Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1862


Datum: 01 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. Volgens ontvangen brief van Decima (Japan) in dato 4 november l.l. is het fregatschip REMIGIUS ADOLPHUS, kapt. D. Forbes Browning, aldaar beladen en was de 1e november l.l. naar Batavia vertrokken. Alles wel aan boord.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 1 januari. Door de Antwerpse Précurseur (opm: dagblad) is medegedeeld de jaarlijkse staat aanwijzende de toestand van de Belgische handelsvloot. De uitkomst daarvan is, dat deze vloot thans bestaat uit 111 schepen, dat is 9 schepen minder dan op het einde van het vorige jaar, terwijl de gezamenlijke tonnenruimte van de vloot in het ten einde lopende jaar met 7157 ton is verminderd. Buitendien zijn er twee te Antwerpen te huis behorende schepen, tesamen 747 ton metende, welke onder een buitenlandse vlag varen; terwijl op de Belgische scheepstimmerwerven nog een schip, een driemaster van omstreeks 600 ton, in aanbouw is. Volgens genoemd blad bestond de handelsvloot van België in het jaar 1850 uit 161 schepen, en zij is sedert van lieverlede met vijftig bodems verminderd.


Datum: 02 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scilly (opm: Isles of Scilly), 27 december. Het schip MARIA, kapt. Visser, van Runcorn naar Harlingen, alhier lek binnengelopen –zie NRC van 30 december 1861 – is bij New-Grimsby (opm: 49º50’ NB 06º21’ WL) met zes voet water in het ruim op strand gezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 1 januari. De minister van Marine heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat op de rede van Hellevoetsluis, tussen het oostelijkste Marine- en westelijkste kanaal-havenhoofd, in 10 vadem water, gezonken is een ijzeren stoomboot, liggende op de volgende peilingen: de lichttoren van Hehertog
llevoetsluis in de tweede meerpaal van het binneneinde van het houten havenhoofd, en de kerktoren midden in de scheepstimmerwerf van H. van Leeuwen. De richting van het wrak is noord en zuid, blijvende er op het wrak met laag water 3¼ vadem water staan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door Heren Commissarissen, met en benevens de Commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der Statuten benoemd, de rekeningen en balans, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ter hunner decharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van al de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven alhier, en dat voor ieder der deelhebbers een exemplaar van de balans bij de mede-directeur F.C. Déking Dura verkrijgbaar is, van de 1e tot en met de 9e januari 1862.
Dordrecht, 31 december 1861.


Datum: 03 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 5 december. Het Nederlandse schip (opm: brik) ANNA LENA, kapt. C. Zaal, van Amsterdam op hier bestemd, is de 3e dezer op de hoogte van de Motkreek aan de grond geraakt. De koloniale stoomboot VICE-ADMIRAAL RIJK is gisteren derwaarts vertrokken om hulp te verlenen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris N. Sickler te Augustinusga zal op zaterdag de 11 januari 1862, des namiddags te 4 ure, in de herberg bij Van der Meulen te Oostermeer, finaal verkopen:
- Een derde gedeelte van het geoctrooieerde Veer en Veerschip, de TWEE GEBROEDERS, groot 22 tonnen, varende van Oostermeer op Leeuwarden vice versa, met mast, zeil en treil, haken, bomen, planken en verdere inventaris; in eigendom behorende aan Frans Theunis Klaver. Dadelijk te aanvaarden; geboden NLG 1359.
- Ene zeer nette huizing en erf, te Oostermeer, in huur bij de heer Terwisga, geboden NLG 489. (opm: bekort.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Bokma zal op donderdag de 16 januari 1862, des avond om 7 uur, bij Kuiper te Akkrum, provisioneel verkopen een hecht en wel onderhouden Hektjalkschip, de WELVAART genaamd, liggende te Akkrum, groot 70 tonnen, met zeil en treil, haken, bomen en verdere complete inventaris, zodanig hetzelve wordt bevaren door de weduwe H.W. Panhuizen. Acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.


Datum: 04 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Rotterdam:
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark RIDDERKERK,  kapt. H. Teerlink. Adres ’t Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en J.A. Nieuwkamp & Co.
Naar Batavia de Nederlandse bark ALCOR, kapt. F.J. van Oppen. Adres Vlierboom & Suermondt.
Naar Batavia het Nederlandse fregat JAPAN, kapt. J. Muller. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse fregat PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL,  kapt. C. Vermij. Adres Wm. Ruys & Zonen.
Naar Belfast de Nederlandse kof WIEA GEZIENA, kapt. J.R. Bossinga. Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Boston de Nederlandse schoener SIRENE, kapt. J.P. Schroot. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Decima en Kanagawa de Nederlandse brik GUINEA, kapt. L. Crevecoeur. Adres de reder H. van Rijckevorsel en de cargadoors Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer te Rotterdam, De Coningh & Co te Amsterdam, en Murk Lels te Alblasserdam.
Naar Dublin de Nederlandse schoener ANNECHIENA, kapt. H.H. Smit. Adres Hudig & Blokhuyzen
Naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KLEINKINDEREN, kapt. G. de Jong. Adres Seeuwen & Co.
Naar Hamburg de Nederlandse kof (opm: galjoot) WELDAAD, kapt. J.S. Pik. Adres Hudig & Blokhuyzen.
Naar New York de Nederlandse brik MINERVA, kapt. G.T. van Ommeren. Adres Wambersie & Zoon.
Naar New York de Amerikaanse clipper-schoener S.R. ALLEN, kapt. O. Baker Jr. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Samarang direct de Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.  Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Singapore en Hongkong de Nederlandse driemast schoener D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden. Adres Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Sydney, N.S.W. de Nederlandse bark JAVA, kapt. F.G.C. Mann. Adres De Vries & Co te Amsterdam en Vlierboom & Suermondt of Dörschlag & Gerbaulet, alhier.
In lading te Vlaardingen naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KOOPHANDEL EN ZEEVAART,  kapt. H. den Breems. Adres Kuyper, van Dam & Smeer te Rotterdam.
Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Batavia, Samarang en Soerabaija: de Nederlandse bark AMALIA AUGUSTA, kapt. K.C. de Veer. Adres De Coningh & Co. te Amsterdam en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
Naar Melbourne (Hobsons Bay) de Nederlandse bark BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke. Adres De Vries & Co. te Amsterdam en Vlierboom & Suermondt of Dörschlag & Gerbaulet te Rotterdam.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark OTTOLINA, kapt. A. Eeleman. Adres De Coningh & Co. te Amsterdam en Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
Riviervaart van Rotterdam:
Naar Antwerpen en Brussel het schip de HOOP, kapt. J. v.d. Berg, adres H. Braakman & Co.
Naar Biebrich en Frankfort het schip FRANZ ELBERT, kapt. F. Elbert. Adres H.A.T. Kock.
Naar Dusseldorp het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Jansen, Adres H.A.T. Kock.
Naar Gent het schip PAULINE, kapt. P.J. de Landtsheer. Adres H. Braakman & Co.
Naar Gent het schip VROUW JOHANNA, kapt. L. Keyzer. Adres H. Braakman & Co.
Naar Mannheim en Ludwigshafen het schip CATHARINA, kapt. F. Kruick. Adres H.A.T. Kock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cardiff,1 januari. Het alhier van Schiedam gearriveerde schip MERCATOR heeft op de reis met stormweder en contrarie wind (opm: tegenwind) te kampen gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. De Nederlandse kof GESINA, kapt. Jansen, is alhier in de quarantainehaven gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 januari. De Nederlandse kof (opm: koftjalk) JOHANNA CHRISTINA, kapt. H.A. Westerbrink, van Tonningen (opm: Tönning) naar Leith, kwam hier als bijlegger binnen en is in de haven gehaald. (opm: zie ook PGC 160162)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 21 november. Het Nederlandse schip (opm: bark) DRIE GEBROEDERS, kapt. H.B.A. Kramer, van Java naar Amsterdam, heeft 13 dezer na nog eens gedreigd te hebben op strand te komen, de reis, na geëindigde reparatie, uit de Simonsbaai voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 21 november. Het schip (opm: bark) LOUIS MEIJER, kapt. J. Holtgreve, van Java laatst van Mauritius met schade in de Tafelbaai binnengelopen, heeft de reparatie in zover geëindigd, dat men de reis in het begin van de volgende maand weer hoopt te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H. Hzn., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag de 14e januari 1862, des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands brikschip PRINCES CHARLOTTA, laatst gevoerd door kapt. K.L. Hille, volgens meetbrief lang 32 el, wijd 4 el 47 duim, hol 4 el 18 duim, en alzo groot 266 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven binnen deze stad. In 1858 is door de Nederlandse Vereniging van Assuradeuren aan dit schip een certificaat gegeven A.I. voor tien jaren en is hetzelve in februari 1858 het laatst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht te huis gekomen. Nog zal afzonderlijk worden verkocht: een chronometer van Charles Frodsham, no. 2257, te bezichtigen aan boord van het schip. (opm: zie JB 120362)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 januari. In het afgelopen jaar zijn voor Dordrecht ingeklaard de
volgende schepen, als: 45 met zout, 60 met steenkolen, 9 met steenkolen, stenen en aarde, 6 met steenkolen, stenen, ijzer en soda asch, 31 met ijzer, 6 met vuurstenen en aarde, 35 met porceleinaarde en porceleinsteen, 2 met soda asch, 1 met rijst, 3 met zaad, 32 met stukgoederen, 5 met afval van steenkolenteer, 1 met ruwe hardsteen, van Groot-Brittannië; 12 met hout, 1 met hennep, 4 met pik, teer en matten, van Rusland; 44 met hout, 8 met stokvis en levertraan, van Noorwegen; 2 met teer, 2 met ijzer, 2 met hout, van Zweden; 9 met zaad, 1 met boekweit, van Denemarken; 5 met boekweit en erwten, 1 met stukgoederen, van Hamburg; 1 met stukgoederen, van Bremen; 2 met raapzaad, van Mecklenburg; 2 met hout, 1 met erwten, 4 met zaad, 1 met tarwe, van Pruisen; 3 met zout, van Portugal; 7 met zwavel, 1 met zwavel en puimsteen, 2 met zwavel en stukgoederen, van Sicilië; 1 met marmer, van Sardinië; 2 met salpeter en borax, van Zuid-Amerika; 5 met suiker, koffie, tin en bindrotting, 1 met koffie, bindrotting en koperen duiten, van Java; 1 met ballast, van buitenom, uit een Nederlandse haven. Totaal 361 ingekomen schepen, zijnde 31 meer dan in 1860. Bedragende een gezamenlijke inhoud van 62793 tonnen, zijnde 5364 tonneninhoud meer
dan in 1860.
Uitgeklaard: 190 met ballast, 12 met hoepen (opm: hoepels), 6 met beenderen en knoken, 5 met lijnzaad, 1 met schors, 8 met bruinsteen, 1 met uien, 1 met hooi, 1 met hooi en stenen, 1 met koeken, 11 met hout, 32 met stukgoederen en vee, naar Groot-Brittannië; 3 met ballast, naar Rusland; 46 met ballast, 1 met hoepen, 1 met stukgoederen, naar Noorwegen; 1 met ballast, naar Denemarken; 1 met marmer, 1 met stukgoederen, naar Hamburg; 1 met hoepen, 1 met ongemalen tufsteen, naar Bremen; 2 met ballast, 7 met spoorstaven, 5 met oud ijzer, 1 met pijpaarde, 1 met tras en granaatkernen, naar Pruisen; 2 met ongemalen tufsteen, 1 met tras, naar Frankrijk; 1 met suiker, naar Sicilië; 1 met spoorstaven, naar Sardinië; 1 met ballast, naar Noord-Amerika; 1 met stenen, 1 met ijzeren gaspijpen, naar Java. Totaal 349 uitgaande schepen, zijnde 34 meer dan in 1860.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 januari. Gedurende het jaar 1861 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2076 schepen, zijnde 155 meer dan in 1860.
 
PGC 040162
Advertentie. Op maandag de 13e januari 1862, des avonds te 6 uur , ten huize van de Weduwe Alderts te Winsum (opm: provincie Groningen) in de Valk, zal de Weled.Geb. Heer M. Sichterman publiek verkopen een sterk en hecht gebouwde overdekte tjalk, genaamd DE GOEDE HOOP, met toebehoren, gemeten op zeven en dertig tonnen, thans liggende in de Obergumer Hulpkanaal.
Mr. J.W.F.J. Du Peyrou van Beugel.


Datum: 05 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. De scheepsbouw in de provincie Groningen heeft zich ook in het afgelopen jaar in geen vooruitgang mogen verheugen en de aanbouw van nieuwe schepen is niet zo sterk geweest als in de vorige jaren. Op de verschillende werven in deze provincie zijn gedurende het jaar 1861 71 nieuwe schepen gebouwd, waaronder waren 30 brik- en schoenerschepen, 13 galjootschepen, 16 kofschepen en 12 tjalkschepen, die tezamen een tonnenmaat hadden van 8549 tonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 4 januari. Aan de werf van de heren J.& K. Smit alhier is in aanbouw een schroefstoomboot, genaamd STAD UTRECHT, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen, tussen Utrecht en Vreeswijk. De onderneming van deze stoombootdienst staat onder directie van de heren Van Dijk, Hoekendijk & Co. De machines voor deze boot worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 1 januari. De volgende schepen zijn alhier als bijleggers binnengelopen: (opm: tjalk) SIEKA, kapt. A.F. Venema, van Stettin (opm: Szczecin) naar Antwerpen; ABELDIENA, kapt. Lever,opm: waarschijnlijk de tjalk ALBERDINA, kapt. A.J. Lever) van Nykøbing naar Schiedam; ALIDA IKEA, kapt. Peper (opm: Hanovers schip, kapt L.B. Pieper), van Stralsund naar Rotterdam; JOHANNA, kapt. Jacobs, van Eiderkanaal naar Rotterdam en (opm: kof) ANNA, kapt. J.O. Hoekstra van het Eiderkanaal naar Leer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 30 december. De Nederlandse stoomschepen MEDEA en CYCLOOP, zijn hier gisteren tengevolge van westelijke stormen binnengelopen, doch hebben heden de reis onder gunstige omstandigheden voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maceio, 11 december. De Nederlandse brik ORION, kapt. D.J. Huges, met een lading tabak, suiker enz. van Bahia naar het Kanaal bestemd, is bij de rivier San Francisco op een rif gestrand. Er is assistentie derwaarts afgezonden en men hoopt de lading zonder veel schade te bergen. Het schip zit op een gevaarlijke plaats, doch heeft tot op dit ogenblik nog weinig geleden. (opm: later weer afgebracht)


Datum: 06 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 4 januari. Het te Rotterdam te huis behorende clipperfregat DIANA, kapt. P.C. Teengs, van Newcastle naar Soerabaja, heeft gepasseerde afgelopen nacht op de Goodwin Sands aan de grond gezeten, doch werd met assistentie van een vaartuig van Broadstairs vlot en hier ter rede gebracht. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 4 januari. Het Nederlandse schip (opm: 2mSch) GRIETJE, kapt. H.R. Legger, van Riga naar Londen, is alhier lek en met verlies van beide masten binnengekomen, zijnde in aanzeiling geweest.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 6 januari. Volgens een Statistique Maritime, openbaar gemaakt door het Bureau Integritas (opm: waarschijnlijk Bureau Veritas) te Parijs, bedroeg het totale cijfer der schipbreuken in het jaar 1861 2.171, tegen 2.148 in 1860, 2.320 in 1859, 2.083 in 1858, 2.230 in 1857, 2.130 in 1856, 2.000 in 1855, 2.120 in 1854, 1.610 in 1853 en 1.850 in 1852. Het gemiddelde getal in 10 jaren bedroeg dus 2.066 schepen.
De Veritas (opm: het register van Bureau Veritas) van 1861 telt 27.700 schepen, zodat er dus circa 7,9 pCt. verloren zijn.
Met uitzondering van de jaren 1836, 1838, 1854 en 1860 is het jaar 1861 het ongelukkigste, dat men in de categorie van schepen zonder tijding in de laatste veertig jaren telde; 158 schepen gingen met man en muis verloren, zonder dat men daarvan enige tijding ontving. Onder deze waren 18 Nederlandse schepen.
De aanzeilingen vermeerderen ieder jaar. In 1845 telde men er in het geheel 553 en daardoor werden 48 totale verliezen veroorzaakt; het is bijna onmogelijk om de aanzeilingen
van 1861 te tellen, doch men weet dat zij 109 schepen te gronde deden gaan.
Met een zeer klein verschil telde de Nederlandse Grote Vaart in 1861, evenals in 1859 en 1860, 600 schepen, metende 380.000 ton. In 1861 zijn hiervan maar 11 schepen, te zamen metende 6.501 ton, verloren gegaan. Met uitzondering van anno 1855 is dit jaar het gelukkigste dat men in de laatste 8 jaren kent.


Datum: 07 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 januari. Naar men verneemt, zal het aan ’s Rijks werf alhier liggende schroefstoomschip MONTRADO weder gereed gemaakt worden om tegen de maand april a.s. in dienst te kunnen worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. Er bestaat vooruitzicht, dat de houthandel alhier in dit jaar een aanmerkelijke hoogte zal bereiken, want volgens berekening zullen een negentigtal schepen benodigd zijn ter aanvoering van het hout voor de aan te leggen spoorweg.


Datum: 08 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 4 januari. Het Nederlandse schip (opm: clipperfregat) DIANA, kapt. P.C. Teengs, van Newcastle naar Soerabaija, alhier binnengelopen – zie NRC van de 6e dezer – is van een ander anker en ketting voorzien ter vervanging van die, welke het op de Goodwin Sands verloor.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip met deszelfs volledige inventaris. Op woensdag de 12e februari 1862 voor het commissiehuis van Cassalette & Co. zal voor rekening van belanghebbenden publiek worden verkocht het alhier (opm: Batavia) ter rede liggend Hanoveraans fregatschip KRONPRINZ ERNST AUGUST, laatst gevoerd door kapt. P.C. Wilder, en ladende ruim 600 ton, in 1854 te Harburg van eikenhout gebouwd en in 1861 geheel van nieuw geel metaal voorzien. De verkoop geschiedt in ééns, met de volledige inventaris waarvan de specificatie bij de ondergetekenden ter inzage ligt. Wijders van de overtollige inventaris als nieuwe zeilen, touwwerk, schijven, blokken, spieren, Zweeds- en koolteer, een nieuwe giek met vier essenhouten riemen en nieuwe zonnetent, chronometer, barometer, restant provisiën, enz., alles daags te voren in hunne pakhuizen te bezichtigen.
Cassalette & Co.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 3 januari. Gedurende het jaar 1861 zijn alhier binnengekomen 88 schepen en vaartuigen als: 4 van Java, 69 van Engeland, 2 van Drammen, 1 van Pisacrua, 1 van Eupatoria, 1 van Triëst, 1 van Boston, 1 van Malaga, 1 van St. Ubes (opm: Setubal), 1 van Kroonstad 1 van St. Petersburg, 1 van Genua, 1 van Lissabon, 1 van Riga, 1 van Nieuwhaven, 1 van Smyrna (opm: Izmir) en uitgezeild 38 schepen, 2 naar Java, 1 naar Alexandrië en 35 naar Engeland bestemd.


Datum: 09 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 6 januari. Aangaande de volgende alhier te huis behorende schepen (opm: smak) PIETERTJE, kapt. N. Smedes, de 13e november van Cuxhaven uitgezeild naar Leer; HARMANNA GESINA, kapt. de Graaf, de 13e november van Tonningen, uitgezeild naar Antwerpen; (opm: kof) JANTINA GESINA, kapt de H.H. de Haan, in het laatst van oktober van Newcastle naar Groningen vertrokken en (opm: kof) JANTINA ALIDA, kapt. K.J. Datema, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Groningen, de 28e oktober vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wivenhoe (Colchester), 6 januari. Het Nederlands schip CORNELIUS PIETER, kapt. Simons, van Newcastle naar Lissabon, met schade alhier binnengebracht, als vroeger gemeld, is op het droge gezet. Men heeft bevonden dat de gehele loze kiel weg is, doch de metalen huid onbeschadigd is gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 1 januari. De Nederlandse kof HOOGEZAND, kapt. H. van der Laan, van Hobro met gerst naar Engeland, is alhier met overgeschoten lading en onklare pompen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het departement van financien is medegedeeld een vergelijkende opgave van de zeeschepen, waarvoor gedurende de jaren 1860 en 1861 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. In 1861 bedroeg het getal van die schepen: binnenslands gebouwd 113, metende 7.960 lasten, als 3 clippers, 2 fregatten, 2 barken, 5 brikken, 29 schoeners, 22 galjoten, 6 koffen, 6 smakken, 18 tjalken, 6 vis-, aak-, en snikschepen, 13 bommen, 1 sloep en buitenslands gebouwd 3 schepen, metende 330 lasten, als : 1 brik, 1 schoener en 1 stoomboot. Totaal 116 schepen, metende 8.290 lasten, tegen 105 schepen, metende 7.900 lasten in 1860.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 januari. Bij beschikking van 7 januari 1862, is de vergunning ingetrokken, welke vroeger aan de heren J.J. Seilberger en R.W. Weemhoff te Utrecht werd verleend, voor een stoombootdienst tot vervoer van reizigers, goederen en vee van Utrecht over Rotterdam en Schiedam naar Dordrecht en terug.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 januari. Uitgeklaard BROEDERTROUW (opm: kof), kapt. H.J. Zeven, naar Livorno.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 4 januari. Gisteren passeerde alhier een Nederlands kofschip, uit de Oostzee komende, tonende vlag van de Nieuwe Pekela no 18.


Datum: 10 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Bij de Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam is het bericht ontvangen, dat door haar agentschap te Batavia op de 6e november ll. aan de gouverneur- generaal van Nederlands Indië, een request is ingediend, strekkende om Z.Exc. aandacht te vestigen op de ongenoegzame kustbebakening, kustverlichting en op de hoogst nodige verbetering in het loodswezen, over geheel de Java-kust en om Z.Exc. te verzoeken, zoveel mogelijk in deze gegronde bezwaren te voorzien. Een aantal schepen, wier vergaan of aan de grond zeilen grotendeels aan genoemde oorzaken mag geweten worden, zijn daarbij opgenoemd, als zo vele bewijzen tot dringende verbetering. De navolgende rampen hebben onder die omstandigheden gedurende het jaar 1861 plaats gevonden:
-       Het Nederlandse schip (opm: bark) TWEE ANTHONY'S , kapt. C. van Rijn van Alkemade, strandde de 6e februari jl. in Straat Sunda, bij Anjer.
-       Het Nederlandse schip (opm: fregat) CHRISTINA HELENA, kapt. C. Tjebbes, stootte de 8e juni jl. op Neptunus Rif, in het gezicht van Batavia.
-       Het Nederlandse schip AGATHA MARIA, kapt. W.B. van Zijl, stootte de 18e juni jl. beoosten Karang Bollang, in het gezicht van Tjilatjap.
-       Het Nederlandse schip (opm: bark) VRIENDENTROUW, kapt. D. Grevelink, stootte den 10e juli jl. op het rif van Pamanoekan.
-       Het Nederlandse schip (opm: bark) JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosteroom, stootte de 20e oktober jl. bij Maneters Eiland, in de nabijheid van de rede van Batavia.
-       Het Nederlandse schip (opm: bark) JOSEPHA LOUISA, kapt. A. Muysson, stootte de 21 oktober jl. op de Z.W. zijde van het rif van het wapen van Purmerend, in het gezicht van Batavia.
-       Het Nederlandse schip (opm: bark) LOOPUYT, kapt. M. van der Hidde, stootte de 30e oktober jl. bij het eiland Monninkendam, in het gezicht van de rede van Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft weer een aanvraag naar scheepsruimte voor haar gewone beurt-bevrachting gedaan. Deze aanvraag strekt zich uit tot schepen, laatstelijk voor of op ultimo april 1860 in de gewone beurt-bevrachting binnengekomen en tot al de nieuwe schepen, die voor het eerst voor zodanige bevrachting in aanmerking komen. De schepen, die rechtstreeks van Nederland naar Java zullen vertrekken, moeten voor of op de 10e februari in een van de zeehavens zeilklaar liggen; die welke op vóóruitreis zijn, moeten vóór op op de 10e juni e.k. te Batavia ter beschikking van de factorij zijn. Aanbiedingen worden ingewacht ten kantore van de Nederlandsche Handel Maatschappij, vóór of op 15 en bij de agenten alhier voor of op 14 dezer.
De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft de vracht van steenkolen van Newcastle naar Onrust of Soerabaja, waarvoor zij nog steeds schepen blijft vragen, bepaald op NLG 35 per last en verwacht tegen die prijs de aanbiedingen van de gegadigden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Aangaande de volgende te Farmsum te huis behorende schepen heeft men sedert hun vertrek niets vernomen:
De kof ILBINA, kapt. F. Bloema (opm: bouwjaar 1838; kapt. Ties Fokkes. Bloema, zie RC 311061), de 26e oktober van Dantzig (opm: Gdansk) naar Rotterdam vertrokken.
De kof WUBBEGINA ILBINA, kapt. … (opm: kapt. Gerardus Fokkes Bloema, zie ook PGC 220172, 110872 en 150173; Ties Fokkes Bloema en Gerardus Fokkes Bloema waren broers), de 15e november van Longeren (opm: Lyngör) in Noorwegen naar Delfzijl vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stettin, 7 januari. Het Nederlandse schip BOUGINA LAMMECHINA, kapt. Veenhuizen, van Ystad met gerst naar Brugge bestemd, is gisteren bij Dievenow (opm: Dziwnów, 54 02 N 14 46 O) gestrand. De bemanning is gered. (opm: zie ook PGC 140162)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 7 januari. Volgens rapport van een alhier gearriveerde kapitein, is op het oostelijke rif van Anholt een Nederlandse kof gestrand. De equipage is gered. Nadere bijzonderheden ontbreken. (opm: zie NRC 150162; het betreft de Nederlandse smak VIER GEZUSTERS, kapt. C.O. Blok)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Galatz, 23 december. Alhier overwinteren onder meer andere de schepen LAMBERTUS, kapt. Poelman; MARGARETHA, kapt. Koop; ELISA, kapt. Kremer. Te Ibraïl overwinteren onder andere de schepen MARCHIENA BENTUM, kapt. Sap; AURORA , kapt. Brakke en ANNA, kapt. Venema.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Tjalkschip, groot 50 ton, met volledige inventaris; te bevragen bij Brouwer, Schippershuis, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een Schuitje van 27 ton; te bevragen bij de scheepstimmerman A.S. de Jong te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens verandering uit de hand te koop: Een zich nog in beste staat bevindend Schuitje, groot 17 tonnen, met deszelfs complete inventaris. Te bevragen bij Harmen C. Harkema te Kimswerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Ene wel onderhouden Hektjalkschuit, groot 57 scheepstonnen, met of zonder inventaris. Te bevragen bij H.D. van Dam te Gorredijk, en bij Van der Sluis en Posthuma te Gorredijk te koop: Een nieuw Scheepshol, lang 20,732 el (73 voet), wijd 4,615 el (16¼ voet) en hol 2,059 el (7¼ voet).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Hektjalk, groot 60 ton, met complete Inventaris, liggende en te bevragen bij B. Spoelstra, scheepstimmerman te Heerenwal. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een in aanbouw zijnde bijna gereed schip, lang 15,904 (56 voet), wijd 3,692 (13 voet), hol 1,491 (5¼ voet). De verkopers willen één derde onder het schip houden. Te bevragen bij de heren Johs. van der Sluis & C.T. Tuimelaar te Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: De helft van het Veer en Schip varende van Heerenveen op Sneek v.v. Te bevragen bij de eigenares weduwe J. Roefstra te Nijehaske. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, tegen aannemelijke voorwaarden: een best onderhouden zeven tons Praam, bij de mr.scheepstimmerman Douwe D. van der Veen te Franeker.


Datum: 11 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 januari. Het schip ANNA, kapt. Reimers, van Riga naar Ierland, is bij eerstgenoemde haven gestrand (opm: buitenlander).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 jan. Het Nederlandse kofschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Westerbrink (opm: H.A. Westenbrink), dat 1 dezer alhier binnenliep, is lek. Men is begonnen de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 8 januari. Het Nederlandse schip (opm: sch.galj.) BOUCHINA, kapt. H.H. Koster, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Grangemouth, gisteren alhier in averij binnengelopen, moet lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 10 januari. Te Wijk aan Zee is dezer dagen door een commissie, van wege de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, een onderzoek ingesteld naar de oorzaak, die bij de stranding van het barkschip CHRISTINE de redding van de  schipbreukelingen heeft verhinderd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke veiling. Op zaterdag 11 januari 1862, des middags 12 ure, zal in het Logement Den Gouden Leeuw bij de Graanmarkt te Dordrecht, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, publiek worden geveild: ongeveer 105 lasten lijnzaad, meerder en minder door zeewater beschadigd, van Memel alhier aangebracht, met het schip (2m.sch) SICCO, kapt. J.H. Potjer, liggende in lichters.
Nader onderricht te bekomen ten kantore van de heren Schadee & Co. te Rotterdamen H. & L. Schouten & Co. te Dordrecht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banka (geen datum) In de avond van de 11e december ontving de administrateur der tinmijnen te Toboali bericht, dat een brandend en reeds verlaten schip in de nabijheid van de Lucipara vast zat. Onmiddellijk op het vernemen dier tijding vertrok een praauw met de demang (opm: inheems districtshoofd) van genoemd district om naar dit ongeluk onderzoek te doen en zo mogelijk hulp te verlenen. Drie dagen later keerde de demang van Lucipara terug, die het navolgende berichtte:
Het schip zat op de rotsen vast, was vol water en het voorschip tot aan het water afgebrand. Twee der masten stonden nog, maar de fokkemast lag gedeeltelijk verbrand over boord. Geen naam stond op de spiegel te lezen en geen teken was te vinden, waaruit kon blijken waar het schip te huis behoort. Blijkbaar was door de bemanning bij het verlaten van het schip zo veel mogelijk geborgen of medegenomen, waarschijnlijk met medewerking van een ander op die hoogte zich bevindend vaartuig. De lading bestond, zo ver zulks gezien kon worden, uit suiker en manillatouw of trossen. Vermoedelijk bevonden zich nog meer goederen aan boord. Twee der manillatrossen werden geborgen. Het vaartuig zat zo vast tussen de rotsen, dat het onmogelijk scheen het wrak daarvan af te brengen.
Uit de omstandigheid, dat het schip niet meer brandde, is moeten opgemaakt worden, dat het reeds sedert enige tijd op de Lucipara vast zit. Door de administrateur der tinmijnen te Toboali zijn onmiddellijk maatregelen genomen om van het wrak zo veel te bergen als mogelijk is. (opm: het betreft hier de Deense bark OTTO, kapt. J. Ahlman; zie JB 180162)


Datum: 12 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Volgens een rapport, voorkomende in de Zeepost, zou het schip (opm: bark) JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. L.G. Verbeek, van Batavia laatst van Mauritius naar Schiedam bestemd, de 10e december gepraaid zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 januari. Men is zonder bericht aangaande het schip MARGARETHA, kapt. Poll, de 7e september van Archangel vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 9 januari. Op de Goodwin Sands heeft men een anker en ketting opgevist, die men verondersteld afkomstig te zijn van het aldaar aan de grond gezeten hebbende Nederlands schip DIANA, kapt. P.C. Teengs, van Shields naar Soerabaija.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 8 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen ZWIJGER, kapt. Wolthers; (opm: kof) ALIDA HENDRIKA, kapt. H.H. Bieze en JUFFER JOHANNA, kapt. Janssen.
De schepen (opm: tjalk) TWEE GEBROEDERS, kapt.W.J. de Lange, (opm: tjalk) THEDINA, kapt. H.W. Beerthuis, REMDINA, kapt. Beerthuis, BOUWINA, kapt. Klein en CATHARINA ELISABETH, kapt. Geertsema, laden hier voor Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 8 januari. Alhier overwintert het Nederlandse schip (opm: tjalk) IMKA GIEZEN, kapt. B.G. Smit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 8 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen (opm: galjoot) JANTINA, kapt L.H. Pott; (opm: kof) MARIA, kapt. R.H. Voordewind en (opm: sch.galj.) FROUKJE, kapt. H.F. Koops.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Galatz, 23 december. Onder de wegens ijsgang op de Donau teruggehouden schepen bevinden zich de (opm: galjoot) MARCHIENA BENTUM, kapt. J.J. Sap en ANNA kapt Venema, beiden te Ibraïl.


Datum: 13 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Triëst, 7 januari. Het alhier van Stettin (opm: Szczecin) gearriveerde Nederlandse schip BAREND BULSING, kapt. D.T. de Vries, heeft veel stormweer ondervonden, daarin een lek bekomen, benevens zeilen en tuig verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 31 december. Het schip (opm: 2m.sch) JONGE WALRAVE, kapt. M.K. Gnodde, van Amsterdam naar Malta enz. is alhier met schade binnengelopen, na door het Engelse stoomschip EGYPTIAN te zijn aangevaren.


Datum: 14 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 november. Vrachten. Hierin hebben weinig variaties plaats gehad. De vrachtzoekende schepen die alhier successievelijk arriveerden, vinden allen geredelijk emplooi. De volgende bevrachtingen zijn bekend geworden: CORNELIA (Nederlands, 934 ton) NLG 102.50 voor suiker, NLG 92,50 voor rijst, NLG 120 voor arak, hier en te Passaroeang te laden naar Rotterdam. STAD LEIDEN (Nederlands, 436 ton) NLG 105 voor suiker, te Cheribon te laden naar Amsterdam. CEYLON (Amerikaans 717 ton) GBP 3.10 voor suiker naar Groot-Brittannië en 10/- extra naar het continent, te Soerabaja en Passaroeang te laden, naar het Kanaal voor orders. BANTAM (Nederlands 354 ton) NLG 105 voor suiker en NLG 95 voor koffij te Samarang te laden naar Rotterdam. O'THYEN ( Oldenburg, 621 ton) NLG 105 voor suiker te Probolingo te laden naar Amsterdam. AGNES ( Amerikaans, 397 ton) GBP 3 naar Melbourne en GBP 3.5 naar Sydney voor suiker in zakken, hier en te Cheribon te laden. MARY BRADFORD (Amerikaans, 802 ton) GBP 3.10 voor suiker, naar Groot-Brittannië en GBP 4 naar het continent, voor suiker te Soerabaja en Passaroeang te laden, naar het Kanaal voor orders. PRESIDENT PLATE (Nederlands, 751 ton) NLG 102,50 voor suiker, NLG 92,50 voor rijst en NLG 125 voor arak hier te laden naar Rotterdam. ARY SCHEFFER (Nederlands, 754 ton) in Australië bevracht tot NLG 96 per last voor Amsterdam. OSCAR I (Zweeds, 634 ton) GBP 4.10 naar Groot-Brittannië en GBP 5 naar het continent voor suiker, te Soerabaja en Passaroeang te laden, naar het Kanaal voor orders. RESIDENT VAN SON (Nederlands, 677 ton) gedeeltelijk bevracht tot NLG 100 voor suiker, te Soerabaja of Passaroeang te laden naar Rotterdam. KONING WILLEM II ( Nederlands, 724 ton) NLG 102.50 voor suiker, NLG 95 voor tabak te Soerabaja te laden naar Amsterdam. ELECTRA (Nederlands, 1117 ton) nam gedeeltelijk suiker aan te Soerabaja te laden tot NLG 100 per last.
Onbevracht blijven: ST. HELENE (Nederlands, 189 ton), REMIGIUS ADOLPHUS ( Nederlands 750 ton), KALIEMAAS ( Hamburgs 338 ton), en CHILD OF THE OCEAN (Hamburgs, 381 ton).
De ELEONORA (Engels) laadt voor Singapore; de VELLORE (Frans) laadt voor reders rekening naar Frankrijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 9 januari. Het stoomschip MARIE DE BRABANT, kapt. Diependael, van Antwerpen naar de Zwarte Zee, is alhier lek, met schade aan de machine binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Palais (Belle Isle), 8 januari. De Nederlandse schoener SINGAPORE, kapt. L. Heijen, van Triëst om order alhier gearriveerd, heeft bij het binnenlopen tegen de wal gestoten en enige lichte schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 januari. Het schip BOUCHIENA LAMMECHINA, kapt. Veenhuizen, van Wildervank, van Ystad met gerst naar Brugge, is volgens bericht van Cammin van de 7e  januari bij Klein-Dievenow (opm: Dziwnów, 54 02 N 14 46 O) gestrand, doch het volk gered. (zie ook NRC 100162, kleine verschillen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 1 januari. Het kofschip HOOGEZAND, kapt. H. v.d. Laan, van Hobro met gerst naar Engeland, is heden met overgeworpen lading en onklare pompen alhier aangekomen, zijnde door een storm belopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 januari. Het schoenerschip (opm: sch.galj.) BOUCHINA, kapt. H.H. Koster, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Grangemouth, is de 7e januari uit het Kattegat te Elseneur (opm: Helsingör) teruggekomen en is in de haven gehaald, hebbende op de Kobbergrunden (opm: Kobbergrund, 56 45 N 11 45 O), op een wrak gestoten en daardoor lekkage bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip EGBERDINA ANNA, kapt. Drenth, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Nantes, te Elseneur (opm: Helsingör) binnen, was de 7e januari van de geleden schade hersteld en gereed de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het schip GERARDA HENDRIKA, kapt. Glim, van Londen naar Elseneur (opm: Helsingör), is de 5e dezer met schade door aandrijving te Londen aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mr. J.H. van Roijen, notaris te Zwolle, zal op dinsdag de 28e januari 1862, des middags om 12 uur, in het Gebouw Odeon te Zwolle, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedende verkopen het in de Nederlanden gebouwd en onder Nederlandse vlag varend kofschip JANTINA FROUWINA, laatst gevoerd geweest door de scheepskapitein H. Noteboom, volgens meetbrief groot 88 zeetonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereed- schappen en behoeften, zoals hetzelve thans is liggende in de Stadsgracht te Zwolle, in de allesbeste staat en geschikt om onmiddellijk zee te kiezen. Het voorschreven schip is dagelijks te bezichtigen en inmiddels uit de hand te koop.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de notaris, bij de heren Van Engelen en Van Laer te Zwolle en bij de scheepskapiteinen H.S. Duin en H. Noteboom te Winschoten. De inventaris is op de aanplakbiljetten vermeld en bij de notaris verkrijgbaar.


Datum: 15 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 11 januari.Het Nederlandse schip (opm: bark) CATHARINA MARIA, kapt. J.R. Oomkens, van Batavia naar Middelburg, is alhier met verlies van voorsteng, bramstengen, kluiverboom, buitenkluiverboom, voorbramra, zeilen en tuig enz. binnengelopen, hebbende een en ander in de morgen van de 7e dezer op 48º30’NB in zwaar stormweder verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 12 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) SOERABAIJA, kapt. K. de Boer, van Sunderland naar Singapore, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 10 januari. De als vroeger gemeld, op Anholt gestrande Nederlandse kof is gebleken te zijn de (opm: smak) VIER GEZUSTERS, kapt. C.O. Blok, van Dantzig (opm: Gdansk) met hout naar Grangemouth bestemd. De equipage is gered, maar het schip zal weg zijn. (opm: zie ook PGC 210162)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 7 januari. Gisteren is alhier per telegram het bericht ontvangen, dat het Nederlandse schip (opm: bark) NICOLAAS WITSEN, kapt. D. de Roever, op de Meijndersdroogte (opm: Meindertsdroogte) nabij Panaroekan gestoten heeft en naar hier terug zal keren. Het stoomschip AMBON is reeds deze morgen gestoomd om het schip op sleeptouw te nemen. (zie JB 080262)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Scheepvaartberichten uit Nederland (opm: van medio november 1861)
Het schip (opm: 3m) AMAZONE, kapt. J.E. Kramer, vaart thans onder de rederij A. Kuyper van Harpen & E. Sanders; de (opm: bark) CELERITAS (ex-IRIS), kapt. G.A. Wagner, voor de reder James Barge, en het schip CESAR, kapt. de Jonge, voor de reder J. Keyser van Bulderen, allen te Amsterdam.
Het schip AMICITIA, kapt. Graaff, is uit de hand verkocht aan de rederij Harmens & Zoon te Harlingen voor NLG 16.200 en zal gevoerd worden door kapt. Vitringa Coelon. (opm: herdoopt in MACASSAR)
Met het schip (opm: bark) CHERIBON, kapt. W.J. Coers, zullen 150 militairen en 7 kajuitpassagiers naar Batavia getransporteerd worden.
De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft scheepsruimte aangevraagd voor de overvoer naar Soerabaija van 400 à 500 Engelse tonnen steenkolen, te laden te Birkenhead.


Datum: 16 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip ORANJE NASSAU, kapt. G. Strang van Hees, van Rotterdam naar Batavia, heeft in de nacht van de 11e januari ter rede van Brouwershaven een ketting gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 13 januari. Door het Engelse schip ELISE JANE, van Havre naar Newcastle bestemd werd heden alhier aan wal gezet kapt. J.K. de Weerd, diens vrouw en de verdere bemanning van de te Delfzijl te huis behorende schoener PELIKAAN. Deze bodem, op de reis van Triëst, laatst van Falmouth, naar Antwerpen, heeft gepasseerde nacht op de hoogte van Portland in een hevige storm de beide masten verloren, werd geheel ontredderd en lek, zodat men genoodzaakt was het schip zinkende te verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 14 januari. Het Nederlandse schip (opm: 2m.schoener) TRITON, kapt. E.R. Sandberg, van Newcastle naar Barcelona, is hier met verlies van grote boom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mullion, 11 januari. Hedenmorgen ten zeven uur strandde twee mijlen ten westen van Kynance Cove, op de zogenaamde Rill-point (opm: 49 58 N 05 17 W) de Nederlandse (en niet Hanoverse als gisteren abusief gemeld) schoenerbrik DOLLARD, kapt. J.J. Koster, van Triëst met tarwe om order naar Falmouth bestemd. Van de equipage die uit zeven man bestond, heeft zich maar één, de matroos Frans de Roos, kunnen redden. Deze sprong, toen het schip stootte op de rots en verzekert dat de kapitein en diens zoon, zijnde de stuurman, toen kort bij zijn zijde waren, doch dat hij hen niet weer gezien had. De arme schipbreukeling zal ook wel geen gelegenheid gehad hebben om er naar om te zien, want wanneer men een bijna perpendiculaire rots van circa 300 voeten op handen en knieën moet beklimmen, dan valt er niet aan te twijfelen of een enkele terugwaartse blik is dodelijk. Het is dan ook bijna als een wonder te beschouwen dat de man er het leven afgebracht heeft en het was hartverscheurend om hem half naakt en met wonden bedekt te zien, maar door de gastvrijheid van een onzer kustbewoners, de landman Handcock, werd hij spoedig verpleegd en van het nodige voorzien, waarna hij verder aan de zorgen van de Nederlandse consulaire agent werd toevertrouwd. De DOLLARD was spoedig spoorloos verdwenen. Het bovenste werd door het tij meegesleept en het onderste zonk in diep water. (opm: zie respectievelijk de PGC en LC van 210162)


Datum: 17 januari 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 januari. Gedurende het jaar 1861 zijn ingeklaard: 336 Nederlandse schepen, metende 48.531 ton, 175 Engelse 56.124 ton, 89 Noordse 15.974 ton, 2 Pruisische 292 ton, 1 Mecklenburger 176 ton, 5 Deense 397 ton, en 20 Hanoverse 116 ton, te samen 628 schepen, metende 117.654 ton.
Uitgeklaard: 406 Nederlandse schepen metende 53.737 ton, 182 Engelse, 56.922 ton, 82 Noordse, 13.129 ton, 1 Zweedse, 282 ton, 3 Pruisische, 469 ton, 6 Deense, 506 ton, 24 Hanoverse, 1031 ton, 1 Hamburger, 62 ton, te samen 705 schepen, metende 126.138 yon.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De debiteuren van K.S. van der Werff vroeger Scheepstimmerbaas te Birdaard, worden verzocht betaling te doen vóór 15 februari e.k. ten kantore van de notaris G. Posthuma te Dockum.


Datum: 18 januari 1862


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Toulon, 9 januari. Gisteren te middernacht, is het galjootschip CHRISTINA, kapit. K.C. Kamminga, de 2e januari van Livorno naar Amsterdam vertrokken, op vijf mijlen afstand van Kaap Sepet (opm: Cap Sépet) gezonken, hebbende een lek bekomen, zo snel toenemende, dat de bemanning nauwelijks de tijd had om de boot te water te brengen. Men heeft slecht het verlies van de stuurman te betreuren; de kapitein en verdere equipage zijn des morgens te 3 uur gelukkig aangetroffen door een visschuit, die hen alhier heeft aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,14 januari. Het schip (opm: bark) ECONOMIE, kapit. T.R.T. Visser, van Alexandrië met gerst naar Falmouth om order, is volgens telegram gisteren, na Falmouth voorbij gestormd te zijn, met zware slagzij en na 5 voet water in het ruim gehad te hebben te Cowes binnengelopen . Het schip was als toen weder dicht en ogenschijnlijk weinig beschadigd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden. Batavia, 17 januari. In het bijvoegsel, behorende bij het Bataviasch Handelsblad van j.l. woensdag komt het volgende bericht voor:
“Men deelt ons mede, dat de Nederlands-Indische bark GERTRUDE, met een lading tin van Banka komende, op de hoek van Indramaijoe gestrand is en weg zal zijn. Het bergen der lading zoude aan de firma Cores de Vries & Co. zonder inschrijving of bekendmaking zijn aangeboden en door deze aangenomen tegen 25 pCt. der geborgen goederen”.
De woorden ‘zonder inschrijving of bekendmaking’ zouden allicht doen denken aan een gunst, die door het Gouvernement bewezen is.
Het gebeurde met de GERTRUDE was bekend, immers de heren Landberg, Bezoet de Bie & Co. en Buys Jacobsen & Co. hebben na de heer Cores de Vries ook aanbiedingen gedaan om de lading te vissen en te bergen. Men vermeende, en zulks te recht, aan degene het werk te moeten opdragen, die de beste middelen bezit en waarvan men dus de meest gunstige resultaten kon verwachten; hoe meer tin gevist wordt, hoe voordeliger immers voor het Gouvernement. Is het dus te verwonderen, dat de keuze is gevallen op de middelen die door de heer Cores de Vries zullen worden aangewend? Dat er met een stoomschip gewerkt zal moeten worden, kan aan geen twijfel onderhevig zijn. Het schip ligt mastenloos gezonken in 8 vademen diepte, 10 mijlen uit de wal, en niet gestrand op de hoek van Indramaijoe, Het schip moet dus gezocht worden, hetgeen zeer moeilijk is; het zich in alle richtingen bewegen om het schip te vinden, kan alleen door een stoomschip worden verricht. Met een zeilvaartuig kan men niet altijd komen waar men wil wezen. Doch ook dan, wanneer het schip gevonden is en men in deze tijd van het jaar op lager wal aan het werk zijnde, is het niet minder nodig, dat een stoomschip steeds bij het werk blijft om de geviste tin te bergen en bij gevaar door wind of zee dadelijk naar Batavia te kunnen brengen. De vele stoomschepen, tot de onderneming van de heer W. Cores de Vries behorende, zullen die heer in staat stellen voortdurend één of als het nodig mocht zijn, ook meerdere stoomschepen bij het werk te hebben. Doch ook het duiken en werken op een diepte van 8 vademen is niet mogelijk zonder toestellen, immers volgens de verklaring van de meest bekwame mensen die dat beroep alhier uitoefenen, kunnen zij slechts op een diepte van 5 vademen werken. Het vissen van de tin is dus alleen mogelijk met een duikertoestel, terwijl, voor zoverre mij bekend het enig bruikbare op Java aanwezige duikertoestel in het bezit van de heer W. Cores de Vries is. Wordt het schip gevonden, dan mag men alzo verwachten, dat zonder tussenkomende onheilen al het tin met de middelen van de heer W. Cores de Vries zal worden gevist en geborgen.
Ik wenste met vorenstaande regelen alleen aan te tonen, dat geen gunst door het Gouvernement is verleend; een inschrijving was wel niet raadzaam, daar waar de aan te wenden middelen niet gelijk waren. Zoude de heer W. Cores de Vries bewust van de middelen, die hij met uitsluiting van enig andere bezit, bij een inschrijving hebben geconcurreerd? Geen preferentie van personen bestond bij het Gouvernement, maar wel preferentie van de middelen, die tot het vissen en bergen van de tin zouden worden gebezigd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banka (geen datum). De 30e december arriveerde te Muntok van Palembang de scheepskapitein Johann Ahlman, van de Deense bark OTTO. Uit de mededeling van die gezagvoerder blijkt, dat het voormelde schip was bestemd van Manila naar Melbourne, beladen met suiker en manila touwwerk, en dat het op de Lucipara’s is vast gezet, omdat het in zinkende staat verkeerde. Volgens de gezagvoerder is het schip in de Chinese Zee door een hevige tyfoon belopen, waardoor het veel geleden en zwaar lek geworden is. Men hoopte evenwel nog Batavia te bereiken om daar te repareren, doch vermits het water al meer de overhand kreeg doordien de equipage door uitputting niet meer in staat was het water door pompen meester te blijven, was men eindelijk tot lijfsbehoud  genoodzaakt het schip op bovengemelde plaats aan de grond te laten lopen. Een gedeelte der lading is geborgen door een te Palembang te huis behorend schip, alwaar deze ook is aangebracht onder geleide van de gezagvoerder en op publieke vendutie verkocht voor plm. NLG 12.000. Het wrak met de nog inhebbende lading is, zo als het was zittende, mede te Palembang op publieke veiling gekocht voor de som van NLG 900 voor rekening van de demang (inheems districtshoofd) van het district Muntok, Abang Ali. Intussen was reeds een hoeveelheid van 30 trossen manila-touw uit het wrak geborgen door tussenkomst van de strandvonder te Toboali en bereids op de 14e december j.l. aldaar aangebracht, terwijl men nog een hoeveelheid van 35 trossen hoopte te kunnen bergen.
De equipage van de verongelukte bark OTTO is door het Bremer schip RUBENS, hetwelk de plaats van het ongeluk passeerde, opgenomen ter overbrenging naar Singapore. De meergenoemde gezagvoerder benevens een schepeling van de OTTO en een passagier, die eerstgemelde gevolgd hebben, zouden met de mailboot derwaarts vertrekken.


Datum: 19 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. De nadere berichten, heden per telegraaf ontvangen omtrent het te Dartmouth in brand geraakte schip (opm: brik) MALEIJER (opm: kapt. P.R. Bok) - zie ons nommer van gisteren - luiden dat het totaal verloren is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Van het schip (opm: 2m.sch) ANGOLA, kapt. M. Evenwel, 3 mei 1861 van Hellevoetsluis naar de zuidwestkust van Afrika vertrokken en de 8e daaraanvolgende Lezard (opm: Lizard) gepasseerd, is sedert niet vernomen (opm: zie ook NRC 201165).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Het schip JONGE GERRIT, kapt. Hazewinkel, is de 16e dezer van Dantzig (opm: Gdansk) te Londen aangekomen. (Hierdoor vervalt het bericht in ons nommer van 12 dezer gemeld.)


Datum: 20 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Het brikschip GUINEA, kapt. L. Crevecoeur, is gisterenmiddag ten 12½ uur van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, alwaar het in de namiddag ten vijf uur aankwam. Hedennacht zal het hoogstwaarschijnlijk van daar zijn reis naar Japan aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 januari. Men is zonder bericht aangaande het schip FORTUNA, kapt. De Beet (opm: buitenlander), 29 oktober van Engelholm naar Londen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 17 januari. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen (opm: kof) UNIE, kapt. J.J. Posta en (opm: 2m.galjoot) MARTHA GIALTS, kapt. K.J. Westenborg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 29 december. De Nederlandse brik ORION, kapt. D.J. Huges, 25 november van hier naar Hamburg vertrokken, is 20 dezer lek en met verlies van roer geretourneerd, hebbende op het strand gezeten - zie NRC. van 5 januari. Van de lading zijn 600 balen tabak naar Maceió gezonden; de rest is hier gelost, doch is gedeeltelijk beschadigd. Het schip moet gekield worden.


Datum: 21 januari 1862


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 januari. De stoomboot TELEGRAAF (opm: TELEGRAAF III of IV), van Antwerpen naar Rotterdam, heeft de 17e dezer, in de nabijheid van Bergen op Zoom, ten gevolge van het lage water, aan de grond gezeten, ten gevolge waarvan enige passagiers, die haast hadden, de reis over land hebben voortgezet. Korten tijd daarna is de boot weder vlot gekomen en heeft de reis tot Rotterdam vervorderd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 januari. Uit zekere bronnen kunnen wij de handel berichten, dat met primo maart aanstaande een regelmatige stoombootvaart tussen Gent, Rotterdam en Amsterdam zal in werking komen. Men noemt als agenten: te Gent de heer Chs. Mestdagh, te Rotterdam de heren Nijgh & Co. en te Amsterdam de heren J.J. van der Maaden en Borghols. De onderneming zal haar ontstaan verschuldigd wezen aan de Gentse industrie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 januari. De arrondissements-rechtbank te Goes heeft de 12e dezer uitspraak gedaan in de veel gerucht gemaakt hebbende zaak van de diefstal van strandgoederen van de Franse brik ST. LOUIS. De persoon van J.R., landbouwer te Wissekerke, is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf; 19 anderen tot 8 dagen en een persoon tot 1 dag gevangenisstraf.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 januari. In berichten uit El-Kebri van 1 dezer wordt gemeld, dat de werkzaamheden aan de doorgraving der landengte van Suez met goed gevolg worden voortgezet. Naar luid dezer berichten is op nieuwjaarsdag een eerste mis gevierd in de kerk van El-Elquiz, op een daar aanwezige hoogte, het bezwaarlijkste punt van de onderneming.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 16 januari. Het schip (opm: kof) ALIDA, kapt. Luktje (opm: G.G. Lukje), heden morgen van hier vertrokken, is door zware ijsgang genoodzaakt geworden weder terug te keren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 13 januari.  Laatstleden zaterdag geraakte de brik DOLLARD, kapt. J.J. Koster, uit Finsterwolde, van Triëst met tarwe naar Falmouth om order, in Mount’s Bay bezet, verloor de fokkera en zeilen, werd in een hevige storm uit het Z.W.t.W. op strand geworpen en tegen de hoge rotsen te Rill-Point bij Lizard. (opm: zie NRC van 160162)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 10 januari. De smak VIER GEZUSTERS, kapit. C.O. Blok, uit Woudsend, van Dantzig (opm: Gdansk) met hout naar Grangemouth, is op Anholt gestrand, vol water gelopen en zal wrak zijn, doch het volk gered en op Anholt aangebracht. (opm: zie ook NRC 150162)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. van Uildriks, notaris te Groningen, zal op woensdag de 29e januari aanstaande, ten huize van den kastelein Tiddens, in het Huis de Beurs te Groningen, publiek worden verkocht het in 1854 nieuw uitgehaald tjalkschip JOHANNES MATTHIJS, groot volgens meetbrief 49 tonnen met completen inventaris, gevoerd geweest door nu Wijlen Corn. Postma, en thans liggende aan het Turfsingel te Groningen. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de heren H.H. Wijchers en Bauerman en de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkooping van een schoener-kofschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op vrijdag de 31e januari 1862, des avonds te 6 uur, ten huize van L.K. Dijkhuis, kastelein te Sappemeer, bij contant geld te koop aanbieden het Nederlands schoener-kofschip, genaamd TITIA, groot 110 tonnen of plus minus 80 Roggelasten, in 1848 nieuw gebouwd op de werf van den heer H.C. Wildervanck te Hoogezand, met boot en al deszelfs staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, volgens inventaris, zoals hetzelve is bevaren door kapt. H.A. Potjer, thans liggende te Schiedam. Dagelijks te bezien en te bevragen bij de scheepsbouwmeester L.C. Verboom aldaar. Inmiddels uit de hand te koop bij kapt. H.A. Potje te Sappemeer en ten kantore van Mr. C. Hartman Busmann.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie.  Uit de hand te koop aangeboden het Nederlandse kofschip VERWACHTING, met deszelfs toebehoren, groot 175 tonnen, liggende te Edam en aldaar te bevragen bij de eigenaar Jacob Teengs Az. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 20 januari. Van Penzance wordt van 13 dezer gemeld: Aangaande het schip (opm: brik) DOLLARD, kapt. J.J. Koster, van Triëst naar Antwerpen, op de rotsen van Rill-Point, bij Lizard, gestrand, wordt gemeld, dat het in diep water gezonken was, terwijl het vlottende gedeelte door het tij weggevoerd. De matroos Frans de Roos had zich gered met op de rots te springen, en op handen en knieën kruipende den top der klip, ongeveer 800 voeten hoog en bijna loodrecht, bereikt: de overige equipage was verdronken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.P. Wichers, notaris te Leek, gedenkt, ten verzoeke van Harke Klinker, Veerschipper te Lettelbert, en vrouw, op donderdag den 30 januari 1862, des avond te 5 uur, ten huize van den kastelein D.J. Beukema te Lettelbert, publiek te verkopen:
  Ene nieuw getimmerde behuizing en schuur, benevens daarbij behorende tuin en grond, groot min of meer 22 n.r., staande en gelegen aan den Nieuwe Grindweg te Lettelbert en in de nabijheid van het Letterberderdiep, doende jaarlijks tot grondpacht NLG 12, met een nieuw getimmerd Volks- en Vrachtsnik, en het recht van Veer van Lettelbert op Groningen vice versa.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder H.B. van der Wal te Sneek zal op maandag den 27 januari 1862, ’s avonds 7 uur, ten huize van W.S. Wagenaar aldaar, provisioneel verkopen: Het vanouds gerenommeerd Veer van Sneek op Pekela vice versa, met het daarin gebruikt wordend binnenkort geheel vernieuwd Beurtschip, groot 33 tonnen, met deszelfs complete en uitmuntende inventaris, liggende te Sneek. Aanvaarding na de toewijzing. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij den deurwaarder voornoemd.
(opm: LC 070262 meldt dat is geboden NLG 2649.)


Datum: 22 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 20 januari. De Belgische schoener-kof SALINE, kapt. Petit, van Liverpool met klipzout herwaarts gedestineerd, is op de hoogte van Dublin gezonken, doch het volk gered.
(opm: de kof was als JOHANNES LINTHORST in 1855 naar België verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinerzijl (opm: Carolinensiel), 16 januari. Het van hier met een lading haver naar Shoreham bestemde schip ZWAANTJE, kapt. Dirks, is bij Friedrichs Schleuse ingevroren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kristiansand, 13 januari. Het schip (opm: kof) DRIE GEZUSTERS, kapt. L. van 't Hoff, van Roskilde naar Granton, is lek te Mandal binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

In 1861 zijn te Dantzig (opm: Gdansk) aangekomen 308 Nederlandse schepen. Naar Nederland vertrokken 284 en uit Nederland gearriveerd 215 schepen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip ARGUS, ex-AGNETA, kapt. Smith, groot 361 lasten, vroeger in veiling opgehouden voor NLG. 25.900, is uit de hand verkocht aan Engelse reders. (opm: zie NRC 270961 en NRC 231061 in Kroniek 1861)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Op de veiling van schepen, gehouden te Amsterdam op 9 december 1861 is het schip JUNO, kapt. Roszberger, groot 125 lasten, gebouwd in 1828, niet verkocht, zijnde inmiddels uit de hand verkocht. (opm: zie NRC 021261)

Krant:
  BH - Bataviaasch Handelsblad

Ingezonden. Naar aanleiding van een ingezonden stuk in de Java-Bode van de 18e dezer aangaande het stranden der GERTRUDE wenst men door middel van dit blad daarop te repliceren, dat het bergen der lading tin in genoemd vaartuig wel ter dege is gegund aan de firma W. Cores de Vries zonder inschrijving of bekendmaking. Men acht zich verzekerd, dat dit niet is geschied met het oogmerk om die firma een gunst te bewijzen, maar om reden men bij het bestuur vooronderstelde dat de firma W. Cores de Vries de beste middelen tot berging bezat.  Wij beweren echter dezerzijds, dat die vooronderstelling onjuist is.
Men vraagt of de firma Cores de Vries een stoomschip bezit, dat aan de OENARANG kan gelijk gesteld worden, en of het, indien men het bergen zonder inschrijving wilde gunnen, niet rationeler ware geweest dit te gunnen aan het beste stoomschip, en dit te meer, aangezien het Gouvernement nu reeds sedert een jaar de firma Cores de Vries begunstigt met het privilege van het vervoer van ’s Gouvernements passagiers en goederen langs de Noordkust van Java, en zulks in strijd met het contract, met die firma gesloten, en in strijd met de rechten aan andere stoombootmaatschappijen vroeger toegekend, die men echter bij besluit van 3 februari 1861 no.5 zonder aanleiding vanwege die maatschappijen heeft teruggenomen. Men erkent, dat ook dit niet is geschied om een gunst te bewijzen, maar door verkeerd begrip aangaande het contract, maar men beweert, dat het altijd een gunst blijft ten prejudice van de particuliere stoomvaart in Indië van het algemeen en van de staat.
Men meent, dat de preferentie aan de firma Cores de Vries is gegeven, omdat die een duikertoestel bezit.
Wij vragen, of men dan niet weet, dat de inlandse duikers zich van zodanig toestel niet willen bedienen? Zo echter ja, dan vragen wij of bij het bestuur te Batavia niet bekend is, dat zich te Onrust twee perfect ingerichte duikertoestellen bevinden, die ten behoeve der zeevaart tegen vergoeding telkens kunnen geleend worden, wanneer dat nodig is. Wij vragen, of daarom niet in het algemeen belang de gunning tot het bergen van het tin had moeten geschieden bij inschrijving en aan hem, die voor het minste bergloon inschreef? Wij vragen, of het bestuur daarom niet verplicht was die berging aan de boekhouders van de OENARANG op te dragen?
Enige tijd geleden moest een schip met zout van Sumanap naar Tjilatjap gesleept worden. De eigenaren der OENARANG vroegen NLG 12.000, de firma Cores de Vries NLG 10.000. De OENARANG heeft een machine van 260, de PALEMBANG (opm: eigendom van Cores de Vries) van slechts 140 paardekracht. De OENARANG bood dus door zijn veel betere middelen de beste waarborgen voor het gelukkig volbrengen van de tocht. Wij vragen, of toen ook de vracht is gegund aan hem, die de beste middelen bezat, dan wel aan hem, die voor de geringste som had ingeschreven? Wij vragen eindelijk of het in het algemeen en staatsbelang niet hoog tijd wordt, dat het Gouvernement aangaande uitbestedingen en stoomvaart een besluit neme, dat beter strookt met billijkheid en het algemeen belang, dan in de aangehaalde feiten is gebleken.


Datum: 23 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 januari. Volgens telegram uit North-Shields zijn de schepen (opm: bark) PAUL JOHAN, kapt. A. Kooy, en (opm: bark) PROTEUS, kapt. D.B. Bosscher, op 20 dezer aldaar gearriveerd. Beide bodems zijn de 18e vertrokken, de eerste uit Hellevoetsluis, de laatste uit het Nieuwediep en hebben de reis binnen 48 uren afgelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 januari. Het Nederlandse brikschip GOUVERNEUR SCHOMERUS, kapt. N.J.A. Maarschalk, heden van St. George d'Elmina gearriveerd, is door de stoomboot KINDERDIJK behouden op de Kanaalhaven gesleept. Veel ijs op stroom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 22 januari. De (opm: 2m.sch) BEERTA HENDRIKA, van Palermo binnen, is door ijssloepen op de Marinehaven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. De schepen (opm: bark) DRIE GEBROEDERS, kapt. H.B.A. Kramer, (opm: bark) CELEBES, kapt. F.H. Reuvekamp Gille, en (opm: bark) ALBLASSERWAARD, kapt. E. von Lindern, allen van Batavia herwaarts gedestineerd, liggen in het Groot Noord-Hollands Kanaal aan de Willemsluis ingevroren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wyck auf Föhr, 18 januari. De Nederlandse tjalk DOMINA, kapt. H. Wolters, welke 23 november jl. met averij te Rømø werd binnengebracht, is geëxpertiseerd en aangezien de reparatiekosten te hoog geschat worden, afgekeurd. Van de lading zijn 660 tonnen (opm: vaten) gerst onbeschadigd geborgen, die eerstdaags verkocht zullen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Ingevolge Zr.Ms. besluit van 18 dezer no. 68 wordt het te Willemsoord liggende schroefstoomschip 4e klasse de AMSTEL met de 11e februari a.s. in dienst gesteld met bestemming naar de West-Indiën, en het bevel daarover opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse G.H. Bakker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 januari. Heden is alhier als bijlegger door tegenwind en met gescheurde zeilen aangekomen het schip (opm: 2m.sch) AFINA, kapt. H.A. Koops Pzn, van Triëst naar Hamburg gedestineerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In het jaar 1861 zijn verongelukt 81 Nederlandse schepen, metende 12.404 tonnen, waaronder 7 schepen varende op Oost-Indië.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari.  Volgens partikulier bericht is het schip (opm: galjoot) JACOBA CATHARINA, kapit. A.G. Nieveen, dat de 24e oktober ll. van hier naar Triëst vertrok, eerst de 11e dezer, dus 77 dagen (opm: later) aldaar aangekomen. In het begin was de reis zeer voorspoedig geweest, doch later had het met veel stormweder in de Adriatische Zee te kampen gehad, zijnde benevens andere schepen, viermaal voor Triëst geweest, doch teruggeslagen. Wegens gebrek had men het regenwater moeten opvangen.


