden is van de scheepstimmerwerf der heren J. & K. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren stoomjacht PRINS VAN ORANJE, bestemd voor de vaart tussen Zaandam en Amsterdam, gebouwd voor rekening van de Zaanlandsche Stoomboot Reederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 januari. Het Belgische schroefstoomschip BELGIQUE, varende tussen Antwerpen en New York, hetwelk hier voor enige dagen is binnengelopen om te worden nagezien, is gisteren in het droge dok gezet. Bij onderzoek is gebleken, dat een spie, welke de schroef van de achtersteven afsloot, was uitgeschoten, en dat de nagels van het roer alle waren losgewerkt. Men heeft de ganse nacht door gewerkt om het ontzette te herstellen, met dat goed gevolg, dat gezegd schip heden weder uit het droge dok is gehaald en morgen zijn reis zal kunnen vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Antwerpen-New York.
Van Antwerpen zullen naar New York vertrekken:
De 31e januari het stoomschip LEOPOLD DEN 1STEN, kapt. A .Michel.
De 21e februari het stoomschip BELGIQUE, kapt. J. Frantzen.
De 12e maart het stoomschip CONSTITUTION, kapt. E. Pougin.
De passage bedraagt:
1ste klasse NLG 250 3de klasse NLG 100
2de dito NLG 150 4de dito NLG 87,50.
Vracht van goederen $ 20 en 5% per 40 cub. voet.
Voor nadere informatiën adressere men zich bij de cargadoors Visser & van der Sande te Dordrecht of te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
Te Rotterdam arriveerde het schip RIGA, kapt. J. Klok, van St. Ubes (opm: Setubal) met 125 mooi zout en 537 kisten China’s appelen (opm: sinaasappelen).
Te Amsterdam arriveerden het schip (opm: bark) ANNA, kapt. W.B. Schill, van Suriname met 254 vaten suiker en 30 punch rum. Adres: diversen, en
het schip ZEEVAART, kapt. A. Legel, van Batavia met 7210 balen koffij, 597 kranjangs suiker (opm: krandjang, gevlochten mand van bamboe als verpakking), 669 schuitjes tin (opm: à ½ pikol = 30,8806 kg) en 626 bundels bindrotting. Adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.
Te Middelburg arriveerde het schip (opm: bark) LUCTOR ET EMERGO, kapt. S. Ouwehand, met 11000 balen rijst. Adres: den Bouwmeester, Borsius & Van der Leije.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 januari. Het schip (opm: kof) JOHANNA MARGARETHA, kapt. P.H. Hubert (opm: kapt. Pieter Alberts Huberth), van Riga naar Antwerpen, is de 9e dezer bij Kamperduin gestrand, doch het volk gered. (opm: zie AH 200157 en NRC 210257)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 11 januari. Het alhier binnengelopen Nederlandse schip (opm: schoener) MORGENSTER, kapt. H.F. Drent, van Amsterdam naar Livorno bestemd, heeft de voorsteng en kluiverboom verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Granton, 5 januari. Het schip JOHANNA, kapt. Kegelmacher, van Amsterdam naar Newcastle, is hier zeer lek en met schade aan het roer binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 10 januari. De Nederlandse bark ODELIA MARGARETHA, kapt Hazelhoff, van deze plaats naar Sydney bestemd, is hier heden van The Mumbles teruggekomen om schade die het schip aldaar ter rede bekomen heeft - zie NRC van 4 januari - te herstellen.
(Het vroeger door de Engelse bladen medegedeelde en door ons overgenomen bericht, als of dit schip de 6e januari van The Mumbles naar Sydney vertrokken zou zijn, is dus foutief geweest.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op vrijdag de 30e januari 1857, des avonds ten zes ure, ten huize van de Logementhouder D. Randa Mulder, te Winschoten, in openlijke veiling te verkopen:
Het in den jare 1855 nieuw gezinkt Nederlandse schoenerkofschip GEERTRUIDA, gevoerd door kapt. E.H. Homfeld (opm: kapt. Egbertus Hendrikus Homveld), thans liggende te Brake, groot 155 tonnen of plus/minus 110 roggelasten, in den jare 1848 nieuw volbouwd, met deszelfs complete inventaris, staand en lopend want.
De inventaris is op franco aanvraag te bekomen ten kantore van de notaris en ligt op de gewone plaatsen ter lezing. (opm: schip is verkocht, koper onbekend)
B. Haitzema Viëtor.


Datum: 15 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 13 januari. Het alhier van Dantzig (opm: Gdansk) gearriveerde Nederlandse schip (opm: kof) MARCHINA GESINA, kapt. H.G. Munneke, heeft zeilen verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het schip ERNEST, kapt. Jongebloed, van Stettin (op: Szczecin) naar Hull, is de 11e dezer te Heiligenhafen binnengelopen om te overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 12 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) JACOBUS MARTINUS, kapt. F. Meppelder, van Rotterdam naar Batavia bestemd, is alhier met gebroken fokkemast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 12 januari. De Nederlandse schoener HEERENVEEN, kapt. F.C. Prins, van Hamburg naar Porto Cabello, is alhier met verlies van zeilen en verschansing binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Kapt. Haagsma, voerende het schip DOCTRINA ET AMICITIA, te Nieuwe Diep binnen, rapporteert in de Noordzee gepraaid hebbende, het schip METALEN KRUIS, kapt. Zuurdeeg; volgens verklaring van dien gezagvoerder voldeed het schip (opm: op haar eerste reis) bij uitstek aan de verwachtingen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riouw, 7 januari. De Nederlands-Indische bark NOORSALIM, kapt. Hadji Mohamad Amin, te huis behorende te Bandjermassin, is de 30e december 1856 op de reis van Singapore naar Samarang via Batavia met goed weder en volle zeilen op de klip, genaamd Pas Op, gelopen. Na vruchteloze pogingen om het schip weder vlot te krijgen, werden laadboten van Singapore ontboden en daarmede alles, wat van schip en lading vervoerbaar was, gered. Het wrak is daarna verlaten en later geheel uiteen geslagen.


Datum: 16 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. De schroefstoomboot SCHIEDAM, de 10e dezer van Londen te Helvoet binnen, die voor Vlaardingen was vastgeraakt, is heden morgen ten 6 ure door het aanwenden van ledige fusten wederom in vlot water geraakt. Gemeld vaartuig had wederom een veertigtal vreemdelingen uit Londen medegebracht, die dienst gingen nemen te Harderwijk. (opm: te Harderwijk had de opleiding plaats voor het Nederlands-Indisch leger)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Milford, 12 januari. Het schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. de Jonge, van Callao naar Cowes, alhier aan de grond vast geraakt, is weder af en in vlot water gebracht (opm: zie NRC 080157).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, H.I. Rietveld, C. Ament en A. Roland Holst, makelaars, zullen op maandag 26 januari 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen:
- 1/16 part in het schoenerschip JOHANNA CATHARINA, gemeten op 297 tonnen, varende onder directie van de heer A. Rocquette.
- 1/40 part in het fregatschip CLAUDIUS CIVILIS, gemeten op 701 tonnen, varende onder directie van de heren A.L. van Harpen & Zonen.
- 1/30 part in het barkschip REGINA, gemeten op 473 tonnen, varende onder directie van de heren Marlof & Zoon.
- 4/96 parten in het brikschip JOHANNA, gemeten op 271 tonnen, varende onder directie van de heren Jan Corver & Co.
- Vier aandelen in de stoombootreederij, ten doel hebbende het slepen van schepen in en uit het Nieuwe Diep, onder directie van de heer Paul van Vlissingen.
Breder volgens biljetten en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht kan dadelijk of met maart e.k. vast werk bekomen bij S.B. van Manen te Berlikum.


Datum: 17 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 14 januari. Het schip CITO, kapt. Wehrt, van Hamburg naar Bristol, is alhier met overgeworpen lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 15 januari. Het Nederlandse schip TRUDA, kapt. Das, van de Donau naar Engeland bestemd, is bij de Sulina gebleven. De lading is verkocht. (opm: zie echter NRC 040957, 190957 en 220957)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 7 januari. Het Nederlandse schip CADZANDRIA, kapt. De Ruijter, van Livorno naar Falmouth bestemd, is de 28e december alhier lek, met overgeworpen lading en andere averij binnengelopen. Men is bezig de lading, die gedeeltelijk bedorven is, te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 januari. Het schip (opm: kof) PLATA, kapt. H.H. Koch, van Suriname, laatst van Portsmouth, herwaarts gedestineerd, is, volgens telegrafisch bericht van Texel, gisterenavond bij Kijkduin gestrand en zit hoog. Men was bezig de inventaris te bergen. (opm: zie volgend bericht NRC 190157 en 200157)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht 16 januari. Door een drietal ingezetenen te Middelburg is concessie aangevraagd voor een stoombootdienst, uitsluitend bestemd voor vervoer van goederen en vee, van Middelburg op Schiedam en tussengelegen plaatsen.


Datum: 18 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 16 januari. Gisterenavond omstreeks 8 ure strandde op deze kust, tussen Kaap hoofd en de vuurtoren, de Nederlandse kof PLATA, gezagvoerder kapt. Koch, komende van Suriname met een lading suiker en rum, bestemd naar Amsterdam. Daar er bijna geen wind was, schijnt dit ongeluk aan misleiding door de duisternis te wijten te zijn. Het schip zit zeer hoog op het strand en zal moeilijk af te brengen zijn. Men is terstond aan het werk gegaan om tuig en zeilen te bergen, en wanneer het weder zulks toelaat, zal men ook de lading trachten te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 24 november 1856. Het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. Topper (opm: bark, kapt. J.C. Töpper), van Batavia naar Havana, welke als vroeger gemeld de 30e oktober alhier met verlies van masten en andere schade werd binnengebracht, is afgekeurd. De lading rijst is in de Amerikaanse bark RICOS en de schoener CLARA BOOGES overgeladen, om daarmede naar Havana vervoerd te worden. Eerstgenoemde bodem vertrok hedenmorgen en de laatste zal binnen weinige dagen volgen. (opm: zie NRC 230757, 260957 en 300957)


Datum: 19 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 januari. Het schip PLATA, kapt. Koch, van Suriname herwaarts gedestineerd, bij Kijkduin gestrand – zie ons nommer van gisteren – zal bij stil weder waarschijnlijk afgebracht kunnen worden. Van de lading zijn 80 vaten suiker geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwharlingerzijl (opm: Neuharlingersiel), 12 januari. De schepen EENDRAGT, kapt. Rozeboom, van Bremen naar Amsterdam, en GEERTRUIDA, kapt. Raaschen, van Hamburg naar Groningen, zijn alhier wegens ijsgang binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 16 januari. De Nederlandse kof ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma, van Middelburg, is alhier de 8e dezer lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 6 januari. Onder meer anderen overwinteren alhier de Nederlandse schepen BARON VAN HALL, kapt. Scholtens, EEFKE MARIA, kapt. Bart, ABEONA, kapt. Hoogendijk, CATHARINA WILHELMINA, kapt. Riemsma, MARIA, kapt. Hendriks, en ALIDA, kapt. Valk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Malta, 5 januari. Het alhier van Vlaardingen gearriveerde hoekerschip WILHELMINA, kapt. C. van der Sloot, heeft in de storm die hier op de 1e en de 2e woedde, enige averij bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, Het Nederlandse schip (opm: bark) HENRIETTE MARIA, kapt. G.W. Bakker, van hier naar Amoy, is met verlies van zeilen uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. Zuurdeeg, voerende het barkschip (opm: clipper-fregat) het METALEN KRUIS, van Amsterdam naar Batavia, bevond hij zich 13 januari op de hoogte van Dungeness.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop: een schoener-kofschip, groot circa 65 roggelasten, varende onder Nederlandse vlag, met deszelfs complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in Schiedam. Het schip is in mei ll. bij Veritas voor twee jaren 3 Q.* G. 2. 1.
Te bevragen bij de heren makelaars Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, of de heren Loncq & Cool, te Schiedam.


Datum: 20 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens schrijven uit Simonsbaai dato 17 november 1856 had het barkschip KEMANGLEN, kapt. H.H. Smit, de reparatie geëindigd en zou bij de eerste gunstige gelegenheid zijn reis naar Amsterdam vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Het schip PLATA, kapt. Koch, van Suriname herwaarts gedestineerd bij Kijkduin gestrand – zie ons nommer van gisteren – is weer af en in Texel binnengebracht. Het schip is nog goed en zou onmiddellijk worden ingeklaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het schip (opm: galjoot) CUBA, kapt. H.D. Zeilemaker, van Suriname herwaarts gedestineerd, is heden zonder roer in het Nieuwe Diep binnengesleept. Overigens was aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Volgens brief van kapt. S. Stikkel, voerende het schip (opm: bark) ZWARTE ZWAAN, had hij de 15e augustus (opm: 1856) op 32º24’ N.B. en 17º36’ W L. (opm: 30’ zuidwest van Funchal, Madeira) zien drijven de mast van een schip met stengen en ra`s. Op een door hem geborgen bramzeil stond: “boven bramzeil” en daaronder “TWENTHE” (opm: bark TWENTHE, kapt. A. Coopmans, zie NRC 070956 en latere berichten).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Hargen, gemeente Schoorl, en huize van Hendrik van Lienen, op donderdag de 22e januari 1857, voor de middag, ten 10 ure precies, van het hol of casco van het op 9 januari 1857, bezuiden Kamperduin gestrand (opm: zie NRC 140157 en 210257) Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. P.A. Huberth, geladen geweest met zaai-lijnzaad, komende van Riga, en bestemd naar Antwerpen of Gend; benevens van deszelfs geborgen tuigage, bestaande in: 4 ankers, 2 kettingen, 3 nieuwe trossen, lopend touwwerk, verscheidene zeilen, staand en lopend want en meer andere voorwerpen; mitsgaders van de gedeeltelijke geborgene lading, bestaande in: ongeveer 500 tonnetjes door zeewater zwaar beschadigd zaai-lijnzaad.
Informatiën bij de heer J.C. Peeck, burgemeester te Schoorl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Hargen, gemeente Schoorl, en huize van Hendrik van Lienen, op donderdag de 22e januari 1857, voor de middag, ten 10 ure precies, van het hol of casco van het op 9 januari 1857, bezuiden Kamperduin gestrand (opm: zie NRC 140157 en 210257) Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. P.A. Huberth, geladen geweest met zaai-lijnzaad, komende van Riga, en bestemd naar Antwerpen of Gend; benevens van deszelfs geborgen tuigage, bestaande in: 4 ankers, 2 kettingen, 3 nieuwe trossen, lopend touwwerk, verscheidene zeilen, staand en lopend want en meer andere voorwerpen; mitsgaders van de gedeeltelijke geborgene lading, bestaande in: ongeveer 500 tonnetjes door zeewater zwaar beschadigd zaai-lijnzaad.
Informatiën bij de heer J.C. Peeck, burgemeester te Schoorl.


Datum: 21 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. De luit.t.zee 1e kl. B.D. van Trojen en luit.t.zee 2e kl. Jhr. H.O. Wichers, zijn overgeplaatst aan boord van de schroefschoener JAPAN, welke binnenkort onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. Ridder W.J.C. Huijssen van Kattendijke naar Oost-Indië zal vertrekken. Genoemd stoomschip is voor rekening van het Japanse Gouvernement hier te lande gebouwd. Ook moet het stoomschip GEDEH met spoed voor de dienst gereed worden gemaakt; de nieuwe ketels voor dat schip worden op een particuliere fabriek vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 20 januari. Heden is alhier binnengebracht de brik FRANKLIN, van Exeter, zijnde door de equipage verlaten. Bestemming en lading onbekend. (opm: zie NRC 220157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 januari. Het schip ISABELLA, kapt. Larsen, van Drammen naar Londen, in de Eijerlandse gronden gestrand – zie NRC van 8 januari – is verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 januari. Het schip WOBBEGIENA, kapt. De Vries, van Riga naar Bordeaux, bij 't Vlie gestrand – zie NRC van 11 januari – is gebroken en verkocht. De lading is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlieland, 18 januari. Op het Nederlandse kofschip ZWAANTINA MARGARETHA, kapt. De Vries, heden alhier van Malmoe gearriveerd, is gedurende de reis de lading overgeslagen en de pompen verstopt geraakt. Het schip heeft door het op zijde liggen veel geleden en men vreest dat de lading beschadigd zal zijn. Men heeft het schip in de haven (opm: in de baai) van Terschelling gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 7 januari. Door het schip MAIN (opm: thuishaven Hamburg, kapt. P.H. Haack), zijn de 23e november 1856 gered en alhier aangebracht kapt. K.A. de Groot, de stuurman en een man van de equipage van het schip (opm: schoener) ENGELINA JACOBA, op de reis van Riga naar Amsterdam gezonken (opm: zie NRC 191156, 260157 en 180160).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Curaçao ligt te Amsterdam in lading, om in de maand februari te vertrekken: het snelzeilend nieuw gebouwd, gekoperd clipper brikschip SANTA ROSA, kapt. J.A. Buikes, hebbende een ruime en uitmuntende gelegenheid om passagiers over te voeren. Adres bij E. Windhouwer, cargadoor te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johannes Hogersdijk, notaris, residerende te Rotterdam, is voornemens op dinsdag de 27e januari 1857, des namiddags ten 1 ure, in het Notarishuis aan de Geldersche kade aldaar, publiek te veilen en te verkopen:
- Een 64e aandeel in het barkschip JAN VAN BRAKEL, groot 258 lasten, gebouwd in 1850-1851. Boekhouders de heren Pistorius en Bicker Caarten, te Rotterdam.
- Een 120e aandeel in het barkschip NAGASAKI, groot 375 lasten, gebouwd in 1841. Boekhouders als boven.
- Een 80e aandeel in het barkschip FORMOSA, groot 268 lasten, gebouwd in 1840. Boekhouders als boven.
- Een 48e aandeel in het Nederlands barkschip PANTALON, groot 181 lasten, gebouwd in 1850-1851. Boekhouders de heer E. Serruijs te Rotterdam.
- Een 32e aandeel in het Nederlandse barkschip BEATRIX, groot 217 lasten, gebouwd in 1851. Boekhouders de heren Schloss & Co, te Rotterdam.
- Een 64e aandeel in het Nederlands barkschip KEMANGLEN, groot 303 lasten, gebouwd in 1854-1855. Boekhouders de heren F.S. Sparnaaij & Zoon, te Rotterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris, aan de Korte Hoogstraat, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 januari. Naar men verzekert zou er gisterennacht nabij Callandsoog een Engelse bark zijn gestrand. Nadere bijzonderheden zijn nog onbekend. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 januari. Het Engelse schip HOLTVESSEL, kapt. Tatterson, van Batavia met stukgoed naar Hamburg, is volgens telegrafisch bericht van het Nieuwe Diep, gisteren op de Buitenbank van Callandsoog gestrand en zal weg zijn. Het volk is gered. (opm: naam is vermoedelijk HALTWHESTLE, kapt. Pattersson) zie NRC van 220157)


Datum: 22 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het Engelse schip HALTWHESTLE, kapt. Pattersson, van Batavia met suiker huiden en rijst naar Bremen, tussen Petten en Calantsoog gestrand – zie ons vorig nommer – wordt volgens brief van het Nieuwe Diep van de 20e dezer gemeld, dat men nog niet wist of het afgebracht zou kunnen worden. Het volk was gered en met een gedeelte der lading aldaar aangebracht. Nadat de loodsschuit alle mogelijke adsistentie verleend en een gedeelte der equipage gered had, hebben zich bij het redden der overigen bijzonder gekweten de personen: J.C. Smit, H.W. de Wijn, W.J. de Wijn en Visser, beide eerst genoemden waren met de sloep en in de branding omgeslagen, en was daarbij hoogstwaarschijnlijk J.C. Smit verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. De brik FRANKLIN, te Exeter te huis behorende, welke zoals gisteren gemeld, verlaten te Brouwershaven werd binnengebracht, kwam van St. Domingo en was naar Rotterdam bestemd. De kapitein van de FRANKLIN, Earl genaamd, en zijn equipage zijn door de loodsboot van de Goeree No. 1 in zee ontmoet en heden behouden te Hellevoetsluis aangebracht. Het schip is door de schokker WILLEM VAN HOUTEN van de Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen gevonden, en als gemeld te Brouwershaven aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Het schip HERMINE (opm: pink HERMINA, ex DE VRIENDSCHAP), kapt. K.B. de Weerd, van Batavia naar Amsterdam gedestineerd, lek te Mauritius binnengelopen, is aldaar afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Het schip RENSINA, gevoerd geweest door kapt. Meijer, van Emden naar Londen, is op zee, door het volk verlaten, gevonden en aan de Knocke (opm: Knock, 53º20’ N.B. 07º01’ O.L.) binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 17 januari. Het schip CHARON, kapt. Jongbloed, van Ibraïla naar Gloucester, is alhier lek, met verlies van zeilen, verschansingen, boten en met schade aan het roer, binnengelopen.


Datum: 23 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens brief van kapt. W.J. Lourens, voerende het schip (opm: brik) ANNA LENA, van Liverpool te Buenos Aires met schade aangekomen, in dato 1 december 1856, was het schip dicht gebleven en dacht hij tegen de helft dier maand gereed te komen om naar Batavia te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Volgens brief van kapitein J.N. Dekker, voerende het schip (opm: schoener) HENRIETTA LOUISA, van Ibraïla naar Schiedam, was hij de 9e dezer met overgeworpen lading te Malta binnengelopen, na sedert de 25e december 1856 hevige stormen te hebben doorgestaan. Het schip was echter in goede staat, en was hij, na de nodige verstouwing van de lading als anderszins met eigen volk bewerkstelligd te hebben de 14e dito (opm: januari) weer gereed om bij de eerste gunstige gelegenheid de reis voort te zetten. Nog rapporteert kapitein Dekker, dat meer dan 60 schepen, vóór of gelijk met hem van de Donau vertrokken, aldaar ( te Malta) onder averij lagen. De 1e januari had hij gezien twee schepen, die door het volk verlaten waren, en de volgende dag het Engelse schip COURIER, van North Shields, onder noodvlag, verkerende in zinkende staat dat op hem aanhield, doch waaraan hij uit hoofde van de vliegende storm, geen assistentie had kunnen verlenen. Nadat het ongeveer een uur in zijn nabijheid was geweest, had hij het later niet meer gezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Het schip (opm: fregat) STRAAT BALY, kapt. W.J. van der Ven, van Batavia herwaarts gedestineerd, is lek aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Helena, 16 december. Kapt. Van der Valk, voerende het schip (opm: bark) MERCATOR, van Java naar Schiedam, gisteren deze rede gepasseerd, rapporteert dat hij op het Kaapse rif gezien heeft de Nederlandse schepen MALEIJER, kapt. P.R. Bok, en STRAAT BALY, kapt. W.J. van der Ven, beiden van Java naar Nederland bestemd. Deze schepen waren lek en zetten koers naar de Kaap de Goede Hoop. (red: laatst genoemde is bereids aan de Kaap de Goede Hoop binnengekomen, zie boven, art. Amsterdam).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 januari. Het Nederlandse schip (opm: kof) MARTHA ALIDA, kapt. A.E. Karst, van Koningsbergen naar Lynn (opm: King’s Lynn) bestemd, is bij Withernsea gestrand. De bemanning en lading zijn gered. (opm: zie NRC 260157 en 010457)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 19 januari. Gisteren is alhier binnengelopen het schip JOHAN EN JULIUS, kapt. Hansen, van Batavia naar Hamburg bestemd.


Datum: 25 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Naar men verneemt, wordt Zr.Ms. stoomschip GEDEH, liggende aan ’s Rijks werf te Hellevoetsluis, met spoed voor een reis naar Oost-Indië gereed gemaakt, en wel in de plaats van het stoomschip ARDJOENO, hetwelk daarvoor eerst was bestemd, doch waaraan te veel te doen is om spoedig gereed te kunnen zijn.


Datum: 26 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Pekela, 21 januari. Gisterenavond werd onze gemeente, en vooral de bloedverwanten, op het alleraangenaamst verrast. Men zal zich herinneren de schipbreuk van de jeugdige kapitein K.A. de Groot, gevoerd hebbende de schoener ENGELINA JAKOBA, welke door kapt. Halfweg een tijdlang op sleeptouw was genomen om hem zo mogelijk in een behouden haven te brengen, wat echter door de hevige storm op de 12e november werd verhinderd, zodat men genoodzaakt was de schoener met drie man van de equipage, namelijk de kapitein, de stuurman en een matroos, te moeten achterlaten. (In de NRC van 19 november a°.p°. [opm: verleden jaar] breedvoerig medegedeeld.) Thans is hier een eigenhandige brief van kapitein De Groot uit New York ontvangen, waarin hij hun behouden aankomst meldt – zie ons nommer van 21 dezer – zijnde de drie schipbreukelingen door een Amerikaans schip op de 23e november 1856 in de Noordzee opgenomen en naar New York gevoerd, alwaar zij aankwamen, juist op dezelfde dag, dat het overlijden in deze gemeente door de familie werd bekend gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 januari. Aangaande het bij Withernsea gestrande Nederlandse schip MARTHA ALIDA, kapt. Karst, van Koningsbergen naar Lynn (opm: King’s Lynn) bestemd – zie ons nommer van 23 januari – meldt men uit Hull d.d. 22 dezer, dat het de 11e bevorens door de weigering in de wending bij stil weder gestrand is. De lading enz. was sedert gelost, doch het schip zat nog altijd vast. (opm: zie NRC 010457)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 26 november 1856. Het op 23 dezer in de Tafelbaai binnengelopen Nederlandse schip STRAAT BALY, kapt. W.J. van der Ven, van Batavia naar Amsterdam bestemd, is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Colberg (opm: Kolberg, thans Kolobrzeg), 19 januari. Het Nederlandse schip WELDAAD, kapt. R.H. Folders, hetwelk enige tijd geleden alhier op strand geraakt maar later vlot gebracht is (opm: zie NRC 010157), zal de 2e februari in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 12 januari. Met het Nederlandse hoekerschip THETIS, kapt. W. de Zeeuw Baggus, heden van Vlaardingen aangekomen, zijn alhier aangebracht kapitein L. Nielsen en de kok van het Deense schip EENIGHEDEN. Dit schip heeft in de Noordzee de masten verloren en door een zware zee was de gehele bemanning, met uitzondering van de evengenoemden, overboord geslagen. (opm: zie NRC 130358)


Datum: 27 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 december 1856. Het schip (opm: fregat) STAD TIEL, kapt. W.B. Derks, van Hongkong herwaarts gedestineerd, is verongelukt (opm: zie NRC 290157).


Datum: 28 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen, te Rotterdam in het Notarishuis aan de Geldersche kade, op dinsdag 27 januari:
- Een 64e aandeel in het barkschip JAN VAN BRAKEL, groot 258 lasten, gebouwd in 1850-1851. Boekhouders de heren Pistorius en Bicker Caarten, te Rotterdam; niet gegund.
- Een 120e aandeel in het barkschip NAGASAKI, groot 375 lasten, gebouwd in 1841. Boekhouders als boven; voor NLG 300 verkocht.
- Een 80e aandeel in het barkschip FORMOSA, groot 268 lasten, gebouwd in 1840. Boekhouders als boven; niet gegund.
- Een 48e aandeel in het barkschip PANTALON, groot 181 lasten, gebouwd in 1850-1851. Boekhouder de heer K. Serruijs te Rotterdam; niet gegund.
- Een 32e aandeel in het barkschip BEATRIX, groot 217 lasten, gebouwd in 1851. Boekhouders de heren Schloss & Co, te Rotterdam; niet gegund.
- Een 64e aandeel in het barkschip KEMANGLEN, groot 303 lasten, gebouwd in 1854-1855. Boekhouders de heren F.S. Sparnaaij & Zoon, te Rotterdam; voor NLG 1700 verkocht.
- Een 32e aandeel in het barkschip TRIJNTJE FENNA, groot 309 lasten, gebouwd in Anno 1854. Boekhouders de heren Schloss & Co., te Rotterdam; niet gegund.
- Een dito aandeel; niet gegund.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H. Veenhoven, griffier te Hoogezand zal ten verzoeke van de heer E.H. Meursing, aldaar en medereders, op woensdag de 18e februari 1857, des avonds ten 6 ure, in het Logement van Mejuffrouw de Wed. L.A. Meurs, te Martenshoek, publiek verkopen:
het gezinkt schoenerschip CHRISTINA JACOBA, groot 128 zeetonnen, in de herfst van 1852 nieuw uitgehaald, met complete inventaris, liggende te Hamburg en gevoerd geweest door kapt. H.J. van Calker. De inventarissen zullen op de gewone plaatsen ter lezing liggen. Inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën bij de heer E.H. Meursing, opgenoemd.
(opm: op 10 maart voor NLG 14.100 aangekocht door B. Onnes en Zoon, Groningen; nieuwe kapitein K.A. de Groot)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten verkoop of bevrachting wordt aangeboden het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Amerikaanse fregatschip COLUMBIA, groot circa 500 ton. Laatst gekomen van Savannah, liggende in het Entrepotdok. Voor verdere informatiën gelieve men zich te adresseren aan de cargadoor Ths. Wehlburg. Binnenkant, U 142, alhier (opm: Amsterdam).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop. Een goed onderhouden en in het jaar 1854 geheel nieuw uitgehaald hek-tjalkschip met roef en complete inventaris, groot volgens meetbrief 59 tonnen. Naderen informatiën bij H.J. Gallenkamp, makelaar, Singel, F 279, te Amsterdam.


Datum: 29 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 december 1856. Vrachten. Verscheidene arrivementen van vracht zoekende schepen deden de vrachten weder iets terug gaan. De volgende Nederlandse schepen werden gecharterd naar Nederland. EDOUARD EN MARIA à NLG 90 voor suiker te Samarang en NLG 85 voor rijst op Indramayoe. CONSTANTIA à NLG 90 voor suiker te Soerabaja, hebbende hier voor rederij rekening rijst geladen. PRESIDENT RAM à NLG 85 voor suiker op de kust, PRINSES AMALIA, à NLG 85 voor suiker te Samarang, à NLG 100 voor arak hier alwaar de agenten die bovendien met rijst opvullen. GENERAAL VAN DEN BOSCH, NLG 80 voor rijst, à NLG 85 voor suiker en huiden hier en op de kust te laden. Tot dezelfde vracht laadt ook de ZUID-HOLLAND, terwijl de DOELWIJK à NLG 80 voor rijst, NLG 85 voor suiker en NLG 100 voor arak (opm: rijstbrandewijn) laadt, wordende voor reders rekening met rijst opgevuld. De LOUISE, NLG 75 voor suiker hier en NLG 80 voor rijst te Samarang. CHRISTINA AGATHA alhier NLG 75 voor rijst, NLG 85 voor suiker en NLG 100 voor arak. LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN NLG 85 voor suiker, NLG 75 voor rijst te Soerabaja. CLIO alhier NLG 80 voor rijst en suiker en NLG 92,50 voor lichte goederen. JACOBUS alhier NLG 72,50 voor rijst. CAPELLA NLG 100 voor koffij te Padang te laden. De VIER GEBROEDERS laadt voor eigen rekening, hoofdzakelijk rijst, naar Kaap de Goede Hoop. HOLLANDS TROUW naar Vlissingen om orders NLG 75 voor rijst en NLG 85 voor suiker. ARGO neemt de lading van de INDIA over, zijnde laatstgenoemde lek geworden. GRAAF VAN NASSAU is masteloos onder noodtuig binnengekomen (opm: zie volgend bericht). Zonder destinatie zijn nog AREND, HENDRINA en EUROPA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 december 1856. Het alhier van Amsterdam gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, heeft op de hoogte van het eiland St. Paulus (opm: Île St.-Paul, 38º43’ Z.B. 77º31’ O.L.) in een orkaan de masten verloren, en is dientengevolge met noodtuig op de rede gekomen. (opm: zie NRC 030257)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 januari. Aangaande het schip HALTWHISTLE, kapt. J. Pattersson, van Batavia naar Bremen, tussen Petten en Calantsoog gestrand – zie ons nommer van 22 januari – wordt gemeld, dat het geheel verbrijzeld, de spiegel op strand aangespoeld en een gedeelte der lading geborgen was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december 1856. Het Nederlandse schip AEGIDIA PAULINA, kapt. Veltman, verliet de 7e dezer onze rede, om de reis naar Nederland te aanvaarden, doch is de volgende dag uit zee teruggekomen. (opm: zie NRC 310157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december 1856. Het Nederlandse fregatschip KENAU HASSELAAR, kapt. O. Lindeman, van Samarang de 10e november en de 19e van hier naar Rotterdam vertrokken, is op een der reven van Poelo Obi of (opm: het eilandje) Rotterdam aan de grond geraakt. Het schip kwam met assistentie van Zr.Ms. stoomschip AMSTERDAM en van het Maritime Etablissement van Onrust vlot en is de 21e alhier ter rede geankerd. De 6e dezer vertrok het schip naar Onrust om aldaar in het droge dok nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 december 1856. Het Nederlandse fregatschip INDIA, kapt. K.W.F. d'Arnaud Gerkens, de 18e november alhier van Panaroekan gearriveerd, is lek. De lading is door de schoener ARGO overgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 december 1856. De 26e oktober kwam te Soekadana (opm: 01º15’ Z.B. 109º57’ O.L.) (wester afdeel. van Borneo) aan de bemanning van het verongelukte fregatschip STAD THIEL, bestaande uit de gezagvoerder W.B. Dercks, drie stuurlieden, de scheepsgeneesheer en 27 Europese matrozen (opm: zie NRC 270157). De 30e september van Hongkong vertrokken naar Batavia, dreef dit vaartuig door hevige stormvlagen uit het zuiden en westen naar de kust van Borneo af. De 21e oktober bevond men zich op de hoogte van het eiland Groot-Natunas, hetwelk werd gepeild Z.W. ten W. ½ W. Daarop werd koers gesteld tussen de eilanden door, zodat op de middag van de 21e Karamatten-eiland (opm: Karimata-eiland) werd gepeild Z.3/4 W. en Panembangan O.t.Z, en in de namiddag van dezelfde dag Massa Tiega noord en Panembangan zuid. De kaart wees aldaar een vaarwater aan van vijf vademen, zonder enige gevaren, en er werden dan ook steeds van 4½ tot 5 vademen water bevonden. Omstreeks 4 ure echter stootte het schip op een blinde klip, doch behield voortgang. Al zeer spoedig ontwaarde men evenwel, dat het water met groot geweld in het voorschip drong en dit reeds zinkende was. Nauwelijks had men de boten te water gebracht, of het schip was reeds tot even boven het dek gezonken en raakte den grond, waarin het al dieper zakte. Aan redding van goederen viel niet te denken. Met behulp van een klein inlands vaartuig, dat zich in de nabijheid bevond, kwam de bemanning behouden te Soekadana aan, van waar zij de 28e daaropvolgende naar Pontianak vertrokken, om zich met het verwacht wordende stoomschip naar Java in te schepen. De nodige maatregelen waren genomen om zoveel mogelijk van de inventaris van het schip te redden, hetgeen echter door ongunstig weder zeer werd bemoeilijkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 december. Van de resident van Menado (opm: Manado) is het bericht ontvangen, dat op de 8e september j.l. een ruitsgewijze zwart en wit geschilderde ijzeren bakenton, of wrak bakenton, gelegen is geworden op circa een kwart kabellengte afstands en aan de oostkant van het ter rede Kema (opm: 01º22’ N.B. 125º03’ O.L.) in 12½ vadem diepte gezonken liggende wrak van Zr.Ms. verbrande korvet SUMATRA, en zulks ter vervanging van een op hetzelve gelegen hebbende noodbaken. Bij deze wrak bakenton peilt men de vlaggenstok van Kema W.t.N., en het grootste der eilandjes bezuiden de reeds van Kema Z W. Men zal wel doen, niet binnen de kabellengte afstands van deze bakenton ten anker te gaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop: Een extra ordinair, welbezeild schoenerschip, ca. 100 ton gemeten, 2½ jaar oud, in 1856 nieuw gezinkt, varende onder Nederlandse vlag, en geclassificeerd bij Veritas A, thans liggende te Amsterdam en aldaar te bevragen bij de makelaar I.J. van der Meulen, Bloemmarkt, F 180.


Datum: 30 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op dinsdag de 10e februari 1857, des avonds te zes uren, op de Beurszaal te Emden van het tweemast schoener galjootschip DANKBAARHEID, laatst gevoerd door kapt. J.S. Valk, groot circa 80 rogge lasten, thans liggende in de Nieuwe Haven te Schiedam, met zijn staand- en lopend want en rondhouten.
Aangaande de inventaris zijn inlichtingen te bekomen ten kantore van de cargadoors Jansen & van der Burg, te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 26 januari. De Nederlandse kof MARIA ELISABETH, kapt. Struys, van Lissabon naar Rotterdam, is alhier binnengelopen. (opm: zie NRC 020257)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Venetië, 22 januari. Het alhier van Amsterdam gearriveerde Nederlandse kofschip HELENA CATHERINA, kapt. F. Schippers, heeft gisteren morgen bij de haven van Lido op een bank aan de grond gezeten. Het werd met assistentie vlot en alhier heden zonder belangrijke schade binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Arendal, 18 januari. Het schip ANNA, kapt. Madsen, van Lemvig naar Schiedam, alhier wegens tegenwind binnengelopen, moet aan de stad komen, om de lading die broeiende is te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 december. De Nederlandse bark REGINA, kapt. Ingerman, van Newcastle naar Hongkong bestemd, is verongelukt. (opm: onjuist, zie NRC 020257)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. Het schip HENRIËTTE MARIA, kapt. G.W. Bakker, van Hongkong naar Amoy, te Hongkong uit zee terug (opm: zie NRC 190157), heeft vóór de 13e december de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. Het schip ZAANSTROOM, kapt. van Streijen qq, van Sydney alhier aangekomen, heeft op de reis enig koper verloren en is naar Onrust (opm: eilandje in de aanloop naar Batavia, 06º02’ Z.B. 106º44’ O.L.) verzeild om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. In den jare 1857, de 27e januari, ten verzoeke van vrouwe Krijna Jacoba Letzer, huisvrouw van de heer Cornelis de Jager, geneesheer te Uithoorn, heb ik Jacobus Voorrips, deurwaarder te Rotterdam, gedagvaard Jacobus Broodman of Brootman, ook wel genaamd Jacobus Hendrik Broodman of Brootman, laatstelijk gewoond hebbende te Rotterdam, ten einde te horen eis doen, dat:
- aangezien gedaagde omstreeks den jare 1819 of 1820 de stad zijner inwoning Rotterdam als matroos ten oorlog heeft verlaten, aldaar tot in den jare 1834 teruggekeerd en wederom vertrokken;
- aangezien het laatste bericht van gedaagde was in het begin van de maand april 1835, toen diendende als matroos ten oorlog op Zr.Ms. wachtschip MINERVA, gedetacheerd op boot No. 80 op de Schelde, welke boot op een tocht van Sas van Goes naar Zierikzee zou zijn omgeslagen en de zich daarin bevindende equipage, waaronder de gedaagde, verdronken;
- aangezien er rechtsvermoeden bestaat van des gedaagden overlijden sedert 10 april 1835
hij in persoon dient te doen blijken van zijn aanzijn.
J. Voorrips, deurwaarder (opm: zeer sterk bekort)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te huur: een Scheepstimmerwerf, met twee hellingen, grote timmerschuur en nette huizinge op Schilkampen bij Leeuwarden; terstond te aanvaarden. Te bevragen bij B.D. Bakker, op het Vliet aldaar. (opm: deze advertentie werd op 13 maart herhaald)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Tien scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij D. & L. Alta te Harlingen.


Datum: 31 januari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 januari. Het schip MERCURIUS, kapt. H.R.J. Smith, van Amoy naar Singapore, is vóór de 23e december op de kust van Bintang verongelukt, waarbij 100 Chinese passagiers en de derde stuurman zijn omgekomen. (opm: zie JB 100157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. Het schip AEGIDIA EN PAULINA, kapt. Veltman, naar Nederland bestemd, is de 7e dezer bij het vertrek van de rede op de bank van Purmerend geschoven, doch was bij hoog water weder vlot geraakt, zonder de assistentie van de onmiddellijk derwaarts afgezonden stoomboot nodig te hebben gehad. De volgende dag op de rede teruggekomen, is het gebleken, dat het schip niets had geleden en heeft men alzo heden de reis weder aanvaard. ( Reeds eergisteren kortelijk gemeld.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 20 december 1856. In de laatste tijd hebben er vreselijk veel stormen in de Chinese Zee gewoed en daardoor is grote schade aan de scheepvaart toegebracht. Onder de averijen, die reeds bekend zijn, behoort ook de Nederlandse bark REIJERWAARD, kapt. L.W.E. Bruigom, van Bangkok naar Hongkong gaande, welke de 4e dezer alhier zeer lek binnengebracht is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Coninck Westenberg & Co, scheepsmakelaars te Texel, als last hebbende van hun principaal, presenteren op maandag de 9e februari 1857, des morgens 10 ure, te De Cocksdorp, in Eijerland, ten overstaan van de heer agent van Lloyd´s, door het ministerie van de notaris Johannes Ludovicus Kikkert, publiek te verkopen: 21 stuks zeilen, 1 zware tros, een partij zware en lichte kettings, 2 zware ankers, 1 tui-anker, 2 werp-ankers, 1 metalen scheepsklok; voorts een partij lopend touwwerk, gekapt want, 2 ijzeren davids, gekapte masten en rondhouten watervaten, scheepswrakken en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, alles afkomstig van het op de 5e januari l.l. in de Eijerlandse Gronden gestrande Noorse fregatschip ISABELLA, van Drammen naar Londen gedestineerd geweest.
En door het ministerie van gemelde notaris Kikkert, op dinsdag de 10e februari daaraan, des morgens te 11 ure, ten huize van de logementhouder W. Moojen, aan Den Burg te Texel, een partij van plm. twaalf duizend stuks (12000) grenen- en vuren baddings, eerste soort, lang van 12 tot 30 voet, zwaar 2½ bij 6½ duim Amsterdamse maat, alles afkomstig uit de lading van bovengemeld fregatschip, en zulks bij kavelingen, zodanig dezelve nabij De Cocksdorp in Eijerland zijn opgeslagen. Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van voornoemde makelaars Coninck Westenberg & Co.


Datum: 01 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 31 januari. Heden is alhier op de werf der scheepsbouwmeesters P. & C. Boele de kiel gelegd voor een fregatschip, groot plm. 400 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heren P. Rademakers & Co te Delfshaven, hetwelk zal worden gevoerd door kapt. J.H. Dabroek.


Datum: 02 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 januari. Schipper Droog, varende van Terschelling naar Makkum, ontdekte voor enige dagen, nabij onze kust zich bevindende, dat zijn schip lek was. Ofschoon men zich beijverde door pompen boven water te blijven, zonk het vaartuig onmiddellijk weg, terwijl hij en zijn knecht met groot gevaar hun leven hebben gered. Het schip was niet verzekerd, zodat het verlies des te zwaarder is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 januari. In Le Précurseur van gisteren wordt het door dat (opm: Antwerpens) blad medegedeelde (en in ons nommer van eergisteren overgenomen) bericht, nopens het vergaan van het Nederlandse barkschip REGINA, kapt. Ingerman, als onwaar zijnde tegengesproken en wel op grond dat er bij de redactie generlei nader bericht dienaangaande was ontvangen. Ook de Rotterdamsche Courant weerspreekt het zeer positief en wij geloven dus veilig te mogen aannemen dat van het gehele bericht niets waar is geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Het schip (opm: brik) BERNARDINA, kapt. H. Brouwer, van Taganrog naar Dordrecht, is de 21e januari met zware schade aan de tuigage te Malta binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Volgens brief van kapitein G.J. Mulder, voerende het schip (opm: bark) MARIA VERONICA, in dato Batavia, 12 november, was die bodem aldaar lek en met verlies van zeilen aangekomen, hebbende de 23e oktober een hevige orkaan doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 30 januari. Het bij Calandsoog gestrande Engelse schip HALTWHISTLE (opm: zie NRC 290157), heeft bij publieke veiling opgebracht NLG 3440. Het zal niet kunnen afgebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New Romney, 29 januari. Het te Veendam te huis behorende kofschip PIETER BENTUM, kapt. W.J. Schaap, van Antwerpen naar Lissabon, heeft deze morgen bij Duinchurch (opm: Duinkerken) aan de grond gezeten, doch kwam na verloop van een paar uren vlot en vervolgde de reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 28 januari. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip MARIA ELISABETH, zie NRC van 30 januari, moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Uit het werkje, getiteld: Koninklijke Nederlandsche Marine, op 1 januari 1857, uitgegeven door het departement van marine, ten koste en ten behoeve van het Fonds voor Oude en Gebrekkige Zeelieden, blijkt dat de Nederlandse zeemacht op dat tijdstip bestond uit: 2 linieschepen der 1ste klasse (KONING DER NEDERLANDEN en DE ZEEUW, ieder van 84 stukken); 3 linieschepen 2de klasse (DE KONINGIN, KORTENAER, wachtschip en instructieschip voor adelborsten te Willemsoord, en TROMP, elk van 74 stukken); 4 fregatten 1ste klasse (de PRINS VAN ORANJE, 52 st, DE RUYTER, 51 st, DOGGERSBANK, 52 st, en DE RIJN, 54 st.); 8 fregatten 2de klasse (PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN), PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, DE SAMBRE, PALEMBANG, CERES, en HOLLAND, ieder van 36 st.), en PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN en PRINSES SOPHIA, elk van 38 st.); 1 geraseerd (opm: van masten en tuig ontdaan) fregat (ROTTERDAM, 28 st.); 5 corvetten 1ste klasse (JUNO, VAN SPEIJK en PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN ieder van 26 st. en AJAX en BOREAS elk van 28 st.); 2 korvetten 2de klasse (PALLAS, 20st; en URANIA, instructie-vaartuig te Willemsoord, 12 st.), 9 brikken (VENUS, DE KOERIER, DE HAAI, DE LYNX en DE SPERWER, elk van 18 st; HET ZEEPAARD, DE ZEEHOND en DE CACHELOT; ieder van 12 st; en DE AREND, 14 st.); 10 schoonerbrikken (PILADES, adviesbrik, 10 st, SYLPH 5 st; DE LANSIER, EGMOND, BANDA, SAPAROEA, TERNATE, REMBANG, PEDANG en MAKASSAR, elk van 6 st.); 4 schooners (DE WESP, DE ADDER en DE SCHORPIOEN, ieder 3 st, ATALANTE 1 st.); 2 transportschepen (DE MELDIN, 10 st, DE MERWEDE, 8 st.); 44 kanonneerboten, groot model (nieuw, oud en mortier); 12 kanoneerboten klein model; 2 kanonneerboten in West-Indië (NICKERIE en CAPPENAME, 2 st.); 3 fregatten met stoomvermogen (EVERTSEN, ZEELAND, ieder 51 st. en 400 paardenkracht, de ADMIRAAL VAN WASSENAER, 45 st, 300 p.); 2 korvetten met stoomvermogen (MEDUSA en PRINSES AMALIA, 19 st. en 150 p.); 7 schroefstoomschepen GRONINGEN, DORDRECHT en LEEUWARDEN, 12 st, 250 p. (2de klasse); BALI, SOEMBING en MONTRADO, 8 st, de 2 eerste 100 p, de laatste 50 p, en SAWORANG 7 st. en 100 p, (4de klasse); 15 raderstoomschepen (1ste klasse: ARDJOENO GEDEH, AMSTERDAM, 8 st. 300 p; 2de klasse: BROMO en MERAPI, 8 st, 220 p, en CIJCLOOP, 6 st. en 220 p; 3de klasse: ETNA, SINDORO, VESUVIUS en PHOENIX, 6 st; de eerste 170 p. de tweede 150 p, de beide laatsten 140 p; 4de klasse: SURINAME (*), 6 st, 110 p, MADURA (*) 4 st, 100 p;CURAÇAO, 2 st, 106 p; ONRUST (*) en ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, 1 st. 70 p); 3 raderstoomschepen, behorende aan het departement van koloniën, doch bemand wordende door de marine (BATAVIA, 2 st, 206 p, CELEBES (*) 4 st, 150 p. BORNEO (*) 1 st, 100 p.); 2 schepen tot verschillende diensten gebezigd (CASTOR, korvet 1ste klasse, exercitie-batterij te Willemsoord, en CERBERUS, rader-stoomschip wordt ingericht tot kolenhulk. (opm: een verklaring van * achter sommige scheepsnamen wordt in het artikel niet gegeven)


Datum: 03 februari 1857


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, E.G. Bosscher en J.F.L. Meijjes, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 2e maart 1857, des avonds ten zes ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen: Een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd ELISABETH EN ANTOINETTE (opm: bouwjaar 1839), gevoerd door kapt. H.A. Besier. Varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 39 ellen 25 duimen; wijd 7 ellen 60 duimen; hol 5 ellen 90 duimen en alzo gemeten op 781 tonnen of 412 lasten.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors B.D. Bosscher en Zoon. (opm: waarschijnlijk vond slechts een gedeeltelijke wisseling van aandelen plaats)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag de 16e februari 1857, des avonds ten zes ure in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen:
- Het extra ordinair welbezeild gezinkt kofschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd, de AMSTEL, gevoerd door kapt. W. van Duijn. Gemeten op 95 tonnen of 50 lasten, liggende in het Oosterdok, (opm: bouwjaar 1839; eerst in november 1858 werd het schip gekocht door vier aandeelhouders waaronder kapt. Willem van Duyn, tevens boekhouder)
en
- 1/10 aandeel in het schoenerschip BACKENHAGEN, kapt. J. Hakker. Gemeten 84 lasten, liggende te Cardiff.
Breder volgens inventaris en nader onderricht bij gemelde makelaar of bij de cargadoors Nobel en Holtzapffel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 december. Dezer dagen heeft aan boord van het Nederlandse schip (opm: fregat, rederij B.D. Bosscher, Amsterdam) DOGGERSBANK, kapt. P. Kerkhoven, een ongeluk plaatsgehad, dat aan verregaande onvoorzichtigheid is toe te schrijven. De kapitein gaf namelijk order om het kanon af te steken, ten einde de loods te praaien. De stuurman, daarmede belast, wilde het stuk afschieten, hetgeen weigerde. Daarop legde hij met de kruithoorn in de hand, vers kruit op het sundgat (opm: zundgat), terwijl een zijner makkers de onvoorzichtigheid had, om met een stuk brandend papier er bij te komen dat een onmiddellijke ontploffing ten gevolge had, waardoor de kruithoorn in verscheidene stukken sprong en op een gruwelijke wijze de rechterhand van de stuurman blesseerde, wiens duim onmiddellijk door de kundige scheepsdokter Adolf Neumann, met het beste gevolg is afgezet geworden. Het kanon was nog in goede staat en is de volgende dag afgeschoten, nadat men eerst het sundgat, hetgeen de vorige dag vergeten was, had doorgestoken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 januari. Het schip ELISABETH, kapt. Akkerman, van Emden als bijlegger naar Liverpool, is alhier wegens lekkage binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staats-Courant deelt de volgende Vergelijkende Staat der Nederlandse Koopvaardijvloot op 31 december 1855 en 31 december 1856 mede:
1) Soort der 2) Aanwezig op 3) Verongelukt, 4) Verschil in meting
schepen 31 december1855 gesloopt, enz in 1856 hermeten
minder meer
schepen lasten schepen lasten schepen lasten
Clipperschepen 3 1178 - - - -
Fregatten 154 61328 4 1545 - 30
Barken 395 112726 6 1683 - 59
Brikken 95 11937 7 687 4 -
Schoeners 248 19816 15 1030 - 2
Brigantijn/barkentijn 2 208 - - - -
Galjoten/galjassen 179 10354 10 599 - 3
Koffen 733 43330 50 2655 - 9
Tjalken 246 7288 22 627 5 -
Smakken 27 906 1 40 - -
Gaffel- & kaagsch. 1 54 - - - -
Kotter, sloep, jacht 8 207 1 27 - -
Paveljoen & pleitsch. 1 48 - - - -
Praam, ever, rinkelrs. 3 50 - - - -
Schokkerschepen 1 17 - - - -
Hoekerschepen 40 2259 1 52 - 3
Bunschepen 13 399 - - - -
Bom- en pinksch. 55 792 - - 1 -
Vissnikken 6 96 - - - -
Stoomboten 20 2934 - - 1 -
Totaal 2230 275927 117 8945 11 106
VERVOLG:
1) 5) Nieuw geb. schepen 6) Schepen na 7) Totaal der op
die in 1856 zeebrief afschrijving in 1856 31 december 1856
bekomen hebben weder in de vaart aanwezige schepen
schepen lasten schepen lasten schepen lasten
Clipperschepen - - - - 3 1178
Fregatten 14 5502 - - 164 65315
Barken 35 11403 - - 424 122505
Brikken 17 1800 - - 105 13046
Schoeners 46 3627 - - 279 22415
Brigantijn/barkentijn - - - - 2 208
Galjoten/galjassen 41 2563 - - 210 12321
Koffen 20 1047 - - 703 41731
Tjalken 36 1162 1 29 261 7847
Smakken 1 48 - - 27 914
Gaffel- & kaagsch. - - - - 1 54
Kotter, sloep, jacht 1 19 - - 9 199
Paveljoen & pleitsch. - - - - 1 48
Praam, ever, rinkelaar 1 24 - - 4 74
Schokkerschepen - - - - 1 17
Hoekerschepen 1 47 - - 40 2257
Bunschepen - - - - 13 399
Bun- en pinksch. 4 52 - - 59 843
Vissnikken - - 1 11 7 107
Stoomboten 10 2090 1 191 31 5214
Totaal 227 29384 3 231 2343 296692
Aanmerkingen:
- Een der in de laatste kolom opgenomen fregatten, metende 321 last, zal voortaan onder de barkschepen begrepen worden, als zijnde thans als zodanig ingerigt.
- In verband met de vroeger gegeven ophelderingen omtrent de samenstelling der opgaven wegens de Koopvaardijvloot, valt ten opzigte van kolom 3 aan te merken dat onder de daarin begrepen 117 schepen er een aantal zijn, waarvan de in 1852 verleende zeebrieven niet zijn terug ontvangen of vernieuwd geworden, en waarvan bij opzettelijk onderzoek gebleken is, dat dezelve schepen reeds vroeger hadden afgeschreven kunnen worden, indien door de betrokken reders of schippers het berigt wegens het verongelukken, slopen, enz. ware ingezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 februari. Aangaande het te Batavia met verlies van masten gearriveerde schip GRAAF VAN NASSAU, waarvan wij in ons nommer van 29 januari melding maakten, lezen wij nog het volgende in de Java-Bode in dato Batavia, 3 december 1856:
Op de 21e november l.l. ankerde hier ter rede het Nederlandse barkschip GRAAF VAN NASSAU, gezagvoerder E. Sanders, van Amsterdam, welk schip op 37º12’ Z.B. en 89º41’ O.L. op de 23e oktober, bijleggende onder stormzeilen, des avonds ten 8½ ure, in een vliegende bui met orkaanvlagen, uit het N. ten W. de gehele fleet (opm: vleet, zeilen, inclusief staand en lopend tuig) heeft verloren, zijnde eerst de boegspriet en vervolgens de drie masten bij het dek afgebroken. In weerwil dat de romp, door het vreselijke stampen van het schip, en langs de stuurboordzijde over boord hangende fleet, alvorens laatstgenoemde kon worden gekapt, vreselijk werd geteisterd, is het schip dicht gebleven, en het de gezagvoerder en opvarenden mogen gelukken door buitengewone inspanning en beleid binnen vier dagen tijds een doeltreffend noodtuig op te richten, waarmede genoemd schip 10 dagen later opnieuw een zware storm heeft doorgestaan en op 21 november alhier ter rede geankerd.
Met genoegen zien wij uit het procesverbaal van deskundigen, door de bevoegde autoriteiten benoemd tot het opnemen der schade van genoemd schip, dat door hen rechtmatige lof wordt toegebracht aan de goede zorg en bekwaamheid van de gezagvoerder en officieren van genoemde bodem als in dezen met de meeste zeemanschap gehandeld en getoond hebben, beleid en kennis te bezitten in ogenblikken van gevaar.


Datum: 04 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.zoon, H.W. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff, te Rotterdam, zijn van mening als lasthebbende van hun meesters op dinsdag de 3e maart 1857, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen:
- Het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip PRINSES MARIANNE, laatst gevoerd door kapitein F. Rietmeijer, volgens meetbrief lang 38 el 10 duim, wijd 7 el 7 duim, hol 5 el 45 duim en alzo groot 652 tonnen of 345 lasten.
- Het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast barkschip NEERLANDS KONING, laatst gevoerd door kapt. W. Calander, volgens meetbrief lang 36 el, wijd 7 el 12 duim, hol 5 el 27 duim en alzo groot 600 tonnen of 317 lasten.
Met al derzelver rondhout, staande en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als dezelve zijn liggende aan de Scheepstimmerwerf Rotterdam’s Welvaren (opm: scheepswerf De Hoog), aan de Hooge Zeedijk, te Rotterdam.
De voorschreven schepen zijn inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij bovengemelde makelaars.


Datum: 05 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 februar. Heden morgen is de stoomsleepboot ZUID-HOLLAND naar zee gestoomd om te kruisen. Buiten niets vindende, gaat de ZUID-HOLLAND naar Brouwershaven om aldaar gestationneerd te blijven en gereed te zijn voor alle voorkomende scheepsomstandigheden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 19 januari. Het Nederlandse schip JANUS, kapt. Diggelaar, van Liverpool naar Alicante, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, E.G. Bosscher & J.F.L. Meijjes, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op maandag de 2e maart 1857, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd ELISABETH EN ANTOINETTE, gevoerd door kapitein H.A. Besier, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 39 ellen 25 duimen, wijd 7 ellen 60 duimen, hol 5 ellen 90 duimen en alzo gemeten op 781 tonnen of 412 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon.


Datum: 06 februari 1857


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. Op dinsdag 24 februari 1857, des middags ten 12 ure, in de Verkoopzaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam, ten overstaan van D.H. Corne, van een hecht, sterk en wel onderhouden tjalkschip, genaamd de JONGE ADRIAAN (opm: binnenvaarder), oud ongeveer 5 jaren, groot 97 tonnen. Met de daarbij behorende complete en goed onderhouden inventaris, ongeveer 2 jaren oud. Boot met tuig en toebehoren, liggende in de Leuvehaven (Westzijde), nabij de Zeevischmarkt te Rotterdam. Toebehorende aan D. van de Schans en bevaren wordende door schipper K. de Graaff, zijnde van heden af te bezichtigen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een tjalkschip, groot 21 ton. Te bevragen op de Nieuwe Scheepswerf te Deinum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee overdekte praamschepen, best onderhouden te koop bij O.L. Lantinga, scheepsbouwmeester te Ylst. Ook gevraagd twee scheepstimmerknechten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Er wordt ter verkoop aangeboden: een nieuwgemaakt sterk en net gebouwd tjalkschip lang 15,392 el (52 voet), wijd 3,700 el (12½ voet), en hol 1,480 el (5 voet); staande en gelegen bij J. Boorsma, mr. scheepstimmerman te Sneek.


Datum: 07 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Door de heer Andriessen alhier is voor rekening van L. de Lantsheer, beurtschipper tussen Gent en Rotterdam, bij ons gouvernement concessie aangevraagd voor één of meer schroefstoomboten om in de gestaakte dienst van de stoomboot JACOB VAN ARTEVELDE te voorzien. Men hoopt, dat deze ondernemer zal slagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 6 februari. Heden is op de werf van de heer J. van Duyvendijk Tz. de kiel gelegd van een barkschip, groot plm. 400 gemeten lasten, hetwelk de naam zal voeren van NEDERLAND EN ORANJE, en gevoerd zal worden door kapt. L.F. van Ruyven, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Van Zeylen & Decker te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 26 januari. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. de Boer, van Rotterdam met suiker naar Triëst bestemd, is hier eergisteren lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 26 januari. De Nederlandse schoener EVERHARDUS, kapt. de Boer, van Amsterdam naar Syra bestemd, is alhier lek binnengelopen. Het schip, dat van de lading suiker opgepompt heeft, is nagezien en zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast clipper-fregatschip NOORD-BRABANT, kapt. H.R. Bok. Dit schip is geheel naar de nieuwste constructie gebouwd en bijzonder gelet op snelheid en alles wat tot gemak voor passagiers kan dienen, en vaart een geëxamineerde scheepsdoctor. Adres ten kantore van de cargadoors Vlierboom en Suermondt. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 4 februari. De kof HILKEA, kapt. Wey, van Belfast naar Rotterdam, is op de hoogte van onze haven op de rotsen gestrand. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 08 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 4 februari. De Nederlandse kof HILKEA, kapt. Wey, van Belfast naar Rotterdam, welke, zo als gisteren gemeld, alhier op de rotsen strandde, is des avonds vlot gekomen en alhier lek binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 februari. Een matroos, een loods en de kok van het stoomschip MINISTER THORBECKE zijn hier heden over land uit Overijsel aangekomen met de tijding, dat die boot, in de vorige week van Zwolle afgevaren, bij Urk, dicht bij dat eiland, in het ijs zit. Men verwachtte dat schip hier om te laden en om vervolgens naar Engeland te stevenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 4 februari. Het Nederlandse schip (opm: kof) JONGE GERRIT, kapt. N.W. Hazewinkel, van Groningen naar Harwich bestemd, is alhier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris mr. C. van der Lek de Clercq, residerende te Zierikzee, zal ten verzoeke van zijn principalen op woensdag de 4e maart 1857, des avonds ten 6 ure, ten huize van W.J. Zandvoort te Zierikzee publiek presenteren te verkopen een extra ordinair wel bezeild en nieuw gekoperd en kopervast barkschip met goede en complete inventaris, genaamd ELISABETH EN JOHANNA, lang 34,75 ellen, wijd 5,79 ellen, hol 4,54 ellen, gemeten op 406 tonnen, of 214 lasten, varende onder Nederlandse vlag en liggende thans te Zierikzee. Bedoeld barkschip is op nieuw bij Veritas geclassificeerd ¾ L 2.1, en het laatst voor de Nederlandsche Handel Maatschappij binnengekomen de 17e juni 1854.
Alles breder bij biljetten omschreven, terwijl nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de weled. heren M.C. de Crane & Zoon te Zierikzee, en van voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op dinsdag de 24e februari 1857, des middags ten 12 ure, in de Verkoopzaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam, ten overstaan van D.H. Corne, van een hecht, sterk en wel onderhouden tjalkschip, genaamd DE JONGE ADRIAAN, oud ongeveer 5 jaren, groot 97 tonnen, met de daarbij behorende complete en goed onderhouden inventaris, ongeveer 2 jaar oud, boot met tuig en toebehoren, liggende in de Leuvehaven Westzijde, nabij de Zeevischmarkt te Rotterdam, toebehorende aan D. van der Schans en bevaren wordende door schipper K. de Graaff, zijnde van heden af te bezichtigen.


Datum: 09 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Het Nederlandse barkschip CANTON, kapt. H.J. Tweehuis, van Batavia naar Cowes om orders bestemd, is aldaar de 7e dezer zwaar lek aangekomen, hebbende sedert 18 januari voortdurend met zwaar stormweder te kampen gehad. (opm: zie NRC 120257 en 300357)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 31 januari. Het schip CATHARINA, kapt. G. Bakker Jr, van St. Petersbug naar Amsterdam, is alhier lek binnengelopen. (opm: zie NRC 140257 en 130357)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor goederen en passagiers naar Batavia ligt te Amsterdam in lading om bij open water ten spoedigste te vertrekken het nieuw gebouwd, gekoperd tweedeks campagne barkschip DRIE GEZUSTERS, kapt. G.C. Fischer, hebbende deze bodem ruime hutten en zijnde alleszins uitmuntend ingericht voor de overtocht van passagiers. Adres bij de reders de heren Gebroeders Nieuwenkamp en bij R.D. Boscher & Zoon, cargadoors te Amsterdam. (opm: eerste reis)


Datum: 10 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 1 februari. Het schip MAGRETHA, kapt. Schaap (opm: vermoedelijk MARGARETHA, kapt. A.C. Schaap), van Bergen alhier aangekomen, heeft schade bekomen en is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 22 januari. Het schip MARIA, kapt. Heidtman, van Wismar naar Schiedam, is alhier lek binnengelopen.


