Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1844


Datum: 01 januari 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 31 december 1843. Het stoomschip PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, is heden alhier van Duinkerken aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De scheepsbouwmeesters-affaire, onder de Firma A. de Graaf en Zonen, met onderling goedvinden der deelgenoten in dezelve firma, met 31 december 1843 gedissolveerd zijnde, wordt geadverteerd, dat de liquidatie door de beide ondergetekende deelgenoten gezamenlijk zal plaats hebben, zullende alle stukken, betreffende de liquidatie, moeten bezorgd worden aan het kantoor van dezelve firma, ten huize van de tweede ondergetekende, op de Haarlemmerdijk bij de Binnen Oranjestraat.
H. de Graaf, C. de Graaf

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Mij gedragende aan bovenstaande advertentie waarin de dissolutie mijner gewezene firma van A. de Graaf en Zonen aangekondigd wordt, heb ik de eer aan mijn geachte begunstigers kennis te geven, dat ik de zaken voor mijne privé rekening als scheepsbouwmeester blijf voortzetten, mij tevens in hunne protectie aanbevelende en belovende door een alleszins accurate bediening te zullen trachten mij hun vertrouwen waardig te maken.
Amsterdam, 1 januari 1844, H. de Graaf, Werf de Oranje-Boom.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Cornelis de Graaf, vroeger A. de Graaf & Zonen, heeft de eer te berichten, dat hij van heden af de scheepsbouwmeesters-affaire op zijn naam en voor zijn rekening zal voortzetten op zijn werven De Casimirus en De Vreede, gelegen op de Kadijk.
Dankbaar voor het vertrouwen en de toegenegenheid hem tot heden geschonken, beveelt hij zich opnieuw aan in het goedgunstig aandenken zijner geëerde begunstigers en voor allen die hem met hun vertrouwen zullen willen vereren.
Amsterdam, 1 januari 1844.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren der Nederlandsche Scheepsreederij, gevestigd te Amsterdam, brengen hiermede ter kennisse der Respectieve Deelhebberen in dezelve, dat zij de interest over het nu afgelopen jaar, op 4 procent, en dus op veertig guldens per aandeel, bepaald hebben, welke tegen intrekking der behoorlijk ingevulde, getekende en geviseerde coupons door de Associatie-Cassa alhier betaald zullen worden; zullende tot het viseren der coupons van ’s maandags tot vrijdags ten kantore van de rederij, in de Doelenstraat No. 2243, gevaceerd worden, van ’s morgens 10 tot 1 ure. Directeuren der Nederlandsche Scheepsreederij voornoemd,
Amsterdam, 30 december, P.J. Ameshoff, tijdelijke voorzitter, Theod. Joh. Kerkhoven, directie-secretaris


Datum: 02 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool om 15 januari te vertrekken het Nederlands kofschip SIEWERDINA, kapt. W.C. de Haan.
Adres bij de cargadoors Visscher & Van der Sande aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd, de schepen BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, en BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, beiden van Batavia, met koffie en suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door Heren Commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art.19 der statuten benoemd, de rekeningen en balance, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen décharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien ter visie van alle de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven, alhier; en verder, dat, ingevolge art. 20 der gemelde statuten, het dividend door directeuren en commissarissen bepaald zijnde op vijftig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden tot de 10de januari 1844 ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wie de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 30 december 1843.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zullen op maandag 8 januari 1844 des avonds te 7 uren ten huize van de kastelein G.F. Rasker, op de hoek van het Ameland aldaar, publiek worden verkocht:
- Een snel zeilend en sterk gebouwd smakschip de JUFFER ANNA genoemd, groot 50 tonnen, in 1837 nieuw uitgehaald, gevoerd geweest door kapt. Scholtens.
(opm: kapt. Tjalling Hans Scholtens was 25 november 1842 in Tonningen overleden; koper, voor NLG 3.080, werd kapt. Joachim Nicolaus Casper Selck uit Emden; op 10 februari 1846 ging de smak als ENGELINA door stranding op Juist verloren, zie PGC 240246)
- Een kofschip CATHARINA JACOBA genoemd, groot 95 tonnen, gevoerd geweest door kapt. J.N. Westerbaan. (opm: de koop werd niet gegund; de kof, afmetingen 21,10 x 4,29 x 2,15 meter, in 1813 gebouwd door C. Sleeswijk te Amsterdam, werd na de veiling waarschijnlijk onderhands verkocht aan een sloper)
Beide schepen zijn voorzien van goede inventaris en liggen thans in de Zuiderhaven te Groningen. Om te aanvaarden dadelijk na de toeslag en te bezien daags. Informatiën zijn steeds te verkrijgen ten huize van verkoop en ten kantore van de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Mr. A.J. van Roijen, notaris, zal op verzoek van de heer H. Beekhuis Damsté, q.q. op maandag 8 januari 1844 des morgens elf uren in het gemeentehuis te Warffum, om contant geld verkopen het wrak van het tjalkschip CONCORDIA (opm: bouwjaar 1840; kapt. Harm Jans Drok, zie AH 071243), gestrand op het eiland Rottumeroog, alsmede de tuigage van hetzelve, bestaande in een mast, zeilen, ankers, touwen, roer, zwaard en enig rondhout, alles geborgen en aanwezig op voornoemd eiland.
Op donderdag 4 januari 1844 zal des morgens precies 7 uren een vaartuig van de Noordpolderzijl vertrekken en des avonds aldaar terug komen om gegadigden ter
bezichtiging over te brengen.
Mr. A.J. van Roijen
(opm: de opbrengst der veiling bedroeg NLG 1.415).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Piccardt, notaris te Pekela, zal op donderdag 11 jan. e.k. des avonds te 5 uren te N. Pekela ten huize van A. Sijpkens, als executeuren-testamentair in het nalatenschap van wijlen H.K. Boerma, gewoond hebbende en overleden te N. Pekela, publiek in koop aanbieden:
- 1/32 aandeel in het kofschip DE JONGE DERK, kapt. J.A. Westers, liggende thans te Purmerend.
- 1/36 dito in het kofschip DE GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, thans op reis naar de Oostzee.
Piccardt, notaris.


Datum: 03 januari 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Gisteren zijn door de Nederlandsche Handel Maatschappij voor de maanden januari en februari naar Batavia bevracht de navolgende schepen:
Voor Rotterdam: DE YSSEL, GERTRUDE, KENAU HASSELAAR, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, VROUW JOHANNA, MARIA, D’ELMINA, DILIGENTIA, ’S-GRAVENHAGE en KOERIER.
Voor Amsterdam: MARIA, ADMIRAAL DE RUYTER, STRAAT BALY, HENDRIKA KLAZINA en WILHELMINA CATHRINA.
Voor Dordrecht: ORION
Voor Middelburg: ZEEPAARD
Conditiën: NLG 5 vrachtvermindering per last, en daarenboven voor schepen, welke tien of meerdere reizen gedaan hebben, nog NLG 5.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid is de 9e november op 20º ZB 38º WL het schip PIET HEIN, kapt. Jobs, van Rotterdam naar Batavia. Het had de grote steng verloren en zou naar Rio de Janeiro koers zetten om te repareren. (opm: dit had grote gevolgen, zie o.a. JC 150644)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het binnen weinige dagen alhier ter rede verwacht wordend barkschip ANIS, groot 110 gemeten lasten, zal, benevens de inventaris, op een nader te bepalen dag bij publieke veiling verkocht worden, zijnde inlichtingen deswegens verkrijgbaar bij Loman & Haager (opm: zie JC 040944).
Batavia, 27 december 1843.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 december. Heden is hier aangekomen net Nederlandse schip MADURA, kapt. P.D. Nap, de 28e augustus van Rotterdam vertrokken


Datum: 04 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping om contant geld te Petten op dinsdag de 9e januari 1844, des morgens ten 11 ure, van het hol of casco of wrak van de aldaar op strand zittende Engelse schoener DIDO, van Jersey, kapt. G. Romeril, op de reize van Samos naar Amsterdam aldaar gestrand, benevens de geborgen tuigage en scheepsgereedschappen, liggende in en bij het pakhuis van de heerlijkheid Petten, zijnde voor en op de verkoopdag voor een ieder te zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 januari. Aan deze stad is gearriveerd het schip PURSUIT, kapt. J.B. Rushmer, van Newport, met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 januari. In het afgelopen jaar zijn van deze stad naar zee gegaan 601 en aan deze stad aangekomen 562 schepen.
De in 1843 aangekomen schepen kwamen, te weten: uit Groot-Brittannië, met steenkolen 67, met ruw ijzer 336, met ruw zout 33, met lijnzaad en stukgoederen 5; uit Frankrijk, met ruw zout 5, met wijn en stukgoederen 8; uit Noorwegen, met hout 33, met stokvis en traan 9; uit Rusland, met hout 10, met lijnzaad en teer 2; uit Pruisen, met hout 7, met granen 8, met tabak, zaad en teer 3; uit Spanje, met zout 5; uit Zweden met teer 1; uit Antwerpen, met wijn 1; uit Oost-Indië, met suiker en koffie 8; uit de Middellandse Zee, met stukgoederen 21.
Het jaar tevoren waren hier minder naar zee gezeild 102 schepen en minder uit zee aangekomen 105 schepen.
Gedurende het jaar 1843 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2.034 schepen, waaronder 100 van Java en Sumatra, 2 van Manilla en 22 van Canton. In het jaar tevoren waren aldaar 120 schepen meer aangekomen, namelijk in alles 2.154, waaronder 96 van Java en Sumatra en 1 van Canton.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 januari. Gedurende het afgelopen jaar 1843 zijn van hier in zee gezeild 425 koopvaardijschepen, behalve de haring- en visschepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om in het begin van februari naar zee te gaan, het fregatschip ORION, kapt. Jacob van der Linden. Adres voor goederen en passagiers bij de cargadoors Jan Daniels en Zonen en Arbman te Amsterdam, en Visser en Van der Sande te Dordrecht.


Datum: 05 januari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip URANIA, kapt. Van der Drift, te Sourabaya bezig zijnde een lading koffie en suiker voor herwaarts in te nemen, heeft, volgens brief van de kapitein van de 4e september, lekkage aan de naad van de voorsteven bekomen, en had de inhebbende lading, bestaande in 3.000 picols suiker en 800 balen koffie, gelost om geïnspecteerd te worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.H. Beekhuis, te Buitenpost, zal, op dinsdag den 16 januari 1844, des namiddags ten 2 ure, ten huize van F.J. van der Meulen, kastelein te Rohel nabij Augustinusga, publiek bij strijk en verhooggeld, verkopen: Een geheel nieuw overdekt Snikschip, lang 12 el 4 duim, wijd 2 el 8 palm, hol 1 el 1 palm 2 duim, liggende te Rohel aan de werf van Lijkele Oebeles Hoekstra. (opm: LC 190144 meldt dat is geboden NLG 300)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een hecht tjalkschip (opm: binnenvaarder), lang 19 el 536 streep, wijd 4 el 366 streep, geijkt op 57 ton, met zeil en treil; bevaren bij Klaas Edzes van der Veen; liggende aan de werf van Meindert G. Dalsma, te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Schuitje, genaamd de HOOP, groot volgens meting 32 ton, of 12 last, met deszelfs toe en aanbehoren. Te bevragen bij den koopman F.J. Oosterbaan, te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een nieuw geschikt Graanschip, lang 13 el 8 palm, wijd 3 el 2 palm 4 duim, hol naar rato, te koop bij P.W. Boorsma, te Oostermeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom, te Drachten, zal, in het openbaar, bij strijk en verhooggeld, ter verkoop aanbieden: een Hektjalkschip (opm: binnenvaarder), genaamd de VROUW SIETSKE, lang 17 el en 9 palm, wijd 3 el 1 palm en 2 duim, hol 1 el 6 palm en 4 duim, en alzo groot een en zestig ton, met mast, zeilen, touwwerk, haken en bomen, en alles wat verder tot ene complete inventaris behoort; eigen aan en bevaren wordende door de weduwe Jan Hendriks Overal, thans liggende in de Vaart te Drachten. Wie hieraan gading maakt, komt op donderdag den 11 januari 1844, des avonds te 6 ure, ten huize van de weduwe T. ten Brinke, logementhoudster te Zuider Drachten.
(opm: LC 190144 meldt dat is geboden NLG 333)


Datum: 06 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 14e dezer maand in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen het snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip MARIA, gevoerd door kapt. G. Groenewoud, en de 16e februari het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip STRAAT BALY, gevoerd door kapt. G. Mulder, voerende een bekwame scheepsdokter. Beide schepen zijn voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de cargadoors Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd: het schip MACHINA, kapt. H.T. Mulder, van Portcawl, met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 januari. Volgens authentieke zeetijdingen zijn, gedurende het afgelopen jaar 1843 in de Maas en Goeree binnengekomen 2.313 schepen, zijnde 262 meer dan in het jaar 1842, en uitgezeild 2.339, zijnde 272 meer dan in 1842, allen, zoals gewoonlijk, zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen en de schepen die langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden van Hamburg, Bremen, enz. zijn aangekomen of derwaarts vertrokken. Onder de in Goeree binnengekomen schepen waren er 81 uit onze Oost-Indische bezittingen, zijnde 14 meer dan in het jaar tevoren.
In het afgelopen jaar 1843 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 228 schepen, waarvan 59 met steenkolen, ijzer, hout en vruchten, en 169 met granen, van Riga, Libau, Windau, Arendsburg, Greifswald enz., waarmede, als ook van België en van binnenlandse plaatsen, zijn aangebracht 21.273 lasten tarwe, rogge en gerst.
Te Brouwershaven zijn gedurende het jaar 1843 binnengekomen 174 schepen, waaronder 56 van Java; zijnde in het geheel 23 schepen meerder als in 1842, en 13 meerder van Java; en zijn uitgezeild 61 schepen.
In de loop van het 1843 zijn te Antwerpen uit zee aangekomen 1.560 schepen (dus 169 meer den het jaar tevoren), tezamen metende 242.553 tonnen, als 293 onder Engelse, 79 onder Amerikaanse, 8 onder Oostenrijkse, 339 onder Belgische, 20 onder Bremer, 165 onder Deense, 7 onder Spaanse, 35 onder Franse, 243 onder Hannoverse, 9 onder Hamburger, 99 onder Nederlandse, 4 onder Kniphauzer, 2 onder Lübecker, 96 onder Mecklenburger, 7 onder Napolitaanse, 70 onder Noorse, 22 onder Oldenburger, 1 onder Portugese, 100 onder Pruisische, 13 onder Russische en 48 onder Zweedse vlag, terwijl de geregeld op Londen varende stoomboten gezamenlijk 135 reizen hebben volbracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 19 september l.l. is van Sourabaija uitgezeild, het schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. Strumphler, naar Batavia, Samarang en Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 januari. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip de TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, met 14 passagiers, de 31e augustus van Amsterdam vertrokken, en het dito schip JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, de 30e augustus van Amsterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark WELTEVREDEN, kapt. J.A. Bangma, de 19e september van Rotterdam vertrokken, de dito bark MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer, met drie passagiers, de 23e september van Amsterdam vertrokken, en het dito schip GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, met een passagier, de 22e september van Amsterdam vertrokken.


Datum: 08 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

St. Helena, 20 november. Het schip de PROVINCIE GRONINGEN (opm: bark, bouwjaar 1837), kapt. J.H. Stoelman, van Wijnkoopersbaai naar Amsterdam, alhier afgekeurd, heeft, nadat de Inventaris bevorens was verkocht geworden, in publieke veiling GBP 70 opgebracht; van de lading waren 200 balen koffie zwaar beschadigd verkocht en men vreesde echter nog 200 à 300 balen wegens beschadigdheid te zullen moeten verkopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Het schip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, van Batavia naar Amsterdam, is de 26e oktober 1843 aan de Kaap de Goede Hoop lek binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. De schepen PALEMBANG, Kapt. Visser, en KONING WILLEM II, kapt. Kooger, zijn volgens bericht van Sourabaya van 9 september, bij nacht, door misgissing en onzekere stroom, op één der laagste van de Boompjes-Eilanden gezeild; dezelve zaten een halve scheepslengte van elkander vast, waren lek, en moesten kielen om te repareren.
Het schip VERONICA, kapt. Welger, was mede aldaar liggende, zijnde wegens doorgestane storm in de Indische Zee zwaar lek geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Napels, 22 december 1843. Het schip de ONDERNEMING, kapt. Zeven (opm: kof, ook wel ONDERNEMING VAN ALKMAAR, bouwjaar 1840; kapt. H. Zeven), van Portici met balken naar Cette, is in de nacht van 13/14 dezer (opm: december 1843) in een hevige storm wegens lekkage op de kust van Specchia Rugiero bij Lecce (opm: ter hoogte van de hiel van de laars van Italië, bij benadering pos 39º55’ NB 18º24’ OL) gestrand; men heeft van hier assistentie afgezonden om zoveel mogelijk te bergen en het volk, waarvan nog niets bekend is, te redden. (opm: de zeebrief werd via de consul naar Den Haag verzonden met de opmerking ‘schip verongelukt’, en op 4 juli 1844 geroyeerd)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 24 december 1843. Het schip HOOP EN FORTUIN, kapt. Niehoff, van Konstantinopel (opm: Istanbul) naar Livorno, is de 18e dezer na op de kust van Sicilië hevige storm doorstaan te hebben, alhier lek en met verlies van zeilen, verschansingen en meer andere schade binnengelopen; helzelve had circa de helft der lading in quarantaine gelost, doch zoude, aangezien de lekkage niet verminderde, vermoedelijk geheel moeten lossen.


Datum: 09 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. Gorter, is heden morgen omstreeks 11½ ure, bij het verhalen van het Ooster- naar het Entrepot-dok, op zijde geslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in het begin der maand februari aanstaande vertrekken het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA CATHARINA, gevoerd bij kapt. C.J. Jaski, zijnde bijzonder goed gelegenheid gebruik wensende te maken of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieve zich te vervoegen ingericht voor passagiers en varende met een bekwame scheepsdokter. Iemand van deze bij de cargadoors Hoyman & Schuurman op de Heerengracht over de Bergstraat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 januari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ELIZABETH, kapt. S.J. Brouwer, van Liverpool, met ruw zout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A.H. Koning, notaris residerende te Wedde, zal ten verzoek van de erfgenamen van wijlen Adolf Adams en Epke Harberts-Bruggers in leven echtlieden te Bellingwolde overleden, op woensdag 10 januari 1844 te vijf uren des avonds ten huize van de kastelein H.G. Sijbens te Bellingwolde, te koop aanbieden 1/14e aandeel in het kofschip genaamd DE GOEDE WELVAART, thans bevaren door J. Peper.
Zullende de voorwaarden van verkoop acht dagen bevorens ter lezing liggen ten huize van verkoop en ten kantoor van mr. A.H. Koning, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. R. Feith, notaris te Zuidbroek, zal op vrijdag 12 jan. e.k. des avonds te 7 uren ten huize van de kastelein G. Monkhost te Zuidbroek, publiek te koop aanbieden:
Een in het jaar 1827 nieuw uitgehaald smakschip de VIGILANTIA, groot pl.min. 45 roggelasten met des zelfs zeil, treil en inventaris, laatst bevaren door kapt. De Ruiter, thans liggende te Appingedam bij de werf van de scheepstimmerman Van der Werf bij wie inmiddels informatie zijn te bekomen. (opm: het schip werd door kapt. S.E. de Ruiter niet verkocht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De burgemeester, opperstrandvonder in de gemeente Warffum, brengt ter kennis dat onder zijn beheer zijn gesteld:
77 grenen balken (ongezaagd hout) gemerkt K x W, waarvan de langste is 18 ell. 87 duim en de kortste 3 ell. 10 duim, de dikste 43 en de dunste 24 duim, 57 stuks grenen delen (gezaagd hout) waarvan de langste 9 ell. 14 duim en de korstte 2 ell. 41 duim de dikte 4 duim en eindelijk 80 stuks staven vathout waarvan de langste 1 ell. 90 duim en de korstte 1 ell. 66 duim, de dikte 7 tot 8 duim, behoord hebbende tot de lading van het kofschip de HARMONIE, gevoerd geweest door kapt. J.H. Dik, komende van Danzig en gedestineerd naar Termunterzijl, doch op 29 nov. j.l. in de nabijheid van het eiland Rottumeroog reddeloos geworden (opm: zie AH 071243) en wijder nog de gedeeltelijke tuigage van dit schip, alles geborgen en opgeslagen op het eiland Rottumeroog voormeld.
Wordende bij deze elk en een ieder die tot deze goederen vermeent gerechtig te zijn, opgeroepen met uitnodiging om het recht van reclame bij de ondergetekende te doen gelden.
De burgemeester - opperstrandvonder voornoemd, K.J. Ritzema

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Verkoop van een hektjalkschip.
Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal, ten verzoeke van A.A. Wolkammer, op maandag, den 22 januari 1844, des avonds te 6 uren, ten huize van de kastelein D.J. Vos, te Farmsum, publiek verkopen een in den jare 1833 nieuw van stapel gelopen Hek-Tjalkschip, genoemd de VROUW HILLEGINA (opm: kapt. A.A. Wolkammer), groot 54 tonnen, liggende thans te Delfzijl, met deszelfs volle inventaris, welke acht dagen voor den verkoop ter lezing zal liggen ten huize van verkoop en ten kantore van de ondergetekende notaris.
Mr. H.J. Offerhaus. (opm: GRC 120144 meldt, dat de verkoop niet doorgaat; het schip bleek onderhands te zijn verkocht aan kapt. L.L. Bos; de scheepsnaam bleef ongewijzigd)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier A.M. Koopmans, te Beetsterzwaag, zal publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: een hecht Schuiteschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS (opm: binnenvaarder), liggende in de Wilp onder Siegerswoude; te bevragen bij W.T. Boersma, aldaar, zodanig hetzelve is bevaren door wijlen Geele E. Tellinga, groot volgens meetbrief 25 tonnen, lang 13 el 5 duim, wijd 2 el 40 duim, en hol 1 el 19 duim, met staand en lopend want en verdere scheepsgoederen. Wie gading maken, komen op donderdag den 25 januari 1844, des namiddags ten drie ure, ten huize van H.J. Tiesema, kastelein te Frieschepalen onder het behoor van Siegerswoude.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

 
uittreksel. Uit eene acte, den 2psten December 1843, tusschen Johannes Enqéf hardus Lublink, Cargadoor, wonende binnen deze Stad op den Cingelj tusschen de Korsjes- en Romolenstegen, ter eenre, en Christiaafl Jonathan de Witt, Cargadoor, wonende binnen deze Stad, op de» Binnen-Ainstel en hoek van de Prinsengracht, ter andere zijde, ondef de hand geteekend, zijnde behoorlijk geregistreerd , blijkt, dat de sedert 10. Januarij 1819, eerst tusschen hen en den overleden Heer Ja" Hendrik de Witt en later tusschen hen ondergeteekenden alleen bestaat» hebbende Vennootschap tot het uitoefenen der Cargadoors-Affaire en deO Commissie-Handel, onder de firma van Coopman en de Wilt en Lenaertii met den laatsten December 1800 drie en veertig, tusschen hen geheel en al is ontbonden en geëindigd ; — dat dezelve firma nog alleen z» worden gebruikt voor de liquidatie der nog loopende zaken;— dat to' dezelve liquidatie de beide ondergeteekenden geregtigd zijn, en dat de" zelve zal geschieden op de oude firma, met bijvoeging der woorden1 » Foor de Liquidatie door beide de ondergeteekenden met hunne priw handteekening te onderschrijven. Voor uittreksel deugdelijk verklaard, J. E. Lublink. C. J. de Witt. 

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

Bij acte, den 28sten December i 843 voor den Notafl' Bruno Tideman verleden, geregistreerd en ingeschreven volgens de web hebben de Heeren Johannes Engelhardus Lublink , Cargadoor , Hernia Timmer van Meeteren, Fabrikant en Koopman , en Steven ten Hietbrink' Convooilooper, wonende te Amsterdam, eene Vennootschajj aangega^J tot het uitoefenen van het Beroep van Cargadoor, Commissie -Haiide' en Convooilooper , de twee eerste bedrijven onder de firma van Lublitih van Meeteren en Compagnie, welke firma door ieder der Vennoote' geteekend zal kunnen worden en het laatste onder de firma van Lubli*1 en Comp., welke firma alleen door den laatstgenoemden Vennoot g^ teekend zal worden, doch beide nimmer tot handelingen buiten ï»' doel der Vennootschap liggende, noch tot het opnemen van geldefl' het teekenen van Schulderkentenissen, of Borgtogten, behalve $ Borgtogten welke somtijds van Cargadoors en Convooiloopers in 't uitoefening van hun beroep gevorderd worden. — De Vennootschap "* aangevangen den isten Januarij 18.44, en aangegaan voor den tijd >'3" driejaren, en daarna bij stilzwijgende continuatie telkens voor een ja3'' ** De ondergeteekenden brengen bij deze ter kennisse van de belaüC hebbenden, dat de tusschen hen bestaan hebbende Vennootschap, ® het uitoefenen der alhier gevestigde Steenbakkerij, onderde firma Bowles en van Eik, met den eersten dezer is ontbonden, en dat, *§ af dat tijdstip, de zaken geheel voor eigen rekening van den eer ondergeteekenden R. Bowles zullen worden voortgezet, die belast is f de geheele Liquidatie der firma, en tevens deze gelegenheid waarnee^1' zich bij zijne begunstigers op het minzaamst aan te bevelen. Wageningen , den sdcn Januarij i 84- R- Bowles. P. van Eik.


Datum: 10 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. Gorter, in het Oosterdok op zijde geslagen, is zonder schade weder opgericht geworden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 januari. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. H.H. Uil, de 8e september van Rotterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip SOERABAIJA, kapt. F, Poodts, de 17e september van Rotterdam vertrokken, de dito bark JAN VAN HOORN, kapt. J.A. Keeman, de 25e september van Kaap de Goede Hoop vertrokken, en de dito brik de HARMONIE, kapt. H. Bouma, de 19e september van Rotterdam vertrokken.


Datum: 11 januari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 januari. Het schip HERSTELLING, kapt. Potjer, van Hamburg naar Amsterdam alhier op de rede liggende, is door een Engelse schoener aangezeild en heeft daardoor de boegspriet verloren en meer andere schade bekomen; hetzelve is echter dicht gebleven en heeft in de haven gehaald om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 januari. In het afgelopen jaar 1843 zijn te Hamburg uit zee aangekomen 3.538 schepen, 208 meer dan het jaar tevoren, als: 72 uit Noord- en 151 uit Zuid-Amerika, 18 uit Oost- en 142 uit West-Indië, 14 uit Afrika en 3.141 uit de Europese havens, waaronder 387 uit Nederland en 114 uit België; van die schepen kwamen 357 onder Nederlandse vlag, terwijl nog 14 daarvan in de haven liggen.
Van 28 april tot 23 november zijn te Croonstad uit zee aangekomen 48 stoom- en 1.136 koopvaardijschepen (hebbende 37 vaartuigen overwinterd), waaronder 65 onder Nederlandse vlag, terwijl zijn uitgezeild 1.222 schepen, waarvan 29 naar België en 51 naar Nederland.


Datum: 12 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Nederlands smakschip met deszelfs inventaris, volgens Nederlandse meetbrief groot 31 lasten of 60 tonnen. Te bevragen bij de makelaar G.J. Boelen, IJgracht nr. 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia om de 20e februari a.s. naar zee te gaan, het fregatschip ORION, kapt. Jacob van der Linden.
Adres voor goederen en passagiers bij de cargadoors Jan Daniels & Zonen en Arbman te Amsterdam, en Visser & Van der Sande te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen te Amsterdam in lading naar:
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski. Adres bij van Olivier en Co., de Vries en Co., Hoyman en Schuurman en Lublink, van Meeteren en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip STRAAT BALY, kapt. G. Mulder. Adres bij de weduwe Jan van Wezel en Zoon.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, van Dordrecht. Adres bij Jan Daniëls en Zoon en Arbman.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname: het gekoperde tweedeks driemast galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks barkschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer. Adres bij B. D. Bosscher.
Suriname: het gekoperde barkschip ANNA MARIA HENRIETTE, kapt. H.F. Zeylstra. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het schoener kofschip ANTHONIA, kapt. A. Hendriks. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Havana: het gekoperde tweedeks barkschip EMMA, kapt. H. Bos. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon en B.J. van Hengel.
Bayonne: het Nederlandse kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gust. Adres bij Jan Corver en Co.
Le Havre en Rouen: het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. H.R. Veling. Adres bij Jan Corver en Co..
Lissabon: het gekoperde Nederlandse kofschip ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniëls en Zoon en Arbman en Lublink, van Meeteren en Co.
Livorno en Genua: het Nederlandse schoener kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. C. Fekkes. Adres bij J. de Rooy.
Marseille: het Nederlandse kofschip GERARDUS HENDRIKUS, kapt. Van der Velde. Adres bij van Ulphen en Ruys.
Marseille: het Nederlandse schoener kofschip DE NIJVERHEID, kapt. K.T.M Mulder. Adres bij Jan Corver en Co en Balwé.
Smirna en Constantinopel: het Nederlandse kofschip CATHARINA JULIA, kapt. H.G. Greven. Adres bij Kranenborg en Zoon.
Syra, Smirna en Constantinopel: het Nederlandse schoener kofschip DE JONGE MARIA, kapt. L. Rendtler. Adres bij J.C. van Oven en Zoon.
Syra en Smirna: het Nederlandse kofschip ARCHIPEL, kapt. R.G. Engelsman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en van den Bey en Co.
Syra en Constantinopel: het Nederlandse kofschip IDA, kapt. J.Y. Veenhorst. Adres bij Kranenborg en Zoon.
Triest: het Nederlandse kofschip AGATHA, kapt. H.P. Heikema. Adres bij Nobel en Holtzapffel en van de Bey en Co.
Triest: het Nederlandse kofschip ANNEGINA ELSINA, kapt. R.J. Kuyper. Adres bij Jan Corver en Co.
Bremen: het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. K.F. Kremer. Adres bij Blikman en Co..
Bremen: het Nederlandse schip DE JONGE JAN, kapt. H.J. Gnodde. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit, adres bij J.C. van Oven en Zoon.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE VROUW GEERTINA, kapt. T.R. Boonstra. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona: het Nederlandse smakschip WENDELINA, kapt. W.J. Hillebrandt. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip CATHARINA HENDRIKA, kapt. R. Kroon. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip ELTINA, kapt. J.L. van Sluys. Adres bij Blikman en Co.
St. Petersburg: het Nederlandse kofschip JULIANE LOUISE, kapt. K.L. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
St. Petersburg: het Nederlandse kofschip SYBRAND JAN, kapt. J.H. Uil. Adres bij Lublink en van Meeteren en Co, de Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van deze maand uit de hand te koop een voor weinige jaren gebouwd en wel onderhouden tjalkschip (opm: DANKBAARHEID, bouwjaar 1839, kapt. Albert Klaassens Pruim, zie PGC 300144), groot 67 tonnen, liggende in het Zuiderdiep bij de werf van G. de Vries.
Te bevragen bij de schipper Pruim of bij A. Eikema.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.S. Bokma, te Akkrum, zal, op maandagen den 15 en 29 januari 1844, provisioneel en finaal, telkens des avonds ten 7 ure, ten huize van den kastelein Sjoerd R. Kuiper, aldaar, bij strijk en verhooggeld, verkopen: een hecht en wel onderhouden Hek Tjalkschip, genaamd de VROUW ALIJDA (opm: binnenvaarder), met complete inventaris, in den jare 1818 nieuw uitgehaald, alles zodanig het bevaren wordt door den eigenaar Jentje Hendriks Fennema, en thans is liggende te Akkrum. (opm: LC 190144 meldt dat is geboden NLG 700)


Datum: 13 januari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Aangaande het schip PALEMBANG, kapt. Visser, te Sourabaya schade bekomen hebbende, wordt volgens brief van de kapitein in dato Sourabaya 18 september gemeld, dat de schade van weinig belang, reeds weder gerepareerd en men bezig was de lading weder in te nemen, teneinde over Passarouang en Batavia naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 31 december. Het schip VROUW JOHANNA, kapt. Admiraal, van Marseille naar Antwerpen, is gisteren alhier met schade binnengelopen, zijnde met het schip EMPREHENDOR in aanzeiling geweest. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 31 december 1843. Het schip AMICITIA, kapt. Mennen (opm: buitenlander), van Amsterdam naar Konstantinopel (opm: Istanbul), is de 28e dezer op de hoogte van Kaap Spartel (opm: nabij Tanger) verongelukt, doch een gedeelte der lading geborgen. Het had 5 voet water in, hetwelk iedere dag toenam. De vleet was gekapt, er was weinig hulp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van goederhand verneemt men, dat heren directeuren der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, te Rotterdam gevestigd, in hun jongste vergadering besloten hebben, de grote zilveren medaille uit te reiken aan de heer Jacob Herders, secretaris der corporatie van Trinity House, te Londen, als blijk hunner erkentelijkheid voor bewezen dienst, in de belangrijke mededeling der constructie, inrichting, enz., der op de Engelse kust geplaatste vuurschepen, ten einde te beproeven in hoeverre er mogelijkheid voor de maatschappij bestaat, tot meerdere veiligheid onzer zeelieden, een dergelijk vuur op de Hinder- of A-bank te plaatsen.
En een gelijksoortige medaille aan H.A. Hazewinkel, voerende het Nederlandse kofschip ALBERDINA, van Veendam, voor het redden, op de hoogte van Doggersbank, der equipage van het in zinkende staat verkerend tjalkschip de JONGE SMIT, gevoerd door kapt. W.W. Smit (opm: bouwjaar 1832; op 1 november 1843 gezonken, zie RC 111143; kapt. Wolter Wolters Smit), komende van de Eider en bestemd naar Grangemouth, en voor het te Rotterdam in veiligheid aanbrengen daarvan.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 januari. In de namiddag van zondag de 31e december j.l., omstreeks drie ure, is het achterschip van de ter rede van Soerabaija liggende schoener DIANA, kapt. Zandwijk, uit elkander gesprongen. Het vaartuig is onmiddellijk gezonken en de kapitein en een inlander, die vermist zijn geraakt, hebben vermoedelijk het leven verloren, terwijl de kajuitsbediende aan de bij die gelegenheid bekomen wonden later is overleden.
De oorzaak van dit ongeluk wordt toegeschreven aan broeiing van de in de nabijheid van het buskruit geplaatste brandbare stoffen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse brik TIMOR, kapt. J.A. Boning, de 23e augustus van Dordrecht vertrokken.


Datum: 15 januari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 21 november. Het schip SIEKE VAN DER WEST, kapt. M. van Emmen, van hier naar Hamburg, is met enige schade aan zeilen uit zee teruggekomen, doch zal binnen weinige dagen de reis weer aannemen.


Datum: 16 januari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 11 januari. Het schip VROUW JANTJE, kapt. Christoffers, van hier naar Amsterdam, is na op de Neubrackl (opm: Neues Brack, plaat tussen Wangerooge en de kust) zwaar gestoten te hebben met verlies van roer te Horumersiel binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 11 januari. Het schip CERES, kapt. Salvesen, van Libau (opm: Liepaja) naar Schiedam, is bij het naar binnen zeilen totaal verongelukt, doch de equipage gered; indien de vorst aanhoudt zal waarschijnlijk van schip en lading nog iets geborgen kunnen worden. (opm: waarschijnlijk buitenlander)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA JANTINA, kapt. Kramer (opm: hektjalk, kapt. W.J. Kramer), van Roskilde naar Leuven, is 19 december met onklare pompen en schade aan het schip te Fahrsund binnengelopen, moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris in het arrondissement Winschoten ter standplaats Veendam, gedenkt, ten verzoek van de wed. G.E. Boer, op woensdag 24 januari 1844, des avonds te 7 uren, ten huize van de logementhouder E.D. Everts te Veendam, publiek te verkopen het kofschip GEERDINA, in den jare 1838 te Wildervank nieuw uitgehaald groot 102 tonnen, thans liggende aan de werf Het Schaap op de Zoutkeetgracht te Amsterdam, in der tijd door wijlen kapt. Gieze Eilts Boer bevaren. En zulks met alle deszelfs rondhouten, staand en lopend want en met de opgoederen en toebehoren.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren Kranenborg & Zonen te Amsterdam, Hesselink & Cardinaal te Groningen, H.S. Calkema te Hoogezand, en ten kantore van de bovenvermelde notaris.
(opm: E.H. Waalkens werd voor NLG 8.000 eigenaar; nieuwe naam VRIENDSCHAP onder kapt. A.H. Karssiens)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, den 16 januari. Den 9 dezer is het fraai gebouwde stoomschip WITTEKIND, kapt. Mouby, in de haven van Zoutkamp gehaald, en zal zo lang de vorst duurt aldaar blijven liggen; de kapitein laat aan een ieder de vrije bezichtiging toe. (opm: geen Nederlands schip)


Datum: 17 januari 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 januari. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark SIRIUS, kapt. H. Mulder, met een passagier, de 29e september van Amsterdam vertrokken, en de dito bark THERESIA, kapt. A.M. Smits, met een passagier, de 18e september van Rotterdam vertrokken.


Datum: 18 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 januari. Het schip de VROUW JOHANNA, kapt. Van der Hoeven, van Rotterdam naar Batavia, is gisteren avond met het naar zee zeilen op de Kwade Hoek aan de grond vastgeraakt, doch heden morgen, na een gedeelte der ballast over boord geworpen te hebben, door de stoomboot KINDERDIJK weder af en op het Kanaal gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is voornemens om in het laatst der maand februari 1844, tijd en plaats nader te bepalen, in het openbaar te Harlingen te verkopen het Nederlands kofschip genaamd de LEMMER, groot 151 tonnen, gevoerd bij kapt. Johannes Tammes, liggende te Harlingen. (opm: zie LC 090244)


Datum: 19 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het kofschip CATHARINA ELSINA, kapt. H.A. Schuring, met haver en vlas van Harlingen naar Liverpool, is de 15e januari met gebroken bezaansmast, verlies van zeilen, schade aan schip en tuig en zware lekkage te Vlissingen binnengelopen, zijnde in de nacht van de 12e op de 13e dito op de hoogte van het Goodwin Sand door een Engelse schoener overzeild geworden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 14 januari. Zr.Ms. schoener LANSIER, commandant luit. 1e klasse Van Boudijk Bastiaanse, van Texel naar de kust van Afrika, is alhier binnengelopen, hebbende de 10 dezer tussen Wight en Cherbourg de masten verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een hektjalkschip, genaamd de VROUW RENSKE (opm: binnenvaarder), groot 48½ ton, bevaren door wijlen H.A. Sonnenga. Te bevragen bij den kastelein Brouwer, op het Vliet te Leeuwarden.


Datum: 20 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Bekendmaking. Contract d.d. 10 januari l.l. tussen de heren Martinus Brink en Johannes Diederich Baarts, houdende oprichting ener compagnieschap tot het uitoefenen der cargadoors-affaire, voor de tijd van 10 jaren, aanvang genomen hebbende primo januari l.l. en alzo eindigende ultimo december 1853, doch wordt geacht telkens voor twee jaren te zijn verlengd, indien zij niet zes maanden voor de expiratie is opgezegd. De firma is Van den Bey & Co., en wordt door beide vennoten getekend. (opm: ook boekhouders en (mede-) eigenaren van zeeschepen)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 januari. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ORION, kapt. J. Sullock, met een passagier, de 3e januari van Manila vertrokken, en de dito bark JUSTINA, kapt. L.C. Rasch, de 7e januari van Macao vertrokken.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark HENDRIK WESTER, kapt. J.A. Smit, de 24e september van Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Het bestuur der 's Hertogenbossche Scheepsreederij, en in het
bijzonder van het Fregatschip _ Hertogenbosch, maakt bij deze bekend,
dat hetzelve, met goedvinden'van de meerderheid der Reeders, de vol-
gende veranderingen in de Reeder-Cedel heeft daargesteld:
Art. 2 der gemelde Reeder-Cedel zal gelezen worden, als volgt:
» Het Bestuur der Reederij is opgedragen aan de Heeren Sandberg en
Ge., Cargadoors en Reeders te Dordrecht, als Boekhouders, onder toezigt
van de Hoeren F. D. A. Bauduin, Koopman en Reeder, C. G. 't Hooft,
Reeder, Mr. J. S. Lotzy, Advocaat en G. E. Westeroucn van Bleeteren,
Wijnhandelaar, als Commissarissen te Dordrecht, en van de Heeren
J. ƒ_. F: Verster, Inspecteur der Registratie in Noord-Braband en Directeur
der Noord-Brabandsche Zee- en Rivier-verzekering, Mr. P. Verhelloum,
Grond-eigen tar en Commissaris der gezegde Zee- ca Rivier-verzekering
en van de Maatschappij van Brandverzekering voor het Koningrijk der
Nederlanden, en lI.' E. de Bergh, zonder beroep, ais Commissarissen te
's Hertogenbosch. "
4^-t. 3 zal gelezen worden :
» De Geldon en Effecten der Reederij zullen worden bewaard in eene
IJzeren Kist, met drie verschillend werkende Sloten, waarvan een Sleutel
zal berusten bij de Boekhouders te Dordrecht en twee anderen bij twee
der Commissarissen aldaar."
Aft. 5 zal gelezen worden:
» De voornoemde Boekhouders , Commissarissen en Kapitein zullen
in de Reederij moeten geregtigd wezen , ieder ten minste voor twee
Aandeelen." Dordrecht, den iöden Januarij i 84-
4 het Bestuur voornoemd,
Sakdberg en Cip., Boekhouders.


Datum: 22 januari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 16 januari. Het schip JOHANNA DE VRIES, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Triëst alhier binnengelopen, is lek, hebbende op Longzand (opm: Long Sands) aan de grond gezeten, moet lossen om te repareren.


Datum: 23 januari 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen AMASON, kapt. R. Pitcarson, van Liverpool; JANTINA, kapt. J.P. Zouthen, alle met ruw ijzer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snel zeilend en welbevaren kofscheepshol met enige opgoederen, groot plm. 45 roggelast, gevoerd door kapt. H.G. Bottje van Muiden, deze week te Groningen verwacht. Te bevragen bij A.W. Hooites te Hoogezand. (opm: de SARA, bouwjaar 1827, door Botjes verkocht aan scheepsbouwer Hooites als aanbetaling op een nieuwe kof SARA die in april 1844 werd opgeleverd; de nieuwe koper, kapt.eig. W.L. Kranenborg, noemde zijn schip WIARDUS)


Datum: 24 januari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 januari. Aangaande het schip AMICITIA, kapt. Mennen (opm: waarschijnlijk buitenlander), van hier naar Konstantinopel (opm: Istanbul) bij Kaap Spartel (opm: nabij Tanger) gestrand, wordt van Gibraltar van de 6e dezer gemeld, dat door de aanhoudende hevige westelijke winden men nog niets tot berging had kunnen aanwenden, en hetzelve dus vermoedelijk verbrijzeld zouden zijn.


Datum: 25 januari 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Het schip CATHARINA ELSINA, kapt. H.A. Schuring, van Harlingen naar Liverpool, te Vlissingen binnen (opm: zie AH 190144), moest de lading lossen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Arendal, 11 januari. Het schip de GEBROEDERS, kapt. Sorgdrager, van Tschesme (opm: Çeşme nabij Izmir) naar Stettin, te Grimstad (opm: ten zuidwesten van Arendal) binnengelopen, is lek, heeft zeilen verloren en schade aan tuigage bekomen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens berichten uit Rio Janeiro, was het barkschip PIET HEIN, kapt. J. Y Jobs, op de reis van Rotterdam naar Batavia (zijnde 8 september van Hellevoetsluis vertrokken, op 11 november zonder mast te Rio de Janeiro binnengelopen.


Datum: 26 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het Nederlands gekoperd barkschip LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, om in het begin der maand februari te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij Wietze en Johs. Tjallings, scheepstimmerbazen te Grouw is uit de hand te koop een fraaie best gemaakte tjalk, lang 20½ el, wijd 4 el 6½ palm, hol naar rato. Een dito sterk gebouwde Tjalk, lang 14 el, wijd 3¼ el, hol naar rato.
(opm: verkocht aan de kooplieden Van der Sluis & Tuymelaar, Heerenveen, die op 15 augustus 1844 in Pieter Geerts Brouwer, Dokkum, een nieuwe koper vonden, die de scheepsnaam TWEE GEZUSTERS wijzigde in GOEDE VERWACHTING; de tjalk verging reeds in 1841)


Datum: 27 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Substituut strandvonders, van de Hoek van Holland, zijn van mening op dinsdag de 6e februari 1844 des morgens ten 10 ure, op de woning Vlugtenburg in de gemeente ’s Gravezande, in het openbaar om contant geld te verkopen; masten, rondhouten, balken, ijzerwerk, stukken van zeilen, touwwerk, een aanzienlijke partij scheepshout enz. Het provenu van een gedeelte der voorschreven goederen wordt als afkomstig van het verbrijzelde barkschip ENTERPRISE gereclameerd, terwijl de rechthebbenden op het provenu van de verdere goederen bij deze opgeroepen worden hun reclames in te brengen bij de heer opperstrandvonder van het Noordelijk gedeelte van Zuid-Holland. Al hetwelk daags vóór de verkoping aan de Pan en op Vlugtenburg kan worden bezichtigd.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 januari. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark ONDERNEMING, kapt. J.A. van Boven, vertrokken van Middelburg de 16e september.


Datum: 30 januari 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 januari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, van Batavia, met koffie en suiker.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 januari. Het schip DE ZEEUW, kapt. Abrahamsz Jr, van Batavia naar Middelburg, is volgens brief van Zierikzee van de 26 dezer, de vorige nacht op de Banjaard gestrand en zal met de lading totaal weg zijn; de equipage is gered en te Burgh aangekomen (opm: zie DC 300144).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 januari. Zaterdagavond is hier de tijding ontvangen, en sedert van onderscheidene kanten bevestigd, dat in de nacht van de 26 dezer op de Banjerd is vastgeraakt het schip de ZEEUW, kapt. Abrahams (opm: fregat, bouwjaar 1839; kapt. C. Abrahamsz Jr, zie ook AC 020244), van Batavia naar Middelburg; twintig man der equipage waren te Burght aan wal gekomen en men had hoop de overige bemanning nog te redden; het schip en de lading zullen echter wel totaal verloren zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Brongers, notaris, zal op maandag 5 februari 1844, des avonds ten 6 ure, in De Roos te Uithuizen, publiek worden verkopen een voor weinige jaren gebouwd tjalkschip genoemd DANKBAARHEID, groot 67 tonnen met al deszelfs aanhorigheden, liggende in het Zuiderdiep bij de werf van G. de Vries te Groningen. (opm: zie PGC 120144)
Nadere informatiën ten kantore van A. Eikema.


Datum: 31 januari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 januari. Aangaande het schip AMICITIA, kapt. Mennen (opm: mogelijk buitenlander), van hier naar Constantinopel, bij Kaap Spartel gestrand, wordt in dato Gibraltar de 5e dezer gemeld, dat hetzelve 5 voet water in het ruim had, hetwelk iedere dag toenam. De vleet was gekapt geworden, doch door gebrek aan hulp, waarvoor de kapitein naar Gibraltar was vertrokken, was nog slechts weinig geborgen.


Datum: 01 februari 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aangaande het schip CERES, kapt. P. Vernis, van Liverpool naar Rotterdam, te Holyhead binnen, wordt van daar van den 20 dezer gemeld, dat het uit het dok gehaald was, nadat de masten daaruit genomen waren; de lading zou in een ander vaartuig overgescheept worden.
(opm: het fregat, kapt. P. Vernes, werd afgekeurd en de zeebrief werd met deze bemerking op 20 april geroyeerd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Gibraltar ligt te Dordrecht in lading: Het snelzeilend kofschip ZEEPAARD, kapt. R.R. Huisman; om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij de cargadoors Visser en Van der Sande, te Dordrecht.


Datum: 02 februari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 29 januari. In de avond van j.l. donderdag (opm: 25 januari) is op de Banjaard, bij dit eiland, verongelukt het fregatschip DE ZEEUW, kapt. C. Abrahamsz Jr., geladen met koffie, suiker en indigo, van Batavia naar Middelburg bestemd. De equipage is behouden aan land en hier aangekomen, doch schip en lading zullen totaal verloren zijn.
Bij deze gelegenheid is wederom de moed en zelfopoffering gebleken van enige varensgezellen, die, ofschoon gene der vaartuigen bezittende, geschikt om bij noodweer de zee te bevaren, desniettemin geen ogenblik geaarzeld hebben hun leven, benevens hunne panden, veil te hebben voor dat van hun evenmens.
Nadat het schip donderdag avond vastgeraakt en kort daarna vol water gelopen was, hebben 20 man der equipage met de barkas het wrak verlaten, om zich, zo mogelijk, te redden, en welke dan ook, na veel worstelens, behouden aan land en te Burghsluis zijn aangekomen. Later is de loodsboot van Veere, op de noodschoten uitgekomen zijnde, op
enige afstand van het wrak genaderd; maar geen kans ziende om er bij te komen, werd er door de overblijvenden op het wrak besloten, er hun tweede en laatste sloep heen te zenden, bemand met de opperstuurman en 4 matrozen, ten einde met dezelve enige gemeenschap daar te stellen. Aan de loodsboot gekomen zijnde, zijn deze op dezelve overgegaan; doch hebben naderhand, met achterlating van de opperstuurman, met de jol van de meergemelde loodsboot beproefd het wrak te bereiken om de overige 16 manschappen, waaronder zich de kapitein, 2e en 3e stuurman, alsmede de doctor, bevonden, af te halen, maar zijn toen door de branding voorbij geslagen en afgedreven.
Alzo was deze laatste hoop van redding voor hen jammerlijk vernietigd en werd tevens hun toestand van ogenblik tot ogenblik hachelijker, daar de zeeën zodanig over het wrak henen liepen, dat zij niet anders dachten, dan door de golven verslonden te worden. Het was in die toestand, dat zij vrijdag in de voormiddag twee vaartuigjes op hen zagen afkomen, zijnde twee hoogaarzen van Bruinisse, welke zich met oestervissen bezig hielden, en op hun bemerking, dat er een schip in nood was, geen ogenblik aarzelden hun bedrijf te laten varen en pogingen te beproeven, om met hun ranke vaartuigjes de golven te trotseren. Door een dezer hoogaarzen, gevoerd door schipper Cornelis Goudswaard, is dan ook de bovenvermelde jol met 4 manschappen opgenomen, welke, met de golven worstelende, in een toestand verkeerden, die voor hun leven geen straal van hoop meer overliet.
Middelerwijl was de andere hoogaars, gevoerd door schipper Marinus Verspoor, en waarin zich mede bevonden zijn zoon Leendert Verspoor, Cornelis Beekman en Jacob Bood, het wrak genaderd, en heeft deze, na onderscheidene vruchteloze pogingen daartoe te hebben aangewend, eindelijk de schipbreukelingen bereikt, alsnu de onwaardeerbare zelfvoldoening smakende, om hen allen, met veel levensgevaar, zo voor hen zelven als voor de zich op het wrak bevindenden, te redden; zijnde het alleen aan meergenoemden Leendert Verspoor nog te danken, dat de kapitein, de hoogaars misgesprongen en door deze nog tijdig gegrepen zijnde, is gered.
Mocht men bij dergelijke vroeger vermelde edele daden de bewondering hebben geuit van de kloekmoedige stoutheid van velen, die hun leven op het spel hebben gezet voor anderen, niet minder verdienen deze, en vooral Marinus Verspoor en de zijnen, daaronder een eervolle melding, daar het toch niet te betwijfelen valt, dat, zo deze niet op het ogenblik van hun redding waren opgedaagd, 16 mensen zeer waarschijnlijk de slachtoffers der vernielende golven geworden waren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 31 januari. De equipage van het op de Banjert verongelukte schip de ZEEUW is geheel gered. De laatst overgebleven 16 manschappen zijn, toen het schip reeds ondervloeide en uit elkander dreigde te slaan, door de onvermoeide pogingen van twee hoogaarzen van Bruinisse gelukkig aan de wal van Schouwen gebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren namiddag heeft in de nabijheid van dit eiland (Schouwen) een allerdroevigst ongeluk plaats gehad. Schipper Pieter van Gilst, met zijn knecht, Engel Schoenmaker, beide van Bruinisse, hadden, met meerderen, hun vaartuigje aan de plaat het Noordland aan ene dreg gelegd, met voornemen om aldaar bij laag water wrakhout te gaan zoeken, dat daar mogt aangedreven zijn van het verongelukte schip DE ZEEUW. Door ene opkomende bui en het keren van den wind moet hun scheepje, waarin reeds enig hout geborgen was, door ene stortzee zijn overstelpt. Zonder dat er voor hen enige mogelijkheid bestaan heeft, om zich zelven bij het opkomende water te redden, hebben zij alzo daar hun leven op ene ijselijke wijze moeten laten. De overigen hadden nog tijdig vóór de bui de plaat verlaten, denkende dat Van Gilst hen spoedig zoude volgen. Heden morgen hebben zij het verongelukte scheepje nog op de plaat gevonden, doch daarbij gene lijken ontdekt. Beide laten weduwen met acht kinderen na.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brieven van kapt. Mennen, gevoerd hebbende het schip AMICITIA (opm: mogelijk buitenlander), van Amsterdam naar Konstantinopel (Istanbul), in dato Tanger 31 december en Gibraltar 5 januari, was hij bij hevige storm en dik verstopte lucht in de nacht van de 27 op de 28 december tussen Kaap Spartel en Tanger gestrand waarna hij zich dadelijk aan de Engelse consul in Tanger had gewend welke hem de vice-consul met militairen ter assistentie had gezonden ten einde hem voor aanvallen te behoeden. Het schip was zo ver opgewerkt en in zand gewoeld dat er vóór slechts drie en achter zes voet water was; door gebrek aan hulp was nog slechts weinig van het schip geborgen. Hij had de eersten januari de vleet gekapt om het schip hoger op strand te brengen en meer van de lading enz. te bergen. Het schip had vijf voeten water in het ruim hetwelk iedere dag toenam, de kapitein was 5 januari met een Engelse stoomboot te Gibraltar aangekomen om meerdere assistentie te brengen en zou diezelfde dag weder vertrekken.


Datum: 03 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia om in het begin van februari te vertrekken het snelzeilend barkschip MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, hebbende zeer ruime inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansund, 16 januari. Het schip JUFFER FRESINA, kapt. Postema, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam alhier lek binnengelopen, heeft de reparatie geëindigd en is gereed de reis voort te zetten.


Datum: 05 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.J. Arends en C. Ament, makelaars, zullen op de 19e februari 1844 ten overstaan van notaris J.A. Hoog verkopen:
• Een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd DE HOOP, gevoerd geweest door wijlen kapt. J.R. Eilers (opm: kapt. Jan Rudolf Eilers), Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 21 ellen 60 duimen, wijd 3 ellen 98 duimen, hol 1 el 99 duimen, zijnde 76 tonnen, 40 lasten. (opm: de kof, bouwjaar 1841; werd voor NLG 7.750 aangekocht door de Firma Matthias Bonse, Amsterdam; scheepsnaam WESTPHALIA, kapt. D. Ouwehand)
• Een welbezeild smakschip genaamd DE EENDRAGT, gevoerd door kapt. J.G. Adriaan (opm: Jacob Gerrit Adriaan), Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 20 ellen 55 duimen, wijd 4 ellen 5 duimen, hol 1 el 88 duimen, zijnde 70 tonnen, 37 lasten.
Beide genoemde schepen liggen in de haven te Nieuwendam.
• Een extra welbetimmerde overdekte korenschuit genaamd HET LAM, groot 32 tonnen, mitsgaders al deszelfs toebehoren, zo als dezelve is liggende in het Damrak.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 7 november 1843. Het schip JOHANNA CATHARINA, kapt. Wildschut, van Batavia naar Amsterdam alhier met schade en lek binnengelopen, is bezig de lading te lossen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Workington, 29 januari. Het schip AURORA, kapt. Alewijn (opm: brik AURORA, bouwjaar 1829, kapt. Wouter van Alewijn) van Rotterdam naar Maryport, is hedenmiddag (opm: 29 jan) bij stormen uit het westen en W.N.W. bij deze haven (opm: Workington) gestrand, hetzelve heeft veel schade bekomen, en de fokke- en bezaansmast verloren; het volk heeft zich in de boot gered en een gedeelte der lading en inventaris is geborgen.
(opm: schip wordt behouden; zie ook DC 100244)


Datum: 06 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Hanekuyk, notaris te Harlingen, zal op maandag de 19de februari 1844, des nademiddags ten drie uur precies, provisioneel en des avonds ten zeven uur precies, finaal, telkens in het Heerenlogement van D. Minnema, aldaar, tegen genot van strijk- en verhooggeld, publiek ten verkoop presenteren een als snelzeilend bekend kofschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, gevoerd door kapt. P.P. Dijkstra, gebouwd door wijlen de scheepsbouwmeester Johs. Alta, te Harlingen (opm: 1828), lang 23 el 97 duim, breed 5 el 16 duim en hol 2 el 77 duim en geijkt op 152 ton; met al deszelfs staande en lopend want; zeil, treil, ankers, kettingen, touwen en verder scheeps toe- en aanbehoren; zodanig hetzelve thans is liggende in de Zuiderhaven, te Harlingen.
Conditiën te vernemen en biljetten te bekomen, ten kantore van de notaris Hanekuyk, voornoemd. (opm: de kof werd door de Erven Spannenburg verkocht en bleef als DRIE GEZUSTERS in de vaart onder kapt. B.D. de Grooth)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping. Op donderdag 7 maart 1844, des voormiddags ten 11 ure, aan de noordzijde van de Wijnhaven, nabij de Wolfshoek, te Rotterdam, ten overstaan van de Deurwaarder D.H. Corne, van een hecht en sterk Rijnschip, genaamd HERZOG WILHELM, bevaren door schipper D. de Wey, groot volgens meetbrief 7.264 centenaars of ruim 180 lasten, lang over steven 39 el 63 duim, wijd 5 el 38 duim, hol 2 el 75 duim, met deszelfs complete inventaris, welke afzonderlijk in kavelingen zal worden verkocht, bestaande in masten, zwaarden en rondhout, zeilen, touwen, kettingen, dekkleden en verdere scheepsbenodigdheden; benevens een fraai en welbezeild boeierschip, groot 9 ton, met deszelfs complete inventaris, zijnde hetzelve voorzien van een ruim roefverblijf met 2 slaapplaatsen, en een vooronder met schoorsteen en 2 slaapplaatsen; verder een barkas, met zeiltuig en sloep; alle welke goederen twee dagen vóór de verkoop, ter plaatse voornoemd, kunnen worden bezichtigd; geschiedende de verkoop voorts om contant geld. Nadere informatie te bekomen bij gemelde schipper aan boord, en bij de deurwaarder, met de verkoop belast.


Datum: 07 februari 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Voor het land. Ten dienste der residentie Bantam benodigd zijnde een recherche-vaartuig, hetwelk moet zijn een kotter, getuigd met Europees zeil en touwwerk, met een vast dek en kajuit, lang van steven tot steven minstens 12 Nederlandse ellen, breed 3 ellen 6 palmen, diep 1 el 8 palmen onder het dek tot de kiel, en gekoperd, zo nodigt de ondergetekende belanghebbenden, die in het bezit van een zodanige kotter en genegen mochten zijn dezelve te verkopen, uit om zich tot dat einde ten spoedigste aan het residentie-bureau alhier aan te melden.
Batavia, 5 februari 1844, de resident van Batavia, Hora Siccama

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 februari. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip NASSAU, kapt. J.J. Duintjer, met een passagier, de 4e oktober van Amsterdam vertrokken.


Datum: 08 februari 1844


Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam 6 februari.
Texel den 5 februari. Uitgezeild EMMA, kapt. H. Bos, naar Havana.