Datum: 24 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New Romney, 20 januari. De Nederlandse kof VRIJE FRIES, kapt. C. Arema, van Riga naar Belfast, is heden morgen ten 6 ure op Romney Sands vast geraakt, doch kwam ten 12 ure 30 minuten weder vlot en heeft, ogenschijnlijk zonder schade, de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Drie overdekte gewegerde schepen te koop, zijnde:
- een nog jong, gaaf, alles in besten staat, vlug varend Kofscheepje, groot 19 ton;
- een dito Snikschip, groot 17 ton, beide met mast, ijzeren wicht, giek enz.;
- een oudachtig Veerschip, met zeil en treil, groot 16 ton;
bij O.L. Lantinga, scheepmaker te IJlst


Datum: 25 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Het schip (opm: bark) SPERWER, kapt. H.C. Schreuder, van Cardiff naar Singapore, is de 20e dezer wegens ziekte van de kapitein te Cardiff uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Dartmouth, 18 januari. Het schip (opm: brik) MALEIJER, kapt. P.R. Bok, van Hartlepool naar Batavia, alhier in brand geraakt, is tot op het water toe afgebrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie.  J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op woensdag de 29e dezer, des avonds te 6 uur, ten Gemeentehuize aldaar publiek te koop presenteren een overdekt tjalkschip, genaamd MARIA, groot 46 tonnen, met opgoederen, liggende bij de scheepswerf van W. Pattje te Martenshoek. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij W. Pattje te Kropswolde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie.  Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal ten verzoeke van de Directie der Scheepsbouwmaatschappij Phoenix, krachtens onherroepelijke volmacht, ten laste F.O. Vos, in het Logement van de Weduwe Vos en Zoon te Delfzijl op vrijdag de 14e februari 1862, des avonds te 7 uur, op schade en bate, publiek verkopen het Nederlandse tjalkschip MARIA genaamd, groot 39 binnen-tonnen, met deszelfs inventeris, zoals hetzelve thans is liggende in de haven te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie.  Op nader te bepalen plaats en tijd, zal publiek bij contant geld te koop worden aangeboden het Nederlandse kofschip, genaamd HARMANNUS GERHARDUS, groot 89 zeetonnen met complete inventaris, geclassificeerd bij Bureau Veritas 5 6 2.1., liggende te Schiedam, laatst gevoerd geweest door Kapt. Z.K. Rozenberg
Inmiddels uit de hand te koop bij kapt. Z.K. Rozenberg te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden stukken. Geachte redacteur. Vergun mij de repliek in het Bataviasch Handelsblad van j.l. woensdag naar aanleiding van mijn aan u gerichte brief d.d. 17 dezer, geplaatst in uw geacht blad van j.l. zaterdag, zo kort mogelijk te beantwoorden.
Dat de OENARANG een stoomschip is, wie zal dat ontkennen? Doch dat ze het beste stoomschip is, moet ik bepaald tegenspreken, en bevestigen, dat de firma W. Cores de Vries niet één, maar meerdere stoomschepen bezit, die niet alleen aan de OENARANG gelijk gesteld kunnen worden, maar deze verre overtreffen. Alleen diegene die de omvang niet begrijpt van het woord beste, wanneer van een stoomschip sprake is, kan het schip van bijna dubbele ouderdom beter vinden. Vergis ik mij niet, dan telt de OENARANG  - vroeger de LADY MARY WOOD, toebehorende aan de Peninsular & Oriental Steam Naviagation Co. – omstreeks 20 jaren, de meeste stoomschepen van de heer Cores de Vries slechts de helft van die tijd.
De berichtgever in het Bataviasch Handelsblad beweert, dat inlandse duikers zich van geen duikertoestel willen bedienen. Hoewel ik eertijds ook die mening deelde, vernam ik nu omstreeks een jaar geleden, dat een inlandse duiker bij het vissen van de tin op het Alcester-rif door het schip de WATERGEUS over boord geworpen, wel degelijk een duikerstoestel heeft gebruikt. Zonder twijfel zal de heer Cores de Vries ook weldra weder het bewijs leveren, dat inlandse duikers het duikertoestel gaarne gebruiken.
De berichtgever in het Bataviasch Handelsblad verlangde, dat het bergen van de tin uit de GERTRUDE aan de boekhouders van de OENARANG ware opgedragen, doch hoe hadden ze dat moeten volbrengen als de inlandse duikers zich van geen duikertoestel willen bedienen en deze zonder dusdanig toestel op 8 vademen diepte niet kunnen werken? En hoe kon het bestuur het bergen van de tin aan de boekhouders van de OENARANG opdragen, daar toch de berichtgever indirect vermeldt dat zij daartoe de middelen niet bezaten, of wilde men zonder voldoende middelen concurreren om dan later de hulp van het Gouvernement in te roepen? Die hulp had echter niet verleend kunnen worden, want op de vraag, door de berichtgever in het Bataviasch Handelsblad gedaan, of bij het bestuur te Batavia niet bekend is, dat zich te Onrust twee perfect ingerichte duikertoestellen  bevinden, die ten behoeve der zeevaart tegen vergoeding telkens kunnen geleend worden, wanneer dat nodig is, antwoord ik slechts dit, dat het bij het bestuur te Batavia zeker bekend zal wezen, dat er te Onrust geen duikertoestellen zijn.
Ben ik wel ingelicht, dan heeft het bestuur aan de verschillende bieders gevraagd, met welke middelen zij de werkzaamheden zouden ten uitvoer brengen en was het dus in dat geval geen veronderstelling bij het bestuur, dat de firma Cores de Vries de beste middelen bezit.
Het huren van een stoomschip tot het slepen van een schip met zout van Sumanap naar Tjilatjap is niet geschied door het Gouvernement. De firma Paine Stricker & Co. als contractant met het Gouvernement voor de overvoer van zout naar Tjilatjap heeft met de firma W. Cores de Vries over die huur en verhuur onderhandeld, het stoomschip de PALEMBANG gehuurd en de huurpenningen betaald.
Met betrekking tot het stoomvermogen van de OENARANG en de PALEMBANG, door de berichtgever aangehaald, wens ik hier nog bekend te stellen, dat de PALEMBANG het schip JANE, geladen met circa 500 koyangs zout, in vijf etmalen van Sumanap door Straat Bali naar Tjilatjap heeft gesleept en zulks in de maand oktober aºpº (opm: anno passato = vorig jaar). Ik geloof, dat ieder, die kennis van zaken heeft, deze reis een vlugge reis zal noemen met dat zwaar beladen schip op sleeptouw; langs de zuidkust van Java werd 92 Engelse mijlen per etmaal behouden.
Omtrent de uitvoering van het contract van stoomvaart tussen het Gouvernement en de firma W. Cores de Vries bestaat een verkeerd begrip bij de berichtgever in het Bataviasch Handelsblad, en zulks is niet te bevreemden, immers de contractanten alleen kenden de bedoelingen van de verschillende contractsbepalingen en kunnen dan ook slechts zij alleen hun bedoelingen nader verklaren.
De door de berichtgever in het Bataviasch Handelsblad gedane vragen, zowel die omtrent het slepen van het schip met zout als omtrent het vervoer van Gouvernements-passagiers en goederen langs de Noordkust van Java, zijn in casu zeer misplaatst, daar ze op de zaak vissen en bergen van de tin uit de GERTRUDE volstrekt geen betrekking hebben en daarbij de handelingen van een handelsfirma ten onrechte voor die van het Gouvernement doen voorkomen.
Ik heb echter de vrager met weinige woorden ter zake willen toelichten. Het is mijn bedoeling om op de onderhavige zaak niet weder terug te komen en zal ik gaarne aan de berichtgever in het Bataviasch Handelsblad het laatste woord gunnen.
Voor deze te eindigen, deel ik u met genoegen mede, dat ik van ter zijde het zekere bericht heb vernomen, dat het stoomschip PALEMBANG, de 13e dezer naar Indramaijoe vertrokken, eergisteren middag om 2 uur de GERTRUDE heeft gevonden, dat die werkelijk in 8 vademen diepte gezonken is, en dat men weldra, voorzien van alle nodige middelen met kracht aan het werk zal gaan om te tin te vissen. Het is te wensen, dat die werkzaamheden door goed weder begunstigd zullen worden.


Datum: 26 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 januari. De 20e dezer is alhier op de scheepstimmerwerf van de heer F. Kloos, in tegenwoordigheid van de bestuurders van de Zwolse Stoomboot-maatschappij, met het beste gevolg te water gelaten een nieuw ijzeren raderstoomjacht genaamd STAD ZWOLLE, gebouwd voor rekening van genoemde maatschappij; de machines van zestig paardenkrachten zijn vervaardigd in de fabriek van de heren D. Christie & Zn. te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het schip (opm: fregat) GOEDE VERWACHTING, kapt. Hillenius, van Liverpool naar Batavia is, volgens telegram, gisteren aldaar lek uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Volgens telegram uit Londen is inzake de aanzeiling van het schip (opm: fregat) ECLIPSE met het stoomschip CERES, door de Admiraliteit uitspraak gedaan ten gunste van eerstgemeld schip.


Datum: 27 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 23 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) CATHARINA MARIA, kapt. J.R. Oomkens, van Batavia naar Middelburg, dat 11 dezer alhier met schade binnenliep, heeft de reparatie geëindigd en is heden naar Spithead gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Konstantinopel (opm: Istanbul), 14 januari. Het wrak van het schip (opm: 2m.sch) ALBERDINA, gevoerd geweest door kapt. Olthoff, van Ibraïl naar Amsterdam, bij Gallipoli gestrand, zal de 16e dezer verkocht worden.


Datum: 28 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 december. Vrachten. Nederlandse vlag. De BANTUM laadt te Samarang voor Rotterdam, suiker tot NLG 105 en koffij tot NLG 95. De PRESIDENT PLATE laadt hier voor Rotterdam, NLG 102.50 voor suiker, NLG 92.50 voor rijst en NLG 125 voor arak. De ARY SCHEFFER werd in Australië naar Nederland gecharterd. De RESIDENT VAN SON laadt te Soerabaja naar Rotterdam tot NLG 100 voor suiker. KONING WILLEM II laadt te Soerabaja naar Amsterdam, suiker tot NLG 102.50 en tabak tot NLG 95. REMIGIUS ADOLPHUS laadt hier naar Amsterdam, suiker tot NLG 102.50, arak tot NLG 125 en rijst tot NLG 92.50. De KINDERDIJK laadt te Soerabaja en Passaroeang naar Rotterdam, NLG 100 voor suiker en NLG 90 voor tabak. De ZAANSTROOM laadt alhier en te Cheribon naar Amsterdam, suiker tot NLG 100, thee tot NLG 90, NLG 95 voor zijde en NLG 87.50 voor rijst. De SINT HELENA laadt voor reders rekening. De ELECTRA laadt suiker te Passaroeang tot NLG 100 naar Nederland.
Ter bevrachting de Nederlandse schepen TWEE GEZUSTERS, PETRONELLA CATHARINA en PATRIARCH SAMHIRI.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 24 januari. De Belgische brik PROPHÉTE, kapt. Dubois, van Liverpool naar Oostende, is alhier met verlies van zeilen en andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 december. Het te Rotterdam te huis behorende barkschip ANTONIA PETRONELLA, kapt. A. Vorendijk, van Probolingo met een volle lading voor de Nederlandsche Handel Maatschappij naar Nederland bestemd, is 6 dezer bij Panaroekan gestrand, doch naar luidt van een op heden ontvangen telegrafisch bericht, vlot gekomen, na 4000 balen koffij gelost te hebben. Het schip is naar Soerabaija gebracht om aldaar nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voorlopige aankondiging. De notaris M.L.M. van Kruijne te Brielle, als lasthebbende van zijn principalen, zal in de maand april aanstaande, dag en uur nader te bepalen, binnen de stad Brielle, ten gevolge van ontbinding van de Brielsche en Nieuwsluissche Stoomboot-Vereeniging, om contant geld verkopen: de tot die vereniging behorende stoomboten, zijnde de passagiers-boot, WITTE CORNELISZOON DE WITH, de sleepboot DE KLOK, beiden thans nog in de vaart zijnde. Benevens: de ijzeren passagiers-boot, MAARTEN HARPERTZOON TROMP. Allen met derzelver machineriën, volledige inventaris en verdere toebehoren. Informatiën zijn te bekomen bij de directie te Brielle en ten kantore van bovengenoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het wel onderhouden kofschip GEBINA, groot 73 ton, en te bevragen bij D. Sissingh te Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 januari. Den 20 dezer zeilde van hier naar Newcastle het tjalkschip DE TIJD, kapt. E. Schaap, dat al spoedig door de ijsschotsen ingesloten, in ene zuidelijke richting uit het oog dreef. Door den invallende dooi en de werking der zee los geraakt, zag men het gisteren weder opzeilen, maar het geraakte opnieuw door het ijs op het Grind (opm: ook wel Grint; plaat be-NW Harlingen). Ofschoon men voor het behoud van het vaartuig vreesde, is hier heden de tijding gekomen, dat het met behulp van de stoomboot MAGNET vlot geraakte en op de rede van het Vlie behouden aangekomen is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Witholt te Sexbierum zal op donderdag den 30 januari 1862, des voormiddags ten 10 uur, bij Roptazijl onder Pietersbierum, ten verzoeken van den heer burgermeester van Barradeel, bij boelgoed en tegen gerede betaling verkopen 914 stuks grenen batting en delen, van 2 tot 7 el lengte, breed 15,26 tot 25 dm., dik 8 dm., benevens een scheepsromp, afkomstig van het op 15 november jl. in de Eijerlandse gronden gestrande en verbrijzelde barkschip PETER HERMAN, gevoerd geweest door kapitein Boekelman (opm: waarschijnlijk Zweedse bark, kapt. Rochelman), alles daags te voren en ’s morgens vóór den verkoop te bezichtigen ter plaatse voornoemd. (opm: zie NRC 181161 en NRC 191161 in Kroniek 1861)


Datum: 29 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. De beide weduwen van de koopvaardijkapiteins J. Vos en J. Dekker hebben van de keizer van Japan de som van NLG 9.050 (opm: € 83.256 in 2010) ontvangen als een tegemoetkoming voor de gruwelijke wijze, waarop zijn onderdanen twee jaren geleden hunne echtgenoten hebben vermoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 28 januari. Heden werd alhier onder noodtuig, binnengesleept het Nederlandse schip (opm: brik) LIBRA, kapt. P.J. Dirksen, van Manzanilla komende, hebbende 1 dezer in een orkaan, stengen, raas en zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Aangaande de Nederlandse kof NOORDSTER, kapt. S. Römelingh, in de loop van november van Oudsoen met een lading hout naar Delfzijl vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie ook PGC 111165)


Datum: 30 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Spoorweg te IJsselmonde. In de nabijheid van Rotterdam, immers in een omtrek van ruim drie uren, liggen 23 scheepstimmerwerven. Bijna allen zijn goed ingericht, voorzien van alles wat de scheepsbouw en reparatie vergemakkelijkt, zoals ruime terreinen, grote bergplaatsen, scheepshavens en enkelen met drijvend dok, sleephelling en houtzaagmolens door wind of stoom gedreven. Op die werven zijn in de laatste dertig jaren van bloei in scheepsbouw en scheepvaart 292 zeeschepen aangebouwd. Op dit ogenblik bestaat de vloot van ons hele land voor bodems die in aanmerking kunnen komen voor de bevrachting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, na aftrek van schepen in 1861 uit de vaart geraakt, uit 487 schepen, metende 145,741 lasten. Van die vloot werden op de werven boven IJsselmonde gelegen, gebouwd en zijn nog in de vaart 176 schepen, metende 59,303 lasten of naar het getal schepen gerekend ruim 36 procent en naar de inhoudsgrootte gerekend, omtrent 41 procent van het geheel. De gunstige ligging van de werven, de eenvoudige goedkope levenswijze zowel van meesters als ondergeschikten, doch vooral de energie van sommige kapitalisten en reders alhier, die ten spijt van vrachtvermindering, ten spijt van verminderde bescherming, evenwel met goed succes durfden doortasten toen men in zo veel plaatsen van ons vaderland de moed liet zakken. Dit alles maakte het onze bouwmeesters mogelijk zoveel gewicht in de schaal te leggen als uit bovenstaande cijfers blijkt. (opm: oppositie tegen de geprojecteerde spoorbrug over de Maas te Rotterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 januari. De te Rotterdam te huis behorende schoener HERTHA, kapt. S. Warnaar, van Newcastle naar Trinidad bestemd, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 27 januari. De Nederlandse tjalk DE TIJD, kapt. E.J. Schaap, van Harlingen naar Engeland, heeft wegens ijsgang twee dagen op de riggel (opm: de Richel; drempel ten Z. van de O-punt van Vlieland) aan de grond gezeten, doch is hedennacht in vlot water en alhier in de haven gekomen. (opm: zie ook NRC 310162)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 27 januari. De schepen (opm: galjoot) ELISABETH, kapt. Zeven (opm: H.F. Zeeven) van Amsterdam naar New York, en (opm: sch.kof) LEENTJE, kapt. J. Hoedemaker, van Shields naar Barcelona, zijn hier heden met verlies van boten, zeilen, verschansingen enz. binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Milford, 27 januari. Het Belgische schip INDUSTRIE, kapt. Janssens, van Liverpool naar Oostende, is alhier met verlies van zeilen en rondhout binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoff, 27 januari. De Nederlandse kof AMSTEL, kapt.  W. van Duyn, van Newcastle naar Konstantinopel (opm: Istanbul), is door een Frans vissersvaartuig alhier lek binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN,  onder bevel van de kapt.luit.t.zee H. Kemper, bestemd naar de Oostkust van Zuid-Amerika, heeft met wijziging zijner instructie de last bekomen om bij zijn aankomst te Rio de Janeiro zich van daar naar Curaçao te begeven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie.  Mr. L. Wildervanck de Blecourt, notaris te Appingedam, gedenkt op woensdag de 5e februari a.s., des avonds te 6 uur, ten huize van de kastelein Jacob Houweling te Appingedam, ten verzoeke van Eildert Jacobs Feiken, schipper, mede aldaar, publiek te verkopen het in den jare 1851 nieuw uitgehaald goed onderhouden hektjalkschip genaamd ALIDA ADRIJANA, groot negen en vijtig tonnen, met complete inventaris en boot, liggende te Appingedam, alwaar bij de eigenaar of bij de notaris opgemeld nadere informatiën zijn te bekomen. Inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 31 januari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St.Mary’s (Scilly) (geen datum). Het alhier binnengelopen Nederlandse schip LUBBEGINA  heeft verschansingen en rondhouten verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Douarnenez, 25 januari. De Nederlandse kof PRUDENTER, kapt. J.T. Hansen, van Sunderland naar Oporto, is alhier in zinkende staat met assistentie van een vissersvaartuig binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Volgens brief van kapt. P.L. Zeeman, voerende het schip (opm: bark) AMERIKA, van Liverpool naar Batavia, dd. Holyhead 25e dezer, was hij de 15e januari met gunstige Z.O. wind, van Birkenhead naar zee gesleept; 's avonds nam de wind toe tot een storm uit het Z.Z.O. tot Z.W. , die aanhield tot 22d dito en alstoen in een hevige orkaan oversloeg, die tot de 24e dito had aangehouden. De vorige dag zag men land onder lij en moest al het mogelijke gedaan worden om vrij te blijven, terwijl het schip bijna plat op zijde lag; de wind nam af en draaide Z.O., waardoor men gelukkig van land afkwam. Het schip had de scheg verloren, terwijl de sjorklamp bij de boegspriet gebroken was. Na een en ander met levensgevaar voorzien te hebben, kwam men de 25e dito te Holyhead ten anker (zie ons vorig nommer). Het schip had zich goed gehouden en was dicht gebleven. Nog rapporteert kapt. Zeeman 23e dezer op twee kabellengten van zich gezien te hebben een stoomschip, dat uit elkander werd geslagen en de volgende dag een groot driemastschip, met noodsein, dat na verloop van enige tijd zonk en een brik die op strand sloeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 januari. De Engelse stoomboot MAGNET heeft de tjalk DE TIJD, waarover men met reden ongerust was, assistentie verleend ten einde vlot en uit het ijs te geraken, zodat dit vaartuig behouden is gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 29 januari. Volgens bericht van Panaroekan van 1 december, was het schip (opm: bark) NOORDSTER, kapt. J. Luteyn, toen volgeladen en zou de volgende dag de terugreis op hier worden aangenomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Hektjalkschip, zo goed als nieuw, in 1857 uitgehaald te Workum, met complete inventaris, groot 67 ton, thans liggende te Gorredijk. Gegadigden vervoegen zich ten kantore van de notaris I. de Jongh Gz., te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Bokma zal op dinsdag den 4 februari 1862, des avond om 7 uur, bij H.K. Visser te Akkrum, provisioneel verkopen een bij uitstek uitmuntend onderhouden Kofschip, groot 12 ton, in 1851 te Grouw nieuw uitgehaald, met zeil en treil en verdere complete inventaris, zodanig hetzelve door den eigenaar F.P. de Vries is bevaren. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. Condities te vernemen te kantore van genoemde notaris. (opm: LC 070262 meldt dat geboden is NLG 426.)


Datum: 01 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 31 januari. Eergisteren (opm: 290162) is in de Eijerlandse gronden gestrand de Nederlandse kof MARIA, kapt. L.H. Hazewinkel, van Newcastle met steenkolen naar Rotterdam; schip en lading zijn totaal weg, doch de equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 26 januari. Het schip (opm: galjoot) WIERDINA HENDRIKA, kapt. H. Meezenbroek, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Groningen, is alhier lek en na aan de grond gezeten te hebben, binnengelopen. Men vreest voor schade aan de lading. Dezelve heeft 36 uren met de vlag in top in het zeegat ten anker gelegen en tevergeefs op een loods gewacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Rotterdam:
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark RIDDERKERK, kapt. H. Teerlink.Adres 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en J.A. Nieuwkamp & Co.
Naar Batavia de Nederlandse bark ALCOR, kapt. F.J. van Oppen. Adres Vlierboom & Suermondt.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse fregat PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. C. Vermeij. Adres Wm. Ruys & Zonen.
Naar Batavia en Samarang de Nederlandse bark MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. P.F. Rijken. Adres van Overzee & Co. en P.A. van Es & Co. alhier en de Coningh & Co. te Amsterdam.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse clipper-fregat NOACH, kapt. P. Wierikx Adres de bevrachters 't Hoen, Hudig & Co. en de cargadoors Hudig & Pieters, alhier, en Vriesendorp & Gaade, te 's Hage.
Naar Batavia de Nederlandse brik BENGALEN, kapt. H.F. Planten. Adres Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Batavia de Nederlandse bark NIJVERHEID, kapt. E.F. Bonjer. Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Batavia, Samarang en Soerabaija het Nederlandse clipper-campagne-fregat JAN DE WITT, kapt. F. Guijt Jr. Adres Kuyper, van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de reders Corn. Balguerie & Zoon.
Naar Batavia de Nederlandse bark HUYDECOPER, kapt. C.J.N. Blok (termijn: 1858-1962).
Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
Naar Belfast de Nederlandse kof EENDRAGT, kapt. A.J. Bos. Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Boston de Nederlandse schoener SIRENE, kapt. J.P. Schroot. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Boston de Nederlandse brik KAREL AUGUST, kapt. A. van der Eijk. Adres Hudig & Blokhhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar Boston de Nederlandse brik AMERIKA, kapt. J.T. Meermans. Adres Hudig & Blokhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar Bremen de Hanoverse schip ALIDA IKEA, kapt. L.B. Pieper. Adres Seeuwen & Co.
Naar Decima en Kanagawa de Nederlandse brik JAPAN PACKET, kapt. ……Adres C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co.
Naar Genua en Livorno de Deense schoener ERNDTE, kapt. H. Breckwold.
Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KLEINKINDEREN, kapt. G. de Jong .
Adres Seeuwen & Co.
Naar Hamburg het Nederlandse kofschip BIJKA, kapt. E.J. Gort. Adres Seeuwen & Co.
Naar Java het Nederlandse campagne-clipper-fregat TERNATE, kapt. T. Carst Tzn.
Adres bij de reder H. van Rijckevorsel en de scheepsmakelaars Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Montevideo en Buenos-Ayres de Nederlandse schoener ALIDA, kapt. G.A. Valk .
Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar New York de Pruisische bark EDUARD, kapt. H. Wieting. Adres Wambersie & Zoon.
Naar New York de Nederlandse bark NEDERLAND. Adres Hudig & Blokhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar Philadelphia de Nederlandse schoener PAULINA EN CORNELIA, kapt. K.K. Hagedoorn. Adres P.A. van Es & Co. alhier, de Groot Roelants & Co. te Schiedam en Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam.
Naar Samarang direct de Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.
Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Singapore en Hongkong de Nederlandse drie mastschoener D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden. Adres Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik.
Adres P.A. van Es & Co.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L.T. van Ruyven. Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen alhier.
Naar Soerabaija en Macassar de Nederlandse bark EDOUARD MARIE, kapt. A. van der Kolf. Adres 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en Chs. Cornelder & Zonen.
Naar Sydney, N.Z.W. de Nederlandse bark JAVA, kapt. F.G.C. Mann. Adres de Vries & Co., te Amsterdam, en Vlierboom & Suermondt of Dörschlag & Gerbaulet, alhier.
-   Schepen in lading te Vlaardingen:
Naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. H. den Breems. Adres Kuyper, van Dam & Smeer, te Rotterdam.
-   Schepen in lading te Amsterdam:
Naar Batavia, Samarang en Soerabaija de Nederlandse bark AMALIA AUGUSTA, kapt. K.C. de Veer. Adres de Coningh & Co. alhier en P. Varkevisser & Zonen, te Rotterdam.
Naar Batavia de Nederlandse bark HERMAN DE RUITER, kapt. P.J. Feijnt. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Batavia de Nederlandse campagne-bark FERDINAND EN LOUIS, kapt. D.E. Nolting. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Dantzig de Hanoverse schoener ESPERANCE, kapt. A.J. Dirksen. Adres A. Spekman.
Naar Kanagawa, met vrijheid Batavia aan te doen het Nederlandse brikschip DOLFIJN, kapt. T.D. Gollards, Adres de Coningh & Co., alhier, en Hudig & Pieters te Rotterdam.
Naar Macassar, via Amboina de Nederlandse bark MACASSAR, kapt. P. Vitringa Coulon. Adres Canne & Balwé alhier en C.W. Koning Jr. en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
Naar Melbourne (Hobsons Bay) de Nederlandse bark BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke. Adres de Vries & Co. alhier, en Vlierboom & Suermondt of Dörschlag & Gerbaulet te Rotterdam.
Naar Samarang de Nederlandse bark ALBRECHT BEYLING, kapt. G.L. Muller. Adres Oolgaardt & Bruinier alhier, P.A. van Es & Co. te Rotterdam en de Groot Roelants & Co. te Schiedam.
Naar Samarang de Nederlandse bark WAALSTROOM, kapt. P.W.B. Mellink. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Soerabaija de Nederlandse bark HENRIETTA, kapt. J. Portengen. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Soerabaija direct de Nederlandse bark OTTOLINA, kapt. A. Eeleman. Adres de Coningh & Co. te Amsterdam, en Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
-   Riviervaart van Rotterdam:
Naar Antwerpen en Brussel het schip VROUW HELENA, kapt. W. Schellaers.
Adres H. Braakman & Co.
Naar Antwerpen en Brussel het schip VIER GEBROEDERS, kapt. M. Martins.
Adres H. Braakman & Co.
Naar Biebrich en Frankfort het schip FRANS ELBERT, kapt. F. Elbert. Adres H.A.T. Koek.
Naar Dusseldorp het schip DE HOOP, kapt. J. Fischer. Adres H.A.T. Koek.
Naar Gent het schip MARIA LOUISE, kapt. P. Ponsen. Adres H. Braakman & Co.
Naar Maastricht, Luik en Aken het schip HENDRIKUS JOHANNA, kapt. A.J. Oomes.
Adres H. de Groot.
Naar Mannheim en Ludwigshafen het schip FLORA, kapt. H.P. Disch. Adres H.A.T. Koek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten
Rotterdam:
-       barkschip PANTALON, kapt. T. Nepperus, van Padang met 4276 balen koffij, 1306 balen zwarte peper, 258 pakken cassia, 1044 stuks huiden en 1620 bossen bindrotting, adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.
-       brikschip LIBRA, kapt. P.J. Dirksen, van Manzanilla, met 19 vaten honig, 100 balen tabak, 576 stuks mahonyhout, 347 stuks cederhout en een partij grenadilla- en geelhout. Adres: A. Ellerman.
Amsterdam:
-       barkschip STAD DOCKUM, kapt. Jaski, van Batavia met 1840 balen koffij, 1275 kranjangs suiker, 1629 bossen bindrotting. Adres: O.I.M. van Administratie en Lijfrente.
Middelburg:
-       barkschip CATHARINA MARIA, kapt. T.R. Oomkens, van Batavia met 6990 balen koffij, 1984 kranjangs suiker, 956 schuitjes tin en 2063 bossen bindrotting. Adres: Nederlandsche Handel Maatschappij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 januari. Te Hellevoetsluis is tijdelijk in dienst gesteld het aan 's Rijks werf aldaar liggende verdedigingsvaartuig CLAUDIUS CIVILIS, waarvan het bevel is opgedragen aan den luit. t./z. 1ste kl. P. Roodzant, met bestemming om de manschap, die door de oogziekten zijn aangetast en van het hun toegestane verlof terugkeren, zoomede die uit het hospitaal ontslagen zijn en niet met verlof kunnen gaan, op te nemen, tot het wachtschip
door beroking enz. zal zijn gezuiverd.


Datum: 02 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het overzicht handel en scheepvaart op Java en Madura over 1860, in de Staats-Courant medegedeeld, ontlenen wij, dat gedurende 1860 (opm: in Nederlands-Indië) 33 eerste zeebrieven zijn verleend aan schepen en vaartuigen voor de vaart binnen Nederlands-Indië, waarvan 9 aan schepen, in den vreemde gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het schip MARIA, kapt. A. Ouwehand, van hier naar Lissabon, te Falmouth binnen, is lek.


Datum: 03 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 31 januari. Gisteren namiddag is alhier binnengekomen de Nederlandse schoener CLEMENS, kapt. H. Meuldijk, komende van Engeland met steenkolen voor deze gemeente bestemd. Genoemde gezagvoerder had op de Noorder Rassen een Franse schoener zien zitten, waarvan vier man zich in het tuig bevonden en op die wijze trachtten hun leven voor het geweld van de golven te beveiligen. Alles werd door hem ingespannen wat mogelijk was om de schipbreukelingen redding aan te brengen, doch vergeefs. De hoge branding en de storm noodzaakten hem om op eigen veiligheid bedacht te zijn en hij zag zich verplicht hen aan hun lot over te laten. Hier gekomen gaf de gezagvoerder daarvan kennis aan de administratie van het Nederlandse loodswezen, welke onmiddellijk met alle ijver de nodige maatregelen beraamde om die ongelukkige manschappen zo mogelijk ter hulp te komen. De Nederlandse loodskotter no. 5, schipper kapt. Brand, werd tot dat doel naar zee gezonden en had het geluk na de gehele nacht vruchteloos gezocht te hebben, hedenmorgen tegen het aanbreken van de dag, het vaartuig en de schipbreukelingen te ontdekken. Thans werd alles aangewend om hen te verlossen en ondanks het onstuimige weer en hooggaande zee mochten de manschappen van de kotter hun edele pogingen beloond zien door de redding van de vier ongelukkigen, die de gehele equipage uitmaakten en nu twee maal vierentwintig uren zonder enige verkwikking met de dood voor ogen aldaar hadden doorgebracht. Heden voormiddag kwam de loodskotter met de geredden in afgematte toestand alhier aan en werd voor hen dadelijk de nodige zorg gedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 februari. Het Nederlandse schip IDA ALBERTINA, kapt. Franken, van Newcastle naar Konstantinopel (opm: Istanbul), is alhier wegens lekkage binnengelopen.


Datum: 04 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) SUZANNA ELISABETH,  kapt. C. Ouwehand, van Batavia naar Middelburg, gisteren alhier binnengelopen, heeft op de rede twee ankers verloren, doch is daarvan opnieuw voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in 1841 zeer solied gebouwd en goed onderhouden kofschip, groot 136 tonnen, genaamd ALBERDINA, met deszelfs completen inventaris, invoege hetzelve is bevaren door kapt. E.J. Deddes, en thans liggende te Antwerpen. Te bevragen bij den heer I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in den jare 1854 nieuw gebouwd en gezinkt schoenerschip, genaamd KATHARINA, groot 143 tonnen, liggende te London, alsmede het in den jare 1847 nieuw gebouwd schoenerkofschip, genaamd JANTINA, groot 84 tonnen, liggende te Amsterdam. Beide bij Veritas gunstig bekend; met derzelver complete inventarissen. Te bevragen te Nieuwe Pekela, bij de kapiteins H. en J. de Boer, of bij de logementhouder R.G. Koops.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 februari. In de vorige week hebben in de Noordzee en het Kanaal hevige stormen gewoed. Kapt. Joh. Both, voerende het kofschip HARMONIE, met bestemming naar Newcastle en van daar naar Galatz, is uit zee hier weder binnengelopen wegens belangrijke schade aan schip en tuig. Ook kapt. J. Hoedemaker, gezagvoerder van het schip LEENTJE, is, volgens ingekomen bericht, door hevige storm belopen, met verlies van een groot gedeelte van de opstand te Newcastle binnengekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 3 februari. Z.M. heeft goedgevonden als blijk van Hoogstdezelfs goedkeuring en tevredenheid te verlenen de bronzen medaille, ingesteld bij besluit van 22 september 1855, no. 64, en een loffelijk getuigschrift aan L.J. Kanger, behorende tot de reddingboot te Hollum, voor het redden van 14 schipbreukelingen van de bij Ameland verbrijzelde Nederlandse haringbuis de VREEDE, op den 24 november 1861, alsmede ene gratificatie van tien gulden, en een gratificatie van tien gulden en een loffelijk getuigschrift aan:
J.D. Dokter, H.D. de Groot, J.D. Dokter, D.H. de Boer, F.K. de Haan, J.R. Visser en M.A. Klein voor het redden van 14 schipbreukelingen van de bij Ameland verbrijzelde Nederlandse haringbuis de VREEDE, op de 24e november 1861.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau in de Lemmer, zal op donderdag den 20 februari 1862, des namiddags te 3 uur, ten huize van de logementhouder de Jager in de Wildeman aldaar, veilen en verkopen: Een extra ordinair snelzeilend gezinkt schoener-kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JAN VISSER, laatst gevoerd door kapitein W.I. Driest, volgens meetbrief lang 25 ellen 70 duimen, wijd 4 ellen 75 duimen, hol 2 ellen 58 duimen en alzo gemeten op 140 tonnen of 74 lasten, en zulks met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, volgens daaraan bij biljetten omschreven inventaris; thans liggende aan de werf van de scheepsbouwmeesters Jerimias Meijes en Zonen, in de kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam.
Afzonderlijk zal worden verkocht een chronometer van Arnold & Dent, no. 1032, te bezichtigen bij de heer Hohurë, op de Oudeschans te Amsterdam.
Nadere informatie kunnen worden bekomen bij de heren weduwe Jan van Wesel en Zoon te Amsterdam en ten kantore van genoemde notaris in de Lemmer.


Datum: 05 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 3 februari. De Zwolsche Stoomboot-Maatschappij zal, indien het ijs bij de kribben in het Zwolsche Diep is weggeruimd, in de aanstaande week haar dienst op Amsterdam hervatten, terwijl in het begin van de volgende maand het nieuwe, te Kinderdijk gebouwde stoomschip de STAD ZWOLLE, in dienst zal gesteld worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 februari. Voor de derde maal is de schoener STATSRATH HVIDT ten gevolge van hoog watergetij en harde wind van de rollen geslagen en zit thans weer hoog op strand en wel geheel op zijde, zodat het afbrengen zeer moeilijk zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 2 februari. Het Nederlandse schip HEERENVEEN, kapt. C.F. Prins, van Amsterdam naar Napels, is alhier met schade aan het roer binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 2 februari. Het schip FORTUNA, kapt. Pieper (opm: buitenlander), van Rio Janeiro alhier om orders gearriveerd, heeft ankers en boten verloren, meer andere schade bekomen en een gedeelte van de lading over boord moeten werpen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 3 februari. Naar wij vernemen is aan 150 werklieden van ’s Rijks Marinewerf te Vlissingen de keus gegeven om met 1 maart naar een andere werf te worden overgeplaatst of ontslagen.


Datum: 06 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Uit het thans in het licht gegeven werkje Koninklijke Nederlandsche Marine op de 1e januari 1862, ontlenen wij de volgende bijzonderheden. De staat van de Nederlandse Marine was op dat tijdstip 5 fregatten met stoomvermogen, 2 korvetten met stoomvermogen, 38 schroefstoomschepen, 12 raderstoomschepen, 1 raderstoomschip 3e klasse, 5 drijvende batterijen, 2 linieschepen van de 2e klasse, 3 fregatten van de 1e klasse en 4 van de 2e klasse, 1 geraseerd fregat, 4 korvetten van de 1e klasse en 2 van de 2e klasse, 5 brikken, 3 schoonerbrikken, 3 schooners, 1 transportschip, 13 verdedigings-vaartuigen, 33 kanonneerboten, groot model ( nieuw, oud en mortier), 2 kanonneerboten, klein model en 1 korvet 1e klasse, tot verschillende diensten gebezigd. Er waren in dienst: voor de binnenlandse dienst 17, op reis naar de Oostkust van Zuid-Amerika 1, op reis naar Oost-Indië 3, zeemacht in de Oost-Indiën 29, zeemacht in de West-Indiën ( station Curaçao) 4 en station Suriname 2. ( De bemanning van de in dienst zijnde bodems bedraagt 6137 koppen.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 februari. Na zeer veel moeite en inspanning is men er gisteren in geslaagd het alhier gestrande Deense schoenerschip STATSRATH HVIDT, gevoerd geweest door kapt. Hansen, af te brengen en in vlot water te krijgen. Het schip ligt thans te Cocksdorp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 3 februari. Het Nederlandse schip CATHARINA HERMANNA, kapt. D.D. Visser, alhier van Rio Janeiro aangekomen, heeft zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 3 februari. Het Nederlandse kofschip ELISABETH, kapt. J.F. Nepperus, van Amsterdam naar New York, dat 26 januari alhier in averij binnenliep, is nagezien en moet de lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 1 februari. Het Nederlandse schip LUBBEGINA, kapt. Borgman, van Amsterdam naar Livorno, dat 26 januari alhier met verlies van verschansingen en andere schade binnenliep, heeft ook van de lading opgepompt en moet lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

’s Gravenhage, 4 februari. Volgens een vergelijkende staat van de Nederlandse koopvaardijvloot, heden door de Staats-Courant medegedeeld, bestond die vloot
op 31 december 1861 uit 2332 schepen, waaronder 7 clipperschepen, 137 fregatten, 370 barken en pinken en 148 brikken, tesamen metende 286217 lasten, tegen 2361 schepen, waaronder 4 clipperschepen, 144 fregatten, 389 barken en pinken en 149 brikken, tesamen metende 294386 lasten, in 1860.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HARMONIE, kapt. J. Both, van Newcastle naar Konstantinopel, is volgens brief van Harlingen van de 30e Januari, aldaar met schade aan tuigage, verschansingen, enz. binnengelopen. Men was genoodzaakt geweest kettingen onder het schip door te brengen en daarmede 8 dagen in zee geweest. Het moet gedeeltelijk lossen om te repareren.


Datum: 07 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft weer een aanvraag naar scheepsruimte voor haar gewone beurt-bevrachting gedaan. Deze aanvraag strekt zich uit tot schepen, laatstelijk voor of op ultimo februari 1861 in gewone beurt-bevrachting binnengekomen en tot al de nieuwe schepen, die voor het eerst voor zodanige bevrachting in aanmerking komen. De schepen, die rechtstreeks van Nederland naar Java zullen vertrekken, moet voor of omstreeks 10 maart e.k. in een van de zeehavens zeilklaar liggen; die welke op vóóruitreis zijn, moeten vóór of op de 10e juli 1862 te Batavia ter beschikking van de factorij zijn. Aanbiedingen worden ingewacht ten kantore van de Nederlandsche Handel Maatschappij vóór of op 14 en bij de agenten alhier voor of op 13 dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft nog ter verzending 3000 tonnen steenkolen naar Soerabaja, waarvoor aanbiedingen worden ingewacht onder NLG 35 per last. Ook wordt door de Nederlandsche Handel Maatschappij scheepsgelegen- heid gevraagd voor het transport naar Batavia van 125 militairen en 7 kajuitspassagiers, om einde van deze maand te embarqueren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Het schip FORTUNA, kapt. M. de Ligny, van Batavia naar Dordrecht, te Brouwershaven binnen, heeft veel slecht weder doorgestaan en bij de Wester Eilanden (opm: Azoren) circa 200 balen koffij overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Het schip INDIA, kapt. Funck, van Batavia naar Amsterdam, te Cowes lek binnen, zou aldaar moeten lossen om te repareren. ( Een vroeger voornemen om de reis zonder reparatie voort te zetten was door de assuradeuren op het casco niet goedgekeurd.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Men is zonder bericht aangaande de volgende schepen als:
De Nederlandse schoenerkof GESINA CATHARINA, kapt. Everts, 30 oktober van Dantzig (opm: Gdansk) naar Rotterdam vertrokken.
De Nederlandse schoener BRANDENBURG, kapt. Dethmers, 30 oktober van St. Petersburg herwaarts vertrokken en 13 november de Sond gepasseerd.
De Nederlandse galjoot BURGEMEESTER H. ZEYLINGA, kapt. G.J. Teensma, 22 oktober van St. Petersburg vertrokken en 15 november de Sond gepasseerd.
De Nederlandse schoener ZEEPLOEG, kapt. Braamhorst, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam gedestineerd, 18 november de Sond gepasseerd.
De Nederlandse kof WILHELMINA GIEZEN, kapt. Wagenaar, 23 november van Cadix naar Hamburg vertrokken. (opm: onjuist  bericht, zie NRC 160262)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 5 februari. Het Nederlandse schip ANNA AGATHA, kapt. De Boer, van Newcastle naar Oporto, is alhier met verlies van boten, zeilen en andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Catharina, 22 december. De Nederlandse schoener EDUARD, kapt. H.H. Brakke Jr., van Montevideo naar Rio-Janeiro, is 9 dezer op 29˚05'ZB en 48˚07'WL gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 31 december. Het schip KYLWINDEWEER, kapt. Moesker, zal 15 januari van hier naar Antwerpen vertrekken.
Het schip UNION, kapt. Oostra, is naar Antwerpen bevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam des konings! Verkoping bij executie. Op maandag de derde maart 1800 twee en zestig, des voormiddags te elf ure, zal, ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, in het Paleis van Justitie, aan het Haagsche Veer aldaar, worden verkocht: het kofschip DE VROUW ALIDA, met deszelfs inventaris, groot volgens meetbrief acht en vijftig tonnen, zoals hetzelve thans is liggende te Rotterdam, in de Vlugthaven, in eigendom toebehorende aan de gezamenlijke erfgenamen van nu wijlen de in de maand november van het vorig jaar te dezer stede overledene weduwe van S. Bosma en zulks ten verzoeke van Jan Verheul en Pieternella van Wijngaarden, weduwe van Cornelis Verheul, tezamen de scheepsmakerij uitoefenende ten name van J. en C. Verheul, te Papendrecht en aldaar woonachtig, ten deze domicilie gekozen hebbende ten kantore van Mr. J.B.L. Wentholt, procureur bij voormelde rechtbank, zijnde aan de Glashaven, wijk 1, no. 364 te Rotterdam, die als zodanig door de executanten is aangesteld om de executoriale verkoop van bedoeld kofschip te vervolgen uit kracht van de in executoriale vorm uitgegeven grosse van een vonnis, de achtste januari 1800 twee en zestig door meergenoemde rechtbank tussen de executanten en de geëxecuteerden, bij verstek gewezen ( behoorlijk geregistreerd), ten einde betaling te erlangen van een som van een honderd twee en dertig gulden, negen en zestig cents, onverminderd de wettelijke renten en kosten, mitsgaders de kosten van executie en ten laste van voormelde erfgenamen. Het voormeld schip wordt door de executanten ingezet op een som van twee honderd gulden. Van het proces-verbaal van inbeslagneming van voormeld schip, bevattende een nadere omschrijving van hetzelve, zal inzage kunnen worden genomen ten kantore van de ondergetekende.
De procureur van de executanten, Wentholt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 februari. Gisteren is alhier binnen gelopen Zr.Ms. oorlogsvaartuig PROPATRIA, commandant luitenant ter zee 1ste klasse P. van Lelijveld, om hier enige tijd te worden gestationeerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een hecht en welonderhouden Hek-Tjalkschip, groot volgens meetbrief 87 ton, ligt aan de werf bij Z.W. Zwat te Grouw; te bevragen bij R.J. Brouwer op het Vliet te Leeuwarden

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een best onderhouden Turftjalkje, groot 20 ton, met 2 stel zeilen en verder een volledige inventaris. Te bevragen bij J.N. de Boer te Pingjum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een best onderhouden Schuitescheepje met inventaris, groot 17 tonnen, oud tien jaren; bij J.H. Tadema te Surhuizum.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 07-02-1862
AMSTERDAM, 6 Febr. Sedert hun vertrek heeft men van de volgende schepen geene tijding ontvangen: GESINA CATHARINA, kapt. Everts, 30 Oct. van Dantzig naar Rotterdam vertrokken; BRANDENBURG, kapt.Dethmers, van Petersburg n. Amst., 13 Nov. Elseneur gepasseerd ; BURGEMEESTER ZEILINGA, kapt. Teensma, van Petersburg naar de Noordzee , 15 Nov. Elseneur gepasseerd; ZEEPLOEG, kapt. Braamhorst, van Koningsbergen naar Amsterdam, 18 Nov. Elseneur gepasseerd. De Ned. kof WILHELMINA GIEZEN kapt. Wagenaar, 23 Nov. v. Cadix n. Hamburg vertr.
 


Datum: 08 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. De zoveel gerucht gemaakt hebbende zaak van de terugvordering door assuradeuren van de betaalde 80 procent van de verzekerde sommen op het barkschip KLAZINA, is na 4 jaren eindelijk tot een oplossing gekomen. Het gold hier het recht, om al of niet Penang te mogen aandoen, op een reis van Hongkong via Singapore naar Rangoon, nadat vóóraf was geassureerd van Hongkong naar een haven tussen Havre en Hamburg, alleen Havana met koelies uitgesloten. Ten gevolge van een schrijven van de kapitein uit Hongkong, was echter een clausule op de polis gesteld, dat de reis zou wezen als bovengemeld. Nadat de 80 procent betaald waren, weigerden de assuradeuren de overige 20 procent te voldoen en werd de firma van Dam & Twiss, nadat de rederij was ontbonden, door 30 reders uitmakende de 64 aandelen, om de 20 procent in rechten aangesproken, doch deze verloren hun eis in alle instanties en werden bovendien veroordeeld tot terugbetaling van de betaalde 80 procent, met rente en kosten. De reders wilden zich aan dat vonnis tegenover de andere assuradeuren niet onderwerpen en stonden in 2 partijen streng tegenover elkander, de één om een nieuw proces van de 52 assuradeuren of compagnieën af te wachten, de andere om te schikken, tengevolge waarvan een commissie benoemd werd, bestaande uit de heren Burger, Vlierboom, Suermondt, Ter Bruggen en Batenburg, welke na ruim 4 maanden met veel moeite een schikking hebben getroffen voor 60 procent van de getekende som, bedragende NLG 35.200 en al de kosten geschat op NLG 4 à NLG 5000, terwijl de assuradeuren hebben aangenomen 82/960 aandelen in rechten te vervolgen om de daarvoor ook betaalde kosten, eventueel aan hen, die geschikt hebben, te restitueren. Enkele assuradeuren die 100 procent betaald hadden, ook met wetenschap dat Penang was aangedaan, hebben geen recht tot restitutie en zijn alzo buiten de beschikking gebleven. Het voordeel van deze schikking bedraagt omtrent NLG 225 per 1/64 aandeel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Ter verbetering van het ons uit Vlissingen medegedeelde bericht aangaande het schip SUSANNA EN ELISABETH, kapt. Ouwehand  - zie NRC van 4 dezer - diene het volgende: Bij het binnenkomen kwam het schip op de binnenrede ten anker voor 75 vadem ketting; toen deze brak liet men onmiddellijk het tweede anker vallen met 90 vadem ketting, welke eveneens brak. Ten einde het schip voor de wind om te kunnen brengen, was men verplicht beide kettingen te laten slippen waarna men veel moeite had vrij te blijven van de Kaloot (opm: plaat beW Walcheren) en onder gereefd grootmarszeil en fok de rivier opzeilde. Men had alstoen te kiezen om òf het schip omhoog te zetten òf te trachten de moeilijke haven van Terneuzen als noodhaven binnen te lopen. Niettegenstaande het water reeds circa één voet was gevallen, besloot men tot het laatste, hetgeen bijzonder voorspoedig gelukte. Wel heeft men terstond een anker uit Vlissingen gezonden, maar de schokker bereikte het schip eerst toen het veilig in de haven van Terneuzen lag; een tweede anker en de nodige kettingen zijn later aan boord bezorgd. Na uitlossing van een paar lichters zal het schip in de marinehaven van Vlissingen worden binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. Volgens brief van kapt. Strootman, voerende het schip DOCTRINA ET AMICITIA, van Batavia in Texel binnen, had hij van de Wester-Eilanden (opm: Azoren) af veel slecht weer doorgestaan. De 23e januari werden in een zware bui, door een stortzee, de kombuis, verschansingen met vijf vaste stukken enz. weggeslagen, waardoor het schip open was en er vermoedelijk veel water bij de lading was gekomen; twee dagen later was in een hevige storm het schip lek geworden en hij genoodzaakt geweest eerst twee pompen en later doorgaans een buitengewone pomp te laten werken om het lens te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 februari. Ten gevolge van de hevige noordwesten wind is hedennacht in de Eijerlandsche Gronden gestrand, en wel omstreeks ter plaatse waar vroeger de Deense schoener STATSRATH HVIDT is gestrand, de Portugese schoener ERMELINDA , kapt. Potache, van Rio Janeiro met koffie naar Bremen bestemd. De bemanning benevens de Engelse loods zijn gered. Men is bezig de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 5 februari. De hier gestrande Nederlandse kof WUBBINA FREDERIKA, gevoerd geweest door kapt. Das, is geheel wrak. De inventaris is geborgen en men is nu bezig de lading aan land te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op maandag de 17e februari 1862, des avonds te 7 uur, in het logement van de Wed. Vos en Zoon te Delfzijl, publiek verkopen het in den jare 1859 nieuw uitgehaald Nederlandse tjalkschip, genaamd TWEE GEBROEDERS, groot 42 tonnen, met deszelfs staand en lopend want, ankers, touwen, kettingen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en behoeften, zo als hetzelve thans in de haven van Delfzijl is liggende , en door de schipper J.M. Kielema is bevaren geweest. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van bovengenoemde notaris, alwaar de inventaris, zo mede ten huize van verkoop, ter inzage zal liggen.

Krant:
  JB - Javabode

De Nederlandse bark NICOLAAS WITSEN, gevoerd door kapt. D. de Roever, op de 30e december j.l. met een volle lading suiker en koffij van Panaroekan naar Nederland vertrokken, is de daarop volgende dag door stilte en zware stroom op Meinderts Droogte aan de grond geraakt, doch met verlies van een werpanker en pl.m. 90 vadem touwwerk, des avonds weder vlot gekomen. Het schip lek zijnde, heeft de gezagvoerder de terugreis naar Panaroekan aangenomen, is aldaar de 5e januari weder aangekomen en daarna door de particuliere stoomboot AMBON naar Soerabaija gesleept aangezien het schip, waarschijnlijk door ontvangen averij aan het roer, slecht stuurde.


Datum: 10 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 februari. Het schip ERMELINDA (opm: Portugees, zie NRC 080262), gevoerd geweest door kapt. Pattachi, van Rio Janeiro naar Bremen, in de Eijerlandsche Gronden gestrand, is, volgens brief van Texel van 8 dezer, geheel gebroken en met het grootste gedeelte van de lading totaal weg. Dat wat van de lading geborgen is, is zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 6 februari. Het grootste gedeelte van de lading van het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip LUBBEGINA, kapt. Borgman, van Amsterdam naar Livorno, is gelost. Enige vaten suiker zijn geheel ledig en andere zwaar door zout water beschadigd, aangezien het schip dat thans bijna geen water maakt, vrij hevig gelekt heeft voor het hier binnen kwam.


Datum: 11 februari 1862


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping te Dordrecht op vrijdag de 21e februari 1862, des middags ten 12½ ure, in het Koffijhuis van Jilles Zahn, over het Marktplein te Dordrecht, voor rekening van assuradeuren, van 179 vaten en circa 3000 Nederlandse ponden losse porceleinaarde,
alles meer of minder door zeewater beschadigd, te Dordrecht aangebracht per het Nederlands kofschip VOLHARDING, Kapt. J. Litzau, van Charlestown (in Engeland) en aldaar opgeslagen.
Nadere onderrigting te bekomen bij den Scheeps-Makelaar D. Schotman Dzn. en de deurwaarder B. van Geluk te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (Helsingör), 3 februari. Het te Pekela te huis behorend kofschip WUBBINA FREDERIKA, kapt. Das, van Windau (opm: Ventspils) met hout naar Amsterdam, sedert de 16e januari alhier ter rede liggende, verloor in de afgelopen nacht de ankers, geraakte met een Pruisische bark in aanzeiling en strandde heden morgen op een kabellengte zuidelijk van de haven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 10 februari. Door de Zweedse regering is ene som van NLG 600 toegekend aan de nagelaten betrekkingen der vijf Amelander zeelieden, die bij pogingen tot redding der equipage van het in de maand augustus des vorigen jaars bij Ameland gestrande Noorse barkschip DIEPPE PAKET zijn omgekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalk, groot 49 ton, lang 18.176 (64 voet), wijd 5.112 (18 voet), liggende in de Buitenhaven te Kampen en te bevragen bij den eigenaar P.J. Zandberg of J. van Goor, scheepstimmerman.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij J. Boorsma te Sneek.


Datum: 12 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 februari. Volgens rapport van kapt. J. van der Meulen, voerende het schip CORNELIA HENDRIKA, alhier binnen, heeft hij vanaf 24 januari zeer slecht weer doorgestaan en in de nacht van die datum op 42º06’NB en 28º WL in een hevige wind uit het westen en W.N.W. een zware stortzee van achteren overgekregen, die alles van het campagnedek, benevens twee man van de equipage wegsloeg. Kajuit en kerk waren bijna vol water geslagen en hij veronderstelt, dat aan de lading veel schade zal zijn toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Het schip MARIA ADOLPHINA, kapt. Blom, van Amsterdam naar Newcastle, in Texel uit zee terug, heeft gestoten en zal gekield moeten worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Scheepvaartberichten uit Nederland (opm: van tweede helft december1861)
Het de 17e december te Rotterdam geveilde schip BEATRIX,  kapt. Van der Wijck, gebouwd in 1852, groot 218 gemeten lasten, is verkocht voor NLG. 18.800.
Het schip ODILIA MARGARETHA, thans genaamd FRANS EN ELISE, gevoerd door kapt. Niedfeld, vaart voor de rederij Bahlmann & Co.
Het schip SOPHIA ELISABETH is thans genaamd KROONENBURG, gevoerd door kapt. Van der Hoeff, voor de rederij Insinger & Co. te Amsterdam.
De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft aanbieding gevraagd van schepen, laatst door haar bevracht binnengekomen (opm: in Nederland) tot ultimo februari 1860, benevens alle nieuwgebouwden. De schepen, welke zich in Nederland bevinden, moeten de 10e januari e.k. zeilklaar liggen naar Java, vooruit vertrokkenen moeten vóór of op de 10e mei e.k. ter dispositie zijn der Factorij  van de Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia. Vracht NLG 110, zonder meer op de gewone conditiën.


Datum: 13 februari 1862


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 5 februari. Het schip WUBBINA FREDERIKA, kapt. P.J. Das, van Windau (opm: Ventspils) naar Amsterdam, bezuiden deze haven gestrand, is wrak, doch de inventaris geborgen en alhier aangebracht. Men is bezig de lading te bergen.


Datum: 14 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 december. Vrachten. Sedert ons bericht van 14 dezer, werden de onderstaande Nederlandse schepen afgesloten: KRIMPEN AAN DE LEK tot NLG 100 voor suiker, NLG 125 voor arak en NLG 90 voor rijst van hier naar Rotterdam. PETRONELLA CATHARINA NLG 97.50 voor suiker, NLG 92.50 voor koffij en NLG 110 voor lichte goederen van Samarang naar Amsterdam. SENIOR NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor rijst en thee en NLG 30 voor tin van hier naar Amsterdam. BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG NLG 100 en NLG 97.50 voor suiker en NLG 80 voor tabak van Soerabaja naar Rotterdam. MINERVA NLG 100 voor suiker van Pekalongan en NLG 97.50 van Samarang en NLG 80 voor rijst van hier naar Rotterdam. De MEDEA en BEZOEKIE laden te Pasoeroean voor eigenaars rekening.
Onbevracht blijven thans nog de Nederlandse schepen ZEENIMPH, TWEE GEZUSTERS, SALATIGA, VOORUIT, PATRIARCH SAMHIRI en HELMERS tezamen ca. 3600 ton. Volgens algemene overeenkomst vanaf 1 januari aanstaande, is als usance voor deze plaats aangenomen: vrachten op goederen van Nederland te betalen met 2 procent hoger koers, dan die welke genoteerd wordt op 6 maanden dato en vrachten op goederen in ponden Sterling betaalbaar gesteld met 25 c. van de gulden per GBP meer dan de koers van de dag voor wissels op Engeland op 6 maanden zicht; zijnde een en ander zodoende gelijk in koers aan wissels op kort zicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. Men is zonder bericht omtrent het schip BROEDERTROUW, kapt. de Bey, 5 november van Termonde met lijnkoeken naar Lynn vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 10 februari. De schepen MARGARETHA MEIJERING, kapt. de Jonge, van Stralsund naar Amsterdam en SIEKA, kapt. A.F. Venema, van Stettin (opm: Szczecin) naar Antwerpen zijn hier als bijleggers binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 20 december. Men schrijft uit Bezoekie het volgende: In de nacht van de 1e op de 2e december raakte het Nederlandse barkschip ANTHONIA PETRONELLA, kapt. A. Vorendijk, met een volle lading suiker en koffij aan de grond bewesten Tandjong Tjina. Men trachtte door het uitbrengen van werpankers het schip weder vlot te maken. Zulks mocht echter niet gelukken, waarom voornoemde gezagvoerder op woensdag de 4e december de hulp inriep van het bestuur, ter erlanging van praauwen en om het schip te kunnen lichten. Die hulp werd verleend en ruim 3.000 balen koffij aan wal opgeslagen onder opzicht van een paar inlandse hoofden. Buitendien werden nog 1.000 balen op de van Soerabaja ter adsistentie gezonden stoomboot OENARANG overgescheept; waardoor het schip op de 10e december vlot is geraakt. De volgende dag is men weder begonnen om de aan wal geborgen koffij terug naar boord te brengen, waarmede men op de 15e december des avonds is klaar is gekomen. Het stoomschip zou de 16e december weder naar Soerabaja vertrekken met de ANTHONIA PETRONELLA op sleeptouw. (Red: volgens de zeetijding in de Javaanse bladen is het schip reeds 15 december te Soerabaja teruggekeerd). Alles is geregeld in zijn werk gegaan, doch een laadpraauw is door de zware branding uit elkander geslagen en daardoor een lading koffij verloren gegaan, terwijl verder een partij van het product door zeewater is beschadigd, tijdens de balen door de branding heen naar het strand werden gedragen. (opm: zie NRC 280162)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 11 februari. Op 31 december jl. bestond de Nederlandse koopvaardijvloot uit 2332 schepen, metende 286.217 last, als: 7 klipperschepen, 137 fregatten, 870 barken en pinken, 148 brikken, 369 schoeners, 2 brigantijnen of barkentijnen, 310 galjoten en galjassen, 532 koffen, 249 tjalken, 28 smakken, 1 gaffel of kaagschip, 5 kotters, sloep, kajuit en jagtschepen, 1 paviljoen of pleitschip, 2 praam, ever- of rinkelaarschepen, 2 schokkerschepen, 27 hoekerschepen, 16 bunschepen, 74 bom en pinkschepen, 13 vis, aak en snikschepen en 40 stoomschepen. In 1861 zijn verongelukt en gesloopt 152, nieuw gebouwd, die zeebrieven hebben bekomen 116 en na afschrijving weder in de vaart gekomen 7 schepen.


Datum: 15 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. De bark SUSANNA ELISABETH, kapt. C. Ouwehand, van Batavia naar Middelburg, is van de rede alhier in het dok gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend en sterk gebouwd schoenerschip DE ADELAAR, groot 90 roggelasten, laatst geclassificeerd G 5/6 – 2 – 1, te bevragen bij G. Ter Steeg te Delfzijl.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Hannoverse schip KRONPRINZ ERNST AUGUST is op de vendutie van j.l. woensdag verkocht voor de som van NLG. 13.500,- (opm: zie JB 080162)


Datum: 16 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 februari. Het bericht aangaande het vermissen van het Nederlandse schip WILHELMINA GIEZEN, kapt. Wagenaar, in ons nummer van 7 dezer medegedeeld, is gebleken onjuist te zijn, daar dit schip de 15e december van Cadix te Hamburg is gearriveerd en daar nog ligt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 februari. Aan de Oostpost (Soerabaijasche Courant) van 17 december 1861 ontlenen wij het volgende: Zondag jl. arriveerde alhier (opm: Soerabaija) ter rede het stoomschip OENARANG, met het Nederlandse barkschip ANTHONIA PETRONELLA, kapt. Vorendijk, op sleeptouw, komende van Tandjong Tjina, De ANTHONIA PETRONELLA, bestemd naar Europa, was, als vroeger gemeld, de 1e december des nachts ten 12 uur en met een volle lading koffij vastgeraakt op een zandbank, nabij de hoek van Tandjong Tjina, peiling van Goenong Ringit ZW¾W en Tandjong Tjina OtN. De gezagvoerder van de OENARANG heeft bevonden dat deze bank zich veel verder uitstrekt dan op de kaarten van de Ind. Archipel is aangetekend en waarschuwt ieder gezagvoerder, die om de Oost stevent, deze hoek ruim veld te laten, daar men op het lood niet kan vertrouwen; men peilde 14 vadem water op 3 scheepslengten van deze bank; De OENARANG was ten anker dicht langs zijde van het schip, op 10 vadem, zodat men niet te voorzichtig kan zijn in het passeren van deze hoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Het schip CUBA PACKET, van Havana in Texel binnen, heeft op de reis veel slecht weer en een orkaan doorgestaan, waardoor de stuurboord verschansing weggeslagen en veel schade aan de campagne, het kombuis enz. veroorzaakt is; ook vreest men voor schade aan de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 februari. De Nederlandse schoener HERWIJNEN, kapt. J. Warssen, van hier met stukgoed naar Triëst, is volgens heden ontvangen telegrafisch bericht met man en muis in de Adriatische Zee verongelukt.


Datum: 18 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 januari. Het te Panaroekan voor Nederland ladende Amsterdamse barkschip NICOLAAS, kapt. de Roever (opm: bark NICOLAAS WITSEN, kapt. D. de Roever), heeft aldaar gestoten en is naar Soerabaija gesleept om op die plaats in het dok nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 januari. Bij Indramajoe is de met tin beladen kustbark GERTRUDE gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 8 februari. Het schip SPERWER, kapt. J.C. Opperman q.q. is heden van hier naar Singapore vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 februari. Aangaande het verongelukken van het schip HERWIJNEN, kapt. Warssen, van Amsterdam naar Triëst – zie NRC van 16 februari – wordt nog gemeld, dat de kapitein, benevens drie man van de equipage daarbij zijn omgekomen. (opm: bericht onjuist, zie NRC 190262)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Büsum, 13 februari. De Nederlandse kof DRIE GEZUSTERS, kapt. Nieboer, van Engeland met steenkolen naar de Wezer, is eergisteren op Blauortsand (opm: 5’ WNW van Büsum) aan de grond geraakt en door de equipage verlaten, die behouden met haar boot aan Hedwigenkoog geland is. Schip en lading zullen totaal weg zijn, maar men heeft de hoop iets van de inventaris te bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 februari. De 1e maart zal zich te Rotterdam aan boord van het schip MAARTEN VAN ROSSEM. gezagvoerder P.N. Rijken, naar Batavia embarqueren een detachement suppletie-troepen van 125 onderofficieren en verdere manschappen, onder commando van de 1e luit. der infanterie van het Oost-Indisch leger H.C. Magnin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.H. Stheeman, notaris te Zuidbroek, gedenkt ten verzoeke van zijn Principalen op woensdag de 5e maart 1862, des avonds te 6 uur, ten huize van de Weduwe L.K. Steernberg, kastelein te Noordbroek, publiek te verkopen bij contant geld het in 1837 gebouwd kofschip, genaamd CATHARINA FREDERICA, groot 90 tonnen, met deszelfs complete inventaris, thans liggende te Brussel, laatst gevoerd door kapt. A.S. Smid.
Mr. E.H. Stheeman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. F. Roessingh, notaris te Nieuwe Pekela, zal op woensdag de 12e maart 1862, des avonds te 6 uur, ten huize van J.P. Scherpbier te Oude Pekela, publiek tegen contante betaling worden verkocht het snelzeilend gezinkt schoenerschip MINA, vroeger door de scheepskapitein T.T. Nuisker bevaren, groot 177 zeetonnen, inden jare 1857 nieuw uitgehaald van de werf van de heer I.A. Hooites te Hoogezand, met deszelfs gehele inventaris, zooals het thans is liggende te Schiedam; zijnde de inventaris op de aanslagbilletten vermeld en deze bij de voornoemde notaris verkrijgbaar. Nadere Inlichtingen te bekomen bij de heer W.W. Pott te Oude Pekela.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 februari. De scheepvaart brengt hier na de koude weder nieuwe levendigheid. De vier Noorse schepen, die hier overwinterden, liggen tot vertrek gereed. Enige anderen, die hier oplagen, worden weer getuigd, terwijl ook de Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA tot ene nieuwe expeditie wordt uitgerust en morgen reeds de bemanning aan boord krijgt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Zes bekwame scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij D. en L. Alta te Harlingen.


