Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1881


Datum: 01 januari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Wrak en inventaris. Ten overstaan van notaris Jentink te Delfzijl zal, op maandag 3 januari 1881, des voormiddags te 10 uur, precies bij en ten huize van den logementhouder J.M. Veltman, aan de Waterpoort te Delfzijl, publiek worden verkocht de geborgen inventaris en vleet, zomede het wrak van het op de Randsel in de Eems gestrande brikschip CHRISTINA, gevoerd geweest door kapt. L.H. Mulder.
Wijnne & Barends, scheepsmakelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 december. Het Nederlandse schip STELLA MARIS, kapt. Klaver, van Rio Grande naar Hamburg, is alhier gepasseerd, gesleept door de TOMMY.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 30 december. Het stoomschip MAINZ, van hier naar de Rijn, is gezonken. (opm: dit zal de MAINZ No.16 zijn)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 30 december. Het Nederlandse schip THEODORA CATHARINA, kapt. Ender, van Amsterdam naar Suriname lag heden nog hier ten anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 december. Het op de Randsel gestrande schip CHRISTINA, kapt. L.H. Mulder, van Fredrikstad naar Amsterdam, is geheel wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens verandering van affaire, openbare vrijwillige verkoping. Op vrijdag de 7e januari 1881, des morgens te 11 uur, ten overstaan van de deurwaarder J. Gouverne, aan de Punt nabij de Wijnhaven te Rotterdam, van een hecht, sterk, goed onderhouden en in 1872 gebouwd Groninger tjalkschip genaamd ANNAGIENA GEZINA, bevaren wordende door schipper A. v.d. Laan, groot 108 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want en complete inventaris en een nieuwe boot, voor de verkoop te voormelde plaatse van af heden te bezichtigen. Nadere informatie bij de heer J. Voordewind Cz., Twee Leeuwensteeg, en ten kantore van voorgenoemde deurwaarder in de Wijdstraat, terwijl voormeld vaartuig ook uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 december. De stoomboot AURORA, ingericht tot vervoer van passagiers en goederen, dienst doende tussen Harlingen en Sneek, heeft de as gebroken tussen Sneek en Harlingen, op de hoogte van Welsrijp, zal heden alhier worden binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 22e november 1880, voor de te Rotterdam residerende notaris Hermannus Adrianus Schadee gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Wilhelm Heinrich Müller, koopman, wonende te Düsseldorf, en Wilhelm Nicolaas Anthony Kröller, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap van koophandel, welke gevestigd is te Rotterdam en te Ruhrort, en ten doel heeft het uitoefenen van cargadoors-, expeditie- en rederijzaken in de uitgebreidste zin, alsmede de goederenhandel, en zulks onder de firma van Wm. H. Müller & Co., tot de tekening waarvan de beide ondergetekenden gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe om voor de vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van beide de ondergetekenden zal worden vereist.
De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd, aan te vangen de 1e januari 1881, met dien verstande, dat ieder der vennoten het recht heeft de vennootschap ten allen tijde op te zeggen, mits de andere vennoot in dat geval zes maanden te voren schriftelijk waarschuwende.
Rotterdam, de 1e januari 1881, Wm. H. Müller, W.N.A. Kröller.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 22e november 1880 voor de ondergetekende, te Rotterdam residerende notaris Hermannus Adrianus Schadee gepasseerd, is tussen de heren Wilhelm Heinrich Müller en Friedrich Emil Hugo Neese, beide kooplieden, wonende te Düsseldorf, overeengekomen om de te Rotterdam tussen hen bestaande vennootschap, onder de firma Wm. H. Müller & Co., met de 31e december 1880 te ontbinden, terwijl de heer Wilhelm Heinrich Müller het recht zal hebben de firma te blijven voeren hetzij alleen, hetzij in vennootschap met anderen, doch zonder enige aansprakelijkheid van de heer Friedrich Emil Hugo Neese.
Rotterdam, de 1e januari 1881, H.A. Schadee, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bekendmaking ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
Bij akte op de 27 december 1880, voor de te Rotterdam residerende notaris H.P. Maronier gepasseerd, hebben de ondergetekenden Cornelis Hendrik van Dam, makelaar in schepen en assurantiën en Hessel Murk Lels, particulier, beiden wonende te Rotterdam, met elkander aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende het bestuur en de exploitatie der Reederij Rotterdam, gevestigd te Rotterdam.
De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en aangegaan voor de tijd van vijf jaren, aanvang nemende met de 1 januari 1881 en alzo zullende eindigen de 31 december 1885. Indien een der vennoten alsdan deze vennootschap mocht willen doen ophouden, zal deze verplicht zijn, daarvan de andere vennoot ten minste zes maanden te voren schriftelijk kennis te geven, bij gebreke waarvan deze vennootschap weder voor een jaar zal worden voortgezet en zo vervolgens van jaar tot jaar, totdat er een kennisgeving als boven van de ene of andere zijde zal hebben plaats gehad.
De firma, waaronder de Vennootschap zal worden gedreven, zal zijn Lels & Van Dam, welke door elk der beide vennoten zal worden getekend in alle zaken, de vennootschap onmiddellijk betreffende, doch niet zal mogen worden gebezigd tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten en particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe, om voor de vennootschap verbindende te zijn, de privé handtekening der beide vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 1 januari 1881, C.H. van Dam, Hessel M. Lels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. B. van Geluk Jr., deurwaarder te Dordrecht, is voornemens op vrijdag de 7e januari 1881, des namiddags te 1 uur, in het koffiehuis van I. van Son aan de Merwekade te Dordrecht, te verkopen de overdekte tjalk genaamd EBENHAËZER, volgens meetbrief groot 71 tonnen, met complete inventaris als zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verder staand en lopend want, zoals een en ander thans liggende, en gedurende vijf dagen vóór de verkoop te bezichtigen is in de Nieuwehaven (tegenover het Lamstraatje) te Dordrecht. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde deurwaarder Van Geluk, aan de Vischstraat D. 758, te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 31 december. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten de ijzeren sleepschroefstoomboot EBENHAEZER, gebouwd voor rekening van de heer J. Moraal te Zwartsluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 30 december 1880. De THEODORA CATHARINA, kapt. Ender, van Amsterdam naar Suriname, is hier van een anker en 120 vadem ketting voorzien, daar het genoodzaakt was in de Duins (opm: The Downs) een anker en ketting te laten slippen om aanvaring te vermijden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 30 december 1880. De Nederlandse kof AGIENA, kapt. Vos, met een lading hout van Laurvig naar Termunterzijl en zaterdag jongstleden op het Pilsumer wad gestrand, zit reeds gedeeltelijk onder water, van de lading zal weinig geborgen kunnen worden, daar het schip niet door lichtervaartuigen is te bereiken. (opm: ex-ALIDA GIEZEN)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 30 december 1880. Alhier is aangebracht een gedeelte van de inventaris van het op Ameland gestrande schip NELLIE G. TROOP, kapt. Parker van Baltimore naar Bremen. Het schip zit tot aan het dek onder water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1880. Kapt. Van Assen, voerende het Nederlandse schip CARDENAS PACKET, van Suriname alhier aangekomen, rapporteert gedurende de hele reis zwaar stormweer te hebben gehad, waarin het schip zwaar werkte en er veel water bij de pompen kwam. Op 4 december 1880 kwam er een zee over, waardoor de man aan het roer over boord sloeg, de kajuit vol water raakte en veel goederen en provisie van het zeewater te lijden hadden. Ook kwam er veel water in de zeilkooi, waardoor de aldaar liggende cacao beschadigd werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1880. Aangaande het Nederlandse stoomschip IJMUIDEN, de 27e oktober 1880 uit IJmuiden naar Stettin vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: ex-stoomschip CUMBRAE)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 december 1880. Volgens telegram is het schip ATLANTIC, kapt. Stege, eind november 1880 van Rotterdam te Delagoa Baai aangekomen en het schip CALEDONIA, kapt. Hoffmeyer, de 30e december 1880 van Inhambane te Cascaetbay (opm: mogelijk Cascais Bay, Portugal) gearriveerd.


Datum: 02 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De vierde Pooltocht. In de vergadering van de afgevaardigden der plaatselijke comités en van belangstellenden in de Noordelijke IJszeevaart, de 4e december jl. alhier gehouden, is op voorstel van het comité van uitvoering besloten om de WILLEM BARENTS in de zomer van 1881 voor de vierde maal naar de IJszee te zenden Op grond van dit besluit roept het Comité van Uitvoering andermaal met vertrouwen de hulp van alle belangstellenden in tot het bijeenbrengen van de nodige gelden.
Mogen grotere natiën nu en dan belangrijke ontdekkingsreizen met stoomschepen houden, Nederland tone door het telken jare uitzenden van zijn poolschip de oude geest van volharding te hebben behouden. Deze jaarlijkse tochten, een uitnemende oefenschool voor onze zeelieden en ook uit een wetenschappelijk oogpunt met zo groot succes bekroond, zijn van groot belang voor de kennis der ijsbewegingen in de noordelijke zeeën, die op haar beurt, behalve aan de wetenschap, ook ten nutte komt aan grotere pooltochten, - de WILLEM BARENTS heeft reeds nu aan de Eira de weg naar Frans Josephland gewezen – en licht verspreid ten dienste van de handel op de Siberische rivieren.
De benodigde gelden worden evenals het vorige jaar geschat op 11 à 15 duizend gulden. Wel heeft de Tweede Kamer, met instemming van de minister van marine, een post van NLG 7.000,- ten behoeve dezer zaak op de begroting van marine voor 1881 geplaatst, doch andere posten, waaruit de tochten tot nu toe gesteund worden, tegen welke wijze van handelen de Algemene Rekenkamer bezwaren van formele aard had opgeworpen, zijn tot een gelijk bedrag verminderd.
Er moet dus weder geld bijeengebracht worden. Wanneer elk, die vroeger gegeven heeft, dezelfde bijdrage inzendt, en anderen die eveneens een open oog hebben voor de belangen van Nederland en een warm hart om die te bevorderen, zich stellen in de plaats van hen, die zijn ontvallen, dan is ook de vierde tocht verzekerd.
Bijdragen kunnen worden gestort bij de penningmeester, mr. E.N. Rahusen te Amsterdam, Keizersgracht bij de Reguliersgracht 738.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 1 januari. Gedurende het jaar 1880 zijn alhier binnengekomen 50 schepen, tegen 48 in 1879, waaronder van: Baltimore 1, Congo-Rivier 1, Iquique 1, Java 2, Liverpool 7, New York 5, Pensacola 1, Philadelphia 4, Runcorn 6, St. John 1.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 1 januari. Gedurende het jaar 1880 zijn alhier binnengekomen 385 schepen, tegen 327 in 1879, waaronder van: Akyab 2, Antofagasta 3, Aquim 1, Baltimore 32, Banana 1, Bangkok 2, Bassein 6, Bathurst N.B. 1, Bombay 4, Bone 3, Boston A. 2, Calcutta 3, Kroonstad en Petersburg 13, Darien 1, Doboy 1, Haïti 2, Havana 1, Huanillos 1, Huelva 9, Iquiqui 7, Java 22, Macassar 1, Montreal 3, Newcastle 15, Newcastle N.B. 1, New Orleans 18, New York 87, Nicolajeff 4, Odessa 7, Pensacola 7, Philadelphia 20, Rangoon 7, Richmond 1, Riga 6, Rio Janeiro 1, Saigon 1, Savannah 1, Sunderland 8, Sydney C.B. 1, Taltal 2, Wilmington 5.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 januari. Gedurende het jaar 1880 zijn alhier binnengekomen 2.976 schepen, tegen 2.997 in 1879, waaronder van: Abo 21, Afrika 2, Amsterdam 49, Antwerpen 7, Archangel 10, Aux Cayes 4, Baltimore 1, Banana 5, Barrow 12, Bergen 42, Bilbao 255, Bordeaux 21, Boston A, 4, Buenos Aires 2, Charleston A. 3, Concepcion 1, Congo-rivier 1, Kroonstad en Petersburg 59, Dantzig 23, Duinkerken 36, Frey Bentos 2, Goole 105, Gothenburg 16, Grand Bassau 1, Grangemouth 87, Grimsby 108, Haïti 3, Hamburg 56, Harwich 311, Havre 54, Haynasch 8, Hull 206, Java 5, Koningsbergen en Pillau 32, Leith 92, Libau 93, Lissabon 22, Liverpool 66, Londen 357, Manzanila 1, Maracaibo 4, Maryport 12, Memel 26, Mexico 3, Middlesbro 124, Monrovia 2, Monte Christo 1, Mozambique 1, Newcastle 91, New York 14, Nerva 14, Pascagoula 1, Pensacola 1, Pernau 50, Philadelphia 2, Reval 11, Riga 80, Rouaan 23, Rye 12, Sagua 1, Santa Cruz 2, Santos 2, St. Domingo 1, St. Lucia 1, Sunderland 15, Umea 7, Wasa 5, Werder 4, Wilmington 4, Windau 48, Workington 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 januari. Gedurende het jaar 1880 zijn alhier binnengekomen 916 schepen, tegen 887 in 1879, waaronder van: Abo 4, Archangel 2, Aux Cayes 5, Bahia 1, Baltimore 16, Banana 11, Barrow 15, Bassein 1, Belize 1, Benicarlo 3, Benisaf 4, Bergen 4, Bilbao 22, Bona 5, Bonny 1, Boston 1, Boston, A. 6, Brindisi 1, Charleston 6, Charlestown 15, Kroonstad en Petersburg 55, Dantzig 9, Darien 2, Demerary 2, Drammen 8, Galatz 6, Haiti 4, Huelva 26, Ibrail 15, Iquique 5, Java 9, Koningsbergen en Pillau 9, Lagos 2, Laguna 2, Libau 9, Lissabon 28, Macassar 2, Maracaibo 3, Memel 10, Miragoane 1, Monrovia 2, Montreal 3, Nantes 6, Newcastle 100, New Orleans 5, New York 58, Nicolajeff 8, Odessa 16, Oran 4, Par 21, Pascagoula 1, Philadelphia 9, Port-au-Prince 1, Quillimane 2, Quita 1, Rangoon 3, Reval 13, Riga 46, Rio Elba 7, Rio Marina 6, Rochester 4, Rouaan 5, Runcorn 13, Saigen 1, San Francisco 2, Santos 1, Savannah 2, St. John N.B. 1, St. Ubes 8, Sulina 2, Sunderland 11, Sundsvall 16, Tobasco 1, Tonala 1, Wilmington 12, Windau 7, Workington 4.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 december 1880. Het Nederlandse schip EENSGEZINDHEID, kapt. De Groot van Wyborg naar Amsterdam, is met schade alhier binnengelopen.


Datum: 03 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 30 december. In de laatste dagen zijn hier aangespoeld: wrakhout, bovenstukken of verschansing van een schip, luiken, een deksel van een kist; alles zonder merk.


Datum: 04 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 januari. Volgens telegram van Borkum is het kofschip HERMAN JOHANNES, kapt. H.J. Leeuwe, van Riga met hout herwaarts, op Borkumerrif gestrand. Het volk is gered, maar het schip wrak.
(opm: zie ook NRC 060181; het schip wordt nog afgebracht maar later afgekeurd)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari Alhier liggen de volgende Nederlandse schepen: op de rede: ELISABETH; in de haven: ENGELINA HARMANNA; MARCHIENA, ELSIEN HAGENUS; DOLPHIJN, AUKJE GEPKELINA; JACOBUS DAVID en JANTINA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 31 december. De Nederlandse (?) schoener ELIDA, van de Oostzee, met rogge naar Leith, is 28 dezer in de Noordzee gezonken; de equipage bestaande uit vier man is gered en alhier aangebracht.
(opm: mogelijk betreft het hier de NL SchBk ELISA [ex REHOBOTH, ex GEPBIENA HELENA], Kapt. O.J. de Grooth)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Gedurende het scheepvaartseizoen 1880 zijn te Kroonstad aangekomen 1.701 zeil- en 1.188 stoomschepen, waaronder respectievelijk 148 en 19 onder Nederlandse vlag. Voorts vertrokken van daar 2.674 schepen, waarvan 271 naar Nederland.
De scheepvaart duurde het jaar 1880 van 23 april tot 31 oktober.
Te Kroonstad overwinteren de Nederlandse schepen WIEKA, kapt. Starke, ANNA, kapt. De Groot, AURORA, kapt. Zwaal, en MARTHA, kapt. De Haan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 1 januari. Het schip FÉLICITÉ, alhier zwaar beschadigd binnengebracht en in veiling verkocht, is bij het verhalen naar Wieringen aan de grond geraakt en daar de vloed toen 9 dm boven gewoon volzee was, zal het nogal moeite kosten het schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een schoenerschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op dinsdag de 11e januari 1881, des avonds te 6 uur, in het hotel Struvé te Sappemeer, à contant, publiek verkopen het Nederlands wel onderhouden schoenerschip genaamd AEOLUS, groot volgens nieuwe meting 134,60 tonnen, nieuw gebouwd in 1866, op de werf van wijlen de heer scheepsbouwmeester K. Bakker te Sappemeer, geclassificeerd bij Bureau Veritas, 3.3.G.1.1. tot december 1882, met grote boot, sloep, chronometer en complete inventaris, in voege laatst is gevoerd door kapt. H.H. Kemper, thans liggende te Brake, aldaar te bevragen bij de heren Borgstede en Becker.
Mr. C. Hartman Busmann, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van Starkenborgh, te Groningen, zal op zaterdag de 8e januari 1881, des avonds te 7 uur, in het koffiehuis van H. Piel, aan de Groote Markt te Groningen, op verzoek van het bestuur van de N.V. De Groninger Stoomscheepdienst- Maatschappij in liquidatie, publiek verkopen: vier sterke, goed onderhouden, ijzeren stoomsleepboten en een tjalkschip, bij gezegde vennootschap in gebruik geweest, met stoommachines, ketels en toebehoren:
- De stoomboot DE VOORUITGANG, gebouwd in 1879, groot, na aftrek van de machinekamer, 17 ton, met stoommachine van 12 paardenkracht, de totale lengte van de boot is 16.31 meter, de machinekamer is 6.10 meter lang, 3.16 meter breed en 1.81 meter diep.
- De stoomboot TIJDWINST, gebouwd in 1878, groot, na aftrek van de machinekamer, 19 ton, met stoommachine van 14 paardenkracht, de totale lengte van de boot is 16.10 meter, de machinekamer is 5.95 meter lang, 3.25 meter breed en 1.67 meter diep.
- De stoomboot EENDRACHT, groot, na aftrek van de machinekamer, 22 ton, met stoommachine van 12 paardenkracht, de totale lengte van de boot is 15.53 meter, de machinekamer is 5.80 meter lang, 3.18 meter breed en 1.72 meter diep.
- De stoomboot NUMMER III, groot, na aftrek van de machinekamer, 17 ton, met stoommachine van 10 paardenkracht, de totale lengte van de boot is 14.16 meter, de machinekamer is 5.03 meter lang, 3.35 meter breed en 1.44 meter diep.
- Een tjalkschip (kolenligger) genaamd HARMONIE, groot 90 ton, met zijn opgoed en toebehoren.
Een en ander gelegen in Groningen, aan de werf Het Hoofd van de heren Van der Meer en Van Capelle, aan ’t Winschoterdiep.
Aanvaarding 8 dagen na de toeslag. De boten zijn te bezichtigen dagelijks vanaf 3 januari 1881, des morgens van 9 tot 12 en des middags van 2 tot 4 uur. Vergunningbiljetten en inlichtingen zijn te verkrijgen op het kantoor van de notaris en bij de heren Hamerster, Dijkstra & Comp., handelaren in werktuigen te Groningen.
Van Starkenborgh, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 22 december 1880. Het Nederlandse fregatschip SAMARANG, door aanvaring met de GERMANIA gezonken, is geheel onder water met uitzondering van een gedeelte van de achtersteven. Het ligt zeer gevaarlijk en hinderlijk voor de scheepvaart.
(opm: Gezagvoerder de heer G.A. Lehman; de aanvaring vond plaats ter hoogte van Sandy Hook)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 31 december 1880. De schoener ALIDA, van de Oostzee met gerst, is in de Noordzee gezonken, peilende de Humber ZW ten W op 130 Engelse mijlen afstand. De gezagvoerder en equipage (vier in getal) zijn gered en hier geland door de vissloep LIVINGSTONE, gezagvoerder Knowles.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 2 januari. Het Nederlandse schip DOLFIJN, kapt. Ritsma, is bevracht om de lading eikenhout van het alhier vanwege averij verkochte Franse schip FĖLICITĖ naar de destinatie plaats Caen over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis 1 januari. Het gouvernementsstoomschip ZEEMEEUW, is van de opgelopen schade aan de Nieuwe Waterweg hersteld en is weer beschikbaar voor de dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Te Croonstad overwinteren de Nederlandse schepen WIEKA, kapt. Starke, ANNA, kapt. De Groot, AURORA, kapt. Zwaal en MARTHA, kapt. De Haan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 2 januari. Gisteren vierde de heer T. Mets, kapitein der stoomboot ADA VAN HOLLAND, het feest zijner 40-jarige ambtsbediening. Vóór 40 jaren tot postschipper tussen Texel en Den Helder benoemd, ging hij in die functie over, nadat een boot in de dienst was gebracht. Zowel wegens het redden van zeer vele schipbreukelingen als voor zijn getrouwe plichtsvervulling, vielen hem reeds vroeger vele ereblijken ten deel. Zo werd hij voor enige jaren tot broeder in de orde van de Nederlandse Leeuw benoemd. Ook gisteren ontving hij talrijke en kostbare blijken van waardering. Zijn vroegere en tegenwoordige superieuren, postambtenaren, deden hem met een begeleidend schrijven een sierlijke pendule met barometer en een paar prachtige kandelabres toekomen.


Datum: 05 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 december. Het schip EENSGEZINDHEID, kapt. De Groot, van Wijborg naar Amsterdam, alhier lek en met andere schade binnengelopen, zal per sleepboot naar de destinatieplaats worden gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 3 januari. Het Mainzer sleepschip MAINZ No.16, schipper J. Sinsig, bestemd naar de Rijn, woensdagavond aangekomen van Antwerpen en geladen met witte bonen, terpentijn en lijnolie, is in de daaropvolgende nacht, aan de dukdalven te Hansweert gemeerd liggende, gezonken. De opvarenden hebben zich bijtijds weten te redden. Een gedeelte der lading zal slechts kunnen geborgen worden.
Aangezien de MAINZ No.16 voor de scheepvaart in de weg ligt, zal zo spoedig mogelijk beproefd worden haar te lichten of te verwijderen.
De oorzaak dezer ramp is alsnog onbekend doch er bestaat alle vermoeden dat het schip in die zeer stormachtige nacht door de golven tegen de dukdalven is aangevaren en daardoor de kop van een of meer der beruchte ijzeren bouten door de huid is gedrongen. Schip en lading zijn geassureerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 januari. Dat de scheepvaartbeweging alhier vooruitgaat, kan blijken uit de volgende statistiek:
Aangekomen. Vertrokken.
1877 1.240 1.260
1878 1.288 1.278
1879 1.423 1.346
1880 1.580 1.530
Was de vermeerdering in 1878 48 schepen, in 1879 steeg zij tot 135 en bereikte in 1880 157 schepen meer inkomende, telkens hoger dan het vorig jaar; ook het getal der langs IJmuiden vertrekkende schepen nam telken jare toe, doch in omgekeerde verhouding tot de ingekomene, een verschijnsel, hieraan toe te schrijven, dat de nieuwe zeeweg meer en meer door alle zeeschepen, waarvan er vele, na ontlossing over de Zuiderzee vertrekken, wordt gebruikt bij het inkomen; vroeger was die verhouding omgekeerd, toen toch gingen bijna alle schepen langs hier uit, ook die, welke te Helder, enz. waren binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 22 december. Het gezonken Nederlandse schip SAMARANG, kapt. Lehman, van hier naar Sharpness, is geheel uit elkander geslagen; een klein gedeelte van de achtersteven is nog slechts zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare aanbesteding. Burgemeester en wethouders van Rotterdam zijn voornemens op vrijdag de 28e januari 1881, desnamiddagste 1 uur, ten raadhuize aldaar aan te besteden het bouwen, leveren, beproeven en in werking brengen van een ijzeren drijvend droogdok aan de Linker Maasoever te Rotterdam.
Alles nader omschreven in het bestek en de voorwaarden met de tekeningen die, op gewone dagen en uren, ter lezing liggen op de plaatselijke secretarie en het Stads Timmerhuis te Rotterdam, en ook voor de prijs van NLG 5 verkrijgbaar zijn bij Wed. P. van Waesberge en Zoon, boekdrukkers, aan de Houttuin nr. 73.
Uittreksels uit genoemd bestek in ’t Frans, Duits en Engels, zullen aldaar tevens voor 1 NLG per stuk te verkrijgen zijn. Aanwijzing in loco zal plaats hebben op donderdag 13 en 20 januari, in de voormiddag om 11 uur, aan de Veerdam te Katendrecht, terwijl op overige dagen van 10 tot 12 uur nadere inlichtingen zijn te verkrijgen aan bovengenoemd Timmerhuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wyk auf Föhr, 1 januari. De schoenerbrik INO, kapt. Albers, is eergisteren bij zware Westelijke wind afgebracht, doch was men genoodzaakt de stengen en het tuig te kappen, daar het schip zwaar stootte en werkte. Ongeveer ¾ van de lading was al geborgen voordat het schip afgebracht was. Het is zwaar lek zodat de pompen gaande gehouden moesten worden. Ongeveer 25% van de koffie, 15% van de tabak, huiden en andere lading is beschadigd. Het schip zal vermoedelijk met behulp van sleepboten en stoompomp naar de Weser gebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 30 december 1880. De Nederlandse kof AZINGA [mogelijk ASINGA], kapt. Zijlstra, van Trelleborg naar Londen met gerst, werd verlaten en is later ongeveer 4 Engelse mijlen ten Noorden van Skagen in 10 vadem water gezonken. Een stoomboot van Svitzer is ter plaatse geweest en zal trachten wat van het tuig en inventaris te bergen als het weer gunstig is en het schip niet uit elkaar slaat. De lading wordt als verloren beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Willemsoord, 4 januari. De zeildag van Zr.Ms. schroefstoomschip KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN is thans definitief vastgesteld op 15 januri aanstaande of anders per eerste gunstige gelegenheid. Bestemming: Japan via Batavia om de Kaap.


Datum: 06 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 4 januari. Het stoomschip MAINZ No.16, te Hansweert gezonken (zie ons vorig no.) is gebroken. Men tracht zoveel mogelijk van de lading te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 4 januari. Het Nederlandse schip HERMAN JOHANNES, kapt. Leeuwe, van Riga met hout naar Delfzijl is in de Noordzee van het volk verlaten, vol water en op de lading drijvende gevonden en door het stoomschip ASSECURADEUR alhier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harburg, 1 januari. De volgende Nederlandse schepen moeten alhier overwinteren: MARIA, kapt. Pronk; KLASINA TONCKENS, kapt. Puister en GEERTRUIDA METTINA, kapt. Oldenburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 3 januari. Het Nederlandse schip THEODORA CATHARINA, kapt. Ender, van Amsterdam naar Suriname, alhier 30 december jl. aangekomen met verlies van anker en ketting, heeft heden de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 28 december Scheepsvrachten. De in de laatste tijd aangekomen stoomschepen behoren meest tot de regelmatige stoomboot-liniën, die reeds bevracht waren. Gesloten werd voor een stoomschip naar Terneuzen to Bfrs.35 per ton vlas en Bfrs 2,- per ton zaailijnzaad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 4 januari. Van de hier binnenkomende vissers verneemt men dat het op het Bornrif gestrande barkschip NELLY G.TROOP gaandeweg dieper in de grond werkt, zodat het reeds geheel onder water zit. Schuiten, tot berging van de lading uitgegaan, zijn onverrichter zake teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 4 januari. De vaart door het Friesche Gat begint in de laatste jaren sterk te verminderen. De afsluiting van het Reitdiep door het leggen van de sluis van onvoldoende capaciteit te Zoutkamp, naast achteruitgang in de scheepvaart zijn hiervan de oorzaak. Kwamen er in 1872 338 schepen binnen, zo was dit in het afgelopen jaar slechts 50. In 1872 gingen door het Friesche Gat naar zee 450 schepen, in 1880 slechts 113. Voor dat luttele aantal mag een loodspersoneel van plm. 20 man, 2 loodskotters en 1 afhaler wel wat ruim genoemd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 december. Vrachten. Markt vast bij hogere koersen, zoals door de volgende afsluiting van een Nederlands schip aangetoond wordt: TRIËST GBP 2.15/- voor suiker naar het Kanaal voor orders. De ANNA EN SOPHIA laadt voor bevrachters rekening.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JAN VAN HAAFTEN, BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, LIBERAAL, NIEUWE DIEP, GEBROEDERS SMIT en MARIE

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 november 1880. Volgens een te Batavia lopend gerucht is het Engelse schip SAMARITAN, met te weinig ballast van Batavia naar Cheribon, omgeslagen en zijn de opvarenden allen verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip EMILIE, kapt. Witt, van hier naar Drontheim is volgens particulier telegram gisteren met gekapte masten te Aalesund binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 januari. Het Nederlandse schip HERMAN JOHANNES, kapt. Leeuwe, van Riga hierheen op Borkumerrif gestrand, is door een stoomboot af en te Geestemünde binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. Het tjalkschip GRATITUDE, kapt. Brouwer, met rijst van Terschelling naar Bremen, en 25 december jongstleden op de Grienderwal aan de grond geraakt, is heden, na de gehele lading in lichters te hebben overgeladen, vlot geworden en alhier aangekomen.


Datum: 07 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 1 januari. Uit Thisted wordt gemeld, dat bij Vangsaa is aangedreven het onderste gedeelte van het brikschip PRESTO (opm: de 2m schoener PRESTO [ex ANNA]).
(Het Nederlandse schip PRESTO, kapt. Kwint, van Dantzig naar Duinkerken, is 12 december in het Skagerrak in zinkende staat verlaten)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 31 december. Alhier overwintert het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. Rasker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het doet ons zeer veel genoegen te kunnen berichten, dat het waarborgfonds voor de beide eerste jaren voor de door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te ondernemen geregelde stoomvaart tussen Amsterdam en New York voltekend is, dankzij der medewerking van velen, waaronder, behalve vroeger genoemde grote maatschappijen, ook de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij.
De heren inschrijvers zullen nu bijeengeroepen worden tot een vergadering in de volgende week, om een controlecommissie uit hun midden te benoemen.
Men hoopt de vaart in maart e.k. aan te vangen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 4 januari. Het door de sleepboot ASSECURADEUR hedenavond alhier binnengebrachte Nederlandse schoenerschip HERMAN JOHANNES, kapt. Leeuwe, van Riga naar Delfzijl was de vorige avond gevonden in de branding van het Borkumer rif, liggende aldaar met onklare ankers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 5 januari. Van de op Pilsumerwad gestrande kof AGIENA, kapt. Vos, is heden een gedeelte van de lading alhier aangebracht; morgen denkt men het overige te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 14 december 1880. De Nederlandse brik PAX, is bevracht om hier koffie te laden (3.500 zakken) tot 40 shilling per ton, naar Lissabon voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principaal op woensdag de 2e februari 1881, des namiddags te 3 uur, te Amsterdam in het lokaal Frascati, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in veiling brengen het extra welbezeild, kopervast Nederlands schoener-brikschip genaamd ZEEMEEUW, gevoerd geweest door kapt. W.A. Banting, laatstelijk door E. Vegter. Volgens Nederlandse meetbrief 160 ton, 85 last, geclassificeerd bij Veritas 5/6 G. 1.1. tot april 1881. Het schip is liggende aan de Kinderdijk te Middelburg. Iemand nader bericht begeerde spreke met bovengemelde makelaar en de cargadoor B.J. van Hengel, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 6 januari. Volgens telegram is het schoenerschip ARCHIPEL, kapt. Van der Gaauw, gisteren te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Volgens brief van kapt. Wiersma, voerende het Nederlandse schip RAAF van Randers naar Rochester was hij de 23e december 1880 nog steeds wegens tegenwind te Mandal liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 januari. Gedurende het jaar 1880 zijn alhier ingeklaard 426 zee- en 779 rivierschepen en uitgeklaard 357 zee- en 784 rivierschepen.


Datum: 08 januari 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 3 januari. Gisteren morgen te 8 uur geraakte het Duitse barkschip EDUARD bij het verlaten der rede in aanvaring met het Nederlandse driemastschip GEBROEDERS SMIT. De EDUARD verloor hierbij de voormaststeng. Het schip was uitgeklaard voor Pasoeroean en zal, na de schade hersteld te hebben, zijn reis derwaarts vervolgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Jaarverslag van de Nederlandse scheepvaart.
Wij eindigden ons overzicht van 1879 (zie Handelsblad 1 januari 1880) met de vrome wens, dat de vaderlandse scheepvaart heel wat opknappen zou, en dat het nu tijd werd dat er beterschap kwame. Maar het is helaas bij wensen gebleven en geen der verwachtingen van beterschap in welke richting ook, heeft zich verwezenlijkt.
Het noodzakelijk gevolg was, wat de zeilschepen aangaat, wederom ontzettende achteruitgang. Zo ging bijv. onze voormaals zo talrijke Oost-Indische zeilvloot terug met 15 grote schepen, tezamen 11.500 ton metende. Deze zijn alle gestrand, gezonken of verbrand, en enkele naar het buitenland verkocht, dus evenzeer voor onze nationale vloot voorgoed verloren. Slechts één enkele nieuwe Oost-Indiëvaarder kwam voor bouwmeesters rekening in de vaart, terwijl er thans in het gehele Rijk geen enkel schip van groot charter op stapel staat. Onze Oost-Indische zeilvloot kromp verder in door een aanzienlijk getal overplaatsingen in de houtvaart. – De toestand onzer Oost-Indische vloot zal wel het best geschetst worden door de droevige mededeling, dat er nog slechts 29 schepen van die soort voor rekening van Amsterdamse rederijen in de vaart zijn.
De zeilschepen der kleine vaart, waaraan ons vaderland vroeger zo rijk was, gaan voort met weg te smelten als sneeuw voor de zon. – Nog weinige zijn er over en die gaan bij de dag achteruit, door volkomen onhoudbare vrachtprijzen. Er is maar een wens onder de ongelukkige bezitters, namelijk om er zo spoedig mogelijk en voorgoed en voor immer af te komen, en om het niet weder te proberen. Onberekenbaar groot zijn de verliezen in de kleine vaart geleden. In 1880 gingen er ver over een honderdtal verloren, nagenoeg uitsluitend door zeerampen en ongelukken van allerlei aard. Naar het buitenland werden er geen verkocht; die slechte soort vaartuigen is geen marktwaar bij de vreemdeling. Intussen is een groot aantal gezeten huisgezinnen, die sedert lange jaren hun brood verdienden met en aan de zogenaamde kleine scheepvaart, vooral in de provincie Groningen, tot armoede vervallen. Alle ambachten die met de kleine scheepvaart nauw verwant waren, en waarvan duizenden mensen hun onderhoud hadden, zijn glad verlopen. Ook voor zo ver ons bekend is, staat nergens in den lande meer een zeilschip voor de kleine vaart op stapel. In zeer enkele gevallen werd tot geringe prijs een zeilschip van klein charter in het buitenland aangekocht; aanvankelijk ging het velen slecht met die speculaties.
De belangstellenden vragen natuurlijk alweder naar de oorzaken van zo groot en voortdurend verval, en of het niet denkbaar is dat toch eindelijk nog eens afdoende beterschap kome!
De doorkende kenner van de zaken die de vaderlandse scheepvaart raken, heeft niets dan ontmoedigende antwoorden te geven. De oorzaken toch zij al te ingrijpend geweest.
Ten eerste neemt het overwicht van stoomvaart op zeilvaart zó bij de dag toe, dat de zeilschepen nu reeds niet meer het leven gelaten wordt, wegens de bitter scherpe concurrentie in de vrachten, waarmede stoomschepen node, maar zeilschepen in het geheel niet meer uitkomen. – Geldt deze redenering voor de gehele wereld en voor de schepen van alle natiën, - zij geldt in de hoogste mate voor onze zogenaamde kleine koopvaardijvloot onder Nederlandse vlag; de stoomvaart verstikt en verdrukt haar geheel en al.
Maar voor onze Oost-Indische zeilvloot komen er nog allerlei narigheden bij, die de voortzetting van het rederijbedrijf volslagen onmogelijk maken. Het heeft er veel van of de Regering liefst naar een spoedig einde ziet van de grote vaart op Indië, door zeilschepen althans. Nergens van harentwege medewerking of steun. Geheimzinnigheid hier in Nederland; druk daarginder in Indië. Hoe onpraktisch is het bijv., dat geen reder alhier te weten kan komen, welke behoefte het gouvernement heeft of hebben kan aan scheepsruimte naar Indië, waaruit volgt, dat een vinnige concurrentie tussen de rederijen altijd de vrachtprijzen onzinnig laag houdt, ook dan wanneer die vrachtprijzen naar de gezonde natuurwetten van vraag en aanbod, veel hoger behoorden te zijn. – Is het onderzoek naar scheepsruimte eenmaal geschied, dan is het weder niet mogelijk, om er achter te komen welke schepen genomen zijn en welke vracht besteed is. Dat alles maakt dat nimmer een gelegenheid de reders geboden is om een behoorlijk vrachtcijfer te bedingen voor Rijksgoederen, te meer te betreuren omdat deze de toon aangeven voor de vrachtrijzen die de particuliere handel heeft te betalen.
Met de gouvernements-retourgoederen uit Indië is het vooral niet beter gesteld. Blijkbaar is hij de verdienstelijke ambtenaar, die de vrachten het meest weet te drukken en onredelijk laag te houden. De invloed van dat drukken in Indië, heeft nog veel slechter invloed dan het drukken der vrachten in Holland, want vooreerst moet de retourvracht uit Indië de eindreis goedmaken, en behoort dus veel hoger te zijn dan de vrachten van Nederland naar Java, en ten andere regelt de particuliere handel op Java zich geheel naar de vrachten der gouvernementsgoederen. Hoe meer dus te toongever drukt, hoe meer hij wordt toegejuicht door hen die er voordeel van hebben. Intussen gaan de schepen dood!
En tegenover die slechte betaling voor gewichtige diensten geen waardering niet alleen, maar allerlei drukkende en veel geld kostende bepalingen, waarmede vreemde schepen weinig of niets te maken hebben. Als daar zijn: dubbele certificaten van classificatie, die echter te niet worden gedaan door een scherpe, vaak zeer onbillijke herinspectie en daaruit voortvloeiende vertimmeringen, verkoperingen en al de nasleep van dien, die schatten gelds kosten. Tot die soort van kwellingen behoort ook het verderfelijke ventilatie-systeem voor uitgaande ladingen steenkolen van Europa naar Java, etc., ventilatietoestellen, die honderden gulden kosten en buitendien het gevaar voor brand zorgwekkend vergroten, in soms wiskunstig zeker maken. – En nu komen er weder veel geld kostende en veel plaats bedervende ventilatietoestellen voor de te huisreis van Indië naar Europa bij. Nu krijgen de arme schepen de schuld van het bederf in de lading, een bederf, dat niets anders dan vice-propre van de slecht gescheepte lading zelve is. Dat alles en nog zoveel meer doodt onze scheepvaart.
Eindelijk is ook de droevige staat van ons assurantiewezen een grote factor voor het verval der zeilvloot. Want in vele gevallen is voor schepen geen dekking door assurantie meer te bekomen, en als er schade valt, dan is die niet gemakkelijk te innen.
De stoomvaart onder Nederlandse vlag had zeker niet meer dan een bescheiden succes; ook haar mocht het wel beter gaan om bestand te kunnen wezen tegen eventuele rampen, die als een dief in de nacht opkomen.
Bij uitkomsten als de tegenwoordige, is aan het maken van voldoende reservekassen niet te denken. Een groot stoomschip op Indië ging verloren, waarvoor een ander in de plaats kwam. De stoomvaartlijnen der Maatschappij Nederland, de Rotterdamsche Lloyd en de Nederlandsch-Amerikaansche vervulden hun diensten met merkwaardige juistheid. Ze worden alle uitnemend bestuurd, De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij bracht vier nieuwe boten in de vaart, waarvan slechts één hier te lande werd gebouwd, en helaas nog met veel gesukkel. Die maatschappij concurreert moedig met dergelijke buitenlandse lijnen, en verdient grote waardering voor haar pogen om zoveel mogelijk de vreemde stomers te beletten zich geheel meester te maken van het transport uit de Middellandse en de Oostzee naar onze eigen havens. Met voldoening kan worden gemeld, dat haar stomers weer vaste voet krijgen in de Levant, met name in Smyrna, waar vroeger Nederland een reusachtige handel dreef. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zal voorts in 1881 een serie van proefvaarten op New York openen, waartoe de Amsterdamse handel het waarborgkapitaal heeft voltekend.
De vrachten der stoomvaart in nagenoeg alle richtingen worden door Engeland bepaald. De zeilvaart is er in dat land niet veel beter aan toen dan ten onzent, en voert ook een harde kamp om het bestaan. De stoomvaart ontwikkelt zich daar verbazingwekkend, maar buiten elke verhouding tot de bestaande behoeften. Naar het eigen oordeel van vele Engelse zaakkundigen, is dan ook die aanbouw “far overdone”. In 1880 zijn in Engeland weder ruim 400 grote zeestoomboten bijgebouwd, terwijl voor het gehele jaar 1881 geen bestellingen meer worden aangenomen, zo zeer zijn alle werven bezet. Tegen een prijsverhoging van 15 procent zou slechts schaars nog een gelegenheid te vinden zijn, om een stoomboot te doen bouwen. Onder de bestelde stoomboten zijn er ruim tachtig, die meer dan 3.000 register tonnen meten. Het schijnt, dat de overvloed van kapitaal, dat in Engeland geen betere plaatsing vinden kan, als de oorzaak moet beschouwd worden van de bedenkelijke uitbreiding, die daar aan de stoomvaart gegeven wordt.
Hoezeer steken de toestanden hier te lande af bij die van onze overburen! Hier geen enkel schip op stapel. Ginds geen enkele helling onbezet! Vrage nu nog die moed heeft, waar het vergelijkenderwijze heen moet met het aandeel van Nederland in de algemene vrachtvaart. Het ziet er voor ons in dit opzicht werkelijk duister uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 6 januari. De zeilen en tuigage van het Engelse barkschip NELLIE G. TROOP, kapt. Parker, van Baltimore naar Bremen en op Ameland gestrand, hebben gisteren in publieke veiling opgebracht NLG 1.968.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op dinsdag de 18e januari 1881, des avonds te 7 uur, in het hotel Everts te Veendam, ten verzoeke zijn principalen, publiek te verkoop presenteren het in 1873 in Amerika gebouwde, thans in het Koninkrijk der Nederlanden tehuis behorende schoener-brikschip EVA, groot 227 tonnen, nieuwe meting, geclassificeerd bij Veritas tot oktober 1885 3.3. G. A 1.1., met al diens opgoederen en toebehoren, invoege het thans is liggende te Antwerpen, en laatst bevaren is door kapt. M.J. Wielens. De inventarissen zullen bijtijds ter lezing liggen ten huize van verkoop, benevens bij de heren H.F.G. Kaiser en de firma K. en J. Wilkens te Veendam, en de heer H.J.A. Telghuis te Antwerpen, bij wie, benevens bij de heer H.H. Nanninga te Meeden de benodigde informatiën zijn te bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 januari. De bij het Balgzand gestrande schoener FĖLICITĖ zat heden bij het buitengewoon laag water, geheel droog. De eigenaren trachten van het vaartuig zo veel mogelijk te bergen, daar het bij eventuele ijsgang hoogst waarschijnlijk verloren zal zijn. De bezaansmast is al geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Volgens particulier bericht zou het Nederlandse schip ALBERTUS, kapt. Strootman, de 27e november 1880 van Haïti naar le Havre vertrokken om order.


Datum: 09 januari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het Nederlandse schip EENSGEZINDHEID, kapt. De Groot, van Wyborg herwaarts, liep te Delfzijl binnen en zal aldaar repareren. De lading zal met lichters naar de destinatieplaats gebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 5 januari. De Nederlandse schoener MARIA, kapt. De Jonge, is na volbrachte reparatie naar Londen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 8 januari. Heden liep van de werf van de heer A. Vuyk te water het schroefstoomschip PERNIS, om dienst te doen tussen Pernis en Rotterdam, voor rekening der onlangs in eerstgenoemde plaats opgerichte stoombootmaatschappij. De machine is vervaardigd aan de fabriek van de firma Van Rede te Papendrecht. Onmiddellijk na afloop werd de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan ter lengte van 210 voet en inhoud van ongeveer 400 last, voor rekening der heren N. Terjung & Co. te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 januari. Het Noorse schip HEROS, van Manilla naar het Kanaal, is hier voor noodhaven binnengelopen. Het heeft op het Long Island in Straat Sunda gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Van de in het afgelopen jaar van Kroonstadt naar Nederland vertrokken schepen, waren bevracht naar Amsterdam 91, Rotterdam 103, Schiedam 17, Groningen 15, Purmerend 8, Nieuwediep 8, Zwolle 7, Delfzijl 5, Dordrecht 5, Harlingen 4, Vlissingen 3, Westzaan 3, Kampen 1 en Leeuwarden 1. Naar Antwerpen vertrokken 53 schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Te St. Petersburg en Kroonstad overwinteren 109 schepen, waarvan te St. Petersburg de Nederlandse schepen WIEKA, kapt. Starke, ANNA, kapt. De Groot, AURORA, kapt. Zwaal en MARTHA, kapt. De Haan, en te Kroonstad de Nederlandse schepen ELISABETH, kapt. De Jonge en ONDERNEMING, kapt. De Weerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar A.C. van Wageningen Jr. te Dordrecht is voornemens op woensdag de 19e januari 1881, des namiddags te 1 uur, in het koffiehuis Koophandel en Zeevaart aldaar publiek te verkopen het welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip NICOLETTE, laatst gevoerd door kapt. A.G. Bouten, liggende en te bezichtigen in de Kalkhaven te Dordrecht, groot 1.004 tonnen, met volledige inventaris. Breder bij biljetten omschreven, die op franco aanvraag te bekomen zijn bij bovengenoemde makelaar of bij de Reeders Van Bakel &Co., te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. Op dinsdag de 18e januari 1881, des namiddags te 2 uur, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, aan den Haringvliet nabij de Episcopaalse Kerk te Rotterdam, van het uitmuntend hecht en sterk gebouwd en in goed onderhouden staat verkerende gaffelschip genaamd HENRIETTE, groot 108 ton, liggende in de Haringvliet voornoemd, bijzonder door deszelfs sterke bouw geschikt voor alle doeleinden, benevens de inventaris van hetzelve schip. Alles ter voormelde plaatse van af heden te bezichtigen.


Datum: 10 januari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fanö, 4 januari. De lading van de de 31e december aangedreven kof ALIDA bestaande uit planken, is geborgen. Het schip, dat zeer oud en zwak is, is wrak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 8 januari. Het schip INO, kapt. Alberts, van Angostura naar Hamburg, 25 december jl. te Amrum gestrand en later afgebracht, is heden alhier binnengesleept. De lading is te Amrum geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 december 1880. Het Nederlandse schip JOHANNA MARIA, kapt. Korter, is bevracht van Porto Alegro naar Valparaiso.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 9 januari. Door de duikers werden in de afgelopen week enige vaten twist, balen katoen en andere goederen alhier aangebracht, afkomstig van het in de Waterweg gezonken voorschip van de stoomboot LEEDS.


Datum: 11 januari 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 11 januari. Het Nederlands-Indische schip VANADIS, kapt. Oomkens, met een lading zout naar Tjilatjap bestemd, is te Banjoewangi zwaar lek uit zee teruggekomen en moet gedeeltelijk lossen. Het maakt 10 Engelse duim water per uur.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 6 januari. De 1e januari, des namiddags te 2 uur, liep naar melding der loodsen het Engelse schip COUNTY OF ARGYLE met een zevenmijlsvaart op de noordwestpunt van Duiveneiland en moet volgens de mening van de havenmeester veel geleden hebben. In de nacht van 1 op 2 januari met hoog water vlot geworden en van een loods voorzien, werd het schip de 2e januari des avonds te Banjoewangi verwacht. Volgens telegram van eergisteren is het de 3e dezer te Banjoewangi aangekomen. Het vaartuig had de loodsvlag in top gehesen, doch heeft de loods hetzelve niet spoedig genoeg kunnen bereiken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van notaris Van Starkenborgh werd j.l. zaterdag avond (opm: 8 januari) ten verzoeke van het bestuur der naamloze vennootschap de Groninger Stoomsleepdienst-Maatschappij in liquidatie publiek te koop aangeboden vier sterke, goed onderhouden, ijzeren stoomsleepboten en een tjalkschip, bij gezegde vennootschap in gebruik geweest, met stoommachines, ketels en toebehoren:
- de stoomboot de VOORUITGANG, groot 17 ton, verkocht voor NLG 6.075.
- de stoomboot TIJDWINST, groot 19 ton, verkocht voor NLG 4.000.
- de stoomboot EENDRAGT, groot 22 ton, verkocht voor NLG 1.525.
- de stoomboot NUMMER III, groot 17 ton, verkocht voor NLG 2.050.
- een tjalkschip (kolenligger), genaamd HARMONIE, groot 90 ton, verkocht voor NLG 110.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 december. Het schip JOHANNA MARIA, kapt. J.G. Korter, is bevracht van Porto Alegro naar Valparaiso.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 8 januari. Gisteren morgen kwam Zr.Ms. schroefstoomschip SAMARANG in het droge dok alhier ten einde onderzocht te worden wat betreft de bekomen schade bij gelegenheid van het stranden op Poeloe Naim, noord-oostelijk van Menado, en wel in hoeverre reparatiën doenlijk zijn en het schip in dienst te houden is. Bij onderzoek bleek, dat het schip veel geleden heeft. Een van de kimkielen is gedeeltelijk weg, een groot gat in de buitenhuid en het zink zwaar beschadigd. Alle lof moet voorzeker toegezwaaid worden aan de zo practische wijze, waarop het vaartuig van het rif van Poeloe Naim is vrijgekomen, vooral met het oog op de weinige hulpmiddelen, aan boord aanwezig, en nog meer, dat het de reis naar Soerabaija heeft kunnen volbrengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het schip uit dienst gaan en de bemanning overgaan aan boord van Zr.Ms. wachtschip alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Blijkens met de laatste mail ontvangen berichten was het schip SARMATIAN, kapt. McLean, toen te Cheribon bezig te laden. Het gerucht wegens het omslaan van dit schip heeft zich dus niet bevestigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 9 januari. Gedurende het jaar 1880 zijn hier binnengekomen en vertrokken 29 zeeschepen, zijnde 3 fregatten, 7 barken, 8 schoeners, 8 brikken en 3 stoomboten. De binnengekomen schepen brachten mede: 3 ladingen koloniale goederen, 2 ladingen koffie, 7 ladingen kolen, 12 ladingen hout. De 5 overige schepen waren geballast.
Van het Prins Hendrikdok (droogdok) werd in het afgelopen jaar gebruik gemaakt door 16 schepen, zijnde 1 fregat, 4 barkschepen en 11 stoomboten. Het langst verwijlde er in de stoomboot P. CALAND, namelijk van 13 maart tot 19 mei.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op 27 december 1880 is een zeer belangrijke beslissing genomen betreffende het vraagstuk van vrijwillige stranding.
Het schip FREDERIK EN THEODORUS, werd op de reis van Benicarlo naar Amsterdam genoodzaakt een schuilplaats te zoeken in de baai van Roquetas (opm: bij Almeria, Zuid-Spanje) en dreef bij de vergeefse pogingen om aldaar te ankeren tegen een ander schip. Om vrij te komen liet men een anker slippen, waarna het schip voor het andere anker bleef drijven. Alstoen werd scheepsraad gehouden en besloten om, daar het schip veel water maakte en voor één anker naar lager wal dreef, het op strand te zetten. De lading werd grotendeels geborgen en het schip afgekeurd.
In de te Amsterdam opgemaakte dispache werd de schade door stranden aan het schip als particulier beschouwd. Geïnteresseerden bij het schip echter beweerden, dat het schip opzettelijk was op strand gezet en alzo gemelde schade averij gross was (art. 699.15 W.v.K.). Zij eisten derhalve omwerking der dispache in die geest. De meest belanghebbenden bij de lading stelden zich partij en waren van mening, dat de schipper in gebreke was gebleven om het bewijs der opzettelijke stranding te leveren en tevens hiervan geen opzettelijke of vrijwillige stranding kan spraak zijn, daar het schip reeds naar strand drijvende was. De heren Mr. J.A. Molster, M.J.Pijnappel en P.A.Bruggeman als arbiters, verenigden zich met laatst gemelde mening. De schipper als eiser moet het bewijs leveren, dat de stranding opzettelijk was, welk bewijs niet is geleverd, blijkende uit de erkende feiten veeleer het tegendeel - het opzettelijk op strand zetten is niet aanwezig, daartoe toch wordt allereerst gevorderd, dat men geheel vrijwillig het schip doet stranden. Wanneer het schip onvermijdelijk op het strand moet lopen, kan er van geen vrijwillige daad sprake zijn, wel kan dan door het sturen naar het strand de beste plaats voor stranding gekozen of de kwade gevolgen der noodwendige stranding verminderd worden, maar van opzettelijk op strand zetten is dan geen sprake. Het op strand zetten moet zijn geschied tot behoud van schip en lading, waarvan te dezer niets blijkt. De eis werd derhalve afgewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 10 januari. Het springen van het wrak van de AMY, van Whitby, had heden plaats moeten hebben, maar is wegens ongunstige gelegenheid uitgesteld, waarschijnlijk zal het nu in de volgende week gebeuren. Bij onderzoek door duikers is het lijk van een der opvarenden beklemd gevonden in het pompspil, liggende met de voeten naar boven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het ongeluk van de BROMO. Nadere berichten omtrent het aantal personen, die bij dat ongeluk zijn omgekomen, volgen hier: Bij de dessa Kwanjar zijn gevonden 7 lijken, bij Soekolilo 4, Kesek en Kamal 45, Sembilangan 2. Als men daarbij voegt de twaalf, die gevonden zijn, toen het stoomscheepje vlot werd, dan krijgt men 70. Zeventig personen zijn er dus zeker bij verdronken; doch men mag aannemen, dat het getal groter is, want ongetwijfeld zijn ook nog lijken door de stroom buiten de straat gebracht en dus niet gevonden, of naar de kust van Java en niet gerapporteerd, of althans hier niet bijgerekend. Gered zijn tijdens het zinken 63 en toen is reeds het lijk van een kind opgevist. Men krijgt dus reeds 63 + 1 + 58 + 12 = 134 personen, als het kleinste getal passagiers, dat op die noodlottige tocht aan boord was.
(opm: de BROMO is niet het gelijknamige stoomschip van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, maar een veerboot, die tussen Soerabaija en het eiland Madoera voer)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Makassar, 23 november 1880. Met de stoomboot TAMBORA zijn alhier gearriveerd de gezagvoerder en stuurlieden van het op de hoogte van Ternate verbrande Nederlands Indische barkschip BAPO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 december 1880. Vrachten. De positie van de markt bleef sinds het laatste bericht nagenoeg onveranderd. Arrivementen waren gedurende de laatste dagen iets ruimer, doch werden daarentegen ook weer enige schepen uit de markt genomen, terwijl de vraag blijft aanhouden. Disponibele handige schepen zijn zeer schaars. Naar Nederland werd een schip aangelegd voor een particuliere lading, grotendeels bestaande uit licht goed. Bij de Factory bestaat geen behoefte aan scheepsruimte. Naar het Kanaal zijn weer enige afdoeningen te vermelden; voor grote schepen werd GBP 2.12/6 aangelegd; voor kleine disponibele schepen is GBP 3 te bedingen. Voor Amerika werd ruimte voor suiker opgenomen en blijft verder vraag bestaan; de geboden koersen mochten echter tot geen verdere afdoeningen leiden. Voor Australië kwam een charter tot stand tot enigszins lagere koers. Kustvrachten stil ten gevolge van een daling van de rijstprijzen alhier. Van Rangoon en andere rijsthavens kwamen verscheidene stoomschepen aan, doch is over eventueel emplooi van Java niets nader bekend. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, NLG 90 koffie, NLG 75 tabak, NLG 100 huiden, NLG 80 thee en LIBERAAL, NLG 90 ARAK, NLG 32 ½ tabak, NLG 70 kapok,NLG 55 suiker, beide naar Amsterdam; JAN VAN HAAFTEN, GBP 2.12/6 suiker, BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, GBP 2.12/6 suiker uit de Oosthoek.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE DIEP, GEBROEDERS SMIT, MARIE, IJHOEK, SLAMAT, HENRIETTE ADRIANA en MEDEA.


Datum: 12 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 7 januari. Het Nederlandse schip OLDAMBT, kapt. Schotema, van Windau naar Amsterdam, is alhier uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 januari. Naar het oordeel der vissers zal de schoener FÉLICITÉ, die onlangs nabij Nieuwediep strandde, als het begint te vriezen en er drijfijs in de Zuiderzee komt, geheel verloren zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 januari. Met het slopen der CHRISTINE, kapt. Sörensen, is men zeer voorspoedig geweest. De kopers zullen geen verlies lijden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het goed onderhouden tjalkschip DE HOOP, met nieuwe zeilen en complete inventaris, groot 78 tonnen, vroeger bevaren door schipper H. Verschuur, in het beurtveer van Amsterdam op Zierikzee, thans liggende in de Nieuwe Haven te Zierikzee. Te bevragen bij de Wed. H. Verschuur aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Cette zal omstreeks begin februari in lading komen het gekoperd Nederlands schip TRIPLEX, kapt. Van Wijk. Vracht naar Amsterdam of Rotterdam 25 NLG per last en 10% en NLG 3 gratificatie alleen verschuldigd na goede en getrouwe uitlevering der goederen. – Doorvracht naar de voornaamste steden van Nederland. De TRIPLEX zal worden opgevolgd door de BORDEAUX PACKET. Ledig fust wordt van Amsterdam naar Cette genomen tot 4 NLG per 900 liters inhoudsruimte. Adres bij P. Fauchey te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. Bart, van Java herwaarts, is gisteren bij Dungeness van een loods voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ed. C.A. Koli, makelaar, zal op woensdag de 2e februari 1881, des namiddags te 3 uur, in het lokaal Frascali te Amsterdam in veiling brengen het Nederlandse schoener-schip HERSTELLING, laatst gevoerd door kapt. J. Scholten, gemeten 83 ton nieuwe meting. Het schip ligt in de binnenhaven te Nieuwe Diep ter bezichtiging. Alles breder bij biljetten omschreven.
(opm: wordt verkocht met bestemming kolenhulk)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Volgens ontvangen bericht van kapt. Behrens, voerende het barkschip ZEENYMPH, bevond hij zich zondag namiddag 3 uur bij Beachy Head. Alles wel aan boord.


Datum: 13 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam 13 januari. Te Stralsund overwintert het Nederlandse schip WILHELMINE, kapt. Meijer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Volgens telegrafisch bericht van Penang is het Nederlandse schip MARY, kapt. Pijl, van Newcastle-on-Tyne te Atjeh aangekomen met 125 dagen reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Gisterenmidag om 12 uur is te Opijnen de stoomboot ELSASS, kapt. Brien, ten gevolge van het mistige weder, op een krib gelopen en gebroken, het achterste gedeelte zonk onmiddellijk. De equipage en twee ambtenaren-wakers zijn met levensgevaar gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Gedurende het jaar 1880 zijn te Swinemünde aangekomen 1.951 zeil- en 1.899 stoomschepen, waarvan respectievelijk 59 en 29 onder Nederlandse vlag. Vertrokken van daar 54 zeil- en 29 stoomschepen onder Nederlandse vlag.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Vrijwillige verkoping wegens gevorderde leeftijd van een zeer gunstig te Aalsmeer gelegen scheepstimmerwerf met uitmuntend woonhuis, grote sterke loods en schuur, helling, erf, en werf, en 3 percelen bouwgrond, thans in eigen gebruik bij de heer C. Segstro. Gegadigden komen woensdag 26 januari 1881, ’s morgens elf uur, in Het Wapen van Aalsmeer te Aalsmeer, bewoond door de heer P. Kaptein. Informatiën geeft de notaris P. Ledeboer, te Aalsmeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogzand, zal op donderdag de 27e januari 1881, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Roelfsema aldaar, tegen contante betaling publiek verkopen het gezinkt, wel onderhouden en snelzeilend Nederlands schoenerbrikschip genaamd MARTHA groot 164 tonnen, met deszelfs complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. L.E Bibericher, van Zuidbroek, en thans liggende te Foxholsterbosch.
Informatiën te bekomen bij de kapitein voorgenoemd en bij de heer Hoek, te Foxholsterbosch.


Datum: 14 januari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Stettin overwintert het Nederlandse schip ANNA HELENA, kapt. Nieland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 januari. Het schip ANDREA WILHELMINA, kapt. Skantze, van Batavia te Greenock aangekomen, had op de 8e van deze maand 331 kranjangs suiker gezond, en 9 kranjangs beschadigd gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Winschoten, 11 januari. Van het te Pekela te huis behorende schoenerschip HARMONIE, kapt. J.A. Oldenburger, de 8e oktober 1880 van Riga naar Delfzijl vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. Genoemde bodem was met de hevige sneeuwstorm die daar op die tijd woedde, pas uit de haven vertrokken en men vreest dat het schip met man en muis is verongelukt.
(opm: schip dus hoogstwaarschijnlijk in de Oostzee vergaan)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het Nederlandse schip SMEROE, kapt. Strootman, is bevracht van Calcutta naar Mauritius tot 1 5/8e roepie per zak rijst, in januari te zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 12 januari. Met goed gevolg werd heden van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz., alhier, te water gelaten de ijzeren sleepkaan CAROLINE VON ERLANGER, groot 425 last, gebouwd voor rekening van de heren Kuus & Thorn te Freiweinheim. Daarna is de kiel gelegd van een dito sleepkaan, te bouwen voor rekening van de heren F. en S. Krück te Bingen a/m Rhein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Sappemeer op 11 januari: het Nederlandse schoenerschip genaamd ÆOLUS, groot 134,60 tonnen, geclassificeerd bij Bureau Veritas 3.3.G.1.1. tot december 1882, met boot, sloep, chronometer en inventaris. Koper de heer H.W. Homveld te Hoogezand voor NLG 3.505,-.