Datum: 11 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Naar men verneemt zal de 15e maart a.s. te Hellevoetsluis worden in dienst gesteld Zr.Ms. brik DE SPERWER, welke waarschijnlijk ter aflossing van Zr.Ms. LYNX naar West-Indië zal worden gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 8 februari: Gisteren namiddag omstreeks twee ure is de Engelse stoomboot RAVENSBOURNE, kapt. Robert Bacon, komende van Antwerpen met bestemming naar Engeland, door het springen van onderscheidene kabels en trossen van de oever geraakt, waarna zij door het stoten tegen het hoofd een lek bekwam en onmiddellijk is gezonken. Ofschoon met moeite, werd de ganse equipage gered. Twee derzelve werden als het ware levenloos aan wal gebracht, doch na enige uren onder behandeling geweest te zijn van dr. B. van Lier, mocht hij zijn pogingen, tot hun beider behoud aangewend, met de beste uitslag bekroond zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. C. van der Lek de Clercq, residerende te Zierikzee, zal ten verzoeke van zijn principalen op woensdag 4 maart 1857, des avonds ten 6 ure, ten huizen van W.J. Zandvoort, te Zierikzee, publiek presenteren te verkopen: een extra, ordinair welbezeild en nieuw gekoperd en kopervast barkschip, met goede en complete inventaris, genaamd ELISABETH EN JOHANNA, lang 34,75 ellen, wijd 5,79 ellen, hol, 4,54 ellen, gemeten op 406 tonnen of 214 lasten, varende onder Nederlandse vlag en liggende thans te Zierikzee.
Bedoeld barkschip is opnieuw bij Veritas geclassificeerd 3/4 L 2, en het laatst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij binnengekomen de 17e juni 1854.
Alles breder bij biljetten omschreven, terwijl nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van Wel. Ed. heren M.C. de Crane en Zoon, te Zierikzee, en van voornoemde notaris.
(opm: het schip, bouwjaar 1843, werd niet verkocht, ging onder kapt. T.R. Oomkens weer naar Oost-Indië en werd daar na belading afgekeurd, zie o.a. ZZC 010558)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaya, 5 februari. Men meldt ons van Sumanap, de 1e februari. Gister avond ten 9 ure, kwamen hier vier schipbreukelingen aan, welke hun vaartuig verloren hebben op de klippen bij Kangeang. Dat gezelschap bestond uit de gezagvoerder W.B. Cook, twee matrozen en een vrouw. De kapitein verhaalde, dat hij op de 17e december 1856 Ampenan op Bali had verlaten met het Nederlands-Indische barkschip KWIU CHAM LEONG (opm: waarschijnlijk KWIN CHAM LEONG), groot 325 ton, geladen met koffie, rijst en tabak, bestemd voor Singapore. Schip en lading behoorden aan een Chinees op Ampenan, die zelf aan boord was. Nadat zij enige dagen met tegenwind en tegenstroom te worstelen hadden gehad en op de 26e december de stengen van de fokkemast en de grote mast alsmede de marszeilen hadden verloren, beproefden zij naar Soerabaija op te werken, om die schade te repareren, maar door de storm, hoge zee en stromen naar het oosten, kwamen zij op de 28e december, des avonds ten acht ure, op de klippen bij het eiland Kangeang (opm: 06º55’ Z.B. 115º25’ O.L.) en reeds om 9 ure was het schip totaal vernield worden. De kapitein dreef, van 9 uur des avonds tot half zes des morgens, op een stuk hout rond met een kind van de tandil (onderofficier op een schip, bijv. de bootsman) op zijn rug en bereikte het strand eerst toen de dag aanbrak. Vijf mannen en jongens en een vrouw zijn verdronken en twee mannen stierven enige tijd nadat zij de wal bereikt hadden, zodat bij dit ongeluk acht mensen zijn omgekomen. Hij bleef met de overgeblevenen bijna een maand op Kangeang, doch eindelijk, nadat het weder bedaard was, verliet hij met een sampang (opm: sampan, klein kustvaartuig) met twee man en ene vrouw dat eiland en bereikte eerst na tien dagen Sumanap (opm: Sumenep op Madura). Zij hadden geen levensmiddelen meer en nauwelijks klederen aan om zich te dekken. Het bestuur, zowel als enige ingezetenen, hebben terstond zo veel doenlijk was, in hun eerste behoeften voorzien. De overige opvarenden bevinden zich nog op Kangeang.


Datum: 12 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 februari. Kapt. P.R. Huisman, voerende het schoenerschip NINA, de 28e januari van Amsterdam te Livorno gearriveerd, heeft op de reis zwaar stormweder ondervonden, waardoor het schip schade bekomen heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Volgens brief van Kroonstad (opm: Kronsjtadt) waren sedert 24 december van de kleine rede in de haven geijsd de Nederlandse schepen GUSTAAF, LUCAS WILDERVANK, KLASINA ARENDINA, HILLEGONDA, UNIE en TWEELINGEN.
Te St. Petersburg overwinteren 7 Nederlandse schepen, zijnde de TWEE GEZUSTERS, CORNELIA, VROUW JANTINA, MARGARETHA ANTINA, DELIA, WILLEM FREDERIK en ELBRENDINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Volgens bericht van kapt. G.F. Wiegmink, voerende het schip (opm: fregat) CLARA HENRIETTE, de 3e december l.l. van Cardiff naar Sydney, N.Z.W. vertrokken, was hij, in dato 2 januari 1857 met gunstige gelegenheid zeilende op 05º40’ N.B. en 23º34’ W.L. Van 5 tot 15 december had hij vliegende stormen doorgestaan, waardoor schip en tuig veel geleden hadden en verscheidene schuurgangplanken (opm: in het scheepsvlak) en bladen koper waren verloren gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 9 februari. De stoomboot RAVENSBOURNE bevindt zich nog steeds in dezelfde positie en is nu in de voorhaven totaal gezonken. Men heeft gisteren bij laag water nog enige goederen gelost, doch nu staat er bij laag water nog 6 voet water op het dek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 7 februari. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse barkschip CANTON, kapt. Tweehuys, van Batavia komende – zie ons nommer van 9 dezer – heeft orders voor Hamburg bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 2 februari. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Hilbrands, van Londen naar Sevilla, is alhier de 28e januari lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 22 december 1856. De TYMOOR (opm: TIMOR), een Nederlandse bark, van Soerabaya naar Nederland, is hedennacht bij Robin-Island (opm: Robbeneiland) gestrand en zal waarschijnlijk geheel weg zijn. Men vreest, dat maar weinig van de lading zal geborgen worden. (opm: zie NRC 080357 en 230357)
(Red: de TIMOR, kapt. F. Agema, is de 20e oktober j.l. van Batavia te Padang aangekomen en was, voor zover wij weten, de 15e november nog daar liggende)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 10 februari. De Nederlandse bark ZALTBOMMEL, is 3 december (opm: 1856) bij de Kaapstad gestrand. (opm: zie volgend bericht, NRC 200257 en 170557)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 16e februari 1857, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen: Een extra ordinair snelvarend stoomschip, genaamd FRISO, vroeger gevoerd door schipper Baasdorp, gevaren hebbende in de beurt van Amsterdam op Harlingen, volgens binnenlandse meetbrief gemeten op 217 tonnen, met deszelfs stoomwerktuigen en toebehoren, zijnde twee machines van lage drukking, hebbende een gezamenlijk vermogen van 60 paardenkracht, vervaardigd in de fabriek van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, alhier.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.
Nog zal door bovengenoemde makelaar, ter zelfder tijd en plaats geveild worden:
Drie aandelen in de Stoomboot-Reederij ten doel hebbende het slepen van schepen in en uit het Nieuwediep, onder directie van de heer Paul van Vlissingen.

Krant:
  OP - Oostpost

Advertentie. Degenen die iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan den boedel van wijlen George Challenger, in leven gezagvoerder van het Nederlands-Indisch schip JADOEL WADOET, gelieven zich te adresseren binnen 3 maanden na heden, aan den generale gemachtigde alhier.
Soerabaya, 9 februari 1857
W.H. Nash.


Datum: 13 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 22 december. De Nederlandse bark ZALT-BOMMEL, kapt. C.J. Juta, is door het verkeerd rondzwaaien bij het onder zeil gaan, de 3e dezer gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Men is thans te Harlingen weder bezig om het schip DIRKJE ADAMA, commandeur Otto Mehlen, bestemd naar Groenland ter robben- en walvisvangst, onder tuig te brengen om nog in deze maand de reis te aanvaarden. Het schip wordt bemand met meer dan vijftig koppen, waarvan het grootste gedeelte belang bij de vangst heeft, waarom het voor de equipage zowel als voor de eigenaren te wensen is, dat de vangst voordelig moge uitvallen.


Datum: 14 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 februari. Gisteren is op de werf Het Vertrouwen van de scheepsbouw- meesters Gebr. Van de Wetering te Schoonderloo de kiel gelegd van een klipper-barkschip, genaamd JOHANNA FREDERIKA, groot 130 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. C.S. Everts, voor rekening van een rederij onder directie van de heer A. Houtman te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 3 februari. Het schip CATHARINA, kapt. Bakker Jr, van St. Petersburg naar Amsterdam, alhier binnengelopen, is wegens ijsgang op het strand gezet, doch zal bij gunstig weder waarschijnlijk afgebracht kunnen worden. De lading is gelost en de inventaris geborgen. (opm: zie NRC 090257 en 130357)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 11 februari. De stoomboot GIRAFFE is alhier van Londen aangekomen met materialen om het alhier gezonken stoomschip RAVENSBOURNE te lichten. Heden heeft men door middel van duikers een ketting onder het schip door gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Op de 17e januari is gepraaid geworden het schip STAD AMSTERDAM, kapt. M. van Gijzel, van Batavia naar Amsterdam, hebbende de grote mast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Te Amsterdam arriveerde het schip (opm: bark) JACOBA EN CHRISTINA, kapt. J.C. Berk, van Batavia, met 950 balen koffij, 1601 kanisters (opm: kanaster, mand van grof rottingriet voor suiker) suiker, 151 kisten indigo, 48 kisten cochenelle (opm: cochenille, rode verfstof), 3000 huiden, 273 zakken witte peper, 72 kisten gom damar (opm: damar, naam voor een aantal harssoorten), 580 kisten thee en 2608 bossen bindrotting: Adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars te Dordrecht presenteren als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van een bevoegd beambte, op vrijdag de 17e februari 1857, des namiidags ten half een ure, ten huize van J. Zahn in het Nederlandsche Koffijhuis, bij openbare veiling te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd GENERAAL BARON VAN GEEN, gevoerd door kapt. G. Rotgans, groot volgens meetbrief 444 lasten of 841 tonnen, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. Nadere onderrichting te bekomen bij de makelaars en de cargadoors G. Mauritz en J.B. ’t Hooft te Dordrecht, alsmede bij de makelaar P.F.A. Luytjes te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 februari. De Nederlandse bark GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. C. Laseur, van Batavia naar Rotterdam bestemd, zit bij de derde ton aan de grond. Bijzonderheden nog onbekend. (opm: zie volgend bericht en NRC 240257)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Overleed te Juddah (Arabia), den 4de augustus 1856, George Challenger, in leven gezagvoerder van het Nederlands-Indisch schip JADOEL WADOET, diep betreurd door zjjne familie en vrienden.
A.W. Challenger, geb. Hartog.
Soerabaya, 9 februari 1857


Datum: 15 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 februari. Het schip GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, gisteren gemeld, is geheel weg (opm: zie NRC 140257). De inventaris wordt geborgen. De equipage, behalve de kapitein en de eerste stuurman, welke nog aan boord zijn, is per stoomboot BROUWERSHAVEN hier aan wal gebracht. Het schip is bij de fokkerust gebroken. Men is bezig om het tuig met één en ander nog te bergen.


Datum: 16 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 12 februari. Gisterenmorgen had er op onze buitenrede een treffend ongeluk plaats. Kapt. Bakker van het Nederlandse kofschip ARENTINA JACOBA, kwam met drie man zijner equipage van de wal en bij het schip komende werd hem een touw toegeworpen om daarmede op zijde te komen. Door een ongeval sloeg de boot om en allen werden door de felle stroom meegevoerd en verdronken. De ARENTINA JACOBA was de 20e januari van hier naar Napels vertrokken en lag op de buitenrede zeilklaar. Het schip is hier ter rede teruggekomen en aan de zorg van de Nederlandse consul toevertrouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 11 februari. De Hannoverse schoener EENDRAGT is in aanzeiling geweest met het schip ELISA. Een jongen is op de ELISA overgesprongen en alhier aangebracht. De EENDRAGT lag circa 1½ uur bij de ELISA doch scheen zich om de jongen niet te bekommeren en vervolgde haar weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 30 januari. Het schip ANNA LANGE, kapt. Raschen, van Batavia naar Bremen, is alhier de 28e met 7 voeten water in het ruim en met andere zware schade binnengebracht. Het schip heeft gedurende de reis veel suiker en rijst opgepompt. De lading wordt gedeeltelijk gelost. (opm: waarschijnlijk een Duits schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Op de 2e januari is op 06º N.B. en 24º W.L. gepraaid geworden het schip (opm: fregat) CLARA HENRIETTE, kapt. G.F. Wiegmink, van Cardiff naar Sydney. Dezelve had van 5 tot 15 december veel stormweder gehad en daardoor enige bladen koper verloren en schade aan het tuig bekomen.


Datum: 17 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 februari. Naar men verneemt zal met maart een eerste aanbesteding plaats hebben van het graven der put voor het Marinedok, hetwelk op de bodem 390 Amsterdamse voet lang moet zijn en een diepte moet hebben om een geheel uitgerust schroeffregat te kunnen opnemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen,13 februari. Eergisteren morgen is van Londen hier ter rede gearriveerd de Engelse stoomboot GIRAFFE, toebehorende aan de General Steam Navigation Company, met een duikerklok, welke reeds een ketting onder door de gezonken boot RAVENSBOURNE heeft aangebracht. Deze morgen kwamen met een stoomboot van dezelfde maatschappij twee geoefende duikers (underwatermen) van Londen om tegelijkertijd hun diensten te verrichten in het behoorlijk plaatsen der kettingen, waarmede het schip moet gelicht worden. Men heeft nog geen aanvang kunnen maken met het verder lossen der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 16 februari. Van het bij de 3e ton gestrande schip GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN (opm: zie NRC 150257), kapt. Laseur, van Batavia naar Rotterdam, is de inventaris en 900 balen koffij geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 14e februari 1857, ten verzoeke van Alberdina Hanssina Alfing, huisvrouw van Hendrik van Ruijl Onnen, winkelierster te Rotterdam, heb ik Johannes Brakkee, deurwaarder te Rotterdam gedagvaard Hendrik van Ruijl Onnen, die sedert den jare 1847 van zijn woonplaats Rotterdam afwezig is, om te verschijnen, ten einde:
- aangezien gedaagde de 14e juni 1847 ter koopvaardij is aangemonsterd als eerste stuurman op het Nederlands barkschip BONSOL, kapt. E.A. Mulder, bestemd naar Batavia,
- aangezien de gedaagde, volgens ontvangen berichten, met gemeld schip de 16e oktober 1847 te Batavia is aangegekomen en de 21e november van dat jaar weder van daar is vertrokken, waarna men niets meer van hem, noch van het schip, noch van de bemanning, heeft gehoord,
- aangezien eiseresse vergunning wenst te verkrijgen tot het aangaan van een ander huwelijk,
in persoon te doen blijken van zijn aanwezen.
G. Brakkee, deurwaarder. (opm: zeer sterk bekort)


Datum: 18 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. In de avond van de 16e dezer is Zr.Ms. fregat PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapt.t.zee W. Steffens, laatst van Madeira, ter rede van Vlissingen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 februari. Het schip NEDERLANDS INDIE (opm: fregat NEERLANDS INDIË), kapt. G.A. Wagner, van Amoy naar Shanghay, is, volgens bericht van Hongkong van de 30e december l.l., in de nabijheid van Shanghai op een zandbank gestrand, doch hoopte men het nog af te kunnen brengen. (opm: zie NRC 040357)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Palma, 3 februari. Het Nederlandse schip (opm: hoeker) KOOPHANDEL, kapt. W. Kal, is alhier met verlies van zeilen en andere schade binnengelopen.


Datum: 19 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 februari. Men heeft te Vlissingen getracht een ketting te brengen onder het achterste gedeelte van het aldaar gezonken stoomschip RAVENSBOURNE, doch zulks is mislukt. De ingenieur Beardmore, van de General Steam Navigation Company, heeft zich naar Londen begeven, ten einde meer materieel te halen, waardoor de werkzaamheden met meer kracht voortgezet zullen kunnen worden. Wegens de stand van het schip wil men de luiken niet openen, ten einde de goederen te lossen, daar men vreest, dat het schip alsdan weg zou kunnen wezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. De 15e dezer zijn te Vlissingen met Zr.Ms. stoomschip PRINS ALEXANDER gevankelijk van Madeira aangebracht de Maleijers, welke in het begin van augustus j.l. op de hoogte van Madeira het Nederlandse schip TWENTHE, kapt. Coopmans, van Rotterdam naar Batavia bestemd, in brand gestoken hebben (opm: zie o.a. NRC 110956). Zij zullen thans naar Rotterdam en verder naar 's Gravenhage vervoerd worden, om aldaar voor het provinciale gerechtshof terecht te staan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In den jare 1857, de 17e februari, ten verzoeke van mejufvrouw Johanna of Jannetje de Goede, huisvrouw van Nicolaas Schepp, zonder beroep, wonende te Vlaardingen, heb ik Jacobus Voorrips, deurwaarder te Rotterdam, gedagvaard Nicolaas Schepp, laatst gewoond hebbende te Vlaardingen, ten einde te horen eis doen, dat:
- aangezien de gedaagde de 13e december 1851, dienende als stuurman aan boord van het Nederlandse hoekerschip TWEELINGEN, gevoerd door kapt. Willem Schepp, de rede van Hellevoetsluis verlaten heeft, met hetzelve vaartuig koers zettende naar Falmouth, alwaar het enige dagen later is binnengevallen, en die rede op de 24e december daaraanvolgende wederom heeft verlaten,
- aangezien dat vaartuig weinige dagen daarna in het Engels Kanaal is overzeild en onmiddellijk gezonken en de gehele bemanning verdronken (opm: zie NRC 080352 en 220657),
- aangezien eiseres vergunning wenst tot het aangaan van een ander huwelijk,
hij in persoon dient te doen blijken van zijn aanzijn.
J. Voorrips, deurwaarder (opm: zeer sterk bekort)


Datum: 20 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a.d. IJssel, 19 februari. Heden liep alhier van stapel van de werf der heren P. Bakhuyzen & Zn voor rekening van de heren Gebr. Hendrichs & Co te Amsterdam het nieuw gebouwd fregatschip GALILEÏ, gemeten 380 lasten en gevoerd zullende worden door kapt. T.C.H. Kock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaap de Goede Hoop, 10 december. Het Nederlandse schip ZALT-BOMMEL, kapt. C.J. Juta, hetwelk de 3e dezer bij de Chavonne Batterij op strand raakte – zie ons nommer van 13 dezer – is op zijde gevallen en zal naar men veronderstelt, totaal weg zijn. Een groot gedeelte der lading is in een gezonken staat gelost. Men is nog bezig met het andere en wat zich nog meer aan boord bevindt te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kaap de Goede Hoop, 10 december. De Nederlandse bark MALEIJER, kapt. P.R. Bok, van Batavia naar Rotterdam, welke de 24e november in de Tafelbaai binnenliep, heeft de drie stengen en bezaansmast verloren. (opm: zie NRC 230157 en 110357)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Allen, welke iets te vorderen hebben van de Stoombootdienst AYMAN LOUISE worden verzocht daarvan vóór of uiterlijk op de 28e dezer maand opgave te doen.
W. van Ewijk & Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, C.A. Schröder en E.G. Bosscher, makelaars, zullen op maandag 2 maart 1857, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, In de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild schoenerschip, genaamd WELLAMO, varende onder Russische vlag en laatst gevoerd door kapt. A. Lagerstam, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 el 70 duim, wijd 5 el 17 duim, hol 2 el 10 duim en alzo gemeten op 63 lasten. Breder bij inventaris. (opm: voor NLG 4.500 aangekocht door W.J. Swart, Kampen, nieuwe scheepsnaam DRIE GEBROEDERS, kapitein Jan Flik)
Verder de navolgende scheepsparten, als:
- 1/12 aandeel in het fregatschip ADMIRAAL TROMP.
- 1/20 aandeel in het fregatschip DOGGERSBANK.
- 1/30 aandeel in het fregatschip DOGGERSBANK.
- 3/64 aandelen in het barkschip AFRIKA.
- 1/32 aandeel in fregatschip NEPTHUNES.
- 1/28 aandeel in het clipperschip AMERIKA.
- 3 aandelen, ieder groot NLG 1.000,-, in de Reederij der drijvende Drooge Dokken alhier.
Breder bij biljetten en bericht bij bovengemelde makelaars.


Datum: 21 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. De heer Paul van Vlissingen te Amsterdam heeft zijn plan tot de daarstelling van een stoompacketvaart tussen Nederland en de Oost-Indische bezittingen bekend gemaakt, en wel door openbaarmaking van zijn aan de minister van koloniën gerichte brief deswege. In dat stuk leest men, dat de ondernemer vijf schroef-stoomschepen van 3000 tonnen grootte en 800 paardenkracht nominaal vermogen wil doen bouwen. Elk schip zal twee dekken hebben, en geheel comfortabel worden ingericht voor passagiers van de 1e en 2e klasse. Voor de 1e klasse zullen 65, voor de 2e 50 passagiersslaapplaatsen worden daargesteld, en behalve dien nog voor 20 kinderen en 12 bedienden. Ook zal elk schip 200 man militairen als passagiers kunnen innemen, behalve de officieren. Men berekent dat een schip de reis zal maken in 52 dagen, mede gerekend de twee dagen tot het innemen van kolen aan de Kaap de Goede Hoop. Als dagen van vertrek worden aan gegeven: 1 januari, 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei en de 1e juni; aankomst te Batavia 21 februari, 24 maart, 21 april, 22 mei, 21 juni enz. Na 10 verblijfdagen te Batavia kunnen de schepen weder vertrekken de 3e maart, 3 april, 1 mei, 1 juni, en 1 juli, om in Nederland aan te komen 21 april, 15 mei, 21 juni, 22 juli en 21 augustus.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 februari. Het alhier als bijlegger binnengelopen schip JOSEPHINE, kapt. Schnijders, van Riga naar Cork bestemd, heeft schade. De kapitein en stuurman zijn ziek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee. Het op de 9e januari l.l. bij Kamperduin gestrande Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, gevoerd wordende door kapt. P.A. Huberth (opm: zie NRC 140157 en AH 200157) en aangekocht door de heer A. Wijker te Egmond aan Zee, is heden af en naar het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 7 februari. Het schip (opm: kof) VIJF GEBROEDERS, kapt. C. Holscher, van Konstantinopel (opm: Istanbul) naar Oporto, is alhier met zware schade aan de bodem en de lading binnengelopen.


Datum: 22 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 16 schepen, als:
Voor Rotterdam: CATHARINA WILHELMINA, kapt. F.H. Popken; ELIZABETH, kapt. W.C. Veenstra; JAN DANIEL, kapt. H. Hagers; JAN VAN GALEN, kapt. P.H. de Boer; HERMAN, kapt. M. van Velthoven; BILITON, kapt. H. ten Zeldam Ganswijk.
Voor Amsterdam: THETIS, kapt. J.Visser Ez; TWEELING ZUSTERS, kapt. W.P. Carst; JOHANNES ALBERTUS, kapt. J.C. Londt Hz; DOLFIJN, kapt. C.B. Brandligt; VALPARAISO, kapt. H. Ellerman; KIJKDUIN, kapt. T.S. Oldendorp; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. J.K. de Weerd; PETRONELLA CATHARINA, kapt. T. Hagen.
Voor Schiedam: VAN DER PALM, kapt. G. Strang van Hees.
Voor Middelburg: HEEMSTEDE, kapt. H.H. de Boer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr, P.J. de KANTER Jr, H. Boonen, D. de Jongh Wz, J. Vriesendorp en B. de Witt, makelaars te Dordrecht, presenteren, als last hebbende van hun meesters, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, bij openbare veiling te verkopen een extra-ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd BROEDERTROUW, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. A.J.B. Hordijk. Volgens Nederlandse meetbrief lang 41,38 ellen, wijd 7,82 ellen, hol 5,63 ellen, en alzo gemeten op 810 tonnen of 428 lasten, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld, en zo als hetzelve schip is liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. De verkoping zal plaats hebben ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis over het Marktplein te Dordrecht, op zaterdag de 7e maart 1857, des middags ten twaalf ure precies.
Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de kargadoors Gerard Mauritz, J.B. 't Hooft en Sandberg en Co, te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een welonderhouden smakschip, groot 88 zeetonnen, gebouwd in den jare 1842, en staande bij Veritas ¾ G 2. 1 voor twee jaren. Nadere informatie bij A. Spekman, cargadoor te Amsterdam, Haringpakkerij, L 244.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia en Soerabaya, het snelzeilend Nederlandse barkschip SOUBURG, kapt. H.B.L. Evers. Dit schip voert een geëxamineerde scheepsdokter, heeft een badkamer en verdere uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors de Coningh & Co., IJgracht, alhier.


Datum: 23 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op heden, de 17e februari 1857, ten verzoeke van Elizabeth Lips, thans zonder beroep, echtgenote van Jan de Ooij, ook genaamd de Hooij, wonende te Maassluis, heb ik Jacob Voorrips, deurwaarder te Rotterdam, gedagvaard Jacob de Ooij, ook genaamd de Hooij, gewoond hebbende te Maassluis, ten einde:
- aangezien op de 25e december 1849 het schoener-hoekerschip genaamd MAARTJE CORNELIA, gevaren hebbende onder directie van Klaas Dorsman te Maassluis als boekhouder, en gevoerd door kapt. Jacob van der Kolff Willemszoon, van de rede van Hellevoetsluis is vertrokken naar Newcastle in Engeland, op welk vaartuig gedaagde zich als matroos bevond,
- aangezien het gemelde schip spoedig na het in zee zeilen door een felle storm is belopen in de nacht van de 27e op de 28e december 1849 op de Haaks bij Texel is verbrijzeld en enige wrakken, het roer en een gedeelte der lading op de kusten van Noord Holland zijn aangespoeld,
- aangezien sedert van de bemanning van hetzelve schip geen bericht hoegenaamd is ingekomen of vernomen,
- aangezien eiseres vergunning wenst tot het aangaan van een ander huwelijk,
in persoon te doen blijken van zijn aanwezen.
J. Voorrips, deurwaarder (opm: zeer sterk bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr., P.J. de Kanter Jr., H. Boonen. D. de Witt Wzn., J. Vriesendorp en B. de Witt, makelaars te Dordrecht, presenteren als lasthebbende van hun meesters, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, bij openbare veiling te verkopen: Een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip , genaamd BROEDERTROUW, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. A.J.B. Hordijk. Volgens Nederlandse meetbrief lang 41,38 ellen, wijd 7,82 ellen, hol 5,63 ellen, en alzo gemeten op 810 tonnen of 428 lasten, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld en zo als hetzelve schip is liggende in de Kalkhaven te Dordrecht.
De verkoping zal plaats hebben ten huize van J. Zahn, in het “Nederlandsch Koffijhuis”, over het Marktplein te Dordrecht, op zaterdag de 7e maart 1857, des middags ten twaalf ure precies.
Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Gerard Mauritz, J.B. ’t Hooft en Sandberg en Co., te Dordrecht.
(opm: de 100 aandeelhouders verkochten het schip, bouwjaar 1837, met behoud van naam voor NLG 21.250 aan Klerk & Voogd, Dordrecht; kapitein werd G. Rotgans)


Datum: 24 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. L.M. Van Kruijne, notaris te Brielle, als lasthebbende van zijn principaal, is voornemens op donderdag de 26e februari 1857, des namiddags ten 2 ure, binnen Hellevoetsluis om kontant geld te verkopen het hol of casco van het op de 13e februari 1857 in het Goereesche Zeegat gestrande Nederlandse barkschip GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN (opm: zie NRC 140257), zoals hetzelve aldaar is zittende, met de daarin staande drie ijzeren masten. De zich daarin nog bevindende lading, voornamelijk bestaande in: een aanzienlijke partij tin, reserveren de eigenaars daarvan aan zich, doch zal daarvoor een billijk bergloon aan de bergers worden toegelegd, door deskundigen of de rechter te bepalen. Nadere informatiën te bekomen bij de heer P. Gallas, te Hellevoetsluis, en ten kantore van voornoemde notaris.


Datum: 25 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ministerie van Marine, directie Willemsoord. Aanbesteding. Op woensdag de 11e maart 1857, des namiddags ten 1 ure, zal, onder nadere goedkeuring, door de minister van Marine en in het bijzijn van de Commissie ter zake van het droge dok te Willemsoord, aan het lokaal van het Ministerie van Marine te 's Gravenhage, worden aanbesteed het maken van de funderingsput voor een op het maritieme etablissement Willemsoord te bouwen droogdok en verder daarmede in verband staande werken. Deze aanbesteding zal geschieden overeenkomstig art. 15 des besteks. Het bestek van dit werk zal ter lezing liggen aan het lokaal van het Ministerie van Marine, aan dat van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, bij de directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam, Hellevoetsluis en Vlissingen, en verder op alle zodanige plaatsen, alwaar gewoonlijk de bestekken van 's Rijks waterstaatswerken ter lezing gelegd worden. Zullende acht dagen vóór de besteding de nodige aanwijzing in loco worden gedaan en voorts nadere informatiën te bekomen zijn, bij de hoofd-ingenieur van de waterstaat J.G. Van Gendt te Haarlem, en bij de ingenieur van de waterstaat J. Strootman, te Nieuwediep.
De Minister van Marine, J.S. Lotsij

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een extra welbezeild kofschip, groot ongeveer 45 last, te bezichtigen en te bevragen bij de heer P. Pauw. Scheepsbouwmeester te Muiden. Brieven franco.


Datum: 26 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 februari. Van Londen is te Vlissingen wederom gearriveerd een Engelse sloep, genaamd ANN, gezagvoerder George Hall, aan boord hebbende een duikertoestel. Men verwacht in de loop van deze week nog een stoomboot van de General Steam Navigation Company te Londen, tot assistentie. Men wil daarmede nogmaals beproeven het gezonken stoomschip RAVENSBOURNE te lichten, alvorens tot het lossen der lading over te gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 24 februari. Gisteren en heden is er door de duikelaars aangevangen met de lossing van de lading van de gezonken stoomboot RAVENSBOURNE en is eruit gelost: 2 kisten met spetie (opm: specie, d.w.z. muntgeld), 16 kisten en 20 vaten met appelen, 3 vaten talk, 1 vat olie, 2 kisten koopmanschappen en een partij geweerkolven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Het schip(opm: kof) DE EENDRACHT, kapt. K.H. Rozeboom, van Bremen herwaarts gedestineerd is, volgens brief van Norden van de 23e dezer, te Nieuwharlingerzijl (opm: Neuharlingersiel) binnengelopen en aldaar in vlot water zodanig lek geworden, dat de kapitein genoodzaakt was het schip op een plaat te zetten. Later is het met assistentie weder in de haven gebracht en heeft men een aanvang gemaakt met lossen. De kapitein vreesde voor schade aan de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 24 februari. Heden is alhier met belangrijke schade binnengelopen het Nederlandse schip (opm: fregat) STAD AMSTERDAM, kapt. M. van Gijzel, van Batavia naar Amsterdam, zijnde hedenmorgen ten 10 ure op de hoogte van Zuid-Voorland (opm: South Foreland) in aanzeiling geweest met het te Rotterdam te huis behorende fregatschip JEDO, kapt. W. van der Hoeven, van Londen naar Melbourne, gisteren van hier vertrokken. De JEDO heeft de reis voortgezet en moet naar gissing van kapt. Van Gijzel, slechts onbeduidende schade bekomen hebben. De averij van de STAD AMSTERDAM zal men in zoverre herstellen, dat het schip in staat is om de reis naar Amsterdam te volbrengen. Gelukkig voor beide schepen was er slechts weinig wind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 21 februari. Het Nederlandse schip (opm: kof) KLASINA MARIA, kapt. H.J. Douwes, naar Bristol bestemd, is de 20e niet vertrokken, zo als abusief gemeld is, maar ligt nog steeds hier ter rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Falmouth, 22 februari. De Nederlandse brik DRIE VRIENDEN, gevoerd geweest door kapt. R.A. Wielema, van Havana naar Antwerpen bestemd, welke de 27e november alhier met zware averij binnenliep en later afgekeurd werd, is laatstleden donderdag (opm: 19 februari) met de inventaris voor GBP 435 verkocht. (opm: zie NRC 060457 en 150557)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Rotterdam arriveerden:
- Schip (opm: schoener) BEERTA HENDRIKA, kapt. T.W. Stuit, van Palermo, met 41 vaten argols (opm: potas zouten), 150 balen sumak (opm: looi- en verfstof), 37 garneermatten, 700 kisten china’s appelen (opm: sinaasappelen), 100 kisten citroenen, 35 balen hazelnoten, 50 balen amandelen, 12 halve pijpen wijn en 1 kist parapluiegarnituren.
Adres: diverse.
- Schip (opm: bark) PIETER SCHOENMAKERS, kapt. J.J. van Varelen, van Batavia, Probolingo en Panaroekan, met 1890 picols koffij, 10.400 picols suiker en 450 picols tin.
Adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.


Datum: 27 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 februari. Heden liep van een der werven van de heren Gebr. Visser alhier van stapel het barkschip CONCURRENT, groot ca. 400 Java-lasten, gevoerd zullende worden door kapt. T.D. de Wit, bestemd voor de grote vaart en gebouwd voor rekening van het handelshuis van de heer H. van Rijckevorsel, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Java voor goederen en passagiers, om medio april te vertrekken, het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast barkschip CONCURRENT, gevoerd door kapt. T.D. de Wit. Adres ten kantore van de reder H. van Rijckevorsel, of bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en W. Ruys J.D. Zn. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 februari. Heden werd van de werf van de heer A. Pot, te Bolnes onder Ridderkerk met het beste gevolg te water gelaten het barkschip GORINCHEM, groot 350 gemeten lasten, voor rekening van de rederij onder boekhouderschap van de heren H.H. Smit & Co, te Rotterdam, gevoerd zullende worden door kapt. J.R. Reijnders en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 februari. De Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA is heden van hier weder uitgezeild, bemand met 53 koppen, meest inlanders (opm: bedoeld zijn autochtonen). Men hoopt, dat de vangst voordelig moge uitvallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het schip (opm: brik) JACOBA CAROLINA, kapt. J. Snoek, van Glasgow te Berbice aangekomen, heeft door een stortzee schade aan tuig en verschansingen bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij Siemen G. v.d. Werf, scheepstimmerman te Cromwal onder Britswerd.


Datum: 28 februari 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn, te Dordrecht, op vrijdag 27 februari 1857.
- Het fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN. Trekgeld NLG 100, in veiling NLG 18,000; P. Smits Fz; in slag afgelopen.
- 1/60 In het barkschip JUNO. Trekgeld NLG 10. in veiling NLG 1200; in slag daarboven NLG 600. Opgehouden.
- 1/30 In het barkschip TWEE JEANNES. Trekgeld NLG 15, in veiling NLG 2700, in slag daarboven NLG 800. Opgehouden.
- 1/15 In het barkschip FLORA. Trekgeld NLG 15, in veiling NLG 2000; in slag daarboven NLG 800. Opgehouden.
- 1/15 Dito dito. Trekgeld NLG 15, in veiling NLG 2000; in slag daarboven NLG 2175. Opgehouden.
- Een aandeel Dordsche Scheeps-Reederij. Trekgeld NLG 5, in veiling NLG 370; in slag daarboven NLG 5. Opgehouden.
- Een dito dito. Trekgeld NLG 5, in veiling NLG 375; in slag afgelopen.
- Een dito dito. Trekgeld NLG 5, in veiling NLG 375; in slag afgelopen.
- Een dito dito. Trekgeld NLG 5, in veiling NLG 370; in slag NLG 5 daarboven. Opgehouden.
- Een dito dito. Trekgeld NLG 5, in veiling NLG 370; in slag NLG 5 daarboven. Opgehouden.
- 1/100e Aandeel Londense stoomboot STAD DORDRECHT, trekgeld NLG 5, in veiling NLG 460, in slag daarboven NLG 20. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Inverness, 22 februari. Het wrak van het alhier voor enige tijd gestrande, te Schiedam te huis behorende schoenerschip DE LEEUW (opm: waarschijnlijk schoener-hoeker, kapt. R.H. Barelds), is met het staande want voor GBP 450 verkocht; het lopende want en de verdere inventaris is aan dezelfde koper voor GBP 280 gegund, zodat het gezamenlijk GBP 730 heeft opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Malta, 18 februari. Het op heden alhier met een lading gezouten vlees en aardappelen van Belfast gearriveerde Nederlandse kofschip SOPHIA, kapt. T.H. Kramer, heeft veel slecht weder ondervonden en was genoodzaakt te Syracuse binnen te lopen. De aardappelen zijn een weinig door zeewater beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam E.Hzn, H.W. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening als last hebbende van hun meester op dinsdag de 17e maart, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, 499, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands, gekoperd en kopervast fregatschip ‘s-GRAVENHAGE, laatst gevoerd door kapt. C.J. Ninck Blok, volgens meetbrief lang 43 el 2 duim, wijd 8 el 24 duim, hol 5 el 82 duim, en alzo groot 919 tonnen of 485 lasten, met al deszelfs nog aanwezig rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als het zelf is liggende aan het Nieuwe Diep, het schip aan de scheepstimmerwerf van de heren J. & S. Lastdrager, en de inventaris, hetzij aan boord of in het pakhuis van de heer J. Schouten aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden, als directeuren der Dordrechtsche Sleephelling, gelegen tegenover die stad aan de Veerdam te Papendrecht, hebben de eer hiermee bekend te maken dat dezelve vanaf heden ter opsleping van schepen is opengesteld, en haar reglement en tarief, alsmede aanvraag biljetten ter inschrijving verkrijgbaar zijn ten hunne kantore in de Lijnbaan alhier, terwijl zij zich veroorloven deze inrichting aan de handel en alle overige belanghebbenden, met bescheidenheid aan te bevelen. (opm: zie NRC 020357)
Dordrecht, 27 februari 1857 G. Gips & Zonen

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op maandag de 9e maart 1857, ten huize van de Koffijhuishouder B. ten Have, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht: Het welbezeild, gekoperd en kopervast schoenerschip, genaamd GROOT ZEEWIJK, uitgehaald in den jare 1854, groot 164 zeetonnen, gevoerd door de scheepskapitein G.J. Homas, met complete inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Binnenhaven te Schiedam, alwaar hetzelve dagelijks kan worden bezichtigd.
Informatiën bij de heren A. Prins en Comp., te Schiedam en ten kantore van de notaris.
(opm: de schoener werd niet verkocht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een extra ordinair welbezeild Nederlands kofschip, groot p.m. 60 roggelasten. Te bevragen bij de heren Gemmering en Penning, cargadoors alhier (opm: Amsterdam).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 26 maart. Het instructieschip URANIA is op ’s Rijks werf alhier nieuw gekoperd en wordt, naar men zegt, in gereedheid gebracht om met de resterende adelborsten voor de Marine te Breda een kruistocht op de Zuiderzee te doen. Het van stapel lopen van dit fregat, hetwelk naar wens verliep, had een groot aantal nieuwsgierigen uitgelokt.


Datum: 01 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 januari. Men bericht van Riouw: In de nacht van de 13e op de 14e december is op de noordkust van Bintang, nabij Soengei Sebong, totaal verongelukt het Nederlandse barkschip MERCURIUS, gezagvoerder H.R.J. Smith. Dit vaartuig, komende van Amoy met 250 Chinese passagiers aan boord, was bestemd naar Singapore en Batavia. Van de bemanning is de 3e stuurman, van de passagiers zijn omstreeks 70 Chinezen verdronken.
De gezagvoerder en de overige bemanning zijn de 16e daaropvolgende, van alles ontbloot, te Riouw aangekomen, alwaar door het bestuur de nodige maatregelen ter hunner verpleging zijn genomen en tevens het nodige is verricht om zoveel mogelijk nog van het wrak en de lading te doen redden, van welke poging de uitslag evenwel nog niet bekend is. (opm: zie JB 100157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 januari. Vrachten. Talrijke arrivementen van vrachtzoekende schepen veroorzaakten verdere daling. Van de bij het afgaan van ons vorig bericht alhier aanwezige schepen werd de Nederlandse AREND met rijst naar China bevracht te Samarang te laden à $ 0,55 per pond-picol; de Nederlandse HENDRINA is nog zonder destinatie en de Nederlandse EUROPA wordt door de agenten naar Rotterdam beladen. De Nederlandse MINISTER THORBECKE was reeds in Nederland voor de thuisreis gecharterd en wordt nu door de agenten beladen. De Nederlandse ZEEPAARD bedong NLG 80 voor suiker en NLG 75 voor rijst op de kust naar Rotterdam. Sedert arriveerden de volgende Nederlandse schepen: ELISABETH ANTONIA laadt suiker à NLG 77,50 en rijst à NLG 75 op de kust naar Amsterdam. POSTILLON laadt hier naar Amsterdam à NLG 72,50 voor rijst, NLG 80 voor suiker en NLG 90 voor arak. AGNETA laadt alhier naar Amsterdam rijst à NLG 70 suiker à NLG 75, en arak (opm: rijstbrandewijn) à NLG 90. TRITON laadt op de kust voor Amsterdam suiker à NLG 70 en tabak à NLG 80. ALCYONE wordt door de agenten beladen. WITTE CORNELISZ DE WIT laadt te Soerabaya voor Amsterdam rijst à NLG 65, suiker à NLG 70 en huiden à NLG 90. Zonder charter zijn nog COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, VAN BOSSE, TASMANIA, MARIA AGNES, GUURTJE EN MARIA, DUIVELAND, ZUID BEVELAND en WILHELMINA CATHARINA.
Het Nederlandse schip GRAAF VAN NASSAU (opm: bark, kapt. E. Sanders) wordt wegens de grote kosten der reparatie verkocht, even als de INDIA (opm: zie NRC 030357). Het Amerikaanse schip MARY PARKER is alhier voor NLG 25000 verkocht, en het Oostenrijkse schip SPLENDIDO ligt alhier te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 14 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) AMSTEL, kapt. H.H. Rademaker, wordt alhier à GBP 3.10 van Rangoon naar Europa bevracht. De ALMANDA, kapt. Surie, heeft een passagier-vracht naar Australië vooor ca. $ 8000 aangenomen. De CHRISTINA (opm: bark, kapt. H.B.A. Kramer, laadt koelies naar Havanna en de JACOB CATS (opm: fregat), kapt. A. van der Windt, is voor Australië aangelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Te Rotterdam arriveerde:
- Schip (opm: bark) VONDEL, kapt. B. Verhagen, van Batavia, Soerabaija en Panaroekan, met 2690 picols koffij, 8066 picols suiker, 400 picols tin en 120 picols rotting.
Adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.
Te Dordrecht arriveerde:
- Schip (opm: hoeker) KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, van Bergen, met een lading stokvis en levertraan. Adres: A. du Bois & Zn.
Te Amsterdam arriveerde:
- Schip (opm: bark) JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. P.C. Rosier, van Banjoewangi, met 1240 balen koffij, 1604 kanisters suiker, 588 schuitjes tin en 2608 balen bindrotting.
Adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.


Datum: 02 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. De grote sleephelling op de Papendrechtse Veerdam tegenover Dordrecht is voltooid en in gebruik genomen. Eergisteren ochtend heeft met het beste gevolg de eerste opsleping plaats gehad van een barkschip, genaamd ANNA EN HELENA, van de heer P. Smits Fz, kapt. C.M de Boer. Deze onderneming belooft van veel nut voor de handel te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 januari. Men schrijft ons uit Banka: De 10e november ankerde ter rede van Soengyliat (opm: Sungeiliat) het Nederlands Indische barkschip TACHOOL BARIE, komende van Batavia met een lading rijst en olie voor dat district bestemd. Dit vaartuig was, volgens mededeling van de gezagvoerder, in een vaarwater van 10 en 11 vadem diepte, in de nabijheid der kust van Pangkalpinang, eensklaps met het achterschip op een stenen bank vastgeraakt, welke niet op de kaart stond aangetekend. Door het zware slingeren en stampen van het schip waren de opvarenden in de noodzakelijkheid gekomen van 27 tonnen olie en naar gissing 1000 zakken rijst over boord te werpen. Daarna geraakte het vaartuig met verlies van deszelfs roer, doch zonder verdere schade weer vlot.
De bovenbedoelde bank is gelegen op 02º05’ Z.B. en 106º28’ O.L. (opm: plm. 02º05’ Z.B. 106º09’ O.L.) Op de bank stond 2½ vadem water.
Toen de barkas van bovengenoemde bark, met een aantal met drinkwater gevulde vaten geladen, de monding der rivier van Soengeiliat wilde uitvaren, werd deze door zware golfslag tegen de daar verspreid liggende rotsstenen geworpen, met het gevolg dat zij omsloeg, waarbij een der matrozen verdronk. De barkas leed bij die gelegenheid belangrijke schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 maart. Het alhier heden van Bristol gearriveerde stoomschip MAAS heeft buiten Zeeburg aan de grond gezeten, doch is later weder vlot gekomen.


Datum: 03 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 10 januari. Het schip GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, alhier met schade aangekomen, is geabandonneerd (opm: zie NRC 010357). Het schip (opm: fregat) INDIA, kapt. K.W.F. d’Arnaud Gerkens, mede alhier met schade binnengelopen, is afgekeurd (opm: 28 januari verkocht, nieuwe naam FATHAL MOEBARAK, zie ook JB 070357).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 januari. Het schip (opm: bark) SOERABAYA, kapt. A.M. Swarts, de 2e januari met schade uit zee teruggekomen, heeft bij Middelburg (opm: eilandje circa 12 mijl noordwest van Tanjung Priok) gestoten en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. en H.W. Montauban van Swijndregt en W. van Dam H.Hzn. te Rotterdam zijn van mening, als last hebbende van hun meester, op dinsdag de 17e maart 1857, des namiddags ten half een ure, in de zaal op de hoek van de Scheepsmakers- haven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen het tjalkschip DE TWEE GEBROEDERS, thans gevoerd door schipper P.H. Drijfhout, volgens meetbrief lang 10 el 73 duim, wijd 3 el 39 duim, hol 1 el 62 duim, en alzo groot 58 tonnen, met deszelfs rondhout, staand en lopend want en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende aan de Noord Blaak, zijnde inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzoon, H.W. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff, te Rotterdam, zijn van mening als last hebbende van hun meester, op dinsdag 17 maart 1857, des middags ten 12 ure, in de Zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, No. 499, publiek te veilen: Het snelzeilend, Nederlands, gekoperd en kopervast fregatschip ’S GRAVENHAGE, laatst gevoerd door C.J. Ninck Blok, volgens meetbrief lang 43 el 2 duim, wijd 8 el 24 duim, hol 5 el 82 duim, en alzo groot 919 tonnen of 485 lasten, met al deszelfs nog aanwezige rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende aan het Nieuwe Diep; het schip aan de Scheepstimmerwerf van de heren J. & S. Lastdrager en de inventaris, hetzij aan boord of in het pakhuis van de Heer J. Schouten aldaar. (opm: de STAD ’S GRAVENHAGE, bouwjaar 1840, werd verkocht aan P. Varkevisser & Zonen; nieuwe naam PRINS VAN ORANJE, onder kapt. Jan Harding)


Datum: 04 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 2 maart 1857:
- Het Nederlandse gekoperd en kopervast fregatschip PRINSES MARIANNE, laatst gevoerd door kapt. F. Rietmeijer; opgehouden tot NLG 20.000.
- Het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip NEERLANDS KONING, laatst gevoerd door kapt. W. Calander; opgehouden tot NLG 23.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 28 februari. De Nederlandse kof HARMONIE, kapt. W. Keizer, van Lynn (opm: King’s Lynn) met tarwe naar Bayonne bestemd, heeft heden morgen hier ter rede enige schade door aanzeiling bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Shanghai, 6 januari. Het alhier gearriveerde Nederlandse schip NEERLANDS INDIË, kapt. G.A. Wagner, hetwelk als vroeger gemeld (opm: zie NRC 180257), in de Woosung (opm: Wusong) rivier aan de grond gezeten heeft, heeft veel geleden en zal hier moeten repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 januari. Aangaande Zr.Ms. ijzeren stoomschip BORNEO (opm: zie NRC 020257), hetwelk in de kleine Sambas-rivier (opm: rivier op Borneo, 01º09’ N.B. 108º56’ O.L.) op de stenen gestoten en daardoor een lek bekomen had, verneemt men nog het volgende: Na alle pogingen te hebben aangewend om het schip te vlotten, en ofschoon daartoe tijd, kosten noch mensenkrachten zijn gespaard is dit niet mogen gelukken, en men heeft nu ook afgezien om meer kosten aan dat werk te verspillen, zodat die bodem waarschijnlijk voor de dienst als verloren moet worden beschouwd. De officieren en de equipage, die niettemin zich vele ontberingen hebben moeten getroosten, genieten over het algemeen nog een goede gezondheid en hebben zich voortdurend met ijver van hun moeilijke taak gekweten. Thans zullen zij met een particulier vaartuig naar Soerabaya worden overgevoerd en is de scheepsinventaris, voor zoveel hiervan is kunnen gered worden, aan de wal in bewaring gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden mededeling: Ik kan thans de beste geruststelling geven aan de ouders van de 57 kinderen die bij het op strand geraken van het schip ZALT-BOMMEL (opm: zie NRC 120257) op 3 december l.l. in de Tafelbaai aan boord waren ten einde van daar te vertrekken naar de Algoa baai.
Een brief van een der toen aan boord zijnde knaapjes, uit de Kaapstad de 6e december geschreven, dezer dagen door zijn ouders ontvangen en door mij gisterenavond gelezen, meldt, dat de 57 kinderen na het stranden van het schip allen behouden en welvarend weer op 3 december waren ontscheept en zich toen in de Kaapstad bevonden, waar zij zeer menslievend door de inwoners werden bejegend, terwijl hij er bijvoegt dat ook hun uitrusting in goede staat aan wal was gebracht. Hedenavond ontvingen de reders, de heren van Overzee & Co, een brief van kapt. Juta en een tweede van de heer O.J. Truter, gelijk mede ik van laatstgenoemden, alle van de 15e december j.l, hetzelfde bericht inhoudende en tevens dat de kinderen, de jongens in het zeemanshuis (Sailors-home) en de meisjes in het weeshuis, zijn gehuisvest geweest en op de 9e december j.l. met hun begeleiders, de onderwijzer en diens huisvrouw en de beide timmerlieden, per het Engelse schip ORYX, kapt. Gell, naar de Algoa baai zijn vertrokken. (opm: zie ook NRC 130357)
Zodra ik van hun aankomst aldaar en te Graaff Reinet bericht zal hebben ontvangen zal ik dit ook weer door middel der dagbladen mededelen.
Rotterdam, 3 maart 1857 G. W. A. Beelaerts van Blokland,
Lid en secretaris der Kaapsche Commissie


Datum: 05 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 maart. De 16e dezer zal in dienst gesteld worden Zr.Ms. schoener met schroefstoomvermogen BALIE, thans liggende te Fijenoord en waarover het bevel is opgedragen aan de luit.t.zee 1e kl. Jhr. J.H. van Capellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Jersey en Guernsey, het nieuw gebouwd, snelzeilend, gekoperd Nederlands schoenerschip JERSEY PACKET, kapt. L. den Breems. Adres bij P.A. van Es & Co. (opm: eerste reis van dit aangekochte schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 januari. De 18e november j.l. zijn alhier aangekomen de schepen INDIA, kapt. Gerkens, van Panaroekan, en GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, van Amsterdam. (opm: opgenomen in verband met de afkeuring, zie NRC 030357)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een gekoperd en kopervast campagne-fregatschip, varende onder Pruisische vlag, groot 587 normaal lasten, met complete inventaris. Het schip is geclassificeerd bij Veritas 3/3 A 1. 1. Te bevragen bij de makelaar Chr. Ament, O.Z. Achterburgwal te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij toeval uit de hand te koop: Een in aanbouw zijnd schoenerschip, groot 95 roggelasten. Informatiën met franco brieven bij de scheepsbouwmeester E.H. Meursing, te Hoogezand. (opm: vermoedelijk de KIEL WINDEWEER, kapt. J.J. Moesker)


Datum: 06 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 maart. Het Noorse driemast schip FIRE SYMER, kapt. Boré, van Antwerpen naar Noorwegen in ballast, is door het niet wenden van het schip heden bij Zoutelande op strand geworpen. Er is een stoomboot tot assistentie bij geweest die de kapitein niet heeft willen gebruiken. Men vreest dat het schip verloren is.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 2 maart. Vertrokken: HELENA, kapt. Donga, naar de Noorwegen.
(opm: na vertrek is de kof, bouwjaar 1829, kapitein-eigenaar Albert Jans Donga, vermist; bij het overlijden van zijn dochter Anna in januari 1858 tekent de Burgerlijke Stand aan ‘vader vermoedelijk overleden’).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekt kofscheepje met inventaris, groot 9 ton, bij Dirk de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.


Datum: 07 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Volgens een schrijven van de Nederlandse vice-consul te Gibraltar, dato 23 februari l.l. was het ijzeren barkschip HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. T.C. de Boer, komende van Alexandrië, in de morgen van die dag op de Oostkust van Spanje, omstreeks twee mijlen van de rots van Gibraltar, op strand geraakt (opm: zie NRC 090357). Indien het weder het toelaat, zou er dadelijk een opname (opm: inspectie) plaats hebben.

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlands-Indische schip FATHAL MOEBARAK, gezagvoerder Sech Abdul Rachman bin Mohamat Bafagie, vroeger genaamd het Nederlandse schip INDIA, is op 2 maart van Batavia naar Soerabaija vertrokken. (opm: de Java-Bode vermeldt, dat de bark INDIA, kapt. d’Arnout Gerkens, eigendom van de firma A. van Hoboken & Zoon te Rotterdam, groot 445 lasten en gebouwd in 1834, op reis van Panaroekan naar Rotterdam, lek te Batavia is aangekomen en daar is afgekeurd; zie ook NRC 030357)

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlands-Indische brikschip BINTANG BATAVIA, vroeger genaamd de Zweedse schoener CURLEW, is op 4 maart van Batavia naar Samarang vertrokken.


Datum: 08 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 maart. Het fregatschip BROEDERTROUW is heden te Dordrecht in veiling verkocht aan de heren Klerk & Voogd aldaar voor de som van NLG 21.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 maart. Aangaande het aan de Kaap de Goede Hoop verongelukte barkschip TIMOR, kapt. F. Agema, van Padang naar Rotterdam (opm: zie NRC 120257, 230357 en 190457) kunnen wij nog de volgende bijzonderheden mededelen: De 9e november werd het schip op 07º Z.B. en 90º O.L. door een geweldige storm belopen, waardoor het lek sprong en de bezaansmast met een gedeelte van het staande want brak. Nadat men dit bij bedaarder weder zo goed mogelijk hersteld had en de 8e december tot het Kaapsche Rif genaderd was, had men op nieuw met hevige stormen te kampen, waardoor het schip hevig werkte en het lek verergerde. Na gehouden scheepsraad werd besloten een noodhaven aan te doen om de bekomen schade aan schip en tuig te herstellen en zette men koers naar de Tafelbaai.
In de avond van 21 december kreeg men het vuur van de Groene Punt in zicht. De wind, in de nacht tot storm aangenomen, deed het schip geweldig afdrijven en het land naderen. Alle pogingen om van lager wal af te kruisen waren vruchteloos. Het schip stiet weldra en met zodanige kracht, dat de masten omhoog sprongen en zich spoedig vier voet water in de kajuit bevond. De branding sloeg geweldig over het schip en de nacht werd in de grootste angst doorgebracht, daar op de gedane noodschoten geen hulp kwam opdagen. Eerst ten 6 ure des morgens kwam een reddingsboot uit, waarmee de equipage werd gered. Vervolgens zijn nog door hulp van andere vaartuigen 177 balen koffij en een gedeelte van de inventaris geborgen. Des namiddags van 22 december was het schip totaal wrak. Het geredde heeft bij publieke verkoop de som van GBP 1087.14/8 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 7 maart. Het alhier binnengelopen schip (opm: bark) PICTURA, kapt. R.J. Scholten, van Antwerpen naar Batavia bestemd heeft gedurende 3 dagen stormweder gehad, is daardoor lek geworden en zal moeten lossen om te worden nagezien.


Datum: 09 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Naar wij vernemen is er in de laatste dagen te Glasgow (Schotland), op de uitgebreide werven van de heren Denny te water gelopen een ijzeren klipper met stoomvermogen, gebouwd voor rekening van de heer G. Smelt, te Amsterdam, welk schip eerdaags aldaar verwacht wordt om geregeld dienst te doen in de vaart tussen die plaats en Havana enz, vice versa (opm: de CUBA PACKET). Wij constateren met genoegen dat feit, omdat het voor zover wij weten de eersteling van dien aard is, welke voor Hollandse rekening in de vaart wordt gebracht en wensen de ondernemers, die voortdurend zoveel blijken van hun voortvarendheid en ondernemingsgeest gegeven hebben, van harte de rijkste vruchten voor hun onvermoeide zorgen toe. Zij toch tonen daardoor doordrongen te zijn van de geest des tijds, die steeds naar vooruitgang streeft en tot motto voert: “tijd is geld”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 maart. Volgens schrijven van kapt. De Boer, d.d. Gibraltar 24 februari l.l., was hij in de nacht van 22 op 23 met het schip HENRIËTTA GEERTRUIDA met een hevige storm uit het O.Z.O, zeer donker weer en dik van regen, op de Spaanse kust nabij Gibraltar gestrand (opm: zie NRC 070357). De gehele equipage was gered doch het schip was wegens weer en wind nog niet te naderen. Kapt. De Boer zou trachten een anker en zware ketting uit te brengen, indien het doenlijk was, en de lading zo spoedig mogelijk te bergen. Of het schip afgebracht zou worden stond te betwijfelen, doch zou hij het mogelijke daarvoor doen. Enige uren vroeger was mede een Franse brik gestrand, waarbij drie man zijn omgekomen, en deze was reeds uit elkaar geslagen. Volgens depêche (opm: telegram) uit Madrid van gisteren was de HENRIËTTE GEERTRUIDA en haar lading de 26e februari weer veilig in de Baai van Gibraltar liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 7 maart. Dondermorgen 5 maart j.l, is bij het eiland Ameland gestrand het Engelse schoenerschip BRANCH, kapt. S. Harden, geladen met ijzer, komende van Sunderland en bestemd naar Harburg. Ondanks de hevige noordelijke wind en de vreselijke branding, mocht het der onder het bestuur van de burgemeester staande reddingsboot der Noord- en Zuid-Hollandsche reddingsmaatschappij gelukken het schip te bereiken en de equipage, bestaande uit 6 man benevens een vrouw, uit het want te redden. Bij meer gunstige wind hoopt men de goederen der equipage, benevens een gedeelte der lading te kunnen behouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

09 maart 1857
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. C.A. Schröder en C.S. Oolgaardt, makelaars, zullen op maandag 16 maart 1857 des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd schoenerschip, genaamd RAPHAEL, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. R. Zoetelief, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 el 10 duim, wijd 4 el 82 duim, hol 2 el 42 duim en alzo gemeten op 125 tonnen of 66 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars op bij de cargadoor E. Windhouwer. (opm: koper voor NLG 5.900 werd de Firma Craandijk & Dercksen, Amsterdam; boekhouder en naam bleven ongewijzigd, kapitein werd R. van de Velde Smit)


Datum: 10 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 6 maart. De Nederlandse tjalk VROUW IDA, kapt. Burghout (opm: waarschijnlijk kapt. J. Burghout) voor wijlen K.W. Visser, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Hull bestemd, is gisteren lek uit het Kattegat terug en hier in de haven gekomen. Het moet lossen om te repareren. (opm: zie NRC 270357 en 110537)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, P. Blom, C.S. Oolgaardt, E.G. Bosscher, J.F.L Meyjes en Rocquette, makelaars, zullen op maandag 30 maart 1857, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast brikschip, varende Nederlandse vlag, genaamd JACQUELINE EN ELIZE, gevoerd door kapt. B. Sikkens, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 el 80 duim, wijd 5 el 26 duim, hol 3 el 86 duim en alzo gemeten op 287 tonnen of 152 lasten, Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoor Hoyman en Schuurman. (opm: koper van de brik, bouwjaar 1851, voor NLG 28.000 werd W. Louwerens van Coeverden, Amsterdam)


Datum: 11 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 10 maart. Heden is met het beste gevolg te water gelaten het alhier op de werf Dammes-Erve, toebehorende aan de heren S. van Gijn & Zoon, gebouwde driemast-schoenerschip HELENE, groot 125 gemeten lasten, voor rekening van de heer P. van den Arend te Rotterdam, zullende gevoerd worden door kapt. M. Hoogenstraaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Hongkong ligt te Rotterdam in lading het Nederlands driemast klipper schoenerschip HELENE, kapt. M. Hoogenstraten, vertrekt half april aanstaande.
Adres bij de cargadoors Vlierboom & Suermond. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaija ligt in lading het nieuw gebouwd fregatschip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. C. Vermey, hebbende zeer ruime inrichtingen voor passagiers en goederen, en voerende een geëxamineerde dokter.
Adres bij Wm. Ruys J.Dzn. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens particulier bericht van kapt. P.R. Bok, voerende het barkschip MALEIJER, van Java naar Rotterdam bestemd en de 24e november met averij in de Tafelbaai binnengelopen (opm: zie NRC 230157), dacht hij omstreeks half januari, na geëindigde reparatie aan de tuigage, de reis van daar te vervolgen. Het schip was overigens in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 10 maart. Gisterenavond is op de kust van Schouwen gestrand de Engelse schoener ROBY, van Hartlepool, kapt. Cleyhorn (opm: waarschijnlijk kapt. G. Cleghorn, zie NRC 130357), met steenkolen naar Hellevoetsluis. Van de equipage, bestaande uit 4 man, zijn alleen de kapitein en een matroos door de ingezetenen van Renesse gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 maart. Het Noorse schip FIRE SONNER, kapt. Bore – zie NRC van 6 maart – is heden van het strand afgekomen met gebroken roer. Nadere bijzonderheden niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 8 maart. De Nederlandse tjalk DORDTENAAR, schipper De Vries, van Dordrecht naar Gent, heeft gestoten en is dien tengevolge lek geworden. Assistentie is derwaarts gezonden.