Datum: 19 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 21 schepen, als:
Voor Rotterdam: SOURABAYA, kapt. K. de Boer; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. H.J. de Bourghelles Zetteler; HONIGBIJ, kapt. J. v.d. Valk; KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik; OTTOLINA, kapt. A. Eleman; BENGALEN, kapt. H.F. Planter; MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. P.F. Rijken.
Voor Amsterdam: ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. E. Sontag Winkler; AMALIA AUGUSTA, kapt. K.C. de Veer; HENRIETTE MARIA, kapt. P. Tjebbes; HERMAN DE RUYTER, kapt. P.J. Feijnt; RIDDERKERK, kapt. H. Teerlink; ALCOR, kapt. T.J. van Oppen; JAN DE WITT, kapt. F. Guyt Jr.
Voor Dordrecht:  J.C. SCHOTEL, kapt. J. de Groot; JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, kapt. G.H. Lodewijks; (opm: bark) CERES, kapt. D.H. Demmers, en JOHANNA MARIA, kapt. L.J. Wilhelmie.
Voor Schiedam: PROTEUS, kapt. D.B. Bosscher; ALBRECHT BEYLING, kapt. G.L. Muller, en JAPAN, kapt. J. Muller.
Voortaan en wel aanvangende met de bevrachting van maart, zullen door de schepen die door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht wensen te worden, moeten worden overgelegd, 2 certificaten van zeewaardigheid, 1 van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren en 1 van Veritas.
Hetzelfde zal worden geëist van alle schepen op of na 1 april uit een van de Nederlandse zeehavens vertrekkende, welke later in de gewone retourbevrachting verlangen te worden opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 februari. Aangaande het verongelukken van het schip HERWIJNEN - zie NRC van 16 en 18 februari - meldt men uit Venetië, d.d. 12 februari, het volgende: Gedurende de laatste stormen is bij Porto di Levante (opm: Po delta; 45 04 N 12 22 O) gestrand de Nederlandse schoener HERWIJNEN, kapt. J. Warssen, van Amsterdam met een lading stukgoed naar Triëst bestemd. Van de equipage zijn de kapitein en twee man omgekomen; de zes overigen zijn gered. Het schip zal totaal weg zijn. De grote mast ligt reeds over boord.
(opm: zie NRC 010362 voor een verslag van de redding der bemanning)


Datum: 20 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. Van het schip EBENEZER, kapt. Groothuis, van Skive naar Engeland, de 9e november door het Agger-Kanaal gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Newcastle, 17 februari. Het Nederlands fregatschip JAPAN, kapt. J. Muller, de 7e dezer alhier gearriveerd met 400 ton ballast, is gisteren weder van hier naar Batavia vertrokken, beladen met 800 ton steenkolen, diepgaande 19 voeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uittreksel uit het verslag over 1861 van Zr.Ms. consul te Elseneur (opm: Helsingör) in dato 23 januari 1862:
Acht Nederlandse schepen zijn hier binnengelopen tot herstel van geleden zeeschade en drie wegens ongesteldheid der gezagvoerders. Gedurende 1861 zijn 15 Nederlandse schepen in dit consulair ressort gestrand, waarvan 13 beladen en twee in ballast. Deze schepen zijn alle afgekeurd en later, deels afzonderlijk, deels met de lading, als wrak verkocht.


Datum: 21 februari 1862


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 13 januari. Door de Engelse brik ELIZE JANE, van Havre naar Newcastle, zijn gered en alhier aangebracht, kapt. J.K. de Weerd met vrouw en dochter en equipage, bestaande uit zes man van het te Wildervank te huis behorende 2m. schoenerschip PELIKAAN, van Triëst met graan naar Antwerpen, laatst  van Falmouth, zijnde op 20 mijlen alstands van Portland door een hevige stortzee belopen, waardoor de beide masten over boord gingen en is vervolgens in zinkende staat verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping op dinsdag 18 februari te Amsterdam door de Arrondissements Rechtbank aldaar: het Nederlandse schoenerschip JANTJE MEIJER: verkocht voor NLG 9200. Koper: F. Middelhof te Purmerende. (opm: herdoopt in ZWALUW).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cardiff, 19 februari. De te Zwartewaal te huis behorende schoener-hoeker JOANNA, kapt. Donker, van Newport naar Oporto, is gisteren (opm: 180262) bij Lundy gezonken. De bemanning is gered en alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur (opm: Helsingör), 16 februari. Het wrak van de op 3 dezer alhier gestrande Nederlandse kof WUBBINA FREDERIKA is gisteren in openbare veiling voor 56 thaler verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen (opm: Tönning), 16 februari. De bemanning van de in de buitengronden van de Eider, gestrande Nederlandse kof DRIE GEZUSTERS, kapt. H. Nieboer, zie NRC van 18 februari - is hier gisteren aangekomen. Zij hebben niets kunnen redden dan wat zij aan het lijf hadden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 februari. Heden morgen heeft Zr.Ms. instructievaartuig PROPATRIA, kapt. luit. ter zee 1ste klasse Lelijveld, onze haven verlaten, om naar het Nieuwe Diep te vertrekken. Men meent hier te weten, dat het door een groter oorlogsbodem zal worden vervangen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. de Wal te Leeuwarden zal op donderdag den 6 maart 1862, ’s avonds 7 uur, bij R.J. Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet aldaar, in ene zitting, publiek verkopen: Een uitmuntend overdekt Hek-Tjalkschip, genaamd de JONGE JAN, groot volgens meetbrief 49 tonnen, met zeil, treil, tuigage en verder toebehoren, zoals hetzelve thans is liggende op Vijversbuurt te Leeuwarden, en laatst bevaren is door den schipper P.J. Zandburg. Te aanvaarden dadelijk na de toewijzing en na betaling van den koopprijs. (opm: binnenvaarder)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden zal op donderdag 6 maart 1862, namiddags 5 uur, bij R. Brouwer in het Schippershuis te Leeuwarden publiek verkopen: Een Tjalkschip, de JONGE IDSKE, bevaren wordende door Sjoerd Minnes Swart, met mast, touwwerk, haken, boomen en verdere inventaris, gemeten op 21 tonnen, liggende voor het Schippershuis. Dadelijk te aanvaarden. (opm: binnenvaarder)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekende, gezagvoerder van het Zweedse kofschip AUGUSTA, van Stockholm, betuigd door deze zijne oprechten en welmenende dank aan den heer J. Vellinga, commissionair en scheepsmakelaar alhier, voorzijn solide behandeling in zijne averijzaken ter deze stede ondervonden, en wel gaarne een ieder, welke in dusdanige zaken te Harlingen komt, genoemde heer J. Vellinga als commissionair en scheepsmakelaar aanbevelen.
Harlingen, den 15 februari 1862,      J.P. Kullberg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De burgermeester van Ferwerderadeel maakt bekend, dat na den storm van 14 en 15 november 1861 op het strand der gemeente zijn aangespoeld en geborgen:
9 fusten met ijzeren banden, gemerkt bij het spon met AH, f H in een driehoek, en op der bodem M of O in een vierhoek, enz., en met verschillende nummers, inhoudende gezamenlijk p.m. 4000 kannen traan; één ledig fust als boven, gemerkt met AH 18; één ledig fust, gemerkt met J.B. Henkes en EM; 9 vuren balken, lang 6, 5-7 en 8 ellen, gemerkt met A.B & C; 12 grenen delen, lang 4, 5-6-7, 7,5 en 8 ellen; een beschadigde boot, buiten met zwarte rand, waaronder een witte gang, en binnen met groene rand, bevindende aan de boot een eind tros van p.m. 10 ellen lengte, en voorts enige papieren van gene waarde, betreffende de schipper J.W. Klein, voerende of gevoerd hebbende het tjalkschip MARIA MAGDALENA, van Groningen. En worden de tot die goederen gerechtigden opgeroepen zich ter reclame bij de burgermeester aan te melden.
De burgermeester voornoemd, R. J. van der Leij.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Munnik te Joure zal op maandag den 24 februari 1862, ’s avonds 7 ure, bij de weduwe Cornel aldaar, in veiling brengen een best 4 jarig Kofscheepje, groot 12 tonnen; bevaren geweest door Luite de Leeuw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder P. de Vries te Bolsward zal aldaar, op donderdag den 27 februari 1862, des namiddags ten 3 ure, ten huize van J.D. de Vries, in de Nieuwe Aanleg, publiek verkopen: Een hecht en goed onderhouden Tjalkschip, de GOEDE VERWACHTING, met zeil, tuigage en verder aan- en bijbehoren, groot 28 tonnen; liggende ter bezichtiging in de Stadsgracht bij de Scheepstimmerwerf van W. Abma Nijdam te Bolsward.


Datum: 22 februari 1862


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Naar wij vernemen, is de stoomboot BANDA, wegens bekomen zwaar lek, des avonds te 9 uren van de 18e dezer op 8 Engelse mijlen beoosten Samarang door de gezagvoerder op het strand gezet in zachte modder. De volgende dag zijn de gezagvoerder en de bemanning te Samarang aangekomen. Bij deze gebeurtenis heeft niemand het leven verloren. Het is ons nog niet bekend of het schip verloren is. Wellicht zal het nog weer in vlot water kunnen worden gebracht. De BANDA, kapt. Van Zandwijk, was de 16e dezer van Batavia naar Indramaijoe en Soerabaija vertrokken.


Datum: 23 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cardiff, 20 februari. De bemanning van de gezonken Nederlandse schoener-hoeker JOHANNA, is gered en alhier aangebracht met het Franse schip JOSEPH ET MARIE, welke bodem in de nabijheid van het Nederlandse schip is gebleven totdat dit zonk (zie NRC van 21 februari).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maceio (opm: 09 30 Z 35 40 W), 25 januari. De Nederlandse schoener DONNA JOHANNA, van Delfzijl, groot 178 ton, gebouwd in 1858, gevoerd door kapt. Borst, de 29e december met een lading suiker van Maroïm naar Triëst vertrokken, is 10 januari bij Chequia, 10 mijlen van hier gezonken. Het schip had bij het passeren van de bank van Cotinquiba gestoten. De equipage is gered.


Datum: 24 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, J.F.L. Meijjes, J.R. Bos Janszen en W. Bakker Bz., makelaars, zullen op maandag 3 maart 1862, te Amsterdam, des avonds ten 6 ure, in De Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd schoenerschip, genaamd ANTILOPE. laatst gevoerd door kapt. G.G. Boekholdt, en varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 el 60 duim, wijd 3 el 89 duim, hol 2 el 19 duim en alzo gemeten op 93 ton of 50 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors Gebr. van Ulphen, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, J.F.L. Meijjes en K.G. van Nie, makelaars, zullen op maandag de 3e maart 1862, des avonds ten 6 uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris D. van Dijk, verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt schoenerschip, genaamd MONNICKENDAM, gevoerd door kapt. S. Ernstman, en varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 23 el 60 duim, wijd 3 el 77 duim, hol 3 el 67 duim, en alzo gemeten op 106 ton of 56 last. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Gebr. van Ulphen, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. In het jaar 1862, de 19e februari, ten verzoeke van Alida Krijgsman, huisvrouw van Arij Boer, particuliere, wonende te Vlaardingen, heb ik ondergetekende, Otto Vermij, eerste deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, krachtens verlof van gezegde Rechtbank van de 16e december 1861, gedagvaard voornoemde Arij Boer, van beroep zeevarende, om op woensdag de 28e mei 1862 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
-       Aangezien de eiseresse op de 17e november 1847 te Vlaardingen met de gedaagde is gehuwd.
-       Aangezien hij de 9e april 1857 als gezagvoerder met het Nederlandse schoenerschip JAN VAN HARWEGEN is vertrokken, welk schip behouden te Havana is aangekomen en van daar is gegaan naar Manzanilla, van waar het de 6e augustus 1857 is uitgezeild zonder dat men sedert die tijd iets van dat schip of deszelfs bemanning heeft vernomen, zodat er alle reden bestaat om te veronderstellen, dat het met man en muis vergaan is.
-       Aangezien de eiseresse sedert die tijd niets meer van de gedaagde heeft gehoord,
-       Aangezien zij zich op grond van die feiten tot voornoemde Rechtbank heeft gewend met het eerbiedig verzoek om aan eiseresse verlof te verlenen om de gedaagde voor haar op te roepen, opdat zij daarna vergunning bekome tot het aangaan van een ander huwelijk
Van zijn aanzijn te doen blijken.
O. Vermij, deurwaarder      (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 februari. Het alhier binnengelopen Nederlandse schip FELICITAS, kapt. Wildeboer, van Newcastle naar Fernambucq, is lek.


Datum: 25 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 februari. De Nederlandse tjalk HARMANNA, kapt. Harkema, is, volgens brief van Hoekziel (opm: Hooksiel) van de 21e februari, in de Jade gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Büsum, 15 februari. Het kofschip DRIE GEZUSTERS, kapt. Nieboer, van Engeland naar de Weser, gestrand en door het volk verlaten, zit volgens rapport van schippers op de zandbank Rochel-Steert, tusschen de Eider en de Hever.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal ten verzoeke van zijn principalen op vrijdag de 14e maart 1862, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder Wessel Houwing te Appingedam, publiek tegen contante betaling verkopen het in den jare 1853 nieuw uitgehaald extra welbezeild en goed onderhouden schoenerschip ST. WILLEBRORDUS, groot 113 tonnen, thans liggende te Amsterdam, en tot dusverre gevaren in de 1e klasse van het Bureau Veritas. Nadere informatiën te bekomen bij de heer A. Spekman, scheepsmakelaar te Amsterdam, en ten kantore van bovengenoemde notaris, terwijl de inventarissen in tijds op de gewone plaatsen ter inzage zullen liggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op vrijdag de 28e februari 1862, des avonds te zes uur, ten huize van de weduwe H. Schetsberg te Oude Pekela, publiek à contant te verkopen het in den jare 1828 nieuw gebouwde kofschip JOHANNA GESINA (opm: ook JOHANNA GEZIENA), laatst gevoerd door kapt. B.J. van der Veen, thans liggende te Delfshaven, groot 139 zeetonnen, met deszelfs staand en lopend want en verdere toebehoren, waarvan de inventaris ter lezing ligt ten kantore van de notaris.
B. Haitzema Viëtor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, met belening des verkiezende van de helft, een bevaren kofschip, groot 112 zeetonnen, met complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. H.A. Breeland, thans liggende te Delfshaven. Te bevragen bij den heer E.H. Meursing te Hoogezand. (opm: mogelijk de kof GEZIENA IDA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bevaren tjalkschip, groot 64 zeetonnen, oud 5 jaar, met volledige inventaris. Te bevragen bij de heer J.D. Hoen te Hoogezand en te bezien bij de schipper A.K. Koster aldaar. (opm: mogelijk de CAMPEGIUS WILLEM),

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, in de Lemmer, zal, op donderdag den 6 maart 1862, des namiddags te 3 uur, in het logement de Wildeman aldaar, veilen en verkopen een extra ordinair snelzeilend gezinkt schooner-kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd TJALLINGA  AURELIA, laatst gevoerd door kapt. G. Fekkes, volgens meetbrief lang 25 ellen 60 duimen, wijd 4 ellen 69 duimen, hol 2 ellen 58 duimen en alzo gemeten op 138 tonnen of 78 lasten, en zulks met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, volgens daarvan bij biljetten omschreven inventaris, thans liggende aan de scheepstimmerwerf Het Schaap op de Zoutkeetsgracht te Amsterdam. Nadere informatiën kunnen worden bekomen bij de heer Vennekool, scheepsbouwmeester te Amsterdam, en ten kantore van genoemde notaris in de Lemmer.


Datum: 26 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 februari. Het schip BERNARD, kapt. Beekman , van Minatitlan naar het Kanaal, is 26 dezer bij eerstgenoemde plaats verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New-Romney (opm: 50 59 N 00 58 O), 23 februari. De Nederlandse schoener KLEI OLD-AMBT, kapt. Smit, van Antwerpen naar de Zwarte Zee, is hedenmorgen op Romney Sand aan de grond geraakt, doch ogenschijnlijk zonder schade vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 februari. Het Nederlandse schip REMILIA GEERTRUIDA, kapt. Katoen, van Newcastle naar Konstantinopel (opm: Istanbul), is alhier lek met gebroken pomp, verlies van zeilen en meer andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 20 februari. Het Nederlandse schip COPERNICUS, kapt. L. Visser, van Batavia naar Amsterdam, heeft gepasseerde nacht in een hevige storm anker en ketting verloren. Hedenmorgen heeft men met de loodskotter ATLANTIC, van St. Marys, een ander anker en ketting aan boord gebracht, voor welke dienst aan voornoemde boot een beloning van GBP 46.10 is toegekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 22 februari. Het alhier binnengelopen Nederlandse schip (opm: galjoot) JOHANNA MARIA, kapt. De Groot, van Liverpool naar Barcelona, is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Whitby, 23 februari. De Rotterdamse brik NIEUWE ROTTERDAMSCHE GAZ-FABRIEK, kapt. De Goede, van Shields naar huis bestemd, is hedenmorgen in een zware mist alhier gestrand en zal hoogstwaarschijnlijk weg zijn. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 23 februari. De Nederlandse schoener HAZARD, kapt. Ketelaar, van Livorno met stukgoederen naar Hamburg, is 12 dezer op 5 mijlen afstand ten zuiden van Majorca gezonken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makasser, 25 januari. Op dinsdag de 21e dezer arriveerde alhier ter rede Zr.Ms. stoomschip HET LOO, commandant Van der Velde Erdbrink, komende van het eiland Sabaroe, medebrengende 42 schipbreukelingen, afkomstig van het Arabisch schip FULKA NASSAR, gevoerd door Sech Mohamat, dat van Bali bestemd was voor Makasser en, geladen met pl.m. 129 koyangs rijst, op de hoogte van genoemd eiland gezonken is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een bevaren Turftjalk, groot 49 ton, bij de zaagmolen te Winschsterzijl, provincie Groningen.


Datum: 27 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Vrachten. Nederlandse schepen. KRIMPEN AAN DE LEK, bevracht à NLG 100 per last voor suiker, NLG 125 voor arak en NLG 90 voor rijst hier te laden voor Rotterdam. PETRONELLA CATHARINA laadt te Samarang koffij à NLG 92.50, licht goed à NLG 100 en suiker à NLG 97.50 voor Amsterdam. SENIOR laadt te Tagal à NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor rijst en thee en NLG 30 voor tin voor Amsterdam. BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG NLG 97.50 voor suiker, NLG 80 voor tabak te Samarang en te Soerabaija te laden voor Rotterdam. MINERVA verkreeg NLG 100 voor suiker te Pecalongan, NLG 97.50 te Samarang en NLG 80 voor rijst hier te laden voor Rotterdam. De MEDEA en de BEZOEKIE laden voor eigen rekening te Passaroean voor Rotterdam. ABEL TASMAN laadt hier en te Samarang suiker à NLG 97.50, NLG 92.50 voor koffij en NLG 105 voor huiden voor Rotterdam. STAD GOUDA NLG 97.50 voor suiker, NLG 95 voor koffij te Cheribon, Tagal en Samarang te laden voor Rotterdam. ZEENYMPH NLG 97.50 voor suiker, NLG 92.50 voor koffij hier, Cheribon en Samarang te laden voor Amsterdam. VOORUIT verkreeg GBP 4 per ton voor de lading van het Amerikaans schip ROSETTE voor Sydney. De AMSTERDAM NLG 90 voor suiker te Passaroeang te laden voor Amsterdam. PATRIARCH SAMHIRI NLG 90 voor suiker te Soerabaija en Passaroeang te laden voor Rotterdam. NICOT NLG 90 voor suiker te Soerabaija te laden voor Amsterdam. HELENA EN ANNA NLG 90 voor suiker en NLG 115 voor arak hier te Samarang en Probolingo te laden naar Amsterdam. ALLEGONDA JACOBA NLG 90 voor een volle lading suiker van Samarang naar Amsterdam. MINISTER PAHUD NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor rijst alhier en NLG 95 voor koffij te Padang te laden naar Rotterdam.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: DE TWEE GEZUSTERS, SALATIGA, HELMERS, AEGIDIA EN PAULINE, GENERAAL MICHIELS, DOELWIJK, OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, ISAAC DA COSTA, JACOB, LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN, LOEVESTEIN, NOORD BRABAND, SUSANNA, TALANAK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 14 januari. De Nederlandse brik HENRIETTE LOUISA, kapt. Meijerdirks, de 28e december van hier naar Nagasaki vertrokken, is op 1 januari daaraanvolgende, gesleept door de stoomboot GRASSHOPPER, geretourneerd, zijnde door rovers overvallen en uitgeplunderd. (opm: zie onderstaand bericht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. In onze rubriek Scheepstijdingen wordt onder dagtekening van Hongkong, 14 januari medegedeeld, dat het Nederlandse schip HENRIETTE LOUISE, kapt. Meijerdirks, de 28e december (opm: 1861) vandaar naar Nagasaki vertrokken, door rovers overvallen en uitgeplunderd is, Daaromtrent wordt nader het volgende gemeld: De 29e ontdekte de bemanning twee vaartuigen, die de gehele dag dicht bij het schip bleven, doch daar er niet het minste gevaar voor een aanval scheen te bestaan, maakte men zich aan boord ook niet ongerust. Nauwelijks was men intussen met de avond de Ninepin Rock (opm: 33 52 N 126 18 O, beZ Korea) gepasseerd, of het schip werd aangeklampt door een boot, waaruit eensklaps een vijftigtal manschappen aan boord oversprongen, na vooraf een aantal stinkpotten aan boord te hebben geworpen, zodat de bemanning door de uitwerking daarvan zich in aller haast uit de voeten moest maken, terwijl het tevens al spoedig bleek, dat er aan geen tegenstand te denken viel. Kort daarna werd de kapitein bij de rovers ontboden, waarop deze verklaarden dat het hen niet te doen was om hem of een van de zijnen van kant te maken, maar alleen om zich van het aanwezige geld en voorwerpen van waarde meester te maken. Nauwelijks was hij intussen voor de dag gekomen, of hij kreeg een schot in de rechterschouder. Tegelijkertijd werd er op de bemanning geschoten, waarbij de kok en een matroos gewond werden, terwijl ook de kapitein nog door schoten aan het hoofd werd gekwetst. De rovers gingen vervolgens aan het plunderen en braken in de eerste plaats een kistje open, dat 2.000 dollars aan waarde, waaronder 500 dollars aan specie, benevens enige horloges, juwelen enz. bevatte; zij namen vervolgens al de bagage van de twee aan boord zijnde passagiers weg, en lieten, na al wat verder aan boord van hun gading was te hebben weggenomen, een aantal voorwerpen verstrooid op het dek liggen. De rovers bleven zodoende ongeveer zes uren aan boord en verlieten eindelijk het vaartuig, na bij het heengaan nog eerst het meeste lopend tuig te hebben stuk gesneden. Het schip, hetwelk inmiddels voor de wind was afgedreven, bevond zich op de hoogte van Lema. De stuurman en de overige die niet gewond waren, sloegen toen dadelijk handen aan het werk, om toch nog zoveel mogelijk zeilen bij te zetten, terwijl de beide passagiers aan wal gingen om assistentie te halen, waarop onmiddellijk door de aanwezige bevelhebber van de PEARL de sleepboot GRASSHOPPER er naar toe werd gezonden die het schip op sleeptouw nam en op 1 januari (opm: 1862) in de haven terugbracht.
Omtrent de kapitein wordt nog gemeld dat hij, na zijn verwonding naar beneden gebracht en op de sofa gelegd zijnde, door een van de rovers werd verpleegd. Deze ging daarbij zo zorgvuldig te werk, dat hij na de kapitein, die in zwijm lag, het bloed van het voorhoofd te hebben afgewassen, de medicijnkast opende en hem door het toedienen van vlugzout weer bijgebracht, waarna hij de wonden met een geestrijk vocht zuiverde. De man had al het voorkomen van een Chinees en, te oordelen naar de wijze waarop hij te werk ging, ook enige kennis van Europese geneesmiddelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het schip HERMINE, kapt. H. Watjes, van Amsterdam naar Hamburg, is de 23 februari van het Wad of de Eems te Delfzijl lek teruggekomen na een gedeelte van de lading in de lichter HOOP OP FORTUIN, schipper R.J. Lodewijks, gelost te hebben. Het moest verder lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Whitby, 24 februari. De alhier gestrande Nederlandse brik NIEUWE ROTTERDAMSCHE GAZFABRIEK, gevoerd geweest door kapt. De Goede - zie NRC van gisteren - is in 12 voet diepte (laagwater) gezonken. Het zit vol water en kan noch van de wal, noch van buiten genaderd worden. De grote mast is bij het dek afgebroken, en een stuk van de kiel en vier zeilen zijn aan strand geworpen. De lading spoelt uit het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 januari. Het Nederlandse schip NICOLAAS WITSEN, kapt. de Roever, met een volle lading van de Nederlandsche Handel Maatschappij aan boord, heeft bij het uitzeilen van Panaroekan op de Meinderts droogte gestoten, en wordt naar Soerabaja gebracht om aldaar nagezien te worden. (opm: zie JB 150162 en JB 080262)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong, 14 januari. De Deense brik OTTO, van Manilla naar Australië, is op de Lucipara-bank verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop Een in het jaar 1854 gebouwd galjootschip gemeten op 88 ton. Te bevragen bij F. Zeilinga, te Amsterdam, en kapt. H. Bakker, te Hoogezand. (opm: dit is waarschijnlijk de galjoot VRIENDSCHAP)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 6e maart e.k. zal te Liverpool worden geveild het gekoperd en kopervast Nederlands clipper-fregatschip ECLIPSE, laatst gevoerd door kapt. C.S. Doekzen, groot volgens Nederlandse meetbrief 1315 tonnen of 695 lasten, gebouwd in 1854, met deszelfs tuigage en toebehoren, als bij gedrukte inventaris omschreven.
Nader onderricht te bekomen bij de Vries & Co., cargadoors te Amsterdam, IJgracht, U 40.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het clipperschip KOSMOPOLIET, gezagvoerder J. Bouten. Het schip voert een bekwame scheeps-doctor, en aan boord bevindt zich een melkgevende koe. Adres voor goederen en passagiers te Amsterdam bij de heren J. Daniels & Zn. & Arbman, te ’s Gravenhage bij de heren Vriesendorp & Gaade, te Rotterdam en Dordrecht bij de heren Visser & Van der Sande en bij de reders Gebr. Blussé.


Datum: 28 februari 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Volgens brief van kapt. Bonger, voerende het schip JACOB EN ANNA, in dato Shanghay 1 januari, had hij onder Gustloff-eiland een anker met 30 vadem ketting verloren, terwijl het voordek, benevens de assen en het kluis van het spil, gesprongen waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 26 februari. De bark JOHANNA, kapt. Sander (opm: buitenlander), van Bremen in ballast naar Cardiff, is gepasseerde nacht op het Longsand gebleven. Van de uit 12 man bestaande equipage is maar één gered.


Datum: 01 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 februari. De 9e dezer maand is het Nederlandse schip HERWIJNEN, kapt. Warsen, van Amsterdam met stukgoederen naar Triëst bevracht, in de Adriatische zee verongelukt, waarbij de kapitein en een gedeelte van de bemanning het leven verloren hebben. Uit een particulier schrijven worden de volgende bijzonderheden omtrent die ramp medegedeeld:
Zondag de 9e februari werd de HERWIJNEN door zware storm op de kust in de nabijheid van Porto Lavente (opm: Porto di Levante, Po delta; 45 04 N 12 22 O) geworpen. Alle pogingen om het schip vlot te krijgen waren vruchteloos.
Drie vreselijke stortzeeën verbrijzelden het schip, zodat ieder slechts aan het behoud van zijn leven te denken had. De kapitein lag, verstijfd van koude, bewusteloos in de kajuit, en bezweek nog in de loop van die dag. Hetzelfde lot trof de kajuitsjongen. De eerste stuurman en de timmerman namen het besluit om zich met de marsra aan de golven te geven, en daardoor, zo mogelijk, het leven te redden. De tweede stuurman, die zich insgelijks aan dat zwakke hulpmiddel wilde wagen, was reeds te machteloos om zich vast te houden en verdronk; de anderen waren weifelende wat te doen. In dat hachelijk ogenblik schenen de strandbewoners te bespeuren dat zich schipbreukelingen op het wrak bevonden; een uur later kwam een boot met drie vissers en een sergeant van een aldaar gestationeerd schip, in weerwil van de woedende branding, dicht bij het wrak. Allen die nog in leven waren werden in de boot opgenomen, welke met moed en beleid bestuurd, weer het strand bereikte.
De meeste schipbreukelingen waren verstijfd en moesten uit het vaartuig gedragen worden; van een hunner, een Zweed, waren de voeten geheel bevroren en reeds zwart, zodat men aan het behoud van zijn leven wanhoopte. De stuurman C. Blomberg, bij de Nederlandse consul gehuisvest, prijst zeer de liefderijkheid, waarmede de Venetiaansche vissers als om strijd zich beijverden de ongelukkigen te herbergen en de nodige hulp te verschaffen, als ook de hulpvaardigheid van de consul, die zich in persoon naar Porto Lavente (opm: Porto di Levante) had begeven, om de ongelukkigen te bezoeken. De timmerman Jan Vos en de kok zijn in het hospitaal te Venetië; de overige manschappen zijn nog te zwak om naar elders vervoerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 februari. Sedert drie dagen ligt alhier zeilklaar de Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, kapt. H. Wildts, toebehorend aan de heren Barend Visser & Zn. en bemand met 53 koppen. De lage stand van het water, veroorzaakt door de oostenwind, belet hem onze haven te verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 februari. Het clipper-barkschip ARGONAUT, kapt. Donema, de 13e januari te Batavia gearriveerd, heeft de reis van Texel tot daar in de zeer korte tijd van 77 dagen volbracht. (zie ZZC 050362)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 26 februari. De op gisteren verkochte inventaris der gestrande Portugese schoener ESMARILDA heeft pl.m. NLG 1200, en de lading koffij uit gemeld schip ca. NLG 20.000 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 27 februari. De Nederlandse schoener ALIDA, kapt. Oldenburger, van Antwerpen naar Greenock, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading
- te Rotterdam:
Naar Baltimore het Amerikaanse fregat ISABELLA, kapt. John E. Allen.
Adres Wambersie & Zoon.
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark ALCOR, kapt. F.J. van Oppen.
Adres Vlierboom en Suermondt.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse fregat PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. C. Vermij. Adres Wm. Ruys & Zonen.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse clipper-fregat NOACH, kapt. P. Wierikx.
Adres de bevrachters 't Hoen, Hudig & Co. en de cargadoors Hudig & Pieters, alhier en Vriesendorp & Gaade te 's Gravenhage.
Naar Batavia de Nederlandse brik BENGALEN, kapt. H.F. Planten.
Adres Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Batavia, Samarang en Soerabaija het Nederlandse clipper-campagne-fregat JAN DE WITT, kapt. F. Guijt Jr. Adres Kuyper, van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuijzen en bij de reders Corn. Balguerie & Zoon.
Naar Batavia de Nederlandse bark HUYDECOPER, kapt. C.J.N. Blok. Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
Naar Batavia het Nederlandse fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade.
Adres C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
Naar Batavia de Nederlandse campagne-bark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder. Adres Vaesen & Steinhaus, alhier en de Coningh & Co. te Amsterdam.
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, kapt. F. Heymerichs. Adres 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters, Vroege, Nieuwkamp & de Wijs en P. Varkevisser & Zoon.
Naar Batavia en Soerabaija de Nederlandse bark JOHANNA CHRISTINA, kapt. S. le Clercq. Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Batavia en Soerabaija het Nederlandse clipper-fregat INDIA, kapt. C. Vonck. Adres Bonke & Co. en Wambersie & Zoon.
Naar Batavia de Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. A.J. Bus. Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Batavia de Nederlandse bark KRIMPENERWAARD, kapt. F.W. van Heijningen. Adres Slingerland & Lehr of D. Burger & Zoon.
Naar Belfast de Nederlandse galjoot BARTELD HERMAN. Kapt. F.M. Rasker. Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Boston de Nederlandse brik PRESTO, kapt. F.F. Cremer. Adres Hudig & Blokhuyzen.
Naar Boston de Oldenburger bark FALKE, kapt. B.H. Kassebohm. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Bremen het Hannoverse schip ALIDA IKEA, kapt. L.B. Pieper. Adres Seeuwen & Co.
Naar Decima en Kanagawa de Nederlandse brik JAPAN PACKET, kapt. A.M.C. den Exter van den Brink. Adres C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suemondt en P.A. van Es & Co. Naar Dublin de Nederlandse kof JAKOBUS, kapt. J.H. Koning. Adres Hudig & Blokhuyzen.
Naar Gibraltar de Nederlandse hoeker WILHELMINA, kapt. A. Koster. Adres Seeuwen & Co.
Naar Glasgow het Engelse fregat MAJESTIC, kapt. J. Jones. Adres R. Twiss Hz.
Naar Guernsey de Engelse schooner CAROLINE, kapt. Chs. Allcock. Adres Hudig & Pieters.
Naar Hamburg het Nederlandse schip SOPHIA, kapt. L. Vonk. Adres Seeuwen & Co.
Naar Harburg en Hamburg de Nederlandse kof JANTINA ROELFINA, kapt. E.G. Broekema.
Adres Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Java het Nederlandse campagne- clipper-fregat TERNATE, kapt. T. Cars Tz. Adres bij de reder H. Van Rijckevorsel en de scheepsmakelaars Hudig & Blokhuyzen en Kuypers, van Dam & Smeer.
Naar Jersey de Engelse schoener UNITE, kapt. W. Colverson. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Jersey en Guernsey het kotterschip MARCO, kapt. Wm. Richardson. Adres Hudig & Blokhuyzen.
Naar Lissabon de Nederlandse schoener POMONA, kapt. D. Haddeman.
Adres Seeuwen & Co.
Naar Melbourne (Hobson Bay) en eventueel Sydney (N.S.W.) de Nederlandse bark SOUBURG, kapt. M.W. Zwart. Adres Kuyper, van Dam & Smeer alhier, de Vries & Co. te Amsterdam, en bij Dörschlag & Gerbaulet.
Naar Melbourne (Hobson Bay) en eventueel Sydney (N.S.W.) het schip VREDE, kapt. J.L. ter Bruggen. Adres Hudig & Pieters alhier, of de Vries & Co., te Amsterdam, of bij Dörschlag & Gerbaulet.
Naar New York de Nederlandse bark NEDERLAND, kapt. J.T. Meermans. Adres Hudig & Blokhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar New York het Amerikaanse fregat FAIRFIELD, kapt. B. Hull. Adres Wambersie & Zoon.
Naar Padang de Nederlandse bark CATHARINA MARIA, kapt. A. van der Tak.
Adres van Overzee & Co., Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer alhier, en de Coningh & Co. te Amsterdam.
Naar Philadelphia de Nederlandse schoener PAULINA EN CORNELIA, kapt. K.K. Hagedoorn. Adres P.A. van Es & Co. alhier, de Groot, Roelants & Co. te Schiedam en Oolgardt & Bruinier te Amsterdam.
Naar Quebec het Noorse fregat SCANDINAVIEN, kapt. M. Gude. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Samarang (direct) de Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan. Adres Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Naar Singapore en Hongkong de Nederlandse 3 mast schoener D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden. Adres Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Singapore en Hongkong de Nederlandse bark CHINA, kapt. E. Tofield. Adres W. Ruys & Zonen.
Naar Soerabaija (direct) de Nederlandse bark KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Soerabaija (direct) de Nederlandse bark NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L.T. van Ruyven. Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen alhier.
Naar Soerabaija en Macassar de Nederlandse bark EDOUARD MARIE, kapt. A. van der Kolf. Adres 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en Chs. Cornelder & Zonen.
Naar Stettin (opm: Szczecin) de Pruisische Brik MARGARETHA, kapt. A. Radloff. Adres P.A. van Es & Co.
Naar Stettin (opm: Szczecin), eventueel Kopenhagen het Pruisische schroefstoomschip HUMBOLDT, kapt. L. Mehring. Adres Chs. Cornelder & Zonen.
Naar Sydney (N.S.W.) de Nederlandse bark JAVA, kapt. F.G.C. Mann. Adres Vlierboom & Suermondt alhier, de Vries & Co. te Amsterdam, en Dörschlag & Gerbaulet.
- te Vlaardingen:
Naar Gibraltar en Malta de Nederlandse hoeker KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. H. den Breems. Adres Kuyper, van Dam & Smeer te Rotterdam.
- te Amsterdam:
Naar Batavia de Nederlandse bark HERMAN DE RUITER, kapt. P.J. Feijnt. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Buenos Aires de Nederlandse schoener-brik GEZUSTERS, kapt. …..
Adres Petrus Scheffer & Zoon.
Naar Dantzig (opm: Gdansk) de Hannoverse ESPERANCE, kapt. A.J. Dirksen. Adres A. Spekman.
Naar Genua de Deense bark SVENDBORG, kapt. A. Thuroe. Adres Hurrelbrinck & Co.
Naar Kanagawa, met vrijheid Batavia aan te doen het Nederlandse schip (opm: brik) DOLFIJN, kapt. T.D. Gollards. Adres de Coningh & Co., alhier en Hudig & Pieters te Rotterdam.
Naar Macassar, via Amboina de Nederlandse bark MACASSAR, kapt. P. Vitrings Coulon. Adres Canne & Balwé alhier en C.W. Koning Jr. en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
Naar Samarang de Nederlandse bark ALBRECHT BEYLING, kapt. G.L. Muller. Adres Oolgaardt & Bruinier alhier, P.A. van Es & Co. te Rotterdam en de Groot Roelants & Co. te Schiedam.
Naar Samarang de Nederlandse bark WAALSTROOM, kapt. P.W.B. Mellink. Adres Oolgardt & Bruinier.
Naar Soerabaija de Nederlandse bark HENRIËTTA, kapt. J. Portengen Jr. Adres Oolgaardt & Bruinier.
Naar Soerabaija (direct) de Nederlandse bark OTTOLINA, kapt. A. Eeleman. Adres de Coningh & Co. te Amsterdam, en Kuiper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
- Riviervaart van Rotterdam:
Naar Antwerpen en Brussel het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. E. v.d. Kuyl.
Adres H. Braakman & Co.
Naar Biebrich en Frankfort het schip PAULINE, kapt. P. Kroll. Adres H.A.T. Koek.
Naar Dusseldorp het schip STOLZENFELS, kapt. G. Hendriks. Adres H.A.T. Koek.
Naar Gent het schip PAULINE, kapt. P.J. de Landtsheer. Adres H. Braakman & Co.
Naar Gent het schip VROUW MARIA, kapt. J. Koster. Adres H. Braakman & Co.
Naar Maastricht de stoomboot ELPIS. Adres J. v.d. Maaden.
Naar Maastricht, Luik en Aken het schip JOHANNA CORNELIS, kapt. J.P. Oomes.
Adres H. de Groot.
Naar Maastricht, Luik en Aken het schip DE CORNELIA, kapt. H.J. Oomes.
Adres H. de Groot.
Naar Mannheim en Ludwigshafen het schip HOFFNUNG, kapt. S. Hartmann. Adres H.A.T. Koek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 26 februari. Heden voormiddag werd van de werf van de heer K. Bakker met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip genaamd SAPPEMEER, groot pl.m. 160 ton, zullende worden bevaren door de kapt. Z.K. Rozenberg, van Groningen.

Krant:
  JB - Javabode

Op de 21e januari ankerde te Bonthain (res. Celebes) de Nederlandse bark COLUMBINA, die met rijst van Siam kwam en bestemd was naar Macao. Dit schip had een lek aan de voorsteven gekregen en vervolgde, na hersteld te zijn, zijn reis.
Ook is de Nederlandse bark WILHELMINA, naar Rotterdam bestemd en van Makasser komende, door averij aan zeilen en tuig verplicht geweest te Bonthain binnen te lopen. Na de nodige herstellingen aangebracht te hebben, vervolgde dit schip zijn reis.


Datum: 03 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 maart. De Groenlandvaarder DIRKJE ADAMA, kapt. H. Wildts, toebehorende aan de heren Barend Visser & Zn., verliet hedenmorgen onze haven, ofschoon er wegens
oostenwind nog weinig water was, waarom hij opzettelijk scheef lag, om minder diepgang te hebben. Niet ver van de haven geraakte hij echter vast op de Ruggen, en een weinig daarna weer op dezelfde bank, waar hij nog niet af is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 2 maart. Gisteren middag is alhier met goed gevolg te water gelaten een barkschip, tot heden zonder naam (opm: bark BARON VAN HEEMSTRA), groot 400 lasten. Dit schip is gebouwd op de werf de Commercie-Compagnie, voor rekening van de heren Spoors en Sprenger, reders te dezer stede. Jammer is het, dat deze weleer zo bloeiende werf, waar meermalen drie en vier schepen tegelijk op stapel stonden, thans geheel ledig is, terwijl de tegenwoordige tijdsomstandigheden niet doen voorzien, dat er zo  spoedig een nieuwe kiel zal gelegd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 14 januari. Het schip MARY, kapt. Decker (opm: waarschijnlijk buitenlander), van hier naar Shanghay vertrokken, is met ontzette voorsteven en zwaar lek heden uit zee teruggekomen, na veel slecht weder doorgestaan en 1000 zakken rijst en twee lasten stukgoederen over boord geworpen te hebben.


Datum: 04 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 3 maart. Heden is op de werf van de heer Fop Smit alhier de kiel gelegd van een nieuwe ijzeren stoomsleepboot, genaamd HELLEVOETSLUIS,  om te dienen voor de dienst van en naar zee en op de rivieren. Men zegt, dat de boot te Brouwershaven gestationeerd zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hunne meesters op dinsdag de 18e maart 1862, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, No. 499, publiek verkopen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip STAD ZIERIKZEE, laatst gevoerd door kapt. J.J. Klein, volgens meetbrief lang 38 el, wijd 6 el 44 duim, hol 5 el 51 duim, en alzo groot 599 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Westerhaven, binnen deze stad. Zijnde gemeld schip in augustus 1860 voor het laatst door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, te huis gekomen.
Nog zal worden verkocht: Een chronometer van Parkenson & Frodsham, No. 2377, te bezichtigen bij de heer P.J. Dupont.


Datum: 05 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 3 maart:
-       het schoenerschip MONNICKENDAM: NLG 6500, in slag NLG 600, koper P. Reineke
-       het schoenerschip ANTILOPE: NLG 5800, koper C.A. Schröder
-       2/32e aandelen in de bark EENSGEZINDHEID: NLG 800, in slag NLG 100, opgehouden
-       1/32e aandeel in idem: NLG 400, in slag NLG 100, koper J.F.L. Meijjes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 1 maart. Het Nederlandse schip CASPAR DE ROBLES, kapt. T.H. van Slooten, van Suriname naar Amsterdam, is alhier met verlies van verschansingen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 3 maart. De te Ostende te huis behorende brik VICTOR is gisteren in de nabijheid van de landingsplaats in aanvaring geweest en gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Glasgow, 3 maart. Het stoomschip HOLYROOD, gisteren morgen van Leith naar Rotterdam vertrokken, is bij Gulliness gestrand. Er is assistentie derwaarts afgezonden, doch men kon door de hoge zee niet bij het schip komen. (opm: opgenomen, omdat dit schip later onder dezelfde naam onder Nederlandse vlag kwam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 1 maart. Heden is alhier binnengelopen het Nederlandse kofschip BARBARA JONKER, kapt. J. Oltmans, van Newcastle naar Halmstad. Het vond gisteren de bocht van Halmstad vol ijs en moest derhalve herwaarts afhouden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Als een bijzonderheid wordt gemeld, dat het fraaie barkschip ARGONAUT, kapt. R.M. Donema, varende voor de heer P.A. van der Drift te Alkmaar, na een reis van 78 dagen uit Texel te Batavia is gearriveerd. Deze buitengewone snelle reis steekt gunstig af, dewijl een aantal schepen, omstreeks gelijktijdig uit Nederland vertrokken, na 100 dagen reis nog niet op Java waren aangekomen.


Datum: 06 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 4 maart. Het barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek, is, na het grootste gedeelte van de steenkolen te Batavia te hebben gelost, de 8e januari ll. te Samarang aangekomen, om aldaar, na uitlossing van het restant steenkolen, 5000 picol suiker in te nemen en vervolgens de lading naar Soerabaija te completeren, met bestemming naar Rotterdam; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 3 maart. Heden werd alhier in geheel ontredderde toestand binnengebracht de Nederlandse kof DRIE GEBROEDERS, kapt. Pierson, van Blyth naar Vlissingen bestemd. Genoemd schip is in aanzeiling geweest met de bark RICHARD YOUNG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 3 maart. De Nederlandse kof HOOP, kapt Pot, van Antwerpen naar Bremen, is op het Saltfleet aan de grond geweest, doch kwam na ontlossing van een gedeelte van de lading vlot en werd alhier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 3 maart. De stoomboot HOLYROOD, van hier naar Rotterdam, die bij Gulla Ness gestrand was - zie ons nommer van gisteren - is vlot en hedenavond hier in de haven gekomen. Men kan de uitgebreidheid van de schade niet bepalen, voordat het schip op de slip (opm: sleephelling) gehaald is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 13 februari. Het Belgische schip FANNY, kapt. Seidell, van Cardenas naar New York, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hong Kong, 14 januari.  De brik HENRIЁTTE LOUISA, kapt. Meijerdierck q.q., van hier naar Nagasaki vertrokken, is de 1e dezer uit zee terug gekomen na bij de Ninepin-rots (opm: 33 52 N 126 18 O, beZ Korea) door rovers overvallen en uitgeplunderd te zijn, waarbij de kapitein, de kok en één matroos belangrijk gewond zijn.


Datum: 07 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 4 maart. Het Nederlandse schip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. Datema, van Bordeaux naar Hamburg, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 4 maart. Het alhier binnengebrachte Nederlandse schip DE HOOP, kapt. Pot, van Antwerpen naar Bremen - zie ons nummer van gisteren - is zeer lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 5 maart. De Nederlandse schepen UDO FREDERIK, kapt. Van der Werf en BOUCHINA, kapt. Koster hebben heden na geëindigde reparatie de reizen voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Vigo, 26 februari. Het Nederlandse schip DINA MARCHINA, kapt. J.K. Dijk, van Leith naar Galatz, is alhier binnengelopen om een lek te stoppen. Men hoopt het schip in 3 à 4 dagen klaar te hebben en de reis voort te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: een best wel onderhouden schip, groot 19 ton, met mast, bij de weduwe S.A. Nieuwland te Deinum.
N.B. Dezelfde verlangt 2 scheepstimmerknechten die dadelijk werk kunnen bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Margate, 3 april. Het op de 15e maart alhier lek binnengebrachte Nederlandse schip JANTJE BERG, kapt. Van Driesten, van Newcastle naar Sevilla, heeft de lading gelost.


Datum: 08 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 maart. Aangaande het Nederlandse schip JACOBINA, kapt. Legger, in februari of maart 1861 op de reis van St. Domingo naar Gibraltar op Inagua verongelukt, wordt uit Londen van 28 februari (opm: 1862) gemeld, dat volgens een aldaar bij Lloyd’s ontvangen proces-verbaal van Matthew Town (Bahamas) gebleken was, dat het schip bij de achtersteven met een avegaarboor van 1½ duim middellijn op drie plaatsen doorboord was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 maart. De Belgische bark PROGRESS, kapt. van den Kerkhove, heeft onder Rammekens een anker verloren en is op de rede van Terneuzen gevlucht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

San Francisco, 13 januari. De Peruaanse (?) schoener ELFINA KUYPER, van Callao op hier bestemd, is in Stalf-Moon Bay gestrand en zal met de lading weg zijn. (opm: het vraagteken is door de redactie van de NRC geplaatst. Mogelijk is dit de ROELFINA KUIPER, bouwjaar 1846, kapt H. Reinders, die van Callao (in Peru) naar San Francisco (V.S.) onderweg was en in de Half Moon Bay (37 28.6 N 122 27.5 W) ten Zuiden van San Francisco strandde en met de inhebbende lading verloren ging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher en E.G. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 24e maart 1862, des avonds ten zes uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: PRINS MAURITS, gevoerd door kapt. J.J. Bart. Volgens Nederlandse meetbrief lang 4 ellen 40 duimen, wijd 7 ellen 88 duimen, hol 5 ellen 91 duimen en alzo gemeten op 919 tonnen of 485 lasten, liggende aan de werf St. Jago, in de Bikkerstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: duidelijk een drukfout in de opgave van de lengte)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 maart.  Het galjootschip GESIENE, kapt. Barkmeijer, van Pillau (opm: Baltyisk), laatst van Christiansand, met rogge naar Bremen bestemd, is donderdag de 27e februari in de Rottumer gronden gestrand. De equipage is gered en alhier aangebracht, benevens een gedeelte der lading en tuigage. (dit schip voer onder de vlag van Oldenburg, zie PGC 110362)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 maart. Het te Rotterdam aan de Westerkade liggende fregatschip TERNATE, kapt. Cars Tzn., is gisteren morgen te 4½ ure, in een hevige windvlaag, op zijde geslagen. Het schip ligt naar de wal over en niet gevaarlijk, zodat men hoopt hetzelve spoedig weder overeind te brengen.


Datum: 09 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Volgens rapport van kapt. Rosenbeek, voerende het schip HELENA FLORENTINA, van Cette (opm: Sète) in Texel binnen, heeft hij in een storm de kluiverboom en de grote steng verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 maart. Het schip CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. van Katwijk, is hedennacht door het breken van de ketting op de Noordwal aan de grond gedreven, doch met assistentie vlot en in de Kanaalhaven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Yarmouth (Wight), 6 maart. De Nederlandse bark TJOEMBOELOEIT (ex ANNA HELENA), kapt. Don, van Londen via Cardiff naar Haïti bestemd, is hedenmorgen ten 5 uur in een hevige storm uit het zuiden onder de Singels gestrand. De bemanning nam hun vlucht tot de boot, doch deze werd omgeslagen, tengevolge waarvan de kapitein verdronk. De andere equipage is daarop weer aan boord gegaan, en na de masten weggekapt te hebben, is het schip vlot gekomen en met hulp van een stoomboot naar Cowes gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 7 maart. De alhier op de rivier gezonken Belgische schoener VICTOR, is weer gelicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 7 maart. Het Nederlandse schip JOHANNA MARIA, kapt. De Groot, van Liverpool naar Barcelona, met schade alhier binnen, wordt gebreeuwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 8 maart. De stoomboot HOLYROOD, van hier naar Rotterdam bestemd, met schade uit zee geretourneerd - zie NRC van 5 en 6 maart - zal moeten lossen. Ongeveer 160 ton ijzer van de lading is overboord geworpen.


Datum: 10 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 maart. De Nederlandse kofschepen DRIE GEZUSTERS, kapt. K. de Groot, en HENDRIK, kapt. J. Burghout, toebehorende aan de heer H. van Schouwenburg alhier, zijn volgens hier ontvangen telegrafisch bericht in een storm in de nacht van 5 op 6 maart bij Drobak vol water op strand geraakt. De DRIE GEZUSTERS zal waarschijnlijk weg zijn, doch de HENDRIK hoopt men te kunnen afbrengen. Beide waren onlangs van hier met dakpannen naar Noorwegen uitgezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 24 februari. Heden is alhier met het schip ALIX, kapt. Kernean, aangebracht kapt. Ketelaar met de verdere bemanning en drie passagiers van het op 12 februari bij Majorca gezonken Nederlandse schip HAZARD, van Livorno naar Hamburg bestemd (zie NRC van 26 februari 1862)


Datum: 11 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 maart. Het schip BORDEAUX, kapt. Gnodde, van Newcastle naar Vianna, is gisteren alhier lek en met slagzijde binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een bevaren kofschip, groot 112 zeetonnen, laatst gevoerd door kapt. H.A. Breeland, met complete inventaris, liggende te Delfshaven. Te bevragen bij Vroege, Nieuwkamp en De Wijs, cargadoors te Rotterdam. (opm. waarschijnlijk de GEZIENA HENDERIKA.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 7 maart. Woensdag morgen had de stuurman L. Oosterveld, te Termunterzijl, van de in de haven liggende kof NIJSSINA, gevoerd door kapt. J. Veldman, het ongeluk van de ra te vallen en op het dek neder te storten, met het noodlottig gevolg dat hij zich erg bezeerde aan een been, waarvan een der kleine beenderen schijnt gebroken en het enkel ontwricht te zijn. Hij werd na het ongeval naar het huis zijner ouders gedragen en is onder chirurgiale behandeling.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wexford, 1 maart.  Aan de mond dezer haven is opgevist een boot, gemerkt JOANNA, H. Jonker, behoord hebbende aan het schip JOANNA, kapt. Jonker, op reis van Newport naar Oporto gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op donderdag de 13e maart 1862, des voormiddags te elf uur, ten huize van de logementhouder G. ter Steeg te Delfzijl, publiek tegen contante betaling verkopen het wrak en zich daarin bevindende lading rogge van het Oldenburger galjootschip GESINE, kapt. H.F. Barkmeijer, zoals het zich alsdan zal bevinden op de strandingsplaats in de Lauwers nabij het eiland Rottumeroog, en daarna de grotendeels geborgene vleet, bestaande in kettingen, ankers, touwen, trossen, wanten, zeilen, kompassen, koksgereedschap en ’t geen er meerder zal worden gepresenteerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 maart. Heden morgen is hier binnen gezeild om enige tijd te worden gestationeerd Zr.Ms. kanonneerboot no. 32, onder bevel van de luit. ter zee 1ste klasse Mansfeld.


Datum: 12 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 10 maart. Het schip MENTOR, kapt. Derks, van Newcastle naar Livorno, is bij Pendeen gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 maart. De schepen UDO FREDERIK, kapt. Van der Werf, van Riga naar de Maas, en BOUCHINA, kapt. Koster, van Dantzig (opm: Gdansk) naar Grangemouth, alhier in averij binnengelopen, hebben heden na geëindigde reparatie de haven verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag de 18e maart 1862, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip STAD ZIERIKZEE, laatst gevoerd door kapt. J.J. Klein, volgens meetbrief lang 38 el, wijd 6 el 44 duim, hol 5 el 51 duim, en alzo groot 599 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven, binnen deze stad. Zijnde gemeld schip in augustus 1860 voor het laatst door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht, te huis gekomen.
Nog zal worden verkocht: een chronometer van Parkenson & Frodsham, no. 2377, te bezichtigen bij de heer P.J. Dupont.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Corunna, 2 maart. Het Nederlandse schip HENDRIK EN ANNA, kapt. Den Breems, van Newcaslte naar Palermo, is hier de 24e februari met schade binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Scheepvaartberichten uit Nederland (opm: van medio januari 1862)
Het de 14e januari te Rotterdam geveilde schip PRINSES CHARLOTTE, kapt. Hille, gebouwd in 1850 en groot 141 gemeten lasten, is voor NLG 12.000 verkocht aan de rederij C. Vlierboom & Zoon te Rotterdam en is thans genaamd JAPAN PACKET
Het schip GOEDE VERTROUWEN, kapt. Kraan, is uit de hand verkocht aan een Noorse rederij; prijs onbekend.
Het schip BUITENZORG, kapt. Ruhaak, is gekocht door de reder Kuyper te Texel. (opm: herdoopt in VIER GEZUSTERS; gaat in april 1862 verloren op Longsand).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 18e januari arriveerde te Poeloe Boerong het koopvaardijschip PIETER SCHOEMAKERS, gezagvoerder J.J. van Varelen, met een lading koffij, suiker en thee de 2e januari van Banjoewangi vertrokken en bestemd naar Rotterdam, Deze bodem was buiten Straat Bali door een storm overvallen en bevond zich na die storm op de hoogte van Sandelhout Eiland (opm: Sumba; 09 50 Z 120 00 O) met ontzette boeg, uitgewerkte kniebouten, naden, enz. Het schip maakte te veel water om de reis voort te kunnen zetten, waarom de scheepsraad besloot naar Timor af te houden.


Datum: 13 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 10 maart. De schepen DRIE GEZUSTERS, kapt. De Groot, en HENDRIK, kapt. Burghout, beide van hier naar Noorwegen, bij Drobach gestrand – zie NRC van 10 maart – zullen met de lading weg zijn. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dartmouth, 10 maart. De 21e februari is alhier verkocht het casco, de inventaris en de lading van het alhier verbrande Nederlandse barkschip MALEIJER, kapt. Bok. Casco en inventaris hebben gezamenlijk GBP 1249.5/3 en de lading GBP 317.5/4 opgebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 12 maart. Vertrokken ANNECHINA, kapt. K.J. de Boer, naar Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 10 maart. Uitgezeild ANNECHIENA, kapt. Donga (opm: kof, ex-TRIJNTJE DOORNBOS, kapt. J.A. Donga), naar Noorwegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Vigo, 26 februari. Het schip DINA MARCHIENA, kapt. J.K. Dijk, van Leith naar Galatz, is alhier lek binnengelopen, doch zal vermoedelijk binnen 3 à 4 dagen de reis kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 maart. Het schip ELISABETH, kapt. Nepperus, van Amsterdam naar New York, is gisteren alhier uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 4 maart.  Het schip DE HOOP, kapt. Pott, van Antwerpen naar Bremen, alhier binnengebracht, na op strand gezeten te hebben, is lek.


Datum: 14 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Volgens brief van kapt. Rosier, voerende het schip NEDERLAND EN ORANJE, van Batavia in Texel binnen, had hij de 21e februari op 32°49'NB.en 30º45'WL. een storm doorgestaan en was door een stortzee de bakboordverschansing met stut enz, van het groot want tot aan het fokkewant verbrijzeld en de grote boot met wat daar in de nabijheid was, ontramponeerd. De kapitein veronderstelde, ofschoon het schip dicht gebleven was, dat er water bij de lading kon gekomen zijn, terwijl de romp en het tuig veel hadden geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Volgens brief van kapt. Jaski, voerende het schip JACOBA EN CHRISTINA, van Batavia in Texel binnen, had hij bij de Westereilanden (opm: Azoren) zware stormen doorgestaan. Door een stortzee was de krul van het galjoen, de logieskap en verschansing verloren gegaan en veel water in het logies gekomen. Op de Gronden (opm: aanloop van Het Kanaal rond de 100 vadem lijn) was in een storm, door een stortzee de lier, de kap van de grote boot, stuurboordssloep, enz. stuk geslagen, doch ofschoon tuigage en zeilen veel geleden hadden, was het schip dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. Het schip ENGELINA, kapt. Smith, van Newcastle naar Alexandrië, alhier met schade binnengelopen, heeft de reparatie volbracht en ligt gereed om naar Charlestown te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 11 maart. Het Nederlandse schip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Van der Eijk, van Rotterdam met troepen naar Batavia bestemd, is 9 dezer alhier op de kust bezet geweest, doch kwam met assistentie van een kustvaartuig weer in de ruimte en zette zijn reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 maart. De Nederlandse stoomboot WILLEM I, kapt. Hazewinkel, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft beduidende schade wegens aanzeiling bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 9 maart. Het schip ANTONIA MARIA, kapt. Kroll, 7 dezer van Monrovia alhier aangekomen, heeft veel slecht weer doorgestaan en daardoor lekkage en meer andere schade bekomen. De kapitein vreest dat de lading beschadigd zal zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 13 maart. Voor de nagelaten betrekkingen der in augustus 1861 bij het redden der bemanning van het Noorweegse barkschip DIEPPE PAKET verongelukte Amelander zeelieden is van het zeemans college te Frederikstad, door tussenkomst van den Nederlandse consul, ontvangen de som van NLG 55,56.
                                                                                         
LC 140362
Advertentie. Uit de hand te koop het geoctrooieerde veer van Beetsterzwaag op Leeuwarden v.v., met het in 1859 nieuwgebouwde schip met complete inventaris. Te bevragen bij G. Vrijburg te Beetsterzwaag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een tjalkschip, groot volgens meetbrief 81 ton, met mast, giek, gaffel, zeil en want; Te bevragen bij T.A. Visser te Workum. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Verkoping van een Scheepstimmerwerf te Langweer.
De Notaris T.S. van der Leij te Langweer gedenkt op Donderdag den 20 Maart 1862, des namiddags 2 uur, ten huize van J.S. van Solkema, Kastelein te Langweer, publiek onder uitloving van strijk- en verhooggelden, provisioneel te verkopen: Een florissante Scheepstimmerwerf, staande op een uitmuntende geschikte plaats te Langweer, bestaande in een ruime kamer, dubbele Timmerschuur en twee Hellingen, kadastraal bekend gemeente Langweer, sectie A nos. 1016, Weiland, 15 roede, 252, Scheepstimmerwerf 90 el, en sectie 1015, Huis en Erf, 30 el, belast met een jaarlijkse grondpacht ad NLG 15; vrij te aanvaarden 8 dagen na de finale toewijzing.
(opm: finale verkoping 3 april; volgens LC 250362 was er op 20 maart NLG 1.000 geboden)


Datum: 15 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. De Nederlandsche Handel-Maatschappij verlangt scheepsruimte voor de overvoer naar Decima van verschillende stukken, kisten enz. tezamen uitmakende een complete sleephelling met machines, tezamen circa 480.000 kilo's zwaarte. De inscheping kan geschieden te Amsterdam of Rotterdam. Het schip moet uiterlijk 20 april tot inlading gereed zijn. De aanbiedingen moeten worden ingeleverd voor of op 25 dezer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 11 maart. Het Nederlandse barkschip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. v. d. Eyk, van Brouwershaven met troepen naar Batavia, op de Engelse kust bezet geraakt, heeft de 9e dezer op de hoogte van deze haven assistentie ontvangen van de smak VOLUNTEER, en vervolgens de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 12 maart. Uitgezeild JANTJE EIKEMA, kapt. H.P. Folgering, naar Frederikstad.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riouw (geen datum). Op de 12e februari strandde in de nabijheid van het eiland Bintang de Hamburger bark SUSANNA, gevoerd door Th. Russ, komende van China en bestemd voor Falmouth. Dit vaartuig, grotendeels met thee beladen, is daar in korte tijd vergaan. Het is niet mogelijk geweest de lading zelfs gedeeltelijk te bergen. De SUSANNA was op reis naar Singapore en had aan boord de equipage van het de 2e te voren op de Patras-shoal verongelukte Hamburger barkschip MALACCA, kapt. C. Steltjes, bestemd geweest van China naar New York. Een gedeelte der beide equipagiën werd over land vervoerd naar Tandjong-Pinang, en van daar naar Singapore, vanwaar de overige bemanning van de plaats des onheils werd afgehaald. Mensenlevens zijn bij deze twee schipbreuken niet te betreuren geweest.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voorlopige aankondiging. Op nader te bepalen dag zal ten overstaan van het Vendu-Departement alhier, ingevolge authorisatie van de resident van Batavia, in publieke veiling worden verkocht het gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip PIETER CORNS.ZOON HOOFT, laatst gevoerd door kapt. N. Koens, groot 479 gemeten lasten of 907 tonnen, ladende pl.m. 17.000 pikols, met deszelfs volledige inventaris en toebehoren, waaromtrent het nodige in tijds zal worden bekend gesteld. Informatiën zijn in tussen te bekomen bij de agenten Landberg, Bezoet de Bie & Co.


