Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1886


Datum: 01 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de gisteren gehouden vergadering van aandeelhouders in de Harlinger Stoomboot-Maatschappij is besloten om de maatschappij met 1 januari 1886 te ontbinden en alle eigendommen onderhands te verkopen voor alle schulden, daarop rustende, zijnde ongeveer NLG 40.000. De koper of kopers worden eerst bekend gemaakt als het contract van overdracht getekend is. In 1851 opgericht, heeft deze maatschappij beste dagen gehad, zodat er 25 tot zelfs 30 pCt. is uitgedeeld geworden, maar de concurrentie met de Zuiderzee-Maatschappij en het varen met twee boten als er ook voor één iets te verdienen viel, heeft in hoofdzaak tot dit treurig gevolg geleid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 29 december 1885. De Nederlandse schoener GOUVERNEUR DE ROUVILLE, kapt. F.A. Wolking, van Rio Grande naar Stockholm, met beenas, is van een anker voorzien, in de plaats van het anker dat in de afgelopen nacht bij Hasborough verloren was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1885. Het Nederlandse schip NICOLAAS BEETS, kapt. Visser, van Java te Queenstown binnen, heeft order bekomen voor Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 december. Het Engelse stoomschip BANBOW, van Rotterdam naar Londen en boven Maassluis geankerd liggende, werd heden nacht aangevaren door het Nederlandse stoomschip MASCOTTE, van Rotterdam naar Leith. Beide bekwamen schade aan de boeg. De BANBOW verloor anker en ketting en vervolgde de reis. De MASCOTTE is teruggstoomd naar Rotterdam om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 10 novemver. Het schip MARIA, kapt. A. Markwardt, heeft hier koffie geladen voor Nederland en zal naar Java verzeilen om op te vullen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 29 december. De van Groningen met haver naar Penarth bestemde schoener ANNA, kapt. J. van der Kleij, is hier door bootslieden van Deal binnengebracht, na in Duins (opm: The Downs), terwijl het daar ten anker lag, door een Engelse schoener te zijn aangevaren. Het aanvarende schip zou de HUGH BARCLAY zijn. Dit heeft de reis naar Londen voorgezet. De ANNA heeft een beschadigde boeg en is het voortuig kwijt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 24 december. Scheepsvrachten. De vrachten verkeren in een gedrukte stemming. Tarwevrachten per stoomschip van Pillau naar Rotterdam en Antwerpen Sh.1/3 per 500 Engelse pond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 31 december. Scheepsvrachten. Deze week was er enige vraag voor scheepsruimte naar Engeland. Een schip van ongeveer 1.300 quarters haver werd direct bevracht naar Londen tegen Sh.9/- per 10 qrs. Naar de Oostkust werd gedaan tegen Sh.15/6, het Engels Kanaal Sh.17/6, alles met gratificatie.


Datum: 02 januari 1885


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het Gouvernement van Timor Dihly (opm: Timor Dili in het toenmalig Portugees Timor) biedt te koop aan het ter rede van Timor Dihly liggend schroefstoomschip DON JOAO, lang 104 Engelse voeten, met een machine van 36 paardekrachten. Het schip heeft een ruime salon, is voorzien van schoenertuig, takelage en de nodige zeilen, een en ander in goede staat verkerende. De DON JOAO is gebouwd van uitstekend hout en beneden de waterlijn voorzien van een koperen huid, werd in 1878 te Singapore te water gelaten en onderging in 1883 te Soerabaia vrij belangrijke reparatiën. Bij het schip behoren geen sloepen.
Biedingen worden per brief ingewacht tot 1 maart 1886 bij het Gouvernement van Timor Dihly.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 2 januari. Het Engelse schip BONNIE LASSIE, van Singapore naar Australië, is in Straat Sunda op Toppershoedje (opm: Pulau Tampurung, Straat Sunda) gestrand.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip TANISARIE, dat donderdag j.l. (opm: 31 december 1885) door de firma Van den Abeelen & Co. (opm: een veilinghuis) werd verkocht, bracht met inventaris en al NLG 6.375,25 op.


Datum: 03 januari 1885


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scheepvaartbeweging in 1885:
Hellevoetsluis: Aangekomen 204 schepen, vertrokken 246 schepen.
IJmuiden: Aangekomen 1611 schepen, vertrokken 1583 schepen.
Harlingen: Aangekomen 435 schepen, vertrokken 430 schepen.
Brouwershaven: aangekomen 108 schepen, vertrokken 36 schepen.
Nieuwediep: Aangekomen 393 schepen, vertrokken 384 schepen.
Oostmahorn: Aangekomen 45 schepen, vertrokken 73 schepen.
Vlieland: Aangekomen 208 zeilschepen en 245 stoomschepen, vertrokken 242 zeilschepen en 226 stoomschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 2 januari. Volgens telegram van Lloyd’s agent te Batavia is het Engelse barkschip BONNIE LASSIE op Toppershoedje verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op de scheepswerven van de heren Vuyk en Kalman (opm: de werven van Adrianus Vuijk en de Firma A. Kalkman & Zoon) te Capelle a/d. IJsel zijn binnen veertien dagen uit gebrek aan werk 80 werklieden ontslagen. Het armbestuur aldaar voorziet zoveel mogelijk in de behoeften van die brodeloze werklieden en hun gezinnen.


Datum: 04 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 december. Sedert het bericht van 18 november bleef de markt onveranderd flauw, terwijl de onbevrachte vloot, ofschoon niet groot, toch verre de vraag overtrof. Naar Nederland ging niets om. De schepen die begonnen aan te leggen, hadden zeer veel moeite om bijlading te vinden. Naar Het Kanaal zijn slechts een paar bevrachtingen te vermelden tot de laatst betaalde koers voor kleine eerste klasse schepen. De voorraad droge suiker is thans nagenoeg geheel verscheept en zal er nu wel spoedig enige vraag naar scheepsruimte voor zaksuiker komen. Naar Amerika werd voor een partij suiker een schip tot geheime vracht opgenomen, doch voor Australië bleek geen vraag bestaan. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES MARIE NLG 75 koffie, NLG 75 huiden, NLG 20 tin naar Amsterdam; stoomschip CONRAD idem en sh. 35/- suker naar Marseille; stoomschip UTRECHT NLG 75 koffie, NLG 75 huiden, NLG 45 tabak naar Rotterdam en Sh. 35/- suiker naar Marseille. De MELATI laadt suiker voor bevrachters rekening naar Het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: CORNELIA, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, BATAVIER, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER en PRINSES WILHELMINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 januari. Het schip BONNIE LASSIE is vol water. De lading bestaat uit gemengde Chinese goederen en planken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 1 januari 1886. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van hier naar Swinemünde vertrokken, werkt zich door het ijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, 69 registerton, gebouwd in 1873, geschikt voor binnen- en buitenvaart, ladende 115/120 ton zwaar goed, in de beste toestand zich bevindend, geclassificeerd 3/3 1.1. Veritas tot ultimo december 1885. Koopprijs zeer billijk. Nadere inlichtingen geven W. de Haan & Co., cargadoors, Binnenkant 38, Amsterdam.


Datum: 05 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 4 januari. Gisteren is gestrand een Russische bark van Riga naar Cardiff met hout bestemd; door de loodsboot zijn acht man van de equipage gered, de kapitein en de stuurman zijn verdronken. (opm: zie ook NRC 060186)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De stomer CURAÇAO werd onlangs verkocht. Volgens een Soerabaija-blad was de opbrengst slechts NLG 25.700. De laatste reparatie, aan dat schip gedaan, bedroeg evenwel NLG 47.000. Daar deze reparatie niet lang vóór het tijdstip, waarop de verkoop plaats had, was geschied, vraagt men terecht of het deskundigen of leken zijn geweest, welke die reparatie gelastten. (opm: houten stoomfregat, in 1863 te water gelaten)


Datum: 06 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 4 januari. Het Russische barkschip ADRIATIC, kapt. Kunn, van Riga met hout naar Cardiff, is in de buitengronden van het Friese Gat gestrand. De gezagvoerder en stuurman zijn verdronken, terwijl acht man der equipage door de loodsboot zijn gered en alhier aangebracht.
Idem, 5 januari. Het schip is heden uit elkander geslagen, een gedeelte der lading drijft aan strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 december 1885. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. Van de Bos (opm: fregat, kapt. P. van den Bos), met schade hier binnen gesleept, heeft de voor Batavia bestemde lading gelost, en, daar het schip steeds water bleef maken, was het naar het oordeel der experts niet zeewaardig genoeg, om met het overschot der lading naar een andere haven te vertrekken. Zelfs niet met assistentie van een sleepboot, maar hebben zij aanbevolen, de gehele lading hier te lossen om daarna het schip nauwkeurig te kunnen onderzoeken. (opm: zie NRC’s 140186, 190186, 260186, JB 050286, NRC 090286, PGC 150386, NRC 250386, JB 250386, NRC’s 280386, 210586 en 150886)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 januari. Het schip VREDENHOVEN, kapt. E. Strijker, van Carthagena naar Leith, is heden in de haven gekomen en men heeft bevonden, dat het belangrijke schade heeft, onder andere ingeslagen verschansingen en stukgeslagen schutten. De lading bestaat uit Spaans stro (opm. mogelijk alfalfa, te gebruiken voor de papierfabricage).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 december. Volgens gisteren alhier ontvangen telegrafisch bericht was die dag te St. Vincent op de Kaap-Verdische eilanden in goede welstand aangekomen het barkschip AUGUSTE, kapt. P. Arkema, komende van Sheerness.


Datum: 07 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 3 december 1885. De navolgende Nederlandse schepen zijn alhier bevracht: ANNA, kapt Stuut, van Santa Catharina (Brazilië) naar Fernambuck en HEBE, kapt. Boelens naar Montevideo en terug.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de sterk gebouwde tjalk LUDOLF JANTINA, groot 70 ton, oud 6 jaar, met complete inventaris. Te bevragen bij en liggende aan de werf van H.L. de Wijk te Oude Pekela.

Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Eerste grote openbare verkoping aan het Zand, gemeente Zijpe, op woensdag 13 januari 1886, van eiken en grenenhout, afkomstig van het in 1853 gebouwde brikschip GEERTRUIDA CORNELIA, zoals: 25 eiken dekbalken, zwaar 10 à 12 duim, lang 20 tot 26 voet, 4 à 5 grenen balken, zwaar 10 à 12 duim, lang 48 tot 50 voet, 1 zware grenen boegspriet, lang 30 voet, 2 grenen ra's, lang 52 voet, 4 dito, 40 – en 2 dito, 30 voet, 1 grenen gaffelboom, lang 48 voet, 1 splinternieuwe kluiverboom, lang 39 voet, 4 grenen stengen: 2 lang 30 en 2 lang 26 voet, 80 à 100 stuks grenen dekplanken, lang 18 tot 40 voet, 50 eiken verschansingstijlen, zwaar 5 à 8 duim, lang 6 à 8 voet, 4 stuks eiken ribben, zwaar 3 à 5 duim, lang 28 à 30 voet, 6 eiken dekbalken, zwaar 4 à 5 duim, lang 14 voet, plus minus 250 stuks 1 duimsplanken, lang 6 en 8 voet, 25 grenen 1½ en 10 duims, lang 10 tot 14 voet en 25 grenen 5/4 duimsplanken lang 18 tot 20 voet, 16 kajuitsdeuren, 1 glazen kajuitskap, 1 kokshut, 1 grote ijzeren waterketel, 4 watervaten, benevens een grote partij grenen en eiken brandhout en onmiddellijk daar na in het lokaal van de heer A.J. Swærts te 't Zand van scheepsbenodigheden, zoals pannen, kaarten, boeken, vlaggen, canapé, secretaire, tafel, fornuis, olie- en azijnstellen, borden, flessen, glazen, koffieketels enz.enz. Tot vervoer zeer geschikt liggende aan het Noord-Hollandsch Kanaal. J.v.d. Maaten, deurwaarder.


Datum: 08 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden had met het beste gevolg in de Noordzee de proeftocht plaats van het schroefstoomschip NORMAND, gebouwd op de werf van de Maatschappij De Maas te Delfshaven. Volgens contract moest dit stoomschip met 200 ton lading aan boord bij een maximum diepgang van 9¾ Engelse voet een vaart behouden van 9 mijlen. Met een lading van 205 ton bedroeg de diepgang slechts 6 Engelse voeten en werd een vaart geconstateerd van 9,6 mijlen. De NORMAND, bestemd voor de vaart op de Franse kusten, vertrekt zaterdag naar Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 5 januari. Het gisteren hier in de nabijheid gestrande schip ADRIATIC is verbrijzeld; een gedeelte van het wrak is op het strand gekomen, en aldaar publiek verkocht voor NLG 5,50. Van de lading bestaande uit splithout drijft veel aan en wordt geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Op zaterdag 9 dezer zal om 13.00 uur van de werf Concordia van de heren Huygens & Van Gelder, alhier, te water worden gelaten het barkschip CONCORDIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 januari. Het kolossale stoomschip GREAT EASTERN, hetwelk zolang te Milford in de haven heeft gelegen, zal binnen een paar dagen met 10.000 ton kolen aan boord naar Gibraltar vertrekken om daar als kolenhulk dienst te doen.


Datum: 09 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. De reder van het Duitse schip BENEDICTA, die door het Oberlandesgericht veroordeeld werd inzake de aanvaring met het Nederlandse schip AMSTERDAM, heeft zich tot het Hoog Gerechtshof te Leipzig gewend. De zaak zal 3 maart aanstaande voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De grote mast van Zr.Ms. schroefstoomschip ARUBA is uitgenomen ten einde op ’s Rijkswerf te Willemsoord vervormd te worden, aangezien dat schip van barks- in driemast schoenertuig wordt veranderd, in navolging der schroefstoomschepen van de 4e klasse der Indische militaire Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 7 januari. Het barkschip ADRIATIC kan als geheel verloren worden beschouwd; van de lading (splithout) is een partijtje op Schiermonnikoog aangekomen; ook zijn dekbalken en wrakstukken drijvende gezien, het is evenwel niet duidelijk of deze afkomstig zijn van genoemd schip, aangezien ter hoogte van Schiermonnikoog een ander wrak is gezien, ogenschijnlijk een schoener van omstreeks 100 voet lang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. In ons bericht over de proeftocht met het schroefstoomschip NORMAND in ons vorig nummer staat, dat met een lading van 205 ton de diepgang bedroeg 6 Engelse voet. Dit moet zijn 9 Engelse voet.


Datum: 10 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 januari. Heden namiddag te 1 uur is aan de werf Concordia van de scheepsbouwmeesters Huygens & Van Gelder met het beste gevolg te water gelaten het barkschip CONCORDIA, voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heer W.A. Huygens alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 9 januari, 13.32 uur. Volgens rapport zit er een barkschip op de Ribben. De reddingboot van hier is derwaarts vertrokken. Nadere bijzonderheden ontbreken. Ook de Brielse reddingboot is vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Thomas. 19 december 1885. Het Nederlandse barkschip CATHARINA, kapt. Bona van Genua naar New York, hier in averij binnen, is met de reparatie bijna gereed. Er is voor 26.000 dollar bodemerij en belening op goederen gevraagd. De CATHARINA, kapt. Bona, is 31 december 1885 van St. Thomas (opm: Maagden eilanden) naar New York vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip FRANÇOIS, kapt. Volkersz, 4 januari van Atjeh te Rangoon aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 januari. Volgens telegram is het onder bodemerij van hier naar oud België vertrokken tjalkschip ENGELINA FRANSEN, te Hansweert aangekomen. De kapitein ontving order om naar Brussel te vertrekken. (opm: mogelijk een binnenvaartschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 9 januari. Op de ribben van de Hinder is gestrand de Franse bark OLIVIER MADELEINE, kapt. Perthuis van St. Marc (opm: Haïti) naar Rotterdam bestemd, beladen met campêchehout. Het schip is vol water en door de equipage verlaten, welke door de Brielse reddingboot, schipper Thart, is gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de stranding van het Franse barkschip OLIVIER MADELEINE wordt ons uit Hellevoetsluis medegedeeld, dat een half uur nadat de autoriteiten van het loodswezen per draad geïnformeerd waren, dat er in dit zeegat een schip gestrand was, heden voormiddag de reddingboot, geheel bemand en onder de leiding van de commissaris van het loodswezen Van den Berg en Horst bij afwezigheid van sleepboten, met de loodskotter No. 3 (schipper J. Burger), die haar op sleeptouw nam, derwaarts vertrok.
Het personeel van het loodswezen, waarmede de reddingboot bemand was, was dadelijk bereid om derwaarts te gaan. Aangezien echter de Brielse reddingboot de windrichting in haar voordeel had, was deze er het eerst bij en redde zij even vóór de komst der reddingsboot uit Hellevoetsluis bij de strandingplaats, de equipage van het barkschip.


Datum: 11 januari 1886


Krant:
  JB - Javabode

Iets over de 2e klasse bij de Maatschappij Nederland.
Het slechtste zijn de oude boten voor de tweede klasse ingericht: de PRINSES AMALIA, CONRAD, VOORWAARTS, MADURA en PRINS HENDRIK. De inrichting van de CELEBES was, voor de verbouwing en herdoping als SOENDA, zelfs van dien aard, dat er in het geheel geen particulieren, doch enkel militairen mee werden overgevoerd. Iets beter zijn ingericht de PRINS VAN ORANJE, KONINGIN EMMA en PRINSES MARIE, en het beste de laatst aangebouwde stomers PRINS ALEXANDER, PRINS FREDERIK, PRINSES WILHELMINA, BURGEMEESTER DEN TEX en SUMATRA. De hutten daar (opm: op de laatst aangebouwde stomers) verschillen slechts weinig van die der eerste klasse. De salon is eenvoudig maar net, en bevat een paar met wasdoek overtrokken tafels en met lederen kussens beklede banken. In de ruimte aan dek is het slechtst voorzien, wat vooral een ongerief is, zolang men in de warmte is. Hierin komen de nieuwe boten vrijwel overeen met de oude en met die welke voor rekening der Maatschappij Java bij een andere scheepsbouwmeester en volgens een ander type werden gemaakt, doch de beide laatste hebben tevens nog dit gebrek, dat zowel de badkamer als het watercloset bekrompen en onooglijke hokken zijn. Het is dus raadzaam om een der nieuwe, bij John Elder gebouwde boten af te wachten en zo mogelijk die, waarmede het geringste aantal militaire passagiers wordt overgevoerd. (opm: bekort)


Datum: 12 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 10 januari. Het gestrande Franse barkschip OLIVIER MADELEINE zit op de ribben van de Hinder in het Nieuwegat, de fokkemast is gevallen en ligt het schip geheel opzij, de bakboord zijde op het zand, het geheel is wrak. Kleine vaartuigen zijn door de branding met moeite in de nabijheid gekomen om te trachten de inventaris en lading te bergen. Volgens later bericht zijn alhier aangekomen drie vaartuigen met enige inventaris en lading afkomstig van het Franse schip OLIVIER MADELEINE. Ook te Goederee is heden een deel der inventaris van dit schip aldaar aangebracht. Te Ouddorp zijn aangedreven 2 sloepen, 3 rondhouten en 3 planken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 december 1885. De gezagvoerder van het stoomschip GOADAVERY, dezer dagen van Singapore alhier aangekomen, heeft gerapporteerd dat hij in Straat Banka een uitstekend hout, waaraan een fles was vastgemaakt, heeft gezien. Dit hout wordt verondersteld te zijn, de mast van de gewapende boot No.1, die door het stoomschip GOUVERNEUR GENERAAL LANSBERGE in de grond is gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 9 januari. Over 1885 6 binnenkomende en 7 uitgaande schepen, alle onder Nederlandse vlag, waarmee werd aangebracht 816 stère (opm: een stère is een kubieke meter, meestal een maat voor hout) van Zweden en Noorwegen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. zeilkorvet NAUTILUS is hedenmiddag van ’s Rijkswerf te Hellevoetsluis overgebracht naar de Maatschappij ‘De Maas’ te Delfshaven om daar herstellingen te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 11 januari. Heden zijn alhier aangekomen 5 vaartuigen met verfhout, afkomstig van het gestrande barkschip OLIVIER MADELEINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tonningen. Het Nederlandse vissersvaartuig VRIENDSCHAP, hetwelk een lading paling, voor Amsterdam bestemd, had aan boord genomen, trachtte heden, gesleept door de regeringsstoomboot TRITON, in zee te komen, doch was door het vele drijfijs in de Eider bij Tonningen genoodzaakt terug te keren en te Frederikstad binnen te lopen. De scheepvaart op de Eider kan als gesloten beschouwd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 december. Vrachten. Het Nederlandse stoomschip DRENTHE laadt koffie en huiden tot NLG 75, tabak NLG 60, rijst NLG 40 per last naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: : CORNELIA, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER en PRINSES WILHELMINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Amsterdam op 11 januari: het schoenerschip WIJNHANDEL II, NLG 3.100: opgehouden.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Chr. Uchermann, gezagvoerder van het Noorweegse schip FREDRIK STANG, groot 991 tons register, vraagt gelden op bodemarij ten bedrage van pl.m. NLG 45.000, ten behoeve van zijn schip, nog te innen vracht en lading, welke laatste bestaat uit ongeveer 20.000 pikols Java hoofdsuiker. Inschrijvers verplichten zich aan genoemde gezagvoerder alle benodigde gelden te verstrekken, al wordt het bedrag daarvan ook groter dan bovenstaande raming, terwijl hij niet verplicht is meer geld op te nemen, dan hij nodig heeft, ook al blijft het bedrag daarvan beneden de raming. De bodemarijbrief zal betaalbaar zijn uiterlijk drie dagen na aankomt van het schip ter aflossingshaven in Europa. De gezagvoerder behoudt zich drie dagen bedenktijd voor, gerekend vanaf de dag en het uur van de inschrijving, en is niet gehouden het laagst ingeschreven cijfer te accepteren. Aanbiedingen worden ingewacht tot a.s. maandag de 18e januari ’s morgens ten 11 ure ten kantore van ondergetekenden.
Batavia, 12 januari 1886, Wellenstein, Krause & Co.

Krant:
 SBH - Soerabaiasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het door John Pryce & Co. verkochte wrak van het Engels schip BONNE LASSIE heeft opgebracht NLG 3.000. Koper is de Chinees Tan Tjiong Lip.


Datum: 13 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip KINDERDIJK, kapt. M.C. Disper, zaterdag 9 dezer voor order te Cadix van Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het Nederlandse schip THORBECKE V, kapt. Karst, van Java te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Greenock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja. 11 januari. Het schip SACRAMENTO, van New York naar Shanghai, is op 20 december op Brill-reef (opm: Bril-rif ten Zuiden van Makassar) totaal verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 11 januari. Alhier is heden binnengekomen het stoomschip EDAM, kapt. Taat, met schade aan schip en defecte machine. De EDAM was de 2e januari van Amsterdam naar New York vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 10 januari. Het te Heeg te huis behorend vissersvaartuig VRIENDSCHAP, kapt. Visser, dat hier een lading naar Amsterdam bestemde palingen had ingenomen, wilde heden met adsistentie van de regerings-stoomboot TRITON, commandant Brammer, naar zee gaan, maar moest wegens het vele drijfijs op de Eider binnen Tonningen weder terugkeren en is te Friedrichstadt aangekomen. Door het vele drijfijs kan de scheepvaart op de Eider als gesloten worden beschouwd. (opm: waarschijnlijk een bunschip)


Datum: 14 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Itzehoe. De Nederlandse schepen KLAZINA HARMINA, kapt. H.H. de Boer Jr, en MARIA HINRICHS, kapt. J.H. de Boer, overwinteren hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 december 1885. Het Nederlandse schip NOACH III, kapt. Kruijt, te Menado en Amoerang beladen met gouvernementskoffie, kwam 26 november hier aan en vertrok de 30e naar Europa. Na het vertrek liepen er geruchten dat het schip op Oedjang Poetie Amoerang aan de grond gezeten had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 december 1885. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. Van den Bos is nog bezig met lossen. Er is nog niets naders bepaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De grote mast van Zr.Ms. ARUBA, aan ’s Rijkswerf te Willemsoord vervormd, is weder ingezet en dat schip wordt verder opgetuigd met driemast schoenertuigage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 13 januari. Heden is alhier aangekomen een vaartuig met verfhout uit het gestrande barkschip OLIVIER MADELEINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 januari. Volgens particulier bericht is het tjalkschip ENGELINA FRANSEN, schipper Mooi, op de Schelde nabij Antwerpen aan de grond gelopen en vol water gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het Nederlandse schip LAMBERTUS HERMANNUS, groot 69 ton, gebouwd in 1873, is uit de hand verkocht aan de heer H. Kort te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het stoomschip EDAM, kapt. Taat, van hier naar New York, met schade aan schip en machine gisteren te Plymouth binnengelopen, heeft met zeer zware storm te kampen gehad.


Datum: 15 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 januari. Heden werd met gunstig gevolg aan de werf van de heer B. Wilton te Delfshaven te water gelaten de schroefstoomsleepboot FRANS JAN, gebouwd voor rekening van de heer P. van der Pluijm te ’s-Hertogenbosch.
Daarna is de kiel gelegd voor een schroefstoomsleepboot, welke gebouwd wordt voor rekening der heren Gillard Frères te Luik.
Voor beide boten zijn en worden de machines aan dezelfde fabriek vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Albertus Vinke, I.I.L. Bruinier en H. Tollenaar, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van de notaris A.D.I.T. Meijjes, op maandag 1 februari 1886, des namiddags ten 3 ure precies, te Amsterdam in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, bij opbod en afslag, presenteren te verkopen het extra-ordinair welbezeild, kopervast driemast schoenerschip genaamd, EENSGEZINDHEID, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. D.B. de Groot. Volgens Nederlandse meetbrief lang: 33,93 meter; wijd 8,78 meter; hol 5,80 meter en alzo gemeten op 399,98 register tonnen of 1133,10 kubieke meter. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want en verdere inventaris, breder bij biljetten vermeld. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat en is dagelijks van 9 tot 3 ure te bezichtigen. Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Vinke & Co.
(opm: zie ook NRC 020286).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 14 januari. Het tjalkschip ENGELINA FRANSEN, schipper Mooi, zal met de lading waarschijnlijk worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 12 januari. Door de Loodsnoot No.1 is in het Friese zeegat opgevist en alhier aangebracht een mast met ra en enig ijzerwant, vermoedelijk afkomstig van het gestrande schip ADRIATIC.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 14 januari. Volgens bericht ontvangen bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij bepaalt het lek van het te Plymouth binnengelopen stoomschip EDAM, van Amsterdam naar New York, zich tot het voorruim. Het stoomschip moet lossen en dokken; de passagiers zullen de reis voortzetten met het stoomschip DONAU.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 6 januari. Het Amerikaanse schip SACRAMENTO, kapt. Nelson, van New York naar Shanghai en 20 december totaal verongelukt, het wrak bracht NLG 100 en de lading NLG 42 op.


Datum: 16 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Thomas (Maagden eilanden). Het Nederlandse schip H.R. LEEMHUIS SR, kapt A. de Jong, is bevracht van Laguna (opm: Brazilië) naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 16 december 1885. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III zal de 19e dezer in publieke veiling worden verkocht. (opm: zie ook: NRC’s 260186 en 270186, PGC 290186, JB 090286, PGC 150386 en 180386, JB 200386 en 090486, NRC 180586, JB 250686, NRC’s 010886 en 020886)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Bij de secretaris van de Vereniging van Assuradeuren alhier zijn berichten ontvangen betreffende de lading van het Nederlandse stoomschip ONDINE, te Neufahrwasser met schade uit zee terug gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse barkschip PRINS HENDRIK, kapt. L. Klingeberg, bevracht met petroleum van New York naar Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse fregatschip UTRECHT, kapt. J. Utrecht, bevracht met 80.000 kisten petroleum van New York naar Japan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 december 1885. Het Nederlandse schip WILLEM, kapt. Swart, van Bangkok naar het Kanaal, liep 9 dezer hier binnen om water en provisie, en zette de 11e de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 december. Vrachten zonder zaken. Het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE laadt koffie en huiden tot NLG 75 naar Amsterdam en suiker tot Sh.30/- per ton. Het Nederlandse stoomschip SAMARANG rijst tot NLG 40, koffie en huiden NLG 75, tabak (krossoks) NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: CORNELIA, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOOR, LOTOS en SMEROE.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Op zaterdag de 23e januari, des morgens om 9 uur, zal aan het Marine-Etablissement te Soerabaija in het openbaar worden verkocht het afgekeurde oorlogsschip LEEUWARDEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 januari. Het lossen der lading van het schip VOORLICHTER is gisteren afgelopen.


Datum: 17 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte van 15 januari 1886, verleden ten overstaan van de te Capelle aan den IJssel gevestigde notaris K. Achterberg, is door de ondergetekenden Cornelis van der Giessen, Jan van der Giessen en Arie van der Giessen, allen scheepsbouwmeesters in de Stormpolder, gemeente Krimpen aan de IJssel wonende, aangegaan een vennootschap, onder de firma van C. van der Giessen en Zonen, ten doel hebbende de aanbouw van schepen, stoomboten en andere vaartuigen en het verrichten van al zodanige werkzaamheden, in betrekking tot de scheepsbouw, welke hun nu of later het geschiktst zullen voorkomen. Deze vennootschap, die voor onbepaalde tijd is aangegaan, heeft aanvang genomen op 1 januari 1886, terwijl ieder der vennoten de bevoegdheid heeft, onder voorschreven firma, brieven, wissels, assignatiën, promessen, kwitanties en alle akten, tot het drijven der zaak, te ondertekenen. Die bevoegdheid mag zich echter niet uitstrekken tot het stellen van borgen, opnemen van gelden of vervreemden van de goederen der vennootschap.
C. van der Giessen, J. van der Giessen, A. van der Giessen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 13 januari. Het Nederlandse stoomschip ONDINE naar Amsterdam bestemd is met verlies van een gedeelte der verschansing, reling en met onklare pompen te Neufahrwasser uit zee terug gekomen. Een gedeelte der lading in het achterruim is door zeewater beschadigd en wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 12 januari. Het schip ST. ELMO, van Cardiff naar Manilla, is in de Ombay Passage door het stoomschip GENERAAL PEL in de grond gestoomd. Het schip zonk een half uur na de aanvaring. De equipage is door de GENERAAL PEL, welke geen schade had geleden, hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 28 december 1885. Aan boord van het barkschip MADURA, kapt. Evans, van Manilla via Java naar New York, hier gisterenavond ten anker gekomen, weigerde de equipage langer te werken, voorgevende dat het schip onzeewaardig was. Het schip zal morgen worden onderzocht. De gezagvoerder rapporteert van de 1e tot de 3e december op 24º Zuiderbreedte en 25º Oosterlengte zwaar stormweer uit het noordwesten gehad te hebben met hoge moeilijke zee, waarin de fok, voormarszeil en grootsteng stagzeil verloren werd. De 10e oktober heeft het schip bezuiden Macclesfield Kanaal aan de grond gestoten op een bank gelegen op 03º08’ ZB en 106º54’ OL. Het heeft 2½ uur vast gezeten.


Datum: 18 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas (Maagden eilanden), 25 december 1885. Er is voor 26.000 dollar bodemerij en belening op goederen gesloten voor het Nederlandse schip CATHARINA tegen 15%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 december 1885. De kosten van de reparatie van de AMSTEL worden geschat op NLG 25.000 à NLG 30.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) HOLLANDIA, kapt. T. Guyt Gzn. is te Barbados bevracht om te Brunswick (opm: Georgia) voor de Noord- of Oostzee te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip JULIE EN MARIE, kapt. A. Esmann van Penarth (Wales) naar Ternate, 1 december in de Banda Zee gepraaid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
- het goed onderhouden kopervast Nederlands barkschip SURINAME, gevoerd door kapt. C. Borst Dzn., groot 304 registertonnen, gebouwd van eikenhout te Amsterdam. Tuig en zeilen in goede staat. Het schip ligt in het dok (opm: zijbassin in het Eemskanaal) bij Delfzijl.
- Het goed onderhouden Nederlands kofschip ECLIPTICA, kapt. J.S. van Heukelom, groot 96 registertonnen, gebouwd van eikenhout te Delfzijl. Tuig en zeilen in goede staat. Het schip ligt in de haven van Delfzijl.
Nadere informatiën geeft P.J. Vos, scheepsmakelaar te Groningen en Delfzijl.
(opm: beide schepen werden verkocht voor de sloop)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens telegram uit IJmuiden ontvangen, is het stoomschip AMULET, kapt. Lundgreen, van hier naar Leith, met gebroken as te Grimsby binnengelopen.


Datum: 19 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schiedam 18 januari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip JAN MELCHERS, kapt. Hemmes, 16 dezer van Bremerhaven te Philadelphia aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis 18 januari. Het op de ribben van de Hinder gestrande Franse barkschip OLIVIER MADELEINE is geheel verdwenen. De laatste stormen sloegen het schip geheel uit elkaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 januari. Het Nederlandse schip PALES, kapt. Rozenbeek, is na het kruit, waaruit de lading gedeeltelijk bestond, te hebben gelost in een lichter, in de haven gebracht door de sleepboot MOLTKE. De PALES is door het ijs beschadigd, nagezien en moet verder lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 januari. Het Nederlandse schip VOORLICHTER zal vermoedelijk de volgende week de lading gelost hebben.


Datum: 20 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Gibraltar, 17 januari. Het Engelse stoomschip NEDERLAND EN ORANJE is hier aangekomen met overgewerkte lading. (opm: dit zal het Nederlandse stoomschip NEDERLAND EN ORANJE van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde, gebouwd in 1883 zijn, dat in 1885 verkocht werd en pas later in 1886 verdoopt tot AKBAR; de NEDERLAND EN ORANJE lag op 2 januari 1885 te Odessa klaar voor vertrek naar Antwerpen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P.S. Hordijk, ter standplaats Helder, zal op dinsdag 26 januari 1886, namiddag 2 uren, in het lokaal Tivoli aldaar, in het openbaar verkopen het gekoperd en kopervaste barkschip BARSINGERHORN, met staand en lopend want en aanwezige volledige inventaris, varende onder de Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 38,81; wijd 9,96 en hol 6,24 meters en alzo gemeten op 528,87 tonnen of 1496,73 kubieke meters. Laatst gevoerd door kapt. S.H. van der Woude. Te bezichtigen daags vóór en op de verkoopdag in de binnenhaven te Nieuwediep, gemeente Helder. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten kantore van de heer W.J. van Neck, cargadoor aldaar en van genoemde notaris.


Datum: 21 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 20 januari. Heden arriveerde alhier van Londen Zr.Ms. torpedoboot groot model HEKLA, commandant luit.t.zee 1e klasse P. Zegers Veeckens, die in Engeland voorzien is van lanceerinrichtingen voor Withhead torpedo’s. Het werd geconvoyeerd door het loodsinspectievaartuig COERTZEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 18 januari. Volgens brief van kapt. K. Grasmeijer, voerende het Nederlandse schip ANNA, was hij de 25e december op reis van Gothenburg naar Blyth te Sandö Tvedestrand binnengelopen en lag hij de 9e januari daar nog steeds op gunstiger weer en wind te wachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 januari. Volgens particulier bericht heeft de beschadigde lading der ENGELINA FRANSEN 2.500 francs opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van Beijma thoe Kingma te Zuidbroek zal op woensdag 10 februari 1886, ’s avonds 6 uur, in het verlaatshuis van Wichers aldaar, ten verzoeke van de weduwe en erven Harm W. Schortinghuis, tegen gerede betaling publiek verkopen een hecht, overdekt schuitje, genaamd de VROUW KRIENJE, groot 43 tonnen, met zeil en treil, liggende bij de spoorwegbrug in het Muntendammerdiep te Zuidbroek. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij voormelde notaris.


Datum: 22 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 16 januari. Heden is op het strand alhier aangedreven een grote mast van een brik- of barkschip, lang ± 70 voet van Amerikaans grenenhout, vermoedelijk afkomstig van het hier onlangs gestrande Russische barkschip ADRIATIC.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 21 januari. Opnieuw zijn 3 schuitjes verfhout en een schuitje met rondhout aangebracht van de gestrande Franse bark OLIVIER MADELEINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 20 januari. Heden werd bij de heren Bothof & Gravestein met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip RUHRORT 5, groot pl.m. 375 last. Het schip is gebouwd voor rekening der Central A.G. für Tauerei und Schleppschifffahrt te Ruhrort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 januari. Heden zijn alhier binnengekomen Zr.Ms. torpedoboot HEKLA, commandant Zegers Veeckens en de loodstransportstoomboot COERTZEN, beide van Londen.

Krant:
 DMB - De Maasbode

22 januari 1886. De Maasbode Het Ned. schip JACOB, kapt. J.H.B. Freie, van Croonstad herwaarts, met schade uit zee terug, is aldaar afgekeurd


Datum: 23 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 21 januari. Heden is op de werf van C. van der Giessen & Zonen de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip (opm: VICTOR VON SCHEFFEL), groot 300 last, voor rekening van de heer M. Schreck te Hassmersheim (Baden).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Het Nederlandse schip JAKOB, kapt. Freie (opm: schoenerbrik JACOB, kapt. J.H.B. Freie), van Croonstad (opm: St. Petersburg) herwaarts, met schade uit zee terug, is aldaar afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 januari. Het oorlogsstoomschip CONDOR is heden van hier naar Batavia vertrokken.

Krant:
 SBH - Soerabaiasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het afgekeurde oorlogsschip LEEUWARDEN, heden in veiling gebracht, is verkocht voor NLG 26.050. Koper de arabier Sech Abded bin Hasan bin Abdat Alkaterie.


Datum: 24 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De torpedoboot groot model ETNA, die in Engeland op de werf van Yarrow veranderd wordt tot het lanceren van Whitehead-torpedo’s, is in zoverre gereed, dat dit vaartuig in de loop der volgende week onder bevel van luit.t.zee 1e klasse B. de Groot reeds te Nieuwediep kan terugverwacht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 18 januari. Graanvrachten per stoomschip naar Rotterdam Sh.1/9 per quarter.


Datum: 25 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 23 januari. Het Duitse stoomschip JUNO, kapt. Fradlandt, te Rostock thuisbehorende, bestemd naar Liverpool, is op het eiland Flores verongelukt. Van de equipage is niets met zekerheid bekend.
De Rostocker bark JUNO, kapt. Friedland, arriveerde vóór 23 december te Macassar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 20 januari. Het Engelse vaartuig OPAL, met linnen naar Ipswich bestemd, geraakte onklaar van het op de boeien vastliggende Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM, kapt. Taat. Eerstgenoemd vaartuig verloor bezaansmast en tuig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. Het van Pasoeroean met een lading suiker naar Cadix voor order bestemde schip AURORA is ter rede van St. Helena verbrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 30 december. Zr.Ms. schroefstoomschip ATJEH, commandant Bogaert, is heden alhier van Nieuwediep aangekomen. Alles wel.


Datum: 26 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 3 januari. Het schip HELIOS, kapt. Tiemann, van hier naar Amsterdam met gebroken fokkemast en zwaar lek uit zee terug, moet de gehele lading lossen. Het heeft op 10º Noorderbreedte en 56º Westerlengte een zware storm doorstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 25 januari. Volgens ontvangen telegram is het barkschip KOSMOPOLIET (opm: clipperfregat KOSMOPOLIET III), kapt. G.J. Alberts, de 20e januari van Batavia in ballast naar Schiedam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 januari. Volgens telegram uit Batavia worden de reparatiekosten van het Nederlandse schip VOORLICHTER op circa 6.870 Engelse ponden begroot. Het schip was getaxeerd op 4.200 Engels ponden, zodat het geabandonneerd wordt. (opm: zie NRC 060186).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het ramschip BUFFEL, in conservatie op ’s Rijkswerf te Hellevoetsluis, is heden andermaal naar het Goereese Gat gestoomd voor het beproeven van de glazen van het elektrisch licht. Bij het gelijktijdig afvuren van 2 scherpe schoten zijn van de 4 glazen 2 gesprongen.


Datum: 27 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 26 januari. Er zijn hier weer twee vaartuigen met verfhout aangekomen, afkomstig van de gestrande bark OLIVIER MADELEINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 20 december 1885. De havenstoombootjes TJILI WONG en TJITARUM zijn voor respectievelijk NLG 4.000 en NLG 3.000 benevens de stoomboot SING TJIN, 322 ton, voor NLG 14.100 op vendutie verkocht, inventarissen in begrepen, de KOSMOPOLIET III, 1385 ton, werd niet gegund.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 januari. Volgens particulier bericht is het stoomschip SMIT heden van Singapore te Liverpool gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 24 januari. Het tjalkschip ANTIENA HENDERIKA, kapt. H.G. Veen, bestemd naar Newcastle, is alhier wegens ijsgang aan wal gehaald.


Datum: 28 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 27 januari. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester P. van den Adel de kiel gelegd voor een ijzeren tjalkschip genaamd DE HOOP GELEID’ MIJ, voor rekening van schipper H. de Weerd te Werkendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 26 januari, Heden wordt alhier in het openbaar verkocht het gekoperde en kopervaste Nederlandse barkschip BARSINGERHORN, groot 528,67 tonnen, met staand en lopend want en volledige inventaris. Koper werd de heer H.S. van der Woude alhier voor NLG. 5.575.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Het schip CONCORDIA, kapt. Celle, van Pasaroeang met suiker te Cadix aangekomen, heeft order gekregen naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 januari. De reders van het Engelse stoomschip GLENFREIN ontvingen hedenochtend een telegram uit Hongkong, meldende dat de rechterlijke beslissing inzake de reeds vermelde aanvaring tussen de stoomschepen GLENFREIN en CAMORTA van de Nederlands-Indische Stoomvaartmaatschappij ten gunste van de GLENFREIN uitgevallen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 27 januari. Volgens particulier bericht vertrok het Nederlandse barkschip PRINS HENDRIK, kapt. Klingeberg, de 26e januari van New York naar Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 27 januari. Volgens particulier bericht is het barkschip AMICITIA, kapt. Walberg, vanaf Rotterdam naar Batavia 25 januari ’s morgens ten 8 uur Dungeness gepasseerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Paramaribo, 2 januari. Het alhier zwaar lek uit zee terug gekomen schip HELIOS, kapt. Tiemann, bestemd naar Amsterdam, moet op order van experts geheel lossen om te worden nagezien. Naar men zegt zal de geloste suiker, tabak enz. in veiling worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bovbjerg, 22 januari. Het in begin december l.l. bij Thorsminde gestrande Nederlandse stoomschip HEKLA, van Stettin naar Amsterdam, is met de machine en de zich in het achterruim bevindende 400 zakken suiker en 200 zakken tarwe onlangs in publieke veiling voor 100 kronen verkocht. De 400 zakken suiker zouden in een waterdichte ruimafdeling liggen. Daar de romp bijna geheel in het zand is gewerkt, zullen die echter aanstaande zomer bezwaarlijk geborgen kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 april. Heden is een aanvang gemaakt met de sloop van het kofschip EENDRACHT.


Datum: 29 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 26 januari. Volgens rapport van de Salvage Association worden in het hier binnengelopen stoomschip EDAM de volgende reparaties vereist: ongeveer 60 dubbelingen aan de einden der platen in de kimmen moeten worden afgenomen en door zwaardere vervangen worden, en verscheidene andere in de zijden. Twee steunbalken moeten in het voorruim aangebracht worden en het aanvaringsschot en de roerpost moeten gerepareerd en versterkt worden, het roer moet afgenomen en met nieuwe bussen voorzien worden, en alle ontzette klinknagels vernieuwd worden. De lage-drukstang van de machine is gebroken. De reparaties kunnen in 14 dagen volbracht zijn. De lading is gelost en het schip gisteren in het Gouvernementsdok te Devonport geplaatst, waartoe de Admiraliteit welwillend de vergunning heeft gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 28 januari. Er zijn weer drie schuitjes met verfhout aangekomen, afkomstig van de bark OLIVIER MADELEINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 28 januari. De Belgische stoomboot WATERGEUS, kapt. Smenk, van Bilbao naar Terneuzen met ijzererts, is door mist op de Suikerplaat gestrand. Lichters zijn daarheen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt, bestaat het voornemen het koloniale schroefstoomschip JAVA in de helft der maand februari a.s. in dienst te stellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 januari. Volgens particulier bericht is het schip NIMROD, kapt. Kaijzer, van Riga naar Delfzijl, met schade te Kopenhagen binnen, door experts afgekeurd en zal de 29e dezer publiek verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 december. Het schip KOSMOPOLIET III is de 19e dezer in veiling wegens onvoldoende aanbiedingen opgehouden.


Datum: 30 januari 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Singapore, 28 december. Het schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, heeft een volle lading aangenomen naar Londen via de Kaap, op de basis van Sh.20/- voor gambier en verder zwaar goed, en Sh.30/- voor licht goed.


Datum: 31 januari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 30 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht, vertrok het schip KINDERDIJK, kapt. M.C. Disper, op de 29e dezer van Cadix naar Falmouth voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 30 januari. Hedenochtend arriveerden hier weer vier schuitjes met verfhout van het verongelukte barkschip OLIVIER MADELEINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bekendmaking. Ter voldoening aan art. 31 van het Wetboek van Koophandel maakte de ondergetekende bekend, dat de vennootschap, ten doel hebbende het drijven ener fabriek van stoom- en andere werktuigen en voor het maken van ijzeren schepen en vaartuigen, en daarmede in verband staande zaken, opgericht tussen de heren C.J. Wilton van Reede en A.A. Wilton van Reede, beiden te Papendrecht, onder de firma C.J. Wilton van Reede en Zoon, blijkens akten, de 22e februari en 10e maart 1882, voor de toen te Papendrecht gevestigde notaris P.H.C. van Noorden verleden, is ontbonden bij akte van 29 januari 1886, ten zijnen overstaan verleden.
P.K. Bos, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op dinsdag 9 februari 1886, ’s avonds 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Poppens te Martenshoek à contant publiek verkopen het welonderhouden en snelzeilend Nederlands schoenerschip VOORUIT, groot 154,94 tonnen, met complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. K.A. van Wijk van Nieuwe Pekela, en thans liggende te Harlingen; en een beste chronometer.
Informatiën te bekomen bij de kapitein voornoemd, bij de heer J.S. v.d. Goot te Hoogezand, en te Harlingen bij de heer K.T. Mulder, victualiehandelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Wij vernemen, dat door de ambtenaren der rijksbelastingen te IJmuiden het stoomschip JACATRA, komende uit Marseille, beladen met vrachtgoederen. waaronder 20 balen lompen, waarvan de invoer in Nederland is verboden, in beslag is genomen, terwijl tegen de invoerder proces-verbaal is opgemaakt.
Het schip is gesteld ter beschikking der daartoe bevoegde autoriteiten te IJmuiden. De ingeladen goederen vertegenwoordigen een kapitaal van ruim een half miljoen. (opm: de JACATRA arriveerde de 28e januari te IJmuiden van Java, laatst van Londen)


Datum: 01 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 december. Vrachten. Sedert het bericht van 16 dezer bleef de markt zeer flauw en ging er ten gevolge der feestdagen zeer weinig om. De onbevrachte vloot bleef stationair en overtreft nog verre de behoefte. Naar Nederland begonnen twee schepen aan te leggen, geholpen door een partijtje gouvernements koffie. Particuliere lading wordt weinig aangeboden, en wacht men met de afscheep van de opgeschuurde veilingskoffie zo lang mogelijk, in de hoop dat de voorgestelde vermindering der uitgaande rechten binnen korte tijd haar beslag zal krijgen. Naar het Kanaal werden een paar schepen bevracht op de basis van Sh.32/6 voor droge suiker, en werd een schip opgenomen voor zaksuiker tot Sh.21/3 per ton netto ingenomen gewicht. Er bestaat nog enige vraag naar scheepsruimte voor deze beide soorten van suiker. Naar Australië bestond geen vraag en zijn geen afsluitingen te vermelden.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlandse CORNELIA NLG 30,- voor 7.500 picols gouvernementskoffie, ligt aan naar Rotterdam, en NOACH IV dito naar Amsterdam; stoomboot VOORWAARTS NLG 75,- koffie, NLG 75,-- huiden, NLG 45,- tabak, NLG 20,- tin, naar Amsterdam, en Ffrs. 20,- tin, suiker tot Sh.30/- naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, LOTOS, JOHAN THEODOR, en BURGEMEESTER SCHORER.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 januari. Het Hoogezandster driemast schoenerscip THALASSA, kapt. J.A. Stukje, van Brunswick naar Londen, is met schade aan het roer te Bermuda binnengelopen.


Datum: 02 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Krachtens beschikking van de consul van Frankrijk te Rotterdam.
C.G. Boonzajer M.Fzn., notaris te Hellevoetsluis, zal in het koffiehuis Gezelligheid van de heer L.J. v.d. Berg aldaar op vrijdag, 5 februari 1886, ten 12 ure, in het openbaar en om contant geld verkopen de geborgen inventaris van het gestrande Franse barkschip OLIVIER MADELEINE, gevoerd geweest door kapt. Perthuis, waarvan aanwezig:
te Hellevoetsluis: zeilen, touwwerk, blokken, trossen, rondhouten, oud koper en ijzer enz., en één chronometer;
te Rockanje: een waarloze marssteng en dito grote ra;
te Brielle: enig wrakhout;
te Goedereede: zeilen, touwwerk, rondhouten, koperen distilleertoestel, oud koper enz.; en
te Ouddorp: twee sloepen, rondhouten en zeilen.
Alles te bezichtigen daags vóór en op de verkoopdag; inlichtingen geven voornoemde notaris en de consulair agent van Frankrijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Amsterdam in De Brakke Grond op 1 februari: het driemast schoenerschip EENSGEZINDHEID, kapt. De Grooth, groot 400 ton, gebouwd in 1847, voor NLG 2.100 verkocht. (opm: verkocht voor de sloop)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 januari. Het Nederlandse stoomschip JACATRA, van Java alhier binnen, is van de quarantaine ontslagen, geschut en vaart morgen vroeg op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 februari. Het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. Klingeberg, van New York naar Antwerpen, is lek en met schade aan de verschansingen uit zee terug gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 19 december 1885. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. J. Schall, is bevracht van Gorontalo en Sangir naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heuzen, 1 februari. Het Belgische stoomschip WATERGEUS, hetwelk in de vorige week op de Suikerplaat gezeten heeft, is na alhier gelost te hebben, met behulp van een Belgische sleepboot naar Antwerpen vertrokken, om aldaar in het droge dok nagezien te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 januari. Het schip ALBERTHA ROMELINGH, kapt. Kaijzer, bestemd met papier naar Grangemouth, ligt hier ter inlading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 januari. Het schip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, van North Shields naar Onrust, is heden alhier aangekomen.


Datum: 03 februari 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 januari. De zeetjalk FIDELE FAMILIE, kapt. Brouwer, van Rotterdam naar Papenburg bestemd, ligt in het dok vastgevroren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 februari. Volgens heden bij de rederij ontvangen bericht is het schip J.P.A., kapt. Kuiper, te New York aangekomen.


Datum: 04 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 2 februari. De stoomboot BURGEMEESTER BARON VAN HEEMSTRA is hier met stukgoed van Amsterdam via Enkhuizen gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 27 januari. Het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, van Odessa naar Antwerpen, vertrok hedenochtend van hier, na de overgewerkte lading weer ter plaatse te hebben gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 februari. Er zijn hier weer drie schuitjes met verfhout aangekomen, afkomstig van de bark OLIVIER MADELEINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 3 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, is het schip RESOLUTE, kapt. Hemmes, heden van Fiume (opm: Rijeka) te Philadelphia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Veendam op maandag 1 februari: het galjootschip WIETSKA, laatst gevoerd door kapt. M. Pott, groot 128 ton, gebouwd in 1856: NLG 1.325. Koper B.H. Krans te Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaadingen, 3 februari. Van de werf van de scheepsbouwmeesters Gebr. Van der Windt alhier is heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoenjacht voor rekening van de heer A. v.d. Graaf te Geervliet.


Datum: 05 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 februari. Hedenochtend om 10.00 uur vertrok het stoomschip SUMATRA met 65 palmen (opm: decimeters) diepgang, en vallend water, terwijl de semaphore slechts 58 palmen aanwees.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 februari. Heden vertrok van hier naar Pauillac de sleepboot HERCULES, slepende de baggermolen MARGEAUX No. 2.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op dinsdag de 16e februari 1886, des morgens ten 10 ure, zullen John Pryce & Co. in hun venduplokaal publiek verkopen het Nederlandse driemastschip VOORLICHTER, groot 1.662 registertons, gebouwd in 1869 van eiken- en pitchpinehout en in 1884 opnieuw gekoperd, met staand en lopend tuig, ankers, kettingen, enz. De inventaris, als zeilen, boten, kompassen, lantaarns, provisiën, enz., zullen afzonderlijk worden verkocht. Het schip ligt ter rede van Batavia ter bezichtiging.
Voor nadere informatiën vervoege men zich bij de agenten, de Internationale Crediet & Handels Vereeniging, Rotterdam, of bij John Pryce & Co.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris E.A. Cabell zal in de loop der maand maart a.s., dag en datum nader te bepalen, ten zijnen kantore in veiling brengen de schoener HELEN M. FORSTER, varende onder Engelse vlag.
Paramaribo, 2 februatri 1886


Datum: 06 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 2 februari. De volgende Nederlandse schepen zijn hier gecharterd: HEBE, kapt. Boelens, van St. Catalina naar hier met meel tot 480 reis; EGINE, van Paranagua naar Montevideo tot 1 real en BERNARDUS GODOLEVUS, kapt. Sijpkes naar Rio Grande met stukgoed tot 8 milreis per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 februari. Heden is weer een schuitje met verfhout aangekomen, afkomstig van de Franse bark OLIVIER MADELEINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chr. Ament, P.H. Craandijk en J.A.P. Bijl, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag 22 februari 1886, des namiddags ten 3 ure, in de Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, te verkopen: het extra welbezeild, kopervast en gekoperd brikschip, genaamd KRASNAPOLSKY, gevoerd door kapt. R. Verbeek, varende onder Nederlandse vlag, gemeten op netto 839,58 kubieke meter, of 296,37 register tonnen; met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, zeilen, touwen, ankers, kettingen en verdere scheepsbehoeften, breder bij gedrukte biljetten met inventaris omschreven. Het genoemd brikschip is liggende te Amsterdam, aan de werf De Zwarte Raaf, van de scheepsbouw-meesters E.J. Bok & Zonen, in de Kleine Kattenburgerstraat. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaars of met de cargadoor B.J. van Hengel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Het Nederlandse schip ARIADNE is in het ijzeren drijvend droogdok alhier, omgeslagen. (opm: dit bericht bleek later onjuist)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op ’s Rijkswerf te Amsterdam zullen in de loop van dit jaar worden voortgezet de werkzaamheden, verbonden aan het verwapenen van monitors, waarvoor in de eerste plaats in aanmerking komt de rammonitor HYENA, liggende te Hellevoetsluis.
Zr.Ms. ram-monitor HYENA (collectie F. Mulder)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Odessa, 30 januari. Scheepsvrachten. Het droge weder begunstigt in de laatste tijd de belading der in de haven liggende schepen. De vrachtenmarkt in sedert de laatste twee dagen ietwat vaster geworden. Men noteert voor open charter Sh.12/-, naar Antwerpen en Rotterdam Sh.11/-, naar Londen Sh.10/-, naar de Middellandse Zee Ffr. 1,50 per last. Stemming vast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 februari. De Nederlandse schoener MARIA, kapt. K.J. Visser, komende van Vadsö, is op de Beneden-Elbe aangekomen.


Datum: 07 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Onze vloot bestond op 1 januari van dit jaar uit:
A. Schepen tot verdediging van kusten, zeegaten, reden en stromen, als: 1º. gepantserde schepen, 4 ramschepen, 2 rammonitors 1ste klasse, 5 idem, 2de klasse, 5 monitors 2de klasse, 5 stoomriviervaartuigen; 2º. ongepantserde schepen, 31 stoomkanonneerboten, 3 torpedoboten, groot model en 20 torpedoboten, klein model.
B. Schepen voor algemene dienst als: 1º. gepantserde schepen, 2 ramtorenschepen; 2º. ongepantserde schepen, 8 schroefstoomschepen 1ste klasse, 1 schroefstoomschip 3de klasse, 4 schroefstoomschepen 4de klasse, 1 raderstoomschip en 1 zeilschoner.
C. Schepen bestemd voor bijzondere diensten, als 1º. wacht- en kostschepen: 2 fregatten, 1 korvet, en 1 oud-schroefstoomschip 4de klasse; 2º. instructie- en exercitievaartuigen: 3 fregatten, 2 zeilkorvetten, 1 schonerbrik, 2 brikken (ijzer), 1 schroefstoomschip 2de klasse, 1 zeilkorvet (ijzer), 1 kanonneerboot, 1 oud-schroefstoomschip 3de klasse, 1 drijvende batterij, 1 flotillevaartuig en 1 kanonneerboot.
D. Schepen der Indische militaire marine: 2 korvetten, 1 oud-schroefstoomschip 1ste klasse, 2 raderstoomschepen 2de klasse, 2 raderstoomschepen 3de klasse, 5 raderstoomschepen 4de klasse, 5 raderstoomschepen 4de klasse, 14 schroefstoomschepen 4de klasse en 3 opnemingsvaartuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop bij rechtelijk gezag van het schoenerschip DOMINGA SOLARI, liggende in de binnenhaven te Feijenoord gemeente Rotterdam, groot 184 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, sloep, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verdere scheepsgoederen, volgens inventaris, laatst gevoerd geweest door de kapitein en mede-eigenaar C.Ch.J. Schmidt, ten verzoeke van de handelsvennootschap onder de firma P.A. van Es & Co, cargadoors te Rotterdam, ten deze domicilie gekozen hebbende ten kantore van de voor haar occuperende procureur mr. Carel Eduard Havelaar, aan de Boompjes nummer 43 aldaar, requirante uit kracht van een vonnis door de arrondissements rechtbank te Rotterdam de negende januari 1800 zes en tachtig gewezen, behoorlijk geregistreerd, in zake de requirante als eiseres tegen de heer C.Ch.J. Schmidt, gezagvoerder en mede-eigenaar van het schip DOMINGA SOLARI, verblijvende aan boord van dat schip, thans liggende in de binnenhaven te Feijenoord, gemeente Rotterdam, als gedaagde, bij welk vonnis deze is veroordeeld om aan de requirante te betalen vierhonderddrie 403 GBP of, tegen de koers van twaalf gulden tien cents per Pond Sterling, behoudens erreur in de reductie, NLG 4.876,30, met de interessen en de kosten, en daarna executoriaal arrestante op gezegd schip en toebehoren.
De executante heeft het voorschreven schip en toebehoren ingezet op een som van NLG 1.000. De verkoop en toewijzing zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissements rechtbank te Rotterdam, in het gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar, op woensdag de derde maart 1800 zes en tachtig, des voormiddags te elf uren. De veilcondities zijn ter griffie van gezegde rechtbank gedeponeerd en kopie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur mr. C.E. Havelaar aan de Boompjes nummer 43 te Rotterdam, alsmede bij de procureur Mr. M.L.A. Vorstman, aan de Wolfshoek nummer 6 aldaar, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Mr. Havelaar, procureur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip JAVA, liggende te Fijenoord, zal in de volgende week naar Hellevoetsluis worden overgebracht, om op het Haringvliet proef te stomen om daarna te Hellevoetsluis te verblijven om aldaar in dienst te worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 6 februari. Volgens telegrafisch bericht vertrok het Nederlandse schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, 5 februari van Singapore naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 1 februari. Het Nederlandse schip PALES, kapt. L. Rozenbeek, van hier naar Porto Alegre (opm: Zuid-Brazilië) met schade te Cuxhaven binnen, zal met 14 dagen de reparaties beëindigd hebben en de reis voort zetten.


Datum: 08 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 februari. Het Nederlandse stoomschip PRIMA, kapt. De Jonge, is gisteren alhier van Neufahrwasser (opm: Nowy Port, Polen) in de haven gekomen. De lading die uit witte geraffineerde suiker, tarwemeel en lijnkoeken bestaat, wordt in lichters overgeladen, teneinde vervolgens naar Groningen te worden vervoerd. Hedenochtend is men begonnen met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 5 februari. Heden arriveerde alhier het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, van Odessa naar Antwerpen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 februari. Gepasseerde week werd te Priok door middel van een 25-tons kraan uit het stoomschip PRINS ALEXANDER van de Maatschappij Nederland een drijvende brandspuit gelost, bestemd voor de Dienst der Havenwerken. Vergissen wij ons niet, dan is dit de eerste brandspuit van dien aard in Nederlands-Indië. Het bootje heeft ongeveer de grootte van de CUSTOS I en is voorzien van twee schroeven, waardoor het gemakkelijk te sturen is. De ketels zijn ingericht om binnen 7 minuten onder stoom te kunnen gaan, terwijl de spuiten binnen 12 minuten water kunnen geven. Het bootje is gebouwd in Amsterdam, de ketels echter werden in Engeland vervaardigd. Het geheel is het bezien overwaard.


Datum: 09 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 februari. Het rijksvaartuig BIJ, schipper De Bruin, 4 dezer van hier over de Zuiderzee naar Amsterdam vertrokken, heeft wegens het vele ijs de bestemming niet kunnen bereiken en is, daar een poging om Medemblik te bereiken eveneens mislukte, alhier terug gekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 februari. Het Nederlandse stoomschip JUNO kwam heden met een diepgang van 59 dm. goed en wel in zee, terwijl van de semaphore 54 dm. werd geseind met vallend water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 februari. De lading van het schip KINDERDIJK, kapt. M.C. Disper van Java, is verkocht naar Dublin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. Het Nederlandse schip SLAMAT, kapt. Schots van Soerabaja, is te Falmouth binnen gesleept met verlies van grote- en fokkemast en meer andere schade, zijnde in aanvaring geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Volgens particulier bericht uit Batavia is het Nederlandse barkschip SOPHIA, kapt. Schall, aangenomen voor de overvoer der lading, bestemd naar Soerabaja, van het afgekeurde schip VOORLICHTER.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 5 februari. Heden vertrok van hier het schip ANNA, kapt. Van der Kleij, van Groningen naar Gloucester, na volbrachte reparatie.

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlandse barkschip KOSMOPOLIET III, kapt. Alberts, in ballast van Batavia naar Schiedam, is heden alhier (opm: Batavia) uit zee teruggekeerd. (opm: met schade)

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Notaris E.A. Cabell zal, in tegenwoordigheid van de consul van het Duitse Rijk en ten verzoeke van de gezagvoerder J. Tiemann, op maandag 15 februari aanstaande, des voormiddags om 10.00 uur, op de steiger van de heer F.P. Penard aan de Waterkant, voor rekening voor wie het mocht aangaan, verkopen het wrak en de losse goederen van het afgekeurde Duitse schoenerbrikschip HELIOS, groot volgens de meetbrief 207 register ton, te huis behorende te Blankenese bij Hamburg. De goederen zijn van zaterdag de 13de dezer af op gemelde steiger, en het wrak ter rede alhier te bezichtigen.
Paramaribo, 8 februari 1886

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris E.A. Cabell zal in de loop der maand maart a.s., dag en datum nader te bepalen, ten zijnen kantore in veiling brengen de schoener HELEN M. FORSTER, varende onder de Engelse vlag.
Paramaribo, 2 februari 1886


Datum: 10 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. Bart is hedenochtend van Samarang te Falmouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 5 januari. Het schip BONNIE LASSIE, van Singapore naar Australië is op Toppershoedje gestrand (opm: in Straat Sunda).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 9 februari. Het Nederlandse schip MR. JACOB VAN LENNEP, kapt. Mosterman, van Shields naar Banjermassin passeerde 5 dezer om 09.30 uur Bevesier. Alles wel. Wind Oost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 februari. Het Nederlandse schip SLAMAT, kapt. Schots, van Soerabaja met suiker heeft de 5e dezer op 48º46’ NB en 09º04’ WL (plm. 140 mijl ten westen van Lands End) ’s avonds 22.00 uur door aanvaring met een groot fregatschip, vermoedelijk Engels, de boegspriet, de kluiverboom, fokkemast, grootbramsteng, bezaanmast en steng, met al het aan de rondhouten bevestigde tuig, verloren. Het werd in die staat de 7e februari om 16.35 uur bij Long Ships door het stoomschip TREDEGAR, van Cardiff naar Port Saïd bestemd, en hier hedenochtend door gemeld stoomschip binnen gesleept. (opm: zie NRC 110286)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 5 januari. De Nederlandse bark TANISARIE, 928 ton, is voor NLG 6.375 op vendutie verkocht, inventaris inbegrepen. De havenbootjes TJILIWONG en TJITARUM zijn niet verkocht zoals gemeld werd, maar opgehouden voor NLG 4.000 en NLG 3.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. Loodstransportboot COERTZEN verliet hedenochtend de haven van Nieuwediep met een detachement torpedisten, bestemd voor de torpedoboot ETNA, die te Londen van lanceerinrichtingen is voorzien en nu herwaarts zal komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 9 februari. Heden zijn alhier aangekomen 3 schuitjes met verfhout en 90 vadem zware ketting, afkomstig van de bark OLIVIER MADELEINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met order binnen: SLAMAT, kapt. Schots, van Soerabaja met suiker aan A. Hendrichs & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 januari. Vrachten zo goed als zonder zaken.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOR, LOTOS en BURGEMEESTER SCHORER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 8 februari. Heden werd van de werf der Gebr. L.& A. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepschroefstoomboot POSTILJON.
Daarna werd onmiddellijk de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan, groot 330 last, voor rekening van de Wed. Biltjes te Dordrecht.

Krant:
  JB - Javabode

Op de 28e januari j.l. geraakte het stoomschip PRINS ALEXANDER, toebehorende aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij in de Lampont-baai aan de grond, doch kwam de volgende dag weder vlot.


Datum: 11 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 februari. Op de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht is de kiel gelegd voor een schroefstoomboot tot vervoer van passagiers op het overzetveer Rotterdam – Charlois, en zulks voor rekening van de heer J.J. van Leeuwen te Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 25 januari. De Nederlandse driemast schoener THALASSA, kapt. J. Stukje, van Brunswick naar Londen met terpentijn, is 15 januari hier binnen gelopen met schade aan het roer, tuig en zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 februari. Het schip OIMARA, kapt. Robertson, van Londen naar Melbourne, is hier aangekomen op sleeptouw van de ARMINE, met verlies van fokkera, een anker van de boeg, enige platen gebroken, de bovenverschansing stuk en meer andere schade, ten gevolge van aanvaring in de nacht van de 5e met een onbekend gebleven bark, vermoedelijk met de SLAMAT. Zie 9 en 10 februari.


Datum: 12 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 januari. Het Engelse schip BONNIE LASSIE, groot 351 ton, van Singapore naar Australië, is de 1e januari ten Zuidwesten van Toppershoedje, Straat Sunda, gestrand en wrak geworden. Schip, lading en inventaris werd de 6e dezer in publieke veiling verkocht en bracht NLG 3.000 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 29 januari. De Nederlandse bark CATHARINA, kapt. G. Bona, werd bevracht om hier 40.000 kisten petroleum te laden, tegen 28 dollarcent per kist, met bestemming naar Saigon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag 17 februari 1886, des avonds precies te zeven uur, zal in het koffiehuis van F. Borst aan de Noorderhaven te Groningen publiek worden verkocht het in de Nederlanden te huis behorende en in 1877 nieuw te water gebrachtoverdekt tjalkschip, genaamd de VOORUITGANG met opgoed en toebehoren, groot 110 tonnen, thans liggende te Groningen in de Westerhaven, laatst bevaren door de schipper Abel Dik. Aanvaarding 8 dagen na de toeslag.
Informatiën worden gegeven ten kantore van de notaris Van Starkenborgh te Groningen.
Van Starkenborgh, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia 13 januari. Vrachten. De loop der vrachten in het afgelopen jaar is zeker voor de rederijen niet aanmoedigend geweest, en was er zelden een jaar, waarin volstrekt geen verbetering was waar te nemen; want, kon men in het eerst half jaar moeilijk een verhoging der koersen verwachten, omdat in dat tijdvak de lading meestal schaars is, zelfs tegen het begin van het nieuwe afscheepseizoen was zij niet van belang. Steeds was de onbevrachte vloot groter dan de vraag, en werd deze laatste nog beperkt doordien verscheidene vooruit bevrachte bodems juist in het begin van het seizoen binnenvielen, terwijl de toestand in de naburige markten, als: Singapore, China, Australië, van dien aard was, dat de Java-markt van daar geen steun kon verwachten, en dus alles medewerkte om de koersen hier op en laag peil te doen blijven. De mindere oogsten deden ook wel hun invloed gelden, doch zal men dit wat de suiker betreft eerst in dit eerst halfjaar bemerken, terwijl de mindere koffieoogst slechts van invloed was op de Hollandse schepen, waarvan de meesten wegens leeftijd en klasse niet voldeden aan de bepalingen der assuradeuren, en dus alleen tegen vergoeding der extrapremie voor suiker zouden hebben kunnen dienen. Daar echter de basis reeds zo laag was, bleek na aftrek der extra-assurantie het cijfer zeker niet aannemelijk en influenceerde hun tonnenmaat dan ook niet erg op de gehele voor suiker aangeboden hoeveelheid. De schepen voor Nederland wensende te laden, troffen het zeer slecht. De gouvernementsoogst was op de helft van dien van vroegere jaren begroot, en ook de particuliere koffie was verre van overvloedig. Na afscheep van de oude oogst, waarvoor het nog gelukte NLG 45,- à NLG 40,- te bekomen, schoot er voor de liggende schepen niets anders over dan af te wachten, welke hoeveelheid gouvernementskoffie ter verscheep per zeilgelegenheid aan de markt zou komen. Op 15 augustus bood de Factorij gelegenheid aan om voor 2 bodems 40.000 picols koffie te kunnen verkrijgen, en was het resultaat der 26 inschrijvers dat zij tot NLG 23,87½ en NLG 25,- ruimte verkreeg. Reeds op 1 augustus was voor Menado koffie ruimte verkregen tot NLG 48,50. Eerst in oktober was de Factorij weder in staat om met behulp van 25.000 picols aan 3 schepen het aanleggen mogelijk te maken, terwijl zij in het begin van dit jaar tussen 2 bodems 15.000 picols legkoffie kon verdelen. Particuliere lading bleef voor zeilschepen zeer schaars, en de vrachtcijfers werden steeds minder. Arak daalde van NLG 100,- op NLG 60,-. Naar het Kanaal bleven koersen nagenoeg gelijk. In het eerste halfjaar werd afwisselend Sh.35/-, Sh.32/6 à Sh.30/- besteed, zonder echter enige levendigheid. Het nieuwe seizoen opende met Sh.42/6, doch waren de afdoeningen slechts zeer gering. Een maand later was het cijfer dan ook reeds op Sh.35/- à Sh.30/- teruggelopen, tot welke koersen tot het einde van het jaar ruimte werd verkregen. De afscheep ging zeer vlug daar op het einde oktober reeds een miljoen picols suiker meer was verladen dan in vorige jaren, en daar de oogst een miljoen picols minder bedragen zal, bestaat er niet veel kans op verbetering vóór het nieuwe seizoen. Naar Amerika daalden de cijfers voor koffie van Sh.40/- tot Sh.30/- per ton en werd zelfs suiker tot Sh.20/- geaccepteerd. Voor een gedeelte koffie uit de laatste Padang-veiling werd ruimte opgenomen tot Sh.25/- per ton. Voor Australië werd het gehele jaar alhier niets opgenomen. Het enigste beladen schip werd in Australië bevracht. In januari werd voor Auckland een klein schip genomen tot Sh.25/-, doch sedert dien bestond ook voor die bestemming geen vraag. Naar de Perzische Golf werd geen ruimte gezocht, doch naar China werd voortdurend suiker afgescheept, meestal met de geregelde verbinding der Nederlands-Indische Stoomvaart Maatschappij. Stoomboten hebben rijkelijk hun deel van de slechte toestand gehad met uitzondering van een paar maanden waarin Sh.45/- werd betaald, moesten de geregelde lijners zich met Sh.25/-, Sh.32/6 en Sh.35/- voor suiker tevreden stellen, en er was geen voldoende andere lading om dit product tot die cijfers te kunnen weigeren. Koffie, hetwelk in 1884 tot NLG 90,- verkregen werd, daalde februari maart wegens de concurrentie van vreemde boten tot NLG 50,-, kwam spoedig weder op NLG 65,- à 75,-, en bleef ongeveer daarop tot heden staan. Rijst moest NLG 40,- en later tot NLG 30,- worden geaccepteerd. Vreemde boten werden weinig bevracht, voor zover ons bekend was de hoogste koers Sh.47/6 per ton en werd later tot Sh.25/- afgescheept.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlandse stoomboot PRINS FREDERIK NLG 75,- koffie, NLG 75,- huiden, NLG 45,- tabak, NLG 20,- tin, naar Amsterdam; stoomboot KONINGIN EMMA NLG 75,- koffie, NLG 75,- huiden, NLG 20,- tin, naar Amsterdam, en Ffrs. 75,- koffie, Ffrs. 20,- tin naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, LOTOS, JOHAN THEODOR, en BURGEMEESTER SCHORER.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. De stoomboot, die de SLAMAT vanaf de Longships te Falmouth binnensleepte, eist GBP 3.000 sleeploon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 6 februari. Scheepsvrachten. Tarwevracht per stoomschip naar Rotterdam Sh.1/9 per quarter.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 februari. Door een Chinees hier ter plaatse, die te Singapore een stoomschip heeft gekocht, is aan de regering het verzoek gedaan om vrijstelling van overschrijvings- kosten. Wij betwijfelen zeer of dat verzoek zal worden ingewilligd, aangezien de directeur van financiën, naar men zegt, daartegen heeft geadviseerd.


Datum: 13 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 25 januari. Het Nederlandse schip CARDENAS PACKET, kapt. Van Assen, is bijna tot vertrek gereed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 februari. De lading van het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. P. Kaper, is grotendeels beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 1 februari. Het Nederlandse barkschip PRINS HENDRIK, kapt. Klingeberg, 24 januari van hier naar Antwerpen vertrokken, keerde de 31e terug uit zee en ankerde bij het Stateneiland. De gezagvoerder rapporteert zware oostelijke stormen met hoge zee gehad te hebben, waardoor het schip 15 duim water per uur maakte. De pompen werden voortdurend gaande gehouden, doch waren niet lens te krijgen. Hij achtte het dus nodig uit zee terug te keren. Er is nu 20 duim water in het schip.


Datum: 14 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip JAVA heeft gisteren en heden op het Haringvliet proef gestoomd, in tegenwoordigheid van deskundigen van Fijenoord en van de Marine. Het schip ligt te Hellevoetsluis, om verder voor de bestemming gereed gemaakt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 12 februari. Van de lading haver van het alhier woensdagavond gearriveerde schoenerschip CORNELIA, kapt. Kaper, van Groningen naar Engeland bestemd, kan ongeveer 1/3e gedeelte droog geborgen worden. Vier tjalken zijn bereids geladen. Indien het daarbij blijft vriezen, zal de geborgen haver ter voorkoming van broei hier worden opgeslagen; in het tegenovergestelde geval zullen de lichterschepen naar Groningen vertrekken en de in hebbende lading aldaar lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 31 december 1885. Het Nederlandse schip A. EN W.C. (opm: fregat ARIE EN WILHELMINA CORNELIA), thans zout lossende te Priam (opm: Priaman), zal deze haven (opm: Padang) aandoen voor een charter.


Datum: 15 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris P.S. Hordijk te Helder zal aldaar op donderdag 18 februari 1886, namiddags 2 ure, in het hotel De Toelast, in het openbaar verkopen het kopervaste barkschip genaamd DINA, gebouwd te Bordeaux in 1868, geclassificeerd bij de Germanische Lloyd, letter A, met staand en lopend touwwant en aanwezige zeer volledige inventaris, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 40.59; wijd 8,87; hol 5,20 meters, alzo gemeten op 1174,29 kubieke meters of 414,95 tonnen. Laatst gevoerd door kapt. F.J. Coerkamp. Het schip is uitmuntend ingericht voor vervoer van passagiers. Te bezichtigen daags vóór en op de verkoopdag in de binnenhaven te Nieuwediep, gemeente Helder. Nadere inlichtingen en lijst van inventaris kunnen op franco aanvrage verkregen worden ten kantore van de heer S. van Gijn Pz., van de heren Van Gijn & Co, cargadoors te Nieuwediep en van genoemde notaris Hordijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 11 februari. Naar men hier verneemt, wordt door de directie van het stoomschip GRONINGEN IV, dat de 3e dezer het stoomschip AMSTERDAM met gebroken stuurtoestel hier in de haven sleepte, een som van NLG 500 als sleeploon gevraagd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Duitse barkschip JOHAN LUDWIG, groot 748 tons register, nu liggende te Rotterdam. Adres bij de cargadoors Wambersie & Zoon, Rotterdam.


Datum: 16 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men deelt aan het Handelsblad mede, dat voor een op de scheepsbouwwerf De Boot te Amsterdam in aanbouw genomen stalen fregatschip de kiel, stevens en roerraam aan de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden vervaardigd worden. Deze belangrijke werkstukken voor de bouw van grote ijzeren zeil- en stoomschepen werden in de laatste jaren uitsluitend uit Engeland en Duitsland betrokken, zoals dat ook geschiedde voor het betrekkelijk groot aantal ijzeren zeilschepen in de beide voorgaande jaren aan de Maas gebouwd, en voor die, welke te Amsterdam aan de Koninklijke Fabriek van de heren Hudig en Van der Made en andere werven van stapel liepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.J. van der Sande en P.H. Craandijk, makelaars te Amsterdam, presenteren, als lasthebbers van hun principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Doordbeek, op maandag de 22e februari 1886 in De Brakke Grond te Amsterdam, te verkopen het welbezeild kopervast Nederlands brikschip genaamd AURORA, gevoerd door kapt. A. Bakker, gemeten op netto 729,98 kub.meter of 257,68 tonnen en ladende 130 standaards hout, en dat met al deszelfs toebehoren, zoals voormeld schip thans is liggende aan de werf ’t Fortuin, Bikkers-eiland, Amsterdam.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaars of bij de kapitein aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar Hessel M. Lels, te Rotterdam, zal na gedane aangifte volgens de wet, op last van zijn meesters in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming, aan de Scheepmakershaven, op dinsdag 16 maart, des middags ten 12 uur publiek veilen het Nederlandse fregat KANAGAWA, 1.053 register tonnen, gebouwd in 1864. De verkoop zal geschieden bij opbod en afslag, voetstoots zonder actie of refactie, zoals het schip met deszelfs inventaris thans in het Oosterdok te Amsterdam is liggende. Het schip is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Beni Saf (opm: Algerije), 11 februari. De stoombaggermolen MAASMOND IX heeft in de laatst alhier geheerst hebbende storm vrij belangrijke schade bekomen aan de romp, achtersteven, brug en verschansing; zal door een duiker worden onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 februari. Heden zal een besluit worden genomen of de geloste haver uit het schip CORNELIA, kapt. P. Kaper, al dan niet naar Groningen zal worden getransporteerd. De meeste zekerheid bestaat er, dat de gehele lading zal worden opgeslagen, vooral met het oog op het aanhouden van de vorst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. De Zwolse nachtboot STAD KAMPEN is op de Zuiderzee dusdanig in het ijs bezet geraakt, dat de schotsen bij de verschansing omhoog stonden. Met assistentie van twee sleepboten van de heer Rutters gelukte het de boot behouden hier terug te brengen.


Datum: 17 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 februari. De lading haver, bestaande uit pl.m. 150 last van het van Groningen en naar Londen bestemde en hier lek aangekomen schip CORNELIA, kapt. Kaper, zal hier publiek worden verkocht. Het schip ging door de grote sluis in de haven. Het lek is gevonden en dicht gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 15 februari. Volgens ontvangen telegram uit Philadelphia is het schip HELENA, kapt. Verbeet, aldaar van Greenock na een stormachtige reis, gearriveerd. Tuig en zeilen hadden veel geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 16 februari. Het Nederlandse schip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Jansen, is heden van Fiume (opm: Rijeka) te Philadelphia aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Katendrecht, 16 februari. Op de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co. alhier is de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, ongeveer 200 last groot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomschip JAVA werd heden te Hellevoetsluis in dienst gesteld. Aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Rotterdam werd in maart 1885 de vervaardiging opgedragen van dit ijzeren, met hout bekleede en met koper gedubbelde schroefstoomschip voor de Indische militaire marine, voorzien van driemastschoener tuig en van inrichtingen tot het plaatsen van een 15 cm achterlaadkanon, waarmee recht vooruit moet gevuurd worden en van drie 12 cm achterladers. In het schip moest gelegenheid zijn tot berging van victualie voor tien weken, gerekend op een bemanning van 100 koppen, water voor drie weken, berekend op 700 liters per dag en 125 ton steenkolen. Werktuigen en stoomketels moesten onder de waterlijn blijven en van voldoend vermogen zijn, om bij de proeftocht gedurende vier achtereenvolgende uren aan het schip een snelheid te geven van 12 geografische mijlen per wacht. De gemiddelde diepgang mocht daarbij niet meer zijn dan 3,60 meter. Ten einde aan deze eisen te kunnen voldoen, werden de afmetingen van het schip bepaald op 60 meter lengte tussen de loodlijnen, 9,50 meter wijdte op buitenkant huid op de lastlijn gemeten en 4,80 meter holte uit onderkant ijzeren kiel tot rechte lijn bovendeksbalken. De stoomwerktuigen werden ontworpen op 1.050 indicateur PK van het compound systeem met drie cilinders. Nadat het schip aan het etablissement te Fijenoord op diepgang was gebracht, vertrok het laatstleden woensdag naar Hellevoetsluis tot het doen van een proeftocht op het Haringvliet, die vrijdag plaats had in tegenwoordigheid van de hoofdingenieur-adviseur voor scheepsbouw, de inspecteur over de stoomvaartdienst en diens assistent, de aanstaande commandant, de officier machinist van de marinewerf te Hellevoetsluis en voorts verschillende hoofdambtenaren van de Nederlandsche Stoomboot-maatschappij. Het schip verliet de haven ten 7.45 voormiddag en zette dadelijk koers naar de “gemeten mijl”, zodat de volle krachtproef reeds ten 8.25 kon aanvangen, die gedurende 4 achtereenvolgende uren, zonder de minste stoornis en zonder iets aan de werktuigen te verzetten, werd volgehouden. De vaart langs de gemeten mijl bedroeg 12,62 geografische mijlen per wacht. Het daarbij ontwikkeld vermogen was 1.017 I.P.K. en het kolenverbruik 0,97 kilogram per I.P.K.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 februari. Het schip ANNA, kapt. Grasmeijer, van Blyth naar Groningen, is hier in de haven gemeerd, aangezien het Eemskanaal nog grotendeels door het ijs gesloten is.


Datum: 18 februari 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 februari. Zr.Ms. torpedoboot ETNA, commandant De Groot, en de loodstransportstoomboot COERTZEN, zijn heden alhier van Londen aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Heden zal hier van Soerabaija aankomen de stomer van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij GOUVERNEUR-GENERAAL ’s JACOB, die zich eigenlijk op dit ogenblik in de Molukken moest bevinden. De oorzaak van zijn terugkeer naar Java is de volgende. De stomer SUMBAWA van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij kwam de 27e januari j.l. met gebroken cylinder-zuiger te Bima, en kon de reis niet vervolgen. De gezagvoerder stationeerde een sloep onder commando van de 3e officier in Straat Sapie met opdracht om de verwacht wordende Molukkenboot GOUVERNEUR-GENERAAL ’s JACOB op te wachten en assistentie te vragen. De sloep heeft laatstgenoemde stomer niet ontmoet en de commandant van Zr.Ms. stoomschip BORNEO, door de gezagvoerder van de SUMBAWA aangezocht om hem naar Makasser te convoyeren, verklaarde dit niet op zijn verantwoordelijkheid te willen doen, daar de BORNEO niet bij machte zou zijn de SUMBAWA op sleeptouw te nemen, wanneer zulks nodig zou blijken. De GOUVERNEUR-GENERAAL ’s JACOB, te Makasser aankomende, brak zijn reis af, vertrok naar Bima, nam de SUMBAWA op sleeptouw naar Soerabaija, kwam de 12e dezer daar aan en wordt heden met de passagiers en goederen van die plaats hier verwacht. De directie van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij alhier heeft onmiddellijk de stomer KARANG naar Makasser gezonden ter vervanging van de GOUVERNEUR-GENERAAL ’s JACOB.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 4 februari. De oorzaak van het oponthoud, door het stoomschip PRINS ALEXANDER, kapt. Sexauer, op reis van Batavia naar hier ondervonden, is gebleken van dien aard te zijn, dat er de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij geen verwijt van kan worden gemaakt en de bekwaamheid en zeemanschap van de gezagvoerder buiten kwestie kan blijven. Door een kleine vergissing, gesterkt door een onvolledige kaart, liep het schip in de nacht van verleden vrijdag op zaterdag ter rede van Telok-Betong tegen de wal op en zat dus met het voorschip aan de grond. Na de volgende nacht door eigen middelen weder vrijgekomen te zijn, werden de kiel en het ruim volkomen onbeschadigd bevonden en kon de reis worden hervat. Van zeer bevoegde zijde werd ons verzekerd, dat het schip in een uitstekende staat verkeert en aan de gezagvoerder Sexauer gerust kan toevertrouwd blijven.


Datum: 19 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Op woensdag 3 en 10 maart 1886 ’s middags ten 12 ure, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, van een in 1879 aangelegde en uitmuntend ingerichte stoomsleephelling en scheepstimmerwerf, genaamd De Hoop, met stoomsmederij en zagerij, machine, werktuigen en gereedschappen, werkplaatsen, loodsen, schuitenhelling en woonhuis, alles zeer gunstig bij elkander gelegen aan de Hoflaan en uitkomende aan de haven te Vlaardingen, groot 30 vierkante roeden 67 vierkante ellen. De sleephelling en smederij voorzien in een grote behoefte, zoals blijkt uit de helling, welke voortdurend bezet is en de smederij, welke druk en degelijk werk heeft. Grondbelasting NLG 28,95. Erfpacht NLG 73,43. Aanvaarding en betaling voor of op de 15e april 1886. Dagelijks te bezichtigen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Heden middag ten 4 ½ ure is van de werf der heren J. & K. Smit te Kinderdijk te water gelopen een stoomhopperdredger (opm: KISOGAWA MARU), voor rekening van het Japanse gouvernement. Dit schip is gebouwd onder toezicht van de heren J.C.W. Loos en Van Ollefen, voor de classificatie A 1 Lloyds, en onder bijzonder toezicht van de heren M.F. van den Kerkhoff en William Walker van de Germanischer Lloyd. Na plaatsing en beproeving van de machines en stoomketels, vervaardigd door de heren Diepeveen, Lels en Smit te Kinderdijk, worden het schip en de machinerieën geheel uit elkaar genomen om per scheepsgelegenheid te worden vervoerd naar Japan, waar zij weder zullen worden in elkander gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In ’t begin der maand maart 1886 zal, ten verzoeke van de scheepskapitein J.S. van Heukelem, ten overstaan van notaris Jentink, te Delfzijl, boeldag worden gehouden van het tuig en hol van het kofschip ECLIPTICA, thans liggende in de haven te Delfzijl. Kopen van NLG 2,- en daar beneden contant, overigens 6 maanden crediet.
Het hol is inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de scheepskapitein. (opm: het hol werd voor de sloop verkocht)
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 17 februari. Van de lading haver van het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. P. Kaper, zijn 110 last dikke haver beschadigd, welke de 20e dezer alhier publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 januari. Kapt. Mann, van het stoomschip ROMA, van Brisbane, rapporteert dat er op het rif van de zuidelijke Fly eilanden, ten Zuidwesten van Samba eiland (opm: Sumbawa), een groot ijzeren zeilschip zit, met geschilderde stuks-poorten (opm: geschutspoorten), de bodem rood geverfd, en zonder masten (opm: het Amerikaans fregat GOLDEN FLEECE). Op het grootste der Fly eilanden, dicht bij het strand, brandde een groot vuur waarschijnlijk als sein van de schipbreukelingen. De ROMA stuurde naar het wrak, doch een zware bui verhinderde alle gezicht, en was men genoodzaakt om weer af te houden en de reis te vervolgen. De verf van het wrak scheen nog geheel nieuw te zijn, en schatte men de grootte van het schip op 1.200 à 1.400 ton. Kapt. Mann heeft de havenmeester te Banjoewangi ingelicht. (opm: zie ook PGC 080386 en JB 080386)


Datum: 20 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 19 februari. Volgens telegram uit Boston is het schip MARIA, kapt. Schotema, aldaar van Matanzas gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 februari. Heden had hier de openbare verkoop plaats van het Nederlandse barkschip DINA, groot 1.174,29 kub.m, gebouwd in 1868, met al deszelfs staand en lopend want en volledige inventaris. Kopers werden de heren H.B. Kruize en J.T. Leeuwe te Delfzijl voor NLG 4.675.


Datum: 21 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip JAVA, is hedenochtend van Hellevoetsluis naar Fijenoord gestoomd om aldaar enige voorzieningen te ondergaan, het zal halverwege volgende maand naar Oost-Indië vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 20 februari. Heden is bij de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot ongeveer 435 lasten, voor rekening van de heer H. Kloos, van Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 20 februari. Gisteren avond kwamen een 15-tal ingezetenen dezer gemeente in de sociëteit Harmonie bijeen, ten einde met elkander een uitbreiding der visserij hier ter plaatse te bespreken. Door de heer J.Th. Tinkelenberg werd een soort vaartuigen aanbevolen, namelijk kotters, die beter zee zullen kunnen bouwen dan de hier gebruikelijke botters, meer zekerheid en veiligheid geven voor de opvarenden, en zeer waarschijnlijk voor de kustvisserij betere resultaten zullen geven. Door de aanwezige heren werd besloten terstond over te gaan tot de bouw van één kotter, welke gebouwd zal worden naar het plan van de heer Tinkelenberg, aan de werf De Lastdrager.
Tot commissarissen werden in die bijeenkomst benoemd de heren P.J. Duinker, J. Hoogenbosch en S.W. Stooker, terwijl het administratieve gedeelte voorlopig door de heer C.J. Verhey zal worden waargenomen.


Datum: 23 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 januari. Vrachten stil. Nu het seizoen ten einde spoedt, zijn er slechts weinig afsluitingen tot stand kunnen komen. Het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND laadt koffie en huiden tot NLG 75 en krossoks NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOR, LOTOS en BURGEMEESTER SCHORER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Verhuring. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, daartoe gemachtigd bij raadsbesluit van 24 december 1885, zullen op dinsdag 16 maart 1886, des middags ten twaalf ure, ten raadhuize aldaar, bij inschrijving voor een tijdvak van 25 jaren, bij voorkeur industriële ondernemingen, verhuren de terreinen laatstelijk in gebruik van de scheepstimmerwerf De Nijverheid, bijzonder gunstig gelegen aan de rivier de Maas in de onmiddellijke nabijheid van de buitenhaven te Schiedam, in twee percelen, als:
- De terreinen laatstelijk in gebruik van de scheepstimmerwerf De Nijverheid, kadastraal groot 1 hectare, 57 aren, 87 centiaren.
- De terreinen laatstelijk in gebruik voor sleephelling, kadastraal groot 2 hectaren, 5 aren, 28 centiaren.
- Beide percelen gecombineerd, gelijk deze tot dusver verhuurd zijn geweest, te zamen kadastraal groot 3 hectaren, 63 aren, 15 centiaren.
De voorwaarden voor deze verhuring zijn ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar gesteld, voor 25 cents, met situatietekening voor 75 cents.
De te verhuren percelen zijn dagelijks, uitgezonderd des zondags, te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Amsterdam in De Brakke Grond op de 22e februari:
- Het brikschip KRASNAPOLSKY, groot 296 ton, gebouwd in 1862, voor NLG 3.000 opgehouden.
- Het brikschip AURORA, groot 257 ton, gebouwd in 1853: NLG 2.100, in slag NLG 5,- gekocht door de makelaar A. Vinke.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 21 februari. Door de heden uit zee wegens ijsgang terugkomende loodsboot, is in zee gepraaid het schip JACOBUS DAVID, kapt. Rasker, bestemd naar Groningen en
komende van Engeland. De kapitein was voornemens Delfzijl binnen te gaan, doch na vernomen te hebben dat aldaar geen loodsen buiten waren, hield hij af naar Nieuwediep en kwam aldaar heden binnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 februari. In de Noordergronden is een driemast-schoener gestrand. De sleepboot vertrekt ter assistentie. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 februari. Het in de Noordergronden gestrande schip is de Duitse schoener ABOMA, kapt. Weiss, met ijs van Christiania herwaarts. Het schip is door de sleepboot STAD AMSTERDAM vlot en hier binnengebracht (opm: later verkocht aan de firma Voogd & Hordijk te Dordrecht en verdoopt BATO, zie NRC 270686 en verder)


Datum: 24 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Paramaribo, 28 januari. Het schip HELIOS, kapt. Tiemann, van Suriname naar Amsterdam en 30 december hier lek en met gesprongen fokkemast uit zee terug gekomen, is door deskundigen onderzocht en afgekeurd. Het zal in publieke veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 februari. Het schip VON SCHACK REY, kapt. Evans, van Rotterdam naar St. Thomas (Maagden eilanden) is te Monte Christie (opm: Dominicaanse Republiek) totaal verongelukt. Een gedeelte der equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Philadelphia werd bevracht een Nederlands barkschip met 10.000 vaatjes petroleum naar Bremen tot Sh.2/3.


Datum: 26 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram is Zr.Ms. schroef stoomschip BONAIRE, kapt. luitenant ter zee W. Baron Van Hogendorp, de 24e dezer te Barbados aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 februari, 20.25 uur. Alhier zijn aangekomen drie vissersvaartuigen met tarwe en een gedeelte der inventaris van een schoener, die op de ribben van de Hinder aan de grond zat. Nog kwam een vaartuig aan met order van de gezagvoerder van de schoener om een sleepboot, aangezien het schip met wassend water vlot was gekomen en in het Bokkegat wilde ankeren. En sleepboot vertrekt herwaarts. Naam en natie schip onbekend.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 februari. De stomer BROMO, kapt. Van Dorssen, eergisteren van hier via Telok Betong naar Atjeh vertrokken, is gisteren in de vroege morgen vastgelopen in de moddergrond in de baai van Telok Betong, 7 à 8 mijlen van daar, bij Poeloe Tangkil. De gezagvoerder seinde dat de prauwen van Telok Betong, door de harde wind de BROMO niet konden bereiken. Het telegram van dit ongeluk werd om 01.00 uur door de stoomvaartmaatschappij ontvangen, en reeds om 02.00 uur kon de PATOEAH Batavia verlaten om de nodige assistentie te gaan verlenen. Deze bleek intussen niet nodig te zijn, daar de maatschappij om 03.30 uur een telegram ontving, dat te 3 uur te Telok Betong was aangeboden, dat de BROMO om 12.00 uur met hoog water, zonder schade te hebben geleden, vlot was gekomen en hij ’s avonds zijn reis zou vervolgen. Opgemerkt mag worden, dat welke moeilijkheden de stoomvaartmaatschappij nu en dan ook al eens moge ondervinden, er steeds met voortvarendheid en spoed wordt gehandeld in het verlenen van assistentie. Dit bleek ook nu weer. Want slechts één uur was nodig om de maatregelen te treffen en uit te voeren die hulp konden verschaffen. Wij maken de volijverige en kundige super-intendent, de heer De Jong, onze complimenten. (opm: zie JB 270486)


Datum: 27 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 27 februari. De op de ribben van de Hinder gestrande schoener is het Deense schip JENS BENSON, kapt. Christensen, van Kopenhagen bestemd naar Leuven, beladen met tarwe. Het is door de sleepboot WODAN zwaar lek en in ontredderde staat op de kanaalhaven gesleept. Er waren pompers aangenomen om het schip boven water te houden.


Datum: 28 februari 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 januari. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek is bevracht met suiker naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 19 januari. Het Duitse schip JUNO, 26 december van Macassar naar Liverpool met kopra vertrokken, is aan de noordkust van Flores in de nabijheid van Larantoeka (opm: Flores) op het strand gelopen en door de equipage verlaten. Het is niet bekend of deze gered is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 27 januari. Het afgekeurde oorlogsschip LEEUWARDEN, de 28e dezer (opm: waarschijnlijk 28 december 1885) te Soerabaija in veiling gebracht, is verkocht voor NLG 66.050 aan een Arabier. (opm: gezien de hoge prijs vermoedelijk gekocht om weer in de vaart te worden gebracht als koopvaardijschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 januari. Vrachten. Sedert ons bericht van 13 dezer kwam enig meer leven in onze markt en bestond er wat meer vraag. Naar Holland ging niets om. Naar Kanaal v. O. werden wederom een paar schepen bevracht voor droge suiker tot GBP 1.6/3 en GBP 1.7/6 naar gelang van het aantal laadplaatsen en werd er een bodem opgenomen voor zaksuiker tot GBP 1.1/3 per ton netto ingenomen gewicht. Een klein schip werd afgesloten voor een som in de roes, doch krijgt slechts een gedeeltelijke lading. Naar Amerika bedong een klein vaartuig GBP 1.10/- voor koffie van Pasoeroean en moet te Padang opvullen met cassia tot GBP 2.2/6 naar New York. Een groot schip werd afgedaan tot GBP 1.5/- voor zaksuiker naar New York direct. Naar Montreal werd scheepsruimte opgenomen tot GBP 1.10/- voor suiker, te Batavia te laden. In andere richtingen vonden geen transacties plaats en bestond ook geen vraag. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlandse PRINSES WILHELMINA NLG 75,- koffie, NLG 45,- tabak, NLG 20,- tin naar Amsterdam, en suiker tot geheime koers naar Marseille, JOHAN THEODOR GBP 1.7/6 van 3 plaatsen uit de Oosthoek naar het Kanaal voor order; Nederlandse GRAAFSTROOM GBP 1.5/- per ton netto ingenomen gewicht zaksuiker naar New York.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GEBROEDERS SMIT, PRINSES WILHELMINA, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, en SOPHIA.


Datum: 01 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 20 januari. De Nederlands-Indische stoomboot SUMBAWA, 16 januari hier aangekomen, heeft het bericht meegebracht dat het Duitse barkschip JUNO geheel wrak geworden was op Flores Point, Kaap Roenge, Flores-eilanden. Het schip lag op zijde en de lading kopra spoelde er uit. De equipage had het schip verlaten en zal wel gered zijn. De JUNO, kapt. Fradiandt uit Rostock vertrok van hier 26 december met een volle lading kopra. Daar de SUMBAWA de Flores-eilanden geregeld aandoet, zal men denkelijk wel met het lot der equipage bekend worden.


Datum: 02 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Volgens telegrafisch bericht is het schip BATAVIER, kapt. Wiebenga, de 26e februari van Java te Calcutta aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Bos, is bevracht van Harlingen met een lading cichorei naar Riga, en de AUBURN, kapt. Stukje, voor de overvoer ener lading van Sundsvall en Hernösand naar Harlingen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 maart. Heden is van hier vertrokken naar Sumanap het Nederlands-Indische barkschip BARENDINA OSIRIA, ex-AMSTEL, kapt. Steur.


Datum: 03 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 17 februari. De Nederlandse bark MARIE ANTOINETTE, van Fiume te Philadelphia aangekomen, heeft men zwaar stormweer uit het Noordwesten gehad en had grootbramsteng en ra, benevens meer andere zeilen verloren en gescheurd.


Datum: 04 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Volgens particulier bericht is de equipage van het schip JUNO gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. De postboot TERSCHELLING van Nieuwediep is gisteren voor de haven van Terschelling in het ijs bezet geraakt, doch hedenochtend gelukkig in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Naar wij vernemen, zullen de passagiers van het stoomschip PRINSES WILHELMINA, kapt. Visman, dat enige dagen oponthoud zal hebben te Suez, hun reis met het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Van der Woude, kunnen vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 27 februari. Het schip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Jansen, van Fiume te Philadelphia aangekomen, heeft zwaar stormweder uit het westen doorgestaan, waarbij de grote bramra en enige zeilen verloren gingen.


Datum: 05 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Rotterdam bij rechterlijk gezag: het schoenerschip DOMINGA SOLARI, groot 184 ton, gebouwd in 1875: NLG 3.000. Koper H. Rietveld te Amsterdam. (opm: een makelaar, mogelijk gekocht voor een opdrachtgever)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chr. Ament en Alb. Vinke, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principaal, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag 12 april 1886, des namiddags te 3 uur precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, bij opbod en afslag te verkopen:
- Een extra ordinair welbezeild kopervast en gekoperd barkschip, genaamd PRINCES AMALIA, gevoerd door kapt. R.J. Lieuwen. Volgens Nederlandse meetbrief gemeten netto 2.225,97 kubieke meter of 785,76 register tonnen.
- Een extra ordinair welbezeild, kopervast en gekoperd barkschip, genaamd PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, gevoerd door kapt. C.D. Swart, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op netto 2.029,43 kubieke meter of 716,39 register tonnen.
- Een extra ordinair welbezeild kopervast en gekoperd barkschip, genaamd IJMUIDEN, gevoerd door kapt. C. Lodewijk. Volgens Nederlandse meetbrief gemeten op netto 1.887,77 kubieke meter of 666,38 register tonnen.
- Een extra ordinair welbezeild ijzeren driemast schoenerschip, genaamd FERDINAND EN LOUIS, gevoerd door kapt. S. Mink. Volgens Nederlandse meetbrief gemeten op netto 1,203,41 kubieke meter of 424,80 register tonnen.
- Een extra ordinair welbezeild kopervast en gekoperd driemast schoenerschip genaamd STAD DOCKUM, gevoerd door kapt. T.W. Dekker. Volgens Nederlandse meetbrief gemeten op netto 1.045,81 kubieke meter of 369,51 register tonnen.
Alle welke schepen varen onder Nederlandse vlag. En zulks alle met derzelver rondhouten, opstaand en lopend want, zeilen, touwen, ankers, kettingen en verdere scheepsbehoeften, volgens afzonderlijk gedrukte inventarissen. Genoemde schepen zijn voor de houtvaart geschikt en daartoe ingericht en geclassificeerd bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam, het eerste, tweede, derde en vijfde schip in klasse B en het vierde schip in klasse A³. Het eerste, tweede en derde schip liggen aan de werf Het Witte Kruis, van de scheepsbouwmeesters J. Meijjes en Zoon, Kleine Kattenburgerstraat, en het vierde en vijfde schip aan de werf van de scheepsbouwmeesters A. van der Hoog & Co, aan de Hoogte van de Kadijk. Zijnde inmiddels uit de hand te koop.
Nader onderricht begerende, spreke men met bovengenoemde makelaars of met de cargadoor.


Datum: 06 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes , A. Vinke en J.J.L. Bruinier, makelaars, zullen, als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van de notaris A.D.J.T. Meijjes, op maandag 29 maart 1886, des namiddags ten 3 ure precies, te Amsterdam in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, bij opbod en afslag presenteren te verkopen het extra-ordinair welbezeild, kopervast, gezinkt schoener-brikschip, genaamd GEZUSTERS, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. L.H. Draijer, volgens Nederlandse meetbrief, lang 28,56 meter; wijd 7,70 meter; hol 3,95 meter en alzo gemeten op 191,20 register tonnen of 541,65 kubieke meter. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want en verdere inventaris, breder bij biljetten vermeld. Het schip is in januari 1884 nieuw gezinkt en toen geclassificeerd B 1. Germanischer Lloyd, voor de tijd van 4 jaar. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 februari. Gecharterd werden onder anderen de volgende Nederlandse schepen: TITIA, kapt. Potjer, met beenas naar het Kanaal tot 16½ shilling; HEBE, kapt. Boelens van Taquary met fosfaat naar het Kanaal tot 25 shilling; VOORUIT, kapt. Homan, van Porto Alegre (Brazilië) met bonen voor Rio tot 700 real. Onbevracht liggen in de haven thans 28 schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 maart. Het Nederlandse schip BARBARA HENDRIKA, kapt. K.H. Meijer, van Rosario naar Falmouth, is lek te Rio de Janeiro binnen gelopen en maakt 3 duim water per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. G. Bona is gisteren met een volle petroleumlading in kisten van New York naar Saigon vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het schip NACHTEGAAL, kapt. H.J. Beekman, van Java te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Landscrona.


Datum: 07 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam. Het Nederlandse schip AMSTERDAM te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Volgens particulier bericht vertrok het fregatschip UTRECHT, kapt. Utrecht, de 5e maart van New York naar Japan. Het schip is weer terug bevracht om te Japan te laden met bestemming New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 maart. Wegens het vele ijs vanaf de Pollen naar de haven kan de postboot TERSCHELLING de dienst tussen hier en Terschelling niet waarnemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens rapport is het Nederlandse schip JEAN BAPTISTE, kapt. G. Bruijn, zaterdagmiddag om 15.00 uur door de Duitse loodskotter EMS geloodst.


Datum: 08 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 23 februari. Kapt. Visser gezagvoerder van het stoomschip CASTOR, hier van Rotterdam aangekomen, rapporteert de 14e februari op 47º NB 46º WL een groot ijsveld aangetroffen te hebben, waartussen hij 14 uren stoomde. Het ijs was 12 tot 14 duim dik. Hij koerste 30 Engelse mijl om de Zuid teneinde er vrij van te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 3 maart. Het van de Clyde naar Bombay bestemde schip (opm: Amerikaanse fregat) GOLDEN FLEECE is de 27e december op het Fly-eiland, zuidwest van Sumbawa gelegen, totaal verongelukt. De hofmeester en een leerling zijn verdronken. De overige 24 schepelingen werden gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Volgens telegram uit Londen heeft het stoomschip PRINSES WILHELMINA gerepareerd en de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makasser, 26 februari. Woensdagmorgen j.l. arriveerde alhier van Timor het Nederlands-Indische stoomschip DEVONHURST, aanbrengende 31 schipbreukelingen, te zamen uitmakende de bemanningen van het Duitse barkschip JUNO en het Amerikaanse fregatschip GOLDEN FLEECE. Zij vertrekken morgen per stoomschip BANTAM naar Soerabaija. De kapitein van de JUNO is door het vergaan van zijn schip nagenoeg geruïneerd, want hij was zelf voor het grootste gedeelte eigenaar en het schip was niet of slechts voor een klein gedeelte geassureerd.


Datum: 09 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 maart. De sleepboot MARTIN PÖPELAU is heden op avontuur naar zee vertrokken, aan boord hebbende de schipper van de Loodsboot no. 2 en een loods, om bij het aantreffen van het schip JEAN BAPTISTE, van Pensacola herwaarts, het van een loods te kunnen voorzien, daar de loodsboot van Delfzijl niet op haar station te Nieuwediep is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 maart. Het Nederlandse galjootschip DOLFIJN, groot 132 ton, gebouwd in 1862, is door de makelaar P.H. Craandijk verkocht aan de heren H.J. Plant & Co te Schiedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 maart. Een schrijven uit Boston van de 19e februari maakt melding, dat het schip ZĖLE, kapt. O.E. Staal, van Boston naar Freemantle bestemd, Rio Grande is binnengelopen, hebbende brand aan boord gehad. Omtrent de schade worden geen bijzonderheden vermeld.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 4 maart. Een ongeluk, dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben, maar gelukkig nog betrekkelijk goed afliep, had gistermiddag plaats bij het lossen van locomotieven uit het stoomschip PRINSES AMALIA. Men had, om die zo handige en lichte werktuigjes (opm: waarschijnlijk locomotiefjes voor smalspoor) te lossen een nieuwe stalen ketting genomen en had daarmee reeds twee locomotieven veilig in de prauwen neergelaten, toen bij het uit het ruim hijsen van het derde van die werktuigen, één der schalmen knapte, en het zo zware gevaarte liefst van een hoogte van pl.m. 9 meter, eensklaps met duizelingwekkende vaart de terugreis ondernam, en eer men tijd had tot omzien in het ruim terug plofte. Dat de PRINSES AMALIA niet onmiddellijk in de grond geboord werd, is alleen te danken aan de omstandigheden, dat de onderlading, uit rails bestaande de schok en het gewicht over meer dan één spant verdeelde, en zodoende het schip redde, wat na de eerste consternatie, ongeschonden bevonden werd.


Datum: 10 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Suriname, 15 februari. Het schip HELIOS, kapt. Tiemann, van hier naar Amsterdam, lek uit zee terug, is heden publiek verkocht. De lading hout en rum zullen na aankomst van het schip GUINEA vermoedelijk daarmee verzonden worden. (opm: zie SUR 090286, een Duits schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 februari. Het Nederlandse schip INSULINDE, kapt. J. van Leeuwen, is bevracht met stroopsuiker naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Het schip KINDERDIJK, kapt. Disper, arriveerde 8 maart te Dublin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 maart. Het Nederlandse schip PALES, kapt. Rosenbeek, van Hamburg naar Porte Alegre is hier binnen gelopen met verlies van voormarsra.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rio Grande, 6 maart. Het hier binnen gelopen Nederlandse schip ZĖLE, van Boston naar Fremantle, is onderzocht en moet repareren. De lading is door vuur en water beschadigd. De beschadigde lading zal hier in publieke veiling worden verkocht om geheel bederf te voorkomen en het overige zal weer ingenomen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 maart. Volgens alhier ontvangen telegram is het schip HALIA te Padang aangekomen, zwaar beschadigd door aanvaring met het Nederlands-Indische stoomschip BROMO, en zal nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 februari. Vrachten. Er was weinig vraag naar scheepsruimte en slechts enkele afdoeningen zijn tot stand gekomen. Het Nederlandse stoomschip NOORD-BRABAND laadt rijst tot NLG 40, tabak NLG 45, krossoks NLG 40, huiden NLG 75 per last en suiker tot geheime vracht naar Rotterdam en thee sh. 30/- per kubieke voet naar Engeland; de INSULINDE stroopsuiker, vracht en bestemming geheim.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER en SOPHIA.

Krant:
  JB - Javabode

De PRINSES WILHELMINA, door de wereldberoemde John Elder & Co. te Glasgow gebouwd, had een machinefundatie, die zo zwak geconstrueerd bleek te zijn, dat men verplicht was de gehele machine uit het schip te nemen en deze fundatie te vernieuwen.
Het schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER, na in alle opzichten op de proeftochten te hebben voldaan, heeft op de reis naar Indië averij aan de machine gehad en zal nu te Soerabaija een, zo men zegt, vrij belangrijke reparatie ondergaan.
Daarentegen zijn lichtpunten, dat de LEERDAM en de ZAANDAM reeds jarenlang een zware dienst verrichten tot volle tevredenheid van de reders, en dat de SMIT zelfs zonder afdoende proeftocht naar Java werd gezonden en zonder oponthoud de reis in 42 dagen volbracht. De K.A. NIEMANN doet nu reeds bijna twee jaar dienst op de Westkust van Afrika zonder dat men de minste klacht verneemt. De stoomschepen STELLA, JUPITER, ALBLASSERDAM, ECHO INO, SATURNUS, HOLLANDIA, ERASMUS, ARY SCHEFFER, IBERIA, BILLITON en AMSTELSTROOM hebben alle gedurende de jaren, dat zij in dienst zijn, geen aanleiding gegeven tot een ernstige klacht. Ook de BATAVIA, SOERABAIJA, NEDERLAND EN ORANJE, KONING WILLEM III, geregeld in de vaart of geweest zijn op Oost-Indië, en de ORANJE NASSAU, PRINS WILLEM I en PRINS MAURITS, in de vaart op West-Indië, geven evenmin aanleiding tot klachten. (opm: passage uit een ingezonden brief, waarin een industrieel opkomt voor de aanbouw van schepen voor de Koninklijke Marine op particuliere Nederlandse werven)


Datum: 11 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 maart. Het Nederlandse schip JEAN BAPTISTE, van Pensacola herwaarts bestemd, wordt door het vele ijs verhinderd op te komen; zo dit niet spoedig vermindert, is de kapitein voornemens naar een andere haven, vermoedelijk Vlissingen, af te houden.


Datum: 12 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 2 maart. Volgens bericht uit Menado heeft het driemast schoenerschip ALMA, hetwelk 1 januari aldaar van Macassar arriveerde, bij het binnen komen van de baai op een rif gestoten, waardoor het enige schade aan de kiel en het koper heeft geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Het Reichsgericht heeft het vonnis bevestigd van het Oberlandesgericht, inzake de aanvaring, die in maart 1885 plaats heeft gehad op de Elve tussen de Duitse schoener BENEDICTA en het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM. In gemeld vonnis was de BENEDICTA geheel en alleen voor de aanvaring verantwoordelijk verklaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 10 maart. Het Duitse schoenerschip HEINRICH LOHMAN in ballast is 9 februari te Menado totaal verongelukt. De equipage werd gered. De HEINRICH LOHMAN, kapt. Bohn arriveerde van Rotterdam te Batavia en is vermoedelijk van daar naar de Sangi eilanden (opm: 3º NB 125º O.L; zie ook NRC 120486) verzeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Het Nederlandse schip TJERIMAI, kapt. F. Diepenbroek, de 19e december laatst leden van Newcastle te Atjeh aangekomen met 1.500 ton gouvernements steenkolen, is daar opgehouden tot 6 maart en blijkens telegram van Penang die dag van Atjeh naar de rijsthavens gezeild om voor Europa te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 20 februari. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Guijt, is bevracht van Brunswick naar Cork tot 2.6 shilling voor hars en 4 shilling voor terpentijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Dagvaarding ten verzoeke van Maria Hendrina van Beest, naaister, wonende te Rotterdam, echtgenote van Arie Verzee. Voor de tweede maal wordt door mij, Franciscus Marinus Lorwa, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Arie Verzee bovengenoemd om op maandag de 21e juni 1886 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de eiseres op 11 februari 1880 te Rotterdam is gehuwd met gedaagde.
- Aangezien de gedaagde op 16 december 1880 is aangemonsterd als stoker op het Nederlandse stoomschip INGERID, gevoerd door kapt. W. van der Stoop, voor een reis van Rotterdam naar Grangemouth.
- Aangezien de gedaagde op 17 december 1880 met gemeld stoomschip van Rotterdam naar zee is vertrokken.
- Aangezien blijkens de ingekomen berichten van een deel der equipage, hetwelk gered is geworden, gemeld stoomschip de 18e januari 1881 bij Sunk Sand nabij Harwich is verongelukt en gezonken.
- Aangezien bij die ramp de gedaagde met nog zes anderen der opvarenden in een boot het schip heeft verlaten, doch daarna nimmer iets van die boot of de manschappen is vernomen en haar echtgenoot dus vermoedelijk daarmede is verongelukt.
- Aangezien er derhalve rechtsvermoeden van overlijden van de gedaagde bestaat en eiseres een ander huwelijk wenst aan te gaan.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
(opm: sterk bekort)


Datum: 13 maart 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. Het schip JEAN BAPTISTE, kapt. Bruijn, van Pensacola naar Delfzijl, is hier heden als bijlegger binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 maart. De (opm. Nederlandse) stoomboot PRIMA, met een lading van ca. 400 last gezaagd hout van Drontheim naar Papenburg bestemd, is hier reeds sedert bijna acht dagen binnen en kan wegens het vele ijs nog niet naar Papenburg opkomen. Men wilde gaarne de lading per spoor naar de destinatieplaats vervoeren, doch dit is wegens de slechte verbinding van het spoor met de haven kostbaar, daar alles per as daar heen zoude moeten worden vervoerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 maart. Eergisteren avond is tijdens een zwaar onweder de top van de voorste mast van het barkschip AGATHA CORNELIA door de bliksem getroffen. De toegebrachte schade is gering.

Krant:
 AMI - Amigoe di Cura?ao

Al worden onze scheepstimmerwerven door de grote stoomvaartmaatschappijen van ons land miskend en stelselmatig voorbij gegaan, het blijkt toch, dat het buitenland wat betreft het vervaardigen van schepen meer vertrouwen in ons stelt dan genen. Onlangs maakten wij gewag van een Duitse bestelling van stoomboten aan een Nederlandse firma; op gelijke wijze is er thans een uit Frankrijk opgedragen aan de heer Th. Figee, scheepsbouwer te Haarlem. Op zijn werf heerst thans gelukkigerwijs een meer dan gewone bedrijvigheid. Daar toch zijn, behalve een baggermolen, bestemd voor het doorgraven van het eiland Cazeau in de Garonne, en die binnen enige dagen gereed zal zijn tot vertrek, vele belangrijke werken onderhanden. Zo zijn er voor rekening van een Franse firma te Bordeaux in aanbouw een stoombaggermolen en een schroefsleepboot, voor de werken tot verbetering van de Garonne. De baggermolen zal worden ingericht om onder eigen stoom de overtocht naar Bordeaux te kunnen doen. De sleepboot wordt van staal vervaardigd. Bovendien werd de heer Figee de levering opgedragen van twee vaartuigen voor Buenos Aires, bestemd voor de havenwerken te Ensenada aan de Rio de la Plata. Deze vaartuigen zijn geheel gelijk aan één, in het vorige jaar geleverd, dat sedert de indienststelling uitmuntend voldeed. Eindelijk wordt aan de werf nog een schroefsleepboot uitgerust, mede bestemd voor Bordeaux, om daar dienst te doen als sleepboot en wegperser. Dit vaartuig heeft een zeer krachtig perstoestel aan boord, waarmee een massa baggerspecie van 180m3 per uur over 300 meter afstand en 6 meter hoogte weggeperst kan worden. De speciale machine, waarmede deze uitkomst wordt verkregen is onlangs gebrevetteerd, en heeft zeer gunstige resultaten opgeleverd, met het gevolg, dat reeds meer dergelijke toestellen aan buitenlandse aannemers geleverd zijn. Uit bovenstaande blijkt dus alweer voor de zoveelste keer, dat Nederlandse zo vaak miskende nijverheid de strijd met het buitenland glansrijk kan doorstaan; men zou anders uit Frankrijk en Zuid Amerika in Nederland geen bestellingen doen, maar begunstigde liever de eigen landgenoten.


Datum: 14 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 februari. Volgens bericht uit Menado heeft het schip AMAL bij het binnen komen aldaar op een rif gestoten en daardoor enige schade aan de kiel en het koper bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 maart. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. T. Guyt Czn, van Brunswick naar Liverpool, is met schade te Bermuda binnen gelopen (opm: zie NRC 180486).


Datum: 15 maart 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 8 februari. Het afgekeurde Nederlandse schip VOORLICHTER, 1.660 ton register, zal de 16e dezer verkocht worden. Voor het overbrengen der voor Soerabaija bestemde lading werd het Nederlandse schip SOPHIA, 743 ton register, opgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 9 maart. Het schip KOSMOPOLIET III, kapt. G.J. Alberts, de 19e januari in ballast naar Schiedam vertrokken, keerde de 8e dezer te Anjer uit zee terug en arriveerde hier heden, zwaar lekkende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Omtrent de vooruitzichten van de opening der scheepvaart in het Noorden vernemen wij uit Christiania, Frederikstad en Laurvig, dat stoomboten en schepen wegens het ijs aldaar niet voor het einde der maand maart zullen kunnen arriveren noch van daar vertrekken, en uit Sundsvall en Zweden, dat de opening der scheepvaart aldaar niet voor de 15e mei wordt verwacht.


Datum: 16 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 maart. Volgens ontvangen bericht is het schip J.P.A. , kapt. Kuiper, 13 maart vertrokken van New York naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 maart. Volgens rapport van de kapitein van het stoomschip LEEUWARDEN 1, heden van Harlingen alhier aangekomen, is het vaarwater op de Zuiderzee vrij van ijs. Op het Grient en de verschillende andere droogten werden echter nog omvangrijke ijsbergen opgemerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 maart. De stoomhopper barge MAASMOND X, van Rotterdam naar Spanje, is te Penzance binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 13 maart. Buitengaats, richting Schiermonnikoog, zeilt een vaartuig, denkelijk een kof of schoener met de noodvlag in top. De loodsafhaler van hier is door het drijfijs gewerkt en vertrekt met loods aan boord om hulp te verlenen. Op de rivier is nogal drijfijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 12 maart. De zo lang aanhoudende vorst heeft de gehele Oostzee bijna tot een ijsvlakte gemaakt. In de laatste twintig jaren heeft het niet zo aanhoudend gevroren. Alleen in het jaar 1865 hebben wij iets dergelijks ondervonden. Het Kattegat is niet te passeren.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. D.J. Davidsen, gezagvoerder van het Noorse schip JOHN HOUGVALDSTAD, groot 1.069 Register Ton, vraagt gelden op bodemarij ten bedrage van ongeveer NLG 100.000 ten behoeve van zijn schip, nog te innen vracht en lading, welke laatste bestaat uit pl.m. 21.000 picols Java hoofdsuiker. Inschrijvers verplichten zich aan genoemde gezagvoerder alle benodigde gelden te verstrekken, al wordt het bedrag daarvan ook groter dan bovenstaande raming, terwijl hij niet verplicht is meer geld op te nemen, dan hij nodig heeft, ook al blijft het bedrag daarvan beneden de raming. De bodemerijbrief zal betaalbaar zijn uiterlijk drie dagen na aankomst van het schip in de loshaven in Europa. De gezagvoerder behoudt zich drie dagen bedenktijd voor, vanaf de dag en het uur van de inschrijving. Aanbiedingen worden ingewacht tot vrijdag 16 maart ’s morgens, 11.00 uur, ten kantore van ondergetekenden.
Batavia, 16 maart 1886, de agenten Willenstein, Krause & Co.


Datum: 17 maart 1886


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Rotterdam de 16e maart: het fregatschip KANAGAWA, groot 1.053 ton, gebouwd in 1864, is voor NLG 12.000 verkocht aan W.A. Meursing te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. T. Guyt Czn, van Brunswick naar Liverpool, met schade te Bermuda binnen, is zwaar lek (opm: zie NRC 180486).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 maart. De Nederlandse stoomhopper-barge MAASMOND X, gisteren in Penzance binnen, werd door het stoomschip BILBAO, naar Glasgow bestemd, aldaar binnen gesleept. De machine was defect, en gene zeilen hebbende, werd het in de Golf van Biscaje door de hevige storm de oceaan in gedreven en toen door het stoomschip BILBAO op sleeptouw genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Rotterdam de 16e maart: het fregatschip KANAGAWA, groot 1.053 ton, gebouwd in 1864, laatst gevaren hebbende onder boekhouderschap van de heer Murk Lels te Alblasserdam, is voor NLG 12.000 verkocht aan W.A. Huijgens te Amsterdam voor zijn firma Huijgens & Van Gelder (opm: scheepsbouwers) aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een in aanbouw zijnd ijzeren tjalkschip, groot pl.m. 150 tonnen,
geschikt voor lichter, bij Gebr. G.& H. Bodewes, scheepsbouwers te Martenshoek.


Datum: 18 maart 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 14 maart. De schepen ECLIPTICA, gevoerd door kapt. Van Heukelom,
en SURINAME, door kapt. F. Borst Dzn., voor enige tijd onderhands te koop aangeboden,
zijn niet verkocht geworden. Beide schepen zullen hier gesloopt worden. Eerstgenoemd
schip zal in het eerst van de volgende week bij kavelingen verkocht worden, terwijl de
SURINAME voor NLG 1.850 is verkocht aan de heren Pik & Kuipers om ook binnenkort bij
gedeelten te worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 februari. Het schip KOSMOPOLIET III, kapt. G.J. Alberts, naar Schiedam
bestemd doch lek uit zee terug, heeft zware stormen doorgestaan.


Datum: 19 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 16 maart. Het schip HALIA, hetwelk door het schip BROMO werd aangevaren, is nagezien en moet lossen en dokken om te repareren. De stuurboord boeg is ingedrukt. De verschansing, koperen huid en het tuig zijn beschadigd, huidplanken doorsneden en verscheidene klinkbouten gesprongen. Het schip is onzeewaardig verklaard en zal naar Batavia gesleept moeten worden om te repareren. De reparatiekosten worden geschat op GBP 4.200. Er is protest aangetekend tegen het schip BROMO.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Het Nederlands-Indische stoomschip BAN HOK, kapt. T. Hakker, zal de 22e dezer (opm: van Batavia) naar Singapore via Cheribon vertrekken. Vracht en passage te bespreken bij Oey Goan Leng en Koe Along.


Datum: 20 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 15 maart. De rederij van het Engelse schip JOHN JOHANNASSON, dat door het Nederlandse stoomschip ETNA is aangevaren, en daardoor schade bekwam, heeft op laatst gemelde stoomschip beslag gelegd, dat echter na gestelde cautie werd opgeheven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 maart. Heden is van hier vertrokken na volbrachte reparatie het schip VREDENHOVEN, kapt. E. Strijker, van Cartagena naar Leith, alhier met verlies van verschansingen en stutten binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De winst- en verliesrekening van de Koninklijke Maatschappij De Schelde over 1885, die met de balans te Vlissingen voor de aandeelhouders ter inzage is gelegd, sluit met een winstpost van ruim NLG 5.000. Deze post is, volgens het voorstel der directie, tot afschrijving bestemd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op vrijdag 9 april 1886 ’s morgens 10.00 uur, zullen John Pryce & Co. in hun vendu lokaal verkopen het Nederlandse driemast schip KOSMOPOLIET III, groot 1.885 register ton, gebouwd in 1871 te Dordrecht, van eiken- en grenenhout, ijzer en kopervast, met staand en lopend tuig, ankers, kettingen, enz., enz. Het schip heeft drie ijzeren ondermasten en vernieuwde in juli 1884 alles: ra’s fokkemast, boegspriet, kluiverboom en alle stengen en kreeg een geheel nieuw tuig en zeilen. De inventaris, als zeilen, boten, waarloos rondhout, ankers, kettingen, 3 chronometers, zullen afzonderlijk worden verkocht. Het schip ligt tot 30 maart aanstaande ter rede van Batavia en daarna in de buitenhaven van Tandjong Priok ter bezichtiging en is intussen uit de hand te koop. Nadere informatiën te bekomen bij de agenten, J. Daendels & Co. te Batavia, Semarang en Soerabaja.


Datum: 21 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlissingen wordt ons gemeld, dat drie aldaar thuis behorende schepen, de bark LINA, de brik ELISABETH en de driemast-schoener MARGARETHA, alle van de rederij De Groof & Co aldaar, voor Duitse rekening tamelijk voordelig bevracht zijn met hout (delen) van Riga naar de Weser (Bremen en Geestemünde).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 18 maart. Bij het officiële onderzoek van het stoomschip ETNA met het stoomschip JOHN JOHANNASSON is gebleken dat laatst genoemd stoomschip door het ijs zo zwaar beschadigd werd, dat men genoodzaakt was het over Glückstadt aan de grond te zetten. In die staat werd het de 9e maart ’s ochtends bij dikke mist aangevaren door het stoomschip ETNA uit Amsterdam, met als gevolg dat het bij het wassen van het water gezonken is. De ijsbreker No. 2 vond bij onderzoek op de rede bij laag water dat het achterdek van de JOHN JOHANNASSON nog een voet boven de waterlijn was, en het dek vol schotsen en de kajuit vol water. Het voorste gedeelte van het schip zat meest droog. In het tweede gedeelte was een hele rij platen door het ijs ingedrukt en was er een gat van vijf voet groot. Door de aanvaring der ETNA was een gat achter de fokkemast veroorzaakt, hetwelk zich tot op verscheidene voeten beneden de waterlijn uitstrekte.


Datum: 22 maart 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 18 februari. Het schip ZĖLE, kapt. O.E. Staal, van Boston naar Fremantle met stukgoed en ca. 2.000 kisten kerosineolie, hier met schade binnengelopen, had brand in de lading gekregen, waarvan de oorzaak onbekend bleef. Het vuur brak uit in het voorste gedeelte van het schip waar geen kerosineolie was gestuwd, en zowel het dek als de dekbladen bekwamen belangrijke schade. Experts hebben aanbevolen de lading geheel of gedeelteijk te lossen, naarmate dit nodig mocht worden geacht. Het schip zal daarna worden gerepareerd en na de geloste lading te hebben ingenomen, de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zoutkamp, 19 maart. Heden arriveerde hier de stoomboot ADÈLE, kapt. Capelle, op reis van Amsterdam naar Groningen, na van af Harlingen tot hier het ganse vaarwater opengebroken te hebben, waarbij het ijs somwijlen een dikte van 21 cm. bedroeg. Heden is de reis met de nog hier aangekomen stoomboten HUNZE V, kapt. Dijk, HUNZE IV, kapt. Zwart, en met de HUNZE III, kapt. Albers, die hier overwinterd heeft, ondernomen, altijd door ijsbrekende, naar Groningen. Volgens geruchten zou de ADÈLE NLG 1.000 ontvangen voor deze onderneming. Het ware te wensen, dat men slaagde, want het is niet te betwijfelen, of stoombootmaatschappijen, ondernemers en handelaren, zouden daarbij belangrijk voordeel hebben. Een overgrote volksmenigte liet de vier achter elkaar stomende boten passeren. Hoever ze zijn gevorderd, is niet bekend.


Datum: 23 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 maart. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse kofschip AURELIA GRUNO, kapt. J.G. Stuitje, van Londen naar St. Malo, bij Dungeness gestrand, maar zonder assistentie en onbeschadigd vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 20 maart. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. P. Kaper, alhier met averij binnen, heeft de schade hersteld. De beschadigde lading haver is bij partijen publiek verkocht. Het schip zal nu een lading stro innemen voor Engeland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ter aanvulling van ons bericht uit Zoutkamp, in ons vorig nummer opgenomen, kunnen wij mededelen, dat de stoomboot ADÈLE, gevolgd door de boten der Rotterdamsche Stoomboot Maatschappij, de Utrechtse en de Maastrichtse stoomboot heden morgen te ongeveer 11 uur hier zijn gearriveerd met de vlaggen in top en onder het enthousiastisch gejuich ener grote menige belangstellenden. Na zaterdag slechts ongeveer ¾ uur afstand te zijn gevorderd, werd gisteren de reis van af het Noorder Oosterrak voortgezet en heden morgen van Wetsingerzijl. De dikte van het ijs, gisteren te Roode Haan opgenomen, was nog 21 cm. Eindelijk zijn dus de winterboeien verbroken en is de algemene communicatie gelukkig hersteld. Voor de wakkere gezagvoerder van de ADÈLE is het nu te wensen, dat de beloning, hem door velen toegedacht, niet achterwege moge blijven. Ook vele turf- en andere schepen hebben zich heden hier in beweging gezet, waardoor handel en vertier weder levendig wordt.


Datum: 24 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 maart. Volgens brief van kapitein J.W. Kaiser, voerende het Nederlandse schip ALBERTHA ROMELING, van Charlestown naar Brake bestemd, werd hij aldaar door tegenwind en sneeuwstorm opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 23 maart. Volgens telegram van Philadelphia de dato 22 dezer, vertrok het schip HELENA, kapt. Verbeet, die dag van daar naar Fiume.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Soerabaija het nieuwgebouwd Nederlands barkschip CONCORDIA, kapt. F. Visser. Expeditie 15 april. Adres de cargadoors De Vries & Co., Amsterdam (opm: aankondiging eerste reis van dit schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 februari. Vrachten nagenoeg zonder afdoeningen. Het Nederlandse stoomschip LIMBURG laadt koffie en huiden NLG 75, tabak NLG 45, krossoks NLG 40, rijst NLG 40, specerijen NLG 90, indigo NLG 120 per last naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, PRINSES WILHELMINA, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER en EENDRAGT.


Datum: 25 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Van de scheepswerf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, alhier, liep heden middag te drie uur, met goed gevolg, te water het raderstoomschip HOLLAND, dat de veerdienst zal waarnemen tussen Stavoren en Enkhuizen en derhalve alsdan dient ter voltooiing van het spoorwegnet in Nederland, daar het de directe verbinding zal uitmaken van de Noord-Hollandse en Friese lijnen.
Deze boot is 171 Engelse voet lang en 20 voet, 6 duim breed over het schip; over de raderkasten 36½ voet. Zij heeft een holte van 9 voet 6 duim, een diepgang van 5 voet, 10 duim en een waterverplaatsing van 250 ton. Zij wordt in beweging gebracht door een compound-machine van 400 paardenkracht en zal 12 mijlen per uur lopen.
Daar de boot hoofdzakelijk voor het vervoer van passagiers is bestemd - het goederen- en veevervoer zal door een andere boot geschieden - bevat zij een eerste-, tweede- en derde-klassekajuit, benevens een deksalon. De kajuiten van de eerste twee klassen zijn betimmerd met peppelhout en notenhout, die van de derde klasse met grenenhout; de deksalon is vervaardigd van teakhout.
De vorm van deze boot is fraai en zij ligt zeer vlug op het water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 16 februari. De romp van het alhier afgekeurde Nederlandse schip VOORLICHTER is op vendutie voor NLG 3.030 verkocht. De opbrengst van de inventaris zal later worden gemeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het Nederlandse schip DELIANE, kapt. C.G.A. von Lindern, van Tagal te Queenstown aangekomen, heeft order gekregen naar Greenock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 13 maart. De Nederlands West-Indische brik MARIE, kapt. Porter, van St. Martin naar New York, is te Bermuda binnen gelopen met verlies van verschansing en stutten, en zware schade aan kajuit, zeilen en tuig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 20 maart. Scheepsvrachten. Tarwe per stoomschip naar Rotterdam en Antwerpen Sh.1/7½ per quarter in de stad te laden, en Sh.1/3 per quarter te Neufahrwasser te laden.

Krant:
  JB - Javabode

Naar wij vernemen, is de welbekende kapitein Lindeman Jr. der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij in Nederland overleden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 maart. Naar wij vernemen is eergisteren middag de ketel van het stoomschip SAMARANG gesprongen, waardoor verscheidene personen ernstig zijn gekwetst. De gekwetsten zijn gisteren middag naar het hospitaal vervoerd. (opm: een stoomschip van de Dienst Havenwerken)

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. Owe, is heden van de rede van Batavia naar Grissee vertrokken (opm: om aldaar te worden gesloopt), gesleept door het Nederlands-Indische stoomschip BAN HOK, kapt. Hakker.


Datum: 26 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoenerbrik) ANNA, kapt. L.G. Stuut, is volgens particulier telegram uit Aracati (opm: 04º25’ Z.B. en 37º45’ W.L.) de dato 20 dezer gestrand en afgekeurd (opm: zie NRC 180486).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 3 maart. De Nederlandse schoenerbrik BARBARA HENDRIKA, kapt. Meijer, van Empedrado (opm: Argentinië, River Parana) naar Falmouth met verfhout, liep hier gisteren lek binnen, makende drie inches water per uur. De gezagvoerder is met de reparatie begonnen en hoopt spoedig weer te kunnen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Volgens telegram uit Londen is het schip FLORENCE VIVIAN, van Par naar Brussel, 22 dezer in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip SCHIEDAM, 20 dezer van Amsterdam naar New York vertrokken. Eerst genoemd schip kreeg daarbij lichte schade en is te Dover binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 13 maart. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, van Brunswick naar Liverpool, is 5 dezer lek en met schade aan zeilen te Bermuda binnen gelopen na zware stormen te hebben doorstaan, en zal belangrijke reparaties moeten ondergaan (opm: zie NRC 180486).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 maart. Het Nederlandse stoomschip PRIMA, van Drontheim naar Papenburg, dat van hier vertrokken is om zijn reis te vervolgen, is wegens mist op de rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Heden is uit de Nieuwe Waterweg naar Batavia vertrokken Zr.Ms schoefstoomschip 4e klasse JAVA, commandant luit.t.zee 1e klasse C. Hoffman.


Datum: 27 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. Heden arriveerde in de Nieuwe Waterweg het schip JAN MELCHERS, kapt. Hemmes, van Philadelphia, met een diepgang van 68 decimeter, onder noodtuig en met zware slagzijde, gesleept door de Engelse sleepboot UNIVERSE, hebbende 6 dagen na vertrek een orkaan doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 maart. Het sedert 31 december 1885 in de kruithaven liggende Oostenrijkse barkschip NIMROD, met een lading buskruit bestemd voor Alexandrië naar Hamburg, doch aldaar niet kunnende komen door het vele ijs op de Elve, werd gisteren vanwege Waterstaat onder bewaking gesteld, die een vordering tegen dit schip heeft van ongeveer NLG 3.000 tot NLG 4.000, wegens veroorzaakte schade aan de dukdalven waaraan het gemeerd ligt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 maart. Het schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, van Harlingen naar Christiansand bestemd, is volgens particulier bericht heden te Egersund binnen gekomen.


Datum: 28 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip FRANÇOIS, kapt. Volkersz, de 27e maart van Bassein (opm: Birma) naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 maart. De inventaris van het afgekeurde Nederlandse schip VOORLICHTER, heeft in veiling NLG 8.764,30 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Het te Schiedam thuis behorende barkschip JAN MELCHERS, groot 1500 register tonnen, gevoerd door kapt. Adriaan Hemmes, de 26 dezer de Nieuwe Waterweg binnengekomen met 69 decimeter diepgang, vertrok 17 februari laatsleden van Delaware Breakwater. Op de 25e werd het schip door een orkaan belopen waarin de lading petroleum overgeworpen werd en het schip zulk een zware slagzijde kreeg, dat de nok van de grote ra dikwerf te water sleepte en het dek onder de golven bedolven lag. Tot behoud van schip en lading werd besloten de fokkemast te kappen, die gelukkig over boord ging zonder de bemanning enig letsel te veroorzaken, doch de top van de grote mast met ra’s en de kluiverboom met het gehele daaraan bevestigde tuig mee nam. Het schip richtte zich op en kon voor de wind en zee worden gebracht. Bij het peilen van de pompen werd over de 8 voet water in het ruim bevonden en moest 2 dagen aanhoudend worden gepompt om het schip lens te krijgen. Nadat het weer een paar dagen daarna bedaarde, werd de bezaansteng aan dek gehaald en tot noodmast opgericht, in plaats van de over boord gekapte fokkemast, waarmee de reis vervolgd werd totdat men de 21e maart Lezard passeerde. Aangeboden assistentie uit Falmouth werd geweigerd, doch toen voorbij het eiland Wight de wind minder gunstig werd en er gekruist moest worden, hetwelk bij het moeilijk manoeuvreren van het schip en de vele tegenkomende stoom- en zeilschepen hoogst gevaarlijk was en niet langer de verantwoordelijkheid durvende dragen, besloot de gezagvoerder 15 Engelse mijlen west van Beachy Head de Engelse sleepboot UNIVERSE aan te nemen om het schip naar Rotterdam te slepen; er werd na lang loven en bieden tot GBP 150 akkoord gemaakt. Toen men besloot de mast te kappen was de bemanning reeds zo afgemat door koude en vermoeienis, dat slechts de kapitein en nog twee van de bemanning de moed en de kracht bezaten er gevolg aan te geven. Gedurende het grootste gedeelte van de reis lag het schip als het ware onder de golven bedolven, die van af het bezaanswant tot over de bak liepen en is dit zeker een van de moeilijkste reizen die onder de bestaande omstandigheden tot een goed einde gebracht werd. Assuradeuren van schip en lading zullen zeker het betoonde beleid van de gezagvoerder, waaraan de betrekkelijk gunstige afloop van deze zeeramp te danken is, naar waarde weten te schatten en te belonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 27 maart. Heden namiddag te 2½ uur liep met gunstig gevolg van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier te water het stalen schroefstoomschip INDUSTRIE II, gebouwd voor rekening van de Badische schroefstoomvaartmaatschappij te Mannheim, en bestemd voor het vervoer van goederen tussen Keulen en London.
De voornaamste afmetingen van dit vaartuig zijn: Lengte 150, breedte 24½ en holte 10½ Engelse voet. Het draagvermogen is 400 ton (deadweight).
De in dit schip te plaatsen twee stoommachines en twee stalen stoomketels worden op dezelfde fabriek vervaardigd. Het systeem der machine zal zijn triple-compound. De voorstuwing van de boot zal door twee schroeven geschieden.
Na afloop werd op dezelfde plaats de kiel gelegd voor de raderstoomboot DIVES bestemd voor de Compagnie des Paquebots à Vapeur entre le Havre, Caen, Honfleur et les Ports de la Normandie, terwijl voor dit schip de afmetingen zullen zijn lengte 48,70 meter, breedte aan dek 6,30 meter en breedte over de raderkasten 11,44 meter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 ferbruari. Vrachten. Sedert het bericht van 10 dezer bleef de markt nagenoeg onveranderd en was de vraag zeer beperkt. De onbevrachte vloot bleef stationair, daar de opgenomen tonnenmaat in evenredigheid stond tot die der aangekomen schepen. Naar Holland bleef de factorij uit de markt, terwijl particuliere lading bijna niet te verkrijgen is. Naar het Kanaal werden een paar schepen bevracht met droge suiker tot Sh.27/6, en twee bodems opgenomen voor zaksuiker tot Sh.25/- per ton netto ingenomen gewicht en beperkt zich de vraag tot scheepsruimte voor dit laatste artikel. Naar Amerika en Australië ging niets om en bestond ook geen vraag.
Kustvracht. Het vervoer van 500 ton kolen van Soerabaija naar Dobo werd bij inschrijving aangenomen tot NLG 18,- per ton.
De laatste bevrachting is: Nederlandse stomer MADURA NLG 75,- koffie, NLG 75,- huiden, NLG 45,- tabak, NLG 40,- rijst, NLG 20,- tin, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: Nederlandse GEBROEDERS SMIT, LOTOS, PRINSES WILHELMINA, BURGEMEESTER SCHORER, en EENDRAGT.


Datum: 29 maart 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 25 maart. Het schip FREDERIK KAREL, kapt. H. Reit, is, volgens hier heden ontvangen particulier bericht, binnengekomen te Swansea, komende van Rotterdam. Alles wel aan boord.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 maart. Wij kunnen nog mededelen, dat de ketel van het vaartuig der Bataviasche Havenwerken SAMARANG reeds vroeger wegens ouderdom was afgekeurd, doch weer in dienst werd gesteld, toen de SAMARANG een droogdok naar Soerabaija zou moeten slepen. Op de tocht naar het eiland Onrust had het ongeluk plaats, waarvan wij melding maakten.


Datum: 30 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Buenos Aires, 15 februari. Het Nederlandse schip OLDAMBT II, kapt. Mulder, ligt te Barracas in lading naar Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Uit Plymouth wordt ons gemeld van de 28e maart: Heden is alhier binnen gelopen het Nederlandse transportschip JAVA, zwaar beschadigd ten gevolge van een aanvaring onder dikke mist met een groot vaartuig in het Kanaal. De aanvaring had plaats enige ogenblikken voor middernacht op 12 mijl ten westen van de vuurtoren van Eddystone. De JAVA heeft de grote mast verloren en een groot gat aan stuurboord bekomen. Van de bemanning worden vier man gemist, die misschien op het andere schip zijn over gesprongen. Het aanvarende schip was een zeilschip met vier masten, naam onbekend. Het verdween na de aanvaring in de nevel. (opm. zie 3x NRC 310386).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 22 maart. Moge het goederenvervoer aan het spoorwegstation alhier uit en naar overzeese havens niet zo druk wezen als ten vorigen jare, nu daarentegen is de begonnen uitvoer van schapen des te belangrijker, daar er van begin februari met de Nederlandse stoomschepen MERCURIUS en MINERVA naar London in 15 ladingen reeds meer dan 12.000 schapen zijn overgevoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 29 maart. Scheepsvrachten. Na de heropening der vaart kwam er nog al enige vraag naar scheepsruimte voor Engeland. Verscheidene schepen van klein charter werden er bevracht naar de kolenhavens tegen Sh.9/6, Sh.9/- en Sh.8/-. Naar Londen/Oostkust werd gedaan tegen Sh.8/-, Sh.10/- en Sh.11/-, alles per 10 quarters haver, imperiale maat.
Naar België werden vele schepen bevracht tegen NLG 4,50 per last gerst naar Antwerpen, andere granen en plaatsen pro rato.


Datum: 31 maart 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 maart. Volgens bericht in de Times was het schip dat met het Nederlandse oorlogsschip JAVA in aanvaring kwam het Kanaal afgaande, en zou men het van boord van de JAVA met daglicht gezien hebben, oostwaarts sturende, doch het was te heiig om het te kunnen herkennen. Een gedeelte van het galjoenbeeld van het schip was aan boord van de JAVA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen nader telegram zijn de vier vermiste personen van Zr.Ms. schroefstoomschip JAVA, die bij de aanvaring overgesprongen waren aan boord van het zeilschip LOCH BROOM, te Londen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 maart. Het Nederlands oorlogsstoomschip JAVA is gisteren in Devonport aangekomen om te repareren, daar de schade ten gevolge van de aanvaring zo groot is, dat het niet naar Rotterdam terug kan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, van Rotterdam te Aberdeen gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 29 maart. Het Nederlandse schoener-brikschip GEZUSTERS, groot 191 ton nieuwe meting, gebouwd in 1857, laatst gevoerde door kapt. L.H. Draijer, is heden in publieke veiling in het lokaal De Brakke Grong verkocht aan A. Vinke voor NLG 1.600, in slag NLG 400.


Datum: 01 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Volgens telegram uit Londen is het schip OTTOLINA, kapt. D. Ouwehand, van Singapore naar Londen, lek te Algoa Baai (opm: Zuid-Afrika) binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.T.L. Meijjes , A. Vinke en J.J.L. Bruinier, makelaars, zullen, als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van de notaris A.D.J.T. Meijjes, op dinsdag 27 april 1886, des namiddags ten 3 uren precies, te Amsterdam in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, bij opbod en afslag presenteren te verkopen het extra-ordinair welbezeild, kopervast, driemast-schoener-brikschip, genaamd HENRIËTTA, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. T.J. Ridder, volgens Nederlandse meetbrief, lang 36,51 meter; wijd 8,68 meter; hol 5,33 meter en alzo gemeten op 1.070,06 kubieke meter of 377,73 register tonnen. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want en verdere inventaris, breder bij biljetten vermeld. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 maart. Het Nederlandse oorlogstransportschip JAVA, commandant Hoffman, van Rotterdam naar Batavia, liep, zoals reeds door ons werd medegedeeld, de 28e dezer te Plymouth met zware schade binnen, zijnde in aanvaring geweest met een groot schip, waarvan de naam onbekend bleef (opm: het Engelse schip LOCH BROOM). Zaterdagnacht jongstleden stevende de JAVA het Kanaal in, terwijl het weer zo mistig was, dat het onmogelijk was om meer dan een scheepslengte vooruit te zien; er woei een zware zuidwestelijke bries met hoge zee. Te ongeveer half twaalf, op circa twaalf mijlen ten westen van Eddystone, liep een groot zeilschip met vier masten, vermoedelijk het Kanaal opkoersende, met volle kracht de JAVA aan stuurboordzijde in, waardoor een groot gat ontstond en de reddingboot werd verbrijzeld, terwijl de grote ijzeren mast verloren ging. Het zeilschip geraakte, nadat het van de JAVA vrij was gekomen, spoedig uit het gezicht. Gelukkigerwijze werd het transportschip boven water ingelopen, anders zouden de gevolgen zeker noodlottig zijn geweest. Vier van de opvarenden van de JAVA worden vermist; men veronderstelt echter, dat deze op het zeilschip zijn overgesprongen. Volgens een bericht in de Times was het schip, dat met de JAVA in aanvaring geweest is, het Kanaal opgaande, en zou men het van boord van de JAVA met daglicht gezien hebben, Oostwaarts sturende, doch het was te heiig om het te kunnen herkennen. Een gedeelte van het galjoenbeeld van het schip was aan boord van de JAVA. (opm: zie ook 3x NRC 310386)


Datum: 02 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 april. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Arendal wegens storm binnen gelopen het schip ALBERTINA AMALIA, kapt. Koudenburg, bestemd naar Christiania (opm: Oslo).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 1 april. Heden middag ten half 4 ure is alhier van de werf De Nijverheid van de heren C. van der Giessen te Krimpen a/d IJssel met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 400 last, voor rekening van de heer J. Thäler te Mannheim. De naam van het schip is tot heden nog voorbehouden. (opm: het overdekt driemast Rijnschip werd daarna kennelijk verkocht aan Bernard Fasbinder, Rotterdam, die het de naam ENERGIE gaf)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 30 maart. Het viermast schip LOCH BROOM, van Calcutta komende, passeerde hier hedenochtend naar het Albertdok. Kapt. Auld, gezagvoerder van de LOCH BROOM, rapporteert de 27e, des nachts te 11 uur 15 minuten bij Startpoint in aanvaring geweest te zijn met het Nederlandse oorlogstoomschip JAVA, waardoor de boeg van zijn schip belangrijk beschadigd werd. Hij bleef de gehele nacht in de nabijheid met het oogmerk om vier man van de JAVA, die op zijn schip waren overgeklommen, weer terug te kunnen geven en ook om des noods assistentie te verlenen. Des ochtends ziende, dat een stoomschip zich bij de JAVA bevond, vervolgde hij de reis herwaarts.


Datum: 03 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 1 april. Donderdag j.l. werd van de werf van Gebr. G.& H. Bodewes alhier te water gelaten een ijzeren tjalk, groot pl.m. 110 tonnen, voor rekening van schipper T. Wassenaar, van Wildervank.
Vervolgens werd de kiel gelegd voor een ijzeren aak, groot pl.m. 80 last, voor rekening van schipper M. Suijkerbuijk, van Rozendaal.
(opm: 1 april was een donderdag. Het is onduidelijk, of deze gebeurtenis op donderdag 1 april plaats vond, of de week daarvoor)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 april. De gezagvoerder van de stoomboot WILLEM DRIE, rapporteert, dat de schoener EVA naar Amsterdam gesleept door de sleepboot LAPLAND, bij Enkhuizen op de vlakte aan de grond zit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 30 maart. Door de Loodskotter No.1, van hier, werd deze namiddag geland kapt. Renze met equipage van de schoenerbrik PEKELA, van Arcahon (opm: vermoedelijk Arcachon, Franse westkust) naar Cardiff en ongeveer 20 mijlen ZZW van Manacle (opm: vermoedelijk Manacle Rock) vol water door de loodskotter aangetroffen (opm: dit geeft als positie 49º46’ NB 04º51’ WL, ingang van Het Kanaal). De equipage kwam met haar eigen boot aan boord van de kotter. Daarna gingen enigen van de bemanning van de kotter aan boord van de PEKELA, met het doel het schip te bergen en zette zeil naar hier, doch ongeveer 10 mijl gevorderd zijnde begon de schoener te zinken, zodat zij deze verlieten. Kort daarna werd de PEKELA door een zware zee getroffen en omvergeslagen (opm: positie zinken bij benadering in 49º45’NB 04º50’ WL).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Batavia, 3 april. In de nacht van de 10e op de 11e der verslagmaand (opm: maart) strandde bij zwaar weer het Duitse schip HEINRICH LOHMANN op het rif van Tandjong Piso.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 april. Heden vertrok van hier naar het Kanaal voor orders het Noorse schip JOHN HONGVALDSTADT (opm: zie advertentie JB 160386)

Krant:
 AMI - Amigoe di Cura?ao

De Nederlandse schoener GOUVERNEUR VAN DEN BRANDHOF vertrekt op woensdag de 7e april naar St. Martin, St. Eustatius en Saba via St. Thomas.


Datum: 04 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Het Nederlandse schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, van Singapore naar Londen, lek te Algoa binnen, is onderzocht en moet lossen. Het schip maakt vier inches water per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 5 maart. Het Nederlandse brikschip REPRISE, kapt. F.F. Lieffijn, is hier bevracht met stukgoederen naar Bahia voor 600 dollars in full.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 april. Het Nederlandse schip VREDELUST, kapt. De Jonge (opm: brik, kapt. D.J. de Jong), van Rio Grande naar Boston, is bij Rhode Eiland totaal verongelukt (opm: zie NRC 160486). De lading is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 april. De Nederlandse bark JEAN BAPTISTE, gezagvoerder Bruijn, van de rederij De Groof & Co alhier, met een lading hout van Pensacola bestemd naar Delfzijl, en enige weken geleden wegens het ijs als bijligger hier binnen gekomen, heeft hedenmiddag de reis naar de bestemming voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 2 april. Gisteren werd van de werf van de heer P. Boele Pzn. alhier met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip RUHRORT 8, groot circa 375 last, gebouwd voor rekening van de Central-Actien-Gesellschaft für Tauerei und Schleppschifffahrt te Ruhrort, terwijl heden met goed gevolg te water gelaten is de ijzeren Rijnlichter VEREINIGUNG V, gebouwd voor rekening van de heer Louis Gutjahr te Mannheim. Met de bouw wordt begonnen van het ijzeren Rijnschip CATHARINA, groot circa 430 last, voor rekening van de heer H.J. Fendel te Niederheimbach.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJsel (Stormpolder), 3 april. Heden is van de werf De Hoop van C. van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip (opm: MARIA SOPHIA) groot 280 last, voor rekening van de heer Andreas Schwippert te Rhöndorf aan de Rijn; daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: SPERLING UND ADELMANN) groot 175 last, voor rekening van de Philipp Reijbel te Hassmersheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Harlingen, 2 april. Vrachten. Gedurende de laatste weken heeft onze markt zich door geringe levendigheid gekenmerkt. Van de Oostzeehavens werd zeer weinig gedaan; enkele vrachten werden slechts afgesloten voor balken van Sundsvall op hier tot gemiddeld NLG 18½ per tult. Van Riga op hier voor Noorse kapbalken noteert men NLG 20 per tult, Groninger costuum. De aanvoer van palen van Christiaansand en Arendal, die vroeger met koffen geschiedde, heeft thans plaats met grotere schepen van hier gevestigde rederijen. Ook van de overige Noorse havens is zeer weinig vraag. De koers voor vrachten zomer-levering schijnt nog niet gesteld, althans men verneemt weinig vraag of aanbod voor juni/ augustus. In uitgaande vrachten, uitsluitend echter voor stro naar Engeland, is meer levendigheid gekomen. Voor de Firth- of Forth-havens werden enige schepen gecharterd tot 10 shilling per ton van 20 cwt. Naar noordelijker gelegen Schotse havens wordt in verhouding meer besteed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJsel, 3 april. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip MARGARETHA, groot plus minus 300 last, gebouwd voor rekening van de heer K. Scheffner (opm: K. Schäffner) te Lobith en terstond daarna de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: MARIA), groot plus minus 330 last, te bouwen voor rekening van de heer H. Ermeling te Millingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Hermanus Tollenaar, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principaal, ten overstaan van de deurwaarder Jac. Dupont Noordbeek, op maandag 12 april, des namiddags om 3 uur, in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, bij opbod en afslag verkopen de extra snel varende, overdekte schroefstoomboot met inventaris, genaamd VOLHARDING 5, volgens meetbrief lang 13,72 meter, wijd 2,58 meter en hol 1,21 meter, hebbende een hogedrukmachine van 8 paardekrachten. Het genoemde stoomschip ligt ter bezichtiging in de Amstel bij de Korte Amstelstraat. Het is inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors Van Tubergen & Daam te Amsterdam.


Datum: 05 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het Nederlandse schip EVA, kapt. J.B. Brongers, bij Enkhuizen vast gevaren, is vlot en zaterdagavond hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

3.670 huiden zijn geborgen aan boord van de schoener CHROMO. De brik is in de midscheeps doorgebroken, doch zal nog wel geheel gelost kunnen worden. Zeilen en touwwerk zijn aangeland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 31 maart. De Nederlandse schoener MARIA is hier in de haven gebracht.


Datum: 06 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechtelijk gezag van het Zweedse schoenerschip genaamd DORCAS, liggende te Maassluis groot volgens meetbrief, bruto 626,27 kubieke meter of 221,30 register tonnen en netto 625,29 kubieke meter of 221,10 register tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen volgens inventaris, gevoerd geweest door schipper Goran Mortensson. Ten verzoeke van de heer Dirk van Dale, directeur van de maatschappij Neptunus te Nieuwediep, eigenares van het viskotterschip, genaamd POLLUX, wonende te Nieuwediep, domicilie kiezende te Rotterdam ten kantore van de voor hem occuperende procureur mr. Gerardus Combertus Burger, aan de Haringvliet nummer 24 en te Maassluis ten huize van de heer G. Dirkzwager Mzn, requirant uit krachte van een beslissing van scheidslieden, gegeven door de heren Petrus Joannes Wilhelmus van den Berg, notaris en dispacheur, Dirk Cornelis Rietbergen, ridder van de orde van de Nederlandse leeuw en Christiaan Frederik Zeeman, beide kapitein experts allen wonende te Rotterdam, de 5e februari 1886, behoorlijk geregistreerd, in hoedanigheid als scheidslieden of arbiters, gekozen door en tussen gezegde schipper Goran Mortensson ter ene en de requirant ten deze ter andere zijde, waarvan de ten uitvoerlegging is bevolen bij bevelschrift van de edelachtbare heer president van de arrondissements rechtbank te Rotterdam van drie maart 1886 behoorlijk geregistreerd bij welke beslissing schipper Goran Mortensson is veroordeeld om aan de requirant te betalen de som van NLG 2.800, benevens tot vergoeding van de helft van de kosten op de arbitrage gevallen, ter zake van bergloon wegens het behouden binnenbrengen te Maassluis van de DORCAS en inhebbende lading op 18 augustus 1885, arrestant op gezegd schip en toebehoren. De executant heeft het voorgeschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van NLG 300. De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissements rechtbank te Rotterdam, tweede kamer, in het gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer aldaar, op woensdag de 21e april 1886, des voormiddags ten elf uur precies. De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergemelde rechtbank en kopie daarvan ligt ter inzage ten kantore van voornoemde procureur mr. Gerardus Combertus Burger, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Rotterdam, 29 maart 1886, Mr. G.C. Burger, procureur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 3 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester W. van der Windt alhier is met goed gevolg te water gelaten de logger A.J. FERNIM, voor rekening van mej. de weduwe Dijkhuizen te Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman L. Spaans, bestemd voor de haring- en trawlvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Koepang, 16 februari. De civiel gezaghebber van Soemba rapporteert, dat 27 december jongstleden op zuidkust van Soemba nabij eiland Saloera is gestrand de van Glasgow met bestemming naar Shanghai gekomen Engelse bark GOLDEN FLEECE bemand met 56 koppen, waarvan bij stranding twee zijn verdronken. De overigen zijn door hulp van Savoenezen te Melolo (Soemba) gered en thans te Waingapoe.
De gezagvoerder van de Duitse bark JUNO rapporteert dat zijn schip 5 januari j.l. op de klippen nabij Tandjong Boenga ( Floreshoofd) gestrand en door equipage van 9 man verlaten is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 5 april. Van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, zijn met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, genaamd ZWEI GEBRÜDER, voor rekening van de heer D. Scholwerth, en een ijzeren sleepkaan genaamd HOC ERAT IN VOTIS, voor rekening van de heer G. Scholwerth, beiden te Beeck bij Ruhrort.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan voor rekening van mej. de weduwe A. Klerks te Druten.


Datum: 07 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aarhus, 4 april. Het Nederlandse schip HANSA, kapt. G. Favre, van Rotterdam, is alhier binnen gebracht; hulploon GBP 220.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, is het barkschip KRIMPEN A.D. LEK, kapt. Van de Vegte, de 5e dezer te Batavia aan gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse barkschip RESOLUTE, kapt. L. Hemmes, van Philadelphia naar Londen, op zee verlaten, volk gered. (opm: zie o.a. NRC 070486, 080486 en 160486)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. De equipage van het Nederlandse schip RESOLUTE, kapt. Hemmes, van Philadelphia, is behouden te Le Havre aan land gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 maart. Vrachten zo goed als zonder zaken. Bevracht werden de volgende Nederlandse schepen: het stoomschip GELDERLAND: koffie NLG 75, tabak NLG 45, krossoks NLG 40, tin NLG 20 per last naar Nederland en suiker tot geheime prijs naar Marseille en Nederland; stoomschip PRINS ALEXANDER: koffie NLG 75, tabak NLG 50, tin NLG 20 per last naar Amsterdam, en tin Ffrs 20 per ton en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, PRINSES WILHELMINA, BURGEMEESTER SCHORER en EENDRAGT.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar wij vernemen, is door de Spaanse regering aan de heer B.A. de Jonge, gewezen gezagvoerder van het te Veendam te huis behorend vaartuig ALBERTHA, het kruis van de eerste klasse van de orde voor zeevaartkundige verdienste verleend, voor het redden van de schipbreukelingen van het Spaanse schip PEPE.


Datum: 08 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip CONGO, kapt. Hanenstein, 8 maart laatst leden van de Zuidwest kust van Afrika naar het Kanaal voor order vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Het Nederlandse schip EVA, kapt. Brongers, alhier van Harlingen aangekomen, na bij Enkhuizen aan de grond gezeten te hebben, is op order van experts door een duiker nagezien en geheel onbeschadigd gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 april. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. Spaanderman, van Java, 29 maart van Falmouth vertrokken 7 april te Landscrona gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Volgens telegram uit Indië, is het Nederlandse schip INSULINDE, kapt. Van Leeuwen, 5 april van Java naar New York vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Le Havre, 5 april. Het Nederlandse schip RESOLUTE, kapt. L. Hemmes, van Philadelphia met petroleum naar Londen, is op 37°45’ Noorderbreedte, 60°45’ Westerlengte door het volk verlaten (opm: zie NRC 070486), dat door het schip ANNIE BURRILL, van New Orleans, gered en alhier aangebracht werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 6 april. Van de werf van de heer P. de Zeeuw, alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het voor zijn rekening gebouwde loggerschip JOHANNA NEELTJE, zullende gevoerd worden door stuurman Jan Storm, bestemd voor de haring- en beugvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oudewater, 7 april. Aan de scheepstimmerwerf van de Wed. H. Stofberg alhier is de kiel gelegd van een ijzeren aak, die de naam zal voeren van NEELTJE en voor rekening en dienst is van de heer J.A. Montijn, ter bestelling van goederen der stoomboot te Utrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fayal, 26 maart. Heden is alhier binnengekomen het schip BERTHA, kapt. Koster, van New-Orleans naar Bremen, onder noodtuig, hebbende in een zware storm de masten verloren.


Datum: 09 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan het verslag van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland over 1885 ontlenen wij het volgende:
De toestand van de maatschappij is beter dan verleden jaar. Niettegenstaande de handel en de vrachtvaart zeer gedrukt bleven en lagere vrachten dan ooit te voren moesten worden aangenomen, is er van de verschillende inkomsten genoeg overgehouden om alle uitgaven te dekken, voldoende af te schrijven en te reserveren en een uitdeling van 4 % voor te stellen. De bijzonder voorspoedige reizen, waardoor de eigen assurantie-risico een aanzienlijke bate opleverde, hebben in de eerste plaats tot dit resultaat meegewerkt. Uit de winst- en verliesrekening blijkt dat de reizen van de stoomschepen opleverden NLG 559.344,50; de diverse baten en het saldo van Aº.Pº. NLG 48.597,53½ en de assurantie, eigen risico NLG 217.597,91. Totaal winst NLG 825.521,94½. Waarvan bestreden zijn: het nadelig saldo van de interestrekening, zijnde de rente op de geldleningen, na aftrek van gekweekte rente van de bezittingen van de maatschappij NLG 131.836,41½. Het verschil tussen primitieve koers van uitgifte en parikoers over de in 1885 afgeloste obligaties van de geldleningen van de maatschappij, ( afgeschreven van de dienst van de geldlening) NLG 12.915; verlies bij de verkoop van de kolenhulk te Soerabaja, die door veranderde omstandigheden niet meer nodig was NLG 14.164,12; afschrijving op de etablissementen te Amsterdam ( Handelskade) NLG 11.170; en afschrijving op de waarde van de stoomschepen en reserve op rekening van afschrijving NLG 470.904,54 totaal NLG 640.990,07½; een batig saldo latende van NLG 184.531,87 waarvan bestemd wordt voor de uitdeling à 4 % NLG 179.340 en voor patentbelasting NLG 4.591,10 en over te brengen op nieuwe rekening NLG 600,77. Omtrent de reizen van de stoomschepen wordt in het verslag van de Stoomvaartmaatschappij Nederland aangetekend dat in 1885 voltooid zijn 35 uit- en thuisreizen. Het totaal is daardoor gestegen tot 303.
Gemiddelde uitreis. Kortste uitreis
Stoomdagen Reisdagen Stoomdagen Reisdagen
In 1885 36 d. 20 uur. 43 d. 8 uur. 32 d. 16 uur. 38 d. 22 uur.
In 1884 38 d. 42 d. 21 uur 34 d. 14 uur 38 d. 1 uur.
Gemiddelde thuisreis Kortste thuisreis
Stoomdagen Reisdagen Stoomdagen Reisdagen
In 1885 39 d. 17 uur 43 d. 22 uur 35 d. 6 uur 38 d. 13 uur.
In 1884 39 d. 20 uur 42 d. 18 uur 32 d. 1 uur 32 d. 16 uur.
De reizen waren weer zeer voorspoedig en geen enkele averij van enig belang werd ondervonden. Op de datums, in overeenstemming met het postcontract bepaald, vertrok telkens een stoomschip, zowel van Amsterdam als van Batavia. De gewone stations op uit- en thuisreis werden aangedaan, met uitzondering van enige reizen in de aanvang van het boekjaar, toen Napels op de uitreis werd bezocht, in plaats van het destijds nog besmet verklaarde Marseille. Nadat de gezondheidstoestand aldaar weer normaal was geworden, keerden de stoomschepen naar Marseille terug tot in augustus 1885, toen andermaal geconstateerde choleragevallen noopten om een ander station in de Middellandse Zee te kiezen. Ditmaal werd, in overeenstemming met de Nederlandse regering daarvoor Genua aangewezen, dat van augustus tot november zowel op de uit- als op de thuisreizen door alle schepen werd bezocht voor de post- en passagiersdienst, terwijl daarmee enige goederenvervoer gepaard ging. Wij zijn reeds tevreden geweest te Genua. Het heeft een goede haven, is zeer goed verbonden met voor ons belangrijke aanvoer- en afzetplaatsen en de fiscale wetten en plaatselijke usanties komen ons voor veel liberaler te zijn dan in Marseille. Vier malen deden onze stoomschepen op de uitreis Atjeh aan; Padang werd op de uitreis om de andere keer en op de thuisreis door bijna alle schepen bezocht, terwijl Colombo achtmaal werd aangedaan voor aanvulling van de lading. Vijf schepen bezochten Djeddah; twee losten thuiskomende ladingen te Londen, twee te Liverpool. Maildienst. Het vervoer van brieven en gedrukte stukken was in de laatste jaren als volgt: 1881: 11319 kilo; 1882: 20975 kilo; 1883: 28195 kilo; 1884: 37552 kilo en 1885: 39451 kilo. Bij de organisatie van de dienst voor de veertiendaagse vaart werd ons door de staat NLG 3000 per enkele reis over de toen vastgestelde 26 uit- en thuisreizen gegarandeerd. Deze garantie is niet vermeerderd, toen het aantal enkele reizen van 52 tot 70 per jaar werd uitgebreid. De garantie die de Nederlandse mail ontvangt, komt uit per geografische mijl op NLG 1,27; de Engelse mail ontvangt per geografische mijl NLG 22,21; de Franse mail NLG 25,84 en de Duitse mail op Oost Azië NLG 20. Naar Java hadden wij minder, van Java meer 1e en 2e klasse passagiers dan in 1884. De samenvatting van uit- en thuisreizen geeft 3057 in 1885, tegen 2942 in 1884, dus ten slotte nog enige vermeerdering. Het goederenvervoer is op de uitreizen aanzienlijk minder geweest dan verleden jaar. In 35 reizen werden 5000 ton minder lading vervoerd dan in 34 reizen van 1884. Toch gaf ons dit geen verlies op de vrachtrekening want de ledige ruimte kon behoorlijk worden aangevuld door steenkolen voor het gebruik op de thuisreizen. Wij vervoerden op die wijze 15000 tonnen en verdienden er meer aan dan aan vrachtgoederen van de beide laagste klassen. Het is zeker zonderling, dat onze steenkolen nu met mailschepen naar Java worden vervoerd, terwijl wij vroeger geregeld een tamelijke vloot zeilschepen bevrachtten, maar het is het natuurlijke gevolg van het lage peil waartoe de uitvrachten zijn gedaald door de zware concurrentie tussen zeil- en stoomvaart en de weinige levendigheid van de Indische markt. Het door ons genoemde feit heeft echter één goede zijde, namelijk dat het een natuurlijke dam opwerpt tegen de stortvloed van pogingen om telkens nieuwe vrachtverlagingen af te dwingen. Zelfs de grootste verkondiger van concurrentie à outrance van enlever la marchandise en andere machtspreuken waarmee de expediteurs de ongelukkigen reder trachten wijs te maken dat hij met verlies moet varen om ten slotte te winnen, is gewoonlijk uitgepraat, wanneer hij tot antwoord krijgt: “dan vaart de maatschappij liever haar eigen steenkolen”. Met de thuiskomende ladingen zijn wij, wat de hoeveelheid betreft, veel vooruitgegaan. Jammer maar dat de vrachten zo ongehoord laag blijven. De koffie- en tabaksoogst van Java werden door de Nederlandse schepen overgevoerd tot vrachten NLG 20, per last beneden die van vroeger. Suiker werd door ons vervoerd voor NLG 30 per last van Java naar Marseille en Nederland en nog zouden wij gelukkig geweest zijn, als wij dit artikel altijd tot opvulling naar Nederland hadden kunnen krijgen, want moesten wij de suiker naar Londen en Liverpool brengen, dan kregen wij een paar gulden meer vracht, doch hadden zoveel directe en indirecte kosten, dat er geen NLG 25 per last overbleef. De vrachten van Colombo waren ook verbazend laag, hoewel in verhouding van de afstand niet minder dan die van Java voor soortgelijke artikelen. Het vervoer van producten uit Frankrijk en Algerië van Marseille naar Nederland en omliggende landen, waartoe onze tiendaagse vaart zulke een uitmuntende gelegenheid aanbiedt, heeft zich weer uitgebreid, nu de quarantaines minder stoornis gaven. Het zou nog kunnen klimmen, als de Franse regering zo verstandig zou zijn om ons geen NLG 1000 à NLG 1300 extra havenrechten te laten betalen als wij een klein partijtje vrachtgoed wensen te laden. Vanzelf worden wij daardoor gedwongen om het inladen te Marseille te beperken tot de gelegenheden als wij er veel te lossen hebben. Kleine verzendingen naar Nederland kunnen die kosten niet lijden. Deze fiscaliteit streeft haar doel voorbij, daar zij, de handelsoperaties willende belasten, ze eenvoudig belet. Het kapitaal is onveranderd gebleven op NLG 4.483.500 ( NLG 2.516.500 ongeplaatste aandelen). In 1885 is NLG 193.500 afgelost van de geldleningen. Het reservefonds bedroeg op 1 januari jongstleden NLG 81.815,75 en vermeerderde met de rente van het belegde fonds NLG 3105, zodat het op ultimo december laatstleden bedroeg NLG 84.920,75. Het assurantie reservefonds bleef staan op NLG 750.000. De assurantie eigen risico gaf over 1885 de volgende resultaten: geboekte premie op eigen risico NLG 221.932,09; af: betaalde schades NLG 4.352,18; saldo NLG 217.579,91 waarmee de winst- en verliesrekening kon gecrediteerd worden. De stoomschepen staan thans te boek voor NLG 6.651.875. Het stoomschip CONRAD onderging een vernieuwing van sommige gedeelten van machine en ketels en werd voor het bedrag daarvan à NLG 20.804,5 gedebiteerd. Dit bedrag werd bij het afsluiten van de balans weer afgeschreven. De gewone afschrijving bedraagt NLG 350.100, zijnde 5 % over de laatste balanswaarde, ingevolge het bepaalde in artikel 24 van de statuten. Het totaal van de afschrijvingen over de elf in de vaart zijnde stoomschepen bedraagt thans NLG 3.769.703,01. Bovendien is een som van NLG 100.000 in het krediet van de rekening van afschrijving gebracht, daar de ondervinding het nut van dergelijke reserve ten duidelijkste heeft bewezen. Het etablissement aan de Handelskade wordt door de toegepaste afschrijving van ruim NLG 11.000 per jaar voldoende in boekwaarde teruggebracht tegen het tijdstip dat de huur van het terrein verstreken is. Het batige saldo van de exploitatie rekening is daaraan toe te schrijven dat de algemene kosten van het etablissement, omgeslagen over 35 reizen en op iedere reisrekening afgeschreven, bij benadering waren genomen. Van het jaar is de raming iets meegevallen, doch de huur van de grond vermeerdert allengs van NLG 10.000 per jaar tot NLG 26.000 per jaar, en dan zal er natuurlijk geen sprake meer zijn van batige saldo’s. Het doet ons intussen genoegen dat ieder deskundige die de wijze van werken aan het etablissement in ogenschouw neemt, verklaart dat het voor vlugge en zorgvuldige bediening van schepen en ladingen door geen soortgelijke inrichtingen overtroffen wordt. Het bleek meer en meer dat het behoud van de kolenhulk te Soerabaja voor de exploitatie niet langer nodig was. Er was geen bezwaar tegen de verkoop. Ondersteuningsfonds voor het personeel. Het saldo van vorige rekening was NLG 46.552,12; het vermeerderde door gekweekte rente NLG 1838 en boetes, toegangsbewijzen enzovoort NLG 2971,56; totaal NLG 4809,56. Voor onderstand aan nagelaten betrekkingen van verongelukt scheepsvolk, aan invaliden en werkvolk werd uitgegeven NLG 5351,84; zodat het saldo op ultimo december 1885 NLG 46.009,84 was. Aan de beurt van aftreding zijn de commissarissen A.A. Bienfait en Jhr. P. Hartsen, die herkiesbaar zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit een particulier schrijven uit Devonport wordt het volgende aan het Dagblad meegedeeld omtrent de ramp aan het gouvernementsstoomschip JAVA overkomen:
De 25e maart vertrokken wij met de JAVA door de fabriek te Fijenoord alles behalve klaar afgeleverd, van Maassluis naar zee. De eerste dag was zeer voorspoedig, zodat wij de 26e ’s middags reeds bij Wight waren. Daar kregen we harde wind en hoge zee op de kop, zonder veel te vorderen. In de avond van de 27e te 11.15 uur, werden wij gewekt door een verschrikkelijk gekraak en gebons. Dwars in waren wij aangevaren door een viermast zeilschip, dat los kwam na op de JAVA van de grote mast af alles te hebben geraseerd; de stalen mast was in drie stukken naar beneden gekomen; de bezaansmast was in twee stukken, twee grote sloepen met de davits waren vernield en een groot gat in ons schip. Wij verwachtten te zinken. Onmiddellijk werden de nodige maatregelen genomen en het gat gestopt, alles met de meeste kalmte; maar wij konden niet stomen, daar de schroef niet vrij was. Tegen de ochtend kwam een Engelse stomer op ons afzetten om assistentie aan te bieden; wij namen hem aan om bij ons te blijven en ons te vergezellen als we de wal zouden instomen. Toen wij te Plymouth aankwamen hadden we terstond veel bekijks; stoomscheepjes met heren en dames kwamen ons bezien. De admiraal van de haven kwam ook onze toestand opnemen en wilde ons niet op de rede laten, die niet veilig is, maar wees ons een kalme plaats aan, waar de Engelse oorlogsschepen repareren. Hij verleende ons alle mogelijke hulp. Kort daarna kwam per telegraaf uit Den Haag de machtiging om te Devonport te repareren. Wij ondervonden hier veel hulp en beleefdheden. De officieren, wier longroom onbewoonbaar is, daar drie hutten geheel open liggen, logeren in een hotel aan wal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Le Havre, 5 april. Het op zee verlaten Nederlandse barkschip RESOLUTE, kapt. Hemmes, had door stormweer het roer en zeilen verloren, en was er 13 voet water in het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 maart. Volgens bij de rederij ontvangen berichten zijn te Grangemouth aangekomen de schepen FRISIA, kapt. Boswijk, HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, en te Burnhead het schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, allen met stro van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip SINDORO, kapt. Helle, heden van Newcastle, te Soerabaja aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 15 maart. Heden is van hier vertrokken het schip THALASSA, kapt. Stukje, van Brunswick naar Londen, na volbrachte reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. De Kölnische Zeitung spreekt met veel lof over de prachtig en doelmatig ingerichte nieuwe halfsalonboot HANSA der Preussisch-Rheinische Dampschifffahrt Gesellschaft, gebouwd op de werf der heren L. Smit & Zn. te Kinderdijk. Het schip wordt geheel door electriciteit verlicht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hongkong, 1 maart. De gezagvoerder van het schip BILLY SIMPSON, hetwelk de 26e februari van Singapore hier arriveerde, rapporteert de 21e januari op 01º 52’ NB en 126º OL het Duitse barkschip ALBERT REIMANN gepraaid te hebben en een Nederlandse bark van Cardiff naar een haven in Makassar bestemd; het had 210 dagen reis. Meer dan de halve equipage lag ziek met scheurbuik en werd het schip door de ALBERT REIMANN van enige verse proviand voorzien. De Nederlandse bark was 600 mijlen van de haven van bestemming en beneden de wind. (Red. Dit heeft vermoedelijk betrekking op het schip MARIE EN JULIE, kapt. Esman, de 25e juni van Cardiff naar Ternate vertrokken en de 27e februari aldaar gearriveerd)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 9 april. Het schip KOSMOPOLIET III is heden morgen op publieke vendutie door de firma John Pryce & Co. verkocht. Het schip bracht op NLG 2.580 en de inventaris NLG 4.300. Kopers een kongsi Arabieren. De lading werd niet verkocht. (opm: vergelijk JB 250686)


Datum: 10 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Volgens particulier bericht is de loods die met het Engelse schip TRAVELLER, kapt. Bennett, de 7e maart van IJmuiden naar Samarang vertrok, gisteren te Moldera aan land gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 maart. Vrachten. Gedurende de laatste veertien dagen kwam er geen verandering in de vrachtenmarkt. De vloot vermeerderde enigszins, doch de vraag was zeer beperkt. Naar Nederland zijn enige kleine partijen koffie in de markt, doch daar de afscheep eerst tegen einde april en begin mei verlangd wordt, kwam er nog geen afdoening tot stand. Naar het Kanaal werden een paar bodems bevracht voor stroopsuiker tot Sh.22/6 en voor droge suiker tot Sh.27/6, en bestaat er voor beide soorten nog enige vraag. Voor Amerika en Austrtalië werd niets opgenomen. De laatste bevrachtingen voor Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES AMALIA NLG 75 koffie, NLG 74 huiden, NLG 50 tabak en NLG 20 tin, alles naar Amsterdam, en stoomschip BATAVIA idem naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, PRINSES WILHELMINA, BURGEMEESTER SCHORER, EENDRAGT en SOPHIA.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op vrijdag de 21e mei 1886, ’s morgens om 10.00 uur zullen Van Houten Steffan & Co., te hunnen kantoren aan de Groote River te Padang voor rekening van belanghebbenden publiek verkopen het Engelse barkschip HALIA, groot 530 register ton netto, gebouwd in 1877 van eiken- en pitchpinehout en ijzeren balken, kopervast en in 1885 nieuw gekoperd, met staand en lopend tuig, ankers en kettingen, enz.
De inventaris als: zeilen, boten, kompassen, lantaarns, provisie, zal afzonderlijk worden verkocht. Het schip ligt ter bezichtiging op de rede van Padang (Sumatra’s Westkust). Voor nadere informatiën vervoege men zich bij de gezagvoerder Tornebohm, of bij Van Houten Steffan & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. De bekende visboot TILLY (opm: stoomschip) is wederom naar zee gegaan om te vissen met de onlangs uit Europa aangebrachte toestellen. De electrische lantaarn is ook verbeterd en heeft een veel groter lichtgevend vermogen dan de vroegere. Wij zullen de uitslag van deze proef later mededelen. (opm: zie JB 030786)


Datum: 11 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door gebrek aan personeel bij de zeemacht kan geen gevolg worden gegeven aan het voornemen alle stoomkanonneerboten klein model, voor de zomeroefeningen in dienst te stellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 10 april. De Nederlandse tjalk JACOBA, kapt. J. Engelhard, met een lading hout van Gothenburg naar Groningen bestemd, die wegens stormweer de bestemmingsplaats niet kon bereiken, is met assistentie van de reddingboot en de stoomboot PILOT hier binnen en in de Geestermünder haven gebracht. Het schip heeft geen schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notarissen Van Wijngaarden en Van Vollenhoven, residerende te Rotterdam, zijn voornemens, om op dinsdag de 20e april 1886, des middags ten 12 ure, in het notaris huis aan de Geldersche Kade te Rotterdam, in één zitting, in het openbaar te verkopen: de vóór weinige jaren nieuw gebouwde en uitmuntend onderhouden schroefsleepstoomboot VOORUIT, volgens meetbrief groot 108 tonnen met dubbele compound machine van 50 paardenkrachten, verdere werktuigen en complete inventaris, laatst gebruikt voor de sleepdienst op Maas en Rijn en behoord hebbende aan de Rotterdamsche Stoomsleepmaatschappij Vooruit, thans in liquidatie. De voormelde stoomboot ligt aan de machinefabriek te Katendrecht en is aldaar dagelijks te bezichtigen. Aanvaarding bij de betaling van de kooppenningen op 1 mei 1886.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemde notarissen aan de Zuidblaak te Rotterdam, alwaar ook nadere beschrijving van schip en inventaris verkrijgbaar is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Dordrecht om maandag de 19e april aanstaande, des avonds ten 7 ure in het koffiehuis Zahn, ten overstaan van de notaris M.C. Sigmond, van het zeer snelvarende stoomschip CRESCENDO. Dit stoomschip, bijzonder solide gebouwd, heeft een elegante grote kajuit, salon en voorkajuit en is geschikt voor de vaart op alle rivieren, stromen en binnenzeeën, zomede voor kleine kustreizen. De afmetingen zijn: lengte 56,90 meter, breedte over de raderkasten 10,90 meter, holte van het schip 3,05 meter, diepgang 1,50 meter. De machine is gewone lage druk met condensatie en heeft ongeveer 115 pk. De ketels zijn van 1881/82, doch weinig gebruikt en dus zo goed als nieuw. Het schip heeft als sleepboot op de Rijn voor eigen afladingen dienst gedaan, doch ligt reeds geruime tijd stil; is goed onderhouden en kan in een paar dagen voor de vaart gereed zijn. Hetzelve ligt aan de Kalkhaven te Dordrecht en is steeds te bezichtigen. De verkoping geschiedt om contant geld. Nadere inlichtingen bij voornoemde notaris of bij de heren Van der Slik & Co, cargadoors te Dordrecht.


Datum: 12 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Menado, februari. Het wrak en inventaris van het gestrande schip HEINRICH LOHMANN hebben in veiling NLG 869 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Blijkens het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden uitgebracht verslag over 1885 was de buitenlandse scheepvaart weder van zeer weinig belang. De binnenlandse scheepvaart leed steeds door de concurrentie der stoomboten. Toch kon ze over het geheel voortdurend vracht krijgen. De vrachten waren echter lager dan in 1884. De beurtschepen maakten mede vrij goede reizen, doch werden, gelijk overal elders, mede langzaam door stoomboten verdrongen. De buitenlandse en binnenlandse handel bleven onbevredigend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Noorderhaven te Harlingen ligt vol schepen, welke op gelegenheid wachten om de reis naar Holland of Overijsel te aanvaarden. Eerst was het de winter, daarna ijsgang, vervolgens de harde wind en nu laatstelijk tegenwind, welke ze belette de tocht te beginnen. Sommige dezer schepen liggen hier reeds een paar maanden. Ook verscheidene twee- en driemasters wachten op betere wind om de reis naar Engeland of de Oostzee te ondernemen.


Datum: 13 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 26 februari. Het schip GOLDEN FLEECE, van Glasgow naar Shanghai, stootte 27 december op een koraalrif bij Sandelwood Island (Sumba) en is totaal verongelukt. Twee man zijn verdronken bij het verlaten van het schip, en twee man zijn later overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 12 april. Enige voertuigen uit Zuid-Holland zijn heden deze haven gepasseerd met bestemming Terschelling, waar de werkzaamheden tot berging der lading katoen uit het Engelse stoomschip TYNEMOUTH zullen worden voortgezet. Tot heden kon slechts een klein deel der lading worden geborgen. De TYNEMOUTH leed voor een paar jaren (opm: 3 december 1884) schipbreuk in de buitengronden van Terschelling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomkanonneerboot HYDRA is heden door de Maatschappij De Maas overgegeven aan de Marine te Hellevoetsluis na belangrijke herstellingen te hebben ondergaan aan de werktuigen, en de stoomketel te hebben verwisseld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 april. De Nederlandse tjalk JONGE JACOB, naar Portsmouth bestemd, is door de sleepboot GRAF MOLTKE, hier in de haven gebracht. Ze was hier op de rede met de naar de haven geboegseerde schoener PETER in aanvaring geweest en verloor daarbij de kluiverboom. De schoener had lichte schade aan de verschansing bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 20 maart. Het hier binnengelopen schip ZÈLE, kapt. O.E. Staal, van Boston naar Fremantle, is belangrijk beschadigd, zodat de reparatiën enige tijd zullen aanhouden. De opgeslagen lading is nagezien en een gedeelte daarvan werd zo zwaar beschadigd bevonden, zowel door vuur als water, dat de experts aanbevolen dit te verkopen. Het gezonde gedeelte zal, zodra het schip heeft gerepareerd, worden ingenomen.


Datum: 14 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS, kapt. F. Harding, is gisteren onder zeil van de Handelskade met stro over de Zuiderzee naar Grangemouth vertrokken, doch hedenmorgen terug gekeerd en heeft de reis langs het Noordzeekanaal voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram is het Nederlandse barkschip PRINS HENDRIK, kapt. Klingeberg, van New York naar Antwerpen bestemd, 11 april te Halifax lek binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. I.I.L. Bruinier, I.F.L. Meijjes, A. Vinke, H. Tollenaar en H. Buissant des Amorie, makelaars, zullen, als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van de notaris A.D.I.T. Meijjes, op dinsdag 27 april 1886, des namiddags te 3 ure precies, te Amsterdam in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, bij opbod en afslag presenteren te verkopen het extra-ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast, barkschip, genaamd VIER GEBROEDERS, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. C. van der Zee, volgens Nederlandse meetbrief, lang 40,96 meter; wijd 9,72 meter; hol 6,00 meter en alzo gemeten op 1.510,26 kubieke meter of 533,12 register tonnen. En dat met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, breder bij biljetten vermeld. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Bruinier & Cie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newport, 9 april. Kapt. Meijer van het stoomschip ERASMUS, van Lowestoft hier aangekomen en bereids naar Bilbao vertrokken, rapporteerde gepasseerd te zijn Startpoint NW.t.W 2½ mijl afstand, een mast van ongeveer 12 cm. middellijn, even boven water uitstekend, die zeer gevaarlijk voor de scheepvaart is.


Datum: 15 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het verslag van de directie van de Nederlandsch Amerkaansche Stoomvaart-Maatschappij over 1885 wordt het volgende gezegd:
Zoals in ons vorig jaarverslag, bij de beschouwing over het toen aangevangen jaar door ons werd opgemerkt, meenden wij aan een afdoende verbetering van onze vaart te moeten twijfelen zolang de algemene vrachtvaart zulk een treurig aanzien gaf. Het behoeft hier wel niet gezegd te worden dat die toestand over het afgelopen jaar in algemene zin genomen, nog weinig is verbeterd. Ligt reeds daarin dan ook voldoende verklaring van het feit, dat wij op geen schitterende uitkomsten kunnen wijzen, het is ons nochtans aangenaam te mogen constateren dat het boekjaar 1885 beduidend betere resultaten heeft opgeleverd dan 1884. Was in 1884 het avans van onze exploitatierekening slechts NLG 111.353,78 zodat afschrijving en dotatie van ketel- en reparatiefonds niet anders konden gevonden worden dan door te sluiten met een verliessaldo van NLG 273.846,73½, die exploitatierekening toont thans avans aan van NLG 286.942,96 terwijl ook het avans op de reizen van het stoomschip LEERDAM een gunstig verschil van NLG 14.750 tegenover 1884 oplevert. Het is ons daardoor mogelijk de afschrijving en dotatie van ketel- en reparatiefonds uit de exploitatierekening te bestrijden en tevens ons verliescijfer van verleden jaar nog enigermate te verminderen. De pogingen om de administratie- en bureaukosten zoveel mogelijk te verminderen, werden met gunstige uitslag bekroond; terwijl ook de verwachting van een nieuw stelsel van publiciteit en ten aanzien van de daarmee verkregen uitkomsten en wat aangaat de kosten verre werd overtroffen. De uitgaven toch op dat hoofd bedragen nog niet de helft van het daarvoor in 1884 uitgetrokken bedrag. Dank zij de ruime geldmiddelen waarover gedurende het ganse jaar kon worden beschikt, werd vrij aanzienlijk bedrag aan rente gekweekt. De effecten, op de balans voorkomende, bestaan uit: 200 stuks 4% pandbrieven Rotterdamsche Hypotheekbank; 1 stuk 5% dito; 160 stuks 4 % certificaten Nederlandsche Werkelijke Schuld 1884; 41 stuks 5% obligaties Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-maatschappij en 8 stuks aandelen stoombootmaatschappij Maas en IJssel. Door de afschrijving op het materiaal en dotatie van het ketel- en reparatiefonds heeft dit laatste het cijfer van NLG 300/m bereikt. De in het vorige jaar noodzakelijke extra-afschrijving van NLG 30.000 op aandelen stoomschip EDAM in aanmerking nemende, is de over dit boekjaar voorgestelde afschrijving op het materiaal nog iets hoger dan in 1884. Gedurende het afgelopen jaar werden door onze stoomschepen 47 reizen volbracht. Bovendien deed het stoomschip PRINZ ALBRECHT één thuisreis (enkel met goederen) in onze dienst. De bruto-ontvangsten van de 47 reizen van onze stoomschepen bedroegen in 1885:
Aan uitvrachten NLG 663.264 gemiddeld per reis NLG 14.112
Aan retourvrachten NLG 1.111.128 gemiddeld per reis NLG 23.641
Aan passagegelden NLG 380.268 gemiddeld per reis NLG 8.089
Alzo een gemiddelde bruto-ontvangst per reis van NLG 45.842
Tegenover 1884 ,, ,, ,, ,, NLG 45.037
Tegenover 1883 ,, ,, ,, ,, NLG 54.885
In het geheel werden in 1885 vervoerd 1.669 kajuits- en 9.594 tussendekspassagiers, of gemiddeld per reis 36 en 204, tegen 15 en 279 passagiers in 1884. Gedurende 1885 werden door ons vervoerd: naar New York plus minus 54.000 tonnen; van New York plus minus 97.000 tonnen. De afneming van het passagiersvervoer vindt haar natuurlijke verklaring in de vermindering van de emigratie in het algemeen, doch ook voor een belangrijk deel in het feit, dat toen in het voorjaar de passageprijzen daalden tot een cijfer dat ternauwernood de kosten van voeding dekte, wij ons vervoer beperkten tot hetgeen wij niet konden afwijzen. Van de andere kant wijzen wij met voldoening op de grote toeneming van ons kajuitsvervoer. Wij vertrouwen dat verschillende maatregelen, in het belang daarvan genomen, ons te zullen in staat stellen, nog gunstiger resultaten te bereiken. Na de ondervinding van de laatste jaren schijnt het gewaagd, ons te begeven in beschouwingen over de toekomst en zulks nog te meer, omdat inderdaad in ons oog feitelijk geen redenen zijn aan te geven, waarom de tegenwoordige min gunstige toestand zich plotseling ten goede zou keren. Werd ons gevraagd, of zich niet een enkel gunstig verschijnsel openbaart, dan zouden wij wijzen op de meerdere vraag naar zwaar goed, met name van ijzer, voor de Verenigde Staten. Ook in vroegere tijdperken van malaise was dit een voorbode van algemene herleving van de handel en daarmee gepaard gaande verbetering van de vrachtvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemerij. Kapt. R. Weiss, van de Duitse driemastschoener ABOMA, groot 260 register ton, geclassificeerd bij Veritas 3.3.1.1, thuis behorende te Memel, bestemd van Nieuwediep naar New Castle of Cardiff, verlangt op bodemerij van bovengenoemd schip circa NLG 2.500. Aanbiedingen worden ten spoedigste ingewacht bij de heren Larsen & Co., cargadoors te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wittov , 10 april. De naar Nederland bevrachte schoener CHRISTOPH, kapt. Nodelboom en de CHARLOTTE BIRNBAUM liggen nog in Bodden ten anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. In de Brakke Grond werden gisteren de volgende Nederlandse schepen geveild:
- PRINSES AMALIA, groot 785 ton, gebouwd in 1855: NLG 4.900, in slag NLG 200. Koper A.D. Strumphler.
- PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, groot 716 ton, gebouwd in 1856: NLG 4.500, in slag NLG 225. Koper A.D. Strumphler.
- IJMUIDEN, groot 666 ton, gebouwd in 1864: NLG 6.600, in slag 500. Koper W. de Lorme van Rossem.
- FERDINAND EN LOUIS, groot 424 ton, gebouwd in 1858: NLG 4.350, in slag NLG 800. Koper C. Ament.
- STAD DOCKUM, groot 369 ton, gebouwd in 1857: NLG 3.300, in slag NLG 700. Koper A.D. Strumphler.
Alle vijf gecombineerd NLG 25.393, in slag NLG 2.000. Koper C. Ament voor de heren E.J. Bok & Zn.
- VOLHARDING 5, ijzeren schroefstoomboot: NLG 675. Koper P.H. Craandijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 april. Heden werd alhier geveild de ELISABETH, groot 137 tonnen, gebouwd in 1857: NLG 415. Koper J.J. Sydzes te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fayal, 29 maart. De bark BERTHA, kapt. Korter, van New-Orleans naar Bremen, is de 26e maart hier binnengelopen met alleen de bezaansmast staande en met meer andere schade, bekomen op 27º NB 50º WL. De lading moet gelost worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 april. De schepen MARTHA, kapt. Kremer, en BENGALEN, kapt Smit, hedenmorgen van de rede naar zee gegaan met bestemming naar Engeland, zijn weder ter rede teruggekeerd wegens tegenwind. Indien weer en wind morgen gunstig zijn, gaat een gehele vloot schepen, die sedert enige dagen hier zeilklaar ligt, naar zee. (opm: de 13e april vertrokken vanuit Delfzijl tien schepen naar diverse bestemmingen


Datum: 16 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 13 april. Het barkschip PRINS HENDRIK kapt. Klingeberg, van New York naar Antwerpen, lek hier binnen, lost op order van experts de lading om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Beaumaris (opm: Noord-Wales). Kapt. Putsch, van het schip MARIANNE BERTHA van Doboy hier aan gekomen, rapporteert 20 maart op 36º Noorderbreedte en 58º Westerlengte gepasseerd te zijn een vol water drijvend vaartuig met petroleum geladen, masteloos en zonder dek. Op de spiegelstond REOLTE, Schiedam (opm: bark RESOLUTE, kapt. L. Hemmes, zie NRC 070486). Tot binnen een halve scheepslengte genaderd, kon men niemand aan boord bemerken. Het dreef zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Providence (opm: Rhode Island), 2 april. De Nederlandse brik VREDELUST, kapt. De Jonge, van Rio Grande do Sul, Brazilië, naar Boston met 11.211 stuks droge huiden en 14 balen haar, ter waarde van 40.000 dollar, is in een hevige bui bij dikke mist in de nacht van 31 maart op een klip van het Old Breakwater nabij Seaconnet gestrand (opm: zie NRC 040486). De kapitein, de stuurman en vier matrozen (de gehele equipage) kwamen met grote moeite in een boot aan land. Gisteren namiddag viel de grote mast overboord. Het schip ligt nu over zij over stuurboord en is vol water. Het zal denkelijk uit elkaar slaan. De lading is doortrokken van zeewater, doch men zal trachten die huiden te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 15 april. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Rotterdam naar Kopenhagen, heeft te Ven (opm: Zweden) aan de grond gezeten. Het is met assistentie er af gehaald en te Kopenhagen binnen gebracht met schade beneden de waterlijn. Voor de verleende assistentie werd 15.000 kronen bedongen (opm: zie ook NRC’s 180486 en 040586).
Het eiland Ven, Zweden, liggend in de Sont (coll. Google Earth, André Bonacin)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hoogezand, 13 maart. Het hier thuisbehorende schoenerschip JAN SMIT, kapt. G.G. Boon, van St. Domingo is te Le Havre gearriveerd. De kapitein en bijna de gehele bemanning is ziek geweest en drie man der equipage zijn op reis overleden. Dat schip heeft, onvoldoende bemand als het door de sterfgevallen was, met vele zware stormen te worstelen gehad en nochtans de lading in gewenste bestand overgebracht.
Volgens een bij de boekhouder ontvangen schrijven, is uit erkentelijkheid daarvoor door de assuradeurs der lading aan de kapitein geschonken een fraaie verrekijker, die hem met een vererend getuigschrift is uitgereikt door de consul der Nederlanden te Le Havre.


Datum: 17 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 april. Volgens particulier bericht lagen gisteren te Christiansand zeilklaar de schepen (opm: brikken) WATERGEUS, kapt. B.A. Kuiper en ALBERTINA AMALIA, kapt. R. Koudenburg, beiden herwaarts bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 16 april. De Nederlandse tjalk JACOBA, kapt. J. Engelhardt, die op de reis van Gothenburg naar Groningen zwaar stormweer gehad heeft en de 10e in de Weser binnen liep, had de grote mast en een stuk van de voorsteven verloren en was het volkslogies en de boot stuk geslagen. De vorige melding, dat het schip geen schade had, berust op een dwaling.


Datum: 18 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 17 april. Het Nederlandse schip BOTHNIA, kapt. Houwink, is heden van hier te Grangemouth gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 1 april. Het Nederlandse barkschip HOLLANDIA, kapt. Guijt, van Brunswick naar Liverpool, hier met schade binnen, zal geabandonneerd worden (opm: zie NRC 060686, 050786 en 230986).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 15 april. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, kapt. Brinkhorst, van Rotterdam naar hier en Stettin met stukgoederen, is bij het eiland Ven (opm: Zweden) aan de grond geraakt, doch kwam in de loop van die dag met assistentie van twee Svitzer sleepboten vlot en hier op de rede (opm: zie NRC 160486). Volgens rapport van duikers, die het stoomschip onderzocht hebben, is één der voorste platen van de bodem gescheurd en maakt het 1 duim water per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Newport (Rhode Island), 3 april. De lading van Nederlandse brikschip VREDELUST wordt in twee lichters gelost. Het weer is bedaard, en de zee kalm. Het is zeer twijfelachtig of het schip afgebracht kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 17 april. Volgens heden ontvangen telegram is het Nederlandse schip WALRAVEN MELCHERS, kapt. J. Wachter, gisteren te Pensacola van Fiume (opm: Rijeka) gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ceara (opm: Fortaleza). Het Nederlandse schip ANNA, kapt. L.G. Stuut, van Pernambuco (Recife, Brazilië) met meel, hetwelk op de baar van Aracati gestrand is (opm: zie NRC 260386), werd afgekeurd en zal in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 25º26’ Noorderbreedte en 40º40’ Westerlengte is een schip gepraaid, tonende NPHL (CALIFORNIA, Nederlands schip), van Java naar Falmouth. (opm: duidelijk een fout in de krant; de CALIFORNIA had roepsein NHPL)


Datum: 20 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 april. Gisterochtend is bij Dungeness van loodsen voorzien het Nederlandse schip ORTELIUS naar Rotterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is te Perth aangekomen het schip (opm: schoener) ALEGONDA JACOBA, kapt. H.H. Ebes met stro van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders in de Koninklijke West-Indische Maildienst werden goedgekeurd het verslag, de balans en de verliesrekening. Herbenoemd tot commissarissen Jhr. P. Hartsen en Mr. N.J. den Tex. Aan het einde van de vergadering zei de voorzitter, de heer P.N. Muller, dat de belangstelling voor deze dienst in Suriname wel groot was, doch dat zij zich meer openbaarde in woorden dan in daden. Daarenboven was de zeilvaart nog een geduchte concurrente van de maatschappij, wat op de duur toch onhoudbaar moest zijn. Hij nodigde de aandeelhouders uit hun invloed in Suriname aan te wenden om meer retourvracht te verkrijgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op woensdag 21 april 1886, des middags te 12 uur, in het koffiehuis Koophandel en Zeevaart aan de Groenmarkt te Dordrecht, van het extra snelzeilend Nederlands barkschip HENRIETTE SUSANNE, groot 590 tonnen, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, geheel voor de houtvaart ingericht en in 1884 van een nieuwe zinken kiel voorzien. Het schip is inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën te bekomen bij de reders Jacob Vriesendorp & Zoonen te Dordrecht.
(opm: zie NRC 230486)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newporet, R.I., 5 april. Van de lading van het bij Seaconnet Point gestrande schip VREDELUST, kapt. D. de Jonge, van Rio Grande naar Boston, is heden in twee lichters gelost. Het weder is kalm en vermoedelijk zal het grootste gedeelte der lading kunnen worden gered. Gisteren en heden waren reeds circa 3.670 huiden en twee balen paardehaar geborgen. Het schip is midscheeps doorgebroken, maar zal vermoedelijk zo lang wel in zijn geheel blijven tot de gehele lading is geborgen. Zeil en tuig zijn hier aangebracht.


Datum: 21 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 19 april. Het vervoer van vee en goederen, uit de provincies Friesland en Groningen via deze gemeente, naar Holland is voor het tegenwoordige zo belangrijk, dat een van de zeer grote Zuiderzee-boten van de Lemmer-Groninger-Stoombootmaatschappij die dagelijks niet kunnen vervoeren, maar twee à drie van die boten, afgeladen, meermalen per week in de dienst tussen hier en Amsterdam moeten voorzien. De lading bestaat voornamelijk uit vee en bokking. De maatschappij, die vier zee- en binnenboten in dienst heeft, deelde over het vorige jaar dan ook achttien percent uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de afvaart van Londen naar Terneuzen is de Nederlandse stoomboot MERCURIUS, kapt. Van Dijk Blok, door een stoomschip aangelopen. De MERCURIUS bekwam daardoor boven aan de boeg drie gaten, twee aan bak- en een aan stuurboord. Thans te Terneuzen in de haven liggende, is men bezig de schade zo goed mogelijk te verhelpen. (opm: volgens de PGC is de MERCURIUS in aanvaring geweest met het stoomschip CAPELLA en bracht daaraan belangrijke schade toe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in het Notarishuis te Rotterdam op 20 april: de schroefsleepboot VOORUIT met complete inventaris voor NLG 4.500 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. G.J. Fokken, vertrok gisteren van Cardiff naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 19 april. Het Duitse schip FRAU SIEVERS, kapt. Reents, is alhier gestrand, volk gered. Het schip zal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 maart. Het stoomschip SINDORO, kapt. Rival, van Bangkok naar Europa, in Straat Banka als gestrand gerapporteerd, is geretourneerd en de VALENTINE door het stoomschip RUBY naar Singapore gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Le Havre, 16 april. Het schip VALENTINE is afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 20 april. Het laatstelijk onder Noorse vlag gevaren hebbende schip PALMEN, liggende alhier, is tot geheime prijs onderhands verkocht door de heer A. Hutjes alhier.
(opm: de brik kreeg als nieuwe naam ANNA JACOBA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 maart. Vrachten zonder noemenswaardige omzet. De Nederlandse PRINSES WILHELMINA heeft particuliere koffie tot NLG 35 per last aangenomen naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, EENDRAGT, SOPHIA en NEREUS.


Datum: 22 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 april. Volgens rapport van de commandant van Zr.Ms. gaffelschoener ARGUS, heden te Nieuwediep binnen gekomen, heeft dit schip bij zijn laatste kruistocht in de Noordzee voortdurend met stormweer te kampen gehad, terwijl door hevig slingeren van het schip een boot verloren ging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In het jaarverslag van de Koninklijke West-Indische Maildienst, uitgebracht ter vergadering van welke wij bericht gegeven hebben, wordt gezegd, dat de maandelijkse reizen met de meeste regelmatigheid werden volbracht en dat geen averij van enige betekenis aan het materiaal plaats had. Met toestemming van de Nederlandse regering werd op de thuisreis Havre aangedaan, waar de mail wordt ontscheept, terwijl behalve Paramaribo, Demarara, Trinidad, Curaçao, Puerto Cabello en La Guayra, die van de aanvang af geregeld werden bezocht, ook Curupano in het vaarplan werd opgenomen en somtijds Cumana werd aangedaan. De lage prijzen van suiker en koffie, de voornaamste stapelproducten van de landen, waarmee de onderneming in verbinding staat, hadden natuurlijk een zeer ongunstige invloed, zowel op de uitlading als op de retourvrachten want aan de overzijde beperkte men zich zoveel mogelijk ten aanzien van de Europese uitzendingen en de vrachten waren gedrukt door de lage prijzen van de producten. Deze slechte tijden waren zeker ook al mee een van de oorzaken, waarom de Nederlandse handel zich de rechtstreekse verbinding met landen als Venezuela, Trinidad en Engels Guyana nog weinig ten nutte maakte, om nieuwe relaties aan te knopen. De uitkomsten van de exploitatie van de Maatschappij konden, met het oog op deze omstandigheden, niet gunstig zijn. Intussen verkrijgt zij meer en meer een goede naam voor het passagiers- en goederenvervoer, terwijl de cijfers een niet onaanzienlijke vooruitgang aantonen. Terwijl de negen reizen, in het jaar 1884 afgelegd een voordelig saldo van NLG 458,95½ of plus minus NLG 50 per reis opleverden, hebben de 12 reizen van het afgelopen jaar een voordelig saldo gegeven van NLG 45.899,45½ of plus minus NLG 3825 per reis. De hoeveelheid van de tot nu toe in 1886 vervoerde goederen blijft vermeerderend. De rente van de obligaties ( volgens de winst- en verliesrekening NLG 11.792,56) en de assurantiepremies ( volgens de winst- en verliesrekening NLG 869,40 – NLG 74,79½ ) op alle eigendommen hebben ten gevolge dat het cijfer van NLG 45.899,45½ wordt teruggebracht tot NLG 33.312,28½. Ter voldoening aan artikel 18 van de statuten is 5 % van de balanswaarde op de drie schepen afgeschreven, hetwelk dit jaar NLG 51.524,21 bedraagt, waardoor als eindresultaat het verlies over 1885 een som van NLG 18.211,92 bereikt, die, gevoegd bij dat in 1884 geleden het verliescijfer op NLG 62.846,51 brengt. Het assurantiefonds bedroeg aan het einde van het afgelopen jaar NLG 14.326,96½. Tegen het einde van 1885 werd door een lid van de directie een bezoek gebracht aan verschillende plaatsen, door de schepen van de maatschappij in West Indië aangedaan en daarvan verwacht men voor het jaar 1886 goede gevolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJsel, 21 april. Bij de scheepsbouwmeester A.J. Otto alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: BARBARA), groot 400 last, gebouwd voor rekening van de heren H. en F. Bäcker te Duisburg en terstond daarna de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: WINDHORST), mede groot 400 last, te bouwen voor rekening van de heer P. Becker te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden werd te Vlissingen de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Koninklijke Maatschappij De Schelde, onder voorzitterschap van de heer A. Smit, president-commissaris. Aanwezig of vertegenwoordigd waren op deze vergadering 426 aandeelhouders, uitbrengende 82 stemmen. In de vergadering werd medegedeeld, dat de door de commissie ingevolge artikel 34 van de statuten goedgekeurde balans, de winst- en verliesrekening over 1885 was afgesloten met een winstsaldo van NLG 5525,41 welk bedrag tot afschrijving en vermindering van het verlies in vroegere jaren werd aangewend. Vervolgens werd door de directeur over de toestand van de maatschappij in 1885 verslag uitgebracht. Hieruit bleek in hoofdzaak dat door de steeds voortdurende malaise de werkzaamheden zeer waren verminderd. Het nieuwe jaar was men echter met betere vooruitzichten ingetreden en er werd een flinke verlevendiging van de kwijnende werkzaamheden tegemoet gezien. Ten gevolge van de periodieke aftreding van een van de commissarissen werd als zodanig de heer F.H.J. Wibaut herkozen. Het belangrijkste punt van behandeling was de goedkeuring van de overeenkomst met de Staat der Nederlanden omtrent de voortzetting van de erfpacht, met wijziging van de voorwaarden van het contract van 17 juni. 1875 ( Staatsblad nummer 151), volgens een ontwerp, met de minister van financiën overeengekomen, hetwelk door de wetgevende macht moet worden bekrachtigd. Die overeenkomst werd met algemene stemmen goedgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 april. Het schip BROUWERSHAVEN, kapt. Teensma, dat hier overwintert, is uit het dok in het groot scheepvaartkanaal gehaald, ten einde, na de nodige reparatiën te hebben ondergaan, naar zee te gaan. (opm: de BROUWERSHAVEN, kapt. Teensma, vertrok op 1 mei van Delfzijl naar Wyborg)


Datum: 23 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 19 april. Bij de scheepsbouwmeester T. van Duijvendijk werd heden met het beste gevolg te water gelaten het op zeilage gebouwde ijzeren Rijnschip, genaamd HOLLANDS TROUW, gebouwd voor rekening van de weduwe J.C. van der Velden te ’s Hertogenbosch. Met de bouw van een boeierjacht voor rekening van de heer Joh. Vermaas, te Hellevoetsluis, is aangevangen, welk schip is bestemd voor de vaste beurt van Hellevoetsluis op Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, welke met 4 stoomboten vracht- en passagiersvaart uitoefent tussen Rotterdam en Londen en een fabriek van stoom- en andere werktuigen, benevens een scheepstimmerwerf op Fijenoord bezit, zal, naar wij vernemen, over 1885 een dividend uitkeren van 4%. Over 1884 kon geen dividend worden betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland keurde met algemene stemmen en zonder beraadslaging het reeds bekende jaarverslag, balans, winstrekening en dividend op 4% goed en herbenoemde tot commissarissen de heren A.A. Bienfait en jhr. P. Hartsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Uit het verslag over 1885 van de Stoomvaart-Maatschappij Java blijkt, dat het aandeel van de reissaldo’s volgens contract met de Stoomvaart-Maatschappij Nederland in 1885 NLG 243.787,92 heeft bedragen. Het bestuur stelt voor daarvan NLG 63.614,72 te besteden aan afschrijving op stoomschepen, waardoor de preferente schuld aan de Stoomvaart Maatschappij Nederland in dezelfde verhouding afneemt en tot NLG 231.085,05½ vermindert. Na betaling van alle onkosten, assurantie en rente, blijft een saldo van NLG 24.734,71½ over, voldoende om 1½% in geld op de hypotheekobligaties uit te keren. Ofschoon de vrachten in 1885 op een zeer laag standpunt bleven, was de uitkomst van de vaart gunstiger dan in 1884. Van de oude obligaties van de maatschappij zijn thans nog slechts 88 niet toegetreden tot het regelingsplan van augustus 1884.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op woensdag 21 april.
Te Rotterdam, bij rechterlijk gezag: het Zweedse schip DORCAS, groot 221 tonnen: NLG 800, koper J.D. van Rij Sr. te Brielle.
Te Dordrecht: het Nederlandse barkschip HENRIËTTE SUSANNE, groot 590 tonnen, gebouwd in 1857: NLG 6.500, opgehouden.
Te Vlaardingen: het loggerschip TWEE GEBROEDERS, NLG 13.300, dito DANKBAARHEID NLG 9.600, beide verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 22 april. Alhier zijn wrakstukken aangedreven van het op Ameland gestrande schip FRAU SIEVER van Leer naar Makkum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 21 april. Het schip (opm: galjoot) NIJSSIENA, kapt. J.K. Veltman, van Laurvig met hout naar hier, zit even buiten de haven vast en moet lichten om binnen te komen. Het schip had slechts 28 dm. diepgang, wel een bewijs dat de verzanding schrikbarend toeneemt.


Datum: 24 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis. De lading van het Zweedse schoenerschip DORCAS, 18 augustus 1885 hier verlaten binnen gebracht, heeft eergisteren in publieke veiling NLG 7.706,85 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 maart. Het Nederlandse schip EENDRACHT, kapt. Jansonius, werd bevracht tot 1.450 Engelse ponden voor een lading diversen van Gorontale naar Hongkong; decisie te Gorontale te geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Padang, 19 maart. De lading van het schip HALIA, met schade alhier binnen, is op order van experts gelost. Het blijkt dat 10% er van beschadigd is, welk gedeelte verkocht zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 21 april. De gezagvoerder van het alhier binnen gelopen Nederlandse schip ZĖLE, heeft bodemerij aangevraagd, maar had verzuimd daarvoor benodigde voorschot te verschaffen, hij zal om die kosten te bestrijden van de lading verkopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 23 april. Heden is aan de werf van de heer P. Hoebée alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip JUSTITIA, groot ongeveer 320 last, voor rekening van de heer W. Dormolen te Milligen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 maart. Vrachten. Sedert het bericht van 10 dezer ging er weinig om en vermeerderde de onbevrachte vloot weer enigszins. Naar Nederland werd een klein schip opgenomen tot NLG 35 voor particuliere koffie, te laden in april of mei, met conditie dat het niet voor 24 mei van Java vertrekken mag. Naar Kanaal voor orders werd niets afgedaan; een klein schip zou voor een restant droge suiker emplooi kunnen vinden. Het Nederlandse stoomschip SOENDA werd bevracht tot NLG 75 koffie, NLG 45 tabak, NLG 75 huiden, NLG 20 tin naar Amsterdam en FFr 95 indigo, FFr40 gom damar, FFr 20 tin en kopra van Padang tot Sh.50/- per ton naar Marseille.


Datum: 25 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het tweede jaarverslag, over 1885, van de directie van de naamloze vennootschap De Rotterdamsche Lloyd, luidt als volgt:
Ingevolge artikel 13 van de statuten hebben wij de eer u het jaarverslag aan te bieden. De winst- en verliesrekening geeft de uitkomst van zeventien reizen door onze zeven grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht en van de twee stoomboten die op de kleine vaart dienst doen. Met onze zeven grotere stoomschepen onderhielden wij, in vereniging met de vier stoomschepen van de stoomvaart-maatschappij Rotterdam, een geregelde veertiendaagse dienst met Java, die gelukkig geen enkele maal gestoord werd. De reizen van de stoomschepen laten een saldo van NLG 325.106,90 Van die winst moet bestreden worden de afschrijving tot een bedrag van NLG 201.650,--. Het winst saldo wordt dan NLG 123.456,90, hetgeen ons in staat stelt een uitdeling van 3% over het kapitaal van NLG 4.000.000 aan u voor te stellen. Na aftrek van de patentbelasting ad NLG 3.072 blijft ons volgens de winst- en verliesrekening een saldo van NLG 384,90½ dat op de nieuwe rekening wordt overgeboekt. Nadat de algemene vergadering, op 8 mei gehouden, de balans zal hebben goedgekeurd, wordt het dividend ad NLG 15,- per aandeel van NLG 500,- bij nadere aankondiging in de dagbladen betaalbaar gesteld ten kantore van de heren R. Mees & Zonen te Rotterdam, tegen inlevering van dividendbewijs nummer 1. Ofschoon het voorgestelde dividend niet groot is, geloven wij het toch bevredigend te kunnen noemen, als men de algemeen gedrukte toestand in aanmerking neemt. De stoomvaart gaat gebukt onder lage vrachten, een gevolg van de grote overproductie van stoomschepen. Het aanbouwen, alhoewel minder dan in de laatste jaren, werd niet gestaakt, deels omdat de prijzen zeer laag zijn, deels omdat de triple expansion-machine, welke veel zuiniger in exploitatie is dan de bestaande compound machine, velen heeft aangemoedigd daarmee een proef te nemen. Zolang die uitbreiding van de gehele stoomvloot voortduurt, is er te veel stoomruimte voor het vervoer van alle producten en de gevolgen zijn lage vrachten, waarmee een ieder te kampen heeft. Bovendien hadden wij in het afgelopen jaar te worstelen met gebrek aan vrachtgoederen van Java naar Nederland. De koffieoogst was minder door bladziekte en ook voor suiker, dat anders als opvulling dienst doet, werd er minder stoomboot-ruimte gevraagd, niettegenstaande van dit product de oogst groter was dan vroeger. Door al deze oorzaken waren de vrachten die onze stoomschepen bevoeren, veel minder dan enige jaren geleden. In bespiegelingen over de toekomst wensen wij ons niet te verdiepen, maar toch is het ons aangenaam te mogen constateren dat wij, niettegenstaande de concurrentie, steun vonden bij de handel en dat ons een rechtmatig aandeel in het goederenvervoer deelachtig werd. Ook over het personenvervoer hebben wij ons niet te beklagen en herhaaldelijk bleek ons op ondubbelzinnige wijze, dat men met de behandeling aan boord uiterst tevreden was. De rampen in ons vorig verslag vermeld, overkomen aan de stoomschepen SOERABAJA, GELDERLAND en DRENTHE, werden bevredigend geliquideerd. Gedurende dit boekjaar hebben wij van geen rampen melding te maken. Slechts geringe schades en tegenspoeden troffen ons, welke in de reizen van de stoomschepen verrekend zijn. Aan ons stoomschip DRENTHE werden belangrijke vernieuwingen gedaan, onder meer een nieuw dek, nieuwe ketels, verandering van compound-machines in een triple expansion. De gehele reparatie werd aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen gedaan. Over de uitvoering mogen wij zeer tevreden zijn; de besparing in het kolenverbruik bleek na de eerste volbrachte reis 20% te bedragen en buitendien werd door die verandering een meerdere laadruimte van 8000 kubieke voet verkregen. De kosten aan deze verandering en reparatie verbonden werden in overleg met commissarissen verdeeld over de reisrekening en over de waarde van de stoomschepen. In de vorige algemene vergadering werd de wens geuit voortaan een zeker bedrag op de stoomschepen onverzekerd te laten en als eigen risico te lopen. In overleg met commissarissen werd daarna de eigen risico bepaald op NLG 50.000 per boot. De premie daardoor aangekweekt ten bedrage van NLG 10.000 vindt u in het credit van de balans. Wij stellen u voor, die premierekening eerst tot NLG 50.000 te laten aangroeien, alvorens wij de eigen risico op de stoomschepen verhogen. Door een grotere som als eigen risico te nemen, zouden wij misschien spoedig in staat zijn een groot assurantie-reservefonds te creëren; en wij erkennen dat de assurantiepremie, die wij nu betalen, een zware last is. Maar wanneer ons, bij zoveel eigen risico, een totaal verlies trof, zou dit, als wij nog geen assurantiereservefonds hadden, ten laste van de winst- en verliesrekening van dat jaar komen en misschien de gehele uitdeling van het jaar absorberen. Bovendien zouden wij voor de som, waarvoor de schepen te boek staan en waarvoor zij verzekerd zijn, ( onder aftrek van de NLG 50/m eigen risico), die schepen niet kunnen remplaceren. In overleg met de heren commissarissen, besloten wij een deel van het kassaldo te beleggen in pandbrieven. Ook in het nu lopende jaar zijn wij voornemens daarmee voort te gaan. In de vorige vergadering werd tot commissaris benoemd de heer R. Rauws, die thans tijdelijk afwezig is en daarom de balans niet mee ondertekende. Aan de beurt van aftreding is de heer mr. J. van Gennep, die niet herkiesbaar is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 april. Het voor rekening van de Badische Schrauben Dampfschifffahrt Gesellschaft te Mannheim, op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier gebouwde stoomschip INDUSTRIE II, bestemd voor de vrachtgoederendienst Keulen- Londen, vice versa, maakte heden met goed gevolg een proefvaart op de Schelde en zal aanstaande dinsdag vroegtijdig naar Rotterdam vertrekken, om ten spoedigste te worden in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 april. Het schip PALMEN, door de heer A. Hutjes alhier aangekocht (opm: zie NRC 210486), zal onder de naam ANNA JACOBA in de vaart gebracht worden en door de reder zelve bevaren worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het ijzeren driemast schoenerschip FERDINAND EN LOUIS, 424 registertonnen, is door tussenkomst van de makelaar W. de Lorme van Rossem te Amsterdam uit de hand verkocht aan de heer C. van Calcar te Hoogezand, en zal worden bevaren door kapt. J.W. Nieuwenhuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Engelse schip BLANEY BROTHERS, groot 322 ton, gebouwd in 1866, is te Londen aangekocht door de heren P.H. Craandijk & Zn. te Amsterdam, Het zal CHAMPION genaamd en bevaren worden door kapt. W.C. Buckert. (opm: het schip kwam als CZAAR PETER onder Nederlandse vlag, en niet als CHAMPION)


Datum: 26 april 1886


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes, A. Vinke en J.J.L Bruinier, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van de notaris A.D.J.F. Meijjes, op woensdag 28 april 1886, des namiddags te 3 uren precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes bij opbod en afslag presenteren te verkopen het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast driemast schoenerschip HENRIETTA, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. T.S. de Ridder. Volgens Neerlandse meetbrief lang 36,51 meter, wijd 8,68 meter (opm: dubieus, slecht te lezen) en hol 5,33 meter en alzo gemeten op 1.076,68 kubieke meter of 377,73 register-tonnen. En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, en verdere inventaris, breder bij biljetten beschreven. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 8 maart. Het schip RESOLUTE, gevoerd door kapt. C.L. van der Veen, wordt ter verkoop aangeboden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 maart. Het schip EENDRACHT, kapt. Jansonius, werd bevracht tot GBP 1.450 voor een lading diversen van Gorontalo en Macassar naar het Kanaal voor order of tot 2.200 dollar van Gorontalo naar Hongkong, decisie te Gorontalo te geven.


Datum: 27 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 25 april. Volgens heden ontvangen telegram is de stoomhopper barge LUCY de 24e dezer te Vincent (opm: Port Vincent, Zuid-Australië) aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 24 april. Op het strand van Terschelling is een wrakstuk aangedreven, zonder kiel en dek, waarschijnlijk van de FRAU SIEVER. Het is door de strandvonder onmiddellijk verkocht, terwijl het anders zou zijn weggedreven. Opbrengst NLG 42,--.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 april. De heer Van Dorsen, gezagvoerder van de BROMO van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, is geschorst en in het bevel over die bodem opgevolgd door de heer Schermer, vroeger op de PRINS ALEXANDER.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Advertentie. De stomer HENRI vaart elke dinsdagmorgen 7 uur naar de Boven-Commewijne tot plantage Goudmijn en Boven-Cottica tot plantage Monnikendam. Voor vracht en passage vervoege men zich bij S.L. Hijmans.


Datum: 28 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 6 april. De Nederlandse schoener BARBARA HENDRIKA kapt. K.H. Meijer, van Empedrado (River Paraguay) naar Falmouth, welke hier lek binnen liep, is bezig een deel der lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 april. Heden is van de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen met goed gevolg te water gelaten voor rekening van het Departement van Koloniën het lichtschip bestemd voor de dienst te Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newport R.I., 9 april. Volgens bericht van kapitein Waters zijn 6.700 huiden, geborgen uit het schip VREDELUST, kapt. D. de Jonge, (opm: zie NRC 040486), hedenochtend naar Boston verscheept. Men gaat voort lading uit het wrak te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Macassar, 8 maart. Het schip JACOBUS JOHANNES, kapt. Pettersen, de 21e februari van hier naar New York vertrokken, heeft aan boord 4.231 pikols koffie, 2.637 pikols gom copal, 131 pikols specerijen en 122 pikols bindrotting.


Datum: 29 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op woensdag 28 april:
- Het driemast schoenerschip HENRIETTA, groot 378 ton, gebouwd in 1855, voor NLG 3.700 verkocht.
- Het barkschip VIER GEBROEDERS, groot 533 ton, gebouwd in 1869, voor NLG 6.600 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Termunterzijl. De schepen ALBERTINE, kapt. Bos, en CORNELIA, kapt. Teerling, liggen op de rede en wachten op hoog water om binnen te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 7 april. Het Nederlandse barkschip PRINS HENDRIK, kapt. Klingeberg, van New York naar Antwerpen, hier lek binnen, zal een gedeelte der lading lossen om onderzocht te worden; 125 vaten petroleum zijn overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Volgens particulier bericht was het Nederlandse schip SALATIGA, kapt. Ouwehand, van Banjoewangie naar Rotterdam de 24e april bij Penzance. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 28 april. Uit het gestrande stoomschip TYNEMOUTH zijn sedert 14 dezer weer 37 balen, en uit het wrak van het op Texel gestrande stoomschip SAPPHIRE 21 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Volgens telegram is het Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. Sannes, van Rotterdam te Deli aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 27 april. De zeilschepen ALBERTINE, kapt. P.Bos, en CORNELIA, kapt. T.J. Teerling, liggen hier ter rede en wachten op hoogwater om binnen te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 april. De haven van Harlingen was gedurende deze voormiddag voor de scheepvaart geheel versperd door het Noorse barkschip HARMONIE, zodat de stoomboten WILLEM III, HUNZE III en FRIESLAND, benevens andere zeilschepen, eerst te 12 uur, toen de HARMONIE is vlotgesleept, konden vertrekken.


Datum: 30 april 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 27 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz., alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip RUHRORT 9, groot circa 375 last, gebouwd voor rekening van de Central-Actien-Gesellschaft für Tauerei und Schlepp-schifffahrt te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINSES AMALIA, gisteren te IJmuiden van Batavia binnengekomen, is in het Noordzeekanaal voor Westzaan vastgeraakt en was heden nog niet vlot. De reizigers en een gedeelte van de goederen zijn door een sleepboot te Amsterdam aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Nieuwediep op 29 april: het Nederlandse barkschip PIETER, groot 395,22 ton, laatst gevoerd geweest door kapt. G.H. Smit, gebouwd in 1850 en opnieuw gekoperd in 1882, is met al het staand en lopend want en de volledige inventaris heden aldaar in veiling opgehouden voor NLG 3.475.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 29 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Pott van Banjoewangie naar Rotterdam de 31e maart Kaap Agulhas gepasseerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram aan het Departement van Marine, heeft Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse BONAIRE, kapt. luitenant ter zee W. Baron van Hogendorp, in de namiddag van 28 dezer de haven van Falmouth verlaten, koers stellende naar IJmuiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip ARUBA, kapt. luitenant ter zee P. Le Comte, is hedenmorgen vroegtijdig in de haven van Nieuwediep teruggekomen van een tocht voor de JAVA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 april. Volgens particulier bericht van 27 dezer vertrok het schip ALLEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, na door stilte en tegenwind sedert 24e dezer te zijn opgehouden, bij westenwind van Tayport naar Hernösand.
Volgens particulier bericht van kapt. D. Leujes lag het schip STAD STEENWIJK te Grangemouth zeilklaar naar Malmö, doch werd met verscheidene andere schepen op de Firth door tegenwind opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 28 april. Blijkens een bij het departement van Marine ontvangen telegram is het oorlogsschroefstoomschip 4e klasse JAVA in de namiddag van de 27e dezer van Plymouth vertrokken ten voortzetting zijner reis naar Oost-Indië.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. The Vice-Admiralty Court of Hongkong, actie no. 24, MacGregor c.s. contra het stoomschip CAMORTA. De ondergetekende zal, in opvolging van een in deze uitgevaardigde opdracht tot verkoop, in het openbaar verkopen op zaterdag 8 mei 1886 om 11.00 uur (aan boord), het ijzeren schroefstoomschip CAMORTA, 1.430 / 2.094 register ton, zoals het ligt in deze haven (Hongkong) met een gedeelte van de voorsteven en verscheidene boegplaten vernield. Het schip is door A.J.Inglis te Glasgow in november 1880 gebouwd en opgenomen in klasse 100 A1 van Lloyds. Lengte 385 Engelse voet 2 duim, breedte 35 Engelse voet, 2 duim, diepte 24 Engelse voet, 1 duim. Het is uitgerust met twee direct werkende compound machines van 200 PK nominaal, cilinders 34 bij 60 Engelse duim, zuigerslag 45 Engelse duim, twee ketels werkende onder een druk van 75 lbs.
De CAMORTA heeft vijf waterdichte beschotten en drie dekken. Het dek is van ijzer, bekleed met teakhout, heeft een volle campagne met een ruime inrichting voor passagiers van de 1e klasse. Onder het bruggedek zijn de hutten voor de scheepsofficieren en 2e klasse passagiers aangebracht, en een voorkasteel voor de bemanning. Het schip heeft een dubbele bodem die 259 ton water ballast inhoudt en is een zeer geschikt vaartuig voor de handel op China, Japan, Indië of Australië.
Voor verdere bijzonderheden vervoege men zicht tot de ondergetekende of tot de heren Scharp, Johnson & Stokes, sollicitors, Supreme Court House.
17 april 1886, F.A. Hazeland, marshal of the Vice Admiralty Court of Hongkong.


Datum: 01 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 30 april. Op de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht is voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heer M. Zwanenburg alhier, de kiel gelegd voor een ijzeren tweemast-sloepschip, bestemd voor de kabeljauw- en schelvisvangst. Het schip zal gevoerd worden door stuurman A. Koster.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, gistermiddag van Java voor deze stad aangekomen, heeft moeten lichten om vlot te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 28 april. De kof ETJEA, kapt. De Boer, van Bremen met zwavel en zwavelzuur, is nadat de lading in brand geraakt is, in de Noordzee gezonken. De opvarenden werden door een Nederlands schip gered, en hier heden geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Janeiro, 5 april. Scheepsvrachten. De noteringen voor zeilschepen naar het Kanaal is nominaal Sh.30/- à Sh.32/6. Stoomschepen leggen aan naar Antwerpen en Liverpool tot Sh.30/-

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

New York, 16 april. Scheepsvrachten. De vrachtenmarkt verkeerde in de afgelopen week in een kalme stemming. Naar Java werd een schip bevracht met 25.000 kisten petroleum tot 26 à 27 cents.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 5 april. Het schip OTTOLINA, kapt. D. Ouwehand Wzn., van Singapore naar Londen, hier lek binnengelopen, had de 27e en de 28e maart, op 34º ZB, 20º OL zwaar stormweer met hevige zeeën doorgestaan. Experts hebben aanbevolen een gedeeltelijke lossing van de lading om het schip te kunnen nazien en hetgeen tot dusver werd gelost, bestaande uit huiden en sagomeel, verkeerde in vrij goede staat en was nagenoeg onbeschadigd. Het schip, dat gedurende de storm meer dan twee voet water in had, maakt thans in de haven liggende vier duim water in het uur.


Datum: 02 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. A. Vinke, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag 24 mei 1886, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, des namiddags ten 3 ure precies, bij opbod en afslag publiek te verkopen het welbekende, voor de houtvaart zeer geschikte, gekoperd en kopervaste, Nederlandse barkschip HENRIËTTE GERARDINA SUSANNA, laatst gevoerd door kapt. N. Kreeft. Volgens Nederlandse meetbrief, lang 38,13 meter; wijd 9,80 meter; hol 5,91 meter en alzo gemeten op netto 1.420,57 kubieke meter of 501,97 register tonnen, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, zeilen, touwen, ankers, kettingen en verdere inventaris, zoals het thans is liggende in de binnenhaven te Nieuwediep, alwaar het dagelijks is te bezichtigen.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar of de cargadoors Vinke & Co te Amsterdam en bij de heer W.J. van Neck te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 1 mei. Uit het wrak van het stoomschip SAPPHIRE werden in de maand april in het geheel 49½ balen katoen geborgen. Het werk werd meestal door de branding belemmerd.


Datum: 03 mei 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Castletown, 27 april. Het schoenerschip IDA, van Frey Bentos met talk naar Falmouth voor order, is te Ballycrovane, Kenmare-river, lek aangekomen. De gezagvoerder heeft kwetsuren bekomen.


Datum: 04 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 maart. Er is een overeenkomst gemaakt om het schip JOHN HOUGVALSTADT NLG 100.000, of zoveel als nodig mocht wezen, op bodemerij voor te schieten tegen een premie van 16%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 april. De rederij der sleepboot die het Nederlandse stoomschip REMBRANDT alhier binnen bracht, na bij Ven (opm: eiland in de Sont) aan de grond te hebben gezeten, heeft het hulploon van 15.000 kronen op 14.000 kronen verminderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 maart. Vrachten nagenoeg zonder afdoeningen. Het Nederlandse stoomschip ZEELAND laadt koffie NLG 75, tabak NLG 45, krossoks NLG 40, per last naar Rotterdam, en het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX koffie NLG 75 en tabak NLG 50 per last naar Amsterdam
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA en NEREUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het goed gebouwde, wel onderhouden ijzeren barkschip ANNE MAIN, 499 tons register, klasse *A.1 Lloyds, laadvermogen 750 tons, thans liggende te Delfshaven in de Kous. Voor verdere informatiën adres bij Thos. Skinner & Co., 5 East India Avenue, Londen, of bij Ruys & Co., Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newport, R.I., 20 april. De gehele lading uit het gestrande Nederlandse schip VREDELUST is nu geborgen en het wrak voor USD. 280 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 1 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het schip SENIOR, kapt. Van Benten, van Rotterdam te Soerabaija gearriveerd na een reis van 97 dagen.


Datum: 05 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 mei. Voor rekening van de heer J.F. van Leeuwen is van de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht met goed gevolg te water gelaten een schroefstoomboot, waarvan de naam nog niet bekend is, bestemd voor het overzetten tussen Rotterdam en Charlois. De machine en ketel worden vervaardigd in de fabriek De Maas te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 4 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester L. van Dam alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger GROEN VAN PRINSTERER, bestemd voor de haringvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman Joh. Storm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 1 mei. Kapt. Scott, gezagvoerder van het Engelse barkschip MARY SPENCER, van Aguilas (opm: provincie Murcia, Spanje) naar Tayport (Firth of Tay, Schotland) met espartogras, rapporteert dat de 21e brand in de lading ontstond, welke de equipage vruchteloos trachtte te blussen. Toen de masten overboord vielen, werd het schip door de bemanning in de boten verlaten, en werden zij kort daarop opgenomen aan boord van het Nederlandse barkschip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. J.L. Jansen, van Philadelphia naar Amsterdam bestemd. De 30e april werden zij bij de Wolf Rock (bij Land’s End) van gemeld schip overgezet op de Engelse smak COQUETTE en zijn de 1e mei te Plymouth aangeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Blijkens een telegram bij de rederij ontvangen, is het Nederlandse barkschip SINDORO, nu lossende te Soerabaja, bevracht tot vervoer van een lading hout van Japara (Noordkust van Java) naar Tjilatjap (Zuidkust van Java).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De werkzaamheden aan Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SOMMELSDIJK zijn zo ver gevorderd dat zij spoedig over gebracht zal worden naar Willemsoord voor het houden van de proeftocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 april. De schade van het stoomschip CAPELLA, dat op de Theems door het stoomschip MERCURIUS werd aangevaren, is op circa GBP 550 begroot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 22 maart. Het Nederlandse schip RESOLUTE ligt nog zonder bestemming; het Neerlandse schip JOHANNA, kapt. Schall, heeft in de Sangir-eilanden een volle lading copra ingenomen en vertrok de 18e dezer van hier naar Cadix.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Blijkens een acte van 4 mei 1886 onder no.18 voor mij verleden heeft de heer Peter Landberg, koopman, wonende te Rotterdam met ultimo december 1885 opgehouden lid te zijn van de te Batavia gevestigde vennootschap onder firma P. Landberg en Zoon, welker zaken met overname van baten en lasten worden voortgezet door de tussen de overgebleven vennoot de heer Peter Landberg Junior en de heren Johannes Cornelis Kotting en Johan Hendrik Landberg kooplieden, wonende te Batavia, met ingang van de 1ste januari 1886, voor onbepaalde tijd, onder dezelfde firma aangegane vennootschap. De nieuwe vennootschap blijft te Batavia gevestigd met een filiaal onder dezelfde firma te Soerabaja.
H.J. Meertens, notaris.

Krant:
  JB - Javabode

Door een verzuim bij de landsdrukkerij in de plaatsing ten 2e male van de door de advocaat en procureur alhier Mr. A. Hennij Jr. ter opneming in de Javasche Courant aangeboden advertentie betreffende de executoriale verkoop van het Nederlands Indische stoomschip SING TJIN moest de dag van de verkoop uitgesteld worden. Uit dit verplicht uitstel zijn onkosten voortgevloeid en om die goed te maken ontvangt de heer Hennij voornoemd van het land een vergoeding van NLG 2.756,22 die waarschijnlijk verhaald zal worden op de ambtenaar van de landsdrukkerij, die aan het verzuim schuldig is.


Datum: 06 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 mei. Heden werd met gunstig gevolg te water gelaten aan de werf der Maatschappij De Maas alhier het stoomschip EL CUNO, bestemd voor de post- en passagiersdienst op de kust van Venezuela. Het is 143’6” lang, 20’ breed en 10’ hol. De machines en ketel, welke in de werkplaatsen dierzelfde maatschappij zijn vervaardigd en een vermogen van 300 IPK ontwikkelen, zullen het schip een vaart van 11 mijl moeten geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door schipper Knoester te Scheveningen is een stuk van de monitor ADDER opgevist, zijnde een stuk van een paal, waarop met gele bies was geschilderd en waarin was gebrand het woord ADDER.


Datum: 07 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 6 mei. Gisteren is met goed gevolg van stapel gelopen het voor rekening der Maatschappij voor Zeevisscherij alhier gebouwde loggerschip JENNIE.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een te bouwen sloepschip voor rekening dierzelfde maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 5 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten het ijzeren Rijnschip KOSMOPOLIT II, groot ongeveer 500 last, gebouwd voor rekening van de heer Christian Zens te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip BONAIRE is heden te Amsterdam uit Curaçao aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elisabeth (Zuid Afrika). Het alhier lek binnen gelopen Nederlands schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, van Singapore naar Londen, is bezig de lading te lossen. Deze is tot heden onbeschadigd. De lekkage is verminderd tot op 2 inch water per uur. Morgen zal het schip verder nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 mei. Het barkschip SALATIGA, kapt. Ouwehand, van Java naar Rotterdam, was hedenmiddag 12.00 uur bij Zuid Voorland (opm: South Foreland).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Prawlepoint, 4 mei. Heden passeerde alhier de sleepboot HERCULES, van Rotterdam naar Aviles, op sleeptouw hebbende de baggermolen WATERWEG III en twee klepschouwen.


Datum: 08 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip AMULET, van Rotterdam naar Leith (Schotland), is bij het binnenkomen in laatstgenoemde plaats aan de grond geraakt, en met hoog water vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 7 april. Het schip HALIA (opm: buitenlander), is volgens een telegram van de rederij afgekeurd, en zal de 21e mei te Padang bij publieke vendutie verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Volgens particulier bericht arriveerde het barkschip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. H. van Duyn, 6 mei van Padang te New York. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 mei. Ofschoon het weer en de gesteldheid van het water deze week gunstig waren voor de werkzaamheden op het wrak van de SAPPHIRE, konden duikers in de eerste drie dagen van de week slechts 28 balen katoen bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 mei. Het stoomschip URANIA, uit de Quaihafen komende, is hedenmorgen door een stoompont aangevaren en heeft een groot gat in de stuurboordsboeg gekregen. Het is teruggekeerd om te repareren.


Datum: 09 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 mei. Met het duiken op de SAPPHIRE, gaat het tegenwoordig zeer naar wens. Gisteren werden weer 12 balen katoen boven water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Papendrecht, 7 mei. Aan de scheepsbouwmeester A.A. Wn. van Reede Czn. werd door de directie der Stoomboot Mercurius, gevestigd te Gorinchem, opgedragen de vervaardiging van een nieuwe schroefstoomboot, geschikt voor het vervoer van passagiers, goederen en vee, genaamd MERCURIUS. De machine, hoge en lage druk met condensatie, benevens ketel, wordt mede door hem vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 mei. Ter vergadering van de Willem Barents-Vereeniging is heden besloten tot ontbinding der vereniging en tot oprichting van een Willem Barents-fonds om daaruit in gunstiger tijd nieuwe wetenschappelijke reizen te laten doen. Het poolschip WILLEM BARENTS zal echter worden verkocht. Het batig saldo komt ten bate van het fonds. De voorzitter, de heer Rahusen, bracht hulde aan de commandanten en officieren, vooral aan de nagedachtenis van Koolemans Beijnen (opm: een Nederlandse marine-officier die assisteerde bij een Engelse Poolexpeditie).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissigen is door het departement van marine opgedragen de vervaardiging van stoomwerktuigen en ketel voor het bij ’s Rijks werf te Amsterdam in aanbouw zijnde torpedo-transportvaartuig.


Datum: 10 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 28 april. Reders, gezagvoerders en scheepsagenten wordt bekend gemaakt, dat door een telegram te zenden, geadresseerd “Bennet, London” of “Bennet Paris”, betrekking hebbende op de aankomst of op het vertrek van schepen in of uit Europese en oostelijke havens van Amerika, en de beweging van alle schepen, handel drijvende met de Verenigde Staten, zulks naar Amerika geheel kosteloos zal worden overgeseind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 6 april. Het bij Menado gestrande Duitse schip HEINRICH LOHMAN is te Menado voor NLG 860,-- publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam 9 mei. Uit het wrak van het op Texel gestrande Engelse schip SAPPHIRE zijn opnieuw 98 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 8 mei. Uit het gestrande schip TYNEMOUTH zijn weer 40 balen katoen geborgen. Een lichter met 134 balen katoen is te Harlingen aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal ten verzoeke van zijn principalen op woensdag de 19e mei 1886, ’s avonds 7 uur, te Sappemeer in het Bontehuis publiek à contant verkopen het overdekt tjalkschip genaamd TELEGRAAF, groot 114 tonnen (opm: binnenschip), met inventaris, invoege het thans ligt te Stadskanaal, gemeente Wildervank en bevaren is door schipper B.J. Schaap. De turf wordt tijdig gelost, opdat het schip vooraf te bezien is. Nadere inlichtingen te bekomen bij de heer J.D. Romkes te Sappemeer en de heer J.U. van der Werff te Hoogezand.


Datum: 11 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 mei. In de afgelopen week werden 63 balen katoen uit de SAPPHIRE geborgen. Soms werkten de duikers op 6 vadem diepte. Aan de bergers viel de uitkomst niet mede, hoewel alle dagen geregeld gewerkt kon worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 10 mei. De bergingscompagnie Weltevreden bracht hier gisteren namiddag aan 125 balen katoen uit het gestrande stoomschip TYNEMOUTH. De berging wordt onder gunstige omstandigheden krachtig voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 mei. De Nederlandse schoener VRACHTZOEKER, kapt. W. Velthuis, liggende te Frederikshald, is gecharterd voor een lading hout naar Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. De sleepboot HERCULES, op sleeptouw hebbende de baggermolen WATERWEG III met twee klepschouwen, is de 8e dezer in goede orde van Rotterdam te Avilès aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op woensdag 19 mei 1886, om 10.00 uur precies zullen de ondergetekenden voor hun commissiehuis verkopen het Nederlands-Indische houten barkschip MARIA AUGUSTA., groot 652 register ton, met staand en lopend tuig enz., liggende te Tandjong Priok en aldaar te bezichtigen. De inventaris zal afzonderlijk worden verkocht. Nadere informatiën te bekomen bij John Pryce & Co.


Datum: 12 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Het stoomschip CASTOR, van Lissabon naar Amsterdam, is gisteren met gebroken schroefas te Brest binnen gelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Dagelijkse stoombootdienst tussen Stavoren, Enkhuizen en Amsterdam met de raderstoomboot MINISTER FOCK, aanvangende 15 mei 1886.
Van Stavoren ’s morgens 7 uur 35 min, in correspondentie met de eerst aankomende trein te Stavoren; van Enkhuizen ’s morgens 9 uur; aankomst te Amsterdam ’s namiddags 12 uur 15 min.
Van Amsterdam ’s namiddags 1 uur 15 min; van Enkhuizen ’s namidags 4 uur 30 min, aankomst te Stavoren ’s namiddags 5 uur 45 min.
Ligplaats te Amsterdam: De Ruyterkade, 2e steiger.


Datum: 13 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth (Zuid Afrika), 19 april. Het binnengekomen Nederlandse schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, van Singapore naar Londen, is weer onderzocht, doch het lek is niet meer gevonden. Het zal nu verder moeten lossen. Een deel der lading in het ruim werd nat en beschadigd bevonden. De overige lading was droog.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 10 mei. Het schip BERNARDUS, kapt. G.J. Teerling, is uit de hand tot geheime prijs verkocht aan J. Douwes te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Harlingen, 10 mei. Reeds sedert enige weken wordt hier weinig in houtbevrachtingen tot stand gebracht. De Noorse rederijen, die voor de houtvaart op deze haven een aantal schepen plegen te leveren, houden zich zeer teruggetrokken. Van de Oostzeehavens zijn de noteringen vrijwel dezelfde als voor enige tijd. Van Sundsvall-district en van Borga naar hier is pl.m. NLG 18 per tult balken verkrijgbaar; van Riga pl.m. NLG 20 per tult balken 11 duims. Van enige andere havens voor balken of gezaagd hout regelen zich de vrachten eventueel in verhouding tot bovengenoemde noteringen. Van Noorwegen op hier is weinig of geen vraag. Strovrachten van hier naar Engeland, hoofdzakelijk naar de Firth-havens, worden nog voor en na gesloten tot Sh.10/- per ton van 20 cwt.


Datum: 14 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Newport R.I. (opm: Rhode Island), 27 april. De schoener YOUNG AMERICA, arriveerde hier met de beide ankers en het tuig, benevens enige huiden, geborgen uit het Nederlandse brikschip VREDELUST. De huiden zijn per spoor naar Boston verscheept. De overige geborgen lading, ongeveer 1.700 huiden zijn per stoomschip HATHAWAY te Boston aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Volgens telegram uit Londen, is het stoomschip CASTOR, van Lissabon naar Amsterdam, met gebroken schroefas en koppelbos te Brest binnengesleept. Het was 80 mijlen van Ouessant op sleeptouw genomen door het Engelse stoomschip SUEZ. Voor bergloon wordt GBP 1.000 geëist. De CASTOR heeft een zwaar lek in het achterruim.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Telegram. Het Amerikaanse schip ICE KING, met suiker van Manila naar Boston, is bij Java’s vierde punt gezonken. De kapitein en bemanning zijn gered.


Datum: 15 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Men verneemt, dat zich alhier een consortium van cargadoors heeft gevormd met de bekende firma Meijer & Co. aan het hoofd, die de vier prachtige, zo goed als nieuwe, stomers der Stoomvaart-Maatschappij Insulinde in liquidatie heeft aangekocht, ten einde er vrachtvaart mede uit te oefenen. (opm: niet doorgegaan)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 mei. Het Nederlands-Indische stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL ’s JACOB, van de Molukken naar Batavia, gisteren alhier aangekomen, heeft 20 uren vast gezeten op het Djeroek rif.


Datum: 16 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De aanbouw op ’s Rijks marinewerf te Amsterdam van het grote schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO is zo ver gevorderd, dat de tewaterlating omstreeks de helft der volgende maand kan plaats hebben. Met de toebereidselen daarvoor is men druk bezig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 12 mei. Vanwege Z.M. de koning der Nederlanden is aan elk der bemanning van de te Borkum gestationeerde reddingboot EMDEN van de Duitse maatschappij tot redding van schipbreukelingen de bronzen medaille met toepasselijk diploma uitgereikt voor het redden der equipage van het in december 1885 verongelukte Nederlandse schoenerschip NIEUWEDIEP. Deze redding ging met grote moeilijkheden gepaard, doch gelukte het de gehele uit negen personen bestaande bemanning behouden door de branding in de boot en aan land te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 13 mei. Het met schade door brand hier binnengelopen Nederlandse schoenerschip ZELE zal spoedig vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 mei. Het Nederlandse stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX heeft de reis van Batavia via Marseille naar IJmuiden afgelegd in 37 dagen en 1 uur, terwijl voor die tijd de kortste thuisreis geschiedde in 1885, namelijk 38 dagen en 13 uur.


Datum: 17 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 mei. Het bij het vierde punt van Java gezonken schip ICE KING ligt in 12 vadem water. De opvarenden werden gered.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 17 mei. Het Noorse zeilschip PRAESIDENT, met suiker van Soerabaija naar Lissabon, heeft gestoten en is in lekke toestand door het Nederlands-Indische stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL MIJER naar Batavia gesleept, alwaar het heden arriveerde.


Datum: 18 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam werd het verslag over 1885 uitgebracht, waaruit blijkt, dat ook deze vennootschap in het afgelopen jaar weinig gunstige resultaten heeft opgeleverd.
De inrichting ondervond in hoge mate de invloed der tijden, en slechts met veel moeite gelukte het, juist zoveel orders te bekomen, dat geregeld werk verzekerd was voor een bescheiden aantal werklieden, hetwelk in de aanvang van het jaar tot op 550 man was geslonken. De opdracht tot de vervaardiging van een stoomschip voor de gouvernementsmarine in Oost- Indië, en de bestelling van een drijvend ijzeren droogdok, als laagste inschrijver verkregen, stelden haar in staat, de scheepswerf na een sluiting van 8 maanden weder te openen, en in de daartoe behorende werkplaatsen de arbeid te hervatten.
Ook de grofsmederij werd weder aangelegd, en werkte daarna met afwisselende kracht door. Van lieverlee moest, ter uitvoering dier genoemde en andere werken, waarbij in augustus de vervaardiging kwam van 2 raderschepen voor de stoomboot-veerdienst Enkhuizen - Stavoren, het arbeiders personeel worden uitgebreid, totdat het aan het einde van het jaar ruim 900 man bedroeg. Zeker is dat cijfer nog ver onder hetwelk de fabriek behoeft, om haar volle werkzaamheden te ontplooien, doch dat zij de kern van goede werklieden kon behouden, en andere, die node ontslagen waren, terugnemen, stemt tot dankbaarheid, en dat nog zoveel werk verkregen werd in deze tijden van depressie, tot bemoediging voor het vervolg. En deze bemoediging is zeker niet overbodig, nu zij genoodzaakt is een balans over te leggen, die met een aanzienlijke verliespost sluit.
Gelukkig dat deze treurige uitkomst minder te wijten is aan onvoordelige afloop der contracten en bestellingen, dan wel aan de geringe omvang van het bedrijf, hetwelk, vooral in de eerste maanden van het jaar, onvoldoende was om de algemene kosten te dekken ener inrichting, die voor een dubbele ja drievoudige krachtsontwikkeling is bestemd.
De vordering op de Stoomvaart Maatschappij Insulinde, groot NLG 40.000 op de vorige balans aan de debetzijde voorkomende, werd bij arbitrale uitspraak aan de Koninklijke Fabriek ontzegd, zodat het nadelig saldo met dat niet onbelangrijk cijfer wordt verhoogd.
Alles liep dus wel samen om de geldelijke uitkomsten van het jaar 1885 tot het bedroevend peil te brengen, dat de nieuwe balans aangeeft, en jaren van geregeld werk en voorspoed zullen worden vereist om het verlorene te herwinnen.
Rooskleurig ziet het nieuwe boekjaar er nog niet uit ; doch de grote verliezen die de vennootschap 3 jaren drukten, zijn geleden, en wanneer de nieuwe orders ter vervanging der afgelopen niet te lang op zich doen wachten, zodat een voor het bedrijf zo noodlottige tijd van gedwongen stilstand vermeden wordt, kan alles nog terechtkomen. Werk, en nog eens werk, is hetgeen ontbreekt; werk geeft geld en werk geeft moed, beide onmisbare factoren voor de bloei van de zaak, en kan de laatste factor al door vertrouwen en een gewettigd optimisme zo niet worden vervangen, dan toch opgebeurd, zonder de eerste, de hoofdzenuw van het gestel, is ook de Koninklijke Fabriek machteloos.
Het vertrouwen in de levensvatbaarheid der zaak is ongeschokt, en wanneer de steun der regering, die de fabriek tot nu toe ondervonden heeft en dankbaar erkent, en die zij bij de schaarste aan particuliere en Oost-Indische orders dubbel behoeft, haar verzekerd blijft, ziet zij de toekomst met voldoend vertrouwen tegemoet, en zullen de bange jaren die achter haar liggen een harde maar nuttige leerschool zijn geweest, die haar beter gewapend en toegerust in het openbaar arbeidsveld doen treden, wanneer het evenwicht op de wereldmarkt zal zijn hersteld.
De voornaamste der door de fabriek in het vorig jaar afgeleverde werken zijn: vier Rijnschepen voor de Amsterdamsche Rijnbeurtvaart; een spoorbrug over de Trekvliet bij
Den Haag; een machine voor een diamantslijperij; verschillende machinedelen tot het compounden van een 4 tal rivierstomers; een koffiedrogerij voor Sumatra; een vacuümpan met toebehoren voor Java; enige kleine spoorbruggen voor Java; een stel stoomketels voor West- Indië, en enige stoomketels voor verschillende doeleinden.
In het geheel werd NLG 468.000 aan materieel verwerkt en NLG 388.000 aan arbeidsloon uitbetaald, welke sommen, in verhouding tot de cijfers van vorige jaren, op de welsprekendste wijze de toestand schetsen. In 1873 bedroegen deze cijfers toch te samen meer dan NLG 3.000.000 ; terwijl gemiddeld over de 12 jaren 1872 – 1883 aan arbeidsloon en materieel bijna NLG 2.000.000 werd besteed.
Uit de overgelegde winst en verliesrekening blijkt, dat het in 1885 geleden verlies
NLG 223.925,38½ bedraagt. De afgelopen werken en contracten leverden een winst van NLG 53.740,46½ op, waartegen voor onderhoud, reparatie en algemene onkosten ca.
NLG 142.000, voor rente ruim NLG 83.000, afschrijving op dubieuze debiteuren NLG 13.854 en afschrijving van vordering op de Stoomvaart Maatschappij Insulinde NLG 40.000 gevorderd werd.
Nadat het verslag uitgebracht was, deed de voorzitter, de heer A. C. Wertheim, uitdrukkelijk uitkomen, dat het aanzienlijke verlies niet geleden is door het afsluiten van onvoordelige contracten, maar uitsluitend doordien er te weinig werk was om in de hoge kosten van onderhoud der uitgebreide inrichtingen en in de rentelast te voorzien. Na goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening werd de aftredende commissaris, de heer W. F. Piek, met algemene stemmen herkozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 april. Vrachten. Het Nederlandse stoomschip SUMATRA laadt koffie NLG 75 en tabak NLG 50 per last naar Amsterdam
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, SINDORO en KRIMPEN A/D LEK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 13 april. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III is in veiling voor NLG 2.580 en de inventaris voor NLG 6.300 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 17 mei. IJs in petroleumschepen. Daar veel reders niet denken aan het risico dat zij lopen door schepen te bevrachten voor een lading ijs welke kort tevoren petroleum hebben geladen, of schepen met vast tussendek, ook die welke geruime tijd tevoren een lading petroleum hebben gehad, zo maken wij hen hier opmerkzaam. In de loop der laatste jaren is het namelijk voor en na gebeurd, dat de reders van zodanige schepen schade en onaangenaamheden hebben gehad doordat het ijs door de petroleum werd beschadigd. Zo zijn te Londen drie schepen aangekomen, één van Lyngör, en twee van Kragerö (Oslofjord) met door petroleum beschadigde ladingen ijs. Het eerstgenoemde had in de laatste drie jaar geen petroleum in gehad, en toch was een deel van de lading in het benedenruim door olie van het tussendek beschadigd. Van de andere moet het ene in het laatste jaar, en het andere in de laatste drie jaar geen petroleum hebben geladen. Voor schepen zonder vast tussendek geloven wij dat men het gevaar kan voorkomen door het ruim met chloorkalk te reinigen; voor schepen met een vast tussendek, die in de olievaart zijn geweest, is er gevaar voor schade, zelfs al zijn er sedert die tijd drie à vier jaar verlopen.


Datum: 19 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het te Amsterdam in 1887 te bouwen ramtorenschip zal bewapend worden met twee kanonnen van 28 cm Ø. Het schip mag niet meer kosten dan 3½ miljoen, en staat in geldwaarde als dan gelijk aan 24 torpedoboten groot model.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 6 april. De 29e maart kwam de Deense brik GYLDING ter rede van Macassar, na niet minder dan negen maanden in de Molukken te hebben rondgezworven teneinde een lading coprah bijeen te krijgen. Het schip kan de reis naar Europa niet aanvaarden wegens ziekte onder de equipage, waarvan reeds drie of vier man naar het hospitaal zijn gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 15 mei. De ijzeren lichter No. 3, gesleept door de sleepboot WERKENDAM No.8, van Rotterdam naar Avilès bestemd (Noordkust Spanje) is hier ter rede gekomen om enige lichte schade aan het roer van de lichter te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 mei. Volgens particuliere telegrammen zijn aangekomen: te Osterrisoer ALBERTINE, kapt. Bos van Delfzijl; te Memel BENGALEN, kapt. A.W. Smit van Burntisland (Firth of Forth); te Krageroe (Oslofjord) CORNELIA, kapt. F.J. Teerling, van Delfzijl, en te Riga MARTHA, kapt. J. Kremer, van Burntisland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Harlingen, 17 mei. Heden kwam te Vlie binnen het van Sundsvall met balken herwaarts bestemde stoomschip SPICA, zijnde dit de eerste stoomboot, welke hier van de Oostzee hout aanbrengt. De aanleiding tot het bevrachten door de geconsigneerden der lading is het geheel ontbreken van enige voorraad Sundsvall balken alhier, terwijl daarnaar reeds herhaaldelijk vraag is geweest, en zeilschepen van Sundsvall niet vóór ongeveer medio juni hier kunnen aankomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Albertus Vinke, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag de 24e mei 1886, in het lokaal de Brakke Grond te Amsterdam, des namiddags ten 3 ure precies, bij opbod en afslag publiek te verkopen:
- Het welbekende, voor de houtvaart zeer geschikte, gekoperd en kopervaste Nederlandse barkschip HENRIËTTE GERARDINA SUSANNA, laatst gevoerd geweest door
kapt. N. Kreeft, volgens Nederlandse meetbrief lang 38,13 meter, wijd 9,80 meter, hol 5,91 meter en alzo gemeten op netto 1420,57 kubieke meter of 501,97 register tonnen
- Het extra snelzeilend, kopervast en in 1882 nieuw gekoperd Nederlands barkschip PIETER, laatst gevoerd door kapt. G. H. Smit. Volgens Nederl. meetbrief lang 33,37 meter, wijd 8,94 meter, hol 5,35 meter en alzo gemeten op 395,22 tonnen nieuwe meting, ladende circa 160 tult balken.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar of de cargadoors Vinke & Co., te Amsterdam; te Nieuwediep bij W. J. Van Neck en Van Gijn & Co.
Genoemde schepen liggen in de binnenhaven te Nieuwediep en zijn aldaar dagelijks te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden werd door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (Fijenoord) een algemene vergadering van deelhebbers gehouden. Uit het door de directeur uitgebracht verslag bleek, dat, niettegenstaande de bijna voorbeeldloos gedrukte toestand van nijverheid en scheepvaart, deze beide takken van haar bedrijf over het afgelopen jaar zeer voldoende resultaten hadden gegeven, getuige een dividend- uitdeling van 4 procent, waartoe door de commissie, met het onderzoek der balans enz. belast, reeds vroeger werd besloten.
Als bewijs dat, in tegenstelling van menige andere nijverheid- en stoomvaart- onderneming, de toekomst met vertrouwen kan worden tegemoet gegaan, moge blijken, dat een lening van NLG 500.000, waarvan NLG 200.000 zal worden uitgegeven, staande de vergadering, boven pari, tot een beduidend hoger bedrag dan het gevraagde werd voltekend.


Datum: 20 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elisabeth (Zuid Afrika). Men heeft het hier lek binnen gekomen schip OTTOLINA over beide kanten tot over de ballastlijn scheef gewerkt, doch de lekkage niet gevonden. Er is ook niet de minste werking of rimpels in het koper te bespeuren. De schade aan de lading in het onderruim is vermoedelijk veroorzaakt door het opslaan van het water in de kimmen. Een duiker zal het schip, zodra het weer zulks toelaat, van onderen nazien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 mei. Het hier met schade door brand binnen gelopen Nederlandse schip ZELE heeft na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 mei. De Nederlands-Indische stomer GRAAF VAN BIJLANDT heeft nabij Poeloe Pandjang 21 schipbreukelingen, waaronder de gezagvoerder met vrouw en kinderen, aan boord genomen van het gezonken Engelse schip ICE KING.


Datum: 21 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 mei. De Nederlandse smak EVA is met vallend water tegen het Noorderhoofd vastgeraakt, doch later vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 april. Het Engelse schip ST. GEORGE geraakte de 13e dezer met circa 5.000 kisten petroleum aan boord op de rede van Soerabaja in brand en werd totaal vernield. Het schip was niet verzekerd; een gedeelte der equipage werd op last van de Britse consul gearresteerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 april. Het afgebrande Nederlandse schip VOORLICHTER werd door de firma Van Muyden & Co te Soerabaja in veiling gebracht. Het hoogste bod was NLG 6.000, waarvoor het echter niet werd gegund. (opm: blijkbaar was de VOORLICHTER op de sleepreis van Batavia naar Grissee in brand geraakt en had men Soerabaija aangelopen als noodhaven.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De verkoop van het schip HALIA is enige dagen uitgesteld.
Van Houten, Steffan & Co.
(opm: volgens een latere advertentie uitgesteld tot 8 juni 1886)

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Maandag namiddag omstreeks vijf uur (opm: 17 mei 1886) zou de nieuwe aangebrachte, alhier opgezette rivierboot van de heer S.L. Hijmans te water worden gelaten. Tal van uitgenodigde personen en een groot publiek waren op het terrein tegenwoordig. De heer J.L. Mans sprak voor de heer S.L. Hijmans een toepasselijk woord ter gelegenheid, dat het derde door die heer alhier in de dienst gebracht rivierbootje te water zou worden gelaten. De heer A.J. Baron Schimmelpenninck van der Oye nam daarop het woord, en wees op de energie en de ondernemingsgeest van de heer S.L. Hijmans, die ook wederom daarvan een daadwerkelijk bewijs had geleverd, en eindigde zijn toespraak met de uitroep: “Lang leve de heer Hijmans!” Daarop werd het gebruikelijke ceremonieel van de doopplechtigheid van de boot volvoerd onder het geven van de naam van WILHELMINA, en overgegaan met de boot van stapel te doen lopen. Dit mocht evenwel met het getij niet gelukken; de volgende morgen is de boot vlot geraakt. Wij wensen de heer Hijmans veel geluk met zijn nieuwe onderneming, en hopen dat een herleving van meer vertier en beweging in de districten dit vaartuig zal doen zijn, ook dan, wanneer het bestuur de in het belang ‘s lands kas voorgestelde maatregel volvoert, namelijk om voorlopig in de behoeften te voorzien, door eigen vaartuigen en niet door gehuurde.


Datum: 22 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het Nederlandse stoomschip CASTOR, van de Middellandse Zee herwaarts met schade te Brest binnen gekomen, moet de lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 mei. De lading van het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. L. Klingeberg, van New York herwaarts, is lek te Halifax binnen gekomen, en zal door het schip CHARLES H. MARSHALL naar de bestemming worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 mei. De uit het wrak van het stoomschip SAPPHIRE geborgen lading, zal per stoomschip SWANLAND naar Engeland worden vervoerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 22 mei. Heden arriveerde alhier van Londen via Singapore het Nederlands-Indisch stoomschip BAWEAN, kapt. Van Emmerik (opm: eerste reis)


Datum: 23 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 mei. Door het stoomschip TAMBORA van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij werden in een sloep aangetroffen en opgenomen de gezagvoerder en vijf man der equipage van het bij Billiton op het Discoveryrif verongelukte Engelse schip BOWFELL. Twee boten, waarin zich de overige zestien man der equipage bevonden, zijn te Batavia aan land gekomen. Het schip is geheel weg.


Datum: 24 mei 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 22 mei. Scheepsvrachten. In de laatste tijd is er veel vraag naar scheepsruimte voor Engeland, hoofdzakelijk naar de kolenhavens, en houden de vrachten zich stationair. Er wordt besteed Sh.8/6, Sh.9/- en Sh.10/- per 10 quarters haver. Naar Londen of de Oostkust werd bevracht tegen Sh.12/- per 10 quarters haver. Een schip van groot charter bedong Sh.7/- voor haver naar de Firth of Forth. Scheepsruimte naar België niet gevraagd.


Datum: 25 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 mei. Heden is hier aangekomen de stoomboot TELEGRAAF, hebbende op sleeptouw een baggermachine voor de havenverbetering alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar de Middelburgsche Courant verneemt, zullen de drie nieuwe dagboten van de Maatschappij Zeeland de namen krijgen van NEDERLAND, DUITSCHLAND en ENGELAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 mei. Heden werden uit de TYNEMOUTH veertig balen katoen opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Het Nederlandse stoomschip PRIMA, kapt. G. Pfeifer, is gisteren bij het binnenkomen te Wilhelmshaven onder loodscommando tegen een rijkswaterschuit gelopen, waarna het zoveel water maakte, dat de scheepspompen het schip niet lens konden houden, zodat de assistentie van een duiker en een centrifugaalpomp werd aangenomen.
Later bericht: De duiker vond een gat van ruim een voet aan stuurboord van het voorschip, hetwelk voorlopig voorzien is, zodat de scheepspompen nu voldoende zijn om het lek bij te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 mei. Uit het stoomschip SAPPHIRE werden in de afgelopen week 39 balen katoen geborgen. Drie dagen konden de duikers werkzaam zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Huizing, van Banana naar Rotterdam, is 23 dezer St. Vincent gepasseerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De heden in het lokaal De Brakke Grond gehouden veiling van schepen is afgelopen als volgt:
- Het Nederlandse barkschip HENRIETTE GERARDINA SUSANNA NLG 3.600, in slag NLG 500; A. Vinke. (opm: te Nieuwediep gesloopt)
- Het Nederlandse barkschip PIETER NLG 2.950, in slag NLG 300; J.F. von Glahn. (opm: gesloopt)


Datum: 26 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel, 20 mei. Door het brikschip ALICE en de Nederlandse brik BENGALEN werden op de reis herwaarts in de Noordzee veel petroleumvaten en wrakhout gepasseerd. Op de ALICE werden er twaalf, en op de BENGALEN veertien vaten aan boord gehaald, welke hier alle zijn geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boston, 14 mei. Volgens een telegram uit Batavia is het schip ICE KING, kapt. Bartlett, 27 maart van Iloilo (Panay Island, Philippijnen) naar Boston vertrokken en de 7e mei bij het vierde punt van Java gezonken ten gevolge van een aanvaring met een onbekend gebleven stoomschip. De lading, die uit ongeveer 1.500 ton suiker bestond, was geconsigneerd aan de Boston Sugar Refinery. Alle opvarenden werden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 mei. Het Nederlandse schip MERCURIUS, kapt. D. Coole van Shields (North Shields of South Shields, Oostkust van Engeland) naar Kroonstad (bij Leningrad) is met schade door aanvaring alhier binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 23 mei. Verleden vrijdag zijn uit de TYNEMOUTH weer twintig balen katoen opgehaald, zijnde in de afgelopen week in drie dagen 65 balen. Op andere dagen kon men niet op de het wrak werken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Volgens een telegram is de 23e dezer in goede staat van Vlissingen te Bordeaux aangekomen, het stoombaggerschip GARONNE, gesleept door de sleepboot
BEC D’AMBES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden 25 mei. Een driemast schoener is bij vallend water bij de noordelijke kleine pier aan de grond geraakt en blijven zitten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Het verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Delfzijl over 1885 is niet gunstig te noemen. De bloei van handel en nijverheid is sedert het vorige jaar niet verbeterd, alles verkeert nog in gedrukte toestand. De scheepsvrachten zijn nog meer gedaald, ofschoon die het vorige jaar reeds onbestaanbaar waren. Van aanbouw van nieuwe schepen is geen sprake meer. De handel met het buitenland, merendeels bestaande in de aanvoer van verschillende houtsoorten en uitvoer van stro, stenen, enz. was zeer gedrukt. De stoomvaartdienst van Delfzijl op Londen v.v., opgericht in 1884, is, na bijna een jaar te hebben bestaan, weer opgeheven. Ingeklaard werden in 1885 315 Nederlandse en 87 vreemde zeeschepen, tegen 307 Nederlandse en 92 vreemde zeeschepen in 1884. Uitgeklaard in 1885 286 Nederlandse en 92 vreemde zeeschepen, tegen 291 Nederlandse en 125 vreemde zeeschepen in 1884.


Datum: 27 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 26 mei. De Engelse schoener MARTHA BRABER (opm: MARTHA BRADER), kapt. Clement, van Par (Zuidkust, Cornwall) naar Brake (aan de Weser), geladen met pijpaarde en stenen, is in de buitengronden van Terschelling gestrand, en zit vol water. De equipage bestaande uit vier man is gered en alhier aangebracht. Alleen de masten zijn nog boven water. Het schip en de lading zijn vermoedelijk weg. Volgens bericht uit Terschelling was de sleepboot ASSISTENT en twee schepen derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 mei. Het Nederlandse schip MERCURIUS, kapt. D. Coole van Newcastle naar Kroonstad (bij Leningrad) is alhier binnen gekomen met lichte schade, zijnde in aanvaring geweest met het schip ANNA META. De MERCURIUS lag ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands barkschip MARTINA JOHANNA, groot 742 register tons, met deszelfs complete inventaris. Hetzelve is in 1866 gebouwd en thans opnieuw gekoperd en geklasseerd bij Veritas 5/6.1:1. en bij de Nederlandsche Vereeniging A.2; dagelijks te bezichtigen aan de werf De Zwarte Raaf, en inlichtingen te bekomen bij de Scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vanwege het Committee of Lloyds Register of British and Foreign Shipping werd heden te Londen de eerste jaargang uitgegeven van het Universal Register vanaf 1 april 1886 tot 31 maart 1887.
Dit volledige boekdeel bevat de namen der schepen van alle natiën der wereld vanaf 100 ton en hoger en is de inhoud gerangschikt als volgt :
- Lijst van stoom- en zeilschepen.
- Lijst van schepen, gerangschikt volgens nationaliteit in alfabetische orde, volgens de signaalletters.
- Lijst van de veranderde namen van schepen, in alfabetische orde van hunne vroegere namen.
- Lijst van schepen, hebbende samengestelde namen.
- Lijst van stoomschepen, gerangschikt volgens nationaliteit en tonnen- inhoud.
- Lijst van reders van alle natiën, zo volledig als nog nooit werd uitgegeven.
- Lijst van scheepsbouwmeesters in Engeland. Lijst van alle droogdokken der wereld.
- Lijst van telegram- adressen van alle personen, met de scheepvaart in Engeland in betrekking staande.
- Lijst van alle oorlogsschepen der wereld.
- Lijst van Lloyds- agenten.
Bij het doorlopen van dit belangrijke werk zal ieder deskundige terstond tot de ontdekking komen dat het als de volledigste vraagbaak voor reders, bevrachters en assuradeuren kan beschouwd worden die er bestaat, en het Universal Register de opgave bevat of de schepen in Bureau Veritas, Veritas Austro Ungarico, Nederlandsche vereeniging, Registre Maritime, Germanischer Loyd, Veritas Ellenico, Registro Italiano, Norske Veritas, American Record of Liverpool Red Book zijn opgenomen.
De uitgave van dit eerste Universal Register, die steeds jaarlijks zal voortgezet worden, brengt volstrekt geen verandering in de uitgave van het Lloyds Register of Shipping en Yacht Register, hetwelk evenals vroeger uitgegeven wordt.
Uit het Universal Register blijkt verder, dat van de zeilschepen van alle natiën boven honderd ton 21 percent, van alle stoomschepen 41 percent en alle van ijzer en staal gebouwde schepen der gehele wereld 54 percent door Lloyd zijn geklasseerd en tevens dat van de gehele tonnenmaat, die in 1885 waar ook werd aangebouwd 70 percent, en van de ijzeren en stalen schepen niet minder dan 80 percent onder toezicht van Lloyds experts gebouwd werden. De uitvoering van dit zo meesterlijk samengestelde boek, de fraaie druk en het stevige prachtige bindwerk, maakt de gunstigste indruk en vormt het geheel een onmisbaar werk, en vraagbaak voor elk die in betrekking staat met handel en scheepvaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 24 mei. De lading suiker van het van Java komende en te Queenstown voor order liggende schip WILLEM EGGERS, kapt. T.L. Jaarsma, is verkocht naar een Engelse haven, en de lading suiker van het mede van Java komende en te Falmouth met schade binnengelopen schip SLAMAT, kapt. P. Schots, is verkocht naar Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wilhelmshaven, 23 mei. Het stoomschip PRIMA, kapt. G. Pfeifer, dat hier lekkage bekwam, is in het droge dok gehaald om onmiddellijk gerepareerd te worden. (opm: zie PGC 280586)


Datum: 28 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 30 april. De stand der baar was sedert het laatste bericht uitstekend, zodat schepen met een diepgang van 12 à 12½ voet hier konden passeren. In de maand april liepen hier 27 schepen binnen, terwijl 58 schepen onze haven verlieten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 30 april. Het Nederlandse schip CATHARINA SUZANNA, kapt. C.J. van Borrendam, is bevracht met gezouten huiden naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 mei. De Engelse schoener MARTHA BLÄDER of MARTHA BRABER (opm: MARTHA BRADER) is totaal weg, berging onmogelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 3 mei. Het schip OTTOLINA heeft een deel der lading gelost. Dit is onbeschadigd. Het schip maakt thans 2 duim water per uur, doch het lek is niet te vinden. Duikers rapporteren dat de loze kiel en de voorstevenknie vervormd zijn. Door experts werd aangeraden de gehele lading te lossen, en dat het schip in ballast naar de Kaap of naar Europa zou vertrekken om te repareren. De kosten van de reparatie aan de Kaap worden op 3.200 Engelse ponden begroot, of hoger.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wilhelmshaven, 24 mei. Het stoomschip PRIMA, kapt. G. Pfeifer, is niet dadelijk in het droge dok gehaald. Het schip zal eerst repareren nadat de lading is gelost, hetgeen kan geschieden, daar het lek voorlopig door een duiker is gestopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 24 mei. Het schip BERTHA, kapt. Koster, van New Orleans herwaarts, met schade te Fayal binnen, is afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 mei. Het schip MERCURIUS, kapt. D. Coole, van Newcastle naar Kroonstad, hier binnengelopen met lichte schade, was in aanvaring geweest met het schip ANNA META.


Datum: 29 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 27 mei. De equipage van de gestrande Engelse schoener MARTHA BRABER is hedenochtend naar het wrak geweest. Niets is geborgen. Het schip zit geheel onder het zand, slechts de masten zijn zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven (Oslofjord), 26 mei. De Nederlandse kof TWEE ZUSTERS, kapt. J.J.
Groenewold, van Charlestown naar Horsens met kolen, is hier binnen gelopen na op het strand gezeten te hebben. Het schip zal de reis voort zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. De vijf stoomschepen der Stoomvaart Maatschappij Insulinde zullen 30 juni aanstaande te Londen door de firma C.W. Kellock & Co in veiling worden gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuharlingersiel, 26 mei. De tjalk GEZINA, kapt. De Boer, van Bremerhaven met rogge naar Weener, heeft in Oostbalge aan de grond gestoten, is daardoor lek geworden en hier binnengebracht. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 30 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 29 mei. Van de gestrande Engelse schoener MARTHA BRADER is niets meer te zien. Alleen de scheepsboot en een stuk tros zijn geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 29 mei. Van de werf van de heer Joost Pot alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger MEEUW 2 voor rekening ener rederij onder directie van de bouwmeester, bestemd voor de haringvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman C. van der Linden.


Datum: 31 mei 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 mei. Het Nederlandse fregatschip A.H. VAN TIENHOVEN SR. arriveerde de 29e mei van Bajoewangie te Lissabon voor Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Pinkstervaart naar Helgoland. Het wegens zijn vaarten naar het eiland Helgoland zeewaardig bekende stoomschip VICTORIA, kapt. Sap, maakt dit jaar zijn vaart op Pinksterzondag, ’s morgens 7 uur van Leer. Terugreis Pinkstermaandag. Het stoomschip loopt pl.m. 9 uur Delfzijl aan, om passagiers van daar op te nemen. De heen- en terugreis inclusief landingskosten bedraagt 7 gulden à persoon. Aanmeldingen nemen tot 5 juni aan de restaurateur H.L.B. van Ingen, en de expediteur Ludw. Muller.
Leer, 29 mei 1886.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elizabeth, 3 mei. Het schip OTTOLINA, kapt. D. Ouwehand Wzn., maakt nog twee duim water per uur. Het lek is niet gevonden. Volgens rapport van de duiker is de loze kiel gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 mei. Het schip MERCURIUS, kapt. D. Coole, hier met schade binnen, lag ten anker toen het door de ANNA META werd aangevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

San Francisco, 24 mei. Scheepsvrachten. Gecharterd een ijzeren schip tot Sh.35/- naar het Kanaal, order Groot Brittannië, en een houten dito tot Sh.32/6 Kanaal, order Havre of Antwerpen.

Krant:
  JB - Javabode

De SAMARANG van de Rotterdamsche Lloyd, onlangs hier aangekomen, had de avond voor het vertrek uit Patria een vrij ernstig ongeval aan boord. De 23e maart jongstleden, ’s avonds om half elf, toen het laden geëindigd was en het schip reeds in de Spoorhaven de passagiers voor de volgende morgen afwachtte, rook de oppasser toen, het enige menselijk wezen aan boord, een vrij sterke brandlucht. Bij nader onderzoek bleek het tot ieders verwondering, dat er in de salon brand was uitgebroken. Zeer terecht zeggen wij tot ieders verwondering, want wegens het laden was die salon de hele dag hermetisch gesloten gebleven. Niet alleen de salondeuren waren dicht, maar ook de koekoek, ventilatoren enz. enz., zodat alle gemeenschap afgesloten was. Dit hermetisch afsluiten had echter de voordelige zijde, dat vuur niet in vlammen uitbarstte, maar slechts gesmeuld had. Dit smeulen was echter zo hevig verhittend geweest, dat het marmer waarmee de vakken tussen de verschillende deuren bedekt was, zo zwart geworden was dat er aan schoonmaken niet te denken viel, en men dus voor behulp witte verf als dekmantel moest gebruiken. Tevens waren de tafels en banken, benevens de balken van het plafond vergaan. De spiegels waren gebarsten en het zilver in de zilverkast was tot één klomp gesmolten. De oorzaak bleef onbekend.


Datum: 01 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJsel (Stormpolder), 29 mei. Heden is van de werf van C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, genaamd VICTOR VON SCHEFFEL, groot pl.m. 350 lasten, voor rekening van de heer Martin Schreck te Hassmersheim, in Baden.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoenschip voor rekening van de heer K.J. van Veen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De heden te Amsterdam gehouden gewone algemene vergadering van aandeelhouders der Stoomvaart-Maatschappij Insulinde was bijeengeroepen naar aanleiding van art. 23 der statuten, ter goedkeuring van de balans en winst- en verliesrekening per 31 december l.l., en nu ook van die, afgesloten op 9 april l.l., sinds welke datum de vennootschap, krachtens besluit van de toen gehouden buitengewone algemene vergadering, is ontbonden en in liquidatie is getreden.
In de buitengewone algemene vergadering van 9 april l.l., is door de directie reeds verslag uitgebracht over het jaar 1885, waaraan nu wordt gerefereerd. Ten aanzien van de per 9 april l.l. opgemaakte balans wordt opgemerkt, dat tegenover de 6 reizen die einde 1884 en begin 1885 werden aangevangen en een gezamenlijk verlies opleverden van NLG 45.868,58
In de 2e helft van 1885 nog een reis per stoomschip JACATRA is ondernomen via Engeland en Djeddah naar Java en terug, die in januari l.l. werd volbracht.
Hoewel het retour-vrachtcijfer zeer middelmatig was en bovendien Colombo ter bijlading, en Marseille en Londen mede als loshaven moesten worden aangedaan, liet deze reis toch een winstcijfer van ruim NLG 14.000.
Onder de vennootschap bestaande moeilijke omstandigheden, wegens beperkte geldmiddelen, heeft men gemeend te moeten afzien van het plan om toen meerdere schepen uit te zenden.
De averijzaak per NEDERLAND EN ORANJE nadert haar afwikkeling ; met assuradeuren op casco is een regeling getroffen.
Wanneer de dispache, die nu gereed is, goedgekeurd zal zijn, dan zal de averij spoedig tussen belanghebbenden geheel geregeld kunnen worden.
De vijf stoomschepen in conservatie worden steeds deugdzaam onderhouden, hoewel dit natuurlijk nogal kosten na zich sleept.
Intussen worden die zo laag mogelijk gehouden, en de directeuren- liquidateuren hebben ook voor de tijd dier liquidatie in een belangrijke vermindering der haar toegekende bezoldiging toegestemd.
Die liquidatie is nu nog niet veel gevorderd, want er is nog geen der boten verkocht ; wel werd van vele zijden aanzoek gedaan tot opgave van laagste vraagprijzen, maar vele dezen schenen meer uit nieuwsgierigheid dan uit ernstige zucht om een redelijk cijfer te betalen uitgelokt te zijn. Directeuren-liquidateuren hoorden van ter zijde dat er nu ernstige pogingen aangewend worden tot het vormen ener combinatie met het doel om de 5 stoomschepen gezamenlijk over te nemen en weder in de vaart te brengen, maar officieel is hun daar omtrent nog geen opening gedaan.
Het scheen hun echter geen zaak om in afwachting te blijven van de dingen die misschien gebeuren zullen, en inmiddels de niet onbelangrijke kosten, aan onderhoud verbonden, gedurende onbepaalde tijd te laten doorlopen; daarom hebben zij in overleg met commissarissen besloten, de verkoop van de 5 boten in publieke veiling te beproeven, en wel op de grote wereldmarkt voor schepen, nl. te Londen.
Alzo zullen de 30e juni, tenzij vóór die tijd de verkoop uit de hand van een of meer der boten is tot stand gekomen, alle 5 stomers te Londen in publieke veiling worden aangeboden.
Bij zodanige verkoop wordt de in Engeland gebruikelijke wijze van aankondiging gevolgd, en zal de publieke veiling geschieden door tussenkomst van de voor verkoop van schepen alom gunstig bekende firma C. W. Kellock & Co., te Liverpool en Londen gevestigd.
De liquidateuren vleien zich, dat door de bedoelde aankondigingen de attentie van gegadigden behoorlijk op het materiaal der Maatschappij zal gevestigd worden en goede biedingen zullen worden uitgelokt.
Mocht dit niet zo zijn en geen biedingen inkomen in verhouding van de hun inziens tegenwoordig marktwaarde, dan zullen zij de schepen ophouden en voorlopig de gang van zaken aanzien, want noch commissarissen, noch zij zijn voornemens het goede en goed onderhouden materiaal à tout prix weg te geven.
De balans en winst- en verliesrekening werden, nadat bovenstaand rapport uitgebracht was, met algemene stemmen goedgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 april. Vrachten zonder nieuwe afdoeningen. Het Nederlandse stoomschip SOERABAJA laadt voor Rotterdam koffie en huiden NLG 80, tabak NLG 55, thee NL 50 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, SINDORO en KRIMPEN A/D LEK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 mei. Heden avond zal het stoomschip PRINSES MARIE van de Maatschappij Zeeland, dat gedurende enige tijd in reserve had gelegen, weder naar Queensboro vertrekken, terwijl de WILLEM PRINS VAN ORANJE enige tijd buiten de vaart geraakt om te Vlissingen onder eigen beheer der maatschappij enige herstellingen en voorzienigen aan het schip en de machine te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In ons eerste blad is reeds gemeld dat de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van deelhebbers in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij zonder beraadslaging het jaarverslag over 1885 met de balans etc. hebben goedgekeurd. Aan het verslag is het volgende ontleend :
Het gehele aantal reizen was 314 tegen 238½ in 1884.
Vervoerd werden: 305.292 ton goederen tegen 253.826 in 1884, en bevaren NLG 2.434.444
Tegen NLG 2.567.009 in 1884.
Naar Noord- Amerika werden in dit jaar geen reizen gedaan.
De vaart op de Levant en de Middellandse zeehavens werd op dezelfde voet als in het vorige jaar onderhouden, de Levant-reizen waren 3 talrijker, daarentegen die naar de Middellandsche zeehavens 2½ minder. De resultaten daarvan waren ook dit jaar niet gunstig.
Concurrentie schuilt tegenwoordig overal, zegt het verslag, en waar zij uitbreekt, is zij woedend. De Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft Hansa te Bremen kondigde een geregelde verbinding van de Nederlandse havens met de Middellandsche zeehavens aan, in concurrentie met onze lijnen, en heeft werkelijk een aantal stomers, zowel uitgaande als op de retourreis, Amsterdam of Rotterdam laten aanlopen. De vrachten werden dientengevolge zeer verlaagd en veel lading aan onze stomers onttrokken, die dikwijls met gedeeltelijke ladingen varen moesten. Om die concurrentie te bestrijden, besloten wij die aan de Hansa op haar eigen gebied over te brengen, en gelastten onze agent te Bremen daar zoveel mogelijk goederen van de Hansa af te nemen, hetgeen zeer werd bevorderd door het aanlopen van Bremerhaven door onze naar de Middellandsche Zee bestemde schepen.
In het begin van 1886 zag de Hansa in, dat concurrentie een tweesnijdend zwaard is, en besloot die dus op te geven, waarbij de vroegere toestand hersteld werd, echter met dit verschil dat nu ieder der beide partijen zich verbond, de andere geen concurrentie meer aan te doen. Ook met een andere lijn op Italië, wier agenten er op uit waren tegen lage vrachten goederen aan te nemen met overlading in een vreemde haven, werd een overeenkomst getroffen om de voortgaande verlaging van vrachten te voorkomen.
Alle concurrentie te weren is niet mogelijk, maar die dodelijke concurrentie te beperken, die een gevolg is van de radeloosheid van sommige reders, de reders tot samenwerking uit te lokken om maatregelen tot zelfbehoud te nemen, dat blijkt wel mogelijk, daarnaar te streven, is, naar ons oordeel, een vereiste voor de belanghebbenden.
De invloed van de cholera was wederom zeer nadelig. Men weet, hoe die in 1885 hevig gewoed heeft in Spanje en op Sicilië. Onze schepen hebben minder feitelijk oponthoud van de quarantaine ondervonden, in 1885 te samen 50 dagen tegen 103 in het vorig jaar, ook tengevolge van de ervaring, die noodzaakte in sommige gevallen tot grote angstvalligheid bij het bepalen der reisroutes van de schepen. Het directe nadeel was dus minder groot, maar het indirecte nadeel deed zich zeer gevoelen. Lading voor plaatsen, die bezwaar opleveren konden, moest geweigerd, havens die anders goede retourlading leverden, moesten vermeden worden, en de slotsom was, dat de schepen of te huis blijven en stilliggen moesten, of na vele omwegen en langdurige reizen met gedeeltelijke ladingen terugkeerden. Het aantal dagen dat onze schepen stillagen, was ongeveer gelijk aan dat van het vorige jaar.
De proefneming met de exploitatie der lijn Terneuzen- Londen is minder gunstig uitgevallen dan de directie verwachtte, zodat zij besloten heeft de exploitatie dier lijn weder te staken.
De vaart op de Oostzee-havens kostte opnieuw grote opofferingen door de concurrentie.
Daaraan is nu ook in de aanvang van 1886 een einde gekomen, door een overeenkomst met de concurrerende firma, die haar lijnen opgaf, en onder de cargadoors der Maatschappij te Amsterdam en te Rotterdam werd opgenomen. Door deze schikking zijn de uitgaande vrachten weder op een normale stand teruggebracht.
De Maatschappij leed een belangrijk verlies door het vergaan der HECLA in de nacht van 4 op 5 december op de kust van Jutland. Het grootste deel der bemanning, 11 personen, verloren daarbij het leven, en slechts 4 werden gered. Het financieel nadeel was niet groot; de premie van assurantie op eigen risico liet, na de betaling van het eigen risico op de HECLA gelopen, nog een voordelig saldo over. De directie besloot haar vooralsnog niet te vervangen, omdat zij meent voor het ogenblik voldoende scheepsruimte voor haar lijnen te hebben.
Uit de winst- en verliesrekening blijkt, dat de averij- rekening NLG 6.758,63½ beloopt, dat is slechts NLG 300 hoger dan in 1884, maar NLG 5.800 lager dan in 1883. De premie van assurantie (NLG 195.475,45) verschilt ruim NLG 20.000 met die in het vorige jaar betaald, zowel wegens de verlaging der premie, reeds in het vorig verslag vermeld, als door de vermindering der waarde van de schepen door afschrijving. Ook het stilliggen, telkens langer dan 30 dagen, van enige schepen heeft daartoe bijgedragen.
De onkostenrekening (NLG 120.226,78½ ), circa NLG 3.000 lager, doet weder de verhoging van 1884 verdwijnen, die toen NLG 1.700 bedroeg.
De kosten van onderhoud der schepen (NLG 144.458,69½) zijn NLG 109.000 of 40 pct. lager dan in 1883. De spaarzaamheid werd in nog grotere mate toegepast op de uitvoering der nodige reparaties, die voornamelijk geschiedden door het machinepersoneel en in eigen beheer met vermijding, waar maar enigszins mogelijk, van de grote fabrieken. De deugdelijkheid van het onderhoud lijdt daaronder geenszins. Als de vaart minder druk is, en de eis van spoed zich niet zo sterk doet gelden, kan b.v. van het stilliggen gebruik gemaakt worden om zuinig te werken. De schepen verkeren in dezelfde goede toestand van onderhoud als in vorige jaren, die steeds alleszins voldoende is.
De som voor afschrijving op het materieel beschikbaar, (NLG 159.200), bedraagt weder 5 pct. van de waarde, volgens § 16 der statuten, evenals het vorige jaar.
Van het assurantiefonds behoefde dit jaar niet genomen te worden om de afschrijving volledig te maken. Wel is het avans op de eigen risico op de vaart der stoomschepen ten goede gebracht, doch dit vertegenwoordigt alleen het voordeel aan besparing van assurantiepremie in het jaar zelf, en is niet zo groot als in andere jaren, omdat daarvan eerst is afgetrokken het verlies op eigen risico in de HECLA. Toch blijft de opbrengst van de vaart der stoomschepen ruim NLG 100.000 beneden die van 1884. Het saldo- winst op nieuwe rekening bedraagt NLG 302,55½.
De Maatschappij heeft 22 zeestoomboten, tezamen metende 22.800 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 mei. Vrachten. Ten gevolge van het verspringen der mails is er thans slechts over een tijdperk van 10 dagen te rapporteren.
De toestand der markt bleef sedert het laatste bericht onveranderd, terwijl de onbevrachte vloot enigszins verminderde. Naar Nederland werd geen lading voor zeilschepen aangeboden. Naar het Kanaal werd een klein schip bevracht voor stroopsuiker tot Sh.18/9 (tengevolge van extra assurantiepremie), doch bestaat overigens geen vraag. Naar Amerika is men in onderhandeling met een handige bodem voor koffie en lichtgoed van Padang. Naar Australië zijn geen afdoeningen te vermelden. De laatste bevrachting is het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE NLG 75 koffie, NLG 45 tabak, NLG 20, tin, naar Amsterdam, en fr. 40 gom damar, fr. 120 indigo, fr. 20 tin, naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, SINDORO, KRIMPEN AAN DE LEK, THORBECKE II.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 mei. In de afgelopen week kon slechts één dag gewerkt worden op het wrak van de SAPPHIRE. Er werden toen 14 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 29 mei. Door de loodsafhaler is gisteren bij de Band op sleeptouw genomen het met vlas beladen tjalkschip PIETRONELLA, schipper E.R. Zoutman. Door het overgaan der bovenlast viel het schip zover op zijn zijde, dat het in ontredderde toestand geraakte, en geen zeil kon voeren. Het is door bovengenoemd loodsvaartuig naar Zoutkamp gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 mei. Het wrak van het te Soerabaja in brand geraakte schip ST. GEORGE, van New York, heeft NLG 726 en de eventueel nog aan boord zijnde lading NLG 630 in publieke veiling opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 mei. Voor het afbrengen van de hier op een stenen hoofd gestrande stoomboot PURMEREND is NLG 250 ontvangen door de vissers, die dat werk met zo goede uitslag volbrachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshaven, 27 mei. Het hier binnengelopen galjootschip TWEE ZUSTERS, kapt. J.J. Groenewold, van Charlestown naar Horsens, was door mist en stroomverleiding bij Hirsholmene gestrand, doch met assistentie van een sleepboot ogenschijnlijk zonder schade af- en hier binnengebracht. Het zal door een duiker worden nagezien en dan waarschijnlijk de reis voortzetten.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Advertentie. De stomer ELDORADO vertrekt vrijdag de 4e juni, ’s morgens 7 ure, van Paramaribo naar Beneden-Saramacca tot plantage Kent. Voor passage en vracht adres S.L. Hijmans.


Datum: 02 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt zal Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, na voorzien te zijn van de nodige herstellingen aan ’s Rijkswerf te Willemsoord, in het najaar naar West-Indië vertrekken om de ATJEH op Curaçao af te lossen en de vlag in die wateren voor enige tijd te vertonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 1 juni. Volgens een ontvangen telegram is de stoomhopper barge LUCY heden goed en wel te East London aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 31 mei. In zee opgevist en alhier aangebracht een bezaanmast en 2 stukjes rondhout, vermoedelijk afkomstig van het in de gronden gestrande Engelse schoenerschip MARTHA BRADER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het voor rekening van het departement van koloniën bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde aan te bouwen schroefstoomschip zal genaamd worden CERAM.
Heden ochtend is bij de directie der marine te Amsterdam op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld Zr.Ms. stoomkanonneerboot FREYR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De rechtbank alhier (opm. Rotterdam) deed heden uitspraak en veroordeelde A.M., gezagvoerder van het Nederlandse barkschip MARIE, te Rotterdam te huis behorende, (opm: mogelijk de bark MARIA, gezagvoerder A. Markwardt), wegens mishandeling van een man der equipage tot NLG 15 boete, subs. drie dagen gevangenisstraf.


Datum: 03 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het schroefstoomschip 1e klasse VAN SPEIJK, in conservatie bij ’s Rijks marinewerf te Willemsoord, zal, naar men verneemt, binnen korte tijd in reserve worden opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Vaderland verneemt, dat het dividend der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland over 1885 6 pCt. zal bedragen, evenals over 1884.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 2 juni. De Nederlandse stoomboten MERCURIUS en MINERVA, varende tweemaal ’s weeks van hier op Londen, hebben nu sedert 15 april, als wanneer de werkzaamheden aan het kanaal zijn aangevangen, in de westelijke kanaalhaven moeten lossen en laden in en uit lichters, daartoe tussen de spoor en de haven in dienst. Van begin februari tot heden hebben genoemde stoomschepen in 33 reizen van hier naar Londen o. a. ongeveer 45.000 schapen vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 juni. Het schoenerschip ALBERT HOMAN, groot 132 registerton, bouwjaar 1864, gevoerd door kapitein C.K. Scholten, rederij A. Veenhoven Hzn te Wildervank, zal publiek geveild worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juni. Volgens een telegram uit Londen is het Nederlandse schip HEBE, kapt. Boelens, lek te Santa Catharina binnen gelopen en moet lossen om te repareren. Het schip arriveerde 30 januari van Montevideo te Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth (Zuid Afrika), 10 mei. Na een op 3 mei gehouden bijeenkomst van deskundigen en belast met het onderzoek der schade van het Nederlandse barkschip OTTOLINA, hier 31 maart met lekkage binnen gelopen op de reis van Singapore naar Londen, werd de gezagvoerder aanbevolen met het schip in ballast naar Europa te vertrekken. De kosten daarvan worden begroot op 850 Engelse ponden, behalve de gage en proviand voor de equipage. De gezagvoerder heeft dit aan zijn reders getelegrafeerd en wacht op hun orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 2 juni. In de maand mei zijn uit het wrak van SAPPHIRE 145 balen katoen geborgen. Er zijn dus dit jaar in het geheel 195 balen uit genoemd schip aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 juni. Volgens particulier telegram vertrekt het brikschip TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Kok Houwink, morgen van Tuborg (Sjælland, Denemarken) naar Hernösand (Zweden, Botnische Golf) om aldaar naar Harlingen te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 31 mei. Gisteren zijn uit de TYNEMOUTH weer 45 balen katoen opgevist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De proeven met elektrisch licht, gisteravond genomen met Zr.Ms. ramschip SCHORPIOEN in de haven van Nieuwediep, hebben minder voldaan; het gefixeerde voorwerp, één der tonnen van de gemeten mijl, werd slechts flauw verlicht, doch de afstand bedroeg ook niet minder dan 5.000 meter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder G. van Oorschot te Kampen zal op dinsdag 15 juni 1886, ’s middags half een uur, in De Moriaan te Kampen, publiek verkopen een zeer solide schoenerschip genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot 119 tonnen, met sloep, vlet en volledige inventaris, liggende in de Nieuwe Haven te Kampen.
Inlichtingen geeft de scheepsbouwmeester E. van Goor te Kampen.


Datum: 05 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 4 juni. Heden namiddag werd met het beste gevolg te water gelaten van de werf Frederiksoord, bouwmeester de heer S. Uitdenbogaardt, het nieuw gebouwde loggerschip WILLEM, bestemd voor de haring en kabeljauwvisserij. Genoemd schip zal varen onder boekhouderschap van de heren Spuybroek en Uitdenbogaardt, en zal gevoerd worden door schipper L. de Zeeuw.
De haringvloot van hier bestaat dit jaar uit 65 loggerschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Volgens particulier bericht is het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. J. Huizing, van Banana naar Rotterdam, heden te Madera aangekomen en zal morgen de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 20 april. De zeilen en rondhouten, enige vaten vlees en drie boten van het door brand vernielde schip ST. GEORGE brachten gisteren NLG 1.750 op.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 juni. De tjalk REINA KRAMER, kapt. H.H. Tonkens, van Amsterdam naar Helsingborg bestemd, is hier in de haven gekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. In the matter of Lim Tiang Wah & Co., bankrupts. The undersigned are instructed to sell by auction at their sale-room on Monday, 21st June at 2 p.m. the fine, fast British steamer ROSA, as she now lies in the Singapore roads, with all her tackle, apparel and machinery. The vessels was thoroughly repaired and new boilers supplied about a year ago. She is one of the best fitted steamers belonging to the port.
Singapore, 23th May, 1886, Powell & Co., auctioneers.


Datum: 06 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bermuda, 20 mei. De Nederlandse bark HOLLANDIA, hier met schade binnen en afgekeurd, is heden verkocht voor GBP 165. Er is scheepsgelegenheid gevraagd om de lading naar de bestemmingsplaats te vervoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 3 juni. De Nederlandse schoener VOLHARDING, kapt. H.J. Bekkering, viel bij het kielhalen te zwaar over, waardoor het schip gedeeltelijk met water vol liep. Na verscheidene uren gepompt te hebben is het met de vloed weer overeind gekomen. Er was geen lading aan boord.


Datum: 07 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op last van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde te Amsterdam, zullen, indien niet vóór die tijd uit de hand verkocht, in Lloyds Captains Room, Royal Exchange, London E.C., Engeland, woensdag 30 juni 1886, te half drie uren, worden geveild de volgende prachtige ijzeren schroefstoomboten als:
- JACATRA, 2.437 tons gross 1.754 tons net register; gebouwd in 1884; geclassificeerd 100 AI; machines triple expansion van 300 paardenkracht nominaal; draagvermogen 3.300, en lopende 10 knopen 314 x 37,9 x 25,9.
- MACASSAR, 2.293 tons gross, 1.507 tons net register; gebouwd in 1883, geclassificeerd 100 AI; compound machines van 250 paardenkracht nominaal; draagvermogen 3.100 tons; lopende 10 knopen, 300 x 36,9 x 25,9.
- PADANG, 2.295 tons gross, 1.511 tons net register; gebouwd in 1883; geclassificeerd 100 AI; compound machines van 250 paardenkracht nominaal; draagvermogen 3.100 tons; lopende 10 knopen; 300 x 36,9 x 25,9.
- KONING WILLEM III, 2.199 tons gross 1.502 tons net register; gebouwd in 1883 en geclassificeerd 100 AI; compound machines van 250 paardenkracht nominaal; draagvermogen 3.100 tons; en lopende 10 knopen; 300 x 36,9 x 25,9.
- C. FELLINGER, 2.013 tons gross, 1.390 tons net register; gebouwd in 1879; geclassificeerd 100 AI; compound machines van 200 paardenkracht nominaal; draagvermogen 2.800 tons en lopende 9½ knopen; 286 x 35 x 24,2.
Al de bovengenoemde stoomboten - vier van welke gebouwd werden voor rekening der tegenwoordige eigenaars, onder hun onmiddellijk opzicht, zonder op kosten te zien - zullen bij onderzoek bevonden worden te zijn in ieder opzicht in uitstekende orde, en kunnen, desgeëist, onderzocht worden wat de machinerieën aangaat. Ze zijn zorgvuldig nagezien en gerepareerd voor een aanzienlijk kostenbedrag. Ze zijn van al het nodige overvloedig voorzien en geheel gereed om uit te stomen. De eerste vier hebben slechts drie of vier reizen naar Java en terug gemaakt. Zij zijn alle ingericht voor passagiers (respectievelijk van 12 tot 21), en hebben inrichtingen voor waterballast, 4 stoomlieren, ankerspillen enz. Zij kunnen bezichtigd worden te Amsterdam, waar ze thans zijn liggende. Toegangsbiljetten, lijsten van de inventaris en verdere bijzonderheden zijn te verkrijgen bij C.W. Kellock and Co., makelaars, Walmer Buildings, Water-Street Liverpool, en 72 Cornhill, London, England.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juni. Volgens ontvangen telegram bij de Salvage Association van de Lloyd’s agent te Port Elisabeth (Zuid Afrika) van 29 mei, had de kapitein abandonnement aangekondigd van het schip OTTOLINA, en scheepsgelegenheid aangevraagd om de lading over te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schoenerschip ALBERT HOMAN. H. Zeven, notaris te Wildervank, zal op woensdag 30 juni 1886, des avonds 7 uur, ten huize van de kastelein A.R. Winters aldaar, ten verzoeke van zijn principalen, publiek verkopen het in november 1884 nieuw gezinkt schoenerschip ALBERT HOMAN, het laatst bevaren door kapt. C. Scholtens, groot 132 registertonnen, geclassificeerd geweest tot 1 januari laatstleden 5.6.A.1.1., thans liggende te Harlingen, aldaar te bevragen bij de heren Zwanenburg & Cie., scheepsbouwmeesters, met de inventaris aan boord aanwezig.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op zaterdag 12 juni 1886, zullen ondergetekenden in één der lokalen van het Vendu-Departement alhier, des voormiddags om 10.30 uur, verkopen het Nederlands-Indische barkschip TANISARIE, groot 928 register ton, gebouwd van hout, gekoperd, ijzer- en kopervast, met de gehele complete inventaris liggende zeilklaar in de binnenhaven te Tandjong Priok, en is aldaar voor een ieder te bezichtigen.
Nadere informatiën verstrekken John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juni. Het Nederlands-Indische barkschip MARIA AUGUSTA is heden van hier naar Tagal vertrokken (opm: geen naam gezagvoerder vermeld. Zie JB 110586)


Datum: 08 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 17 mei. Het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. J.J. Fijn, van hier naar Guadeloupe (West-Indië) vertrokken, is bevracht om aldaar suiker te laden voor Bordeaux.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 7 juni. Volgens een telegram is vóór 7 juni te Bandjermassin aangekomen het Nederlandse schip MR. JACOB VAN LENNEP, kapt. A. Mosterman van Shields (River Tyne).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 6 mei. Het Nederlandse schip ZELE, heeft GBP. 600 bodemerij genomen ter bestrijding der alhier gemaakte kosten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 7 juni. Volgens het heden ontvangen telegram is het schip HELENA, kapt. J.J. Verbeet, van Philadelphia (Pennsylvania) te Fiume (Rijeka) gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 6 juni. Volgens ingekomen bericht zijn de opvarenden van de tjalk WAAKZAAMHEID aan de Zwarte Haan geland en is ook daar de inventaris geborgen. Dit vaartuig, met klinkersteen van de Waal naar Ternaard bestemd, was de 25e mei in de Krommebalg gezonken en verspert het vaarwater naar Ameland over de Wadden belangrijk, zonder dat door de schipper, wiens naam en woonplaats onbekend zijn, pogingen tot berging van de lading worden in het werk gesteld, terwijl het schip steeds dieper in de grond werkt.


Datum: 09 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren had met gunstig gevolg de proeftocht plaats van het stoomschip EL CARATAL, die door een talrijk gezelschap, waaronder de heer P. Hugenholtz, expert van Veritas, de consuls van Frankrijk en Venezuela, werd bijgewoond.
Het stoomschip EL CARATAL is gebouwd door de Maatschappij De Maas, scheepsbouw- en werktuigenfabriek te Delfshaven, voor de Compagnie de la Monnaie, en bestemd voor de kustvaart in Venezuela. De hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte 140, breedte 20, holte 10 (opm: Engelse voeten), de tonnenmaat bedraagt bruto 271, netto 140 ton.
De inrichting is geheel in overeenstemming met de bijzondere bestemming van dit vaartuig, nl. het vervoer van passagiers en goederen in een tropisch klimaat; de installaties voor passagiers zijn, in verband daarmede, geheel aangebracht boven het dek en bestaan in hoofdzaak uit twee ruime salons, waarvan dat op het achterdek, voor passagiers 1e klasse bestemd, 12 meter, en dat op het voordek 5,50 meter lang is. Beide salons zijn langs alle wanden voorzien van sofa’s, die op doelmatige wijze kunnen worden veranderd in slaapplaatsen; voorts vindt men er wastoestellen, buffetten, diverse kasten enz. Behalve deze beide salons zijn, eveneens op het dek, nog een 8- tal ruime hutten aangebracht ten dienste van de scheepsofficieren, machinisten, hofmeester enz.
De overdekking van de hier opgenoemde lokaliteiten vormt een ruim wandeldek, dat zich over de gehele lengte van het schip uitstrekt en dat, voorzien van zonnetenten en banken, wel het geliefkoosd verblijf der reizigers zal uitmaken. Op dit bovendek bevindt zich, geheel vooruit, een ruime hut, tot kaartenhuis bestemd en tevens het hoofdverblijf van de kapitein vormende. Onder het dek bevinden zich de beide laadruimten, machine- en ketelruim en het volkslogies.
De laadhoofden reiken tot het opperdek, dat aldaar voorzien is van twee lieren, doelmatig geplaatst nabij de laadbomen der masten.
De machines, eveneens door de Maatschappij De Maas vervaardigd, zijn van het compound- systeem met oppervlak-condensatie. Het geheel is gebouwd onder special survey van het Bureau Veritas.
De vaart van het schip werd bepaald door het gemiddelde te nemen van 8 runs tussen de beide gasboeien in de Noordzee voor de Nieuwe Waterweg.
De uitslag overtrof alle verwachtingen, daar een snelheid werd bereikt van 13 mijlen, terwijl slechts voor 11 mijlen was gecontracteerd.
Bij het collation, door de directie de gasten aangeboden, werd menige dronk gewijd aan het succes van dit stoomschip, aan de bloei der Maatschappij De Maas en der Compagnie de la Monnaie, aan de welvaart van Frankrijk en Nederland, en met veel instemming werd ook een dronk gewijd aan de president van Venezuela.
Het stoomschip is bijzonder netjes en glad afgewerkt, heeft sierlijke lijnen en strekt, evenals het eenvoudige, doch degelijke en nette beschietwerk, de Maatschappij De Maas tot eer, en zal zeker ter aanbeveling strekken van haar fabrikaat in het buitenland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 8 juni. Volgens een ontvangen telegram is het schip AMICITIA, kapt. J.H. Walberg, van Rotterdam naar Samarang, Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 5 juni. Het barkschip MERCURIUS, kapt. D. Coole uit Nieuwediep, van Newcastle met steenkolen naar Cronstadt, is heden na beëindiging der reparatie, uit de haven gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juni. Gedurende de laatste week zijn uit de SAPPHIRE slechts vier balen katoen gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 7 juni. Gisteren en heden zijn uit de TYNEMOUTH 53 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 14 mei. Met ingang van 1 januari 1886 is met de eigenaar van de pakketschoener een nieuw contract gesloten, waarbij hij aanneemt tegen betaling van NLG 4.800 per jaar één maal in de maand met zijn vaartuig de reis te maken van Curaçao naar de Bovenwindse eilanden en terug, ter overbrenging van brieven, subsidies enzovoort. Voorts wordt voorgesteld de proef te nemen, in hoeverre een snellere en veiliger bezorging der aankomende correspondenties verkregen kan worden door aanstelling van twee brievenbestellers.


Datum: 10 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. monitor 2e klasse BLOEDHOND, behorende tot de conservatie aan ’s Rijks werf te Willemsoord, deed heden ochtend een proeftocht ter rede van Texel. Deze bodem is aangewezen om de 21e dezer in dienst te worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 juni. De stoomboot BARON VAN PANHUIJS, van Amsterdam naar hier, kreeg op de hoogte van Hindelopen brand aan boord en wel in die mate, dat de vlammen boven de brug uitsloegen. Van de vrachtgoederen, grotendeels bestaande in kisten, manden en pakken, is veel beschadigd geworden en brandende collies manufacturen heeft men over boord geworpen. Daar de bemanning der boot en een 40-tal passagiers dadelijk gingen blussen, was men de brand spoedig meester. De oorzaak moet gezocht worden in zelfontbranding van een kist lucifers - waslucifers, volgens een der reizigers - onder de vrachtgoederen aanwezig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 juni. Aan boord van de hier hedenmiddag van Amsterdam aangekomen stoomboot BARON VAN PANHUYS is gedurende de reis, ten gevolge van brand in een kist met lucifers, ernstige schade aan de deklading ontstaan. Verschillende goederen zijn zwaar beschadigd en brandend overboord geworpen. Door het schip voor de wind te houden is men er in geslaagd de schade te beperken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 17 mei. Het hier lek binnen gelopen schip OTTOLINA werd heden opnieuw onderzocht. Men bevond dat in het bovenschip enige naden los waren, doch van ontzetting of schade door stormweer was niets te bespeuren. Naar het oordeel der deskundigen zou het schip zonder gevaar in ballast naar de Kaap of elders kunnen verzeilen. De gezagvoerder heeft geadverteerd om aanbieding met prijsopgave van de kosten der reparatie en slepen naar de Kaap.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juni. De gezagvoerder van het schip PRAESIDENT, lek uit zee teruggekeerd na aan de grond gezeten te hebben, heeft geadverteerd om 3.800 Engelse ponden op bodemerij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 juni. Gisteren zijn uit de TYNEMOUTH 60 balen katoen opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram is Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse JAVA, luitenant ter zee 1e klasse C. Hoffman, de 8e dezer te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 juni. Heden zijn door de bergingscompagnie Weltevreden uit het stoomschip TYNEMOUTH hier aangebracht 135 balen katoen. De werkzaamheden worden krachtig voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 9 juni. Het tjalkschip WAAKZAAMHEID, schipper M. Huizinga, van Wildervank in de Kromme Balg gezonken, is gebroken en als verloren te beschouwen. Het loodswezen stelt een onderzoek in of wegruiming van het wrak nodig en uitvoerbaar is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag de 11e juni 1886, ’s avonds te zeven uur, zal ten huize van de koffiehuishouder J. Homan aan de Noorderhaven te Groningen tegen contante betaling publiek worden verkocht een overdekt tjalkschip, genaamd DE JONGE WATSE, groot 72 tonnen, zoals het tot dusver is bevaren geweest door schipper Pieter Mandema, met opgoed en toebehoren, in 1877 gebouwd op de werf van Hendrik Smit te Martenshoek. Het schip ligt aan de Groentemarkt te Groningen.
Hs. Drewes.


Datum: 11 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag te 2 ure werd aan ’s Rijkswerf te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten het aldaar in aanbouw zijnde schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO.
Tal van autoriteiten, waaronder prins Henri VII Reuss, echtgenote en gevolg, alsmede vele genodigden, woonden het belangwekkende schouwspel bij, terwijl de muziek van het 7e regiment infanterie de plechtigheid opluisterde.
De JOHAN WILLEM FRISO is het laatste van de zeven stoomschepen 1e klasse met de aanbouw waarvan onder de minister Van Erp Taalman Kip werd aangevangen. Het schip wijkt van de andere 6 daarin af, dat het onder water gekoperd en niet gezinkt is, en dat de teakhouten buitenhuid onder het koper dubbel is. De bewapening bestaat uit 6 achterlaad- kanonnen van 17 cm., 8 dito van 12 cm., en 6 revolver-kanonnen, benevens inrichting voor het werpen van vis en andere torpedo’s. De machines hebben een vermogen van 3.000 pk (indicateur), waarmede een vaart van 15 mijl gemaakt moet worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam en bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam voor rekening van het departement van marine in aanbouw gebrachte torpedoboten hebben respectievelijk de naam ontvangen van CYCLOOP en DEMPO.
De bij ’s Rijks werf te Amsterdam in aanbouw zijnde torpedoboot groot model heeft de naam ontvangen van BATOK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 9 januari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Gransbergen, van Sharpness (Westkust van Engeland, Severn) te Lissabon gearriveerd, alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 juni. Volgens particulier bericht is het schip LUCY FRANCIS, kapt. Ruud, de 5e dezer te Sundsvall aangekomen om voor Harlingen te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Post Elisabeth, 17 mei. Op de 11e dezer is het barkschip OTTOLINA, kapt. D. Ouwehand Wzn., opnieuw nagezien en experts zijn van mening, dat het schip zonder gevaar naar Kaapstad of elders in ballast zou kunnen vertrekken. De gezagvoerder heeft dan ook belanghebbenden opgeroepen om het schip derwaarts te slepen en aldaar te repareren.


Datum: 12 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het Notarishuis werd heden alhier de algemene vergadering van aandeelhouders der Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap gehouden, onder voorzitterschap van de heer W. C. Schalkwijk. De voorzitter las het verslag voor, hetwelk wij hier laten volgen :
Het afgelopen jaar, zo ongunstig voor de handel in het algemeen, was dat niet het minst voor die op Afrika, en ook onze vennootschap moest daarvan de nadelige invloed ondervinden.
Bij een op nieuw tegengevallen oogst, deden zich de gevolgen der nog scherper geworden concurrentie in dubbele mate gelden. Die concurrentie maakte bovendien groter uitgaven voor installatie en factorijen noodzakelijk; en hoewel op de handel zelf reeds verlies geleden werd, meenden wij, in overleg met de commissie van toezicht niet te moeten afwijken van ons systeem betreffende afschrijvingen op de bezittingen ter kust. Daarbij kwam nog de in vele gevallen hoogst gevoelige daling, zowel onzer uitvoer- als invoerartikelen, waarmede wij bij het opmaken van de waarde voor de inventaris rekening moesten houden.
Alles spande dus samen om de winst- en verliesrekening met een zeer belangrijk verliescijfer te doen sluiten. Bij het vaststellen van de inventaris hebben wij de prijzen zo aangenomen dat wij ons durven vleien, dat daarop nu wel geen verdere verliezen van enig belang zullen geleden worden.
De stoomboot AFRIKAAN maakte weder 4 reizen uit en thuis (opm: van Rotterdam naar Banana, Congo-rivier), waarbij de exploitatie een voordelig saldo liet van NLG 41.442,01 dat wij geheel ter afschrijving op stoomboten en schepen hier in administratie en op panden te Rotterdam gebruikten.
De assurantie- rekening ging met NLG 26.426,65 vooruit ;-- die rekening komt nu in het credit der balans voor met een bedrag van NLG 121.288,45.
De winst en verliesrekening toont aan dat werd verloren :
Op de handel en door afschrijvingen op de bezittingen ter kust . . . . . . . . . .NLG 297.226,14
Onkosten en salarissen te Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 51.135,44
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 49.952,01
Afschrijving op stoomboten en schepen hier in administratie en op vaste
goederen te Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 41.500,00
----------------------
NLG 439.813,59
Waartegen de winst :
Saldo Anno Passato . . . . . . . . .NLG 273,29½
Expl. stoomboot AFRIKAAN . . . .,, 41.442,00
------------------------------
,, 41.715,30½
-------------------------
Blijft dus saldo verlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .NLG 398.098,28½
In overleg met de commissie tot opname der rekening en verantwoording stellen wij u voor, NLG 400.000 van de winst- en verliesrekening op de reserve- rekening over te boeken, die dan nog NLG 100.000 bedraagt. Het saldo der winst- en verliesrekening blijft dan
NLG 1901,71½ , en wordt op nieuwe rekening overgebracht.
Onze boeken werden geregeld door de heer B. S. van IJsselstein gecontroleerd.
Het doet ons leed, dat wij u zulk een ongunstig verslag moesten geven. Wij hebben moeilijke tijden doorleefd, zowel door de overdreven concurrentie, als door de crisis in de voornaamste Afrikaanse producten. Nog zijn niet alle bezwaren geweken, doch wij geloven, dat wij weder een betere toekomst tegemoet gaan en vleien ons, dat ons volgend verslag daarvan de betuiging zal geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, G.J. Boelen en A. Vinke, makelaars, presenteren 5 juli des namiddags ten 3 ure precies in het Lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, te verkopen het in 1878 gebouwd en welbekend Nederlands gaffel-schoenerschip WILLEM BARENTS, groot 79 zeetonnen. Voorzien van een eiken dubbelhuid; hebbende gediend voor onderzoekingen in de IJszee en zeer geschikt om voor de visserij te worden gebruikt. Met al zijn opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, breder bij biljetten vermeld.
Afzonderlijk zullen worden geveild een viskor compleet en een fotografietoestel met toebehoren.
Het schip ligt aan de werf Concordia, Oostenburger Voorstraat, te Amsterdam.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 juni. Volgens een telegram uit Batavia is voor de bodemerij op het schip PRAESIDENT, ook de uit suiker bestaande lading van 5.500 picol verbonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 11 juni. Gisteren en eergisteren werden 50 balen katoen geborgen uit de TYNEMOUTH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 juni. Het schip CASPAR DE ROBLES, kapt. P. Bos, lag volgens particulier bericht 9 juni aldaar, zeilklaar naar Leith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 juni. Het alhier van Maracaibo aangekomen Nederlandse schip A.H. VAN BERGEN kapt. G.H. Eefting, heeft order bekomen naar Le Havre.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 juni. Het Duitse schip FREIHANDEL, groot 733 registerton, gebouwd in1865, is te Bremen voor 27.000 mark uit de hand verkocht aan een Nederlandse rederij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 8 juni. Heden arriveerde alhier Zr.Ms. JAVA, commandant luit.t.zee 1e kl. Hoffman, van Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Eigenaars of kapiteins van tjalkschepen, genegen zijnde steenkolen of cokes te bevrachten van de Rijnhavens Duisburg of Ruhrort naar Petersburg, Danzig, Elbing, Königsberg, Stettin, Stockholm of Gothenburg, gelieven zulks te bevragen bij de heer Carl Breuer te Bochum in Westfalen, alwaar steeds dusdanige vaarten zijn te bekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juni. Het schip HALIA moet, naar men beweert, NLG 4.000 hebben opgebracht.


Datum: 13 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het departement van Marine is aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen de vervaardiging opgedragen van de machine voor de torpedoboot groot model ARDJOENO, die op ’s Rijks werf zal worden vervaardigd.
Loodskotter No.2, van het 6e district, liggende op ’s Rijks werf te Hellevoetsluis, is voor de dienst afgekeurd.
Zr.Ms. stoomkanonneerboot DAS, in conservatie bij ’s Rijks werf te Amsterdam, zal in de volgende week naar de directie der marine te Willemsoord worden overgevoerd, ten einde aldaar dienst te doen bij de oefening der zeemiliciens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 12 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip FRANÇOIS, kapt. G. Volkersz, van Bassein naar Falmouth de 8e juni te Kaapstad binnen gelopen wegens ziekte van de gezagvoerder en de opperstuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Het Nederlandse schip NICOLAAS BEETS, kapt. A.F. de Vrije, van Penarth (Wales) naar Soerabaja, heeft volgens telegrafisch bericht bij Bali Betong gestoten en is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Het Nederlandse barkschip PRINS HENDRIK, kapt. L. Klingeberg, thans te Halifax, is bevracht om te St. John’s (Canada, New Brunswick) hout te laden, direct naar Belfast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 12 juni. Uit het wrak van het stoomschip SAPPHIRE werden in de afgelopen week 61 balen katoen opgehaald. Sedert 1 dezer zijn 65 balen geborgen.


Datum: 15 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Maatschappij De Maas, Delfshaven, scheepsbouw en werktuigenfabriek, ijzer- en metaalgieterij, grofsmederij, vervaardigt in de kortste tijd en tegen concurrerende prijzen alle soorten van stoomketels, land- en scheepsmachines, compoundmachines met en zonder condensatie. Werf voor de bouw van ijzeren stoom- en zeilschepen, baggervaartuigen, sleepboten, goederenboten enz. Dwarssleephelling 233 Rijnl. voeten. Reparaties worden tegen billijke prijzen in de kortst mogelijke tijd uitgevoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 juni. Het Nederlandse barkschip NICOLAAS BEETS, kapt. A.F. de Vrije, is op de Zuidoostkust van Bali aan de grond geraakt en blijven zitten. De gezagvoerder is aan land gekomen en heeft assistentie van het Gouvernement gevraagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 mei. Vrachten. De laatste bevrachting van een Nederlands schip is het stoomschip UTRECHT koffie NLG 75, tabak NLG 55, indigo NLG 120, thee NLG 55 per last naar Rotterdam, en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, SINDORO, KRIMPEN A/D LEK, THORBECKE II, SENIOR en ZWERVER.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juni. Heden vertrok van hier naar Soerabaija en Banjermasin het Nederlands-Indische stoomschip BAWEAN, kapt. Van Emmerik (opm: eerste afvaart in de lijndienst van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij)


Datum: 16 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 mei. In steenkolen vonden geen transacties plaats en bestond geen vraag. Nieuwe aanvoeren zijn niet te vermelden. Vrachten. Sedert het laatste bericht van 1 dezer kwam er geen verandering in de toestand der markt en bleef er zeer weinig vraag bestaan.
Naar Holland kwam er geen lading aan de markt. Naar Kanaal voor order werd een handig scheepje opgenomen voor een restant stroopsuiker, doch is thans geen scheepsruimte meer benodigd. Naar Amerika leidden de gevoerd zijnde onderhandelingen tot een gewenst resultaat, en werd een passend vaartuig bevracht voor koffie van Padang tot Sh.30/-, lichtgoed tot Sh.40/- en Sh.45/-. Een grotere bodem bedong voor een dergelijk emplooi GBP 1150 in de roes, ligdagen niet te tellen vóór 1 juli a.s., datum waarop de lagere uitgaande rechten op koffie worden verwacht in te gaan. Vraag bestaat thans niet meer. Naar Australië kwamen geen afdoeningen tot stand. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip PRINS HENDRIK koffie NLG 80, huiden NLG 90, tabak NLG 55, tin NLG 20 naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, SINDORO, KRIMPEN A/D LEK, THORBECKE II, SENIOR, ZWERVER, WILLEMINA CORNELIA, stoomschip DRENTHE, stoomschip PRINS FREDERIK, stoomschip SAMARANG.


Datum: 17 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 16 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Antwerpen, laatst van Bordeaux, heden te Penang (Malakka) aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 16 juni. De lekkage der VERENIGING I is dicht gemaakt; van de lading is een partij cement beschadigd. Het schip zal zijn reis naar Antwerpen vervolgen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 17 jun, telegram van 3.23 n.m. die dag. De NICOLAAS BEETS is verloren. Zr.Ms. BANKA, tot hulp uitgezonden, is onverrichterzake met de equipage en de gezagvoerder te Soerabaija teruggekeerd. De prauwen zijn op Lombok aangehouden om de redbare have te redden.


Datum: 18 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 mei. Volgens een telegram uit Anjer keerde het schip ICE KING zonder mast en zwaar lek uit zee terug. Het schip lag bij Java’s vierde punt ten anker en had de gezagvoerder naar Batavia laten seinen om assistentie. Later werd bericht ontvangen dat de ICE KING in 12 vadem water gezonken en geheel verloren was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 juni. Volgens telegram uit Batavia van 16 dezer is de gevraagde assistentie gezonden naar het bij Bali Badang gestrande Nederlandse schip NICOLAAS BEETS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 17 juni. Heden had aan de Helder de proeftocht plaats der stoomboten bestemd voor de veerdienst tussen Enkhuizen en Stavoren, ter verbinding van de spoorweg van Amsterdam - Enkhuizen met Stavoren - Leeuwarden, welke dienst vermoedelijk met 15 juli zal geopend worden. Bij beschikking van de minister van waterstaat enz., is de heer P. J. Neijt, bouw- en werktuigkundige bij de Staatsspoorwegen te Zwolle, belast met het toezicht op de dienst, die zich daartoe te Enkhuizen zal moeten vestigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Mr. Jan de Bergh, notaris te ‘s- Bosch, zal woensdag de 7e juli 1886, des namiddags ten 1 uur, in het Eindhovensch Koffiehuis aldaar, bewoond door de heer H. Cleerdin, verkopen : De in 1878 gebouwde overdekte schroefstoomboot genaamd :
PIETER ADRIAANSZOON VAN DER WERFF, waaraan het beurtveer van ‘s-Hertogenbosch naar Leiden is verbonden, bevaren door nu wijlen de heer J. van Ouwerkerk.
Voorschreven stoomboot, groot 88 tonnen, met een draagvermogen van 10.000 kilogrammen en waarvan ketel en machine 18 paardenkracht hebben, wordt verkocht met een daarbij behorende sloep, stoomlier en verdere complete inventaris.
Vanaf 5 juli 1886, zal het te verkopene in de Breede-Haven te ‘s-Hertogenbosch te bezichtigen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 juni. Heden is alhier binnengekomen het schip CONFIANCE, kapt. Wijnstok, van Newcastle naar Groningen, met schade aan roer en bakboordzwaard, doch heeft de reis binnendoor voortgezet.


Datum: 19 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het departement van koloniën is aan de Gebr. Stork & Co te Hengelo de vervaardiging opgedragen van vier stel stoomwerktuigen en ketels ten behoeve van vier op ’s Rijks werf te Amsterdam aangebouwd wordende stoomsloepen.
Aan de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen te Amsterdam is door het departement van marine opgedragen de herstelling van de ketels en werktuigen van Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Bolnes en Slikkerveer ziet het er treurig uit wat de werkzaamheden betreft. In de laatste weken werden daar 60 à 70 werklieden door gebrek aan werk weggezonden, welk aantal zeer waarschijnlijk nog wel zal vermeerderen. Enkelen, aan veldarbeid gewoon, vinden hierin nu een klein bestaan, doch de meesten lopen werkeloos rond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Delfzijl, 17 juni. Het alhier liggende Amsterdamse barkschip GERREDINA WILHELMINA is uit de hand verkocht aan de heer G.G. Albers te Farmsum; prijs geheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens een Reuter-telegram van heden uit Penang hebben de Atchinezen (opm: inwoners van Atjeh) de Nederlands-Indische stoomboot HOK CANTON nabij Rigas aangevallen. Zij doodden de eerste machinist en de tweede stuurman en namen de adjunct-machinist, de kapitein en diens vrouw gevangen. De machinisten, zegt het telegram, zijn Engelsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 18 juni. Aan de werf van de scheepsbouwmeester P. van der Adel werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip NOOIT GEDACHT, groot ongeveer 70 last, voor rekening van schipper H. de Weert te Werkendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 juni. De raderstoomboot HOLLAND, bestemd voor de dienst tussen Enkhuizen en Stavoren en gebouwd aan de Koninklijke Fabriek voor Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, heeft bij een ter rede van Texel gehouden proeftocht volkomen aan de verwachting voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen 15 juni. Volgens bij de Salvage Association ingekomen berichten zijn tot heden uit het bij Nieuwediep gestrande stoomschip SAPPHIRE, van Savannah naar Bremen, 257 balen katoen geborgen. Voorts zijn het bij Terschelling gestrande stoomschip TYNEMOUTH, van Savannah naar Bremen, dit jaar tot heden 499 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 juni. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip VEENDAM, kapt. J. Wiersma, van Danzig te Sheerness (monding Medway) aangekomen. Alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Petersburg, 12 juni. De scheepsvrachten zijn flauw, de voorraad om te verschepen is niet groot, en hierin is geen spoedige verbetering te verwachten, daar de buitenlandse markten voordurend achteruit gaan. Stoomschepen naar Rotterdam bieden aan tot Sh.1/1½ en naar Londen tot Sh.1/-.

Krant:
 AMI - Amigoe di Cura?ao


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 18 juni. De Nederlandse bark PHOENIX, de 20e dezer met een lading levensmiddelen van hier naar Barcelona (opm: zeer waarschijnlijk is Barcelona in Venezuela bedoeld) vertrokken, is vóór Unare gezonken. Het scheepsvolk is gered.


Datum: 20 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Een van onze aanzienlijke handelshuizen zendt ons de hier onderstaande vergelijking van de kosten van een schip met volle lading, bestemd naar Rotterdam in 1883 vóór het langs de Nieuwe Waterweg onze stad kon bereiken en in 1885 toe die waterweg kon bevaren. De vergelijking dient om aan te tonen de aanzienlijke besparing van kosten, welke de scheepvaart door de verbetering van die weg ondervindt.
Fregatschip MARY, kapt. L. Pijl, 1883 met volle lading van Java te Brouwershaven binnengekomen, bestemming Rotterdam.
Uitgaven van Brouwershaven tot Rotterdam:
Brouwershaven
Inklaren NLG 3,--
Waakloon NLG 3,10
Verzegelen lichters NLG 6,--
Boot huur NLG 16,--
Commissie NLG 60,57
NLG 88,67
Hellevoetsluis
Loodsgeld naar Rotterdam NLG 37,80
Onkosten buskruit NLG 2,50
Commissie NLG 15,--
NLG 55,30
Onkosten Voornse kanaal NLG 77,23
Sleeploon Brouwershaven tot
Rotterdam NLG 664,--
Konvooi van Brouwershaven NLG 21,85
Lichterloon Brouwershaven
naar Rotterdam NLG 1741,38
Boots-assistentie Voornse kanaal NLG 50,--
Diverse kleine uitgaven NLG 50,--
Equipage 5 dagen langer in
dienst à NLG 30 NLG 150,--
Equipage 5 dagen langer
voeding à NLG 25 NLG 125,--
NLG 2879,46
NLG 3023,43
Slijtage trossen, risico tegen bruggen varen Voornsche Kanaal, alsook rente van kapitaal, buiten rekening gelaten.
Fregatschip MARY, kapt. L. Pijl, 1885 met volle lading van Java, langs de Nieuwe Waterweg binnengekomen en onmiddellijk opgesleept naar Rotterdam.
Uitgaven van Maassluis tot Rotterdam:
Maassluis
Loodsgeld naar Rotterdam NLG 26,04
Bootshulp NLG 2,50
Commissie NLG 13,17
NLG 41,71
Sleeploon uit zee naar Rotterdam NLG 302,16
NLG 343,87
Besparing van onkosten doordat het schip de Nieuwe
Waterweg binnen heeft kunnen komen, was aldus NLG 2679,56

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Departement van Marine zal de som van NLG 750 uitkeren aan de ingenieur der Marine die het beste ontwerp voor het te bouwen ramtoren schip vervaardigt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 19 juni. Rigas, de plaats waar volgens het Reuter-telegram van heden nacht de stoomboot HOK CANTON door Atjehers is aangevallen, ligt op ongeveer 4º 38` NB., op de westkust van Atjeh, een weinig noordelijker dan Tenom. De kampong Rigas bevindt zich een weinig landinwaarts in, heeft goede huizen en telt 500 à 600 inwoners. De bevolking leeft van de peperteelt en de veestapel. Levensmiddelen en goed drinkwater zijn er schaars.
Grote schepen blijven op de buiten- rede, kleinere vinden een goede ankerplaats in de binnenbaai. Het omliggende terrein is zeer bergachtig. De radja van Rigas wordt gerekend onder degenen, welke ons gouvernement goed gezind zijn. Op de kaart van de telegraaflijnen en gesubsidieerde stoomvaartlijnen in de Indische Archipel, wordt vermeld dat Rigas eens in de twee maanden door een stoomschip van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij wordt aangedaan.
Het stoomschip HOK CANTON wordt in het jongst verschenen Koloniaal Verslag vermeld als eigendom van de Chinees Thio Tiaw Sat, te Batavia, doch thuis behorende te Oleh-leh.
Het vaart onder Nederlandse vlag, is 422,73 register-tonnen groot en onderhoudt een geregelde vaart tussen Penang, Oleh-leh en andere Atjeh-kustplaatsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Amsterdam op 19 juni. Het alhier liggende Nederlandse schroefstoomschip PADANG, gebouwd in 1883, gemeten op 2.295 / 1.511 registers tons (opm: resp. bruto en netto) is door bemiddeling van de makelaar W. de Lorme van Rossem uit de hand verkocht aan een Duitse rederij te Hamburg.


Datum: 21 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 juni. Volgens telegram uit Batavia van 19 dezer, is het bij Bali Badang gestrande Nederlandse schip NICOLAAS BEETS verloren, het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 20 juni. In de afgelopen week kon ten gevolge van het onstuimige weer slechts eenmaal gedoken worden op het wrak van de SAPPHIRE. Slechts 15 balen katoen werden geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 17 juni. Het hier liggende Amsterdamse schip GERREDINA WILHELMINA is uit de hand tot geheime prijs verkocht aan de heer G.G. Albers te Farmsum.


Datum: 22 juni 1886


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 juni. De te Singapore verschijnende Straits Times publiceert onderstaand uit Penang ontvangen telegram:
HOK CANTON is afgelopen. De machinist McCulloch en de stuurman vermoord. Kapt. Hansen en diens vrouw zijn gewond en met zes der bemanning gevangen genomen. Het schip is geplunderd en verlaten.
De redactie der Straits Times voegt daarbij, dat de HOK CANTON een Nederlands schip is, dat tussen Penang en de Atjehse havens vaart.


Datum: 23 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Aan de schroefstoomschepen, voor de Indische Militaire Marine aangebouwd wordende bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en de Koninklijke Fabriek van Stoom en Anxere Werktuigen te Amsterdam, zijn de namen gegeven van CERAM en FLORES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De gezagvoerder van de baggermolen BOLOGNE II, J. van Oord, die, zoals wij in het vorige jaar vermeldden, naar Spanje vertrok, om aldaar bij de werken van de heren Volker en Bos werkzaam te zijn, is, evenals de meeste Nederlandse werklieden bij dat werk, naar zijn vaderstad Maassluis, teruggekeerd, daar de toestand voor de werklieden er algemeen slecht is. De levensmiddelen zijn er zo duur, dat de werklieden, niettegenstaande hun hoge lonen worden uitbetaald, bezwaarlijk iets daarvan konden overhouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 juni. Door de stoomboot ADA VAN HOLLAND zijn hedenavond op de reis van Nieuwediep naar hier vele nieuwe battings gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juni. Volgens rapport van de loods Blomberg zijn de schepen NACHTEGAAL, kapt. H.J. Beekman, van Amsterdam naar Samarang, en HANNAH BLANCHARD, kapt. Atkins, van Amsterdam naar New York, zondagavond om 20.00 uur dus binnen 14 uur van IJmuiden, Dover gepasseerd.


Datum: 24 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 21 juni. Het Nederlandse chip DE JONGE JACOB, kapt. H.A. Scholten, van Zoutkamp naar Wisbech, zit ten gevolge van de harde wind, sedert 19 dezer hoog op de Ballastplaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 19 juni. De equipage van het Nederlandse schip NICOLAAS BEETS, werd door een Nederlands oorlogsschip gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 10 juni. Het Nederlandse stoomschip BERENICE is bij het vertrek in aanvaring geweest met het stoomschip TILSIT en daarbij aan de grond geraakt, doch met weinig schade zonder assistentie vlot geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 juni. Het schip GERREDINA WILHELMINA, hier in het dok en aangekocht door de heer G.G. Albers Sr. te Farmsum, zal onder boekhouderschap van genoemde heer bevaren worden door de heer J. Bos, tot dusverre stuurman op het schip AUBURN, kapt. A. Stukje.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de correctionele zitting van het gerechtshof te Leeuwarden is een hoger beroep behandeld, ingesteld door B.A. de J. (opm: B.A. de Jonge), oud 40 jaren, kastelein, vroeger scheepskapitein, wonende te Groningen, vroeger te Veendam, van een vonnis van de rechtbank te Winschoten, waarbij hij ter zake van poging door een schipper tot het wederrechtelijk doen zinken van een schip, waarop hij als zodanig fungeert, veroordeeld is tot een jaar celstraf. Uit de behandeling bleek dat het Nederlands schoener-brikschip ALBERTHA, in 1867 gebouwd, voor 30/60 of de helft toebehoorde aan beklaagde, voor 16/60 aan de firma Wilkens te Veendam, en voor 14/60 aan de heer F. Wilkens. In 1882 is het schip, onder bevel van beklaagde uit Hamburg vertrokken naar Zuid Amerika. Het had vooraf een reparatie ondergaan van ongeveer NLG 5.000 en was te Triëst, na door het Bureau Veritas te zijn geclassificeerd in de 1e klasse zeilschepen, verzekerd voor een bedrag van NLG 12.000. Deze verzekering was voor geheel vergaan of schade boven 75%. Sedert die tijd heeft het schip kustvaart gedaan in Zuid Amerika, totdat het in april 1884 te Conception del Uruguay een lading gezouten huiden en ossenvlees innam en de 21e april de reis naar Engeland aanving. De verzekering van het schip was opgedragen of overgelaten aan de heer J. Wilkens, lid van de firma Wilkens, die het later niet hoger verzekerd kon krijgen dan voor NLG 8.000, wat echter aan beklaagde onbekend was, die ook niet wist, dat de vrachtpenningen voor NLG 3.000 waren verzekerd. De lading bedroeg, naar de heer Wilkens onder ede kon verklaren, meer dan NLG 50.000; maar hij meende dat het wel NLG 90.000 bedroeg. De 7e mei 1884 vertrok de ALBERTHA van Buenos Aires en de 17e mei daaraan volgende seinde de beklaagde op de Zuid Atlantische Oceaan aan het daar aanwezige Engelse schoenerschip SUNBEAM: “mijn schip is lek”. De bemanning van de SUNBEAM seinde terug: “wij begrijpen u niet”, waarop geantwoord werd van de ALBERTHA: “schip lek, wij wensen het te verlaten”. Op het sein “of de kapitein van de ALBERTHA aan boord van de SUNBEAM wenste te komen”, werd bevestigend geantwoord en beklaagde kwam met zijn bemanning in zijn eigen boot naar de SUNBEAM. Daarop is de stuurman van de SUNBEAM met bemanning tweemaal met hun eigen boot naar de ALBERTHA gegaan om proviand te halen; de eerste keer was er de stuurman van de ALBERTHA bij, de tweede keer ook beklaagde, die tevens een chronometer, sextant en papieren mee van boord nam. Toen de bemanning van het Engelse schip voor de tweede maal aan boord van de ALBERTHA was, zag de stuurman van de SUNBEAM, toen hij in de kajuit van de kapitein kwam, deze dicht bij de bedstede staan en over zijn kooi hangen; het bed was afgeworpen, een plank van de bedstede was weggenomen en de kapitein liet een boor, welke hij in de hand had, vallen. Een van de matrozen van het Engelse schip zag twee gaten in de voorsteven van de ALBERTHA, die hem schenen daarin geboord te zijn. Om het indringen van het water te beletten, heeft hij die gaten tot driemaal toe met zeildoek en hout dichtgemaakt; wie ze weer open gemaakt heeft, nadat hij ze de eerste en tweede keer had dichtgemaakt, weet hij niet; maar naar zijn mening was de zee niet sterk genoeg om zulks te doen. Die matroos heeft ook nog een boor zien liggen bij de voorplecht; tevens heeft hij bij de laatste overvaart gezien dat de stuurman van de ALBERTHA een boor over boord wierp, toen de beklaagde in zijn onmiddellijke nabijheid stond. De stuurman van de SUNBEAM was door bedoelde matroos opmerkzaam gemaakt op de twee gaten in de voorboeg van de ALBERTHA; - de stuurman van deze raadde toen aan, die gaten niet dicht te maken, zeggende: “stoot liever de gehele boegpoort eruit”. De bemanning van het Engelse schip ging voor de derde maal naar de ALBERTHA, toen zonder iemand van de bemanning van deze. Zij vonden vrij wat water in het schip, de larkings (verbindingen van hout en touwwerk) aan de voorzijde van het schip waren stuk gesneden, de pompen onklaar en in de kajuit van de kapitein was onder een losse plank een klein gat, terwijl verse spaanders in de onmiddellijke nabijheid lagen en de boor juist in dat gat bleek te passen. De bemanning herstelde de pompen en maakte alles gereed om de reis naar Rio de Janeiro aan te vangen. Toen wilde beklaagde weer van de SUNBEAM naar de ALBERTHA, maar dit werd hem geweigerd, zowel omdat hij reeds tweemaal weer gelegenheid daartoe had gehad, als wel omdat de Engelse bemanning, nu zij het schip weer zeilklaar had gemaakt, het ook wilde opbrengen om het bergloon te ontvangen. Beklaagde ontkent het gat in zijn kajuit geboord te hebben; hij had geen boor in zijn hand gehad; zijn doel was niet geweest het schip te verlaten; de ALBERTHA was drie dagen te voren op iets in de oceaan gestoten en had lek bekomen, zijn mannen waren vermoeid en uitgeput van drie dagen pompen en daarom riep hij de SUNBEAM aan, opdat nieuwe krachten het water uit zijn schip zouden pompen; het was volstrekt niet zijn doel het schip te verlaten. De Engelse bemanning heeft die vermoeidheid bij de mannen van de ALBERTHA niet opgemerkt, maar wel heeft zij ontdekt, toen dit schip te Rio de Janeiro ontladen was, dat er enige planken aan het vooreinde van het schip waren verzet, zodat men door de naden van het schip zien kon en had zij dit eerder geweten, zij zoude de reis naar Rio de Janeiro er niet mee hebben ondernomen. Niet dan door onophoudelijk pompen had zij het schip boven water gehouden en uitgeput kwam zij te Rio de Janeiro aan. De beklaagde werd door de SUNBEAM meegenomen naar Boston en heeft van daar naar Veendam getelegrafeerd aan de heren Wilkens, omdat hij toen reeds vernomen had dat de ALBERTHA te Rio de Janeiro was binnengebracht, of hij er weer heen moest. Deze hadden intussen uit de bladen gelezen, dat het schip daar door Engelsen was binnengebracht en hadden het daarop geabandonneerd en seinden dit terug. Hun verklaringen omtrent de persoon van beklaagde waren zeer gunstig. Door de advocaat-generaal werden daarop 3 brieven van de stuurman van de ALBERTHA - sedert overleden – aan zijn vrouw overlegd bij het hof, waaruit bleek dat hij bij haar aandrong om zijn kleren enzovoort NLG 100 hoger te verzekeren, daar zij in gevaar verkeerden; zij moest het niet aan de vrouw van de kapitein of een ander meedelen; “ik weet er alles van, maar denk er het mijne van”, schreef hij. De advocaat-generaal mr. B.W.N. Servatius begint met de opmerking dat aan beklaagde ten laste gelegd wordt een poging tot misdrijf, dat gelukkig in de annalen van dit hof en de rechtbank te Winschoten nog niet voorgekomen is. De rechtbank heeft na gehouden onderzoek beklaagde schuldig verklaard en zijns inziens de bewijzen in het vonnis behoorlijk gemotiveerd; alleen verdient zijns inziens de kwalificatie enige wijziging. Spreker gaat daarop de feiten en gebleken omstandigheden nog eens na, om die bewijzen nader aan te tonen en oordeelt dat beklaagde er belang bij had het schip geheel onbruikbaar te maken, omdat het verzekerd was voor algeheel verlies of schade boven de 75 %. Daar het nu volgens het scheepsjournaal een lek bekomen had, bracht zijn belang de gehele onbruikbaarmaking mee, zou de verzekeringssom worden uitbetaald. Spreker eindigt met bevestiging van het vonnis te rekwireren onder verbetering van de kwalificatie. De verdediger meester M. van der Tuuk, bestrijdt het wettige bewijs, op grond dat geen van de getuigen verklaard heeft dat het gat voltooid is en geen van hun beklaagde heeft zien boren. Ook verklaarden de bouwmeester en een vroeger stuurman van de ALBERTHA, als getuigen à decharge gehoord, dat ter plaatse waar het boorgat zou zijn gevonden, het zeewater nooit had kunnen binnenstromen, omdat dit gat veel te hoog boven de waterspiegel zou zijn aangebracht. Verder bestrijdt hij het overtuigend bewijs, eerstens door de gunstige antecedenten van beklaagde, die zelfs voor het redden van 17 Spaanse schipbreukelingen een ridderkruis ontving; ten tweede door de zaak zodanig voor te stellen, dat de bemanning van de SUNBEAM, zover ze op de ALBERTHA was overgegaan, - van allerlei naties afkomstig- als het ware zich heeft meester gemaakt van de ALBERTHA, om dit schip te kunnen opbrengen en het bergloon te verdienen. Na re- en dupliek werd de uitspraak bepaald op 26 juni. (opm: zie voor het vonnis PGC 290686)


Datum: 25 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Volgens een brief van kapt. Schenk, voerende het Nederlandse schip SMEROE, 4 dezer van Bassein (Burma) te St. Helena aangekomen had hij 18 april op 27º Z.B 67º O.L. een hevige orkaan doorstaan, waarin het schip zwaar werkte en op zijde viel, zodat het water op de luiken stond, zeilen scheurden en verloren gingen, stengen braken en het tuig veel te lijden had. Alles wat los aan dek was sloeg overboord, en de lading ging over, zodat het schip slagzij bekwam. Nadat de orkaan, die van 14.00 uur tot 18.00 uur aanhield, bedaard was, richtte zich het schip en bevond men 9” water bij de pomp, die, in werking gebracht, water met rijst vermengd opgaf. De geleden schade werd zo goed mogelijk uit eigen middelen hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 24 juni. Tot de oprichting van een naamloze vennootschap: de Stoomvaart-Maatschappij Ter Neuzen, zijn door de heren Van IJsselsteyn & Co., cargadoors alhier, de statuten verspreid. De vrachtvaart met twee eigen, daartoe aan te kopen, stoomschepen op Engeland, voornamelijk op Londen, is het doel van de vennootschap. Het kapitaal wordt bepaald op NLG 250.000, gesplitst in aandelen van NLG 500, waarvan voorlopig NLG 125.000 wordt uitgegeven en de duur van de vennootschap bepaald op 25 jaren. In de circulaire wordt gezegd, dat onze haven ofschoon nu reeds geregelde stoomvaartlijnen van hier zijn aangelegd naar de havens van vijf Engelse en één Spaanse zeeplaats, belooft nog groter aandeel in de handel te bekomen, indien de bestaande plannen zullen slagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Finale verkoop schroefstoomboot PRINSES WILHELMINA te Sneek. Deurwaarder J.W. Drijfhout te Sneek zal, mede ten verzoeke van de heer T. Agterbos jr. te Hoogezand op maandag de 28e juni 1886, ’s voormiddags 11 uur, in het logement van S.W. Hogerhuis buiten de Oosterpoort te Sneek, finaal verkopen een elegante, zo goed als nieuwe geheel naar de eisen des tijds ingerichte passagiersschroefstoomboot, genaamd PRINSES WILHELMINA, groot 33 tonnen, met nieuwe machine van 8 paardenkracht, hoge en lage druk, met condensatie enzovoort met complete inventaris, in eigendom gevoerd door de kapitein A.B. Nauta en gevaren hebbende van Sneek op Joure vice versa, thans liggende bij de hoek van het Kleinzand te Sneek. Bod slechts NLG 3.800.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 juni. De Internationale Crediet en Handelsvereeniging Rotterdam bood gisteren als agenten van de Rotterdamsche Lloyd aan enige genodigden aan boord van het onlangs vertimmerde stoomschip NOORD-HOLLAND, gezagvoerder Kromwijk, een dejeuner aan , dat door weelderigheid en gezellige en prettige toon uitmuntte. Een paar lieve damesgezichtjes brachten tot het laatst het hunne in hoge mate bij. De gasten werden het ganse schip rondgeleid om eens te zien wat de resultaten van de vertimmering zijn geweest. De daardoor ontstane verbetering kan niet genoeg worden geroemd. De gehele inrichting voor eerste klasse passagiers, welke vroeger onder het dek was aangebracht, is thans daar boven op geconstrueerd en wel zo praktisch als men maar wensen kan. Elke hut is ruim en luchtig, de kooien zijn breed en lang genoeg om een paar lange benen niet te noodzaken zich dubbel te moeten vouwen, aan gebrek aan licht souffreerden ze evenmin, in het kort, de hutten zijn wat ze voor landrotten moeten zijn, ruim, koel, helder en geriefelijk. Verder zijn er 10 hutten met één couchette gebouwd voor alleen reizende passagiers, waardoor het zo onaangename samenwonen in een beknopte ruimte, dikwijls met iemand, die men nu juist niet zo bijzonder graag lijden mag, vermeden wordt. Ook de familiehutten zijn zodanig dat men er een aardig troepje kinderen op na zal moeten houden, voor men over gebrek aan ruimte klagen kan. Door het gehele schip zijn geleidedraden voor elektrische verlichting aangebracht. Een grote verbetering dus. De NOORD-HOLLAND (ex-TORRINGTON) heeft machines van 1.000 PK, meet 1.961 ton en is thans zeker een van de aangenaamst ingerichte passagiersschepen, die men zich wensen kan. Naar hetgeen wij er van zagen, wordt ook voor de inwendige mens op een wijze gezorgd, die de meest verwende magen bevredigen zal en kan dit schip dus gerust aan elke verlofganger of welverdiende rust genieter aanbevolen worden.

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlands fregatschip KOSMOPOLIET III is de 21e juni door de firma Van Muijden & Co. in veiling gebracht (opm: waarschijnlijk voor de Arabische kongsi; zie ook JB 090486) en door de heer W. van Alfen voor afbraak gekocht voor NLG 6.025.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Officiële berichten. Ter kennis van het publiek wordt gebracht, dat met ingang van 1 juli de rivierdienst op de Cottica en Commewijne gedurende een maand met de stoombarkas CREOOL zal verricht worden. Er worden niet meer dan 14 passagiers 1e klasse en 10 passagiers 2e klasse toegelaten. Het medenemen van koffers, trommels, enz. van groter dan 0,05 kubieke meter wordt niet toegestaan.


Datum: 26 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 mei. De gezagvoerder Visman, wiens stomer van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij dezer dagen te Tegal vastraakte, is, naar wij vernemen, in zijn betrekking geschorst. Bedriegen wij ons niet, dan is dat binnen korte tijd de vierde gezagvoerder van genoemde maatschappij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 23 juni. Het stoomschip CASTOR, van Lissabon naar Amsterdam, is heden van hier vertrokken na volbrachte reparatie.

Krant:
  JB - Javabode

Wat voor de redding van de NISERE-bemanning niet geschieden mocht, is thans voor die van de HOK CANTON gedaan. Naar Rigas, alwaar Toekoe Oemar verblijf houdt, zijn drie compagnieën Ambonezen gezonden, waarschijnlijk om de gevangenen te bevrijden, die nog in zijn handen zijn. Of dat doel bereikt zal kunnen worden, betwijfelen wij. Toekoe Oemar zal met zijn gevangenen eenvoudig naar het binnenland vluchten, waar wij hem toch niet kunnen volgen en hen eerder afmaken dan in onze handen te laten vallen. Ons inziens ware het beter geweest, de door Toekoe Oemar gevraagde losprijs van 50.000 dollars te betalen en die som te verhalen op de eigenaar van het afgelopen schip. Want wij blijven beweren, dat de HOK CANTON niet met goede bedoelingen op de Westkust gekomen is. En reder én gezagvoerder moeten weten welke gevaren daar kunnen worden verwacht en slechts het uitzicht op zeer grote winst kan hen overgehaald hebben daar heen te gaan. En die zeer grote winst wordt alleen verkregen door ruilhandel. De man uit Atjeh geeft peper, en krijgt er opium, kruit, lood en geweren voor terug. Misschien heeft Toekoe Oemar het voordeliger geacht om de peper maar voorlopig aan te houden en zijn rekening met klewangslagen af te doen. Dit komt wel zo goedkoop uit en levert bovendien nog een flinke losprijs op. In elk geval kan dit treurige voorval voor het Gouvernement een reden zijn om het contract met de Atjeh leverancier voor de levering van levensmiddelen aan de Marine in de wateren van Atjeh, te niet te doen en hopen wij dan ook dat daartoe zeer spoedig zal worden overgegaan.


Datum: 27 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 mei. De 19e mei kwam te Tandjong Priok de GRAAF VAN BIJLANDT van Padang aan en rapporteerde, dat zij op de hoogte van Poeloe Pandjang had opgevist drie
sloepen, waarin de gezagvoerder van het Amerikaanse zeilschip SEA KING met vrouw en kinderen en de equipage, welk schip in de buurt van Poeloe Pandjang gezonken was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Hordijk te Helder zal in het hotel De Toelast aldaar op donderdag 1 juli 1886, namiddag 2 uren, publiek verkopen het Duitse ijzervaste en in 1871 van eikenhout gebouwde driemast schoenerschip ABOMA, gevoerd door kapt. R. Weiss, geclassificeerd bij de Franse Veritas tot 1888, 3/3 1. 1., groot 260,94 tonnen of 739,2 m³ met deszelfs staand en lopend want, volledige inventaris en dubbel stel zeilen.
Te bezichtigen 2 dagen vóór en op de verkoopdag in de Binnenhaven te Nieuwediep.
Nadere inlichtingen worden verstrekt te kantoren van de heren Larsen & Co., cargadoors te Nieuwediep en van genoemde notaris Hordijk. (opm: zie ook NRC 131086; onder Nederlandse vlag verdoopt BATO)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 mei. Hedenmorgen zijn te Tandjong Priok aangekomen 14 schipbreukelingen, afkomstig van het Engelse barkschip BOWFELL, kapt. D.N. Smith. Genoemd vaartuig is in de Carimatta passage (Straat Karimata) op een rif gelopen en dientengevolge gezonken. De opvarenden hadden nog de tijd zich in de scheepssloepen te redden, doch van hen worden nog vermist de kapitein en enige opvarenden, omtrent wier lot men in het onzekere verkeert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 mei. Het Amerikaanse schip ICE KING, met suiker van Iloilo naar Noord-Amerika, is zonder mast en zwaar lekkend te Nieuw Anjer aangekomen, en daar binnen gelopen. Men telegrafeerde om assistentie, maar het schip is bij het vierde punt van Java in 12 vadem water gezonken vóór dat die hulp verleend kon worden, en is geheel weg. Kapitein en bemanning zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 juni. De schepen STAD STEENWIJK, kapt. D. Leujes, van Sundsvall herwaarts, en ARGO, kapt. G Mensonides, van Nerva (Narva, Finse Golf) naar Londen bestemd, lagen volgens particulier bericht 24 dezer ter rede van Elseneur geankerd met een aantal noordwaarts bestemde schepen. Wind Noord West.


Datum: 28 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 juni. Slechts één dag heeft men op de SAPPHIRE in de afgelopen week kunnen werken. De onstuimige zee belemmerde ook toen nog het werk, zodat maar twee balen katoen geborgen werden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. Volgens telegrafisch bericht heeft het schip FRANÇOIS, van Bassein naar het Kanaal, dat de 8e dezer wegens ziekte van de kapitein en de 1e stuurman te Kaapstad binnenliep, de 21e dezer onder bevel van kapt. Zwaneveld de reis voortgezet.


Datum: 29 juni 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 mei. Hedenmorgen zijn te Tandjong Priok aangekomen 14 schipbreukelingen, afkomstig van het barkschip BOWFEL, kapt. D.N. Smith. Genoemd vaartuig is in de Karimata-passage op een rif gelopen en dien ten gevolge gezonken. De opvarenden hadden nog tijd zich in de scheepssloepen te redden, doch van hen worden nog vermist de kapitein en enige opvarenden, omtrent wier lot men in het onzekere verkeert.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft j.l. zaterdag arrest gewezen tegen B.A. de J., oud 40 jaren, kastelein, vroeger scheepskapitein, geboren te Veendam, wonende te Groningen, waarbij hij ter zake van als schipper op 17 mei 1884 in volle zee poging te hebben aangewend tot het wederrechtelijk doen zinken van het schip, waarop hij het bevel voerde, veroordeeld is tot een jaar celstraf. Het hof heeft het vonnis vernietigd en de beklaagde vrijgesproken op grond dat het wettig bewijs niet was verkregen. Verdediger Mr. M. van der Tuuk, advocaat te Veendam.

Krant:
  JB - Javabode

De Straits Times ontvangt van zijn correspondent te Penang nog de volgende mededelingen omtrent het gebeurde te Rigas met het stoomschip HOK CANTON. Het onheil is de 14e juni ten acht uur namiddags gebeurd, Roura was aan wal. Oemar en zijn volgers en onderhorigen kwamen toen aan boord en bonden Hansen en zijn vrouw. Kapitein Hansen verdedigde zich en kreeg een klewanghouw over het hoofd en een lanssteek in de zij. Van de brug, waarop beide personen zich bevonden, werden zij naar het voordek gesleept en daar werd Hansen in zee geworpen. Toen zijn vrouw dit zag, worstelde zij zich los en sprong haar echtgenoot na, doch beiden werden gered en aan wal gebracht. De eerste stuurman en de eerste ingenieur, die zich hardnekkig verdedigden, werden beiden omgebracht. Hadden zij geen weerstand geboden, dan zouden zij slechts gevangen genomen zijn en aan wal gebracht, daar Oemar een tweede Tenom kwestie wilde doen ontstaan. Dit volgt uit het feit, dat toen de twee machinist, de heer Pay, zei dat hij Engelsman was, hem geen leed gedaan en hij slechts naar wal werd gebracht. Zes inlandse zeelieden, Maleiers, werden niet gedood, doch gevangen genomen. Alle geweren, twee kanonnen en twee boten , die aan boord waren en alles wat in de hutten was, werd aan wal gebracht. De supercargo moest op straffe van vermoord te worden, al het geld afgeven, dat aan boord was. De serang werd aan boord gelaten. De Atjehers wilden terugkeren om het resterende deel van de bemanning aan wal te brengen, maar dank zij de energie van de serang, die onverwachts het anker deed hijsen en met de hulp van enige stokers, de machine te werk stelde, stoomde het schip naar Oleh-leh. Roura bereikte het stoomschip kort daarna (op welke wijze? redactie Javabode) en nam toen waarschijnlijk het bevel over het schip op zich, doch de man, aan wie Ban Joe de grootste verplichting heeft voor de redding van het vaartuig, is de serang. De 5.000 dollars van Roura zijn, als ik goed ingelicht ben, van Jebsen & Co. De correspondent van de Straits Times voegt daarbij, dat volgens verscheidene berichten kapitein Hansen overleden is. Ten zeerste moet het ongelukkig lot betreurd worden dat mevrouw Hansen, een algemeen beminde dame, getroffen heeft en dat door de expeditie tegen Toekoe Oemar, slechts verergerd kan worden, vooral nu, zoals wij weten, hij met zijn gevangenen naar het binnenland is gevlucht. Wij hadden gehoopt dat de regering van de chinese marine-leverancier, aan wie het schip behoort, gedwongen zou hebben de losprijs te voldoen. Eerst daarna, als de gevangenen gered waren dus, had tot een expeditie kunnen worden overgegaan. De houding van kapitein Roura komt ons zeer vreemd voor en behoeft nadere opheldering. Ook uit dit voorval blijkt echter weer dat de intrekking van de kustplaatsen een onvergeeflijke fout is geweest.


Datum: 30 juni 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 juni. Gisteren werden uit de SAPPHIRE vier balen katoen gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 juni. Uit de TYNEMOUTH zijn gisteren vier en heden dertig balen katoen opgehaald.
Harlingen, 28 juni. Door de bergingscompagnie Weltevreden werd heden hier 120 balen katoen uit het stoomschip TYNEMOUTH aangebracht. Het duiken wordt ijverig voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 30 juni. De proeven met de TILLY zijn mislukt. Het stoombootje zal eerstdaags met de bijbehorende electrische lamp en de visnetten publiek verkocht worden.


Datum: 01 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 30 juni. Gisteren is met een der nieuwe boten, die de stations Stavoren en Enkhuizen zullen verbinden, een proeftocht gehouden. Naar men verneemt, heeft de overvaart in 59 minuten plaats gehad. Dit zou nog 16 minuten zijn binnen de tijd, bij de aanbesteding der boten vastgesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De veiling der Insulinde-stomers door de makelaarsfirma C.W. Kellock & Co. gaat morgen 30 juni door, behalve van het stoomschip PADANG, dat reeds uit de hand verkocht is en derhalve niet geveild wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 mei. Te Tandjong Priok is in boten de equipage aangekomen van het Engelse schip BOWFELL, komende van Manila, gaande naar Liverpool, en de 18e dezer in de Karimata-passage gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juni. Volgens heden ontvangen telegram is het schip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. G. Schultz, van Java te Lissabon voor orders gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 juni. Met het duiken op de SAPPHIRE begint het naar wens te gaan. Heden werden weer 26 balen katoen boven water gebracht.
30 juni. Gedurende de maand juni zijn 141 balen katoen geborgen. Er werden tot heden in dit jaar 336 balen katoen geborgen.


Datum: 02 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 30 juni. Het Nederlandse schip AALTINA WICHERDINA, kapt. J. Smit, van Brussel naar Hamburg, is alhier lek binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 juni. De Gazette van de afgelopen nacht bevat de mededeling aan de verschillende regeringen, dat de bevelhebbers der verenigde eskaders order bekomen hebben om de blokkade der Griekse havens op te heffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 7 juni. Het Nederlandse schip OTTOLINA heeft enig rondhout aan dek genomen en de lading werd overgescheept aan boord van de OSSEO en de STELLA MARIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 1 juli. In de Noordzee bij Vlieland is de stoomviskotter ALBATROS gezonken. Het volk is gered en hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. monitor BLOEDHOND, commandant luit.t.zee. 1e kl. J. Dalen, is heden ochtend aan ’s Rijks werf te Amsterdam aangekomen tot het herstellen van enige averij aan de machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Onze Londense correspondent schrijft ons van gisterenavond:
De veiling van de stomers van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde had hedenmiddag een vrij belangrijk aantal kopers naar de Captain’s Room in Lloyds gelokt, waar de firma C.W. Kellock & Son, van Londen en Liverpool, te kwart voor drie uur de verkoop inleidde met een welsprekend woord ten gunste van de te veilen artikelen, nl. de stoomschepen JACATRA, MACASSAR, KONING WILLEM III en C. FELLINGER, daar het vijfde vaartuig, de PADANG, reeds voor GBP 19.000 uit de hand was verkocht. Voor de KONING WILLEM III en de C. FELLINGER kwam geen voldoend bod, maar, bij levendige kooplust, werd voor de JACATRA GBP 24.500, voor de MACASSAR GBP 17.000 bedongen. Koopster van beiden was de makelaarsfirma Smith Sundius & Co. uit Gracechurch-street, alhier, voor rekening van derden. Naar de heer Kellock mij verzekerde, acht hij de sommen, voor de JACATRA en de MACASSAR besteed, zeer bevredigend, wanneer men de tegenwoordige gedruktheid in de stoomvaart in het oog houdt. (opm: zie NRC 030786)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Men schrijft aan de Middelburgsche Courant: Nu sedert 1 juni de kustvaart tussen Duitse havens voor Nederlandse schepen weer vrij gekomen is, is er in de Rijnhavens vraag naar scheepsruimte en wel voor onze Nederlandse zeetjalken, die sedert de uitbreiding van de stoomvaart een grote werkkring verloren hebben. Zo vraagt de heer Carl Breuer te Bochum in Westfalen, een van de voornaamste exporteurs van gietcokes en kolen, die ook over Nederlandse havens en onder andere zoals wij menen over Vlissingen, soms ladingen verscheept, tjalkschepen om te Ruhrort en Duisburg naar Danzig, Memel, Ilbing, Stettin, Gotenburg, Stockholm, Malmö, enz. te laden. Daar de kosten van het spoorweg-vervoer naar de zeehavens hierdoor vervallen en ook de overlading in genoemde twee Rijnhavens spoediger en aanmerkelijk goedkoper geschieden kan, zijn de vrachten nogal tamelijk goed, zodat voor onze schippers nu een nieuwe bron van bestaan zich opdoet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juli. De baggermolen BORNEO is gisteren te Pekalongan van zijn ankers geslagen en op strand gedreven. De hopperbarge SOERABAIA is heden nacht ter assistentie vertrokken.


Datum: 03 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 2 juli. De stoomvissloep ALBATROS is door het springen van een spuikraan gezonken in negen vadem water; alleen de scheepsboot is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 29 mei. De verkoop van het schip HALIA is uitgesteld tot 9 juni.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 mei. Het wrak van het Amerikaanse schip ICE KING is de 19e publiek verkocht voor NLG 195, de boten en de geborgen inventaris de 25e voor NLG 359.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juli. Kon het duiken op de SAPPHIRE niet worden voortgezet door de hoge zee, veroorzaakt door de Noordelijke wind, in de maand juni werden in het geheel 141 balen katoen door de duikers gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte stoomschepen. Amsterdam, 2 juli. Het alhier verkochte stoomschip PADANG is door de Deutsche Dampfschifffahrt Gesellschaft Kosmos te Hamburg aangekocht. Het zal nu DENDERAH genaamd en in de vaart worden gebracht tussen Hamburg en de westkust van Zuid-Amerika. De te Londen geveilde Nederlandse stoomschepen JACATRA en MACASSAR zijn aangekocht door de Hamburg-Amerikanische Packetfahrt A.G. te Hamburg.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoop wegens liquidatie. Op zaterdag de 31e juli aanstaande, des voormiddags ten 10 ure, zal in het lokaal en ten overstaan van het vendukantoor te Batavia publiek worden verkocht het schroefstoomschip TILLY, met bijbehorende sloep, liggende in de Groote Rivier te Batavia, toebehorende aan de Javasche Vischreederij in liquidatie, in 1884 van ijzer gebouwd, door de Abercorn Ship Building Company te Paisley (Schotland) onder speciaal toezicht van Lloyds experts, geklasseerd 90 A.I., lang 30,97 meter, breed 5,45 meter en hol 2,61 meter, gemeten op 127,03 register tonnen bruto en 56,72 register tonnen netto, voorzien van compound stoommachine van 40 paardekracht, vervaardigd door Hanna, Donald & Wilson te Paisley, als schoener getuigd, met masten, zeilen, staand en lopend tuig, inventaris en waarloze machinedelen, voorzien van een dynamo-machine met toebehoren en inrichting tot het nederlaten van een submarine elektrische lamp en voorts van de nodige inrichting tot het uitoefenen van de diepzeetrawlnetvisserij. De bij het vaartuig behorende netten, zomede een grote boot en enig kantoormeubilair zullen afzonderlijk worden verkocht, na verkoop van het schip.
Inlichtingen te bekomen bij J. Daendels & Co. te Batavia.


Datum: 04 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 23 juni. Het Engelse schip SAPPHIRE, van Philadelphia naar Antwerpen, passeerde 22 juni Delaware Breakwater, gesleept wordende. Het keerde lek uit zee naar Philadelphia terug.


Datum: 05 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bermuda, 13 juni. Het schip LISSIE CURRY, kapt. M. Cullach, heden hier van Gloucester (opm: vermoedelijk New Jersey) aangekomen, zal de lading overnemen van de Nederlandse bark HOLLANDIA, van Brunswick naar Liverpool bestemd, hier met schade binnen en verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 2 juli. Bij de Salvage Association is een telegram ontvangen van Lloyd’s agent te Port Elisabeth gedateerd 1 juli, met het bericht dat het Nederlandse schip OTTOLINA 6 juli verkocht zou worden.
(opm: het rond 1882 tot bark vertuigde fregat, bouwjaar 1870, kapt. D. Ouwehand Wzn, dat op 3 april in lekke toestand Algoa Bay [Port Elisabeth] was binnengelopen, werd eind juni afgekeurd; op 6 juli werden hol en inventaris voor GBP 235 resp. GBP 500 naar Zweden verkocht; de lading was inmiddels overgeslagen in de OSSEO en de STELLA MARIS; op 8 augustus vertrok het schip met behoud van naam in ballast naar Cardiff, zie de vele berichten in deze kroniek; in mei 1890 werd het schip na zeeschade in Port Chalmers, Nieuw-Zeeland, afgekeurd en op 10 juli naar Wellington verkocht; tot 1905 heeft de OTTOLINA nog dienst gedaan als hulk, toen het op 1 november in Cook Strait tot zinken werd gebracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 juli. In de afgelopen week kon gedurende vijf dagen op de SAPPHIRE worden gewerkt. Er werden in die week 66 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 juli. Heden vertrok van hier naar Hamburg het stoomschip DENDERAH, ex-PADANG.

Krant:
  JB - Javabode

Omtrent de dood van kapt. Schaafsma van de DEVONHURST deelt de Penang Gazette het volgende mede:
Door het hevige werken van het schip ter rede Rigas is kapt. Schaafsma over boord gevallen en, ofschoon spoedig opgevist, twee uren later aan boord van Zr.Ms. PALEMBANG overleden. Het lijk van de heer Schaafsma is naar Oleh-leh gebracht en aldaar ter aarde besteld. De overledene was te Penang zeer gezien. (opm: de DEVONHURST voer onder Nederlandse vlag, eigendom van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Omtrent het aflopen van de HOK CANTON geeft de Penang Gazette in haar nummer van de 22e juni het volgende uitvoerige verslag.
Zaterdagmiddag, 12 juni, verliet de HOK CANTON Oleh-leh en ankerde in de Rigas baai de volgende morgen om 7 uur. Kapt. Roura was als passagier met het schip van Penang gekomen ten einde peper in ontvangst te nemen, waarvoor hij op een vorige reis contract had gemaakt. Gedurende de reis en bij aankomst viel er niets bijzonders voor en kapt. Roura roeide dadelijk naar de wal om bij het wegen en het afschepen van de peper tegenwoordig te zijn. Er was overeengekomen dat de peper bij ontvangst aan boord van de HOK CANTON, betaald zou worden, voor welk doel kapt. Hansen (opm: de gezagvoerder van de HOK CANTON) dan ook 5.000 dollar (opm: waarschijnlijk zilveren Mexicaanse dollars) had medegebracht. Kapt. Roura’s eigen schoener lag eveneens in de Rigas baai op korte afstand van de HOK CANTON voor anker en hij ging in zijn eigen boot naar de wal. In de morgen van de 14e juni omstreeks 7 uur, terwijl kapt. Hansen met zijn vrouw en de eerste officier op de brug zaten, en de eerste machinist uitgestrekt in zijn luierstoel lag, kwam een goed bemande Atjehse prauw langszij, spoedig gevolgd door nog vier andere boten. Iets vreemds werd daarin echter niet gezien, omdat men er gewoon aan was dat de Atjehers vrij en ongehinderd aan boord kwamen. Spoedig nadat de bende echter op het dek was, verhieven zich juichkreten omdat Toekoe Oemar, een van de in de buurt rondzwervende bendehoofden en van wie kapt. Roura verondersteld werd de peper te hebben gekocht, met de boot van kapt. Roura langszij van de HOK CANTON verscheen. Onmiddellijk na zijn aankomst groepeerden de zich aan boord bevindende Atjehers voor en achter op het dek en dreigden iedereen te zullen vermoorden, die zich tegen hen zou willen verzetten. Deze bedreiging werd gevolgd door een aanval op de Europeanen; de eerste officier werd doodgeschoten, terwijl de eerste machinist Mc.Culloch, ofschoon ongewapend, eerst na een worsteling van een half uur en na veertig wonden te hebben bekomen, bezweek. Kapt. Hansen bekwam zware wonden op zijn lichaam en aan het hoofd, terwijl ook mevrouw Hansen gewond werd, toen zij tussenbeiden wilde komen. Beiden werden daarna op de brug vastgebonden. Toen begon de plundering van het schip. Al het geld in het bezit van de supercargo, de wapens en ammunitie, in het kort alles dat enige waarde had, werd tot goede prijs verklaard. Drie scheepsboten werden daarna te water gelaten, de buit er in geladen en zes van de sterkste matrozen gedwongen daarin plaats te nemen, met het doel te beletten dat het schip tussentijds zou vertrekken. Kapt. Hansen en zijn vrouw werden daarna losgemaakt, van welke gelegenheid beiden gebruik maakten om over boord te springen, met geen ander gevolg dan dat zij door de Atjehers uit zee gehaald werden en in één van de boten werden gehesen. Bij het verlaten van het schip vroeg Toekoe Oemar de serang (inlandse bootsman) of het mogelijk was met het schip weg te stomen zonder hulp van de zes matrozen, die hij mee naar de wal nam en toen hem verzekerd werd dat zulks onmogelijk was, scheen hij tevreden en verklaarde hij terug te zullen komen. Terwijl dit alles aan boord van de CANTON voorviel, wachtte kapt. Roura aan de wal te Rigas reeds enige uren tevergeefs op Toekoe Oemar voor het afwegen van de peper en het kwam hem vreemd voor, dat ook de Atjehers die reeds een begin hadden gemaakt met het vegen, de arbeid staakten. Kort daarop hoorde hij geschreeuw aan het strand en werd hem medegedeeld dat hij beter zou doen de vlucht te nemen, daar hij anders vermoord zou worden. Hij sprong onmiddellijk in een boot en zette koers naar de HOK CANTON, terwijl hij de lieden van zijn eigen schoener in het voorbijvaren toeriep de zee te kiezen. Aan boord van de HOK CANTON gekomen om te zien wat er voorgevallen was, vergewiste hij zich dadelijk van de stoomdruk en toen deze hem voldoende bleek om te kunnen weg stomen, sloeg hij volgens zijn eigen verklaring, de bout uit de ankerketting en liet het anker slippen. De serang beweert echter dat hij reeds met die arbeid bezig was toen kapt. Roura aan boord kwam en deze er niets mee te maken had. Hoe het ook zij, de laatste nam het bevel over de HOK CANTON op zich en bracht de stomer naar Oleh-leh, waar in de nabijheid van het stoomschip RAJAH, eigendom van de zelfde kongsi, het anker nedergelaten werd. Kapt. Kerr van de RAJAH kwam onmiddellijk aan boord, nadat men hem toegeroepen had wat er gebeurd was en volgens zijn verklaring was het toneel dat hij te zien kreeg zo gruwelijk als slechts te bedenken is. Vooral de vreselijk verminkte lijken van de eerste officier en van McCulloch maakten een allerpijnlijkste indruk. Kapt. Kerr nam onmiddellijk het bevel over het schip op zich en roeide nadat hij het veilig voor anker had gebracht, onmiddellijk naar Oleh-leh om daar bij het bestuur kennis te geven van het gebeurde. Kort daarna ontving kapt. Kerr bericht uit Kota Radja, dat de gouverneur de volgende morgen naar Oleh-leh zou komen. Kapt. Kerr ging daarop naar boord terug en maakte alles goed voor de begrafenis, welke de volgende morgen zeer in vroegte plaats had. De heer Tolson las de Engelse tekst van het begrafenisritueel voor en de predikant hield daarna een indrukwekkende rede. De begrafenis werd bijgewoond door alle burgerlijk ambtenaren; militairen of vertegenwoordigers van het Bestuur waren niet aanwezig. De gouverneur, vergezeld van verschillende ambtenaren kwam diezelfde morgen te Oleh-leh om een onderzoek in te stellen en keerde daarna naar Kota Radja terug. Kapt. Kerr en de havenmeester inspecteerden de HOK CANTON en brachten daarover rapport uit. Het bevel over het schip werd voorlopig opgedragen aan de eerste officier van de RAJAH en donderdagavond verliet kapt. Kerr Oleh-leh met orders voor de commandanten van de oorlogsschepen op de Oostkust van Atjeh en met brieven en telegrammen voor Penang, die geadresseerd waren aan het Nederlandsch Indische Gouvernement.
In haar nummer van de 25e juni schrijft hetzelfde blad nog:
In de avond van de 14e juni is het oorlogsschip PALEMBANG met de assistent-resident en enige Atjehers naar Rigas vertrokken. In de morgen van de 19e kwam het schip terug. Nja Parieng, één der bovenbedoelde Atjehers, had een onderhoud gehad met de ongelukkige mevrouw Hansen, die nog in het huis van Toekoe Hadji Doei te Rigas was. Ook de tweede machinist was daar. De gezagvoerder Hansen was in de armen van zijn echtgenote overleden en te Rigas ter aarde besteld. Mevrouw Hansen was aan een van haar armen licht gewond. Zij heeft een brief geschreven aan de assistent-resident, waarvan de inhoud echter niet bekend geworden is. De gevangenen worden goed bewaakt door ongeveer 100 gewapende Atjehers. Toekoe Oemar eist een losprijs van 50.000 dollar (opm: waarschijnlijk zilveren Mexicaanse dollars). De zes inlandse matrozen zijn in vrijheid gesteld. Het Hollandse gouvernement zal het geld, enz. vergoeden dat bij de plundering van de HOK CANTON is ontvreemd, alsmede alle schade, die het schip geleden heeft!
Wij vertrouwen dat het laatste niet meer dan een los gerucht zal blijken te zijn. Zo’n daad zou onbestaanbaar zijn met de eer van Nederland. Zelfs nog na de Nisero-zaak.
Volgens de Straits Times zijn al degenen, die op één of andere wijze door de plundering van de HOK CANTON geleden hebben, van verschillende landaard. De gezagvoerder Hansen was een Deen, de eerste stuurman Lumbke een Duitser, de machinist McCulloch een Schot. Deze drie personen zijn vermoord. Verder is mevrouw Hansen een Amerikaanse en de machinist Fay een Engelsman. De gezagvoerder Roura, die beweert 5.000 dollar aan boord van de HOK CANTON te hebben gehad is een Fransman. Zo zijn er dus vijf andere mogendheden, die bij een goede oplossing van de kwestie belang hebben.
De HOK CANTON, liggende aan de steiger te Sabang; foto uit 1895
(coll. Marhisdata; de originele oude foto is waarschijnlijk als spiegelbeeld afgedrukt)


Datum: 06 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het departement van koloniën is aan de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen te Amsterdam opgedragen de bouw van een schroefstoomschip, bestemd voor de Indische Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De WILLEM BARENTS is heden middag te Amsterdam bij afslag voor NLG 2.950 gekocht. Bij opbod werd voor het schip slechts NL 2.550 geboden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 juli. Heden ochtend is alhier aangekomen de mailboot PRINSES ELISABETH, die op de uitreis zaterdagochtend (opm: 3 juli) tijdens zware mist ter hoogte van het lichtschip Tongue aan bakboord achterschip aangevaren werd door het de Theems afkomend Engels stoomschip TIMES. De mailboot bekwam enige licht te herstellen schade, die de uitoefening van de dienst niet belet. De averij van het Engelse stoomschip is niet noemenswaard.


Datum: 07 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 6 juli. Kapitein D. Leujes, gezagvoerder van de bark STAD STEENWIJK, heden gearriveerd, rapporteert 26 juni in het Kattegat te hebben gepraaid het Nederlandse schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, 25 juni van hier naar Sundsvall vertrokken. Het schip kon vermoedelijk ’s nachts om 02.00 uur te Elseneur zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 6 juli. Volgens een telegram uit Buenos Aires, is het schip MARIA, kapt. D.A. Schotema, aldaar na een stormachtige reis van Boston gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 6 juli. Door de bergingscompagnie Weltevreden zijn heden hier aangebracht 130 balen katoen uit het bij Terschelling gestrande stoomschip TYNEMOUTH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Blankenese (Elbe, ten noordwesten van Hamburg), 5 juli. Volgens een brief uit Menado, van 8 mei, is het schip META BRECKWOLDT 27 april van Soerabaja aldaar aangekomen, is sedertdien gedeeltelijk beladen en ligt zeilklaar naar Pelo, om de lading te completeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 4 juli. Het hier van Dordrecht binnengekomen schip ZWAANTJE GROENENDAL, kapt. Pekelder, was voornemens naar Engeland te verzeilen, doch heeft wegens stilte en tegenwind afgehouden naar Groningen.


Datum: 08 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse barkschip WILLEM, groot 699 register tonnen, gebouwd in 1866 van eikenhout, met ijzeren kolsem, balken, masten, en ra’s, kopervast en gekoperd. Dit schip is in 1880 herbouwd, in december van dat jaar geclassificeerd bij Bureau Veritas 3/3 L, 1.1 voor 6 jaren, en heeft Engelse Lloyds er de klasse A. 1. restored aan toegekend voor 7 jaren, ingaande december 1881.
Het schip is dicht, heeft goede inventaris, vervoerde de laatste reis in 1885 1.020 ton kolen naar Oost-Indië. Te bezichtigen Werf Concordia, Oostenburger Voorstraat, Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 7 juli. Volgens een telegram uit Londen is het schip MATHILDE, kapt. Rackoe, van Menado naar … op de hoogte van Menado totaal verongelukt. Het schip is 18 mei van Macassar naar Banda en Menado verzeild. (opm: zie ook 090786)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 7 juli. Volgens heden van Batavia bij de rederij ontvangen telegram is het schip JOHANNA EN MARGARETHA, kapt.C. van Baalen, te Banjermasin gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juli. Op het schoener-brikschip BORDEAUX-PACKET, groot 285 ton, gebouwd in 1878, werd in openbare veiling geboden NLG 1.970, doch het is niet gegund.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

New York, 26 juni. Scheepsvrachten. Te Philadelphia werd bevracht het Nederlandse schip JAN PIETERSZOON KOEN met 2.500 vaatjes petroleum naar Java tot Sh.21/6.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 juli. De directie van de Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Gesellschaft deelt mede dat de door haar te Londen aangekochte stoomschepen JACATRA en MACASSAR tot een prijs zijn verkregen, het ene iets boven en het andere ver beneden de helft van de oorspronkelijk kostende prijs. Beide zullen in de vaart gebracht worden in de West-Indische lijn in de plaats van twee andere stoomschepen, welke daar thans voor worden gebezigd en die dan bestemd worden voor de dienst tussen Stettin en New York. De stoomschepen MORAVIA en BOHEMIA, welke daar thans op varen, zullen dan weder in de vaart gebracht worden naar New York.


Datum: 09 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juli. De gezagvoerder van het schip CARLOTTA, te Padang aangekomen, rapporteert in Torresstraat (tussen Nieuw Guinea en Australië) twee uur op een koraalrif te hebben vastgezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 7 juli. Het Duitse driemast schoenerschip MATHILDE, kapt. Rackow, van Menado bestemd naar Talise, hetwelk bij Menado verongelukte, had nog een klein gedeelte der uitgaande lading aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 juli. Het Nederlandse schip NICOLAAS, kapt. J.K. Burghout, van Harlingen naar Sundsvall, passeerde volgens een particulier bericht heden Elseneur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 8 juli. Het in ons vorige nummer genoemde gestrande stoomschip is het Noorse stoomschip VEGA, van Christiansand met kopererts. Een gedeelte der lading wordt hier aangebracht. Het werd door de sleepboot ASSISTENT hier naar binnen gesleept. (opm: dit is de vroegere Nederlandse stoomboot LEVANT)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 6 juli. Het Nederlandse schip WIETSKA, kapt. A.P. Bakker, van Skutskär naar Groningen, is 3 dezer na veel tegenwind gehad te hebben, te Elseneur aangekomen, alwaar die dag meer dan 150 schepen op gunstige wind wachtende waren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 juli. Aan de regering is de beschikbaarstelling van een som van NLG 27.400 gevraagd voor het zeewaardig maken van Zr.Ms. BENCOELEN voor de reis naar Europa om de Kaap.

Krant:
  JB - Javabode

Uit Batavia wordt aan de Locomotief (opm: krant uit Samarang) geschreven:
Verleden dinsdagmorgen kwam Zr.Ms. DE RUYTER hier op de rede binnen sukkelen. Wat men ook deed, de machine bracht het niet verder dan nauwelijks negen mijlen en begon zelfs te verminderen. De Schout-bij-Nacht, die zich aan boord van die bodem bevond, heeft dan ook het plan, om de DE RUYTER naar Atjeh te zenden, opgegeven. Het schip zal nu, zoals oorspronkelijk was gelast, na enige schietoefeningen met het geschut te hebben gehouden, naar Singapore gaan om te dokken en van onderen te worden schoon gemaakt. Is dat geschied, dan gaat de DE RUYTER het eiland Borneo omvaren om daarna weder naar Soerabaja te gaan. Het is zonde van zulk een prachtig oorlogsschip, nauwelijks zes jaren oud, dat een fout in de constructie van de machine die het zo goed als onbruikbaar maakt. Het is wel vreemd dat altijd aan de oorlogsschepen en nimmer aan de schepen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, die in Engeland gebouwd worden, wat mankeert. Zou de DE RUYTER niet eens een maand of zes aan die maatschappij in gebruik worden gegeven? Wij zouden haast durven wedden, dat het schip dan wel lopen zal, en goed ook.


Datum: 10 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 juli. Het schip ANNA, kapt. H. Boiten, gisteren naar Yarmouth vertrokken, is bij het Doekegat aan de grond geraakt, vlot geworden en in de haven alhier teruggesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 8 juli. De gezagvoerder van het stoomschip MINISTER THORBECKE rapporteert dat de gehele Zuiderzee, vanaf buiten Marken, vol met Noorse balken drijft; hij acht het zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.
(Eerder genoemde balken zijn vermoedelijk van een groot vlot, dat van Zaandam naar Blokzijl gesleept wordende, 6 dezer, 15.00 uur op de hoogte van Marken, in een hoos uit elkaar is geslagen.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Parijs, 7 juli. Volgens de heer De Lesseps wordt van de vergunning om ’s nachts met elektrisch licht het Suezkanaal te bevaren meer en meer gebruik gemaakt. De mailstoomschepen van de Peninsular and Oriental Company, welke dat op haar schepen in toepassing heeft gebracht, passeren thans het kanaal in 20 uur, terwijl zij daar vroeger 30 uur voor nodig hadden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip KONING WILLEM III der Stoomvaart-Maatschappij Insulinde in liquidatie, gebouwd in 1883, gemeten op 2.199 ton bruto en 1.509 ton netto, is thans door tussenkomst van de makelaar W. de Lorme van Rossem te Amsterdam uit de hand verkocht aan een stoomboot-rederij te Hamburg. De prijs wordt niet opgegeven.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 31 juli zal A. Wijnveldt te Soerabaija verkopen het Nederlands- Indisch barkschip JOHANNA ELISABETH, groot 466 registertons. De inventaris, als zeilen, rondhouten, chronometer enz., zal afzonderlijk verkocht worden.
Nadere informatiën te bekomen bij P. Landberg & Zoon, Batavia-Soerabaija


Datum: 12 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel, 10 juli. Heden werd alhier bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot pl.m. 330 last, genaamd MARIA en gebouwd voor rekening van de heer H. Ermeling te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 11 juli. In de afgelopen week kon slechts één dag gewerkt worden op het wrak van de SAPPHIRE. Er werden toen 10 balen katoen geborgen.


Datum: 13 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 4 juni. Vrachten zonder afdoeningen. Het Nederlands stoomschip SAMARANG laadt koffie NLG 85 en NLG 80, tabak NLG 60 en huiden NLG 95 per last, thee Sh.30/- en Sh.35/- per 40 kub.voet naar Nederland, en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN A/D LEK, THORBECKE II, SENIOR, ZWERVER, WILLEMINA CORNELIA en MR. JACOB VAN LENNEP.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 28 juni. De Nederlandse brik NAUTILUS, werd hier bevracht om te St. Lucia Dennery Bay (West-Indië) suiker te laden naar New York.


Datum: 14 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 13 juli. Het op 12 dezer te IJmuiden aangekomen stoomschip VOORWAARTS, heeft 40 last lading overgeladen in het stoomschip ORANJE NASSAU met bestemming Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 juli. De Nederlandse brik TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Kok Houwink, geladen met hout, is benoorden deze haven met het stoomschip CORNUCOPIA in aanvaring geweest. De brik heeft schade geleden aan de steven en verloor de kluiverboom en is op de rede hier ten anker gekomen. Het stoomschip heeft de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het officiële verslag van de HOK CANTON zaak.
Met betrekking tot het aflopen te Rigas van het onder Nederlandse vlag varende stoomschip HOK CANTON en de naar aanleiding daarvan door de Civiele en Militaire Gouverneur van Atjeh en Onderhorigheden genomen maatregelen, waaromtrent reeds in het kort mededelingen werden gedaan in de Javasche Couranten van 29 juni jongstleden en 2 dezer nummers 52 en 53, zijn thans uitvoerige rapporten ontvangen, waaraan het volgende wordt ontleend:
De overval werd gepleegd door Toekoe Oemar met een 25- à 30-tal volgelingen die de 14e juni j.l. te ongeveer 8 ure in de voormiddag gewapend aan boord van het voor Rigas ten anker liggende stoomschip kwamen. Nadat deze gewapenden zich, zonder van een vijandige bedoeling te doen blijken, over het schip verspreid hadden en Toekoe Oemar met de tjintjoe (supercargo) in de kajuit op het achterdek gegaan was, werd het Europees gedeelte van de bemanning, dat evenmin als de Chinese en Maleise opvarenden gewapend was of enige andere voorzorgsmaatregel getroffen had, plotseling aangevallen. De gezagvoerder Hansen – een Deen – die juist uit de badkamer was gekomen en zich bij zijn dekhut bevond, werd gewond door een slag op het hoofd en sprong in zee of werd daarin geworpen. Zijn echtgenote sprong hem na, doch beiden werden door de Atjehers uit het water gehaald en bewusteloos in een sloep gelegd. De eerste machinist Rob. Mc.Cullock, een Schot, werd nabij het voorruim , de eerste stuurman M. Lembés, een Pruis, nabij de kapiteinshut vermoord, terwijl bovendien nog een Chinees en een Maleier, behorende tot de equipage, door klewanghouwen werden gewond. De tweede machinist Wm. J. Fulton, zich noemende John Fay, een Schot, die in zijn hut was gevlucht, werd daaruit gehaald en gebonden. Inmiddels had Toekoe Oemar de equipage genoodzaakt de sloepen te strijken, waarin twee koperen kanonnen, zes snidergeweren, vijf revolvers met munitie, benevens de aan boord aanwezige gelden en goederen van waarde geladen werden, en waarmee hij zich vervolgens met zijn volgeling, met de gezagvoerder en zijn vrouw en de tweede machinist door een deel van de equipage naar wal liet roeien. Op weg daarheen kwam de sloep de heer Roura tegemoet,die zich met zijn bark EAGLE te Rigas bevond om peper te kopen, welke in de HOK CANTON zou worden geladen, en die zich naar dat stoomschip begaf. Aan boord gekomen naam de heer Roura het commando over de HOK CANTON op zich en ofschoon er nog weinig stoom was, liet hij de ankerketting slippen en stoomde naar Oleh-leh, waar hij in de namiddag aankwam.
Nadat de civiele en militaire gouverneur in de avond van dezelfde dag het gebeurde vernomen had, begaf hij zich de volgende ochtend naar de HOK CANTON, tot het instellen van een persoonlijk onderzoek en om de nodige maatregelen ook voor de bevrijding van de gevangenen te beramen. Te dien einde moesten, daar er op dat ogenblik geen enkel schip van de oorlogs- of Gouvernements Marine ter rede Oleh-leh lag, eerst al de op de Poeloe-Bras en in het station ter Noordkust beschikbare vaartuigen worden ontboden. In de avond van de 15e kwam reeds Zr.Ms. stoomschip PALEMBANG van Poeloe-Bras en verstoomde onmiddellijk met de waarnemend assistent-resident voor de onderhorigheden H.A.L. Kamp via Telok Gloempang naar Rigas. De 17e juni kon ook de assistent-resident van Groot-Atjeh, K.F.H. van Langen, met de Gouvernements-stomer ZEEMEEUW naar de westkust vertrekken van waar hij in de avond van dezelfde dag terug keerde, medebrengende de Kedjoeroean van Lambesoi, aan wie inlichtingen werden gevraagd omtrent de woonplaats van Toekoe Nanta, de schoonvader van Toekoe Oemar, en van de echtgenote van de laatstgenoemde, ten einde een poging te kunnen aanwenden om deze beide personen op te lichten om op die wijze de uitlevering van de gevangen Europeanen te verkrijgen.
De 18e juni kwam de EAGLE van Rigas te Oleh-leh aan.
Na het wegstomen van de HOK CANTON, waren een vijftal Atjehers aan boord van de EAGLE gekomen, hadden naar de heer Roura gevraagd en – vernemende dat deze met de HOK CANTON weggestoomd was – waren zij weder naar de wal teruggekeerd, niet anders medenemende dan een kist melk en enige flessen wijn. De EAGLE bracht mede zes matrozen van de HOK CANTON, die Toekoe Oemar naar wal geroeid hadden. Uit hun verhoor bleek, dat de gezagvoerder Hansen, zijn echtgenote en de tweede machinist nog in leven waren. De zes matrozen waren terstond door Toekoe Oemar met een sloep teruggezonden, en na vergeefs getracht te hebben de wegstomende HOK CANTON nog te bereiken, hadden zij zich aan boord van de EAGLE begeven. De 19e kwam de waarnemend assistent-resident Kamp van zijn tocht naar Rigas ter rede Oleh-leh terug, vergezeld van de hoeloebalang van dat landschap, Potjoel Ismail, die in hoofdzaak meedeelde, dat Toekoe Oemar zich nog te Rigas ophield en ongeveer 150 gewapenden, waaronder 50 met achterlaadgeweren, bij zich had, dat de bevolking van Rigas met uitzondering van een 20tal mannen, de kampong had verlaten, en dat Toekoe Oemar te Ramoi aan strand, halfweg tussen Rigas en Telok Gloempang, een kleine versterking had doen opwerpen en bezet. Voorts dat de gezagvoerder Hansen was overleden, terwijl zijn echtgenote en de tweede machinist Fulton (J.Fay) in een woning van Toekoe Oemar te Rigas aangehouden en aldaar goed behandeld werden, hetgeen trouwens ook bleek uit een van de machinist ontvangen schrijven.
In verband met deze berichten besliste de Gouverneur, dat door een troepenmacht zou getracht worden de gevangenen te Rigas te bevrijden, Toekoe Oemar in handen te krijgen, zijn aanhang te vernietigen en zoveel mogelijk een eind te maken aan de zeer ongunstige invloed, die hij op een gedeelte van de Westkust uitoefent. De 20e juni scheepte zich daarop aan boord van het stoomschip DEVONHURST van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij een troepenmacht in onder commando van de luitenant-kolonel van de infanterie H.K.F. Van Teijn.


Datum: 15 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. Het hier met schade binnengelopen schip PRAESIDENT heeft door aan de grond te stoten de kiel op verscheidene plaatsen verloren en zijn de lassen en de naden bij de kiel en kolsem zeer los. De kosten van reparatie werden begroot op NLG 23.295, en de waarde van het schip in beschadigde staat op NLG 18.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 juli. Heden vertrok van hier naar Hamburg het stoomschip GOTHIA (opm: ex-JACATRA van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 12 juli. De achteruitgang van de Nederlandse scheepvaart op Rusland houdt, volgens het jaarverslag over 1885 van onze Nederlandse consul te Petersburg, gelijke tred met die van de scheepvaart van andere naties, die zich evenzeer veel minder vertoond hebben dan in andere jaren. Neemt men intussen een tijdperk van vele jaren, dan blijkt duidelijk hoe zeer de Nederlandse vlag in het bijzonder in de vaart op deze haven aan terrein heeft verloren. Nog in 1869 werd zij hier vertegenwoordigd door 378 schepen - waaronder slechts enkele stoomboten - welk aantal met geringe schommelingen op dezelfde hoogte bleef tot in 1874, toen het 352 bedroeg. Na laatstgenoemde jaar werd de achteruitgang belangrijk groter en de vele verschillen van seizoen tot seizoen zijn, zowel wat het aantal schepen als hun inhoud betreft, zo belangrijk, dat elk jaar de verwachting als het ware gerechtvaardigd scheen, dat het laagste cijfer bereikt was. De volgende opgave behelst een overzicht van de onder Nederlandse vlag te St. Petersburg en te Kroonstad aangekomen schepen:
Aantal schepen Inhoud in kub meters
1875 274 142.734
1876 222 133.809
1877 213 124.165
1878 212 124.160
1879 166 98.948
1880 145 86.?47
1881 83 52.800
1882 90 75.886
1883 65 74.900
1884 64 69.836
1885 45 54.795

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 juli. Te Bawean zijn aangekomen 20 schipbreukelingen, afkomstig van het in de nacht van 27 op 28 juni j.l. op een koraalrif, ongeveer 4 mijlen van het Arendseiland (Borneo) gestrande driemast schoenerschip ANN HIAP WAN, toebehorende aan de chinese handelaar Lim Liang Tjioe te Grissee. De lading, bestaande uit 160 kojang steenkolen en 140 pikols rottan, is verloren gegaan.


Datum: 16 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Volgens particulier bericht is het schip ENGELINA FRANSEN, kapt. Mooi, van Leeuwarden met haver en gerst naar Brussel, op de Schelde aangevaren door de Belgische stoomboot RUPEL, waardoor het vol water liep en men het schip aan de grond heeft gezet om zinken te voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 juni. Vrachten. Sedert het bericht van 29 mei was er geen verbetering in onze markt te bespeuren en ging er bijna niets om. Naar Nederland werd een handig scheepje bevracht voor koffie tot Sh.35/- naar Amsterdam. Naar het Kanaal voor order en naar Amerika vonden geen transacties plaats en zijn ook geen afdoeningen te vermelden. Naar Australië bestond weder, nadat er in ruim anderhalf jaar niets in deze richting gedaan was, vraag naar scheepsruimte en werd een passend schip tot Sh.20/- voor suiker opgenomen. Het Nederlands stoomschip KONINGIN EMMA laadt koffie NLG 80 en NLG 80, tabak NLG 55 en huiden NLG 90 per last naar Amsterdam, en coprah à Sh.50/- naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN A/D LEK, THORBECKE II, SENIOR, ZWERVER, MR. JACOB VAN LENNEP en AMICITIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 15 juli. Heden is de dienst tussen Stavoren en Enkhuizen met de nieuwe stoomboten geopend. Door het uitsteken van vlaggen geven de ingezetenen alhier hun belangstelling in deze gebeurtenis te kennen. De eerste reis van de stoomboot FRIESLAND, van Stavoren naar hier, was echter niet gelukkig. Bijtijds in het Krabbegat, brak de stoomschuif, zodat de boot ankeren moest en de passagiers met de trein van 9 uur niet konden vertrekken. De boot is in de Spoorhaven gesleept en terstond gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De bemoeiingen der commissie werden door geen gevallen van buitengewone aard gekenmerkt. De inspectie der vertrekkende stoomschepen geschiedde steeds overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Slechts een enkele maal werd een directe inmenging der commissie vereist. Enige leden vonden n.l. in het tussendek van de ZAANDAM een aantal pakken gezouten huiden, die een ondragelijke stank verspreidden, zodat de commissie op grond van art. 20 van het Koninklijk Besluit van 27 november 1865/30 september 1869 – Staatsblad no. 130/135 – gemeend heeft de verwijdering dier huiden te moeten gelasten. Hieraan is ook terstond voldaan.
Het transport geschiedde (opm: vanaf Amsterdam),evenals het vorig jaar, uitsluitend met stoomschepen van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij en niet anders dan rechtstreeks naar New York. Nagenoeg geregeld om de veertien dagen vertrok een der boten ZAANDAM, EDAM of SCHIEDAM, terwijl de gemiddelde duur der reis 15 dagen bedroeg. (opm: verslag over 1885 van de commisie van toezicht op het vervoer van landverhuizers)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 11 juli. Het Engelse schip HALIA werd op 8 juni voor NLG 3.200 en de inventaris voor NLG 5.200 in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. Uit de TYNEMOUTH zijn dit seizoen 825 balen katoen geborgen en zijn uit de SAPPHIRE 359 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juni. De Nederlandse schepen WILLEMINA CORNELIA, kapt. H. de Jonge, en SOPHIA, kapt. C. Schall, hebben een zoutvracht aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. Volgens particulier bericht vertrok het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. J.J. Verbeet, de 15e juli van Fiume naar Philadelphia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 juli. Het schip ANNA, kapt. H. Boiten, lost de lading haver in lichters om de schade aan het schip te onderzoeken.


Datum: 17 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping op woensdag 28 juli 1886, ’s morgens ten 10 ure, aan de Westhavenplaats te Vlaardingen, van een in 1865 gebouwd schoener-galjootschip, genaamd ANGELIQUE ALETTA, laatst gevoerd door kapt. J. Manneken, geclassificeerd tot augustus 1887 bij Veritas, 5/6 G.1.1, groot 137 registertonnen, met ankers, zeilen, kettingen, staand en lopend want en verder inventaris. Het schip, voorzien van houtpoort, is zeer geschikt voor de houtvaart, heeft geladen slechts een diepgang van even 3 m., en ligt in de haven te Vlaardingen ter bezichtiging.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 16 juli. De in ons vorige nummer vermelde schoener op Onrust aan de grond geraakt, is vermoedelijk de MARIA, kapt. Veale, van Liverpool naar Zierikzee, geladen met klipzout. Men is bezig een gedeelte van de lading overboord te werpen en zal het schip waarschijnlijk met hoog water vlot en herwaarts komen.
Volgens bericht uit Brouwershaven is het schip vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 15 juli. Heden middag is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip CHRISTINE, groot pl.m. 425 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Kloos te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip KOERIER, groot 161 ton, gebouwd in 1869, is te Hamburg uit de hand verkocht aan kapt. P.H. Seetzen te Oldenburg.


Datum: 18 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 17 juli. Heden namiddag werd van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde met goed gevolg te water gelaten de stalen raderboot LA DIVES, waarvan de machine en ketel mede op dezelfde fabriek worden vervaardigd. Deze boot moet als passagiersboot dienst doen en wordt gebouwd voor Franse rekening.


Datum: 19 juli 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop tjalkschip. Deurwaarder Agterbos te Hoogezand zal op dinsdag 27 juli aanstaande, ’s avonds 7 uur, in het hotel De Unie van B. Smith te Hoogezand, publiek à contant, verkopen het in 1878 nieuwgebouwd tjalkschip genaamd DE DRIE GEBROEDERS, groot 83 tonnen, met volledige inventaris, liggende in de Nieuwehaven te Kampen, in eigendom bevaren door de schipper Klaas Huisman.
Inlichtingen te bekomen bij de heer J.D. Romkes te Sappemeer, alsmede ten kantore van T. Agterbos jr.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel, 14 juli. Het stoomschip HISPANIA, van Rotterdam naar Galatz, is aan de grond geraakt, doch na een gedeelte der lading gelost te hebben, zoder schade weder vlot gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 15 juli. Het Nederlandse koftjalkschip GEZINA PRONK, laatst gevoerd door kapt. Pronk, is door tussenkomst van de scheepsmakelaar Becker hier verkocht aan kapt. Jürgen Bon te Friedrichstadt.


Datum: 20 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 juli. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegram is het schip JACOBA, kapt. C.R. Röhl, behouden en wel te Batavia gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 juli. Het onlangs als verkocht gemelde Nederlandse stoomschip KONING WILLEM III is door de Deutsche Dampfschiffs-Rhederei zu Hamburg aangekocht voor de vaart tussen Hamburg en China. Het zal nu NIOBE genaamd en bevaren worden door kapt. E.G. Pfaff.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Advertentie. Met vergunning van Z.E. de heer Gouverneur zal de nieuwe stoomboot WILHELMINA op dinsdag de 20e dezer, des morgens 7 ure precies, zijn reis doen naar Boven-Cottica tot plantage Munnickendam, en vrijdagmorgen om 7 ure naar Boven-Commewijne tot pl.m. Goudmijn, en voorts geregeld twee maal ’s weeks.
Paramaribo, 16 juli 1886, S.L. Hijmans


Datum: 21 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 juli. Gisteren zijn uit de SAPPHIRE 2 balen katoen gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Noordpoolscheepje WILLEM BARENTS is op de jongste veiling aangekocht voor rekening van de heer W. Sebbelee, scheepsbouwkundige, eigenaar van de werf Vredenhoff, Hoogte van de Kadijk te Amsterdam. Naar men verneemt, is van verschillende zijden daarvoor reeds een bod gedaan, onder andere door de heer Grant, de bekende poolreiziger, die een van de expedities heeft meegemaakt.
De eigenaardige inrichting van het scheepje moet echter nogal enige moeilijkheden opleveren om het voor andere doeleinden dan een poolexpeditie in te richten. Nu echter de lust om verre landen te zien en daar veel van te verhalen meer en meer aanwakkert, zou er wellicht een “zee-Lissone” (opm: destijds een bekend reisbureau) kunnen opstaan, om met de WILLEM BARENTS pleziertochtjes te organiseren naar Schotland, Noorwegen enz. Voor dat doel is het scheepje uitstekend geschikt en het zou tevens voor onze vloot behouden blijven.
Een prachtige foto van de WILLEM BARENTS (coll. Marhisdata)


Datum: 22 juli 1886


Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Eerste grote openbare verkoping te Burgervlotbrug, gem. Zijpe, op dinsdag 27 juli 1886, 's morgens ten 10 ure precies, van de afbraak van het Nederlandse barkschip DE VIER GEBROEDERS, zoals 6 ra's van Amerikaans grenen hout, 2 masten van Amerikaans grenen en 1 mast van tiatenhout, ieder lang ongeveer 50 voet, 1 boegspriet, lang 35 voet, eiken binnen en buitenhuidsplanken, dito dekbalken, Amerikaans grenen dekplanken van diverse lengte, een partij duims- en vijfkwartiershout, zijnde de betimmering van de binnenkajuit en de roef, enige deuren, waaronder 2 massief mahoniehouten, een aanzienlijke partij brandhout, verder: de inventaris van bovengenoemde bark, waaronder: een eiken tafel, een dito chiffonnière, een koperen hanglamp, een dito koffiekan, een dito waterketel, enige kop en schotels, borden, schalen, bier-, jenever- en punchglazen, een koffiemolen, vorken en lepels, een theeblad, 1 grote visschotel met plaat, 2 vleesborden, een koperen soepterrine enz., 1 Nederlandse vlag 7½-kleed en 1 dito 6-kleed, 2 koperen sein- en 2 dito bollantaarns, 1 azimuth- en 2 stuur-kompassen en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten huize van de heren C.Constant te Burgervlotbrug en J. Muis, café Neuf te Alkmaar.
J. v.d. Maaten, deurwaarder.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Koop: Het Noorse barkschip PRAESIDENT, in 1875 te Stavanger onder speciaal toezicht van Veritas gebouwd van eiken- en pitch-pinehout, voorzien van een koperen huid, gemeten 795 register ton, lang 50,8 meter, breed 9,5 meter en hol 6,36 meter. Dit schip ligt thans hier ter rede, is dagelijks te bezichtigen en wordt hier te koop aangeboden, met of zonder inbegrip van inventaris.
Nadere informatiën te bekomen bij de agenten, J. Daendels & Co.


Datum: 23 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteravond zijn er weer proeven genomen met het toestel voor elektrisch licht aan boord van Zr.Ms. ramschip SCHORPIOEN. De resultaten hebben nog niet aan de verwachtingen voldaan.


Datum: 24 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Het Nederlandse schip JUPITER, kapt. P. Lap Ozn., is, volgens een telegram, van Sumanap bevracht met zout naar de Noordkust van Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 juli. Door de Bergingscompagnie Weltevreden zijn heden hier 130 balen katoen uit de TYNEMOUTH aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juli. Volgens een telegram uit Londen zou het schip THORBECKE te Soerabaja zijn aangekomen met gebroken bezaansmast. De THORBECKE, kapt. J. Kuipers, arriveerde volgens particulier bericht 11 juli van Penarth (Wales) te Soerabaja.


Datum: 25 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 24 juli. Op de Hompelvoet (opm: plaat in de Grevelingen) is gestrand de Oostender vissloep FRĖRE ALPHONSE. Het schip zit half vol water en zal vermoedelijk wrak worden. De equipage is hier aan wal gebracht.


Datum: 26 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 24 juli. Het stoomschip PRINSES MARIE, kapt. Turfboer, van Amsterdam naar Batavia, de 22e juli te Marseille aangekomen, heeft enige schade aan de tunnelas. Het beschadigde gedeelte wordt in Marseille verwisseld. Het oponthoud zal vermoedelijk zestien dagen zijn, en de passagiers worden in de gelegenheid gesteld om de reis met de CONRAD te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Catherina (Brazilië), 2 juni. Het schoener-brikschip HEBE, kapt. T. Boelens, van Rio Grande naar Plymouth, de 31e mei hier lek binnengelopen, had kort na het vertrek lekkage bekomen en er moest een klein gedeelte der lading worden geworpen. Ook geraakten de pompen verstopt, waarom experts hebben aanbevolen om te lossen.


Datum: 27 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 juli. Hedenochtend vroeg vertrok van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde het stoomschip VLISSINGEN, om te worden afgeleverd aan een firma te Londen. Voor ongeveer 4 maanden was dit schip als een lichter van Antwerpen aangevoerd. Het heeft na die tijd een gehele verandering ondergaan, door te worden ingericht uitsluitend voor het vervoer van bevroren vlees, zoals dit te Londen uit Australië en Amerika wordt aangevoerd, met stoomboten die daarvoor ook uitsluitend zijn ingericht. Men stelt zich daarmee voor, dit vlees naar Franse zeehavens over te voeren. Om hieraan te kunnen voldoen, zijn drie laadruimten in dit schip ingericht, die van alle zijden ondoordringbaar luchtdicht zijn afgesloten door een dubbele houtbekleding, waarvan de tussenruimte met slakkenwol en houtskool is gevuld. Gedurende die betimmering bekwam het vaartuig de in de fabriek van de Schelde vervaardigde stoommachine en stoomketel, en werd zo in een stoomschip met tweelingschroeven herschapen. Genoemde machine is van het triple compound systeem. De stoomketel is van staal en werkt met een druk van 10 atmosferen. Bij de gehouden proeftocht werden bij een aanhoudende vaart gemiddeld 160 omwentelingen van de schroeven in de minuut waargenomen, met een ontwikkeling van 215 indicateur-paardenkracht, waardoor ongeveer 9 knopen vaart in het uur werd verkregen. Behalve bovengenoemde machine, bevindt zich nog in dit schip een koudelucht-machine volgens Hall’s systeem, bestemd om voortdurend de lucht in de laadruimten onder het vriespunt te houden. Die machine heeft een vermogen om de lucht af te koelen tot 132º Fahrenheit beneden het vriespunt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juni. De afdoeningen bepaalden zich tot het Nederlands stoomschip NOORD-BRABAND koffie NLG 80, tabak NLG 55 huiden NLG 90 à 95, thee NLG 50 naar Nederland en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN A/D LEK, THORBECKE II, SENIOR, ZWERVER, MR. JACOB VAN LENNEP, AMICITIA en THORBECKE V.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen is de kiel gelegd van het stoomschip 4e klasse CERAM, in aanbouw voor het departement van Koloniën ten dienste van de Indische militaire Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De torpedoboot klein model No.15, is van Willemsoord naar Hellevoetsluis overgebracht, moet de proeven tot voort schieten van vistorpedo’s in het Voornsche Kanaal doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juni. Geen aanbiedingen zijn ingekomen op de aanvraag voor NLG 45.000 bodemarij, op schip, vracht en lading, de laatste uit 55.000 picol rijst bestaande, van het Noorse barkschip PRAESIDENT, van Java naar het Kanaal bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juni. De Nederlandse schepen WILLEMINA CORNELIA en SINDORO, doen kustreizen.


Datum: 28 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 26 juni. De Nederlandse tjalk ANTIENA HENDRIKA, kapt. H.G. Veen, van Stralsund naar Bremen, is hier binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 26 juli. Het Engelse brikschip CURAÇAO, hetwelk 29 juni op de kust van Klein Curaçao verongelukte, is verloren. Een gedeelte van de lading werd geborgen. De gehele bemanning is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Het stoomschip ASTREA, van Amsterdam naar Dantzig, is naar Kopenhagen teruggekeerd, zonder assistentie, met een gebroken zuiger van de hogedruk-cylinder.


Datum: 29 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Handelsblad bevat een particuliere correspondentie uit Penang, waarin uit de Penangse bladen de toedracht medegedeeld wordt van de aanval der Atjehers op het Nederlands-Indische stoomschip HOK CANTON, ter rede van Rigas.
De HOK CANTON verliet Oleh-leh op zondagmiddag 13 juni en liet nog die dag omstreeks 7 uur in de avond het anker te Rigas vallen. De 14de juni, omstreeks 7 uur, zat kapt. Hansen met zijn vrouw op de brug, De bootsman was bij hen, terwijl de eerste machinist in een luierstoel uitrustte. Plotseling kwam toen een zwaar bemande Atjehse boot, door vier andere boten gevolgd, naast de HOK CANTON. Dit was volstrekt niet vreemd, daar de Atjehers wel meer aan boord kwamen. Zodra de boten het schip bereikt hadden, riepen de Atjehers, dat Toenkoe Oemar er was, een der hoofden uit de buurt. Toenkoe Oemar kwam dus aan boord, en de Atjehers schaarden zich voor en achter hem.
Plotseling op een gegeven teken stormden zij op de kapitein los. De bootsmaat werd terstond doodgeschoten en, na een half uur weerstand te hebben geboden, zonk ook de machinist Mc.Culloc met vele wonden dood neer. Kapitein Hansen werd ernstig gewond aan het hoofd, en ook zijn vrouw werd gekwetst. Beiden werden aan de brug vastgebonden, en toen begon de plundering. De rovers liepen het schip af, stalen al het geld, namen zoveel wapenen en ammunitie mee, als zij konden vinden, en lieten geen voorwerp van enige waarde achter.
De gehele buit werd in drie der sloepen van de HOK CANTON geborgen. Kap. Hansen en zijn vrouw, die werden losmaakt, sprongen overboord, maar werden weer opgevist door de rovers, die hen weer knevelden en in een der boten plaatsten. De andere zes manschappen werden ook als gevangenen medegevoerd. Toen de Serang Toenkoe Oemar verzekerde, dat hij zonder hulp der gevangen bemanning het schip niet kon wegvoeren, besloot Toenkoe later terug te keren, ten einde de plundering te voltooien.
Kapt. Roura, een Fransman, gezagvoerder van de brik EAGLE, die peper kwam halen, bevond zich op dat ogenblik aan de wal, aldaar hoorde hij het geschreeuw in de richting van HOK CANTON en besloot toen er heen te gaan. Hij sprong terstond in een boot, roeide naar de HOK CANTON en gelastte in het voorbijvaren aan de bemanning van zijn eigen schip onmiddellijk in zee te steken.
Aan boord van de HOK CANTON gekomen en ziende wat er gebeurd was, nam de kapt. Roura het commando over, bracht het schip naar Oleh-leh en ankerde daar bij de RAJAH, dat dezelfde eigenaar behoort. Kapt. Kerr, de commandant van dit schip, kwam onmiddellijk aan boord, nam het bevel over, bracht het schip op een veilige plaats en verwittigde de Nederlandse autoriteiten.
Spoedig kwam antwoord van de gouverneur uit Kotta Radja, die mededeelde dat hij de volgende ochtend zou komen. Intussen maakte kapt. Kerr alles aan boord weder in orde. De verminkte lijken werden weggenomen, en toebereidselen gemaakt voor hun teraardebestelling, welke de volgende ochtend geschiedde. De dienst werd waargenomen door een Engelse en een Nederlandse predikant, en door alle burgerlijke autoriteiten bijgewoond.
Spoedig reeds meldde de Penang Gazette, dat kapt. Hansen aan zijn wonden was overleden. De kanonneerboot PALEMBANG bracht het bericht mede uit Rigas, dat Nija Paryoeng een onderhoud had met de vrouw van de kapitein, die een lichte wond aan de arm had bekomen. Zij schreef een brief aan de assistent-resident, maar de inhoud hiervan is niet bekend. De vrouw van de kapitein wordt met de andere gevangenen door 100 goed gewapende Atjehers bewaakt. Toenkoe Oemar wil ze uitleveren tegen een losgeld van 50.000 dollar. Zodra echter troepen aan land werden gezet, werden de gevangenen terstond naar het binnenland vervoerd.
De Toenkoe Oemar was steeds een der gevaarlijkste hoofden tijdens het begin van de oorlog in Atjeh. Toen het hem daar echter te warm werd, is hij met zijn aanhangers naar Oleh-leh gegaan en onderwierp zich aan ons gezag. Na enige tijd te Oleh-leh vertoefd te hebben, verzocht en verkreeg hij verlof, naar zijn land terug te mogen keren. Een oorlogsschip bracht hem naar de plaats zijner bestemming, maar nauwelijks had het schip het strand bereikt, of Toenkoe en zijn bende vielen de matrozen aan, vermoordden hen en namen bezit van hun wapens. Toenkoe Oemar is dus een oude kennis.
Deze nieuwe onbeschaamdheid van Toenkoe Oemar maakte hier grote indruk. Een grote meeting werd belegd, werkelijk een internationale, die door vertegenwoordigers van verschillende volken werd bijgewoond. Eenstemmig werd besloten een adres te richten tot de gouverneur, ten einde zijn tussenkomst in te roepen tot bevrijding van de machinist John Fay en de andere Engelse onderdanen, welke zijn gevangen genomen. Daar kapt. Hansen een Deen is, wordt tevens samenwerking tussen de Engelse en Deense regeringen aanbevolen.
De Penang Gazette laat zich op de meest heftige wijze uit over de onmacht der Nederlanders, om de veiligheid in hun koloniën te handhaven. Het blad eist, dat de Engelse regering afdoende maatregelen neme, ten einde de veiligheid der Engelse onderdanen onder de Nederlandse vlag te waarborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 juli. De reparatie van het Nederlandse stoomschip ASTREA, zal in ongeveer vier dagen geëindigd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 28 juli. Het schoener-brikschip BORDEAUX PACKET, groot 285 ton, gebouwd in 1854, is uit de hand verkocht en zal gesloopt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zoals reeds met een enkel woord kort vóór het afdrukken van ons vorig nummer kon gemeld worden, is er hedennacht te ruim 1 ½ uur brand uitgebroken in het ijzeren barkschip F. H. VON LINDERN, aan de Boompjes liggende. Dit in 1883 nieuw gebouwde ijzeren schip van 1.000 register ton lag in lading naar Java en had reeds een groot gedeelte van de lading in. In het voorschip lag de lading reeds tot aan het bovendek gestuwd, grotendeels bestaande uit kisten lucifers en garen, terwijl in het benedenschip briketten, teer en andere zeer brandbare stoffen een goed deel van de lading uitmaakten. Omdat voor de ambtenaren van de belastingen de luiken gesloten waren, kwam er bij de ontdekking slechts enige rook uit het ruim tevoorschijn, doch de brand had toen binnenin reeds zo hevig gewoed, dat te twee uren de verf van het schip bij de fokkemast buiten boord reeds verbrand was. Bij het openen van de luiken bleek de brand in het voorschip het ergste te zijn, doch door de hitte en de dikke rook was de omvang er van niet na te gaan. Achtereenvolgens gaven handspuiten en vijf stoomspuiten, waaronder drie drijvende, water door de drie luiken en door verschillende in het dek gekapte gaten. Deze grote massa water maakte dat tegen zes uren in de ochtend de brand als geblust kon worden beschouwd. De brand moet zijn ontstaan in het tussendek bij het voorluik; de lading is aldaar voor een groot gedeelte verbrand en ook de verdere lading heeft grote waterschade, daar het schip tot bijna aan het tussendek vol water was gepompt. Ook het schip zelf heeft belangrijke schade belopen door het kromtrekken van ijzeren dekbalken en buitenhuidsplaten bij de fokkemast, terwijl over het gehele voorschip het dek vernield is. Na de blussing werden de goederen in het voortussendek uit elkander gehaald, ten einde de laatste nog brandende gedeelten te kunnen blussen, zodat er te half tien geen rook meer was te zien. Door het gloeiend worden van de buitenhuidsplaten was het schip aan bakboord op de hoogte van de fokkemast lek gesprongen en daar het voorschip door het ingepompte water een paar meten diep was komen te liggen, werd na de blussing dadelijk aangevangen met het weer leegpompen van het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam 28 juli. Het Nederlandse stoomschip C. FELLINGER der Stoomvaart- Maatschappij Insulinde, is uit de hand verkocht aan een rederij te Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juli. Het Nederlandse barkschip INSULINDE, kapt. J. van Leeuwen, arriveerde de 28e juli van Java te New York. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 juli. De Nederlandse driemast schoener MARGARETHA van de rederij der firma De Groof & Co alhier, is voor Duitse rekening bevracht met petroleum, van Bremen naar Westervick (Zweedse Oostzeekust).

Krant:
 SBH - Soerabaiasch Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip BATAVIER, kapt. Nagtegaal, dat te Makasser op 22 juli is gearriveerd van de Aroe-eilanden, heeft ter hoogte van Keij met hoge zeeën te kampen gehad, waardoor veel water aan dek kwam. Eén der inlandse opvarenden is door een zee overboord geslagen en verdronken.


Datum: 30 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 28 juli. Het Duitse barkschip LORELEI, van Macassar naar Java in ballast, is op Tangeang eiland verongelukt. De equipage werd gered, en de gezagvoerder is hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 29 juli. Ook de ijzeren bezaansmast van de SAPPHIRE is overboord geslagen. Het voorste gedeelte der boot is geheel gebroken, zodat voortaan alleen op het achterschip kan worden gedoken. Het wrak zit niet geheel zonder gevaar voor de scheepvaart en zal nu zeker wel van een wrakton worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Vlaardingen op 28 juli. Het Nederlandse galjootschip ANGELIQUE ALETTE, groot 131 ton, gebouwd in 1865, is in publiele veiling voor NLG 1.340 verkocht aan
de heer W.M. v.d. Hoeven te Sliedrecht. (opm: verkocht als kiellichter)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 juli. Heden vertrok van hier naar Hamburg het stoomschip NIOBE, ex-KONING WILLEM III (opm: voorheen van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde).

Krant:
 SBH - Soerabaiasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op zaterdag 31 juli zal A. Wijnveldt verkopen in het lokaal van de heren Haye en van Marle, Werfstraat (opm: te Soerabaija) het Nederlandse barkschip JOHANNA ELIZABETH, groot 466 register ton. De inventaris als zeilen, rondhout, chronometer, enzovoort, zal afzonderlijk verkocht worden. Het schip ligt op de rede van Soerabaja.
Nadere informatiën te bekomen bij P. Landberg & Zoon, Batavia – Soerabaija.


Datum: 31 juli 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 juni. Vrachten. Sedert het bericht van 12 dezer kwam er enige vraag naar scheepsruimte, doch hebben de afdoeningen zich nog slechts tot een paar bepaald. De onbevrachte vloot is vermeerderd, doch is beneden het cijfer hetwelk in vorige jaren in het begin van het afscheepseizoen op Java aanwezig was. De suikeroogst begint geregeld binnen te komen en wanneer de kooplust wat verlevendigt, zal men spoedig tot flinkere afscheep kunnen overgaan. Naar Nederland ging niets om. De Factorij komt voorlopig nog niet in de markt wegens gebrek aan product, terwijl de gouvernements-koffie langzaam binnenkomt. Er is een partij particuliere koffie ter verscheep gereed, doch werd nog geen passende ruimte daarvoor gevonden. Naar Kanaal bestaat enige vraag. Hoewel niet op hoge koersen werd gerekend, had men toch hogere vracht verwacht dan het cijfer waartoe een hier liggend schip door de reder werd afgesloten en influenceerde deze transactie natuurlijk op de gevoerde onderhandelingen alhier. Toch werd nog iets meer bedongen en werd het eerste schip in de open markt alhier tot Sh.27/6 voor suiker opgenomen. Naar Amerika bestaat momenteel geen vraag, doch in de eerste dagen van de volgende maand wordt te Padang een koffieveiling gehouden, waarna wellicht enige ruimte zal kunnen worden geplaatst. Naar Australië heerst geen vraag, doch voor suiker naar Auckland werden twee handige schepen opgenomen en zal tegen september wellicht nog enige ruimte benodigd zijn. De laatste bevrachting is: Nederlands stoomschip PRINSES WILHELMINA NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 120 indigo naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN AAN DE LEK, THORBECKE II, SENIOR, ZWERVER, MR. JACOB VAN LENNEP, AMICITIA, THORBECKE V, en THORBECKE VII.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Het schip F.H. VON LINDERN, is zo mogelijk (opm: zo ver als men kon) ledig gepompt en naar de Handelsinrichtingen te Fijenoord verhaald, om in één van de loodsen aldaar de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 juli. Het Nederlandse schip DE VROUW JACOBA PETRONELLA, kapt. Adriaansen, van Riga naar Leuven, is met gekapte masten te Frederikshavn binnen gesleept.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 31 juli. De heden morgen in het openbaar verkochte TILLY heeft de som van NLG 25.300 opgebracht. Koper is de firma P. Landberg & Zoon.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ternate, juni. In de avond van de 23e juni strandde het Duitse schip MATHILDA op een rif ten noord-oosten van het eiland Mantehage. De bemanning, de lading en de inventaris werden gered, doch het schip zelf moet als verloren worden beschouwd.

Krant:
 SBH - Soerabaiasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie: Vendutie op dinsdag 5 augustus 1886 in één der pakhuizen van de heren Von Bultzingslower & Co., Kaliemaas westzijde, door Van Muijden & Co. van de inventaris van het gestrande schip LORELEY, waaronder diverse zeilen, waaronder een geheel nieuw stel, balen nieuw zeildoek,touwwerk en nieuwe trossen, kompassen en gereedschappen, scheepsbeschuit en scheepsbrood, erwten en bonen, boiled beef in blikken, drie sloepen, etc, etc.


Datum: 01 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juli. Omtrent de opening van de dagdienst der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland kan met zekerheid gemeld worden, dat daarvan vóór 1 mei geen sprake kan zijn, omdat met de scheepsbouwmeesters, de heren John Elder & Co. te Glasgow, omtrent de aflevering der drie boten is gecontracteerd, dat de eerste boot op 1 februari, de tweede op 1 maart en de derde en laatste op 1 april zal worden afgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het stoomschip UTRECHT is heden morgen (opm: te Rotterdam) een begin van brand ontstaan in het kabelgat, geheel afgescheiden van de ladingruimen. De brand werd spoedig geblust en richtte geen noemenswaardige schade aan. De UTRECHT vertrekt morgen vroegtijdig naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d. IJssel (Stormpolder), 31 juli. Heden is van de werf van C. van der Giessen & Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 220 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Engelen (opm: ELIZE, H. Engelman) te Baal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 juni. De bemanning van het verongelukte Nederlandse schip NICOLAAS BEETS is te Soerabaja aangebracht. Prauwen werden achter gelaten om nog enige zaken te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 25 juni. Het in publieke veiling alhier verkochte schip KOSMOPOLIET III zal gesloopt worden.


Datum: 02 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 26 juni. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, groot 1385 ton, is te Soerabaja publiek verkocht voor NLG 6.025.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 juli. In de afgelopen week kon slechts eenmaal op de SAPPHIRE gedoken worden. Er werden toen 6 balen katoen geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 30 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, gisteren te Hongkong gearriveerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 28 juli. Het Duitse schip LORELEY BITH (opm: zie ook SBH 310786, mogelijk is bedoeld LORELEY, kapt. Bith), in ballast van Macassar, vracht zoekende naar Java, is op een rif gelopen beoosten het eiland Kangean en totaal wrak geworden. Het schip is aldaar verkocht. De kapitein is gisteren avond per spoor van Probolinggo te Soerabaija aangekomen, terwijl de equipage met de inventaris in een prauw verder herwaarts is vertrokken.


Datum: 03 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 2 augustus. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. A. Hoek, te New York aangekomen.


Datum: 04 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 2 augustus. Het Nederlandse schip MARIE EN JULIE, kapt. A. Esman, is volgens een telegram op Java bevracht voor een lading koffie naar hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. T. Koster, van Cardiff naar Soerabaja, vóór 2 augustus te Banjoewangie aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 3 augustus. Uit het wrak van de SAPPHIRE werden in de maand juli 55 balen katoen aangebracht. Gedurende dit jaar zijn in het geheel 391 balen katoen geborgen.


Datum: 05 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elisabeth. Het afgekeurde Nederlandse barkschip OTTOLINA werd 6 juli in publieke veiling verkocht voor GBP.235, met 200 ton ballast aan boord. De inventaris die afzonderlijk werd verkocht bracht GBP.500 op. Het schip is voorlopig onder Zweedse vlag gebracht en zal door de koper, kapt. Ternstrom van het Zweedse schip STELLA MARIS, naar Zweden gebracht worden om daar volledig te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 12 juli. Het Nederlandse schip REPRISE, kapt. F.F. Lieffijn, van hier naar le Havre 8 dezer te Pernambuco binnen gelopen, is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 3 augustus. De mast van het stoomschip SAPPHIRE is met het onstuimige weer der laatste dagen, weggeslagen. Er zullen op het wrak twee tonnen worden gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 augustus. De tjalken GEERTINA KRAMER, kapt. Folkers, GEZIENA ALIDA, kapt. Niezen, en AGATHA, kapt. Tonkens, hebben hunne reizen voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Algemeen Handelsblad 06-08-1886 Amsterdam 5 Augustus. Aangekomen, HUNZE, Mulder, Nieuwediep, om te sloopen


Datum: 06 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een gaffel-schoener, groot pl.m. 90 ton, gebouwd in 1878, geclassificeerd bij Veritas, 3/3 1.1. voor elf jaar, gegalvaniseerde vastmaking, eiken dubbelhuid, dik 60 mm.
Adres met franco brieven, onder het nummer dezer advertentie, aan het bureau dezer courant.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 augustus. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. H. Boiten, is geheel nagezien en thans bezig de geloste lading weer in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 augustus. Het Nederlandse stoomschip C. FELLINGER van de Stoomvaart Maatschappij Insulinde in liquidatie, is aangekocht door de firma A. Kirsten te Hamburg en zal onder de naam van TITANIA in de vaart worden gebracht tussen Hamburg en Zuid-Amerika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 augustus. Het gisteren van hier vertrokken Nederlandse schip SWAANTIENA SIETSKINA, kapt. B. Hollander, van Hamburg naar Gothenburg, is enige mijlen van Helgoland plotseling zwaar lek geworden en uit zee terug gekomen, is nagezien en moet gedeeltelijk lossen om te repareren.


Datum: 07 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 6 augustus. Het fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. A. Hoek, is volgens bij de rederij ontvangen bericht bevracht van New York naar Rotterdam.


Datum: 08 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 juni. Het wrak en de lading van het bij Bali Badang gestrande Nederlandse schip NICOLAAS BEETS, kapt. A.F. de Vrije, zijn te Soerabaja publiek verkocht voor NLG 1.430 en NLG 615 respectievelijk, de inventaris zal 7 juli publiek worden geveild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 6 augustus. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip AMICITIA, kapt. J.H. Walberg, op Java bevracht, direct naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 7 augustus. Heden werd met uitstekend gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan MECHTILDE, groot 330 last, voor rekening van Mej. de Wed. Biltjes te Dordrecht.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een ijzeren paviljoenjacht, groot 30 last, voor rekening van de heer P. van Iersel te Leur. (opm: de naam van de werf is dus niet vermeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heden arriveerde te Willemsoord het schroefstoomschip 4e kl. SOMMELSDIJK tot het doen van een proeftocht ter rede Texel. Na gunstige afloop van deze tocht zal deze bodem weder naar Amsterdam terugkeren om aldaar tot indienststelling gereed gemaakt te worden.


Datum: 09 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 juli. Vrachten flauw en er zijn slechts enkele afdoeningen tot stand gekomen. De laatste bevrachting van een Nederlands schip was het stoomschip LIMBURG koffie NLG 80, huiden NLG 90, damar NLG 40, indigo NLG 120, tin NLG 20 per last, coprah Sh.50/- per ton, suiker tot geheime vracht naar Nederland, en coprah Sh.50/- per ton en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN A/D LEK, THORBECKE II, SENIOR, ZWERVER, MR. JACOB VAN LENNEP, AMICITIA, THORBECKE V en THORBECKE VII.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip SURINAME, kapt. luitenant ter zee L.M.L. de Haan, sedert 1881 gestationeerd te Paramaribo, wordt vervangen door het schroefstoomschip SOMMELSDIJK, verbouwd op ’s Rijkswerf te Amsterdam, dat 1 september aanstaande in dienst wordt gesteld onder bevel van kapt. luitenant ter zee J.F.M. Lange.


Datum: 10 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 augustus. Volgens particulier bericht uit Soerabaja van 28 juni, keert de equipage van het verongelukte Nederlandse schip NICOLAAS BEETS per Nederlands stoomschip LIMBURG naar hier terug, met uitzondering van de hofmeester en een lichtmatroos, die op het Nederlandse schip LOTUS zijn gemonsterd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 augustus. Heden had voor de mond van deze haven een belangrijke aanvaring plaats tussen het Nederlandse ramschip SCHORPIOEN en de sleepboot HERCULES. Beiden zijn zwaar lek binnen gekomen. De SCHORPIOEN is in het natte dok gezonken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 augustus. De HOK CANTON verkeerde een paar dagen geleden weer in groot gevaar van door de Atjehers aangevallen te worden. Kapt. Kerr, die het schip commandeert, zag op de kust voor anker liggende een groot aantal boten vol gewapenden zich verzamelen. De bemanning dezer boten wisselde seinen met de Atjehers, die onze benteng te Segli belegerden. Kapt. Kerr hees dadelijk het anker en maakte stoom op ten einde zo nodig onmiddellijk buiten het bereik der gewapende boten te kunnen komen. De Atjehers keerden, toen zij zagen, dat de HOK CANTON niet bij verrassing genomen kon worden, naar de wal terug.


Datum: 11 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Belangrijke verkoping van diverse goederen, door vuur of water beschadigd, afkomstig van het Nederlandse barkschip F.H. VON LINDERN, en bestemd geweest naar Java, als: 58 kisten garens, 71 kisten manufacturen, 5 kisten zeep, diverse partijen gegoten ijzeren pannen, 200 vaten cement, 279 blikken verf, 19 vaatjes menie, 86 vaten zinkwit, 200 vaten aluin, 194 tobben staal, 38 kisten glazen dakpannen, 5 vaten lijm, 75 vaten zwavel, 200 vaatjes boter.
De verkoop zal geschieden op 12 augustus a.s. des morgens ten 10 ure, in loods 3, Spoorweghaven, en vanaf hedenmorgen zijn de notitiën kosteloos verkrijgbaar ten kantore der cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Woolwich (aan de Thames), 7 augustus. Het stoomschip AMSTELSTROOM is bij Rochester (aan de Medway) met de barge ELWIN in aanvaring geweest. De barge is bij Woolwich Pier gezonken. Een jongen van de bemanning van de barge is verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, per telegram. Het stoomschip AMBOINA, van Soerabaja naar de Molukken, is op Ceram aan de grond geraakt en 13 dagen blijven zitten, het wordt thans met twee dagen op de plaats van bestemming verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 augustus. Het wrak van de LUTINE is vermoedelijk gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 augustus. De aanvaring van het Nederlandse ramschip SCHORPIOEN en de sleepboot HERCULES had hedenochtend om 8 uur, onmiddellijk vóór de haven plaats. Van de HERCULES spleet de ijzeren steven en geraakten de machinedelen en raderkasten ontzet. Door een waterdicht schot werd zinken voorkomen. De SCHORPIOEN werd midscheeps ingelopen en kreeg een groot gat onder de waterlijn aan stuurboord, ten gevolge waarvan het schip, na in het natte dok te zijn gesleept, zonk. Van de inventaris is niets gered dan het kooigoed der schepelingen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 augustus. Gedurende dit jaar heeft men zulk een voordelige dag nog niet gehad met het duiken op de SAPPHIRE als gisteren. Er werden toen 36 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de aanvaring van het ramschip SCHORPIOEN wordt gemeld:
De SCHORPIOEN, die uitging, werd door de binnenkomende sleepboot HERCULES aan stuurboordszij, ter hoogte van het vooranker, ingelopen. De SCHORPIOEN stoomde daarna naar ’s Rijks werf terug en is daar even voorbij de schutsluis gezonken. Des namiddags hebben duikers de grootte van de opening onderzocht en bevonden, dat het gat onder de pantsering 20 bij 40 cm. groot was. Vele losse voorwerpen, die aan dek waren, zijn geborgen. De achtersteven ligt gelijk met het water, de voorsteven verheft zich een meter daarboven. Van het goed van de officieren zowel als van de plunjes der minderen is weinig gered kunnen worden. De officieren en equipage zijn aan boord van het wachtschip overgegaan, de zeemiliciens aan boord van het fregat EVERTSEN. De sleepboot HERCULES heeft een belangrijke schade aan de voorsteven en zal zo spoedig mogelijk in het droge dok geplaatst worden, en ligt nu op de Marinewerf.


Datum: 12 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 11 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester I.S. Figee alhier met goed gevolg te water gelaten de sloep VERTROUWEN, voor rekening van de heren P.L. Slis & Zoon te Middelharnis, zullende gevoerd worden door stuurman C van der Hoek en bestemd voor de beugvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 augustus. Heden werd door de hoofdingenieur voor scheepsbouw een onderzoek ingesteld naar de toestand van het gezonken liggend ramschip SCHORPIOEN. Het plan moet bestaan om het natte dok leeg te maken en op die wijze het schip boven water te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Nieuwediep: De grote oorlogsbodems die aan ’s Rijkswerf te Nieuwediep in reparatie of conservatie liggen zullen naar de haven worden verhaald, daar aan het plan tot gedeeltelijke aftappen van het natte dok, om op die wijze de SCHORPIOEN boven water te brengen, uitvoering zal worden gegeven. Het grote dok zal disponibel blijven om daarin het ramschip ogenblikkelijk te kunnen opnemen. De HERCULES zal in het kleine droogdok repareren.


Datum: 13 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 augustus. De sleepboot HERCULES zal morgen in één van de droogdokken van ’s Rijkswerf worden opgenomen tot onderzoek der bekomen schade. Aan het plan tot gedeeltelijke droogmaking van het natte dok zal uitvoering worden gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth (Zuid Afrika), 19 juli. Het hier afgekeurde Nederlandse schip OTTOLINA wordt gereed gemaakt om naar Zweden te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een correspondent van het Algemeen Dagblad heeft geldelijke misrekening van Oemar deze tot plundering van de HOK CANTON gebracht. Hij zou gemeend hebben dat kapt. Roura 15.000 dollar medegebracht had, maar hoorde aan boord komende, dat de kapitein slechts 5.000 dollar onder zijn berusting had, waarop hij onmiddellijk het afgesproken teken tot de aanval gaf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het oorlogsschip DE RUYTER heeft na maandenlange reparatie te Soerabaja toch geen volle 9 mijl kunnen houden. Om dit gebrek van de machine zoveel mogelijk te verhelpen, gaat men nu het schip althans schoon krabben in het dok te Singapore. Het gebrek schijnt niet verholpen te kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bewilliging is verleend der te Tandjong Pandan (eiland Billiton) gevestigde N.V. Stoomboot-Maatschappij Blitong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de Javasche Courant van gisteren is afgekondigd het besluit van 2 dezer (Staatsblad No. 131) houdende regels, volgens welke na het eindigen van een op Europese wijze getuigd schip moet worden gehandeld met hetgeen door gedurende de reis overleden, achtergebleven of vermiste schepelingen en passagiers aan boord is na- of achtergelaten, wanneer de erfgenamen of rechthebbenden niet dadelijk zijn te vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 juli. Vrachten. Sedert ons laatste bericht van de 26e van de vorige maand was onze markt enigszins flauwer en is slechts een afdoening te vermelden. De onbevrachte vloot nam nog in belangrijkheid toe, doch de vraag was niet geproportioneerd aan de beschikbare ruimte. Naar Nederland werd niets afgedaan. Naar Kanaal bestond een zeer beperkte vraag en is dan ook slechts een afdoening te vermelden tot een lagere koers wegens extra assurantie premie. Naar Amerika werd nog geen scheepsruimte geplaatst; doch zal wel spoedig enige vraag ontstaan. Naar Australië bestond ook geen vraag. De laatste bevrachting is naar Marseille en Nederland: Nederlands PRINS VAN ORANJE NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 120 indigo, NLG 20 tin naar Amsterdam FF 120 indigo, FF 20 tin en suiker tot geheime koers naar Marseille.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN AAN DE LEK, THORBECKE II, SENIOR, ZWERVER, MEESTER JACOB VAN LENNEP, AMICITIA, THORBECKE V, THORBECKE VII, JUPITER, MINA en MERAPI.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 augustus. Hedenmorgen kwamen de stoomschelpenzuigers FRIESLAND en TIJD reeds vroeg van een onderzoekingstocht naar het wrak van de LUTINE terug met de blijde tijding dat men het wrak van dat in 1799 gezonken goudschip had gevonden met behulp van de zandsteker van de heer Ter Meulen te Bodegraven. Beide boten kwamen met tal van vlaggen getooid de haven binnen stomen. Het is natuurlijk dat de vondst hier vrij wat geestdrift wekte. Bewijzen dat men inderdaad met het genoemde wrak te doen heeft bestaat niet in opgehaalde voorwerpen, doch men stiet op staal, ijzer en hout. Het geluid van de steker door 25 voet zand was zo duidelijk, dat men de klank nog op het achterdek kon horen, terwijl de zuiger van het voorschip werkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 augustus. De sleepboot HERCULES zal morgen in één der droogdokken van ’s Rijkswerf opgenomen worden tot onderzoek der bekomen schade. Aan het plan tot gedeeltelijke droogmaling van het natte dok zal uitvoering worden gegeven.


Datum: 14 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. De beschadigde geloste lading goederen uit het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN hebben in publieke veiling NLG 16.000 opgebracht. Het schip is nog niet in het dok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 10 juli. Een lichter met 324 balen koffie te Tandjong Priok binnen gekomen voor het Nederlandse stoomschip PRINSES WILHELMINA stootte bij het naar de rede gaan op de stenen pier, doch werd afgesleept naar het stoomschip. De onderste laag koffie was nat en aan land gebracht om verkocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 13 augustus. In Vliesloot is gestrand een vol water gelopen, met stenen geladen tjalk, schipper De Groot. Het volk is hier aangebracht. (opm: ZORG EN VLIJT, zie NRC 170986)


Datum: 15 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 juli. Het afgekeurde Nederlandse schip VOORLICHTER, hetwelk te Soerabaja voor NLG 6.100 in veiling werd opgehouden, is thans voor die som uit de hand verkocht aan een Arabier, die het schip zal slopen.(opm: merkwaardig blijft dat het wrak na de brand in Soerabaija meer opbracht dan in intacte staat te Batavia).


Datum: 16 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 14 augustus. Naar wij vernemen ziet het er in de naburige gemeente Papendrecht, waar zes scheepstimmerwerven zijn, zowel voor de bazen als de vele knechts, alles behalve rooskleurig uit. Door gebrek aan werk zien de eersten, hoe ongaarne ook, zich genoodzaakt de ene huisvader na de andere gedaan te geven.
Op de scheepstimmerwerven te Bolnes en Slikkerveer zijn zaterdag laatstleden (opm: 14 augustus) weder ca. 100 werklieden uit gebrek aan werk weggezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 augustus. Volgens een telegram uit Londen is het stoomschip AMBOINA, dat bij Sjerra aan de grond heeft gezeten, gisteren van Soerabaja naar Singapore vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 augustus. Alhoewel in de afgelopen week slechts twee dagen op de SAPPHIRE gewerkt kon worden, werden er 61 balen katoen geborgen.


Datum: 17 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 16 augustus. Volgens particulier bericht uit Jutland, is het Nederlandse schip ARGO, kapt. G. Mensonides, van Londen naar Danzig, op zee gezonken. (opm: zie ook volgende NRC 170886 en NRC 200886, alsmede PGC 180886)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 16 augustus. Volgens particulier schrijven van kapt. G. Mensonides voerende het Nederlandse schip ARGO in dato Hjörring (Denemarken) 14 augustus had hij zijn schip, beladen met asfalt, olie en lijnkoeken, op reis van Londen naar Danzig de vorige dag in zinkende staat verlaten, en was aldaar met de bemanning in eigen boot geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 augustus. Volgens schrijven van kapt. W. Houwink, voerende het Nederlandse schip BOTHNIA, te Kopenhagen ter rede, van 12 augustus jongstleden, passeerde hij bij Kaap Kol de Nederlandse schepen OOSTZEE PACKET II, kapt. J.A. Kuiper, en NICOLAAS, kapt. J.K. Burghout, beide van Sundsvall herwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het Departement van Marine is het lichten van de SCHORPIOEN opgedragen aan de Stoomboot Rederij voor het Sleepen van Schepen te Nieuwediep en IJmuiden, onder directie van de heer A.D. Zurmühlen te Amsterdam. Voor men tot het aftappen van het natte dok overgaat, zullen de zeedok sluizen door deskundigen worden onderzocht, teneinde de overtuiging te krijgen dat deze tegen het van buiten aandringende water voldoende zijn bestand. Mocht dit niet het geval wezen, zou men verplicht zijn het dok door dammen af te sluiten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 13 augustus. Van de gestrande tjalk ZORG EN VLIJT is de inventaris en een gedeelte der tuigage geborgen. Het schip is gebroken en de lading geheel weg.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 augustus. De opiumhopper CHERIBON is op een rif in de nabijheid van Madura vastgelopen. Gepasseerde nacht vertrok de hopper KRAWANG van Priok ter assistentie. De CHERIBON moet een lek hebben bekomen, nadere bijzonderheden ontbreken.


Datum: 18 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar wij vernemen zal aan de poging tot het lichten van het in het natte dok te Willemsoord gezonken ramschip SCHORPIOEN een overleg tussen het bestuur der Marine en de Rijkswaterstaat vooraf gaan. Daartoe zal in de loop van de week op de plaats zelf een conferentie worden gehouden tussen de hoofdingenieur van de Marine, adviseur voor de scheepsbouw Beeloo, de inspecteur van de Waterstaat Conrad, de hoofdingenieur in het 9e district Du Celliée en de arrondissementsingenieur Welcker. Zoals reeds is medegedeeld bestaat voor het ogenblik het voornemen het natte dok zover af te malen, zodat het dek van het ramschip boven water komt, om daarna te beproeven, hetzij door het leegpompen van het schip, nadat het nagenoeg geheel waterdicht zal zijn gemaakt, hetzij op andere wijze, de gezonken bodem boven water te brengen. Waarschijnlijk zal het voor een groot deel van de uitkomst van de conferentie afhangen of tot deze in menig opzicht bezwaarlijke poging zal worden besloten, dan wel andere middelen tot het bereiken van het doel zullen worden beproefd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 augustus. De gezagvoerder van het stoomschip MARS, van Kroonstad hier aangekomen, rapporteert de 13e augustus ten 2 uur ’s namiddags tussen Hirtshals en Hanstholm te zijn gepasseerd een gezonken schoener, waarvan de stengen met voorbramra boven water staken en de marszeilra met zeil gelijk met het water was. Toppen en ra’s waren zwart geverfd. Het schip is naar gissing gezonken op 57º23’NB en 09º10’OL (opm: 25 mijl ten noord-oosten van Hanstholm) en drijft zeer gevaarlijk voor de scheepvaart, als zijnde juist in de trek voor schepen door het Skagerrak.


Datum: 19 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 augustus. Het Noorse schip ALATA is ten Noord Noord Oost van Boompjeseiland (Javazee ten Noorden van Indromaja) gestrand. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 3 juli. De schoener MATHILDE, kapt. Rackow, welke op een rif dichtbij Menado verongelukte, bij het vertrek naar Talise eiland, had een klein gedeelte lading, bestaande uit gom copal ingenomen en was bestemd om te Talise op te vullen met hout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pernambuck, 29 juli. Het Nederlandse schip REPRISE, kapt. F.F. Lieffijn, van Bahia naar le Havre alhier met schade binnen, is afgekeurd, daar de reparatiekosten meer dan GBP.600 zouden bedragen. De lading zal door één van de boten van de Compagnie des Chargeurs Réunis naar de bestemming worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit het verslag uitgebracht in de heden te Amsterdam gehouden algermene vergadering der Moluksche Handelsvennootschap blijkt, dat ook deze onderneming leed onder de algemene gedruktheid in handel en cultuur. Van de schoener MINAHASSA werd NLG 1.225,40 op de inkoopwaarde afgeschreven. Voor meerdere kosten dan verdiende vracht met dit vaartuig moest NLG 1.708,50 als verlies worden afgeschreven. (opm: sterk bekort)


Datum: 20 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 18 augustus. Heden is van de werf der firma H. Boot & Zonen te Vrijenban met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rivier-schoenerschip genaamd MARIA, groot 60 last, voor rekening van de heer D. van Leeuwen te Dordrecht, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 40 last, voor rekening van de heer M. Deins te Utrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 18 augustus. Omtrent het verongelukken van het Nederlandse schip ARGO wordt nader gemeld dat het gedurende twee etmalen een hevige oostelijke storm had doorstaan, waarin het zwaar lek sprong en de equipage ondanks aanhoudend pompen, genoodzaakt was het schip de 13e in eigen boot te verlaten. Na ongeveer een uur bij het schip te zijn gebleven, zonk het. Volgens kapt. G. Mensonides zal de ARGO vermoedelijk de gezonken schoener zijn, gerapporteerd door het Nederlandse stoomschip MARS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. F. Visser, is volgens telegrafisch bericht, bevracht van Java met suiker naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 augustus. Het stoomschip ENSENADA I, gebouwd door de firma Thomas Figée te Haarlem, bestemd voor Zuid Amerika, heeft gisteren op de Noordzee stomende, zeilende, en slepende, met uitmuntend gevolg een proeftocht gedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 augustus. het Nederlandse schip MARIA HINRICHS, kapt. J.H. de Boer, van Dundee (Schotland, Firth of Tay) naar Nerva (Finse Golf, 28º O), is lek te Elseneur binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 19 augustus. Uit het wrak van het schip MARIA ADRIANA zijn nog aangebracht 28 blokken tin.


Datum: 21 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine: De conferentie tussen de directie der Marine en Rijkswaterstaat over de maatregelen in verband met het lichten van de SCHORPIOEN heeft te Nieuwediep plaats gehad. Behalve de reeds genoemde heren nam de heer Jansen, hoofdingenieur der Marine en de directeur-commandant der Marine te Willemsoord, de schout bij nacht De Josselin de Jong, aan de beraadslaging deel. Tegen de verlaging van de waterspiegel van het natte dok tot ongeveer 2,40 meter onder volzee bleken geen overwegende bezwaren te bestaan. Tot die verlaging zal derhalve worden overgegaan wanneer de pogingen om de SCHORPIOEN leeg te pompen mochten mislukken. Voor dat geval is de heer Welcker van de Waterstaat belast met de zorg voor de sluizen en waterkeringen, en om in verband daarmee de werkzaamheden tot het leegpompen van het dok te regelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Een tweede veiling van beschadigd geloste goederen uit het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN heeft heden circa NLG 7.600 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur 19 augustus. De Nederlandse kof MARIA HINRICHS, kapt. J.H. de Boer, van Dundee naar Narva (opm. Estland) met jute, is hier lek binnen gelopen. Er zijn duikers aangekomen om het vlak van het schip te onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Vlissingen, 18 augustus. Ten gevolge van de zeer gedrukte vrachten van de binnenvaart, is sedert de openstelling van de Duitse havens een zeereis ondernomen door M. Adriaanssen van Sas van Gent, met zijn tjalkschip JACOBA PIETRONELLA naar Hamburg, die aanvankelijk uitmuntend slaagde. Van Hamburg is hij bevracht naar Riga en van Riga met hout naar Leuven. Op die terugtocht is de mast door het geweldig slingeren gebroken, waardoor het vaartuig ontredderd te Frederikshaven binnengebracht moest worden. Volgens deskundigen zijn de masten van de binnenschepen te lang en bijgevolg de tuigen te hoog voor de zeevaart, welk een en ander het slingeren zeer in de hand werkt of bevordert.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 16 augustus. De schoener CITO, van Glückstadt naar Charlestown met kolen, werd hedenochtend op 27 mijlen afstand van St. Albans Hoofd in de grond gevaren door het Russische barkschip AALTO. Vier man klommen op het Russische barkschip over en zijn hier geland. De kok verdronk, dewijl het schip bijna onmiddellijk na de aanvaring gezonken is.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chr. Ament en J.A.P. Bijl, makelaars, presenteren, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag de 6e september 1886, in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam te verkopen het Nederlands tjalkschip genaamd de VIER GEBROEDERS, schipper P. van Munster, gemeten 54 tonnen, en zulks met de zich aan boord bevindende inventaris, liggende aan de werf De Nachtegaal, Groote Bickerstraat alhier.


Datum: 22 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 19 juli. Het Nederlandse schip BERNARDUS GODELEVUS, kapt. W. Sijpkens, is bevracht naar Bahia en Fernambuck

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 augustus. Heden kwam alhier binnen de kof HISKELINA, kapt. W. Franzen, van Leer naar Engeland bestemd. Het schip had bij het innemen van ballast op de Eems gestoten, was lek geworden en had veel water binnen gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 juli. Vrachten. De volgende afdoeningen voor Nederlandse schepen kwamen tot stand: stoomschip NOORD-HOLLAND koffie NLG 80, huiden NLG 90, indigo NLG 120, tin NLG 20 per last naar Rotterdam, en suiker tot geheime vracht naar Marseille en Nederland, en stoomschip MADURA koffie NLG 80, huiden NLG 90, tabak NLG 55 en suiker tot geheime vracht naar Amsterdam. De JOHANNA EN MARGARETHA neemt de te Menado aanwezige foffie tot NLG 50 per last naar Rotterdam en de MARIE EN JULIE een volle lading Gouvernementskoffie, op Java’s Noordkust in te nemen, tot NLG 30 per kast naar Middelburg.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, LOTOS, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN A/D LEK, THORBECKE II, SENIOR, ZWERVER, MR. JACOB VAN LENNEP, AMICITIA, THORBECKE V, THORBECKE VII, JUPITER, MINA, MERAPI, THORBECKE en SINDORO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 augustus. Het water in het ramschip SCHORPIOEN wordt door twee centrifugaalpompen op het verkregen peil gehouden. Verdere pogingen tot het lichten worden nog niet aangewend, daar men niettegenstaande de genomen maatregelen voor omkantelen nog steeds bevreesd is, en omtrent de verdere loop der werkzaamheden nadere bevelen van het Departement van Marine afwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 juli. De vuurtorens op het eerste punt van Java, door een onlangs plaats gehad hebbende aardbeving beschadigd, kan het licht vooreerst niet ontstoken worden, en is het vervangen door lantaarns op hoogstens 1 geografische mijl zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De werkzaamheden met het uitpompen van het ramschip SCHORPIOEN zijn voorlopig gestaakt, en hoogst waarschijnlijk zal nu worden overgegaan tot het aftappen van het natte dok. De SCHORPIOEN ligt aan bak- en stuurboord zo stevig vertuid, dat kantelen bij eventueel lichten van de bodem, bijna een onmogelijkheid geacht kan worden.


Datum: 23 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 21 augustus. In de afgelopen week werd met veel succes op het wrak van de SAPPHIRE gewerkt. In de drie dagen dat gedoken kon worden, werden 71 balen katoen geborgen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 21 augustus. Het stoomschip COREDO van Van Duivenbode te Makasser, kwam van Nieuw Guinea terug. Het werd onderweg aangevallen door papoea’s. De kapitein, een Nederlandse machinist en twee schepelingen werden vermoord. (opm: zie JB 240886)


Datum: 24 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 augustus. Het lek van het alhier binnen gelopen Nederlandse schip MARIA HIINRICHS, kapt. J.H. de Boer, van Dundee naar Nerva, is door duikers dicht gemaakt. Het zal de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 augustus. De werkzaamheden tot het lichten van het ramschip SCHORPIOEN zijn gestaakt om te worden hervat zodra men voldoende zekerheid bezit dat het schip niet kan kantelen. Het plan moet bestaan om hiertoe ledige vaartuigen te bezigen, die het aan weerszijden genoegzaam kunnen ondersteunen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Lekkerkerk is heden met goed gevolg bij de scheepsbouwmeester T. van Duyvendijk te water gelaten een staalijzeren boeierjacht, gebouwd voor rekening van schipper Johs. Vermaas te Hellevoetsluis en bestemd voor beurtschip op Rotterdam.
De kiel is gelegd voor een klippervaartuig (compositiebouw) voor rekening van schipper T. de Wachter en bestemd voor de vaste beurt van Strijen op Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 23 augustus. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram van zaterdag 21 dezer, is het Nederlandse schip MARIE ANTOINETTE, kapt. Jansen, die dag te Philadelphia aangekomen. Alles wel.

Krant:
  JB - Javabode

Door omstandigheden zijn gisteren in de particuliere telegrammen van ons blad enige onjuistheden over het ongeval, dat het stoomschip COREDO overkwam, geslopen. Wij laten hier de gehele zaak zoals de Celebes Courant het meldt, volgen:
De 1e augustus kwam hier met de vlag halfstok het stoomscheepje COREDO ter rede, toebehorende aan de heer C.W.R. van Renesse van Duivenbode, met een allertreurigst bericht van Nieuw Guinea. De gezagvoerder van de bodem, de heer H.C. Holland, een Javaanse machinist en twee andere schepelingen werden op een verraderlijke wijze door de Papoea’s vermoord. Verder werden vijf andere schepelingen gewond, waarvan één zwaar. Gedurende veertien dagen lag het scheepje tevergeefs op lading te wachten; de voorraad damar schijnt uitgeput te zijn op Nieuw Guinea. Uit zucht om de aan boord zich bevindende handelsgoederen en geldswaarde machtig te worden, besloot men het scheepje uit te moorden en te doen zinken. De redding van de COREDO is te danken aan het flink optreden van de ANACODA, die met Winchester rifles drie Papoea’s heeft getroffen, waarvan één dodelijk. Het wordt nu hoogst gevaarlijk voor de scheepvaart op Nieuw Guinea. Het is nu maar te hopen, dat het Gouvernement krasse maatregelen neemt en het niet blauw-blauw laat.


Datum: 25 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep. Gisteren is een afgekeurde kanonneerboot beladen met voor de Marine bestemd materiaal, aan ’s Rijkswerf te Willemsoord gezonken. Men is bezig het vaartuig te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 24 augustus. In de gronden zit een stoomschip aan de grond. Een sleepboot en schepen zijn ter assistentie vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De resident van Cheribon deelt mede, dat in de morgen van de 11e dezer te ongeveer half vier uur het Noorse barkschip ALATA, gezagvoerder J. Hansen, ten noord-noord-oosten van Boompjes-eiland is gestrand en gezonken. De bemanning, met inbegrip van de gezagvoerder 15 koppen sterk, wist zich op het eiland te redden. Na enige dagen daar te hebben vertoefd, kwam zij met behulp van de hopperbarge KRAWANG te Indramajoe aan.


Datum: 26 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 augustus. Sedert zondag zijn weer 43 balen katoen uit het wrak van de SAPPHIRE geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 25 augustus. Van de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren sloepschip BASTIANA HUIBERDINA, lang ruim 100 voet en bestemd voor de beugvisserij. Het schip, dat gebouwd is voor rekening van de heer M. Zwanenburg alhier, zal gevoerd worden door stuurman A. Koster.


Datum: 27 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 juli. Ingevolge machtiging der regering zal het Gouvernements-stoomschip ANJER, liggende ter rede Soerabaja, met tuig, machines, ketels en onbruikbare inventaris op publieke vendutie worden verkocht. De minimum verkoopprijs is gesteld op NLG 8.000.
Ten einde bij het Marine Etablissement belangrijke reparatiën te ondergaan, wordt het Gouvernements-stoomschip SIAK, in station ter Oostkust van Sumatra, naar Java opgeroepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 juli. Vrachten. Sedert het bericht van 19 dezer was de markt enigszins levendiger, doch wegens nieuwe arrivementen verminderde de onbevrachte vloot niet. Naar Nederland werd een vreemd schip opgenomen voor koffie en rijst tot GBP 1.7/6 per ton. De Factorij nam een klein schip op voor een volle lading koffie tot NLG 30 met bestemming naar Middelburg. Kort daarop kwam zij in de markt met 20.000 pikol koffie, welke hoeveelheid aan twee schepen werd aangeboden en door hen tot NLG 30 geaccepteerd, waarop deze begonnen aan te leggen. Het particulier product is echter nog schaars en zal het ongetwijfeld veel moeite kosten de volle lading bijeen te krijgen. Er schijnt, volgens de tegenwoordige begroting van de oogst, ongeveer 120.000 pikol koffie tot einde maart aanstaande voor verscheping met zeilschepen disponibel te zullen komen en is het waarschijnlijk dat dit kwantum over zoveel mogelijk schepen zal verdeeld worden, waardoor de vooruitzichten, voor zover een belading naar Nederland betreft, er niet op zouden verbeteren. Voorlopig is de Factorij weer uit de markt. Voor de overvoer van de koffie uit de Menado-oogst werd scheepsruimte opgenomen tot NLG 50 per last. De oogst wordt geraamd op 22.700 pikols. Voor het Kanaal voor order was de vraag iets levendiger en hadden enige afdoeningen plaats tot Sh.25/- per ton, waartoe nog enige ruimte te plaatsen zou zijn. Voor koffie uit de laatste Padangveiling werden een paar schepen opgenomen naar Amerika tot Sh.25/- per ton, en is thans in de behoefte voorzien. Naar Australië ging niets om en bestond geen vraag. Voor Auckland zou een schip te plaatsen zijn, te beladen in september.
Kustvrachten. Voor zout van Sumanap naar de noordkust werd ruimte opgenomen tot NLG 8,50 per kojang. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands MEESTER JACOB VAN LENNEP NLG 30 voor 10.000 pikol Factorij koffie naar Schiedam, ligt aan; LOTOS idem; Duits MARIE BERG GBP 1.7/6 per ton, volle lading particuliere koffie en rijst naar Amsterdam; Nederlands stoomschip PRINS ALEXANDER NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 45 thee, NLG 20 tin, naar Amsterdam en FFrs. 20 tin, FFrs. 120 indigo, suiker tot geheime koers naar Marseille. Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands GEBROEDERS SMIT, BURGEMEESTER SCHORER, SOPHIA, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN AAN DE LEK, THORBECKE II, SENIOR, ZWERVER, AMICITIA, THORBECKE V, THORBECKE VII, MINA, MERAPI, THORBECKE, SINDORO en JACOBA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 2 augustus. Men is nog bezig aan boord van het afgekeurde Nederlandse schip OTTOLINA met toebereidselen tot vertrek naar Europa.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomschip 4e klasse MADOERA is 15 juli van Soerabaja vertrokken naar Timor Koepang om van daaruit de kleine Soenda-eilanden te bekruisen naar aanleiding van vermoedens omtrent een daar op vrij grote schaal bedreven slavenhandel. Naar Djambi vertrok 16 juli Zr.Ms. raderstoomschip ONRUST, begeleid door stoomschip 4e klasse PONTIANAK, dat daarna met de SOEMBING terugkomt, terwijl Zr.Ms. stoomschip 4e klasse MACASSAR wordt klaar gemaakt voor indienststelling ter vervanging van Zr.Ms. stoomschip BANGKA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De derde veiling van beschadigd geloste goederen uit het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN heeft heden NLG 7.840 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 23 augustus. Het schip ZWAANTIENA SIETSKINA, kapt. Hollander, hier met averij binnen, is naar Wewelsfleth vertrokken om aldaar te repareren.


Datum: 28 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d. IJsel (Stormpolder), 26 augustus. Heden is aan de werf van C. van der Giessen & Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, genaamd SPERLING UND ADELMANN, groot 180 last, voor rekening van de heer Philipp Reibel te Hassmersheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het te Schiedam liggende Engelse barkschip ELISABETH CHILDS, groot 400 register tonnen, ladende 680 tonen deadweight, gebouwd te Sunderland in 1870, koper vast, laatst gekoperd in februari 1885, en geclassificeerd in Lloyds Register of British and Foreign Shipping A1 voor 8 jaren, vanaf april 1882.
Nadere informatiën te bekomen bij de cargadoors A. Prins & Co. te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip SOMMELSDIJK, liggende aan ’s Rijkswerf te Amsterdam, zal na indienststelling op 1 september aanstaande in de helft van de maand naar de directie van de Marine te Willemsoord vertrekken, teneinde van daar zijn bestemming naar West-Indië te volgen.

Krant:
 AMI - Amigoe di Cura?ao

De storm van de 17e augustus op Aruba en Bonaire. Op Sero Colorado (eiland Aruba) is een kleine stoomboot op het land geworpen.
De brik HERO, met een lading geelhout van Maracaibo op reis naar Curaçao, is aan de boca van Antikoeri des avond van de 17e uiteengeslagen. Van de bemanning, bestaande uit zes personen, is alleen de stuurman, een Duitser, gered. De lijken van de kapitein en van twee andere slachtoffers zijn aan de boca, waar zij aanspoelden, ter aarde besteld. Schip en lading zijn verloren.
De balander TOEVLUCHT van de heer J. Eman is de 18e des avonds om 9 uren binnengekomen. Op de hoogte van Cumarebo heeft het vaartuigje zwaar weer gehad en was men genoodzaakt de lading over boord te werpen.
De berichten van Bonaire zijn bedroevend. Reeds een paar uren na de opgang der zon in de morgen van de 17e augustus deed de wind zich zeer krachtig gevoelen. Het was een vreselijk schouwspel de 16 vaartuigen, welke zich op dat moment aan de rede bevonden, in weinig ogenblikken tijds van hun ankers te zien slaan. Een viertal hunner werden geheel gehavend of verbrijzeld op strand geworpen. De andere zonken en verdwenen in de diepte. Geen der schepelingen heeft bij deze ramp het leven verloren. De volgende schepen zijn verloren: AMISTAD, BEATRIZ, BISMARCK, CAWETA CRIST, CLEMENCIA, DJALMA, FLOR DE MAYO, GEZAGHEBBER VAN ROMONDT, GRACIOSA, JOVEN BERNARDO, LA SUERTE, MATILDA, NEVER MIND, SAN JUAN, TRANSIT, ZILIA en een in aanbouw zijnde golet van de heer Van der Velde.
Latere berichten uit Bonaire melden, dat vijf van die vaartuigen nog voor herstelling vatbaar zijn.


Datum: 29 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 19 augustus. Volgens alhier uit Cheribon ontvangen telegram is het op Boompjes eiland (Java Zee, ten Noorden van Indramayu) gestrande schip ALATA totaal verloren. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Het Nederlandse schip BERTHA, kapt. C. Pahnke, is bevracht van hier met kolen naar Boeton (Zuid Celebes).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juli. Het Noorse schip PRAESIDENT zal vermoedelijk in ballast naar Europa terugkeren. De ingenomen 5.550 picols suiker zijn door de kapitein ter beschikking van de afschepers gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 augustus. Sedert onze laatste opgave zijn weer 219 balen katoen van de SAPPHIRE geborgen.


Datum: 30 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Het schip PRAESIDENT wordt aangekondigd voor publieke verkoop.

Krant:
  JB - Javabode

Vendutie op zaterdag 28 augustus. Het Nederlands-Indisch zeilschip OEY SINJO, groot 265,59 register tonnen, met een dek en drie masten, is gekocht door Ong Goan Hoey voor NLG 110,- (opm: een zeer lage prijs, tenzij het schip beschadigd was en/of voor sloop werd vekocht)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 augustus. Heden is het Nederlands-Indische stoomschip TILLY, kapt. Stokheim, van hier naar Tagal vertrokken. (opm: zie JB 030786)


Datum: 31 augustus 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 29 augustus. In de afgelopen week kan gedurende vijf dagen op het wrak gewerkt worden van de SAPPHIRE. In die tijd werden weer 56 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De rammonitor HYENA vertrekt heden van Hellevoetsluis naar Maassluis, om vandaar naar IJmuiden te stomen. Deze bodem moet te Amsterdam verwapend worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 28 augustus. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. alhier is heden met goed gevolg het ijzeren Rijnschip CATHARINA, groot ca. 430 last, te water gelaten en onmiddellijk daarna is de kiel gelegd van een dergelijk schip.


Datum: 01 september 1886


Krant:
 HAD - Haarlemsch Dagblad

De toestand der gemeente Haarlem in 1885. De scheepswerf Conrad, tevens bestemd tot vervaardigen van stoombaggermolens en andere dergelijke werktuigen van de heer Th. Figée. De toestand dezer inrichting was in 1885 vrij gunstig. De bestaande havens voor berging en het monteren van vaartuigen werden vergroot. Meerdere werktuigen voor het bewerken van machinedelen werden aangeschaft. Het getal werklieden bedroeg pl.m. 100. Er zijn twee stoommachines van gezamenlijk 12 paardenkrachten. Bijna uitsluitend is al het werk, in deze fabriek vervaardigd, afgeleverd aan het buitenland. Onder de in 1885 afgeleverde werken wordt genoemd het zeewaardig stoombaggervaartuig BUENOS AYRES 3, getuigd als schoenerbrik. Dit vaartuig heeft met eigen stoom en zeilvermogen de reis van IJmuiden naar Buenos Ayres gedaan in 66 etmalen. Geen averij ontstond onderweg en bij aankomst ter bestemde plaatse kon het vaartuig direct als stoombaggermolen dienst doen. Bij het verplaatsen van dit vaartuig van Haarlem naar IJmuiden deed zich de moeilijkheid voor om door de sluis te Spaarndam te komen, daar deze te kort is. Daar het verval van het water binnen en buiten de sluis slechts 18 cm. bedroeg, werd het waagstuk ondernomen de beide sluisdeuren te openen en op deze wijze het vaartuig er doorheen te slepen. Dit gelukte, hoewel in een tegenovergestelde geval de kosten van enige beschadiging der sluishoofden en deuren geheel voor rekening hadden moeten komen van den fabrikant, die het werk had doen verrichten. Op den duur kan men zich aan een zodanige risico bezwaarlijk wagen. Door de heer Figée wordt bij vernieuwing op het bezwarende der patentbelasting gewezen en tevens op de wenselijkheid van de invoering ener octrooiwet in het belang van gedane uitvindingen.


Datum: 02 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren is het ramschip SCHORPIOEN met de centrifugaalpomp van de HERCULES zover opgepompt als nodig is om het zware achterlaad-kanon, waarmee het schip is bewapend, boven water te brengen, welk stuk men daarna zal trachten uit de toren te verwijderen om het voor roesten en verder bederf te vrijwaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 september. Het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK, van hier naar Batavia, arriveerde 31 augustus te Gibraltar met het stoomschip GOOD HOPE op sleeptouw, en zette, na het aldaar binnen gebracht te hebben, onmiddellijk de reis voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 28 augustus. Scheepsvrachten per zeilschip voor Noorweegse kapbalken NLG 19, naar Groningen NLG 20 per tult.


Datum: 03 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elisabeth, 9 augustus. Het verkochte Nederlandse schip OTTOLINA is gisteren in ballast naar Cardiff vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 september. Sedert zondag zijn uit de SAPPHIRE 50 balen katoen gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 31 augustus. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Lodewijks, van Frederikstad naar Delfzijl, is wegens ziekte van de kapitein de 26e dezer nabij Lillesand (Zuid Noorwegen) binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 30 augustus. Het schoener-brikschip NICOLAAS FRANS, groot 165 ton, gebouwd in 1867, is in publieke veiling voor NLG 850 in handen gekomen van de heer A.E. Doewes te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 30 augustus. Het schip ZODIAK, kapt. De Jong, van Groningen naar Cadix, is hier binnengelopen met verlies van fokkemast en grote steng.


Datum: 04 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 september. Volgens een telegram zijn de Nederlandse schepen THORBECKE, THORBECKE II, THORBECKE III, THORBECKE IV, THORBECKE V, THORBECKE VI en THORBECKE VII bevracht op Java, de eerste twee naar Amsterdam, de laatste vijf naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteravond is het instructieschip HET LOO, van de Hars komende, in de haven van Nieuwediep in aanvaring gekomen met het aldaar liggende schroefstoomschip 1e klasse ZILVEREN KRUIS, waardoor beide schepen enige schade beliepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep 3 september. Gisteravond is het instructieschip HET LOO, met het voorvloed- getij in de haven komende, in aanvaring geweest met het schroefstoomschip ZILVEREN KRUIS, waarbij HET LOO een steng verloor en schade bekwam aan een in de davits hangende scheepsboot, terwijl van de ZILVEREN KRUIS een vistorpedo brak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 30 augustus. Het brikschip DIANA, kapt. Kaijzer, hetwelk buiten Altona aan de grond heeft gezeten, is met assistentie van twee sleepboten vlot en hier in de haven gekomen.


Datum: 05 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram nam het Nederlandse barkschip NOACH IV, kapt. Gomes, van Batavia naar Amsterdam, de 4e september 13.00 uur bij Dungeness een Nederlandse zeeloods aan boord. De NOACH IV vertrok 29 mei van Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 juli. Vrachten. Er was enige vraag naar scheepsruimte. De Nederlandse SENIOR laadt voor bevrachters rekening naar Lissabon voor order. De Nederlandse SOPHIA neemt 10.000 picols Gouvernements-koffie à NLG 30 per last en ligt in lading naar Dordrecht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEBROEDERS SMIT, BURGEMEESTER SCHORER, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN A/D LEK, THORBECKE II, ZWERVER, MR. JACOB VAN LENNEP, AMICITIA, THORBECKE V, THORBECKE VII, MINA, MERAPI, THORBECKE, SINDORO, JACOBA en WILLEMINA CORNELIA.


Datum: 06 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Amsterdam, 5 september. Het Nederlandse schip NEREUS, kapt. Seinstra, ligt, volgens telegram, op Java in lading naar hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 september. In de afgelopen week kon slechts drie dagen gewerkt worden en werden in die tijd 66 balen katoen van de SAPPHIRE geborgen.


Datum: 07 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De grote ijzeren stoomlichter van de Marine te Amsterdam, steeds in gebruik tot het in- of uitschepen van zwaar geschut, pantserplaten enzovoort, is heden in de vroege ochtend naar
het Nieuwediep gesleept, om te dienen bij het lichten van het gezonken ramschip SCHORPIOEN. Aangezien de breedte der sluizen van het Noord Hollandsch Kanaal minder is dan die van de lichter op het breedste punt, zijn de zware schoren aan de ene zijde losgemaakt en uitgenomen, waardoor het mogelijk is geworden het vervoer naar Willemsoord, hetwelk binnendoor moest geschieden, toch te doen plaats hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 4 september. Heden is alhier gearriveerd het schip MERCURIUS, kapt. Coole, van Kotka. Het heeft op de Laan vastgezeten, doch is met behulp van vletterlieden vlot gekomen.


Datum: 08 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 september. Het schip VROUW SIEBERTJE, kapt. Arbeider, bestemd naar Friedrichstad in Pruisen, met een lading ijzeren brugdelen, vertrok hedenochtend en kwam ’s avonds weer binnen met een bekomen lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden werden op ’s Rijkswerf alle centrifugaalpompen, bestemd voor het gedeeltelijk leeg pompen van het marinedok beproefd. Woensdag 8 september aanstaande zullen de werkzaamheden voor het lichten der SCHORPIOEN een aanvang nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 7 augustus. Het Duitse schip LORELEI, van Macassar naar Probolingo (kust van Java), is bij het eiland Kangean (Javazee ten Oosten van Madura) gestrand en werd totaal wrak. De kapitein en de equipage zijn gered en arriveerden te Soerabaja.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 27 september. Het Duitse schip MATHILDE, is de 24e juni nabij het eiland Moutron (Menado) gestrand en totaal wrak geworden. Het schip was te Menado bevracht naar Amsterdam voor 750 Engelse ponden en had slechts enige goederen aan boord. Het wrak en de inventaris werden op publieke veiling te Menado voor ongeveer NLG 3.300 verkocht en de lading voor NLG 700. De kapitein en de equipage kwamen hier aan en vertrokken per kustboot naar Soerabaja.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 augustus. Vrachten. Gedurende de laatste veertien dagen kwam er weinig verandering in de markt; de vraag bleef beperkt en nieuwe arrivementen vulden de door bevrachting open gekomen plaatsen aan. Wegens het niet tijdig gereed zijn van een van de opgenomen bodems kon de Factorij aan nog een schip 10.000 pikol koffie voor Nederland geven tot de laatst betaalde koers van NLG 30 per last. Particuliere lading is nog zeer schaars. Naar Kanaal bleef enige vraag bestaan en besteedde men voor handige houten schepen Sh.25/-, welk cijfer echter ook door twee grotere ijzeren bodems werd geaccepteerd. Voor ruimte naar Amerika bestond geen vraag, evenmin naar Australië, doch voor Auckland werd een bodem tot Sh.17/6 per ton geladen. De laatste bevrachtingen zijn: naar Marseille en Nederland: Nederlands stoomschip GELDERLAND, koffie NLG 80, huiden NLG 90, naar Amsterdam, suiker tot geheime vracht naar Marseille; naar Kanaal voor order. Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands GEBROEDERS SMIT, BURGEMEESTER SCHORER, NEREUS, THORBECKE IV, KRIMPEN AAN DE LEK, THORBECKE II, ZWERVER, THORBECKE V, THORBECKE VII, MINA, MERAPI, THORBECKE, SINDORO, JACOBA, WILLEMINA CORNELIA, BAARN en THORBECKE III.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 september. De Nederlandse kotter KENAN is heden niet ver van Seaham door een Engelse kotter in beslag genomen en de equipage te Hartlepool gevangen gezet. (opm: zie ook PGC 090986)


Datum: 09 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is, behoudens nog enkele nader te regelen punten, eigenares geworden van het Engelse stoomschip BRITISH EMPIRE. (opm: verdoopt tot ROTTERDAM)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 26 juli. De inventaris van het gestrande Nederlandse schip NICOLAAS BEETS, heeft bij verkoop NLG 3.084 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 26 juli. Het Nederlandse schip THORBECKE, kapitein Kuiper, 12 juli hier van Penarth (Wales) aangekomen, had op 37° Zuiderbreedte en 84° Oosterlengte, de top van de bezaansmast gebroken en moet een nieuwe mast inzetten. De barksteng kan nog gebruikt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 31 juli. Het stoomschip TILLY van de Javasche Maatschappij van Zeevisscherij in liquidatie, is heden in veiling verkocht voor NLG 25.300. Koper is de makelaar H. von Nirrop voor de heren Landberg en Zoon, en B.C. de Jong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroef stoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, kapt. ter zee J.H. Commijs, liggende in de haven van Nieuwediep en aldaar verder gereed gemaakt wordende voor een reis naar West Indië, zal alvorens derwaarts te vertrekken, eerst naar Vlissingen vertrekken om aldaar te dokken, daar het dok te Willemsoord beschikbaar moet blijven voor de SCHORPIOEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De grote ijzeren stoomlichter der marine, de OLIFANT, te Amsterdam in gebruik, is aan ’s Rijkswerf aangekomen om behulpzaam te zijn bij het lichten van het gezonken ramschip SCHORPIOEN. Eerst wordt het geschut uit de SCHORPIOEN gelicht. Daarna zal worden overgegaan tot aftappen van het natte dok, en wel zoveel dat het dek van genoemde bodem vrijkomt, teneinde tot waterkering een houten verschansing te kunnen aanbrengen. Wanneer dit gebeurd is, zal het schip worden leeg gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. De laatste veiling beschadigde goederen, gelost uit het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, heeft heden NLG 3.300 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 5 augustus. Kapt. Colder van het stoomschip SIMLA rapporteert in Bankastraat gepasseerd te zijn een groot driemast schip met dubbele bramra’s, aldaar aan de grond zittend, met de kop om de West. De equipage scheen bezig het schip af te brengen. Op de vraag van kapt. Colder of assistentie verlangd werd geen antwoord krijgende, zette hij de reis voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Groninger turfschippers ondergaan met de achteruitgang van de tijden een geduchte verandering. Wanneer voorheen de turfschepen uit de venen de steden Groningen, Winschoten, Appingedam enzovoort kwamen binnenvaren, was het grotendeels de burgerij die de schippers opzocht om te verstaan naar prijs en waar en om bij een kop koffie aan boord van het turfschip koop te sluiten. Dat was in de gouden eeuw van de turfschipperij, toen iedere reis geen brood maar geld opbracht, toen de prijs twaalf à dertien stuivers per 100 turven was en toen de schipper zo gaandeweg een man in bonus werd, hetwelk hij liet zien door de aankoop van nu en dan eens een perceel, dat hij dan weer verhuurde of door geld “uut te doen aan de bank”, zegge: effecten te kopen. Thans echter, adieu prijzen van twaalf à dertien stuivers! Er zullen nog wel enkele melkkoetjes zijn die ze betalen, maar dat zijn uitzonderingen; weg is de gemakkelijke en nette handel bij een kop koffie, verdwenen de vraag vanwege de burgerij naar turf, verdwenen ook de percelen, of ze zijn met hypotheek bezwaard en helaas, de effectentrommels raken ledig. Hoe dat komt? De markt is in alle opzichten overvoerd. Tegen tien turfschepen vroeger (voor een 25 jaar) varen er nu dertig en hoe de bevolking ook vermeerdert, zulk een vermeerdering is het toch niet, die het drievoudige aantal turfschepen van voor 25 jaar zou vereisen. De prijzen zijn van twaalf op zes stuivers de honderd turven geslonken. De waardige turfschipper en handelaar van vroeger is nu een zeer alledaagse venter geworden; wanneer zijn schip voor de wal ligt, haast hij zich met de turfkar zijn waar aan de man te brengen, evenals een groentekoopman. Zo is het dan ook hierin het vet van de ketel geraakt en de Groninger turfschipperij geen schaduw meer van wat zij voorheen was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 september. Het tjalkschip de VROUW SIEVERTJE, kapt. Arbeider, is lek uit zee teruggekomen en door deskundigen onderzocht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 september. Door de Engelse tolkotter BEAVER, kapt. Clawes, werd te Hartlepool binnengesleept de Nederlandse logger RENAN, van Schiedam, welke na lang door de kotter te zijn vervolgd, bij Huntcliff werd in beslag genomen. Er was een grote lading sterke drank, sigaren en tabak aan boord, op welke door het Gouvernement beslag gelegd werd. De equipage werd naar het politiestation gebracht. (opm: zie ook PGC 080986, nu RENAN i.p.v. KENAN)

Krant:
  JB - Javabode

De CELEBES, kapt. Jones, van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij is, naar wij vernemen, met zware averij te Hongkong binnen gelopen. Het schip is in de Chinese Zee door een tyfoon belopen en heeft daardoor vijf sloepen, de zonnetenten en de andere op het dek aanwezige losse artikelen verloren. Mensenlevens zijn niet te betreuren geweest.

Krant:
  JB - Javabode

De hopperbarge PEKALONGAN, die onlangs op het Kangian-rif is gelopen, is weer losgeraakt en met zware averij te Soerabaja binnen gelopen. Bij het vlot brengen van de PEKALONGAN zijn twee stuurlieden, één van de CHERIBON en één van de KRAWANG, beiden hopperbarges voor de opiumvaart, gekwetst.


Datum: 10 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 9 september. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram, passeerde het Nederlandse barkschip BATAVIER, kapt. Wiebenga, van Calcutta bestemd naar Londen, hedenochtend om negen uur Dover.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 augustus. Door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij is bevracht op Dordrecht het schip SOPHIA, kapt. Schall, met 10.000 pikols Gouvernements-koffie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 september. De hopperbarge PEKALONGAN is, na in het dok van het marine-etablissement te Soerabaija te zijn opgenomen, weder in dienst gesteld.


Datum: 11 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 9 september. Volgens heden ontvangen telegram uit Philadelphia, is het Nederlandse schip HELENA, kapt. Verbeet, aldaar van Fiume gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 4 augustus. Het wrak van het Duitse schip LORELEI, kapt. Biet, van Macassar in ballast naar Java op Konsong Island (ten Noordoosten van Madura) verongelukt, is in publieke veiling verkocht voor ongeveer NGL 300.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heden werd door de ijzeren stoomlichter het geschut uit het gezonken ramschip SCHORPIOEN gelicht.


Datum: 12 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 september. Het stoombaggervaartuig ENSENADA, van Amsterdam naar Ensenada, arriveerde 10 september te St.Vincent. (opm: dit schip is in Nederland gebouwd en onder Nederlandse vlag uitgebracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 4 september. Het stoomschip GOOD HOPE, van Eupertoria (op schiereiland Krim) naar Libau (Letland) met een lading zout, brak 150 mijl ten oosten van Gibraltar de schroefas, en werd hier door het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK binnen gesleept. Het stoomschip heeft een waarloze as aan boord, welke men zal inzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 september. Een Nederlandse tjalk gevoerd door schipper Groeneboer, met koolzaad van Harlingen naar Dordrecht, heeft gisteren in de Boontjes (Zuiderzee) gestoten en is lek hier binnen gelopen. De lading wordt in een andere tjalk overgeladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het 28 cm. kanon, gisteren uit de SCHORPIOEN gelicht, heeft weinig of niet door het water geleden. Heden zijn acht centrifugaalpompen werkzaam bij het aftappen van het natte dok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram uit Falmouth heeft het schip FRANÇOIS, kapt. Zwaneveld, order bekomen naar Liverpool.


Datum: 13 september 1886


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop tjalkschip. Deurwaarder Agterbos te Hoogezand zal op maandag 20 september aanstaande, ’s avonds 7 uur in het logement Het Bontehuis van R.F. Groeneveld te Sappemeer, publiek à contant verkopen het in 1883 nieuw gebouwd overdekt tjalkschip, genaamd ZELDEN VAN PAS, groot 80 tonnen, met volledige inventaris, thans liggende te Ossendrecht, in eigendom bevaren door schipper Cornelis Josephus Withaegs. Inlichtingen te bekomen bij de heer J. ter Horst GHzn te Sneek, alsmede te Hoogezand ten kantore van T. Agterbos jr.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 11 september. Scheepsvrachten. In de laatste veertien dagen is er veel vraag voor scheepsruimte naar Engeland en kwamen enige bevrachtingen tot stand. Een schip van ongeveer 3000 quarters bedong Sh.12/6 naar Bristolkanaal, twee van kleiner charter werden daarheen bevracht voor Sh.13/- en 12/6, waarvan een in Harlingen laadt met lichterloon voor bevrachtersrekening. Naar Londen oostkust werden een paar elders liggende schepen van klein charter bevracht voor Sh.11/6 en 12/- , twee hier liggende schepen van dezelfde grootte bedongen Sh.15/- en 16/-, alles per 10 quarters haver, imperiale maat. Scheepsruimte voor België weinig gevraagd, men betaalde NLG 3,75 per last gerst naar Antwerpen, andere granen en plaatsen pro rato.


Datum: 14 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 1 augustus. Het Nederlandse schip MEEDEN, kapt. H.J. Mantjes, is bevracht van Colon met gezouten huiden naar het Kanaal, en het Nederlandse schip REIZIGER, kapt. W.J. Alberda, van hier met stukgoed naar Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 12 september. In de afgelopen week liet de gesteldheid van de zee het werken op het wrak van de SAPPHIRE slechts eenmaal toe, er konden maar 7 balen katoen worden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Curaçao, 20 augustus. Op de 17e dezer heeft alhier een orkaan gewoed die belangrijke schade aan de haven en verscheidene gebouwen heeft veroorzaakt. De drie stoomponten, behorende aan de Curaçaose haven- en bruggendienst, zijn onder anderen op strand geslagen en zullen wegens te hoge reparatiekosten vermoedelijk publiek worden verkocht. Het Nederlandse oorlogsstoomschip ATJEH stoomde gisteren naar Bonaire.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De berichten omtrent bezwaren, die door Waterstaat zouden zijn gemaakt, in verband met het lichten van de SCHORPIOEN, zijn onjuist. De Rijkswaterstaat heeft nooit enig bezwaar tegen de afmaling tot een peil van 2,40 meter beneden vol zee gemaakt, mits de vloeddeuren van de zeedoksluis naar behoren gestempeld worden, een werk van geringe omvang. Heden is het dok reeds tot 2,40 meter beneden volzee afgemalen, nadat de voorziening van de sluisdeuren gisteravond gereed was.


Datum: 15 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 19 augustus. Gecharterd werd het Nederlandse schip PALES, kapt. Roozenbeek van Porto Allegro (Brazilië) met tabak naar het Kanaal voor order tot Sh.37/6.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het boven water brengen van de te Nieuwediep gezonken SCHORPIOEN wordt nog het volgende gemeld aan het Vaderland:
Zoals vroeger is medegedeeld, bestond bij de commissie van ingenieurs van de waterstaat geen bezwaar tegen de afmaling van het dok tot 2,40 m. onder volzee. Sedert heeft echter de directie der marine ter vergemakkeling der werkzaamheden tot opboeiing van de SCHORPIOEN (waarvan het laagste punt van het vaste dek aan bakboordzijde op 3,70 m. onder volzee ligt) de wens geuit om het dok tot 3,70 of 4 m. onder volzee af te malen. Dit is op de donderdag 9 dezer te Willemsoord gehouden tweede conferentie tussen de waterstaats- en marine-ingenieurs van de zijde der eersten niet geweigerd, doch daaraan is toen de voorwaarde verbonden van afsluiting der zeedoksluis aan de oostzijde met een dubbele schotbalkrij en grondvulling.
Is genoemd blad goed ingelicht, dan hebben daarop de marine-ingenieurs langzamerhand wat van dat verlangen laten vallen, en is ten slotte het vroeger overeengekomene, namelijk afmaling tot 2,40 m. onder volzee, aangehouden met die uitbreiding, dat, bij voldoende middelen om weder in het dok in te laten, wanneer dat nodig mocht worden, het dokpeil zoveel mag worden verlaagd, dat de vloeddeuren der zeedoksluis 2,60 m. water keren, en daarbij in geen geval het dokpeil lager daalt dan 3 m. onder volzee. Hierdoor zal het mogelijk worden, omstreeks laagwater enige uren met een lagere waterstand dan 2,40 m. onder volzee aan de opboeiing van het ramschip SCHORPIOEN te werken. In plaats van tegenwerking is hier dus slechts van medewerking en tegemoetkoming sprake.
Zaterdag ochtend 10 uur is de afmaling van het dok begonnen; maandag middag 12 uur was het dokpeil tot 2,40 m. onder volzee afgemalen. Zondag is de door de waterstaat aangegeven versterking der ijzeren vloeddeuren van de zeedoksluis met geschoorde balken aangebracht, waarmede men des avonds 11 uur gereed is gekomen.
Maandagmorgen is met het opboeien van de SCHORPIOEN langs de gehele bakboordzijde en aan stuurboordzijde nabij de voorsteven begonnen.
Het dokpeil wordt nu door de stoompompen op 2,40 m. onder volzee gehouden. Overeenkomstig het op de conferenties bepaalde is het afmalen en de versterking der deuren geschied onder toezicht van de ingenieur van de waterstaat Welcker uit Alkmaar, die daartoe zondag te Nieuwediep is gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De torpedoboot No.VII, in dienst te Hellevoetsluis, is door tegen een der sluisdeuren van het Voornse kanaal te stomen belangrijk aan de steven beschadigd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De CELEBES van de Nederlands-Indische Stoomvaart Maatschappij in een tyfoon.
De 29e augustus bevond de CELEBES zich in de Chinese Zee, tussen Hongkong en Saigon, toe het schip tegen 04.00 uur in de morgen belopen werd door een der verschrikkelijkste tyfoons, welke ooit in die onrustige wateren hebben gewoed. Tot 10 uur ’s morgens nam de wind steeds in kracht toe, zodat het merendeel van de bemanning en passagiers elk ogenblik dachten dat hun laatste ogenblik zou slaan. De golven sloegen over het hoge achterdek heen, dat vanaf de stuurbrug meer op een ketel vol kokend water dan op een deel van een schip geleek. De beide boten werden uit de davids geslagen, zevenduim dikke ijzers bogen als halmen om. De dubbele zonnetent werd door de wind afgerukt en in zee geslingerd, weldra gevolgd door de stoelen, banken, tafels en verdere goederen, die in hun vaart de dikke glazen ramen van de kap verbrijzelden en aldus ruim baan maakten voor de stortzeeën, die weldra in de kajuit en de hutten hun vernielend werk voortzetten. De zware mahoniehouten salontafels werden met hun schroeven uit de vloer gerukt, de stoelen sloegen stuk, de schotten van de hutten werden verbrijzeld en de enige achterdekpassagiers, de heer Anderson en echtgenote, moesten zich krampachtig vastklemmen in de bovenste kooi van hun hut, waarin het water tot boven de patrijspoorten stond. Van alle masten sloeg de wind de zeilen af alsof ze niet meer waren dan een lap, door een kind aan en stok gebonden. Twee grote boten werden van het voorschip, dat nog betrekkelijk weinig geleden heeft, afgeslagen, terwijl ook twee inlandse matrozen met de golven zijn medegesleurd.
In het ruim waren 600 Chinese passagiers opgesloten, die hun gehuil paarden aan het geloei van de tyfoon en het geraas, door de beukende golven gemaakt.
Na 10 uren bedaarde de wind een weinig en kon iets tot herstel van de schade worden gedaan. Toen eerst bleek he, hoeveel schade vooral op het achterschip, dat herhaaldelijk geheel in de golven was verdwenen, de tyfoon had aangericht en werden de beide over boord geslagen inlanders vermist.
Schip en machines hebben zich uitstekend gehouden. En een woord van lof komt toe aan de commandant van het schip, de heer Jones en de 1ste officier, de heer Sepers, die beiden in die moeilijke uren getoond hebben te zijn van het goede hout, waaruit het oude Nederland zijn zeelieden sneed.
De CELEBES vertrekt thans naar Soerabaja om daar te worden gerepareerd.
De DEVONHURST is deze tyfoon, waarin twee stomers, een Duitse en een Franse, die met de CELEBES koers hielden, met man en muis zijn vergaan, juist ontlopen. Was dat schip minder krachtig geweest, waardoor het tegen de moesson op een vaart van ruim negen mijl houden kon, dan had de tyfoon het nog aangetroffen en zou van de dure muildieren waarschijnlijk bijzonder weinig terecht gekomen zijn.


Datum: 16 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 september. Volgens een telegram van Kaapstad van 11 september is het ijzeren barkschip KINDERDIJK, kapt. Disper, van Rotterdam naar Soerabaja, aldaar binnen gelopen met schade aan de boegspriet, roerpen en tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 september. Het gisteravond binnen gekomen stoomschip RIVER DERWENT komt in geregelde beurtvaart tussen Neuzen en Londen, in de plaats van de boten der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, waarvan het contract geëindigd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit het natte dok op ’s Rijkswerf te Willemsoord is met acht centrifugaalpompen ongeveer 180.000 m3 water gepompt. Het water in het dok is zover gedaald, dat de houten verschansing om de SCHORPIOEN nu met spoed wordt aangebracht. Het water wordt op peil gehouden door een centrifugaalpomp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 15 september. Heden werd van de scheepstimmerwerf van de heer A.A. Wilton van Reede alhier met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot MERCURIUS II, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee, gebouwd voor rekening der naamloze vennootschap gevestigd te Gorinchem. De machine van 20 paardekrachten, hoge en lage druk met condensatie, is vervaardigd in de fabriek voor stoomwerktuigen van de heer Van Reede voornoemd.


Datum: 17 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel, 16 sptember. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren lichterschip (opm: NOOIT GEDACHT), groot pl.m. 35 last, gebouwd voor schipper P. Werkhoven te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

St. Helena, 30 augustus. Het schip ALESSANDRA, van Cardiff naar Kaapstad is 19 augustus voor 200 Engelse ponden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

St. Helena. 31 augustus. Er heeft de 13e augustus weer een onderzoek plaats gehad aan boord van het schip LORINDA BORSTEL, kapt. Borstel, van Padang naar Lissabon, hier met schade binnen. De experts zijn van mening dat de kosten van reparatie de waarde van het schip zullen overtreffen en hebben daarom aangeraden het te verkopen. De gezagvoerder wacht op orders van de rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 16 september. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip AMICITIA, kapt. Walberg, 15 september van Java naar Liverpool vertrokken.


Datum: 18 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Minister van Marine stelde gisteren te Willemsoord persoonlijk een onderzoek in naar de toestand van de SCHORPIOEN.
Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SOMMELSDIJK kwam hedenochtend half negen uur van Amsterdam in de haven van Nieuwediep tot het innemen van behoeften voor de reis naar Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 17 september. Woensdag j.l. (opm: 15 september) liep met goed gevolg te water het ijzeren tjalkschip EXCELSIOR, groot pl.m. 120 ton en voor rekening van schipper J. van der Zee te Rotterdam. Daarna werd begonnen met de bouw van een dito vaartuig voor rekening van schipper H. Meinders te Wildervank (opm. de naam van de scheepswerf wordt niet vermeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 17 september. De stoomschepen MINERVA en ONDINE der Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij te Amsterdam hebben met 15 september de vaart van hier op Londen gestaakt en zijn thans vervangen door de Engelse stoomschepen RIVER DERWENT en RIVER LAGAN, die het vervoer van stukgoederen enz. voor een nieuwe lijn van beide havens zullen voortzetten. Wekelijks zullen alzo twee stoomboten, des woensdags en des zaterdags, van beide plaatsen afvaren.

Krant:
 HAD - Haarlemsch Dagblad

Naar men verneemt zal hier met 10 januari a.s. een nieuw metaal- en ijzergieterij in werking treden op een stuk grond, gelegen aan de Spaardamschen weg nabij de werf Conrad. Zij zal worden gedreven door een maatschappij op aandelen, terwijl als directeur zal optreden de heer K.M.B. Reigers.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 september. Omstreeks half vier uur in de namiddag brak gisteren brand uit in het achterruim van het te Priok liggende stoomschip ZUID HOLLAND, dat heden de terugreis naar Rotterdam zou aanvangen. Aanvankelijk liet de brand zich niet ernstig aan zien en werd daarom beproefd het vuur door het afsluiten van elke luchttoevoer te smoren.
Het bleek echter al spoedig dat dit middel niet aan de verwachting voldeed, zodat krachtiger hulpmiddelen moesten worden aangewend..De drijvende stoombrandspuit JACATRA, van de Bataafsche Havenwerken, welke direct in staat was water te geven, spoot toen gedurende een groot half uur uit haar 4 slangen krachtige stralen in het brandende ruim. Tegen zulk een toevloed van water was het vernielende element niet bestand. Tegen vijf uur was men dan ook de brand meester en werd dadelijk begonnen met het lossen van de beschadigde lading, bestaande uit koffie en peper, welke in de naaste hangar geborgen werd. Het schip heeft weinig geleden; de schade bepaalde zich tot het verkolen van enig houtwerk en het aangetaste ruim. De schade aan de lading is echter belangrijker; wat het vuur spaarde werd door het ingespoten zeewater bedorven. De boot zal nu wel enige dagen later moeten vertrekken, wat voor de passagiers zeker een onaangenaam koopje is. Als oorzaak van de brand hoorden wij noemen het omvallen van een kaars bij het tappen van jenever in het ruim. De orde aan boord liet gedurende het ongeval niets te wensen over.
Een woord van lof komt de heer Havelaar, ingenieur van Priok, toe voor de snelle, krachtige en oordeelkundige wijze, waarop hij het brandende schip heeft geassisteerd.


Datum: 19 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 september. De heer G.G. Albers Sr., scheepsreder te Farmsum, heeft dezer dagen voor GBP 200 aangekocht het te Burntisland liggende Engelse barkschip G.T. RAY, groot 356 register ton, gebouwd in 1866. Het zal bevaren worden door kapt. A.H. Stukje, tot dusverre gezagvoerder van het Nederlandse schip AUBURN, terwijl als gezagvoerder van de AUBURN is opgetreden de heer H.W. Kaijzer, tot dusverre stuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het water werd heden 10.00 uur in het marinedok gelaten, de achtersteven van de SCHORPIOEN is daardoor 1,50 meter gerezen, doch de voorsteven zit nog vast. Er is een kussen uitgeschoten, maar door de duiker hersteld. Thans staat er nog 4 meter water in de SCHORPIOEN. Men heeft nu de centrifugaalpomp, die bij de schutsluis was geplaatst, en een stoom- en handbrandspuit aangebracht, om dit water uit het schip te pompen, en men hoopt op die wijze spoedig met de lichting te slagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 september. Het gisteren te Dover aangebrachte drankschip is de MARIE, van Dordrecht. Het gaf aan de eis van de Engelse douane-kotter om stil te blijven liggen, eerst gehoor, nadat de kotter twee schoten gelost had. Er werd een grote hoeveelheid sigaren en spiritualiën aan boord gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 augustus. Vrachten met enige vraag, maar lage cijfers. Bevrachtingen van Nederlandse schepen: de GEBROEDERS SMIT heeft arak geladen tot NLG 60 en NLG 50, benevens licht goed tot verschillende vrachtcijfers, de THORBECKE, 10.000 picols Gouvernements-koffie à NLG 30, ligt aan, de NEREUS arak NLG 40, en ligt in lading, alle naar Amsterdam. Het stoomschip BATAVIA koffie NLG 80, indigo NG 120, tin NLG 20 per last, naar Rotterdam, en suiker tot geheime vracht naar Marseille. De KRIMPEN A/D LEK laadt suiker tot Sh. 26/3 per ton naar het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BURGEMEESTER SCHORER, THORBECKE IV, THORBECKE II, ZWERVER, THORBECKE V, THORBECKE VII, MINA, MERAPI, SINDORO, JACOBA, WILLEMINA CORNELIA, BAARN, AMSTERDAM, THORBECKE III, THORBECKE VI en CONCORDIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 september. Het schip VROUW SIEBERTJE, kapt. Arbeider, van hier naar Friedrichstadt (aan de Eider) is lek uit zee terug en heeft de ijzeren brugdelen gelost. Het schip zal op de sleephelling worden gehaald om nagezien en gerepareerd te worden.


Datum: 20 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De mailboot PRINSES MARIE van de Maatschappij Zeeland ligt sedert eergisteren te Middelburg in het droogdok om schoongemaakt en geverfd te worden, zodat op dit ogenblik de dagelijkse maildienst door de twee boten PRINSES ELISABETH en PRINS HENDRIK waargenomen wordt. De WILLEM PRINS VAN ORANJE, die reparaties aan schip en machine onderging, maakte gisteren morgen een proeftocht naar zee, die in alle opzichten voldeed. Dit schip is thans van dubbele schoorstenen voorzien, waardoor het oxideren der buitenhuid vermindert, en deze ook niet zoveel geverfd behoeft te worden, daar de hitte zich nu slechts op de binnenschoorsteen concentreert. Verder is er op dek boven de machinekamer een inrichting aangebracht, om meer lucht in deze te brengen, waardoor niet alleen de lucht ten gerieve van het machinepersoneel afgekoeld wordt, maar ook de vuren beter branden. Dezelfde inrichting werd enige tijd geleden met gunstige uitslag op de PRINSES MARIE aangebracht. Binnen weinige dagen zal de WILLEM PRINS VAN ORANJE in de vaart gesteld worden, om dan met de PRINSES MARIE en PRINSES ELISABETH dienst te doen, terwijl de PRINS HENDRIK opleggen zal om goed nagezien te worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 september. Omtrent de brand in de ZUID-HOLLAND schrijft men ons nog:
Vrijdag namiddag om 15.00 uur bespeurde men brand in het achterruim (de zogenaamde piek) waar de proviand geborgen wordt, van het op vertrek liggende en aan de Rotterdamche Lloyd behorende stoomschip ZUID-HOLLAND. Daar in dezelfde laadruimte ook koffie en peper gestuwd was, ontstond er door het smeulen van de goeniezakken (opm: gonje- of jutezakken) een sterke stiklucht waardoor er niemand nabij kon komen. Door de stoompompen van het schip, welke onmiddellijk na de ontdekking aangezet waren, was men tegen vier uur de brand meester, toen door de hitte een vat jenever uit elkaar sprong, waardoor de brand zich verder uitbreidde. Alstoen werd de hulp van de stoombrandbarkas JACATRA van Priok ingeroepen en was men door gezamenlijk werken ten vijf ure de brand meester. Onmiddellijk werd begonnen met alle kracht de gedeeltelijk verbrande en door water beschadigde lading te lossen en in één van de hangars op te bergen. Aan de tegenwoordigheid van geest van de officieren is grotendeels te danken, dat het ongeval geen grotere afmetingen aangenomen heeft.. De schade zal nog aanzienlijk wezen. De oorzaak is alsnog onbekend.


Datum: 21 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 19 september. Kapt. Van der Zee, gezagvoerder van het stoomschip ZAANDAM, van New York alhier binnen, rapporteert 17e dezer op 49º41’NB 06º30’ WL van het Noorse schip HAVDYST overgenomen te hebben de equipage van het Franse schip ARGUS, kapt. Berthe, van Bordeaux naar Swansea bestemd, hetwelk de 16e dezer op zee gezonken was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 september. In de afgelopen week zijn door de duikers 64 balen katoen uit de SAPPHIRE geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 september. Volgens een telegram uit Batavia is aan boord van het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND brand ontstaan, die evenwel geblust is. De lading in het achterruim is beschadigd. Gemeld stoomschip vertrok 19 september van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Storm in West Indië, Bonaire. Een schoener, de TRANSIT, alhier thuis behorende en 15 barkjes zijn door de storm geteisterd. Zeven van deze vaartuigen, waaronder de TRANSIT, zijn geheel verloren, vijf zijn op strand en zeer zwaar beschadigd. De overige schepen zijn op strand en zullen gerepareerd kunnen worden.
Aan de kust van Bonaire is de Duitse brik HERO, vertrokken uit Maracaïbo met bestemming Europamet een lading geelhout, op strand geworpen en stuk geslagen. De kapitein en het scheepsvolk hebben het leven verloren. Slechts de stuurman kwam aan de wal terecht en is onder behandeling van de gouvernementsgeneeskundige. De lijken der verongelukten spoelden de volgende dag aan en werden ter plaatse begraven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het vrijdag (opm: 17 september) opgebrachte en te Dover binnengebrachte Nederlandse drankschip MARIE is heden weder vrij gelaten, aangezien de gezagvoerder aantonen kon, dat de opbrenging buiten de territoriale wateren van Engeland geschiedde, zodat zij onwettig was.


Datum: 22 september 1886


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Scheveningen wordt ons gemeld: De Engelse vissers schijnen hun rooftochten op zee weer te beginnen. Zo werd één der schuiten van de heer M. de Niet door een Engelse visser beroofd van drie joons en enige breels, terwijl hij ook haring uit de vleet nam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 september. De schade aan boord van het stoomschip ZUID-HOLLAND is gering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomkanonneerboot HYDRA heeft heden een tocht gehouden te beproeving van gewijzigde voortstuwers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 september. Heden arriveerde alhier van Liverpool het stoomschip ROTTERDAM. (opm. eerste reis na oplevering van dit door de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij aangekochte stoomschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 augustu