Datum: 12 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 maart. De commissaris des konings in de provincie Groningen heeft ontvangen van het ministerie van buitenlandse zaken, namens de president der Verenigde Staten van Noord Amerika, een tijdmeter en gouden ketting, welke ten geschenke wordt aangeboden aan Karel Kipp, kapitein van de brik de ZWIJGER, van Winschoten, wegens het redden van manschappen van de verongelukte Amerikaanse brik OBERON, op 9 oktober. 1856 (opm: zie NRC 271156).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, B.D. Bosscher en P. Blom, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen op maandag 23 maart 1857, des avonds ten zes ure precies, ten huize van L. H. Wolters in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PALEMBANG, gevoerd door kapt. J. Hoekstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 37 el 35 duim, wijd 7 el 19 duim, hol 5 el 81 duim, en alzo gemeten op 693 tonnen of 366 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als bij de inventaris is vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok.
Voor nadere informatie vervoege men zich bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, B.D. Bosscher en P. Blom, makelaars, presenteren als last hebbende van hun principalen op maandag de 23e maart des avonds ten 6 ure precies, ten huize van L.H. Wolters in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PRESIDENT VERKOUTEREN, gevoerd door kapt. C.F. Eylerts, volgens Nederlandse meetbrief lang 37 el 30 duim, wijd 6 el 88 duim, hol 5 el 78 duim, en alzo gemeten op 659 ton of 349 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als bij de inventaris is vermeld. Het schip ligt te Rotterdam.
Voor nadere informatie vervoege men zich bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman. (opm: verkocht naar Liverpool, nieuwe naam SEAFORTH)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.I. Rietveld, A. Schröder, B.D. Bosscher en P. Blom, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen op maandag de 23e maart 1857, des avonds ten zes ure precies, ten huize van L.H. Wolters, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PALEMBANG, gevoerd door kapt. J. Hoekstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 37 el 35 duim, wijd 7 el 19 duim, hol 5 el 81 duim, en alzo gemeten op 693 tonnen of 366 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als bij de inventaris is vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok.
Ter nadere informatiën vervoege men zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman. (opm: er vond geen verkoop plaats; in 1858 is het schip, bouwjaar 1836, gesloopt)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.I. Rietveld, A. Schröder, B.D. Bosscher en P. Blom, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen op maandag de 23e maart 1857, des avonds ten zes ure precies, ten huize van L.H. Wolters, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlands vlag, genaamd PRESIDENT VERKOUTEREN, gevoerd door kapt. C.F. Eijlerts, volgens Nederlandse meetbrief lang 37 el 30 duim, wijd 6 el 88 duim, hol 5 el 78 duim, en alzo gemeten op 659 tonnen of 349 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als bij de inventaris is vermeld. Het schip ligt in te Rotterdam.
Ter nadere informatiën vervoege men zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors
Hoyman & Schuurman. (opm: het schip werd niet verkocht, kapt. Eijlerts werd bedankt en in 1858 volgde sloop)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 10 maart. Van het op de hoogte van Renesse gestrande Engelse schoenerschip ROBY, kapt. Cleghorn, van Hartlepool naar Hellevoetsluis bestemd – zie ons nommer van gisteren – hoopt men bij gunstig weder een gedeelte van de lading en inventaris te kunnen bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

AH 12-03-1857 C. A. SCHRÖDER en C. S. OOLGAARDT, Makelaars zullen op MAANDAG 16 Maart 1857 des Avonds ten 6 Ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ Verkoopen : Een extra ordinair Welbezeild Gekoperd SCHOONERSCHIP, genaamd RAPHAEL, Varende onder Nederl. Vlag en gevoerd door Kapitein R. ZOETELIEF, volgens Nederl. Meetbrief 24 El 10 Duim, Wijd 4EI 82 Duim , Hol 2EI 42 Duim en alzoo gemeten op 125 Tonnen of 66 Lasten. Breeder bij Inventaris en berigt bij bovengenoemde Makelaars op bij den Kargadoor E. WINDHOUWER. ° (3964) .-


Datum: 13 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 maart. Gisteren is van de scheepstimmerwerf van de heren Gebr. Pot in het Elshout onder Nieuw Lekkerland met het beste gevolg te water gelaten het barkschip genaamd NIEUWLAND, groot circa 400 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, zullende gevoerd worden door kapt. A. Bennink, zijnde gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer J. Vroege te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Renesse, 10 maart. In de namiddag van gisteren, omstreeks ten 1 ure, werd onder een hevige storm en geweldige sneeuwbuien, alhier op het strand geslagen de Engelse schoener RUBY, van Hartlepool, kapt. G. Cleghorn, geladen met steenkolen, metende 88 tonnen, en bestemd naar Hellevoetsluis tot het bekomen van orders, zoals reeds in ons nommer van woensdag j.l. onder de rubriek Scheepstijdingen kort vermeld is.
De bemanning, 4 man sterk, bevond zich bij het ontdekken van het onheil in de masten, waarvan er 2, zijnde Henry Cleghorn, vader van de kapitein, en William Riggs, ten gevolge van de sterke slingering van het schip, hun dood in de golven hebben gevonden, in het zicht van vele toeschouwers, zonder dat door deze enige redding mogelijk was. Omstreeks half zes ure in de namiddag van dezelfde dag mocht het aan de onvermoeide krachtsinspanning van Jacobus de Bruijne en Dignus van der Haven en andere ingezetenen dezer gemeente gelukken, de kapitein en matroos te redden. Alle lof moet aan de twee genoemde personen worden toegebracht voor hun menslievende pogingen om met opoffering en gevaar voor eigen leven, niettegenstaande de hoge golven, zich zo diep in het water te begeven, dat zij de beide schipbreukelingen onder het afspringen van de boegspriet,van een gewisse dood mochten redden. Het laat zich aanzien, dat van bovengenoemd schip en lading niet veel zal terecht komen. (opm: zie ZZC 310758)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden mededeling. Aan mijn mededeling, in het nommer van dit dagblad van 4 dezer voorkomende, kan ik thans toevoegen, dat kapt. Juta (opm: van het vergane schip ZALT- BOMMEL), die hier is teruggekeerd, de Kaapstad niet eerder heeft verlaten dan nadat aldaar door de heer Truter het bericht van de heer M. Noome, secretaris der Graaff-Reinetsche commissie, was ontvangen, dat al de kinderen die met het Engelse barkschip ORYX, kapt. Gell, op 9 december l.l. uit de Tafelbaai waren vertrokken (opm: zie NRC 040357), reeds de 14e december te Port Elisabeth in de Algoa baai behouden en welvarend met de onderwijzer en diens kind en de twee timmerlieden waren aangekomen en terstond zonder enig letsel ontscheept. Verder, dat de drie leden der commissie die hen waren komen ontvangen, bij het afzenden van de brief op dezelfde 14e december, op het punt stonden om met hen op de daartoe afgehuurde ossenwagen de reis naar Graaff-Reinet aan te nemen, zijnde de eerste wagen reeds even te voren afgereisd.
Zodra ik van de afloop van dit landreisje en de aankomst te Graaff-Reinet, hetwelk vóór of tegen Kerstmis zal geweest zijn, tijding bekom, zal ik daarmede deze reisberichten besluiten.
Rotterdam, 12 maart 1857 F. W. A. Beelaerts van Blokland,
lid en secretaris der Kaapsche Commissie

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 maart. Aangaande het schip (opm: Hannoverse vlag) MINNA MULLER, kapt. Muller, van Amsterdam naar Montevideo en Buenos Ayres, bij Knokke verongelukt wordt van Brugge van de 10e maart gemeld, dat het de vorige avond op de Paardenmarkt gestrand was, hebbende vermoedelijk alvorens het roer afgestoten (opm: zie NRC 170357). De gehele equipage was daarbij omgekomen, zijnde reeds enige lijken en de sloep aangespoeld. Het schip zat bij laag water gedurende twee uren droog, had alles verloren wat zich op het dek bevond, terwijl het dek door het zwellen der balen rijst omhoog gelicht was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 9 maart. Het schip (opm: kof) CATHARINA, kapt. G. Bakker Jr, van St. Petersburg naar Amsterdam, is alhier in de haven op strand geraakt (opm: zie NRC 090257 en 140257), doch weder in vlot water gebracht en naar Harlingen opgezeild om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekte Praam, met beste inventaris, volgens meetbrief 9 ton, bij scheepstimmerman D.T. Albertsma te Oldeboorn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

13 maart 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Advertentie. C.A. Schröder en C.S. Oolgaardt, makelaars, zullen op maandag de 16e maart 1857, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd schoener schip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd RAPHAEL, gevoerd door kapt. R. Zoetelief, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 el 10 duim, wijd 4 el 62 duim, hol 2 el 42 duim, en alzo gemeten op 123 ton of 66 lasten.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en de cargadoor E. Windhouwer.
 
 
 


Datum: 14 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, P. Blom, C.S. Oolgaardt, E. G. Bosscher, J.F.L. Meijes en A. Rocquette, makelaars, zullen op maandag de 30e maart 1857, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JACQUELINE EN ELISE, gevoerd door kapt. B. Sikkens, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 el 80 duim, wijd 5 el 26 duim, hol 3 el 86 duim, en alzo gemeten op 287 tonnen of 152 lasten, breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoijman & Schuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 2 maart. Op Jedderen (opm: Kaap Jaeder, 58º44’ N.B. 05º29’ O.L, 14½ mijl ZZW van Stavanger) is een gekenterd kofschip aangedreven, hetwelk uit de aangespoelde papieren de te Groningen te huis behorende kof FENNECHINA, kapt. F.H. Waterborg, blijkt te zijn. Hetzelve is met slepers (opm: sleepers, houten dwarsliggers voor spoorrails) beladen en komt waarschijnlijk van Rügenwalde. Van de bemanning weet men niets. Van het wrak zijn nog slechts enige slepers aan land gedreven. (Red. NRC: Het Nederlandse kofschip FENNECHINA, kapt. Waterborg, van Rügenwalde naar Rochester, is de 13e december de Sond gepasseerd. (opm: zie PGC 170357, 040457)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Japara (opm: Jepara, geen datum). In de avond van de 3e maart, ongeveer ten 9 ure, is bij donker en buiig weder op het buitenste eiland voor de kust van de hoofdnegorij Japara (opm: Jepara) gestrand de Nederlandse bark LAURENTIUS EN EMILIA, groot ongeveer 400 lasten, gezagvoerder A. Knoppert (opm: A. Knappert), komende van Samarang met bestemming naar Soerabaija. Daar van de bark geen noodschoten gedaan werden, kreeg het bestuur eerst in de morgen van de 4e kennis van het ongeluk. Onmiddellijk werden toen onder leiding van de fungerende havenmeester J.A.B. Heijnneman en de controleur der afdeling Japara J.H. Hagen de mogelijke hulp verleend. De bemanning en de passagiers zijn gered. Het schip en een groot gedeelte der lading, met het bergen waarvan de schepelingen zich onledig houden, wordt als verloren beschouwd. (opm: de LAURENTIUS EN EMILIA, was op 11 februari 1857 van Batavia naar Soerabaya vertrokken; zie ook NRC 260457, 290457, 300457 en 020657)


Datum: 15 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Volgens brief van kapt. G.F. Wiegmink, voerende het schip (opm: fregat) CLARA HENRIËTTE, van Cardiff naar Sydney, in dato Rio de Janeiro 30 januari, was hij door het verliezen van een gedeelte van de schuurgang en enige bladen koper genoodzaakt geworden tot herstel van een en ander aldaar binnen te lopen. De kapitein dacht in enige dagen weder gereed te zijn om de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 13 maart. In de storm van 9 dezer, is op de Noordoosthoek van Terschelling gestrand het gekoperde Bremer brikschip MARIANNE, kapt. H.H. Clausen, met steenkolen van Cardiff naar Bremen. De kapitein en diens vrouw en een scheepsjongen zijn verdronken. De stuurman en 7 matrozen zijn door de reddingsboot gered. Het lijk van de kapitein is op het strand gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Rotterdamsche Stoomvaart-Vereeniging. De directie maakt hiermede bekend, dat ten gevolge ener overeenkomst, met de Amsterdamsche- en de Amsterdam-Harburger Stoomboot Maatschappijen, vanaf heden geen garantie voor de uitlevering van gewicht van koffij wordt gegeven, en ook de vrachten van hier naar Hamburg en Harburg een belangrijke verandering hebben ondergaan, waaromtrent naar de bij de agenten P.A. van Es & Co, verkrijgbare nieuwe tarieven wordt verwezen.
James Smith, directeur

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Marine. Openbare verkoping bij inschrijving op `s Rijks werf te Hellevoetsluis op maandag de 6e april 1857, des middags ten 12 ure, van het navolgende, als voor `s rijks dienst niet meer bruikbaar, te weten:
1e De stoomwerktuigen, staande in het stoom-oorlogsschip CURAÇAO, liggende in het Marinedok, te Hellevoetsluis; en
2e Enige machinedelen, afkomstig van het vroegere stoomjacht DE LEEUW, liggende in een loods aan genoemde werf;
En zulks op de voorwaarden, welke ter lezing liggen ten burele van de hoofd ingenieur der marine, op voorschreven werf bij wie tevens alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden. De bezichtiging van een en ander kan geschieden alle werkdagen, van 10 tot 12 en van 1½ tot 4 ure. De inschrijvingsbiljetten, bevattende de koopsom in schrijfletters, zullen op zegel en behoorlijk gecacheteerd (opm: dichtgelakt) uiterlijk op voormelde datum en uur ter secretarie van de directie der marine te Hellevoetsluis moeten zijn ingeleverd, wordende na die tijd geen meer aangenomen.
Hellevoetsluis, 12 maart 1857 De directeur en commandant der marine
F.W. Schreudenberg


Datum: 16 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 maart. Van één der werven van de heren Gebr. Visser alhier is gisteren met het beste gevolg te water gelaten een schoenerschip, genaamd SPECULANT, groot 96 last en gebouwd voor rekening van de heren Van Dulken, van Dorp & Co alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 maart. Eergisteren is te Groningen van de Buitenwerf van de heer E.H. Meursing, buiten de Kranepoort, met het beste gevolg te water gelaten het kopervast brikschip GEZINA GEERTRUIDA, groot 120 last, zullende worden gevoerd door kapt. W. Bontkes te Wildervank.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 15 maart. De Engelse schoener RUBY, vroeger gemeld als op de kust van Schouwen gestrand, is niet afgebracht kunnen worden en dien ten gevolge met de lading publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 12 maart. De Nederlandse schepen FROUWINA STEENHUYZEN (opm: kof), kapt. Gort, en MARGARETHA MEIJERING (opm: tjalk), kapt. O.G. de Jong, beide van Dantzig (opm: Gdansk) naar Delfshaven bestemd, zijn alhier met schade binnengelopen.


Datum: 17 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 maart. De stoomboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA, van Harlingen op Zwolle varende, die hier gisteren avond moest aankomen, is op de Makkumerwaard vastgeraakt. Men zal lichters derwaarts zenden om dit schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 13 maart. Het schip MINNA MULLER, kapt. Muller, van Amsterdam naar Montevideo, op de Paardemarkt bij Knocke (opm: thans Binnen Paardenmarkt geheten, in 1857 een bank die liep van Het Zwin tot Ostende) gestrand – zie ons nommer van 13 maart (opm: ook NRC 240357) – is geheel in het zand geweld. Een gedeelte der lading is beschadigd geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Koop. Het schoenerschip HANDEL, gevoerd door kapt. H. Blokziel, varende onder Nederlandse vlag, groot volgens meetbrief 51 lasten, circa 2 jaren oud (opm: ex-Russische OSCAR, eerste Nederlandse zeebrief 6 juni 1856) en in anno passato (opm: verleden jaar) nieuw gezinkt. Te bevragen bij de makelaar I.J. van der Meulen, Bloemmarkt, No. 180 te Amsterdam. (opm: de schoener werd niet verkocht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 2 maart. Op Jedderen is onderste boven aangedreven een kofschip, beladen met spoorhout, volgens aangespoelde papieren de FENNECHIENA, kapt. Waterborg, komende waarschijnlijk van Rügenwalde (opm: zie NRC 140357 en PGC 040457); van het volk is niets bekend, een gedeelte der lading is aan strand gespoeld.


Datum: 18 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Te Hellevoetsluis is eergisteren morgen in dienst gesteld Zr.Ms. brik SPERWER, waarover het bevel is opgedragen aan de kapt.luit. ter zee Baak, benevens Zr.Ms. schoener met schroefstoomvermogen BALI, onder commando van de luit. ter zee 1e klas Jhr. Van Cappellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen,15 maart. Men schijnt aan het boven water brengen der gezonken stoomboot RAVENSBOURNE te wanhopen. Hoewel er reeds veel door de duikers is gered, is er bijna nog geen derde van de lading uit. Het onstuimige weder maakt de arbeid voor de duikers zeer moeilijk en gevaarlijk tevens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 14 maart. De Nederlandse schoener JOHANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap, van Londen naar Bilbao ia alhier lek en met verlies van verschansing binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 15 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoener) TWEE CORNELISSEN, kapt. B.A. Potjer, van Rio de Janeiro komende, is alhier met verlies van zeilen en gebroken fokkemast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boulogne (opm: Boulogne-sur-Mer), 16 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) MARIA JACOBA, kapt. K.F. Lammerts, van Banjoewangie met een lading koffij en suiker naar Amsterdam bestemd, is bij de Redge-bank (opm: Ridge-bank, ter hoogte van Folkestone [Straat Dover]) gezonken (opm: zie NRC 200357 en 100457). De bemanning is gered en alhier aangebracht.


Datum: 19 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 maart. Gisteren is de stoomboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA vlot geraakt en hier behouden aangekomen. Deze morgen kon zij reeds weder van hier afvaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 maart. Het schip (opm: bark) LANDBOUW, kapt. P.A. Kleijnenberg, is heden van hier vertrokken naar Batavia (opm: eerste reis). Eveneens vertrok heden van hier, mede naar Batavia, het schip (opm: bark) HERMAN, kapt. M. van Velthoven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 16 maart. Het schip (opm: bark) NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas, van Banjoewangie alhier binnen, is gisteren nacht wegens de hevige Z.W.-wind van de kettingen losgeslagen en tegen de schepen SARA ALIDA MARIA (opm: bark), kapt. H.A. Tekelenburg, en ELIZE HENRIETTE (opm: bark, kapt. P.J. Deterding, mede alhier liggende, aangedreven, die daardoor belangrijke schade hebben bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brixham, 16 maart. De Nederlandse kof JANTINA CORNELIA, kapt. G.J. Orsel, van Londen naar Santander, is op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) de 13e dezer door een groot schip aangezeild. De kof verloor daarbij het roer, bekwam een lek en andere schade. Zij werd hier heden morgen door een Franse visser binnengebracht.


Datum: 20 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het verongelukte Nederlandse schip MARIA JACOBA, kapt. Lammerts – zie NRC van 18 maart – meldt men heden de volgende bijzonderheden d.d. Boulogne, 17 maart: Zondagmorgen, de 15e dezer werd alhier met het vissersvaartuig JEAN MARIE, schipper Tetart, aangebracht kapt. Lammerts en 15 man der equipage van het Nederlandse barkschip MARIA JACOBA, van Java naar Amsterdam bestemd, welke bodem op de Redge bank (opm: Ridge-bank, ter hoogte van Folkestone [Straat Dover]) gestoten heeft en dientengevolge gezonken is. Volgens de verklaring van de kapitein heeft hij gedurende verscheidene dagen met aanhoudend stormweder te kampen gehad, en enige uren voor dat het schip stootte, was er een zo hevige hagelstorm opgestoken, dat het niet mogelijk was iets te zien. In deze omstandigheden stootte het schip vijf malen en viel toen in diep water. Toen de pomp gepeild werd bemerkte men aldra dat de rots door het schip heen gestoten was en onmiddellijk werd een boot in de onstuimige zee van boord gezet. Twaalf man waren in dit vaartuig toen de bovengenoemde visser bij hen kwam, hen een touw toewierp en hen toeriep dat zij het touw waarmee zij nog aan het schip waren los zouden laten. Dit werd gedaan en allen kwamen behouden op het vissersvaartuig. Alsnu bemanden vier der vissers de scheepsboot en zij hadden het geluk, om met gevaar voor eigen leven, de kapitein en de overige drie, die nog aan boord waren, van het zinkende schip te redden en allen behouden alhier aan te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het schip (opm: bark) DIRK ARNOLD, kapt. Geerling q.q, van Batavia herwaarts gedestineerd, met schade te Mauritius binnengelopen, was, volgens brief van de kapitein in dato Mauritius, 29 januari, alstoen geheel gereed om de reis voort te zetten.


Datum: 21 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 30 schepen, als:
Voor Rotterdam: PRINSES CHARLOTTE, kapt. H.L. Hille; JACOBA, kapt. M.F. Schaap; VOORWAARTS, kapt. G.F. Bus; FOP SMIT, kapt. L. Hoffman; CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans; DAVO, H. Wijtenhorst; HEBE, kapt. A.H. Kiehl; CONSTANCE, kapt. H.G. Borcherts; EERSTELING, kapt. C. Koens.
Voor Amsterdam: ESTAFETTE, kapt. A.M.H. Rietveld; JOHANNA CATHARINA, kapt. C.J. van Loon; BAREND WILLEM, kapt. J.W. Retgers; AMICITIA, kapt. F. Molenaar; STAD NIJMEGEN, kapt. H.P. Cruijs; WELVAART, kapt. J.N. Mooi; MARIA CATHARINA, kapt K. Poel; AREND, kapt. L. Hus; EENSGEZINDHEID, kapt. J. Portengen; WALVISCH, kapt. T. Schut; ZEELUST, kapt. J.A. Knaap; LOUISE, kapt. P. Buijs Jr; DRIE GEZUSTERS, kapt. G.C. Fischer; FERDINANDINA EMMA, kapt. R.A. Tange; METALEN KRUIS, kapt. J.P. Zuurdeeg; SUMATRA, kapt. H. Grivel; van Dordrecht.
Voor Dordrecht: GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg; JHR. MR VAN DER WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. K.F. Lammerts;
Voor Schiedam: STAD SCHIEDAM, kapt. F. Wulp; ANTOINETTE, kapt. J.M. de Winter Jr, van Rotterdam.
Voor Middelburg: STAD MIDDELBURG, kapt. D.D. Ouwehand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Men meldt uit `s Gravenhage: Men verzekert, dat Z.K.H. de prins van Oranje dit jaar weer een zeetocht zal doen en nu aan marine manoeuvres op grotere schaal dan vroeger deelnemen. Ten dien einde zal er een flotille worden samen gesteld, en wel uit het korvet met stoomvermogen GRONINGEN, waarop Z.K.H. als eerste officier zou fungeren, hierin geassisteerd door de luit. ter zee 1e klas De Casembroot., de zeilfregatten DOGGERSBANK, DE RUITER, het stoomschip GEDEH en het fregat met stoomvermogen WASSENAAR, welke laatstgenoemde zou gecommandeerd worden door de kol. ter zee De Vaijnes van Brakell, terwijl het gehele eskader onder de bevelen zou komen van de schout bij nacht `t Hooft, die zijn vlag op de WASSENAAR zal hijsen. De 1e juni zou de flotille in zee steken en koers zetten naar de Middellandse Zee. De zeetocht zou 4 maanden duren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaija het nieuw, extra op de zeilage gebouwd Nederlands gekoperd barkschip CHERIBON, kapt. W.J. Coers, hebbende ene zeer ruime en elegante inrichting voor passagiers, en voerende een geëxamineerde scheepsdoctor. Adres ten kantore van Kuyper van Dam & Smeer. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Volgens brief van kapt. J.W. Retgers, voerende het schip (opm: fregat) BAREND WILLEM, van hier naar Batavia, in dato 17 maart, bevond hij zich toen op de hoogte van Douvres (opm: Dover) na in de jongste stormen de bezaansgaffel en buiten-kluiverboom gebroken en de bezaan gescheurd te hebben. Overigens waren de equipage en de militairen allen wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sunderland, 19 maart. Het Nederlandse schip PETRONELLA HILLEGONDA, kapt. Rasker (opm: tjalk PETRONELLA HILLECHIENA, F.M. Rasker), van Amsterdam (opm: met een lading haardas) naar Londen bestemd, is gisteren met de stoomboot BLACK DIAMOND in aanzeiling geweest en vermoedelijk dientengevolge gezonken. De equipage is door de stoomboot gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Dalen en Lambert, residerende te Rotterdam, zijn van mening, om op dinsdag de 24e maart 1857, des namiddags ten 1 ure, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar, te veilen en te verkopen:
- 1/32e Aandeel in het Nederlands barkschip MADURA, gevoerd door kapt. T. Draijer, onder boekhouderschap van de heer W.C. Versluijs te Rotterdam, groot 473 tonnen of 250 lasten, welk schip thans op reis is van Bordeaux naar Batavia.
- 1/64e Aandeel in het Nederlands barkschip SAMUEL HENDRICUS, gevoerd door kapt. A. Pronk, onder boekhouderschap van de heren G.H. Stoltenberg & Zoon te Rotterdam, groot 611 tonnen of 323 lasten. Dit schip doet deszelfs eerste reis en is op retour van Batavia naar Rotterdam, bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij en wordt eerstdaags binnen verwacht.
- Een aandeel in de in 1856 opgerichte Stoomvaart-Vereeniging de Maas, te Rotterdam, onder directie van de heren Gerrit Schuurmans & Zoon, groot NLG 7.500, geheel gefourneerd (opm: volgestort).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 19 maart. Het schip HILLECHIENA SCHOLTENS (opm: HILLECHINA SCHOLTENS), kapt. G.J. Scholtens, van Amsterdam naar Dundee, is gisteren op de hoogte van Sunderland overgezeild en vermoedelijk gezonken, doch het volk gered. (opm: zie het volgend bericht)


Datum: 22 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 maart. Het door ons uit de Zeepost (opm: Amsterdams dagblad) overgenomen bericht nopens het vergaan van het schip HILLECHINA SCHOLTENS – zie ons vorig nommer – is gebleken onwaar te zijn, zijnde dit schip de 17e maart behouden te Dundee aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 maart. De scheepsbouwmeesters D. & L. Alta lieten heden van hun werf Welgelegen met gunstig gevolg te water de schoener (opm: brik) CORNELIA, van 156 gemeten lasten, welke zal gevoerd worden door de gezagvoerder H. Muntendam, en gebouwd is voor rekening van de heer Van Walré te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Het schip STRAAT BALY, kapt. W.J. van der Ven, van Batavia herwaarts gedestineerd, met schade aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen (opm: zie NRC 230157), had volgens brief van de kapitein in dato 26 januari, de lading nagenoeg weder ingenomen en zou binnen weinige dagen gereed zijn om de reis voort te zetten.


Datum: 23 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Zo als men weet, heeft de conferentie tot regeling van de Sondtol-afkoop haar werkzaamheden volbracht, zijnde het tractaat tot opheffing van de tol de 14e maart te Kopenhagen getekend. Daarbij wordt bepaald, dat de heffing der rechten van verschillende aard, aan welke schepen der verschillende natiën, welke de Sond en de Belt doorvoeren onderworpen waren, te beginnen met april aanstaande geheel zijn opgeheven. Daarenboven verbindt Denemarken zich, om de rechten van doorvoer te verminderen of geheel op te heffen, welke van sommige handelsartikelen worden geheven, die langs het kanaal van de Eider worden getransporteerd, of langs de andere waterwegen, welke de Oost- en Noordzeeën met elkander verbinden. Van de andere zijde verbinden zich de overige zeemogendheden om aan Denemarken bij wijze van schadeloosstelling voor de geheven tolrechten, in een of meer termijnen uit te betalen een kapitaal, welks renten gelijkstaan met de gemiddelde opbrengst der rechten gedurende de vijf laatste jaren, berekend à 4 pct.
Thans verneemt men langs officiële weg uit Kopenhagen, dat ook het Nederlands gouvernement tot het tractaat is toegetreden om de Sondtol af te kopen, dat het aandeel, dat Nederland in het uit te keren kapitaal zal moeten betalen, bedraagt 1.400.000 thalers en dat de Deense regering reeds afzonderlijke overeenkomsten heeft gesloten, waarbij de rechten van doorvoer, welke van sommige handelsartikelen worden geheven, die langs het kanaal van de Eider worden getransporteerd, of langs de andere waterwegen, welke de Oost- en Noordzee met elkander verbinden, met een vijfde worden verminderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 maart. Onder de titel van het vergaan van de Nederlandse bark TIMOR (opm: zie o.a. NRC 120257) deelt de Shipping and Mercantile Gazette van 20 dezer, d.d. Kaap de Goede Hoop 22 januari, het volgende mede:
Het hof, door de gouverneur benoemd, om een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden, onder welke de schipbreuk van de Nederlandse bark TIMOR, in de morgen van 22 december 1856 plaats vond, kwam de 31e derzelfde maand te Cape Town bijeen. Tegenwoordig waren de luitenant der koninklijke marine Jamison, haven-kapitein (port-captain), voorzitter; Thos. Tinley, havenmeester (shipping master) en W.J. van de Ven, gezagvoerder van de Nederlandse bark STRAAT BALY.
Nadat de voorzitter een brief der regering had voorgelezen, waarbij het hof geautoriseerd werd zitting te nemen, werd het volgende protest door de gezagvoerder van het verongelukte schip overhandigd, waarin de omstandigheden worden vermeld, onder welke de schipbreuk plaats had: “Dat op zijn reis van Padang naar Rotterdam het schip lek geworden is en toen men met algemene stemmen besloten heeft om de Tafelbaai binnen te lopen, ten einde te repareren; dat men de 21e december des avonds ten acht ure het vuur van Greenpoint, O½Z. per kompas op 8 mijlen afstands peilde; dat de wind met donkere lucht uit het Z. en ZO. woei en gedurende de eerste wacht tot storm aannam; men stevende toen NO. met een vaart van acht mijlen; dat ten half negen ure de reven uit het grootmarszeil werden gestoken; dat ten tien ure de wind toenemende, steeds met bedekte lucht het vuur bij tussenpozen niet kon worden gezien; dat ten half twaalf ure het voormarszeil scheurde, hetwelk met de fok werd gegijd, terwijl men het grootmarszeil op de rand liet lopen; dat ten twaalf ure men het schip om de West wendde, om weder in de ruimte te komen, peilende men toen het vuur ZO.t.Z. op het rechtwijzende kompas op drie mijlen afstand; dat in de volgende wacht de wind toen tot storm aangenomen zijnde, met bij tussenpozen klare lucht en hoge deining uit het Z.W, men het grote marszeil dichtreefde en dat door het volk op de ra, alstoen land aan de lijboeg werd ontdekt en wel in de richting van N.t.W. op het rechtwijzende kompas; dat men alstoen zo spoedig mogelijk het groot marszeil weder bijzette en bemerkte dat de peiling van het land niet overeenstemde met die van het vuur; dat het schip door kracht van stroom, wind en zee sterk afdreef; dat de wind zo sterk was aangenomen, dat men met de gehele equipage niet in staat was om de fokkeschoot, welk zeil men bij wilde zetten, aan te halen. Dat op dit ogenblik het schip de grond raakte en kort daarop zo hevig stiet, dat de masten opsprongen; dat toen men de boten overboord zette, vier voeten water in de kajuit en de branding over het schip heensloegen; dat men alstoen noodschoten loste en de masten overboord kapte, om het schip te verlichten; dat het schip ten 6 ure des morgens door midden brak en dat men het alstoen in de reddingboot heeft verlaten.
(get.) F. Agema, kapitein van de bark TIMOR.”
Ter aanvulling van het bovenstaande, legde de kapitein nog de volgende getuigenis af: “Ten vier ure des namiddags van de 21e ontdekte men land (Lionshead), naar gissing op 16 mijlen afstand. Geen peiling werd toen genomen. Wij hadden Norrie’s kaart aan boord. De wind was oplopend stil, met weinig stuur en macht over het schip. Ten ongeveer 8 ure kregen wij een lichte bries, welke hand over hand toenam, zodat het ten tien ure hard uit het zuiden (rechtwijzend) woei; ten 8 ure waren wij 5½ mijl van land en peilden toen Greenpoint ONO. op het rechtwijzende kompas. Wij zetten deze peiling in de kaart af. De wind was op dit ogenblik ZO. Ik (kapt. Agema) was aan dek toen wij het vuur zagen, maar het lood werd niet geworpen. Ten tien ure wierpen wij het lood en vonden 25 vadem diepte; na dien tijd is er niet meer gelood voor dat het schip stiet. Op dat ogenblik (10 uur ’s avonds) stuurden wij NO. met dubbel gereefd voormarszeil, groot marszeil van top, voorsteng-stagzeil en storm-bezaan. Ten negen ure verloren wij het vuur van Greenpoint door de dikke lucht uit het gezicht. Ten twaalf ure zagen wij een vuur in het ZO.t.Z. recht wijzend kompas, hetgeen wij voor het vuur van Greenpoint hielden. Wij wendden toen om de west en ontdekten een half uur daarna land aan stuurboordzijde. Wij zetten meer zeil en stuurden recht west, maar behielden door de drift niet meer dan WNW. Beide ankers waren klaar met de kettingen ingestoken. Toen wij aan stuurboordzijde land zagen, was ik eerst voornemens de ankers te laten vallen, maar ik dacht dat deze niet zouden houden en geloofde het gevaar nog te boven te kunnen komen. Toen wij de branding gewaar werden, woei het zo hard, dat er geen ruimte was om het schip te wenden. Wij hadden Horsburgh’s gids met de zeilaanwijzingen voor de Tafelbaai aan boord”.
De kapitein was nimmer te voren in de Tafelbaai geweest en zeer tevreden over zijn equipage.
Herman Bouburg, de bootsman, verklaarde dat hij op de wacht was van de eerste stuurman en in de nacht van de 21e de hondenwacht (van 12 tot 4 uur) had; dat hij ten 10 ure ’s avonds werd opgeroepen om zeil te minderen en dat het schip toen over bakboordszijde lag; dat men ten 12 ure wendde en een half uur daarna stootte, hebbende toen een vuur te loefwaarts in het gezicht.
Het onderzoek afgelopen zijnde, werd het volgende verslag aan de gouverneur uitgebracht:
“Wij ondergetekenden, behoorlijk benoemd en aangesteld door Z.E. de gouverneur, onder dagtekening van de 29e december, om een hof uit te maken, ten einde te onderzoeken naar en te rapporteren over de omstandigheden, onder welke het schip TIMOR, kapt F. Agema, in de morgen van de 22e december 1856, tussen Whale-rock en Robben eiland (Tafelbaai) schipbreuk heeft geleden, brengen thans ons oordeel uit en dit wel na alvorens kennis genomen te hebben van het logboek van het schip, het protest van de kapitein, alsook van verdere getuigenis van de kapitein en de bootsman (zijnde de eerste en tweede stuurman reeds naar Europa vertrokken) en na een geduldig en nauwkeurig onderzoek naar al de omstandigheden, welke in verband staan met het verlies van de TIMOR, voor zoverre dit in ons vermogen lag, en na goed overwogen en beschouwd hebbende de voor ons afgelegde getuigenis en na al de punten, betrekkelijk deze zaak onderzocht te hebben.
Wij zijn alzo van oordeel, dat het verlies van de TIMOR hoofdzakelijk daaraan is toe te schrijven, dat men zich bedrogen heeft door een helder vuur van de wal voor dat van Greenpoint aan te zien, maar wij moeten hier tevens opmerken, dat volgens ons gevoelen het verlies van de TIMOR niet zou hebben plaats gehad, wanneer men goede voorzorg had genomen, door van tijd tot tijd de peilingen van het vuur van Greenpoint op de kaart af te zetten, daar dit vuur (bij de ligging van het schip) in de heldere ogenblikken zichtbaar moet zijn geweest, gedurende de gehele nacht tot het ogenblik van de ramp, – en ook wanneer men meer gestadig het plan of de kaart van de Tafelbaai had geraadpleegd; meer gebruik gemaakt had van het lood en van de zeilaanwijzingen voor het binnenkomen der Tafelbaai, welke zo als aan het hof gebleken is, zich aan boord bevonden. Het doet het hof evenwel genoegen met lof te kunnen spreken van de goede zeemanschap en het kordaat gedrag van de kapitein Agema, de officieren en de verdere bemanning van de TIMOR, onder de benarde omstandigheden, in welke zij tijdens het ongeluk geplaatst waren; als ook van hun pogingen tot redding van het schip, lading en inventaris, en van de goede tucht, welke aan boord gehandhaafd werd tijdens men het schip verliet.”
(get.) W.J. van de Ven, gezagvoerder van het schip STRAAT BALY
W.P. Jamison, voorzitter
Thomas Tinley, havenmeester (shipping master)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 maart. De Nederlandse tjalk VRIENDSCHAP, kapt. Schoemaker, welke regelmatig van deze plaats op Utrecht voer, is gisteren op de rivier door de Engelse stoomboot PRINCE overzeild. De kapitein is overboord geslagen en verdronken en de knecht heeft enige lichte wonden bekomen. De tjalk is zwaar lek aan de dijk gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 19 maart. Het schip (opm: kof) CATHARINA ELISABETH, kapt. G.J. Boiten, van Antwerpen, is gisteravond op de Elve overzeild en onmiddellijk gezonken, doch het volk gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Floris der Kinderen, C.A. Schröder, H. Salm en P.J. van der Aa Gzn., makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen, op maandag de 27e april 1857, des avonds ten zes ure, ten huize van L.H. Wolters, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris Mr. Rutger Jan Toe Laer, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen:
1. Een extra ordinair welbezeild kopervast en gekoperd fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PASSAROEANG, gevoerd door kapt. C.C.B. Fulbrun, volgens Nederlandse meetbrief lang 39 ellen 70 duimen, wijd 7 ellen 23 duimen, hol 6 ellen en 13 duimen en alzo gemeten op 782 tonnen of 413 lasten.
Voormeld schip ligt aan de Werf “De Vrede”, Hoogte van de Kadijk.
(opm: Cramerus & Cie [Marhisdata onbekend, potentiële kopers?] heeft geprobeerd een zeebrief te krijgen voor een uitgaande reis naar Java om het fregat daar in de koffiehandel te exploiteren; dat is door Den Haag ‘gedifficulteerd’, afgewezen; mogelijk stak achter deze ‘firma’ kapt. J.E. Kramer die we in 1860 nog d.m.v. een ‘aanvraag zeebrief’ op de PASSAROEANG zien)
2. Een extra ordinair welbezeild kopervast en gekoperd fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd STAATSRAAD BAUD, gevoerd door kapt. T. de Jong, volgens Nederlandse meetbrief lang 37 ellen 53 duimen, wijd 6 ellen 74 duimen, hol 5 ellen 49 duimen en alzo gemeten op 617 tonnen of 326 lasten.
Voormeld schip ligt aan de Werf “Casimirus”, hoogte van de Kadijk.
Beide schepen met al derzelver rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als bij inventaris is vermeld.
(opm: de STAATSRAAD BAUD werd vermoedelijk verkocht aan onbekende partners onder boekhouderschap van kapitein T. de Jong)
3. zes aandelen in de “Reederij tot het slepen van schepen in en uit het Nieuwe Diep”, onder directie van de heer Paul van Vlissingen.
4. Twee renversalen van uitgelote aandelen van idem.
5. Een aandeel “Reederij Drijvend Droog Dok”.
Ter nadere inlichtingen vervoege men zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon, of C.W. van Barneveld Kooy.
NRC 240357
Rotterdam, 23 maart. Men leest in de Staats-Courant van heden:
De minister van koloniën, door de koning daartoe gemachtigd, brengt ter kennis van alle Nederlandse gegadigden, die genegen zijn mede te dingen tot het aangaan ener overeenkomst met de regering tot het daarstellen ener maandelijkse pakketvaart tussen Nederland en Java, op de bij deze aankondiging behorende voorwaarden:
1. dat hunne daartoe betrekkelijke aanbiedingen, voorzien van zegel en behoorlijk ondertekend, uiterlijk op donderdag de 30e april 1857, des middags ten twaalf ure, bij het departement van koloniën zullen moeten zijn ontvangen;
2. dat die aanbiedingen uitsluitend moeten vermelden het voluit geschreven cijfer per last voor de retourlading, overeenkomstig de art. 5 d en 11 der voorwaarden, waarvoor de inschrijver genegen is de overeenkomst aan te gaan;
3. dat geen aanbiedingen in aanmerking zullen worden genomen, die na het verstrijken van het sub. 1. genoemde tijdstip zullen zijn ingediend, of die afwijken van het navolgende model:
“De ondergetekende verbindt zich, op de in de Staats-courant
“van de 24e maart 1857 aangekondigde voorwaarden, een pakketvaart tussen Nederland
“en Java te zullen openen, met zeilclipperschepen, voorzien van auxilair stoomvermogen,
“tegen beding ener van vracht ……. per last van Java naar Nederland; ………. den ……….
“…1857;”
4. dat, tot en met woensdag de 29e april 1857, dagelijks, aan het lokaal van Departement van Koloniën, op het Plein te ’s Gravenhage, kennis kan worden genomen van een uittreksel van een op de 17e november 1855 door de hoofdingenieur der marine Van Oordt, de inspecteur van’s rijks stoomvaartdienst Huijgens, en de directeur voor de afdeling zeevaart bij het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, Van Gogh, uitgebracht beoordelend rapport, naar aanleiding van vroegere der regering aangebodene, doch nu als vervallen beschouwd wordende plannen tot daarstelling ener geregelde versnelde gemeenschap tussen Nederland en Java;
5. dat op het sub 1. genoemde tijdstip zullen worden geverbaliseerd de alsdan voorhanden inschrijvingsbiljetten, waarvoor bij de vroegere indiening, des verlangd, door of namens hem minister, een bewijs van ontvangst zal worden afgegeven; en dat zodra mogelijk daarna het opgemaakte proces-verbaal in de Nederlandsche Staats-courant zal worden openbaar gemaakt;
6. dat de laagste inschrijver, wiens aanbieding aan de hier voren gestelde vereisten voldoet, binnen acht dagen na de dagtekening der hem daartoe te zenden kennisgeving, in gereed geld zal moeten deponeren een som van honderd duizend gulden (NLG100.000), als waarborg voor de nakoming zijner aanbieding;
7. dat de regering zich uiterlijk de tijd van veertien dagen voorbehoudt, om zich te verklaren of de laagste inschrijving al dan niet wordt aangenomen.
’s Gravenhage, de 23ste maart 1857 De minister voornoemd,
P. Meijer
Bijlage:
Voorwaarden ener met de regering aan te gane overeenkomst tot het daarstellen ener maandelijkse pakketvaart tussen Nederland en Java, behorende bij de vorenstaande aankondiging van de minister van koloniën.
Art. 1. Maandelijks zal een tot pakketvaart ingericht zeil-clipperschip met stoomvermogen over en weder vertrekken uit zodanige havens, als nader zal worden overeengekomen.
Het eerste schip zal vertrekken hier te lande de 25e oktober 1858, en van Java de 25e januari 1859. Bij vertraging in de bepaalde dagen van afvaart, anders dan ten gevolge van overmacht, verbeurt de onderneming een van de eerstverschuldigde vrachtpenningen in te houden boete van vijfhonderd gulden (NLG 500) voor elk etmaal, gedeelten voor een geheel gerekend, wanneer die vertraging aan haar te wijten is, terwijl zij op een vergoeding tot hetzelfde bedrag van ’s lands wege aanspraak zal hebben, indien de vertraging het gevolg is van handelingen of verzuimen van rijkswege.
Art. 2. Voor deze pakketvaart zullen zeven schepen in de vaart moeten worden gebracht.
De bepaling der grootte, constructie en inrichting der schepen zomede de stoomwerktuigen, waarvan zij moeten worden voorzien, wordt aan de onderneming overgelaten, mits bij de bouw ten genoegen der regering worde gelet op de geschiktheid der schepen om, des gevorderd, tot gewapende transportschepen te kunnen worden ingericht, en zij overigens behoorlijke gelegenheid aanbieden tot het overvoeren minstens van 20 passagiers 1e klasse, en van 150 militairen en schepelingen beneden de rang van officier.
Voor zoveel zal blijken dat binnen bekwame tijd één of meer der schepen of daarin te plaatsen stoomwerktuigen hier te lande niet kunnen worden gebouwd of vervaardigd, zal zulks buiten ’s lands kunnen geschieden, met dien verstande evenwel, dat de wettelijke daarvoor verschuldigde registratie- en inkomende rechten hier te lande zullen worden betaald.
Art. 3. De gemiddelde tijd voor elke reis wordt bepaald op 60 zeedagen, met inbegrip van elk oponthoud door het aandoen van tussenhavens, indien de onderneming daartoe in haar belang overgaat.
De gemiddelde duur der reizen zal voor de uit- en tehuisreizen afzonderlijk worden berekend, telkens over twaalf achtereenvolgend gedane reizen.
Indien voor iedere twaalf reizen meer dan 720 etmalen gebezigd zijn, gedeelten voor een geheel gerekend, zal voor elk dit getal te boven gaande etmaal verbeurd zijn een boete van duizend gulden (NLG 1000), van de eerstverschuldigde vrachtpenningen in te houden.
De vertraging het gevolg zijnde van overmacht, is de voormelde boete niet verschuldigd.
Art. 4. De onderneming zal bevoegd zijn hare tarieven voor de overvoer van personen en voor hunne voeding, zomede voor de vrachten der goederen, gelden en producten daaromtrent in de met haar aan te gane overeenkomst gene bijzondere bepalingen zullen voorkomen.
Art. 5. De onderneming zal door de regering worden belast:
a. met het overvoeren van de militairen beneden de rang van officier, die voor ’s lands rekening naar Java worden gezonden of van daar terugkeren, tot een maximum van 1608 mans ’s jaars, en als passagiers der 1e klasse, van de tot de detachementen behorende officieren met hunne wapenen en begaadjen, op de thans gebruikelijke voorwaarden, doch tegen betaling der navolgende vracht- en kostgelden:
voor de officieren en hunne echtgenoten en kinderen (kinderen beneden de twaalf jaren twee voor één gerekend) voor de uitreis NLG 440 vracht en 80 cents kostgeld en voor de tehuisreis NLG 480 vracht en 70 cents kostgeld, een en ander per hoofd en de kostgelden ook per dag: onder gehoudenheid hunnerzijds, om omtrent het gebruik maken van de kajuitstafel voor eigen rekening met de onderneming overeen te komen; en voor de militairen beneden de rang van officier en hunne vrouwen en kinderen (kinderen beneden de twaalf jaren twee voor één gerekend), voor de uitreis NLG 73 vracht en 70 cents kostgeld, en voor de tehuisreis NLG 210 vracht en 60 cents kostgeld, een en ander per hoofd en de kostgelden ook per dag.
De voeding zal worden betaald over de dagen, waarop die aan boord is verstrekt.
Op alleen reizende officieren en militairen beneden die rang is dit artikel niet toepasselijk.
Zoveel mogelijk zullen met ieder schip naar Java vertrekkend schip minstens 100 militairen met de tot ieder detachement behorende officieren worden verzonden;
b. met het overvoeren naar Java van minstens 3000 lasten gouvernementsgoederen ’s jaars zoveel mogelijk gelijk te verdelen over ieder uitgaand schip;
c. met het overvoeren naar Java van de gouvernementsgelden, tot ene vracht van ½ pct der nominale waarde, voor zoveel niet tot dit einde van oorlogsvaartuigen of ’s rijks transportschepen wordt gebruik gemaakt;
d. met het vervoeren naar Nederland, als retour-lading, van 600 lasten gouvernementsproducten of andere goederen, met elk terugkerend schip, of zoveel minder als de onderneming mocht verlangen. Het last zal worden gerekend op: koffij, gewoon 1800 Nederlandse ponden (opm: N.p.), dito leg. 1600 N. p.; suiker 2000 N.p; indigo 1300 N.p. ; thee 930 N. p; tabak 650 N. p; cochenille 1500 N. p; tin 8000 N. p; kruidnagelen 1000 N.p; muskaatnoten, gaaf 1500 N.p; dito geïnfd.1350 N.p; foelie 1200 N. p; kaneel 950 N.p; peper 1500 N.p; notenzeep 1500 N.p; kamfer 1100 N.p. en andere producten of goederen naar evenredigheid;
e. met het kosteloos overvoeren over en weder der dienst-correspondentie tussen het departement van koloniën en de gouverneur-generaal van Nederlands Indië, voor zoveel de regering daartoe van de pakketschepen gebruik wenst te maken.
Art. 6. De aflevering en het in ontvangst nemen van de ter inlading en ontlossing bestemde gouvernementsgoederen, producten en gelden, zal geschieden op zodanige plaats hier te lande en plaatsen op Java, als daartoe bij de aan te gane overeenkomst zullen worden aangewezen; en overigens op de voet als gebruikelijk is bij de overvoer met gewone zeilschepen, terwijl, indien de ligplaats der schepen hier ter lande elders is, het verdere transport naar boord voor rekening der onderneming geschieden moet.
Art. 7. De uitvrachten zullen worden betaald te Batavia en de retourvrachten te Amsterdam, ’s Gravenhage of Rotterdam, ter keuze van de onderneming, respectievelijk, zodra mogelijk na de behoorlijke uitlevering der ladingen en in elk geval vóór het uitgaan of het te huis varen der betrokken pakketschepen.
Art. 8. De onderneming zal bevoegd zijn op Java uit de gouvernementsvoorraad, wanneer en voor zover die daartoe ter plaatse van de inlading toereikend is, telkens zo vele steenkolen te laden als voor de terugreis nodig zijn, tot de contant te betalen prijs, waarop zij het gouvernement ter plaatse der inlading te staan komen.
Art. 9. Voor het geval dat bijzondere omstandigheden zulks der regering oorbaar doen achten, behoudt zij aan zich het recht om enkele of alle pakketschepen der onderneming tijdelijk in gebruik of definitief in bezit te nemen, om tot andere einden dan tot de pakketvaart ingericht en gebezigd te worden, mits daarvoor betalende een billijke, nader overeen te komen huur- of koopprijs, en op zodanige voorwaarden als in dat geval zullen worden vastgesteld.
Art. 10. De overeenkomst zal worden aangegaan voor de tijd van tien achtereenvolgende jaren, te rekenen van de 25e oktober 1858; derwijze dat, indien zij vóór de 25e oktober 1867 niet zal zijn verlengd of vernieuwd, krachtens de nu aan te gane overeenkomst het laatste schip van hier zal uitgaan de 25e september 1868, en van Java zal terugkeren de 25e december daaraanvolgende.
Mocht vóór het eindigen der overeenkomst de ontworpene doorgraving der landengte van Suez zijn volvoerd, dan zal met de onderneming onderhandeld worden over de wijzigingen, die dien ten gevolge in deze overeenkomst in het algemeen belang nodig mochten zijn.
Art. 11. De onderneming zal, behoudens het bepaalde in sub 7 der vorenstaande aankondiging, worden toegewezen aan hem die heeft ingeschreven voor de laagste vracht voor de retourlading per last, mits niet hoger zijnde dan daarvoor thans door de regering wordt betaald voor de overvoer met gewone zeilschepen.
De vracht voor de uitgaande lading zal, behoudens het bepaalde in art. 5c, bedragen één vierde gedeelte per last van die der retourlading.
Art. 12. Bij het sluiten van alle cherte-partijen de regering aangaande, zal de Nederlandsche Handel-Maatschappij als haar agent optreden; in voege en op de wijze als zulks nu plaats heeft bij dusdanigen overvoer met gewone zeilschepen.
Art. 13. Bij de aan te gane overeenkomst zal nader worden bepaald in welke waarden en gedurende welke tijd, de krachtens de vorenstaande aankondiging voorlopig gedeponeerde som van NLG 1.000.000, welke dan verder zal strekken tot waarborg voor de inrichting der pakketvaart, tegen genot van wettelijke interest, aan de vrije beschikking der onderneming zal blijven onttrokken.
De kosten van zegel, leges en registratie, op de aan te gane overeenkomst te vallen, zijn voor de rekening der onderneming, zomede die van het passeren derzelve, indien men die in notariële vorm mocht verlangen te sluiten.
Art. 14. De regering behoudt zich voor om met de onderneming afzonderlijke overeenkomsten aan te gaan omtrent het overvoeren, over en weder, met de pakketschepen van schepelingen van ’s rijks zeemacht, beneden de rang van officier en van de officieren onder wier bevel of geleide zij zullen reizen en van brieven, pakketten enz, behorende tot de dienst der posterijen en wel op de algemene grondslag, dat het overvoeren dier passagiers en de voor hen te betalen kostgelden den lande niet meer zullen kosten dan ten aanzien van de landmacht in art. 5a dezer voorwaarden is toegezegd en dat voor de genoemde brieven, pakketten enz. niet meer zal verschuldigd zijn dan thans, bij de verzending met gewone zeilschepen.
Art. 15. Wanneer de onderneming in gebreke mocht blijven de pakketvaart aan te vangen en geregeld voort te zetten op de tijdstippen in art. 1 vermeld, zal zij verbeuren een boete ten bedrage van het een derde gedeelte van de als waarborg gedeponeerde som van NLG 100.000, onverminderd de bevoegdheid der regering om daarenboven de aan te gane overeenkomst in dat geval als vernietigd te beschouwen, mits bij de beboeting onmiddellijk doende blijken van haar voornemen, om van die bevoegdheid gebruik te maken.
De voormelde bepalingen zijn ook toepasselijk, wanneer der regering blijkt, dat met de bouw der schepen en met de vervaardiging der stoomwerktuigen en toebehoren, niet binnen drie maanden na het sluiten der aan te gane overeenkomst is aangevangen, of na die aanvang daarmede de vereiste voortgang niet wordt gemaakt, om het openen en geregeld voortzetten der pakketvaart op de bepaalde tijdstippen als verzekerd te beschouwen; waaromtrent de regering zich de bevoegdheid voorbehoudt, door ingenieurs der marine en door de inspecteur van ’s rijks stoomvaartdienst, onderzoek te doen plaatshebben, op zodanige tijdstippen als haar oorbaar zullen voorkomen.


Datum: 24 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Eergisteren omstreeks elf ure kwam de stoomboot STAD MIDDELBURG No. 1 te Zijpe, en vond aldaar, dat de stoomboot TELEGRAAF No. 1, komende van Rotterdam, door het onklaar raken der machine tegen het hoofd en de wal zat. Door de stoomboot STAD GOES was reeds vruchteloos beproefd de boot in vlot water te brengen, hetgeen aan de stoomboot STAD MIDDELBURG gelukte, die, de boot op sleeptouw nemende, dezelve in korte tijd op het droge (opm: in veiligheid) bracht. Deze boot heeft ook de passagiers overgenomen en gedeeltelijk te Dordrecht en te Rotterdam aan wal gebracht. De schade was echter zo gering, dat het voornemen bestond om de TELEGRAAF No. 1 nog heden weder in de vaart te brengen, zodat de dienst alzo geen vertraging zal ondervinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 20 maart. Het schip (opm: galjoot) VIER BROEDERS, kapt. G.J. Rosenbeek (opm: vermoedelijk R.C. Roosenbeek), van Termunterzijl, heeft op de baar een stortzee over gehad, waardoor de kajuit vol water is gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sunderland, 20 maart. Het alhier van Delfshaven gearriveerd schip HELENA, kapt. Wachter, heeft door aanzeiling de kluiverboom en een gedeelte der verschansing verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 19 maart. Het wrak van het alhier gestrande Hanoverse schip MINNA MULLER, van Amsterdam naar Montevideo, is met de inventaris, provisies enz. gezamenlijk voor BF 10.302 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Le courtier de navires H.J.A. Telghuys vendra publiquement le 2 avril prochain à 2 heures de relevée, au local de la Bourse, chambre des Courtiers, par l’entremise de l’huissier J. Lombaerts : le beau trois-mâts barque VAN DIJCK, fin voilier doublé et chevillé en cuivre, du port de 323 tonneaux de jauge, coté au Véritas 3T L.1.1. avec son inventaire agrès et apparaux pret à entreprendre un nouveau voyage.
Ce navire d’une marche supérieure, avantageusement connu du commerce et des assureurs, se trouve actuellement amarré au Grand Bassin de cette ville où il pourra être inspecté deux jours avant la vente.
Pour plus amples renseignements s’adresser à monsigneur Eduard de Coster, armateur, ou au courtier.
Anvers, H.J.A. Telghuys

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sunderland, 21 maart. Het van Rotterdam komende Nederlandse schip ZES GEZUSTERS, kapt. J.R. de Boer, is alhier gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. (opm: zie volgend bericht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Alsnog te koop: Een in Glasgow op stapel staand ijzeren schroefstoomschip, ladende 200 lasten zijwaarts of 220 last maat, goed ingericht voor 12 kajuit- en 8 voorkajuitpassagiers; geclassificeerd twaalf jaren eerste klasse Lloyds en tien mijlen in het uur stomende. Te bevragen bij de cargadoors W.J. Langeveld Jr. & Co., Buitenkant bij de Kalkmarkt.
Hetzelve kan in een maand gereed zijn zee te kiezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop: Een onder speciaal opzicht van Lloyds in aanbouw zijnde ijzer schroefstoomschip, te classificeren A 1, voor 12 jaren; lang 205, breed 27, hol 14¾ Engelse voeten, 737 ton B.M., machines van 115 p.k., inrichting voor 30 passagiers 1e klasse, enz. ter complete aflevering gereed binnen zes weken. Informatiën te bekomen bij W.C. en K. de Wit, cvl. Ingenieurs, Kalverstraat, E 22, te Amsterdam.


Datum: 25 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sunderland, 22 maart. De bemanning van het alhier gestrande Nederlandse barkschip ZES GEZUSTERS, kapt. J.R. de Boer – zie ons nommer van gisteren – is gered. Het schip is geheel verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 22 maart. Het stoomschip JAPAN, dat voor rekening van het Japanse gouvernement hier te lande in aanbouw was, is thans gereed om de reis naar zijn bestemming te aanvaarden. Een ieder, die dit schone vaartuig bezichtigd heeft, bewondert het zowel wat de vorm, de inwendige verdeling als het sierlijk tuig betreft, hetgeen aan de bouwmeesters, de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij voor de werktuigen, de heren Smit aan de Kinderdijk voor de romp, en de heer Rietschoten voor het tuig, tot alle eer verstrekt. Nog deze week zal het schip waarschijnlijk de reis aanvaarden. De commandant is de luit.t.zee 1e kl. Ridder W.J.C. Heymen van Kattendijke. Aan boord bevindt zich een tiental zeer bekwame werklieden uit de stoomfabrieken hier te lande, die bestemd zijn om de Japanezen te onderrichten in de behandeling der menigvuldige machinerieën, welke dit jaar door de regering naar Japan zullen worden gezonden. Men mag met grond van de uitzending van dit schip, waarvan de officieren met kennis en alle vereiste middelen zijn toegerust om beschaving onder de Japanezen te verspreiden, de beste resultaten verwachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 24 maart. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heren J. & K. Smit alhier met het beste gevolg te water (opm: volgens de bijlbrief ‘geheel volbouwd’ op 19 maart) gelaten het barkschip, genaamd ANTONIA PETRONELLA, groot 375 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J. Vorendijk, bestemd voor de grote vaart, onder het boekhouderschap van de heren G. S. Pieters & Co, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Rotterdam, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade op dinsdag 24 maart:
- 1/32e Aandeel in het Nederlandse barkschip MADURA, gevoerd door kapt. T. Drayer, onder boekhouderschap van de heer W.C. Versluijs te Rotterdam, groot 473 tonnen of 250 lasten, welk schip thans op reis is van Bordeaux naar Batavia. In trekgeld NLG 1500, verkocht.
- 1/64e Aandeel in het Nederlandse barkschip SAMUEL HENDRICUS, gevoerd door kapt. A. Pronk, onder boekhouderschap van de heren G.H. Stoltenberg & Zoon te Rotterdam, groot 611 tonnen of 323 lasten. Dit schip doet deszelfs eerste reis en is op retour van Batavia naar Rotterdam, bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij en wordt eerstdaags binnen verwacht. In trekgeld NLG 1075, verkocht.
- Een aandeel in de in 1856 opgerichte Stoomvaart-Vereeniging de Maas, te Rotterdam, onder directie van de heren Gerrit Schuurmans & Zoon, groot NLG 7500, geheel gefourneerd. Op NLG 7875 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 24 maart. Heden is het schip ISAAC DA COSTA, kapt. H.C. Loschen, van hier vertrokken naar Soerabaija. (opm: eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Dampfschiff zum Verkauf. Ein neues eisernes Räder-Dampfschiff, 128 Fuss lang, 18 Fuss breit, van 50 Pferdekraft, welches mit Ladung nur 3 Fuss 9 Zoll tief geht, ist under der Hand billig zu kaufen. Das Schiff is ebenso solide gebaut als zweckmässig eingericht, hat eine hübsche Cajüte für ca. 50 Passagiers unter ausserdem eine kleine elegante Damen-Cajüte. Ferner has es Raum für ca. 80 Tons Güter und da das Schiff sehr leicht gehend, so eignet es sich ganz besonders für die Binnenfahrt.
Nähere Nachrichte ertheilt Herr G. Blokhuis Wzn., in Amsterdam, oder Herr C. Möller, 23 Crutched Friars, London.


Datum: 26 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 maart. Van de werf van de heren C. & A. van der Giessen te Stormpolder aan den IJssel is heden te water gelaten het fregatschip SUSANNA (opm: SUSANNE), groot ca. 500 gemeten lasten, gezagvoerder C.J. Kaleshoek, voor rekening der rederij van de heren J.R. Veder & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Het aan de rederij van de heer H. van Rijckevorsel alhier toebehorende barkschip ELISE SUSANNE, kapt. J. Kuijt, met een detachement troepen van hier naar Batavia bestemd, is de 19e februari wegens muiterij onder de militairen te Rio Janeiro binnengelopen. Aangaande deze muiterij meldt de kapitein d.d. 24 februari het volgende:
Tot 12 februari, ons toen bevindende op 19º30’ Z.B. en 30º10’ W.L. was de reis vrij voorspoedig en alles in orde. Op de avond van die dag echter werd de commandant der troepen door een soldaat, een Fransman, onderricht, dat de militairen aan het muiten waren en dat men het plan gemaakt had om die avond ten 9 ure de bemanning van het schip te overrompelen en allen te vermoorden. Gelukkig waren de onder-officieren en korporaals, zomede de Fransen en Nederlanders, die zich onder de troepen bevonden, niet in het complot en dezen schaarden zich dus onmiddellijk aan onze zijde op het achterdek. Alsnu werd aan de anderen gelast naar beneden te gaan, hetgeen zij met tegenzin deden. De commandant gaf daarna met veel overleg de nodige bevelen en de luiken werden met dubbele posten bezet. Wij brachten daarop de stukken op het achterdek en laadden ze, deelden vervolgens de scheepswapenen onder de ons getrouw gebleven militairen en equipage uit en hielden aldus gedurende die nacht gezamenlijk de wacht. De volgende morgen onderzochten wij de zaak en bevonden, dat werkelijk het plan bestaan had om het schip te overmeesteren en wij besloten alstoen af te houden en naar Rio Janeiro koers te zetten. Zeven dagen en nachten hebben wij aldus aan dek doorgebracht, zodat wij ten laatste geheel uitgeput zijn geworden, doch wij hebben het volgehouden en zijn hier gelukkig gearriveerd. Bereids zijn 14 man geboeid en daaronder bevindt zich een der stuurlieden en een matroos. Er zijn veel vermoedens die tegen de stuurman getuigen. De matroos is echter hoofdzakelijk verdacht om de verstandhouding, welke hij met de stuurman had. De belhamels zullen heden van boord gehaald worden en op het fort Santa Crux tot nader order in verzekerde bewaring genomen worden. (opm: zie NRC 200457 en 020557)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Voorlopig bericht. In de loop der maand mei 1857 zal te Raamsdonk publiek worden verkocht een scheepstimmerwerf, met de daarbij behorende huizinge, loodsen, hellingen en de verdere gereedschappen, staande en gelegen te Raamsdonk. Deze werf c.s. is inmiddels uit de hand te koop. Informaties zijn te bekomen op franco brieven bij de eigenaar R. Buitenberg en ten kantore van de notaris Van der Meer, te Raamsdonk.


Datum: 27 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. Men schrijft uit Hellevoetsluis aan de Utrechtsche Courant :
Ik geloof niet, dat het bericht aangaande het eskader, dat in de loop van dezer zomer geformeerd zal worden volkomen juist is. Wel is het plan gevormd, zoals gij gemeld hebt, maar de behoefte aan schepen in de Oost-Indië is zo groot, dat wanneer het eskader wordt samengesteld, zulks wellicht uit niet meer dan hoogstens drie schepen zal kunnen bestaan.
Heden arriveerde hier het stoomschip JAPAN, hetwelk naar Oost-Indië zal worden overgebracht, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klas, Ridder J.J.C. Huyssen van Kattendijke. Onmiddellijk na kruit en nog enige voorraad ingenomen te hebben zal de JAPAN de reis aannemen.
Het stoomschip BALI, insgelijks op een particuliere werf gebouwd, moet een grotere schroef hebben. Ook schijnen er aan het inwendige nog enige betimmeringen te moeten geschieden en de officiershutten vooral wel iets te wensen over te laten, zodat dit schip nog wel enige tijd aan de werf alhier zal blijven liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 25 maart. Men is aan `s Rijks werf alhier druk bezig met het in orde brengen van het fregat DE RHIJN, vroeger wachtschip alhier, hetwelk als zodanig te Helvoetsluis zal dienen. Ook de CERES wordt opgetuigd, en zal eerlang, naar wij vernemen, in dienst worden gesteld. Men is reeds ijverig aan het werk om het terrein op te ruimen waar het dok zal komen; houtloodsen enz. worden gesloopt en in de aanstaande week, vernemen wij, zal reeds een aanvang worden gemaakt met de omheining van het terrein en andere voorlopige werkzaamheden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 maart. De Nederlandse kof JACOBA CHRISTINA, kapt. G.J. Ploeg, van Londen naar Harlingen, is, volgens brief van Harlingen van de 24e dezer, totaal verongelukt, doch het volk gered (opm: zie NRC 221157).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scilly (opm: Scilly Isles), 21 maart. Het schip VELOX, kapt. Thomas, van Swansea naar Dordrecht bestemd, is bij Shipmanhead (opm: 49º57’ N.B. 06º21’ W.L.) op de rotsen geraakt en van daar vrij komende in diep water gezonken. Van de equipage, vier in getal, is alleen de kapitein gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Peterhead, 22 maart. Het Nederlandse schip TRIENTJE WILHELMINA, kapt. Van Lier (opm: vermoedelijk kof RIENTJE WILHELMINA, kapt. F.G. van [der] Lier, zie ook NRC 290357), van Dantzig (opm: Gdansk) naar Leith bestemd, is bij Rattray Head (opm: 57º37’ N.B. 01º49’ W.L.) gestrand, en zal hoogstwaarschijnlijk weg zijn. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur (opm: Helsingör), 22 maart. De lading lijnkoeken van het alhier in averij binnengelopen schip VROUW IDA, kapt. Borghout, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Hull bestemd, is voor het grootste gedeelte beschadigd en zal de 27e aanstaande publiek worden verkocht. (opm: zie NRC 100357 en 110557)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Te huur of uit de hand te koop: een florissante scheepstimmerwerf te Joure (opm: Sijmon Geerts en Zoon), waar meer dan een eeuw het vak met goed succes werd uitgeoefend, en vele grote schepen, zo als koffen, schoeners en tjalken zijn gebouwd; benevens een nette burger-huizinge. Bij koop kan hoogstwaarschijnlijk het grootste gedeelte der koopsom onder die panden worden gehouden. Te bevragen bij de Heer H.F. de Jong, koopman te Joure. Brieven franco. (opm: zie LC 150557)


Datum: 28 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aarhuus, 27 maart. Het schip (opm: kof) GEERTRUIDA WELMAN, kapt. S.H. Kreuter, is de 21e februari bij Ufsteen, circa 4 mijlen bezuiden deze haven (opm: 56º05’ N.B. 10º15’ O.L.) gestrand, daarna wrak geworden en met een gedeelte der lading verkocht. Het geborgen gedeelte der lading, bestaande in ongeveer 660 tonnen haring en 35 zakken komijn, zullen de 20e dezer verkocht worden. Het volk is gered.