Datum: 16 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Volgens rapport van de loods van het barkschip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Van der Eijk, met troepen van hier naar Batavia bestemd, was die bodem bij het naar zee gaan op de 4e dezer onmiddellijk door een zware storm uit het zuidwesten en westen belopen waardoor dezelve tot benoorden Texel werd afgedreven. Daarna had men de wind van het zuidzuidwesten tot zuid, met dik weer, waarmede men opwerkte tot voor de rivier de Theems en verder door de Downs tot Dungeness, alwaar de loods de 13e dezer met een frisse koelte van het oostnoordoost, genoemde bodem verliet. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 januari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) PIETER CORNELISZOON HOOFT, kapt. N. Koens, van Bangkok met rijst naar China bestemd, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 januari. Het Nederlandse schip MAASSLUIS, kapt. Post, van hier met een lading koffij, suiker en rijst naar Sydney bestemd, is lek te Tjilatjap binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 31 januari. Het Nederlandse schip HENRIETTE LOUISE, kapt. Meijerdirks, gisteren van hier naar Japan vertrokken, is even buiten de Lyee-moon, door twee roversvaartuigen gejaagd, die het bijna bereikt hadden, toen de schoener EAMONT in het gezicht kwam, waarop de rovers de vlucht namen. Daar er een fikse bries was, zal de HENRIETTE LOUISE er wel geen verdere last van gehad hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 januari. Vrachten. Nederlands TWEE GEZUSTERS te Soerabaja bevracht à NLG 95 per last voor suiker; ISAAC DA COSTA NLG 90 voor suiker van Cheribon; MARIA MAGDALENA NLG 90 voor suiker en NLG 82½ voor koffij, hier en te Samarang te laden; DOELWIJK, NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor rijst en koffij, hier en op de kust te laden; MINISTER PAHUD, NLG 85 voor suiker, NLG 80 voor rijst hier en NLG 95 voor koffij te Padang ; OUDERKERK AAN DE AMSTEL, NLG 80 voor suiker NLG 75 voor rijst, NLG 90 voor thee en NLG 95 voor maatgoederen, hier en te Samarang te laden; suiker NLG 82½ ingeval te Amsterdam leverbaar, allen voor Rotterdam; HELENA EN ANNA, NLG 90 voor suiker en NLG 115 voor arak, hier en op de kust te laden; ALLEGONDA JACOBA, NLG 90 voor suiker van Samarang; SUZANNE NLG 85 voor suiker van Soerabaja; LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN, NLG 85 voor suiker, NLG 100 voor arak en NLG 75 voor tabak, te Soerabaja te laden; AEGIDIA EN PAULINE, NLG 85 voor suiker, te Soerabaja allen voor Amsterdam; NOORD-BRABANT, condities geheim, voor Bushire en terug;
VOORWAARTS, NLG 87½ voor suiker, NLG 77½ voor rijst, NLG 107½ voor arak en NLG 95 voor lichtgoed, hier en te Samarang te laden, voor Hamburg.
Onbevracht: Nederlands TALANAK, AUSTRALIE, LOEVESTEIJN, HENRIETTA GEERTRUIDA, STAD MIDDELBURG, IDA ELISABETH, LANDBOUW, SALATIGA, JACOB. ZEELANDIA, GELDERLAND, BERNHARD EN AGNES.
De GENERAAL MICHIELS doet kustreizen.


Datum: 17 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bristol, 15 maart. Aan boord van het schip BEZER, van St. Michaels alhier binnen, zijn aangebracht de equipagiën van de Nederlandse brik GESINA GEERTRUIDA, kapt. Winters, van Maroïm met suiker naar Kopenhagen en van het Engelse schip QUEEN OF THE TEIGN, kapt. Stooke, van Rangoon met olie naar Het Kanaal bestemd, welke beide schepen in de baai (opm: Golf) van Biscaye gezonken zijn.


Datum: 18 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Gisterenavond mocht het eindelijk gelukken om het schip TERNATE, dat, zoals vroeger gemeld, aan de Westerkade alhier op zijde gevallen was, weder op te richten. De werkzaamheden hebben veel zwarigheden opgeleverd en men had daarenboven nog met allerlei tegenspoeden en ongelukken te kampen, die het werk telkens vertraagden, zoals het omvallen van een bok en het breken van een ketting dat tot horentouw dienende. Men zal het schip op de slip halen om aldaar onderzocht te worden. Dat het tuig veel en de kajuit-inventaris zeer veel geleden heeft, behoeft wel niet gezegd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H. Zoon., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters zijn van mening op dinsdag de 1e april 1862, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en de Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek veilen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands brikschip RHIJNVIS FEITH, gevoerd door kapt. A.F. Lammerts, volgens meetbrief lang 32 el 90 duim, wijd 5 el 98 duim, hol 3 el 88 duim, en alzo groot 339 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Het metaal is in december 1860 nieuw omgelegd. Nog zal afzonderlijk geveild worden een chronometer.
(opm: zie NRC 020462)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 31 januari. Het wrak van het schip OTTO, gevoerd geweest door kapt. Ahlmann, van Manila naar Melbourne, op de Lucipara-banken gestrand, is voor NLG 900 en het geborgen gedeelte van de lading voor circa NLG 12.000 verkocht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Het schip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. v. d. Eyk, met troepen naar Batavia, was de 13e onder Dungeness met ONO wind zeilende. Alles wel. Het bericht van Harwich is onjuist. (opm: zie DC van 150362)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijwillige openbare verkoping, ten overstaan van de notaris H. Schuyten, op zaterdag 22 maart 1862, des middags te 12 ure, te Dordrecht, in het Koffijhuis van Zahn, van 1/30 aandeel in de stoomsleepschepen DORDRECHT No. 1 en 2.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op donderdag de 27e maart 1862, des avonds te 6 uur, ten huize van de kastelein Stuur te Martenshoek, publiek worden verkocht een welonderhouden hektjalk, genaamd ALBERDINA WILLEMTJE, groot 96 tonnen, bevaren door Albert Bos, en thans liggende te Martenshoek, met complete inventaris. Dagelijks te bezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 17 maart. Zaterdag arriveerde alhier het nieuw gebouwde kofschip DOGGERBOOT, kapt. J.H. Gnodde, groot 50 last, gebouwd bij J.O. van der Werf, beide te Hoogezand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K.S. Heep te Anjum zal op donderdag den 20 maart aanstaande, des avonds ten 5 ure, ten huize van IJ.W de Jong, kastelein te Genum, in het openbaar aan de meest biedende ter verkoop veilen de gerechte helft in een overdekt snikschip, alsmede in een onoverdekt dito, beide met derzelver inventaris, dienende tot de vaart van Goutum en Jislum op Leeuwarden, Dokkum en elders. Zijnde de zogenaamde Jislumerbeurt. Beide direct vrij te aanvaarden. Toebehorende aan de erven van Iede Freerks Leistra, in leven gardenier en schipper, en vrouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een tjalkschip, groot 28 ton, met zeil, fokken en verderen inventaris, liggende aan de werf van B. Spoelstra te Nijehaske, bij wie tevens inlichtingen te bekomen zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Amsterdam, Kaap de Goede Hoop. Naar Kaapstad, Port Elisabeth en Port Natal ligt te Amsterdam in lading om in mei aanstaande te vertrekken: het gekoperde campagne barkschip WILLEM HENDRIK, kapitein J. Beckering, ingericht voor passagiers, zowel der eerste als voor tweede en derde klasse. Adres bij de heren reders F.U.H. Reiger & Cie., en bij de heer M.C. Lapidoth, agent der Nerderlandsche-Emigratie-Maatschappij of bij de cargadoors Hoyman en Schuurman te Amsterdam.


Datum: 19 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 26 schepen:
voor Rotterdam: SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. L. Klein; TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije; MARIA ADRIANA, kapt. S. van der Heldt Jzn.; GEBROEDERS HOUTMAN, kapt.G.C.H. Withoff; KRIMPENERWAARD, kapt. F.W. van Heijningen; HENDRIKA, kapt. A.J. Bus; BILDERDIJK, kapt. M.C. Löschen; STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, kapt. J.F. Heijmeriks; ZEPHIR, kapt. N.N.; HUIDECOPER, kapt. C.J.C. Ninck Blok.
Voor Amsterdam: ALCYONE, kapt. H.C. Haacke; REINHARDT, kapt. G.G. Mulder; MARIA ADOLFINA, kapt. A. Blom; WAALSTROOM, kapt. P.W.B. Mellink; PASSAROEANG, kapt. J.C. Strootman; KALIMAAS, J. Jonker; FERDINAND EN LOUIS, kapt. D.E. Nolting; STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. J. de Winter; JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. G.N. Gorter; AMERIKA, kapt. P.L. Zeeman.
Voor Dordrecht: VERENIGING, kapt. J. de Jongh; JOHANNA CHRISTINA, kapt. S. le Clercq. Voor Schiedam: MERCATOR, kapt. H. van der Wouden; SCHOONDERLOO, kapt. S.K. Otto ( van Rotterdam).
Voor Middelburg: HAAMSTEDE, kapt. H.H. De Boer; CORNELIS SMIT, kapt. R. Wiedenaar (van Rotterdam).
In de bevrachting van februari is de navolgende wijziging gekomen: de KAAP HOORN komt terug op Amsterdam en de JAN DE WITT komt terug op Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Margate, 15 maart. Het Nederlandse kofschip JANTJE BERG,  kapt. Van Driesten, van Newcastle naar Sevilla, is alhier lek en met andere schade binnengebracht, hebbende gepasseerde nacht op de Kingsgate Rock aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 18 maart: het Nederlandse barkschip STAD ZIERIKZEE, groot 599 tonnen, voor NLG 15.100 verkocht; een chronometer voor NLG 50 en een dito voor NLG 125 verkocht.
In de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 17 maart: het schoenerschip CORNELISZOON, voor NLG 7500, in slag NLG 900 opgehouden.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Advertentie. Heden werd ons ouderhart diep getroffen door het treurige bericht dat onze geliefde zoon Cornelis Anthonie, 3e stuurman op het barkschip NIEUW LEKKERLAND, kapt. Hofman, de 28e augustus l.l. ter rede van Shanghai, in de jeugdige leeftijd van ruim 19 jaren, op een noodlottige wijze zijn leven heeft verloren. Zwaar treft ons deze slag, maar wij hopen te berusten in de wil van Hem, die niet antwoordt van Zijne daden.
Dreischor, 15 maart 1862.                 L. Verjaal  - M. Verjaal – Goemans.


Datum: 20 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Zr.Ms. schroefstoomschepen der 4e klasse COEHOORN en SOESTDIJK zijn de 18e dezer aan ’s Rijks werf te Amsterdam met goed gevolg te water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 17 maart. Het te Schiedam te huis behorende driemast schoenerschip MARY GODDARD, kapt. Haring, van Java naar Rotterdam bestemd, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 17 maart. Het op de 6e dezer alhier uit zee geretourneerde Nederlandse kofschip ELISABETH, kapt. Nepperus, van Amsterdam naar New York, is lek. Het schip is nagezien en men is begonnen met de lading te lossen.


Datum: 21 maart 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 maart. De vlag, die jaarlijks door heren houthandelaars aan de eerste Noordvaarder, die hier met hout terugkeert, wordt geschonken, werd heden behaald door kapt. H.G. Ploeg, met het kofschip HOUTHANDEL.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop à contant een snikke met toebehoren, groot 9 tonnen; te bevragen bij de weduwe I. Bangma te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het beurtschip van Grouw en Warga op Harlingen. Te bevragen bij Justus Zuidema te Grouw.


Datum: 22 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 21 maart. Het schip DOCTRINA ET AMICITIA, gevoerd geweest door kapt. J.C. Strootman, is uit de hand verkocht aan een Noors huis voor NLG 26.000. (opm: herdoopt in AMICITIA).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 maart. Uit Curaçao schrijft men aan de Utrechtsche Courant dd. 22 februari: Men verneemt, dat het alhier liggend eskader de 1e maart naar la Guaira zal vertrekken en aldaar blijven tot de kolonel Fabius met medewerking van de Nederlandse consul-generaal aldaar, de Venezuelaanse kwestie zal afgemaakt hebben. De DJAMBI is naar Coro geweest, ter bescherming van Nederlandse onderdanen, en gisteren, na voor de haven bijgelegen te hebben, naar Bonaire gestoomd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 maart. Het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak, betreffende de casco-verzekering van het fregatschip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, schipper Tekelenburg, welk schip in augustus 1853 te Mauritius met zware
averij binnengelopen, aldaar na inspectie is afgekeurd. Op de pleidooien van Mr. J.A. Molster voor de rederij en van Mr. T.M.C. Asser voor assuradeuren, was door de benoemde arbiters de eis van de rederij ontzegd. Het hof heeft in een zeer gemotiveerd en belangrijk arrest het vonnis van arbiters bekrachtigd, o.a. op grond dat niet bewezen was, dat het zware weer, dat het schip kort voor het binnenlopen te Mauritius had doorstaan, de oorzaak van de schade was geweest en dat het schip vóór die tijd generlei buitengewone evenementen had ondervonden. Het hof heeft voorts overwogen, dat de gunstige attesten van zeewaardigheid, die zowel bij de aanvang van de uit- als bij die der thuisreis door deskundigen waren afgegeven, hier niets afdoen, omdat de wet aan zulke attesten nergens de kracht van een rechtsvermoeden toekent en de verzekerde daardoor niet wordt ontslagen van het op hem rustend bewijs dat de schade is veroorzaakt door zee-evenementen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De aangekondigde verkoop van het 1/30 aandeel in de ijzeren stoomsleepschepen DORDRECHT No. 1 en 2, zal geen voortgang hebben, als zijnde het uit de hand verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 19 maart.  Eergisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. H.A. Breeland van de Pekela, groot 100 last, gebouwd bij E.H. Meursing te Hoogezand.

Krant:
  JB - Javabode

De Singapore Free Press meldt, dat de scheepsbouwers Buyers & Riach (opm: te Singapore) een overeenkomst hebben gesloten met de heer Cores de Vries te Soerabaija tot het leveren van een raderstoomboot in de tijd van twaalf maanden na het sluiten des contracts. De lengte der boot zal zijn 170 en de breedte 23 voet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Scheepvaartberichten uit Nederland (opm: van begin februari 1862)
Te Zwolle op de 1e februari geveilde scheepsparten:
-       1/120e part in de TASMANIA, kapt. Jonker, gebouwd in 1854, groot 205 gemeten lasten: voor NLG 205 verkocht.
-       1/74e part in de SIR ROBERT PEEL, gebouwd in 1858, groot 199 gemeten lasten: voor NLG 560 verkocht.
Het schip JACOBA CHRISTINA, kapt. Lutje, is uit de hand verkocht aan de rederij Herklots & Bouman te Amsterdam, naar men zegt voor NLG 20.000, en zal thans gevoerd worden door kapt. J. Ruting.


Datum: 23 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. De 21e is de kof VOLLENHOVEN, liggende op de rede van Texel, van hare ankers geslagen en op de Zuidwal gedreven. Wanneer het weder bedaart, hoopt men haar te kunnen afbrengen.
Ook andere schepen hebben ten gevolge van het stormweder enige schade bekomen. Zo zijn de uithouwers van de instructiebrik de CASTOR door de verschansing heengedrongen, en is aan de PRO PATRIA mede enige schade te weeg gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Zr.Ms. transportschip de HELDIN, onder bevel van de kapt.luit.t.zee P. Toutenhoofd, thans op de terugreis van Oost-Indië naar Nederland, is bestemd om te Nieuwediep binnen te vallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 maart. Het schip GERHARDA HENDRIKA, kapt. Glim, van Rotterdam met spoorijzer naar Anclam, is alhier lek, met zware slagzijde en met stuk geslagen pompen binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 4 maart. De Belgische schoener FANNY, kapt. Seidel, van Cardenas herwaarts gedestineerd, met schade te St. Thomas binnengelopen, zal waarschijnlijk afgekeurd worden.


Datum: 24 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 maart. Volgens een van Singapore ontvangen telegram, dd. 21 februari, is de alhier te huis behorende driemast-schoener VALPARAISO, kapt. Kok, de 25e januari van Saigon naar Macau vertrokken, in een hevige tyfoon bij Kaap Tyvoan (kust van Cochin-China) (opm: waarschijnlijk Kaap Vung Tau, Vietnam; positie: 10 20 N 107 08 O) verongelukt. De equipage is behouden (opm: later blijken 13 passagiers op het wrak te zijn achtergelaten en verdronken. Zie NRC 020462 e.v.).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 24 maart. Met het schip LUCONIA, kapt. Hulsthof, heden alhier binnengekomen, is aangebracht de equipage van het Engelse schip RAPID, van St. Michaëls naar Londen bestemd, welke schipbreukelingen door kapt. Hulsthof van het zinkende schip gered zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 maart. Gisterenmorgen is de Nederlandse kof VOLLENHOVE, ter rede van Texel liggende, door de hevige oost-noord-oosten wind van haar ankers geslagen en op de zuidwal gedreven. Aan Zr.Ms. instructie-vaartuigen PRO PATRIA en CASTOR is mede enige schade toegebracht.


Datum: 25 maart 1862


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 maart. Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee H. Kemper, is 8 februari jl. te Rio-Janeiro aangekomen.


Datum: 26 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 24 maart:
-       het fregatschip PRINS MAURITS: NLG 27.000,  in slag NLG 3000, opgehouden
-       1/32e aandeel in het fregatschip STAATSRAAD VAN EWIJCK: NLG 1700,  in slag NLG 600, koper: H. Salm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Volgens telegrafisch bericht van Plymouth, is het schip GALILEÏ, kapt. Van der Mey qq. (opm: fregat, kapt. B.S. van der Meij), van hier naar Liverpool, gisterenavond aldaar binnengelopen, na op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) in de midscheeps te zijn ingevaren door een Engelse stoomboot, de naam onbekend, waardoor enige inhouten, een gedeelte van de binnenwegering, berghouten enz. gebroken zijn.


Datum: 27 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 maart. Van de werf van de scheepsbouwmeester B.J. Drenth te Muntendam is de 22e dezer te water gelaten een schoenerschip, groot ongeveer 180 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer J.G. Engelsman te Veendam en gevoerd zullende worden door kapt. G.D. Doewes. (opm: waarschijnlijk de GOUDVISCH)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 maart. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. H. Ebes, ligt hier thans voor onze haven. Het is gekomen van Noorwegen met hout en heeft de equipagiën aan boord van de hier te huis behorende kofschepen DRIE GEZUSTERS, kapt. K. de Groot, en HENDRIK, kapt. J. Burghout, welke volgens ons vorig bericht bij Drobak op strand geraakt waren. De kapiteins van de beide schepen zijn aldaar gebleven om nog goederen te bergen, ofschoon de schepen niet zullen kunnen afgebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 maart. Hedenmiddag is bij het binnenkomen het stoomschip FRIESLAND, van hier op Amsterdam varende, tegen het voor het Noorderhoofd liggende Noorse brikschip CREOLE, kapt. F. Jorgensen, gelopen, zodat zijn éne raderkast enigszins beschadigd is. Genoemd brikschip, hetwelk daar gisteren vastraakte, is hedenmiddag veilig in onze haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Nopens de aanzeiling van het Nederlandse schip GALILEÏ, kapt. Van der Meij qq., van Amsterdam naar Liverpool - zie NRC van 26 dezer - behelst de Shipping and Mercantile Gazette enige bijzonderheden, waaruit blijkt, dat het schip zondagnacht op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point) met een onbekende ijzeren stoomboot (opm: het Engelse s.s. WILLIAM CORY) in aanzeiling is geweest, die het aan stuurboordzijde in de midscheeps raakte en aldaar, zoals bereids gemeld is, zeer belangrijke schade toebracht. Men was aan boord van de GALILEÏ, die over stuurboordzijde lag, juist bezig om zeil te minderen en het schip had op het ogenblik van de aanzeiling geen andere zeilen bij dan dubbel gereefd groot- en voormarszeil en voorsteng stagzeil. Grootzeil, kluiver en bezaan waren vast en fok- en kruiszeil hingen in de gij, zodat het schip als het ware bijlag. De stoomboot kwam het Kanaal op en had niets dan een lantaarn aan de top van de mast branden. Alleen nadat de eerste schok – een tweede trof het schip meer achterlijk, doch deed weinig schade – gedaan was, vertoonde men het bakboordslicht. Toen de schepen geheel vrij kwamen hoorde men van de stoomboot een stem roepen: “You are all right” en op het verzoek van een van de officieren van de GALILEÏ om bij het schip te blijven, totdat men zich overtuigd had dat het nog zee kon bouwen, werd geen acht geslagen. De stoomboot zette haar koers voort en men zag er niets meer van. Het was een grote boot, hoog boven water zonder boegspriet. De GALILEÏ zou 24 dezer te Plymouth in het dok halen om de geleden schade te herstellen. (opm: zie verder NRC 280362 en 290362)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 maart. Zoals reeds gemeld is, heeft het schip LUCONIA alhier zeven schipbreukelingen aangebracht, zijnde de equipage van het de 4e dezer op 40°30'NB. en 19° WL. gezonken Engelse schoenerschip RAPID. Deze redding ging met grote moeilijkheden en veel gevaar gepaard. Kapt. Hulshof roemt zeer het menslievend en moedig gedrag van zijn 2e stuurman W. Struijs en de matrozen Saltboden, Jansson, Rundkwist en Jansen, die niettegenstaande de holle zee, dikke lucht en opkomende buien, niet geaarzeld hebben om met de middelboot in zee te gaan, met het gelukkig gevolg, dat de gehele equipage van het zinkende wrak behouden aan boord van de LUCONIA is overgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het schip JOHAN CORNELIS, kapt. Groenewoud, van Newcastle te Alicante aangekomen, heeft van 15 februari tot 8 maart veel slecht weder doorgestaan en daardoor zeilen, kluiverboom, watervaten enz. verloren. Het schip was dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sunderland, 24 maart. Het alhier van Schiedam gearriveerde Nederlandse schip WIEKA, kapt. Eefting, is gistermorgen met een onbekende schoener in aanzeiling geweest en daarbij de boegspriet, kluiverboom en voorsteng verloren en schade aan de boeg bekomen.


Datum: 28 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. De stoomboot waarmee het schip GALILEÏ in aanzeiling is geweest – zie ons nommer van gisteren – is gebleken te zijn de stoomboot WILLIAM CORY, op de Theems aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw overdekt tjalkje, plus minus 48 ton, Fries fatsoen, Leidsendammerwijdte, een in 1851 gebouwd overdekt Tjalkje, 45 ton, met den gehele inventaris, wordende nog bevaren door T.H. Bosman en een hertimmerd overdekt Praamschip, 30 ton. Die van 48 en 30 ton liggen bij de werf van P. Hortsing te Nietap te bezien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, ongehuwd, hun werk geheel of ten dele verstaande, kunnen werk bekomen. Gading makende vervoegen zich in persoon of met franco brieven bij P. Hortsing, scheepsbouwer te Nietap. (bij de Leek)


Datum: 29 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zwolle, 27 maart. Gisteren namiddag ten 2 ure arriveerde aan het Katerveer alhier de nieuwe, voor rekening van de Zwolsche stoombootmaatschappij gebouwde, boot DE STAD ZWOLLE. Ten 2½ ure deed men een proefvaart met omstreeks 170 genodigden naar de Ketel en vandaar over zee door het Zwolsche Diep en arriveerde te 7 ure alhier voor de steiger, hebbende het schip op deze reis ten volle voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 maart. Kapt. Van der Harst, voerende de bark CONCURRENT, de 25e dezer uit Texel te Cardiff gearriveerd, rapporteert dat hij in Het Kanaal voortdurend slecht weder had en zelfs gedurende drie dagen buiten staat was geweest zeil te voeren. Een van zijn matrozen was bij hoog lopende zee uit de mars gevallen en ongelukkiglijk verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het schip GALILEÏ, kapt. Van der Mey qq., van hier naar Liverpool, met schade wegens aanvaring te Plymouth binnengelopen, zou volgens brief van daar van 26 dezer, de 30e dito na enige voorlopige herstellingen de reis naar Liverpool voortzetten en aldaar gedurende de belading repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 maart. De Nederlandse stoomboot JONGE PAUL, kapt. Mevius, van Amsterdam naar Stettin, heeft hedenmiddag, na enige schade aan de machine hersteld te hebben, de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 21 maart. De schoener CATHARINA LOUISA, kapt. de Haas, naar Lissabon bestemd, werd gisteren ochtend uit deze haven naar zee gesleept, toen niet ver van de baar de lijn brak en het schip zuidwaarts afdrijvende op het Herdsand vastraakte, doch is kort daarna weder door een stoomboot in de haven gebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op order van de Franse consulaire agent te Soerabaija zal door tussenkomst van het Vendukantoor te Soerabaija op maandag de 7e april 1862, des voormiddags ten 11 ure, ten kantore van de ondergetekenden publiek verkocht worden aan de meestbiedenden het Franse driemastschip REINE DES ANGES, groot 343 Franse tonnen, gekoperd en kopervast in 1859 gebouwd te St. Vaast, met deszelfs staand en lopend want, inventaris en toebehoren, zoals hetzelve ter rede Soerabaija is liggende, zijnde het laatst gevoerd geweest door kapt. A. Guillard.
Soerabaija, 21 maart 1862, de agenten, P. Kervel & Co.


Datum: 30 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Heden middag is door de heren Gebr. Visser alhier van hun scheepstimmerwerf Het Land van Belofte met goed gevolg te water gebracht een door hen voor eigen rekening gebouwde brik, groot 190 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wyck auf Föhr, 25 maart. De 10e april zullen op Rømø verkocht worden circa 600 ton (opm: vaten) gerst van de lading ex het aldaar op strand gezeten hebbend schip DOMINA, kapt. Wolters en de volgende dag het op het Lister Strand zittende Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. Groothuis, benevens de lading en de inventaris van die bodem.


Datum: 31 maart 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 februari. Vrachten blijven vast gestemd en is het aantal disponibele schepen in de laatste tijd aan de behoefte geëvenredigd; het laatst werd voor suiker naar Nederland NLG 85 vracht besteed. Nederlandse vlag. TWEE GEZUSTERS laadt te Soerabaja tot NLG 95 voor suiker naar Rotterdam. HELENA EN JOHANNA laadt alhier en op de kust suiker tot NLG 90 en arak tot NLG 115 naar Amsterdam. ALLEGONDA JACOBA laadt te Samarang naar Amsterdam suiker tot NLG 90. ISAAC DA COSTA laadt te Cheribon naar Rotterdam suiker tot NLG 90. MARIA MAGDALENA laadt alhier en te Samarang suiker tot NLG 90 en koffij tot NLG 82.50 naar Rotterdam. SUSANNA laadt te Soerabaja NLG 85 voor suiker naar Amsterdam. LOUISE KONINGIN VAN ZWEDEN laadt te Soerabaja naar Amsterdam suiker tot NLG 85, arak tot NLG 100 en tabak tot NLG 75. DOELWIJK laadt hier en op de kust suiker tot NLG 85, koffij en rijst tot NLG 80. MINISTER PAHUD laadt te Padang suiker tot NLG 85, koffij tot NLG 95 en rijst tot NLG 80. OUDERKERK AAN DE AMSTEL laadt alhier en te Samarang suiker tot NLG 80, rijst tot 75, thee tot NLG 90 en lichte goederen tot NLG 95. AEOLUS laadt voor reders rekening. Deze vier laatste schepen zijn naar Rotterdam bestemd. VOORWAARTS laadt alhier en te Samarang suiker tot NLG 87.50, rijst tot NLG 77.50, arak tot NLG 107.50 en lichte goederen tot NLG 95 voor Hamburg. GELDERLAND laadt alhier suiker tot NLG 90. AUSTRALIA laadt alhier en op de kust suiker tot NLG 90, tabak en thee NLG 80 en arak tot NLG 105. BERNHARD EN AGNES laadt te Soerabaja tot NLG 85 voor suiker. De MARGARETHA SIMONETTA laadt op de kust suiker tot NLG 90, thee tot NLG 80 en tin tot NLG 30, allen naar Amsterdam. ZEELANDIA laadt te Soerabaja en Passaroeang NLG 85 voor suiker en NLG 75 voor koffij. FOP SMIT laadt te Soerabaja suiker à NLG 85 en koffij tot NLG 75 tot welke vracht ook de JACOB opgenomen is; D'ELMINA laadt te Soerabaja tot NLG 85 voor suiker. Deze vier laatste schepen zijn naar Rotterdam bestemd. SALATIGA is aangelegd tot NLG 85.
Ter bevrachting: Nederlands TALANAK, LOEVESTEIJN, HENRIETTE GEERTRUIDA, STAD MIDDELBURG, IDA ELISABETH, LANDBOUW, HENDRIKA, VERTROUWEN, LOUISE ROELOFFINE, HERMAN. CONSTANCE enVESTA.
GENERAAL MICHIELS laadt op de kust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 14 februari. Het Hanoverse schip KRONPRINZ ERNST AUGUST, groot circa 600 ton, is alhier met de inventaris in publieke veiling verkocht. Het schip bedong NLG 14.500 en de inventaris NLG 2.500.
Het Nederlands Indische barkschip WILHELMINA HELENA, groot 109 lasten, is te Soerabaja op vendutie verkocht voor NLG 8150.


Datum: 01 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Van goederhand worden medegedeeld de uitkomsten van de statistiek van de scheepvaart en scheepsbouw in de provincie Groningen over 1861 en het nu lopende jaar. In 1861 waren in die provincie 74 rederijen van zeeschepen gevestigd in 33 gemeenten, 608 gezagvoerders, die voor eigen rekening varen, 971 zeeschepen met 77,658 roggelasten inhoud. In dat jaar zijn afgegaan 63 schepen met 4814 roggelasten inhoud en bijgekomen 65 schepen met 5499 roggelasten inhoud. Op dit ogenblik zijn er op de 100 werven in 23 bouwoorden, 83 schepen in aanbouw met vermoedelijk 6205 roggelasten inhoud. Ook bij de gedrukte toestand van deze belangrijke tak van industrie, houdt deze zich alzo in Groningen toch vrij goed staande.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 maart. Eergisteren stoomde voorbij het Vlie de stoomboot HERMANN, kapt. J. Klock, met rogge en stukgoederen van Stettin naar Rotterdam, toen zij eensklaps door het breken der machine werkeloos bleef en met de stroom werd weggevoerd. Gelukkig door twee vissers binnengebracht, is zij heden morgen door de stoomboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA hier heen gesleept, om in de fabriek van de heren Harmens en Penning te worden hersteld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. L. Harmenzon te Leeuwarden zal op donderdagen de 3e april provisioneel en 10e april daaraanvolgende finaal, telkens des avonds 7 uur, bij Brouwer in het Schippershuis aldaar, verkopen een hecht schuiteschip, overdekt en gewegerd, laatst bevaren door Lieuwe Brameijer, geijkt op 24 tonnen, en met volledige inventaris om binnen te varen. Nader bij biljetten aangeduid. Dadelijk na de toewijzing tegen gereed geld te aanvaarden. Te bezichtigen op de verkoopdagen en alsdan liggende in het Vliet te Leeuwarden, voor het Schippershuis. (opm: LC 150462 meldt dat is geboden NLG 280.)


Datum: 02 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 1 april: Het Nederlandse brikschip RHIJNVIS FEITH, groot 179 lasten: verkocht voor NLG. 18.600, en een chronometer verkocht voor NLG 150.
(opm: koper werd burgemeester J.C. van der Lelij, Vlaardingen; de brik werd verlengd en vertuigd tot driemast bark, zie NRC 150962, en ging als SILENTIUM onder kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen in november weer in de vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van de 29e maart j.l. no. 24 wordt de te Vlissingen liggende korvet met stoomvermogen MEDUSA met de 1e mei aanstaande in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië en het bevel daarover opgedragen aan de kapt.luit.t.zee Jhr F. de Casembroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 maart. De Pruissische stoomboot HERMANN, kapt. Klock, van Stettin met zaad en granen naar Rotterdam, heeft op de hoogte van Terschelling ongemak aan de machine gekregen, is door de stoomboot BURGEMEESTER ZIJLSTRA alhier in de haven gesleept en zal aan de fabriek van de heren Harmens en Penning repareren. Het zal waarschijnlijk moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 24 maart. Het schip REMELIA JOHANNA, kapt. Schotema, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft schade aan de boorden enz., de boot verloren en veel teer gepompt, hebbende bij Kaap Finistère gedurende 16 dagen hevige stormen doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 21 februari. De te Rotterdam te huis behorende driemastschoener VALPARAISO, kapt. Kok, 31 januari van Saigon met een lading rijst en 13 Chinese passagiers naar Macao vertrokken, is in de morgen van 6 dezer op 10°20'NB. en 107°38'OL. op een onbekende klip vastgeraakt. Al dadelijk bemerkte men dat het schip een zwaar lek bekomen had en wel zodanig dat men, niettegenstaande met alle kracht gepompt werd, 7, later reeds 9 voet water in het ruim had. De grote boot werd alsnu uitgezet, doch door de hevige branding tegen het schip verbrijzeld. Ook in de andere boot, die men daarna te water bracht, werd een gat gestoten, doch dit stopte men zo goed mogelijk dicht. Des avonds ten 6½ uur was er 11 voet water in het schip en besloot men het te verlaten, evenwel was de boot niet groot genoeg om allen die op de VALPARAISO waren te bergen en men was alzo genoodzaakt de Chinese passagiers achter te laten. Ten 2 ure middernacht van de 7e bevond men, rond het schip roeiende, dat het dek reeds gelijk met het water was. De boot stuurde nu naar Kaap St. James en de schipbreukelingen werden aldaar op het wachtschip DIDON opgenomen. Des morgens ten 9 uur ging kapt. Kok en zijn 2e stuurman in een van de boten van de DIDON weer terug om naar het wrak te zien, maar alhoewel zij twee etmalen gezocht hebben, mocht het hun niet gelukken iets te vinden. Zij waren dus genoodzaakt onverrichter zake naar het wachtschip terug te keren, vanwaar zij met het andere volk per de stoomboot FORMOSA vertrokken en 19e dezer alhier arriveerden. Toen de VALPARAISO vastraakte bevond men zich in de volgende peilingen: Point Kega NO¼ N, Kaap Tiwan W¾ Z, en Point Baken N.t.W. ½ W. (opm: zie ook NRC 270562)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading:
- te Rotterdam:
Naar Batavia. Nederlandse bark HUYDECOPER, kapt. C.J.N. Blok. Adres van Zeylen & Decker en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
Naar Batavia. Nederlands fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. Van Rijn van Alkemade. Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
Naar Batavia en Soerabaja. Nederlandse campagne-bark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder. Adres: Vaesen & Steinhaus, alhier en de Coningh & Co., te Amsterdam.
Naar Batavia en Soerabaja. Nederlandse bark STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, kapt. F. Heymerichs. Adres: 't Hoen, Hudig & Co,. Hudig & Pieters, Vroege, Nieuwkamp & de Wijs en P. Varkevisser & Zoon.
Naar Batavia en Soerabaja. Nederlandse klipper-fregat INDIA, kapt. C. Vonk. Adres: Bonke ? & Co. en Wambersie & Zoon.
Naar Batavia. Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. A.J. Bus. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Naar Batavia. Nederlandse bark KRIMPENERWAARD, kapt. F.W. Van Heijningen. Adres: Slingeland & Lehr of D. Burger & Zoon.
Naar Batavia. Nederlandse clipper-fregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Bouten. Adres: Visser & van der Sande te Rotterdam en te Dordrecht.
Naar Batavia. Nederlandse driemast-schoener ZEPHIR, kapt. W.H. Scheij. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Naar Batavia en Soerabaja. Nederlandse bark MARIA DIEDERICA, kapt. A. van Marion. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen alhier en de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.
Naar Bahia. Bremer brik BAHIANA, kapt.A Koster. Adres: Wambersie & Zoon.
Naar Boston. Nederlandse brik PRESTO, kapt. F.F. Cremer. Adres: Hudig & Blokhuyzen.
Naar Bremen. Hanoverse kof FRAU JOHANNA, kapt. J.H. Jacobs. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Dantzig. Hanoverse schip KEA, kapt. H. Buss. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Dantzig. Nederlandse kof JOHANNA WILHELMINA, kapt. T.K. Faber. Adres: Vlierboom & Suermondt.
Naar Decima en Kanagawa. Nederlandse brik JAPAN PACKET, kapt. A.M.C. den Exter van den Brink. Adres: C.Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt en P.A. Van Es & Co.
Naar Gibraltar. Nederlandse schoener DE HOOP, kapt. J. Manneken. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Hamburg. Nederlandse galjoot MARTHA, kapt. H.H. Nieboer. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Harburg en Hamburg. Hanoverse kof CATHARINA MARIA, kapt. H.H. de Roth. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Hongkong direct. Nederlandse bark JUNO, kapt. H.W. Nicolai. Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
Naar Java. Nederlandse campagne-clipper-fregat TERNATE, kapt. T. Cars Tz. Adres bij de reder H. van Rijckevorsel en de scheepsmakelaars Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar Lissabon. Nederlandse hoeker BOREAS, kapt. J. van Dijk. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Melbourne Hobsons-Bay en eventueel Sydney N.S.W. Nederlandse bark SOUBURG, kapt. M.W. Zwart. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer alhier, de Vries & Co. te Amsterdam en bij Dörschlag & Gerbaulet.
Naar Melbourne Hobsons-Bay en eventueel Sydney N.S.W. Nederlands schip VREDE, kapt. J.L. ter Bruggen. Adres: Hudig & Pieters, alhier, of de Vries & Co. te Amsterdam of bij Dörschlag & Gerbaulet.
Naar Montevideo en Buenos-Aires. Nederlandse schoener STAD APPINGADAM, kapt. G.S. Prange. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer.
Naar New York. Engelse bark CABOT, kapt. J. Mc. Gregor. Adres: Wambersie & Zoon.
Naar New York. Noorse brik TORDENSKJOLD, kapt. A. Hansen. Adres: P.A. Van Es & Co.
Naar New York Engelse brik ADELAÏDE, kapt. John Mc Cough. Adres: Hudig & Blokhuyzen en Wambersie & Zoon.
Naar New York. Noorse brik LAMARTINE, kapt. P.N. Zernichow. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer en Wambersie & Zoon.
Naar New York. Bremer bark ST. BERNHARD, kapt. C.L. Deetjen. Adres: Wambersie & Zoon.
Naar New York. Nederlandse bark LUCONIA, kapt. C.J.D. Hulshoff. Adres: Wambersie & Zoon.
Naar Padang. Nederlandse bark CATHARINA MARIA, kapt. A. van der Tak. Adres: van Overzee & Co., Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer, alhier en de Coningh & Co. te Amsterdam.
Naar Quebec. Noors fregat SCANDINAVIEN, kapt. M. Gude. Adres: P.A. van Es & Co.
Naar Singapore en Hongkong. Nederlandse driemast-schoener D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden. Adres: Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Singapore en Hongkong. Nederlandse bark CHINA, kapt. E. Tofield. Adres: W. Ruys & Zonen.
Naar Singapore en Hongkong na arrivement Deense bark JURGEN LORENTZEN, kapt. Reimer. Adres: Vlierboom & Suermondt.
Naar Soerabaja en Macassar. Nederlandse bark EDOUARD MARIE, kapt. A. van der Kolf. Adres: 't Hoen, Hudig & Co., Hudig & Pieters en Chs.Cornelder & Zonen.
Naar Stettin, eventueel Kopenhagen. Pruisisch schroefstoomschip HUMBOLDT, kapt. L. Mehring. Adres: Ch. Cornelder & Zonen.
Naar Stettin. Pruisisch stoomschip HERMANN, kapt. Robt. Klock. Adres: Seeuwen & Co.
Naar Sydney N.S.W. Nederlandse bark JAVA, kapt. F.G.C. Mann. Adres: Vlierboom & Suermondt alhier, de Vries & Co. te Amsterdam en Dörschlag & Gerbaulet.
Naar Sydney N.Z.W. Nederlands fregat ELISABETH, kapt. H.A. Harms. Adres: P.A. van Es & Co. en Nolda & Dewing.
- te Amsterdam:
Naar Buenos Aires. Nederlandse schoener-brik GEZUSTERS, kapt. … Adres: Petrus Scheffer & Zoon.
Naar Dantzig. Hannoverse schoener ESPERANCE, kapt. A.J. Dirksen. Adres: A. Spekman.
Naar Dantzig. Nederlandse galjoot GEORGE, kapt. B.B. Mulder. Adres A. Spekman.
Naar Decima. Nederlandse bark COPERNICUS, kapt. J. Algra. Adres: de Vries & Co., alhier en Vlierboom & Suermondt te Rotterdam.
Naar Kaap de Goede Hoop, Kaapstad, Port Elisabeth en Port Natal. Nederlandse campagne-bark WILLEM HENDRIK, kapt. J. Beckering. Adres : Hoyman & Schuurman.
Naar Koningsbergen via Kopenhagen. Deense stoomschip L. N. HVIDT, kapt Harböe. Adres: W.J. Langeveld junior & Co.
Naar Koningsbergen, via Kopenhagen. Het schroefstoomschip HIPPEL, kapt. B. Wendt. Adres: B.J. van Hengel.
Naar Padang. Nederlandse brik CONSTANCE, kapt. T. Sipkes. Adres: Canne & Balwé en de Coningh & Co. alhier en Kuyper, van Dam & Smeer te Rotterdam.
Naar Samarang direct. Nederlandse bark WAALSTROOM, kapt. P.W.B. Mellink. Adres: Oolgaardt & Bruinier.
Naar Samarang direct. Nederlandse bark ALMELO, kapt. R.P. Tjebbes. Adres: Hoyman & Schuurman.
Naar Samarang direct Nederlandse campagne-bark HENRIETTA, kapt. J. Portengen. Adres: Oolgaardt & Bruiner.
Naar Soerabaja direct. Nederlandse bark ALETTA AUGUSTA, kapt. J.A. Tinholt. Adres: de Coningh & Co., alhier en P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam.
- Riviervaart Rotterdam:
Naar Antwerpen en Brussel. Het schip DE HOOP, kapt. J. van den Berg. Adres: H. Braakman & Co.
Naar Biebrich en Frankfurt. Het schip FORTUNA, kapt. F. Leinweber. Adres: H.A.T. Kock.
Naar Dusseldorf. Het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. J.H. Jansen. Adres: H.A.T. Kock.
Naar Gent. Het schip LA PAULINE, kapt. P.J. De Landtsheer. Adres: H. Braakman & Co.
Naar Maastricht, Luik en Aken. Het schip HENDRIKUS JOHANNA, kapt. A.J. Oomes. Adres: H. de Groot.
Naar Mannheim en Ludwigshafen. Het schip ELEONORE, kapt. H. Mundschenk. Adres: H.A.T. Kock.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 31 maart. Hedenmiddag had alhier het volgend ongeluk plaats. De bootsman Bal met enige matrozen bezig zijnde aan het fregatschip CATHARINA MARIA een kluiverboom aan te brengen wilde het ongeluk dat door een onvoorzien toeval, de kluiverboom losschoot en met alle kracht tegen het been van de bootsman aankwam met dat ongelukkig gevolg, dat gemelde bootsman zijn been brak. Geneeskundige hulp is onmiddellijk ingeroepen, doch hij zal gedurende verscheidene weken niet in staat zijn, zijn werk te doen.


Datum: 03 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag de 8e april 1862, des middags ten 12 ure, in de zaal de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen: het snelzeilend, in 1856 gebouwde, Nederlands smakschip BROUWERSHAVEN, laatst gevoerd door kapt. N. Riedijk, volgens meetbrief lang 23 el, wijd 4 el 48 duim, hol 2 el en alzo groot 92 ton, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen en zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven binnen deze stad. Het schip blijft inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 april. Per het brikschip PRINSES AMALIA, kapt. Groeneveld, komende van Padang, is maandag te Nieuwe Diep aangebracht een zeer grote olifant, bestemd voor het Zoölogisch genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 2 april. Gisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwde galjootschip JANTINA CHRISTINA, kapt. J. Bekkering van Wildervank, groot 100 last, gebouwd bij W.C. Wildervanck te Hoogezand en heden het schoenerschip MARA (opm: mogelijk MARIA), kapt. T.P. de Jonge, mede groot 100 last, gebouwd bij A. van Lingen, beide te Veendam.


Datum: 04 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Het faillissement van de scheepsbouwmeester A. van der Hoog te Amsterdam heeft wederom aanleiding gegeven tot een niet onbelangrijke procedure, waarin de pleidooien gisteren voor de arrondissement-rechtbank, tweede kamer, zijn gevoerd. In het faillissement werden gevonden de twee onafgewerkte stoomflotillevaartuigen de AMSTEL en APELDOORN door A. van der Hoog voor het departement van marine aangenomen voor ongeveer NLG 180.000, waarop twee termijnen waren betaald en welks derde termijn betaald zou worden bij de richtige en tijdige aflevering. Daar Van der Hoog echter nalatig was in die aflevering was die gehele derde betalingstermijn volgens de voorwaarden van het bestek door boeten geabsorbeerd. Enige tijd vóór het faillissement echter lieten drie crediteuren, waaronder de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, zich een gedeelte van de derde betalingstermijn tot dekking cederen, welke cessie aan het departement van marine werd betekend. Na het uitspreken van het faillissement deed de curator echter de boten niet afwerken, maar verkocht ze aan de borgen voor een som van NLG 81.750, welke daardoor in de failliete massa werd gebracht. De heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel beweerden echter, dat die verkoop zou zijn onrechtmatig, dewijl daardoor de hoop op een afwerking door of vanwege Van der Hoog, vervallende, het effect van hun cessie illusoir werd en stelde op die grond tegen de curator in een actie tot schadevergoeding, tot een bedrag van NLG 20.000 wegens die onrechtmatige verkoop, terwijl zij subsidiair vroegen zover de rechtbank mocht oordelen, dat de verkoop niet was onrechtmatig, dat alsdan de verkoopsom van de boten tot het hun eisers gecedeerde bedrag van de derde betalingstermijn zou worden beschouwd, als het representatief van die derde betalingstermijn, met veroordeling van de curator, om uit de penningen van de failliete massa te betalen een som van NLG 20.000. De heer Hellings, die een preferente vordering had op de boten wegens daaraan verrichte werkzaamheden en dus ook op haar opbrengst, intervenieerde in dat geding en zulks in overleg met verschillende andere schuldeisers. Door de curator werd de niet-ontvankelijk- en ongegrondheid van het eerste punt van vordering betoogd, op grond dat hier van geen onrechtmatige daad sprake kon zijn, terwijl de intervenient betoogde, dat het subsidiair gevraagde onmogelijk was in zijn strekking, tot geen rechterlijk condemnatoir zou kunnen leiden, een bij het faillitenproces ongeoorloofde verdeling van de activiteiten van de boedels zou daarstellen en bovendien in strijd zou zijn met de rechten van de overige crediteuren. Gepleit voor de eisende firma mr. J.W. Tydeman, voor de curator mr. F. Kuyper van Harpen en voor de intervenient mr. A. J. Hovy.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 april. Het op de 1e april j.l. alhier in dienst gestelde schroefstoomschip MONTRADO zal in de eerste dagen der volgende week naar Willemsoord vertrekken om zijn bestemming naar Oost-Indië van daar op te volgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het schip HIERONIMA FREDERIKA, kapt. Busch Keijser, van Suriname in Texel binnen, heeft op de reis voortdurend stormweer doorgestaan en bezuiden de Wester-Eilanden (opm: Azoren) de boten, watervaten enz. verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Hillenius, van Liverpool naar Batavia, met schade te Liverpool uit zee teruggekomen, was gisteren gereed de reis weder voort te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Inrichting tot het Examineren van Varenslieden te Harlingen. De commissie, belast met het bestuur van bovengenoemde inrichting, geeft aan belanghebbenden te kennen, dat door haar een zitting zal worden gehouden op maandag 28 april e.k., ’s namiddags ten 4 ure, in een der lokalen van het Gemeentehuis. Zij nodigt mitsdien alle zeelieden uit, welke mochten verlangen van die gelegenheid gebruik te maken tot het afleggen van examen als stuurman, zich minstens drie maal 24 uur vooraf, onder overlegging van geboortebewijs, schriftelijk aan te melden bij de president der commissie.
De commissie voornoemd, IJ. Rodenhuis Pieterszn, president, F. Fontein Dk. Pieterszn, secretaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A.A. Land te Franeker zal op woensdag de 9e april 1862, des avonds te 7 ure, ten huize van de kastelein Tjeerd de Boer te Harlingen, provisioneel verkopen de gerechte helft in een trekveerschip, met het aandeel in de gerechtigheid van het veer en verder toebehoren, varende in de beurt van Harlingen op Leeuwarden en terug, no. 1, met lijnen, touwen, bomen, planken, haken, tafeltjes, matrassen enz. Aanvaarding 12 mei 1862.
(opm: LC 110462 meldt dat is geboden NLG 410.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Munnik te Joure zal op maandag de 14e april 1862, ’s avonds 8 ure, in het Tolhuis aldaar, in één zitting verkopen een overdekt tjalkschip, groot 20 ton, met complete inventaris. Dadelijk te aanvaarden; liggende bij de werf te Joure. (opm: LC 180462 meldt dat is geboden NLG 210.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder H.B. van der Wal te Sneek zal op woensdag de 9e april 1862, ’s avonds 7 uur, ten huize van S. van Delden te IJlst, veilen en verkopen een wel onderhouden tjalkschuit, groot 27 tonnen, zodanig dezelve is liggende voor de werf van A.S. de Jong te IJlst.


Datum: 05 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 3 april. De nieuw gebouwde boot de STAD ZWOLLE heeft gisterenmiddag bij de vuurtoren aan de ingang van het IJ, een ongemak aan de machine bekomen, zodat men haar tot vóór Amsterdam moest slepen. Daar zij dus vooreerst geen dienst zal kunnen doen, heeft men haar naamgenoot, de oude STAD ZWOLLE, bestemd om haar te vervangen. De STAD AMSTERDAM is gisterenavond, na aankomst alhier, terstond teruggekeerd, ten einde hedenmorgen op het bepaalde uur, weder van Amsterdam te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 april. Het schip WILLEM JACOBUS, kapt. Visman, van Suriname alhier gearriveerd, heeft in de Noordzee wegens aanzeiling de boegspriet verloren en schade aan de scheg bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Mauritius, 25 februari. Het alhier van Melbourne gearriveerde Nederlandse schip JACOBUS, kapt. Van Loon, heeft 14 februari op 13°ZB. en 85°OL., gedurende twee dagen hevige stormen doorgestaan.


Datum: 06 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Door de Engelse regering is een telescoop geschonken aan kapt. S. de Boer, voerende het Nederlandse schip ANTONIA GEERTRUIDA, wegens het redden der bemanning van het schip HERCULANEUM, van Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Aangaande het te Amsterdam te huis behorende schip CITO, kapt. Grivel, de 24e september of daaromtrent van Peiho (opm: Tianjin, China) naar Amoy vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. De laatste berichten van Amoy lopen tot 6 februari.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 3 april. Het Nederlandse schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. Addens, van Cardiff naar Rio Janeiro, is hier lek binnengelopen.


Datum: 07 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Te Hellevoetsluis is heden binnengekomen van Batavia het Rijksstoomschip ARDJOENO, commandant Siedenburg.
Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse ZOUTMAN, thans liggende aan ’s Rijks werf te Amsterdam, zal eerstdaags naar het Nieuwe Diep worden overgebracht om verder gereed gemaakt en met 1 juli aanstaande in dienst gesteld te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 4 april. Het schip SHANGHAE, kapt. Schultz, van Liverpool met stukgoederen naar Stettin, is bij Skagen gestrand. Men lost de lading, maar of het schip vlot te brengen zal zijn, is onzeker. (opm: vermoedelijk buitenlander)


Datum: 08 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 7 april. Heden is van de werf van de heren J.& K. Smit alhier met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot STAD UTRECHT, bestemd voor de dienst tussen Utrecht en Vreeswijk, onder directie van de heren Van Dijk, Hoekendijk & Co.
NRC 080462
Advertentie. De makelaars F. N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H. Zn., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, als last hebbende van hunne meester, zijn van mening op dinsdag de 22e  april 1862, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk l, Nº. 499, publiek te veilen: Het als buitengewoon snelzeilend bekende gekoperd en kopervast Nederlands schoener brikschip ST. HELENA, gevoerd door kapt. M. Sterkenburg, volgens meetbrief lang 30 el 80 duim, wijd 4 el 27 duim, hol 3 el 24 duim, en alzo groot 189 tonnen of 100 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven alhier.
Nog zal afzonderlijk worden geveild: Een chronometer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 april. Het te Rotterdam te huis behorende fregatschip HELENA EN ANNA, kapt. Lupcke Jr., 2 februari van Batavia naar Samarang vertrokken, heeft op de rede van Samarang gestoten en een lek bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Chr. Ament, makelaar, zal op dinsdag de 22e april 1862 te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de Deurwaarder B.D. Beets, veilen:
- Het Nederlands schoenerschip, genaamd TWEELINGEN, gevoerd door wijlen H.B. Schuur, groot 182 tonnen of 96 lasten, liggende te Amsterdam, zijnde in den jare 1861 nieuw gebouwd, geclassificeerd Veritas 3/3 G.I.I.- breder volgens inventaris.
- 4/40 aandeel in het gezinkt Nederlands schoenerschip ELSINA, kapt. G.W. Nanninga, groot 157 tonnen, varende onder directie van W.W. Pott te Pekel-A.
- 3/30 aandeel in het gezinkt Nederlands schoenerbrikschip, genaamd CORNELIA BEERENDINA, kapt. E.U. Pott, groot 154 tonnen, varende onder directie als boven.
- 2/30 aandeel in het gezinkt Nederlands schoenerschip JOHANNA, kapt. W.W. Medendorp, groot 165 tonnen, varende onder directie als boven.
- 1 chronometer van Levett, no 546, 1 sextant, 1 azimuth kompas.
Nader onderricht bij bovengemelden makelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop een nieuw tjalkschip, groot 43 ton, zo goed als klaar, hebbende twee jaar in de schuur onder aanbouw geweest, te bevragen bij J. Poort, scheepsbouwer te Appingedam en wel voor een zeer zuinige prijs.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een turfschip, groot 25 ton, met volledige inventaris, liggende aan de Turfmarkt te Makkum. Te bevragen bij de weduwe M.H. Hoffstra aldaar. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een ieder die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de boedels en nalatenschappen van wijlen Klaas Douwes Henstra, in leven scheepstimmerman, en Ruurdtje Roukes van der Hoek, in der tijd echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Langweer, worden verzocht daarvan opgave en betaling te doen aan de Notaris T.S. van der Ley te Langweer, vóór den 15 april 1862.


Datum: 09 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag de 8e april 1862: het Nederlandse smakschip BROUWERSHAVEN, groot 92 ton, voor NLG. 5500 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 29 maart. De Nederlandse schoener ENA ELIZABETH, kapt. Smit, heeft hier ter rede anker en ketting verloren, doch is opnieuw daarvan voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stettin (opm:Szczecin) , 5 april. Het schip WILHELMINA, kapt. Mentz, van hier naar Havre is bij Coserow (opm: Koserow, 54 03 N 14 00 O) gestrand. Men is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 april. De schoener NEWA, kapt. Binder, van Stettin (opm: Szczecin) naar Holland, is hier zeer lek binnengelopen, hebbende bij Kjøge aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingør), 5 april. De Nederlandse kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. Wijnstok, van Newburgh naar Riga, alhier in averij binnen, heeft gisteren na geëindigde reparatie de haven verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingør), 7 april. Het Nederlandse schip WILHELMINA GIEZEN, kapt. Wagenaar, van Hamburg met stukgoederen naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is alhier ter rede, ten anker liggende, aangezeild en heeft daarbij de boegspriet verloren en enige schade aan de voorsteven bekomen. Het schip is in de haven gehaald om nagezien te worden.


Datum: 10 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 april. De 2e dezer is alhier in de Eijerlandsche Gronden gestrand de Belgische vissloep GUSTAVE. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 7 april. Het schip ELSINA, kapt. Mulder, van Middlesbro’naar Emden, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 april. De Nederlandse kof GRIETJE DE GROOT,  kapt. Muller, met een lading spoorhout van Dordrecht naar Ueckermünde (53 44 N 14 03 O), heeft de 7e dezer bij Dragoe op strand gezeten doch is met adsistentie vlot gekomen en heeft ogenschijnlijk zonder schade de reis voortgezet. Het schip heeft een bergloon van 600 Reichsthl. betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingør), 7 april. De GESINA, kapt. Post, van Liverpool naar Dantzig (opm: Gdansk), is gisteren morgen bij Domsten (opm: Helsingborg,Zweden: 56 07 N 08 36 O) aan de grond geraakt doch met adsistentie vlot en des namiddags alhier ter rede gekomen. Het heeft de loze kiel verloren en schade aan de vaste kiel, doch is dicht gebleven en zal de reis voortzetten.


Datum: 11 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Antwerpen, 9 april. Het schip ANVERSOIS, kapt. Claeys, van New-York alhier gearriveerd, heeft op de reis veel stormen doorgestaan, stortzeeën overgehad en daardoor schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 9 april. De Belgische bark CLARA, kapt. Ockett, van Vera Cruz naar Laguna, is 10 februari bij laatst gemelde haven verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwich, 8 april. De Nederlandse bark VIER GEZUSTERS (opm: ex BUITENZORG), kapt. Duinker, van Newcastle naar Soerabaija, is op het Longsand verongelukt. De bemanning is gered, zomede een gedeelte van de inventaris. (opm: zie JB 120362)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 10 april. Hoewel de scheepsbouw over het algemeen in een drukkende toestand verkeert, heeft die belangrijke tak van nijverheid in de provincie Groningen zich toch vrij goed staande gehouden. Dit blijkt uit de nu bekend geworden uitkomsten van de statistiek van de scheepvaart en scheepsbouw over 1861 en het lopend jaar. In 1861 waren in die provincie 74 rederijen van zeeschepen gevestigd in 33 gemeenten, 608 gezagvoerders, die voor eigen rekening varen en 971 zeeschepen met 77.658 roggelasten inhoud. In dat jaar zijn afgegaan 63 schepen met 4.814 roggelasten inhoud en bijgekomen 65 schepen met 5.499 roggelasten inhoud. Op dit ogenblik zijn er, op de 100 werven, in 23 bouwoorden, 83 schepen in aanbouw met vermoedelijk 6.205 roggelasten inhoud.


Datum: 12 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 april. Het stoomschip DIANA, van hier naar Londen, is de 8e april in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal bij het Nieuwediep tegen de Engelse brik PRINCE ALBERT,  kapt. Hart, van Sunderland op hier, gevaren, die daarbij gezonken en waardoor de vaart op gezegd kanaal voor schepen geheel gestremd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 9 april. Het schip MARIA, kapt. Meijer, van Smirna (opm: Izmir) naar Cuxhaven, is alhier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. Het te Rotterdam te huis behorende barkschip PIETER SCHOENMAKERS,  kapt. Van Varelen, van Panaroekan met een volle lading voor de Nederlandsche Handel Maatschappij naar Nederland bestemd, is in averij te Timor Koepang binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. Het Nederlandse schip NICOT, kapt. Amesz, de 18e dezer van Soerabaija naar Amsterdam vertrokken, is uit zee geretourneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. De Nederlands-Indische stoomboot BANDA is in de avond van de 18e dezer zwaar lek een paar mijl beoosten Samarang op strand gezet. De opvarenden zijn allen gered maar het vaartuig is totaal weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, W. Bakker Bz. en P.H. Craandijk, makelaars, zullen op maandag 14 april 1862, des avonds na zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg
aan het IJ, ten overstaan van de notaris W. A. J. Elzevier Dom, veilen: Een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast schoenerbrikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: ELISABETH CATHARINA, gevoerd door kapt. J. P. Claasen, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 25 duimen, hol 2 ellen 80 duimen, en alzo gemeten op 129 tonnen of 68 lasten. Dit schip ligt te Amsterdam in de Wittenburgergracht, aan de werf de Parel, en blijft inmiddels uit de hand te koop.
Breder volgens inventaris. Nader bericht bij bovengemelde makelaars. (zie ook NRC 160662)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 februari. Heden is alhier van Vlissingen aangekomen Zr.Ms. stoomschip SINDORO, commandant De Jongh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 februari. Vrachten. In Nederland is tot geheime conditiën naar Nederland bevracht het Nederlandse schip TELANAK. De HENDRIKA  laadt naar Amsterdam voor eigen rekening. De LOUISE ROELOFFINE laadt naar Amsterdam NLG. 85 voor suiker, NLG 125 voor arak, en NLG 70 voor tabak, te Soerabaija te laden. d’ELMINA laadt 10.000 picols suiker te Soerabaija à NLG 85 per last naar Rotterdam.
Onbevracht zijn de Nederlandse schepen HENRIETTA GEERTRUIDA, VESTA, STAD MIDDELBURG, IDA ELISABETH, SCHOONDERLOO, LANDBOUW, LOEVESTEIJN, CONSTANCE, ACADIA, VERTROUWEN en HERMAN, en enige schepen onder buitenlandse vlag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen den 9 April. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwde kofschip HERMANNA MARIA , kapt. P.H. Wegman van Veendam, groot 50 last, gebouwd bij J. Bodewes te Sappemeer, alsmede het galjootschip ALIDA, kapt. J. v.d. Veen, groot 90 last, gebouwd bij J. Nibbelke, mede te Veendam.

Krant:
  JB - Javabode

De Nederlands-Indische brik HELMERS, kapt. Meissen, komende van Soerabaija en bestemd naar Amoy (China), raakte de 24e februari j.l. des morgens bij Bonthain (opm: Bungaya, Celebes; 05 34 Z 119 57 O) op een onbekende klip vast, waarop het bestuur terstond hulp met praauwen en koelie’s verleende. Bij hoog water is dit vaartug door verenigd pogen weder vlot geraakt na het over boord werpen van een gedeelte der lading, en kwam de 25e februari j.l. behouden ter rede van Bonthain aan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Engelse fregatschip SEAFORTH, ex-PRESIDENT,  groot circa 800 Nederlandse tonnen, liggende te Amsterdam, is uit de hand verkocht.

Krant:
  JB - Javabode

Voor het transport van 3000 tons steenkolen van Newcastle upon Tyne naar Soerabaija zijn door de Nederlandsche Handel Maatschappij aangenomen tot de ingeschreven vracht de schepen:
ZES GEZUSTERS, kapt. Rutgers, 680 tons à NLG. 32,38
VIER GEZUSTERS (ex-BUITENZORG), kapt. Duinker, 460 tons à NLG. 33,85 ALBLASSERWAARD, kapt. Von Lindern, 830 tons à NLG.32,33
ELISE SUSANNE, kapt. Grafthuis, 600 tons à NLG. 33,97
BULGERSTEIN, kapt. Geerling, 600 tons à NLG. 33,97.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van scheepsparten te Amsterdam op de 3e maart 1862: 5/32e part van het schip EENSGEZINDHEID, kapt. de Waal, 228 gemeten lasten, gebouwd in 1847.


Datum: 13 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 30 schepen:
Voor Rotterdam: ELISE SUSANNE, kapt. L. E. Grafthuis; BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. J. D. de Wit; TERNATE, kapt. T. Cars Tz.; BATAVIER, kapt. E. H. Pfeiffer; JACOBA HELENA, kapt. J. J. Swart; ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers; JEDO, kapt. T. van Rossum; DELFSHAVEN, kapt. C. Schaap; LAMMINA ELISABETH, kapt. A. Gersen; ADRIANA PETRONELLA, kapt. J. A. Annokkee.
Voor Amsterdam: STAD DOKKUM, kapt. H. B. R. Jaski; BURGEMEESTER VAN REENEN, kapt. A. H. Zwaneveld; DYONISIA CATHARINA, kapt. S. Berkelbach v/d Sprenkel;
KONING WILLEMM lll, kapt. H. H. Zeilstra; LEWE VAN NYENSTEYN, kapt. B. H. Borchers;
VAN GALEN, kapt. C. B. Brandligt; HENRIETTA, kapt. J. Portengen; PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld; ZEELUST, kapt. J. A. Knaap; DRIE GEZUSTERS, kapt. G. C. Fischer;
JAN VAN BRAKEL, kapt. K. Visser; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen; BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, kapt. N. Kruimel; ANNA EN ELIZE, kapt. J. G. de Roeve;
A. R. FALCK, kapt. van Duyveboden; ALMELO,  kapt. R. P. TJEBBES.
Voor Dordrecht: JACOBA, kapt. T. M. Schaap.
Voor Schiedam: MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion, (van Rotterdam).
Voor Middelburg: WESTKAPELLE, kapt. A. R. Crucq; WALCHEREN, kapt. D. H. van der Heijden.


Datum: 14 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 april. Het stoomschip MINISTER THORBECKE, kapt. B. Nepperus, heden namiddag uitgezeild naar Hull met stukgoederen, is een à twee uren daarna weder in de haven teruggekomen, zo men zegt met gebroken cylinder. (opm: dit voormalig Nederlands stoomschip voer toen onder Britse vlag)


Datum: 15 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 14 april. Volgens hier ontvangen bericht is onder de Noorse kust vergaan (opm: gestrand op het eiland Utsira nabij Stavanger) het kofschip de HOUTHANDEL, kapt. H.G. Ploeg, toebehorende aan de heren Hubert Jans & Co. alhier. Van de equipage, bestaande uit zes personen, zijn slechts twee gered. (opm: zie LC 150462, NRC 160462, NRC 230462  NRC 270862)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 12 april. Aangaande de Veendammer kof EENDRAGT, kapt. Folders, de 4e december l.l. van Gothenburg naar Bremerhaven vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Vincent, K.V, 21 maart. De galjoot FENNEGIENA ARENDINA, kapt. de Jonge, van Liverpool met ijzer, steenkolen enz. naar Galatz, is in zinkende staat en met verlies van de fokkemast door het volk verlaten, dat gered en alhier aangebracht is. Het had op 40º N.B. 14º W.L. hevige stormen doorgestaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 april. De brik TWEELINGEN, kapt. Middel, van Newcastle met steenkolen naar Kastrup, is volgens telegram van Kopenhagen van de 9e dezer, aldaar in de nabijheid gestrand, doch zal vermoedelijk zonder assistentie in vlot water kunnen komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 14 april. L.l. zaterdag arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip GEERTRUIDE, kapt. J.W. Stuut, van de Wildervank, groot 110 last, gebouwd bij J. & K. Wilkens te Veendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 april. Meldden wij voor korte tijd dat het schip de HOUTHANDEL, kapt. H. Ploeg, de vlag als eerste Noordsvaarder had gewonnen, thans wordt uit Stavanger gemeld, dat het genoemde schip, met steen en pannen van hier naar Noorwegen bestemd, in de storm van de 9e dezer bij Udstre (opm: Utsira, zie ook NRC 150462) is vergaan, en dat slechts twee man van de equipage zijn gered. Nadere berichten worden hier met verlangen tegen moet gezien, want onder de equipage bevonden zich vijf van onze stadgenoten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Wiersma te Roordahuizum zal op zaterdag de 19e april 1862, ’s namiddags 4 uur, ten huize van den kastelein Postma te Swichum, publiek in ene zitting verkopen: Het Veerschip van Swichum en Goutum op Leeuwarden vice versa, zijnde een overdekt ongewegerd scheepje, groot 3 ton, en zulks met zeil en treil en verdere complete inventaris. Bij D.H. Miedema in eigen gebruik. De 13e mei 1862 vrij te aanvaarden. Inmiddels uit de hand te koop.
Bij den verkoper bestaat voor den koper van het Veerschip gelegenheid op 12 mei 1862 tot huring van ene geschikte woning. Condities te vernemen bij den notaris voornoemd.