Datum: 09 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 februari 1844. Het schip NIEUWLAND, kapt. Rademaker (opm: hoeker, kapt. H.H. Rademaker), de 28e augustus 1843 van Rotterdam te Padang en de 2e oktober 1843 ter rede van Batavia gearriveerd, heeft volgens bericht van Batavia van 5 oktober 1843, gedurende de reis veel storm doorgestaan, de stuurman was op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop overboord geslagen en verdronken, zodat het schip slechts met 6 man equipage te Padang arriveerde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het schip SIEKE VAN DER WEST, kapt. Van Emmen, van Rio Janeiro naar Hamburg, als bijlegger in Texel binnen, heeft aanhoudend tegenwind en stormweer doorgestaan, en daardoor veel schade aan tuigage en zeilen bekomen en een gedeelte der verschansingen verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke Verkoping op het eiland Texel. Kapt. Wilhelm Eduard Moritz, gevoerd hebbende het alhier in de Eijerlandsche Gronden gestrande Pruissische brikschip FIGARO, van Cuba naar Bremen gedestineerd, presenteert, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, op woensdag de 14de februari e.k.. des morgens ten 11 ure, op de Haven te Texel, door de notaris J.L. Kikkert, publiek te doen verkopen, de geborgen tuigage van gemeld schip, bestaande in 3 zware ketting- en 2 werpankers, 2 zware kettingkabels en 1 nieuw zwaar touw, 5 diverse trossen en 2 koperen pompen, 17 stuks differente zeilen, gekapt want, stagen en lopend touwwerk, boot, sloep en watervaten, enig koper- en ijzerwerk, en
hetgeen verder gepresenteerd zal worden.
Alle welke goederen van bovengemeld schip zijn geborgen, en één dag vóór en op de verkoopdag behoorlijk gekaveld en genummerd, voor ieder te zien zullen zijn.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de heren Floris der Kinderen & Zoon te Amsterdam, bij de kapitein, en bij Zunderdorp & Ran, te Texel. Mits brieven franco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen JACOBA REMINA (opm: JACOBA REMMINA, zie AC 250444), kapt. Rozema, van Danzig, en ONS GENOEGEN, kapt. Douwers, van Hamburg, beide naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, waren 28 januari van de geleden schade hersteld en gereed tot voortzetting der reis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 28 februari 1844, des namiddags ten 3 ure, doen beschrijven en des avonds ten 7 ure, finaal verkopen, in de Makkumerwagen, bij Teunis Beidschat het welbezeild Nederlands kofschip, genaamd DE LEMMER, groot volgens meetbrief 151 ton of 80 commercie-lasten, lang 24 el 50 duim, wijd 4 el 96 duim en hol 2 el 80 duim, en zulks met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde goederen,volgens daarvan zijnde biljetten, zodanig is gevoerd geweest door kapitein Johs. Tammes, en te Harlingen is liggende, alwaar bij denzelven aan boord van gemeld schip, alsmede ten kantore van de heren I. & S. Wiarda, cargadoors en bij gemelde notaris, nadere informatiën zijn te bekomen.
(opm: bouwjaar 1818; vermoedelijk verkocht en nieuwe naam ELZINA, kapt. H.A. Brouwer)


Datum: 10 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men zal te West Terschelling, op het eiland Terschelling, publiek verkopen, op dinsdag de 13e februari 1844, voormiddags ten 10 ure: enige zeilen, ankers, kettingen, gekapt touwwerk en scheepsgereedschappen; en tenzelfden dage des avonds ten 6 ure: een partij door zeewater beschadigd en defect fruit, bestaande in 161 vaten rozijn en krenten en 281 dozen vijgen en rozijn; alles herkomstig en geborgen, van en uit het op de Zuidwal bij Terschelling verongelukte Hamburger brikschip, genaamd QUEEN VICTORIA, gevoerd geweest bij kapt. M. Schau, gekomen van Smirna en bestemd geweest naar Amsterdam. Informatie bij de heren Stobbe en Liberg, op Terschelling.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip AURORA, kapt. Alewijn, van Dordrecht, de 29ste januari bij de haven van Workington gestrand, bericht men van laatstgemelde plaats, onder dagtekening van den 4 dezer, dat de lading gelost, en het schip weder in vlot water en te Maryport binnengebracht is.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 februari. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MERCATOR, kapt. M. Korteland, de 2e november van Schiedam vertrokken, en dito bark VLASHANDEL, kapt. P.L. Dupain (opm: P.L. du Pain), de 24e januari van Manila vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip AMBARAWA, kapt. P.E. Karst, met vijf passagiers, de 2e november van Amsterdam vertrokken, en het dito schip ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.K. Hillers, met een passagier, de 11e november van Amsterdam vertrokken.


Datum: 12 februari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aankondiging. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag 19 februari 1844 te ’s avonds 6 ure in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild smakschip genaamd NEPTHUNUS, gevoerd door kapt. W.C. Brandligt, en varende onder Nederlandse vlag. Volgens Ned. meetbrief lang 19 ellen 95 duimen, wijd 3 ellen 75 duimen, hol 1 el 79 duimen, en alzo gemeten op 60 tonnen of 31 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors Gemmening & Penning. (opm: zie AH 210244)


Datum: 13 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Het schip ANNA EN ELISA, kapt. Drent, van Japan naar Batavia, is volgens brief van Victoria op het eiland Hong Kong in dato 23 november, de 15e dito aldaar met enige schade binnengelopen. Het moet lossen om te repareren. Overigens was aan boord alles wel.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Uit daarvan in de Staatscourant van heden te vinden staten blijkt, dat er op ultimo december 1842 in de vaart voorhanden waren Nederlandse zeeschepen 1760, houdende 173.763 lasten, en onder welke 233 fregatten, en op ultimo december 1843 zeeschepen 1794, houdende 180.578 lasten, en onder welke 238 fregatten. (opm: sterk bekort)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, den 12 februari. Den 12 dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis ADRIAAN (opm: schoenerkof), kapt. H.R. Bok, naar New York.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 april. In het afgelopen jaar zijn de Sont gepasseerd 14.947 schepen (990 meer dan in 1842), als: 7.402 van de Noordzee en 7.545 van de Oostzee, waaronder 1.224 Nederlandse, 312 meer dan het jaar tevoren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip URANIA, kapt. C. van der Drift, van Batavia en de kust naar Amsterdam, te Soerabaya wegens lekkage onder reparatie liggende, zou, volgens brief van daar, van 2 oktober, na geheel gebreeuwd en nieuw gekoperd te zijn geworden, de 7de dito een aanvang maken met het weder innemen der lading.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens bericht van Macao, van 30 november, is het schip SARA MARIA, kapt. Reinhart, naar Batavia, de 6de november, bij het uitzeilen van Hongkong, vastgeraakt, en zou men deszelfs lading lossen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de eerste helft der maand maart te vertrekken, het nieuw gebouwd, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip MACHTILDA CORNELIA, kapt. S. Lammerts, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij de scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.


Datum: 14 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, om spoedig te vertrekken, het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. L. van Haeften.
Adres bij de scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft te Dordrecht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 februari. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA EN ELIZA, kapt. E.J. Drent, met drie passagiers, de 4e november van Japan vertrokken.


Datum: 15 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend kofschip EIZO DE WENDT (opm: bouwjaar 1829), groot circa 110 rogge-lasten, gevoerd door kapt. D.W. Hellinga, thans liggende te Rotterdam. Te bevragen bij de cagadoors Van Ulphen & Ruys aldaar of ten hunnen kantore alhier. (opm: de kof, bouwjaar 1829, werd aangekocht door T. Halbertsma, doorverkocht aan H.S. Calkema c.s, en ging als HENDRIKA JACOBA onder kapt. Arend Harmannus Breeland weer in de vaart)


Datum: 16 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om tegen medio maart gereed te liggen, het Nederlands gekoperd en kopervast gebouwd fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, gevoerd door kapt. P.H. Hazewinkel, voerende een bekwame scheepsdokter en voorzien van zeer goede inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de cargadoors Sandberg & Co.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Van de volgende schepen heeft men sedert derzelver vertrek niets vernomen:
MERCURIUS, kapt. Geelmuijden (opm: waarschijnlijk buitenlander), 23 oktober van New York naar Rotterdam vertrokken;
de EENDRAGT, kapt. Van Limmen (opm: kof, bouwjaar 1838; kapt. C. van Limmen, 21 oktober van Dordrecht te Grangemouth aangekomen, en sedert van daar naar Nederland vertrokken;
APOLLO, kapt. Van den Oever (opm: kof, bouwjaar 1822; kapt. J. van den Oever), 14 november van Sunderland naar Amsterdam vertrokken;
JETSKA ANTINA, kapt. Vos (opm: kof, kapt. Klaas Everts Vos), 6 oktober uit Vlie naar Grangemouth vertrokken;
VRIENDSCHAP, kapt. De Groot (opm: kapt. J.J. de Grooth), en
AMICITIA, kapt. Benes (opm: kof, bouwjaar 1825; kapt. Hindrik Jacobs Benes was op 5 augustus 1843 in Gent overleden [zie GRC 080843]; stuurman Gerrit Luitje Takens Sluis was hem waarschijnlijk opgevolgd), beide 12 oktober van Dantzig, de eerste naar Schotland en de tweede naar Amsterdam vertrokken;
PIETERDINA, kapt. Stutvoet, voor kapt. Duit (opm: kof, bouwjaar 1830; mogelijk H. Stutvoet als vervanger voor kapt. Hendrik Reinders Duit), 21 september Elseneur gepasseerd van Dantzig naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Hanekuijk, notaris te Harlingen, zal op woensdag 28 februari 1844, des namiddags te drie uur precies provisioneel en des avonds om zeven uur precies finaal, telkens in het logement de Makkumerwagen van T. Beidschat aldaar, tegen genot van strijk- en verhooggeld, publiek presenteren te verkopen een extra ordinair, wel bezeild kofschip genaamd TRITON, gevoerd door kapt. H.H. Bakker, varend onder Nederlandse vlag, lang 24 ellen en 60 duimen, wijd 4 ellen en 98 duimen en hol 2 ellen en 38 duimen en geijkt op 129 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeil, treil, ankers, kettingen, touwen en verder scheeps toe- en aanbehoren, zodanig hetzelve thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Conditiën te vernemen en biljetten te bekomen ten kantore van de heren Fontein & Tjallingii te Harlingen en bij notaris Hanekuijk voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier J.J. Heep, te Holwerd, zal publiek bij strijkgeld, op gemakkelijke termijnen van betaling, aan den meestbiedenden, presenteren te verkopen: een overdekt schuitescheepje, genaamd de WISSELVALLIGHEID, in 1839 uitgehaald, lang 12 el 9 palm en wijd 2 el 9 duim, geijkt op 19 tonnen, met zeil en treil en verdere aanhorigheden, invoege laatstelijk bij wijlen Gribbert Igles Glas bevaren; en ter bezichtiging liggende te Holwerd. Wie gading maken, komen op zaterdagen den 24 februari en den 9 maart 1844, telkens des avonds ten 5 ure, ten huize van A. Vellema, kastelein te Holwerd.
(opm: LC 010344 meldt dat is geboden NLG 600,75)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, groot volgens meetbrief 52 tonnen, met deszelfs staand en lopend want, en daarbij behorende boot, voorzien van ene uitmuntende inventaris. Te bevragen bij de eigenaar H.G. Visser, te Follegabrug.


Datum: 17 februari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Havana, 31 december. Onder de schepen welke de laatste zes maanden van 1843 deze haven bezochten waren er vijf voerend de Nederlandse vlag. Dezelve kwamen, te weten, drie van Harlingen en twee van Amsterdam, alle met kaas en provisiën, en vertrokken weder alle naar Amsterdam met suiker, tabak, enz. (opm: sterk bekort)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip GAZELLE, kapt. G. Gelling (opm: buitenlander), van Liverpool naar Dordrecht, is 9 februari te rede van Holyhead binnengelopen, hebbende een man der equipage verloren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 februari. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, met tien passagiers, de 3e november van Rotterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JEANNETTE, kapt. S. Halfweg, met 5 passagiers en Zr.Ms. troepen, de 3e november van Rotterdam vertrokken, en de dito bark JUNO, kapt. W. Chevalier, de 4e november van Hellevoetsluis vertrokken.


Datum: 19 februari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, B.D. Bosscher en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag 4 maart 1844, des avonds te 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd brikschip genaamd MARIA EN JACOBA, gevoerd door kapt. D.J. Bart, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 23 ellen 60 duimen, wijd 4 ellen 41 duimen, hol 3 ellen 33 duimen, en alzo gemeten op 154 tonnen of 81 lasten. Breder bij inventaris en bericht
bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoor E. Windhouwer. (opm: zie AH 060344)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 1e april 1844 des avonds te 6 uren in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild brikschip genaamd ROBERT BRANDT, gevoerd geweest door kapt. J.R. Hansen, varende onder Russische vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 40 duimen, wijd 5 ellen, hol 3 ellen 10 duimen, en alzo gemeten op 175 tonnen of 92 lasten. Breder bij berigt en inventaris bij bovengemelde makelaar. (opm: zie ook AC 180344)


Datum: 20 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 17 februari. Heden is door de heren scheepsbouwmeesters Gebr. Meursing met het beste gevolg van stapel gelaten het nieuwgebouwd barkschip WILHELMINA, voor rekening der heren Broen & Co. gevoerd te worden door kapt. J.N. Klint.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op de scheepstimmerwerf De Hoop te Woudsend, provincie Frielsland, staat in aanbouw een tjalk of smak, naar verkiezing, lang over stevens 21 el, 1 palm en 5 duim, wijd 4 el, 9 palm en 2 duim, en hol op de uitwatering 2 el 3 palm. Zeer geschikt voor de vaart op Hamburg en België. Conditiën, die aannemelijk zijn, bekomt men bij A.H. Tromp te Woudsend.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 19 februari. Het schip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. L. Heykoop, te Brouwershaven binnengelopen, komt niet van Batavia, maar is het eerste koopvaardijschip dat te Patjitan heeft geladen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Uit Galveston zijn brieven tot den 3 januari. Aldaar was toen liggende een Belgisch schip, waarschijnlijk JEAN KEY (opm: bark), kapt. E. de Pauw, den 2 november uit Vlissingen naar die haven vertrokken.


Datum: 21 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, makelaar, zal op maandag de 4e maart 1844 des avonds te 6 uren in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, verkopen: een extraordinair snelzeilend in den jare 1843 nieuw uitgehaald schoener-kof-schip, varend onder Nederlandse vlag, genaamd DE JAGER, laatst gevoerd door kapt. G.J. Weijland, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen 50 duimen, wijd 4 ellen 71 duimen, hol 2 ellen 70 duimen; en alzo gemeten op 67 lasten of 127 tonnen. Breder bij bericht en inventaris bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbevaren kofschip genaamd WUBBINA (opm: WIBBINA), laatst gevoerd bij kapt. B.H. Kuiper, groot circa 65 rogge-lasten, in den jare 1830 nieuw uitgehaald, liggende te Amsterdam.
Te bevragen bij de heren Sandberg & Co. te Dordrecht, bij kapt. Jan H. Kuiper te Sappemeer, of bij de cargadoor H.A. Hespe alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia in lading om vermoedelijk in de loop der volgende maand te vertrekken het tweedeks gekoperd barkschip BATAVIER, kapt. D. Grim, voerende een bekwame scheepsdokter, en voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag de 19e februari in de Nieuwe Stads-Herberg aan te IJ:
- een welbezeild, in 1841 gebouwd, kofschip DE HOOP, wijlen kapt. J.R. Eilers (opm: kapt. Jan Rudolf Eilers), NLG 6.750, in slag NLG 1.000, koper J. Feye (opm: een stroman voor Matthias Bonse, Amsterdam, nieuwe kapitein D. Ouwehand)
- een welbezeild smakschip DE EENDRAGT, kapt. J.G. Adriaan, NLG 1.250, in slag NLG 70, koper J. Corver (opm: een makelaar; kapt. Jacob Gerrit Adriaan verkocht zijn schip vermoedelijk aan een sloper; de zeebrief werd reeds op 27 februari zonder commentaar ingeleverd)
een welbezeild smakschip NEPTHUNUS, kapt. W.C. Brandligt, NLG 2.350, in slag NLG 50, opgehouden. (opm: de NEPTUNUS, bouwjaar 1829, kapt. Willem Coenraad Brandligt, werd gesloopt)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 14 februari. Aangaand het schip JAVA, kapt. Jaier (opm: vermoedelijk H. Hagers), van Batavia naar herwaarts op de rivier aan de grond vastgeraakt, wordt gemeld, dat men het grootste gedeelte der lading had gelost en men een stoomboot zoude afzenden om hetzelve in vlot water te brengen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 16 februari. Het schip JOHANNA DE VRIES, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Triëst alhier met schade binnengelopen, is van de helling gelaten, doch moet in het Droge Dok halen om verder te repareren, zijnde bevonden enigszins lek te zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 februari. De 15e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip EDOUARD, kapt. M. Harkema, met enige passagiers, de 30e oktober van Rotterdam vertrokken.
De 16e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip MAASNYMPH, kapt. J.M. Lunsen, de 30e oktober van Schiedam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JOHANNA CORNELIA, kapt. H.C. Henrichs, de 29e oktober van Rotterdam vertrokken, het dito schip PRINSES MARIANNE, kapt. J.A. Scott, met 13 passagiers, de 30e oktober van Rotterdam vertrokken, en de dito brik CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, de 4e februari van China vertrokken.


Datum: 22 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden, hecht en extra sterk gebouwd statieschip met deszelfs complete inventaris, bijzonder geschikt voor alle vaarwaters, zijnde lang 18 el 6 palm, wijd 3 el 1 palm 5 duim, en hol 1 el 7 palm 2 duim, alzo gemeten op 67 tonnen, liggende aan de scheepstimmerwerf van de scheepmaker A. Pot te Ridderkerk aan Spanjaarsdiep, alwaar hetzelve is te bevragen. (opm: mede opgenomen, omdat dit wellicht het eerste bericht is over de later zeer bekende scheepswerf Gebr. Pot te Bolnes)


Datum: 23 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia in lading, om vermoedelijk in de volgende maand de reis te aanvaarden, het snelzeilend kopervast en gekoperd fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. Jan Schut, voerende een bekwaam scheepsdokter en bijzonder goed ingericht tot het overvoeren van passagiers. Voor andere informatiën adressere men zich ten kantore van de Heer B.W. van Straten, IJgracht No. 14, of bij de Cargadoors Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in het begin der volgende maand vertrekken het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip JAVA’S WELVAREN, kapt. J.W. Retgers, voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers, liggende in het Nieuwe Diep. Adres ten kantore van de Heer B.W. van Straten, IJgracht, No. 14, of bij de Cargadoors d’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia, zal vermoedelijk in de maand maart vertrekken; Het welbezeild gekoperd fregatschip PRINS HENDRIK, gevoerd door kapt. J.G. Veening, varende een geëxamineerd scheepsdokter. Passagiers van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, vervoegen zich bij de kapitein of bij de Cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aankondiging. J. Corver, G.W. Sesink Clee en J.W. Nienhuis, makelaars, zullen als lasthebber van hun principaal, hiertoe geautoriseerd door de Arrondissements-Rechtbank, op maandag 18 maart 1844 ten overstaan van notaris J.L. Schlosser, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd fregat-schip genaamd DE NEDERLANDEN, laatst gevoerd door kapt. B. Koster, en varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 ellen 15 duimen, wijd 5 ellen 59 duimen, hol 4 ellen 81 duimen en alzo gemeten op 384 tonnen of 203 lasten. (opm: zie o.a. AH 200344)
Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de heren W.J. Beth & Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een de eerste dagen van de aanstaande maand maart zal ten huize van de kastelein G.F. Rasker aan het (Hoekje van) Ameland te Groningen publiek worden verkocht het Nederlandse smakschip ANNA MARIA, liggende in de Zuiderhaven te Groningen, met complete inventaris, zo als door kapt. J.H. Swart wordt bevaren. Om dadelijk te aanvaarden. (opm: op de veiling van 7 maart werd onvoldoende geboden; hierna verkocht Anna Ubels van der Werff, weduwe van Jan Fokkes de Boer, haar 50% aandeel voor NLG 638 aan partner Jan Harm Swart; reeds op 2 april zond de Ontvanger te Groningen de zeebrief naar Den Haag met de vermelding ‘schip gesloopt’)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschiphol, groot 110 tonnen, liggende aan de scheepstimmerwerf van H. van der Werf te Appingedam, gevoerd geweest door Pieter Muntendam. (opm: het betreft de CATHARINA JOSEPHINA, bouwjaar 1826; koper kapt. Roelf Pieters Dik; de scheepsnaam werd niet gewijzigd)
Adres hierover bij K. & J. Wilkens te Veendam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler, te Leeuwarden, zal, op woensdagen den 28 februari 1844, provisioneel, en den 13 maart daaraan volgende, finaal, telkens des namiddags ten 3 ure, ten huize van den kastelein T.P. Zwart, te Warga, publiek bij strijk en verhooggelden presenteren te verkopen: een gaaf en wel onderhouden kofscheepje, genaamd de ONVERWACHT (opm: binnenvaarder), lang 12 el 90 duim, wijd 2 el 42 duim en hol 1 el 23 duim, gemeten op 25 ton, met zeil en treil, haken, bomen en verdere losse goederen, thans in gebruik bij Theunis Keimpes Vlieger, en liggende te Warga. Dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 28 februari 1844, des namiddags ten drie ure, bij T. Beidschat, veilen: een ongeveer drie jaren oud zijnde tjalkschip (opm: hektjalk, bouwjaar 1841), genaamd MARIA, groot 84 tonnen, varende op binnen en buitenlandse papieren, liggende in de haven te Harlingen, met een daarbij zijnde complete inventaris. Informatiën te bekomen bij schipper J.D. Visser, en bij voorschreven notaris. Zijnde gemeld schip intussen ook uit de hand te koop. (opm: kapt. Visser bleef tot 1853 met zijn MARIA in de vaart)


Datum: 24 februari 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor het land. De Schout bij Nacht, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost Indië, inspecteur der marine, maakt hiermede bekend, dat ingevolge daartoe verleende machtiging door het Gouvernement bij besluit van de 26e januari 1844 no. 18, op zaterdag de 16e maart aanstaande te Soerabaija publiek aan de meestbiedende zal worden verkocht Zr.Ms. roeikanonneerboot No. 8, met enige overtollige of onbekwame inventarisgoederen, omtrent welke verkoop nadere informatiën zullen kunnen worden ingewonnen bij het Marine Departement te Batavia, alsmede ten burele van de haven- en equipagemeester te Soerabaija.
Batavia, de 19e februari 1844, de Schout bij Nacht voornoemd, J.P. Machielsen

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. De 20e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark de DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn, de 2e november van Amsterdam vertrokken.
Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip NEERLANDS INDIË, kapt. L. Delclisur, met een passagier, de 2e november vertrokken van Amsterdam, en het dito schip SARA JOHANNA, kapt. G.L.J. van der Hucht, met enige passagiers, de 4e november van Amsterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip FORMOSA, kapt. H. Reinierssen, met twee passagiers, de 11e november van Rotterdam vertrokken.


Datum: 26 februari 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 22 februari. Het schip SCHIEDAMSCHE VISSER, naar Lissabon, is wegens aanzeiling met schade uit zee terug en op het Kanaal gekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 9 december. Het schip FREIJA, kapt. Classe, van hier naar New Orleans, is de eerste dezer uit zee zonder mast teruggekomen, helzelve heeft de lading gelost om te repareren. (opm: mogelijk buitenlander)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 20 februari. Het schip JAVA, kapt. Jayer (opm: vermoedelijk H. Hagers), van Batavia naar herwaarts op de rivier aan de grond vastgeraakt, is met assistentie weder in vlot water en alhier voor de stad gekomen.


Datum: 27 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Utrecht, 24 februari. Naar men verneemt, zal Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO en Zr.Ms. transportschip MERWEDE spoedig naar West-Indië vertrekken. Eerstgemelde wordt ter aflossing gezonden van Zr.Ms. stoomschip ETNA, welk oorlogsvaartuig reeds meer dan 1½ jaar in die wateren heeft gekruist.
Zr.Ms. stoomschip BROMO zal in het begin van maart van Hellevoetsluis naar Java en van daar naar Japan vertrekken. Met deze bodem zullen enige geschenken voor de keizer van Japan worden mede gegeven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. H.F. Straatman, J. Nachenius Bzn., J.B. Plaat, A.B. van der Vies, J.W. Aikema, . Geyzelaar, G.D. Dammers en C.H. Gijzelman, makelaars, zullen op donderdag de 7e maart1844, des voormiddags ten 11 ure, op de werf De Rave in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam, door de notaris A. Zubli publiek verkopen een partij scheepstimmer-houtwaren, een geheel vernieuwde, welgetimmerde en snelzeilende kopsloep, een aangevangen zolderschuit, touwwerk, pik en teer, brandhout, en wat verder te voorschijn zal worden gebracht, alles daags voor en op de verkoopdag te bezichtigen.
(opm: mogelijk wordt de werf De Rave geliquideerd; zie ook AH 030344)


Datum: 28 februari 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia in lading om vermoedelijk in de volgende maand de reis te aanvaarden het snelzeilend kopervast en gekoperd fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE kapt. Jan Schut, voerende een bekwame scheepsdokter en bijzonder goed ingericht tot het overvoeren van passagiers.
Voor nadere informatiën adressere men zich ten kantore van de heer B.W. van Straten, IJgracht no. 14, of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in het begin der volgende maand vertrekken het snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip JAVA´s WELVAREN, kapt. J.W. Retgers, voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers, liggende in het Nieuwe Diep.
Adres ten kantore van de heer B.W. van Straten, IJgracht no. 14, of bij de cargadoors d’Arnaud & Co. te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij. In de algemene vergadering van deelhebbers, gehouden de 22e dezer, is besloten een uitkering te doen der winsten van de maatschappij van NLG 200 per aandeel, zijnde 20%, welke vanaf heden dagelijks kunnen ontvangen worden ten kantore van de directeuren Paine, Stricker & Co.
Batavia, 26 februari 1844


Datum: 29 februari 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens brief van Holyhead, van 21 februari, is aldaar van Dordrecht aangekomen het schip FORTUNA, kapt. F. Taay, om de lading over te nemen van het in die haven lek binnengelopen en afgekeurde vaartuig CERES, kapt. P. Vernes, van Liverpool naar Rotterdam bestemd geweest (opm: zie DC 010244).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aangaande het schip PIET HEIN, kapt. Jobs, van Rotterdam naar Batavia, te Rio Janeiro mastloos binnengelopen, wordt van daar van 21 december gemeld, dat hetzelve bezig was de bekomen schade te repareren, en tegen 15 januari gereed zoude zijn, de reis voort te zetten.


Datum: 01 maart 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Het schip de VROUW JOHANNA, kapt. Treus, van St. Ubes (opm: Setubal), met zout naar Vlaardingen, is de 17e februari lek te Lissabon binnengelopen; hetzelve had een gedeelte der lading verloren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 26 februari. Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Suriname naar Amsterdam, is alhier lek, met opengeslagen dek, verlies van boten, verschansing, rusten en met meer andere schade binnengelopen; bovengemelde kapt. Witt meldt op de hoogte van Portland gezien te hebben, een Hollandse Oost-Indië-vaarder, welker bezaansmast bij het dek was weggeslagen; dezelve werkte het Kanaal op. (opm: de scheepsnaam is niet bekend)


Datum: 02 maart 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip LAURENS KOSTER, kapt. Kleve, van Rotterdam naar Batavia, is den 25 dezer met verlies van 2 ankers en kabels te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Op de 17e februari l.l., een paar uren na middernacht, is in zinkende staat verlaten een schoener, behorende aan de kapitein der Chinezen te Banjoewangie, nadat de equipage, bestaande uit een Europeaan, twee Chinezen, twee vrouwen en 10 inlanders, benevens een gedeelte der lading, waren overgebracht aan boord van Zr.Ms. stoomschip HEKLA, gecommandeerd door de luit.t.zee 1e klasse J.H. Sterk.
De gemelde schoener was onder de Baliese wal, beoosten Goenong Sandon, door het stoomschip, op deszelfs tocht naar Banjoewangie , op verzoek des gezagvoerders, uithoofde van de slechte staat der zeilen en van het slechte weder, op sleeptouw genomen, doch is later, te veel water makende, aan deszelfs lot overgelaten. Dezelve was de 3e dezer naar Balie vertrokken met een lading rijst en vogelnestjes.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 maart. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J. Pace, de 15e februari van China vertrokken. (opm: het Nederlands-Indische schip van die naam)


Datum: 03 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. S. Willeumier Jzn. en H. Gijzelaar, makelaars, zullen op maandag de 18e maart 1844, des avonds na 5 ure, in het voormalige Oudezijds Heeren Logement door de notaris J.A. Hoog verkopen:
- de opstal der gunstig gelegen en welbekende scheepstimmerwerf genaamd Het Wapen van Harlingen, met dubbele huizing, loods, enz., in de Groote Wittenburgerstraat no. 669-673
- de opstal der gunstig gelegen en welbekende scheepstimmerwerf genaamd De Rave, met dubbele huizing, loods, nieuwe helling, enz., in de Groote Wittenburgerstraat 674-677.
De bewijzen van eigendom en de veilconditiën zijn vier dagen bevorens te bezien ten kantore van gemelde notaris, Binnenkant No.30.
(opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Jurgens van NICKERIE, in Texel binnen, heeft 30 januari op 36°50’ NB 41° 45’ WL, gezien een hoeker, tonende vlag van het college Zeemanshoop met no. 666, zijnde die van kapt. Ruiten voerende het schip MARIA EN ADRIANA, van Rotterdam naar New York.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MENTOR, kapt. Boon (opm: schoenerkof, bouwjaar 1840, kapt. L.J. Boon), van Trinidad de Cuba naar Bremen, is volgens brief van Helgoland van 18 februari de vorige nacht tegen de duinen gestrand, doch het volk gered en de lading gedeeltelijk beschadigd geborgen; het schip zou weg zijn. (opm: het schip blijft in de vaart)


Datum: 05 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip ORION, kapt. J. van der Linden, van Dordrecht. Adres bij Jan Daniëls en Zoon en Arbman.
Batavia: het gekoperde tweedeks. Barkschip DE BATAVIER, kapt. D. Grim. Adres bij de wed. Jan van Wezel en Zoon.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip CORNELIA EN HENRIETE, kapt. Jan Schut. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip JAVA’S WELVAREN, kapt. J.W. Retgers. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia: het gekoperde fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. K.W.E. Bergner, van Rotterdam. Adres bij Canne en Balwé.
Suriname: het gekoperde barkschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname: het gekoperde tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname; het gekoperde schoener kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het Nederlandse schoener kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk. Adres bij B.G. Bosscher.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname: het gekoperde fregatschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Havana: het gekoperde barkschip TRITON, kapt. H. Olie. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon, E. Windhouwer en B.J. van Hengel.
New York: het gekoperde fregatschip ANGELIQUE, kapt. J. Edwards van New York. Adres bij d’Arnaud en Co.
Bayonne: het Nederlandse kofschip HENDRIKA, kapt. J.E. Gut. Adres bij Jan Corver en Co.
Bordeaux:
Bordeaux: het Nederlandse kofschip DE VROUW JACOBA, kapt. P.O. Smith. Adres bij Canne en Balwé.
Bordeaux: het nieuw gebouwd Nederlandse kofschip DE NIJVERHEID, kapt. W.J. Bakker. Adres bij Canne en Balwé.
Bordeaux: het Nederlandse kofschip DE VROUW GEERTJE, kap. B.J. Bakker. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Cadiz, Gibraltar en Alicante: het gekoperde Nederlandse schoenerschip DE VERWACHTING, kapt. W.J. Bakker. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Genua en Livorno: het Nederlandse schoener kofschip DE VROUW MARIA, kapt. H.A. Jongbloed. Adres bij Van der Bey en Co.
Genua en Livorno: het Nederlandse schoenerschip EENSGEZINDHEID, kapt. F.G. Mellema. Adres bij Jan Corver en Co.
Gibraltar en Lissabon: Het Nederlandse schoener kofschip DE KOOPHANDEL, kapt. C.E. Hoeksema. Adres bij Van den Bey en Co. Vertrekt 15 maart.
Gibraltar: het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius. Adres bij de Grys en Co. Vertrek 4 maart op verbeurte der vracht
Le Havre en Rouaan: het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. H.R. Veling. Adres bij Jan Corver en Co.
Constantinopel: het gekoperde barkschip SUSANNA MARIA CATHARINA, kapt. B..J. Dirksen. Adres bij van den Bey en Co.
La Rochelle: het Nederlandse schoener kofschip MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Lissabon: het Nederlandse kofschip JONGE AGATHA, kapt. D.B. Jonker. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Lublink, van Meeteren en Co.
Livorno en Genua: het nieuw vertimmerd Nederlandse kofschip AURORA, kapt. H.P. Hinlopen. Adres bij J. de Rooy.
Livorno: het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. J. Venster. Adres bij Van den Bey en Co.
Marseille: het Nederlandse schoener kofschip de NIJVERHEID, kapt. T.M. Mulder. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Marseille: het Nederlandse kofschip CORNELIS, kapt. R.F. Mellema. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Marseille: het schoenerschip RAFAEL, kapt. M.F. Schaap. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Port ä Port: het Nederlandse schoener kofschip MERCURIUS, kapt. A. van der Windt. Adres bij Verweyde Cz., en Jan Daniels en Zoon en Arbman.
Syrra en Constantinopel: het Nederlandse schoener kofschip JACOBA MARIA, kapt. J.J. Cramer. Adres bij Van den Bey en Co.
Triest: het Nederlandse kofschip AGATHA, kapt. P. Heikema. Adres bij Nobel en Holzappfel en Van den Bey en Co.
Triest: het Nederlandse kofschip WILLEM CORNELIS, kapt. J. Reineke. Adres bij de weduwe J. van Wesel en Zoon en Jan Corver en Co.
Bremen: het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. K.F. Kremer. Adres bij Blikman en Co.
Bremen: het Nederlandse schip DE JONGE JAN, kapt. H.J. Gnodde. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer.
Bremen: het Nederlandse schip DE JONGE JAN, kapt. J.J. Butter. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Danzig: het Nederlandse kofschip EETIENA, kapt. Jan Jacobs Mulder. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Danzig: het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering. Adres bij Blikman en Co.
Danzig: het Nederlandse kofschip LAMMEGINA, kapt. A. Ellens. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Danzig: het Nederlandse kofschip HELENA BRONS, kapt. J.R. Brons. Adres bij Kranenborg en Zonen en Van den Bey en Co.
Danzig het Nederlandse smakschip ALIDA, kapt. D.T. Hundt. Adres bij Kranenborg en Zonen en Van den Bey en Co.
Danzig: het Nederlandse kofschip HENDRIKA CATHARINA, kapt. G.R. Glim. Adres bij Kranenborg en Zonen en Van den Bey en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip HERMINA, kapt. S.S. Brouwer. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip DE JONGE JOHANNES, kapt. O.K. Beerta. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip DE WELVAART, kapt. R.T. Fenenga. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse stoomschip WILLEM I, kapt. J.H. Savert. Adres bij Blikman en Co. en de weduwe Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona: het Nederlandse stoomschip BEURS VAN Amsterdam, kapt. K.H. Visser. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip CATHARINA ALIDA, kapt. W.H. Scholtens. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip GESINA CATHARINA, kapt. H.R. Stutvoet. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip DE JONGE WILLEM, kapt. T.J. Mellema,.Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsberen: het Nederlandse kofschip JEZELINA, kapt. R.R. Legger. Adres bij Kranenborg en Zonen en van den Bey en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip HERMINA, kapt. P.S. Brouwer. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Kopenhagen: het Nederlandse kofschip JONGE CORNELIUS, kapt. A. Hazewinkel. Adres bij B.J. van Hengel.
Riga: het Nederlandse kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver en Co.
Petersburg: het Nederlandse kofschip JULIANE LOUISE, kapt. K.L. Spijkman. Adres bij Nobel en Holzapffel en Jan Corver en Co.
Petersburg: het Nederlandse kofschip SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil. Adres bij Lublink en van Meeteren en Co., de Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
Petersburg: het Nederlandse kofschip HELENA, kapt. R.A. Hazewinkel. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhof. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rendsburg, Kiel en Flensburg: het Nederlandse kofschip ANNA CATHARINA, kapt. W.H. Dyk. Adres bij J. van Oven en Zoon.
Rostok: het Nederlandse kofschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. D. Fekkes. Adres bij Blikman en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip ALIDA THEODORA, kapt. T.M. Jaski. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Utrecht, 1 maart. Het vertrek van Zr.Ms. stoomschip BROMO naar Japan is bepaald op 10 maart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar Batavia om in de helft dezer maand te vertrekken het tweedeks gekoperd en kopervast brikschip ALIDA WILLEMINA, kapt. K. Latjes. Iemand enige goederen wensende te laden, gelieve zich te adresseren ten kantore van de heer B.W. van Straten, IJgracht no.14, of bij de cargadoors d’Arnaud & Co. te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helvoet, 3 maart. Het Engelse schip MARTHA AND MARY, kapt. Davies, is op de punt van de Ooster gestrand en verbrijzeld, doch de equipage, door de loodsschipper Cordia van de boot No. 9, met levensgevaar gered en alhier aangebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scilly (opm: Cornwall), 28 februari. Het Nederlandse driemastschip NICKERIE, kapt. Hawegh (opm: in 1830 gebouwd en getuigd als fregat; ca. 1838 vertuigd tot bark; kapt. L. Hawegh), van Samarang en Batavia (vertrokken 24 oktober en van St. Helena 7 januari) met koffij en suiker naar Rotterdam, is in de nacht van de 20e dezer op de westelijke rotsen van dit eiland totaal verongelukt (opm: gestrand bij St. Agnus; pos. bij benadering 49º53’ NB 06º20’ WL, zie ook DC 070344 en AC 110344); de equipage, uitgenomen 2 man, is daarbij verdronken en slechts een klein gedeelte der inventaris geborgen. De lading is geheel weg.


Datum: 06 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 maart. De Nederlandse kof GEZINA WILKENS, kapt. Top, vertrokken van Malaga, gedestineerd naar Hamburg met een lading rozijnen, vijgen en wijn, heeft gestoten op Goodwin Sands en is in deze haven gebracht door de Nederlandse loodsboot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Passage naar Batavia, met het snelzeilend, voor de overvoer van passagiers uitmuntend ingericht, gekoperd tweedeks fregatschip GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, voerende een geëxamineerd scheepsdokter, om tegen het einde dezer maand te zeilen. Voor nadere informatie gelieve men zich te adresseren ten kantore van de Heer B.W. van Straten, IJgracht No. 14, of bij de cargadoors d’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia in lading, om in de loop dezer maand te vertrekken, het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA EN HENRIETTE, kapt. Jan Schut, voorzien van bijzonder goede inrichtingen tot de overvoer van passagiers, en varende een bekwame scheepsdokter. Nadere informatiën zijn te verkrijgen ten kantore van de Heer B.W. van Straten, IJgracht No. 14, of wel bij de cargadoors Floris der Kinderen en Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia voor goederen en passagiers in lading, om in de loop dezer maand te vertrekken: de extra snelzeilende gekoperde tweedeks barkschepen, BATAVIER, kapt. K. Welger, JAVA COURIER, kapt. H.M. Volkertsen, VERONICA, kapt. D. Grim, alle voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam en bij de kapiteins aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand van Amsterdam vertrekken: Het Hollands gebouwd fregat JUPITER, gevoerd door kapt. J.K. de Jong, uitmuntend ingericht voor passagiers en varende met een geëxamineerd scheepsdokter. Passagiers van deze geschikte gelegenheid gebruik wensende te maken, of iemand enige goederen te laden hebbende, worden verzocht zich te vervoegen bij Hoyman en Schuurman, alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag de 4e maart in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- een welbezeild gekoperd brikschip, MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart: NLG 6.250, in slag NLG 250, opgehouden. (opm: in juni 1816 aangekocht als de Zweedse OSKAR; vermoedelijk is de brik verkocht voor de sloop)
- een welbezeild brikschip, ROBERT BRANDT, kapt. J.H. Hansen: NLG 3.500, in slag NLG 150, opgehouden (opm: mogelijk buitenlander).
- een welbezeild schoener-kofschip, de JAGER, kapt. G.J. Weyland: NLG 13.900, in slag NLG 100, opgehouden. (opm: het schip kreeg eerst in 1847 een nieuwe eigenaar)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Kapt. J.C. Radeloff, voerende het schip de HOOP, van Suriname alhier aangekomen, heeft bij hevige stormen door overbrekende stortzeeën schade bekomen, waarbij een gedeelte der verschansing en relings, het potdeksel, de boot, watervat en logieskap is weggeslagen, en hij zelve overboord gerukt, door zich aan een lijn vast te houden, gelukkig weder op het schip gekomen. Door aanhoudend stormweder de equipage geheel afgemat zijnde, was hij in de noodzakelijkheid de laatste nacht bij het binnenkomen een sloep met 7 man tot assistentie bij zich te houden, teneinde het schip voor stranden te behoeden. (opm: zie ook AC 030444)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 februari. Het Nederlandse schip ELEONORA is thans hernaamd ATIJE TORACHMAN en wordt thans gevoerd door kapt. Sech Achmat Bana Aijmoes. Het is heden onder de nieuwe naam van Cheribon hier aangekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 maart. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J. Ingerman, met vijf passagiers, de 11e november van Amsterdam vertrokken, en het dito schip ANTHONY, kapt. J.F. Klomp, met een aantal passagiers, de 2e november van Rotterdam vetrokken.


Datum: 07 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gisteren zijn door de Nederlandsche Handel Maatschappij voor de maand maart bevracht van Rotterdam 7 schepen, van Amsterdam 16 schepen, een van Dordrecht, en een van Middelburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 4 maart. Heden liep op ’s Rijks werf alhier met het beste gevolg van stapel de schoener DOLPHIJN, waarvan in het laatst van 1842 de kiel was gelegd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal, tegen het einde dezer maand, in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed zijn, het fregatschip PRINS MAURITS, gevoerd door kapt. J.J. Bart, groot 1.000 tonnen, hebbende goede inrichtingen voor passagiers en varende een geëxamineerde scheepsdokter. Te bevragen bij de cargadoor B.D. Bosscher, op de IJgracht, No. 6.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 22ste dezer te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip ANTOINETTA MARIA, kapt. J.J. Day, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zullen in de loop dezer maand in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen, de fregatschepen
DOGGERSBANK, gevoerd door kapt. P.J. Kerkhoven, groot 900 tonnen.
ADMIRAAL TROMP, gevoerd door kapt A.A. Herman, groot 800 tonnen.
En in het begin der eerstkomende maand april zal mede aldaar tot vertrek naar Batavia en Samarang gereed zijn, het fregatschip NEHALENNIA, gevoerd door kapt. F.T. Verster, groot 800 tonnen.
Deze schepen hebben goede inrichtingen voor passagiers en zijn voorzien van geëxamineerde geneeskundigen. Te bevragen bij de cargadoor B.D. Bosscher, op de IJgracht No. 6.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Op heden ontving ik de bevestigende tijding, dat mijn waarde echtgenoot Gerhardus Herderschee, in leven eerste stuurman aan boord van het Barkschip GEERTRUIDA, op de 10e september te Soerabaija is overleden. (opm: bekort)
Amsterdam, 5 maart, Anna van den Acker wed. Gs. Herderschee
De uiterlijke rouw zal alleen door mij worden aangenomen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Den 5 dezer is in Texel niets binnengekomen, doch uitgezeild Drent (opm: kof EGBERDINA ANNECHINA) naar Nantes en Boon naar Cardiff, doch zijn uit zee teruggekomen

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 maart. Uit zee teruggekomen: EGBERDINA ANNECHINA, kapt. Drent, naar Nantes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Hellevoetsluis schrijft men het navolgende:
Laatstleden zaterdag, den 2 dezer, des morgens, kreeg de Loodsboot No. 9, van de Maas en Goedereede, schipper J. Cordia, op de hoogte van het eiland Schouwen, hebbende het N.O. in peiling en naar gissing op 3 mijlen afstand, een Engelse schoener in het gezicht. Na vlag en wimpel te hebben gehesen, werden alle pogingen in het werk gesteld, om die te bereiken, doch vruchteloos. Vervolgens naar zee wendende, bespeurde men, dat de schoener om de Zuid draaide, waarop onmiddellijk weder vol werd gehouden en andermaal beproefd het vaartuig te naderen. Men ontdekte echter al ras, dat het aan de grond was geraakt en in een allergevaarlijkste toestand verkeerde, en weldra was het geheel onder water gezet, dat de manschappen reeds hun toevlucht in het tuig moesten zoeken en ieder ogenblik een prooi der golven konden worden.
De loodsboot tracht als toen zo nabij mogelijk ten anker te komen, om nog een poging tot redding van de schipbreukelingen te wagen. Ofschoon zulks, door de hevige W.N.W. wind en felle branding, een met levensgevaar gepaard gaande onderneming was, begaven zich nochtans tot dat einde C. van der Steen, C.R. Man, T. Smit en A. Schee met de jol derwaarts, en hadden, na veel worstelen, eindelijk het geluk, vijf zich in de boegspriet bevindende personen over te brengen, terwijl de kapitein en twee jongens nog in het want verbleven. Niettegenstaande het gevaar al dreigender en dreigender werd, aarzelden zij niet om nog een poging tot redding dier achtergeblevenen aan te wenden. Het kon hun echter niet gelukken deze tweedemaal het vaartuig te bereiken, maar zij waren verplicht een werp uit te brengen, waarop zij de jol achteruit lieten drijven, en trachtten zodoende, door middel ener toegeworpen lijn, de drie overige personen te redden, hetwelk zij dan ook met de gelukkigste uitslag bekroond zagen, zodat zij hen, evenals de vorige, behouden aan boord der loodsboot mochten overbrengen.
Ere zij daarvoor de hierboven genoemde moedige zeelieden toegebracht, die, hoezeer bewust, dat zij wellicht de slachtoffers hunner edele menslievendheid zouden kunnen worden, evenwel dat gevaar niet achtten en geheel belangeloos hun eigen leven in de waagschaal stelden, om dat hunner natuurgenoten te redden. Het gestrande schip is de MARTHA AND MARY, kapt. J. Davies, van Liverpool naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het barkschip NICKERIE, kapt. Hawegh, van Batavia naar Rotterdam, verneemt men nader, dat hetzelve 21 februari bij het kleine bewoonde eiland Rosevaer is gestrand en geheel verongelukt (opm: zie o.a. AC 050344); van de equipage, bestaande uit 19 personen, zijn slechts 2 man, zijnde Simon Greve, zeilmaker, en Christiaan Soupe, kunnen gered worden. Het schip was op een plaats gestrand waar men het niet van een der bewoonde eilanden heeft kunnen zien, en volgens alle waarschijnlijkheid zou men, indien het bemerkt was geworden, de equipage hebben kunnen redden. Volgens het zeggen van de zeilmaker, hadden zij het licht gezien, maar geloofd dat het de vuurtoren van Scilly was, en was het weder zeer mistig. Van de lading kan niets gered worden, en van het schip zeer weinig en niet dan met grote moeite. Drie lijken waren reeds aangespoeld en begraven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de laatste helft dezer maand te vertrekken, het snelzeilend Nederlandse fregatschip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers, en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de scheepsmakelaars Visser en Van der Sande, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het snelzeilend kopervast en nieuw gekoperd Nederlandse fregatschip BROEDERTROUW, gevoerd door kapt. G.J. Stam de Jonge, om op den 17 dezer maand tot vertrek gereed te liggen; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers en zijnde voorzien van een bekwame scheepsdokter. Adres bij de cargadoors Sandberg en Comp., Gerard Mauritz en J.B. ’t Hooft.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen den 6 maart. Van Gent zijn vertrokken HARMANNA, kapt. J.J. Das, en de JONGE HENDRIK, J.J. Wever, beide met suiker naar Hamburg.


Datum: 08 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip TIETJE, kapt. G.L. Visser, van Hamburg naar Amsterdam, laatst van Delfzijl, is de 2e maart met gebroken rusten, verlies van de kluiffok en andere schade te Delfzijl uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 3 maart. De CATHARINA JULIA, kapt. Greven, van Amsterdam naar Constantinopel, is alhier ten gevolge van een stortzee en verlies van zeilen met averij binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal tot 15 maart aanstaande, te Amsterdam in lading liggen: Het gekoperd tweedeks fregatschip STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, voerende een bekwame scheepsdokter, en uitmuntend ingericht tot de overvoer van passagiers. Voor nadere informatiën gelieve men zich te vervoegen bij de heren Trakranen & Co., Heerengracht, No. 65, of wel bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal de 27ste dezer in het Nieuwediep zeilree liggen, het snelzeilend gekoperd fregatschip SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, voorzien van een geëxamineerde scheepsdokter. Families of bijzondere personen tot de overtocht naar Java van deszelfs uitmuntend ingerichte kajuiten en verdere gemakken wensende gebruik te maken, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de Cargadoors d’Arnaud & Co., te Amsterdam.
N.B. Dit schip is vrij van de overvoer van ezels.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 4 maart. Volgens ingekomen berichten, zou er eergisteren middag op de Banjerd een brik gezonken, doch de equipage door een loodsboot van Helvoet gered zijn (opm: het schip is onbekend).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 20 maart 1844 provisioneel, en den 27 dierzelfde maand finaal, telkens des avonds ten 7 ure precies, veilen en verkopen, in de herberg de Makkumer Wagen, bij Teunis Beidschat het welbezeild Nederlands kofschip genaamd MIDDELSTEIN, groot volgens meetbrief 72 ton of 38 last, lang 21 el 20 duim, wijd 4 el 18 duim en hol 1 el 82 duim, en zulks met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde goederen, breder in de biljetten omschreven, zodanig hetzelve is gevoerd geweest door kapitein A.B. Drok. Liggende hetzelve schip thans in de haven van Harlingen. (opm: er vond geen verkoop plaats)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Hanekuijk, zal aldaar, op woensdag den 13 maart 1844, in het logement het Wapen van Harlingen, van J.P. Hemstra, des avonds ten 7 ure, tegen genot van strijk en verhooggeld, publiek verkopen een overdekt gewegerd snikschip, genaamd OP HOOP VAN ZEGEN, in 1841 nieuw uitgehaald, groot 14 tonnen als gemeten op 11 el 10 duim lengte, 1 el 95 duim wijdte en 1 el 1 duim hol, thans varende als beurtschip van Harlingen op Heerenveen, met zeil, treil, touwen en verder toebehoren, bij H.J. Wouda als eigenaar in gebruik; op den 12 mei 1844 te aanvaarden, en inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 20 maart 1844, des namiddags ten 3 ure precies, in het Heeren Logement van D. Minnema, in het openbaar veilen het welbezeild Nederlands kofschip, genaamd de JONGE BAREND, gevoerd bij Jan Ooites Stuit, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, groot volgens zeebrief 95 lasten of 181 tonnen, met deszelfs complete inventaris. Nadere informatiën ten kantore van de heren Barend Visser en Zoon en van den notaris, te Harlingen. (opm: de kof, bouwjaar 1815, werd voorafgaand aan de veiling op 17 maart 1844 voor 7.000 gulden onderhands verkocht aan kapt. G.G. Smit te Nieuwe Pekela; nieuwe scheepsnaam JONGE GERRIT)


Datum: 09 maart 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 28 februari. Het schip ALLETTA, kapt. Wolgemuht, van Smirna naar Rotterdam of Amsterdam, alhier binnengelopen, heeft lekkage bekomen, moet een gedeelte der lading lossen om geïnspecteerd te worden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand van Amsterdam vertrekken het Nederlands gebouwde fregatschip JUPITER, gevoerd door kapitein J.K. de Jong; uitmuntend ingericht voor passagiers, en varende met een geëxamineerde scheepsdokter. Passagiers van deze geschikte gelegenheid gebruik wensende te maken, of iemand enige goederen te laden hebbende, worden verzocht zich te vervoegen bij de cargadoor, Hoijman en Schuurman alhier.


Datum: 11 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 maart 1844. Kapt. Van Nassau, voerende het schip STAD DORDRECHT, van hier te Batavia aangekomen, rapporteert volgens brief in dato 16 oktober 1843, de 1e juli 1843 op 41º30’ NB 12º55’ WL gezien te hebben, het achterste gedeelte van een afgebrand schip, op wiens halve spiegel nog met geel geschilderde letters nog te lezen stond ELIZE (opm: buitenlander). Verder had hij niets onderkend. Het was een eikenhouten schip geweest, geschilderd met witte gang en groene jalousie galerijen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende, door de Arrondissementsrechtbank alhier benoemd tot curator over het geabandonneerde schip genaamd de NEDERLANDEN (opm: eigenaars Wed. Vereul & Zoon), laatst gevoerd door kapt. B. Koster, verzoekt alle diegenen welke van voornoemde bodem iets te vorderen hebben, hiervan voor de 31e dezer maand opgave toen ten zijnen huize, Binnenkant No. 14. Dirk Beth. (opm: zie o.a. AH 200344)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse galjoot JACOBINA, kapt. Bontekoe, van Antwerpen naar Amsterdam bestemd, is de 7e maart bij het uitzeilen van Vlissingen op de bank van Zoutelande gestrand. Hetzelve is weder in vlot water gekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 maart. Aangaande het schip NICKERIE, kapt. Hawegh, van Batavia naar Rotterdam bij Scilly verongelukt(opm: zie o.a. AC 050344), leest men in het Bulletin du Commerce nog het volgende: het Nederlandse schip NICKERIE, gevoerd door kapitein Hawegh, van Batavia naar Rotterdam gedestineerd, stootte 21 februari j.l. op een der rotsen bij het eiland St. Agnes (het middelste der Sorlings) (opm: Scilly Isles) en geraakte zo lek, dat hetzelve dadelijk zonk, acht man met zich in de diepte slepende; de 11 overigen, waaronder de kapitein, trachtten zich op enige stukken wrakhout te redden, en dreven gedurende een geruime tijd op de golven rond. Tevergeefs trachtten zij zich door schreeuwen of tekenen aan land te doen verstaan, zodat, na geheel uitgeput te zijn, zij achtereenvolgend hun graf in de golven vonden, slechts 2 man, met name Simon Greve en Christiaan Soupe werden, na twee lange dagen, waarin zij niet anders dan het lot van hunne ongelukkige tochtgenoten voor ogen hadden, door de bewoners van het eiland gered, en half dood aan land gebracht. Het schip had een rijke lading in, welker waarde op meer dan NLG 200.000 wordt geschat.


Datum: 12 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. In deze voor handel en nijverheid ongunstige tijden, is het verblijdend te vernemen, dat het belangrijk etablissement der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord, hetwelk sedert een reeks van jaren in onze stad en omstreken reeds zo veel nut heeft gesticht door aan een zo aanzienlijk aantal mensen werk en bestaan te verschaffen, voortdurend bestellingen ontvangt voor stoommachines en stoomboten, en dit zowel van gouvernementen van Buitenlands als van particuliere ondernemingen.
Was het ons een genoegen enige jaren geleden, uit de verschillende dagbladen te zien, dat de stoomvaart op de Boven Donau door machines van dit etablissement, in schepen door de Nederlandse ingenieur Charles Röntgen gebouwd naar plannen van de heer G.M. Röntgen, directeur der bovengenoemde Maatschappij, met het beste gevolg geopend was, niet minder aangenaam is het ons thans te vernemen, dat dezelfde ingenieur weder een veelbelovende onderneming heeft aangegaan, namelijk die van een stoomsleepvaart op de grootste rivier van Europa, de Wolga, op welke de stoomvaart tot nu toe nog slechts in deszelfs beginselen is, welke aanmerkelijk zal worden verbeterd, door doelmatige stoomslepers van een zeer grote kracht in verhouding van derzelver diepgang, die in het etablissement te Fijenoord worden vervaardigd.
Door het grote vervoer, hetwelk op deze rivier bestaat, is het te verwachten dat aan deze onderneming een belangrijke uitbreiding zal te beurt vallen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip PHILOTEA, kapt. H.H. Kremens, van Marseille, met meekrap en zwavel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlissingen ligt in lading naar Batavia, het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip ’s-HERTOGENBOSCH, gevoerd door kapt. J.J. Westerouen van Meeteren, om op den 18 dezer maand tot vertrek gereed te liggen, hebbende bijzonder goede inrichting voor passagiers, en zijnde voorzien van een geëxamineerde scheepsdokter. Adres bij de cargadoors Sandberg en Co., te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Jersey d.d. 1 maart, was in de avond van de 26e februari aldaar voorgaats geweest een groot Nederlands schip, blijkbaar buiten deszelfs koers en op het punt om op de ten zuidwesten gelegen Minguiers te vervallen; hetzelve was echter door assistentie van een derwaarts afgezonden loodsboot in de ruimte terug en ten anker gebracht waarvoor door de kapitein aan de loodsen een beloning van GBP.50 was geschonken.


Datum: 13 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 10 maart. De onlangs alhier te water gelaten schoener-brik DOLPHIJN is onder commando van de luit.t.zee 1e klasse Van Stavenisse de Braauw dezer dagen in dienst gesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, Makelaar, zal op maandag de 1ste april 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen:
- een extra ordinair welbezeild Russisch brikschipshol met roer en spil. Volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen, 40 duimen; wijd 5 ellen; hol 3 ellen, 10 duimen;
- een extra ordinair welbezeild smakschip; volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen, 95 duimen; wijd 3 ellen, 75 duimen, hol 1 el, 79 duimen (opm: NEPTUNUS, zie AH 050444 en 170444); benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in: ankers, kabelkettingen, touwen, zeilen, opstaand en lopend want, tuigage, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, masten, boten, sloepen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht en bij notitie is aangewezen. Nader bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 23 januari. Kapt. Richardson, GEORGIANA, uitgezeild naar Amsterdam met een gedeelte der lading van het aldaar afgekeurde schip PROVINCIE GRONINGEN, kapt. J.H. Stoelman, van Wijnkopersbaai (opm” zie PGC 291243).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 maart. De 7e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark CLARA ANNA MARIA, kapt. P.J. Bakema, de 22e februari van Macao vertrokken.
Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MINERVA, kapt. L.M. Hoffman, met een passagier, de 11e november van Middelburg vertrokken, en de dito bark DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak, de 12e november van Rotterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark KONING WILLEM DE TWEEDE, kapt. A. Rocquette, met een passagier, de 12e november van Amsterdam vertrokken.


Datum: 14 maart 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 11 maart. Het schip PIETER CORNELISZN. HOOFT, kapt. De Boer, van Batavia naar Rotterdam alhier binnengelopen, heeft gisteren de reis voortgezet, doch is heden met verlies van drie ankers en kettingen uit zee teruggekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door het ongunstige weer is de BROMO nog niet naar Japan kunnen zeilen. De presenten voor de keizer van Japan zijn te Hellevoetsluis reeds voor enige dagen aangekomen; dezelve bestaan in kristallen en bronzen kandelabres, pistolen met edelgesteenten bezet, een groot aantal sterrenkundige boeken, een kaart van Nederlands Indië, het portret van Z.M. de koning en meer andere zaken, tezamen 18 kisten. De luitenant ter zee 2de klasse, Uhlenbeek, is met de overbrenging belast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In de nacht van maandag, den 4 dezer, is voor Wijk aan Zee over boord geslagen en verdronken Jan den Heijer, matroos op een der pinken van de heer Varkevisser te Scheveningen. De verdronkene was een braaf jongeling, die in het onderhoud van zijn moeder, een behoeftige weduwe, op een loffelijke wijs voorzag.


Datum: 15 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. C. Visman, voerende het schip CATHARINA JOHANNA d.d. 13 maart, was hij in goede staat voor het gat van Texel, zijnde 20 november 1843 van Banjoewangi vertrokken. (opm: dus 133 dagen reis)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ramsgate, 10 maart. Het schip ENGBERDINA ANNEGINA, kapt. Drent (opm: kof EGBERDINA ANNECHINA, kapt. Egbert Hindriks Drenth), van Amsterdam met suiker naar Nantes, op Goodwin Sands gestrand, is hier door een loodsboot binnengebracht. Hetzelve is lek en zal de lading lossen (opm: zie AC 020444).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam zal in de loop der maand april naar Batavia geëxpedieerd worden het gekoperd Nederlands barkschip VASCO DA GAMA, gevoerd wordende door kapt. K.W.E. Bergner. Personen of familiën, van deze gelegenheid tot overvaart naar Java gebruik wensende te maken of iemand enige goederen derwaarts te laden hebbende, gelieven zich in tijds aan te melden bij de cargadoors Canne & Balwé.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het ontwerp der statuten der Nederlandsche Walvischvisscherij-Maatschappij, te Amsterdam opgericht door de heren J.& Th. van Marselis en C. Brandligt, voorziet in een benodigd kapitaal van NLG 600.000, verdeeld in 600 aandelen, elk van NLG 1.000.


Datum: 16 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 maart. De Nederlandse tjalk VROUW JOHANNA, kapt. Bakker, van Bremen naar Hamburg bestemd, is in zee masteloos aangetroffen en met behulp van een ever alhier in de haven gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 11 maart. Het schip AMPHITRITE, kapt. Jansen, van Suriname naar Rotterdam, is hier heden binnengelopen met verlies van twee ankers en kettingen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Het schip WILLEM I, kapt. Poppen, van Batavia naar Samarang, heeft volgens brief van Batavia van den 25 november, bij deszelfs vertrek op een rif gestoten, en daardoor enige bladen koper verloren; hetzelve zoude alsnu naar Sourabaya verzeilen, om de bekomen schade te repareren en de lading in te nemen.