Datum: 29 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Peterhead, 23 maart. Het bij Rattray Head gestrande Nederlandse schip REINTJE WILHELMINA – zie NRC van 27 dezer – is gelost en de lading in zekerheid gebracht.


Datum: 30 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 28 maart. Heden arriveerde alhier van Glasgow het stoomschip CUBA PACKET. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Het Nederlandse schoenerschip GOUVERNEUR VAN DER EB, kapt. H.J. Litzau, qq. van de kust van Guinea op hier bestemd, is volgens telegrafisch bericht van Dover met schade aan de boegspriet en kluiverboom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 27 maart. De Nederlandse bark CANTON, kapt. H.J. Tweehuys, van Batavia komende, welke, als vroeger gemeld (opm: NRC 090257), alhier de 7e februari lek binnenliep, heeft de reparatie geëindigd en is op de rede geboegseerd (opm: met behulp van sloepen daarheen getrokken) om aldaar verder klaar gemaakt te worden. Zoals men weet heeft het schip order voor Hamburg bekomen. Het schip is van boven geheel vernieuwd en heeft een nieuwe fokkemast gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Southampton, 27 maart. De kapitein van het alhier gearriveerde schip WATERSPRITE rapporteert, dat hij op zijn reis van Guernsey op de hoogte van Alderney ontmoet heeft de Franse loodskotter MUTIN, op sleeptouw hebbende de te Groningen thuis behorende kof ENGELINA JANTINA, kapt. Rosema (opm: A. Rozema). De kof was door het volk verlaten en had de grote mast verloren. De kotter zette koers naar Cherbourg. (opm: zie NRC 310357, 100457, 030557 en 090557)


Datum: 31 maart 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 29 maart. De te Veendam thuis behorende kof ENGELINA JANTINA, kapt. Rosema, de 10e maart van Bordeaux naar Hamburg, is in de nacht van 24 op 25 maart op de hoogte van de Corquito (opm: bedoeld wordt: Les Casquets, 49º44’ N.B. 02º23’ W.L.) in aanzeiling geweest met het Franse schip DORIS, van Fécamp naar Terra-Neuve bestemd. De equipage heeft de kof verlaten en is door de DORIS de 26e te Fécamp aan wal gezet. Men zie ons nommer van gisteren, art. Southampton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Altona, 27 maart. Het schip (opm: kof) HERMINA, kapt. J.A. Jansen, van Harburg naar Bayonne, is alhier lek binnengelopen hebbende aan de grond gezeten. Het moet waarschijnlijk lossen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wegens het reeds in ons blad van de 25e maart vermelde stranden van het schip ELISE ANN, lezen wij in de Oostpost van de 23e maart de volgende nadere berichten:
Sumanap (opm: Sumenep), 18 maart. Wederom hebben wij het totale verlies te melden van een schip, hetwelk op 17 maart aan de Oosthoek van Madura is gezonken.
Zaterdag (opm: 14 maart) kwam alhier de tijding, dat er een schip gestrand was op de klippen van de Oosthoek van Madura, en onmiddellijk begaven zich de fungerende havenmeester en enige ingezetenen naar de plaats des ongeluks, welke circa 20 palen van hier verwijderd is. Dadelijk bij hun aankomst aldaar begaven zij zich aan boord van het gestrande vaartuig, hetwelk echter niet zonder gevaar was, daar het schip op zijde lag en de zee aldaar met klippen bezaaid is. Zij vernamen aan boord het volgende:
Het barkschip ELISE ANN, gezagvoerder F. Eales, en varende onder Britse vlag, had de 5e maart Singapore verlaten met een lading, bestaande hoofdzakelijk uit ijzeren staven, 6 kisten opium, 14 kisten lijnwaden, 4000 stuks Spaanse matten, 5 kisten vals goud-draad en verdere kleinigheden en was bestemd voor Bali. Het schip behoorde aan de Chinees Tjo Tow te Singapore.
Op de 13e maart, des middags ten 12 ure, stootte het schip op de klippen in Straat Gilian, bekend onder de naam van Batoe Tali, en weldra bespeurde men dat het schip lek was. Alle moeite om hetzelve vlot te krijgen was vruchteloos, en zaterdag avond stond reeds 6 voet water in het ruim. De kapitein werd aangeraden, dewijl er toch weinig kans overbleef om het schip te behouden, zo veel mogelijk was van de lading en de inventaris te bergen, waaraan hij nog diezelfde nacht gevolg gaf, en de beide volgende dagen mede voortging. Alles wat gered was, werd naar de nabij gelegen dessa Pandjoerangan met praauwen, sloepen en boten vervoerd.
Gisteren kwam hier het bericht, dat het schip die dag van de klippen afgedreven en in het vaarwater van Straat Gilian was gezonken, zodat er nauwelijks 2 vadem lengte van de masten meer te zien was. Hierdoor is het gevaar voor schepen, die meergemelde straat willen passeren niet weinig vermeerderd, en moest men de gezagvoerders aanraden om liever door Straat Sapoedi te zeilen.
De lading van de ELISE ANN, was te Singapore verassureerd, het vaartuig echter was niet verzekerd.


Datum: 01 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kingstown (opm: Dun Laoghaire, Oostkust Ierland), 28 maart. Met de Oostenrijkse stoomboot TREBISONDE, van Glasgow naar Triëst, werd hier heden aangebracht de bemanning van de te Dordrecht te huis behorende brik THETIS, kapt. H. Meppelder, van Dordrecht met lijnzaad naar Belfast bestemd. Beide schepen zijn in de gepasseerde nacht in aanzeiling geweest en tengevolge daarvan is de THETIS gezonken en kapt. Meppelder er bij omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 28 maart. Het Nederlandse schip MARTHA ALIDA, kapt. Karst, hetwelk de 21e januari bij Withernsea, op strand raakte – zie NRC van 23 januari (opm: en 260157) – is vlot en hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Warkworth, 27 maart. De Nederlandse kof JANSJE, kapt. Pik, van Rotterdam met ijzer naar Dantzig (opm: Gdansk) bestemd, is alhier met schade aan het roer en verschansing binnengelopen.


Datum: 02 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Volgens brief van Wyck auf Föhr van de 17e maart, waren voor omstreeks 8 dagen op Sylt aangespoeld een scheepsboot, 2 octanten, 2 kamerklokken, enig kooigoed, 6 bootsriemen en 5 lijken, alsmede tezelfder tijd op List (opm: op Sylt, 55º01’ N.B. 08º25’ O.L.) een Nederlandse vlag met de naam HELENA, benevens enige bladen uit een Nederlands zeevaartkundig werk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 maart. Zo ergens een zwart naambord, waarop met witte letters NEWA, mocht aanspoelen, dan zij men niet ongerust over die bodem, want het Harlinger kofschip NEWA, kapt. H.H. Kok, is van Osterrisoer hier gisteren goed en wel gearriveerd, doch met verlies van een deel van de verschansing, waartoe ook dat naambord behoorde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 3 maart. De bij Jedderen aangedreven Nederlandse kof FENNECHINA – zie NRC van 14 maart – is gezonken en, aangezien de lading sleepers aangedreven is, hoogstwaarschijnlijk verbrijzeld. Van de ongelukkige equipage weet men nog niets.


Datum: 03 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 februari. Men leest in de Oostpost: Soerabaja 26 januari: Deze morgen is alhier op de rede aangekomen het Nederlands-Indisch stoomschip PADANG, gezagvoerder Schippers, medebrengende de passagiers van het Nederlands-Indisch stoomschip AMBON, gezagvoerder Hugenholtz, even als de PADANG, toebehorende aan de stoomvaart-onderneming van de firma W. Cores de Vries. Het laatst genoemde schip had de 24e de rede van Macassar verlaten, nadat het reeds ten gevolge van een verloren reis op die rede was teruggekeerd. Voor deszelfs aankomst aldaar, had het stoomschip AMBON de reis uit de Molukken herwaarts willen voortzetten, doch was evenals de PADANG, teruggeslagen en door het slechte weer in een staat geraakt waardoor het onmogelijk was de reis naar Soerabaja voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 februari. Vrachten. Het getal der bij het vertrek der vorige mail nog onbevrachte schepen werd door talrijke arrivementen weder vergroot, waardoor de vooruitzichten nog ongunstiger te noemen zijn, en ook weer iets lagere vrachten geaccepteerd werden. De volgende Nederlandse schepen werden gecharterd naar Amsterdam: WILHELMINA CATHARINA à NLG 67,50 voor suiker en NLG 65 voor rijst te Samarang te laden; ALBATROS NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor rijst, te Soerabaja te laden; LEWE VAN NYESTEYN NLG 65 voor suiker en NLG 62,50 voor rijst, hier te laden; WATERGEUS NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor rijst te Soerabaja in te nemen; ADRIANA PETRONELLA à NLG 65 voor suiker te Samarang te laden; VLAARDINGEN bedingt NLG 70 voor suiker te Soerabaja te laden; ZEENIMPH NLG 67,50 voor suiker te Pekalongan; TELEGRAPH laadt koffij te Padang à NLG 82,50; VAN BOSSE bedingt NLG 5000 per maand van Samarang naar Shanghai, RESIDENT VAN SON is voor twee reizen van Sumanap naar Tjilatjap met zout à NLG 1000 per reis ingehuurd. Voor eigen rekening laden HENDRINA, OUDERKERK AAN DE AMSTEL, JANNETJE, BEZOEKIE en NOORDSTER. MARY HILLEGONDA laadt rijst te Samarang naar Shanghai à USD 0,60 per picol. Door de agenten wordt beladen Nederlands MARIA AGNES.
De volgendeNederlandse schepen zijn nog zonder destinatie waarvan echter nog verscheidene hier en op de kust moeten lossen: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, ZUID-BEVELAND, LAURENTIUS EN EMILIA, NEDERLAND, JASON, CORNELIA, IDA ELISABETH, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, MARGARETHA JOHANNA, MARIANNE, ZWARTE ZWAAN, FACTORY, SCHOUWEN, CHRISTIAAN HUIJGENS, KANDANGHAUER.
Het Nederlandse schip ZWARTE ZWAAN is gecharterd à NLG 82,50 naar Nederland om te Makasser en op Java te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 11 februari. Scheepsverkopen. Het Amerikaanse schip CURLEW werd uit de hand voor NLG 30.000 verkocht. Het casco van het Nederlandse schip (opm: bark) GRAAF VAN NASSAU bracht NLG 40.000 en de INDIA NLG 16.050 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Hongkong, 15 februari. Vrachten. Stil, echter vermindert het getal schepen dagelijks, daar veel schepen in ballast vertrekken, zodat men enige verbetering van de koersen mag verwachten. De GENERAAL DE STUERS, maakte USD 23 per hoofd netto naar Australie; de ANNA JUSTINA, voor rijst van Rangoon naar hier 65 cents per picol (opm: 61,7613 kg); de REGINA GBP 3.10/- via Akyab (opm: Sittwe) naar het kanaal om order; de KLASINA USD 5000 naar Bengalen en terug. De CHRISTINE en HENRIETTE MARIA vertrokken naar Havana; de EUTERPE, EVERDINA, ELISABETH en ANNA ELISABETH naar Singapore; de PRESIDENT VAN BUREN naar Batavia. De JACOBA CORNELIA is van Bombay en Batavia gearriveerd en de SUMATRA van Calcutta.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 14 februari. Het Nederlandse schip (bark) FLORA, kapt. A.A. Van Wijk, van Dordrecht naar Hongkong bestemd, hetwelk 14 oktober A° P° (opm: anno passato, verleden jaar) Anjer passeerde, is tot heden alhier nog niet gearriveerd (opm: zie NRC 010757).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Hongkong, 15 februari. Onder de Nederlandse schepen zijn de volgende vrachten gesloten: de GENERAAL DE STUERS, kapt. Fokkens, met landverhuizers naar Australië à USD 23 per kop; de ANNA JUSTINE, kapt. Siedenburg, voor een lading rijst van Rangoon op hier à 65 cents per picol; de REGINA, kapt. Ingerman, à GBP 3.10, via Akyab (opm: Sittwe) naar Cowes; de KLAZINA, kapt. D. Wels Browning, voor USD 5000 naar Bengalen en terug.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 29 maart. Vertrokken JOHANNA WILHELMINA, kapt. N. Lange, naar Noorwegen.


Datum: 04 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Havana zal ten spoedigste van Amsterdam worden geëxpedieerd het Nederlands nieuw gebouwde schroefstoomschip CUBA PACKET, gevoerd door kapt. A.A. Harken, hebbende hetzelve een zeer ruime en uitmuntende inrichting voor passagiers.
Adres bij de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 30 maart. Het Nederlandse kofschip CATHARINA ELISABETH, kapt. Waker, van Antwerpen naar St. Sebastian, is de 23e dezer ten gevolge van een lek op zee gezonken. De equipage is door de Engelse brik THIRTEEN gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 24 maart. Gisteren werd alhier aangebracht de bemanning van het Nederlandse kofschip ELISABETH, kapt. Pijbes, van Harlingen in ballast naar Moss bestemd. Zij heeft haar schip in zinkende staat met de boot verlaten, is later door vissers opgenomen en hier heen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Singapore, 21 februari. Het op 5 dezer alhier van Bangkok gearriveerde Nederlandse brikschip BOREAS, kapt. W.G.J. Schiedges, naar Hongkong bestemd, heeft de grote mast gebroken en andere zeeschade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 3 april. Het schip FENNECHIENA (opm: waarschijnlijk FENNECHINA, zie verder NRC 140357 en PGC 170357), gevoerd geweest door kapt. Waterborg, van Rügenwalde naar Rochester, op Jedderen zonder volk aangedreven, is gezonken en waarschijnlijk verbrijzeld, zijnde de lading op strand aangespoeld. Van het volk is tot nu toe niets vernomen.


Datum: 05 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 april. Gisteren is te Medemblik van de werf De Hoop, van de scheepsbouwmeesters Tinkelenberg en Zonen, te water gelaten het brikschip LUITENANT ADMIRAAL TJERK HIDDES, groot 160 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. O.S. Parma, voor rekening van een rederij onder directie van de heren Zeilmaker en Co te Harlingen, en onmiddellijk daarna de kiel weder opgehaald voor een schoenerschip, groot 100 gemeten lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 1 april. De Nederlandse schroefstoomboot HOLLANDER, welke gisteren van hier vertrok, heeft op de hoogte van Dieppe ontmoet de stoomboot SEINE. De SEINE had de schroef gebroken en is door de HOLLANDER op sleeptouw genomen en hier binnengebracht. De HOLLANDER is weder vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Commissie uit Zuid-Holland ter bevordering der Stoompacketvaart op Oost- Indië brengt ter kennis van belanghebbenden, dat zij thans onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden samengesteld is uit de heren J.W.L. van Oort, vice-president, A. van Rijckevorsel Hz, J.B.'t Hooft, mr. P. Loopuyt, Joost van Vollenhoven, Fop Smit, Wm. Ruys J.D.zn,F.J. Plate, J.R. Veder, W.S. Burger W.zn, mr. P. Blussé van Oud-Alblas en mr. J.C. Reepmaker, secretaris, – hebbende de overige heren, in de vergadering van 24 maart j.l. gekozen, gemeend voor die benoeming te moeten bedanken.
Rotterdam, 4 april 1857 De secretaris der Commissie,
J.C. Reepmaker


Datum: 06 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 2 april. Een gedeelte der lading van het alhier afgekeurde Nederlandse schip DRIE VRIENDEN, kapt. R.A. Wielema (opm: zie NRC 260257 en 150557), van Havana naar Antwerpen, is in het schip MARY ANN overgescheept, hetwelk heden daarmede naar de destinatieplaats vertrokken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken. Het ijzeren stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. D. Visser, vertrekt van hier iedere woensdag en van Duinkerken des zaterdags, terwijl met primo juni aanstaande in de vaart zal worden gebracht, het Nederlandse stoomschip JONGE MARIE, kapt. ..., zullende alsdan de vaart op beide havens geregeld om de vijf dagen plaats hebben. Adres bij de agenten Johs. Ooms Ez. & Co.


Datum: 07 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 april. Het schip NOORD BRABAND (opm: clipperfregat NOORD BRABANT), kapt. H.R. Bok, is heden van hier uitgezeild naar Batavia, doch ligt thans geankerd achter de Kwak. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Het schip (opm: kof) ORION, kapt. J.F. Roelfsema, van Rotterdam naar Stettin (opm: Szczecin), is de 4e april lek en met andere schade, met assistentie van een loods, te Delfzijl binnengebracht; en moest lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Arendal, 23 maart. De Nederlandse kof ELISABETH MARIA, kapt. Douwes, van Harlingen naar Osterrisoer bestemd, is 14 dezer in de nabijheid van Lijngoed (opm: waarschijnlijk oud-Nederlandse benaming voor een Noorse plaats) op strand geraakt; kwam echter spoedig vlot en heeft zonder schade de reis vervolgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: De snelst zeilende barkas, genaamd de SPERWER, met dubbel stel zeilen en meer dan complete inventaris, thans staande op de werf “Harlingen”, in de Groote Wittenburgerstraat alhier. Te bevragen bij de eigenaar.


Datum: 08 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Andrews, 4 april. De te Veendam te huis behorende schoener REDITE, kapt. G.E. Hoveling, van Newcastle naar Leith bestemd, is alhier in de baai bezet (opm: aan de grond) geraakt. Enige zeelieden, die ter assistentie naar het schip gingen, werden eerst zeer vriendelijk ontvangen, doch nadat zij de nodige informatie gegeven hadden, met onbescheidenheid behandeld en de kapitein durfde hun 20 sh. bieden om het schip naar Leith te brengen, een distantie van 40 mijlen. Het schip ligt nu met OZO wind en regen aan lager wal ten anker. (opm: zie NRC 110457)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.J. van der Meulen, makelaar, zal op maandag de 27e april 1857, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ ten overstaan van de heer J. Goldsmit verkopen: een extra ordinair, welbezeild, in den jare 1856 nieuw gezinkt schoenerschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: de HANDEL, laatst gevoerd door kapt. J. Blokziel. Volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 40 duimen, wijd 3 ellen 90 duimen, hol 2 ellen 60 duimen, en alzo gemeten op 96 tonnen of 51 lasten, liggende in het Oosterdok. Nader bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 april. Uitgezeild CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Batavia.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cheribon. Op zaterdag de 21e maart j.l, des avonds ten 7 ure, zijn alhier aangeland drie sloepen met de gezagvoerder, genaamd Allan Bolton, en de gehele bemanning, bestaande uit 22 personen van het op de hoogte der Karimata passage verongelukte Engelse schip GIPSY. Dit vaartuig, beladen met rijst, kaneel en huiden, verliet op de 14e maart j.l. Batavia, bestemd naar Singapore. Op de 16e daaraanvolgende nabij de oostelijkste van de groep eilanden, genaamd Schaarvogel (opm: 03º22’ Z.B. 108º30’ O.L.), stiet het op een blinde klip, waardoor het onmiddellijk in zinkende staat verkeerde. De bemanning had slechts de tijd zich in de boten te redden, met medeneming van een weinig scheepsbeschuit, wijn en slecht water, waarmede zij zich gedurende 6 dagen hebben moeten behelpen. Bij hun aankomst alhier zijn zij in de gouvernements herberg opgenomen, alwaar, tot op hun vertrek naar Batavia, in hun eerste behoefte is voorzien.


Datum: 09 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 8 april. Heden namiddag is van de scheepstimmerwerf van de heer F. Kloos alhier met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip genaamd JOHANNES LODEWIJK, groot circa 400 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, gevoerd zullende worden door kapt. A.H. van der Waal, zijnde gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer J. van Delft te Overschie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 april. Het Engelse schip TRADER, kapt. Wright, van Londen met cement naar Hamburg, is volgens brief van de Zoltkamp van de 6e dezer, in het Friesche Gat, na gestoten te hebben, gezonken, doch het volk door de schippers J.W. Balk en J.J. Loots jr gered en aldaar aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 april. Terug uit zee binnengekomen CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Batavia.


Datum: 10 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 april. Directeuren der hier ter stede gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen hebben in hun jongste vergadering besloten te doen uitreiken:
- Aan Henri Charles Gournay, voerende het Franse vissersvaartuig JEUNE MARIE, no. 483, te huis behorende te Boulogne, de gouden medaille; aan Jean Nicolas Fournier, Yves Cadin, Jaques Vidal en Henri Lorin, matrozen op bovengemeld vaartuig, ieder de zilveren medaille en 200 francs, om onder de equipage te verdelen, voor op de 15e maart l.l. bij stormweer redden van de equipage, bestaande in 16 personen, van het op de Ridge Bank nabij Folkestone gestrande en totaal verbrijzelde Nederlandse barkschip MARIA JACOBA, gevoerd door kapt. S.F. Lammerts (opm: zie NRC 180357 en 200357), te huis behorende te Dordrecht, komende van Banjoewangie en bestemd naar Amsterdam, en hen veilig te Boulogne aan wal te brengen; terwijl kapt. Lammerts de beste getuigenis geeft hoe menslievend de schipbreukelingen door de edele redders zijn behandeld en in hun deerniswaardige toestand zijn voorzien;
- Aan James Jenkins, voerende de te Bristol te huis behorende brik IRENE, de grote zilveren medaille, voor op de 15e september l.l. op 58°º03’ N.B. en 03º07’ O.L. op zijn reis van St. Petersburg naar Bristol redden van de gehele equipage van het in zinkende staat verkerende Nederlandse kofschip FENNEGINA (opm: zie NRC 051056), te huis behorende te Veendam, gevoerd door kapt. H.H. Duit, en hen veilig te Bristol aan wal te brengen;
- Aan C. Verwij (opm: C. Vermeij), voerende het Nederlandse barkschip TWEE GEBROEDERS, de grote zilveren medaille, voor het op de 1e december l.l. in de Noordzee redden van de equipage van de Noorse brik CONCORDIA, in een zinkende staat, reeds masteloos verkerende en hen veilig te Brouwershaven aan wal te brengen; aan C. Schaap, tweede stuurman op de TWEE GEBROEDERS, de zilveren medaille, voor het onder zijn beleid bemannen van de sloep, waarmee de schipbreukelingen van het wrak op de TWEE GEBROEDERS zijn overgebracht;
- Aan Aijen Aijens Posthumus, schipper op de loodsboot, te huis behorende te Brielle, de grote zilveren medaille. Aan Cornelis de Neef, Arie Nolte Jr, zeeloodsen, Arie Bastelein, kwekeling en Jan van Prooijen, stuurmans-kwekeling, ieder de kleine zilveren medaille en aan Cornelis Waalman, Hendrik Honing, zeeloodsen en Cornelis van Krimpen, matroos, ieder een getuigschrift, alle behorende tot gemelde loodsboot, voor het op de 6e december l.l. redden van slechts één matroos, genaamd H.H. Smit, de enige welke is overgebleven, zijnde de overigen reeds verdronken, waaronder de kapitein, zijn vrouw en tweejarig dochtertje, van het nabij Goedereede gestrande Nederlandse kofschip ELSINA CATHARINA, te huis behorende te Veendam, gevoerd door G.J. Rubing (opm: G.J. Ruibing, zie o.a. NRC 101256), en hem ( H.H. Smit) die reeds drie dagen onder stormweer en hooglopende branding in een bittere en hoogst gevaarlijke toestand had verkeerd, zoveel doenlijk te hebben verzorgd en te Brielle veilig aan land te hebben gebracht.
Wordende alle deze medailles door een loffelijk getuigschrift, waarin de bijzonderheden van de redding vermeld zijn, voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 april. Heden namiddag is met het beste gevolg te water gelaten 's rijks schroefstoomschip GRONINGEN, gebouwd op de werf van de heer F. Smit aan het Slikkerveer, en waarvan de stoomwerktuigen zijn vervaardigd in de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 april. Aan de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, is heden middag ten 2 ure met goed gevolg te water gelaten het, voor rekening van de te Antwerpen gevestigde Société Belge de Bateaux à Vapeur entre la Belgique & l' Amérique de Sud, eerste gebouwde schroefstoomschip, bestemd voor de vaart van Antwerpen op Rio-Janeiro; terwijl daarna onmiddellijk de kiel is gelegd van het vierde voor genoemde maatschappij op die werf aan te bouwen stoomschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cherbourg, 30 maart. Het schip ENGELINA JANTINA, gevoerd geweest door kapt. Rosema, van Bordeaux naar Hamburg, bij de Casquets (opm: bedoeld wordt: Les Casquets, 49º44’ N.B. 02º23’ W.L.) door het volk verlaten – zie ons nommer van 30 maart – is gisteren morgen bij Kaap la Hague (Cap de la Hague, 49º43’ N.B. 01º55’ W.L.) gezonken (opm: zie ook NRC 030557 en 090557).


Datum: 11 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Het stoomschip REMBRANDT, kapt. T.W. de Jong, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam, is, volgens bericht van Glasgow, de 8e dezer herwaarts vertrokken om een geregelde dienst tussen Amsterdam en Leer te openen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 april. De Noorse schoener CONCORDIA, bestemd naar Antwerpen, is bij de Goereese haven voor de boeg van het aldaar geankerde schip (opm: bark) JEANNETTE, kapt. T. Visser, gisteren van hier naar Sunderland vertrokken, gekomen. De CONCORDIA heeft daarbij de grote mast verloren en bekwam een dusdanig zwaar lek, dat zij alleen door de houtlading voor zinken behoed werd. Ten 7½ ure hedenavond dreef het schip nog op de rede. De JEANNETTE en de schoener hebben beide om de sleepboot geseind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 9 april. Sedert de jaren 1836 en 1838 hebben wij in de eerste drie maanden niet zoveel totale verliezen van schepen geboekt als in het afgelopen trimester het geval was. Het cijfer dat in januari 315 bedroeg, in februari tot 226 daalde, is in maart weder tot 230 gerezen. De vergelijking met de drie voorgaande jaren is als volgt:
1854 1855 1856 1857
januari 350 262 289 315
februari 198 184 189 226
maart 134 165 158 230
Totaal 682 611 636 771

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newcastle, 8 april. Het te Veendam te huis behorende schip (opm: kof) GEERDINA BEERTA, kapt. J.D. Flik, is de 5e dezer op de hoogte van Hartlepool gezonken. De bemanning is gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Andrews, 6 april. De Veendammer schoener REDITE, kapt. Hoveling, van Schiedam komende, welke als vroeger gemeld alhier in de baai bezet was – zie NRC van 8 dezer – deed heden morgen sein voor een loods. Het weder was zo onstuimig dat men het niet dorst wagen in een gewoon vaartuig uit te gaan, en daarom werd de reddingsboot te water gebracht, die dan ook weldra aan boord was. De kapitein bood onmiddellijk GBP 20, om zijn anker te lichten en het schip in zekerheid te brengen. Deze som werd geweigerd en men kwam voor GBP 30 overeen. Het schip heeft anker en 60 vadem ketting moeten slippen en is hier nu veilig binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja,11 januari. Het schip JEANETTE CORNELIA (opm: bark JEANNETTE EN CORNELIA), kapt. J. Verhoeven, van Hartlepool naar Hongkong, de 11e januari alhier binnengelopen is lek, hebbende gestoten. De lading wordt gelost om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 april. Vertrokken CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Batavia.


Datum: 12 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Onder de schepelingen van het in augustus 1856 in volle zee ter hoogte van Madeira verbrande barkschip TWENTHE, kapt. A. Coopmans (opm: zie o.a. NRC 070956), zijn in het deswege aanhangig crimineel proces nog niet kunnen gehoord worden als getuigen de tweede stuurman H.W. Vermeulen en de scheepsjongens Cammenga en De Haan, laatstelijk aangemonsterd op het schip KOMEET, kapt. H.H. Nijman, thans zeilende van Buenos Aires naar een Engelse haven, voorts de timmerman J.G. Onel en de hofmeester Halder de la Laine, welke te Rio Janeiro hebben dienst genomen op de schoener ELISABETH, kapt. Huisinga (opm: R.M. Huizing), thans zeilende, volgens informatiën naar Nederland, en eindelijk de kok Dunnebok, ter zelfder plaats aangemonsterd op het barkschip JACOBUS, kapt. J.J. van Loon en met hetzelve van Rio naar Java vertrokken. Vermits het horen van deze personen als getuigen in het bedoelde aanhangig proces van het meeste belang moet gerekend worden, heeft de officier van justitie te Rotterdam alle heren waterschouten en havenmeesters, alsmede de overige ambtenaren van justitie en politie in Nederland verzocht, met de meeste nauwkeurigheid te willen acht geven, of genoemde personen zich op gemelde en andere binnenkomende schepen mochten bevinden, en in dat geval hem officier onmiddellijk daarvan te willen kennis geven, tevens met opgave, waarheen de aangekomenen zich denken te begeven, indien zij althans niet blijven op de plaats van hun arrivement.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 april. De gisteren gemelde schoener CONCORDIA, kapt. Okkersen, van Gothenburg met hout als bijlegger naar Antwerpen, is per ZUID-HOLLAND binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 april. De Engelse brik UGIE, kapt. Prutchard, van Newcastle met steenkolen en vuurstenen naar Dordrecht bestemd, zit op Scheelhoek aan de grond.


Datum: 14 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 12 april. Heden arriveerde alhier het stoomschip REMBRANDT, van Glasgow (opm: eerste reis) en vertrok het stoomschip CUBA PACKET van hier naar Havana (opm: eerste commerciële reis).


Datum: 15 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het te Dordrecht te huis behorende schip (opm: galjoot) EENSGEZINDHEID, kapt. R. Nieuwzwaag, hetwelk de 18e maart met een lading kolen van Newcastle te Konstantinopel (opm: Istanbul) aankwam, ging in de nabijheid van de haven bij Achir Capou ten anker liggen, om met gunstige wind naar de Zwarte Zee uit te lopen. Verscheidene andere schepen, alsook ongeveer dertig grote barken, bevonden zich op zekere afstand. De 29e maart, des avonds tegen 9 ure, ontdekten een matroos en de scheepsjongen, die de wacht hielden, plotseling verscheidene mannen, die het schip trachtten te beklimmen. Zij vlogen schreeuwend naar de kajuit op het achterdek, waar de kapitein en de stuurman zich bevonden. De overige bemanning was reeds in de kooi. De kapitein wilde even zien wat er voorviel, toen er vier of vijf gewapende rovers op hem aanvielen en een daarvan met de yatagan (opm: kromme Turkse sabel) naar zijn hoofd sloeg; deze slag ontging de kapitein nog gelukkig door rugwaarts naar de kajuit terug te springen. De kapitein, de stuurman en twee matrozen grepen terstond naar de wapenen en stelden zich daar te weer. Ondertussen hadden de zeerovers de beide naar het volkslogies voerende deuren gesloten. Het gelukte evenwel aan twee man in de duisternis te ontkomen. Zij werden echter later door de rovers ontdekt, waarop een strijd ontstond, waarin het aan een hunner gelukte in de kajuit te geraken, terwijl de ander (de kok) door drie steken in de borst gewond werd. De kapitein verdedigde zich dapper en beantwoordde het geroep van de rovers: “Geef ons uw geld” met geweerschoten, terwijl de matrozen met hun sabels op de aanvallers inhieuwen. Een van de rovers viel meer rechtstreeks op de kajuit aan; een geweerschot maakte, dat hij daarin stortte; de matrozen maakten hem met hun sabels af en er ontstond nu een hardnekkige strijd met de andere rovers, die hun makker wilden wreken. De kapitein ontving enige lichte wonden aan de handen; een matroos werd de arm verbrijzeld, doch de rovers delfden eindelijk het onderspit. Hun kans verloren ziende, sneden zij de boot die langs zijde hing, af en verlieten daarmede het schip. Geen der in de nabijheid liggende vaartuigen had iets van het voorval waargenomen. De volgende morgen werd het schip, door middel van een kleine stoomboot, tot aan het tolkantoor van Galata gesleept. De ambtenaren van de Nederlandse ambassade, de Turkse haven-kapitein en enige politie-beambten, begaven zich met een geneesheer aan boord van het schip en begonnen aldaar hun onderzoek. Bij de gedode rover vond men bewijzen, die tot de ontdekking van de overigen kan leiden. Ook de Kapadan-Pacha begaf zich aan boord en prees de kapitein zeer over zijn dapperheid. De drie gewonde matrozen zijn buiten gevaar en ook de kok, die gelijk gemeld, drie steken in de borst ontving, hoopt men te behouden. De boot, welke de rovers hadden losgesneden, werd door een Franse stoomboot in de zee van Marmora gevonden, naar Konstantinopel gebracht en aan de kapitein teruggegeven. De namen van de gewonden zijn de kapt. Nieuwzwaag, de kok Albertus Kote en de matrozen Bosman, Hugo en Ghon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

's Gravenhage, 14 april. Gisteren voormiddag ontmoette op een uur afstands van de kust een Scheveningse pink, stuurman (opm: schipper van een vissersschip) A. Plugge, een Engels vaartuig, dat een loods aan boord verkoos te hebben. Nadat een Scheveningse visser overgegaan was, bleek al spoedig, dat het schip een lek had. Eerst dacht men te Goeree binnen te kunnen lopen, doch daartoe was geen kans, Daarna besloot men naar Texel te zeilen, De kapitein vreesde echter, dat de situatie van zijn schip niet toeliet zo lang zee te blijven bouwen. Vandaar dat allen op de Scheveningse bom terugkeerden, doch even voor het op strand raken van de schoener liet zich de kapitein weer aan boord van zijn bodem brengen en strandde met vier Scheveningse vissers ten ruim vijf ure voor het gemeente-badhuis. De kapitein met twee vissers kwamen met de boot aan wal. Later zette de bom met de overige equipage, 5 schepelingen, voor Scheveningen aan. De reddingsboot was met de meeste spoed gereed gemaakt en naderde het schip. De twee Scheveningers, die aan boord gebleven waren, verkozen het echter niet te verlaten, waarvan zij deze nacht niet weinig berouw zullen gehad hebben, vermits zij herhaaldelijk om hulp hebben geseind en het de reddingsboot met veel inspanning deze morgen gelukte hen van boord te halen. Het gestrande schip is de schoener LOUISA MARIA, kapt. John Bushell, komende van Middlesbro', bestemd naar Rotterdam, geladen met ijzer en toebehorende aan de heren Markrow en Hake. Het schip staat op de uiterste bank, zodat het alleen met vaartuigen te bereiken is. Men denkt heden een aanvang te maken met het lossen van de lading. De schepelingen zijn op het gemeente-badhuis gehuisvest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het schip (opm: brik) ROTSSTEEN, kapt. A. Soet, de 28e januari van Lagos naar Nederland vertrokken, heeft de 1e en 4e februari daaraanvolgende hevige stormen doorgestaan, is daarin lek geworden en was dientengevolge genoodzaakt een haven op te zoeken om te repareren. Het voornemen bestond om naar Lagos te retourneren. Dit mocht echter niet gelukken, want in de avond van 8 februari, op twee mijlen afstand van Lagos, was het lek zodanig toegenomen, dat men verplicht was tot behoud van de opvarenden en om van de lading het mogelijke te redden, het schip op strand te zetten. Het bergen van de lading werd echter door de inboorlingen belet, die bij massa's kwamen opdagen en die roofden al wat onder hun bereik kwam. De equipage is gered en de 9e februari te Lagos aangekomen. (opm: zie NRC 150857)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 14 april. Aan de noordzijde der droge ribben tussen het Goereesche en Nieuwe Gat, zitten twee brikken en een schoener vast. De equipagiën van de brikken zijn gered en te Oostvoorne aangebracht. Op de schoener is het volk nog aan boord. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 14 april. In de Noordbank is heden aan de grond gekomen de Engelse schoener DILIGENCE, kapt. McDowall, van Middlesbrough komende. Dezelve zit half vol water en moet denkelijk lossen om te repareren. De equipage is nog aan boord. Assistentie is reeds derwaarts vertrokken.


Datum: 16 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Naar men verneemt zal er vóór de indienststelling van Zr.Ms. stoomschip GEDEH, liggende aan 's Rijks werf te Hellevoetsluis, nog wel enige tijd verlopen. Ook verneemt men dat er plan bestaat om het stoomschip CURAÇAO in dienst te stellen, waarvoor als commandant wordt genoemd de luit. ter zee 1e klasse J. van der Meersch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep,13 april. De snelste reis, die ooit door een zeilschip van Batavia naar Texel werd gemaakt, is zeker die van het Engelse clipperschip AËROLITE, kapt. R.E. Alleyne, en wij doen stellig geen ondienst door het mededelen van enige bijzonderheden, ons dienaangaande van een hooggeachte zijde medegedeeld: Bedoeld clipperschip is 22 januari l.l. van de rede van Batavia vertrokken en is 6 dezer te Texel binnengekomen. Het heeft dus slechts 74 zeedagen. Van een kortere reis dragen wij geen kennis, want wij menen zeker te weten, dat het schip PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, in 1846 dezelfde reis in 78¾ dag van Java-Hoofd tot Lezard (opm: Lizard) maakte, hetwelk tot nu toe als de snelste reis werd aangemerkt. Als men hierbij in aanmerking neemt, dat de west-moeson heerste toen de AËROLITE de rede van Batavia verliet en zijn reis niet van land tot land maar van haven tot haven rekent en dat het schip bovendien vrij diep geladen was, dan verdient zulk een evenement, in een land als het onze, publiciteit te verlangen, vooral omdat de gezagvoerder Alleyne zijn voorspoedige reis toeschrijft aan een aanhoudende studie en gebruik van Maury's zeilaanwijzingen. Het “tijd is geld” is een spreuk, die bij onze koopvaardijvloot een nauwgezette behartiging verdient. De kortste reis, door een oorlogsbodem gemaakt, was die van het fregat DIANA, kapt. ter zee, later admiraal Koopman in 1838, die, als wij ons goed herinneren, van Batavia naar Texel 72 zeedagen telde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Belangrijk bericht. Openbare verkoping op zaterdag aanstaande. De 18e april 1857, des namiddags ten drie ure, zal kapt. John Bushell, van Ramsgate, gevoerd hebbende het Engelse schoenerschip LOUISA MARIA, ten overstaan van B. Léon, eerste deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te ´s Gravenhage, om contant geld, bij het Gemeente Badhuis, te Scheveningen, in het openbaar verkopen het op de 13e dezer bij Scheveningen gestrand schip, hierboven gemeld, met de aan boord zijnde lading, bestaande volgens cognossement in honderd zeven en tachtig Engelse tonnen gietijzer. Nadere informatiën bij de heer P. Varkevisser te Scheveningen, Britisch Consulair agent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 april. De Engelse schoener CITY OF ROTTERDAM, kapt. H. Bell, van Sunderland met steenkolen naar het Nieuwe Diep, is, volgens brief van Texel van de 14e dezer, die morgen achter de Wester gestrand en zal met de lading weg zijn. Het volk heeft zich gered en men hoopt zo veel mogelijk van de inventaris te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 15 april. De gisteren op de Ribben gestrande brikken zijn de HOPE, kapt. Shotton, van Newcastle naar Dordrecht bestemd, en ELISE SUSANNE, kapt. Cummingham, van Newcastle naar Antwerpen. De schepen zijn verloren, doch de equipagiën van beide zijn gisteren avond alhier aangekomen. Zij zeggen op dezelfde hoogte nog twee Engelse schoeners te hebben zien stranden, waarvan de equipagiën vermoedelijk verongelukt zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 april. Het schip (opm: kof) DOLPHIJN, kapt. G.H. Holman, van Sevilla naar St. Petersburg, is alhier met verlies van verschansingen, gescheurde zeilen, enz, binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 11 april. Het schip ELISA, kapt. Lubben, van Rotterdam naar Philadelphia, is alhier lek en met andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 13 april. Het schip (opm: kof) GESINA MARGARETHA, kapt. J.A. Bolhuis, van Groningen komende, is op de hoogte van Orfordness met een brik in aanzeiling geweest en hier met verlies van anker en 15 vadem ketting binnengelopen.


Datum: 17 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 16 april. Behalve de kapitein is het scheepsvolk van de gestrande schoener MARIA LOUISA (opm: zal moeten zijn LOUISA MARIA), van Ramsgate, reeds vertrokken. Het schip met de zich daarin bevindende lading gietijzer wordt a.s. zaterdag (opm: 18 april) bij het Gemeente Badhuis verkocht. Een groot gedeelte van de inventaris is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 april. De Nederlandse bark HOLLANDS TROUW, kapt. N.H. Keuker, van Java alhier binnen, heeft order voor Amsterdam bekomen, doch moet wegens lekkage hier in de haven gebracht worden ten einde te lossen en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 7 april. De te Wildervank te huis behorende kof ALIDA, kapt. E.F. Kuperus, van Delfzijl met ballast naar Osterrisoer bestemd, is door het volk in zinkende toestand verlaten. De equipage is door een ander Nederlands vaartuig opgenomen en te Tananger aangebracht, van welke plaats het zo even hier is aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Op de 4e februari is, na een verloren reis van Kema naar Menado, op de hoogte van Lewajessi (Cerams noordkust), in ontredderde staat op het strand gezet de schoener CAROLINA, gevoerd door J. Preijer, en toebehoord hebbende aan de heer L.D.W.A. van Duivenbode, te Menado. De gezagvoerder en verdere schepelingen zijn met een inlands vaartuig van Wahaaij (opm: Wahai) te Amboina (opm: Ambon) aangekomen (opm: een zeereis van plm. 300 mijl !)


Datum: 18 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariele akte in dato de 16e april 1857, is tussen de ondergetekenden Jan Hudig Junior, kargadoor en Jan Hudig Janszoon, particulier, beide wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap tot het voortzetten van de kargadoors-zaken, door de eerstondergetekende tot heden uitgeoefend onder de firma van Hudig & Blokhuijzen, te rekenen van de 16e van deze maand af en zulks voor een onbepaalde tijd. De firma van deze vennootschap zal blijven Hudig & Blokhuijzen, tot de tekening waarvan beide de vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligatiën, promesses, borgtochten, acceptatiën of credieten in blanco, het opnemen en negotieren van gelden, al ware zulks ten behoeve van de firma, waartoe altijd de particuliere handtekening van de beide vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, 17 april 1857 Jan Hudig Jr
J. Hudig Jz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 8 april. Het Nederlandse schip (opm: schoener) CORNELISZOON, kapt. Timmers (opm: C.W. Timmer), van Londen naar Rio Janeiro, is alhier lek binnengelopen. (opm: zie NRC 220457)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 13 februari. Het schip STRAAT BALY, kapt. W.J. van der Ven, hetwelk de 10e alhier de ankerplaats zoude verlaten om op de buitenrede verder klaar gemaakt te worden en alsdan spoedig de reis naar Amsterdam te vervolgen (opm: zie o.a. NRC 230157), is in aanzeiling gekomen met de brik MERSEY, en heeft daarbij de boegspriet gebroken en belangrijke schade aan het tuig bekomen. De STRAAT BALY was dientengevolge genoodzaakt te blijven liggen om te repareren.


Datum: 19 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berbice, 24 maart. De Nederlandse brik JACOBA CAROLINA, kapt. J. Snoek, van hier naar Londen, heeft de 12e maart bij het uitzeilen op de baar gestoten en daardoor schade aan het roer bekomen. Men was dientengevolge genoodzaakt terug te keren om te repareren, doch de schade is reeds hersteld en men hoopt overmorgen de reis opnieuw te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 april. Het op de werf Het Wapen van Harlingen voor rekening van de heren H. & D. Rahusen gebouwde barkschip HOLLAND is heden in het bijzijn ener ontelbare menigte met de beste uitslag te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 april. Zr.Ms. brik SPERWER, commandant Baak, is heden alhier van West Indië gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaap de Goede Hoop, 13 februari. Naar men alhier verzekert, zou het de koper van het wrak van het schip TIMOR, gevoerd geweest door kapt. F. Agema (opm: zie o.a. NRC 120257), op de reis van Soerabaija naar Nederland bij de haven verongelukt, gelukt zijn 750 blokken tin van de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nassau ( N.P.), 16 maart. Alhier zijn een hoeveelheid stenen aangebracht, welke naar men zegt, door het Nederlandse schip (opm: brik) ACTIVO, kapt. W. Stam, tijdens het op de bank aan de grond zat, overboord zijn geworpen. (Red. De ACTIVO, kapt. Stam, arriveerde de 29e februari van Amsterdam te Havanna en is 17 dezer weder in Texel geretourneerd.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Barbados, 27 maart. De Nederlandse bark SNELHEID, kapt. J.H. Henning, van Paramaribo naar Amsterdam, is 18 dezer op de Cobler's Rock (opm: bij Barbados) verongelukt. Van de bemanning zijn zeven personen omgekomen. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 20 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Barbados, 27 maart. De alhier gestrande Nederlandse bark SNELHEID, kapt. Henning, van Paramaribo naar Amsterdam – zie ons nommer van gisteren – was beladen met 193 vaten suiker en 45 balen katoen. Aan boord van deze bodem bevonden zich 11 man equipage en een passagier, een zekere heer Van Vulpen, geëmployeerde bij de in- en uitgaande rechten te Paramaribo. Van deze 12 mensen zijn slechts vijf gered en wel de 2e stuurman D.J. de Jonge en de matrozen H.G. Obbes, J.C. Landmeter; H.L. Van …. (opm: H.L. van Glazenvelgel?, door inktvlek in krant onleesbaar) en Frans Simon; de overigen vonden hun dood in de golven. Het lijk van de passagier is gevonden en ter aarde besteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Het alhier te huis behorende barkschip ELISE SUSANNE, kapt. J. Kuijt, dat blijkens het bericht in ons nommer van 26 maart wegens muiterij aan boord te Rio Janeiro was binnengelopen, heeft de 3e maart de reis naar Batavia voortgezet, na te Rio Janeiro gevangen te hebben achtergelaten 20 militairen en zeelieden, waaronder de 2e stuurman Daveman, die met de eerste gelegenheid naar Nederland zullen worden getransporteerd. Uit het hospitaal waren drie soldaten, die aldaar ziek lagen, gedeserteerd en zijn een militair en twee matrozen ziek achter gebleven. Het complot was door de Nederlandse consul-generaal zo veel mogelijk geïnstrueerd, terwijl de nodige bescheiden door deze aan de Nederlandse regering zijn opgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Millford, 18 april. Het te Groningen te huis behorende schip GESINA, van Cardiff naar Liverpool bestemd, zit bij Marloes (opm: 51º43’ N.B. 05º11’ W.L, 6 mijl bewesten Milford Haven) op strand. Gisteren avond was het schip nog onbeschadigd. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 22 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Milford, 19 april. De Groninger kof GESINA (opm: GEZIENA), kapt. D. Kramer, met een lading kolen van Swansea naar Liverpool bestemd, is in de morgen van de 17e in een zware mist bij Marloes gestrand. De bemanning is gered. (opm: zie vorig bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 29 schepen, als:
Voor Rotterdam: EMILIE, kapt. P.F. Marker; CORTGENE, kapt. D. Dunlop; RESIDENT VAN SON, kapt. C. Kramer; BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. F. de Vos; CORNELIS SMIT, kapt. H.H. Ruhaak; JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. N.N, ODELIA MARGARETHA, kapt. C.T. Hazelhoff; DOELWIJK, kapt. N.N; VOORUIT, kapt. W.C. Kool; IDA ELISABETH, kapt. H. Kramer; JEDO, kapt. W. van der Hoeven.
Voor Schiedam: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. N.N, van Rotterdam.
Voor Dordrecht: EVA JOHANNA, kapt. H. de Boer.
Voor Amsterdam: ALMELO, kapt. H.P. Grönbeck; LOUISE ROELOFFINE, kapt. J.A. Sijbrandi; JACQUELINE EN ELISE, kapt. B. Sikkens; ELISABETH ANTOINETTE, kapt. H.A. Besier; ZEEMEEUW, kapt. H.L.A. Kayser; WATERLOO, kapt. D. Duinker; ANNA EN CHRISTINA, kapt. J.C. Joon; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn; WILLEM EGGERTS, kapt. H. Faber; FARNY, J. van der Meulen; CLARA HENRIETTE, kapt. G.F. Wiegmink; CATHARINA EN THERESIA, kapt. W.L. Hartmans; CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. P.T.P. Teensma; RIJSWIJK, kapt. J.R.N.J. Bijl; BEATRIX, kapt. E. Verschoor; MR. ISAAC DA COSTA, kapt. M. Löschen; de laatste drie van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Men verneemt, dat heden middag de schroefstoomboot RHONE bij het inkomen van de Leuvehaven alhier een lichterschip van de Wed. Riemslag, geladen met 30 last granen, geheel in de grond heeft gevaren. De schade, daardoor veroorzaakt, is zeer aanzienlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 8 april. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip CORNELISSEN (opm: CORNELISZOON), kapt. Timmers, van Londen naar Rio Janeiro bestemd – zie ons nommer van 18 dezer – heeft buitengewoon slecht weder ondervonden en daarin veel geleden. Men heeft van de lading rijst opgepompt, en men zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.J. van der Aa Gzn., makelaar, zal op maandag de 27e april 1857, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen een extra ordinair kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd MINA, gevoerd door kapt. T.W. de Jong, volgens Nederlandse meetbrief groot 85 tonnen of 45 lasten; liggende in het Oosterdok. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar, of bij de cargadoors Gemmering en Penning.
(opm: de kof werd op 3 juni voor NLG 3.750 onderhands met behoud van naam verkocht aan kapt. Edro Alberts Hoff, Delfzijl)


Datum: 23 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Het Nederlandse galjootschip AMICITIA, kapt. C. Poelman, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam bestemd, is in de nacht van 9 op 10 dezer bij Sant Carles de la Ràpita (opm: 40º37’ N.B. 00º35 O.L.) op strand gezet en dit wel ten gevolge van aanranding door een roversvaartuig. Uit een schrijven van de kapitein d.d. Vinaròs 12 april, vernemen wij, dat hij twee nachten door het vijandige vaartuig ( brik) werd gejaagd. De eerste nacht had de rover zijn doel niet kunnen bereiken en was des morgens weer op zee gewend. In de namiddag kwam hij echter weer op het schip af en was tegen de avond zo nabij, dat het onmogelijk was om te ontkomen. Kapt. Poelman belegde nu scheepsraad en men besloot met algemene stemmen om het schip liever op het strand te zetten dan uitgeplunderd te worden. Dit was wel is waar een zeer gevaarlijke onderneming, daar de kust rotsachtig was, doch het gelukte en de gehele bemanning, waaronder ook des kapiteins vrouw en kinderen, kwam behouden aan wal. De volgende dag was het weder gunstig om de lading en het tuig van het schip af te halen, hetwelk dan ook alles geborgen is. De rotsen hadden bij het stranden door het schip heen gestoten, zodat dit reeds afgekeurd was. (opm: zie NRC 060557)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 8 april. De Nederlandse brigantijn STAD APPINGADAM (opm: STAD APPINGEDAM), kapt. E.H. Rubing, 58 dagen reis van Mexico naar Liverpool, is hier de 31e maart wegens gebrek aan proviand, verlies van zeilen enz. binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.J. Rietveld, G.J. Boelen en A. Rocquette, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 11e mei 1857, des avonds ten 6 ure, ten huize van L.H. Wolters, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B. Farret, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AMBARAWA, gevoerd door kapt. J. Buijkes, volgens Nederlandse meetbrief lang 39 el 60 duim, wijd 6 el 76 duim, hol 5 el 63 duim, en alzo gemeten op 670 tonnen of 354 lasten, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, ketting en zeilen en verdere scheepsbehoeften zoals bij inventaris breder is vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok aldaar. Iemand enige inlichtingen begerende, vervoege zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndrecht, W. van Dam H.Hzn, H.W. Montauban van Swijndrecht en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening als last hebbende van hun meester op dinsdag de 19e mei 1857, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, no. 499, publiek te veilen het snelzeilend Nederlands gezinkt kofschip NEWA, laatst gevoerd door kapt. L. Grafthuis, volgens meetbrief lang 26 el 70 duim, wijd 4 el 76 duim, hol 2 el 59 duim en alzo groot 146 tonnen of 77 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Leuvehaven Oostzijde, nabij de Leuvebrug.


Datum: 24 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 april. De Nederlandse schoener HAZARD, kapt. Ketelaarsen (opm: H.W. Ketelaar), van Amsterdam naar Maroim, is gisteren morgen op de hoogte van Lezard (opm: Lizard) in aanzeiling geweest met een groot Amerikaans schip en dien tengevolge alhier met verlies van boegspriet en kluiverboom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Weymouth, 21 april. De Nederlandse kof JUFFER ANNETTE, kapt. A.J. Hubert, van Lynn (opm: King’s Lynn) naar Bordeaux bestemd, is heden nacht op de hoogte van Poortland (opm: Portland) lek gesprongen en gezonken. De bemanning is gered en op even genoemde plaats aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 18 april. De te Pekel A te huis behorende kof IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk, in ballast naar Windau (opm: Ventspils) bestemd, is 14 dezer in de Noordzee door een Engelse bark aangezeild en heeft daarbij de fokkemast verloren. Dezelve is door een ander Nederlands vaartuig naar Hirtsholmen (opm: Hirsholmene, 57º29’ N.B. 10º36’ O.L.) geboegseerd en ligt daar nu geankerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam HH.Zoon, H.W. Montauban van Swijndregt en B.D.C. Hanegraaff, te Rotterdam, zijn van mening, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 19e mei 1857, des middags ten twaalf ure, in de Zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, No. 499, publiek te verkopen het snelzeilend Nederlands gezinkt kofschip NEWA, laatst gevoerd door kapt. L. Grafthuis, volgens meetbrief lang 26 el 70 duim, wijd 4 el 76 duim, hol 2 el 59 duim en alzo groot 146 tonnen of 77 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Leuvehaven, Oostzijde, nabij de Leuvebrug. (opm: de kof werd op 28 februari 1858 onderhands voor NLG 7.500 verkocht aan Zeilmaker & Co, Harlingen; als SOPHIA MARIA ging het schip onder kapt. Jan Abes van Slooten weer naar zee)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Bij akte, op de 28e maart 1857 onder no. 86 verleden ten overstaan van de notaris Z.A. Eekhout te Soerabaija, is tussen de heren William Major, koopman, wonende te Passoeroean, en Otto Carel Matzen, koopman, en Robert William Thomson, werktuigkundige, beiden wonende te Soerabaija, aangegaan een vennootschap omtrent de voortzetting der te Passoeroean en Soerabaija canterende handelsfirma’s W. Major & Co en Matzen & Co, waarbij is bepaald geworden, dat dit vennootschap wordt geacht ingegaan te zijn de 1e januari 1857, zal eindigen de 31e december 1859, ten doel heeft het drijven van handel in het algemeen, en al de vennoten de tekening der beide firma’s zullen hebben.
Geschiedende deze bekendmaking ter voldoening aan art. 28 van het wetboek van koophandel.


Datum: 25 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 22 april. Het stoomschip WILLEM III is hier heden binnengekomen. (opm: WILLEM DE DERDE, waarschijnlijk de opleveringsreis van Glasgow naar Amsterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Volgens telegrafisch bericht heeft het barkschip LOUIS, kapt. P.A. Hovig, van Newcastle naar Batavia bestemd, op de Galloper gestoten en is heden zeer lek te Ramsgate binnengebracht.


Datum: 26 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 maart. Het schip LAURENTIUS EN EMILIA, kapt. A. Knappert, is gestrand. (opm: zie JB 140357)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 22 april. Het Nederlandse schoenerschip ANNA GEERTRUIDA, kapt. Van Ingen, van Rotterdam naar Quebec bestemd, is alhier met verlies van boegspriet en kluiverboom en andere schade aan de boeg binnengelopen. Het schip bekwam deze averij door aanzeiling met een groot schip op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head). Twee man van de equipage van de schoener, zijn op het vreemde schip overgesprongen (opm: zie NRC 010557).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pittenweem (opm: naby Anstruther, 56º13 N.B. 02º43’ W.L.), 20 april. Alhier is enig vreemd beddengoed aangedreven, alsmede een Nederlandse bijbel, waarin men de naam van Pieter Fekker (opm: Pieter Fekkes, zie NRC 090557) leest. Enige vissers rapporteren dat zij de spiegel van een vreemd schip gezien hebben, dat waarschijnlijk overzeild is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 11 maart. Het alhier gepasseerde Nederlandse schip (opm: bark) JAN VAN BRAKEL, kapt. Delclisur, van Java naar Rotterdam bestemd, heeft zeilen verloren en een gedeelte van de lading over boord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. H.H. Reders of kapiteins, die genegen zijn om een kopervaste brik van plusminus 115, of een schoener van plusminus 90 gemeten lasten aan te kopen, om dezelve binnen een maand te water te brengen, of een ijzervaste schoener van plusminus 60 gemeten lasten, bestaat daarvoor op heden gelegenheid bij K. Kater te Groningen.


Datum: 27 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 21 april. Het Nederlandse schip (opm: tjalk) ELSINA JANTINA, kapt. J.R. Keun, van Bogensee naar de Maas, is, wegens het slippen van een anker, alhier op de Oostwal gestrand en zit gevaarlijk (opm: zie NRC 290457).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brixham, 24 april. De te Pekel-A te huis behorende kof MARGARETHA, kapt. Fries, van Liverpool naar Nerva bestemd, is op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) door de brik RAPID van Londen overzeild en dientengevolge gezonken. De bemanning is gered en alhier door een vissersvaartuig aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 15 april. Het Nederlandse schip (opm: schoener) BERNARDUS, kapt. H. Puncke, alhier zeilklaar liggende naar Laguayra (opm: La Guaira), heeft in een hevige storm de stengen en verschansingen verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 25 april. Gearriveerd: ANJER, kapt. Biesthorst, van Batavia.
(opm: laatste reis van de bark , zie NRC 241157)


Datum: 28 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 april. De stoomboot FRIESLAND, deze morgen van hier naar Amsterdam afgevaren, is wegens gebrek aan de machine niet ver van onze haven blijven liggen. De loodsboot heeft de passagiers teruggehaald, opdat deze per diligence naar de Lemmer konden vertrekken, ten einde van daar de reis te vervolgen. Door de stoomboot HARLINGEN afgehaald en op sleeptouw genomen, is bovenvermelde boot hier deze avond binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 24 april. De Nederlandse kof IDA EN CORNELIA, kapt. Schenk, van Delfshaven in ballast naar Windau (opm: Ventspils) bestemd - zie ons nommer van 24 dezer - is hier heden in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aarhus, 23 april. De Nederlandse kof LOUWINA, kapt. Heerma, van Londen met guano op hier bestemd, is gisteren avond in een hevige storm, uit het NO, ten zuiden van onze haven gestrand. De bemanning is gered. Het schip zit hoog op strand. (opm: zie NRC 090557)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading voor passagiers en goederen naar Batavia, om in de maand mei te vertrekken: het op zeilage nieuw gebouwd Nederlands barkschip ALEGONDA JACOBA, kapt. B.C. Deurholt, voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij de cargadoors Vlierboom & Suermondt. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Friesche Stoomboot Reederij, vaart tussen Amsterdam en Lemmer, door schade aan de machines van de Lemmerse boot overkomen, zal bovengenoemde vaart tot nadere aankondiging, met heden zijn gestaakt.
Amsterdam, 27 april 1857 De directeur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Carga lijsten Amsterdam.
Batavia, ANJER, kapt. Biesthorst, 7454 koffij, 34 k. schilpad, 50.533 paren en 1 kist Paarl d’Amour, 246 st. huiden, 1711 bindrotting, N.H.M.


Datum: 29 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 maart. Vrachten verkeren ten gevolge van de talrijke arrivementen en het sterk afnemen van de producten voorraad in een gedrukte positie. Sedert het vertrek van de laatste mail werden de volgende Nederlandse schepen vercharterd: IDA ELIZABETH à $ 0,50 per picol rijst naar Hongkong met $ 0.20 verhoging naar Shanghai. KANDANGHAUER voor NLG 15.500, voor een reis naar Hongkong. MARGARETHA JOHANNA en NEDERLAND à NLG 60, voor rijst naar Amsterdam. FACTORIJ NLG 67.50 voor suiker naar Rotterdam, te Amsterdam voor scheeps rekening te leveren. ZUID BEVELAND à NLG 65 voor suiker te Semarang te laden voor Amsterdam. SCHOUWEN voor rijst van Indramajoe naar Banka à NLG 0.40 per picol. HERCULES à NLG 70 voor koffie te Padang te laden voor Amsterdam. Te Soerabaja is de Nederlandse COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEYM à NLG 65 voor suiker naar Amsterdam gecharterd. Door de agenten worden voor reders- of charters-rekening beladen de Nederlandse schepen JASON en ECONOMIST. Ter verdere ontlossing vertrok naar Singapore het Nederlandse schip SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN.
De onderstaande Nederlandse schepen, die gedeeltelijk nog hier en op de kust moeten lossen, zijn nog zonder charter: LAURENTIUS EN EMILIA, CORNELIA, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, MARIANNE, CHRISTIAAN HUYGENS, EUTERPE, CALYPSO, PROVINCIE DRENTHE, PRESIDENT VAN BUREN, PETRONELLA CATHARINA, JAN PIETERSZOON KOEN, VRIJE HANDEL, JONKHEER MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, KOSMOPOLIET, STAD UTRECHT en ALBRECHT BEYLING.
Men zegt dat de Nederlandse schepen PROVINCIE DRENTHE NLG 52,50 en PRESIDENT VAN BUREN NLG 54 voor rijst hebben geaccepteerd. Aan het laatste schip werd vroeger te vergeefs NLG 60,- geboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 11 maart. Alhier zijn te koop aangeboden de Engelse schepen EBLANA en COMANDORE BLAIR. Het Peruaanse schip INCA is alhier voor NLG 40.000 verkocht, betaalbaar in Noord-Amerika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Hongkong, 15 maart. Vrachten iets vaster. Van Nederlandse schepen arriveerden de EVA JOHANNA van Rotterdam, MAASSTROOM van North Shields, PYLADES en AREND van Samarang, KONING WILLEM II van New-Port, OOSTERLING en REIJERWAARD van Siam. De AREND is aangenomen om te Siam rijst te laden voor hier tot 65 c. per picol. Naar Australië zijn vertrokken de ALMONDE en JACOB CATS. De JACOBA CORNELIA is naar Soerabaja verzeild, de KLAZINA en PROTEUS naar Macao, OOSTERLING naar Macao en BATAVIA en de PYLADES naar Singapore. In lading liggen naar Australië GENERAAL DE STUERS en naar Batavia de SUMATRA. Geschikte schepen om landverhuizers over te brengen naar Californië en Australië, kunnen gemakkelijk $ 25 netto per kop bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 19 maart. Het te Rotterdam te huis behorende schip HENRIETTE MARIA, kapt. G.W. Bakker, van Hongkong naar Havana bestemd, is door de koelies overmeesterd. De kapitein en een gedeelte van de equipage zijn te Hainau (opm: waarschijnlijk het eiland Hainan) aan wal gezet. Ongeveer de helft der equipage en de resterende koelies werden aan boord gelaten en nadat deze enige dagen met het schip rondgedreven hadden, werden zij door het Amerikaanse schip COEUR DE LION ontdekt, die hen alhier binnenbracht. Er zal naar men zegt een zeer hoog bergloon gevraagd worden. (opm: zie NRC 020657, 080657 en 100657 en AH 270565)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 15 maart. Het Nederlandse schip AREND, kapt. Hus, is bevracht om rijst van Siam te halen à 65 c. per picol. De KONING WILLEM II, kapt. Giezen, bedong $ 25 per kop koelies voor Australië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 22 april. Het schip (opm: tjalk) ELSINA JANTINA, kapt. J.R. Keun, van Bogensee naar de Maas, alhier op de Oostwal gestrand (opm: zie NRC 270457), is gebroken, doch met assistentie op het droge gebracht. De lading wordt geborgen. (opm: het wrak is door de Hydrogfische Dienst gelocaliseerd op 53º25'.0 N.B. 5º37' O.L. en onder nr. 546 opgenomen in het Wrakkenregister)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 25 april. Het alhier binnengelopen Nederlandse schip LOUIS, kapt. Hörig, van Newcastle naar Batavia bestemd / zie ons nommer van 25 dezer - zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 maart. Een Nederlands schip, naar men zegt de LAURENTIUS EN EMILIE, kapt. A. Knappert, van Samarang naar Soerabaija, is bij Japara gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken nog (opm: zie JB 140357 en volgend bericht).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Barend Bakker Wz., makelaar, zal op maandag de 11e mei 1857, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, In de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen: 5/32 aandelen in het gekoperd en kopervast barkschip MARIA AGNES, gemeten op 319 lasten, varende onder directie van de heer James Barge, alhier. Breder volgens biljetten en bericht bij bovengenoemde makelaar.