Datum: 16 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep,14 april. Naar wij vernemen is men nog niet geslaagd in het nemen van doeltreffende maatregelen tot wegruiming van de in het Noord Hollandsch Kanaal gezonken steenkolenbrik. Men vreest, dat dit spoedig onaangename belemmeringen en verwikkelingen zal geven, althans enkele hier liggende schepen zijn daardoor verhinderd naar Amsterdam te vertrekken en wederkerig worden die van Amsterdam aan het Zand opgehouden. De stoomboten kunnen passeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 14 april. Als bijzonderheden van de schipbreuk van het hier te huis behorende kofschip HOUTHANDEL, kapt. Ploeg (opm: zie NRC 150462), kunnen wij nog melden, dat het van Liverpool naar Bergen met steenkolen bestemd was (opm: onjuist, zie LC 150462 en NRC 230462), en nabij Stavanger zodanig op een rots stootte, dat het ineens verbrijzeld werd. Volgens hier ontvangen telegrafisch bericht zijn de kok en een matroos van genoemd schip gered, terwijl de vier anderen, waarvan er drie hier te huis behoorden, zijn omgekomen (opm: de overledenen zijn op het eiland Utsira begraven). Kapitein en stuurman laten ieder een weduwe met kinderen na.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 15 april. Heden is alhier op de werf de Nachtegaal, van de scheepsbouw- meesters W. en A.H. Meursing, de kiel gelegd van een ijzeren schoenerschip, groot circa 130 lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer P.H. Kaars Sypesteyn te Krommenie, en gevoerd zullende worden door kapt. D. Gollards.
Tevens is op genoemde werf in aanbouw een ijzeren barkschip, groot 260 lasten, voor rekening van de heren J. Rahder en Co., alhier, welk schip gevoerd zal worden door kapt. J.R. Smit en bestemd is voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Het schip CORNELIA BERENDINA, kapt. Pott, van hier naar Triest vertrokken, is gisteren met verlies van drie ankers en kettingen in het Oosterdok terug gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 april. Aangaande het schip VIER GEZUSTERS, kapt. Duinker, van Newcastle naar Soerabaija, op het Long-Sand verongelukt, wordt nog gemeld, dat men na het vertrek van Shields voortdurend mistig en dik weer met verleiding van stroom had gehad, en niettegenstaande het lood voortdurend gaande was gehouden, stootte het schip in de nacht van 7 dezer op het Long-Sand, had ’s morgens ten 4 ure reeds 5 voeten water in het ruim en was met het aanbreken van de dag vol water gelopen, zodat men genoodzaakt was het ’s morgens ten 9 ure te verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 april. Het stoomschip MINISTER THORBECKE, kapt. Nepperus, met stukgoederen van hier naar Hull vertrokken, is gisteren met gebroken cilinder alhier teruggekomen, doch heeft heden middag, na geëindigde reparatie, onze haven weder verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 6 april. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. Addens, van Cardiff naar Rio de Janeiro, lost de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 13 april. Het Nederlandse schip HERSTELLING, kapt. Duiven, van Pomaron (opm: Pomeroon, Guyana) naar Liverpool, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.M. Balwé en G.A.L. van Santen, makelaars, zullen op maandag 28 april 1862, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: Een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: JOAN, gevoerd door kapt. P.J. Klijn, volgens meetbrief lang 30 ellen 22 duimen, wijd 5 ellen 10 duimen, hol 3 ellen 62 duimen, en alzo gemeten op 248 tonnen of 131 lasten, geclassificeerd bij Veritas 3/3 A.I.I, liggende in het Oosterdok aan de Dijk.
Breder volgens inventarissen en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 7 april. Heden morgen is alhier op publieke vendutie verkocht het Franse driemastschip REINE DES ANGES, met zijn staand en lopend want, inventaris en toebehoren, en heeft opgebracht de som van NLG 21.050.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

De 12e dezer zijn te Amsterdam uit Altona met de stoomboot de AMSTEL, kapt. C. Wilkes, van Hamburg aangekomen 30 Noorse vrijwilligers voor de Nederlandse koloniale dienst, die per beurtschip naar Harderwijk vertrekken. Binnenkort worden meer van dergelijke transporten verwacht.


Datum: 17 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Volgens particulier bericht is het driemast schoenerschip D.T. VISSER, kapt. Van der Linden, van hier naar Singapore bestemd, in de morgen van de 10e april Plymouth gepasseerd. Alles wel aan boord (opm: eerste reis nieuw schip. Het lag de 4e april zeilklaar te Hellevoetsluis).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 april. Aan de in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal gezonken Engelse brik  is men ijverig bezig de lading steenkolen er uit te baggeren, nadat men zo veel mogelijk het dek, dat geheel onder water zit, heeft uitgebroken. Daar deze werkzaamheden met veel moeilijkheden gepaard gaan, is het te vermoeden, dat voor zeeschepen de vaart nog wel enige dagen gestremd zal blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 15 april. De nabij Onrust vastgeraakte Spaanse brik ANA JOAQUINA is jongstleden zondagavond met de voorvloed uit elkander geslagen en geheel verdwenen, nadat ze zaterdag avond publiek verkocht was voor NLG 350. Van de lading der ANA JOAQUINA zijn 430 kisten suiker en 13 kisten sigaren geborgen, die verkocht zullen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 april. Het schip HILLEGINA, kapt. Scherphuis, van Newcastle naar Kiel, als bijlegger alhier binnen, moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 14 april. Het Nederlandse schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Wijnstok, van Newburgh, laatst van Elseneur (opm: Helsingør), naar Riga, is op de N.-Mole (opm: Noordelijk havenhoofd) gestrand. Men hoopt het schip weder vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam, H.Hzn., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hunne meesters op dinsdag de 6e mei 1862, des middags ten 12 uren, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, Nº. 499, publiek verkopen: Het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands campagne barkschip
JAN VAN SCHAFFELAAR, laatst gevoerd door kapt. L. G. Verbeek, volgens meetbrief lang 37 el 20 duim, wijd 7 el 39 duim, hol 5 el 42 duim, en alzo groot 662 tonnen met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans liggende in de Westerhaven binnen deze stad.
Nog zullen afzonderlijk worden verkocht: Een chronometer van Barraud, Nº. 2243, te bezichtigen bij de heer J. P. Dupont & Zoon, benevens enige kettingen en ankers.


Datum: 18 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO wordt de 25e dezer buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Aan alle kapiteins van schepen, die naar Russische havens bestemd zijn, wordt in herinnering gebracht, dat de 1e mei aanstaande in werking treedt de verordening, volgens welke ieder schip, dat een Russische haven binnenloopt, aan de steven moet voorzien zijn van metalen of andere merken, die de diepgang van het schip in Russische of buitenlandse voetmaat of in mètres aangeven, zullende de cijfers voor de duidelijkheid met heldere olieverf moeten geschilderd zijn. Bij nalatigheid, of ook bij zo onjuiste opgave, dat de onnauwkeurigheid meer dan een kwart duim op elke voet van de werkelijke diepgang des achterstevens bedraagt, worden de kapiteins en eigenaars telken male met een boete van 10 roebels zilver per schip gestraft.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij S. Nijdam te Sneek.


Datum: 19 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. De Nederlandsche Handelmaatschappij vraagt scheepsgelegenheid voor het transport van 600 Engelse tonnen geraffineerd zout van Liverpool naar Batavia en een gelijke hoeveelheid van Liverpool naar Samarang, met een speling van 100 tonnen meer. Aanbiedingen worden ingewacht vóór of op donderdag de 24e dezer, en bij de agenten alhier vóór of op woensdag de 23e dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 april. Aangaande het in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal gezonken brikschip PRINCE ALBERT wordt van het Nieuwediep gemeld, dat de gemeenschap (opm: bedoeld wordt de vaart in het kanaal) thans geheel gestremd was. Het schip hing gedeeltelijk in kiezentrekkers (opm: o.a. werktuig om palen uit de grond te halen), doch men hoopte het spoedig op te ruimen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Kapt. Duinker, voerende de brik TRITON, van hier te Suriname aangekomen, meldt, dat hij gedurende de reis voortdurend met hevige stormen en tegenwind heeft te kampen gehad, zodat hij eerst na 39 dagen reis de hoogte van Madeira had bereikt. Het schip had aan tuig en rondhout veel geleden. Er waren twee rustijzers enz. gebroken. Het schip was overigens in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Aangaande het schip VRIENDSCHAP, kapt. Sterenberg, de 14e november van Pillau (opm: Baltyisk) naar Noorwegen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 april. Gisteren namiddag is de Oostenrijkse bark LUSSIN, kapt. Nicolich, beladen met tarwe, in een zinkende staat door het Engelse stoomschip PACHA uit de Wielingen binnengesleept en bij Rammekens aan de grond gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 april. Het Amerikaanse schip WALTER SCOTT, kapt. Graffim, van Antwerpen naar de Oostzee, in heden nacht alhier ter rede in brand geraakt. De masten zijn reeds over boord en het schip brandt op dit ogenblik (8 uur ’s morgens) nog. De equipage is behouden, maar het schip zal totaal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 14 april. Het alhier gestrande Nederlandse schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Wijnstok – zie ons nommer van de 17e dezer – is bij het naar binnen zeilen in het ijs bezet geraakt en daardoor op strand gedreven. Het schip is lek. Men is bezig de inventaris te bergen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 15 april. Aan een dezer dagen van de werf van de Commercie-Compagnie te Middelburg te water gelaten barkschip zal de naam gegeven worden van BARON VAN HEEMSTRA. Ongetwijfeld zal dit voor de thans afgetreden staatsman een strelend bewijs zijn van de bijzondere hoogachting, die hem werd toegedragen gedurende het tijdperk dat hij aan het hoofd van het gewestelijk bestuur van Zeeland stond.


Datum: 20 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Het schip PIETER SCHOENMAKERS, kapt. Van Varelen, van Panaroekan herwaarts gedestineerd, lek te Timor Koepang binnengelopen, zal in ballast naar Soerabaija verzeilen, om te repareren. De lading wordt overgeladen in het schip CONSTANCE, kapt. Kimmerer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 april. Volgens telegrafisch bericht van het Nieuwediep van heden, was de gezonken brik PRINCE ALBERT vlot geraakt en tot op het tussendek ledig gepompt. Men maakte toebereidselen om dezelve, hangende tussen twee lichters, naar het Nieuwediep te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Het schip NICOT, kapt. Amesz. van Soerabaija naar Amsterdam, te Soerabaija uit zee terug, was in aanzeiling geweest met het Franse schip REINE DES ANGES. De kapitein hoopte de schade, die door experts op pl.m. NLG 4000 geschat was, binnen weinige dagen te herstellen. Het schip behoefde niet te lossen.


Datum: 22 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Aangaande het in het Noordhollandsch kanaal gezonken Engelse brikschip (opm: PRINCE ALBERT), bericht men ons d.d. Nieuwediep 11 april het volgende:
De doorvaart blijft hier nog steeds gestremd. Nadat men ongeveer 1000 mud steenkool heeft uitgelost, had men woensdag j.l. gelegenheid het water in het kanaal zeer laag af te tappen, welke gelegenheid men zich ten nutte maakte, om enige zogenaamde kiellichters en ballastvaartuigen door middel van touwen aan het vaartuig te verbinden. Hiermede gereed zijnde, heeft men langzamerhand het water weder in de vaart gelaten, om door de kracht van het water het vaartuig te lichten. Deze manoeuvre slaagde aanvankelijk zeer goed, zodat de brik reeds enigszins gelicht was, doch door de enorme zwaarte en kleine schade die men aan de toestellen bekwam, werd men bevreesd voor nog groter onheilen en zag men zich genoodzaakt, de brik weder tot zijn vorige positie te doen terugkeren. Men gaat thans weder voort met het uitbaggeren der lading om het vaartuig zo veel mogelijk te verlichten, en daarna bovengenoemde kunstbewerking weder te herhalen. Het is voor handel en scheepvaart wenselijk, dat die poging spoedig moge gelukken, want de schade door het oponthoud enz. is zeer groot. Wij vernemen, dat vanwege de schepen, die thans in hunne doorvaart belemmerd zijn, een schadevergoeding geëist wordt van ruim een en een half miljoen gulden, en deze som zal door het dagelijks toenemen van meerder schepen en meerder tijdverlies nog aanmerkelijk groter worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Het grote Amerikaanse driemast schip WALTER SCOTT, gezagvoerder Graffen, in ballast van Antwerpen komende, bestemd naar de Oostzee en ter rede van Vlissingen liggende, is zoals reeds de 18e  onder de rubriek scheepstijdingen is gemeld, een prooi der vlammen geworden. De 17e des avonds ongeveer tussen 10 en 11 ure werd er aan boord brand ontdekt, welke zich zo snel uitbreidde, dat de aangewende middelen tot blussen ontoereikend waren. Het duurde niet lang eer de vlammen het dek bereikten en het tuig aanstaken, zodat weldra het gehele schip in lichter laaie vlam stond. Daar het nu onmogelijk was iets meer tot redding te verrichten, begaf zich de equipage met hare goederen aan boord van de Nederlandse loodsboot, gevoerd door schipper Brand, welk vaartuig daar in de nabijheid ten anker lag en waarvan zoveel mogelijk hulp en bijstand werd verleend; later ging de equipage over aan boord van de Belgische loodsschoener, welke mede daar aanwezig en door meerdere beschikbare ruimte beter geschikt was. Nadat het vuur nu enige uren gewoed had, viel achtereenvolgens het tuig over boord, zodat met het aanbreken van de dag alleen nog de brandende romp zichtbaar was. De 19e des middags ten twaalf ure brandde het schip, dat reeds voor een groot deel tot aan de koperen huid verwoest is, nog voort.
Twee of drie sleepboten zijn thans bij het schip, met het voornemen pogingen te doen om het van zijn ankers los te krijgen, en op het strand te slepen, terwijl men inmiddels ook trachten zou om de vlammen te blussen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Door kapt. Van Putten, voerende het stoomschip HOLLANDER, de 17e dezer te Bordeaux aangekomen, is op de hoogte van Isle de Raz (opm: Normandië) gered de bemanning van het Franse vaartuig LES DEUX FRÈRES ET LA SOEUR,  kapt. Le Calvez, met steenkolen van Llanelly (opm: nabij Cardiff) naar Perose (Frankrijk) bestemd, welk schip in zinkende staat verkeerde en kort nadat de bemanning aan boord van de HOLLANDER was opgenomen, in de diepte verdween.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rptterdam, 21 april. De Engelse brik PRINCE ALBERT,  kapt. Hart, van Sunderland naar Amsterdam, in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal gezonken, is gelicht en in het Nieuwediep binnengebracht. De vaart op genoemd kanaal is alzo weder vrij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Aangaande de Nederlandse schoener GITANA, kapt. Schots (opm: kapt. Jacob Schots, zie ook NRC 060973), de 27e oktober van Quisembo (opm: Congo) naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 18 april. Het Nederlandse schip REMILIA GEERTRUIDA, kapt. Katoen, van Newcastle naar Barcelona, is hier eergisteren lek en met andere schade binnengelopen.


Datum: 23 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen,19 april. Het wrak van het Amerikaanse driemast schip WALTER SCOTT, gezagvoerder Graffam, is heden namiddag ten half een ure gezonken. Nadat gisteren middag de sleepboten enige tijd bij en om het vaartuig gevaren hadden, zijn zij onverrichter zake vertrokken, waarschijnlijk omdat zij geen kans zagen iets tot redding te beproeven. Het wrak bleef dus brandende voor anker liggen. Algemeen verwachtte men dat het dadelijk zou zinken, doch tevergeefs; zelfs bij het kenteren van het getij zwaaide het wrak geregeld rond, zodat velen teleurgesteld het wachten moesten opgeven. Deden van tijd tot tijd slechts luttele rookwolken vermoeden, dat de brand had opgehouden te woeden, zodra de avond daalde werd men spoedig van het tegendeel overtuigd. De gehele klomp scheen in vuur gehuld, hetgeen een schoon gezicht opleverde en menigeen naar de haven lokte om het te aanschouwen. Men kan dan ook hieruit enigszins afleiden, welk een prachtig gezicht het moet geweest zijn toen het gehele schip in vlam stond, waarvan men, zodra de dag was aangebroken, weinig of niets meer zag. Zo voort brandende is het wrak tot heden middag blijven liggen, de keringen van het getij bij harde wind goed doorstaande.
Reeds was men weder gereed om met de sleepboot er heen te gaan om nogmaals een poging te wagen om het schip op strand te slepen, toen het zinken daarvan elke poging onnodig maakte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 22 maart:
In het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam:
-       Drie aandelen in de Stoomvaart Vereeniging De Maas te Rotterdam, directie de heren G. Schuurmans & Zoon, elk groot NLG 7500, vol gefourneerd. Laatste uitdeling NLG 400. Opgehouden.
-       1/64e aandeel in het nieuw gekoperd Nederlands barkschip KRIMPENERWAARD, groot 397 gemeten lasten, gevoerd wordende door kapt. F.W. van Heyningen (in de aankondigingen abusievelijk gemeld groot 379 lasten), boekhouders de heren Slingeland & Lehr te Rotterdam, liggende binnen deze stad en zijnde bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij. Om NLG 460 verkocht.
-       1/128e aandeel in bovengemeld barkschip. Opgehouden.
-       1/80e aandeel in het Nederlands barkschip de STAD SCHIEDAM, ,  groot volgens meetbrief 463 tonnen of 245 lasten, boekhouder de heer M. den Breems Jr. te Vlaardingen. Opgehouden.
-       1/60e aandeel in het barkschip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L.T. van Ruyven, groot 399 gemeten lasten, gebouwd in 1858, thans op vooruitreis naar Java met volle lading diversen, boekhouders de heren Van Zeijlen & Decker te Rotterdam., Opgehouden.
In de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam:
-       Het schoener-brikschip ST. HELENA, groot 189 tonnen: NLG 10.500, verkocht; een chronometer NLG 120 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 20 april. De Nederlandse kof ANNEGINA, kapt. Blouw, van Londen met een lading suiker naar Glückstad bestemd, is hier lek binnengelopen en bezig om te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau (opm: Ventspils), 15 april. De Nederlandse kof WYBERDINA REINA, kapt. Brons, in ballast van Maassluis naar Riga, is de 13e dezer op 5 mijlen ten zuiden van deze haven gestrand. De bemanning is gered, doch omtrent de toestand van het schip weet men nog niets.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel (opm: Klaipeda), 16 april. De Nederlandse kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. Wijnstok, welke alhier door ijsgang op strand werd gedreven - zie NRC van 19 dezer - is wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 20 april. Het schip CATHARINE SOPHIE, van Skive naar Londen, is bij Skagen verongelukt. (opm: buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 18 april. De Harlinger kof HOUTHANDEL, kapt. Ploeg, welke 9 dezer op Udstrea strandde - zie NRC van 15 april - is geheel uit elkander geslagen. Een gedeelte van zeilen, tuig en inventaris, alsmede enige wrakstukken zijn gered. De lading stenen zal echter geheel weg zijn, aangezien het schip in 12 vadem diepte gezonken is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekenden zullen op vendutie van dinsdag de 13e mei, ten 10 ure, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, verkopen het Amerikaans clipperschip SWEEP STAKES, groot 1735 geregistreerde Amerikaanse tonnen, gevoerd door kapt. W.A. MacGill, met al deszelfs masten, rondhouten, staand en lopend want en tuig, zeilen kettingen, ankers, sloepen, restant provisiën, dranken, enz.
Van den Abeelen & Co.

Krant:
  JB - Javabode

De rederij Bonke & Co. te Rotterdam heeft in de grote vaart gebracht het te Bath nieuw gebouwde barkschip INDIA, groot circa 675 gemeten lasten, zullende gevoerd worden door kapt. Vonck.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip VALPARAISO  (opm: ex ONDERNEMING)  is verkocht aan een Noorse rederij.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

- Veilingen van schepen en scheepsparten:
Te Liverpool op 6 maart 1862 het Nederlandse clipper-fregatschip ECLIPSE, kapt. Doeksen, gebouwd in 1854, groot 695 gemeten lasten
Te Rotterdam op 18 maart 1862 het schip STAD ZIERIKZEE, kapt. J.J. Klein, gebouwd in 1842, groot 318 gemeten lasten.
Te Amsterdam op 24 maart 1862 het schip PRINS MAURITS, kapt. Bart, gebouwd in 1841, groot 485 gemeten lasten.
- Geveilde schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam op 3 maart 1862: 2/32e part in het schip EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal, gebouwd in 1847, groot 228 gemeten lasten: voor NLG 900 opgehouden; 1/32e part in idem voor NLG 450 verkocht; 2/32e part in idem voor NLG 775 verkocht.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 19 april. Bij Koninklijk Besluit van 18 april, no. 54, is vergunning verleend aan W.A. Bowbyes, kapitein van de reddingkotter WILLEM VAN HOUTEN, tot het dragen van de gouden medaille, en aan M. Adamse, P. Paret, C. Kosten, F. Berwald, H. Okkerse en P. Dietz, matrozen op genoemd vaartuig, te Zierikzee, tot het dragen van de  zilveren medaille, aan elk hunner door H.M. de koningin van Groot Britannië toegekend voor het redden van de equipage van het Britse schoenerschip NEW-CASTLE, in januari 1857; en aan voornoemde W.A. Bowbyes en aan G. van Duin, schipper van de reddingschokker No. 2, te Zierikzee, tot het dragen van de aan elk hunner door Z.M. de keizer van Rusland toegekende gouden medaille, voor het redden van de equipage van de Russische bark SUOMI, in november 1860.


Datum: 24 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 22 april in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam:
-       het schoenerschip TWEELINGEN, kapt. H.B. Schuur: NLG 18.700, in slag NLG 30, koper E.C.A. Koli. (opm: een makelaar, optredend voor F.U.H. Reiger & Co, Amsterdam; herdoopt in ELISABETH EN HELENA
-       4/30e aandeel in het schoenerschip ELSINA: NLG 560, koper W. Bakker Bzn.
-       3/30e aandeel in het schoener-brikschip CORNELIA BEERENDINA: NLG 380,  in slag NLG 20, koper E.C.A. Koli.
-       2/30e aandeel in het schoenerschip JOHANNA: NLG 270, in slag NLG 20, koper C. Ament.
-       2/30e aandeel in het galjootschip JANNA: NLG 310, in slag NLG 40, koper C. Ament.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 16 april. Het Nederlandse schip HERSTELLING, kapt. Duiven, van Pomaron (opm: Pomeroon, Guyana) naar Liverpool, dat alhier lek binnenliep – zie NRC van 16 dezer – lost de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Werf de Nijverheid. Aan heren aandeelhouders in de scheepstimmerwerf De Nijverheid te Schiedam, wordt kennis gegeven, dat de uitdeling over het jaar 1861 is bepaald op NLG 7,- per 1/300e  aandeel. Tegen inlevering van coupon Nº. 2, kan genoemd bedrag ontvangen worden ten kantore van de heren P. Loopuyt & Co. te Schiedam, bij wie tevens de rekening met bijlagen voor de belanghebbenden ter visie ligt tot en met de 3e mei aanstaande van des morgens 9 tot 12 ure en des namiddags van 4 tot 6 ure.
Namens de directie van de scheepstimmerwerf De Nijverheid, A. Prins & Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 april. De Nederlandsche Handel Maatschappij zoekt scheepsgelegendheid naar Java voor een transport van 125 soldaten en 3 kajuitspassagiers, in de tweede helft der volgende maand te embarkeren, terwijl ook een schip wordt gevraagd om te Rotterdam aan boord te nemen 4 kajuitspassagiers en 50 onder-officieren en manschappen, en daarmede te St. George d'Elmina een detachement van 80 à 100 Afrikaanse militairen te gaan afhalen, bestemd naar Batavia. Met ditzelfde schip zullen 10 Afrikaanse soldaten en een vrouw van Nederland naar d'Elmina worden overgevoerd. Aanbiedingen worden ingewacht vóór of op 24 dezer.


Datum: 25 april 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een overdekt Jagt, groot 32 ton, met complete inventaris, staand en lopend want; kunnende hetzelve dadelijk aanvaard en in de vaart gebracht worden. Te bezien en informatie te bekomen bij Jacob Prins junior, scheepsbouwmeester te Zwartsluis. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een overdekte Praam, groot 9 ton, met mast, gewicht en zeil. Verder een open praam, groot 5 ton. Bij J.H. Tadema te Surhuizum.


Datum: 26 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 april. Z.M. de Koning heeft aan Jacques Benaer, scheepskapitein te Ostende, een zilveren medaille toegekend voor het redden van de equipage der Nederlandse bark EJA, welke op de 1e november l.l. op de Belgische kust gestrand is. Dezer dagen hebben de Belgische autoriteiten die medaille aan de moedige zeeman overhandigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. I. Rietveld en G. J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 12e mei 1862, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
Een extra, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: VRIENDENTROUW, gevoerd door kapt. D. Grevelink, volgens meetbrief lang 36 ellen, wijd 6 ellen 37 duimen, hol 5 ellen, en alzo gemeten op 510 tonnen of 269 lasten. Zijnde gebouwd en nieuw uitgehaald in den jare 1854. Het voorz. barkschip ligt in het Oosterdok, aan de Dijk.
Breder volgens inventarissen en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors de Vries en Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op zaterdag de 3e mei 1862, des morgens ten elf ure, op de scheepstimmerwerf van Klaas Kok, te Stormpolder, gemeente Krimpen op de IJssel, van
een kofschip, genaamd: DE JONGE AALTJE, met de complete inventaris, zittende op de helling van gemelde scheepstimmerwerf, ten overstaan van de notaris D. C. Kleij, residerende te Capelle op den IJssel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 23 april. L.l. zaterdag arriveerde alhier het nieuw gebouwd galjootschip JOHAN CORNELIS, kapt. W.H. Scholtens, van Groningen, groot 60 last, gebouwd bij H. Nijhuis te Martenshoek; en heden het smakschip ROELFINA JOHANNA, kapt. H.G. Drewes, van Groningen, groot 50 last, gebouwd bij G. Bodewes te Martensoek, alsmede het schoonerschip JOHANNA, kapt. J.T. Wilmink, van Veendam, groot 100 last, gebouwd bij J. Bodewes te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 23 april. Aan alle kapiteins van schepen, die naar Russische havens bestemd zijn, wordt in herinnering gebracht, dat de 1e mei ieder schip, dat eens een Russische haven binnenloopt, aan de steven moet voorzien zijn van metalen of andere merken, die de diepgang van het schip in Russische of buitenlandsche voetmaat of in meters aangeven, zullende de cijfers voor de duidelijkheid met heldere olieverf moeten geschilderd zijn. Bij nalatigheid of ook bij zo onjuiste opgave, dat de onnauwkeurigheid meer dan een kwart duim op elke voet van de werkelijke diepgang des achterstevens bedraagt, worden de kapiteins en eigenaars telkenmale met een boete van 10 roebel zilver per schip gestraft.


Datum: 27 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 24 april. De alhier in averij binnengelopen Nederlandse kof  WILHELMINA GIEZEN,  kapt. Wagenaar, van Hamburg naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), heeft heden na geëindigde reparatie onze haven verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 april. Als bewijs van de drukke passage van Amsterdam naar en over deze stad kan gemeld worden, dat het stoomschip HARLINGEN hier heden middag met meer dan 100 passagiers aankwam en zes bijwagens buiten de diligence van hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 25 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. en A.H. Meursing met het beste gevolg te water gelaten het brikschip SOPHIA MARIA, groot circa 200 tonnen, zullende gevoerd worden door kapt. P.F. Teensma, gebouwd voor een rederij onder directie van de heer B.W. Kaars Sypesteyn te Krommenie.
Dadelijk hierna werd er de kiel gelegd voor een schip (Iopm: brik), groot circa 400 tonnen, genaamd SIRIUS, zullende gevoerd worden door kapt. W. van Wijngaarden Rees, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam.


Datum: 28 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Liverpool, 25 april. Het alhier van Montevideo gearriveerde Nederlandse schip ZWALUW, kapt. Schut, heeft enige onbeduidende schade bekomen in een aanzeiling met het Nederlandse schip ANNECHIENA, kapt. Smit, van hier naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) bestemd; welke laatste bodem met verlies van boegspriet en andere schade is geretourneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 16 april. Het Nederlandse schip MINA, kapt. Hoogerwerff, van Rotterdam komende, is bij Baltishport gestrand. Men hoopt het schip zonder schade vlot te krijgen.


Datum: 29 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 april. Aangaande de schade van het schip PIETER SCHOENMAKERS, vroeger gemeld, meldt men van Timor, nog het volgende:
De 18e januari arriveerde te Poeloe Boerong het Nederlandse koopvaardijschip PIETER SCHOENMAKERS, kapt. Van Varelen, met een lading koffij, suiker en thee, de 2e januari van Banjoewangie naar Rotterdam vertrokken. Deze bodem is buiten Straat Bali door een storm overvallen en bevond zich na die storm op de hoogte van Sandelhout Eiland (opm: Sumba; 09 50 Z 120 00 O) met ontzette boeg, uitgewerkte kniebouten, naden, enz. Het schip maakte te veel water om de reis voort te kunnen zetten, waarom men in scheepsraad besloot naar Timor af te houden.
Zoals bereids gemeld is, zal het barkschip CONSTANCE, kapt. Kimmerer, de lading overnemen en verder naar hier vervoeren. Dit schip is tot dat einde de 5e maart van Batavia naar Timor vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Het Nederlandse schip HELENA EN ANNA, kapt. Lupcke, dat, zoals per telegraaf gemeld is, op de reis van Batavia naar Samarang een lek bekomen heeft - zie NRC van 5 april - zou volgens particulier bericht van Samarang naar Soerabaija verzeilen om aldaar in het dok de nodige reparaties te bewerkstelligen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 maart. Vrachten. De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen vonden plaats. TELANAK, in Nederland bevracht; conditiën geheim; HENDRIKA, laadt voor eigen rekening naar Amsterdam; LOUISE ROELOFFINE, NLG 85 voor suiker, NLG 125 voor arak en NLG 70 voor tabak, te Soerabaija te laden naar Amsterdam; D’ELMINA, laadt te Soerabaija suiker à NLG 85 per last naar Rotterdam; VERTROUWEN, NLG 90 voor suiker en NLG 115 voor arak, te Samarang en Tagal, en NLG 95 voor peper en huiden, hier te laden naar Amsterdam; CONSTANCE neemt te Timor Koepang de lading van de PIETER SCHOENMAKERS over voor NLG 38000 in eens naar Amsterdam; LANDBOUW, gedeeltelijk opgenomen voor NLG 80 en NLG 77½ voor suiker, NLG 70 voor tabak en NLG 115 voor arak, te Soerabaija te laden naar Rotterdam; LOEVESTEIJN gedeeltelijk opgenomen voor NLG 82½ voor suiker, en NLG 70 voor tabak, te Soerabaija te laden naar Rotterdam; SCHOONDERLOO, NLG 80 voor suiker, NLG 70 voor rijst, hier te laden naar Rotterdam.
De volgende schepen zijn nog disponibel: HENRIETTE GEERTRUIDA, STAD MIDDELBURG, IDA ELISABETH, ACADIA, HERMAN en KOOPHANDEL.
Het Franse schip ST. LUCE, liggende te Timor Delhi, is afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 25 april. Gisteren arriveerde alhier een nieuw gebouwde smakschip, kapt. H.H. Prins, van Wildervank, groot 50 last, gebouwd bij Dijk en Venema te Borger-Compagnie, en het nieuwgebouwd schoenerschip GOUDVISCH, kapt. G.B. Douwes, van Veendam, groot 110 last, gebouwd bij B. Drent te Muntendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw in aanbouw zijnd tjalkschip, lang 14 el en 5 palm (of 51 voet), wijd 3½ el (of 12½ voet), hol 1 el en 4 palm (of 5 voet), bijna klaar.
Te bevragen bij de eigenaar H.M. de Jong, scheepstimmerman te Heeg.


Datum: 30 april 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 28 april: het brikschip JOAN: NLG 16.800, in slag NLG 400. Koper W. Bakker Bzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 23 april. Het Nederlandse schip DINA MARCHINA,  kapt. Dijk, van Leith naar Constantinopel (opm: Istanbul) bestemd, de 12e dezer van hier vertrokken, is de 17e met verlies van de fokkemast geretourneerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op dinsdag de 6e mei 1862, zullen de ondergetekenden voor een van de Recherche Pakhuizen aan de Kleinen Boom, ingevolge autorisatie van de Resident van Batavia, ten 9½ ure precies, publiek verkopen:
Het gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip PIETER CORNS.ZOON HOOFT, liggende alhier ter rede, laatst gevoerd door kapt. N. Koens, groot 479 gemeten lasten of 907 tonnen, ladende p.m. 17000 picols; met de inventaris.
En daarna de waarloze inventaris, waaronder een werkboot met 6 riemen, mast, zeilboom, gaffel, zwaarden, zeilen en verder toebehoren. Een sloep met 4 riemen en verder toebehoren, alles van koper; een daagsanker, een tuiganker, een werpanker en twee lichte ankers, allen voorzien van ijzeren stokken; een kettingkabel, lang 90 vadem, 1 duim dik; een scheepsbrandspuit geheel compleet; enige trossen touwwerk, verschillende overcomplete zeilen, vier kanonnen, zesponders met rolpaarden en toebehoren; drie goedlopende chronometers, een dag- en nachtkijker, een barometer, seinlantaarns, diverse kaarten, boeken, vlaggen, kajuit- en koksgoed, etc., etc.


Datum: 01 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 april. Het Nederlandse schip ALBLASSERDAM, kapt. ’t Hoen, van Sunderland naar Singapore, is alhier met schade wegens aanzeiling binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 28 april. Het schip MARGRIETHA MEIJERING,  kapt. de Jonge, van Groningen naar Londen, is heden door stilte in het Plaatgat aan de grond geraakt, heeft de scheg verloren, is lek geworden, enz. Het is opgezeild naar de Zoutkamp en zal moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

St. Thomas, 13 april. De Belgische schoener FANNY, kapt. Seidel, van Cardenas naar New York, alhier met schade binnengelopen, is afgekeurd en een gedeelte der lading wegens beschadigdheid verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 April. Het schip ANNACHIENA, kapt. Blouw, van London naar Glückstadt, alhier in zinkenden staat binnengelopen, heeft op Scharhörn (opm: bank in de Elbemonding) aan de grond gezeten.


Datum: 02 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carthagena, 11 april. Het schip BERNARDINA, kapt. Brouwer, van Amsterdam naar Napels, is alhier lek en met verlies van zeilen enz. binnengelopen na op de Spaanse kust veel stormen doorgestaan te hebben en bij Kaap Finistère bezet (opm: aan de grond) te zijn geweest.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 april. De commissie voor het examineren van zeevarenden heeft hier maandag en dinsdag ll. tot dat einde weder een zitting gehouden, bijgestaan door de heren Jaski en Jonkhart, van Amsterdam, als examinatoren. Van de elf aspiranten, die zich hadden aangegeven, werden diploma’s uitgereikt aan: S. Schaafsma Tz., van Harlingen, en J.H. Mulder, van de Lemmer, als eerste stuurman grote vaart; aan A. Boonstra, H. Helmers, H. Husselman, allen van Harlingen, allen van Harlingen, B. van Goo, van Dokkum, als tweede stuurman grote vaart; aan A. Braaksma, van Heerenveen, P. Zeper, van Leeuwarden, en P.C. Huidekoper, van Midlum, als derde stuurman grote vaart. De gelukkige afloop van dit examen geeft weder getuige van het grondig onderwijs dat door de heer A.A. Sissingh op de school voor wis- en zeevaartkunde alhier gegeven wordt.


Datum: 03 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Naar wij vernemen is Zr.Ms. stoomschip ZOUTMAN, liggende te Willemsoord, bestemd om primitief, zodra het gereed is, naar Curaçao te vertrekken om Zr.Ms. stoomschip DJAMBI, liggende aldaar, af te lossen. Vervolgens zou eerstgemelde bodem een reis doen naar Oost-Indië, Japan en de Stille Zuidzee.
De DJAMBI zou bij deszelfs terugkomst in Nederland voor Oost-Indië worden klaar gemaakt en in het laatst van dit jaar nog derwaarts worden gezonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op donderdag de 15e mei 1862, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder K.J. Neven aldaar, publiek en à contant, te koop presenteren het in 1856 nieuw uitgehaald overdekt tjalkschip, genaamd CAMPEGIUS WILLEM, groot 93 binnenlandse of 64 zeetonnen, met de complete inventaris, laatst gevoerd door A.K. Koster, en thans liggende te Hoogezand nabij het Kalkwijkster Hooghout, alwaar het dagelijks is te bezichtigen. Nadere informatie te bekomen bij de heer J.D. Hoen te Hoogezand.


Datum: 04 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 mei. Heden is op de werf van de heer F. Kloos, scheepsbouwmeester, de kiel gelegd van een nieuw ijzer raderstoomsleepschip, genaamd STAD ARNHEM,  voor rekening ener Arnhemse sleeprederij. De machines, tot een gezamenlijk vermogen van 70 paardekrachten, worden vervaardigd in de werktuigfabriek Hollande-Belge te Luik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Landscrona, 28 april. Van de lading ex het Nederlandse schip ALBERDINA, kapt. Scherpbier, 7 dezer alhier van Maroïm gearriveerd, zijn 13 kisten en 29 zakken suiker beschadigd. Dit beschadigde gedeelte zal 5 mei in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Constantinopel (opm: Istanbul), 21 april .l Kapt. Brouwer, voerende het Nederlandse schoener-kofschip ARGO, alhier van Civita-Vecchia gearriveerd, rapporteert dat hij op de hoogte van het eiland Milo, voor stilte drijvende, een roversvaartuig (Sacoleva) op zijn schip zag afkomen, dat echter op het doen van enige geweerschoten weer naar land terugkeerde. Kort daarna kwam er een koelte, waardoor kapt. Brouwer zijn reis kon voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Simons-Baai, 18 maart. Het schip CORNELIA, kapt. de Vries, van Pasoeroean naar Nederland, is de 13 alhier binnengelopen om te repareren.


Datum: 05 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Volgens schrijven van kapt. De Vries, voerende het fregatschip CORNELIA, in dato Simonsbaai 21 maart jl., was hij de 2e januari jl. van Banjoewangie vertrokken en de 9e daaropvolgende op 16ºZB. en 114°OL. door een zware storm uit WZW. overvallen, welke de 10e tot een geweldige orkaan oversloeg en in meer en minder hevigheid tot de 13e had aangehouden; gedurende 24 uren had het schip geheel op zijde en als in de verschrikkelijkste zeeën bedolven gelegen, terwijl het dicht gereefd groot marszeil en barkzeil finaal uit de lijken barstten, terwijl de goed vastgemaakte zeilen bijna allen aan flarden van de ra's gescheurd werden, het roer, benevens verschansingen, lenspoorten, galjoen, boten, watervaten en verder bijna alles wat zich op dek bevond, werden door die alles vernielende kruis-zeeën verbrijzeld, terwijl men zich genoodzaakt had, gezien tot behoud van schip en lading circa 300 balen rijst overboord te werpen, daar men, in weerwil dat het schip betrekkelijk goed dicht was gebleven, gemeend had suiker uit het voorschip te pompen en hetzelve alzo door te veel stuurlast te krijgen, niet bij de wind te houden was. Wijders warden bij die ramp veel dingen ontramponeerd, maar het schip had alle blijken van deugdzaamheid gegeven en denkt de kapitein binnen 5 weken weer gereed te zijn zijn reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval (opm: Tallinn), 23 april. Het, als vroeger gemeld, op Molo Rif gestrande Nederlandse schoenerschip MINA, kapt. Hoogerwerff, van Rotterdam naar Port-Kunda, is zonder schade vlot gekomen en te Baltish Port (opm: Paldiski; 59 21 N 24 04 O) binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher en E.G. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 19e mei 1862, des avonds ten zes ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip WILHELMINA LUCIA, gevoerd door kapt. D.R. Nolles, varende onder Nederlandse vlag volgens Nederlandse meetbrief lang 38 ellen 35 duimen, wijd 7 ellen 41 duimen, hol 5 ellen 98 duimen, en alzo gemeten op 755 tonnen of 399 lasten, liggende aan de werf Het Wapen van Harlingen in de Groote Wittenburgerstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.


Datum: 06 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 4 mei. De Nederlandse kof de HOOP, kapt. Oldenburger, van Aveiro, beladen met fruit, naar Liverpool, is, volgens een alhier ontvangen telegram, op de kust van Portugal totaal verongelukt, doch het volk is gered. (opm: zie ook LC 060562)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 5 april. Kapt. Johns, voerende het schip MAGGIE MILLER, van Hongkong alhier binnen, rapporteert 4 maart op 20°21'ZB. en 100°OL. gepraaid te hebben het schip TONIA, kapt. Huizer, van Probolingo naar Rotterdam. Dit schip had 28 februari een orkaan doorgestaan en daardoor schade aan stengen en aan masten bekomen en 300 balen koffij overboord moeten werpen. Het zette koers naar de Kaap de Goede Hoop om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 mei. Tot verwondering van onze zeelieden kwam hier ll. donderdag een klein vaartuig binnen, slechts door twee personen bestuurd, dat de reis van Chistiaansand (opm: Kristiansand) naar hier in vier dagen had afgelegd, ofschoon het zeer ongunstig weder had getroffen. Het was ene Noorse reddingsboot, die door den heer F. Foekens of de firma Repko in Noorwegen is aangekocht om bij ongunstig weder naar de rede te zeilen, ten einde de binnenkomende schepen aan te doen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 4 mei. Onze scheepsreders zijn dit jaar tot nog toe niet gelukkig. Weder is het bericht ontvangen, dat een der hier te huis behorende schepen gebleven is.
Het kofschip de HOOP, kapt. J. Oldenburger, met fruit bestemd naar Liverpool, zeilde den 1 dezer uit de Portugese haven Aveiro, en is kort daarop, hoe is nog onbekend, verongelukt; misschien in de branding op de baar, die zich voor de haven dier stad bevindt. De equipage is gered, maar schip en lading zijn verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 3 mei. Met genoegen kunnen wij vermelden, dat den weledel gestrenge heer T.F. Egidius, viceconsul van Zweden en Noorwegen te Amsterdam, de aanzienlijke som van NLG 915,60 ter beschikking van de heer burgemeester der gemeente heeft gesteld, bijeengebracht door de Zeemansvereniging te Drammen, ten behoeve van de vijf weduwen en kinderen, nagelaten door de omgekomen zeelieden dezes eilands, bij een poging tot redding der schepelingen van het den 25 augustus 1861 alhier gestrande Noorse barkschip DIEPPE PAKET.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Te huur of te koop een scheepstimmerwerf met woonhuizing van drie kamers, timmerloods, twee kapitale sleephellingen, met al daarbij behorende werktuigen; gunstig gelegen aan het vaarwater te Woudsend; thans bewoond en gebruikt door Johannes C. Sjollema. Direct te aanvaarden.


Datum: 07 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 5 mei. Gisteren werd met het schroefstoombootje, genaamd UTRECHT, bestemd voor de vaart tussen Utrecht en Vreeswijk onder directie van de heren Van Dijk, Hoekendijk & Co., een proeftocht gemaakt, welke in allen dele aan de vereisten heeft voldaan. Het bootje is vervaardigd door de scheepsbouwmeesters, de heren J. & K. Smit, en de machine door de heren Diepeveen, Lels & Smit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 5 mei. Heden morgen omstreeks 9 ure is met het beste gevolg van de werf van de heer F. Smit te Kinderdijk, te water gelaten het nieuw gebouwde fraaie ijzeren schroefstoomschip SARAgroot circa 600 tonnen, gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heer B. W. Derks, en bestemd als tweede boot in de dienst van deze stad op Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 mei. Heden is Zr.Ms. schroefstoomschip MONTRADO, commandant luit.t.zee 1e kl. G.W.F. Moeth, naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 6 mei:
In het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam:
-       1/10e aandeel in het Nederlands fregatschip EVA JOHANNA, kapt. S. van Bochove, groot 517 lasten, varende onder boekhouderschap van de heren C. Vlierboom & Zonen te Rotterdam, volgens de laatste berichten in Oost-Indië tot vertrek gereed en bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij: opgehouden.
-       1/64e aandeel in het Nederlandse barkschip JOSEPHA LOUISA, kapt. A. Muysson, groot 324 lasten, varende onder boekhouderschap van de heren G.S. Pieters & Co. te Rotterdam, thans op reis van Panaroekan naar Rotterdam, bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij: om NLG 700 verkocht.
-       Een dito aandeel: om NLG 700 verkocht.
-       1/60e aandeel in het Nederlands barkschip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L.T. van Ruyven, groot 399 lasten, varende onder boekhouderschap van de heren Van Zeylen & Decker te Rotterdam, thans op vooruitreis naar Java met volle lading: opgehouden.
-       1/64e aandeel in het Nederlands barkschip ABEL TASMAN,  kapt. J.R. Rijken, groot 388 lasten, varende onder boekhouderschap van de heren P. Varkevisser & Zn., thans op reis van Batavia naar Rotterdam: niet geveild.
In de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam:
-       De Nederlandse bark JAN VAN SCHAFFELAAR, groot 662 tonnen, verkocht om NLG 50.000.
-       Een chronometer van Barraud, verkocht om NLG 155.
-       Een chronometer van Lowden, verkocht om 75.
-       De scheepsgereedschappen zijn alle opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 3 mei. Het Nederlandse schip OMMELANDEN, kapt. Wieringa, van Buenos Ayres naar Antwerpen, is alhier met gebroken fokkera binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 4 mei. Het Nederlandse schip WILHELMINE, kapt. Meijer, van Cardiff naar Randers, is met gebroken fokkera alhier binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 7 mei. Alhier is op de vendutie van de 6e dezer het Nederlandse schip (opm: fregat) PIETER CORNELISZOON HOOFT verkocht voor de som van NLG 15.000. (opm: nieuwe naam NEERLANDS INDIË)


Datum: 09 mei 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. G. Beeksma, scheepstimmerman te Poppingawier, verlangt spoedig voor een jaar een ongehuwde knecht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten verzoeke van de scheepsbouwmeester Johs. C. Sjollema te Woudsend zal op zaterdag den 10 mei 1862, ‘s morgens om 9 uur, aan de werf aldaar, bij boelgoed, tegen gereed geld, worden verkocht scheepstimmergereedschappen, waaronder vijzels, kettingen, brandijzers, dommekrachten, jijnen (opm: twee blokken met samen 5 of meer schijven), bokken, schagen, takels enz.. gezaagde en ongezaagde houtwaren, als: eiken planken, van onderscheidene lengte en zwaarte, kromhouten, bochten, dekhoutstukken, ijzerwaren, pik; voorts een bevaren schuitje, groot 23 ton, met zeil en tuig; 1 nieuwe boot, lang 4,544 el (16 voet), wijd 1,704 el (6 voet); 1 eiken Schouw, en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht.


Datum: 10 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 mei. Het Nederlandse schoenerschip ZWALUW, kapt. Blomberg, van Amsterdam naar Montevideo, is alhier met schade aan het roer en verlies van grote boom en zeilen binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

- Veilingen van schepen en scheepsparten:
Te Rotterdam op 1 april 1862 het schip RHIJNVIS FEITH, kapt. Lammers, gebouwd in 1857, groot 179 gemeten lasten.
- Geveilde schepen en scheepsparten:
Te Liverpool op 6 maart 1862 het Nederlandse clipper-fregatschip ECLIPSE, kapt. Doeksen, gebouwd in 1854, groot 695 gemeten lasten: opgehouden tot circa NLG 51.000, doch later uit de hand verkocht.
Te Rotterdam op 18 maart 1862 het schip STAD ZIERIKZEE, kapt. J.J. Klein, gebouwd in 1842, groot 318 gemeten lasten, voor NLG 15.100 verkocht (opm: naar Engeland verkocht).
- Uit de hand verkochte schepen:
MARGARETHA JOHANNA, gebouwd in 1840, groot 340 gemeten lasten, verkocht aan een Noorse rederij.
SUMATRA, gebouwd in 1840, groot 394 gemeten lasten, verkocht aan een Noorse rederij
VICE-ADMIRAAL GOBIUS,  gebouwd in 1840, groot 315 gemeten lasten, voor NLG 25.000 verkocht aan een Noorse rederij.
DOCTRINA ET AMICITIA, gebouwd in 1839, groot 368 gemeten lasten, voor NLG 26.500 verkocht aan een Noorse rederij.
SEAFORTH, ex-PRESIDENT VERKOUTEREN, groot 420 gemeten lasten, verkocht aan een Noorse rederij.


Datum: 11 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 mei. De Groenlandsvaarder NOORDPOOL, commandant Koch, had de 12e april 1800 robben geslagen.


Datum: 12 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 mei. De reddingskotter CAWILLA, die uitgezonden was tot berging van de lading van het Nederlandse stoomschip BURGEMEESTER HUIDECOPER, dat - als vroeger gemeld - verleden herfst op de reis van Amsterdam naar Stettin (opm: Szczecin) in het Kattegat zonk, is heden geretourneerd en heeft meegebracht 26 vaten zink, 626 blokken koper, 296 staven en 464 bossen ijzer, 13 fusten arak, benevens enige colli met olie, wagensmeer, peper, tabak enz. Er is een andere kotter afgezonden om de berging voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 10 mei. Men is zonder bericht aangaande de Belgische bark STANISLAS, kapt, Paulsen, de 7e januari van New York naar Antwerpen vertrokken.
(opm: kapt. Naning Paulsen; ex-Zuid-Nederlandse brik PIETER EN KAREL, bouwjaar 1828, in 1856 verlengd en tot bark vertuigd)


Datum: 14 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 maart. Men weet dat in Indië naast de stoompakketvaart nog een particuliere stoomvaart bestond langs de noordkust van Java, aangezien dat gedeelte van de stoomvaart door het gouvernement nimmer is uitbesteed. Bij besluit van de 3e februari 1861 was echter ook ten dien opzichte de voorkeur gegeven aan de gesubsidieerde stoompakketvaart en daardoor de rechten vernietigd die de particuliere stoomvaart op de concurrentie voor die vaart door gouvernements-besluiten had verkregen. Twee van de drie stoomschepen hadden het hoofd in de schoot gelegd en waren aan de geprivilegieerde stoompakketvaart overgegaan; het derde heeft tot heden vergeefs aangedrongen op de intrekking van het besluit van 3 februari 1861, waardoor aan de particuliere stoomvaart de doodsteek toegebracht en volgens de bewering van geschikte rechtsgeleerden niet alleen rechten zijn gegeven, die niet bij contract bedongen en rechten zijn ontnomen, die vroeger waren verleend, maar ook het belang van de handel en dat van het gouvernement worden benadeeld. De pogingen om de gouverneur-generaal van de ware stand van de kwestie te overtuigen worden echter nog voortgezet, vooral ook omdat het welslagen daarvan gewichtige invloed moet uitoefenen op het lot van de stoomvaart in Nederlandsch-Indië voor de toekomst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 maart. Vrachten. Ten gevolge van het gebrek aan disponibele producten verkeren de vrachten in een lusteloze en dalende stemming en zijn thans niet hoger aan te nemen dan NLG 75 per last voor suiker naar Nederland. Te Soerabaja is bereids NLG 70 tot completering van lading besteed. De volgende bevrachting is bekend geworden: Nederlands STAD MIDDELBURG ( 752 ton). Dit schip werd even vóór het vertrek van de jongste mail te Soerabaja bevracht tot NLG 82.50 voor suiker, NLG 70 tabak, NLG 115 voor arak naar Amsterdam. Nederlands IDA ELISABETH ( 724 ton) laadt op de kust voor Nederland.
De 24e dezer werden door de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij bij inschrijving opgenomen voor de overvoer van zout van Bangkok naar Sumanap ( Madura) de navolgende schepen: Hamburger METIS, ( 613 ton), voor een reis à NLG 1.70; Zweeds ECLIPSE ( 350 ton), voor twee reizen à NLG 1.75; Bremer JULIE, ( 573 ton), voor een reis à NLG 1.99 per picol netto uitleverend gewicht, zonder aansprakelijkheid voor de spillage. Veel Nederlandse schepen hadden NLG 2,- per picol ingeschreven, doch werden niet genomen. Het heeft veel misnoegen verwekt, dat uit hoofde van een klein vrachtverschil de voorkeur aan vreemde schepen gegeven is, te meer omdat die volgens de bepalingen niet in de haven van Sumanap mogen toegelaten worden.
Onbevracht bleven nog: Nederlands HENRIETTE GEERTRUIDA, CATHARINA JACOBA HENRIETTE, ACADIA, MARIA TUTEN en WILHELMINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Gisteren morgen is te Nieuwediep in dienst gesteld Zr.Ms. drijvende batterij NEPTUNUS, onder bevel van de kapt.luit.t.zee R.L. de Haes, bestemd voor de opleiding van een gedeelte der lotelingen voor de zeedienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op maandag 12 mei in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam: Nederlandse bark VRIENDENTROUW, om NLG. 30.400, in slag NLG 4800 verkocht. Koper: G.J. Boelen (opm: een makelaar, optredend voor A. Kuyper van Harpen & E. Sanders, Amsterdam. Herdoopt in: CHRISTINA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oporto, 6 mei. De lading vruchten uit de alhier in de nabijheid gestrande Nederlandse kof  HOOP, kapt. Oldenburger, van Aveiro naar Liverpool - zie NRC van 6 mei - is zo gezond als beschadigd geborgen en ook het tuig en de rondhouten zijn gered. Het schip is verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 31 maart. Het Nederlandse fregatschip PIETER CORNELISZ. HOOFT, laatst gevoerd door kapt. Koens, gebouwd in 1841, groot 479 last, zal alhier in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Manila, 24 maart. De Nederlandse schoener HENRIETTE LOUISE, kapt. Meijerdirks, van Hongkong naar Japan, is hier de 7e dezer ten gevolge van slecht weder binnengelopen.


Datum: 15 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 mei. Het Harlinger kofschip JUNO, kapt. Van der Ley, is de 6e dezer op 43ºNB en 09º30’WL in zinkende staat verlaten, doch het volk gered en alhier aangebracht door het stoomschip VASCO DE GAMA, kapt. Robertson, van St. Ubes (opm: Setubal) komende. (opm: zie ook LC 200562)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Het schip HENRIETTE LOUISE, kapt. Meijerdierck, van Hongkong naar Nagasaki, is, volgens brief van Manila van de 22e maart, de 7e maart aldaar met verlies van fokkemast, voorsteng, boegspriet, zeilen, tuigage, een gedeelte van de verschansing, enz. binnengelopen, na veel storm en slecht weer doorgestaan te hebben; de kapitein hoopte binnen 14 dagen gereed te zijn om de reis voort te zetten. (Gedeeltelijk gisteren gemeld.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W.H. Van Dam H.H. Zoon, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, als lasthebbende van hun principalen, zijn van mening op dinsdag de 27e mei 1862, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no.499 alhier, publiek te doen veilen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip DINA, gevoerd door kapt. M. Rademakers, volgens meetbrief lang 37 el 60 duim, wijd 7 el 38 duim, hol 5 el 25 duim, en alzo groot 647 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nog zal afzonderlijk geveild worden: een chronometer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: 1 nieuwe, half overdekte praam, met roer, zwaarden, losse boeisels, groot plus minus 9 ton; 1 tjalkschuitje, met roef en platte luiken, mast, zeil en tuig, groot 23 ton. Te bevragen bij Johs. C. Sjollema te Woudsend of bij de heer P. Visser te Hindelopen tot de 25 mei 1862. Brieven franco.


Datum: 16 mei 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Workum, 14 mei. In den namiddag van donderdag jl., geraakte, bij hevige wind, door het breken van den fokke luiwagen en de ankerketting, op de Noordwal alhier het tjalkschip ANNA CATHARINA, schipper J. Sap, met rogge van Amsterdam naar Leeuwarden. Eerst zondag daarop mocht het gelukken, na een gedeelte der lading aan wal gebracht en ongeveer 2½ voet water gepompt te hebben, het schip behouden in de haven aan te brengen. Wegens het afhalen van de opvarenden, bestaande uit de schipper, diens vrouw, 5 kinderen en knecht, het redden van goederen en waken op het schip, bij hoge branding, zomede wegens het binnenbrengen van het vaartuig, verdienen eervolle vermelding Jan de Vries, Cornelis Haverschmidt, Tjibbe Katsma en Tjeerd Alles de Vries, allen hier woonachtig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op woensdag 21 mei 1862, des voormiddags 10 uur, ten huize en verzoeke van D. v.d. Slot, bij de Pauwbrug op het Vliet aldaar, verkopen: een nieuw schuiteschip, groot ongeveer 28 tonnen; voorts scheepstimmer­gereed­schappen, waarbij dommekrachten, vijzels, hellingtouwen, kettingen, bouten, schragen, zagen, partij eiken en vuren planken, schroten, kromhout, 2 schouwen en hetgeen meer tot zodanige affaire behoort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop: Een 5 jaren oud, knap, en gaaf, overdekt gewegerde Kof, met bollestal, groot 9 ton, met tuig en al, geen zeil; een nieuwe zeilboot, lang 4,544 (16 voet), 1,704 (6 voet) met bezaantuig, bij L.O. Lantinga, scheepmaker te IJlst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 13 juni. De Nederlandse bark RESIDENT VAN SON, gevoerd geweest door kapt. Butner, van Java naar Rotterdam bestemd, welke de 28e mei bij Seaford strandde, is verbrijzeld.


Datum: 17 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 mei. Het Nederlandse stoomschip CYCLOOP. Kapt. Takes, van hier met stukgoed naar St. Petersburg, is volgens telegram van Kroonstad van de 15e dezer, bij Sommer gezonken, doch het volk door het stoomschip LA FRANCE  gered en 88 kisten indigo geborgen. (opm: de CYCLOOP  was op de 3e mei van de rede van Texel naar St. Petersburg vertrokken).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 mei. Volgens bericht van Cheribon, dd. 28 maart, had het barkschip MARIA, kapt. Van Wulven, van Newcastle via Batavia aldaar aangekomen, op de reis veel ruw weer doorgestaan, tengevolge waarvan enige schade aan zeilen en touwwerk was veroorzaakt, zijnde het schip echter dicht gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 14 mei. Heden arriveerden alhier de nieuw gebouwde galjootschepen HESPERUS, kapt. H.G. Holscher, van Wildervank, groot 100 last, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand; de HENDRIKS FROUWINA, kapt. R.T. Muller, van Wildervank, groot 80 last, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer, en de JACOBINE, kapt. J. Maathuis, van Veendam, groot 55 last, gebouwd bij W. Dekker te Veendam.


Datum: 19 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 17 mei. Met de Nederlandse brik ANDREASA,  kapt. Noord, zijn alhier aangebracht kapt. Jorgensen en de verdere equipage van de Hamburger schoener HAUER, welke bodem op 32ºNB en 36ºWL gezonken is.


Datum: 20 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen als:
Voor Rotterdam: KOOPHANDEL, kapt. A.M. Swarts; ZEEMANSHOOP, kapt. G.N. Phaff; JOHANNES ANTHONIUS, kapt. A. de Voogd van Straten; PRESIDENT PLATE, kapt. J.C. Harten; GERARDUS JACOBUS, kapt. J.J. Kilian; NOVA ZEMBLA, kapt. A.J.B. Hordijk; WHAMPOA, kapt. J.G. Marcussen.
Voor Amsterdam: CALYPSO, kapt. G. Poolman; AMSTERDAM, kapt. E. Poestkoke; GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Hillenius; ELISABETH, kapt. J. Snoek; ARGO, kapt. A.W.F. Van Teutem; NIEUWLAND, kapt. P.G. Pott ( de laatste drie van Rotterdam); HENRICUS GERARDUS, kapt. C. van der Zee; REGINA MARIS, kapt. S. Ouwehand; BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke; TWEELINGZUSTERS, kapt. T. de Jong; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. F.T.A. Möllinger, CLIO, kapt. J.O. Wijnmalen Cz.
Voor Dordrecht: JHR. MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK,kapt. K.F. Lammerts.
Voor Schiedam: PRINS VAN ORANJE, kapt. J. Hensing (van Rotterdam).
Voor Middelburg: COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. G.J. Bruker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 mei. Dat de handel alhier niet onbelangrijk is, bewijst dat sedert de 1e mei ll. in onze haven binnenkwamen 49 schepen, namelijk 34 schepen met hout, 4 met granen, 4 met steenkolen, 3 met zout en 2 met boter; de andere 2 met ballast; terwijl bovendien de Engelse stoomboten hier geregeld aankomen. Het Mecklenburger brikschip ALEXANDRINE, kapt. C.K. Vagt, bracht hier ook gisteren het eerste spoorhout uit de Oostzee aan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 mei. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ZEELAND, onder bevel van de kapt. t./z. G. Fabius, zal waarschijnlijk in het begin van de maand juni van Curaçao naar Nederland vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 mei. Door de Engelse Regering is aan kapitein J. van Zanten, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, vereerd een gouden chronometer, als erkentenis van zijn menslievendheid en hulpvaardigheid in
het aan boord ontvangen van al de vrouwelijke passagiers van het schip ORIËNT, te Londen thuis behorende, dat de 3e januari l.l. brandend in zee werd ontdekt, zijnde kapitein Van
Zanten bij de ORIËNT gebleven, tot dit schip de 5e januari te Ascension arriveerde.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 18 mei. Al weder hebben wij het verlies van een onzer schepen te berichten. Het kofschip JUNO, vroeger bekend onder de naam GROOT LANKUM, kapt. J.E. van der Leij, geladen met steenkool, is de 6 mei in de Spaanse Zee, op 43ºNB en 09º30’WL, gezonken, terwijl de equipage slechts het leven kon redden. Opgenomen door een Engels schoenerschip, dat zelf zeer lek was, gingen zij weldra op een stoomboot over, die hen te Londen bracht, vanwaar zij donderdag l.l. met de Engelse stoomboot LION hier (opm: Harlingen) alle behouden aankwamen.
 
NRC 210562
Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De directie maakt bekend, dat in de vergadering der commissie van rekening, gehouden in de maand april j.l., het dividend over het boekjaar 1861 voor de gewone aandelen op 3 procent bepaald is, betaalbaar ten kantore der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, te beginnen met maandag 26 mei 1862.
Rotterdam, 19 mei 1862.


Datum: 21 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 mei. Het kofschip GEZINA HENDRIKA, kapt. Van der Laan, is op de rede in aanvaring geweest met het Russische fregat GREFVEBERG, kapt. Snellman; het eerste verloor de bezaansmast en bekwam andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 19 mei. De Nederlandse bark LUCONIA, kapt. Hulsthof, van Rotterdam naar New York, is hier gisteren met verlies van boegspriet, kluiverboom en schade aan de scheg enz. binnengelopen, zijnde in aanzeiling geweest met het schip PHOENIX, kapt. Dewars, van Savanilla naar Bremen. Deze bodem mede alhier binnengelopen, heeft de grote mast, ra's en zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vigo, 17 mei. De met steenkolen van Newcastle komende Nederlandse kof WICHERDINA, kapt. Degenhard, is op 25 mijl van Kaap Finisterre gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 18 mei. De schoener CAROLINE, kapt. Schmidt( opm: buitenlander), van Libau (opm: Liepaja) met granen naar Nederland, is gisteren met het onder zeil gaan bij Kronborg aan de grond geraakt, doch enige uren later met assistentie van een stoomboot weer vlot en alhier in de haven gekomen; is onderzocht en zal de reis voortzetten, daar de schade gering bevonden en het schip dicht gebleven is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 20 mei in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam: het barkschip WILHELMINA LUCIA: NLG. 35.000, in slag NLG 70, opgehouden.


Datum: 22 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Aangaande de Nederlandse schoener MAASNYMPH, kapt. H. Menses, de 22e november van Constantinopel (opm: Istanbul) naar de Maas vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Het schip PLATA, kapt. Meijer, van Suriname naar Boston, is de 25e april met zware schade te Port-au-Prince binnengelopen, hebbende in de golf van Florida een hevige storm doorgestaan, waardoor boot en sloep verloren gingen en de lading los geraakte. De kapitein had 13 vaten melasse ledig gepompt om het schip te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Svaneke, 15 mei. De schoenerkof ENGELINA, kapt. Hermans (opm: buitenlander), van Dantzig naar Schiedam, is bij Aarsdal gestrand en zal, daar het schip reeds vol water zit, weg zijn. Men hoopt een gedeelte van de lading te bergen.