Datum: 15 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 januari. Het Nederlandse schip OLDAMBT, kapt. Schotema, heeft heden van hier de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In de haven van Gent liggen in winterlaag de volgende Nederlandse schepen: ZUURDIJK, kapt. Kwint, van Ulrum, GRIETJE, kapt. De Haan, van Sappemeer, en PAULINE, kapt. Koning, van Zoutkamp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het Nederlandse schip BAREND KRANS, kapt. Kolk, zou 25 à 30 december 1880 van Martinique naar Le Havre vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. In het Noordzeekanaal, vooral tussen Buitenhuizen en de Hembrug, is veel ijs, voor zeeschepen is het nog wel te bevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 januari. Het Nederlandse schip NIEUWEDIEP, van hier vertrokken en weer teruggekeerd wegens ziekte van de gezagvoerder, heeft de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 januari. De scheepvaartbeweging langs deze plaats is in het afgelopen jaar weer enigszins toegenomen, ten gevolge van de minder gunstige toestand van de nieuwe Rotterdamse Waterweg. Het aantal binnengevallen zeilschepen daalde van 535 tot 523, die echter ruim 5.000 ton meer ruimte hadden, maar het getal binnenkomende stoomschepen klom van rtrouwen281 op 304, met een vermeerdering van ruim 65.000 tonnen inhoudsruimte. Het aantal uitgaande zeilschepen steeg van 297 tot 315, met een meerdere inhoud van ruim 41.000 ton, en dat van de uitgaande stoomschepen van 60 tot 70 met 60.000 ton meer inhoud. De vrees voor oponthoud in het kanaal, die vroeger menig groot stoomschip de Nieuwe Waterweg deed kiezen, is vooral veel verminderd sedert de havenmeester over het kanaal in de laatste tijd de zogenaamde ‘open deuren schuttingen’ zowel bij vallend als bij wassend water doet plaats hebben en dan dikwijls twee, ja een enkele maal drie grote stoomboten de sluis doet passeren, waardoor een oponthoud van één à twee etmalen wordt uitgewonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. In dit jaar zal bij ’s Rijks werf alhier in aanbouw worden gebracht een schroefstoomschip 4e klasse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens liquidatie der rederij uit de hand te koop het Engelse fregat CLARA, liggende te Rotterdam, groot 939 register-tons, lang 179 ft., breed 35 ft., diep 22 ft. Engels, A.I- Lloyd. Nadere informatiën bij de cargadoors Wambersie & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Aangaande het Nederlandse schip MERCATOR, kapt. Huisman (opm: schoenerbrik, bouwjaar 1866; kapt. Rente Rentez Huisman), 21 oktober laatstleden van Croonstad naar Groningen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 16 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De ijsbreker vertrok hedenmorgen 4 uur, om het kanaal open te houden. Het IJ ligt geheel dicht, behalve de geul waardoor de CONRAD vertrok en waardoor de havenboten de dienst tussen Schreierstoren en de Rietlanden om het heel uur onderhouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Omtrent de reis van de CONRAD door het ijs bij IJmuiden wordt ons gemeld: Vanochtend om vier uur is een slop gemaakt door de ijsploeg; om negen uur is de CONRAD vertrokken. Bij de brug te Velzen raakte het schip, dat enige tijd moest stoppen, door ijspersing een weinig uit de koers en voer een gedeelte der paalgording stuk. De bodem, die een lengte van 110 en een breedte van 12 meter heeft, bekwam echter niet de minste schade. Te half vier verkondigde het kanonschot, dat veilig en wel het ruime sop was gekozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Veendam is het Nederlandse galjootschip MARGARETHA, laatst gevoerd door kapt. Stutvoet, uit de hand verkocht aan kapt. Luppo Leffers, van Wildervank.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 januari. Het schip FREIJA, kapt. Svendsen, van Dordrecht naar Noorwegen, heeft op de rede door het ijs zware schade bekomen en is met assistentie op de Kanaalhaven gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het Nederlandse schip BROEDERSCHAP, kapt. De Groot, van Riga naar Delfshaven, verlaten en vol water te Gothenburg binnengebracht, is volgens particulier bericht afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 januari. Heden is van de werf der Maatschappij De Schelde met goed gevolg te water gelopen een composite loodsschoener voor het Belgische Gouvernement, bestemd voor de zeeloodsdienst van Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 14 januari. Het wrak met lading van de Engelse bark NELLY G. TROOP, heeft heden in veiling opgebracht NLG 165.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 16 januari. Uit het schip ANDREA WILHELMINA, van Java hier aangekomen zijn tot heden 3.095 kanassers suiker gelost, waarvan 234 beschadigd zijn.


Datum: 17 januari 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 17 januari. Met de 1e februari a.s. zal alhier buiten doenst gesteld worden Zr.Ms. stoomschip SAMARANG.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 14 januari. De Veendammer schoenerbrik JEANNETTE, kapt. D.B. Kolk, van Reval met raapkoeken naar Leith, is hier lek binnengelopen, hebbende aan de grond gezeten. Het lost de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 16 januari. Vannacht werd door de sleepboot ZIERIKZEE gered en alhier aangebracht 4 man van de opvarenden van het in de Nieuwe Waterweg verongelukte barkschip ROMETIUS, kapt. Olsen, met een lading ijs van Porsgrunn naar hier. De overige opvarenden zijn mede gered en aan de Hoek van Holland aangebracht.
(opm: bedoeld is de PROMETHEUS, zie NRC 180181)


Datum: 18 januari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 januari. Kapt. F. Wigchers, gezagvoerder van de hier te huis behorende kof VOORWAARTS, van Dantzig te Londen aangekomen, rapporteert, dat hij gedurende de reis veel stormweder heeft doorgestaan, ten gevolge waarvan door een stortzee twee matrozen en de kok in de Noordzee over boord sloegen, doch die met een volgende stortzee gelukkig weder op het dek terecht kwamen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 januari. De vissloep ONDERNEMING, door ijsgang en stilte hedenochtend op de West aan de grond geraakt, is met hulp van de sleepboot ZIERIKZEE af- en lek in de haven gekomen.
De vissloep SEMAPHORE II is met schade aan zeilen binnen en in de haven gekomen.
De rivier is overdekt met drijfijs. Wind west.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 13 januari. Een gekenterd schip, waarschijnlijk een kof, ca. 100 ton groot, met een lading delen, is alhier op strand gedreven, zomede een stuk van een naambord, waarop Paul.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 17 januari. Volgens voor een paar weken bij de consul te Tonningen ingewonnen informatiën is het schip COOP ROELF SIKKENS, kapt. H.H. Schaaf, op reis van Stralsund naar Rotterdam reeds de 5e december van daar vertrokken, zodat men zich niet zonder reden bezorgd maakt over dit vaartuig en zijn bemanning.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 januari De sleepboot HERCULES, die heden morgen vertrok om aan een 40-tal Volendammer vissersvaartuigen, die in de Zuiderzee ter hoogte van de vuurtoren de Ven bij Enkhuizen tussen het ijs zijn vastgeraakt, hulp te verlenen, is onverrichter zake teruggekomen, hebbende wegens het ijs niet verder dan Wieringen kunnen komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoek van Holland, 16 januari. Het brikschip ANNIE RIPLEY, kapt. Wilson, van Rotterdam naar Newcastle, is bij Ter Heijden gestrand. Het volk heeft zich met eigen boot gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 januari. Het schip MARGUERITE, kapt. Chevalier, 12 dezer van Rotterdam te Liverpool aangekomen, heeft schade door aanvaring.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. De IJSPLOEG is vanmorgen om 9.30 uur van IJmuiden herwaarts vertrokken, ten einde het Noordzeekanaal bevaarbaar te houden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 januari. Het Belgische schip VAN ARTEVELDE, kapt. Dubois, is lek te Soerabaja binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 17 januari. Volgens telegram is het schip OCEAAN, kapt. Post, 15 dezer te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip SALATIGA, kapt. Biesthorst, heden, 17 januari, van Rotterdam te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 17 januari 1881. Als nadere bijzonderheden omtrent de redding van het equipage van de verongelukte bark PROMETEUS dient nog ter vermelding:
In de nacht van 15 op 16 dezer, te 12.30 uur, ontving men hier bericht van het ongeluk. Ofschoon de rivier overdekt van ijs was, met WNW wind en sneeuwbuien, vertrok de sleepboot ZIERIKZEE onmiddellijk naar buiten. Op het hulpgeroep van opvarenden trachtte de ZIERIKZEE zo dicht mogelijk het schip, hetwelk kort bij het Noorderhoofd onder water zat, te bereiken; zes malen werd zulks tevergeefs beproefd, toen het eindelijk lukte 4 man van de opvarenden te redden. De ZIERIKZEE verloor anker en ketting. De overige bemanning redde zich met eigen boot en werd door de sleepboot COLONEL opgenomen. Een gedeelte van de inventaris is hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 januari. Volgens bericht uit Loosduinen is zaterdagavond om 10 uur te Terheyden gestrand de schoener ANNA REPLY (opm: mogelijk ANNIE RIPLEY), kapt. Wilson, met ballast en hoephout (opm: waarschijnlijk om hoepels, de banden rondom de duigen van een vat, van te maken) van Vlaardingen naar Newcastle. Het schip was lek geworden door het ijs in de Nieuwe Waterweg. De equipage heeft het schip met de eigen boot verlaten en is behouden aan wal gekomen.
(opm: zie ook AH 180181)


Datum: 19 januari 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 januar. Door de gezagvoerder van het Engelse stoomschip AGNES, behorende aan de Eastern Extension Telegraph Co., wordt gerapporteerd, dat hij op de 8e januari l.l. de Duitse bark ALMA, kapt. Herm. Lahmeyer, te huis behorende te Bremen en van Ilo-Ilo naar Falmouth bestemd, aantrof. Het laatstgemelde schip zat vast ter hoogte van de eerste punt in Straat Banka, en seinde de AGNES om hulp. Deze beproefde het schip af te slepen, maar moest dit na drie vergeefse pogingen opgeven, daar de ALMA 20 voet en 3 duimen (Engelse maat) diep gaat en er op die plek slechts 19 voet water staat bij hoogtij.

Krant:
  JB - Javabode

In het jaar 1880 zijn Nederlands-Indische zeebrieven uitgereikt aan 34 schepen metende 17.063 tonnen, tegen 32 schepen metende 9.349 tonnen in 1879.
Die toeneming is verblijdend, maar het feit dat van de 34 schepen 18 elders gebouwd zijn met een gezamelijke inhoud van 13.617 tonnen, is niet zo aangenaam. De toestand van onze koloniale handelsvloot zou, dunkt ons, gezonder wezen als zij voor het grootste gedeelte het product was van onze koloniale scheepsbouw.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansund, 15 januari. Het schip BERTHA, van St. Ubes met zout naar Drontheim, is gisterennacht, 1 mijl ten noorden van deze haven gestrand en midden door gebroken. Het volk is gered.
(opm: het betreft hier waarschijnlijk een buitenlander)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg 17 januari. Het Nederlandse stoomschip URANIA gisterenavond alhier van Amsterdam aangekomen, was op de Beneden-Elve in aanvaring geweest en bekwam schade aan de boeg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De mailboot CELEBES, met 69 decimeter, en de fregatten AMSTERDAM en VOORLICHTER, met 69 en 68 decimeter uit zee; binnen de sluizen geschut en liggende in minder zout water, gaan dergelijke vaartuigen plm. een decimeter dieper; daarom moesten de laatste twee hier iets lichten, terwijl de CELEBES, waarvan het voorschip veel minder diep lag, de diepgang zonder lichten verminderde, door de lading van achter naar voren over te brengen (opm: het schip een andere trim geven).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zaterdagmiddag kwam te IJmuiden in de haven binnen het Nederlandse barkschip VOORLICHTER met 72 decimeter diepgang. Een gedeelte der bemanning kreeg des avonds aan wal in een koffiehuis onderling twist en sloeg ten laatste de ruiten in. De gemeenteveldwachter, bij afwezigheid van de rijksveldwacht, geen kans ziende de orde alleen te herstellen, wist niets beter te doen dan de gehele burgerij op te roepen door de brandklok te laten luiden. Het personeel der brandweer kwam spoedig met spuiten enz. opdagen, menende dat er brand was, en was niet weinig verontwaardigd dat het voor een loos alarm opgeroepen was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping. Op vrijdag de 21e januari 1881, te 10.30 uur, aan de zuidzijde van de Haven van Maassluis, van het wrak van het Noorse barkschip PROMETHEUS, laatst gevoerd door kapt. Olsen, zoals het zich bevindt in de Nieuwe Waterweg, benevens enige zeilen en verdere inventaris, afkomstig van hetzelfde schip. Informatiën bij Mr. L. Reeser te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 januari. De loodskotter Nº 1, de kof JONGE ALBERT, kapt. Kwint en nog twee onbekende vaartuigen, zijn op de Eems door het ijs ingesloten. De bemanning van de loodskotter is met levensgevaar over ijsschotsen aan land gekomen. De inspecteur en commissaris vertrokken heden met een aantal loodsen ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 januari. De Nederlandse stoomboot STOOMVAART, die gisteren bij Lühe aan de grond zat, is met assistentie van de sleepboten MAGNET en ENAK vlot gekomen en naar beneden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 14 januari. De Nederlandse schepen CATO POULIE, kapt. Starke, van Croonstad naar Schiedam, CLEMENS EN FLORENTINUS, kapt. De Breed, van Riga naar Middelburg en CERES, kapt. Donker, van Wyborg naar Weener alle met zware schade hier binnen zijn op de sleephelling nagezien en wachten op orders. Er is veel nieuw ijs in de Sont.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 18 januari. Volgens telegram is het schoenerschip ARCHIPEL, kapt. Van der Gaauw, gisteren te Malta aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Uit Probolingo wordt gemeld, dat door een van de gezagvoerders van een aldaar op de rede liggend schip, dat gouvernementskoffie laadde, een bedrog op grote schaal ontdekt is. De prauwen die de koffie langszij van het schip brachten, waren behoorlijk verzekerd, en toen bleek het de gezagvoerder dat van elk van de balen, een picol moetende inhouden, 3 à 4 katties ontbraken. Op slechts 10.000 balen zou dit tekort reeds 300 à 400 picols koffie, vertegenwoordigende een waarde van circa NLG 10.000, belopen.


Datum: 20 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het Nederlandse stoomschip MEDEA, van Hamburg naar Amsterdam, lag gisteren nog te Cuxhaven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het Nederlandse stoomschip ASTREA, de 16e dezer van Bordeaux naar Amsterdam vertrokken, is dezelfde dag ter rede van Pauillac geankerd, wegens harde wind en hoge zee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 januari. Het stoomschip MEDEA is zonder assistentie vlot geraakt, heeft anker en 45 vadem ketting verloren en is alhier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 18 januari. De loodsboot No. 3, komende van Nieuwediep, is heden gestrand in het Schuitengat en zit hoogst gevaarlijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het Nederlandse stoomschip VENUS, van hier naar Kopenhagen, is te Wrängö vóór Gothenburg, binnengelopen, hebbende de reis naar Kopenhagen niet kunnen vervolgen wegens vast ijs in het Kattegat tussen Twindelen en Antholm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens particulier bericht zal het Nederlandse barkschip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. Van Duijn, na het lossen van de uitgaande lading steenkolen te Atjeh en Penang, op laatstgenoemde plaats laden, direct naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Volgens telegram is het Nederlandse schoenerschip ANNA MARIA, kapt. Manneken, de 16e dezer behouden te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Het Nederlandse schip WIJNHANDEL I, kapt. Braam, van Kotka naar Bordeaux, is voor de Gironde gestrand. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 17 januari. Volgens heden alhier ontvangen telegram is het hier te huis behorend schoenerschip MARIA, kapt. J.S. de Jonge, in de Noordzee gezonken. De bemanning is gered en te Hull aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 januari, 4.11 uur namiddag. Door het Spaanse stoomschip JUAN CUNNINGHAM is alhier masteloos binnengesleept de Deense schoener MATHILDE, gezagvoerder Jepsen, van Zweden naar Leuven. Gisteren in de Wielingen ten anker liggende, werden ter voorkoming van stranden de masten gekapt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 januari. De mailboot PRINS HENDRIK is nog niet binnen. Het stoomschip PRINSES MARIE, die gisteravond half tien moest uitgaan, vertrok ten gevolge van de late aankomst van de trein eerst vannacht 2 uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Registratie en Domeinen. Openbare verkoop van de Rijks-stoomboot NIEUWE MERWEDE te Werkendam. De ontvanger van de Registratie en Domeinen, te Werkendam, zal bij inschrijving verkopen: De in de haven te Werkendam liggende Rijks-stoomboot NIEUWE MERWEDE, zijnde een in het jaar 1862 gebouwde raderboot, dienst gedaan hebbende als sleepboot bij het baggerwerk op de rivier De Nieuwe Merwede, met daarbij behorende inventaris, alles breder bij biljetten omschreven.
De inschrijvingsbiljetten moeten op zegel geschreven, en door de inschrijvers en hun borgen ondertekend, behoorlijk gesloten worden ingeleverd op het kantoor van De ontvanger van de Registratie en Domeinen te Werkendam, uiterlijk de 31e januari 1881. Zij moeten tot opschrift voeren: “Inschrijvingsbiljet voor de verkoop van de Rijks-stoomboot NIEUWE MERWEDE te Werkendam”, en zullen de volgende dag des voormiddags te elf uur op het kantoor in het openbaar worden geopend. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemden Ontvanger, alwaar de voorwaarden ter lezing liggen.
De ontvanger voorgenoemd, Jordaan.


Datum: 21 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 19 januari. De loodsboot No. 3 is weer vlot gekomen en zal opzeilen naar IJmuiden of Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 januari. De loodskotter Nº 1, schipper Klaassens, zoals gisteren vermeld door het volk verlaten, is heden nog drijvende gezien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan het overzicht van Handel en Scheepvaart van het afgelopen jaar (uitgave van Metzler en Basting) ontlenen wij het volgende:
Lijst van Nederlandse schepen in 1880 uit de grote vaart geraakt door verongelukken, afkeuren enz.
Gebouwd Gem. tonnen
anno Nwe. meting
VESTA, kapt. Ruige 1855 417 te Macassar voor NLG 5.000,-
wegens averij verkocht.
TROMP, kapt. Mann 1861 1.475 aan de Kaap de Goede Hoop
gezonken.
GEERTINA, kapt. De Grooth 1870 231 Bij Macassar gestrand.
JOHANNES 1863 1.412 Te Port Elisabeth afgekeurd.
4 zeilschepen 3.995 tons oude en 3.535 tons nieuw meting
Nederlandse schepen tot de grote vaart behorende in 1880 in veiling of uit de hand verkocht:
Gebouwd anno Gem. tonnen Opbrengst
Jan. DELFT, kapt. Van der Meer 1850 668 n.m. NLG 7.200,- verkocht.
Feb. JACOB ROGGEVEEN, kapt.
Spiegelberg 1863 651 n.m. NLG 13.200,- verkocht.
Mrt. GEBR. V.D. BEEK, kapt.
v.d. Woude 1862 1.240 o.m. NLG 28.000,- verkocht.
Mei ELMINA, kapt. De Boer 1865 289 o.m. NLG 8.200,- verkocht.
HENRIETTE GERARDINA
SUSANNA, kapt. Kreeft 1854 502 n.m. NLG 9.000,- opgehouden.
BASTIAAN POT, kapt.
Krijgsman 1863 728 n.m. uit de hand verkocht aan N.
Brandjes te Purmerend voor de houtvaart.
DORDRECHT II 1869 742 n.m. NLG 32.000,- verkocht.
Jun. MINISTER FRANSEN V.D.
PUTTE 1865 1.206 n.m. NLG 35.700,- verkocht
naar Bremen
REGINA MARIS, kapt. Hoek 1858 642 n.m. te Hamburg in veiling voor
Mrk. 20.000,- opgeh. Later
aan een buitenlands huis verk. voor Mrk. 21.000,-
JAN PIETERSZ. KOEN, kapt.
Rijnsaardt 1861 646 n.m. NLG 20.000,- opgeh.
FOKKE 1873 205 n.m. te Batavia uit de hand
verkocht voor NLG 31.000.
VICE-ADMIRAAL MAY 1866 733 n.m. in Indië uit de hand verk. Jul. G.H. BETZ 1866 431 o.m. uit de hand verk. aan A.
Köpcke te Rotterdam.
HENRIËTTE, kapt. Seinstra 1855 432 o.m. NLG 8.000,- opgehouden.
STAD MIDDELBURG, kapt.
De Vries 1856 666 n.m. NLG 11.900 verkocht aan Maatsch. De Schelde.
Nov. BETSY EN ARNOLD 1862 970 n.m. NLG 26.000,- uit de hand
verk. aan een Noors huis.
Dec. ALCMARIA VICTRIX, kapt
Molema 1856 316 n.m. NLG 11.000,- opgeh., later
Uit de hand verk. aan H.J.
Plant & Co., te Schiedam.
17 zeilschepen 2.392 tons oude en 8.675 tons nieuwe meting (n.m.).
Lijst van Nederlandse schepen, in 1880 in de grote vaart gekomen:
Gebouwd anno Gem. tonnen Reders
Stoomschip UTRECHT 1880 2.250 Rotterdamsche Lloyd.
BAARN 1880 1.000 W.H. Meursing te A’dam.
1 zeilschip en 1 stoomschip 3.250 tonnen nieuwe meting.
Schepen in aanbouw:
Gebouwd anno Gem. tonnen Scheepsbouwmeester
Stoomschip PRINS ALEXANDER 1880 te Glasgow voor de
Stoomvaart-Maatsch.
Nederland.
In februari 1880 bevatte de lijst van schepen vertrokken van Java naar Nederland en Kanaal voor orders, (zijnde de langste lijst in dit jaar):
Onder Nederlandse vlag 36 zeilschepen en 6 stoomschepen.
Vreemde vlag 89 zeilschepen en 1 stoomschip.
De Nederlandse vloot op de grote vaart bestond op 31 december 1880:
Uit 98 zeilschepen, metende 62.935 last.
16 stoomschepen, metende 20.735 last.
Tezamen metende 83.670 last.
Tegen 31 december 1879 114 zeilschepen, metende 69.115 last.
15 stoomschepen, metende 18.390 last.
Tezamen metende 87.505 last.
31 december 1867 394 zeilschepen, metende 130.800 last.
31 december 1859 536 zeilschepen, metende 165.230 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 januari. De Nederlandse kof DE JONGE ALBERT, kapt. Kwint, met een lading steen en cement van Newcastle naar Groningen, op de rivier de Eems in het ijs vastgeraakt, is heden met verlies van ankers en kettingen tegen de dijk gedreven, de bemanning behoefde het schip niet te verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 19 januari. De loodsboot Nº 3 is weer vlot gekomen en zal opzeilen naar IJmuiden of Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 19 januari. Van de Nederlandse schoener ARABISTAN, kapt. Oldenburger, van Sundsvall naar Hamburg en in het Schuitengat verlatende, is niets meer te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 januari. In dit jaar zal aan de marinewerf alhier, na de tewaterlating van het tweede lichtschip, de kiel gelegd worden van een oorlogsstoomschip 4e klasse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 januari. Het Nederlandse schip WIJNHANDEL I, kapt. Braam, van Kotka naar Bordeaux, voor de Gironde gestrand, is totaal verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. De Nederlandse stoomschepen MEDEA en URANIA, gisteren respectievelijk nog te Cuxhaven en Hamburg liggende, worden opgehouden door het ijs op de Elve.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 20 januari. Gisteravond om 10 uur arriveerde van Queensbro het stoomschip PRINSES MARIE, in plaats van het stoomschip PRINS HENDRIK, die te Queensbro gebleven is, daar de lading niet ontscheept kon worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 19 januari. Het Nederlandse kofschip KATRINA DE BOER, kapt. E.W. Petrejus, van Stettin naar Shields, is bij Grimsby gestrand; bijzonderheden ontbreken.
(opm: vergelijk NRC 220181; moet zijn: CATHARINA DE BOER, K/E/ J.R. Schippers)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 17 januari. Het Nederlandse stoomschip MEDEA van Hamburg naar Amsterdam is bij Brunsbuttel aan de grond geraakt, doch zonder assistentie vlot gekomen. Het heeft een anker en 45 vadem ketting verloren, en is alhier in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 6 december 1880. Gisteren is te Banjoewangie en heden van daar hierheen vertrokken het Nederlandse schip SLAMAT van Rotterdam. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 december 1880. Kapt. M. Braat heeft op zijn terugreis met de PRINS HENDRIK weder langs Socotra komende, nog 2.000 kisten thee gered en medegenomen uit het aldaar gestrande Duitse stoomschip ASIA, van Amoy naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 januari. Volgens hedenmiddag ontvangen telegram is het naar hier van Sundsvall komende driemast schoenerschip ARABISTAN, kapt. Oldenburger, in de Gronden gebleven. Volk gered en door de sleepboot VOORWAARTS op Terschelling aan wal gebracht.
(opm: onjuist bericht; zie PGC 220181 en verdere berichten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 december. De stemming blijft vast tot vorige noteringen. Het Nederlandse schip LOTUS laadt voor bevrachters rekening naar het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE DIEP, GEBROEDERS SMIT en MARIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 december. Morgen zal de haven van Tandjong Priok voor het eerst gebruikt worden door het publiek. Het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN zal daar zijn passagiers innemen en uit die haven naar Amsterdam vertrekken.


Datum: 22 januari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Volgens telegram uit New York is het schip NEERLANDS VLAG, kapt. Hoeksma, heden van daar naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 januari. De directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland deelt mede dat bij haar niets bekend is van het in ons vorige nummer uit de Java Bode overgenomen bericht als zou de PRINS HENDRIK op de thuisreis van Java nog 2.000 kisten thee geborgen en medegenomen hebben, uit het gestrande stoomschip ASIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 19 januari. De Nederlandse schoener CATHARINA DE BOER, kapt. Schippers, van Stettin naar Shields, is hier gestrand met verlies van roer, ankers en kettingen, zonder zeilen of boegspriet, en is lek.
(opm: vergelijk NRC 210181; schip komt af)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 21 januari. Volgens telegram is het schip OTTOLINA, de 18e dezer te Samarang gearriveerd na een reis van 111 dagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 januari. De loodskotter No. 1, schipper Klaassens, de Groninger kof JONGE ALBERT, kapt. Kwint, met een lading cement van Newcastle naar Groningen, en nog een onbekend vaartuig, zijn op de Eems door het ijs ingesloten. De kotter, door de bemanning met levensgevaar over ijsschotsen verlaten, is nog drijvende, terwijl de kof, na verlies van twee ankers, hedenmorgen tegen de dijk onder Bierum is geraakt. De inspecteur en commissaris van het loodswezen zijn gisteren en eergisteren persoonlijk in de nabijheid der vaartuigen geweest, waar thans door tien loodsen wacht wordt gehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 18 januari. Het schip ARABISTAN, kapt. J.P. Oldenburger, van Sundsvall naar Harlingen, is bij het binnenlopen door het ijs bezet, naar zee gedreven en in het Schuitengat door het volk verlaten, dat door de sleepboot te Terschelling is aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lowestoft, 19 januari. Het schip MARTINA MARIA is te Southwold gestrand en totaal wrak geworden. De gezagvoerder en twee man zijn gered, de overigen verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Dordrecht op de 19e januari: het Nederlandse fregatschip NICOLETTE, groot 1.004 ton nieuwe meting, gebouwd in 1865: NLG 29.500. Koper J. Kroonen.
(opm: zie ook advertentie in NRC 270281)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Aan de directie der Kanaalmaatschappij is door de firma’s Nobel & Holtzapfel, Van Es & Van Ommeren, Gemmening & Penning en D. Burger & Zoon een brief gericht, waarin zij wijzen op de geheel onvoldoende toestand waarin de communicatie op het Noordzeekanaal wordt onderhouden, niettegenstaande nu reeds gedurende enige maanden evenals gepasseerde winter zogenaamd ijsgeld voldaan moet worden.
De ijsploeg heeft eergisteren geen dienst kunnen doen, doordat een der sleepboten de schroef had gebroken. Een andere sleepboot, die gereed lag om aangespannen te worden, kon niet uit het Oosterdok, daar de spoorwegbrug niet geopend mocht worden omdat een aantal treinen, door de sneeuwstorm vertraagd, ieder ogenblik kon aankomen.
De 24 uren vertraging in het werk der ijsopruiming, samenvallende met een uiterst felle vorst, waren noodlottig voor het slop, dat gisteren zo vastgevroren was dat de ijsploeg, thans met vier sleepboten gereed liggende, niets slaags kon komen.
Het bestuur van de Vereeniging De IJsploeg besloot daarop onmiddellijk om het uitijzen van het kanaal door handenarbeid aan geoefende ijswerkers uit te besteden. Gisteren is het contract gemaakt met een grote premie als het in drie dagen is voltooid. Hedenochtend is het werk begonnen. De ijsploeg wordt bestemd om het gezaagd slop open te houden als de vorst voortduurt.


Datum: 23 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 21 januari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, de 18e dezer te Samarang gearriveerd, na een reis van 111 dagen van Brouwershaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 januari. Gisteravond was de zee voor onze kust voor een groot deel vrij van drijfijs, met de eb kwam het echter weer terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 21 januari. Het driemast schoenerschip ARABISTAN, kapt. Oldenburger, dinsdag jongstleden in de Terschellinger buitengronden door ijsgang gestrand, en later naar zee gedreven, is heden volgens alhier ontvangen telegram te Yarmouth binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 januari. Het stoomschip INGERID, van Bergen naar Napels, is op het Sunk Sand bij Harwich gestrand en vol water gelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uit IJmuiden wordt ons onder dagtekening van 20 januari geschreven: Sedert maandag ll. passeerde geen enkel stoomschip door de ijsgeul van het Noordzeekanaal; ook kwam de ijsploeg heden niet hier, zodat de vaart als gestremd kan worden beschouwd, indien, bij aanhoudende vorst, op de ene of andere wijze niet opnieuw een geul wordt gebroken; misschien zou, evenals ten vorigen jare, een ramschip hiertoe goede diensten verrichten.
De VOORLICHTER is met lichten gereed, en zou bij andere omstandigheden kunnen opvaren; de oostelijke stormen hebben tot heden het binnenlopen van zeil- en stoomschepen verhinderd; enige zijn bij gunstig weder toch te wachten en men is hier zeer benieuwd of stoomschepen in staat zijn nu nog zonder hulp baan te breken door het ijs tot Amsterdam.
Een achttiental Nederlandse visloggers is thans binnen en beurtelings bezig aan de steiger in de haven buiten de sluizen vis te lossen; dit geeft een aangename en voor menig werkman nuttige bezigheid en aan de plaats een ongewone levendigheid; de vis wordt, als naar gewoonte, voor ’t grootste gedeelte verzonden per spoor van Velzen, en ook menig vrachtrijder verdient een aardig stuivertje om de manden schelvis en kabeljauw daarheen te voeren.
De buitenhavens zijn nog vrij van ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 januari. Het wrak en de inventaris van het gezonken schip PROMOTHEUS, kapt. Olsen, van Porsgrunn, hebben in publieke veiling NLG 347 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 januari. Het kofschip JOHANNA, kapt. Westerman, is op de haven gekomen en bezig kruit te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 januari. Het schip FĖLICITĖ, dat tussen Nieuwediep en Wieringen aan de grond zit, is van Texel af nog duidelijk zichtbaar, het is enigszins van plaats veranderd.


Datum: 24 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 januari. Blijkens een bij de rederij ontvangen telegram, moet het schip VAN ARTEVELDE, kapt. Dubois, lek te Soerabaya binnen, de lading lossen om te repareren.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 januari. De twee sleepbootjes, die op de rede alhier zullen dienen om baggerschuiten naar buiten en terug te brengen, zijn hier in elkander gezet en heden gedoopt.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop. Op maandag 14 februari 1881, des voormiddags te 10 uur, zal de ondergetekende in een der lokalen van het Vendukantoor te Soerabaija in het openbaar verkopen het stoomschip MENADO, thans liggende ter rede van Soerabaija, groot 759 ton, met staand en lopend want, sloepen, zeilen ankers, machineriën, toebehorende aan Sech Abdulgawie bin Imanie Attaminie, de erven Njo Soe Pien, en Hoedt, te Amboina.
Namens de executant, Enschedé
(opm: zie SH 140281)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 21 januari. Het alhier binnengebracht Nederlandse schip ARABISTAN, kapt. Oldenburger, was in de Noordzee in ontredderde staat gevonden; de zeilen waren weggeslagen en het schip had nog andere schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 22 januari. Het schip ALMA, kapt. Lachmeijer, van Ilo Ilo naar het Kanaal voor orders is, volgens alhier ontvangen telegram, in de Straat van Malacca aan de grond geraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 januari. In de loop van het jaar 1880 zijn hier aangevoerd de volgende ladingen hout: van Noorwegen 49, van Riga 93, van Koningsbergen 6, van Sundsvall 4, van Nijland 5, van Borga 2, van Petersburg 1, en van Amerika 4.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 januari. Volgens gisterenavond bij de rederij ontvangen bericht, is de stoomboot INGERID, op reis van Bergen naar de Middellandse Zee, ll. dinsdag door stormweder op het Sunk Sand gestrand. De kapitein, stuurman, eerste machinist, stoker en een gedeelte der bemanning zijn gered en in Harwich aangekomen, doch van 7 man, die het schip in een der scheepsboten hebben verlaten, is tot heden niets vernomen.
(opm: kapitein was W. v.d. Stoop, reder D. Burger & Zn., Rotterdam)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 januari. Door de Duitse schoenergaljoot JOHANNES, kapt. Heitmüller, van de Oostzee bestemd naar Papenburg, hier heden als bijlegger binnen, werden aangebracht de kapt. Westenborg en drie man, uitmakende de equipage van het Nederlandse kofschip HOMMO BURINGH, van Christiania naar Groningen, welke schip door de opvarenden in zinkende staat in de Noordzee werd verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping. Door de te Wateringen gevestigde notaris H.W. Metman zal op vrijdag de 28ste januari 1881, te beginnen des voormiddags te 11 uur, op het strand en op de bergplaats te Terheide, gemeente Monster, om contant geld worden verkocht: Het wrak van de aldaar gestrande Engelse brikschip ANNIE RIPLEY en van de daarvan geborgen 17 stuks zeilen, 4 ankers, 2 kabels, 2 meerkettingen ieder van ongeveer 60 meters, 4 marsschoten, ieder lang ongeveer 30 meters, 4 diverse trossen, 1 scheepsboot, lopend want een verdere inventaris, alsmede van de lading geborgene 3 à 4.000 bossen hoepels in diverse soorten, in kavels van 100 bossen. Het wrak uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Volgens rapport van kapt. Westenborg van het Nederlandse kofschip HOMMO BURING, is hij met stormweder uit het oosten en strenge vorst op de hoogte van Schiermonnikoog gered geworden op de 18e dezer door de bemanning van de Noord Duitse loodsschoener EMS, kapt. Zimmering, en betuigt hij hiermede uit naam van zijn equipage zijn dank voor de buitengewone behandeling die zij hebben ondervonden op genoemde bodem. De namen van de geredden zijn: kapt. K.J. Westenborg, stuurman K. Westenborg, matroos A. Naaitje, kok K. Maans.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pernambuco, 22 januari. De Nederlandse schoenerbrik ALBERDINE GUST (moet waarschijnlijk zijn: ALBERTINE, kapt. K.B. Gust), van Aracaju naar het Kanaal, is verongelukt. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 21 januari. Het Nederlandse driemast schoenerschip ARABISTAN, werd in de Noordzee met weggewaaide zeilen en andere schade verlaten aangetroffen door vissloepen die het hier in de haven hebben gebracht. Het schip is met hout beladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 januari. Het schip DOLPHIJN, kapt. Ritma, is heden van hier naar Caen vertrokken met de lading hout ex-FRANÇOIS. De haven en rede zijn vrij van ijs.


Datum: 25 januari 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 18 januari. Naar wij vernemen is het Engelse barkschip FANNY, kapt. J. Smith, op de 4e november l.l. van hier naar de Songie-eilanden voor een lading copra vertrokken, op de rede aldaar door een storm belopen, zodat het van zijn anker weg sloeg, naar de wal is gedreven en waarschijnlijk totaal reddeloos zal zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fernambuck, 23 januari. De schoenerbrik ALBERTINA, kapt. K.B. Gust, te Groningen te huis behorende, van Aracaju naar het Kanaal, is verongelukt. De equipage werd gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip de VIER GEZUSTERS, groot 92,15 register ton of 103 oude tonnen, liggende te Delfzijl. Te bevragen bij de kapitein J. Dijkstra te Farmsum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 18 januari. Het schip WIJNHANDEL I, kapt. J.A. Braam, van Kotka herwaarts, dat op Terre Negre gestrand is, was op de rede van Verdon geankerd, toen door een harde wind gepasseerde nacht de kettingen braken en het schip op Terre Negre dreef. Het is geheel uit elkander geslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 24 januari. De Hullstoomboot EDDYSTONE, vrijdagmorgen elf uur van IJmuiden herwaarts opgestoomd, arriveerde gisteren (zondag) namiddag 6 uur aan de losplaats Oosterhoofd. Deze stoomboot heeft weder, evenals vorige jaren, het kanaal voor de vaart geopend (opm: na ijsgang). De kapitein dezer boot heeft dus de Kanaalmaatschappij opnieuw een belangrijke dienst bewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Bij de scheepsbouwmeester P. Smit Jr. te Slikkerveer zal ten behoeve van het departement van marine worden aangebouwd een ijzeren gaffelzeilschoener.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 januari, 4.12 uur namiddag. Het stoomschip PRINSES ELISABETH, van Queensbro, is nog niet binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 24 januari. Te Harwich werd door de reddingboot SPRINGWELL, na de hele nacht op zee te zijn geweest, 7 opvarenden van het Nederlandse stoomschip INGERID geland. Zij waren allen in deerniswaardige staat, zijnde gedeeltelijk bevroren, en waren meer dood dan levend en nauwelijks in staat te lopen. Vier dagen en 3 nachten hadden zij in het want van het gestrande schip doorgebracht en waren de enige overlevenden van de uit 15 man bestaande equipage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 20 januari. Hoewel het Nederlandse schip WIJNHANDEL, bij Terre Negre gestrand, geheel wrak is, heeft men hoop dat de lading hout, die hier voor 10.000 francs verzekerd is, te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 januari. De galjoot JONGE ALBERT, kapt. Kwint, van Newcastle naar Groningen, is hier gisteravond met assistentie in de haven gekomen, na eerst ankers en kettingen door het ijs te hebben verloren. Van de loodskotter Nº 1 is niets meer te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 december 1880. Vrachten. Er is geen verandering te melden in de noteringen sinds de uitgifte van het vorige bericht, doch is de positie en in verband daarmede de stemming in het algemeen eerder vaster geworden. Het aantal arrivementen was weer gering, terwijl de gesloten charters een tamelijk groot aantal schepen uit de markt namen. Naar Nederland engageerde de Factory ruimte voor enige restanten koffie en suiker tot NLG 50 en zullen hierop aangelegde schepen grotendeels in de Oosthoek met licht goed opvullen. Naar het Kanaal bestond weer vraag voor matig grote schepen, waarvoor GBP 3 bedongen kon worden. Grotere schepen genieten minder attentie en zouden zich vooralsnog met evenredig lagere cijfers tevreden moeten stellen. In de Oosthoek zijn de vrachten echter gedrukt, wegens de tamelijk grote vloot aldaar en het ongenegen zijn om in de moesson Westwaarts te verzeilen. Voor Amerika waren eveneens enige vrachten in de markt; de daarvoor bedongen koersen zijn wel iets lager dan die naar het Kanaal, doch aangezien de opgenomen schepen in Amerika thuis behoren en betere uitvrachten van daar te bekomen zijn, verdiende die bestemming voor hen de voorkeur. Vermoedelijk zal de tegen het einde van deze maand plaats hebbende Padang veiling nieuwe vraag in die richting doen ontstaan. Voor Australië werden enige schepen opgenomen tot GBP 1.5/- en GBP 1.10/- naar mate van hun bestemming Sydney of Melbourne, en blijven passende schepen tot die koersen te plaatsen. Kustvrachten zonder bekend geworden afdoeningen. Stoomschepen zonder arrivementen van vreemde boten met bestemming het Kanaal of de Middellandse Zee. Voor Marseille zou een boot te plaatsen zijn, terwijl van uit naburige havens eveneens stoomschepen gevraagd worden. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES AMALIA, NLG 90 koffie, NLG 75 tabak, NLG 100 huiden, NLG 80 thee, NLG 100 specerijen, naar Amsterdam; JAN VAN HAAFTEN ligt aan, NLG 50 gouvernements koffie en suiker, te laden Noordkust en Oosthoek nar Schiedam (met vernietiging van het charter à GBP 2.12/6 naar het Kanaal); MARIE ligt aan, NLG 50 gouvernements koffie, NLG 70 kapok, NLG 60 huiden, te laden in de Oosthoek naar Rotterdam; HENRIETTE ADRIANA ligt aan NLG 50, 20.000 picols suiker te laden te Samarang naar Rotterdam; OCEAAN, GBP 2.15/-, SLAMAT, GBP 2.12/6 en GEBROEDERS SMIT, GBP 2.10/-, voor suiker uit de Oosthoek; MEDEA, GBP 2.15/- dito uit de Westhoek; LUCTOR en EMERGO, GBP 3 voor suiker van Samarang en Djoana, alle naar het Kanaal, ASIA, GBP 1.5/- suiker naar Sydney.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: YHOEK, GEBROEDERS VAN DER BEEK en STER DER HOOP.


Datum: 26 januari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. Donderdag de 17e februari 1881, ’s avonds 6 uur, in het gemeentehuis te Hoogezand, zal publiek worden verkocht het in 1873 nieuw gebouwd Nederlands snelzeilend schoenerschip VERTROUWEN, groot 83,20 tonnen nieuwe meting, geclassificeerd tot juli 1884 bij Veritas 3.3. G. 1.1., met deszelfs complete inventaris, bevaren geweest door kapt. J. Leuning; invoege thans is liggende in de Zalmhaven te Rotterdam. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de heer H.W. Homveld te Hoogezand.
J. Piccardt, notaris

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 26 januari. Het Nederlands-Indische schip VANADIS ligt nog lek ter rede. Voorlopig zal een schoener 150 koijang der zoutlading overnemen, ten einde het lek, dat vermoedelijk beneden het tussendek gevonden en niet minder wordt, boven water te krijgen.


Datum: 27 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 januari. Nadat zondag 23 dezer des avonds de stoomschepen EGRET en ALFORD door de ijsgeul van Amsterdam naar hier kwamen, passeerde geen stoomschip vóór hedenmorgen, toen achtereenvolgens enige stomers binnenliepen; naar doorschutting opende de EUROPEAN van Hull de baan; dit ijsverachtend schip kloofde en brak het ijs voor zijn boeg als ware het kinderspel; in een half uur legde het de afstand af van de sluizen tot de spoorbrug te Velzen; achter de EUROPEAN stoomden successievelijk op de SAPPHO en de Nederlandse stoomschepen COMEET en ASTREA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. De makelaar Oudenhoven zal op dinsdag de 1e februari a.s. des namiddags te 1.30 uur, in ’t hotel De Toelast, aan de Binnenhaven te Nieuwediep, ten overstaan van de deurwaarder Swaving publiek verkopen het onlangs alhier masteloos binnengebrachte, uiterst solide gebouwd Noorse brikschip NORDSTJERNEN, groot 281 tonnen met de nog aanwezige inventaris, bestaande uit kettingen, trossen, zeilen enz.
Voorts een vissersvaartuig met hetgeen zich daar aan boord bevindt.
Alles op en nabij de Scheepstimmerwerf De Hoop alhier daags vóór en op de verkoopdag te bezichtigen.
Informatiën ten kantore van de heren Van Vliet & Co., cargadoors te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 22 januari. De namen van de geredden van het stoomschip INGERID zijn: Van der Stoop gezagvoerder, Poppinga stuurman, eerste machinist Steerard, de stoker Andersen, en de matrozen Bakker, Goedgeluk en A. Vos.


Datum: 28 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brighlingsea, 24 januari. De gezagvoerder van de smak NORMAN heeft hier aangebracht de scheepsklok van het op het Sunk Sand verongelukte stoomschip. Op de klok waren de letters INGERID 1880. Tevens werden enige vaten zoute haringen aangebracht, die een deel der lading uitmaakten. Bij laagwater is slechts een gedeelte van de voorhut zichtbaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Singapore, 25 december. Het stoomschip BROMO (passagiersboot) is bij Soerabaja gekenterd. Meer dan zeventig lijken van de opvarenden zijn reeds aan land gespoeld en begraven, en verscheidene anderen zijn met de stroom medegespoeld.
(opm: dit is waarschijnlijk een lokaal stoomscheepje, zie ook JB 020481)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Te Koningsbergen en Pillau zijn in het afgelopen jaar binnengekomen 1.829 schepen, waarvan 99 onder Nederlandse vlag, tegen 2.139 in 1879. Vertrokken zijn in 1880 1.788 schepen, waarvan 80 naar Nederland, tegen 2.029 in 1879.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 26 januari. Verkochte schepen. Het schoenerbrikschip EVA, onlangs in publieke veiling opgehouden, is uit de hand verkocht aan kapt. J.B. Brongers alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brightlingsea. 24 januari. Een scheepsklok, ongeveer 30 vaten haring en enige kajuitsgoederen, afkomstig van het op Sunk Sand gestrande Nederlandse stoomschip INGERID zijn hier aan land gebracht. Ook een galjoenbeeld , voorstellende een Indiaans opperhoofd, benevens een hoeveelheid wrakhout, die men drijvende vond in het Swin, is hier aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 25 januari. Het vuurschip WESER, ligt nog op het station. Het vuurschip BREMEN is in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 17 januari. Alhier is aangedreven een achterstuk van een klein vaartuig, ogenschijnlijk een kof, waarop SIKKENS 1875.
(opm: Het in 1875 gebouwde Nederlandse kofschip COOP ROELF SIKKENS, kapt. H.H. Schaaf, is op de reis van Stralsund naar Rotterdam, de 5e december 1880 van Tonningen vertrokken).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. De stoomboot PAUL, van Rotterdam, die de CELEBES in het slob (opm: ijsgeul) volgde en op weg is naar de Kattenburgerbrug, heeft bij de westkop der Handelskade door het ijs een gat bij de voorsteven gekregen. Door verenigde krachten werden 200 balen rijst naar het achterschip overgebracht, waardoor de lading geen schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rochester, 25 januari. Op het strand ten ONO van Barromsbrook werden de 20e stukken gevonden, vermoedelijk van een reddingboot, waarop de naam: INGERID - Rotterdam in witte letters geschilderd was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Het schijnt dat de regering betere maatregelen dan tot dusver gaat nemen om onze vissersvloot tegen de roverijen der Engelse vissers te beschermen; althans, naar de Amsterdamsche Courant verneemt, zou de ijzeren gaffelzeilschoener, die te Slikkerveer voor de marine zal worden aangebouwd, uitsluitend daarvoor bestemd worden. (opm: de ARGUS)


Datum: 29 januari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De 25e januari 1881, ten verzoeke van Auwina Wolkammer, koopvrouw, wonende te Farmsum, heb ik, Pieter Hekkema, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, gedagvaard Jacob Meijer, laatst gewoond hebbende te Farmsum, om op vrijdag de 6e mei 1881 te verschijnen voor de Arrondissements Rechtbank te Groningen, ten einde:
- aangezien gedaagde in 1876 ter uitoefening van zijn beroep als schipper zijn woonplaats Farmsum heeft verlaten
- aangezien hij met het door hem als schipper gevoerde Nederlandse galjootschip ALIDA op 24 november van dat jaar met een lading raapkoeken, bestemd naar Gothenburg, is uitgezeild van St.Valéry-en-Caux in Frankrijk
- aangezien sedert dat vertrek van schip en bemanning nooit weder iets is vernomen, maar op 22 december daaraanvolgende te Saint Combs is komen aandrijven een ledige kist, op welker deksel de naam stond van de persoon, die als kok aan boord diende, en enig wrakhout van een schip, waaronder een stuk, voorzien van de naam ALIDA
- aangezien dus naar alle waarschijnlijkheid op de reis naar Gothenburg schip en bemanning zijn vergaan, en in elk geval sedert 24 november 1876 meer dan drie jaren zijn verlopen, zonder dat er berichten van het schip zijn ingekomen
- aangezien eiseres er belang bij heeft te weten of gedaagde nog in leven is, dan wel of er sedert 25 november 1876 rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat, omdat zij in het laatste geval zal zijn gerechtigd een nieuw huwelijk aan te gaan.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
P. Hekkema, deurwaarder
(opm: sterk bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 25 januari. De zeeloods Wichers bericht uit IJmuiden het volgende: Op 17 dezer begaf ik mij voor de Eems met een lichte koelte aan boord van het schip JOHANNES, kapt. Heitmuller. Gedurende de nacht werd de wind heviger en ging over in een orkaan, waardoor wij tot ongeveer bij Leman en Ower afdreven. Daar het ijs zich zowel op dek als in de tuigage bevond, waren wij genoodzaakt een veilige haven te zoeken en liepen wij gelukkig te IJmuiden binnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Het gisteren door ons overgenomen bericht uit de Shipping and Mercantile Gazette aangaande het schip FANNY wordt, volgens telegram uit Batavia van eergisteren, in zoverre bevestigd, dat gemeld schip nog niet vlot was en ook vermoedelijk niet afgebracht zal kunnen worden. De lading coprah, welke gedeeltelijk onbeschadigd is, werd gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Veendam op 26 januari: het schoenerbrikschip EVA, onlangs in publieke veiling opgehouden, is uit de hand verkocht aan kapt. J.B. Brongers, alhier.


Datum: 30 januari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Hoogezand op 27 januari 1881: het schoenerschip MARTHA, groot 164 ton, met de compete inventaris, laatst gevoerd door kapt. L.E. Bibericher. Koper werd de firma Van der Goot & Kühn te Groningen voor NLG 3.600, pl.m. NLG 175 voor de chronometer en NLG 25 waakloon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 27 januari. Het bevestigt zich dat het aangedreven wrakstuk waarop SIKKENS, afkomstig is van het Nederlandse schip COOP ROELOF SIKKENS, kapt. Schaaf, van Stralsund met tarwe naar Rotterdam bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 januari. Volgens ontvangen bericht van Borkum, was de loodskotter No. 1 aldaar nog drijvende gezien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 januari. Het Nederlandse stoomschip W.A. SCHOLTEN, van New York naar Rotterdam, zal hier de gehele lading lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Bij de aanbesteding voor het droogdok te Rotterdam, waar de heren Kloos te Alblasserdam met NLG 834.700,- de laagste waren, hadden ook vijf buitenlandse fabrieken ingeschreven. De Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Rotterdam schreef in voor NLG 870.000,-, de Koninklijke Fabriek alhier voor NLG 925.000,-


Datum: 31 januari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop van het Nederlandse schoenerschip CORNELIA. Maandag de 7e februari e.k. zal in het logement van J.M. Veldman te Delfzijl publiek te koop worden gepresenteerd het in den jare 1860 nieuwgebouwde schoenerschip CORNELIA, geclasseerd bij Veritas 5.6.1.1. tot augustus 1881, groot 127 ton nieuwe meting, met al diens opgoederen en toebehoren, hoe ook genaamd, zoals thans is liggende te Dordrecht en door kapt. J.W. Nieuwenhuis is bevaren. Notaris Jentink.
Nadere informatiën verstrekken kapt, J.W. Nieuwenhuis te Appingedam, en Wijnne en Barends te Groningen en Delfzijl.


Datum: 01 februari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 31 januari. Het Nederlandse schip HOMMO BURINGH, kapt. Westenberg, van Christiania naar Groningen, 16 dezer op de hoogte van Schiermonnikoog door de equipage in zinkende staat verlaten is bij laatstgemelde plaats op het strand gedreven. De tuigage en lading hout zullen vermoedelijk geborgen kunnen worden, maar het schip is weg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 32 januari. De Belgische koopvaardijvloot bestond op 31 december uit 66 schepen, waarvan 42 stoom- en 24 zeilschepen. De nieuw in de vaart gekomen schepen bestonden uit 2 stoomschepen en 1 zeilschip, terwijl op 1 dezer in aanbouw waren 2 stoomschepen. In het afgelopen jaar zijn verongelukt 1 stoomschip en 3 zeilschepen, en verkocht aan het buitenland 1 stoom- en 3 zeilschepen. Van de laatste werd het driemastschoenerschip JEANNE D’ARC, groot 209 ton en het barkschip DESTIN, groot 347 ton, voor Nederlandse rekening aangekocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 27 januari. Het wrak en de inventaris van het verongelukte Nederlandse schip WIJNHANDEL I, kapt. Braam, van Kotka herwaarts, zullen 30 dezer publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Vier man van de equipage van de stoomboot INGERID zijn herstellende en hier gehuisvest; de overige 3 worden nog te Harwich verpleegd. Van de sloep met 7 man is niets naders bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 januari. De mailboot PRINSES ELISABETH, van Queensbro, is heden niet aangekomen. Het heeft op de Thames door aanvaring schade opgelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 31 januari. Het Nederlandse oorlogsstoomschip ALKMAAR, te Portsmouth binnen, heeft zwaar stormweder op de Gronden gehad. Het moet sloepen repareren en steenkolen innemen. Het wordt tegen het einde van deze week hier verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 31 januari. Volgens rapport van de vuurtoren van West Schouwen zit er vermoedelijk een kof op de Zeehondenplaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 januari. Het ijs op de boven-Schelde is in zoverre opgeruimd, dat stoomschepen van minder dan 16 voet diepgang beginnen op te varen.


Datum: 02 februari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed in de ouderdom van 100 jaren en bijna 4 maanden, onze waarde vader en behuwdvader Paulus Meints, rustend scheepsgezagvoerder alhier.
Sappemeer, 30 januari 1881, G.E. Jonker, Z. Jonker-Meints, E. Struik-Meints

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoek van Holland, 31 januari. Het Nederlandse stoomschip SENIOR, van Bilbao met erts naar Rotterdam, is heden nacht bij het zuiden aan de grond geraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Uit IJmuiden wordt ons het volgende gemeld:
Dat het niet ongewoon is bij zeelieden een grote mate van geestkracht en moed in gevaar aan te treffen, kan blijken uit het volgende geval. De Nederlandse schoener BERNDINA, van Palermo bestemd naar Amsterdam, thans hier binnen, bevond zich bij aanhoudend ruw en stormachtig weder op de zogenaamde Gronden voor het Engelse kanaal, toen op 17 januari ll., bij een poging om een gebrek aan de tuigage op het voorschip te herstellen, de kapt. De Pater door een stortzee werd overboord geslagen en, trots de aangewende pogingen tot redding, verdronk. Het bevel over het schip ging nu over op de enige stuurman aan boord, Brussaart, en de bemanning, nu tot zes man verminderd, bestond voor het merendeel uit in Italië gehuurde zeelieden, die bijna niets van de eigenlijke zeevaartkunde afwisten. De positie voor de stuurman, om deze redenen reeds moeilijk genoeg, werd nog hachelijker door de daaropvolgende stormen uit het oosten, vergezeld van barre koude en sneeuwjacht, waardoor geen uitzicht bestond om vooreerst de bestemming te bereiken. Al deze omstandigheden eisten van Brussaart, die alleen alle verantwoordelijkheid moest dragen en steeds moest waken, meer dan menselijke inspanning; de moedige man hield echter vol en uitgewaakt en afgetobd van vermoeienis had hij het geluk de 30 januari ll., dus na dertien dagen en nachten bij winterweder alleen het bestuur van zijn schip te hebben geregeld, het hier binnen te brengen. Waarlijk een schildwacht die zijn post niet verliet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Nederlandse mailboot PRINSES AMALIA heeft een zeer vlugge reis gemaakt. Gisterenavond kwamen namelijk reeds de Indische bladen aan van 30 en 31 december, door dat schip te Napels aangebracht. De mail heeft dus de overtocht in slechts 31 dagen volbracht, wat nog niet of althans slechts zeer zelden is voorgekomen.
Tegelijk ontvingen we met de Engelse mail de bladen van 27-29 december, die dus 2 dagen langer gereisd hadden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse schoenerschip CHARLOTTE, 320 register tonnen, liggende te Schiedam; in 1880 nieuw vernageld, gezinkt, en geclassificeerd A. 2 Nederlandsche Vereeniging en A Germaanse Lloyd; laadt 140 standaard hout of 500 ton zwaar gewicht.
Adres: de makalaar W. de Lorme van Rossem te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 december. De vrachten blijven hier vast, maar zijn lager in de Oosthoek, aangezien de thans daar liggende schepen uit hoofde van de W. moesson bezwaarlijk naar de Westelijke havens kunnen verzeilen om lading in te nemen, Het Nederlandse schip STER DE HOOP werd afgesloten voor suiker GBP 2.12/6 naar het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: IJHOEK, GEBROEDERS VAN DER BEEK en MINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queensborough, de 30e januari 1881. Het stoomschip PRINSES ELISABETH, dat heden ochtend te 5 uur van Vlissingen verwacht werd is eerste te 9 uur aangekomen. De Mouse opvarende gedurende dik weder en zacht aanstomende, is de boot in aanvaring geweest met het stoomschip MOORSLEY uit Sunderland, die met de voorsteven de achterzijde aan bakboord van de PRINSES inliep en daar belangrijke schade veroorzaakte en twee kajuitshutten verbrijzelde. Het stuurtoestel was zo zwaar beschadigd dat het grote moeite kostte Queensborough te bereiken. De MOORSLEY heeft ook zware schade aan de steven bekomen, waarvan een gedeelte aan boord van de PRINSES ELISABETH is gebleven, ongeveer acht voet lang met de merken 2.3.4.5.6 in witte letters erop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 februari. De Franse schoener FĖLICITĖ, reeds geruime tijd op de Zuidwal zittende, is gisteren pl.m. 500 el zeewaarts gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 februari. Het stoomschip SENIOR is met assistentie van de sleepboten ZUIDHOLLAND en ZIERIKZEE, na een lichter gelost te hebben, vlot gekomen en opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 februari. De mailboot PRINSES MARIE is nog niet aangekomen. Het heeft door mist niet op tijd Queensboro kunnen verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 februari. Het bij Grimsby gestrande Nederlandse schip KATRINA DE BOER, kapt. J. Schippers, van Stettin naar Shields, is af- en te Grimsby binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Volgens particulier bericht uit Le Havre is het Nederlandse schip ALBERTUS, kapt. Strootman, van Haiti naar Le Havre, 9 januari gepraaid op 46º30’ NB 29º50’ WL, 11 dagen reis.


Datum: 03 februari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 februari. Het Nederlandse stoomschip W.A. SCHOLTEN neemt alhier lading in voor New York. De rivier naar Antwerpen is nog vol ijs.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 31 januari. Aan het Noorderstrand van dit eiland zijn verscheiden stukken wrak aangedreven, hoogstwaarschijnlijk van de NELLY G. TROOP, want er liggen nog pakken maïs tussen. Door het ijs kunnen ze echter thans niet gehaald of gesloopt worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 1 februari. Kapt. Ten Harmsen, voerende het Nederlandse stoomschip STELLA, van de Middellandse Zee alhier binnen, rapporteert hedenmorgen op circa 6 Duitse mijlen ONO. van het vuurschip Noord-Hinder gezien te hebben de top van een mast, blank geschraapt geheel gaaf, ogenschijnlijk nog aan een wrak zittende, daar die, niettegenstaande er tamelijk veel zee stond, niet bewoog. De mast ligt juist in het vaarwater tussen hier en de Noord-Hinder.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Schiermonnikoog wordt ons d.d. 19 januari gemeld. Gisterenmiddag te 4 uur werd van de lichttorens gemeld dat er een schip was gestrand.
Terstond na dit bericht, verenigde zich de zeevarenden en andere ingezetenen des eilands, ten einde onverwijld, ondanks de hevige koude en geweldige sneeuwjacht, alle mogelijke pogingen ter redding aan te wenden.
Daar het naar hun gevoelen te lang zou aanhouden, de nodige paarden te bekomen en gereed te hebben, om de reddingboot uit het dorp naar het strand te brengen, namen zij zelf dit zeer moeilijk werk waar, trokken de wagen, waarop die boot was geplaatst, door de sneeuwhopen, hier en daar zelfs sneeuwbergen, en mochten ook, met vereende krachten en onbezweken moed, alle hinderpalen overwinnen – en het strand en het schip bereiken.
Aan boord wed echter niemand gevonden. De slaapsteden waren van het zogenaamde kooigoed ontbloot, ook de kisten der equipage, kleding, proviand, scheepspapieren enz., enz., verdwenen
Het schip bleek te zijn de kof HOMMO BURINGH, kapt. Westenborg, van Christiania, waarvan de opvarenden werden gered, zoals reeds vroeger door ons is medegedeeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoop van schepen op woensdag 2 februari, in het Lokaal Frascati:
- Het Nederlandse schoener-brikschip ZEEMEEUW, NLG 2.900,-. koper C. Ament.
- Het Nederlandse schoenerschip HERSTELLING. NLG 1.900,-. Opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Eindhoven, 1 februari. Omtrent de scheepvaartbeweging op het Eindhovense kanaal 1880, kan het volgende gemeld worden: In 1880 zijn alhier aangekomen 440 vaartuigen, metende 33.061 m3.
Opbrengst van het tonnengeld NLG 10.148,- of NLG 358,- meer dan in 1879.
Sluisrechten NLG 2.937,-, of NLG 720,- meer dan in 1879.
Men schrijft de meerdere opbrengst toe aan een derde schroefstoomboot en de drukkere aanvoer van stenen en bouwmaterialen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 3 januari. Het schip FELIX, kapt. Behrends, van Granton met steenkolen enz. is volgens bericht van de Duitse consul te Paramaribo, dato 31 december 1880, in de haven te Nickerie lek geworden. Volgens een later bericht is de schade echter niet zo beduidend als men eerst dacht en scheen veroorzaakt door het breken van de ketting door de schoener ISABEL. Twee deskundigen zullen met de eerste gelegenheid van hier vertrekken, om de FELIX te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Volgens telegram is het Nederlandse schip SINGAPORE, kapt. Van Dijk, vanochtend te Falmouth van Quillimane aangekomen en heeft orders gekregen naar Rouaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Volgens telegram uit Batavia van 1 februari passeerde het Nederlandse schip MAASNYMPH, kapt. Jansen, van Shields naar Ternate, Banjoewangie, 110 dagen reis.


Datum: 04 februari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 29 januari. Scheepsvrachten. Ten gevolge het ijs zowel de vaart door de Sond, alsmede de Oostzee-, Nederlandse- en Belgische havens gesloten houdt, is het in bevrachtingen vanaf Pillau op ’t ogenblik volkomen stil; alleen kwam er een afsluiting tot stand voor een stoomschip van Pillau naar Leith tot Sh.2/- per 500 Engelse ponden tarwe. Per voorjaar is er naar stoombootruimte weinig vraag, doch naar zeilschepen is ze ongemeen gering, zodat men verwacht dat de vrachtkoersen nog verder zullen dalen. Het was deze week buitengewoon koud met een zuidelijke wind, de thermometer daalde tot -18° R (opm: Reaumur; -18ºR komt overeen met -22½ºC: Celsius)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, Het schip FRIGGA, kapt. Muller, van Rotterdam, laatst van Lissabon, naar Suriname, is lek te Cadix binnengelopen; het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 februari. Volgens telegrafisch bericht is gisteren te Pirano, nabij Triëst, aangekomen het te Farmsum te huis behorende barkschip AUBURN, kapt. Joh. Albers, komende van Newcastle, laatst van Harwich. Aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 3 februari. Het Engelse stoomschip SCEPTRE, van Alexandrië, is gisteren bij het opstomen naar Antwerpen, bij laatstgenoemde plaats door het ijs bezet geraakt en gestrand; positie gevaarlijk. Heeft assistentie van sleepboten en lichters. Veel ijs op de rivier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 februari. Op de rede alhier is heden aangekomen de oorlogsstomer ALKMAAR, commandant Doorman, laatst komende van Curaçao.