Datum: 30 april 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 7 maart. Het Nederlandse schip LAURENTIUS EN EMILIE, kapt. Knappert, hetwelk de 3e van hier naar Soerabaija vertrok, is de 5e daaraanvolgende bij Japara gestrand en verongeukt. Men gelooft, dat de passagiers en bemanning gered zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst. Het schoenerschip ST. VITUS, kapt. H. Middel, onlangs van New York te Amsterdam gearriveerd: 30 vaten vlees, 7 vaten honig, 50 vaten spek, 300 vaatjes harst (opm: hars), 846 stuks verfhout, 22 balen en 6 vaten koopmansgoederen, 8 balen katoen, 5 kisten sigaren, 176 vaten potas, 25 vaten paarlas, 7 bundels en 5 balen walvisbaarden, 50 vaten meel, 126 balen tabak, 200 kisten verfwaren en 5000 pijpstaven. Adres: diversen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Laesoe, 17 april. De kof SARA MARIA, kapt. Oldenburger, van Harlingen in ballast naar Dantzig (opm: Gdansk) bestemd, is eergisteren nacht alhier aan de grond geraakt, doch gisteren weder vlot gekomen en heeft de reis vervolgd.
Later bericht: het schip is de 21e de Sond gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 april. Zeven matrozen van het schip CAROLINE (opm: bark CAROLINA), kapt. V. de Best, van hier naar Singapore via Cardiff, thans nog te Hellevoetsluis liggende, hebben zich zodanig aan wangedrag en mishandeling van de officieren en de kapitein schuldig gemaakt, dat laatstgenoemde verplicht is geweest de hulp van de openbare macht in te roepen. Ten gevolge daarvan zijn deze zeven matrozen op het wachtschip in bewaring genomen en heden van daar gevankelijk naar Brielle vervoerd, waar de zaak door de bevoegde rechter nauwkeurig zal onderzocht en de schuldigen gestraft zullen worden. Zijn wij wel ingelicht, dan is een dezer matrozen medeplichtig geweest aan de muiterij, welke voor enige tijd onder de troepen op het schip NOORD-BRABANT heeft plaats gehad, waarvoor hij ook op het wachtschip in boeien moet gezeten hebben en schijnt het hem desniettemin gelukt te zijn voor de CAROLINE te monsteren. (opm: zie NRC 050557)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 

RC 30-04-1857
Aangaande het schip ELSINA JELTINA, kapit. Keun, van Bogensee naar de Maas, op den oostwal van Ameland gestrand, wordt van daar gemeld dat het zwaar lek geworden en door onderlooping van hét zand gebroken was; men had het met assistentie af- en op het drooge gegebragt. De lading werd geborgen.

 


Datum: 01 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 28 april. Met het Oostenrijkse schip PALESTINA werden heden alhier aangebracht twee matrozen van een Nederlandse schoener waarmee men de 21e dezer op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) in aanzeiling is geweest. Deze mensen zijn bij de aanzeiling op de PALESTINA overgesprongen.
(Red. Deze beide matrozen zijn afkomstig van het Nederlandse schoenerschip ANNA GEERTRUIDA, kapt. Van Ingen, van Rotterdam naar Quebec, de 22e dezer met schade wegens aanzeiling te Dover binnengelopen, zie NRC van 26 april).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Tjalk in aanbouw te Heeg, op de werf van M.G. Palsma, lang plm. 73 of 15,00 el, wijd plm. 16¾ of 4,70 el, hol plm. 7 of 2,10 el. (opm: in de advertentie staat steeds achter het eerste getal geen maat aangegeven). Nadere informatiën en conditiën bij Ter Horst te Sneek en bij Oppedijk te Ylst.


Datum: 02 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Amsterdam - Koningsbergen via Kopenhagen.
Het nieuw gebouwde, uitmuntend voor passagiers en goederen ingerichte ijzeren schroefstoomschip REMBRANDT, kapt. T.W. de Jong, zal op woensdag 13 mei aanstaande, van hier naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) vertrekken.
Informatiën zijn te bekomen ten kantore van de directie, Keizersgracht, tussen de Reestraat, L.L. 267, en bij de heren Dade en Houtkooper, en de overige cargadoors van de maatschappij.
Amsterdam, 30 april 1857 De directie

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 1 mei. Men verneemt, dat in deze of de volgende maand een oorlogsschip van hier naar Rio de Janeiro zal gezonden worden om de aldaar gevangen soldaten en zeelieden, ten gevolge van het oproer aan boord van het te Rotterdam te huis behorende barkschip ELISE SUSANNE, kapt. Jan Kuijt (opm: zie NRC 260357), gevankelijk naar Batavia over te brengen ten einde aldaar te recht te staan wegens het hun te laste gelegde misdaad.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdamsche Courant 02-05-1857 LONDEN 30 april. Aangaande het te Groningen te huis behoorend schip GESINA, kapit. Kramer, met steenkolen van Cardiff n. Liverpool, den 17 dezer op Marloes Sands gestrand, wordt gemeld dat het wrak geworden is. Het volk was met de grootste moeite gered.


Datum: 03 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Het schip (opm: fregat) LOUISE WILHELMINE, kapt. F.G. van Campen, van Batavia naar Amsterdam, is de 22e maart door de Franse advies-stoomboot LE VOYAGEUR, van Suriname naar Demarary bestemd, op ongeveer 6 mijlen afstand uit de wal, zwaar lek, met verlies van boten enz. ontmoet. Na zich omtrent de staat van het schip vergewist te hebben, was de VOYAGEUR naar land teruggekeerd en diezelfde avond aan de mond van de rivier Commewyne aangekomen, waar de kapitein aan de Nederlandse autoriteiten van de staat van het schip kennis gegeven had, en van waar hij niet teruggekeerd was, alvorens de nodige maatregelen gemaakt waren, om de LOUISE WILHELMINE te hulp te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dieppe, 1 mei. De Nederlandse kof ENGELINA JANTINA, van Bordeaux met een lading wijn, koffie en peper naar Hamburg bestemd, is hier ten onderste boven drijvende binnengesleept. (Red. De Nederlandse kof ENGELINA JANTINA, kapt. Rozema, van Bordeaux naar Hamburg, is in de nacht van 24 op 25 maart op de hoogte van de Casquets aangezeild en toen door het volk verlaten, dat te Fécamp aangebracht is, zie NRC van 30 maart. Volgens een later bericht, medegedeeld in ons nommer van 10 april, zou het schip de 29e maart bij Kaap La Hague gezonken zijn. Dit laatste bericht schijn echter onjuist geweest te zijn.) (opm: zie NRC 300357 en verdere berichten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 mei. Heden is alhier van Poole aangekomen het schip JERSEY PACKET, kapt. L. den Breems.


Datum: 04 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 4 april. Het Nederlandse schip (opm: fregat) LOUISE WILHELMINA, kapt. F.G. van Campen, van Batavia naar Amsterdam, is hier de 26e maart zwaar lek en met verlies van boten binnengesleept.


Datum: 05 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ik, ondergetekende, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip CAROLINA, kan het niet nalaten mijn dank te betuigen aan de heer A.C. Boonzajer, commissaris van politie en waterschout te Hellevoetsluis, voor de spoedige en daadkrachtige hulp, door hem persoonlijk verleend tijdens de ongeregeldheden en muiterij op gemeld schip van af Rotterdam gepleegd, en door welke hulp mogelijk grote onheilen zijn voorgekomen. Ook betuig ik mijn dank aan de heer officier van justitie, rechter commissaris en griffier van de arrondissement rechtbank te Brielle, voor het nauwkeurig onderzoek in deze zaak gedaan, hetwelk tot laat in de nacht heeft voortgeduurd. (opm: zie NRC 300357)
Uit zee, 3 mei 1857 Vincent de Best


Datum: 06 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 3 mei. Heden vertrok van hier naar St. Petersburg het stoomschip WILLEM DE DERDE (opm: eerste commerciële reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 28 april. Het Nederlandse schip EENSGEZINDHEID, kapt. de Boer (opm: mogelijk kof EENSGEZINDHEID, kapt. F.J. de Boer), van Livorno naar Antwerpen, is hier eergisteren met verlies van zeilen en rondhout binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sant Carles de la Ràpita, 26 april. Het wrak van het alhier gestrande Nederlandse schip AMICITIA, kapt. Poolman (opm: C. Poelman), van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam bestemd – zie NRC van 23 april – is voor 1239 realen verkocht. De lading is geborgen, maar de wijn heeft meer of minder door het zeewater geleden. Een vat cremortartari (opm: cremortart, bloezuiverend middel heeft men niet kunnen vinden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, H.I. Rietveld, G.J. Boelen en A. Rocquette, makelaars, presenteren, als last hebbende van hun principalen, op maandag de 11e mei 1857, des avonds ten 6 ure, ten huize van L.H. Wolters, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B. Farret, aan de meetbiedende of hoogstmijnende te verkopen:
1. Een extra ordinair, welbezeild, gekoperd fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AMBARAWA, gevoerd door kapt. J. Buijkes, volgens Nederlandse meetbrief lang 39 el 60 duimen, wijd 6 el 76 duim, hol 5 el 63 duim, en alzo gemeten op 670 tonnen of 354 lasten; met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, ketting en zeilen en verdere scheepsbehoeften zoals bij inventaris is vermeld.
2. Vier aandelen in de Reederij tot het slepen van schepen in en uit het Nieuwediep, onder directie van Paul van Vlissingen
Het schip ligt in het Oosterdok alhier. Iemand enige inlichting begerende, vervoege zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman.
(opm: het fregat, bouwjaar 1840, werd voor NLG 27.500 aangekocht door scheepsbouw-meester Frederik Haverkamp uit Amsterdam; als CHRISTINA HELENA ging kapt. C. Tjebbes met de aankoop weer naar zee)


Datum: 07 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Lissabon, 25 april. De Nederlandse brik MATHILDA, kapt. J.H. Fekkes, welke eergisteren alhier van New York arriveerde, is door stilte in het Noordelijk kanaal aan de grond gedreven en daarna, in een uitschot van wind komende, liep zij in een Portugese schoener en bracht deze belangrijke schade toe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toevallige omstandigheden uit de hand te koop een overdekte tjalk (opm: binnenvaarder), groot volgens meetbrief 86 ton, met derzelver complete inventaris, zoals zij thans bevaren wordt door de eigenaar A. Strijp, gebouwd in het jaar 1844 te Heerenveen in Friesland.
Nadere informatiën op franco aanvragen te bekomen bij de heer P.P. Kievits, Gelderschekade te Amsterdam en bij de heer W. Aarends, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt te koop gepresenteerd een welbezeild kofschip met complete inventaris, groot p.m. 45 gemeten lasten of 60 roggelasten; kunnende dadelijk aanvaard worden. Te bevragen bij de heren Gemmening & Penning, cargadoors, alhier.


Datum: 08 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

IJsselmonde, 7 mei. Heden werd aan de scheepstimmerwerf van de heren Gebr. Pot te Bolnes de kiel gelegd voor een driemast schoener, groot plm. 200 gemeten lasten, voor rekening van de heren Ph. Bohré te Alblasserdam en N.A. de Koning te Rotterdam, zullende worden gevoerd door kapt. M.C. Braad.


Datum: 09 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 8 mei. De Engelse brik MARS, kapt. Turnbull, is bij het onderzeil gaan zodanig in aanzeiling geweest met de Nederlandse tjalk WILLEMTINA, kapt. H.W. Glim, met een lading ijzer naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) zeilklaar liggende, dat deze ogenblikkelijk is gezonken, op zijde gevallen is en geheel onder water zit. De equipage is gered en met laag water, wanneer het schip denkelijk boven zal komen, zal men trachten de lading te bergen. Van de inventaris is reeds iets behouden. (opm: zie NRC 190557 en 140657)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pittenweem (opm: naby Anstruther, 56º13’ N.B. 02º43’ W.L.), 6 mei. Het Nederlandse schip (opm: smak) LANDBOUW, kapt. P.H. Fekkes, met een lading kolen naar Amsterdam bestemd, is op het eiland May (opm: in de Firth of Forth) verongelukt. De gehele bemanning schijnt omgekomen te zijn. (opm: zie NRC 260457)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dieppe, 2 mei. De Nederlandse galjoot ENGELINA JANTINA, gevoerd geweest door kapt. Rosema, van Bordeaux naar Hamburg, alhier onderste boven drijvende door vissers binnengesleept – zie NRC van 3 mei – is door de directie van marine in bewaring genomen. De luiken waren toe gebleven en de lading alzo, hoewel zwaar beschadigd, nog compleet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, B.D. Bosscher, B. Bakker Wzn, P. Blom, G.J. Boelen, J.J. van der Meulen, P.J. van der Aa Gzn, J.F.L. Meijjes en A. Rocquette, makelaars, zullen op maandag de 25e mei 1857, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ALIDA EN HENRIËTTE, gevoerd door kapitein W. Vogel, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 ellen, wijd 6 ellen, hol 3 ellen 79 duim, en alzo gemeten op 313 tonnen of 165 lasten.
Het schip ligt te Rotterdam. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors A. Spekman te Amsterdam en Ch. Cornelder & Zoon te Rotterdam.


Datum: 10 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Het op de werf IJhoek van de heer Abbema te Amsterdam gebouwde barkschip STAD ASSEN is heden met de beste uitslag te water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 8 mei. Heden arriveerde alhier van Glasgow het stoomschip ANNA PAULOWNA (opm: eerste reis).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 6 mei. De Nederlandse stoomschepen NOORDHOLLAND, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), en WILLEM I, van Amsterdam naar Kopenhagen, hebben beide in de Oostzee gestoten en zijn heden te Kopenhagen binnengelopen. Eerstgenoemde is lek. (opm: in NRC 110557 gedeeltelijk gecorrigeerd)


Datum: 11 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 8 mei. De Nederlandse kof HILLECHINA, kapt. Hooghoud, van Lissabon naar St. Petersburg, heeft op de Mole-Rocks gestoten en is hier om die reden binnengelopen. Bij het inkomen der haven verloor het schip de boegspriet en kwam later bij het Zuiderhoofd aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 7 mei. Het gisteren door ons medegedeelde bericht aangaande de stoomboot WILLEM I was abusief. Alleen de stoomboot NOORDHOLLAND heeft aan de grond gezeten en is dientengevolge te Kopenhagen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur (opm: Helsingör), 7 mei. De Nederlandse tjalk VROUW IDA, van Harlingen, welke alhier de 6e maart in averij binnenkwam (opm: zie NRC 100357 en 270357), is in publieke veiling voor 500 thaler verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
De directie maakt bekend, dat in de vergadering der commissie van rekening, gehouden in de maand april 1857, besloten is, dat over het boekjaar 1856 een dividend van 3 pct. zal uitgedeeld worden, betaalbaar na de 26e mei 1857 ten kantore van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in de Boompjes te Rotterdam.
Rotterdam, 8 mei 1857

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het stoomschip ANNA PAULOWNA, kapt G.E. Swart, toebehorende aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier, zal de 17e dezer van hier naar St. Petersburg vertrekken.


Datum: 12 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 9 mei. Onze haven levert thans een zeer schoon schouwspel op. Zij ligt namelijk opgevuld met nieuwe schepen, die hier opgetuigd worden. Vermits in de laatste jaren de belemmeringen in deze stad, die de grote schepen ondervonden met het doorkomen onder de verschillende bogen zo veel mogelijk zijn weggenomen, zijn hier thans schepen van Hoogezand en Sappemeer binnengebracht van plm. 130 last, hoedanige hier vroeger niet konden komen. De scheepswerven hebben over het algemeen zeer veel werk en ons is medegedeeld, dat door sommige bazen voor goede knechten een handgeld van NLG 100 wordt betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het kofschip NEWA, aangekondigd tegen 19 mei 1857, zal alsdan geen voortgang hebben, maar wordt uitgesteld tot 2 juni 1857.


Datum: 13 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 mei. Te Zaandam is de 8e dezer de dienst geopend tussen die plaats en Amsterdam met het nieuw gebouwde ijzeren stoomraderjacht PRINS VAN ORANJE, varende voor rekening der Zaanlandsche Stoomboot-Reederij. Het vaartuig, gebouwd door de heren D. Christie & Zoon te Rotterdam, wordt geroemd wegens zijn sierlijke en vlugge vorm en om de uitmuntende ruime en smaakvol gemeubelde kajuiten, terwijl de machines zich door uitmuntende constructie en solide bouw kenmerken. De proeftocht, de vorige dag met aandeelhouders in de rederij op het IJ en de Zuiderzee gehouden, heeft volkomen aan de verwachting beantwoord en de stoomboot PRINS VAN ORANJE doen kennen als een vlug en trouw vaartuig.
GRC 150557
Groningen, 13 mei. Binnengekomen het hek-tjalkschip de VIER ZUSTERS, groot 50 last, kapt. W.H. Mugge, van de Pekela, gebouwd op werf van C. Bodewes, te Kiel. (opm: het schip was een smak genaamd VIER GEZUSTERS, gebouwd door Conraad Boerma in Kiel, gemeente Hoogezand)
NRC 140557
Vlissingen, 11 mei. Heden is de lichting beproefd der gezonken stoomboot RAVENSBOURNE, doch is geheel mislukt door het springen der kettingen. Men zet de werkzaamheden steeds ijverig voort.


Datum: 14 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op woensdag de 20e mei 1857, des middags ten 12 ure, in de verkoopzaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam, ten overstaan van D. H. Corne, van het Friese hektjalkschip, genaamd het VLEK GORDIJK, groot 84 ton, zijnde in goed onderhouden staat met staand en lopend want, boot met riemen en verdere inventaris. Liggende thans in de Haringvliet, tegenover de Presbyteriaanse kerk, en aldaar vanaf heden te bezichtigen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, B.D. Bosscher, B. Bakker Wzn., P. Blom, G.J. Boelen, J.J. van der Meulen, P.J. van der Aa Gzn., J.F.L. Meijjes en A. Rocquette, makelaars, zullen op maandag de 25e mei 1857, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel, verkopen:
1. Een extra ordinair welbezeild, gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ALIDA EN HENRIETTE, gevoerd door kapt. W. Vogel. Volgens Nederlandse meetbrief lang 31 ellen, wijd 6 ellen, hol 3 ellen 79 duimen, en alzo gemeten op 313 tonnen of 165 lasten.
Het schip ligt te Rotterdam.
2. 1/32 part in het kopervast en gekoperd Nederlands fregatschip JACOB ROGGEVEEN, gemeten op 694 tonnen, gevoerd door kapt. J. Vos van Marken.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors A. Spekman, alhier, en Chs. Cornelder & Zoon, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een te Muiden in 1844 gebouwd kofschip, groot 76 ton, met zeil en treil, ankers, touwen en verder scheepsbehoren. Nadere informatiën bij H. Termolen, op den Dijk te Zwolle, De zeilen en fok zijn drie jaren in gebruik geweest.


Datum: 15 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 mei. Het te Schiedam te huis behorende barkschip LAURENS COSTER, kapt. Coene (opm: LAURENS KOSTER, kapt. M. Koenen), van Java naar Schiedam bestemd, is, na hevige stormen doorgestaan te hebben, geheel ontredderd aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen. Drie man der equipage zijn over boord geslagen. (opm: zie NRC 170557)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 mei. Heden is van hier naar Antwerpen vertrokken het schip FRANCISCA, kapt. Van Wijk, aan boord hebbende het laatste gedeelte der lading van het alhier afgekeurde schip DRIE VRIENDEN, gevoerd geweest door kapt. R.A. Wielema (opm: zie NRC 260257 en 060457) en van Havana naar Antwerpen bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aarhuus, 9 mei. De Nederlandse kof LOUWINA (opm: kapt. Heerma), welke de 23e april bij onze haven strandde (opm: 22 april, zie NRC 280457), is met inventaris voor thaler 1310 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, H.W. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaf te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag de 2e juni 1857, des middags ten twaalf ure, (dadelijk na afloop der veiling van het kofschip NEWA), in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen:
het snelzeilend schoener-kofschip DE EERSTELING, laatst gevoerd door kapt. F. Wunderlich, volgens meetbrief lang 21 el 90 duim, wijd 4 el 50 duim, hol 2 el 4 duim en alzo groot 89 tonnen of 47 lasten, met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende te Schiedam.
Te bevragen bij bovengemelde makelaars en de heren Loncq & Cool te Schiedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekende brengt ter openbare kennis dat hij zich als scheepsbouwmeester heeft verplaatst naar Joure, op de Groote- of Buitenwerf van de gunstig bekende Firma Sijmon Geerts en Zoon (opm: zie LC 270357). Hij neemt de vrijheid zich ten zeerste aan te bevelen, bijzonder aan degenen die hem en de ontbondene firma Sijmon Geerts en Zoon met hun vertrouwen tot nog toe hebben vereerd; zullende hij, door een prompte behandeling, zich bij voortduring dat vertrouwen trachten waardig te maken.
Joure, 12 mei. Eeltje Holtrop van der Zee

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. te koop twee pramen bij Henstra, scheepstimmerbaas te Langweer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een in aanbouw en meer dan in zijn houten staand, geschikt tot kopervast schoener hol, groot plus minus 180 ton, of 95 gemeten lasten; benevens een nieuw tjalkschip, hol l. 71 voet, wijd 15¼ voet en hol 7 voet.
Te bevragen bij E.P. Bakker, te Lemmer.


Datum: 16 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Faro, 28 april. Het Nederlandse schip (opm: kof) MARGINA, kapt. H.B. Smit, van Alicante naar Rotterdam, is alhier wegens ongesteldheid van de kapitein binnengelopen.


Datum: 17 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 6 maart. Het Nederlandse schip LAURENS KOSTER, kapt. Koenen, van Batavia naar Schiedam bestemd, is de 28e februari met schade in de Simonsbaai binnen gelopen. (opm: zie NRC 150557)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaap de Goede Hoop, 6 maart. Het wrak van het alhier gestrande Nederlandse schip ZALT-BOMMEL (opm: zie NRC 120257) is voor GBP 300 verkocht.


Datum: 18 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten:
Te Amsterdam arriveerde van Dantzig (opm: Gdansk) het schip GESINA JOHANNA, kapt. Laken, met 3390 schepel (opm: inhoudsmaat = ¼ Amsterdamse mud) rogge.
Adres Bönninger, Frank & Co.
Te Dordrecht arriveerde van Swansea het schip (opm: galjoot) MARIA BEERTA, kapt. J.J. Roosjes, met 160 ton ruw ijzer. Adres J.B. ´t Hooft.


Datum: 19 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 16 mei. Nadat gedurende enige jaren vier hier gebouwde loodsrinkelaars (opm: zie NRC 030255) nutteloos in onze haven hebben gelegen, is men thans bezig ze op te tuigen ten einde dienst te doen voor het Friese zeegat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 mei. Heden arriveerde alhier van West-Indië Zr.Ms. korvet PALLAS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. M.P. Snijders, scheeps-agent te Brielle, als daartoe gemachtigd van zijn principaal, is van mening, ten overstaan van de notaris L.M. van Kruijne, op vrijdag de 22e mei 1857 des middags ten 12 ure, op het Maasland aldaar, publiek te doen verkopen het op de bank in de Maas voor de haven van Brielle door aanzeiling gezonken, in 1856 nieuw gebouwde Nederlandse kofschip, groot circa 32 lasten, gevoerd geweest door kapt. H.W. Glim, benevens de lading bestaande in oud-ijzer, alsmede het daarvan geborgen rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, touwwerk, enz. (opm: de WILLEMTINA, zie NRC 090557 en 140657)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaya voor passagiers en goederen, het nieuw gebouwd Nederlandse barkschip WILLEM DE ZWIJGER, gevoerd door kapt. L.W. van den Dries, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij W. Ruys J.D.zn (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële acte, op de 18e mei te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden, Maarten Reuchlin, Cornelis Moll, François Corneille Dutilh, kooplieden, en Christiaan Mari Moll, boekhouder van schepen, allen wonende te Rotterdam, overeengekomen:
- Dat de ondergetekende Cornelis Moll, te rekenen vanaf 1 januari 1857, heeft opgehouden deelgenoot te zijn van de vennootschap tot het boekhouderschap van schepen en al wat daartoe behoort, alhier bestaande onder de firma van Reuchlin, Moll & Dutilh, waarvan mede-vennoten zijn de ondergetekenden Maarten Reuchlin en François Corneille Dutilh.
- Dat de laatst ondergetekende in de plaats van de afgetredene als vennoot in de gemelde zaken opgetreden is en die zaken door de twee overblijvenden met de nieuwe vennoot op dezelfde voet en wijze worden voortgezet, alsmede onder dezelfde firma.
- En dat de ondergetekende Cornelis Moll niet aansprakelijk of verbonden zal zijn wegens enige handelingen of verbintenissen op naam der firma van Reuchlin, Moll & Dutilh, na de 1e januari 1857 gedaan of aangegaan.
Waarvan bekendmaking geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel
M. Reuchlin, Corns. Moll, F.C. Dutilh, C.M. Moll Schnitzler

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Vijf scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij T.W. Kamp te Dragten en W.T. Kamp te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Vijf scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij T.W. Kamp te Dragten en W.T. Kamp te Leeuwarden.


Datum: 20 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 32 schepen, als :
Voor Rotterdam : JACOBA CORNELIA, kapt. F. Rooseboom; EVERDINA ELIZABETH, kapt. C.J. Tönjes; CANTON, kapt. H.J. Tweehuis; ALBLASSERDAM, kapt. P.G. Pott; ARGO, kapt. A. Weber; SCHOONDERLOO, kapt. D. Kruy ; JACOBUS, kapt. J.J. van Loon; SOUBURG, kapt. H.B.L. Evers; VERTROUWEN, kapt. H.O. Piccardt; BULGERSTEIJN, kapt. A.J. Maas; LANDBOUW, kapt. P.A. Kleijnenberg; KRIMPEN A/D LEK, kapt. W. Ouwehand; WILLEM DE ZWIJGER, kapt. W.L. van den Dries.
Voor Amsterdam: CESAR, kapt. D. Brinkering; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen; BALTIMORE, kapt. N.N; HENRICUS GERARDUS, kapt. K. Latjes; DERKINA TITIA, kapt. P. Esink; JUPITER, kapt. G.J. van der Mey; STAD ENSCHEDE, kapt. M.J.B.N Noordhoek Hegt; ERASMUS, kapt. J. van Heyningen; NOORD BRABANT,kapt. H.R. Bok en CHERIBON, kapt. W.J. Coers; de drie laatste van Rotterdam.
Voor Dordrecht: BATO, kapt. W.F. Broeksmit; GRAAF DIRK III, kapt. C.J. Rotgans; AEGIDIA EN PAULINA, kapt. T.K. Veldman.
Voor Middelburg: MARIA, kapt. E.N.F. van Wulven; MERCURIUS, kapt. F. Nepperus; WALCHEREN, kapt. K. Hoek; ZEELANDIA (opm: fregat, eerste reis), kapt. W. Blaakhert.
Voor Schiedam: LAMMINA ELIZABETH, kapt. A. Gersen; EDUARD MARIE, kapt. M.F. Remmers, beiden van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 mei. Het Amerikaanse schip LEILA, kapt. Gall, is heden morgen tegen Zr.Ms. brik ZEEHOND aangedreven en heeft daardoor de boegspriet gebroken.


Datum: 21 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 mei. Het schoenerschip JERSEY PACKET, kapt. L. den Breems, is heden van hier naar Pernau (opm: Pärnu) vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Scheepstimmerwerf te Joure. De ondergetekende brengt ter openbare kennis, dat hij zich als scheepsbouwmeester heeft verplaatst van IJlst naar het vlek Joure, op de Groote- of Buitenwerf van de gunstig bekende firma Sijmon Geerts & Zoon (opm: zie LC 120856). Hij neemt de vrijheid zich ten zeerste aan te bevelen, bijzonder aan degenen, die hem en de ontbonden firma Sijmon Geerts & Zoon met hun vertrouwen tot heden hebben vereerd, zullende hij, door een prompte behandeling zich bij voortduring, dat vertrouwen trachten waardig te tonen.
Joure, 20 mei 1857 Eeltje Holtrop van der Zee


Datum: 22 mei 1857


Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 – 21 mei. Vertrokken TRINETTE, kapt. P.A. Nieland, naar Noorwegen.


Datum: 23 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Gouda, 22 mei. Heden liep met het beste gevolg te water van de werf Het Kromhout van de scheepsbouwmeester D. Borkus het barkschip DE STAD GOUDA, groot 250 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. K.D. Breuning, voor rekening ener rederij onder directie van de heer M. den Breems Jz. te Vlaardingen, bestemd voor de grote vaart, en is onmiddellijk daarna de kiel opgehaald voor een barkschip (opm: GEBROEDERS HOUTMAN) van plm. dezelfde grootte voor dezelfde rederij, gevoerd zullende worden door kapt. C.J. Bax. Het schoonstste weder begunstigde dit feest en een ontelbare menigte was op de been om getuigen te zijn van deze gebeurtenis, voor Gouda niet onbelangrijk, daar dit het eerste schip is, dat hier gebouwd is, voor de grote vaart bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 20 mei. Men vreest hier algemeen, dat kapt. R. de Boer en de drie overigen der bemanning, met het tjalkschip de ALIDA ELIZABETH (opm: smak ALIDA ELISABETH, zie LC 290560) de 23e april van hier naar Londen vertrokken, en waarvan men het naambord heeft gevonden, in de Noordzee zijn gezonken en alzo de dood in de golven hebben gevonden.


Datum: 24 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 mei. Gisteren is te Vlaardingen van de werf van de scheepsbouwmeester A. Otto met goed gevolg te water gelaten het barkschip ADMIRAAL DE WINTER, groot 300 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. H.H. Uil, voor rekening van de heren E. & S. & C. St. Martin & Co te Rotterdam en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 21 mei. De Nederlandse schoener WILHELMINA MARIA, kapt. P. Sonneveld, van Antwerpen naar Pernambucq, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 22 mei. De stoomproeven heden morgen genomen met het stoomfregat WASSENAAR op de rede en in het gat van Texel hebben bij uitnemendheid voldaan en dus de verwachting niet teleurgesteld, die men van de werking der machine koesterde. De WASSENAAR zal nu spoedig naar Vlissingen vertrekken om gekoperd te worden. (opm: ADMIRAAL VAN WASSENAAR, zie NRC ook NRC 260557 en 300557)


Datum: 26 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 mei. Heden morgen is alhier ter rede gekomen Zr.Ms. stoomfregat WASSENAAR, gecommandeerd door de kapt. luit. ter zee Schokker, vergezeld van Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP. Eerstgenoemd schip zal alhier in het droge dok gezet worden om nagezien te worden, waarna het onmiddellijk weer naar het Nieuwe Diep zal vertrekken om voor een buitenlandse reis te worden uitgerust. De CYCLOOP is daarheen heden weder vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 24 mei. Een poging tot het boven water brengen van het in de haven gezonken stoomschip RAVENSBOURNE is heden wederom mislukt door het springen der kettingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 mei. Heden arriveerde alhier Zr.Ms. schoener VICE ADMIRAAL RIJK, commandant Rusman, van Curaçao.


Datum: 27 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Simonsbaai, 23 maart. Het Nederlandse schip (opm: fregat) KENAU HASSELAAR, kapt. O. Lindeman, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is alhier lek binnengelopen. Het schip heeft veel slecht weder doorgestaan.


Datum: 28 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester J. Pot te Slikkerveer is de 25e dezer met goed gevolg te water gelaten het barkschip CORNELIS ANTHONIE, gevoerd zullende worden door kapt. D.R. Kleve, groot 340 lasten, voor rekening der rederij van de heren De Vletter & Co en bestemd voor de grote vaart.


Datum: 29 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Triëst.
In het laatst der maand juni wordt van Triëst alhier verwacht, om enige dagen later weder derwaarts te vertrekken, het ijzeren schroefstoomschip TRIEST, kapt. A. Hoogendijk Az, zullende de volgende reizen in tijds worden bekend gemaakt. Adres ten kantore van Reuchlin, Moll & Dutilh, Boompjes, wijk 1 no. 101. (opm: eerste vermelding van dit Nederlandse stoomschip; zie ook NRC 280757)


Datum: 30 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 25 mei. Het te Pekel-A te huis behorende schip (opm: kof) REGINA ELISABETH, kapt. A.B. Verstok, van Newcastle naar St. Petersburg bestemd, is hier gisteren met schade wegens aanzeiling binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Men leest in de Staats-Courant: Uit de bij het departement van marine binnengekomen rapporten betreffende de beproeving van Zr.Ms. schroefschoener BALI en Zr.Ms. fregat met hulpstoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAAR is het gebleken, dat de machinerieën van beide die schepen zeer voldoende resultaten hebben opgeleverd.
Met 60 en 62 omwentelingen, een stoomdruk in de ketels van gemiddeld 12 Nederlandse pond en een luchtledig van 25½ à 26 duim, heeft Zr.Ms. schroefschoener BALI, toegeladen op de gemiddelde diepgang en ter rede van Hellevoetsluis beproefd, een vaart behouden van 8¼ mij, hebbende de schroef daarbij een slip van slechts 16%, hetgeen bij een klein houten schip als zeer gering mag aangemerkt worden. De machines werkten zeer zacht en zonder dat ergens de minste heetloping bespeurd werd. De ketels hebben een capaciteit om voor 75 omwentelingen stoom voort te brengen. Het schip ondervindt bij de werking der schroef geen de minste trilling en is zeer gevoelig voor het roer.
De BALI is in allen dele gelijkvormig aan het schroefstoomschip voor de Japanse regering aangebouwd en onlangs derwaarts vertrokken. Neemt men nu in aanmerking, dat uit de rapporten van dat schip, uit Lissabon ontvangen, gebleken is, dat het een volkomen goed zeeschip was, dan bestaat de gegronde hoop, dat Zr.Ms. schoefschoener BALI èn als zeil-, èn als stoomschip volkomen aan zijn bestemming zal beantwoorden.
Ook de machinerie van Zr.Ms. fregat ADMIRAAL VAN WASSENAAR heeft, varende op de rede van Texel, op een zeer voldoende wijze gewerkt. Ontworpen als zeilschip met een auxiliaire (opm: hulp-) stoommachine, heeft dit schip bij de eerste beproeving een vaart van ruim 8 mijlen gelopen. De werktuigen maakten daarbij 56 omwentelingen, met een luchtledig van 25½ à 26 duim, terwijl de slip der schroef 20% bedroeg. Het schip nog ongetuigd, en niet op de vereiste diepgang toegeladen zijnde, zo zal echter de vaart en ook de slip eerst later nauwkeurig kunnen bepaald worden, hoewel de nu reeds verkregen uitkomsten als zeer voordelig te beschouwen zijn.


Datum: 31 mei 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Het is ons aangenaam te berichten, dat de stoomwerktuigen van Zr.Ms. schroefschoener BALI en van Zr.Ms. fregat ADMIRAAL VAN WASSENAAR, waaromtrent in ons vorig nommer een zeer gunstig, aan de Staats-Courant ontleend rapport voorkomt, vervaardigd zijn in de fabrieken van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 mei. Men verneemt, dat op dinsdag de 2e juni e.k. aan de fabriek van stoom- en andere werktuigen van de heren Everdingen, Edward & Co te Delfshaven zal worden te water gelaten de aldaar nieuw gebouwde ijzeren stoomboot AMICITIA, bestemd voor de vaart van Amsterdam op Antwerpen vice versa.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. De vroeger bestaan hebbende dienst tussen Gent en Rotterdam met de stoomboot JACOB VAN ARTEVELDE zal eerstdaags hervat worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 mei. Heden namiddag is met goed gevolg van de werf Koning William van de scheepsbouwmeester A. van der Hoog, op de Kadijk te Amsterdam, te water gelaten het clipper fregatschip genaamd STAD DOCKUM, gevoerd zullende worden door kapt. N. van der Werff, groot 205 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart.


Datum: 02 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 april. Vrachten. Door gebrek aan producten zijn de vrachten voortdurend in lusteloze stemming. Wij hebben aangaande de particuliere schepen de navolgende mededelingen te doen, als Nederlandse: PROVINCIE DRENTHE, om hier en te Soerabaija te laden voor Amsterdam, NLG 52,50. voor rijst en NLG 57,50 voor suiker en NLG 60 voor lichte goederen. PRESIDENT VAN BUREN, alhier voor Amsterdam, NLG 54 voor rijst en NLG 60 voor lichte goederen. ALBRECHT BEYLING, $ 0,30 naar Macao of Hongkong en $ 0,40 naar Shanghai. CORNELIA, te Semarang voor Nederland, NLG 60 voor rijst, NLG 65 voor suiker en NLG 62,50 voor tabak. MARIANNE, NLG 80 van Makassar over Ampenan naar Nederland. CHRISTIAAN HUYGENS te Soerabaija, suiker NLG 65, arak (opm: rijstbrandewijn) NLG 75, huiden NLG 75 en tabak NLG 62,50. EUTERPE te Soerabaija, rijst NLG 60, tabak NLG 62,50, suiker NLG 65 en huiden NLG 72. CALYPSO, te Semarang rijst en tabak NLG 60, suiker NLG 65. VRIJE HANDEL voor rijst en rotting, op de kust te laden naar Hongkong of Macao NLG 15.000 naar Shanghai NLG 2000 verbetering. KOSMOPOLIET, NLG 55 voor rijst, NLG 60 voor suiker en licht goed NLG 80 en NLG 85. TONIA 10.000 picol (opm: à 61,7613 kg) rijst naar China à $ 0,37. ROTTERDAM laadt voor eigen rekening. JAN PIETERSZ. KOEN is tijdelijk voor de kustvaart geëmploieerd, de ADMIRAAL VAN KINSBERGEN laadt te Soerabaija voor China rijst, à $ 0,30 naar Macao, $ 0,35 naar Amoy of $ 0,40 naar Shanghai. BEIJENKORF is in Nederland bevracht à NLG 90. De VIER GEZUSTERS zal denkelijk naar Singapore verzeilen. Zonder bestemming zijn nog de schepen PETRONELLA CATHARINA, JONKHEER VAN DER WALL VAN PUTTERSHOEK, STAD UTRECHT, JAN HENDRIK, CONSTANCE, WILLEM DANIËL, ADMIRAAL JAN EVERTSEN, ANNA LENA en HENDRIKA. Het Nederlands-Indisch schip GENERAAL MICHIELS werd naar China bevracht voor 6 maanden à NLG 4000 per maand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 april. Scheepvaart. Het stranden van de LAURENTIUS en EMILIA op de kust van Japara, heeft zich bevestigd (opm: zie JB 140357), de inventaris is geborgen en zal even als het wrak in veiling worden verkocht.
Buitenlandse schepen. Het schip ALGERINE is te koop aangeboden. De COMMODORE is in veiling opgehouden en verzeild naar Singapore. De BLAIR is alhier in veiling verkocht voor NLG 24.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Japara, 7 maart. In de avond van de 3e dezer, ongeveer ten 9 ure, is bij donker en buiig weer op het buitenste eiland voor de kust van de hoofdnegerij Japara, gestrand de Nederlandse bark LAURENTIUS EN EMILIE, kapt. A. Knappert, van Samarang naar Soerabaya bestemd (opm: LAURENTIUS EN EMILIA, zie o.a. ook JB 140357). Daar van de bark geen noodschoten gedaan werden, kreeg het bestuur eerst in de morgen van de 4e kennis van het ongeluk. Onmiddellijk werd toen onder de leiding van de fungerende havenmeester J.A.B. Heinneman en de controleur der afdeling Japara, J.H. Hagen, de mogelijke hulp verleend. De bemanning en de passagiers zijn gered. Men is bezig om het mogelijk te bergen, doch vreest dat het schip en een groot gedeelte der lading verloren zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Aangaande de schepen FLORA (opm: bark), kapt. A.A. van der Wijk, van Dordrecht naar Hongkong, de 14e oktober (opm: 1856) Straat Sunda gepasseerd (opm: zie o.a. NRC 010757); SARA JANE, kapt. Grumley (opm: waarschijnlijk een buitenlands schip), de 8e oktober (opm: 1856) van Mobile naar Rotterdam vertrokken; EENDRAGT, kapt. Kieviet, van de Zwarte Zee naar het Engelse Kanaal, de 20e november (opm: 1856) Konstantinopel (opm: Istanbul) gepasseerd; MARGARETHA, kapt. Mewes, in december (opm: 1856) van Newcastle naar Malaga vertrokken; HENRICA CHRISTINA, kapt Garrelts, in januari van Triëst naar Rotterdam vertrokken; en ALIDA ELISABETH, kapt. R. de Boer, 25e april van Harlingen naar Londen vertrokken (opm: zie NRC 230557); heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cheribon, 22 maart. Het Engelse schip GIPSY, kapt. Bolton, van Batavia met rijst, kaneel en huiden naar Singapore bestemd, heeft 16 dezer op een blinde klip gestoten en is onmiddellijk daarna gezonken. De equipage heeft zich in de boten gered en is alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaya, 28 maart. De 13e dezer is op de Oosthoek van Madura gestrand het Engelse schip ELISA ANNA, kapt. Eales, van Singapore naar Bali bestemd. Nadat men het vaartuig, twee dagen na de stranding, van de klippen op de daar nevens zijnde zandbank had gebracht, is het op de 17e maart j.l. door de zware stroom naar het nabij zijnde eiland Gilian gedreven en onmiddellijk gezonken. De gezagvoerder en verdere schepelingen, zomede de Chinese passagiers en het gedeelte der lading dat gered is kunnen worden, zijn op de 24e maart van Sumanap (opm: Sumenep) naar Soerabaya overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Akyab (opm: Sittwe), 7 april. Het alhier gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) CASTOR, kapt. L. Sontag Winkler, is afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 14 april. Sedert ons laatste bericht is voor San Francisco bevracht het Nederlandse schip (opm: fregat) EVA JOHANNA, kapt. S. van Bochove, voor $ 19.000 in full, en naar Ningpo (opm: Ningbo) het Nederlandse schip (opm: fregat) NEÊRLANDS INDIE, kapt. G.A. Wagner, voor $ 3.600 in full.

NRC 020657
Hongkong, 14 april. Omtrent het lot der equipage van het Nederlandse schip HENRIETTE MARIA, kapt. Bakker, hetwelk gedeeltelijk verlaten te Singapore werd binnengebracht – zie ons nommer van 29 april – heeft men nog niets naders vernomen. Het schip is te Singapore aan een Nederlandse oorlogsbrik overgegeven en zal van daar naar Batavia gebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 juni. Heden is van hier naar Java vertrokken Zr.Ms. stoomschoener BALI.


Datum: 03 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nyburg, 28 mei. Het schip CATHARINA, kapt. Finck, van Cette (opm: Sète) naar Flensburg, is alhier zwaar lek binnengebracht, hebbende hevig gestoten. (opm: mogelijk Duits schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 2 juni:
- Het Nederlands gezinkt kofschip NEWA, groot 146 tonnen of 77 lasten; om NLG 7000 opgehouden. (opm: zie volgend bericht)
- Het Nederlands schoener-kofschip de EERSTELING, groot 89 tonnen of 47 lasten; om NLG 3225 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 28 juni. Ten gevolge van de weersverandering heeft men verder niets van het alhier gestrande stoomschip MAAS kunnen redden, maar zodra het weder bedaart, gaan de lichters opnieuw uit (opm: zie NRC 260657).


Datum: 04 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 3 juni. Het Nederlands gezinkt kofschip NEWA, groot 146 tonnen of 77 lasten, gisteren in veiling opgehouden, is later uit de hand verkocht.


Datum: 05 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 3 juni. Heden middag kwam hier ter rede, komende van Batavia, Zr.Ms. fregat PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, commandant J. Spanjaard.


Datum: 06 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 3 juni. De Nederlandse bark PADANG, kapt. M.W. Zwart, van Cardiff naar Hongkong, is alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. De korvet PALLAS wordt met de 6e dezer buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Adra (opm: 36º45’ N.B. 3º2’ W.L.), 20 mei. Het schip JOHANNES, kapt. Voogdt, van Newcastle naar Triëst, is op 5 mijlen afstands van deze plaats lek op strand gezet. De lading is gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt en H.J. Gallenkamp, makelaars, zullen op maandag de 22e juni 1857, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de deurwaarder J. du Pont Noordbeek, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: Een extra ordinair welbezeild overdekt hek-tjalkschip (opm: binnenvaarder), varende onder Nederlandse vlag, genaamd de VROUW JOHANNA, gevoerd door kapt. Hinderik Arends, volgens meetbrief groot 76 tonnen.
Breder bij biljetten omschreven en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Japara. In de morgen van de 20e mei is tussen Tajoe (opm: Tayu) en Oedjoeng Loempoer, op ongeveer twee vademen water, gestrand de Nederlands Indische bark FATHOOL HAIR, ook genaamd BIENTANG SEMBILAN, gezagvoerder Sech Mohamat bin Ambach Bahaloewan, groot ruim 200 lasten en te huis behorende te Samarang. Dit vaartuig was beladen met 220 kojangs (opm: à 30 pikol van 61,7613 kg elk) gouvernements zout, bestemd van Sumanap naar Semarang. Door het bestuur zijn van uit Djawana de aldaar gestationeerde Kruisboot No. 9, benevens 18 praauwen ter hulp naar Tajoe gezonden. Men verwacht dat het schip dat op geen gevaarlijke plaats is vastgeraakt weder vlot zal worden.


Datum: 07 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 juni. Het schip GESINA, kapt. Albers (opm: mogelijk geen Nederlands schip; zie ook NRC 090657), is volgens bericht van Emden van de 27e mei, de 6e april bij Tonnela, in de Golf van Mexico gestrand, doch het volk gered. (opm: zie ook NRC 050857; dit schip behoort met vrij grote zekerheid in één van de Duitse staten thuis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 1 juni. De Nederlandse kof JACOBA CORNELIA, kapt. Orsel (opm: JANTINA CORNELIA, kapt. G.J. Orsel), van Torbay naar Londen, is in het Engelse Kanaal verongelukt. De bemanning is gered.


Datum: 08 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 11 april. Nopens het voorgevallene met het schip HENRIETTA MARIA (opm: bark HENRIETTE MARIA) – zie ons nommer van 29 april – deelt de Javasche Courant de volgende bijzonderheden mede: De 6e maart arriveerde te Singapore de Nederlandse bark HENRIETTA MARIA, van Rotterdam, laatst gevoerd door kapt. G.W. Bakker, doch te Singapoera aangebracht door de heer Crawford, eerste stuurman van het Noord-Amerikaanse schip COEUR DE LION. Uit de verhoren van de lieden aan boord van dat schip, is voorlopig het volgende in substantie gebleken: De 8e februari j.l. verliet de HENRIETTA MARIA Macao, aan boord hebbende 318 Chinese koelies, bestemd naar Havana. In de morgen van de 12e februari maakten de koelies oproer en overmanden de equipage. De kok sprong onmiddellijk overboord; de kapitein met de overige equipage werd belet zich naar het dek te begeven. De tolk van de Chinezen riep de kapitein toe, dat hij al de wapens aan hen moest overgeven, daar zij anders de op het dek zijnde equipage en ook de overigen zouden vermoorden. De wapens overgegeven zijnde, kwam alles weer tot rust, doch de kapitein moest, op last van de Chinezen, het roer in handen nemen en naar het land sturen, en eerst toen zij hierin vertrouwen stelden, mocht de kapitein het roer overgeven aan een van zijn stuurlieden. De volgende dag een groot eiland onder wal van Cochin-China in het zicht krijgende, gaven de Chinezen hun verlangen te kennen om daar aan wal gezet te worden. Nabij dat eiland gekomen zijnde, gingen de bootslieden met nog vier man van de equipage, benevens de tolk en twee Chinezen, ter verkenning aan de wal. De HENRIETTA MARIA ankerde daarna op korte afstand van het eiland, doch de Chinezen, daarmee niet tevreden en nog dichterbij willende liggen, lieten de kapitein het anker weer lichten en voldeed aan hun verlangen. De volgende ochtend kwam de tolk met een sampam alleen aan boord terug, zeggende dat hij de sloep met de anderen reeds had terug gezonden. Echter werd later noch van die sloep noch van die bemanning iets vernomen. Nu werd er ten aanhore van al de Chinezen iets in de Chinese taal voorgelezen, waarna allen aan wal wilden gaan. Een tweehonderdtal ging ook hiertoe over, medenemende de kapitein en het merendeel van de equipage, en daartoe gebruik makende van de scheepssloepen, de grote boot en van boten van de wal. Van de equipage bleven alleen aan boord de matrozen H. Proll, J. Harrison en J.J. Dickman en de lichtmatroos G. van Lindt. De Chinezen die aan boord gebleven waren, waarschijnlijk omdat zij geheel van geld ontbloot waren uitten hun verlangen om te verzeilen. Men ging dus onder zeil, onbepaald koers stellende, doch het meest Z.W, in de hoop van een schip in zicht te zullen krijgen. Na aldus vijf dagen gemanoeuvreerd te hebben, zag men het Amerikaanse schip COEUR DE LION, dat men, door bij te draaien en een sjouw te laten waaien (opm: een in het midden samengebonden natievlag als visueel noodsein), om assistentie vroeg. De kapitein van de COEUR DE LION, genaamd G.W. Tucker, kwam daarop aan boord van de HENRIETTA MARIA en gaf enige inlichtingen omtrent de te sturen koers, om Singapoera te bereiken, waarna hij naar zijn schip terugkeerde. Enige ogenblikken later zond hij echter een boot met de stuurman, de heer Crawford, een passagier, de heer Chandler, benevens twee matrozen tot assistentie. De stuurman nam het commando over de HENRIETTA MARIA op zich en bracht het schip te Singapoera, alwaar onmiddellijk door de betrokken magistraat verhoren van de opvarenden zijn afgenomen. Gedurende de overtocht naar Singapoera hebben de Chinezen nog een hunner overboord geworpen. De HENRIETTA MARIA, met de nog overgebleven bemanning en Chinezen, is van Singapoera afgehaald door Z.M. Brik DE HAAI en wordt spoedig hier verwacht. (opm: zie ook NRC 100657)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 juni. Gisteren nacht is in de Eijerlandse Gronden gestrand en gezonken de Engelse schoener GARLAND, kapt. Downey, van Charlestown naar Hamburg. De bemanning is gered.


Datum: 09 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 juni. De inventaris van de Engelse schoener GARLAND, kapt. Downey, van Charlestown naar Hamburg, 5 dezer in de Eijerlandse gronden gestrand, is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Embden (opm: Emden), 27 mei. Het schip GESINA, kapt. Albers, is de 6e april bij Tonela, in de Golf van Mexico gestrand, doch het volk gered (opm: zie NRC 070657)


Datum: 10 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 juni. Uit een particulier schrijven van Hong-Kong, d.d. 24 april, vernemen wij dat aldaar met de Engelse brik TUBAL CAIN, kapt. Slagett zijn aangekomen vijf man van het vermiste gedeelte van de equipage van het schip HENRIETTE MARIA, kapt. G.W. Bakker (opm: zie NRC 080657), welke bodem op de reis van Macao naar Havana, zoals vroeger gemeld, door de koelies overrompeld en waarvan de kapitein, een gedeelte van de equipage met een zeker aantal koelies, gelijk uit de verklaringen dienaangaande moet opgemaakt worden, op Cochin China aan wal gezet. Uit het relaas van een der geredden blijkt alleen maar, dat zij, toen het oproer uitgebroken en het schip onder de wal ten anker gebracht was, op last van de kapitein, in de giek (opm: type boot) naar de wal zijn geroeid, met zich mede nemende zeven Chinezen. Daar gekomen zijnde, gebood hun de tolk, die zich onder het zevental bevond, weer naar boord te gaan en hen de volgende morgen te komen halen. Door de sterke stroom konden zij hun schip echter niet bereiken en dreven naar een rots, waar zij drie dagen zonder voedsel hebben omgezworven, totdat zij de vierde dag door een paar Chinezen ontdekt werden, die hen van voedsel voorzagen. De volgende morgen echter berichtte hun een der Chinezen, dat zij door een honderdtal mannen vervolgd werden, waarop zij naar een andere schuilplaats de wijk namen. Om hun ongeluk te voltooien, sloeg de zesde dag de boot om en konden zij slechts met de uiterste krachtsinspanning, al zwemmende de wal, en na een voetreis van vier uren, een Chinees dorp bereiken. Aldaar werden zij gedurende zeven dagen zeer gastvrij onthaald, totdat zij met bovengemeld schip gelegenheid vonden naar Hongkong over te komen. De geachte schrijvers sluiten hun brief met de volgende zinsneden: “De TUBAL CAIN kwam hier aan de 17e dezer en volgens kapt. Slagett, zou de HENRIETTA MARIA eerst geankerd zijn geweest, in of bij de Comeringe Bay. De vijf mannen kwamen aan Cape Padaran eerst terecht en waren door hem gevonden aan Point de Ghalen, hetgeen zuidelijk van de beide plaatsen ligt; bijgevolg zouden wij bijna veronderstellen, dat, indien kapt. Bakker met de overigen van de manschappen niet in de golven verongelukt of door de koelies vermoord zijn, zij misschien nog zuidelijker terecht zijn gekomen. Wij hebben alle hoop, dat hij met de overblijvenden nog in het leven zal zijn. Is dit zo, dan twijfelen wij niet of zij zullen hier kunnen aankomen, zodra de zuid-west moeson begint. Als de Chinese jonken, die gewoonlijk in deze tijd van het jaar van daar aankomen, zullen wij uitzien of kapt. Bakker en de andere manschappen daar aan boord zijn. Wij zullen ons zeer verheugen, indien wij dit spoedig aan u kunnen melden. De namen van de geredden zijn: W. Delgman, bootsman; Heinrich Eigler, Adrian Brandt, Hendrikus van Amerzoden en Thomas Braun.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Point de Galle (opm: Galle, Sri Lanka), 13 mei. Het alhier ter rede liggende schip (opm: bark) COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. H.J. Horn, is in een storm driftig geraakt en onklaar aan het Engelse schip HARRIET gedreven, waardoor beide schepen schade bekomen hebben.


Datum: 11 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juni. Wellicht zal het enige van onze lezers niet onbelangrijk voorkomen een korte opgave van de reizen van het dezer dagen binnengekomen Nederlandse oorlogsfregat PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN te bekomen, te meer omdat die reizen zeer belangrijk waren en gedeeltelijk zeldzaam voorkomen. Het fregat de 1e september 1851 in dienst gesteld, zeilde de 22e november van de rede van Vlissingen, deed Montevideo op de Rio de la Plata aan, waarna het rond Kaap Hoorn stevende en de 24e februari 1852 te Valparaiso arriveerde. Van Valparaiso de 8e maart vertrokken, werden de volgende plaatsen op de Westkust van Zuid-Amerika aangedaan: Coquimbo, Caldera, Arica en de Chinca-eilanden; de 5e april viel het anker voor Callao, de haven van Peru's hoofdstad Lima, waarna het fregat de 12e april deze plaats wederom verliet, de rivier van Guayaquil bezocht, om daarna weer rond Kaap Hoorn af te zeilen, Rio de Janeiro aan te doen en naar het vaderland terug te keren, alwaar het de 28e september binnenviel. Het schip voor een nieuwe reis gereed gemaakt zijnde, vertrok de 24e januari 1853 naar Batavia, deed de Kaapstad aan en kwam de 19e mei ter bestemde plaatse. Na enige reisjes in Nederlands Oost-Indië vertrok het fregat de 1e april 1854 naar Callao op Zuid-Amerika's westkust, deed Sydney en Isley aan en liet de 19e juli te Callao het anker vallen. De 21e augustus nam het fregat de terugtocht naar Nederlands Oost-Indië aan en kwam de 3e december te Macassar, hebbende op dit traject de Sandwich Eilanden bezocht, met name de hoofdplaats Honolulu. Van nu aan deed het fregat wederom dienst in Nederlands Oost-Indië, tot de 28e januari 1857, als wanneer de terugtocht naar het vaderland werd aangenomen; het bezocht de Kaapstad en liet de 3e juni l.l. het anker vallen in de vaderlandse grond. Aldus heeft Zr.Ms. fregat PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN op gemelde tochten twee reizen rond de aarde volbracht. Behalve de trajecten in Oost-Indië, zijn circa 21.000 geografische mijlen afgelegd, ongeveer drie malen de omtrek van de aardbodem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst en A. Roland Holst, makelaars, zullen op maandag de 29e juni 1857, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder Bastiaan Farret, verkopen het ijzeren rader-stoomschip, WEST-FRIESLAND, laatst gevoerd door kapt. G.E. Swart. Lang volgens meetbrief 47,30 Nederlandse ellen; wijd 5,20 Nederlandse ellen; hol 3,31 Nederlandse ellen en alzo gemeten op 270 tonnen of 143 lasten, na aftrek van de machinekamer. Gemeld stoomschip is voorzien van twee balans-machines en tubulaire ketel, inhoudende 210 ijzeren vlampijpen. Wijdte van de cilinders 31 Engelse duimen, lengte van de slag 43 Engelse duimen. Het stoomschip in het jaar 1854 te Kampen gebouwd, ligt in het Ooster-Dok voor Zeemanshoop, en is inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 april. Het Nederlandse schip (opm: bark) PAUL JOHAN, kapt. D. Hulzinga, is alhier lek van Samarang aangekomen.


Datum: 12 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. Het schip (opm: kof) HUNSINGO, kapt. A.E. Oostema, met rogge van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Groningen, is de 9e juni met verlies van ankers en kettingen door het schip EMKIENA, schipper Loots, te Zoutkamp binnengesleept en in de haven gehaald. Men had rogge gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bayonne, 6 juni. De Nederlandse kof EENDRAGT, kapt. R.K. de Boer, van Bayonne naar Cardiff, is bij vertrek van eerstgenoemde plaats gestrand. Men hoopt het schip vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Tafelbaai, 21 april. Het schip LOURENS KOSTER (opm: bark LAURENS KOSTER), kapt. M. Koenen, van Banjoewangie naar Schiedam, alhier met schade binnengelopen, heeft weinig geleden; van de lading zijn 1376 balen koffie en 230 kranjangs (opm: krandjang, gevlochten mand van bamboe als verpakking) suiker beschadigd verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher en E.G. Bosscher, makelaars zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op maandag de 22e juni 1857, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd NEHALENNIA, gevoerd door kapt. R. Grivel, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 38 ellen 85 duimen, wijd 7 ellen 44 duimen, hol 6 ellen 16 duimen en alzo gemeten op 791 tonnen of 418 lasten. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam. Iemand inlichting begerende, vervoege zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon.


Datum: 13 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 juni. De Nederlandse smak FENNECHIENA, kapt. J.F. Peper, van Burnt Island met ijzer naar Rotterdam, is de 10e dezer bij Zandvoort gestrand en zal met de lading weg zijn. Het volk is gered en men is bezig de inventaris te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 12 juni. Heden is van de fabriekswerf van de heren Gebr. Schutte alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren clipper-brikschip PROFESSOR SURINGAR, groot 150 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart. Het schip is gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer P. Carst Janzn. Het zal gevoerd worden door kapt. J.H. Sneltjes.
Onmiddellijk daarna is de stapeling gelegd voor een ijzeren barkschip, groot 250 lasten, FERDINAND EN LOUIS genaamd. Dit schip zal gebouwd worden voor rekening van de heer F.R.P. Victor.


Datum: 14 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft aan de Utrechtsche Courant, dat de WASSENAAR waarschijnlijk niet voor 1 juli in dienst zal komen. Dat vaartuig gaat met de GRONINGEN, waarop Z.K.H. de prins van Oranje zich zal bevinden, naar de Middellandse Zee. Voorlopig is op de WASSENAAR reeds geplaatst als kommandant de kapitein ter zee jhr. H.J.L.T. de Vaynes van Brakell.
De GRONINGEN zal worden gekommandeerd door kapt. luit. J.D. Wolterbeek.
Het te Hellevoetsluis liggende stoomschip GEDEH wordt met de 1e juli in dienst gesteld, onder bevel van de kapt. luitenant ter zee B.H. Staring, met bestemming naar Oost-Indië. Het te Nieuwediep liggende fregat PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, kommandant kapitein ter zee W. Steffens, wordt met de 20e dezer buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 12 juni. Heden is met het beste gevolg te water gelaten het alhier op de werf Dammes-Erve, toebehorende aan de heren S. Van Gijn & Zoon, gebouwde brikschip CERES, groot 106 gemeten lasten, voor rekening van de heer C. Kwak te Zwartewaal, zullende gevoerd worden door kapt. P. Meuldijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 13 juni. Het Nederlandse schip WILLEMTINA, laatst gevoerd geweest door kapt. H.W. Glim, hetwelk de 8e mei l.l. door de Engelse brik MARS is de grond is gezeild, is heden vlot gekomen en alhier in de haven gebracht. (opm: zie NRC 090557 en 190557)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op heden de 11e juni 1857, ten verzoeke van Elizabeth Wilhelmina Willebrand-van der Kolff, heb ik ondergetekende Daniel Hendrik Corne, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, voor de eerste maal gedagvaard: Jacob van der Kolff Willemszoon, kapitein, gevoerd hebbende het schoener-hoekerschip, genaamd MAARTJE CORNELIA, destijds wonende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordig verblijf is onbekend, om op woensdag de 16e september 1857, te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de gedaagde destijds wonende te Rotterdam, als kapitein van het koopvaardij schoener-hoekerschip genaamd MAARTJE CORNELIA, behorende aan de heer Klaas Dorsman, reder te Maassluis, de 25e december 1849 is in zee gezeild naar Newcastle in Groot-Brittanje en verder zonder volmacht tot het waarnemen zijner zaken gegeven of order op het beheer derzelve gesteld te hebben;
- Aangezien ten gevolge van de hevige stormen in de Noordzee dat vaartuig in de nacht van 27 op 28 december 1849, waarschijnlijk uit deszelfs koers geworpen zijnde, op de buitengronden van Texel is verbrijzeld en op de laatstgemelde datum aan het Nieuwediep aangespoelde wrakken en geringe overblijfselen van dat vaartuig de zekerheid gaven, dat èn schip èn volk in die noodlottige nacht geheel zijn vergaan;
- Aangezien ook later geen berichten meer van dat vaartuig of deszelfs bemanning zijn binnengekomen;
- Aangezien het dus vermoedelijk is dat de gedaagde bij die ramp in de nacht van 27 op 28 december 1849 is overleden;
- Aangezien het dus blijkt, dat de man van de eiseresse, met wie zij de 1e mei 1839 is gehuwd, heeft behoord tot de bemanning van het schip, waarvan gedurende meer dan drie jaren geen berichten zijn ingekomen;
- Aangezien op grond daarvan de eiseresse verlof heeft gevraagd en bekomen om haar afwezige echtgenoot bij openbare dagvaardingen op te roepen, ten einde daarna, bij zijne niet verschijning van de rechter te verzoeken, dat deze zal verklaren dat er rechtsvermoeden van de gedaagdes overlijden bestaat sedert de 29e december 1849 en aan haar eiseresse verlof verlenen tot het aangaan van een ander huwelijk;
hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege, van zijn aanwezen te doen blijken.
D.H. Corne, deurwaarder
(opm: sterk bekort)


Datum: 15 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Port Natal, voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlandse brikschip AGANIETA ADRIANA, kapitein P. Verschuur, om vermoedelijk in de loop van augustus te vertrekken. Dit schip is uitmuntend ingericht tot de overvoer van passagiers 1ste, llde en lllde klasse. Adres Wambersie & Crooswijck. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 13 juni. Heden morgen kwam hier binnen Zr.Ms. schoener ATALANTA, commandant Hackstroh, terugkerende van de voorgenomen reis naar de haringvloot wegens het breken van de fokkemast hetgeen, naar men zegt, aan het slingeren van het vaartuig ten gevolge van de hevige wind is toe te schrijven.
Heden middag is Zr.Ms. fregat DOGGERSBANK van de rede in de haven gekomen. Men verwacht, dat deze bodem spoedig buiten dienst zal worden gesteld.