Datum: 18 maart 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 6 maart. Het schip JACOBA REMINA , kapt. Rozema van Dantzig naar Amsterdam, alhier zeilklaar liggende (opm: zie JACOBA REMMINA; PGC 090244 en AC 250444), is gisteren nacht, na reeds vroeger wegens het ijs lekkage bekomen te hebben, in een hevige storm vol water gelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, G.W. Sesink Clee en J.W. Nienhuis, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principaal, hiertoe geautoriseerd door de Arrondissements-Regtbank, op heden de 18e maart ten 6 uur in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris Mr. J.L. Schlosser, verkopen een extraordinair welbezeild gekoperd fregatschip, genaamd DE NEDERLANDEN, laatst gevoerd door kapt. B. Koster, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 32 ellen 15 duimen, wijd 5 ellen 59 duimen, hol 4 ellen 81 duimen, en alzo gemeten op 384 tonnen of 203 lasten.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: zie ook AH 110344)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 1e april des avonds te 6 uren in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen:
- een extraordinair welbezeild Russisch brikschips-hol, met roer en spil, volgens Nederlandse meetbrief 25 ellen 40 duimen lang, wijd 5 ellen, hol 3 ellen 10 duimen, (opm: zie ook AC 040344; het hol is waarschijnlijk verkocht voor de sloop)
- een extra ordinair welbezeild Nederlands smakschips-hol, volgens Nederlandse meetbrief 19 ellen 95 duimen lang, wijd 3 ellen 75 duimen, hol 1 el 79 duimen.
(opm: op 20 maart werd aangekondigd dat het brikschips-hol inmiddels uit de hand was verkocht, terwijl de veiling voor het smakschips-hol tot 15 april was uitgesteld)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Amsterdam. DOURO, H. de Haas van Livorno met marmeren vloerstenen, sukade, sumac (opm: van Zuid-Europese heester afkomstig gemalen stof t.b.v. verf- en looistof) en koopmansgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De onlangs te Vlissingen te water gelaten schoenerbrik DOLPHIJN is, onder commando van de luitenant ter zee der 1ste klasse Van Stavenisse de Brauw, dezer dagen in dienst gesteld. Op die bodem zijn tegelijk geplaatst de luitenant ter zee Arntsenius en Boom. De bestemming is tot dusverre niet met zekerheid bekend, doch men zegt, dat de brik naar Oost Indië zal vertrekken. Men verneemt tevens, dat in het état-major van Zr. Ms. fregat de RIJN veranderingen zullen plaats hebben en onderscheidene officieren door andere zullen worden vervangen.


Datum: 19 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Gisteren avond omstreeks half negen ure is het schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Mellema, onlangs uit de Oost-Indiën teruggekeerd en thans nagenoeg ontladen liggende in de rivier de Maas, aan de Boompjes voor deze stad, op zijde geraakt met verbrijzeling van de stelling en het paalwerk. Gelukkigerwijze is het naar de zijde van de wal gevallen en hebben de daar aanwezige zware bomen hetzelve in deszelfs val tegengehouden, waardoor grotere ongelukken zijn voorkomen. Naar men verneemt, moet de zich aan boord bevonden hebbende stuurman bij dit ongeval enige kneuzingen hebben bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MARIA ALETTA, kapt. L. Schut, van Cardiff, met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 maart. Gisteren is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het schip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, bestemd naar Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder J. Damen, zal, op woensdag de 3e april e.k, ’s namiddags ten 4 ure, in het logement het Schippershuis, bij K. Bleeker, te Harlingen, publiek verkopen
twee tjalkscheepjes, beide groot elf last of 31 ton, met ankers, touwen, zeil en treil, haken en bomen, liggende te bezichtigen in de Rozegracht te Harlingen, en zijnde intussen uit de hand te koop.


Datum: 20 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip de MAAS, kapt. Van Waning, van Batavia naar Amsterdam, de 15e januari van St. Helena vertrokken, is de 27e dito aldaar uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn hartelijk geliefde echtgenoot, Cornelis van der Drift, kapitein aan boord van het schip (opm: bark) URANIA, op de terugreis van Batavia de 13e november l.l. in de ouderdom van 39 jaren is overleden, na een allergelukkigste echtvereniging van elf jaren, mij nalatende drie kinderen.
Amsterdam, 16 maart 1844, A. Jansz, wed. C. van der Drift

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het Russische brikschipshol, tegen de 1e april aanstaande aangeslagen, zal geen voortgang hebben als zijnde hetzelve schip uit de hand verkocht, en is de veiling van het smakschipshol en scheepsgereedschappen uitgesteld tot de 15e april aanstaande. (opm: zie AH 130344)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 18e maart in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: een welbezeild gekoperd fregatschip, de NEDERLANDEN (opm: bouwjaar 1829), gevoerd door kapt. B. Koster, NLG 16.000, in slag NLG 10.000. Koper J. Corver (opm: een makelaar voor zijn lastgever Willem Jacobus Beth Dirkszoon te Amsterdam, ‘zijnde minderjarig, doch met handlichting van de rechtbank om het beroep van reder en assurantiebezorger uit te oefenen’; de nieuwe scheepsnaam werd MARIA JACOBA CORNELIA, kapt. D.B. Lutjens; zie ook AC 230244, AH 110344 en AC 180344).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ramsgate, 15 maart. Het schip het ZEEPAARD, kapt. R.R. Huijsman (opm: kof, bouwjaar 1831, kapt. Rente Rentes Huisman), van Dordrecht naar Gibraltar, is op 52º Br. 03º L. (opm: moet zijn: 52º NB 03º OL) gezonken, doch het volk gered.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 15 maart. Het schip JOHAN GERARD, kapt. Huges, van Rotterdam naar Belfast, is alhier lek binnengelopen, hebbende op Queen Sand aan de grond gezeten en moet lossen om te repareren.


Datum: 21 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 14 maart. Het schip JACOBA REMINA, kapt. Rozema, van Dantzig naar Amsterdam, alhier lekkage bekomen hebbende, is, na de lading gelost te hebben, op de helling gehaald om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 16 maart. De Nederlandse kof ROELINA JETTINA, kapt. Puister (opm: bouwjaar 1834, kapt. Derk Hindriks Puister, zie ook AC 230344), van Gent naar herwaarts, de 13e dezer Cuxhaven gepasseerd, is volgens rapport van schippers de volgende nacht bij Krautsand (opm: bank in de Elbe t.h.v. Cuxhaven) door het ijs doorsneden geworden en gezonken. De in het werk gestelde pogingen om de lading suiker te bergen, waren vruchteloos, ofschoon men daartoe verscheidene jollen gebezigd had.
(opm: zie ook AC 230344)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 19 maart. Het schip de STAD SCHIEDAM, kapt. Andriessen, van Batavia naar Rotterdam, is bij het naar binnenzeilen op de plaat Hompelvoet bij de Ossenhoek aan de grond vastgeraakt. Hetzelve heeft liggers op zijde ter assistentie, en zal vermoedelijk met het volgende tij weder vlot komen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 maart. In de avond van de 16 op de 17 dezer zijn de te Haarlem woonachtige turfschippers Van den Ham en Hooi, met een lading turf van de zijde van Aalsmeer naar de genoemde stad bestemd, uit hoofde van de sterke mist, bij de eendenkooi ten anker gekomen, maar, des nachts door de heftige wind weder driftig geworden, bij Hillegom aan de grond geraakt, en, vóór dat er hulp kon worden toegebracht, vermits het vaartuig vol water was geslagen, van koude en ongemak bezweken. De zoon van de laatstgenoemde heeft niet dan met levensgevaar het land bereikt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 20 maart. Eergisteren omstreeks zeven ure is het beurtschip van Dussen op Gorinchem, gevoerd door Pieter Wagemaker, op de Merwede, nabij Gorinchem, even voorbij het huisje van de bakenman, buiten de Waterpoort, op een paal gezeild en onmiddellijk daarop gezonken. Naar wij vernemen was het met een last tarwe en marktgoederen geladen, welke echter reeds allen, hoewel, zo als te denken is, meest beschadigd, er zijn uitgehaald.


Datum: 22 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zr.Ms. stoomschip BROMO is in de namiddag van de 18e dezer uit Helvoetsluis in zee gezeild om de reis naar Batavia en vervolgens naar Japan te ondernemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De Ondergetekende, boekhouder der Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep, maakt bij deze aan heren reders daarin bekend:
1°. Dat de door hem over het verleden jaar gedane en door heren commissarissen goedgekeurde rekening, van heden af, gedurende veertien dagen, voor hen, ten zijnen kantore, Buitenkant, No. 38, ter visie is gelegd;
2°. Dat in een op heden door heren commissarissen gehouden vergadering, ingevolge Art. 14 der Voorwaarden, zijn uitgeloot de navolgende portiën in voornoemde rederij, als:
No. 206, 387, 136, 86, 386, 6, 23, 160, 469 en 550;
3°. Dat van 1°. april aanstaande af, deze portiën ten kantore van de heren kassiers Di Gazar Franken & Co., zullen worden ingetrokken, tegen voldoening van hun bedrag, zijnde NLG 250,- per portie, en uitreiking van het bij gemeld artikel bepaalde bewijs van deelgerechtigheid, zo mede dat van af hetzelfde tijdstip, bij voornoemde kassiers betaling zal worden gedaan, van vijf ten honderd of twaalf guldens vijftig cents en dat wel op het tweede bewijs bij iedere portie afgegeven.
Amsterdam, 20 maart 1844, de boekhouder der voornoemde rederij, Paul van Vlissingen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Het schip de STAD SCHIEDAM, kapt. J.P. Andriessen, van Batavia naar herwaarts, op de Hompelvoet bij Brouwershaven aan de grond vastgeraakt, is met assistentie van de stoomboot KINDERDIJK weder in vlot water en op de binnenrede ten anker gebracht; men vreest dat hetzelve veel geleden zal hebben, terwijl zonder assistentie van de stoomboot het schip totaal weg zou zijn geweest. (opm: zie ook AH 280344)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip ANTONIE, kapt. De Boer (opm: buitenlander), van Riga naar Antwerpen bij Arendahl verongelukt, wordt van daar van 2 maart gemeld dat men een gedeelte van het wrak en van de inventaris opgevist en verkocht had. Van de lading was niets geborgen.


Datum: 23 maart 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 18 maart. Van Stade wordt gemeld, dat aldaar 26 schippers van kleine vaartuigen in hechtenis zijn genomen, omdat zij gewelddadig van de lading stroop, uit het schip ROELINA JETTINA, kapt. Puister (opm: zie AH 210344), van Gent naar herwaarts, op Krautsand gezonken, zouden hebben toegeëigend.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 maart. Gisteren namiddag is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het barkschip MACHTILDA CORNELIA, kapt. S. Lammerts, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar men verneemt, heeft de te Rotterdam gevestigde Zuid-Hollandsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen wederom besloten, aan M.D. Noordhoek, voerende het Nederlandse hoekerschip FORTUNA, te huis behorende te Vlaardingen, haar grote zilveren medaille en loffelijk getuigschrift te doen uitreiken, alsmede NLG 50,- om onder de equipage te verdelen, voor het redden van het scheepsvolk van het zonder mast en in hoogst gevaarlijke toestand, op 47º50’ NB 7º50’ WL, drijvend Engels schoenerschip REDCLIFF, kapt. W. Collins, en het daarvan van overgeven aan een loodsboot te Cowes, na een verpleging met zeemanshartelijkheid gedurende vier dagen.
Tevens is besloten tot een gelijke uitreiking van medailles en getuigschriften aan Jelles Cordes, J. van Woenselen, C. van der Steen, C. Rosman, Ph. Smit en Arie van der Schee, zeeloodsen, wonende te Brielle, en uitmakende de bemanning der loodsboot no. 9, voor het redden der equipage van het Engels schoenerschip MARTHA AND MARY, gevoerd door kapt. J. Davies, den 2 dezer op de Ooster gestrand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Verkoping te Dordrecht door de vendumeesters De Hart en Roest, van een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, benevens het hol van het kofschip PHÉNIX, op dinsdag 26 maart 1844, des voormiddags ten 10 ure, in en vóór het Pakhuis B no. 281, op de Kuipershaven aldaar. Zijnde een en ander de dag vóór de verkoping te bezichtigen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Wanted by capt. John Coles, of the English ship DUKE OF WELLINGTON, 30 à 40.000 guilders, more or less on bottomary (opm: bodemarij); tenders will be received and further particulars learnt at the office of Martin Dyce & Co.
Batavia, 21 March 1844


Datum: 26 maart 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 8 maart. Het schip de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Harlingen naar de Oostzee, is te Randoesund (opm: vermoedelijk Randesund, nabij Kristiansand) wegens het ijs binnengelopen. (opm: het schip was op 23 maart weer terug in het Vlie)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ELIZABETH SUSAN, kapt. H. Hotblack, van Liverpool, met ruw zout en ijzer; CHRISTINA GEERTRUIDA, kapt. K.J. Kranenburg, van Liverpool, met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 maart. Heden morgen arriveerde uit zee UNDINE, kapt. J. Ranton, van Newcastle. Hetzelve is op Scheelhoek aan de grond gezeild, en begonnen de lading steenkolen over boord te werpen om bij hoog water vlot te raken, er is een schokker ter assistentie.
De 23 dito. Het schip UNDINE, kapt. J. Ranton, is heden nacht in vlot water en alhier op de Reede gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leeuwarden, 25 maart. Naar wij vernemen, zal binnen kort, en wel op den 28 dezer, ’s namiddags circa 3 ure, te Harlingen van de werf genaamd Welgelegen van stapel worden gelaten een schoener-kofschip van circa 130 lasten (opm: de BAREND), gebouwd door de scheepsbouwmeesters D. & L. Alta, voor rekening van de heren Barend Visser & Zoon, aldaar. Zoals gewoonlijk belooft ook dit schip in velerlei opzicht alle voldoening te zullen geven, en met ruimte aan de gevestigde roem van gemelde scheepsbouwmeesters te kunnen beantwoorden, maar hetgeen dit maal bij vergelijking van vroeger enige bijzondere opmerking verdient, is dat het schip thans op de werf staat met masten, stengen en ra’s voorzien en alzo geheel getuigd te water zal worden gelaten, gereed om daarna dadelijk te kunnen laden, iets waarvan zoveel ons bekend in deze provincie nimmer de proef is genomen of het voorbeeld gegeven.


Datum: 27 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers het snel zeilend, op nieuw gekoperd Nederlands fregatschip DOGGERSBANK, kapt. W. Smith, voerende een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, en Hudig & Blokhuyzen.


Datum: 28 maart 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 26 maart. In belang van handel en scheepvaart, achten wij ons verplicht, bekend te maken dat op de 18de maart ll., alhier is binnengekomen het schip de STAD SCHIEDAM, kapt. J.P. Andriessen, welke schip is vastgeraakt op de punt van Hompelvoet, en wel zodanig, dat hetzelve, met het volgende buitengewoon hoge getijde niet is vlot gekomen. Dat de volgende dag alhier arriveerde de stoomboot KINDERDIJK, kapt. A. van Leeuwen, welke boot, met inspanning van alle krachten, genoemde bodem van de bank gesleept en in vlot water gebracht heeft. Het behoud van dit schip en het grootste gedeelte der lading mag dus terecht toegeschreven worden aan de geschiktheid der boot en de bekwaamheid en de ijver des kapiteins, daar, door de spoedig hierop volgende storm uit het westen, het schip voorzeker totaal zou zijn verongelukt.
Dit, en het menigvuldig opslepen der schepen van hier naar Helvoet, bevestigen dus ten volle de gunstige verwachting, welke men deze sleepdienst in belang van handel en scheepvaart gehad heeft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia het extra snelzeilend tot de overvoer van passagiers bijzonder ruim, en gemakkelijk ingericht opnieuw gekoperd Nederlands fregatschip WALVISCH, kapt. Th. Schut, varende een geëxamineerde scheepsdokter, om vermoedelijk in de loop der volgende maand te vertrekken. Adres ten kantore van de heer B.W. van Straten, op de IJgracht, No. 14, of bij de cargadoors d’Arnaud & Co., Geldersche Kade, No. 10, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Nederlandse marine bestond, op 1 januari 1844, uit twee schepen van 84 stukken, vijf van 74, twee van 60, een van 54, elf van 44, drie van 32, negen van 28, een van 26, twee van 22, twee van 20, elf van 18, een van 16, tien van 14, een van 12, twee van 8, vijf van 5 en vier van 4 stukken, totaal 72 schepen. Bovendien 1 schip voor exercities, 9 stoomoorlogsschepen, 4 transportschepen, 10 gaffelkanonneerboten à 1 mortier en 3 stukken, 35 gaffelkanonneerboten, groot model, 30 gaffelkanonneerboten, klein model, en 2 roeikanonneerboten.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Den 18de maart heeft uit Torbay de reis voortgezet, na een anker en ketting verloren te hebben het schip (opm: kof) FENNA, kapt. J.K. Bolhuis, van Rotterdam naar Belfast.


Datum: 29 maart 1844


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONCORDIA, kapt. Lovius, in ballast van Brake naar Landskrona, in volgens brief van Harboøre bij Lemvig van 13 maart de vorige dag op de Jutsche kust op Harboøre Sand gestrand en zal weg zijn, het volk is gered en een gedeelte van de inventaris en de tuigage gebogen. (
opm: kapt. Rinse Dirk Lovius verspeelde in 1834 een tjalk CONCORDIA; er is in de bestanden van Marhisdata geen latere combinatie CONCORDIA - Lovius aangetroffen; vermoedelijk voer het onderhavige schip onder buitenlandse vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHAN GERARD, kapt. Huges, van Rotterdam naar Belfast te Ramsgate binnengelopen, heeft na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet.


Datum: 30 maart 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 maart. Het schip ANTJE, kapt. Kleijn, van Fernambuck naar Amsterdam, is alhier lek, met verlies van roer, zeilen, boten, enz. binnengelopen, hebbende de 16e dezer op 49º NB 15º WL ene hevige storm doorstaan.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 24 maart. De schepen JOHANNA, kapt. Warring, van Horsens, en VRIENDSCHAP, kapt. T. Brans, van Dantzig, beide naar Groningen, zijn eergisteren avond wegens het drijfijs gestrand, doch met assistentie weder afgebracht, de lading van eerstgemelde is gelost en slechts weinig beschadigd, en laatstgemelde heeft anker en tuig verloren, doch zal onmiddellijk de reis vervolgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 maart. Gisteren morgen zijn van deze stad naar Hellevoetsluis gezeild de fregatschepen JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, en BROEDERTROUW, kapt. G.J. Stam de Jonge, en heden morgen het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, alle drie naar Batavia bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens bericht van kapt. K.J. Klasen, voerende het schip VRIENDSCHAP, was hij 23 maart van Dordrecht te Liverpool aangekomen, en had hij gedurende de reis veel stormweer doorgestaan en zijn boten verloren, ook was er een man der equipage over boord geslagen en verdronken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen, de 2e december van Rotterdam vertrokken.


Datum: 02 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip DE BATAVIER, kapt. K. Welger. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Batavia: het gekoperde fregatschip VASCO DA GAMA, kapt. K.W.E. Bergner, van Rotterdam. Adres bij Canne en Balwé.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. D.J. Bart. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip JUPITER, kapt. J.K. de Jong. Adres bij Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, de Vries en Co., Lublink en van Meeteren en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip VERONICA, kapt. D. Grim. Adres bij de wed. Jan van Wesel en Zoon.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip KONING WILLEM II, kapt. H.B. Eeftingh. Adres bij Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, de Vries en Co. en Lublink, van Meeteren en Co.
Batavia: het gekoperde barkschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley, van Dordrecht. Adres bij Jan Daniels en Zoon en Arbman.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. E. van der Plas. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip ANNA MARGARETHA, kapt. H. de Jong. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia: het gekoperde fregatschip MARIA JACOBA CORNELIA, kapt. D. Boes Lutjens. Adres bij Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, de Vries en Co., Lublink, van Meeteren en Co en Jan Corver en Co.
Batavia: het gekoperde barkschip POLLUX, kapt. A.P. Klein. Adres bij Jan Corver en Co. en Jan Daniels en Zoon en Arbman.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip DE WALVISCH, kapt. Thomas Schut. Adres bij d’Arnaud en Co.
Te Maassluis naar Batavia: het nieuw gebouwd gekoperde tweedeks barkschip MATHILDA, kapt. J.A. de Haas. Adres bij Olivier en Co. Hoyman en Schuurman, de Vries en Co en Lublink, van Meeteren en Co.
Suriname: het gekoperde schoener kofschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het Nederlandse schoener kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W.F. Schenk. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip SOPHIA EN MARIA, kapt. A.J. Andresen. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname: het gekoperde fregatschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het Nederlands kofschip KONING WILLEM, kapt. L.H. Singer. Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 6 april.
Suriname: het Nederlandse schoener kofschip HARLINGEN, kapt. J.J. Dyk. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het gekoperde driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het Nederlandse schoener kofschip JACOBA, kapt. A.K. de Groot. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het nieuw gebouwde gekoperde driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde brikschip ASTREA, kapt. J.A. de Lang. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Vries en Co.
Havana: het gekoperde barkentijnschip CUBA, kapt. J. Visser. Adres bij B.J. van Hengel.
New York: het Nederlandse kofschip DE JAGER, kapt. O.J. Blok. Adres bij d’Arnaud en Co.
New York: het gezinkte Nederlandse schip JOHANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en van Olivier en Co. Vertrek 7 april.
Genua en Livorno: het Nederlandse schoenerschip EENSGEZINDHEID, kapt. F.G. Mellema. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno: het Nederlandse schoener kofschip DOURO, kapt. H. de Haas. Adres bij J. C. van Oven en Zoon. Vertrek 6 april.
Le Havre en Rouaan: het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. H.R. Veling. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon: het Nederlandse kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Lublink, van Meeteren en Co.
Liverpool: het Nederlandse schoener kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. B.J. de Boer. Adres bij Jan Corver en Co.
Livorno en Genua: het nieuw vertimmerde Nederlandse kofschip AURORA, kapt. P.H. Hinlopen. Adres bij J. de Rooy.
Marseille: het Nederlandse schoener kofschip DE NIJVERHEID, kapt. T.M. Mulder. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port à Port: het Nederlandse schoener kofschip MERCURIUS, kapt. A. van der Windt. Adres bij H. Verweyde Cz., en Jan Daniels en Zoon en Arbman.
Danzig: het Nederlandse kofschip DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd. Adres bij Jan Corver en Co.
Gluckstadt en Haarburg: het Nederlandse kofschip ANNEGINA, kapt. A.D. Pott. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip LAMMEGINA, kapt. A. Ellens. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip GEERDINA, kapt. A.H Schaap. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip MAGRIETHA, kapt. K.J. Scholtens. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip WENDELINA, kapt. W.J. Hillebrands. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip ARENDINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip DE JONGE WILLEM, kapt. J.T. Mellema. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip JEZELINA, kapt. R.R. Legger. Adres bij Kranenborg en Zonen en Van den Bey en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip ALEXANDER, kapt. J.S. Bakker. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip JULIANE LOUISE, kapt. K.L. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Petersburg: het Nederlandse kofschip SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil. Adres bij Lublink van Meeteren en Co., de Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
Petersburg: het Nederlandse kofschip HELENA, kapt. R.A. Hazewinkel. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip PIETER HENDRIK, kapt. T.R. Danhof. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip GROOT LANKUM, kapt. H.H. de Weerd Jr. Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg: het Nederlandse kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Luje. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Rendsburg, Kiel en Flensburg: het Nederlandse kofschip ANNA CATHARINA, kapt. W.H. Dyk. Adres J. van Oven en Zoon.
Rendsburg: het schip IDA HILLEGINA, kapt. E.G. Broekema. Adres bij Blikman en Co.
Riga: het Nederlandse kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver en Co.
Rostok: het Nederlandse kofschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. D. Fokkes. Adres bij Blikman en Co.
Rostok: het Nederlandse smakschip DE VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes. Adres bij Blikman en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip ALIDA THEODORA, kapt. T.M. Jaski. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin: het Nederlandse smakschip ELISABETH, kapt. B. Gerritsma. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Stettin: het Nederlandse kofschip WENDELINA ,kapt. H.J. Mulder. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin: het Nederlandse schoenerschip, kapt. J.K. de Boer. Adres bij Kranenborg en Zonen en Schlutow en Thulesius en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip ANNA ALIDA, kapt. G.J. Kortryk. Adres bij Blikman en Co.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ramsgate, 28 maart. Het schip EGBERDINA ANNECHINA, kapt. E.H. Drent, van Amsterdam naar Nantes alhier lek binnengelopen, heeft heden na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet. (opm: zie AC 150344 ; het schip arriveerde in Nantes op 5 april)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FENNA, kapt. Bolhuis, van Rotterdam naar Belfast, is in Torbay binnengelopen, doch heeft 18 maart na een anker en kettingen verloren te hebben de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht tjalkje, groot 31 ton, met ene goede inventaris; liggende te Harlingen. Te bevragen bij Jacob de Vries.


Datum: 03 april 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Barend Dirk Bosscher, Jan Jacobus Arends, Abraham Noothout Jr en Christiaan Ament, makelaars, zullen op maandag de 15e april 1844 des avonds te 6 ure in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris Mr. P. Lijndraijer Jr, verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt (opm: met zinkbeslag) schoener-kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DE HOOP, gevoerd door kapt. J.C. Radeloff, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 10 duimen, wijd 4 ellen 81 duimen, hol 2 ellen 48 duimen, en alzo gemeten op 138 tonnen of 73 lasten. (opm: zie AC 170444)
Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Met referte tot de advertentie, voorkomende in de Javasche Courant van 23 maart 1844, zullen de inschrijvings-billetten op bodemarij van een som van NLG 30 à 40.000 op het Engelse schip DUKE OF WELLINGTON, kapt. John Coles, worden aangenomen ten kantore van de notaris Jan Jacob Mijnssen te Batavia, voor of op de 13e april eerstkomende tot des morgens ten 12 ure.


Datum: 04 april 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om op den 20 dezer te vertrekken, het snelzeilend Nederlandse barkschip OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley, hebbende bijzondere goede inrichting voor passagiers, en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de scheepmakelaars Jan Daniels en Zn. en Arbman, te Amsterdam, en Visser en Van der Sande, te Dordrecht.


Datum: 05 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 29e april 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een kopervast en met koperen huid voorzien galjootschipshol, groot 163 gemeten lasten, met spil en roer, liggende in het Oosterdok.
Nader bericht bij bovengenoemde makelaar. (opm: WILHELMINA, zie AH 010544)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 17de dezer van Helvoet te vertrekken het barkschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. R.W. Mellema, voerende een geëxamineerd dokter, en hebbende zeer ruime inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys, aldaar, of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om de 19de dezer van Helvoet te vertrekken het snelzeilend barkschip CHRISTIAAN HUYGENS, kapt. J.R. Butter, voerende een geëxamineerd dokter; zijnde voorzien van bijzonder gemakkelijke inrichtingen voor de overvoer van passagiers. Adres ten kantore van De Groot Roelants & Co., aldaar, of Van Ulphen & Ruys, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken het Nederlandse fregatschip NAGASAKI, kapt. F.A. Bunnemeijer, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Adres bij Wambersie & Crooswijck.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 15de april 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands smakschipshol, volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen, 95 duimen; wijd 3 ellen, 75 duimen; hol 1 el, 79 duimen (opm: de NEPTUNUS, zie AH 170444); benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in: ankers, kabelkettingen, touwen, zeilen, opstaand en lopend want, tuigage, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, masten, boten, sloepen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht en bij notitie is aangewezen. Nader bericht bij bovengenoemde makelaar.


Datum: 06 april 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Kapt. Thormann, voerende het (opm: Duitse) stoomschip KONING WILLEM II, de 29e maart in de vroege morgen van hier vertrokken en de 30e dito voor de Wezer aangekomen, rapporteert dat aanhoudende mist hem ruim drie dagen op de hoogte van Wangerooge heeft opgehouden, waardoor hij eerst de 2e april des avonds heeft kunnen binnenlopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 3 april. De Nederlandse stoomboot STAD VLISSINGEN is gisteren, na gestoten te hebben, alhier in de haven gezonken, doch weder gerecht (opm: bedoeld zal zijn gelicht) en in het Droge Dok gebracht, om geïnspecteerd te worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om de 25e dezer maand te vertrekken, het snelzeilend gekoperd fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. Pieter Sipkes, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter.
Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 april Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark LEWE VAN NIJENSTEIJN, kapt. J.D. Sickens, met enige passagiers, de 12e november van Amsterdam vertrokken.


Datum: 08 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen mei aanstaande van Amsterdam vertrekken het extra snelzeilend fregatschip MARIA JACOBA CORNELIA, gevoerd door kapt. D. Boes Lutjens. Passagiers, van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, of iemand enige goederen te laden hebbende, gelieven zich te vervoegen bij Hoyman & Schuurman op de Heerengracht over de Bergstraat alhier.


Datum: 10 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Het schip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Plas, zal spoedig naar Batavia vertrekken. Passagiers van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, gelieven zich te vervoegen ten kantore van de heren Boissevain & Co. of van de cargadoors F. der Kinderen & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 april. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark AMSTEL, kapt. W.R. Menkman, de 9e december van Amsterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip DIJONIJSIA CATHARINA, kapt. P. Arendspoot, de 1e december van Amsterdam vertrokken, en het dito schip HELENA, kapt. W. Blom, met twee passagiers, de 9e december van Amsterdam vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op de 20e dezer (opm: november 1843) is alhier aan de gevolgen van de alhier over het algemeen heersende koorts overleden de Arabier Said Akiel bin Alie, in leven gezagvoerder van het alhier ter rede liggend schip BARON VAN DER CAPELLEN, dienende deze kennisgave aan vrienden en bekenden.
Debiteuren en crediteuren in deszelfs boedel gelieven hun pretentiën in te zenden binnen de tijd van drie maanden, gerekend van heden, aan deszelfs testamentaire executeur en executrice, Maas Njaaij Maijmoena en Raden Sanoesie.
Amboina, 21 november 1843.


Datum: 11 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. De stoomboot KONING WILLEM II, kapt. Thormann, van hier naar Bremen, is in de afgelopen nacht door onachtzaamheid van de Amsterdamse geëxamineerde loods bij Schellingwoude aan de grond vastgeraakt, doch zou vermoedelijk heden middag met hoog water zonder lossen weder in vlot water komen. (opm: dit stoomschip voer toen onder Bremer vlag, doch zou later onder Nederlandse vlag komen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, den 10 april. De Belgische brik LA VIERGE MARIE, kapitein G.F. Gerberding (opm: sinds 1830 ex-Zuid-Nederlander, bouwjaar waarschijnlijk 1802; kapt. Charles F. Gerberding), van Smyrna naar New York, is op het eiland Metelin (opm: Mytilene, Ottomaans, vanaf 1913 Griekenland) verongelukt, na in den nacht van den 9 maart vervallen te zijn tussen twee rotsen, liggende bij Scalahori en de haven Prisia. Men wist niet of er nog mogelijkheid bestond om een gedeelte der lading te redden.


Datum: 12 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip KONING WILLEM II, kapt. Thormann, bij Schellingwoude aan de grond geraakt, is in de namiddag van 10 april weder vlot geworden en heeft de reis naar Bremen voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop 3/8e aandelen in het Nederlandse kofschip de VROUW CATHARINA, kapt. J. Venster, liggende zeilree met een goede vracht op de bodem naar Livorno. Adres met franco brieven bij de boekhandelaar C. Bakker Bzn. te Nieuwediep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april 1844. Het fraaie barkschip ANNA EN LOUISA, uitgerust voor de walvisvangst in de Zuidelijke Oceaan, heeft gisteravond de stad verlaten om de reis naar die bestemming te aanvaarden. (opm: zie AH 230444)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 3 april. Het schip MIJN GENOEGEN, kapt. De Boer (opm: de zeebrief stelt hektjalk als scheepstype; de latere verkoopakte noemt het schip een smak, voorzien van twee masten, in 1829 in Heeg gebouwd; kapt. Antonie Pieters de Boer), van Møllerup, laatst van Cuxhaven, naar Leuven, is 28 maart op 53º45’ NB 06°52’ OL (opm: 10’ benoorden Borkum) wegens zware mist en na vermoedelijk op een wrak gestoten te hebben, gezonken, doch het volk door kapt. H.W. Panman voerende het schip HENDERIKA JOHANNA, komende van Koningsbergen, gered en alhier aangebracht. (opm: zie ook PGC 030544).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Piccardt, notaris te Pekela, zal ten verzoek van zijn principalen op dinsdag 16 dezer, des avonds te 6 ure, te Nieuwe Pekela ten huize van A. Schuring, publiek te koop presenteren het welbevaren kofschip JANTINA ENGELINA, met deszelfs inventaris, zo als het laatst door wijlen kapt. B.J. Wijchers (opm: Berend Jacobs Wijchers, † 11 februari 1844) van de Pekela is gevoerd geweest. (opm: koper voor NLG 3.450 werd kapt. B.I. de Groot; scheepsnaam nu JONGE CORNELIS)


Datum: 13 april 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip AUWINA, kapitein H.A. Wolkammer (opm: kof, bouwjaar 1841; kapt. Hendrik Alberts Wolkammer), van Delfzijl naar Laurvig, is, volgens brief van Christiansand van de 29 maart, de 24sten bij Ny-Hellesund gestrand; het volk is gered, doch het vaartuig met de inventaris verloren, en op de strandingsplaats verkocht. (opm: zie ook AC 200444)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FORTUNA, kapt. F. Taay, van Holyhead, met de lading van het aldaar afgekeurd schip CERES, kapt. P. Vernis (opm: kapt. P. Vernes, zie DC 010244), van Liverpool naar Rotterdam bestemd geweest.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Voor het land. De controleur der inkomende en uitgaande rechten te Soerabaija brengt bij deze ter kennis van het algemeen, dat in de recherche-bewaaplaats aldaar zijn gedeponeerd de navolgende successievelijk aangebrachte doch niet gereclameerde goederen, bestaande in:
- 28 geweren en een pistool, afkomstig van het verongelukt schip TWEE GEBROEDERS.
- 5 geweren en 3 buksen, afkomstig van de bark INDIAAN.
- 2 geweren, afkomstig van de verongelukte Engelse brik ISLAY
(opm: bekort)


Datum: 15 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, H. Salm, B. Bakker, Wzn., P. Blom en D. Beth, makelaars, zullen op maandag de 29ste april 1844, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de notaris F. Franke, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd hoekerschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd NIEUWLAND, gevoerd door kapt. H.H. Rademaker, groot volgens Nederlands meetbrief 98 tonnen of 52 lasten. Breder bij Inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars (opm: zie AH 010544).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 31 maart. Het schip MARIA, kapt. Brouwer, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam, is gisteren alhier lek, met gebroken roer, enz. binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 16 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 12 april. Heden is alhier door Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO uitgesleept Zr. Ms. transportschip MERWEDE, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste klasse, W. Steffens bestemd naar Suriname. Genoemde bodem is voorzien van een lading steenkolen, welke moet verstrekken ten behoeve van Zr. Ms. stoomvaartdienst in West-Indië, en met Victualie voor het Eskader aldaar, benevens een 20tal manschappen voor het bataljon West-Indische Jagers.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar: Liverpool het Nederlandse kofschip FORTUNA, kapitein. F.S. Taay, vertrekt 27 april.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Zoutkamp is 9 april van Noorwegen gearriveerd het schip JUFVROUW HENDRIKA, kapt. Plukker (opm: kof JUFFROUW HENDRIKA, kapt. Hindrik Hindriks Plukker), met verlies van één man der equipage.


Datum: 17 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag de 15e april in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- een welbezeilds gezinkt schoener-kofschip, genaamd de HOOP, kapt. J.C. Radeloff: NLG 7.200, in slag NLG 2.000: opgehouden. (opm: het schip werd niet verkocht; slechts de kapitein werd afgelost, zie AC 060344 en AC 030444, en werd nu J.A. Janssen)
- het smakschipshol NEPTUNUS (opm: zie AH 050444): NLG 470. Koper G.J.R. Holst (opm: een makelaar voor zijn onbekende opdrachtgever; gelet op de lage prijs waarschijnlijk voor de sloop)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 april 1844. Volgens een voorlopig bericht, ontvangen bij de stations commandant ter Westkust van Sumatra, is Zr.Ms. brik SIEWA, onder bevel van de luitenant ter zee van de 1ste klasse, P. Sauvage, op een rif benoorden Poeloe Karang nabij Baros, gestrand en geheel vergaan; de equipage en een gedeelte van het tuig waren echter gered.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 april 1844. In de Singapore Free Press van de 21e maart ll., wordt medegedeeld dat de Britse bark REBECCA, kapt. McTaggart, van Singapore en Batavia bestemd naar Sydney, in de nacht van de 28e september ll., nabij Kingseiland in de Bass-straat, geheel is verongelukt, en dat daarbij drie mannen van het scheepsvolk zijn verdronken. De kapitein, passagiers en het overig gedeelte der equipage zijn op de 21e oktober met de grote sloep te Port Philip aangekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 april 1844. De Free Press van februari ll., meldt, dat op de 7e dier maand het Britse schip COAXER, hetwelk op de 5de te voren van Singapore vertrokken en bestemd was naar London, heeft gestoten op de noordelijke klippen van Poeloe Soeto nabij Strombo-punt. Het plaatselijk bestuur van Riouw, zomede de kapitein van de aldaar gestationeerde oorlogsbrik, hebben ogenblikkelijk alle hulp betoond. De kapitein van de COAXER bedankte echter voor de aangeboden bijstand, in de vooronderstelling dat schip bij het invallen van de vloed weder vlot zou worden. De Britse stoomboot VICTORIA had almede bijstand willen bieden, doch was evenzeer bedankt. De Free Press, het bovenstaande mededelende, doet hulde aan het plaatselijk bestuur van Riouw, hetwelk zich steeds beijvert om bij voorkomende gelegenheden bijstand te bieden aan in nood verkerende schepen.


Datum: 18 april 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 15 april. Heden zeilde ADRIANA, kapt. P. van der Haak, naar Nantes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 27 januari. De Nederlandse bark PIET HEIN, kapt. J.Y. Jobs, op de reis van Rotterdam naar Batavia, de 11de november 1843 zonder mast te Rio Janeiro binnengelopen, heeft, na van de geleden schade hersteld te zijn, de 26ste januari de reis voortgezet.


Datum: 19 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Aangaande het schip MARIA, kapt. Brouwer, van Cette naar Rotterdam, te Gibraltar met schade binnen, wordt van daar d.d. 3 april gemeld, dat hetzelve ten gevolge van op nieuw ontdekte schade aan het achterschip zou moeten lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GESINA PETRONELLA, kapt. Nagel, van Amsterdam naar de Oostzee te Elseneur binnen, heeft enige schade aan de boeg bekomen, hebbende op Swineboden aan de grond gezeten. Hetzelve werd gekield.


Datum: 20 april 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Aangaande het schip (opm: bark) ANNA GEERTRUIDA, kapt. L.A.J. Boulet, van Batavia naar herwaarts, aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, wordt, volgens brief van de kapitein gemeld, dat hetzelve op de hoogte van Madagascar en het rif van Aguilhas een orkaan had doorstaan, waardoor de lijf- (opm: romp) en potdekselnaden ontzet waren; ook had hetzelve de timmerman verloren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 april. Volgens brief van Hamburg van de 16e dezer zoude volgens bericht van Aalborg van de 12e dito, op de kust van Jutland gestrand zijn, een Nederlandse Oost-Indiëvaarder, beladen met koffie, suiker en peper. (opm: zie PGC 230444)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 21 februari. Het schip PHÉNOMÈNE, kapt. Kaleshoek, van Batavia naar Rotterdam alhier binnengelopen, heeft lekkage en meer andere schade bekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 1 april. Het wrak van het schip AUWINA, kapt. Wolkammer, van Delfzijl naar Noorwegen, alhier in de nabijheid gestrand (opm: zie RC 130444), is voor Sps. 680 verkocht geworden.


Datum: 23 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 21 april 1844. Heden had men hier het ware genoegen het fraaie Nederlandse barkschip ANNA LOUISA (opm: ANNA EN LOUISA, ex fregat), onder gezag van de bevelhebber George Gray en voor rekening van de heren Gebr. Roelfs te Amsterdam, ter walvisvangst te zien uitzeilen, welke bodem, wel uitgerust zijnde, wezenlijke werktuigen van nijverheid bezit om een bron van welvaart te hernieuwen.
Het uitzeilen van die bodem verwekte bij verscheidene aanschouwers, ingezetenen dezer gemeente, een aandoening en smartelijk terugdenken aan zo veel welvaart, vroeger door de walvisvangst, zowel door het vaderland als door deze plaats genoten, daar vele hunner ouders en voorouders een ruim bestaan in die voorheen zo talrijke ondernemingen hebben gevonden. Men zal dan ook lichtelijk kunnen geloven, dat die bodem met deszelfs bezetting door ieder weldenkende een hartelijke en welgemeende goede reize toegewenst werd, gepaard met de oprechte en vurige wens voor het welslagen hunner onderneming, en dat de zegen zowel op hen als op de edele rederij van die bodem moge rusten, zodat het niet alleen volharding bij HEd. maar ook aanmoediging en navolging bij anderen vinden moge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, om spoedig te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip KOLONEL KOOPMAN, kapt. H.G. Pott. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de pas in Engeland wedergekeerde Engelse walvisvaarder SUSSEX is het bericht medegebracht, dat aan zeker eiland in de Zuidzee, op 06º NB 162º OL (opm: Micronesië), op 8 vademen water gezonken gevonden is de romp van de tot aan de waterlijn verbrande walvisvaarder HARRIET, waarvan de 30 man sterke equipage gebleken is grotendeels aan wal door de inboorlingen overvallen en vermoord, en de weinige aan boord gebleven matrozen met een boot gevlucht, en vermoedelijk in de golven omgekomen te zijn; waarna het schip uitgeplunderd en in brand gestoken is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het kofschip PIETERNELLA, kapt. Schuring (opm: kapt. Jan Abrahams Schuring), met koffie, thee enz. van Rotterdam naar Koningsbergen, is volgens brief van Aalborg van 12 april, in de nacht de nacht van 9 dito op de kust van Tolstrup gestrand, doch de equipage benevens des kapiteins vrouw, gered en een groot gedeelte der lading gedeeltelijk beschadigd geborgen. (opm: ongetwijfeld is dit de stranding bedoeld in AC 200444, zie ook PGC 260444; het schip ging verloren; de consul te Elseneur zond de laatste zeebrief op 2 augustus naar Den Haag onder vermelding ‘schip verongelukt’)


Datum: 24 april 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Aangaande het schip ANNA EN ELISA, kapt. Drent, van Japan naar Batavia lek te Hong Kong binnengelopen, wordt volgens brief van Batavia van de 12e december (opm: 1843) gemeld, dat hetzelve zware stormen had doorgestaan en de lading moest lossen om te repareren, zodat zulks waarschijnlijk een oponthoud van twee maanden zoude veroorzaken. (opm: zie 100544)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Douvres (opm: Dover), 19 april. Het schip JOHANNA, kapt. Meijer, van Buenos Aires naar Rotterdam, bevond zich heden hier op de hoogte voor deze haven, hetzelve was in de gepasseerde nacht op de hoogte van de Goodwin Sands door een Amerikaans schip aangezeild en had daardoor de boegspriet verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. De 19e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark WATERLOO, kapt. S. van Duijn, de 9e december van Amsterdam vertrokken.
De 21e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark THEODORA SARA, kapt. A. van Oosteroom, de 5e januari van Amsterdam vertrokken, het dito schip STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, met een passagier, de 9e januari van Amsterdam vertrokken, het dito schip BAROS, kapt. E.R. Borchers, de 9e december vertrokken van Amsterdam, het dito schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. T.A.B Sietzes de 9e december van Amsterdam vertrokken, de dito bark CORNELIA, kapt. T.S. Deinum, met een passagier, de 9e december van Amsterdam vertrokken, de dito bark VIER GEBROEDERS, kapt. F. Jaski, de 9e januari van Amsterdam vertrokken, het dito schip GERTRUDE, kapt. A. Schaap, met enige passagiers, de 9e januari van Rotterdam vertrokken, de dito bark ELISE SUSANNA, kapt. N.A. Dijkema, de 30e december van Rotterdam vertrokken, het dito schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J.M. Winter, met twee passagiers, de 22e december van Rotterdam vertrokken, de dito bark VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. H.J. Bonn, met een passagiers, de 25e december van Rotterdam vertrokken, het dito schip d’ELMINA, kapt. J.C. Jansen, de 14e januari van Rotterdam vertrokken, het dito schip KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil, de 14e januari van Rotterdam vertrokken, de dito bark JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman, de 9e januari van Rotterdam vertrokken, en de dito bark ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes Lzn, de 15e januari van Middelburg vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JAVA, kapt. H. Hagers, met twee passagiers, de 8e januari van Rotterdam vertrokken, de dito bark CELEBES, kapt. T. Cars Czn, de 10e december van Suriname vertrokken, en de dito bark PIET HEIN, kapt. P.Y. Jobs, de 8e september van Rotterdam vertrokken.


Datum: 25 april 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 17 april. Het schip JACOMINA REMINA, kapt. Rozema (opm: JACOBA REMMINA, kapt. Andries Rozema, zie AC 180344), van Dantzig naar Amsterdam, alhier met schade binnengelopen, is na geïnspecteerd te zijn afgekeurd geworden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 april. Gisteren morgen is van deze stad, met gunstige gelegenheid, naar Hellevoetsluis vertrokken het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, bestemd naar Batavia.


Datum: 26 april 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 20 april. Het schip (opm: galjoot) SUSANNA MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Dirksen, van Amsterdam naar Konstantinopel (opm: Istanbul), alhier met schade binnengelopen, is in het Dok gehaald en bezig de lading te lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip PIETERNELLA, kapt. Schuring (opm: mogelijk PETRONELLA, ex VROUW HENDRIKA, K/E J.A. Schuring uit Pekela), van Rotterdam naar Koningsbergen op de Jutse kust bij Tolstrup gestrand, wordt van Aalborg van 15 april gemeld dat de lading ongeveer 80.000 koffie, 40 kisten thee, 80 balen rijst, 30 balen peper enz. meer of minder beschadigd geborgen waren en de 19 dito openlijk verkocht zouden worden.
(opm: zie ook PGC 230444)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda Hz, te Leeuwarden, zal, op maandagen den 6 en 20 mei 1844, telkens des namiddags ten 4 ure, in het Schippershuis bij B.J. Brouwer, op het Vliet aldaar, tegen strijk en verhooggeld, provisioneel en finaal verkopen een tjalkschip, genaamd de JONGE AALTJE (opm: binnenvaarder), groot 36 ton, met deszelfs inventaris, alles in goede staat, best onderhouden en liggende op het Vliet bij Leeuwarden, laatst bij de weduwe Jarig Gjalts de Vries, als eigenaresse in gebruik geweest. Te aanvaarden 8 dagen na de finale toewijzing. (opm: LC 070544 meldt dat is geboden NLG 795)


Datum: 30 april 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. Schut, voerende het fregatschip de WALVISCH, van Amsterdam naar Batavia, dato 25 april 1844, bevond hij zich toen bij de Singels, kruisende met dik weder en omlopende winden, het schip zeilde buitengewoon goed, aan boord alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. Gray, voerende het schip ANNA EN LOUISA, van hier naar de Zuidzee, in dato de 24e dezer, bevond hij zich toen in goede staat op de hoogte van Noord-Voorland. Het schip voldeed zeer wel in het zeilen en verder was aan boord alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GESINA PETRONELLA, kapt. Nagel, van Amsterdam naar de Oostzee te Elseneur binnen, heeft de 17 april de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het smakschip DE ONDERNEMING, kapt. De Boer, van Kampen naar Hull de 8 maart uit Texel naar zee gezeild, is de 20 april door de Engelsche oorlogskotter LAPWING te Grimsby opgebracht als zijnde beladen met tabak, doch zou weder vrijgegeven worden daar de balen het bij de wet voorgeschreven gewicht inhielden; gemeld schip was de 12 maart met dezelfde lading aan boord door dezelfde oorlogskotter aangehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip GESINA WILKENS, kapt. Top, van Malaga naar Hamburg te Vlissingen binnen, heeft na volbrachte reparatie en nadat van de lading 194 vaatjes en 14 kistje rozijn, 9 dozen vijgen en 4 balen oranjeschillen wegens beschadigdheid waren verkocht geworden, de 22 april de reis voortgezet.


Datum: 01 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag de 29e april in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- een welbezeild gekoperd hoekerschip, genaamd NIEUWLAND, kapt. H.H. Rademaker: NLG 4.000, in slag NLG 200. Koper D. Beth (opm: een makelaar namens de firma Otter & Buyn, Amsterdam; de kapitein bleef in dienst van de NIEUWLAND).
- een kopervast en gekoperd galjootschipshol (opm: zie AH 050444), genaamd WILHELMINA: NLG 4.300, in slag NLG 25, opgehouden. (opm: kapt. J. Nielsen Klint; de zeebrief werd op 3 mei naar Den Haag opgestuurd met de mededeling ‘ schip gesloopt’)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt gevraagd op bodemarij een som van NLG 65 à 80.000 onder verband van het casco en de te verdienen vracht van het Nederlandse barkschip PIET HEIN. De inschrijvings-billetten zullen tot primo mei aanstaande, des middags ten 12 ure, worden aangenomen ten kantore van de notaris Jan Jacob Mijnssen te Batavia.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 april. De 26e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark ZEEMANSHOOP, kapt. G.Z. Teensma, de 1e december van Amsterdam vertrokken.
Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne, de 14e januari van Brouwershaven vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip JONGE CORNELIS, kapt. J.J. Klein, de 8e januari van Rotterdam vertrokken.


Datum: 03 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De Directie der Maatschappij van Stoomvaart tussen de Steden Vlissingen en Antwerpen adverteert, dat zij op woensdag de 15e mei 1844, des middags ten 12 ure, in de tuinkamer van de Sociëteit St. Joris, te Middelburg, rekening en verantwoording zal doen van haar ontvangsten en uitgaven gedurende het jaar 1843; wordende de aandeelhouders op naam bij deze uitgenodigd, tot het opnemen en sluiten dier rekening, mitsgaders tot het aanhoren en overwegen van zodanige voorstellen, als in het belang der Maatschappij zullen worden gedaan.
Middelburg, 29 april 1844, namens de directie voornoemd, D. Dronkers.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Aangaande de schepen WIETZINA, kapt. Greven (opm: WIETZIENA; kapt. Derk Derks Greven), van Dantzig naar Amsterdam, en de JONGE CLAAS, kapt. Daniels (opm: buitenlander), van Dantzig naar Bremen, het eerste de 21e november 1843, en het laatste de 23e november 1843 Elseneur gepasseerd, heeft men sedert die tijd niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van nieuwe schepen. De griffier J. Veenhoven Hzn., zal op donderdag 9 mei 1844 des avonds precies te vijf uren in het gemeentehuis te Hoogezand bij contante betaling of op een krediet van ten langste vier weken publiek verkopen;
- Een nieuw nog niet volgebouwd kofschip, groot ongeveer 50 lasten.
- Een dito tjalk, groot ongeveer 40 lasten.
- Een nieuw volbouw tjalkje, groot ongeveer 15 à 16 lasten
- Een nieuwe praam, gemeten op 13 tonnen.
Alles aanwezig op en voor de werf van de scheepsbouwer Otto Fokkes van der Werff te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Delfzijl van de loodsschipper B. Olsen, had hij de 16 april noord ten oosten van Borkum op 11 vadem water gezien een gezonken schip (opm: mogelijk de smak MIJN GENOEGEN, kapt. De Boer, zie PGC 120444), waarvan alleen de bezaansmast met een gaffel topzeil boven water stak, hetzelve zit zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MATHILDE JEANNETTE, kapt. Bonjer, van Hamburg naar Koningsbergen, heeft volgens brief van Tonningen van 25 april, op de Droogden gestoten, twee ankers en touwen verloren en andere schade bekomen, doch lag veilig in de nabijheid van die haven.


Datum: 04 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Blijkens acte, op de 27e april jongstleden, ten overstaan van de notaris Mr. Johannes Commelin, in tegenwoordigheid van getuigen te Amsterdam gepasseerd en geregistreerd, is de tussen de ondergetekende Hermanus Isaac Rietveld en Jan Schutte Hoyman, bestaan hebbende vennootschap tot uitoefening der cargadoors- en convooilopers affaire ontbonden, en heeft de bevoegdheid van de heer Jan Schutte Hoyman tot het gebruik en de tekening der firma Hoyman en Schuurman opgehouden. – Door de heer Jan Schutte Hoyman is aan de ondergetekende afgestaan het recht tot voortzetting der zaken en het voortdurend gebruik en de tekening der firma, en denzelven tevens uitsluitend gemachtigd tot vereffening van het nog openstaande en om van de ontbinding der vennootschap, de bij de wet voorschreven aankondigingen te doen.
Amsterdam, 1 mei 1844, H.I. Rietveld

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MACHTELINA, kapt. W.P. Wessels, van Liverpool, met ruw klipzout.


Datum: 06 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Aangaande het schip SUSANNA MARIA CATHARINA, kapt. Dirksen, van hier naar Constantinopel, te Plymouth met schade binnengelopen, wordt van daar van de 29e april gemeld, dat hetzelve de lading had gelost en volgens rapport van de experts geheel verbreeuwd en nieuw gekoperd moest worden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Rehabilitatie. Bij dispositie van de Tweede Kamer der Arrondissements- rechtbank te Amsterdam d.d. 3 mei 1844, is het namens Gerrit Hermanus Baaij, scheepsbouwmeester, gewoond hebbende in de Groote Wittenburgerstraat, te Amsterdam, aan zijne schuldeisers aangeboden accoord gehomologeerd, het faillissement opgeheven en hijzelf gerehabiliteerd geworden.
Voor extract conform de curator, Jhr. Mr. D. Rutgers van Rozenburg Jr.
(opm: zie ook AC 180344)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 mei. De 3e dezer zijn hier aankomen de Nederlandse bark ELIZABETH EN JOHANNA, kapt. M. van Velthoven, de 9e januari van Zierikzee vertrokken, de dito bark de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, de 10e januari van Dordrecht vertrokken, en de dito brik WILLEM, kapt. J.G. Schröder, de 9e januari van Rotterdam vertrokken.
Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip IJSSEL, kapt. C.J.A. Verburg, de 15e januari van Rotterdam vertrokken, het dito schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. J.N. Schnijder, de 14e januari van Amsterdam vertrokken en de dito brik JOHANNA, kapt. H. Poort, de 2e december van Rotterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip de ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kaijser, de 9e januari van Amsterdam vertrokken.


Datum: 07 mei 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, den 6 mei. Het kofschip CATHARINA ELSINA, kapt. H.A. Schuring, met vlas van Harlingen naar Liverpool, den 15 januari met zware schade in de Westerhaven van Vlissingen binnengelopen (opm: zie AC 190144), heeft, na volbrachte reparatie, den 3 dezer de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de volgende schepen, voor deze maand, bevracht geworden, als:
voor Amsterdam: RHIJN, ELISE, FLEVO, CHERIBON, JOSEPHINE CATHARINE en LUCIPARA’S.
voor Rotterdam MARY EN HILLEGONDA, JOHANNA MARIA en HUGO GROTIUS.
voor Dordrecht OUD-NEDERLAND, van Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip ANNA MARGARETHA, kapt. H. de Jong. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia: het gekoperde fregatschip MARIA JACOBA CORNELIA, kapt. D. Boes Lutjens. Adres bij Olivier en Co, Hoyman en Schuurman, de Vries en Co., Lublink, van Meeteren en Co. en Jan Corver en Co.
BATAVIA: het gekoperde barkschip DE RHIJN, kapt. C. Brandligt. Adres bij Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, de Vries en Co. en Lublink van Meeteren en Co.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Winhouwer.
Suriname: het Nederlandse schoener kofschip JACOBA, kapt. A.K. de Groot. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het nieuw gebouwde gekoperde driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde brikschip ASTREA, kapt. J.A. de Lang. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Vries en Co. Vertrek 13 mei.
Suriname: het gezinkte schoener kofschip CONCORDIA, kapt. B. J. Wygers van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co. Sluit 21 mei.
Suriname: het gekoperde barkschip ELIZA, kapt. J. Hilbrands. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gezinkte schoener kofschip DE HOOP, kapt. J.A. Janssen. Adres bij Brandt en Noothout.
Suriname: het gekoperde tweedeks barkschip DE SNELHEID, kapt. J.J. Gorter. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het gekoperde barkschip DE HARMONIE, kapt. C.A. Schonbeck. Adres bij B.D. Bosscher.
Havana: het gekoperde barkentijnschip CUBA, Kapt. J. Viseer. Adres bij B.J. van Hengel.
Havana: het gezinkte Nederlandse schoener kofschip EMILIE SOPHIA, kapt. J. Zuiderduin. Adres bij J. Langevelt
Te Rotterdam, naar New York: het gekoperde brigantijnschip FOSKA HELENA, kapt. E.Y. Post. Adres bij Jan Daniels en Zoon en Arbman en d’Arnaud en Co te Amsterdam, en Kuyper van Dam en Smeer te Rotterdam. Vertrek 15 mei.
Bayonne: het Nederlandse kofschip DE EENDRAGT, kapt. S.G. Hobma. Adres bij Jan Corver en Co.
Bayonne: het Nederlandse kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Bordeaux: het Nederlandse kofschip BORDEAUX, kapt. G. Wortelboer. Adres bij van Ulphen en Ruys.
Bordeaux: het Nederlandse schoener kofschip AURORA, kapt. G.M. Gnodde. Adres bij van Ulphen en Ruys.
Genua en Livorno: het schoenerschip CORNELIA CATHARINA, kapt van Renterghem Adres bij C.J. de Grys en Zoon.
Gibraltar: het Nederlandse schoenerschip DE COURIER. Kapt. O.B. van Santen Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Livorno en Genua: het gekoperde Nederlandse brikschip MARIA, kapt. S.M. Tanger. Adres bij van den Bey en Co.
Port ä Port: het Nederlandse kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en H. Verweyde Cz.
Syra en Smirna: het nieuw gekoperde Nederlandse schoenerschip DE COURIER, kapt. P.P. Poppens. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Bremen: het Nederlandse schip DE VROUW JOHANNA, kapt. H. de Jonge. Adres bij J.C. van Oven en Zoon.
Danzig: het Nederlandse smakschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Drewes. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Danzig: het Nederlandse kofschip JANKE HOITES, kapt. G.H. Carst. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Danzig: het Nederlandse kofschip DE VIER GEZUSTERS, kapt. Z Helmers. Adres bij Blikman en Co.
Drammen, Christiana en omliggende plaatsen: het galjoot LUNA, kapt. H.L. Backer. Adres bij J.W. Boekhout.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE VROUW JACOBINA, kapt. G.C. Hölscher. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE VROUW TRIJNTJE, kapt. J.F. van Bergen.. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip JEZELINA, kapt. R.R. Legger. Adres bij Kranenborg en Zonen en van den Bey en Co. Vertrekt 8 mei op verbeurte der vracht.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten. Adres bij Blikman en Co.
Petersburg: het Nederlandse kofschip SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil. Adres bij Lublink van Meeteren en Co., de Vries en Co. en Floris der Kinderen en Zoon.
Petersburg: het Nederlands kofschip GROOT LANKUM, kapt. H.H. de Weerd Jr.. Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Petersburg: het Nederlandse kofschip CATHARINA KNELSINA, kapt. H.E. Vos. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg: de Nederlandse kof Alida, kapt. J.H. Mulder. Adres bij de Vries en Co. Floris der Kinderen en Zoon en Lublink, van Meeteren en Co.
Rendsburg en Kiel: het Nederlandse kofschip DE WELVAART, kapt. R.T. Fenenga. Adres bij Blikman en Co.
Riga: het Nederlandse kofschip ALIDA, kapt. T.E. Harding. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin: het Nederlandse kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin: het Nederlandse kofschip HENDRIKA ELISABETH, kapt. Jan Helmers. Adres bij Blikman en Co.
Wismar: het Nederlandse kofschip ANNEGINA VAN LINGE, kapt. A. van Linge Dz.. Adres bij Jan Corver en Co.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ANNA CATHARINA, kapt. P.W. Drent, van Kiel, met raapzaad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 28 april. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. Douwes, van Hamburg naar Memel, is na op de Eider gestoten en drie ankers verloren te hebben te Tonningen binnengelopen, doch na tegen bergloon twee ankers terug bekomen te hebben heeft hetzelve onmiddellijk de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CHRISTINA, kapt. De Jong, van Cardiff naar Dordrecht, is 27 april met gebroken ezelshoofd te Plymouth binnengelopen.


Datum: 08 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Bij de op gisteren door ons gedane opgave van de door de Nederlandsche Handel Maatschappij bevrachte schepen is verzuimd te vermelden: voor Amsterdam de ANNA MARGARETHA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 31e dezer tot vertrek in het Nieuwediep zeilklaar liggen het driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards; voor passagiers te bevragen bij de cargadoors d’Arnaud & Co., Jan Corver & Co. en Jan Daniels & Zoon & Arbman te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 14e dezer in het Nieuwediep zeilree liggen het Nederlandse barkschip LUCIPARA’s , kapt. J. van Duin, varende een bekwame scheepsdokter en bijzonder ingericht voor passagiers. Belanghebbenden worden verzocht zich te adresseren bij de heren Boissevain & Kooy of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon te Amsterdam.


Datum: 09 mei 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MEINSINA, kapt. D.D. Klontje, van Stralsund, met garst; CATHARINA MARGARETHA. kapt. H. Riebeling, van Wollesum, en JOHANNA HENDRIKA, kapt. G.J. Das, van Kiel, beiden met raapzaad.


Datum: 10 mei 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macao, 2 februari. Het schip ANNA EN ELISA, kapt. Drent, van Japan naar Batavia alhier lek binnengelopen, heeft de 25e januari na geëindigde reparatie de reis weder voortgezet. (opm: zie AC 240444 )


Datum: 11 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 29e dezer in het Nieuwe Diep zeilree liggen het snelzeilend gekoperd fregatschip ELISE. kapt. A.F. Oosterlo, voorzien van een geëxamineerde scheepsdokter. Familiën of bijzondere personen, tot de overtocht naar Java van deszelfs uitmuntend ingerichte kajuit en verdere gemakken wensende gebruik te maken, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij B.D. Bosscher, cargadoor op de IJgracht no.6.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Woensdagmorgen is te Amsterdam aan de Rijkswerf brand ontstaan, welke die inrichting met gehele vernietiging bedreigde. Gelukkig echter heeft een zo ijverig als doelmatig aangebrachte hulp het onheil nog in zo verre afgewend, dat het grote gebouw geheel en de nevengebouwen merendeels behouden zijn geworden.
Omstreeks vijf ure werd de brand het eerst ontdekt op de timmermanszolder boven een gedeelte der smederij, zo dat het zich moeilijk laat bepalen in welke van beide het ongemak ontstaan is, algemeen wordt er gedacht in de timmerloods, maar ook enkelen menen in de smederij. De timmerloods is geheel uitgebrand, de smederij heeft veel schade.
Een ogenblik was men zeer bevreesd voor het op stapel staande, in aanbouw zijnde fregat: de LEK, waaraan het vuur zich had medegedeeld, maar ook dit is behouden en er met enige blakering aan de spiegel en gedeeltelijke verbranding van de kap afgekomen.
Al de spuiten van de werf, werden dadelijk uitgehaald en zo veel mogelijk in werking gebracht, ook de spuiten van de Ooster- en Westerdokken, Entrepôtdok en belendende stadswijken snelden dadelijk te hulp.
De blussing werd, onder de leiding der toegesnelde autoriteiten, op zijn doelmatigst bestuurd.
Inmiddels was ten zeven ure naar het gouvernement te Haarlem bericht van het ongeval gezonden en tot aller verbazing zag men reeds ten half tien ure de heer gouverneur aan de werf aankomen, en zijn pogingen tot spoedige redding bij die der reeds aanwezige autoriteiten voegen.
De brand was evenwel reeds omstreeks negen ure begonnen te verminderen en nu mocht men reeds zeggen dezelve meester te zijn, zodat de heer gouverneur, zijn tegenwoordigheid niet langer noodzakelijk achtende, met de spoortrein van twaalf ure naar Haarlem is teruggekeerd.
Door de versnelde gemeenschap was het bericht ook zo spoedig in ’s-Gravenhage ontvangen, dat Z. Exc. de minister van marine dadelijk met zijn adjudant naar Amsterdam gereisd, al mede omstreeks twee ure aan de werf aankwam, maar zich als toen geluk mocht wensen met de bevinding dat een ongeluk, waarvan de gevolgen onberekenbaar waren, zo spoedig en met zo geringe schade was gestuit geworden.
Later omstreeks half vier ure, is ook ’s konings adjudant, de heer Van Karnebeek, aangekomen.
Van persoonlijke ongelukken hebben wij niet vernomen, ofschoon het instorten van een muur aan de timmerloods dezelve lichtelijk had kunnen berokkenen, te meer, daar er juist op dat ogenblik een der werklieden voorbij ging, maar ook deze is het nog onbeschadigd ontkomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 mei. Volgens berichten van Banda, lopende tot de 5e februari, was Zr.Ms. brik VLIEGENDE VISCH, gecommandeerd door de luit.t.zee 1e klasse D. van der Hart, wegens bekomen averij op een reis naar Wahaai, te Banda terug gekomen, doch zou spoedig de reis voortzetten.


Datum: 14 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, op vrijdag de 17e mei 1844, des namiddags ten 3½ ure, van een welbezeild, gezinkt koopvaardij hoekerschip, genaamd NEÊRLANDSCH KROONPRINS, varende onder Nederlandse vlag, groot 90 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopende want, bij het schip behorende kastanje schotten, en afzonderlijke ruimluiken, benevens deszelfs complete inventaris. Nader onderricht is te bekomen ten kantore van de notarissen Verkade en Knottenbelt te Vlaardingen, alwaar de voorwaarden van verkoop en lijsten van de inventaris, tijdig ter inzage zullen liggen. (opm: de NEERLANDS KROONPRINS, bouwjaar 1815, laatste kapitein J. van der Meijden, werd vermoedelijk verkocht voor de sloop)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. Volgens brief van kapt. Eijlers, voerende het schip de JAVAAN, in dato Batavia 3 januari, had hij de 16e november (opm: 1843) een zware stortzee overgekregen, waardoor de verschansing en vaste stutten aan stuurboordzijde, tot aan het grote want, alsmede de gehele voorhut en een gedeelte van de bakboord verschansing, lantaarn van de kajuit en kippenhokken waren weggeslagen, en een grote hoeveelheid water in de kajuit was gekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Havana, 10 april. Aangaande het schip EMMA, kapt. Bos, van Amsterdam naar herwaarts, bij Morro Castle gestrand, wordt gemeld dat een gedeelte der lading was geborgen. (opm: zie RC 140544 en AH 030644)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Tiddens, van Oudsoer, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 13 mei. Wij vernemen met belangstelling, dat heren directeuren der te Rotterdam gevestigde Zuid-Hollandsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen besloten hebben tot de aankoop van een schokker-visschuit, en die te stellen onder bestuur van schipper A. Visser, van Zierikzee; een man die, door zijn menslievende hulp en redding, aan schepen en schipbreukelingen bewezen, alle mogelijke lof verdient, en waarvan de menigvuldige beloningen en getuigschriften, in zijn bezit, het edele kenmerk dragen; welke schokker mede door zijn zonen en kleinzonen, kloeke en op onze stranden ten volle bekende zeelieden, bemand zal worden, en zulks wel met oogmerk om dit vaartuig te doen kruisen op de hoogte der Zeeuwse kusten en banken, om de aldaar in nood verkerende schepen alle mogelijke hulp te verlenen, en de zich in gevaar bevindende schipbreukelingen te redden en te verzorgen. Dit vaartuig, draagt de naam van ZUID-HOLLANDSCHE REDDING-MAATSCHAPPIJ, en voert als een kenteken in zijn vlag, op een witte grond, de letter R.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het barkschip EMMA, kapt. H. Bos (opm: ex-fregat, bouwjaar 1830, kapt. Hendrik Bos), van Amsterdam naar Havanna en den 5 februari uit Texel gezeild, is, volgens brief van Havanna van den 10 april, den 30 maart op Playa de Chivos, nabij het Morro kasteel, gestrand en zal weg zijn, schoon een gedeelte der lading geborgen is. Een stoomboot en twee sloepen zijn ter hulp afgezonden, doch zonder gevolg teruggekeerd; de passagiers en het scheepsvolk zijn echter met veel moeite en levensgevaar gered, waarbij zich de kapiteins der in de haven liggende Amerikaanse vaartuigen zeer hebben onderscheiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE SCHELDE, van Antwerpen naar China vertrokken, is wegens het springen van ene grote partij flessen bier, bij de Doel geankerd hetzelve heeft twee liggers bij zich om de lading te lossen, hebbende men voortdurend bier gepompt.


Datum: 15 mei 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 mei. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip STAD ’s GRAVENHAGE, kapt. J.G. Molenaar, de 23e januari van Rotterdam vertrokken, en het dito schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener, de 5e februari van Rotterdam vertrokken.


Datum: 16 mei 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Cardiff met ruw ijzer.


Datum: 17 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping op vrijdag de 24e mei 1844, des namiddags ten 3 ure, in het logement De Hollandsche Tuin, te Vlaardingen, van:
- Een welbezeild koopvaardij hoekerschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, gemeten op 101 tonnen.
- Een welbezeild koopvaardij hoekerschip, genaamd de MAAS, gemeten op 107 tonnen.
- Een welbezeild galjoot hoekerschip, genaamd de KLEINKINDEREN, gemeten op 113 tonnen, in den jare 1836 nieuw uitgehaald.
- Een welbezeild koopvaardij hoekerschip, genaamd de VROUW MARGARETHA, in den jare 1840 nieuw uitgehaald, gemeten op 115 tonnen.
Alle varende onder Nederlandse vlag, en liggende in de Haven te Vlaardingen en zulks met derzelver masten, rondhout, staand en lopend want en verdere complete inventarissen. Breder bij biljetten omschreven, Zijnde te bezichtigen daags voor en op de verkoopdag. Nader onderricht is te bekomen ten kantore van de notarissen Verkade & Knottenbelt, te Vlaardingen voornoemd, alwaar tijdig de voorwaarden van verkoop en lijsten van inventarissen ter inzage zullen liggen. (opm: zie AH 290544)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Er zijn berichten ontvangen betreffende het Nederlandse schip ANNA EN ELISE, kapt. E.J. Drent, hetwelk op de reis van Japan naar Batavia met zeeschade te Hongkong is binnengevallen. Deze berichten, lopende tot de 9e december, melden dat de lading aldaar gelost en in pakhuizen opgeschuurd was, zijnde voor zover bekend is de goederen onbeschadigd gebleven. De koperhuid moest afgenomen en het vaartuig met nieuw koper bekleed worden. Het tijdstip waarop het schip gereed zou zijn de reis naar Batavia voort te zetten kon nog met geen juistheid worden opgegeven als afhankelijk van het bekomen van ene kiellichter en van timmerlieden, waarin wellicht moeilijkheden zouden worden ondervonden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel betimmerd overdekt schuitescheepje, lang 14 el en wijd 3 el en 3 palm, bevaren bij de weduwe Jans Franses de Vries, liggende in de Lemmer, en daar te bevragen bij S.W. Visser. Brieven franco.


Datum: 18 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip OUD-NEDERLAND, gevoerd door kapt. B .H. Kuiper, met uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voorzien van een bekwame scheepsdokter.
Adres ten kantore van de heren Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam, of De Groot Roelands Jr. te Schiedam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

New York, 17 april. Het schip NEPTUNUS, kapt. Franke (opm: buitenlander), van hier naar Amsterdam, is de 6e dezer op 34º NB 67º WL in zinkende staat en met verlies van roer, enz. door het volk verlaten, hetwelk gered is geworden; hetzelve had in 500 vaten Zuidzee Traan, welke zeilende alhier verkocht waren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. A. Pronk, voerende het barkschip de HOOP, onlangs van zijn reis naar Java teruggekeerd, rapporteert, dat hij op zijn huisreis, op 6 april ll., op 38°32’ NB 33°16’ WL op een kabellengte afstand heeft gezien een klip, waarvan verscheidene puntachtige rotsen boven water uitstaken.
(opm: in principe op die positie onmogelijk wegens de grote waterdiepte; mogelijk een drijvend wrak gepasseerd waarop de zee brak)
AC 200544
Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, A. Salm en C.F. Kopersmit, makelaars, zullen op dinsdag 28 mei des avonds te 6 uren in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegde Beambte, verkopen: een extra ordinair welbezeild kopervast en gekoperd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd MARCO BOZARIS, gevoerd door kapt. P. de Boer, volgens Ned. meetbrief lang 28 ellen 80 duimen, wijd 6 ellen 25 duimen, hol 4 ellen 77 duimen, en alzo gemeten op 202 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.
(opm: verkoop niet gegund; zie verder AC 300544)


Datum: 21 mei 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyd’slijsten van den 15, 16 en 17 mei:
Te Liverpool aangekomen de CATHARINA ELSINA, kapt. Schuring, van Harlingen, laatst van Vlissingen. (opm: de kof van kapt. Hendrik Albert Schuring werd ter plaatse in beslag genomen [mogelijk na opgenomen bodemarij, zie RC 070544] en in veiling aangekocht door Firma S.A. Westerlo, Amsterdam; onder de huidige naam bracht kapt. Behrens het schip naar huis [zie NRC 300944], waar het de naam ADRIANA THEODORA kreeg)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 mei. Het schip DELFT, kapt. Muller, van Batavia naar Rotterdam, de 17e maart van St. Helena vertrokken, heeft op 18º Z.B. 102º O.L. een orkaan doorgestaan, en daardoor veel schade aan masten en rondhout bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het kofschip CHRISTINA, kapt. J. de Jong, van Cardiff naar Dordrecht, te Plymouth met gebroken ezelshoofd binnen, heeft den 12 dezer de reis voortgezet.


Datum: 22 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading om vermoedelijk in de loop der volgende maand van hier te vertrekken het extra snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip ZEELAND, kapt. Jan Noord, voerende een bekwame scheepsdokter en voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 mei. Het schip OUDE WERF, kapt. Goossens (opm: kof, kapt. Jan Jans Goosens), in ballast van de Lemmer naar Drammen, is in de nacht tussen de 12e en 13e dezer 3 mijl benoorden Ringkøbing gestrand en wrak geworden, doch de equipage gered en de inventaris geborgen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Debiteuren en crediteuren in de boedel van wijlen de Chinees Oey Tjoo worden verzocht om binnen zes weken aangifte of betaling te doen aan de testamentaire executeur Oey Kauw. Wordende tevens aan het publiek bekend gemaakt, dat in de loop van juni aanstaande alhier publiek zal worden verkocht een tweemast brik genaamd OEY GOWANSING, groot 100½ lasten, met de daarbij behorende inventaris, liggende in het dok te Kaliegawe, in eigendom toebehorende aan wijlen genoemde Chinees.
Samarang, 10 mei 1844, de executeur voornoemd Oey Kauw

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 mei. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark (opm: brik) COURIER, kapt. J. Teijgeler, de 5e februari van Rotterdam vertrokken.


Datum: 23 mei 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 mei. Heden morgen, omstreeks acht ure, is Z.M. de koning, vergezeld van hoogstdeszelfs adjudant, op ’s rijks werf alhier aangekomen, alwaar Z. Exc, de minister van marine bereids een uur vroeger was gearriveerd.
Z.M. begaf zich aan boord van het stoomschip MERAPI, en vervolgens, na deze bodem nauwkeurig geïnspecteerd te hebben, met de koninklijke sloep aan boord van het op stroom liggend stoomschip CYCLOOP. Alvorens Z.M. ’s rijks werf verliet, had de kapitein-luitenant ter zee Coertzen de eer, hoogstdenzelven twee vlaggen aan te bieden, door die hoofdofficier op de zeerovers in Oost-Indië veroverd. Onder betuiging van hoge tevredenheid over dit afgelegd bezoek, is Z.M. omstreeks 9 ure weder naar de residentie teruggekeerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 22 mei. De 18e is te Maassluis van de werf van de scheepsbouwmeester E. van der Hoog, voor rekening van de heer A. Ahlers Junior, te Amsterdam, met het beste gevolg van stapel gelopen her barkschip JAN HENDRIK, bestemd voor de vaart op de Oost-Indië, zullende gevoerd worden door kapt. H.W. Eikelberg.


Datum: 24 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Velen zullen zich herinneren, dat voor Antwerpen op de Schelde, tijdens de Rubens-feesten in augustus 1840, een Engels stoomvaartuig, ARCHIMEDES genaamd, zonder schepraderen (waarmede anders in het algemeen stoomboten zijn voorzien), heeft gemanoeuvreerd; dat vervolgens ditzelfde vaartuig later hier op het IJ voor Amsterdam is verschenen, en aldaar weder door vele deskundigen en ook van Gouvernements wege in ogenschouw is genomen, waarop over het algemeen zeer gunstige gevoelens zijn uitgebracht, onder anderen door ’s rijks hoofdmachinist D. van den Bosch, te dier tijd daartoe mede gecommitteerd geworden. Het middel, dat de ARCHIMEDES in plaats van schepraderen door het water stuwde, bestond in een geheel onder water gedompelde schroef, van weinige lengte, doch van aanmerkelijke middellijn, die, door een in het vaartuig gestelde stoommachine, snelle omwentelingen volbracht; die draaiende schroef was boven de kiel, achter, middenscheeps en dicht vóór het roer, onder water plaats gegeven. De goede uitslag, met de ARCHIMEDES verkregen, heeft daarop in Engeland, Frankrijk, Amerika en hier te lande verschillende werktuigkundigen opmerkzaam gemaakt, hetwelk ten gevolge had, dat dergelijke schroef (in vorm en maat verschillend gewijzigd) heden als een bekwaam stuwmiddel voor vaartuigen wordt beschouwd, zo dat tegenwoordig reeds een aantal vaartuigen buiten ’s lands daarmede zijn voorzien.
De hoofdoorzaak, die dergelijke onder water draaiende schroeven, als geheel bekwaam stuwmiddel voor vaartuigen, in vele gevallen, nog in twijfel doet trekken, of de meer algemene aanwending daarvan hindert, is gelegen in het pogen naar het vinden van een geschikt middel om aan de schroef, des vereist, een voldoende snelle rondvoering te geven.
Met dit onderwerp nu hebben twee onzer stadgenoten, de heren P.N. Rijk en D. van den Bosch, zich bezig gehouden en een samenstelling uitgevoerd, die op goede gronden het vooruitzicht oplevert van in eenvoudigheid, sterkte en doeltreffendheid de tot heden uitgedachte middelen, ter versnelling van gemelde schroeven, te overtreffen; en het is in die onderstelling dat men zich thans mag vleien, dat die schroefwerking spoediger meer algemeen, boven de zo zeer in uitgebreidheid hinderlijke schepraderen, ter voortstuwing van stoomvaartuigen zal worden verkozen.
Nader verneemt men, dat op eergisteren, vanwege Z. Exc. de minister van marine, een uitnodiging aan genoemde heren is geworden, om een groter model, de uitvinding betreffende, in uitvoering op ’s Rijks werf der marine alhier te bezorgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op vrijdag 24 mei 1844, des avond te 7 ure, ten huize van de logementhouder H. van der Laan aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht een welgebouwd kofschip de VRIENDSCHAP genoemd, groot ongeveer 80 roggelasten en volgens meting 111 tonnen, met complete inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Zuiderhaven te Groningen en bevaren geweest door kapt. Jan J. Brans aldaar, bij wie de nodige informatiën zijn te bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een tjalkschip genaamd GEERTRUIDA, vroeger DE HOOP, met zeil en treil en alle opgoed, alles in perfect goede staat van onderhoud, metende 71 tonnen (opm: binnenvaarder), hebbende laatst gelegen te Gasselternijveen en bevaren geweest door schipper H.T. Eefting, thans geheel opgetuigd liggende bij het huis Bareveld aan het einde van het Wildervanksche Kanaal, zal ten verzoek van Hendrik Roelfs van der Werf te Wildervank ten overstaan van de ondergetekende notaris gehouden worden op het huis Bareveld voormeld op woensdag 29 mei 1844 des middags te 12 uren kunnende het schip van nu af aan door belangstellenden worden bezien.
Assen, de 20e mei 1844, H.H. van Lier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Andrea, zal, op woensdagen den 5 en 19 juni 1844, telkens ten 4 uren na de middag, bij F. van de Wal, te Gorredijk, provisioneel en finaal, verkopen een kofscheepje, de JONGE PIETER genaamd, met zeil en treil, staand en lopend want, haken, bomen en verdere inventaris, gelijk hetzelve thans door Applonius J. van der Meer als huurder wordt bevaren, gemeten op 15 ton, en dadelijk na de toewijzing te aanvaarden. Intussen uit de hand te koop bij den eigenaar W.A. van der Meer, te Ureterp aan de Vaart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, groot circa 12 ton, voor korte tijd nagenoeg nieuw getimmerd en veel verbeterd, met een complete inventaris, alles nagenoeg nieuw.
Te bevragen bij A. van Zuijlen, bij de Put te Leeuwarden. Brieven franco.


Datum: 25 mei 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ANTHONIJ, kapt. E.H. Mugge, van Torrevechia, met ruw Spaans zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In naam des konings. Verkoping van een in executoriaal beslag genomen bunderschip en toebehoren. Op maandag 17 juni, des voormiddags ten elf ure, zal, ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht, in hetzelfde gebouw, staande aldaar in het Steegoversloot, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, bij executie, worden verkocht en definitief toegewezen:
Een overdekt bunderschip, genaamd de ACHT GEBROEDERS, groot tweeduizend negenhonderd vierendertig centenaars (opm: binnenvaarder, ca. 147 ton), met deszelfs mast, giek, ra, staande en lopend want, zwaarden, bomen, drie ankers, een ketting, groot zeil, stagfok, kluiffok, paardenlijn, en verder touwwerk, liggende in de Spuihaven, aan de Sint Joris Poort, bij de Stads Loods, laatst bevaren door na te melden A. Lighart.
Ten verzoeke van Theodorus de Geus, zeilmaker, wonende te Gorinchem, woonplaats kiezende te Dordrecht, ten huize van de Heer Dirk Wilhelmus Hordijk, Procureur zijnde aldaar in het Steegoversloot, letter C no. 1183, die tevens in gemelde zijn betrekking ten deze werkzaam is. En ten laste van Adrianus Lighart, schipper, wonende of vast verblijf houdende aan boord van hetzelve schip.
Voorschreven bunderschip en toebehoren wordt door de Executant ingezet op een som van NLG 100,-, terwijl inmiddels nadere inlichtingen te bekomen zijn bij de ondergetekende, procureur executant.
D.W. Hordijk, procureur.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 mei. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse brik ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. A.H. Trip, de 25e december van Rotterdam vertrokken, de dito bark MARIA, kapt. G. Groenewoud, met een passagier, de 14e januari van Amsterdam vertrokken, Zr.Ms. korvet BOREAS, kapt.luit.t.zee W.J. Jolly, de 11e december van Vlissingen vertrokken, en Zr.Ms. brik de HAAI, kapt.luit.t.zee X.A. Schut, de 9e januari van Texel vertrokken.


Datum: 28 mei 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Amsterdam en Harlingen, en onmiddellijke correspondentie met een diligence van Harlingen naar Leeuwarden en Groningen en verder naar Delfzijl en Emden.
Vertrek van Amsterdam iedere dinsdag, donderdag en zaterdag, des ochtends ten 7 ure.
Vracht naar Leeuwarden Vracht naar Groningen
Groote Kajuit NLG 6,80 Groote Kajuit NLG 9,00
Voor-Kajuit NLG 3,80 Voor-Kajuit NLG 8,00
(opm: de naam van de stoombootmaatschappij werd niet vermeld)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 19 mei. kapt. Boon, van Trinidad de Cuba naar Bremen bij Helgoland gestrand, is 16 mei weder af en 18 deze te Cuxhaven binnengebracht.


Datum: 29 mei 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. J. van Delft, voerende het schip JOHANNES MARINUS, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 2e april op 01º00’ ZB en 20º30’ WL gepraaid te hebben het schip PHENOMÈNE, kapt. Kaleshoek, van Batavia naar Rotterdam, laatst van de Kaap de Goede Hoop; hetzelve was lek en had van laatstgemelde plaats pompers aan boord. Overigens was aan boord alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 mei. De Nederlandse kof FENNEGINA ELIZABETH, kapt. Wijkman, van Hamburg naar Nantes, is heden middag op Klein Vogelsand aan de grond geraakt. Het zat in de avond van de 23e dito nog vast en had een aanvang gemaakt met lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De vier koopvaardijschepen (allen hoekers, eigendom van Betz & Van Willigen) genaamd de DRIE GEBROEDERS, de MAAS, de KLEINKINDEREN en de VROUW MARGARETHA, waarvan de openbare verkoop te Vlaardingen op de 24e mei 1844 was aangekondigd (opm: zie AH 170544), doch welke toen alle zijn opgehouden, blijven uit de hand te koop. Te bevragen bij de notarissen Verkade en Knottenbelt, te Vlaardingen voornoemd.
(opm: DE DRIE GEBROEDERS, bouwjaar < 1814, laatste kapitein Jan Vink, zie ook AH 261044, werd op 1 november 1844 gekocht door scheepsbouwmeester Leendert van Dam, Vlaardingen, vermoedelijk om te slopen; de MAAS werd 14 oktober 1844 voor NLG 2.400 verkocht aan Arij Hoogendijk Jzn, Vlaardingen, kapt. H. de Goede; de KLEINKINDEREN, een galjoot hoekerschip, werd 22 juli 1844 voor NLG 6.000 aan J. van Wageningen Dzn en F. van Wageningen, Dordrecht, verkocht, kapitein A. den Breems; de VROUW MARGARETHA, werd THETIS en op 6 juni 1844 eigendom van J.G. Betz Kzn, Vlaardingen, onder kapt. W. de Zeeuw Baggus)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Gepraaid 2 april, op 1º0’ Z.B. 20º30’ W.L. het schip PHÉNOMÈNE, kapt. Kaleshoek, van Batavia naar Rotterdam, de 1e van Kaap de Goede Hoop (opm: zie AC 200444); hetzelve was lek en had van laatstgemelde plaats pompers aanboord; overigens was alles wel aan boord. (opm: De aankomst te Brouwershaven was op 6 juni. De lading bestond volgens de carga-lijst uit 5783 balen koffie, 1253 kranjangs suiker, 490 schuiten tin, 1425 bossen bindrotting; bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 mei. Het schip DELFT, kapt. Mulder, van Batavia naar Rotterdam, bevond zich gisteren onder noodmasten bij deze haven, hebbende 12 dagen na deszelfs vertrek van Batavia in een orkaan de masten verloren.


Datum: 30 mei 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveild de 28e mei 1844, in de Nieuwe Stadsherberg aan het Y te Amsterdam, het gekoperd barkschip MARCO BOZZARIS, kapt. P. de Boer, NLG 17.900, in slag NLG 100, opgehouden. (opm: de verkoop werd dus niet gegund; mogelijk was de veiling slechts uitgeschreven om de waarde van de aandelen in het schip te bepalen)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Kapt. de Weerd (opm: kapt. Remke de Weerd voerde de bark CHRISTOPHORUS COLUMBUS), van Banjoewangie in Texel binnen, rapporteert de 19e februari op 33º15’ ZB 30º45’ OL in goede staat gepraaid te hebben het schip BRAZILIEN, kapt. Reus, van Batavia naar Rotterdam; hetzelve had gebrek aan volk doordien een man te Batavia ziek was achtergebleven, drie overleden en nog twee man ziek in kooij lagen; de kapitein had in de Algoa Baai drie negers aangenomen, welke echter geen genoegzame matrozen waren, zodat zulks veel verhindering in het voeren der zeilen veroorzaakte. Kapt. De Weerdt had een man der equipage willen overzetten, doch was door de hoge zee daarin verhinderd geworden; hetzelve is sedert de 8e maart van de Kaap de Goede Hoop vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 mei. Aan deze stad gearriveerd: de schepen EYN, kapt. P.S. Berg, ARGO, kapt. J.B. Leydersen, alle van Drammen, en ANNA CATHARINA, kapt. E.M. Erison, van Gothenburg, alle vier met hout; NORMA, kapt. N.J. Bradhering, van Marseille, met meekrap, zwavel en stukgoederen; CONFIDENCE, kapt. B. Williams, van Liverpool, met klipzout; en BRANDENBURG, kapt. J. Gottschalk, van Odessa, met tarwe en lijnzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 24 mei bij Falmouth, het schip DELFT, kapt. Mulder, van Batavia naar Rotterdam, met verlies van een zijner masten, welke gemeld schip, 12 dagen na deszelfs vertrek van Batavia, in een orkaan heeft verloren.


Datum: 31 mei 1844


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof ANNA ALIDA, kapt. Kortrijk, van Amsterdam te Swinemunde aangekomen, is 18 mei bij het opzeilen naar Stettin van de door een stoomboot gesleept wordende schoener OTTO, kapt. Aurin, aangevaren en door het stoten met het van de boeg die schoener afhangende anker zwaar lek geworden. Dadelijk de verzegeling van het schip verbroken hebbende was het de equipage gelukt het lek te dichten en zou onder bewaking van tolbeambten door een stoomboot naar Stettin worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CHRISTINA MARIA, kapt. Stuveling van Liverpool naar Libau, is te Newhaven lek binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, met zeil en treil, lang twaalf el en drie palm, groot volgens meetbrief 26 ton: zoals het laatst bevaren is door Jan de Bok; liggende aan de werf van de scheepstimmerbaas H.S. Schotsman, te Workum, bij wie nadere informatie te bekomen zijn.


Datum: 01 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Batavia had men (hetgeen in vele jaren niet gebeurd was) een geval van slavenhandel ontdekt.
Op de 23e september jl. was namelijk ter rede van Batavia aangekomen de naar Macao bestemde Portugese bark MARGARIDA, gezagvoerder T.A. d’Aquina, aan boord hebbende een getal van 46 inboorlingen van het Portugese gedeelte van Timor. Volgens verhaal van de schipper waren deze mensen bestemd om te Macao in de christelijke godsdienst opgevoed en tot een of ander beroep opgeleid te worden. Het bleek echter, dat dit voorgeven onwaar was, en dat een gedeelte dezer mensen, na onder verschillende voorwendsels te Batavia aan wal te zijn gebracht geworden, in het geheim als slaven waren verkocht. De schipper is toen in verzekerde bewaring genomen, in afwachting van het gerechtelijk onderzoek der zaak. (opm: zie ook JC 060744)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Allinge (Bornholm), 21 mei. Het schip de JONGE WILLEM, kapt. Mellema (opm: kof, bouwjaar 1828; kapt. Jacobus Teunis Mellema), van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) met rogge naar Amsterdam, is in de voormiddag van de 19e dezer, bij mistig weder op de Hammer gestrand en op de klippen verbrijzeld; doch de equipage gered en een gedeelte van het wrak en inventaris geborgen; ook de lading is geheel weg.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een in executoriaal beslag genomen schip.
Op woensdag de 26 juni 1844 des voormiddags ten 11 ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissements rechtbank, te Amsterdam, Eerste Kamer, aan de meestbiedende, of hoogst mijnende, worden verkocht het na te melden schip, te weten een kofschip met deszelfs toebehoren, genaamd HILDERIKA JOHANNA (opm: binnenvaarder, zie ook AH 270644), gemeten op 50 lasten, gevoerd wordende en toebehorende aan schipper Hendrik Wichers Panman, liggende in het Wester-dok der stad Amsterdam, bij de Wieringerstraat
Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van Carl Theodor Arneman, koopman, wonende te Altona, ten deze woonplaats gekozen hebbende ten huize van Mr. D.E. Nijkerk, Procureur voor de Arrondissementsrechtbankvoornoemd, wonende op de Raamgracht No. 5 te Amsterdam, en als zodanig door de voornoemde Carl Theodor Arneman gesteld om de Executoriale Verkoop van genoemd schip, in de Terechtzitting van de Arrondissements rechtbank voornoemd, te vervolgen uit kracht van de executoriale vorm uitgegeven Grosse van een vonnis, door de Arrondissements rechtbank voornoemd, Tweede Kamer, op de 24e april 1844, tussen de Executant en genoemde schipper Hendrik Wichers Panman gewezen (behoorlijk geregistreerd), ten einde betaling te erlangen ener somma van twee duizend zeven honderd vijftig gulden, zijnde het bedrag der veroordeling tegen voornoemde Geëxecuteerde bij hetzelve vonnis uitgesproken, behalve de interessen en kosten en ten laste van voornoemde Hendrik Wichers Panman.
Het voormelde schip wordt door de executeur ingezet op ene somma van twee honderd gulden, welke inzet de plaats vervangt van het eerste opbod. (opm: bekort)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Afschrift voor aankondiging. In den jare achttienhonderd vierenveertig, de negenentwintigste mei, ter verzoeke van Henderich Hartkens, kapitein, voerende het Hannovers kofschip SUSANNA GEZINA, en daarmede thans liggende te Dordrecht, wonende aan boord, domicilie kiezende te Dordrecht, ten kantore van de heer procureur Abraham den Bandt, zijnde aldaar, aan de Prinsestraat, wijk D no. 118.
Heb ik ondergetekende, Bartholemeus van Geluk, deurwaarder bij de Arrondissements- rechtbank, zitting houdende te Dordrecht, wonende aldaar, aan de Grootekerksbuurt, wijk A no. 81, geïnsinueerd en aangezegd:
aan de onbekende houder van het cognossement van na te melden goederen, doende mijn exploit, door aanplakking van een afschrift van hetzelve aan de hoofddeur van de gehoorzaal der Arrondissements-rechtbank te Dordrecht, en door de overgifte van een tweede afschrift aan de Edel Achtbare heer Mr. Pieter François Timmers Verhoeven, officier van justitie bij dezelve rechtbank, welke mijn origineel voor gezien heeft getekend, terwijl dit exploit tevens zal worden aangekondigd in de Dordrechtsche Courant.
Dat mijn requirant te Koningsbergen van de heer G.L. Andersch in zijn voormeld schip heeft ingeladen om te Dordrecht, aan order uit te leveren tweehonderd achtentwintig fusten spiritus, gemerkt K, onder beding van tien losdagen en van vergoeding van ligdagen tegen dertig guldens Nederlands Courant daags.
Dat hij die goederen de zeventiende mei 1800 vierenveertig te Dordrecht heeft aangebracht, en de volgende dag reeds tot de lossing is gereed geweest, terwijl hij, door middel van het Amsterdamsch Algemeen Handelsblad, van de tweeëntwintigste mei 1800 vierenveertig, en van de Rotterdamsche Courant, van de drieëntwintigste van dezelfde maand, de houder van het connossement heeft doen oproepen, met kennisgeving dat de losdagen waren ingegaan de achttiende te voren.
Dat, tot heden niemand die goederen heeft gereclameerd en inmiddels de gestelde losdagen verstreken zijn.
Dat mijn requirant dus, tegen de onbekende houder van het cognossement aan order der voorbedoelde 228 fusten spiritus, gemerkt K, thans nog zich te Dordrecht bevindende in het hierboven vermeld schip des requirants, waarmede hij aldaar is liggende in de Wollewevershaven, en tegen elk en een iegelijk die het mocht aangaan protesteert van kosten, schaden, interesten, legdagen en wat dies meer zij, hem bereids, door het niet in ontvang nemen der voorschreven goederen, veroorzaakt of verder te veroorzaken, om die te verhalen als rechtens is, reserverende overigens alle zijn rechten of het ingeladene tot verhaal van hetgeen hem voor vracht en onkosten of uit elke andere hoofde zal competeren, om ook dezen te doen gelden, zo als hij zal oordelen te behoren.
Ik heb, als gemeld, van dit mijn exploit één afschrift aangeplakt aan de hoofddeur der gehoorzaal der Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, en een ander overgegeven aan de Edel Achtbare Heer Officier van Justitie bij dezelve, welke het origineel voor gezien heeft getekend. De kosten zijn acht gulden dertig cents.
B. van Geluk, deurwaarder.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 mei. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de LE GUSTAVE, kapt. T. Jepsen, naar Konstantinopel, met stukgoederen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 mei. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip PASSAROEAN, kapt. C.C.B. Fullbrun, met een passagier, de 5e februari van Amsterdam vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Alzo president en leden in de Raad van Justitie te Ternate, hebben verleend admissie aan de Weeskamer alhier, als plaatselijke desolate Boedelkamer, administrerende de insolvente boedel van wijlen Robert Hughson, in leven gezagvoerder van de particuliere schoener SIRIUS, tot het doen van dagvaarding bij edicte ad valvas curiae, tegen de pretendenten op gemelde boedel, zo is het, dat ik, ondergetekende, gezworen exploiteur bij voornoemde Raad, C. Schneider, voor de tweede maal dagvaarde de bedoelde pretendenten tegen woensdag de 24e januari 1844, des morgens ten 9 ure, ten einde in persoon of bij gemachtigden ter Boedelkamer voornoemd hun vorderingen aan te geven, te verifieren en te procederen tot het judiciëren van preferentie en concurrentie.
Aldus gedaan te Ternate de 1e november 1843, de exploiteur voornoemd C. Schneider


Datum: 03 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 31 mei. De jongste windvlagen, welke in de Noord- en Oostzee gewoed hebben, hebben talrijke verliezen aan de scheepvaart toegebracht. Zie hier een opgave der voornaamste totaal verongelukte schepen: DELPHINE *, naar Antwerpen bestemd; COURIER *, komende uit de Oostzee; CONCORDIA **, idem idem; FREDERIKA *, gaande naar Kopenhagen; ANNA MARIA **, idem idem; PORTIA *, idem idem; OREMUS *, komende van Altona; HVALFISKEN *, idem van Christiansand; ZEPHYR *, van Messina naar Hamburg; MARCHALL *, naar Koningsbergen bestemd; AMOR +, komende van Londen; ROSETTA *, idem uit de Oostzee; HILDA MATHILDA *, naar de Oostzee bestemd; BETTY FREDERIKA *, idem idem; AURORA *, idem idem; PETRONELLA *, van Rotterdam naar Koningsbergen (opm: * = definitief buitenlander; ** te algemene naam om zonder naam kapitein te kunnen identificeren). Bij deze zestien totale verliezen, behoort men te voegen, achttien schepen, welke schipbreuk geleden hebben, doch wederom vlot gemaakt, en in veilige haven gebracht zijn; en vijfentwintig schepen, welke van hun ankers geslagen, daardoor lekken en andere averij bekomen hebben. – Dit maakt dus niet minder dan negenenvijftig onheilen!

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 juni. Aangaande het schip EMMA, kapt. Bos, van hier naar Havana, bij laatstgemelde haven gestrand (opm: zie RC 140544 en AC 150544), wordt volgens brief van de 20e april gemeld, dat het casco voor 1.700 dollar en de inventaris voor 4.300 dollar was verkocht geworden, ook de lading was geborgen.


Datum: 04 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni 1844. Hedennamiddag liep van de scheepswerf St. Joris met het beste gevolg te water het nieuw gebouwd fregatschip NOVA-ZEMBLA, groot circa 800 tonnen, bestemd voor de vaart op Oost-Indië, gebouwd door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortland en Anthony, voor rekening van de heren C. Vlierboom en Zoon alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip ELIZE, kapt. A.F. Oosterloo. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip ZEELAND, kapt. J. Noord. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Suriname: het gezinkte schoener kofschip CONCORDIA, kapt. B. J. Wygers, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname: het gezinkte schoener kofschip DE HOOP, kapt. J.A. Janssen. Adres bij Brandt en Noothout.
Suriname: het driemast galjootschip WEST INDIË, kapt. T.D. Lieuwen. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Bayonne: het Nederlandse kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Bordeaux: het Nederlandse kofschip BORDEAUX, kapt. G. Wortelboer. Adres bij Ulphen en Ruys.
Gibraltar: het Nederlandse schoenerschip DE COURIER, kapt. O.B. van Santen. Adres bij J. C. van Oven en Zonen.
Livorno en Genua: het Nederlandse kofschip NEÊRLANDS WELVAREN, kapt. D. Hollander. Adres bij van den Bey en Co.
Marseille: het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. H.G. Flik. Adres bij van Ulphen en Ruys.
Port ä Port: het Nederlandse kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en H. Verwyde Cz.
Syra en Smirna: het nieuw gekoperde Nederlandse schoenerschip DE COURIER, kapt. P.P. Poppens. Adres bij J. C. van Oven en Zonen.
Triëst: het Nederlandse schoener kofschip JACOBINA BARBARA, kapt. K.Z. Schut. Adres bij van den Bey en Co.
Triëst: het gezinkte Nederlandse Kofschip AGATHA, kapt. H.P. Heikema. Adres bij Nobel en Holzapffel.
Triëst: het Nederlandse galjootschip DE DRIE BROEDERS, kapt. H.J. Hubert. Adres bij Jan Corver en Co.
Danzig: het Nederlandse kofschip JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst. . Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Danzig: het Nederlandse kofschip DE HOOP, kapt. H.J. Pott. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Danzig: het Nederlandse kofschip JANTINA, kapt. L.W. de Vries. Adres bij Blikman en Co.
Flensburg (benoorden om): het Nederlandse kofschip JOHANNA HENDRIKA, kapt. G.J. Das. Adres bij J. C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip JANTINA, kapt. J.J. Das. Adres bij J. C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE VROUW JULIA JOHANNA, kapt. K.H. de Boer. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE VROUW IMKE, kapt. P.A. Huisman. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. Aaltje T. Steffens. Adres bij Jan Salm en Meijer.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip DE GOEDE VERWACHING, kapt. A.G. Nieveen. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K.J. Orre. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Lubeck: het Nederlandse schip DE VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meyer. Adres bij Hendrik Gullen.
Petersburg: het Nederlandse kofschip GESINA, kapt. P.K. de Boer. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse schoener kofschip CATHARINA JANTINA, kapt. J.H. Potjer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg: het Nederlandse kofschip CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga. Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Rendsburg en Kiel: het Nederlandse kofschip DE WELVAART, kapt. R.T. Fenenga. Adres bij Blikman en Co.
Riga: het Nederlandse kofschip ALIDA, kapt. T.F. Harding. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Riga: het Nederlandse kofschip PIETER, kapt. J.H. de Weerd. Adres bij Jan Corver en Co.
Rostok: het Nederlandse smakschip GERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema. Adres bij Blikman en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. R.K. Klaassens. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Stettin: het Nederlandse kofschip DE HOOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin: het Nederlandse kofschip DE VROUW NEELTJE, kapt. J.F. Kuipers. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Tonningen, Rendsburg , Kiel en Flensburg: het Nederlandse kofschip LAMMEGINA, kapt. A. Ellens. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de navolgende schepen voor deze maand bevracht, als:
Voor Amsterdam: ZEELAND, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, GOEDE VERWACHTING, RABENHAUPT, MARIA, IMMAGONDA SARA CLASINA, PETRUS, en BATO van Dordrecht.
Voor Rotterdam: MAAS, JACATRA, DRIE MARIA’S, NEÊRLANDS KONINGIN, AMBOINA, SAMARANG, JOHANN JACOB.
Voor Dordrecht: ANNA van Rotterdam.
Voor Middelburg: MERCURIUS.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. Volgens brief van kapt. Hemming, voerende het schip PLATA, van Buenos-Ayres naar Hamburg, in dato Dungeness 25 mei, was hij aldaar die dag, uit hoofde der harde noord-oostenwind geankerd. Ook had hij de kluiverboom verloren en de kluiver beschadigd.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 18 mei. Het schip MARIA, kapt. Brouwer, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam, alhier lek binnengelopen, heeft de 14e dezer, na geëindigde reparatie, de reis weder voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen: ELIZABETH, kapt. H.H. Wey, van Liverpool, met klipzout, en ROTTERDAM, kapt. J. Turner, van Glasgow, met kolen en stukgoederen.


Datum: 05 juni 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Het schip DELFT, kapt. B.J. Muller, van Batavia naar herwaarts, te Brouwershaven binnen, heeft schade bekomen en zal daardoor de lading suiker vermoedelijk zwaar beschadigd zijn. (opm: volgens de carga-lijst had het schip aan boord 6315 balen koffie, 1812 kranjangs suiker, 262 kisten indigo, 596 blokken tin, 1763 bossen bindrotting; lading van de Nederlandsche Handel-Maatschappij)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 juni. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark VROUW JOHANNA, kapt. C. van der Hoeven, de 5e februari van Rotterdam vertrokken.


Datum: 06 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. D. Hofker, voerende het schip NICKERIE PACKET, komende van Nickerie en de 4e juni te Texel binnen, rapporteert de 30e mei ter hoogte van de Singels (opm: Dungeness) gepraaid te hebben het schip ANNA GEERTRUIDA, kapt. Boulet. van Batavia naar Amsterdam. Hetzelve was twee malen uit de Noordzee terug gedreven en had alstoen een anker verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia in lading om tegen het einde dezer maand van hier te vertrekken het tweedeks gekoperd barkschip CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. R. de Weerd, voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

DC 060644
Dordrecht, 5 juni. Aan deze stad is gearriveerd: JOHANNA CATHARINA, kapt. J. Rossen, van Swansea, met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in de loop dezer maand te vertrekken, het snelzeilend gekoperd fregatschip BATO, gevoerd door kapt. Jan Keyser, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de Cargadoor J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.


Datum: 07 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip BANCA, kapt. B.C. ten Ham, voerende een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Het schip CHRISTINA, kapt. Ran, van Batavia naar Amsterdam, was volgens brief van Texel van de 5e dezer aldaar voor de wal, dezelve was wachtende op een stoomboot om binnen te komen; aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip FENNEGINA ELISABETH, kapt. Wijkman van Hamburg naar Nantes op het Klein Vogelsand gestrand, is 24 mei weder vlot geraakt en zou naar Cuxhaven terugkeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip WILHELMINA HENRIETTE, kapt. Kruse (opm: buitenlander), van Cette de 28 februari naar Lübeck vertrokken, is hoogstwaarschijnlijk met man en muis verongelukt, hebbende men op de hoogte van Palma een okshoofd wijn gevist met het merk van het huis L. Koester & Comp. hetwelk volgens gedaan onderzoek het onderste gedeelte der lading mede heeft uitgemaakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden kofscheepje, groot 13 ton, met kajuit, roef en ronde luiken. Te bevragen bij Alkema en Bakker, scheepstimmerlieden te Makkum.


Datum: 08 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Directeuren der Commercie-Compagnie te Middelburg brengen bij dezen ter kennis van de aandeelhouders in gezegde Compagnie, dat in de laatstgehouden algemene vergadering van hoofd-participanten, is besloten, om de gereserveerde 1 procent uitdeling van den jare 1842 aan de aandeelhouders uit te betalen, misgaders, om uit de winst van het afgelopen boekjaar een gelijke uitdeling van 1 procent te doen plaats hebben, en dat de boekhouder tot betaling daarvan zal vaceren van de 15e juli aanstaande, telkens des woensdags en zaterdags van des morgens 9 tot des namiddags ten 12 ure.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 juni. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de SOPHIA DOROTHEA, kapt. De Meire, van de Havannah, met koffie suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Passaroeang, met suiker, koffie en tin; FENNA, kapt. J.K. Bothuis, van Liverpool, met salpeter, lood en stukgoederen; CATHARINA, kapt. J.J. de Jongh, van Cardiff, met stafijzer; FENNECHINA, kapt. De Jonge, van St. Ubes, met ruw zout.


Datum: 10 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Het schip (opm: bark) ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, van Curaçao naar herwaarts, is volgens bericht gisteren na posttijd in Texel binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Rotterdam. Volgens brief van kapt. Kleve, voerende het schip LAURENS KOSTER, van hier naar Batavia, in dato 4 april bevond hij zich toen in goede staat zeilende op 01º30’ ZB 19º20’ WL; hetzelve was 6 maart van Ramsgate vertrokken en in 19 dagen de linie gepasseerd, doch was toen door stilte overvallen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 4e juli aanstaande in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen het extra snelzeilend tweedeks gekoperd fregatschip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, voorzien van een bekwame scheepsdokter. Personen of familiën van deszelfs bij uitnemendheid voor passagiers ingerichte kajuit tot de overtocht naar Java gebruik wensende te maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors Hs. Verweijde Cs.zoon en F. der Kinderen & Zn. te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Opbouw van een vaartuig voor een stoombaggermolen.
Voor het land. De directeur der producten en civiele magazijnen brengt bij deze ter kennis van de gegadigden, dat op woensdag de 10e juli e.k., des voormiddags ten 10 ure, ten kantore van de resident van Soerabaija overeenkomstig de bestaande bepalingen en onder nadere goedkeuring van het Gouvernement aan de minst eisende zal worden uitbesteed het aanbouwen van een vaartuig voor een stoombaggermolen, zomede van de daarbij benodigde twaalf modderschouwen. Liggende de bestekken, plans en voorwaarden deswege ter inzage ten kantore van de resident voornoemd gereed, terwijl nadere inlichtingen omtrent een en ander kunnen worden verkregen bij de luitenant ter zee 1e klasse Engelbert van Bevervoorde te Soerabaija.
Batavia, 15 juni 1844, de directeur voornoemd, Ruloffs


Datum: 11 juni 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 juni. Z.M. de Keizer van Rusland zal aanstaande maandagochtend naar Nederland terugkeren aan boord van de stoomboot THE BLACK EAGLE, bevelhebber S.B. Cook, welke door andere stoomschepen zal vergezeld worden. Men is thans bezig aan boord van genoemd stoomvaartuig een verblijf op het dek op te richten, in de smaak van dat, hetwelk de Keizer op het Nederlandsche stoomschip de CYCLOOP heeft erlangd. (opm: Zr.Ms. CYCLOOP was eigendom van het Nederlandse Gouvernement)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ALIDA, kapt. D.J. Doornbos, van St. Ubes, met ruw zout.


Datum: 12 juni 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juni. De 8e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, de 13e februari van Rotterdam vertrokken, en het dito schip STRAAT BALIE, kapt. G. Mulder, met vier passagiers, de 22e februari van Amsterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MARIE, kapt. W. Borgen, de 16e april van Manila vertrokken, en het dito schip OCEAAN, kapt. C.P. Tjebbes, de 7e maart van Amsterdam vertrokken.


Datum: 13 juni 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MONNIKENDAM, kapt. A.J. Oltmans, van Cardiff, met ijzer, en ANNEGINA, kapt. W.W. Pottje, van St. Ubes, met zout.


Datum: 14 juni 1844


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Handelsberichten. Antwerpen, 12 juni. Suiker. Gisteren zijn verkocht 139 k. (opm: kranjang gevlochten mand van bamboe als verpakking voor suiker) blond Havanna ex SOPHIA DOROTHEA, prijs geheim en zo wij vernemen zoude er heden in dit artikel een vrij beduidende zaak moeten zijn gedaan, welke wij echter nog niet mededelen daar dezelve ons niet met zekerheid bekend is.
(opm: na lossing werd de brik binnen Antwerpen verkocht en vervolgens verlengd, om in 1845 als driemastbark VIERGE MARIE onder kapt. Pieter Garling naar Santo Domingo te vertrekken)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW KLASINA, kapt. Kraijer van Amsterdam naar Hamburg, is te Harlingen lek binnengelopen hebbende in het Amelandergat gestoten en moet lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden potscheepje, groot 12 ton, met kajuit, roef en ronde luiken. Te bevragen bij Alkema en Bakker, scheepstimmerlieden te Makkum

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden hektjalkschip, met zeil en treil, ankers en touw, groot volgens meting 57 ton, laatst bevaren door Hermanus Feenstra, van Warga, liggende op Schilkampen bij Leeuwarden; te bevragen bij Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet.


Datum: 15 juni 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Volgens bericht van de Groenlandsche Visserij, had het Harlinger schip SPITSBERGEN, commandeur Both, de 3e mei 3 robben geslagen, de DIRKJE ADAMA, commandeur Mehlen, was op die datum nog ledig.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 juni. Heden arriveerde uit zee WILLEM DE EERSTE, kapt. F. Poppen, van Batavia, laatst van Brouwershaven, dezelve is op het Pampus bezijden het vaarwater aan de grond geraakt, hetzelve seint om assistentie.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 3e juli 1844 zal door vendumeesteren, ten overstaan van een commissie uit de Raad van Justitie te Batavia, krachtens vonnis definitief de dato 30 mei 1844 en de daarop verleende executorie van de 6e juni daaraanvolgende ter instantie van de advocaat Mr. H. Klein, agerende voor en van wege de te Batavia canterende firma Paine, Stricker & Co, als daartoe bij bodemarijbrief behoorlijk gequalificeerd door de firma van Emery & Co. te Rio de Janeiro, bij wege van executie worden verkocht het thans alhier ter rede liggende Nederlands barkschip genaamd PIET HEIN, met de inventaris, zo als hetzelve zich is bevindende, hebbende drie masten, een dek, gebouwd nabij Rotterdam (opm: ex-fregat, gebouwd Schoonderloo 1830; kapt. P.Y. Jobs), en bevonden te zijn lang 30,06 Nederlandse ellen, wijd 7,67 Nederlandse ellen, hol 5,14 Nederlandse ellen, voorts berekend te kunnen laden 197½ lasten. (opm: zie o.a. JC 280844)
Indien er iemand mocht zijn, die enig recht, actie of aanspraak op bovengemeld barkschip PIET HEIN zou willen pretenderen, die kome en make het mij, ondergetekende, bekend.
De 1e deurwaarder en gezworen exploiteur bij de Raad van Justitie te Batavia, Schouten.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juni. De 10e juni is hier aangekomen de Nederlandse bark JAVA’s WELVAREN, kapt. J.W. Retgers, met twee passagiers, de 8e maart van Amsterdam vertrokken.
Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip DILIGENTIA, kapt. H.F. Horneman, met een passagier, de 22e februari van Rotterdam vertrokken, en de dito bark MARIE JULIE, kapt. P.F. Marker, de 23e februari van Rotterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark LAURENS KOSTER, kapt. D.R. Kleve, de 22e februari van Rotterdam vertrokken.


Datum: 17 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag de negende juli, des morgens ten elf ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zitting houdende op het Paleis van Justitie aldaar, ten verzoeke van H.M. Gehrckens, van beroep scheepsmakelaar, wonende te Hamburg, bij gerechtelijke uitwinning aan de meestbiedende en hoogstmijnende worden verkocht: een schip en toebehoren, zijnde een smakschip, genaamd de VIER GEZUSTERS, geijkt op 26 lasten of 49 tonnen, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd wordende door en toebehorende aan Jan Jans de Jonge, liggende hetzelve schip binnen deze stad, in het Rijks Entrepôtdok.
De veilconditiën zijn gedeponeerd ter griffie van opgemelde rechtbank, en mede in te zien ten kantore van de ondergetekende procureur, in de Reguliersdwarsstraat bij de Vijzelstraat.
Amsterdam, 15 juni 1844, E.J. Asser, procureur. (opm: zie AH 100744)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 10 juni. Het schip SUSANNA MARIA CATHARINA, kapt. Dirksen, van Amsterdam naar Konstantinopel (opm: Istanbul), met schade alhier binnengelopen, heeft heden, na geëindigde reparatie, de reis weder voortgezet.


Datum: 18 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 11 juni. Naar men verneemt, zal op de 15e dezer in dienst worden gesteld Zr.Ms. brik PEGASUS, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse A.A. van Gendt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 juni. Het fregatschip WILLEM I, kapt. H. Poppen, van Batavia naar Rotterdam, is met hoog water vlot en op de rede ten anker gekomen.


Datum: 19 juni 1844


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lloydslijst. Den 10 juni te Elseneur EENDRAGT (opm: kof), H.A. Scheppers van Delfzijl naar Memel.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 14 juni. Het Nederlandse schip BOEROONG is thans hernaamd ANNOOR en wordt gevoerd door kapt. Said Mochamat bin Achmat Banahassan. Het arriveerde alhier heden onder de nieuwe naam van Soembawa, van waar het de 27e mei was vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 juni. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark CERES, kapt. W. Kettler, de 16e maart van Rotterdam vertrokken.


Datum: 21 juni 1844


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het strekt den ondergetekende tot een bijzonder genoegen te kunnen vermelden, deszelfs aangewende pogingen ter bekoming van enige beloning van Z.M. de Koning van Hanover, voor diegene welke zich bij het redden der schipbreukelingen van het op 22 september des vorigen jaars op Ameland gestrande Papenburger kofschip ALIDA, bijzonder hebben onderscheiden, met den gunstigsten uitslag bekroond te zien; aangezien het dien Monarch goed gunstelijk heeft behaagd, den kapitein Jan Stuut en deszelfs zoon Heere Stuut, stuurman, beide bewoners van Ameland, te begiftigen met de Medailles van de Guelphen-Orde, en ieder der overige tien aldaar woonachtige, bij de redding tegenwoordig geweest zijnde en alle daartoe evenzeer mede gewerkt hebbende personen, ene geldelijke beloning te schenken van achttien Nederlandse guldens, welk een en ander aan de belanghebbenden zal worden uitgereikt.
Ameland, de 18 juni 1844, J.A. Zaal Stroband.
(opm: in de LC 030744 wordt de juistheid van dit bericht in twijfel getrokken)


Datum: 22 juni 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Men verneemt met veel genoegen, dat kapt. Nap, voerende het schip MADURA, bericht heeft, te vermenen, de stellige verzekering te kunnen geven, dat het vermelde, met betrekking tot de moord van twee werknemers van de Factory op het eiland Baly, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 19 juni l.l, geheel op een vals bevonden gerucht gegrond was. Kapt. Nap meende wel te weten, dat zodanig gerucht zich tijdens zijn verblijf in Indië te Sourabaija en Passarouang verspreid had, en wel met een mate van waarschijnlijkheid, die zelfs aanleiding gegeven had tot het zeilen naar Baly van een oorlogsflottille, welke tot een kruistocht tegen de zeerovers gereed lag; maar hij had later, zo hij vertrouwde met volle zekerheid te Banjoewangie vernomen, dat gezegde flottille weder geretourneerd was, na op Baly alles in rust en goede orde gevonden te hebben; terwijl er van de oproerigheden aldaar, waarvan zich het gerucht verbreid had, en van de daarbij vermelde moord, letterlijk niets waar was. Genoemde kapitein had Banjoewangie de 29e februari l.l. verlaten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De gerechtelijke verkoop van het bunderschip de ACHT GEBROEDERS en toebehoren, liggende te Dordrecht, in de Spuihaven, achter de Stads Loods, ten laste van Adrianus Lighart, aangekondigd tegen de 17 juni ll., ter terechtzitting der Arrondissementsrechtbank, zitting houdende te Dordrecht, in derzelver gebouw in het Steegoversloot, is alstoen uitgesteld, en bepaald op maandag de 24 juni 1844, des voormiddags ten elf ure, ter voormelde plaatse.
De Procureur Executant, D.W. Hordijk.


Datum: 24 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop der maand juli aanstaande van Amsterdam vertrekken het Nederlands barkschip VAN DER WERF, kapt. P. van Duyvenbooden. Personen of familiën, voor de overtocht naar Java van deze bodem wensende gebruik te maken, waartoe dezelve bijzonder is ingericht, of iemand, goederen derwaarts te verschepen hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de heren Boissevain & Co. of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon.


Datum: 25 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Passage naar Batavia wordt aangeboden met het extra snelzeilend fregatschip BAREND WILLEM, kapt. J. Riekels, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter, om in het begin der volgende maand te vertrekken. Adres ten kantore van de heer B.W. van Straten, of bij de cargadoors d’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, om in het begin van juli te vertrekken: het Nederlands nieuw gekoperd barkschip: de BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. W.C. Veenstra, voerende een bekwame scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, en Hudig en Blokhuyzen, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van St. Ubes, met ruw zout; POUWLINA, kapt. J.J. Kooyman (opm: mogelijk de smak PAULINA, K/E J. Kooijma), van Londen, met raap- en lijnzaad.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juni. De 20e juni is hier aangekomen het Nederlandse schip WILHELMINA CATHARINA, kapt. C.J. Jaski, de 22e februari van Amsterdam vertrokken.
De 22e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip PIETER FLORISZ, kapt. C. Jager, de 8e maart van Amsterdam vertrokken, en het dito schip FANNY, kapt. O. Kievijt, met een passagier, de 17e maart van Rotterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MARIA, kapt. E. Bergman, met een aantal passagiers, de 17e maart van Rotterdam vertrokken, en het dito schip MARIA ELIZABETH, kapt. J. Flens, de 18e maart van Rotterdam vertrokken.


Datum: 27 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 17 juni. De kof JOHANNA HENDRIKA, kapt. Das, van Amsterdam naar Flensburg, is door het fregat OCEAN aangezeild en heeft de boegspriet verloren. De kapitein van de OCEAN heeft 120 Reichsthaler schadevergoeding moeten betalen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Pruissisch kopervast barkschip, groot circa 255 rogge-last met deszelfs complete inventaris, zijnde voor ruim een jaar nieuw uitgehaald.
Te bevragen bij de makelaar G.J. Boelen, IJgracht no. 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping op woensdag de 26e juni van het in executoriaal beslag genomen kofschip HILDERIKA JOHANNA, kapt. H.W. Panneman (opm: zie AH 010644): NLG 6.300. Koper T. Asser.


Datum: 28 juni 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal vermoedelijk in de maand juli eerstkomende vertrekken het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip CLARA HENRIETTE, kapt. P.H. Willers, voerende een geëxamineerde scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Personen of familiën die mochten verlangen met hetzelve naar Java over te gaan of goederen te verschepen, gelieven zich te adresseren aan Lublink, van Meeteren & Co. cargadoors te Amsterdam.


Datum: 29 juni 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 23 juni. Het schip CATHARINA, kapt. Lever, van Rostock naar de Maas, heeft bij deszelfs vertrek van hier de boot verloren en schade aan zeilen bekomen.
Het schip JONGE LEEUW, kapt. Winja, van Hussum (opm: Husum) naar Amsterdam, heeft een anker en touw verloren en meer andere schade bekomen, doch zal zo spoedig mogelijk repareren teneinde de reis bij de eerste gunstige wind te kunnen voortzetten.
In de Buiten-Eider drijft veel wrakhout en zoude aldaar een schoener en een kof totaal verongelukt zijn.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. De directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij maakt bekend, dat door de Raad, in deszelfs zitting van heden, is besloten tot de uitkering van een dividend over het boekjaar 1843, ten bedrage van twintig gulden, over elk aandeel groot NLG 1.000, staande op naam.
Amsterdam, 22 juni, getekend Van der Oudermeulen, president, T, Schuurman, fung. secretaris. (opm: sterk bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juni. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JAVA KOERIER, kapt. T.M. Volkertsen, de 29e maart van Amsterdam vertrokken, en het dito schip BROEDERTROUW, kapt. G.J. Stam de Jonge, de 30e maart van Dordrecht vertrokken.


Datum: 02 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Konstantinopel, 5 juni. Op de 31e der vorige maand arriveerden alhier drie schepen onder Nederlandse vlag, te weten: de ONDERNEMING, kapt. Zwanenburg, de CATHARINA JULIA, kapt. Greven, beiden van Amsterdam, voornamelijk met suiker (de laatste had averij, die hier geregeld zal worden), en de kof VOORWAARTS, kapt. Hoogewerff, van Newcastle en Missina, met steenkolen voor Odessa, werwaarts het schip reeds de 3de dezer vertrokken is. Volgens bericht is de Nederlandse kof JONGE MARIA, kapt. Rendtler, te Salonica (opm: Thessaloniki) binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn voor deze maand bevracht de onderstaande bodems, als:
Voor Amsterdam: CASTOR, ANNA MARIA HENRIËTTE, ELISABETH EN ANTOINETTE, PRESIDENT VERKOUTEREN, CHRISTINA AGATHA, CLARA HENRIËTTE, ADMIRAAL JAN EVERTSEN, KONING DER NEDERLANDEN, KOOPHANDEL, VRIENDSCHAP en DECIMA.
Voor Rotterdam: MAAS, JOHANNES MARINUS, BEURS VAN ROTTERDAM, BANCA, LOUISA, en PICTURA en IDA WILLEMINA, beide van Dordrecht.
Voor Dordrecht: LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN.
(opm: veel van deze schepen hadden, soms lange tijd, op deze bevrachting liggen wachten en vertrokken weldra, de meeste in ballast)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 juli. Gisteren is naar zee gezeild het barkschip MERCURIUS, kaptein W. Veeneman, van deze stad naar Batavia bestemd.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sedert U.E.G.A. (opm: U Ed. Geachte Afgevaardigden) laatste gewone bijeenkomst is, ten aanzien van de strandvonderij, het navolgende voorgevallen.
De uit het verongelukte schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jacob Bruins (opm: smak, bouwjaar 1817; kapt. Jacob Harms Bruins; zie PGC 020543), geborgen houtwaren en uit het verongelukte schip MARIA CHARLOTTA, kapt. Roelf Kip (opm: kof, bouwjaar 1809; kapt. Roelf Derks Kip; zie PGC 160643), geborgen haver, van welk een en ander in ons voorgaand verslag melding is gemaakt, met de tuigage van laatstgenoemd schip, op grond van een bodemarijbrief en de cognossementen, gereclameerd door J.P. Vos, te Delfzijl, en, achtereenvolgens ons besluit van 22 augustus 1843, no. 24, voor de Burgemeester, Opperstrandvonder van Warffum, tegen betaling van het bergloon en verdere kosten, aan de reclamant afgegeven. De rekeningen deswege zijn door die ambtenaar ingezonden, en door ons goedgekeurd.
Te Westernieland is op 3 juli 1843 door J.T. Visser, schipper aldaar, aangebracht een op de Simonsplaat geborgen balk. De oproeping van de rechthebbenden op die balk is, uithoofde der daarop vallende kosten, die de waarde van het geborgene zouden overtreffen, uitgesteld, ten einde later met die van andere goederen te kunnen gedaan worden.
Onder het strandressort van Warffum zijn uit het, op 29 november 1843, op Rottumeroog gestrande tjalkschip CONCORDIA, schipper H.J. Drok (opm: bouwjaar 1840; kapt. Harm Jans Drok), geborgen 291 mudden door zeewater beschadigde rogge, die, op machtiging van het plaatselijk Bestuur van Warffum, in het openbaar zijn verkocht, voorts 668 mudden onbeschadigde rogge en een gedeelte van de tuigage van het schip, en uit het mede op dezelfde dag aldaar verongelukte kofschip de HARMONIE, kapt. J.H. Dik, 77 grenen balken, ongezaagd hout, 57 stuks grenen delen, gezaagd hout, en 80 stuks staven, vathout, alles van onderscheidene dikte en lengte, zo mede de gedeelteijke tuigage van het schip. Nadat door de Burgemeester, Opperstrandvonder van de gemeente Warffum de rechthebbende waren opgeroepen, heeft zich als reclamant, zo van de rogge, als van het gestrande schip CONCORDIA en van de tuigage van dat schip, aangemeld H. Beekhuis Damsté, q.q. te Groningen. Nadat wij ons door de overgelegde bescheiden van de deugdelijkheid der reclame hadden overtuigd, hebben wij de gemelde Opperstrandvonder, bij onze resolutiën van 12 en 27 december 1843, gemachtigd tot de afgifte van het provenu der verkochte beschadigde rogge, van de onbeschadigde rogge in natura en van het schip en de tuigage van hetzelve, alles tegen betaling van het bergloon en de verdere kosten. Als reclamant van de tuigage van het schip de HARMONIE, kapt. Jan H. Dik, heeft zich aangemeld de schipper zelf, aan wie, nadat wij ons van de deugdelijkheid der overgelegde bewijzen hadden overtuigd, de afgifte van het gereclameerde, mede tegen betaling van het bergloon en de kosten, op onze autorisatie, heeft plaats gehad.
De rekeningen en verantwoordingen van de hierboven vermelde rogge, geborgen uit het schip CONCORDIA, en die van het beheer der tuigage van gemeld schip zijn reeds door ons onderzocht en goedgekeurd, zo mede de rekeningen en verantwoordingen van het beheer der tuigage van het schip de HARMONIE en van de daaruit geborgen houtwaren.
Met de scheepvaart is het enigszins beter gesteld, dan het zich bij het einde van 1843 liet aanzien: daar de bodems, ofschoon tot lage en op den duur onbestaanbare koersen, meest alle nog vracht hebben kunnen bekomen, sommigen, door met haver van hier naar Engeland, en anderen, door met granen en zaden van de Oostzee op dit Rijk te varen; terwijl onze gewestelijke binnenschepen vertier hebben gevonden door verzendingen naar België en het binnenland.
(Uittreksel uit het verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie, gedaan in derzelver vergadering van de 2e juli 1844 Groningen)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ENIGHEDEN, kapt. B. Nielsen, van Drammen, met hout.


Datum: 03 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse bark LEVANT, kapt. T. Harland, met steenkolen van Stockton naar Hamburg, is volgens brief van Delfzijl van de 29e juni, in de nacht van 26 op 27 dito op de zandplaat de Hubert in de Westereems verongelukt, hebbende de kapitein het vuur van Borkum voor dat van Helgoland aangezien. Het volk is gered en te Delfzijl aangebracht door kapt. R.P. Dik, voerende de kof CATHARINA JOSEPHINA, van Laurvig aldaar aangekomen, doch het schip en de lading zouden weg zijn, daar het stormachtige weder verhinderde hetzelve te naderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal tegen het einde dezer maand vertrekken het gekoperd barkschip CASTOR, kapt. J. Veenstra. Voor passagiers en goederen te bevragen bij de cargadoors Jan Daniels & Zonen en Arbman, d’Arnaud & Co. en Jan Corver & Co.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Verslag van de Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland aan de Provinciale Staten, in derzelve gewone vergadering gehouden te Haarlem den 2e juli 1844.
Strandvonderij. Wij rekenen ons gelukkig te kunnen melden dat er, over het afgelopen jaar, weinig strandingen hebben plaatsgehad. De belangrijkste zijn geweest:
- In het ressort Texel. Het stranden van de Nederlandse kof de GOEDE TROUW (opm: zie DC 051243, galjoot, bouwjaar 1836; kapt. C. Hoek), van Dantzig naar Amsterdam, op de 29e november 1843. Het schip en de lading zijn daarbij geheel verloren en de equipage, met uitzondering van de stuurman, omgekomen.
- In het ressort Terschelling. Op de 29e september 1843 werd door enige loodsen in zinkende staat en door de equipage verlaten gevonden een Engelse brik, genaamd RADFORT, beladen met steenkolen. Het schip werd behouden te Terschelling aangebracht. De opbrengst der lading enz. is later gereclameerd en afgegeven .
Op de 23e oktober 1843 strandde het schip WEMELINA KRANENBURG (opm: zie DC 311043; kof WEMELINA KRANENBORG, bouwjaar 1819, kapt. K.K. Kiers), beladen met pannen (opm: dakpannen) en bestemd naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad). Het schip werd geheel verbrijzeld, de kapitein en drie matrozen verloren het leven.
- In het ressort Callantsoog. Op de 9e november 1843 strandde aldaar het Nederlandse schip de VREDE (opm: kof, bouwjaar 1830; kapt. D.J. Wiersma, zie DC 141143), beladen met ijzer. De kapitein en 2 matrozen verongelukten, schip en lading waren geheel verloren.
Is het overzicht van de staat onzes gewestelijke handels niet bemoedigend en ons verslag van de scheepvaart, scheepsbouw en rederijen donker gekleurd, het betaamt ons, E.G.A.H.! wanneer wij onze toestand met die van andere landen vergelijken, en daarbij het oog vestigen op de vele voorrechten en zegeningen, welke wij in andere opzichten genieten, met die toestand tevreden te zijn. Reeds heeft onze gewestelijke graanhandel meer gunstige uitkomsten gehad dan in twee vorige jaren; terwijl het in dit voorjaar met de scheepvaart enigszins beter gesteld was, dan het zich met het einde van 1843 liet aanzien.
Ofschoon uit vorenstaande opgaven blijkt, dat van vele voorname handelsartikelen de aanvoer niet onbelangrijk is geweest, zo is nochtans de Nederlandse scheepvaart niet toegenomen. Het aantal van de nationale schepen in de wederkerige handelsbetrekkingen met Noord- en Zuid-Amerika is wederom verminderd. De kofschepen schijnen wel enig emplooi te vinden in de vaart op de Middellandse Zee en de Oostzee, benevens in de vrachtvaart tussen vreemde havens, maar de vrachten zijn zo laag, dat de rederijen daarbij op den duur niet kunnen bestaan. De grote concurrentie van alle vreemde vlaggen is van deze omstandigheid een der hoofdoorzaken, doch moet de weinige levendigheid, welke over het algemeen in de handel heeft geheerst, daarbij niet uit het oog worden verloren. De handel erkent steeds met dankbaarheid de belangstelling, welke de hoge regering aan het Noord-Hollandsche kanaal blijft toewijden. De bevaring van hetzelve heeft gedurende 1843 onafgebroken plaats gehad.
Het te Amsterdam vervaardigd drijvend droogdok bewijst groot nut. Van hetzelve is, zo door Nederlandse, als door vreemde schepen, onafgebroken gebruik gemaakt, en is de directie tot het besluit gekomen, een tweede te doen maken, hetwelk in het Westerdok geplaatst zal worden, ten einde ook in de aldaar gevoelde behoefte te voorzien.
Fabrieken en trafieken. Over het algemeen moet betuigd worden, dat de nijverheid, zo in de steden als ten platten lande in een kwijnende toestand verkeert en dat daarop slechts weinige uitzondering bestaan, waartoe, voor zo veel de hoofdstad aangaat, gebracht kan worden, de fabriek van stoom- en andere werktuigen van de Heren P. van Vlissingen en Dudok van Heel. Deze neemt in belangrijkheid toe en verschaft aan een groot aantal werklieden bezigheid.
Door de overvloed van scheepsruimte voor de vervoer der producten van Java naar het Moederland, blijven de meeste grote Oost-Indiëvaarder een jaar werkeloos liggen. Nieuwe bodems zijn er dan ook, behalve één schip van klein charter, te Amsterdam, niet te water gelaten en bepalen de werkzaamheden zich op de werven tot het repareren van schepen, iets, hetgeen voor een groot aantal ingezetenen inderdaad allertreurigst is.
(opm: uitsluitend scheepvaartzaken overgenomen)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Debiteuren en crediteuren in de boedel van wijlen William Edward Looker, in leven gezagvoerder van de bark (opm: onduidelijk, kan ook brik zijn) BACH MASTORA, worden mits deze opgeroepen om binnen de tijd van drie maanden na dato dezes betaling of aangifte te doen.
Soerabaija, 24 juni 1844, de agenten der Samarangsche Weeskamer te Sooerabaija, J. Smissaert en J.C. Dunkl

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juni. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ORION, kapt. J. van der Linden, met twee passagiers, de 18e maart van Amsterdam vertrokken.


Datum: 04 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 28e dezer in het Nieuwediep zeilree liggen het Nederlandse barkschip DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis, voorzien van goede inrichtingen voor passagiers en varende een bekwame scheepsdokter. Personen of familiën, voor de overtocht naar Java van deze bodem wensende gebruik te maken of iemand derwaarts goederen te verschepen hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Reederij voor de Vaart en Handel op de Kust van Afrika. De directie verwittigt de houders van zodanige aandelen, waarvan de interest door de Nederlansche Handel-Maatschappij is verzekerd, dat de coupons, vervallende de 1e juli 1844, van heden af aan zullen worden betaald ten kantore van de Kassiers Swarth en Schellwald. (opm: bekort)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om den 15 dezer maand te Hellevoetsluis zeilree te liggen, het snelzeilend gekoperd en kopervast fregatschip IDA WILLEMINA, gevoerd door kapt. G.G. Geerling, voorzien van een bekwaam scheepsdokter, en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om den 31 dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het snelzeilend gekoperd barkschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, gevoerd door kapt. E. Groeneveld Cadée, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft, te Dordrecht.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 25e juni is bij Norderney gezonken, doch het volk gered, het schip ANNA, kapt. Meijer (opm: buitenlander), van Hamburg naar Nantes.


Datum: 05 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Openbare Verkoping. H. Montauban van Swyndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swyndregt, W. van Dam, H.H. Zoon en W.H. Montauban van Swyndregt, makelaars binnen Rotterdam, zullen, ten verzoeke van de belanghebbenden, op dinsdag de 16de juli 1844, des namiddags ten een ure, in het Lokaal der Openbare Verkopingen, op de Scheepmakershaven, lett. A, No. 458, in het openbaar veilen en verkopen het in de maand juni van het jaar 1835 van stapel te water gelopen hechte, sterke Nederlands gebouwd, gekoperd en met koperen bouten voorziene barkschip, genaamd ADELAAR, laatst gevoerd bij de scheepsgezaghebber D. Smit, volgens meetbrief lang 27 ellen 2 palmen 5 duimen, wijd 4 ellen 9 palmen 3 duimen, hol 3 ellen 8 palmen 1 duim, groot 120 lasten, alles Nederlandse maat. Met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, chronometer en verdere scheepsgereedschappen en toebehoren, zo als hetzelve is liggende in de Scheepsmakershaven, nabij de Glashaven, en de zeilen op een zolder op de Scheepmakershaven, Letter A, No. 485. Zullende het schip en inventaris daags vóór en des voormiddags vóór de verkoping, door een ieder kunnen worden bezichtigd en onderzocht. Nadere onderrichting bij de makelaars. (opm: de bark, bouwjaar 1835, werd binnen Rotterdam verkocht voor NLG 13.300, en ging als GERARDINA onder kapt. M.J. Witsch in april 1845 in de vaart)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 februari. Laatstleden vrijdag de 9e dezer is ter rede alhier aangekomen het Nederlandse schip ANNA EN ELIZA, gezagvoerder Drent, hetwelk de reis naar Japan gemaakt hebbende, bij de terugkeer van daar met schade te Hong Kong is binnengelopen, gelijk bereids vroeger door ons is medegedeeld, en op de 25 januari l.l., na ondergane reparatie, van laatstgenoemde plaats de reis herwaarts heeft voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ANNA, kapt. Meijer, van Hamburg naar Nantes, is 25 juni tussen Norderney en Baltrum op 14 vadem water gezonken, doch de equipage is gered.


Datum: 06 juli 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om den 19 dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip PICTURA, gevoerd door kapt. N.H. Brouwer. Hetzelve heeft zeer goede inrichting voor passagiers en is voorzien van een geëxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore van de scheepsmakelaars Sandberg en Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Op de vendutie van woensdag de 10e juli, te houden bij Voute & Guérin, zal ten 11 ure precies, ter instructie van Mr. P.C. Ardesch, fiscaal bij de Raad van Justitie te Batavia, voor rekening van den lande worden verkocht de inventaris en zeilen, afkomstig van het ter rede alhier liggende Portugese barkschip MARGARIDA, zo als dezelve zich bevindt in de pakhuizen van de heren Lagnier & Co., en daarna de genoemde bodem, groot volgens zeebrief 308 tonnen, met deszelfs masten, rondhouten en staand want. (opm: het in beslag genomen slavenschip)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juli. De 2e juli is hier aangekomen Zr.Ms. stoomschip BROMO, commandant luit.t.zee 1e klasse Smit van den Broecke, de 18e maart van Hellevoetsluis vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip PLANCIUS, kapt. S.J. Rotgans, de 28e maart van Amsterdam vertrokken, en het dito schip SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, de 30e maart van Amsterdam vertrokken.


Datum: 08 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 18e dezer in het Nieuwediep zeilree liggen het gekoperd tweedeks barkschip CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame scheepsdokter. Nadere informatiën bij de cargadoors J. Daniels & Zonen & Arbman te Amsterdam.


Datum: 09 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 juli. Het schip ANNA LUITZIA, kapt. Pott, is door het schip FAMILIEN, kapt. Osterberg, aangezeild, waardoor hetzelve enige planken zijn ingestoten en de bezaansmast is verloren gegaan. Het schip is in de haven gekomen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia om tegen het einde dezer of het begin der volgende maand te vertrekken het in 1840 nieuw gebouwd kopervast barkschip TIMOR. Adres voor goederen of passagiers bij de cargadoors Visser & Van der Sande te Dordrecht, of bij de (opm: niet met name genoemde) kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. T. Gollards. Adres bij Jan Corver en Co., d’Arnaud en Co. en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip ELISABETH EN ANTOINETTE, kapt. H.A. Besier. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia: het gekoperde fregatschip CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. R. de Weerdt. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip JOHANNES MARINUS, kapt. J. van Delft Czn. van Rotterdam. Adres de weduwe Jan van Wesel en Zoon, alhier, en Kuiper van Dam en Smeer, te Rotterdam.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip BAREND WILLEM, kapt. J. Riekels. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia: het gekoperde fregatschip CLARA HENRIETTE, kapt. P.H. Wibers. Adres bij van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en Lublink, van Meeteren en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip CASTOR, kapt. J. Veenstra. Adres bij Jan Daniels en Zonen, d’Arnaud en Co. en Jan Corver en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks pinkschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.W. de Boer. Adres bij Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en Lublink, van Meeteren en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip ANNA MARIA HENRIETTE, kapt. H.F. Zeilstra. Adres bij Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en Lublink, van Meeteren en Co.
Batavia: het nieuw gekoperde en kopervaste barkschip DELFTSHAVEN, kapt. J.D. Nordlohne, van Delfshaven. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Batavia: het nieuw gebouwde en gekoperde tweedeks barkschip DE KOOPHANDEL, kapt. G.J. van der Mey. Adres bij van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en Lublink, van Meeteren en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Suriname: het gezinkte Nederlandse driemast galjootschip VRIESLAND, kapt. J.C. van der Veer. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het gekoperde schoenerschip VAN SPEYK, kapt. D. Visser. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname: het gekoperde driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gezinkte barkschip de GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks barkschip EGMOND, kapt. G.W. Kernkamp. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname: het gekoperde Nederlandse schoener kofschip ANNA ELISABETH, kapt. K.B. de Weerd. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Havana¨het gekoperde tweedeks brikschip PHOENIX, kapt. J.T. Visser. Adres bij B.J. van Hengel.
New York: het gekoperde tweedeks fregatschip ANGELIQUE, kapt. John Edwards van New York. Adres bij Jan Corver en Co.
Bilbao en Bayonne: het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius. Adres bij De Grijs en Co.
Bordeaux: het Nederlandse kofschip ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Genua en Livorno: het gezinkte Nederlandse schoener kofschip ARJEN BROUWER. Kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy. Vertrek medio juli.
Genua en Livorno: het Nederlandse gekoperde schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, kapt. R.S. Pinksterboer. Adres bij Jan Corver en Co., en Canne en Balwé.
Le Havre en Rouen: het Nederlandse kofschip GERBERDINA, kapt. Hinderk A. Oldenburger. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon: het gekoperde Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Zoon en Arbman en Lublink van Meeteren en Co.
Livorno en Genua: het Nederlandse schoener kofschip FREDERIK, kapt. H. Puncke. Adres bij Van den Bey en Co.
Marseille: het Nederlandse kofschip CLASINA THEODORA, kapt. P. Fyn. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Marseille: het Nederlandse kofschip JOHANNA MARIA, kapt. W.K. de Grooth. Adres bij Jan Corver en Co., Canne en Balwé en J. W. Boekhout.
Messina: het Nederlandse brikschip MARIA EMELIA, kapt. G. Gafiero. Adres bij Van den Bey en Co.
Syra Constantinopel en Smirna: het Nederlandse brikschip BRISEÏS, kapt. J. Jansen. Adres bij Van den Bey en Co.
Triëst: het Nederlandse hoekerschip DE EENDRAGT, kapt. C. Ouwehand. Adres bij Jan Corver en Co.
Bergen: het Nederlandse kofschip JUFFER EBELS, kapt. H.S. Dethmers. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Bremen:het Nederlandse schip DE VROUW CATHARINA, kapt. E.R. Hulsebos. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Danzig: het Nederlandse kofschip DE VROUW WIGERDINA, kapt. J.J. Kroon. Adres bij Jan Corver en Co.
Danzig: het Nederlandse kofschip ANTINA, kapt. R.J. Schuuring. Adres bij Jan Corver en Co.
Danzig: het Nederlandse kofschip DE JONGE HERO, kapt. H.J. Calkar. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Danzig: het Nederlandse kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. G.J. Munneke. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip ZWAANTINA, kapt. G.O. Bakker. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip DE Hoop, kapt. H.H. Panjer. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip GESINA, kapt. J.I. Zelling. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip FENNA CATHERINA, kapt. H.J. Ymker. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering. Adres bij Blikman en Co.
Petersburg: het Nederlandse kofschip GESINA, kapt. P.K. de oer. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip JONKVROUW ELISABETH, kapt. H.L. Heres . Adres bij Jan Corver en Co., en Nobel en Holtzapffel.|
Petersburg: het Nederlands kofschip GEERDINA BEERTA, kapt. Jan Derks Flik. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge. Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.
Riga: het Nederlandse kofschip HARMONIE, kapt. Harm. A. Doewes. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Rostok: het Nederlandse smakschip GERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema. Adres bij Blikman en Co.
Rostok: het Nederlandse kofschip HENDRIKA, kapt. W.J. Drewes. Adres bij Blikman en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip DE VROUW NEELTJE, kapt. J.F. Knipers. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Stettin: het Nederlandse kofschip AGINA UNDINA, kapt. G.S. Brouwer. Adres bij Blikman en Co. Vertrek vóór of op 9 juli.
Tonningen, Friedrichstadt en Rendsburg: het Nederlandse kofschip JANTINA, kapt. H.B. van der Werff. Adres bij Kranenborg en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

In de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepraaid het kofschip FORTUNA, kapt. F.S. Taay van Liverpool naar Nerva.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 juli. Zaterdag ll. is van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken het fregatschip BATO, kapt. J. Keyser, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip TIMOR, kapt. J.A. Böning, van Passaroean, met suiker en koffie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Bakker in de Schrans onder Huizum zal op donderdag de 11 juli 1844, des namiddags ten 6 ure, ten huize van de kastelein Brouwer, aan het Vliet bij Leeuwarden, provisioneel verkopen een overdekt, zo goed als nieuw schuiteschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, groot volgens meetbrief 24 ton (8 lasten), met deszelfs inventaris, zodanig bevaren wordende door H.J. van der Veen, en liggende aan de Grachtswal voor het Gasthuis te Leeuwarden; dadelijk na den palmslag te aanvaarden en dagelijks te bezichtigen. (opm: LC 160744 meldt dat voorlopig is geboden NLG 509)


Datum: 10 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op dinsdag de 9e juli: een in executoriaal beslag genomen smakschip, de VIER GEZUSTERS, kapt. Jan Jens de Jonge (opm: zie AH 170644): NLG 2.501. Koper: T. Asser.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juli. Gisteren is hier aangekomen het Nederandse schip PHOENIX, kapt. P.J. Kasse, de 29e maart van Middelburg vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark PADANG, kapt. J. Parlevliet, de 29e maart van Rotterdam vertrokken, het dito schip PRINS MAURITS, kapt. J.J. Bart, de 8e maart van Amsterdam vertrokken, de dito bark SUMATRA, kapt. H. Veltman, met een passagier, de 24e mei van Calcutta vertrokken, en de dito bark ALBATROS, kapt. R.P. Haasnoot, de 28e maart van Amsterdam vertrokken.


Datum: 11 juli 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 juli. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ONRUST, kapt. P.R. Huisman, van St. Ubes, met ruw zout.


Datum: 12 juli 1844


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA LUITZIA, kapt. Pot, van Riga naar Zwolle, is volgens brief van Elseneur van 2 juli aldaar met verlies van de bezaansmast en andere schade binnengelopen, zijnde aangezeild geworden.


Datum: 13 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nog zullen op de veiling van verkoop van het barkschip ADELAAR, te houden op de 16e juli 1844, worden verkocht de onderstaande scheepsparten:
- 1/300 aandeel fregatschip WILLEM DE EERSTE, 550 lasten, 1838 gebouwd te Schiedam.
- 1/300 aandeel fregatschip OUD NEDERLAND, 550 lasten, 1840 gebouwd te Schiedam.
- 1/300 aandeel fregatschip PIETER CORNELISZOON HOOFT, 479 lasten, 1843 gebouwd te Schiedam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 juli. De 9e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, met zes passagiers, de 31e maart van Amsterdam vertrokken, en de dito bark ANTOINETTA MARIA, kapt. J.J. Day, met twee passagiers, de 29e maart van Rotterdam vertrokken.
Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark KONING WILLEM II, kapt. H.B.E. Fringh, met twee passagiers, de 3e april van Amsterdam vertrokken, de dito bark MATHILDA, kapt. J.A. de Haas, met een passagier, de 4e april van Rotterdam vertrokken, het dito schip JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, de 30e maart van Dordrecht vertrokken, het dito schip de LEEUW, kapt. W.J. de Boer Brouwer, de 29e maart van Rotterdam vertrokken, en de dito bark MACHTILDA CORNELIA, kapt. S. Lammerts, de 30e maart van Dordrecht vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip CORNELIA HENRIETTE, kapt. J. Schut, de 28e maart van Amsterdam vertrokken, het dito schip PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, de 28e dito van Amsterdam vertrokken, het dito schip STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, met twee passagiers, de 21e maart van Amsterdam vertrokken, de dito bark ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, de 30e maart van Amsterdam vertrokken, het dito schip ’s-HERTOGENBOSCH, kapt. J.J.W. van Meeteren, de 1e april van Vlissingen vertrokken, het dito schip JUPITER, kapt. J.K. de Jong, de 4e april van Amsterdam vertrokken, het dito schip BATAVIER, kapt. K. Welger, de 3e april van Amsterdam vertrokken, en het dito schip DOGGERSBANK, kapt. P.J. Kerkhoven, met enige passagiers, de 31e maart van Amsterdam vertrokken.


Datum: 16 juli 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DELTA, kapt. G. Crans, van Probolingo, met suiker en koffie; ALWINA, kapt. J. Herber, van Licata, met zwavel; BETZY CATHARINA, kapt. A.O. Bonning, van Licata en Palermo, met zwavel en sumak; GEERTRUIDA BEERTA, kapt. J.H. Lever, van Cardiff; EMERALD, kapt. J. Hansen, van Swansea, beiden met ijzer; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Lissabon, met ruw zout.


Datum: 17 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Degens en G. Weverink Wesseling, makelaars, zullen op dinsdag de 30e juli 1844, ten overstaan van en bij de wet daartoe bevoegd beambte, verkopen, aan de Werf De Oranjeboom in de Groote Bikkerstraat: een partij gezaagde en ongezaagde eiken, grenen en dennen houtwaren; voorts een in aanbouw zijnde schoenerschipshol, lang ongeveer 34 el, wijd 8 el, hol 3 el 4 palm; twee kiellichters, zeilsloep, met toebehoren en diverse kleinere vaartuigen; onderscheiden scheepsbouwgereedschappen, modellen, enz. Liggende zo als nader bij notitiën wordt aangewezen, die bij bovengemelde makelaars, à 10 cts voor de armen, te verkrijgen zijn en zo als vier dagen vóór de verkoopdag te zien is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia om tegen het einde dezer maand te vertrekken het nieuw gekoperd en kopervast tweedeks barkschip DELFTSHAVEN, kapt. J.D. Nordlohne. Adres bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys te Amsterdam of Rotterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 juli. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip VAN GALEN, kapt. M. Marcussen, de 7e april van Amsterdam vertrokken.


Datum: 18 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De 9e april l.l. werd gepraaid op 22º02’ ZB 95º OL het Nederlandse fregatschip JAVA, kapt. Hagers, van Rotterdam naar Batavia met troepen. Hetzelve was zo zwaar lek, dat de pompen voortdurend in beweging moesten blijven, hebbende toen 82 dagen reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal, vermoedelijk in de loop der maand augustus aanstaande, van Amsterdam vertrekken: Het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip DOROTHEA, gevoerd bij kapt. E.D. Dekker, varende een bekwaam scheepsdokter. Families of bijzondere personen, tot de overtocht naar Java van deze gelegenheid gebruik wensende te maken, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, op Herengracht, over de Bergstraat, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia, voor passagiers en goederen, het gekoperd tweedeks barkschip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer, om in de loop der volgende maand te vertrekken. Voor nadere informatie gelieve men zich te adresseren ten kantore van de heer B.W. van Straten, of bij de cargadoors d’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 17 juli. Op de scheepstimmerwerf Rotterdams Welvaren, onder de bouwmeester B. de Hoog, te Rotterdam, is de 15e juli geregeld van stapel gelopen, het fregatschip de TWEE ANTHONY’S, groot 450 lasten, hetwelk gevoerd zal worden door Ary Plug, en daarna de kiel gelegd voor het fregatschip CORTGENE, ter grootte van 400 lasten, beide schepen voor rekening van de heren A. van Hoboken en Zonen.
LC 190744
Advertentie. De notaris J.C. Mann, residerende te Workum, zal publiek bij strijk en verhooggeld aan de meestbiedende presenteren te verkopen een schuiteschip, genaamd de JONGE ZIJBE, groot volgens meting zes en twintig ton, lang twaalf el dertig duim, wijd 2 el 63 duim en hol een el 22 duim, met alle deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, touwen, bomen en haken, alles breder bij inventaris omschreven, liggende binnen de stad Workum. Wie hieraan gading maken, komen op vrijdag den 28 juli aanstaande, des avonds ten 6 ure, ten huize van den logementhouder Kornelis Gatzes IJntema, in de Gouden Leeuw te Workum, en kope op condities die alsdan worden voorgelezen en die inmiddels ten kantore van bovengemelde notaris te vernemen zijn.


Datum: 20 juli 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping. Ingevolge vergunning der Arrondissementsrechtbank van ’s-Hertogenbosch, zal op de eenendertigste juli 1800 vierenveertig, des voormiddags ten elf ure, in de herberg van de Weduwe Van Zeeland, genaamd de Scheepswerf, gelegen op het Kanaal, te ’s-Hertogenbosch, in het openbaar, ten overstaan van een bevoegde ambtenaar, tegen contante betaling, worden verkocht: Een overdekte en hechte kolenaak, met toebehoren, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot honderd en tien tonnen, liggende in het Kanaal, te ’s-Hertogenbosch, geschikt voor Rijn-, Waal- en Maasvaart, toebehoord hebbende aan de nu gefailleerde Johannes Kipping. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de curator in het faillissement.
’s-Hertogenbosch, 16 juli 1844, Mr. G. van Sassé van Ysselt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt Rijnschip, genaamd TRIUMPHA MARIA, groot 128 Nederlandse tonnen, in Pruisen geijkt 2.379 centenaars, bevaren wordende onder Nederlandse vlag, met deszelfs inventaris, zeer geschikt om de bovenrivieren en de Zeeuwse stromen te bevaren. Gemeld schip ligt in de Kuipershaven te Dordrecht, alwaar aan deszelfs boord nadere informatie te verkrijgen is.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 juli. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL TROMP, kapt. A.A. Herman, de 29e maart van Amsterdam vertrokken.


Datum: 22 juli 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juli. Aangaande het schip RACHEL, kapt. Scott, de 9e december 1843 van Samarang naar herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: twijfelachtig of dit een Nederlands schip is)


Datum: 23 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 19 juli. Op heden is alhier van Vlissingen binnengekomen Zr.Ms. nieuw gebouwd stoomschip CYCLOOP, onder bevel van de kapitein luitenant ter zee J.F.A. Coertsen. Genoemd stoomschip zal hier gestationeerd blijven, om bij voorkomende gelegenheid de stoomdienst alhier te verrichten. Hetzelve heeft Zr. Ms. stoomschip CURAÇAO afgelost, hetwelk uit Hellevoetsluis naar West-Indië zal vertrekken, ter vervanging van het stoomschip de ETNA, hetwelk, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste klasse Van Manen, van daar te Hellevoetsluis is teruggekomen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 juli. Heden namiddag is uit de Oostzee alhier een Russische vloot ten anker gekomen, welke uit 8 linieschepen, 2 fregatten, 1 korvet en 1 brik bestaat. De Viceadmiraal, Graaf Platen, voert over dezelve het bevel. In het voorbijvaren van Koppenhagen salueerde de admiraal de stad met 7 kanonschoten, die van de Sextus-batterij met een gelijk getal beantwoord werden. In de Kjöge–Bogt hadden de zware linieschepen, om minder diep te gaan, een deel hunner wapening in lichtere vaartuigen overgescheept en nemen dezelve thans weder in. Uit dezelfde baai was deze morgen vroeg het zware Russische fregat AURORA, van 80 stukken, vooruit naar Engeland gezeild. (opm: het eskader is 20 juli bij tamelijk gunstige wind uitgezeild)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 17 juli. De Nederlandse kof de HOOP, kapt. De Boer, van Hamburg naar Riga bestemd, gisteren op de rede alhier, wegens aanzeiling van een klein vaartuig, schade bekomen hebbende, heeft een gedeelte der lading gelost om geïnspecteerd te worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 juli. Aan deze stad is gearriveerd het schip ONDERNEMING, kapt. W. Nagtegaal, van Swansea, met steenkolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E. van Eerde, notaris te Groningen, gedenkt op maandag 29 juli 1844, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein Tiddens in de Beurs te Groningen, publiek te verkopen een koftjalk, DE VIER GEBROEDERS genoemd, groot 59 tonnen, met zeil en treil, opgoed en toebehoren, liggende in de Noorderhaven te Groningen. Gemeld schip is de 26, 27 en 29 juli 1844 te bezien. (opm: zonder naam van de kapitein niet te identificeren)
Mr. E. van Eerde, notaris.
(opm: binnenvaarder; het hoogste bod, NLG 535, werd niet gegund)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. A.H. Werumeus Buning, notaris te Uithuizen, is voornemens op maandag 22 juli 1844, des namiddag te 5 uren, in het gemeentehuis te Onderdendam ten verzoeke van J.H. Bulthuis en de erven wijlen Geertje H. Forma, publiek te verkopen een overdekt scheepje genaamd DE JONGE ALBERT (opm: binnenvaarder), groot 25 tonnen, met zeil en trail, gelegen in het Trekdiep te Onderdendam. Nadere informatie is te bekomen bij de heer Peppink te Onderdendam.
Mr. Werumeus Buning, notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, den 20 juli. De Groenlandvaarder HANNIBAL (opm: buitenlander), den 2 dezer van de visserij vertrokken en den 13de te Peterhead binnengelopen, rapporteert, dat de Harlinger Groenlandvaarder SPITSBERGEN, commandeur J. Both, destijds nog schoon was.


Datum: 24 juli 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juli. In de morgen van zondag de 21e dezer heeft Zr.Ms. fregat PALEMBANG, gecommandeerd door de kapt.t.zee H.H.F Coops, de rede van Batavia verlaten en de reis naar Japan ondernomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 juli. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip VASCO DE GAMA, kapt. K.W.E. Bergman, de 5e april van Amsterdam vertrokken.


Datum: 25 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zierikzee, 20 juli 1844. Heden is alhier het fregatschip de ROOMPOT, groot omtrent 500 lasten, onder directie van de heren M.C. de Crane & Zn, gezagvoerder S. van Delden, bestemd voor de vaart op Oost-Indië, met het beste gevolg te water gelaten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden in de vroege morgen is mijn dierbare echtgenoot Johannes Albert Böning, in leven gezagvoerder van het Nederlandse barkschip TIMOR, na een ongesteldheid van weinige dagen, in de ouderdom van 31 jaren overleden, mij nalatende een meisje, slechts twee jaren oud.
Dordrecht, 21 juli 1844, A. Schotman, wed. J.A. Böning.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal in de loop der maand augustus van Amsterdam vertrekken: Het gekoperd Nederlands fregat MARGARETHA SIMONETHA, gevoerd door kapt. A.C. Osterloh Jr., varende met een bekwaam scheepsdokter. Passagiers van deszelfs ruime kajuit, voor de overtocht naar Java, wensende gebruik te maken, worden verzocht zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam, of bij de kapitein, wonende op Nieuwendijk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 juli. Gepasseerde zaterdag avond zijn van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, de schepen IDA WILLEMINA, kapt. Geerling, en PICTURA, kapt. Tydeman, beiden naar Batavia bestemd. Volgens particulier bericht van Hellevoetsluis zijn gemelde schepen, benevens het fregatschip BATO, kapt. Keyser, mede van deze stad naar Batavia bestemd, gisteren avond wel in zee gekomen.


Datum: 26 juli 1844


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot 30 tonnen, met complete inventaris, zeer geschikt tot het vervoer van alle goederen, laatst bevaren door den eigenaar J. Kallenkoot (opm: binnenvaarder), thans liggende op den Grachtswal te Leeuwarden. Condities te vernemen bij den kastelein R.J. Brouwer, in het Schippershuis, op het Vliet, aldaar. (opm: LC 160844 meldt dat is geboden NLG 386)


Datum: 27 juli 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 juli. Z.M. de koning is gisteren namiddag ten vier ure, komende van Coblentz, aan ’s rijks werf te Rotterdam gearriveerd met de stoomboot le PRINCE DE JOINVILLE, behorende aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Hoogstdezelve is, na enige woorden gewisseld te hebben met de directeur der marine en de kolonel commandant van het korps mariniers, onmiddellijk naar ’s-Gravenhage vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 juli. De 23e juli is hier aangekomen de Nederlandse bark CATHARINA, kapt. F. Rietmeijer, de 1e april van Rotterdam vertrokken.
Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip WALVISCH, kapt. T. Schut, de 24e april van Amsterdam vertrokken, de dito brik ALIDA WILHELMINA, kapt. K. Latjes, de 28e maart van Amsterdam vertrokken, het dito schip de STAD AMSTERDAM, kapt. H. Blokziel, de 30e maart van Amsterdam vertrokken, en de dito bark CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. R.W. Mellema, de 17e april van Rotterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip NEHALENNIA, kapt. D.J. Bart, met tien passagiers, de 17e april van Amsterdam vertrokken, het dito schip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. J. Hus, de 29e maart van Rotterdam vertrokken, en het dito schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duijn, met enige passagiers, de 17e april van Amsterdam vertrokken.


Datum: 30 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé, H. Salm, J Schröder en D. Beth, makelaars, zullen op maandag 19 augustus 1844, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius, verkopen een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast tweedeks Nederlands barkschip, genaamd GOUDA SUZANNA, gevoerd door kapt. Jan Leendert Mulder, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen, wijd 4 ellen 98 duimen, hol 3 ellen 81 duimen, en alzo gemeten op 228 tonnen of 120 lasten (opm: zie AC 210844).
Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 24 juli. Het schip ELISABETH EN ANTOINETTE, kapt. Besier, van Amsterdam naar Batavia, is in de gepasseerde nacht op Goodwin Sands gestrand, doch hedenmorgen met assistentie weder af en ter rede van Duins (opm: The Downs) gebracht; hetzelve had een anker, een gedeelte van een ketting en een werpanker en touw verloren, waarvan hetzelve van hier weder is voorzien geworden. (opm: zie AC 060844)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 29 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CLARA ANNA MARIA, kapt. P.J. Bakema, van Macao en Batavia, met stukgoederen; MARIA, kapt. H.J. Brouwer, van Cette, met wijn; de HOOP, kapt. J.E. Scherpbier, van Stettin, met raapzaad; KLAZINA, kapt. G.R. Cars, van Cardiff, met ruw ijzer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA LUITZIA, kapt. Pot, van Riga naar Zwolle, te Elseneur binnen, heeft 20 juli na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Oosterhoff, te Makkum, zal op donderdag de 8 augustus 1844, des namiddags ten twee ure, in het logement Het Blaauwhuis van C.F. Nolle, te Bolsward, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen: een overdekt vaartuig, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 28 ton, met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, touwen, zeil en treil en verdere scheepsinventaris, zodanig hetzelve is liggende in de Stads Gracht nabij de scheepstimmerwerf van Dirk Jans de Boer, te Bolsward. Te aanvaarden dadelijk na de finale toewijzing.


Datum: 31 juli 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op dinsdag de 30e juli op de werf de Oranjeboom in de Bikkerstraat:
- een onvolbouwd schoenerschipshol, staande op de werf: NLG 2.800, in slag NLG 1.000, koper C. de Graaf (opm: een makelaar).
(opm: de kiellichters en de zeilsloep zijn weggelaten als zijnde niet interessant)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé, H. Salm, J Schröder en D. Beth, makelaars, zullen op maandag 19 augustus 1844, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast tweedeks Nederlands barkschip, genaamd ANNA GEERTRUIDA, gevoerd door kapt. Louis Adrien Jules Boulet, volgens Nederlandsche meetbrief lang 29 ellen 50 duimen, wijd 5 ellen 65 duimen, hol 4 ellen 40 duimen, alzo gemeten op 326 tonnen of 172 lasten; breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars (opm: zie AC 210844).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé, H. Salm, J Schröder en D. Beth, makelaars, zullen op maandag 19 augustus 1844, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast tweedeks Nederlands barkschip, genaamd MARGARETHA CATHARINA, gevoerd door kapt. Jan Hugo Schippers, volgens Nederlandsche meetbrief lang 27 ellen 50 duimen, wijd 5 ellen 4 duimen, hol 4 ellen 35 duimen, en alzo gemeten op 268 tonnen of 142 lasten; breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars (opm: zie AC 210844).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de gezaghebber van de Gouvernements-schoener NIOBÉ, H. Hendrik, is gedurende een reis van Billiton naar Banka in de ochtend van de 22e juni een op het rif, bekend onder de naam van ‘the Warren Harding shoals’ gestrand Engels vaartuig ontdekt, hetwelk later is gebleken GONDOLIER genaamd te zijn, gevoerd door Hamilton Olives. Het vaartuig was door de equipage reeds verlaten en in zodanig ontredderde staat, dat deszelfs behoud niet meer mogelijk was. De lading bestond, voor zo veel men zulks heeft kunnen onderzoeken, geheel uit thee, en was door het overstromend zeewater grotendeels bedorven.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark VERONICA, kapt. D. Grim, de 3e april van Amsterdam vertrokken, en de dito bark PAULINA, kapt. J.J. Brouwer, de 20e april van Middelburg vertrokken.


Datum: 01 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De rederijen te Dordrecht, Rotterdam en elders blijven in een zeer kwijnende staat; nog altoos ten gevolge der in de vorige jaren plaats gehad hebbende te grote bouwing van schepen, en het laat zich niet voorzien, dat in dit opzicht spoedig beterschap is te verwachten; de op stapel staande bodems worden tragelijk afgewerkt en voor slechts enkele, die aflopen, worden nieuwe kielen in de plaats gelegd.
De in het vorige jaar op de werf van de heer Fop Smit op stapel staande sleepstoomboot de KINDERDIJK, voor de zeegaten van Goedereede en Brouwershaven, is volbouwd, en voldoet, thans in dienst gesteld zijnde, volkomen aan de verwachtingen; terwijl door toetreding van verschillende assuradeurs en reders tot deze onderneming, welke in het vorig jaar nog zo veel tegenstand ondervond, de kosten zodanig zijn gedekt geweest, dat de commissarissen bericht hebben de NLG 4,500,-, door de provinciale Staten, als ondersteuning aan dezelve toegestaan, over dit 1ste/5de jaar niet te behoeven, zodat dit een bate op de begroting van 1844 zal opleveren, terwijl gedeputeerde Staten intussen van nieuws op die van 1845 dezelfde post hebben uitgetrokken, in de onzekerheid of deze resultaten op den duur zodanig zullen blijven, waarop zij echter het meeste vertrouwen menen te mogen stellen.
(opm: uittreksel uit verslag Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over 1843)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van een goed gaffelschip, te Brussel.
De notaris Mataigne, te Brussel verblijvende, zal in de herberg genaamd De Stad Loven, aan de Houille-Kaey aldaar, openbaarlijk verkopen, op maandag 12 augustus 1844, om elf uur 's morgens, het goed gaffelschip JONGEN JACOBUS (opm: Belgisch binnenschip, vermoedelijk beurtvaarder), van 138 tonnen, volgens laatste meting, met de boot en deszelfs inventaris, zich aan boord bevindende; laatst gevoerd door J.B. de Winter en aan wijlen mr. Franciscus Vertonghen, handelaar in Asschen, toebehoord hebbende. Dit schip zal tot de 11e augustus in Ste. Catharina-Kom te Brussel blijven en de 12e zal hetzelve aan de Houille-Kaey leggen, voor de herberg Stad Loven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de maand augustus eerstkomend van Amsterdam vertrekken het Nederlands tweedeks fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. van Wyland, varende een geëxamineerde scheepsdokter en hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Personen, met hetzelve naar Java verlangende te vertrekken of goederen te verschepen, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors Lublink, Van Meeteren & Co. te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 juli. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn de volgende 12 schepen voor de maand augustus bevracht, te weten:
Voor Amsterdam: SARA MARIA, DOROTHEA, MARGARETHA SIMONETTA, NEPTUNUS, AMPHITRITE en CERAM van Dordrecht.
Voor Rotterdam: NOVA-ZEMBLA, ROTTERDAM, TWEE ANTHONY’S en GENERAAL BARON VAN GEEN van Dordrecht.
Voor Dordrecht: VLASHANDEL van Rotterdam.
Voor Middelburg: KONING WILLEM II.


Datum: 02 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De scheepvaart, mitsgaders van de met de scheepvaart in nauw verband staande scheepsbouw, kunnen wij tot ons leedwezen geen gunstige berichten mededelen, daar deze belangrijke takken van bestaan in een kwijnende toestand verkeren en zich de gunstige vooruitzichten niet hebben verwezenlijkt, welke zich daaromtrent voor drie à vier jaren voordeden, die hoop gaven op een betere toekomst.
Met betrekking tot de Groenland en Straat Davids visserij wordt medegedeeld, dat de beide schepen DIRKJE ADAMA en SPITSBERGEN ook weder in het vorige jaar ter walvis- en robbenvangst zijn uitgezonden geweest, en dat de heren B. Visser & Zoon, zeehandelaren te Harlingen en uitrusters dier schepen, nog steeds die belangrijke onderneming voortzetten.
Met het schip DIRKJE ADAMA zijn aangebracht 4.536 stuks robben en vijf vissen, zijnde de hoogste vangst van al de voor Groenland uitgezonden schepen.
Met het schip SPITSBERGEN zijn aangebracht 3.189 stuks robben en een vis, hetwelk als een middelmatige reis is aan te merken.
(opm: citaat uit het verslag over 1843 van Gedeputeerde Staten van Friesland)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swinemünde, 21 juli. Het schip ALBION, kapt. Fokken (opm: buitenlander), van Libau met rogge naar de Maas, is gisteren nacht drie mijlen bezuiden Bornholm, na op een rif gestoten te hebben, gezonken. De equipage heeft zich met de boot gered en is alhier aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Aan de reders van het barkschip MARIA SUSANNA HENDRIKA is de 30e juli 1844 een schriftelijke convocatie gezonden tot het houden ener bijeenkomst op de 8e augustus 1844, des middags ten één ure, in de Karsenboom te Amsterdam, tot het einde (opm: doel) daarbij vermeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal te Vlissingen op donderdag de 8e augustus 1844 des middags te 12 uur, in de Prinsentuin, op verleende autorisatie, publiek presenteren te verkopen het Belgische pleitschip PELICAN, groot 81 ton (opm: ex-Zuid-Nederlands schip, bouwjaar waarschijnlijk 1823), volgens meetbrief en deszelfs inventaris.
Gemeld schip is liggende op de scheepstimmerwerf aldaar. Nader informatie te bekomen bij de heer J. Hector te Vlissingen, commissionair. Brieven Franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, genaamd de WIEBREN PIETERS (opm: binnenvaarder), groot volgens meetbrief vier en negentig ton, met zeilen, ankers, touwen, staand en lopend want; liggende te Heeg, tussen de Hellingen. Te bevragen bij den heer J. Meinesz, te Balk, en Jolle Meinesz, te Oudega in de grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.


Datum: 03 augustus 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Maastricht, 30 juli. De stoomboot van hier op Luik heeft gisteren, kort na het afvaren gestoten op de boot die van Luik kwam. Onze boot is door de schok te zwaar beschadigd geworden om de tocht te kunnen voortzetten, en de passagiers hebben op de Luikse boot herwaarts moeten terugkeren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JULIE JOHANNA, kapt. J.H. de Boer, van Hamburg, met salpeter; UNTERNEMUNG, kapt. L.A. Klein, van Dantzig, met ruw ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 2 augustus. Op 30 juli ll. is van de werf van de heer Fop Smit, aan het Slikkerveer, te water gelaten, het barkschip DRIE GEBROEDERS, groot circa 300 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij, onder de directie van de heer Wm. Ruys, J.D. Zn., te Rotterdam, en zullende gevoerd worden door kapt. F.C. Bauditz.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 augustus. De 30e juli is hier aangekomen de Nederlandse bark TERNATE, kapt. S. van de Koppel, de 21e april van Rotterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ZUID/HOLLAND, kapt. O. Lindeman, de 29e april van Rotterdam vertrokken.


Datum: 05 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal vermoedelijk in de maand augustus van Amsterdam vertrekken het snel zeilend gekoperd fregat AMPHITRITE, gevoerd door kapt. K.J. de Jong, varende met een bekwaam scheepsdoctor. Passagiers van deszelfs ruime en goed ingerichte kajuit voor de reis naar Java, wensende gebruik te maken, worden verzocht zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het snel zeilend gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip CERAM, kapt. J.K. Veldman, hebbende zeer ruime, fraaie en goede inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam en geëxamineerd scheepsdoctor.
Adres bij de cargadoor J.B. 't Hooft te Dordrecht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, A. van der Sluijs, D. Beth en G.J. Boelen, makelaars, zullen op donderdag den 15 augustus 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een bevoegde beambte, verkopen een extra welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd HENRIETTE EN HENRI, varende onder Nederlandsche vlag, en gevoerd door kapt. S.R. Post; volgens Nederlandsche meetbrief lang 28 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 48 duimen, hol 4 ellen 41 duimen, en alzo gemeten op 307 tonnen of 126 lasten; breder bij inventaris en berichting bij bovengemelde makelaars of bij de Cargadoors De Vries en Comp, IJgracht No. 13 (opm: zie AC 210844).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op donderdag den 15 augustus 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een bevoegde beambte, verkopen een extraordinair welbezeild gezinkt galjoot-schip, genaamd AXIM, varende onder Nederlandsche vlag en gevoerd door kapt. E.E. Mos; volgens Ned. meetbrief lang 29 ellen 40 duimen, wijd 5 ellen 82 duimen, hol 3 ellen 21 duimen, en alzo gemeten op 244 tonnen of 129 lasten (opm: zie AC 210844).
Breder bij inventaris en berichting bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries en Co., IJgracht No. 13.
(opm: wordt verkocht en gesloopt te Amsterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 3 augustus. Heden namiddag is op de hoogte van de Laan Zeeburg, en den Briel, in een driesprong aan de grond geraakt en geheel verongelukt, de Hanoverse kof BRAMA, kapt. B.E. Schnieder, komende van Windau, geladen met granen. Het schip is totaal weg, doch de equipage gered door de COLUMBINE, kapt. Norwood.
(opm: zie ook AH 060844)


Datum: 06 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 augustus. De (opm: Engelse) stoompacket COLUMBINE heeft gisteren bij het uitvaren langs Den Briel, de equipage gered van het Papenburger galjootschip BRIMMAN, kapt. Sibnidg, geladen met granen, van Windau naar Rotterdam bestemd en bij het inkomen van de Maas gestrand. De equipage bevond zich op het wrak in doodsgevaar en werd met overgrote inspanning en levensgevaar door het volk van de COLUMBINE met de sloep afgehaald.
(opm: zie ook NRC 050844)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Javase berichten, lopende tot in de tweede helft van april jongstleden, vermelden, dat de gezagvoerder F.A. d’Aquino van het Portugese schip MARGARIDA, door de Raad van Justitie te Batavia schuldig verklaard is aan de misdaad van slavenhandel en veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf en tot bannissement buiten Nederlands Indië voor de tijd van twintig jaren. (opm: zie AH 010644 en JC 060744)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip CASTOR, kapt. J. Veenstra. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman, d’Arnaud en Co, en Jan Corver en Co.
Batavia: het nieuw gekoperde en kopervaste barkschip DELFTSHAVEN, kapt. J.D. Nordlohne, van Delftshaven. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Batavia: hert gekoperde tweedeks barkschip DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Batavia: het nieuw gekoperde tweedeks fregatschip EUGENIE, kapt. G.A. Klimp. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip STRAAT SUNDA, kapt. B.J. Doornik. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. B.P. van Weyland, van Dordrecht. Adres bij Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en Lublink, van Meeteren en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip SARA MARIA, kapt. G.F.W. Dykers . Adres bij d’Arnaud en Co.
Suriname: het gezinkte barkschip DE GOEDE VREDE, kapt. C. Zaal. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde schoener kofschip ANNA ELISABETH, kapt. K.B. de Weerd. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip LODEWIJK ANTHONIE, kapt. R. Tjebbes. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname: het gekoperde tweedeks barkschip SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Koog aan de Zaan. Adres bij Jan Corver en Co.
Havana: het gekoperde tweedeks brikschip PHOENIX, kapt. J.T. Visser. Adres bij B.J. van Hengel.
Kaap de Goede Hoop en Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer. Adres bij d’Arnaud en Co.
Bayonne: het Nederlandse smakschip JOHANNA GEBIENA, kapt. R.H. Nagel. Adres bij Jan Corver en Co.
Bordeaux: het Nederlandse schoenerschip AFRA, kapt. J. Nennenboog. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Bordeaux: het Nederlandse kofschip DE FORTUIN, kapt. D.J. Zylstra. Adres bij Jan Corver en Co en Canne en Balwé.
Genua en Livorno: Het Nederlandse gekoperde schoener hoekerschip HET VERTROUWEN, ka[t. R.S. Pinksterboer. Adres bij Jan Corver en Co., Canne en Balwé.
Gibraltar (te Vlaardingen): het Nederlandse schip MARIA JOHANNA, kapt. D. van der Valk. Adres bij C. J. de Grys en Zoon.
Livorno en Genua: het Nederlandse schoener kofschip FREDERIK, kapt. H. Puncke. Adres bij Van den Bey en Co.
Livorno en Genua: Het Nederlandse schoener kofschip TRITON, kapt. B.E. Cuperus. Adres bij Van den Bey en Co.
Marseille: het Nederlandse kofschip JOHANNA MARIA, kapt. W. K. de Grooth. Adres bij Jan Corver en Co., Canne en Balwé en J.W. Boekhout.
Port ä Port: het Nederlandse schoenerschip MERCURIUS, kapt. kapt. A. van der Windt. Adres bij Verweyde Cz. en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Syra, Constantinopel en Smirna: het Nederlandse brikschip BRISEÏS, kapt. J. Jansen. Adres bij Van den Bey en Co.
Syra en Smirna: het nieuw gezinkte schoener hoekerschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Riedyk. Adres bij J. C. van Oven en Zonen.
Triest: het Nederlandse hoekerschip DE EENDRAGT. kapt. C. Ouwehand. Adres bij Jan Corver en Co. Vertrek vóór of op 20 augustus.
Triest: het nieuw gebouwde Nederlandse kopervaste schoenerschip TRIEST, kapt. H.S. Hoveling. Adres bij Jan Corver en Co.
Danzig: het Nederlandse kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. C.J. Munneke. Adres bij Blikman en Co.
Danzig: het Nederlandse kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.K. Meier, adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Drammen, Christiana en omliggende plaatsen: het galjootschip LUNA, kapt. H.L. Backer. Adres bij J.W. Boekhout.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip DEHOOP, kapt. H.H Panjer. Adres bij J. C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip LUMINA, kapt. W.A. de Boer. Adres bij J.C. van Oven en Zonen.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE VROUW ANTJE, kapt. H.J Kruse. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip DE JONGE LEEUW, kapt. T.L. Winja. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het schoenerschip IDA, kapt. H. Bartman, van Blankenezen. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip SARA MARIA, kapt. Botje. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip GESINA, kapt. J.A. Bolhuis. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip DE TIEN GEBROEDERS, kapt. J. Hofkamp. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip ETTINA, KAPT. J.L. van Sluys. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het schip CATHARINA, kapt. C. Koster. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip GESINA, kapt. J.I. Zelling. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip FENNA CATHERINA, kapt. H.J. Ymker. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip DE JONGE CORNELIUS, kapt. A. Hazewinkel. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip SARA MARIA, kapt. G.H. Botje. Adres bij Blikman en Co. Vertrek vóór of op 9 augustus.
Kopenhagen: het Nederlandse kofschip GESINA GESINA, kapt. J.I. van der Woude. Adres bij Da Costa en Bueno.
Petersburg: het Nederlandse kofschip GEERDINA BEERTA, kapt. Jan Derks Flik. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip JUFFER ANNETTE, kapt. S.T. Kramer. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Petersburg: het Nederlandse kofschip JULIANA LOUISA, kapt. K.L. Spykman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Rendsburg en Kiel: het Nederlandse kofschip MARGARETHA ANTINA, kapt. J. A. de Vries. Adres bij Blikman en Co.
Riga: het Nederlandse kofschip DE BROEDERTROUW, kapt. H.H. Oldenburger. Adres bij Jan Corver en Co.
Rostok: het Nederlandse kofschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. D. Fokkes. Adres bij Blikman en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip DIWERDINA, kapt. P. Meints. Adres bij Blikman en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. G.J .Munneke. Adres bij Blikman en Co.
Tonningen, Rendsburg, Kiel en Flensburg: het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. D.H. Duit. Adres bij J. C. van Oven en Zonen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 31 juli. Het schip ELISABETH EN ANTOINETTE, kapt. Besier, van Amsterdam naar Batavia, alhier, na op de Goodwin Sands gezeten te hebben, binnengelopen, zal, op bekomen orders, naar Londen verzeilen om te repareren. (opm: zie AC 300744)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 31 juli. Het schip CLARA HENRIETTE, kapt. Willers, van Amsterdam naar Batavia, is heden alhier binnengekomen, met verlies van de grote marszeilra.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Liverpool, met ruw zout.


Datum: 07 augustus 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 2 augustus. Het schip de STAD ZWOLLE, kapt Parma, van Suriname naar Amsterdam, is alhier lek en met verlies van zeilen en verschansingen binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Opbouw van een vaartuig voor een stoombaggermolen.
Voor het land. De Resident van Soerabaja, als daartoe gemachtigd, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de in de Javasche Couranten van de 19e, 22e en 29e juni jl., aangekondigde en op de 16e juli jl., door hem ten zijnen kantore gehouden publieke uitbesteding, voor de aanbouw van een vaartuig voor een stoombaggermolen, daarbij behorende sloep en twaalf modderschouwen, wegens te hoge inschrijving en mijning van de mededingers, door het Gouvernement niet is gegund, en dat de vermelde uitbesteding, onder nadere approbatie van het Gouvernement, en volgens het voorschrift vervat in het besluit van de Hoge Regering van Ned. Indië d.d. 17 juni 1829 No. 13 (Staatsblad 1829 No. 67) op woensdag de 28e augustus aanstaande des morgens te 10 uur opnieuw ten zijnen kantore zal worden gehouden; worden wijders aan gegadigden hiermede bekend gemaakt, dat in de voorwaarden van deze uitbesteding is bepaald:
a. Dat de betaling zal geschieden in zilver bankpapier, houdende het Gouvernement zich voor, om zulks te bewerkstelligen in koper of koper bankpapier, gerekend zes gulden koper tegen vijf gulden zilver.
b. Dat aan de definitieve aannemer des verkiezende, de voor de bedoelde aanbouw benodigde houtwerken, voor zo verre er voorraad is, van 's lands stapelplaatsen zullen kunnen verstrekt worden, en dat de betaling van deze houtwerken zal geschieden tegen de prijzen bepaald bij 's Gouvernementsbesluit van de 30e oktober 1829 No. 2 (Staatsblad van 1829 No. 101) en zulks zonder verhoging:
c. Dat aan de aannemer na de finale toewijzing door het Gouvernement in twee termijnen zal worden verstrekt één voorschot van tien duizend gulden zilverbankpapier of het equivalent in koper of koperpapier, naar de maatstaf sub par. a omschreven.
d. Dat afbouwen en te water brengen van bedoelde vaartuigen zal moeten plaats hebben, binnen de tijd van één jaar, te rekenen vanaf de datum dat deze uitbesteding door het Gouvernement finaal zal gegund zijn. Liggende de verdere voorwaarden, beschrijvingen, en tekeningen van de uit te besteden vaartuigen ter inzage gereed op het kantoor van der Resident voornoemd, terwijl nadere inlichtingen omtrent een en ander kunnen worden verkregen bij de luitenant ter zee 1e klasse Engelbert van Bevervoord te Soerabaja.
Soerabaja, de 30e juli 1844, de resident voornoemd, D.F.W. Pietermaat.


Datum: 08 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt te Rotterdam in lading voor passagiers en goederen, om tegen het einde dezer maand te vertrekken, het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd barkschip DRIE GEBROEDERS, gevoerd door kapt. F.C. Bauditz.
Adres bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar, of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip IRIS, kapt. P.H. Zeplien, van Riga, met rogge en lijnzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 augustus. Volgens brief van kapt. G.G. Geerling, voerende het fregatschip IDA WILLEMINA, van Dordrecht naar Batavia, gedagtekend Brest 1 augustus, was dezelve genoodzaakt geweest, na op 30 juli en de daarop volgende nacht, door een hevige storm belopen en geteisterd te zijn, waardoor het schip geheel op zijde geslingerd en, bij de wederoprichting, de grote mast over boord geworpen was, en hetzelve enige zeilen verloren had, tot herstel der geleden schade aldaar binnen te lopen, alwaar hij echter weder spoedig tot vertrek hoopte gereed te zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het fregatschip ELISABETH EN ANTOINETTE, kapt. H.A. Besier, van Amsterdam naar Batavia, is den 2 dezer van Deal te Gravesend aangekomen, en de volgende dag te Londen in het West-Indisch dok gehaald, om de schade, op het Goodwin Sand bekomen, te repareren.


Datum: 09 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Heden zijn door de Nederlandsche Handel Maatschappij voor de maand augustus bevracht de volgende schepen:
voor Amsterdam: JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. Gorter, STRAAT SUNDA, kapt. Doornik, EUGENIE, kapt. Klimp, DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. Kroger, MARGARETHA JOHANNA, kapt. Schou, STAATSRAAD BAUD, kapt. Seepe, TRITON, kapt. Olie, MARCO BOZZARIS, kapt. De Boer, GENERAAL VAN DEN BOSCH, van Rotterdam, kapt. …, PRINS VELDMAARSCHALK, van Schiedam, kapt. Butter.
voor Rotterdam: LUCIE, kapt. …, NEDERWAARD, kapt. Meijer, PRINCES SOPHIA, kapt. Verschuur, INDIA, kapt. Keus, PROTEUS, van Schiedam, kapt. Guyt Jr., MOSAMBIQUE, kapt. Bouman, MAASSTROOM, kapt. Schut.
voor Dordrecht: BIESBOSCH, kapt. Vogelsang.


Datum: 10 augustus 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus. De tjalk GERHARDINA, kapt. J.C. Löschen, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg, is, volgens brief van Norden van den 2 dezer, de vorige avond aldaar met schade binnengelopen, zijnde op het Vriesche Wad door een turfschip aangezeild geworden; de lading scheen niet beschadigd te zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: de HOOP, kapt. J.H. Hut, van Stockholm, met teer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 augustus. Het barkschip WILHELMINA, van …., is op de punt van Scheelhoek aan de grond gezeild, heeft schuiten bij zich tot assistentie.
(opm: buitenlander; zie ook DC 130844)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip THETIS, kapt. Lucas (opm: vermoedelijk buitenlander), van Cardiff naar Rotterdam, is gedurende de storm van den 2 en 3 dezer in Oxwich-Bay, op 2 vadem water, gezonken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Belgische brik RUBENS (opm: bouwjaar < 1815, van 1817 tot 1830 onder Nederlandse vlag), kapt. W.A. de Rijk, van Batavia (opm: via St. Helena) naar Antwerpen, te Fernambuck [Recife] met zware schade binnen, is, volgens brief van daar van 28 juni, afgekeurd en verkocht voor een zo geringe som, dat de opbrengst niet genoeg zou zijn om de kosten van het binnenlopen te dekken, en men dus diende over te gaan tot het verkopen van een gedeelte der goederen, als schadeloosstelling (opm: zie OHC 100844, NRC 041044 en RC 101044).

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 augustus. Te Fernambuck is afgekeurd en verkocht het aldaar binnengelopen Belgisch schip RUBENS, kapt. De Rijk, van Batavia naar Antwerpen.


Datum: 13 augustus 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 augustus. Kapt. De Boer, voerende het kofschip HELENA CATHARINA, van Dantzig alhier voor de stad gearriveerd, rapporteert op de reis vreselijke stormen te hebben doorgestaan en tweemaal op de kust bezet te zijn geweest, eerst in de Oostzee bij Rixhoofd (opm: Rixhöft) en vervolgens de 6e dezer voor Texel op de Haaks. Door zwaar zeilen is het hem gelukt weder af te komen, waarbij echter het schip lek is geworden; de lading zal waarschijnlijk beschadigd zijn, hebbende men rogge gepompt.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 7 augustus. Het schip GERHARDINA, kapt. Losschen (opm: tjalk, kapt. Jan Christoffel Löschen, zie ook RC 100844), van Amsterdam naar Hamburg, al onder reparatie liggende, is gisteren door de bliksem getroffen, waardoor de mast geheel verbrijzeld is; hetzelve heeft echter geen verdere schade bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ALEDA, kapt. W.D. Dekker, van Londen, met stofijzer; DANIEL, kapt. S.M. Heldt, van Memel, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 augustus. De Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, te Rotterdam gevestigd, steeds voortgaande in haar lofwaardig doel en menslievende strekking, om edele redders van in nood verkerende zeelieden te belonen, heeft opnieuw haar zilveren medaille uitgereikt aan J.T. Huges, voerende het Nederlands kofschip JOHAN GERARD, van Sapmeer, als een welverdiend bewijs van erkentelijkheid voor het, op 13 maart l.l., bij stormweder en hooglopende zee, op zijn reis van Rotterdam naar Belfast, redden der equipage van het in zinkende staat verkerend Nederlands schoenerschip ZEEPAARD, kapt. R.R. Huisman, thuis behorende te Dordrecht, welke met zeemans hartelijkheid verpleegd en te Ramsgate aan wal gezet is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 9 augustus. Het barkschip gisteren gemeld, is gebleken te heten WILHELMINA, gevoerd door kapt. Eskelund, en komende van Girgenti, hetzelve is, na een schuit met zwavel gelost te hebben, gisterenavond met hoog water en hulp af en op de rede gebracht.


Datum: 14 augustus 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 augustus. Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse bark OUD-ALBLAS, kapt. P. Kleij, de 21e april van Amsterdam vertrokken, en de dito bark GERTRUIDA, kapt. G. Blom, de 8e april van Amsterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J. Pace, de 17e juni van China vertrokken, het dito schip FANNY, kapt. C.W. Flens, de 1e mei van Amsterdam vertrokken, en de dito bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. B. van der Haven, de 1e mei van Amsterdam vertrokken,


Datum: 15 augustus 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DANIEL, kapt. S.M. Heldt, van Memel met hout; de ZWAAN, kapt. J. Wathne, van Stockholm, met teer; MARIA LOUISA, kapt. H.C. Geelvink, van Riga, met hennip; HARMONIE, kapt. H. Freeseman, van Riga, met slaglijnzaad; WELDAAD, kapt. H.B. Kolk, van Londen, met ijzer.


Datum: 16 augustus 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 2e september, ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, presenteren te verkopen: een 16e aandeel in het Nederlands gebouwde barkschip URANIA, gevoerd geweest bij wijlen kapt. C. van der Drift. Nader bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld en R.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag den 2e september, ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, presenteren te verkopen de volgende scheepsaandelen van in Nederland gebouwde en onder Nederlandse vlag varende schepen:
- 3/32 parten in het gezinkt Galjootschip CONCORDIA, kapt J.H. Witt, groot 167 lasten volgens meetbrief.
- 1/16e part in het gekoperd Fregatschip JOSEPHINA CATHARINA, kapt. J. Andresen, groot 468 lasten volgens meetbrief.
- 1/10e part in het Schoener-kofschip de EENSGEZINDHEID, kapt. FG Mellema, groot 112 lasten volgens meetbrief.
- 1/32e part in het gekoperd Fregatschip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong 416 lasten volgens meetbrief.
- 1/18e in het gekoperd Fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, 203 lasten volgens meetbrief.
- 1/16e part in het Fregatschip DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, 312 lasten volgens meetbrief.
Iemand nadere onderrichting begerende, spreke met bovengemelde makelaars.


Datum: 17 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop gepresenteerd een van eikenhout gebouwd brikschip onder Pruissische vlag, voorzien van een nieuwe inventaris, zijnde het schip voor twee jaren nieuw uitgehaald en groot 165 rogge-lasten.
Te bevragen bij Hakenson Jansen & Co., cargadoors, Oude Waal no.4.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild.
Pillau (opm: Baltiisk), 7 augustus. JOHANNA, kapt. de Jonge (opm: kof, kapt. H.T. de Jong, zie PGC 271244), naar Hull.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Gisteren namiddag omstreeks 4 ure, is op de Lands Werf, van de bovenste stelling van het op stapel staande schip de LEK gevallen, de scheepstimmerman Dirk Buijs, oud 45 jaren, woonachtig in de Oostenburger Voorstraat No. 32. De ongelukkige, die onmiddellijk na de val is overleden, laat een vrouw met zeven kinderen na.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 11 augustus. Naar men verneemt, zal met den 1e september aanstaande te Vlissingen in dienst gesteld worden Zr.Ms. fregat CERES; genoemde bodem zal nog in de loop van dit jaar naar Oost-Indië vertrekken, ter aflossing van Zr.Ms. fregat PALEMBANG, over welke bodem aldaar het bevel voert de kapt. ter zee H.H.T. Coops. Ook zal dezer dagen van Hellevoetsluis naar West-Indië vertrekken Zr.Ms. transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, onder bevel van de luit ter zee eerste klasse C.G. van Hoogenhouck Tulleken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 augustus. Gisteren zijn van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken: de schepen LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Groeneveld Cadee, en CERAM, kapt. Veldman, beiden naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JANNETTE, kapt. G.J. Otten, van Londen, met ijzer; ELISABETH MACHTELINA, kapt. W.P. Wessels, van Liverpool, met zout, en URANIA, kapt. J.H. Kamminga, van Nerva, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het Engelse schip MALTA, beladen met ijzer en van Grangemouth naar Rotterdam bestemd, is den 8 dezer bij Texel in een zinkende staat verlaten geworden, de equipage is door het schip WILLEM TELL, kapt. Olsen, gered en te Ramsgate aangebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 augustus. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip HELENA CHRISTINA, kapt. L. Visser, met drie passagiers, de 21e april van Rotterdam vertrokken, en het dito schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, de 1e mei van Hellevoetsluis vertrokken.


Datum: 19 augustus 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 3 juli. Eergisteren is aan boord van Zr.Ms. korvet JUNO een afschuwelijke moord gepleegd. De schipper, een kundig en braaf man, op de morgen van die dag de kuiper wegens plichtsverzuim berispt hebbende, ging na gebruik van het middagmaal uitrusten en viel in slaap. De kuiper, dit bemerkende, wapende zich met een groot mes, sloop naar de plaats waar zijne prooi lag, en stak in koelen bloede hem het moordtuig diep in de linkerzijde, zodanig, dat de schipper binnen weinige uren de geest gaf. De moordenaar werd onmiddellijk gevat en gisteren naar de gevangenis binnen het fort Zeelandia overgebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 12 augustus. Aangaande het schip VROUW KLASINA, kapt. R.J. Kreijer, van Amsterdam naar Hamburg, met schade ter Grietzijl (opm: Greetsiel) binnengelopen, wordt gemeld, dat van de lading enige meel is gebroken en 100 pond nat bevonden, terwijl van de koffie slechts een klein gedeelte beschadigd was.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé, H. Salm, J Schröder en D. Beth, makelaars, zullen op heden, den 19 augustus 1844, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast tweedeks Nederlands barkschip, genaamd GOUDA SUZANNA, gevoerd door kapt. Jan Leendert Mulder, volgens Nederlandsche meetbrief lang 27 ellen, wijd 4 ellen 98 duimen, hol 3 ellen 84 duimen, alzo gemeten op 228 tonnen of 120 lasten; breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, makelaar, zal op maandag den 2e september, ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, presenteren te verkopen 1/32e aandeel in het gekoperd Nederlands gebouwde fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, gevoerd door kapt C.N. Gorter. Nader bericht bij bovengenoemde makelaar.


Datum: 20 augustus 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip TARAGAN, kapt. G. Brunswick, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Op 30 juni 1844, is op de hoogte van St. Helena, aan boord van het Nederlands fregatschip de ANNA EN ELIZE, kapt. E.S. Drent, op zijn terugreis van Batavia naar het vaderland, overleden, de Hoog Wel Edel Geboren Heer Abraham Gevers, Ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw. Enige kennisgeving.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Broekema, van Amsterdam naar Hamburg, is 2 augustus te Carolinensiel lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Anna Parochie, 18 augustus. Om 12 uur hedenmiddag werd voor twee ankers weggeslagen, op de hoogte van de Zwarte Haan, onder St. Jacobi Parochie, het tjalkschip de VROUW JANTJE of de JONGE ALEIDA, omtrent welke naam men nog geen genoegzame berichten heeft (opm: binnenvaarder), welk schip werd bevaren door Roelof Bozenkamp van de Smilde met zijne dochter Jacoba en knecht Hendrik Schipper, geladen met lange turf en gedestineerd naar Harderwijk. Om twee uur stootte en verbrijzelde het tegen het Lang Hoofd, tijdens dat Jacob Douwes van der Zee, een alhier bekend moedig en aldaar wonend zeeman, nog niet uit het dorp St. Anna Parochie, alwaar hij ter kerke ging, was teruggekeerd. Zijn zoon Piebe Jacobs van der Zee en deszelfs oom Cornelis Douwes van der Zee het gevaar der schipbreukelingen ziende en dadelijk bedacht hoe dezelven te redden, haalden met behulp, ene zeer ranke boot over den zeedijk en over de palen in zee, welke laatste te moeilijker werd, omdat de aanrollende zeestortingen hun noodzaakten om uit de boot te gaan en dezelve alzo over de palen te werken. Met levensgevaar bereikten zij het wrak en vonden daar den vader met zijne dochter in de armen vasthoudende tegen den mast geklemd. Aan weerszijden van het hoofd zijnde was het niet mogelijk de schipbreukelingen te naderen. Door het opzij geraken van het schip, waardoor de touwen ene overhelling naar de boot kregen, gelukte het den knecht over het hoofd te worden geslingerd, doch bereikte de boot niet, viel in zee en werd weder boven komende door Cornelis van der Zee bij het been gevat en in de boot gehaald. De vader van het meisje niet om eigen behoud maar alleen om dat zijner dochter denkende, scheen haar te raden op gelijke wijze een touw aan te vatten en zich aan het noodlot over te geven. Zij deed dit, werd in zee geworpen, een golf wierp over haar hoofd, zij duikte tweemaal onder en werd door de Van der Zee’s gegrepen en in de boot gebracht. De boot stortte nu vol water – redders en geredden verkeerden in hetzelfde gevaar – zij bereikten gelukkig den wal en zijn allen gezond.
Na het schijnbaar behoud van zijn dochter heeft de vader nog pogingen gedaan om zich zelven te redden, hij is ook over het hoofd gekomen maar twee uren later bij het vallen van het water, haalde men het lijk op den Zwarte Haan.
(opm: zie ook PGC 300844).
De Edel Achtbare heer Grietman van het Bildt, in kwaliteit als strandvonder, stelde in persoon order, waarbij meerdere leden van het bestuur, benevens den secretaris, hem assisteerden. Voorts was geneesheer Nicolai reeds derwaarts gegaan, op verzoek van het bestuur, om alle mogelijk hulp te verlenen.
(opm: LC 270844 vermeldt dat het hier betreft het tjalkschip de JONGE JANTJE)


Datum: 21 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 9e september 1844, des avonds te 6 uur precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het Y, ten overstaan van een bevoegd beambte verkopen een extra ordinair wel bezeild en gekoperd barkschip, genaamd EENSGEZINDHEID, gevoerd door kapt. C. Meyer, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen, 35 duimen; wijd 5 ellen, 7 duimen en hol 4 ellen, 53 duimen en alzo gemeten op 279 tonnen of 148 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij gemelde makelaar. (opm: zie AH 110944)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der schepen, geveild op 19 augustus 1844, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ:
- Het gekoperd Nederlands barkschip ANNA GEERTRUIDA, kapt. L.A.J. Boulet, NLG 14.000, in slag NLG 5.000; B.D. Bosscher. (opm: nieuwe naam ANTONIE EN EUGENIE, nieuwe kapitein Casper Meijer)
- Het gekoperd Nederlands barkschip GOUDA SUZANNA, kapt. J.L. Mulder, NLG 12.100, in slag NLG 4.000; J.H.A. Balwé.
- Het gekoperd Nederlands barkschip MARGARETHA CATHARINA, kapt. J.H. Schippers, NLG 16.000, in slag NLG 5.000; J. Corver. (opm: nieuwe naam WOLTEMADE, kapt. F. Guijt)
- Het gekoperd Nederlands fregatschip HENRIETTE EN HENRI, kapt. S.R. Post, NLG 16.000, in slag NLG 2.000; A.W. Abrahamsz. (opm: koper is B.W. van Straten, Amsterdam, herdoopt in HENRICUS GERARDUS, kapt. P. Verschuur)
- Het gezinkt galjootschip AXIM, kapt. E.C. Mos, NLG 4.600, in slag NLG 400; G.J. Boelen.
- 1/16e aandeel in het barkschip URANIA, NLG 375, in slag NLG 50; C.A. Schröder.
(opm: met uitzondering van Abrahamsz waren alle kopers makelaar, die handelden in opdracht van derden)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Volgens brief van kapt. J.J. van Eeusom, voerende de brik ELMINA, van de kust van Guinea in Texel binnen, in dato 19e dezer, was hij de 18e dito in groot gevaar geweest om op lager wal te vervallen, waarbij de verschansing aan beide zijden, een gedeelte van het galjoen en het groot zeil waren weggeslagen, de fokkera gekraakt, en het schip onder zwaar zeilen met behulp der beide pompen nauwelijks lens te houden was, echter had hij voor de nacht gelukkig het Nieuwe Diep bereikt, alwaar het schip thans weinig water maakt. De 16e juni had kapt. Van Eeusom bij Kaap Palmas gepraaid het schip ACCRA, kapt. Luddes, van hier naar de kust van Afrika, alwaar aan boord alles wel was.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 aug. Gisteren avond ten 10 ure is op de hoogte van Petten gestrand de Engelse schoener JANE ELISE, kapt. Richards, van Newport naar Dordrecht. In dezelfde nacht ten 2 ure tussen Petten en Callantsoog gestrand de Zweedse schoener-brik EMILIE, kapt. Victor, van Finland naar Amsterdam; dezelve is geheel verbrijzeld, de equipage, uitgezonderd de Vlielander loods, is gered. (opm: zie ook AH 050944)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar Batavia:
Het nieuw (opm: opnieuw) gekoperd tweedeks fregatschip EUGENIE, kapt. G.A. Klimp, van Amsterdam. Het gekoperd tweedeks barkschip STRAAT SOENDA, kapt. B.J. Doornik, van Amsterdam.


Datum: 22 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 augustus. Een Engelse schoener, geladen met ijzer, van Engeland naar Hamburg gedestineerd, is, volgens brief van ’t Vlie van de 20e dezer, op Terschelling gestrand.


Datum: 23 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 21 augustus. De stoomboot BATAVIER, kapt. Dunlop, zit in de mond van het Spui aan de grond.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 21 augustus. De 19e dezer is in de Buitengronden van Terschelling gestrand een Engelse schoener, beladen met ijzeren spoorstaven. De kapitein was diezelfde dag met een gebroken been aan de wal gekomen, doch de overige equipage aan boord gebleven.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Harlingen wordt den 21e augustus gemeld dat de 19e dito op Ameland, bij de Hoek van Hollum, is gestrand een Engelse brik, met katoen, ijzer en zout, van Liverpool komende, de volgende dag zoude een aanvang worden gemaakt om de lading te bergen en het schip af te brengen.
Een tweemast Hamburger schip, genaamd GERBRAND, van Hamburg naar Rouen, is de 20e augustus op Ameland, bij Nes, tegen de Slink, gestrand en verbrijzeld; een matroos is gered doch de overige equipage, bestaande uit de kapitein, de stuurman en een jongen, daarbij omgekomen. De bemanning der reddingboot tevergeefs alle pogingen aangewend hebbende om de equipage te redden, is daarbij omgeslagen en een der bootslieden, genaamd K. Kolmer, aan boord van het wrak geslagen, doch deze, na de jongen aan de mast gebonden te hebben, bij het verbrijzelen van het wrak geheel naakt op ene pomp aan de wal gedreven; de broeder van een ander der bootslieden, genaamd S. Scheltema, welke bij het omslaan der boot derzelver bemanning op een paard wilde te hulp komen, is mede bij die poging verdronken.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 18 augustus. Het schip KLASINA GEERTRUIDA, kapt Kranenburg, van Liverpool naar Dordt, is gisteren alhier met schade aan de boeg binnengelopen, zijnde bij Farleigh door een brik aangezeild.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een nieuwe overdekte hektjalk, lang 17 el 6 palm, wijd 5 el 9 palm en hol 1 el 6 palm 8 duim; zijnde zeer hecht en sterk gebouwd. De gegadigden kunnen hetzelve bezichtigen in het Schuithuis bij den ondergetekende, scheepstimmerbaas.
T.W. Kamp, te Drachten.


Datum: 24 augustus 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 augustus. Binnengelopen JOHANNA MARGARETHA, kapt J.H. de Boer, van Memel (opm: Klaipeda), als bijlegger wegens schade; dezelve heeft een gedeelte der lading in zee over boord moeten zetten, moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 autustus. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip de VRIENDEN, kapt. D. Herderschee, de 11e mei van Amsterdam vertrokken.


Datum: 26 augustus 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Aangaande het schip de ONDERNEMING, kapt. De Boer, te Grimsby opgebracht, wordt van de 16e dezer gemeld, dat helzelve gevoerd was door kapt. De Vries, en, volgens verklaring van deze, te Vlissingen tehuis behorende (opm: door Marhisdata niet geïdentificeerd) en van daar met een lading tabak naar Bergen uitgeklaard was; hetzelve voerde een sloeptuig en ca. 40 à 50 tonnen groot; na elke aanhouding door de kotter LAPWING, was hetzelve tot voor Vlissingen teruggebracht.
Aangaande het schip de ONDERNEMING, kapt. De Boer (opm: tjalk, thuishaven Kampen, kapt. K.A. de Boer), van Kampen naar Hull, de 8e maart uit Texel gezeild, heeft men sedert niets vernomen.
Het schip CERES, van Vlissingen, geladen met 110 balen tabak, is de 15e dezer, na een jacht van twee uren, door de Engelse tolkotter ALBERT genomen en te Dublin opgebracht.


Datum: 27 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 augustus. Het schip ALIDA CLASINA, kapt. Tiktak, van Koningsbergen naar herwaarts bestemd, is volgens brief van Delfzijl van de 23e dezer, de 21e dito aldaar binnen gelopen met zware slagzij en meer andere schade.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21-22 augustus. Alhier zijn binnengelopen de schepen VROUW ALIDA, kapt. Hund, van Dantzig naar Amsterdam, lek en met meer andere schade, is bezig met lossen om te repareren, ANNA MARGARETHA, kapt. H.R. Schoon, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Zaandam, en GEERTRUIDA SMIT, kapt Eilts, van Noorwegen naar Delfzijl, beide zwaar lek, het eerste bezig met lossen om te repareren, en TIESSINA, kapt. Mooy, van Dantzig naar Amsterdam, met schade.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 21 augustus. Het schip HOOP OP WELVAART, kapt. De Vries, van Osterissoer naar Groningen, is de 19e dezer op het eiland Baltrum gestrand, doch de volgende nacht van strand gedreven en vermoedelijk te Dorumerzijl (opm: Dornumersiel) binnengebracht; de equipage is gered.
(opm: zie DC 290844)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van St. Davids, met steenkolen; CATHARINA, kapt. J. Rossen, van Swansea, met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Ameland, van 20 augustus, is het schip AMITY, kapt. Nichols, van Liverpool naar Hamburg, op de Noordwal gestrand, en is bezig met lichten om vlot te worden, hetzelve heeft de verschansingen gebroken, en meer andere schade bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. G.O. Sap, voerende het kofschip MARGARETHA EVERARDA, van Berwick te Rotterdam aangekomen, rapporteert, den 19 dezer, des avonds ten 6 ure, op 52º44’ NB 2º11’ OL (opm: 18’ ONO van Great Yarmouth), in zinkende staat gezien te hebben een waarschijnlijk Pruisische brik, beladen met hout en staven, vol water drijvende; de luiken en de kajuitspoorten waren open, anker en touw of ketting weg, het rondhout was geheel ontramponeerd, de grote stengen zaten het onderst boven, en de zeilen waarschijnlijk door het reven geheel in stukken; de reven waren er in, de kluiver hing in het water, de verschansing was van de fokkemast tot de achterste mast er af. Geen volk werd op het vaartuig ontdekt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Lowestoft, is het schip CAROLINA, kapt. Backman, van Memel naar Rotterdam, op 18 augustus in een hevige storm op het Lemon Sand gestrand en geheel op zijde gevallen, doch de equipage gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 21 augustus zijn wegens storm te Cuxhaven binnengelopen de Hannover kof ANNA MARGARETHA, kapt. Ston, van Koningsbergen naar Amsterdam, met een lading rogge, zijnde zwaar lek, de Nederlandse kof FIETZINA, kapt. Moth, van Dantzig naar Amsterdam, met een lading tarwe, hebbende averij en de Nederlandse kof GERTRUDA, kapt. Eilts, van Noorwegen naar Delfzijl met een lading stenen, zijnde zwaar lek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, den 21 augustus. Gisteren morgen ten 5 uur strandde alhier het Hamburger galjasschip DIANA, kapt. G. Koning, beladen met beenzwart, komende van Hamburg en bestemd naar Frankrijk. De te Nes aanwezige, in den beste staat zijnde, reddingsboot werd ogenblikkelijk naar strand gebracht en stak, bemand door Sijmen R. Brouwer, Cornelis C. Colmer, Gabbe J. Scheltema, Pieter F. Kleijn, Meindert F. Metz, Jurjen C. Colmer, Wijbren D. de Boer, die zich zelve daartoe met de meeste bereidwilligheid aanboden, in zee en bereikte niettegenstaande de zeer holle zee, en niet zonder gevaar, het schip. Al dadelijk gelukte het een der schepelingen in de boot over te nemen. Bij het innemen van den tweede schepeling, die door afgematheid de boot mis sprong en in de branding stortte, doch daarna werd opgehaald, geraakte de boot gedeeltelijk vol water, door de over het schip lopende hoge branding. Cornelis C. Colmer voormeld sprong intussen nog op het wrak om den derde schepeling (zijnde de vierde man der equipage, reeds met de scheepsboot, waarmede hij zich alleen van het schip had begeven omgeslagen en verdronken), ten einde de boot te bereiken, behulpzaam te zijn. Ter zelfde tijd was de branding zo hevig, dat de boot niet van het schip te houden was, waardoor dezelve met geweld tegen en op het schip sloeg en men zich genoodzaakt vond, naar het strand terug te keren, met achterlating van genoemde Colmer en den ene schepeling. Gelukkig nadert men reeds het strand, doch op het ogenblik dat de boot op een buitenbank de grond reikte, wordt dezelve door ene geweldige stortzee overlopen, geraakt dwars en slaat om. Drie der zich in de boot bevindende personen wisten zich aan de omgeslagen boot vast te klemmen en bereikten den oever, hetwelk met de overigen (met uitzondering van Wijbren D. de Boer en een der schepelingen, den kapitein, die bij het omslaan der boot verdronken), mede het geval was, daar deze, ofschoon aan de woede der zee prijs gegeven, zich op riemen en ronddrijvende stukken hout wisten boven water te houden en door de op strand staande Amelanders gered werden. Dadelijk bij het omslaan der boot, waren Schelte Scheltema, Thomas B. Roep, Paulus S. de Vries en C.J. de Jong met hunne paarden toegeschoten om hulp te bieden, van welke de eerst gemelde, na reeds een te hebben gered, van het paard sloeg en jammerlijk verdronk. De hier voren genoemde persoon van C. Colmer, die zich nog met een der schepelingen op het brekende wrak bevond, nam het besluit zich te ontkleden, klemde zich aan een stuk rondhout, stortte zich in de woedende branding en bereikte daarmede met grote inspanning van krachten, den oever, terwijl de schepeling bij het verbrijzelen van het wrak ene prooi der golven werd; zodat men, ofschoon de uitkomsten naar de plaats gehad hebbende omstandigheden nog droeviger gevolgen hadden kunnen opleveren, nochtans den dood van twee onzer menslievende eilanders, waarvan de een vader van vijf zeer jonge kinderen is, en drie personen der equipage te betreuren heeft.
(opm: wrak nummer 507 Dienst der Hydrografie; zie ook LC 051144)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, op gemakkelijke voorwaarden, een nieuw en sterk betimmerd kofschip, lang 10 el 64 streep, wijd 3 el 108 streep, met een uitmuntende opboedel en wel in orde. Te bevragen bij M.J. Dijkstra, te Oldeboorn. Brieven franco.


Datum: 28 augustus 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 25 augustus. Het schip HERMANUS, kapt Sterenberg, van Noorwegen naar Termunterzijl, is op de Witte Bank gezonken, doch de equipage gered en alhier aangebracht. (opm: kapt. J.H. Sterenborg, zie AH 290844)

Krant:
  JC - Javasche Courant

De ter rede van Batavia liggende Nederlandse bark PIET HEIN is thans hernaamd ALETTA (opm: zie JC 150644; waarschijnlijk Oost-Indische rederij).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 augustus. De 23e augustus is hier aangekomen het Nederlandse schip HUGO GROTIUS, kapt. J. Glazener, met een passagier, de 23e mei van Rotterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark LUCIPARA’S, kapt. J. van Duijn, met drie passagiers en Zr.Ms. troepen, de 18e mei van Amsterdam vertrokken.


Datum: 29 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 4 juni. Nopens de prachtige Nederlandse stoomboot de BROMO, welke enige dagen te Simonsbaai heeft gelegen, leest men in ons (opm: een dagblad dat aan de Kaap de Goede Hoop verscheen) dagblad van 4 juni:
Haar lengte is 190 voeten, breedte over de raderkast 60 voeten, diepte 32 voeten, en ligging in het water 16 voeten. Haar stoomwerktuigen zijn te zamen 220 paardenkracht en werden vervaardigd in de fabriek van stoomwerktuigen te Fijenoord. De raderkasten zijn zeer net en niet te groot; zeer schone tuig en ronde achtersteven. Zij is gewapend met twee 84 ponder paix-hans, werkende op draaibassen, een op het voor- en een op het achtersteven, benevens vier 36 ponder paix-hans, twee aan stuur- en twee aan bakboord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 23 augustus. Kapitein H.J. Schippers (opm: kapt. Harmannus Jacobs Schippers), voerende de kof NIJVERDAL en komende uit de Oostzee, heden voor de stad rapporteert: Dat zij na het doorstaan van vele stormen en noodweer uit het noordwesten, op maandag de 19e augustus op 54º40' NB 05º11' OL (opm: 80 mijl benoorden Terschelling) bij een vliegende storm (terwijl zij vele stortzeeën overkregen, waardoor zij zich bij de lijpomp niet langer konden houden) omstreeks vier uur, een vaartuig met een noodvlag aan de top ontdekten, op welk teken zij een wederkerig sein hebben gegeven en na gehouden raad, besloten zijn, op gedacht schip af te houden, om te zien wat er mankeerde, hetgeen bij de toen nog al meer en meer aanwakkerende storm zelfs bij vele inspanning van krachten (met hun diep geladen schip) bijkans niet doenlijk was, doch hun eindelijk gelukt is en zij vernomen hebben, dat het was: een Nederlands kofschip genaamd HERMANUS, kapt. J.H. Sterenberg (opm: kapt. Jan Harmannus Sterenborg), van de Pekel, komende met hout van Brewick en gedestineerd naar Termunterzijl; dat de boot op het zinkende schip aan stukken geslagen en het gehele vaartuig uit elkander was gerameid, zijnde de balken reeds door de boegen geboord, zodat hun drijven alleen op de lading was en men vreesde elk ogenblik alles uiteen te zien slaan en de eeuwigheid in te treden; dat daarop van het boord van de NIJVERDAL werd toegeroepen men voor de wind, langszij moest zien te komen, hetgeen echter de eerste keer mislukte, doch voor de tweede keer weer plaats vond met het gewenst gevolg, dat vijf mannen en een vrouw konden overspringen en slechts de stuurman alleen aan boord werd achtergelaten, die nog altijd aan het roer staande, daarna overboord sprong en doordien een uitgeworpen strik hem toevalligerwijze om het midden greep, hierdoor mede uit de kaken des doods werd gered. De geredde zeven mensen zijn daarna, na behouden overkomst van de NIJVERDAL, in het Vlie onder roerende dankbetuiging aan land gezet en heeft de kapt. Schippers (ofschoon zelf veel schade geleden hebbende), zijn reis naar hier bevorderd. (opm: zie ook AC 280844, DC 190944 en PGC 240944)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Publieke verkoping op donderdag de 19e september 1844, des namiddags te twee uur, binnen Middelburg, provincie Zeeland, in de bovenzaal van het Koffijhuis, bewoond door T. Hellens Bruls, in de Langendelft, Wijk H, No. 14; ten overstaan van de notaris Abraham van den Broecke Az. en getuigen, van een op de werf van de Commercie-Compagnie te Middelburg, bijna volbouwd op stapel staand barkschip, lang over steven 31 el, wijd binnen de huid 8,3 el, hol 5,5 el, met compleet stel masten, stengen, ra's, enz.
Acht dagen voor en op de verkoopdag te bezichtigen. (opm: vermoedelijk de EOLUS, waarvan reeds in 1841 de kiel was gelegd; de bark werd in oktober 1845 opgeleverd en ging onder kapt. G. Slichtenbree Jr. medio november in de vaart)
Nader onderricht te bekomen bij bovengenoemde notaris en bij de constructeur aan gemelde werf, waar de condities zullen ter lezing liggen. Zijnde inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 26 augustus. Toen wij (opm: zie LC 270844) in de vorige week een verslag gaven van het verongelukken van het tjalkschip de JONGE JANTJE bij de Zwarte Haan, was het wel te vermoeden, dat diezelfde storm meerdere onheilen zoude teweeg gebracht hebben. Treurig zijn dan ook de berichten, welke deswege zijn ingekomen; daar op de 19e en 20e dezer niet minder dan twee schepen op het eiland Ameland en een derde op het eiland Terschelling zijn gestrand en merendeels verbrijzeld; terwijl het aangespoelde hout en andere voorwerpen zo vele blijken zijn van de nood, waarin ook andere schepen op de Noordzee verkeerd hebben. Het eerste schip, ene brik met katoen, ijzer en hout van Liverpool, strandde de 19e op de westhoek van Ameland bij Hollum; het andere, een Hamburger tweemast, genaamd GERBRAND, naar Rouen gedestineerd, is de volgende dag op de oosthoek bij Nes gestrand en aan stukken geslagen, nadat de reddingsboot vruchteloos gepoogd had de equipage te redden, waarvan slechts een matroos is behouden gebleven. Zelfs is de reddingsboot omgeslagen, en de broeder van een der wakkere bootslieden, S. Scheltema, welke de manschap te paard ter hulp wilde komen, ongelukkig verdronken.
Terwijl dit alles gebeurde en alle weerbare mannen op het behoud van anderen bedacht waren, trof het eiland zelf ene geduchte ramp. De aanhoudende storm uit het Noordwesten deed het water dermate stijgen, dat het meer dan anderhalve el boven gewone volzee bereikte. Groot is de schade, welke hierdoor dit eiland is toegebracht. (opm: niet relevant voor de maritieme historie en daarom niet verder overgenomen)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gisteren is met gunstige gelegenheid van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het fregatschip BIESBOSCH, kapt. Vogelsang, bestemd naar Batavia; en heden namiddag het barkschip TIMOR, kapt. Borghorst, bestemd naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Norden is op den 19 dezer op het eiland Baltrum gestrand, het schip HOOP OP WELVAART, kapt. O.R.W. de Vries, uit Sapmeer, van Osterrisoer met hout naar Groningen bestemd. De manschap is gered; het schip is echter in de vorige nacht van het strand gedreven, en waarschijnlijk in Dorumersiel binnen gebracht.


Datum: 30 augustus 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 augustus. Het stoomschip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Visser, van Hamburg naar herwaarts, heeft, volgens brief van Cuxhaven van de 27e dezer, na de 25e dito vandaar te zijn vertrokken, wegens zware storm op de Elve moeten terugkeren, alwaar hetzelve alstoen in goede staat, echter met aanhoudende storm, onder het nieuwe werk (opm: achter de plaat Neuwerk) was liggende.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 augustus. Het schip ANNEGINA, kapt. Hoving, van Makkum naar Hamburg, is de 23e dezer in het Amelander Gat verongelukt.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Ligt in lading naar Genua het nieuw gebouwde Nederlands schoener-kofschip FLECKE JOVWER, kapt. F.K. de Weerd.
Adres bij Kranenborg en Zonen. (opm: eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 26 augustus. Van Harlingen meldt men d.d. 21 augustus, dat op de Friese kust bij de Zwarte Haan, twee turftjalken zijn verongelukt, en van de laatste, bestemd naar Harderwijk, slecht de knecht en de dochter van de schipper met grote moeite gered zijn, doch deze laatste, genaamd R. Bovenkamp, van Smilde, daarbij verdronken is.


Datum: 31 augustus 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia via Bordeaux ligt te Rotterdam in lading om de 7e september te vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip THETIS, kapt. L. Tak. Adres bij de heren Boissevain & Kooy en E. Windhouwer, cargadoor, te Amsterdam, en Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 augustus. Het schip DE VOS, kapt. Brunius, van Dantzig naar Amsterdam, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau (opm: Baltiysk), 21 augustus. Het schip JUFFER JANTJE, kapt. De Boer, gisteren van hier naar Amsterdam vertrokken, is hedenmorgen lek uit zee teruggekomen, moet lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip CHRISTINA, kapt. J. de Jongh, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 25 augustus is het schip CAROLINA, kapt. Bekman, van Memel naar Rotterdam, in een zinkende staat en van het volk verlaten te Harwich binnengebracht.


Datum: 02 september 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Bij acte van de 14e augustus 1844, voor de notaris Cornelis Hendrik Deune te Amsterdam gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, is aldaar opgericht geworden ene Naamloze Vennootschap van Koophandel, tot het doen van alle gebruikelijke verzekeringen voor Zeegevaar, onder de benaming van Nederlandsche Zee Assurantiecompagnie, mitsgaders onder het bestuur van de heren Lambertus Brederhuijsen en Johannes Sobbe, als directeuren, onder het toezicht van de heren Jan Jacob Kluppel en Cornelis van Rinsum Junior, als commissarissen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, makelaar, zal op heden de 2e september 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, verkopen: 1/32e aandeel in het gekoperd Nederlands gebouwd fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, gevoerd door kapt. C.N. Gorter. Nader bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op heden de 2e september 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, presenteren te verkopen de volgende scheepsaandelen in Nederlands gebouwde en onder Nederlandse vlag varende schepen:
- 3/32 Part in het gezinkt Galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, groot 167 lasten, volgens meetbrief.
- 1/16e Part in het gekoperd Fregatschip JOSEPHINA CATHARINA, kapt. J. Andresen, groot 468 lasten, volgens meetbrief.
- 1/10e Part in het Schoener-Kofschip de EENSGEZINDHEID, kapt. F.G. Mellema, groot 112 lasten, volgens meetbrief.
- 1/32e Part in het gekoperd Fregatschip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, groot 416 lasten, volgens meetbrief.
- 1/18e Part in het gekoperd Fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, groot 203 lasten, volgens meetbrief.
- 1/16e Part in het gekoperd Fregatschip DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, groot 312 lasten, volgens meetbrief.
Iemand nadere onderrichting begerende, spreke met bovengemelde makelaars.


Datum: 03 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 augustus. Aangaande het schip TELEMACHUS, kapt. Richards, van Newport naar Altona, op Terschelling gestrand, wordt gemeld, dat een gedeelte der inventaris was geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoltkamp, 31 augustus. Bij het eiland Rottum is aangedreven een door het volk verlaten Engelse brik, op welks spiegel met witte letters stond SUNDERLAND, beladen met Oostzeese balken, welke gedeeltelijk aldaar geborgen zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ADOLPH, kapt. G.N. Wahlberg, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 september. De bevrachting der Nederlandsche Handel-Maatschappij, voor de gehele maand september, bepaalt zich tot de volgende bodems, als:
Voor Amsterdam: HENRIETTE CLASINA, ELISABETH ANTHONIA, JAPAN, JEANNETTE PHILIPPINE en PRINS HENDRIK.
Voor Rotterdam: BATAVIER, MAASNYMPH, KORTENAAR, LIBRA en ADMIRAAL ZOUTMAN.
Voor Middelburg: MIDDELBURG.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip ELISABETH ANTOINETTE, kapt. Bezier, op 1 augustus naar Londen opgezeild om te repareren, is van daar de 28ste augustus te Deal teruggekomen, en heeft de reis naar Java voortgezet.


Datum: 04 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 3 september. Heden namiddag omstreeks 2 ure is het oorlogsfregat de LEK van 44 stukken in het bijzijn van de minister van marine, onderscheiden autoriteiten en een aanzienlijke menigte toeschouwers met de beste uitslag van de Landswerf alhier te water gelaten.
Daarna is de kiel gelegd van een linieschip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Passage naar Batavia wordt aangeboden met het extra snelzeilend fregatschip ELIZABETH ANTHONIA, kapt. P. Bakker, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter, om vermoedelijk in september aanstaande te vertrekken. Dit schip is vrij van de overvoer van ezels.
Adres ten kantore van de cargadoors d’Arnaud & Co. te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der schepen, geveild op 2 september1844 in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ:
- 3/32e Parten in het galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, NLG 1.350, in slag NLG 10, opgehouden.
- 1/10e Part in het schoener-kofschip de EENSGEZINDHEID, kapt. F.G. Mellema, NLG 775, in slag NLG 20, opgehouden.
- 1/16e Part in het gekoperd Fregatschip JOSEPHINA CATHARINA, kapt. J. Andresen, NLG 5.475, B.D. Bosscher.
- 1/32e Part in het gekoperd fregatschip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, NLG 2.925, in slag NLG 275, H.J. Rietveld.
- 1/18e Part in het gekoperd Fregatschip LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, NLG 1.800, H. Gullen.
- 1/16e Part in het gekoperd Fregatschip DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, NLG 3.950, in slag NLG 150, H.J. Rietveld.
- 1/32e Part in het gekoperd Fregatschip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter, NLG 6.050, in slag NLG 50, H. Salm.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop der volgende maand, op een nader te bepalen dag, zal bij publieke vendutie worden verkocht het brikschip TWEE GEZUSTERS, bekend onder de naam van BRIK BAGOES, groot 127 lasten, voorzien van een zeer volledige inventaris, wordende dagelijks alhier verwacht. Inmiddels te bevragen bij Reijnst & Vinju.
Batavia, 29 augustus 1844.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 september. Heden is van hier naar Banjermassin vertrokken het Nederlandse schip ANIS (opm: Nederlands-Indische bark, zie JC 030144), thans hernaamd ANIS KAIJEE MAAS, en gevoerd wordende door Hadjie Ismael.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 september. Heden is van hier naar Soerabaija vertrokken het Nederlandse schip PIET HEIN, thans hernaamd ALETTA, en gevoerd wordende door P.Y. Jobs (opm: zie JC 150644).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 september. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. H. Nolté, de 23e mei van Rotterdam vertrokken.


Datum: 05 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapitein Richards, gevoerd hebbende het schoenerschip JANE EN ELIZE (waarschijnlijk: JANE & ELISE), met een lading ijzer, van Newport bestemd naar Dordrecht en nabij Petten gestrand, roept bij deze op de houder van het cognossement van de voormelde lading ijzer, om zich voor of uiterlijk op de 15e september aanstaande te adresseren aan hem zelve, onder het adres van Gebr. Zur Mühlen & Taylor, scheepsagenten aan het Nieuwe Diep, zullende hij bij gebreke van dien, overgaan tot de publieke verkoop van de voormelde lading ijzer, voor zo ver dezelve geborgen is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia zal de 23e dezer in het Nieuwediep zeilree liggen het Nederlandse fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee, hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers en varende een geëxamineerde scheepsdokter. Dit schip is vrij van de overvoer van ezels.
Adres bij Floris der Kinderen & Zoon, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip NEPTUNUS, kapt. Fierke (opm: vermoedelijk buitenlander), van Dantzig, is op 20 augustus op de Doggersbank lek geworden en gezonken, de equipage is door een Noors schip gered en de 26ste te Elseneur met de Noorse stoomboot aangekomen.


Datum: 06 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip ANNA SOPHIA, kapt. E.H. Leuss, met stokvis en traan van Bergen naar Amsterdam, is volgens brief van Esens van de 1e september, in de nacht tussen de 29e en 30e augustus het onderste boven op Langeoog aangedreven. Van de lading werden 94 hele en 7 halve tonnen traan geborgen. (opm: vermoedelijk is dit de smak ANNA SOPHIA, bouwjaar 1828, eigendom geweest van kapt. Severin Obbes Visser uit Delfzijl; zie ook AH 190944)


Datum: 07 september 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 september. Het schip ALBERTINA, kapt. Potjewijd, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, alhier binnen, is lek en heeft drie ankers, twee touwen en zeilen verloren en verdere schade aan tuigage bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke Verkoping. Op maandag 16 september aanstaande, des namiddags ten 3 ure, te Ruhrort, ten huize van de heer Henneke, Havenmeester, van een Rijnschip, genaamd die DANKBARKEIT, groot 1.990 centenaars, bevaren door de schipper, Theodore Brinkman, met deszelfs masten, staande want en verdere complete inventaris, zeer geschikt om de Rijn en Zeeuwse stromen te bevaren. Nadere informatie te bekomen bij de Heer Henneke, te Ruhrort. Brieven franco.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 september. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JOHANNA MARIA, kapt. J.C.F. Luecke, de 21e mei van Rotterdam vertrokken, en het dito schip BORNEO, kapt. C.C. Hansen, de 29e mei van Amsterdam vertrokken.


Datum: 09 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, G.W. Seesink Clee, D. Beth en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 23e september 1844, des avonds te 6 uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stad-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J. Crommelin, verkopen zes twee-en-dertigste parten in het gekoperd fregatschip ELISABETH ANTHONIA, gevoerd door kapt. P. Bakker, liggende voor deze stad en bevracht door de Nederlandsche Handelmaatschappij. Nader bericht bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoors D'Arnaud & Co.


Datum: 10 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op woensdag laatstleden (opm: 4 september) zijn te Vlissingen op ’s Rijks werf de kielen gelegd van twee oorlogsvaartuigen, zijnde een brik en een schoener.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het nieuw gekoperde tweedeks barkschip SARA AMARIA, kapt. G.F. W. Dykers. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip ELIZABETH ANTONIA, kapt. P. Bakker. Adres bij d’Arnaud en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit. Adres bij Kranenborg en Zonen en Canne en Balwé.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip JAPAN, kapt. W. van der Zee. Adres bij Floris der Kinderen en Zoon.
Suriname: het gekoperde driemast galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks barkschip ANTONIE EN EUGENIE, kapt. C. Meijer. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. S. Nielsen. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Havana: het gekoperde tweedeks brikschip PHOENIX, kapt. J.T. Visser. Adres bij B.J. van Hengel.
Kaap de Goede Hoop en Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer. Adres bij d’Arnaud en Co.
Genua: het nieuw gebouwde Nederlandse schoener kofschip FLECKE JOVWER, kapt. F.K. de Weerd. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Genua en Livorno: het Nederlandse schoenerschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. F.G. Mellema. Adres bij Jan Corver en Co.
Gibraltar: het Nederlandse kofschip VOORWAARTS, kapt. H. Brugts. Adres bij Van den Bey en Co.
Lissabon: het Nederlandse kofschip HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand. Adres bij Jan Daniels en Zoon en Arbman en Lublink, Van Meeteren en Co.
Livorno en Genua: het Nederlandse schoener kofschip CATRIENA JANTINA, kapt. J.H. Potjer. Adres bij Jan Daniels en Zoon en Arbman en J. de Rooy.
Livorno: het Nederlandse schoener kofschip MERCURIUS, kapt. G. Verkade. Adres bij Van den Bey en Co.
Marseille: het Nederlandse kofschip JOHANNA MARIA, kapt. W.K. de Grooth. Adres bij Jan Corver en Co., Canne en Balwé en J. W. Boekhout.
Marseille: het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. J.H. Duintjer. Adres bij J. Corver en Co Canne en Balwé.
Port à Port: het Nederlandse schoenerschip MERCURIUS, kapt. A. van der Windt. Adres bij H. Verweyde Cz. en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Port à Port: het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. H.R. Legger. Adres bij H. Verweyde Cz. en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Syra en Smirna: het nieuw gezinkte schoener hoekerschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. A. Riedyk. Adres bij J. C. van Oven en Zonen. Vertrek vóór of op 10 september.
Syra en Smirna: het Nederlandse schoener kofschip JAN JACOB, kapt. R. Lutje. Adres bij Van den Bey en Co.
Triest: het nieuw gebouwde Nederlandse kopervaste schoenerschip TRIËST, kapt. H.S. Hoveling. Adres bij Jan Corver en Co.
Triest: het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. W.J. Wilkens. Adres bij Van den Bey en Co.
Aalesund: het sloepschip CORNELIA, kapt. J. Paulsen. Adres bij Petrus Scheffer en Zoon.
Bergen: het sloepschip MARIA SOPHIA, kapt. P.O Boye, van Bergen. Adres bij Petrus Scheffer en Zoon.
Bremen: het Nederlandse schip WYKINA, kapt. J. van der Veen Bieze. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Bremen: het Nederlandse schip ALIDA SOPHIA, kapt. H.J. Gnodde. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer.
Bremen: het Nederlandse schip DE VROUW HILLIGINA, kapt. L.L.P. Bos. Adres bij Blikman en Co.
Bremen: het Nederlandse schip HILLEGINA ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Co.
Danzig: het Nederlandse kofschip DE VROUW JOHANNA, kapt. Jacob Derks Flik. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Gluckstadt en Itzehoe: het Nederlandse kofschip JANTINA, kapt. H.E. de Jonge. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip JANTINA, kapt. R.T. de Jonge. Adres bij de Weduwe Salm en Meyer.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffijn. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: hert Nederlandse kofschip GESIAN CATHARINA, kapt. H.R. Stutvoet. Adres bij Blikman en Co.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip MARGARETHA, kapt. R.P. Bossinga. Adres bij Kranenborg en Zoon.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip JOHANNA, kapt. D.P. Douwes. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip GEERDINA BEERTA, kapt. Jan Derks Flik. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg: de Nederlandse kof SYBRAND JAN, kapt. C.H. Uil. Adres bij De Vries en Co., Floris der Kinderen en Zoon en Lublink, van Meeteren en Co.
Petersburg: het Nederlandse kofschip PIETER HENDRIK, kapt. A. Meyer, adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip GEZIENA, kapt.. L.M. de Boer. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Riga: het Nederlandse kofschip ELISABETH, kapt. C.H. Veen. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Rostok: het Nederlandse smakschip DE VROUW MAIKE, kapt. E.J Visser. Adres bij Blikman en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip ANNA ALIDA, kapt. G.J. Kortrijk. Adres bij Blikman en Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip GEERTRUIDA HENDRIKA, kapt. E..H. Homveld. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Straalsund (direct) en Greifswald ,Wolgast en Barth (te Stralsund te lossen). Het sloepschip JOHANNA MARIA, kapt. J.C. Grünewaldt. Adres bij Kranenborg en Zonen en J.C. van Oven en Zonen.


Datum: 11 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag de 9e september in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: een welbezeild gekoperd barkschip, EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer: NLG 6.750, in slag NLG 140, opgehouden. (opm: op 16 oktober werd de zeebrief zonder opgaaf van reden door de Ontvanger te Amsterdam naar Den Haag verzonden; vermoedelijk was de bark alsnog aan een sloper verkocht)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

In lading: naar Triest, het nieuw gebouwd Nederlands kopervast schoenerschip TRIËST, kapt. H.S. Hoveling, adres bij Jan Corver & Co. (opm: eerste reis)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, C.W. Seesink Clee, D. Beth en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 23e september 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, ten overstaan van de Notaris J. Commelin, verkopen: 2/32e parten in het gekoperd fregatschip ELISABETH ANTHONIA, gevoerd door kapt. P Bakker, liggende voor deze stad en bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Nader bericht bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoor d’Arnaud en Comp.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Voor het Land. De Schout-bij-Nacht, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië en inspecteur der marine, maakt hiermede bekend, dat ingevolge daartoe verleende machtiging door het Indische Gouvernement bij besluit van 7 juli j.l. no. 11, op zaterdag de 5e oktober aanstaande bij publieke verkoop te Soerabaija zal worden opgeveild:
- onder nadere goedkeuring van het Gouvernement het stoomwerktuig, afkomstig van Zr.Ms. ijzeren stoomboot TERNATE, zo als hetzelve is liggende in het pakhuis van de stoomvaart aldaar.
- enige losse ijzerwerken en andere artikelen, afkomstig van de ijzeren stoomboten BANDA en TERNATE.
Omtrent welker verkoop nadere informatiën zullen kunnen worden ingewonnen bij het Marine Departement te Batavia, alsmede ten burele van de Haven- en Equipagemeester te Soerabaija.
Batavia, 10 september 1844, de Schout-bij-Nacht voornoemd, J.P. Machielsen

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 september. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip KOLONEL KOOPMAN, kapt. H.G. Pott, de 16e mei van Rotterdam vertrokken.


Datum: 12 september 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens brief van kapt. S. Halfweg, voerende het schip JEANNETTE, van Batavia naar Rotterdam, gedagtekend 29 augustus, was hij alstoen, na een reis van 124 dagen, in goede staat, met een oostenwind, kruisende op de gronden van het Engels kanaal, en had hij de vorige dag, mede in goede staat, op die hoogte ontmoet het barkschip JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen, van Tjilitjap naar Rotterdam. Ook meldt kapt. Halfweg, dat hij op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop gedurende 16 dagen zware stormen doorgestaan, en later, benoorden de linie, veel stilte ondervonden heeft.


Datum: 13 september 1844


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. A.H. Werumeus Buning, notaris te Uithuizen, gedenkt op woensdag 18 september 1844 des voormiddag te 10 uren ten huize van de kastelein J.A. de Boer te Zoutkamp, ten verzoeke van zijn principalen op zeer gemakkelijke en aanmerkelijke voorwaarden, publiek te verkopen de zeevissnik genaamd DE VROUW JANTJE met zeil en treil, staand en lopend want, ankers, touwen en visnetten en al hetgeen verder tot een complete vissnik behoort, liggende in de haven van Zoutkamp wordende bevaren door Jacob Joh. Visser en Jurrien P. Fik.
Nadere informatie te bekomen bij de heren B. Onnes & Zn. te Groningen.
Mr. A.H.W. Buning, notaris.


Datum: 14 september 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 september. Aan deze stad is gearriveerd het schip KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems, van Bergen, met stokvis en traan.


Datum: 16 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 mei. Volgens bericht van Makasser, zijn in de namiddag van de 26e februari jl. aldaar aangekomen drie sloepen, bevattende de bemanning van de Belgische koopvaardijbrik LE CHARLES, gevoerd door de luitenant der 2de klasse van de Belgische Koninklijke Marine, Ch. Hoed, welk vaartuig komende van Singapore en bestemd naar Manilla, op de hoogte van de rivier Coety onder de Borneose wal, in Straat Makasser was aan de wal geraakt en overvallen door zeerovers.
Een officieel bericht van het gebeurde, door genoemde heer Hoed ingezonden, geeft aan, dat de brik LE CHARLES, varende langs de kust van Borneo, om van de landwind gebruik te maken, de 17e februari jl. op bovengenoemde plaats is vastgeraakt en dat, bij het aanbreken van de dag,van dezelve onderscheiden prauwen werden gezien, zeilende uit de rivier Coety en de Straat Pamaroeng, welke zich achter de brik verzamelden, buiten bereik van het geschut, elkander door schoten seinende, zodanig, dat dezelven spoedig waren aangegroeid tot 24 sterk bemande bodems, welk aantal gedurig vermeerderde.
De commandant besloot hierop, in overleg met de equipage, nadat alle middelen tevergeefs waren beproefd om de brik vlot te krijgen en met dat doel zelfs een gedeelte van de lading was overboord geworpen, om het vaartuig te ontruimen, het welk met 3 sloepen werd bewerkstelligd. Intussen kwamen de roverprauwen opzetten en waren onder een hevig vuur de brik genaderd, welke zij aan bakboord enterden, toen de commandant, na zich overtuigd te hebben dat niemand meer aan boord was, dezelve met de laatst achtergebleven sloep van stuurboord verliet. Aan verdediging was, volgens zijn verklaring, niet te denken. De sloepen werden nog een geruime tijd door de rovers vervolgd, doch hadden het geluk door een opkomende koelte te ontsnappen, zonder dat iemand van de afvarenden gekwetst is geworden. Na tien dagen met tegenwind en slecht weer geworsteld en door gebrek aan drinkwater veel geleden te hebben, kwamen zij eindelijk de 26e te Makasser aan, alwaar zij door de plaatselijke autoriteit met de meeste gastvrijheid zijn behandeld geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 30e september 1844, 's avonds te zes uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen 15/224 parten in het Nederlands gebouwd en gekoperd barkschip WILLEM BARENDSZ, gevoerd door kapt. W. Landzaat; liggende voor deze stad. Nader bericht bij bovengenoemde makelaar.


Datum: 17 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.L. Lublink, F. der Kinderen, J. Corver, H.J. Rietveld, C.A. Schröder, D. Beth en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 7e oktober 1844 te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, des avonds te zes uur verkopen:
Een extra ordinair wel bezeild gekoperd en bijzonder zwaar kopervast Nederlands fregatschip genaamd HANDEL MAATSCHAPPIJ, laatst gevoerd door kapt. K.J. Defeyfer (opm: bouwjaar 1826; kapt. K.J. de Feijfer), groot volgens meetbrief 536 tonnen of 283 lasten, liggende te Rotterdam aan de Boompjes, breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: zie AC 091044)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 15 september. Z.M. heeft aan de luitenant der 1e klasse G.C. Zoutman opgedragen het toezicht over te Curaçao in aanbouw zijnde schoener, welke genoemd zal worden ARUBA.
Met de 1e oktober aanstaande zal, naar men verzekert, Zr.Ms. fregat CERES in dienst worden gesteld, ter vervanging van het in Oost-Indië gestationeerde fregat PALEMBANG, en zulks onder het bevel van de kapt. ter zee J. Enslie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen FORTUNA, kapt. T. Taay, van Nerva, met hout; ANNEGINA, kapt. W.W. Potje, van Stockholm, met teer, staal en ijzer; ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, van St. Petersburg, met hennep, koper en lijnwaden; TARAGON, kapt. G. Brunswick, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MENTOR, kapt. Roon, van Cuba naar Bremen, te Cuxhaven met schade binnengebracht, is 5 september gerepareerd van de helling gelaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Langesund van 27 augustus was 21 dito tussen het Jutse rif en Doggersbank, vol water en zonder masten drijvende gevonden een met hout beladen brik, vermoedelijk het schip CAROLINA, kapt. Gjersöe, van Drammen naar Nederland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Nederlandse kof JUFVROUW JANTJE, kapt. De Boer, is na geëindigde reparatie 5 september van Pillau naar Amsterdam vertrokken.


Datum: 18 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In onze laatste is, uit de toen ontvangen Javasche Couranten, het bericht wegens het gebeurde met de Belgische brik LE CHARLES, op de hoogte van de rivier Coety in Straat Makasser, overgenomen. Thans zijn wij, door particuliere berichten, uit brieven van de oostkust van Borneo, gedagtekend 16 april ll., in staat gesteld de navolgende bijzonderheden,betrekkelijk de ook daarmede in verband staande verrichtingen van de Nederlandse zeemacht tot opsporing van de rovers in de vaarwateren aldaar, mee te delen:
De expeditie, bestaande uit Zr.Ms. brikken AREND en POSTILLON, stoomschip HEKLA en schoeners ZEPHYR, EGMOND en JANUS, onder bevel van de commandant van eerstgenoemde bodem, de luitenant ter zee van de eerste klasse F.X.R. 't Hooft, had zich te Makasser verenigd om de rovers, die, ten einde zich over hun vroegere nederlaag te wreken, een macht van 200 prauwen verzameld en aan de onzen een uitdaging toegezonden hadden, te gaan opzoeken.
Inmiddels was echter de Belgische brik LE CHARLES, gevoerd door kapitein C. Hoed, voor de Passierrivier aan de grond geraakt en door een menigte roversprauwen aangevallen, zodanig dat de kapitein met zijn officieren en equipage genoodzaakt was om met de sloepen te ontvluchten, waarmee zij dan ook, na tien dagen op zee te hebben rondgezworven, behouden, doch in een allerbeklagelijkste toestand, geheel uitgehongerd en afgemat, te Makasser aankwamen. Onmiddellijk na bekomen kennis hiervan, lichte het eskader het anker en vertrok naar het aangegeven punt om de rovers op te sporen en zo mogelijk de brik te hernemen. Tot dat einde werd er, niettegenstaande de daarmee gepaard gaande moeilijkheden en gevaren, in alle mogelijke richtingen gekruist, zonder dat het evenwel gelukken mocht iets te ontdekken.
Na gedurende 14 dagen daartoe vruchteloze pogingen te hebben aangewend, ontmoette men eindelijk een prauw, welke berichtte dat zij op de Prootie rivier een Engelse brik en schoener had gezien en vermeende aldaar te hebben horen schieten, doch men vond tevens aan boord van die prauw enige flessen bier, welke blijkbaar van de gezocht wordende brik afkomstig waren. Dit gaf aanleiding tot het opzoeken van een vaarwater, om met hoog water de rivier te kunnen binnenlopen, waartoe terstond de vereiste opnemingen werden gedaan. Men vond voor de grote rivier een droogte, welke geheel met palen versperd was en niet dan met veel moeite kwamen de brik de POSTILLON en het stoomschip HEKLA over de buitenbank, maar waren verplicht vóór de rivier te blijven liggen.
Nu werden alle krachten ingespannen om de gemaakte versperringen op te ruimen en na twee etmalen met alle barkassen en sloepen onvermoeid werkzaam te zijn geweest, mocht het de schoener EGMOND, luitenant ter zee 1ste klasse J. Washington, gelukken er het eerst door te werken, welke spoedig daarna door de ZEPHYR, luitenant ter zee 1ste klasse De Clyves, gevolgd werd. Vervolgens begaf zich de commandant van de expeditie aan boord van de EGMOND, verdeelde al de gewapende sloepen en troepen van de overige schepen op de beide genoemde schoeners (waardoor elk daarvan een bemanning kreeg van nagenoeg 180 koppen, met inbegrip van de officieren en adelborsten) en gaf toen bevel om de rivier verder op te varen. Als nu kwamen er enige prauwen, welke waarschijnlijk op de wacht hadden gelegen of men zich ook door de geplaatste hinderpalen zou laten afschrikken, afzakken, geladen met geschenken, die namens de Sultan van Tengaron werden aangeboden, doch bepaaldelijk geweigerd.
De met dat aanbod belaste personen nam men aan boord, om de beide vaartuigen de rivier op te brengen en na zes dagen en nachten opgewerkt te hebben, soms tegen 4 mijlen stroom, bereikten zij het eerste kampong of dorp, hetwelk 6 à 700 huizen groot was. Hier werd de commandant van de expeditie een brief van voornoemde Sultan ter hand gesteld, onder andere inhoudende, dat het te veel moeilijkheden zou opleveren om met de schoeners nog verder op te varen en het dus beter was om op die hoogte te blijven, alwaar hij dan zijn opwachting zou komen maken, waarop de luitenant 't Hooft liet antwoorden, er niets tegen te hebben dat de Sultan hem tegemoet kwam, doch dat hij in elk geval met de schoeners voor zijn woning zou komen, waartegen toch geen het minste bezwaar bestond.
Het duurde nochtans nog drie dagen voordat men ter bestemder plaats aankwam en voor het huis van de Sultan van Tengaron kon ankeren, waartoe men dus in het geheel negen dagen was bezig geweest en hetwelk niet alleen de meeste krachtsinspanning, maar ook veel beleid en voorzichtigheid gevorderd had, ten einde in dit moeilijke vaarwater geen schade te belopen. Bij de aankomst werd er dadelijk een sloep op verkenning uitgezonden, welke met het bericht terugkwam, dat het een kampong van 8 à 900 huizen was, doch geheel leeg en verlaten. Daar het reeds te laat was geworden om nog iets te kunnen uitrichten, besloot men de volgende dag af te wachten en nauwelijks was deze aangebroken of er werd met de gewapende sloepen gelijktijdig een landing gedaan. Alle huizen werden doorzocht en overal in de omtrek een nauwkeurig onderzoek gedaan, waarna de kampong in brand werd gestoken, zodat die 24 uren later reeds geheel verwoest was, zijnde er slechts een enkel schot op een van de sloepen gelost. Intussen was men door het aanhouden van een vaartuigje, waarin zich een Chinees bevond, te weten gekomen, dat de geroofde goederen gedeeltelijk bij de Sultan en gedeeltelijk te Samarinda, bij diens afgevaardigde, welke als loods gebezigd werd, geborgen waren, zo mede, dat diezelfde persoon de Belgische brik LE CHARLES geplunderd had. Ook waren reeds onderscheiden kleinigheden, aan de officieren en equipage toebehorende, zoals papieren, brieven, laarzen, met de namen van de eigenaars er in, enz. bij hem gevonden en er bestond dus geen twijfel meer, of hij was werkelijk de schuldige.
Men deed hem gevolglijk een scherp verhoor ondergaan, vroeg hem welke goederen hij nog meer bezat, waar deze zich bevonden en waarom de Sultan gevlucht was, indien hij aan het gepleegde feit onschuldig was? Hij bleef echter alles volstandig loochenen, doch, bij nader onderzoek, werkelijk de roversvlag gevonden hebbende, werden hem zijn wapens, welke nogal aanmerkelijk waren, afgenomen en hij, benevens zijn manschappen, 12 in getal, dadelijk in de boeien gesloten.
Voor het tegenwoordige aldaar nu niets meer kunnende verrichten, dreef men des anderen daags voor stroom de rivier weer af en arriveerde nog diezelfde avond voor Samarinda, terwijl er drie dagen nodig waren geweest om van daar op te werken. Deze plaats was niet verlaten en terstond vervoegden zich al de hoofden bij de commandant van de expeditie en verklaarden het gedrag van hun Sultan niet te kunnen begrijpen. De woning van de arrestant doorzoekende, werd aldaar, behalve twee stukken geschut, ook de barkas en een gedeelte van de lading van de in deze bedoelde brik gevonden, hetwelk alles niet alleen werd opgeëist, maar daarenboven nog een schadevergoeding gevorderd van NLG 120.000, met bedreiging van de kampong te zullen verwoesten, wanneer binnen 24 uur niet aan deze eis werd voldaan. Met veel moeite werd NLG 4.000 bijeengebracht en men ging een verbintenis aan om het overige in vijf jaren af te doen, tot nakoming waarvan men twee van de voornaamste ingezetenen als gijzelaars meevoerde. Dertien dagen waren er met deze tocht verlopen, toen de schoeners weer bij de overige vaartuigen voor de rivier terugkwamen, welke gedurende die tijd niets van hen hadden vernomen en aan boord waarvan men dus omtrent hun lot in de pijnlijkste onzekerheid verkeerde en zich deswege in allerlei gissingen verloor. Bij deze gelegenheid is weer het grote nut gebleken van soortgelijke vaartuigen als de EGMOND en ZEPHYR, welke gelijklastig op 8 voet gebracht kunnen worden en in staat zijn geweest om gedurende vijftien dagen tezamen 350 man te kunnen bergen en verzorgen, terwijl de andere vaartuigen, uit hoofde van hun meerdere diepgang, belet werden te volgen.
Dadelijk na terugkomst van de schoeners vertrok het eskader naar Makasser, alwaar het de 23e april behouden aankwam. Het vond aldaar Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, aan boord hebbende de Schout-bij-nacht Machielsen, die met deze bodem in persoon aan de op handen zijnde tocht tegen de rovers zou deelnemen en waartoe binnen vier dagen alles gereed was.
Het bovenstaande levert wederom het bewijs op, hoe onze brave zeeofficieren voortdurend werkzaam zijn om de Indische Archipel van het roofgespuis te zuiveren en geen moeite noch gevaren ontzien om dat doel te bereiken en overal waar zij kunnen de handel krachtdadig te beschermen en zowel vreemde als nationale scheepvaart hulp en bijstand te
verlenen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading te Rotterdam naar Batavia het buitengewoon snelzeilend barkschip ZORGVLIED, gevoerd door kapt. C. van Alken, om met primo oktober e.k. te vertrekken.
Adres ten kantore van de heren Gebr. Hendrichs & Co. alhier, en Hudig & Blokhuyzen, cargadoors te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Lissabon ligt te Vlaardingen in lading om zeer spoedig te vertrekken het gezinkt Nederlands hoekerschip de TAAG, kapt. C. Goudswaard.
Te bevragen bij de heren S. van Gijn & Zn. te Vlaardingen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 september. De 14e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ANNA MARGARETHA, kapt. H. de Jong, met vier passagiers, de 30e mei van Amsterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JOSEPHINE CATHARINA, kapt. J. Andriessen, met een passagier, de 2e juni van Amsterdam vertrokken, en het dito schip FLEVO, kapt. P. Huidekoper, met 7 passagiers, de 31e mei van Amsterdam vertrokken.


Datum: 19 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Nederlands gekoperd barkschip, groot 118 gemeten lasten, met deszelfs complete en zeer ruime inventaris. (opm: ELISABETH MARIA, zie AH 231044)
Te bevragen bij de makelaar G.J. Boelen, IJgracht no.13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Houders van cognossementen der lading traan en stokvis, per het schip ANNA SOPHIA, kapt. E.H. Leus, van Bergen naar Amsterdam bestemd geweest en op Langeoog gestrand (opm: zie AH 060944), gelieve zich te adresseren bij de cargadoors de wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Franse schip ALINE, kapt. Savary, van Bahia met suiker, tabak, katoen, huiden, enz. naar Hamburg, is volgens brief van Texel van de 17e dezer de vorige nacht in de Eierlandsche gronden gestrand en verbrijzeld; de kapitein, de equipage, een passagier en de Engelse loods hebben zich met de boot gered en zijn op het Eijerland aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 september. Directeuren der Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, te Rotterdam, hebben besloten, aan kapt. Schippers, voerende het kofschip NIJVERDAL, te huis behorende te Zwolle, te doen uitreiken haar grote zilveren medaille, benevens NLG 50,-, om onder zijn equipage verdeeld te worden, als een bewijs van erkentelijkheid voor het redden der equipage van het in een zinkende staat verkerend kofschip, HERMANUS, kapt. J.H. Sterenborg, te huis behorende te Pekela. (opm: zie AH 290844)


Datum: 21 september 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekenden zullen alsnu op hun vendutie van vrijdag de 27e dezer, om 11 uur precies, verkopen het brikschip de TWEE GEZUSTERS, groot 127 lasten met dezelfs inventaris. (opm: de Nederlands-Indische brik TWEE GEZUSTERS, kapt. W. Furnie, was op 11 september te Batavia aangekomen van Pekalongan)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 september. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark CHERIBON, kapt. J. Douwes Dekker, de 2e juni van Amsterdam vertrokken.


Datum: 23 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij vernemen, dat dezer dagen een ook voor ons vaderland niet onbelangrijke onderneming is tot stand gekomen; het is een te Frankfort a/Main opgerichte maatschappij voor het vervoer van goederen langs de waterweg uit Nederland naar Frankfort en vice versa, en verder de Main op, waartoe twee ijzeren stoomslepers van zeer groot vermogen, en een zestiental ijzeren lichters, ieder geschikt om 4.500 centenaars te laden, zullen worden aangebouwd. Gemelde maatschappij wordt door de heer J. Rigaud bestuurd, onder toe-voorzicht van vijf commissarissen, zijnde de heren baron Anseln von Rothschild, C.P. Gutenberger, Joh. Carl. Ziegler, Joh. Georg Hayn en Anton. Meyer. Voor de vervaardiging en levering van de benodigde remorqueurs en lichters, hebben een aantal zowel Engelse als Belgische fabrikanten geconcurreerd, doch is aan onze stadsgenoten de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel de voorkeur geschonken; behalve de goede naam, welke de fabriek van die heren geniet, schijnt tot het bekomen van deze commissie ook veel te hebben bijgedragen, de belangstelling, die men voor de zaak in Nederland wenst op te wekken. Wij geloven, dat men zich daarin niet zal bedrogen vinden, te meer omdat het een onderneming geldt, die voor dit land aller gewichtigst moet worden. Het voornemen is, de goederen, uit Nederland naar Biberich te slepen, aldaar gebruik te maken van de spoorweg naar Frankfort, en vervolgens die goederen welke voor de Main-streken bestemd zijn, langs de rivier naar hun bestemming te bevorderen. Zodra nu het Donau-Mainkanaal zal gereed zijn, zal men zeker bedacht zijn, ook daarvan voor verzendingen naar Oostenrijk gebruik te maken, en kan het dan ook niet wel missen of deze grootste onderneming moet goede uitkomsten geven, zowel voor de ondernemers zelf als ook voor ons vaderland, met betrekking tot deszelfs koloniale producten. Reeds in maart aanstaande zullen een remorqueur (opm: sleepboot) en 8 ijzeren lichters moeten gereed zijn.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag de 30e september 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen 5/16e parten in het Nederlands kofschip TRITON, kapt. B.E. Cuperus, groot 83 lasten, en thans op reis van Amsterdam naar Livorno.
Nader bericht bij de gemelde makelaar, of bij de cargadoors van den Beij & Co.


Datum: 24 september 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. G.D. Douwes, van Lübeck, met teer; MARIA (opm: kof, ex-EENDRAGT), kapt. J.H. Swart, van Newcastle, met kolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Men schrijft het navolgende uit Zwolle d.d. 13 dezer:
Heden werd door de heer Jan van Rees, scheepsreder, uit naam en van wege de Zuid Hollandsche Maatschappij ter Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam aan Herm Jacobs Schippers (opm: Harmannus Jacobs Schippers), kapitein, Hidde Remmelts Gieze, stuurman, Machiel Derks Loorbach en Otto Jacobs Buiten, matrozen, en Dirk Voetelink, kok, uitmakende de equipage van het kofschip NIJVERDAL, behorende aan de Zwolsche Reederij Maatschappij, aan de eerste de grote zilveren medaille en de anderen een geldelijke toelage uitgereikt voor de op 19 augustus j.l. bij vliegende storm zo stoutmoedig als gelukkig uitgevoerde redding der bemanning van het schip HERMANUS, gevoerd door Joh. Sterenborg, tehuis behorende te Pekela, dat ter hoogte van Doggersbank in een zinkende toestand verkeerde. (opm: zie AH 290844)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee, eerste deurwaarder te Leeuwarden, zal op donderdag den 26 september 1844 finaal, des avonds ten zeven ure, bij R.J. Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet te Leeuwarden, verkopen een hektjalkschip, genaamd de VROUW CORNELIA (opm: binnenvaarder), groot 62 ton, met staand en lopend want, zeilen, ankers en verdere toe en aanbehoren, zoals hetzelve wordt bevaren door G.A. de Wit en is liggende bij de werf van G.S. van der Werf, op het Vliet voornoemd. Dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden.


Datum: 25 september 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Verkoping van schepen op maandag de 23e september in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- 1/32e part in het gekoperd fregat ELISABETH ANTONIA, kapt. Bakker, NLG 2.975, in slag NLG 25, A.W. Abrahamsz.
- 1/32e Part in het gekoperd fregat ELISABETH ANTONIA, kapt. Bakker, NLG 2.900, in slag NLG 50, D. Beth.
- 1/32e Part in het gekoperd fregat ELISABETH ANTONIA, kapt. Bakker, NLG 2.850, in slag NLG 30, D. Beth.
- 1/32e Part in het gekoperd fregat ELISABETH ANTONIA, kapt. Bakker, NLG 2.850, in slag NLG 25, F der Kinderen.
- 1/32e Part in het gekoperd fregat ELISABETH ANTONIA, kapt. Bakker, NLG 2.750, in slag NLG 60, G.J. Boelen.
- 1/32e Part in het gekoperd fregat ELISABETH ANTONIA, kapt. Bakker, NLG 2.650, in slag NLG 25, G.J. Boelen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 september. De 20e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark SUMATRA, kapt. D. Crawford, de 29e juli van Manila vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ELIZA, kapt. A.F. Oosterloo, de 2e juni van Amsterdam vertrokken.


Datum: 26 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 22 september. Naar men verneemt, moet met de meeste spoed zeilree worden gemaakt Zr.Ms. schoener de LANCIER, commandant luitenant ter zee 1e klasse J.H. Boudijk Bastiaanse, terwijl dit vaartuig tegen de 15e oktober geheel gereed moet zijn, en van hier als dan zal vertrekken ter versterking van onze zeemacht in Oost-Indië. Genoemde schoener is de 15e dezer alhier van de kust van Guinea binnengekomen, en heeft gedurende meer dan vijf maanden op de kust van Afrika gekruist. Nog zullen in de loop van dit jaar uit Vlissingen vertrekken Zr.Ms. fregat de CERES, onder bevel van de kapitein ter zee J. Enslie, en uit Hellevoetsluis Zr.Ms. stoomschepen VESUVIUS, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse Van Hoogenhouck-Tulleken en de CURAÇAO, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse P.A.M. Hinlopen; beide eerst gemelde schepen zijn tot de dienst in Oost-Indië bestemd en laatstgenoemd stoomschip in West-Indië.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Het schip JANTJE, kapt. Schippers, van Vlie op avontuur, heeft in de nacht van 14 op 15 september de fokkemast verloren, waarbij twee man der equipage over boord geslagen doch weder gered zijn. (opm: de JANTJE, van Veendam, werd op 16 september gezien op 56º30’ NB 06º45’ OL met deze schade, kennisgevende dat bovengenoemde twee man waren gered)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar Suriname:
Het gekoperd driemast Galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam, adres bij Hoyman en Schuurman.
Het gekoperd driemast Galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange, van Amsterdam, adres bij B.D. Bosscher.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip JUNO, kapt. W.J. Chevalier, van Batavia, met suiker en koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 september. Zr. Ms. schoenerbrik DOLPHIJN, commandant Luitenant ter zee der eerste klasse C.F. Stavenisse de Brauw, is den 19 dezer uit ’s Rijks dok te Vlissingen ter rede dier stad gehaald, om den 25 met een gunstige wind naar Java te vertrekken.


Datum: 27 september 1844


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlie, 22 september. Gearriveerd. GESINA JOHANNA (opm: kof), kapt. H.W. Lukens, van Archangel.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Nieuwe ijzeren Barge-dienst van Amsterdam op Gouda v.v, in onmiddellijke correspondentie met de stoomboot naar en van Rotterdam. (opm: de stoomboot IJSSEL van W.A. van de Garden en Compagnie)
De gezamenlijke schippers in het veer van Amsterdam op Gouda en van Gouda op Amsterdam hebben de eer, bij dezen aan het Reizend Publiek ter kennis te brengen, dat met ultimo dezer de Dagdienst, voor dit jaar, zal worden gestaakt en dat, van woensdag de 2e oktober aanstaande af, onder approbatie der beide Stedelijke Besturen, de Nachtdienst provisioneel met bovengenoemde Barges zal worden verricht, die van beide de steden des avonds, precies ten half tien ure, zullen vertrekken.
Deze nieuwe Nachtdienst stelt de passagiers in de gelegenheid om, bij aankomst te Gouda, hunne reize, per stoomboot, naar Rotterdam en verder afgelegene plaatsen onverwijld te kunnen vervorderen, en te Amsterdam komt dezelve tijdig genoeg aan, om van ieder middel van vervoer, in de vroege ochtend uit die stad naar onderscheidene Oorden vertrekkende, te kunnen gebruik maken.
In de vrachten voor passagiers en goederen geen verandering zijnde, zo dient tot naricht dat, tot gemak der passagiers, ook de beide slaapvertrekjes, ieder voorzien van twee slaapplaatsen voor één persoon, zullen kunnen worden afgehuurd voor NLG 1,50 boven de Eerste Kajuitsvracht, en onverhuurd zijnde, voor iedere slaapplaats afzonderlijk 70 cent.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Deurwaarder J. Damen, zal, op donderdag den 3 oktober e.k., des namiddags ten drie ure, bij de zogenaamde Kettingbrug te Harlingen, tegen gereed geld verkopen een visaak, groot twee en twintig ton, met roer, zwaarden, mast, ijzeren staag, gaffel en giek, twee dreggen, twee ankertouwen, een kluiver, fokke- en zeilval en kraanlijn, twee zeilen, een fok en kluiverfok, een koorstok met twee koorijzers, een en een halve koor, een hanschovisch (opm: ansjovis) kuil, losse stelling, watervat, enz.


Datum: 28 september 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 september. De Nederlandse kof WILMINA, kapt. Bakker, van Dantzig naar Bordeaux, is gisteren met verlies van de boegspriet en schade aan de steven hier binnengelopen, zijnde aangezeild geworden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 september. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ANNA, kapt. P. Ebels, de 23e juni van Rotterdam vertrokken.


Datum: 30 september 1844


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Extracten uit de Lloyd’slijsten van 26 en 27 september.
Liverpool 26 september, CATHARINA ELSINA, kapt. Behrens, naar Amsterdam (opm: zie RC 210544).

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op heden den 30e september 1844, ’s avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, verkopen: 5/224 parten in het Nederlands gebouwd en gekoperd barkschip WILLEM BARENDSZ, gevoerd door kapt. W. Landzaat, liggende voor deze stad. Nader bericht bij bovengemelde makelaar.


Datum: 02 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Gisteren is het tweede droge dok, sedert een paar dagen geplaatst in het Westerdok nabij de Zandhoeksbrug, in werking gekomen door het opnemen van een groot driemastschip, hetgeen aan de verwachtingen volkomen heeft beantwoord.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der schepen, geveild op 30 september 1844 in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- 14/224 Parten in het barkschip WILLEM BARENDSZ, kapt. W. Landzaat, NLG 5.800, in slag NLG 200, opgehouden.
- 1/16e Aandeel in het kofschip TRITON, kapt. B.E. Cuperus, NLG 1.200, in slag NLG 50, opgehouden.
- 1/16e Aandeel in het kofschip TRITON, kapt. B.E. Cuperus, NLG 1.100, in slag NLG 50, opgehouden.
- 1/16e Aandeel in het kofschip TRITON, kapt. B.E. Cuperus, NLG 1.050, in slag NLG 50, opgehouden.
- 1/16e Aandeel in het kofschip TRITON, kapt. B.E. Cuperus, NLG 1.000, opgehouden.
- 1/16e Aandeel in het kofschip TRITON, kapt. B.E. Cuperus, NLG 1.000, in slag NLG 50, opgehouden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Wisbech, 27 september. Het schip PAULINA, kapt. Dristig, de 22e dezer van Vlissingen op avontuur uitgezeild, is, na zwaar lek geworden te zijn, op strand gezet.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 september. De 27e september zijn hier aangekomen het Nederlandse schip AMBOINA, kapt. J. Lourens, de 18e juni van Rotterdam vertrokken, en het dito schip SAMARANG, kapt. D. Steur, de 19e juni van Rotterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JOHAN JACOB, kapt. L.M. Geelkerken, de 23e juni van Rotterdam vertrokken, en het dito schip MARIA JACOBA CORNELIA, kapt. D. Boes Luitjens, de 30e mei van Texel vertrokken.


Datum: 03 oktober 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van St. Davids, met steenkolen, en VENILIA, kapt. H. Meppelder, van Archangel, met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 oktober. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht voor de maand oktober de volgende schepen, als:
voor Amsterdam WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol; DYONISIA CATHARINA, kapt. P. Arenspoot; ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema, en WILHELMINA ARNOLDA, kapt……(opm: kapt. J.L. Mulder)
voor Rotterdam: ANTHONY, kapt. J.F. Klomp; MERCATOR, kapt. M. Korteland, en JOHANNA, kapt. H. Poort.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om op 10 oktober aan het Nieuwe Diep tot vertrek gereed te liggen, het snelzeilend, gekoperd en kopervast fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres voor passagiers en goederen bij de cargadoors J. Daniels en Zoon en Arbman, te Amsterdam, en Visser en Van der Sande, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.


Datum: 04 oktober 1844


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck, 20 augustus. Vertrokken 11 augustus ARAGO, kapt. Dugner, naar Antwerpen met de lading (opm: uit Oost-Indië, zie DC 100844 en RC 101044) van het schip RUBENS.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VROUW ALIDA, kapt. Hund, van Danzig naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, was 12 september van de geleden schade hersteld en gereed tot het innemen van de lading.


Datum: 05 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 24 september. Uitgezeild JANTINA ENGELINA, kapt. De Grooth, naar Rendsburg. (opm: zie AC 171244)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De directeur der Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij bericht bij deze, dat in de algemene vergadering van deelhebbers in voornoemde maatschappij, op heden gehouden, de uitdeling over het jaar 1843 is bepaald op NLG 25 per aandeel, welk bedrag, ingevuld in de bij de aandelen gevoegde 9e coupon tegen intrekking daarvan ontvangbaar zal zijn vanaf maandag de 7e dezer ten kantore van de heren kassiers Digazar Franken & Co. alhier.
Amsterdam, 3 oktober 1844, de directeur voornoemd, Paul van Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse kofschip de GOEDE HOOP, kapt. J.R. Oostra (opm: bouwjaar 1816; kapt. Jan Roelfs Oostra; zie ook RC 121044), van Delfzijl in ballast naar Noorwegen bestemd, is, volgens brief van Thisted, van de 26 september, die dag op de Jutse kust gestrand; de manschap is gered, en men hoopte ook de inventaris te bergen, doch het vaartuig was vol water en zou bezwaarlijk te behouden zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: CLASINA EN GEERTRUIDA, kapt. R.J. Kranenburg, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Men meldt uit Amsterdam, dat maandag ll. voor het eerst gebruik gemaakt is van het sedert enige dagen in het Westerdok aldaar nabij de Zandhoeksbrug, geplaatste droge dok. Het driemast schip de AFRIKA, van de heren Boelen en Co., bestemd tot de vaart op Guinee, is in hetzelve op gemelde dag opgenomen en heeft het dinsdag weder verlaten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens brief van kapt. C. Hoed, gevoerd hebbende de Belgische brik CHARLES, had hij zich met geheel zijn equipage te Batavia ingescheept op het Engels schip ROYAL CONSORT, kapt. Legg, van daar naar Cowes bestemd. Na drie dagen in zee geweest te zijn, was het vaartuig lek geworden; binnen twee uren kwam er twee voet water in het ruim, waardoor men genoodzaakt werd de Cocos Eilanden aan te doen, om daar zo goed mogelijk te repareren. Dit gedaan zijnde, was het schip voor 29 juli te Mauritius binnengelopen, om te lossen en de verdere schade te herstellen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping, te Rotterdam. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam, H.H.Zn., en W.H. Montauban van Swijndregt, Makelaars te Rotterdam, zullen, op order van de Belanghebbenden, op woensdag 9 oktober 1844, des middags ten twaalf ure, in de Zaal der Openbare Verkoopingen, op de Scheepmakershaven, wijk A no. 458, in het openbaar veilen en verkopen: Het hecht en sterk gebouwd en snelzeilend Rijnschip, genaamd CATHARINA HENDRIKA, voorzien van een aller uitmuntende en met zeer veel zorg betimmerde roef en toebehoren, groot, volgens verklaring van de beëdigde Scheepsmeter, 469 binnenlandse tonnen, benevens al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere toebehoren; zo als hetzelve is liggende in de Haringvliet, zuidzijde, oosteinde, en de goederen op de kade, voor en nabij het schip, en aldaar daags voor en des voormiddags voor de verkoping door een ieder zal kunnen worden bezichtigd. Nadere informatie bij de Makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, om vermoedelijk in de eerste dagen der maand november aan het Nieuwe Diep tot vertrek gereed te liggen, het snelzeilend, nieuw gekoperd en kopervast barkschip JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten, qq. Hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Adres voor passagiers en goederen bij de Cargadoors J. Daniels en Zonen en Arbman, te Amsterdam, en Visser en Van der Sande, te Dordrecht, of bij de kapitein aan boord.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 oktober. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip NEERLANDS KONINGIN, kapt. A.J. Boone, de 18e juni van Rotterdam vertrokken.


Datum: 07 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 mei. Zr.Ms. brik VLIEGENDE VISCH, gecommandeerd door de luit.t.zee 1e klasse D. van der Hart, was wegens bekomen averij op een reis naar Wahaai, te Banda terug gekomen, doch zou spoedig de reis voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 oktober. Het Franse loggerschip LE SAMARITAIN, kapt. Largement, van Caen met koolzaad naar herwaarts, is volgens brief van Texel van de 4e dezer, die nacht achter de Koog gestrand en vol water gelopen, doch de equipage, uitgenomen een man, gered.


Datum: 08 oktober 1844


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Rotterdam.
Ramsgate, ANNEGINA (opm: kof), kapt. W.W. Patje: (overgenomen lading per CLASINA [opm: schoener-hoeker CLASINA EN GEERTRUIDA], kapt. R.J. Kranenburg van Liverpool): 100 bn. katoen, Kreglinger en Co.; 45 bn. katoen, order, buiten de stad.
(opm: in november vond vermoedelijk een wisseling plaats van partners in het schip dat nu de naam MERCURIUS kreeg en als kapitein W. Kleindijk)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 16 juli. Het schip PIET HEIN, kapt. Jobs, is alhier publiek verkocht geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 3 oktober. Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. Puister, van Newcastle naar Altona, is in zee lek geworden en gezonken. De equipage is gered. (zie ook: DC 101044)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema. Adres bij Jan Daniels en Zoon en Arbman.
Batavia: het nieuw gekoperde tweedeks barkschip WILHELMINA ARNOLDA, kapt. J.L. Mulder. Adres bij Canne en Balwé.
Batavia: het nieuw gekoperde tweedeks barkschip WILLEM ERNST, kapt. H.Wittebol. Adres bij Jan Corver en Co.
Suriname: het gekoperde driemast galjootschip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip NATHALIE, kapt. D.C. Claus. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname: het barkentijnschip FRIESLANDS GOUVERNEUR SYTZEMA, kapt. H.F. Zeylstra. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co. Sluit 20 oktober.
Curaçao (via St. Thomas): het schoenerschip RAFAEL, kapt. M. F. Schaap. Adres bij de Vries en Co. en C. Hoyman en Schuurman. Vertrek 9 oktober.
St. Thomas: het gekoperde schoenerschip DELPHIN, kapt. C.B. Janssen. Adres bij E. Windhouwer.
Bayonne: het Nederlandse kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno: het Nederlandse schoenerschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. F.G. Mellema. Adres bij Jan Corver en Co.
Gibraltar: het Nederlandse kofschip VOORWAARTS, kapt. H. Brugts. Adres bij Van den Bey en Co.
Le Havre en Rouen: het Nederlandse kofschip DE VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga. Adres bij Jan Corver en Co.
La Rochelle: het Nederlandse kofschip DE JONGE LUCAS, kapt. J.R. Dood. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Liverpool: het Nederlandse kofschip DE VROUW MARIA, kapt. H.A. Jongebloed. Adres bij Van den Bey en Co.
Livorno en Genua: het Nederlandse schoener kofschip CATRIENA JANTINA, kapt. J.H. Potjer. Adres bij Jan Daniels en Zoon en Arbman en J. de Rooy. Vertrek 12 oktober.
Livorno en Genua: het Nederlandse kofschip REBECCA, kapt. Z.J. Prins. Adres bi van den Bey en Co.
Malta, Syra en Smirna: het Nederlandse kofschip ARCHIPEL, kapt. R.G. Engelsman. Adres bij Nobel en Holzapffel.
Marseille: het Nederlandse kofschip ANNA MARIA: kapt. R.J. Sprik. Adres bij Jan Corver en Co. en Canne en Balwé.
Port ä Port: het Nederlandse kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap. Adres bij Jan Daniels en Zoon en Arbman en H. Verweyde Cz.
Syra en Smirna: het Nederlandse schoener kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje. Adres bij Van den Bey en Co.
Triest: het nieuw gebouwde Nederlandse kopervaste schoenerschip TRIËST, kapt. H.S. Hoveling. Adres bij Jan Cover en Co.
Bremen: het Nederlandse schip ALIDA SOPHIA, kapt. H.J. Gnodde. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer.
Bremen: het schip DE VROUW CATHARINA, kapt. E.R. Hulzebos. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Drammen, Christiana en omliggende plaatsen: het brikschip EMMANUEL, kapt. Thor Jensen. Adres bij J.W. Boekhout.
Gluckstadt: het Nederlandse schip DE WELDAAD, kapt. E.H. Pluktje. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse smakschip MARGARETHA GESINA, kapt. R.H Stutvoet. Adres bij Blikman en Co. Vertrek vòòr of op 8 oktober.
Hamburg en Altona: het schip DE JONGE JAN, kapt. J.J. Butter. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Koningsbergen: het Nederlandse kofschip ANNA, kapt. H.F. Bieze. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen: het Nederlandse smakschip CATHARINA, kapt. P.P. Akkerman. Adres bij Blikman en Co.
Kopenhagen: het jachtschip AMSTERDAM, kapt. H. Schmidt, van Kopenhagen. Adres bij B.J. van Hengel.
Lemvig, Holstebroe, Nyekiobing, Thisted, Wyborg en Aalborg: de smak JACOBINE, kapt. P.N. Jensen, van Lemvig. Adres bij B.J van Hengel.
Petersburg: de Nederlandse kof CATHARINA, kapt. C.H. Vaalman. Adres bij De Vries en Co., Floris der Kinderen en Zoon en Lublink, van Meeteren en Co.
Petersburg: het Nederlandse kofschip DE JONGE KLAAS, kapt. R.D. Schaap. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse kofschip ROELF GIEZEN JUNIOR, kapt. G.R. Hazewinkel. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Stettin: de brik GLORIA, kapt. Loesewitz, van Stettin. Adres bij Blikman en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 6 oktober. Volgens bericht van Batavia van 16 juli, zouden van daar vertrekken de schepen:
MARIA kapt. Groenewoud, 25 juli naar Amsterdam.
PASSAROUANG “ Fullbrun, idem.
MARIE JULIE “ Marker, in de loop dier maand naar Rotterdam.
FANNY “ Kievit, in ’t laatst van augustus naar Rotterdam.
MATHILDA “ De Haas
BATAVIER “ Welger
’s-HERTOGENBOSCH “ Westerouwen van Meeteren, naar Soerabaja
VAN GALEN “ Marcussen, naar Tagal
KONING WILLEM II “ Eeftingh, naar Tjilatjap
JUPITER “ De Jong, naar Wijnkoopersbaai
PLANCIUS “ Rotgans, naar China
en het schip
PIET HEIN “ Jobs, is aldaar (opm: Batavia) publiek verkocht
geworden

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip LACOMODE, kapt. H.C. Schutten, van Liverpool, met ruw zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens bericht van Mauritius, van 31 juli, zijn aldaar binnengelopen, op 28 juni, het schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. Ingerman, van Batavia naar Amsterdam, met verlies van masten en andere averij, de lading was gedeeltelijk gelost om te repareren, en op 18 juli, het schip JONGE CORNELIS, kapt. Klein, mede van Batavia naar Amsterdam, met gebroken bezaansmast, moest repareren alvorens de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GESINA, kapt. Visser, van Danzig naar Amsterdam, te Cuxhaven met schade binnengelopen, heeft na geëindigde reparatie de reis voortgezet.


Datum: 09 oktober 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Prijzen der schepen, geveild op 7 oktober in de Nieuwe Stadsherberg: Een gekoperd fregatschip, genaamd HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. K.J. de Feijffer, NLG 14.000, H.J. Rietveld (opm: in opdracht van Trakranen & Co, Amsterdam, vermoedelijk uit speculatie; het fregat ging niet weer naar zee en werd in mei 1845 als hol opnieuw verkocht, zie AC 070545).
Een tijdmeter NLG 800, barometer NLG 40, opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 oktober. Heden is de Nederlandse brik TWEE GEZUSTERS, kapt. T. Mand, van hier naar Soerabaija vertrokken. (opm: zie JC 2109, eerste reis na verkoping)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 oktober. De 4e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. F.H. Zeijlstra, de 17e juni van Amsterdam vertrokken.
De 5e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip MARIA, kapt. kapt. H.D. van Wijk, met een passagier, de 30e juni van Amsterdam vertrokken, het dito schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, de 24e juni van Amsterdam vertrokken, het dito schip ZEELAND, kapt. J. Noord, de 30e juni van Amsterdam vertrokken, het dito schip PETRUS, kapt. A. Stokvliet, met een passagier, de 24e juni van Amsterdam vertrokken, en het dito schip EUROPA, kapt. D. Charlow, met drie passagiers en Zr.Ms. troepen, de 19e juni van Rotterdam vertrokken.
Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JAVAAN, kapt. P. Dekker, de 3e juli van Amsterdam vertrokken, en het dito schip de RHIJN, kapt. C. Brandligt, de 23e mei van Amsterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip JACATRA, kapt. D. Varkevisser, de 30e juni van Rotterdam vertrokken.


Datum: 10 oktober 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Te Vlissingen is ter rede gekomen kapt. S. Deyrien (opm: kapt. S. Deyrieux, voerende de Franse bark ARAGO uit Sète) van Fernambuck, met de lading van het aldaar afgekeurde schip RUBENS, kapt. W.A. de Rijk (opm: zie DC 100844), van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dordrecht, 9 oktober. In de op den 7 dezer te Amsterdam gehouden veiling van het kopervast Nederlands fregatschip HANDEL-MAATSCHAPPIJ, laatst gevoerd door kapt. K.J. de Feyfer, groot 536 tonnen of 283 lasten, is hetzelve voor NLG 14.000,- verkocht aan de heer H.J. Rietveld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het te Veendam te huis behorende, in het jaar 1826 gebouwd en 87 tonnen metende kofschip DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Puister (opm: kapt. Hindrik Jans Puister), van Newcastle naar Altona, is, volgens brief van Hamburg, van den 3 dezer, in zee lek geworden en gezonken, doch het volk gered (opm: zie AH 081044).


Datum: 11 oktober 1844


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE BROEDERLIEFDE, kapt. Romeling, van Drammen naar de Weser, is volgens brief van Cuxhaven van 30 september, achter de Kogelbaak aan de grond geraakt en vol water gelopen. (opm: zie ook PGC 151044)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip WILMINA, kapt. Bakker, van Danzig naar Bordeaux, te Elseneur binnen, heeft na de geleden schade hersteld te hebben op 28 september de reis voortgezet.


Datum: 12 oktober 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau (opm: Baltiysk), 1 oktober. Het schip CONCORDIA, kapt Zeven, van Danzig met granen naar Amsterdam, is alhier lek en met overgeworpen lading binnengelopen, moet lossen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 oktober. Het schip GEERTRUIDA HENDRIKA, kapt. Zoutman, van Wismar met rogge naar Amsterdam, is de 5e dezer, met overgeworpen lading, alhier binnengelopen.
Het schip NIJVERHEID, kapt. Puister, van Stockholm met ijzer naar Amsterdam, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 oktober. Aan deze stad is gearriveerd het schip ANTHONY, kapt. E.H. Mugge, van Archangel met teer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Shields aangekomen het schip CYGNET, kapt. Boyse, van Dordrecht, welk schip onder de bewaking der douanen is gesteld, als hebbende een partij tabak aan boord verborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Aalborg schrijft men de 4e dezer: Van het op onze kust gestrande Rostocker schip ELEONORE, kapt. Frädtlandt, is de inventaris en een deel van de tot de lading behorende kaas geborgen, welke met het wrak van het vaartuig de 11e zullen verkocht worden; ook zou dit de 5e met de geborgen inventaris van de gestrande kof GOEDE HOOP, kapt. Oostra (opm: zie RC 051044), gedaan worden.


Datum: 14 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 4 oktober. Het schip LONDON PACKET, kapt. Krohn, van Dantzig met tarwe naar Amsterdam, is alhier lek en met onklare pompen binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 4 oktober. Het schip EENSGEZINDHEID, kapt. Siccama (opm: smak, kapt. Steffen Hindriks Siccama), van Delfzijl in ballast naar Brevich (opm: Brevig), is gisteren alhier op de kust gestrand en zal waarschijnlijk weg zijn, doch de equipage is gered en een gedeelte der inventaris geborgen. (opm: zie ook DC 171044)


Datum: 15 oktober 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 10 oktober. De schepen KOLONIST, kapt. Feijnt, van Amsterdam naar Suriname, ELISABETH ANN, kapt. Beynen, van Rotterdam naar Liverpool, en MARY, kapt. Beijnon, van Rotterdam naar Bristol, zijn alhier binnengelopen, het eerste met verlies van zeilen en boot, gebarsten grote mast en overgeworpen lading en de beide laatste met gescheurde zeilen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jonge, van St. Ubes, met zout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DE BROEDERLIEFDE, kapt. Romeling, van Drammen naar de Weser, bij Cuxhaven gestrand, is weder in vlot water en aldaar binnengebracht. (opm: zie PGC 111044 en NRC 311044)


Datum: 16 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia zal in het einde dezer maand van Amsterdam vertrekken het snelzeilend en nieuw gekoperd tweedeks barkschip WILHELMINA ARNOLDA, gevoerd door kapt. J.L. Mulder. Personen of familiën, van deze geschikte gelegenheid voor de overtocht naar Java gebruik wensende te maken, gelieven zich in tijds aan te melden bij de cargadoors Canne & Balwé te Amsterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. Aangaande het schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. Ingerman, van Batavia naar herwaarts, te Mauritius met schade binnengelopen, wordt volgens brief van de kapitein in dato 28 juni gemeld, dat hij de 25 mei op 25º16’ ZB 46º36’ O.L. veel storm had doorgestaan en hevige stortzeeën had overgekregen, waardoor de fokkera gebroken doch weder gerepareerd was; de 7e juni, op de hoogte van de Kaap Relief, verhief de storm zich weder, welke verscheidene dagen aanhield en ontdekte men de 11e dito dat de boegspriet gebroken was, waardoor hij genoodzaakt was het boventuig te kappen teneinde de fokkemast te behouden, en besloot hij de Algoa Baay aan te doen. De steeds voortdurende storm, welke soms tot een orkaan over sloeg, maakte dit echter ondoenlijk en was hij genoodzaakt naar Mauritius af te houden, teneinde de geleden schade te herstellen; door de hevige stortzeeën en zwaar weder smoorde het schip en werkte zodanig, dat hij genoodzaakt werd alles tot verlichting van het schip aan te wenden en onder anderen 480 balen koffie overboord te werpen, waarna hij gelukkig Mauritius bereikte.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 oktober. Heden is hier aangekomen de Nederlandse bark de DRIE MARIA’s, kapt. L.G. Verbeek, de 19e juni van Rotterdam vertrokken.


Datum: 17 oktober 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De lading van het bij Steenberg gestrande Nederlandse schip EENSGEZINDHEID, kapt. Siccama, bestaande uit boter, kaas, enz., is grotendeels geborgen, en men denkt het vaartuig ook af te kunnen brengen, hoewel het hoog op strand geworpen is.


Datum: 18 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 oktober. Op gisteren in de namiddag maakte de schoener NOOIT GEDACHT, alhier te huis behorende, gereedheid om naar zee te zeilen en had bij het uithalen het ongeluk van tegen een paal van het Wester havenhoofd een gat te stoten, waardoor dezelve zodanig lek werd, dat hij spoedig vol water liep en na het breken van deszelfs touw even buiten de haven is gezonken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia om primo november te vertrekken het Nederlands snelzeilend barkschip JEANNETTE, kapt. S. Halfweg, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwame dokter.
Adres ten kantore van de cagadoors Van Ulphen & Ruys alhier en te Rotterdam.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 1 oktober. Het schip de AMSTEL, kapt. J. Hakker, van Amsterdam naar Genua, alhier tot vertrek gereed liggende, heeft, door aandrijving van een Engelse brik de ijzeren ankerstok gebroken, doch heeft, na hierin voorzien te hebben, gisteren de reis voortgezet; zijnde hetzelve alhier binnengelopen om de kok, wiens been door een losgeslagen blok gebroken was, heelkundige hulp te verschaffen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 oktober. Het schip de COURIER, kapt. P.P. Poppens, van Smirna en Samos naar herwaarts, is volgens brief van Triëst van de 4e dezer, te Syra binnengelopen; het moest lossen.


Datum: 19 oktober 1844


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdamse Courant 19-10-1844. Volgens brief van Dantzig, van den 10 dezer, had het aldaar te huis behoorend schip Nordstern, kapitein Sagerth, van Londen komende, den 7den bij Hela overzeild het kofschip EERSTELINGg, kapitein E. O. Koolman, van Amsterdam, mede naar Dantzig bestemd. Het laatste vaartuig werd daardoor zoo zwaar beschadigd, dat het oogenblikkelijk zonk, en de bemanning, uit den kapitein en vier personen bestaande, zich op de NORDSTERN redde, die onbeschadigd bleef. De EERSTELING behoorde te Beerta te huis, was in den jare 1841 gebouwd en 120 tonnen metende.


Datum: 20 oktober 1844


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar: Kaap de Goede Hoop en Batavia, om in november te vertrekken, het Nederlandse snelzeilend gekoperd barkschip WOLTEMADE, kapt. F. Guyt Jr.
Adres bij Kuypers, van Dam & Smeer.


Datum: 21 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 oktober. Volgens brief van kapt. J. Zwanenburg, voerende het schip ADOLPH FREDERIK, van Suriname naar herwaarts, in Texel binnen, had hij gedurende de reis veel storm doorgestaan en daardoor de grote boot, sloep en enige zeilen verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 oktober. Heden is hier als bijlegger met verlies van de boegspriet binnengekomen het schip de JONGE MARIA, kapt. L. Rendtler, van Salonica naar Hull.


Datum: 22 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 oktober. Het schip LUNA, kapt. Backer (opm: waarschijnlijk buitenlander), van hier naar Drammen, is, volgens brief van Drammen van de 10e dezer, na de 30e september op de hoogte van de Noorse kust in een zware storm uit het noord-noord-westen lek geworden te zijn, gezonken, doch de equipage gered en te Fahrsund aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Even als onlangs handel en scheepvaart zich alhier in het daar stellen van een tweede stoom-drijfdok mochten verheugen, hetwelk bereids in het Westelijk-dok in volle werking is, zo is ook thans weer, tot groot gemak voor handel en scheepvaart, een stoom-sleepboot op het Y, onder directie van de heren J.R. Boelen & Zoon en P. Kraay c.s. tot stand gebracht, en heeft gemelde boot, genaamd de YSTROOM, laatstleden zaterdag op haar eerste proeftocht bewezen, aan het doel te zullen beantwoorden. Zowel het vaartuig, vervaardigd door de bekwame scheepsbouwmeesters J.R. Boelen en Zoon, als de machine van zestig paardenkracht, lieten niets te wensen over. Alzo mocht deze geheel particuliere onderneming, na ontvangen concessie in de maand mei laatstleden, binnen een zo kort tijdsbestek, een inrichting tot stand brengen, welker nut en noodzakelijkheid reeds zo dikwijls gebleken is, en wensen wij, dat de ondernemers in ruime mate de vruchten mogen plukken van deze voor handel en scheepvaart zo nuttige en gewenste inrichting.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 20 oktober. De Noorse brik ANNA CATHARINA, kapt. Andresen, van Drammen naar Amsterdam, is voor de gronden alhier gestrand en verbrijzeld; doch de equipage door de loodsboot No. 4, schipper Krijnen, gered en alhier aangebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 16 oktober. Het schip de HOOP, kapt. Kiers Kok, van Hamburg naar Amsterdam, in het Vlie binnen, heeft bij het ten anker komen de ijzeren pullen en het anker gebroken; hetzelve is alhier in de haven gekomen om de geleden schade te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 oktober. Het schip EVA NEELTJE, kapt. Slachter, van Bremen naar Amsterdam, alhier binnen, is in de storm van gepasseerde nacht, van door twee ankers en op de stenen dam, beoosten deze haven, geslagen; de equipage is gered en men is bezig zo veel mogelijk van de lading te redden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen GEERTRUIDA HENDRIKA, kapt. Zoutman, van Wismar en de NIJVERHEID, kapt. Puister, van Stockholm, beide naar Amsterdam, te Cuxhaven met schade binnengelopen, hebben een aanvang gemaakt met de lading te lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip DE EENSGEZINDHEID, kapt. Siccama, van Delfzijl naar Noorwegen, bij Thistedt gestrand, wordt van daar gemeld dat het grootste gedeelte der lading geborgen was en men hoopte het schip af te brengen.


Datum: 23 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de bevestiging van de treurige tijding, van het overlijden van mijn geliefde echtgenoot, kapt. Christian Jäger, op de 4e juni laatstleden, na een korte doch hevige ziekte, aan boord van het door hem gevoerd wordend schip PIETER FLORISZ, op de reis van Batavia naar Soerabaja, in de ouderdom van omtrent 46 jaar. Na een gelukkige echt van ruim 20 jaar, zag ik met dit verlies de zon van mijn levensvreugde ondergaan, en onze enige zoon en onze betrekkingen betreuren diep het gemis van een edelmoedige vader, welmenend bloedverwant en warme vriend.
Amsterdam, 21 oktober 1844, A. Wittig, wed. C. Jäger.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, B.D. Bosscher en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 4e november 1844, des avonds te zes uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen een extra ordinair wel bezeild gekoperd barkschip, genaamd ELISABETH MARIA, gevoerd door kapt. J. Grim, varende onder Nederlandse vlag; volgens meetbrief lang 24 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 23 duimen, hol 3 ellen 90 duimen, en alzo gemeten op 223 tonnen of 118 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoor E. Windhouwer, in de Bergstraat, No. 7. (opm: zie AH 061144)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. Het schip ERFPRINSES VAN ORANJE, kapt. Kaleshoek, van Rotterdam naar Batavia, en niet kapt. Jacobus, zoals in ons vorig nummer gemeld, te Rio de Janeiro binnengelopen, heeft, volgens een brief van daar van de 24e augustus, een mast verloren en meer andere schade bekomen, zodat de kapitein vreesde dat er een geruime tijd zoude verlopen, alvorens hij de reis weder zou kunnen voortzetten.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. Volgens een brief van Texel van de 21e dezer, zat bij de Haaks aan de grond een door het volk verlaten Noordse brik, beladen met hout; hetzelve was door vaartuigen op sleeptouw genomen en naar Vlie of Terschelling gebracht. (Vermoedelijk de brik ANNA CATHARINA, kapt. Andersen, van Drammen naar herwaarts)
(opm: zie ook DC 241044)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bayonne, 18 oktober. De Nederlandse kof de VRIENDSCHAP, kapt. Kwakkelstein (opm: hoeker, kapt. J. kwakkelstein), van Amsterdam met ene lading kaas naar herwaarts en Bilbao, is in de nacht van de 16e op 17e dezer, op de hoogte van Kaap Breton, ten noorden van de monding van de Adour, verongelukt.


Datum: 24 oktober 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip OLDAMBT, kapt. P.H. Kamminga, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Men leest in de Amsterdamsche Courant van heden:
De nieuw gebouwde stoomsleepboot de IJSTROOM, van 60 paardenkrachten, bestemd tot het slepen van alle schepen en vaartuigen op het IJ en over Pampus, varende onder directie van de heren J.R. Boelen en Zonen, P. Kraaij c.s., begon gisteren haar dienst met het slepen van de Willemsluis naar de Ooster-Doksluis van twee grote Oost-Indiëvaarders, ieder groot circa 800 tonnen, kortelings uit Java teruggekeerd; de een toebehorende aan de heer B. Kooij, Jz. en genaamd WATERLOO, kapt. S. van Duyn, en de andere, toebehorend aan de heren Boissevain en Kooy, genaamd de AMSTEL, kapt. W.R. Menkman, Jr. Wij kunnen deze nieuwe onderneming gerust als zeer nuttig en doelmatig voor handel en scheepvaart aanprijzen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Noorse brik ANNA CATHARINA, kapt. Andresen, van Drammen naar Amsterdam, is voor de gronden van Texel gestrand en verbrijzeld, doch de equipage door de loodsboot No. 4, schipper Krijnen, gered en te Texel aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens bericht van Honfleur van 15 oktober is het schip HARMONIE, kapt. Lund (opm: buitenlander), van Triëst en Fiume (opm: Rijeka) naar Amsterdam, de 5e dezer door het Amerikaans schip PENNSYLVANIA overzeild, de equipage is gered en aldaar aangebracht.


Datum: 25 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Kapt. A. van der Windt, voerende het schip MERCURIUS, van Hamburg te Amsterdam aangekomen, rapporteert van 13 tot 16 oktober voor het gat van Terschelling op 6 tot 14 vademen diepte heen en weder gekruist te hebben, zonder dat een loodsboot naar buiten kwam en niet voor de 18e dito, destijds reeds tot in het gat genaderd zijnde, van een eerst toen uitkomende loods is voorzien geworden.
(opm: zie ook AH 071144 voor het commentaar van de Loodsdienst)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Riga van 7 oktober had die nacht aldaar een hevige orkaan uit het W.N.W. gewoed, waardoor zes in de haven liggende schepen waren gestrand, onder welk het schip INGER METHILDE, kapt. Jensen, beladen met hout en naar Antwerpen bestemd. Ook te Bolderaa hadden de schepen in de haven schade bekomen en waren van de zes ter rede onder belading liggende schepen drie weggedreven en een bark bij Wettshaken en een brik aan de Oostkust gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De kof DE EERSTELING, kapt. Koolman, van Amsterdam op avontuur , is 7 oktober op de hoogte van Leba, door een Pruisisch schip overzeild en dadelijk gezonken, doch het volk is gered en te Danzig aangebracht.


Datum: 26 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping te Vlaardingen, op de 1e november 1844, des morgens te half tien, van een koopvaardij hoekerschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot 101 tonnen, met deszelfs masten, rondhout, staand en lopend want en inventaris, eerst in kavelingen en daarna in massa, en vervolgens nog van onderscheidene scheepsgoederen. Inlichtingen zijn te bekomen bij de notarissen Verkade en Knottenbelt aldaar. (opm: zie AH 290544)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 16 oktober. Het schip CHRISTINA, kapt. Bekkering, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is in de nacht van de 14e dezer, op Winga Fjärskär gestrand, doch zwaar lek weder af en in vlot water gekomen en in zinkende staat te Foto op strand gezet, alwaar de lading in boten gelost en alhier wordt aangebracht.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 18 oktober. Het schip HENDRINA, kapt. Buien, van Stettin naar Amsterdam, is alhier met verhitte lading binnengelopen en zal lossen om te repareren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 oktober. Gisteren is met gunstige gelegenheid van deze stad naar Hellevoetsluis vertrokken, het barkschip CLARA ANNA MARIA, kapt. P.J. Bakema, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip EBENEZER, kapt. J. Lark, van Newcastle met steenkolen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 oktober. De 22e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip MERCURIUS, kapt. W. Veeneman, de 30e juni van Middelburg vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip LOUISE, kapt. J.F. Verschuur, de 18e juli van Amsterdam vertrokken, en het dito schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. T. Gollards, de 9e juli van Amsterdam vertrokken.


Datum: 29 oktober 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 oktober. Het schip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder, van Dantzig naar Amsterdam, is alhier zwaar lek binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip DOURADO, kapt. Da Souza, van Lissabon naar Amsterdam, in het Vlie binnen, is volgens brief van Harlingen, van den 25 dezer, op de Westwal gestrand.


Datum: 30 oktober 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 oktober. Op de 26e dezer is aan ’s Rijks werf alhier met goed gevolg te water gelaten de schoener de WESP, en zijn tevens de kielen gelegd van de korvet SUMATRA en de schoener-brik AMBON.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 oktober. Het kofschip JOHANNA HENDRIKA, kapt. Das, met cinders (opm: hoogovenslakken), van Sunderland naar herwaarts, is, volgens brief van Egmond aan Zee, van de 27e oktober, die namiddag onder Bergen gestrand, doch het volk gered. (opm: als wrak publiek verkocht, afgebracht, hersteld en herdoopt in ONDERNEMING, later AFINA JONKER)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 oktober. Heden arriveerde alhier het Nederlandse stoomjacht PRINCES VAN ORANJE, kapt. Ketjiel, met een passagier, de 15e oktober van Soerabaija vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 oktober. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip CHRISTINA AGATHA, kapt. O.V. Lap, de 23e juli van Amsterdam vertrokken, het dito schip BAREND WILLEM, kapt. J. Riekels, met vier passagiers, de 21e juli van Amsterdam vertrokken, het dito schip JOHANNES MARINUS, kapt. J. van Delft Czn., de 24e juli van Amsterdam vertrokken, het dito schip CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. R. de Weerd, de 10e juli van Amsterdam vertrokken, en het dito schip BANCA, kapt. B.C. ten Ham, met vijf passagiers, de 20e juli van Rotterdam vertrokken.


Datum: 31 oktober 1844


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 oktober. De Nederlandse smak (opm: kof) GEERTRUIDA HENDERIKA, kapt. Zoutman, is met wederinneming der wegens verhitting opgeslagen partij raapzaad bezig en zal dezelve nog heden aan boord hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cuxhaven, 24 oktober. Het Nederlandse kofschip BROEDERLIEFDE, kapt. Romeling (opm: bouwjaar 1816; kapt. Jan Klaassens Romelingh, zie PGC 111044 en 151044), alhier wegens averij binnengelopen, is, aangezien hetzelve niet der reparatie is waardig bevonden, met de daaraan behorende inventaris openlijk verkocht geworden. (opm: in Hamburg aangekocht door Friedrich Brumwick; in mei 1845 verkocht aan Jan Houtsaager, Amsterdam; in augustus 1845 doorverkocht aan Matthias Heemskerk te Amsterdam, hersteld, en in september 1845 weer als ANTONIA, kapt. Jan Houtsaager [!] onder Nederlandse vlag gebracht)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn voor de maand november 1844, bevracht de volgende schepen:
Voor Amsterdam, THEODORA EN SARA, kapt. A. van Oosteroom; MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. C.J. Berghuis; OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne, en ELISE SUSANNE, kapt. N.A. Dijkema, de beide laatsten van Rotterdam.
Voor Rotterdam: WILLEM, kapt. J.G. Schröder, en CELEBES, kapt. T. Cars, Tz.
Voor Dordrecht: JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten, qq.
Voor Middelburg: ONDERNEMING, kapt. J.A. van Boven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op den 26 dezer is aan ’s Rijks werf te Rotterdam, met goed gevolg, te water gelaten de schoener de WESP, en zijn tevens de kielen gelegd van de korvet SUMATRA en de schoenerbrik AMBON.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de nacht van den 16 op den 17 dezer, is op de Engelse kust een pink (opm: visserman) van Scheveningen, toebehorende aan de reder A. Krul, door een Engelse kolenbrik overzeild. Het vaartuig is dadelijk gezonken. De bemanning, bestaande uit de stuurman S. Spaans, vijf matrozen en twee jongens, is door de brik nog kunnen gered worden. Dezelve is j.l. vrijdag, van alles beroofd, te Scheveningen aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens berichten, uit Zierikzee ontvangen, heeft schipper A. Visser, voerende de schokker genaamd ZUID-HOLLANDSCHE REDDING-MAATSCHAPPIJ, en behorende aan de instelling van die naam, te Rotterdam gevestigd, in een zinkende staat binnengesleept en aldaar op de haven gebracht het Deense schoenerschip ANNA MARIA, gevoerd door kapt. S. Ankersen, komende van Elbing, beladen met tarwe, en bestemd naar Antwerpen; welke schoener in de nacht van 25 oktober op de Banjerd aan de grond was gezeild, en door schipper Visser, na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, in vlot water en aldaar, als boven, binnengebracht; zijnde de nood reeds tot die hoogte geklommen, dat de equipage der schoener haar goederen op de schokker had overgebracht, en gereed stond het schip te verlaten, hetwelk, zo wel als de lading, buiten de krachtige en met goed beleid aangewende pogingen van de equipage van de schokker, zeker geheel verloren zou zijn geweest.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Op 24 oktober is te Shields aangekomen het schip LARK, kapt. Clancy, van Dordrecht; hetzelve is uit hoofde men 25 ponden tabak verborgen aan boord heeft gevonden, onder de bewaking der douanen gesteld.


Datum: 01 november 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hellevoetsluis, 30 oktober. Gisteren is op ‘s Rijks werf alhier, in tegenwoordigheid der daartoe uitgenodigde militaire en civiele autoriteiten, met het beste gevolg van stapel gelopen Zr.Ms. schoenerbrik de HUZAAR. Deze gebeurtenis had hier ter plaatse, alwaar sedert 1758 gene schepen waren gebouwd, een algemene belangstelling opgewekt, en zowel van hier als elders waren talrijke toeschouwers tezamen gevloeid, die het vaartuig bij het te water lopen met een daverend gejuich begroetten, terwijl de muziek van Zr.Ms. Wachtschip de SCHELDE, door de commandant van die bodem welwillend afgestaan, bij afwisseling het Wilhelmus en de volksliederen speelde.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop het Engels stoomschip SWIFTSURE, groot 93 Engelse tonnen, 40 paardenkrachten, onder schoenertuig te Londen gebouwd; geschikt voor de zee en kanaalvaart. Dit schip is voorzien van Blaxlands patent marine propellor (voortdrijver), onlangs bij verscheidene schepen der Britse Koninklijke marine ingevoerd. Door bijzondere bouwtrant is hetzelve zeer geschikt voor de rivier en kanaalvaart in de Nederlanden, heeft gene raderkasten en kan elke kreek binnenkomen welke deszelfs breedte niet overtreft, beladen met 80 tonnen goederen heeft het een diepgang van 2 el 7 duim; is geschikt tot overbrenging van passagiers of goederen en voorzien van Bolton & Wats werktuigen, verbruikende 5 ton kolen per 12 uren. Hetzelve is wijders wel voorzien van nieuwe zeilen, ankers, kabels enz., zijnde kortelings met grote kosten uitgerust en in de kustvaart geweest tussen Londen en Colchester; is een bekwame zeeboot welke hare reizen met veel juistheid en spoed volbracht heeft. Dit stoomschip is thans liggende in de Theems. Prijs 2.000 Pond Sterling of NLG 24.000.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den heer W.B. James, solicitor, 5, Basinghallstreet, Londen.


Datum: 02 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia het gekoperd tweedeks barkschip SOOLO; kapt. F.B. Teuneszen, om in de loop van deze maand te vertrekken. Adres voor passagiers en goederen bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys te Amsterdam, en bij de heren De Groot Roelants & Co. te Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia voor passagiers en goederen zal de 8e dezer van Amsterdam vertrekken om de 13e derzelver maand, in het Nieuwediep zeilree te liggen, het Nederlands snel zeilend gekoperde barkschip de AMSTEL, gevoerd door kapt. Nisman varende een bekwame hofmeester en geëxamineerde scheepsdokter. Personen of familie voor de overtocht naar Java van deze bodem wensende gebruik te maken, of iemand derwaarts goederen te verschepen hebbende, worden verzocht zich te adresseren bij de heren Boissevain & Kooy of de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 oktober. De 29e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark VAN DER WERF, kapt. P. van Duijvenbooden, met twee passagiers, de 22e juli van Amsterdam vertrokken, en de dito bark de JONGE JAN, kapt. R.A. Tange, de 21e juli van Rotterdam vertrokken.
Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark de MAAS, kapt. J. van Waning, met een passagier, de 7e juli van Rotterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip JOHANNA CATHARINA, kapt. L. Wildschut, met twee passagiers, de 22e juli van Amsterdam vertrokken.


Datum: 04 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 november. Het schip HELENA, kapt. Blom, van Batavia herwaarts, is de 4e september lek en met meer andere schade te Sierra Leone binnengelopen. Hetzelve heeft 2.400 balen koffie, 100 kanisters suiker en 200 schuitjes tin over boord moeten werpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 november. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. H.R. Schoon (opm: schip onder Hanoveraanse vlag), van Wismar naar Aberdeen, is volgens brief van Cuxhaven d.d. 26 oktober, de vorige nacht op Helgoland gestrand en zal weg zijn. De equipage is gered.
(opm: zie ook AC 191144, PGC 261144 en PGC 101244)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia voor passagiers en goederen zal in de loop dezer maand van Amsterdam vertrekken het Nederlands snelzeilend nieuw gekoperd en kopervast barkschip HENRICUS GERARDUS, gevoerd door kapt. P. Verschuur, hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van de heer B.W. van Straten, IJgracht no.14, of bij de cargadoors d’Arnaud & Co., Geldersche Kade no.10 te Amsterdam.


Datum: 05 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het nieuw gekoperde tweedeks barkschip WILHELMINA ARNOLDA, kapt. J.L. Mulder. Adres bij Canne en Balwé.
Batavia: het nieuw gekoperde tweedeks barkschip WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol. Adres bij Jan Corver en Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten qq., van Dordrecht. Adres bij J. Daniels en Zonen en Arbman.
Batavia: het gekoperde tweedeks Nederlandse barkschip SOOLOO, kapt. T.B. Teuneszen. Adres bij van Ulphen en Ruys.
Batavia: het nieuw gekoperde barkschip HENRICUS GERARDUS, kapt. P. Verschuur. Adres bij d’Arnaud en Co.
Suriname: het gekoperde driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. P.F. Lange. Adres bi B.D. Bosscher. Vertrek 12 november.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers. Adres bnij Hoyman en Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks barkschip ELISA, kapt. J. Hilbrands. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het gezinkte Nederlandse schoener kofschip CORNELIS DASSE VIÉTOR, kapt. A.A. Borgman. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het schoener kofschip ANOTNIA, kapt. W. Hendriks. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Kaap de Goede Hoop en Batavia: het nieuw gekoperde Nederlandse barkschip WOLTEMADE, kapt. F. Guyt van Rotterdam. Adres bij Jan Corver en Co., alhier, of Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen, te Rotterdam.
New York: het gekoperde barkentijnschip FOSKA HELENA, kapt. E.Y. Post. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en d’Arnaud en Co.
Bayonne: het Nederlandse kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij Jan Corver en Co.
Civita-Vecchia: het Nederlandse kofschip DE VROUW MARIA, kapt. H.H. Jongebloed. Adres bij Van den Bey en Co.
Genua: het Nederlandse kofschip BROEDERTROUW, kapt. H.H. Oldenburger. Adres bij Jan Corver en Co.
Genua en Livorno: het Nederlandse schoener kofschip TJALLINGA AURELIA, kapt. G. Fekkes. Adres bij J. de Rooy.
Genua: het Nederlandse kofschip ABRAHAMINA HENRIETTE, kapt. E.H. Kok. Adres bij Jan Corver en Co en Canne en Balwé.
Gibraltar: het gezinkte kofschop JOANNA JACOBA, kapt. K.G. Sap. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Le Havre en Rouen: het Nederlandse kofschip DE VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga. Adres bij Jan Corver en Co.
Lissabon: het gekoperde Nederlandse kofschip ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Lublink, van Meeteren en Co.
Livorno en Genua: het Nederlandse kofschip DE HANDELAARS, kapt. B.H. Nyman. Adres bij Van den Bey en Co.
Livorno en Genua: het Nederlandse kofschip GESINA PETRONELLA, kapt. G.H. Nagel. Adres bij Van den Bey en Co.
Livorno: het Nederlandse kofschip CATHARINA JOSEPHINA, kapt. R.P. Dik. Adres bij Jan Corver en Co.
Malta, Syra en Smirna: Het Nederlandse kofschip ARCHIPEL, kapt. R.G. Engelsman. Adres bij Nobel en Holtzapffel.
Marseille: het Nederlandse kofschip REINAUW ENGELKENS, kapt. Pieter Jans Muntendam. Adres bij Jan Corver en Co.
Syra en Smirna: het Nederlandse schoener kofschip JAN JACOB, kapt. R.H. Lutje. Adres bij van den Bey en Co.
Bergen: het schoenerschip MARIA SOPHIA, kapt. P.O. Bove, van Bergen. Adres bij Petrus Scheffer en Zoon.
Bremen: het Nederlandse schip DE VROUW ANTJE, kapt. H.J. Kruse. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer.
Bremen: het Nederlandse schip DE VROUW MARIA, kapt. J. Hildebrandt. Adres bij de weduwe Jan van Wesel en Zoon.
Bremen: het Nederlandse schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. L.L.P. Bos. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip GEZINA, kapt. J. A. Bolhuis. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip MARIA, kapt. W.J. Kuyper. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Joosten. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. G.H. Esbra. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE HOOP, kapt. J.L. Jonker. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. H.P. de Boer Sap. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. H.I. de Jong. Adres bij Blikman en Co.
Hamburg en Altona: het schoenerschip IDA, kapt. H. Bartman, van Blankenese. Adres bij Blikman en Co.
Memel: het brikschip EMMA, kapt. T.F. Muttray, van Memel. Adres bij Hakenson, Jansen en Co.
Stettin: de brik GLORIA, kapt. J. Loesewitz, van Stettin. Adres bij Blikman en Co. Vertrek vóór of op 5 november.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip HELENA, kapt. Blom, van Batavia naar Amsterdam, is op 4 september, na weinige dagen na deszelfs vertrek van St. Helena lek geworden te zijn en op een der Bessagesriffen gestoten te hebben, te Sierra Leone binnengelopen. Hetzelve heeft 2.400 balen koffie, 100 kanassars suiker en 200 schuitjes tin over boord moeten werpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. O.J. van Wageningen, E. Boonen, H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz en A.C. van Wageningen, Jr., makelaars. presenteren als lasthebbende van hun principalen, publiek bij opbod en afslag te verkopen, op zaterdag 16 november 1844, des middags ten 12 ure, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffiehuis, over het Marktplein te Dordrecht een extra ordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd ANTHONY (opm: bouwjaar 1828), laatst gevoerd door kapt. E.H. Mugge, ladende nagenoeg 100 roggelasten, volgens meetbrief lang 25,80, wijd 4,66 en hol 2,77 ellen en alzo groot 148 tonnen, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, en breder bij de inventaris omschreven.
Nader onderrichting te bekomen bij de scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft te Dordrecht, of bovengenoemde makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op Ameland aan strand gespoeld en geborgen zijn de de navolgende goederen, als:


Datum: 06 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op maandag de 4e november in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: een welbezeild gekoperd barkschip, ELISABETH MARIA, kapt. J. Grim, 223 ton of 118 lasten: NLG 12.000, opgehouden.
(opm: wordt onderhands op 14 november voor NLG 6.000 verkocht aan Jacob Bijleveld, Amsterdam en herdoopt in KNICKERBOCKER onder kapt. B. Koster; zie ook AH 121144)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. Het schip COURIER, kapt. Poppens, van Smirna (opm: Izmir) naar herwaarts, te Syra binnen, heeft, volgens brief van daar van de 12e oktober, schade aan de kiel, loze kiel en het koper bekomen; hetzelve heeft de lading gelost om te repareren. (opm: zie AC 181044)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia voor passagiers en goederen zal in de loop van deze maand, van Amsterdam vertrekken: Het Nederlands snelzeilend, nieuw gekoperd en kopervast barkschip HENRICUS GERARDUS, gevoerd door kapt. P. Verschuur, hebbende goede inrichtingen voor passagiers. (opm: ex-HENRIËTTE EN HENRI, eerste reis onder deze naam)
Adres ten kantore van de Heer B.W. van Straten, IJgracht No. 14, of bij de Cargadoors d’Arnaud & Co, Geldersche Kade No. 10, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 november. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip ERASMUS, kapt. C.M. van Dijcke, de 24e juli van Rotterdam vertrokken.


Datum: 07 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In het Algemeen Handelsblad van 25 oktober jl., No. 4.039, vindt men een advertentie van kapt. A. van der Wind, welke op haar zachtst genomen, van gebrek aan kennis en zeemanschap getuigt; dadelijk toch aan zijn opzettelijke verdachten van onwaarheden te denken kost mij moeite; hoe toch kan Van der Wind schrijven van de 13e tot de 16e voor het zeegat van Terschelling op 6 tot 14 vadem water heen en weer gekruist te hebben; daar juist in die tijd voor het zeegat zijn geloodst kapt. C.H. Schlagter en H. Rozema, terwijl er om de west nog verscheidene schepen op verschillende afstanden geloodst zijn; zo als onder anderen de Pruisische brik AUGUST CARL, kapt. Daniel Cresen, het Vlie zuiden van zich hebbende; waar zouden dan de drie loodsboten van de vaste dienst en twee van de buitengewone dienst, zich wel voor Van der Wind verscholen hebben, die gedurende die tijd in zee waren en dat Van der Wind schrijven durft in het zeegat geloodst te zijn, daar zijn loodscertificaat door hem zelf is afgegeven, het Vlie in peiling ZO op 12 vadem diepte, is mij een raadsel. Inderdaad, ik beklaag de onkunde die zodanig advertentie durft opzenden en zal misschien het kruisen voor Ameland of het oosteinde van Terschelling plaats hebben gehad.
Terschelling, 30 oktober 1844, de onder-commissaris van de loodsen, G.S. Rotgans.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. Het schip ’s-GRAVENHAGE, kapt. Molenaar, van Batavia naar Rotterdam, is volgens particulier bericht met schade te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 november. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen KLEINKINDEREN, kapt. A.J. Bruins (opm: hoeker, kapt. A. den Breems), van Bergen, met stokvis en traan, en de ZWIJGER, kapt. Mugge, van Batavia, met suiker en koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Volgens brief d.d. 2 november van kapt. Molenaar, voerende het fregatschip STAD ’S GRAVENHAGE, van Batavia naar Rotterdam bestemd, was hij om contrariewind, te Falmouth binnengelopen, en hoopte hij met de eerste gunstige gelegenheid de reis voort te zetten. Alles was wel aan boord.


Datum: 08 november 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 november. Volgens brief van Mauritius, van de 13e augustus, was kapt. Ingerman, voerende het schip CLAUDIUS CIVILIS, gereed om de volgende dag naar Amsterdam te vertrekken.(opm: zie AC 161044)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bayonne, 1 november. Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Kwakkelstein, van Lissabon (opm: bedoeld is van Amsterdam, zie AC 231044) naar Bilbao en herwaarts, alhier in de nabijheid gestrand, is geheel wrak.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 2 november. Het schip AFRA (opm: schoener), kapt. J. Nenneboog, van Villanova naar Amsterdam, is alhier lek, met gebroken boegspriet, verlies van zeilen en twee man der equipage binnengelopen.


Datum: 09 november 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 november. De heden ontvangen Lloyd’s List behelst de berichten van niet minder dan 43 verongelukte schepen; vanaf 30 oktober tot de 3e dezer hadden langs de gehele Engelse kust voortdurend hevige stormen gewoed.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 november. Binnengekomen het schip HELENA, kapt. Strating, van Suriname, met verlies van sloep, zeilen, gebroken roer en meer andere schade.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip HELENA, kapt. Stratingh, van Suriname, naar Amsterdam, was den 4 dezer, met verlies van zeilen en andere averij, op de hoogte van Dover.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip CITO, Kapt. Premuda, van de Zwarte Zee naar Amsterdam bestemd, is op 4 november, na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, lek en met verlies van zeilen, te Dover binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor het Land. De Schout-bij-Nacht, commandant van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië en inspecteur der marine, maakt hiermede bekend, dat ten gevolge de daartoe bekomen machtiging bij Gouvernements besluit van de 19e oktober j.l. no.16, en apostillaire dispositie van de 23e oktober daaraanvolgende no. XIX, op maandag de 18e november aanstaande, voor rekening van het Gouvernement, bij ’s Lands equipagewerf te Batavia, publiek zullen worden verkocht enige ongeschikte en overtollige marinegoederen, zomede enige onbruikbare materialen, afkomstig van oude stoomketels van Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, omtrent welk een en ander nadere inlichtingen zijn te bekomen bij het Marine Departement te Batavia en ten burele van de haven- en equipagemeester aldaar.
Batavia, 3 november 1844, de Schout-bij-Nacht voornoemd, J.P. Machielsen

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 november. De 5e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. S. van der Meij, de 21e juli van Amsterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark MARGARETHA, kapt. J.G. Bauer, de 17e luli van Londen vertrokken, het dito schip KOOPHANDEL, kapt. J.G. van der Meij, de 24e juli van Amsterdam vertrokken, en het dito schip RABENHAUPT, kapt. A. de Jonge, met twee passagiers, de 26e juni van Amsterdam vertrokken.


Datum: 11 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Amsterdam, 9 november. Het schip ALBERTINA, kapt. Mateling, te North Shields in lading liggende naar Odessa, is de 1e november, na de boegspriet gebroken te hebben, in een hevige storm uit het zuid-oosten aan de grond geraakt en was de volgende dag nog niet weder in vlot water.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 november. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW NEELTJE, Kapt. K. Parrel, van Cardiff, met staafijzer; ALIDA ELIZABETH, kapt. D.G. Schuur, CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, WILMINA, kapt. L. Baas, PAULINA, kapt. J.T. de Boer, en ONRUST, kapt. P.R. Huisman, allen van Liverpool, met zout.


Datum: 12 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Tegen de 30e november zal bij gunstige gelegenheid van Amsterdam naar Noord-Amerika vertrekken het snelzeilende gekoperde Nederlandse barkschip KNICKERBOCKER. Passagiers kunnen met dezelve een goede en billijke overtocht bekomen en wordt door-passage naar Richmond, Richmond, Philadelphia, New York, Buffalo, Wheeling, Cincinnati, Louisville en New Orleans geboden.
Nadere informatiën te bekomen bij de scheepsmakelaars De Vries & Co., IJgracht no.13.
(opm: het betreft hier de ex-ELISABETH MARIA, een week eerder in veiling gekocht; eerste reis onder nieuwe naam; kapt. B. Koster, zie voor vertrek NRC 060445).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Het schip HELENA, kapt. W. Blom, van Batavia, laatst van Sierra Leone, is bij het binnenslepen in het Nieuwe Diep door de slechte directie van de agent der stoomsleepdienst aldaar twee uren opgehouden geworden.
Nieuwediep, 9 november 1844, W. Blom
(opm: zie AH 151144)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 7 november. Het schip (opm: kof) HUNDEREN, kapt. K. Ouwehand, van Faro naar Amsterdam, is alhier met schade aan het roer binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Yarmouth (opm: Isle of Wight), 6 november. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. De Haan, van Groningen naar Londen, is op Palling Beach gestrand en zal vermoedelijk totaal weg zijn, doordien de lading (opm: vermoedelijk bestaande uit gezakte haver) reeds uit hetzelve spoelt. (opm: zie AC 131144)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE NIJVERHEID, kapt. Puister, van Stockholm naar Amsterdam, te Cuxhaven lek binnengelopen, heeft na geëindigde reparatie de reis voortgezet.


Datum: 13 november 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cowes, 8 november. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. De Haan, van Groningen naar Londen, alhier binnengelopen, is lek en moet lossen om te repareren.
(opm: zie AC 121144; op 30 december 1844 werd de zeebrief geroyeerd, na door de Consul in Londen zonder opmerking naar Den Haag te zijn opgestuurd; in de jaarlijkse opgave van verliezen aan de koning staat ‘verongelukt; vermoedelijk is de hektjalk, bouwjaar 1837, kapt. Hindrik Rindelts de Haan, in Cowes afgekeurd en verkocht; kapt. De Haan kocht in januari een ander schip)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 november. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip BATO, kapt. J. Keijser, de 23e juli van Dordrecht vertrokken.


Datum: 14 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal op maandag de 18e november 1844, des voormiddags ten 10 ure, te Egmond aan Zee publiek om contant geld verkopen het hol of casco van het kofschip JOHANNA HENDRIKA, gevoerd geweest door kapt. G.J. Das, staande op de Berger strande, alsmede deszelfs tuigage, bestaande in ankers, kabeltouwen, zeilen, staand en lopend want, rondhout, en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden.
(opm: schip wordt verkocht en afgebracht; later herdoopt in ONDERNEMING, kapt. B.J. Goossens)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 november. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, van Riga met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schip HARMONIE, kapt. Zoeterkerk, van Nerva naar Dordrecht bestemd, is den 7 dezer met schade aan het roer te Leith Roads binnengelopen.


Datum: 15 november 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 10 november. Het schip de STAD ZWOLLE, kapt. Parma, van Suriname naar Amsterdam, alhier lek en met schade binnengelopen, heeft heden, na geëindigde reparatie, de reis voortgezet. (opm: 15 november bij Texel binnengekomen)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Stoomsleepdienst aan het Nieuwe Diep.
Uit de aan mij door den Heer Agent der Stoomsleepdienst aan het Nieuwe Diep toegezonden Rapporten van de Gezaghebbers der beide Stoomslepers en van den Machinist van den Stoomsleper NOORD-HOLLAND, is blijkende:
1e. Dat op de 9e dezer, des ochtend ten 10 ure, van Kijkduin sein is gedaan, om een zich voor den wal in zee bevindend schip naar binnen te slepen.
2e. Dat, op het bekomen van dat Sein, onmiddellijk op den Stoomsleper NOORD-HOLLAND de vuren zijn aangestookt, en deze Sleper dadelijk, toen de stoom op was, naar buiten is gevaren; en aldaar het schip HELENA, kapitein Blom, op sleeptouw heeft genomen.
3e. Dat men gemeld schip tot voor het Nieuwe Diep gekomen, de Inspuitkranen van den Stoomsleper NOORD-HOLLAND, door het in die haven drijvend wier, zijn verstopt geraakt, en de werktuigen daardoor hunne kracht niet hebben kunnen uitoefenen, waardoor het schip HELENA is teruggedreven.
4e. Dat zodra dit door den Gezaghebber van den Stoomsleper de STAD AMSTERDAM is bemerkt, hij dadelijk op dien Sleper stoom heeft doen opmaken, en den Stoomsleper de NOORD-HOLLAND is te hulp gekomen, met dat gevolg, dat het schip HELENA, weinig tijds daarna, in het Nieuwe Diep is binnengesleept.
Amsterdam, 13 november 1844, de directeur der Stoomsleepdienst aan het Nieuwe Diep, Paul van Vlissingen.
(opm: antwoord op klacht kapt. W. Blom, zie AH 121144)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen FORTUNA, kapt. Kramer en FANNY, kapt. Beckman, beide van St. Ubes naar de Oostzee zijn 25 oktober te St. Ubes lek en met verlies van zeilen uit zee teruggekomen en waren bezig met lossen.


Datum: 16 november 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 november. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. W.C. Veenstra, de 18e juli van Rotterdam vertrokken, en Zr.Ms. stoomschip MERAPI, commandant kapt.luit.t.zee W.T. Baars, de 27e juni van Hellevoetsluis vertrokken.


Datum: 19 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag de tiende december 1800 vierenveertig, des morgens te elf uur, zal ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zitting houdende op het Paleis van Justitie aldaar, ten verzoeke van Jan Corver & Co., van beroep cargadoors, wonende te Amsterdam, bij gerechtelijke uitwinning, aan de meestbiedende en hoogst mijnende worden verkocht: Een schip en toebehoren, zijnde een barkschip genaamd BELLINGSHAUSEN, lang over stevens 32 ellen 8 palmen, wijd 7 ellen 2 palmen en 5 duimen, hol 5 ellen 3 palmen, varende onder Russische vlag, gevoerd geweest door kapt. P. Winding, doch welke plaats thans wordt bekleed door kapt. W. Dails.
Liggende hetzelve schip binnen deze stad, in het Westerdok.
De veilcondities zijn gedeponeerd ter griffie van opgemelde rechtbank en mede in te zien ten kantore van de ondergetekende procureur, in de Reguliersdwarsstraat, bij de Vijzelstraat.
Amsterdam, 16 november 1844, E.J. Asser, procureur.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 november. Het schip ELISABETH, kapt. Schoon, van Hamburg naar Antwerpen, is, volgens brief van Ameland van de 13e dezer, de vorige dag in een storm uit het N.N.W. aldaar gestrand en geheel wrak geworden; de equipage is gered en men hoopte een gedeelte van de lading en de inventaris te bergen.


Datum: 21 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 november. Door de stoom-sleepboot de IJSTROOM, behorende aan de heren J. Boelen & Zn., is heden de dienst van opsleping bewezen aan drie Nederlandse Oost-Indiëvaarders, een Nederlandse West-Indiëvaarder en een Engels brikschip.


Datum: 22 november 1844


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HARMONIE, kapt. Warring, van Antwerpen naar Bremen, te Yarmouth met schade binnengelopen, heeft de lading zwaar beschadigd gelost.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder S. Camphuis, te Sneek, zal publiek, bij executie, tegen contante betaling, verkopen op maandag den 25 november 1844, des namiddags ten 12 ure, te Wommels: een overdekte schuiteschip, genaamd de SNELLE, groot 25 tonnen, liggende in de Bolswarder Trekvaart aldaar; gearresteerd ten laste van Freerk Sjonger, schipper te Wommels, ter requisitie van Marten Thomas Boontje, scheepstimmerbaas te Oldeboorn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop een uitmuntende en wel ingerichte scheepstimmerwerf, met kant en sleedhelling, benevens en grote schuur, staande en gelegen aan de Zeesluis der stad Workum, benevens een woonhuis en grofsmederij, aldaar, alsmede vier pramen, van acht tot vier ton, een boot met tuig, en een nieuwe visaak, lang 7 el 400 streep. De voorwaarden zijn te vernemen te kantore van den notaris J.C. Mann te Workum.


Datum: 23 november 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 november. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip CASTOR, kapt. J. Veenstra, de 11e augustus van Texel vertrokken, en het dito schip PICTURA, kapt. M.T. Tijdeman, de 23e juli van Dordrecht vertrokken.


Datum: 26 november 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gepraaid in Straat Sunda, op 24 juli, het schip BATAVIER, kapt. Welger, van Batavia naar Samarang, den 26 dito, een Nederlands schip, tonende Amsterdamse nummervlag no. 306, oostwaarts stevenende, scheen schade te hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Hanovers kofschip ELISABETH, kapt. Schoon, met tarwe van Hamburg naar Antwerpen, is 12 november bij Ballum op Ameland gestrand en geheel wrak geworden. De equipage is gered en men had een begin gemaakt om de lading en de tuigage te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA AGATHA, kapt. De Boer, van Liverpool naar Lorient, is 12 november met verlies van zeilen te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LUCAS WICHER, kapt. Hazewinkel, van North Shields naar Amsterdam, is bij deszelfs vertrek van South Shields aan de grond vastgeraakt, doch na het lossen van een gedeelte der lading en met assistentie weder vlot gekomen en heeft dadelijk de reis voortgezet.


Datum: 27 november 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 14 november. Het schip JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar (opm: kof, bouwjaar 1841; kapt. Wicher Hindriks Ketelaar), van hier naar Amsterdam, is in de nacht van 6 dezer bij Nirko (opm: in latere berichten: op Nervöe) gestrand en dadelijk gezonken, doch de ekwipaadje gered, en door kapt. Schaap, voerende het schip de JONGE KLAAS, te Kroonstad aangebracht. (opm: de strandingsplaats is het eilandje Narva, pos: 60º12’ NB 27º38’ OL; zie ook AC 240545)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 november. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip PRESIDENT VERKOUTEREN. kapt. J.A.K. van Hasselt, de 22e juli van Amsterdam vertrokken.


Datum: 28 november 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 27 november, Aan deze stad is gearriveerd: het schip HARMONIE, kapt. B.J. Zoeterkerk, van Nerva, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 november. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn, voor de maand december eerstkomende, bevracht de volgende bodems:
Voor Amsterdam ANJER, kapt. J.A. Knaap; SUSANNA CHRISTINA, kapt. B.M. Corbière, en JACOBA MAURINA, kapt. G. van Meedevoort.
Voor Rotterdam de EENDRAGT, van Schiedam, kapt. H.H. Deuling, en MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer.
Voor Middelburg de STAD ZIERIKZEE, kapt. J.C. Hoek.


Datum: 29 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip die ZWEI GEBRÜDER, kapt. Schröder, met mahoniehout, koehaar en hoornen van Hamburg naar Amsterdam, is volgens brief van Stavoren d.d. 22 november, in de nacht van 20 dito bezuiden die plaats gezonken, doch het volk gered en een gedeelte der lading geborgen en te Stavoren onder de strandvonder opgeslagen.


Datum: 30 november 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 28 november. Wij kunnen met zekerheid melden, dat de ijzeren stoomboot de MAAS, door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij aan de heer P.J. Berger te Venlo, is verkocht en dat dezelve aanstaande dinsdag de 3e december, des morgens te 4 uur, van hier, langs Dordrecht, Gorinchem, Bommel, Rossum en Grave naar Venlo zal vertrekken; dat provisioneel tot aanlegplaats te Rotterdam, van die van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zal worden gebruik gemaakt; en dat, alhoewel er voorlopig slechts proefvaarten worden gedaan, het publiek evenwel van die gelegenheid kan gebruik maken, tot zeer geringe vrachtprijzen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 november. Volgens mededelingen van Makassar zijn bij het bestuur aldaar enige brieven ontvangen van de gezagvoerder William Brownrigg en van de bemanning van de Engelse bark PREMIER, van Belfast, welke op de 27e juli 1844 op Poeloe Pandjang, nabij de noord-oostkust van Borneo, is gestrand op haar reis van China naar Balie Badong in ballast en beladen met Chinese munt voor de heren Lange & Co.
Uit die brieven blijkt, dat de sultan van Goenoeng Tabor zich van het wrak en de Chinese munt heeft meester gemaakt en de schipbreukelingen in de grootste ellende en gebrek verkeren en gevaar lopen van door de sultan gedood of verkocht te worden.
De inlandse majoor Kalangkangang in de baai van Palos, die zich toevallig bij de ontvangst van deze tijdingen te Makassar bevond, is uitgenodigd en heeft op zich genomen om onmiddellijk naar Barroe te vertrekken ten einde te trachten van de sultan van Goenoeng Tabor de in vrijheidstelling te verkrijgen van de schipbreukelingen van de PREMIER.
Het bestuur van Makassar is aangeschreven om, indien nog hulp mocht worden vereist, Zr.Ms. brik POSTILLON of Zr.Ms. schoener KAMELEON, welke beide vaartuigen tot het station van Makassar behoren, zo spoedig mogelijk naar Poeloe Pandjang te zenden om de schipbreukelingen te bevrijden.


Datum: 01 december 1844


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 november. Het schip KAREN ANDREA, kapt. Andrea, van Bergen met traan naar Leer, is, volgens brief van Delfzijl, van de 27 dezer, de vorige dag met 4 voet water in het ruim, met verlies van zeilen, gebroken roer, gebroken boegspriet aldaar binnengebracht. De lading is vermoedelijk beschadigd, hebbende men traan gepompt.


Datum: 02 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia, om de 22e december van Hellevoetsluis te vertrekken: Het snel zeilend schip EENDRAGT, kapt. H.H. Deuling, hebbende zeer ruime en gemakkelijke inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam dokter. Adres ten kantore van de cargadoors De Groot Roelants & Co. aldaar en Van Ulphen & Ruys en Ch. Cornelder & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 24e december van Hellevoetsluis te vertrekken: Het schip MARGARETHA IDA, kapt. D.H. Kramer, hebbende goede inrichtingen voor passagiers en voerende een geëxamineerd dokter. Adres ten kantore van de cargadoors Van Ulphen & Ruys aldaar, of ten hunnen kantore alhier.


Datum: 03 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Een bekwaam scheepsdokter en chirurgijn, genegen zijnde een reis naar de Oost te doen met het schip de STAD ZIERIKZEE, gelieve zich ten spoedigste met vrachtvrije brieven of in persoon aan te melden bij de boekhouder, H.W. le Sage ten Broek, te Zierikzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar New York. Het gekoperd Nederlands barkschip KNICKERBOCKER, kapt. Barend Koster, van Amsterdam.
Adres bij van Olivier en Co. en de Vries en Co.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild. Helvoetsluis, 1 december. FORTUNA, F. Taay naar Londonderry.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ROELF GIEZEN Jr., kapt. Hazelwinkel, van Amsterdam naar Petersburg, is volgens brief van Petersburg van 13 november voor de 8e dito wegens tegenwind en losgewerkte lading te Baltishport binnengelopen. De kapitein hoopte Croonstad nog te zullen bereiken.


Datum: 04 december 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 december. De 29e november is hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuyper, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 11e augustus van Amsterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip CLARA HENRIETTE, kapt. P.H. Willers, met drie passagiers, de 27e juli van Amsterdam vertrokken.


Datum: 06 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 4 december. Uit Vlissingen zal de 15e dezer naar Batavia vertrekken Zr.Ms. fregat CERES, onder bevel van de kapt.t.zee J. Enslie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.P. Wichers, notaris te Leek, gedenkt ten verzoeke van Albert Sipkes van der Heide, schipper, en van de erfgenamen wijlen Jacob Karsten van der Kaap en vrouw, allen gedomicilieerd in de gemeente Leek, publiek te veilen en verkopen een overdekt tjalkschip, DE HOOP (opm: binnenvaarder) genaamd, metende 44 tonnen, met mast en opgoed, zeil en treil zo als hetzelve thans bij de verkoper wordt bevaren en zal liggende zijn te Leek van af 26 november, terwijl het van heden af te bezien is bij het Middelste Vallaat te Zevenhuizen. Deze verkoping zal zijn op zaterdag 7 december, des avonds te 6 uren, ten huize van de kastelein M.V. de Boer te Leek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een uitmuntend best en in 1842 nieuw gebouwd snikschip (opm: binnenvaart), overdekt met roef en luiken, groot elf ton, met zeil, treil en alle verdere toe en aanbehoren; door den eigenaar Schelte Dijkstra bevaren en gelegen te Sexbierum; dadelijk te aanvaarden en nadere informatie te bekomen bij den kandidaat notaris Witholt, te Sexbierum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij IJsaak A. van der Werf, op Bergumerdam, drie schepen te koop, een van 14 el 2 palm, een van 12 el 8 palm en een van 15 el 10 palm; wijd en hol naar rato.


Datum: 07 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 december. Volgens brief van Texel van de 4e dezer zat bij de Westwal aan de grond een brik de naam onbekend; dezelve seinde om assistentie, welke men met veel moeite beproefd had te verschaffen, doch hetwelk door het vele drijfijs en de harde oosten wind niet was gelukt. Indien de vorst aanhoudt zal dezelve vermoedelijk totaal weg zijn. Volgens gerucht zoude bovenvermelde brik van hier in ballast zijn vertrokken.
(opm: zie ook AH 091244)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Corunha, 29 november. Het schip AMPHITRITE, kapt. Remmers, van Rotterdam naar Nickerie, is de 16e dezer met schade aan de boeg, rondhouten, enz. te Ribadeo binnengelopen, zijnde de 2e dato op de hoogte van Kaap Ortugal (opm: Cabo Ortegal, ten noordoosten van La Coruña) aangezeild geworden.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 1 december. Het schip BERNARDUS, kapt. Walker, van Dantzig met raapzaad naar Amsterdam, is alhier met sterk verhitte lading binnengelopen en heeft bereids een gedeelte gelost.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 december. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip de IJSTROOM, kapt. J.T. Detering, de 24e juli van Amsterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, de 15e augustus van Amsterdam vertrokken.


Datum: 09 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. Het schip in ons vorige nummer bij Texel op strand gemeld, is volgens rapport der loodsen de POLLY, kapt. Crowel, van hier naar Newcastle.
(opm: zie ook AC 161244 en AH 201244)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 december. Uitgezeild WOLTEMADE, kapt. F. Guyt Jr., naar Kaap de Goede Hoop en Batavia.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 december. Het schip MARIA THERESIA, kapt. Kramer, van hier naar Gibraltar, te Corunha binnengelopen, is, volgens brief van de 17e november, lek en heeft de zeilen verloren; moet lossen om te repareren.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fahrsund, 22 november. Het schip CATHARINA, kapt. Akkerman, van Amsterdam naar Dantzig, is, na vier weken met oostelijke winden in de Noordzee gekruist te hebben, de 20e dito alhier zwaar lek, met gebroken boom en boot, ontzette boorden enz, binnengelopen; het moet lossen om te repareren.


Datum: 10 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 december. Volgens bericht van Batavia, over land ontvangen, zou medio september van daar naar China vertrekken het schip TERNATE, kapt. Van de Koppel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Holtenau overwintert het schip JEZELINA, kapt. Legger.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 december. Het schip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. Deyer, van St. Petersburg naar herwaarts, in Hellevoetsluis binnen, is gisteren bij het binnenkomen op de punt van Scheelhoek aan de grond vastgeraakt, doch heden volgens particulier bericht weder in vlot water en op het Kanaal gekomen.
Nog is heden middag ten 3 ure van daar in zee gezeild het schip de ELSHOUT, kapt. G.J. Rijken, naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading naar Londen, bij de stremming der stoombootvaart door de ingevallen vorst, snelzeilende Nederlandse bomschepen, welke met de meeste spoed zullen worden geëxpedieerd tot inlading van boter, kaas, en alle accijnsvrije goederen.
Nadere informatie te bekomen ten kantore van P.A. van Es of Ph. van Ommeren, cargadoors te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 7 december. Heden had alhier een treffend ongeluk plaats, hetwelk zich op de volgende wijze heeft toegedragen:
Het schip MARIA ELIZABETH, door de invallende vorst van deze rede door de stoomboot KINDERDIJK bij de dukdalven, voor deze plaats, gesleept zijnde om het voornoemde schip aldaar vast te meren, zo moest er zoals gewoonlijk een anker uitgebracht worden, teneinde het schip bij harde vaste winden voor de wal te kunnen houden, daarmede werd belast de 2de stuurman en 6 manschappen in de werkboot, waarin zich behalve hen anker ruim 30 vadem ketting bevond, terwijl er nog 25 vadem in de sloep van A. de Meijer was. Naar de plaats varende, waar het anker moest gezet worden, zijn eerst de 25 vadem uit laatstgemelde sloep te water gelaten, waarna de schipper De Meijer voor de werkboot haalde om die ter bestemde plaats uit te halen, doch eer men daar was, brak de stopper waarmede de ketting werd uitgelaten, waardoor de gehele ketting uitliep en een verkeerde slag maakte, naar de lijkant waar de 7 voornoemde manschappen stonden te halen, met dat ongelukkig gevolg dat de sloep, nadat de ketting was uitgelopen, door de schok van het aankomen van dezelve aan het anker, overzij werd gehaald en dadelijk zonk, terwijl de andere boot alleen boven water bleef, doordien schipper De Meijer nog juist intijds de tros los sneed waarmede de sloep aan de werkboot was verbonden. Waarna gemelde schipper met zijn sloepgasten en 5 matrozen, nog 3 mensen opviste, terwijl een vierde werd opgehaald door de ijssloep, waarin zich M. Braam als schipper bevond, zijnde er nog een vijfde boven water geweest doch door een te grote ijver om tegen de wind op te roeien braken er 3 riemen doordien er 3 man aan iedere riem stond, door welke noodlottige omstandigheid schipper De Meijer en equipage deze man niet konden redden en hij zonk. Zodat er 3 mensen door deze treurige omstandigheid het leven hebben verloren, zonder dat het mogelijk was om meerdere hulp te bieden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip ELISABETH, kapt. Schoon, van Hamburg naar Antwerpen, op Ameland gestrand, wordt van daar van de 27e november gemeld, dat van de lading omstreeks 30 lasten tarwe beschadigd geborgen waren, terwijl het wrak voor NLG 200 verkocht was.


Datum: 11 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op dinsdag 10 december, ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank, zitting houdende op het Paleis van Justitie: het barkschip BELLINGSHAUSEN, laatst gevoerd door kapt. W. Dails, onder Russische vlag. Ingezet NLG 100, in slag NLG 20.000. Koper E.J. Asser.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant

Amsterdam 10 december. Het schip de JONGE WILLEM, kapt. Douwes, van Elbing (opm: Elblag) naar Schotland, is volgens brief van Delfzijl van de 5e dezer, aldaar met schade aan het roer binnengelopen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag 23 december 1844, door de Notaris J.G. Pouw, des avonds ten 6 ure, in Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen: een extra ordinair welbezeild, in het jaar 1840 nieuw uitgehaald kofschip, genaamd MARIA GEERTRUIJ, gevoerd door kapt. T.B. Konter, varende onder Ned. vlag, volgens meetbrief lang 22 ellen 15 duimen, wijd 4 ellen 21 duimen, hol 2 ellen 42 duimen, en alzo gemeten op 100 tonnen of 53 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bijgenoemde makelaar, of bij de cargadoors Canne & Balwé. (opm: zie AH 261244)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 december. De 6e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, met 6 passagiers, de 9e november van Japan vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip DECIMA, kapt. K.J. Bolhuis, de 11e augustus van Amsterdam vertrokken, en het dito schip PRINSES SOPHIA, kapt. J.H. Pellen Wessel, de 24e augustus van Rotterdam vertrokken.


Datum: 12 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Volgens brief van het Nieuwe Diep in dato de 11e dezer was de haven aldaar geheel toegevroren en dreef de stroom vol ijs. Een Nederlandse kof bevond zich voorgaats, doch werd door de harde wind en ijsgang verhinderd binnen te komen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 9 december. Gisteren namiddag arriveerde zwaar lek uit zee het hoekerschip ELISABETH NEELTJE, kapt. Wilszouw, uit de Noordzee, zijnde bij gerucht door een bark aangezeild; een ijssloep was derwaarts gezonden ter assistentie.


Datum: 13 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 11 december. Zr.Ms. stoomschip VESUVIUS is heden onder commando van de luit. H. Tulleken, van hier vertrokken naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In de loop der maand januari zal in het Nieuwe Diep tot vertrek gereed liggen het extra snelzeilend gekoperd tweedeks barkschip JAVA-KOERIER, voerende een bekwame scheepsdokter en voorzien van uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de heren Gebr. Hendrichs & Co. of de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. Visser, van Amsterdam naar Sunderland, is wegens het ijs te Amsterdam teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Rendsburg wordt de 2e december gemeld, dat de vaart door het Holsteins kanaal wegens herstelling aan de sluis te Rendsburg tot de eerste maart aanstaande gestaakt is, waardoor het schip CHRISTINA, kapt. De Jongh, van Hamburg naar Koningsbergen, een mijl aan deze zijde van Rendsburg liggende, de reis niet zou kunnen voortzetten. Aldaar overwinteren de Nederlandse schepen GEERTUIDA HENDRIKA, kapt. Homveldt, FENNEGINA, kapt. Duit, JETTINA ROELINA, kapt. Lukkien, DE VROUW BERENDINA, kapt. Rasker.
En te Holtenau de Nederlandse schepen JOHANNA, kapt. Douwes, TJAKKINA, kapt. Lukkien, HEIDEWIKA, kapt. Pekelder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA AGATHA, kapt. De Boer, van Liverpool naar Rotterdam, te Ramsgate binnen, heeft bij het verlaten van de sleephelling de bezaansmast gebroken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een wel gebouwd, op stapel staand nieuw tjalkschip (opm: binnenschip), lang over stevens 14 el 9 palm, wijd over de berghouten 3 el 5 palm 2 duim, hol op de uitwatering 1 el 4 palm 2 duim. Te bevragen bij H.O. Brouwer te Makkum.


Datum: 14 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

's-Gravenhage, 12 december. Door de strenge vorst heerst er sedert enige dagen te Scheveningen een buitengewone bedrijvigheid, die bij de stilstand van de visserij, als een geluk te achten is voor deze zeeplaats, waar des winters meer behoefte bestaat dan men oppervlakkig zou geloven. De stoomboten van de General Steam Navigation Company te Londen komen thans aldaar aan en vertrekken ook weer van daar; terwijl reeds verscheidene ladingen boter en eendvogels met pinken naar Engeland zijn verzonden. Nog vele belangrijke verzendingen voor Engeland en Frankrijk worden tegemoet gezien, waartoe enige reders hun vaartuigen gereed houden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Ter bevrachting naar Engelse of Franse havens vanaf Noordwijk aan Zee worden aangeboden vier goed ingerichte bomschepen. Belanghebbenden gelieven zich hieromtrent nader te verstaan met de cargadoors Gemmening & Penning te Amsterdam, of de heer C. van der Schalk te Noordwijk aan Zee.
Amsterdam, 13 december 1844.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. Het schip het VERTROUWEN, kapt. Pott, van hier naar Termunterzijl, is, volgens brief van de kapitein in dato 9 dezer, bij Holvert (opm: Holwerd, Friese noordkust) aan de dijk in het ijs bezet geraakt, doch met assistentie van drie man aan de dijk gehaald, zodat hetzelve vrij van ijsgang was; nog rapporteert kapt. Pott, dat op het Oostereind van Ameland waren zittende een Hamburger ewer en een kof.


Datum: 16 december 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 december. Aangaande het schip POLLY, kapt. Crowell, van hier naar Newcastle, op de Westwal bij Texel gestrand, wordt vandaar van de 9e dezer gemeld, dat hetzelve bij gebrek aan assistentie vermoedelijk totaal weg zoude zijn; de equipage was waarschijnlijk op Wieringen geborgen.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 13 december. Het schip de COURIER, kapt. A. van Duivenbooden, komende van Abbeville, is bij het binnenkomen buiten de dam van het houten baken op strand geraakt. (opm: op 28 december met behulp van ijssloepen naar Ipswich uitgezeild)
Het schip REGT DOOR ZEE, kapt. Den Breems, van de Noordzee, is met assistentie van ijssloepen achter de dam van het houten baken geborgen.
Het schip ELISABETH NEELTJE, van de Noordzee, is met assistentie van ijssloepen aan de Brielsche Heuvel gekomen.


Datum: 17 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading naar Londen:
ONDERNEMING, schipper C. Roeleveld
ADRIANA PETRONELLA, schipper C. den Dulk
MARIA ELIZABETH, schipper A. Dijkhuizen
om alle ten spoedigste te vertrekken. Adres bij P. Varkevisser te Scheveningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Kapt. G.J. Das zal op bekomen autorisatie en op nader in deze courant te bepalen dagen en ure te Bergen verkopen plusminus 1.500 mudden gas sintels, liggende op de Berger strande. (opm: zie AH 141144)
AH 171244
Kapitein J. Hakker, voerende het schip de AMSTEL, van Genua te Alicante aangekomen, bericht vandaar, dat hij de 19e november in zijn nabijheid kreeg een Franse, van Napels naar Marseille bestemde stoomboot, welke, wegens aan boord van dezelve ontstane brand, om hulp seinde. De passagiers van de stoomboot met hun goederen werden dienvolgens aan boord van de AMSTEL overgebracht, en nadat het gelukt was de brand te blussen, door de stoomboot weer overgenomen. Wegens de aanhoudende stilte werd de AMSTEL vervolgens 15 mijlen voortgesleept, wanneer de beide schepen elkander verlieten en hun reis vervolgden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 9 december. Het schip ELIZABETH, kapt. Esbroof, van Amsterdam naar Hamburg, is volgens bericht van Norderney, op de stroom in het ijs vastgeraakt.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 9 december. Aangaande het schip JANTINA ENGELINA, schipper De Groot, de 24e september van Dantzig herwaarts, om orders vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
(opm: hektjalk, bouwjaar 1837; kapt. Jurrien Jans de Grooth; diens echtgenote zou op 25 september in Nieuwe Pekela het leven schenken aan hun zoon Otto de Grooth)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 13 december. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: COURIER, kapt. J. van Duivenboden, van Abbeville, doch is buiten de dam van het houten baken op strand geraakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARIA SUSANNA HENDRIKA, kapt. Nielsen, van Amsterdam naar Batavia, is te Cowes met verlies van boegspriet, galjoen en andere averij binnengelopen, zijnde in de nacht van den 6 dezer, bij de Nederlandse kust, met een schip, waarvan de naam onbekend is, in aanzeiling geweest. Men vreest dat het laatste totaal verongelukt is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALBERDINA, kapt. Deddes, van Stettin naar Bremen, is 2 december op Elbe wegens ijsgang aan strand gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GESINA, kapt. Lucht, van Gent naar Hamburg, is te Grimsby zwaar lek binnengelopen.


Datum: 18 december 1844


Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 december. Het Russisch schip SYPHIDE, kapt. Tornvik, van Batavia naar herwaarts, is na in de Vlaamsche Banken bezet te zijn geweest, de 12e december op de Humber binnengelopen.
(opm: opgenomen uit curiositeit om deze vlag in de Indiëvaart te zien)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 december. De 14e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark TRITON, kapt. H. Olie, de 24e augustus van Amsterdam vertrokken, het dito schip de VRIENDSCHAP, kapt. H.W. de Boer, de 27e juli van Amsterdam vertrokken, en de dito bark PROTEUS, kapt. J.L. de Boer, de 24e augustus van Schiedam vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. D. de Haas, de 24e augustus van Rotterdam vertrokken.


Datum: 20 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 december. Aangaande het schip POLLY, kapt. Crowel, van hier naar Newcastle, op de Westwal bij Texel gestrand, wordt volgens particulier bericht nog gemeld, dat hetzelve aan het Noord-Hollandsch Kanaal bij de Blaauwe Keet was aangekomen. De equipage is eergisteren, de 17e dezer, van daar naar het Nieuwe Diep vertrokken.


Datum: 21 december 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Volgens bericht van Egmond aan Zee, van den 15 dezer, bevond zich aldaar die nacht voor de wal het schip CATHARINA, kapt. Mowle, van Liverpool naar Hamburg bestemd; de kapitein, benevens twee passagiers, zijn met een visschuit geland om victualie te kopen, hebbende reeds vier etmalen zonder proviand doorgebracht; de kapitein had daartoe 4 balen koffie verkocht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De heren deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij, worden bij deze opgeroepen om te compareren op zaterdag 28 december, des middags ten twaalf ure, in Het Hof van Holland alhier, ten einde de bij art. 19 der statuten bepaalde commissie van zes personen te benoemen.
Dordrecht, 20 december 1844, J.S. Vriesendorp, J. de Voogd, F.C. Déking Dura, directeuren

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 december. Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip LUCIE, kapt. J. van der Schaft, de 29e augustus van Rotterdam vertrokken, het dito schip CERAM, kapt. T.K. Veltman, de 30e augustus van Dordrecht vertrokken, het dito schip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, de 30e augustus van Dordrecht vertrokken, en de dito bark DELFTSHAVEN, kapt. J.B. Nordlohne, de 11e augustus van Amsterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. A. Plokker, de 2e september van Rotterdam vertrokken, het dito schip MAASSTROOM , kapt. H. Schuth, de 2e september van Rotterdam vertrokken, het dito schip HENRIETTA KLASINA, kapt. F.J. Hoffman, met een passagier, de 18e september van Amsterdam vertrokken, het dito schip STAATSRAAD BAUD, kapt. J.H. Seepe, met drie passagiers, de 29e augustus van Amsterdam vertrokken, het dito schip NEDERWAARD, kapt. M.D. Meijer, de 31e augustus van Rotterdam vertrokken, het dito schip TWEE ANTHONYS, kapt. A. Plug, met twee passagiers, de 30e augustus van Rotterdam vertrokken, en het dito schip ELIZABETH EN ANTOINETTE, kapt. H.A. Besier, de 28e augustus van Londen vertrokken.


Datum: 23 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen liggen in lading naar Londen de bomschepen:
JONGE PIETER, schipper J. van der Zwan
TWEE GEBROEDERS, schipper J. den Heijer
TWEE GUURTJES, schipper K. Keus
om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij P. Varkevisser te Scheveningen.


Datum: 24 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 19 december. Op de 25e dezer is de zeildag van Zr.Ms. schoener de LANSIER, commandant luit.t.zee 1e kl. F. Bruining, bepaald. Genoemde schoener zal van hier naar de kust van Guinea en over de Kaap de Goede Hoop naar Batavia vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HERO, kapt. Smith, van London naar Amsterdam, is de nacht van 9 december op Andrew’s punt gestrand en geheel verbrijzeld; de kapitein en vier man zijn daarbij omgekomen en slecht een man is gered een klein gedeelte der lading welke aan strand was gespoeld is geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW ENGELINA, kapt. Harteis, van Antwerpen naar Leer, is bij Wijbelsum in het ijs vastgeraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH, kapt. Esbra met suiker van Amsterdam naar Hamburg, is volgens brief van Norden van 9 dec. bij Norderney op stroom in het ijs bezet geraakt, doch met hulp van inwoners van het eiland een halfweegs hoger gesleept. Bij aanhoudende vorst zou hetzelve moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GEERDINA BEERTA, kapt. J.H. Lever, van Greifswald naar Engeland bestemd, is volgens brief van Stralsund van 9 december te Greifswald gedeeltelijk beladen ingevroren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip IDA, kapt. Veenhorst, van Marseille naar Antwerpen, is de 12 december in Torbay binnengelopen. Hetzelve is de 9 december op de hoogte van Lizard door een brik aangezeild en heeft daardoor de kluiverboom verloren en meer andere schade bekomen.


Datum: 25 december 1844


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 december. De 20e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JEANNETTE PHILIPPINA, kapt. N. Rademaker, de 19e september van Amsterdam vertrokken, en de dito bark VLASHANDEL, kapt. P.L. du Pain, de 23e september van Rotterdam vertrokken.
De 21e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip MARGARETHA JOHANNA, kapt. M. Schou, de 30e augustus van Amsterdam vertrokken.
Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip IDA WILLEMINA, kapt. G.G. Geerling, met twee passagiers, de 23e juli van Dordrecht vertrokken, en het dito schip ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. H.C. Henricks, de 18e september van Rotterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, met een passagier, de 15e september van Amsterdam vertrokken, en de dito bark ERFPRINSES VAN ORANJE, kapt. C.J. Kaleshoek, de 30e juni van Rotterdam vertrokken.


Datum: 26 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 23 december in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
een welbezeild kofschip, MARIA GEERTRUIJ, kapt. T.B. Konter, 53 lasten: NLG 7.850, in slag NLG 800. Koper C.A. Schröder (opm: nieuwe scheepsnaam JOHANNA HENDRIKA, nieuwe kapitein J.T. Puister)

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 20 december. Binnengekomen PIETER FLORISZ, kapt. De Winter voor wijlen kapt. Jager, van Batavia naar Amsterdam.


Datum: 27 december 1844


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 8 december. Heden is alhier als bijlegger binnengelopen het schip EGBERDINA GESINA, kapt. J. Ohm, komende van Hull. Dezelve is met adsistentie van drie loodsboten alhier in de haven gekomen. Het is lek en moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een geheel nieuw gebouwd schoener-kofschipshol, groot circa 145 rogge-lasten. Te bevragen bij H.J. Limborgh te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Zoutkamp gearriveerd 20 december ROELING ALIDA (opm: mogelijk ROELINA ALIDA), van Danzig. Dezelve is tussen Oostmahorn en Zoutkamp in het ijs bezet en zit zeer gevaarlijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip JOHANNA, kapt. De Jong (opm: kof, bouwjaar 1835; kapt. Harm Tijsen de Jong, * Emden 1792), van Elbing naar Hull, de 22 augustus de Sont gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen, zodat men vreest dat hetzelve totaal verongelukt zal zijn. De kapitein had zijn gehele huisgezin, bestaande uit zijn vrouw en vijf kinderen, aan boord. (opm: de omgekomen gezinsleden zijn echtgenote Johanna Bauke Stoffels, 43; Wolberdina van Wurpel, 19; Wijnand de Jong, 16; Johannes Tijsen de Jong, 13; Maartje de Jong, 11; Wolbregdina de Jong, 9)


Datum: 28 december 1844


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Uit Cortgene meldt men van 21 december het navolgende:
Heden omstreeks de middag, is de veerboot van Wolfaartsdijk met twee veerknechts, een passagier uit Goes en enige houtwaren bevracht, overvarende, bij harde wind en holle zee omgeslagen. Terwijl alle drie in golven worstelden, poogden de reiziger met een der knechts zich aan een drijvende plank boven te houden, en wrong de andere knecht zich op de bodem der omgekeerde boot. De Cortgeense veerman, die onverwijld in zijn boot, met grote krachtinspanning, ter hulp snelde, moest echter den ongelukkige reiziger, voor hij hem bereiken kon, in de baren zien wegzinken, doch heeft de beide knechts, waarvan de een reeds weder van de bodem der boot was afgeslingerd, van het dreigende doodsgevaar mogen redden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 december. De 24e dezer zijn hier aangekomen Zr.Ms. fregat PALEMBANG, commandant kapt.t.zee H.H.T. Coops, de 27e november van Japan vertrokken, en het Nederlandse schip SARA EN MARIA, kapt. G.F.W. Dijkers, de 29e augustus van Amsterdam vertrokken.
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip MARGARETHA SIMONETTA, kapt. Osterloh, met als passagiers drie stuurmansleerlingen, de 29e augustus van Amsterdam vertrokken.


Datum: 30 december 1845


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Te Edam uit de hand te koop een grote scheepstimmerwerf, genaamd De Goede Verwachting, hebbende drie strekkende hellingen en een kanthelling; voorts met de daarop staande gebouwen, als: Een goed ingericht woonhuis en vier loodsen, en eindelijk nog zeventien stuks vaartuigen of boten, (grotendeels verhuurd). Alles zeer geschikt, liggende aan de haven nabij de zeeschutsluis. Gegadigden vervoegen zich ter bekoming van inlichtingen in persoon of met franco brieven aan de bewoner van dezelve werf, de heer A.T. Beyer, of ten kantore van de notaris C.H. Zoutmaat Brugman, te Edam voornoemd.


Datum: 31 december 1845


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOSINA WILHELMINA, kapt. De Groot met ballast van Kopenhagen naar Holland was de 21 dec. bij Egmond voor de wal en heeft door verhindering van het ijs een loods van een Egmonder visser overgenomen, om het Nieuwe Diep te kunnen bereiken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De lading van het schip ALBERDINA, kapt. Deddes, van Stettin naar Bremen, te Elsfleth binnengelopen, is over ijs gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Rengers Hora Siccama, notaris en J. Veenhoven Hz. Griffier te Hoogezand, zullen op maandag 30 dec. 1844 des avonds te 5 uren ten huize van de logementhouder H.J. Nieboer te Hoogezand op termijnen, publiek verkopen,
- Een nieuw overdekt scheepshol, groot ongeveer 32 lasten,
- Een bevaren overdekt schuitje, genoemd DE JONGE ROELFJE, groot 25 tonnen,
- Een bevaren overdekt tjalkschip, genoemd DE VEENCOLONIE, groot 56 tonnen,
alle thans liggende te Foxhol. Informatie verneme men bij de notaris en de griffier voormeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.J. de Blécourt te Wildervank, zal ten verzoeke van Harm Jans Douwes, schipper te Wildervank, publiek veilen en verkopen het tjalkschip genaamd DE VRIENDSCHAP (opm: binnenvaarder), groot 64 tonnen, in den jare 1833 nieuw uitgehaald, met deszelfs complete inventaris, zo en invoege hetzelve tot dus verre door de verkoper is bevaren en thans is liggende in het Westerdiep te Wildervank.
Deze verkoop zal gehouden worden ten huize van de kastelein Geert Jans Klunder aan het Oosterdiep te Wildervank op woensdag 15 januari 1845 des avonds te zes uren.
Inmiddels is hetzelve ook uit de hand te koop en te bevragen bij genoemde verkoper en eigenaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, op aannemelijke voorwaarden, een kofschipshol, groot 50 lasten en een tjalkschipshol, groot pl.min. 26 lasten, geheel gereed op stapel.
Adres bij J.P. van Dam, scheepsbouwer te Appingedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zo goed als nieuw schip, groot 22 tonnen, liggende te Scheemda, bij Harm Hoeksema in gebruik. Informatie bij A.S. Leuringh te Leek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht tjalkschip, groot 28 ton, met zeil en treil, anker en touw, en verder toebehoren, liggende te Tzummarum, bevaren door den schipper Jan Hendriks Minkema (opm: binnenvaarder).