Datum: 23 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapt.luit.t.zee H. Kemper, laatst van Curaçao, is in de avond van de 21e dezer ter rede van Vlissingen aangekomen, en het transportschip HELDIN, onder bevel van de kapt.luit.t.zee P. Toutenhoofd, komende uit Oost-Indië, is de 22e dezer ter rede van Texel geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Rotterdam van twee extra snelvarende ijzeren stoomboten. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen op last van hun meesters, op dinsdag de 24e juni 1862 des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen:
-       De extra snelvarende in 1860 gebouwde ijzeren stoomboot PRINS VAN ORANJE, met complete machine van lage drukking en 50 paardenkracht, benevens verdere gereedschappen, volgens meetbrief lang 29 el 98 duim, wijd 4 el, hol 1 el 59 duim, en alzo groot, na aftrek van de machinekamer, 129 tonnen.
-       De extra snelvarende in 1855 gebouwde ijzeren stoomboot DE STAD ROERMOND met complete machine van lage drukking en 60 paardenkracht, benevens verdere gereedschappen, volgens meetbrief lang 33 el 10 duim, wijd 4 el 50 duim, hol 1 el 80 duim, en alzo groot, na aftrek van de machinekamer, 165 tonnen.
Beide boten zijn in de vaart geweest tussen Rotterdam en Roermond en bijzonder gunstig tot het vervoeren van passagiers en goederen.
-       Het lichterschip EMILE AUGUSTE, volgens meetbrief lang 12 el 15 duim, wijd 4 el 82 duim, hol 1 el 65 duim, en alzo groot 96 tonnen met deszelfs mast en verdere toebehoren, zijnde op hetzelve een roef, ingericht tot het houden van een kantoor.
De stoomboten en het lichterschip zijn liggende in de Haringvliet, zuidzijde, alwaar dezelve dagelijks kunnen bezichtigd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, G.J. Boelen, A. Rocquette, H.J. Gallenkamp, J.F.L. Meijjes en W.Y van Reinouts, makelaars, zullen op dinsdag, zijnde de 10e juni 1862 in publieke veiling verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd Nederlands fregatschip JACOB ROGGEVEEN, gevoerd door kapt. J. Vos van Marken, volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen 30 duimen, wijd 6 ellen 68 duimen, hol 5 ellen 89 duimen, en alzo gemeten op 372 lasten of 705 tonnen en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen, enz. Het gemelde fregatschip ligt aan de werf De Zwarte Raaf, Kleine Kattenburgstraat. De verkoping zal geschieden ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, op dinsdag, zijnde de 10e juni 1862, des avonds ten 6 ure precies. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoijman en Schuurman.


Datum: 24 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 22 mei. Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlandse schip WILHELMINA EN ELISE, kapt. Priebee, heeft kluiverboom, stengen, en een gedeelte der verschansingen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerschip JAKOB JUNIOR, groot 116 zeetonnen, met deszelfs volledige inventaris, gebouwd in 1857, vroeger bevaren geweest door B.J. Bakker, liggende thans te Amsterdam. Te bevragen bij de heer J.D. Hoen te Hoogezand.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 22 mei. De vroeger vermelde zaak van J.P.S., scheepsmakelaar te Vlissingen en thans alhier gedetineerd, zal alsnu op 4 juni a.s. voor het provinciaal gerechtshof in Zeeland worden behandeld. De beschuldigde zal terecht staan ter zake van:
1.    Vijftien valsheden in geschriften van koophandel, door het namaken van handtekeningen of door versiering van overeenkomsten, beschikkingen, verbindtenissen of bevrijdingen, of door die naderhand in deze acten in te lassen, of door bijvoeging tot – of verandering van verklaringen of feiten, die deze stukken moesten inhouden en doen blijken, en
2.    het des bewust gebruik maken van deze valse stukken.
Niet minder dan 80 getuigen zijn in deze zaak gedagvaard.


Datum: 25 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Volgens bericht van kapt. Van Bochove, voerende het fregatschip EVA JOHANNA, met een lading voor de Nederlandsche Handel Maatschappij van Java naar hier bestemd, heeft hij de 26e maart te Simonsbaai binnen moeten lopen, hebbende de 13e maart een orkaan doorgestaan, waardoor het schip ontzettend stampte en werkte en de zeeën over de dekken spoelden. Het verloor kluiver- en buitenkluiverboom, stengen, ra's en zeilen en men had veel moeite de vleet, welke onder het schip hangen bleef, kwijt te raken. Dek en lijfnaden, vissings en kragen van de masten waren gesprongen en het want en ander touwwerk zwaar beschadigd. In Simonsbaai ten anker liggende, woei het een vliegende storm, waardoor de beide zware ankers ieder een hand verloren. De surveyors hebben het raadzaam geoordeeld het gehele tuig neer te nemen, en hoopte men, indien de lading niet behoeft gelost te worden, in 6 weken tot vertrek gereed te zijn.


Datum: 26 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 mei. Gisterenmiddag is, vermoedelijk door de hevige stormwind, in de Eijerlandse Gronden gestrand een tot nog toe onbekend schip, hetwelk naar men heden verneemt, in de voorgaande nacht reeds gezonken is. Nadere bijzonderheden ontbreken. (opm: de FENNECHIENA HENDRIKA, zie NRC 270562)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 20 mei. Het Nederlandse schip GEERTINA, kapt. Mooy, van Newcastle komende met steenkolen, op hier bestemd, is ten gevolge van ijsgang bij London-Grund op strand gedreven. Er zijn een stoomboot en lichters ter assistentie afgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 24 mei. Het Nederlandse schip FREEK JAN, kapt. Smit (opm: galjoot FREERK JAN, bouwjaar 1853; kapt. G.H. Smit; het schip bleef behouden, zie diverse berichten), beladen met verfhout, is hedennacht bij het tolhuis gezonken. De lading wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 8 april. Het schip CORNELIA, kapt. de Vries, van Java naar Rotterdam, met schade alhier binnengelopen, zal waarschijnlijk in het laatst van april weder gereed zijn om de reis aan te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld en B.D. Bosscher, makelaars zullen op maandag de 2e juni 1862, des avonds ten 6 ure in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen:
-       het extra ordinair welbezeild, kopervast en gezinkt schoenerschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOHANNA KLASINA, laatst gevoerd geweest door kapt. D. Visser, volgens meetbrief groot 102 tonnen of 54 lasten, liggende in het Oosterdok aan de dijk.
-       1/8 Aandeel in het gekoperd barkschip JACQUELINE EN ELISE, gemeten op 152 lasten, varende onder directie van de heer W.L. van Coeverden.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, zijnde het gemelde schip inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 27 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 april. Vrachten. Sedert ons vorig bericht ondergingen vrachten geen verbetering, hetgeen is toe te schrijven aan de geringe voorraad van producten en het aanzienlijk aantal schepen, welke disponibel zijn. Door het Gouvernement werden vier schepen ingehuurd voor de overvoer van zout van Bangkok naar Sumanap.
De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen hadden plaats: IDA ELISABETH laadt te Soerabaija suiker tot NLG 72,50; NIEUW HOLLAND werd gecharterd tot NLG 80 voor suiker en NLG 70 voor lichte goederen, te Pekalongan te laden voor Amsterdam; CHERIBON bekwam 60 dollarcents voor een lading rijst van Bangkok naar Hongkong.
Het Nederlands-Indische schip JOSEPHINE werd door het Gouvernement gecharterd voor de bovengenoemde overvoer van zout à NLG 1,99 per pikol, benevens drie schepen onder buitenlandse vlag tegen lagere vrachten.
De schepen KOOPHANDEL, WILHELMINA en GENERAAL MICHIELS doen kustreizen.
Alsnu zijn disponibel de Nederlandse schepen HENRIETTE GEERTRUIDA, CATHARINA JACOBA HENRIETTE, ACACIA, MARIA, BROEDERTROUW, CORTGENE, AMAZONE, TRITON, WASSENAAR, JOHAN MELCHIOR KEMPER, JOHANNA ELISABETH, HOLLANDIA, GRAAFSTROOM, MENTOR, POLLUX, KIJKDUIN en DILIGENTIA, benevens zes schepen onder buitenlandse vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 mei. Onze lezers zullen zich herinneren, dat wij enige tijd geleden het verongelukken in de Chinese Zee mededeelden van de driemast-schoener VALPARAISO, kapt. Kok, op de reis van Saigon naar Macao en dat een 13-tal Chinese passagiers op het wrak hadden moeten achterblijven en deze voorzeker de dood in de golven gevonden hadden. Later werd omtrent dit onheil door de Singapore Daily Times een bericht medegedeeld, waarin gezegd werd dat kapt. Kok het schip verlaten had 12 uren vóórdat het zonk of gevaar liep van uit elkander te slaan, en dat de Chinezen, die men meende dat verdronken waren, op het wrak een vlot gemaakt hadden, daarop hun eigen artikelen van waarde en zelfs ook de waarden die de kapitein achtergelaten had, hadden geladen en met assistentie van enige vissers behouden op het wachtschip te Kaap St. James waren aangekomen. Wij hebben destijds aan dit bericht geen geloof gehecht en het dus ook niet opgenomen.
Thans vinden wij in hetzelfde blad en wel in het nummer van 19 april, het onderstaand bericht: Het volgende betreffende de schoener VALPARAISO is een extract uit een particuliere brief van een respectabel handelshuis uit Saigon. Wij weten niet hoe wij dit in overeenstemming moeten brengen met het officiële rapport van het Franse gouvernement, dat mededeelde dat de Chinese passagiers behouden waren geland. Ten opzichte van het verongelukken van de VALPARAISO kunnen wij mededelen dat men nimmer iets meer van het wrak gehoord heeft. De ongelukkige Chinezen schijnen allen omgekomen te zijn, ten minste men heeft hier niets nopens hen vernomen en wat het bericht aangaat dat zij hier behouden zouden zijn aangekomen en bovendien nog zaken van waarde zouden gered hebben, dit is, voor zover wij weten, geheel zonder enige grond. De grote boot, die tijdens de schipbreuk van het wrak losgerukt werd, is een paar dagen later bij Kaap St. James opgevist, doch men heeft er niets in gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 mei. Op zaterdag 31 dezer zal van de werf De Boot van de scheepsbouw- meester F.F. Groen te Amsterdam van stapel worden gelaten het fregatschip JAVA PACKET, groot 750 tonnen, zullende gevoerd worden door kapt. D. Crap Hellingman en bestemd voor de grote vaart, gebouwd voor rekening van de heer G.W. Van Barneveld Kooij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 25 mei. Naar men verneemt is het schip hetwelk de 23e dezer in de Eijerlandsche Gronden is gestrand, waarvan gisteren melding werd gemaakt, gebleken te zijn de Nederlandse schoener-kof FENNECHIENA HENDRIKA, kapt. Groenewold, uit Nieuwe Pekela, met rogge van Dantzig (opm: Gdansk) naar Amsterdam. De equipage, uit 6 man bestaande, is gered, doch het schip en lading zijn vermoedelijk geheel weg.


Datum: 28 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 27 mei in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam: het Nederlandse barkschip DINA, groot 647 ton, om NLG 48.000 verkocht; een chronometer om NLG 120 verkocht. (opm: verkocht aan Van Zeylen & Dekker, Rotterdam en herdoopt in: WILHELMINA JOHANNA).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op woensdag, de 4e juni 1862, zullen de ondergetekenden op last van de gezagvoerder, met toestemming van de Britse consul, voor rekening van wie zulks zoude mogen aangaan, ten tien ure precies, publiek verkopen: Het Engelse schip DIANA,kapt. Kyle, groot 520 gemeten tonnen, gedeeltelijk gebouwd van mahoniehout, thans liggende ter rede van Batavia en daarna de inventaris.
John Pryce & Co.

ZZC 280562
Zierikzee, 27 mei. Men schrijft uit Den Helder van 22 dezer. In de storm, die deze nacht heeft gewoed is Zr.Ms. transportschip HELDIN, commandant Toutenhoofd, slechts met moeite en grote inspanning voor schipbreuk bewaard gebleven. De gehele état-major was op het dek verenigd en wachtte reeds met gelatenheid het ogenblik dat het schip op de Haaks zou worden geslagen en dus reddeloos verloren zijn.


Datum: 29 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Met het te Nieuwediep liggende schip COPERNICUS, kapt. L. Algra, zal naar Japan worden overgevoerd een ijzeren sleephelling voor de Japanse regering, vervaardigd op de fabriek te Fijenoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 mei. Het Nederlands barkschip RESIDENT VAN SON, kapt. Butner, van Batavia naar Rotterdam, is volgens telegram van Newhaven van hedenmorgen 9½ ure, vier mijlen ten westen van Bevezier (opm: Beachy Head) gestrand en zit zeer gevaarlijk. De passagiers en equipage zijn gered. De lading wordt in boten gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 mei. Het barkschip H. VINCENTIUS VAN PAOLO. kapt. Vassen van Java binnen, is de 8e mei op de hoogte van de Azorische Eilanden van proviand voorzien door het Franse schip AVENIR, kapt. Lemeur, te Havre gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 25 mei. De reddingskotter IDA is heden uit het Kattegat geretourneerd met enige lading uit het aldaar gezonken Nederlandse stoomschip BURGEMEESTER HUIDEKOPER, kapt. de Jong, en heeft medegebracht 421 blokken tin, 146 blokken en 13 vaten koper, 9 vaten zink, 606 bossen nagel- en boutijzer, 265 bossen en 47 stuk ijzerplaten, benevens enige wagenassen, ijzerdraad, nagels, rum, arak, wijn, haring, vet, olie, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 23 mei. Het schip GEERTINA, kapt. Mooi, van Newcastle naar St. Petersburg, bij London-Grund gestrand - zie NRC van 26 mei - is weder af en alhier aangekomen.


Datum: 30 mei 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit hand te koop aangeboden: Een te Bolsward liggend snikschip, groot 8 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij Jan Sangers, trekschipper van Bolsward op Leeuwarden.


Datum: 31 mei 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 mei. Volgens telegram van Newhaven van gisterenmorgen, was men bezig om de lading van het aldaar in de nabijheid gestrande Nederlandse barkschip RESIDENT VAN SON, kapt. Butner, te lossen. Het schip zit vol water en zou hoogstwaarschijnlijk verloren zijn.  Aangaande deze ramp meldt men uit Seaford dd. 28 mei, het volgende: Het aldaar gestrande Nederlandse schip RESIDENT VAN SON, kapt. Butner, is vol water gelopen. De lading wordt in boten gelost, aangezien het schip onder de klippen ligt, zodat er geen wagens bij kunnen komen. Men vreest dat het schip geheel weg zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 mei. Het van St. Ubes (opm: Setubal) komende Nederlands schip VREDELUST, kapt. Scholtens, is hier eergisteren om order binnengelopen en is heden naar Riga vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 mei. Men is zonder bericht aangaande de schepen SAGITTARIUS, kapt. Provo (opm: buitenlander), 6 augustus van Dartmouth naar Shanghai, en LEVANT, kapt. Kreuze, 4 februari van Marseille naar Falmouth vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bonthain (opm: Bungaya, Celebes; 05 34 Z 119 57 O), 5 maart. De Nederlandse brik HELMERS, kapt. Messen, van Soerabaja naar Amoy, is 27 februari op een onbekende klip in deze nabijheid aan de grond geraakt, doch kwam, na enige lading overboord geworpen te hebben, de volgende dag vlot en hier ter rede ten anker. Het schip heeft heden de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 juni. Maandag heeft zich te Rotterdam aan boord van het barkschip PIETER, gezagvoerder H. Hoogerwerff, naar Java ingescheept een detachement suppletie-troepen van het koloniaal werfdepot, onder het bevel van de gepens. kapt. van het O. I. leger H.A. Steenmeijer, medegeleiders de 2de luits. W. J. J. Rijnders, A. Benjamins en L. E. Zegers. Aan dit detachement is opgedragen, ter kuste van Guinea een honderdtal militairen van
Afrikaanse oorsprong, die voor het leger in Oost Indië aldaar zijn aangeworven, over te nemen, en twaalf gewezen Indische militairen dier categorie, die van hier worden medegenomen, naar St. George d'Elmina over te brengen. Onder de laatsten bevinden zich drie manschappen, die het ridderkruis der militaire Willemsorde dragen, benevens twee vrouwen, welke mede in die orde zijn opgenomen wegens het doen springen van enige vijandelijke bentings (opm: benteng: versterking of verdedigingswerk van inlanders in Nederlands-Indië) waaruit de Nederlandse troepen verraderlijk werden beschoten.


Datum: 01 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 mei. Heden namiddag ten 1½ ure is van de werf De Boot van de heer T.F. Groen te Amsterdam met goed gevolg van stapel gelaten het fregatschip JAVA PACKET, groot 750 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer G.W. van Barneveld Kooy en gevoerd zullende worden door kapt. D. Crap Hellingman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 31 mei. Het schip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giesse, van Java alhier binnen, heeft de 1e maart op 28°30'ZB. en 71°OL. en de 13e dito op 30°ZB en 52°OL een orkaan doorgestaan, in welke laatste het rondhout en zeilen verloren heeft en suiker gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Het schip ARGONAUT, kapt. Donema, van Soerabaja alhier aangekomen, heeft op 07°ZB en 31°WL door een plotseling invallende bui, bramstengen, bramra's-mars-stengen, marsra, zeilen en touwwerk verloren.


Datum: 02 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 1 juni. Te Kampen is op 28 mei een vergadering gehouden van de aandeelhouders in de Rijn- en IJssel-Stoomboot-Maatschappij. Er waren tegenwoordig of vertegenwoordigd 107 stemmen. Uit het verslag van de commissie tot opneming en nazien van de rekening en verantwoording bleek dat de dienst over het afgelopen jaar een nadelig saldo had opgeleverd van NLG 4.612,29. De stoomboot DRUSUS is eerst voor korte tijd na de winterreparatie in de vaart gekomen, terwijl de stoomboot ADMIRAAL VAN KINSBERGEN nog stil ligt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 19 april. Het Nederlandse fregat TONIA, kapt. Huizer, van Java naar Rotterdam, is 10 dezer in de Simonsbaai binnengelopen om enige schade te herstellen. Dit schip heeft vanaf de 28e februari tot op 3 maart met zware orkanen te kampen gehad, waarin men genoodzaakt was 298 balen koffie overboord te werpen, de bramstengen te kappen en de watervaten in te slaan, om het schip te verlichten. Met het kappen van de bramstengen is ook de grote steng gebroken. Het schip zal gedeeltelijk moeten lossen.


Datum: 03 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Van het schip CORNELIA, kapt. de Vries, van Banjoewangie naar Rotterdam, met schade te Simonsbaai binnengelopen, bedragen, volgens brief van de Kaap de Goede Hoop van de 19e april, de kosten van reparatie NLG 17.587,00.
Het schip TONIA, kapt. Huizer - zie ons vorig nommer - heeft de lading, waarvan enige balen koffie beschadigd zijn, gelost, om een nieuwe bezaansmast in te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Volgens brief van kapt. Lange, voerende het schip RIJNBRANDT, van Banjoewangie herwaarts gedestineerd, in dato St. Helena 17 april, had hij de 13e maart op de hoogte van Mauritius een orkaan doorgestaan, waardoor het schip 6 uren plat op de zijde van de stuurboordverschansing en de watervaten verloren waren gegaan. Het schip was echter dicht gebleven en had dezelfde dag de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Snikschip, metende 17 tonnen. Door verandering van beroep wordt uit de hand ter verkoop aangeboden het bovenstaande overdekt gewegerd snikschip, met pas aangeschafte tuigage en verdere toe- en aanbehoren, alles in de beste staat, liggende bij de huizing van Klaas Jarigs IJpma onder Goënga, aldaar te bezichtigen en te bevragen. Nadere informatie te bekomen bij de griffier T. Gosliga te Rauwerd. De helft van de koopprijs kan één jaar lang tegen 4% en tegen goede borgstelling onder het schip verblijven, terwijl hetzelve betrekkelijk zeer goedkoop kan gekocht worden.


Datum: 04 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 juni. Zr.Ms. instructie-kanonneerboot No.32 is heden buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op maandag 2 juni in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam: het Nederlandse schoenerschip JOHANNA CLASINA: verkocht voor NLG 3.000,00, koper E.C.A. Koli. (opm: een scheepsmakelaar. De schoener wordt later verkocht naar Engeland en herdoopt in STAR).


Datum: 05 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. Volgens bericht van kapt. G. Nijland, voerende het alhier thuis behorende schoenerschip SPECULANT, 12 mei te Fernambucq aangekomen, had hij de 7e mei op 03˚ ZB en 27˚WL gered de equipage, bestaande uit 23 koppen, van het Amerikaanse schip CHICAGO, met kolen van New York naar Acapulco bestemd, welke bodem totaal verbrand is. De SPECULANT is de 12e mei behouden te Fernambucq gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dantzig (opm: Gdansk), 30 mei. Het op 23 dezer alhier van Newcastle gearriveerde Nederlandse schoenerschip BAREND, kapt. Emmelkamp, heeft op Bornholm aan de grond gezeten en was genoodzaakt 2400 vuurstenen overboord te werpen om vlot te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De passagiers van het alhier gestrande Nederlandse barkschip RESIDENT VAN SON, voelen zich gedrongen om de kapt. Bütner hun welmenende dank te betuigen voor de goede en fatsoenlijke behandeling en aangenaam verkeer, op de reis door hem aan hun betoond.
Wat het treurig ongeluk betreft ons overkomen, is in geen geval aan de gezagvoerder te wijten, aangezien door de dikke mistige lucht, gedurende anderhalve dag vóór de stranding, volstrekt geen zon zichtbaar was, alsook niet de minste verkenning of landgezicht.
De buitengewone waakzaamheid van de gezagvoerder heeft onze bewondering opgewekt, daar hij zich genoegzaam dag en nacht op het dek bevond. Nog een uur voor onze stranding zagen wij nog enige schepen NW en NO waarts van ons; de kapitein was van mening het vuur van Bevezier te moeten zien, waar naar een ieder, die op dek was, uitkeek. De tweede ondergetekende bevond zich mede met de kapitein op het dek en keek mede daarnaar uit, toen opeens door de grijzige mistige lucht, een zwarte streep aan de noorder horizon zich voordeed; de kapitein dit gezicht niet vertrouwde, liet onmiddellijk het roer over bakboordzijde draaien en het schip om de zuid sturen; binnen een minuut, terwijl het schip draaide om de zuid, deed zich een hevige stoot van het schip gevoelen en zagen wij de kust pikzwart voor onze ogen, en tot onzer aller verbazing zat het schip bij de tweede stoot vast; de kapitein bleef bedaard, en terwijl hij ons zoveel mogelijk gerust stelde, liet hij de zeilen bergen en de boten klaar maken, waarin de passagiers zich hebben opgehouden, tot dat de dag aanbrak. Wij werden door enige kustwachters gewaarschuwd, om het schip zo spoedig mogelijk te verlaten, ten einde ons leven te redden. De kapitein wilde het schip niet verlaten, zolang er nog een stuk geheel bleef en liet ons alzo met de militairen die aan boord waren, tegen laag water aan de wal zetten, alwaar wij liefdevol ontvangen werden. Het is niet alleen bij deze ramp, dat de kapt. Bütner getoond heeft een goed zeeman te zijn, doch dit hebben wij ook ondervonden bij twee orkanen, die wij op deze reis met hem hebben doorgestaan en waarbij wij door zijn goed beleid, geen de minste schade hebben geleden. Wij betreuren daarom des temeer deze, vooral voor hem, zo noodlottige gebeurtenis, en wensen dat hij bij de achting van ieder weldenkende, door dit ongeluk in de hoogschatting van een ieder moge gerezen zijn.
Seaford, 30 mei 1862.
Siberg en familie.
Soeters Gosenson en familie.


Datum: 06 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 juni. Uit Arnemuiden wordt medegedeeld, dat de visschuit, welke aanstaande zaterdag aldaar verkocht wordt, nog dezelfde is, waarmede op de 25e juli 1779 (opm: de 24e en 25e juli 1779 in twee 12-uur durende tochten) door Frans Naerebout het volk van de wrakken (opm: het wrak) is gered van het Oost-Indisch compagnieschip WOESTDUYN, vergaan op de Noorderrassen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 27 april. Het schip LUCRETIA, kapt. Hovering (opm: buitenlander), van hier naar San Francisco, is op de Pratas Shoals gebleven.


Datum: 07 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juni. Men is zonder bericht aangaande het schip FLORA, kapt. Bunge (opm: buitenlander), van Rio-Janeiro naar New York, de 12e februari van St. Thomas vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 juni. De arrondissements-rechtbank te Amsterdam heeft woensdag uitspraak gedaan in de zaak tussen een ontvanger van een lading en een reder die de lichterkosten van het Nieuwe Diep eiste, noodzakelijk geworden door het breken van de lading van het schip, dat om zijn diepgang Amsterdam niet kon bereiken. De reder beweerde, dat hij, te  Singapore op een Engelse charterpartij bevracht zijnde, door de clausule in die charterpartij  „or so near thereunto as she safely may get," tot die vordering gerechtigd was. Op de pleidooien van mr. August Philips voor de rederij en van mr. J. Pinner voor de ontvanger van
de lading, heeft de rechtbank aan eerstgenoemde, de rederij, de vordering ontzegd bij een zeer gemotiveerd vonnis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 6 juni. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip ALEGONDA, kapt. H.J. Smit van Veendam, groot 110 last, gebouwd bij T. Bakker te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Oproep. In den jare 1862, de 31e mei, ten verzoeke van Wilhelmina Wicherdina Reinkingh, naaister, wonende te Groningen tot het uitbrengen van deze openbare dagvaarding verlof hebbende bekomen van de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, op het daartoe door Requirante ingediend verzoekschrift, gratis geregistreerd, bij welke beschikking tevens is bepaald dat de verdere vereiste stukken zullen vrij zijn van zegel en gratis worden geregistreerd, kiezende de requirante in deze domicilie ten kantore van Mr. J. Lohman, procureur bij opgemelde Rechtbank, wonende te Groningen, die in deze voor haar als procureur zal occuperen, heb ik Johannes Barlinckhoff, deurwaarder bij de Arrondissement-Rechtbank van en wonende te Groningen, ten eerstenmale gedagvaard: Hendrik Hoogland Frishart, matroos, gewoond hebbende te Groningen, thans woonplaats onbekend, om te verschijnen op vrijdag de 5e september 1862, des voormiddags te half tien uur en dus na een termijn van drie maanden, voor de Arrondissements-Rechtbank te Groningen, zitting houdende in het Paleis van Justitie in de Oude Boteringestraat aldaar, teneinde:
-       Aangezien de gedaagde in de zomer van 1857, in dienst op het schip ANNETTE, onder bevel van de kapitein Van den Wijk van Veendam, een reis naar Archangel heeft gemaakt;
-       Aangezien dit schip op de 28sten augustus van dat jaar uit Archangel is uitgezeild en er sedert dien tijd geen berichten van zijn ingekomen, zodat het hoogt waarschijnlijk met man en muis is vergaan;
-       Aangezien er dus meer dan drie jaren zijn verlopen sedert de laatste tijding van gemeld schip, tot de bemanning waarvan de afwezige behoorde, (zodat aannemelijk is, dat hij) is omgekomen en de eischeresse er belang bij heeft, zekerheid omtrent het bestaan of niet bestaan van de gedaagde, noch iemand voor hem opkomt, daartoe concluderen dat het haar worde vergund andermaal de gedaagde op te roepen bij openbare Dagvaarding op een termijn van drie maanden.
Afschrift van dit exploit heb ik aangeplakt aan de voorname deur van de Audientiezaal der Arrondissements-Rechtbank te Groningen en aan het Huis der Gemeenten te Groningen en afschrift gelaten aan de Edel Achtbaren Heer Officier van Justitie bij de Arrondissement-Rechtbank te Groningen, die oorspronkelijk met gezien heeft getekend en het eindelijk nog doen plaatsen in de Staatscourant en in de Proviciale Groninger Courant, zijnde de door genoemde Rechtbank bepaaldelijk daartoe aangewezen nieuwspapieren.
Getekend J. Barlinckhoff, deurwaarder.
Groningen de 31e mei 1862.

Krant:
  JB - Javabode

Het schip PRINS VAN ORANJE, (ex ’s-GRAVENHAGE), kapt. J. Hensing, van Newcastle naar Batavia, is de 8e april te Deal binnengelopen omdat de equipage weigerde de reis voort te zetten, en de 14e april in Texel als bijlegger binnengelopen, zijnde lek.

Krant:
  JB - Javabode

Op de werf van de scheepsbouwmeesters W. & A.H. Meursing te Amsterdam is in aanbouw een ijzeren barkschip (opm: de bark EMERGENS), bestemd voor de grote vaart, groot circa 250 last, voor rekening der rederij J. Rahder & Co., zullende gevoerd worden door kapt. L.R. Smit.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip PRINS MAURITS, in de veiling van de 24e maart te Amsterdam opgehouden, is later verkocht aan een Noorse rederij voor NLG. 29.000. (opm: de naam bleef ongewijzigd)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

- Veilingen van schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam op 28 april 1862:
Het schip JOAN, kapt. Klein, gebouwd in 1854, groot 130 gemeten lasten. (opm: verkocht aan E.R. de Boer, Amsterdam; herdoopt in ELISABETH).
Het schip JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. Verbeek, gebouwd in 1855, groot 348 gemeten lasten (opm: verkocht aan J. van Delft Czn, Overschie; scheepsnaam ongewijzigd).
Het schip VRIENDENTROUW, kapt. Grevelink, gebouwd in 1854, groot 269 gemeten lasten. (opm: verkocht aan A. Kuyper van Harpen & E. Sanders, Amsterdam; herdoopt in CHRISTINA)
- Geveilde schepen en scheepsparten:
Te Rotterdam op 22 april1862:
1/80e part in het schip STAD GOUDA, kapt. Breuning, gebouwd in 1857, groot 245 gemeten lasten: opgehouden.
1/64e part in het schip KRIMPENERWAARD, kapt. v. Heyningen, gebouwd in 1857, groot 379 gemeten lasten: voor NLG 460 verkocht.
1/60e part in het schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. van Ruyven, gebouwd in 1857, groot 399 gemeten lasten: opgehouden.
- schepen uit de hand verkocht:
MARTHA EN JACOBA,  kapt. de Vries, gebouwd in 1858, groot 128 gemeten lasten, verkocht aan de reders Bouman & Van Rijckevorsel, zo men zegt voor NLG. 34.000. (opm: herdoopt in APOLLONIA).
HENDRIK JAN, kapt. v.d. Meyden, gebouwd in 1838, groot 381 gemeten lasten: verkocht aan een Noorse rederij voor omstreeks NLG 22.000. (opm: herdoopt in KONGSBERG).


Datum: 09 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 juni. Aangaande de Nederlandse schoenerkof CATHARINA KNELSINA, kapt. Vos, te huis behorende te Zuidbroek, de 6e november ll. van Kopenhagen naar Abbeville vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 6 juni. Hedenmorgen werd alhier door de schoener RELIANCE aangebracht kapt. G.H. Kampen en de verdere equipage van de te Sappemeer thuis behorende galjoot JACOBA PETRONELLA, de 1e mei van Antwerpen naar Rio Janeiro vertrokken, welke bodem in de nacht van 24 op 25 mei op 44˚30'NB en 08˚40'WL, tengevolge van het stoten op een drijvend wrak, een lek bekomen heeft en gezonken is. Na 40 uren in de boten rondgezworven te hebben, is de equipage op de noordkust van Spanje aangekomen en de 6e dezer van Ferrol alhier aangebracht.


Datum: 10 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 juni. Het barkschip GERARD PIETER SERVATIUS, groot ruim 350 gemeten lasten, gebouwd voor de rederij F.U.H. Reiger & Co., is heden namiddag ten 1½ ure met goed gevolg te water gelaten van de werf Koning William der heren scheepsbouwmeesters A. van der Hoog & Co. Het vaartuig zal gevoerd worden door kapt. Wamsteeker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Algiers, 3 juni. De Nederlandse schoener HOOITE WICHER, kapt. v.d. Leest, van Amsterdam met een lading suiker naar Napels is bij Tenez (ten westen van deze haven) (opm: Kaap Tenus [Ténès], Algerije) gestrand. Men hoopt een gedeelte van de lading te bergen.
Prent in Muzeeaquariom, Delfzijl

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Algeciras, 26 mei. Aangekomen BROEDERTROUW, kapt. Zeven, van Livorno naar Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 9 juni. De 4e is voor het Proviciaal Gerechtshof in Zeeland de behandeling aangevangen der zaak van J.P. Smith, scheepsmakelaar te Vlissingen, beschuldigd van vijftien valsheden in geschriften van koophandel enz., en het des bewust gebruik maken van die valse stukken, bij gelegenheid van de lossing te Vlissingen van het gestrande schip DOLLARD, kapitein J.J. Koster, in februari 1861, van welke lading aan de beschuldigde,
volgens de akte van beschuldiging, na eerst bergloon te hebben geëist, hetgeen was afgewezen, bij een nadere overeenkomst met assuradeuren, voor zijn bemoeiingen was
toegekend NLG 5000 beloning, alsmede 2 pct. van de opbrengst van de te Vlissingen te verkopen lading, mitsgaders vergoeding van alle onkosten, mits de rekening door behoorlijke kwitanties werden gestaafd. Om aan die voorwaarde te voldoen maakte de beschuldigde, deels naar eigen aantekeningen, deels naar eigen vinding, een rekening van onkosten op, gestaafd door eigen gemaakte kwitanties, door hem zelf ook ondertekend of wel die, door hem opgesteld, door anderen naar dat voorschrift overgeschreven of ingevuld waren, of wel die, in blanco opgemaakt, op zijn verzoek werden ondertekend door personen, die in de waan verkeerden dat zij voor een gering bedrag, hetwelk zij zelven verdiend en ontvangen hadden, kwijting verleenden, welke blanco-kwitanties daarna buiten weten van de ondertekenaren werden ingevuld tot een geldelijk bedrag, dat niet door hen was ontvangen, ja zelfs niet ontvangen door de gezamenlijke menigte, voor wie des onbewust, de ondertekenaar van de blanco-kwitantie door den beschuldigde werd verzonnen de betaling te hebben ontvangen. Deze rekening werd alzo opgevoerd tot het aanzienlijk bedrag van NLG 16.919,30. Terwijl in een ten kantore van de beschuldigde gevonden boek vermeld staat „ DOLLARD NLG 16.919,30", en daar achter in een andere kolom „ NLG 10,725", welke cijfers volgens opgave van de beschuldigde aanduiden, het eerste de in rekening
gebrachte som en het tweede wat hij in die zaak zowel uit commissieloon, als leverantie van vaartuigen, provisie, ankers, kabels, pakhuishuur enz., verdiend heeft, daaronder natuurlijk
begrepen wat te hoog in rekening is gebracht. Van de 78 in deze zaak gedagvaarde getuigen zijn de 4e en de 5e 77 gehoord, wier verklaringen grotendeels de punten in de akte van beschuldiging vervat bevestigen. Gedurende dit verhoor is door de beschuldigde, buiten de hem in de akte van beschuldiging ten laste gelegde feiten, nog een valsheid beleden, zodat die tot het getal van 16 zijn geklommen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 juni. Men wil dat door enige Antwerpse handelshuizen bij de regering aanzoek is gedaan om, bij opheffing van de werf te Vlissingen, de gebouwen lot het Marine-etablissement aldaar behorende, bij verkoop aan hen af te staan. Dit voorstel zou gedaan zijn met het oog op een eventuele verplaatsing van die handelshuizen naar Vlissingen, bij het tot stand komen van de Zeeuwse spoorweg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 juni. Herinnert de dag van heden ons aan de rampvolle gebeurtenis, nu een jaar geleden in de nabijheid van onze haven voorgevallen, gisteren hadden wij opnieuw het verlies van een onzer stadgenoten te betreuren. Het tjalkschip de ZEEVAART, schipper J. van der Meer, zeilde gisteren morgen met kaas van hier naar Medemblik. Op enige afstand van hier, in de geul, sloeg de jongste knecht overboord, zonder dat men hem kon redden. De ongelukkige laat een jonge vrouw, waarmede hij voor vier weken huwde, als weduwe achter.
(opm: binnenvaarder)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ten eerste maal gedagvaard:
Pieter Gerrits Carst, in der tijd koopvaardij kapitein, woonachtig geweest te Schiermonnikoog, doch thans afwezig, gevolgelijk mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur der Vergaderplaats van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, terwijl ik een afschrift van hetzelve heb overgegeven aan de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij dezelve rechtbank, die in het oorspronkelijke met gezien heeft getekend, zullende hetzelve voorts in de Leeuwarder Courant en in het Algemeen Handelsblad, als door de rechtbank aangewezen nieuwspapieren, worden opgenomen, om na verloop van drie maanden, te rekenen van den dag waarop deze dagvaarding in gemelde nieuwspapieren zal zijn geplaatst en alzo op dinsdag de 16de september 1862, ’s voormiddags te tien uur precies, bij voorafgestelden procureur te verschijnen ter verschijnen ter terechtzitting van welgemelde rechtbank op het Paleis van Justitie te Leeuwarden, ten einde alsdan hetzij in persoon, hetzij door iemand zijnentwege, van zijn aanwezen te doen blijken; den gedaagde tevens aanzeggende, dat, ingeval noch hij, noch iemand voor hem bij procureur mocht opkomen, en alzo van zijn aanwezen niet behoorlijk mocht doen blijken, door de requirante zal worden geconcludeerd dat haar daarvan zal worden verleend acte, en tevens verlof tot het doen van ene tweede dergelijke dagvaarding en zulks met reserve van kosten:
-       Aangezien gedaagde op de veertiende november 1858 als kapitein voerende het schoenerschip GEERTRUIDA JOHANNA, met dat schip is vertrokken van Kroonstad, met destinatie naar Amsterdam,
-       Aangezien noch hij, noch dat schip immer aldaar is aangekomen, en sedert het vertrek uit Kroonstad ook nimmer van hem noch van het schip of deszelfs bemanning enig bericht is ontvangen, zodat het hoogst vermoedelijk is dat hij met dat schip is vergaan en omgekomen
-       Aangezien thans meer dan drie jaren zijn verlopen sedert de laatste tijding van gedaagde is ontvangen, en de requirante als medegerechtigde tot zijne nalatenschap er belang bij heeft dat bij vonnis van deze rechtbank worde verklaard dat er rechtsvermoeden van het overlijden van gedaagde bestaat sedert den veertienden november 1800 acht en vijftig.
L. Harmenzon.
Gezien bij mij officier bij de rechtbank te Leeuwarden op de 6 juni 1862, J.M. van Beijma.
(opm: bekort, en zie NRC 290559)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notarissen J. van Leeeuwen en Mr. Horat. Alberda te Leeuwarden zullen, ten verzoeke van den heer K. Tjebbes, Notaris te Workum, op maandagen den 20 oktober en 3 november 1862, telkens des namiddags 5 uur, provisioneel bij D.B. Schaap, op Camstraburen te Leeuwarden, en finaal bij A.J. de Roos, buiten de Hoeksterpoort aldaar, publiek verkopen een scheepstimmerwerf met schuur en grond, aan de Vaart te Veenwouden, kadastraal bekend sectie B nos 380 en 380a, groot 10 roede 10 el, in huur bij Berend A.van der Werf en te aanvaarden 12 mei 1863. Condities te vernemen en biljetten te bekomen ten kantore van genoemde notarissen.


Datum: 11 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. De 19e dezer maand vertrekt het schroefstoomschip der 4e klasse de AMSTEL, luit.t.zee 1e kl. G.H. Backer, van Hellevoetsluis naar Suriname.
’s Rijks fregat 2e klasse PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN zal, om als wachtschip in Oost-Indië te dienen, te Nieuwediep worden gereed gemaakt.


Datum: 12 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 april. Vrachten. De volgende charters van Nederlandse schepen zijn bekend geworden: De GRAAFSTROOM, 756 ton, opgenomen voor $ 7.500 ineens voor olie, koeken en 250 dekpassagiers, van Soerabaija naar Amoy, via Samarang en Singapore naar China. De HENRIETTA GEERTRUIDA, 338 ton, laadt suiker en tabak te Soerabaija en Probrolingo à NLG 70 per last naar Amsterdam. Het schip KOOPHANDEL ,267 ton, verkreeg 60 dollarcents per picol rijst, van Bangkok naar Hongkong, Macao, of Whampoa in China. Het schip ACADIA, 724 ton, opgenomen voor $ 6.200, ineens van Soerabaija naar Amoij, via Samarang en Singapore, voor olie, koeken en 200 dekpassagiers naar China. Het schip MARIA, 380 ton, NLG 70,00 voor suiker, NLG 65,00 koffij en opvullen met tabak à NLG 70,00 te Soerabaija te laden naar Rotterdam.
Onbevracht: de Nederlandse schepen JOAN M. KEMPER, KIJKDUIN, MENTOR, CATH. JACOBA HENRIETTE, CORNELIS W. EDOUARD, WILHELMINA, BROEDERTROUW, AMAZONE, HOLLANDIA, POLLUX, TRITON, CORTGENE, WASSENAAR, JOHANNA ELISABETH, FRANS EN ELISE.
De HOLLANDIA is in reparatie. In veiling zullen verkocht worden de Amerikaanse schepen SWEEPSTAKES en ROSETTE, en de PIETER CORNELISZOON HOOFT (Ned.)


Datum: 13 juni 1862


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 juni. Uitgezeild JANTJE EIKEMA, kapt. C.J.D. Strootman, naar Riga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden snikschip, groot 8 ton, met volledige inventaris, liggende en te bevragen te Schraard bij Jan Haitema.


Datum: 14 juni 1862


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 juni. Gisteren is door de directie van Marine aan 's Rijks werf te Amsterdam publiek aanbesteed: de reconstructie, verlenging en gedeeltelijke verplaatsing van de  scheepshellingen no. 5 en 6 op genoemde werf.
Minste inschrijver de heer C. Boef, te Rotterdam, voor NLG 175.889,-.


Datum: 15 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 mei. Van ons eskader te Curaçao komen van tijd tot tijd schepen herwaarts om na enig verlof derwaarts terug te keren. Zr.Ms. schoener ATELANTE, commandant Dinaux, is de 19e april naar Curaçao gezeild. Zr.Ms. schoener de SCHORPIOEN, commandant Star Nauta, is de 25e april van de rede gezeild ten einde een oefeningstocht te doen. Eerstdaags wordt ze weder hier verwacht. Ze is nu bij Port Nickerie ten anker. Over een paar maanden zal Zr.Ms. schroefstoomschip APELDOORN, commandant Hugenholtz alhier door Zr.Ms. schroefstoomschip de AMSTEL, commandant Bakker, uit Nederland, worden afgelost.
Curaçao, 22 mei. Men zegt, dat met de volgende mail officiele order zal komen voor het eskader alhier, om geheel of grotendeels te repatriëren. Zr.Ms. stoomschip VESUVIUS is over St. Thomas naar St. Eustatius vertrokken om aldaar enige macht te vertonen, aangezien er oproerige bewegingen onder de slaven hebben plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr., P.J. de Kanter Jr., H. Boonen, D. de Jongh Wz., J. Vriesendorp, B. de Witt en J. de Voogd Jzn. Jr., makelaars, presenteren op zaterdag de 28e juni 1862, des middags ten 12 ure precies, in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn over het Marktplein te Dordrecht, publiek te verkopen:
Het snelzeilend gekoperd en kopervast barkschip PIETER, laatst gevoerd door kapt. S.F. Lammerts, volgens meetbrief lang 38,43 ellen, wijd 7,38 ellen, hol 5,35 ellen en alzo gemeten op 693 tonnen. Liggende aan de sleephelling bij Dordrecht en breder bij inventaris omschreven.
Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag de 30e juni 1862, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen:
Een extra-ordinair, welbezeild, kopervast, en in oktober 1861 te Soerabaija nieuw gekoperd fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: ADMIRAAL VAN HEEMSKERK,
laatst gevoerd door kapt. J. Koning, volgens meetbrief lang 45 ellen – duimen, wijd 9 ellen 3 duimen, hol 6 ellen 26 duimen, en alzo gemeten op 596 lasten of 1131 tonnen. Breder volgens inventaris, en bericht bij bovengemelde makelaar, de cargadoors J. Daniels & Zoon & Arbman, te Amsterdam, de cargadoors Visser & van der Sande, te Rotterdam en Dordrecht. Hetzelve fregat ligt te Amsterdam, aan de Werf Hollandia van de scheepsbouwmeesters Blok & Zoon in de Groote Wittenburgerstraat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes (opm: Setubal), 5 juni. Het Nederlandse schip HENDRIKA WILKENS, kapt. Vos, van Faro naar Londen, is hier de 30e mei lek binnengelopen. Het schip is nagezien en zal geheel moeten lossen om te repareren.


Datum: 16 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, W. Bakker Bz. en P.H. Craandijk, makelaars, zullen op maandag 23 juni 1862, des avonds na zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg
aan het IJ, ten overstaan van de notaris W. A. J. Elzevier Dom, veilen: Een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast schoenerbrikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: ELISABETH CATHARINA, gevoerd door kapt. J. P. Claasen, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 25 duimen, hol 2 ellen 80 duimen, en alzo gemeten op 129 tonnen of 68 lasten. Dit schip ligt te Amsterdam in de Wittenburgergracht, aan de werf de Parel, en blijft inmiddels uit de hand te koop.
Breder volgens inventaris. Nader bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: Herhaalde oproep van NRC 120462. Het vaartuig wordt uiteindelijk voor de sloop verkocht).


Datum: 17 juni 1862


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen,13 juni. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip CHRISTINA, kapt. J.H. Kamminga, van de Wildervank, groot 100 last, gebouwd bij C. Maathuis te Sappemeer.


Datum: 18 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Te Harlingen is bericht ontvangen, dat de NOORDPOOL, Groenlandsvaarder ener rederij onder boekhouderschap van de heer C. Teves, firma Zeilmaker & Co., een zeer goede vangst heeft gedaan, bestaande in 2500 jonge en 950 oude robben. Een Noors schip had de NOORDPOOL gepraaid en het bericht in Noorwegen aangebracht, van waar het overgeseind is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 juni. Heden is Zr.Ms. schroefstoomschip ZOUTMAN, commandant kapt.luit.t.zee J. Andrea, in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 16 juni: fregat JACOB ROGGEVEEN: NLG 27.700,  in slag NLG 450, koper C. Ament. (opm: Scheepsmakelaar Ament koopt het schip waarschijnlijk voor reder G.F. Egidius te Amsterdam, die het schip herdoopt in QUINTET).

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 17 juni. Jongsleden zaterdag des morgens ten 10 ure, heeft het provinciaal gerechtshof in Zeeland uitspraak gedaan in de zaak van J.P. Smith, oud 57 jaren, scheepsmakelaar te Vlissingen, beschuldigd van vijftien valsheden in geschriften van koophandel door het namaken van handtekeningen enz., en het des bewust gebruik maken daarvan. En is derhalve veroordeeld tot een tuchthuisstraf voor de tijd van zes jaren en tot vier en twintig geldboeten elk van vijftig gulden, met verwijzing in de kosten van de procedure ten behoeve van de staat, te verhalen bij lijfsdwang, en bevel tot teruggave van de overtuigingsstukken aan de eigenaren of rechthebbenden.


Datum: 19 juni 1862


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 18 juli. Aangaande het te Pekela te huis behorende schoenerschip ALLIANTIE, kapt. Steen, de 6 november l.l. van Pernau vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 20 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de 15 navolgende schepen:
Voor Rotterdam: LOUIS MEIJER, kapt. G.H. Holtgreve; VREDE, kapt. J.L. ten Bruggen; BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. A. Hoogenstraaten; KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. W. Ouwehand.
Voor Amsterdam: ANNA DIGNA, kapt. C. Ouman; KOOPHANDEL, kapt. J.N. Mooi; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P.C. Rosier; FRIESLAND, kapt. M.C.E.M. Beijer; NEDERLAND, kapt. J. Hoekstra; JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosteroom; MARIA VERONICA, kapt. J.A. Scholl; WILHELMINA MARIA, kapt. W. Postma.
Voor Schiedam: JACOBUS MARTINUS, kapt. F. Meppelder; MARY GODDARD, kapt. F.W. Ridder.
Voor Dordrecht: VOORUIT, kapt. W.C. Kool ( v. Rotterdam).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best veerschip, met beste inventaris, liggende aan de scheepstimmerwerf te Deinum.


Datum: 21 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. Volgens brief van Groenland van 23 mei had de Harlinger Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA toen 2200 robben geslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 20 junij L.l. donderdag arriveerde alhier het nieuw gebouwd kofschip DE ZWERVER, kapt. L. Ates, van Groningen, groot 55 last, gebouwd bij U.O. van der Werf te Hoogezand, en het nieuwgebouwd kofschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. C.O. Bok, van Schiermonnikoog, groot 60 last, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

- Veilingen van schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam op 12 mei 1862: Het schip VRIENDENTROUW, kapt. Grevelink, gebouwd in 1854, groot 269 gemeten lasten.
Idem op 19 mei 1862: het schip WILHELMINA LUCIA, kapt. Nolles, gebouwd in 1838, groot 399 gemeten lasten
- Geveilde schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam op 28 april 1862: het schip JOAN, kapt. Klijn, gebouwd in 1854, groot 130 gemeten lasten: voor NLG 17.200 verkocht; het schip is later verkocht aan de reder E. de Boer.
Te Rotterdam op 6 mei1862:
Het schip JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. Verbeek, gebouwd in 1855, groot 348 gemeten lasten: voor NLG 50.000 verkocht
2/64e part in het schip JOSEPHA LOUISA, kapt. Muysson, gebouwd in 1857, groot 325 gemeten lasten: elk voor NLG 700 verkocht.
1/40e part in het schip EVA JOHANNA, kapt. Bockhove, gebouwd in 1856, groot 519 gemeten lasten: opgehouden
1/60e part in het schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. van Ruyven, gebouwd in 1857, groot 400 gemeten lasten: opgehouden.
1/64e part in het schip ABEL TASMAN, kapt. Rijken, gebouwd in 1852, groot 349 gemeten lasten: niet geveild.
-       schepen uit de hand verkocht:
ZEELUST, kapt. Knaap, gebouwd in 1856, groot 315 gemeten lasten, voor NLG 70.000 verkocht aan de reders Bouman & Co te Amsterdam; het zal thans genaamd worden TAGAL.
ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Stapert, gebouwd in 1859, groot 305 gemeten lasten, verkocht aan de reders Beckman & Pierson te Amsterdam, men zegt voor NLG 75.000, zal gevoerd worden door kapt. Möllinger.
WELTEVREDEN, kapt. Duinker, gebouwd in 1836, groot 336 gemeten lasten, aan een Noorse rederij.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Nieuwendam is de 25e april l.l. de kiel gelegd voor een schip, genaamd zullende worden SIRIUS, groot 210 tonnen, gevoerd door kapt. van Wijngaarden van Rees, voor rekening der reders Gebr. Goedkoop te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode

De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft aangenomen het schip WILLEMINA EN CLARA, kapt. Abrahamsz, voor het transport van 125 militairen en 4 à 6 kajuitpassagiers naar Java, en het schip PIETER, kapt. Hoogewerff, voor een transport Afrikaanse militairen van St. George d’Elmina tot de ingeschreven vracht van NLG 20.000 in eens.


Datum: 22 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H. Zoon, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als last hebbende van hun meesters, op dinsdag de 8e juli 1862, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, publiek verkopen:
Het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands brikschip BANTAM, laatst gevoerd door kapt. B.G. van den Bolck, volgens meetbrief lang 32 el 40 duim, wijd 5 el 83 duim, hol 4 el 20 duim en alzo groot 353 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven, binnen deze gemeente.


Datum: 23 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 juni. Van de werf Welgelegen onder directie der heren D. & L. Alta alhier, is gisteren met zeer goed gevolg te water gelopen één der twee door hen aangenomen loodsrinkelaars voor ’s lands marine.


Datum: 24 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juni. Men verneemt, dat door medewerking van de firma Gebr. van Hasselt te Kampen een nieuwe stoombootdienst zal worden opgericht tussen Amsterdam en de verschillende havens langs de IJssel en Rijn tot Keulen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juni. Uit Oude Schild op Texel wordt gemeld dat voor de weduwen en kinderen van de in februari 1860 in Japan vermoorde kapiteins de Vos en Dekker, opnieuw door de consul der Nederlanden is overgezonden, voor iedere weduwe met hare kinderen de som van NLG 1.925, van het gouvernement van Japan, tot verbetering van het vroeger gezondene.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juni. Naar men verneemt is door J.P. Smith, scheepsmakelaar te Vlissingen, geen beroep in cassatie aangetekend van het vonnis door het provinciaal gerechtshof ten zijnen laste geveld, maar zal hij zich tot Z.M. de koning met een verzoek om gratie wenden.


Datum: 25 juni 1862


Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 juni. Even voor het aanluiden van de werf ontdekte de daarvoor gestelde schildwacht een dikke rook komende uit het onlangs buiten dienst gestelde stoomschip ARDJOENO, waarmede een Japans gezantschap van Engeland was gehaald. De verschillende autoriteiten waren spoedig daar tegenwoordig, als wanneer het bleek dat de brand die werkelijk in dat schip was ontstaan, spoedig te blussen zou zijn, hetgeen dan ook met behulp van de equipage van het wachtschip gelukte. De schade is gering en bepaalt zich tot een binnenschot en een dekbalk.


Datum: 26 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juni. Op de Schelde bij Antwerpen zijn proeven genomen met een rivierboot, voorzien van een nieuw uitgevonden voortstuwingsvermogen. Het bootje heeft noch schepraderen noch schroef. In het midden is echter een kegelvormige ketel geplaatst, waarin het water wordt opgepompt en waaruit het met veel kracht door twee kromme buizen aan beide zijden van het bootje in de rivier wordt gedreven, waardoor het vaartuig zeer snel wordt voortbewogen. Door een eenvoudige machinerie kan de richting van de buizen zodanig veranderen, dat men het bootje onmiddellijk kan doen keren en in alle richtingen sturen. De proeven met dit vaartuig, dat bestemd is voor de dienst tussen Luik en Seraing, hebben verreweg de verwachting overtroffen en zullen misschien in de voortstuwingsmiddelen een omwenteling teweeg brengen. Het nieuwe systeem toch, uitgevonden door een Duitser, zekere heer Seibel, kan zeer goed toegepast worden op grote schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Liefderijke behandeling der Denen. Barbaarsheid van een Nederlands scheepskapitein.
Op reis van Stettin (opm: Szczecin) naar Antwerpen strandde tengevolge van dikken mist nabij Lezou (opm: Lesou: Laesø), op de 15e november des vorigen jaars, het schip DE DRIE GEBROEDERS AMERIKA, kapt. Kroos. Deze ramp kwam zo onverwacht, dat de kok en een matroos overboord vielen en verdronken, terwijl de kapitein met zijn vrouw en kindje, benevens de stuurman en een matroos de masten beklommen, teneinde zo mogelijk hun leven te behouden.
Het vroor sterk en des kapiteins vrouw, alsmede het kind, hadden nauwelijks een uur in de mast doorgebracht, of zij waren reeds bezweken. Twee volle etmalen brachten kapitein, stuurman en een matroos in de mast door, telkens de dood voor ogen hebbende en geen uitkomst ziende, terwijl hun gevoel in handen en voeten, tengevolge der sterke vorst, verdwenen was. Eindelijk trok de mist op en werden zij door de strandbewoners ontdekt en na veel moeite gered. De kapitein herstelde spoedig, de matroos bezweek en de stuurman, een Groninger met name A. v.d. Hoeven, moest het amputeren ondergaan van beide voeten en acht vingers, tengevolge van den bevroren toestand dier delen. Zo werd hij omstreeks zes maanden hoogstedelmoedig door de Denen behandeld, tot hij, hoewel op verre na nog niet genezen, verlof van de doctor ontving, naar Nederland te mogen vertrekken. Overal werd hij in zijne krib, waarin hij als ’t ware ingepakt getransporteerd moest worden, liefderijk ontvangen en verpleegd. Te Frederikshavn droegen enige stuurlieden hem van de ene plaats tot de andere, terwijl een menigte hen volgde. Ook te Kiel bewezen zij de ongelukkige zeer veel liefderijk medelijden, tot hij gebracht was op de stoomboot van Hamburg naar Amsterdam. Op laatstgenoemde plaats gearriveerd zijnde, moest v.d.H. nog enige uren wachten tot hij getransporteerd kon worden naar het Lemmerse Veerschip. Handen en voeten deden hem zeer veel pijn, waarom hij de kapitein der stoomboot van Hamburg naar Amsterdam, vriendelijk om een heelkundige verzocht, teneinde zijne wonden te laten verbinden. De kapitein antwoordde aan zijn ongelukkigen natuurgenoot: Ik wil van mijn boot geen hospitaal gemaakt hebben. Zonder verbinding moest de arme jongeman de reis tot Groningen vervolgen, echter liefderijk behandeld wordende door de Lemmerder schippers.


Datum: 27 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 25 juni. De tweede der loodsrinkelaars voor ’s lands marine is hier heden ook met goed gevolg te water gelaten van de werf Welgelegen der heren scheepsbouwmeesters D. & L. Alta.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 24 juni. De Nederlandse kof ETTJE, kapt. Mooi, van Newcastle met stukgoed naar St. Petersburg, is alhier met schade aan verschansingen en stutten en verlies van grote boot binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, A. Roland Holst, C.S. Oolgaardt, J.J. van der Meulen, P.J. van der Aa Gzn., J.W.B. Zurmuhlen, D. Heijdeman jr. en A.J. Corver, makelaars, zullen op maandag 28 juli 1862, des avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ in publieke veiling verkopen: het extra snelzeilend, op de laatste reis te Soerabaja gekoperd, kopervast Nederlands clipper-fregatschip METALEN KRUIS, gevoerd door kapt. J.P. Zuurdeeg, volgens Nederlandse meetbrief lang 40 el 30 duim, wijd 4 el 96 duim, hol 3 el 63 duim, en alzo gemeten op 170 lasten of 322 tonnen, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen enz. Het gemelde schip ligt aan de werf Koning William, Hoogte van den Kadijk. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Van der Wouden en Luber. (opm: verkocht naar België).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 juni. Men zal zich herinneren, dat voor ruim twee jaren twee Nederlandse koopvaardijkapiteins, de Vos en Dekker, te Yokohama (Japan) verraderlijk zijn vermoord. In het afgelopen jaar ontvingen de beide weduwen, waarvan een alhier woonachtig is, een aanzienlijke som, NLG 9.400, van het Japanse gouvernement, als schadevergoeding. Gisteren ontvingen zij opnieuw een blijk van welwillendheid van het Japanse gouvernement en van de ijverige bemoeiingen van den Nederlandse zaakgelastigde aldaar, waarbij de som van NLG 8.850 werd overgemaakt.


Datum: 28 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Bosscher, E.G. Bosscher, W. Bakker Bzn. en D. Heijdeman Jr., makelaars zullen op maandag de 30e juni 1862, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen:
Een extra ordinair, welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ZEEPLOEG, gevoerd door kapt. J.H. van Wijngaarden.
Volgens meetbrief lang 35 ellen 20 duimen, wijd 6 ellen 59 duimen, hol 5 ellen 4 duimen en alzo gemeten op 520 tonnen of 274 lasten.
Liggende aan de werf St. Jago, in de Bikkerstraat. Breeder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon.
NB. Het fregatschip CHRISTINA HELENA, mede ter veiling aangeslagen, is uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 juni. De Nederlandse schoener HEERENVEEN, kapt. Prins, van Napels via Gallipoli naar de Noordzee, is, volgens telegram van Malaga in dato 26 dezer, bij Kaap Molinos gestrand. Men was bezig de lading te lossen en hoopte het schip daarna af te kunnen brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Kapt. Schut, voerende het schip MARIA ELISE, van Java in Texel binnen, rapporteerde, dat hij de 11e december, zeilende in de Java-Zee, eensklaps 16, daarna 10, 8, 7, en vervolgens weder 20 vadem water vond. Hij vermoedt, dat dit een bank geweest is, die volgens zijn berekening op 05º50’ZB en 107º35’OL ligt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 juni. De Nederlandsche Handel-Maatschappij vraagt scheepsgelegenheid naar Java voor een detachement van 150 militairen, 6 kajuits-passagiers en 2 officiers-kinderen beneden de 12 jaren, te embarkeren in de 2de helft der volgende maand. Vermoedelijk zullen bij dit detachement nog worden ingedeeld 12 onder-officieren, welke tussendeks
ieder in een afzonderlijke hut gelogeerd en van de tafel der stuurlieden gevoed moeten worden; voor kostgeld van die onder-officieren wordt toegestaan 80 cents daags en voor passage NLG 150 per hoofd. Aanbiedingen vóór of op maandag 30 dezer, met opgave van de dag waarop de troepen kunnen scheep gaan en de ligplaats van het schip.
Nog wordt scheepsgelegenheid verlangd voor een transport naar Java van 125 militairen en 5 kajuits-passagiers, te embarkeren 2 augustus e.k. Aan dit detachement zullen vermoedelijk
10 onder-officieren worden toegevoegd. Aanbiedingen vóór of op 4 juli, des namiddags ten 12 ure.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör) den 21 Junij. Het schip EENDRAGT, kapt. Kok Houwink, van Riga naar Rotterdam, den 17 dezer alhier gepasseerd, is in zee lek geworden en daardoor heden hier teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Swinemunde (opm: Swinousjcie) den 20 Junij. Het schip GEPBINA, kapt. Loman, van Marseille alhier aangekomen, heeft wegens aanvaring het hek zwaar beschadigd en de hekboot bijna verbrijzeld.


Datum: 29 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op zaterdag 28 juni: barkschip PIETER verkocht voor NLG 24.100 aan de heer Sandberg te Dordrecht. (opm: het vaartuig is vervolgens doorverkocht naar Zweden).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 28 juni. Heden is van hier naar Londen vertrokken het stoomschip SARA. (opm: vermoedelijk eerste reis, zie NRC 070562)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juni. Volgens schrijven van kapt. Jung q.q., voerende het brikschip WILHELMINE, van Macasser naar hier bestemd, dd. St. Helena, 17 mei, had hij gedurende zijn reis met vele tegenspoeden te kampen gehad en de 2e maart in een storm het groot-marszeil en de buiten-kluiverboom verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 13 mei. De alhier in publieke veiling verkochte schepen PIETER CORNELISZOON HOOFT (Nederlands, 907 ton [opm: fregat, bouwjaar 1843]), en ROSETTE (Amerikaans, 596 ton), hebben respectievelijk NLG 15.000,00 en NLG 12.010 opgebracht; terwijl voor de inventaris van het eerste NLG 5.269,00 en voor die van het laatste NLG 3.355,00 betaald werd.
Heden wordt alhier geveild het Amerikaanse schip SWEEPSTAKES (1735 ton).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 mei. Vrachten. Sedert ons laatste bericht hadden de volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen plaats: GRAAFSTROOM opgenomen voor China voor $ 7.500 in eens voor lijnkoeken en 250 dekpassagiers, van Soerabaija naar Amoy, via Samarang en Singapore. HENRIETTE GEERTRUIDA, laadt suiker en tabak te Soerabaija en Probolingo à NLG 70 per last voor Amsterdam. KOOPHANDEL verkreeg  $ 0,60 per picol voor rijst van Bangkok voor Hongkong, Macao of Whampoa. ACADIA is opgenomen voor $ 6.200 in eens van Soerabaija naar Amoy, via Samarang en Singapore, voor lijnkoeken en 200 dekpassagiers. MARIA laadt te Soerabaija à NLG 70 voor suiker, NLG 65 voor koffij en vult op met tabak à NLG 70 naar Rotterdam. De WILHELMINA is te Soerabaija bevracht voor $ 3.900 in eens naar China; JOAN MELCHIOR KEMPER en POLLUX zijn bevracht voor $ 0,50 per picol voor rijst van Bangkok naar Whampoa; CORNS. WERNARD EDUARD is opgenomen voor een zoutvracht à NLG 24 per koyang van Sumanap naar Patjitan. De HOLLANDIA: NLG 70 voor rijst, NLG 75 voor suiker en NLG 90 voor arak en licht goed, hier en te Indramaijoe te laden voor Rotterdam; TRITON laadt op de kust suiker voor eigen rekening en tabak voor NLG 84 naar Rotterdam; JOHANNA ELISABETH is door het gouvernement bevracht voor een lading zout van Bangkok naar Batavia à NLG 1,45 per picol; WALCHEREN, idem, idem, idem à NLG 1,48; SIRIUS, idem, idem, idem à NLG 1,48½. MENTOR NLG 72,50 voor suiker, NLG 70 voor tabak, NLG 77,50 voor koffie naar Amsterdam.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: KIJKDUIN, CATHARINA JACOBA HENRIETTE, BROEDERTROUW, AMAZONE, HELENA, CORTGENE, WASSENAAR, FRANS EN ELIZE  en GENERAAL MICHIELS.
De CORNELIA ging door naar Singapore.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 mei. Gelijk wij vernemen ligt de schat van pl.m. 6 ton tin, in januari met de GERTRUDE in de nabijheid van Indramaijoe gezonken, nog altijd in de schoot der zee begraven en is er nog niets gedaan om er een gedeelte van te bergen. Het schip ligt op 9 vadem diepte in een zeer kalme zee.


Datum: 30 juni 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. Zr.Ms. transportschip HELDIN is gisteren te Nieuwediiep in het droge dok gebracht om gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuw Lekkerland, 28 juni. Heden is op de werf van de heren Gebr. B. Pot, scheepsbouw- meesters in de Elshout, de kiel gelegd van een te bouwen barkschip, genaamd BASTIAAN POT, groot circa 400 gemeten lasten, waarvan boekhouder is de heer J.H. van Santen te Krimpen a/d. Lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. De kosten van reparatie van het schip EVA JOHANNA, kapt. Bochove, van Banjoewangie naar Rotterdam, met schade te Simonsbaai binnen geweest, zijn, volgens brief van de Kaap de Goede Hoop NLG 24.397,50.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 29 juni. Van de lading van het schip TONIA, kapt. Huyzer, van Probolingo naar Rotterdam, met schade te Simonsbaai binnengelopen, zijn 650 balen koffij en 40 kanisters suiker de 25e april wegens beschadigdheid verkocht.


Datum: 01 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 28 juni. Aangaande het te Pekela te huis behorende galjootschip JANNA,  kapt. H.H. Smilde, de 24e november l.l. Elseneur (opm: Helsingör) gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 04 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt uit Vlissingen: Nadat Zr.Ms. stoomkorvet MEDUSA, commandant kapt.luit.t.zee Jhr. F de Casmebroot, zaterdag j.l. ter rede was gehaald, is de 30e juni een proefreis gedaan, waaruit gebleken is, dat het schip zowel als de machine in alle opzichten uitmuntend voldoen. Morgen zal die bodem naar zee stomen, eerst naar Lissabon, vervolgens naar Montevideo en eindelijk naar Batavia.


Datum: 05 juli 1862


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 4 juli. Gisteren arriveerde alhier een nieuwe gebouwd schoenerschip (opm: waarschijnlijk de tweemast schoener OCEAAN) voor kapt. T. van Slooten, groot 170 ton, gebouwd bij de Gebr. Dekker, beide te Veendam, en heden het nieuw gebouwd schoenerschip CONCORDIA, kapt. J.G. Olthof, groot 100 last, gebouwd bij R.G. v.d. Werf & Zn., beide te Wildervank.


Datum: 06 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.Zn., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als last hebbende van hun meesters, op dinsdag de 22e juli 1862, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, publiek verkopen:
Het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JOSEPHA LOUISA, laatst gevoerd door kapt. A. Muysson, volgens meetbrief lang 38 ellen, wijd 6 el 78 duim, hol 5 el 35 duim en alzo groot 613 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven binnen deze Gemeente.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht:
Een Chronometer van Barrand. Te bezichtigen bij de heren P.J. Dupont & Zoon.


Datum: 07 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het Departement van Financiën is medegedeeld een vergelijkende opgave van de zeeschepen, waarvoor in de maanden januari tot en met juni 1861 en 1862 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. In de eerste zes maanden van 1862 bedroeg het getal dier schepen: Binnenlands gebouwd 55, metende 3252 lasten, als: 1 brik, 15 schoeners, 14 galjoten, 6 koffen, 7 tjalken, 10 smakken, 1 bomschip en 1 stoomboot; en buitenslands gebouwd 6 schepen, metende 1072 lasten, als: 1 fregat, 1 brik, 1 schoener, 2 galjoten en 1 stoomboot. Totaal 61 schepen, metende 4324 lasten, tegen 67 schepen, metende 3893 lasten in de eerste zes maanden van 1861.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 5 juli. Het te Termunterzijl thuis behorende schip NIJSSINA, kapt. Veldman, van Bremen naar Kragerø, is bij Lemvig verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 28 juni. De Nederlandse schoener HEERENVEEN, kapt. Prins, van Gallipoli naar de Noordzee, die 25 juni bij Kaap Molinos strandde – zie NRC van 28 juni - is na een gedeelte van de lading gelost te hebben vlot gekomen en heden hier binnengebracht. Het schip zal nu verder lossen  om nagezien te worden.


Datum: 08 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip GRONINGEN onder bevel van de kapt.luit.t.zee J. van der Meersch, komende uit Oost-Indië en de 12e februari l.l. van Batavia vertrokken, is in de namiddag van de 6e dezer ter rede van Texel binnengekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 juli. Weder hebben wij het verlies van een onzer schepen te betreuren en wel het kofschip de JONGE BERNARD, kapt. Schaap, toebehorende aan de heren Van Loon alhier, dat volgens gisteren ontvangen telegram, op Schilderviken (opm: waarschijnlijk Skälderviken; 56 18 N 12 41 O) bij Landskrona is vergaan. De equipage werd gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De curator in de failliete boedel van Bartele Pieters Cats, vroeger scheepstimmerman te Nijehaske, maakt aan belanghebbenden bekend, dat de in dezen opgemaakt algemene rangschikking, met de daarbij behorende bewijzen, ter griffie ter Arrondissement Rechtbank te Heerenveen is nedergelegd.
De curator voornoemd, J.A. Willinge Prins.


Datum: 09 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 8 juli:
- In het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam:
1/40e aandeel in het barkschip de STAD GOUDA, kapt. K.D. Breuning, groot volgens meetbrief 463 tonnen of 245 lasten, varende onder boekhouderschap van de heer M. de Beems Jr. te Vlaardingen, dagelijks verwacht wordende van Oost-Indië, bevracht voor de Nederlandsche Handel Maatschappij: om NLG 1500 opgehouden.
- In de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam:
De Nederlandse brik BANTAM, groot 353 tonnen, om NLG 18.800 en een chronometer om NLG 117 verkocht.
- Op maandag de 7e juli te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
Het brikschip WILHELMINA EN ELIZA: NLG 27.800, in slag NLG 22, koper G.J. Boelen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 4e augustus a.s. zullen de ondergetekenden op publieke vendutie verkopen de Nederlands-Indische schoener DE HAAI, met inventaris.
John Pryce & Co.


Datum: 10 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemunde (opm: Swinousjcie), 7 juli. Het Nederlandse schip JACOB SYNES, kapt. Schut, 5 dezer van Stettin (opm: Szczecin) naar Nederland vertrokken, is hedenmorgen op de hoogte van Caseburg in aanzeiling geweest met het schip PROBLEM, en heeft daarbij de fokkemast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Garrucha (opm: O-kust Spanje; 37 11 N 01 49 W), 6 juli. De Nederlandse kof DINA MARCHINA, kapt. Dijk, van Leith naar Konstantinopel (opm: Istanbul), is gisteren op de hoogte van onze haven gezonken.


Datum: 11 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Men zegt, dat door het departement van marine dezer dagen onderhands is aanbesteed aan de directie der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam de vervaardiging van een gepantserde kanonneerboot tot een bedrag van NLG. 203.000,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 4 juli. De Nederlandse galjoot HENDERIKA WILKENS, kapt. Vos, van Faro, laatst van St. Ubes (opm: Setubal), naar Londen, is op zee gezonken, doch het volk gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een een-tweede in het veer, of desverkiezende geheel, varende tweemaal ’s weeks van Heerenveen op Leeuwarden. Brieven franco, bij de eigenaar K.IJsb., Brouwer te Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het geoctrooieerde veer met schip, varende in de vaste beurt van Gorredijk op Leeuwarden en terug. Te bevragen bij den eigenaar S.M. Koopmans te Gorredijk.


Datum: 12 juli 1862


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 11 juli. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenergaljootschip AMALIA, kapt. H. Bakker, van Schiermonnikoog, groot 100 last, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Datum: 14 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 13 juli. Heden is alhier van Plymouth een ijzeren sleepboot gearriveerd, waarmede men zal trachten de bij de Kanaalhaven gezonken stoomboot BEATRICE te lichten.


Datum: 15 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tientsin (opm: Tianjin), 15 april. De Nederlandse bark JACOB EN ANNA, kapt. Bonger, is tegen de schoener MELITA (opm: waarschijnlijk buitenlander) aangevaren en heeft daaraan belangrijke schade toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 mei. De stemming voor de vrachten is veel vaster geworden, voornamelijk ten gevolge van de gunstige berichten van Manilla, China en Singapore. Naar Nederland werden bereids hogere vrachtcijfers besteed. De volgende charters voor Nederlandse schepen zijn bekend geworden: BROEDERTROUW, 848 ton, bevracht voor NLG 85 per last voor suiker en NLG 75 voor tabak, te Soerabaija, Passaroeang en alhier te laden naar Rotterdam; AMAZONE, 434 ton, opgenomen à 30 dollarcents de pikol rijst naar Macao en Whampoa, en Hong Kong om orders voor China. STAD ENSCHEDE, 586 ton, NLG 90 voor suiker, NLG 85 voor koffij en tabak, hier en Samarang te laden naar Amsterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen: KIJKDUIN, CATHARINA JACOBA HENRIETTE, FRANS EN ELISE, CORTGENE, WASSENAAR, HEBE en HELENA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fanoe, 10 juli.  De schoener TRITON, kapt. de Jonge (opm: Hanoveraanse vlag), van Dordrecht naar Swinemünde (opm: Swinousjcie) bestemd, is in de nabijheid van onze haven gestrand. De equipage is gered en een gedeelte van de inventaris geborgen. Bij gunstig weder zal de lading spoorstaven insgelijks geborgen kunnen worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 juli. Na een afzijn van ruim vier maanden keerde l.l. vrijdag in onze haven terug de Groenlandsvaarder DIRKJE ADEMA, commandeur H. Wildts, met een zeer goede vangst, bestaande in 2300 jonge en 500 oude robben, waarvan vele buitengewoon zwaar waren. Ook werd door den commandeur medegenomen ene levende, schone, witte sneeuwvogel, hier bekend onder den naam strandputter, een vogeltje ongeveer ter grootte van ene spreeuw, die hier zelden voorkomt, en misschien dienen zal tot een geschenk voor de Artis te Amsterdam. Een beer, die door de bemanning vervolgd werd, wilde echter niet te water om zich levend te laten vangen, en is derhalve afgemaakt. Van de equipage zijn kort na het vertrek van hier twee man overleden, de overigen bevonden zich in den besten welstand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt schuitje, groot 26 ton, met een beste inventaris. Te bevragen bij D.G. Keijzer te Franeker, en vrijdag te bezichtigen aan de Koemarkt te Leeuwarden.


Datum: 16 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 14 juli. Het Belgische schip PERLE, kapt. Zillien, van hier naar Abre Vach vertrokken, is met zware schade wegens aanzeiling geretourneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Odensee, 10 juli. Kapt. Jansen, voerende het schoenerschip MARIE, van Archangel naar Schiedam bestemd, schrijft uit Archangel d.d. 27 juni, dat hij zeilklaar ligt doch dat het iedere
dag hard uit het noorden stormt en dat de Witte Zee zo vol ijs is, dat de meerdere schepen die getracht hadden uit te gaan, genoodzaakt waren geweest terug te keren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 14 juli. Uitgezeild JOHANNA GESINA (opm: ook JOHANNA GEZIENA), kapt. G.A. de Jonge (opm: inmiddels vervangen door kapt. B.J. van der Veen), op avontuur.

Krant:
  JB - Javabode

Men heeft ons medegedeeld, dat de stoomboot OENARANG door aankoop in handen van de firma Cores de Vries is overgegaan.


Datum: 17 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Suriname, 20 juni. Het alhier te huis behorende schip SURINAME, 9 juni van Londen gearriveerd, heeft bij het binnen komen, op de rivier zo hevig gestoten, dat het in zinkende staat in de haven werd gebracht. Van de lading zijn 40 balen rijst beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bassein (Pathein), 26 mei. Het te Rotterdam te huis behorende  fregatschip MAASSTROOM, kapt. Mellema, van Rangoon (opm: Yangon) op hier bestemd, is in de monding der rivier gestrand.


Datum: 18 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Naar men verneemt, zal Zr.Ms. schroef-stoomschip GRONINGEN op de 25e dezer maand buiten dienst gesteld en daarna naar ‘s Rijks werf te Amsterdam overgebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 juli. Te Harlingen is de 14e dezer op de werf van de scheepsbouwmeesters D. & L. Alta de kiel gelegd voor een brikschip, groot ongeveer 280 tonnen, voor rekening van de heer P. Rodenhuis Azn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 15 juli. Het schip GOUDVISCH, kapt. Douwes, van Groningen naar Gloucester, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 mei. Van Ternate wordt van den 4 mei gemeld: Zr. Ms. stoomschip RETEH, gecommandeerd door den luitenant ter zee 1ste klasse jhr. M.W. Bowier, is den 18 april jl. bij Ta’anteilanden met zeerovers slaags geweest; 10 grote en kleine roversprauwen zijn verbrand; 92 slaven verlost, ene massa wapens en lilla’s buitgemaakt, 88 rovers gedood en twee, waarvan een bij het debarquement stierf, gevangen over gebracht. Bij dit treffen zijn gesneuveld de luitenant ter zee 1ste klasse H.L. Jolly en de Europese vuurstoker Au’rage, terwijl een officier en zeven man der equipage gewond zijn, waaronder twee ernstig.


Datum: 19 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juli. Dinsdag de 15e dezer is in de haven van het Nieuwediep gekomen om steenkolen in te nemen de stoomboot HEBA, komende van Antwerpen, alwaar zij gebouwd is, en bestemd naar St. Petersburg. Genoemde boot is een pleizierboot voor de keizer van Rusland en munt uit door heerlijke bouw en elegante inrichting. Zij moet een der snelvarendste stoomschepen zijn en 17 mijlen per uur kunnen afleggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 16 juli. De Veendammer kof ROELFINA KUIJPERS, kapt. Reinders, van Antwerpen naar San Sebastian, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 16 juli. De Nederlandse kof GERHARDA HENDRIKA, kapt. Glim, van Dantzig met rogge naar Amsterdam, is alhier met broeiende lading binnengelopen. Het schip lost onder protest.


Datum: 20 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Dinsdag de 29e dezer ten 1 ure zal aan ’s lands werf te Amsterdam te water worden gelaten Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse SOERABAYA,  groot 1083 tonnen (machinekamer 409 en zonder die kamer 674 tonnen).


Datum: 21 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stoomschepen op Java gebouwd.
Terwijl thans het voornemen in overweging is om houten stoomschepen van klein charter van ’s Rijks zeemacht, bestemd voor de lokale dienst in Nederlandsch-Indië, op Java te doen aanbouwen, kan het nuttig zijn enige bijzonderheden mede te delen, uit welke de gelegenheid ter verwezenlijking en de laatste in dit opzicht verkregen uitkomsten kunnen worden beoordeeld. Zij betreffen de BRONBEEK en de TELEGRAAF, stoomvaartuigen van de gouvernementsmarine, een flotille in onze Indische archipel, ter beschikking der gewestelijke besturen dienst doende.
Zij zijn ieder gewapend met 2 lange kanonnen à 6 ? op draaisleden en 4 draaibassen à 1 ?.
De ontwerpen, bestekken en tekeningen zijn gemaakt door de heer F. Vos, ingenieur 1e klasse der marine, hoofd van het vak van scheepsbouw op ’s rijks werf te Soerabaija.
De vaartuigen zijn volgens die ontwerpen onder toezicht van een ingenieur, uit djatie-hout gebouwd op de werf der heren Nering Bögel en Dunlop, scheepsbouwmeesters te Lassem (Rembang), terwijl de stoomtuigen van ’80 paardenkracht in Nederland werden vervaardigd. In juni 1860 werd de bouw der rompen aangenomen.
De BRONBEEK (lengte op de lastlijn 36, wijdte 6, holte 2.8 Ned. el) werd reeds in februari 1861 te water gelaten en naar Soerabaija gezonden, alwaar de fabriek voor de marine en het stoomwezen de werktuigen en ketels plaatste en de genoemde firma het schip aftimmerde en voltooide. Hiermede was men in ruim vijf maanden gereed, zodat in augustus een proeftocht naar Rembang werd gedaan. Op deze reis was de vaart ± 8, bij de terugtocht 9 mijlen en de stabiliteit voldoende, in het oog houdende dat het vaartuig meer een rivier- dan een zeestomer is.
De werktuigen voldeden zeer goed; gerekend bij volle kracht is er berging voor vier etmalen brandstof. Geheel toegeladen is de diepgang 2 Ned. el. Vervolgens werd in 44 uur van Soerabaija naar Batavia gestoomd, hetgeen voor een afstand van 97 Duitse mijlen (opm: à 7.000 m.) een gemiddelde snelheid van 8 4/5 (opm: 61.250 m.) per wacht aanwijst. Gedurende het in de vaart zijn is dat cijfer sedert nog geklommen.
De afmetingen van de TELEGRAAF zijn: lengte op de lastlijn 38, wijdte 6 en holte 3.25 Ned. el. In april 1861 van stapel gelopen, zijn ook voor dit vaartuig de bovengenoemde werkzaamheden te Soerabaija in augustus beëindigd. Het bergt voor 6 etmalen brandstof, gerekend tegen volle kracht, en heeft 2,3 Ned. el tot diepgang met volle uitrusting.
Een proeftocht naar Rembang gaf uitkomsten overeenkomende met die van de BRONBEEK.
Op een reis van Soerabaija naar Makassar met een barkas op sleeptouw, bij nog al slecht weer en hoge zee, was de vaart 9¾ mijl, stomende met volle kracht, en van laatst genoemde plaats naar Amboina gaande, bij een gunstige gelegenheid onder halve kracht, bijna 8 ¼ mijl.
De uitgaven voor ieder dezer stomers, gereed voor de dienst komen dooreen op NLG 175.000,- met inbegrip der kosten aan de uitzending der machinerie en andere voorwerpen verbonden.
In de aanvang van het lopende jaar is weer een derde en gelijksoortig stoomvaartuig voor dezelfde bestemming van de gemelde werf te water gelaten.
Ieder deskundige zal uit de opgegeven uitkomsten overtuigd worden, dat aan het denkbeeld waarvan in de aanhef dezes sprake is generlei praktisch bezwaar in de weg staat, en dat zij
alleszins tot lof strekken van de kundige en ijverige ontwerper zowel als van de makers der rompen en stoomtuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 18 juli. De alhier lek binnengelopen Nederlandse kof ROELFINA KUIJPERS,  kapt. Reinders, van Antwerpen naar San Sebastian, is heden begonnen de lading te lossen.


Datum: 22 juli 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 21 juli. Men meldt ons uit Workum dat de heer Hidde Heeres Schotsman, scheepstimmerman aldaar, zijn aandeel van ruim NLG 400 in de bekende tegen het Burgerweeshuis te dier stede gevoerde en bij het provinciaal Gerechtshof gewonnen procedure over de eigendom ener zathe en landen te Dedgum, die bij verkoop ongeveer NLG 35.000 heeft opgebracht, aan heren regenten van dat gesticht heeft afgestaan. Aangezien dit gesticht door die procedure niet alleen van een hoopvolle toekomst werd verstoken, maar daarenboven een belangrijke som tot verwering heeft  moeten opofferen, ware het te wensen, dat genoemd voorbeeld door meer belanghebbenden werd gevolgd, daar de behoeften der wezen vele en dringend zijn.


Datum: 23 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 19 juli. Heden is op de werf van de heer J. Smit Czn. de kiel gelegd van een schip, groot circa 400 gemeten lasten (opm: vermoedelijk de bark MARIE)  zullende varen onder de boekhouderij van de heren Charante & Co. te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juli. De Nederlandse brik PRESTO, wijlen kapt. Fekkes Cremer, de 28e juni van Rotterdam te Boston (Amerika) gearriveerd, heeft de 8e juni op 44°38'NB. en 51°22'WL. een hevige storm belopen, die van des avonds 10 tot des morgens 5 ure aanhield, waarin al de razeilen werden verloren en de grote ra brak, terwijl de kapitein overboord sloeg en vóór dat iemand hem iets kon toewerpen, een prooi der golven werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 19 juli. De driemast-schoener CATHARINA, kapt. Kramer, van Cadix naar Reval (opm: Tallinn), is de afgelopen nacht, op deze rede ten anker liggende, door een onbekende Noorse bark aangevaren en heeft kluiverboom enz. verloren.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Crediteuren van het stoomschip OENARANG worden bij deze opgeroepen om voor ultimo juli hunne reclames in te dienen bij de agenten, Landberg, Bezoet de Bie & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 juli. Gisteren nacht ten 12 ure arriveerde ter rede alhier van Singapore het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Kramer, medebrengende de Europese mail tot de 10e juni. Daar dit stoomschip verscheidene dagen op zich heeft laten wachten, verkeerde men niet zonder ongerustheid hierover, welke nog toenam, toen het gerucht zich hier verspreidde, dat de PRINS VAN ORANJE in Straat Banka zou zijn vergaan, aangezien de PALEMBANG PACKET, die zeven uren na de eerstgenoemde stoomboot Muntok verliet, haar niet had gezien. De oorzaak van dit oponthoud bestond in het defect raken van de stoomketel, waardoor men genoodzaakt was naar Muntok terug te keren. Toen de PALEMBANG PACKET des avonds het ten anker liggende stoomschip PRINS VAN ORANJE op korte afstand voorbij stoomde, is herhaalde malen van daar met lantarens geseind om de voorbij varende boot te doen stoppen en zodoende de staat van zaken mede te delen en ondersteuning van uit Batavia te erlangen. Doch kapt. Scheel van de PALEMBANG PACKET heeft zijn naam alle eer aangedaan met verkeerd te zien, anders zou hij, dunkt ons, andere berichten hebben aangebracht. Deze berichten, door ons onmiddellijk verspreid, waren in zo verre onjuist, dat de nieuw benoemde commandant des Indischen legers zich niet aan boord bevond, hoewel de opgave der benoeming juist is, gelijk onze lezers hieronder bij de Koninklijke Besluiten zien.

Krant:
  JB - Javabode

De stoomvaart tussen Soerabaija en Soerakarta is, naar men ons mededeelt, toegestaan aan de heer W. Cores de Vries.


Datum: 24 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 22 juli. Sedert enige dagen is men hier bezig om de bezijden het kanaalhoofd gezonken stoomboot BEATRIX te lichten, of zo het mocht blijken dat dit niet mogelijk is, alsdan de lading eruit te halen; daartoe moet eerst het ijzeren kettingwerk, waarmee de boot getuigd was, worden verwijderd en de masten weggenomen. Gisteren heeft men een ra benevens een gedeelte van de fokkemast er uit gehaald en heden zijn de duikers bezig om een ketting rondom de grote mast te bevestigen om denzelven daarna door middel van een stoomboot er uit te trekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fanoe, 16 juli. Het schip TRITON, kapt. de Jonge (opm: Hanoveraanse vlag), van Dordrecht naar Swinemünde (opm: Swinousjcie), bij Shallingen gestrand, is diep in het zand geweld en zal moeilijk af te brengen zijn. Van de lading zijn tot heden 66 spoorstaven benevens de inventaris geborgen.


Datum: 25 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Het stoomschip MEDEA, kapt. D.L. Geest, van hier naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) vertrokken, is heden met schade in het Oosterdok teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 23 juli. Het te Veendam te huis behorende kofschip GESINA REINA, kapt. Sap, van Dordrecht naar Wolgast bestemd, en de te Wildervank te huis behorende tjalk REGINA HILLECHINA, kapt. Scholten, van Bremen naar Frederikstad bestemd, zijn verongelukt. Eerstgenoemde bodem was beladen met spoorstaven en de laatste was in ballast. De REGINA HILLECHINA is later twee mijlen verder gestrand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Inrichting tot het Examineren van Varenslieden te Harlingen. De commissie, belast met het bestuur van bovengenoemde inrichting, geeft aan belanghebbenden te kennen, dat door haar een zitting zal worden gehouden op dinsdag 12 augustus, ’s morgens ten 9 uur, in een der lokalen van het Gemeentehuis. Zij nodigt mitsdien alle zeelieden uit, welke mochten verlangen van die gelegenheid gebruik te maken tot het afleggen van examen als stuurman, zich vóór of op den 4 augustus, onder overlegging van geboortebewijs, schriftelijk aan te melden bij de president der commissie.
De commissie voornoemd, IJ. Rodenhuis Pieterszoon, president, F. Fontein Dk. Pieterszoon, secretaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier T. Gosliga te Rauwerd is voornemens op den 2 augustus e.k., ’s namiddags te drie uur, ten huize van den kastelein Jan T. Jorna te Irnsum, in het openbaar te verkopen een overdekt gewegerd snikschip, nog zeer hecht en sterk, metende 17 tonnen, met pas aangeschafte tuigage enz., alles in de beste staat, liggende in het vaarwater te Irnsum bij het huis van Eeuwe Riemersma, van heden af te bezichtigen. Hetzelve kan inmiddels uit de hand gekocht worden. Adres bij den griffier voornoemd, en des verkiezende kan de helft van de koopprijs een jaar lang tegen ene rente van 4% onder borgstelling onder het verkochte blijven.


Datum: 27 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkiöbing, 23 juli. De bemanning der Nederlandse schepen GESINA REINA,  kapt. Sap, en REGINA HILLECHINA, kapt. Scholtens, in de nabijheid van Lemvig gestrand – zie NRC van de 25e dezer – zijn gered. De schepen zullen weg zijn.


Datum: 29 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 10 juni. Het Engelse schip DIANA, alhier in publieke veiling verkocht, heeft met de inventaris NLG 8374,75 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bassein, 28 mei. Het Nederlandse schip MAASSTROOM, kapt. Mellema, van Rangoon op hier bestemd, dat eergisteren in de monding der rivier op strand raakte – zie NRC van de 17e dezer – is vlot gekomen en heden behouden ter rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 juni. Vrachten. Sedert ons laatste bericht hadden de volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen plaats: BROEDERTROUW bevracht à NLG 85 per last voor suiker en NLG 75 voor tabak, te Passaroeang, Soerabaija en hier te laden voor Amsterdam; AMAZONE opgenomen à 50 dollarcents per pikol rijst van Bangkok naar Macao of Whampoa, Hongkong voor orders; STAD ENSCHEDE NLG 90 voor suiker, NLG 85 voor koffij en tabak, hier en te Samarang te laden voor Amsterdam;
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: KIJKDUIN, JACOBA HENRIETTE CATHARINA, FRANS EN ELIZE, CORTGENE, WASSENAAR, HEBE  en HELENE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkschip, genaamd DE JONGE ROELF, groot 44 ton, met zeil en treil, zoals het is liggend in het kanaal te Zoltkamp.
Te bevragen bij S.H. Woldringh aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Cargadoor. De ondergetekende, geassisteerd door de voormalige zeekapitein A.G. Brouwer, houdt zich als scheepsmakelaar te Leeuwarden ten vriendelijkst aanbevolen.
IJ. van der Meulen.


Datum: 30 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juli. Des namiddags van de 28e juli liep op ’s Rijks werf Zr.Ms. stoomschip SOERABAIJA met goed gevolg te water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 27 juli. De Nederlandse schepen ALEXANDER, kapt. Dekker, van Swartvick (opm: Svartvik) naar de Kaap de Goede Hoop en MARIA PAULINE, kapt. Paulsen, van Riga naar Dordt, zijn heden bij het onderzeil gaan in aandrijving geweest. Eerstgenoemde verloor daarbij de boegspriet en kluiverboom, terwijl van laatstgenoemde een span van het fokkewant brak en het schip schade aan de verschansing bekwam. Beiden zijn op nieuw ter rede geankerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

-       Veilingen van schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam op 23 juni 1862 het schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Vos van Marken, gebouwd in 1841, groot 372 gemeten lasten.
-       Geveilde schepen en scheepsparten:
Te Rotterdam op 27 mei 1862 het schip DINA, kapt. Rademakers, gebouwd in 1854, groot 342 gemeten lasten, voor NLG 48.000 verkocht aan de reder F. van Holst te Delftshaven.
Te Amsterdam op 2 juni 1862 2/8e part in het schip JACQUELINE EN ELISE, kapt. Krukkenberg, gebouwd in 1851, groot 152 gemeten lasten, voor NLG 800 verkocht.


Datum: 31 juli 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Zaterdagmorgen is van Vlissingen vertrokken Zr.Ms. kanonneerboot No.44, commandant de luit.ter zee 1e klasse H.D. Slegt. Dat vaartuig zal een tocht doen langs de rivieren Maas en Waal in het belang van de kweekschool voor de zeevaart te Leiden. Een gedeelte van de jongelingen, die bij deze inrichting hun opleiding ontvangen, zal de tocht mee maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 28 juli. Het te Hoogezand te huis behorende schip CATHARINA LUITGARDA,  kapt. Stuitje, van Wennersborg naar Londen, is hier met broeiende lading binnengelopen en zal hoogstwaarschijnlijk moeten lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 25 juli. Aangekomen JOHANNA GESINA (opm: ook JOHANNA GEZIENA, kapt. Van der Veen, van Dordrecht.


Datum: 01 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 juli. Gisteren heeft Zr.Ms. stoomschip ZOUTMAN een proeftocht gedaan op de rede van Texel en het gat, die zeer goed voldaan heeft. Het schip liep 8 mijl en deed 64 slagen, Het wendde zeer gemakkelijk. Gelijk men weet, is deze bodem voor West-Indië bestemd.


Datum: 02 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 augustus. Naar wij vernemen, zal Zr.Ms. stoomschip ZOUTMAN ten gevolge van een defect aan de condensor, veroorzaakt door het stoten aan de grond bij de gedane proefreis, vooreerst nog niet kunnen vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 25 juli. Het schip MINERVA, kapt. Doewes, van Rotterdam naar Montevideo, is alhier ter rede in aanvaring geweest en heeft daardoor de bramsteng, bramra enz. verloren.


Datum: 03 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 30 juli. Van de werf van de scheepsbouwmeesters K.& J. Wilkens te Veendam is te water gelaten het galjootschip RENSKE, groot ongeveer 113 tonnen en gevoerd zullende worden door kapt. J.F. Nepperus, van Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen jr., P.J. de Kanter jr., H. Boonen, D. de Jongh Wz., J. Vriesendorp, B. de Witt en J. de Voogd Jzn., makelaars te Dordrecht, presenteren op zaterdag de 30e augustus 1862 des middags ten 12 ure precies, in het Nederlands koffijhuis van J. Zahn, over het Marktplein te Dordrecht, ten overstaan van de aldaar residerende notaris H. Schuyten, publiek te verkopen: het snelzeilend, in 1861 nieuw gekoperd en kopervast barkschip JAN VAN HOORN, laatst gevoerd door kapt. C.M. Borghorst, volgens meetbrief lang 35,76 ellen, wijd 7,12 ellen, hol, 5,12 ellen, en alzo gemeten op 579 tonnen of 306 lasten, liggende aan de sleephelling te Schiedam en breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ascension, 30 juni. Het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. Kerkstra, van Batavia naar Hamburg, is hier 8 dezer binnengelopen om enige schade aan het koper te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Het schip BARON SLOET TOT OLDHUIS, kapt. Knijpinga, van Dantzig naar Zwolle, is met gebroken boegspriet in een Noorse haven binnengelopen.


Datum: 04 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden zal te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg geveild worden het clipper-fregatschip METALEN KRUIS, kapt. J.P. Zuurdeeg. (opm: zie advertentie in NRC 270662, verandering van datum)


Datum: 05 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 2 augustus. De Nederlandse brik CORNELIS PIETER,  kapt. Simonsz, van Rouaan komende, is heden ochtend bij het opwerken naar deze haven op Waterloo-beach aan de grond geraakt en blijven zitten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkjöbing, 29 juli. Van de lading van het bij Fjend (opm: Fjand, 56 19 N 08 07 O), 5½ mijl van hier, gestrand schip GEZINA REINA, kapt. Sap, van Dordrecht naar Wolgast, zijn ca. tweederde gedeelten geborgen; ook hoopt men het overige, circa 200 spoorstaven, nog in deze week te kunnen bergen. Het schip daarentegen is geheel wrak en in ’t midden gebroken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende bericht bij deze, dat hij het beurtschip met deszelfs veer van Gorredijk naar Leeuwarden vice versa heeft verkocht en overgedragen aan de heer J.H. Zwart. Zijne geëerde begunstigers voor het hem sinds vele jaren zo ruimschoots geschonken vertrouwen bedankende en zijn opvolger daarin aanbevelende,
Gorredijk, de 4 augustus 1862, S.M. Koopmans.


Datum: 06 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fernambuck, 15 juli. Het Nederlandse schoener-brikschip SARA HENDRIKA, kapt. de Jong, van Bahia met suiker naar het Kanaal, is op Punta Pedras (N.O. Brazilië) gestrand, heeft 7 voet water in het ruim en zal weg zijn. Van de lading zijn 50 balen suiker geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, als lasthebbende van hun meester, zijn van mening op dinsdag de 19e augustus 1862 des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen en te verkopen: twee snelvarende ijzeren Badense stoomschepen, als:
-       Het stoomschip AUSDAUER, vroeger genaamd LOUISA, gevoerd door kapt. Carl Kraemer, volgens meetbrief lang 34 el 10 duim, wijd 5 el 63 duim, hol 1 el 77 duim, en alzo groot 188 tonnen, na aftrek van de machinekamer, ladende circa 60 lasten, met stoommachine van lage drukking van circa 70 paardenkracht.
-       Het stoomschip THERESIA, gevoerd door kapt. P.W. Schutz, volgens meetbrief lang 46 el 12 duim, wijd 3 el 96 duim, hol 1 el 56 duim, en alzo groot 193 tonnen, na aftrek van de machinekamer, ladende circa 60 lasten, met stoommachine van lage drukking van circa 70 paardenkracht. Beide met derzelver tuig, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen en verder gereedschappen en toebehoren van de stoommachines,
zoals zij liggen in de Westerhaven te Rotterdam. Voornoemde schepen zijn laatst in de vaart geweest tussen Mannheim en Rotterdam, vroeger in die tussen Venlo en Rotterdam.

Krant:
  JB - Javabode

De overdracht van de stoomboot OENARANG aan de firma Cores de Vries zal, naar wij vernemen, te Singapore plaats hebben, omdat de onkosten van deze transactie in deze Kolonie te hoog zouden lopen. Enige honderden guldens zouden, volgens zeggen er mede gemoeid zijn, zo zulks alhier plaats greep, terwijl het bedrag van die onkosten te Singapore betrekkelijk zeer gering zijn. Als het waar is, is het een treurige waarheid. (opm: de OENARANG  is op 30 juli van Batavia naar Singapore vertrokken, nog onder kapt. S. van Hulstijn)

Krant:
  JB - Javabode

Er zal hier een nieuwe particuliere stoomboot onderneming tot stand komen, waarvan het agentschap bij de firma Landberg, Bezoet de Bie & Co. zal berusten. Het benodigde kapitaal groot NLG 1.000.000,00 is reeds bijna geheel vol getekend. Men zal twee deskundige heren naar Europa afzenden om vier stoomschepen aldaar aan te kopen.


Datum: 07 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Arendal, 27 juli. De kof CATHARINA, kapt. Zeegers, van Helsingborg naar Londen, is alhier met verlies van kluiverboom en voorsteng binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 30 juli. De brik HELDIN, kapt. Abrahamsen, van Pernau (opm: Pärnu) naar Schiedam, is de 25e dezer met slagzijde te Randösund binnengelopen.


Datum: 08 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 augustus. Heden ten 1½ ure is van de werf De Nachtegaal van de heren W.& A.H. Meursing met goed gevolg te water gelaten het ijzeren barkschip EMERGENS, groot circa 250 lasten, voor rekening der rederij J. Rahder & Co. te Amsterdam, gevoerd zullende worden door kapt. L.R. Smit. Dit altoos belangwekkend schouwspel werd, niettegenstaande het ongunstige weder, door een talloze menigte bijgewoond.


Datum: 09 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 6 augustus. Het Nederlandse schip ZWIJGER, kapt. Wolthers, van Amsterdam naar Napels, is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkjöbing, 2 augustus.  De spoorstaven uit het verongelukte schip GEZINA REINA, kapt. Sap, van Dordrecht naar Wolgast, zijn geborgen. Men tracht nu nog een gedeelte van de 1900 kleine onderlaagplaten te bergen. (opm: zie NRC 270762 en NRC 030862)


Datum: 12 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 augustus. Bij beschikking van de minister van binnenlandse zaken van 9 augustus is aan J.& K. Smit, scheepsbouwmeesters te Nieuw Lekkerland en Krimpen a/d. Lek, tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoomsleepdienst op de rivieren der provinciën Noordbrabant, Gelderland, Zuidholland en Zeeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 augustus. Het schip IDA MARIA DE RAADT, kapt. de Boer, van Antwerpen naar Montevideo, is op de Schelde aangevaren, doch heeft slechts onbeduidende schade bekomen.


Datum: 13 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, als lasthebbende van hun meester, zijn van mening op dinsdag de 2e september 1862 des middags ten kwart over twaalf ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen en te verkopen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip NIEUW LEKKERLAND, gevoerd door kapt. H. Verdoes, volgens meetbrief lang 38 el 40 duim, wijd 7 el 20 duim, hol 5 el 53 duim, en alzo groot 680 tonnen of 359 lasten met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag de 2e september 1862 des middags ten twaalf ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek te verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands brikschip AMERIKA, laats gevoerd door kapt. C.D. van der Meulen, volgens meetbrief lang 30 el 94 duim, wijd 5 el 57 duim, hol 3 el 89 duim, en alzo groot 298 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven binnen deze gemeente.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars (opm: namen niet vermeld) te Dordrecht presenteren op zaterdag de 30e augustus 1862, des namiddags ten 1 ure precies, in het Nederlands koffijhuis van J. Zahn, over het Marktplein te Dordrecht, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek te verkopen: het snelzeilend, in 1853 gebouwd, Nederlands smakschip CORNELIA, laatst gevoerd door kapt. H.L. Stasse. Volgens meetbrief groot 42 lasten of 80 tonnen, liggende in de Nieuwe Haven te Dordrecht, breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichtingen te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Malo, 9 augustus. Het schip (opm: brik) CATHARINA, wijlen kapt. J.W. Moesker, van Rio Grande naar Londen, is alhier binnengebracht. De kapitein was de 6e dezer overleden en het volk geheel afgemat, na veel slecht weer doorgestaan te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 augustus. Het schip IDA MARIA DE RAADT,  kapt. J. de Boer, van Antwerpen naar Montevideo, zal in de haven komen om te repareren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

-       Geveilde schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam op 16 juni 1862 het schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Vos van Marken, gebouwd in 1841, groot 372 gemeten lasten, voor NLG 28.150 verkocht aan de reder G.F. Egidius te Amsterdam (opm: herdoopt in QUINTET)
-       Veilingen van schepen en scheepsparten:
Te Dordrecht op 28 juni 1862 het schip PIETER, ex-BATAVIA, kapt. Lammerts, gebouwd in 1829, groot 366 gemeten lasten (opm: verkocht naar Zweden)
Te Amsterdam op 30 juni 1862 de schepen ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. Koning, gebouwd in 1840, groot 596 gemeten lasten (opm: naar P. Rademakers & Co, Delfshaven; herdoopt in JOHANNES), en
ZEEPLOEG, ex-ZUID HOLLAND, kapt. Van Wijngaarden, gebouwd in 1830, groot 274 gemeten lasten (opm: verkocht aan W.J. Hidde Bok, Den Helder; herdoopt in NIEUWEDIEP).
Te idem op 7 juli 1862 het schip WILHELMINA EN ELISE,  kapt. Priebée, gebouwd in 1857, groot 143 gemeten lasten (opm: naar C.H. Zoutmaat-Brugman, Edam).
Te Rotterdam op 8 juli 1862 het schip BANTAM, kapt. v.d. Bolck, gebouwd in 1852, groot 187 gemeten lasten (opm: naar W. Bakker Bzn., Amsterdam).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het driemast schip CHRISTINA HELENA, ex-AMBARAWA,  groot 354 lasten, gebouwd in 1840, tegen 30 juni in veiling aangeslagen geweest, is uit de hand verkocht aan een Noorse rederij voor NLG. 21.500.


Datum: 14 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Sedert enige tijd is men aan 's Rijks werf werkzaam aan de verandering van de drijvende batterij de DRAAK en het stoomfregat 1e klasse DE RUYTER. De zware ijzeren platen, waarmee de DRAAK voor en achter bekleed was, zijn er afgenomen om, naar ik verneem, aan een proef met puntkogels onderworpen te worden. Blijkt het dat ze daartegen niet bestand zijn, dan zullen ze nog zwaarder worden gemaakt. Ook de DE RUYTER, eerst zeilfregat, daarna te Hellevoetsluis in een stoomfregat van de 1e klasse verbouwd, zal naar een nieuw stelsel worden ingericht; reeds is het bovendek er uitgebroken en een gedeelte van de geschutpoorten. Wat soort van schip of batterij het echter worden zal, is mij niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Erratum. Het schip CATHARINA, te St. Malo binnengekomen – zie NRC van de 13e dezer – was niet gevoerd door kapt. Moesker, maar door kapt. Bakker.


Datum: 15 augustus 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 augustus. Gisteren hield de commissie tot het examineren van zeevarenden hier weder een zitting, bijgestaan door de heren Jaski en Jonkhert, van Amsterdam. Al de geëxamineerden mochten de verlangde diploma’s ontvangen, t.w.: als eerste stuurman grote vaart, J. van der Veer, van Harlingen, en C. Hoekstra, van Holwerd; als tweede stuurman grote vaart, R.A.W. Cleverings, van Uitwierda, en H. Ouwenbroek, van Harlingen, en als derde stuurman grote vaart, J. Tromp, van Drogeham, J. Schaafsma, van Harlingen, en C. van Veen, van Bergum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar op zaterdag de 23 augustus 1862, ’s namiddags 5 uur provisioneel en ’s avonds 7 uur finaal, ten huize van Balkstra aan de Noorderhaven, publiek verkopen een overdekt gewegerd schuitje, genaamd de TWEE GEBROEDERS, volgens meetbrief 28 ton, liggende bij de ingang aan de Sexbierumervaart. Dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdagen de 21 augustus 1862 provisioneel en de 28 augustus daaraanvolgende finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, verkopen een overdekt, gewegerd schuiteschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 27 tonnen, met mast, zeil, fok en verder toe en aanbehoren, zoals hetzelve op de verkoopdagen vóór het huis van Brouwer ter bezichtiging is liggende. (opm. LC 280862 meldt dat is geboden NLG 325.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Verwer te Makkum zal op maandag de 25 augustus 1862, ’s namiddags 2 ure, in het Schippershuis te Makkum, in het openbaar verkopen een snelzeilend en goed onderhouden snikschip, genaamd de ONDERNEMING, groot  ton, met deszelfs volledige scheepsinventaris, laatst bevaren en gebruikt door Lieuwe Janes van der Veen, en liggende aan de scheepstimmerwerf van Bakker te Makkum. Dadelijk te aanvaarden.


Datum: 16 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 5 schepen, als:
Voor Rotterdam : REMIGIUS ADOLPHUS, kapt. D. Forbes Browning.
Voor Amsterdam: SENIOR, kapt. K.L. Swart; KONING WILLEM II, kapt. G. van Eyk Meukman.
Voor Schiedam: KAREL AUGUST, kapt. P. Meermans.
Voor Middelburg: BARON VAN HEEMSTRA, kapt. F. Nepperus Fz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie.  Een overdekt schuitje, genaamd DE JONGE TRIENJE (opm: waarschijnlijk DE JONGE TRIENTJE), volgens meetbrief lang 11 ellen 30 duimen, wijd 3 ellen 15 duimen en hol 1 el 30 duimen en alzo geijkt op 46 tonnen, in de Nederlanden te huis behorende, in eigendom toebehorende aan- en als schipper bevaren wordende door de geëxecuteerde en zulks met alle deszelfs opgoederen en toebehoren, gearresteerd bij proces-verbaal van de 29e juli 1862, daarvan door de deurwaarder P. Hekkema, wonende te Groningen in tegenwoordigheid van getuigen opgemaakt, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven 1 augustus,in deel 12, no. 1646, folio 118-119, dagregister deel 5, no. 15. bij de bewaarder van Boneval Faure.
Gemeld schuitje en toebehoren wordt door de executant ingezet voor de som van NLG 150.
Mr. H. Van Griffen, procureur.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in deze maand, zullen ondergetekenden publiek verkopen voor rekening van wie zulks zal mogen aangaan, het wrak van het Nederlandse barkschip JAPAN, laatst gevoerd door kapt. J. Muller, liggende of niet liggende in de nabijheid van het eiland Onrust.
John Pryce en Co.


Datum: 17 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 juni. Vrachten. Deze bleven in een gunstige stemming en sedert het vertrek der jongste mail werden op nieuw hogere cijfers besteed. Bij het binnen komen der nieuwe suiker zullen de vrachten ongetwijfeld nog hoger gaan.
De volgende Nederlandse schepen vonden emplooi: HELENA (497 ton) opgenomen voor NLG 6500 voor een lading steenkolen naar Amboina en de Moluccos. WASSENAAR (619 ton) opgenomen door de Factorij voor zout van Bangkok naar Sumanap à NLG 1,95 per picol voor één reis naar Siam. Het Nederlands-Indische schip POSTILJON (347 ton) opgenomen door de Factorij voor zout van Bangkok naar Sumanap é NLG 1,98 per picol voor twee reizen naar Siam. HEBE (650 ton) in lading à NLG 100 voor suiker, andere goederen in proportie, naar Rotterdam. KIJKDUIN (363 ton) NLG 95 voor suiker, NLG 90 voor koffij, ladende te Samarang, Soerabaija en Passaroeang naar Amsterdam.
Onbevracht zijn de Nederlandse schepen CATHARINA JACOBA HENRIETTE, FRANS EN ELIZE, NOACH, CORTENE en AMERICA.
Het Nederlandse schip MACASSAR ligt in reparatie.


Datum: 19 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlieland, 17 augustus. Het alhier van Glückstad gearriveerde Nederlandse schip HERMINA MARIA ELISABETH, kapt. Kuhn, is gisteren bij het opzeilen aan de grond geraakt en zat heden bij het vertrek van de post nog vast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fernambucq, 30 juli. Het schip SARA HENDRIKA, gevoerd geweest door kapt. de Jong, van Bahia naar Falmouth, op Ponta Pedras gestrand, is geabandonneerd en verkocht.
(opm: zie ook NRC 030962;  schip is weggebracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, A. Roland Holst, J.R. Bos Janszen, J.H. Van den Emster en E.C. A. Koli, makelaars, zullen op maandag de 8e september 1862, des avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd brikschip genaamd CATHARINA EN GEERTRUIDA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. E.E. Mos. Volgens Nederlandse meetbrief lang 28 ellen 90 duim, wijd 5 ellen 53 duim, hol 3 ellen 88 duim, en alzo gemeten op 146 last of 276 tonnen. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de kargadoors Van der Wouden & Luber.


Datum: 20 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 augustus. Ter waarschuwing voor de zeevarenden bericht kapt. Smit, gezagvoerder der galjoot FREERK JAN, hier gearriveerd van St. Petersburg, dat hij bij het uitzeilen van Croonstad op tweederde van de distantie van het zuidelijk of buitenste fort tot aan de tolbaken, op palen heeft gestoten (opm: zie NRC 260562), die, volgens ontvangen inlichting, deze winter aldaar waren geslagen. Bij peiling bevond hij een rij van circa 18 voet breed op een diepte van 18 à 20 palmen water, terwijl deze aan beide zijden van de rij circa 65 palm bedroeg, weshalve hij ieder gezagvoerder naar die haven gedestineerd, aanraadt niet oostelijker dan oost –ten-zuid half zuid miswijzend kompas te sturen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 19 augustus:
-       Het Badense stoomschip AUSDAUER,  groot 188 ton: verkocht om NLG 8000.
-       Het Badense stoomschip THERESIA, groot 193 ton: verkocht om NLG 5000.

Krant:
  JB - Javabode

De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft scheepsgelegenheid aangevraagd tot transport naar Batavia voor 150 man troepen, zes kajuitpassagiers en twee kinderen, te embarkeren in de tweede helft van juli, mitsgaders voor vermoedelijk 12 onder-officieren, kostgeld 80 cents daags (de stuurmanstafel), passage NLG 150 per hoofd, en daarvoor aangenomen het schip BARON VAN PALLANDT VAN ROOZENDAAL, kapt. Van Hoogenstraaten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 28e juni is bij de scheepsbouwmeesters Abbema & Haverkamp te water gelaten het barkschip ANNA SOPHIA, groot ca. 375 gemeten lasten, voor rekening der reders F.U.H. Reiger & Co. te Amsterdam, en gevoerd zullende worden door kapt. H. Beckering.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

-       Veilingen van schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam op 28 juli 1862 het schip METALEN KRUIS, kapt. Zuurdeeg, gebouwd in 1856, groot 170 gemeten lasten.
Te Rotterdam op 22 juli 1862 het schip JOSEPHA LOUISA, kapt. Muysson, gebouwd in 1857, groot 324 gemeten lasten.
-       Geveilde schepen en scheepsparten:
Te Dordrecht op 28 juni 1862 het schip PIETER, ex-BATAVIA, kapt. Lammerts, gebouwd in 1829, groot 366 gemeten lasten, voor NLG 24.100 verkocht.
Te Amsterdam op 30 juni 1862 de schepen ADMIRAAL VAN HEEMSKERCK, kapt. Koning, gebouwd in 1840, groot 596 gemeten lasten, verkocht voor NLG 35.700, en ZEEPLOEG, ex-ZUID HOLLAND, kapt. van Wijngaarden, gebouwd in 1830, groot 274 gemeten lasten, om NLG 16.700 opgehouden.
Te idem op 7 juli 1862 het schip WILHELMINA EN ELISE, kapt. Priebée, gebouwd in 18557, groot 143 gemeten lasten, voor NLG 30.000 verkocht.


Datum: 21 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 2e september 1862 des namiddage ten half een ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek te verkopen: het extra snelzeilend kopervast Nederlands brikschip HENDRIK EN ANNA, laatst gevoerd door kapt. L. den Breems, volgens meetbrief lang 24 el 60 duim, wijd 5 el 37 duim, hol 2 el 73 duim, en alzo groot 160 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Wolwevershaven te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Assen, 19 augustus.  Men schrijft uit Genemuiden aan de Amsterdamasche Courant in dato14 juli j.l.: Gisteren nacht heeft schipper C. Tromp, van Beverwijk, met zijn tjalkschip JOHANNA, beladen met turf, de keten, die opgehaald was voor de  afsluiting van het Zwolsche Diep, doorgezeild en verbroken, waarvan onmiddelijk proces-verbaal is opgemaakt. Deze, benevens de gezagvoerder van de ZWALUW, de heer P. Meeter, en schipper Ten Hoeve, die ’t zelfde hebben gedaan, zullen weldra deswege terecht staan.
Er waren op heden reeds 237 vaartuigen gemeten en van merken voorzien.


Datum: 22 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 augustus. De Nederlandse brik JOHANNA CHRISTINA, kapt. de Jonge, van Cadix naar Rio-Janeiro, is volgens brief van de kapitein in dato Ceara 20 juli, de 10e juli, na de 6e bij Petetringa gestoten te hebben, in zinkende staat door het volk verlaten, dat de 11e juli bij Cara Croc behouden aan land gekomen is. (opm: later blijkt dat het schip is weggebracht.)


Datum: 23 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 augustus. De Nederlandsche Handel Maatschappij vraagt scheepsgelegenheid voor het transport van een te Fijenoord liggende stoombaggertoestel naar Batavia, Samarang of Soerabaija. Aanbiedingen worden ingewacht vóór op op 30 augustus, of bij de agenten alhier vóór of op 29 dezer.


Datum: 24 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 21 augustus. De Nederlandse kof KLASINA, kapt. de Jonge, van Liverpool met een lading zout naar Reval (opm: Tallinn) bestemd, is hedenmorgen hier ter rede in aanzeiling geweest met het Deense stoomschip DANIA en bekwam daarbij enige schade aan het achterschip. De kof is in de haven gekomen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 9e september 1862 des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek te verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip de STAD GOUDA, laatst gevoerd door kapt. R.D. Breuning, volgens meetbrief lang 36 el 70 duim, wijd 6 el 12 duim, hol 4 el 64 duim, en alzo groot 463 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven binnen deze gemeente.


Datum: 26 augustus 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdag de 28 augustus 1862, des avonds ten 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, in een zitting verkopen een schuitje, groot 25 tonnen, genaamd de TWEE GEZUSTERS, met mast en verder toebehoren, en een boot met roef, lang 5,680 el (20 voet), met mast zeil, fok enz.,
zoals deszelve op de verkoopdag vóór het huis van Brouwer ter bezichtiging zijn liggende.


Datum: 27 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 juli. Vrachten blijven stijgend en verwacht men het gehele jaar door hoge vrachten te zullen houden. Nederlandse vlag. HELENA laadt steenkolen naar Amboina tot NLG 6.500 in full. WASSENAAR laadt zout van Bangkok naar Sumanap tot NLG 1,95 voor één reis en POSTILJON tot NLG 1,98 voor twee reizen. HEBE laadt naar Rotterdam suiker tot NLG 100 en andere goederen naar evenredigheid. KIJKDUIN laadt te Samarang, Soerabaja en Passaroeang naar Amsterdam tot NLG 95 voor suiker en NLG 90 voor koffij. CORNELIA GEERTRUIDA laadt voor bevrachters rekening naar Amsterdam of Triest, Gibraltar voor orders. FRANS EN ELISE laadt te Soerabaja, Probolingo en Panaroekan naar Amsterdam tot NLG 90 voor tabak en NLG 95 voor suiker. NOACH laadt te Padang naar Amsterdam NLG 120 voor koffij per last van 1800 kilo en NLG 130 voor lichte goederen. CELERITAS laadt te Padang naar Amsterdam koffij tot NLG 110 per last, volgens maatschappij conditie en lichte goederen tot NLG 125. CORTGENE laadt te Padang naar Amsterdam koffij en peper tot NLG 115. PAUL JOHAN laadt alhier 1000 picols suiker tot NLG 100 en te Padang 11000 picols koffij tot NLG 117.50 en lichte goederen tot NLG 125 naar Amsterdam.
Ter bevrachting: Nederlands CATHARINA JACOBA HENRIETTE. Nederlands MACASSAR repareert. Nederlands DOLFIJN heeft enige bijlading alhier naar Japan ingenomen. Het gouvernement heeft tegen 17 juli weer een inschrijving geopend voor schepen ter inname van zout te Bangkok voor Sumanap.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 augustus. De 23e dezer is te Groningen van de werf van de scheepsbouwmeester G.K. de Vries te water gelaten het galjootschip CHRISTINA MARTHA, groor ongeveer 140 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. J.H. Tunteler.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d. Lek, 27 augustus. Heden werd op de werf van de heren J.& K. Smit de kiel gelegd voor een fregatschip van ruim 600 gemeten lasten, hetwelk genaamd zal worden KANAGAWA, en gebouwd is voor rekening ener rederij onder directie van de heer Murk Lels te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 augustus. De twee geredde personen van het kofschip HOUTHANDEL,  kapt. Ploeg – zie ons bericht van 14 april j.l. – zijn hier per stoomboot van Amsterdam aangekomen. Nadat zij tegen een rots geworpen waren, zijn zij daarbij opgeklauterd, waarbij één zijn vingertoppen verloor. Zij vonden nog drie lijken van de equipage van het schip op strand. Door een schip uit Bergen zijn zij behouden aldaar aangebracht.


Datum: 28 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 26 augustus. Het schip MARIA, kapt. v.d. Velde, van Rotterdam naar St. Petersburg, is hier heden lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 augustus. Van de equipage van het Groninger schoenerschip HARING, kapt. Boomgaard, gekomen van Antwerpen en liggende te Rammekens, zijn de 20e dezer drie mannen weggelopen, medenemende de boot met toebehoren. Men weet nog niet waarheen zij zich begeven hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 9 augustus. De stoomboot GOLDEN GATE, de 21e juli van San Francisco naar Panama vertrokken met 230 passagiers en 1½ millioen dollars goud aan boord, is de 27e  juli verbrand. Van de passagiers kwamen 180 om. De lading is totaal verloren gegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 20 augustus. Een verlaten Noorweegse brik is op sleeptouw naar deze haven gebracht. Het schip was de 18e op Owers Sand geraakt en de manschap is waarschijnlijk aan boord van een smakschip naar de Humber gegaan. De deklast der brik bestaat uit kleine spieren, gemerkt O.J.R., en het ijzer aan het spil is gemerkt met Meulman, Groningen.


Datum: 29 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bangkok, 28 juni. De Nederlands-Indische bark SIRIUS (ex CANTON), van hier naar China bestemd, heeft bij het uitzeilen gestoten en is dientengevolge lek geretourneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swatow (opm: Shantou), 9 juni (? [opm: Red. NRC]). De 5e dezer ontving men alhier het bericht, dat er een schip op de Lammocks (30 mijl ten ZO van deze plaats) gestrand was. Onmiddellijk werd de kanonneerboot BUSTARD ter assistentie afgezonden, doch deze kwam te laat om hulp te verlenen. Het schip was, volgens rapport van enige visserslieden, des nachts op de White Rocks geraakt en onmiddellijk daarna gezonken. De Chinezen hadden een gedeelte tin en andere lading uit het schip gehaald, en om te voorkomen, dat het ongeval in Swatow bekend werd, hadden zij de equipage naar Namoa (opm: Nan’ao; 23 25 N 117 01 O) gebracht waar zij nog is. Zij hadden het wrak, zeven dagen voor dat de BUSTARD daar kwam verlaten. De mensen zijn allen behouden en zullen waarschijnlijk met de kanonneerboot naar Amoy gaan. De naam van het schip is niet bekend; maar men veronderstelt dat het een Nederlands of Hamburgs vaartuig is, dat van Singapore kwam.
(Red. Naar wij vernemen, moet er een bericht ontvangen zijn, dat de Schiedamse brik H. WILLEBRORDUS, kapt. Kleve, in de Chinese Zee gebleven is. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat dit het schip is, in bovenstaand bericht bedoeld). (opm: zie NRC 310862)


Datum: 30 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 augustus. Van 20 juli tot 21 augustus ll., zijn te Hellevoetsluis uit de gezonken Engelse stoomboot BEATRIX opgehaald: 5 ankers, 2 kettingen, 2½ baal katoen, 1 baal wol, 65 bossen staal, 29 gasbuizen, 24 spoorwegwielen, 27 grote kisten machinerieën, een stoomketel (lading) en enige losse stukken machinerieën. Gemiddeld kan men vier uren per dag werken, en zijn dan drie duikers (helm) bezig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 augustus. Z.M. heeft bewilliging verleend aan F. Kloos, scheepsbouwmeester, wonende aan de Kinderdijk, gemeente Alblasserdam, en anderen tot oprichting van de te Arnhem te vestigen naamloze vennootschap Geldersche Stoomsleepboot-Reederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bangkok, 28 juni. De Nederlands-Indische bark SIRIUS, die bij het uitzeilen alhier stootte en dientengevolge lek retourneerde - zie NRC van gisteren - is nagezien en moet in het dok halen om te repareren. De Nederlands-Indische bark SIRIUS is de vroegere Rotterdamse bark CANTON, welke gepasseerde jaar te Batavia werd afgekeurd en daarna bij de verkoop het eigendom is geworden van de heren G.B. & Co., agenten aldaar van de Rotterdamse assuradeuren. (opm: G.B. & Co. is de firma G. Buin & Co. te Batavia)


Datum: 31 augustus 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 augustus. De proeftocht van Zr.Ms. stoomschip ZOUTMAN is naar wens uitgevallen. In de andere week vertrekt deze bodem naar Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 augustus. Volgens brief van kapt. Kleve, in d.d. Amoy, 5 juli l.l., was hij met de door hem gevoerde brik H. WILLEBRORDUS, de 28e juni door stilte en zware stroom bij hoge deining des nachts op de Lamok Eilanden (opm: 23 13 N 117 15 O) vervallen. Daarop ten anker gegaan zijnde om niet op de klippen te geraken, kwam er een Chinese boot langszijde, waaruit aangeboden werd het schip, als loods, van de klippen te brengen, welk aanbod aangenomen en ook werkelijk ten uitvoer gebracht werd, doch toen het schip goed vooruithaalde, werd de tros afgesneden en dreef hetzelve, voor het tweede anker in de grond kon komen (het eerste had de loods bevolen te laten slippen) op de klippen. Hierop werd het schip overweldigd en de kapitein en equipage van alles beroofd, tot zelfs van de scheepspapieren, zodat zij met moeite hun leven konden redden, en vervolgens met de boot, die men hun liet behouden, op een naakte klip aankwamen.
Hier verdere assistentie geweigerd zijnde, besloot de kapitein met enige manschappen met de boot de klip te verlaten, en kwamen zij dan ook, na de gehele dag geroeid te hebben, de volgende avond te Namo (opm: Nan’ao; 23 25 N 117 01 O) aan land. Ook hier werd alle hulp om de overige manschappen van de klip af te halen, bepaald geweigerd; deze waren intussen door een vissersboot, na 2 etmalen zonder eten of drinken te zijn geweest, weer afgebracht, zodat de 2e juli allen weer te samen waren en vervolgens door een kustboot de 4e juli te Amoy arriveerden. Volgens zeggen waren schip en lading geheel weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 augustus. Het Nederlandse schip EGBERDINA ANNECHINA, kapt. Drent, van Liverpool naar Port-au-Prince, is 21 juli in de nabijheid van laatstgenoemde plaats gezonken. Het volk heeft zich in de boten gered. Een dezer boten, waarin zich een gedeelte van de equipage met de kapitein bevond, is door een naar Bremen bestemd schip opgenomen; de andere, waarin de overige nog uit 6 koppen bestaande bemanning zich bevonden, is 30 juli te Port-Royal aangekomen.
Bovengenoemd schip is volgens een vroeger ontvangen bericht, de 18e juli van Liverpool te Port-au-Prince aangekomen en wordt in een courant van Port-au-Prince van 2 augustus, als aldaar ter rede liggende opgegeven (opm: onjuist bericht; zie NRC 010962)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 29 augustus. Het Nederlandse schip MINISTER VAN HALL, kapt. de Haas, van Amsterdam naar Soerabaija, is alhier met schade wegens aanzeiling binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 26 augustus. De te Groningen thuis behorende schoenerbrik GEERT ANDRIES, kapt. Nieveen, met een lading suiker en ijzer naar Genua bestemd, is bij Kaap Spartel (opm: 35 47 N 05 56 W) verongelukt. De bemanning is gered.


Datum: 01 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Naar wij vernemen zijn Zr.Ms. stoomschepen DJAMBI en CORNELIS DIRKS op 1 augustus uit West-Indië naar het vaderland vertrokken, terwijl Zr.Ms. stoomschip ZEELAND op 15 september a.s. vandaar zal terugkeren. Het stoomschip DJAMBI zal te Nieuwediep binnenvallen, de CORNELIS DIRKS te Hellevoetsluis en de ZEELAND te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 augustus. Het bericht omtrent het vergaan van het Nederlandse schip EGBERDINA ANNECHINA (zie NRC van gisteren), is abusief. Dit schip lag 13 augustus te Port-au-Prince in lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kirkwall, 27 augustus. De te Groningen te huis behorende schoener SIA EN ELISABETH, kapt. Boerhave, van Stralsund met tarwe naar Belfast, is de 25e dezer door stilte op het eiland Stroma (Pentland Firth) gedreven en is onmiddellijk na vlot gekomen te zijn in 30 vadem water gezonken. Het volk is behouden. (opm: zie NRC 030962)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Algoa-Baai, 15 juli. De Nederlandse bark CONSTANCE, kapt. Kimmerer, van Timor Koepang naar Rotterdam met de lading van het schip PIETER SCHOENMAKERS, is hier 2 dezer met verlies van boten en zeilen en schade aan het roer, binnengelopen. Het moet ca. 500 balen koffij lossen. Een en ander zal hier gerepareerd worden. Van 24 tot 27 juni ondervond dit schip aanhoudende zware NW stormen en beliep daarin bovengemelde averij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Publieke verkopingen in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op zaterdag 30 augustus:
-       Het Nederlands barkschip JAN VAN HOORN, in veiling NLG 15.300, in slag NLG 2.500, verkocht. (opm: verkocht naar Danzig, herdoopt in MERCES; op 18 januari 1870 onder kapt. Schwartz bij Boulmer ([Northumberland] gestrand en wrak).
-       Het Nederlands smakschip CORNELIA, in veiling NLG 4300, in slag NLG 1200, opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

GIBRALTAR, 26 Aug. De Ned. schoonerbrik GEERT ANDRIES, kapt
Nieveen, van Amsterdam met suiker en ijzer naar Genua, is bij Kaap
Spartel verongelukt, maar het volk gered.


Datum: 02 september 1862


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op heden de 28e augustus 1862 heb ik Lolke Aukes Bargsma, deurwaarder bij de Arrondissement Rechtbank te Heerenveen, wonende aldaar in Schoterland, ten verzoeke van Johanna Voorthuis, huisvrouw van Bauke Gerrits Gerritsma, zonder beroep, wonende te Nijehaske, domicilie kiezende bij en tot procureur stellende Jhr. Mr. Frederik Hessel van Beijma thoe Kingma, procureur, wonende te Heerenveen, Aengwirden, uit kracht van het verlof door de Arrondissement Rechtbank te Heerenveen bij vonnis van de 27e dezer maand verleend, ten derdenmale gedagvaard Bauke Gerrits Gerritsma, laatst gewoond te Nijehaske, doch thans zonder bekende woonplaats in het Koningrijk, bij gevolg mijn exploit doende bij aanplakking van twee afschriften dezer acte, het ene aan de voorname deur der vergaderplaats van de Arrondissement Rechtbank te Heerenveen en het andere aan het Gemeentehuis van Haskerland te Joure, terwijl ik een derde afschrift heb overgegeven aan den Edel Achtbare heer ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij gemelde rechtbank, die het oorspronkelijke dezes met “gezien” heeft getekend, zullende voorts een afschrift dezes worden geplaatst in de Leeuwarder Courant en het Algemeen Handelsblad, als daartoe door de rechtbank aangewezen, om na verloop van drie maanden na heden en alzo op woensdag de 3edecember 1862, des voormiddags ten tien ure, te verschijnen of iemand van zijnentwege te doen verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Heerenveen, gehouden wordende in het Paleis van Justitie te Heerenveen, Aengwirden, teneinde:
-       Aangezien de gedaagde, echtgenoot van de eiseresse, op de 22e juli 1858 als gezagvoerder van het schip de JONGE GERRIT, is vertrokken van Hartlepool, bestemd naar Amsterdam, en in hebbende ene lading steenkool;
-       Aangezien er sedert niet het minste bericht van hem is ingekomen, en het niet te betwijfelen valt, dat hij met schip en manschap, in het Kanaal tussen Engeland en onze kusten is vergaan, in de geweldige storm van de 25e juli 1858 en de eiseresse er belang bij heeft op wettige wijze te procederen van vermoedelijk overlijden van gemelde haren man, ten einde een ander huwelijk aan te gaan;
Mitsdien aan gezegde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken, de gedaagde tevens aanzeggende, dat, in geval noch de gedaagde, noch iemand voor hem op deze dagvaarding mocht opkomen en er alzo niet behoorlijk van zijn aanwezen mocht blijken, door de requirante zal worden geconcludeerd, dat hij bij vonnis der Arrondissement Rechtbank te Heerenveen daarvan aan de requirante zal worden verleend acte, en voorts verklaard, dat er ten aanzien van gedaagde rechtsvermoeden van overlijden bestaat sedert 22 juli 1858.
Wijders de eiseresse bij hetzelfde vonnis vergunning en machtiging zal worden verleend om een ander huwelijk aan te gaan, alles met veroordeling van den gedaagde in de kosten dezer procedure. Kosten dezes zijn zeven gulden zes en dertig en een halve cent.
L.A. Bargsma.


Datum: 03 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 2 september:
-       Het Nederlands brikschip AMERIKA, groot 298 tonnen, verkocht voor NLG 24.600; de chronometer voor NLG 60.
-       Het barkschip NIEUW LEKKERLAND, groot 680 tonnen, verkocht voor NLG 20.000, een chronometer voor NLG 50, een dito voor NLG 170.
-       Het Nederlands brikschip HENDRIK EN ANNA, groot 160 tonnen, verkocht voor NLG 8400.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 31 augustus. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip MINISTER VAN HALL, kapt. de Haas, heeft schade aan scheg en steven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thurso, 29 augustus. Men heeft heden in deze nabijheid verschillende wrakstukken en kajuitsgoed zien drijven, terwijl een visser een lade heeft opgevist, waarin zich papieren bevonden, afkomstig van het Nederlands schip SIA EN ELISABETH, kapt. Boerhave uit Zuidbroek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 30 augustus. Door het van Nerva komende schip AURORA, kapt. Vaalman, werd heden alhier geland de bemanning de bemanning van het schip ANNA CHRISTINA, dat op de reis van St. Petersburg naar Kopenhagen bij Gothland gezonken is. De AURORA heeft onmiddellijk de reis naar Edam voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 31 augustus. Het te Pekel-A te huis behorende schip WIJKA, kapt. Panjer, van St. Petersburg naar Londen is alhier met verlies van boegspriet, schade aan de boeg enz. binnengelopen, zijnde 22 dezer met een groot schip in aanzeiling geweest. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 31 augustus. Het Nederlandse schip JANNA LUKKINA, kapt. Bontekoe, van Pitea naar Brake is eergisteren nacht  bij Friedrichsort aan de grond geraakt; doch na een gedeelte van de lading planken over boord geworpen te hebben vlot gekomen, en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fernambucq, 12 augustus. De romp van het Nederlandse schip SARA HENDRIKA, gevoerd geweest door kapt. de Jong, op de reis van Bahia naar Falmouth bij Ponta Pedras gestrand en aldaar verkocht, is de 2e dezer vlot gekomen en hier binnengebracht. Men heeft bevonden dat er dicht bij de steven een gat in het schip geboord was.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 27 augustus. Naar wij vernemen, is het Nederlands barkschip DELFTSHAVEN , kapt. Schaap, op zijne reis van Australië naar Soerabaija in de Torres-straat gebleven. De kapitein en equipage zijn behouden te Timor Dehli (opm: Timor Dili) aangekomen, en van daar met de Nederlands-Indische schoener COQUETTE naar Timor Koepang overgevoerd, van waar zij met de eerstvolgende boot van de heer Cores de Vries herwaarts zullen overgebracht worden. (opm: zie ook NRC 161062 en NRC 151162).

Krant:
  JB - Javabode

De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft aanbieding van scheepsgelegenheid gevraagd voor het transport van 6 à700 tons Engelse steenkolen van Newcastle upon Tyne naar Onrust, en daarvoor aangenomen het schip SCHEVENINGEN, kapt. van der Velden, voor de ingeschreven vracht van NLG 24 per ton van 1000. kg.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

-       Veilingen van schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam op 4 augustus 1862 het schip JOHANNA HENDRIKA, kapt. v.d. Weyden, gebouwd in 1849, groot 125 gemeten lasten
-       Geveilde schepen en scheepsparten:
Te Rotterdam op 8 juli 1862: 1/40e part in de STAD GOUDA, kapt. Breuning, gebouwd in 1857, groot 245 gemeten lasten, voor NLG 1500 opgehouden, en het schip BANTAM, kapt. v.d. Bolck, gebouwd in 1852, groot 187 gemeten lasten, voor NLG 18.800 verkocht.
Te idem op 22 juli 1862 het schip JOSEPHA LOUISA, kapt. Muysson, gebouwd in 1857, groot 324 gemeten lasten, voor NLG 37.200 verkocht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 


Lijst van Nederlandse schepen

 

 

 

in het eerste semester 1862 uit de grote vaart geraakt,

 

 

door verkoop naar buitenland, verongelukken of slopen.

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwd anno

Gem. lasten

 

MALEIJER, ex MOSAMBIQUE, kapt. Bek.

1839

383

te Dartmouth verbrand

GOED VERTROUWEN,  kapt. Kraan.

1836

339

verk., Noorse red.

JUPITER,  kapt. Burggraaf.

1841

513

verk., Engelse red.

DOCTRINA  EN AMECITIA, kapt. Strootman.

1839

368

verk., Noorse red.

ECLIPSE,  kapt. Doeksen.

1855

695

verk., Engelse red.

STAD ZIERIKZEE, kapt. J.J.Klein.

1842

318

verk., Noorse red.

PRINS MAURITS,    kapt. Bart.

1841

486

,,            ,,

VALPARAISO ex ONDERNEMING,    kapt. Zwaneveld

1839

227

,,            ,,

VIVE ADMIRAAL GODIUS,  kapt. van Duyn.

1830

315

verk., Pruissische red.

WELVAART,  kapt. Mooi.

1844

312

verk., Noorse red.

VALPARAISO, kapt. Kok.

1850

177

op de kust van Cochin-
China (opm: Vietnam)
 verongelukt.

SUMATRA, kapt. Grivel.

1840

394

verk., Noorse red.

CITO, ex ANNA, kapt. Grivel.

1857

173

vermist, Chinese Zee

VIER GEZUSTERS, ex BUITENZORG,    kapt. Duinker

1847

201

op Longsand ver-
ongelukt.

PIETER CORN. HOOFT,kapt. Koens.

1841

479

verkocht op Java

RESIDENT VAN SON,  kapt. Butner.

1859

357

bij Newhaven ver-
ongelukt

CHRISTINA HELENA, kapt…..

1840

354

verk., Noorse red.

WILHELMINA LUCIA,  kapt. Nolles.

1838

399

,,            ,,

CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. Van Katwijk.

1841

284

,,            ,,

WELTEVREDEN, kapt. Duinker.

1837

336

,,            ,,

HENDRIK JAN, kapt. V.d.Meylen.

1838

381

,,            ,,

PIETER, ex BATAVIA, kapt. Lammers.

1829

366

,,            ,,

 

tesamen

7857

    gemeten lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst van Nederlandse schepen

 

 

 

in het eerste semester 1862 in de grote vaart gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gem. lasten

Reders

INDIA,  kapt. Vonck.

 

675

Bonke & Co. te
Rotterdam.

BARON VAN HEEMSTRA, kapt….

 

400

Spoors & Sprenger te
Middelburg.

EMERGENS,  kapt. L.J.Smit.

 

250

J.Rahder & Co. te
Amsterdam.

GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. Wamsteeker

 

350

F.U.H. Reiger & Co. te
Amsterdam.

JAVA PACKET, kapt. Crap Hellingman.

 

400

G.W. van Barneveld
 Kooy te Amsterdam.

ANNA EN SOPHIA, kapt. Beckering.

 

375

F.U.H. Reiger & Co. te
Amsterdam.

 

tesamen

2450

gemeten lasten


Datum: 04 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, als lasthebbende van hun meester, zijn van mening op dinsdag de 16e september 1862 des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen het in 1852 gebouwde snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip WILHELMINA, gevoerd door kapt. J.T. Ihnen, volgens meetbrief groot 515 tonnen of 272 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende te Amsterdam. Het voorsch. schip is in 1852 nieuw gekoperd en laadt circa 10,500 picols of 325 zware lasten.
Nog zal afzonderlijk worden geveild: een achtdaagse chronometer van Parkinson & Frodsham.


Datum: 05 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 7e oktober 1862, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, publiek verkopen: Het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ISAÄC DA COSTA, laatst gevoerd door kapt. M. Löschen, volgens meetbrief lang 37 el 80 duim, wijd 7 el 22 duim, hol 5 el 9 duim en alzo groot 617 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven binnen deze gemeente.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht: Een chronometer van Charles Frodsham, te bezichtigen bij de heer P.J. Dupont.


Datum: 06 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Zr.Ms. transportschip HELDIN zal op de 1e oktober e.k. naar Oost-Indië vertrekken.
Zr.Ms. schroefstoomschip ZOUTMAN,  onder bevel van de kapt.luit.t.zee J. Andreae, is in de namiddag van de 4e dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar de West-Indiën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 september. De Nederlandse kof GESINA IDA, kapt. Taay, van Frederikstad met hout naar Delfzijl, is, volgens telegram van Norden van de 5e dezer, op Borkum gestrand, doch het volk gered. Men hoopt de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 4 september. Het schip POLIXENA, kapt. Steel, van Engeland naar Dordrecht, is bij de Noordhinder gezonken. De equipage is alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 5 september.  Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip WICHERDINA, kapt. D.H. Degenhard, groot 145 ton, gebouwd bij Meihuizen, beide te Veendam.


Datum: 07 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Burger & Schadee, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van hunne principalen, zijn voornemens om op woensdag de 10e september 1862, des namiddags ten 5 ure, in het lokaal voor publieke verkopingen aan de Geldersche Kade te Rotterdam, in het openbaar te veilen en te verkopen een huis, bestaande in boven en benedenwoning, loods en verder getimmerte, mitsgaders een scheepstimmerwerf met de daarbij zijnde gereedschappen, alles staande en gelegen aan de oostzijde van de Schiedamschen Dijk, langs de Schie te Delfshaven, Wijk B, No. 147, kadaster sectie A No. 732, ter grootte van 11 roeden 40 ellen. Grondlasten over 1862, NLG 21,20. Belast met twee jaarlijkse recognitiën ten behoeve van de gemeente Delfshaven, te samen groot NLG 18,50 en met een hoefslag ten behoeve van Schieland groot NLG 0,96.
Zijnde in eigen gebruik en te aanvaarden 1 november 1862.
Nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notarissen aan de Geldersche Kade, Wijk 2, No. 48 te Rotterdam, terwijl het te veilen dagelijks, uitgezonderd des zondags, voor ieder te zien is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 4 september. De Nederlandse schoener ZELDENRUST, kapt. Bouman, van Nantes naar Lynn, is gisteren hier van de ankers geslagen en bijna op het strand gedreven. Met assistentie van een stoomboot werd het schip hier in de haven gebracht om zich van andere ankers te voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 september. Volgens bericht van loodsen, zou de Nederlandse stoomboot AMSTERDAM bij Brunsbuttel aan de grond geraakt zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio-Janeiro, 7 augustus. Het Nederlandse barkschip CHINA, kapt. Tofield, van Rotterdam naar Singapore, met schade alhier binnen, is van een nieuw roer voorzien; de reparatie zal vermoedelijk in het begin van september geëindigd zijn.


Datum: 08 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 september. Sedert geruime tijd is de zeevaart hier niet zo levendig geweest als in de afgelopen maand, want er zijn, behalve de Engelse en andere stoomboten, hier gedurende die tijd 91 buiten ’s lands varende schepen binnengelopen.


Datum: 09 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 september. Heden middag kwam hier van Curaçao ter rede Zr.Ms. stoomschip DJAMBI, commandant Janssen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 8 september.  Van de werf van de scheepsbouwmeester K. Kater alhier is heden te water gelaten het galjootschip DINA ADRIANA, kapt. H. Kwint, groot ongeveer 60 roggelasten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuwe rondeindige snik, metende 12 ton. Te bevragen bij Klaas P. Schuitmaker te Menaldum.


Datum: 10 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 9 september:
-       Het Nederlands barkschip STAD GOUDA,  groot 463 tonnen, om NLG 41.800 en een chronometer om NLG 245 verkocht.
In de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 8 september:
-       Het barkschip PRINS HENDRIK: NLG 12.200, daarenboven NLG 100: opgehouden.
-       Het barkschip CATHARINA EN GEETRUIDA: NLG 15.500, daarenboven NLG 950; koper E.G. Bosscher.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

10 september 1862. Dezer dagen is te water gelaten het ijzeren stoombootje TJI-PINANG, behorende aan het praauwenveer van de wed. Van der Meulen, en zal bestemd worden tot overbrenging van passagiers naar de rede als ook tot het slepen van schepen en prauwen. Het stoomscheepje, dat zijn machine nog moet ontvangen, belooft een net en doelmatig vaartuig te worden, en men denkt over een maand er een proeftocht mee te kunnen doen. Deskundigen verzekeren dat de constructie niet alleen solide, maar ook zeer doelmatig is. Het is vervaardigd in de Machinefabriek de Atlas te Amsterdam en in losse stukken herwaarts gezonden.
Het verdient opmerking dat men van half mei tot het einde van augustus dit stoombootje met behulp van slechts enige Chinese en Inlandse werklieden heeft kunnen op stapel zetten en doen aflopen, hiertoe heeft echter de kundige constructeur, de heer J. Meijer, die het opzicht over de bouw had, veel bijgedragen. De TJI-PINANG heeft een lengte van 85 voet, de machine heeft 40 paardenkracht en de diepgang is slechts 2½ voet.      
 
JB 100962
Soerabaija, 3 september. Men schrijft ons van Probolingo: Alhier heeft het volgend ongeluk plaats gehad. De stoomboot KRATON, tussen Soerabaija en Bezoeki varende, zou vrijdagavond vertrekken, toen plotseling de veiligheidsklep openging met dat gevolg, dat drie mensen gevaarlijk werden verwond en twee daarvan wellicht zullen bezwijken.


Datum: 11 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 september. Gisteren namiddag is van de scheepstimmerwerf van de bouwmeesters Gebr. Visser alhier met het beste gevolg te water gelaten een schoenerschip van circa 65 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 september. De 8e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester K. Kater te Groningen te water gelaten het galjootschip DINA ADRIANA, groot ongeveer 113 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. H. Kwint.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Pro Deo. Op heden, de 6e september 1862, ten verzoeke van Johanna Hendrika Louisa Benne, huisvrouw van Thomas Andreas Janssen, wonende te Rotterdam, heb ik ondergetekende Otto Vermij, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, uit krachte van een vonnis dier Rechtbank, gedagvaard Thomas Andreas Janssen, laatst gezagvoerder van het barkschip AUSTRALIE, gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegewoordig verblijf is onbekend om:
-       Aangezien de gedaagde, met wien de eiseresse de 2e juli 1856 te Rotterdam is gehuwd, als gezagvoerder van het barkschip AUSTRALIE op de 3e mei 1859 met gemeld schip, beladen met steenkolen, bestemd naar Batavia, de haven van Newcastle heeft verlaten.
-       Aangezien dit schip tussen de 4e en 5e mei van dat jaar op het Shipwash-sand, nabij de Engelse kust op de hoogte van Harwich is gebleven en geheel verongelukt.
-       Aangezien sedert gemeld tijdstip dan ook niets meer van gezegd schip noch van de gedaagde is vernomen, zodat hij vermoedelijk bij die zeeramp is overleden.
-       Aangezien er alsnu drie jaren zijn verlopen sedert de laatste tijding van de gedaagde is ingekomen.
-       Aangezien de eiseresse verlof heeft bekomen om haar afwezige echtgenoot bij dagvaardingen op te roepen, ten einde daarna bij zijn niet verschijning van de rechter te verzoeken, dat deze zal verklaren, dat er rechtvermoeden van des gedaagdens overlijden bestaat sedert de 6e mei 1859 en haar verlof verlenen tot het aangaan van een ander huwelijk.
Op 15 december 1862 ter terechtzitting van genoemde rechtbank te verschijnen ten einde in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken.
O. Vermij, deurwaarder (opm: sterk bekort)


Datum: 12 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Naar men verneemt zal de inwijding van het nieuw gebouwde dok, op 's Rijks Werf te Nieuwediep, in het begin van de volgende maand met enige festiviteiten plaats hebben. Het eerste schip, dat daarin zal worden opgenomen, zal zijn de DJAMBI, welk oorlogsvaartuig jl. zondag uit West-Indië is binnengekomen. Men verzekert verder dat er waarschijnlijkheid bestaat, dat die voor dat marine-etablissement zo belangrijke gebeurtenis zal worden vereerd met de tegenwoordigheid van de minister van marine.
Naar men verneemt zal het schroefstoomschip DJAMBI te Nieuwediep voor een reis naar Oost-Indië worden in gereedheid gebracht.


Datum: 13 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 september. Volgens telegrafisch bericht uit Tornea (opm: Tornio) is het hier te huis behorende kofschip CATHARINA (opm: waarschijnlijk bouwjaar 1826), kapt. J.G. Nieting, gekomen van Stettin (opm: Szczecin) en naar Neder-Calix (opm: Nederkalix) met ballast bestemd, in de nabijheid van Haparia (opm: waarschijnlijk Haparanda) aan de Botnische Golf bij de Finse kust gebleven, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen (opm: Tönning), 10 september. De Nederlandse tjalk IMKE GIEZEN, kapt. Smit, van Bremerhaven met verfhout naar St. Petersburg, is in zee gezonken. De bemanning is gered en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Napels, 6 september. Het van Rotterdam gearriveerde Nederlandse stoomschip RHONE heeft zodanige schade aan de machine bekomen, dat het schip hier zeilende ter rede is gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Blijkens een mededeling van de Nederlandse gezant te Madrid moeten alle schepen, die een Spaanse haven invaren, in de top van de fokkemast een gele vlag voeren, totdat de vereiste vergunning zal verkregen zijn om met de wal in aanraking te komen (opm: vrij verkeer met de wal te onderhouden).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 12 september. Gisteren morgen is door de arrondissements-rechtbank alhier, zekere J.M. Janssen, zeeman van beroep, wonende in het koningrijk Hannover, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van 3 maanden en in de kosten. De reden hiervan is, dat hij na op de 11 juni j.l. alhier als matroos op het Nederlandse galjootschip JANTJE TUINEMA, gezagvoerder Sikkens, te zijn aangemonsterd, na het vertrek van hier en het ontvangen van NLG 17 handgeld in de avond van de 14 juni l.l. onder de gemeente Ezinge het op uitreis zijnde schip heimelijk heeft verlaten.


Datum: 14 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 5 schepen, als:
Voor Rotterdam; SALATIGA, kapt. J. Kettler.
Voor Amsterdam; AUSTRALIË, kapt. D.B. Jochems; PADANG-PACKET, kapt. P. Huidekoper; MARIA ELISE, kapt. H. Schut, en ZEENYMPH, kapt. J.F. Graadt van Roggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. Volgens bericht van kapt. Van der Harst, voerende de bark CONCURRENT, van Cardiff naar Hongkong, d.d. Straat Sunda, 23 juli l.l. had hij de 18e en 19e juni op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop een hevige storm doorgestaan, waarin verscheidene zeilen verloren gingen. De 24e daaraanvolgend had het schip een zware stortzee over gekregen, die het stuurrad en de scheepsklok verbrijzeld en de kippen- en varkenshokken van dek geslagen werden, terwijl de boten losgerukt werden en in de kerk en kajuit veel water kwam. Het schip was overigens dicht gebleven en de equipage gezond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juli. Op de Meinderts droogte staat volgens de kaart een baak op het noordelijke punt. Zeilt men dan die baak noordelijk voorbij, dan moet men in diep water blijven.
Het schip JAPAN, gezagvoerder J. Muller, heeft die zeilaanwijzing gevolgd, daarop gestoten, 11 voet water in het ruim gekregen en de gezagvoerder is genoodzaakt geweest, zich op de modderbank bewesten Ontong Java te laten stranden, ten einde zo mogelijk het schip te redden. De oorzaak moet geweten worden aan de verkeerde plaatsing van de baak op de kaart, waar zij op het noordpunt is aangewezen terwijl zij werkelijk op het zuidpunt staat.
Enige maanden geleden hebben de schepen HOLLANDIA, kapt. Wap, en HEBE, kapt. Kiel, ook om dezelfde reden op dezelfde droogte gestoten, zijn er echter gelukkiger afgekomen.
 
NRC 140962
Batavia, 29 juli. Een onderwerp, tot de communicatie middelen in Indië behorende, houdt op dit ogenblik de ernstige aandacht van de regering gaande.  Wij bedoelen de stoomvaart in Nederlands-Indië. Onze lezers zullen ontwaren, dat de laatste particuliere stoomboot, OENARANG, eindelijk ook is overgegaan in handen van de maatschappij, aan wie door een vroeger minister in Nederland een onderhands contract voor de stoompaketvaart in Neerlandsch-Indië is geschonken. De geschiedenis dezer transactie, eerstdaags te leveren, zal doen zien, hoe nadelig het is én voor de staat én voor het algemeen belang wanneer de koloniale regering in het moederland zich rechtstreeks met onderdelen van het binnenlands bestuur in Indië bemoeit, een bemoeienis die meestal uitloopt op het verlenen van monopoliën en privilegiën. Men verwacht eerstdaags het publiceren van de voorwaarden, waarop de stoompaketvaart in Nederlands-Indië, te beginnen met 1 januari 1866, zal worden uitbesteed. De wezenlijke uitbesteding zal eerst zeven of acht maanden later plaats vinden, zodat gadinghebbende met hun vrienden in Europa nog tweemaal brieven wisselen kunnen en voor de aannemer dan nog ten minste 2½ jaren overschiet, ten einde de zaak behoorlijk op touw te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 juli. Vrachten. De volgende Nederlandse schepen zijn bevracht. PAUL JOHAN, 677 ton, à NLG 100 per last voor suiker alhier, NLG 117,50 voor koffij en NLG 115 voor licht goed te Padang, naar Amsterdam. De CATHARINA JACOBA HENRIETTE, 1200 ton en MACASSAR, 438 ton, zijn opgenomen door de Nederlandsche Handel Maatschappij voor de overvoer van zout van Bangkok naar Sumanap voor resp. NLG 1,92½ en NLG 1,99 per picol. De VIJF VRIENDEN, 337 ton, NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffij en NLG 114 voor indigo, te Samarang te laden naar Amsterdam. De PERTINAX laadt naar Macassar via Soerabaija.
Onbevrachte Nederlandse schepen: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL en JAN DANIEL.


Datum: 15 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 13 september. Heden namiddag werd met het gunstige gevolg te water gelaten het barkschip SILENTIUM, ex-RHIJNVIS FEITH, welk schip voor drie maanden alhier zonder buitengewone hulpmiddelen werd opgehaald, ten einde hetzelve 15 voeten te verlengen, welke bewerking werd nodig geoordeeld om daardoor te voorzien in het tot dusverre minder snelzeilen van het schip. Naar het oordeel van alle deskundigen is deze proefneming uitmuntend geslaagd, en strekt een en ander de bouwmeester, de heer G.H. Uitdenboogaardt, zeer tot eer en aanbeveling. (opm: zie NRC 180362 en 020462)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Manilla, 20 juli. Het Nederlandse schip GERARDUS JACOBUS, kapt. Kilian, 18 juli van hier naar Londen vertrokken, is bij het uitzeilen van de baai op San Nicholas Bank gestrand. Er zijn onmiddellijk lichters en een stoomboot tot assistentie afgezonden.
Manilla, 21 juli. Men bericht zo even dat de GERARDUS JACOBUS vlot is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, C.A. Schröder, P. Blom, A. Roland Holst, C.S. Oolgaardt, A. Rocquette, J.F.L. Meijjes, en P.F.A. Luijtjes, makelaars, zullen op maandag 13 oktober 1862, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd CHRISTINA AGATHA, gevoerd door kapt. W.L. Esink, lang 36 el 90 duim, wijd 6 el 73 duim, hol 5 el 36 duim, en alzo gemeten op 592 tonnen of 312 lasten. Breeder omschreven bij biljetten en inventaris. Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Jan Daniels & Zonen & Arbman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Op woensdag de 24e september 1862, des middags om 12 uur, ten huize van de kastelein A. van den Berg, te Hellevoetsluis, tegen kontante betaling, van een overdekt loggerschip, de ZWERVER genaamd, groot 49 tonnen, zich in de beste staat bevindende en gemakkelijk in te richten tot vissersvaartuig, met deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen en verdere inventaris.
Nadere informatie bij de notaris H.K. Vlielander, te Hellevoetsluis. Brieven franco.


Datum: 16 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 september. De Meuse maakt met veel lof melding van een drijvende stoom-moddermolen, genaamd THORBECKE, te Longdor bij Luik vervaardigd in de fabriek van de heren H. Tilkin-Mention & Co., en voor Nederland bestemd. De proeven met deze toestel genomen, hebben volkomen voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 september. Op de werf van de scheepsbouwmeester T. Boelen te Amsterdam is de kiel gelegd voor een schip van ongeveer 756 tonnen, genaamd de ONDERNEMING.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 september. Aangaande het Nederlandse barkschip MACAO, kapt. J. Kroll, de 7e februari l.l. van Melbourne naar Manilla vertrokken, is sedert niets vernomen. (opm: zie NRC 260965 en 300570)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 september. Het schip ANNACHIEN EN JANTJE, kapt. Venema, van Gallipoli naar Petersburg, alhier binnengelopen, is op het droge gehaald om de bodem schoon te maken.


Datum: 17 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 16 september:
-       Het barkschip WILHELMINA,  groot 515 ton, NLG 25.200 verkocht, en een chronometer NLG 250 verkocht.
In de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 15 september:
-       Het brikschip TRITON: NLG 7000, in slag NLG 1000, koper A.M. Balwé.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 september. Vertrokken JEANNE DE FLANDRE, kapt. Frudden, naar Cardiff (opm: eerste reis van dit tot bark vertuigde Belgische voormalige clipper-fregat, de ex-METALEN KRUIS).

Krant:
  JB - Javabode

De Nederlands-Indische schoener HAAI is hernaamd in ZEIN HIEN, en wordt gevoerd door kapt. Tjioe Lian. De ZEIN HIEN vertrok de 14e dezer van Batavia naar Palembang.


Datum: 18 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 17 september. Men meldt uit Groningen: Ten gevolge van de ongunstige toestand van de scheepsbouw ook dit jaar zullen er deze herfst betrekkelijk weinig nieuwe zeeschepen van hier in de vaart gebracht worden. Met het oog hierop en op de ruime haveroogst in deze provincie, verwacht men voor de vrachtvaart naar Engeland, België enz. een voordelig seizoen. Reeds nu zijn de scheepsvrachten gerezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Uit Suriname bericht men ons van de 20e augustus, dat de APELDOORN de 9e van de rede is gestevend. Na bij het fort Amsterdam ten anker te zijn gekomen en de 10e bij Braamspunt met het geschut te hebben schijf geschoten, is het schip die avond ten 6 ure naar Nederland vertrokken.
De 22e juli was van La Guayra aangekomen Zr.Ms. schoener ATALANTE, commandant luitenant ter zee 2e klas G. Bijl de Vroe.
De 19e juli is van de timmerwerf van de heren Jesurun & Co., van stapel gelopen een schoener, metende 82 tonnen, die de naam van GALGO zal voeren en bestemd is voor de pakketvaart tussen dit eiland en St. Thomas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 september. Het Nederlandse stoomschip PHOENIX, kapt. Kleineman, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), met tarwe, naar Amsterdam gedestineerd, is volgens telegrafisch bericht, eergisteren in de Oostzee gezonken. (opm: een stoomschip PHOENIX was met grote waarschijnlijkheid geen Nederlands schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 17 september. De Belgische stoomboot MARIE DE BRABANT, kapt. Van Diependaal, is volgens telegram van Konstantinopel (opm: Istanbul), tussen Baba en Metelin (Zwarte Zee) gestrand en zit vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 29 juli. Het schip ADMIRAAL TROMP, kapt. Van Tubergen, van Newcastle alhier gearriveerd, heeft zware schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 29 juli. De bark J.C. SCHOTEL, kapt. de Groot, de 9e dezer van Newcastle te Soerabaija gearriveerd, had averij. Het moet het koper afnemen tot aan het water, vervolgens kalefateren en bekomt een nieuwe grote mast en nieuwe schuurgangen (huidgangen in het vlak van het schip).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juli.  Het schip JAPAN, kapt. Muller, van Shields alhier aangekomen, heeft 11 voet water in het ruim, hebbende op Meindersdroogte gestoten.


Datum: 19 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 september. Naar wij vernemen, zal het sedert 1858 te Willemsoord in aanbouw zijnde schroefstoomschip 3e klasse PRINSES MARIA  in het begin der volgende maand van stapel lopen. Genoemd schip zal 10 stukken geschut en een machine van 119 paardekracht voeren.
Eergisteren is te Nieuwediep van Amsterdam gearriveerd Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse COEHOORN om van de marinewerf aldaar goederen te halen, ten einde verder te Vlissingen te worden uitgerust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wyburg, 16 september. Het Nederlandse kofschip JONKER VAN SLOCHTEREN, kapt. Prak, van Kroonstad met lijnzaad naar Groningen, heeft op Hogland (opm: 60 03 N 26 59 O) aan de grond gezeten en is later in zinkende staat bij Lavanscar (opm: 59 59 N 27 52 O) op strand gezet. De bemanning is behouden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. de Jong Rz., te Wommels zal op zaterdag den 27 september 1862, des namiddags 2 uur, in het logement bij P. Heeringa te Oosterend publiek provisioneel veilen een onlangs nieuw uitgehaald overdekt veerschip, groot 10 ton, met staand en lopend want, zeil, treil en verdere complete inventaris, varende van Oosterend op Sneek en Bolsward vice versa, als zodanig in gebruik geweest bij wijlen Andries Tjerks Dijkstra; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. (opm. LC 031062 meldt dat geboden is NLG 926.)


Datum: 20 september 1862


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Amsterdam op 4 augustus 1862:
-       Het schip METALEN KRUIS, kapt. Zuurdeeg, gebouwd in 1856, groot 170 gemeten lasten, voor NLG 31.400 gekocht voor Antwerpse rekening, naar men zegt door de rederij A. Engels.
-       Het schip JOHANNA HENDRIKA, kapt. v.d. Weyden, gebouwd in 1849, groot 125 gemeten lasten, voor NLG. 13.000 opgehouden.
Het in 1841 gebouwde schip JAN VAN HOORN, kapt. Borghorst, groot 306 gemeten lasten, zal de 30e augustus te Amsterdam geveild worden.

Krant:
  JB - Javabode

Het schip CORNELIA, kapt. Jaski, van de reders L. Bienfait & Soon te Amsterdam, is naar de Kinderdijk vertrokken om te worden gesloopt.


Datum: 21 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 20 september. De Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij heeft heden in het gebouw van de Koninklijke Nederlandsche Yacht Club alhier, haar 39e algemene vergadering gehouden. In deze bijeenkomst werd door de directeur, de heer J.W.L. van Oordt, verslag uitgebracht omtrent de staat en de werkzaamheden van deze maatschappij gedurende het afgelopen boekjaar. Uit dit stuk bleek hoofdzakelijk dat zij zich in een alleszins gewenste toestand mag verheugen, terwijl voorts daarin onderscheidene mededelingen werden gedaan, betreffende de handelingen van de directie en andere bijzonderheden, waardoor de aanwezigen in staat werden gesteld om de loop en de regeling van de zaken geregeld na te gaan. Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat daarin onderscheidene punten voorkwamen, die niet alleen voor de aandeelhouders met betrekking tot de Maatschappij, maar ook in het algemeen voor de ingezetenen van Rotterdam, met betrekking tot de bloei en vooruitgang van de stad belangrijk mochten heten. Immers terwijl de Maatschappij zich bij haar oprichting bepaaldelijk ten doel stelde de organisatie van een binnen- en buitenlandse stoombootdienst, op die plaatsen waar dit in haar belang en dat van de handel mocht worden nodig geacht, lag het zo geheel in de aard van de zaak dat zij daardoor ook bepaaldelijk werkzaam was tot de algemene welvaart van de stad van onze inwoning. Een krachtig bewijs daarvan is hetgeen zij langs die weg heeft toegebracht tot de handelsbetrekkingen met de Rijngewesten, waarvan de gunstige resultaten dan ook niet verloren zijn gegaan, nadat nu drie jaren geleden dit gedeelte van haar bemoeiingen aan de Nederlandsche Stoomboot Rederij is overgegaan en zij haar werkkring meer bijzonder bepaalde tot het met zo veel roep bekend etablissement op Feijenoord, een van de schoonste van ons land en welks tegenwoordige toestand het meest sprekend bewijs is van hetgeen door volhardende ijver kan worden tot stand gebracht, terwijl het, ofschoon door de rivier van het eigenlijke stadsterrein gescheiden, toch voor Rotterdam steeds een bijzondere waarde heeft, reeds alleen omdat het aan plus minus 800, meest alhier woonachtige werklieden en daardoor aan een aantal burgerhuisgezinnen hier ter plaatse brood verschaft. Neemt men hierbij in aanmerking, dat onderscheidene leerlingen van onze academie van Beeldende kunsten en technische wetenschappen op het etablissement werkzaam zijn, dan kan het tevens gezegd worden de hand te reiken aan deze en andere inrichtingen hier ter stede, om, door de gelegenheid ter verkrijging van practische ervaring, aan te vullen wat een meer uitsluitend theoretische opleiding op het gebied van de industrie geeft. Met het oog hierop tracht de directie dan ook steeds zoveel mogelijk te voldoen aan alle aanvragen om plaatsing, die van de zijde van de ouders of van de jongelieden met dit doel tot haar gericht worden. Bijzonder opmerkelijk is het, welk een aantal bekwame ingenieurs, machinisten, opzichters, bazen enz. in de werkplaatsen reeds vroeger gevormd zijn en de vruchten van hun opleiding elders inoogsten, terwijl nog voortdurend anderen er dezelfde opleiding vinden. Moge de directie daarin voortgaan; moge zij daarin bij voortduring slagen, niet slechts in het belang van de maatschappij, maar ook in het belang van de werkende stand, in het belang van Rotterdam in het bijzonder en in het belang van de Nederlandse nijverheid in haar gehele omvang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 20 september. Het stoomschip MARIE DE BRABANT, kapt. Van Diependaal, in de Zwarte Zee gestrand, is vlot gekomen en met onbeduidende schade te Konstantinopel (opm: Istanbul) binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stettin (opm: Szczecin), 17 september. Het stoomschip PHOENIX, kapt. Kleineman, van Koningsbergen naar Amsterdam, op de hoogte van Coslin gezonken, is met de lading totaal weg, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Commanditaire vennootschap W. Cores de Vries, te Batavia. Wm. Ruys J.Dzn. en R.W. Besier, als gevolmachtigden van die vennootschap hier te lande, berichten aan heren vennoten dat zij van af de 1e oktober aanstaande zullen overgaan tot de uitbetaling van het dividend over 1861, – dientengevolge worden genoemde heren verzocht de dividend coupons over dat jaar, ingevuld met twee honderd gulden, tot die betaling aan te bieden ten kantore van de heren Besier en Jonkheijm, Boompjes, wijk 1, no. 47 te Rotterdam.


Datum: 22 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen (Tönning),19 september. De Nederlandse tjalk GESINA LAMMECHINA, kapt. Braamhorst, van Schulperzijl (opm: thans Schülperaltensiel) naar Amsterdam, is bij het uitzeilen alhier aan de grond geraakt, heeft dien ten gevolge een lek bekomen en schijnt gebroken te zijn. Het schip is vlot en hier binnengebracht om de lading zo spoedig mogelijk te lossen.


Datum: 23 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 september. Het stoomschip MAASSTROOM, kapt. Hansen, van hier naar Rotterdam vertrokken, is wegens schade voor de stad teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 16 september. Het schip JOHANNES HERMANUS, kapt. Visker, van Sunderland naar Barcelona, is alhier lek binnengelopen. Het heeft de volgende dag de reis weder voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, dadelijk te aanvaarden een snik, groot 10 ton, met complete inventaris, te bevragen bij J. Miedema, schuitmaker te Wijns.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

 
Vlissingen, 19 september. Het Nederlandse kofschip MARTHA, kapt. Postema, is alhier van Antwerpen gekomen om de lading wijn, die alhier gelost en opgeslagen is uit de onlangs met zware schade alhier binnengekomen Franse brik DIVINITÉ, kapt. Loirat, naar St. Petersburg over te brengen.


Datum: 24 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 september. Bij beschikking van 19 september 1862 is aan de Amsterdam-Keulsche Stoomboot Maatschappij, onder directie van de heren Gebr. Van Hasselt te Kampen, tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van reizigers, goederen en vee tussen Amsterdam, Kampen, Arnhem en Keulen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 20 sepember. Het Nederlandse stoomschip VESTA, kapt. Zeylstra, van Amsterdam naar Kroonstad, is alhier met schade aan de machine binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 22 september 1862:
-       het schoenerschip TWEELINGEN: NLG 16.600, in slag NLG 450, koper C. Ament (opm: een makelaar)
-       het paviljoenschip VROUW GEESJE: NLG 650, in slag NLG 10, koper idem.
-       De kotter HENRIETTE: NLG 245, koper W. Bakker Bzn.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op 7 oktober, des morgens ten 11 ure, zullen de ondergetekenden publiek verkopen voor rekening van belanghebbenden het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip CERES, kapt. L.H. Demmers, met inventaris, zoals het thans alhier (opm: Batavia) ter rede ligt en dagelijks voor een ieder te bezichtigen is.
John Pryce & Co.


Datum: 25 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 september. Door kapt. de Boer, voerende het kofschip ELISE, 15 dezer te Oporto gearriveerd, is aldaar aangebracht kapt. Wegener, diens vrouw en zoon, benevens vijf zeelieden, uitmakende de equipage van de Nederlandse kof HENDRIKA, welke bodem op de reis van Genua naar Antwerpen op 41°47'NB en 10°17' WL in zinkende staat verlaten is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 september. Volgens bericht van Warfum zijn op het eiland Rottum enige papieren aangespoeld van het schip LIVINGSTON, kapt. Johnston, van Berwick, zijnde een bewijs van te Londen uit dat schip geloste aardappelen, een kwitantie van de cargadoors James Hendry & Co. aldaar en een kwitantie van te South Shields ontvangen vlees; alles van 1861.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikstad, 13 september. Aangekomen JOHANNA GESINA (opm: ook JOHANNA GEZIENA, kapt. Van der Veen, van Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 september. Uit Nieuwediep meldt men het volgende:  Heden morgen, de 19e september, omstreeks 12 uur, is het nieuwgebouwde droogdok op ’s Rijks marinewerf, terwijl men bezig was gereedheid te maken om het stoomschip DJAMBI daarin te laten, overdwars als het ware vaneengescheurd, zodat de werklieden, daarin bezig, niet dan ter nauwernood aan het gevaar zijn ontsnapt om door het instromende welwater om te komen. Zo is op eenmaal de hoop van deze gemeente, de voltooiing van dat belangrijk werk, dat den lande zo vele schatten heeft gekost, geheel in rook verdwenen.


Datum: 26 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 september. Zr.Ms. schroefstoomschip der 4e klasse MAAS EN WAAL, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de voormiddag van de 25e dezer met goed gevolg te water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 september. De Kamper Courant meldt, dat de stoomboot NIJVERHEID, toebehorende aan de heren Gebr. Van Hasselt, eergisteren avond te zeven ure bij het opvaren der rivier door de stoomboot de VALK, komende stoomafwaarts, op de hoogte van Zalk in de grond is gevaren. Gisterenmorgen is men derwaarts vertrokken om de lading te bergen en het vaartuig te lichten. Naar men zegt was de NIJVERHEID niet in haar vaarwater en had ook geen licht op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 september. Gisteren is van de werf de Nachtegaal van de scheepsbouw- meesters W. en H. Meursing alhier te water gelaten het ijzeren schoenerschip WILLEM, groot circa 245 tonnen en gevoerd zullende worden door kapt. D. Gollards; onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een schip van een weinig groter charter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 september. Men is zonder bericht aangaande het schip URANUS, kapt. De Boer, 2 januari van Newcastle naar Galatz vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 12 september. Het Nederlandse schip AMICA MANU, kapt Peper, van Girgenti naar Falmouth, is gisteren wegens gebrek aan proviand alhier binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris de Haan te Leeuwarden zal op donderdag den 2 oktober 1862, ’s namiddags 6 uur, bij Brouwer in het Schippershuis aldaar, finaal verkopen een overdekt gewegerd kofscheepje, genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot 15 ton, met zeil en treil en verdere inventaris; laatst bij wijlen Tjeerd H. de Vries in eigen gebruik. Aanvaarding 8 dagen na de toewijzing. Bezichtiging op den zitdag vóór het Schippershuis; waarop geboden is NLG 255.


Datum: 27 september 1862


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 14 september. Het schip WILLEMTINA, kapt. Glim, van Rio Grande komende, is gisteren alhier binnengelopen om proviand in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 18 september.  Een Nederlandse schoener, van Barcelona naar Galatz, is in de Dardanellen aan de grond geraakt, doch met adsistentie zonder schade afgebracht.

Krant:
  JB - Javabode

Naar aanleiding van art. 555 van het Wetboek van Koophandel, brengt de strandvonder te Wijnkoopsbaai ter kennisse van het algemeen, dat aldaar op de 2e juli 1862, is binnengeloodst een in zee drijvend gevonden schoener genaamd WARHAWK, gezagvoerder wijlen Newell, met een bemanning van 15 koppen, welk schip voer onder Nederlandse vlag. Behalve een vergulden arend met 3 pijlen aan de spiegel, heeft de gemelde schoener geen merkbare tekenen. Naar gissing zal het vaartuig kunnen bevatten 60 Nederlandse lasten, hebbende in lading van 26 picols koffie gemerkt CL, 4 vaten brandewijn, 1 vat sagomeel gemerkt ++9, Gx. & Co. Lahaina.
Rechthebbenden gelieven zich onder overlegging van behoorlijke bewijzen van eigendom als anderszins te wenden tot de strandvonder voornoemd.


Datum: 28 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 21 augustus. Het schip MINISTER THORBECKE, kapt. Van Duyn, van Java naar Nederland, is de 12e dezer lek in de Simonsbaai binnengelopen.


Datum: 29 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 augustus. Het Nederlandse schip JAN DANIEL, kapt. Zweede, 27 juli alhier van Newcastle gearriveerd, heeft schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Manilla, 5 augustus. Het Nederlandse schip GERARDUS JACOBUS, kapt. Kilian, van hier naar Londen, dat, als vroeger gemeld, bij het uitzeilen vast raakte, is vlot gekomen en op de rede terug. Het schip heeft een groot gedeelte van de lading in goede staat gelost en moet repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 augustus. Op de 1e juni arriveerde te Muntok van Singapore de heer Kirbeij, eigenaar van het wrak en de lading van het onlangs op de Vega's rotsen verongelukte Engelse schip SALACIA. Voorzien van brieven van de Nederlandse consul, riep de heer Kirbeij de hulp van het bestuur in, daar volgens bericht van de bereids te Singapore aangekomen gezagvoerder zes van de opvarenden, waaronder de stuurman, vermist werden, die zich vermoedelijk nog op het wrak zouden bevinden, daar de sloep, waarmee zij gepoogd hadden zich te redden, in de onmiddellijke nabijheid van het schip was stuk geslagen. Deze tijdingen deden de resident van Banka besluiten om de volgende dag de gouvernements-stomer BRONBEEK naar de Vega's rotsen te zenden, ten einde onderzoek te doen naar het lot van de voormelde zes schipbreukelingen en de staat en ligging van het verongelukte schip. Een paar praauwen, bemand met Seka's, onder de leiding van de demang (opm: inheems districtshoofd in N.O.I.) van Muntok en bestemd om zoveel mogelijk van de lading te bergen, werden door de BRONBEEK op sleeptouw genomen, terwijl een ander prauw werd afgezonden om van Pangkalpinang en Koba nog meerdere Seka's te ontbieden. De BRONBEEK keerde in de vroege morgen van de 7e ter rede terug en berichtte, dat men het wrak van het schip SALACIA geheel verlaten had gevonden en geen spoor van mensen daarop, noch in de nabijheid daarvan had kunnen ontdekken. Sloepen of boten waren niet meer aanwezig en de bodem van de zee, waarop men, door de grote helderheid van het water, elk voorwerp kon onderscheiden, bood geen spoor aan waaruit men zou hebben kunnen opmaken dat menselijke wezens daar hun graf gevonden hebben. Het wrak was op onderscheidene plaatsen gebroken en grotendeels uit elkander geslagen; de lading, vooral het tin zag men duidelijk liggen op de bodem van de zee en een aanzienlijke hoeveelheid wrakhout dreef rondom de plaats van het ongeluk. De heer Kirbeij heeft zijn rechten op het schip en de lading aan de Toemenggoeng Kerta Negara verkocht voor een som van NLG 1000 en volgens een ruwe berekening zal er thans reeds voor een waarde van NLG 15.000 van het schip geborgen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 augustus. Vrachten. PAUL JOHAN bevracht à NLG 100 voor suiker hier, NLG 117.50 voor koffij en NLG 125 voor licht goed, te Padang te laden naar Amsterdam. CATHARINA JACOBA HENRIETTE door de Factorij bevracht à NLG 1.92½ per picol voor een zoutreis van Bangkok naar Sumanap. MACASSAR als boven tot NLG 1.99 per picol. VIJF VRIENDEN laadt te Samarang à NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffij en NLG 110 voor indigo naar Rotterdam. COSMOPOLIET à NLG 105 voor suiker en NLG 95 voor thee naar Amsterdam. BULGERSTEIN à NLG 105 voor suiker en NLG 100 voor tabak naar Rotterdam.
De volgende schepen zijn nog disponibel: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL en JAN DANIEL. Het Nederlandse schip PERTINAX heeft voor Macassar via Soerabaja geladen.


Datum: 30 september 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 29 september. Heden morgen is alhier van Willemsoord aangekomen Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse COEHOORN ten einde op ’s Rijks werf alhier in conservatie te worden opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 september. Volgens brief van kapt. Gorter, voerende het schip JOHANNA MARIA CHRISTINA, van hier te Batavia aangekomen, had hij de 5e mei op 46°11' NB en 12°36' WL, zeilende voor dubbel gereefde marszeilen een orkaan doorgestaan, waardoor het schip op zijde geworpen werd, lekkage bekwam, verscheidene bladen koper, benevens zeilen en touwwerk verloren gingen en de bezaansmast zwaar beschadigd; was sedert naar Onrust vertrokken om te repareren, daar schip en tuig veel geleden hadden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 september. Het schip JAPAN, kapt. Muller, van Shields te Batavia aangekomen, is, volgens brief van Batavia dd. 12 augustus, bij het verzeilen van Batavia naar Onrust, om nagezien te worden, langs zijde Onrust omgevallen en gezonken, na op het Kuypers-rif gestoten en lekkage bekomen te hebben.
 
PGC 300962
Portmouth, 22 september.  Het schip ALUDA, kapit. Dallinga, alhier voor anker liggende, heeft wegens aanvaring de kluiverboom verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

’s Gravenhage, 26 september. Uit het zeer uitvoerige verslag van de commissie der Tweede Kamer, belast met het houden van ene enquête omtrent de zeemacht, die Nederland behoeft, blijkt hoofdzakelijk: Naar hare overtuiging heerst er thans, evenzeer als voor enige jaren, overdrijving in de klacht omtrent het verval onzer zeemacht. Wij hebben niet zodanig gebrek aan oorlogsbodems, als men uit sommige gezegden zou opmaken. Voor de gewone dienst in Nederlands Indië zijn aldaar schepen genoeg. Ook de aflevering van de bouw onzer schepen of van de keus daarvoor aangenomen type is naar oordeel van de commissie geenszins voor alle soorten verdiend. Omtrent tuigage en bewapening van schepen in het gevoelen van de commissie nagenoeg evenzo als over die schepen zelve. Gaarne onderschrijft zij het gunstig gevoelen over het personeel der zeemacht. De commissie acht het onmogelijk om in tijd van ernstige oorlog een vloot in zee te brengen en door onze zeemacht daarbij hare taak te doen vervullen. Zij huivert de zekerheid te geven dat bij particulieren even goed gebouwd wordt als op ’s lands werven, en dat afdoend toezicht op particuliere bouw mogelijk is. Haar denkbeeld: geen zeer grote schepen te bouwen en om maar een werf te behouden, zodat de werf te Vlissingen kon worden opgeheven. De bouw van schepen uitsluitend voor de dienst in Nederlands Indië bestemd, kon dan op particuliere werven plaats hebben.


Datum: 01 oktober 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. Volgens bericht van kapt. Van Wulven, voerende het barkschip MARIA, van Java te Brouwershaven aangekomen, heeft hij bij de Kaap de Goede Hoop een zware storm doorgestaan met vreselijk hoge zeeën, waardoor de kluiverbomen, bramsteng, marszeilra, stampstok met tuig en een paar zeilen verloren zijn en de top van de grote mast gebroken is. Ook de lijf- en deknaden waren zwaar gesprongen. De schade was echter zo goed mogelijk op zee hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 16 september. Het alhier van Amsterdam gearriveerde schip SARA ELISABETH, kapt. Kuijper, heeft voorsteng, kluiverboom en zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 30 september. Extract uit een brief van kapt. Greefkes, voerende het schip ACADIA dd. Amoy 31 juli 1862: Op de 17e juli waren wij op 23°16' N en 117°53' O. – Tot dusverre was onze reis voorspoedig. Het weer en luchtgestel begon een ander aanzien te krijgen en het werd stil. Des avonds waren wij door stilte en zware tegenstroom genoodzaakt te ankeren in de peiling Lamtia Eiland N 7/80 in de Knob Rock WZW. Omstreeks 10 uur 's avonds naderde ons een groot verdacht vaartuig met veel volk op de riemen tot voor de boeg. Gevraagd zijnde wat hij wilde, gaf hij voor: vis verkopen. In een ogenblik was er de grootste verslagenheid onder de Chinezen. Zij verdrongen mij zeggende: geen vis nemen, rovers. Er zijn echter nog vier boten. De vrouwen en kinderen huilden en schreeuwden en de confusie was groot. In een ogenblik waren onze stukjes geladen en de stuurman loste enige geweerschoten op de boot, die zeker nog wat beter verkenning wilde nemen. Ons volk was gewapend met bijlen en andere gereedschappen, zomede vele Chinezen. Ik gaf order aan de bevrachter, om elk te vermoorden die aan boord wilde komen. Ik liet de 1-ponds kanonnen afbranden en daarna een scherp schot doen met de 6-ponder, waarna het vaartuig verdween in de duisternis. Het volk zag pijlen oplaten en wij hebben daarna niets meer gezien. Alle schijn bestond dat er slechte bedoelingen plaats hadden en zoals ik hier verneem is zulks niets bijzonder. Konden wegens stilte niet voor de volgende dag 's namiddags 2½ uur onder zeil gaan. Ontwaarden Chapel-Eiland. Flauw zuidelijk koeltje 's nachts meest stil, hielden het onder zeil, 's morgens kregen de loods aan boord, vorderden die dag zeer weinig, 's avonds ankerden in 11 vadem water in de nabijheid van de Quemey en Waasen-Eiland. Hoge zware rolling. De lucht ongewoon. Barometer dalend. Verwachten harde winden. Met de dag onder zeil, stuurden tussen de eilanden door naar de rede van Amoy. Ten 8 uur kregen een harde bui uit het N.O. waaruit veel regen en wind volgde. Dik en geen gezicht; ankerden in 10 vademen water ten 9 uur op ¼ mijl afstand uit de wal op de rede na 16 dagen reis. De wind nam al in hevigheid toe en de regen was ontzettend. De wind liep rond in 24 uur van O.N.O. tot Z.Z.W. Wij lagen voor de beide zware ankers en 90 vademen ketting in het water. Ik veronderstel dat het middelpunt van de tyfoon 8 à 10 mijlen ten zuiden van ons is langs gegaan en de loop van de N.W. is geweest. Een Siamees schip, dat uit zee teruggekomen en bij ons ten anker lag, is op drift gegaan, heeft zijn tuig gekapt, doch nog op strand gedreven, waar hij naderhand met behulp van een Gunboot is afgehaald. Wij zijn van onze ankerplaats op de rede naar de binnenhaven 6 dagen bezig geweest. De ruimte die de schepen wordt gegeven is veel te klein. Zij liggen hier allen vertuid en zwaaien ternauwernood vrij, zodat averij nogal eens plaats vindt, vooral met de in- en uitzeiling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik de voor mij zo droevige tijding dat op de 25e juli l.l. voor de rede van Padang, mijn innig geliefde echtgenoot de heer D. Dunlop Dzn., in leven gezagvoerder van het barkschip CORTGENE, in de ouderdom van ruim 35 jaren plotseling is overleden, na een gelukkige echtvereniging van zes jaren. Rotterdam, 28 september 1862. L. Schaap, wed. D. Dunlop Dzn. Algemene kennisgeving.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amboina, … augustus. De Nederlands-Indische schoener BANDA-PAKET, komende van Timor, is in de baai van Ambon tegen de wal gedreven en lek geworden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Menado, … augustus. In de nacht van de 6e augustus werd de schoener BANSOEN, komende van Gorontalo en toebehorende aan een Chinese handelaar te Menado, op de hoogte van Tandjong Piso door een storm op Batoe-medja geworpen. De opvarenden zijn echter allen, met een groot gedeelte der lading, bestaande uit koopmansgoederen, gered.


Datum: 02 oktober 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 oktober. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester F. Kloos alhier met het beste gevolg te water gelaten, de nieuw gebouwde ijzeren rader-stoomsleepboot STAD ARNHEM, zullende varen voor rekening van de Gelderse stoomsleep-rederij, gevestigd te Arnhem. Daarna is de kiel gelegd voor een nieuw houten fregatschip, groot ongeveer 400 lasten, bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 22 september. Het Nederlandse schip ARENTINA ROELFINA, kapt. Boon, van Girgenti naar Hamburg, heeft de 16e dezer in een aanzeiling met het Portugese fregat BARTHOLEMEUS DIAS kluiverboom en zeilen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 1 oktober. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde galjootschip RENSKE, kapitein J.T. Nepperus, groot 55 last, gebouwd bij K. & J. Wilkens, beide te Veendam.


Datum: 03 oktober 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 oktober. Zr.Ms. schroefstoomschip APELDOORN, onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. J.A.H. Hugenholtz, komende uit de West-Indiën, is in de morgen van de 2e dezer ter rede van Hellevoetsluis aangekomen.

Krant:
 OTV - Otava (Zweedse krant in Finland)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping op zaterdag 4 oktober, om 12 uur voormiddag, bij het  stadspakhuis van de romp van de bij Lavansaari gestrande Nederlandse kof JONKER VAN  SLOCHTEREN  en het nog aanwezige deel van de lading lijnzaad, waarover geïnteresseerde kopers informatie kunnen inwinnen.
Wiborg, zee-douanekantoor, 30 september 1862      Carl Sal. Sundman, Th. Langenskiöld

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 oktober. De Vlielander postschuit heeft gisteren morgen hier het bericht gebracht, dat op de vorige avond een nog onbekend schoenerschip, dat met ijzer en olie naar Hamburg was bestemd, aan de Gronden was geraakt, en dat er wel hoop bestaat voor de redding der lading, maar niet van het schip. (opm: zie LC 071062)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop, zijnde een knap, wel onderhouden kofscheepje met mast enz. groot 18 à 19 ton eneen nieuwe zeilboot, lang 4,544 el (16 voet), wijd 1,704 el (6 voet) met bezaantuig, bij O.L. Lantinga, scheepmaker te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best halfsleten in orde getimmerd schip groot 18 ton met complete inventaris. Te bevragen bij Jan de Jong, scheepstimmerman op Olde Galileën te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notarissen A.R. van Voorst en J.S. Bokma zullen op zaterdag de 11 oktober 1862, des namiddags 3 uur, ten huize van de logementhouder Johs. P. Fonk, in de Zon te Heerenveen, presenteren te verkopen een in goede staat van onderhoud zijnde overdekt kajuitschip, genaamd de LEEUW VAN HEERENVEEN EN AKKRUM, lang 7 el 6 palm 5 duim, wijd 2 el 8 palm en hol 1 el 3 palm en 3 duim, geijkt op 28 tonnen, gebouwd op de werf van Eeltje Tjitzes van der Wal te Grouw, met zeil en treil, haken, bomen en verder inventaris, zodanig hetzelve is bevaren door Tjidsger Merks Oosterhof en ter bezichtiging is liggende aan de Heerenwal  bij Heerenveen. (opm: LC 241062 meldt dat is geboden NLG 850)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schip, lang 13,60 el of 48 voet, wijd 3,33 el of 11¾ voet, staande in het timmerhuis bij T.W. Kamp te Drachten.


Datum: 04 oktober 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 oktober. Volgens bericht van Texel, is aldaar hedenmiddag een schip in de Eijerlandse gronden gestrand; schuiten zijn tot assistentie derwaarts afgezonden (opm: zie LC 071062).


Datum: 05 oktober 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Guernsey en Jersey, het voor deze vaart expresselijk ingericht nieuw gebouwd Nederlands schoenerschip ROLLO, kapt. Chs. Allcock, vertrekt 25 oktober. Adres bij P.A. van Es & Co. (opm: waarschijnlijk eerste reis van dit schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 3 oktober. Op de werf van Jan Smit Czn, scheepsbouwmeester alhier, is de kiel gelegd van een fregatschip, groot ca. 710 gemeten lasten, voor rekening van de heren E. Suermondt & Zoonen & Co. te Rotterdam.


Datum: 06 oktober 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 oktober. Volgens telegram van Reval (opm: Tallinn), is het Nederlandse schip MARIA, kapt. Van der Velde, van hier met suiker naar St. Petersburg, hedenmorgen op Oesel gestrand. De bemanning is gered en met de berging van de lading is men begonnen.
(opm: zie ook NRC 101062 en NRC 141062).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 1 oktober. Het schip GESINA, kapt. Peters, van Rostock naar Newcastle, is hier zeer lek binnengebracht en zal de lading onmiddellijk lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot- Maatschappij.
Amsterdam – Hamburg. De STOOMVAART en AMSTERDAM vertrekken: van Amsterdam en Hamburg de 4e, 9e, 14e, 19e, 24e en 29e van iedere maand, des nachts ten 12 ure. Adres bij de cargadoors Blikman & Co en de Wed. Jan Salm & Meijer te Amsterdam.
Amsterdam – Harburg. De AMSTEL wekelijks. Adres als boven.
Amsterdam – Stettin via Kopenhagen. WILLEM I, JONGE PAUL, GOUVERNEUR VAN EWIJCK, vertrekken om de tien dagen van iedere maand. Adres bij de cargadoors Blikman & Co.
Rotterdam – Duinkerken. PRINS VAN ORANJE, vertrekt des woensdags van hier en des zaterdags van Duinkerken. Adres bij de cargadoors Joh. Ooms Ezn. & Co. alhier.
Alle genoemde stoomschepen zijn voor het vervoer van passagiers ingericht en het passagegeld volgens tarief vastgesteld. Vracht-tarieven en alle verlangde nadere informaties zijn te bekomen bij de directeur Paul van Vlissingen, Buitenkant U 66 te Amsterdam, zomede bij de genoemde cargadoors.


Datum: 07 oktober 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes (gemeente Ridderkerk), 6 oktober. Heden is op de scheepstimmerwerf van de heren Gebroeders Pot de kiel gelegd van een clipper fregatschip, groot 700 lasten voor rekening van een rederij onder directie van de heren Van Zeijlen & Decker te Rotterdam. Dit schip zal voorzien worden van ijzeren zaadhout, kimmen, wegers en balken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 oktober. Het schip WILHELMINA GIESEN, kapt. Wagenaar, alhier van Tromsoe binnen, heeft op 63º51’NB en 01º58’WL in een hevige storm de halve deklading teer verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 5 oktober. Het gestrande schip, waarvan wij in ons vorig bericht melding maakten, is het Engelse schoenerschip JANE AND ELISABETH, kapt. Edward Edwards, met boomolie, ijzer en kokosnoten, van Liverpool naar Hamburg bestemd. De equipage, lading en tuigage is gered, maar het schip verloren. (opm: zie ook LC 031062 en LC 141162 )

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdagen de 9 oktober 1862 provisioneel en de 16 oktober daaraanvolgende finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, verkopen een overdekt tjalkschip, groot 33 tonnen, genaamd de JONGE ANNE, met al deszelfs toe en aanbehoren, zoals hetzelve op de verkoopdagen vóór het huis van Brouwer ter bezichtiging is liggende. (opm. LC 101062 meldt dat is geboden NLG 451.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

 
Datum 07 oktober 1862. Krant PGC - Provinciale Groninger Courant.
Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op dinsdag 21 oktober 1862, des avonds 7 uur ten huize van Mejufvrouw de wed. Bontekoe, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht: het snelzeilend Nederlands galjootschip SOPHIA KLAASSIENA, groot 120 ton, met complete inventaris, tot dusverre bevaren geweest door kapt. Hendrik Wolthekker en thans liggende bij de Kijk in 't Jatbrug te Groningen. Te aanvaarden dadelijk na de toeslag en te bezien daags voor en op de verkoopdag. Nadere inlichtingen te bekomen bij de kapitein en ten kantore van de heren Wijnne & Barends te Groningen.
Mr. J.H. Geertsema Cz, notaris.


Datum: 08 oktober 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en de Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 7 oktober 1862: het Nederlands barkschip ISAÄC DA COSTA, groot 617 tonnen, om NLG 42.300, en een chronometer om NLG 145 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel (opm: Istanbul), 24 september. Het stoomschip MARIE DE BRABANT, kapt. Van Diependael, van Antwerpen naar Odessa, alhier binnengesleept, na op het strand gezeten te hebben, zal in het dok komen om te repareren, hebbende de kiel zwaar beschadigd.


Datum: 09 oktober 1862


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 oktober. Hedennamiddag ten 3 ure is te Maassluis aan de werf Hollands Trouw met goed gevolg te water gelaten, het barkschip ONRUST, groot ca 450 last, dat gevoerd zal worden door kapt. K.J. Jonker en zal varen onder boekhouderschap van de bouwmeester de heer G.H. Uitdenboogaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 oktober. De Nederlandse schoener BETJE PRONK, kapt. Vos, van Hamburg naar Laguayra, is bij Brunsbüttel aan de grond gevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 5 oktober. De Nederlandse kof GEBROEDERS, kapt. E.H. Loodijzen, van Antwerpen naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) is gisterenmorgen bij Spodaberg (opm: mogelijk Spodsbjerg) aan de grond geraakt; doch met aangenomen hulp en na een gedeelte van de lading overboord geworpen te hebben, weder vlot en hier binnengebracht. Het schip is zwaar lek en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 6 oktober. De Nederlandse kof ALBERTINA, kapt. Zwaal, met een lading potas en vlas, van St. Petersburg naar Antwerpen bestemd, is te Fahludd (opm: Fahlud [Gotland]) verongelukt. Het volk is gered.
 
NRC 091062
Algiers, 2 oktober. Het Nederlandse schip JONGE WALRAVE, kapt. M.K. Gnodde, van Cephalonia (opm: Kefalonia) met krenten naar Kopenhagen, is volgens brief van Algiers in dato de 1e oktober, de 28e september in de Middellandse Zee gezonken. De kapitein, diens vrouw en kind met de verdere equipage, zijn door een Spaanse schoener gered en te Oran geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Gedagvaard ten tweede male Hendrik Hoogland Frishart, matroos, gewoond hebbende te Groningen, thans woonplaats onbekend, om te verschijnen op vrijdag 9 januari 1863, des voormiddags te half 10 uur voor de Arrondissementsrechtbank te Groningen, ten einde:
-       aangezien gedaagde in de zomer van 1857, in dienst op het schip ANETTE, onder bevel van kapt. Van der Wijk, van Veendam een reis naar Archangel heeft gemaakt,
-       aangezi