Datum: 16 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij beschikking van 12 juni 1857, is aan J.C. Andriessen te Rotterdam in verband met de Nederlands-Belgische overeenkomst van 24 april 1851 (Ned. Staatsblad no. 88), onder zekere bepalingen, vergunning tot wederopzegging verleend voor een geregelde stoombootdienst met één of meer schroefboten tot vervoer van reizigers, allerlei goederen en vee van Rotterdam op Gent (in België) en tussen gelegene plaatsen, heen en terug, over het Nederlandse gedeelte des kanaals van Terneuzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 juni. Heden is van hier naar Batavia vertrokken het schip (opm: bark) WILLEM DE ZWIJGER, kapt. W.L. v.d. Dries. (opm: eerste reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht, sterk en welbezeild schoenerschip, varende onder Nederlandse vlag, groot circa 60 roggelast, 3/4.2.1. bij Veritas geclassificeerd. Liggende te Rotterdam, te bevragen bij de scheepsmakelaars Chs. Cornelder & Zonen aldaar, of A. Spekman te Amsterdam.


Datum: 17 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Z.M, een vernieuwd blijk willende geven van belangstelling in de zeemacht en van de erkenning der diensten in den jare 1832 door haar bewezen en wensende die diensten, ook in latere tijden, bij de zeemacht in levendige herinnering te doen blijven, heeft besloten de op ’s Rijks werf te Amsterdam in aanbouw zijnde schroefstoomschepen der 2e klasse DORDRECHT en LEEUWARDEN voortaan de naam te doen voeren van CITADEL VAN ANTWERPEN en VICE ADMIRAAL KOOPMAN. Achter in de spiegel van het schroefstoomschip de CITADEL VAN ANTWERPEN zal de medaille, ingesteld bij Koninklijk besluit van 31 mei 1833, no. 122, worden uitgehouwen.


Datum: 18 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 13 juni. Het schip OOSTZEE – zie onze nommers van de 15e en 16e dezer – is na ontlossing van enige rogge vlot gekomen. Het schip ligt op de buitenrede van Kopenhagen om het geloste weder in te nemen en zal dan de reis vervolgen.


Datum: 19 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Falmouth, 15 juni. Het schip WILLEM ERNST, kapt. H.D. Visser, van Hartlepool naar Odessa, is alhier lek binnengelopen. (opm: de bark, ex-fregat, bouwjaar 1829 werd afgekeurd en verkocht, vermoedelijk aan een sloper)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lysekil, 11 juni. Het Nederlandse kofschip JEANNE MARIE, kapt. J.L.C. Kolle, van Antwerpen naar de Oostzee bestemd, heeft eergisteren in een zware storm het ganse tuig verloren en is hier gisteren door een loodsvaartuig binnengehaald. De bemanning en de romp van het schip is in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Van der Hoop en Reepmaker, residerende te Rotterdam, zijn voornemens op dinsdag de 23e juni 1857, des namiddags ten 1 ure in het notarishuis aldaar te verkopen:
- 5/60 Aandelen in het Nederlands barkschip HERMAN, kapitein M. van Veldhoven, boekhouder de heer N.A. Koning te Rotterdam, groot 338 lasten, thans op reis naar Java, bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
- 4/32 Aandelen in het Nederlands barkschip CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans, boekhouder de heer Joost van Vollenhoven, gemachtigden de heren van Overzee & Co te Rotterdam, groot 344 lasten; thans op reis naar Java, bevracht door Nederlandsche Handel-Maatschappij.
- 2/60 Aandelen in het Nederlands barkschip JOAN, kapt. C. la Seur, boekhouders de heren van Overzee & Co te Rotterdam, groot 363 lasten; thans in lading liggende naar de Kaap de Goede Hoop.
- 2/32 Aandelen in het Nederlands barkschip AUSTRALIË, kapt. J.C. Harten, boekhouders de heren Hoogewerff & Chabot te Rotterdam, groot 321 lasten; thans op reis naar Manilla.
- 2/66 Aandelen in het Nederlands barkschip WILHELMINA CATHARINE, kapt. N.M. Oudshoorn de Groot Stiffrij, boekhouder de heer Jhr. J.L. de Jonge te Zierikzee, groot 388 lasten; thans op terugreis van Soerabaija naar Amsterdam.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de genoemde notarissen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een sterk en goed onderhouden tjalkschip (opm: vermoedelijk binnenvaarder) met staand en lopend want, groot 48 tonnen, met uitmuntende inventaris.
Te bevragen en te bezichtigen bij J.J. Groeneveld, Mr. Scheepmaker, te Zevenbergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een overdekt Veerschip en een zes-tons Praam, beide in beste staat, bij S.A. Nieuwland te Deinum.


Datum: 20 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 22 schepen:
Voor Rotterdam: PRINS VAN ORANJE, kapt. J. Hensing; PANTALON, kapt. J.A. Bruijnseels; CONSTANTIA, kapt. E. Vonck; PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade; ALLEGONDA JACOBA, kapt. B.J. Deurholt; LOUIS MEIJER, kapt. O. Hazewinkel.
Voor Amsterdam: GEZINA, kapt. P. Burggraaff; ANTOINETTE SERAPHINE, kapt. A. Viëtor; NASSAU, kapt. E. Virginius; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. C.C. de Wit; ANNA EN ELISE, kapt. C.J. Jaski; MARGARETHA SIMONETTHA, kapt. F.J. Hoffman; CORNELIA EN HENRIËTTE, kapt. S. van der Meij; DINA, kapt. J.L. de Haan; OUDERKERK AAN DE AMSTEL, kapt. D.H. Kramer; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.D. Swart; NIEUWLAND, kapt. A. Bennik; SUSANNA, kapt. C.J. Kaleshoek (de vijf laatste van Rotterdam).
Voor Schiedam: WILLEM III, kapt. C. v. d. Burg.
Voor Middelburg: WEST-KAPELLE, kapt. M. Rooderkerk Jzn; PAULINE, kapt. B.J. Post; MARINUS WILLEM, kapt. P. van Duijn.

Krant:
  JB - Javabode

Menado. In de namiddag van de 18e juni is het ter rede liggende schip (opm: fregat) OCEAAN, kapt. K.H. Leonhardt, door een plotseling invallende westenwind en hoge zee van zijn ankerplaats gedreven en in de nacht daarop op het strand geslagen. Het schip bevindt zich in een reddeloze toestand en zal, als het in elkander blijft, vermoedelijk moeten gesloopt worden. Een hoeveelheid van 4050 pikols gouvernements-koffij was bereids in het schip geladen. Zodra weder en zee zulks toelaten, zou voor de lossing en berging der koffij onverwijld het nodige worden verricht. Men meent echter, dat een groot gedeelte van de koffij door het zeewater beschadigd zou zijn, daar het schip bij het stranden een lek heeft bekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Japan. Het Japanse stoomschip KWANG-KO MAR (vroeger de SOEMBING) ondernam in de morgen van de 20e maart j.l. met een uitsluitend Japanse bemanning en met de directeur der Japanse marine aan boord, de reis van Decima naar Jedo (opm: of: Edo; oude namen voor Tokyo). Op de wijze, waarop het stoomschip de haven van Decima verliet, en op het manoeuvreren viel hoegenaamd niets aan te merken. Van zijn aankomst te Jedo zou de directeur voornoemd dadelijk bericht zenden aan de Nederlandse commissaris.


Datum: 21 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 juni. Heden wordt Zr.Ms. fregat PRINS ALEXANDER buiten dienst gesteld. Gezegd fregat zal aan ’s Rijks werf alhier belangrijke vertimmeringen ondergaan.


Datum: 22 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. Heden middag ten 3 ure is van hier vertrokken Zr.Ms. schroefstoomschip GRONINGEN, gebouwd voor rekening van het departement van marine op de werf van de heer Fop Smit en waarvoor de werktuigen van 250 paardenkrachten (nominaal) aan de fabriek der Nederlandse Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord zijn vervaardigd. De fraaie vorm van dit oorlogsschip met de doeltreffende inrichtingen hebben de aandacht van een ieder getrokken. Dit vaartuig is ten 4½ uur op de Kanaalhaven te Nieuwersluis aangekomen, om naar Vlissingen te vertrekken en daar voor de verdere dienst gereed gemaakt te worden. Wij vernemen dat de GRONINGEN met de 1e juli in dienst gesteld en zo spoedig mogelijk een tocht naar de Middellandse zee ondernemen zal, met verdere bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op heden, 13 juni 1857 ten verzoeke van Johanna of Jannetje de Goede, wonende te Vlaardingen, echtgenote van Nicolaas Schepp, heb ik Jacob Voorrips, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Nicolaas Schepp, echtgenoot van requirante, gewoond hebbende te Vlaardingen, om ter terechtzitting dezer Rechtbank te verschijnen, ten einde:
- Aangezien de gedaagde op 13 december 1851, toen dienende als stuurman aan boord van het Nederlands hoekerschip genaamd de TWEELINGEN, gevoerd door kapt. Willem Schepp, de rede van Hellevoetsluis verlaten heeft, met hetzelve vaartuig koers zettende naar Falmouth, alwaar het enige dagen later is binnengevallen en die rede op de 24e december daaraanvolgende wederom heeft verlaten.
- Aangezien dat vaartuig weinige dagen daarna in het Engels Kanaal is overzeild en onmiddellijk gezonken, waarbij de gehele bemanning een prooi der golven is geworden.
- Aangezien er vier jaren zijn verlopen sedert dat het laatste bericht van zijn aanzijn of overlijden is ingekomen.
- Aangezien de eiseresse is procederende tot het bekomen van verlof om een ander huwelijk aan te gaan.
Te doen blijken van zijn aanzijn. (opm: zie NRC 090352 en 190257)
Rotterdam, 13 juni 1857 J. Voorrips
(opm: sterk bekort)


Datum: 23 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 juni. Heden arriveerde alhier van Texel Zr.Ms. wachtschip RHIJN, gesleept door Zr.Ms. stoomboot CYCLOOP.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een te Medemblik in aanbouw zijnd schoenerschip, groot plm. 110 gemeten lasten. Te bevragen bij de scheepsbouwmeesters Tinkelenberg & Zonen, aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 20 juni. Nadat men sinds enige weken en na verschillende mislukte proeven, ontzettende toebereidselen had gemaakt om de alhier voor de Westerhaven gezonken Engelse stoomboot RAVENSBOURNE boven water te brengen, nadat men 23 kettingen, wier verbazende kracht men bevorens had onderzocht, met ongelofelijke inspanning onder water gebracht en om het gezonken schip aangebracht had, zodat het als het ware in een net van reuzenschalmen hing, twijfelde men niet meer aan de goede uitslag en werd heden het werk der lichting opnieuw beproefd. Even als vroeger doken twee grote stoomboten en vier bombardeerboten met de neus in het water, zodat de achterstevens geheel watervrij waren en ….. daar deed zich een rammelend gekraak en dof gerommel horen, als bij het instorten van rotsgewelven; de stoom- en vaartuigen, vrij van de ijzeren boeien die hen nederwaarts trokken, rezen trillend in de hoogte; de kettingen waren gebroken en alle menselijke krachtsinspanning was totaal mislukt. Men gelooft dat dit de laatste proef zal zijn en daar de lichting tot heden onmogelijk schijnt, wordt dit in het belang der stad als hoogst wenselijk beschouwd, daar het voor schepen, die in of uit de haven zeilen moeilijk wordt zonder averij de zware stoomschepen en bombardeergaljoten die het gezonken vaartuig omringen te mijden, hetwelk vooral bij duister weder of harde wind zeer gevaarlijk wordt en de vaart, zo al niet stremt, voor het minst zeer bemoeilijkt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Sneek van 17 juni 1857 is Douwe Douwes van der Werf, scheepstimmerman wonende te Sneek, wegens zwakheid van verstandelijke vermogens, op eigen verzoek, gesteld onder curatele.


Datum: 24 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 juni. Gisteren avond half zes ure is met het beste gevolg aan de werf van de heren Hoogendijk & Co aan het Kralingsche Veer te water gelaten het brikschip AGANITA ADRIANA, groot plm. 150 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. P. Verschuur, en gebouwd voor de rederij der heren R. van Burgen & Co alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In het notarishuis aan de Gelderse Kade te Rotterdam, dinsdag 23 juni.
- 1/60 Aandeel in het Nederlandse barkschip, HERMAN, kapt. M. van Velthoven, boekhouder de heer N.A. Koning te Rotterdam, groot 338 lasten; thans op reis naar Java, bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Voor NLG 1200 verkocht.
- Een dito aandeel. Voor NLG 1200 verkocht.
- Drie dito aandelen. Voor NLG 1250 verkocht.
- 4/32 Aandelen in het Nederlands barkschip CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans, boekhouder de heer Joost van Vollenhoven, gemachtigden de heren van Overzee & Co, te Rotterdam, groot 344 lasten; thans op reis naar Java, bevracht door de Nederlandsche Handel Maatsachappij. Voor NLG 5300 verkocht.
- 1/60 Aandeel in het Nederlands barkschip JOAN, kapt. C. la Seur, boekhouders de heren van Overzee & Co te Rotterdam, groot 363 lasten; thans in lading liggende naar de Kaap de Goede Hoop. Voor NLG 800 verkocht.
- Een dito aandeel. Voor NLG 750 verkocht.
- 1/32 Aandeel in het Nederlands barkschip AUSTRALIË, kapt. J.C. Harten, boekhouders de heren Hoogewerff en Chabot te Rotterdam, groot 321 lasten; thans op reis naar Manilla. Voor NLG 1200 verkocht.
- Een dito aandeel. Voor NLG 1225 verkocht.
- Twee 1/66 Aandelen in het Nederlands barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. N.M. Oudshoorn de Groot Stiffrij, boekhouder de heer Jhr. J.L. de Jonge te Zierikzee, groot 388 lasten; thans op terugreis van Soerabaija naar Amsterdam. Elk voor NLG 500 verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 juni. Binnengekomen TRINETTE, kapt. Vink (opm: kof, kapt. Rudolphus Gerardus Finke), van Noorwegen.


Datum: 26 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 juni. Aan de werf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel is heden namiddag ten twee ure met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de te Antwerpen gevestigde Société Belge de Bateau à Vapeur entre la Belgique et l’Amerique du Sud, tweede gebouwde schroefstoomschip, genaamd LISBONNE, bestemd voor de vaart van Antwerpen op Rio-Janeiro.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 juni. Het Nederlandse schip WILLEM ERNST, kapt. Visser, van Hartlepool naar Odessa bestemd, hetwelk de 15e dezer alhier binnenliep om een lek te stoppen, is nagezien en moet lossen om de geleden schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 24 juni. Heden middag ten 6¾ uur is van de werf van de scheepsbouwer Jan Schouten alhier met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren F. van Wageningen, J. Mauritz en S. van Oldenborgh, welke bodem bestemd is voor de grote vaart en gevoerd zal worden door kapt. A. F. Giesse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 23 juni. Heden arriveerde alhier en is onmiddellijk in het dok gehaald, Zr.Ms. korvet met stoomvermogen GRONINGEN. Dat schip zal alhier voor een buitenlandse zeereis worden uitgerust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 juni. Het gerucht is in omloop dat de stoomboot MAAS, kapt. Verolme, op de reis van Bristol naar deze stad bij Kaap Lezard heeft gestoten en gezonken is. De equipage is, zegt men, gered. (opm: zie o.a. volgend bericht, NRC 280657, NRC 010757 en 060757)


Datum: 27 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 24 juni. De Nederlandse stoomboot MAAS, van Rotterdam, kapt. Verolme, van Cardiff en Bristol huiswaarts kerende, is in de gepasseerde nacht, in een zware mist op de hoogte van Landsend, circa een mijl ten oosten van Pendeen Cove, gestrand. De bemanning heeft zich in haar eigen boten gered. Het schip is gezonken doch met laag water is het dek boven. Men heeft van hier hulp afgezonden om de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 juni. Kapt. L.P. Teensma voerende het schoenerschip REINTJE, alhier binnen, is de 18e juni in het Kattegat in aanzeiling geweest met de brik COMET van Dundee, kapt. Smith, van Riga naar Belfast bestemd. Beide schepen hebben schade bekomen, doch hun reizen voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 juni. Volgens hier aangekomen tijding had de Harlinger Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA op (opm: waarschijnlijk is bedoeld sedert) de 2e mei, toen deze naar de visserij afzeilde, 400 robben geklopt. Komt er nu nog iets bij, dan kan de vangst goed worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan een door Zr.Ms. consul te St. Petersburg ingezonden bericht wordt het onderstaande ontleend:
De vrachten waren gedurende het gehele seizoen vrij goed, waartoe de aanzienlijke uitvoer van granen het meeste bijdroeg.
De vrachten naar Nederland waren NLG 36 à NLG 40 per last rogge en lijnzaad en NLG 40 à NLG 45 per last stukgoed. Naar Engeland maakten de Nederlandse schepen een vracht van 6 à 8 shilling per quarter lijnzaad en 7 à 9 shilling per quarter tarwe; naar de Oostzee 18 à 20 Rd. Pruiss. ct (Marien, kan dit thalercent zijn?) per last rogge en naar Stockholm 3 Rd. Zweeds per koel roggemeel. (Marien, hoeveel is een koel? Weet jij het ook niet dan laten we het zonder commentaar staan?)
Het grootste gedeelte der te St. Petersburg overwinterende Nederlandse schepen was reeds geladen en gereed om te vertrekken, sommige waren zelfs reeds onder zeil gegaan, maar door tegenwind genoodzaakt om terug te keren, toen zij door de vorst overvallen werden. Voor de overige lagen reeds zo veel goederen ter verscheping gereed, dat zij bij het eerste open water zullen kunnen laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. I.J. van der Meulen, A. Roland Holst en J.R. Bos Janszen, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag de 13e juli 1857, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast fregatschip genaamd GENERAAL VAN DEN BOSCH, gevoerd door kapt. F. Parlevliet Jr, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 37 ellen 30 duimen, wijd 7 ellen 18 duimen, hol 5 ellen 23 duimen en alzo gemeten op 606 tonnen of 320 lasten. Het schip ligt aan de werf Hollandia, in de Groote Wittenburgerstraat. Iemand inlichtingen begerende vervoege zich bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoors d’Arnaud & Co, te Amsterdam.


Datum: 28 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 24 juni. Het alhier in de nabijheid gestrande Nederlandse stoomschip MAAS, van Bristol naar Rotterdam bestemd – zie ons nommer van gisteren (opm: en 260657) – zit bij hoog water onder, doch komt met oplopend tij gedeeltelijk boven. Er is een stoomboot met lichters bij om zo veel mogelijk van de lading te redden, maar men vreest, dat er, met uitzondering van enig ijzer, slechts weinig kan gekregen worden. Kabels, ankers en een gedeelte van het tuig zijn reeds aan land gebracht. Het schip zal een totaal verlies zijn en zonder twijfel bij het eerste stormweder, dat opsteekt, uit elkander slaan.


Datum: 30 juni 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 mei. Scheepsvrachten. Sedert ons vorig bericht zijn de volgende bevrachtingen gesloten: STAD UTRECHT NLG 60 per last voor rijst en suiker en ADMIRAAL JAN EVERTSEN NLG 55 rijst, NLG 60 suiker, NLG 75 arak (opm: rijstbrandewijn), om hier en op de kust te laden voor Amsterdam; ANNA LENA NLG 55 suiker, NLG 50 rijst en NLG 60 tabak van Samarang naar Amsterdam; HUGO GROTIUS NLG 60 voor suiker en tabak en NLG 62,50 cassia (opm: Padang-cassia = valse kaneel, heeft scherpere smaak dan goede Ceylon-kaneel) van Soerabaya naar Amsterdam.
De AMBOINA en WILLEM DANIEL bedongen NLG 75 voor een lading koffij van Padang naar Holland. Voor de jaarlijkse reis naar Japan werden opgenomen de JAN DANIEL tot NLG 3500 en de ANNA DIGNA tot NLG 4000 per maand. Verder zijn voor een reis naar China gecharterd: JHR.MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK à 40 cents van de dollar per pikol voor 10/m. pikols rijst van Indramaijoe, en HENDRIKA NLG 3700-per maand naar China en terug. De DOROTHEA NLG 1 per pikol rijst naar Macao, en ADOLF VAN NASSAU 45 cents van de dollar per pikol rijst naar Hongkong of 60 cents naar Shanghae (opm: Shanghai).
Heden is nog bekend geworden de bevrachting van de JAN HENDRIK met rijst naar China tot 55 cents van de dollar per pikol en met 60 legdagen (opm: toegestane tijd voor laden en lossen).
Ter bevrachting zijn nu nog beschikbaar de JAN PIETERSZ KOEN, CONSTANCE, DERKINA TITIA, BURGEMEESTER VAN RHEENEN, AMSTERDAM, AMPHITRITE en JONGE JAN, alsmede NIEUMULLEN (Hamburg) en CLARAMENT (Engels).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 9 mei. Scheepvaartnieuws. De Engelse schepen EBLANA en ALGERINE, zijn alhier verkocht, respectievelijk voor NLG 13.000 en NLG 19.000.
De schepen LOUISE en MADURA moeten repareren. De JOHANNES MARINUS, welke in de vorige maand beladen naar Holland vertrok, is gisteren alhier teruggekomen, zijnde zwaar lek en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 mei. Het Nederlandse schip (opm: bark) JOHANNES MARINUS, kapt. Verbrugh (opm: J. Verburgh), de 8e april van hier naar Nederland vertrokken, is gisteren met schade uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 mei. De LOUISE, kapt. Buy (opm: fregat, kapt. P. Buys Jr.) heeft bij aankomst alhier op de Meinderts-droogte (opm: 07º40’ Z.B. 114º22’ O.L.) gestoten, zodat de lading beschadigd uitgeleverd wordt en het schip naar Onrust (opm: eilandje 5 mijl ten noordwesten van Tanjung Priok) gaat om te repareren. (opm: zie NRC 060857)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 mei. Naar men zegt heeft de JONGE JAN (opm: fregat), kapt. E.H. Pfeiffer, gisteren van Nederland aangekomen, op Toppers Hoedje gestoten.


Datum: 01 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 juni. Het barkschip KLAZINA, kapt. D. Wels Browning, van China naar Rangoon, is in de nabijheid van laatst genoemde plaats totaal verongelukt. De equipage heeft zich in de boten gered en is te Rangoon (opm: Yangon) aangekomen. (opm: zie NRC 160757 en 240760)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Het barkschip FLORA, gevoerd door kapt. A.A. van der Wijk, te Hongkong aangekomen, is met schade ten gevolge van doorstane stormen op het eiland Pulo Timoa (opm: mogelijk Pulau Timor) binnen geweest. De equipage had veel geleden door scheurbuik en tengevolge daarvan was een matroos overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 29 juli. Uit het alhier in de nabijheid gestrande Nederlandse stoomschip MAAS (opm: zie NRC 260657), zijn tot dus ver 2 vaten palmolie en enige tonnen ijzer geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen het bijzonder op zeilage nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip SUSANNE, kapt. C.J. Kaleshoek, voerende een geëxamineerde scheepsdokter, en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij Ch. Cornelder & Zonen. (opm: eerste reis)

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 30 juni. Vertrokken de nieuwgebouwde hektjalk de VIER GEZUSTERS, groot 50 last, kapt. W.H. Mugge, van Pekela, met haver naar Engeland. (opm: eerste reis van deze smak)


Datum: 02 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli Ten gevolge van Zr.Ms. besluiten van de 29e der vorige maand wordt het te Willemstad liggende fregat DOGGERSBANK met de 15e dezer maand buiten dienst gesteld en met de 16e daaraanvolgend ter gemelde plaatse in dienst gesteld het fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAER, terwijl de 30e juni Zr.Ms. fregat PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN buiten dienst gesteld is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Volgens brief van kapt. J. Amesz, voerende het schip (opm: fregat) NICOT, in dato Soerabaija 5 mei, was hij de 17e april aldaar van Napels aangekomen, na bewesten de Kaap de Goede Hoop de grote- en fokkemast, benevens de ra´s verloren te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn. en B.C.D. Hanegraaf te Rotterdam zijn van mening, op last van hun meester, op dinsdag de 28e juli 1857, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands brikschip KOMEET, laatst gevoerd door kapt. H.H. Nijman, volgens meetbrief lang 27 el 20 duim, wijd 4 el 79 duim, hol 3 el 15 duim en alzo groot 182 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereed-schappen, zo als het zelve is liggende aan de scheepstimmerwerf van de heren J.& D. Visser, aan de Schiedamsche Dijk binnen deze stad.
No. 1. Een chronometer.
No. 2. Een barometer.
Naderen informatiën begerende spreke men bovengemelde makelaars (opm: zie NRC 290757).


Datum: 03 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Op ’s Rijks werf te Amsterdam is door de Koninklijke Grofsmederij te Leiden voor rekening van het departement van marine daargesteld een ijzeren gebouw, dienende tot droogloods en mallenzolder. Dit belangrijke gebouw heeft een lengte van 100 bij een breedte van 30 Nederlandse ellen, gesteund door 156 holle ijzeren kolommen. De mallenzolder is ter grootte van 2000 vierkante Nederlandse ellen (opm: = m²).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Milford, 30 juni. Het Nederlandse schip (opm: fregat) KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. D.A. de Jong, van Callao naar Cowes, hetwelk alhier de 14e oktober Aº.Pº (opm: anno passato, verleden jaar) lek binnen liep en de 3e januari alhier ter rede drift raakte en strandde, waardoor het lek zeer toenam en het schip nog andere schade bekwam, ten gevolge waarvan het later afgekeurd werd, is gisteren in publieke veiling verkocht. De romp bracht GBP 440 en de kanonstukken GBP 200 op. Heden wordt de rest verkocht. (opm: zie NRC 080157 en 160157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 29 juni. Heden is van hier naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) vertrokken het stoomschip BERENICE, kapt. P.J. Bakema. (opm: eerste commerciële reis van dit stoomschip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een extra ordinair welbezeild hek-tjalkschip, groot volgens meetbrief 76 tonnen en dat met deszelfs complete inventaris, zoals het thans is liggende te Amsterdam. Nadere informatiën op franco aanvraag bij de heer P.P. Kievits, Geldersche Kade en bij de heer J.J. van der Maaden, te Amsterdam.


Datum: 04 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hendrik Ido Ambacht, 2 juli. Heden namiddag ten 1¼ ure werd met het beste gevolg van de werf van Corns. van Duyvendijk te water gelaten het barkschip HENDRIK IDO AMBACHT, groot circa 400 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. L. Bijl, en gebouwd voor de rederij van de heren Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Het schip (opm: fregat) LOUISE WILHELMINA, kapt. F.G. van Campen, van Banjoewangie herwaarts gedestineerd, te Suriname met schade binnengelopen, zou volgens brief van daar van de 4e juni, binnen een maand weder gereed zijn om de reis voort te zetten.


Datum: 05 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bridlington, 2 juli. Het Nederlandse schip (opm: kof) JANTINA, kapt. H.H. Kwint, van Newcastle naar Groningen, is in zinkende staat verlaten. Het volk is gered.


Datum: 06 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant bevat de navolgende vergelijkende opgave der zeeschepen, waarvoor in de eerste zes maanden van 1856 en 1857 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt.
Eerste zes maanden 1856:
Soort
van schepen Binnen’s lands Buiten’s lands
gebouwd gebouwd Totaal
schep. lasten schep. lasten schep. lasten
Fregatten 7 2755 - - 7 2755
Barken 13 4622 1 183 14 4805
Brikken 6 660 - - 6 660
Schoeners 25 2010 6 280 31 2290
Galjoten 17 1022 - - 17 1022
Koffen 16 812 2 136 18 948
Tjalken 28 917 - - 28 917
Smakken 1 48 - - 1 48
Pinken 2 22 - - 2 22
Stoomboten 2 431 4 621 6 1052
Totaal 107 13299 13 1220 130 14519
Eerste zes maanden 1857:
Soort
van schepen Binnen’s lands Buiten’s lands
gebouwd gebouwd Totaal
schep. lasten schep. lasten schep. lasten
Fregatten 7 2758 - - 7 2758
Barken 13 4472 1 237 14 4709
Brikken 13 1417 - - 13 1417
Schoeners 17 1483 4 245 21 1728
Galjoten 27 1763 1 46 28 1809
Koffen 6 322 1 93 7 415
Tjalken 23 674 - - 23 674
Smakken 2 68 - - 2 68
Pinken 1 23 - - 1 23
Stoomboten - - 5 961 5 961
Totaal 109 12980 12 1582 121 14562

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 juli. Gisteren ongeveer half drie ure is met het beste gevolg van de werf van de heren Hogendijk & Co aan het Kralingsche Veer te water gelaten het fregatschip KAREL EN HENRICUS (opm: KAREL HENDRIKUS), groot plm. 400 lasten, gebouwd voor de rederij der heren G.H. Stoltenberg & Zn alhier, en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schoonhoven, 4 juli. Voor deze stad zal eerlang in een lang gevoelde behoefte voorzien worden door het in werking treden van een geregelde stoombootdienst van hier op Rotterdam en Dordrecht en tussen liggende plaatsen. Te meer is deze dienst voor Schoonhoven op prijs te stellen, omdat men daar tot dus ver van een geregelde dienst verstoken was, en alleen van onzekere gelegenheden gebruik kon maken. Het is niet twijfelachtig of het gemeentebestuur dezer stad zal aan de directie dezer dienst gaarne de behulpzame hand bieden. Naar men verneemt is er door een rederij onder directie van de heer P. van Zanten te Krimpen aan de Lek een stoomboot te dien einde aangekocht, welke aan alle vereisten ten gerieve van passagiers en goederen ten volle moet beantwoorden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 2 juli. Het gestrande stoomschip MAAS – zie NRC van 26, 27 en 28 juni – heeft haar ligging in de harde wind der laatste dagen niet veranderd, maar de bak is geheel weggeslagen en ook het dek is vooruit los en opgelicht. Heden nacht vertrekt weer een stoomboot met een lichter om zo mogelijk nog wat van de lading te redden.


Datum: 07 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juli. De Staats-Courant van heden behelst de overeenkomst met Denemarken gesloten tot afkoop van de Sondtol.


Datum: 08 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekende,de 2e dezer uit de Oost-Indiën te Rotterdam zijnde aangekomen met het barkschip TRIJNTJE FENNA, kapt. J.T. des Ruelles, reders M. Schloss & Co, kan ook in géén opzicht gemelde kapitein aanbevelen aan andere passagiers de overtocht met hem aan te vangen, daar de behandeling, welke gemelde kapitein de ondergetekende heeft aangedaan, verre beneden alle kritiek was. De ondergetekende, die verschillende dieren met toestemming van die gezagvoerder uit Indië had medegenomen, ten einde dezelve aan de pas op te richten diergaarde alhier ten geschenke te geven, heeft zoveel tegenwerking van de gezagvoerder ondervonden, dat vele zeldzame exemplaren van gebrek en koude zijn bezweken.
Rotterdam, 7 juli 1857 C.J. Löwenstrom
C.W. Löwenstrom woont bij de heer C.W. Ploenius, directeur der Zwem- en Badinrichting aan het Westerdok te Amsterdam.
(opm: zie NRC 090757)


Datum: 09 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden, 3 juli 1857 ten verzoeke van Johanna Reedijk, wonende te Maassluis, echtgenote van Kornelis de Jong, heb ik Jacob Voorrips, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Kornelis de Jong, echtgenoot van requirante, gewoond hebbende te Maassluis, om ter terechtzitting dezer Rechtbank te verschijnen, ten einde:
- Aangezien op de 6e december 1849 het Nederlands barkschip EDOUARD MARIE, gezagvoerder E. Reneman (opm: Cornelis Reneman, zie NRC 020259), behoord hebbende aan de heer E. Serruys, in der tijd reder te Rotterdam, aldaar tot het doen ener reize naar Liverpool en Batavia is aangemonsterd als bootsman aan boord van dat schip en daarmede van Hellevoetsluis is in zee gestoken.
- Aangezien hetzelve schip op die reize en vermoedelijk in de laatste dagen der maand maart 1850 op de kust van Ierland bij Dublin is vergaan, en overblijfselen daarvan aan de Ierse kust zijn aangespoeld, die door de voormalige gezagvoerder K. Eeltjes van die bodem en door de reder als afkomstig van dat schip zijn herkend geworden.
- Aangezien sedert van de bemanning van hetzelve schip geen bericht hoegenaamd is ingekomen of vernomen.
- Aangezien het dus vermoedelijk en te Rotterdam ook algemeen als ontwijfelbaar wordt aangenomen, dat de gehele equipage van gezegd barkschip EDOUARD MARIE bij de aan hetzelve overkomen ramp haar graf in de golven heeft gevonden en de gedaagde in de maand maart 1850 is overleden.
- Aangezien het dus blijkt, dat de man der eiseresse, met wie zij de 21e juli 1847 te Maassluis is gehuwd, heeft behoord tot de bemanning van een schip, waarvan gedurende meer dan drie jaar geen berichten zijn ingekomen.
- Aangezien eiseresse verlof heeft gevraagd om haar afwezige echtgenoot op te roepen ten einde bij niet verschijning vergunning te verkrijgen tot het aangaan van een ander huwelijk.
Hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken.
Rotterdam, 3 juli 1857 J. Voorrips
(opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 11 mei. De Nederlandse schoener ERATO, kapt. Dou (opm: schoener-hoeker, kapt. P. Don), van Troon op hier bestemd, is de 1e mei bij het binnenkomen op de baai gestrand en totaal verongelukt. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 4 juli. Gisteren heeft men nog 4 vaten palm olie uit het gestrande stoomschip MAAS – zie NRC van 6 dezer – geborgen, doch tengevolge van het slechte weder was men genoodzaakt te vluchten. Ook heden kan men om dezelfde reden niets uitvoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 6 juli. Het gestrande stoomschip MAAS, van Rotterdam, is gisteren opgebroken. Stukken van het wrak drijven aan strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambucq (opm: Pernambuco, nu Recife), 12 juni. Het Nederlandse schip CORNELIA (opm: bark, bouwjaar 1855; kapt. Joannis Adrianus Nelinus Schagen van Leeuwen), van Rotterdam naar Batavia, is op 09º Z.B. en 33º W.L. in brand geraakt en verloren gegaan. De equipage en passagiers hebben zich in de boten gered en zijn behouden te Gamitta (opm: Gamella di Barra Grande) aangekomen, van waar zij de 3e juni alhier zijn aangebracht. (Red: hier wordt hoogst waarschijnlijk bedoeld het te Vlaardingen te huis behorende schip CORNELIA, kapt. J. Schagen van Leeuwen, de 9e april van Texel naar Batavia vertrokken)
(opm: zie volgend bericht en NRC 220857)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 8 juli. Bij de heer H. Kikkert, boekhouder van het hier te huis behorende barkschip CORNELIA, is heden een brief ontvangen van de gezagvoerder J.A.N. Schagen van Leeuwen, gedateerd Fernambucq 12 juli 1857 en meldende in substantie het volgende:
De CORNELIA is op de uitreis van Texel naar Batavia, op 07º46’ Z.B. en 32º40’ W.L. in de nacht van de 27e mei, door onbekende oorzaak in brand geraakt, en na vruchteloze pogingen tot blussen de 28e mei ongeveer 11 uren voormiddags geheel verbrand, nadat de equipage en de passagiers met de boten het schip hadden verlaten zonder iets anders te kunnen redden dan enige instrumenten, scheepspapieren, en een weinig leeftocht. Na veel gevaar en het omslaan van de boot waarin de stuurman met 5 man zich bevond – die door anderen gelukkig zijn opgevist – hebben de schepelingen en passagiers de 29e mei namiddags door zware branding heen de kust van Brazilië bereikt en zijn geland te Gamella di Barra Grande, alwaar zij hulpvaardig zijn ontvangen. Van daar vertrokken zij per kust- stoomboot naar Fernambucq alwaar zij de 3e juni zijn aangekomen en door de Nederlandse consul op de loflijkste wijze zijn geholpen. De zeelieden hebben zich op andere schepen verspreid en de gezagvoerder, passagiers, en een paar man hebben zich ingescheept op het Engelse barkschip MISTLETOE, kapt. Sturmy, via Parahiba (opm: João Pessoa) naar Engeland. (red: reeds in ons nommer van gisteren kortelijk gemeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Wij zullen niet antwoorden op het geschrijf van de passagier C.J. Löwenstrom (cipier van de gevangenis te Sourabaya), bevorens Z.Ed. de belofte is nagenomen, om aan ons de feiten tegen kapt. Des Ruelles, schriftelijk kenbaar te maken. Indien wij zulks, waarop wij tot heden tevergeefs gewacht hebben, niet ontvangen, moeten wij het daarvoor houden, dat de feiten niet op papier gesteld en door Z. Ed. handtekening kunnen bekrachtigd worden.
(opm: zie NRC 080757)
Rotterdam, 8 juli 1857 Schloss & Co

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn),….juli. De Nederlandse kof AURORA, kapt. P.G. Lestuyver, van Liverpool met zout naar Nerva (opm: Narva) bestemd, is de 30e op Schalkgrund (opm: Kalkgrund, 59º42’ N.B. 26º07’ O.L.) verongelukt. Een gedeelte van de inventaris en enige tonnen lading zijn gered. (opm: zie NRC 230757)


Datum: 10 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 30 juni. De Nederlandse kof GESINA, kapt. De Boer, van St. Petersburg met rogge naar Nederland bestemd, heeft op Kalkgrund (59º42’ N.B. 26º07’ O.L.) gestoten en is lek te Port Kunda binnen gelopen. Het schip zal daar lossen en kielhalen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 9 juli. Heden werd van de werf de Nijverheid alhier, scheepsbouwmeesters de heren C. Gips & Zonen, met goed gevolg te water gelaten het fregatschip TRITON, groot 400 lasten, gevoerd zullende worden door H.G.T. Adriaans, voor rekening van de heren A. van Hoboken & Zonen, te Rotterdam.


Datum: 11 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juli. Het te Vlaardingen te huis behorende barkschip IDA MARIA DE RAADT (opm: kapt. J.G. de Boer), hetwelk de 2e dezer van Buenos Ayres te Vlissingen arriveerde, heeft de overtocht in de zeer korte tijd van 54 dagen volbracht.


Datum: 12 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 7 juli. Het schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Legger, met stukgoederen van Londen naar Lübeck bestemd, is met schade te Greetzyl (opm: Greetsiel) binnengebracht.


Datum: 13 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij onderscheidene vonnissen van de correctionele kamer ven de Arrondissement Rechtbank te Rotterdam zijn wegens overtreding van de wet van 7 mei 1856 (Staatsblad nº. 32) houdende bepaling omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, ter zake van het na de aanmonstering en voor de aanvang der reis zich niet op de bepaalde tijd aan boord bevinden of zich daarvan verwijderen of ter zake van desertie van boord gedurende de reis, de navolgende zeelieden veroordeeld, als :
Op de 19e augustus.1856 F. S. V, .. matroos aan boord van het Nederlandse schroef stoomschip HOLLANDER, bestemd naar Sint Petersburg, tot een gevangenisstraf van 2 maanden, geldboete van NLG 10, en in de kosten, boeten en kosten desnoods bij lijfsdwang op hem te verhalen.
De 29e augustus J. P, . matroos op bovengenoemd schip, tot een gevangenisstraf van 2 maanden, geldboete van NLG 10 c.e.
De 16e oktober 1856 J. S, matroos op het Nederlandse fregatschip DELFT, kapt. L. van Geelkerken, tot een gevangenisstraf van 2 maanden, geldboete van NLG 10 c.e.
De 6e november 1856 J. van D, matroos aan boord van het fregatschip HOLLANDIA, kapt. P. Wap, tot een gevangenisstraf van 3 maanden c.e.
De 11e november 1856 S. v.d. V, lichtmatroos aan boord van het Nederlandse barkschip HENDRICA, kapt. W. van Aalburg, tot een gevangenisstraf van 3 maanden c.e
De 18e november 1856 H. D, matroos aan boord van het Nederlandse fregatschip VAN OLDENBARNEVELD, kapt. A. Meiboom, tot een gevangenisstraf van 2 maanden, een geldboete van NLG 10 c.e.
De 6e december 1856 C. V, matroos op het Nederlandse barkschip FERDINANDINA EMMA, kapt. R.A. Tange, tot een gevangenisstraf van 2 maanden, geldboete van NLG 10 c.e.
De 3e maart 1857 A.V…., lichtmatroos op het barkschip M. VAN ROSSUM, kapt. P. F. Rijken, tot een gevangenisstraf van maanden, geldboete van NLG 10 c.e.
De 17e maart 1857 P.J. N, matroos op het Nederlandse barkschip ODILIA MARGARETHA, kapt. C.P. Hazelhof, tot een gevangenisstraf van 3 maanden c.e.
De 18e april 1857 C. de H, lichtmatroos op het barkschip VERTROUWEN, kapt. H.O. Piccardt, tot een gevangenisstraf van 3 maanden c.e.
De 5e mei 1857 J. B. Konstabel op het Nederlandse fregatschip TERNATE, kapt. T. Carst Tzn, tot een gevangenisstraf van 2 maanden, geldboete van NLG 10 c.e; N.V. G, matroos op het Nederlandse schip HOOP VAN CAPELLE, kapt. J.N. Bok, tot een gevangenisstraf van 14 dagen c.e; C. P, matroos op het fregatschip MARIA ELISABETH MARGARETHA, kapt. P. Bondix, tot een gevangenisstraf van 3 maanden c.e. en J. v. B, matroos op het barkschip ALBLASSERDAM, kapt. E. van Lintern, tot een gevangenisstraf van 3 maanden c.e.
De 6e juni 1857 J. B, lichtmatroos op het barkschip ALLEGONDA JACOBA, kapt. B.C. Deurholt, tot een gevangenisstraf van 2 maanden, geldboete van NLG10 c.e.
De 20e juni 1857 J.W. B, hofmeester op het Nederlandse barkschip ARLEQUIN, tot een gevangenisstraf van 14 dagen c.e.
De 10e juli 1857 C. S, matroos op het Nederlandse brikschip HENRICA, tot een gevangenisstraf van 3 maanden c.e.


Datum: 14 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 13 juli. Het Nederlandse schoener-kofschip FROUKE EGBERDINA, kapt. G.J. Lukje, van Rotterdam naar St. Petersburg, is de 10e j.l. op de rivier in aanzeiling geweest met het schip WILD FLOWER, van Liverpool. Eerstgenoemde verloor daarbij galjoen (opm: licht, ondersteunend deel van de boeg, waarop de boegspriet rust), boegspriet en kluiverboom, en ligt alhier om deze schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaya ligt te Amsterdam in lading, om medio augustus te vertrekken, het nieuw gebouwd, gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, kapt. B. Aufmorth, varende een bekwaam scheepsdokter en hebbende extra ruime inrichtingen voor de overtocht van passagiers. Adres bij de cargadoors Hoyman en Schuurman te Amsterdam. (opm: eerste reis)


Datum: 15 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 juli. Aan de Indépendance wordt uit Vlissingen geschreven, dat de General Steam Navigation Co thans voor goed er van heeft afgezien om de gezonken stoomboot RAVENSBOURNE te doen lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juli. Het schip (opm: bark) WATERGEUS, kapt. W.H. Kramer, van Banjoewangie alhier in het Oosterdok aangekomen, is in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal in aanvaring geweest met het schip (opm: fregat) LOEVESTEIN, kapt. E.J. Bödeker, en heeft daardoor belangrijke schade aan de boeg bekomen.


Datum: 16 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 12 juli. Langs de kust alhier zijn nog drijvende gevonden en opgevist 20 vaten palmolie, afkomstig uit de lading van het verongelukte Nederlandse stoomschip MAAS (opm: zie o.a. NRC 260657).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rangoon (opm: Yangon), 16 mei. Het Nederlandse schip PRINCES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, van Amsterdam naar Bassein, is op de hoogte van Diamond Island gebleven. Het wrak heeft 50 roepies opgebracht.
(opm: het fregat PRINSES SOPHIA, bouwjaar 1842, verging op 2 mei, zie ook NRC 191057; 2e stuurman Jacobus Cruijjff, 24, onderweg van Bassein naar Bremen op het Bremer schip INDIA, overleed op 17 oktober 1857;
Diamond Island ligt voor de kust van de Bassein-rivier, thans genaamd Pathein-rivier, een zijtak van de Irrawaddy, bij de havenplaats Bassein, Birma)

Een gravure van Diamond Island (bron: Google, uit Illustrated London News 17 december 1887)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rangoon (opm: Yangon), 16 mei. Het alhier gestrande Nederlandse schip (opm: bark) KLAZINA, kapt. Browning – zie ons nommer van 1 dezer – is met de lading, die nog aan boord was, verkocht en heeft niet meer dan 320 roepies opgebracht.


Datum: 17 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 16 juli. Naar men verneemt, zal aan de scheepswerf van de heer H. de Hoog alhier op a.s. maandag de 20e dezer maand te water worden gelaten het voor rekening van de heren E.J. Jut & Co te ´s-Gravenhage gebouwde 300 lasten grote en voor de grote vaart bestemde barkschip (opm: fregat) WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 juli. Tot ons leedwezen moeten wij mededelen, dat de Groninger Stoomsleepboot-Maatschappij op het Reitdiep in de loop van dit jaar zal worden ontbonden. De rekening van genoemde maatschappij sluit ook nu weer met een nadelig saldo van plm. NLG 500. Wel wordt er van de sleepboot gebruik gemaakt, maar niet genoegzaam om de maatschappij in stand te doen houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 juli. Volgens een particulier schrijven van de kapitein, is de 7e april ll. op de hoogte van de Andaman eilanden totaal verongelukt het schip (opm: fregat) BATAVIER, kapt. N.F. Hoek, van Rangoon (opm: Yangon) naar Rotterdam bestemd. De equipage heeft zich in de boten gered en is later door een Hamburgs schip opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher en E.G. Bosscher, makelaars, zullen ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte op maandag de10e augustus 1857, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip (in de koopacte omschreven als fregat) genaamd ZUID HOLLAND, gevoerd door kapt. S. de Boer, varende onder Nederlandse vlag. Volgens meetbrief lang 35 ellen 20 duimen, wijd 6 ellen 59 duimen, hol 5 ellen 4 duimen en alzo gemeten op 520 tonnen of 274 lasten. Het schip ligt aan de werf Hollandia, in de Groote Wittenburgerstraat. Iemand inlichtingen begerende, vervoege zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon.
(opm: het fregat werd op 10 augustus onderhands voor NLG 17.750 aangekocht door Fredrik Haverkamp, scheepsbouwmeester en reder te Amsterdam; als ZEEPLOEG ging het schip onder kapt. T.H. Kramer weer naar zee)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Sander en Paats, residerende te Rotterdam, als last hebbende van hun principaal, zijn van mening op dinsdag de 28e juli 1857, des middags ten 12 ure, in het Locaal voor Publieke Verkopingen aan de Geldersche Kade te Rotterdam te veilen en te verkopen: een vorig jaar belangrijk vertimmerd, overdekt praamschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DE VROUW ANTJE, volgens meetbrief lang 12,15 el, wijd 2,96 el en hol 1,49 el, en alzo gemeten op 53 tonnen met deszelfs masten, zeilen, touwen, staand en lopend want en verdere inventaris, liggende in de Noordblaak over de Zijlsteeg en de vier werkdagen voor de verkoopdag te bezichtigen van 10 tot 4 ure. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de voornoemde notarissen Sander en Paats, aan de Hoogstraat, Wijk 10, no. 80 te Rotterdam.


Datum: 18 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 juli. Een van de duikers, die bij de pogingen om de RAVENSBOURNE te lichten is werkzaam geweest, begaf zich voor enige dagen naar het Veersche Gat om een en ander te bergen van het te Zierikzee te huis behorende schip genaamd de ROOMPOT, voor omstreeks vier jaren in die nabijheid gezonken. Alles is echter volgens zijn opgave zodanig begroeid met mosselen, schelpen, zeewier enz, dat er volstrekt geen schip meer uit te herkennen is. Al het touwwerk is ontzettend verhard en heeft meer dan de dubbele dikte gekregen. De ketting welke nog op de boeg ligt, is zo zwaar aangewassen dat deze nagenoeg de dikte van een menselijk lichaam heeft. Alzo bestaat er geen mogelijkheid om daarvan thans nog iets te verplaatsen of te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 10 juli. Het schip DIANA, kapt. Gust, van Galatz naar Engeland bestemd, is alhier met zware schade binnengelopen.


Datum: 19 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 juli. Heden middag ten twee ure is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het barkschip AGATHA EN MARIA, groot 350 gemeten lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren Van Zeijp en Di Gazar (opm: Zijp en De Gazar) te Amsterdam, gevoerd zullende worden door kapt. W.B. van Zeijp, en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw, extra op de zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip NIEUWLAND, kapt. A. Bennik, voerende een geëxamineerde scheepsdokter, om de 18e juli te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig & Blokhuyzen. (opm: eerste reis)


Datum: 21 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juli. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende zes schepen:
Voor Amsterdam: JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong; GALILEÏ, kapt. F.C.H. Kock; WATERGEUS, kapt. W.H. Kramer; BEZOEKI, kapt. J.H. Lammerts van Buren; IDA MARIA DE RAADT, kapt. J. de Boer, de drie laatstgenoemden voor Rotterdam.
Voor Schiedam: BROEDERTROUW, kapt. G. Rotgans, voor Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 20 juli. Heden namiddag ten twee ure is van de werf van de scheepsbouw- meester H. de Hoog met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd fregatschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, groot 399 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapitein de Bourghelles Zetteler, gebouwd voor rekening der rederij van de heren C.J. Jut & Co te 's Gravenhage en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pro Deo. Heden, de 17e van de maand juli 1857, ten verzoeke van Alberdina Hansina Alfing, huisvrouw van Hendrik van Ruijl Onnen (opm: zie ook NRC 051257), winkelierster, wonende te Rotterdam, domicilie kiezende aldaar, ten kantore van de procureur mr. D.J. F. Bogaers, die te dezer zake voor haar zal occuperen. Krachtens vonnissen van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, van de 24enovember 1857 en 27 mei 1857 deugdelijk geregistreerd, heb ik, Johannes Brakkee, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, wonende aldaar, aan de Delfschevaart, wijk 6, no.347, voor de tweede maal gedagvaard Hendrik van Ruijl Onnen, die sedert den jare 1847 van zijn woonplaats Rotterdam, afwezig is, om te verschijnen op een termijn van drie maanden en alzo op woensdag de 28e oktober aanstaande, des morgens ten tien ure, ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de gedaagde de 14e juni 1847 ter koopvaardij is aangemonsterd, als eerste stuurman op het Nederlandse barkschip BONJOL, kapt. E.A. Muller, bestemd naar Batavia.
- Aangezien de gedaagde volgens ontvangen berichten met gemeld schip de 16e oktober 1847 te Batavia is aangekomen en de 21e november van dat jaar van daar is vertrokken, waarna men niets meer van hem noch van het schip, noch van de bemanning heeft gehoord.
- Aangezien er alzo meer dan drie jaren zijn verlopen sedert de laatste tijding van het schip, tot welks bemanning de gedaagde behoorde.
- Aangezien de eiseresse, ingevolge art. 549 en volgende van het burgerlijk Wetboek, in verband met art. 1 der wet van 9 juli 1855 (Staatsblad 67) de vergunning wenst te verkrijgen tot het aangaan van een ander huwelijk;
mitsdien in persoon of door iemand van zijnentwegen van zijn aanwezen te doen blijken.


Datum: 23 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Het schip (opm: bark) PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Töpper, van Curaçao in Texel binnen, heeft volgens rapport van de kapitein op de reis hoegenaamd geen schade gehad, en noch zeilen, noch rondhouten verloren. (Red: het door ons uit de Shipping & Mercantile Gazette van de 16e juli overgenomen bericht – zie ons nommer van 18 juli – was dus onjuist) (opm: zie ook NRC 180157 en 300957)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 13 juli. Het op Kalkgrund gestrande Nederlandse schip AURORA, kapt. Lestuiver (opm: P.G. Lestuyver), van Liverpool met zout op hier bestemd – zie NRC van 9 juli – is spoedig na de stranding gezonken. De bemanning is gered, Ook is een weinig van de lading en een gedeelte van de inventaris geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 22 juli. Heden is bij de scheepsbouwmeester J. van Duyvendijk alhier met het beste gevolg te water gelaten het barkschip KRIMPENERWAARD, groot 398 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, zullende gevoerd worden door de kapitein J. Speenhoff, onder directie van de heren Slingeland en Lehr te Rotterdam.


Datum: 24 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 22 juli. Onmiddellijk na het aflopen van het barkschip KRIMPENERWAARD (opm: zie vorige bericht) is de kiel gelegd voor een barkschip (opm: HUYDEKOPER), groot plm. 400 gemeten lasten, voor rekening van de heren Van Zeylen & Decker te Rotterdam, en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Wormerveer, 22 juli. Zaterdag l.l. (opm: 18 juli) arriveerde hier een nieuwe, sierlijk gebouwde schroefboot, genaamd STAD ALKMAAR, bestemd om éénmaal daags van Zaandam naar het Nieuwe Diep en terug te varen, in correspondentie met de onlangs in de vaart tussen Amsterdam en Zaandam gebrachte stoomboot PRINS VAN ORANJE. Enige proeftochten hebben reeds bewijzen gegeven van de snelle vaart en de doelmatige bouw van het vaartuig zowel als van de goede constructie der machine. In afwachting der concessie zal deze boot aanstaande vrijdag provisioneel tussen hier en Zaandam beginnen te varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Swinemünde (opm: (Swinoujscie), 18 juli. De van Stettin (opm: Szczecin) komende Nederlandse kof HAVEN, kapt. J.G. Koning, is heden in aanzeiling geweest met de Engelse stoomboot BEST BOWER, van Leith. De kof verloor daarbij de masten, boegspriet en tuig en is in de binnenhaven gebracht om te timmeren en nieuwe masten in te zetten. De lading zal gelost worden. Men weet echter niet of zij beschadigd is.


Datum: 25 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Uit Hellevoetsluis schrijft men aan de Utrechtse Courant: De zeildag van Zr.Ms. stoomschip GEDEH, is bepaald op de 25e juli aanstaande. Dat vaartuig gaat van hier naar Plymouth, verder naar Madeira of Teneriffe, van daar naar de kust van Guinea, naar Rio Janeiro, naar de Kaap de Goede Hoop en eindelijk naar Oost-Indië. Het neemt een miljoen aan geld mede.
De WASSENAAR, nog niet te bewonen zijnde, heeft men eerst op de DOGGERSBANK zijn toevlucht moeten nemen. Daar er nog veel te doen is aan de WASSENAAR, zal het schip, naar men denkt, eerst na 1 augustus in zee kunnen gaan, om de havens in de Middellandse Zee te bezoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Kaap de Goede Hoop, het Nederlands nieuw gebouwde en gekoperde barkschip ADMIRAAL DE WINTER, kapt. H.H. Uil, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers, om in de loop van augustus te vertrekken. Adres ten kantore van de reders E. & S. & C. St. Martin & Co en bij de cargadoors Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 20 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) COSMOPOLIET, kapt. Westminck, van Cardiff naar Hongkong bestemd, is alhier wegens schade aan tuig en rondhouten binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 21 juli. Het schip (opm: kof) HERMANNA HENDRIKA, kapt. J.H. Pluktje, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Groningen, is de 18e dezer alhier met gescheurde zeilen binnengelopen, doch heeft heden de reis weder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 24 juli. Het stoomschip ANNA arriveerde heden alhier van Ardrossan. (opm: eerste reis van dit in Dumbarton gebouwde Nederlandse stoomschip)


Datum: 26 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 25 juli. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer Johs. Jonker alhier met het beste gevolg te water gelaten het barkschip genaamd MARIA CATHARINA, groot 398 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de heren James Barge & Co te Amsterdam, bestemd voor de grote vaart. Het schip is gebouwd onder directie van de heer C. Smit te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 juli. Heden is van hier vertrokken naar de kust van Guinea Zr.Ms. stoomschip GEDEH, commandant kapt.luit.t/z. Staring.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 juli. Te Harlingen is gisteren gearresteerd zekere kof-kapitein, beschuldigd van in het laatst des vorigen jaars zijn stuurman, in de Middellandse Zee, met hulp van de matrozen overboord te hebben geworpen. Deze beschuldiging geschiedt ingevolge de verklaring van de scheepsjongen, welke zich toen aan boord bevond en die aan de bevoegde autoriteiten medegedeeld heeft, dat gemelde stuurman zich nog aan de klampen van het schip vasthield, maar dat men door schoppen tegen zijn handen de vermiste genoodzaakt heeft zich los te laten, zodat deze daarop een prooi der golven werd. De politie meende de gehele bemanning te arresteren, doch de equipage bleek sedert het vorig jaar verwisseld te zijn, en er was een Sleeswijk-Holsteinse scheepsjongen aan boord. (opm: de kof HENRIETTE, zie volgend bericht, NRC 270857 en 260358)


Datum: 27 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Gisteren is onder geleide van twee gerechtsdienaren uit Harlingen alhier aangekomen en terstond naar het cellulaire huis van arrest en justitie overgebracht de gezagvoerder van het dezer dagen te Harlingen binnengekomen kofschip HENRIETTE, die verdacht wordt ten vorige jare op de terugreis van Galatz, in de Middellandse Zee de stuurman van genoemde bodem (opm: Sjoerd Zeelt) over boord te hebben doen werpen en verdrinken. Naar men verneemt, heeft de gehele equipage tot het volvoeren van deze gruweldaad meegewerkt. De scheepsjongen echter heeft alleen uit vrees, dat hem bij weigering hetzelfde lot beschoren was, aan de misdaad deelgenomen en heeft, ondanks de eed van geheimhouding, welke men hem had doen zweren, het ijzingwekkende voorval aan de justitie geopenbaard, zodra zich daartoe de geschikte gelegenheid voordeed. De ongelukkige stuurman was een Fries van geboorte. Daar de gezagvoerder en de schepeling van de HENRIETTE voor de reis ter dezer stede zijn aangemonsterd, zo zal deze treurige, doch belangrijke zaak bij de arrondissements-rechtbank alhier behandeld worden.


Datum: 28 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 juli. Deze namiddag omstreeks 1 ure is de Harlinger Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, kapt. O. Mehlen, in de haven alhier teruggekeerd, inhebbende omstreeks 1300 robben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 27 juli. Heden arriveerde alhier van Triest het stoomschip ENTERPRISE (opm: ongetwijfeld het schip – zie advertentie in NRC van 290557 – dat verdoopt werd tot TRIEST)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven, 27 juli. Alhier arriveerde heden het schip (opm; fregat) KENAU HASSELAAR, kapt. O. Lindeman, van Batavia op 28 januari vertrokken en 11 mei van de Simonsbaai. (opm: zie onder meer NRC van 270557)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Tussen Petrus van Rossem, koopman en scheepsreder, en Cornelis van Rossem Petruszoon, beide woonachtig te Rotterdam, is aangegaan een vennootschap tot voortzetting voor gemeenschappelijke rekening der zaken, tot dusver door de eerstgenoemde gedreven, en zulks onder de firma van P. van Rossem & Zoon, dewelke zal gevestigd blijven te Rotterdam en door beide de vennoten zal mogen worden ondertekend voor alle zaken, directelijk tot deze vennootschap betrekking hebbende. Deze vennootschap wordt aangegaan voor de tijd van vijf jaren, aanvang nemende de 1e dezer en zullende eindigen de 30e juni1862, met bepaling, dat zonder opzegging vóór 31 december 1861 het beschouwd wordt dat de vennootschap weer voor gelijk getal jaren in het vervolg is gecontinueerd.
Rotterdam, 24 juli 1857


Datum: 29 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 juli. Eergisteren namiddag is van de werf van de scheepsbouwmeester K. Kater te Groningen te water gelaten het gekoperd brikschip PLANTAGE DORDRECHT, groot plus minus 130 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J.M. Brakke, van Amsterdam, gebouwd voor rekening van de heren Eyken Sluiters en Van Santen te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het brikschip KOMEET, dat heden middag in publieke veiling werd gebracht, is voor een som van NLG 6700 door de heer H. van Rijckevorsel alhier gekocht.


Datum: 30 juli 1857


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

Bij Acte, op den 25sten Julij 1857 voor den Notaris Pieter
Schettinger , te Nieuwendam residerende, verleden, is door de Gebroeders
Wichger Hooites Meursing, wonende te Amsterdam, en Aaldrik Hooites
Meursing, wonende te Nieuwendam, eene Vennootschap aangegaan en
gecontinueerd, nu onder de Firma van W- en A. H. Meursing, tot het
uitoefenen eener Scheepsbouwerij, Scheepsreederij en Scheepsboekhouderij ,
met alles wat daarmede maar eenigzins verwant en in betrekking kan
geacht worden; waarvan de zetel hoofdzakelijk is gevestigd te Amster-
dam : voor zaken bepaaldelijk de Scheepstimmerwerf te Nieuwendam be-
treffende, zal dezelve ook te dezer plaatse gevestigd zijn. Beide Ven-
nooten zullen tot het teekenen der Firma geregtigd zijn.
De Vennootschap, bij continuatie aangegaan zijnde, zal voor onbepaalden
tijd voortduren :en wel tot wederopzegging toe, van weerszijden altijd
een jaar bevorens te doen. Bij overlijden van een der Vennooten zal de
overblijvende in het deel van den eersten opvolgen wanneer daarvan
geene opzegging en bekendmaking binnen eene maand zal zijn geschied.
Tot Aankoopen van onroerende goederen, Leeningen, Beleeningen en
Borgstellingen zal beider gezamenlijke werking noodig zijn, anders zullen
dezelve de Vennootschap niet verbinden.