Datum: 05 februari 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 5 februari. Het stoomschip MADURA kan wegens kleine reparatie aan de machine eerst morgen vertrekken in stede van eergisteren, de vastgestelde dag, onder stoom te gaan. Dit is de eerste maal sedert de Maatschappij Nederland bestaat, dat een boot niet op de bepaalde dag kan vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 februari. Het stoomschip AMSTERDAM, van Amsterdam, wegens mist bij vuurschip no. 1 geankerd, is door het stoomschip PENGUIN aangevaren en verloor daarbij de kluiverboom.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 februari. Het stoomschip MERAPI van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, dat de reis naar de Molukken en Nieuw-Guinea maakt, moest reeds 14 dagen geleden te Soerabaija zijn aangekomen. Hoewel er nog geen bepaalde redenen tot ongerustheid bestaan, is toch een andere boot, de VICE-PRESIDENT PRINS, heden vertrokken om de MERAPI op te sporen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 3 februari. Kapt. Chevalier, gezagvoerder van het stoomschip SCHIEDAM, komende van New York, rapporteert gedurende de reis tot aan het Engelse Kanaal niets anders dan oostelijke stormen gehad te hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 2 februari. De Nederlandse schepen CATO POULIE, kapt. Starke, van Kroonstad naar Schiedam en CERES, kapt. Donker, van Wijborg naar Weener, beide alhier met schade binnen, zijn afgekeurd. Het eerstgenoemde zal 11 dezer, het laatstgemelde later verkocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Dezer dagen is verschenen het derde gedeelte van de officiële statistiek der Scheepvaart 1879. Het bevat de statistiek der vrachtvaart door Nederlandse schepen van vreemde havens op vreemde havens. Volgens de ingekomen scheepslijsten is aan die vrachtvaart in 1879 deelgenomen door 1.842 geladen schepen, metende 1.373.468 m3, en 631 schepen in ballast, metende 349.829 m3, zijnde 235 geladen schepen en 104.316 m3 minder tegen 41 schepen in ballast en 85.206 m3 meer dan in 1878
Het getal havens, waarover deze statistiek loopt is 45.
De scheepvaartgelden op het kanaal van Suez zijn met 1 januari met 50 centimes per ton verminderd. Zij bedroegen 12,50 franc per ton plus 1,50 franc aan bijkomende rechten, welke laatste som onveranderd blijft. Voortaan is dus de gehele belasting 13,50 franc per ton. Nog driemaal, met de drie volgende eerste januari’s, zal een gelijke vermindering geschieden, zodat van 1884 af 12 franc moet worden betaald. Het jaar 1880 heeft ongeveer 10 miljoen franc meer opgebracht dan het voorgaande.
Op de werven aan de Clyde werden in het afgelopen jaar 227 stoom- en 31 zeilschepen door 38 firma’s afgeleverd. De tonnenmaat dier schepen was 242.774, met 204.187 paardenkrachten. In 1879 bedroeg de tonnenmaat der gebouwde schepen slechts 173,820 ton, in 1878 was zij 215.640 en in 1877 slechts 163,472 ton. De firma John Elder liet in 1880 17 grote schepen te water van 32.775 ton, 38.124 pk.
De vooruitzichten voor 1881 zijn niet minder goed; de Cunard-lijn heeft 4 schepen besteld, waarvan een van 8.500 ton en 11.000 pk en een van 3.000 ton en 8.500 pk; de Guion-lijn een van 6.250 ton en 10.000 pk; de Noorddeutsche Lloyd een van 4.500 ton en 5.400 pk; de P. & O. twee grote en de Orient-lijn één grote stomer; de Maatschappij Nederland en de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij elk één stomer; het gouvernement twee oorlogsschepen enz. In ’t geheel zijn er thans ongeveer 50 schepen in aanbouw van meer dan 2.000 ton elk.
Aan de Tyne hebben 11 firma’s 109 schepen te water gelaten, metende 149.082 ton of 9.000 meer dan het gunstigste jaar, aan de Wear zijn 77 schepen, metende 116.227 ton of 24.000 meer dan in 1879, doch 18.000 onder het maximum van 1872; aan de Tees 68, metende 92.000 ton of 23.000 meer dan in 1879 en meer dan ooit te voren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Le Havre, 2 februari. Het stoomschip NILE, geladen met wijn, werd door het Nederlandse stoomschip ARY SCHEFFER, met beschadigde machine aangetroffen en naar La Heve van waar het naar Rouaan gesleept werd door 2 sleepboten van de Abeille Compagnie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 2 februari. Het Nederlandse fregatschip MAASNYMPH, kapt. Janzen, van Shields naar Ternate, is te Bajoewangie aangekomen lek, met verlies van anker en ketting en schade aan het pomptoestel. Het zal naar Soerabaija gesleept worden om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam. De 4e februari 1881. Kapt. Van Dijk, voerende het schoener-brikschip SINGAPORE, van Quillimane te Falmouth binnen, raporteert de 13den januari, te 4 uur des ochtends op 45˚07’ NB 27˚07’ WL, terwijl hij voor stormweder uit het oosten onder klein zeil bijlag, tegen een wrak te zijn aangedreven, dat het ondersteboven dreef, met de kiel over een lengte van 25 à 30 voet van achter ongeveer 6 voet boven water uitstekende. De vaste verschansing van achter, het berghout en de rusten van de SINGAPORE werden beschadigd en het roer van boven gespleten. Ook de planken aan het hek zijn afgeweken. Het koper bleef onbeschadigd en het schip maakte geen water. Het duurde 7 minuten eer zij van het wrak vrij waren, terwijl het schip vijfmaal zwaar op het wrak heeft gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 3 februari. Heden is de loodsboot, voor het Friesche gat bestemd, voor het eerst weder zeewaarts gegaan. Indien het vaarwater niet te veel met ijs bezet is, kan de dienst als heropend beschouwd worden.


Datum: 06 februari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling,5 februari, om 5.11 uur namiddag. Er is op Bornrif een driemast schoener gestrand, bijzonderheden ontbreken nog. De reddingboot van het station Oosterend is ter assistentie daarheen vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 21 januari. In de afgelopen week is alhier bevracht het Nederlandse brikschip NAUTILUS, naar Rio Grande met suiker, tot US $ 1,30 en 5% per vat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant bevat de akte van oprichting der naamloze vennootschap Scheepvaart-Maatschappij Rotterdam, te Rotterdam, waarvan oprichters zijn de heren A.J.F. Burger, cargadoor; Mr. M. Mees, kassier en makelaar; D.T. Ruys, reder en cargadoor, allen te Rotterdam; H.J. Rauws, particulier, te Arnhem; W.J.A. Schütz, assuradeur, en John Lion, directeur van de naamloze vennootschap Rijn-Kabelsleepvaart-Maatschappij, te Rotterdam.
Hert doel der maatschappij is het bouwen en exploiteren van lichters, bestemd om in Nederland, België en Duitsland tussen alle havens te varen, waartoe zij geschikt zijn en bevracht worden, en verder alles, wat met die exploitatie in verband staat, zoals bevrachting, expeditie, slepen en zo voorts. De vennootschap is aangegaan voor de tijd van vijftig jaren. Het kapitaal wordt bepaald op NLG 336.000.
Benoemd zijn tot directeur de heer John Lion en tot commissarissen de heren Mr. Marten Mees, Daniel Theodorus Ruys en Willem Joseph Anton Schütz, allen te Rotterdam.


Datum: 07 februari 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaija, 2 februari. Uit Banjoewangi telegrafeert men:
Nederlandse MAASNYMPH gisteren lek uit zee te Banjoewangi terug met verlies van anker en 65 vadem ketting. Pompspil zodanig defect, dat een voortzetting der reis onraadzaam is. Reparatiën te Banjoewangi onmogelijk, moet naar Soerabaija worden gesleept.
(de MAASNYMPH, kapt. Jansen, op reis met steenkolen van Newcastle naar Ternate, was de 30e januari te Banjoewangi gearriveerd; zie ook SH 090281)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 3 februari. De Noorse brik NORDSTJERNEN, gevoerd geweest door kapt. Olsen en bestemd van Ostende in ballast naar Frederikstad, door het volk verlaten hier binnengebracht, is in publieke veiling verkocht voor NLG 875,-. De nog aan boord bevindende inventaris bracht NLG 311,- op. Koper is de heer P. van Es alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 6 februari. Het gestrande kofschip HOMMO BURINGH, kapt. Westenborg, van Christiania naar Groningen, is heden ten gevolge van de harde wind uiteen geslagen. Stukken wrakhout zijn hier en daar hoger op strand gedreven. De lading, behalve de deklast, 12.000 geschaafde en geploegde planken, gemerkt Superior Export, is reeds enige dagen geleden in veiligheid gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 februari. Het Groninger schoener-brikschip ZEEMEEUW, laatst bevaren door kapt. Vegter, is voor NLG 2.900 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd en plaats zal pubiek worden verkocht het goed onderhouden en best zeilende galjootschip JANTJE MARTENS, bevaren wordende door kapt. G. Rasker. Het schip is geclassificeerd bij Veritas 3/3.1.1., tot 1884, gemeten 93. register tonnen, thans liggende te Hoorn.
Inlichtingen te bekomen bij de heer Barend Bulsing, cargadoor te Groningen. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop van het Duitse schoener-barkschip SCHENKE. Woensdag de 23e februari e.k. zal in het logement van W. Hilling te Papenburg publiek te koop worden gepresenteerd het in het jaar 1867 nieuw gebouwde schoener-barkschip SCHENKE, geklasseerd Germanische Lloyd A1, tot maart 1883, groot 204.4 registertonnen of 579,2 kubiek meter netto, met al diens complete inventaris en toebehoren, zoals het thans is liggende te Delfzijl en door kapitein A. Marquering is bevaren. Het schip is, onder aanwijs van de heren Wijnne & Barends, dagelijks te bezien. Nadere informatiën verstrekken kapt. A. Marquering te Bokel en Heinr.H. Freerichs, beëdigd scheepsmakelaar te Papenburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 5 februari. Volgens ontvangen telegram is het barkschip JACOBUS JOHANNES, gezagvoerder Jörgensen, heden, na een reis van 35 dagen, van New York te Pauillac aangekomen.


Datum: 08 februari 1881


Krant:
  JB - Javabode

Heden is het Nederlands-Indische stoomschip MANGKOE ALMANSOER, kapt. Ridderikhoff van Batavia naar Singapore vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Makassar, 28 januari. Maandag laatstleden arriveerde het Nederlandse barkschip JOHAN THEODOR, kapt. J.S.. Mulder, van Newcastle met steenkolen voor het Gouvernement alhier (opm: te Makassar), ter dezer rede na de vorige avond te 17.30 ure bij een buiig donker weer op het rif Boné Poetieh te hebben gestoten, peilende het Hertebeest-eiland OZO½O Poeloe Lankai NNW, en is zodanig lek geworden, dat het 1½ voet water per uur maakte. Hoewel men sedert met het lossen der lading begonnen is, heeft men de lekkage nog niet kunnen ontdekken en wordt er steeds nog door een aantal koelies lens gepompt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 25 februari. Aangaande het ongeluk, het Engelse barkschip FANNY, kapt. Smith, overkomen, vermeld in ons nummer van 18 januari l.l., vernemen wij nog, dat het heeft plaats gehad op de rede te Tomako, en de lading waarschijnlijk geborgen is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Havre, 5 februari. Het Nederlandse schip CATHALINA VAN CALCAR, kapt. Bos, van Londen naar Bayonne, is gisterenmorgen ten noorden van de monding der Adour gestrand en zal vermoedelijk weg zijn. Men is bezig de lading te bergen.
(opm: zie ook NRC 100281)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse fregatschip ELIZABETH, liggende te Liverpool, is uit de hand verkocht aan een Belgische rederij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam. Het alhier te huis behorende schoenerbrikschip CHARLOTTE, 324 RT, is uit de hand verkocht aan de heren Van Harwegen & Den Breems te Vlaardingen, zal genoemd worden KLEINKINDEREN en gevoerd door kapt. C. van Toor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 januari. Vrachten. De toestand van de markt in het afgelopen jaar was, vergeleken met die van 1879, minder gunstig; de koersen daalden wel niet tot het peil, waargenomen in 1879, maar de vastheid, waardoor de laatste maanden van dat jaar zich kenmerkten, werd in het laatste tijdvak niet bespeurd, zelf niet in de volle afscheeptijd. De gedurende het gehele jaar reeds geringe onbevrachte vloot scheen somtijds nog te groot te zijn voor de behoefte, want de minder gunstige berichten omtrent suiker uit Europa, verhinderden ook weer in 1880 een flinke afscheep; de doorlopend goede vraag, die in de naburige havens, Brits Indië, China, Manilla en Californië bestond- waardoor tot een verzeiling van daar naar hier niet hoefde te worden overgegaan, heeft dan ook veel bijgedragen om de koersen alhier staande te houden. Evenals in 1879 begon in het laatste jaar de grote afscheep van suiker met zeilschepen pas in oktober, november; de verzending in de eerste maanden van het nieuwe seizoen geschiedde grotendeels met stoomschepen. Naar Nederland bleven de koersen vast; voor gouvernements koffie, waarvan de oogst dit jaar zeer gering is, werd voor partijen van 22.000 picols, hoogstens NLG 50 van de Noordkust bedongen. Gedurende de laatste maanden was echter voor kleinere hoeveelheden niet boven NLG 45 verkrijgbaar; van de Zuidkust werd NLG 55 en 50 naar gelang de grootte van de schepen besteed. Particuliere lading bleef zeer schaars, vooral suiker. Licht goed, waaronder voornamelijk tabak, kwam in de laatste maanden ruimer in de markt. Suiker bedong NLG 45 à 55; tabak NLG 25 à 35; huiden NLG 47 ½ à 60; arak NLG 80 à 90; kapok NLG 70; Rijst NLG 42 ½ à 45. De Factory hield in het laatste jaar geen inschrijving. Hoewel de aanwezige en nog verwachte Nederlandse vloot betrekkelijk gering is, zijn de vooruitzichten voor een belading naar Nederland niet gunstig; de geringe gouvernements koffieoogst is nagenoeg verscheept, en andere lading, zowel zware als lichte is schaars. De cijfers die op het einde van 1879 naar het Kanaal voor orders betaald werden, daalden spoedig en in maart was er niet meer dan GBP 2.2/6 à GBP 2.5/- te bedingen. Een afdoening in januari tot een 10/- à 12/6 lagere koers dan de laatste transactie, heeft het hare hiertoe bijgedragen. In juli werd voor suiker uit de nieuwe oogst GBP 2.5/- aangelegd; deze koers werd langzaam verhoogd tot GBP 2.10/-, om eerst in november tot GBP 2.15/- en in de laatste maand tot GBP 2.17/6 à 3 te rijzen. Hoger dan dit laatste cijfer is momenteel nog niet bedongen. Voor Amerika bestond het hele jaar tamelijk vraag, vooral voor koffie van Padang, waarvoor successievelijk GBP 2.10/-, 2.5/-, 2.7/6 à 2.10/- bedongen werd. Suiker werd in het begin van het jaar tot GBP 2.7/6 tot GBP 2.15/- à 2.17/6 afgescheept, naar gelang van capaciteit en laadplaatsen. Ruimte naar Australië was het gehele jaar te plaatsen; koersen bleven echter laag en werd voor Sydney GBP 1.5/- , voor Melbourne GBP 1.3/9 à 1.10/- besteed. Naar China had voor suiker weer een afdoening plaats tot GBP 1.2/6. De uitvoer van andere artikelen geschiedde grotendeels met schepen in China voor de reis naar Java en terug bevracht. Voor Californie werd weer niets opgenomen. Voor de Perzische Golf werd weer enige ruimte geplaatst. Voor de reis daarheen werd voor suiker NLG 1,55 per picol besteed, terwijl voor heen en terug ongeveer NLG 1,75 per picol werd aangenomen. Kustvrachten. Voor rijst van Saigon en Bangkok bestond goede vraag, doch de benodigde ruimte werd grotendeels op die plaatsen opgenomen. In het begin van het jaar accepteerden enige schepen zout naar de Noordkust tot NLG 11 per koyang. Stoomschepen. Koersen bleven gedurende het hele jaar vrijwel stationair op NLG 85 à 90 voor koffie; NLG 75 voor rijst; NLG 80 voor thee. Behalve door de boten van de geregelde lijnen werd Java het laatste jaar bezocht door enige vreemde stoomschepen, die ingehuurd waren voor het vervoeren van suiker, voornamelijk naar de Middellandse zeehavens. Door de geregelde lijnen werd 90 tot 10 francs per ton bedongen voor Marseille, een afdoening geschiedde tot 82 ½ francs. Door de verzending van suiker hadden de geregelde lijnen minder moeite in het afscheepseizoen volle ladingen te bekomen; in de overige maanden moesten de boten van die lijnen nu en dan met wanruimte vertrekken. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: PRINSES MARIE, NLG 90 koffie, NLG 75 tabak, NLG 100 huiden, NLG 80 thee, naar Amsterdam, GEBROEDERS SMIT, GBP 2.10/- suiker naar Amerika (abusievelijk vermeld naar het Kanaal).
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: IJHOEK, GEBROEDERS VAN DER BEEK en MINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 6 februari. Van het schip op Bornrif gestrand, is niets meer te zien; de reddingboot heeft geen dienst bewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 6 februari. Het Zweedse schip GUSTAF, kapt. Carlson, van Lissabon met zout herwaarts, is op Ameland gestrand, en zal vermoedelijk met de lading weg zijn. Volk gered.


Datum: 09 februari 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 februari. De MAASNYMPH is niet lek. Zij is wel herwaarts gesleept, maar met een ontzet pompspil.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Reederij T. Kloos & Zonen, Kinderdijk, (behoudens ijsgang) nieuwgebouwd raderstoomschip ZEELAND, dienst Zierikzee-Rotterdam en tussengelegen plaatsen, tot het vervoer van passagiers goederen en vee.
Vertrekt van Rotterdam, februari 9, ’s morgens 10 uur.
Vertrekt van Zierikzee, februari 11, ’s morgens 8 uur.
Ondergetekende, bekend zijnde met de sedert lang bestaande behoefte tot spoedige verzending naar Amsterdam, bericht aan belanghebbenden, dat die dienst ZEELAND in directe verbinding staat met Amsterdam; zodat goederen, ’s morgens van Zierikzee verzonden, de volgende morgen te Amsterdam aankomen, en omgekeerd ’s avonds van Amsterdam de volgende dag te Zierikzee.
Het tarief zal in het belang van de handel zo billijk mogelijk worden gesteld. Informatiën te bekomen te Amsterdam bij de heren D. & P. Kievits; te Rotterdam bij de heren J. & A. v.d. Schuyt; te Dordrecht bij de heren J. Bouman en te Zierikzee bij de directeur, A. van Gastel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bayonne, 4 februari. De equipage van het Nederlandse schip CATHALINA VAN CALCAR, kapt. Bos, van Londen herwaarts, ten noorden van de monding der Adour gestrand, is gered.
(opm: zie ook NRC 080281)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 7 februari. Volgens brief van kapt. E.T. Mulder, voerende het Nederlandse schip CATHARINA, d.d. Bahia 15 januari, zou hij van daar de volgende dag de reis naar Londen aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brigtlingsea, 6 februari. Ongeveer 80 vaten haring zijn hier heden geland uit het gestrande Nederlandse stoomschip INGERID alsmede enige gezouten vis, die echter geheel bedorven was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 7 februari. Volgens alhier ontvangen telegram, is het Nederlandse schip SINGAPORE, kapt. P.S. van Dijk, gisteren van Quillimane, laatst van Falmouth, te Rouaan aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 8 februari. De Nederlandse bark SUZANNA ELISABETH, kapt. Bouchier, van Antwerpen naar New York, is hier op de rede van de ankers geslagen, heeft de masten verloren en is op de Kaloot gestrand. Ook de Noorse schoener SAPHIR, kapt. Andersen is door het breken van de ankerketting beoosten Vlissingen gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 6 februari. Het gisteren alhier gestrande driemast schoenerschip GUSTAF, kapt. Carlson, is heden geheel verbrijzeld. Enig hout is alhier aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het boven Terschelling uit te leggen lichtschip, in aanbouw bij ’s Rijks werf alhier, zal omstreeks mei gereed zijn, terwijl een tweede lichtschip voor de Schouwenbanken, mede aldaar in aanbouw, binnenkort te water zal worden gelaten. Behalve verschillende machines welke daarin worden geplaatst, bekomen zij ook een “sirene” of misthoorn, door stoom gedreven, welke een geluid moet geven, dat op mijlen afstands hoorbaar is.


Datum: 10 februari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 januari. Het schip MEEDEN, kapt. H.J. Mantjes, is hier bevracht van Aracaju naar het Kanaal tot Sh.42/6 en 5%, en de CONCURRENT, kapt. A.D. de Jonge, met zout naar Assu tot 450 Reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Heden werden de verschillende werktuigen van het oorlogsstoomschip 1e klasse DE RUIJTER, aan de marinewerf alhier in aanbouw, voor de eerste maal onder stoom beproefd. De eindbeproeving der machines, door particulieren geleverd, zal op de rede van Texel plaats vinden, waartoe dit vaartuig in het aanstaande voorjaar derwaarts zal worden overgevoerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 februari. Alhier zijn in het dok gekomen de Noorse bark NORDKYN, kapt. Simonson, van Antwerpen naar Vera Cruz, heeft hier ter rede drie ankers verloren en het spil gebroken, en de Franse brik AUGUSTE MARIE, kapt. Le Blanc, van Requejada (opm: Noord-Spanje) naar Duinkerken, hebbende ter rede van laatstgenoemde plaats alle ankers verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. Het schip HELENA, kapt. Tieste, van Mazatlan naar het Kanaal, is 6 dezer lek te Montevideo binnengelopen, en zal vermoedelijk worden afgekeurd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aan ’s Rijkswerf zal een stalen stoomsloep vervaardigd worden. het vaartuig is bestemd voor de dienst hier te lande en zal voorlopig te Nieuwediep in bewaring worden opgenomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het ramschip GUINEA, tot nu toe aan de Marinewerf alhier gestationeerd, zal binnenkort naar een der particuliere scheepstimmerwerven verhaald worden om een belangrijke herstelling te ondergaan.
Hiermede zal zoveel spoed gemaakt worden, dat deze oorlogsbodem tegen de zomer weder voor de oefeningen met de zeemiliciens in de Noordzee geheel gereed is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Het schip CLEMENCE MARIE, kapt. Rouquette, van Bonny te Queenstown binnen, heeft order bekomen naar Duinkerken. Het heeft verstopte pompen en schade aan de zeilen,waarin zal worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 januari. De Nederlandse brik MEEDEN, kapt. Mantjes, is bevracht om te Aracaju te laden naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bayonne, 7 februari. Het gestrande schip CATHALINA VAN CALCAR is geheel wrak, 60 balen zijn geborgen. De lading is zo beschadigd dat men vreest dat zij geheel bedorven is, en onmiddellijk verkocht moet worden. De lading is te Londen verzekerd.
(opm: zie ook NRC 130281)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 8 februari. Het te Foxholsterbosch liggende driemast schoenerschip AMBULANT, zal van nu aan bevaren worden door kapt. G.G. Potjewijd, van Nieuwe Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 9 februari. Het schip SUZANNA ELISABETH, kapt. Bouchier, zit vol water en is vermoedelijk wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 februari. Het Nederlandse kofschip HERMAN JOHANNES, kapt. H.J. Leeuwe, van Riga naar hier bestemd, verlaten, lek en met meer andere schade te Geestemünde binnengebracht, is aldaar afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Aan de schroefstoomschepen 1e en 4e klasse, welke binnenkort bij ’s Rijks werf alhier in aanbouw zullen worden gebracht, zijn de namen gegeven respectievelijk van KORTENAER en SOMMELSDIJK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 8 februari. Heden werd van de werf der heren Gebr. Pot alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip VEREENIGING II. Dit vaartuig, 450 last groot, werd aangebouwd voor rekening van de heer Louis Gutjahr te Mannheim. Dadelijk hierna werden kielen gelegd voor twee dergelijke schepen, groot ongeveer 200 last, voor rekening van de Rotterdamsche scheepvaart-maatschappij te Rotterdam.


Datum: 11 februari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 februari. Het schip FELICITÉ alhier op de Zuidwal aan de grond geraakt, is afgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 9 februari. Het bij Rammekens gestrande Noorse schip SAPHIR, is vlot en zwaar lek in het dok gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 februari. Volgens telegram uit Beysville (opm: waarschijnlijk Blainville sur Mer) is het Nederlandse schip BAREND KRANS, kapt. Kolk, van Martinique naar Le Havre gestrand.
(opm: Regnéville sur Mer; zie NRC 160281)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 februari. Volgens telegram uit Beysville (opm: waarschijnlijk Blainville sur Mer), is het Nederlandse schip BAREND KRANS, kapt. Kolk, van Martinique naar Havre, gestrand, het volk is gered.
(opm: Regnéville sur Mer; zie NRC 160281)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 7 februari. Het afgekeurde Nederlandse schip CERES, kapt. Donker, zal 16 dezer publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Volgens particulier bericht, bij de rederij ontvangen, is het fregatschip MAASNYMPH, de 5e dezer op de rede van Soerabaija aangekomen. Het schip heeft niet aan de grond gezeten en is ook niet lek. Het bericht in ons 2e blad van 5 februari is daarom onjuist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee, 9 februari. Heden namiddag arriveerde alhier het nieuwe, grote en fraaie raderstoomschip, dat in de vaart gebracht is door de Stoomvaartonderneming Zeeland, rederij F. Kloos en Zonen te Kinderdijk, en bestemd voor de dienst tussen Zierikzee en Rotterdam en tussenliggende plaatsen. Het schip is gebouwd op de werf der heren Kloos, wordt gevoerd door kapt. B. van Gastel, onder directie van de heer A. van Gastel, vroeger directeur der Zierikzeesche Stoombootmaatschappij.
Binnenkort, men zegt reeds binnen een week of drie, zal nog een derde stoombootdienst van hier op Rotterdam worden ingesteld, nl. een onderneming van de heren Van der Drift, met een stoomschip dat zal heten SCHOUWEN-DUIVELAND. Zodoende zal, althans te water en bij open water, ons isolement grotendeels worden opgeheven.


Datum: 12 februari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 februari. Het schip FELICITÉ dat losgeraakt was, is een heel eind herwaarts gedreven, maar zit nu weer aan de grond.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Gedurende het jaar 1880, zijn te St. Helena aangekomen 451 koopvaardij zeil- en 41 stoomschepen, waarvan 34 zeilschepen onder Nederlandse vlag.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 februari. Kapt. Stokhuijzen, voerende het Nederlandse schip URANIA, rapporteert de 3e dezer, op 47°54’ NB 22°43’ WL gepasseerd te zijn de verlaten driemastschoener MARY, met seinvlag op, waarin ogenschijnlijk M.D.P.; de boten lagen vastgesjord op dek, de fokkemast, grote steng en kluiver waren weg. Door de hoge zee kon hij niet aan boord komen. Het schip dreef gevaarlijk voor de scheepvaart.
(opm: zie ook NRC 160281)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 11 februari. Volgens ontvangen telegram is het schip KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. Van der Kuijl, gisteren te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 7 februari. Het wrak van het alhier gestrande schip NELLIE G. TROOP, kapt. Parker, van Baltimore naar Bremen, is geheel uit elkaar geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Valery (Crotoy, 9 februari) Het hier gestrande schip EGBERT, bestemd naar Rotterdam, is geheel aan stukken geslagen, alleen het vlak is overgebleven en in tweeën gespleten, ongeveer 200 ton campechehout ligt langs de kust verspreid. Een tweede boot is geheel stukgebroken bevonden.
(opm: bedoeld is St. Valéry-sur Somme, omdat Crotoy aan de monding van de Somme ligt, tegenover St. Valery)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Ten overstaan van de ondergetekende notaris zal op dinsdag de 15e februari 1881, des avonds te 7 uur, in het koffiehuis van de heer Prins, aan de Groote Markt te Groningen, in het openbaar in veiling worden gebracht de steeds goed onderhouden stoomsleepboot genaamd TIME IS MONEY, groot 20 tonnen, gebouwd in 1864, met opgoed en toebehoren, thans gerepareerd ter bezichtiging liggende bij de werf Het Hoofd, buiten het voormalige Kleinpoortje te Groningen.
De voorwaarden liggen ter lezing ten kantore van Mr. B. van Roijen, notaris.


Datum: 13 februari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 21 januari. Het schip FELIX, kapt. Behrens, te Nickerie als lek gerapporteerd, heeft met geringe kosten in de lekkage voorzien, en is bijna beladen naar Engeland, waarheen het binnen een paar dagen zal vertrekken.
(opm: een Duits schip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. De opgenomen zeilschipruimte op Java bedroeg in gemeten tonnen in: 1879 1880
220.012 211.633
Waarvan naar Nederland 69.072 50.546
Waarvan naar Kanaal v.o. en Engeland 109.691 104.601
Waarvan naar andere havens van Europa, zomede
Australië, China, Amerika, San Francisco en de
Perzische Golf 41.209 56.486
schepen schepen.
Hierin deelde de Nederlandse vlag met 79 93
En de vreemde vlag met 196 118
De opgenomen stoombootruimte bedroeg in:
1879 1880.
69.770 84.518
Waarvan naar Nederland 58.702 50.847
Waarvan van Port Said v.o. ---- 7.398
Waarvan naar andere plaatsen van Europa 11.068 26.273
schepen schepen.
Hierin deelde de Nederlandse vlag met 30 33
En de vreemde vlag met 11 16

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bayonne, 9 februari. De jute, geborgen uit het wrak van de Nederlandse kof CATHALINA VAN CALCAR, zal morgen verkocht worden, zestig tot zeventig balen meer of minder nat en andere partijen vermengd met zand, zijn aangedreven, nadat het schip in stukken is geslagen, waarvan de overblijfselen insgelijks zijn verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 9 februari. Het Nederlands-Indische stoomschip MERAPI, van Banda hierheen, is 20 dagen over tijd. Een stoomboot is ter opsporing uitgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 11 februari, 6 uur namiddag. Het schip VERONA, van Rotterdam naar Cardiff is voor de 2e maal in aandrijving gekomen met het schip DEAN, waardoor deze de boegspriet verloor, en andere belangrijke schade leed. Laatstgenoemde heeft assistentie genomen van Dealmen (opm: blijkbaar inwoners van Deal) en sleepboot, heeft anker en ketting laten slippen, en is naar Dover vertrokken om te repareren. De VERONA, die de kluiverboom en voortuig had verloren, was genoodzaakt insgelijks anker en ketting te laten slippen en naar Dover te vertrekken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Volgens bericht uit Cherbourg de dato 19 dezer, heeft de stranding van het Nederlandse schip BAREND KRANS, kapt. Kolk, van Martinique naar le Havre plaatsgevonden bij Coutances.
(opm: Regnéville sur Mer; zie NRC 160281)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Delfzijl op maandag 7 februari: het Nederlandse schoenerschip CORNELIA, groot 127 ton nieuwe meting, gebouwd in 1860: NLG 2.910, opgehouden. Het schip is later uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 11 februari. Heden zijn op de werf van de heer C. van der Giessen de kielen gelegd voor een ijzeren zeilaak (opm: ELIZE SUSANNA), groot 135 lasten, voor rekening van de heer H. Joosten, en voor een lichterschip (opm: kraakschip VROUW GEERTRUIDA), groot 25 lasten, voor rekening van de heer J. van Hagen, beiden te Schiedam.


Datum: 14 februari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Ameland 11 februari. Gedurende het jaar 1880 zijn alhier ingeklaard 43 schepen en uitgeklaard 52 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag 22 februari 1881, des avonds precies te zes uur, zal ten huize van J.M. Veldman, kastelein te Delfzijl, publiek te koop worden aangeboden het Nederlands schoenerschip TRIO, in 1855 nieuw gebouwd en in 1877 zwaar vertimmerd, groot 146½ ton, nieuwe meting, met al deszelfs opgoed en toebehoren, thans liggende in de haven te Delfzijl, laatst bevaren geweest door F. Wigchers. Te bevragen bij de heren Gnodde & Steenborg & Co. te Delfzijl.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 14 februari. Het heden in openbare veiling gebrachte stoomschip MENADO is voor de som van NLG 8.400 toegewezen aan Sech Assan bin Abdat Alkaterie.


Datum: 15 februari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Volgens brief van Poeloe Bras d.d. 18 december van kapt. Schneider, voerende het Nederlandse schip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, zou hij 20 dier maand naar Java vertrekken.
(opm: zie ook NRC 150281)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duisburg, 12 februari. De Nederlandse sleepboot ROTTERDAM 2 is tegen de spoorwegbrug bij Hochfeld aangevaren en onmiddellijk gezonken. Een der opvarenden verdronk, de overigen werden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De makelaars W. van Dam H. Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 8e maart 1881, des middags te 12 uur, in de zaal aan de scheeps-makershaven No. 29, publiek veilen het Nederlands driemast gaffelschoenerschip ZELDENRUST, laatst gevoerd door kapt. J.J. van der Veen, volgens meetbrief 37.26 meter, breed 8.80 meter, diep 3.96 meter, groot netto 299,36 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris zoals het is liggende aan de Ruigeplaat te Delfshaven. Inmiddels uit de hand te koop. Nadere Informatiën bij bovengemelde makelaars en bij de heren Ch. Cornelder & Zoon, cargadoors, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 11 februari. De aan strand gespoelde wrakken, rondhouten, zeilen, boten enz, alles afkomstig van het alhier de 5e dezer gestrande Zweedse schoenerschip GUSTAF, kapt. Carlsson, hebben heden in publieke veiling opgebracht NLG 317.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Het Nederlandse schip ALBERTUS, kapt. Strootman, van Haiti te Le Havre aangekomen, heeft order bekomen naar Duinkerken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 februari. Het galjootschip SOPHIA CATHARINA, kapt. Wiers, van Groot-Brittannië naar Emden, en alhier binnengekomen wegens ijsgang op de Theems, is naar de bestemming vertrokken.


Datum: 16 februari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 februari. Het stoomschip AMSTERDAM, van Amsterdam hier aangekomen, heeft schade aan de schroef, en werd door de sleepboot STROMBOLI van hier naar Hamburg opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 11 februari. De Nederlandse schoener CATO POULIE, van Veendam, die op de reis van St. Petersburg naar Schiedam, de 16e november 1880 op Snekkesteen en hier binnen gebracht werd, is afgekeurd en heden in publieke veiling verkocht. Het hol bracht 1.260 en de inventaris 3.750 kronen op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Le Havre, 13 februari. Men is bezig de lading van het bij Regnéville sur Mer gestrande Nederlandse schip BAREND KRANS, kapt. Kolk, van Martinique hierheen, te bergen,en hoopt men het af- en hier binnen te brengen. De geborgen lading wordt naar hier getransporteerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Singapore, is het schip HOLLANDER, kapt. Van Beest, de 9e dezer aldaar aangekomen en heeft de kapitein een lading van daar naar Shanghai aangenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 21 februari e.k., ’s avonds zes uur, te huize van R. Dijkema, logementhouder te Warfum, zal ten verzoeke van K.J. Buikema aldaar, publiek worden verkocht het in mei 1880 nieuw uitgehaald schip ANNA, met al het opgoed en inventaris, groot 48 tonnen, liggende in de haven te Warfum. Inmiddels uit de hand te koop.
Mr. A. Jansenius de Vries, notaris.

Krant:
  JB - Javabode

Door de resident der Zuider- en Oosterafdeling van Borneo werd bericht, dat het schip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG in de nacht van 13 op 14 januari j.l. voor de monding der Barito-rivier was verbrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Blijkens nader ontvangen mededeling, was het verlaten driemast schoenerschip, dat kapt. Stockhuijzen, voerende het Nederlandse schip URANIA, van New York alhier aangekomen, heeft zien drijven, niet genaamd MARY, maar MARY CLOCK.


Datum: 17 februari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 februari. De stoomstuurinrichtingen, door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen aangebracht aan de rammonitors PANTER en HYENA, zijn heden middag op het Haringvliet beproefd en goed bevonden. Na afloop der proefneming zijn de rammonitors naar de Marinewerf gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pernis, 16 februari. De nieuwe stoomboot, gebouwd door de heer A. Vuyk te Capelle aan den IJssel en door de alhier opgerichte rederij aangekocht, is heden alhier in de haven gekomen en zal denkelijk maandag (opm: 21 februari) in dienst worden gesteld.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Belanghebbenden bij de verkoop van het voor de dienst afgekeurde stoomschip van de Gouvernements Marine TELEGRAAF, zo als het ligt te Onrust, worden verwezen naar de annonce dienaangaande, voorkomende in de Javasche Courant van 11 februari en volgende.
Namens de commandant der zeemacht en chef van het departement van Marine in Nederlands-Indië, de secretaris Degent.
(opm: zie JB 050381)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 februari. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Kamphuis, van Rosario, is te Port Elisabeth gestrand en zal totaal weg zijn, het grootste gedeelte der inkomende lading was nog aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 14 februari. De loodsrinkelaar Nº 1 is vanochtend wegens ijsgang uit zee teruggekomen en de loodsdienst voorlopig dus weder geschorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 februari. Het Nederlandse schip NOORDZEEKANAAL, kapt. Bron, van Soerabaija naar Queenstown, is zwaar lek, met schoon dek en verlies van verschansing te Kaapstad binnengelopen. Het heeft 5 voet water in het ruim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 16 februari. Heden heeft met goed gevolg plaats gehad door middel van torpedo’s (opm: destijds in de betekenis van paketten met springstof) het springen van het wrak van de Engelse brik AMY, die 14 november 1880 in het Bokkengat gezonken was.


Datum: 18 februari 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 februari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark FATHOOL HAIR, ex YUDAS, kapt. Moht. Alkaf, van Singapore.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 16 februari. Het Nederlandse schip MAASNYMPH, kapt. J. Janzen, is heden van hier naar Ternate vertrokken.
(opm: voortzetting van de wegens schade te Banjoewangi onderbroken reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 14 februari. Volgens ontvangen particulier bericht uit Le Havre, heeft de stranding van het Nederlandse schip BAREND KRANS, kapt. Kolk, plaats gehad tussen Cherbourg en St. Malo. Het schip zat op een slechte plaats, doch gevaar voor het volk bestond er niet.
(opm: Regnéville sur Mer; zie NRC 160281)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 16 februari. De Nederlandse driemast-schoener FRIESLAND, kapt. Tap, van Newcastle naar Philippeville met kolen, is hier binnengelopen om een lek te stoppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 15 februari. De Nederlandse kof RAAF, van Newcastle naar Caen, is voor tegenwind hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 januari. Het Noorse schip HEROS, van Cebu naar het Kanaal, heeft op Poeloe Pandjang gestoten en is hier binnengelopen. Het moet lossen om nagezien te kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 januari. Vrachten. De stemming blijft hier vast bij een gering aantal disponibele en passende schepen, kunnende de zich in de Oosthoek bevindende schepen als gevolg van de thans met hevigheid heersende West moesson, de meer westelijk gelegen havens bezwaarlijk bereiken om daar lading in te nemen. Nederlandse schepen: GEBROEDERS VAN DER BEEK, NLG 50 voor suiker van Joana, en neemt verder licht goed, naar Rotterdam; MINA NLG 55 voor 6.000 picols suiker van Samarang, en ligt verder in lading naar Rotterdam.
Lossend en onbevracht Nederlandse schip: IJHOEK.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 februari. Het stoomschip P.CALAND, van New York, is met een diepgang van ruim 60 decimeters alhier binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 10 januari. Het schip JAVA PACKET is nog ladende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port Elizabeth, 15 februari. De equipage van het alhier gestrande Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Kamphuis, van Rosario, is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elizabeth, 15 februari. Het alhier lek en met vijf voet water in het ruim binnengelopen Nederlandse schip NOORDZEE-KANAAL, kapt. Bron, van Soerabaja naar Queenstown, had stengen, verschansingen en enige zeilen verloren, benevens opgeslagen dek. Een expertise had nog niet plaats gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 12 februari. Scheepsvrachten. De verwachtingen op het voorjaar zijn weinig bemoedigend; zonder hoop op verbetering, zijn de volgende koersen voor het naaste seizoen aan te nemen: naar Noord-Schotland Sh.2/-, Oost-Schotland Sh.1/9, Firth of Forth 1/6, alles per 500 Engelse ponden tarwe; Newcastle Sh.18/- tot 20/- per ton hennep; Sunderland Sh.22/6 per stand. grenen planken; Middlesbro Sh.9/- per load rondhout; Glasgow Sh.25/- tot 27/6 per ton hennep; Leer 22 à 23 mark per 2.500 kilo rogge; 15 mark per 80 kub. voet grenen delen; Rostock 12 à 13 mark per 2.500 kilo rogge; Papenburg en Oldersum 15 mark per 80 kub. voet grenen delen; Dieppe, Abbeville, Fécamp en Havre 28 Ffr. en 15% per 80 kub. voet oud-Franse maat eiken planken en delen, Rouaan 30 Ffr. en 15% per idem plankhout; Noord-Frankrijk Sh.25/- per ton hennep; Nantes Sh.30/- per idem; Gend NLG 14,- per 80 kub. voet eikenhout; Dordrecht NLG 10,- per idem grenen delen; Maas, Schiedam voor order, NLG 25,- per tult kapbalken.


Datum: 19 februari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 februari. Het schip EDWARD, kapt. Hansen, van Montreal naar Emden, alhier wegens ijs als bijlegger binnen, zal hier de lading lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 17 februari. De stoomboot STAD DEVENTER der Zwolsche Stoomboot-Maatschappij, heden ochtend om 11 uur met een rijke lading via Kampen, vertrokken naar Amsterdam, is aldaar eerst heden om 9 uur aangekomen. De gezagvoerder seinde, dat er in zee geen ijs was aangetroffen tussen hier en Harderwijk, maar dat van daar tot de Oranjesluizen veel oud en nieuw ijs was, zo zelfs dat hij daarvoor meermalen met de stoomboot moest achteruitgaan. Hij oordeelde, dat het bestuur morgen geen stoomboot van hier moet laten vertrekken, daar de reis nog te gevaarlijk is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 3 januari. Het Duitse schip EDUARD, kapt. Adamrijk, van hier naar Pasaroeang is bij het vertrek van hier op de rede in aanvaring geweest met het Nederlandse schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Ruhaak, waardoor eerstgenoemde de voormarssteng verloor.


Datum: 20 februari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse stoomschip NORMANDY, groot 640 ton nieuwe meting, is uit de hand aan een Schotse rederij verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Volgens telegram is het Nederlandse barkschip NEREUS, kapt. Schrier, gisteren te Tybee Point aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemarijbrief. Kapt. Francisco Lopez, voerende het Spaanse schoenerschip FE, van Antwerpen met stukgoederen naar Cuba, Cienfuegos en Havanna bestemd, verlangt gelden op te nemen, ten bedrage NLG 3.250 tot dekking van reparatiekosten en meer. Aanbiedingen worden binnen 3 dagen verwacht ten kantore van het Spaanse Vice-Consulaat te Middelburg.


Datum: 21 februari 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 11 februari. Algemeen is thans het vermoeden, dat de MERAPI, kapt. Steur, ergens in haar lijn Boeton-Nieuw Guinea een ongeluk is overkomen. Het vermoeden werd hedenmorgen door de komst van de Engelse stomer nog gesterkt, doordat men op Java ook niets van haar heeft vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd zal ten huize van de weduwe S. de Vries te Delfzijl, ten overstaan van de notaris Jentink, publiek worden verkocht het goed onderhouden Nederlands galjootschip ALBERTA ROMELING met complete inventaris, zeewaardig en gebouwd in 1857, klasse B.1 Vereeniging, groot 139 zeetonnen, thans liggende te Delfzijl. Informatiën bij de scheepsgezagvoerder J. Wiersma te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port Elisabeth, 15 februari. De equipage van het hier gestrande schip JOHANNA, kapt. J. Kamphuis, is gered. Volgens bij de rederij te Oude Pekela ontvangen telegram is het schip totaal wrak.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 14 februari. Heden morgen te 9 uur is het stoomschip VOORWAARTS der Maatschappij Nederland bij het verlaten der rede onder de Madura-wal ter hoogte van kampong Kamal aan de grond geraakt. Na ongeveer twee uur te hebben vastgezeten kwam het stoomschip weder vlot en vervolgde de reis, koersende om de Oost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Volgens telegrafisch bericht heeft het Nederlandse schip JOHAN THEODOR, kapt. Mulder, in de nabijheid van Macassar op een rif gestoten en zal naar Soerabaja worden gesleept om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Volgens particulier telegrafisch bericht, is het Nederlandse schip NOACH IV, kapt. Gomes, van Batavia naar Rotterdam bestemd, 19 dezer Lizard gepasseerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 18 februari. Het alhier met averij binnengelopen Nederlandse galjootschip BATO, kapt. Zoutman is gisteren voor 1.415 kronen publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 17 februari. Het afgekeurde Nederlandse schip CERES, kapt. H.W. Donker, van Wyborg naar Weener, heeft gisteren in publieke veiling NLG 3.250 opgebracht.


Datum: 22 februari 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 17 februari. Het Nederlands-Indisch schip VANADIS ligt nog ter rede Banjoewangi en wordt door duikers nagezien. Op drie plaatsen zijn reeds lekken gevonden, twee in de zijde en een nabij de zandstrookgang. Na reparatie van het tuig en herstel van de grote, reparaties vereisende, ra’s wordt de reis naar Tjilatjap vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Volgens particulier telegram is het schip AGATHA, kapt. Zeijlinga, heden te Tjilatjap aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 18 februari. Het schip BATO, kapt. R.J. Zoutman, van Dantzig naar Bordeaux, hier binnengebracht na op strand te hebben gezeten, is gisteren in publieke veiling voor 1.415 kronen verkocht.


Datum: 23 februari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 maart. Heden is alhier aangekomen het schip ZWALUW, kapt. Bakker, van Helgoland met gebroken boom en verlies van zeil. Het schip had zwaar stormweder doorgestaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 februari. Het brikschip EDWARD, kapt. Hansen, van Montreal naar Emden bestemd, alhier wegens ijs als bijlegger binnen, is bezig de lading in lichters te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, Het stoomschip BATAVIER I, van Mannheim komende, is volgens telegram van Hansweert, bij Oude Tonge gestrand en zit gevaarlijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 januari. Het Belgische schip VAN ARTEVELDE, kapt. Dubois, lek te Soerabaja binnen, is van de Molukken naar het Kanaal bestemd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 februari. Het Engelse stoomschip JESSIE, van Siam met Chinese koelies naar Penang, door een onzer oorlogsschepen op de Atjehse kust te Poeloe Bras binnengesleept, is door de gezagvoerder, de machinist en de stuurlieden vijf dagen tevoren heimelijk verlaten met medeneming van alle sloepen en instrumenten.
Dat verlaten van hun vaartuigen schijnt in de laatste tijd onder de Engelse kapiteins in de mode te komen. Het gebeurde op de JESSIE is een zo gemene, laffe, wreedaardige en schurkachtige daad als slechts zelden ergens zal voorgekomen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Zeeland. Vergadering van houders van obligaties der 4½ % gegarandeerde lening van het jaar 1876, ten laste van voormelde Maatschappij, op maandag 28 februari e.k., te 3 uur, des namiddags, in het lokaal Eensgezindheid, Spui, alhier.
Amsterdam, 22 februari 1881, A.L. Wurfbain, J.A. Jolles Jr.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck, 23 januari. Het Nederlandse schip ALBERTINE, kapt. Gust, van Aracaju naar het Kanaal met 3.590 vaten suiker, heeft alhier bij het uitzeilen op de baar gestoten en ondervond daarna zulk een hevig weder, dat het zes dagen na het vertrek, op 18 dezer op 10° ZB 35° WL door de equipage in zinkende staat werd verlaten. Een half uur daarna zonk de ALBERTINE in de diepte weg. Het volk is gered en alhier aangebracht door het Noorse schip GALATHEA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 20 januari. Het Duitse schip PEIHO, is zonder inventaris te Samarang in publieke veiling voor NLG 5.000 verkocht.
(opm: zie SB 070481, verdoopt GERRIT)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 16 februari. Het Nederlandse brikschip CERES, uit Zwartewaal, op de reis van Wyburg naar Weener met een lading planken, 16 november laatstleden bij Humleback gestrand, is hier afgekeurd en publiek verkocht. De romp bracht op 1.900 kronen en de inventaris 2.973 kronen, naast 6% verkoopkosten ten laste van de koper.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 januari. Vrachten. Gedurende de laatste dagen bleef vraag voor ruimte bestaan, doch bepaalde zij zich meer tot handige schepen; zij kon echter niet bevredigend worden, daar of de ligplaats van de geschikte bodems dan wel de laadplaatsen het tot stand komen van afdoeningen verhinderden. De Nederlandse vloot vermeerderde door enige arrivementen. Naar Nederland waren enige partijen suiker aan de markt en werden daarop 2 schepen aangelegd, die in de Oosthoek met licht goed zullen opvullen. De Factory had geen behoefte aan scheepsruimte. Naar het Kanaal werd slechts een schip opgenomen, te Djoana te laden. De bedongen koers is op zich zelf niet ongunstig, maar de door bevrachters gestelde conditie, dat het schip van zijn ligplaats Soerabaija, voor scheepsrekening naar de laadhaven gesleept moet worden, levert een aanzienlijk nadeel op. Voor koffie van Batavia en Padang naar Amerika werd een groot schip opgenomen tot GBP 2.17/6 en GBP 3.5/- voor licht goed. Wanneer de bestemming van het restant koffie ex-laatste Padang veiling Amerika mocht worden, dan zou nog een klein schip emplooi kunnen vinden. Voor suiker van Batavia werd voor een klein schip GBP 3 besteed. Naar Australië vond een klein schip plaatsing tot GBP 1.5/- voor Sydney, en blijft daartoe en tot GBP 1.7/6 à GBP 1.10/- voor Melbourne vraag bestaan. In kustvrachten ging niets om. De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen zijn: stoomschip MADURA, NLG 90 koffie, NLG 80 tabak, NLG 80 thee, NLG 110 huiden, naar Amsterdam; YHOEK, NLG 50 koffie, vult verder op te Soerabaija naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen; TELANAK, INDIA PACKET, OTTOLINA, PRESIDENT TRAKRANEN en SALATIGA.


Datum: 24 februari 1881


Krant:
  JB - Javabode

De 26e januari werd van de havenmeester van Oleh-leh het bericht ontvangen, dat een onder Engelse vlag varend stoomschip met gebroken schroef benoorden Poeloe Bras drijvende was en assistentie verzocht. Door de bemoeiingen van de stationscommandant gelukte het de stomer met de naam JESSIE, die van Siam met een veertigtal Chinese passagiers op reis naar Penang was, te vinden en te Poeloe Bras binnen te slepen. Het bleek toen, dat de gezagvoerder, machinist en stuurlieden het schip vijf dagen te voren heimelijk hadden verlaten met medeneming van alle sloepen en instrumenten. Bij aankomst te Poeloe Bras bevonden zich nog aan boord een Djoeroemoedi, 12 matrozen en 40 koelies. Van een en ander is de waarnemend consul der Nederlanden te Penang kennis gegeven, terwijl het vaartuig door het stoomschip PASIAH PAKET op sleep is genomen naar die plaats.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zaterdag de 5e maart 1881, des avonds om 6 uur, zal in het logement van Scherpbier te Oude Pekela, ten verzoeke van de heer J.A. Schuring te Oude Pekela in het openbaar worden verkocht het Nederlandse kofschip genaamd JANTINA,liggende te Hoorn, groot 132.22 tonnen, nieuwe meting (142 tonnen oude meting), met al deszelfs toebehoren en opgoederen. Laatstelijk bevaren door de kapt. A.J. Schuring te Oude Pekela. Inventarissen en inlichtingen zijn te bekomen bij de verkoper en ten kantore van de notaris. Mr. F. Roessingh.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tafelbaai, 29 januari. Het gestrande Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Kamphuis, was 29 januari van hier naar Algoa-baai vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brightlingsea, 19 februari. Door de smakken ROSA ANN en SPRAY zijn aangebracht 55 vaten haring, benevens enig ijzerwerk van het gestrande stoomschip INGERID.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 22 februari. Het stoomschip BATAVIER I, van Mannheim herwaarts, bij Oude Tonge gestrand, is zwaar lek af- en alhier binnengebracht.
(opm: een Rijnstoomschip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 22 februari. De geladen stoomboten LEMMER en GRONINGEN IV, zijn te zes uur des namiddags alhier aangekomen, vertrokken van Amsterdam te zes uur des morgens. Er is veel ijs bij Pampus, maar bij de Lemmer en Urk is geen ijs op zee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 22 februari. Naar wij vernemen zal morgen door een der Zuiderzeeboten worden beproefd om het ijs op het Slotermeer te breken, ten einde de twee volle ladingen goederen, hedenavond door de beide Lemmer-nachtboten van Amsterdam hier aangebracht, verder te kunnen verschepen.
Gisteren is zulks door de binnenboten, doch vruchteloos beproefd. Het ijs was toen nog ongeveer drie duim dik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip NOACH I, kapt. Van der Schaft, de 22e dezer te Samarang aangekomen.


Datum: 25 februari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau, 18 februari. Terwijl er naar stoomschepen, welke na de heropening der Sond uit Noordzee-, respectievelijk Oostzeehavens naar hier kunnen gaan, wat vraag is, is er voor zeilschepen op het voorjaar volslagen stilstand en zijn hier liggende zeilschepen moeilijk te plaatsen. Voor laatstgenoemden wordt betaald naar Londen Sh.1/9, ’t Kanaal tot Plymouth respectievelijk Havre Sh.2/, Rouaan, Honfleur en Caen Sh.2/1½, Littlehampton Sh.2/-; naar Dundee 11/ per ton beenderen. Per stoomschip word toegestaan Sh. 1/9 à 1/10 ½ naar Londen, Sh.2/ à 2/1½ naar ’t continent, Sh.2/1½ naar Rouaan; 35 Ffr. naar Duinkerken en Antwerpen, en Sh.27/6 à 30/ naar Dundee per ton vlas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag 2 maart 1881, des avonds om 7 uur, zal ten overstaan van notaris Jentink te Delfzijl, ten huize van P.J. Smit aldaar, publiek te koop worden aangeboden het goed onderhouden kofschip VOORWAARTS, groot 120 ton nieuwe meting, laatst bevaren door kapt. F. Wigchers, thans liggende te Londen. Het schip is de 27e juni 1879 geclassificeerd bij de Engelse Lloyds AE 1 voor vier jaren. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de heer Gnodde en ten kantore van P.J. Vos, scheepsmakelaar te Delfzijl. J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 februari. Het Nederlandse schip ELSIEN HAGENUS, dat te Cuxhaven was afgekeurd en publiek verkocht, is door de boekhouder weder gekocht en blijft dus in de vaart onder Nederlandse vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 22 januari. De gezagvoerder van het schip JEANETTE, heden van Bandjermasin aangekomen, rapporteert de 14e dezer een Nederlandse bark gepasseerd te zijn, die tot op de waterlijn afgebrand was. Om 4.30 uur zonk het schip in 9 vaam water ZtO 3 ½ mijl afstand van de eerste zwarte boei.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is, met goed gevolg, van de werf der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de schroefstoomboot GOUVERNEUR-GENERAAL DUIJMAER VAN TWIST, bestemd tot het vervoer van goederen tussen Rotterdam en Deventer. Deze boot zal worden voorzien van een compound-werktuig van 140 ipk, mede in genoemd etablissement vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoop van schepen te Delfzijl op maandag 22 februari: het Nederlandse schoenerschip TRIO, groot 146,50 ton nieuwe meting, gebouwd in 1855, met deszelfs opgoederen en toebehoren, laatst bevaren door kapt. T. Wigchers: voor NLG 1.760,-. opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, (Stormpolder), 23 februari. Heden is van de werf van C. van der Giessen, met goed gevolg te water gelaten een (opm: tweemast) ijzeren Rijnschip, genaamd CAROLINE, groot 335 last voor rekening van de heer A. Schouten te Emmikhoven en werd onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: MARIA), groot 250 last voor rekening van de heer Johann Hirschmann, te Winkel bij Biebrich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Het stoomschip TORRINGTON, van hier naar Batavia, met gebroken roer terug, zal de gehele lading lossen, die door het Nederlands stoomschip UTRECHT overgenomen en vervoerd zal worden.


Datum: 26 februari 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 22 februari. Het Nederlandse barkschip JOHAN THEODOR, dat bij aankomst alhier bij Bone Poetih heeft gestoten en lek is geworden, is na de lossing der lading kolen in zodanige toestand bevonden, dat een grote reparatie onvermijdelijk is. Dientengevolge zal genoemd vaartuig morgen ochtend door de stomer BARON MACKAY naar Soerabaija gesleept worden.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 22 februari. Met het stoomschip TAMBORA zijn van Menado alhier aangekomen de bemanning en passagiers van het op de Sangir-eilanden gestrande Engelse barkschip FANNY, kapt. Smith. Het wrak met inventaris is bij veiling te Menado verkocht voor de som van NLG 2.400.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wij ontlenen aan de te New York verschijnende Produce Exchange Bulletin van de 11e dezer het volgende:
Nieuwe Stoomvaartlijn naar Amsterdam. Een van de oudste en rijkste stoomboot-maatschappijen van Europa heeft kortelings een nieuwe lijn van Amsterdam naar New York geopend. Het eerste stoomschip van deze lijn, de POLLUX, zal de 2e maart van Amsterdam vertrekken, om vooreerst met de STELLA, CASTOR en JASON in de geregelde dienst te voorzien. Bovengenoemde stoomschepen zijn alle van grote tonnenmaat en eerste klasse; thans volgens de nieuwste methode speciaal voor ’t vervoer van tussendekspassagiers ingericht. Zonder twijfel zal deze nieuwe onderneming met sympathie worden ontvangen en zeer worden gesteund door de afstammelingen van die ondernemende oude Hollanders, die de grondslag van deze grote stad (toen Nieuw-Amsterdam genaamd) legden. De maatschappij, die deze nieuwe lijn in ’t leven riep, is in staat de verladers alle mogelijke faciliteiten aan te bieden, daar zij een vloot van ongeveer dertig stoomboten bezit, die geregeld de Middellandse-, Noord- en Oostzeeën doorklieven. Indien nodig, worden extra boten van Amsterdam naar New York geëxpedieerd. De consul Eckstein voorspelt ook een goed succes aan de nieuwe lijn, waarbij de Amsterdamse handel groot belang heeft.
Wij zelf vernemen nog het volgende: Een zeer fatsoenlijke familie hier te Groningen, die primitief (opm: eerst) had besloten per 1e klasse naar New York te reizen, gaat, nadat men zich te Amsterdam persoonlijk van de inrichting der 3e klasse had overtuigd, thans de 2e maart per de POLLUX vertrekken. Waar de 3e klasse passagiers zo zeer de belangstelling van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij trekken, dat het bovenstaande kan plaats vinden, dan verdient de onderneming alleszins aanbeveling en zal in korte tijd een einde komen aan alle praatjes, uit broodnijd of afgunst voortspruitende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Singapore, 22 januari. De gezagvoerder van het stoomschip AGNES, 21 januari van Batavia aangekomen, rapporteert de 9e de Duitse bark ALMA, kapt. Lohmeijer, van Ilo Ilo naar Falmouth, bij de eerste punt in Straat Banka aan de grond te hebben zien zitten. De AGNES bleef enige tijd bij het schip en beproefde het af te slepen, hetgeen niet gelukte. De diepgang van de ALMA was 21 voet 6 duim en de waterstand bij hoogwater op 11 januari slechts 19 voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 15 januari. De Nederlandse schepen MEEDEN, kapt. Mantjes, en AVANT, kapt. Oldenburgen, zijn te Aracaju bevracht naar het Kanaal voor orders met een lading suiker tot 425 shilling, 6 pence en 5% per ton. De CATHARINA, kapt. Mulder is te Bahia bevracht naar Lissabon voor orders voor koffie tot 40 shilling en 5% per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Santos, 21 januari. Het Nederlandse schip GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. Boekhold, is bevracht van Lissabon voor orders met een lading, groot 4.720 balen tot 45 shilling per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 15 januari. Het Nederlandse schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. Kruisinga, is te Paysander bevracht voor gezouten huiden tot Sh.29/6 per ton.


Datum: 27 februari 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar A.C. van Wageningen Jr., te Dordrecht, is voornemens op woensdag 9 maart 1991, des namiddags ten 1 uur, in het Koffiehuis Koophandel en Zeevaart aldaar, publiek te verkopen het welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip NICOLETTE, laatst gevoerd door kapt. A.G. Bouten, liggende en te bezichtigen in de Kalkhaven te Dordrecht, groot 1.004 tonnen, met volledige inventaris. Breder bij biljetten omschreven, die op franco aanvraag te bekomen zijn bij bovengenoemde makelaar of bij de reders Van Brakel & Co., te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Albertus Vinke, makelaar, zal als lasthebbende van Kapt. S. Wettlesson, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag de 14de maart 1881, des namiddags te 3 uur, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, presenteren te verkopen het welbezeild ijzervast brikschip genaamd AMANDA, volgens meetbrief gemeten 268,35 registertonnen, of 760.01 kubieke meter, en dat met deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, kettingen en zeilen enz. Verder volgens inventaris. Voornoemd schip is liggende bij de Droge Dok van de heren Von Lindern & Co. Nadere Informatiën te bekomen bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors Vinke & Co. te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 26 februari. De Zuiderzeeboot LEMMER, van hier donderdag laatstleden naar Amsterdam vertrokken, zit in de nabijheid van Naarden zeer hoog op strand op 4 voet water en niet gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 25 februari. Het stoomschip CARBON, van de Tyne naar Londen, is vanochtend uit zee teruggekeerd, zijnde omstreeks middernacht in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip GERTRUDE op de hoogte van Souter Point (54º58’ NB 01º22’ WL). De GERTRUDE zonk in 5 minuten en de equipage werd door de CARBON opgenomen. De GERTRUDE, een stoomboot van 276 register ton, was van Sunderland naar Aberdeen vertrokken.


Datum: 28 februari 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Pekela, 26 februari. Van het hier te huis behorende kofschip HARMONIE, kapt. J.A. Oldenburger, de 9e oktober 1880 van Riga naar Delfzijl vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Op woensdag de 9e maart 1881, des namiddags te 2 uur, in het hotel De Toelast te Nieuwediep, ten overstaan van de deurwaarder J.W. van der Wal Cz. van:
- het Nederlandse galjootschip DIVERSIE, laatst gevoerd door kapt. R.W. Pekelder, groot 99 tonnen oude meting, en zulks met deszelfs rondhouten, zeilen, staand en lopend want, ankers, kettingen, een scheepsboot en verdere inventaris, liggende in de Binnenhaven te Nieuwediep en aldaar dagelijks te bezichtigen.
- Een goed onderhouden hektjalk genaamd DE VROUW HELENA, groot 118 tonnen, met daarbij behorend goed stel zeilen, ankers, kettingen, een roeiboot en verdere complete inventaris, liggende in de Achterbinnenhaven te Nieuwediep en aldaar dagelijks te bezichtigen.
- Een vlot of zolderschuit met vast dek, met daarbij behorende losse schotten en ijzeren steunders, groot 62 tonnen en,
- Een open sloep, groot 70 tonnen, liggende de beide laatste vaartuigen in de Achter-binnenhaven te Nieuwediep en aldaar drie dagen vóór de verkoop te bezichtigen.
Nadere informatiën te bekomen ten opzichte van het galjootschip ten kantore van de heren Amons & Co., cargadoors te Nieuwediep en bij de heer D. Dekker te Narffum, en van de overige vaartuigen bij de deurwaarder J.W. van der Wal Cz. te Den Helder.


Datum: 01 maart 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 22 februari. Met het stoomschip TAMBORA zijn van Menado alhier aangekomen de bemanning en passagiers van het op de Sangir-eilanden gestrande Engelse barkschip FANNY, kapt. Smith. Het wrak met inventaris is bij veiling te Menado verkocht voor de som van NLG 2.400.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 22 februari. Volgens berichten, sedert enige dagen hier in omloop, zou in Straat Makassar bij de zuidelijkste eilanden der kleine Paternoster, Larie Lariean, een Europees getuigd schip gestrand zijn. De bemanning, allen Europeanen, zouden behouden te Pagattan (Straat Poeloe Laut) aangekomen zijn.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 18 februari. Het Nederlandse barkschip JOHAN THEODOR, dat bij aankomst alhier bij Bone Poetieh heeft gestoten en alzo lek is geworden, is na lossing der lading kolen in zodanige toestand bevonden, dat een grote reparatie onvermijdelijk is. Dientengevolge zal genoemd vaartuig morgen ochtend door de stomer BARON MACKAY naar Soerabaija gesleept worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemerij. NLG 30.000 of zo veel meer of minder als nodig mocht zijn, wordt gevraagd onder bodemerij op het schip HEROS, groot 600 gemeten tonnen, varende onder Noorse vlag en kapt. T. Olsen, de lading bestaande uit pl.m. 825 tons suiker in zakken, en op de vrachtgelden.
Het schip is vertrokken van Cebu op Manilla, is hier (opm: NOI) binnengelopen en bestemd naar Queenstown of Falmouth voor orders voor een der havens van het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië of een der havens van het vasteland tussen Havre en Hamburg of Kopenhagen. Billetten in te leveren aan het consulaat van Zweden en Noorwegen alhier, alwaar ze op de 11e maart 1881, des middags ten 12 ure, zullen geopend worden. Binnen 24 uren zal de gezagvoerder verklaren of hij een der gedane aanbiedingen of geen daarvan aanneemt.
J. Kleijn, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 24 februari. Scheepsvrachten. De vrachten blijven onveranderd, afladers houden zich nog terughoudend, zodat voor de heropening der Sont niet op belangrijke afsluitingen te rekenen valt. Van Pillau naar Noord-Frankrijk is een zeilschip tot Sh.27/6 per ton hennep, van Koningsbergen naar Mecklenburg, incl. Rostock, en Wismar om na de heropening der scheepvaart te laden 12 mark per 2.500 kilo rogge toegestaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De veiling van het Zweedse brikschip AMANDA, op 14 maart e.k., zal geen voortgang hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 23 februari. Gisteren is van de werf van de heren Gebr. Nijhuis alhier te water gelaten het tjalkschip ELISABETH, groot 123 ton, bevaren zullende worden door kapt. L. Free, van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 januari. Vrachten zijn iets minder vast nu aan de meest dringende eisen voor de afscheep van product is voldaan. De volgende afsluitingen voor Nederlandse schepen zijn tot stand gekomen; stoomschip GELDERLAND Ffrs 95 voor suiker naar Marseille, NLG 87,50 voor koffie, NLG 75 voor rijst en tabak, NLG 40 voor tin naar Rotterdam; MARY NLG 55 voor koffie en licht goed te Padang, Batavia en Pangool te laden naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TELANAK, PRESIDENT TRAKRANEN, OTTOLINA, INDIA PACKET en SALATIGA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 26 februari. Met goed gevolg werd heden van de werf van heren Gebr. Jonker te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd KINDERDIJK, voor rekening van de heer A. Kastelijns te Statendam, daarop werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, voor rekening van de heer H. Delno te Druten, alsmede voor een schroefstoomboot, ELPIS genaamd, voor rekening van de heer H.J. Oomes te Maastricht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemmer, 28 februari. Volgens ontvangen telegram is de Lemster nachtboot onder Muiderberg gestrand, af- en te Amsterdam aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 februari. Voor de Nederlandse driemast schoener ARABISTAN, kapt. Oldenburger, enige weken geleden te Terschelling in het ijs door de equipage verlaten, en in de Noordzee verlaten aangetroffen door visserslieden met behulp van een sleepboot te Yarmouth binnengebracht, is betaald GBP 170 aan bergloon en GBP 60 sleeploon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 27 februari. Heden arriveerde de Engelse sleepboot METEOR, die het hier thuisbehorende en de 21e van de vorige maand te Yarmouth binnengebrachte schip ARABISTAN van laatstgenoemde plaats hierheen sleepte. De ARABISTAN wordt echter door de lage waterstand verhinderd de haven binnen te komen en is dientengevolge in de Blauwe Slenk geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 februari. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, vanochtend met volle lading van hier naar Amsterdam vertrokken, heeft in het Krabbersgat schade aan de schroef opgelopen. De stoomsleepboot MAGNET 2 is ter assistentie vertrokken.


Datum: 02 maart 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 maart. In bevrachtingen gaat weinig of niets om. De vorige week werd een enkel scheepje bevracht tegen Sh.12-/ per 10 quarters haver naar Londen en verder is er weinig vraag naar scheepsruimte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 27 februari. De Nederlandse schoener FENNA EN WILLEMINA, kapt. K. de Boer, van Hamburg naar Maracaibo, door de sleepboot ATHLEET zeewaarts gesleept wordende, verloor in het ijs anker en ketting en van het tweede anker de stok en bekwam nog andere schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 maart. Het stoomschip UTRECHT, kapt. Boon, is, na hier gedokt te hebben, heden naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 24 februari. Het Nederlandse stoomschip VENUS, van Amsterdam, laatst van Wargö, naar Kopenhagen en Reval, heeft op de hoogte van Hveen op zwaar ijs gestoten en is weder herwaarts terug moeten keren. Kapt. Bakker rapporteert, dat hij van Winga af in het Kattegat slechts zware ijsschotsen heeft aangetroffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Op een heden middag alhier gehouden vergadering van obligatiehouders der Stoomvaart Maatschappij Zeeland is genoegen genomen met een schikking met de erven van wijlen Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, waarbij deze laatsten zich verbinden, die erfenis onverdeeld te laten totdat de noodzakelijke waarborgen zijn verleend, waartoe Z.K.H. Prins Hendrik zich tegenover die obligatiehouders had verbonden. Men zal zich herinneren dat die obligaties opeisbaar waren geworden, omdat die zakelijke waarborgen na het overlijden van de Prins niet binnen de gestelde termijn waren verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 maart. Volgens particulier telegram van Batavia, was het te Jomako gestrande schip FANNY als wrak verkocht. Van de lading waren 1.700 picol copra geborgen en 750 picol over boord geworpen.


Datum: 03 maart 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip CORNELIA MARIA, kapt. Scherpbier, 30 januari van Rio Grande te Falmouth aangekomen voor orders bevracht naar Greenock, en is het bereids derwaarts vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens de verschenen Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot, een uitgave van Tubergen & Kruysmulder alhier, op 1e januari 1881, zijn gedurende het jaar 1880 ten gevolge van schipbreuk, zinken, afkeuren, vermist geraken, afbranden en slopen, uit de vaart geraakt 120 schepen, metende tezamen 27.613 tonnen, en door verkoop naar buitenlands 14 schepen, metende tezamen 7.223 tonnen, totaal derhalve 134 schepen met 34.836 tonnen
Daarentegen kwamen in de vaart: 1 nieuw gebouwd barkschip, metende 1.029 tonnen, en14 buitenlands aangekochte schepen, die onder Nederlands vlag werden gebracht (waarvan 3 reeds weder verongelukten en in bovengenoemde opgaaf begrepen zijn) metende tezamen 5.567 tonnen, zodat de Nederlandse koopvaardijvloot met 28.240 tonnen is verminderd.
Onder bovengenoemd cijfer van verongelukte schepen zijn er 7, tezamen metende 6.692 tonnen, en onder dat der naar het buitenland verkochte schepen 9 tezamen metende 5.809 tonnen, die gebezigd worden in de grote vaart (aan gene zijde van de Kaap de Goede Hoop) terwijl buitendien nog 3 schepen tezamen metende 1.682 tonnen uit die vaart in de houtvaart werden gebracht, zijnde tezamen 19 schepen metende totaal 14.183 tonnen, waartegen slechts een nieuw gebouwd schip metende 1.029 tonnen en 3 in het buitenland aangekochte
schepen, tezamen 1.538 tonnen, in de grote vaart werden gebracht, zodat het cijfer der in die vaart gebezigde schepen met 11.616 tonnen is verminderd.
In het buitenland zijn thans nog in aanbouw 2 stoomschepen, tezamen vermoedelijk een inhoud zullende hebben van 5.750 tonnen, waarvan 1 is bestemd voor de vaart op Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden de 2de maart. Door kapt. Schoonman, voerende het Nederlandse fregatschip SLIEDRECHT, rapporteert de 14e februari, op 45º20’ NB 15°24’ WL gezien te hebben een driemast schip, waarvan het tuig overboord was, uitgezonderd ondermasten, boegspriet, kruissteng en fokkera, waaraan nog een gedeelte van de fok hing. Het schip lag met stuurboordsverschansing te water en scheen geballast te zijn, was zwart geschilderd met kampanjedek, het weer was stormachtig met harde buien en hoge zee, hetgeen ons een nader onderzoek belette, passeerde het op ½ Eng. mijl doch het scheen door het volk verlaten te zijn daar wij geen mensen of noodseinen ontwaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 8 januari. Het Nederlandse barkschip KINDERDIJK, kapt. Disper, alhier van Java aangekomen met suiker en kapok, raakte de 1e januari op een zandbank in de baai van Port Philip aan de grond, doch werd, zonder dat het schade geleden had, afgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 1 maart. Het galjootschip LAMBERTHA, groot 156 ton en gebouwd in 1862 is heden uit de hand verkocht aan de heer J.W. Bos te Appingdam voor NLG 3.700.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Volgens telegram van Kaapstad de dato 1 dezer, is het Nederlandse schip ANNA EN SOPHIA, kapt. Prins, van Tagal naar Abo, lek de Tafelbaai binnengelopen.


Datum: 04 maart 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Te koop het Nederlands-Indische stoomschip TROMP, kunnende laden pl.m. 3.000 picols, thans liggende ter rede Soerabaija. Informatiën bij Polack & Co.
(zie ook SH 290681)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 12e maart 1881, des avonds om 7 uur, ten huize van koffiehuishouder H. Veening, aan de Groote Markt alhier, tegen contante betaling, publiek worden verkocht het goed onderhouden schoener-galjootschip CATHARINA CORNELIA, groot 102 registertonnen, en tot de 15e maart 1882 geclassificeerd bij het Bureau Veritas 5-6.1.1; met complete inventaris. Het schip laadt 100 last delen of 180 ton deadweight, wordt bevaren door de kapt. H.R. à Stuling, ligt thans in de Noorderhaven te Groningen, en is in het jaar 1873 voorzien van geheel nieuwe tuigage. Dagelijks te bezien en te aanvaarden acht dagen na de toeslag. Inmiddels uit de hand te koop; te bevragen bij de kapitein aan boord en bij mej. de wedw. G.J. Kortrijk, aan de Noorderhaven alhier.
Mr. H. Edelinck, notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit San Francisco is het fregatschip UTRECHT, kapt. Nanninga, aldaar van Penang gearriveerd; alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 maart. Gisteren en heden kwamen hier binnen de Nederlandse fregatschepen SLIEDRECHT en AMSTEL, beide van Java, respectievelijk diepgaande 66,5 en 65,0 decimeter. Deze schepen vervolgden na schutting zonder lichting (opm: oplossen) de reis naar Amsterdam.


Datum: 05 maart 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 maart. Het voor de Gouvernements-marine afgekeurde stoomschip TELEGRAAF, heden door de firma John Pryce & Co. in veiling gebracht, is gekocht door de Arabier Hassan bin Hoessin voor de som van NLG 4.050.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 4 maart. Volgens telegram uit Savannah van gisteren, was het fregatschip KOSMOPOLIET III, kapt. Alberrs, te Tybee gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zaterdag de 12e maart 1881, des avonds te 6 uur, zal ten huie van de logementhouder J.K. Dijk, te Nieuwe Pekel-A, in het openbaar worden verkocht het Nederlandse schoener-brikschip JANTINA, groot 157.02 tonnen, nieuwe meting, bevaren door kapt. E.P. Vos, thans liggende te Maassluis, en zulks met al deszelfsopgoederen en toebehoren, daaronder een chronometer à Hohwü N 252.
Inlichtingen en inventarissen zijn te bekomen bij de boekhouder de heer W.W. Pott te Oude Pekel-A, en ten kantore van de notaris.
Mr. F. Roessingh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar Oudenhoven, als daartoe lasthebbende van zijne principalen, zal op donderdag de 10de maart aanstaande, des namiddags te 1½ uur, in het hotel De Toelast aldaar, ten overstaan van de deurwaarder Swaving, publiek verkopen:
- Het welbezeild ijzervast barkschip KYLE, varende onder Noorse vlag, laatst gevoerd door kapt. Ole Grönn, groot 349,24 ton of 988,35 kub. meter, met al deszelfsrond-houten, staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, trossen en verdere inventaris, liggende in de Binnenhaven aan de werf De Hoop aldaar. Informatiën te bekomen ten kantore van de H.H. Van Vliet &Co., cargadoors te Nieuwediep.
- Het Nederlands schoenerschip HERSTELLING, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, laatst gevoerd door kapt. G. Scholten, groot 96 tonnen, met deszelfs volledige, genoegzaam nieuwe inventaris. Het schip ligt in de Achterbinnenhaven aldaar en de inventaris in een van de pakhuizen van de werf De Hoop, voormeld.
Informatiën ten kantore van de H.H. Van Gijn &Co., cargadoors te Nieuwediep. Alles op de gezegde ligplaatsen twee dagen vóór en op den verkoopdag te bezichtigen, terwijl nog inlichtingen worden verschaft door de bovengenoemde makelaar.


Datum: 06 maart 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 3 maart. Het Nederlandse barkschip ANNA EN SOPHIA, kapt. Prins, van Banjoewangie naar Abo1 dezer hier lek binnengelopen, maakt in de haven 7 duim water per uur, moet lossen en dokken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 maart. Van de werf van de firma de Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip DRIE GEBROEDERS No.1, groot ongeveer 300 lasten. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dito Rijnschip, genaamd DRIEGEBROEDERS No.2, groot ongeveer 200 lasten. Beide schepen te bouwen voor rekening van de heren Gebr. Haubrich te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 maart. Het schip IDA, van Charlestown naar Harburg is, na aanvaring met het schip PARTHENIA, nabij St. Catharina’s punt [Isle of Wight] gezonken.
(opm: het is nog niet bekend of de IDA een Nederlands schip is)


Datum: 07 maart 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 4 maart. Volgens een telegram uit Savannah van gisteren was het fregatschip KOSMOPOLIET III, kapt. G.J. Alberts, te Tybee gearriveerd, komende van Kopenhagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in 1874 nieuw gebouwd kofschip met complete inventaris, groot 80 tonnen oude meting, geclassificeerd bij Veritas 3.3.P.1.1.
Informatiën te bekomen bij J.& H. Nijhuis, scheepsbouwers te Sappemeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Zeeland.
De ondergetekenden brengen ter kennis van houders van obligaties der 4½ % geldlening ten laste der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, gesloten in 1876, onder waarborg van nu wijlen Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden, dat ten kantore der heren Wurfbain & Zoon, alhier, voor hen ter inzage ligt het afschrift ener akte, ten overstaan van de notaris W.J. Eikendal, te ’s-Gravenhage, op 24 februari jl. verleden, inhoudende een regeling met betrekking tot de aan gemelde lening verbonden waarborg.
Ingevolge het bij de akte bepaalde, worden de houders van obligaties der gemelde geldlening uitgenodigd hun stukken ten bewijze van toetreding tot gezegde regeling vóór 31 maart e.k. te doen stempelen. Tot die stempeling zal gevaceerd worden ten kantore der HH. Wurfbain & Zoon, de dinsdags en donderdags van elke week, en worden de houders verzocht hun stukken aldaar in te leveren, vergezeld van in duplo opgemaakte en getekende lijsten, ten voornoemde kantore verkrijgbaar.
Amsterdam, 5 maart 1881, A.L. Wurfbain. J.A. Jolles Jr.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 5 maart. Volgens alhier ontvangen telegram, is het Nederlandse barkschip LUCTOR ET EMERGO, kapt. Haasnoot, gisteren van Java naar het Kanaal voor orders vertrokken, aan boord hebbende 14.300 picols suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 maart. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip MEEDEN, kapt. Mantjes, de 2e maart van Aracaju naar het Kanaal vertrokken en het Nederlandse schip UNIE, kapt. Franken, de 28e februari van Rio Grande te Aracaju aangekomen.


Datum: 08 maart 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Mauritius (per telegram Aden d.d. 5 maart). Het schip JAVA PACKET is 17 februari van hier vertrokken; het had een bodemerij genomen van 8.000 roepies tot 48 % premie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Het Nederlandse schip HERMAN JOHANNES, kapt. Leeuwe, van Riga naar Delfzijl, te Geestemünde binnengebracht, is afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 4 maart. De rinkelaar FRIESCHE GAT nº 1 is met gebroken zwaard uit zee teruggekomen. Bij dooiweer gaat ze weer naar zee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 maart. Even bewesten Oude Schild, ter hoogte van de Noordkaap, is een gedeelte van een gekoperd wrak aangespoeld. Door de storm uit het oosten is de waterstand langs onze kust ongekend laag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 7 maart. Heden is aan de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip PETER MELCHERS, groot 330 lasten, gebouwd voor rekening van de heer W. Disch te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Volgens brief van kapt. H.J.E. Welman, voerende het Nederlandse schip GEDEH, van Makassar hierheen, de dato Banjoewangie 20 januari had hij tot daar aanhoudend harde westmoesson met soms zwaar stormweer ondervonden, waarin verscheidene zeilen aan flarden sloegen. Het schip was dicht en in goede staat en aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Delfzijl op 4 maart: het Nederlandse schip VOORWAARTS, groot 120 ton nieuwe meting, gebouwd in 1840: NLG 1.855, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 februari. Vrachten. De stemming aan onze markt is sinds 20 passato (opm: 20 januari) wel iets verbeterd ten gevolge van het niet arriveren van vrachtzoekende schepen, maar de vraag is gering, daar het resterende van de suikeroogst zich in handen bevindt van slechts weinige exporteurs. De lossende en ladende schepen ondervinden zeer veel oponthoud door de ongekend hevige Westmoesson langs de gehele kust. Naar Nederland is slechts een enkele afdoening te vermelden; particuliere lading was uiterst schaars en is ook de voorraad gouvernements producten zeer gering. Naar het Kanaal werden verscheidene schepen opgenomen; om op Samarang te laden werd GBP 3 à 3.2/6 betaald. Naar Amerika kwamen geen afdoeningen tot stand. De resterende Padang koffie uit de laatste veiling kreeg nog geen destinatie, doch zal zij vermoedelijk wel Amerika worden. Naar Australië blijven kleine schepen te plaatsen. In kustvrachten is niets omgegaan. Stoomschepen: In de bestaan hebbende vraag voor Marseille werd door de geregelde lijnen voldoende voorzien tot Ffrs. 95 en Ffrs. 100 De laatst afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS VAN ORANJE Ffrs. 100 voor suiker naar Marseille, en NLG 90 koffie, NLG 80 tabak, NLG 110 huiden, NLG 80 thee naar Amsterdam; PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, GBP 3 van Cheribon en Soerabaija.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TELANAK, PRESIDENT TRAKRANEN, OTTOLINA, INDIA PACKET, SALATIGA en MAIBIT.


Datum: 09 maart 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 maart. Het Nederlands-Indische schip VANADIS vertrok na volbrachte reparatie de 8e maart naar Tjilatjap.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Volgens particulier bericht is het schoenerschip RUDOLPHINE, kapt. Lackrooij, voor 28 februari van Rotterdam te Soerabaja aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 maart. Verkoping van schepen te Rotterdam: het driemast schoenerschip ZELDENRUST, laatst gevoerd door kapt. J.J. van der Veen, groot 299 ton nieuwe meting, gebouwd in 1873, voor NLG 6.500. Koper de heer Nieuwenhuis, van Appingedam. De chronometer is niet geveild, zijnde uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het ijzeren fregatschip INDUSTRIE is uit de hand verkocht aan een Bremer firma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De op de 10e dezer aangekondigde veiling van het Noorse barkschip KYLE, kapt. Ole Grönn, is uitgesteld tot dinsdag 16 maart.
Van Vliet & Co., Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinensiel, 7 maart. Het Nederlandse tjalkschip JOHANNA JANTINA, kapt. Luken, in ballast, is op Wangerooge gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 februari. Volgens bericht van Sangir via Menado de dato 14 januari is het Engelse schip FANNY op de rede van Tamakko door verlies van anker en ketting aan de grond geraakt en heeft de lading 2.500 picols copra gelost. Het gouvernement stoomschip HAVIK zou daarheen vertrekken om te trachten het schip vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 7 maart. Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip RIGA, kapt Pettersen, 6 dezer van Cardiff te Havana aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 7 maart. Het barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. Jorgensen, lag 4 dezer te Bordeaux zeilklaar om met een lading pitprops (opm: mijnstutten) naar Cardiff te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 5 maart. Het stoomschip SUSIE is te Poelo Bras met onklare machine door een Nederlands oorlogsstoomschip op sleeptouw genomen en te Olehleh binnengesleept.


Datum: 10 maart 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 8 maart. Het bij Wangerooge gestrande Groninger tjalkschip JOHANNA JANTINA, kapt. Luken, was in ballast van Neu-Harlingersiel naar de Wezer bestemd. Het heeft anker en ketting verloren en moet niet gevaarlijk zitten. Assistentie werd van Wangerooge afgezonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In de Figaro (opm: een periodiek) van gisteren komt een ingezonden stuk voor van een reder uit Amsterdam, die klaagt dat de Vereeniging van Nederlandsche Assuradeuren van de regering heeft weten te verkrijgen, dat de verzending van gouvernementsproducten uit Oost-Indië en de uitzendingen daarheen voor rekening van de Staat niet meer zullen plaats hebben met schepen, gebouwd in de Engelse koloniën van Noord-Amerika en ouder dan 5 jaren. Hij acht dit een grote schade voor de Nederlandse reders, wier schepen grotendeels van die soort zouden zijn, zodat zij genoodzaakt zullen wezen hun bodems te verkopen. Hij acht het vreemd, dat onze regering een maatschappij subsidieert, die het toelegt op de ondergang van onze handelsvloot?
Wij hebben inlichtingen ingewonnen omtrent deze aangelegenheid en het volgende vernomen:
De zware schade, die in de laatste tijd herhaaldelijk bij in Nederland aangebrachte Oost-Indische producten voorkwam, heeft assuradeuren aanleiding gegeven, het tekenen van risico te weigeren op schepen, die niet door de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren worden geklasseerd: A 1, A 2 en B 1 Grote Vaart zwart, ten gevolge waarvan die schepen door de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij moeten worden uitgesloten bij haar bevrachtingen. De experts dezer vereniging, die inderdaad een jaarlijkse toelage van het gouvernement ontvangt, hebben over de classificatie te oordelen, maar dat zij aan enige klasse van schepen “en bloc” en perse het vereist certificaat zal onthouden, is nog niet bekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 28 januari. Het Belgische schip VAN ARTEVELDE, kapt. Dubois, van de Molukken naar het Kanaal, alhier lek binnen, is nog steeds bezig met de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 20 januari. Het op Sangir eiland gestrande schip FANNY is in het zand gewerkt en heeft met laag water een slagzij onder een hoek van 60º.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nieuwediep. De makelaar Oudenhoven, als daartoe lasthebbende van zijn principalen, zal op dinsdag 15 maart aanstaande, des namiddags ten 1½ ure, in het hotel De Toelast aldaar, ten overstaan van de deurwaarder Swaving, publiek verkopen het welbezeild ijzervast barkschip KYLE, varende onder Noorse vlag, laatst gevoerd door kapt. Ole Grönn groot 349,24 kub. meter, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, trossen en verdere inventaris, liggende in de Binnenhaven aan de werf De Hoop aldaar.
Informatiën te bekomen ten kantore van H.H. Van Vliet & Co. cargadoors te Nieuwediep.
Op de gezegde ligplaats twee dagen vóór en op de verkoopdag te bezichtigen, terwijl nog inlichtingen worden verschaft door de bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 15 februari. Het Nederlandse schip NOORDZEEKANAAL, gisteren alhier lek binnen, moet dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 februari. Het Nederlandse schip HEROS zal vermoedelijk de volgende week in het dok gaan. De gezagvoerder gelooft dat het schip van onder zwaarder beschadigd zal zijn dan verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. De gezagvoerder van het Nederlandse barkschip NOORDZEEKANAAL, te Kaapstad met schade binnen, rapporteert de 13e februari, bij Kaap Agulhas een vol getuigd schip met verlies van voor- grote en kruissteng te zijn gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 8 maart. Kapt. L.C. Cupido, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip CAROLINA, van Dordt met een lading hoepels hier aangekomen, rapporteert door stormweer uit het OZO, in Hawkby baai te zijn gedreven en ten anker te zijn gekomen. Het schip werd door de sleepboot CHALLENGE voor GBP 80 naar Shields gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Kapt. A. Altmann, voerende het Nederlandse schip MAIBIT, van Newcastle te Batavia aangekomen, meldt van daar de dato 3 februari; In de nacht van 6 op 7 oktober 1880 werd de MAIBIT door een zware breker aangelopen, als gevolg waarvan het schip zo zeer op zijn zijde werd geworpen dat het door het overgaan van de lading 6 à 7 voet slagzij bekwam. Aan stuurboord lag de verschansing enige voeten onder water, alle voorwerpen aan dek sloegen los en gingen over boord, de kajuitsdeur werd ingeslagen en raakte de kajuit vol water, waardoor grote schade ontstond. De fok, het ondermarszeil en de kluiver gingen verloren en was de toestand zorgwekkend. Daar wind en weer spoedig handzamer werden, waren wij in staat met kracht te werken en het schip te rechten dat na enige dagen van zware inspanning gelukte, zodat geen noodhaven hoefde te worden opgezocht. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Capelle a/d IJsel, 9 maart. Heden liep van de werf van A. Vuyk te water het ijzeren sleepschip CATHARINA, groot circa 225 last, gebouwd voor rekening van de heer Hühr II te Nierstein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Vlissingen. De notaris J.A. de Wolff, zal op dinsdag de 15de maart 1881, des voormiddags te elf uur, op de Nieuwendijk aldaar, ten overstaan van kapt. A.F. Bouchier, presenteren te verkopen het wrak van het op de Calootbank gestrand liggend Nederlands barkschip SUZANNA ELISABETH; mitsgaders den geborgen inventaris bestaande uit: zeilen, trossen, touwwerk, kettingen, want, instrumenten, kajuits- en kok- gereedschappen, ijzeren waterketels, rondhouten, enig proviand, een partij huidkoper, en vele andere goederen meer. Informatiën te bekomen bij de heren De Groof en Cie., scheepsmakelaars te Vlissingen, en de heer Ed. Van Peborgh, dispacheur te Antwerpen. De verkoping geschiedt à comptant.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 7 maart. Aan de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl is, na het tewaterlaten van het Rijnschip PETER MELCHERS, de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip EENDRACHT, groot 350 lasten, voor rekening van de heer H. Zerres te Ruhrort.


Datum: 11 maart 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

De kapitein van het Engelse schip SESSIE, die zijn vaartuig, dat later door een Nederlandse bodem te Oleh-leh is binnengesleept, zo laf en schandelijk verliet, is te Penang tot zes maanden tuchthuisstraf veroordeeld.
(opm: het is mogelijk, dat dit de SISSIE is, later de SINGKEP van de Singkep Tin Maatschappij)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 1 maart. Laatstleden vrijdag avond omstreeks 19.30 u werd brand ontdekt in het aan het ijzeren hoofd te Oedjong Tana gemeerd liggend Nederland-Indische barkschip TIGA ASSIAH, kapt. Said Abdulla Baharoen, beladen met Bandjermasin-kolen voor het Gouvernement. Tegen 9½ uur was men de brand geheel meester. Het schip heeft nagenoeg geen schade bekomen, alleen zijn de wanden en kromhouten (opm: spanten) op enkele plaatsen door het vuur aangedaan. De spuiten no.3 en 4, die wij alle lof mogen toezwaaien, hebben nagenoeg tegelijk het eerst water gegeven. Er bestaan vermoedens, dat de brand aan kwaadwilligheid is toe te schrijven. De politie doet ijverig onderzoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 1 februari. Scheepsvrachten. Om te Aracaju te laden werden bevracht: het brikschip AVANT, kapt. H.A. Oldenburger, tot Sh.42/6 en 5%, het schoenerschip WINSCHOTEN II, kapt. H.J. Timmer, tot Sh. 45/ en 5%, met suiker naar het Kanaal. Te Porto Alegro ligt in lading de schoener ALBERT HOMAN, kapt. C.K. Scholten, met gezouten en droge huiden naar het Kanaal tot GBP 250.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 10 maart. Scheepsvrachten. Gedurende deze week kwam er enige vraag voor schepen naar het Bristol kanaal en werden een paar schepen van groter charter gecharterd om in de Oosterhaven te laden tegen respectievelijk Sh. 14/ à 15/ per 10 qrs. haver benevens gratificatie. Voor Londen O/K is weinig vraag en niet meer dan 12/ per 10 qrs. haver bedingbaar. Vrachten naar België stationair.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal ten huize van de logementhouder J.B. Uil aldaar, op donderdag de 17e maart 1881, ’s avonds om 6 uur, ten verzoeke van de heer W.G. Bodewes, publiek à contant verkopen het in 1877 op de werf van de verkopers nieuw gebouwd tjalkschip JOHANNA, groot 83 tonnen, met opgoederen en toebehoren, in voege het bevaren is geweest door schipper K. Evers, en thans is liggende te Martenshoek. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de eigenaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Killybegs, 8 maart. Het schip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Richter, van Greenock naar Doboy, is in de Donegal-Baai zwaar lek geankerd. Het volk weigert de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 8 maart. Kapt. Cupido, voerende het Nederlandse schip CAROLINA, 3 dezer van Dordrecht naar Newcastle vertrokken en in de afgelopen nacht op de Tyne aangekomen, rapporteert van af het vertrek harde wind uit het O.Z.O. te hebben ondervonden, waardoor het schip naar Hawksby- baai afdreef, alwaar het een anker verloor. Het werd daarna opgesleept naar Shields, tegen een sleeploon van GBP 80,-.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 8 maart. Door het Noorse schip MEDBOR, kapt. Jensen, van New Orleans naar Amsterdam, zijn gered en alhier aan de loodskotter overgegeven kapt. Robson en de equipage, behoord hebbende tot het schip JAMES DALE, van Doboy naar Falmouth, op de 20e februari op 33º56’NB en 48º10’WL in ontredderde staat door de opvarenden verlaten. (opm: de JAMES DALE is het ex-Nederlandse fregat BURGEMEESTER HOFFMAN, gebouwd in 1855; het schip was, bemand met 15 personen, met een lading pitch pine en deals op reis van Doboy naar Queenstown voor orders, en werd bij noord-oosterstorm, windkracht 10, door de opvarenden verlaten; het schip is gezonken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 28 januari. Naar het Kanaal voor order zijn bevracht onder andere het Nederlandse schip UNIE, kapt. Franken, voor 234 vaten suiker, de WINSCHOTEN II, kapt. Timmer, voor 153 vaten suiker, de GEERTJE, kapt. Sterenborg, voor 131 vaten suiker, de laatste tot een vracht van 45 shilling en 5 procent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aberdeen, 7 maart. Vier mijlen benoorden van hier is op de klippen gedreven een schoener, men veronderstelt de JOSEPH, van Amsterdam hierheen. Het schip is uit elkaar geslagen en de equipage verdronken. Het schip JOSEPH, kapt. Schulte, vertrok 3 maart van IJmuiden naar Aberdeen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Dordrecht op woensdag 9 maart: het Nederlandse fregatschip NICOLETTE, groot 1.004 tonnen nieuwe meting, gebouwd in 1865: NLG 21.500. Koper Ed.C.A. Koli voor de heren Van Veen & Van der Meulen te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 maart. Het schip JOSEPH, kapt. Schulte, van hier naar Aberdeen, is volgens telegram uit laatst gemelde plaats met man en muis verongelukt.
(opm: vergelijk AH 300381, hetzelfde schip?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 9 maart. Ter verdere gereedmaking voor de Loodsdienst worden van Delfshaven herwaarts overgevoerd twee bij de Maatschappij De Maas aldaar aangebouwde kotters van 20 meter.


Datum: 12 maart 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een buitengewoon goed onderhouden, snelzeilend praamschip, groot volgens Nederlandse meetbrief 74 tonnen, 13 jaren oud, met complete, gedeeltelijk bijna nieuwe, inventaris. Een gedeelte der koopsom kan als hypotheek op het schip gevestigd blijven. Te bevragen met franco brieven, onder letter W, bij de heer H.J. te Winkel, Hzn., expediteur, Kloveniersburgwal 100, Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de afgelopen nacht is een visschuit gestoten op het wrak van de driemaster liggende bij Noordwijk. De schuit zal vermoedelijk totaal weg zijn. De reddingboot was te 7 ure ter plaatse aanwezig. Men spreekt van persoonlijke ongelukken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noordwijk, 10 maart. In de afgelopen nacht is 3 mijlpalen benoorden dit dorp, een schip gestrand, waarvan waarschijnlijk alle opvarenden verongelukt zijn. Men onderstelt uit enige aangespoelde papieren dat het is het schip COMMERCE, kapt. Johnson van Brevig naar Nederland; de lading bestaat uit ijs. De reddingboot welke er dadelijk heen gebracht werd, kwam onverrichter zake terug, daar er bijna niets meer van het schip te zien was, dan enige stukken hout welke nu en dan bovenkwamen.
Later bericht: Deze avond is 9 mijlpalen benoorden ons dorp een lijk aangespoeld, hoogstwaarschijnlijk van het gestrande schip afkomstig, naar gissing van iemand die 18 à 20 jaar oud was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 7 maart. De stoomschepen VENUS van Amsterdam en A.N. HANSEN van Londen, lossen hier de naar Kopenhagen bestemde goederen, die per spoor daarheen verzonden zullen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse brikschip NIMROD, groot 243 ton nieuwe meting, gebouwd in 1863, is voor NLG 6.050 uit de hand verkocht aan de heer J. Kruisinga te Loppersum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Volgens particulier bericht is het schip NEERLANDS VLAG, kapt. Hoeksma, van New York naar Rotterdam, zwaar lek en met schade aan het roer te Vlissingen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 10 maart. In het openbaar zijn alhier verkocht;
- Het Nederlandse galjootschip HERSTELLING voor NLG 1.075, koper de heer W.J. van Neck,
- Het galjootschip DIVERSIE met inventaris voor NLG 1.900, koper de heer Smit te Rotterdam,
- De inventaris voor het galjootschip HERSTELLING voor NLG 650, koper de heer P. van Neck.
De hektjalk HELENA is opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Anstruther, 8 maart. De brik OLIVIER, kapt. Steen, van Amsterdam naar Newcastle in ballast, is gisteren op de klippen bij North Carr gedreven en vol water gelopen. De equipage werd gered.
(opm: mogelijk buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 9 maart. Het schip JOHANNA JANTINA, kapt. Luken, is gisteren van het strand afgebracht voor 150 mark bergloon.


Datum: 13 maart 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinenzijl, 7 maart. De opvarenden van het in de Blauwe Balg gestrande maar weder afgebrachte schip JOHANNA JANTINA, kapt. Luken, bestaande uit vijf personen, zijn gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. M.H. Boas en verdere in het biljet voorkomende makelaars, zullen op maandag 4 april 1881, des avonds te 6 uur, in het verkooplokaal Frascati, ten overstaan van de notarissen Mulder & Kanne in veiling brengen, drie ruime, bijzonder gunstig aan het water gelegen werven genaamd De Goede Verwachting en de Houthandel, met hun loodsen, gelegen aan de Uilenburgerstraat achter de percelen No. 27 tot en met 43, bij het kadaster bekend onder letter H, Nos. 8727, 8721 en 8729, ter gezamenlijke grootte van 15 aren, 48 centiaren. Breder bij biljetten omschreven. Bezichtiging dagelijks. De bewijzen van eigendom en de veilcondities liggen op de gewone tijd ter lezing ten kantore van voornoemde notarissen Kloveniersburgwal bij de Raamgracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 11 maart. De Nederlandse stoomboot MEDEA, gisterochtend van hier naar Amsterdam vertrokken, is bij Glückstad door het ijs aan de boeg beschadigd, lek geworden en hier teruggekeerd om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris H.P. Maronier, residerende te Rotterdam, is voornemens om op dinsdag de 22e maart 1881 des middags te 12 uur, in het notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar, in een zitting bij opbod en afslag te verkopen het overdekt kofschip genaamd DE JONGE ELISABETH gevoerd door schipper K.R. Dam, gevaren hebbende in de beurt, tussen Rotterdam en Heerenveen, groot 71 tonnen, met staand en lopend want en verdere inventaris, zoals die in en op het schip aanwezig is. Dadelijk te aanvaarden. Het schip ligt in de Scheepsmakershaven te Rotterdam, achter de panden der Nederlandsche Stoombootreederij, toegang Boompjes no. 71. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van gezegden notaris, aan de Zuidblaak te Rotterdam no. 72.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse fregatschip ADMIRAAL DE RUYTER, groot 961 ton nieuwe meting, gebouwd in 1865, is door de makelaar Ed.C.A. Koli uit de hand verkocht aan een Duitse rederij.


Datum: 14 maart 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 maart. Het te Hoogezand te huis behorend schoenerschip FENNA, kapt. J.H. Mulder, van Antwerpen met spoorijzer en glas naar Messina en Palermo, is 24 Engelse mijlen van de Needles gezonken; volk gered en te Poole aangebracht.
(opm: voor nauwkeuriger bericht zie PGC 170381)


Datum: 15 maart 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 maart. Het Nederlandse schip DE STER, kapt. W.J. van der Meer, van hier in ballast naar Burnt Island vertrokken, is na de Schotse kust in het gezicht te hebben gehad, wegens aanhoudende stormen verplicht geworden terug te keren. Heeft ingeslagen verschansing, gebroken stutten, verstopte pompen en is lek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ed.C.A. Koli, makelaar, zal op maandag 4 april 1881, des namiddags te 3 uur, in het lokaal Frascati alhier, ten overstaan van de notaris C. van Mourik, in veiling brengen het zich in zeer goede staat bevindende overdekte praamschip de JONGE BAREND, schipper Jan Hessels Nuis, gemeten op 88 tonnen. Het schip ligt in de Prinsengracht bij de Amstel alhier. Alles breder bij biljetten omschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 februari. Vrachten. Er gaat weinig om, doch zijn passende schepen niet tot lagere vracht te bekomen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TELANAK, PRESIDENT TRAKRANEN, OTTOLINA, INDIA PACKET, SALATIGA en MAIBIT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 11 maart. Heden werd met goed gevolg van de werf der heren Gebr. Pot te water gelaten de schroefstoomboot PAULINE, gebouwd voor rekening van de heren Wilh. Lanters te Ruhrort. De machine van 45 P.K. voor deze boot werd geleverd door de heer B. Wilton te Rotterdam.
Op de werf van genoemde heren werd onmiddellijk daarop de kiel gelegd van een ijzeren lichterschip voor de heer C. van Weedenbrug te Rotterdam, groot pl.m. 100 lasten.


Datum: 16 maart 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chr. Ament, makelaar, presenteert om op maandag de 4e april 1881, des namiddags te 3 uur, in het lokaal Frascati te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Rouffaer en Martens in veiling te brengen: een welbezeild en goed onderhouden Nederlands tjalkschip genaamd PATIENCE, met daarbij zijnden inventaris, gemeten op 93 tonnen, liggende aan den Veesteiger bij de Westerdoksluis alhier, welk schip alsnog in dienst is als lichter bij de Londensche Stoomboot-Maatschappij. Nader onderricht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Volgens telegram is het schip CORNELIA, kapt. Le Clercq, van Probolingo naar hier, gistermiddag Dover gepasseerd. Alles wel.


Datum: 17 maart 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Svanage, 12 maart. Volgens bericht van de loodskotter FAWN is er bij de Needles gezonken een vaartuig, waarvan de toppen der masten in peiling liggen Needles O½Z, 3½ mijl afstand (opm: 50º40’ NB 01º41’ WL), zeer gevaarlijk voor de scheepvaart liggende.
(redactie: waarschijnlijk de Hoogezandster schoener FENNA, gevoerd geweest door kapt. J.H. Mulder)

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen:
- Te Veendam op 12 maart: het Nederlandse schoener-brikschip JANTINA, groot 157 ton oude meting, gebouwd in 1868: NLG 3.650. Koper: G.H. Strating te Nieuwe Pekela.
- Te Nieuwediep op 9 maart: het kofschip DIVERSIE, groot 99 ton oude meting, gebouwd in 1859: NLG 2.090. Koper: Schrouer te Rotterdam.
- Te Nieuwediep op 10 maart: het schoenerschip HERSTELLING, groot 96 ton nieuwe meting, gebouwd in 1859: NLG 1.075. Koper: W.J. van Neck te Nieuwediep. De inventaris en diversen brachten NLG 550 op.
- Te Nieuwediep op 15 maart: het Noorse schip KYLE, de 7e november op de reis van Jacobstad naar Hull vol water binnengebracht: NLG 4.010. Opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 15 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. Jörgensen de 7e dezer van Bordeaux naar Cardiff vertrokken, gisteren aldaar aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bandjermasing, 30 januari. Het stoomschip OENARANG is woensdag 26 januari plotseling van hier naar Poeloe Laud vertrokken. Een overval van zeerovers op dat eiland moet daartoe de aanleiding zijn geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 maart. Het wrak en de inventaris van het op de caloot gestrande Nederlandse schip SUSANNA ELISABETH, kapt. Bouchier, van Antwerpen naar Amerika, hebben in publieke veiling NLG 5.066 opgebracht.


Datum: 18 maart 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 maart. Op de rede alhier is een halve wijnfles gevonden, waarin een briefje met de volgende inhoud: “11 maart 81. Schoener JUNO. Heden nacht is nieuwe fok over boord. Toestand vreselijk. Geen victalie genoeg. 58º NB. Help!!! In haast, kapt. Krebs”
(opm: mogelijk buitenlander)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 12 maart. Het schoener-brikschip JANTINA, groot 157 ton nieuwe meting, gebouwd in 1868, is voor NLG 3.650 verkocht aan de heer G.H. Strating te Nieuwe Pekela.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoomvaartvereeniging. Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 31 dezer des middags te 12 uur in het Lokaal Eensgezindheid op het Spui alhier.
Houders van aandelen in blanco worden verzocht deze mede te brengen.
De punten van behandeling liggen ter visie van aandeelhouders ten kantore der vennootschap vanaf 17 dezer tussen 10 tot 12 uur des voormiddags.
Amsterdam, 15 maart 1881, de directie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Blijkens akte, op de 14e maart 1881 door de heren Pieter Haverkamp, zonder beroep, Fredrik Haverkamp, zonder beroep en Jacob Johannes Haverkamp, katoenfabrikant, alle wonende te Amsterdam, voor de ondergetekende, notaris aldaar, verleden, is de vennootschap, betrekkelijk het vak van scheepsbouw en hetgeen verder daartoe behoort, onder de firma P. Haverkamp & Zonen, ten gevolge van liquidatie ontbonden, te rekenen van af primo januari jl. en daarbij bepaald: dat de firma P. Haverkamp & Zonen nimmermeer zal worden gevoerd en getekend en dat de nog lopende zaken zullen worden vereffend door de heer Pieter Haverkamp, op diens privé naam en handtekening.
C. Jonker, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fleetwood, 14 maart. Het schip JAVA, kapt. Bergström, van Lancaster via Cardiff naar Java, is zaterdag tussen de 3e en 4e boei aan de grond geraakt, doch ’s nachts met hoog water weer vlot gekomen en op de rede geankerd. Het schip heeft zwaar gewerkt, waardoor het koper is verwrongen, het maakt 1 duim water per elf uur. De kapitein wacht op orders van de rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hastings, 16 maart. De Nederlandse schoener EMELVA WILHELMINA (?) geladen met cement, is vanochtend om 2 uur zwaar lek bij Kewhurst op strand gezet. De kustwachters verlenen assistentie aan de gezagvoerder.
(opm: het vraagteken achter de scheepsnaam is geplaatst door de krant; zie verder NRC 190381 en 200381. Scheepsnaam is CORNELIA WILHELMINA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART, kapt. P. Verhagen, van Hamburg naar Rotterdam, heeft door het ijs schade aan de boeg gekregen, en is alhier in de haven gekomen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Het vroeger onder Nederlandse vlag gevaren hebbende schip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, is, te Banjermasin bezig zijnde met het laden van kolen, in de nacht van 13 op 14 januari laatstleden afgebrand.


Datum: 19 maart 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 19 maart. Gisteren keerde van zijn kruistocht, die 42 dagen duurde, ter opsporing van de MERAPI, kapt. Steur, alhier de VICE-PRESIDENT PRINS, kapt. P.W. Timmermans, onverrichter zake terug. Nauwkeurig heeft dat stoomschip naar het vermiste schip onderzoek gedaan. Station na station werd bezocht, en het laatste, waar de MERAPI gezien is, is Dobo, een dorp op de noord-oostkust van het Aroe-eiland Wammer. Daar werd het ontmoet door de gezagvoerder Hesselberg van een der schepen van de firma Landberg, die kapt. Steur er zelf gesproken had en dit te Ambon aan kapt. Timmermans vertelde. Verder geen spoor. Het is enigszins opvallend, dat de VICE-PRESIDENT PRINS, welke vervolgens Sherah op Timor Laut aandeed, waar ook de MERAPI even moest ophouden, daar ditmaal op het lossen van schoten niemand naar buiten zag komen, terwijl dit anders altijd het geval was. Schuilt misschien daar de verdwijning van het verloren vaartuig? Zeker zou het niet kwaad zijn, als een oorlogsschip dit eens ging onderzoeken. Immers, het vaarwater tussen Dobo en Sherah is veilig genoeg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 18 maart. Scheepsvrachten. In bevrachtingen is het nog erg flauw en werden deze week slechts een paar schepen met haver bevracht. Een schip van groter charter bedong Sh.14/- naar het Bristol-kanaal, terwijl voor de Franse voorhavens Ffrs. 15,- en naar Londen of oostkust Sh.12/- besteed werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands schoenerschip ELISABETH, laatst bevaren door kapt. H. Udema, groot 170 tons o.m., ladende circa 72 stander van Wiborg en Borga, gebouwd in 1857 en thans liggende te Harlingen; te bevragen bij de heer A. Metus, Mauritsstraat te Groningen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 maart. Volgens gisteren ontvangen telegram is het barkschip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, behouden van hier te Pensacola aangekomen; alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. IJzeren schip. Voetelink& Van Oorschot zullen aanstaande dinsdag 23 maart, ’s namiddags 1 uur in de Nieuwe Stadsherberg aan het Roodetorenplein te Zwolle verkopen een extra best ijzeren schip met zeil, treil en verdere inventaris. Voor korte tijd nieuw gebouwd. Zeer solide, net betimmerd, met veel laadruimte en uitmuntend geschikt tot vervoer van vrachtgoed. De afmetingen zijn: lang 50 voet, breed 10 voet en hol onder de luiken 4 voet. Te bezichtigen aan de Roodetoren te Zwolle, alwaar het liggende is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 17 maart. Het Nederlandse schip CORNELIA WILHELMINA, kapt. Stutvoet, van Londen naar Cardiff, is van Bexhill Beach af en in Newhaven binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 maart. Kapt. Bos, gezagvoerder van het schip CASPAR DE ROBLES, van Suriname heden hier aangekomen, rapporteert op 28º NB 59º WL zwaar stormweer van het NNW gehad te hebben, waardoor de verschansing ingeslagen, het grootwant, de stengen, pardoens en puttingijzers gebroken werden, en meer andere schade veroorzaakt.


Datum: 20 maart 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Skagen, 17 maart. Het schip ADOLPHINE, van Messina naar Kopenhagen voor orders, met vruchten, is ten westen van Oud-Skagen gestrand. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Te Hoogezand werd donderdag (opm: 17 maart) te koop aangeboden het tjalkschip JOHANNA, groot 83 tonnen. Hoogste bod NLG 2.955; opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elisabeth, 18 februari. De Nederlandse schoener JOHANNA, kapt. Kamphuis, van Rosario via de Kaap hier aangekomen, ging bij een hevige zuidooster wind van de ankers op drift en raakte in de baai op strand. De equipage werd gered. De gezagvoerder was toen het schip strandde, niet aan boord, en het grootste deel van de lading nog in het schip, alleen datgene was gelost wat in de Kaap was geladen. Nadat het weer bedaard was heeft men de lading zo snel mogelijk gelost, die onbeschadigd was. Het onderste deel van de lading verwacht men zwaar beschadigd te vinden. Ook bestaat een weinig kans het schip af te brengen en vermoedelijk zal het zoals het daar ligt, verkocht worden. De lading bestond uit 2.269 vaten meel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Skagen, 17 maart. De Nederlandse stoomboot CERES ligt aan de kust voor anker en heeft lekkage, vermoedelijk veroorzaakt door het ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 22 februari. Het Nederlandse schip NOORDZEEKANAAL, kapt. Bron, van Java naar Queenstown, hier lek binnengelopen, is onderzocht, experts hebben bevolen een gedeelte van de lading te lossen om het lek te kunnen vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 17 maart. De Nederlandse schoener CORNELIA WILHELMINA, kapt. Stutvoet, van Londen naar Cardiff met cement, is hier met assistentie binnengebracht van het strand bij Bexhill, met 6 voet water in het ruim. Het schip was op zee lek geworden, nadat het op iets gestoten had, en werd om zinken te voorkomen met 3 voet water in het ruim bij Bexhill op strand gezet. De gezagvoerder nam assistentie aan van de kustwachters om het schip af- en te Newhaven binnen te brengen. De lading is grotendeels beschadigd, na onderzoek van het schip is de gezagvoerder aanbevolen de lading zo spoedig mogelijk te lossen.


Datum: 21 maart 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Verkoop ener scheepstimmerwerf. Notaris Attema zal zaterdag 26 maart, te 3 uur, bij Jurjen Keuning te Ureterp finaal verkopen een nieuwe hechte huizinge met timmerschuur en scheepstimmerwerf, alles in uitmuntende staat met groot erf en beste tuin, circa 25 are, aan de zuidkant van de vaart van Ureterp.
Aanvaarding 14 dagen na de toewijzing. De koper kan desverkiezende de gereedschappen overnemen. Geboden NLG 1.404.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag. Op vrijdag de 25e maart a.s., des namiddags te 12 uur, ten verzoeke van kapt. J. Dijkstra te Farmsum, ten huize van de kastelein Augs. de Jonge aan het dok aldaar, op gewoon crediet, van de gehele en welonderhouden inventaris van het kofschip DE VIER GEZUSTERS, bestaande in staand en lopend touwwerk, ankers, kettingen, trossen, w.o. zo goed als nieuwe, zeilen, rondhout, stuurmans- en koksgereedschappen enz., en voorts daarna van het hol van opgemeld schip, groot 104 ton, met daarin staande masten, liggende in het dok te Farmsum.
Kraijer& Hoekstra.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Skagen, 17 maart. De gisteren reeds vermelde stoomboot CERES, die schade geleden heeft in het Kattegat door het ijs, en hier ten anker ligt, is bezig de lading uit het voorruim naar het achterruim te brengen om schade zo goed mogelijk te herstellen, ten einde de reis te kunnen voortzetten. Er is water bij de lading geweest.


Datum: 22 maart 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 februari. Vrachten. De positie van onze markt bleef gunstig; de onbevrachte vloot is gering, terwijl er nog al vraag bleef bestaan. Naar Nederland accepteerde een klein schip NLG 70 voor koffie van Macassar; voor een partij rijst van Indramayoe werd NLG 55 besteed. Naar het Kanaal werd een schip bevracht tot GBP 2.15/- voor stroopsuiker ingenomen gewicht, en bestaat verder vraag voor enige handige schepen, zowel voor stroop- als droge suiker. Naar Amerika wordt ruimte gezocht voor suiker; voor de resterende koffie uit de laatste veiling werden nog geen instructies ontvangen. Naar Australië vond een klein schip emplooi. In kustvrachten heerst meer leven dan sinds geruime tijd het geval is geweest. Voor zout van Madura naar de Zuidkust werd ruimte gezocht en opgenomen en zouden nog enige schepen daarvoor te plaatsen zijn. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip VOORWAARTS, NLG 90 koffie, NLG 80 tabak, NLG 110 huiden, NLG 80 thee naar Amsterdam; SALATIGA ligt aan NLG 55 rijst van Indramayoe en Dadap naar Rotterdam, leverbaar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TELANAK, OTTOLINA, INDIA PACKET en MAIBIT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 18 maart. Het Nederlandse schip SOPHIA, kapt. Wieringa, de 16e dezer van hier naar Rochester vertrokken, is gisteren wegens tegenwind op de rede terug gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 maart. Volgens telegram is het Nederlandse schip TREKVOGEL, kapt. Froezen, van hier te Laurvig, alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 18 maart. Daar het weder nog steeds winterachtig blijft, gaat er in bevrachtingen bij gedrukte koersen weinig om. Naar de Eider werd onder andere voor kleine schepen 17 mark per 2.500 kilo rogge bewilligd.


Datum: 23 maart 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Thans heeft de BANDA, kapt. Kramer, die de 15e dezer de reis van Ampenan langs de eilanden naar Boeton aangevangen heeft, in last om op nieuw een reis tot opsporing van de MERAPI te doen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 23 maart. Wij vernemen, dat het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN, naar Cheribon vertrokken om aldaar dienst te doen tegen de heersende veepest, bij deze plaats in de modder onder de wal vastzit. Er zal een stoomschip gezonden moeten worden om het vaartuig af te slepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Skagen, 19 maart. Het schip ADOLPHINA, van Messina naar Kopenhagen, alhier op strand geraakt, is nog zichtbaar, maar staat vermoedelijk vol water. Door de zware storm uit het westen is het onmogelijk aan boord te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 maart. Het door ons vroeger gemelde Nederlandse schoenerschip N.N, strandde hier in de nabijheid te Little Egg Harbour.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsch-Indische Droogdokmaatschappij. Heren aandeelhouders in bovengenoemde Vennootschap worden verwittigd, dat de nieuwe bewijzen van aandeel tot welker uitgifte in de Algemene Vergadering van 5 oktober 1880 werd besloten, vanaf heden dagelijks ten kantore der Maatschappij aan de Korte Prinsengracht No. 23, verkrijgbaar zijn, tegen inwisseling met de oude aandeelbewijzen of tegen intrekking van het door ons afgegeven bewijs van ontvangst voor reeds gedeponeerde aandeelbewijzen.
Men wordt verzocht daarbij tevens opgave te doen of men de nieuwe aandeelbewijzen op naam dan wal aan toonder verkiest gesteld te hebben.
Amsterdam, 21 maart 1881, de administrateur, J. Vos van Marken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 22 maart. De Engelse brik ST. CLAIR, met steenkolen van Newcastle naar Middelburg, is heden op de bank van Zoutelande totaal verongelukt. De opvarenden werden door de Belgische sleepboot CHAMPION van de heer Mans te Antwerpen gered en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Aangaande het Nederlandse schip COOP ROELF SIKKENS, kapt. Schaaf, van Stralsund naar Rotterdam, de 5e december laatsleden van Tonningen vertrokken, heeft men sindsdien niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 maart. Het Nederlandse schip N.N., kapt. Van Duijvenbode, van Samarang naar New York, is bij laatstgenoemde plaats verongelukt.


Datum: 24 maart 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip ODIN, kapt. Glimmenga, 21 maart van Bathurst aan de westkust van Afrika, te St. Nazaire aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 februari. Aangaande het Nederlandse schip NOORDZEEKANAAL, kapt. Bron, van Banjoewangie naar Queenstown, zwaar lek te Kaapstad binnengelopen, wordt ons volgens een particulier schrijven daar gemeld:
Het schip vertrok 14 december van Banjoewangie en had 14 dagen stilte, vervolgens harde wind tot 12 januari, toen er een orkaan ontstond, die na 6 uren met de grootste hevigheid gewoed te hebben, eerst des avonds om 10 uur van die dag bedaarde. Alles was toen van het dek geslagen en stuk gewaaid; de equipage stond tot aan het middel in het water en was met touwen aan het dek gebonden om te pompen; men ontdekte ook dat van de lading, bestaande uit suiker, werd opgepompt. Toen werd besloten naar Mauritius te zeilen. Maar 4 dagen daarna kreeg men een tweede, vreselijke orkaan, namelijk op 22 januari, die het schip opnieuw zwaar teisterde, en had men het geluk de Kaapstad te bereiken, waar het schip 15 februari binnenliep, en zal moeten repareren, tenzij het wordt afgekeurd.
(opm: schip wordt afgekeurd en naar Noorwegen verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 21 maart. Vrijdag laatstleden is hier aangebracht de tuigage van het op Pilsumerwad gestrande Nederlandse schip AGINA, kapt. P.D. Vos, van Laurvig naar Termunterzijl. Het wrak en de tuigage zullen woensdag alhier publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Varel, 20 maart. Het Nederlandse schip GEERTRUIDA CHRISTINA, kapt. Alberts, van Bremen met rogge naar Leer, in het najaar van 1880 met schade hier binnengelopen, heeft de reparatie beëindigd en is 16 dezer naar Wilhelmshaven vertrokken om de geloste lading weer in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 maart. Het Nederlandse schip AVANT, kapt. Oldenburger, van Rio Grande naar Aracaju is te Rio Real gestrand en totaal weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag van de directie der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij over het jaar 1880 aan heren commissarissen luidt:
Ons achtste boekjaar begon niet onder zeer gunstige omstandigheden. Zoals wij bereids in ons vorig jaarverslag meldden, waren twee van onze grootste schepen, de P. CALAND en W.A. SCHOLTEN, beiden in averij met verlies van roer en roersteven, en het was eerst in mei dat het eerste en in juni dat het andere weder geregeld dienst kon doen. Zulks was te meer te bejammeren, dewijl juist in dat voorjaar de emigratie sterk toenam en bij het gemis van die twee schepen, zo uitstekend voor het vervoer van grote getallen landverhuizers ingericht, ontging ons een vrij aanzienlijke hoeveelheid personen, die anders stellig de voorkeur aan onze lijn zouden hebben gegeven. Voor het overige van het jaar bleven wij gelukkig van belangrijke averijen verschoond. Alleen werd in juli ll. de krukas van het stoomschip SCHIEDAM gebroken bevonden en te New York vernieuwd; het daardoor veroorzaakte tijdverlies was gelukkig gering. Wij konden dan ook verder de dienst met de meeste regelmatigheid volhouden, waartoe veel bijbracht het stoomschip AMSTERDAM, dat de 27e maart 1880 de eerste reis aanving en de 1e januari dezes jaar reeds voor de zesde maal naar New York vertrok. Met genoegen kunnen vermelden, dat laatstgenoemd schip in elk opzicht uitstekend voldoet.
Zoals aan u bekend is gaf onze geachte mede-directeur, de heer A. Plate, in mei ll. zijn verlangen te kennen om uit zijn betrekking te worden ontslagen, welk ontslag dan ook door u op de meest eervolle wijze werd verleend. Voor ons, die zijn medewerking zo hoog waardeerden en die hem zo node zagen heengaan, kon het niet anders dan aangenaam zijn te weten, dat zijn bekwaamheden en energie ook in het vervolg der Maatschappij ten goede zouden blijven komen. Intussen achten wij het voor een goed en richtig beheer der zaken nodig en wenselijk, dat de vacature, door het uittreden van de heer Plate ontstaan, weder worde vervuld. Het verheugt ons dat die zienswijze door u wordt gedeeld en dat door u aan heen deelhebbers zal worden voorgesteld om een derde directeur te kiezen.
In het kort wensen wij hier te herinneren wat in het afgelopen najaar heeft plaats gevonden ten opzichte van het aan ons kenbaar gemaakte verlangen, om onze stoomschepen ook van Amsterdam te laten varen. Nadat in uw vergadering daarover door een uwer was gesproken en was medegedeeld, dat vooral de Nederlandsche Handelmaatschappij daarop aandrong, ontvingen wij van de directie van laatstgemelde instelling een uitnodiging, om met haar over die zaak te komen spreken. De directie van de Nederlandsche Handelmaatschappij meende dat Amsterdam niet langer zonder een directe stoomvaartverbinding met de Verenigde Staten kon blijven, en wenste dat onze Maatschappij reeds dadelijk daarin zoude voorzien. Ons antwoord was, dat wij de tijd voor die splitsing van onze krachten nog niet gekomen achtten, dat de ondervinding door ons opgedaan leerde, dat ons streven om een geregelde wekelijkse dienst van Rotterdam tot stand te brengen, het eerste en enige middel was om onze onderneming krachtig en duurzaam te vestigen en dat wij dat doel eerst moesten hebben bereikt vóór wij er aan konden denken onze krachten tussen Amsterdam en Rotterdam te verdelen. Wij wezen er op dat onze deelhebbers in de eerste jaren, door de treurige economische toestand van Noord-Amerika, de helft van hun kapitaal in onze onderneming hebben zien teloor gaan, en dat het nu, terwijl de zaak door hun opofferingen tot een zekere hoogte is gekomen en een matige rente belooft te geven, een grove onbillijkheid jegens die deelhebbers zou wezen, die eerste voordelen terstond te moeten delen met nieuw kapitaal dat in de nadelen niets heeft gedragen of wel die voordelen weder geheel te moeten missen, ten bate van Amsterdam. Ook was het ons niet duidelijk, waardoor zo eensklaps die grote behoefte van Amsterdam aan een directe stoomvaartverbinding met de Verenigde Staten was ontstaan, dewijl het toch steeds ons streven was de Amsterdamse ontvangers en afschepers, met vrachten en in elk ander opzicht, geheel en al gelijk te stellen met de Rotterdamse. Wij meenden daarom, in het welbegrepen belang van onze deelhebbers, vooralsnog niet aan die drang van sommigen in Amsterdam te mogen toegeven en het was ons aangenaam te ondervinden dat zulks, met uitzondering van een uwer, ook eenstemmig uw gevoelen was.
Sedert heeft de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Amsterdam, na een garantie voor mogelijk verlies te hebben verkregen van de Nederlandsche Handelmaatschappij en enige anderen, een begin gemaakt met enkele van de in haar bezit zijnde stoomschepen op New York te doen varen. Wij onthouden ons over die proef een oordeel uit te spreken en volgen met belangstelling de resultaten.
Ten opzichte van de zo nodige uitbreiding van ons materieel kunnen wij het volgende berichten. Door voldoende kasruimte daartoe in staat gesteld, konden wij het stoomschip SCHIEDAM van de eigenaars inkopen. Tezelfdertijd verkregen wij uw toestemming om pogingen te doen opnieuw een stoomschip in de vaart te brengen en in te huren. Dat schip is thans in aanbouw en zal in de loop van de zomer onder de naam EDAM in de lijn worden opgenomen. Met uw goedkeuring hebben wij voor onze Maatschappij voor een derde in de eigendom van de EDAM deelgenomen; terwijl in het stoomschip AMSTERDAM aan vrienden in de hoofdstad ongeveer een twaalfde van de aandelen was geplaatst, werd het kapitaal voor het nu gebouwd wordende schip geheel te Rotterdam genomen. De dringende noodzakelijkheid om reeds nu over een verdere uitbreiding van onze vloot te denken zullen wij wel niet behoeve te betogen, bij de omstandigheid dat wij reeds dit jaar zullen moeten aanvangen onze eerste schepen tijdelijk uit de vaart te nemen tot ketelvernieuwing.
Omtrent onze exploitatie kunnen wij u het volgende overzicht geven. Met onze schepen werden gedaan 34 reizen, met gecharterde schepen 3, terwijl 6 stoomschepen van New York aan ons werden geconsigneerd. De bruto uitvrachten bedroegen NLG 456.756,-, de bruto retourvrachten NLG 1.248.768,- en de bruto passagegelden NLG 456.896,-. De goederenbeweging beliep naar New York pl.m. 32.000 ton, van New York pl.m. 78.000 ton. Het personenvervoer klom tot 10.404 zielen, als 436 kajuits- en 9.968 tussendekspassagiers. De gemiddelden per reis waren als volgt: kajuitspassagiers 13, tussendekspassagiers 284, passagegelden NLG 13.054,-, goederenvrachten NLG 46.100,-. Vergeleken met het vorige jaar waren in 1880, per reis, de bruto passagegelden ongeveer NLG 5.200,- en de bruto goederenvrachten ruim NLG 4.400,- hoger.
De verschillende posten van de winst- en verliesrekening en balans vereisen weinig toelichting. Dat die voor administratie en onkosten belangrijke hoger is dan de laatste voorgaande jaren, NLG 52.571,53, is niet veroorzaakt door vermeerdering van uitgaven op dat hoofd, maar alleen doordien die thans, overeenkomstig het ten vorigen jare door u te kennen gegeven verlangen, in haar geheel en onverminderd voorkomt, in tegenstelling met de vroegere wijze van boeking, toen een door ons over de passagegelden berekende commissie, ten bate van de onkostenrekening werd gebracht. De interestrekening is NLG 29.840,66.
Het bruto overschot van onze exploitatie, na aftrek van onkosten, renten, enz., bedraagt 588.881,57½. Aangenaam was het ons, dat onze voorstellen om daarvan een groot deel te bestemmen tot ruime afschrijvingen op de schepen, samen NLG 227.377,06 en tot vergroting van het reparatie- en ketelfonds met NLG 236.083,55 werden goedgekeurd. Dat desniettegenstaande door u een uitdeling van 10 procent aan aandeelhouders kon worden vastgesteld, strekt ons tot grote voldoening.”
Volgens de winst- en verliesrekening brachten de reizen der schepen op: SCHOLTEN NLG 93.262,05 (in 4 reizen), CALAND 95.004,34 (5 reizen), ROTTERDAM NLG 136.251,76 (7 reizen), MAAS NLG 100.942,67 (6 reizen), SCHIEDAM NLG 108.181,83 (6 reizen), AMSTERDAM NLG 148.831,86½ (5 reizen).
Commissarissen voegen hier o.a. het volgende bij.
“Daar de vrachten volstrekt niet hoog waren, en daar het zich laat aanzien, dat de aanvoer van producten uit Amerika een blijvende zal zijn, gaan wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Toch behoeven wij het u niet in herinnering te brengen, dat, daar de helft van ons kapitaal is afgeschreven, ons dividend van 10 %, gerekend over het oorspronkelijke kapitaal, nog slechts een matige rente vertegenwoordigt. Die afschrijving op het kapitaal heeft, voor een groot deel, gediend tot vermindering van de boekwaarde der schepen, en door deze vermindering behoeven wij jaarlijks slechts over een kleiner kapitaal assurantie en renten te betalen, die tezamen ca. 15 % vertegenwoordigen. Maar voor een deel was die afschrijving nodig door het verlies, dat elke nieuwe zaak lijdt, vóórdat zij haar plaats heeft ingenomen tussen andere. Dit is dus een verlies, dat bij ons niet meer terugkeert, en van het kapitaal daaraan besteed, wordt de rente nu door u getrokken; die rente zal ook door u getrokken worden over het kapitaal dat gij verder in de onderneming zult beleggen. En, terwijl de directie niet gaarne in het openbaar een lofspraak van ons hoort, mogen wij haar toch de lof niet onthouden, van met grote bekwaamheid en grote toewijding de belangen van aandeelhouders te behartigen.
Wat wij van de directie gezegd hebben, passen wij ook in volle mate toe op de afgetreden directeur, de heer A. Plate. Met groot leedwezen gaven wij hem het ontslag, dat hij verzocht had omdat hij een andere werkkring hier ter stede gekozen had.
Voor een groot deel (1/3 gedeelte) zijn de aandelen van het stoomschip AMSTERDAM reeds ons eigendom; maar wij wensen in het financieel belang onzer Maatschappij de overige aandelen van dat schip te kopen, waartoe wij volgens het huurcontract het recht hebben. Tevens menen wij, dat het volstrekt nodig is, een achtste stoomschip in de vaart te brengen zowel om daardoor een stap nader te komen tot de wekelijkse vaart, als omdat het te voorzien is, dat bij het ouder worden onzer stoomschepen deze successievelijk tijdelijk uit de vaart zullen moeten genomen worden tot ketelvernieuwing of andere reparaties, zoals wellicht reeds dit jaar met onze beide eerste stoomschepen het geval kan zijn. Het is daarom, dat wij, in overleg met de directie, besloten hebben ons kapitaal uit te breiden door uitgifte van 4 nieuwe series à NLG 250.000,-, waartoe het recht gegeven is in art. 6 der statuten. Niettegenstaande de grote afschrijvingen die op onze schepen hebben plaats gehad en de opvoering van het reparatie- en ketelfonds tot een vrij aanzienlijk cijfer, waardoor een goede reserve gecreëerd is, zijn wij voornemens de nieuwe aandelen à pari uit te geven, maar achten het dan ook niet meer dan billijk dat aan de aandeelhouders daarop de voorkeur gegeven worde, hoewel dit niet bij de statuten is voorgeschreven.”
Als opvolger van de heer Plate wordt voorgesteld de heer J.V. Wierdsma, oud zeeofficier. Nog moeten vijf commissarissen worden gekozen in plaats der heren Muntz, Hijmans, Boissevain, Jan Havelaar en Boden.


Datum: 25 maart 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Op zaterdag de 16e april a.s., des voormiddags ten 9 uur, zal op het Marine-Etablissement te Soerabaija openbare vendutie worden gehouden voor de verkoop van het voor de dienst afgekeurd klein houten droogdok, met inbegrip van machines, pompwerktuigen en de zich dan daarop bevindende inventarisgoederen, zomede van afgekeurde houtwerken en inventarisgoederen en hetgeen verder zal worden te voorschijn gebracht. De voorwaarden van verkoop van voornoemd dok liggen ter inzage ten burele van de directeur van het Marine Etablissement voornoemd, E. de Stuers

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Het Makassarsch Handelsblad meldt:
Volgens ons ter ore gekomen berichten is voor enige tijd geleden op Sumbawa waargenomen een stoomboot, hebbende een ander met gebroken schroef op sleeptouw en koers zettende naar Java.
Hartelijk hopen wij, dat laatstbedoeld stoomschip de MERAPI moge zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip BARON VAN PALLANDT, kapt. Duintjer, te Batavia aangekomen, alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 22 maart. Gisteren heeft hier ter rede een aanvaring plaats gehad tussen het Nederlandse schip COLLEGIE EENDRACHT en de Belgische lichter TWEE GEBROEDERS, beide geraakten aan het drijven en kwamen onklaar van de Belgische lichter DRIE GEBROEDERS, die een anker verloor.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Uit IJmuiden wordt ons van hedennamiddag 12 uur geseind, dat het Nederlandse stoomschip STELLA, zijnde de tweede boot op de directe lijn van hier naar New York, de reis heeft aanvaard. Zeshonderd en zestig passagiers maken de reis mede.
Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Heden liep met goed gevolg te water aan de werf Concordia der heren Huijgens & Van Gelder, te Amsterdam, de stoomboot NOORDSTER, gebouwd voor rekening der firma W. Pont, te Edam, voor de vaart Edam-Purmerend. De machines worden door genoemde fabrikanten aan hun fabriek Nederland vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 23 maart. Heden is van de werf bij T. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd SELIKKE, voor rekening van de heer Y. Buzink te Kuilenburg, en de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: ALMSTROOM), voor rekening van de heer H. Mouthaan te Almkerk.


Datum: 26 maart 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Op de 9e april 1881, des middags ten 12 uur, zal ten kantore van de firma J. Daendels & Co., uit naam van kapt. Dubois, voerende het Belgische schip VAN ARTEVELDE, ten overstaan van de Belgische consul, een inschrijvingg worden gehouden tot inhuur van een schip tot overbrenging naar Falmouth voor orders ener lading Molukse producten, bestaande uit copra, ebbenhout, huiden, schelpen, gom-copal, enz., te zamen een wicht belopende van pl.m. 7.767 picols.
De voorwaarden aan deze inschrijving verbonden liggen ter inzage bij de ondergetekenden, terwijl de inschrijvingsbilletten de 10e april 1881, des middags ten 12 uur, in tegenwoordigheid van de Belgische consul zullen worden geopend.
Soerabaija, 25 maart 1881, J. Daendels & Co., agenten van het Belgische schip VAN ARTEVELDE

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Gisteren liep met goed gevolg te water van de werf Concordia der heren Huijgens & Van Gelder te Amsterdam, de stoomboot NOORDSTAR, gebouwd voor rekening der firma W. Pont te Edam, voor de vaart Edam-Purmerend. De machines worden door genoemde fabrikanten aan hun fabriek Nederland vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Newhaven, 23 maart. De lading van het lek op strand gezette en hier met assistentie binnengebrachte galjootschip CORNELIA WILHELMINA, kapt. Stutvoet, is gelost en heeft men 1.530 zakken gezond, 102 gedeeltelijk, 60 zwaar en 288 geheel beschadigd bevonden. Deze zullen waarschijnlijk in publieke veiling verkocht worden. De gezagvoerder heeft aangeboden na volbrachte reparatie de lading naar de bestemming te vervoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 11 februari. Het Nederlandse schip MAASNYMPH, kapt. Jansen, 5 dezer van Banjoewangie alhier binnengesleept, heeft anker en ketting verloren en schade aan het gangspil bekomen. Het schip zal met een week gereed zijn om de reis naar Ternate voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het tweede lichtschip, in aanbouw bij ’s Rijks werf alhier, dat bestemd is voor de Schouwenbanken, zal in het begin der volgende week te water worden gebracht.


Datum: 27 maart 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 maart. Volgens telegram is het alhier thuisbehorende driemast schoenerschip FRIESLAND, kapt. Tap, eergisteren van Newcastle te Philippeville aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 23 maart. De alhier gestrande Engelse viskotters LEVELL TARTAR en NETTIE, zijn met inbegrip van de inventaris, voor NLG 640,- verkocht. Men hoopt de ene, die hoog op strand zit, nog af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Het schip ADELINE, kapt. Biet, van Batavia te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Volgens heden ontvangen telegram is het Nederlandse galjootschip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, goed en wel te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons:
IJzeren vissersvaartuigen zijn hier te lande niet nieuw, zoals men uit een bericht uit Alkmaar allicht zoude opmaken. In 1878 werd de eerste ijzeren vislogger (opm: (ZEENIMF)en in 1880 de tweede in de vaart gebracht. Beide schepen werden voor rekening der heren Hoogerwerff & Co. te Vlaardingen gebouwd door de firma J. & K. Smit te Kinderdijk.
Laatstgenoemde firma werd op de Internationale Visserij-tentoonstelling te Berlijn bekroond met de grote zilveren medaille voor de tentoonstelling der modellen en teleningen van het ijzeren loggerschip ZEENIMF.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 25 maart. Heden is alhier van de werf van de heer J. Kars met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde tjalkschip, genaamd PROVINCIE GRONINGEN, groot pl.m. 115 ton, zullende bevaren worden door kapt. H. Jager, van Hoogezand.


Datum: 28 maart 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het Bataviasch Prauwenveer heeft zijn verslag over 1880 publiek gemaakt. Daaruit blijkt, dat de prauwenvloot op ultimo december l.l. bestond uit 96 prauwen, waaronder 11 van 25 kojangs, metende tezamen 1.315 kojangs. Verder uit drie ijzeren prauwen voor vervoer van militairen, 9 ijzeren laadprauwen voor het transport naar Moeara Gambong, en 71 voor het transport van producten en zout op de Tjitaroem. Daarbij komen de twee stomers TJILIWONG en TJITARUM. De winst over het afgelopen boekjaar bedroeg NLG 88.517,24, zijnde meer dan in beide voorafgaande jaren. De aandeelhouders genieten een dividend van 14 %.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld op dinsdag de 12e april 1881, des voormiddags te 11 uur, op de werf van de heer E. Smit te Noordwijk aan Zee, van het staande tuig, bestaande uit want, pardoens en stagen, voorts stengen, ra’s, 3 grote ankers, 105 vadem zware ankerketting, pomp- en gangspil, ijzeren pompen en een partij ijzer- en touwwerk, alsmede een grote partij Noorse delen, planken en werkhout.
Alles afkomstig van- of uit het aldaar op 30 november jl. gestrande barkschip MAVIS. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris Mr. Th. W. van der Schalk, te Noordwijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 27 maart. Het wrak van de Engelse brik ST. CLAIR, de 22e dezer op de bank van Zoutelande verongelukt, is in publieke veiling voor NLG 67 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port Elisabeth, 25 februari. De lading van het hier gestrande schoener brikschip JOHANNA, kapt. Kamphuis, is in goede staat gelost. De gezagvoerder zal trachten het schip af te brengen. Tot heden is het weer gunstig geweest, doch op dit ogenblik begint het hard uit het zuidoosten te waaien, en als het toeneemt zal het schip nog meer beschadigd worden. Twee ankers met kabels zijn op diep water uitgebracht om het niet dwars van de zee te doen vallen.


Datum: 29 maart 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijwillige verkoping om contant geld op zaterdag 2 april 1881, des middags te 12 uur, te Muiden, in het logement Het Hof van Holland, ten overstaan van de notaris P. Munnikhuizen, van het overdekte tjalkschip, vroeger genaamd de VROUW SIETSKE, thans REINTJE PIETER, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, enz., groot 52 tonnen, laatst bevaren door schipper Hendrik Pieters, liggende en te bezichtigen op de werf van de heer H. Schouten, te Muiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 28 maart. Volgens ontvangen telegram is het schoenerschip CONSTANCE, kapt. A. Smit, de 26e dezer te Laurvig binnengekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 25 maart. De Delfzijlster schoener WEEKE HARHUIS, kapt. H. Zoutman, van Delfzijl met stro naar Grangemouth, is bij Berwick gestrand. Het heeft 7 voet water in het ruim en zal vermoedelijk totaal weg zijn. Het verloor drie ankers en kettingen met kabeltros. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 25 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is de bemanning van het hier thuisbehorende schoenerschip AVANT, kapt. H.A. Oldenburger, dat op de reis van Rio Grande naar Aracaju om suiker te laden, bij Rio Real strandde en totaal weg zal zijn, gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 26 maart. Van de werf der heren Gebr. Pot, alhier, werd heden te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 450 last, gebouwd voor rekening van de heer P.N. Reiss te Cuis. Daarna werd weder de kiel gelegd voor een zelfde schuit, groot 400 last, voor rekening van de heer P. Bruik te Lobith.


Datum: 30 maart 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de commissie-vendutie van vrijdag 1 april 1881 (opm: te Soerabaija) zullen worden verkocht 70,28 picols geel bladkoper en 1,92 picols koperen spijkers, gesloopt van het nog geheel nieuwe schip JOHAN THEODOR.
A. van Wijnveldt

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 maart. De Nederlandse kof JANTINA CATHARINA, kapt. Van Dijk, van Zoltkamp naar Osterrisoer in ballast, is gisteren hier wegens het ijs binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping van een brikschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op dinsdag de 12e april 1881, des avonds te 7 uur, in het hotel Struvé te Sappemeer, à contant publiek verkopen het Nederlands brikschip genaamd MINERVA, groot volgens nieuwe meting 167 tonnen, nieuw gebouwd in 1859 op de werf van de heer W.C. Wildervanck te Hoogezand, met nieuwe sloep en complete inventaris, invoege laatst is gevoerd door kapt. J. Wekenborg Jz, thans liggende in de Zalmhaven te Rotterdam en aldaar te bevragen bij de heer W. Leicher in de Posthoornsteeg.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 maart. De Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij heeft een particulier telegram ontvangen, houdende bericht, dat de stomer TAGAL der Gouvernements-marine, met de resident van Amboina aan boord, van Amboina een reis naar de Tenimbar-eilanden of Timor-Laut-groep onderneemt tot opsporing van de MERAPI.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 maart. Achter Eierland is aangespoeld een zwart geverfd naambord, waarop met witte letters ST. JOSEPH, Boulogne.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 29 maart. Heden is aan ’s Rijks werf alhier met het beste gevolg te water gelaten een lichtschip, bestemd voor de Schouwenbanken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 februari. Vrachten. De stemming blijft vast bij een uiterst gering aantal beschikbare schepen. De Nederlandse INDIA PACKET ligt aan om in de Oosthoek te laden voor Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: TELANAK, OTTOLINA en MAIBIT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 29 maart. Het bij Berwick gestrande Nederlandse schip WEEKE HARHUIS, kapt. Zoutman, van hier naar Grangemouth, en waarvan het volk werd gered, is volgens bericht afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Makassar, 26 januari. Het Nederlandse schip JOHAN THEODOR, kapt. Mulder, van Newcastle met steenkolen, arriveerde heden hier op de rede na de vorige avond om 17.30 u bij buiig donker weer op het rif Boné Poeti te hebben gestoten, peilende het Hertebeest eiland OZO ½ O, Poeloe Langkai NNW. Het schip is zwaar lek en maakt 1 ½ voet water per uur. Hoewel men sindsdien met lossen begonnen is, heeft men de lekkage nog niet kunnen ontdekken, en wordt het schip nog steeds door een aantal koelies lens gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 18 februari. Het barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, dat te Bandjermasin voor de bank van de Barito rivier kolen lag te laden is in de nacht van 13 op 14 januari jongstleden in brand gevlogen. Niettegenstaande de hulp van enige kustersloepen, heeft men het vuur niet kunnen blussen, en is het schip totaal verbrand. Slechts een weinig touwwerk heeft men kunnen redden, dat verkocht is voor pl.m. NLG 130. Doordat men de ankerketting had laten slippen is het wrak gezonken op 9½ vaam water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Pekela, 25 maart. Van het schoenerschip MERCATOR, kapt. Huisman, 24 oktober van Petersburg naar Delfzijl vertrokken, heeft men sindsdien niets vernomen (opm: zie NRC 150181).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 26 maart. Het Nederlandse schip CLEMENS EN FLORENTINUS, kapt. C. de Breed, van Riga naar Middelburg, is afgekeurd en gisteren in veiling voor NLG 2.392 naar Gothenburg verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Het Nederlandse schip ELECTRA, kapt. Höper, van hier naar Batavia is 27 maart Dungeness gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Het Nederlandse stoomschip ONDINE van Rotterdam naar Danzig, is gisteren wegens het ijs in de Oostzee te Kopenhagen uit zee teruggekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Het Nederlandse schip SMEROE, kapt. Strootman, van Calcutta naar Mauritius, schijnt blijkens particulier telegram van 25 februari van Bombay te Mauritius te zijn aangekomen, 29 dagen reis.


Datum: 31 maart 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. Bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier zal voor rekening van het departement van koloniën worden aangebouwd een schoefstoomschip van compositebouw ten dienste van de Indische civiele marine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 22 maart. Scheepsvrachten. Ter belading bij eerst open water werd gesloten per zeilschip naar Dundee Sh.12/9 per load vierkant hout, naar Nantes Ffrs. 40 per last vanaf Bolderaa, naar Grimsby Sh.55/- per 288 Engelse cub.ft. voor kloofhout, naar de oostkust van Schotland Sh.15/- per ton beenderen, naar Amsterdam NLG 27 per tult Noorse kapbalken, naar Gent Bfrs 35 per last vlas vanaf Mühlgraben, naar Fécamp Ffrs 48 en 5% per standaard planken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nijmegen, 29 maart. In de dezer dagen alhier gehouden vergadering is door de aandeelhouders van de Nijmeegsche Stoombootreederij besloten, om voor de dienst Rotterdam-Nijmegen te laten bouwen een nieuwe salonboot lang 60 m, breed 6,25 m, hol 3,10 m, diepgang 1,15 m, met ruimte voor 500 passagiers, en 150 ton lading.
Dit stoomschip, ontworpen door de heer Jan Smit te Kinderdijk, zal in sierlijkheid van bouw, smaak- en gemakvolle inrichtingen voor passagiers en snelheid van vaart uitmunten. De machine compound systeem van 130 p.k. nominaal, met patentwielen, zijn evenals de inrichting voor het stoomstuurtoestel ontworpen door de heren Diepeveen, Lels, Smit te Kinderdijk. Staande de vergadering is de levering van het schip met de machine, stoomstuurtoestel en volledige inventaris opgedragen aan de heer Jan Smit te Kinderdijk, voor ongeveer NLG 93.000,-; de levering zal geschieden in het voorjaar van 1882.
Het moge hier worden herinnerd, dat de Nijmeegsche Stoombootreederij (vroeger de schippersboten) de WILLEM I en KONINGIN DER NEDERLANDEN, volgens de 1824 verleende concessie voor een stoombootvaart tussen Rotterdam-Nijmegen vice versa, de oudste stoombootvaart in Nederland is. De oorspronkelijke concessionaris, wijlen de heer I.S. Theunissen te Nijmegen, was de eerste, die de energie had met die schepen op onze rivieren de stoomvaart in Nederland toe te passen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip AARDENBURG, groot 664 ton nieuwe meting, gebouwd in 1867, is door tussenkomst van de makelaar Ed.A.C. Koli verkocht aan een Duitse rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 8 maart. Het Nederlandse barkschip ANNA EN SOPHIA, kapt. Prins, van Banjoewangie naar Abo, alhier lek binnen, is in het dok gezet om te repareren. Er zijn aanbiedingen gevraagd voor het lossen van de lading en repareren van het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 8 maart. Driehonderd dertig kanassers suiker, een deel uitmakende van de lading van het schip NOORDZEEKANAAL zullen in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 maart. Het stoomschip CERES, van Amsterdam, hier met door het ijs beschadigde boeg binnengelopen, heeft de lading gelost en is in het dok van Rifholm gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 29 maart. Volgens bericht uit Kaapstad aan de Salvage Association, bepaalt zich de schade aan het aldaar lek binnengelopen schip NOORDZEEKANAAL, kapt. Bron, van Soerabaya bestemd naar het Kanaal, tot het bovenschip, verschansing en potdeksel. De aanbieding van timmermanswerk beloopt GBP 700, zeilen en verschillende leveranties GBP 1.300, 300 ton van de lading is in publieke veiling verkocht voor GBP 4.000, het overige gedeelte van de lading is onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Schiermonnikoog, 27 maart. De inventaris en de lading van de HOMMO BURINGH, die hier de 18e januari jongstleden op strand dreef, werd gisteren verkocht, de inventaris voor NLG 368,06, de lading voor NLG 4.000,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Volgens particulier telegrafisch bericht is het fregatschip MAASNYMPH, kapt. Jansen, de 10e maart te Ternate van Shields aangekomen. Alles wel aan boord.


Datum: 01 april 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 25 maart. Scheepsvrachten. Ter belading bij eerst open water werd voor zeilschepen gedaan naar Rotterdam NLG 21,-, Grimsby Sh.30/- , beide per standaard planken, Gent Bfrs.35 per last vlas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiania 23 maart. Als een grote zeldzaamheid verdient melding, dat geen zeilschip bezig is met laden en dit niettegenstaande het einde van maart reeds nadert. Wel liggen hier reeds geruime tijd ruim 150 schepen, maar deze worden nog steeds door het ijs verhinderd om de dienst te hervatten. Het ijs in de binnenhaven wordt bij aanhoudende vorst nog dagelijks sterker, zodat zelfs de ijsbreker ODIN, bestemd om de haven open te houden, heden slechts met moeite er doorheen kon breken. De gezagvoerder van het heden hier aangekomen stoomschip ANGELO rapporteert bij Jornpuland onafzienbare ijsvelden aangetroffen te hebben, welke zich in N.O. richting uitstrekten en tot Svenoe een dikte hadden van circa vier centimeter; verder werd het zo zwaar, dat het moeilijk was om er doorheen te slaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Koningsbergen, 26 maart. Men bewilligde per stoomschip van Pillau: Naar Leith Sh.1/9, Hull en Londen Sh.1/6, Duinkerken Sh.2/6 per 500 Engelse pond tarwe; Naar Amsterdam NLG 14 per 2.400 kilo tarwe; van Koningsbergen: naar Leer 24 à 25 Mark per 2500 kilo rogge; naar Amsterdam NLG 16 per 2400 kg tarwe. Voor zeilschepen werd bedongen, om te Koningsbergen te laden: naar Harburg 80 pfennig per stuk eiken dorpelhout; Papenburg 16 Mark per 80 kub. voet delen; Norrköping Sh.16/-, Aberdeen Sh.18/-, beide per ton lompen; de Deense eilanden 14 Mark per 2.500 kilo rogge.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 februari. Het schip THEODOR, groot 1.001 ton, van Japara naar Batavia met hout, is bij Japara lek geworden en zal vermoedelijk geheel weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 30 maart. Het Nederlandse schip JONGE JACOB, kapt. Scholtens, van hier naar Boulogne, keerde gisteravond op de rede terug, daar in het zeegat de bout van het zwaard, benevens ander ijzerwerk gebroken was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 29 maart. De gezagvoerder en equipage van het bij Gullanepunt gestrande schoenerschip WEEKE HARHUIS zijn hier heden in een sleepboot aangekomen. Er bestaat geen kans het schip af te brengen. De laatste dagen zijn bergers bezig het schip af te tuigen en is het meeste tuig, zeilen en inventaris heden hier geland.


Datum: 02 april 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 19e april 1881, des voormiddags ten half 10 ure, zal alhier door de ondergetekende, ten overstaan van het vendu-departement en in tegenwoordigheid van de Belgische consul of diens gemachtigde, op order van kapt. J. Dubois voor rekening van belanghebbenden worden verkocht het onder genoemde gezagvoerder’s bevel staande schip VAN ARTEVELDE, gebouwd te Dundee in het jaar 1858, kopervast, groot 584 tonnen, en thans alhier ter rede liggende. De verkoop zal geschieden van het casco, ankers, kettingen en het tuig, benevens de aan boord zijnde loten. Vervolgens de inventaris van genoemde bodem, bestaande uit koperen potten, divers vaatwerk, zeilen, rondhouten, diverse blokken, touwwerk, enz.enz.
Drie dagen vóór de vendutie te bezichtigen in het voor de verkoop van schip en inventaris bestemd vendulokaal aan de Kalimaas, één der pakhuizen der Erven Matzen, naast het Soerabaija-hotel.
Soerabaija, 2 april 1881, A. Wijnveldt

Krant:
  JB - Javabode

Bij besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 30 maart 1881 no. 18 is aan Jhr. J.G.A. van Haeften en G. Henderson, ten deze handelende, eerstgenoemde als directeur en laatstgenoemde als commissaris van de naamloze vennootschap Stoombootveer Soerabaia, tot weder opzeggens vergunning verleend tot het in de vaart brengen van de aan vermelde naamloze vennootschap toebehorende stoomschepen BETSY en BROMO voor het vervoer van personen en goederen van en naar de rede van Soerabaija, Grissee, Sidajoe en nabij liggende plaatsen op Madura, zomede voor het slepen van vaartuigen te rede Soerabaija.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 4 maart. Een poging door een van de reddingstoomboten gedaan om de JOHANNA af te slepen, is niet gelukt. De gezagvoerder heeft aanvraag om lichters gedaan om het schip vlot te maken. De positie is nog onveranderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 1 april. De Nederlandse brik CONFIANCE, kapt. Grasdijk, is bij de rode ton van de Vlieter gestrand. De kapitein heeft hulp van een sleepboot gevraagd. De STAD AMSTERDAM is ter assistentie daarheen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 maart. Vrachten. Sinds de laatste mail kwam er weinig verandering in de toestand van de markt. De stemming blijft vast, doch de vraag beperkt; arrivementen zijn van geringe betekenis, zodat geen vermeerdering van de onbevrachte vloot waar te nemen is. Naar Nederland heerst gebrek aan zwaar goed; slechts waren enige duizenden picols suiker te bekomen, doch licht goed blijft in de Oosthoek verkrijgbaar. Naar het Kanaal wordt ruimte gezocht voor stroop en ook voor enige restanten droge suiker, doch ontbreekt het aan passende scheepjes. Afdoeningen bleven dientengevolge beperkt tot die van een enkel schip voor stroopsuiker en van een ander, thans nog te Soerabaija liggende, om te Padang kopra te laden. Naar Amerika bestond geen vraag. Naar Australië werden weer drie kleine schepen opgenomen, het ene voor Melbourne, de anderen voor Sydney. De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen zijn; stoomschip KONINGIN EMMA, NLG 90 koffie, NLG 80 tabak, NLG 110 huiden, NLG 80 thee, en TELANAK NLG 40 suiker, naar Amsterdam; stoomschip DRENTHE Ffrs. 95 suiker naar Marseille, NLG 87,50 koffie, NLG 75 tabak, NLG 80 thee, NLG 110 huiden naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: OTTOLINA, MAIBIT, NOACH I, RUDOLPHINE, AGATHA en IJMUIDEN.


Datum: 03 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 18 februari. Het wrak met de inventaris van het op de Sangir-Eilanden gestrande schip FANNY, kapt. Smith, is te Menado in publieke veiling voor NLG 2.400,- verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Appel, 14 maart van Batavia te Falmouth aangekomen, heeft order gekregen naar Frankrijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 2 maart. Het Nederlandse schip FANNY, is totaal verongelukt bij Tamakko en werd verkocht voor NLG 2.300 à 2.400, van de 2.500 picols ingenomen kopra werd 1.900 picols gered. De equipage werd met het gouvernements stoomschip HAVIK naar Macassar gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 2 april. De Noorse brik ANTON, kapt. Carlsen, van Mandel naar Delfzijl, op de Eems gestrand, is vol water en de masten gekapt. Een van de loodskotters is in de nabijheid voor assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 april. De schoener CONFIANCE, kapt. Grasdijk, gisteren bij de rode ton van de Vlieter gestrand is door de sleepboot STAD AMSTERDAM, af- en alhier binnengebracht. Het schip ligt ter rede geankerd en heeft ogenschijnlijk geen schade. Het was van Hoorn in ballast op avontuur bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 april. Het Nederlandse schip HEBE, kapt. T.Boelens, van Hamburg naar Porto Alegro is bij Osterhörner Stock aan de grond geraakt.
(opm: naam schip is HOOP, zie NRC 040481)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 30 maart. De Nederlandse stoomboot MERCURIUS, van Rotterdam naar Kopenhagen en Stettin, is vanochtend hier aangekomen, lost de voor hier bestemde lading en vertrekt morgen naar Stettin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 februari. Het Engelse stoomschip JESSIE, van Siam met Chinese koelies naar Penang, door een van onze oorlogsschepen te Poeloe Bras binnengesleept was door de gezagvoerder, de machinist en de stuurlieden 5 dagen tevoren heimelijk verlaten met medeneming van alle sloepen en instrumenten.
(opm: naam is SESSIE of SISSIE, zie JB)


Datum: 04 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonsberg, 29 maart. Het schip MARGARETHA, van Leith naar Laurvig is in het ijs bezet geraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fotösund, 28 maart. Het Nederlandse schip JOHANNA MARGRIETHA, kapt. Boompaal, van Delfzijl naar Gothenburg in ballast en het schip ODIN, kapt. Pettersson, van Rio Janeiro met koffie zijn gisteren bij het binnenlopen te Danafjord door het drijfijs ingesloten en liggen gevaarlijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 februari. De reparaties aan het schip HEROS zijn voltooid en de lading wordt weder ingenomen. De schade aan het schip was niet groot, de onkosten zijn NLG 2.500,-, van de geloste lading zijn 560 zakken in een lichter gelost, die van het schip afgaande gezonken is. De beschadigde lading, slechts 68 zakken, zijn verkocht, als hebbende zeeschade. De HEROS zal denkelijk binnen 14 dagen vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Naar wij vernemen , zijn er voor het stoomschip CASTOR der directe lijn Amsterdam – New York, dat de 13e april vertrekt, weder meer liefhebbers om de reis mede te maken dan de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij wenselijk acht te vervoeren. Het grootste deel van deze passagiers komt uit de drie noordelijke provinciën, zodat de maatschappij weder een extra boot zendt om hen van af het station te Harlingen direct langs zijde van de grote boot te Amsterdam te brengen, waardoor het vermoeiend herhaaldelijk overstappen en vele onkosten worden vermeden. De meeste emigranten uit dit gewest komen daags te voren in de stad. Zij, die zulks wensen, genieten dan kosteloos nachtlogies in de daarvoor door de firma Prins & Zwanenburg speciaal ingerichte zindelijke slaapvertrekken in Castle Garden en kunnen dan fris en wel de 13e april met de eerste trein naar Harlingen de grote reis aanvaarden. De landverhuizing is dit jaar zo enorm, dat alle Duitse en Engelse lijnen vanaf de 1e april de passageprijs twaalf gulden per persoon hebben verhoogd. De Amsterdammer lijn blijft voorlopig het oude tarief handhaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag de 3e mei 1881, des namiddags te twee uur, zal te Greenock in het openbaar worden geveild en verkocht: Het extra-ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands driemastschip ERASMUS, gevoerd door kapt. C. van Baalen, volgens Engelse meetbrief van februari 1881 lang 202.5 breed 40.6 en diep 28.95 voet en alzoo gemeten op 1991 register tonnen. Diepgang beladen 20 voet, zwaar versterkt te Bordeaux in 1877 en 1878 en nieuw gekoperd te Mauritius in 1880. Staat en verhaalt zonder ballast met volle tuig en inventaris en alzo uitnemend geschikt voor de Amerikaanse vaart en het transport van lichte goederen. Nadere informatiën geven de heren J. & R. Young & Co. en kapt. C. van Baalen te Greenock, en de heren Van Zeylen & Decker, in liquidatie, en P.A. van Es & Co. te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 april. De Nederlandse schoenerbrik HOOP, kapt. B.J. de Boer, en niet HEBE, zoals abusievelijk vermeld is, van Hamburg naar Ciudad Bolivar, bij Osterhörner Stock aan de grond geraakt, is door de sleepboot HERCULES de 2e dezer afgesleept en heeft ogenschijnlijk zonder schade, de reis voortgezet.


Datum: 05 april 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam: het tjalkschip PATIENCE is voor NLG 976 verkocht, en het praamschip de JONGE BAREND voor NLG 2.200.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 april. De kotter Nº 8 van het loodswezen van Goeree & Maas is met verlies van steng en kluifhout en schade aan het tuig uit zee teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 april. Het Nederlandse schip ADVENA, kapt. Alberts, van Brindisi naar Reval, is met verlies van zeilen, kluifhout en voorbramsteng te Malta binnengelopen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. De inschrijving, te houden op de 9e april a.s. tot in huur van een schip voor het overbrengen der lading ex-het Belgische schip VAN ARTEVELDE naar Falmouth voor orders, wordt voorlopig uitgesteld.
Soerabaija, 5 april 1881, namens kapt. Dubois, voerende het Belgische schip VAN ARTEVELDE, J. Daendels & Co.


Datum: 06 april 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 april. Het op de Eems gestrande doch later afgebrachte en hier gisteren binnengesleepte Noorse brikschkip ANTON, kapt. Carlsen, had de lading hout aan boord van het te Mandal afgekeurde schip DIRK HENDRIK, kapt. P. Vos, van Riga herwaarts bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 5 april. Volgens hier ontvangen telegram is het driemast schoenerschip ZUURDIJK, kapt. H. Kwint Hzn., gisteren voormiddag 10 uur in goede welstand te Newcastle gearriveerd, komende van Ostende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 3 april. Het tjalkschip ZWEI GEBRÜDER, kapt Schoon, met petroleum naar Groningen bestemd, zit van het volk verlaten hoog op de Plaat. Het schip ligt plat op zijde. Van de lading zijn 100 vaten geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 april. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Kromwijk, van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, dat na een stormachtige nacht heden te 8 uren van Queensbro alhier binnen kwam, heeft een geweldige zee over gehad, waardoor de raderkast stuk sloeg en de officierskajuit vol water liep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Wildervank: het overdekt tjalkschip TELEGRAAF, groot 111 tonnen, bevaren geweest door schipper J. Miedema, met complete inventaris en boot. Koper werd de heer U. van der Werf, scheepsbouwmeester te Martenshoek voor NLG 1.700.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 27 februari. Het Nederlandse schip ALBERT HOMAN, kapt. Scholten, heeft de gehele, naar het Kanaal bestemde, lading aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 2 april. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. alhier met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan MENTOR II, groot circa 340 last, gebouwd voor rekening van de heer J. van den Heuvel te Doornenburg.
Daarna is de kiel gelegd van een dito sleepkaan, te bouwen voor rekening van de heer Joh. Urmetser te Neuendorf.


Datum: 07 april 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 7 april. Heden is van hier naar Timor-Koepang vertrokken het Nederlandse barkschip GERRIT, kapt. H. Thomas Jr., voordien genaamd PEIHO.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 23 maart. Het Nederlandse schip N.N., kapt. Van Duyvenbode, van Samarang met 7.600 zakken koffie herwaarts, in de late avond van 19 dezer 1½ mijl benoorden het vuur van Little Egg Harbor gestrand, sloeg volgens de laatste berichten uit elkander en spoelde de koffie aan strand. Slechts een zeer klein gedeelte der lading is in beschadigde staat geborgen. De equipage bestaande uit 7 man is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 4 april. De lading petroleum van het alhier gestrande schip ZWEI GEBRÜDER, kapt. Schoon, naar Groningen bestemd, is door visserslieden geborgen. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het Nederlands overdekt gewegerd kofschip genaamd DE JONGE ELISABETH, toebehorende aan en gevoerd door schipper Koop Roelofs Dam, te Rotterdam, liggende in de scheepmakers haven te Rotterdam, groot 71 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen en verdere scheepsbenodigdheden, ten verzoeke van Otto Luites de Boer, koopman, wonende te Heerenveen, Tjerk Johannes Grevelink, vervener, wonende te Nythaske, Riekele Alberts de Jong, schipper, wonende te Gorredijk, en Albert Hendriks Propstra, koopman, wonende te Nythaske, domicilie gekozen hebbende ten kantore van Mr. Hendrik Abraham Nieuwkamp, advocaat en procureur aan de Geldersche Kade No. 27, te Rotterdam, requiranten uit kracht van de in executoriale vorm uitgegeven grosse ener akte van schuldbekentenis op de 28e juli 1877, voor de te Heerenveen resideerde notaris Gerrit Boschloo en getuigen gepasseerd, behoorlijk geregistreerd en ingeschreven ten kantore der Hypotheken te Sneek, de 2e augustus 1877, in deel I No. 191, waarbij genoemde Koop Roelofs Dam, beurtschipper, wonende te Rotterdam, onder verband op gemeld schip verklaard heeft wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de requiranten de som van NLG 1.000, waarop thans nog verschuldigd is de som van NLG 800, met de rente ad 5 % ’s jaars, sedert de 1e augustus 1879 en de kosten, en daarna arrestanten op gemeld schip en toebehoren.
De executanten hebben voorgeschreven schip ingezet op een som van NLG 300. De verkoop en toewijzing zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, in het gerechtsgebouw aan de Haagscheveer aldaar, op maandag de 2e mei 1881, des voormiddags om elf uur.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van gezegde rechtbank en kopie daarvan ligt ten kantore van Mr. H.A. Nieuwkamp, advocaat en procureur, aan de Geldersche kade No. 27, te Rotterdam, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 15 maart. Het Nederlandse schip ANNA EN SOPHIA, kapt. Prins, van Tagal naar Abo, alhier lek binnen, is nadat de tussendeklading was gelost, voor de tweede maal nagezien, en bevonden de lekkage nog in dezelfde mate aanhield, zodat de hele lading, die gedeeltelijk beschadigd is, gelost moet worden. Het schip zal, daar een duiker tevergeefs getracht heeft het lek te vinden, op de sleephelling gehaald worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 15 maart. Er heeft een nadere expertise plaatsgehad van het Nederlandse schip NOORDZEEKANAAL, kapt. Bron, van Soerabaya naar Queenstown, alhier lek binnen, en is bevonden dat het lekken heeft opgehouden. Experts hebben bevolen het schip te repareren, zonder het op de sleephelling te halen of nieuw te koperen. De bovenste 3 bladen koper moeten afgenomen, enige losgewerkte stutten met grotere bouten vastgezet worden en vervolgens het schip en vooral de deknaden gebreeuwd worden. Inschrijvingen zijn aangevraagd. Van de lading zijn 800 kranjangs suiker, waarvan 200 bijna geheel leeg, publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port Elisabeth, 11 maart. Er zijn geen aanbiedingen aangenomen om het gestrande Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Kamphuis, af te brengen, daarom is het geabandonneerd en gisteren in publieke veiling voor GBP 80 verkocht, enige beschadigde lading bracht in veiling GBP 136 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 6 april. Volgens particulier bericht is het schip CALIFORNIË, kapt. Berkhout gisteren te Cadix aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 21 maart. De Nederlandse driemast schoener N.N., kapt. Van Duivenboden, van Samarang hierheen, 19 dezer te Little Egg Harbour gestrand, breekt op, en de koffie spoelt aan strand. Slechts een klein gedeelte van de lading is in beschadigde staat geborgen. De equipage, bestaande uit 7 man is gered.


Datum: 08 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Het Nederlandse stoomschip VENUS vertrok heden van Kopenhagen naar Duinkerken met 233 varkens.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 april. Het blijft met de scheepvaart zeer stil gedurende dit voorjaar; over het 1e kwartaal van dit jaar passeerden in en uit ruim 70 schepen minder dan in hetzelfde tijdsverloop van 1880. Grotendeels vindt dit verschijnsel grond in de buitengewoon langdurige winter, die vooral in de Oostzeehavens de vaart als blokkeert; andere jaren om deze tijd begint die vaart haar levendigheid; ook hier heersten dag aan dag oostelijke winden, die altijd hevig enkele dagen stormend waaien, en zoveel koude heerst dat het bijna geregeld des nachts nog 4 à 5° Celsius vriest; onder deze omstandigheden is de zeilvaart van het Engelse kanaal uit onmogelijk, terwijl flinke stoomschepen zelfs dagen over de tijd aankomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 april. Volgens particulier bericht van kapt. H. Meijer, gezagvoerder van het hier te huis behorende schoenerschip WELTEVREDEN, de 2e dezer van Bremen te Dantzig aangekomen, had hij gedurende de reis met stormweer te kampen gehad en was het schip in de Droogden in het ijs bekneld geweest. De ankers boden in deze positie een bijna niet te verwachten weerstand, waaraan dan ook grotendeels te danken is de goede aankomst in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 maart. De Nederlandse schepen VOORWAARTS, kapt. Schuth en HENDRIKA, kapt. Wortelboer, zijn alhier bevracht. Het eerstgenoemde van Porto Alegro naar Buenos Aires, het laatstgenoemde van hier naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Volgens telegram is het stoomschip TOLLENS, kapt. Van der Kley heden namiddag om 1 uur van Bilbao naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 23 maart. De wrakstukken van het bij Little Beach gestrande Nederlandse schoenerschip NN, kapt. Van Duivenbode, en de aan land gespoelde koffie zijn verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 april. Het stoomschip WATERGEUS, kapt. Muller, van Bilbao naar Rotterdam, is hier om kolen in te nemen, binnengelopen. Door stormweer en hoge zee werd het nachthuis verloren, het achterste stuurrad stukgeslagen en andere schade aan dek veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Volgens brief van kapt. Diepenbroek, voerende het Nederlandse schip SINDORO, van Padang te New York aangekomen, was hij na 81 dagen reis tot op circa 200 mijl, van New York genaderd, waarna hij gedurende 24 dagen met zware Noordwester stormen te kampen had, waarin enige losse inventaris overboord ging, doch schip, zeilen en tuig overigens in de beste staat bleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 april. Het kofschip JONGE GERRIT, kapt. Hazewinkel, naar Danzig bestemd en gisteren op Krautsand aan de grond geraakt, is zonder hulp vlot gekomen en heeft heden de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 april. Het schip HAVFRUEN, kapt. Bang, bestemd naar het Kanaal, is te Tjilatjap lek gesprongen. Een gedeelte van de lading zal overgescheept worden in het Nederlandse schip AGATHA, kapt. Zeilinga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 7 april. Volgens ontvangen depêche uit Galveston, is het schip KOSMOPLIET III, kapt. Albers, aldaar van Tybee gearriveerd om een lading katoen te laden, Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 7 april. Volgens rapport zit het stoomschip SCHIEDAM, bij Oude Tonge aan de grond. Een sleepboot en lichters gaan daarheen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 6 april. Heden is op de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier de kiel gelegd van een ijzeren vrachtgoederenstoomboot voor de dienst tussen Amsterdam, Gouda, Middelburg en Vlissingen voor rekening van de heer P.D. de Vries te Amsterdam, De stoommachine, compound hoge druk van 22 nominale pk wordt in de fabriek derzelfde maatschappij vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 4 april. Heden is van de werf van Cs. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip genaamd HENDRINA, groot 200 last, voor rekening van de heer G.A. van Lochem te Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoenschip voor rekening van de heer J. Hartog te Wormerveer.


Datum: 09 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 april. Volgens te Farmsum ontvangen telegram, had het schip ADVENA, kapt. Albers, op de reis van Brindisi naar Reval te Malta binnengelopen, slechts gebroken bramsteng en kluiverboom. De 5e zette de kapitein de reis weder voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 4 april. Scheepsvrachten. Hoewel de vrachtkoersen op een laag standpunt staan en de vorige maand ook geen verbetering aanbracht, kwamen reeds onderscheidene afsluitingen voor houtladingen tot stand. Voor melasse naar Bordeaux werd Ffrs.30 per 2.000 kilo bruto besteed. Per stoomschip bedong men naar Londen Sh.1/9 à 2/-, Antwerpen, Rotterdam en Dordrecht Sh.2/- en naar Amsterdam Sh.2/3 per quarter tarwe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. W. de Lorme van Rossem, makelaar, zal als lasthebbende van Heeren Assuradeuren, op maandag de 25e april 1881, des namiddags te 3 uur, in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag in veiling brengen het casco van het sedert 24 september 1880 in de Zuiderzee buiten de Ketel gezonken liggende schroef-stoomschip de IJSSEL, (zonder inhebbende lading) benevens de daarvan geborgen goederen, die opgeslagen en te bezichtigen zijn op het pakhuis van het Groenhoeden Veem, aan de Binnen Amstel te Amsterdam. De IJSSEL was een schroef-stoomschip van ongeveer 110 ton, 30 paardenkracht, gebouwd in 1870 en kort vóór de ramp van nieuwe machine en ketel voorzien. Het stoomschip en de goederen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd geveild worden. Alles breder omschreven bij biljetten, waarin tevens de ligging en tegenwoordige toestand volgens rapport van de ingenieur van den Waterstaat d.d. 29 maart, breedvoerig zijn vermeld. Nadere onderricht geeft bovengenoemde makelaar. Adres: Oudezijds Achterburgwal No. 22.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april Het stoomschip SCHIEDAM, is na 4 lichters gelost te hebben, vlot gesleept en naar Hellevoet opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Het Nederlandse schip HOLLAND, kapt. Brummer, zou volgens brief uit Amboina de dato 9 november 1880 naar Zambucho en Gorontalo verzeilen om voor Marseille te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 6 april. De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip WATERGEUS, van Bilbao naar Rotterdam, alhier met enige schade binnengelopen, rapporteert de 1e dezer op 46º20’ NB 4º10’ WL 2 modderbakken met kettingen aan elkaar verbonden, te hebben zien drijven. Het woei hard uit het Noordoosten en er liep een hoge zee, waardoor hij belet werd om een boot uit te zetten om te zien of er ook iemand aan boord was, en hoewel hij verscheidene malen de stoomfluit liet blazen, vertoonde zich niemand en vervolgde hij de reis.


Datum: 10 april 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 7 april. Het Nederlandse schip AALTJE MEIJER, kapt. Bosscher, 2 dezer van hier naar Flensburg vertrokken, is gisteren door het Engelse stoomschip BRADLEY lek alhier teruggesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 9 april. Volgens particulier telegram is het schip JANTJE, kapt. Visser, behouden te Frederikstad gearriveerd, doch kon wegens het ijs niet op de laadplaats komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sleeswijk, 6 april. Het schip MARGARETHA, kapt. Gösch, van Lübeck is op de rivier bij Borgwedel van het ijs doorsneden en gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 9 april. Volgens telegram was het fregatschip BATAVIER, kapt. Maasdijk, Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Door de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse brikschip COLUMBUS, kapt. Scholten, behouden van hier te Penedo aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Uitgifte van NLG 1.000.000 kapitaal in 2.000 aandelen, elk van NLG 500. Dit kapitaal is bestemd tot aanbouw van een nieuw stoomschip en inkoop van het stoomschip AMSTERDAM.
Inschrijvingen moeten ingezonden worden uiterlijk op dinsdag 26 april 1881 te Rotterdam bij de heren R. Mees & Zoonen, Zuidblaak no.6, of bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, Willemskade no.25. Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn vanaf heden aan beide kantoren verkrijgbaar.
Rotterdam, 9 april 1881, de directie Van der Hoeven en Reuchlin en de commissarissen M. Mees, voorzitter, en A. de Monchy, secretaris.


Datum: 11 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 april. Het Nederlandse stoomschip STELLA, arriveerde 9 dezer ’s morgens 05.00 u van hier te New York met 666 passagiers, zodat de reis door gezegd stoomschip in 15½ dag werd volbracht. Alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 april. Volgens particulier telegram is het schoenerschip ELISABETH, kapt. Gosselaar, te Krageroe aangekomen; alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Het schip HOLLAND, kapt. G. Brummer, zou volgens brief uit Amboina d.d. 9 november, naar Zambucho en Gorontalo verzeilen om voor Marseille te laden.


Datum: 12 april 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 11 april. Volgens heden ontvangen telegram zijn de schoenerschepen LEVANT, kapt. Stam, en CALIFORNIË, kapt. Berkhout, te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 9 april. De Spaanse bark DONA TALISFORA, naar Liverpool, is totaal op Borneo verongelukt. De equipage is gered. De DONA TALISFORA was 6 december 1880 van Manilla naar Liverpool vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Het stoomschip PRINSES AMALIA, kapt. Fabritius, kwam gisteren te Suez met gebroken schroefas, gesleept gedurende 91 uren door het stoomschip KAMSCHATKA. Alles wel aan boord. Een waarloze schroefas is te Port Said aanwezig en de reparatie zal te Suez kunnen geschieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helder, 11 april. Volgens gerucht zou een grote stoomboot gestrand zijn in de Eierlandse gronden. Assistentie is daarheen vertrokken. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Volgens particulier telegram zou het Nederlandse schip MARY, kapt. Pijl, 22 maart van Atjeh naar Padang vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 maart. Vrachten. Terwijl het aantal beschikbare schepen afneemt, is er weinig omgegaan. Sedert de laatste mail vonden geen afsluitingen plaats.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: OTTOLINA, MAIBIT, NOACH I, RUDOLPHINE, AGATHA en IJMUIDEN.


Datum: 13 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 april. Van Middelburg gekomen en naar zee vertrokken de Nederlandse schoener ZEEMEEUW, gezagvoerder Bos, naar Noorwegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 11 april. Het eerste zeeschip, dat hier heden sedert de 2e november 1880 binnenkwam, is de galjoot TWEE BROEDERS, kapt. Bakker, komende van Krageroe.
(opm: zo lang gesloten wegens ijsgang)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam – Libau, geregelde vaart met het eerste klasse Nederlandse stoomschip TOLLENS, kapt. J. van der Kley, sluit zaterdag 16 april. Adres de cargadoors Kuyper, van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 maart. Zr.Ms. stoomschip OENARANG, dat van Bandjermasin naar Poeloe Laut vertrokken was ter opsporing van zeerovers, is van die tocht onverrichterzake terug gekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het fregatschip PRINS HENDRIK, kapt. De Jong, na een reis van 48 uur van Vlissingen te Shields aangekomen, om aldaar voor Atjeh te laden. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Het fregatschip UTRECHT, kapt. F. Nannings, te San Francisco ladende naar Europa, is volgens particulier bericht bestemd naar Dublin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Arcona, 5 april. De scheepvaart kan nu ook voor zeilschepen al geopend beschouwd worden. Sinds 1837 was er in de Oostzee niet zo veel ijs als in deze winter. Veel stoom- en zeilschepen hebben deze winter schade geleden door het ijs.


Datum: 14 april 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het stoomschip UTRECHT, kapt. Boon, van Rotterdam naar Batavia, vertrok de 8e dezer voormiddags van Suez met de mail en 5 passagiers van het stoomschip PRINSES AMALIA.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 14 april. Van de agenten der Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontvingen wij aangaande PRINSES AMALIA nog de navolgende bijzonderheden:
Het schip heeft in de Rode Zee de schroefas gebroken en is naar Suez gesleept, alwaar zij in tien dagen tijd gerepareerd kan worden, mits het droogdok disponibel is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren zijn van de werf de Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen te Amsterdam te water gelaten de loggerschepen SEMAPHORE III en IV, gebouwd voor rekening der rederij Eersteling, boekhouder de heer P.H. Kiewit te IJmuiden, bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Wij vernemen dat de twee schoenerbrikken, welke ten dienste der hydrografie in Oost-Indië op particuliere werven zullen worden aangebouwd, respectievelijk de namen krijgen van MELVILL VAN CARNBEE en BLOMMENDAAL, waardoor hulde wordt bewezen aan de nagedachtenis van de twee meest verdienstelijke zeeofficieren op het gebied van hydrografie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 13 april. Heden werd van het etablissement Fop Smit der firma L. Smit & Zoon met goed gevolg te water gelaten de raderstoomboot WILLEM I KONING DER NEDERLANDEN, gebouwd voor rekening der Reederij Maas en Rijn, onder directie van de Nederlandsche Stoomboot Reederij te Rotterdam. De machines worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen Lels & Smit alhier.
Onmiddellijk werd daarna de kiel gelegd voor een raderboot van ongeveer gelijk afmeting voor de directie der Preussische Rheinische Dampfschifffahrt Gesellschaft te Keulen, waarvoor de machines worden vervaardigd door de heren Esscher Wyss & Co. te Zurich.


Datum: 15 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 april. Heden vertrok van hier in ballast naar Shields om kolen in te nemen en de reis naar Indië voort te zetten het fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 april. Omtrent het vermiste stoomschip MERAPI ontvangen wij mededeling van het volgende telegram uit Bezoeki:
Het stoomschip MERAPI is op een onbekend rif aan de Oostkant van Timor Laut vastgelopen en totaal wrak. De equipage is de 17e maart met de TAGAL van Oliliet afgehaald. Van deze bodem werden zij overgenomen door de stoomboot BANDA en naar Amboina gebracht. De tweede machinist is overleden, de eerste machinist en de tweede stuurman liggen te Amboina in het hospitaal. De gezagvoerder, de eerste stuurman, de derde en vierde machinist en de inlandse bemanning zijn ongedeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Marine. Openbare verkoping, bij inschrijving, op donderdag de 21e april 1881, des voormiddags om 11 uur, van: Het grootste gedeelte van de stoomwerktuigen à 400 p.k. nominaal, met 4 stoomketels, waarin 1.128 geelkoperen vlampijpen, benevens een schoorsteen, schoorsteenmantel, kolenschotten, bordessen, twee ventilatoren, twee metalen schroefvoortstuwers met twee metalen spillen, een metalen schroefraam, en twee gesloopte distileer condensors, afkomstig van de fregatten met stoomvermogen EVERTSEN en ZEELAND.
De verschillende voorwerpen kunnen op de twee, de verkoopdag voorafgaande werkdagen, des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uur bezichtigd worden. Gegadigden kunnen zich daartoe aanmelden bij de hoofd Ingenieur der marine te Willemsoord.
De biljetten van inschrijving op gezegeld papier, bevattende de prijs die geboden wordt, in cijfers en letterschrift, zonder doorhalingen of bijconditiën, en door de koper en zijn borgen ondertekend, moeten vóór of op de verkoopdag, des voormiddags om 11 uur, franco bezorgd zijn ter griffie van de directie van de marine te Willemsoord.
De voorwaarden liggen ter lezing bij het Departement van de marine te ’s Gravenhage en bij de directiën van de marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, alsmede in de lokalen der Provinciale Besturen van Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland en Friesland en ter secretarie van de gemeentebesturen te Rotterdam, Dordrecht en Vlissingen.
Willemsoord, 11 april 1881, de Vice-Admiraal, Directeur en Commandant der Marine De Haes. (opm: deze verkoping werd uitgesteld tot 27 april 1881)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. In verband met klachten, dat de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland de aansluiting met de posttrein herhaaldelijk mist, wordt het volgende medegedeeld:
Officiële inlichtingen geven aan, dat gedurende de hele maand maart, niettegenstaande de aanhoudende en meestal sterke oostenwind, slechts driemaal, de 3e, de 6e en 30e, de eerste posttrein is gemist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 april. Voor het eerst van dit jaar werd heden op het wrak van de gestrande stoomboot HANSA gedoken. De uitkomst gaf geen gunstig resultaat, daar het geheel op zijde is geslagen. Men hoopt echter in het vervolg een nieuwe opening te vinden, om zo veel mogelijk van de inhoud te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Sappemeer op 12 april: het Nederlandse brikschip MINERVA, groot 167 ton, in 1859 gebouwd, met inventaris, laatst bevaren door kapt. J. Wekenborg Jzn. Koper de heer F.L. Drenth, scheepsbouwmeester te Oude Pekela voor NLG 2.735.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 april. Heden is op de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de kiel gelegd van een raderstoomboot voor de Geldersche Stoomboot-maatschappij, bestemd voor de vaart van Rotterdam op Nijmegen. De machine, compound systeem, van 400 indicateur paardekracht, wordt insgelijks op genoemd etablissenemt vervaardigd.


Datum: 16 april 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 22 maart. Er zijn aanbiedingen gevraagd voor het Nederlandse schip NOORDZEEKANAAL om de reparatie te doen. De 17e zijn er nog 300 kanassers beschadigde suiker verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op het lichtschip voor Terschelling, dat op ’s Rijks werf alhier in gereedheid wordt gebracht om eerlang dienst te doen werd gisterenmiddag beproefd een nieuw mistsignaal, genaamd
sirène en door stoom gedreven. Deze machine, die om de 2 minuten een vervaarlijk geluid geeft, is op verscheidene mijlen hoorbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 april. Het Nederlandse schip BAARN, kapt. Reinders, van Amsterdam naar Soerabaya, is met schade aan het staande tuig aan de Kaap Verdische eilanden binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 15 april. Gisteren namiddag is met het beste gevolg van de werf De Toekomst van de Maatschappij voor Zeevisschrerij, directeur de heer C. Maas, te water gelaten het aldaar nieuw gebouwde loggerschip ARBEID ADELT, voor rekening van de heer J.C. Poortman alhier, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij, zullende gevoerd worden door J. de Gilde.
Onmiddellijk daarna werd de kiel opgehaald voor een soortgelijk te bouwen vaartuig.


Datum: 17 april 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 april. Als een buitengewoon staaltje van reizigers-vervoer kan dienen, dat de mailboot PRINSES ELISABETH (opm: van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland) heden ochtend 236 passagiers van Queensboro hier aanvoerde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 22 maart. Het Nederlandse schip ANNA EN SOPHIA, kapt. Prins, van Tagal naar Abo alhier lek binnen, heeft de gehele lading gelost en zal op de sleephelling gehaald worden. Op 24 dezer zal een veiling van beschadigde lading gehouden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 maart. Vrachten. De vaste stemming waarin de markt verkeerde bleef ook gedurende de laatste dagen aanhouden, doch is het aantal plaats gevonden afdoeningen ook ditmaal weer slechts zeer gering. Arrivementen bepaalden zich tot een enkel schip en is het aantal disponibele schepen dus opnieuw minder geworden. Naar Nederland wordt tevergeefs ruimte aangeboden. Naar het Kanaal zijn enige schepen van klein charter benodigd voor droge suiker; voorts wordt ruimte gezocht voor stroopsuiker. Naar Amerika zou een klein schip te plaatsen zijn voor koffie uit de laatste veiling. Naar Australië kwam een afdoening tot stand tot GBP 1.7/6 voor suiker naar Melbourne. Kustvrachten: op 26 dezer wordt door de Marine een inschrijving gehouden voor het transport van 300 ton kolen van Soerabaija naar Letti en 400 ton van Purmerend naar Kalmoa. Voor rijst van Saigon naar Java wordt een scheepje van 10.000 picols gezocht en men zou circa NLG 1 per picol willen aanleggen. De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen zijn: stoomschip CONRAD, NLG 90 koffie, NLG 80 tabak, NLG 110 huiden, NLG 80 thee, suiker en rijst, NLG 40 tin naar Amsterdam; IJMUIDEN GBP 2.1/5 per ton ingenomen gewicht Oosthoek te laden naar het Kanaal.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MAIBIT, NOACH I, RUDOLPHINE en AGATHA.


Datum: 19 april 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 april. Het Nederlandse schip ARGO, kapt. G. Mensonides, is bij het vertrek van hier ingelopen door het Engelse stoomschip EUROPEAN, heeft daardoor schade aan de verschansing opgelopen, en was genoodzaakt terug te keren om de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Vincent, 14 april. Het Nederlandse schip BAARN, kapt. R.H. Reinders, van Amsterdam naar Soerabaya, alhier met schade aan het staand tuig binnen, zal binnen weinige dagen de reis kunnen voortzetten.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 april. Het Belgische schip VAN ARTEVELDE, gebouwd te Dundee, groot 584 ton, werd heden bij openbare veiling toegewezen aan Tie Ing Tjay voor NGL 7.300, terwijl de inventaris heeft opgebracht NLG 4.292,50.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staats Courant geeft een vergelijkende staat van de Nederlandse koopvaardijvloot op 31 december 1879 en 31 december 1880. Deze vergelijking toont het tegendeel van vooruitgang aan. Alleen stoomschepen ondergingen een kleine vermeerdering van 76 tot 79. Het totaal verminderde van 1120 naar 996. Op 31 december 1979 waren de schepen dus verdeeld: 86 fregatten, 163 barken, 89 brikken, 81 schoenerbrikken, 199 schoeners, 107 galjooten, 128 koffen, 142 tjalken, 49 verdere zeilschepen en 76 stoomschepen. In 1880 ontvingen voor de eerste maal zeebrieven: 1 fregat, 6 barken, 3 brikken, 1 schoenerbrik, 6 schoeners, 1 galjoot, 6 tjalken, 4 andere zeilschepen en 10 stoomschepen; totaal 38, metende 41.574.66 ton. Verongelukt, gesloopt enz. zijn 162 schepen.
Op 31 december 1880 telde men 78 fregatten, 153 barken, 75 brikken, 77 schoenerbrikken, 179 schoeners, 83 galjooten, 95 koffen, 130 tjalken, 47 verdere zeilschepen en 79 stoomschepen. De tonnenmaat was toen in m³ herleid 929.036.90, ongeveer 50.000 minder dan een jaar te voren. Van de nieuwe schepen werden er 16 binnenlands gebouwd, metende 7.565.04 m³.
Ingeklaard werden in 1880 geladen: 4.519 stoom- en 3319 zeilschepen, in ballast 84 stoom- en 242 zeilschepen, in het geheel 344 vaartuigen meer dan in 1879; uitgeklaard geladen 3.201 stoom- en 1.398 zeilschepen, in ballast 1.397 stoom- en 2.196 zeilschepen, totaal 572 vaartuigen meer dan in 1879. Aan de inklaringen had de Nederlandse vlag deel voor 1.136 stoom- en 1.366 zeilschepen, aan de uitklaringen voor 1.128 stoom- en 1.456 zeilschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 april. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepstoomboot STIER, gebouw voor rekening van de heren G. Fasbender te Millingen en Joh. Capitain te Valelndar (opm: onleesbaar). De ketels en machine van 30 paardenkrachten met twee schroeven zijn vervaardigd in de fabriek van de heer H.J. Koopman te Dordrecht.
Daarna is de kiel gelegd van een ijzeren zeilstevenschip, te bouwen voor rekening van de heer M. van den Haute te Grammont (België.)


Datum: 20 april 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 20 april. Het stoomschip BARON BENTINCK, kapt. G.J. van Beekhuis, nu reeds geruime tijd hier in reparatie wegens een gebrek aan de machine, zal de 26e april weder van hier vertrekken naar Bandjermasin via Bawean.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaya, 16 april. Het Nederlands-Indische stoomschip MERAPI, kapt. Steur, is door op een klip te stoten op 07º ZB 131º OL verongelukt. De equipage werd gered en is hier aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de MERAPI bevat de Soerabaijasche Courant een zeer uitvoerig relaas. Daaruit blijkt, dat de schipbreukelingen ontzettend te lijden hebben gehad van de plunderzucht en onbeschaamdheid van de inboorlingen op Timor Laut. Scheepspapieren enz., alles is hun ontroofd en hun lijden moet vreselijk zijn geweest. En dat is wedervaren aan een bemanning van een Nederlandse stomer op ons eigen gebied in het jaar der beschaving en vooruitgang 1881.


Datum: 21 april 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 15 april. Volgen bericht zijn de Nederlandse schepen HANNACHIENA, kapt Karssiens, en HILLECHINA WILKENS, kapt. Karssiens, beide bevracht met delen naar Brake bij Bremen, de eerste van Trondheim, de tweede van Namsos bij Trondheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 18 april. Kapt. Schenk van de Nederlandse schoener TRIEST, van Passaroeang naar Norrköping, hier gepasseerd, rapporteert dat op de reis de beide stuurlieden aan de gevolgen van dysenterie zijn overleden. De TRIEST is intussen te Hellevoetsluis binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 19 april. Het Nederlandse barkschip CAROLINA, kapt. L.C. Cupido, van Newcastle naar Dantzig, is hier met assistentie van de bemanning van de loodskotter PROVIDENCE, binnengekomen, het schip was door stormweer en hoge zee zo lek gesprongen dat de gezagvoerder bij Lowestoff genoodzaakt was om assistentie te nemen, hebbende toen 5½ voet water in het ruim. Er werd geen akkoord gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 30 maart. De prijsopgave van de reparatie voor het schip NOORDZEEKANAAL bedragen GBP 700, voor tuig en voor scheepsbehoeften GBP 1.300, 1.100 kanassers suiker zijn beschadigd in publieke veiling verkocht en brachten ongeveer GBP 400 op. De overige zullen met uitzondering van enige die bij het lossen beschadigd werden, weer ingenomen worden. Van de 1.100 beschadigde, waren ongeveer 300 geheel leeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 30 maart. De 24e zijn 100 kranjangs suiker ex-ANNA EN SOPHIA in publieke veiling verkocht. Er zijn aanbiedingen gevraagd van prijsopgave ter reparatie van het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 maart. De kosten van het stoomschip HEROS hebben NLG 26.865 belopen, waarvoor een bodemarij van 27½ % premie werd genomen, zo een totaal uitmakende van NLG 34.253, betaalbaar binnen 3 dagen na aankomst op de losplaats.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 19 april. Volgens telegram uit Aracaju was aldaar 1 dezer aangekomen het Nederlandse schip TWEE ZUSTERS, kapt. Harding, komende van Fernambuck en was het Nederlandse schip GEERTJE, kapt. Sterrenberg, 16 dezer van Aracaju naar het Kanaal vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 13 april. Het schip HELENA, kapt. Duys, van Groningen met haver hier aangekomen, heeft 4 dezer in Mounts-Baai anker en ketting verloren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit Soerabaija meldt men ons:
Heden morgen werd het afgekeurde kleine dok van het Marine Etablissement verkocht voor de som van NLG 10.600. Koper de heer L. Het mag niet meer gebruikt worden door particulieren, maar moet gesloopt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan het jaarverslag van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontlenen wij het volgende: Bij de aanbieding van het tiende jaarverslag in het ons aangenaam u op gunstiger resultaten te kunnen wijzen dan tot nu toe enig boekjaar opleverde.
Het was het eerste jaar van de volledig georganiseerde veertiendaagse dienst, en ongestoord reizen bij een tamelijk vaste vrachtenmarkt hebben ons in staat gesteld eindelijk weder een voldoende dividend te verdienen.
De winst- en verliesrekening werd opgemaakt als volgt: De reizen van de stoomschepen geven na betaling van alle kosten, en na vereffening van het aandeel dat de Stoomvaart-Maatschappij Java toekomt, een batig saldo van NLG.936.327,86, en dus ruim NLG.250.000 meer dan verleden jaar.
De diverse baten en het saldo van vorige rekening zijn in 1880: NLG 22.508,82½, tegen 1879 NLG 21.104,79½.
Van de bruto winst moet bestreden worden:
1. Interest: NLG.128.766,19 tegen NLG.138.018,76 in 1879; deze vermindering ontstaat deels door de plaats gevonden aflossing van obligatie leningen, maar voor een groter deel uit de gekweekte rente van vrij aanzienlijke kassaldo’s.
2. Een verliespost tot finale afsluiting van de averijrekening WILLEM III, bij de afbetaling van het laatste proces, bedragende boven het daarvoor vroeger gereserveerde, met inbegrip van alle rechtskosten, enz. NLG.5.413,91.
3. De afschrijvingen:
1880 1879
Diensten der geldleningen NLG. 10.500,00 tegen NLG. 9.600,00
Stoomschepen NLG.340.041,79 tegen NLG.341.457,40
Meubilair NLG. 5.600,00 tegen NLG. 1.200,00
Oprichtingskosten NLG. 4.600,00 tegen NLG. 4.000,00
Etablissement NLG. 24.853.90 tegen NLG. 10.675,00
Kolenhulk SOERABAJA NLG. 8.500,00 tegen NLG. 8.500,00
Totaal der gewone afschrijving NLG.394.095,69 tegen NLG 375.432,40. Bovendien nog als buitengewone afschrijving: op kolenhulp SOERABAJA NLG 18.000,00 op huis en erve NLG.10.000, op aandelen Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij NLG.6.249, op waarborg van eventueel verlies op de vaart Amsterdam – Amerika NLG.6.000: totaal van alle afschrijvingen NLG.434.344,69.
Het winstsaldo is dus NLG.390.311,89½, en volgens de achter dit verslag gedrukte rekening kan daarvan 8½ % dividend aan aandeelhouders worden uitgekeerd, terwijl na aftrek van tantièmes, na dotatie van reserve- en ondersteuningsfonds en reservering van de patentbelasting over de uitdeling, een saldo van NLG.3.529,23½ op de nieuwe rekening wordt overgeboekt.
De in dit dienstjaar afgesloten reizen bestaan uit 26 uit- en thuisreizen, waarvan de bijzonderheden zijn aangetekend in de bijlage A van dit verslag.
Op de uitreis werd regelmatig ééns om de vier weken, dus 18 maal, Padang bezocht, terwijl van de andere reizen zeven via Atjeh geschiedden.
De thuisreis vond vijf malen plaats via Padang, vier malen via Marseille, ééns via Genua.
Het stoomschip JAVA bleef in de maandcharter varen in de Chinese, Indische en Australische wateren. Na het verstrijken van het eerste charter werd het tot iets voordeliger koers bevracht, en deze reizen, die zonder enig ongeval werden volbracht, leverden een voldoende voordeel op.


Datum: 22 april 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het vergaan en wedervinden van de MERAPI. Men leest in de Soerabajasche Courant: Op het gisteren door ons per bulletin verspreid bericht, dat de MERAPI gevonden was, hebben wij terstond maatregelen genomen om juiste en uitvoerige berichten in te winnen.
Na ons eigen onderzoek ontvingen wij een brief van onze correspondent in de Molukken, waarin de zaak uitvoerig behandeld wordt.
Wij laten eerst die brief hier volgen en daarna de resultaten van ons eigen onderzoek, dat wij wegens het ontvangen van de Molukken-correspondentie niet hebben menen te moeten afbreken.
Amboina, 7 april. Na een geruime tijd in het onzekere te hebben verkeerd omtrent het lot van de N.I. stomer MERAPI, die 18 december a.p. van hier is vertrokken ter doorzetting van zijn reis naar Nieuw Guinea, om van daar over Timor naar Java terug te keren, zijn wij op de 27e maart jl., door terugkomst van de gouvernement stomer TAGAL, die op de 15e te voren van hier is vertrokken ter opsporing van de MERAPI, bekend geworden met het lot van dat stoomschip. Wij willen echter vooraf mededelen, dat ons reeds vroeger door een kolenschip, dat te Dobo steenkolen had gelost, iets omtrent de MERAPI bekend is geworden en wel dat die stomer nog op de 27e december van Dobo was vertrokken, koers nemende naar Larat (eiland Timor Laut) zo dat de Nederlands-Indische stomer VICE-PRESIDENT PRINS, die alhier op de 19e februari aankwam ter opsporing van de MERAPI al vrij nabij met het punt bekend was, waar hij de MERAPI moest vinden; doch op 8 maart jl., toen de mail stomer SINDORO van Timor komende alhier arriveerde, vernamen wij dat dit stoomschip de VICE-PRESIDENT PRINS alreeds te Timor Delhi ontmoet had, en die stomer niets van de MERAPI had ontdekt.
De kapt. Lindeman van de SINDORO is toen hier bij het hoofd van het gewestelijk bestuur hulp gaan inroepen ter verdere opsporing van de MERAPI, waarop de Resident, vergezeld van de controleur ter beschikking en 20 militairen onder Luitenant Van de Vijhoeff op de 13e maart jl. met de gouvernement stomer TAGAL is vertrokken, koers nemende naar Larat, terwijl de Resident de alhier wonende radjaloods zoals gewoonlijk mee nam.
Onderweg liet hij deze overal bij de eilanders informeren of men ook een stoomschip had gezien en het resultaat was, dat volgens het bericht van een paar inlanders er dicht bij Larat een schip lag, aan het welk een onheil was overkomen. Onmiddellijk werd toen naar Larat gestoomd, en daar komende vond men de MERAPI boven een welbekende klip zitten, half onder water en door de bemanning verlaten.
De MERAPI had door de stoot midden onder een gat bekomen en was vol water gelopen, redenen waarom men de vier sloepen heeft laten strijken en het schip, met medeneming van enige vivres (opm: levensmiddelen), instrumenten en al hetgeen hoogst benodigd was, heeft verlaten. En dewijl de eilanders daar dichtbij een zeer vijandige houding aannamen is men op aanraden van een te Serah te huis behorende loods die toevallig van uit Amboina met de MERAPI was teruggekeerd een paar etmalen lager af nabij Olilit gaan landen.
Aldaar vond de gouvernement stomer TAGAL die de 17e maart j.l. daar aankwam de ingelukkige bemanning van de MERAPI ziekelijk en uitgeput en ten prooi aan alle ellende.
Twee van hen, de tweede machinist en de serang waren bezweken en op zeemansmanier begraven. Na eerst getracht te hebben nog het een en ander, zoals de postpakketten, journaal, kleren, enz. te redden, hetgeen echter door de plunderzucht van de inboorlingen mislukt is, is alles aan boord van de gouvernement stomer TAGAL gegaan, die de 27e maart alhier arriveerde. Geheel de bemanning is, bij aankomst alhier, terstond ter verpleging in het hospitaal opgenomen, want alles was doodziek en uitgeput, daarbij hadden zij geen kleren meer, dan hetgeen zij aan hun lichaam hadden.
De plunderzucht moet zeer erg geweest zijn; op het schip sloeg men alles kort en klein en bij het verlaten van het eiland, om met de TAGAL mee te gaan heeft men de schipbreukelingen ook nog eens van alles beroofd. Ja, zelfs voor de ogen van de controleur scheurde men de postzakken open. Waarom de Resident toen geen gebruik heeft gemaakt van het detachement soldaten dat hij bij zich had, is ons onbekend; misschien dat er wel later een tuchtiging volgt.
Bijna drie maanden heeft de bemanning van de MERAPI op dat eiland moeten verblijven, ten prooi aan alle ellende en afpersingen van de inboorlingen. Bij deze redding door de TAGAL verdiend alle lof de Resident voor diens voortvarendheid om al dadelijk zelf mede te gaan ter opsporing. Ook onze oude radja loods, voor zijne trouw, terwijl hij door zijne grote bekendheid met inboorlingen en vaarwaters veel ter opsporing heeft bijgedragen. Waarlijk, de beloning of betaling, die deze inlander van gouvernementswege ontvangt, weegt niet op tegen de gewichtige diensten, die hij steeds bewijst; dit is men trouwens gewoon van het Nederlands Indisch Gouvernement.
Maar om nu nog eens terug te komen op de stomer VICE PRESIDENT PRINS die de 19e maart jl. alhier aankwam, vier dagen in reparatie bleef, daarna zijn tocht doorzette en wiens poging tot opsporing zo vruchteloos is geweest, willen wij het een en ander vermelden, wat hoogst waarschijnlijk veel aanleiding heeft gegeven tot de mislukte tocht van deze bodem. Op het tijdstip dat die stomer hier kwam, was de Resident absent en de secretaris belast met het beleid der zaken. De agent der Stoomboot Maatschappij alhier heeft onmiddellijk bij aankomst van dat stoomschip, aan het bestuur alhier schriftelijk kennis gegeven van het doel der komst, met uitnodiging om assistentie te verlenen. De secretaris (wd. Resident) achtte zich niet bevoegd, particuliere schepen te assisteren van Gouvernementswege, alhoewel alhier zijde controleur ter beschikking van de Resident hem nog aanraadde om zijn persoon (de controleur en de radja loods) met de VICE PRESIDENT PRINS mee te geven.
Doch daar wilde men niets van weten, en de secretaris liet het stoomschip vertrekken. Was er nu flink gehandeld, en de radja loods met de controleur waren medegegaan, aannemende dat zij dan reeds de MERAPI hadden gevonden, wat zou dat niet heilzaam voor de ongelukkige schipbreukelingen zijn geweest, die dan met de VICE PRESIDENT PRINS rechtsreeks naar Java hadden kunnen stomen, in plaats van nu hier in het hospitaal te liggen. Daarenboven was misschien de reis van de gouvernement stomer TAGAL niet nodig geweest.
Heden kwam alhier aan, als tussenboot, de N.I. stomer BANDA, komende van Nieuw Guinea en Banda, om morgen zijn reis over Boeton naar Macasser voort te zetten. – Daarmede zullen de schipbreukelingen van de MERAPI naar Java overgevoerd worden.
Thans laten wij volgen de berichten, die wij persoonlijk hier te Soerabaja omtrent het ongeval hebben kunnen verzamelen:
Het stoomschip MERAPI vertrok op 8 december a.p. van hier met bestemming naar de Oostelijke streken van de Archipel.
De reis was in het begin zeer voorspoedig doch op de 28e en daaraanvolgende stootte het schip op zijn terugreis op een rif, dat niet voorkomt op de zeekaarten.
Dat rif is circa 14 Engelse mijlen verwijderd van de vaste kust van Timor Laut.
Het schip maakte onmiddellijk zeer veel water, de vuren in de machinekamer werden uitgedoofd, zodat men verplicht was het schip te verlaten. Op 30 december bereikte bemanning in boten de kampong Olilet op de kust van Timor Laut alwaar zij 77 dagen, aan gebrek en ellende ten prooi, heeft doorgebracht. Zij heeft vreselijk veel last gehad van de inboorlingen, die hoewel niet tot gewelddadigheden overgaande, de schipbreukelingen erg hebben geplaagd.
De gezagvoerder heeft de radja, onmiddellijk toen zich de gelegenheid aanbood, verzocht om assistentie, teneinde met prauwen te redden wat te redden viel om tevens een duiker beschikbaar te stellen, om te zien of er iets zou te doen zijn aan de beschadigde buitenkant van het schip, zijnde de binnenkant natuurlijk niet te bereiken. De zogenaamde hulp werd verleend, doch in plaats van wezenlijk te helpen, begon de horde in tegenwoordigheid van een gedeelte van de equipage het schip te plunderen en letterlijk stuk te hakken.
Al wat de schipbreukelingen nog in het schip hadden achtergelaten is een prooi geworden van hun roofzucht. Toen begon voor hen op het eiland dat leven van ontbering en ellende.
Vreselijk moeten al de schipbreukelingen geleden hebben van de honger, daar de inboorlingen zo inhalig waren dat zij niet het minste voedsel wilden verstrekken zonder daarvoor schadeloos te worden gesteld met kleren enz., die zij bij het afsteken van de boten van het gestrande schip in de boten hebben kunnen meenemen. Dat lijden heeft geduurd tot 17 maart jl., toen door de energie van de Resident van Amboina de heer Riedel, zij door de gouvernement stomer TAGAL werden afgehaald.
Voordat die inscheping plaats had, geschiedde echter nog het volgende:
Het huisje van bamboe en op palen gebouwd, waarin al die mensen zo lang verblijf hebben moeten houden werd, toen de bevolking bemerkte dat de gezagvoerder zwaar ziek en buiten kennis werd weggedragen naar boord, met geweld door hen bestormd. Toen was er geen houden meer aan. Datgene wat zij nog hadden kunnen redden werd geroofd, de kist van de gezagvoerder, bevattende zijn scheepspapieren, chronometer kijker, werd stuk geslagen en de inhoud onder elkander verdeeld, zodat er letterlijk niets is overgebleven. De inboorlingen hadden de schipbreukelingen alleen levend gelaten. Dagelijks had men wachten uitgezet om de nadering van het een of andere schip te bespieden, doch tevergeefs. Van de VICE PRESIDENT PRINS hebben zij natuurlijk niets bemerkt. Te Amboina aangekomen, werden zij door de Resident Riedel uitstekend ontvangen en als zieken in het Militair Hospitaal opgenomen, waarvan de heer Bombach dirigerend officier van gezondheid is. De humaniteit en uitstekende behandeling, zowel van de Resident als van dien geneesheer worden ten zeerste geroemd. Op advies van die dokter zijn te Amboina in het hospitaal achtergebleven al te zwak en nog te ziek om met de stomer BANDA naar Soerabaja te vertrekken: De eerste machinist, de tweede stuurman en 3 inlanders, dus 5 man. Op Timor Laut zelf zijn aan hevige koorts overleden de tweede machinist en twee inlanders van de bemanning. Naar wij ten slotte vernemen gaat de gezagvoerder Steur reeds morgen naar Batavia om zich bij de hoofd intendant van de stoomvaartmaatschappij, De Jongh, te verantwoorden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 20 april. Het schip PETRUS, kapt. Meijer, de 16e dezer van Hamburg naar Friedrichstadt vertrokken, is op de beneden-Eider gezonken.
(opm: mogelijk buitenlander)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 17 april. Het schip CATO POULIE van Veendam, gevoerd geweest door kapt. J.T. Starke, in de afgelopen winter in ontredderde staat alhier binnengelopen, is naar Zweden verkocht en gisteren naar Helsingborg vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 18 april. Volgens een hier ontvangen brief van Rio Grande, was het schoenerschip ZODIAC, kapt. Schenk, met gezouten huiden bevracht van Porto Alegio naar Falmouth voor order; de kapitein was voornemens in het midden van mei van daar te vertrekken; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 april. Het op 11 dezer van Samarang te Falmouth aangekomen schip HELENA, kapt. Dunker, heeft order gekregen naar Kopenhagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 april. Het schip HENRIETTE, kapt. Wöbke, 11 april van Banjoewangie te Queenstown aangekomen, heeft order gekregen naar Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 29 maart. Het Nederlandse schip ANNA EN SOPHIA, kapt. Prins, van Tagal naar Abo, alhier lek binnen, is op de sleephelling gehaald, doch het lek is niet gevonden. De reparatie zal nu beginnen en het schip nieuw gekoperd worden. Op 24 dezer zijn van de lading 183 kranjangs beschadigde suiker verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 29 maart. De NOORDZEEKANAAL ligt onder reparatie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 20 april. Ingevolge ontvangen bericht arriveerde het barkschip JACOBUS JOHANNES, gezagvoerder Jörgensen, hedenmorgen te Kopenhagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip KONINGIN EMMA heeft een prachtige reis gemaakt. Ofschoon het Padang aandeed is het nog 5 dagen vroeger aangekomen dan de op de mailtafel aangeduide tijd. Zoals bekend is liep het schip vroeger niet zo snel en is tengevolge der verandering van de schroef dit resultaat verkregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 20 april. De Nederlandse schoener ZEEMEEUW, kapt. Koen, van Tayport naar Memel met kolen, is in de Middelgronden aan de grond geraakt en moet lossen om vlot te komen. Het schip is lek. Assistentie is derwaarts verzonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 april. Het Nederlandse fregatschip NESTOR, kapt. Posthumus, van Batavia naar Rotterdam, heeft gisteren bij Dungeness een Vlissingse loods aan boord genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag van de Stoomvaart-MNaatschappij Nederland is nog het volgende ontleend: Het goederenvoervoer was als volgt: Naar Port-Said 228, naar Engelse Indië met overlading te Port-Said 151, naar Padang, Java en verder Indië 60.272 totaal 60.651 m³.
Vergeleken met het vorige jaar geeft dit: naar Port-Said totaal 379 m³, of 15 m³ gemiddeld per reis, tegen 181 m³ of 8 m³ gemiddeld per reis in 1879, en naar Pedang, Java en verder Indie totaal 60.272 m³, of 2.318 m³ gemiddeld per reis tegen 49.412 m³ of 2246 m³ gemiddeld per reis in 1879.
Van Java naar Pedang werden overgevoerd 27.686 last, gemiddeld per reis 1.065 last, tegen van Java enz. overgevoerd in 1879 24.829 last gemiddeld per reis 1.080 last.
Onder de van Java enz. aangevoerde lading was bestemd: Voor Middellandse zee havens 3.241, voor buitenlandse Noordzee havens 1.236, voor Noord-Amerika 271 last.
Vooralsnog komen dus de veelvuldiger reizen schier geheel ten bate van het goederenvervoer, dat ten volle de invloed ondervond van de drukkere vaart.
Het assurantie reservefonds bedroeg op 1 januari 1880 NLG.338.211,29½. Het vermeerderde door gekweekte rente met NLG.15.999,17 en door de netto premie met NLG.153.325,50, zodat het op 31 december 1880 bedroeg NLG.507.462,96½.
Hiervan was op 31 december NLG.468.600,21 belegd, en zijn in de loop van 1881 verdere aankopen voor geldbelegging gedaan.
Het reservefonds was op 1 januari 1880 NLG.12.346,68 NLG. Het vermeerderde door gekweekte rente met NLG 480 en werd op 31 december volgens Art. 24 van de Statuten gecrediteerd met 10 % van de winst boven 5 % ad NLG.20.416,67, zodat het op 31 december bedraagt NLG.33.243,35.
In de aanvang van dit jaar is het belegde reservefonds tot dit bedrag aangevuld.
De zeven eerste klasse stoomschepen komen thans voor op de balans met NLG.4.677.284 De afschrijving over de in de vaart zijnde schepen zijn gestegen tot NLG.2.562.232,05½.
In overleg met onze commissarissen is besloten tot de aanbouw van een nieuw stoomschip, met het doel om nog meerder zekerheid te geven aan de ongestoorde veertiendaagse dienst, ook bij mogelijk uitvallen van een onzer schepen, bij averijen of langdurige herstellingen. Dit nieuwe stoomschip zal ook worden gebouwd bij de firma John Elder & Co. te Glasgow; het zal zijn van ruim 3.000 tonnen met machines van 2.000 effectieve paardenkracht. Wij rekenen dat het in de nazomer zal worden afgeleverd, en twijfelen niet of deze versterking van onze vloot zal zowel door passagiers als door inladers worden goedgekeurd.
Hoewel wij ons niet hebben ontveinsd, dat voor een ongesubsidieerde maatschappij een zodanig reserveschip zeer kostbaar is, zo mochten wij niet uit het oog verliezen dat om met 10 stoomschepen een even drukke dienst waar te nemen als in het afgelopen jaar, niet alleen veel inspanning maar ook evenveel voorspoed bij deze reizen onontbeerlijk was, en dat wij voorzorgsmaatregelen moesten nemen tegen mogelijke stoornissen. Wij hopen dat de meerdere tijd die op iedere reis beschikbaar zal zijn ten goede zal kunnen komen aan verschillende onderdelen van ons uitgebreid verkeer.
Ingevolge welwillende toestemming van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Alexander der Nederlanden, Prins van Oranje, zal dit nieuwe stoomschip de naam dragen van PRINS ALEXANDER.
De gebouwen en steigers te Nieuwediep zijn na vruchteloze pogingen om een koper te vinden, die daarvan gebruik wilde maken, voor afbraak in veiling verkocht. Het nadelig saldo van de rekening bedroeg 12.076,90 NLG, hetwelk geheel is afgeschreven op winst en verlies, zodat het hoofd in onze boeken niet meer bestaat. De etablissementen te Amsterdam (Rietlanden) zijn door de aanzienlijke afschrijving van NLG.9.500 tot een boekwaarde van NLG.8738,78½ teruggebracht. De kolenloodsen te Batavia werden geheel afgeschreven op het nominale cijfer van NLG. 1, met het oog op de aanstaande opening van de haven van Tandjong Priok, waardoor verplaatsing wenselijk zal zijn.
In het tienjarig tijdvak van onze exploitatie, dat wij bij het schrijven van dit verslag besluiten, hebben de stoomschepen gedaan 290 enkele reizen, overgevoerd 49.647 passagiers en 575.300 tonnen lading.
De resultaten van de aandeelhouders waren als volgt: 1871 nihil; 1872 5½ % deficit; 1873 dit verlies ingehaald; 1874 5 % dividend; 1875 idem; 1876 idem; 1877 7 % 1878 2½ %; 1879 4½ %, en 1880 8½ % dividend.
Vragen wij ons af of dit gemiddelde bevredigend is, dan moet het antwoord ontkennend luiden. Wel schijnen de vooruitzichten voor het nieuwe tijdvak beter, maar wij moeten bedacht zijn op concurrentie, vooral nu de Franse regering subsidies geeft, die de strekking hebben om Franse schepen in staat te stellen de koopvaardijvloot van bevriende naburige natiën van haar wettig arbeidsveld te verdringen. Wij zullen aan iedere concurrentie, die onder gelijke omstandigheden werkt, hoofd kunnen bieden daar wij thans volledig zijn georganiseerd om een maximum van diensten met een minimum van kosten te bewijzen, doch ontveinzen ons niet dat een ongesubsidieerde maatschappij, zoals de onze, dubbele inspanningen van krachten zal moeten doen om de nationale handel en de nationale scheepvaart niet aan vreemden cijnsbaar te doen worden. Wij hopen dat onze vrienden ons met alle gepaste middelen in die strijd zullen steunen.


Datum: 23 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 april. Door een min juiste overbrenging van het telegram is door ons enige dagen geleden abusief gemeld, dat het stoomschip MERAPI, kapt Constant Steur, van Batavia naar Nieuw-Guinea, behouden was aangekomen. Dit bericht had alleen betrekking op de equipage. De MERAPI is volgens de Shipping and Mercantile Gazette op 07° ZB 131° OL totaal verongelukt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 22 april. Volgens ontvangen telegram arriveerde het barkschip RIGA, gezagvoerder Pettersen, de 18e dezer te New York.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 22 april. Scheepsvrachten. Gedurende de loop dezer week kwam er enige vraag voor scheepsruimte naar Engeland en werden een paar scheepjes bevracht tegen Sh.9/-, Sh.10/- en Sh.11/- naar Londen per 10 quarters haver uitgeleverd Engels gewicht. Voor het Bristolkanaal was geen vraag. Steenkolenvrachten van Newcastle naar hier GBP 7.10/- à 8. Kleine schepen zijn hier ogenblikkelijk schaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 21 april. In de tegenwoordigheid van de hoofd-ingenieur van de marine, de heer A.I.H. Beeloo en de luitenant ter zee 1e klasse Beucker Andreae, werden heden op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde de kielen gelegd van een stoomschip van compositebouw ten dienste van de Indische civiele marine, hetwelk de naam van ZWALUW zal voeren, alsmede van een sleepboot voor de Bataviasche havenwerken, beide voor rekening van het Departement van koloniën.
Dezelfde dag werden te water gelaten twee ijzeren lichtscheepjes, gebouwd voor rekening van een firma te Parijs en bestemd voor Dakker (opm: waarschijnlijk Dakar) in Afrika. Een stoomsleepboot voor diezelfde firma wordt binnen weinige dagen te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Volgens brief van kapt. Strootman, voerende het Nederlandse schip SMEROE, de dato Mauritius 22 maart, was hij voornemens de 27e van die maand naar Sandheads te verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 22 april. Volgens telegram is het schoenerschip ARCHIPEL, kapt. Van der Gauw, gisteren te Oporto aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 april. Volgens alhier ontvangen telegrammen zijn heden aangekomen het Nederlandse schip EMS, kapt. Wortel, te Osterrisoer, het Nederlandse schip TREKVOGEL, kapt. Freese te Frederikstad, het Nederlandse schip SYNE JACOBS, kapt. Van Dijk, te Memel, alle van hier, en het Nederlandse schip GEBROEDERS BUNGE, kapt. Boer te Memel van Amsterdam.


Datum: 24 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 23 april. Het schip INSULINDE, kapt. v.d. Gevel, van Java alhier aangekomen, is aan de dukdalven gemeerd om hier geheel te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 april. Het Nederlandse schoenerschip ZEEMEEUW, kapt. W. Koen, van Tayport naar Memel, met een lading steenkolen, op de Middelgronden vastgeraakt, is heden, gesleept door het stoomschip HARRIET, alhier op de rede gebracht. Het schip heeft belangrijk geleden en zal, nadat door duikers het lek zal zijn gestopt, in de haven komen om te lossen en te repareren. Sleeploon 2.000 kronen.


Datum: 25 april 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens particulier telegram van Batavia, is het schip LICHTSTRAAL, kapt. Van der Valk, van Rotterdam naar Batavia, Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 april. Van het te Venetië van Rio Janeiro aangekomen Nederlandse schip GOEDHART, kapt. Sikkema, zijn 1.183 balen koffie min of meer beschadigd gelost.

Krant:
  JB - Javabode

Uit Anjer seint men hedenmorgen:
Nederlandse bark GEBROEDERS VAN DER BEEK gedreven en geankerd noordhoek Dwars-in-den-Weg nabij de reven (opm: riffen). Hulp is gevraagd te Merak door een hopper. Nadere tijdingen zullen gezonden worden.


Datum: 26 april 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Anjer, 25 april. Het schip GEBROEDERS VAN DER BEEK is door een hopper weer naar het midden van het vaarwater gesleept, zoals van hieruit zichtbaar is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 25 april. Volgens telegram is het schip OCEAAN, kapt. Post, gisteren te Messina aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 april. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip TRIJNTJE, kapt. Gosselaar, heden van hier te Christiania aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 maart. Vrachten. Schepen van passend charter zijn zo goed als niet meer beschikbaar.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MAIBIT, RUDOLPHINE, NOACH I en AGATHA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse fregatschip NESTOR, groot 1.367 ton nieuwe meting, gebouwd in 1867, is naar het buitenland verkocht.
Het Nederlandse clipper-fregatschip VOORLICHTER, groot 1.662 ton nieuwe meting, gebouwd in 1869, is uit de hand verkocht aan de heer J. Koning te Rotterdam, en zal gevoerd worden door kapt. T. Sipkes.


Datum: 27 april 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 april. De Nederlandse tjalk VROUW TRIENTJE, kapt. M. Huizenga, van Groningen naar Lübeck bestemd, is hier binnen- en in de haven gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 25 april. Volgens een heden ontvangen telegram is het schip JACOBUS DAVID, kapt. Schaap, goed en wel van Cork te Rouaan gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geveilde schepen op maandag 25 april, in het lokaal Frascati: het casco van het gezonken stoomschip IJSSEL: NLG 1.700,-, opgehouden. De daaruit geborgen goederen. NLG 70,-, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 25 april. Het schip PETER, kapt. Tuchsen, van Kroonstad naar Yokohama is bij Ilo-Ilo gestrand en met de lading weg. Het volk is gered.
(opm: zie NRC 280481)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 april. De Nederlandse tjalk TRIJNTJE, kapt. Huizinga, van Groningen naar Lübeck, is hier in de haven gekomen.


Datum: 28 april 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het lot van het stoomschip MERAPI van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij blijft nog altijd onbekend. Het stoomschip VICE-PRESIDENT PRINS, ter opsporing uitgezonden, en dat de gehele reis van de MERAPI van de tegenovergestelde kant uit gedaan heeft, is onverrichter zake teruggekeerd. De stoomboot BANDA, evenals de VICE-PRESIDENT PRINS, aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij behorende, is op de 15e dezer van Ampanan op Lombok, uit dezelfde onderzoekingstocht begonnen. Dinsdag ll. is ook Zr.Ms. schip ATJEH op onderzoek uitgegaan.
Volgens het Soerabaijasch Handelsblad was de MERAPI het laatst gezien te Dobo, een dorpje op de noordoostkust van het tot de Aroe-groep behorende eiland Wammer.
Vrij algemeen wanhoopt men aan het behoud van de opvarenden en ook van de boot. Enigen vermoeden dat de boot, door een of andere oorzaak, bijv. vastraken op een rif, gebrek aan de machine of het springen van een ketel, stil lag en afgelopen en uitgemoord is door de wilden van Nieuw-Guinea of omliggende eilanden; anderen denken dat het vaartuig in de een of andere zeeramp is verloren gegaan.
De bemanning bestond uit 7 à 8 Europeanen en verder inlanders.
(opm: bericht is achterhaald. Zie JB 220481 en voorgaande berichten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaya, 25 april. De Duitse bark PETER, van Cronstadt, is 26 maart bij Kaap Libobo op strand gelopen om zinken te voorkomen. De equipage is gered en de lading verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshavn, 22 april. Het op Skagen gestrande schip MISPAH is doorgebroken. Er is een contract gemaakt met Svitzer; bij gunstig weer hoopt men een gedeelte van de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vierverlaten, 27 april. Zaterdag j.l. (opm: 23 april 1881) hebben de werf van de scheepsbouwer Mulder alhier verlaten de nieuwgebouwde statietjalken ADRIANA WILLEMINA, schipper C. Breur, van Hardinxveld, groot 131 ton, en de VROUW MARGIE, schipper W. v.d. Heuvel, van Sliedrecht, groot eveneens 131 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. Volgens particulier telegram is het schip MARTINA JOHANNA, kapt. Walberg, gistermiddag te Newcastle-on-Tyne aangekomen, laatst van Dordrecht.


Datum: 29 april 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 19 april. De Duitse bark PETER, kapt. Tuchsen, van Kroonstad naar Yokohama met meel en stukgoederen bestemd, is in de nacht van de 25e maart l.l. in de nabijheid van Kaap Libobo (Gilolo passage) door stroomverleiding gestrand. De kapitein en verdere bemanning zijn gered.

Krant:
  JB - Javabode

Uit Soerabaija schrijft men ons:
Het op verleden zaterdag geveilde, afgekeurde houten dok alhier, waarop NLG 10.600 geboden werd, is, zo wij hoorden, nog voorlopig niet gegund. Dit dok, hoewel in 1848 gebouwd, moet nog beter zijn, dan het z.g. dok-Onrust, daar het nog niet lang geleden is gebruikt om een volgeladen koopvaarder na te zien, en, zo wij hoorden, enkel aan hout circa NLG 25.000 waard is. De reden van verkoop zal wel zijn, dat, nu het ijzeren dok in het bassin ligt, er te weinig plaats was om daar drie dokken te bergen als er veel oorlogsbodems in reparatie komen. Chinezen zeggen wel, dat, als het Gouvernement het dok wilde verkopen om door particulieren aan de Madurawal te doen gebruiken, er wel liefhebbers voor zullen zijn om een bod te doen van 75 à 80 mille, maar dat zal het Gouvernement niet willen en zal zij dus, als het gesloopt moet worden, een aardig duitje derven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 24 april. Het Nederlandse schip KUNNECHIENA, kapt. Westerbrink, is heden alhier van de rede vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 23 april. Scheepsvrachten. Gesloten werd per zeilschip naar Dordrecht tot 15½ cent per uitgeleverde strekkende oud-Amsterdamse voet Hollandse brussen, NLG 28 per tult van 216 strekkende voet Noorse kapbalken; naar Grangemouth Sh.10/6 per load van 50 Engelse cub.ft. hout, Sh.29/- per Petersburgse standaard planken, naar Landerneau Ffrs. 41 per ingenomen last vlas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de commissie van rekening der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier is besloten over 1880 een dividend uit te keren van 7 %. De winst bedraagt na afschrijvingen NLG 122.513,27.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Höganäs, 27 april. De Nederlandse schoener PETRONELLA, kapt. Tak, van Bordeaux naar Stettin met wijn, heeft benoorden Kullen bij Angelholm aan de grond gezeten, doch met assistentie weder vlot geworden. Het maakt een weinig water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 april. Gedurende het eerste kwartaal van 1881 zijn te Delfzijl binnengekomen 12 zeeschepen en 51 rivier vaartuigen, van daar vertrokken 66 zeeschepen en 53 rivier vaartuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Diep, 27 april. Heden had bij de directie van de marine alhier de openbare verkoping bij inschrijving plaats van het grootste gedeelte van de stoomwerktuigen à 400 p.k. nominaal, 4 stoomketels, waarin 1128 geelkoperen vlampijpen, een schoorsteen, schoorsteenmantel, kolenschotten, bordessen, twee ventilatoren, twee metalen schroefvoortstuwers met twee metalen spillen, een metalen schroefraam, benevens twee gesloopte distileer condensors, afkomstig van Zr.Mr. fregatten EVERTSEN en ZEELAND. Hoogste inschrijver was de heer J. Verfaille te Helder voor NLG.21.311.


Datum: 30 april 1881


Krant:
  JB - Javabode

Een bijvoegsel van de Javasche Courant van gisteren houdt in de acte van oprichting van de naamloze vennootschap de Palembangsche Stoomvaart-Onderneming.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 april. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Tak, van Bordeaux naar Stettin, zal naar Helsingborg verzeilen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 27 april. Volgens alhier ontvangen bericht is enige dagen geleden op het eiland Juist een ledige boot aangedreven, waarop: ANNA HINDERIKA en op de Memmert-plaat het achterste gedeelte van een schip met wit geschilderd roef.
(Het schip ANNA HINDERIKA, kapt. Dallinga, is op reis van Bremen naar de Eems met een lading maïs)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 26 april. Voor het binnenbrengen van het Nederlandse schip AALTJE MEIJER, kapt. H. Bosscher, is aan het Engelse stoomschip BRADLEY GBP 90 toegekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 29 april. Heden middag werd alhier van de werf van de firma Jan Smit Czn. met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot p.m. 400 ton, gebouwd voor rekening van de Stoomvaartmaatschappij Rotterdam, te Rotterdam, met welke dezelfde firma gecontracteerd heeft om binnen zes maanden nog twaalf soortgelijke vaartuigen te leveren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Edam, 29 april. De nieuwe stoomboot de NOORDSTER is heden in dienst gesteld voor de vaart op Purmerend. Zij onderscheidt zich gunstig van het oude bootje door meer ruimte en doelmatige inrichting. Bij de eerste tocht voldeed zij uitmuntend; zij liep zeer gemakkelijk en snel. Boot en machines zijn vervaardigd door de heren Huijgens en Van Gelder te Amsterdam, voor rekening van de firma W. Pont.


Datum: 01 mei 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het Nederlandse schip PRINSES AMALIA, kapt. Lieuwen, van hier naar Riga, was volgens brief van de kapitein 27 dezer voor de Droogden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 april. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Tak, van Bordeaux naar Stettin bij Angelholm aan de grond geraakt is met assistentie van vissers af- en te Helsingborg lek binnengebracht.
(opm: zie ook NRC 290481)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 30 april. Volgens telegrafisch bericht is het schip CALIFORNIË, kapt. Berkhout, gisteren te Smyrna aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 28 april. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het alhier tehuis behorende barkschip ELISABETH, kapt. van der Meijden, gisteren van Burnt island te Malmö gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St.Thomas, 14 april. De Nederlandse brik VOLHARDING, kapt. Swart, is bevracht om te Aquadilia suiker in zakken te laden naar Falmouth voor order, tegen 30 shilling 9 pence per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 april. Het Nederlandse schip VROUW TRIJNTJE, kapt. Huizinga van Zaandam met olie naar Lübeck, is volgens particulier bericht bij de Holsteinse kust gezonken, volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip MAASSTROOM van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, aan haar etablissement te Fijenoord gebouwd in 1870, deed heden ochtend een proeftocht na te zijn voorzien van een nieuw stel werktuigen, compound systeem, waarbij met een vermogen van 350 IPK een vaart behouden werd van 11 mijl (opm: knopen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 maart. Gedurende de afgelopen 14 dagen bleef de vrachtenmarkt opnieuw het kenmerk dragen van een vaste stemming en heerste zelfs, als gevolg van het zoeken naar scheepsruimte door sommige kopers in de laatste Padang-veiling, iets meer levendigheid. Daar de veiling echter slechts zeer klein is geweest, zal niet veel ruimte meer daarvoor nodig zijn. Arrivementen waren ook nu weer slechts zeer beperkt, doch verscheidene schepen worden dagelijks verwacht, en al is hun concurrentie voorlopig nog weinig te duchten, omdat ze nog lossen moeten, toch mag niet uit het oog verloren worden dat nog maar zeer weinig product te verschepen is, en geen levendige vraag verwacht mag worden vóór het binnenkomen van de nieuwe oogst. Nederland deelde niet in de kleine beweging, door de Padang koffieveiling te weeg gebracht, en werd ook anders in die richting te vergeefs emplooi gezocht. Aanvoeren van koffie uit de nieuwe oogst langzaam beginnende binnen te komen en nog vrij wat uit de vorige oogst ter verscheping gereed liggende, zou het niet te verwonderen zijn indien de Factory spoedig in de markt kwam, wat wel eens zeer gunstig op de vrachtkoersen zou kunnen influenceren, daar Nederlandse schepen momenteel schaars zijn. Naar het Kanaal bleven de koersen onveranderd; voor stroopsuiker kwam een charter tot stand tot GBP 2.15/- ingenomen gewicht en voor droge suiker wordt onderhandeld op de basis van GBP 3. Het zij hier echter nogmaals herhaald, dat nog slechts betrekkelijk kleine hoeveelheden van beide producten te verschepen zijn. Naar Amerika werden een paar schepen opgenomen tot GBP 3 voor koffie van Padang, ten aanzien van het kleine restant van de laatste veiling wordt nog op instructies gewacht. Naar Australië vond een klein scheepje plaatsing tot GBP 1.5/- voor Sydney, sindsdien bood men GBP 1.7/6 voor een groter schip, dat echter weigerde. Stoomschepen: Door een van de geregelde lijnen werd 90 francs voor suiker naar Marseille geaccepteerd. Kustvrachten met levendige vraag voor zout naar de Zuidkust. Voor het transport van Gouvernements kolen naar Leti en Kalmoa deden zich geen reflectanten op. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: naar Amsterdam stoomschip PRINS HENDRIK NLG 90 koffie, NLG 80 tabak, suiker en thee, NLG 120 indigo; NOACH I, naar het Kanaal GBP 2.15/- stroopsuiker per ton ingenomen gewicht, te laden in de Oosthoek; ANTOINETTE naar New York GPB 3./- koffie en GPB 3.7/6 licht goed van Padang. Te Macassar bevracht Nederlands JEANETTE voor een volle lading naar Amsterdam tot NLG 75 koffie en NLG 82 ½ licht goed; ELMINA werd opgenomen voor NLG 19.000 om te Tomboekoe en Gorontale naar Amsterdam te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MAIBIT, RUDOLPHINE, BARON VAN PALLANDT en AGATHA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan de aandeelhouders der Stoomvaart-Maatschappij Java is het volgende jaarverslag aangeboden:
Zoals uit de winst- en verliesrekening blijkt, bedraagt het netto saldo van ons aandeel in de gemeenschappelijke exploitatie, overeenkomstig het met de Stoomvaartmaatschappij Nederland gesloten contract NLG 280.199,54½ tegen een cijfer in 1879 van NLG 152.382,51. In 1878 van NLG 198.186,61½, in 1877 van NLG 319.250,94½.
Het resultaat over 1880 toont dus bij vergelijking met de twee vorige jaren een niet onbelangrijke verbetering aan, als gevolg voornamelijk van het vermeerderd aantal mailreizen, dat in 1880 bedroeg 26 tegen 22 in 1879; voorts ondergingen de thuisvrachten, die in 1879 buitengewoon laag waren, enige verbetering, en waren de uitvrachten bevredigend.
Van het netto saldo der exploitatie, bedragende NLG 280.199,54½ makende met het overschot van 1879 ad NLG 69,66 tezamen NLG 280.269,20½, blijft na aftrek van het nadelig saldo der renterekening ad NLG 116.593,76, een overschot van NLG 163.675,44½, waarvan na aftrekking van NLG 134.775,84, voor afschrijving nl.: op de stoomschepen NLG 116.700,-; op de oprichtingskosten NLG 1.000,-; op de gebouwen te Nieuwediep NLG 7.124,74, en op de geldleningsdienst NLG 9.951,10; ter beschikking overblijft een bedrag van NLG 28.899,60½, dat wij voorstellen te besteden tot uitkering van een dividend van 2 % over het maatschappelijk kapitaal, groot NLG 1.400.000,-, maakt alzo NLG 28.000,-, makende met het daarover verschuldigde patentrecht van 2 % met 28 opcenten, tezamen NLG 28.717,43, waardoor op 1881 wordt overgebracht een batig saldo van NLG 182,17½.
In 1880 werd door het stoomschip PRINS HENDRIK hulp verleend aan het bij Socotra gestrande stoomschip AZIA, en sleepte het stoomschip KONINGIN EMMA te Aden binnen het met defecte machine in de Golf van Aden drijvende stoomschip CITY OF MECCA. De regeling der hulp- en sleeplonen evenwel nog niet afgelopen zijnde, is daarvoor op de balans van 1880 ook niets uitgetrokken, en zal die buitengewone bate, dus geheel ten voordele komen van het jaar 1881.
Aangaande de reizen onzer stoomschepen valt alleen mede te delen, dat de CELEBES, MADURA en KONINGIN EMMA weder geregeld in de maillijn hebben gevaren, en de JAVA steeds emplooi vond in de Chinese wateren. Aan het stoomschip KONINGIN EMMA werden de in het vorige verslag reeds vermelde nieuwe schroefbladen aangebracht, waarmede het schip nu ook beter vaart loopt, en het werd ook voorzien van een stoomstuurtoestel. Het stoomschip MADURA behoort nu ook tot de hoogste klasse der Nederlandsche vereeniging van assuradeuren; de daarvoor nodige versterkingen en het maken ener 2e klasse passagiersinrichting, nodig voor het troepenvervoer, hebben gekost NLG 30.122,16. Wij stellen die post onder een afzonderlijk hoofd op de balans, om zolang hij niet geheel zal zijn gedelgd, ten zijnen bate aan te wenden, de vanwege die klasseverhoging verkregen vermeerdering van percentage in de saldo’s der reisrekeningen. In 1880 is de post door de toepassing over 15 reizen reeds verminderd met NLG 5.621,21, zodat hij nu op de balans nog voorkomt met NLG 24.500,95.
Door verplaatsing der exploitatie naar Amsterdam werden de gebouwen te Nieuwdiep nutteloos. Wij koesterden de hoop om die op enigszins voordelige wijze van de hand te doen, doch werden daarin teleurgesteld, en er bleef bij het eindigen der erfpacht van de grond, die aan het Rijk toebehoort, niets anders over dan een verkoop tot amotie, die een verlies gaf, dat op de winst- en verliesrekening als afschrijving voorkomt.
In 1880 werd voor een bedrag van NLG 53.000,- aan obligaties in de 5 % lening uitgeloot, makende met de vroegere uitloting een totaal van 242 stuks, waarvan tot 31 december 1880 waren afgelost 211, zodat het bedrag der lening op de balans voorkomt met NLG 1.789.000,-.
NRC 010581
In het Soerabaijasch Handelsblad wordt naar aanleiding van het verdwijnen der MERAPI in de buurt van Timor Laut geschreven:
Het is meer gebeurd, dat daar een schip is afgelopen. In welk jaar het geweest is, herinner ik mij niet, want het is al betrekkelijk lang geleden, doch met zekerheid kan ik u zeggen, dat dit ongeval overkomen is aan de Engelse brik LINSON, waarvan de bemanning op twee na werd omgebracht; van die twee stierf weldra één, terwijl de andere slaaf is geworden en geheel inlands.
Of hij er later weer vandaan is gekomen, heb ik niet kunnen gewaar worden.
De LINSON was voor de achter of oostwal gekomen om daar handel te drijven.
Het volk toonde daartoe wel genegenheid, doch zodra waren niet enige manschappen aan de wal of zij werden vermoord.
Toen gingen de inlanders aan boord en deden hetzelfde met de anderen behalve de bewuste twee. Alles wat hun van het vaartuig aanstond, ja zelfs de ankers en kettingen brachten zij aan land, waar zij later gevonden werden.
Behalve de LINSON zijn herhaaldelijk Chinese vaartuigen, “Badoewakkan” geheten, te Timor Laut afgelopen en geplunderd.
De Nederlandsch Indische Stoomvaart-maatschappij heeft een particulier telegram ontvangen, houdende bericht, dat de stomer TAGAL der Gouvernementsmarine met de resident van Amboina aan boord, van Amboina de reis naar de Tenimber-eilanden of Timor-Laut groep onderneemt, tot opsporing van de MERAPI.
Waarschijnlijk wordt geacht, dat het schip met onklare machine zuidwaarts is afgedreven.
Nog zal Zr.Ms. ATJEH uitgezonden worden om het schip te zoeken.
(opm: bericht is achterhaald. Zie JB 220481 en voorgaande berichten)


Datum: 02 mei 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 2 mei. Het wrak van het bij Kaap Libobo gestrande Duitse barkschip PETER zomede de lading werden gisteren, liggende of niet liggende, in veiling gebracht en aan de heer Moreau als hoogste bieder respectievelijk voor de som van NLG 53,- en NLG 19,- gegund, terwijl van de inventaris koper is geworden de Chinees Tjoa Hong Tiat voor de som van NLG 200.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 2 mei. Zr.Ms. WATERGEUS heeft last gekregen om naar Batavia op te stomen, vermoedelijk voor een tocht naar Soemba en Timor Laut. Dit zal wel de laatste reis zijn, die het schip doet, aangezien het rijp is voor de bijl en dus eerlang buiten dienst en onder de hamer zal komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 26 april. Scheepsvrachten. Voor zeilschepen kwamen afsluitingen tot stand tot de volgende koersen: Naar Stettin 11 mark per 2.260 kilo rogge; naar Sonderburg 14 mark, Kiel, Lübeck en Flensburg 15 mark per 2.500 kilo rogge; naar Kiel 12 mark per 80 kub. voet gezaagd hout; naar Bremen 18 mark per 2.150 kilo, Leer 19 mark per 2.260 kilo rogge; naar Emden 24 mark per 90 kub. voet rondhout; naar Fécamp 29 franc en 15 % per 80 kub. voet eiken hout; naar Oost-Schotland Sh. 11/- per ton beenderen. – Per stoomschip naar Londen en Hull Sh. 1/6, Leith 1/9, Rotterdam en Antwerpen Sh. 2/- à 2/11/3 per 500 Engelse ponden tarwe; naar Leer 25 mark per 2.500 kilo, naar Stettin 12 mark per 2.260 kilo rogge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 30 april. Scheepsvrachten. Deze week was er nog al enige vraag voor scheepsruimte naar Engeland en werden in de Noorderhaven een paar schepen bevracht naar Londen tegen respectievelijk Sh. 11/- en 12/- per 10 quarters haver. Een ander bedong Sh. 11/- naar Londen, 12/- naar een haven aan de oostkust en Sh. 13/- naar een haven in het Engels kanaal tot en met Southampton. Een in de Oosterhaven liggend schip van groot charter werd bevracht tegen Sh. 10/- voor haver naar Londen. Naar België was veel vraag en werden verscheidene tjalken genomen tegen NLG 3,- per last haver naar Antwerpen; andere granen en plaatsen volgens tarief.


Datum: 03 mei 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 27 april. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Hartlepool Sh.27/6 per standaard planken en battens, Dieppe Ffrs.47, Grimsby Sh.30/-, Yarmouth Sh.35/- per standaard planken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 30 april. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan: PRINZ WILHELM VON HESSEN, groot circa 425 last; gebouwd voor rekening van de heren F. & S. Krück te Bingen a/d Rijn. Daarna is de kiel gelegd van een dito sleepkaan, te bouwen voor rekening van mej. De wed. H.C. Brilmaijer en de heer N. Brilmaijer te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhafen, 24 april. Het Nederlandse schip VROUW TRIJNTJE, kapt. Huizinga, van Amsterdam naar Lübeck, is gisteren namiddag te Fehmarnsund op stenen grond vastgeraakt, en binnen 15 minuten volgelopen. De kapitein heeft hier hulp aangevraagd en een contract gesloten om de lading te bergen, waarmede reeds een begin is gemaakt.
(opm: zie AH 050581)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 2 april. De sleepboot van de Aruba Fosfaat Maatschappij, in de afgelopen maand alhier uit Engeland ontvangen, heeft op j.l. woensdag een proefreisje in de haven gedaan. De boot beantwoordt volkomen aan haar bestemming; aan boord waren enige deskundigen, en allen gaven dit als hun mening te kennen.


Datum: 04 mei 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Jongstleden zaterdag (opm: 30 april 1881) is te Hoogezand door de firma Boon, Molema & De Cock met goed gevolg te water gelaten een nieuwe schroefstoomboot, bestemd voor de dienst Uithuizen – Groningen onder gezag van de reeds dienstdoende kapiteins Wijnand en Riedenberg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden onder voorzitting van de heer C.J.A. den Tex gehouden algemene vergadering van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland werd het reeds door ons medegedeelde verslag over 1880 voor kennisgeving aangenomen en het dividend op 8½ % vastgesteld. De heren A.A. Bienfait en C.F. Quien werden met algemene stemmen (50) als commissarissen herbenoemd.
De heer J. Boissevain, directeur, antwoordde op de vraag van een der aandeelhouders om voortaan bij de bouw van nieuwe schepen de Nederlandse nijverheid te begunstigen, althans in concurrentie toe te laten, dat dit belang meermalen ernstig werd overwogen, doch dat met het oog op de grote moeilijkheden aan de Indische lijn verbonden, de directie dusdanige proefneming voor een verantwoordelijke maatschappij een zaak van te grote consciëntie acht om er te licht toe te besluiten. De proef te Rotterdam genomen zal echter met de meeste belangstelling worden nagegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 2 mei. Heden is van de werf der heren Gebr. B. Pot, te Elshout aan de Kinderdijk, met goed gevolg te water gelaten het loggerschip de WAAL, bestemd voor de haringvisserij. Genoemd loggerschip zal voorzien worden een stoomspil, voor het ophalen der netten, vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk, en varen onder rederij van de heren Hoogerwerff & Co., te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 3 mei. Het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. Teensma, werd heden voor NLG 5.750 in publieke veiling verkocht aan de heer M. van Neck alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 april. De Nederlandse schoener PETRONELLA, kapt. P.J. Tak, van Bordeaux met wijn naar Stettin, die bij Hasleham op strand heeft gezeten en door de sleepboot FREMAT lek naar Helsingborg is gesleept, heeft van de lading 108 vaten wijn aan het strand gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Vincent, 19 april. Het met schade aan het tuig hier binnengelopen schip BAARN, kapt. Reijnders van Amsterdam naar Soerabaija, zal vermoedelijk 26 april gereed zijn om de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 28 april. Het Nederlandse schip ADRIANUS, kapt. Burghout heeft heden, na volbrachte reparatie, de reis naar Dordrecht voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 mei. Enige jaren geleden strandde hier een vrij groot zeeschip, genaamd JACOB EN TITIA. Dat schip werd hier in de haven gehaald en zonk toen onder ’t slopen in de grond. Zo bleef het lang liggen en de eigenaar stierf.
De bevoegde macht wees er echter op, dat dit stuk wrak er hoogst gevaarlijk voor de scheepvaart lag en krachtig hielp om de verzanding der haven te bevorderen. Dientengevolge werd van regeringswege het wegruimen van dit wrak aanbesteed, waarvan aannemer werd J. Stobbe, alhier.
Nadat men al gedurende drie dagen was bezig geweest om kettingen onder het wrak door te brengen en die door jijnen in verband te brengen met een zevental krachtige kaapstanders en spillen aan de wal werden er hedennacht met laag water enige schepen en een boot aan bevestigd, waardoor het wrak bij ‘t opgekomen tij uit de zelling loskwam en het althans zover werd opgetrokken, dat men het geheel kan slopen.
‘t Was een prachtig, een waarlijk schilderachtig gezicht, dat aantal schepen op een wrak en daarbij een 60-tal krachtige arbeiders aan de touwen en de bemanning op het dek, alles in de weer, gehoorzamende als militairen. Het geheel was recht praktisch ondernomen, toch betwijfelen wij het of de zaak voor de aannemer wel heel voordelig zal zijn; de man had te veel kosten voor werklonen en materialen, - doch eervol is het wel.
Het wrak wordt natuurlijk een volgend tij nog hoger opgebracht als het kan.
(opm: de JACOB EN TITIA was op 17 november 1876 gestrand, zie NRC 191176 in Kroniek 1876)


Datum: 05 mei 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Van Soerabaija wordt ons gemeld:
Enige maanden geleden werd door het stoomschip DRENTHE de AART VAN NES, welke als hulk voor het Loodswezen in het Ooster vaarwater werd gelegd, in de grond geboord op pl.m. 16 voet water. Daar nu dat ex-oorlogsschip, hoewel afgetuigd, toch nog zijn complete machine aan boord had en na het ongeval bij laag water zijn loopbrug nog boven water kwam, zo verwondert het ons, waarom dat schip niet wordt verkocht zoals het liggende is, daar men ons verzekert, dat het langzamerhand al dieper en dieper in de modder wegzakt. Hoe spoediger het verkocht werd, hoe meer het zou opbrengen, daar de machine en ketel van dat gewezen houten schroefschip toch nog in elk geval voor een of ander te gebruiken zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kaapstad, 12 april. Het Nederlandse schip ANNA EN SOPHIA, kapt. Prins, van Tagal naar Abo, de 1e maart hier lek binnengelopen, is de 9e dezer van de sleephelling te water gelaten en neemt de geloste lading weder in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Havre, 2 mei. Het Nederlandse schip BAREND KRANS, kapt. B.D. Kolk, van Martinique naar hier bestemd en voor 11 februari bij Contances gestrand zit nog in dezelfde positie. Het grootste gedeelte van de lading is geborgen en het beschadigde is publiek verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhaven, 1 mei. Het Nederlandse schip VROUW TRIJNTJE, kapt. Huizinga, van Amsterdam naar Lübeck, te Fehmarnsund aan de grond geraakt, is vol water gelopen en zit nog vast. Men vreest dat de stenen door de bodem van het schip zijn gegaan. De lading is gelost.
2 mei. Bovengenoemd schip is af en alhier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij heeft benoemd tot commissarissen de heren J. Havelaar, E. Boden, J. van Gennep, Muntz, B. van Rossem; tot derde directeur J.V. Wierdsma. De heer Loos vroeg wat het achtste stoomschip, besteld op Fijenoord, kosten moet. De voorzitter meende dat de beantwoording dezer vraag niet tot de bevoegdheid der algemene vergadering behoorde. In elk geval zouden de kosten niet duurder zijn dan in Engeland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het stoomschip CONRAD, te 1 uur van Batavia te IJmuiden aangekomen, stoomde kort daarna op en zal tegen 6 uur in de Rietlanden aankomen. Het stoomschip CONRAD heeft een buitengewoon vlugge reis gemaakt. Het kwam 7 dagen voor de op de mailtabel gestelde tijd binnen en maakte de reis van Batavia via Padang naar Amsterdam binnen de 38 dagen. Volgens het jaarverslag der maatschappij Nederland was de kortste thuisreis in 1880 gedaan in 38 dagen. De CONRAD legde de afstand van Napels naar hier in 9½ dag af terwijl gewoonlijk daarvoor elf dagen nodig zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 1 mei. De lading van het gestrande tjalkschip VROUW TRIJNTJE is geborgen en hier opgeslagen. Het schip zit vol water en een steen steekt door de bodem van het schip. Als het weer gunstig blijft, hoopt men het te kunnen afbrengen.


Datum: 06 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Vincent, 19 april. Het Nederlandse schip BAARN zal denkelijk 21 april gereed zijn om zijn reis voort te zetten en niet 26 april zoals vermeld is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Anjer, 6 maart. Het Amerikaanse schip FANNY SKOLFIELD, van Singapore naar Marseille kwam gisteravond tussen de reven beoosten Merak ten anker. Assistentie daarheen gezonden zijnde, is men erin geslaagd het schip in diep water te brengen en door medehulp van havenmeester en eigen equipage hier ten anker te brengen. Hoewel het schip zeer gevaarlijk tussen de reven lag, heeft het echter toch niet gestoten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zoals men weet, zijn op de Staatsbegroting voor 1881 gelden beschikbaar gesteld, om tot bescherming der vissersvloot in de Noordzee een zeilgaffelschoener te doen bouwen.
Deze schoener is thans in aanbouw op de werf van de heer P. Smit jr., te Slikkerveer, en zal in het najaar gereed komen en dus eerst in de volgende zomer diensten kunnen presteren; misschien ook wel in de aanstaande winter, als ten minste het voornemen bestaat voortdurend de vissersvloot te beschermen.
Kruisen in de Noordzee des winters is een bij onze marine geheel vreemde oefening; het behoort dan ook niet tot de aangenaamste dienstverrichtingen, doch gaat men er toe over, dan zal het tot vorming van degelijke zeelieden wel even nuttig zijn als tochten naar de Noordpool.
Besluit men daartoe, dan zal een tweede vaartuig tot aflossing moeten worden aangeschaft.
Het zou, dunkt ons, overweging verdienen deze vaartuigen van hulpstoomvermogen te voorzien, om met stilte ook iets te kunnen uitrichten, want juist met kalme zee bestaat voor nettendieven de schoonste gelegenheid om hun praktijk uit te oefenen.
Verscheidene Engelse jachten van dezelfde grootte en vorm als de in aanbouw zijnde schoener, zijn tegenwoordig van een compacte stoommachine voorzien, die met petroleum wordt gevoed. Wil men dit niet, dan zou althans een der twee aan het vaartuig te verstrekken sloepen een stoomsloep behoren te zijn.
Om onze vissers ook deze zomer zo goed mogelijk te helpen, geven wij nogmaals in overweging om daartoe de transportschoener NAEREBOUT te gebruiken. In de diensten voor de betonning enz., die dit vaartuig gewoonlijk verricht, kan wel door de particuliere industrie (sleepboten) worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 3 mei. Elseneur, 29 april. Het schip TITANIA, kapt, Jacobsen, is heden van hier vertrokken naar Middelburg met de lading uit het afgekeurde Nederlandse schip CLEMENS EN FLORENTINUS.


Datum: 07 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhafen, 3 mei. De Nederlandse tjalk VROUW TRIJNTJE, kapt. Huizenga van Amsterdam naar Lübeck, 23 april te Fehmarnsund, is af, en hier binnengebracht. De lading die reeds, was geborgen, is hier opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 mei. De Nederlandse kof FROUKJE DIJKSTRA, kapt. Huizenga van Delfzijl naar Stettin is hier binnengelopen en bij Otterndorf geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Kapt. Welman, voerende het Nederlandse schip GEDEH, schrijft van St. Helena de dato 13 april. Na 2 dagen in Straat Bali te hebben rondgedreven, kwamen wij eindelijk buiten, van 26 tot 29 januari daaraan volgend, hadden wij zeer slecht weer met orkaanvlagen, waardoor het schip voortdurend onder de zee bedolven was, en waarbij de verschansing, boten, sloepen, kettingbak, 5 luiken enz, stuk sloegen en een paar zeilen uit de lijken woeien. Overig heeft het schip zich best gehouden. Slechts de 8e februari kwam de ZO passaat door op 19º ZB 110º OL, van waar de reis naar St. Helena werd vervolgd.


Datum: 08 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Greenock op de 3e mei: het Nederlandse fregatschip ERASMUS, groot 2.298 ton oude meting, gebouwd in 1859: GBP 3.010 (opm: NLG.36.120,-) aan een Bremer huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 mei. Heden kwam hier binnen het Nederlandse fregatschip ALBLASSERWAARD, kapt. Schultz, van Java, diepgaande 67 decimeter, het schip voer zonder lichten op, naar Amsterdam.


Datum: 09 mei 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio de Janeiro, 8 april. Scheepsvrachten. Men noteert voor zeilschepen naar het Kanaal Sh.47/6 à Sh.50/-, naar de Middellandse Zee Sh.50/- à Sh.55/-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 3 mei. Scheepsvrachten. Gesloten werd naar Cherbourg Ffrs. 22 voor eiken plankhout, Ffrs. 24 voor sleepers, naar Hartlepool Sh.9/6 voor eikenhout, naar Papenburg 15 mark per last grenenhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 mei. Heden is alhier binnengekomen het Nederlandse schip ADRIANUS, kapt. Burghout, van Kotka naar Dordrecht. Het is zwaar lek en werd met assistentie van Engelse vissers binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Heden is het eerste schip (opm: na het openen van de vaart, ’s winters gestremd wegens het ijs) van hier te Riga aangekomen, nl. de JACOBUS ANTHONIE, kapt. Visser.


Datum: 10 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 mei. Kapt. Burghout, gezagvoerder van het Nederlandse schip ADRIANUS, van Kotka, laatst van Kopenhagen, met hout naar Dordrecht bestemd, zwaar lek alhier binnen, rapporteert de 1e mei ’s nachts ongeveer 12 uur kregen wij op 57º NB 8º59’ OL 2 à 3 schokken, alsof het schip stootte, om 1 uur na middernacht de pomp peilende, bevonden wij 24 centimeter water in het schip en zetten dientengevolge de bemanning aan de pompen, welke om 5 uur ’s ochtends lens sloegen.
In de namiddag van 6 mei wies het water in het schip, zodat wij met alle pompen die aan boord waren, het water niet meester konden worden, waarom scheepsraad werd gehouden en besloten om van 2 Engelse vissersvaartuigen en die in onze nabijheid waren, hulp in te roepen, en nadat wij de vlag hadden gehesen, kwamen de schippers van genoemde vaartuigen aan boord. Er werd akkoord getroffen om 7 man over te geven om bij het pompen behulpzaam te zijn, en het schip in de eerste Nederlandse haven binnen te brengen voor een vergoeding van GBP 250. De 7e mei nam de lekkage meer toe, zodat bij aanhoudend pompen het water in het ruim vermeerderde. De 8e ’s nachts kregen wij het vuur van Kijkduin in het zicht, stelden onze koers op de uiterton van het Schulpengat, waar wij ’s ochtends om 4 uur de loods aan boord kregen, zetten de vlaggen op voor de sleepboot, die om 8 uur bij ons was en om 10 uur kwamen wij in het Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 mei. Het Nederlandse schip ELISABETH JANTINA, kapt. A. Jager, van Grangemouth naar Riga, is bij de Domesnaes door het ijs doorsneden en gezonken. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riga, 9 mei. De kof AMICITIA, kapt. Gortemaker, met stukgoed, is gisteren bij Domesnes in 17 vadem water gezonken. De equipage werd door de SOLIDE gered en hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 mei. Volgens een telegram bij de rederij ontvangen is het schip ARGO, kapt. Mensonides, met een lading chichoreiwortelen van hier, gisteren behouden te Riga aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 mei. Heden is hier binnengekomen het schip GRETINA, kapt. Dojen, van Norderney met de lading van het op Juist gestrande schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Schoot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 7 mei. Heden werd aan de werf van de heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, de kiel gelegd voor een buitengewoon hecht en sterk te bouwen stoomschip, dat bestemd is om dienst te doen als ijsploeg, en waarvoor machinerieën en ketel vervaardigd worden in de fabriek van de heren B. Wilton te Rotterdam, een en ander volgens de bestekken van de heer P. Meijer, expert van het Bureau Veritas.
Het stoomschip wordt gebouwd voor rekening van de rederij De Blauwe Ster te Rotterdam.


Datum: 11 mei 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het Nederlandse stoomschip HECLA lag heden te Dantzig gereed om de reis te aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 7 mei. Gisteren is op de Eems gestrand het schip CATHARINA, kapt. Osterloo, van de Weser naar Borkum; het schip zit geheel onder water en is vermoedelijk totaal weg. De opvarenden zijn gered.
(opm: mogelijk buitenlander)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Asmterdam, 10 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, is het Nederlandse schip KITTY, kapt. Isaachsen, op reis van Pensacola naar Tandjong Priok, gisteren te Anjer aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schroefstoomscheepje MAGGIE. Het vaartuig is van djattihout gebouwd met ijzeren spanten en dekbalken, heeft een nieuwe roodkoperen huid, en machine en ketel zijn in uitstekende staat.
Nadere informatiën bij de heer T.A. de Vries Reilingh, ten kantore der Prauw Maatschappij van het Eiland Amsterdam.


Datum: 12 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 9 april. Het Spaanse barkschip DOŇA TELESFORA, bestemd naar Liverpool, is op een afgelegen gedeelte van Borneo verongelukt. De equipage werd aldaar 3 maanden opgehouden eer zij gelegenheid vond om vandaar te kunnen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 10 mei, Van de werf der heren Gebr. Pot werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot ruim 400 ton en gebouwd voor rekening van Scheepvaartmaatschappij Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 11 mei. Van de scheepstimmerwerf der Gebr. Jonker is met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot ELPIS, bestemd voor het vervoer van goederen tussen Rotterdam en Maastricht, voor rekening van de heer H.J. Ooms, te Maastricht. Daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, SPECULANT genaamd, groot ongeveer 6.400 centenaar, voor rekening van de heer W. Hell, te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 11 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester L. van Dam met goed gevolg te water gelaten het voor de haringvisserij bestemde loggerschip L.R. KOOLEMANS BEYNEN voor rekening van de erven de heer J. van Toorn te Scheveningen.


Datum: 13 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 12 mei. Heden is van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. van der Windt alhier, met goed gevolg te water gelaten de sloep JOHANNES CORNELIS, bestemd voor de kabeljauwvisserij. De sloep zal gevoerd worden door stuurman Jan Noordzij voor rekening van de heer J.C. Speelman te Pernis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 mei. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET, kapt. H. den Breems, van Cette naar Bremen, is volgens telegram uit Brest verongelukt, volk gered en aldaar aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. De kanonneerboot BULGIA deed heden op het IJ een welgeslaagde proeftocht onder stoom, in tegenwoordigheid ener commissie van de marine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Heden is een proefvaart gehouden met een der zes nieuw aangemaakte pennybootjes der Havenstoombootmaatschappij, die bestemd zijn voor de eerlang te openen lijn Rokin-Plantage. Zij werden vervaardigd op de werf van de heer Ceuvel, terwijl de machines van 5 p.k., uit de Koninklijke Fabriek van Stoomwerktuigen afkomstig zijn.


Datum: 14 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. Heden werd, in tegenwoordigheid ener commissie van de marine, een proeftocht gehouden op het IJ met de kanonneerboot UDUR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 mei. Het schip MERCHANT, schipper Roskam, van de Noordzee is in de Zuidergronden in 7 vadem water, door aanzeiling met een Engelse smak, gezonken, mast en steng zijn nog zichtbaar. Het volk is door de aanzeilende smak gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop te Harlingen van het Nederlands driemast schoenerschip ARABISTAN. De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal op woensdag de 25e mei 1881, bij Kremer in het logement De Makkumer Wagen aldaar publiek verkopen, als des namiddags 5 uur precies provisioneel en des avonds precies te 8 uur finaal het zeer sterk gebouwd, in de Nederlanden te huis behorend, gekoperd en kopervast driemast schoenerschip ARABISTAN genaamd, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, laatst bevaren door kapt. J.P. Oldenburger, lang 34 meter, wijd 7,69 meter en hol 4,74 meter, gemeten op 835,73 kub. meter of 295,02 tonnen van 2,83 kub. meter. En zulks met deszelfs toebehoren en inventaris, zoals die bij biljetten is omschreven, welke zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 9 mei. De kof ALLEGONDA, kapt. Albers, van Emden met steenkolen nar Memel, heeft in de Noordzee met stormweder te kampen gehad, waardoor de fokkemast brak en het ongeveer 40 zeemijlen westelijk van Hanstholm op sleeptouw genomen werd door het stoomschip AGATHE, kapt. Doeliner, welke de kof tot vóór deze haven bracht, waarna ze met assistentie van loodsen hier werd binnengebracht. De bemanning der ALLEGONDA was aan boord van haar schip gebleven.


Datum: 15 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 mei. Volgens ontvangen bericht is het schip ZEENYMPH, kapt. Behrens, te Macassar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 mei. Schipper J.C. Duinker, van de loodskotter Nº 7, rapporteert dat hij gisteravond omstreeks 5 uur een Engelse smak in de Zuidergronden heeft zien zinken, in peiling Oost ten Noorden en Kaap Zandijk Oost ¾ Zuid in 7 vadem water, mast en steng zijn zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 mei. Het Nederlandse schip IJHOEK, kapt. Hissink, van Soerabaija naar Amsterdam, is zwaar lek in de Simonsbaai binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 mei. Het Nederlandse schip MINERVA, kapt. Oostervink, van Nieuwediep naar Sundsvall, is in de nacht van de 7e op 8e dezer in het Kattegat in aanvaring geweest met het Franse schip JEUNE ACTIV en heeft daardoor de kluiverboom gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brest, 11 mei. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET, kapt. Breems van Cette naar Bremen met wijn, is zwaar lek en moest door pompen uitgeputte equipage bij Kaap St. Vincent verlaten. De equipage werd door het Franse pantserschip SUFFREN aan boord genomen. Het schip zal wel spoedig na het verlaten gezonken zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 mei. Volgens ontvangen bericht was het fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, de 12e dezer van North Shields naar Soerabaija vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden, de 14e mei 1881, heb ik, ondergetekende, George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Willem van der Burg, koopman en winkelier, wonende te Rotterdam, voor de eerste maal gedagvaard Cornelis van der Burg, vroeger gezagvoerder van het barkschip SAMHIRI, gewoond hebbende te Rotterdam, om op woensdag de 17e augustus 1881 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde te horen concluderen:
- aangezien de gedaagde, des eisers vader, in de loop der maand november 1871 als gezagvoerder van het barkschip SAMHIRI met die bodem is vertrokken van Schiedam met bestemming naar Samarang.
- aangezien volgens destijds ingekomen berichten voornoemde bodem te Lissabon is binnengelopen, en, na aldaar gerepareerd te hebben, de 12e april 1872 de reis heeft voortgezet.
- aangezien sedert die datum van hetzelve schip en deszelfs equipage geen berichten zijn ingekomen.
- aangezien een en ander wordt bevestigd door een geregistreerde verklaring van de heer J.H. van Gent te Schiedam, boekhouder van voormeld schip. afgegeven de 12e december 1872.
- aangezien er mitsdien gegronde vrees bestaat, dat het schip in volle zee met man en muis is vergaan, en bij die ramp ook de gezagvoerder Cornelis van der Burg, gedaagde in deze, het leven heeft verloren.
- aangezien de eiser groot belang heeft bij een verklaring van vermoedelijk overlijden van zijn vader voornoemd sedert de 12e juni 1872.
Om alsnog van zijn aanwezen te doen blijken.
G.C. Stoeller.
(opm: sterk bekort)


Datum: 16 mei 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinenzijl, 15 mei. Het schip CATHARINA, kapt. De Harde, is op Wangeroog gestrand. De lading is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 15 mei. Bij de scheepsbouwmeester W. van der Windt te Vlaardingen, is te water gelaten de sloep JOHANNES CORNELIS, bestemd voor de kabeljauwvisserij, voor rekening van de heer I.C. Speelman alhier. De sloep zal gevoerd worden door stuurman Jan Noordzij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Papendrecht, 15 mei. Aan de werf van de heer Van Reeden wordt in orde gebracht de gewezen Moerdijkse schroefboot, om daarmee binnen weinige dagen een nieuwe dienst te openen tussen Rotterdam en Zaltbommel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 13 april. Zoals bij de beperkt aanwezige scheepsruimte, grotendeels echter ook wegens de geringe hoeveelheid nog te verschepen producten te voorzien was, waren afdoeningen sinds ons bericht van 30 maart, slechts van weinig betekenis. Hoewel de laatst betaalde koers ook nu weer besteed werd, is er toch een neiging tot achteruitgang op te merken en zal de positie wellicht ongunstiger worden wanneer de gedurende de laatste veertien dagen gearriveerde bodems met de reeds lang verwachte worden vermeerderd, terwijl er bijna geen product meer te verschepen zal zijn. De vraag in de naburige havens blijft echter levendig en is er dus kans dat verscheidene vaartuigen zoekende zullen verzeilen. Naar Nederland is niet afgedaan; zwaar goed schijnt in het geheel niet voorhanden te zijn en wat van licht goed nog over blijft is voor verzending per stoomboot bestemd. Naar het Kanaal vond een klein scheepje plaatsing voor droge suiker; voor stroopsuiker werd niets afgedaan. Voor Amerika wordt geen ruimte gezocht. Naar Australië kwamen geen charters tot stand. In kustvrachten is voor zover betreft rijst of zout niets omgegaan. De afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip CELEBES NLG 90 koffie, NLG 110 huiden, NLG 80 tabak en thee, naar Amsterdam; AGATHA GBP 3 suiker van Tjilatjap naar het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MAIBIT, BATAVIER en SCHIEDAM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 14 mei. Het schip BUSY BEE, kapt. Graham, naar Bridgewater bestemd, is van Chapham teruggekomen, zijnde gisteren in aanvaring geweest met het schip HARLINGEN, naar Dantzig bestemd. Beide schepen hebben averij bekomen.


Datum: 17 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 april. Het stoomschip MERAPI is totaal wrak geworden op een onbekend rif op de oostkust van Timor Laut. De equipage is 17 maart afgehaald van Oliliet per TAGAL en aangebracht te Amboina aan boord van de BANDA, zijnde de gezagvoerder, eerste stuurman, derde en vierde machinist en inlanders. De tweede machinist is overleden. De eerste machinist en de tweede stuurman zijn in het hospitaal te Amboina. De Gouvernement stoomboot van Tagal, van Amboina, met de resident vertrokken, heeft alzo het geluk gehad de MERAPI te vinden, die de VICE PRESIDENT PRINS was misgelopen. De stranding moet in de allerlaatste dagen van het vorige jaar hebben plaats gegrepen. Oliliet, in het telegram genoemd, ligt op de Oostkust van Timor Laut. De namen van de Europese equipage van het stoomschip MERAPI zijn: C.A Steur, gezagvoerder, P. Bodegraven, 1e stuurman, B. Braat, 2e stuurman, F. Gilbraith, 1e machinist, D. Cameron, 2e machinist, G. Anderson, 3e machinist, er was 45 man inlander equipage aan boord.
(opm: bericht is achterhaald. Zie JB 220481 en voorgaande berichten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlands barkschip JAN PIETERSZ. KOEN, groot 646 ton nieuwe meting, gebouwd in 1861, is door de makelaar Ed.C.A. Koli uit de hand verkocht aan de heren Gebr. Riesselmann te Nieuwediep en zal bevaren worden door kapt. A.F. Bouchier.


Datum: 18 mei 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Boschloo te Heerenveen zal, ten verzoeke van zijn ambtsgenoot de heer Mr. R. IJ. Muller te Groningen, veilen op woensdag 25 mei 1881, ‘s middags 12 uur, ten huize van Lammert de Jong te Drachten de overdekte ijzeren schroefstoomboot KONINGIN EMMA, eigen aan de weduwe en erven van de heer B.J. Spaanstra te Groningen, dienst doende van Drachten op Sneek en Leeuwarden, hebbende volgens meetbrief een inhoud van 61 tonnen, met een stoomwerktuig van 14 paardenkracht.
De boot is in 1880 gebouwd te Hoogezand en is te bezichtigen op woensdag en zaterdag te Drachten, maandag te Sneek en dinsdag te Leeuwarden, telkens van 11 tot 2 uur. Biljetten hangen in de herbergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norrköping, 12 mei. De scheepvaart is heden geopend, dewijl het gelukte aan de Nederlandse schoener ZEEVAART, kapt. D. Ritzes, en de Duitse schoener HEDWIG, hier binnen te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 april. Het Deense schip HAVFRUEN, kapt. Bang, is lek gesprongen op de rede van Tjilatjap na de lading suiker ingenomen te hebben, en heeft volgens ingekomen bericht 4.500 picols gelost in de brik AGATHA, die aldaar ten anker lag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 14 mei. Het schip ESPRESSO, kapt. Gortzak van San Nicolas met wol en huiden bestemd naar Antwerpen is hier binnengelopen om een lek dicht te maken.


Datum: 19 mei 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 14 mei. De brik NAUTILUS, van Sunderland met steenkolen herwaarts bestemd, is ten zuiden van Sandhamn gestrand en geheel wrak geworden. De equipage werd gered.
(opm: mogelijk buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 17 mei. Het Nederlandse schip LIBERAAL, kapt. Wierikx, van Probolingo naar Amsterdam, is zwaar lek alhier binnengelopen en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht, gedateerd Rouaan 16 mei 1881, vermeldt kapt. K.G. de Gruiter, voerende het stoomschip ARIADNE het volgende: De 8e mei om 16.30 namiddag ontdekten wij een wrak in de nabijheid met de voorsteven naar beneden, ogenschijnlijk een schoener. Op een nog vastzittende plank was een naambord met vergulde letters, waarop Schiedam stond, de scheepsnaam was weg (opm: mogelijk de KOSMOPOLIET, kapt. Den Breems; zie ook NRC 200581). Het bord hebben wij met de sloep eraf gehaald, en enige vaten opgevist, die in de nabijheid dreven, en van verschillende kenmerken zijn voorzien. Het wrak dreef op de lading juist in de route op 8 à 9 mijlen ZZO (miswijzend) van Kaap St. Vincent dus zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.
Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, heden behouden te Gibraltar aangekomen, 15 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Van Smeden, van hier naar Pernoviken (opm: Pernow), is volgens ontvangen telegram wegens het vele ijs te Reval binnengelopen, alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 mei. Het Nederlandse schip ZEEVAART, kapt. Ritzes, van Rotterdam, laatst van Oxelösund, is alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 18 mei. Voor rekening ener rederij onder directie van de heer Joost Pot alhier is heden van diens werf met goed gevolg te water gelaten de logger COLUMBUS I, bestemd voor de haringvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman Jacob van der Velde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen a/d Lek, 17 mei. Gisteren arriveerde alhier een grote zeestoomboot, die regelrecht van Hull kwam om aan de werf van de heren J.& K. Smit afgewerkt te worden. Wegens een werkstaking te Hull kan zij aldaar niet worden afgewerkt.


Datum: 20 mei 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 18 mei. Volgens hier ontvangen telegram is het Farmsumer barkschip AUBURN, kapt. J.G. Albers, gisteren te Torrevecchia gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 mei. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip JANTJE, kapt. Visser, van hier te Drammen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Winschoten, 17 mei. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip FLECKE JOUWER, kapt. Mellema, gisteren na een reis van 13 dagen, goed en wel van Burntisland te Riga gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 17 mei, 3.25 uur namiddag. Het Nederlandse fregatschip LIBERAAL, kapt. Wierikx, van Probolingo naar Amsterdam, hier zwaar lek binnengelopen en maakt thans 4 duim water per uur. Men is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Winschoten, 17 mei. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip BEETHOVEN, kapt. Woudsma, gisteren van Delfshaven te Riga gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 19 mei. Voor rekening ener rederij onder directie van de heer Joost Pot alhier is heden van haar werf met goed gevolg te water gelaten de logger COLUMBUS II, bestemd voor de haringvisserij. Het schip zal gevoerd worden door stuurman A. Verheij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 mei. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten het voor rekening van de heer Jac. Kaüfer te Nieder Dollendorf gebouwde ijzeren Rijnschip, genaamd ROLAND, groot pl.m. 400 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 mei. Het door kapt. De Gruiter, gezagvoerder van het stoomschip ARIADNE op de 8e dezer aangetroffen wrak van een schoener, die op de lading dreef, is vermoedelijk het te Schiedam thuisbehorende schip KOSMOPOLIET, kapt. Den Breems, van Cette met een lading wijn naar Bremen bestemd.


Datum: 21 mei 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 mei. Het Nederlandse schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA, commandant Jhr. M.W. van Rensselaar Bowier, is gisteren uit Nederland hier ter rede gekomen, Het schip zal hier 10 dagen blijven en daarna de reis naar Japan voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 19 mei 1881 te 15.05 u. Het lek hier binnengelopen fregatschip LIBERAAL, kapt. Wierikx, maakt 3 duim water per uur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Libau, 15 mei. Scheepsvrachten. Zeilschipsvrachten zeer schaars; vele schepen zijn naar Windau en Riga verzeild; van hier werd betaald 14 cent per strekkende voet kapbalken naar Amsterdam, Sh. 12/6 per load grenen slepers naar Ostende, Sh. 15/- per load eiken plancons naar Londen. Sh. 15/1- per ton lompen naar Leith, enz. Stoombootvrachten zijn tot Sh. 1/- à 1/3 naar Londen, Sh. 1/3 à 1/6 naar het continent, Sh. 1/6 à 1/9 naar Rouaan teruggegaan; zelfs tot deze zeer lage koersen zijn voor velen geen afsluitingen te vinden, zodat verscheiden stoomschepen naar Riga verzeilen. Naar Stettin werden stoomschepen genomen tot 14 mark, enige tot 15 mark voor haver, doch sedert zijn ook die koersen niet meer te bedingen. Naar Kopenhagen en Bergen 12 mark, naar Leer 16 mark voor rogge betaald. Op ’t ogenblik is er enige vraag naar Bremerhaven, waarheen 16 à 18 mark wordt bedongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 20 mei. Volgens particulier bericht is het schip KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. Van der Kuil, heden te Gibraltar aangekomen; 14 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 20 mei. Volgens particulier bericht van 19 mei is de KANAGAWA, kapt. W.C. Carst, van Rotterdam te Samarang aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calcutta, 18 mei. Het Nederlandse schip PARA, kapt. J.W. Stuit, van hier naar Port Natal, is lek uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 mei. Volgens particulier telegram is het schip JOHANNA MARIA, kapt. Verduyn, te Atjeh gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 april. De Nederlandse schepen VOORWAARTS, kapt. Schut, ALBERTHA, kapt. De Jonge, en CERES, kapt. Starke, zijn bevracht om te Porto Allegro te laden voor Buenos Aires.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 april. De Nederlandse schepen KLASINA HERMINA, kapt. Schoon, H.R LEEMHUIS SR, kapt. Rentema, BERNARDUS GODOLEVUS, kapt. Sijpkens, en IPE IPEUS, kapt. Houwen, zijn bevracht van Aracaju naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 mei. Het Nederlandse schip LIBERAAL, zwaar lek te Port Elisabeth heeft zwaar gewerkt en schade aan het koper, zal gerepareerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER, hetwelk aan ’s Rijks werf alhier in gereedheid wordt gebracht, is thans zo ver gevorderd, dat het in het laatst dezer of begin der volgende maand naar de directie der marine te Willemsoord zal worden overgebracht om aldaar onder stoom beproefd te worden. Na die beproeving zal het schip ter verdere gereedmaking naar bovengenoemde werf terugkeren.


Datum: 23 mei 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Het Nederlandse schip SMEROE, kapt.J.C. Strootman, is bevracht van Calcutta naar Trinidad à Sh.65/- per ton voor rijst en koelie-stores; het zal waarschijnlijk eind mei daarheen vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 mei. Het te Hoogezand te huis behorend galjootschip PRESTO, kapt. J. van der Klei, van Altona naar Randers, is volgens telegram uit Hadsund (opm: Mariager Fjord), gestrand en vol water gelopen. Het volk is gered.
(opm: zie NRC 170681 voor juiste strandingsplaats en verkoop van het wrak)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Nexoe, 16 mei. De lading van het schip JOHANNA ALLINGE in veiling verkocht voor 4.256 kronen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 21 mei. Scheepsvrachten. Dewijl er geen scheepsruimte aanwezig was, gingen de vrachten voor haver naar Engeland enigszins vooruit en werd bevracht voor Sh.12/- naar Londen per 10 quarters haver uitgeleverd Engels gewicht, benevens gratificatie. Kolenvrachten van Newcastle naar Groningen GBP.7.10/- à GBP 8.-/-; per welke hoeveelheid wordt niet vermeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gisteren heeft het Openbaar Ministerie bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam conclusie genomen in de vordering der Afrikaansche Handels-Vereeniging contra curators in het faillissement van Kerdijk & Pincoffs. De vordering strekte, zoals reeds vroeger gemeld is, om toegelaten te worden als creditrice in de boedels van beiden voor het volle maatschappelijke kapitaal der vennootschap, dat door het wanbeheer en de valsheden der directeuren was verloren gegaan. Het O.M. heeft geconcludeerd tot ontzegging van de eis, op grond dat het verlies van het kapitaal der vennootschap niet uitsluitend het gevolg is van de valse boekingen, doch deze alleen strekten tot bedekking van het verlies.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Terschelling wordt ons van 20 dezer gemeld: Na de eerste pogingen, welke men had aangewend om het wrak van de JAKOB EN TITIA in de haven van Terschelling te lichten, is men verleden zondag en maandag weder op dat wrak bezig geweest met 8 schuiten en een stoomboot, benevens enige kaapstanders. Het geheel is weer zover vooruitgekomen, dat bijna alles kon worden gesloopt. ’t Is aardig om te zien, hoe groot een aantal vreemde diertjes aan dat wrak zijn gehecht; de paalworm heeft echter de beste stukken doorboord; zulke gaten vindt men er in, dat men de vinger er in kan steken. Zou het niet wenselijk zijn zodanige wrakken wat eerder op te ruimen? Ze zijn anders zo eigenaardig geschikt om een ongelooflijk aantal paalwormen te huisvesten, die de beste haven kunnen vernielen.


Datum: 24 mei 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 19 mei. Scheepsvrachten. Voor zeilschepen werd bewilligd naar het Hertogdom 15 mark, de Deense eilanden 16 mark, de Wezer en Sundsvall 18 mark, de Elbe 20 mark, Drontheim 25 mark, alles per 2.500 kilo rogge; Stockholm 20 mark per 2.500 kilo grutten; Aalborg Sh. 18/- per ton hennep; Arbroath Sh. 20/- à 21/- per ton vlas; Peterhead Sh. 3/- per kub. voet, Rotterdam NLG 10,- per last delen; Morlaix fr. 30 per 32 stuks vlakke eiken slepers. Naar stoombootruimte is bijna geheel geen vraag, naar Leer werd gedaan tot 21 mark per 2.500 kilo rogge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 18 mei. Scheepsvrachten. De vrachten zijn sedert enige dagen weder in een flauwere stemming; gesloten werd naar Bo’ness Sh.10/- per load ronde slepers; naar Londen Sh. 32/6, Grimsby Sh. 27.6, Dieppe Ffr. 46, Granton Sh.25/6, alles per Peterburgse standaard planken; Malmö 15 mark per 2.000 kilo slaglijnzaad, Rotterdam 16 cent per strekkende Amsterdamse voet Hollandse balken; Groningen 35 Ffr. per last vlas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 22 mei. Volgens particulier ontvangen bericht, kan als bijzonderheid worden vermeld, dat het fregatschip INSULINDE, kapt. Van der Meer, de reis van Brouwershaven naar Shields, in 30 uur tijd volbracht heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 20 mei. Volgens een hier ontvangen particuliere brief van Rio Grande, was het Hoogezandster schoenerschip ZODIAC, kapt. Schenk, bezig met laden en denkt de kapitein in het midden van juni van daar te vertrekken. Aan boord was alles wel.


Datum: 25 mei 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 mei. De op de Vliehorst gestrande Engelse smak NETTLES is af- en alhier binnengebracht.
(opm: zie ook AH 280581)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 mei. Het Nederlandse schip HERMANUS THEODORUS, kapt. Bütjer, van Leer naar Danzig, is bij Hjörring gestrand, doch na een gedeelte van de lading gelost te hebben, weder vlot geworden.


Datum: 26 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping op woensdag 1 juni, ten 10½ ure, aan de zuidzijde van de haven te Maassluis, van het wrak van het Engelse stoomschip LEEDS, zoals het zich bevindt bij het Noorderhoofd van de Nieuwe Waterweg naar zee, alsmede van een spinmachine, een mangel, vier snijmachines, een telegraaf, 24 plooimachines, enz., alles afkomstig uit voormeld schip.
Informatiën bij Mr. L. Reeser te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 25 mei. Heden werd van het etablissement Fop Smit, der firma L. Smit & Zoon, met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot INDUSTRIE III, gebouwd voor rekening van de heer Rudolph Wahl te Mannheim. De compoundmachines ter gezamenlijke sterkte van 50 pk worden door de heren Janssen & Schmilinsky te Hamburg. Daarna werden de kielen gelegd voor twee zeesleepschroefboten, te bouwen voor rekening der tugcompany William Watkins te Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. Van der Plas, lag volgens brief van de kapitein, de 20e april laatsleden te Bushire zeilklaar naar Batavia. Aan boord alles wel.


Datum: 27 mei 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Het stoomschip EGERON, thans ingehuurd om dienst te doen bij de veepest langs de kust van Cheribon, zal weldra van daar terugkeren en waarschijnlijk door het marine-departement worden ingehuurd om gebruikt te worden langs de noordkust van Sumatra tot tegengang van de opiumsmokkelhandel aldaar. Althans tot die inhuring zijn reeds de nodige stappen gedaan.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Naar wij vernemen zal de vloot de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij eerstdaags met twee schepen vermeerderd worden. De maatschappij heeft namelijk te Calcutta het fraaie raderstoomschip OORYIA, groot 543 ton, lopende 15 Engelse mijlen per uur, aangekocht en de gezagvoerder Wessels is naar Calcutta vertrokken om het schip naar hier te brengen.
Het andere door de maatschappij aangekochte schip is de PUTTIALLA, groot 839 ton, welke over enige dagen door kapt. Steur van Singapore zal gehaald worden.
Beide boten voldoen aan alle eisen, die aan passagiersboten gesteld kunnen worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, (geen datum). Sinds enige dagen ligt alhier in het bassin in timmering het wachtschip GEDEH, dat tijdelijk is vervangen door Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse CURAÇAO. De reden, dat het wachtschip GEDEH een reparatie moet ondergaan, is gelegen in het aanwezen van witte mieren, die danig daarin aan het werk zijn geweest en wel, zoals wij voor een tweetal jaren hoorden van de baas-timmerman, dat men met een spijker best een gat kon boren in de rondhouten en buitenbekleding. Hoe het mogelijk is, dat in zulk een korte tijd – want de GEDEH is pas vijf jaar oud – (opm: dit is niet het raderstoomschip van 1851 van die naam, maar een op Java gebouwd gladdekskorvet, te water gelaten in 1874, dat in 1876 in dienst werd gesteld als wachtschip te Soerabaija) een schip onbruikbaar kan worden, is ons een raadsel, en dat dat schip een flinke timmering moet hebben, is wel na te gaan als men bedenkt, dat de reparatie geschat wordt op een jaar. Wat of dat weder zal kosten, mag Joost weten, en was het dan nog maar een bruikbaar vaartuig, soit, maar spotvogels vertellen, dat hij even hard loopt als een trekschuit zonder paard. Ware het niet beter om zulk ontuig van de hand te zetten?
Enige dagen nadat de CURAÇAO de GEDEH had afgelost, moest ook zij eens eventjes dokken omdat er een lek bestond, dat gedicht moest worden. In 1879 heeft men dat schip enige maanden gerepareerd, is nieuw gekoperd en werd toen weder voor enige jaren goedgekeurd.
Wanneer het nu mocht gebeuren, dat over de CURAÇAO het lot beschikte, dat zij de weg moet opgaan van haar zusters METALEN KRUIS en CITADEL VAN ANTWERPEN, dan geven wij de bevoegde autoriteiten in overweging of dat schip niet zou kunnen ingericht worden voor opleidingsvaartuig voor Indische jongelui. De Soerabaijasche Courant van 7 januari 1879 no.5 wijdde daaraan reeds een artikel, en toen zei de Locomotief daarover: “het denkbeeld heeft onze volle sympathie en wij vertrouwen dat, als de regering eens de proef nam, zij niet zou worden teleurgesteld”. Het schip verliest voor de sloper toch zijn waarde niet en die 25 mille zijn er altijd uit te halen, zelfs meer, als men er alles uithaalt en niet er ongebruikte reserveschroeven in laat liggen, zoals laatst met de CITADEL VAN ANTWERPEN gebeurde, en die nu nog ter bezichtiging aan de zijde der Kalimaas ligt bij de kolenloodsen. Toen het schip in 1858 in dienst werd gesteld, heeft men er die reserveschroef in gedaan en ongebruikt is hij bij de sloping eens te voorschijn gekomen.


Datum: 28 mei 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 25 mei. De van de Vliehors af- en binnengebracht smak NETTLE is uit de hand verkocht voor NLG 2.500,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ondergetekende heeft te verkopen een goed onderhouden bevaren overdekt tjalkschipshol, metende 87 ton. Koopprijs NLG 600, zeer geschikt voor lichter.
Joseph Polak Jzn., kantoor Beneden-Oosterdiep D.388, Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 25 mei. Heden zijn uit het wrak van de HANSA vier vaten vet door de duikers opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 24 mei. Kapt. Tap, gezagvoerder van de Nederlandse schoener FRIESLAND, van Bona naar Riga hier binnengelopen, rapporteert gisteren in de nabijheid van Portland een man overboord verloren te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Grangemouth, 25 mei. Kapt. Olsen, gezagvoerder van de schoener FREYA, gisteren van Vadsø hier gearriveerd, rapporteert de 8e en de 9e dezer van 71º45’ NB 25º OL tot 71º20’ NB 16º50’ OL tussen verscheidene grote ijsbergen doorgezeild te zijn van 40 à 50 voet hoog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 april. Uit Anjer seint men heden dat de Nederlandse bark GEBROEDERS VAN DER BEEK, geankerd ligt bij de noordhoek van Dwars in de Weg, nabij de reven (opm: riffen). Hulp is gevraagd te Marak door een hopper.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Anjer, 25 april. Het schip GEBROEDERS VAN DER BEEK, is door een hopper weer naar midden van het vaarwater gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 april. De afgelopen veertien dagen hebben zich gekenmerkt door buitengewone stilte aan onze markt. Om op Java te laden werd niet één schip opgenomen en tot ons leedwezen moet men opnieuw constateren dat de vraag naar scheepsruimte zich slechts uitstrekt tot een paar ladingen waarvoor het daarenboven moeilijk zal zijn passende vaartuigen te vinden omdat afschepers aan bepaalde hoeveelheden gebonden zijn. De enige afdoening die heden te vermelden valt is die van de MAIBIT van Macassar naar Amsterdam. Arrivementen waren weer vrij talrijk en hoewel verschillende schepen na het lossen zullen verzeilen, is de onbevrachte vloot toegenomen. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: KONING DER NEDERLANDEN, NLG 90 koffie, NLG 80 tabak en thee, NLG 120 indigo, NLG 110 huiden naar Amsterdam, MAIBIT tot geheime condities van Macassar naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: alleen de SCHIEDAM.


Datum: 29 mei 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Van Wijngaarden & Van Vollenhoven, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van hun principaal, zijn van mening, om bij veiling, op dinsdag 31 mei 1881 en bij toewijzing, op dinsdag 7 juni 1881, telkens des voormiddags ten 11 ure, in het Huis der Notarissen, aan de Geldersche Kade te Rotterdam, in het openbaar te verkopen een overdekte ijzeren schroefstoomboot, genaamd RESERVE, volgens meetbrief d.d. Dordrecht 24 oktober 1879, lang 20,78 meter, wijd 4,05 meter, hol 1,80 meter, en alzo groot 124 tonnen, thans liggende in de Haringvliet te Rotterdam, met de daarbij aanwezige machinerieën en verdere inventaris. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen.
Het te veilen stoomschip kan worden bezichtigd twee werkdagen vóór en op de dag der veiling, terwijl ten kantore van genoemde notarissen Van Wijngaarden & Van Vollenhoven, aan de Zuidblaak te Rotterdam, inmiddels nadere informatiën zijn te bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 mei. Het Nederlandse schip IJMUIDEN, kapt. Oepkes, van Soerabaija naar het Kanaal, is lek te Benkoelen binnengelopen. Het zal naar Batavia gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 27 mei. Door het schip CAMBRIAN PRINCE werd hier geland kapt. Jensen en equipage van het Noorse barkschip CORNELIA, van Southampton naar Halifax bestemd, hetwelk 16 dezer op 50º NB 22º WL in zinkende staat door hen werd verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Harlingen op 25 mei: het Nederlandse driemast schoenerschip ARABISTAN, groot 295 register tonnen, gebouwd in 1852 en laatst gevoerd door kapt. J.P. Oldenburger, werd heden alhier in publieke veiling gebracht en aangekocht door de heer W.S. van de Wetering van Delfshaven voor de som van NLG 4.100,-.
(opm: schip komt later voor de koper in de vaart als BROEDERSCHAP)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJsel, 27 mei. Heden is van de werf van A. Kalkman met goed gevolg te water gelaten een ijzeren zeilschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, voor rekening van de heer L. Luijters te Rotterdam en de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoenschuit, genaamd HERMANUS HENDRIKUS, voor rekening van de heer H.H. Willemse te Delfshaven.


Datum: 30 mei 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 1 mei. Het schip MERXEM, kapt. Mulder, van hier naar Lissabon vertrokken, is wegens ziekte van de kapitein uit zee teruggekomen, maar heeft heden onder bevel van kapt. Sowe de reis weder aanvaard.
(Volgens een bij de echtgenote te Nieuwe Pekela ontvangen bericht is genoemde kapt. T.T. Mulder na een korte ongesteldheid te Rio Janeiro overleden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Volgens telegram van kapt. J.C. Strootman de dato Calcutta 28 mei zou hij de volgende ochtend met het schip SMEROE van daar vertrekken naar Port of Spain.


Datum: 31 mei 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hjörring, 23 mei. Het schip HERMANUS THEODORUS, kapt. Bütjer (opm: Duits schip), van Leer naar Dantzig, bij mistig weder te Tornsby gestrand, heeft bijna de halve lading kolen over boord moeten werpen om vlot te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 mei. Volgens telegrafisch bericht is gisteren in goede welstand te Stockholm aangekomen het hier te huis behorend brikschip MOREE, kapt. H.G. Albers, komende van Triëst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de hedenmiddag onder voorzitting van de heer M.H. Insinger te Amsterdam gehouden algemene vergadering van deelhebbers in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij waren vertegenwoordigd 304 gehele en 2 halve aandelen, rechtgevende op 47 stemmen. De directeur mr. N.J. den Tex las het algemeen verslag voor, waaruit o.a. bleek van gewenste vooruitgang dezer maatschappij in het afgelopen jaar. Met de schepen werden 242 reizen gedaan, tegen 209½ reis in 1879. De vaarten op de Middellandse Zee, op de Oostzee, op Hamburg en Bordeaux worden geregeld uitgeoefend en waren talrijker, die op de Zwarte Zee en Levant waren minder in aantal. Vervoerd werden 257.566 tons goederen, tegen 227.968 in 1879, en aan vracht bevaren NLG 2.854.278,-, tegen NLG 2.781.132,- in 1879. Een geregelde lijn op Amerika kwam tot stand onder garantie door invloedrijke Amsterdamse handelaars van NLG 100.000,- jaarlijks voor twee jaren in het gecalculeerde verlies 17 reizen per jaar. Op de schepen werden NLG 206.000,-, op de loods aan de Nieuwe vaart werden NLG 3.680,62½, of 5 % afgeschreven. Aan de aandeelhouders kon een dividend van 5 % worden uitgekeerd. De vloot bestond op 31 december ll. uit 24 zeestoomschepen, tezamen van een ladingsvermogen van 23.775 tons.
De voorzitter sprak nu de wens uit dat deze maatschappij, die in juli haar 25-jarig bestaan beleeft, in de volgende 25 jaren veel voorspoed moge hebben.
De voorzitter verdedigt verder een door het bestuur ingediend voorstel om gedurende 20 jaren een subsidie van NLG 3.000,- per jaar aan de Amsterdamsche Rijnstoombootmaatschappij te verzekeren. De noodzakelijkheid daarvan werd door een aandeelhouder, de heer Gaastra, betwist, doch nader door de voorzitter en de directeur, de heer Raman, toegelicht met het oog op de vaart op de Rijn in het tegenwoordig overgangstijdperk, waarin het te betreuren zou zijn dat die maatschappij tot liquidatie zou zijn genoodzaakt. Deze maatschappij heeft belang haar te steunen.
Na deze toelichting verklaart de heer Gaastra, zijn bezwaar in te trekken, en werd het voorstel met algemene stemmen goedgekeurd. Uit een voordracht bestaande uit de heren A.F. Willink, H. van Eeghen en A.J. van Hemert, werd de aftredende commissaris, de heer A.F. Willink, herbenoemd. De heer Gaastra bracht hulde aan de vele verdiensten van de directeur Raman, die gedurende 25 jaren de maatschappij in lief en leed was trouw gebleven, en in moeilijke tijden stand had doen houden. De heer Raman betuigde zijn dank voor die welwillende woorden.
Aan het verslag ontlenen wij het volgende:
De vaart op Bordeaux, op Hamburg, op de Oostzee werd ongeveer op dezelfde voet onderhouden; de reizen waren overal talrijker dan in 1879; het aantal vervoerde tonnen echter was toegenomen en de resultaten waren over het algemeen minder gunstig, een gevolg vooreerst der steeds toenemende concurrentie, en wat de Oostzee-retourvrachten betreft, deed zich ook de slechte oogst van Rusland en de uitbreiding van Amerika’s graanuitvoeren gevoelen.
Voor de beoordeling van het aantal der reizen op de verschillende vaarten moet gelet worden, voor de Oostzee op de winter, zodat dat aantal niet over de twaalf maanden des jaars, maar over negen à tien te verdelen is. Voor de lijn op Kopenhagen komt daarbij nog in aanmerking dat die haven, zowel uitgaande als bij retourreizen, wordt aangelopen door verreweg de meeste onzer Oostzeeschepen, en dus het aantal onzer schepen dat te Kopenhagen loste of laadde tot 58 en 40 klom. Velen namen op de retourreis slechts kolen op de rede van Kopenhagen, wanneer er geen lading voor hen was.
In bijna gelijke omstandigheid verkeert Lissabon voor onze Middellandse zeereizen. Negentien onzer schepen deden Lissabon aan op de uitreis, 18 op de retourreis. Over het algemeen schijnt het nodig in herinnering te brengen dat op die reizen naar de Middellandse Zee vele havens worden aangelopen om de verbinding te onderhouden met de voornaamste westelijke Italiaanse, Siciliaanse en Spaanse havens, wat voor de handelsbetrekkingen met Italië en Spanje van het grootste belang is. Tijdens de vruchtenoogst worden ook enkele havens van de oostkust van Italië en van de Ionische eilanden bij gunstige gelegenheid aangelopen.
Sommige Nederlandse consuls in de vreemde klagen soms dat onze boten de plaats hunner residentie of in ’t geheel niet of niet geregeld aanlopen. Maar onze Maatschappij kan nooit schepen genoeg hebben om al die wensen te vervullen, en dikwijls leveren de goederen, welke die plaatsen opleveren voor Nederland of Noord-Duitsland, niet voldoende vracht op om de kosten van het aanlopen en het oponthoud goed te maken.
De betrekking waarin onze Maatschappij tot de consuls in de vreemde staat levert bezwaren op, welke wij hier ter sprake menen te moeten brengen. De vergoedingen, die de consuls, voor hun bemoeiingen heffen, vormen een belasting op de scheepvaart, waarvan het gevolg eigenlijk is, dat de consulaire vertegenwoordiging van het koninkrijk der Nederlanden door de scheepvaart betaald wordt. Wij dragen daarvan een vrij belangrijk deel, gemiddeld per jaar 10 à NLG 12.000,-, en wij kunnen niet op diensten wijzen, ons bewezen, die daarmede in vergelijking komen. Gaarne zouden wij die erkennen en bij voorkomende gevallen bereid zijn die goed te belonen, doch zoals de inrichting nu is, kost de verplichting om de consuls te betalen voor het bezoek van een haven en het doen viseren van zeebrief enz. slechts geld en tijd. Gelukkig zijn de mensen altijd beter dan de instellingen en hebben wij niet dan ons te roemen over de hulpvaardigheid en voorkomendheid der consuls, maar toch de formaliteit moet vervuld worden en geeft altijd oponthoud. Gevallen dat een consul het bezwaar en vooral het oponthoud groter maakt zijn ook wel voorgekomen, meest onwillekeurig, maar het nadeel is toch berokkend.
Onder de diverse reizen komen 6 voor op Bilbao om een lading ijzererts te halen; 4 daarvan werden gedaan door de MINERVA, 2 door de MARS, de nieuwe schepen, die te Sunderland in het vorige jaar gebouwd zijn. Deze reizen leverden gunstige resultaten op; het erts werd naar Amsterdam gebracht, waar de overlading in de spoorwagens spoedig en goedkoop geschiedde. De ertsaanvoeren vinden hier echter niet die grote en geschikte Rijnschepen, die het erts zo goedkoop naar de Duitse fabrieksdistricten kunnen vervoeren. Ook hieruit blijkt weder hoezeer Amsterdam ten opzichte van de verbinding met de Rijn tegen Rotterdam ten achter gesteld wordt. Er zijn goederen te over om naar de Rijn te vervoeren, meer dan over Rotterdam alleen kunnen gaan, maar aan Amsterdam wordt zijn deel onthouden, of werd ’t in de loop des tijds afgenomen.
’t Is dan ook voor de belangen van onze Maatschappij hoogst nadelig dat het jaar 1880 de vooruitzichten op het verkrijgen van een betamelijke Rijnvaart voor Amsterdam verminderde door het voorstel der Regering om een kanaal van Amsterdam naar Gorinchem te maken. Al wordt de ramp afgewend, dat zulk een kanaal zou gegraven worden, toch is het tijdverlies, het onvermijdelijk gevolg van een verworpen voorstel weder een groot nadeel. Droevig is het dat het verlies van tijd zo weinig beseft wordt, zodat het zelfs nodig was de verdediging te weerleggen, dat die eerdere afstand via Gorkum er niet toe zou doen. Alsof ’t er niet veel op aankomt dat een Rijnschip b.v. 10 of 11, 20 dan wel 21 reizen in een jaar maakt. Het verschil is toch 10 à 5 procent; één reis per jaar meer of minder voor een schip beslist dikwijls of het jaar voordeel oplevert of niet. Nog is de slag niet gevallen en mogen wij vertrouwen op de wijsheid der Staten-Generaal.
De Amsterdamsche Rijnstoombootmaatschappij blijft de druk der omstandigheden ondervinden. Toch geeft zij de moed niet op en hoopt op een betere toekomst. Wij verheugen er ons over, dat zij er in slaagde die financiële maatregelen te treffen, die voor haar voortbestaan nodig waren, en hopen dat uw vergadering het voorstel zal goedkeuren om haar nog voor tien jaren een subsidie te verlenen van NLG 3.000,- per jaar, in te gaan met het lopende jaar, wanneer dan de rentegarantie ingetrokken wordt, waartoe onze Maatschappij nog voor 1881 verbonden was.
Dat onze vloot in 1880 een groter aantal reizen volbrengen kon, is voor een gedeelte toe te schrijven aan de 4 nieuwe schepen van 1.000 tons draagvermogen, waarmede zij versterkt is. De MINERVA werd ons opgeleverd de 20e mei en deed 8½ reis, de MARS de 19e juni, deed 6½ reis, de MERCURIUS de 4e september, deed 3 reizen, de JUPITER de 17e november, deed 1 reis. De drie eersten, te Sunderland bij de heer James Laing gebouwd, werden in alle opzichten ten onzen genoege en volgens het bestek opgeleverd, geheel voldoende aan de eisen van Lloyds voor de klasse A. 1. 100. De oplevering der MERCURIUS was wel enige tijd te laat, doch zij kwam nog voor de herfst haar aandeel in het werk opnemen, dus bijtijds voor het drukke goederenvervoer en betere vrachten welke de herfst oplevert, waardoor dikwijls de minder gunstige resultaten van de voorafgaande maanden des jaars worden goedgemaakt. Zij droeg dan ook voor ongeveer NLG 20.000,- bij in de creditpost “Vaart der stoomschepen van de Maatschappij” op de winst- en verliesrekening.
De JUPITER, gelijk met de MERCURIUS besteld, kwam eerst half november gereed toen het voordelig herfstseizoen ten einde spoedde en de wintervorst reeds in aantocht was. Met de lading werd enige moeilijkheid ondervonden, dat oponthoud veroorzaakte en medewerkte om de eerste uitreis minder voordelig te maken; ingevolge van een en ander was de som, die de JUPITER op dezelfde rekening der vaart bijdroeg, slechts een luttele.
Neemt men nu in aanmerking dat de NLG 8.500,-, welke de JUPITER feitelijk meer kostte dan de MERCURIUS te verantwoorden is door de betere machine, daar deze van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen werkelijk die door de heren Clark geleverd in de overige 3 schepen overtreft, dan nog blijft het tijdverlies in de oplevering een groot bezwaar. De vraag of een schip voor de resultaten van een jaar bv. NLG 20.000,- zal kunnen bijdragen, is voor een rederij zeker van gewicht en moet bij een bestelling op de keuze van fabrikant van invloed zijn.
Die goede bewerking van de machine der JUPITER deed ons geredelijk besluiten tot de opdracht aan dezelfde fabriek van een nieuw stoomwerktuig met nieuwe ketels voor onze JASON. Zij eiste dringend een krachtiger machine; het schip werd, bij herhaald onderzoek, bevonden hecht en sterk te zijn. Buitendien zal het verbeterd worden, zodat het in alle opzichten geschikt wordt voor de vaart op Amerika, waarvoor wij het in de helft van augustus 1881 – de bedongen tijd van oplevering – hopen te gebruiken.
Gelukkig troffen de Maatschappij in dit jaar geen belangrijke averijen.
De winst- en verliesrekening luidt aldus:
Debet. Aan averijrekening NLG 32.701,99, aan premie van assurantie NLG 226.711,-, aan onkostenrekening NLG 118.577,47, aan dienst der geldlening NLG 179.870,-, aan kosten van onderhoud der schepen NLG 237.460,48, aan verlies op de verkoop van het lichterschip SIMSON NLG 525,-, aan uitkering Amsterdamsche Rijn-stoombootmaatschappij NLG 10.000,-, aan afschrijving op de schepen NLG 206.683,33½ en op de loods NLG 3.680,62½, tezamen NLG 210.363,96, aan 5 % dividend met patentbelasting NLG 86.373,71, aan saldo op nieuwe rekening NLG 480,77½, totaal NLG 1.103.264,38½.
Credit. Per saldo van anno passato NLG 768,43, aan wisselrekening NLG 10.178,89, per interestrekening NLG 39.590,48, per expeditie- en voorschottenrekening NLG 19.970,39, per vaart van de stoomschepen der Maatschappij NLG 1.032.756,19½, totaal NLG 1.103.264,38½.
Bij een vergelijking dezer cijfers met die voor 1879 moet in de eerste plaats worden gewezen op de vermeerdering van de rekening der “Vaart”, die nu ruim NLG 1.032.700,- opleverde tegen NLG 945.800,- in 1879. De expeditie en verschottenrekening bedroeg NLG 10.000,- minder, omdat minder stoomschepen in huur werden genomen, de interestrekening was een weinig hoger, doch de wisselrekening lager; deze laatste rekening is uit de aard der zaak wisselvalling.
Het bedrag van de premie van assurantie was ongeveer gelijk aan dat van 1879; toen werd voor een gedeelte van het jaar premie betaald voor de twee toen verkochte schepen, nu ook voor een gedeelte van het jaar voor de vier nieuwe kleinere schepen.
Ook de onkostenrekening is ongeveer gelijk.
De kosten van onderhoud bedroegen NLG 237.000,-, een cijfer ongeveer gelijk met – iets lager dan – de NLG 240.000,-, welke wij in ons vorig verslag noemden als het normale cijfer voor de vloot, zonder de twee toenmalige grote schepen mede te rekenen.
De uitkering aan de Amsterdamsche Rijn-Stoomboot Maatschappij werd reeds boven behandeld.
De dienst der geldlening is nu alleen opgebracht voor het cijfer dat hij eigenlijk vereist; in vroegere jaren, toen alleen het bedrag der aflossing aangewezen kon worden als afschrijving op de schepen, kwam die ook onder dit hoofd voor.
Nu echter konden wij een ruimere afschrijving aan commissarissen voorstellen en wel tot een bedrag van NLG 206.000,- op de schepen en van NLG 3.680,62½ (of 5 %) op de loods aan de Nieuwe Vaart.
Van het overige kan aan de aandeelhouders een uitkering gedaan worden van 5 % over het maatschappelijk kapitaal, zodat, na voldoening der patentbelasting op die uitkering, een saldo zal overblijven van NLG 480,77½ op nieuwe rekening.
Deze voorstellen werden door commissarissen goedgekeurd. Dientengevolge zal van 1° juni af tegen intrekking van het dividendbewijs No. 20 der nieuwe aandelen NLG 25,- voor elk geheel en NLG 12,50 voor elk half aandeel worden uitbetaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam vergaderde heden onder voorzitterschap van de heer M.H. Insinger. Het dividend werd bepaald op 5 %. Het bestuur is gemachtigd om aan de Amsterdamsche Rijnstoombootmaatschappij een subsidie van NLG 3.000,- per jaar gedurende 10 jaren te verzekeren.
De heer A.F. Willink werd tot commissaris herkozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Volgens telegram is het Nederlandse schoenerschip ANNA MARIA, kapt. Manneken, gisteren goed en wel te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 28 mei. Het Nederlandse schip VOLHARDING, gisteravond ten anker liggend, heeft anker en ketting verloren.


Datum: 01 juni 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R. IJ. Muller, notaris te Groningen, zal, op woensdag de 8e juni 1881, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein F. Borst, zuidzijde aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht het hektjalkschip genaamd JOHANNA, groot 97 tonnen, met opgoed en toebehoren, liggende bij de Ebbingeburg te Groningen, toebehorende aan de weduwe en kinderen van Melle Sijtses de Vries. Om te aanvaarden en te betalen twee dagen na de verkoop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 30 mei. In de loop dezer week is hier een zeeschip voor ruim NLG.4.000 verkocht, dat de naam draagt van ARABISTAN, doch dat door het volk de meer populaire benaming “Arbeidersstand” heeft bekomen. Dit vaartuig is tweemaal wegens lekkage door het volk verlaten en beide keren te Yarmouth binnen gebracht. Thans gaat het naar Delfshaven en het is te hopen, dat deze zwerver zich voortaan wat ordelijker zal gedragen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 27 mei. Volgens alhier ontvangen bericht, is het schip GEERDINA, kapt. Holland, op 25 dezer goed en wel te Vordingborg aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Blankenese, 30 mei. Volgens telegram is het GAZELLE, kapt. Breckwoldt, gisteren van de westkust van Mexico te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 31 mei: de ijzeren schroefstoomboot genaamd RESERVE, liggende in de Haringvliet: trekgeld NLG 1.625,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt, zal het schroefstoomschip 2e klasse MARNIX tegen de 1e juli aanstaande te Amsterdam binnenvallen om aan ’s Rijks werf aldaar de nodige herstellingen te ondergaan.


Datum: 02 juni 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 mei. Van de werf van A. Kalkman te Capelle a/d IJsel is te water gelaten het ijzeren zeilschip de TWEE GEBROEDERS, gebouwd voor rekening van de heer L. Luyters te dezer stede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl,1 juni. Volgens particulier telegram is het schip EEMS, kapt. Wortel, gisteren van Delfzijl te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 31 mei. Het schip CITO, van Wilmington naar Rotterdam, is op zee verlaten. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 29 mei. Op Riffgat is gezonken een Noord-Duits schoenerschip, geladen met tarwe. Merken, kleine kaap, een handspaak lengte benoorden de oude toren Borkum. De Emderkaap een handspaak lengte benoorden de oude toren Borkum; de Emderkaap een handspaak lengte in de lage duin op Rottum. (opm: kennelijk de positie van het wrak)
Delfzijl, 30 mei. Het tuig van het schoenerschip is weer op de plaats gezien. De topzeilra is boven water.
(opm: zie ook NRC 030681)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 1 juni. Van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, is heden met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan MORGENSTER, groot ongeveer 300 last, voor rekening van de heer Ant. van de Werdt, te Rotterdam, en daarna de kiel gelegd van een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd FRIDA, voor rekening der heren G.L. Verwaaijen en Van Embden, te Pannerden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bushire, 30 april. Ten gevolge van een plotseling opgekomen windbui is een boot omgeslagen waarin 150 zakken dadels geladen waren, bestemd voor het Nederlandse schip BESTEVAER, en zijn daarbij verloren gegaan. De lading was in Batavia geassureerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 29 mei. Het op 16 april alhier lek uit zee teruggekomen Nederlandse schip AALTJE MEYER, kapt. Bosscher, heeft heden na volbrachte reparatie de reis weer voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Volgens een brief van kapt. Schoonman, voerende het Nederlandse schip SLIEDRECHT, van Newcastle naar Atjeh, bevond hij zich de 29e mei laatstleden op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head), aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De schroefstoomboot, genaamd RESERVE, thans liggende in de Haringvliet te Rotterdam, met de daarbij aanwezige machinerieën en verdere inventaris, laatstleden dinsdag door de Notarissen Van Wijngaarden & Van Vollenhoven, in het huis der Notarissen aan de Geldersche kade alhier geveild, zal op dinsdag de 7de juni 1881, des voormiddags ten elf ure, terzelfder plaatse door voornoemde Notarissen bij nader opbod worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Nederlandsche Stoombootreederij zal op dinsdag, de 14 juni e.k., bij inschrijving verkopen de sleepstoomboot, genaamd ROTTERDAM IV, zodanig als die thans langs de Boompjes alhier is liggende, met al het aan boord zijnde.
De gegadigden kunnen hun inschrijvingsbiljetten inleveren te haren kantore, Boompjes No. 71, vóór of uiterlijk op die dag, tot des voormiddags ten 12 ure precies, en kunnen bij de opening desverkiezende tegenwoordig zijn.
De betaling moet contant bij de aflevering gescheiden binnen 2x 24 uren na de toewijzing.


Datum: 03 juni 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Onze Oost-Indië vaarders.
Handel en scheepvaart gaan achteruit is in de laatste jaren de geijkte term der moedelozen in ons land, nu de geldsommen niet meer op zo’n gemakkelijke wijze verdiend worden en zo ruimschoots toevloeien als een 25 jaren geleden. Waar is onze suikermarkt, waar blijven de koloniale producten, welke weleer miljoenen in ons vaderland brachten, vragen zij, nu de concurrentie, door de vrijhandel uitgebreid, meer energie en inspanning vordert, dan in de goede oude tijd, toen onze handel en de Oost-Indië vaarders privileges genoten, waarop andere natiën met reden jaloers waren. Maar wat gebeurt als de privileges worden afgeschaft, wij huldigen de ideeën der free-traders, en handel en scheepvaart gaan achteruit. Vooral de laatste kwijnde weg en van onze schone koopvaardijvloot, welke weleer de havens van Nederland’s eerste zeeplaatsen vulde, is bijna niets meer overgeschoten. Van 1860 tot 1878 verminderde zij van 536 schepen met 244.308 ton N.M. op 202 schepen met 194.526 ton N.M., terwijl in 1880 slechts 122 schepen met 110.807 ton N.M. (opm: N.M. zal nieuwe meting betekenen) plaatsen aan gene zijde van de Kaap de Goede Hoop bezochten; in 21 jaren tijds dus verloren wij 80% van de schepen en 50% van de tonnenmaat, in weerwil dat de bevolking van ons rijk zowel in Europa als Azië sterk toenam, evenals de productie en consumptie in de gehele wereld, waardoor de behoefte aan vervoermiddelen ook groter is geworden.
Onze werven staan dan ook stil; de grote handelsbeweging verminderde en werd nu en dan nog eens een nieuw schip in de vaart gebracht, dan was dit uit de vreemde aangevoerd.
Wat moet er evenwel gedaan worden om in die toestand te voorzien en onze koopvaardijvloot weder een eerwaardige plaats naast die van andere mogendheden te doen innemen, waarvoor handel en scheepvaart, al mogen zij de vlucht niet meer bereiken van weleer, weder rijke bronnen van inkomsten voor ons land en de koloniën worden?
Genoemde vraag, heeft de heer S.V. Zeverijn in een brochure getiteld “Onze Oost-Indië vaarders” trachten te beantwoorden; de inhoud er van willen wij in korte trekken mededelen, omdat hij naar onze mening, de belangen van het moederland en koloniën behandelt, op een wijze, zoals in de laatste jaren in geen geschrift gedaan is; geen schoonklinkende, holle frases worden gebruikt, het tegendeel hiervan heeft plaats; duidelijk en beknopt van stijl geeft hij het publiek niet alleen een duidelijke blik in een hachelijke toestand, maar wijst hij ook de weg aan om deze te verbeteren; of deze de beste is, zullen wij niet beoordelen; naar onze mening is hij te bewandelen, mits men daden bij het woord voegt, iets wat bij ons Nederlanders dikwijls niet gebeurt, vooral wanneer het een nationale zaak geldt en dubbeltjes kost; Duitse effecten, Spaanse papieren, Amerikaanse mijnen en sporen vinden steeds kopers en grote aftrek op onze beurzen, maar om een nationale zaak op touw te zetten, waarbij niet alleen gedacht moet worden aan winsten maar ook op verliezen te rekenen valt, gaat met grote moeite gepaard en mislukt dikwerf; wij hopen evenwel, dat zulks het geval niet mag zijn, wanneer de schrijver der brochure in kwestie, zijn denkbeelden tot werkelijkheid tracht te verheffen.
De schrijver brengt alvorens de door ons genoemde vraag te stellen, enige circulaires ter kennisse van het publiek, uitgeschreven door de Vereeniging van Assuradeuren, ten einde de assurantiën op schepen op reis van Europa naar Indië en omgekeerd op een hechtere grondslag te sluiten dan het geval was; deze maatregel heeft evenwel grote invloed op de toestand onzer koopvaardijvloot; doch de verliezen der laatste jaren wettigen de handelingen der Assuradeuren, zodat het dezen niet te verwijten is, dat van onze gehele koopvaardijvloot slechts een 50 à 55 schepen in aanmerking komen om gouvernementskoffie en andere producten uit Indië voor Nederland bestemd, over te voeren.
De reden van het verval onzer koopvaardijvloot schuilt volgens zijn oordeel dan ook in de weinige energie der reders, die toen het stelsel van beurtbevrachting tegen vaste vrachtprijzen en al de protectionistische aankleve afgeschaft werden, niet de handen uit de mouwen wisten te steken, om op eigen wieken te drijven.
Weliswaar schenen sommigen hun belangen te begrijpen door het afschaffen der weelderige inrichting en uitrusting der schepen en in de vaart brengen van grotere schepen, welke betrekkelijk niet zoveel onkosten medebrengen als de kleine, zodat de vrachtprijzen, welke door de vrije concurrentie verminderden dan ook weinig of geen invloed op hen hadden.
Het verlopen der suikermarkt en de bepaling, dat een schip slechts 8.000 picols gouvernementskoffie mag overvoeren, waren oorzaken, dat de grote schepen weldra hun voordelen verloren; wel waren er vrachten suiker naar Australië of Amerika te krijgen, doch deze waren niet groter dan 16 à 17.000 picols, terwijl de grote schepen er 24.000 à 30.000 konden laden.
Behalve de bovengenoemde 8.000 picols koffie moest de overige ruimte aangevuld worden met tabak, huiden enz. terwijl voor een directe lading naar Nederland dikwerf 3 à 6 maanden op Java moest rondgezwalkt worden om haar vol te krijgen. De Nederlandsche Handelmaatschappij had evenwel daar geen vrede mede en om de schepen te dwingen, de gegunde 8.000 picols koffie spoediger huiswaarts te brengen, maakte zij de bepaling, dat zij binnen de drie maanden nadat een begin met laden gemaakt was, moesten vertrekken. De gevolgen hiervan lieten zich spoedig gevoelen. De grote schepen toch moesten vertrekken en om nu volle lading te verkrijgen boden de gezagvoerder aan de goederen tegen de minst mogelijke prijzen over te voeren, waardoor na het aflopen der reis bleek, dat ternauwernood de afmonstering der equipage kon worden betaald; wilde men het schip opnieuw uitrusten dan moest er bijgepast worden, iets waartoe met het oog op de weinige verdiensten, het niet aan te raden was te besluiten; de schepen bleven dan ook werkeloos liggen in de havens van Rotterdam en Amsterdam.
De kleinere leden ook onder die lage vrachtprijzen en verdwenen uit de vaart, voornamelijk door ouderdom, daar de omstandigheden geen grote reparaties veroorloofden. Wel waren er nu en dan buitenlandse schepen in de vaart gebracht onder Nederlandse vlag, doch weldra bleek het, dat die niet geschikt waren voor de zware Javaladingen.
De oorzaak van die gedrukte vrachtenmarkt, welke het verval der koopvaardijvloot ten gevolge had, is te wijten aan het consignatiestelsel, dat de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij houdster maakt van ¾ van alle Javakoffie; daardoor is zij feitelijk meester van de vrachtenmarkt en dwingt zij de schepen, welke ongeschikt zijn voor mededinging op de open vrachtenmarkt.
Met het staatsbelang voor ogen, n.l. om zo laag mogelijke vrachtprijzen te betalen, aan schepen, welke gouvernementskoffie overvoeren, dwingt zij die, welke met geen wanruimte willen varen, koffie voor NLG 30,- per last over te voeren. Was zij afscheepster van de staat, dan had zij gelijk zo te handelen, doch daar zij een recht in handen heeft, uitsluitend verkregen door begunstiging, handelt zij verkeerd. Aannemende toch, dat de staat haar producten verkocht op Java, dan zouden zij verdeeld worden over alle handelshuizen in Indië, en zou men dus in plaats van één, wel twintig à 30 houders van koffie hebben, welke om haar aard met zeilschepen moet verzonden worden.
Het voordeel ter besparing van pakhuislonen, rente enz. brengt verder mede zo spoedig mogelijk af te schepen, waardoor vraag zou komen naar laadruimte, en de gezagvoerders hogere vrachtprijzen konden bedingen, vooral wanneer op een schip het oog gevallen was van meer dan een handelshuis. De Nederlandsche Handel Maatschappij behoeft evenwel niet naar scheepsruimte te zoeken; de koffie behoeft niet bijtijds afgescheept te worden, zodat zij wacht tot haar een aanbod voor overvoer gedaan wordt en zij dus meester van het terrein is. Is dit evenwel een loyale handelwijze, mag de staat haar dulden en goedkeuren? Volgens schrijvers oordeel niet. De staat toch heeft vooral in het bezit ener goede koopvaardijvloot voordeel; voornamelijk:
1e omdat daardoor ingeval van oorlog tussen andere mogendheden, zijn goederen onder eigen vlag hun overgevoerd worden.
2e omdat de natie er belang bij heeft in het bezit ener zeilvloot te blijven.
3e omdat, ingeval wij zelven in een oorlog getrokken worden, wij over schepen en goede zeelieden kunnen beschikken.
4e omdat een goede koopvaardijvloot het behoud is voor ons karakter van koloniale- en zeemogendheid.
Die overwegingen hebben er haar toe geleid te bepalen, dat alleen Nederlandse schepen gouvernementsproducten mogen overvoeren, doch zolang de N.H.M. op de ingeslagen weg voortgaat, en vrachten geeft waarvoor geen schip kan varen, dan moet onze zeilvloot verdwijnen; een stoomvloot moge dan in haar plaats treden, bij overvoer van koffie, welke een omzetting van kleur moet ondergaan, is het noodzakelijk dat de eerste, en niet de laatste overvoert.
Om evenwel de zeilvloot uit de benarde toestand te redden, moet er gebroken worden met het stelsel van 8.000 picols per schip, en een minimum vrachtprijs vastgesteld worden, welke NLG 75,- per last koffie zou kunnen zijn; hierdoor zal een schip van 16.000 à 17.000 picols kunnen bestaan
Is er evenwel op de open markt meer vracht te behalen, dan moet of de Maatschappij wachten, of meer vracht geven dan het minimum ad NLG 75,-.
Een andere maatregel om het achteruitgaan der zeilvloot te verminderen is het bouwen van ijzeren of stalen schepen van 1.000 ton draagvermogen.
Afgaande op de productie van Indië in de laatste jaren, dan is er nodig voor verscheping plus/minus 300.000 ton N.M.; hiervan gaan 80.000 N.M. voor 50 stoomboten af, zodat er plus/minus 220.000 ton N.M. voor zeilschepen overschiet; hiervan evenwel kunnen de Nederlandse schepen, zo zij gereclasseerd zijn, slechts 100.000 ton N.M. overvoeren, aannemende dat ieder schip slechts een Oost-Indië reis per jaar maakt. Genoemd cijfer is evenwel een te veel bescheiden aandeel, en om dit te vermeerderen moeten er schepen van bovengemelde type gebouwd worden; hierdoor zullen wij in staat gesteld worden ladingen van 1.000 ton suiker, het meest gewild door raffinadeurs over te voeren.
Dat geen houten, doch juist stalen of ijzeren gewild worden, heeft de ondervinding geleerd, daar op alle buitenlandse markten, de laatsten 5 % hoger vracht maken dan de eersten. Bovendien zijn zij voordeliger in het onderhoud, daar zij geen koper behoeven, en niet geopend dienen te worden; de inhouten vervuren ook niet, iets wat bij houten schepen herhaaldelijk plaats heeft. Volgens de schrijver zou een schip van 850 register tons ladende of 16.000 picols suiker of 18.500 picols koffie vrij in zee kosten hoogstens NLG 140.000,-. Als zulke schepen NLG 25,- à 30 per last uitreis, en NLG 75,- tehuisreis maken, moeten zijn kunnen bestaan.
In de toekomst ligt voor die schepen een bestaan; de ondervinding van de laatste tijd leert dit, daar o.a. uit vrachtberichten blijkt, dat:
1e en voor ijzeren schepen meer vrachtprijzen bedingt dan voor houten;
2e kleine schepen betere vrachten bedingen dan grote;
3e men voor sommige reizen enkel ijzeren en geen houten neemt.
Wat ook gezegd moge worden van het toenemen der stoomvaart, volgens schrijver’s oordeel is het nog lang niet beslist, of zeil- dan wel stoomschepen, het veld zullen behouden op lange reizen.
De laatste toch kunnen op Oost-Indië reizen alleen bestaan bij hoge vrachtprijzen, waarvoor alle goederen niet geschikt zijn o.a. steenkolen, suiker, rotting, kapok enz.; bovendien drukken de steenkolen en Suez-kanaalrechten altijd de stoomboten op hun reizen naar Oost-Indië; kleine stoomschepen, met gemiddeld 8 mijls vaart, klein kolenverbruik, weinig verlies aan ruimte voor kolenhokken en machines zullende misschien de concurrenten worden der zeilschepen in de grote vrachtvaart.
De stoomboten, waartegen nu geconcurreerd moet worden, vinden alleen hun bestaan in het vervoeren van passagiers, mail en goederen van betrekkelijk hoge waarden, in verhouding tot hun volume, zoals o.a. op West Indische wijze bereide koffie, waarvoor een spoedige overtocht zeer gewenst is. Andere koffiesoorten moeten, ter verbetering van kleur, lange reizen maken en hiervoor zijn de zeeschepen bestemd. Wat nu de suiker aangaat, hiervan kunnen de stoomschepen niet bestaan, daar gemelde ladingen ad 1.000 ton te klein voor hen zijn, zelfs bij hoge vrachtprijzen; de schrijver komt dan ook tot de conclusie, dat wij voor de vaart op Oost-Indië moeten hebben een ferme zeilvloot, zelfs al komt de nieuwe Franse stoombootlijn tussen Nederland en Java tot stand. Moge door de protectie, welke de Franse bouwmeesters hunner regering genieten voor het bouwen van ijzeren schepen, het sommigen gewaagd toeschijnen, in Nederland ijzeren schepen te bouwen, de ondervinding leert dat dergelijke kunstmatige industrie, slechte resultaten oplevert; bovendien zijn de invoerrechten in Frankrijk voor de grondstoffen zo hoog, dat de NLG 28,50 premie per ton, tot een zeer kleine som gereduceerd wordt, en wij voor hun concurrentie in de vrachtvaart niet bevreesd behoeven te zijn.
Wij moeten en kunnen dan ook de handen uit de mouwen steken om schepen te krijgen van het in de brochure begeerde type; weliswaar zijn de resultaten onzer rederijen in de laatste jaren slecht geweest en moedigen zijn ons niet aan nogmaals geld in schepen te steken, doch volgens schrijver’s mening is die vrees niet gemotiveerd, en zal er, wanneer op een oordeelkundige wijze gebouwd en gehandeld wordt, geld verdiend worden; hij stelt dan ook voor een kapitaal van NLG 3.000.000,- bijeen te brengen, om daarvan een 20-tal schepen van ongeveer 800 ton N.M. in Nederland te bouwen en uit te rusten.
Hier te lande zegt hij moeten zij gebouwd en uitgerust worden om daardoor aan onze fabrieken en scheepstimmerwerven, welke thans geheel stil staan, weder enig vertier te brengen; wij kunnen met onze lage arbeidslonen even goedkoop werk leveren als Engeland, al moeten wij het ijzer en de steenkolen uit den vreemde halen; wel is onze vaardigheid in de ijzerindustrie ten achter, doch de reden hiervan is, dat wij te weinig werk in dat vak gehad hebben, terwijl in Engeland het bouwen van ijzeren schepen sedert jaren aan de orde van de dag is; indien dit bij ons ook het geval was geweest, waren wij thans even ver, doch nu zijn wij ten achter, iets wat bij een weinig energie onzer scheepsbouwmeesters, welke men verwachten kan, zodra zijn werk krijgen, te overwinnen is; hierdoor zou dan ook een tak van industrie als de constructie van ijzeren schepen nationaal kunnen worden; verzuimen wij evenwel om te handelen, dan heeft Holland over 10 jaren geen enkel eerste klasse zeilschip meer voor de grote vaart, en zullen onze gouvernementsproducten door Franse en Engelse schepen overgevoerd worden.
In korte trekken hebben wij hier de inhoud der brochure weergegeven; in hoeverre zij juist is of bestreden kan worden, willen wij niet beoordelen, doch zeker is het, dat zij wenken bevat, welke behartiging verdienen; het is een waarheid, dat onze zeilvloot achteruitgaat, haar toestand eist verbetering. Nederland en Indië hebben hierbij evenveel belang; daarom hopen wij dan ook, dat schrijver’s denkbeelden, zo zijn verwezenlijkt kunnen worden, in beide rijken de meeste mogelijke sympathie en medewerking zullen ondervinden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 mei. Volgens particulier telegram is het schip TRIJNTJE, kapt. Gosselaar, gisteren van Harlingen te Riga aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 28 mei. Scheepsvrachten. Een paar kleine stoomschepen van hier naar de Wezer geplaatst tot 24 mark, naar Drontheim tot 23 mark, naar Bergen tot 19 mark per 2.500 kilo rogge, naar Nantes tot Sh.32/6 per ton hennep. Buitendien is te noteren naar Hull en Londen Sh.1/6, Leith Sh.1/6 à 1/9, Antwerpen en Rotterdam Sh.1/9, Duinkerken Sh.2/3 per 500 Engelse ponden tarwe; naar Leer 21 mark per 2.500 kilo rogge. Voor zeilschepen werd gedaan: Naar Groningen NLG 11,- per 2.400 kilo tarwe; naar Gothenburg 16 à 17 mark, Zuid-Zweden 15 mark, ’t Hertogdom (opm: Mecklenburg) 15 à 16 mark, Rostock 14 mark per 2.500 kilo rogge; Middlesbro Sh.10/9 per load props enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 28 mei. Scheepsvrachten. De vrachten verkeren aanhoudend in een flauwe stemming. Gedaan werd naar Belfast tot Sh.15/- per load muurlatten, Tønsberg 24 kr. per last hennep, Shoreham Sh.62/6, Newcastle Sh.47/6 per 288 kub. voet kloofhout, Hartlepool Sh.26/6 per stand. planken, naar Delfzijl tot NLG 25,50 per tult Noorse kapbalken. Per stoomschip: Naar Duinkerken 33 Ffrs. per ton vlas, Lübeck 16 mark per 4.000 Engelse ponden haver, 14 mark per 4.000 Engelse ponden rogge; Grimsby Sh.8/9 per load sleepers.

Krant:
  JB - Javabode

Rembang zal binnen kort het vertrek van een paar families moeten aanzien, die tengevolge van de afloop der bouw van de Gouvernements-stoomschepen DJAMBI en INDRAGIRIE deze plaats zullen verlaten. Deze beide schepen zijn aldaar voor de Gouvernements marine gebouwd en zijn volgens deskundigen een paar perfecte schepen. In de eerste dagen van juni zullen die naar Soerabaija worden gesleept om daar van machines te worden voorzien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 31 mei. Heden kwam de Rijksstoomboot FRANS NAEREBOUT binnen, hebbende op sleeptouw een rinkelaar wellicht voor waarnemingen in de Buitengronden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 30 mei. Volgens bericht van de loodsafhaalder DOLLART, die de 28e de Wester Eems instuurde, zag hij ’s avonds 8 uur in de nabijheid van de Geldsack Plate een kleine boot met mensen in levensgevaar, en zond zijn sloep daarheen, die de 5 personen, die in de boot zonder roer of riemen ronddreven, uit hun gevaarlijke toestand redde en hen aan boord van het loodsvaartuig nam. Deze mensen behoorden tot de bemanning van de schoener HANS, kapt. Schmidt, met tarwe naar Leer bestemd, en die in het Riffgat plotseling in 6 vaam water gezonken was.


Datum: 04 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 1 juni. Het schip CAROLINE, uit Vlissingen, 19 april laatstleden hier met assistentie binnengebracht, is na volbrachte reparatie van de patent sleephelling gelaten en begint morgen de lading weer in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Hermanus Tollenaar, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principaal op maandag 13 juni 1881, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal Frascati, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag in veiling brengen het driemast schoenerschip ANTIPODES, varende onder Engelse vlag, laatst gevoerd door kapt. George Tosh, volgens Engelse meetbrief lang 116.9 voet, wijd 27.6 voet, hol 19 voet, en alzo gemeten op 997,13 kubieke meter of 352,34 Engelse tonnen.
En dat verder met de inventaris zoals bij biljetten is omschreven.
Het schip ligt ter bezichtiging aan de werf van de heren C. & J. von Lindern, te Amsterdam.
Nadere informatiën te verkrijgen bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors Duinker & Goedkoop, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Nederlandsche Stoomboot Reederij zal op dinsdag de 14e juni e.k. bij inschrijving verkopen de sleepstoomboot genaamd ROTTERDAM IV. zodanig als die thans langs de Boompjes alhier is liggende, met al het aan boord zijnde. De gegadigden kunnen hun inschrijvingsbiljetten inleveren te harer kantore, Boompjes no.71voor of uiterlijk op die dag tot des voormiddags te 12 ure precies en kunnen bij de opening desverkiezende aanwezig zijn. De betaling moet contant geschieden binnen 2 x 24 uur na toewijzing.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De tweede kamer der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, heeft heden een vordering ontzegd, welke voor de sleepstoomboot KRIMPEN AAN DEN IJSEL was ingesteld, tegen een Zwolse schroefstoombootmaatschappij wegens schade door haar stoomboot de NIJVERHEID door aanvaring veroorzaakt aan de sleepboot op de Amstel bij Uithoorn. De rechtbank heeft beslist dat door het gehouden getuigenverhoor het bewijs niet was geleverd dat er schuld was aan de zijde van de gezagvoerder dier stoomboot.
Voor de eisers was gepleit door mr. J. Knottenbelt, advocaat te Rotterdam, voor de gedaagden door mr. E.N. Rahusen, advocaat alhier.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Singapore, 4 juni. De PUTTIALLA is met de mail van hier naar Batavia vertrokken. Dit stoomschip is de nieuwe boot der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, waarvoor kapt. Steur herwaarts was vertrokken. (opm: de PUTTIALLA, kapt. Steur, arriveerde de 7e juni te Batavia)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 mei. Naar wij met genoegen vernemen zal op het etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij binnen enige dagen de kiel worden gelegd van het stoomschip ZAANDAM, groot 3.000 tonnen, voor rekening van de Nederlandsch-Asmerikaansche Stoomvaart Maatschappij en bestemd voor de vaart van Nederland op de Verenigde Staten van Noord-Amerika.


Datum: 05 juni 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Husum, 2 juni. Kapt. Taaks, voerende het schip FRISIA, rapporteert op 1 juni op 16 vadem water, 4 mijlen ten noorden van Ameland, gepasseerd te zijn een wrak, ogenschijnlijk van een stoomschip, met een stuk mast van ongeveer acht voet hoog.


Datum: 06 juni 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op de 30e mei 1881, ten verzoeke van Fokke Bloema, kleermaker te Farmsum, heb ik, Pieter Hekkema, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, gedagvaard Gerard of Gerrit Fokkes Bloema, laatst gewoond hebbende te Farmsum, om op de 16e september 1881 te verschijnen voor genoemde rechtbank, ten einde:
- aangezien gedaagde in 1861 zijn woonplaats te Farmsum heeft verlaten en met het door hem gevoerde schip WUBBEGINA ILBINA is in zee gestoken voor een reis naar Noorwegen.
- aangezien hij met dat schip, inhebbende een lading hout, op 15 november 1861 van Longoër in Noorwegen is uitgezeild naar Delfzijl.
- aangezien hij echter de bestemmingshaven nimmer heeft bereikt en sedert het vertrek uit Noorwegen noch van schip, noch van bemanning ooit weder iets is vernomen, zodat naar alle waarschijnlijkheid beide op de reis naar Delfzijl zijn vergaan.
- aangezien eiser er belang bij heeft te weten of gedaagde nog in leven is, dan wel of er serdert 16 november 1861 rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat, zulks wegens de rechten op de nalatenschap van de afwezige.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
(opm: sterk bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de 30e mei 1881, ten verzoeke van Auwina Wolkammer, koopvrouw te Farmsum, heb ik, Pieter Hekkema, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, gedagvaard Jacob Meijer, laatst gewoond hebbende te Farmsum, om op de 16e september 1881 te verschijnen voor genoemde rechtbank, ten einde:
- aangezien gedaagde in 1876 ter uitoefening van zijn beroep als schipper zijn woonplaats te Farmsum heeft verlaten.
- aangezien hij met het door hem als schipper gevoerde Nederlandse galjootschip ALIDA op de 24e november van dat jaar met een lading raapkoeken, bestemd naar Gothenburg, is uitgezeiild van St. Valéry-en-Caux in Frankrijk.
- aangezien sedert dat vertrek van schip en bemanning nooit weder iets is vernomen, maar op 22 december daaraanvolgende te Saint Camps is komen aandrijven een ledige kist, op welker deksel de naam stond van de persoon, die als kok aan boord diende, en enig wrakhout van een schip, waaronder een stuk, voorzien van de naam ALIDA.
- aangezien dus naar alle waarschijnlijkheid op de reis naar Gothenburg schip en bemanning zijn vergaan.
- aangezien eiseres er belang bij heeft te weten, of er sedert de 25e november 1876 rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat, omdat zij als zijn echtgenote in dat geval zal zijn gerechtigd een nieuw huwelijk aan te gaan.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
(opm: sterk bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Bij deze wordt aankondiging gedaan dat door de ondergetekende deurwaarder is opgeroepen Hendrik Nijhof, scheepsgezagvoerder, wiens bestaan onzeker is, om op de 16e september 1881 te verschijnen bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, ten einde te worden gehoord over een door zijn vrouw Johanna Sterenberg, zonder beroep, wonende te Delfzijl, aan genoemde rechtbank gedaan verzoek om hem bij openbare dagvaardigingen te mogen doen oproepen en te doen uitspreken een verklaring van zijn vermoedelijk overlijden.
de deurwaarder voormeld, Th.W. van Bergen
(opm: bekort)


Datum: 07 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars C. Ament, W. de Lorme van Rossem, Ed.C. Koli en J.F. von Glahn zullen op maandag 20 juni 1881, ’s namiddags 3 ure, in het lokaal Frascati te Amsterdam in veiling brengen:
- 1/20e aandeel in het schoenerschip GERREDINA WILHELMINA, groot 377 tonnen
- 1/20e aandeel in dito, dito.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip NOACH VI, kapt. Looijen, de 4e dezer op Java aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juni. Het Nederlandse schip IJMUIDEN is op sleeptouw hier aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Het stoomschip BARON BENTINCK is volgens heden bij ons ingekomen bericht op laatstleden vrijdag (opm: 3 juni) op het Tagawa-rif, Bawean-eiland, 75 Engelse mijlen noordelijk van het zeegat van Soerabaija, vastgeraakt. Er zijn 9 passagiers aan boord. Het schip zit dwars en zal waarschijnlijk weg zijn. Al de opvarenden zijn gered. Een andere stoomboot is reeds derwaarts gezonden.
(opm: zie NRC 100681; het schip was op de terugreis van Banjermassin naar Soerabaija)


Datum: 08 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 april. Vrachten. Sedert de Franse mail werd slechts opgenomen het Nederlandse schip SCHIEDAM naar het Kanaal voor order voor GBP 3.200 in eens voor de lading van het afgekeurde Belgische schip VAN ARTEVELDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens particulier bericht was het schip JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. Deinum, 31 mei op de hoogte van Lezard. Wind ONO. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 7 juni: een ijzeren schroefboot, genaamd RESERVE, liggende Haringvliet: trekgeld NLG 1.625, bij nader opbod verkocht voor NLG 3.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 juni. De rammonitor 2e klasse HAAI, op ’s Rijks werf alhier in conservatie, welke na de buitendienststelling des vorigen jaars voorzien is van een centraalkiel, wordt de 1e juli a.s. in dienst gesteld.


Datum: 09 juni 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Rotterdam op dinsdag 7 juni: een ijzeren schroefboot, genaamd RESERVE, trekgeld NLG 1.625,-, bij nader opbod verkocht voor NLG 3.000,-.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 juni. Het schip ZEEVAART, kapt. Ritzes, van Norköping, is bevracht naar Newhaven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 2 juni. Het beurscomité brengt hierbij ter kennis van de handel, dat voor dit jaar 16 (28) mei de officiële datum van heropening der scheepvaart is.
(opm: de Russische en de Europese data)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 7 juni. Volgens telegram bij de rederij ontvangen is het schip MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. Van der Meer, van hier te Sundsvall, en de OOSTZEE PACKET II, kapt. Kuiper, van Kastrup, gisteren te Hernösand gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 juni. Men meldt ons uit Terschelling van 6 dezer, dat de haven door het opruimen van het wrak van de JACOB EN TITIA deze week geheel vrij is geworden. Tweemaal heeft men enige schuiten gebezigd om dat wrak te lichten, en het daarna met kaapstaanders verder opgetrokken. Thans liggen de delen aan de voet van de duinen. Wij maken melding van deze opruiming, omdat het lichten met schuiten heel gevoeglijk kan worden toegepast op die wateren, waarin men eb en vloed heeft. In dit geval was de aanneemsom evenwel te laag gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönneham (opm: waarschijnlijk wordt Ronnebyhamn bedoeld), 5 juni. Het Nederlandse schip PAX, kapt. H. Meerjansen uit Sappemeer van Lübeck naar St. Petersburg met zwaarspaat, is gisteravond (opm: 4 juni 1881) bij Nährholm (opm: waarschijnlijk Zweedse Oostkust) gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rangoon, 7 juni. Het schip NIEUWE DIEP, met teakhout geladen, is totaal verongelukt te Krishna. Een gedeelte van de equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 8 juni. Heden werd alhier met goed gevolg van de werf der heren Gebr. Pot te water gelaten een ijzeren lichterschip, groot 200 last, voor rekening der Scheepvaartmaatschappij Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd voor een soortgelijk vaartuig, groot 320 last, voor rekening van de heer G. Jacobs te Rotterdam.


Datum: 10 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 april. Volgens telegram uit Anjer in dato 27 dezer, lag het schip ROCKHURST, van Cardiff naar Hongkong, in Straat Sunda, nabij Toppershoedje, later is het schip naar hier gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 juni. Het Nederlands-Indische stoomschip BARON BENTINCK, is bij Soerabaija gestrand en zwaar lek, assistentie is daarheen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 juni. Bij de Salvage Association is uit Rangoon in dato 6 juni een telegram ontvangen, meldende dat het schip NIEUWEDIEP uit elkaar slaat en lading naar het strand drijft. Meerdere berichten zullen later volgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juni. Kapt. Schots, voerende het Nederlandse schip SLAMAT, van Java te Falmouth aangekomen, rapporteert als volgt:
Wij zeilden 22 februari van Strand Bali, hadden tot Kaap de Goede Hoop aanhoudend stilte, doch werden 3 april op 31º ZB 37º OL en op 16 april op 35º ZB 18º45’ OL door stormweer belopen, de laatste maal met orkaanvlagen, waarbij de topzeilen in flarden waaiden. Wij passeerden 19 april de Kaap, 30 april St. Helena, 5 mei Ascension eiland en bereikten Falmouth in de nacht van 4 op 5 juni.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 8 juni. Vanochtend is van de werf Frederiksoord van de heer G.H. Uitdenboogaardt, met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde loggerschip JAN WILLEM, bestemd voor de haring- en kabeljauw visserij, voor rekening van de heren Spuijbroek en Uitdenboogaardt, zullende gevoerd worden door schipper C. Tuytel.


Datum: 11 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 juni. Het Nederlandse schip NICOLETTE, kapt. Jörgensen, van Rotterdam naar Quebec, is lek te Plymouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 8 juni. De gezagvoerder van de Nederlandse schoener SOPHIA, in ballast van Londen, rapporteert dat gisteravond 16 mijl NW van Souter Point het schip lek gesprongen is en hij daarvoor naar de Tyne liep en het schip op Jarrow Slake aan de grond heeft gezet. (zie ook PGC 110681)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 17 mei. Aan boord van het Nederlandse schip IJHOEK van Soerabaija naar Amsterdam, 11 mei in Simonsbaai zwaar lek binnengelopen zijn dadelijk na aankomst werklieden gekomen om te pompen. Gisteren heeft er een onderzoek plaats gehad en hebben de experts bevolen de lading zo spoedig mogelijk te lossen ten einde het lek te kunnen vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 17 mei. Het Nederlandse schip NOORDZEEKANAAL, kapt. Bron, van Soerabaija naar Queenstown, alhier met schade binnen, zal beginnen de lading weder in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 8 juni. De equipage en passagiers van het bij Bawean gestrande Nederlands- Indische stoomschip BARON BENTINCK zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 april. Het Belgische schip VAN ARTEVELDE, kapt. Dubois, van de Molukken naar het Kanaal, alhier lek binnen, is afgekeurd. De lading wordt overgenomen door het Nederlandse schip SCHIEDAM, kapt. Goedvolk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juni. Het Nederlandse schip SLAMAT, kapt. Schots, 6 dezer van Panaroekan te Falmouth aangekomen, heeft order gekregen naar de Clyde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 16 mei. Het Nederlandse schip IJHOEK, kapt. Hissink, van Soerabaja naar Amsterdam, 12 dezer lek in de Simonsbaai binnengelopen, maakt 6½ duim water per uur. Men zou heden beginnen de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 juni. Het Groninger kofschip SOPHIA, kapt. T. Wieringa, van Londen komende, is bij Shields op strand gezet, zijnde zwaar lek gesprongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 juni. De schoener GULDBERG, kapt. Hansen, van Norrköping naar hier met haver, is de vorige nacht met een onbekende Nederlandse bark in aanvaring geweest en had daarbij de kluiverboom verloren, en belangrijke schade aan de boeg en boegspriet bekomen. De schoener is hier ter rede gekomen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 9 juni. Ter buitendienststelling is heden namiddag van Rotterdam aangekomen het kostschip AMSTEL, welke bodem sedert mei 1878 voor de werving van schepelingen voor de zeemacht te Rotterdam is gestationeerd geweest en niet vervangen wordt.


Datum: 12 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oost Londen, 7 mei. Het Nederlandse schoenerschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Brouwer, is van de rede naar zee gegaan, omdat de bark SEAFIELD achter haar ankers op drift ging en op de schoener aandreef, waardoor deze in een gevaarlijke positie kwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 10 juni. Volgens bericht van Borkum is gisteren in het Riffgat een grote brik gezonken, waarvan de toppen van de masten boven water uitsteken. Van de equipage is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens particulier bericht uit Londen van 11 dezer, is het fregatschip MAASNYMPH, kapt. J. Janzen te Manilla aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 21 mei. Het Nederlandse schip CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. G.G.A. Wielema, vertrekt de 24e dezer van hier naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop bij gerechtelijk gezag van het Nederlandse tjalkschip HENDERIEKA JOHANNA, groot 105 tonnen, liggende te Waddinxveen, zijnde ten kantore van de hypotheken en het kadaster te Groningen te boek gesteld onder nummer 2460, met deszelfs inventaris, bestaande in een mast met staand en lopend touwwerk, twee ankers, twee kettingen, een grootzeil, een stagfok, twee kluiffokken, een boot met twee riemen, een boegspriet, een kompas, etc.etc., gevoerd geweest door en in eigendom toebehorende aan Jacob Koolman , schipper, wonende aan boord, ten verzoeke van Luitje Siegers Wieringa, scheepskapitein, wonende te Groningen, in zake de requirant als eiser tegen voornoemde schipper Jacob Koolman als gedaagde, bij hetwelk deze is veroordeeld om aan eiser te betalen de somma van NLG 1.364,27½.
De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam op woensdag de 6e juli 1881, des voormiddags 11 ure precies.
Rotterdam, 12 juni 1881, Mr. Marts. Tels, procureur.
(opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 11 juni. Aan de werf van de scheepsbouwmeesters Huygens & Van Gelder is heden de kiel gelegd van Zr.Ms. schoenerbrik BLOMMENDAL, bestemd voor de hydrografische dienst in Nederlands Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 11 juni. Heden werd van de werf der heren Gebr. Pot alhier met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 400 last, voor rekening van de heer A. Bruik te Lobith.


Datum: 13 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 mei. Het laatste bericht was van 27 april. Gedurende het sindsdien verlopen tijdvak was het aantal afdoeningen geheel in overeenstemming met de vraag, en weer uiterst gering. Niettegenstaande de arrivementen van de laatste dagen blijft het aan passende disponibele vaartuigen ontbreken, wat wel het best blijkt uit het feit dat op een te Soerabaija gehouden inschrijving voor het vervoeren van de lading van een afgekeurd schip slechts één biljet is ingekomen. Daar verschillende van de onlangs aangekomen schepen naar vreemde havens, waar goede vraag blijft bestaan, zullen verzeilen, is de onbevrachte scheepsruimte nagenoeg stationair gebleven. Naar Nederland zou licht goed te bekomen zijn; zwaar goed is echter niet te verkrijgen. Voor het Kanaal was niets in de markt. Naar Amerika bestond geen vraag. Naar Australië werd een klein schip opgenomen tot geheime vracht; verdere soortgelijke bodems zouden plaatsing kunnen vinden tot GBP 1.6/3 naar Sydney en GBP 1.10/- naar Melbourne. In kustvrachten is niets omgegaan.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KANAGAWA en VELOX.


Datum: 14 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 mei. Het alhier afgekeurde Belgische schip VAN ARTEVELDE, kapt. Dubois, heeft op vendutie NLG 7.300 en de inventaris NLG 4.292 opgebracht.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Op zaterdag de 18e juni zal bij het departement van marine een inschrijving worden gehouden voor het slepen van de rede van Batavia naar Onrust en na beëindiging van de ondergane reparatie, terug naar de rede van Batavia, van Zr.Ms. fregat ZEELAND, dienstdoend wachtschip ter rede van Batavia. Aaanbiedingen worden bij voornoemd departement ingewacht, alwaar ook nadere inlichtingen zijn te bekomen.
Batavia, 13 juni 1881, namens de commandant der zeemacht en chef van het departement van marine in Nederlands-Indië, de secretaris Degent.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rembang, 7 juni. De 8e dezer zullen naar Soerabaija gesleept worden de twee Gouvernements-marinestomers DJAMBI en INDRAGIRI, van de werf van de firma Nering Bögel & Dunlop te Dassoon. Jammer echter, dat ze nog niet geheel afgewerkt zijn; ze te Soerabaija af te werken zal die firma ongetwijfeld op een aardig duitje te staan komen, daar de lonen aldaar voor het werkvolk juist het dubbele van hier bedragen.


Datum: 15 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Bij beschikking van de minister van marine van de 4e maart is de bemanning voor de schroefstoomschepen 1e klasse type ATJEH, TROMP, enz., bepaald op 283 koppen, waaronder 20 adelborsten 1e klasse. De bemanning van het vorige type schroefstoomschepen 1e klasse, waartoe de VAN GALEN en de LEEUWARDEN behoren, bedroeg 237 koppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen op maandag 13 juni in het lokaal Frascati: het Engelse driemast schoenerschip ANTIPODES, groot 352 Engelse tonnen: NLG 2.400; koper J.W. Held.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 13 juni. Het vuurschip, bestemd voor de Terschellinger gronden, werd de 11e dezer door het stoomschip de SCHELDE tegen de avond in de haven opgesleept. Gedurende de zondag werd het door talloze bezoekers bezichtigd, en heden morgen door de beide stoomschepen de FRANS NAEREBOUT en de SCHELDE naar de plaats van bestemming gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Libau, 13 juni. Het Nederlandse schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Lever, is 4 mijlen ten zuiden van hier gestrand en wrak geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shanghai, 29 april. Het stoomschip BATAVIA, kapt. Jaski, op de laatste reis van Taiwanfoo, heeft voor een getij nabij het vuurschip aan de grond gezeten en is in het droge dok nagezien, doch heeft men geen schade bevonden.
(opm: dit moet een verkeerd bericht zijn; er bestond toen geen stoomschip BATAVIA onder kapt. Jaski onder Nederlandse vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Aangaande het schip MARTHA, kapt. Zachariassen, 29 januari van New York hierheen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
(opm: mogelijk buitenlander)


Datum: 16 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 14 juni. Heden werd met goed gevolg van de werf der heren Gebr. Pot alhier te water gelaten een ijzeren lichterschuit, groot ongeveer 90 lasten, en gebouwd voor rekening van de heer C. van Weerdenburg te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 juni. Het Nederlandse tjalkschip JANTINA HILLENA, kapt. J.W. Smit, te Zeerijp te huis behorende, met een lading geschaafd hout van Frederikstad naar Groningen, bekwam vrijdag (opm: 10 juni) in een zwaar onweder onder Jutland belangrijke zeeschade. Door een Engelse visser op sleeptouw genomen, is het schip heden alhier aangekomen. (opm: zie AH 170681)


Datum: 17 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 juni. Het bij Libau gestrande Nederlandse schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Lever, was van Newburgh naar Kötka bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aalborg, 13 juni. Het Nederlandse schip PRESTO, kapt. Van der Klei, van Altona naar Randers met klipzout, 17 mei op Alsrif (opm: Als Rev; pos. 56º44’ NB 10º21’ OL) is 7 dezer in publieke veiling voor 240 kronen met 15% verkocht. Het schip is geheel afgetuigd en de bodem zwaar beschadigd. De lading is gesmolten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calcutta, 23 mei. Het Nederlandse schip PARA, kapt. Stuit, naar Natal bestemd, lek van Sauger teruggekomen, maakt ¾ duim water per uur. Het schip is nagezien en het blijkt dat de zijden uitgedroogd zijn en daardoor lek geworden. De lading moet nu gelost worden tot op de hoogte van het koper en het schip zover gekalfaat. De experts oordelen, dat de lading dan weer ingenomen kan worden, zodat het schip niet behoeft te dokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 juni. Het Nederlandse schip JANTINA HILLENA, kapt. Smit, van Frederikstad met geschaafd hout naar Groningen, is alhier met verlies van het tuig door een Engelse viskotter binnengesleept, zijnde in de Noordzee door de bliksem getroffen.


Datum: 18 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 juni. Volgens particulier telegram is het barkschip ELISABETH, kapt. Van der Meyden, heden te Sundsvall gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 13 mei. Het Nederlandse schip IJHOEK, van Soerabaija naar Amsterdam, te Simonsbaai binnengelopen is nu begonnen de lading te lossen, ingevolge orders van de experts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 13 mei. Van de ANNA SOPHIA, van Tagal, zijn heden weer 100 kanassers suiker publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 13 mei. Het schip NOORDZEEKANAAL, van Soerabaija naar het Kanaal, is weder begonnen de alhier geloste lading in te nemen, en zal binnen enige dagen van hier vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 17 juni. Heden werd bij de heer T. van Duivendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd ALMSTROOM, gebouwd voor de heer H. Mouthaan te Almkerk, en de kiel gelegd voor een ijzeren tjalk voor rekening van de heer A. Bocq te Woudrichem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elisabeth, 20 mei. Het Nederlandse schip LIBERAAL, van Java naar Amsterdam, de 16e hier lek binnengelopen, is zwaar ontzet en heeft veel bladen koper verloren. Het schip maakt nu 4 duim water per uur en volgens opgave van de kapitein had het schip bij moeilijke zee 7 duim gemaakt en had reeds 5 voet water in het ruim gehad. Een onderzoek heeft plaats gehad en werd er bevolen dat het bovenste gedeelte van de lading gelost moest worden om verder onderzoek te doen. De experts zijn van oordeel dat de noodzakelijkste reparaties hier gedaan kunnen worden. De beschadigde lading zal hier verkocht worden, daar het niet mogelijk is deze verder te vervoeren.

Krant:
  JB - Javabode

Op de Brouwersbanken bij de Gebroeders zit een schip; het is op de 13e dezer gezien door een passerend vaartuig. De Brouwersbanken liggen 14 Engelse mijlen WNW van de Noordwachter.


Datum: 19 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse fregatschip NOACH V, kapt. Van Schelven, de 17e dezer behouden van Rotterdam op Java aangekomen, na een reis van 82 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juni. Het stoomschip PRINSES ELISABETH, is met de Engelse post nog niet aangekomen van Queensbro. Volgens gerucht is het ten gevolge van aanvaring nabij Sheerness aan de grond gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juni. Het mailstoomschip PRINSES ELISABETH, hier vanmiddag om 5 uur van Queensbro aangekomen, heeft gisteren na het vertrek van laatstgenoemde plaats een onbekend vaartuig in de grond gelopen, en daardoor zulke belangrijke schade geleden, dat men het, om zinken te voorkomen, op een bank heeft moeten zetten. De schade werd met eigen middelen tijdelijk gerepareerd, het schip leeg gepompt en door een sleepboot in vlot water gebracht, waarna het de reis vervolgde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 juni. Het Nederlandse tjalkschip JUSTINA HELENA, kapt. Smit, met een lading hout van Frederikstad naar Groningen, bekwam vrijdag in een zwaar onweer onder Jutland, belangrijke zeeschade. Door een Engelse visser op sleeptouw genomen, is het schip heden alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 16 juni. Het naar New York bestemde schip HUGUENOT heeft in Allas-straat op een klip gestoten en is daardoor de 27e mei gezonken. De equipage werd gered.
(opm: Amerikaanse vlag; zie ook JB 210681)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de algemene vergadering van de aandeelhouders der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, op woensdag 29 juni te Amsterdam te houden, zal worden behandeld een voorstel van het Bestuur, luidende als volgt: “De vergadering machtigt Directie en Commissarissen om op het tijdstip, dat hun daartoe geschikt voorkomt, een obligatielening uit te geven, groot hoogstens twee miljoen gulden, tot zodanige koers en voorwaarden als hun zullen voorkomen het meest in het belang der maatschappij te zijn.”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 18 juni. Heden werd van de werf De Hoop van de heer C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoenschuit, groot 32 last, gebouwd voor rekening van de heer J. Hartog te Wormerveer; gelijktijdig liep te water een ijzeren Rijnzeilschip (opm: ELIZE SUSANNA), groot 140 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Joosten Hz. te Schiedam, en onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, groot 100 last, voor rekening van de heer G. van Hooijdonk te Waspik.


Datum: 20 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sheerness, 19 juni, River Medway. Het stoomschip PRINSES ELISABETH, van Queensbro naar Vlissingen, kwam gisteravond om 11 uur bij Garrison Point in aanvaring met een barge, waardoor deze zonk en waarvan de equipage vermoedelijk verdronken is. De PRINSES ELISABETH werd om zinken te voorkomen te Cambedge op strand gezet. De schade werd met eigen middelen tijdelijk hersteld en de reis, nadat het schip vlot gekomen was, naar Vlissingen voortgezet. Slechts een gedeelte van de passagiers is hier aan land gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE, van Queensbro naar Vlissingen, is bij Sheerness gestrand, doch met geringe schade weder vlot geworden en heeft na gedane reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 14 juni. Scheepsvrachten. Per stoomschip werd gedaan naar Hull en Leith Sh.1/6, Londen Sh.1/9, Amsterdam Sh.2/3 per quarter tarwe; naar Londen en Hull Sh.8/-, Leith Sh.10, Amsterdam Sh.12 per ton meel; naar Greenock Sh.17/6, Antwerpen Sh.11/-, Londen Sh.10/9 per ton ruwe suiker; naar Londen Sh.7/-, Hull Sh.7/- à 8/-, Amsterdam en Rotterdam Sh.8/- à 11/-, Havre Sh.9/- per ton zink. Per zeilschip: naar Chatham en Calais Sh.8/6, Londen Sh.9/- voor grenenhout; naar Westrauderfehn 17 mark per last kanthout; naar Norden en Emden 16 à 17 mark voor Bund- en kanthout; naar Harlingen 6,50 mark per kub. meter eiken Kloben; naar Rochefort 22 Ffrs. en 15% per last grenenhout; Rouaan 13 Ffrs. per ton eiken kloofhout; Brugge 23 Bfrs. per 2.000 kilo melasse; Grangemouth Sh.9/-, Liverpool Sh.15/- per ton olie; Leer 14 mark per 2.000 kilo meel; Dantzig en Koningsbergen 55 pfennig per ton cement, enz.


Datum: 21 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zante, 11 juni. De schoener ANTON, kapt. Jansen, van Granton met kolen, geraakte bij het binnenlopen van de haven op de St. Spiridon klip. Na een deel van de lading gelost te hebben, is het schip vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. De herstellingen aan machines en ketels van Zr.Ms. schroefstoomschip MARNIX, welk vaartuig dezer dagen alhier moet binnenvallen, zullen plaats vinden bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen en zodanig worden geregeld, dat genoemd oorlogsschip weder drie maanden na aankomst stoomklaar zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond, 19 juni. Gisteren avond omstreeks zes ure strandde vlak bij Egmond de Engelse vissmak EXCELLENT Yarmouth 441, schipper W. Smith. Het vaartuig lag met mooi weer en oostenwind voor het dorp ten anker, toen plotseling een onweersbui kwam opzetten, de wind met kracht in het noordwesten schoot, de ketting brak en het vaartuig spoedig daarna tegen het strand sloeg. Door de opkomende vloed werkte het scheepje geweldig en was zeer spoedig vol water. Heden ochtend is het binnenwerk er uitgeslagen, alsmede gedeelten van de huid, zodat het als verloren kan beschouwd worden. De equipage heeft zich met eigen boot gered.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 17 juni. Per steamer THAMES zijn van Makassar alhier aangebracht kapt. Wickerson met 21 opvarenden van het verongelukte Amerikaanse schip HUGUENOT, in Straat Allor gezonken met een lading van pl.m. 1.700 picols suiker van Ilo-Ilo, met bestemming naar New York. Deze mensen werden te Makassar aangebracht per Zr.Ms. stoomschip SUMATRA van Koepang. De gezagvoerder heeft van de lading niets kunnen redden; voor zich zelf heeft hij enige klederen en instrumenten gered, het volk heeft al het zijne kunnen meenemen.
(opm: 1.700 pikols is erg weinig, moet waarschijnlijk 17.000 pikols zijn)


Datum: 22 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 juni. Het schip DORDRECHT II, kapt. Grol, van Newcastle met steenkolen herwaarts, zit te Banjoewangie aan de grond. De equipage blijft op het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Volgens particulier telegram is de DORDRECHT II weder vlot geworden en dicht gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zaterdag j.l. (opm: 18 juni) vertrok van de werf der firma Boon, Molema & De Cock te Hoogezand een nieuwe schroefstoomboot, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen van Uithuizen op Groningen v.v., onder gezag van kapt. D. Wijnand. Deze boot voert de naam LUCIFER, aanduidende de schitterende morgenster.


Datum: 23 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. 13 mei. Scheepsruimte neemt langzaam toe, maar bij gebrek aan ter verscheping gereed product zijn er haast geen afsluitingen tot stand kunnen komen. Nederlands stoomschip UTRECHT naar Rotterdam, NLG 90 voor koffie en tabak, NLG 120 voor huiden op de Zuidkust, NLG 80 voor koffie en tabak op de Noordkust te laden, NLG 40 voor tin, NLG 120 voor indigo, stoomschip PRINSES MARIE naar Amsterdam, NLG 80 voor thee en tabak, NLG 90 voor koffie, NLG 110 voor huiden, NLG 120 voor indigo, NLG 40 voor tin.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KANAGAWA, VELOX en KITTY.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juni. Volgens particulier telegram van 21 dezer, was het Nederlandse schip DORDRECHT II, kapt. Grol, zonder assistentie vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 juni. De barge, gezonken de 17e juni in de nacht door aanvaring met het stoomschip PRINSES ELISABETH, was genaamd SOPHIA, thuisbehorende te Milton bij Sittingbourne en behoorde aan de heer R.M. Schrubsall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 22 juni. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip A.H. VAN TIENHOVEN SR., kapt. Krijgsman, voor 18 juni van Amboina te Soerabaija aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. De assuradeurs te Parijs en Havre hebben, met het oog op de grote verliezen, die de verzekeringen op hout van de West-Indiën hebben opgeleverd, besloten geen deklast meer te tekenen dan onder bepaalde voorwaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 17 juni. Scheepsvrachten. Men bewilligde naar de eilandhavens en het hertogdom (opm: waarschijnlijk Mecklenburg) 12 mark, naar Rendsburg 13 mark, per 2.500 kilo rogge, naar Malmö en Arendal Sh.18/-, naar Sunderland Sh.18/6 per ton hennep, en Sh. 22/6 per standaard planken.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 14 juni. Het wrak, de inventaris en de lading van het in Straat Alor verongelukt Amsterkaanse driemastschip HUGUENOT, kapt. J. Nickerson, liggende of niet liggende, werd gisteren in veiling gebracht. Koper daarvan is de Chinees Tjoa Hong Tiap voor de som van NL 62.


Datum: 24 juni 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 22 juni, Het kofschip MARIE, geladen met asfalt, is bij Laesoe gezonken. Het volk is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uit Middelburg wordt ons gemeld:
Door 59 passagiers van de mailboot PRINSES ELISABETH, is bij gelegenheid van het stoten op een p.m. half uur van Queensbourough voor anker liggend schip, dat geen lichten op had, waardoor de PRINSES ELISABETH een lek bekwam, aan de gezagvoerder een certificaat uitgereikt, houdende hartelijke dank voor zijn kloek en manhaftig handelen voor het lijfsbehoud van de 130 zich aan boord bevindende passagiers, door onmiddellijk met “full speed” het schip aan de grond te zetten en zo voor zinken te bewaren. Zij verzoeken hem tevens bij de Maatschappij Zeeland aan te dringen op het aan boord verkrijgen van meer reddingboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 juni. De barge die de 17e dezer ’s avonds 11 uur door aanvaring met de PRINSES ELISABETH gezonken is, was geladen met as. Van de gezagvoerder werd niets vernomen voordat hij te Sheerness kwam, waar hij rapporteerde dat juist tijdens de aanvaring hij bezig was de zijlampen aan te steken en het ankerlicht had neergelaten. Hij redde zich in de boot, en roeide naar Milton op ongeveer 12 Engelse mijlen afstand. Ook de stuurman heeft zich gemeld, zodat niemand door de aanvaring het leven heeft verloren.
(Het heeft alle schijn dat niemand, zoals ook reeds eerder vermeld werd, zich aan boord van de barge bevond).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 19 juni. Alhier is bericht ontvangen dat van het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Tap, een man van de equipage met name Koert Kok, bij Portland over boord is geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 juni. Volgens bericht uit Anjer zit een schip, naam onbekend, op Brouwers-droogten. De uit petroleum bestaande lading drijft uit het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 20 juni. Volgens particulier bericht is de Nederlandse schoener HANNACHIENA, kapt. Karsies, te Brake bevracht met cokes naar Kroonstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 27 mei. Het Nederlandse schip LIBERAAL, van Java heeft een gedeelte van de lading gelost, doch tot nog toe is geen schade ontdekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 mei. Sedert het laatste bericht kwam geen verandering in de stemming of in de positie van onze markt; ontbrak het toen aan noemenswaardige hoeveelheden disponibele lading en aan passende schepen, thans is die toestand nog geheel dezelfde, omdat van de nieuwe oogst nog niets binnenkwam en omdat de jongste arrivementen òf na ontlossing zullen verzeilen, òf door inhebbende lading nog niet in staat zijn mee te dingen. Het aantal nieuw aangekomen bodems is daarenbove niet groot, en dit is met het oog op het aanstaand begin van de campagne niet te betreuren. Volgens berichten van de kust is met het oogsten van het suikerriet een begin gemaakt, en wordt algemeen verwacht dat een goed gemiddeld product verkregen zal worden. Over koffie verneemt men, dat de gouvernementsoogst van dit jaar op 815.300 picols geschat wordt, waarvan sub 31 maart 18.386 picols in de afscheeppakhuizen ontvangen was. Naar Nederland kwamen geen afdoeningen van zeilschepen tot stand, doch de Factorij wordt gezegd in onderhandeling te zijn met een schip voor koffie van de Zuidkust. Naar het Kanaal bestaat geen vraag. Naar Amerika werden 2 schepen opgenomen, het ene voor koffie, het andere voor suiker, doch beide met bestemming naar New York. Naar Australië zouden schepen van matige grootte te plaatsen zijn. In kustvrachten, voor zover dit betreft rijst van Saigon en Bangkok of zout van Madura, ging niets om; voor steenkolen van Borneo naar Java zou de regering niet ongenegen zijn enige kleine vaartuigen op te nemen, maar hoewel onderhandelingen gevoerd werden, zijn nog geen afsluitingen te melden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KANAGAWA, VELOX en KITTY.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. B. van Geluk Jr., deurwaarder te Dordrecht, is voornemens op vrijdag de eerste juli 1881, namiddag één uur, in het Koffiehuis Industrie van G.A. Graff, aan de Merwekade aldaar, te verkopen op opbod en afslag, in één zitting de in 1880 te Bolnes, gemeente Ridderkerk, nieuwgebouwde schroefsleepstoomboot genaamd NEELTJE JACOBA, lang 16 m., wijd 3,60 m., hol 1,95 m., diepgang 5¼ voet, met een machine van 16 pk., ketel 20 pk., snelvarend en zuinig in kolenverbruik, met daarbij behorende inventaris, bestaande in: 2 reserveschroeven, 1 schroefsleutel, 1 reddingsboei, 1 tros lang 30 vaam, circa 40 liter olie in vat, 2 haken, 2 bomen, 1 watervat, 1 vet- en 3 oliekannen, roosterstaven, 1 luiwagen, hamers, beitels enz., zoals een en ander vanaf heden is liggende en te bezichtigen in de Wollewevershaven te Dordrecht.
De koper is verplicht enige bij de verkoop op te geven goederen over te nemen, voor de som van NLG 300,-.
Nadere inlichtingen te bekomen ten woonhuize van de heer A. Bos, aan de Wollewevershaven B 311, en ten kantore van genoemde deurwaarder Van Geluk, aan de Vischstraat D 758, beiden te Dordrecht.


Datum: 25 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 mei. Het Nederlandse schip OBI, kapt. Rijnsaardt, van Pensacola alhier aangekomen, zal na ontlossing naar Manilla verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 mei. Het Nederlandse schip MAIBIT, kapt. Altmann, van hier naar Macassar, heeft bij Krawang gestoten en is te Soerabaija binnengelopen om te kunnen worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 31 mei. Het Nederlandse schip ANNA SOPHIA, van Tagal, heeft de lading weder ingenomen, en is nu gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 31 mei. Het Nederlandse schip Y-HOEK, kapt. Hissink, is bezig met lossen, er zal spoedig een tweede expertise gehouden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 31 mei. Het Nederlandse schip NOORDZEEKANAAL, kapt. Bron, zal omstreeks medio juni de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Volgens particulier telegram passeerden de Nederlandse schepen JAN MARIA, kapt. Kunst, van Riga naar Zwolle, heden Elseneur en PIETER, kapt. Flugger, van Nieuwediep naar Riga, heden Dragör.


Datum: 26 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP vertrok donderdag (opm: 23 juni) naar de rede, stoomde twee dagen proef en kwam heden namiddag 6½ uur weder in de haven en schutte naar de Marinewerf. De machine heeft bijzonder voldaan, het schip liep 14½ mijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 24 juni. Het stoomschip JAVA, van Batavia naar Liverpool, heden hier aangekomen, heeft schade aan de lading. Het zal niet lossen en heeft de reis voortgezet.


Datum: 27 juni 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Donderdag (opm: 23 juni) is met goed gevolg van de werf Het Hoofd van de firma Van der Meer & Van Cappelle te water gelaten het stoomschip SNELHEID, hetwelk binnenkort dienst zal doen tussen Delfzijl en Groningen, en gebouwd is voor rekening van de Stoomboot-reederij Het Eemskanaal te Delfzijl.


Datum: 29 juni 1881


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 28 juni. Heden is van hier naar Makassar vertrokken het Nederlands-Indische stoomschip TROMP, kapt. W.J. Bonjer. (opm: eerste vermelding van dit schip na advertentie in SH van 040381).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Triëst, 23 juni. Scheepsvrachten. Bij gemis aan passende scheepsruimte stijgen de vrachten voortdurend. Naar Rio de Janeiro werd gedaan tot Sh.42/6 voor meel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 27 juni. Het Nederlandse kofschip ANNECHIENA LUTGARDINA, van Amsterdam naar Bergen, is lek hier binnengelopen en lost de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 27 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram arriveerde het barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. Jorgensen, behouden van Riga te Honfleur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 juni. Volgens particulier telegram van Natal (Brazilië) is het Nederlandse schip ALBLASSERDAM, kapt. Husselman, van Rotterdam naar Samarang, de 25e mei van Brouwershaven vertrokken, te Kaap la Roque (Brazilië) totaal verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip VOORWAARTS, groot 120 ton nieuwe meting, gebouwd in 1840, is voor NLG 2.600 uit de hand verkocht aan de heer Joh. J. Stenger te Farmsum.


Datum: 30 juni 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 17 juni. Van de lading zwavelzuur in flessen per het Nederlandse schip CATHARINA LUDGARDINA, kapt. Wolthaus, van Amsterdam naar Bergen, lek te Mandal binnen, zijn enige flessen gebroken.


Datum: 01 juli 1881


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juni. Heden is hier aangekomen van Calcutta het Nederlands-Indische stoomschip OORYIA, kapt. Wessels.
(opm: door de Nederlands-Indische Stoomvaart Maatschappij aangekocht schip, dat verdoopt zal worden tot CHERIBON, zie NRC 080881)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 juli. De agenten der Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontvingen van de directie telegrafisch bericht, dat de door haar, in overleg met commissarissen, voorgenomen uitbreiding der mailvaart door het Gouvernement is goedgekeurd. De maatschappij zal met de 6e januari 1882 beginnen met een tiendaagse vaart tussen Nederland en Java te openen. Voor dit doel is order gegeven tot aanbouw van drie nieuwe stoomschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 7 juni. Het Nederlandse schip IJHOEK, kapt. C.W. Hissink, van Soerabaja naar Amsterdam, alhier lek binnen, heeft nagenoeg de gehele lading gelost, is voor de tweede maal nagezien, en bevonden dat er verscheidenene bladen koper af zijn, de fokkemast gesprongen is en het schip nog twee duim water per uur maakt. Het zal op de sleephelling gehaald worden om te repareren en opnieuw te koperen. Van de lading is weinig beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 3 juni. Men gaat voort met lossen van de lading van het hier lek binnengelopen schip LIBERAAL, kapt. Wierikx. De lading is bijna niet beschadigd, en het schip maakt thans weinig water. Omtrent de reparatie is nog niets beslist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 3 juni. Het fregatschip STER DER HOOP, kapt. Van der Vegte, van Pasaroeang, is volgens een telegram de 30e juni te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Aan de gaffelschoener onzer marine ARGUS, bestemd tot bescherming der vissersvloot, worden tot bewapening verstrekt twee achterlaadkanons van 7,5 cm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 juni. Heden werd van de werf van de firma de Wed. C. Boele & Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip DRIE GEBROEDERS No. 2, groot 200 last, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Haubrich te Rotterdam.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een sleepschroefstoomboot, te bouwen voor rekening van de heer Johs. van der Graaf te Kralingen. De machine voor gemelde boot wordt vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton te Rotterdam.


Datum: 02 juli 1881


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Heren assuradeurs, belang hebbende bij de lading zwavelzuur, per het schip CATHARINA LUTGARDINA, kapt. Wolthuis, van hier naar Bergen, lek te Mandal binnen, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de secretaris der Vereeniging van Assuradeuren alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 27 juni. Kapt. Kistby, gezagvoerder van het stoomschip RAVENHILL, van Sulina hier aangekomen, rapporteert de 23e juni op 43°55’ NB 08°50’ WL een grote ijzeren hopperbarge te hebben zien drijven, geheel nieuw. Vier ijzeren lieren stonden op het dek. Zij dreef zee gevaarlijk in de koerslijn van schepen die van Finistère naar Ushant koers zetten. Er was geen naam te onderscheiden.
(opm: was dit wellicht een van de voor de Bureau Openbare Werken te Batavia gebouwde hopperbarges)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juli. Een heden ontvangen telegram meldt dat gisteren het barkschip PIETER, kapt. Flugger, te Riga is aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Het Nederlandse schip DORDRECHT II, kapt. Grol, lag volgens een gisteren ontvangen telegram te Soerabaja en zal derhalve 21 of 22 juni van Newcastle aldaar zijn aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Vlissingen: Een zware brand brak heden uit in de machinefabriek van de Maatschappij De Schelde. De fabriek en de modelmakerij zijn vernield. De ketelmakerij en de scheepskappen die ernstig bedreigd werden, bleven behouden. De brandweer deed zijn best, ook bleef hulp uit omliggende plaatsen niet achter. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De schade aan gebouwen en goederen is aanzienlijk. Alles was verzekerd, het meest bij buitenlandse maatschappijen.


Datum: 03 juli 1881


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het op de algemene vergadering te Vlissingen uitgebracht verslag omtrent het zesde boekjaar van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland is het volgende ontleend:
Het materieel verkeert in goede staat; de vloot wordt als voldoende voor de goede uitvoering van de dienst beschouwd.
Het stoomschip PRINS HENDRIK, gebouwd voor rekening van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, werd de 1e juli 1880 in dienst genomen en voldoet even goed als de PRINSES MARIE en de PRINSES ELISABETH. De STAD MIDDELBURG, thans AURORA genaamd, is door vernieuwingen en verbeteringen tot een zeer goed vervoerschip ingericht, waarvan het kolenverbruik aanmerkelijk minder dan vroeger en de vaart verbeterd is.
De pogingen, sinds een paar jaar aangewend tot het tot stand komen van een directe verbinding van Berlijn naar Londen over deze route, ten einde het personenvervoer van Noord-Duitsland over Vlissingen te leiden, zijn met goede uitslag bekroond. De nieuwe dienst is thans in werking. Een postpakketdienst, ingericht tussen Duitsland en de verschillende plaatsen in Engeland over deze route, begint zich vrij goed te ontwikkelen.
Er werden vervoerd: Van Vlissingen naar Queenborough 29.868, van Queenborough naar Vlissingen 29.558, tezamen 59.426 reizigers, dus meer dan in 1879: 7.817.
In het volgend jaar zal een verhoging van de personenvrachten voor Duitsland worden ingevoerd. De vrachten voor de goederen zijn nog steeds laag en verbetering is nog niet in het vooruitzicht met het oog op de opheffing van de