Datum: 31 juli 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 juli. De kof LOUWIEKA SUSANNA (opm: vermoedelijk LOUISE SUSANNA, zie NRC 060857 en 070857), kapt. Krook, van Stolpmünde (opm: Ustka) naar Termunterzijl bestemd, is op de hoogte van Bornholm in zinkende toestand verlaten. De equipage is door het Nederlandse kofschip LAMBERTA, kapt. Kars (opm: J.E. Karst), opgenomen en alhier behouden geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 28 juli. De Nederlandse bark VIER GEBROEDERS, kapt. Haken, van Amsterdam, alhier bezig om een lading kolen voor Singapore te laden, is bij het uitkomen van Hay Hole-dock tegen het hoofd aangevaren en heeft daardoor schade aan de boeg bekomen. Men heeft vijf keel (opm: inhoud van een lichter) kolen gelicht, om aan het schip de nodige reparatie te kunnen bewerkstelligen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia (opm: juiste datum niet vermeld, doch vóór 10 juni 1857). Het schip (opm: bark) VALPARAISO, gevoerd door kapt. H.A. Ellerman, van Napels gearriveerd, is ter rede van Batavia verbrand. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 01 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 10 juni. De 2e dezer, des namiddags 12 ure, ontstond brand in het achterruim van het op de buitenrede liggende barkschip VALPARAISO, gezagvoerder H.A. Ellerman, de 25e mei alhier van Napels gearriveerd. De brand wordt toegeschreven aan broeiing van koffijzakken, waarmee dat schip gedeeltelijk was geladen. Niettegenstaande alle mogelijke hulp en het aanwenden van brandspuiten van Zr.Ms. oorlogsschepen BOREAS, MEDUSA en CELEBES, en van het Nederlandse koopvaardijschip WALVISCH heeft men de brand niet kunnen blussen en was men genoodzaakt het schip te doen zinken. Slechts een gedeelte van de inventaris is gered. Bereids waren 400 picols tin in het schip geladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 30 mei. Vrachten naar Nederland NLG 60 à 65. De BURGEMEESTER VAN REENEN is aangenomen naar Hong Kong tot NLG 0,47½ per picol rijst. Het Nederlandse schip IDA laadt voor Amsterdam tot NLG 65 voor suiker, NLG 75 voor arak (opm: rijstbrandewijn), NLG 62,50 voor tabak en NLG 75 voor huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juni. Uit Benkoelen meldt men ons: De 10e april kwam in de Poeloe baai ten anker het Nederlandse stoomschip SOERABAYA, behorende aan de onderneming van de heer Cores de Vries. Het vaartuig kwam van Padang, had op reis een defect aan de machine bekomen, zodat men verplicht was te zeilen, dat, bij het onstuimige weer waarmee men te kampen had, veel vertraging in de reis heeft veroorzaakt. Men ging onmiddellijk aan het werk om zo mogelijk de schade te herstellen, doch een zwaar lek heeft men niet meester kunnen worden, zodat het schip naar Batavia is gesleept door het aan dezelfde onderneming behorende en van Padang gekomen stoomschip PALEMBANG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 juni. De scheepsvrachten hebben een verdere verbetering ondergaan. De volgende Nederlandse schepen werden sedert ons vorig bericht opgenomen: MAARTEN VAN ROSSUM naar China voor NLG 16.000; AMSTERDAM $ 0,42½ per picol voor rijst, alhier te laden naar China; AFRIKA in Europa gecharterd, is hier voor een tussenreis naar China à $ 0,42½ per picol voor rijst bevracht; AMPHITRITE à NLG 70 voor een gemengde lading op de kust in te nemen naar Amsterdam; NIEUW HOLLAND laadt op de kust suiker en koffij à NLG 80 naar Amsterdam; MADURA à NLG 92,50 voor koffij te Padang naar Rotterdam. De CATHARINA EN THERESIA is door het gouvernement naar Japan bevracht.
Te Soerabaya werden bevracht de Nederlandse schepen BURGEMEESTER VAN RHEENEN à $ 0,47½ per picol voor rijst naar China; IDA NLG 65 voor suiker, NLG 62,50 voor tabak en NLG 75 voor arak. De JAN PIETERSZOON KOEN is tijdelijk op de kust geëmployeerd.
Zonder destinatie zijn nog de Nederlandse schepen DERKINA TITIA, SENIOR, SALATIGA, ELISE SUZANNE, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, LAURA EN ADÈLE en JACOBUS MARTINUS, zijnde de meeste dier schepen nog bezig met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij vonnis, door scheidsmannen gewezen de 16e juli 1857, geregistreerd de 17e daaraanvolgende ten kantore van de heer ontvanger Van Berkel en gedeponeerd ter griffie der Arrondissement Rechtbank te Rotterdam,de 18e juli daaraanvolgende en executoir verklaard door de edelachtbare heer voorzitter derzelve rechtbank, op de 21e juli 1857, is de tussen de ondergetekende Hendrik Cornelder, cargadoor, wonende aan de Willemskade te Rotterdam, en Nicolaas Willem Jan Guichart, insgelijks cargadoor, thans afwezig, de 20e november 1855 gesloten overeenkomst van vennootschap om gezamenlijk te drijven de zaken van cargadoors en expediteurs onder de firma van Ch. Cornelder & Zonen, verklaard te zijn ontbonden, en zulks sedert de 14e mei 1857, terwijl de liquidatie der tussen partijen bestaande lopende zaken bij datzelfde vonnis aan de ondergetekende Hendrik Cornelder is opgedragen, welke de zaken als cargadoor onder dezelfde firma van Ch. Cornelder & Zonen voor zijn privé rekening zal voortzetten.
Rotterdam, 1 augustus 1857 H. Cornelder

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 juli. Volgens een heden ontvangen particulier schrijven van kapt. L.K. Hille, voerende het barkschip PRINSES CHARLOTTE (opm: barkentijn PRINCES CHARLOTTE), d.d. Kaapstad 8 juni, heeft het schip bij de hevige storm in de Tafelbaai 2 ankers en kettingen verloren. Het is echter van een en ander voorzien en vlot gebleven. Door het in aanraking komen met een ander drift zijnde schip, is de boegspriet gebroken en heeft men meer andere schade aan de boeg bekomen. Passagiers en equipage zijn in goede welstand. (Volgens een ander bericht moet ook de lading beschadigd zijn.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juni. Het Nederlandse schip (opm: bark) JOHANNES MARINUS, kapt. J. Verburgh, hetwelk de 8e april van hier naar Nederland vertrok, doch de volgende dag met schade uit zee terugkwam, heeft de lading gelost en is de 27e mei naar Onrust vertrokken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 31 juli. Heden is alhier gearriveerd van Curaçao Zr.Ms. brik LYNX, commandant kapt.luit.t.zee G. van Voss.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 mei. Aangekomen METALEN KRUIS, kapt. Zuurdeeg, van Amsterdam.


Datum: 02 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 27 juli. De kof HARMINA, kapt. Jansen, van Newcastle met ijzer naar Dantzig (opm: Gdansk) bestemd, is alhier in averij binnengelopen.


Datum: 03 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 augustus. Te Groningen is van de werf van de scheepsbouwmeester K.K. de Vries, buiten het Kleine Poortje, te water gelaten het nieuw gebouwde schoenerschip ELSINA GEERTRUIDA (opm: ELZIENA GEERTRUIDA), groot plm. 90 last, kapt. A.B. Mulder, van Nieuwe Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 31 juli. De Nederlandse bark DE ZWAAN, kapt. K.J. van Hemert, van Londen naar Batavia, is alhier met schade binnengelopen, zijnde gisteren avond circa 11 uur op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) in aanzeiling geweest met de Harburger schoener RENA, met 47 passagiers van Hamburg naar Rio Grande bestemd. De bemanning van de RENA en de passagiers hebben met uitzondering van twee vrouwen, die verdronken zijn, onmiddellijk na de aanzeiling de wijk op de Nederlandse bark genomen. Later heeft de kapitein van de bark zijn schip weer opgezocht, en na dit gevonden te hebben, zijn de passagiers en de overige bemanningsleden weer aan boord gegaan en heeft men koers gezet naar Ramsgate, alwaar het schip heden met vrij zware averij is aangekomen. (opm: zie NRC 050857)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 10 juni. Het Nederlandse schip (opm: bark) REYERWAARD, kapt. L.W.E. Bruigom, van Singapore alhier gearriveerd, heeft gedurende vier dagen hevig stormweder doorgestaan, waarin het schip veel geleden heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam – Triest. Het stoomschip TRIËST, kapt. A. Hoogendijk Azn, vertrekt van hier 6 augustus. Adres bij Reuchlin, Moll & Dutilh. (opm: aankondiging eerste reis)


Datum: 04 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Gisteren heeft Zr.Ms. stoomkorvet GRONINGEN, aan boord van welke bodem zich Z.K.H de prins van Oranje bevindt, de rede van Vlissingen verlaten en koers gezet naar Lissabon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 31 juli. De bij Leesoe (opm: Læsø) gestrande Nederlandse kof GEERTRUIDA FEMINA, kapt. A.W. Bakker, van Hamburg naar St. Petersburg bestemd – zie NRC van 28 juli – is na ontlossen van een gedeelte der lading vlot, en gisteren hier in de haven gekomen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Papenburg, 29 juli. Het schip JOHANNES, kapt. Voogt, van Newcastle naar Triëst, bij Adra gestrand, is voor 2500 realen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 augustus. Het schip (opm: brik) GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. M. van Holdinga, is volgens brief van Batavia van de 8e juni, bij Sapoedie totaal verongelukt. Volgens een ander schrijven van Batavia van 9 juni zou bovengemeld schip waarvoor men aldaar ongerust was, behouden te Tjilatjap zijn aangekomen. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 05 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Extract (opm: uittreksel) uit een brief, d.d. Soerabaya, 5 juni. Ongeveer acht dagen na het vertrek van het schip GRAAF VAN LIMBURG STIRIUM, kapt. M. van Holdinga, arriveerde alhier de WELTEVREDEN (opm: bark), kapt. H. Teerlink, die het bericht bracht, dat door hem was gezien op de Meinderts-droogte (opm: Karangmas, plm. 07º40’ Z.B. 114º22’ O.L.) bij Kaap Sedano (N.O. van Java) een schip met een rode lijst voorzien, waarvan de masten reeds over boord lagen, terwijl hij de equipage, naar het scheen, bezig zag de lading zoveel mogelijk in twee praauwen te bergen, die er zich toen bij bevonden. In het eerst verspreidde zich het gerucht, dat zulks zeker de GRAAF VAN LIMBURG STIRIUM zou zijn – zie ons nommer van gisteren – doch bleven wij van enig bericht verstoken. Wij hebben sedert echter door tussenkomst van een gezagvoerder ener kruisboot vernomen, dat het schip hetwelk in die toestand verkeerde, was een Chinees vaartuig, komende van Balie, zodat wij ons ten deze vinden gerust gesteld.
Kapt. Peillon, voerende het Franse schip AIGLES, te Batavia aangekomen, rapporteert op de hoogte van de Sunda eilanden ontmoet te hebben een boot in zinkende staat waarin zich 53 personen bevonden, afkomstig van een in de Chinese zee verongelukt Nederlands schip. Kapt. Peillon had hen opgenomen en te Singapore aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Papenburg, 29 juli. Het schip GESINA, kapt. Albers, bij Tonnela, in de Golf van Mexico gestrand, is voor 474 Spaanse dollars verkocht. (opm: zie ook NRC 070657; dit schip behoort met vrij grote zekerheid in één van de Duitse staten thuis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 augustus. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAER, commandant kapt.t.zee Jhr. H.J.L.T. de Vaynes van Brakell, is heden van onze rede vertrokken naar de Middellandse Zee. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Vereeniging Amicitia. Geregelde dienst op Noorwegen.
Het nieuw gebouwde en voor passagiers ingerichte schroefstoomboot ANNA, kapt. J.B. Altona, vertrekt van Rotterdam naar Bergen medio augustus. Adres ten kantore van D. Burger & Zoon. (opm: eerste reis van dit Nederlandse stoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus. Volgens brief van kapt. K.J. van Hemert, voerende het schip DE ZWAEN (opm: bark DE ZWAAN), van Londen naar Batavia, in dato Deal 31 juli, was hij de vorige nacht op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head), liggende met stuurboordhalzen en een lantaarn onder de kluiverboom, door een Harburgs schip aangezeild, en te Deal uit zee teruggekomen om de geleden schade te repareren (zie NRC van 3 augustus). De schuld lag geheel aan het Harburgs schip.


Datum: 06 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 augustus. Het schip LUITENANT-ADMIRAAL STELLINGWERFF (opm: bark, bouwjaar 1853), kapt. Martinus Christiaan Ennius Mispelblom Beijer, van Samarang naar Singapore, is, volgens brief van Singapore, de 17e juni tussen Banca en Riouw, na op een niet op de kaart aangewezen blinde klip gestoten te hebben, gezonken, doch het volk en de Chinese passagiers zijn gered en de 19e juli te Singapore aangekomen. (opm: zie NRC 160857)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juni. Het ijzeren fregatschip LOUISA (opm: LOUISE), kapt. P. Buys, hetwelk ten gevolge van het stoten op de Meinderts-droogte schade bekomen had (opm: zie NRC 300657), en de 1e mei j.l. naar Onrust vertrok om te repareren, heeft eergisteren aldaar het droge dok verlaten na de schade, die onbeduidend was, gerepareerd te hebben. Het schip is nu bezig om de naar Samarang en Soerabaya bestemde goederen, die gelost zijn, weer aan boord te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
Te Rotterdam is aangekomen het schip MINERVA, kapt. J.A. van Boven, van Colombo, met 400 balen tinnevelly (opm: soort; vgl. tinneroy) katoen, 1370 vaten en 1110 balen plantation koffij en 1000 balen native koffij. Adres: Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Te Amsterdam zijn aangekomen de schepen TJAPKO SCHURINGA, kapt. Drent, van St. Petersburg met 1200 tschetwert rogge, adres order, en REMBRANDT, kapt. …, van Dantzig met 8205 sch. (opm: schepel, 0,1 hl) koolzaad, 382½ sch. tarwe en 6 balen hennep, adres: order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 30 juli. De Nederlandse smak LOUISE, kapt. Krook, is op 6 mijlen afstand van hier gestrand. (opm: zie NRC 310757 en volgend bericht; de scheepsnaam is waarschijnlijk LOUISE SUSANNE)


Datum: 07 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 augustus. De Nederlandse tjalk LOUISE SUSANNE, gevoerd geweest door kapt. Krook, welke op de hoogte van Bornholm in zinkende staat door het volk verlaten werd – zie ons nommer van 31 juli – is de 29e juli in de nabijheid van Memel (opm: Klaipeda) gestrand. Het vaartuig, dat op de lading dreef, was zonder mast, boegspriet of zwaarden en ontbloot van verder tuig en inventaris. Tot berging van schip en lading zijn door het Nederlandse consulaat te Memel de nodige maatregelen genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. De 3e augustus j.l. is met aanvulling der beschikking van 2 juni j.l. aan de heer F.F. Retsin te Antwerpen vergund zijn stoomsleepdienst met één of meer boten uit te oefenen langs de Ooster- en Westerschelde en daarop aanlopende zeegaten en rivieren tot aan of binnen de daaraan gelegen zeehavens, een en ander voor zoveel het Nederlands grondgebied betreft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 29 juni. Het Nederlandse schip (opm: bark) STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman, van Newcastle naar China bestemd, is alhier met schade aan tuig binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 augustus. Volgens particulier bericht was het schoenerschip SPECULANT, kapt. L. van Wagtendonk, de 29e juni van Pernambuco te Bahia gearriveerd. Het had in stormweder stengen, raas en een gedeelte tuigage verloren. Overigens was het schip in goede staat en dacht de kapitein in 14 dagen de reis naar Rotterdam aan te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 1 augustus. Aangekomen de TROMP EN DE RUITER (opm: tjalk), kapt. B.J. Tromp, van Harlingen naar Lübeck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F. der Kinderen, A. Roos, C. Schröder en J. Meijerink Meijer, makelaars, zullen op maandag de 24e augustus, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: Een extra ordinair welbezeild gezinkt schoener-galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de GOEDE VERWACHTING, gevoerd door kapt. W.P. de Jonge, liggende in het Oosterdok, volgens meetbrief lang 25 ellen 35 duimen, wijd 4 ellen 55 duimen, hol 2 ellen 82 duimen en alzo gemeten op 145 tonnen of 76 lasten. Wijders:
- 1/16 part in het Nederlands brikschip LOUISA, groot 283 tonnen, gevoerd door kapt. P.J.A. Antusch, varende onder directie van de heer W. Kaars Sijpesteyn te Krommenie.
- 1/30 part in het Nederlands barkschip KIJKDUIN, groot 369 tonnen, gevoerd door kapt. T.S. Oldendorp, varende onder directie van de heren G. Hooft en U.H. van Notten.
- 1/40 part in het brikschip ELISABETH JOHANNA, groot 216 tonnen, gevoerd door kapt. P.A. de Boer, varende onder directie van de heer H. Hattink.
- Een zesriems scheepssloep.
Breder volgens inventaris en biljetten en bericht bij bovengemelde makelaars.
Nog zal door de makelaar E.G. Bosscher, terzelfder tijd en plaats verkocht worden:
- 1/32 part in het Nederland barkschip CORNELIA, groot 778 tonnen, gevoerd door kapt. D. Lamers, varende onder directie van de heren J. & Th. Van Marselis.


Datum: 08 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 augustus. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. en A.H. Meursing te Nieuwendam met het beste gevolg te water gelaten het klipper brikschip RAPHAEL, groot plm. 95 gemeten lasten, voor rekening van de heren Haantjes & Schermer te Wormerveer, en zullende gevoerd worden door kapt. R. van de Velde Smit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 augustus. Bij de heden gehouden aanbesteding van een ijzeren overdekkingskap en het stellen daarvan op Zr.Ms. fregat PRINSES SOPHIA, zonder bijlevering van materialen, is gebleken de minste inschrijver te zijn H. Noppe te Alphen.


Datum: 11 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 augustus. Te Alblasserdam is de 8e augustus van de werf van de scheepsbouwmeester J. Smit Cornz. met het beste gevolg te water gelaten het barkschip VREDE, gemeten op ca. 398 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. L. van der Plas, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren Boissevain & Co te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Liverpool ligt in lading het nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. W.J. de Bourbonilles Zetteler, vertrekt voor of op de 25e dezer. Adres bij de cargadoors Joh. Ooms Ez. & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 augustus. Volgens een op heden van Plymouth telegrafisch en aldaar van St. George d´Elmina ontvangen bericht, is het alhier te huis behorende schoenerschip AXIM, kapt. C. Ouwehand, van de kust van Guinea op hier bestemd, de 28e juni bij Kaap St. Paul totaal verongelukt. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 10 augustus. De stoomboot MAASSTROOM, van Stettin (opm: Szczecin), is bij het binnenkomen op de Maas droog en aan de grond gestoomd. Het water is gevallen en er is een loodsboot bij tot assistentie. Later zijn nog enige lichters derwaarts vertrokken. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 12 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 11 augustus. De stoomboot MAASSTROOM, van Stettin (opm: Szczecin), welke gisteren bij het binnenkomen aan de grond stoomde, is heden vlot gekomen en opgestoomd, zonder dat één der derwaarts vertrokken lichters gebruikt is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 augustus. Het stoomschip LOUISE, heden alhier van Grangemouth aangekomen, zit in de voorhaven aan de grond, doch is later vlot gekomen en ligt voor de sluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, waartoe dezelve uitmuntend zijn ingericht:
- Het nieuw, extra op de zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip TRITON, kapt. H.G.T. Adriaans, voerende een geëxamineerde scheepsdokter en een melkgevende koe, om de 1ste september te vertrekken,
en het nieuw, extra op de zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands driemast schoenerschip, ZEPHIR, kapt. N.J. de Vries, voerende een geëxamineerde scheepsdokter en een melkgevende koe, om de 15e september te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
(opm: eerste reis van beide schepen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop een te Medemblik in aanbouw zijnde schoenerschip, staande geheel in deszelfs inhouten, groot 110 gemeten lasten en gebouwd onder toezicht van heren experts, der Algemene Lloyds Bureau Veritas. Nadere informatiën te bekomen bij de scheepsbouwmeesters Tinkelenberg & Zonen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Beurtschip. Uit de hand te koop voor drieduizend vijfhonderd gulden:
Een extra ordinair kofschip, volgens Nederlandse meetbrief lang 11 ellen 41 duimen, wijd 3 ellen 77 duimen, hol 1 el 60 duimen en alzo gemeten op 68 tonnen, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, volgens complete inventaris. Varende in een der beste beurten van Amsterdam op Friesland, vice versa. Dewelke een ruim bestaan oplevert, kunnende dadelijk aanvaard worden.
Te bevragen bij de makelaars Christiaan Ament, te Amsterdam. Brieven franco.


Datum: 13 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 augustus. Uit Hellevoetsluis wordt bericht dat het stoomschip ARDJOENO op de werf in gereedheid wordt gebracht om waarschijnlijk met half september in dienst te worden gesteld. Daarna zal het stoomschip BROMO ook voor de actieve dienst worden in gereedheid gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 augustus. Te Delfzijl is van de buitenwerf de Phoenix der heren Borst en mede-eigenaren met goed gevolg en in tegenwoordigheid van een groot publiek te water gelaten het barkschip BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, groot 230 roggelasten, gebouwd en bestemd voor de grote vaart.
(opm: dit was het eerste schip dat van deze nieuwe [in de haven buitendijks gelegen] werf van stapel liep; hierna werd de kiel gelegd voor de brik DONNA JOHANNA; beide schepen voeren onder boekhouder E.H. Roggenkamp, Delfzijl)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kirkwall, 3 augustus. De Nederlandse kof VIER GEBROEDERS, kapt. Rozenbeek, is de 21e juli in de Pentland Firth op het eiland Swana verongelukt. De bemanning heeft zich gered en is de 31e daaraanvolgende alhier aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Blom en A.M. Balwe, makelaars, zullen op maandag de 31e augustus 1857, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, verkopen: Een extra ordinair welbezeild schoener-kofschip, genaamd de TREKVOGEL, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. W.A. Katoen, liggende in het Westerdok, volgens meetbrief lang 21 ellen 60 duimen, wijd 4 ellen 42 duimen, hol 2 ellen 20 duimen, en alzo gemeten op 93 tonnen of 49 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.


Datum: 14 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 10 augustus. Het schip (opm: tjalk) BEERENDINA, wijlen kapt. B.W. Pekelder, van Dantzig (opm: Gdansk) naar de Weser, is wegens het overlijden van de kapitein alhier binnengelopen, doch heeft de reis voortgezet nadat de kapitein alhier begraven was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Archangel, 1 augustus. Het schip ELISE, kapt. O. Thiis, van hier naar Zwolle vertrokken, is lek uit zee teruggekomen, zijnde aangezeild. Het moest lossen.


Datum: 15 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 juni. Men schrijft ons uit Bezoekie: De schoener JULIETTE, komende van Balie en beladen met rijst, koehuiden en koffij, en bestemd naar Singapore, is de 23e mei op de klip Karangmaas, gelegen aan de ingang van Straat Balie, tussen de afdeling Panaroekan en de assistent-residentie Banjoewangie verongelukt. De bemanning, bestaande uit een Chinese gezagvoerder en 20 inlandse schepelingen, benevens 2 vrouwen, is gered en behouden te Djangkar, district Soemberwaroe, aan wal gekomen, van waar zij naar Soerabaya zal worden overgebracht. Van de lading is, uitgezonderd enige koehuiden en een paar balen beschadigde koffij, niets gered kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 augustus. Naar men verneemt zijn kapt. A. Soet en de stuurman van het op de hoogte van Lagos verongelukte schip de ROTSSTEEN (opm: zie NRC 150457), van die plaats naar Nederland bestemd, over wier lot men bevreesd was, behouden in Engeland aangekomen, en moet de laatstgenoemde reeds enige dagen bij zijn betrekkingen hier te lande zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 augustus. Het te Vlaardingen te huis behorende schoenerschip LUITENANT ADMIRAAL CALLENBERG, kapt. Valkenier, van Archangel naar Zaandam bestemd, is op de Haaks gestrand. Lichters zijn van het Nieuwediep ter assistentie afgezonden. (opm: zie NRC 160857)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juni. Vertrokken het METALEN KRUIS, kapt. Zuurdeeg, naar Soerabaija.


Datum: 16 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 augustus. Het op de Haaks gestrande Nederlandse schip LUITENANT ADMIRAAL CALLENBERG – zie NRC van gisteren – is vlot gekomen en de 14e dezer te Texel gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 14 augustus. Ter rede van het Vlie is heden aangekomen het schroefstoomschip GEORG V, kapt. Pieper, bestemd van Harburg naar Amsterdam, hebbende nabij Schiermonnikoog schade aan de as enz. bekomen, zodat men zonder gebruik der machine zeilende is gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 25 juni. De Nederlandse schepen (opm: barken) MAGDALENA, kapt. G. Greefkes, van Batavia, en PEKING, kapt. H. Croese, van Akyab (opm: Sittwe), beiden naar Amsterdam bestemd, zijn de 22e dezer met schade in de Simonsbaai binnengelopen. (opm: zie voor beide schepen NRC 070957)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 2 juli. De Nederlandse schoener (opm: bark) LUITENANT-ADMIRAAL STELLINGWERF, kapt. M.C.E. Mispelblom Beijer, de 11e juni van Samarang naar Singapore vertrokken, is de 17e op een onder water verborgen rots gestoten, waarop het schip bleef vastzitten (opm: zie NRC 060857). Het water begon snel in het ruim te rijzen, en men hield het voorzichtig (door) de bemanning en de Chinese passagiers, 35 in getal, naar de Franse bark L`AIGLE, welke zich in de nabijheid bevond, over te brengen. Dit werd met enige moeilijkheid ten uitvoer gebracht, daar de zee onstuimig was en de boten veel te vol waren. De Franse bark poogde daarop naar het wrak te stevenen, doch een sterke stroom maakte dit zeer moeilijk. De bark ging daarom ten anker en zond een boot naar het wrak, welke, toen zij het bereikte, het gehele achtergedeelte van het schip onder water vond, zodat niets gered kon worden. Een groot gedeelte der aan boord zijnde Chinezen was naar China bestemd. Deze lieden hadden overgespaarde gelden bij zich, in sommige gevallen verschillende duizenden dollars bedragende. Ook bevond zich aan boord een aanzienlijke hoeveelheid specie (opm: contant geld), behorende aan de Chinese bevrachter van het schip, zodat men denkt, dat er bijeengenomen twintig à dertig duizend dollars specie aan boord waren, waarvan niets gered werd. Het wrak is hier verkocht voor $ 500 buiten de lading, welke uit zijde, tabak enz. bestond. (Reeds kortelijk in ons nommer van 6 dezer vermeld). (opm: zie ook NRC 130358)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten.
Te Rotterdam zijn aangekomen het schip RIGA, kapt. H.W. Maas, van Maracaibo, met 136 ton geelhout, adres H. van Rijckevorsel; het stoomschip SOPHIE, kapt. P.L. Schep, van Cardiff, met een lading ijzer, adres E.S. de Jonge, en het stoomschip LOUISE, kapt. P.J. v.d. Grient, van Grangemouth, met 100 ton gietijzer, adres E.S. de Jonge.
Te Amsterdam zijn aangekomen het schip ZWAANTINA THELLINA, kapt. de Boer Sap, van St. Petersburg met 1032 tschetwert (opm: Russische inhoudsmaat, vooral gebruikt voor graan; 1032 tschetwert = 2310 hectoliter) rogge, adres Böninger, Frank & Co; JENNY, kapt. Van Wijk, van St. Petersburg met 1246 tschetwert rogge, adres Wed. J. d´Arripe; het schip TECLA JOHANNA, kapt. Kroon, van St. Petersburg met 1049 tschetwert rogge, adres order; het schip ANNECHIENA, kapt. Schuring, van St. Petersburg met 1124 tschetwert rogge, adres A. & F. Haerten, en LAMMECHINA, kapt. Koops, van St. Petersburg met 977 tschetwert rogge, adres Bunge & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Samarang het nieuw gebouwd, gekoperd Nederlands barkschip DE STAD GOUDA, kapt. K.D. Breuning, om medio september te vertrekken. Adres bij P. A. van Es & Co. (opm: eerste reis)


Datum: 17 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Edam,15 augustus. Heden is van de werf de Goede Verwachting door de scheepsbouw- meester J. Pauw alhier met het beste gevolg te water gelaten, het campagne fregatschip WILHELMINA, groot 257 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heren J.L. Wickel & J. Boot, zullende worden gevoerd door kapt. D. van Dale en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 augustus. Het stoomschip TRIËST is heden van hier naar Triëst vertrokken. (opm: eerste reis)


Datum: 18 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Zr.Ms. brik LYNX is de 15e dezer buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 augustus. De stoomboot de JONGE MARIE is heden van hier naar Rotterdam vertrokken. (opm: kapt. R.A. Hazewinkel; eerste reis van dit schip na de omvangrijke verbouwing als ex-NOORDHOLLAND)


Datum: 19 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 augustus. De brik NIEUWE ROTTERDAMSCHE GAZFABRIEK, kapt. H.A. Hisschemöller, van hier naar Newcastle vertrokken, is met gebroken fokkemast uit zee teruggekomen.


Datum: 20 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 19 augustus. Heden is van hier naar Bergen (opm: Noorwegen) vertrokken het stoomschip ANNA. (opm: eerste commerciële reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 augustus. Het van hier naar Batavia vertrokken Nederlandse schip (opm: bark) HOLLAND, kapt. Aufnorth, is met schade aan de fokkera uit zee teruggekomen, doch heeft dit hersteld en heden de reis opnieuw aanvaard.


Datum: 21 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 20 augustus. Heden vertrok van hier naar Duinkerken het stoomschip de JONGE MARIE. (opm: eerste commerciële reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 7 schepen als:
Voor Rotterdam: VLAARDINGEN, kapt. M.S. van Dusseldorp.
Voor Amsterdam: VROUW JOHANNA, kapt. A. Lupcke; ADRIANA PETRONELLA, kapt. A. Brocx, allen van Rotterdam.
Voor Dordrecht: ANNA HELENA, kapt. C.M. de Boer.
Voor Middelburg: ELISABETH EN JOHANNA, kapt. T.R. Oomkens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 augustus. Heden werd door de scheepsbouwmeesters de heren de Jong, Kortlandt en Anthony van hun werf zeer geregeld te water gelaten, het driemast schoener campagne-schip ZEPHIR, groot 300 lasten, om te worden gevoerd door kapt. N.J. de Vries, voor rekening van de heren A. van Hoboken & Zonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 augustus. De Loodsboot No. 12, schipper Cordia, werd hedenochtend om 4 uur op twee mijl afstand van het vuurschip MAAS in peiling west ten noorden aangevaren door het stoomschip DIAMOND, van Libau (opm: Liepaja) naar Rotterdam en is daardoor in 10 vadem water 20 minuten na de aanvaring gezonken. De opvarenden, 11 personen, werden gered en door het stoomschip aan boord genomen en in Maassluis geland. De DIAMOND lag volgens de gezagvoerder gestopt. Schipper Cordia kreeg een klap van het roer, doch bekwam geen ernstig letsel.


Datum: 22 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 augustus. Gisteren namiddag is van de werf van de heren C. Gips & Zonen te Dordrecht met het beste gevolg te water gelaten de aldaar voor rekening van het departement van koloniën gebouwde oorlogsschroefstoomschoener en waarvan de stoomwerktuigen van 100 paardenkracht op het etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier vervaardigd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 augustus. De 19e augustus is te Zwolle van de werf van de heer van Goor, aldaar met goed gevolg te water gelaten het fraaie nieuw gebouwde barkschip, nog zonder naam, der heren Fraissinet & Van Baak, van Amsterdam. Dit vaartuig meet 300 lasten en is het grootste dat daar ooit is gebouwd. (opm: deze JOHANNES CHRISTIAAN kwam in 1859 in de vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delft, 20 augustus. Met genoegen vermelden wij dat de kapitein en de passagiers van het barkschip CORNELIA, hetwelk ongelukkiglijk op de hoogte van Fernambuck is verbrand (opm: zie NRC 090757), gepasseerde maandag behouden alhier zijn geretourneerd.


Datum: 23 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 19 augustus. De te Groningen te huis behorende kof ETTJE HEIDEMA, kapt. R.J. Stomp (opm: ELTJE HEIDEMA, bouwjaar 1841; kapt. Roelf Jolkes Stomp; zie NRC 250857 en 040957), van Newcastle naar St. Petersburg bestemd, is gisteren gestrand. De bemanning is gered, de lading verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 14 augustus. Door een alhier aangekomen visser is gepraaid het te Rotterdam te huis behorende en van daar naar Archangel bestemde schoenerschip ELISABETH, hebbende de 10de dezer de voorbramsteng en kluiverboom verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De scheepsmakelaar Van den Bergh Fils te Antwerpen zal vrijdag de 28e
augustus 1857, des middags ten 2 ure, in de zaal der makelaars aan de beurs aldaar publiek verkopen het Nederlands galjootschip de EENSGEZINDHEID, gevoerd door kapt. J. de Boer, gebouwd in het jaar 1851 en gemeten op 99 tonnen, thans liggende in het Groot Bassin, te Antwerpen. Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 20 augustus. Volgens een alhier ontvangen bericht is het Hamburger schip DR. BARTH eergisteren op de hoogte van Texel in aanzeiling geweest met een Nederlandse bark (opm: vermoedelijk de CATHARINA JOHANNA, zie NRC 250857) en is één man van die bark op de DR. BARTH overgesprongen. Naders niets bekend.


Datum: 25 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 19 augustus. De alhier gestrande Nederlandse kof ETTJE HEIDEMA (opm: ELTJE HEIDEMA), kapt. R.J. Stomp – zie ons nommer van 23 augustus – is heden nacht geheel uit elkander geslagen. De equipage is gered en een gedeelte van de inventaris. Schip en lading, soda, loodwit, enz, zijn totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duinkerken, 21 augustus. Het schip CATHARINA JOHANNA, kapt. G. Geelmuijden, van Nerva herwaarts gedestineerd, is alhier in zinkende staat binnengekomen, zijnde op 54º N.B. door een Amerikaans schip aangezeild (opm: zie vorig bericht). Eén man der equipage wordt vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 augustus. Het schip CONSTANCE, kapt. Holm, van Calcutta naar Nederland bestemd, is in de nabijheid van de Hoogly rivier verongelukt. (opm: zie NRC 310857; waarschijnlijk een buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 23 augustus. De Nederlandse bark MARIA MAGDALENA, kapt. Willebrinck (opm: J.H. Willenbrink), is hier gearriveerd om 400 ton steenkolen voor Madras te laden.


Datum: 26 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 augustus. Tegen de 19e der volgende maand zal aan de Marinewerf te Vlissingen van stapel lopen Zr.Ms. schroefstoomfregat der eerste klasse EVERTSEN, voerende 51 stukken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 augustus. Heden is alhier binnengelopen het stoomschip URANIA, van … (opm: dit stoomschip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij was in Hull gebouwd en zal dus waarschijnlijk van Hull gekomen zijn).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 25 augustus. Op de werf van de gunstig bekende fabriek der heren Van Everdingen, Evrard & Co alhier is heden een aanvang gemaakt met de aanbouw van een ijzeren vaartuig, groot 150 gemeten lasten, zijnde dit het tweede dat in de loop van dit jaar aldaar op stapel wordt gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 augustus. De Engelse brik VELATURA, kapt. Barkell, van Sunderland met steenkolen herwaarts gedestineerd, is op de hoogte van Calandsoog gezonken, doch het volk door kapt. J.G. Lucas, voerende het schip (opm: brik) ELISABETH EN JACOBA van Akyab (opm: Sittwe) in Texel binnen, gered.


Datum: 27 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Aan een door de Utrechtsche Courant medegedeeld schrijven, d.d. 16 augustus 1857, aan boord van Z.M. fregat de WASSENAAR, voor Lissabon, ontleenden wij het volgende:
Wij zijn gisteren avond ten 8 uur alhier ter rede geankerd, derhalve 5 dagen na ons vertrek uit Plymouth. Een gebrek aan de machine heeft ons ruim 24 uur enkel zeil doen voeren, doch daar de gelegenheid gunstig was heeft dat geen groot oponthoud veroorzaakt. Met de machine werkende en een fikse bramzeilkoelte liepen wij meer dan elf mijlen. Wij vonden alhier ter rede Zr.Ms. fregat DE RUYTER, commandant kapt. ter zee Van Maldeghem, welk schip hier reeds drie weken ligt, het stoomschip GRONINGEN, commandant kapt-luit. ter zee Wolterbeek, aan boord van welk schip Z.K.H. de prins van Oranje zich bevindt, een Amerikaanse korvet en een paar Portugese oorlogsschepen. De prins was naar Cintra, waar de koninklijke familie haar verblijf houdt. De GRONINGEN was hier één dag voor ons aangekomen. Wij zijn genoodzaakt geweest hier zonder loods binnen te lopen; geen van die heren liet zich buiten zien en ofschoon onze loodsvlag van top waaide kwam er op de rivier zelve ook nog geen aan boord. Lissabon ziet er op de afstand waarop wij liggen, van de rede gezien zeer goed uit. De gehele equipage geniet de beste gezondheid, ook het état-major is welvarend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Het Surinaams Weekblad bevat een ingezonden artikel van enige kooplieden en particulieren, waaruit blijkt dat op Suriname eensklaps de kapitein van een Nederlands schip is gevangen gezet zonder dat de redenen bekend zijn die daartoe aanleiding hebben gegeven. De inzenders geven de wens te kennen dat die redenen mochten worden bekendgemaakt. Het schijnt te blijken dat de bedoelde persoon is kapt. J. van der Plas, gezagvoerder van het Nederlandse schip (opm: brik) JACOBA, thans onder bevel van de eerste stuurman op de te huisreis. (opm: zie ook NRC 090937 en 201057)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 augustus. Dezer dagen heeft men de persoon gearresteerd, die verdacht wordt gehouden de gezagvoerder van het schip HENRIETTE te hebben bijgestaan in het vermoorden van één der schepelingen van die bodem door hem in zee te werpen (opm: zie o.a. NRC 260757 en 260358).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
Naar Genua en Livorno: het Nederlandse schroefstoomschip NOORD-HOLLAND, kapt. J. Blad.
Naar Konstantinopel (opm: Istanbul), met vrijheid Gibraltar, Malta, Syra en Smirna (opm: Izmir) aan te doen: Het Nederlandse schroefstoomschip KROONPRINSES LOUISE, kapt. D.M.V. Kühn.
Naar Napels, Messina en Palermo, het Nederlandse stoomschip WILLEM I, kapt. D.G. Piejeers.
Adres bij de directeur Paul van Vlissingen en bij de cargadoors Blikman & Co en Van den Bleij & Co.


Datum: 28 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alkmaar, 26 augustus. Heden namiddag is met gunstig gevolg van de scheepstimmerwerf Nicolaas Witsen, van de heer van Cleeff, te water gelaten het brikschip WILHELMINA EN ELIZA (opm: WILHELMINA ELISE), gevoerd wordende door kapt. M. Pribée (opm: M. Priebié), toebehorende aan een rederij onder het boekhouderschap van de heer J. Teengs Telting alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 augustus. Het schip (opm: kof) AFINA HILLECHIENA, kapt. D.H. Drewes, van Amsterdam naar St. Petersburg, is alhier lek binnengelopen, hebbende twee dagen aan de grond gezeten.


Datum: 29 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Semarang zal in de loop van de maand september vertrekken het nieuw gebouwd, gekoperd tweedeks barkschip STAD ASSEN, gevoerd door kapt. H.J. Haverbult, hebbende uitmuntende inrichtingen tot de overvoer van passagiers.
Passagiers van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Hoymans & Schuurman, te Amsterdam. (opm: eerste reis)


Datum: 30 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 20 juni. Scheepsvrachten. De WELTEVREDEN is voor Nederland bevracht tot NLG 80 voor suiker en rijst, en de SALATIGA tot NLG 80 voor rijst en suiker, NLG 85 voor tabak en NLG 90 voor huiden. De DIRKINA TITIA (opm: DERKINA TITIA) laadt rijst naar Banca tot NLG 22 per koyang (opm: 1 last = 1976 kg) met een terugvracht van tin tot NLG 16 per koyang. De LAURA EN ADÈLE is naar China bevracht tot $ 0,50 per picol (opm: 61,7613 kg) voor rijst en $ 1 per picol voor rotting. Alleen de KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB is nog onbevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Hongkong, 9 juli. Vrachten veel vaster, ofschoon grote schepen nog moeilijk te bevrachten zijn. Schepen beneden 13 voet diepgang bedingen gemakkelijk $ 0,70 à $ 0,80 om te Siam (opm: Thailand) voor hier te laden. Verscheidene schepen zijn naar Shanghae (opm: Shanghai) bevracht tot $ 0,35 voor rijst; men biedt tevergeefs GBP 4.5/- om in Rangoon (opm: Yangon), GBP 3/- op Java en GBP 3.15/- te Calcutta te laden. Gearriveerd zijn ADOLF VAN NASSAU van Samarang, CERES van Siam, HELMERS van Rotterdam, LOUISA JACOBA JOHANNA van Batavia, en gezeild zijn TONIA naar Batavia, ADOLF VAN NASSAU en JAVA PACKET naar Shanghae.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 juli. Scheepsvrachten. De meeste bevrachtingen in deze maand waren voor China. SENIOR, ELISE, SUSANNE, ALMONDE en LAURA EN ADÈLE werden allen tot 50 cent van de dollar (opm: per picol à 61,7613 kg) voor rijst naar China bevracht. SALATIGA werd te Soerabaja bevracht tot NLG 80 voor tabak, NLG 85 voor suiker en rijst en NLG 90 voor huiden naar Amsterdam. WELTEVREDEN, bekwam NLG 80 voor rijst en suiker van Soerabaja naar Nederland. JACOB ROGGEVEEN NLG 95 voor suiker van Samarang naar Amsterdam. BELLATRIX NLG 100, waarvoor 8000 picol rijst te Indramaijo in te nemen en verder hier met andere goederen vol te laden. Voor een militaire expeditie naar Timor zijn door het gouvernement ingehuurd de schepen: HENDRIK JAN, FERNANDINA EN EMMA, STAD MIDDELBURG, LANDBOUW, BAREND WILLEM en HELENA EN ANNA.
De nu nog disponibele schepen zijn: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, JACOBUS MARINUS, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en SCHOUWEN N.B. Het schip KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB is intussen bevracht tot NLG 95 voor rijst en NLG 105 voor suiker hier en op de kust en NLG 110 voor koffij te Padang te laden naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 28 augustus. Volgens een particulier bericht uit Lissabon zal Zr.Ms. stoomfregat WASSENAAR tengevolge van een defect aan de machine waarschijnlijk gedurende een maand aldaar moeten blijven om te repareren; een waarlijk niet zeer gelukkig incident voor het plan van de kruistocht. Wanneer men in aanmerking neemt dat aan deze kostbare bodem, van af het ogenblik of dat dezelve in dienst is gesteld, zo veel te herstellen en zo veel te vernieuwen is gevallen, dan geraakt men bijna tot de conclusie, dat óf de constructeurs, óf de werklieden die het vaartuig daarstelden, door betere hadden behoren vervangen te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya, het nieuw Nederlands op de zeilage gebouwd en gekoperd fregatschip KAREL EN HENRICUS (opm: KAREL HENDRICUS), kapt. A. van der Geer, voor goederen en passagiers, zijnde daartoe uitmuntend ingericht, voerende een geëxamineerde scheepsdokter, om in de loop van september te vertrekken.
Adres bij de reders, de heren G.H. Stoltenberg & Zn, en bij de cargadoors P. Varkevisser & Zn, alhier en De Coningh & Co te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 26 juni. Aangekomen het METALEN KRUIS, kapt. Zuurdeeg, vertrok 2 juli naar Soerabaija.


Datum: 31 augustus 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. De aanvoer van rogge uit de Oostzee en van Archangel was in de afgelopen twee weken te Schiedam zo groot, dat de gemeenteraad een afzonderlijk besluit heeft moeten nemen, om bij de ongenoegzaamheid van het overigens groot aantal korenmeters, vergunning te verlenen tot het bezigen van grotere maten, ten einde het werk te bespoedigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 augustus. De stoomboot KROONPRINSES LOUISE, kapt. D.M.V. Kuhn, van Amsterdam naar St. Petersburg gedestineerd, is uit zee teruggekeerd en op de Vlierede geankerd wegens gebrek aan de machine. Men zal trachten van hier de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 augustus. Met het schip TRIO, kapt. Foster, zijn alhier aangebracht, kapt. S. Bakker en de verdere bemanning van de Nederlandse kof ADRIANA SOPHIA, welke bodem laatstleden maandag, 24 augustus, in de Noordzee gezonken is (opm: zie NRC 030957).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Akyab (opm: Sittwe), 6 juli. De Nederlandse bark HEILIGE LIDUNA, kapt. P. Lommerse, van hier naar Cowes vertrokken, heeft bij het uitzeilen op de bank gestoten en is dientengevolge geretourneerd om de schade te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Calcutta, 20 juli. Het schip CONSTANTIA, kapt. Holmes, van hier naar Nederland bestemd, heeft bij het uitzeilen op Sand Heads gestoten en is later bij Kedgeree op strand gezet. Het schip zit geheel onder water en slechts weinig van de lading is in zeer beschadigde toestand geborgen. Het zal in publieke veiling verkocht worden. (Red: bereids kortelijk in ons nommer van 25 augustus medegedeeld.) (opm: vermoedelijk een buitenlander)


Datum: 01 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 augustus. Naar men ons verzekert, is alhier uit Indië het bericht ontvangen dat de Nederlandse schepen (opm: barken) JOHANNES MARINUS, kapt. Verbrugh (opm: J. Verburg) en FLORA, kapt. A.A. van Wijk (opm: zie NRC 010757 en 011157), afgekeurd zijn.
De JOHANNES MARINUS was de 8e april van Batavia naar Nederland vertrokken, doch kwam de 8e mei daaraanvolgende met schade uit zee terug.
De FLORA was met een lading kolen van Dordrecht in China gearriveerd, had op de reis veel slecht weder doorgestaan en was met schade te Poelo Timoa binnen geweest.


Datum: 02 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 sptember. Particuliere berichten, bijzonderheden behelzende omtrent het fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAAR, wederspreken volgens het Dagblad voor Zuid Holland en ’s Gravenhage enigermate het daaromtrent in de Utrechtsche Courant geplaatste, door ons overgenomen, bericht uit het Nieuwediep. Volgens deze particuliere berichten heeft dit fregat op de reis van Texel naar Plymouth, en vervolgens naar Lissabon, uitmuntend voldaan, en doet het volle vertrouwen koesteren, dat het een zeer goed zeilschip zal zijn en dat de werktuigen geheel aan de verwachtingen beantwoorden. De stabiliteit liet niets te wensen over, kunnende het schip veel zeil voeren; met een stijve koelte en daaraan evenredige zee, stoomde het fregat zes mijlen recht in de wind op. Volgens het gevoelen van de officieren van het op de Taag aanwezig zijnde fregat DE RUYTER, die gedurende een verblijf aldaar van enige weken onderscheidene Engelse en Franse fregatten gezien hadden, was de ADMIRAAL VAN WASSENAAR een fregat, dat, zo niet beter, zeer zeker, zowel wat schip als werktuigen betreft, met die van de vreemde natiën kan wedijveren. De DE RUYTER en WASSENAAR zouden te Lissabon de komst van de brik DE ZEEHOND afwachten, die voor ieder van de beide fregatten een twaalftal nieuwbenoemde adelborsten van de eerste klasse aan boord heeft, ten einde dan respectievelijk hun bestemmingen te vervolgen.


Datum: 03 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 1 september. Per stoomboot LUNA zijn hier gisteren van Londen de schepelingen gearriveerd van het hier te huis behorend kofschip ADRIANA SOPHIA, kapt. S. Bakker, hetwelk, lek geworden, in de Noordzee is gezonken en waarvan de equipage door een Engels schip gered werd (opm: zie NRC 310857).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 25 augustus. Het schip ALARM, kapt. Nock, van Archangel naar Rotterdam bestemd, is alhier met verlies van grote boom binnengelopen.


Datum: 04 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 3 september. Heden namiddag om 4½ ure is van de werf de Merwede, van de scheepsbouwmeesters C. Gips & Zoonen alhier, met het beste gevolg een schroefstoom- schip te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

IJsselmonde, 3 september. Gisteren namiddag is van de scheepstimmerwerf van de heren Gebr. Pas, onder deze gemeente, met het beste gevolg te water gelaten het driemast schoenerschip HENRIETTE WILHELMINA, groot 176 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. W. Kuijt (opm: W.C. Kuijks), zijnde gebouwd voor een rederij onder directie van de heren R. van Buren & Co te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Faro, 25 augustus. Het te Edam te huis behorende schip STAD EDAM, kapt. H.J. Schuring, van Livorno met marmer naar Amsterdam bestemd, is eergisteren bewesten Kaap St. Mary’s (Cabo de Santa Maria, 36º57’ N.B. 07º53’ W.L.) gestrand. Het schip kon niet afgebracht worden. Men hoopt evenwel de lading, zij het dan ook beschadigd, te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. De Nederlandse brik TRUDA, kapt. P.J. Das, is, volgens telegrafisch bericht van Galatz van de 1e dezer, lek uit zee bij de Sulina teruggekomen. Het schip maakt twee voeten water in het uur. Adsistentie zou worden afgezonden. (opm: zie NRC 190957 en 220957)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen (opm: Tönning), 28 augustus. Van de lading van het de 18e dezer in deze omtrek gestrand en verbrijzeld Nederlands schip ELTJE HEIDEMA, kapt. R.J. Stomp (opm: zie NRC 230857 en 250857), van Newcastle naar St. Petersburg, zijn 25 vaten loodwit, 3 vaten en circa 5000 pond alkali en circa 1500 stuks vuurvaste stenen geborgen.


Datum: 05 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Een enkel woord over het registratierecht van vreemde schepen. Dit wordt in het tarief op 2 procent verminderd. Verschillende Kamers van Koophandel hebben voorgesteld het op 1 procent te brengen, zoals dit primitief bij de wet van 1850 door de regering was verlangd. Wij geloven dat de ondervinding genoegzaam geleerd heeft, dat onze scheepswerven de concurrentie met vreemde niet behoeven te duchten om, indien wij het registratierecht op 1 procent stellen, niet nodig te hebben te vrezen een al te onvoorzichtige stap tot de vrijheid te doen. Te minder, omdat bij de aankoop van vreemde schepen, dat vooral, zoals de Rotterdamse Kamer van Koophandel terecht heeft opgemerkt, zeer dikwijls met stoomschepen geschiedt, daarenboven nog een recht van 2 procent met 38 opcenten op de koopbrief wordt geheven. Wij bevelen de volgende zinsneden in het adres van de Rotterdamse Kamer van Koophandel zeer in de aandacht aan:
Neemt men in overweging dat bij het in werking brengen van grote stoomboot-vaarten op vreemde havens, somtijds verscheidene tonnen gouds ter aankoop van schepen in het buitenland benodigd zijn, dan wordt dit een zeer gewichtig punt van bezwaar; een hier gevestigde maatschappij op Marseille en andere havens van de Middellandse Zee heeft drie boten in Engeland aangekocht of laten bouwen en daarvoor NLG 29.693,63 aan rechten moeten voldoen. De uitbreiding van onze handel, ja het behoud van wat wij hebben, wordt dagelijks meer en meer afhankelijk van het bestaan van zodanige diensten. Bij haar oprichting bestaat echter ten onzent nog te veel schroomvalligheid, welke met alle mogelijke middelen moet worden bestreden. Een der krachtigst werkende daartoe zal zeker zijn, wanneer de bepaling ophoudt, welke de ondernemers nu verplicht onmiddellijk bij de oprichting 8¼ procent van hun kapitaal op te offeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Uit particuliere berichten wordt ons medegedeeld dat Zr.Ms. stoomschip GEDEH, onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee B.H. Staring, de 25 juli l.l. uit het vaderland gestoomd, met bestemming Batavia, thans te Cadix (opm: Cadiz) in het droge dok ligt. Zeilende in de Spaanse Zee, heeft men een lek ontdekt, dat niet zonder hulp van de pompen, die door de machine worden in werking gebracht, meester te blijven, waarom men de eerst te bereiken haven, zijnde die van Lissabon was binnengelopen; doch het droge dok aldaar te klein zijnde, is men genoodzaakt geweest naar Cadix te stomen, alwaar men denkt ongeveer een maand te zullen moeten blijven. De gezondheidstoestand van het état-major en de equipage was voldoende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gothenburg, 27 augustus. Het Nederlandse schip (opm: fregat) STAATSRAAD BAUD, kapt. T. de Jong, heden alhier van Amsterdam gearriveerd, heeft gestoten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wij nemen het volgende over uit het scheepsjournaal van het schip (opm: bark) SOUBURG, gevoerd door kapitein H.B.L. Evers, zeilende in de Zuid-Atlantische oceaan, des morgens 20 juli op 36º03’ Z.B. en 32º11’ O.L, met ongestadige dubbele gereefde marszeil-koelte en afwisselende buiige lucht.
Wij ontdekten een schip te loefwaarts van ons, dat op ons aanhield en door signalen te kennen gaf, dat er vrees bestond, dat zijn lading in brand was, waarop wij antwoordden, dat wij bereid waren in dit geval alle mogelijke hulp te verlenen. Wij draaiden dus bij om in elkanders bijzijn te blijven, ten einde de kapitein in de gelegenheid te stellen, de volgende dag, zo het weder gunstig was, bij ons aan boord te komen om te raadplegen en naar omstandigheden een besluit te nemen.
De gezagvoerder dit wellicht niet goed begrepen hebbende, toonde ons de Engelse vlag omgekeerd ten teken van nood en halsde daarop om de W, hetgeen mede door ons gedaan werd. Verder bezig zijnde om met signalen ons oordeel en besluit mede te delen, zagen wij reeds een boot van boord afsteken met verscheidene manschappen. Deze bereikte, niettegenstaande een hoog lopende zee, onze bodem en kwamen de zich daarin bevindende manschappen bij ons over, van wie wij vernamen, dat het schip de CANADIAN CHIEF genaamd was, kapitein John Davids, beladen met steenkolen en bestemd naar Ceylon, en dat het zeer waarschijnlijk was, dat gedurende de nacht de brand zou uitbarsten en de kapitein niet langer aan boord durfde te blijven. Hierop ging de boot met goed gevolg nog tweemaal heen en terug, zodat bij het vallen van de avond de kapitein en de gehele equipage, bestaande uit 16 man, bij ons aan boord was. Op verzoek van de gezagvoerder bleven wij de nacht bijleggen, ten einde de afloop af te wachten en de volgende dag de positie van het schip te onderzoeken en voorzagen inmiddels de geredden van het nodige.
Gedurende de A. W.(opm: Achtermiddag Wacht = 12.00 - 16.00 uur) van 22 juli het weder stil geworden zijnde en dus met geen mogelijkheid het schip kunnende bereiken, werd besloten de stuurman met enige manschappen naar hetzelve te zenden, ten einde zo goed mogelijk de positie van het schip te onderzoeken. De sloep, bemand met de stuurman en 4 matrozen werd diensvolgens afgezonden, voorzien van de nodige levensmiddelen en een lantaarn, om te kunnen tonen, wanneer zij aan boord waren. De avond vallende, brachten wij een lantaarn onder de boegspriet en een onder de barkszaling, als sein voor de bovengenoemde manschappen, om ons weder te vinden. Ten 8 (opm: 20.00 uur) ure vermeenden wij de lantaarn te zien, doch zagen wij ons hierin bedrogen, wordende dit licht veroorzaakt door de brand, die meer en meer uitbarstte, zodat spoedig het gehele schip in volle vlam stond en zich als een vuurkolom aan ons oog voordeed. Op een kleine afstand achter het schip zagen wij de lantaarn van de boot en keerde deze ten 8 u.30 m. (opm: 20.30 uur) weder aan boord terug met het bericht, dat het dek reeds wit en heet was en spoedig dreigde in brand te geraken, zoals ook weldra gebeurde. Gedurende de gehele nacht zagen wij het schip branden tot in de A. W. van 23 juli, als wanneer wij ten 12 u.30 m. ontwaarden, dat de rook in de kim zich afscheidde en de kim klaar werd, waaruit wij moesten opmaken, dat het wrak gezonken was. De rook was geheel verdwenen en verder viel niets meer te ontdekken.


Datum: 06 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 september. Heden werd met het beste gevolg te water gelaten van de werf van de scheepsbouwmeester W.C. Hoogendijk Jr. te Capelle aan de IJssel, het medio clipper fregatschip CADZANDRIA (opm: CADSANDRIA), groot 399 lasten, gevoerd zullende worden door kapitein J.A.C. Gerlach en gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heren N.A. Koning en A.H. Liebert, bestemd voor de grote vaart. (opm: zie ook NRC 010655)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ridderkerk, 5 september. Heden nacht ten ongeveer half twee ure is te Bolnes, onder deze gemeente, brand uitgebarsten in de houten loods van de scheepsbouwmeester Johannes Jonkers, en een daarbij staand arbeidershuisje, welke in korte tijd geheel in de as gelegd waren. Naar men verneemt, zijn de gebouwen tegen brandschade verzekerd. De oorzaak van die brand is nog onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 2 september. De schoener JOHANNA MARIA, kapt. Horn, van Anklam naar Dordrecht bestemd, is gepasseerde nacht in de Oostzee in aanzeiling geweest en dien ten gevolge alhier met verlies van boegspriet binnengelopen (opm: zie NRC 120957).


Datum: 07 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 september. De 5e dezer werd te Groningen van de Binnenwerf van de scheepsbouwmeester K. Kater te water gelaten het nieuw gebouwde schoenerschip JAN ALBERT, groot plm. 120 ton, gevoerd zullende worden door kapt. J.J. Goosens, van de Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 september. Te Willemsoord is de 4e dezer in het openbaar aanbesteed het maken van een nieuwe sleephelling op ’s Rijks werf en het vernieuwen in twee gedeelten beschoeiing aan en langs de maritieme buitenhaven aldaar. Aannemer is hiervan geworden de heer P. Quant te Amsterdam voor de som van NLG 19.700.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 6 september. Heden vertrok van hier naar Batavia het schip (opm: fregat) TRITON, kapt. H.G.T. Adriaans. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 6 september. De stoomboot SEINE is bij het binnenkomen aan de grond gestoomd. De SEAHORSE en OCEAN QUEEN hebben getracht het schip af te slepen, doch beiden vruchteloos.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 september. Kapt. Palmer, de 9e juli van Calcutta in de Tafelbaai aangekomen, vandaar de 11e vertrokken en heden alhier gearriveerd, rapporteert, dat hij de 16e augustus op 37°42' N.B. en 32°40' W.L. gepraaid heeft de bark EMPEROR van Moulmain (opm: Moulmein) naar Falmouth, aan boord van welke bodem zich bevond de bemanning van een Nederlandse bark, die op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop gezonken is.
(opm: mogelijk is dit de bemanning van de bark RIDDERKERK, kapt. A.H. Pesant, zie NRC 260957)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 11 juli. Het Nederlandse oorlogs-transportschip MERWEDE, kapt Sloos, van Java naar Nederland bestemd, de 22e juni te Simonsbaai binnengelopen, heeft schade aan het tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandse bark PEKING, kapt. H. Croese, welke als vroeger gemeld (opm: zie NRC 3160857) de 22e juni in de Simonsbaai binnenliep, is lek en heeft de lading overgeslagen. Het schip zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandse bark MAGDALENA, kapt. G. Greefkes, van Java naar Holland, welke mede als vroeger gemeld, de 22e juni in de Simonsbaai binnenliep (opm: zie NRC 160857), heeft de kluiverboom met enige rondhouten verloren en meer andere schade aan de romp bekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 3 september. Volgens bericht van kapitein Menkman (opm: G. van Eyk Menkman), gezagvoerder van het Nederlandse koopvaardijschip KONING WILLEM II (opm: rederij Rietveld & Roquette, Amsterdam), alhier na een reis van 27 dagen van Sydney aangekomen, was het Nederlandse koopvaardijschip (opm: bark) GENERAAL DE STUERS, kapitein F. Fokkens, hetwelk voor 63 dagen Guichen Bay (opm: 37º07’ Z.B. 139º45’ O.L.) met bestemming naar Batavia had verlaten, aldaar met grote schade binnengekomen.
Te vergeefs was door hem beproefd om Kaap Leeuwin (opm: Zuidwest-Australië) om te zeilen. Door slecht weder overvallen verloor hij zeilen, rondhouten en enige andere zaken en was verplicht af te houden en in genoemde haven de geleden schade te herstellen en provisiën in te nemen.
Volgens mededeling van dezelfde gezagvoerder was het schip (opm: bark) KONING WILLEM II (opm: rederij P. Varkevisser, Rotterdam), kapt. H.R. Giezen te Guichen Bay met een lading Chinezen de 25e juni aangekomen.
Op de 30e daaraanvolgende was het schip van voor zijn ankers geslagen. Ofschoon door de gezagvoerder door het innemen van bovenraas en stengen pogingen waren gedaan, om het schip in zijn drift te stuiten, mocht zulks echter door het breken van het spil niet gelukken. Alsnu beproefde hij om door zeil te maken het schip op strand te zetten. Het raakte echter aan de grond bij de Long Beach. De zee sloeg zeer onstuimig over het vaartuig en maakte het weldra tot een wrak, waardoor de gehele equipage in levensgevaar verkeerde. Door de kustbewoners werd al het mogelijke gedaan om aan de in nood zijnde bemanning hulp te verlenen. Kort na het stoten werd een boot uitgezet waarin zich de stuurman en de equipage met uitzondering van de kapitein begaven, blijvende laatstgenoemde achter wijl de vanglijn der sloep brak. Nauwelijks van het schip verwijderd, geraakte de boot door gebrek aan riemen dwarszees en sloeg vol water, zodat het zich daarin bevindende scheepsvolk moest trachten om zich door zwemmen het leven te redden. Van 25 personen die zich in de boot bevonden hadden slechts 9, waaronder ook de eerste stuurman, het geluk, ofschoon in bewusteloze staat, de wal te bereiken, hierin voornamelijk door de hulp der strandbewoners liefderijk bijgestaan. Ook ter redding van de kapitein werden thans pogingen in het werk gesteld, zelfs werd door zekere heer John Ormerod een som van NLG 600 uitgeloofd aan hen die het wilden wagen om met een sloep het wrak te trachten te bereiken. Onderwijl veranderde de wind en slaagde de gezagvoerder er in om door middel van een ledig vat een touw aan wal te brengen, waardoor men in staat was om hem door de branding te halen.
Bovenstaand bericht zou mede opgenomen zijn in de South Australian Register. (opm: zie ook NRC 210957, 250957 en 201057)


Datum: 08 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 7 september. Het stoomschip SEINE is in vlot water en ligt bij Steenen Baken geankerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een halfsleten overdekte Snik. Te bevragen bij A.W. Post in ’t Moddergat of bij H.H.Vink, scheepstimmerbaas bij Dockum.


Datum: 09 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 september. Naar men verneemt, zou de oorzaak van de gevangenschap van kapt. J. van der Plas, van de JACOBA, te Suriname – en welk schip dientengevolge door de stuurman naar Nederland is teruggebracht – daarin zijn gelegen, dat genoemde kapitein een paar vaatjes boter zou hebben verkocht zonder als koopman gepatenteerd te zijn. Door de ambtenaren deswege gecalangeerd (opm: in staat van beschuldiging gesteld), zou gezegde gezagvoerder zich van een patent hebben voorzien en het document ge-antidateerd hebben, hetwelk ontdekt zou zijn geworden en aanleiding tot zijn apprehensie (opm: gevangenneming) gegeven hebben. Tot zo verre bepalen zich de geruchten, die natuurlijk nadere opheldering vorderen. (opm: zie NRC 270857 en 201057)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 september. Heden is van hier naar Kaap de Goede Hoop vertrokken het schip ADMIRAAL DE WINTER, kapt. H.H. Uil, aan boord hebbende 39 handwerkslieden. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 8 september. Heden vertrok van hier naar Bergen in Noorwegen het stoomschip ANNA. (opm: eerste commerciële reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 4 september. Heden vertrok van hier naar Leer het stoomschip URANIA, kapt. H.D. Vermeulen. (opm: eerste commerciële reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, C.A. Schröder, B.D, Bosscher, J.H. Rocquette, P. Blom, C.S. Oolgaardt, J.F.L. Meijjes, A. Rocquette en W.Y. van Reinouts, makelaars, zullen op maandag de 28e september 1857, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ verkopen:
Een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd OOSTERGOO, laatst gevoerd door kapt. D.C. Claus, volgens Nederlandse meetbrief lang 37 ellen 50 duimen, wijd 6 ellen 50 duimen, hol 5 ellen 41 duimen en alzo gemeten op 586 tonnen of 310 lasten. Het schip ligt aan de Werf “St. Jago”, in de Groote Bikkerstraat.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.


Datum: 10 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 2 september. Het Nederlandse schip (opm: schoener) FELICITAS, kapt. M. Wildeboer, van Amsterdam naar Havana bestemd, is hier de 29e pº (opm: 29 augustus j.l.), met schade aan rondhout enz. binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, C.A. Schröder en J.R. Bos Janszen, makelaars, zullen op maandag de 28e september 1857, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd POLLUX, gevoerd door kapt. J. Kooij, volgens Nederlandse meetbrief lang 33 ellen, wijd 6 ellen 30 duimen, hol 5 ellen 9 duimen en alzo gemeten op 470 tonnen of 248 lasten. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Jan Corver & Comp, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door sterfgeval uit de hand te koop een welonderhouden tjalkje (opm: binnenvaarder), groot volgens meetbrief 31 ton, oud 5 jaren. Met een complete inventaris, als: ankers, ketting, paardenlijn, drie voorzeilen. Een boot met verdere toebehoren, zoals door wijlen Siebe Uiltjes de Jong is bevaren geweest. Liggende te Terhorne.
Informatiën bij S.G. Boetje aldaar.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Te Batavia ligt in lading naar Samarang het Nederlands-Indische barkschip JACOB CATS, thans genaamd DJADUL WADOET (opm: 15 september uitgezeild; het hergebruik van de naam JADUL WADOET bevestigt dat de ex-PRINS VAN ORANJE definitief uit de vaart was, zie OP 080157).
(opm: de JACOB CATS, kapt. A. v.d. Windt, lag op 1 augustus 1857 nog ter rede van Batavia; de Java-Bode vermeldt hieromtrent, dat het fregat JACOB CATS, kapt. A. van der Windt, eigendom van mr. P. Blussé van Oud Alblas te Dordrecht, groot 414 lasten en gebouwd in 1835, op 19 juni 1857 van Guichen Bay (opm: 37º07’ Z.B. 139º45’ O.L.) te Batavia is aangekomen en daar is afgekeurd, zie NRC 021057, 031057 en 291057)


Datum: 11 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad (opm: Kronsjtadt), 1 september. Het schip (opm: kof) VROUW WICHERDINA, kapt. J.J. Kroon, van Rotterdam te St. Petersburg aangekomen, is zwaar lek, hebbende gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 september. Naar men verneemt, zal op aanstaande zaterdag de 12e dezer aan de scheepswerf van de Gebr. Van de Wetering, te Schoonderloo te water worden gelaten het aldaar voor rekening van de heren A. Houtman & Co te Delfshaven nieuw gebouwde brikschip JOHANNA FREDERIKA, gezagvoerder C.S. Evera, groot omstreeks 140 gemeten lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden, als daartoe in een vergadering van reders gecommitteerd, verzoeken degenen, die aandeel menen te hebben in het Nederlandse barkschip JOHANNA ALIDA, kapt. S. Visman, daarvan vóór de vijf en twintigste september e.k, ten kantore van de laatstondergetekende, Leydschestraat tussen Keizersgracht en Kerkstraat, II, 323, opgave te doen, zoveel mogelijk met bijvoeging van de bewijzen van aankomst en andere justifiëntoire (opm: justificatoire, tot bewijs strekkende) bescheiden, waarvoor reçu zal worden afgegeven.
Amsterdam, 8 september 1857
mr. A.S. van Nierop, W.H. Meursing, Leonard Wolterbeek

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op de scheepswerf te Deinum is te bekomen een halfsleten Trekschip, geschikt tot een woning. Brieven franco naar R. Kuiken, mr. smid aldaar.


Datum: 12 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Men leest in de Belgische dagbladen, dat de Maatschappij Cockerill, die, te Luik gevestigd, een werf te Antwerpen bezit, een ijzeren schroef-stoomschip heeft vervaardigd van 2000 tonnenlast, hetwelk de PRINS ALBERT is genoemd. Dit schip is in Engeland beproefd en daarbij door deskundigen zeer voldoende bevonden. Het heeft een lengte van 286 voeten en wordt gedreven door een tweeledig werktuig van de gezamenlijke kracht van 400 paarden. Het bevat een zaal, in welke 60 personen gemakkelijk kunnen aanzitten en wordt geacht genoegzame ruimte en verblijven op te leveren voor het overbrengen van 40 officieren en 750 soldaten. Het zal vermoedelijk door de Britse regering worden gehuurd tot het overvoeren van troepen naar Indië. Men beweert, dat het schip, zelfs onder min gunstige omstandigheden, een grotere afstand zou kunnen doorlopen, dan tot dusverre met een dergelijk vaartuig heeft plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 11 september. Het stoomschip SOPHIE, kapt. J. van Knapen, van Rotterdam naar Bristol, is deze morgen op de hoogte van de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) in aanzeiling geweest met het stoomschip HUNT (opm: WILLIAM HUTT), van Shields, en is onmiddellijk daarna gezonken. De kapitein en zijn vrouw, de Engelse loods, benevens twee passagiers en zeven man van de equipage zijn verdronken. De stuurman en de rest van de equipage zijn alhier aangekomen. De HUNT heeft schade bekomen doch de reis voortgezet.
(opm: het stoomschip was als ALLIES in 1855 in Engeland gebouwd, in oktober 1856 nieuw aangekocht door NV Stoomvaart-Vereeniging De Maas te Rotterdam; de bemanning van de SOPHIE werd op 7 september 1857 in Rotterdam voor het eerst gemonsterd, waarna het schip reeds op haar eerste reis onder Nederlandse vlag verloren ging; zie ook NRC 280658, 230958 en 060659)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 1 september. De Nederlandse kof CORNELIA, kapt. H.H. Nieboer, van Kroonstad (opm: Kronsjtadt) met hennep naar Londen bestemd, is in de nacht van 29 augustus door een onbekende brik aangezeild. De CORNELIA bekwam daardoor enige schade aan de bakboordszijde en verloor daar bij grote en bezaanswanten, bezaansboom en gaffel en bekwam nog andere averij aan zeilen en lopend tuig. Het schip bleef dicht, maar de kapitein was desniettegenstaande genoodzaakt alhier binnen te lopen om te repareren. (opm: zie NRC 140957)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 8 september. De alhier in averij binnengelopen Nederlandse kof JOHANNA MARIA (opm: zie NRC 060957), kapt. Horn, van Anklam naar Dordrecht bestemd, heeft gisteren, na geëindigde reparatie, de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 september. Het Nederlandse stoomschip KROONPRINSES LOUISE, kapt. D.M.V. Kuhn, van hier naar St. Petersburg, zou volgens telegrafisch bericht van laatstgemelde haven van de 10e dezer, de 6e dito op het eiland Oesel gestrand zijn. Met bergen was een aanvang gemaakt. Directe mededelingen had men echter nog niet ontvangen. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 13 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 september. Het stoomschip KROONPRINSES LOUISE, kapt. Kuhn, van hier naar St. Petersburg, op het eiland Oesel gestrand – zie ons vorig nommer – is de 11e dezer, na een gedeelte van de lading gelost te hebben, weder in vlot water gekomen en na het geloste gedeelte van de lading weder ingenomen te hebben, behouden te Kroonstad gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 september. Provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland. Zaak van de 22 Maleijers. Acte van beschuldiging. (opm: zie NRC 070956 en een groot aantal latere berichten in deze kroniek 1857)
De procureur-generaal bij het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland geeft te kennen:
dat, bij arrest van terechtstelling van hetzelve hof, in raadkamer vergaderd, van de 17e augustus 1857, naar de openbare terechtzitting van het hof verwezen zijn geworden: 1.
Sidin, wiens ouderdom is onbekend, geboren op Branjer; 2. Pa Seno, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Soerabaija; 3. Kapidin, volgens zijn opgave oud 30 jaren, geboren te Samarang; 4. Kasidin, volgens zijn opgave oud 30 jaren, geboren te Rembang; 5. Batjook 1, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Kijlie; 7. Soedin, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Soerabaija; 8. Amat, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Soerabaija; 9. Lingo, volgens zijn opgave oud 50 jaren, geboren te Soerabaija; 10. Doolah, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Pontejana; 11. Klaas Ledesma, volgens zijn opgave oud 27 jaren, geboren te Manilla; 12 Setro, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Soerabaija; 13. Ngangsi, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Palembang; 14. Makidin, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Soerabaija; 15. Sidin, volgens zijn opgave oud 18 jaren, geboren te Soerabaija; 16. Tjiplis, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Soerabaija; 17. Osman, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Soerabaija; 18. Ngaitin, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Soerabaija; 19. Simin, volgens zijn opgave oud 20 jaren, geboren te Soerabaija; 20. Pa Warina, volgens zijn opgave oud 24 jaren, geboren te Soerabaija; 21. Kiman, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Samarang, en 22. Medin, wiens ouderdom is onbekend, geboren te Soerabaija; allen als zeevarenden ter koopvaardij behoord hebbende tot de equipage van het barkschip TWENTHE, de eerste als bootsman, de tweede en derde als bootsmaten, die vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende en elfde als roergangers, de overigen als matrozen, laatst gewoond hebbende te Soerabaija,
thans gedetineerd te Rotterdam; en verklaart de procureur-generaal, dat uit de instructie dezer procedure resulteert:
Dat de beschuldigden, van welke de beide eersten en de zevende tot de twintigste op de JANNETJE (opm: bark), kapt. A. Lupcke en de overigen op de VRIJE HANDEL (opm: bark), kapt. D. van Ketwich, als schepelingen van Java naar Nederland waren gekomen, in de maand juni 1856, ten overstaan van de waterschout Andreas Paul Nicolaas Rijk, te Rotterdam zijn aangemonsterd en aldaar in dienst getreden om met het Nederlandse barkschip TWENTHE, kapt. Ansco Coopmans een reis te doen van die plaats naar Java en aldaar te worden ontslagen;
alles op de voorwaarden, in de ten processe aanwezige copie-monsterrol beschreven;
dat de schepelingen van de JANNETJE afkomstig, door de kapitein zelve en die van de VRIJE HANDEL gekomen, door de eerste stuurman zijn aangenomen;
dat de eerste beschuldigde als serang of bootsman aan boord was het hoofd der beschuldigden;
dat buiten de beschuldigden en voormelde kapitein, de equipage bestond uit: Charles Guillaume Soff als eerste stuurman; Willem Hendrik Vermeulen als tweede stuurman; Ary Pieter Barends als derde stuurman; Adolphus Wilhelmus van Douwe, als dokter; Thomas de Moes als eerste timmerman; Jacobus Gerhardus Onel, als tweede timmerman; Johannes Bernardus Halder de la Laine als hofmeester; Jacobus Dunnewijk als kok; Johan Diederik Blanken, IJnse de Haan en Petrus Cammenga als jongens en de reis daarboven werd medegemaakt door de echtgenote des kapiteins, met name Tjitske van Dam en de naar haar vaderland terugkerende Javaanse dienstbode Sarina;
dat het schip al spoedig van Rotterdam naar Hellevoetsluis gezeild, de 15de juli 1856 in zee is gesleept; dat de beschuldigden tot de 11de augustus daaraanvolgende steeds hun plicht volbracht hebben, tot tevredenheid des kapiteins, behoudens een voorval ten dage, waarop het schip in zee zou worden gesleept, als wanneer, toen door de derde stuurman Barends vier man voor de giek (opm: roeiboot) waren gecommandeerd om de echtgenoot des dokters aan wal te brengen, de eerste beschuldigde, omdat dit geschiedde terwijl schaften bevolen en het volk daarmede bezig was, boos is geworden en zijn ontevredenheid daarover aan de kapitein en de eerste stuurman heeft betuigd en betoond, zijn etensbakje toornig op het dek nederwerpende en zeggende, toen laatstgemelde hem daarover onderhield en bij de borst vatte, in het Maleis, volgens de kapitein: “Ik zal je wel vinden als gij op zee komt”, of “pas op, pas op, als wij op zee zijn”, en volgens de eerste stuurman: “dat hij hem wel zou betrekken, als ze maar eens in zee waren” of “pas op stuurman, laten wij maar eerst in zee wezen”, – van welke woorden de dokter Van Douwe heeft verstaan: “wacht op zee” – hoedanig zeggen de eerste beschuldigde heeft ontkend te hebben geuit, het noemende zeer onbehoorlijke woorden, terwijl hij het voorval overigens heeft erkend en de kapitein nog verklaard heeft dat de eerste beschuldigde, de volgende dag door hem over zijn gedrag onderhouden, verschoning had verzocht en beloofd had zich beter te zullen gedragen;
dat de beschuldigden, welke tevreden waren over de hun tot aan hun komst in zee verstrekte voeding, geen genoegen hebben genomen in hetgeen hun, toen zij op zee waren, verschaft werd en voor de 11de augustus meermalen van die ontevredenheid hebben doen blijken en deze evenzeer als hun verlangen ander voedsel te ontvangen kenbaar hebben gemaakt of doen maken aan de kapitein, de stuurlieden en andere leden der Europese equipage, hetgeen ten gevolge heeft gehad dat hun de 4de augustus, toen zij gezamenlijk met hun rantsoen achteruit waren gekomen, ten einde klachten daarover in te brengen, een wijziging in de voeding is toegestaan, door twee dagen ’s weeks de zoutevis door stokvis te vervangen, vermits hunne klachten bepaaldelijk raakten de zoutevis, als zullende zijn te zout om op den duur te nuttigen, dagelijks, drie malen, zonder afwisseling met andere vis of met vlees;
dat de 7de augustus, der beschuldigden nieuwjaarsdag, hun door de kapitein een vrije dag is gegeven en zij onthaald zijn, onder meer op gedroogde aardappelen met zoutvlees en pannenkoeken met spek, waarvoor zij de kapitein zijn komen bedanken, met uitzondering van de eerste beschuldigde, die ziek in zijn kooi lag;
dat op de 11de augustus, na de schafting, des namiddags ten één ure, volgens de verklaring van de 3de stuurman Barends, niemand op het dek kwam;
dat alstoen de eerste stuurman Soff de kapitein heeft gewaarschuwd, dat de beschuldigden niet verkozen hun werk te hervatten, waarop deze beiden hen tot zich hebben doen komen om de oorzaak hiervan te vernemen, als wanneer door één der beschuldigden, zo de kapitein meent de elfde, Klaas Ledesma is geantwoord dat ontevredenheid over de voeding oorzaak was en dat zij verlangden voedsel, gelijk de vijf voor de mast zijnde Europese zeelieden, waarbij gevoegd werd dat zij tengevolge der voeding zwak waren;
dat hierop door de kapitein aan de beschuldigden is voorgehouden dat hij tot de verlangde voeding niet was uitgerust en zo dus niet kon geven, met herinnering tevens aan de monsterrol, waarbij, zoals de kapitein zeide, door hen Indisch voedsel was bedongen, doch welk beweren, dikwijls herhaald, door de monsterrol niet wordt bevestigd.
Dat, daar de beschuldigden volhielden niet te werken, de kapitein heeft te kennen gegeven dat wie niet werkte ook niet zoude eten en ten twee ure alle de beschuldigden (met uitzondering des eersten, welke ziek was) op het dek zijn geroepen en aan hen is voorgesteld de vraag: wie wilde werken, wie niet? Waarop een negental hunner tot voortzetting van de arbeid bereid werd bevonden, zijnde de 3de, 5de, 9de, 12de, 14de, 15de,16de, 19de en 21ste, hebbende van dezen de 5de spoedig daarop de arbeid mede gestaakt.
Dat de 2de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8ste, 10de, 11de, 13de, 17de, 18de, 20ste en 22ste beschuldigden erkennen de arbeid op de 11e augustus niet te hebben voortgezet, als aanleiding daartoe hebben opgegeven het onvoldoende hunner voeding; dat de beschuldigden die hebben voortgewerkt hunne gewone voeding de 11e augustus hebben ontvangen, doch de overigen niet, en de kapitein, opdat de laatst bedoelden geen drinken zouden erlangen, aan de kok Dunnewijk order had gegeven dat de pomp uit het watervat moest worden genomen, waaraan deze heeft voldaan, over welke onthouding van alle spijs en drank de kapitein de eerste stuurman heeft geraadpleegd, die verklaart de maatregel te hebben goedgekeurd;
dat de kok Dunnewijk heeft verklaard dat de kapitein hem de 11e augustus, des namiddags ten vier ure in de kajuit bij zich heeft geroepen, waar zich ook de eerste stuurman bevond en hem gevraagd heeft of hij op hem rekenen kon, als er iets gebeurde met het volk, welke vraag hij toestemmend heeft beantwoord, tevens met de raad om toe te geven, daar de zachtste weg de beste was, en de eerste beschuldigde hem verzekerd had dat de beschuldigden allen zouden werken als zij maar tweemaal in de week vlees kregen, hetgeen de kapitein weigerend beantwoordde, zich ook thans op de aanmonstering beroepende en ontkennende, dat de beschuldigden op Europese kost waren aangemonsterd; –
dat de kapitein zeide uit voorzorg de vuurwapenen gereed te zullen maken, gelijk hij dan ook met de eerste stuurman in de kajuit zes geladen pistolen heeft nedergelegd, terwijl die beiden daarboven zich ieder van twee geladen zakpistolen hebben voorzien;
dat, nadat de nacht rustig was voorbij gegaan, in de morgen van de 12e augustus, naar luid der verklaring van de aan boord met het uitgeven der voedingsmiddelen belaste 3de stuurman Barends, die zegt zeker te weten, voor de werkende beschuldigden stokvis is uitgegeven, hetgeen evenwel hun kok, de 16de beschuldigde ontkent, welke volhoudt dat zij die ochtend zoutevis gegeten hebben; dat ten half tien ure, toen de wacht van de jongen De Haan was afgelopen, deze aan de beschuldigden op hunne vraag om brood, vermits zij geen eten hadden gehad, een stuk of tien beschuiten heeft gegeven;
dat in die morgen, volgens de verklaringen van de kapitein, de stuurlieden Soff en Barends, de timmerman De Moes, de kok Dunnewijk, de hofmeester Halder de la Laine en de jongens De Haan en Cammenga, ook diegenen der beschuldigden, welke het werk ten vorige dage niet hadden geweigerd, mede hetzelve hebben gestaakt;
dat de zestiende beschuldigde die dag, ten ongeveer 9 ure, bij de derde stuurman niet is gekomen om het rantsoen en op de vraag van deze of hij geen eten moest hebben voor het volk, heeft gezegd van nee en dat niemand meer te eten wilde hebben en zij niet meer wilden werken;
zijnde deze verklaring des derden stuurmans door de zestiende beschuldigde bevestigd, die daarbij heeft medegedeeld, dat de overige acht hem gezegd hadden dat zij niet meer eten en niet meer werken wilden en dat hij met hen had medegedaan;
dat de eerste beschuldigde, ten acht ure bij de kapitein op het dek gekomen, met deze een gesprek gevoerd heeft, houdende, volgens de kapitein, te kennen-geving, dat de beschuldigden niet langer aan boord verkozen te blijven, maar wensten in een Portugese bezitting aan land te worden gezet, waarop de kapitein verklaart te hebben geantwoord dat dit onmogelijk was en de eerste beschuldigde beweert dat dit gesprek gestrekt heeft om medelijden met zijne manschappen en vervanging van vis te verzoeken, welke door de kapitein werd geweigerd;
dat de tweede stuurman Vermeulen, die zich in de nabijheid aan het roer bevond, heeft verklaard van het tussen de kapitein en de eerste beschuldigde destijds gesprokene alleen te hebben verstaan, dat de kapitein gezegd heeft: “dat hij geen ander eten geven kon”, en de eerste beschuldigde: ”dat zij geen moeite maken zouden”;
dat men de 11e augustus aan boord van de TWENTHE, het eiland Madeira in het gezicht had, doch dit in de morgen van de 12e het geval niet meer was; dat de kapitein en de eerste stuurman hebben verklaard het eisen van ander voedsel te beschouwen als voorwendsel ter bereiking van een ander doel, door hen aan de beschuldigden toegeschreven, te weten om in een Portugese bezitting aan wal te komen, waaromtrent de eerstgenoemde heeft verklaard dat het hem vreemd is voorgekomen dat de beschuldigden, vóórdat men Madeira naderde, aan de stuurlieden hadden gevraagd of hetzelve geen Portugese bezitting was en op het bekomen van een ontkennend antwoord, één van hen had gezegd dat men hem te Rotterdam had gezegd dat het wèl een Portugese bezitting was, hebbende de kapitein hier echter later bijgevoegd, dat deze omstandigheid hem vreemd is voorgekomen, zonder er evenwel iets bepaalds uit te durven afleiden;
dat hieromtrent is verklaard: 1. door de eerste stuurman, dat een der beschuldigden, zonder te weten wie, hem gevraagd heeft of Madeira een Portugese bezitting is; 2. door de tweede stuurman: dat de beschuldigden wel gevraagd hebben, Madeira ziende, of zulks aan de Portugezen behoorde, doch niet te hebben bespeurd dat zij met geweld derwaarts wilden; 3. door de derde stuurman: dat meerdere der beschuldigden, waaronder de een-en-twintigste (Kiman), toen deze ’s nachts op de uitkijk stond of er land in het gezicht kwam, hem hebben gevraagd of het eiland in het gezicht Madeira en Portugees was; en 4. door de kok Dunnewijk: dat de eerste beschuldigde hem heeft gevraagd welk eiland men in het gezicht had, doch dat op zijn antwoord dat het Madeira was door die beschuldigde niet is gevraagd aan wie het behoorde, hebbende echter de eerste beschuldigde opgegeven niet gehoord te hebben welk land het was;
dat geen der andere leden van de Europese equipage der TWENTHE de beschouwing des kapiteins en eerste stuurmans, omtrent het verlangen der beschuldigden naar een Portugese bezitting, als hun doel en omtrent de klachten over de voeding als voorwendsel en middel tot bereiking van dat doel, heeft verklaard te delen;
dat de 12e augustus, ten tien ure, de eerste beschuldigde op het dek is verschenen en op zijn bootsmansfluitje heeft gefloten, op welk teken alle de beschuldigden op het dek tot hem gekomen zijn en zich bij hem verzameld hebben, dragende hunne scheepsmessen ter zijde;
dat daarop de eerste beschuldigde naar achteren is gegaan, gevolgd door de overigen, die, terwijl de eerste beschuldigde zich op de campagne begaf, op het dek bleven staan;
dat volgens de beschrijving des tweeden stuurmans, die destijds aan het roer stond, op de campagne de kapitein zich bevond stuurboordzijde, de eerste stuurman bakboordzijde, ook de dokter, terwijl de derde stuurman verklaard heeft dat hij op het benedendek voor de kajuit stond;
dat de derde stuurman Barends, iets kwaads vermoedende, in de wapenkamer is gegaan, een sabel voor zich heeft genomen en een andere aan de tweede stuurman op het halfdek heeft toegeworpen, welke sabels niet gescherpt waren;
dat de eerste beschuldigde alstoen tot de kapitein gericht heeft de vraag om ander voedsel voor de beschuldigden en op het herhaald weigerend antwoord des kapiteins, het verlangen heeft geuit om allen aan wal te worden gezet;
waarop de kapitein verklaart knorrig te hebben geantwoord: “als je naar de wal wilt, zwem er dan heen”, terwijl de eerste beschuldigde, volgens de verklaring van de kapitein en de stuurlieden Vermeulen en Barends, welke laatste op dit punt zeer stellig verklaart, tot de kapitein op diens weigerend antwoord heeft gezegd dat het schip dan noch in Holland, noch op Java zou terugkomen, welk zeggen de eerste beschuldigde echter heeft ontkend te hebben geuit, bewerende te hebben gezegd: ”als gij ons niet hebt, hoe kan het schip dan overzee komen?” Dat de aanvang van het tussen de kapitein en de eerste beschuldigde op de campagne gevoerd gesprek, bepaaldelijk met de vraag om ander voedsel, is bevestigd door de verklaringen der drie stuurlieden, terwijl de kapitein, die zich wel herinnert de vraag om allen aan wal gezet te worden, ten aanzien van de aanvang van het gesprek om ander voedsel, heeft verklaard “dat het mogelijk is, maar hij het zich niet herinnert”;
dat de timmerlieden van de kapitein order bekwamen om de kajuit te bewaren, waar zij geladen pistolen zouden vinden en ook werkelijk gevonden hebben, welke door hen gedurende het oproer zijn afgeschoten, zonder te weten of zij er iemand door getroffen hebben;
dat op het gesprek, tussen de kapitein en de eerste beschuldigde gevoerd (terwijl volgens de verklaring des kapiteins de tweede beschuldigde middelerwijl ook op de campagne was gekomen en terwijl de jongen De Haan verklaart dáár inmiddels ook te zijn gekomen), is gevolgd een bestorming der campagne, terwijl de elfde beschuldigde, Klaas Ledesma, die, volgens getuigenis van de tweede stuurman Vermeulen, hierbij het eerst de trappen van de campagne is opgekomen, riep: Djaga! Djaga!, hebbende die beschuldigde een en ander evenwel ontkend; terwijl, volgens de verklaring van de jongen De Haan de bestorming plaats had op een gegeven teken van een schreeuw van de liplap (zijnde de elfde beschuldigde aan boord de enige alzo genoemd wordende);
dat bij gelegenheid dier bestorming een gewelddadige aanval heeft plaats gehad op de personen van de kapitein Coopmans en de eerste stuurman Soff;
dat de jongen De Haan, die aanval ziende, door de kerkskap naar beneden is gevlucht (opm: kerk, ruimte voor de kajuit, die van de eigenlijke kajuit gescheiden was door een schot; men hield daar vroeger de kerkdiensten);
dat bepaaldelijk de eerste, tweede en vierde beschuldigden (wat betreft de eerste en tweede, volgens de verklaring des kapiteins, bevestigd door de tweede stuurman Vermeulen en wat betreft de vierde, volgens de verklaring des laatstgenoemde) de kapitein hebben aangegrepen en met deze hebben geworsteld, gedurende welke worsteling de kapitein is toegebracht een gestoken wonde onder de linkerschouder;
dat de kapitein verklaard heeft, dat bij deze worsteling zijn aanvallers dadelijk zijn beide handen hebben vastgehouden, doch dat hij zijn rechterhand vrij gekregen hebbende een geladen revolver vóór uit zijn broekzak heeft getrokken en toen getracht heeft zijn linkerhand vrij te krijgen, ten einde zijn wapen in staat te brengen om er gebruik van te kunnen maken;
dat echter de eerste beschuldigde hem die revolver heeft ontrukt, hem dezelven tegen de keel gezet en de haan afgetrokken;
dat echter de revolver, ofschoon geladen, niet had kunnen afgaan omdat de cilinder niet gericht was, welke poging om de kapitein te doorschieten ook door de eerste stuurman Soff is waargenomen;
dat de genoemde eerste, tweede en vierde beschuldigden de kapitein vasthielden en wel, volgens de verklaring van de 2de stuurman Vermeulen, een hunner aan de benen, terwijl zij hem, volgens de verklaring van de derde stuurman Barends, reeds ter halverwege over de ijzeren leuning hadden, tengevolge waarvan deze beide stuurlieden evenzeer als de kapitein meenden dat zij de laatstgenoemden over boord wilden werpen, het geen deze ook verklaart te hebben gekeerd door zijn voet om een ijzeren hek te slaan;
dat de tweede stuurman Vermeulen, toegeschoten zijnde om de kapitein te ontzetten, met een sabel op diens aanvallers heeft ingehouwen, de tweede beschuldigde op zijn hoofd en de vierde op zijn arm heeft geraakt, waarop zij de kapitein hebben losgelaten en met de eerste beschuldigde naar voren weggelopen zijn;
dat de kok Dunnewijk, die de eerste beschuldigde met de kapitein op de campagne bezig heeft gezien, deze tegen het want drukkende, een pistool dat hij vond liggen heeft opgenomen en gezet op de borst des vierden beschuldigde, die met de eerste bij de kapitein stond, doch welk pistool weigerde, hebben de vierde beschuldigde erkend dat gelijk hij het noemt, de kok op hem geschoten, doch hem niet geraakt heeft;
dat de kapitein, ontzet door de tweede stuurman, zich willende begeven van de campagne langs de trap naar het dek, om de overige schepelingen te hulp te roepen, alstoen door enige der beschuldigden opnieuw is aangevallen, welke hem met snijdende werktuigen een zeventiental wonden, meer of minder zwaar, aan de linkerhand hebben toegebracht;
dat de eerste beschuldigde de opgegeven toedracht van de aanval op de kapitein wedersprekende, ontkennende hem te hebben gestoken, een pistool op de keel gezet of over boord willen werpen, heeft opgegeven dat terwijl hij met de kapitein stond te spreken er een schot uit de kerklantaarn is gevallen, waardoor niemand gekwetst werd, dat de kapitein daarop zijn jas open deed, waaronder twee pistolen waren verborgen, waarvan hij er één trok, welks haan hij wilde spannen, waarom hij eerste beschuldigde hem dit pistool heeft uit de hand gerukt en het op het dek geworpen;
dat de kapitein toen een tweede pistool heeft getrokken, hem eerste beschuldigde van zich heeft afgeduwd, die daardoor achteruit struikelde en viel, wanneer de kapitein dat pistool op hem, toen hij juist wilde opstaan afschoot en hem met de kogel in de linkerborst getroffen heeft, zodat hij nederviel bij de trap der campagne en hij volstrekt niet weet wat er verder met hem is gebeurd;
dat met betrekking tot deze met de opgaven des kapiteins en tweede stuurmans Vermeulen niet te verenigen voorstelling des eersten beschuldigde, noch door de eerstbedoelde is verklaard, dat als hij de eerste beschuldigde getroffen heeft, dit stellig niet geschied is op de campagne na het gevoerde gesprek en het dan eerst zou kunnen gebeurd zijn, toen hij de campagne reeds was afgekomen en de kajuit zou binnengaan, als wanneer hij zijn tweede pistool heeft gelost zonder echter te weten of hij daardoor iemand getroffen heeft;
dat de tweede en de vierde beschuldigden beide almede hebben ontkend de kapitein te hebben gestoken of over boord te hebben willen werpen en bevestigt de opgave des eersten beschuldigde ten aanzien van diens verwonding door de kapitein;
dat de tweede beschuldigde beweert dat hij het eerste door de eerste beschuldigde van de kapitein afgenomen en op dek geworpen pistool heeft over boord geworpen;
dat de vierde beschuldigde daarop, toen de eerste gewond was, de kapitein heeft om het lijf vastgegrepen, om hem het nogmaals laden te beletten, tengevolge waarvan de kapitein zijn pistool liet vallen, hetwelk hij tweede beschuldigde toen mede heeft over boord geworpen;
dat hem op het ogenblik dat hij het pistool over boord wierp, door de tweede stuurman twee slagen met een sabel op de rug zijn toegebracht en dat de vierde beschuldigde van dezelfde een sabelhouw over de rechter schouder heeft gekregen toen hij de kapitein vasthield;
dat de vierde beschuldigde het evengemelde hem betreffende vasthouden des kapiteins om het andermaal laden te beletten, evenzeer als het bij die gelegenheid ontvangen van sabelhouwen van de 2de stuurman heeft bevestigd;
dat de tiende beschuldigde (Doolah) bevestigt van de derde stuurman Barends een hevige sabelhouw op het hoofd te hebben gekregen, zeggende dat dit geschiedde toen hij was toegesneld om de eerste beschuldigde, die gewond was, te helpen vervoeren, welke stuurman hieromtrent heeft verklaard op de massa te hebben ingehouwen, maar niet te weten wie hij geraakt heeft;
dat de eerste stuurman Soff, die verklaard heeft dat bij het begin van de aanval hij evenmin als de kapitein de tijd gehad heeft om zijn pistool te trekken en dat hij terstond door acht man is besprongen, gedurende de worsteling met zijn aanvallers heeft bekomen een gestokene wonde in de linkerzijde, onder de korte ribbe en twee gehouwen wonden op het hoofd, van welke verwondingen gezegde stuurman wel vermeent, maar niet met zekerheid kan verklaren dat de gestokene hem zou zijn toegebracht door de elfde beschuldigde Klaas Ledesma, die zulks echter heeft ontkend, ofschoon belijdende dat hij, vrezende dat de eerste stuurman schieten zou, hem wel bedreigd heeft met zijn scheepsmes om hem daarmee bang te maken toen hij beneden op het dek bij het trapje van de campagne stond;
dat de eerste stuurman nog heeft verklaard dat hem zijn pistolen zijn ontnomen en dat een derzelve op hem is gelost, zonder dat hij kan zeggen door wie;
dat het de kapitein en eerste stuurman gelukt is de kajuit te bereiken, waar met uitzondering der beide andere stuurlieden, alstoen alle de leden der Europese bevolking van het schip aanwezig waren;
dat de derde stuurman Barends verklaard heeft dat, nadat de kapitein en de eerste stuurman gewond in de kajuit waren gevlucht, hij ook tot hulp des kapiteins toegeschoten, de trap van de campagne zullende opgaan en zich zoveel mogelijk met een sabel werende, van de tweede beschuldigde een slag met een handspaak op de rechterarm heeft bekomen, welke een breuk van het ondergedeelte van die arm heeft teweeg gebracht, wordende het toebrengen van deze slag door de bedoelde beschuldigde ontkend;
dat de eerste stuurman Soff, tengevolge der hem toegebrachte verwondingen van welke de genezing van die in de zijde dertig dagen en van die aan het hoofd zes en twintig of zeven en twintig dagen gevorderd heeft, de 20e september nog zeer zwak was en zijn gewoon werk toen nog niet kon verrichten, terwijl de derde stuurman Barends na dertig dagen weder iets met zijn arm heeft kunnen verrichten en na zeven en dertig of acht en dertig dagen zijn gewoon werk heeft kunnen hervatten;
dat de tweede stuurman Vermeulen, nadat vorenstaande had plaats gehad, heeft gezien dat de tweede beschuldigde in de kombuis ging, daaruit met een tang vuur haalde en met een grote boor, die hij in zijn hand hield, zich in voorluik begaf, welke tweede beschuldigde heeft beleden, brandende steenkool uit de kombuis genomen en in het schip geworpen te hebben;
dat daarna dezelfde tweede stuurman, zich op het achterdek bevindende en aldaar blijvende, in de hoop dat alle de ongewonden der equipage zich bij hem zouden vervoegen, de derde stuurman Barends tot zich zag komen, die hem zeide met een handspaak een slag op de arm te hebben gekregen, waarna beschuldigden op deze beiden weder zijn afgekomen, met spaken als anderszins gewapend, ten gevolge waarvan deze stuurlieden, begrijpende het tegen zulk een overmacht niet te kunnen uithouden, door de kerkskap naar beneden zijn gesprongen in de kajuit, waar zij al de overige leden der Europese bevolking van het schip vonden, terwijl zij door de woeste hoop zo nauw op de hielen werden gevolgd dat de kap terstond door hen omsingeld was;
dat de hofmeester Halder de la Laine heeft verklaard dat de tweede timmerman Onel, de zestiende beschuldigde Tjilplis bij de kajuitslantaarn opmerkende, deze in het Maleis heeft aangesproken, doch dat hij zijn mes liet zien;
dat de tweede stuurman, in de kajuit toevallig een pistool op tafel vindende liggen, dit terstond naar boven heeft afgeschoten, zonder met zekerheid te kunnen zeggen of hij iemand geraakt heeft, ofschoon zulks vermenende, daar het scheen alsof beschuldigden iemand opraapten en wegdroegen, gelijk ook de derde stuurman heeft verklaard;
dat de eerste beschuldigde, erkennende de énige te zijn, die door een pistoolschot is getroffen, echter zijn boven omschrevene met de waarheid strijdig bevondene opgave ten aanzien van het schieten des kapiteins volhoudende, heeft ontkend dat het schot des tweeden stuurmans door de kerklantaarn hem zou hebben geraakt;
dat de Europese bevolking van het schip de kajuit niet kon verlaten, daar de beschuldigden alles vernielende, de deuren hadden dichtgespijkerd, voor de ramen op het dek uitkomende, planken hadden bevestigd en de kap bleven bewaken, door welke (terwijl de kapitein volgens de derde stuurman Barends de beschuldigden toeriep dat hij hun in alles genoegen zou geven en volgens dezen, de tweede stuurman Vermeulen, de kok Dunnewijk en de hofmeester Halder de la Laine, onder vertoning van een stuk ham, hun onder anderen toeriep: cassi zampi, dat hij hun vlees zou geven) allerhande brandbare en brandende stoffen naar beneden in de kajuit werden geworpen, waar de daardoor ontstane brand slechts met moeite werd tegengegaan door middel van wollen dekens, die door de openstaande lenspoorten ter bevochtiging in het water werden nedergelaten en door middel van door gezegde poorten geschepte potten water;
dat onder zoveel mogelijk blussen van de brand in de kajuit en nadat verscheidene uren daarin waren doorgebracht, de jongen Blanken door een patrijspoortje heeft gezien dat de beschuldigden in de barkas wegvoeren, hetgeen hij aan de kapitein heeft medegedeeld, die zich daarvan heeft vergewist, waarna na vruchteloze poging om de kajuitdeuren open te maken, met alle krachten de kerkskap is opengebroken, waardoor tweede stuurman Vermeulen het eerst en vervolgens de overigen op het dek gekomen en de gewonden geholpen zijn;
dat op het dek gekomen, men zag de beschuldigden zich in de verte verwijderden en de TWENTHE een verschrikkelijk toneel van verwoesting vertonende, aan verschillende kanten in brand, terwijl de tweede stuurman Vermeulen zich desniettegenstaande terstond naar voren begaf om te zien of er daar ook nog van de beschuldigden verstoken waren en hoe het daar met de brand gesteld was, doch niet naar beneden kon komen, daarin verhinderd door de hem tegemoet komende rook en vlammen;
dat vergeefse pogingen zijn gedaan tot blussing van de brand, welke pogingen niet in uitgebreide of afdoende mate konden worden aangewend, daar de brandspuit was vernield, de putsen niet werden gevonden en de verwoesting in welke de beschuldigden het schip hadden gebracht en met de door hen weerloos gemaakte, van vlammen omringde Europese bevolking, aan haar lot overgelaten, zo groot was, dat slechts een enkele koperen ketel en casserol aanwezig werd bevonden, welke geschikt waren om enigermate bij de blussing te worden gebruikt;
dat, vermits de weinige handen en onvoldoende blusmiddelen het meer en meer de overhand krijgende vuur niet konden meester worden, het schip noodwendig moest worden verlaten, terwijl ook gevreesd werd dat het vuur het kruit mocht bereiken;
dat inmiddels ontdekt werd een schip, op de TWENTHE aanhoudende, waarna is gebruik gemaakt van de enige nog nevens het schip aanwezig bevonden sloep, welke vol water zijnde, zo goed mogelijk is uitgehoosd, waarin de Europese leden der bevolking van het schip zich hebben begeven, met achterlating van al wat zij bezaten en waaruit zij zijn opgenomen op evenbedoeld schip, zijnde het Franse fregatschip TALISMAN, gevoerd door kapitein Victor Foubert, welke gezagvoerder hen de 13e september te Rio de Janeiro heeft aan wal gebracht, alwaar voor de Nederlandse consul-generaal beëdigde verklaringen omtrent het voorgevallene zijn afgelegd, waarvan de processen-verbaal bij de gedingstukken zijn overgelegd;
dat nadat de TWENTHE was verlaten, de vlammen aan alle zijden zijn uitgebroken en kort daarna de grote en bezaanmast over boord zijn gevallen;
dat de beschuldigden de veertiende augustus in de nabijheid der haven van Fuchal zijn aangehouden, allen gewapend met messen, welke hun aldaar zijn afgenomen;
dat de beschuldigden hebben ontkend dat zij afspraak zouden hebben gemaakt, om bij weigering van de kapitein om aan de eisen van hunnentwege te voldoen, het schip in de brand te steken of moord te plegen;
dat de eerste beschuldigde, ontkennende de anderen te hebben aangezet om het werk te staken, heeft opgegeven dat zij die de 11e augustus nog doorgewerkt hadden, hun werk de 12e ook hadden gestaakt en dat zij allen hem hadden gelast de kapitein nogmaals over de voeding te gaan spreken, en wel zo dat zij het allen konden horen opdat hij hen niets wijsmaakte; dat hij zich toen op het dek begeven hebbende allen heeft gefloten, waarop allen zijn gekomen met hunne messen op zijde en hem zijn gevolgd tot aan de campagne, hij alleen de trap is opgegaan tot de kapitein, die met de eerste en tweede stuurlieden zich aldaar bevond;
dat de kapitein daarop de eerste en tweede timmerman heeft geroepen, die nadat zij bij hem waren geweest, zich dadelijk naar de kajuit begaven;
dat hij toen tot de kapitein gezegd heeft: “zij moeten allen horen wat ik tegen u spreek en wat u antwoord”;
dat daarop het gesprek is gevoerd, waarbij door hem is gevraagd om andere vis of vlees, doch geweigerd door de kapitein, door hem is gevraagd om die dan te kopen, hetgeen ook is geweigerd; door hem gevraagd om aan de wal te worden gezet als er land in het gezicht kwam, doch door de kapitein geweigerd; door hem eindelijk gezegd: “kapitein, gij hebt te Rotterdam gezegd dat wij goed te eten zouden hebben, deze schafting komt niet overeen met het boek van de waterschout;“
dat daarop de kapitein naar beneden heeft gesproken en onmiddellijk daarop is gevallen het schot uit de kerklantaarn en verder is gevolgd, wat hierboven reeds als door de eerste beschuldigde opgegeven, is vermeld; dat de overige beschuldigden hoofdzakelijk hebben opgegeven, door het onvoldoende der voeding, die niet overeenkwam met hetgeen zij op de vroeger door hen bevaren schepen hadden genoten en met hetgeen hun bij de aanmonstering voor de TWENTHE was toegezegd en die hen tot werken te zwak maakte, gedreven, de eerste hunner te hebben verzocht de kapitein hierover te onderhouden en te trachten daarin verandering te verwerven;
dat deze de kapitein daarover heeft onderhouden, terwijl zij zich met hem op het dek hadden begeven, voor zoverre zij aldaar zich nog niet bevonden;
dat alstoen een gesprek tussen de kapitein en de eerste beschuldigde is gevoerd, hetgeen zij die zeggen het te hebben kunnen verstaan, hoofdzakelijk opgegeven te hebben bestaan in de vraag om ander voedsel en op de weigering daarvan, in de vraag om dan aan wal gezet te worden, hetgeen ook werd geweigerd;
dat er vervolgens is geschoten;
dat behalve het door de vierde beschuldigde erkend vasthouden des kapiteins, gelijk hij zegt, ten einde deze het weder laden te beletten, geen der beschuldigden het door hen plegen van enige aanval of gewelddadigheid tegen personen heeft erkend;
dat met uitzondering van de eerste, zeventiende, achttiende en twee en twintigste beschuldigden, allen erkennen de kajuit gesloten te hebben gezien, doch opgegeven niet te weten wie dezelve heeft dichtgemaakt, behoudens de opgave des vijfde beschuldigde, die heeft beleden planken voor de ramen der kajuit te hebben gezet, doch niet erkent die te hebben vastgespijkerd;
dat, met uitzondering van de eerste, derde, tiende en een en twintigste beschuldigden, allen erkennen het schip in rook of brand te hebben gezien, doch opgeven niet te weten wie de brand gesticht heeft, met uitzondering des tweeden beschuldigde, wiens bekentenis te dezen opzichte boven is vermeld;
dat overigens allen ontkennen brandende stoffen in de kajuit of elders in het schip te hebben geworpen of verspreid en de blusmiddelen te hebben vernield of verwijderd;
dat allen erkennen het schip met de barkas te hebben verlaten en gelijk voormeld te zijn aangehouden.
En worden mitsdien de beschuldigden: 1. Sidin (Serang), 2. Pa Seno, 3. Kapidin, 4. Kasidin, 5. Batjook 1, 6. Batjook 2, 7.Soedin, 8. Amat, 9. Lingo, 10. Doolah, 11. Klaas Ledesma, 12. Setro, 13. Ngangsi, 14. Makidin, 15. Sidin (matroos), 16. Tjilplis, 17. Osman, 18. Ngaitin, 19. Simin, 20. Pa Warina, 21 Kiman en 22. Medin, door de procureur-generaal beschuldigd van: “wederspannigheid door aantasting en wederstand, feitelijk en gewelddadig gepleegd aan boord van een koopvaardijschip, door mindere schepelingen, ten getale van meer dan twintig gewapende personen, jegens hunne meerderen in rang, zijnde de schipper en stuurlieden van dat schip, en alzo jegens ambtenaren, werkzaam ter uitvoering der wet”;
daarboven: de eerste, tweede en vierde beschuldigden: “poging tot moedwillige doodslag, vergezeld van een andere misdaad en voor zoveel de tweede beschuldigde betreft, gevolgd daarenboven van een derde misdaad en van een wanbedrijf, doch niet gestrekt hebbende om het plegen van die misdaden of dat wanbedrijf voor te bereiden, gemakkelijk te maken, of de ontdekking daarvan voor te komen; welk poging, door uiterlijk bedrijf gebleken en tevens tot een begin van uitvoering overgeslagen, niet dan door toevallige en van der daders wil onafhankelijke omstandigheden is weerhouden en hare uitwerking gemist heeft”;
en nog de tweede beschuldigde: “moedwillige verwonding, uit welke ziekte of beletsel om te werken van meer dan twintig dagen is ontstaan”; en “moedwillige brandstichting in een schip, van dien aard, dat te voorzien was, dat daardoor mensenlevens in gevaar konden worden gebracht.”
Gedaan in het parket van het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, te ’s Gravenhage, de 29e augustus 1857.
(was getekend) François, advocaat-generaal

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 september. Het schip (opm: bark) CALYPSO, kapt. D.R. Nolles, van Samarang herwaarts gedestineerd, is de 11e dezer met verlies van boegspriet en met meer andere schade wegens aanzeiling te Ramsgate binnengelopen. Overigens was aan boord alles wel. (opm: zie NRC 240957)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 11 september. Het alhier van Havana om orders gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) CHRISTINA, kapt. H.B.A. Kramer, is lek. Volgens de Zeepost heeft het schip slechts onbeduidende schade en zou, zodra het order ontvangen had, de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 9 september. De Nederlandse kof CATHARINA, kapt. De Winter, van Cardiff met een lading steenkolen naar Kiel bestemd, is in de Eider aan de grond gevaren, doch kwam na een gedeelte van de lading over boord geworpen te hebben met assistentie vlot en hier binnen. Het schip zal de reis zonder verder oponthoud voortzetten.


Datum: 14 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. De Shipping and Mercantile Gazette deelt in haar nommer van 12 dezer de verklaring mede van de stuurman van het alhier te huis behorende stoomschip SOPHIE, waarvan wij het treurige verlies in ons nommer van eergisteren onder de scheepstijdingen kortelijks mededeelden. Uit deze verklaring blijkt dat de SOPHIE, op haar reis van Rotterdam naar Bristol, in de vroege morgen van de 11e dezer zich met dik weder en regen op hoogte van de Singels bevond. Men had op het schip de gewone stoomboot-lichten ontstoken. De stuurman, die zich op het voordek bevond, ontdekte op circa een kabellengte een stoomboot vooruit, die op de SOPHIE aankwam, en praaide alstoen onmiddellijk dat schip en liep tegelijkertijd naar achteren om de loods die aan het roer stond, de nodige bevelen te geven. Voordat echter de SOPHIE naar het roer kon luisteren, was het reeds te laat en liep de stoomboot de SOPHIE voor in de boeg tussen de kraanbalk en de fokkemast. Het Nederlandse schip bekwam onmiddellijk een zwaar lek, zodat men dadelijk begreep, dat men alleen aan levensbehoud denken moest.
Het gelukte om de stuurboordsboot over boord te krijgen, doch deze bekwam bij het te water laten een lek, dat evenwel door het volk gestopt werd. Middelerwijl waren de overigen bezig om de andere boten te water te brengen; doch alvorens dit kon geschieden, verdween het schip in de diepte. De stuurman, die in de boot was, praaide de andere stoomboot om pogingen aan te wenden tot het redden van het volk, hetgeen door deze ook bereidwillig werd gedaan. Het mocht haar echter niet gelukken allen te redden. Slechts zeven personen werden door haar van een anders wisse dood gered, terwijl de kapt. J. van Knapen en diens vrouw, twee passagiers (zijnde een jongeling en een vrouw), de Engelse loods, de timmerman, hofmeester, 4 matrozen en een stoker hun graf in de golven vonden. De stoomboot, welke met de SOPHIE in aanzeiling is geweest, was de WILLIAM HUTT, van Havre naar Newcastle bestemd. Zij heeft de overgebleven bemanning, die zij gedeeltelijk heeft gered en uit de lekke boot opgenomen, zijnde de stuurman, machinist en negen zeelieden, behouden te Dover aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. Men deelt ons mede, dat er weder moeilijkheden zijn gerezen tussen het gouvernement en de heer Cores de Vries betrekkelijk de stoomboot-onderneming. De stoomboten PALEMBANG en SOERABAIJA mogen niet varen, omdat zij aan zeker vereiste, door het gouvernement voorgeschreven, niet hebben voldaan. Desniettemin moet de hoofdingenieur van het stoomwezen verklaard hebben, dat de boten zich in een goede toestand bevinden. Het schijnt, dat men de heer Cores de Vries zonder noodzaak allerlei onaangenaamheden berokkent. Het is jammer voor deze schone en nuttige onderneming. (opm: zie NRC 170957)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen (opm: Kaliningrad), 9 september.De Nederlandse stoomboot REMBRANDT, kapt. P.D.H.B. de Haan, van Pillau (opm: Baltiysk) op hier bestemd, is eergisteren avond op de Peijserhaken aan de grond geraakt en was, alhoewel men een gedeelte van de lading gelost had, hedenmorgen nog niet vlot. (opm: zie NRC 160957)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 4 september. De Nederlandse kof CORNELIA, kapt. H.H. Nieboer, alhier in averij binnen – zie N.R.C. van 12 september – zal morgen de hoognodige reparatiën geëindigd hebben, en alsdan ten spoedigst de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 september. Het stoomschip SEINE, de 10e dezer van hier naar Havre vertrokken, is gisteren uit zee teruggekomen met machineschade. Heden is het vaartuig weder derwaarts vertrokken.


Datum: 15 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 11 september. Het schip (opm: kof) EBEN HAEZER, kapt. M.E. van der Veen, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Londen, is alhier met adsistentie binnengebracht. (opm: zie NRC 180957, 190957, 240957 en 151157)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Stoomvaart-Vereeniging De Maas, dienst Rotterdam – Bristol – Cardiff.
Het stoomschip BALMORAL, kapt. J. Mackie, vertrekt woensdag 30 dezer.
(opm: na het vergaan van de op deze dienst varende stoomschepen MAAS en SOPHIE kocht de rederij het Britse stoomschip BALMORAL; dit is de eerste reisaankondiging van dit schip voor De Maas)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. W. Laman Trip, notaris te Groningen, zal op dinsdag de 22e september 1857, des avonds ten 7 uur, ten huize van de kastelein Ten Have, aan de Groote Markt te Groningen, ten verzoeke van HH. reders publiek worden verkocht:
Het schoenerschip JACOB VAN CLEEFF, met inventaris, in den jare 1852 nieuw uitgehaald bij de scheepsbouwmeesters Kater en Meulman, te Groningen, groot 117 tonnen en thans liggende te Antwerpen. Nadere informatiën ten kantore van de notaris en bij de scheepsbouwmeester K. Kater, op de Noorderwerf alhier. (opm: met behoud van naam werd de schoener voor NLG 10.600 aangekocht door J.G. Holthuis, koek- en banketbakker te Groningen; kapitein werd E. Tholen)


Datum: 16 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 september. Tegen het einde van april jl. werd de stoomboot STAD AMSTERDAM, dagelijks varende tussen Zwolle en Amsterdam, voorzien met een nieuwe tubulaire stoomketel, die vervaardigd werd aan de stoomwerktuigen-fabriek van de heren Van Galen en Roest te Kampen. Die stoomketel, voedende een machine van vijf-en-zestig paardenkrachten, heeft een langwerpig ronde vorm en wijkt daarin af van de op de Nederlandse stoomboten meest algemeen gebruikelijke vierkante vorm. Dezelve voldoet voortdurend uitmuntend. De solide en nette bewerking, de deugd van het ijzer verdienen alle lof en ruime aanbeveling; zijn constructie bezit in de ronde vorm een grotere hechtheid en meerdere duurzaamheid, voldoende stoom wordt met betrekkelijk minder brandstoffen, meestal lange turf, verkregen. Deze ronde vorm verdient daarom bijzonder de aandacht van al de belanghebbenden, uithoofde door die wijze van samenstelling en bewerking minder gevaar voor lekkage bestaat, die in alle gevallen, daar de ketel van alle zijden toegankelijk is, spoedig en gemakkelijker kan worden verholpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Het stoomschip REMBRANDT, kapt. De Haan, op de Peijser Haken, tussen Pillau (opm: Baltiysk) en Koningsbergen (opm: Kaliningrad) aan de grond vastgeraakt – zie ons nommer van 14 dezer – is weder in vlot water gekomen en was bezig voor herwaarts te laten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 september. Het schip RHEA, kapt. Erkersburg, bestemd naar Elseneur (opm: Helsingör), is met schade terug in het Nieuwe Diep. Het heeft gisteren nacht in het Schulpengat aan de grond gezeten.


Datum: 17 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. Wij zijn in de gelegenheid gesteld mede te delen, dat het stellige bericht hier te lande is ontvangen, dat de moeilijkheden, gerezen tussen het gouvernement van Nederlands Indië en de stoombootonderneming van de heer W.C. Cores de Vries, waarvan de Indiër de mededeling deed en hetwelk in ons nommer van 14 april is overgenomen, zijn uit de weg geruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 september. Het Nederlandse stoomschip FIJENOORD is gisteren op de hoogte van Gravesend in aanzeiling geweest met de sleepboot SAMPSON (opm: mogelijk SAMSON). Laatstgemelde is dientengevolge gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend schoener-kofschip JACOBINA, gevoerd door kapt. H.W. Bontekoe, groot volgens meetbrief 116 tonnen of 61 lasten, varende onder Nederlandse vlag, met deszelfs complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Nieuwe Haven te Schiedam. Het schip is bij Veritas geclassificeerd 3.T.G. 1.1. en nieuw uitgehaald in 1849.
Te bevragen bij de kapitein aan boord of bij de cargadoors Loncq & Cool te Schiedam.


Datum: 18 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende twee schepen (opm: barken), als:
voor Rotterdam COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. A. Hoogenstraten;
voor Schiedam TOLLENS, kapt. T. van Rossem, van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoff, 14 september. Het Nederlandse schip EBEN HAEZER, kapt. v.d. Veer (opm: M.E. van der Veen) hetwelk alhier de 11e dezer werd binnengebracht – zie ons nommer van 15 dezer – heeft door aanzeiling de bezaansmast en het roer verloren. (opm: zie ook volgend bericht)


Datum: 19 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoff, 16 september. Men heeft beslag gelegd op de hier binnengebrachte Nederlandse kof EBEN HAEZER – zie ons nommer van gisteren – en wel op aanzoek van de geïnteresseerden in de brik AGNES, met welk schip de kof in aanzeiling is geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 september. Heden liep een van de werven van de heren Gebr. Visser alhier, van stapel het brikschip GOUVERNEUR VAN SWIETEN, groot ca. 225 Java lasten, gebouwd voor rekening van het handelshuis van de heer H. van Rijckevorsel alhier en bestemd voor de transatlantische vaart en handel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Galatz, 4 september. Het schip (opm: brik) TRUDA, kapt. P.J. Das, als vroeger gemeld (opm: zie NRC 040957) bij de baai van Sulina lek geworden, is bij het naar binnen zeilen van deze haven op de baar aan de grond vastgeraakt.


Datum: 20 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 juli. Wij vernemen, dat binnen weinige dagen van deze rede naar China zal vertrekken Zr.Ms. schroefstoomkorvet MEDUSA, commandant kapt.luit.t.zee G. Fabius, bestemd ter bescherming der Nederlandse onderdanen, aldaar gevestigd, gedurende de verwikkelingen met de Europese mogendheden. Die bodem zal overigens een volstrekte neutraliteit hebben te bewaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 september. Krachtens Zr.Ms. besluit van 17 dezer zijn de brik CACHELOT en de schoenerbrik MAKASSAR, liggende te Vlissingen, met 16 oktober a.s. in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 juli. Scheepsvrachten. De volgende bevrachtingen zijn gesloten: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB NLG 95 per last voor rijst, NLG 105 voor suiker alhier en NLG 110 voor koffiJ te Padang naar Nederland; JACOBUS MARTINUS, door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen à NLG 100 zonder meer, te Soerabaija en Passaroeang te laden naar Rotterdam; QUATRE BRAS 55 cents $ de picol rijst naar China, op de kust te laden; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN verkreeg NLG 100 zonder meer voor de lading van het afgekeurde schip JOHANNES MARINUS (opm: zie NRC 010957). De MARY EN HILLEGONDA verkreeg NLG 100 voor rijst, NLG 105 voor suiker en NLG 115 voor arak, te Indramayo, Samarang en alhier te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 september. Heden is aan de fabriek te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, met het beste gevolg te water gelaten het eerste stoomschip, gebouwd naar het nieuwe stelsel van horizontale verticale voortstuwende kracht, genaamd Propulseur Helicoïde, à double effet, voor rekening van de Hollandsch-Belgische Stoomvaart Maatschappij, onder directie van de heren Louis de Wilde en Van Hoegaerden. Met dit stoomschip, dat weldra door een nagenoeg gereed zijnde tweede en later door nog meerdere gevolgd zal worden, zal deze maatschappij tegen het midden van oktober een geregelde beurtvaart tussen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel en tussenplaatsen openen, waartoe haar, naar luid der reeds van tijd tot tijd in deze courant opgenomen berichten, de vereiste concessiën zijn verleend. Dat deze onderneming ten volle de medewerking van de handel verdient, behoeft geen betoog, en zij de ondernemers die haar wisten door te zetten en tot stand te brengen, die medewerking en ondersteuning dan ook bereid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 19 september. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten het clipper fregatschip, genaamd NOACH, groot plm. 500 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, zullende worden gevoerd door kapt. P. Wierikx, voor rekening en onder boekhouderschap van voormelde heer F. Smit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 14 juli. Het Nederlandse oorlogsstoomschip MONTRADO kwam eergisteren in de namiddag van Muntok alhier aan, aan boord hebbende de luitenant Downes van hare Britse Majesteits stoomboot TRANSIT, welk vaartuig ten enemale vergaan is. De TRANSIT stootte l.l. vrijdag, des morgens omstreeks 9 ure, op een rots, vier mijlen van de kust verwijderd, in Straat Banka en zonk onmiddellijk in 17 vademen water. De troepen en het scheepsvolk werden gered en op Banka geland. Luitenant Downes werd naar Muntok gezonden, ten einde hulp in te roepen, welke onmiddellijk door de resident, door het zenden van de stoomboot MONTRADO naar Singapore, verleend werd, ten einde aldaar schepen te bekomen, om de troepen naar Singapore over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.zn, H.W. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun meesters, op dinsdag de 29 september 1857, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no 499, publiek te veilen:
- Het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast barkschip, NEÊRLANDS KONING, laatst gevoerd door kapt. W. Calander, volgens meetbrief lang 36 el, wijd 7 el 12 duim, hol 5 el 27 duim en alzo groot 600 tonnen of 317 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris.
- Het hol van het Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip PRINSES MARIANNE, volgens meetbrief lang 38 el 10 duim, wijd 7 el 7 duim, hol 5 el 45 duim en alzo groot 652 tonnen of 345 lasten, met deszelfs masten, boegspriet en roer.
- Voorts nog in kavelingen een partij scheepsgereedschappen, bestaande in zeilen, blokken, ijzer, enig touwwerk, rondhout enzovoort. Liggende alles aan en op de Scheepstimmerwerf Rotterdam’s Welvaren, aan de Hooge Zeedijk, te Rotterdam, alwaar hetzelve daags vóór en op de dag van de veiling, door een ieder kan bezichtigd worden.


Datum: 21 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Adelaide, 13 juli. De Nederlandse bark KONING WILLEM II, kapt. H.R. Giezen, welke de 25e juni met een lading Chinese landverhuizers te Port Robe (Robe, Guichen Bay) arriveerde, is aldaar in een storm van de ankers geslagen, op strand gedreven en bijna in hetzelfde ogenblik verbrijzeld (opm: zie o.a. JB 070957). Zestien man van de equipage zijn bij de poging om te landen omgekomen. De Chinese passagiers waren allen reeds aan wal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 8 juli. Aangekomen het METALEN KRUIS, kapt. Zuurdeeg, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een hecht, sterk Nederlandse galjootschip, met complete inventaris, groot circa 110 roggelasten, onlangs van Triest gearriveerd, liggende te Rotterdam. Informatie te bekomen bij de cargadoors Johs. Ooms Ez. en Co., aldaar.


Datum: 22 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 september. Het schip GERTRUDE (opm: eerder geschreven als TRUDA, zie NRC 170257, 040957), kapt. P.J. Das, bij de baar van Sulina lek geworden – zie ons nommer van 19 september – zal, volgens brief van Galata van de 11e dezer, weg zijn. De lading is zwaar beschadigd bevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 september. Het Nederlandse schip (opm: kof) CHRISTINA, kapt. E.H. Bekkering, van Groningen naar Newcastle bestemd, is alhier lek en met verstopte pompen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 september. Het stoomschip REMBRANDT, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is alhier wegens stormweder en met gebrek aan steenkolen binnengelopen, doch zal onmiddellijk de reis voortzetten.


Datum: 23 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 19 september. Heden morgen kwam alhier aan de minister van marine, ten einde het fregat met stoomvermogen, de EVERTSEN, van 51 stukken en 400 paardenkrachten, waarvan de kiel in 1854 gelegd werd, van stapel te zien lopen. Er was een zeer schone tribune opgericht, terwijl zich beurtelings de muziek van het 5e Regiment Infanterie en van de Schutterij deed horen, zodat alles een recht feestelijk aanzien had. De toestroming van mensen zowel uit Middelburg als van hier, was dan ook aanzienlijk.
In het begin ging alles naar de beste wens, doch door een ongelukkig niet te voorzien toeval werd het fregat, nadat het reeds een gedeelte doorlopen had, plotseling in zijn vaart gestuit. Het buitenste bekleedsel van de streng namelijk gebroken zijnde, schijnt daarvan de punt doorgezakt en daardoor een beletsel voor het verder aflopen geweest te zijn. Dadelijk werd alles aangewend om dat beletsel weg te ruimen, doch dit is niet mogen gelukken, zodat, naar men verneemt, het fregat eerst morgen namiddag, ongeveer 1 ure, te water zal kunnen gelaten worden. De minister van marine is hedenmiddag weder naar Middelburg vertrokken. Volgens de Staats-Courant heeft de te water lating van het fregat EVERTSEN, op maandag de 21e dezer werkelijk met goed gevolg plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Littlehampton, 19 september. Het Nederlandse klipper fregatschip BELLONA, kapt. Schrijver qq, van Havana naar Rotterdam, heeft heden op Winter's Hole Shoal aan de grond gezeten, kwam echter zonder schade vlot en vervolgde de reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sheernes, 20 september. Het te Vlaardingen te huis behorende kofschip KOOPHANDEL, kapt. W. Kal, van Newcastle met steenkolen naar Lissabon bestemd, is zaterdag jongstleden (opm: 19 september) op Long Sand (opm: Goodwin Sands) aan de grond geraakt. Tegen de avond met assistentie van zes vaartuigen vlot gebracht zijnde, had men het ongeluk op Grain Spit (Little Nore) andermaal te stranden. Het schip zit daar nu onder water en in een zeer gevaarlijke positie, zijnde het achterschip geheel ontzet. De equipage is gered, zo mede het tuig en de inventaris, hetwelk alhier aangebracht is. (opm: zie echter volgend bericht)


Datum: 24 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Chatham, 20 september. De Nederlandse schoener KOOPHANDEL van Shields naar Lissabon op Long Sand gestrand – zie ons nommer van gisteren – is vlot en in zinkende staat te Sheerness binnen gebracht. (opm: zie NRC 081057 en 311057)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 september. Het barkschip CALYPSO, kapt. D.R. Nolles, van Batavia herwaarts gedestineerd, met schade te Ramsgate binnengelopen (opm: zie NRC 130957), wordt aldaar van een nieuwe boegspriet voorzien en verder zeewaardig gemaakt, ten einde naar het Nieuwe Diep te worden gesleept en alhier de nodige reparatie te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 21 september. De lading van het alhier binnengebrachte Nederlandse schip EBEN HAEZER, kapt. Van der Veen – zie NRC van 19 dezer – is opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lübeck, 20 september. De kof MARGARETHE CHRISTINA, kapt. Koper, van Stockholm met een lading ijzer naar Nederland bestemd, is de 16e bij Calmar gestrand, doch weder vlot gekomen en ligt nu bij de Warpus. De lading is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 21 september. Het Nederlandse schip (opm: kof) VROUW JANTINA, kapt. Muller (opm: H.L. Mulder), van Helmsdale (opm: 58º07’ N.B. 03º38’ W.L.) met haring naar Memel (opm: Klaipeda) bestemd, is alhier gestrand. De lading zal wellicht geborgen kunnen worden; het behoud van het schip is zeer twijfelachtig. (opm: zie NRC 300957 en 021057)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 september. De Nederlandse kof WAAKZAAMHEID, kapt. D. Lovius, van St. Petersburg herwaarts gedestineerd, is volgens telegrafisch bericht te Harlingen ontvangen, in de nacht van de 21e dezer door een Deense stoomboot aangevaren en in 7 vadem water gezonken, doch het volk gered en te Elseneur (opm: Helsingör) aangebracht. (opm: zie volgend bericht)


Datum: 25 september 1857


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 21 september. De Nederlandse kof WAAKZAAMHEID, kapt. D. Lovius, van St. Petersburg met rogge naar Amsterdam bestemd, is de gepasseerde nacht in aanzeiling geweest met het stoomschip WIKINGEN, en is enige tijd daarna gezonken (opm: zie NRC 240957 en 151057). De bemanning heeft zich in de boot gered en is hier hedenmorgen aangekomen. Het stoomschip heeft ook vrij belangrijke schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 september. Volgens bericht uit Bristol van de 2e dezer zijn de stuurman, de machinist en de scheepsjongen van de SOPHIE, wier bemanning gearresteerd werd als beschuldigd van smokkelarij, na vijf weken gevangen geweest te zijn, in vrijheid gesteld, daar het gebleken is, dat zij aan de beweerde smokkelarij onschuldig geweest zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht: