Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1863


Datum: 01 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 27 december. Zr.Ms. schroefstoomschip DJAMBI, commandant Van Rees, alhier binnen, heeft order bekomen om in het grote Rijksdok gehaald te worden, ten einde de in de laatste storm belopen schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Aangaande de Nederlandse kof TJETSKE, kapt. Bos, in oktober te Newcastle beladen naar Stettin (opm: Szczecin), heeft men sedert niets vernomen. (opm: waarschijnlijk de TJETSKA, ex-GEZIENA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 28 december. Het is gebleken dat de nieuwe Nederlandse kof, op de Vliehors verbrijzeld, is geweest de HENDRIK EN JANSJE, toebehorende aan kapt. G.O. Sap uit de Wildervank, de 17e december van Sunderland naar Groningen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 29 december. Het Nederlandse barkschip WATERGEUS, kapt. H.R. Giezen, van Newcastle naar Onrust (opm: eilandje voor Batavia), heeft ankers en ketting verloren, doch is van hier opnieuw voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 29 december. Het Nederlandse schip ZEEPLOEG, kapt. Zeegers, van Kirkcaldy naar Malaga, is alhier met verlies van voorsteng, kluiverboom en zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 29 december. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. Hendriks, van Groningen naar Leith, is gisteren alhier lek, met verlies van boten, zeilen, verschansingen enz. binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 19 december. Het Nederlandse schip JULIANA LOUISA, kapt. Sprik, dat in oktober met een lading vis van hier naar Nederland vertrok, moet naar men zegt, met averij naar onze kust geretourneerd zijn en zou hier komen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden Jan Robert Veder, John Veder en Jan Robert Veder Jr., allen te Rotterdam woonachtig, verklaren met elkander een contract van vennootschap te hebben aangegaan onder de firma J. R. Veder & Zonen, ten doel hebbende om voor gemeenschappelijke rekening de handel in commissiezaken voort te zetten, tot hiertoe door de twee eerst ondergetekenden Jan Robert Veder en John Veder onder de firma van J. R. Veder & Zoon gedreven, en zulks onder de bepaling, dat de drie contractanten tot het tekenen der firma gerechtigd zijn. Deze vennootschap aanvang nemende op heden, is voorlopig gesloten voor de tijd van drie jaren.
1 januari 1863.  Jan Robert Veder, John Veder, Jan Robert Veder Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële akte, in dato de 31e december 1862, is tussen de drie eerst-ondergetekenden, Anthonij van Hoboken van Rhoon, Pendrecht en Baarland, Jacobus van
Hoboken van Cortgene en Willem van Hoboken, allen reders, zeehandelaars en distillateurs te Rotterdam, overeengekomen om de vierde ondergetekende, Anthonij van Hoboken Jacobus Zoon, particulier, wonende te Rotterdam, in hunne te dezer stede gevestigde zaken, onder de firma’s van A. van Hoboken en Zonen en Hoboken, de Bie en Torley, op te nemen, en mitsdien die zaken vanaf de 1e januari 1863 gezamenlijk, voor gemeenschappelijke rekening, onder dezelfde firma’s voort te zetten. Ieder der vennoten zal tot tekening der firma’s gerechtigd zijn, zonder die echter te mogen bezigen tot het opnemen van gelden of enige andere operaties de vennootschappen niet rechtstreeks aangaande.
A, van Hoboken van Rhoon, Pendrecht en Baarland, J. van Hoboken, W. van Hoboken en A. van Hoboken, Jz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij de onderhandse akte dd. 27 december 1862, is tussen de ondergetekenden Eduardus Petrus Johannes Driebeek, Adriaan Hendrik van Oordt, Eduardus Gerardus Josephus Marie Driebeek en Paulus Henricus Driebeek, allen scheepsbevrachters en commissionairs, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ter uitoefening en voortzetting der tot heden, door de beide eerste ondergetekenden onder de firma van Kuyper, van Dam & Smeer gedreven zaken, als cargadoors, expediteurs en commissionairs, en zulks voor een onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de 1e januari 1863. De firma dezer vennootschap zal blijven Kuyper, van Dam & Smeer, tot welker tekening in zaken de vennootschap betreffende, alle de vennoten gerechtigd zullen zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotieëren van gelden, al ware zulks ten behoeve der firma, waartoe, indien nodig, altijd de particuliere handtekening van alle de vennoten vereist zal worden. Geschiedende hiervan aankondiging ingevolge art. 28 van het wetb. van koophandel.
E.P.J. Driebeek, A.H. van Oordt, E.G.J.M. Driebeek en P.H. Driebeek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op heden voor de ondergetekende notaris gepasseerd, is de hier ter stede tussen de heren Huibert van Rijckevorsel en Hendrik Muller Samuelszoon, beiden kooplieden, reders en assuradeurs, onder de firma H. van Rijckevorsel bestaande vennootschap, met de 31e dezer maand ontbonden, onder bepaling, dat de liquidatie door de laatstgenoemden zal geschieden, die daarvoor de firma zal tekenen, met bijvoeging der woorden “in liquidatie.”
Rotterdam, 31 december 1862, W.S. Burger Wzn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Het schip IDA, kapt. Jongbloed, van hier te Triëst aangekomen, was lek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Eastbourne, 26 december. De schoener ZEEPLOEG, kapt. Siegers, van Kirkcaldy naar Malaga, was op 24 december op de hoogte van deze haven, hebbende kluiverboom, fokkesteng, verschansingen en zeilen verloren.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Advertentie. In de gemeente Retranchement (opm: Zeeuws Vlaanderen) zijn opgevist en geborgen de navolgende goederen, als: een eind mast en een ra, beide lang 12 ellen, een giek lang 7 ellen, een ketting lang 18 ellen en twee stukken zeil.
Rechthebbenden op die goederen vervoegen zich bij de ondergetekende, burgemeester.
H.S. de Smidt.


Datum: 02 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Egmond aan Zee in de herberg Zeezigt op dinsdag de 6e januari 1863, vóór de middag ten tien ure, van het hol of casco, van het op zaterdag de 20e december 1862, benoorden Egmond aan Zee, gestrande Hanoverse schoener galjootschip GERLINE, geladen geweest met gerst, gevoerd door kapt. Jacobus Ahrends de Wall, komende van Riga en bestemd naar Schiedam, en van de daarvan geborgen tuigage, bestaande in zeilen, trossen, staand en lopend want en meer andere goederen.
En op donderdag de 8e januari 1863, vóór de middag ten tien ure, van het hol of casco, van het op zaterdag de 20e december 1862, te Egmond aan Zee gestrande Noorse sloepschip MATHILDE CHRISTINE, geladen geweest met haver, gevoerd door kapt. Christian Olof Berg, komende van Wernersborg en bestemd naar Londen, en van de daarvan geborgene tuigage, bestaande in kettingen, ankers, zeilen, trossen, staand en lopend want en meer andere goederen.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de heren T. Planteijdt en G. de Groot, te Egmond aan Zee, en de notaris S. A. de Lange, te Alkmaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een extra zwaar betimmerd en wel onderhouden jagtschip, met deszelfs inventaris, lang 13,632 el (48 voet), wijd 3,408 el (12 voet), hol na rato, varende van Heerenveen op Deventer. Te bevragen bij J.H. Wijntjes te Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Aan de werf van Spoelstra, bij Heerenveen, een tjalkje, lang 13,341 el (47 voet), hol en wijd na rato, zijnde bijna klaar en spoedig te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een tot velerlei vervoer geschikt en goed betuigd schip, groot 16 tonnen. Te bevragen en te bezichtigen  bij den Scheepstimmerbaas H. Vink bij Dokkum.


Datum: 03 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 december. Berichten, met de Terschellinger postschuit hier ontvangen, melden, dat de loodsschuit van Den Helder een boot vol hout heeft gevonden, en dat er eergisteren een lijk op Terschelling is aangespoeld. Bovengenoemde postschuit heeft veel hout drijvende gevonden, onder anderen een zwaard, zeer waarschijnlijk van een kleine visserschuit, zodat men naar het schijnt, nog vele verliezen door de laatste storm heeft te betreuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Gedurende het jaar 1862 zijn te Zierikzee aangekomen 86 schepen, waaronder 4 van Java, en vertrokken 29 schepen, waarvan 2 direct naar Java gingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hamburg, 1 januari. De alhier van Porto-Cabello gearriveerde Nederlandse schoener-brik ZEESTER, kapt. Zoetelief, heeft gedurende de reis veel slecht weder ondervonden en was in de Noordzee genoodzaakt een gedeelte der lading over boord te werpen, om het lek geworden schip te lichten. Het schip heeft overigens ook nog vrij belangrijke schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ronne, 22 december. De bij Sorthat gestrande Nederlandse kof ALBERT VAN PANHUYS is in de nacht van 18 op 19 dezer totaal verbrijzeld. (opm: zie ook PGC van 30 december 1862).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwalde, 28 december. De te Veendam te huis behorende kof JUFFROUW HILLEGONDA, kapt. Douwes, van Riga met lijnzaad naar Gent bestemd, is gisteren middag alhier gestrand. De bemanning is met grote moeite gered. Het schip is geheel verbrijzeld. Van de lading zijn 245 tonnen (opm: vaten), grotendeels beschadigd, en van de inventaris een weinig geborgen (gedeeltelijk in ons nummer van 31 december 1862 gemeld).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 28 december. De galjoot ALIDA, kapitein G.G. Lukje, van Gothenburg met haver naar Londen, is op Sandy Island (opm: Sand Insel) gestrand en wrak geworden, doch het volk gered. Van de lading zijn 30 ton geborgen en hoopt men die bij gunstig weder te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Malta 27 dec. De Amerikaanse schoener ST. ALBAN, kapitein Fuller, van Galatz naar Queenstown is op 21 december op c. 80 mijl ONO van dit eiland gezonken, doch het volk door kapitein Pijbes, voerende het schip JANTINA ALIDA, gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby 29 dec. Het kofschip MARIA, kapitein Hendriks, van Groningen naar Leith is gister alhier lek, met verlies van boten, zeilen en verschansingen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ramsgate 29 dec. Het schip ZEEPLOEG, kapitein Siegers, van Kirkcaldy naar Malaga, is met verlies van bramsteng, kluiverboom, zeilen, watervaten, enz. alsmede schade aan de verschansing alhier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bergen, 19 december. Het schip BROEDERTROUW, kapt. Zeven, van Hamburg op hier bestemd, zou op de rivier gearriveerd zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 december. Het schip ADOLPH FREDERIK, kapt. Klein, van Riga naar Amsterdam, op 23 december van hier vertrokken is na bij Laeso twee ankers verloren te hebben uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 december. Het schip de VRIJE VRIES, kapt. Arrema, van Helsingborg naar Colchester, is alhier met slagzijde en verstopte pompen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 december. Het schip UNIE, kapt. Posta, van Bergen naar Memel is alhier enigszins lek en met schade aan zeilen binnengelopen.


Datum: 05 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Gedurende de afgelopen week zijn van het strand te Noordwijk onophoudelijk Noorse delen aangespoeld, wier aantal, met paarden en wagen weggehaald, thans tot een aanzienlijk cijfer geklommen is. Van welk schip zij afkomstig zijn, is tot dus ver niet bekend. Men heeft wel noodschoten vernomen tijdens de storm, maar wegens de nevel geen schip kunnen ontdekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men schrijft uit Groningen: Niettegenstaande de scheepvaart in het afgelopen jaar gedrukt bleef en de wederom aanzienlijke verliezen die tak van nijverheid niet naar wens opbeurden, bleef de aanbouw van nieuwe schepen alhier belangrijk. Zijn er toch verliezen van 48 schepen, metende 5023 Nederlandse zeetonnen, uit deze provincie over 1862 bekend, in dat jaar werden er 68 nieuwe schepen, als 25 schoeners, 22 galjoten en 21 kleine zeevaartuigen, met een tonnemaat van 8141 Nederlandse tonnen naar zee gebracht, waarvan 7 voor Hollandse of Oostfriese rekening. De in deze provincie in aanbouw staande zeeschepen voor 1863 bedragen 81, als 36 schoeners of brikken, en 15 kleine vaartuigen, met een vermoedelijke tonnenmaat van 10437 Nederlandse tonnen; 33 daarvan zijn nu reeds verkocht of besteld, en sommige er van zijn reeds te water gebracht. Moge het jaar 1863 ook voor deze zo belangrijke tak van nijverheid gunstige resultaten opleveren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Met mei a.s. zal in dienst worden gesteld Zr.Ms. schroefstoomschip METALEN KRUIS, en met juli a.s. Zr.Ms. schroefstoomkorvet PRINSES AMALIA.
De schroefstoomschepen 4e klasse BOMMELERWAARD en MAAS EN WAAL worden van Amsterdam te Willemsoord verwacht om vervolgens naar Hellevoetsluis te vertrekken om mede in dienst te worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Volgens telegram van Deal van kapt. Van Heemstede Obelt, voerende het schip JOHANNES CHRISTIAAN,  van Londen naar Java, had hij dwars van het Noord-Voorland (opm: North Foreland) in een hevige stormvlaag anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bekendmaking in gevolge artikel 28 van het wetboek van koophandel.
Bij notariele akte op de 27e december 1862 verleden, hebben de ondergetekenden Willem Hartog, assuradeur, en Andries Nicolaas Glazener, koopman, beide te Rotterdam, met elkander aangegaan een vennootschap, die bestaan zal in een rederij, in assurantie zaken, in het algemeen; en in groothandel in spek en vlees, beginnende 1 januari 1863 en eindigen 1 januari 1883. De firma dezer vennootschap zal zijn, voor de rederij en de assurantie zaken in het algemeen, Hartog & Glazener, en voor de groothandel in spek en vlees Hartog & Fesel, tot welke tekening de beide vennoten gerechtigd zullen zijn in en omtrent alle zaken de vennootschap direct betreffende, zonder die evenwel te mogen bezigen tot het opnemen van gelden of het bezwaren van goederen deze vennootschap betreffende, waartoe de gewone handtekening van elk der beide vennoten wordt vereist.
Wm. Hartog, A.N. Glazener.


Datum: 06 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het schroefstoomschip GRONINGEN, in juli jl. uit Oost-Indië teruggekeerd, ligt thans in reparatie. Volgens de Nieuwe Courant van Den Helder doen zich bij de uitloping zoveel en zo grote gebreken voor, dat het niet te verwonderen zou zijn, indien dit vaartuig voor zeeschip totaal werd afgekeurd. Dit schip is aan de Kinderdijk gebouwd en in 1857 van stapel gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 januari. Volgens brief van Ameland is de 26e december op het strand bij Hollum gevonden een scheepsnaambordje, waarop met gele letters VROUW ANNA, alsmede een gedeelte van een scheepsluik, waarop een W, en enig wrakhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het schip WIERDINA HENDRIKA, kapt. Meezenbroek, van Londen naar Groningen, is op 31 december te Fedderwarderzijl (opm: Fedderwardersiel) binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De geannonceerde verkoop van het schip CELERITAS te Delfzijl op woensdag 7 januari heeft geen voortgang.
Mr. H.J. Offerhaus, notaris

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1862 zijn van Harlingen, meest naar Engeland uitgevoerd: 242.271 vierde vaten boter, belopende naar de prijs van NLG 45,-., meer dan 10 miljoen guldens, 112.291 stuks grove of kanterkaas, 48.222 stuks Edammer en Gouda kaas, 5.555 runderen, 29.369 schapen en lammeren, 11.797 varkens, 21 paarden, 10.843 balen vlas, 200 kisten en nog 6000 stuks eieren enz.


Datum: 07 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 november. Vrachten. Ten gevolge van het gelijktijdig binnen komen van een aantal vrachtzoekende schepen gingen de vrachten sedert de jongste mail nog verder terug, zodat thans NLG 70 per last voor suiker nauwelijks geboden wordt. Te Soerabaija werden 2000 pikols à NLG 60 tot bijlading geaccepteerd.
De volgende Nederlandse schepen vonden emplooi:
CORNELIA HENDRIKA (581 ton) bevracht à NLG 90 en NLG 75 per last voor suiker naar Rotterdam; JUNO (440 ton) NLG 80 voor suiker, en NLG 75 voor koffij, hier en te Samarang te laden naar Rotterdam; EUTERPE (504 ton) NLG 85 voor suiker te Soerabaija naar Rotterdam. ACADIA (724 ton) NLG 80 voor suiker op de kust naar Amsterdam. ALBLASSERDAM (703 ton) NLG voor suiker te Soerabaija en Probolingo naar Rotterdam; De GRONDWET (749 ton), CONCURRENT (635 ton) PIETER (748 ton) GBP 3.15/- naar een haven in Groot-Brittannie of het continent, te Akyab, Bassein of Rangoon te laden naar het Kanaal om orders. De HENDRINA (565 ton) laadt suiker te Soerabaija à NLG 75 en NLG 72,50 naar Rotterdam. EUGENIE (Ned. 636 ton) NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor koffij hier, te Indramaijoe en Samarang te laden naar Rotterdam. S. VAN HEEL (744 ton) laadt voor bevrachtersrekening naar Rotterdam. GRAAF DIRK III (598 ton) GBP 3.15/- naar een haven in Groot-Britannie of het continent; Akyab, Bassein of Rangoon te laden naar het Kanaal om orders.
Onbevrachte Nederlandse schepen: BATAVIA, SCHEVENINGEN, CATHARINA, JACOBA HENRIETTE, JOHANNA MARIA, CATHARINA WILHELMINA, V.D. PALM, CONSTANTIA, TJILINGSIE, ROTTERDAM, MARIA ELISABETH, BELLATRIX, WILLEM DANIEL, THEODORA MACHTILDA, POLLUX, HOLLANDS TROUW, ALLEGONDA JACOBA, MADURO, CAPELLE
De CATHARINA WILHELMINA moet koperen (opm: van nieuwe koperen huid worden voorzien).
Het Engelse schip POLMAISE, van Foochow met thee bestemd naar Engeland, is alhier binnengelopen in averij, zijnde in aanzeiling geweest met de Engelse bark HAWTHORN, mede van Foochow en bestemd naar Engeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. Mijnheer de redacteur!
In uw geacht blad van gisteren vindt men een rapport betrekkelijk het schroefstoomschip GRONINGEN, waarbij ik vermeen dat had behoren te worden gemeld, dat genoemde bodem wel is gebouwd op de werf van de ondergetekende aan het Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, doch speciaal volgens aangegeven plan en onder onmiddellijk toezicht der ambtenaren onzer marine. Verzoekende dit ter verduidelijking in uw eerst volgend nommer wel te willen opnemen, waardoor Ued. zult verplichten,
Ued. Dw. dienaar, F. Smit. Kinderdijk, 7 januari 1863.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 januari. Op de rede alhier is opgevist een schrijfkistje met enige papieren, afkomstig van het Engels brikschip FIDELITY, kapt. Thomas Greenwood, van Shields naar Londen, welk schip vermoedelijk de 2e dezer in de nabijheid dezer kust, of op de Haaks totaal zal zijn verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 januari. Men is zonder bericht aangaande het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Wendt, 10 september van New-York naar Aberdeen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dantzig, 2 januari. Het Nederlandse schip JANTINA ROELFINA, kapt. Broekema, van Bergen naar Koningsbergen, is, volgens alhier ontvangen bericht, op Hela gestrand, doch zal, wanneer de wind zuidelijk blijft, met behulp van de wal, vlot gebracht kunnen worden.
(bereids te Pillau aangekomen.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 30 december. Uit de alhier gestrande Nederlandse kof ALIDA, kapt. Lukje, van Gotenburg naar Londen, zijn heden weer 45 à 50 ton haver geborgen en men hoopt morgen de rest er uit te halen. Het goed heeft min of meer door zeewater geleden en zal verkocht worden. Het ijzer ligt ook nog in het ruim, maar zal mee geborgen kunnen worden. Het schip is wrak en wordt verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 27 december. Het schip JANTINA ALIDA, kapt. Pijbes, naar Amsterdam bestemd, is gisteren alhier uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november. Het Engelse schip POLONAISE, van Foo-Chew-Foo met thee naar Engeland, is alhier met schade wegens aanzeiling binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voorlopig bericht. In het begin van maart aanstaande zal te Rotterdam publiek worden verkocht: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip NIJVERHEID, groot 670 tonnen. Nadere informaties zijn te bekomen bij de makelaars Montauban van Swijndregt en F.& W. van Dam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 12e december 1862 voor de notaris Dirk Cornelis Kleij, residerende te Capelle op d'IJssel, en getuigen gepasseerd, is tussen de heren Jan Otto, Johannes Otto en Adrianus Jacobus Otto, allen van beroep scheepsbouwmeesters, wonenden te Krimpen aan den IJssel, aangegaan een vennootschap tot de aanbouw van koopvaardijschepen, stoomboten en andere soorten van vaartuigen en verder tot het verrichten van al zodanige verdere werkzaamheden, welke hun nu of later geschikt zullen voorkomen, onder de firma van J. Otto en Zoonen, gevestigd te Krimpen aan den IJssel en waarvan de beide laatste vennoten de tekening zullen hebben, doch niet tot het negotiëren van gelden ten laste van deze vennootschap of het aangaan van borgtochten, als wordende daartoe de handtekening van de beide laatstgemelde vennoten vereist, terwijl tot het doen van aannemingen en de inkoop en weder verkoop van grondstoffen de medewerking van het merendeel der vennoten wordt verlangd.
Deze vennootschap is aangevangen op de 1e december en aangegaan voor een onbepaalde tijd. Zij zal te allen tijde kunnen eindigen, mits één jaar bevorens, en wel vóór of op de laatste dag van zodanig vennootschappelijk jaar, hiervan behoorlijk waarschuwing of opzegging worde gedaan.
Deze bekendmaking wordt gedaan ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel.

Krant:
  JB - Javabode

Bevrachting der Nederlandsche Handel-Maatschappij op 13 november 1862:
Voor Amsterdam:                                                                             
-       KANDANGHAUER, kapt. Zeelt, 382 lasten, laatst bevracht voor de NHM binnengekomen 2 januari 1859
-       BERNARD EN AGNES (ex-REIJERWAARD), kapt. Ordeman, 243 lasten, laatst bevracht voor de NHM binnengekomen 31 maart 1860
-       STAD LEYDEN, kapt. van de Poll, 230 lasten, laatst bevracht voor de NHM binnengekomen 6 april 1860
Voor Rotterdam:
-       DOGGERSBANK, kapt. Mammes, 367 lasten, laatst bevracht voor de NHM binnengekomen 31 juli 1859
-       JOAN, kapt. Laseur, 363 lasten, laatst bevracht voor de NHM binnengekomen 4 januari 1860
-       ARY SCHEFFER,  kapt. Kunst, van Dordrecht, 398 lasten, laatst bevracht voor de NHM binnengekomen 22 januari 1860
Voor Dordrecht:
-       LOUISA, KROONPRINCES VAN ZWEDEN, kapt. Van der Linden, 298 lasten, laatst bevracht voor de NHM binnengekomen 15 april 1859
Voor Schiedam:
-       CORNELIA MATHILDA, kapt. Korteland, 355 lasten, laatst bevracht voor de NHM binnengekomen 10 april 1859

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde en verkochte schepen:
-       Geveild te Dordrecht op 8 november 1862 het schip BERNHARD, HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. Gilbert, gebouwd in 1840, 434 lasten, voor NLG 32.000 verkocht aan een rederij te Arendahl (Noorwegen). (opm: zie MB 271262)
-       Geveild te Amsterdam op 17 november 1862 het schip RIJNBRAND, kapt. Lange, gebouwd in 1857, 173 lasten, voor NLG 30.000 verkocht aan de heer M. Löschen te ’s-Gravenhage, zal genaamd worden GEERTRUIDA en gevoerd worden door kapt. H.C. Löschen.
-       Het schip CHRISTINA AGATHA, kapt. Esink, 322 lasten, gebouwd in 1838, is verkocht aan een Noorse rederij.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, (geen datum) De 5e januari zijn ter hoofdplaats in twee praauwen majang (opm: zeeprauwen) van het eiland Karimondjawa aangebracht de gezagvoerder en de equipage van het bij dat eiland geheel vergane Amerikaanse schip PIONEER, komende van Manilla en bestemd naar Liverpool, zomede de bemanning van de onder Engelse vlag varende praauw wankang (opm: klein type jonk), genaamd SPEED, welke mede aldaar verongelukt is. De gezagvoerder van dit laatste vaartuig, Peter Hillier genaamd, is op Karimondjawa aan de gevolgen van een ziekte overleden. De Engelse schipbreukelingen zijn overgegeven aan de consul van hun natie te Samarang, terwijl de Amerikanen voorlopig verzorgd zijn aan boord van Zr.Ms. diensdoend wachtschip ter rede aldaar.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, (geen datum) Het barkschip SAID MASHOOR, gezagvoerder Koosnen, de 23e december jl. van de rede Samarang gezeild om de terugreis te ondernemen naar Bandjermasin, is in de nacht van de 29e daaraanvolgende aan de noordkust van de Moeara Damak gestrand. De nodige bevelen zijn gegeven om de verlangde hulp voor berging van goederen, enz. tegen betaling te verlenen.


Datum: 08 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Het schip JOHANNES CHRISTIAAN, kapt. Van Heemstede Obelt, van Londen naar Batavia, was volgens telegram van Deal in een stormvlaag aangevaren en had daardoor schade aan de voorsteven en aan het tuig bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 5 januari. Het Nederlandse schip GOEDE BEDOELING, kapt. Kolk, van Tayport naar Cadiz, is alhier met verlies van ankers, ketting, zeilen, onklare pompen en andere schade, binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ALIDA, kapt. Lukje, van Gotenburg naar Londen, op Sandy island (opm: Sand Insel) gestrand, zal als wrak verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. Van der Star, van Drontheim naar Kopenhagen, is op 22 december te Christiansand wegens tegenwind in goede staat binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA EN PAULINA, kapt. Paulsen, van Harlingen naar Frederikstad, is op 10 december te Tjomoe bij Frederikstad binnengelopen om te overwinteren, aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de loop van de maand januari 1863 zal ten huize van kastelein H. Piel aan de Groote Markt te Groningen te koop worden aangeboden een tjalkschip, genaamd BOUWINA, groot 62 ton, met complete inventaris, thans liggende in het Schuitendiep te Groningen, wordende door de schipper D.J. Klein in eigendom bevaren. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de eigenaar en bij Mr. N. van Hasselt, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

08 januari 1863. PGC - Provinciale Groninger Courant
 
Groningen, 7 januari. Volgens ontvangen berichten van kapt. R.A. Schrikkema, van Scheemda, voerende het kofschip ANNA ELISABETH, is hij op 15 december j.l, op een reis van Drontheim naar Bordeaux bij zware storm en na enige schade aan de verschansing te hebben bekomen te Christiansand binnengelopen, een vijftal personen aan boord hebbende, behorend tot het verongelukte Portugese brikschip MARIANNE, sterk 12 manschappen, komende van Rio de Janeiro en bestemd naar Kopenhagen. De geredden die reeds drie dagen in een sloep hadden rondgedreven en door koude en ontbering geheel uitgeput waren, zijn door gemelde kapitein na veel moeite gered en liefderijk verpleegd, zodat zij wel en goed te Christiansand aan wal zijn gezet. De overige zeven manschappen van het verongelukte schip hebben gewisselijk hun dood in de golven gevonden.


Datum: 09 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 januari. Het op 's Rijks werf alhier liggende raderstoomschip ARDJOENO, hetwelk laatstelijk gebezigd is geworden tot het afhalen van het gezantschap van de keizer van Japan, wordt weer gereed gemaakt om in de maand mei a.s. in dienst te worden gesteld. Ook zullen met de 1e april a.s. nog in dienst worden gesteld de schroefstoomschepen DOMMEL, DELFZIJL en STAVOREN; de beide eerstgenoemden met bestemming naar Oost-Indië en de laatstgenoemde naar West-Indië.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 januari. Gedurende het jaar 1862 zijn hier in en uitgeklaard de navolgende zeeschepen, t.w.:
Ingekomen 341 Nederlandse, 185 Engelse, 120 Noorse, 19 Hanoverse, 7 Deense en 5 Mecklenburgse, te samen metende 125.004 ton.
Uitgegaan 385 Nederlandse, 185 Engelse, 121 Noorse, 23 Hanoverse, 9 Deense en 5 Mecklenburgse, te samen metende 130.808 ton.
Onder de vele en verschillende artikelen, die hier gedurende 1862, sommige meer andere mindere dan in vorig jaar werden uitgevoerd (opm: vermoedelijk zal bedoeld zijn ingevoerd), zijn veelal belangrijk de volgende, als: 101.044 lbs. soda, 340.121 lbs. ongehekelde hennip, 6.310 stuks onbereide robbenhuiden van de visserij dezer landen, 1.000.972 lbs. ijzer voor ijzeren wegen (opm: spoorwegen), 156.300 lbs. gegoten en getrokken ijzeren gaspijpen, 102.691 mud maatkolen, 23.428 lbs. gezouten spek, 2.609.970 lbs. ruw Engels klipzout en voor NLG 28.102 fabriek en stoomwerktuigen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: een uitmuntend onderhouden Tjalkschip met roef en platte luiken, lang 12,780 el (46 voet), wijd 2,840 el (10¾ voet) met Schilsnik (opm: snik voor schelpvisserij) en volledige inventaris; zeer geschikt tot turfschip in een dorp, zijnde het schip ook buiten de schelpvissersgereedschappen te koop. Te bevragen bij G.A. Bakker te Makkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Ene Hooi Tjalk met uitmuntende inventaris, groot 84 ton, lang 20,146 (71 voet), wijd 4,828 (17 voet), liggende te Makkum en aldaar te bevragen bij den schipper G.J. Zwaga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een goed onderhouden Beurtschip, groot 64 ton, varende van Sneek op Amsterdam, met complete inventaris, twee zeilen, ankers, kettingen en verdere tuigage. Te bevragen te Sneek bij J. van Dijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Verkoping Te Notaris E.T.Kuipers zal, met uitloving van strijk- en verhooggeld, presenteren te verkopen een gunstig gesitueerde en goed beklante scheepstimmerwerf met 2 hellingen, grote timmerschuur, hecht woonhuis en erve c.a buiten de Zandsterpoort aan de Sneeker en Workumer Vaarten te Bolsward; bij den eigenaar W.A. Nijdam in gebruik; den 12 Mei 1863 te aanvaarden. Wie gading maken, komen op donderdagen den 22 januari 1863 bij de beschrijving en den 5 februari a.s. bij den finale toewijzing, telkens des namiddags 3 uur, in de Wijnberg te Bolsward. [in de advertentie d.d. 30-01-1863 met de toevoeging: staande op NLG 2178]


Datum: 10 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

10 januari 1863.Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 9 januari. Het schip ANNA ELISABETH, kapt. Schrikkema, van Drontheim naar Bordeaux, is 15 december met schade aan verschansingen te Christiaansand binnengelopen, na hevige stormen doorgestaan te hebben. Kapt. Schrikkema had 5 personen aan boord, behoord hebbende tot de equipage van de Portugese brik MARIANNE, kapt. Ferrara, van Rio de Janeiro naar Kopenhagen, door hem met veel moeite uit een sloep gered, waarin zij drie dagen en nachten hadden doorgebracht; de overige 7 manschappen waren hoogstwaarschijnlijk verdronken. (opm: zie ook PGC 080163)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 januari. Het hol van de gestrande brik JULIANA LOUISA, gevoerd geweest door kapt. Hoven, van Londen naar de Kooger-polder, bij Wijk aan Zee gestrand, is 7 dezer voor NLG 595 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 januari. De Nederlandse schepen ADOLF FREDERIK, kapt. Klein, en HEERENVEEN, kapt. Boonstra, zijn heden uit de haven gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 5 januari. Volgens brief van kapt. Oldenburger d.d. 27 december 1862 lag het schip GEPPINA, van hier naar Londen bestemd en op 5 november uit Warnemünde vertrokken, nog in goede staat te Svinør

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Japara, (geen datum) Op de 27e december jl. zijn twee vaartuigen op de kust van de afdeling Japara gestrand en totaal verloren gegaan. Het eerste vaartuig is op de hoogte van de dessa Boendo gebleven en was de Nederlands-Indische schoener MARIE, groot 21 lasten, djoeragan (opm: schipper) Liem Samhong, toebehorende aan de te Sumanap woonachtige Chinees Tan Tjiensoei, komende van Batavia en bestemd naar Sumanap, beladen met 20 koijangs rijst, 3 kisten voetzoekers, 2 vaten koolteer, 3 pikol Chinees papier en andere kleinigheden. Van de goederen en lading is niets anders gered kunnen worden dan 2 lilla's (opm: een soort kanon), 2 vaten koolteer en enig ijzer en touwwerk, benevens een sloep. Het andere vaartuig was een praauw tjemplong (opm: dubbelvlerkprauw), djoeragan Ngaisa, toebehorende aan de te Rembang woonachtige Javaan hadji Mohamad Noer, groot 4 kojangs, komende van Pekalongan en beladen met 30 pikols rijst, 120 pikols padi en NLG 500 aan zilveren munt, bestemd voor Rembang. Het vaartuig is op de klippen nabij Tandjong Djatti geraakt en totaal verbrijzeld, zodat de lading, behalve het geld, geheel verloren is.


Datum: 12 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 9 januari. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip GOEDE BEDOELING, kapt. Kolk, lost de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwalde, 8 januari. Het wrak en het geborgen gedeelte van de lading van het Nederlandse schip (opm: kof) JUFVROUW HILLEGONDA, kapt. C. Douwes, op 27 december alhier gestrand, zijn in publieke veiling verkocht.


Datum: 13 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 januari. Het schip SURINAME, kapt. Rijntjes, gisteren van Suriname hier binnengekomen, heeft bij de vuurtoren gestoten, is lek en heeft schade aan het roer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 januari. Het schip ZEEMEEUW, kapt. Van Wijk, gisteren van hier naar Montevideo vertrokken, is heden met schade uit zee teruggekomen, zijnde met het schip WILLEM VAN DER VOORT in aanzeiling geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 9 januari. Het Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Meijer, van Agger-Kanaal naar Londen, is na afsluiting der sluis alhier aangekomen en tot de heropening derzelve in het voortzetten van de reis verhinderd. De lading haver is enigszins verhit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. T.IJ. Muller, notaris te Groningen, zal op zaterdag 24 januari 1863, des avonds te 7 uur, ten huize van de Wed. G.T. Rasker, op de Hoek van het Ameland te Groningen publiek worden verkocht een welbevaren hektjalkschip, genaamd ANNA MARIA, groot 84 ton, met complete inventaris, thans liggende aan de groentemarkt te Groningen, in eigendom behorende aan en bevaren door Warnder Roelfs, om te aanvaarden en te betalen 14 dagen na de toeslag, dagelijks te bezien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 12 januari. De Nederlandse koopvaardijvloot bestond uit de volgende schepen voor de grote vaart, als: op den 1 december.
1856     608 van 346.220 Nederlandse tonnen.
1857     608 van 350.105 Nederlandse tonnen.
1858     607 van 347.447 Nederlandse tonnen.
1859     563 van 322.437 Nederlandse tonnen.
1860     527 van 300.597 Nederlandse tonnen.
1861     500 van 287.752 Nederlandse tonnen.
1862     476 van 272.338 Nederlandse tonnen.
Zoals blijkt uit de bovenstaande cijfers, heeft er sedert 1858, hetzij door verongelukken, hetzij door afdanken van oude schepen, ene wezenlijke vermindering van de handelsvloot plaats gegrepen, welke met de aanbouw van nieuwe schepen geen gelijke tred hield. Deze omstandigheid, gepaard met de meer winstgevende vrachten, doet den lust tot het bouwen van schepen iets aanwakkeren.
Volgens een opgaaf van het departement van financiën, zijn in het jaar 1862 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven verleend aan 92 binnenslands gebouwde zeeschepen, metende 6899 last en aan 12 buitenlands gebouwde, metende 1846 last; dus te samen aan 104 schepen metende 8745 last. Die schepen waren: 2 clipperschepen, 2 fregatten, 3 barken, 5 brikken, 33 schooners, 24 galjoten, 7 koffen, 11 smakken, 11 tjalken, 2 visaken, 2 bomschepen en 2 stoomschepen. In 1861 waren zodanige zeebrieven verleend aan 116 schepen, metende 8290 last, waaronder 113 binnenlands gebouwde schepen, metende 7960 last.


Datum: 14 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. De CYCLOOP, die ter overbrenging van mariniers van het Nieuwe Diep naar Vlissingen was gestevend, is door een Noord-Amerikaans schip aangevaren en heeft dientengevolge averij bekomen. Terwijl het schip te Brouwershaven, alwaar het is binnengelopen, wordt gerepareerd, zullen de manschappen te Hellevoetsluis verblijven en eerst tegen 15 februari te Nieuwe Diep terug zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het schip CLARA WILHELMINA, kapt. Zuiderduin, van Galatz herwaarts met schade te Cagliari binnengelopen, heeft de 6e dezer, na volbrachte reparatie en na de lading weer ingenomen te hebben, de reis hervat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 11 januari. Het Nederlandse brikschip HELENA MARIA, kapt. Mulder, van Newcastle naar Genua, is alhier lek en met verlies van zeilen, ankers en kettingen binnengelopen. Het schip heeft op Longsand aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 11 januari. Alhier overwinteren de volgende Nederlandse schepen: LUBBEGIENA, kapt. Borgman; JOHANNA, kapt. Brouwer; ANNACHIENA, kapt. Jonker; FENNA HENDRIKA, kapt. Pot; WILHELMINA EGBERDINA, kapt. Top.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 12 januari. De Nederlandse kof ADOLF FREDERIK, kapt. Klein, van Riga met balken naar Amsterdam, is gisteren alhier gestrand. De bemanning is gered en men hoopt de lading en inventaris te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aanbestedingen, op 27 januari eerstkomende, des middags ten 12 ure, door de minister van marine aan het gebouw van deszelfs departement: Het maken en leveren van een ijzeren drijvend dok voor de dienst van de marine in Oost-Indië, met de leverantie van de benodigde bouwstoffen en inrichtigen.


Datum: 15 januari 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop tot 30 januari 1863 een nieuwe, hecht en sterk getimmerde en royale behuizing, schuur en erf, scheepstimmerwerf, het daarachter gelegen land en nog een behuizing en schuur, zamen groot 3 B, 38 R, 10 E, staande en gelegen te Sappemeer zuidzijde. Inlichtingen bij de eigenaar en bewoner Jurrien J. van der Werff. Hierover kan NLG 5000 naar 4% beleend blijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het goed onderhouden tjalkschip BROEDERTROUW, groot 90 ton, in 1852 nieuw uitgehaald en tot dusver bevaren door Hendrik Salomons van der Veen, te bevragen bj de eigenaar Salomon T. van der Veen, te Wildervank, alwaar het schip is liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 9 januari. Alhier overwintert o.a. het schip LUCTOR EN EMERGO, kapitein Kuipers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, met volle inventaris, groot 40 zeetonnen, liggende te Sappemeer en te bevragen bij de schipper J.A. Bakker te Sappemeer.


Datum: 16 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Van goederhand vernemen wij, dat vrijdag de 16e dezer de stoomvaartdienst tussen deze stad en Goes onder directie van de heren Verwey & Co. alhier in werking zal treden met de fraaie schroefstoomboot ZUID-BEVELAND. Van wege het Rijk zal deze reis mede gemaakt worden door de hoofd-ingenieur van de Waterstaat Jhr. J.R.F. Ortt en de ingenieur Dirks.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Zr.Ms. fregat PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapt.t.zee M. Cazaux van Staphorst, is in de voormiddag van de 15e dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 januari. De Nederlandse kof (opm: galjoot) JOHANNA MARIA, kapt. Kistenkas qq, voor kapt. De Groot, van Barcelona naar Cette (opm: Sète), is, volgens bericht van Pekela, op zee verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het schip JACQUELINE EN ELIZE, kapt. Krukkenberg, is na een reis van 130 dagen te Copang-Baai binnengelopen om water aan te vullen; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 13 januari. Het Nederlandse schip WILLEM, kapt. Gollard, van Amsterdam naar de Middelllandse Zee, is alhier met verlies van stengen binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris de Haan te Leeuwarden zal, mede ten verzoeke van den heer B.J. van Assen, notaris te Jorwerd, qq., voor 2/7 aandelen, op dinsdag den 20 januari 1863, bij J. Faber Schoonlingen, kastelein te Baard, veilen het nog nieuw en wel onderhouden Veerschip, varende van Baard op Leeuwarden, Sneek etc. v.v., met de gerechtheid van het uitsluitend veer en met de daarbij behorende mast, zeilen, losse roef, haken, touwen enz.; zodanig het bij de erven Frederici als eigenaars wordt bevaren. Te aanvaarden op den 12 mei 1863, te bezichtigen op den zitdag en breder bij biljetten omschreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een voor drie jaar nieuw uitgehaald Veerschip, volgens meetbrief 21 ton; te bevragen bij den eigenaar W. Blijstra te Grouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Tjalkschip, groot 68 ton, met deszelfs toe en aanbehoren. Te bevragen bij den eigenaar S.R. van der Zee te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een best Tjalkschip, groot 24 ton, met goede inventaris. Te bevragen bij H. Hendriksma te Hindelopen.


Datum: 17 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van een vriendelijk hand ontvangen wij de volgende bijzonderheden aangaande het verongelukken van het barkschip CORNELIS SMIT, waarvan wij reeds in ons nommer van 28 december onder de Scheepstijdingen een kort bericht gaven: Het barkschip CORNELIS SMIT verliet Shanghai op de 21e september en was de 28 september in zee. Het schip was behoorlijk bemand en moest in ballast naar Java vertrekken. De 30e september werd het schip reeds door een hevige storm belopen uit het NNO tot NNW. De 1e oktober werd bijgedraaid om de in hevigheid toenemende storm af te wachten; men was toen volgens het gegist bestek voor het Kanaal van Formosa. Des morgens ten half tien kwam een zware stortzee over, die het schip plat op zijde wierp en ontdekte men dat tevens de ballast overgeworpen was. Men trachtte beneden te komen om de ballast weer over te werken en bemerkte toen dat het water uit de vullingen sloeg en over de ballast liep, waaruit men opmaakte, dat er in het voorschip een lek gesprongen moest zijn. Ogenblikkelijk werden planken en spieren aan de ruimstutten bevestigd om het verder overgaan van de ballast te beletten. Men trachtte daarop vóór de wind rond te komen, hetgeen na zeer veel moeite gelukte, blijvende het schip echter zwaar te loevert overleggen. Men ging ogenblikkelijk weer aan het werk, om de ballast over te werkten, spande zeilen langs de gemaakte schotten en vulde alle ledige vaten aan stuurboordzijde, die tevens aan de stutten bevestigende. Hiermede bezig zijnde, sloeg een zware stortzee de bakboordsverschansing weg, de stutten braken onder het lijfhout af en een massa water stroomde in het schip, hetwelk, niettegenstaande men alles zoveel mogelijk met werk, mos en zeildoek trachtte te stoppen, niet kon worden gekeerd. Dit water vermengde zich met de ballast, die daardoor tot pap werd en in elke beweging van het schip deelde. Dit vernietigde niet alleen alle verrichte arbeid in het ruim, maar deed bovendien het schip vreselijk lijden, zodat de kettingkokers en pompshoofden stuk sloegen en het schip zodanig te loevert deed overleggen, dat somtijds de nokken van de onderra's te water sloegen. Men deed intussen al het mogelijke, door het ledig pompen van de bakboords-waterketels, het zoveel mogelijk stoppen van lekken en daar de pompen geheel verstopt waren,het uitscheppen van water met putsen uit het achterruim. Men ging hiermee onafgebroken voort tot de volgende morgen. Toen waren wind en zee iets afgenomen hoewel het altijd nog hard woei en de zee zeer ontstuimig was. Men haalde met grote moeite de zware ankerketting op en hiermede bezig zijnde zag men reeds de branding op de kust van Formosa. Daar het schip niet in die staat kon blijven drijven besloot men het anker te laten vallen in acht vademen water. Daar echter door het scheef leggen van het schip de ketting telkens onklaar liep, dreef het schip af tot op 5 vadem water, alwaar men op de 2e oktober ongeveer 3 uur des namiddags ten anker kwam. Er werd scheepsraad belegd en daarin besloten het tuig te kappen. Dit werd gedaan, waardoor het schip enigszins rechter kwam. Des avonds namen wind en zee weer toe en reed het schip verschrikkelijk achter het anker. De volgende morgen 3 oktober, lag het schip weer met het lijfhout te water en werd alstoen in een scheepsraad besloten het schip te verlaten en op lijfsbehoud bedacht te zijn, temeer daar men op dat ogenblik kans zag om door de branding heen te worstelen. De barkas en middelboot werden uitgezet en bemand, terwijl kapt. Weidenaar met vier man aan boord bleef om aan de overigen de geschiktste plaats van doortocht aan te wijzen en later in de giek te volgen. Kort nadat de boten het schip hadden verlaten, zag men in het oosten een aantal boten door de branding op het schip afkomen. Zij waren spoedig aan boord en de opvarenden, gewapend met lansen en messen, deden een aanval op de kapitein en de vier achtergeblevenen, waarbij een van de laatsten een houw in het been ontving. De instrumenten en scheepspapieren waren reeds in de giek, men sprong daarin en verliet het schip, de richting van de andere boten volgende. Men kwam gelukkig door de branding en met de drie boten bij elkander ten anker. Des nachts, terwijl de boten droog zaten, werden de schipbreukelingen door een aantal Chinezen overvallen, die hen van alles, zelfs van hun meeste klederen beroofden. Ook het journaal namen zij mede, doch gelukte het de kapitein op zijn smeken een gedeelte van de scheepspapieren, die hij in de hand hield te mogen behouden. Toen de boten de volgende morgen vlot kwamen, zag men het schip door Chinese vaartuigen omringd en besloten de schipbreukelingen binnen de branding langs te roeien en te trachten een haven te vinden. Daarop kwamen een aantal sterk bemande vlotten op hen jacht maken en zag men geen ander middel dan door de branding heen te roeien en weer zee te kiezen. De twee grote boten kwamen gelukkig door de branding, de giek waarin de kapitein was, sloeg vol water en viel de Chinezen in handen. Zij werden met lansen en messen uit de giek gejaagd, sprongen overboord, werden echter weer opgevist en op een van de vlotten gebracht, waarmee zij naar de wal werden gevoerd en aldaar naakt uitgeschud. De kapitein en zijn vier lotgenoten bleven daar van de 4e tot de 20e oktober en vonden toen gelegenheid om in een Chinese boot naar Takao te gaan, onderweg Tay-War-Fy aandoende, alwaar zij trachtten bij een manderijn gehoor te krijgen, hetwelk hun gelukte; dit baatte echter niets, daar die overheidspersoon hen uitlachte. Na een tocht van 4 dagen kwamen zij te Takao aan en vertrokken van daar per Hamburger brik NANCY naar Amoy. Te Takao heeft kapt. Weidenaar aangifte gedaan van zijn ongeluk en maatregelen genomen, dat door Chinese boten langs de gehele kust nasporingen zouden worden gedaan omtrent het lot van de barkas en middelboot, de eerste bemand met de de opperstuurman en 5 matrozen, de tweede met de 2e stuurman en 4 manschappen, van welke boten de kapitein bij het afzenden van zijn bericht nog niets had vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. De 14e dezer is Zr.Ms. stoomschip DJAMBI van Portsmouth naar Montevideo met eindbestemming naar Oost-Indië vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 15 januari. Het Nederlandse schip ANNA HENDRIKA, kapt. Ebeling, van Cardiff naar Dordrecht, is hier lek en met overgeslagen lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Genua, 12 januari. Volgens bericht van Tarragona van de 1e dezer was een Nederlands brigantijnschip, van die haven naar Cette (opm: Sète) bestemd, de 24e december met harde Noordenwind bij L’Escala (42 07 N 03 08 O) gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Yokohama, 11 november. Het wrak, tuig en inventaris van het in de baai van Jeddo (opm: Jedo, thans Tokyo) gestrande Rotterdamse brikschip GUINEA is in publieke veiling verkocht. Ook de lading zijde, waarvan slechts weinig beschadigd was, is verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping om contant geld, te Hellevoetsluis, ten huize van de kastelein A. van den Berg, op woensdag de 21e januari 1863, des middags om 12 ure, bij kavelingen en daarna in massa van een kofschip, HELENA genaamd, tehuis behorende te Veendam, gevoerd door kapt. W. Dieters, met deszelfs inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in het marine dok te Hellevoetsluis. Nadere informaties bij de heer Gallas te Hellevoetsluis en ten kantore van de notaris H.H. Vlielander aldaar. Brieven franco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, januari (opm: geen datum) Alhier overwinteren de schepen GEBROEDERS, kapt. Loodijzen en ALLEGONDA MARGRIETHA, kapt. Gort. Te Koningsbergen de PROVINCIE OVERIJSSEL, kapt. Gruppelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oeresund, 4 januari. Het KLAZINA ARENDINA, kapt. Veldhuis, van Wasa naar Norköping is in een omliggende haven liggend.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bezoeki, (geen datum) Sedert de 22e december heeft op de kust van Bezoeki een buitengewoon hevige noordwestelijke wind gewaaid, die nu en dan tot storm oversloeg. Nabij Panaroekan werden 2 vaartuigen door die storm op het strand geslagen, namelijk de kotter SIE MANSOOR, te huis behorende te Banjoewangi en een praauw tjemplong (opm: dubbelvlerkprauw), gevoerd door Pak Samari van Sumanap. Van de lading kwam niets terecht. De bemanning werd gered. Op de rede Bezoeki hadden de schepen ROTTERDAM, PRINS VAN ORANJE en BURGEMEESTER HOFMAN gedurende 8 dagen hevige stormwinden door te staan, waardoor die schepen, ofschoon elk voor twee ankers liggende, dagelijks al meer en meer naar het strand werden gedreven. De 28e december was het schip BURGEMEESTER HOFMAN, kapt. de Wit, nog slechts één kabellengte van ondiep water en de klippen verwijderd. Door middel van de telegraaf werd hulp gevraagd van Soerabaja, waarop Zr.Ms. stoomschip ETNA, commandant Van Troijen, naar Bezoeki stoomde en aan de goede maatregelen, door dat stoomschip genomen, is het te danken dat de BURGEMEESTER HOFMAN niet gestrand, maar weder in diep water gebracht is. Dat koopvaardijschip had een lading in van 9000 pikols koffie en ruim 4000 pikols suiker en stootte op 2¾ vadem water, een ogenblik vóórdat de stoomboot het naar diep water sleepte, zodat gezegd kan worden, dat de hulp ter goeder ure kwam.

NRC 180163
Cuxhaven, 15 januari. De Nederlandse tjalk VROUW GRIETJE, kapt. Brouwer, van Dokkum naar Fredericia, is hier voor noodhaven binnengelopen.


Datum: 20 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven, 19 januari. Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlandse driemast-schoener-schip ZEPHIR, kapt. Schey, heeft bij het ankeren beide ankers verloren en is tegen Dwars in de Weg aan de grond geraakt, doch weer vlot gekomen en bij het Dijkwater aan de grond gezet, waar het van andere ankers wordt voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oeregrund, 9 januari. Alhier en in de omliggende scheren zijn liggende de schepen: HENDRIKA FROUWINA, kapt. Mulder, van Gefle naar Nederland, KLASINA ARENDINA, kapt. Veldhuis, van Wasa naar Norrköping, ODIN, kapt. Rolfsen, van Sundsvall naar het Nieuwediep en NORDEN, kapt. Wallman, van Gefle naar Bombay.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Konstantinopel, 8 januari. Het schip ELIZA, kapt. Forster, van Ibraïl naar Falmouth, alhier met schade binnengelopen, heeft de lading gelost en is daarvan slechts een klein gedeelte beschadigd bevonden, dat verkocht zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het jaar 1862 zijn te Termunterzijl binnengekomen 252 en uitgezeild 248 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 19 januari. Men verneemt, dat dezer dagen door de firma Wijnne & Barends, cargadoors alhier, concessie bij de Minister van Financiën is aangevraagd tot het oprichten en in werking brengen ener stoomsleepdienst van Groningen naar Zoutkamp, Oostmahorn, tot in zee en omgekeerd, bepaald ten doel hebbende het voortslepen van zeeschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 19 januari. Een op januari l.l. te Amsterdam bij de Post bezorgde brief, geadresseerd aan de heren Wijnne & Barends te Groningen, inhoudende vijf geaccepteerde wissels, is naar wij vernemen alhier niet terecht gekomen. De wissels waren groot, een van NLG 736,47½, een van NLG 800,-. en een van NLG 322,-, 14 en 8 dagen na zicht, alle drie getrokken door C. ten Horn, te Veendam aan de order van J.H. Wijnne, op H.H. Preller te Amsterdam. Voorts een van NLG 521,-,14 dagen na zicht, getrokken door H.H. Sinnige te Veendam, aan de orde van J.H. Wijnne en J & B Sinnige te Amsterdam, en eindelijk een van NLG 1000,-, 2 maanden na dato van de eerste december, getrokken door P.R. Roelfsema, aan de order van Wijnne & Barends op Van Hoorn & Co. te Amsterdam. De tot dusverre in het werk gestelde maatregelen tot opsporing hebben tot niets geleid.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 19 januari. Laatstleden zaterdag (opm: 17 januari) arriveerde alhier het nieuw gebouwde smakschip CATHARINA RICARDI, kapt. H.G. Meijer, van Groningen, groot 50 last en gebouwd bij J. Smit te Foxholsterbosch.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, januari. (opm: geen datum) Alhier overwinteren o.a de schepen CORNELIA, kapt. de Jager en JANNA MEIJER, kapt. Datema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shanghai, 12 november. Het schip STELLA MARIS, kapt. Dijkman qq, voor wijlen kapt. Leeflang, van Hong Kong alhier aangekomen, heeft de verschansingen verloren, schoon dek (opm: alles van dek geslagen) en meer andere schade bekomen, hebbende op 13 oktober op de hoogte van Formosa een hevige cycloon doorgestaan. Met een der stortzeeën die het schip overkreeg, werden de kapitein en drie matrozen over boord geslagen, met dat gevolg dat de kapitein en een man verdronken, terwijl de beide anderen zich gered hebben door de grote ra te grijpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Baltimore (Ierland) (opm: geen datum) Het schip TAMMO SYTZE, kapt. Croon, van Hammerfest naar Messina, is alhier met verlies van zeilen, rondhouten, boten en een man der equipage binnengelopen, na vanaf 19 december zware stormen doorgestaan te hebben en daarin door een stortzee op zijde geworpen te zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 15 januari. Het schip VOORWAARTS, kapt. Kerkstra, van Hamburg naar Buenos Ayres, met schade alhier binnen, heeft de reparatie geëindigd en is uit de haven naar Spithead vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een wel onderhouden Jagtscheepje, met roef en platte luiken en completen inventaris, liggende aan de werf en te bevragen bij I.J. Croles, scheepsbouwmeester te IJlst.

NRC 210163
Rotterdam, 20 januari. Zr. Ms. fregat met stoomvermogen ZEELAND, commandant kapt.t.zee G. Fabius, zal aanstaande woensdag (opm: 21 januari) uit 's rijks dok te Vlissingen ter rede halen en de 25e van deze maand naar de Middellandse Zee stevenen om zich naar Tunis te begeven, enige havens in de Middellandse Zee aandoen, te Malta dokken en vervolgens naar Suriname stomen om met november hier binnen te vallen.


Datum: 21 januari 1863


Krant:
 NSC - Nederlandsche Staats Courant

Gerechtelijke aankondigingen
Op heden, den 15den januari 1863, ten verzoeke van de Regenten over het Gesticht voor Arme Oude Lieden en Weezen te Dockum, aan wie, bij Vonnis der Arrondissements-rechtbank te Leeuwarden van den 31 december 1861, vergunning is verleend om in dezen kosteloos te procederen,
   Heb ik Reitze Bloembergen Santee, Eerste Deurwaarder bij de Arrondissements-regtbank te Leeuwarden, ten derden male gedagvaard:
   Johannes Westerwal, in der tijd zeeman, woonachtig geweest te Harlingen, doch thans afwezig; dien ten gevolge mijn Exploit doende bij aanplakking aan de voorname Deur der Vergaderplaats der Arrondissements-regtbank te Leeuwarden en aan het Huis der Gemeente te Harlingen, terwijl ik een afschrift van hetzelve heb overgegeven aan de Edel Achtbare Heer Officier bij dezelfde Regtbank, die het oorspronkelijke Exploit met gezien heeft getekend, zullende hetzelve voorts in de Nederlandsche Staats-Courant worden geplaatst,
   Om na verloop van drie maanden, en wel op dinsdag den 28  april 1863, des voormiddags ten 10 ure, bij Procureur te verschijnen ter teregtzitting van de Arrondissements-regtbank te Leeuwarden, zitting houdende in het Paleis van Justitie aldaar; - ten einde:
   aangezien de Gedaagde op den 24 oktober 1852 als matroos is vertrokken van Harlingen naar Noorwegen, met kapitein Tillema, zonder orde op het beheer zijner zaken te hebben gesteld, en sedert die tijd niets meer van hem, noch van het schip of de manschap van hetzelve is vernomen;
  aangezien er thans meer dan 9 jaren na het vertrek van gedaagde zijn verlopen, zonder dat er enig bewijs is ingekomen van zijn aanwezen of zijn overlijden;
   aangezien er alzo Regtsvermoeden van overlijden van de Gedaagde bestaat en zulks sedert den 24 oktober 1852, de dag van zijn vertrek, en de Requiranten in hun voormelde hoedanigheid er belang bij hebben dat zulks bij Vonnis door genoemde Regtbank worde verklaard;
   aangezien de Gedaagde, na reeds 2 malen op bekomen Verlof van voornoemde Regtbank bij Openbare Dagvaarding te zijn gedagvaard, in gebreke is gebleven om, óf in persoon, of door gemagtigde, van zijn aanwezen te doen blijken, en er dien ten gevolge verlof tot de derde Dagvaarding is verleend,
   Mitsdien aan gemelde Regtbank, hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege, van zijn aanwezen te doen blijken, de Gedaagde tevens aanzeggende, dat, in geval noch de Gedaagde, noch iemand voor hem, op deze derde Dagvaarding bij vooraf gestelde Procureur mogt opkomen en alzo niet behoorlijk van zijn aanwezen mogt blijken, door de Requiranten zal worden geconcludeerd, dat bij Vonnis van de Arrondissements-regtbank voornoemd, na verhoor van het Openbaar Ministerie, zal worden verklaard dat er Rechtsvermoeden van het overlijden van Gedaagde bestaat en wel sedert den 24 oktober 1852, de dag van zijn vertrek; wijders dat de kosten dezer procedure uit de Boedel van gedaagde zullen worden betaald. (opm: bekort)
Kosten zijn niets.                    H. Bloembergen Santee
(opm: kapt. Jan Hendrik Tillema was op 22 mei 1851 in Hamburg eigenaar geworden van de Hamburgse schoenergaljoot HENRIETTE, als LUCIE in 1826 gebouwd door Hinrich Raschen in St. Magnus aan de Weser; kapt. Tillema gaf zijn schip de naam ONDERNEMING)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het stoomschip AMSTERDAM, kapt. Hansen, van Hamburg herwaarts, lag volgens telegram van Cuxhaven van heden, aldaar wegens stormweer ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lowestoft, 19 januari. Het te Sappemeer te huis behorende schip ANNA CATHARINA, kapt. Jansen, van Amsterdam naar Suriname, heeft gisteren op Kentish Knock gestoten en is aldaar verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 19 december. Het Nederlandse schip STAD LEYDEN, kapt. Van der Poll, van Amsterdam naar Samarang, is hier eergisteren met gebroken fokkemast en meer andere schade binnengelopen. Passagiers en equipage bevonden zich in goede welstand. Het schip behoeft niet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op maandag 19 januari in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam: het schoener-brikschip GRIJPSKERK: NLG 12.500. Koper S. Oolgaardt (opm: een makelaar, voor zijn opdrachtgever) (opm: gekocht door J.R. Bos Jansz, Amsterdam en herdoopt in SENIOR.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

De Nederlandsche Handel-Maatschappij wenst aanbieding van een snelzeilend schip, groot ca. 150 gemeten lasten, tot het overvoeren van een lading stukgoederen van Nederland naar Decima, via Batavia en casu quo Singapore. Het schip zal de 19e januari e.k. te Amsterdam of Rotterdam gereed moeten liggen tot inneming van de lading, waar onder ca. 35 last zware goederen. Het zal de Factory der Nederlandsche Handel-Maatschappij te Batavia vrijstaan, aldaar een deel der lading te lossen en andere te laden, zo mede het schip naar Singapore te zenden met hetzelfde doel, om daarna naar Decima te vertrekken. Aanbiedingen 17 december 1862 met opgave der verlangde vracht per in te nemen last, zonder meer, en wel
voor de reis via Batavia naar Decima, dan wel voor de reis voor de reis via Batavia en Singapore naar Decima. Zware goederen tegen halve vracht. (opm: overgenomen uit de recent op Java aangekomen Nederlandse kranten)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geveilde en verkochte schepen en scheepsparten:
Op 22 november 1862 werd te Dordrecht geveild het schip IDA WILHELMINA, kapt. Wijland, in 1839 gebouwd, 410 gemeten lasten, en voor NLG 26.600 verkocht aan de rederij Klerk & Voogd te Dordrecht.
Op 1 december 1862 werden te Rotterdam geveild en verkocht de onderstaande scheepsparten:
-       1/4e NEDERWAARD, kapt. Kwakkelstein, in 1836 gebouwd, 304 lasten, voor NLG 3100 verkocht
-       1/4e LUCONIA, kapt. Hulshoff, in 1849 gebouwd, 319 lasten, voor NLG 5350 verkocht
-       1/40e HONIGBIJ,  kapt. Van der Valk, in 1856 gebouwd, 399 lasten, voor NLG 2500 verkocht
-       1/40e JOH. LODEWIJK, kapt. Van der Waal, in 1857 gebouwd, 399 lasten, voor NLG 2000 verkocht
-       1/50e NOORD-BRABAND, kapt. Bok, in 1856 gebouwd, 389 lasten, voor NLG 2200 verkocht
-       1/60e REMIGIUS ADOLPHUS, kapt. F. Browning, in 1839 gebouwd, 396 lasten, opgehouden
-       1/60e NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Van Ruyven, in 1857 gebouwd, 399 lasten, opgehouden
-       1/25e MARIA ELISABETH, kapt. Van der Valk in 1858 gebouwd, 155 lasten, voor NLG 1550 verkocht.
JB 210163
Kanagawa, 29 november. Op de 6e oktober (opm: moet zijn 16 okt 1862; zie eerder berichten in de NRC) kwam alhier binnen het Engelse stoomschip LANCEFIELD, bericht brengende dat aan het einde van de baai een Nederlandse brik op strand zat en dat de zeeën daarover heen sloegen. De Nederlandse consul, hiervan onderricht, spoedde zich derwaarts in de brik ZWALUW, met zich nemende de gezagvoerder en een gedeelte van de equipage van de MARTHA THERESIA, maar onmogelijk bij het gestrande schip, hetwelk de brik GUINEA, gezagvoerder L. Crevecoeur, was, kunnende komen, moesten zij terugkeren. Niettegenstaande de hoge zee en het slechte weder, verlieten de consul en de gezagvoerder van de MARTHA THERESIA in de consulaatsboot de ZWALUW en kwamen enige uren later bij het schip aan, waarin reeds 8 à 10 voet water stond. De consul gaf zijn boot ter beschikking van de gezagvoerder om de inhebbende lading, die van grote waarde was, te bergen en begaf zich naar de wal om datgene wat aankwam en gered werd te inventariseren. Aldaar vond hij de Engelsman Beyly, die reeds de gezagvoerders diensten had aangenomen en bezig was lading te bergen, zodat des avonds om 6 uur de meest waarde hebbende lading gered was. Zes dagen achtereen bleef de consul de berging van lading en tuig surveilleren en dat op een plaats waar het hem aan het nodige ontbrak. Het dorpje Hassi Midsie, waarbij de GUINEA gestrand was, bestond uit een dertiental slechte huizen, door wier slechte wanden de koude Noordoosten wind, vergezeld van regen, vrije toegang had en was het dus werkelijk voor alle aanwezige Nederlanders daar, waaronder de heren Noordhoek Hegt, Frey, Huffnagen en gezagvoerder Visser, die allen hun bijstand verleenden, geen zeer aangenaam verblijf. Teruggekomen riep de Nederlandse consul een samenkomst bijeen, bestaande uit alle consuls en commandanten van de op de rede liggende oorlogsschepen, ten einde onder elkander op een vriendschappelijke wijze de hoegrootheid van het bergloon te regelen, dewijl hij alleen niet gaarne een beslissing nam in een zaak, waarin Franse, Engelse en Amerikaanse assuradeuren waren betrokken. Dit zogenaamde admiraliteits court, hetwelk de Nederlandse consul presideerde, was niet tot eenzelfde mening te brengen. De Engelse en Amerikaanse consuls wilden 12 % uitkeren, de Nederlandse consul 5 en de Franse slechts de geringe som van driehonderd dollar, niettegenstaande dat voor een waarde van plus minus zestigduizend dollar was gered. Thans zal de zaak worden gerefereerd aan de bevoegde autoriteiten in Europa en zullen bergers en assuradeuren lang naar hun geld hebben te wachten, terwijl het te verwachten zal zijn dat bij een andere schipbreuk geen bergers hun leven zullen wagen om te redden, zolang ten minste deze zaak niet op een voldoende wijze is beslist. Te bejammeren is het dat de consul bij zijn benoeming niet van de vereiste instructies is voorzien. In dat geval toch had men zich in de onderwerpelijke zaak aan zijn decisie te gedragen gehad, terwijl nu een ieder die daarmee niet tevreden is, daartegen kan opkomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Algemeen Handelsblad 21-01-1863.
LONDEN, 19 Jan. Gisteren is op de Kentish Knock verongelukt de Anna Catharina, kapt. R. Jansen , van Amsterdam naar Suriname ; de equipage is gered. (De Nederl. brik Anna Catharina, kapt. R. J. Jansen, is 18 Jan. uit Texel naar Suriname vertrokken.)


Datum: 22 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 21 januari. Bij de vuurtorens op de vaste wal is gestrand het Engelse schip THOMAS AND ANN, kapt. Blackburn, met tarwe van Londen naar Duinkerken bestemd. Van de equipage, bestaande uit 3 personen, is de kapitein en een man gered. Van schip en lading zal zeer weinig kunnen worden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Aangaande het de 24e december in het Amelander zeegat binnengedreven en op 5 vadem water aan de grond geraakte vaartuig, wordt van Ameland dd.15 januari geschreven, dat het gebleken is te zijn de palingschuit CATHARINA, schipper kapt. Wiersma, waarvan het volk, uit drie man bestaande, omgekomen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Santa Cruz de Tenerife, 31 december. De Nederlandse schoener HENRICA, kapt. Van Lessens Balsters, van Kramfors (opm: 62 56 N 17 47 O; Zw) met hout naar Maroïm, is hier heden zwaar lek en met meer andere belangrijke schade binnengelopen, hebbende op de reis veel stormen doorgestaan. Aangezien het schip aldaar niet repareren kan, is het afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Aangaande de schoener ORION, kapitein Rienks, op 15 oktober van Randers met haver naar Londen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie LC 030363)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oeregrund (opm: geen datum) Hier en in de omstreken zijn onder ander liggende de schepen HENDRIKA FROUWINA, kapt. Mulder, van Gefle naar Nederland en KLAZINA ARENDINA, kapt. Velthuis, van Wasa naar Norköping bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth 16 januari. Het schip ANNA HENDRIKA, kapitein Ebling, van Cardiff naar Dordrecht, lek alhier binnen is onderzocht en moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op woensdag 4 februari 1863, des avonds te 6 uur. ten huize van logementhouder D. Randa Mulder, te Winschoten, publiek te verkopen het in de jare 1846 nieuwgebouwde kofschip ALIDA, bevaren door J. Vos Peper, groot 91 zeeton, thans liggende te Antwerpen, met deszelfs staand en lopend want, bij Bureau Veritas geclassificeerd 5/6 G 2.1. Koper zal de helft van de koopschat tot handgeld moeten betalen en het overige op interest kunnen behouden. De inventarissen zullen intijds op de gewone plaatsen ter lezing worden gelegd.
B. Haitzema Viëtor.


Datum: 23 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Op de Schelde bij Antwerpen is tengevolge van de storm van dinsdag (opm: 20 januari) een groot ongeluk geschied, waarbij vijf doden te betreuren zijn. De stoomboot MAHOMMED-SAÏD lag in reparatie op een werf. De scheepsbouwmeester Marguerie, de kapitein van de stoomboot Zellien en de eerste stuurman Van Langenberg, waren ter plaatse om maatregelen te nemen voor het hoge getij. Ten half zes ure verlieten deze personen, met de meesterknecht en vier timmerlieden, tezamen acht man, de werf om met de boot naar de stad terug te keren. De Schelde stond nogal hol; men bereikte de overkant en men kwam terecht aan de sluis, aan de ingang van het bassin. De landing werd enigszins bemoeilijkt doordat er een schuit aan de trap lag. De kabbeling was heel sterk. De boot werd tegen het hoofd geslingerd en er sloeg een grote hoeveelheid water in, waarop de kapitein uitriep: wij zinken! De voorzegging werd maar al te spoedig bewaarheid. Kapt. Zellien sprong uit de boot en op een ijzeren staaf van de sluis; de heer Marguerie greep zich vast aan de omgeslagen boot en bereikte daarna zwemmende de ijzeren balk, waaraan hij zich vastklemde; een scheepstimmerman van Aken wist zich ook vast te houden en werd gered - doch de vijf anderen waren ogenblikkelijk verdwenen en vonden de dood in de golven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

's Gravensande, 21 januari. Heden namiddag, omstreeks vier ure, is achter deze gemeente gestrand het schoenerschip THE STRANGER, kapt. Cooper, geladen met steenkolen, komende van Sunderland en bestemd voor Oostende. De equipage, bestaande uit zes man, is na veel inspanning ongeveer ten half zeven ure gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Katwijk aan Zee, 22 januari. Hedenmorgen omstreeks 10 ure, strandde alhier het Engelse brikschip JANE CLARK, kapt. Knaggs, komende met een lading steenkolen van Hartlepool en bestemd naar Oostende. Het schip was sedert 12 dagen op zee. De equipage, bestaande uit de kapitein en zeven man, heeft zich met eigen boot gered. De schipbreukelingen zijn allen in goede welstand en worden alhier verpleegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 januari. De Noorse brik VIKINGEN, kapt. Amland, van Taganrog met rogge naar de Koogerpolder, is gisteren onder Zandvoort gestrand, doch de equipage, bestaande uit 11 man, gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Callantsoog, 21 januari. Hedennacht strandde alhier het Russische driemastschip NICOLAÏ, in ballast van Londen komende. De equipage is gered. Het schip is hoog op het strand gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 19 januari. Uit het op Kentish Knock verongelukte Nederlandse schip ANNA CATHARINA, kapt. Jansen, van Amsterdam naar Suriname, zijn geborgen en alhier aangebracht een chronometer en een klok. De equipage en de passagiers zijn door de schoener LOUISA, van Hastings, gered en te Southwold geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 15 januari. Het schip MARIA, kapt. Hendriks, van Groningen naar Leith, alhier binnengelopen, is lek, heeft de boegspriet, kluiverboom, boot enz. verloren, en de voorsteng en drie rustplaten gebroken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 januari. Het hier te huis behorende en van hier met kaas naar Dundee bestemde tjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapitein H.T. Andrea, waarover men hier langen tijd in het onzeker verkeerde, kwam op den 8 dezer op de rede van Leith. Dit vaartuig was een paar dagen voor den storm van 19 en 20 december ll., van hier vertrokken en heeft gedurende al die dagen op zee onder zware stormen rondgezwalkt. De winden waren dikwijls zo hevig, dat de sterkste man niet van achter naar voor kon komen of het moest kruipende langs het gangboord geschiede.
De kapitein zegt verder in zijn schrijven uit Dundee van den 13 dezer: “Nog moet ik Ued. melden, dat wij den eersten Kerstdag een schoener hebben zien drijven. Wij zijn drie malen bij hem langs gezeild, maar er was geen volk aan boord; de boot was bijna geheel van het dek geslagen, en de naam van het schip was GRETE LOUISE van Christiansand, met gele letters op den spiegel. Het weder was te slecht en de zee te hoog, anders zouden wij hem waargenomen hebben; naar het scheen was er niet veel water in, en het volle tuig stond er nog op, hij lag te drijven voor het dichtgereefde brikzeil en stagzeil, het schoenerzeil gegijd en het topzeil opgegeid en gehesen. Voor zover wij het konden zien, was het een ballastschip. Hij dreef volgens ons bestek op 4 graden 30 minuten OL. en op 55 graden 11 minuten NB.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een overdekt Schuitje, groot 26 ton, met een goede inventaris. Te bevragen bij D.G. Keijzer te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een voor weinige jaren nieuw gebouwd Potschip. Te bevragen bij den eigenaar R. Westerhuis te Stiens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een nieuw scheepje, bijna klaar, lang 14,20 el (50 voet), hol en wijd naar rato. Te bevragen bij Jan J. Moedt, scheepstimmerbaas aan de Nieuwe Brug nabij Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar op woensdag den 28 januari provisioneel en woensdag den 4 februari 1863, telkens des avonds 7 uur, ten huize van J.S. de Groot, in het logement Benthem, in het openbaar verkopen:
- een overdekt gewegerd Tjalkschip, met toebehoren, de JONGE ANTJE genaamd, liggende aan den Cingel in de Stadsgracht over de Gasfabriek, gemeten 21 tonnen; laatst bevaren door de weduwe Hielke Pieksma. Na de toewijzing te aanvaarden.
- drie aandelen, ieder 1/32, in het schoonerschip CASPER DE ROBLES, gemeten op 86 lasten; thans gevoerd door T.H. van Slooten.
- een aandeel, zijnde 1/30, in het Schooner Kofschip HARMONIE, groot ongeveer 120 lasten; thans gevoerd door J. Boch.
- een aandeel, zijnde 1/30, in het brikschip MERCURIUS, groot ongeveer 165 roggelasten, gevoerd door W. Merkelbach
- een aandeel in de Friesche en Overijsselsche Stoomboot-Rederij, zijnde 1/500.
- drie aandelen, ieder 1/24, in het brikschip WEMELTJE, groot 102 gemeten lasten, gevoerd door A. Smit.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: De gerechtelijke helft van het ouds bekende geoctrooieerd Veer en Schip, varende wekelijks van Oldeboorn op Leeuwarden en Sneek en om de 14 dagen op Gorredijk. Te bevragen bij den eigenaar A.J. Nijdam te Oldeboorn.


Datum: 24 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 januari. Door de hevige stormen van de laatste twee dagen is Zr.Ms. stoomfregat ZEELAND, dat eergisteren ter rede had moeten gaan liggen, daarin verhinderd en zal alsnu wegens de grote diepgang van dat schip tot de 3e februari alhier in de haven moeten blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. De schepen TWEE GEBROEDERS, kapt. Slankenberg en MARGARETHA, kapt. Niezen beiden van Bremen herwaarts, KLASINA, kapt. Klein en VROUW MARIA, kapt. Puister, beiden van Bremen naar Rotterdam, zijn volgens telegram van Norden, d.d. 22 dezer, met assistentie te Nieuw-Harlingerzijl (opm: Neuharlingersiel) binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 januari. Het alhier voor bijlegger binnengelopen schip ENA ELISABETH, kapt. Smit, van Galatz naar Falmouth, is lek en heeft zeilen, verschansing enz. verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 22 januari. De Engelse schoener ELISA ANN, van … naar Plymouth, is bij Petten gestrand. De equipage is gered, maar het schip is weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 22 januari. Het bij Calandsoog gestrande Russische schip NICOLAÏ (zie NRC van gisteren) zal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 20 januari. Er is een bark op St. Helens rede ten anker gekomen. Men verondersteld het de VOORWAARTS, kapt. Kerkstra, van Hamburg naar Buenos Aires is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 21 januari. De Belgische brik BELGIQUE, kapt. Douwes, van Antwerpen naar Cardiff, is door een oorlogskotter alhier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop het uitmuntend onderhouden kofschip ZEEVAART, oud 17 jaar, groot 96 ton of 51 lasten, geclassificeerd bij Veritas 5/6 2.1, liggende en te bezien aan de werf van de heer A.H. Meursing te Nieuwendam, te bevragen bij R.H. Meursing te Hoogezand en kapt. H.D. Landeweer te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Billiton, december. Uit het op het Alcerte-rif gestrande Nederlandse schip CALYPSO zijn behalve andere minder belangrijke goederen, te Billiton aangevoerd 734 balen kamfer, 46 pikol Japans koper en 3771 pikol was, waarvan de waarde op een som van NLG 80.000 wordt geschat. De weersgesteldheid gedurende de maand december was over het algemeen stormachtig. De aanvoer van rijst was voldoende. Het te veld staande rijstgewas stond over het algemeen vrij gunstig.

Krant:
  JB - Javabode

Pekalongan. Op de 16e januari des morgens is de praauw no. 25, gevoerd door Sapian, beladen met 14 krandjangs particuliere suiker, bestemd voor het Nederlandse schip CONSTANTIA, gevoerd door M.A. Overgaauw, bij het uitvaren van de rivier Pekalongan op de daarvoor gelegen zandbank gestoten en lek gesprongen, waardoor de daarin geladen suiker nagenoeg is verloren gegaan. Bij al die ongelukken is echter geen mensenleven te betreuren geweest.


Datum: 25 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 januari. Aangaande de stranding van de Engelse schoener THE STRANGER, kapt. Cooper, geladen met steenkolen, komende van Sunderland, bestemd voor Duinkerken, waarvan wij in ons nummer van 23 dezer kortelijk onder de scheepstijdingen melding maakten, vernemen wij nader, dat de 21e januari, des namiddags ten half drie ure, bericht werd, dat een schip, in gevaar van te zullen stranden, voor de wal was, hetwelk omstreeks 4 uur werkelijk strandde, en dat onmiddellijk de beide reddingsboten van de stations Terheijden en 's Gravensande van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Rotterdam, naar de plaats des onheils heensnelden. De duinen steil afgeslagen zijnde en de zee hoog daartegen staande, vereiste het een buitengewone volharding en inspanning om de boten in zee te brengen. Daar intussen door hevige zee het achterschip brak en de equipage in de voormast zat, werd bij herhaling een kogel met een lijn over het schip geworpen, maar de opvarenden hadden geen besef, of geen moed of kracht, om daarvan gebruik te maken tot bevestiging van een tros daaraan. Een poging om langs de lijn, met de reddingboot van 's Gravensande, naar het schip te halen, mislukte door het slippen of breken van de lijn. Met alle inspanning en beleid gelukte het aan de reddingsboot van Terheijden de hevige brandingen te overwinnen met het goede gevolg dat de gehele equipage, bestaande uit 5 schipbreukelingen, gered werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Bij beschikking van de minister van binnenlandse zaken, van 23 januari, is de vergunning voor een stoombootdienst tot vervoer van reizigers, goederen en vee tussen Goes en Rotterdam, vroeger verleend aan de Goessche Maatschappij voor Stoom- en Zeilvaart te Goes, overgeschreven ten name van de Goessche Stoomboot Onderneming aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Volgens een op heden ontvangen telegrafisch bericht is het alhier te huis behorende brikschip MINERVA, kapt. Van Ommeren, van Cardiff op hier bestemd, gisteren met verlies van zeilen, losse lading en gebroken pompen te Terschelling binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 23 januari. In de nacht van 20 op 21 dezer is te Vlieland gestrand de Nederlandse tjalk WILHELMINA KLAZINA, kapt. de Jong, van Groningen met haver naar Londen. De kapitein en jongen zijn gered, doch de stuurman verdronken, terwijl de matroos kort na de redding is overleden. Het schip is geheel verbrijzeld en daardoor ook de lading totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 22 januari. Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Dijk, van Newcastle, laatst van 't Nieuwediep naar Genua, is alhier met verlies van een gedeelte van de verschansing binnengelopen, hebbende zeer slecht weer doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cork, 21 januari. Het Nederlandse kofschip CONCORDIA, kapt. Zeeff, van Saffi alhier aangekomen, heeft schade en moet hier timmeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 22 januari. De Nederlandse kof AURORA, van Rotterdam naar Belfast, heeft gisteravond op de rede van Penarth, waar het schip door slecht weder gevleijd was (ten anker was gebracht), tengevolge van aanzeiling anker, ketting, boegspriet en kluiverboom verloren.


Datum: 26 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 25 januari. Door schipper Don, voerende de hoeker MARTINUS, is hier aangebracht de equipage van het te Newcastle thuis behorende schip LUCY, kapt. Kay, welke bodem 22 dezer op de hoogte van Texel gezonken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 januari. Het schip RENA, kapt. Bruncken, van Londen naar de Koogerpolder, is, volgens brief van Londen d.d. 22 dezer, aan de mond van de Theems totaal verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 24 januari. Het Nederlandse schip TRIJNTJE FENNA, kapt. Abbink, van Java naar Nederland, is lek aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 23 januari. Het Nederlandse schip ADMIRAAL GRAAF VAN HEIJDEN, kapt. Drent, van Rotterdam naar Belfast, is met verlies van anker en ketting op de rede van Lundy gevlucht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 januari. De Nederlandse kof JOHAN CORNELIS, kapt. Scholten, van Groningen naar Ipswich, is hier heden nacht lek, met slagzijde en met meer andere schade binnengelopen.


Datum: 27 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 december. Vrachten. Nederlandse vlag. Nadat in het laatst van de vorige maand enige schepen als de CORNELIA, HENDRIKA, JUNO, EUTERPE, ACADIA, ALBLASSERDAM, HENDRIKA van NLG 90 tot NLG 75, voor suiker naar Holland werden afgesloten, hebben gezagvoerders zich aan een verdere verlaging moeten onderwerpen en werden de EUGENIE en de POLLUX tot NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor koffij, en de CONSTANTIA à NLG 70 voor suiker hier en op de kust te laden afgesloten. Later bedongen de DOELWIJK, EVA JOHANNA EN WILLEM DE ZWIJGER maar NLG 65 voor suiker. De GRONDWET, CONCURRENT, PIETER, GRAAF DIRK III, ALLEGONDA JACOBA en MINISTER PAHUD namen GBP 3.15 aan voor rijst te Akyab, Bassein of Rangoon naar Het Kanaal te laden. De CATHARINA JACOBA HENRIETTE laadt rijst van de rijsthavens naar Amsterdam voor NLG 80. De FOP SMIT gaat vrachtzoekend naar Akyab. De S. VAN HEEL, ROTTERDAM en BELLATRIX laden voor reders rekening naar Nederland.
Ter bevrachting blijven nog de Nederlandse schepen: BATAVIA, SCHEVENINGEN, JOHANNA MARIA, CATHARINA WILHELMINA, VAN DER PALM, TJILINGSIE, MARIA ELISABETH, NOORD BRABAND, MARY HILLEGONDA, ANTONIA PETRONELLA, CHERIBON, HENDRIK, CHRISTINA, DRIE GEBROEDERS, WILLEM DANIEL, HOLLANDS TROUW, MADURA, CAPELLA en ST. JAN.
Het Engelse schip POLONAISE, van Foochow naar Engeland met thee, werd in Straat Sunda door het Engelse schip HAWTHORN, ook van Foochow naar Engeland bestemd, aangezeild en moet hier repareren.
De Nederlandse THEODORA MACHTILDA (Holl.) vaart op de kust.
Het Nederlandse schip CALYPSO, van Japan naar Batavia, strandde op Pulo Lapar (Billiton). Het volk en passagiers werden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomboot-Reederij De Zwaluw. De ondergetekende, in de vergadering van voornoemde rederij van 17 januari jl. tengevolge van het aan de heer P. Meeter, als zodanig verleend ontslag, tot boekhouder van de rederij benoemd zijnde, bericht aan belanghebbenden: Dat hij die betrekking heeft aanvaard en zijn zetel en kantoor als zodanig heeft gevestigd ten kantore van de Hr. Mr. J.D. van Ketwich Verschuur, advocaat, in de Nieuwstraat te Zwolle, alwaar hij ten dezen, zoverre nodig domicilie heeft gekozen; dat hij ingevolge besluit van voornoemde vergadering, op tijd en plaats, eerstdaags nader te bepalen, de voornoemde stoomboot in het openbaar zal verkopen, waarop voorlopig de aandacht van gegadigden wordt gevestigd. Het schip is volgens meetbrief lang 36.67, wijd 4.69, hol 2.10 meter, alzo groot 104 tonnen, in 1861 gebouwd te Alblasserdam op de werf van de heer F. Kloos; de oscillerende machine van 50 nominale paardekrachten, en de ketel, geperst op een drukking van 2 2/3 atmosfeer, zijn terzelfder tijd gemaakt in de fabriek van de heren D. Christie & Zn., te Delfshaven. De boot heeft sinds augustus 1861 dienst gedaan tussen Zwolle en Amsterdam en ligt thans te Zwolle; dat hij ieder die enige goederen van genoemde rederij onder zich heeft, of gelden aan haar verschuldigd is, en ieder, die enige vordering ten haren laste heeft, verzoekt om daarvan ten spoedigste opgave en betaling te willen doen aan de heer mr. J.D. van Ketwich Verschuur, advocaat te Zwolle.
Meppel, 22 januari 1863. De boekhouder van voornoemde Rederij, Jacob de Jonge Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, J.H. Rocquette, A. Rocquette, J.F.L. Meijes en W.IJ. van Reinouts, makelaars, zullen op maandag de 16e februari 1863, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam verkopen het gekoperd en kopervast fregatschip JACOBA CORNELIA CLASINA, gevoerd door kapt. A.J. Delclisur, gemeten op 717 tonnen of 379 lasten, met deszelfs zeer completen inventaris.
Adres bij bovengemelde makelaars of de cargadoors Hoyman en Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 22 januari. Het kofschip AURORA, kapt. Vaalman, van Rotterdam naar Belfast, wegens noodweer ter rede van Penarth binnengelopen en aldaar ten anker liggend, heeft in de afgelopen nacht na een aanvaring met een Amerikaans schip kluiverboom, boegspriet, anker en ketting verloren. Het zal hier in het dok komen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 15 januari. Het schip MARIA, kapt. Hendriks, van Groningen naar Leith, alhier binnengelopen, is lek, heeft de boegspriet, kluiverboom, boot enz. verloren en de voorsteng op drie rustplaatsen gebroken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 22 januari. Omstreeks 9 uur des morgens van den 21 dezer strandde tussen Hollum en Ballum, bewesten de Kaap, de Franse schoener FÉLIX, kapt. Messager, met steenkolen van Sunderland naar St. Malo.
Door de hoge brandingen, hevige stormen, donkere luchten en het vreselijk slingeren van het schip was het onmogelijk hetzelve dadelijk te bereiken, zodat één man der equipage, een vader van 7 kinderen, uit het want sloeg en jammerlijk zijn dood in de golven vond. Alle middelen ter redding waren vruchteloos. Edoch, niettegenstaande dit alles, mocht het aan onze moedige zeelieden, met name: Hidde de Groot, One de Boer, Jacob Dok, Jan Dok, Job D. Visser, J.C. Bakker, L.G. Bakker, allen van het dorp Hollum, gelukken met de reddingboot der Noord en Zuid Hollandsche Maatschappij, met groot levensgevaar, maar vele onvermoeide pogingen en krachtsinspanning, de overige 3 man der equipage te redden. De toestand waarin deze lieden verkeerden, was treurig. Zij waren door honger en koude uitgeput en hadden reeds 48 uur in doodsgevaar verkeerd.
Men mag bij deze gelegenheid niet voorbij weder op te merken, dat het voor het behoud van vele mensenlevens te wensen ware wij ook hier door liefdadigheid worden in staat gesteld de nieuwe of verbeterde reddingstoestellen in werking te zien stellen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. de Jong Rz. te Wommels zal woensdag 28 januari 1863, ’s namiddags 3 uur, bij A. Struiksma te Wommels, provisioneel veilen: De gerechte helft in het Veerschip, varende van Wommels op Leeuwarden en Sneek et vice-versa, zodanig in gebruik bij den eigenaar Jan F. Fopma; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee schepen te koop: een nieuw lang 14 el 73 duim (of 52 voet), wijd 3 el 50 duim (of 12 voet), hol 1 el 42 duim (of 5 voet). Een goed en wel onderhouden Hektjalk, groot 50 ton, zonder tuig, bij W.T. Kamp, scheepstimmerbaas op de Schilkampen bij Leeuwarden.


Datum: 28 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 29 november. Heden is de romp van Zr.Ms. stoomschip GEDEH op openbare vendutie verkocht voor NLG 9300, terwijl de twee stoomketels en één schoorsteen, tot dat stoomschip behoord hebbende, opbrachten NLG. 5070.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 24 januari. Hedenmorgen is een stoomschip afgezonden om het bij Fleetwood liggende Nederlandse schip JACOBA GESINA, kapt. Kramer, van Amsterdam komende, hier heen te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARGARETHA, kapt. Poel, van Cardiff naar Papenburg, is gisteren bij Ringkiöbing verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 26 januari. Het schip MARTHA, kapt. Hansen (opm: kof, kapt. J.T. Hansen), van Nyekiöbing (opm: Nykøbing, Mors) naar Engeland, is alhier gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 december. De 13e december is met een lek in Simonsbaai binnengelopen het schip TRIJNTJE FENNA, kapt. Abbink, van Batavia naar Rotterdam. Het schip zal lossen om te zien of het lek ontdekt kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 20 december. Het schip OTTOLINA, kapt. Eeleman, met schade in Simonsbaai binnengelopen, heeft de reparatie geëindigd en neemt de lading weer in. Het schip ALBERT REYLING (opm: buitenlander, waarschijnlijk ALBRECHT BEYLING), kapt. Muller, ook aldaar in averij binnen, heeft de zijne reeds weer aan boord. De 19e december zijn van deze laatste lading 723 balen koffie en 59 kanasters suiker beschadigd verkocht. De twee schepen zullen met half januari gereed komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 december. Het de 30e november in de Tafelbaai aangekomen schoenerschip CONCORDIA, kapt. van Zanten, van Rotterdam, heeft veel slecht weer doorstaan en lost een gedeelte van de lading met zeeschade. Het schip zal naar de Mosselbaai vertrekken, om een lading wol voor Londen in te nemen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. NLG 25.000 wordt gevraagd als bodemerij op schip en lading van het Nederlandse barkschip VEREENIGING, gezagvoerder J. de Jongh. Inschrijvingsbiljetten in te leveren voor of op vrijdag de 6e februari 1863 ten kantore van de notaris Kleijn te Batavia, door wie ze op zaterdag de 7e februari 1865 des middags ten één ure, publiek zullen worden geopend.


Datum: 29 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip BALI, de 30e november des vorigen jaars onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse Palm van Batavia naar Nederland vertrokken, moet, naar men verneemt, te Hellevoetsluis binnenkomen.
De in aanbouw zijnde gepantserde kanonneerboot (Hollandsche Monitor) is bijna gereed en zal binnen weinige dagen van stapel lopen.
Te Amsterdam is op stapel gezet een zee-stoom-raderjacht, met machine van 300 paardekracht, met bestemming om aan Den Helder dienst te doen ter vervanging van de CYCLOOP, die voor de dienst niet meer geschikt is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Het schip KONING WILLEM III, kapt. de Jong, van hier naar Soerabaija, is, volgens brief van de kapitein, de 14e november bij Soerabaija, op Oedjong Pangka, aan de grond vastgeraakt, doch weder af en te Soerabaija aangekomen. Aldaar was de huid afgekeurd en moest het schip gebreeuwd worden. De 13e december was men echter weder bezig de lading voor Nederland in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. De schepen TWEE GEBROEDERS, kapt. Slankenberg, van Bremen naar Amsterdam, VROUW MARIA, kapt. Puister, en KLASINA, kapt. Klein, beiden van Bremen naar Rotterdam, te Nieuw Harlingerzijl binnengebracht, waren zwaar lek. Het mede aldaar binnengebrachte schip MARGARETHA, kapt. Niezen, van Bremen naar Amsterdam, heeft schade aan de spil.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 januari. Volgens brief van Elseneur van 23 dezer, was het wrak van het schip ADOLF FREDERIK, kapt. Klein, van Riga naar Amsterdam, in de laatste storm uit elkaar geslagen. Van de lading en inventaris spoelden enkele voorwerpen aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 januari. Hedennacht is in de Eijerlandse Gronden gestrand een brik of schoener, vermoedelijk een Engelse, met ijzer beladen. Men meent de bemanning in het want te ontdekken, doch de zee is hoogst onstuimig door de harde noordwesten wind, terwijl het schip in de buitenbanken van Eijerland en dus een tamelijk eind van de wal zit, wat de redding door de reddingboot zeer bezwaarlijk, zo niet onmogelijk maakt. Als de eb echter invalt zal men het schip zien te bereiken ten einde de bemanning te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 26 januari. Door kapt. Wassenaar, met het schip MARNIX van Buenos Aires gearriveerd, is alhier aangebracht de door hem in zee geredde equipage van de Belgische sloep AGNETA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 januari. De Nederlandse schoener ACTIF, kapt. Mohn, is volgens telegram op de Doggersbank verongelukt, doch het volk gered en te Hull aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 25 januari. Het schip JOHAN CORNELIS, kapt. Scholten, van Groningen naar Ipswich, alhier lek binnengelopen, heeft nog andere belangrijke schade en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 25 januari. De Nederlandse kof COOP ROELF SIKKENS, kapt. Schaap, van Groningen naar Londen, is alhier met verlies van boegspriet, anker en ketting en gebroken roer binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fleetwood, 23 januari Het kofschip JACOBA GEZINA, kapt. Kramer, van Amsterdam met suiker naar Liverpool, is heden middag alhier binnengesleept. De kapitein rapporteert, dat hij sedert 20 januari bij Walney Light (opm: Morecambe Bay) ten anker heeft gelegen, zijnde in het onzekere omtrent de lichten, doch toen het niet langer kunnende uithouden, twee ankers en touwen heeft laten slippen en de noodvlag had doen hijsen, die ten spoedigste van hier werd opgemerkt. De equipage was geheel uitgeput.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Donderdagmiddag is een Belgische vissloep, uit zee komende, bewesten de Paardemarkt (opm: plaat voor de Belgische kust) gezonken. De equipage, uit zes personen bestaande, heeft zich in de sloep kunnen redden en is kort daarna door het Nederlandse barkschip MARNIX van Amsterdam, gezagvoerder Wassenaar, opgenomen en te Vlissingen aan wal gezet.


Datum: 30 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 29 januari. De Engelse brik EMPRESS, kapt. Read, van Bo’ness met ijzer naar Rotterdam, is heden nacht op de Ooster gestrand. Het schip is totaal weg. De equipage, bestaande uit 6 man, is door de LOODSBOOT No. 3, schipper Burg, gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 januari. Wat men vreesde is gebeurd: het schip in de nacht van 26 op 27 dezer in de Eijerlandse Gronden gestrand, is heden nacht totaal verbrijzeld, waarbij de gehele bemanning, vermoedelijk uit 6 man bestaande, is omgekomen. De reddingboot is gisteravond de laatste maal zeer dicht bij het schip geweest, doch heeft de poging door uitputting van de bemanning moeten opgeven, de schepelingen aan hun lot overlatende. Onwillekeurig komt het denkbeeld op, of ook hier niet evenals te Egmond van vuurpijlen kon worden gebruik gemaakt. Deze uit de reddingboot, (zo daartoe gelegenheid bestaat) naar het schip geschoten, hadden allicht een middel van communicatie kunnen daarstellen, waardoor de schepelingen behouden hadden kunnen worden. De naam van het schip is nog onbekend. (Volgens een bericht van Zeepost is er een boek aangespoeld, afkomstig van het schip LITTLE DORRETT, gevoerd door kapt. James Kemp, en veronderstelde men dat het dit schip was).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 27 januari. Het Nederlandse schip HEERENVEEN, kapt. Boonstra, van Holbeck naar Grangemouth, is hier in averij binnengelopen en zal moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cagliari, 22 januari. Het schip ALMA, kapt. Ham (opm: buitenlander), van Licata met zwavel naar Falmouth, is gisternacht op zee gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 15 december. Het schip DOLLART, kapt. Muggenborg, van Manilla naar San Francisco, alhier binnengelopen, heeft schade en moet lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 januari. Het doet ons genoegen een gerucht te kunnen weder spreken, dat wij hier en elders hoorden, alsof de hier te huis behorende Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA niet weder ter visvangst zoude worden uitgerust. Het tegendeel is waar; eerstdaags zal dat vaartuig weder naar de robbenkust en de visserij vertrekken. De werkzaamheden voor de uitrusting zijn reeds begonnen en den 16 februari a.s. komt de bemanning aan boord.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A.R. van Voorst zal op maandag 9 februari 1863, des avonds 7 uur, in het Heeren Logement bij den heer W. Jorissen te Heerenveen, presenteren te verkopen: Een extra zwaar betimmerd en best onderhouden Jagtschip, lang 11 el 12 palm 12 duim (43 voeten) en hol en wijd na rato, houdende over zulks 27 tonnen, met inventaris; ter bezichtiging gelegen bij den eigenaar Jacob H. Wijntjes te Heerenveen, die op franco aanvrage daarvan verwijzing zal doe. (opm. LC 130263 meldt dat is geboden NLG 950.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Boschloo te Heerenveen zal op maandag den 9 februari 1863, ’s avonds 7 uur, ten huize van den logementhouder Jorissen te Heerenveen, in veiling brengen: Het geoctrooieerd Scheepsveer van Heerenveen op Amsterdam et vice-versa, met het daartoe gebruikt wordende Beurtschip, de JONGE ANSKE genaamd, in 1855 nieuw uitgehaald, groot 63 tonnen, liggende thans aan den Heerenwal te Nijehaske, met zeil en treil, staand en lopend want en complete inventaris. Laatst in gebruik bij wijlen den heer D. Fokstra en dadelijk bij de finale toewijzing te aanvaarden. (opm. LC 170263 meldt dat is geboden NLG 11.500.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op gemakkelijke voorwaarden te koop: Een Tjalkschip, 15,806 el (56 voet), hol en wijd na rato; alsmede ene Praam, lang 12,064 el (46 voet), bij J.J. de Groot aan de Engelervaart bij Heerenveen. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, bij den eigenaar B.P. de Jong te Akkrum: Een Kofscheepje, met ronde luiken, groot 12 ton, met deszelfs volledig tuig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het Beurtschip van Grouw en Warga naar Harlingen; benevens een huis, staande te Grouw. Te bevragen bij Justus Zuidema.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Verkoping te Grouw en te Irnsum. De notaris P. Boltjes, residerende te Grouw, zal, tengevolge autorisatie van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden,  op Woensdag den 4 Februari 1863, des namiddags 2 uur, ten huize van Jan van Stralen, kastelein te Grouw, onder uitloving van verhooggeld, finaal verkopen:
-       Ene voor korte jaren nieuw gebouwde Huizing, Herberg en Scheepstimmerwerf te Grouw; bij E.T. van der Wal in gebruik; te aanvaarden 12 Mei 1863; prijs NLG 951.
-       1/32 gedeelte in het Smakschip, HILLEGONDE MARIA genaamd, bevaren wordende door van der Meulen, groot 71 ton: prijs NLG 108.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop: Zijnde een wel onderhouden gaaf en sterk vlug varend Turf Kofscheepje, met mast, wigt, enz, groot 18 ton; ene bijkans nieuwe 4,544 el (16 voet) zeilboot met bazaantuig, bij O.L. Lantinga, scheepmaker te IJlst.


Datum: 31 januari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het schip MARIA MARGARETHA, kapt. Deters, van hier naar de Wezer, is, volgens telegram van Norden d.d. 29 dezer, te Nieuw-Harlingerzijl (opm: Neuharlingersiel) binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 29 januari. Heden nacht is de Franse logger JAPHET, kapt. Bénard, met steenkolen van Newcastle naar Abbeville, achter de Koog alhier gestrand. De opvarenden, 4 man, zijn gered. Schip en lading zullen weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 29 januari. Het te Groningen te huis behorende schip FOCKINA EMMEGINA, kapt. Folkers, met een lading aardappelen naar Londen bestemd, is alhier gestrand. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Kanagawa en Decima, het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands brikschip MEPPEL, groot circa 130 gemeten lasten, kapt. S. Stikkel van Dam. Adres bij de cargadoors de Vries & Co., en Vlierboom & Suermondt  alhier. (opm: eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van het Nederlandse kofschip BORDEAUX. Notaris J. Zaal Stroband, te Harlingen zal op woensdag 11 februari 1863 des namiddags te 4 uur precies, provisioneel en des avonds te 8 uur precies, finaal in het Heerenlogement bij D.Minnema te Harlingen, publiek verkopen het uitmuntend wel bezeild Nederlandse kofschip BORDEAUX genaamd, groot 122 ton of 64 last, met deszelfs gehele inventaris, als zeilen, ankers, touwen en kettingen, staand en lopend want, stuurmans en bootsmansgoederen, koks en aanbehoren, bevaren door de scheepsgezagvoerder P.Gnodde, zodanig als het is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, dadelijk na de toewijzing te aanvaarden. (opm: koper wordt kapitein/eigenaar M. Ouwendag te Harlingen; scheepsnaam ongewijzigd)

PGC 310163
Advertentie. Verkoop van het kofschip NOORDSTER, De notaris J. Zaal Stroband zal op woensdag 11 februari 1863 des namiddags te 4 uur precies, provisioneel en des avonds te 8 uur precies, finaal in het Heerenlogement bij D.Minnema te Harlingen, publiek verkopen het welbezeilde Nederlandse kofschip, de NOORDSTER, genaamd, met deszelfs gehele inventaris als zeilen, ankers, touwen en kettingen, stuurmans- en bootsmansgoederen, koksgereedschappen, een boot en vlet, enige victualieën en verder toebehoren, bevaren wordende door de scheepsgezagvoerder P. Burghardt, liggend in de Zuiderhaven te Harlingen en dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 29 januari. Deze week arriveerde hier het vaartuig ONDERNEMING, schipper J. Kateleyn, thuisbehorende te Ouddorp, aan boord hebbende een duiker, welke beproeven zal bij gunstig weer zoveel mogelijk te bergen van de Pruisische brik CONRAD, geladen met kolen, welk vaartuig in het Oostgat gezonken ligt.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 29 januari. Heden arriveerde alhier de hoeker ADRIANA FRANCISCA, kapt. I. Van Eyk, van Newcastle met steenkolen, voor deze plaats. Dit schip de 17e uitgezeild heeft gedurende tien dagen achtereenvolgende dagen, al de zo hevig gewoed hebbende stormen doorgestaan, zonder een der vele Engelse of Hollandse havens of rede te kunnen aandoen. Het vreselijke weer, waarbij men elk ogenblik dacht de masten overboord te zien vallen, of op de Haaks buiten Texel, schip en leven te moeten verliezen, had hun als door een wonder behouden. De gezagvoerder , sedert 40 jaar de Noordzee bevarende, verklaart nimmer zulk een aanhoudende storm te hebben bijgewoond. Menig schip is door hun verlaten en drijvend gezien. De equipage bleek bij hun aankomst door de vele slapeloze nachten en aanhoudende stortzeeën zo afgemat, dat er weinig meer toe nodig scheen, om hun geheel de moed te doen verliezen en hun schip aan de golven prijs te geven.


Datum: 01 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 januari. Van het bij Zandvoort gestrande schip VIKINGEN, kapt. Amland, van Taganrog naar Koogerpolder, vroeger gemeld, is een groot gedeelte van de lading droog geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Kapt. A.S. de Jong, voerende het schip ANNA MARIA HENRIETTE, van Triëst naar Rio de Janeiro, meldt van Gibraltar van 29 dezer, dat hij aldaar in goede staat aangekomen was na voortdurend zware stormen doorgestaan en onder Kaap St. Antonio een anker en 50 vademen ketting verloren te hebben, waarvan hij echter weder voorzien was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het schip de SPERWER, kapt. Opperman qq., van Hongkong naar Decima, is de 3e december wegens gebrek aan water te Amoy binnengelopen. Het had voortdurend tegenwind en stormen doorgestaan en toen reeds 62 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 30 januari. De loodsschipper G. Ketting, van de kotter No. 3, rapporteert West- Kapelle ZO aan de zuidzijde van de Middelbank gezien te hebben, twee nokken van scheepsra's van een vermoedelijk aldaar in 10 vademen gezonken schip, die boven water uitstaken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 27 januari. Van de lading balken van het vroeger gestrande en de 19e dezer verbrijzelde schip ADOLPH FREDERIK, kapt. Klein, van Riga naar Amsterdam, is het grootste gedeelte langs de kust aangespoeld en geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshaven, 30 januari. Het Nederlandse schip GESINA JANTINA, kapt. Alberts, van Groningen met haver naar Londen, is alhier met overgeslagen lading, verlies van boten en schade aan de zeilen binnengelopen. (opm: zie PGC 070263)


Datum: 02 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 19 januari. Het Belgische schip CLOTHILDE, kapt. Gerberding, van Demerary naar Queenstown, is de 4e dezer alhier lek binnengelopen.

Krant:
NAHE - Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

FREDRIKSHAVEN, 30 Jan. Het Nederiandsehe schip GESINA JANTINA kapt. Alberts, van Groningen met haver naar Londen, is alhier met overgeslagen lading, verlies van booten en schade aan de zeilen binnengeloopen.
   
 

 


Datum: 03 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 januari. Omtrent het Nederlandse tjalkschip ONDERNEMING, kapt. J.J. Melchior, toebehorende aan de heren Van Oppen’s Zonen, de 5e december l.l. van hier uitgezeild met een lading hooi en kaas en bestemd naar Newcastle, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Krachtens bekomene authorisatie (om contant geld.)
Op woensdag de 11e februari 1863, 's middags om 12 uur, ten huize van de weduwe N.J. Kruijskamp te Hellevoetsluis, eerst in kavelingen en daarna in massa van: Een sloepschip, volgens naambord de DIDDLESFOLD genaamd, groot ongeveer 66 Engelse tonnen, en deszelfs inventaris als strandgoed aangebracht, thans liggende in het Marine Dok te Hellevoetsluis.
Nadere informaties te bekomen bij de heer burgemeester, strandvonder van Hellevoetsluis en ten kantore van de notaris H.K. Vlielander, aldaar. Brieven franco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag 13 februari 1863, des avonds te 6 uur, ten huize van de kastelein H.J. Henckel, te Obergum, zullen de beneficiaire erfgenamen van Reinold Pieters Kuipers, scheepsbouwer te Obergum, onder Winsum, publiek verkopen:
-       Een neringrijke scheepsbouwerij, bestaande in een behuizing, schuur, bouwloods en voorzien van twee uitmuntende hellingen, met de beklemmingen, van de daarbij behorende grond, goot 21 R 90 E, doende tot vaste huur F 7 - 00 allergunstigst gelegen aan het Hoofddiep, lopende tussen de dorpen Winsum en Obergum.
-       Het grotendeels afgewerkte hol van een tjalkschip, lang 70 voet in de kiel en 15 voet 10 duim breed en diep 7 voet, metende plm 100 ton, op de helling in de loods staande, met recht om hetzelve daar ter plaatse verder af te timmeren.
Mr. J.W.F.J. Du Peyrou van Breugel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop van het Hanoverse schoenerschip ANNA. De ondergetekende scheepsmakelaar zal op zaterdag 14 februari 1863, des morgens te 6 uur, in het logement Börse, bij Th. Hillin te Papenburg, publiek verkopen het bijzonder welbezeild Hanovers schoenerschip, ANNA genaamd, ter inhoudsgrootte van 49 Hanoverse commerciële lasten of 100 Nederlandse roggelasten, met deszelfs complete inventaris, tot nu bevaren door kapitein H. Brandt, thans liggende te Schiedam. Het bovengemeld schip is gebouwd in het jaar 1856 te Papenburg en staat geclassificeerd bij Veritas 3 T.G.1.1. Lijsten van de inventaris worden op verzoek door de ondergetekenden ingezonden.
Papenburg, 31 januari 1863, Heinr. H. Freericks, scheepsmakelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Het schip EQUATOR, kapt. Huisman, van Rotterdam naar Belfast, is op 23 januari met schade aan verschansingen en zeilen enz. te Liverpool binnengelopen, hebbende van de 17e tot de 22e dezer hevige stormen doorgestaan. Het schip was echter in goede staat en zou bij de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 27 januari. Het schip HEERENVEEN, kapt. Boonstra, van Holbeck naar Grangemouth, is te Mandal binnengelopen en zal waarschijnlijk aldaar lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 20 januari. De aanhoudende Westelijke storm heeft eindelijk het in het haf aanwezige ijs, dat zolang de vaart naar Swinemünde gestremd heeft, op Wollinerschaar gedreven en de communnicatie tussen hier, Swinemunde en Wolgast hersteld. Hedenmiddag zijn twee schroefstoomschepen, reeds lang te Swinemünde liggende zonder verhindering aan de stad gekomen. Het schroefstoomschip JONGE PAUL zal morgen van hier naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heerenveen, 30 januari. De Friesche Maatschappij tot onderlinge verzekering van schepen, alhier gevestigd, hield dinsdag jl. hare 25ste jaarlijkse algemene vergadering ten huize van den logement houder Jorissen. Uit het verslag der directie bleek onder anderen, dat deze vereniging thans 140 deelgenoten telde, met een ingeschreven en verzekerd kapitaal van NLG 439.500; dat de schade van het afgelopen jaar met een omslag van NLG1,62 over elke duizend gulden kon worden gedekt en dat gedurende het 25 jarig bestaan der maatschappij slechts voor 27 rampen schadevergoeding had behoeven verleend te worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 2 februari. Uit ene opgave van regeringswege blijkt, dat op den 1ste januari 1862 aanwezig waren 2332 Nederlandse zeeschepen, metende 286.217 lasten, en op den 31ste december van dat jaar 2289 zeeschepen, metende 277.122 lasten, waaronder 38 stoomschepen.
In het jaar 1862 zijn ingeklaard 8361 schepen (waarvan 3474 onder Nederlandse vlag, metende 1.695.212 lasten, (15.108 meer dan in 1861) en 500 schepen in ballast, en zijn uitgeklaard 4872 schepen (waaronder 2425 onder Nederlandse vlag) metende 1.108.359 lasten, (76.709 meer dan in 1861) en 4206 schepen in ballast.


Datum: 04 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 1 februari. Het schip dat de 28e januari. ll. in de Eijerlandse Gronden verongelukte, is de Engelse schoener WHY NOT, kapt. James Kemp, en niet de LITTLE DORRIT, als vroeger gemeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 1 februari. De Nederlandse schoener HAVANA PACKET, kapt. Harken, van Nickerie naar Londen, is alhier lek en met verlies van zeilen, anker en ketting binnengelopen. Vijf man van de equipage is op reis gestorven en de overigen zijn, met uitzondering van kapitein en stuurman, ziek.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 24 januari. De laatste dagen kenmerkten zich hier door buitengewoon hevige winden. De 26e en 27e ll. woei het zo onstuimig en daarbij zo plotseling dat enige ongelukken hebben plaats gehad. De barkas van Zr.Ms. stoomschip AMSTERDAM hier ter rede liggende, kwam, uitgezonden om water te halen, met gevulde leggers naar boord terug, maar sloeg halverwege om, hetgeen een inlandse matroos het leven kostte. Het stoomschip de TELEGRAAF, ook alhier geankerd, was verplicht op te breken en in de baai een veiliger ankerplaats te zoeken. Een grote inlandse prauw werd mede van haar anker afgeslagen en tegen het strand nagenoeg totaal verbrijzeld.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 26 januari. Naar wij vernemen is de 22e dezer op de klip Koro-welang ter hoogte van Samarang verongelukt, het Nederlands-Indisch barkschip JAVA, kapt. Tholen, toebehorende aan de Chinese reder Tan Bindjang alhier. Het schip was van Padang komende met een lading van 10.000 pikols rijst, bestemd voor deze plaats. Het verlies van bodem en lading wordt op 1½ ton (opm: NLG 150.000,-) geschat.


Datum: 05 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU zal, naar wij vernemen, weldra in dienst worden gesteld ten einde met Z.K.H. Prins Alexander een reis naar Rusland te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cork, 28 januari. Het Nederlandse schip MERCURIUS, kapt. Merkelbach, van Poti alhier gearriveerd, is naar de werf gebracht om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 januari. Gister is wegens lekkage en meerder schade alhier binnengekomen de schoenerbrik CITO, kapt. Koenes, met stukgoederen van North Shields naar Triëst. Het zal waarschijnlijk moeten lossen.


Datum: 06 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Fredrikshavn, 30 januari. Het Nederlandse schip HENRIETTE, kapt. Wever, van Randers naar Londen, is met verlies van een anker in de bocht van Skagen gearriveerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Scheepstimmerwerf -- te huur, met complete materialen, twee sleephellingen en huizing met 2 kamers; thans gebruikt en bewoond door Johannes Sjollema te Woudsend, op aannemelijke voorwaarden; adres A.H. Tromp aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Wiersma te Roordahuizum zal op heden, vrijdag de 6 februari, ’s namiddags 5 uur, bij Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet te Leeuwarden, publiek, in ééne zitting, verkopen: Een overdekt Snikschip, groot 12 ton, met bijbehorende inventaris; laatst bevaren door de weduwe Zondervan en liggende in het Vliet aan den wal, bij Brouwer voormeld. Dadelijk te aanvaarden.


Datum: 07 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 december. Vrachten. Voor suiker naar Nederland is men tot op NLG 65 gedaald en toch is er moeilijk vrachtgoed te vinden. Het getal van de aanwezige schepen is geheel onevenredig aan de binnenkomende producten, en de enige uitweg voor vrije bodems is om naar de Rijsthavens te verzeilen, voor welke bestemming men echter ook al weer iets lager heeft moeten aannemen. Voor een en ander hebben volgende bevrachtingen plaats gevonden:
Naar Amsterdam de Nederlandse schepen MADURA NLG 65 per last suiker; WILLEM DANIEL NLG 65 voor suiker en NLG 60 voor koffij; ZAANSTROOM NLG 65 voor suiker. Van Macassar naar Amsterdam het Nederlandse schip ELIZABETH JACOBA NLG 80 voor koffij. Naar de Golf van Perzië en terug het Nederlandse schip CHERIBON NLG 2 per picol suiker. Van de rijsthaven naar Het Kanaal om orders de Nederlandse schepen JOHANNA MARIA (opm: Vaesen & Stainhausen) GBP 3.15/-, NOORD BRABANT en SAN SALVADOR GBP 3.10/- per ton. Voor bevrachters- of scheepsrekening laden naar Amsterdam de Nederlandse BELLATRIX en naar Rotterdam, de Nederlandse schepen JACOB en DRIE GEBROEDERS.
Onbevracht blijven de Nederlandse schepen SCHEVENINGEN, ABEL TASMAN, HOLLANDS TROUW, ANTONIA PETRONELLA, CATHARINA WILHELMINE, HENDRIKA, CHRISTINA, SUSANNA, GERTRUIDA MARIA, ELECTRA, MARIA ELISABETH, V. D. PALM, BONI, TAGAL, en VRIENDSCHAP.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 27 december. Te Soerabaija is op het Marine-Etablissement in openbare veiling verkocht het voor de dienst afgekeurd stoomschip PHOENIX, met ketels, stoomwerktuigen en inventaris. Koper is geworden de heer J.A.A. Nicolai voor de som van NLG 18.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 5 februari. De Nederlandse kof NIJVERHEID, kapt. F.Y. Koops, van Amsterdam naar Nantes, is op Sandy-eiland (opm: Sand Insel) verongelukt. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Malaga, 29 januari. Het schip PROGRÈS, kapt. Van de Kerckhove, van hier naar Faro vertrokken, is één mijl bewesten deze haven gestrand, doch weder af en in de haven teruggebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping om contant geld. De heren Hooglant & van Herwerden te Den Helder, als gemachtigden van kapt. Bruns, zijn van mening op woensdag 11 februari 1863, voormiddag 11 uur, aan het dorp Calantsoog, ten overstaan van de notaris W.J. Hidde Bok, publiek te verkopen: Het hol of casco, van het gezinkt Russisch barkschip NICOLAI, bestemd geweest van Londen naar Ostende, zoals hetzelve thans op strand bij het dorp Calantsoog is zittende, benevens de daarvan geborgene zeer belangrijke en grotendeels onbeschadigd gebleven inventaris en scheepsgereedschappen, bestaande uit: 5 ankers, 3 kettingen, 25 zeilen, trossen staand en lopend touwwerk, rondhouten, lier, blokken, boten, koks kommaliewant en wat verder zal worden aangeboden.
Nadere inlichtingen te bekomen op franco aanvragen ten kantore van de heren Hooglant & van Herwerden voormeld. (opm: gesloopt, zie SCC 210563)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 februari. Volgens bericht van Constantinopel van 22 januari zou de brik ZEEVAART, kapt. Priebee (opm: bouwjaar 1848; kapt. P.L. Priebee), van Galatz naar Falmouth op de hoogte van Bourgas totaal verongelukt zijn. (Gemeld schip was volgens rapport van kapt. De Jonge, voerende het schip FROUWINA ELISABETH, die op 29 december van Sulina vertrokken en sedert te Constantinopel aangekomen is, 10 dagen tevoren van Sulina gezeild, terwijl in die tijd bij Bourgas een hevige storm heeft gewoed, waarbij meerdere schepen verongelukt waren).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 30 januari. De Groninger kof GEZINA JANTINA, kapt. Alberts, van Groningen met haver naar Londen, is heden hier binnengekomen met verlies van stutten, verschansing, boot en andere schade. Het schip is door de storm van de koers afgedreven en heeft 8 uren op kenteren gelegen, zodat men vreest dat de lading beschadigd zal wezen. (opm: zie NRC 010263)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(geen plaats, geen datum) Volgens telegrafisch bericht, te Harlingen ontvangen was het schip ZWALUW, kapitein Steeksma, van Dundee naar Zwolle is een Noorse haven in goede staat binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, als lasthebbende voor zijn principalen, is van mening op dinsdag 24 februarie 1863, des avonds te 6 uur in het logement van de Wed. H.K. Smaal te Delfzijl, publiek tegen contante betaling te veilen en te verkopen het onder Nederlandse vlag varende, gekoperde en kopervaste schoenerschip ST. CATHARINA, gevoerd door kapt. J.J. Valom, volgens meetbrief lang 23.90, wijd 4.80 en Hhol 2.59 en alzo groot 128 ton, geclassificeerd bij Veritas tot heden 3/3 A 1.1.7.3, thans liggend in de haven van Antwerpen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen. De inventarissen zullen bijtijds op de gewone plaatsen ter inzage liggen, terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de heren P. Stratingh & Co, cargadoors te Delfzijl, en ten kantore van bovengenoemde notaris.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde en verkochte schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam werden de 15e december 1862 geveild de onderstaande scheepsparten:
-       1/16e AMSTERDAM, kapt. Wehdemeijer, in 1853 gebouwd, 225 gemeten lasten, voor NLG 1750 verkocht
-       Twee 1/64e LOUISA, kapt. Buys, in 1856 gebouwd, 396 gemeten lasten, elk bij NLG 1375 opgehouden.
Het schip RHIJNVIS FEITH is thans genaamd SILENTIUM, gevoerd door kapt. Schagen van Leeuwen, en vaart voor de reder A. van der Lely te Maassluis.
Te Rotterdam is uit de hand te koop aangeboden het Amerikaans nieuw gekoperd en kopervast barkschip, genaamd WHISTLER, groot 568 Amerikaanse tonnen, 3/3 Veritas.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 februari. De duiker heeft, heden begunstigd door het mooie weer, twee zware lijnen uit de Pruisische brik CONRAD gehaald.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 februari. Hedenmorgen vertrok uit deze haven naar de rede Zr.Ms. stoomfregat ZEELAND, commandant Fabius, en stoomde vervolgens naar Terneuzen.


Datum: 08 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 februari. Het zeestoomraderjacht, dat te Amsterdam bij de Marine in aanbouw is en bestemd is ter vervanging van de CYCLOOP, heeft de naam ontvangen van de VALK.
Mede is de kiel gelegd van een schroefstoomschip 4e klasse, dat genaamd is de WATERGEUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 februari. Van de lading van het schip VIKINGEN, kapt. Almland, van Taganrog naar de Koogerpolder, onder Zandvoort gestrand, zijn 65½ lasten rogge, waarvan 50 beschadigd, geborgen.


Datum: 09 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Het schip ALMELO, kapt. Tjebbes, de 6e november van Tjilatjap herwaarts vertrokken, is lek aan de Cocos-Eilanden binnengelopen, doch was de 22e november na het geloste gedeelte van de lading weer ingenomen te hebben, gereed om de reis te hervatten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 09-02-1863.Helgoland, 5 Febr. Het schip NIJVERHEID, kapt. Koops, van Amsterdam naar Nantes bestemd, is bij het eiland Sandy verongelukt. De equipage is gered.


Datum: 10 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Men zal zich herinneren, dat het stoomschip AMSTEL, gevoerd door kapt. C. Wilkes, in de maand november1861 met een lading stukgoederen van Hamburg naar Amsterdam vertrokken zijnde, in zee, tengevolge van ondergane zeerampen geen lijfsberging meer aanbiedende, door de opvarenden moest worden verlaten, daarop door bergers is gered en vervolgens te Delfzijl is binnengebracht. Men verneemt thans, dat onlangs aan de bergers, op de pleidooien van de heer Mr. S. E. Nijkerk voor hen en van de heer Mr. E. J. Asser voor de verweerder, door de gewone arbiters in dergelijke zaken, de heren Mr. A. Breugmans, Mr. M. H. ’s Jacob en D. Borski, als bergloon is toegelegd de aanzienlijke som van NLG 9500,-, zijnde op enige guldens na een derde van de waarde van het schip en de lading, met veroordeling van de verweerder in de leges der arbitrage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 1 januari 1863 was de staat der Nederlandse zeemacht aldus : 5 fregatten met stoomvermogen; 2 korvetten met stoomvermogen; 38 schroef-stoomschepen; 12 rader-stoomschepen; 1 rader-stoomschip 3 klasse, 5 drijvende batterijen; 2 linieschepen der 2e klasse, 3 fregatten der 1e klasse; 4 fregatten der 2e klasse; 5 brikken; 3 schoenerbrikken, 3 schoeners; 1 transportschip; 43 verdedigingsvaartuigen; 1 gepantserd ijzeren stoom-kanonneerboot (2 stukken, 120 paardenkrachten, op stapel gezet te Feijenoord in 1862); 33 kanonneerboten groot model (nieuw, oud en mortier) en 2 kanonneerboten, klein model; benevens een schip tot verschillende diensten gebezigd.
De in dienst zijnde schepen en vaartuigen (bestemd voor binnenlandse dienst) bestonden uit de volgende : een linieschip KORTENAER (wachtschip te Willemsoord); een drijvende batterij NEPTUNUS te Willemsoord; een raderstoomschip CYCLOOP te Willemsoord; een korvet URANIA te Willemsoord; een verdedigingsvaartuig PRO PATRIA te Willemsoord; een kanonneerboot nº. 32 te Willemsoord; een fregat der 1e klasse DE RIJN (wachtschip te Hellevoetsluis); een blokschip DE LYNX te Rotterdam; een verdedigingsvaartuig CLAUDIUS CIVILIS te Brouwershaven; een fregat der 2e klasse DE SAMBRE (wachtschip te Vlissingen); een schoener DE WESP te Vlissingen; een kanonneerboot nº. 44 te Vlissingen; een korvet der 1e klasse AJAX (wachtschip te Amsterdam); een kanonneerboot nº. 64 te Groningen en een kanonneerboot nº. 71 te Leyden. Bestemd voor buitenlandse dienst: een fregat met stoomvermogen ZEELAND; en een fregat der 2e klasse PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN. Op reis naar Oost-Indië: een schroefstoomschip DJAMBI, een korvet der 1e kl. PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN; een korvet met stoomvermogen MEDUSA; een schroefstoomschip APELDOORN en een transportschip DE HELDIN. Op reis naar de westkust van Afrika en de West-Indië: een schroefstoomschip CORNELIS DIRKS. Zeemacht in de Oost-Indien: een wachtschip te Batavia, een wachtschip te Soerabaija, een wachtschip te Makassar, een korvet der 2e klasse PALLAS: een opnamingsvaartuig PILADES (schoenerbrik); een schoenerbrik MAKASSAR; en dertien schroefstoomschepen, als:
1º. VICE ADMIRAAL KOOPMAN; 2º. CITADEL VAN ANTWERPEN; 3º. HET LOO; 4º. REINIER CLAESZEN; 5º. RETEH; 6º. BALI; 7º. SOEMBING; 8º. DE BERKEL; 9º. DE VECHT; 10º. HAARLEMMERMEER; 11º. SAMARANG; 12º. MONTRADO EN 13º. DE LINGE; een rader-stoomschip GEDEH, is tijdelijk buiten dienst; acht rader-stoomschepen, als ; 1º. AMSTERDAM; 2º. BROMO; 3º.  ETNA; 4º. SINDORO; 5º. SURINAME; 6º. CELEBES; 7º. MADURA; 8º. ADMIRAAL VAN KINSBERGEN;  en een roeikanonneerboot nº.14. Zeemacht in de West-Indien; (station Curaçao) twee schroefstoomschepen, als: 1º. ZOUTMAN; 2º. VESUVIUS; en een schoener ATALANTE;(station Suriname) een schroefstoomschip DE AMSTEL en een schoener DE SCHORPIOEN. De bemanning van de in dienst zijnde bodems bedraagt 6197 koppen (op 1 januari 1863).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op verzoek van Mr. M. van Trojen van Hulst, advokaat te Nijmegen, in hoedanigheid van curator in het faillissement der Nijmeegsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Nijmegen (Valk) zullen de notarissen Van der Goes en Böthlingk op donderdag de 26e februari 1863, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van B. van Meurs, aan de Waal te Nijmegen, in het openbaar veilen en verkopen : De stoomboot, DE VALK, ook genaamd GELDERLAND, aan voornoemde maatschappij toebehorende, groot 99 tonnen, met deszelfs machines en bijbehorende inventaris, gevaren hebbende eerst van Nijmegen op Kampen, later van Arnhem op Rotterdam (Gelderland) en in de laatste tijd van Arnhem op Kampen.
Gemelde boot ligt thans in de Nieuwe Haven te Nijmegen en is dagelijke te bezichtigen.
Inlichtingen zijn franco te bevragen bij de curator Mr. M. van Trojen van Hulst en voornoemde notarissen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H Guichart Abresch, notaris te Zuidhorn, zal namens de eerste hypothecaire schuldeiser op dinsdag 24 februarie e.k. des voormiddgs te 10 uur in het Gemeentehuis te Zuidhorn publiek verkopen een overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE RIENK, groot 43 ton, met toebehoren, liggende op de werf van Barkmeijer te Noordhorn.
H. Guicard Abresch.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. Tjebbes te Workum zal op vrijdag den 13 februari 1863, des namiddags 1 uur, in de Wijnberg aldaar, publiek verkopen: Een zeer goed onderhouden snelzeilend Tjalkscheepje, genaamd OP HOOP VAN ZEGEN, groot 22 tonnen, met mast, zeil, treil, staand en lopend want en verdere zeer complete inventaris, laatst bevaren door wijlen G.J. van der Wal, thans liggende in de Weerhuiswijk te Workum. Aanvaarding en betaling dadelijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. Tjebbes te Workum zal op zaterdag den 14 februari 1863, des namiddags 1 uur, ten huize van Otte Willems de Jong te Warns, finaal verkopen:
-       De helft in een goed onderhouden, snelzeilend overdekt en gewegerd Veerschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, groot 15 tonnen, met complete inventaris, thans varende in de beurt van Warns op Sneek en terug.
-       De helft in ene overdekte Boot, de TWEE GEBROEDERS genaamd, groot 4 tonnen, met een bootje, en zulks met complete inventaris.
Waarop geboden is, als: ad 1 NLG 583 en ad 2 NLG 170. Te aanvaarden 8 dagen na de toewijzing.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Ene beste overdekte Snik, groot 9 ton, met complete inventaris, bij C. Katje te Leeuwarden.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Het kofschip de ZWAAN, kapt. W. Riedijk, is na een reis van 33 dagen uit Liverpool heden te Zierikzee binnengekomen.


Datum: 11 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Men zegt, dat Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse STAVOREN, liggende te Hellevoetsluis, met de 1e maart a.s. zal worden in dienst gesteld met besteming naar Suriname en dat het bevel over genoemde bodem zal worden opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse J.K. van de Kruysse Pilaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 2 februari. Het Nederlandse kofschip GEZINA JANTINA, kapt. Alberts, van Groningen naar Londen, de 31e januari met verlies van verschansingen, schade aan zeilen en overgeworpen lading alhier binnengelopen, is bezig met lossen. Het schip is dicht gebleven.


Datum: 12 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 februari. Het casco van het schip VIKINGEN, gevoerd geweest door kapt. Amland, van Taganrog naar de Kooger-polder, onder Zandvoort, gestrand, is de 10e dezer in publieke veiling verkocht, met de daarin nog overgebleven lading voor NLG 2050 en het geborgen gedeelte der lading voor NLG 3275,-

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 februari. Het wrak van de Franse logger JAPHET, gevoerd geweest door kapt. Bénard, van Blyth naar Abbeville, bij Texel gestrand, is, volgens brief d.d. 9 dezer, met de inhebbende lading steenkolen, voor NLG 118.50 verkocht.


Datum: 13 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia,30 december. In de Soerabaija Courant van de 22e dezer leest men het volgende:
Men deelt mede, dat de heren Jordens en Molier in commissie zijn benoemd om een opname te doen van de hoeveelheid djatiehout, geschikt voor scheepsbouw, die de residentie Rembang kan opleveren, ten einde na te gaan, of met dat hout een groot stoomschip en 18 kleinere oorlog-stoomschepen kunnen worden gebouwd. In het tegenovergestelde geval zou men besloten hebben, zich van het daarvoor ontbrekende hout in Siam en te Moulmein te voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. I. J. van der Meulen, makelaar, presenteert ten overstaan van de heer B. Farret, op maandag 23 februari 1863, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, te verkopen een extra ordinair welbezeild in 1856 nieuw gebouwd gezinkt schoener-schip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd VEENDAM, gevoerd door kapt. B. A. Hazewinkel, thans geclassificeerd bij Veritas 3/3 C. I.I., volgens Nederlandse meetbrief lang 25 el 9 duim, wijd 4 el 48 duim, hol 2 el 86 duim, en alzo gemeten op 147 tonnen of 78 lasten en dat verder met al deszelfs toebehoren, enz., enz. als bij inventaris breder omschreven.Hetzelve ligt in het Oosterdok voor de stad en is inmiddels uit de hand te koop. Nader te bevragen bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors Van den Bey & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 februari. Het schip CATHARINA, kapt. P.H. Zeegers, de 14e januari van Newcastle met steenkolen naar Porto vertrokken, is heden alhier lek, met verlies van boegspriet, voorsteng, verschansingen, boten, schade aan de voorsteven enz. binnengelopen, zijnde de 21e januari onder de Engelse kust, door een onbekende schoener aangezeild en de 23 dito, na zware stort-zeeën over gehad te hebben, om de Noord gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Whitstable, 10 februari. Het wrak van het schip RENA, van Londen naar Koogerpolder, 21 jan. ll.in de mond van de Theems gezonken, is boven water en alhier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 8 februari. Het Nederlandse schip VROUW WIJKA, kapt. Panjer, van St. Petersburg naar Londen, 2 november ll. lek uit zee teruggekomen, zal verkocht worden. (opm: de kof, bouwjaar 1857, werd op 26 februari verkocht, nu VERWISSELING, kapt. J.H. Scholten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 februari. De Nederlandse kof DINA, kapt. Brouwe, van Swansea naar Alicante, is in de nabijheid van Lagos (opm: Zuidkust van  Portugal) gestrand, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 december. Het Nederlandse schip BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. de Wit, is op de rede van Bezoeki voor 2 ankers drift geraakt, en een scheepslengte van de brekers weer ten anker gekomen. Het schip is er echter door Zr.Ms. stoomschip ETNA van lager wal afgesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Horat Albarda, notaris te Leeuwarden, zal op dondagen 26 februari en 5 maart 1863, telkens des avonds 6 uur, bij Brouwer, in het Schippershuis te Leeuwarden, publiek verkopen:
-       Een solide en voor weinig jaren nieuw gebouwd overdekt vaartuig, genaamd de JONGE JACOB, groot 41 ton, met zeil, fokken, ankers en verdere inventaris.
-       Een overdekt dito, genaamd de JONGE SIPKE, groot 37 ton, met zeil en verder aanbehoren.
Beide zodanig dezelve worden gebruikt door Eelke van der Zee en op de verkoopdagen in het Vliet voor het Schippershuis zullen liggen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een nieuw zo gebouwd Tjalkschip, lang 14 el en 6 palm of 51½ voet, wijd 3 el en 5 palm of 12¼ voet, hol 1 el en 5 palm of 5 voet, ongeveer 30 ton, zo goed als klaar, bij H. de Jong te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop bij Van der Sluis & Postma te Gorredijk:
-       Een nieuw scheepshol, lang 20,80 el 73 st., wijd 4,65 el 16¼ st. en hol 2,05 el 7¼ st.
-       Een in aanbouw dito, lang 18,50 el 65 st., wijd 4,28 el 15 st. en hol 1,78 el 6¼ st.
-       Een in aanbouw dito, lang 12,60 el 44 st., wijd 3,13 el 11 st., en hol 1,14 el 4 st.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Handtakel met blokken, 1 groote en 1 kleine sleep, 3 dommekrachten, 2 nieuwe vijzels, 4 hellingkettings, 3 brand-ijzers, slijpsteen, raamt- en kraanzagen enz.; alsmede enig hout, als: zwaar krom- en zeeghout, eiken planken, 2 à 3 duims, dennen posten, Berri-Blokken etc. Tot 15 April 1863 te bevragen bij Wijtze Abma Nijdam, scheepstimmerman te Bolsward.


Datum: 14 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 11 februari. Het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip ANNA HENDRIKA, kapt. Ebeling, heeft de reparatie geëindigd en neemt de geloste lading weder in.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 7 februari. Het schip GEZINA JACOBA, kapt. Alberts, van Groningen naar Londen, alhier met schade binnengelopen, is dicht gebleven. De lading wordt gelost.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 februari. Heden kwam hier als bijlegger in de haven de Nederlandse kof CATHARINA, kapt. Zeegers, van Newcastle met steenkolen naar Oporto bestemd, welk vaartuig 14 januari vertrok en de 18e daaraanvolgend ’s nachts werd aangezeild door een hem onbekend schoenerschip, welke hem schade aan het galjoen boegspriet en voorschip toebracht, welke hier zal worden gerepareerd; van de schoener vernam men nader niets meer. (opm: opgenomen wegens opmerkelijke verschillen met bericht NRC 130263)


Datum: 15 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht  de navolgende 16 schepen:
Voor Rotterdam : HELENA EN ANNA, kapt. J. C. F. Lüpcke; JOHANNES MARTINUS, kapt. J. Kooy; KINDERDIJK, kapt. D. Zwanenburg; HEBË, kapt. A. Kiehl; LANDBOUW, kapt. E. A. Kleynenberg; BEZOEKI, kapt. C. J. A. K. Reckers.
Voor Amsterdam: HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. F. C. de Boer; MARGARETHA SIMONETTA, kapt. F. J. Hoffman; HENDERIKA, kapt. N. M. Oudshoorn de Groot Stiffry;
BANTAM, kapt. J. P. Claasen; TELANAK, kapt. F. H. Popken; PETRONELLA CATHARINA, kapt. C. H. van der Veen; AMSTERDAM, kapt. A. H. Wehdemeijer; MENTOR, kapt. P. P. Duinker Jr.
Voor Dordrecht: EGIDIA EN PAULINE, kapt. P. P. Hoogland.
Voor Schiedam: HELENA, kapt. H. P. Dill qq.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zijner Majesteits fregat met stoomvermogen ZEELAND, onder bevel van de kapitein ter zee G. Fabius, is in de morgen van de 14e dezer naar zee vertrokken, ter opvolging zijner bestemming naar de Middellandse Zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Harlingen op woensdag 11 februari:
-       Het Nederlandse kofschip BORDEAUX: om NLG 4529 verkocht.
-       Het Nederlandse kofschip NOORDSTER, kapt. Burghardt, om NLG 1444 verkocht.


Datum: 16 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren meldden de dagbladen het te water lopen der eerste gepantserde kanonneerboot voor onze marine. Deze stoomboot is gebouwd te Fijenoord en de plannen zijn ontworpen door de heer Van Oordt, directeur van de fabriek der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij aldaar. Deze plannen zijn geheel op de toepassing van schepraderen gebaseerd; de zeer geringe diepgang, de vorm van het achterschip – geheel gelijk aan die van het voorschip en omgekeerd – de bedoeling om zo schaars mogelijk te wenden maar grote snelheid bij te zetten, de mogelijkheid om door het boven water uitstekende gedeelte en door ijzeren bokken met steenkolen gevuld de machine zo veel doenlijk te beschutten, dit alles gaf de kundige ontwerper reden om raderen als voortstuwingsmiddel te verkiezen. (opm: samenvatting van twee ingezonden mededelingen over het voor en tegen van dit ontwerp)


Datum: 17 februari 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Aan de leden van het Zeemanscollegie, gevestigd te Delfzijl, wordt bij deze bekendgemaakt, dat de gewone vergadering ten huize van de Wed. Smaal, op donderdag 19 februari wordt verdaagd tot op vrijdag 20 februari.
Delfzijl, 15 februari 1863. De president der vereniging, E.H. Roggenkamp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zal op maandag 23 februari 1863, des avonds te 7 uur, ten huize van Mejufvrouw de Wed. R. Swartwold, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het hecht, sterk en snelzeilend kofschip WIEA GEZIENA, groot 101 zeeton, nieuw uitgehaald in 1846, laatstelijk door kapt. J.R. Bossinga bevaren, thans liggend in de Noorderhaven te Groningen, met complete inventaris. Informatiën ook ten kantore van de heer J.P. Vos te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op dinsdag 24 februari 1863, des avonds te 7 uur, ten huize van Mejufvrouw de Wed. Rasker, op de hoek van het Ameland te Groningen publiek worden verkocht een tjalkschip genaamd de JONGE BAREND, groot 62 ton, met deszelfs inventaris, thans liggende aan het Schuitendiep te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Boelgoed van scheepsinventaris. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen, zal ten verzoeke van R.A. De Ruiter, zaakwaarnemer aldaar, op woensdag 25 februari 1863, des voormiddags te 11 uur precies, op de Groote Ossenmarkt te dier stede, publiek bij boelgoed, tegen gerede betaling, presenteren te verkopen, de zeilen, ankers, kettingen en touwen, benevens kajuits-, stuurmans-, koks- en bootsmansgoederen of de tot dadelijk gebruik zeer geschikte inventaris van het Nederlandse kofschip de NOORDSTER, gevoerd geweest door kapitein P. Burghardt. (opm: lijkt bestemd voor de sloop)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De ondergetekende, door aankoop eigenaar geworden zijnde van de helling van wijlen R.P. Kuipers te Obergum, recommandeert zich in het maken van nieuwe en repareren van oude schepen.
Obergum J.P. Takens.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 11 febriuari. Het schip ANNA HENDRIKA, kapt. Ebling, van Cardiff naar Dordrecht, alhier lek binnengelopen, heeft de reparatie volbracht en is bezig de lading, waarvan een gedeelte beschadigd is, weder in te nemen.


Datum: 19 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 16 januari. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip ANNA HENDRIKA, kapt. Ebeling, van Cardiff naar Dordrecht bestemd, is nagezien en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 
Datum 19 februari 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 18 februari. De Nederlandse schoener-kof ANNA ELISABETH, kapt. Schrikkema, van Drontheim met hout naar Bordeaux, is, volgens telegram van Drontheim, aldaar in de nabijheid gestrand en wrak geworden, doch het volk ger

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, …februari. Het Nederlandse schip WEMELTJE, kapt. Smit, van Shields naar Genua, is hier lek binnengelopen.


Datum: 20 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. De Nederlandsche Handel-Maatschappij vraagt scheepsgelegenheid voor het transport van 2000 Eng. tons steenkolen naar Soerabaija en 2000 Eng. tons steenkolen naar Onrust of Kuyper, in Indië door haar Factorij te Batavia te bepalen. De steenkolen moeten worden ingenomen te Newcastle upon Tyne en de te besteden vracht zal niet boven NLG 35,- per last gaan. Aanbiedingen worden ingewacht tot 26 februari, of bij de agenten alhier tot 25 februari.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip van p.m. 720 gemeten lasten, dat in aanbouw is op de werf van de heren F. H. en C. von Lindern, te Alblasserdam, en dat voor rekening ener rederij, onder boekhouderschap van de heer F. H. von Lindern, in de grote vaart zal gebracht worden, heeft heden zijn naam ontvangen en zal NIEUWE WATERWEG heten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. Het Nederlandse schip HENDRIKA FROUWINA, kapt. Muller, van Gefle naar Hull, lag de 13e januari wegens ijsgang te Öregrund en zou niet voor het voorjaar kunnen vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. Tjebbes te Workum zal op vrijdag den 27 februari 1863, des namiddags om 1 uur, ten huize van L. Feenstra aldaar, publiek verkopen: Een overdekt Kofscheepje, zo goed als nieuw, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 13 tonnen, met mast, zwaarden, 1 zeil, 3 fokken, giek, gaffel, haken, bomen en verderen complete inventaris, zoals hetzelve laatst is bevaren door wijlen Riemer J. Zijlstra, aan het Dwarsnoord te Workum. Betaling en aanvaarding dadelijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kapitein K.C. Koen c.s., voerende het Nederlandse schip CITO, naar Triëst bestemd, hiertoe behoorlijk geautoriseerd, is voornemens op donderdag den 26 februari 1863, voormiddags te elf ure, ten overstaan van den notaris J. Reedekker Fz., op het eiland Terschelling, publiek, om gerede betaling, te verkopen, voor rekening zijner principalen, het door zeewater beschadigde gedeelte zijner te North Shields ingenomen lading, bestaande dit beschadigde in: 91vaten alkali, 50 vaten kristalsoda, 7 vaten menie, 16 kisten magnesia en 12 kreten (opm: mogelijk kratten) aarde- en glaswerk; liggende ter bezichtiging in pakhuizen te West Terschelling.


Datum: 21 februari 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na bijna 4 maanden in hoop en vrees geleefd te hebben, moet ik tot de smartelijke overtuiging komen, dat mijn dierbare echtgenoot P.N. Van Brederode, in leven gezagvoerder op het Nederlandse kofschip ELIZABETH zijn dood in de golven heeft gevonden. Zwaar treft mij deze slag, daar hij mij nalaat een kind, dat het groot verlies van haar vader niet beseft, terwijl met mij in dit verlies delen een diep bedroefde vader, moeder, broeders en zusters. God sterke mij in dit grote verlies, daar ik in hem een brave man en vader moet missen, terwijl de zalige hoop, die mij overblijft elkander eens weder te zien, waar geen scheiding meer wezen zal, mij in de wil van God doet berusten.
Termunten, 19 februari 1863, Wed. E. Van Brederode, geb. Principaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een hektjalkschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal vrijdag 6 maart 1863 des avonds te 6 uur, in het Gemeentehuis te Sappemeer, bij contant geld, te koop aanbieden ten verzoeke van Oomke W. De Vries, het door hem bevaren hektjalkschip MAGRIETHA ELIZA, groot 55 zeeton. Nieuw uitgehaald in 1856, met al deszelfs opgoed en toebehoren, thans liggende te Delfzijl, dagelijks te bezien en dadelijk te aanvaarden. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de heer J. Romkes, houtkoper te Sapppemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. Rocquette en A.J. Corver, makelaars, zullen op maandag 9 maart 1863 des avonds te 6 uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B. Farret, verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd VERWISSELING, laatst gevoerd door kapt. P.J. Boer, volgens meetbrief lang 21 el 70 duim, wijd 4 el 48 duim, hol 2 el 15 duim, en alzo gemeten op 94 ton of 49 last, liggende aan de werf St. Jago in de Bekkerstraat.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars, of bij de cargadoor Jan Corver & Co.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 19 februari. De duiker welke dagelijks werkt op de Pruisische brik CONRAD, welke in het Oostgat gezonken ligt, werd heden morgen bewusteloos opgehaald; doch had het geluk binnen weinige minuten zijn bewustzijn weer te krijgen. Men veronderstelt dat de slang van de luchtpomp onklaar geweest is.


Datum: 22 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 19 februari. De Nederlandse schoener HAVANA PACKET, kapt. Harkes, van Nickerie naar Londen, alhier met schade binnen, heeft de reparatie geëindigd en haalt uit de haven.


Datum: 23 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 februari. Te Alkmaar is de 21e dezer van de scheepstimmerwerf Nicolaas Witsen van de heer G. Swerver, met het beste gevolg te water gelaten het campagne-barkschip MEPPEL, groot 300 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer Kaars Sijpestein te Krommenie, zullende gevoerd worden door kapt. S. Stikkel van Dam en bestemd voor de vaart op Japan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Buenos Ayres, 13 januari. De Nederlandse schoener MARIA LOUISA, kapt. De Ruiter, van Middelburg gearriveerd, is de 4e dezer op de binnenrede alhier op het anker gelopen of heeft door een ander ongeluk een zo zwaar lek bekomen, dat men genoodzaakt was het schip op strand te zetten. Een gedeelte der lading is geland. Het schip is afgekeurd en zal worden verkocht.


Datum: 24 februari 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De publieke verkoping van het tjalkschip de JONGE BAREND zal heden geen voortgang hebben.
Mr. J.R. Geertsema. Cz. notaris.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Het schoenerschip MARIA LOUISA, kapt. T.D. de Ruiter, is de 30e december ll. ter rede van Buenos Aires aangekomen. Schip, equipage, passagiers en lading waren in de beste staat. De 3e januari was een gedeelte van de lading in een lichter gelost. In de morgen van de 4e zat het schip aan de grond en werd lek bevonden. Dadelijk werd assistentie verleend en met de vloed kwam het schip vlot en daarna op het strand gebracht, de overige lading in zwaar beschadigde toestand gelost en het schip zodanig ontzet en beschadigd bevonden dat het is afgekeurd. Het ongeluk is vermoedelijk veroorzaakt doordat het schip, bij een zeer lage waterstand, op enig hard voorwerp is komen te rusten of te stoten. Een lading voor de terugreis was reeds aangekocht en moet nu door een ander schip worden afgeladen.


Datum: 25 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen:
-       In het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 24 februari: drie 1/56e aandelen in het campagnefregatschip ELISABETH, kapt. H.A. Harms, boekhouder W.G. Ledeboer, op reis van Australië naar Java: opgehouden.
-       In de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 23 februari: het schoenerschip VEENDAM, 147 tonnen, kapt. B.A. Hazewinkel: NLG 12.000, in slag NLG 50. Koper P. Reineke (opm: een makelaar, voor zijn opdrachtgever Gebr. Van der Beek in Waalwijk).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ystad, 22 februari. Het Nederlandse kofschip MARGARETHA, kapt. Slik, van Londen, laatst van Kopenhagen, naar Memel, is bij Bornholm gestrand en zit vol water.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een laadboot en een kruisboot. Met referte aan de advertentie van de resident van Batavia, van 15 januari jl. maken de ondergetekenden bekend, dat de daarbij bedoelde gekoperde en kopervaste laadboot naar Amerikaans model, publiek zal worden verkocht voor hun commissiehuis op woensdag de 4e maart 1863, des voormiddags ten 10 ure, zomede de gekoperde Kruisboot No. 26. Beide vaartuigen zijn te bezichtigen aan 's Lands werf.
John Pryce en Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Volgens mededeling van de resident van Soerakarta is op de 6e februari te Beton (opm: Boeton?), op 1½ paal afstand van de hoofdplaats en de gewone aanlegplaats van de inlandse vaartuigen, aangekomen de aan de heer Cores de Vries te Soerabaja toebehorende stoomboot KRATON, welk vaartuig de reis van laatstgenoemde plaats naar Soerakarta de 5e januari heeft ondernomen. De lage stand van het water in de rivier, die gedurende meer dan een maand het gemiddelde oost-moessons peil schier niet te boven ging, is oorzaak van de in de reis ondervonden vertraging. Z.H. de Soesoehoenan en prins Mangkoe Negoro hebben een bewijs van belangstelling gegeven door, in gezelschap met de resident aan boord van de KRATON, bij haar opstomen van Djoeroek naar Beton te assisteren, terwijl prins Mangkoe Negoro bovendien het vaartuig bij het binnenstomen van de haven van laatstgenoemde plaats uit zijn bespannen batterij heeft doen salueren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 februari. Eergisteravond is alhier van Solo teruggekeerd de particuliere stoomboot KRATON, kapt. Martens, van welker eerste tocht op de Solo rivier wij onlangs melding maakten. Deze tocht heeft niettegenstaande de lage waterstand in slechts 42 dagen, met inbegrip van de ligdagen, plaats gehad. Voor de reis herwaarts heeft men 130 en voor de terugreis 43 uren gestoomd. Wij hopen dat door medewerking van het gouvernement de heer Cores de Vries zal in staat gesteld worden om deze zo nuttige riviervaart steeds per stoom te kunnen doen.


Datum: 26 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 januari. Vrachten bleven nog op NLG 65 voor suiker naar Nederland. Meer is niet te bedingen voorlopig, doch van de in onze haven aanwezige schepen willen enige zulke vracht niet aannemen en maken liever tussenreizen.
Nederlandse vlag MADURA, WILLEM DANIEL, ZAANSTROOM, OUDERKERK AAN DE AMSTEL en HENDRIKA, laden suiker op de kust à NLG 65 per last. SUSANNE, nam een lading van Padang aan à NLG 70 voor koffij en NLG 80 voor lichte goederen. MEDEA en DRIE GEBROEDERS laden voor scheepsrekening. ELISABETH EN JACOBA laadt à NLG 80 koffij te Macassar voor Nederland. JOHANNA MARIA ((opm: Vaesen & Steinhaus) laadt à GBP 3,15/-, NOORD-BRABANT en SAN SALVADOR à GBP 3,10/- en HOLLANDS TROUW à GBP 4 van de rijsthavens naar het Kanaal voor orders. De CHERIBON gaat met suiker à NLG 2 per pikol naar de Perzische Golf.
Ter bevrachting blijven nog de Nederlandse schepen ANTONIA PETRONELLA, CATHARINA WILHELMINA, CHRISTINA, GEERTRUIDA MARIA, ELECTRA, MARIA ELISABETH, ANTHONIJ VAN HOBOKEN, BONI, TAGAL, VRIENDSCHAP, TWEE GEZUSTERS, H. VINCENTIUS DE PAULO, DILIGENCE, PATRIARCH SAMHIRI, MARIA LOUISA ANTOINETTA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. De schepen PRINSES AMELIE, kapt. Groeneveld, STAD DOCKUM, kapt. Jaski, ALCOR, kapt. Van Oppen, alle drie van Batavia, en GOEDE VERWACHTING, kapt. Hellenius, van Panaroekan, allen herwaarts, zijn volgens telegram van het Nieuwe Diep van heden, in het Engelse Kanaal van loodsen voorzien. Alles wel aan boord.


Datum: 27 februari 1863


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag 9 maart 1863, des avonds te 6 uur, zal ten verzoeke van de Wed. Bronsema Van Eikema, ten overstaan van de deurwaarder Bebingh, ten huize van logementhouder N.W. Bos te Appingedam, publiek voor contant geld worden verkocht het in de haven van Harlingen liggende Nederlandse kofschip JANTJE EIKEMA (opm: vergelijk NRC 281262), vroeger bevaren door nu wijlen kapt. J.C. Eilts, laatst door kapt. Strootman (opm: kapt. G.H. Strootman), groot 134 ton, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, breder bij inventaris omschreven. Ter bezichtiging van het schip vervoege men zich te Harlingen bij de heren J.H. Van Loon en Zn. en om nadere inlichtingen te Appingedam ten kantore van Houwing & Co.
(opm: kapt. Jan Christiaans [Kristiaans] Eilts was op 26 november 1862 op 34-jarige leeftijd overleden; hij was schoonzoon van de weduwe Eikema, getrouwd met Jantje Eikema naar wie de kof was genoemd)


Datum: 28 februari 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Het schip STAD DOKKUM, kapt. Jaski, van Batavia in Texel binnen, is 23 februari in de Noordzee in aanzeiling geweest met een brik, en heeft daardoor de kluiverboom en een gedeelte van het galjoen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Volgens een particulier bericht is het barkschip ARLEQUIN, kapt. Singer, 14 januari van hier te Hongkong aangekomen.
Men verkeerde omtrent dit schip dat 19 mei van Brouwershaven vertrok en 25 september Anjer passeerde, in de grootste ongerustheid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Door de rechtbank te Alkmaar is NLG 1500 als hulploon toegewezen, voor het binnenbrengen in het Nieuwediep van het schip POLLUX, kapt. Nordberg, van Apenrade naar Londen; NLG 10.000 was geëist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Honghong, 16 januari. De lading kolen van het alhier van Rotterdam gearriveerde barkschip ARLEQUIN, was bij het arrivement alhier, reeds 4 dagen brandende, zodat men genoodzaakt was het schip onmiddellijk op strand te zetten en vol water te pompen, met het gelukkig gevolg dat men de brand in de nacht van 14 op 15 dezer meester werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. Van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt namens zijn principalen, publiek te veilen en te verkopen, het schoenergaljootschip MARGIENA BENTUM, groot 105 ton, met alle opgoederen en toebehoren, van ankers, touwen, zeilen, staand en lopend want, zoals hetzelve door kapt. Eppo Sap is bevaren en thans te Antwerpen is liggende. Deze verkoop zal plaats hebben op dinsdag 3 maart 1863, des avonds om 7 uur, ten huize van de logementhouder E.J. Duintjer, te Veendam. (opm: verkocht aan E.& C. Maathuis, Sappemeer, en waarschijnlijk herdoopt in MARTHA en onder kapt. Jakob Tonnis Hansen weer in de vaart)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 27 februari. Woensdagnamiddag l.l. (opm: 25 februari) had op het kofschip CHRISTINA JANTINA, kapt. J.R. Dood, liggende in de Noorderhaven alhier een droevig ongeval plaats. W. Meijer, kok op genoemde bodem, een flink en oppassend jongeling had het ongeluk, terwijl hij boven in de mast enige werkzaamheden verrichtte, naar beneden te vallen en zich zodanig te bezeren, dat men voor het behoud van zijn leven vreest.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 24 januari. Het Nederlands barkschip DAVO, gevoerd door kapt. Wijtenhorst, zeilende op de 4e januari 1863 van Singapore en bestemd naar Shanghai ( China), strandde in de nacht van de 12 op de 13e dezer op Zuid rif van het eiland Dewakang (opm: 05 08 Z 118 14 O), behorende tot de Tijnan-eilanden en ongeveer 70 Engelse mijlen ten westen van deze stad gelegen. Na vruchteloos alle pogingen aangewend te hebben tot het weer vlot krijgen van het schip, verlieten de kapitein en verdere equipage in het geheel 17 man tellende, daar het vaartuig reeds met de 3e stoot 16 dm water maakte. Door de zware branding en buijig weer leed het schip zodanig dat het roer door het breken van de vingerlingen geheel onbruikbaar werd. Gedurige schokken deden het voorts zodanig vastzitten, dat het niet meer op te halen was. Toen op de 13e januari des morgens ten 7 ure de bemanning het verliet, stond het water reeds 4 à 5 voet hoog in de kajuit. De schipbreukelingen hadden zich met hun grote sloep naar het eiland Dewakang gered, vanwaar de kapitein en 4 man met een aldaar zijnde visserspraauw zich naar Makassar lieten overvoeren (opm: een zeereis van 70 zeemijlen). Door tussenkomst van de gouverneur van Celebes en onderhorigheden, vertrok op de 18e dezer Zr.Ms. stoomschip SURINAME naar de plaats des ongevals en keerde op de 20e dezer daaraanvolgende ter rede van Makassar terug, met zich voerende de overige op het eiland achtergebleven schipbreukelingen. Hoge zeeën en buijig weer en gebrek aan voldoende hulpmiddelen, beletten de equipage tijdens hun verblijf op het naburig eiland, iets van inventaris of lading te bergen. Het schip was 264 gemeten lasten groot en had een belangrijke lading van tin, rijst, suiker, nagelen, rotting, mangrove bast, verfhout, balken, tin in bladen, lood, kettingen, ankers, diverse koopmansgoederen, kruid, champagne, provisie enzovoort in. Het wrak, de inventaris en de lading werden gisteren verkocht en rendeerden de som van NLG 17.025,--.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 28 februari. De statistiek van de strandingen op de Noord-Hollandse kust in het jaar 1861 levert o.a. de volgende opgaven:
Op de kust van Terschelling zijn gestrand 3 vaartuigen; van een dezer schepen zijn de kapitein en 3 matrozen omgekomen.
Op de kust van Vlieland zijn 8 schepen gestrand; hieronder was een visschuit, waarvan de bemanning is verdronken; terwijl op een schip 2 lijken werden gevonden.
Op de Texelse kust hebben 9 vaartuigen schipbreuk geleden. Van 5 schepen heeft de bemanning zich zelf kunnen redden. De equipage van een schip, uit 16 man bestaande, werd door de reddingboot aan wal gebracht. Omtrent de bemanning van een ander vaartuig had men niets vernomen. Verder was er een schip, waarvan alleen de Belgische loods behouden aan land wist te komen en eindelijk een, dat, in de haven van ’t Oude Schild binnengebracht, slechts 2 van de 8 opvarenden aan boord had, de overige hadden hun dood in de golven gevonden.
Op de kust van Den Helder werd door 9 schepen schipbreuk geleden. Van een onbekende kof of schoener kwamen alle opvarenden om het leven, terwijl van een Vlaardinger vishoeker vier lijken werden opgevist.
Onder Callantsoog strandden 2 schepen, onder Petten 1. Het ene te Callantsoog kwam masteloos, zonder lading en zonder bemanning aandrijven.
In het geheel werden op de Noordhollandse kust 38 lijken van uit zee aangespoelde of opgeviste drenkelingen voor Rijks rekening begraven, waarvan op Terschelling 3, te Texel 7, te Zijpe 1, te Petten 1 en te Den Helder 8.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 25 februari. Heden avond arriveerde hier ter rede het Nederlandse barkschip COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. Bruker, van Java naar Middelburg bestemd. Alles wel aan boord.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 februari. De Nederlandse kof CONCORDIA, kapt. Oosterveld, zal bij gunstig weder in de haven komen, ten einde gerepareerd te worden.


Datum: 01 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dunbar, 26 februari. Het Nederlandse schip ANNA BERENDINA, kapt. Kwint, van Groningen naar Leith, is gepasseerde nacht op Goat Ness aan de grond geraakt. Het kwam echter heden morgen vlot en werd hier zwaar lek binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 25 februari. Het Nederlandse schip NOORD NEDERLAND, kapt. Zomerdijk, van Pomaron (opm: Pomeroon, Guyana) naar Liverpool, is hier lek binnengelopen.


Datum: 03 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 27 februari. De Nederlandse galjoot VROUW WYKA, kapt. Panjer, die 30 augustus op de reis van St. Petersburg naar Londen in de Golf van Finland in aanzeiling kwam en dientengevolge alhier met schade binnenliep, de 28e september de reis, na geëindigde reparatie, voorzette en de 1e november in averij is geretourneerd, is gisteren voor bodemarij verkocht en heeft 2225 Thaler opgebracht. De lading zal met een ander schip naar Londen vervoerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen jr., P.J. de Kanter jr., H. Boonen, D. de Jongh W Zn., J. Vriesendorp, B. de Witt en J. de Voogd jr., makelaars te Dordrecht, presenteren op zaterdag de 4e april 1863, des middags ten 12 ure precies, in het Nederlands koffiehuis van J. Zahn, over het Scheffersplein te Dordrecht, publiek te verkopen: het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip BATO, gevoerd door kapt. C. van der Burg, volgens meetbrief lang 41,52 ellen, wijd 8,38 ellen, hol 5,81 ellen en alzo gemeten op 898 tonnen of 475 lasten, liggende aan de werf Prins Casimirus van de heer F. Boelen, Hoogte van de Kadijk te Amsterdam en breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors, G. Mauritz, D. Schotman D.Zn., Sandberg & Co., Visser & Van der Sande te Dordrecht en Lublink van Meeteren & Co te Amsterdam. (opm: verkocht naar U.K.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag 10 maart 1863, zal ten huize van de Wed. Rasker, aan de Noorderhaven te Groningen, des avonds om 7 uur worden verkocht het galjootschip ANNEGIENA, groot 71 zeetonnen, met complete inventaris, in 1851 nieuw uitgehaald (geclassificeerd bij Veritas 5.6.2.1 voor de eerste maal), gevoerd geweest door nu wijlen kapt. Ime Luitjes van Sluis, liggende thans in de Noorderhaven te Groningen. Te aanvaarden dadelijk na de toeslag.
Mr. J.M. Geertsems Cz., notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hong Kong, 16 januari. Aan boord van het vrachtschip ARLEQUIN, kapitein Singer, is in de lading steenkolen brand ontstaan, die door assistentie geblust is. Het was op de modder gezet. In het dek waren gaten gehakt en het schip is vol water gezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 maart. Vrijdag l.l.(opm: 27 februari) is de Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA, commandeur H. Wildts, door de stoomboot HARLINGEN uit de haven tot over de Ruggen gesleept, om vervolgens naar de robbenkust en de visserij te vertrekken. De equipage bestaat uit 54 man, die onder de veelvuldige wensen der toegestroomde aanschouwers in zee stak.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In een der jongste stormen is op ene reis van Randers naar Londen het schoenerschip, de ORION genaamd, verongelukt, waarbij al de op dien bodem zich bevindende manschappen zijn omgekomen. Onder die omgekomen behoren ook Leendert Groendijk, woonachtig te Midsland op Terschelling, die als stuurman, en zijn oudste zoon Cornelis Groendijk, die als matroos op genoemd schip gediend heeft. Daar de eerstgenoemde ene weduwe nalaat met zeven kinderen, waarvan vijf nog te jong zijn om voor hun onderhoud te kunnen zorgen, en daar die weduwe, behalve dat zij den dood van enen vlijtige en zorgdragende echtgenoot en huisvader heeft te betreuren, benevens dien van enen beminden zoon, zich van alle middelen van bestaan verstoken en zich in enen hoogst behoeftige toestand gestort ziet, zo beveelt zij zich naast God, aan de christelijke liefdadigheid harer vermogende en weldenkende landgenoten aan en verzoekt en verzoekt die vriendelijk en dringend om gaven ter voorziening in haren hogen nood; terwijl ondergetekenden zich gaarne belasten met de ontvangst daarvan, zich verplichten om daarvan met dankbetuiging in deze Courant verslag te doen en zich zullen verblijden zo zij door de weldadigheid van edeldenkende Nederlanders, die nooit tevergeefs wordt ingeroepen, in staat worden gesteld, om enigszins in de dringendste behoeften van de diep ongelukkige weduwe te voorzien.
Terschelling, 13 februari 1863, A.B. Mentz, burgemeester, M.G. Polman, V.D.M. te Midsland,
J. Wouters, redikant te West Terschelling, P. Damsté, V.D.M. te Hoorn. J. Gorter, opzichter.
(opm: het is nog onbekend, wat de afkorting V.D.M. betekent)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijner principaal, op maandag den 9 maart e.k., des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van den notaris Joans. Oolgaardt, publiek te verkopen: Het extra ordinair snelvarende ijzeren Rader Stoomschip de ZWALUW, thans in de vaart tussen Zwolle en Amsterdam. Volgens meetbrief lang 36 el 67 duim, wijd 4 el 69 duim, hol 2 el 10 duim, en alzo gemeten op 104 tonnen, na aftrek der machine kamer. In 1861 gebouwd te Ablasserdam op de werf van den heer F. Kloos; de oscillerende machine is van 50 nominale paardenkrachten en de ketel geperst op ene drukking van 2 2/3 atmosfeer. Benevens daarbij te leveren inventaris; alles breder bij biljetten omschreven. Voornoemde stoomboot ligt aan den steiger bij de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam. Nadere informatie bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een in juli 1860 volbouwd snelzeilend Nederlands kofschip, groot plus minus 58 roggelasten, 1ste klasse bij Veritas. Nadere informatie, op franco aanvrage, bij B. Goossen te Harlingen. Op dit vaartuig kan, des verkiezende, tegen billijke voorwaarden, de helft blijven beleend.


Datum: 04 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rottterdam, 3 januari. Men leest in de Londense Shipping and Mercantile Gazette de navolgende brief aan de uitgever van dat blad:
Mijnheer, ik verzoek u, zowel namens mij zelve, als namens de bemanning van de schoener ORLANDO, van Jersey, door tussenlomst van uw geacht blad mijn innige dank te mogen betuigen aan de kommandant Van Rees, van het Nederlandse oorlogschip DJAMBI, wegens de bereidwilligheid waarmede hij ons in het ogenblik van nood en groot gevaar is te hulp gekomen. Op de 20e december verloor ons vaartuig op de hoogte van Lowestoft al zijn masten en werd het naar de Vlaamse kust geslagen. Op de 21e  bij de Noorder Hinderbank geankerd, woei er een hevige storm uit het noordwesten en waren wij in groot gevaar van ons schip en leven te verliezen, toen in de morgen van de 22e ons noodsein door genoemde bevelhebber werd opgemerkt, waarop hij dadelijk op ons aanhield en aanbood ons op sleeptouw te nemen. Tengevolge der onstuimige zee werden herhaaldelijk vruchteloze pogingen aangewend, eer het touw aan boord kon worden overgeworpen, hetwelk slechts met de grootste moeilijkheid, met het meeste gevaar en met schade aan beide schepen lukte. Wij arriveerden dezelfde dag ter rede van Dover en kunnen niet genoeg onze dank betuigen aan de kommandant Van Rees, aan wie wij, naast de voorzienigheid, onze redding van een vermoedelijk zekere dood verschuldigd zijn.
Deze brief was getekend John Bisson, scheepsgezagvoerder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 maart. Gisteren morgen is alhier op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse STAVOREN, commandant luit.t.zee 1e kl. J.K. de Kruysse Pilaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, B.D. Boscher, A.W. Abrahamsz, E.G. Bosscher, A. Rocquette, W.Y. van Reinouts, W. van Rossem jr., D. Heijdeman jr., A.J. Corver en G.A.L. van Santen, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun meesters, op maandag de 30e maart 1863, des avonds ten 6 ure in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam aan de meestbiedende presenteren te verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd WILHELMINA, gevoerd door kapt. C.H. Klint, gemeten op 285 tonnen of 151 lasten, liggende in het Oosterdok aan de dijk. Breder bij de inventaris omschreven. Ter nader informaties adressere men zich aan bovengemelde makelaars of aan de cargadoors Hoyman en Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 3 maart 1863:
-       1/60e aandeel in het barkschip HENDRIK-IDO-AMBACHT, groot 399 lasten, onder boekhouderschap van de heren Pistorius en Bicker Caarten te Rotterdam, op de terugreis van Java, particulier bevracht: om NLG 1200 verkocht.
-       1/60e aandeel in het fregatschip PIETER, groot 395 lasten, onder boekhouderschap van de heren P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam, thans op reis van Java naar de Golf van Bengalen: om NLG 500 verkocht
Het barkschip ELISE SUSANNE  is tot NLG 21000 uit de hand aan een Engelse rederij verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 21 januari. De schepen ALBRECHT BEYLING, kapt. Muller en OTTOLINA, kapt. Eeleman, beiden van Java naar Nederland, in Simonsbaai liggende, zullen binnen enige dagen hun reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 21 januari. Het schip TRIJNTJE FENNA, kapt. Abbink, van Java naar Nederland, is de 10e dezer op de helling te Simonsbaai gebracht om aldaar te timmeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 13 februari. De Nederlandse West-Indische bark CATHARINE, kapt Harrick, van Suriname naar Boston, is hier lek binnengelopen en afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nederlands barkschip MACAO. De aandeelhouders in het Nederlands barkschip MACAO, laatst gevoerd zijnde door kapt. J. Kroll en gevaren hebbende onder boekhouderschap van wijlen de heer W.C. Versluis te Rotterdam, worden opgeroepen om te verschijnen op woensdag de 11e maart 1863, des morgens ten 11 ½ ure, ten kantore van de notaris Van Bijlert te Rotterdam aan de Noord-Blaak, wijk 4, no. 300, om op te nemen de rekening en verantwoording wegens het gevoerd beheer betreffende de rederij van dat schip.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Timor (december en januari). Een Boetonse prauw is niet ver van Samaoe in open zee uitelkander geslagen. De opvarenden hebben zich aan de sampang vastgehouden en zijn na verscheidene uren op het water te hebben gedreven, op het eiland Samaoe aangekomen, alwaar zij door de radja, niettegenstaande volgens de begrippen van de inlanders het verboden is om schipbreukelingen te redden, gedurende 11 dagen verpleegd en daarna naar Koepang gebracht zijn. Van Savoe werd het bericht ontvangen van het verongelukken op het eiland Soemba van het Nederlands-Indisch schip WATERLOO, van Batavia bestemd naar Tjilatjap met zout. Drie van de opvarenden zijn op Savoe aangeland, vanwaar zij naar Koepang zouden gaan; zeventien zouden het leven hebben verloren, terwijl de overigen met de gezagvoerder en de stuurman naar Ende waren vertrokken. Op het vernemen van dit bericht is terstond een kruisboot ter assistentie naar de plaats des onheils gezonden.


Datum: 05 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Utrechts Dagblad meldt het volgende uit Curaçao van de 7e februari: Wij hebben ons weer over twee aanrandingen van Venezolaanse oorlogschoeners te beklagen. Op de Nederlandse schoener ANNA ELISABETH, kapt. Gorsira, is door de Venezolaanse schoener te Macoyo geschoten, omdat het Nederlandse vaartuig met paarden, runderen en muilezels naar Curaçao beladen, bij geringe voorraad van water en voeder, niet kon bijdraaien; niemand werd op de ANNA ELISABETH gewond. De 3e februari was door de Venezolaanse oorlogschoener CARABOBO op de bark ROSA gevuurd en een man gewond, omdat de bark, opwerkende om de haven hier te bereiken, aan de last om een boot te water te laten en aan boord van de schoener te zenden niet kon voldoen, wijl de ROSA geen boot aan boord had; de ROSA ontkwam verdere vervolging door de haven binnen te lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H. Zoon, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 10e maart 1863, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen: het extra snelzeilen, gekoperd en kopervast barkschip NIJVERHEID, laatst gevoerd door kapt. E.A. Bonjer, volgens meetbrief lang 37 el 80 duim, wijd 6 el 90 duim, hol 5 el 77 duim en alzo groot 669 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven, binnen deze stad. Nog zullen afzonderlijk worden verkocht: 1 chronometer van Widenham, no. 1885, 1 chronometer van Jarguhar, G/8; benevens een aanzienlijke partij zeekaarten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 maart. Aangaande het schip TRIJNTJE FENNA, kapt. Abbink, van Batavia naar Nederland, met schade in de Simonsbaai binnengelopen, wordt volgens brief van de Kaap de Goede Hoop dd. 20 januari gemeld, dat het, na de gehele lading, waarvan 317 balen nagelen en 113 kannisters suiker wegens beschadigdheid verkocht waren, gelost had, op de helling gehaald en bevonden was dat het zwaar had gewerkt, de lassen van de kiel verwijderd en de naad aan de zaadstreek (opm: zandstrook) open waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rønne, 23 februari. De Nederlandse tjalk MARGARETHA, kapt. Slik, van Londen met stukgoederen naar Memel, welke in de nacht van 20 op 21 dezer alhier strandde, is wrak. De bemanning is gered en de lading wordt geheel beschadigd geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 21 januari. Van de lading van het alhier in averij binnengelopen schip OTTOLINA, kapt. Eeleman, van Soerabaja naar Rotterdam, zijn 1135 balen koffij en 53 kannisters suiker wegens beschadigdheid verkocht.


Datum: 06 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 maart. Volgens telegrafisch bericht van Queenstown is het schoenerschip AREND, kapt. Goossens, van New York herwaarts bestemd, totaal verongelukt, doch de bemanning gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten dele verstaande, kan dadelijk vast werk bekomen bij R.K. Slager te Lippenhuizen, bij de Gorredijk.


Datum: 07 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Ten gevolge van Zr.Ms. besluit van de 5e dezer no. 64 worden de te Hellevoetsluis liggende schroefstoomschepen der 4e klasse de DOMMEL en DELFZIJL met de 1e april a.s. in dienst gesteld met aanvankelijke bestemming naar de West-Indiën om na een kort verblijf aldaar vervolgens naar Oost-Indië te vertrekken, en het bevel over de DOMMEL opgedragen aan de luit.t.zee 1e kl. R.W.G. Arendsen de Wolff, en over de DELFZIJL aan de luit.t.zee 1e kl. N.M.J. Kroef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 4 maart. De Franse brik l’ESPOIR, kapt. Noël, met schade alhier binnengelopen, is gisteren in publieke veiling alhier verkocht voor NLG. 2100.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 21 januari. De Belgische bark VASCO DE GAMA, kapt. Delmer, van Rangoon naar Hamburg, met schade te Simonsbaai binnengelopen, is afgekeurd en verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 6 maart. Gister arriveerden alhier de nieuwgebouwde kofschepen ANNECHIENA HENRIETTE, kapt. H. Van der Meulen, van Groningen, groot 55 last, gebouwd bij J.K. Mulder te Sappemeer, en HINDERIKA, kapt. A. Bekenkamp, van Groningen, groot 60 last, gebouwd bij G.J. Bodewes, mede te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Veilingen van schepen. De 16e februari zal te Amsterdam geveild worden het schip JACOBA CORNELIA CLASINA (ex LUCIA MARIA), laatst gevoerd door kapt. Delcliseur, gebouwd in 1838 en gemeten op 379 lasten. (zie NRC 270163 en JB 110463)

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 maart. De Nederlandse kof CONCORDIA, kapt. Oosterveld, is heden middag op de Stadswerf gehaald ten einde gerepareerd te worden.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 maart. Zeilklaar na volbrachte reparatie, de Nederlandse kof CATHARINA, kapt. Zeegers van Newcastle naar Oporto.


Datum: 08 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 maart. Aangaande de Veendammer schoenerkof DOLPHIJN, kapt. Holman, de 16e januari ll van Oostmahorn naar Londen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 21 februari. Door kapt. Sinnett, voerende het schip ALMA, 18 dezer alhier van Malaga gearriveerd, werd alhier aangebracht kapt. Goosens en de overige bemanning, met uitzondering van een man ( die verdronken is) van de te Rotterdam te huis behorende schoener AREND, welke bodem men op de 9e dezer op 36°30' NB en 64°30' WL in zinkende staat verlaten moest. Nadat de AREND de 3e januari met een lading stukgoederen van New York naar Rotterdam vertrokken was, werd het schip de 3e dezer door een zware orkaan uit het zuidwesten belopen, waardoor het geheel op zijde werd geworpen, de masten braken en al wat los was van dek geslagen werd, waarna het schip met 6 voet water in het ruim weer richtte. Ook een man van de equipage werd, als boven gemeld, overboord geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rio Grande, 31 december. Het alhier van Lissabon gearriveerd Nederlandse schip HENDRIKA HUISMAN, kapt. Huisman, is bij het binnenkomen op de Oostelijke bank aan de grond geraakt, doch met assistentie van een stoomboot en verlies van de loze kiel vlot gekomen.


Datum: 10 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Volgens brief van Londen, dd. 6 dezer, was door het hof van de admiraliteit uitspraak gedaan inzake het schip WILLEM EDUARD, kapt. Van Wijk, op de reis van Buenos Aires naar Antwerpen, de 30e november 1861 bij Hastings overzeild door het Engelse oorlogstoomboot FLYNGH FISH, waarvan de uitslag ten nadele van laatstgemeld stoomschip is gebleven, met eis tot schadevergoeding.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Aangaande het Veendammer kofschip GEZINA, kapt. Pinksterboer, van Sunderland naar Bergen, heeft men sedert het vertrek niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 2 maart. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip NOORD-NEDERLAND, kapt. Zomerdijk, van Pomeron (opm: Pomeroon, Guyana) naar Liverpool, de 22e februari alhier binnengelopen, lost de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 6 maart. Aangaande het schip SIEUWERT EN JOHAN, kapt. Net, op 16 januari van Oostmahorn naar Londen, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 11 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 januari. Vrachten. Nederlands ELECTRA naar Nederland, ladende te Soerabaja; Nederlands TASMANIA naar Macassar; Nederlands VRIENDSCHAP naar Rotterdam; Nederlands DILIGENCE naar Amsterdam, NLG 65 per last voor suiker te Probolingo. Onbevrachte schepen: Nederlands ANTHONIJ VAN HOBOKEN, TWEE GEZUSTERS, ANTONIA PETRONELLA, WILHELMINA JOHANNA, MARIA LOUISA ANTOINETTE, CHRISTINA, GEERTRUIDA MARIA, CATHARINA WILHELMINA, PATRIARCH SAMHIRI, H. VINCENTIUS VAN PAULO, MARIA ELISABETH, DIANA, TAGAL, BONI.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 maart. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft weder een aanvrage naar scheepsruimte voor haar gewone beurt-bevrachting gedaan. Deze aanvraag strekt zich uit tot schepen, laatstelijk vóór of op ultimo september 1862, in gewone beurt-bevrachting binnengekomen en tot nieuwe schepen, vóór of op ultimo juli 1862 te water gelaten. De schepen, die rechtstreeks uit Nederland naar Java vertrekken, moeten voor of omstreeks 10 april 1863 in een van de zeehavens zeilklaar liggen; die welke op vooruitreis zijn, moeten vóór op op de 10e augustus 1863 te Batavia ter beschikking van de factorij zijn. Aanbiedingen worden ingewacht ten kantore van de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor of op 16 en bij de agenten alhier voor of op 14 dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. De Nederlandsche Handel-Maatschappij wenst scheepsgelegenheid te zien aangeboden voor het transport van 2000 Engelse tons steenkolen naar Soerabaja en 2000 Engelse tons dito naar Onrust of Kuyper, in Indië door haar Factorij te Batavia te bepalen. De steenkolen moeten worden ingenomen te New Castle upon Tyne en de te besteden vracht zal niet boven NLG 35 per last gaan. Aanbiedingen ingewacht tot zaterdag de 14e dezer en bij agenten alhier vóór of op vrijdag de 13e dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Mawes (Falmouth), 8 maart. Het Nederlandse schip JACOBA JOHANNA, kapt. de Groot, van Minatitlan komende, is alhier met verlies van verschansingen, zeilen en andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 9 maart. Het schip JOHANNES, kapt. Baas, van hier naar de Maas, is op Regoe gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 7 januari. Heden is alhier met enige schade aan het roer binnengelopen het Nederlandse schip HUGO GROTIUS, kapt. Vogelsang, van Java naar Rotterdam. De kapitein hoopt binnen een paar dagen de reis weer te kunnen vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 januari. Op de rede van Bezoekie hadden de Nederlandse schepen ROTTERDAM, PRINS VAN ORANJE en BURGEMEESTER HOFMAN gedurende 8 dagen hevige stormwinden door te staan, waardoor zij, ofschoon voor twee ankers liggende, dagelijks al meer en meer naar het strand werden gedreven. De 28e december was het schip BURGEMEESTER HOFMAN, kapt. De Wit, nog slechts één kabellengte van ondiep water van de klippen verwijderd. Door middel van de telegraaf werd hulp gevraagd van Soerabaja, waarop Zr.Ms. stoomschip ETNA, commandant van Troijen, naar Bezoekie stoomde en aan de goede maatregelen, door deze genomen, is het te danken, dat de BURGEMEESTER HOFMAN niet gestrand, maar weer in diep water gebracht is. Het schip had een lading in van 9000 pikols koffij en ruim 4000 pikols suiker en stootte op 2¾ vadem water een ogenblik voordat de stoomboot het op sleeptouw had. De BURGEMEESTER HOFMAN is 12 dezer alhier geretourneerd om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) JOHANNA ELIZABETH, kapt. N. Burhoven Junius, 25 december van Banjoewangie naar Amsterdam vertrokken, is alhier lek uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Sleephelling.Scheepstimmerwerf Prins van Oranje, Schoonderloo nabij Rotterdam. De ondergetekende verwittigt bij deze, heren reders, cargadoors en scheepsgezagvoerders, dat zijn sleephelling gereed is en diensvolgens de vrijheid neemt zich in Ued. protectie aan te bevelen. De kosten zijn zo billijk mogelijk gesteld, terwijl tot schepen van 200 roggelasten kunnen worden opgehaald.
P. Lund, scheepmaker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Zaal hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 10 maart 1863:
-       barkschip NIJVERHEID, groot 669 tonnen, om NLG 38.100 verkocht
-       een chronometer om NLG 107 verkocht
-       een dito om NLG 190 verkocht
-       diverse kaarten om NLG 33 verkocht.
Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 9 maart 1863: het kofschip VERWISSELING, 94 tonnen, kapt. Boer: NLG 3500, in slag NLG 900, koper J.F.L. Meijjes
Het brikschip BERNARDINA en het stoomschip ZWALUW zijn niet geveild.


Datum: 12 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Van een geachte zijde ontvangen wij het volgende extract uit een brief van kapt. Slinger, voerende het schip ARLEQUIN, dd. Hongkong 26 januari 1863: Na een reis van 130 dagen de 30e september te Anjer aangekomen, veronderstelde ik niet dat mijn reis naar Hongkong nog zo lang zou aanlopen. Om de west de Chinese Zee willende ingaan, had ik echter een dusdanige stilte dat ik weken achtereen geen tien mijlen geavanceerd was en besloot ik de oost-passage te nemen, waar ik ook voortdurend met stilte had te sukkelen, totdat ik de 3e december de Saleijerstraat bereikte, waar ik 2 Hamburger schepen aantrof en gezamenlijk door de Pito-passage de Gillolo-passage bereikte. De 18e december kwam ik in de wind in de Stille Zuidzee en passeerde in stormweer de 13e januari de Pellen-eilanden. Vandaar trof ik goed weder en kwamen wij goed vooruit tot op de 8e januari; alstoen kregen wij weder met zwaar stormweder te kampen. Op de 10e januari in de Formosa Channel opkomende, ontwaarden wij bij het aanbreken van de dag verschrikkelijk veel rook, gepaard met een zware gaslucht. Het bleek al spoedig dat er brand in het schip was door zelfontbranding van de steenkolen. De rook en de gaslucht namen zo spoedig toe, dat wij het de volgende morgen niet meer konden uithouden in de kajuit, kerk en voor in het kabelgat. Onze toestand was alstoen zeer treurig: brand in het schip, die voortdurend toenam, zwaar stormweder en hemelhoge zee. Na de kaarten, chronometer, boeken en enige levensmiddelen op het dek gehaald te hebben, begonnen wij alles te stoppen en luchtdicht te maken om de toevoer van lucht in het schip te voorkomen. Hoewel alles met vier- en zesdubbel zeildoek gestopt was, verspreidde zich de lucht en de rook over het gehele dek en met voortdurende storm zwalkten wij de Chinese Zee door, zonder zelfs de hut op het dek te kunnen gebruiken. De chronometer bleef stilstaan, doortrokken van gas; zon of maan kregen wij niet te zien, zodat wij hoegenaamd niet konden bepalen waar wij ons bevonden; boeken, kaarten en verdere instrumenten waren doornat door de over het schip komende zee. Wij stuurden om de noordwest en westnoordwest op de bijgelegen kust van China aan en voerden zeer veel zeil en zagen na 3 bange etmalen doorgebracht te hebben de 13e januari de Chinese kust. Het weder bedaarde, maar de rook in het schip nam toe. De teer liep uit de presenningen die over de luiken lagen. Onze boot hing in de takels klaar en een vlot van ons waarloos rondhout lag op de campagne, hoewel zulks in de hoge zee ons weinig had geholpen. Een vaatje water en een weinig brood was alles wat wij op dek hadden en hoegenaamd geen klederen, dan die wij aan hadden en die al die tijd doornat waren. In die toestand arriveerden wij 's middags de 14e januari te Hongkong, God dankende, dat hij ons het leven had gespaard, maar treurig wegens de toestand van het schip. Ik ging dadelijk aan wal, om kennis van mijn toestand te geven en keerde met twee experts naar boord terug. Deze gaven order om een van de luiken te openen, maar moesten dit dadelijk weder sluiten daar zware zwarte rookwolken uit het ruim opstegen en het gehele schip bedekten. Alstoen kwam een stoomboot die ons aan de overzijde op strand zette. Er werden 3 gaten buitenboord in het schip gehakt en met assistentie van brandspuiten en 125 man van het ter rede liggend Engels oorlogsschip, werd de gehele nacht doorgepompt om het schip onder water te zetten. De 15e 's morgens was er 12 voet water in het schip en de brand geblust. Er zijn verschrikkelijk veel uitgebrande kolen, meest in het midden van het schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Volgens brief van Londen d.d 6 dezer, was door het hof der Admiraliteit uitspraak gedaan inzake het schip WILLEM EDUARD, kapt. Van Wijk, op reis van Buenos Ayres naar Antwerpen, op 30 november 1861 bij Hastings overzeild door het Engelse oorlogstoomschip FLYING FISH, waarvan de uitslag ten nadele van laatstgemeld stoomschip is gebleven, met eis tot schadevergoeding.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare en definitieve verkoping te Vlissingen. De notaris D. Uyttenhooven zal dinsdag de 17e maart 1863, des voormiddags ten 11 ure, op het Dok presenteren te verkopen het kopervast en gezinkt Franse brikschip UNIVERS, groot volgens meetbrief 230 ton, ladende 370 ton zwaar gewicht, met deszelfs geheel complete inventaris, scheeps- proviand, enz., enz., liggende in het Marinedok aldaar; zullende eerst het schip met deszelfs masten en staand want, daarna de inventaris, enz., en vervolgens een en ander geaccumuleerd worden geveild. Daags te voren voor een ieder te zien.
Informatiën te bekomen bij de scheepsmakelaars De Groof & Hector te Vlissingen.


Datum: 13 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Het schip ARGONAUT, kapt. Donema, 2 januari te Banjoewangie aangekomen, vertrok 5 oktober van het Nieuwediep en heeft deze reis dus in de buitengewoon korte tijd van 88 dagen afgelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 9 maart. Het schip LAMBERTUS, kapt. Poelman, van Cette naar Hamburg, alhier binnen, heeft boten enz. verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare en definitieve verkoping te Vlissingen. De notaris D. Uijttenhoven, zal op dinsdag 17 maart 1863, des voormiddags ten 11 uren, op het dok, presenteren te verkopen: het kopervast en gezinkt Frans brikschip UNIVERS, groot volgens meetbrief 230 ton, ladende 370 ton zwaar gewicht, met deszelfs geheel complete inventaris, scheepsproviand, etc., etc., liggende in het marine-dok aldaar, zullende eerst het schip met deszelfs masten en staand want, daarna de inventaris enz., en vervolgens één en andere gecumuleerd worden geveild. Daags te voren voor een ieder te zien. Informaties te bekomen bij de scheepmakelaars De Groot en Hector te Vlissingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuwe snik met tuig, groot 10 à 11 ton, bij J. Boorsma te Sneek.


Datum: 14 maart 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 13 maart. Gister arriveerde alhier het nieuwgebouwde galjootschip DIANA, kapt. J. Kraan, groot 65 last, gebouwd bij E.H. Meursing, beide te Hoogezand, en het nieuw gebouwde kofschip ALIDA MARGARETHA, kapt. H. Eisses, van Eenrum, groot 50 last en gebouwd bij de Wed. Pattje te Waterhuizen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nederlandse havens. Gedurende het tweede halfjaar van 1862 zijn, door verkoop naar buitenland, verongelukken of slopen, de volgende Nederlandse schepen uit de grote vaart geraakt.
naam                                                               gebouwd  last
H. WILLEBRORDUS                                       1851         180  in de Chinese Zee verongelukt
CORNELIA                                                      1841         370  gesloopt
METALEN KRUIS                                            1856         170 verkocht Antwerpse rederij
POSTILJON                                                     1855         184 verkocht op Java
JAN VAN HOORN                                           1841          306 verkocht Pruisische rederij
NIEUW LEKKERLAND                                    1842         360 verkocht Hamburgse rederij
JAPAN, ex NAGASAKI                                    1841         382 op Onrust gezonken
MACAO                                                            1848         202 vermist
DELFSHAVEN                                                 1854         346 bij Timor gestrand
BERNARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR  1840         434 verkocht Noorse rederij
CHRISTINA AGATHA                                      1838         322 verkocht Noorse rederij
ZEEPLOEG, ex ZUID-HOLLAND                    1830         275 verkocht voor de houtvaart
CERES                                                             1839        188 verkocht op Java
DILIGENTIA                                                     1840         372 te St. Thomas afgekeurd
GUINEA                                                           1856         146 in Baai van Jedo verongelukt
MARIANNE                                                      1853         131 te Swatow verongelukt
CORNELIA SMITS                                           1851         380 in de Chinese zee verongelukt
tesamen 4758 gemeten lasten.
Terwijl daarentegen in de grote vaart zijn gebracht:
naam                                                                  lasten  reders
WILLEM                                                             130     J. Rahder & Co., te Amsterdam
DOESBORGH                                                   197      Phister, Wurfbain & Co., idem
ONRUST                                                           450     G.H. Uitdenboogaard, Maassluis
TWEELINGEN                                                   316     Bunge & Co., te Amsterdam.
tesamen 1093 gemeten lasten.

Krant:
  OP - Oostpost


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag dezer, des morgens ten 8½ uur, zullen ten overstaan van het vendu-kantoor aan de meestbiedende publiek verkocht worden voor rekening van belanghebbenden ruim: 400 krandjangs suiker, gelost uit het Nederlands schip (opm: bark) JOHANNA ELIZABETH, kapitein N. Burhoven Junius. Deze suikers zijn liggende in een der Gouvernement entrepot pakhuizen op kampong Baroc en dagelijks voor een ieder te zien.
De agenten, P. Kervel & Co.


Datum: 15 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 14 maart. Kapt. Zweede, met het schip JAN DANIEL van Batavia alhier aangekomen, rapporteert, dat hij de 22e februari, 's morgens half zes ure, op 29°23' NB en 45°14' WL, een brandend schip ontwaarde, hield daarop aan en bemerkte aan hetzelve een vergulde arendskop, die nog niet verbrand was. Bij genoemd schip bevond zich een schroefstoomboot ( met 3 mast schoenertuig en een kleine pijp) tonende de Noord-Amerikaanse vlag. Kapt. Zweede, viste later een kist op met enige boeken, waaruit bleek dat het verbrande schip de GOLDEN EAGLE was, te New York tehuis behorende. Het schip is naderhand gezonken. Ook in een andere richting werd een dergelijk vuur waargenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. De schepen INDIA PACKET, kapt. Diepering, SLIEDRECHT, kapt. Feenstra, beiden van hier naar Batavia en MARIA CATHARINA, kapt. De Bos, van hier naar Glasgow, wegens tegenwind ter rede van Duins (The Downs) binnengelopen, hebben 11 dezer de reizen weer voortgezet; eerstgemelde is dezelfde dag Brighton gepasseerd, de wind Noord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 maart. Aangaande het Nederlandse schip BOUWINA MENSINGA, kapt. De Jonge, 5 november van Gotenburg naar Londen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New Romney, 12 maart. De Nederlandse schoener GRIETJE, kapt. Mooi, van Londen met geweren naar Sallee (opm: Salé, Marokko), is hedenmorgen bij Dymchurch gestrand en het is zeer twijfelachtig of het schip afgebracht kan worden. Er is een stoomboot ter assistentie afgezonden, doch deze kon het schip, door de hoge zee , niet bereiken en moest onverrichter zake terugkeren. Zodra het weer iets bedaard, zal de boot andermaal een proef wagen.


Datum: 16 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 maart. De Pruisische brik DELPHIN, kapt. Köhler, van Stettin naar Schiedam, zit bij Goedereede op strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 13 maart. De bij Dymchurch gestrande Nederlandse kof GRIETJE, kapt. Mooi - zie NRC van gisteren – heeft in de storm van gepasseerde nacht veel geleden. Een gedeelte der lading is geland en men hoopt nog altijd het schip af te brengen. (opm: zie NRC 190363)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 13 maart. De Nederlandse kof VIJF GEZUSTERS, kapt. De Jonge , van Landscrona naar Londen, is gisteren zeer lek en met verlies van roer, loze kiel, zeilen, enz., te Bridlingsea binnengebracht, hebbende op Buxeysand aan de grond gezeten.


Datum: 17 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 maart. Volgens mededeling van kapt. Hoster, voerende het galjootschip ZWERVER, van St. Petersburg alhier aangekomen, lag kapt. De Jonge met het schip BOUWINA MENSINGA, van Gotenburg naar Londen, (in ons nommer van 15 dezer als vermist opgegeven), in het laatst van januari te Swinow in Noorwegen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Volgens brief van kapt. Buys, voerende het schip LOUISE, van hier naar Batavia, dd. 12 dezer, bevond hij zich die dag, na veel tegenwind, stilte en dik weer gehad te hebben, bij Dungeness, zeilende met harde tegenwind en dalende barometer; alles wel aan boord.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 11 maart. Heden nacht strandde in de verre buitengronden van dit eiland, door het breken der kettingen en verliezen van het roer voor de branding, bij hevige wind en sneeuwjacht, het Nederlands tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, schipper K.I. Kooy, met hout van Chistiansand naar Stavoren bestemd. De drie opvarenden werden, niettegenstaande den verre afstand der stranding en het moeilijke om het schip door de daarvoor liggende banken te bereiken, gelukkig door de reddingboot der Noord en Zuid  Hollandsche Reddingmaatschappij, met achterlating van alles gered. Het schip zal met de lading verloren zijn. (opm. zie LC 070463 en NRC 210363)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op Ameland aan strand gespoeld en uit zee aangebracht zijnde de goederen, als:
In december 1862, ene chaloup, gemerkt CATHARINA, en een giek
In februari 1863, een barkas, waar achter staat HARRY EN HAINE, Shoreham.
Een mast, stag, want, gescheurde fok, enige einden tros, blokken, lier, enige kledingstukken (geborgen van een onbekend vissers vaartuig), een anker, 30 vademen ankerketting, een lier en ene partij wrakhout, zo worden de eigenaren daarvan uitgenodigd een en ander te reclameren bij den burgemeester van Ameland.


Datum: 19 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het schip FAGEL, kapt. Knaap, van Banjoewangie herwaarts, is gisteren bij de Singels van een loods voorzien; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 maart. Heden is hier, met verlies van deklast, binnengekomen het Nederlandse kofschip DE JONGE JAKOB, kapt. Herman, met hout van Christiaansand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 14 maart. Het bij Dymchurch gestrande Nederlandse schip GRIETJE, kapt. Mooi, van Londen naar Sallee - zie NRC van 15 en 16 maart - is na het grootste gedeelte van de lading gelost te hebben, vlot en hier binnengebracht. Het schip heeft belangrijke schade aan de bodem bekomen en is zeer lek. De pompen zijn voortdurend in werking.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lerwick, 12 maart. De te Londen te huis behorende kof GESINA, kapt. Lukens, van Hamburg naar Memel, is alhier in de nabijheid verongelukt. Het volk is gered; maar schip en lading zijn weg. (opm: mogelijk een door Engelsen in Nederland gekochte kof onder kapt. H.W. Lukens)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 15 maart. Het Nederlandse schip (opm: fregat) ZEELANDIA, kapt. W. Blaakhert, van Middelburg alhier aangekomen, heeft bij het binnenkomen op Herd-Sand aan de grond gezeten, doch werd spoedig door een stoomboot vlot gebracht. Voor assistentieloon is GBP 200 betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 28 februari. De Nederlands-West Indische brigantijn CAYENNE, kapt. Cook, van Suriname naar Boston, is hier lek binnengelopen en zal afgekeurd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 31 januari. Kapt. Smith, 22 januari met het schip CEBANG te Shanghai aangekomen, rapporteert dat hij de Nederlandse brik STELLA MARIS, kapt. Dijkman, van Nagasaki naar hier bestemd, op Iwoshima- eiland aan de grond heeft zien zitten en dat het schip zeer lek en niet buiten gevaar was.


Datum: 20 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Als een vervolg op een vroegere aankondiging, wordt vanwege de minister van kolonien ter kennis van het algemeen gebracht, dat de daarbij aangekondigde uitbesteding voor het onderhouden ener geregelde stoompakketvaart in de Indische archipel gedurende de jaren 1866/75, zal worden gehouden op de derde dag na aankomst te Batavia van de Europese mail, die de 12e juni 1863 van Marseille vertrekt, met dien verstande evenwel, dat wanneer deze derde dag op een zondag valt, de uitbesteding alsdan op de daarop volgende dag (maandag) zal plaats hebben.
De aandacht van belanghebbenden wordt er ten overvloede op gevestigd, dat de wijze van uitbesteding, inschrijving en indiening der inschrijvingsbiljetten omschreven staat in art. 38 der voorwaarden, waarop genoemde pakketvaart zal worden uitbesteed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 19 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht tot het overbrengen ener lading steenkolen, van Newcastle upon Tyne, naar Soerabaija : ANNA EN ELIZA, kapt. J. G. de Roever ; ALBLASSERWAARD, kapt. E. von Lindern ; JOHANNA CHRISTINA, kapt. S. le Clercq ; naar Onrust of Kuijper : JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, kapt. G. H. Lodewijks ; BURGEM. VAN MIDDELBURG, kapt. K. Hoek ; PAUL JOHAN, kapt. A. Kooy; tot de vrachten van NLG 27,90 à NLG 29,50, per last ven twee Eng. tons.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 19 maart. Het schip EDOUARD MARIE, kapt. v. d. Kolff, van Java alhier binnen, heeft door aanzeiling schade aan de verschansingen bekomen en de voorbramsteng verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK, kapt. Visser, van hier naar Stettin is, volgens telegram van Kopenhagen, aldaar zwaar lek binnengebracht; lost om te repareren. Het heeft voor assistentie Rht. 1500 (opm: 1.500 Reichsthaler) moeten betalen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Katwijk a/Zee, 18 maart. Heden morgen ten 8 ure strandde in de nabijheid van Katwijk het kofschip HEINRICH, kapt. Meyer, van Varel (Oldenburg) naar Engeland. De equipage werd door de Katwijkse zeelieden met de reddingboot gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 17 maart. De alhier aan de New-Quay liggende brik ESTHER is heden middag door de Nederlandse kof HENRIETTE aangevaren en heeft daardoor zeer belangrijke schade bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een best wel onderhouden Tjalkschip, groot 24 tonnen. Te bevragen bij de wed. S.A. Nieuwland, Deinum

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom te Drachten zal publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen een uitmuntend, overdekt, gewegerd Tjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot 49 tonnen, met mast, zeilen, ankers, kettingen, staand en lopend want en verdere complete inventaris; eigen aan de weduwe Roel Symous Sneijer, thans liggende boven de sluis, in de Vaart te Drachten, voor het huis bewoond door Gerrit Boonstra. De veiling zal plaats (vinden) op zaterdag den 23 maart 1863, ’s nademiddags te 5 ure, bij H.J. Klazema, herbergier, bij de sluis te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Scheepstimmerwerf enz. De Notaris Evertsz te Oldeboorn zal op maandag den 30 maart 1863, ‘s avonds 7 uur verkopen: Ene hechte huizing, timmerschuur, hok en twee sleephellingen, met uitgestrekt erf, te samen groot 9 roeden 50 ellen, zeer gunstig staande en gelegen ten oosten van en onder Oldeboorn, aan de scheepvaartrijke rivier de Boorn; laatst in gebruik bij nu wijlen Hendrik Pieters van der Werf. Dadelijk te aanvaarden. Betaling 1 November 1863 en 1 Mei 1864, telkens de helft. Voorschreven erf is ook zeer geschikt tot daarstelling van ene fabriek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder J. Damen te Harlingen zal aldaar op woensdag den 25 maart e.k., ’s namiddags ten 4 ure, in het logement het Haagse Wapen, bij de weduwe H.F. de Boer, publiek verkopen: Een overdekte Schuiteschip, lang 8 el 26 duim, wijd 2 el 28 duim, hol 1 el 12 duim, groot 21 tonnen, met mast, roer, zwaarden, zeilen en touwen met haken en boomen, zoals het is liggende in het Noordijs bij de Groote Sluis te Harlingen.


Datum: 21 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 maart. Heden is op de werf Het Roopaard van de scheepsbouwmeester Th. Boelen te Amsterdam de kiel gelegd voor een brikschip, groot 200 lasten, genaamd CHRISTINA MARIA, voor rekening van de heren Pfister, Wurfbain & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 maart. Aangaande het schip GOEDE VERWACHTING, kapt. Kooy, van Christiansand naar Stavoren, bij Ameland gestrand, wordt gemeld, dat de inventaris en een gedeelte der lading geborgen waren. (opm: zie LC 070463)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Het schip LANDBOUW, kapt. P. A. Kleinenburg, van hier te Suriname aangekomen, heeft op de rivier aan de grond gezeten, doch was met assistentie weder in vlot water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 17 maart. Het Nederlandse schoenerschip JANTINA GESINA, kapt. Fijn, in ballast van Brake komende, is bij het binnenslepen alhier door het breken der sleeptouwen op de South Rocks (opm: monding van de Wear) op strand gezet. De bemanning is gered, maar het schip zat hoog op strand en zal weg zijn. Men hoopt de inventaris te redden. (opm: zie NRC 300363).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 10 maart. De storm uit het oosten toegenomen zijnde bestaat er slechts weinig hoop om iets te bergen uit het schip JOHANNES, kapt. Baas, van hier naar de Maas, de 9e maart op Rogoe gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 20 maart. Gister arriveerden alhier het nieuw gebouwde schoenerschip ANNA, kapt. H.B. Korfker, groot 160 ton, gebouwd bij J en K. Wilkens, beide te Veendam en heden het nieuw gebouwde schoenerschip PAULUS MEINTS, kapitein A.P. Struik, groot 160 ton, gebouwd bij L. Wildervank, beide te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(geen plaats, geen datum) Het schip ANNECHIENA, van Dantzig naar Bristol, te Haugesund binnen, was op 13 maart na volbrachte reparatie gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De 17e dezer is te Vlissingen ten verkoop aangeboden de Franse brik UNIVERS, groot 230 ton, met deszelfs inventaris, verkocht voor NLG 5871.


Datum: 22 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 19 maart. Het Nederlandse kofschip SUSANNA, kapt. Middel (en niet HENRIETTE, als vroeger gemeld), dat gisteren de brik ESTHER heeft aangevaren, is door de Admiraliteit onder beslag gelegd tot betaling van de toegebrachte schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 18 maart. Het Nederlandse schip ZEELANDIA, kapt. W. Blaakhert, van Middelburg naar Java bestemd, dat ll. zaterdagavond op het Herd-Sand aan de grond raakte (zie ons nummer van 19 dezer), heeft zware schade bekomen, zodat het nodig zal zijn die bodem in het dok te halen en een gedeelte van het koper af te nemen. Voor assistentieloon is GBP 200 betaald.


Datum: 23 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Peel (Isle of Man), 19 maart. De Nederlandse kof NOTARIS VAN BOEKEREN, kapt. Boon, van Glasgow met ijzer naar Liverpool, is op de middag van 17 maart op 6 mijlen NNW van Peel gezonken. De bemanning heeft zich in haar eigen boot gered en is na 13 uren van zware arbeid alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ives, 19 maart. Het Nederlandse schip WELDAAD, kapt. Pik, van Londen naar Swansea, heeft bij het binnenkomen alhier gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 19 maart. De alhier in averij aangekomen Nederlandse stoomboot GOUVERNEUR VAN EWIJCK, is lek en zal naar Malmö vertrekken, om aldaar in het droge dok te repareren.


Datum: 24 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ystad, 19 maart. Het schip AMANDA, kapt. Runge, van Stettin naar Livorno, op Beddings gestrand, is weder in vlot water en alhier in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Dagvaarding. Voor Jacob Harms Waterborg, scheepskapitein, vroeger gewoond hebbende te Groningen, thans woonplaats onbekend, om te verschijnen enz.
Aangezien Foktje Tjarks De Boer, eiseres op 23 februari 1843 te Delfzijl met de gedaagde is gehuwd en zij tezamen te Groningen hunne gemeenschappelijke woonplaats hebben gehad.
Aangezien meer bepaaldelijk de gedaagde op 8 juli 1858 van Zoutkamp is vertrokken en vervolgens van Oostmahorn naar Newcastle.
Aangezien hij de achttiende juli daaraanvolgend van deze laatste plaats geschreven heeft, zeilklaar te liggen naar Groningen en ook uitgezeild is, doch nooit alhier is gearriveerd, daar hij naar alle waarschijnlijkheid zijn dood in de golven van het Friese gat heeft gevonden, in de nacht van 25 juli 1858. Enz. ( bekort) (opm: het betreft hier de ondergang met man en muis van de tjalk FOKKINA; zie PGC 251162).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 24-03-1863.
DOUGLAS, 19 Maart. Do Ned. Galjoot NOTARIS VAN BOEKEREN, kapt. Boon, van do Clyde met ijzer naar Liverpool, is den 17den dezer 24/ m. bezuiden dit eiland gezonken, doch het volk gered.


Datum: 25 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 maart. De 21e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. &  A. H. Meursing, te Nieuwendam te water gelaten, het brikschip SIRIUS, groot ongeveer 400 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam, en gevoerd zullende worden door kapt. W. van Wijngaarden van Rees.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 maart. Het Nederlandse schip VERWISSELING, kapt. Boon, van Triëst naar St. Petersburg, is alhier met verlies van verschansing, stutten, relings, gebroken stuurrad en meer andere zeeschade binnengelopen.


Datum: 26 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Belanghebbenden bij het schip FELIX, kapt. Tolsen (opm: buitenlander), de 13e februari van Newcastle naar Hamburg vertrokken, waarschijnlijk de volgende dag verongelukt, vervoegen zich bij de secretaris der Vereniging van Assuradeuren alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld, C. S. Oolgaardt, P. J. van der Aa Gzn., J. F. L. Meijes, W. IJ. van Reinouts, P. H. Craandijk, J. W. B. Zurmuhlen en D. Heijdeman Jr., makelaars, zullen op maandag de 13e april 1863, des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, te Amsterdam, in publieke veiling verkopen het in 1862 op Java nieuw gekoperd, kopervast barkschip CORNELIA, kapt. J. H. Witt, volgens Nederlandse meetbrief groot 778 tonnen of 440 lasten. Het voorz. barkschip ligt aan de Oosterdoksdijk. Alles breder bij biljetten omschreven. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars, of met de cargadoors Hoijman & Schuurman.


Datum: 27 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 24 maart. Het beslag op het Nederlandse schip SUSANNA, kapt. Middel, is opgeheven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 24 maart. Door de Nederlandse kof TREKVOGEL, kapt. Freeze, van Delfzijl naar Dantzig, werd heden alhier aangebracht de bemanning van de Engelse brik COMELY, kapt. Clinton, van Blyth naar Kopenhagen, welke bodem gisteren morgen bij Kullen gezonken is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een tjalkschip te Friesch Stroobos. De deurwaarder Oostiingh te Buitenpost zal dinsdag den 31 maart 1863, namiddags zes uur, ten huize van den kastelein F. van der Mei te Friesch Stroobos, provisioneel, en op nader te bepalen tijd, finaal verkopen: Een overdekt, gewegerd Tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, geijkt op 41 tonnen, met volledige inventaris, liggend in het vaarwater, bij de helling van Barkmeijer te Stroobos (opm: LC 030463 meldt dat provisioneel geboden is NLG 500.)


Datum: 28 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 maart. Men meldt uit Katwijk aan Zee dat de romp van het kofschip HEINRICH, dat voor enige dagen alhier is gestrand, voornamelijk omdat de pompen waren verstopt geraakt, publiek is verkocht. Bedoeld schip kwam van Oldenburg om een vracht steenkolen uit Engeland te gaan halen. De bemanning uit vier personen bestaande, waaronder twee jongens, is in welstand huiswaarts gekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 maart. Heden namiddag dreef het uit de haven naar de rede zeilende Amerikaanse fregatschip ELLEN STEWART, kapt. Coffin, tegen de aldaar ten anker liggende Nederlandse brik BENGALEN, kapt. Van der Meulen, van Rotterdam naar Valparaiso, waardoor genoemde brik aanmerkelijke schade bekwam, vooral aan de boeg, de bakboordslijst, kraanbalk, fokkewant en fokkerust. De BENGALEN is in de haven terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 6 februari. Het Nederlands-Indische barkschip JAVA, toebehorende aan de Chinese reder Tan Bindjang, gezagvoerder A. Tholen, op de 13e januari jl. met een lading rijst van Padang vertrokken, heeft de 22e daaraanvolgende ten 4 uren des namiddags tegen de klippen van Kolowelang gestoten, met het noodlottige gevolg, dat dit vaartuig onmiddellijk zwaar lek en des avonds ten 10 ure op de hoogte van Kendal in 4 vadem diepte is gezonken. De nodige hulp is onverwijld gezonden. Het verlies van bodem en lading wordt op 1½ ton geschat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 januari. De laatste dagen kenmerkten zich hier door buitengewoon hevige winden. De 26 en 27 ll. woei het zo onstuimig en daarbij zo plotseling dat enige ongelukken hebben plaats gehad. De barkas van Zr.Ms. stoomschip AMSTERDAM, hier ter rede liggende, kwam, uitgezonden om water te halen, met gevulde leggers naar boord terug, maar sloeg halverwege om, hetgeen een inlands matroos het leven kostte.
Het stoomschip de TELEGRAAF, ook hier geankerd, was verplicht op te breken en in de baai een veiliger ankerplaats te zoeken.
Een grote inlandse prauw werd mede van haar anker geslagen en tegen het strand nagenoeg totaal verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 februari. Vrachten. Nederlandse vlag. De DILIGENCE werd gedeeltelijk bevracht voor suiker te Probolingo te laden à NLG 65. De DIANA bedong NLG 55 voor suiker en tabak van Passaroeang naar Rotterdam. De ELECTRA laadt te Soerabaija naar Nederland, zo men zegt suiker à NLG 55. De VRIENDSCHAP ligt hier op vracht naar Rotterdam. De WILHELMINA EN ELISE laadt voor de Faktorij via Singapore naar Japan. De CATHARINA WILHELMINA werd voor China gecharterd voor rijst van Bangkok naar Canton tot 40 $ cents, naar Amoy 50 $ cents of naar Shanghae tot 60 $ cents per pikol. De JACOBUS, TAGAL en WILHELMINA JOHANNA werden tot NLG 1.40, NLG 1.43 en NLG 1.38¾  opgenomen voor zout van Bangkok naar Sumanap of Batavia. De PATRIARCH SAMHIRI, BATAVIA, SCHEVENINGEN, ABEL TASMAN, ALEXANDER, DECIMA, SINT JAN, GEERTRUIDA MARIA, THEODORA MACHTILDA, ANTHONY VAN HOBOKEN, BONI en ANTONIA PETRONELLA doen kustreizen.
Ter bevrachting blijven nog de Nederllandse schepen TWEE GEZUSTERS, QUINTET, MARIA LOUISE ANTOINETTE, CHRISTINA, ACOLUS, MARIA ELIZABETH, ELISE HENRIETTE, ELISABETH, PETRONELLA CATHARINA, JOAN en ANNA SOPHIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 27 aart. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip HELIOS, kapitein A. Winters, van de Wildervank, groot plm 160 ton, gebouw bij K. Bakker te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode

De gouvernements kruisboten. In het begin van het vorige jaar, waarmee ook onze tegenwoordige vrij moeilijke werkkring een aanvang nam, leverden wij een schets van de gouvernements marine, waarbij wij in korte trekken haar geschiedenis en inrichting meedeelden en daarbij opmerkten dat die voor de kolonie zo belangrijke tak van dienst werkelijk was vooruitgegaan, zowel in dienstregeling als in materiële sterkte. Wij toonden daarbij aan, dat het vervallen van de onhandige schoeners en het in de plaats stellen van stoomschepen bij die dienst een grotere doelmatigheid en meer efficaciteit (bedoeld zal zijn: efficiency) hadden doen geboren worden. Sedert die tijd is de gouvernements marine niet achteruitgegaan. Meerdere kleine stoomschepen zijn in dienst gesteld. De bemanning van “Gouvernements Schoeners en Kruisbooten”, waarmee dat departement van dienst nodeloos prijkte, is door de betere algemene titel van Gouvernements Marine vervangen. Het dienstdoend personeel heeft daarbij eindelijk een uitmonstering ontvangen, iets dat bepaald meewerkt om stiptheid en orde in de dienst te doen toenemen. 't Is waar, wij verklaarden ons – in concert met onze vriend Neptunus, een ware autoriteit - tegen de reepjes staal, die de gezaghebbers in de vorm van staatsiedegens hebben aan te gorden. Wij hadden ook bezwaar tegen de ineensmelting of liever tegen de als onderdeel-beschouwing van de Indische met de Koninklijke Nederlandse marine, als hebbende zij dienstverrichtingen van geheel lokale aard te verrichten. Over het algemeen echter is deze tak van dienst in belangrijkheid toegenomen. Alleen in één punt, rubriek, categorie of hoe men het noemen wil, dient naar ons oordeel verandering te worden aangebracht, omdat deficiëntie er zich ten zeerste kenmerkt, al is het maar een onderafdeling bij dat departement. – Wij willen dit punt onder de aandacht van het hoofdbestuur brengen en wij geloven niet dat men ons, na goed inzicht in de zaak, zal tegenspreken. Wij bedoelen de gouvernements kruisboten. De Indische marine bezit een tal van deze vaartuigjes, die voor het grootste gedeelte best konden gemist worden, als men namelijk in hun plaats enkele kleine stoomschepen wilde stellen, want het nut dat deze boten, vroeger kruisprauwen genoemd, stichten, is vrij negatief. Tot het vervoeren van passagiers zijn zij ten enenmale ongeschikt, als hebbende zij geen de minste inrichting daartoe. Ter opsporing, vervolging en achterhaling van zeerovers zijn zij nog minder bruikbaar, want logger en luier vaartuigen zijn er ter wereld niet, ja een oude Nederlandse kof is er een Pegasus bij en wij weten bij ondervinding dat zij vrij wat minder bezeild zijn dan de ellendigste inlandse praauw, die luchtig en vlug met zijn matten zeiltjes de onhandelbare kruisboten voorbij snelt. Wij hebben ondervonden dat zulk een kruisboot de reis in zes dagen kan maken van Riouw naar het eiland Bengkalis, die een stoomvaartuig in even zo vele uren aflegt. Wij hebben ons verheugd in een traject van vijf dagen van laatstgenoemd eiland naar het nabij gelegen Singapore en toen uitgeroepen: “gelukkige zeerovers, die door zulke vijanden worden achtervolgd!” En kan het anders? Die vaartuigjes zijn kort, breed, zwaar gebouwd, hebben vijf voet diepgang, enig geschut en krijgsmaterieel, 20 man equipage en – een zeer kort tuig. Weliswaar, zijn de laatst gebouwde kruisboten van een hoger tuig voorzien en zullen deze dan wel iets vlugger lopen. Maar zullen zij daarom de rovers kunnen achterhalen, zullen zij daarom van veel dienst kunnen zijn op die punten, waar prompte, snelle communicatie voor de dienst een hoofdvereiste is? In het geheel niet; daartoe zijn alleen kleine stoomvaartuigen geschikt. Deze beginne men dan meer bij de gouvernements marine in te voeren en men bouwe niet alleen zo druk niet meer aan die goede onschuldige kruisboten, maar schaffe deze allengs af. Wij hebben thans een 80-tal van die weinig nut stichtende vaartuigen; daarop dienen 1600 zeelieden grotendeels por tjoemah (opm: voor niets). Niet dat de kruisridders- zo noemt men doorgaans de inlandse matrozen van deze boten- niet hard werken, dit hebben wij beter gezien, als zij uren achtereen het onbezeilde vaartuig met hun zware riemen in beweging trachtten te brengen, doch zij zijn nu eens en vooral ongeschikt. Zij dienen dus plaats te maken voor bodems die beter voldoen èn door inrichting èn door snelheid. Wij willen in een paar voorbeelden het doelmatige aantonen van een wijziging ten deze bij de gouvernements marine. Langs Java's noordkust zijn een twintigtal kruisboten gestationeerd. Voldoet dat betrekkelijk groot aantal vaartuigen? Men vrage de hoofden van gewestelijk bestuur slechts. Wanneer men voor dit 20-tal vaartuigen, die alles behalve aan hun bestemming kunnen beantwoorden, twee kleine stoomvaartuigen in de plaats stelt, zou men er vrij wat meer dienst van kunnen hebben. Dit geldt ook voor onderscheidene andere streken, waar men nu met kruisboten sukkelt, die toch ook geld kosten zonder het minste effect. Daarentegen kunnen wij weer wijzen op de goede resultaten die het gebruik maken van de kleine stoomschepen BRONBEEK, BARITO en DASSOON in de residenties Banka, Palembang en Riouw hebben opgeleverd. In gemoede en met het oog op de bestaande uitkomsten mogen wij dus het allengs afschaffen van de kruisboten ten sterkste aanbevelen, doch- men vergete dan niet enige stoom-kanonneerboten er voor in de plaats te stellen !

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men deelt ons het volgende van Timor-Koepang mede: In het begin van februari werd hier door inlanders het bericht gebracht, dat een Nederlands schip, de WATERLOO ter hoogte van het eiland Soemba verongelukt was en dat de bemanning zich te Ende, op de zuidkust van Flores bevond. Na het vernemen van deze tijding werd onmiddellijk door de resident van Timor een kruisboot uitgezonden om de schipbreukelingen op te sporen en naar Koepang over te brengen. De 20e februari keerde de kruisboot te Koepang terug, meebrengende de gezagvoerder, de drie stuurlieden en het grootste deel van de bemanning van het verongelukte vaartuig. De WATERLOO, groot 500 lasten, gevoerd door N. Paulino en behorende aan de firma Paine Stricker & Co te Batavia, voerende een lading zout van Sumanap naar Tjilatjap, is in de nacht van 28 op 29 december jl ten gevolge van in stormweer bekomen lekkage, totaal gezonken bezuiden het eiland Soemba of Sandelhout-eiland. Achttien van de Javaanse opvarenden vonden met het zinkende schip hun graf in de golven. De gezagvoerder, de drie stuurlieden en nog vijfentwintig matrozen hadden ternauwernood gelegenheid zich in allerijl in de giek te redden, zonder hoegenaamd iets te kunnen meenemen van scheepspapieren of voedingsmiddelen. Van een poging om de zuidkust van Soemba aan te doen, moest men afzien wegens de vijandige houding van de strandbewoners. Na een tocht van zeven dagen langs de kust van Soemba, gedurende welke tijd de schipbreukelingen letterlijk van alle voedsel verstoken waren en slechts enkele malen enige lafenis door een weinig regenwater verkregen werd, bereikten zij gelukkig het op de noordkust van het eiland gelegen Nangamesse. Bij de daar ter plaatse gevestigde Arabier Sech Abdul Rachman vonden zij een gastvrij ontvangst en liefderijke verzorging en werd hun tevens de gelegenheid beschikt met een Endenese prauw over te steken, vanwaar zij met de kruisboot naar Koepang werden gebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het Deense schip RAPIA, kapt. Grousuna, komende met een lading steenkolen van Cardiff en bestemd naar Hongkong, is op de hoogte van Straat Allas ( tussen de eilanden Lombok en Sumbawa) ten gevolge van zwaar weer dermate lek geworden dat de kapitein om het zinken te voorkomen, het geraden oordeelde, dit vaartuig de 7e januari jl. in deze Straat op strand te zetten. Een gedeelte van de equipage is van daar met een ander schip naar Hongkong gezeild, terwijl de kapitein met het andere gedeelte alhier eergisteren gearriveerd is per Engelse bark SWAN , kapt. Craig. Het schip met lading en inventaris is te Bali voor plus minus NLG 2000, – verkocht.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 maart. Zeilklaar na volbrachte reparatie het Nederlandse kofschip CONCORDIA, kapt. Oosterveld, van hier naar Dantzig.


Datum: 29 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 28 maart. Heden is van de werf Koning William van de heren H. van der Hoog & Co. op de Hoogte van de Kadijk met het beste gevolg te water gelaten het schoenerschip ZEEMANSHOOP.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het schip ELISABETH, kapt. Niewoldt, van Suriname herwaarts, is gisteren met verlies van zeilen, kluiverboom en van anker en ketting te Plymouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 26 maart. Het Nederlandse schip ARGO, kapt. Storm, van Shields naar Rio-Janeiro, is alhier met schade wegens aanzeiling binnengelopen.


Datum: 30 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Shields, 27 maart. Het Nederlandse schip ZEELANDIA, kapt. Blaakhert, alhier met schade gearriveerd, is naar het dok in South-Shields gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sunderland, 27 maart. Het Nederlandse schip JANTINA GESINA, kapt. Fijn, van Bremerhaven op hier bestemd, dat 17 dezer alhier op de rotsen werd gedreven, is totaal wrak geworden. (opm: zie NRC 080463).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 maart. De te Leeuwarden te huis behorende driemast galjoot ANTJE VISSER, kapt. de Jong, van Texel naar de Oostzee, is gisteren bij Smidstrup, 3½  mijl van hier, aan de grond geraakt, doch met behulp van enige vissers vlot en in de namiddag hier ter rede gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 27 maart. Het te Zuidbroek te huis behorende kofschip GESINA, kapt. Koning, van Newcastle met kolen, cokes, ijzer enz. naar Libau bestemd, is gisteren morgen bij Raageleia (opm: Rågeleje, 56 06 N 12 10 O) gestrand en zal, daar het reeds vol water zit, weg zijn. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 maart. De Schiedammer kof WILLEM, kapt. Steffens, van Schiedam in ballast naar de Oostzee en een klein gedeelte jenever op hier bestemd, is gepasseerde nacht in aandrijving geweest en heeft daardoor de boegspriet verloren.


Datum: 31 maart 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 19 februari. In Simonsbaai is thans geen ander schip dan de TRIJNTJE FENNA, kapt. Abbink, van Batavia naar Rotterdam, dat op de sleephelling ligt. Het zou morgen aflopen en spoedig de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 19 februari. Uit Mosselbaai wordt bericht dat het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Van Zanten, met een lading koloniale producten ter waarde van GBP 12.000, de 31e ll. naar Londen vertrokken is. Dit was de eerste directe verzending uit die haven, daar de kooplieden meestal via Tafelbaai scheepten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Het stoomschip JONGE PAUL, kapt. Mevius, van hier naar Koningsbergen, is volgens telegram van Kopenhagen, de 24e dezer wegens dikte van mist op het Bornholmer rif aan de grond vastgeraakt, doch met assistentie weder af en lek te Rönne binnengebracht. De lading wordt gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 30 maart. Laatstleden zaterdag (opm: 28 maart) arriveerde alhier het nieuw gebouwde kofschip JANNE NOLLEN, kapt. H. de Goede, van Rotterdam, groot 75 last, gebouwd bij J.G. Berg te Sappemeer en heden is doorgevoerd het nieuw gebouwde kofschip PIETER, kapt. E. Bekkering, van de Wildervank, gebouwd bij K.K. de Vries buiten het Klein Poortje alhier.


Datum: 01 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Kapt. J. Simpson, voerende het Eng. schip THREE BELLS, van Samarang de 20e dezer in Texel binnen, heeft op de 1e dezer op 31º NB. gezien een ijzeren schip, zijnde een driemaster, diep geladen, keurig in orde, maar dat tot zijn verwondering bijna geen vooruitgang had, en zo goed als stil lag, waaruit hij afleidde dat dit schip zeer sterk aangegroeid moest zijn. (Red: het  zou mogelijk kunnen zijn dat dit schip de JAN DE WITT, kapt. F. Guyt Jr., van Batavia naar Rotterdam geweest is, over wiens lang uitblijven men zeer ongerust is.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Deal, 29 maart. Het schoenerschip MEINDINA, kapt. Siemens, van Cardiff naar Leith, is op het Goodwinsand verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 maart. De kof JOHANNES, kapt. De Boer, van Harlingen in ballast naar Dantzig, heeft gepasseerde nacht hier ter rede een anker verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 30 maart1863:
-       het barkschip WILHELMINA, 285 ton, kapt. C.H. Klint: NLG 8700, in slag NLG 1300, koper H.J. Rietveld (opm: een makelaar)
-       het barkschip KALIMAS, 596 ton, kapt. J. Jonker: NLG 35.200, in slag NLG 3500, koper B.D. Bosscher (opm: een makelaar)


Datum: 02 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Zr.Ms. schroefstoomschip STAVOREN, onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. J.K. van de Kruysse Pilaar, is de 1e dezer van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cowes, 30 maart. De lading tabak aan boord van het alhier van Bahia om order gearriveerde schip TRYM, kapt. Bouman, is in brand geraakt, doch gelukkig geblust. Schip en lading hebben echter veel geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne, 26 maart. In het toldistrict Aslinge moet, naar men zegt, een, met kolen beladen, Nederlandse kof gestrand zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 31 maart. Het te Texel thuis behorende schip JONGE PIETER, kapt. Smit, van Newcastle met steenkolen naar Skive, en het schip CATHARINA MARIA kapt. De Vries, met een lading hout van Christiaansand komende, zijn op Laesoe gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 14 maart. Het alhier lek binnengelopen Belgische schip CLOTILDA, kapt. Gerberding, van Demerary naar Queenstown, is afgekeurd. De lading zal met een ander schip verzonden worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 31 maart. In de nacht van 30 op 31 dezer is in het Borkumerrif gestrand een brik, de naam onbekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 maart. Het schip ANTJE VISSER, kapt. De Jong, van Texel naar de Oostzee is gister nabij Smidstrup aan de grond geraakt, doch met hulp van enige vissers vlot en gisternamiddag alhier ter rede gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 maart. Het kofschip WILLEM, kapt. Steffens, van Schiedam naar de Oostzee, alhier ter rede liggende, heeft in de afgelopen nacht ten gevolge van een aanzeiling de boegspriet verloren.


Datum: 03 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 31 maart. De Nederlandse stoomboot GOUVERNEUR VAN EWIJCK heeft heden na geëindigde reparatie de reis naar Stettin voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 22 maart. De Belgische brik SOPHIE, kapt. Schreijenberg, van Newcastle naar Barcelona, is met enig schade alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 25 maart. Het Nederlandse schip WIEBE JACOBS, kapt. Visser, van Salonica naar Queenstown, eergisteren alhier binnengelopen, is aangedreven door het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. de Boer, van Amsterdam naar Triest, welke laatste gisternacht van de ankers geslagen en op de WIEBE JACOBS gedreven werd. Dit schip heeft belangrijke schade bekomen en zal moeten lossen om te repareren. De ELISABETH bekwam mede veel schade. Beide hebben ankers en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 26 maart. Het Nederlandse schip ECONOMIE, kapt. Visser, van Marseille naar Hongkong, is hier 23 dezer met verlies van stengen, kluiverboom en ankers binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het Veerschip, varende van Drachten op Harlingen vice-versa, met al deszelfs toebehoren. Te bevragen bij den eigenaar J. Klaver te Drachten, en aldaar te bezichtigen vrijdags, zaterdags en zondags.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Boelgoed van scheepstimmerhout enz. De notaris Evertsz te Oldeboorn zal aldaar op de werf van wijlen Hendrik P. van der Werf, op Vrijdag 10 April 1863, ‘s morgens half negen ure, bij boelgoed tegen gereed geld verkopen: 29 beste eiken planken, 9 platen eiken kromhout, 11 kleine dito, 12 eiken woudbomen, 11 zware krommers, 27 zeegstukken, 23 oude eiken planken, ene partij nieuwe schroten, 32 oplangerstukken, 60 vuren planken, eene partij best sloop- en brandhout, palen, blokken, schammels (opm: schragen), enz; voorts 2 pramen, waaronder 1 beste, 1 roeibootje, 1 schouw, een nieuw vlak van een praam, over de stevens lang 11 el 10 duim, 1 zwaar best nieuw hellingtouw, 3 dito mindere, 4 dommekrachten, 1 grote zware takel met toebehoren, 1 kleinere dito, 4 vijzels, 2 zware hellinghaken, 3 schulp- en 4 handzagen, 25 schaven, 15 beitels, 15 boren, 13 kleine en grote kettingen, 3 grote knijptangen, koevoeten en breekijzers, 4 breeuw- en andere hamers, groote en kleine bijlen, dissels, 11 nogerboren, 4 mokers, eene partij nieuwe en oude ijzeren bouten, eenige pakken spijkers, eene partij ijzerwerk, 125 bos best riet, 60 bos mooi werk (opm: uitgeplozen touwwerk voor het breeuwen) en wat overigens tot eene werf behoort; - eindelijk 3 bedden met peluwen, kussens en dekens, 5 tafels, 12 stoelen, 2 klokken, pulpitum (spuwbakje voor de pruimers), spinde, 2 spiegels, kanarievogel met kooi, koper, tin, ijzer, blik en aardewerk, benevens enige winkelbussen, laden, bakken enz.


Datum: 04 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ives, 1 april. Aan de bemanning van de reddingboot, die aan de Nederlandse kof WELDAAD, kapt. Pik, van Londen naar Swansea, assistentie verleend heeft, is heden door de rechtbank een beloning van GBP 17 toegekend en het schip veroordeeld in de kosten. De WELDAAD heeft gisteren de reis naar Swansea voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Landscrona, 30 maart. Een Nederlandse kofschip, in ballast, is bij Nyhamn op strand gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, G.J. Boelen, J.R. Bos Janszen en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag de 27e april 1863, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de notaris J.W.H.H. Druijvesteijn, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, te Amsterdam presenteren te verkopen:
1.    Het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands gebouwd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AMERIKA, gevoerd door kapt. P.L. Zeeman, volgens Nederlands meetbrief lang 38 ellen 40 duimen, wijd 6 ellen 7 duimen, hol 4 ellen 95 duimen, en alzo gemeten op 513 tonnen of 271 lasten.
2.    Het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands gebouwd barkschip, varende onder Nederlandse vlag genaamd BURGEMEESTER VAN REENEN, gevoerd door kapt. A.H. Zwaneveld, volgens Nederlands meetbrief lang 39 ellen, wijd 6 ellen 8 duimen, hol 4 ellen 96 duimen, en alzo gemeten op 523 tonnen of 276 lasten. Laatst gemeld schip is in augustus 1862 gekoperd.
3.    Twee aandelen, ieder à NLG 500, in de Sleepdienst Reederij, tot het sleepen van schepen op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, onder directie van de heren J. Boelen J.R.Zn. en J.A. de Haas.
De voorzegde schepen liggen aan de Oosterdoksdijk te Amsterdam. Breder bij inventarissen omschreven en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors de Vries & Co., te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 3 april. Gister arriveerde alhier het nieuw gebouwde galjootschip WILHELMINA, kapt. G.K. de Groot, van Garnwerd, groot 100 last, gebouwd bij I.A. Hooites te Foxholsterbosch, en heden het schoenerschip PERSA, kapt. A.F. Drenth, van Zuidlaren, groot 110 last, gebouwd bij K. Bakker te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 maart. Het schip MARGARETHA, kapt. Huizinga, van Amsterdam met stukgoederen naar Dantzig, is met verlies van boot en schade aan verschansing en zeil hier ter rede geankerd. Het zal zich van een boot voorzien en de reis voortzetten.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. Vertrokken na volbrachte reparaties de Nederlandse kof CATHARINA, kapt. Zeegers van Newcastle via Vlissingen naar Oporto.
Ook is vertrokken het Nederlandse kofschip CONCORDIA, kapt. K. Oosterveld, van hier naar Dantzig.


Datum: 05 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Zr.Ms. schroefstoomschip SOEMBING, onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. J.N. Slegt, is de 4e dezer te Nieuwe Diep binnengevallen, komend uit Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In een particuliere correspondentie uit Batavia, 27 februari, schrijft men ons het volgende:
Deze middag ten 5½ ure arriveerde ter rede Zr. Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN. De reis is vrij voorspoedig geweest en ook de gezondheidstoestand van de equipage heeft gedurende de overtocht niets te wensen overgelaten. Van oogziekte is sedert het vertrek uit Holland niets te bespeuren geweest.
Het hier ter rede liggende stoomschip BROMO zal waarschijnlijk in de helft van de volgende maand naar Borneo vertrekken, ten einde de zeerovers aldaar op te sporen.
Z.M. stoomschip GEDEH, alhier afgekeurd, is als koopvaardijschip voor Soerabaija gezonken.
Z.M. stoomschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN is weder naar Banjermassing vertrokken. Men is bezig van de verschillende thans in Indië zijnde stoomschepen een flotille samen te stellen ten einde de zeerovers geheel in te sluiten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 februari. Billiton. De 28e januari werd aan de assistent-resident van Billiton bericht, dat op het Alcerte-rif bij Poeloe-Liat een schip was gestrand. Terstond begaf hij zich met 14 prauwen, bemand met ongeveer 120 koppen, gevolgd door de kruisboot met 18 sekah-prauwen, naar de plaats van het ongeluk. Tengevolge van zeer hoge zee en tegenwind bereikte hij eerst de volgende morgen het gestrande schip, van waar zich juist 14 prauwtjes verwijderden. Een dezer prauwtjes werd achterhaald en daarin enige voorwerpen van het gestrande schip gevonden. Van de opvarenden vernam de assistent-resident, dat de equipage van de gestrande Engelse bark COLONSAY zich aan boord bevond van een op 4 Engelse mijlen van het rif ten anker liggend schip.
Na te vergeefs getracht te hebben, zich in persoon bij de kapitein van de COLONSAY te vervoegen, nodigde de assistent-resident in een brief die kapitein uit, om naar zijn schip terug te keren, ten einde zo mogelijk schip en lading te redden. De kapitein antwoordde echter daarop, dat hij alles, doch zonder vrucht had aangewend, om het schip vlot te krijgen, doch, geen kans hoegenaamd ziende het te redden, zich genoopt achtte met het Engelse 3-mastschip BABINGTON naar Singapore te vertrekken. Toen hij vervolgens in een tweede brief zijn schip geheel verder aan de zorg van de assistent-resident toevertrouwde, werd door deze onmiddellijk doormiddel van duikers een onderzoek naar de lekken ingesteld en mocht men alras ontwaren, dat het schip er twee had ter grootte van een vuist en bereids 4 voet water in had.
Na de lekken met goenizakken (opm: jutezakken) gestopt en daarover blaadjes koper gespijkerd te hebben, mocht het, met grote inspanning van krachten gedurende de gehele nacht, gelukken het schip lens te pompen en des morgens ten 9 ure van de klippen in diep water te brengen.
Vervolgens is de COLONSAY naar Billiton overgebracht. Het is nog een nieuw schip metende p.m. 130 kojang. Van de lading, die geheel uit thee bestond, was een gedeelte door de equipage overboord geworpen, terwijl een ander gedeelte waarschijnlijk door de sekahs van Lepar, welke onder vele andere voorwerpen ook ongeveer 60 bladen koper van het schip hadden afgehaald, was medegenomen. Van de rest van de lading is een groot gedeelte door het zeewater beschadigd. (zie JB 150763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 april. De Nederlandse galjoot FENNA HENDRIKA, kapt. Pott, van Dantzig naar Drontheim, is, volgens telegram van Drontheim, aldaar in de nabijheid verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Dordrecht op zaterdag 4 april 1863:
-       Het Nederlands fregat BATO, kapt. v.d. Burg: trekgeld NLG 29.500, opgehouden op NLG 30.000.
-       1/300 aandeel in de Nederlandse bark GROOTMEESTER NATIONAAL: om NLG 175 verkocht.
-       Twee aandelen in de Dordtsche Scheepsreederij: om NLG 205 verkocht.


Datum: 07 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 5 april. Het stoomschip RHÔNE, kapt. Wilkens, van de Middellandse Zee naar Rotterdam, is bij de Middelton op de Maasdroogte aan de grond gevaren en zit zeer gevaarlijk. Het schip heeft drie noodvlaggen in top. De reddingsboot en loodskotter zijn vertrokken om te zien of zij assistentie kunnen bieden. De ijssloepen kunnen er niet bijkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 6 april. De sleepboot HELLEVOETSLUYS en enige lichters zijn naar de RHÔNE afgezonden. Twee van de lichters zijn gedeeltelijk beladen teruggekomen; doch de meeste kunnen wegens de hoge zee niet bij het schip komen. De RHÔNE is ook dit tij weer op dezelfde plaats blijven zitten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 6 april. De stoomboot ADMIRAAL VERHUELL is in de Bank aan de grond geweest, doch vlot gekomen en opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 10 maart. Het Nederlandse barkschip SILENTIUM, kapt. J.A.N. van Leeuwen, van Rotterdam naar Melbourne, is hier de 25e februari met verlies van grote en fokkemast binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhuis, notaris te Delfzijl, zal op woensdag 15 april 1863, des middags te 12 uur, ten huize van de Wed. H.K. Smaal, te Delfzijl, publiek tegen contante betaling verkopen het onder Nederlandse vlag varende kofschip DELPHIN, gevoerd door kapitein E.A. Hoff, liggende aan de werf nabij Delfzijl, met deszelfs complete inventaris. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van bovengenoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vaartuigen te koop, zijnde een aanmerkelijk vertimmerd, tot alle vervoer zeer geschikt, overdekt Praamschip, zonder roef, groot 12 ton; een nieuw Praamke, groot 3 ton; bij O.L. Lantinga, scheepstimmerman te IJlst

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris E. Meijer te Holwerd gedenkt op dinsdag den 14 april 1863, des voordemiddags 9 uur, bij het Pakhuis te Hollum op Ameland, tegen gerede betaling, te verkopen: De geborgen tuigage van het op de Bosplaat gestrande Nederlandse Tjalkschip, de GOEDE VERWACHTING, gevoerd geweest door kapitein K.J. Kooy, bestaande principaal in: 10 stuks zeilen, waaronder zo goed als nieuw, 1 anker, 1 ketting, 1 werpanker, 1 zware en 1 lichtere tros, ene partij staand en lopend touwwerk, blokken, pressenningen, watervaten, rondhouten, lier, boot, koksgereedschappen, enz., en dadelijk na afloop daarvan het wrak van het genoemd schip, zoals hetzelve op den Bosplaat is zittende.
Nadere informatie zijn te bekomen bij genoemde kapitein, den heer burgemeester van Ameland en ten kantore van den notaris.
NB. Daags voor de verkoop vertrekt het postschip van Holwerd naar Ameland, des namiddags 2½ uur. (opm. zie LC 170363)


Datum: 08 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 april. De Shipping and Mercantile Gazette deelt een verklaring mede van kapt. J.J. Fijn, laatst gezagvoerder van het Nederlandse schoenerschip JANTINA GESINA, op de reis van Bremerhaven naar Sunderland bij laatstgenoemde plaats verongelukt, waaraan wij het volgende ontlenen:
De 17e maart bevond zich de JANTINA GESINA met een frisse koelte uit het NNW op circa 5 Engelse mijlen afstand van Sunderland, werd aldaar op sleeptouw genomen door de stoomboot NIMROD en zette koers naar de haven. Bij het naderen van de haven vond men een hoge zee op de bank, waardoor schip en sleepboot hevig werkten en de sleeptros dus zeer veel te lijden had, welke laatste dan ook brak, toen men bijna binnen de havenhoofden was. Het schip werd daarop dwarszee geworpen en dreef naar het Zuider Havenhoofd. Onmiddellijk werden beide ankers gepresenteerd, maar deze konden het schip niet houden en enige tijd daarna stootte het hevig en begon water te maken. Een sleepboot kwam naar buiten, om assistentie te bieden en kreeg ook een tros aan boord; maar ook haar gelukte het niet het schip af te slepen; bovendien had men het ongeluk, dat het touw onklaar raakte en slipte. Alle pogingen werden toen nog in het werk gesteld om het schip te redden, maar vergeefs, de schoener begon te zinken en was spoedig een wrak geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Het Nederlandse stoomschip RHÔNE, kapt. Wilkens, van de Middellandse Zee naar hier, dat als vroeger gemeld op de Maasdroogen aan de grond geraakt was, is hedennacht ten 4 uur, na 7 lichters en 10 kleine vaartuigen gelost te hebben, met assistentie van drie sleepboten vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Landscrona, 30 maart. Een Nederlandse kof in ballast is bij Nyhamn gestrand.


Datum: 09 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Volgens brief van kapt. Kuyper, voerende het schip SARA ELISABETH, van hier te Philadelphia aangekomen, d.d. 16 maart, had hij op de reis voortdurend hevige stormen, met buitengewoon hoge zeeën doorgestaan; het schip had daardoor veel geleden, de verschansingen en het potdeksel waren weggeslagen, en aan zeilen en tuigage was veel schade veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 april. De kof JOHANNES, kapt. de Boer, hier thuis behorende, en met ballast van hier naar Dantzig, heeft bij Elseneur anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 april. De kof CATHARINA, kapt. Tjekkes, van hier met cichoreiwortelen naar de Oostzee bestemd, is met verlies van anker en ketting, te Stralsund binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 6 april. Het kofschip ALIDA EN THEODORA, kapt. Haaijer, hier thuis behorende, in ballast van hier naar Dantzig, is op Laeso eiland in het Kattegat gestrand, en is weg. Het volk is gered.


Datum: 10 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 10 maart. Het schip SILENTIUM, kapt. Schagen van Leeuwen, van Rotterdam naar Melbourne, alhier met schade binnengelopen, moet lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Wiersma te Roordahuizum zal, ten verzoeke van den heer Mr. J.L. van Sloterdijck, advocaat te Leeuwarden, als curator in het faillissement van Marten Uiltjes Venema te Wartena, op donderdag den 16 april 1863, ’s namiddags 3 uur, ten huize van den kastelein Langhout te Wartena, provisioneel verkopen het veerschip met complete inventaris, varende van Wartena op Leeuwarden vice-versa, VREDE EN ZEGEN genaamd, laatst bevaren door M.U. Venema. Breder bij biljetten omschreven. Dadelijk bij den palmslag te aanvaarden. Condities te vernemen bij den notaris en curator voormeld. (opm. LC 240463 meldt dat is geboden NLG 175.)


Datum: 11 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Aangaande het schip ELISABETH, kapt. De Boer, van Rio Janeiro naar Triëst, met schade te Gibraltar binnengelopen - zie NRC van 3 april - wordt volgens brief van de kapitein gemeld, dat het in de storm, de zogenaamde Levant, van 25 op 26 maart, na twee ankers en kettingen verloren te hebben, drijvende geraakt en bijna op de klippen vervallen was; door het plotseling uitschieten van de wind naar het westen, bij een vliegenden orkaan, was het tegen het schip WIEBE JACOBS, kapt. Visser, aangeslagen, waardoor de lijfhouten en bovenwerk werden verbrijzeld, en de kluiver- en buitenkluiverboom brak. Het schip was echter dicht gebleven en tegen een loon van GBP 115 aldaar door een stoomboot binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Aangaande het schip SILENTIUM, kapt. Schagen van Leeuwen, van Rotterdam naar Melbourne, met schade te Rio Janeiro binnen (opm: zie NRC 070463), wordt gemeld, dat een gedeelte van de lading was gelost. De kapitein hoopte tegen 21 maart tot vertrek gereed te zijn en zou trachten voor de kosten, op 10.000 milreis geschat, geld op bodemarij te bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

North Shields, 8 april. Het alhier van Amsterdam gearriveerde Nederlands schip CHRISTINA JEANNETTE, kapt. Rademaker, is in beslag genomen, aangezien men in de kooi van de stuurman P.J. Prins 45 pond tabak heeft verborgen gevonden. De stuurman is in hechtenis gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.J. van der Meulen & A. Roland Holst, makelaars, zullen op maandag 20 april 1863, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, verkopen:
Het gezinkt schoenerschip HERMINE EN ELIZE, kapt. A. van der Kooij, volgens Nederlands meetbrief groot 119 tonnen of 63 lasten. Het gemelde schip ligt in het Oosterdok.
Alles breeder bij biljetten omschreven. Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Van den Bey & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bekendmaking. De geannonceerde verkoop van het schip COLLEGIE VOORZORG, laatst door kapt. Hubert bevaren, zal geen voortgang hebben.
B. Haitzema Vietor, notaris.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde en verkochte schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam werd de 16e februari 1863 geveild het schip JACOBA CORNELIA CLASINA (ex-LUCIA MARIA), kapt. Delcliseur, in 1838 gebouwd, groot 379 gemeten lasten, bij NLG 24050 opgehouden.
Het barkschip COSMOPOLIET, kapt. Westenenk, in 1856 gebouwd, groot 237 lasten, eigendom van de Wed. J. d’Arripe & Co. te Amsterdam, werd uit de hand voor ca. NLG 25.000 verkocht aan een Noorse rederij.
Het schoenerbrikschip JOHANNA CATHARINA, kapt. Besseling, in 1848 gebouwd, groot 157 lasten, werd uit de hand voor ca. NLG 14.000 verkocht aan de reders Bouman & Van Rijckevorsel te Amsterdam en zal genaamd worden CHAMA.


Datum: 12 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 april. De 7e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeesters K. & J. Wilkens, te Veendam, te water gelaten, de schoenerbrik SPECULATION, groot circa 185 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren Van den Bey & Co. te Amsterdam en gevoerd zullende worden door kapt. A. van der Kooij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 april. De Nederlandse kof JUFFER GARRELTS, kapt. Redeker, van Schiedam naar Arendsburg, is in de Oostzee verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mandal, 31 maart. De Nederlandse kof JOHANNA CATHARINA, kapt. Van Veen, van Charlestown naar Bergen, is hier met zeeschade binnengelopen.


Datum: 13 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Triëst, 7 april. Het schip ANNECHINA WESSELINA, kapt. De Jonge, van hier naar Hamburg, is de 23e maart bij Avola (opm: O-kust Sicilië) verongelukt. (opm: zie PGC 160463 en NRC 010563 en 050563)


Datum: 14 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Het schip GRAAF VAN HEIDEN REYNESTEIN, kapt. Boer, van Kramfors (opm: Zweden) te Geelong aangekomen, heeft op de reis veel slecht weer doorgestaan, en een gedeelte van de verschansing, zeilen, enz. verloren, doch zou de 26e februari naar Otago, N.Z. (opm: Nieuw Zeeland) vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Het schip JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. Van Duijn, heeft een gedeelte van de lading kaarsen met schade te Melbourne gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Het schip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. Gorter, van Banjoewangie alhier aangekomen, heeft op de reis veel slecht weer doorgestaan en daardoor de grote steng verloren en veel schade aan zeilen en tuigage bekomen. De lading wordt onbeschadigd gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 5e mei 1863, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk1, No. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ALCOR, laatst gevoerd door kapt. F.J. van Oppen, volgens meetbrief lang 36 el, wijd 7 el 4 duim, hol 5 el 9 duim, en alzo groot 573 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende te Amsterdam in het Oosterdok.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal ten verzoeke van zijn principalen op woensdag 29 april 1863 des avonds te 7 uur, ten huize van logementhouder Tiddens, in openlijke veiling verkopen:
-       een 7/60 aandeel in het Nederlandse schoener-galjootschip genaamd MARIA SINNIGE, door scheepskapitein Gerrit Jans Timmer bevaren wordende, in 1861 nieuw uitgehaald, groot 168 tonnen
-       een schuldbekentenis ten laste van genoemde scheepskapitein groot NLG 295, rente jaarlijks 4½%, aflosbaar in 6 gelijke termijnen, elk verschijnend op 1 augustus.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te huur te Oldeboorn, om dadelijk of 12 mei e.k. te aanvaarden: Een geschikte scheepstimmerwerf, op gemakkelijke voorwaarden. Te bevragen bij E.G. Veldman.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De bekende clipper KOSMOPOLIET, gezagvoerder J. Koning, zal in de tweede helft van mei naar Batavia vertrekken. Gemelde bodem voert nog steeds denzelfden bekwame geneesheer, terwijl zich ook ene melkgevende koe aan boord zal bevinden. Adres voor goederen en passagiers: te Amsterdam bij J. Daniels & Zn. & Arbman, te ’s Hage bij Vriesendorp & Gaade, te Rotterdam bij Visser & van der Sande, en te Dordrecht bij Visser & van der Sande en de reders Gebroeders Blussé.


Datum: 15 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 11 april. Het stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK, hedenmiddag van hier naar Stettin vertrokken, kwam enige uren later met schade aan de machine terug, doch zal maandag de reis weer kunnen aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 10 april. De Nederlandse stoomboot JONGE PAUL, kapt. Mevius, die, als vroeger gemeld, met schade te Rönne werd binnengebracht, kon aldaar niet repareren en is dientengevolge hier gekomen om dit te bewerkstelligen. Van de lading, die te Rönne gelost is, zijn 39 manden suiker door zeewater beschadigd en de 4e aldaar in publieke veiling verkocht. De JONGE PAUL is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 10 april. Gepasseerd ANNECHINA, kapt. K.J. de Boer, van Dantzig naar Bristol (opm: galjoot ANNECHIENA, zie NRC 271262)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Melbourne, 24 februari. Het alhier van Foo-Chew-Foo gearriveerde Nederlands schip PANTALON, kapt. Hessels, heeft hier ter rede in een zware storm enige schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amboina, 24 februari. Het te Havre thuis behorende schip ST. JEAN, kapt. Le Maitre, van Manilla naar Melbourne, is hier in de nabijheid verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 13 april 1863: het barkschip CORNELIA, 778 tonnen, kapt. J.H. Witt: NLG 30.200, in slag NLG 6500, gekocht door J.R. Bos Janszen.

Krant:
  JB - Javabode

Wij hebben in het Bataviasch Handelsblad de annonce gezien dat er te Samarang een stoombootdienst is ingesteld tussen Samarang, Tagal, Joana en Cheribon. Hoewel men ons door het onthouden van zodanig bericht niet in de gelegenheid heeft gesteld deze aangelegenheid voor zover wij kunnen meer algemeen bekend te maken, achten wij het met het oog op het belang dat het publiek in deze dienst zou kunnen hebben, dienstig onze lezers op deze nieuwe dienst attent te maken.


Datum: 16 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Het schip KROONENBURG, kapt. v.d. Hoeff, zou in het laatst van maart van Suriname herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sydney (N.S.W.), 20 februari. Het schip ÆGIDIA EN PAULINA, kapt. P.P. Hoogland, is van hier naar Batavia bestemd en zal denkelijk in ballast vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Triëst, 7 april. De schoenerbrik ANNECHINA WEMELINA, kapt. De Jonge, van hier met stukgoed naar Hamburg, is in de nacht van 23 maart op Avola (opm: O-kust Sicilië) gestrand en verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 4 april. Het schip WIEBE JACOBS, kapt. Visser, van Salonica naar Falmouth, alhier met schade binnengelopen, lost een gedeelte der lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Minister van Marine, heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat in de loop dezes jaars een lichttoren zal worden gebouwd op de duinen aan de Noordzijde van het eiland Texel, teneinde meer zekerheid te geven in het vermijden van de zo gevaarlijke Eierlandse gronden. Daar zal een draaiend licht van tweede grootte geplaatst worden, dat waarschijnlijk voor de winter van 1864 zal worden ontstoken, tevens bestaat het voornemen om het draailicht van Terschelling te veranderen in een stilstaand licht van eerste grootte
en het licht van Vlieland meer dienstbaar te maken voor het aandoen der zeegaten.


Datum: 17 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 29 schepen, als:
voor Rotterdam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J. Bakker; LOEVESTEYN, kapt. C.J.D. Hulshoff; CATHARINA WILHELMINA, kapt. J.O. Kluin; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. J. Vermey; JAN DANIËL, kapt. A.K. Zweede; BULGERSTEYN, kapt. G. Geerling; HUGO GROTIUS, kapt. T. Vogelsang; COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. J. van Zanten.
Voor Amsterdam: KIJKDUIN, kapt. K.C. Dekker; GRAAF VAN HEYDEN REINESTEIN, kapt. B.H. Boer; STAD ASSEN, kapt. H.J. Haverbult; GEBROEDERS, kapt. C. de Groot; WILHELMINA EN CLARA, kapt. C. Abrahamsz Jr.; GOUVENEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. C.E. Hoeksma; CATHARINA MARIA, kapt. D. van Amerongen; ANNA, kapt. Bok; LUCONIA, kapt. J. Admiraal Jz.; KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. F.L. Zack; DUIVELAND, kapt. J.G. Marcussen; AZIA, kapt. F. Molenaar; WILHELMINA JOHANNA, kapt. L.P. Anderson; MINISTER VAN HALL, kapt. O. de Haas; SCHOONDERLOO, kapt. S.K. Otto; PIETER SCHOENMAKERS, kapt. J.J. Van Varelen. Voor Dordrecht: BONI, kapt. J.W. Möller; JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. A. Romijn; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel.
Voor Middelburg: DE NOORDSTER, kapt. J. Luteyn.
Voor Schiedam: HEILIGE LIDWINA, kapt. A. van Brink.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 14 april. Het Nederlandse schip CHAMA, kapt. Kerkhoven, van Amsterdam naar de kust van Guinea, is de 12e dezer beoosten deze haven aan de grond geraakt, doch is met assistentie afgebracht. Het schip heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 15 april. De kof MARGARETHA, kapt. Thorsen, van Dantzig met rogge naar Groningen, is hier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal op woensdag den 29 april 1863, des namiddags ten 4 ure precies, in de herberg de Makkumer Wagen, bij T. Beidschat aldaar, publiek verkopen het Nederlandse hektjalkschip, voorheen JOHANNA CLASINA, thans de TWEE GEBROEDERS genaamd, gemeten op 52 tonnen, met zeilen, ankers, touwen, rondhout, staand en lopend want en verdere inventaris, zodanig als het is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en tot dusverre is bevaren door den eigenaar Gerrit van der Vliet, van Enkhuizen. (opm. Zie LC 070763)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, bij J.W. Kamp, scheepstimmerbaas te Drachten: Een nieuw overdekt schip lang 11,98 el (of 48 voet, wijd 3,26 el 9 of 11½ voet) en hol 1,42 (of 5 voet) en twee nieuwe onoverdekte pramen, ieder praam van 12 à 13 ton groot

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmermansknecht, ongehuwd, zijn werk verstaande, kan voor een jaar vast werk bekomen bij H.K. Slager te Tjalleberd.


Datum: 18 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden een goed onderhouden gekoperd barkschip, gemeten op plus minus 150 lasten, met deszelfs zeer complete inventaris. Te bevragen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 15 april. Kapt. De Jonge, voerende het kofschip AALTJE BLOEMA, van Frederikstad met hout alhier gearriveerd, was met het kofschip JOHAN HEINRICH, kapt. Albert de Jong, mede met hout van Noorwegen, in de nacht vn 13 op14 april, des nachts om kwart voor twaalf, op de hoogte van Schiermonnikoog, in peiling ZZO per kompas, gegiste afstand 4 mijl, met kleine bries en geen stuur in het schip, bij schoon weder, toen de AALTJE BLOEMA, door een stoomboot werd overstoomd, waardoor de boegspriet, zeilen en het touwwerk werden weggenomen, de boorden in stukken geraakten, de stevens ontzet, het schip lek werd enz. enz. zonder dat de stoomboot zich ergens over bekommerde, zelfs niet toen alles afgelopen was, maar stil zijn koers voortzette om de Oost. Beide kofschepen, waren voorzien van de vereiste brandende lantaarns en al het geschreeuw van de equipage konden die van de stoomboot niet wakker maken, zodat ze denkelijk nog slapende waren, toen het ongeluk gebeurde. Hadden de ladingen niet uit hout bestaan, dan waren zij daarbij gezonken. Het is te wensen, dat het bekend wordt, wie de gezagvoerder der stoomboot is om schadevergoeding te kunnen bekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Naar men ons bericht is het nieuwe stoombootje TJI-PINANG, behoord hebbende aan Mevr. de Wed. Van der Meulen, door het Gouvernement aangekocht voor een som van NLG 85.000. De TJI-PINANG zal de communicatie tussen Batavia en het eiland Onrust openhouden, terwijl de BENNETT, welke tot dus verre deze dienst verrichtte, bij de Gouvernements-Marine zal worden ingedeeld. (opm: de TJI-PINANG werd verdoopt tot BOGOR)

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 april. Men verneemt dat door de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor de dienst van het Japanse gouvernement aan de heer Turk, hoofd-ingenieur directeur van de scheepsbouw alhier, een uitnodiging is gericht tot het engageren van: een tekenaar, een meesterknecht, twee commandeurs, een scheepssmid, en een huistimmerman, zijnde de duur van de aan te gane verbintenis voor minstens 2 jaar.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 april. Volgens berichten uit Palermo van de 3e dezer is Zr.Ms. fregat ZEELAND, commandant kapt. ter zee G. Fabius, de 26e maart l.l. te Tunis aangekomen. De 30e maart zette men weer koers naar Palermo, om binnen weinige dagen weer van daar naar Genua te vertrekken.


Datum: 19 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. De Nederlandsche Handel-Maatschappij wenst tegen juli e.k. van Rotterdam naar Soerabaja scheepsgelegenheid voor de verzending van een duikerklok en daarbij behorend ijzeren vaartuig. De duikerklok bestaat uit een samenstel van plaatijzer en heeft een bijna geheel cylindrische vorm van 2.50 el grondvlak en bijna 3 el hoogte. Wicht circa 5000 Nederlandse ponden. Daarbij gaat een kist met luchtpomp, 2 einden gemeenschapsbuis, verschillende artikelen en behoeften en omtrent 5000 Nederlandse ponden ijzeren ballast. Daar de klok in het ruim geborgen moet worden, vordert dit luiken van omtrent 3 el wijdte en lengte. Het is wenselijk het vaartuig in zijn geheel te verschepen, bij voorkeur in het ruim; op het dek blijvende zou de scheepsbarkas daarin kunnen geplaatst worden. Het vaartuig is van boven open, heeft een lengte van 12 el, een wijdte van 4.50 el en een hoogte van boord van 1.20 el, het gewicht kan op omtrent 4½ last gesteld worden; terwijl de daarbij behorende bokken, scheepsspil, enz., die los meegenomen kunnen worden, omstreeks 2½ last zullen wegen. Vermoedelijk zal een passagier 1e klasse het toestel vergezellen. Aanbiedingen, met opgaaf van de gevraagde vracht in ééns en van de voor laden en lossen toe te stane tijd, worden ingewacht ten kantore derNederlandsche Handel-Maatschappij vóór of op 24, of bij agenten alhier vóór of op 23 dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 15 april. De Nederlandse koffen WENDELINA,  kapt. Mulder, van Liverpool naar Arendsburg, en TWEE VRIENDEN, kapt. Ruige, van Londen naar Koningsbergen, zijn wegens contrariewind ten noorden van onze rede geankerd.


Datum: 20 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 april. De Nederlandse kof JONGE DOUWE, kapt. Oldenburger, van Frederikstad met hout naar Harlingen, is, volgens telegram van het Nieuwediep van heden, gisteren op Texel gestrand. (opm: zie ook NRC 220463, NRC 24/0463, NRC 030563 en PGC 050563)


Datum: 21 april 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Aan Heren Medereders in Nederlandse gekoperde of gezinkte schoener- of brikschepen, bij Veritas gequoteerd 3/3 of 5/6, wordt de gelegenheid geboden, om zich van een klein aandeel daarin te kunnen ontdoen. Schriftelijke aanbiedingen daartoe, houdende opgave van de scheeps-, kapiteins- en boekhoudersnamen, van de som bij de beurs te goed of te kwaad en van de daardoor verlangd wordende prijs, worden met franko brieven op letter E ingewacht bij de kantoorboekverkopers B. Kramer & Zn, op het Rokin, bij de Gapersteeg te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt gewegerd tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 41 ton. Met volledige inventaris, liggende in het vaarwater bij de helling van Barkmeijer, te Stroobos. Te bevragen en conditieën te vernemen bij deurwaarder Oosting te Buitenpost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 19 april. De 16e dezer, arriveerde alhier het kofschip METTINA JACOBA, aan boord hebbende de equipage van het kofschip HELENA, gevoerd door kapt. Schreuder (opm: kapt. Harmannus Jans Schreuder), welk schip op  11 april op 55º28’ NB en 06º 30’ OL was gezonken met een harde wind, gereefde zeilen en hoge zee. Des nachts om 12½ uur werd het schip lek. Men pompte zonder lens te komen. Door het vele toenemende water in het ruim werden de pompen verstopt, door het lopen der ballast begon men met putsen water te scheppen, maar toch wies het water steeds, zodat men genoodzaakt werd omstreeks vier uur de boot over boord te zetten om het schip daarmee te verlaten en alzo het leven te redden, na vooraf nog met alle spoed een kompas, een kaart, enige kledingstukken en wat brood en water in de boot te hebben geborgen. De equipage heeft niets van de klederen kunnen redden. Het volk was omstreeks 3 uur in de morgen in de boot achter het schip en zag kort daarna, dat de HELENA eerst op zijde sloeg en daarna in de afgrond verdwijnen en zo dreven zij zaterdag 11 april de gehele dag in zee en hielden zich voor een klein mastzeil zoveel mogelijk van de zee, kregen enige schepen in het gezicht, doch gene zo nabij, dat zij zich konden bekend maken, hoewel zij een noodsein gehesen hadden. Op een kleine afstand zagen zij, zo het hun toescheen een Noorse brik, maar die ongemerkt zijn koers voortzette. Nu brak de bange nacht aan, met harde wind, hoge zee en geen vooruitzicht om gered te kunnen worden, maar gelukkig bij het aanbreken van de dag was de wind wat bedaard en kregen ze tot hun grote vreugde weder enige schepen op verre afstand te zien.
Des morgens om acht uur poogden zij een der schepen te kunnen bereiken en bemerkten zij alras, dat ook een zijn koers naar hen richtte, waarna zij tot hun grote vreugde werden opgenomen door kapt. Nielsson, voerende de Zweedse schoener CAROLINA, komende van Landskrona, die hen zeer goed behandelde en van het nodige voorzag. Zij bleven tot maandag de 13e op genoemd schip, dewijl zij naar gissing de METTINA JACOBINA zagen, waarop zij kapt. Nielsson verzochten hen op die bodem over te geven, waarin hij terstond bewilligde. De kapitein van de METTINA JACOBINA was ook dadelijk bereid om hen op te nemen. Hij zette zijn boot af en bracht de gehele bemanning van de HELENA aan boord van zijn schip, dat op de 16e dezer alhier is binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 7 april. Het schip ELISABETH, kapt. De Boer, van Rio de Janeiro naar Triëst, alhier met schade binnengelopen , moet gedeeltelijk lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 april. Het hier te huis behorende Nederlands smakschip de JONGE DOUWE, kapt. A. Oldenburger, na ene reis van 8, zegge acht maanden, met hout uit Noorwegen herwaarts kerende, is, volgens ontvangen bericht, eergisteren op de Noorderhaaks gebleven. De equipage is gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Attema te Drachten zal op zaterdag 2 mei 1863, ’s avonds 7 uur, bij Hoogeboom aldaar, veilen: Een wel onderhouden, overdekte Tjalk, genaamd de TWEE GEZUSTERS, geijkt op 80 ton, met complete inventaris; liggende bij de Draaibrug te Drachten en bevaren door nu wijlen Heere Johannes Heersma. (opm. LC 050563 meldt dat is geboden NLG 1250.)


Datum: 22 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Men schrijft uit het Nieuwediep, dat het daar nieuw gebouwde schroefstoomschip PRINSES MARIE het eerst in het nieuwe droge marinedok zou worden gelaten. Men heeft er het water zoveel mogelijk uitgepompt en er hoge stapelblokken ingebracht waarop het schip zal te staan komen. Men is zeer benieuwd naar de uitslag; het dok is evenwel nog zeer lek en men zal wel aanhoudend moeten blijven pompen om er het welwater uit te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 april. Zr.Ms. stoomschip SOEMBING, van Oost-Indië onlangs gerepatrieerd, is heden morgen buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op maandag 20 april in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam: het schoenerschip HERMINE EN ELISE, kapt. A. v.d. Kooy: NLG 7200, in slag NLG 700, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 april. Het schip JONGE DOUWE, kapt. Oldenburger, van Frederikshald (opm: vergelijk Frederikstad in NRC 200463) naar Harlingen, op Texel gestrand, is gebroken. Men is bezig de lading en de tuigage te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, G.J. Boelen, J.R. Bos Janszen en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag de 27e april 1863, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de notaris J.W.H.H. Druijvesteijn, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, presenteren te verkopen:
-       Het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands gebouwd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AMERIKA, gevoerd door kapt. P.L. Zeeman, volgens Nederlandse meetbrief lang 38 ellen 40 duimen, wijd 6 ellen 7 duimen, hol 4 ellen 95 duimen en alzo gemeten op 513 tonnen of 271 lasten.
-       Het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands gebouwd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd BURGEMEESTER VAN REENEN, gevoerd door kapt. A.H. Zwaneveld, volgens Nederlandse meetbrief lang 39 ellen, wijd 6 ellen 8 duimen; hol 4 ellen 96 duimen en alzo gemeten op 523 tonnen of 276 lasten. Laatst gemeld schip is in augustus 1862 gekoperd.
-       Twee aandelen, ieder à NLG 500, in de Sleepdienst Reederij tot het Sleepen van Schepen op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, onder directie van de heren J. Boelen J.R. Zn. en J.A. de Haas.
De voorzegde schepen liggen aan de Oosterdoks dijk te Amsterdam. Breder bij inventarissen omschreven en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co., te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde en verkochte schepen en scheepsparten:
Te Rotterdam werden de 3e maart 1863 geveild:
-       1/60e HENDRIK-IDO-AMBACHT, gebouwd in 1857: voor NLG 1200 verkocht
-       1/60e PIETER, ex-KAREL HENDRIKUS, gebouwd in 1857: voor NLG 500 verkocht.
Te Rotterdam werd uit de hand voor NLG 21.000 aan een Engelse rederij verkocht het Nederlandse barkschip ELISE SUSANNA, laatst gevoerd door kapt. Grafthuis, in 1840 gebouwd en gemeten 294 lasten


Datum: 23 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Het schip MERCURIUS, kapt. Oldenburger, van Newcastle naar Galatz, te Konstantinopel binnengelopen, is lek, heeft gescheurde zeilen en de marssteng, de bramsteng enz. gebroken, hebbende op de reis veel slecht weder doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 19 april. Het Nederlandse schip CHRISTINE EN JEANNETTE, kapt. Rademaker, van Amsterdam, alhier in beslag genomen, dewijl een partij tabak als contrabande aan boord werd gevonden, is veroordeeld tot het betalen van een boete van GBP 20, alvorens te kunnen worden vrijgegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 april. De Groninger kof ANTJE JANSEN, kapt. Stomp, van Rotterdam naar Stettin, is gisteren bij Hammermühle aan de grond geraakt, doch is spoedig vlot gekomen en heeft de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Gisterenmorgen is Zr.Ms. schroefschoener PRINSES MARIE, te Nieuwediep met goed succes in het herstelde droge dok gebracht. Naar wij vernemen zou dit stoomschip bestemd zijn voor exercitie-vaartuig van de adelborsten en reeds als zodanig voor de oefeningen van dit jaar in dienst worden gesteld.
Naar men verneemt, zal de zeildag van 's konings schroefstoomschepen van de 4e klasse de DOMMEL en de DELFZIJL bepaald worden op 1 mei e.k. Beide schepen hebben 's rijks werf te Hellevoetsluis verlaten tot regeling van de kompassen en het doen van een proeftocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 22 april. Gistermorgen arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip AURORA, kapt. J.H. Stuut, van Veendam, groot 110 last, gebouwd bij C. Maathuis te Sappemeer, en het nieuw gebouwde schoenerschip MEEDEN, kapt. M.H.N. Mantjes, van de Meeden, groot 110 last, gebouwd bij E. van Lingen te Veendam, en het tjalkschip HARMINA, kapt. B.G. Smit, van de Wildervank, groot 50 last, gebouwd bij H. Nijhuis te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een tjalkschip. De notaris Attema te Drachten zal op zaterdag 2 mei 1863, des avonds om 7 uur, bij Hogeboom aldaar veilen een welonderhouden overdekte tjalk, genaamd de TWEE GEZUSTERS, geijkt op 80 ton, met complete inventaris, liggend bij de draaibrug te Drachten en bevaren door wijlen Heere Johannes Heersma.


Datum: 24 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 22 april. De kof JONGE DOUWE,  voor drie dagen bij Texel gestrand, is uit elkander geslagen. De lading drijft langs strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 25 maart. Het schip SILENTIUM, kapt. Schagen van Leeuwen, van Rotterdam naar Melbourne, alhier met schade binnengelopen, heeft de reparatie volbracht en is gereed om de lading weder in te nemen. De kapitein heeft bodemarij genomen tegen 22 pCt.
(opm: bodemarij of bodemerij [van bodem = schip] omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden; de hier betaalde premie van 22% was uitzonderlijk hoog, de geldschieter had vermoedelijk weinig fiducie in een goede afloop)


Datum: 25 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Het stoomschip AMSTERDAM, kapt. Hansen, van Hamburg herwaarts is volgens telegram van Cuxhaven van gisteren, aldaar uit zee teruggekomen. Het stoomschip AMSTEL, kapt. Ruel, van dito naar dito, lag aldaar ten anker; bij beiden alles wel aan boord. Er heerste aldaar een hevige storm uit het N.W.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 april. Het Nederlandse schip HENDRIKA CATHARINA, kapt. Mooi, van Rotterdam naar Dagö, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Drontheim, 13 april. Het Nederlandse schip FENNA HENDRIKA, kapt. Pot, van Dantzig op hier bestemd; is 27 maart bij Fro-öerne gestrand en tot aan het dek gezonken, zodat tot 1 dezer maar weinig van de lading kon geborgen worden. Het volk is gered (zie NRC van 5 april)
NRC 250463
Rotterdam, 24 april. Met de 1e mei e.k. zal de gepantserde ijzeren kanonneerboot, thans alhier liggende, in dienst worden gesteld. Tot commandant is benoemd de luit.t.zee 1e kl. P. van Lelyveld. Het vaartuig zal te Hellevoetsluis worden gestationneerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De kof MARGARETHA GEZIENA, kapt. S.J. Edema, op 15 oktober van Zoutkamp vertrokken naar Londen, is op 21 oktober op de buitengronden van Spiekeroog totaal verongelukt, waarbij de gehele equipage, bestaande uit 5 personen, hun dood in de golven hebben gevonden. De bovengemelde kapitein laat een beproefde weduwe na met 5 kinderen, te jong om het groot verlies van hunne zorgzame vader te beseffen. Diep bedroefd geef ik hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Farmsum 22 april 1863, G.J. Bleeker, Wed. S.J. Edema.
(Zie: NRC 271062 en NRC 101262)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 april. De volgende wegens tegenwind alhier geankerde schepen hebben hedenmorgen hunne reizen voortgezet als GEERT, kapt. Mooi, TWEELINGEN, kapt.Middel, DELIA, kapt. Huisman, OLDAMBT. Kapt. Kamminga, AFIEN SMIT, kapt. Horning, AFIEN SMIT, GEERTRUIDA SPEELMAN, kapt. Speelman, GESINA DOROTHEA, kapt. De Boer, AURORA, kapt. De Jonge, PROVINCIE OVERIJSSEL, kapt. Gruppelaar, ALBERDINA, kapt. Wolkammer, ALIDA, uit Veendam. No 91 uit Delfzijl en tjalk No. 5 uit Wildervank.

Krant:
  JB - Javabode

Enige opmerkingen omtrent de Indische stoomvaart-dienst. De regering heeft in haar officieel orgaan van 17 december des vorigens jaars de voorwaarden gepubliceerd, waarop in de eerste helft van de maand juli van dit jaar te dezer stede een uitbesteding zal plaats hebben van een geregelde stoompakketvaartdienst in deze archipel. Daar die dag van uitbesteding daarna per annonce nader is bepaald en de minister van koloniën ook van zijn kant bevorderlijk is geweest om ook in Nederland publiciteit aan deze aangelegenheid te geven, willen wij een enkel woord ten deze in het midden brengen, doch wij wensen ons hierbij hoofdzakelijk tot het eerste lid van artikel 1 te bepalen, waar aangegeven wordt dat tweemaal in de maand 's maands de tocht van Batavia naar Singapore vice versa zal moeten plaats hebben. Het verheugt ons dat de nodige publiciteit aan deze aangelegenheid is gegeven om zodoende mededinging mogelijk te maken en dat de voorwaarden – ofschoon ze nog wel iets vroeger hadden kunnen worden bekend gesteld- toch niet al te laat zijn openbaar gemaakt. Concurrentie is bij uitbesteding van zo grote omvang een zeer gewenste zaak en wij hopen dat menig flinke ondernemer als inschrijver, hetzij voor enkele, hetzij voor alle zes genoemde lijnen moge optreden. Doch ter zake, wij willen ons slechts een ogenblik onledig houden met de lijn Batavia Singapore. Het komt ons voor dat, dewijl de boten van de Messageries Impériales een derde gelegenheid per maand aanbieden van communicatie tussen Europa en Nederlands-Indië , genoemd artikel de dienst van Batavia naar Singapore ook op drie malen per maand had kunnen bepalen, doch men zal ons hier op tegemoet voeren, dat het gouvernement uit eigen middelen in die dienst voorziet door een stomer van de gouvernements-marine daartoe aan te wenden. Maar juist dit is het wat ons verwondert, want hier komt natuurlijk de vraag op: zijn die eigen middelen zo overvloedig en tevens zo geschikt om in die dienst te voorzien? Wij geloven niet dat deskundigen dit zo volmondig zullen toestemmen, te meer daar de omstandigheid nu reeds in het oog springt, dat die middelen niet zo ruim zijn als de directeur van de producten en civiele magazijnen wel vermeende, want daar het stoomschip HERTOG BERNARD met de expeditie troepen naar Nias moet vertrekken, komt het gouvernement, dat in der tijd de niet onaannemelijke voorslagen van de heer Cores de Vries meende te moeten afslaan, thans met het aanzoek voor de dag om een stoomschip naar Singapore te zenden tot afhaling van de mailpakketten en passagiers, die de Franse mail te Singapore aanbrengt. Wij zeggen: niet onaannemelijk voorslag, want zo wij wèl onderricht zijn -waaraan wij niet twijfelen- dan is van de zijde van de heren Cores de Vries een voorstel gedaan, op welke wijze zonder verhoging van kosten men vier malen per maand naar Singapore kon varen. Wat kunnen nu de redenen zijn die het gouvernement hebben bewogen om zulke aannemelijke voorwaarden af te slaan? Werden soms de twee – toen nog niet afgetimmerde en gerepareerde gouvernements stoomschepen – beter ingericht geacht om passagiers over te brengen, dan de stoomschepen van bovengenoemde ondernemer? De HERTOG BERNARD heeft slecht 11 hutten voor passagiers 1e klasse, terwijl er in het geheel geen logies is voor passagiers 2e klasse. Kunnen de hutten van de JAVA, die zich onder de salon bevinden luchtig genoemd worden en is er in het geheel opgenomen op beide vaartuigen geschikte ruimte voor het toenemend getal passagiers, die gebruik maken van de Franse mail, nu er zulke billijke bepalingen zijn gemaakt voor repatriërende officier en ambtenaren? Heeft soms het gouvernement voor een ogenblik in concurrentie willen treden met zijn eigen contractant in een dienst, die door eigen vrijwillig aangebrachte verbeteringen reeds tamelijk kostbaar is geworden? Het gouvernement zal toch niet in de mening verkeerd hebben dat de heer Cores de Vries onmachtig was om het voorgestelde na te komen, want dan zou het nu niet - en dat wel met goed succes- bij diezelfde ondernemer hebben aangezocht, om de door omstandigheden gestremde dienst tijdelijk voort te zetten. Dit intermezzo kost de regering nu weer een subsidie van NLG 5000, iets wat bij aanneming van de voorgestelde regeling evenmin zou hebben plaats gegrepen, als de moeilijkheid die ontstaan is door de opgekomen expeditie naar het eiland Nias, iets wat de commandant van de zeemacht ingelijks schijnt begrepen en voorzien te hebben, want wij vernemen dat tegen zijn advies stoomvaartuigen van de gouvernementsmarine zijn bestemd geworden voor de maildienst naar Singapore, dewijl zij op elk ogenblik voor andere diensten konden benodigd zijn. Men verwijte ons hier niet het voorstaan van particuliere belangen. Het zijn wel degelijk de belangen van het handeldrijvend en reizend publiek als ook die van de regering zelf, die wij hier op het oog hebben. Wij zijn geheel onbekend met de heer Cores de Vries. Nimmer hebben wij hem gesproken; enkele malen slechts hebben wij gebruik kunnen maken van zijn stoomschepen en dan hadden wij een hoogst aangename reis en een gemakkelijke overtocht. Doch zonder dat kan de billijkheid hier toch ook zijn rechten doen gelden en dan moeten handel, reizend publiek en zelfs regering erkennen, dat men zonder de doortastende ondernemingszucht van diezelfde Cores de Vries vrij wat slechtere communicatie in de Indische archipel zou hebben dan thans. Lang toch heeft Indië het gemis gevoeld van een geregelde stoomvaart, iets dat wegens de geografische positie- als eilandengroep- des te ongeriefelijker was en de verschillende moessons een werkelijke invloed op communicatie uitoefenen door de afhankelijkheid van de zeilschepen van wind en stroom. Eindelijk verkreeg men stoomvaart. Eerst verscheen enkel boten voor verschillende vaarten in de Indische archipel. Daarna kwam een geregelde stoombootdienst in werking waardoor zelfs de afgelegenste plaatsen de weldadige invloed van een verbeterde communicatie ondervonden. En wie was nu de enige inschrijver bij de uitbesteding van die uitgestrekte stoomvaart in deze archipel? Wie was de enige ondernemer die de zaak aandurfde? Wij durven gerust hier in het publiek verklaren dat Cores de Vries de voldoening mag smaken een grote zaak te hebben tot stand gebracht en daarbij tevens door verschillende verbeteringen op een betrekkelijk fraaie hoogte heeft gebracht. Zijn stoomschepen doorkruisen thans de gehele archipel van af de Molukken, tot zelfs het nog niet geëxploiteerde eiland Boeroe, tot aan Singapore. Zijn voorbeeld moge ten spoorslag strekken aan andere ondernemers om met diezelfde tact en datzelfde doorzicht een weg te bewandelen die tot grote resultaten leidt en wij wensen hem dan ook bij de aanstaande uitbesteding menig concurrent toe, want – waar mededinging bestaat is vooruitgang. Doch - bij al het goede dat genoemde ondernemer op het gebied van versnelde communicatie moge hebben tot stand gebracht, komt het ons wel wat bevreemdend voor, dat in de laatste tijden de directie van producten en civiele magazijnen tamelijk ongemotiveerd en inconsequent in haar handelingen schijnt te zijn geweest tegenover de tot-stand-brenger van de Indische stoombootvaart, iets wat mogelijk uit de gewisselde stukken over de regeling van de vaart op Singapore zou kunnen blijken. Keren wij echter tot ons chapiter terug en wijzen wij daarop op een plan tot regeling van de Singapoorse maildienst, dat naar onze mening zeer goede resultaten zou kunnen opleveren. Wanneer nu de JAVA, weldra weder in de vaart en alsdan voor de Franse mail in dienst komt (op de 30e eerstkomende) kan dan niet even goed weer een beletsel ontstaan? Kunnen meerdere en snelle aanvoeren van troepen of andere diensten niet noodzakelijker geacht worden dan het overvoeren van passagiers van Batavia naar Singapore vice versa? Daarom hadden wij het vooral wenselijk geoordeeld, dat de regering deze vaartuigen op het advies van de commandant van de zeemacht voor meer eigenaardige diensten hadden gespaard, daarom hadden wij ook liever gezien dat in artikel 1 van de voorwaarden van uitbesteding drie malen heen en terug van Batavia naar Singapore ware gestipuleerd, iets dat zeer gevoeglijk met twee stoomschepen had kunnen gebeuren en wel volgens het door ons bedoelde onderstaande plan van regeling:
Stoomschip A op de 30e met de Engelse en Franse mail naar Singapore
Stoomschip A op de 17e terug met de Engelse mail
Stoomschip B op de 15e met de Engelse mail van Batavia
Stoomschip B op de 25 terug uit Singapore met de Franse mail
Stoomschip A op de 24 zonder mail naar Singapore
Stoomschip A op de 3e terug met de Engelse mail enz.
Wij hebben gemeend deze regeling te mogen voorstellen, omdat zij voor beide partijen, ja voor alle belangstellenden zeer veel gemak aanbiedt en ook – omdat alinea 3 van artikel 2 van de voorwaarden van uitbesteding het gouvernement zelf bepaald heeft, dat uitbreiding in de dienst kan plaats grijpen, waar zulks nodig mocht zijn.


Datum: 26 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. In de jongst verschenen aflevering van het Nationaal Museum vindt men het vervolg van een breedvoerig artikel over de geschiedenis van de handel van Amsterdam, dat in de tegenwoordige ogenblikken, met het oog op de voorgenomen doorgraving van Holland, bijzonder de aandacht verdient. Onder andere wordt daarin de scheepvaart van Amsterdam eerst van 1813 tot 1830 en vervolgens tot de tegenwoordige tijd nagegaan.
Uit tabellen wegens die scheepvaart van 1846 – 1861 blijkt:
Wat aangaat de inklaringen, dat wat de inklaringen in ballast betreft, deze noch bij de Nederlandse vlag, noch bij de gezamenlijke andere vlaggen, aanzienlijk mag heten en gaandeweg zelfs nog verminderd is, dat, wat betreft de inklaringen van geladen schepen onder Nederlandse vlag, deze, in dit zestienjarige tijdvak voor de schepen zijn afgenomen met 176, doch wat de tonnen-inhoud aangaat vermeerderd met 37.597 ton, dat het maximum van de inhoud onder Nederlandse vlag is geweest in 1857, te weten 240.272 ton, het minimum in 1851, nl. 171.094 ton; doch dat sedert het maximum weer een teruggang plaats had, dat, wat aanbelangt het gezamenlijk getal geladen schepen, dit in 1861 860 minder was dan in 1846 en de tonnen-inhoud slechts 13,926 ton meer, dat het maximum van de gezamenlijke inhoud voorkomt in 1847 met 442.123 ton, het minimum in 1848 met 327.326 ton, hetgeen zeker een gevolg van de staatkundige gebeurtenissen buitenslands was, en dat in de jongste drie jaren er een neiging tot rijzing plaats heeft, doch, zoals blijkt, niet in grote mate, vergeleken met het begin van dit tijdperk.
En wat betreft de uitklaringen, dat de getallen van de schepen in ballast, veel aanzienlijker zijn dan bij de inklaringen, zowel bij de schepen onder Nederlandse vlag, als bij die onder de vlaggen tezamen, dat wat betreft de geladen schepen onder Nederlandse vlag, er in 1861 vergeleken met 1846 een vermeerdering plaats heeft van 158 schepen en 78.788 tonnen, dat het maximum van de inhoud werd bereikt in 1861, met 221.067 ton, het minimum zich opdoet in 1847 namelijk met 115.810 ton, dat wat aangaat de geladen schepen onder alle vlaggen, het getal schepen in 1861 238 minder was dan in 1846, maar de scheepsruimte 61.953 ton meer bedroeg, dat het maximum van de inhoud van de geladen schepen werd bereikt in 1857, te weten 308.304 ton, het minimum zich vertoonde in 1847, namelijk 194.903 ton, en dat het maximum van de inhoud van de schepen in ballast voorkwam in 1847, namelijk 228.064 ton en het minimum in 1854, namelijk 93.562 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. In verschillende bladen las men dezer dagen dat Zr.Ms. schroefschoener PRINSES MARIA, in het nieuwe droge dok alhier geplaatst zou worden. Dit is onjuist en moest zijn: in het oude dok, waarin het gisteren is opgenomen en hedenmorgen is uit gelaten, na de vereiste werkzaamheden aan de kiel te hebben verricht. Het nieuwe dok is geheel afgedamd en kan met geen vaartuig genaderd worden, is ook voor die dienst ongeschikt zo lang in de bestaande gebreken niet is voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 23 april. Het schip JANTINA, kapt. Veendorp, van Antwerpen naar Kopenhagen, is gisteren avond bij Agger (opm: benoorden invaart Limfjord) gestrand en met de lading verloren. Van de bemanning zijn de stuurman en twee matrozen gered, doch de kapitein en kok zijn verdronken

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 23 april. Het alhier lek binnengelopen Nederlandse schip HENDRIKA CATHARINA, kapt. Mooi – zie ons nommer van gisteren – heeft onder de kust van Seeland op een wrak gestoten en daardoor die schade bekomen. Het schip moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 23 april. Het te Groningen te huis behorende schip DIEVERDINA ALIDA POT,  kapt. To, van Shields (opm: moet zijn: Schiedam) naar Pernau, is alhier verongelukt. (opm: zie PGC 280463 en NRC 140663)


Datum: 27 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 april. De Nederlandse kof JANTINA ALBERDINA, kapt. Wortel, ligt masteloos bij Halmstad ten anker. Er is gisteren avond een stoomboot van hier vertrokken om het schip naar Helsingborg te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 maart. Volgens telegrafisch bericht van Soerabaja is aldaar het kortelings van Grisseé naar de rede gebrachte nieuwe drijvend droogdok gezonken. Over de oorzaak van deze ramp wordt niets medegedeeld. Deskundigen hebben vroeger reeds beweerd, dat het materiaal voor de constructie gebezigd, niet sterk genoeg was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 maart. Timor ( december en januari). Een Boetonse praauw is niet ver van Samoe in open zee uit elkander geslagen. De opvarenden hebben zich aan de sampang vastgehouden en zijn na verscheidene uren op het water te hebben gedreven, op het eiland Samaoe aangekomen, alwaar zij door de radja, niettegenstaande volgens de begrippen van de inlanders het verboden is om schipbreukelingen te redden, gedurende 11 dagen verpleegd en daarna naar Koepang gebracht zijn. Van Savoe werd het bericht ontvangen van het verongelukken op het eiland Soemba van het Nederlands -Indisch schip WATERLOO, van Batavia bestemd naar Tjilatjap met zout. Drie van de opvarenden zijn op Savoe aangeland, vanwaar zij naar Koepang zouden gaan; zeventien zouden het leven hebben verloren, terwijl de overigen met de gezagvoerder en de stuurman naar Ende waren vertrokken. Op het vernemen van dit bericht is terstond een kruisboot ter assistentie naar de plaats van het ongeluk gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 maart. Vrachten. Nederlandse vlag. QUINTET werd à NLG 55 voor suiker van Probolingo naar Amsterdam opgenomen. CHRISTINA laadt te Soerabaja tot dezelfde vracht. KIANDRA werd tot NLG 1.30, ELISABETH tot NLG 1.33 en DECIMA tot NLG 1.37½ bevracht voor zout van Bangkok naar Batavia voor eerstgenoemd en naar Batavia of Sumanap voor beide laatstgenoemde schepen. Ter bevrachting blijven nog de Nederlandse schepen MARIA LOUISA ANTOINETTE, AEOLUS, MARIA ELISABETH, MINISTER VAN HALL, VREDE, PETRONELLA CATHARINA, ZWERVER, HENRIETTE GERARARDINA SUSANNA, AMAZONE, GENERAAL MICHIELS, ELISE HENRIETTE en JOHANNES MARTINUS.


Datum: 28 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong,14 maart. De Nederlandse bark PERTINAX, kapt. Hageman, van Macassar komende, is 25 januari op de Helen Bank verongelukt (opm: onjuist, zie JB 010863). Van de opvarenden zijn slechts de eerste stuurman, bootsman, kok, vier matrozen, twee jongens en een Chinees gered. Het overige gedeelte van de equipage, waaronder de kapitein, diens vrouw en kindje van 3 maanden, benevens 23 Chinese passagiers zijn verdronken (opm: de passagiers zijn overwegend gered; zie verder JB 29041863, PGC 300463, PGC 050563, NRC 090763 en JB 010863).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 23 april. Het Groninger schip DIEUWERDINA ALIDA POTT, kapt. Top, van Schiedam met dakpannen naar Pernau, is nabij deze plaats (opm: te Bovbjerg) verongelukt.
(opm: zie NRC 140663)


Datum: 29 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op maandag 27 april in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam:
-       het Nederlandse barkschip AMERIKA, 513 tonnen, kapt. Zeeman: NLG 23.300, in slag NLG 7500. Koper K.J. Hagenzieker.
-       het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER VAN REENEN, 523 tonnen, kapt. Zwaneveld: NLG 25.500, in slag NLG 4500. Koper eveneens K.J. Hagenzieker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 28 april. Het schip JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, kapt. Lodewijks, 25 dezer met een lading steenkolen van Newcastle naar Java vertrokken, heeft op de Owersbank zwaar gestoten, ten gevolge waarvan die bodem zeer lek gesprongen en gisteren te Nieuwediep voor noodhaven binnengelopen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 28 april. Aangaande de Nederlandse brik ZEEVAART, kapt. Priebee , de 2e november van Galatz naar Vlissingen vertrokken heeft men sedert niets vernomen (opm: zie PGC 070263)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 28 april. Het Argentijnse barkschip MARIQUITA, kapt. Wood, is in aanzeiling geweest met Zr.Ms. stoomschip DOMMEL, en door de sleepboot ROTTERDAM I vrij en op de Kanaalhaven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 april. De Nederlandse kof JANTINA ALBERDINA, kapt. Wortel, van Harlingen in ballast naar Dantzig, is alhier met verlies van fokkemast en andere schade binnengebracht. (zie NRC van 27 april)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 25 april. Het schip SJOUKELINA, kapt. Dirks, met stukgoed van Bremen naar Stettin, is hier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren. Men vreest dat de lading beschadigd zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 26 april. De kof HARMKEA, kapt. Erfeling, naar Grimstad bestemd, is bij Ringkiöbing verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rangoon, 13 maart. Het alhier van Bassein gearriveerde Nederlandse schip NOORD BRABAND, kapt. Bok, heeft in de mond van de rivier van Bassein aan de grond gezeten en daardoor een lek bekomen. Het schip moet dokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 17 maart. Het Nederlandse schip PERTINAX, kapt. W.E. Hageman, 24 oktober ll., van hier met een lading stukgoederen voor Amoy vertrokken, is volgens een voorlopige verklaring van hier aangekomen Chinese passagiers, die naar Amoy vertrokken waren, 100 dagen na vertrek alhier in de omstreken van Papoea in twee boten door de kapitein, diens vrouw, de equipage en voornoemde Chinese passagiers in zinkende toestand verlaten. Het schip had op de klippen gestoten en was dien tengevolge spoedig beginnen te zinken. De Chinese passagiers zijn op een eilandje bij Ternate aangekomen; waar de andere boot gebleven is, weten die lieden niet te zeggen, daar de boten elkaar spoedig uit het gezicht verloren. (opm: zie NRC 280463, PGC 300463, PGC 050563, NRC 090763 en JB 010863).


Datum: 30 april 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens sterfgeval. Openbare verkoping van een driemastschip metende 700 ton, onlangs te Boom gebouwd. De notaris Van Dijck residerende te Hemixem, zal op dinsdag 12 mei 1863, des voormiddags ten 11 ure in het Hotel de la Navigation te Boom in het openbaar veilen en verkopen: een nieuw en stevig van eikenhout gebouwd, gekoperd driemastschip, met rondhouten metende ongeveer 700 ton, liggende op de werf van wijlen de heer Frans de Ceuster te Boom, provincie Antwerpen. De betaling zal de koper zeer vergemakkelijkt worden en zijn de verkopers zelfs genegen een aandeel in het schip en deszelfs exploitatie te nemen. Het schip is voor gegadigden dagelijks te bezichtigen en te onderzoeken. De veilcondities en verkoopsvoorwaarden liggen ten kantore van de notaris Van Dijck te Hemixem, terwijl men zich voor alle verdere renseignementen kan vervoegen bij de bouwmeester Felix de Ceuster te Boom. (opm: dit schip is door Nederlandse reders gekocht en verdoopt in WILHELMINA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een gezinkt schoenerschip, 108 last rogge, geklassificeerd bij Veritas 3/3, A 1.1. Adres met franco briefjes, onder letter A.Z, bij de kantoorboekverkopers Marlof & Zoon, Rokin, Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 25 april. Het schip BERTHA, kapt. Claassen, van Inverkeithing naar Tonningen, is gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Carthagena, 2 april . De Nederlandse brik ALIDA, kapt. Oldenburger, van Savanilla komende, is 15 maart alhier lek binnengelopen en na de lading gelost te hebben, nagezien en afgekeurd. Het beschadigde gedeelte van de lading, 197 balen tabak en 40 ton verfhout,  is verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Domingo, 30 maart. De Nederlandse schoener BETJE PRONK, kapt. Vos, is alhier met verlies van ankers, boegspriet, enz. van Petit Trou geretourneerd, doch is na de schade hersteld te hebben, weer derwaarts vertrokken om de lading te completeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nagasaki, 21 februari. Heden arriveerde alhier van Amsterdam, via Banjoewangie, het Nederlandse clipper-barkschip ARGONAUT, kapt. Donema, na een korte reis van 139 dagen, niettegenstaande men in de Chinese Zee met veel stormen en de Noordoost moesson te kampen had.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 april. De bark PERTINAX, kapt. Hageman, van Nigpo naar Amoy, is op 26 januari buiten de Gillolo-passage, op St. Helenabank (opm: onjuist, zie JB 010863) verongelukt. Van de opvarenden (opm: 9 crew, 1 passagier) zijn 10 man gered en te Shanghai aangekomen, doch de kapitein, diens vrouw en kind, de tweede stuurman, de timmerman, de hofmeester, matroos B. Koning en de lichmatroos B.O. Petersen, benevens 23 Chinese passagiers, zijn verdronken (opm: onjuist t.a.v. de Chinezen; zie NRC 090763,  NRC 280463, JB 290463, PGC 050563, NRC 090763 en JB 010863).


Datum: 01 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 28 april. Het schip ANKE, kapt. Bleeker, van Amsterdam naar Dantzig, is hier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Triest, 25 april. Bijna de gehele lading uit het bij Avola (opm: Oostkust Sicilië) gestrande Nederlandse schip ANNEGINA WESSELINA, kapt. de Jonge, van hier naar Hamburg - zie NRC van 13 april - is gedeeltelijk beschadigd geborgen. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. De 28e dezer is het ter rede van Hellevoetsluis liggende schroefstoomschip DE DOMMEL, commandant luit.t. zee 1e kl. Arendsen de Wolff, door een koopvaardijschip aangevaren, waardoor het enige schade heeft bekomen, tot herstel waarvan deze bodem weder in de haven komt. De zeildag, die op de 1e mei was bepaald, zal door dit ongeval vermoedelijk enige dagen worden vertraagd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Ene overdekte Praam, groot 14 ton, met zeil en treil en verder toebehoren. Te bevragen bij den eigenaar Pieter S. Sietema te Akkrum.


Datum: 02 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 20 maart. Het schip TRIJNTJE FENNA, kapt. Abbink, van Batavia naar Nederland, met schade te Simonsbaai binnengelopen, is 25 februari na volbrachte reparatie van de helling gelaten, had de 13e dezer de lading, waarvan 285 kannasters suiker en 169 zakken nagelen beschadigd bevonden en verkocht waren, weer ingenomen en zou spoedig de reis hervatten. De kapitein had een bodemarij van GBP 1700 moeten opnemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip DELFZIJL, onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. N.M.J. Kroef, is de 1e dezer van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 1 mei. Gisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip LOUISA, kapt. E. de Vries, van Amsterdam, groot 200 ton, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 april. Het schip JANTINA ALBERDINA, kapt. Wortel, van Harlingen naar Dantzig, is alhier met verlies van fokkemast en 4 gebroken dekbalken binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit goede bron is ons bericht geworden, dat de rondlopende geruchten omtrent het verongelukken van het Nederlandse schip MEDEA vooralsnog ongegrond is en men verzoekt ons daarbij te melden dat alleen stellig is bekend dat genoemd vaartuig een storm heeft gedeeld met de AUSTRALIE, kapt. Jochems en de volgende dag uit het gezicht was.


Datum: 03 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip de DOMMEL, onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. R.W.G. Arendsen de Wolff, is de 2e dezer van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Het schip WELTEVREDEN, kapt. Kieft, van hier te Kroonstadt aangekomen, is, volgens brief van daar dd. 27 april, aan de grond vastgeraakt. Het  was dicht gebleven en had lichters bij zich ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 april. Het wrak en tuig van het hier gestrande Nederlandse kofschip JONGE DOUWE, kapt. Oldenburger, heeft in veiling opgebracht de som van NLG 550.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau, 24 april. De Nederlandse brik VERTROUWEN, kapt. Cordia, van Delfshaven in ballast naar Riga, is 23 dezer in een hevige storm uit het Noordwesten op het rif bij Domesnaes gestrand. De equipage is gered, maar het schip zal verloren zijn. Met de berging van de inventaris is men bezig.


Datum: 05 mei 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij en mijn overige kinderen grievend bericht, dat mijn dierbare oudste zoon Barend Hooghout Zijlstra, tweede stuurman aan boord van het schip PERTINAX, kapt. Hageman, bij het vergaan van genoemde bodem in de Chinese zee (opm: onjuist, Stille Oceaan), zijn dood in de golven heeft gevonden in de ouderdom van 26 jaren.
Nieuwendam 27 april 1863, A. Wolters, wed. D.A. Zijlstra.
(opm: zie NRC 280463, JB 29041863, PGC 300463, NRC 090763 en JB 010863).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 april. Het wrak en tuig van het hier gestrande kofschip JONGE DOUWE, kapt. Oldenburger, heeft in veiling opgebracht de som van NLG 500,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 april. Het wrak en tuig van het hier gestrande kofschip JONGE DOUWE, kapt. Oldenburger, heeft in veiling opgebracht de som van NLG 500,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Triëst, 25 april. Het schip ANNECHIENA WEMELINA, kapt. De Jonge, van hier naar Hamburg, op Avola (opm: Oostkust Sicilië) gestrand, is wrak, doch het volk gered en bijna de gehele lading, afschoon gedeeltelijk beschadigd, geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 mei. De commissie tot het examineren van zeelieden, die enige graad verlangen, bijgestaan door de heren Jonkhert en Jaski, van Amsterdam, heeft tot dat doel den 1 en 2 dezer hier ene zitting gehouden.
Van de 10 adspiranten, alle leerlingen van den heer Sissingh, onderwijzer in de school voor wis- en zeevaartkunde, is niemand afgewezen. Diploma’s werden uitgereikt, voor 1ste stuurman, grote vaart, aan Albert Boonstra, van Harlingen; voor 2de stuurman, grote vaart, aan Jacobus Schippers, van Harlingen, en Sjoerd H. de Vries, van Workum; als 2de stuurman, Atlantische vaart, en 3de stuurman grote vaart, aan Jan van der Hoef, van Harlingen, en als 3de stuurman, grote vaart, aan Bonne Muller, van Terschelling, Thijs Blanken, van Leeuwarden, J. Pruim, van Dokkum, Pieter Joha, van Marssum, Bouke van Smeding, van Harlingen, en Lutsen Zwieting, van Harlingen.
Mede zijn van deze school nog twee leerlingen te Amsterdam met het gunstigste gevolg den 28 maart ll., geëxamineerd, te weten: Dirk Trompetter, van Harlingen, als 2de stuurman, grote vaart, en Gerrit de Jong, van Harlingen, als 3de stuurman, grote vaart. (Opm.2 maal 3de stuurman lijkt niet te kloppen, maar staat er wel.)


Datum: 06 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, C.A. Schröder, W.Y. van Reinouts & A.J. Corver makelaars, zullen op maandag de 18e mei e.k., des avonds ten 6 uur precies, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ te Amsterdam, in publieke veiling aan de meestbiedende verkopen, ten overstaan van de notarissen Claasen & Jager:
-       een extra ordinair welbezeild gezinkt schoenerschip, genaamd LIVORNO PACKET, kapitein G.J. Melenberg, gemeten op 148 tonnen of 78 lasten en liggende te Rotterdam.
-       een extra ordinair welbezeild gezinkt schoenerschip, genaamd ELISABETH, kapitein Th. Niewold, gemeten op 132 tonnen of 72 lasten, liggende a/d. Oosterdoksdijk te Amsterdam.
En dat verder beide met al deszelfs scheepsbehoeften als breder bij de inventaris is vermeld. Iemand nader onderricht begerende spreke met bovenvermelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam, terwijl het schip LIVORNO PACKET mede te bevragen is bij de cargadoors Kuijper, Van Dam & Smeer, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 5 mei in de zaal hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam:
-       het barkschip ALCOR, laatst gevoerd door kapt. Van Oppen, groot 573 tonnen of 303 lasten, gebouwd in 1854:  NLG 32.000. (opm: koper niet vermeld)
-       Een chronometer verkocht om NLG 210.
-       Een dito verkocht om NLG 195.
-       Een dito verkocht om NLG 70.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 22 april. Het alhier van Antwerpen gearriveerde schip GEZUSTERS, kapt. Arbman, heeft veel slecht weder gehad en daarin verschansingen verloren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen. Op de 10e maart 1863 werd het schip NIJVERHEID, kapt. Bonjer, gebouwd in 1851, groot 354 gemeten lasten, geveild en voor NLG 38.100 verkocht aan de rederij T. van Holst te Delfshaven. (opm: zie NRC 070163 en NRC 050363)


Datum: 07 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 6 mei. Het barkschip PAUL JOHAN, kapt. Kooy, de 3e dezer van Shields naar Batavia vertrokken, is alhier met verlies van stengen en fokkera binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam, 6 mei 1863. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De directie maakt bekend, dat in de vergadering van de commissie van rekening, gehouden in de maand april ll., het dividend over het boekjaar 1862, voor de gewone aandelen op drie procent bepaald is, betaalbaar ten kantore van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, te beginnen met maandag de 25e mei a.s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Werf De Nijverheid. De directie van de Scheepstimmerwerf De Nijverheid maakt bekend, dat de uitdeling over het afgelopen boekjaar is bepaald op NLG 6 per 1/300e aandeel. Tegen invulling en ondertekening van coupon no. 1 van de nieuwe aandelen, kunnen de gelden ontvangen worden ten kantore van de heren P. Loopuit & Co., alle dagen, met uitzondering van de zon- en feestdagen, van des morgens 9 tot 12 ure.
Tevens bestaat aldaar nog de gelegenheid tot het verwisselen van de oude bewijzen van aandeel tegen nieuwe.
Schiedam, 6 mei 1863, namens de directie voornoemd, P.C.A. Prins, secretaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 mei. Op dit ogenblik is de vaart hier zo bijzonder levendig, dat hedenmorgen de binnenkomende schepen een uur lang voor de haven moesten vertoeven, dewijl er 19 schepen van de 35, die hier lagen, onmiddelijk na elkander uitzeilden. Gistermorgen lagen 34 schepen zeilree.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 6 mei. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip SYNE JAKOBS, kapt. K. Bloupot, van Winschoten, groot 160 ton, gebouwd bij H. Nijhuis te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 6 mei Laatstleden zondag de 3e dezer had in de nabijheid van Delfzijl een treurig ongeval plaats. De zeekapitein Nannes (opm: mogelijk kapt. F.D. Nanning, kof CONCORDIA) met zijn geladen schip uit Noorwegen huiswaarts kerende, zou een der matrozen, genaamd J. Jager, te Delfzijl te huis behorende, een der zeilen losmaken. Ongelukkig echter viel hij uit de mast in zee en verdween dadelijk in de diepte. Alle aangewende pogingen om de zestienjarige jongeling te redden, waren vruchteloos. Hij werd niet weder gezien. Zijn oude vader, die de blijde mare reeds in de oren klonk: “uw zoon is binnen en komt zo aanstonds thuis”, stond reeds op de uitkijk om zijn lieveling te verwelkomen. Men oordele over zijn diepe rouw.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 mei. Gisteren is van wege de Gemeente Vlissingen openbaar verhuurd geworden, de helft van de voormalige scheepstimmerwerf in de Noordstraat aldaar. Het pand is gehuurd door de heer J.B. de Groof voor NLG 99 per jaar. De pacht in vorige jaren voor de gehele werf betaald bedroeg NLG 30 per jaar, terwijl zij nu met de kaai gelijk is gemaakt en een afgesloten terrein vormt, geschikt tot nederlegging van goederen. Daaruit blijkt dus dat men van een verlevendiging van de scheepsbouw vooreerst geen grote verwachting heeft.


Datum: 08 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft de volgende schepen aangenomen voor het transport van een lading steenkolen, van Newcastle naar:
Soerabaija: ALDEBARAN, kapt. B.G. Meijboom, 600 ton; ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayser, 500 ton; HERMAN DE RUITER, kapt. W.L. Esink, 600 ton.
Onrust of Kuyper: HENRIËTTE, kapt. J. van Loenen, 400 ton; LAURA EN ADÈLE, kapt. D.T. Lundt, 600 ton; HOLLANDIA, kapt. P. Wap, 650 ton; HAEMSTEDE, kapt. Termarsch, 800 ton, tot de prijzen van NLG 24,50 à NLG 27,30.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Hedenmorgen is in de vergadering van de nieuw op te richten schroefstoombootrederij, gevestigd te Dordrecht, door heren deelhebbers benoemd tot directeur, de heer J.J.B.J. Bouvy, en tot commissarissen de heren N. Roodenburg, W.B. Dirks en L.C. van Oldenborgh. De boten van deze rederij zullen, zoals men weet, dienst doen tussen Dordrecht en Amsterdam en tussen gelegen plaatsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 5 mei. Het schip ZEPHIR, kapt. Christensen, van Newcastle naar Drammen is op Agger gestrand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een Tjalkscheepje, groot 23 ton, oud tien jaar, liggende aan de werf van Fokke F. Prins te Nieuwebrug en aldaar te bevragen. (opm. In LC 260563 wordt een Kofscheepje genoemd)


Datum: 09 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Volgens brief van kapt. Doyen, voerende het schip CORNELIA, d.d. Havana 10 april, was hij aldaar binnengelopen na bij Matamoras een anker en ketting verloren te hebben, doch zou, na van een en ander voorzien te zijn geworden, de 12e de reis hervatten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Door Z.M. de Keizer der Fransen is dezer dagen aan kapitein Fokkes van de Nederlandse brik CORNELIS, geschonken de gouden medaille, wegens het redden van de equipage van het Franse vaartuig OTHELLO.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 8 mei. Gisteren arriveerden alhier het nieuwgebouwde schoenerschip LAMMECHIENA, kapt. H.H. Duit, van Veendam, groot 110 last, gebouwd bij B.J. Drenth te Muntendam, en het nieuwgebouwde schoenerschip TASMANIA, kapt. H. Doewes, van Veendam, groot 120 last, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van het schip HIAP SOEN. Op de vendutie van maandag de 18e mei, voor het commissiehuis van J. Speet, zal de aan de meest biedende worden verkocht: het brikschip HIAP SOEN met deszelfs inventaris, gemeten 138 last, hebbende een dek en twee masten, lengte 28 ellen 6 palmen 9 duime,; breed 6 ellen 3 palmen 7 duimen, en diep 4 ellen 2 palmen 2 duimen, liggende ter rede Batavia en aldaar heden voor een ieder te bezichtigen.
J. Speet.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 mei. Zr.Ms. korvet PALLAS, commandant kapt.luit. ter zee J. van Gogh, de 25e januari van Batavia vertrokken, liet 3 maart, na een zeer voorspoedige reis, het anker in de Tafelbaai (Kaap de Goede Hoop) vallen en heeft de 14e maart de reis naar Nederland voortgezet. Aan boord was alles wel.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 mei. Zr.Ms. schroefstoomkorvet MEDUSA, commandant kapt.luit. ter zee Jhr. F. de Casembroot, is de 30e januari op de rede van Ambon ten anker gekomen en heeft 4 februari de reis naar Japan vervolgd.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 mei. Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, kapt.luit. ter zee H. Kemper, is 27 februari uit Nederland op de rede van Batavia aangekomen en bestemd, om op 15 maart naar Macassar, Soerabaija, Pasoeroean en Samarang te vertrekken en vervolgens bij de vlag terug te keren.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 mei. Vertrokken het Nederlandse brikschip HANDEL, kapt. Van der Velde, op avontuur.


Datum: 10 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H. Zoon, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag de 2e juni 1863, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip BATAVIER, laatst gevoerd door kapt. C.H. Pfeiffer, volgens meetbrief lang 37 el 80 duim, wijd 6 el 88 duim, hol 5 el 43 duim, en alzo groot 628 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven alhier. Gemeld barkschip is in de twee laatste jaren aanzienlijk vertimmerd en blijft inmiddels uit de hand te koop. Nog zal afzonderlijk worden verkocht: Een chronometer, te bezichtigen aan boord van het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping galjootschip. Op maandag 18 mei 1863, 's avonds 9 ure, in het lokaal Tivoli te Helder, ten overstaan van de notaris W.J. Hidde Bok, van het Hamburger galjootschip, GESCHWISTER, gevoerd door kapt. Tamsen, met deszelfs completen inventaris, groot ongeveer 60 roggelasten, Veritas 5/6 2.1 belangrijk vertimmerd en vernieuwd in de afgelopen winter, en liggende in de Koopvaarders Binnenhaven te Nieuwediep. Nadere inlichtingen ten kantore van de heren Hooglant & Herwerden te Helder en de notaris W.J. Hidde Bok, voormeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Het schip ARY SCHEFFER, kapt. Kunst, dat dezer dagen uit Nederland is aangekomen, heeft op het einde van zijn reis een zonderling avontuur gehad. Toen men bij het passeren van Straat Sunda, bij het eiland Dwars-in-de-Weg ankerde, omdat men die dag Batavia's rede niet meer kon halen, gingen een zestal passagiers en vier matrozen in een sloep een bezoek brengen aan genoemd eiland, hoofdzakelijk met het doel om vogels te schieten. Toen het klein gezelschap geland was en zich verspreid had, stootte men eensklaps op een vrij aanzienlijk getal inlanders, die zich waarschijnlijk daar bevonden om hout te kappen. Deze pakten zich weg, verscholen zich in het dichte bos en lieten zich niet meer zien. De bezoekers merkten dit ternauwernood op, vermaakten zich met vogels te schieten, keerden vervolgens naar boord terug, en men dacht niet meer om de inlanders. Toen alles schijnbaar aan boord in diepe rust lag, en de nacht reeds gevorderd was, kwam in het duister met alle behoedzaamheid een zevental vaartuigen opzetten, waarin zich naar gissing ruim zestig personen bevonden. Deze omringden het schip en men begon het te beklimmen. Gelukkig waren de 1e stuurman en een passagier door het schone weder verlokt op het dek gebleven en onderling in gesprek. De stuurman snelde naar beneden en greep een geweer, doch op het dek terug komende, had er reeds een worsteling plaats, die spoedig algemeen werd, tot de inlanders eindelijk afdeinsden. Men zond hen nog een kanonschot achterna, waarna de vaartuigen in het duister verdwenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Het schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Van Haften, van hier naar Decima, is volgens brief van de kapitein, d.d. Fernambucq 14 april, de vorige dag aldaar met gebroken grote mast, verlies van zeilen, een gedeelte van de verschansingen enz., binnengelopen, na buiten Het Kanaal veel storm doorgestaan te hebben. Overigens was alles wel aan boord. Het schip zou nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio-Janeiro, 8 april. Het Nederlandse schip HECTOR, kapt. Jansonius, is de 5e dezer hier binnengelopen van Porto Allegre, met schade aan zeilen en tuigage.


Datum: 11 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 mei. Heden bij het binnenkomen onzer haven heeft het schip MARIA EDINA, kapt. Stamhuis, met hout van Tvedestrand naar hier bestemd, schade bekomen door het stoten tegen het havenhoofd.


Datum: 13 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Men schrijft uit Dordrecht aan de Middelburgsche Courant: Het Japans gouvernement heeft bij de Nederlandsche-Handel-Maatschappij aanzoek gedaan om een groot schroefstoomschip te doen vervaardigen. Met het bouwen daarvan zijn de heren scheepsbouwmeesters Gips alhier belast geworden. Daar de werf van de genoemde heren te klein werd bevonden voor het te bouwen schip, moet er aan het Wilgenbosch een nieuwe werf aangelegd worden. De kosten van die aanleg worden natuurlijk door het Japans gouvernement vergoed. Dit geeft vele handen werk, en slaagt deze eerste proef naar wens, dan zien we, in de toekomst door de bestellingen voor Japan een nieuwe bron van welvaart voor onze stad geopend.


Datum: 14 mei 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Volgens brief van kapt. Groote, voerende het schip ORTELIUS, d.d. Greenock 7 dezer, was hij die dag van daar naar Saigon vertrokken, gelijktijdig met de schepen MARIA CATHARINA, kapt. de Bos en MARIA ADOLPHINA, kapt. Blom, beide naar dezelfde bestemming.


Datum: 15 mei 1863


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Workum, 13 mei. In ene buitengewone vergadering van het departement Workum der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, den 30 ll. alhier gehouden, werden aan Jan Jacobs de Vries en Jan Scheltes Visser, ieder ene grote zilveren medaille op plechtige wijze uitgereikt, hun door het hoofdbestuur dier maatschappij toegekend wegens het op den 9 mei 1862 door hen met groot levensgevaar redden van 8 personen, van het alhier gestrande schip MARGRETA ANNECHINA, kapt. J. Sap. (opm: in LC 160562 is de scheepsnaam ANNA CATHARINA). Vanwege het departement Workum werd hier een in verschillende goudkleuren, door den heer Brandenburgh zeer fraai gedrukt, getuigschrift bijgevoegd. Gelijke getuigschriften werden uitgereikt aan de heren Cornelis Haverschmidt en den stuurman Tjebbe Pieters Katsma, voor hunne bij die zelfde gelegenheid betoonde kloekmoedigheid.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een Tjalkschip, groot 18 ton, met zeil en treil, haken en boomen. Te bevragen bij den scheepstimmerman J. Boorsma te Sneek, alwaar genoemd vaartuig ligt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een hecht en in korte jaren veel vertimmerd Tjalkscheepje, groot 26 ton, liggende aan de werf bij Sipke Drijver, scheepstimmerman op de Schilkampen bij Leeuwarden en aldaar te bevragen.


Datum: 16 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Drontheim, 4 mei. De Nederlandse kof MARIA, kapt. Van der Star, van hier naar Kopenhagen, is bij het eiland Sülen (opm: vermoedelijk het eiland Sula; positie 63 51 N 08 27 O) verongelukt en het volk daarbij omgekomen. Het lijk van een van de kinderen van de kapitein is alhier aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Arendal, 22 mei. Het Nederlands schip TITIA SUSANNA, kapt. Potjer, van Landscrona naar Cardiff, is alhier met overgeworpen lading en verstopte pompen binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad

Op maandag 18 mei zal op ’s Lands Werf alhier (opm: Vlissingen) te water worden gelaten Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse DEN BRIEL, en op dinsdag 2 juni Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse AART VAN NES.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen 15 mei. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde kofschip JANSJEN, kapitein J. Meijer, van Veendam, groot 60 last. Gebouwd bij J. Meihuizen te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 mei. De driemast schoener BENOIT, kapt. Visser, van hier naar Newport, is door de stoomboot CARRON in Overy Hole, bij Purfleet overzeild en gezonken.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De driemastschoener BENOIT, kapt. Visser, behorende aan de heren de Groof, Flander en Wibaut te Vlissingen, komende van Londen en bestemd naar de Middellandse Zee, was op de rede van Purfleet (Theems) liggende en wachtte op gunstige wind. In de nacht van 9 op 10 mei jl. werd hij door de Engelse stoomboot CARON, komende uit zee, aangevaren en is onmiddellijk gezonken, het scheepsvolk heeft zich met moeite gered. Het schijnt gebleken te zijn dat de seinlichten behoorlijk brandden en dat de wacht  zich op het dek bevond.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 15 mei. Heden arriveerde op de rede alhier Zr.Ms. korvet PALLAS, commandant kapt.luit. ter zee J. van Gogh, komende uit Oost-Indië.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Passage naar Nederland met het Nederlands schip JOHANNA ELISABETH (opm: bark JOHANNA ELIZABETH), kapt. N. Burhoven Junius. Genoemde bodem, uitmuntend voor passagiers ingericht, heeft in deszelfs ruime en luchtige campagne nog enige hutten disponibel. Aan boord bevindt zich een bekwaam geneesheer. Het vertrek is bepaald in het begin van juni van Soerabaija en zal het schip alsdan Batavia aandoen. Nadere inlichtingen te Batavia bij Pandel & Stiehaus en te Soerabaija bij Kervel & Co.


Datum: 17 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Petersburg, 10 mei. De Nederlandse schoener VERTROUWEN, kapt. Kal, van Newcastle te Kroonstad aangekomen, is wegens stilte op de bank vastgeraakt, had, na in een hevige storm gestoten te hebben, 6 voet water in het ruim en zal waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het barkschip BATAVIER zal geen voortgang hebben, als zijnde uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Publieke verkoping Scheepstimmerwerf te Nieuwediep. Op maandag 29 en dinsdag 30 juni 1863, zal ten overstaan van de notaris W.J. Hidde Bok, te Nieuwediep, binnen de Gemeente Helder, publiek worden verkocht:
-       De uitnemend gesitueerde, druk beklante en in volle werking zijnde Scheepstimmerwerf De Eikenboom, met daarbij toebehorende woonhuis, hellingen, loodsen, bergplaatsen, gelegen aan de Koopvaarders-Binnenhaven te Nieuwediep, Gemeente Helder, hebbende een oppervlakte van 35 roe.
-       De daartoe behorende gereedschappen, kiellichter, vlotten, kaapstander, vijzels, dommekrachten, jijns, takels, blokken als anderszins, benevens de aanzienlijke voorraad van diverse houtwaren.
-       8 bewijzen van aandeel elk voor 1/64 part in het Nederlands fregatschip PRINS VAN ORANJE, groot 478 lasten, kapt. Hensing, varende onder directie van de heren P. Varkevisser en Zonen te Rotterdam.
-       2 bewijzen van aandeel, elk groot NLG 1000, in de Rederij-Societeit, firma J. Rahder en Cie. te Amsterdam.
-       1/8 aandeel in het Nederlandse barkschip ZEEMANSHOOP, kapt. J. Hansen, groot 230 lasten, varende onder directie van de heren Wickel & Boot te Edam.
-       4/80 aandelen in het Nederlandse fregatschip WILHELMINA, kapt. Koster, groot 260 lasten, varende onder directie van de heren Wickel & Boot te Edam.
-       3/16 aandeel in het Nederlands barkschip MARIE EN PAULINE, kapt. Poulsen, groot 152 lasten, varende onder directie van de heer W.J. Hidde Bok te Nieuwediep.
-       ¼ aandeel in het Nederlands schoenerschip ZWALUW, kapt. de Vries, groot 31 lasten, thuis behorende te Nieuwediep.
Eigenaars de erven de heer S. Lastdrager. De verkoping van de scheepstimmerwerf, huizen en scheepsaandelen, zal geschieden maandag 29 juni, des avonds ten 6 ure, in het lokaal Tivoli te Nieuwediep, terwijl de gereedschappen en houtwaren de volgende morgen dinsdag 30 juni, ten 10 ure, in percelen zullen worden geveild aan de werf zelve.
De catalogussen van de roerende goederen en de veilcondities zullen 14 dagen voor de verkoop te bekomen zijn ten kantore van de notaris W.J. Hidde Bok genoemd.
Nadere inlichtingen ten kantore van de notarissen W.J. Hidde Bok en B. Werendlijn Smit te Helder, bij welke laatste tevens catalogussen en kopie van de veilcondities zullen zijn te verkrijgen.


Datum: 18 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Volgens particulier schrijven van Rangoon, d.d. 28 maart ll., had het schip NOORD-BRABAND, kapt. Bok, de reparatie geëindigd en was begonnen de lading in te nemen. Het schip JOHANNES, kapt. Rademakers, de 18e van die maand van Rotterdam aangekomen, had ook reeds enige lading ingenomen. Aan boord van beide schepen was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 15 mei. Het Nederlandse schip HILLECHINA, kapt. Scherphuis, met haring van Bergen komende, is bij deze haven aan de grond geraakt en moet lossen.


Datum: 19 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 mei. In de namiddag van de 18e dezer is Zr.Ms. schroefstoomboot der 4e klasse DEN BRIEL, in aanbouw op ’s Rijks werf te Vlissingen, met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Met 1 juli of eerder wordt op de Scheepstimmerwerf te Medemblik, tegen een goed loon, gevraagd een meesterknecht, die de vereiste bekwaamheid bezit nieuwe Tjalken te kunnen bouwen. Men gelieve zich te adresseren, liefst in persoon, of met franco brieven, bij W. Tuikelenberg aldaar.


Datum: 20 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Het schip AUSTRALIË, kapt. Jochems, de 7e maart van Passaroean naar Nederland vertrokken, is lek uit zee geretourneerd en moet lossen om nagezien te worden. De lading is beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op maandag 18 mei in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam:
-       het schoener-brikschip LIVORNO PACKET, 150 tonnen, kapt. G.J. Melenberg: NLG 9000. Koper A.J. Corver (opm: een makelaar, wellicht voor zijn opdrachtgever)
-       het schoenerschip ELISABETH, 135 tonnen, kapt. Th. Niewold: NLG 7900, in slag NLG 90, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 25 schepen:
Voor Rotterdam: GENERAAL MICHIELS, kapt. P.G. Visser; CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer; ELISABETH, kapt. H.A. Harms; CHERIBON, kapt. W.T. Coers; ALBLASSERWAARD, kapt. E. von Lindern; SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokkee; JOHANNA, van Delfshaven, ex-VERTROUWEN, kapt. S.J.P.D. Swemer.
Voor Amsterdam: EMERGENS, kapt. J.R. Smit; WASSENAAR, kapt. A. Hofstee; CELERITAS, kapt. G.A. Wagner; CORNELIS GIPS, kapt. J. Seijffart; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. F.P.J. Jaski; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. M.A.C. Henny; DEN ELSHOUT, kapt. E. Akkerman; HELLEVOETSLUIS, kapt. W.J. Vos; WILHELMINA EN ELISE, kapt. M. Priebee; TELEGRAPH, kapt. P.B. Rolufs; THEODORA MACHTILDA), kapt. C.A.L. van der Wijck.
Voor Dordrecht: IDA WILHELMINA, kapt. G. Rotgans.
Voor Middelburg: ZEELANDIA, kapt. W. Blaakhert; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. K. Hoek; MARIA, kapt. E.N.F. van Wulven; SCHELDE, kapt. A.L. Hoffman; SUSANNA EN ELISABETH, kapt. C. Ouwehand.
Voor Schiedam: COSMOPOLIET, kapt. I. Koning.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde en verkochte schepen en scheepsparten:
De 30e maart 1863 werden te Amsterdam geveild:
-       WILHELMINA, kapt. Klint, in 1844 gebouwd, groot 151 gemeten lasten, voor NLG 10.000 verkocht en weder ingekocht door de rederij Wed. van Hasselt & Co. te Amsterdam
-       KALIMAS, ex-SAMUEL HENRICUS, kapt. Jonker, in 1856 gebouwd, groot 315 gemeten lasten, voor NLG 38.700 verkocht aan de rederij L. ’t Hoen & Co. te Rotterdam
De 4e april 1863 werden te Dordrecht geveild:
-       BATO, kapt. v.d. Burg, in 1836 gebouwd, groot 475 gemeten lasten, bij NLG 30.000 opgehouden, doch kort daarna uit de hand verkocht aan een Engelse rederij, zo men zegt tot om NLG 32.000,- (opm: zie JB 040763)
-       Drie aandelen, elk 1/300e GROOTMEESTER NATIONAAL,  kapt. Giesse, in 1857 gebouwd, groot 399 gemeten lasten, waarvan twee om NLG 200 opgehouden en een om NLG 175 verkocht.
Het schip PRINS HENDRIK, gevoerd geweest door kapt. J. Verloop, groot 210 lasten, in 1831 gebouwd, is aan een Noorse rederij verkocht, prijs onbekend.
Het schip BROEDERTROUW, gevoerd geweest door kapt. Rotgans, groot 450 lasten, is uit de hand verkocht aan een Noorse rederij.
Te Amsterdam wordt uit de hand te koop aangeboden een Nederlands fregatschip met inventaris, bijzonder geschikt tot overvoer van machineriën of zware masten.
Te Amsterdam is bij de scheepsbouwmeester Th. Boelen te koop het op stapel staand schip, groot ongeveer 500 lasten, genaamd WIJK AAN ZEE.


Datum: 21 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Het schip VERTROUWEN, kapt. Kal, van Newcastle naar St. Petersburg, te Kroonstad aan de grond geraakt, is, volgens bericht van St. Petersburg, met assistentie van lichters af- en te St. Petersburg binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 18 mei. Het alhier van Ostende gearriveerde stoomschip BELGIUM, is gistermorgen op de hoogte van Noord-Voorland (opm.: North Foreland) in aanzeiling geweest met een Nederlandse bark, naar men zegt de WILHELMINA, van de Middellandse Zee naar Amsterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Queenstown, 16 mei. De gezagvoerder van het alhier van Sarawak gearriveerd schip ANNA BELLA, rapporteert dat hij de 10e mei op 42˚ 56' NB en 24˚ 30' WL gepraaid en van geneeskundige hulp voorzien heeft het schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Rozier, 118 dagen reis hebbende van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Burg (Fehmarn), 13 mei. De tjalk WILHELMINA, kapt. Borchers, van Stettin naar Hamburg, is, na bij Fehmarn gestoten te hebben, alhier in zinkende staat op strand gezet en zal de gehele lading moeten lossen om vlot te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alicante, 18 mei. Het Belgische stoomschip MARIE DE BRABAND, kapt. van Diependael, is bij het vertrek uit deze haven verongelukt. Zes personen zijn daarbij verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal, ten verzoeke van de beneficiaire erfgenamen van wijlen Meerten Simons Bakker, op zaterdag 30 mei 1863, des namiddags te 5 uur, ten huize van de kastelein E. Scherphuis te Farmsum, publiek tegen contant geld verkopen een Nederlands tjalkschip genaamd TWEE GEZUSTERS, groot 55 ton, met deszelfs toebehoren, zoals het thans is liggende in het Farmsumerdiep, nabij Farmsum.

Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men zal op vrijdag de 22e mei 1863, des voormiddags ten 10 ure in het dorp Callantsoog openbare verkoping houden van een zeer aanzienlijke partij hout, afkomstig van het deze winter aldaar gestrande Russische barkschip NICALI (opm. waarschijnlijk de NICOLAI, zie NRC 070263) bestaande in: 200 zware eikenplanken ter lengte van 25 tot 36 voeten. Een aanzienlijke partij grenen 3 duims dekdelen, 4 stuks eikenhout, lang 35 voet, zwaar 7 à 15 duim, 2 zaathouten, lang 35 à 48 voeten, zwaar 15 à16 duim, 3 stukken eiken- en iepenhout, lang 29 à 48 voet, zwaar 14 à 15 duim. Enige zware balken benevens 400 zware eiken-palen en leggers van 8 tot 18 voeten. Voorts verschillende balken, palen, sloophout, brandhout, touwwerk, sloop- en timmergereedschappen en wat meer zal worden gepresenteerd.


Datum: 22 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 20 mei. Het Nederlandse schip ANNA EN ELISA kapt. de Roever, is bij het verlaten van het Northumberland Dock op Sadlers Point aan de grond geraakt en moet de lading lossen. (Zie NRCs 230563, 250563 [2x], 280563, 300563, 220663 en 240763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Van het Nieuwediep in dato 20 maart meldt men aan de Utrechtsche Courant, dat de CYCLOOP de PRINS VAN ORANJE van Hellevoetsluis gaat halen; dat schip gaat naar de Oost, om er als wachtschip dienst te doen. Enige zeelieden van het wachtschip zijn naar Amsterdam om de METALEN KRUIS te halen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder A. Miedema te Sneek gedenkt, ten verzoeke van den weledel gestrenge heer Mr. P. Andree, advocaat aldaar, als curator in het faillissement van G.K. Heimans te Lemmer, op dinsdag 26 mei 1863, ’s avonds 7 uur, ten huize van den logementhouder J. Adema te Lemmer, tegen dadelijke betaling, publiek te verkopen een zeer uitmuntend Tjalkschip, de CACHELOT genaamd, groot 39 ton, met zeil, 4 fokken, 2 ankers en verdere daartoe behorende goederen, zoals het thans wordt bevaren en gebruikt door G.K. Heimans.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht overdekt Schuiteschip, groot 17 ton, met zeil, treil en verdere inventaris. Te bevragen bij A. Kingma te Birdaard.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw hecht gebouwd overdekt Tjalkje, plus minus 64 ton, ingericht om de zee te bevaren; ene overdekte Snik, geschikt om er aardappelen mede te vervoeren; voor billijke prijzen. Gading makende vervoegen zich bij P. Hortsing, Scheepsbouwer te Nietap bij de Leek.


Datum: 23 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 mei. Heden namiddag ten 1½ ure is van de werf De Nachtegaal van de scheepsbouwmeesters W. & A.H. Meursing te Amsterdam te water gelaten het ijzeren brikschip JUNO, groot circa 260 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Goedkoop, en gevoerd zullende worden door kapt. W.P. de Jonge.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 mei. Het schip JOHANNES, kapt. Bohn, van Frederikstad naar Brussel, is alhier met schade aan het roer binnengelopen, hebbende op het bankje van Zoutelande gestoten. Het zal in de haven komen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plkymouth, 21 mei. Het Nederlands schip DIANA, kapt. Kraan, van Groningen naar Gloucester, is alhier met verlies van fokkemast en kluiverboom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 20 mei. Het Nederlands schip ANNA EN ELISE, dat bij het verlaten van Northumberland Dock aan de grond raakte - zie ons nummer van gisteren - is vol water gelopen en zit zeer gevaarlijk. (opm: zie NRC 220563, 250563 [2x], 280563, 300563, 220663 en 240763)

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maandag j.l. (opm. = 18 mei) is van de Marine Werf alhier met het beste gevolg van stapel gelopen Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse DEN BRIEL.


Datum: 25 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Aangaande het schip ANNA EN ELISE, kapt. De Roever, van Shields naar Batavia, wordt, volgens brief van de kapitein, gemeld, dat het de 20e dezer, door 2 stoomboten uit het Northumberland Dock gesleept wordende, buiten het bassin stootte en aan de grond vastraakte. De slepers knapten af. Niettegenstaande de assistentie van zes stoomboten was het niet af te brengen. Onmiddellijk werden de steenkolen gelost. Ten 11 ure zat het schip 14 voet geboeid, lag het geheel op zijde, het water drong met alle kracht in en ten 4 ure was het geheel vol water gelopen. Men was bezig zoveel mogelijk van tuigage en van provisie te bergen en had akkoord aangegaan om het schip te lossen en te lichten
(opm: zie NRC 220563, 230563, 250563 [2x], 280563, 300563, 220663 en 240763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 21 mei. Men vreest dat het Nederlands schip ANNA EN ELISE - zie ons nummer van gisteren - geheel weg zal zijn. Het grootste gedeelte van de inventaris is geborgen.
(opm: zie NRC 220563, 230563, 250563 [2x], 280563, 300563, 220663 en 240763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 18 mei. Het schip HILLECHIENA, kapt. Scherphuis, van Bergen naar St. Petersburg, bij Cronslott aan de grond vastgeraakt, is, na een gedeelte van de lading gelost te hebben, met assistentie van een stoomboot, weder in vlot water gekomen.


Datum: 26 mei 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop een nieuwe tjalk, plm 110 ton, liggende voor de scheepswerf te Schouwerzijl van F. Niestern, waar hij is te bevragen, of bij de heer G.P. Mulder, buiten het Klein Poortje, bij Groningen.


Datum: 27 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scilly, 25 mei. Door het Nederlandse schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. Addens, van Brazilië naar Antwerpen, werd hier heden geland de bemanning van het op de 22e dezer gezonken Engelse schip SCOTIA.


Datum: 28 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Het schip PRINS VAN ORANJE, kapt. Hensing, van Banjoewangie naar hier, is, volgens brief van de kapitein, d.d. 28 maart in de Simonsbaai zwaar lek binnengelopen, hebbende op de hoogte van Mauritius veel storm doorgestaan. Het moest lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 mei. Aangaande het schip ANNA EN ELISE, kapt. de Roever, van Shields naar Batavia, op Sadlers-Punt (opm: Sadlers Point) gestrand, op zijde gevallen en vol water gelopen, wordt van Shields d.d. 21  dezer gemeld, dat men vreesde dat het weg zou zijn, doch dat men zou trachten een overeenkomst te sluiten, ten einde het schip te lichten en af te brengen. (opm: zie NRC 220563, 230563, 250563 [2x], 300563, 220663 en 240763)


Datum: 29 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 april. Onder de veranderingen die dezer dagen plaats zullen grijpen behoort het overbrengen van de Franse mail naar Singapore, dewijl de dure HERTOG BERNARD, die niet zeer oordeelkundig tot het overvoeren van passagiers en brieven voor de Franse mail bestemd was, nu met troepen naar het weerspannige Nias moet. Nu zal de firma Cores de Vries deze taak voorlopig op zich nemen, natuurlijk tegen een behoorlijke tegemoetkoming; doch ware deze gelegenheid vroeger anders behandeld geweest, dan zat het gouvernement nu niet in verlegenheid en op grotere kosten. De HERTOG BERNARD moge enigszins geschikt zijn om troepen te vervoeren, voor een mailboot is het een onhandig en voor passagiers een onherbergzaam vaartuig. Tot twee malen toe is het vaartuig niet bijtijds aangekomen, iets wat voor de maildienst geen aanbeveling is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 april. De Java Bode zegt: De vroeger gemelde zeerovershistorie nabij Dwars-in- den-Weg, is gebleken niets dan een canard te zijn. Men had op de ARY SCHEFFER slechts een kunst vertoond, om een passagier die niet van de heldhaftigste was, wat bang te maken. Het slachtoffer van die aardigheid heeft het geval in het openbaar verteld en gelooft nog heilig, dat er zeerovers op het schip zijn geweest. Doch wij vragen; is het geoorloofd zulk spel met een passagier te drijven en de komedie zelfs tot kanonschoten uit te strekken? Een gezagvoerder behoorde zulke aardigheden niet toe te staan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 april. Vrachten zijn iets vaster; er werden enige schepen voor China gecharterd, en was er, daar de laatste tabaksoogst binnenkomt, meer vraag voor ruimte naar Holland. IJSTROOM, bevracht te Soerabaija à GBP 3.12.6 per ton, om te Singapore te laden naar Londen of Liverpool. DAGERAAD, laadt suiker à NLG 60 en NLG 75 voor licht goed naar Rotterdam. GALILEI NLG 55 voor rijst en NLG 60 voor suiker naar Amsterdam. SINT JAN, ligt in lading te Soerabaija voor Nederland; GEERTRUIDA MARIA, NLG 75 voor koffij, NLG 50 voor rijst en NLG 85 voor licht goed van Padang naar Rotterdam; AMAZONE laadt te Soerabaija voor Holland. H.V. DE PAULO, 40 dollarcents voor rijst naar de Cantonwaters, 60 naar Amoy en 70 naar Shanghay, te Soerabaija te laden; MARIA LOUISE ANTOINETTE,  38 dollarcents van Soerabaija naar Hongkong of Macao, 62½ naar Shanghay. H. LIDUINA, 45 dollarcents voor rijst naar de Cantonwaters of 75 naar Shanghay, te Bangkok in te nemen. De navolgende schepen zijn nog disponibel: PROVINCIE DRENTHE, TWEELINGEN, HERCULES, ÆOLUS, MINISTER VAN HALL, VREDE, ELISE HENRIETTE, ROBERTUS HENDRICUS, GROOTMEESTER NATIONAAL.
De ELISE HENRIETTE, ANTHONY VAN HOBOKEN, ANTONIA PETRONELLA, BONI, BATAVIA, SCHEVENINGEN, ABEL TASMAN, ALEXANDER, HENRIETTE GEERTRUIDA SUSANNA, THEODORA MACHTILDA en PATRIARCH SAMHIRI doen kustreizen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Boschloo te Heerenveen zal op woensdag den 3 juni 1863, ’s namiddags 5 uur, ten huize van M. Sterk te Terbandsterschans, veilen een overdekte Tjalk, de TWEE GEBROEDERS genaamd, groot 40 tonnen, met complete inventaris, liggende aan den Heerenwal te Nijehaske; bevaren door Sietse B. Sietsema en vroeger door de wed. Johns. P. van der Veen. (opm. LC 050663 meldt dat is geboden NLG 475.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw scheepje, lang 14.200 (50 voet), hol en wijd naar rato. Te bevragen bij Jan J. Moedt, scheepstimmerbaas te Haskerdijken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best onderhouden halfsleten Veerschip, met gehele inventaris, zoals het thans vaart in de beurt van Augustinusga en Surhuizum op Leeuwarden, groot 21 ton. Des donderdags en vrijdags te Leeuwarden en de overige dagen der week te Surhuizum of Augustinusga bij de schippers te bezichtigen.


Datum: 30 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Aangaande het schip ANNA EN ELISE, kapt. de Roever, van Shields naar Batavia, wordt volgens brief van de kapitein, d.d. Shields 26 dezer gemeld, dat het zwaar ontzet en er veel wijking tussen de vaste en losse verschansing was; de deknaden waren merendeels gesprongen, het nieuw koper op veel plaatsen gerimpeld, terwijl men veronderstelde, dat er een gat in het schip moest zijn, daar bij hoog tij er vissen in de kajuit en in de kerk waren opgemerkt; met het lossen van de lading werd intussen voortgegaan.
(opm: zie NRC 220563, 230563, 250563 [2x], 280563, 220663 en 240763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 28 mei. De Nederlandse bark WILLEM DE ZWIJGER, kapt. Van den Dries, van Java naar Nederland, is volgens bericht van de Kaap de Goede Hoop verongelukt.
(opm: zie NRC 310563, 010663, 050663 en 240763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 mei. Het schip WHAMPOA, kapt. Metz, de 26e januari van Tjilatjap herwaarts vertrokken en heden alhier gearriveerd, is op de Zuid Pampus aan de grond geraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op heden ontving ik de bevestiging der treurige tijding van het overlijden van mijnen geliefden echtgenoot K.L. Swart, in leven gezagvoerder van het barkschip SENIOR, te Passaroeang den 26ste maart 1863.
Wat ik en mijne zes nog minderjarige kinderen in hem verliezen, kunnen slechts zij beseffen, die den overledene gekend hebben.
Amsterdam, 28 mei 1863.
H.C. Reiningh, wed. K.L. Swart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Aangaande het fregat JAN DE WITT, kapitein F. Guyt, op 12 october van Batavia naar Rotterdam vertrokken en op 6 november gepraaid, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In het laatst van de maand februari werden ter hoofdplaats Ternate aangebracht twintig Chinese schipbreukelingen, laatstelijk te Makassar woonachtig. Zij deden het volgende verhaal van de hun overkomen zeeramp. De 21e oktober jl. hadden zij zich ingescheept aan boord van een Nederlands ijzeren barkschip, bemand met zestig (onjuist, 16 koppen. Het betreft hier het schip PERTINAX) koppen, hetwelk door hen was ingehuurd en beladen met schildpad, tripang, sandelhout en andere koopwaren; ook een aanzienlijke som aan zilveren specie bevond zich aan boord. Het doel van de reis was Emoy ( China). Na 92 dagen reis deed men een van de Papoease eilanden aan om vers water in te nemen. Acht dagen daarna stootte het schip op een zandbank en werd daardoor zó lek dat het in minder dan een uur vol water raakte en zonk. De bedoelde schipbreukelingen, die zich een ogenblik vóórdat het schip zonk, met verlies van have en goed in de grote boot hadden gered, hadden reeds zeven dagen zonder voedsel op het water rondgezworven, toen het hun gelukte te Maba ( eiland Tidore) aan te landen, van waar zij door tussenkomst van de sultan van Tidore naar Ternate werden overgevoerd. Door de ter laatst genoemde plaats gevestigde Chinezen werd in hun onderhoud en huisvesting voorzien, terwijl zij door een ten hunnen behoeve geopende inschrijving in staat gesteld werden om naar hun woonplaats Makassar terug te keren. Van het lot van de gezagvoerder, die met vrouw en kind, -welke zich ook aan boord bevonden- , benevens de equipage en nog vier passagiers in een andere boot het schip had verlaten, was hun niets bekend.

Krant:
  JB - Javabode

Het Engelse barkschip MAGDALENA, gezagvoerder S. Lovett, hetwelk de 20e maart van Ternate was vertrokken, met bestemming naar Singapore, heeft van de 26e tot de 28e maart in de Chinese Zee op 131 ° 5 OL en 5 °39 NB een orkaan doorgestaan, tengevolge waarvan het schip de 16e april met behulp van een noodtuig, dat men met moeite had kunnen vervaardigen, weer ter rede van Ternate is teruggekeerd. Tot behoud van het vaartuig had men de lading overboord geworpen en de masten gekapt. Tot voortzetting van de reis was het schip niet in staat; weshalve het nodige voor de overvoer van de equipage naar Singapore is verricht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van woensdag de 10e juni 1863 zullen de ondergetekenden verkopen de Nederlands-Indische schoener HAAI, met inventaris, liggende in de river aan de Kleine Boom. Dagelijks voor een ieder te bezichtigen.
John Pryce & Co.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 mei. Heden is op de stadswerf gehaald het Nederlandse schoenerschip CLEMENS, kapt. H. Meuldijk.


Datum: 31 mei 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 29 mei. Heden is alhier van de werf van de heer Fop Smit, te water gelaten het ijzeren barkschip genaamd CORNELIA, groot plus minus 400 lasten, gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heren L. Bienfait & Zoon te Amsterdam, en zullende gevoerd worden door kapt. H. Croese.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 mei. Bij de Vereeniging van Assuradeuren alhier is heden een schrijven van de Kaap de Goede Hoop ontvangen, dat ons beleefdelijk ter inzage is afgestaan en waaraan wij de volgende bijzonderheden ontlenen nopens de ongelukken aan de schepen WILLEM DE ZWIJGER en PRINS VAN ORANJE overkomen en waarvan wij vroeger kortelijk melding hebben gemaakt.
Het barkschip WILLEM DE ZWIJGER, kapt. Van den Dries, naar Rotterdam bestemd, was in de morgen van 30 maart op Martha's Punt ten oosten van Struisbaai verongelukt. De equipage had zich half naakt met levensgevaar in de middelboot en giek gered en waren daarmede gelukkig geland. Zij werden in het Zeemanshuis aan de Kaapstad opgenomen. Schip en lading waren weg.
De PRINS VAN ORANJE, kapt. Hensing, mede van Java naar Rotterdam bestemd, had veel stormweder doorgestaan en daardoor het schip vreselijk veel geleden. Van de lading waren op 3 april 623 balen koffij beschadigd verkocht geworden. (opm: zie NRCs 300563, 010663, 050663 en 240763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Het schip MARTINA ADRIANA, kapt. v. 't Hoff, van Licata in Hellevoet binnen, heeft, volgens brief van de kapitein, op de reis veel slecht weer doorgestaan, en daardoor schade aan de romp en zeilen bekomen, barkas, watervaten, verschansingen enz. verloren, terwijl het potdeksel op- en de verschansingen stuk geslagen waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 mei. Het Nederlandse schoenerschip SNIP, kapt. Spekman, van hier met suiker, naar St. Petersburg, is, volgens telegram van Kroonstad d.d. 29 mei, door het stoomschip XANTHE overzeild en gezonken. Het volk is gered. (opm: schip is weder gelicht; zie NRCs 010663, 020663 en 070663)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Volgens bericht van Soerabaija, had het schip KANDANGHAUER, kapt. Zeelt, uitgaande van Newcastle derwaarts, op het Goodwin Sand gestoten, doch had de kapitein, na het houden van scheepsraad, besloten, aangezien zich geen lek openbaarde, de reis voort te zetten. Op last van experts zal het schip echter dokken.


Datum: 01 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 mei. Het schip WHAMPOA is vlot en op het kanaal gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Algoa-baai, 16 april. De Nederlandse bark WILLEM DE ZWIJGER, bij Struisbaai gestrand – zie ons vorig nommer – is met de inhebbende lading voor GBP 189.12 verkocht. (opm: zie NRC 300563, 310563, 050663 en 240763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Het stoomschip XANTHE, waardoor het schip SNIP, kapt. Spekman, van hier naar St. Petersburg, is overzeild – zie ons vorig nommer – heeft een borgtocht van 1500 roebels moeten stellen. (opm: schip is weder gelicht; zie NRCs 310563, 020663 en 070663)


Datum: 02 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Aangaande het schip SNIP, kapt. Spekman, van hier met suiker naar St. Petersburg, wordt, volgens telegram d.d. Kroonstad, 30 mei gemeld, dat men akkoord had getroffen om het voor 1500 roebels boven water te brengen; de schuld van overzeilen wordt aan het stoomschip toegeschreven (gisteren onjuist gemeld). (opm: schip is weder gelicht; zie NRC 310563, 010663 en 070663)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Simonsbaai, 28 maart. Het schip PRINS VAN ORANJE, kapt. Hensing, van Banjoewangie naar Rotterdam, is alhier zwaar lek binnengelopen na bij Mauritius veel storm doorstaan te hebben. Het moet lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 mei. De stoomboot HARLINGEN, van Amsterdam naar hier, zag nevens Stavoren op verren afstand een schip in hulpeloze toestand. De kapitein stoomde terstond derwaarts en, ofschoon het zijne aankomst meer dan een uur vertraagde, had hij het genoegen het tjalkschip NOOIT GEDACHT, schipper A. Koopal, met aardappelen naar Amsterdam en toebehorende aan den heer J. Kooistra te Franeker, op sleeptouw te nemen en hier binnen te brengen. De mast van het schip was gebroken, zodat het aan de stroming was prijs gegeven.


Datum: 03 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip der 4e klasse AART VAN NES, in aanbouw op ’s Rijks werf te Vlissingen, is in de namiddag van de 2e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van woensdag de 10e juni 1863 zullen de ondergetekenden verkopen de Nederlands-Indische schoener HAAI, thans genaamd SIEN HIEN met inventaris, liggende in de rivier aan de kleine boom. Dagelijks voor een ieder te bezichtigen. John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op maandag de 15e juni 1863 voor het commissiehuis van John Pryce & Co, op last van de Britse consul, ten 10 ure precies, à 4pCt. vendusalaris, van het Engelse barkschip COLONSAY, groot 235 tonnen, gebouwd in 1861 te Greenock en geregistreerd A.1 voor acht jaren, met zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris zo als het schip alhier ter rede ligt, en daarna à contant en tegen 1¼ pCt vendusalaris van 2780 kisten Chinese thee, in Entrepot, bij kavelingen van 25 kisten. (zie JB 150763)


Datum: 04 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingevolge Zr.Ms. besluit van de 1e dezer no. 13 wordt het te Hellevoetsluis liggende stoomschip ARDJOENO met de 1e juli in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië, en het bevel over die bodem opgedragen aan de kapt.luit.t.zee E.M.C. Baak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 juni. Volgens telegram van Goudstaart (opm: Start Point) bevond zich het Nederlandse schip EUTERPE, kapt. Kuijpers, van Soerabaija naar Rotterdam bestemd, heden op de hoogte van die haven. Het schip was enigszins lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

St. Ubes, 25 mei. De Belgische bark PROGRÈS, kapt. Van den Kerkhove, van Pomaron naar Bristol, de 24e april lek alhier binnengelopen, is afgekeurd en verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Het schip MARTINA ADRIANA, kapt. Van 't Hoff, van Licata in Helvoet binnen, heeft volgens brief van de kapitein op de reis veel slecht weder doorgestaan en daardoor schade aan romp en zeilen bekomen, barkas en watervaten, verschansingen enz. verloren, terwijl het potdeksel open en de verschansingen stukgeslagen waren.


Datum: 05 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 juni. Uit het aan de Kaap de Goede Hoop verschijnende Volksblad ontlenen wij de volgende bijzonderheden nopens het vergaan van het schip WILLEM DE ZWIJGER, waarvan wij vroeger melding hebben gemaakt.
Het Nederlands schip WILLEM DE ZWIJGER, kapt. W.L. van den Dries verliet 31 januari jl. Banjoewangie, bestemd naar Amsterdam. Tot aan de Kaap Recife ging de reis goed, hoewel men enigszins met tegenwinden en hoge zeeën te kampen had. Vervolgens had het schip 8 dagen stormweer op het rif. Op 28 maart kreeg men beter weer tot in de nacht van 29 of 30 daaraanvolgende, toen het schip vergaan is. De reden dat het ongeluk gebeurde was dat op 29 maart, 's middags ten 12 ure, Kaap Infant (opm: Cape Infanta; positie 34 27 Z 20 51 O) gepeild werd, en men bevond dat men naar gissing 6 mijlen van het land af was. Tot 's avonds 10 ure van die dag zeilde men met een lichte koelte. Op die tijd was er weinig wind en ten 12 ure was het geheel stil. Weinig kon men toen van het land zien, daar, hoewel in de tijd van kwartiermaan, de lucht zeer betrokken was. Men hoorde onrustbarende stroomrafelingen bij het schip, maar men was onzeker van de richting. Ten 1 ure meende men brandingen te horen in de verte. Behalve die stroomrafelingen was het zeer stil; er liep echter een hoge deining uit het zuiden, die het schip (waar geen stuur in zat) dwars naar de wal zette, tengevolge waarvan het ten 2 ure op de rotsen kwam, dan de eerste stoot ontving. In minder dan 5 minuten was het roer afgestoten, het schip van achteren verbrijzeld, zodat kajuit en kerk plotseling vol water stonden. Men beproefde toen zo spoedig mogelijk de boten uit te zetten, ten einde voor eigen levensbehoud te zorgen. Dit gelukte. Twaalf man sprongen in de middelboot (de grote boot had men niet uit kunnen krijgen), en de overige negen in de giek, waaronder de kapitein en de stuurlieden. De middelboot kwam door de branding ten 5 ure des morgens aan de kust van Martha’s Baai (opm: ongeveer in positie 34 39 Z 20 14 O), dicht bij Breda's dorp (dit punt is op de kaart niet bekend) (opm: in positie 34 32 Z 20 02 O), en de giek eerst des middags ten 12 ure (waarvan de manschappen doornat waren en vreselijke honger en dorst hadden), aan Struisbaai. Bij het verlaten van het schip dacht men niets anders dan aan het behoud van het leven, daar het gevaar zeer groot was. Alleen kon men nog in der haast de scheepspapieren in veiligheid brengen. Aan Martha's Baai (opm: ongeveer in positie 34 39 Z 20 14 O) aangekomen zagen de schipbreukelingen een rijpad dat zij volgden, en na 1½ uur gelopen te hebben, kwamen zij een boer, Zwart genaamd, terecht, die hen met de meeste gastvrijheid behandelde. Een paar dagen bleven zij daar, niets anders denkende dan dat hun officieren in de kleine boot de dood in de golven gevonden hadden. De giek waarin de kapitein en de stuurlieden waren, zoals reeds bovengemeld is, kwam aan Struisbaai behouden aan. Aldaar vond men de heer Martin, een agent van de heren Barry en Neven, die alles in werk stelde om de zeelieden van dienst te zijn. Hij zond dadelijk een expresse te paard naar de heren om hen van het ongeval kennis te geven. Op dezelfde avond kwam een klerk uit Breda's dorp door die firma afgezonden, om de kapitein en de eerste stuurman Van der Valk naar Breda's dorp vergezelde, om vandaar het andere volk en het schip op te gaan zoeken. Men moest om daartoe te geraken de woning van Zwart voorbij, waar men tot grote vreugde de andere schepelingen ontmoette. In de avond van 31 maart waren de kapitein en de stuurlieden op het strand, maar daar het toen zeer donker was, stelde men het uit tot de volgende morgen om het schip in ogenschouw te nemen. Men bemerkte toen dat het vaartuig totaal wrak was, zijnde de ijzeren masten van het dek afgebroken, en met de ra's en zeilen over boord geworpen Het strand was bezaaid met lege suikermanden, en van de 450 balen tabak waren er slechts 40 aan de wal gekomen. Ten naastenbij moet het wrak en de lading bij elkander bij de publieke verkoping op 7 dezer (opm: 7 april 1863) GBP 180 hebben opgebracht.
De kapitein en de overige manschappen zijn vervolgens per as van Breda's dorp naar de Kaapstad vervoerd. Daar de schipbreukelingen alles verloren hebben, worden pogingen aangewend om hen te hulp te komen; reeds is GBP 30 bijeengebracht. De kapitein en de drie stuurlieden zullen met mailstoomboot naar Europa vertrekken, terwijl het scheepsvolk zich nog in het Zeemanshuis bevindt. (opm: zie NRCs 300563, 310563, 010663 en 240763)


Datum: 06 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Triest, 30 mei. Het Turks oorlogstoomschip VASSITAI TIDJARET, van Corfu naar Prevesa, is de 20e dezer door de Nederlandse stoomboot TRIEST, kapt. Buys, overvaren en gezonken. De bemanning is gered door het Nederlandse stoomschip, dat mede schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Quebec, 22 mei. Het alhier van Rotterdam gearriveerde schip NUMMER I heeft tengevolge van aanzeiling de boegspriet enz. verloren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op de 20e dezer des morgens ten 10 ure, zal in het vendu-lokaal alhier, tegen 4% vendu-salaris worden verkocht: het snelzeilend Nederlands-Indisch brikschip ZWALUW, kapt. P. Bloem, ladende ruim 6000 pikols, met deszelfs staand en lopend tuig, inventaris enzovoort, zoals hetzelve alhier ter rede is liggende.
Haager & Schuurman.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad

Zr.Ms. schroefstoomkorvet MEDUSA, commandant kapt.luit. ter zee Jhr. F. de Casembroot, is op 15 maart van Batavia op de rede van Nagasaki geankerd.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dinsdag namiddag (opm. 2 juni 1863) te 2 uur is Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse AART VAN NES, met het beste gevolg te water gelaten.


Datum: 07 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 juni. Het schip SNIP, kapt. Spekman, van hier naar St. Petersburg, bij Kroonstad overzeild en gezonken, is volgens telegram van Kroonstad, d.d. 5 dezer, weder boven water en aldaar binnengebracht. (opm: zie NRCs 310563, 010663 en 020663)


Datum: 08 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens bericht uit de Groenlandse visserij was de vangst algemeen ongunstig. De Groenlandvaarder MARIA, te Purmerend thuis behorende, had op 5 mei 1300 jonge, 1900 oude robben; de Groenlandvaarder NOORDPOOL, van Harlingen, op 20 mei 300 jonge en 300 oude; van de DIRKJE ADAMA werd niets gemeld.


Datum: 09 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 april. Naar men bericht is het nieuwe stoombootje TJI-PINANG, behoord hebbende aan mevrouw de wed. Van der Meulen, door het gouvernement aangekocht voor een som van NLG 85.000. De TJI-PINANG zal de communicatie tussen Batavia en het eiland Onrust openhouden, terwijl de BENNETT, welke tot dusver deze dienst verrichtte, bij de Gouvernementsmarine wordt ingedeeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 8 juni. Zaterdag (opm: 6 juni) arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip HYDRA, kapt. A.G. Munneke, van Veendam, groot 110 last, gebouwd bij J. Bodewes te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 juni. Van Corfu wordt van 25 mei gemeld, dat het stoomschip TRIËST, kapt. Buys, van Venetië komende, de twintigste dito een Turks oorlogschip overzeild had, dat ten gevolge daarvan gezonken was en waardoor de TRIËST insgelijks schade bekomen had.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Het schip ANTILOPE, kapt. Panjer, van Nizza naar Petersburg is op 3 dezer door een Scheveninger visser in goede staat gepraaid.


Datum: 10 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 juni. Het Nederlandse schip HEERENVEEN, kapt. Boonstra, van Grangemouth naar Malaga, is hier met schade aan het roer binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Simonsbaai, 28 april. Het Nederlandse schip VEREENIGING, kapt. de Jong, van Batavia naar Dordrecht is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde en verkochte schepen en scheepsparten:
Te Amsterdam is de 13e april geveild het schip CORNELIA, kapt. Witt, in 1842 gebouwd, groot 410 gemeten lasten, voor NLG 37.600 verkocht aan de reders Van Overzee & Co. te Rotterdam, zullende gevoerd worden door kapt. Van Amerongen.
Te Rotterdam is uit de hand te koop het Amerikaanse fregatschip CRYSTAL PALACE, groot 331 Nederlandse lasten, aldaar liggende.
Het schip JACOBA CORNELIA CLASINA, ex-LUCIA MARIA, kapt. Delcliseur, in 1838 gebouwd, groot 379 lasten, is uit de hand verkocht.
Het schip VAN GALEN, kapt. Brandligt, in 1839 gebouwd, groot 321 lasten, is verkocht aan een Noorse rederij.
Het schip ADMIRAAL TROMP, kapt. Van Tubergen, in 1837 gebouwd, groot 397 lasten, is verkocht aan een Noorse rederij.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De directeur van de middelen en domeinen maakt bekend dat het wrak van het Nederlands-Indisch schip JAVA, met de drie masten boven water gezonken, ligt in de diepte van ± 5 vadem water, onder de wal op nagenoeg 1 ½ mijl bewesten de rede van Samarang en in de peiling van Korowolan W 3 ¼ N en van Kendal WZW.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Onder het afdrukken dezer wordt ons van een geachte zijde medegedeeld, dat door de Indische rederijen een zwaar verlies is geleden, door het vergaan van zeven vaartuigen, welke tegelijkertijd in lading lagen te Soemba, beter bekend onder de naam Sandelwood eiland. Een ontzettende storm uit het NNW, die reeds de vorige avond begon, groeide dermate in hevigheid aan, dat de 9e mei, des morgens ten 9 uur, de bedoelde zeven vaartuigen reeds reddeloos verloren waren. Vier lagen er in lading te Kedong-Bo, namelijk: de barken JUDUL BARIE en ANIS BALHEER en de brikken RACHMANIE en SALIM, te Nangamessie lag de brik MARZOEKIE, te Wendee de brik AMBOINA en te Nembora een Sumanapse schoener ten anker. Met verlangen zien wij omtrent deze treffende gebeurtenis nadere berichten tegemoet, vooral omdat men ons omtrent het lot van de schepelingen nog geen zekere berichten heeft kunnen geven.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op zaterdag de 13 juni 1863, in het lokaal van het vendukantoor, door Van den Abeelen & Co., op last van de vice-consul van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, ten tien ure precies, à 6% venduesalaris, van het Amerikaanse schip NEWARK, groot 323 tonnen, gebouwd in 1832 te New York, met zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris, benevens de inhebbende lading van 1700 vaten traan, zoals schip en lading door de bemanning geheel verlaten, volgens de laatste berichten is liggende of niet liggende op een rif tussen de noord oost en oostpunt van Sandelwood eiland (opm: = Soemba)


Datum: 11 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 10 juni. Heden is aan de werf van de heer F. Smit alhier de kiel gelegd van een tweede stoomboot van Gorinchem over Gouda naar Amsterdam en tussengelegen plaatsen, in onmiddellijke verbinding met Zaandam, onder directie van de heren P. Tegel en H.J. Belser.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 juni. Het schip ANNA EN ELISA, kapt. De Roever, van Shields naar Batavia, bij eerstgemelde haven gestrand, is volgens brief van de kapitein nagezien, afgekeurd en zal publiek verkocht worden. (opm: zie NRC 220563, 230563, 250563 [2x], 280563, 300563 en 240763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 8 juni. Het schip PHOENIX, kapt. Kuiper, van Antwerpen naar Livorno, is hier lek binnengelopen en moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 10 juni. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwde galjootschip ALBERTINA, kapt. F.Zwaal, van Harlingen, groot 100 last, gebouwd bij J. Veenma te Foxholsterbos.


Datum: 12 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 9 juni. Het in Northumberland Clark ladende Nederlandse schip HAAMSTEDE, kapt. Termarsch, is in de baai op zijde gevallen, doch is zonder schade weder overeind gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 juni. De stoomboot NORA van Londen naar hier, geraakte l.l. maandag, door het wegdrijven ener zeeton in de Blauwe Slenk, uit het vaarwater en met zulk ene hevigheid aan den grond, dat de kracht harer stoom niet voldoende was om de boot weder vlot te krijgen. De beide stoomboten FRIESLAND en BURGEMEESTER ZIJLSTRA, die gisteren ter harer assistentie waren uitgezonden, gelukte het na veel krachtsinspanning haar hier ongedeerd binnen te brengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 11 juni. De Groenlandsvaarder MARIA, commandant N.S. Andersen, had, volgens de Zeepost, den 5 mei 3900 robben en de NOORDPOOL, commandant C. Koch, den 20 dito 600 robben geslagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een sterk scheepshol, lang 11.360 (40 voet) en wijd 3.337 (11¾ voet), met platte roef en ronde luiken; zijnde het dek nog uitmuntend. Het is zeer geschikt tot woning en berging van goederen bij grote werken. Te bevragen bij Gerben A. Bakker te Makkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een nieuwe aardappelsnik met tuig, groot 10 ton. Bij J. Boorsma te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. de Carpentier, notaris te Koudum, zal op zaterdag den 27 juni 1863, des morgens te 10 uur, ten huize van A. de Vries, kastelein te Koudum, veilen en verkopen een zeer snelzeilend gewegerd Tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot volgens meetbrief 34 ton, in 1861 te Sloten in deze provincie nieuw uitgehaald; met staand en lopend want, ankers, ketting, tros, paardenlijn, lang 35 vaam, en verdere complete inventaris, met een stel nieuwe zeilen en een halfsleten Drentse fok, groot 90 el, liggende aan de Galamadammen onder Koudum en aldaar dagelijks te bezichtigen. Zijnde dit vaartuig inmiddels uit de hand te koop. Gegadigden komen op tijd en plaats voormeld en zijn de condities te vernemen bij den notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal, ten verzoeke van zijne ambtgenoten de heren A.A. Land te Franeker en I.J. Verwer te Makkum, in het Heeren Logement bij D. Minnema te Harlingen, op woensdagen den 24 juni 1863, provisioneel, en den 8 juli e.k., finaal, telkens des avonds ten 7 ure, publiek verkopen:
-       1/15 aandeel in het Nederlands schoonerschip ZEEMEEUW, groot 90 lasten; bevaren door den kapitein W.J. van der Meer.
-       1/30 aandeel in het Nederlands schoonerschip HARMONIE, groot 92 lasten; bevaren door den kapitein J. Both.
-       1/15 aandeel in het Nederlands schoonerschip WILLEM, groot 101 lasten; bevaren door den kapitein M.J. de Weerd.
-       2/15 aandelen in het Nederlands schoonerschip BEERTA HENDRIKA, groot 82 lasten; bevaren door den kapitein T.W. Stuit.
-       1/15 aandeel in het Nederlands schoonerschip MERCURIUS, groot 140 lasten, bevaren door den kapitein J.U. Merklelbach
-       Vijf aandelen, nos. 215, 216, 217, 218 en 219, in de Friesche en Overijsselsche Stoomboot Rederij, ieder derzelve voorzien van 4 bewijzen voor het dividend.
-       1/3 aandeel in de Kiellichter FRIESLAND, onder beheer van de heren S. en T. Zwanenburg te Harlingen.


Datum: 13 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Whitby, 11 juni. Het Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. Kayser, van Shields naar Soerabaija, heeft op de Whitby rotsen aan de grond gezeten, doch kwam, na ongeveer 2 keel (opm: 2 lichters) steenkolen overboord geworpen te hebben, met assistentie vlot en retourneerde naar Shields. Het schip maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Weymouth, 10 juni. Het Nederlandse schip ELTICA MEEZENBROEK, kapt. Vegter, van Buenos-Aires naar Londen, 90 dagen reis, is heden wegens gebrek aan proviand ter rede van Portland gearriveerd. Overigens was alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 8 juni. Het schip ONRUST, kapt. Mudder, van Hamburg met tarwe naar Amsterdam, is op de hoogte van Spiekeroog zo lek geworden dat men genoodzaakt was het op strand te zetten. Met laag water heeft men een gedeelte van de lading kunnen bergen en hier henen brengen. De gehele lading is doornat en zal alhier opgeslagen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 25 april. De lading haver en enige kisten kaarsen uit het schip KINDERDIJK, kapt. Zwanenburg, zijn beschadigd. Ook vreest men, dat de lading haver en enige kisten kaarsen uit het schip HONIGBIJ, kapt. Van der Valk, beschadigd zullen zijn.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. De brik HARRIET, welke binnen de riffen ten anker lag, is van de ketting geslagen en op het droge geworpen, doch zonder belangrijke averij. Men hoopte dit vaartuig weer in vlot water te kunnen krijgen. Volgens opgaaf van de inlanders zouden zij na de orkaan op verre afstand een schip in ontredderde staat hebben zien drijven; vlag onbekend. De richting van de wind is geweest, beginnende van het oosten door het noorden en westen tot zuidwest, in de laatste streken de grootste kracht hebbende.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 juni. Heden is binnengekomen van Londen het alhier thuis behorende driemast schoenerschip BENOIT, kapt. M.E. Visser, gesleept door de Belgische stoomboot FLÊCHE, kapt. Seeuwen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 juni. Binnengekomen het Engelse brikschip JABEZ, kapt. Lucas, van Newcastle met een lading steenkolen, bestemd voor het Nederlandse barkschip WALCHEREN, kapt. Van der Heijden, welke bodem zich alhier in het dok bevindt.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 8 juni. Het alhier thuis behorende schoenerschip CLEMENS, kapt. H. Meuldijk, is na volbrachte reparatie van de werf te water gelaten.


Datum: 14 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 12 juni. Het Nederlands schip ZEEMEEUW, kapt. Keyser, eergisteren van hier naar Soerabaija vertrokken, is heden uit zee geretourneerd, hebbende bij Whitby aan de grond gezeten (zie NRC van gisteren). Volgens rapport van de loods maakt het schip geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Carolinenzijl, 10 juni. De gehele lading van het alhier in averij binnengebrachte schip ONRUST, kapt. Mudder - zie NRC van gisteren - is beschadigd en zal binnen enige dagen verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nykjöbing, 5 juni. Het Nederlandse kofschip DIEVERDINA ALIDA POT, kapt. Top, van Schiedam naar Pernau, 22 april bij Bovbjerg gestrand, is de 3e dezer weder af- en heden alhier in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Vlissingen. De notaris D. Uyttenhooven zal op vrijdag de 19e juni, des voormiddags ten 11 uren, op de Bierkade presenteren te verkopen het in averij binnengebracht Nederlands driemast schoenerschip BENOIT, gedeeltelijk kopervast, groot volgens meetbrief 52 lasten, zullende eerst het schip met deszelfs masten en staande want, daarna de inventaris in loten, en vervolgens een en ander geaccumuleerd worden geveild.
Daags te voren voor een ieder te zien. Informatiën te bekomen bij de scheepscommisio- nairs De Groof en Hector te Vlissingen.


Datum: 15 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 12 juni. Het geretourneerde schip ZEEMEEUW, kapt. Keyzer, van hier naar Soerabaija (zie NRC van gisteren) zal hoogstwaarschijnlijk moeten lossen om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 12 juni. De alhier in averij binnengelopen Nederlandse kof JANTINA ALBERTINA, is gisteren in publieke veiling voor 630 thaler verkocht en het eigendom geworden van een Nederlandse kapitein.


Datum: 16 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht tot het transport van een lading steenkolen van Newcastle naar Onrust of Kuyper: EDUARD EN MARIE, kapt. A. van der Kolff; BELLATRIX, kapt. H.C. Haacke; WILLEM EN CAREL, kapt. N.D. Steenveld; naar Soerabaija: EERSTELING, kapt. C. de Zeeuw Bachus Wzn.; MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion; CAPELLA, kapt. J. Kruizinga, tot de vracht van NLG 25 à 29,80.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Het schip HERMANUS ISAÄC, kapt. Takes qq., is volgens brief van de kapitein, de 21e maart te Oud Calabar (opm: Nigeria) door de bliksem getroffen, die door de lading heensloeg en zich onder de schuurgang een uitgang baande, waardoor op het dek en aan het koper veel schade veroorzaakt werd; te Oud Calabar geen gelegenheid zijnde om te repareren, had de kapitein, met assistentie van een gezagvoerder van een van de aldaar liggende schepen, de schade zoveel mogelijk hersteld en zou tegen medio mei de terugreis aannemen.


Datum: 17 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht, de navolgende 19 schepen, als:
Voor Rotterdam: GRAAFSTROOM, kapt. J.R. de Boer; EMILIE, kapt. J.A. Bruinseels; ISAÄC DA COSTA, kapt. J.J. Klein; PANTALON, kapt. P. Hessels; CONSTANTIA, kapt. M.A. Overgaauw; DOELWIJK, kapt. L. Hoefman; JAVA, kapt. F.G.C. Mann.
Voor Amsterdam: ARGO, kapt. J. Gesterkamp; HENDRINA, kapt. J. van Breen; JUNO, kapt. H.W. Nicolai; QUARTET, kapt. Z. Mulder; CELEBES, kapt. F.H. Reuvekamp Gille; PEKING, kapt. S. Deinum; JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. A. van Duyn; HOLLAND, kapt. B. Auffmorth; CORNELIA HENDRIKA, kapt. J.J. Swart; EUGENIE, kapt. E.J. Bargman; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder.
Voor Schiedam: PAUL JOHAN, kapt. A. Kooy.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 juni. Op de werf Concordia van de heren Meursing & Huygens alhier is de kiel gelegd voor het barkschip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, groot pl.m. 400 gemeten lasten, voor rekening der reders Huygens & Hardenberg te ’s-Gravenhage en gevoerd zullende worden door kapt. A. Hoogenstraaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 14 juni. De Nederlandse bark ZEEMEEUW, kapt. Keyser, die alhier met schade retourneerde, zal, naar men zegt, naar Amsterdam vertrekken om aldaar te lossen en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rostock, 15 juni. Het Nederlandse stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK,  kapt. Visser, is in de nacht van 13 op 14 dezer bij stormweder op de Mecklenburgse kust gestrand. Men zou trachten de lading te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. De Nederlandse schoener PRESTO, kapt. Roelfsema, de tiende dezer van Liverpool naar La Guaira vertrokken, is bij vertrek met een schoener in aanzeiling geweest en met schade te Liverpool terug gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Goslings te Harlingen zal aldaar ten verzoeke van de heer J.T. Vellenga, scheepsmakelaar aldaar, ten huize van logementhouder Balkstra aan de Noorderhaven, op woensdag 24 juni 1863, des namiddags te drie uur provisioneel en des avonds te zeven uur finaal in het openbaar verkopen het hechte en sterke tjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, liggende bij de Vischmarktsbrug in de Noorderhaven te Harlingen, metende lang19 el 27 duim, wijd 3 el 20 duim, hol 2el 6 duim, geijkt op 56 ton, met al deszelfs toebehoren, zoals het laatst is bevaren door H. Andreae. Verder nog een overdekte Noorse zeiljol met bijbehorende zeilen en ijzerballast. Dadelijk na de toewijzing te aanvaarden. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De alhier (opm: Batavia) ter rede liggende Engelse brik (opm: moet zijn bark) COLONSAY, enige tijd geleden bij Billiton gestrand en door kapt. Kruymel herwaarts gebracht, is de 15e dezer op vendutie verkocht voor NLG 16.600. De koper is een Arabier van Samarang. (opm: zie JB 030663 en JB 150763)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 16 juni. Gisteren kwamen alhier aan 104 opvarenden van schepen, die op de negende mei jl. totaal zijn verongelukt door storm en op de wal van Soemba zijn verbrijzeld; van de negen die dit jaar daarheen zeilden, kwamen er slechts twee terug. Van de zeven verloren vaartuigen behoorden thuis een te Soerabaja, twee te Grissée, een te Samarang, een te Soemanap, een te Tagal en een te Pekalongan. Meerdere bijzonderheden zijn ons nog niet medegedeeld.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 12 juni. Hebben wij in ons vorig nummer met korte woorden gewag gemaakt van het ongeluk dat enige vaartuigen van Nederlands-Indische reders op de rede van het zogenoemde Sandelwood eiland door een vreselijke storm in de vorige maand getroffen heeft, – thans zijn wij in staat om daarvan de bijzonderheden aan onze lezers te berichten. Van de schepen als verongelukt opgegeven, zijn werkelijk de RACHMANIE, de JOEDUL BARIE, de ANIES BALGAIR en de ALMARSHOEGIE gestrand, terwijl van de brik AMBOINA en een Sumanapse schoener nog niets met zekerheid bekend is. Uit een journaal dat van de ANIES BALGAIR gered is, blijkt, dat dit vaartuig op de 9e mei ll. na gedurende de ganse nacht met aanhoudende buien uit het NNW en zware zeeën te worstelen gehad te hebben, waardoor men genoodzaakt was de masten te kappen, des morgens ten 6 ure strandde, wat evenzo het geval was met de schepen RACHMANIE, JOEDUL BARIE en ALMARSHOEGIE. Gelukkig heeft men bij deze ramp geen mensenlevens te betreuren, daar alle schepelingen in de gelegenheid waren om zich aan wal van het eiland te redden. Ook is er, zoals men heeft willen beweren, geen lading paarden verongelukt, daar al de gestrande schepen nog op de lading lagen te wachten. De schade is overigens nog al belangrijk, daar er van de drie schepen RACHMANIE, JOEDUL BARIE en ANIES BALGAIR ter waarde van NLG 23.000 is verloren geraakt, zijnde het verlies door de andere schepen geleden, nog niet met juistheid bekend. Van die goederen zijn echter slechts weinige een prooi van de golven geworden, maar wat bijna ongelofelijk is, door de radja's van het Sandelwood eiland, of liever door de bevolking onder goedkeuring en zelfs op aansporing van de vorsten geroofd. Nauwelijks waren de arme schipbreukelingen behouden aan wal gekomen of zij werden vereerd door een bezoek van de radja's van Lewa en Melolo, die hun bevolen eerst een huisje te bouwen, voordat er iets van de te redden goederen aan wal mocht worden gebracht. Kort daarop kwam de eerste radja terug, maar thans vergezeld van minstens 150 inboorlingen, om de geredde goederen in ogenschouw te nemen en allerwaarschijnlijkst tegelijk om zich te overtuigen of de geredde schepelingen gewapend waren en dus in staat om zich tegen de voorgenomen roof te verzetten. Dat men werkelijk het plan had, de schipbreukelingen ook nog het laatste te ontnemen bleek ten duidelijkste toen de inboorlingen, terwijl men bezig was uit vrees voor het ergste, alles zoveel mogelijk naar Nangamessi te brengen om het in de daar liggende Nederlands-Indische bark FATHAL HAIR over te brengen, reeds begonnen te roven, zoveel zij machtig konden worden en kort daarop de stoutheid hadden om de brik RACHMANIE geheel en al uit te plunderen, – zodat men voor de overmacht moest bukken en het maar geduldig moest aanzien hoe bijna alles aan hun roofzucht ten prooi viel. Om hen te keer te gaan was een onmogelijkheid, daar men zodoende roekeloos mensenlevens in gevaar zou hebben gesteld. Dat zulke daden gepleegd worden door de radja's van het Sandelwood eiland, verwondert ons te meer, daar dit eiland toch behoort tot de “bevriende inlandse staten in de Indische archipel” en de radja's zelf jaarlijks door het gouvernement van Nederlands Indië met geschenken worden begiftigd en zelfs nog niet lang geleden van het gouvernement een Nederlandse vlag ontvingen, ten bewijze van de vriendschappelijke verstandhouding tussen de hoofden van het eiland en het gouvernement. Zo ooit dan zal het gouvernement wel hier de krachtigste maatregelen moeten nemen o zulk een handelswijze te keer te gaan, daar het niet behoeft bewezen te worden van welk belang het voor de Nederlands Indische handel is dat schepen, varende onder Nederlandse vlag, die juist daar in zo grote getale ladingen paarden komen innemen, veilig kunnen landen en gerust kunnen vertrouwen op de beloften van bescherming die door de vorsten van het Sandelwood eiland telkens aan het gouvernement zijn gedaan. Zo ooit dan moet het gouvernement wel hier tonen dat het de eer van de Nederlandse vlag niet straffeloos laat schenden, maar dat het, waar dit nodig is, met kracht zijn gezag weet te handhaven. Zo ooit, dan is hier een tuchtiging wel hoogst noodzakelijk om die roofgierige radja's uit de waan te brengen, zo zij daarin soms mochten verkeren, dat het hun maar vrij staat, arme schipbreukelingen en het allerminst onderdanen van het Nederlands gezag bijna alles te ontnemen en de schandelijkste strandroof te plegen. Wij wensen hartelijk dat door het gouvernement in deze zaak ten spoedigste wordt voorzien, vooral ook in het belang van de handel in deze gewesten, die zeer zeker een gevoelige slag zou ondervinden, wanneer de Nederlands Indische schepen niet meer veilig zijn op de rede van het eiland dat bijna geheel Java van paarden moet voorzien.


Datum: 18 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rostock, 15 juni. Het op de Mecklenburgse kust gestrande Nederlandse stoomboot GOUVERNEUR VAN EWIJCK - zie ons nummer van gisteren - zit hoog op strand, doch is dicht gebleven. Het schip zal de lading lossen en dan zal men trachten het af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Krimpen aan de Lek, d.d. 16 juni het volgende:
Als een bijzonderheid kan vermeld worden dat het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, na aan de werf alhier van het koper, tot aan het water ontdaan te zijn, op woensdag de 10e dezer in het dok te Slikkerveer gebracht is. In 23 werkuren is aldaar het verdere koper afgenomen, het schip geheel gekalfaat en op nieuw gekoperd. Vrijdagmorgen om drie ure naar Rotterdam gesleept, is daar de verdere ballast alsmede de provisie enz. ingenomen, en volledig uitgerust voor een reis naar Australië, is het schip zaterdagmiddag ten 1 ure, van Rotterdam naar Hellevoetsluis vertrokken. Indien zulk een spoed niet voorbeeldeloos is, zal deze toch wel tot de zeldzaamheden behoren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 juni. Op de fabriekswerf van de heren Gebr. Schutte is heden de kiel gelegd voor twee stoomboten, genaamd de FRIES en de GRONINGER, te bouwen voor rekening der Internationale Stoomboot Maatschappij (opm: binnenvaart-stoomschepen)


Datum: 19 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calmar, 17 juni. Het schip MARIA, kapt. Nagel, van Stockholm naar Varel, is gisteren bij Oland gezonken.


Datum: 20 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Heden voor de middag voer de gepantserde ijzeren kanonneerboot, op het Etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij gebouwd, op haar eerste proeftocht deze stad voorbij. De snelheid, waarmede dit van de gewone vorm der schepen afwijkende vaartuig zich bewoog, trok de algemene aandacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rostock, 16 juni. De gehele lading van het gestrande Nederlandse stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK is onbeschadigd geborgen en ligt in lichters hier voor de stad. Of men het schip af zal kunnen brengen, is nog onzeker.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 12 juni. Wij vernemen, dat het logementschip der officieren de MERWEDE, in het bassin alhier liggende, heden morgen eensklaps is gezonken. Mensenlevens zijn er echter niet bij te betreuren.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de stoomboot TJITARUM, met 10 gedekte ijzeren praauwen. Nadere informatiën bij Tiedeman & Van Kerchem q.q.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Middelburg, 19 juni. Heden is te Vlissingen in het openbaar verkocht het Nederlandse driemast schoenerschip BENOIT, met inventaris, groot 52 lasten, liggende in de haven aldaar, voor een som van NLG 1920,50, aan de heer J. Dieppe te Dordrecht.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 19 juni. Heden is het Nederlandse driemast schoenerschip BENOIT met deszelfs inventaris publiek verkocht voor NLG 2312,55 aan de heer Johannes Duppe van Dordrecht. (opm: vergelijk dit bericht met dat uit de MCO, hierboven)


Datum: 21 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 juni. Het schip MARIETJE, kapt. Van der Werff, van Amsterdam naar Gothenburg, is alhier met 6 voeten water in het ruim binnengelopen.


Datum: 22 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 19 juni. Het wrak van het Nederlandse schip ANNA EN ELISE is met de ondermasten en de kolen, die er nog in zijn, voor GBP 630 verkocht. (opm. zie NRC 220563, 230563, 250563 [2x], 280563, 300563 en 240763)


Datum: 23 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 juni. Het stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK, kapt. Visser, op de Mecklenburgse kust gestrand, zat volgens telegram van Rostock zeer gevaarlijk. Een agent van Veritas was met deskundigen aan boord geweest en het was onzeker of het tegen belangrijke kosten af te brengen zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marseille, 19 juni. De Nederlandse galjoot EGBERDINA ANNACHIENA, kapt. Drenth, van Newcastle met steenkolen naar Triest, is de 11e dezer op zee gezonken, doch het volk gered en alhier aangebracht. (opm: zie ook PGC 250663)


Datum: 24 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zoltkamp, 20 juni. Het schip AMEISE, kapt. Litich, van Südwesthörn (opm: Norderney) met tarwe (opm: van Stettin) naar Antwerpen, is de 19e dezer op de hoogte van Terschelling gezonken, doch het volk gered en te Oostmahorn aangebracht. (zie PGC 250663)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 juni. Het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Timmers, van Amsterdam naar Messina, is hier lek en met verlies van kluiverboom enz. binnengelopen. (zie PGC 270663)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 21 juni. Het alhier om order gearriveerde schip JOHANNA, kapt. Goosens, van Rio Grande komende, is lek en heeft voorsteng enz. verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 21 juni. Kapt. Jensen, met de brik JUNO alhier aangekomen, rapporteert dat er gepasseerde nacht een Nederlandse kof op de Zweedse kust gestrand is. (opm: nog geen naam achterhaald)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 14 juni. Het Nederlandse schip EQUATOR, kapt. Huisman, van Cette naar Rio Janeiro, is met verlies van fokkera enzovoorts alhier binnengelopen, zijnde in aanzeiling geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff & N.H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, als lasthebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag de 14e juli 1863, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat, Wijk 1 – 499, publiek te veilen, de navolgende snelzeilende gekoperde en kopervaste schepen, als:
-       het fregatschip GERARDUS JACOBUS, gevoerd door kapt. J.J. Kilian, volgens meetbrief lang 40 el, wijd 7 el 43 duim, hol 5 el 65 duim, en alzo groot 746 tonnen of 394 lasten. Het voorsch. schip is liggende te Londen in het St. Catharine's Dock, is dit jaar geheel in orde gebracht en nieuw gedubbeld met rood koper, heeft bij een vorige reis geladen gehad 900 ton steenkolen en staat voor de beurt van bevrachting bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij mei 1862.
-       het barkschip KOOPHANDEL, gevoerd door kapt. A.M. Swarts, volgens meetbrief lang 36 el 10 duim, wijd 6 el 47 duim, hol 5 el 12 duim, en alzo groot 531 tonnen of 282 lasten. Het voorsch. schip is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Beide schepen, met al derzelver rondhout, staand- en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris.
Nog zullen afzonderlijk geveild worden: drie chronometers. De voorschreven schepen zijn inmiddels uit de hand te koop. Iemand nader onderricht begerende, spreke de bovengemelde makelaars.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Het verkochte schip SIEN HIEN is verdoopt in HIAP HOEN, kapt. Lim Goan Ling, en ligt alhier in lading naar Cheribon.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boeleleng. Op de 17e mei kwamen te Boeleleng aan boord van een Sclaparangse bark genaamd BOENKOEK aan negentien schipbreukelingen, afkomstig van de op de 24e april nabij Sandelhout eiland gestrande Amerikaanse walvisvangen NEWARK gevoerd door Nathan 's Smith. Deze schipbreukelingen hadden met de sloepen van hun verongelukt schip het eiland Lombok weten te bereiken, waar hun door de vorst van dat eiland met bovengenoemd barkschip, dat bestemd was voor een reis naar Soerabaja, passage naar die plaats werd verschaft. Daar men echter aan boord van de bark niet genoegzaam in hun voeding kon voorzien, werd op hun verzoek Boleleng aangedaan, vanwaar zij na twee dagen toevens, ruimschoots van levensmiddelen voorzien, de reis naar Soerabaja vervolgden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 12 juni. De 8e mei jl hebben ten gevolge van een hevige storm, die in die streek heeft gewoed, met minder dan acht schepen schipbreuk geleden. De bijzonderheden daarvan ontlenen wij aan een verklaring afgelegd door de Arabier Sech Abdulla Bin Said Beledram, die de 25e april jl. met de hem toebehorende schoener FATHAL HAER te Memboro ( noordkust Sandelhout eland) geankerd zijnde met het doel om aldaar een lading paarden in te kopen op eerstgenoemde dag des morgens ten 11 ure door deze storm zijn vaartuig voor drie ankers zag wegslaan en op het strand werpen. Hierop zijn ongeveer een duizendtal Memborezen aan boord gekomen, hebben zich van de aanwezige goederen meester gemaakt en daarop het vaartuig in brand gestoken om het ijzerwerk te kunnen machtig worden; ten gevolge waarvan deze Arabier een meerdere schade leed van NLG 3000,- . Tijdens deze plundering werd zijn stuurman door hen aan de hand gewond en de ruimbewaarder vastgebonden toen beiden nog aan boord zijnde, het plunderen poogden te beletten. Voorts is er nog een matroos verdronken toen hij met zijn makkers in de grote boot aan wal wilde gaan; terwijl die boot mede verloren is geraakt. Deze Arabier heeft zich hierop met zijn equipage, bestaande uit 20 man, met een Sumbawase prauw naar Bima laten overbrengen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Amerikaanse schip VERSAILLES, groot 547 tons register, alhier ter rede liggende. Adres bij de agenten Paine, Stricker & Co. (opm: het schip werd niet verkocht en vertrok als Amerikaans schip VERSAILLES, kapt. Sherburne, op 9 juli 1863 van Batavia naar Singapore)


Datum: 25 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 juni. Terwijl gisterenavond 7 ure de stoomboot TEXEL naar het Nieuwediep werd gebracht om aldaar schoongemaakt te worden, barstte tussen Texel en het Nieuwediep eensklaps een plaat van de stoomketel doormidden, waardoor de boot bij de ontsnapping van de stoom onmiddellijk aan wind en stroom was prijs gegeven. Met behulp van de zeilen slaagde men erin om hedennacht ten 1 ure de boot weder behouden in de haven van het Oude-Schild alhier, terug te brengen. Reeds zondag aanstaande hoopt men de schade hersteld te hebben, zodat de boot op die dag vermoedelijk al weer in de vaart zal worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 24 juni. Volgens schrijven van Kaapstad dd 20 mei, aan de Vereniging van Assuradeuren alhier, was het Nederlandse fregatschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Hensing, aldaar na onderzoek en heronderzoek afgekeurd, dewijl de beraamde kosten van herstelling meer dan drie vierde van de waarde van het schip zouden bedragen. Van de lading waren nog verkocht 157 balen koffie en 255 kanisters suiker. Het Engelse schip BRIDE OF THE SEAS ( van 500 ton), kapt. Donald, was bevracht tot GBP 3.15 met 5 % per ton om een gedeelte van de gezonde lading over te brengen, terwijl voor het overige gedeelte naar ruimte werd gezocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. De Nederlandse bark VEREENIGING, kapt. de Jongh, te Simonsbaai binnen, had de geleden schade hersteld, waarvoor het circa GBP 880 had nodig gehad en zou binnen weinige dagen tot vertrek gereed zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 22 juni. De alhier in averij binnengelopen Nederlandse schepen JOHANNA, kapt. Goosens en SENIOR, kapt. Timmers zijn nagezien en moeten de lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 22 juni. Het schip AMEISE, met tarwe van Stettin komende is op de hoogte van Texel in ontramponeerde toestand drijvende gevonden en hier binnengebracht. (opm: vergelijk NRC 240663, NRC 280663 en PGC 250663)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 23 juni. Door kapt. Rasker, voerende de Groninger scheepskof SWAANTJE GROENENDAL, van Newcastle alhier binnen, is de negentiende dezer op de hoogte van Terschelling gered en de volgende dag hier aangebracht de bemanning en 2 man, van het in zinkende staat verkerende jagtschip AMEISE, uit Stettin, komende van Sudwesthorn en beladen met tarwe naar Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marseille, 19 juni. Het schip EGBERDINA ANNECHIENA, kapt. Drenth, van Newcastle naar Triëst, is de elfde dezer in zee gezonken, doch het volk door een Franse brik gered en alhier aangebracht.


Datum: 26 juni 1863


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schip, lang 13.306 el (46½ voet), wijd 3,124 el (ruim 11 voet), hol 1,136 el (ruim 4 voet 3 duim) bij P.W. Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer.


Datum: 27 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Passaroeang, 29 april. Eergisteren avond omstreeks 7 ure is de bliksem geslagen in een van de ra's van het alhier ter rede liggende schip TWEELINGEN, gezagvoerder kapt. R.P. Bakker. Nadat een stuk van plus minus 8 voet lengte van die ra vloog, liep de bliksem langs het kettinggat en trof alzo de bootsman en een van de matrozen, die beiden gelukkig slechts zeer licht gekwetst werden en weer aan het werk zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 mei. Vrachten. Nederlandse vlag. Voor Nederland werden opgenomen de PROVINCIE DRENTHE, tot NLG 65 voor suiker en tabak en NLG 75 voor lichtgoed, de HENRIETTE GEERTRUIDA SUSANNA à NLG 65 voor suiker en NLG 70 voor tabak, terwijl de MINISTER VAN HALL maar NLG 50 voor suiker en NLG 60 voor tabak bedong. GENERAAL DE STUERS laadt tot NLG 50 koffij en NLG 70 tabak. De HEILIGE LIDUINA gaat via Bangkok met rijst naar Canton Waters à 45 $ cents, of naar Ningpo of Shanghai tot 75 $ cents. De ROBERTUS HENDRIKUS laadt te Soerabaja à 35 $ cents naar Hongkong of 60 $ cent naar Shanghai.
Ter bevrachting blijven nog de Nederlandse schepen AEOLUS, GROOTMEESTER NATIONAAL, SCHEVENINGEN, CORNELIS ANTHONIE, OCEAAN, MATHILDE, WATERGEUS, SCHOONDERLOO, KONINKLIJKE NEDERLANDSE YACHTCLUB, EMERGENS, TOLLENS.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 26 juni. Gisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip BAREND, kapt. E.J. Mulder, van Veendam, groot 110 last, gebouwd bij W.C. Widervank te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 juni. De schepen SENIOR, kapt. Timmer, van Amsterdam naar Messina, en JOHANNA, kapt. Goosens, van Rio Grande, zijn gisteren alhier binnengelopen, het eerste lek, met verlies van kluiverboom enz. moest lossen, het laatste mede lek met verlies van verschansing enz. (red. het schip SENIOR, kapt. Timmer, is het vroeger in de provincie Groningen te huis behorende schip GRIJPSKERK, destijds gevoerd door kapt. D.J. Zomerdijk)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaija, 20 juni. Heden arriveerde alhier ter rede het stoomschip PALEMBANG, kapt. Munnich, op sleeptouw hebbende twee nieuw te Singapore voor rekening der firma Cores de Vries gebouwde stoomboten, de SINGAPORE en de SINGAPORIAN. Zijn wij wel onderricht, dan zullen in de SINGAPORE de machineriën van de PALEMBANG  geplaatst worden, welk laatste schip een belangrijke vertimmering moet ondergaan. Degenen, welke in de gelegenheid waren de SINGAPORE  te bezichtigen, weiden uit over de schone constructie en inrichting dezer boot, die bestemd is voor de stoomvaart in de Indische Archipel en de OENARANG wat ruime en gemakken aanbetreft verre moet overtreffen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juni. Heden is van hier naar Soerabaija vertrokken het brikschip ZWALUW, kapt. J.J. Reeders, (opm: zie JB 140363, advertentie verkoop brik ZWALUW, waarschijnlijk hetzelde schip)

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad

Het barkschip WALCHEREN, kapt. D.N. van der Heijden, is dinsdag uit het dok naar de rede gehaald en de volgende dag van daar naar zee gezeild, met bestemming naar Indië.


Datum: 28 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Het schip NIJSINA, kapt. Prak, van hier te Dantzig aangekomen, heeft 3 voet water in het ruim en lost de lading beschadigd uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 23 juni. De lading tarwe uit het schip AMEISE, van Sudwesthorn naar Antwerpen, alhier verlaten binnengebracht, is in goede staat gelost, uitgenomen het onderste gedeelte dat broeiende is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 26 juni. Het Nederlandse schip GRIETJE, kapt. Scholtens, van Kroonstad met vlas naar Kopenhagen, is op Rogöe gestrand, doch was nog dicht gebleven. Het volk is gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door sterfgeval wordt uit de hand te koop aangeboden een wel onderhouden Veerschip, groot 15 tonnen, gebouwd bij O.L. Lanting te IJlst, met dubbele zeilen, kluitfok, vier stagfokken, kleden, loden wigt, koperen pompen, anker, boomen en haken, koks-, teer-, harpuis- en schrabbersgereedschappen, alles zodanig het in leven in gebruik geweest bij Johs. H. Visser. Te bevragen bij H.J. Visser te Balk.


Datum: 29 juni 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 26 juni. Het alhier met schade geretourneerde Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. Kayzer, van hier naar Sourabaya, heeft de lading gelost en is in het dok te South Shields gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval , 26 juni. Het op Rogoe gestrande Nederlandse schip GRIETJE, kapt. Scholtens - zie NRC van gisteren – is, na 77 balen vlas gelost te hebben, vlot gekomen en te Baltishport binnengebracht. Het schip is dicht gebleven.


Datum: 30 juni 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Alle bekende en onbekende schuldeisers van de onder beneficie van inventaris aamvaarde nalatenschap van Reinold Pieters Kuipers, scheepstimmerman te Obergum, in de gemeente Winsum, worden bij deze opgeroepen om op vrijdag 24 juli 1863 des namiddags te 4 uur ten huize van kastelein Klaas W. Vennema, te Winsum te verschijnen, teneinde rekening en verantwoording te horen doen en om alsdan, indien er geen verzet plaats heeft, hunne schuldvorderingen te ontvangen, voor zoverre het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn.
Mr. J.W.F.J. Du Peyrou Van Breugel. q.q.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 juni. Het tjalkschip HENDRIKA, kapt. Heins, te Termunterzijl te huis behorend, en van Bremen met suiker naar Amsterdam bestemd, is hier met lek schip binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt Praamschip, met zeil en treil en geheel complete inventaris, genaamd de VRIENDSCHAP, groot 13 ton, geschikt tot velerlei gebruik, liggende aan de Turfmarkt te Makkum. Te bevragen bij de weduwe Lolke Lolkema aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt kofscheepje, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot volgens meetbrief 14 ton, met zeil, 3 fokken, 2 nieuwe kleden, anker, tros, mast en verder rondhout, haken en bomen, staand en lopend want, zeer geschikt voor eigen handel en tevens als Beurt of Veerschip, liggende te Koudum en aldaar dagelijks te zien. De condities zijn te vernemen ten kantore van Mr. de Carpentier, notaris te Koudum.


Datum: 01 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 juni. Gisteren is van de werf van de heer J. Smit Cz. te Alblasserdam met het beste gevolg te water gelaten een gekoperd en kopervast barkschip, genaamd CANDIDE, groot 125 gemeten lasten, gebouwd voor rekening der heren De Groot, Roelants & Co te Schiedam, gevoerd zullende worden door kapt. D.P. Bosscher en bestemd voor de Chinese vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 28 juni. De Nederlandse kof MARCHIENA MARTHA, kapt. Bakker, van Tarragona naar St. Petersburg, is alhier wegens gebrek aan provisies, verlies van kluiverboom en aangegroeide bodem binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Shields, 27 juni. Het Nederlandse schip HENDRIKA GESINA, kapt. Pronk, van Pomaroon alhier gearriveerd, is bij vonnis der Admiraliteit in beslag genomen.


Datum: 02 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, op vrijdag de 10e juli 1863, des voormiddags ten 10 ure, aan het einde van de Haringvliet achter de Engelse kerk te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarders Stoeller & Braakman, van  het hol van het hektjalkschip genaamd de VROUW IDA, liggende aldaar, en onmiddellijk daarna van een aanzienlijke partij scheepsbenodigd- heden, bestaande in zeilen, touw- en takelwerk, ankers, kettingen en verdere scheepsgereedschappen, alles daags te voren te zien.
Bedoeld schip is inmiddels, hetzij met of zonder inventaris, uit de hand te koop.
Te bevragen bij genoemde deurwaarders in de Houttuin, wijk 11, no. 209.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 1 juli. Heden arriveerden alhier het nieuwgebouwde schoenerschip DEPOSITUM, kapt. J.B. Nieveen, van Groningen, groot 115 last, en gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand, en de schoener MARGRETHA MAGDALENA, kapt. J. Jansen, van Workum, groot 110 last, gebouwd bij E. van Linge te Veendam.

( WILHELMINA MAGDALENA is de juiste naam.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping. Ten overstaan vn de notaris Mr. J.H. Geertsema zal op vrijdag 24 juli eerstkomend ten huize van kastelein Struve aan de Groote Markt te Groningen, des avonds te 7 uur, publiek worden verkocht; het galjootschip CATHARINA, groot 104 zeetonnen of ruim 70 roggelasten, met complete inventaris, in 1859 nieuw uitgehaald, gequalificeerd Veritas 3 T.G. 1.1, thans liggende te Rotterdam, bevaren geweest door nu wijlen kapitein H. Rozema. De inventaris zal op 12 juli eerstkomend verkrijgbaar zijn ten kantore van de cargadoors Wijnne & Barends te Groningen en Leeuwen & Co te Rotterdam en ten kantore van ondergetekende notaris, bij wie tevens inzage kan worden genomen van de voorwaarden van verkoop.
Mr. J.H. Geertsema C.Z.


Datum: 03 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Gisteren ochtend is te Hellevoetsluis in dienst gestemd Zr.Ms. raderstoomschip ARDJOENO, commandant kapt.luit.t.zee E.M.C, Baak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Aangaande het schip HENDRIKA GEZIENA, kapt. Pronk, van Pomaroon, wordt volgens brief van Londen 30 juni gemeld, dat het met de lading en de vrachtpenningen in beslag was genomen voor een bodemarij van GBP 500. Belanghebbenden adresseren zich bij de secretaris van de Vereeniging van Assuradeuren alhier. (opm. zie NRC 010763)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoping van een schip. Op dinsdag den acht en twintigste juli 1800 drie en zestig, ’s middags te twaalf uur, ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, zitting houdende op het Paleis van Justitie aldaar, zal, ten verzoeke van Jan Tames, scheepstimmerman, wonende te Broekerhaven, gemeente Bovenkarspel, en aldaar als zodanig behoorlijk gepatenteerd geweest over de jaren 1860, 1861 en 1862, ingevolge akten van patent, daarvan afgegeven door het bestuur van de gemeente Bovenkarspel, den 9 augustus 1860 onder nummer 40, den 28 juni 1861 onder nummer 103 en den 14 juli 1862 onder nummer 106, domicilie hebbende gekozen te Harlingen, waar het na te melden schip is liggende, aan het huis gemerkt wijk H, no. 161, en te Leeuwarden ten kantore van den heer Reitze Attema, procureur bij de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, wonende aldaar, die in dezen als zodanig voor den executant occupeert, ten laste van Gerrit van der Vliet, schipper, wonende te Enkhuizen, aan den meestbiedende of hoogstafmijnende worden verkocht een Tjalkschip, gemeten op ene grootte of ruimte van twee en vijftig tonnen, thans genaamd de TWEE GEBROEDERS, met mast, boegspriet, roer, zwaarden, twee ankers, luiken, presennings, staand en lopend touwwerk, een getaand grootzeil, een stagfok, kluiffok, en grote kluiffok, twee watervaten, haken en bomen, zo en in dier voege als hetzelve is in beslag genomen en thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, in eigendom toebehorende aan voornoemde Gerrit van der Vliet en door hem als kapitein wordende bevaren, uit kracht van een vonnis, gewezen door den kantonrechter te Enkhuizen, den een en twintigste april 1800 en drie en zestig (behoorlijk geregistreerd) en betekend en om betaling te erlangen ener som van een honderd drie en tachtig gulden, zijnde het bedrag der in dat vonnis tegen genoemde Gerrit van der Vliet uitgesproken veroordeling; in beslag genomen bij proces verbaal van den deurwaarder Johannes Damen te Harlingen van den negen en twintigste april 1800 drie en zestig (behoorlijk geregistreerd) en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Leeuwarden, den 22 mei 1863, in deel 2, nummer 245, en te Hoorn, den 28 mei 1863, in deel 3, nummer 271.
Gemeld Tjalkschip en toebehoren wordt door den executant ingezet op ene som van twee honderd Nederlandse guldens.
Van het proces verbaal van inbeslagname van het voormeld schip, bevattende ene algemene beschrijving van het inbeslaggenomene, zal inzage kunnen worden genomen ten kantore van den procureur R. Attema, hier boven genoemd.


Datum: 04 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men verneemt dat op de werf te Vlissingen, nu de wet op de pantsering van schepen is aangenomen, waarschijnlijk een groot schip zal worden op stapel gezet, dat op geen van de overige etablissementen zou kunnen gebouwd worden. Hierdoor zou ook nieuwe vermindering van het personeel van de werf voorkomen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op wiensdag de 15e juli 1863 in het logement de Hollandsche Tuin te Vlaardingen, van:
-       het extra snelzeilend, kopervast en in december 1862 nieuw gekoperd schoenerschip de TREKVOGEL, gevoerd door kapt. G. den Breems, groot 156 tonnen, bij Veritas geclassificeerd 5/6 A.2.1., met complete inventaris, bij de verkoopbiljetten omschreven.
-       1/10e aandeel in het gekoperd en kopervast barkschip KAAP HOORN, groot 475 tonnen, varende onder het boekhouderschap van de heren P. van Rossem & Zoon te Rotterdam.
-       1/8e aandeel in het vishoekerschip ELISABETH NEELTJE JOHANNA, varende onder het boekhouderschap van de heer A. Hoogendijk Jz., te Vlaardingen.
Nader onderricht te bekomen ten kantore van de notaris Mr. J.H. Knottenbelt te Vlaardingen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip BATAVIA, kapt. Pfeiffer, in 1841 gebouwd, groot 332 gemeten lasten, in veiling aangeslagen tegen 2 juni, is uit de hand verkocht aan een Noorse rederij voor NLG 26.000.
Het brikschip AMERIKA, kapt. Visser, in 1851 gebouwd, groot 158 gemeten lasten, is te Melbourne verkocht voor GBP 3300.
Het schip BATO is thans genaamd H.W. MEYER, gevoerd wordende door kapt. H. Caithness. (opm: zie JB 200563)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rhyl (N. Wales), 28 juni. Het te Pekela thuisbehorende kofschip JANTINA, kapt. Pott, van Liverpool naar Nerva, geladen met ijzer en zout, is in zee lek geworden en gisteravond 6 mijlen Noord van hier gezonken. De masten komen bij laag water boven. De kapitein, stuurman en 6 man hebben met behoud hunner klederen de wal bereikt, Zij zullen morgen per stoomboot naar Liverpool vertrekken. (opm: zie ook NRC 210763 en 240763)


Datum: 05 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H. Zoon, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam als lasthebbende van hun meester zijn van mening op dinsdag de 21e juli 1863, des middags ten twaalf ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen het snelzeilend, Nederlands, gekoperd en kopervaste barkschip TRIJNTJE FENNA, gevoerd door kapt. J. Abbink, volgens meetbrief lang 36 el 40 duim, wijd 7 el 32 duim, hol 4 el 94 duim, en alzo groot 585 tonnen of 309 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk geveild worden een chronometer.
Het voorschr. schip kan dagelijks door gegadigden worden bezichtigd. Iemand nader onderricht begerende, spreke de bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Dalen, Lambert & Van Wijngaarden, residerende te Rotterdam, zijn van mening om op dinsdag de 14e juli 1863, des namiddags ten 2 ure, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam in het openbaar te verkopen:
-       2/25e aandelen in het Nederlands driemast schoenerschip D.T. VISSER, gevoerd door kapt. W. van der Linden, varende onder boekhouderschap van de heer Herman van Houten.
-       1/32e aandeel in het Nederlands barkschip ANTONIA PETRONELLA,  gevoerd door kapt. A. Voorendijk, onder directie van de heren L. ’t Hoen & Co.
-       1/40 aandeel in het Nederlands barkschip SUSANNA JOHANNA, gevoerd door kapt. L.P. Peeters, varende onder boekhouderschap van de heren Van Zeijlen & Decker te Rotterdam.
Alles breder beschreven bij notitiën, welke vier dagen voor de veiling ten kantore van genoemde notarissen verkrijgbaar zijn.


Datum: 06 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gedurende de eerste zes maanden van 1863 zijn voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven uitgereikt aan 51 schepen, metende 4160 lasten (tegen 55 schepen, metende 3252 lasten over gelijk tijdstip van 1862), als 2 barken, 8 brikken, 14 schoeners, 15 galjoten, 4 koffen, 3 tjalken, 4 smakken en 1 stoomboot.
Van genoemde 51 schepen waren 43 binnen en 8 buiten ‘s lands gebouwd.


Datum: 07 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 3 juli. Het schip WATERLOO, kapt. Mason, van Newcastle naar Nederland, is met verlies van steng alhier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.zoon, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff & N.H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam als lasthebbende van hun meesters zijn van mening op dinsdag de 14e juli 1863, des middags ten twaalf ure , in de zaal op de hoek va  de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1 – 499, publiek te veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervaste barkschip KOOPHANDEL, gevoerd door kapt. A.M. Swarts, volgens meetbrief lang 36 el 10 duim, wijd 6 el 47 duim, hol 5 el 12 duim, en alzo groot 531 tonnen of 282 lasten, met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven, te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk geveild worden een chronometer.
Het voorschr. schip is inmiddels is inmiddels uit de hand te koop. Iemand nader onderricht begerende, spreke de bovengemelde makelaars.


Datum: 08 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 juli. Het schip VROUW CLARA, kapt. Post, van Dantzig naar Harlingen, is de 28e juni alhier met 3 voeten water in het ruim binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 5 juni. Met averij zijn alhier binnengelopen, de volgende Nederlandse schepen, als:
-       De 7e mei het fregat EVA JOHANNA, kapt. Van Bochove, van Java naar Rotterdam. Dit schip heeft veel slecht weder doorgestaan en maakte daarin water. Men heeft het bovenwerk gekalefaterd en het schip heeft heden de reis op nieuw aanvaard.
-       De 2e juni de bark TJILINGSIE, kapt. Ouwehand, van Akyab naar Falmouth. Deze bodem heeft 18 mei op 14˚ZB en 78˚OL een orkaan doorgestaan, daarin een zwaar lek bekomen, het roer gebroken, veel zeilen verloren, 270 balen rijst over boord geworpen en meer andere schade bekomen. De lading wordt zwaar beschadigd gelost, daar er ruim 7 voet water in het ruim gestaan heeft.
-       De 19e mei de bark HOLLANDS TROUW, kapt. Keuker, van Bassein (opm: Pathein) naar Cowes. Dit schip heeft mede zwaar weer gehad, daarin een lek bekomen en de grote mast gebroken. Het is nu in het droge dok.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de Nederlands-Indische stoomboot PALEMBANG PAKKET,  met inventaris. Te bevragen bij Buys, Jacobsen & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Wij vernemen dat de Nederlands Indische schoener HELMERS, gezagvoerder Messen, thuis behorende te Soerabaja, ter hoogte van Ketaun (opm: positie 03 19 Z 101 45 O), bij Moko-Moko (opm: Mukomuko), door de inlandse bemanning is afgelopen, die de gezagvoerder, de stuurlieden en Europese matrozen heeft vermoord. Gelukkig heeft men de daders gevat, welke thans te Benkoelen in de boeien zitten en per volgende boot herwaarts zullen worden overgebracht om te recht te staan voor de Raad van Justitie alhier. (zie JB 110763, NRC 280863 en NRC 280963)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De intekening op de Bataviasche Stoomboot-Maatschappij tot bevordering van gemeenschap met Cheribon, Tagal en Pekalongan, (Palembang en de Lampongs), blijft opengesteld tot ultimo augustus, als volgt: te Cheribon: bij de firma Gebroeders Schallig & Co. Te Tagal: bij de firma A.J. van der Voort. Te Pekalongan bij de firma M. Neumann. C.J. Batten.


Datum: 09 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 mei. Vrachten. Nederlandse schepen.  SCHEVENINGEN naar Banka bevracht, voor de uitvoer van tin van Banka naar Java à NLG 1 per picol, ABEL TASMAN, NLG 1, SCHOONDERLOO NLG 1, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB NLG 1,10, EMERGENS NLG 1¼, TOLLENS NLG 1¼, CORNELIS ANTONIE prijs geheim, NAGASAKI naar Japan, neemt lading voor Japan.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNES LODEWIJK, OCEAAN, MATHILDE, WATERGEUS, ORANJE NASSAU.
Diversen: ANTHONY VAN HOBOKEN, ANTONIA PETRONELLA, BATAVIA, THEODORE, MACHTILDA, (alle Nederlands) maken kustreizen.
Het Nederlandse schip AEOLUS maakt een reis naar China.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 mei. Bericht van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo. De Gouvernementsstomer BONI, welke op het droge was geraakt, is de 11e april weder vlot geraakt zonder enige noemenswaardige schade te hebben bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip der 1e klasse WILLEM, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de voormiddag van heden met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Aangaande het schip HENDRIKA kapt. Heins, van Bremen herwaarts, lek te Delfzijl binnengelopen, wordt, volgens brief d.d. 6 dezer, gemeld, dat het de reis niet zou voortzetten en dat de lading met een andere scheepsgelegenheid herwaarts zou verzonden worden. De kapitein had daarvoor zijn volle vracht ontvangen, zonder enige verdere aanspraak op vergoeding voor schade aan het schip en toebehoren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 mei. In het laatst van de maand februari werden ter hoofdplaats Ternate aangebracht twintig Chinese schipbreukelingen, laatstelijk te Makassar woonachtig. Zij deden het volgende verhaal van de hun overkomen zeeramp. De 21e oktober jl. hadden zij zich ingescheept aan boord van een Nederlands ijzeren barkschip, bemand met zestien koppen, hetwelk door hen was ingehuurd en beladen met schildpad, tripang (opm: gedroogde klipvis), sandelhout en andere koopwaren. Ook een aanzienlijke som aan zilveren specie bevond zich aan boord. Het doel van de reis was Amoy (China). Na 92 dagen reis deed men een van de Papoesche eilanden aan om vers water in te nemen. Acht dagen daarna stootte het schip op een zandbank (opm: onjuist, klip) en werd daardoor zo lek, dat het in minder dan een uur vol water geraakte en zonk. De bedoelde schipbreukelingen, die zich een ogenblik vóór dat het schip zonk, met verlies van have en goed in de grote boot hadden gered, hadden reeds zeven dagen zonder voedsel rondgezworven, toen het hun gelukte te Maba (eiland Tidore) aan te landen, vanwaar zij door tussenkomst van de sultan van Tidore naar Ternate werden overgevoerd.
Door de ter laatstgenoemde plaats gevestigde Chinezen werd in hun onderhoud en huisvesting voorzien, terwijl zij door een ten hunnen behoeve geopende inschrijving in staat gesteld werden om naar hun woonplaats Makassar terug te keren.
Van het lot van de gezagvoerder, die met vrouw en kind, welke zich ook aan boord bevonden, benevens de equipage en nog vier andere passagiers, in een andere boot het schip had verlaten, was hun niets bekend.
(redactie NRC: deze schipbreukelingen zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het Nederlandse schip PERTINAX, kapt. Hageman, welke bodem, als vroeger gemeld, op de reis van Makassar naar China verongelukt is). (opm: zie NRC 280463, JB 29041863, PGC 300463, PGC 050563 en JB 010863).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 mei. Men schrijft uit Ngawi: De stoomboot KRATON is op de Solorivier gezonken, tussen Ngawi en Gendigan. De vroegere oude passage op de rivier is daardoor zeer belemmerd, en de nieuwere gelegenheid is daardoor voorbij. De rivierstroom schijnt sterker dan de stoomkracht te zijn geweest. Men had die stroomkracht bij het opstomen versterkt. De boot kon echter de stroom niet overwinnen, maar dreef af, en stootte op een klipsteen. Achteruit stomen was te vergeefs. De boot zat op de klippen en bleef zitten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Ten overstaan van de notaris Mr. J.H. Geertsema, zal op vrijdag de 24e juli eerstkomende ten huize van de kastelein Struvé aan de Groote Markt te Groningen, des avonds te 7 uur, publiek worden verkocht  het galjootschip CATHARINA, groot 104 zeetonnen, of ruim 70 rogge lasten, met completen inventaris, in 1859 nieuw uitgehaald, gekwalificeerd Veritas 3, T.G. 1, 1; bevaren geweest door nu wijlen kapt. H. Rozema, thans liggende te Rotterdam, en aldaar te bezien gedurende acht dagen vóór de verkoop.
De inventaris zal op de 12e juli e.k. verkrijgbaar zijn ten kantore van de cargadoors Wijnne en Barends, te Groningen, en Seeuwen & Co., te Rotterdam, de heren K. en J. Wilkens, te Veendam, en ten kantore van de ondergetekende notaris, bij wie tevens inzage kan worden genomen van de voorwaarden van verkoop.
Mr. J.H. Geertsema Cz.


Datum: 10 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 juli. De Groenlandsvaarder DIRKJE ADAMA,  kapt. H. Wildts, is hier heden behouden in onze haven teruggekomen met een vangst van 900 robben. De terugreis was zeer voorspoedig en alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 7 juli. Het Nederlandse schip JEANNE AGATHA, kapt. Jager, van Sevilla naar Londen, is alhier lek en met verlies van zeilen binnengelopen. Het lost de lading.


Datum: 11 juli 1863


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

In de morgen van de 5e juni arriveerden te Ajer Dikit, gelegen tussen Bantal (opm: positie 02 46 Z 101 20 O) en Moko Moko (opm: Mukomuko), twee sloepen, aanbrengende tien Javaanse matrozen en 5 vrouwen. Na onderzoek bleek, dat deze mensen afkomstig waren van de Nederlands-Indische schoener HELMERS, gevoerd door A. Messen, te huis behorende te Soerabaja, welk vaartuig omstreeks september of oktober jl van laatstgenoemde plaats over Bima naar Padang was vertrokken. Deze schepelingen verklaarden nagenoeg het volgende: de 27e mei hadden zij de kapitein en de stuurlieden benevens zekere Europese matroos, met name Andries, vermoord en de 29e daaraanvolgende de kok overboord geworpen. De 3e juni hadden zij het schip, na daarin gaten te hebben geboord, waardoor het zonk, verlaten en zich in de giek en de longboot ingescheept, waarmee zij op goed geluk naar de kust waren geroeid en te Ajer Dikit aangeland. Volgens hun verklaringen zou de tandil of bootmansmaat de belhamel van deze misdaad zijn geweest en zouden zij tot die geweldadigheden zijn geleid door de slechte en willekeurige behandeling van de kapitein en de stuurlieden. Hiervan is echter door het voorlopig onderzoek niets gebleken. Zij bevinden zich thans met hun vrouwen te Benkoelen, waar hun een nader verhoor wordt afgenomen, na afloop waarvan zij naar Batavia zullen worden opgezonden. (opm: zie JB 080763, NRC 280863 en NRC 280963)


Datum: 12 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 15 schepen als:
Voor Rotterdam: MEDEA, kapt. A.W.F. van Teutem; HOLLANDIA, kapt. P. Wap; SUSANNE, kapt. C. Vonck; MARIA ANNA, kapt. J.D. van Monnom; SUSANNA JOHANNA, kapt. J.P. Peters.
Voor Amsterdam: ZAANSTROOM, kapt. R.L. Schaap; LOUISA, kapt. P.F.A. Antusch; WATERGEUS, kapt. R.H. Giezen; LAURA EN ADÈLE, kapt. D.T. Lund; ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. L. Hazewinkel; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. W.J. De Bourghelles Zetteler; CHRISTINA EN JEANNETTE, kapt. N. Rademaker; ORTELIUS, kapt. F.H. Groote.
 Voor Middelburg: CATHARINA MARIA, kapt. T. Oomkens; PAULINE, kapt. B.J. Post.


Datum: 13 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Marine. Openbare aanbesteding, bij inschrijving aan 's Rijks Werf te Vlissingen, op vrijdag de 24e juli 1863, des voormiddags ten 11 ure, van het vervaardigen van een ijzeren overdekkingskap, over het aldaar liggende stoomfregat ADOLF HERTOG VAN NASSAU, met bijlevering van alle materialen, en zulks volgens bestek, voorwaarden en tekening, welke ter inzage zijn gedeponeerd bij het Ministerie van Marine te ’s Hage, de directie der marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis, de commissarissen des konings in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Friesland, de gemeentebesturen te Rotterdam en Dordrecht en de eerstaanwezende ingenieur der marine te Vlissingen, bij wie tevens alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden.
De inschrijvingsbiljetten zullen op zegel en behoorlijk gesloten, uiterlijk op voorschreven dag en uur ter griffie van de directie der marine te Vlissingen moeten bezorgd zijn. Zij moeten bevatten de aannemingssom duidelijk in schrijfletter, de namen, voornamen en woonplaatsen van aannemer en borgen voluit geschreven, mitsgaders de ondertekening van aannemer en borgen.
Vlissingen, de 10e juli 1863. De schout bij nacht, directeur en commandant der marine, H. Wipff.


Datum: 14 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 juli. Het schip MARIETJE, kapt. van der Werff, van Amsterdam naar Gothenburg, alhier lek binnengelopen, heeft de reparatie volbracht en is bezig de lading in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 juli. Het schip VROUW CLARA, kapt. Post, van Dantzig naar Harlingen, alhier met schade binnengelopen, heeft de reparatie volbracht en is de 19e dezer naar Riga vertrokken. De lading is voor rekening van de kapitein naar Harlingen opgezonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding. In den jare 1863, de 10e  juli, ten verzoeke van Fokje Tjarks de Boer, zonder beroep, met haren na te melden echtgenoot gewoond hebbende te Groningen en alzo volgens de wet nog gedomiliceerd te Groningen, tot het uitbrengen deze openbare dagvaarding, verlof hebbende bekomen van de Arrondissementsrechtbank te Groningen, bij geregistreerde dispositie van de 26e juni 1863 en vergunning hebbende bekomen om in deze kosteloos te procederen, bij een geregistreerde beschikking van de 31e oktober 1862, heb ik Johannes Barlinckhoff, deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen, aldaar wonende, ten derde male gedagvaard: Jacob Harms Waterborg, scheepskapitein, vroeger gewoond hebbende te Groningen, thans woonplaats onbekend, om te verschijnen op vrijdag de 16e oktober, des voormiddags te half tien uur, voor de Arrondissementsrechtbank te Groningen, zitting houdende in het Paleis van Justitie in de Oude Boteringestraat ten einde:   -     Aangezien de eischeresse op de 23e februari 1843 te Delfzijl is gehuwd en zij tesamen te Groningen hun gemeenschappelijke woonplaats hebben gehad.
-       Aangezien gedaagde gedurende meer dan drie jaar van die woonplaats afwezig is. –
-       Aangezien meer bepaaldelijk de gedaagde op de 8e juli1858 van Zoutkamp is vertrokken met zijn schip, FOKKINA geheten, en vervolgens van Oostmahorn naar Newcastle.
-       Aangezien hij de 18e juli daaraanvolgend van deze laatste plaats geschreven heeft, zeilklaar te liggen naar Groningen en ook uitgezeild is, doch nooit alhier is gearriveerd, daar hij naar alle waarschijnlijkheid zijn dood in de golven bij het Friesche Gat heeft gevonden in de storm van 25 juli 1858,
-       Aangezien er dus meer dan drie jaren zijn verlopen sedert de laatste tijding van gedaagde en de eischeresse van de voornoemde rechtbank vergunning wenst te bekomen om een ander huwelijk aan te gaan.
-       Aangezien bij vonnis dezer rechtbank van de 26e juni 1863, op de expeditie geregistreerd aan de eischeresse is verleend, akte van niet verschijning van de gedaagde en verlof tot het uitbrengen deze derde openbare dagvaarding, op den zelfde termijn en op den zelfde wijze als bij beschikking d.d 23sten maart was gelast.
Als voornoemde rechtbank, hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnen 't wege van zijn aanwezen te doen blijken, den gedaagde tevens aanzeggende, dt in geval noch hij noch iemand voor hem op deze dagvaarding mocht opkomen, door de eischerese zal worden geconcludeerd, dat het rechtbank zal mogen behagen te verstaan dat er rechtsvermoeden van het overlijden van Jacob Harms Waterborg bestaat sedert den achttiende juli 1858, met vergunning aan de eischeresse om een ander huwelijk aan te gaan.
Afschrift van dit exploit heb ik aangeplakt aan de voorname deur der audiëntiezaal van de Arrondissements rechtbank te Groningen en aan het Huis der Gemeente van Groningen en afschrift gelaten aan de Edelachtbare Heer Officier van Justitie bij de Arrondissements rechtbank te Groningen, die het orgineel met gezien heeft getekend en het uiteindelijk nog doen plaatsen in de Staatscourant en de Provinciale Groninger Courant, zijnde de door genoemde rechtbank de daartoe aangewezene nieuwspapieren.
De kosten zijn debet F 3,85.
J. Barlinckhoff, deurwaarder.
Debet voor recht en opcenten NLG 1,10½  (opm: bekort)


Datum: 15 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Zaal hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 14 juli 1863: Het schip KOOPHANDEL is voor NLG 26.000 opgehouden en blijft uit de hand te koop. De chronometer werd niet geveild. (opm: de bark werd op 11 augustus met behoud van naam voor NLG 25.000 onderhands verkocht aan Jan van Delft e.a, Overschie; nieuwe kapitein A. Kuijpers Wehrmeijer)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 14 juli 1863:
-       1/25e aandeel in het Nederlands driemast schoenerschip D.T. VISSER, gevoerd door kapt. W. van der Linden, varende onder boekhouderschap van de heer Herman van Houten alhier, groot 305 tonnen of 161 lasten, volgens het laatste bericht op reis van Shanghai naar Ningpo. Om NLG 1000 verkocht.
-       Een dito aandeel, om NLG 1000 verkocht.
-       1/32e aandeel in het Nederlands barkschip ANTONIA PETRONELLA,  gevoerd door kapt. A. Voorendijk, vroeger onder directie van de heren G.S. Pieters & Co., thans van de heren L. ’t Hoen & Co., groot 711 tonnen of 375 lasten, volgens de laatste tijding van Batavia gearriveerd te Padang. Om NLG 1200 verkocht.
-       1/40 aandeel in het Nederlands barkschip SUSANNA JOHANNA, gevoerd door kapt. L.P. Peeters, varende onder boekhouderschap van de heren Van Zeijlen & Decker te Rotterdam, groot 498 tonnen of 264 lasten, thans op reis naar Java. Opgehouden.

Krant:
  JB - Javabode

De Nederlands-Indische bark DJOEDOEL KARIM, kapt. Said Segaf, voorheen genaamd COLONSAY, is de 12e dezer van Bataiva vertrokken met bestemming naar Samarang, Grissee, Soerabaija en de Moluccos. (opm: zie JB 170663)


Datum: 16 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 15 juli. Men is zonder bericht aangaande het schip MARGARETHA, kapt. Schade, de 9e juni met een lading lijnzaad van Vlissingen naar Ipswich vertrokken.


Datum: 17 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Aangaande de Nederlandse galjoot DRIE GEBROEDERS SIKKENS, kapt. Riensema, de 10/12e december van Londen naar Newcastle vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een beste boot met bezaantuig, bij J.F. de Groot te Jorwerd.


Datum: 18 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Het Nederlands schip POSTILJON, kapt. van Someren Greve, van Batavia naar de Golf van Perzië, was wegens ziekte van de equipage, te Bombay binnengelopen, doch had omstreeks medio maart de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helgoland, 14 juli. De Nederlandse kof GESINA ELSINA, kapt. Deen, van Hartlepool naar Rendsburg, is alhier voor noodhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 14 juli. De Nederlandse stoomboot GOUVERNEUR VAN EWIJCK, die, als vroeger gemeld, bij Wustrow strandde, is vlot gebracht en ligt voor de eerste zandbank aan de landzijde ten anker. Wanneer het weer bedaart, hoopt men het schip over de beide banken te brengen te brengen, doch bij de sedert gisteren heersende NW storm is het te vrezen, dat het opnieuw op strand zal geworpen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 16 juli. Heden werd alhier aan land gezet de bemanning van de Nederlandse kof ARIES, kapt. Engelsman, van Stettin met tarwe naar Rotterdam bestemd, welke bodem gisteren gezonken is. (opm: zie ook PGC 210763 en NRC 240763)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 17 juli. Gister arriveerde alhier het nieuw gebouwde galjootschip IDA, kapt. F.G. Lukje, van Sappemeer, groot 110 ton, gebouwd bij G. Bodewes te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Aangaande het schip IETJE BOLL, kapt. Buitjes, van Eckernförde naar Amsterdam, op 12 januari van Tonningen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

NRC 18-07-1863 Frederikshaven 16Julij Heden werd alhier aan land gezet, de bemanning van de Ned. kof ARIES, van Stettin met tarwe naar Rotterdam bestemd, welke bodem gisteren 


Datum: 19 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout (Nieuw Lekkerland), 17 juli. Heden namiddag omstreeks 6½ uur is van de werf van de heren Gebroeders B. Pot, te water gelaten het barkschip BASTIAAN POT, groot circa 400 gem. lasten, en gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heer J.H. van Zanten te Krimpen a/d Lek, zullende gevoerd worden door kapt. P. van der Hoog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rostock, 15 juli. De vrees die wij gisteren omtrent het Nederlandse stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK koesterden, was maar al te gegrond, want het schip is tengevolge van de aanhoudende NW storm opnieuw gestrand. De uit 16 koppen bestaande bemanning is gered (opm: schip komt echter af en blijft in de vaart tot na 1869).


Datum: 20 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Men meldt uit Harlingen: Volgens rapport van de Groenlandsvaarders, is de onderneming over het algemeen mislukt. Er was te weinig ijs in zee. In jaren tijds heeft men niet zo ver de zee open gezien en was er dus zeer weinig gelegenheid tot een goede vangst. Van de 60 à 70 schepen, die zich in de Noordpoolstreken bevonden, waren er wellicht 10 die iets gevangen hadden. De Engelsen waren al zeer spoedig onverrichter zake afgetrokken. De DIRKJE ADAMA was zelfs tot op 82º NB gezeild, een breedte die ongetwijfeld zelden overschreden is. De minder gunstige resultaten van latere tochten worden door sommigen toegeschreven aan het veelvuldig gebruik van schietgeweer, dewijl robben en walvissen daardoor schuw worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 juli. De Nederlandse kof ELISABETH, kapt. Pieterson, van Harlingen naar Noorwegen, is alhier voor noodhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 17 juli. De Nederlandse kof GESINA HENDRIKA, kapt. Brouwer, met zout van Hull naar Nerva bestemd, is alhier lek binnengelopen. De lading wordt gelost.


Datum: 21 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 juli. Aangaande het schip JANTINA, gevoerd geweest door kapt. Pott, van Liverpool naar Nerva, in de nabijheid van eerstgemelde haven gezonken, wordt volgens brief van Liverpool d.d. 16 dezer gemeld, dat door een man van de equipage voor de consul aldaar de verklaring was afgelegd, dat de kapitein het schip moedwillig had doen zinken. De kapitein had zich bij het vernemen van die verklaring uit de voeten gemaakt. (opm: zie ook PGC 040763 en NRC 240763)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 19 juli. Dezer dagen is alhier van de werf van de heer J.W. Kuipers te water gelaten het nieuw gebouwde brikschip FAVOR, gevoerd zullende worden door kapt. J.G.  Sannes, van Oostwold onder het boekhouderschap van de heer A.E. Waalkens te Blijham. Deze kopervaste bodem onderscheidt zich van alle vroeger hier gebouwde schepen, door zijn grotere omvang en inhoudsruimte, welke laatste men algemeen schat op 210 à 220 tonnen. Geen wonder dan ook dat het aflaten dier bodem een aanzienlijk getal toeschouwers deed samenvloeien om hiervan getuige te zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam 17 juli. De schoener ARIËS, kapt. Engelsman, van Stettin met tarwe naar Rotterdam, is, volgens telegram van Frederikshaven van 16 juli, in de bocht van Skagen in 10 vadem diep water gezonken. De bemanning is te Frederikshaven aangebracht. (opm: zie ook NRC 180763 en NRC 240763)


Datum: 22 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juli. Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee E.M.C. Baak, is in de morgen van de 21e dezer van de rede van Brouwershaven naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 21 juli 1863: het Nederlands barkschip TRIJNTJE FENNA, kapt. Abbink, gebouwd in 1854, groot 585 tonnen, voor NLG 35.400 verkocht. De chronometer voor NLG 235 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 19 juli. Het Belgische schip OSCAR, kapt. Blum, van Memel met slepers naar Gent, heeft bij Lasoe op strand gezeten, doch is vlot en hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 11 juli. Het schip JEANNE AGATHA, kapt. Jager, van Sevilla naar Londen, is hier 6 dezer lek en met verlies van zeilen binnengelopen. Men lost de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Singapore en eventueel Hongkong het nieuw gebouwd, gekoperd Nederlands clipper-brikschip CANDATI, kapt. D.B. Bosscher, adres bij de cargadoors P.A. van Es & Co. en Vlierboom & Suermondt te Rotterdam, De Groot Roelants & Co. te Schiedam, en Meijer & Ortmann & Co. te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip CORNELIA, kapt Witt, in veiling verkocht, is thans genaamd RUDOLF, gevoerd door kapt. Meinsma. (opm: zie NRC 260363 en NRC 150463)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Timor-Koepang, 26 mei. Nadat in de eerste dagen van deze maand de in deze tijd des jaars gewone zuidoosten wind had gewaaid, stak in de nacht van de 7e op de 8e jl. plotseling een storm uit het westen op, vergezeld van hevige regenbuien. Deze storm, ofschoon van korte duur, heeft nochtans belangrijke schade en verlies van mensenlevens op de kusten van Timor en Rotti teweeg gebracht. Te Koepang zelf werd een Makassaarse handelspraauw tegen de wal verbrijzeld; doch de opvarenden en de lading zijn gered. Nog drie andere ter rede liggende Makassaarse praauwen benevens een schoener, liepen groot gevaar hetzelfde lot te ondergaan, indien de storm niet spoedig tot bedaren ware gekomen. Ter hoogte van Amfoin, op de kust van Timor, ging een aan de heer D. te Koepang behorende praauw met een lading van beduidende waarde geheel verloren. Op de kust van het eiland Rotti strandde de Nederlands-Indische schoener BANDA BALHAIR, die de vorige dag van Koepang naar Rotti was vertrokken om daar een lading paarden te halen, voor Samarang bestemd. Het schip is verloren, doch van de bemanning is niemand omgekomen. Ongelukkiger lot trof in dit opzicht de gouvernements Kruisboot No.18. Dit vaartuig had de nieuwe posthouder van het eiland Savoe derwaarts overgebracht en keerde thans naar Koepang terug met enige passagiers aan boord, onder welke de weduwe van de onlangs overleden posthouder van Savoe, de heer Beht, benevens haar vier kinderen. Door de storm belopen, zocht de kruisboot een wijkplaats op de noordwest kust van Rotti, doch werd daar door de golven zodanig overstelpt, dat allen die zich op het vaartuig bevonden, overboord werden geslagen. Tien personen verloren daarbij het leven en onder dezen de weduwe B. met één van haar dochters. Aan de kust van het regentschap Thie, mede op Rotti, werd een Makassaarse praauw verbrijzeld, waarbij echter geen mensenlevens verloren gingen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Schepen uit de hand verkocht:
-       het schip DOGGERSBANK, kapt. Kerkhoven, groot 459 lasten, gebouwd in 1840, is voor NLG 34.700 verkocht aan een Noorse rederij.
-       Het schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J. Bakker, groot 320 lasten, gebouwd in 1839, is voor NLG 26.000 verkocht, eveneens aan een Noorse rederij.
(opm: dit betreft verkopingen, die waarschijnlijk in april 1863 in Nederland plaats vonden)


Datum: 23 juli 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juli. Het schip ELISABETH EN JACOBA, kapt. Lucas, is op 11 juni te St. Helena aangekomen. Alles wel aan boord. Het schip zou de volgende dag de reis voortzetten.


Datum: 24 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juli. Volgens schrijven van kapt. Wiersma, voerende de bark WILHELMINA, 12 april van Macassar naar hier vertrokken, was hij de 23e juni ter rede van Ascension aangelopen om water in te nemen en zou hij de volgende dag de reis voortzetten.
De WILHELMINA had aan de Kaap de Goede Hoop veel slecht weer gehad en daarin de grootmarszeilra en enige zeilen verloren. Een en ander was echter aan boord hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 juli. Aangaande het verongelukken van het Nederlandse schip ARIES, kapt. Engelsman, met een lading gerst van Stettin naar Rotterdam - zie NRC van 18 juli - meldt men van Frederikshaven, dat de lading van het schip in een westelijke storm, die men in het Skagerak ondervondt, was overgeslagen, waardoor het schip op zijde werd geworpen en niet meer rijzen wilde. Nadat men met veel moeite het schip binnen Skagen had gebracht, was de equipage aldaar genoodzaakt geworden het te verlaten en was de ARIES spoedig daarna in 11 vadem diepte gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 20 juli. De spiegel van een schip, waarop: Lammert Hendrik Pott, benevens een grote hoeveelheid wrakhout, is gisteren bij Voel Naut aangedreven. (redactie: waarschijnlijk afkomstig van het verongelukte Nederlandse schip JANTINA, kapt. Pott, van Liverpool naar Nerva). (opm: zie ook PGC 040763 en NRC 210763)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 21 juli. Het Nederlandse schip ANNA EN ELISE, dat enige tijd geleden bij Sadler Point (op de Tyne) verongelukte, is gelicht en verder naar de wal geboegseerd. (opm: zie NRC 220563, 230563, 250563 [2x], 280563, 300563, 220663 en 010863)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kaap de Goede Hoop, 23 juni. Het op 18 dezer van Rotterdam in de Tafelbaai gearriveerde Nederlandse schoenerschip ENTREPRISE, kapt. Hut, heeft op de reis veel slecht weder ondervonden en daarin de beide masten gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 23 juni. Het in de Simonsbaai afgekeurde Nederlands schip PRINS VAN ORANJE is dezer dagen verkocht en heeft ruim GBP 1100 opgebracht. Het hol alleen ging voor GBP 260.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaap de Goede Hoop, 23 juni. Een gedeelte van de equipage van het verongelukte Nederlandse schip WILLEM DE ZWIJGER is 26 mei met de DEPENDANT naar St. Helena vertrokken. Dit schip is 14 juni op St. Helena gearriveerd. (opm: zie NRC 300563, 310563, 010663 en 050663)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.J. van der Meulen, A. Roland Holst, E.G. Bosscher en A. Rocquette, makelaars, zullen op maandag de 10e augustus 1863, des avonds ten zes uur, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen het gekoperd en kopervast schoener brikschip, HENRIETTA LOUISA, kapt. H. Meierdirck qq, volgens Nederlandse meetbrief groot 183 tonnen of 97 lasten, liggende in het Oosterdok.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Van den Beij & Co.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar, ten verzoeke van den heer J.T. Vellenga, scheepsmakelaar aldaar, ten huize van den logementhouder Balkstra, aan de Noorderhaven, op woensdag den 29 juli 1863, ’s namiddags 3 uur, provisioneel, en ’s avonds 7 uur finaal, in het openbaar verkopen een hecht en sterk Tjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, liggende bij de Vismarktsbrug in de Noorderhaven te Harlingen, metende 19 el 27 dm. lengte, 3 el 20 dm. wijdte en 2 el 6 dm. holte, geijkt op 56 tonnen, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, kettingen, zeekaarten en verdere inventaris, zoals het laatst is bevaren door H. Andrea.
Verder nog een overdekte Noorse zeiljol met bijbehorende zeilen en ijzeren ballast. Dadelijk na de toewijzing te aanvaarden. Inmiddels uit de hand te koop.
Mede zal op tijd en plaats als boven worden verkocht een snelzeilend Jagt, genaamd de VIER GEBROEDERS, lang 4,828 el (17 voet), met zeil, treil en verder toebehoren; des daags voor den verkoop te bezichtigen bij de Vismarktsbrug in de Noorderhaven te Harlingen. Inmiddels uit de hand te koop. (opm. zie LC 230163)


Datum: 25 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Volgens brief van kapt. Leverstein, voerende het schip FOP SMIT, van Akyab naar Falmouth, dd. Ascencion 23 juni 1863, was hij aldaar de vorige dag aangekomen om een lek te stoppen dat hij de 21 mei op de hoogte van de Bank van Anghallas (opm: Agulhas Bank, Zd. Afrika) in verschrikkelijk stormweer had bekomen, bij welke gelegenheid hij genoodzaakt was geweest 350 balen rijst overboord te werpen. Door het afnemen van een paar bladen koper had hij het geluk het lek spoedig te ontdekken en te dichten en zou de volgende dag de reis weder voortzetten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomboot PALEMBANG PACKET. Op een nader te bepalen dag zal op vendutie verkocht worden de Nederlands-Indische gekoperde en van djatiehout gebouwde stoomboot PALEMBANG PAKKET, liggende te Batavia, voorzien van een nieuwe stoomketel en vernieuwde machineriën.
Des verkiezende kan door de koper overgenomen worden een partij steenkolen, liggende te Cheribon, een partij steenkolen, liggende te Palembang en een vast contract voor de maandelijkse overvoer van 30 stuks rundvee van Batavia naar de Lampongs.
Nadere informatiën te bekomen bij Buys, Jacobsen & Co.
opm: de verkoping vond plaats op 12 augustus 1863. Het schip werd door kopers verdoopt in HENRIETTE, en vertrok op 28 september 1863 onder kapt. J.F. Scheel, van Batavia naar Riouw; kapt. Scheel was ook de laatste gezagvoerder van het schip als PALEMBANG PACKET).

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juli. Heden is bij de Marine aanbesteed het daarstellen van een ijzeren overdekkingskap op Zr.Ms. fregat ADOLPH HERTOG VAN NASSAU, voor welk werk de minste inschrijver was de heer Figee te Haarlem, voor NLG 12.300,-

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 21 juli. De Belgische schoener ALPINE, kapt. Beuiest, in ballast van Antwerpen naar Newport, is hedenmorgen gestrand bewesten het fort De Ruyter en des namiddags weder zonder schade vlot gekomen.


Datum: 26 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juli. Men schrijft uit Hellevoetsluis: Met de onlangs in dienst gestelde gepantserde kanonneerboot zijn dezer dagen op de rivier proeven genomen, die geheel aan de verwachting hebben beantwoord; zelfs bij stormweder heeft het vaartuig, naar men verneemt, zeer goed voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juli. Zr.Ms. instructie-brik URANIA heeft volgens particulier bericht tengevolge van hevige wind, enige averij bekomen en is naar Amsterdam vertrokken, ten einde op 's rijks marinewerf aldaar enige herstelling te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juli. Gisteren namiddag geraakte de rederij-stoomboot AGRIPPA nabij de aanlegplaats voor Zaltbommel op een zandplaat vast. Een andere rederij-boot, later opwaarts varende, kwam te hulp, doch vruchteloos, zodat zij, na een paar uren verspild te hebben, haar reis onverrichter zake moest vervolgen. Twee sleepstoomboten waren des avonds ten 8 ½ ure nog bezig, ten einde te trachten de vastgeraakte stoomboot vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 24 juli. De Nederlandse oorlogstoomboot ARDJOENO, van Hellevoetsluis naar Java, is hedenmorgen in de Sounds binnengelopen om het bovenwerk te kalefaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 20 juli. Het schip FLORA, kapt. Jongebloed, van Antwerpen naar de Oostzee, is gisteren met schade op de Eems binnengelopen.


Datum: 27 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Er worden thans door Zr.Ms. instructie-vaartuig PRO PATRIA op de Hors, nabij Texel, schietproeven genomen met getrokken drieponds bronzen mortieren, die een verrassende uitkomst leveren; vroeger schoot men met diezelfde ongegroefde mortieren met een lading van 0.36 pl. een 3 ponds projectiel tot op 400 el. Bij de eerste proefnemingen met de gegroefde mortier meende men een 6 ponds hol projectiel met een lading van 0.3 pond op 2000 el te kunnen brengen. De kogel werd evenwel met een opzet van 510 el, 3700 el, geheel gaaf achter de schijf teruggevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. E.G. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 10e augustus 1863, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de notaris J.W.H.H. Druijvesteijn, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, presenteren te verkopen het extra ordinair welbezeild, kortelings nieuw gekoperd en kopervast gebouwd barkschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd KONING WILLEM III, gevoerd door kapt. A.J. de Jong, gemeten op 422 tonnen of 223 lasten. Het voorzegde schip ligt aan de werf De Boot in de Groote Wittenburgerstraat.
Voorts 1 aandeel Sleepdienst Maatschappij op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, onder directe van de heren J. Boelen Jzn. & J.A. de Haas, en 2 aandelen Stoombootreederij tot het Slepen van Schepen aan het Nieuwe Diep, onder directie van de heer Paul van Vlissingen. Breder bij inventaris omschreven en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
NAHE - Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuw A'dams handels en effectenblad 27-07-1863 Aangaande het verongelukken van het Ned. schip ARIES kapt. Engelsman, met eene lading tar we van Stettijn naar Rotterdam (zie ons N°. 197). schrijft men van Frederikshavn. dat de lading van het schip in een westelijken storm, dien men inhet Skagerrak ondervond,was overgeslagen, waardoor het schip op zijde werd geworpen en niet meer rijzen wilde. Nadat men met veel moeite het schip binnen Skagen had gebragt, was de equipage aldaar genoodzaakt geworden het te verlaten en was de ARIES spoedig daarna in 11 vadem diepte ge zonken.


Datum: 28 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juli. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ZEELAND, onder bevel van de kapt.t.zee G. Fabius, komende uit de Middellandse Zee, is in de namiddag van de 27e dezer ter rede van Vlissingen geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Het schip CORNELIA, kapt. Doijen, had, volgens brief van Matamoras (opm: Pennsylvania) in dato 17 mei, de lading in goede staat gelost en zou waarschijnlijk voor de terugreis met katoen beladen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Emden, 23 juli. Van de lading uit het schip FLORA, kapt. Jongebloed, van Antwerpen naar Riga, alhier met schade binnengelopen, zullen 120 vaten nagelen wegens beschadiging verkocht worden.


Datum: 29 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. De officier van marine Eno Mota Kamadzi Roo en de dokter Hayäsi Ken Kai, beide in Japanse dienst, bezochten heden, vergezeld van de heer Hardes, officier machinist bij de Nederlandse marine, de fabriek van stoom- en andere werktuigen van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord. Met de meeste belangstelling namen de heren Japanners alles tot in de minste bijzonderheid toe in ogenschouw, waarbij zij blijken gaven van hoge wetenschappelijke kennis, ook in het vak van werktuigkunde, te bezitten. Na de heer Van Oordt, directeur van de genoemde maatschappij, in wiens gezelschap de fabriek werd bezichtigd, hun erkentelijkheid voor de gegeven inlichtingen en vriendschappelijke ontvangst te hebben betuigd, vertrokken zij des namiddags omstreeks 3 ½ ure weer naar Den Haag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 24 juli. De Nederlandse kof CONCORDIA, kapt. Nanning, van hier naar Noorwegen, is gisterenavond op Borkum gestrand en zal weg zijn, doch de opvarenden gered en de tuigage geborgen. (opm: zie NRC 300763)


Datum: 30 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 26 juli. Het Nederlandse kofschip CONCORDIA, kapt. Nanning, van hier naar Noorwegen, is, na reeds in zee geweest te zijn en later weder van twee loodsen tot assistentie voorzien te zijn, op Lutjehörn (opm: Lutje Hochhörn, eiland Borkum) verongelukt door zware buien en de wind omlopende uit het noord-westen tot storm. De bemanning en tuigage zijn door de Loodsboot No.2 alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juli. Blijkens bericht van Zijne Majesteits consul op de Canarische Eilanden dd. 14 juli jl., worden ten gevolge van een onlangs te Santa Cruz de Teneriffe geheerst hebbende epidemie, de sanitaire bepalingen van de havenregelementen met grote gestrengheid aldaar toegepast. Het Nederlandse schip CURAÇAO, kapt. Van der Ben, komende van Amsterdam en Madeira, bestemd voor St. Thomas, had daardoor Santa Cruz weer moeten verlaten zonder met de stad in gemeenschap te hebben kunnen komen, omdat het vaartuig niet behoorlijk voorzien was van een gezondheidspas, zonder welke schepen van generlei natie, of van welke herkomst ook, toegelaten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shoreham, 27 juli. Het Nederlandse schip BAREND, kapt. Heemstra, van Triest naar Hamburg, is alhier binnengelopen om water in te nemen en de bodem schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kopenhagen, 25 juli. Heden arriveerde alhier met verlies van boegspriet het schip SVALEN, kapt. Jacobsen, zijnde in aanzeiling geweest met de Nederlandse stoomboot HOLLANDER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 27 juli. Het Nederlandse schip MARTHA, kapt. Hansen (opm: schoener-galjoot, bouwjaar 1858; kapt. Jakob Tonnis Hansen [ook Hanssens]) de 13e juli van hier met rogge naar Stockholm vertrokken, is eergisteren bij Suskar gezonken. De bemanning heeft alles aan boord moeten achterlaten en is door het stoomschip DWINA gered en alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 21 juli. Het schip TAMMO SYTZE, kapitein Croon, uit Venetië alhier aangekomen is op 19 juli in een storm uit het Oost Noordoosten van de ankers geslagen en op het strand gedreven, doch met assistentie weder afgebracht.


Datum: 31 juli 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Baltishport, 22 juli. Het Nederlandse schip CONFIDENCE, kapt. Bontkes, van Kroonstad naar Elseneur, is alhier wegens enige lekkage binnengelopen, doch zal vermoedelijk bij gunstige wind de reis voortzetten.


Datum: 01 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 31 juli. Heden is van de werf De Merwede van de heren C. Gips en Zonen te water gelaten het nieuwe clipper-fregatschip DORDRECHT, gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heer G. van Hoogstraten & Zoon alhier. Het schip is gemeten op 400 lasten, is bestemd voor de grote vaart en zal gevoerd worden door kapt. F.H.A. Loos.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 juli. Het wrak van het schip ANNA EN ELIZE, gevoerd geweest door kapt. De Roever, is, volgens brief van Newcastle, nadat door de tegenwoordige eigenaar tevergeefs beproefd was het te lichten, door de River Tyne Commissioners, ten zijnen koste, meer uit het vaarwater naar de oever gesleept, nadat men grote gaten in het schip gehakt en daardoor kettingen gebracht had. Een en ander had belangrijke schade veroorzaakt (vroeger minder juist gemeld).

Krant:
  JB - Javabode

Op verzoek van de redactie van het Makasaarsch Handels- en Advertentieblad nemen wij het volgende ingezonden stuk uit haar blad over:
Ik acht het nodig, in het belang van de scheepvaart uedele het volgende te melden. In uw blad van de 21e april jl. no. 32, komt voor een uittreksel uit de Shanghae's Shipping and Commercial News, waarin wordt opgegeven dat de Nederlandse bark PERTINAX op de St. Helena bank zou zijn vergaan en dat deze bank volgens de kaart van Wilson en Norie, 25 mijlen van haar plaats zou liggen. Deze opgave is verkeerd, want de bovengemelde bank ligt werkelijk op 131°42' OL van Greenwich en 02° 55'NB. De PERTINAX moet vergaan zijn op de rots, voorkomende op de kaart van Horsburgh van 1849 onder de naam van Dangerous Rock, liggende deze omtrent 28 mijlen ten oosten van de St. Helenabank, op 02° 56' NB en 132° 05' OL
Na Ued. mijn groeten aangeboden te hebben, noem ik mij Ued. dd. dienaar,
D. Ternate, juni 1863
(opm: zie NRC 280463, JB 29041863, PGC 300463, PGC 050563, NRC 090763).


Datum: 02 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 augustus. Het stoomschip URANIA, van hier naar Newcastle vertrokken, is met de stoomboot VOLUNTEER in aanvaring geweest en dien ten gevolge met schade geretourneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Het stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK, kapt. Visser, is, volgens telegram van Rostock dd. 31 juli, behouden in de haven van Warnemünde binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 31 juli. Heden middag kwam hier, onder het wisselen der gewone salutschoten met het fort Erfprins, binnen Zr.Ms. schoefstoomschip VESUVIUS,  komende van Curaçao. Dit schip zal, naar wij vernemen, spoedig voor een reis naar Perzië worden gereed gemaakt.


Datum: 04 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Volgens een bij de rederij Van Overzee & Co. alhier ontvangen dépeche van Suez d.d. 28 juli, is het schip JOAN, kapt. Laseur, ter rede van Batavia lek teruggekomen. Er is verder niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop van scheepstuigagie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op woensdag 5 augustus 1863, des voormiddags te 11 uur, aan het pakhuis het Entrepot te Delfzijl, publiek tegen contant geld verkopen de geborgen tuigage van het op Lutje Hooghorn (opm: Lutje Hochhörn) gestrande kofschip CONCORDIA, gevoerd geweest door de kapt. F.D. Nanning, bestaande in zeilen, staand en lopend touwwerk, anker, ketting, vlot, koks- en kajuitsgereedschap en hetgeen meerder zal worden gepresenteerd en eindelijk het wrak, zittende ter gemelde plaatse op Lutje Hooghorn.


Datum: 05 augustus 1863


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip PASSAROEAN, ex-SARA ALIDA MARIA, groot 391 lasten, gebouwd in 1840, laatst gevoerd door kapt. Strootman, is uit de hand verkocht, zo men zegt tot circa NLG 36.000, voor Noorwegen.


Datum: 06 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 2 augustus. De Hannoverse kof JOHANNA, kapt. Veen, van Koningsbergen naar Bremen, is alhier in de nabijheid gezonken. (opm: opgenomen, omdat dit zonder vermelding Hannoverse gemakkelijk als Nederlands schip beschouwd zou kunnen worden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swanage, 1 augustus. De Nederlandse schoener ELISABETH, kapt. Arents, van Benicarlo naar Londen, is heden alhier binnengelopen, doch heeft, na proviand ingenomen te hebben, de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 6 juli. Het schip HOLLANDS TROUW, kapt. Keuker, van Bassein naar Falmouth, alhier met schade binnengelopen, heeft een bodemarij van $ 12,500, tegen 15 % opgenomen.


Datum: 07 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 6 augustus. De Nederlandse bark TJIELINGSIE, kapt. Ouwehand, van Akyab naar Falmouth, met schade te Mauritius binnengelopen, is volgens brief van daar van 5 juli, afgekeurd en zou verkocht worden. Het onbeschadigde gedeelte van de lading, 3550 balen rijst, zou in het schip ORNWX (opm: de scheepsnaam is verminkt), kapt. Gill, overgescheept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juni. Het Nederlandse schip JOAN, kapt. Laseur, met een maatschappij-lading (opm: een lading van de Nederlandsche Handel-Maatschappij) van hier naar Rotterdam, heeft een orkaan doorgestaan en is alhier na 38 dagen reis, lek uit zee teruggekomen. De lading wordt gelost om het schip te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 juni. Volgens praai-rapport van de gezagvoerder van de Nederlands-Indische bark FATHAL HAIR, zijn de volgende vaartuigen tussen 8 en 9 mei jl. op het Sandelhout-Eiland (opm: Soemba) gestrand, als: te Kedoembo de Nederlands-Indische barken JOEDUL BARIE en ANIJS BALHAIR, de brikken RACHMANIE en SALIM; te Nagamessi, de brik MARZOEKI; te Wendeh de brik RASGIL HAIR en te Momboroe een Sumanapse schoener, terwijl er volgens gerucht een Engelse walvisvaarder op de Z.O hoek op strand zat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, C. Ament, P. Reineke en P.H. Craandijk, makelaars, zullen op maandag de 31e augustus 1863, des avonds ten 6 ure in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, in publieke veiling, verkopen:
-       een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast schoener-brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd CONCORDIA, gevoerd door kapt. E.T. Jager, in 1861 nieuw gebouwd, gemeten op 208 tonnen of 110 lasten en liggende aan de Oosterdoksdijk, met deszelfs volledige inventaris, breder bij biljetten omschreven.
-       een zestiende aandeel in het ijzervast gezinkt schoenerschip WILLEM, kapt. Molenaar, gemeten op 120 tonnen of 63 lasten, de 3e mei ll. te Bahia gearriveerd, varende onder directie van de heren Schrijver & Van Rossem.
Nadere informaties te bekomen bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman en Schuurman & Van den Beij en Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 3 juni. Wij vernemen dat gistermorgen aan de oostzijde van de Kalie Maas voor de scheepstimmerwerf van de heer Olie (de oude firma Curtis & Dormaar) te water is gelaten een djatie-houten stoomvaartuig. Die stomer is op de bovenbedoelde werf gebouwd naar het project en onder onmiddellijk toezicht van de heer P. Tromp de Haas. Zijn wij goed ingelicht, dan bestaat het voornemen om door middel van die stomer een stoomsleepdienst voor het vaarwater alhier in te stellen en laat het zich, volgens de bewering van deskundigen, aanzien dat de ontwerpen goed geslaagd is met een vaartuig te bouwen dat goede resultaten belooft te geven in een vaart, zo bijzonder als die van een sleepdienst is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 5 juni. Van een geachte zijde wordt medegedeeld, dat door de Indische rederijen een zwaar verlies geleden is, door het vergaan van zeven vaartuigen, welke tegelijkertijd in lading lagen te Soemba, beter bekend onder de naam van Sandelwood Eiland. Een ontzettende storm uit het NNW., die reeds de vorige avond begon, groeide dermate in hevigheid aan, dat de 9e mei, des morgens ten 9 uur, de bedoelde zeven vaartuigen reeds reddeloos verloren waren. Vier lagen er in lading te Kedong-Bo, namelijk de barken JUDUL BARIE en ANIS BALHEER en de brikken RACHMANIE en SALIM. Te Nangamessie lag de brik MARZOEKI, te Wendeh de brik AMBOINA en te Membora een Sumanapse schoener ten anker. Met verlangen zien wij omtrent deze treffende gebeurtenis nadere berichten tegemoet, vooral omdat men ons omtrent het lot van de schepelingen nog geen zekere berichten heeft kunnen geven. Nadere tijdingen melden dat reeds 104 schipbreukelingen te Soerabaja zijn aangekomen. (opm: vergelijk de verschillen in schrijfwijze van schepen en plaatsnamen met bericht NRC van eveneens 070863)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 juni. Vrachten. Hierin ging niet veel om. Ontbrak aanvankelijk zware lading, zo bleek spoedig, dat door het opnemen van schepen tot afhaal van tin ook disponibele scheepsruimte zeer verminderd werd, waarop de vrachten terstond veel zijn gestegen. Zo heeft men voor 2 à 3000 picol suiker per ORANJE NASSAU NLG 95 per last toegestaan; een maand geleden was de notering slechts NLG 65. Wij verwachten bij het disponibel komen der nieuwe suiker spoedig verdere rijzing.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Advertentie. Heden overleed, te mijnen huize, mijn waarde vader, de Wel-Edele heer W. Landsaat, in leven rustend koopvaardij kapitein, in den ouderdom van circa 73 jaren.
W. Meijboom Landsaat.
Oegstgeest, 4 augustus 1863

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Ene beste overdekte Snik, groot 10 ton, met complete en beste inventaris, bij C. Katje te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdag den 13 augustus 1863, des avonds 7 uur, ineens, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar verkopen een overdekt Scheepshol met zwaarden, groot 42 tonnen, zoals het op den verkoopdag voor het huis van Brouwer is liggende.


Datum: 08 augustus 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 7 augustus. Gisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip CERES, kapt. J.J. De Boer, van Nieuwe Pekela, groot 100 last, gebouwd bij J.H. Van der Werff te Hoogezand.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Benkoelen, juli. Het Nederlands-Indische barkschip HOOD-HOOD, gevoerd door de Arabier Said Abdullah bin Oemar Baharoen en beladen met 450 kojangs gouvernementszout dat naar Priaman moest worden overgevoerd, is op de 7e juli jl. door de havenmeester lek en masteloos in de nabijheid van Poeloe Tikoes aangetroffen. De gezagvoerder en de bemanning hadden het verlaten en zich in sloepen naar Benkoelen begeven. Nadat het vaartuig met veel moeite voor de Poeloe-baai ten anker was gebracht, heeft men van de lading zout slechts 81 kojang en 6¼ pikol kunnen lossen. (opm: zie ook JB 180265)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banka. In de morgen van de 21e juni werd te Muntok het bericht ontvangen dat in de nacht van de 20e op de 21e te voren de Nederlands-Indische schoener HAB ENG, gezagvoerder Ong Watsioe, afkomstig van Samarang en bestemd naar Riouw, op de karang Brom-Brom gestrand en op zijde geslagen was. Toen de onverwijld ter assistentie afgezonden vaartuigen in de vroege morgen van de 22e het schip bereikten, bleek het, dat dit schip vast zat op het gevaarlijkste punt van de sarang (opm: karang, rif) Brom-Brom en wel op de zuidzijde, welke in deze tijd van het jaar voortdurend aan felle zuidoosten winden is blootgesteld. Nadat in de avond van diezelfde dag door de havensloep 22 passagiers in veiligheid waren gebracht en zoveel mogelijk was gered van de inventaris en lading, bestaande uit een aanzienlijke hoeveelheid zilveren munt, rijst, suiker, katoenen goederen, tabak enz., keerden des anderen morgens de ter assistentie beschikbare vaartuigen naar het schip terug en gelukte het toen dat vaartuig vlot te krijgen en naar de rede van Muntok over te brengen. Het schip heeft bij dit ongeval een lek bekomen, dat echter zo goed mogelijk gestopt is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banka. In de voormiddag van de 23e juli arriveerde te Toboali in een longboot J.J. Rickmers, gezagvoerder van de te Antwerpen te huis behorende brik CHARLES HENRI, bestemd naar Manilla en beladen met machinerieën, hop, porselein, glaswerk en katoenen manufacturen. Dit vaartuig had de vorige dag gestoten op een de gezagvoerder onbekende rif, genaamd Alang Marai, nabij Poeloe Lepar. Dadelijk werden tot berging van de lading en het verlenen van andere hulp door het bestuur de nodige praauwen beschikbaar gesteld, terwijl het hoofd van de Lepar-eilanden werd aanbevolen om aan de schipbreukelingen zoveel mogelijk hulp en bijstand te verlenen. Het mocht echter niet gelukken om het schip van het rif af te brengen. De bemanning bevond zich in veiligheid op Lepar en zou de 26e juli met enige uit het wrak geredde goederen naar Toboali vertrekken.

Krant:
  JB - Javabode

Voorlopige propectus. Nederlands-Indische Stoomschip Maatschappij, ter exploitatie van het contract van de heer H. Oliver Robinson. Contract voor 10 jaren, te beginnen met de eerste januari 1866. Jaarlijkse subsidie van het gouvernement ± NLG 300.000,-. Renteloos voorschot van het gouvernement NLG 1.000.000,-. Bedrag van het door de contractant in handen van het gouvernement als waarborg gestorte NLG 120.000,-. Kapitaal NLG 2.000.000,- verdeeld in 2000 aandelen ad NLG 1000.000 ieder, te storten als volgt: NLG 100,- per aandeel een maand na inschrijving. NLG 650 per aandeel in vijf termijnen van NLG 130,-, ieder tussen de 1e maart 1864 en de 1e juli 1865. NLG 250,- per aandeel in twee termijnen van NLG 125,-, ieder tussen de 1e januari 1869 en de 31 december 1870 en zulks ter terugbetaling van een half miljoen van het voorschot van het gouvernement genoten; zullende belanghebbenden bij iedere termijn van storting een maand te voren daarvan worden verwittigd. Slechts een bepaald aantal aandelen zal voor Java worden opengesteld, terwijl het grootste gedeelte voor Nederland wordt gehouden. De aandelen, welke in Nederland niet worden genomen, zullen elders in Europa worden uitgegeven. Voor de aangevraagde aandelen worden voorlopig bewijzen afgegeven, die tegen aandeelbewijzen worden verwisseld, zodra de maatschappij in Nederland is samengesteld en de aandelen uitgegeven kunnen worden. Een reservefonds van 7½ % op het kapitaal zal jaarlijks worden daargesteld en door de directeuren worden afgezonderd en belegd onder behoorlijke zekerheid. Gevolmachtigden in Nederland, de heren Hope & Co. te Amsterdam. Gevolmachtigden in Engeland, de heren Finlay, Hodgson & Co. te Londen. Gevolmachtigden op Java, de heren Maclaine, Watson & Co. te Batavia. De standplaats van de maatschappij zal zijn in Nederland. Wanneer een genoegzaam getal aandelen zal zijn genomen, wordt een vergadering van aandeelhouders in Europa bijeengeroepen, de maatschappij tot stand gebracht en de directeuren benoemd. De contractant zal alsdan alle voordelen en winsten uit de uitvoering van het contract voorspruitende, aan de maatschappij overdoen, tegen een door de directeuren in Nederland nader vast te stellen vergoeding. De enige en voorname uitvoerende macht wordt de contractant onder de naam van Beherend Directeur toegekend, die echter in alle geldelijke zaken aan de directeuren in Nederland ondergeschikt is en blijft. De ondervolgende op Java welbekende personen voegt hij zich ter zijner assistentie in deze onderneming toe, te weten: de kapitein Hulsteijn als marine superintendent, de heer Alexander Brown als ingenieur superintendent, terwijl de door hem te benoemen bestuurder te Batavia moet zijn een op Java gunstig bekend staand Nederlander. Te Batavia zal een commissie van Raad en Toezicht worden daargesteld, bestaande uit vijf leden uit de voornaamste aandeelhouders te worden gekozen. Voor de eerste commissie benoemt de contractant twee leden en de aandeelhouder drie, zullende de benoeming van nieuwe leden ter aanvulling van vacaturen geheel aan de aandeelhouders worden overgelaten; terwijl verder wordt voorgesteld dat jaarlijks een lid aftrede. De aldus voorgestelde commissie vertegenwoordigt aandeelhouders op Java. De beherende directeur en de bestuurder te Batavia raadplegen de commissie in alle belangrijke zaken, zoals de benoeming of de verwisseling van agenten op de buitenposten, de regeling van de vracht en passage-gelden enz. enz. en de bestuurder te Batavia legt op geregelde tijden uittreksels uit de boeken, aantonende de baten, lasten en winsten voor de commissie, die deze goed keurt, alvorens dezelve naar Nederland worden opgezonden. De zaken zullen zodanig worden beheerd en de boeken zo gehouden dat de zuivere winsten van elk jaar onmiddellijk na het einde van het jaar nauwkeurig zullen kunnen worden geschat en aan de directeuren opgezonden, zodat het dividend door deze zal kunnen worden vastgesteld en op Java zonder uitstel uitbetaald. De handelingen van de directeuren zijn verbindend voor de aandeelhouders op Java. De tekeningen en plannen van de stoomschepen zullen door de beherend directeur eerst dan voor goed worden vastgesteld, wanneer deze zijn waarnemingen en onderzoekingen op Java zal geëindigd hebben en naar Europa zijn teruggekeerd; daar toch de tekening slechts is bij wijze van voorstel om nader te worden verbeterd. De stoomschepen worden van hout gebouwd en bij gelijke kosten wordt de voorkeur aan scheepsbouwmeesters in Nederland gegeven.
H.O. Robinson. Batavia, 6 augustus 1863.
Ten einde het op Java benodigd getal aandelen tijdig te weten, wordt men beleefdelijk verzocht de aanvragen daartoe zo spoedig mogelijk in te dienen bij de heren Maclaine, Watson & Co. te Batavia, McNeill & Co. te Samarang, Fraser, Eaton & Co. te Soerabaja. Paine Stricker & Co. te Padang.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Z. Snijder, J.J. de Kanter en P. de Bruyne, te Middelburg, als lasthebbende van hunne meesters, zullen op donderdag de 27e augustus, ten overstaan van de notaris P. van der Graft, publiek presenteren te verkopen het snelzeilend Nederlands barkschip genaamd COMMERCIE-COMPAGNIE, laatst gevoerd geweest door kapitein G.J. Breuker, te Middelburg gebouwd ten jare 1849, lang over steven 38,67 ellen, wijd 7,59 ellen, hol 5,93 ellen, groot 768 ton of 406 lasten, hebbende een hoogte tussendeks van 7 voet 6 duim, geclassificeerd bij Veritas 5/6 L1:1 en bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren A2 Grote Vaart; met complete inventaris (met uitzondering van twee chronometers en een sextant, welke afzonderlijk zullen worden verkocht).
Het schip is laatstelijk bevracht geweest voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij en te Middelburg terug gekomen de 25e februari 1863.
De verkoping zal gehouden worden in de bovenzaal van de Sociëteit De Vergenoeging, op de Groote Markt alhier, des middags ten 2 ure.
De voorwaarden en afdrukken van de inventaris zijn verkrijgbaar bij bovengenoemde makelaars, die ook bereid zijn, zo veel mogelijk, gevraagde inlichtingen te geven.
Het schip kan drie dagen vóór de verkoopdag worden bezichtigd, des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 ure, benevens op de verkoopdag des voormiddags van 9 tot 12 ure, op vertoon van een permissiebiljet, bij de makelaars verkrijgbaar.


Datum: 09 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 augustus. De 7e augustus is op de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl, te Slikkerveer, de kiel gelegd voor een tweede ijzeren raderstoomsleepschip genaamd de STAD ZUTPHEN, voor rekening van de Geldersche Stoomsleepreederij te Arnhem, bestemd tot het slepen op de rivieren de IJssel, Rijn enz. De stoomwerktuigen van 70 paardenkrachten worden vervaardigd op de fabriek van de heren D. Christie en Zoon, te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 3 augustus. Het Nederlandse stoomschip VESTA, kapt. Hendriks, naar Amsterdam bestemd, is hier gisteren met schade aan de machine binnengelopen.


Datum: 11 augustus 1863


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop twee Snikken en ene Praam, een best overdekt Snikje met zeil en treil en kleed, groot 3 ton; een beste onoverdekte Snik met mast, groot 9 ton, en ene beste Praam, groot 6 ton, bij J.B. van Manen te Berlikum.


Datum: 12 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 10 augustus:
-       bark KONING WILLEM III: NLG 35.100.
-       brik HENDRIETTE LOUISA: NLG 15.100.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.Zn., W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag de 25e augustus 1863, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip VREDE, laatst gevoerd door kapt. J.L. van Bruggen, volgens meetbrief lang 35 el 90 duim, wijd 6 el 11 duim, hol 4 el 81 duim, en alzo groot 469 tonnen met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Vluchthaven binnen deze gemeente.


Datum: 13 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 27 mei. De 21e mei is een expeditie, naar Nias bestemd, te Siboga aangekomen om van daar rechtstreeks naar Nias over te steken. In die reis is echter een vertraging gekomen, doordien de ketel van het Gouvernements-stoomschip HERTOG BERNHARD bij de baai van Tapanoeli onklaar was geworden, zodat Zr.Ms. oorlogs-stoomschip REINIER CLAESZEN is verplicht geweest eerst het fregatschip ADRIANA PATRONELLA  en toen de HERTOG BERNHARD naar de rede van Siboga te slepen. De ketel van de HERTOG BERNHARD moet nu eerst worden hersteld, voor dat de expeditie zal kunnen worden vervolgd. Men rekent vijf dagen daartoe nodig te zullen hebben. De troepen zijn overigens met de beste geest bezield en haken naar om met de vijand slaags te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 augustus. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, dd. 1 juli, zou het schip ENTREPRISE, kapt. Hut, na volbrachte reparatie te Simonsbaai een lading koffie en suiker innemen, afkomstig uit het aldaar afgekeurde schip PRINS VAN ORANJE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 12 augustus. De Belgische brik AUGUSTIN, kapt. Ostenbruggen, is 14 juli bij het vertrek van Bissac verongelukt.


Datum: 14 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende acht schepen, als:
Voor Rotterdam: MACASSER, kapt. J. Rif; TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Bergman.
Voor Amsterdam: PEGASUS, kapt. G. Mannoury; SIRIUS, kapt. W. van Wijngaarden van Rees; JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. J.K. Salm; MARIA CATHARINA, kapt. H.P. Kluit; ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayser; OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, kapt. K.J. Swart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 augustus. De 11e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Smit Czn. te Alblasserdam te water gelaten het barkschip MARIA, groot circa 756 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren Van Charante & Comp. te Rotterdam en gevoerd zullende worden door kapt. H.G. Biesthorst. (opm: zie NRC 290963)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 13 augustus. De 8e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester I.A. Hooites te Foxholsterbosch te water gelaten het schip SOLIDE, groot circa 225 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren Van den Bey & Comp. te Amsterdam en gevoerd zullende worden door kapt. L.F. Nevels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juni. Tengevolge van veranderde bestemming van de BENNETT, is bepaald, dat de dienst van dat vaartuig, namelijk het onderhouden van een geregelde gemeenschap tussen de landingsplaats te Batavia, de rede en Onrust, voortaan zal worden verricht door de residentie-stomer BOGOR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 juni. Men verneemt dat het logementschip van de officieren, de MERWEDE, in het bassin alhier liggende, hedenmorgen eensklaps is gezonken. Mensenlevens zijn er echter niet bij te betreuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 27 juni. De 16e is met goed gevolg van stapel gelopen de Gouvernements schroefstomer de DRAAK, welke op de oude timmerwerf binnen de stad gedurende twee maanden tijds in reparatie is geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 juni. De Java Bode deelt het volgende mede: Hebben wij in ons vorig nommer met korte woorden gewag gemaakt van het ongeluk, dat enige vaartuigen van Nederlands-Indische reders, op de rede van het zogenoemde Sandelwood Eiland (opm: Soemba) door een vreselijke storm in de vorige maand getroffen heeft, thans zijn wij in staat om daarvan de bijzonderheden aan onze lezers te berichten. Van de schepen als verongelukt opgegeven, zijn werkelijk de RACHMANIE, de JOEDUL BARIE, de ANIES BALGAIR en de ALMARSHOEGIE gestrand, terwijl van de brik AMBOINA en een Sumanapse schoener nog niets met zekerheid bekend is. Gelukkig heeft men bij deze ramp geen mensenlevens te betreuren, daar alle schepelingen in de gelegenheid waren om zich aan wal van het eiland te redden. Ook is er, zoals men heeft willen beweren, geen lading paarden verongelukt, daar al de gestrande schepen nog op de lading lagen te wachten. De schade is overigens nogal belangrijk, daar er van de drie schepen RACHMANIE, JOEDUL BARIE en ANIES BALGAIR ter waarden van NLG 23.000 is verloren geraakt, zijnde het verlies, door andere schepen geleden, nog niet met juistheid bekend. Van die goederen zijn echter slechts weinige een prooi van de golven geworden, maar, wat bijna ongelofelijk is, door de radja's van het Sandelwood Eiland, of liever door de bevolking onder goedkeuring en zelfs op aansporing van de vorsten geroofd. Nauwelijks waren de arme schipbreukelingen behouden aan wal gekomen, of zij werden vereerd met een bezoek van de radja's van Lewa en Melodo, die hun bevolen eerst een huisje te bouwen, voordat er iets van de te redden goederen aan wal mocht worden gebracht. Kort daarop kwam de eerste radja terug, maar thans vergezeld van minstens 150 inboorlingen, om de geredde goederen in ogenschouw te nemen en allerwaarschijnlijkst tegelijk om zich te overtuigen of de geredde schepelingen gewapend waren, en dus in staat om zich tegen de voorgenomen roof te verzetten. Dat men werkelijk het plan had de schipbreukelingen ook nog het laatste te ontnemen, bleek ten duidelijkste toen de inboorlingen, terwijl men bezig was uit vrees voor het ergste alles zoveel mogelijk naar Nangamessi te brengen om het in de daar liggende Noord Indische bark FATHAL HAIR over te brengen, reeds begonnen te roven zoveel zij machtig konden worden en kort daarop de stoutheid hadden om de brik RACHMANIE geheel en al uit te plunderen, zodat men voor de overmacht moest bukken en het maar geduldig moest aanzien hoe bijna alles aan hun roofzucht ten prooi viel. Om hen te keer te gaan was een onmogelijkheid, daar men zodoende roekeloos mensenlevens in gevaar zou hebben gesteld. Dat zulke daden gepleegd worden door de radja's van het Sandelwood Eiland, verwondert ons des te meer, daar dit eiland toch behoort tot de “bevriende inlandse staten in de Indische Archipel” en de radja's zelf jaarlijks door het gouvernement van Nederlands Indië met geschenken worden begiftigd en zelfs nog niet lang geleden van het gouvernement een Nederlandse vlag ontvingen, ten bewijze van de vriendschappelijke verstandhouding tussen de hoofden van het eiland en het gouvernement. Zo ooit, dan zal het gouvernement wel hier de krachtigste maatregelen moet nemen om zulk een handelwijze te keer te gaan, daar het niet behoeft bewezen te worden van welk belang het voor de Nederlands Indische handel is, dat schepen, varende onder Nederlandse vlag, die juist daar in zo grote getale ladingen paarden komen innemen, veilig kunnen landen en gerust kunnen vertrouwen op de beloften van bescherming, die door de vorsten van Sandelwood Eiland telkens aan het gouvernement zijn gedaan. Zo ooit, dan moet het gouvernement wel hier tonen dat het de eer van de Nederlandse vlag niet straffeloos laat schenden, maar dat het, waar dit nodig is, met kracht zijn gezag weet te handhaven. Zo ooit, dan is hier een tuchtiging wel hoogst noodzakelijk, om die roofgierige radja's uit de waan te brengen, zo zij daarin soms mochten verkeren, dat het hun maar vrijstaat, arme schipbreukelingen en het allerminst onderdanen van het Nederlands gezag, bijna alles te ontnemen en de schandelijkste strandroof te plegen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija 15 juni. Vertrokken JOHANNA ELISABETH (opm: bark JOHANNA ELIZABETH), kapt. Burhoven Junius, naar Batavia, na volbrachte reparatie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, door bijzondere omstandigheden: De helft in het winstgevende geoctrooieerde Veer, en in het daarbij behorende Veerschip c.a., varende zonder betaling van sluisgelden of tollen, van Haulerwijk, Bakkeveen, Sijgerswolde en Ureterp naar Drachten en verders naar Leeuwarden, en terug; thans in gebruik bij J.J. Mulder. Informatie zijn te bekomen bij den notaris A.T. Haagsma, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop ½ of geheel geoctrooieerd Schip en Veer, varende tweemaal ’s weeks van Heerenveen naar Leeuwarden; te bevragen bij den eigenaar K. IJSb. Brouwers te Heerenveen. Brieven franco.


Datum: 15 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 13 augustus. De schoenerbrik AUGUSTIN, kapt. Oostenbrugge, in de Rio Bololé (Afrika) gestrand, is aldaar afgekeurd en verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 12 augustus. Het schip RUDOLPH, kapt. Lindeboom, van St. Petersburg naar Aberdeen, is bij Dembeck gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op heden de 14e augustus 1863 heb ik ondergetekende George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de Arrondissenemts-Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Mej. Catharina Margaretha Elisabeth Abendroth, echtgenote van Leendert Johannes Hendrikus Teijgeler, particuliere, wonend aan de Steiger, wijk 5 no. 325 te Rotterdam, krachtens een beschikking door de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, genomen de 5e dezer maand augustus, gedagvaard:
De heer Leendert Johannes Hendrikus Teijgeler bovenbedoeld, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordig verblijf is onbekend, om op maandag de 23e november 1863 te verschijnen of iemand voor hem te doen opkomen ter terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, ten einde alsdan vanwege de eiseresse te horen concluderen:
-       Aangezien de eiseresse op 7 augustus 1844 te Rotterdam met haar voornoemde echtgenoot is in het huwelijk getreden.
-       Aangezien deze haar echtgenoot als eerste stuurman op het fregatschip LUCIE, gezagvoerder Jan van der Schaft, van welk schip reders waren de heren J. Roelandts & Co. te Rotterdam, met die bodem op de 21e juni 1851 van Amsterdam is uitgezeild naar Java, en de 7e december van dat zelfde jaar van de rede van Batavia is vertrokken naar Nederland.
-       Aangezien na die tijd omtrent genoemd schip geen andere berichten zijn ingekomen dan in februari 1852 de tijding van het uitzeilen van Batavia.
-       Aangezien sedert noch van de LUCIE, noch deszelfs equipage hoegenaamd iets meer is vernomen en dat de gedaagde allervermoedelijkst met de meerbedoelde bodem op zijn terugreis is omgekomen.
-       Aangezien deze feiten worden bevestigd door een geregistreerde acte van bekendheid, verleden voor de te Rotterdam residerende notaris Jan Cornelis Paats de 7e der vorige maand juli.
-       Aangezien eiseresse op grond der bovenstaande feiten van meerbedoelde rechtbank verlof heeft erlangd om de gedaagde bij openbare dagvaarding op te roepen,
Om alsnog van zijn aanwezen te doen blijken.
G.C. Stoeller, deurwaarder. (opm: sterk bekort)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Overleden te Samarang op de 8e dezer in de ouderdom van 32 jaren de heer Charles Brodie Junior, in leven gezagvoerder van het Nederlands-Indische schip SARA ELEONORA, geliefde broeder van J.P. Brodie.
Batavia, 15 augustus 1863

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt te koop aangeboden een nieuw gebouwd ijzeren schroefstoomyacht, spoedig alhier verwacht wordende, lang 50 voet, wijd 8 voet, hol 3½ voet. De machines zijn diagonaal, direct werkende, met oscillerende cylinders, gezamenlijk van 10 paardekracht. De ketel is tubulair, van best ijzer, op 120 pond drukking beproefd, en van Gouvernements-veiligheidskleppen voorzien. Dit fraaie, kleine vaartuig loopt 8 à 10 mijlen en is uitmuntend geschikt voor haven of rivier gebruik.
Voor nadere bijzonderheden te informeren bij Hunter, Houghton & Co.


Datum: 16 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 augustus. Men is zonder bericht aangaande het schip SURINAME, kapt. Manro, de 11e april van Trinidad naar Greenock vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Singapore, 7 juli. Het Nederlandse schip ERASMUS, laatst gevoerd door kapt. Van Heyningen, gebouwd in 1841 en 391 last, is alhier voor $ 10.000 verkocht.


Datum: 17 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. De schepen JACOBA CORNELIA, kapt. Ets, de 14e juni van Rotterdam vertrokken, CONSTANCE, kapt. Kimmerer, de 8e juni van dito, de SILENTIUM, kapt. Schagen van Leeuwen, de 22e juni van dito, laatst van Rio Janeiro, alle te Melbourne aangekomen, hebben op de reis veel slecht weder gehad en vreest men voor schade aan de ladingen. Het schip JAN HENDRIK, kapt. Lelyvelt, vroeger aldaar van Gothenburg aangekomen, heeft mede schade aan de lading gehad en wel ten bedrage van GBP 361.4/9.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Het schip FLORA, kapt. Schoon, van Dantzig herwaarts, is lek te Elseneur binnengelopen, De lading is min of meer beschadigd.


Datum: 18 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Volgens telegram, bij de Vereeniging van Assuradeurs alhier ontvangen, is het schip TWEELINGEN, kapt. Boer, met petroleum van Bremen naar Rotterdam, lek in Nieuwharlingerzijl (opm: Neuharlingersiel) binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 16 augustus. Het Nederlandse schip JOHANNA MARIA (opm: bark van Vaesen & Steinhaus), kapt. P.J. Dam, is heden alhier met een lading rijst van Bassein (opm: Birma) aangekomen en heeft order naar Bremerhaven gekregen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 augustus. Het kofschip HENDRIKA, kapt. Vos, van Newcastle naar Petersburg, is hedenmiddag alhier in de haven gekomen, zijnde gisteravond onder Anholt met een Noors jagtschip in aanzeiling geweest, Het schijnt schade aan de stuurboordsboeg te hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 10 augustus. Het schip FOP SMIT, kapt. Leverstein, van Akyab alhier aangekomen, is lek en heeft 35½ balen rijst overboord moeten werpen.


Datum: 19 augustus 1863


Krant:
  JB - Javabode

Op 29 en 30 juni 1863 zijn te Nieuwediep de onderstaande scheepsparten geveild:
-       8/64e part in het schip PRINS VAN ORANJE, ex-STAD ’s GRAVENHAGE, kapt. Hensing, groot 478 lasten, gebouwd in 1840, niet geveild
-       1/8e part in het schip ZEEMANSHOOP, kapt. Hansen, groot 230 lasten, gebouwd in 1826, voor NLG 1410 opgehouden.
-       4/80e part in het schip WILHELMINA, kapt. Koster, groot 260 lasten, gebouwd in 1857 niet geveild.
-       3/16e part in het schip MARIA EN PAULINE, ex-DANKBAARHEID, kapt. Poulsen, groot 152 lasten, gebouwd in 1842, voor NLG 1800 opgehouden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 30e juni is bij de scheepsbouwmeester J. Smit Czn. te Alblasserdam te water gelaten het brikschip CANDATI, groot 125 gemeten lasten, voor rekening der reders De Groot, Roelants & Co. te Schiedam en gevoerd zullende worden door kapt. D.B. Bosscher.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip GERARDUS JACOBUS, kapt Kilian, gebouwd in 1841, groot 394 gemeten lasten, tegen 14 juli te Rotterdam in veiling aangeslagen geweest zijnde, is uit de hand verkocht aan een Engelse rederij. (opm: zie NRC 240663)


Datum: 20 augustus 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ulrum, 18 augustus. Het eerste driemastschoenerschip, groot plm 160 last, kapt. L. Mulder, gebouwd op de werf van de heer H. Woldringh te Zoutkamp, zal zaterdag aanstaande (opm: 22 augustus) te water worden gelaten. Voorzeker mag deze zaak voor de Zoutkamp van belang geacht worden, als zijnde een grote schrede van vooruitgang op de weg van van volksnijverheid, die voor de Zoutkamp, zo gelegen voor de scheepvaart, grote gevolgen kan hebben. De heer Woldringh moge door een toenemende bloei van zijne scheepswerf de wel verdiende vruchten oogsten van zijn ondernemende geest, waardoor reeds veel goeds op de plaats zijner inwoning is tot stand gebracht.


Datum: 21 augustus 1863


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop bij Tjibbele W. Kamp te Drachten: Een nieuw Schip, lang 13,50 el (48 voet), wijd 3,30 el (11½ voet) en hol 1,40 el (5 voet). En twee nieuwe open Pramen, ter grote van 12 á 13 tonnen.


Datum: 22 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Soerabaja, voor goederen en passagiers, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands clipper-fregatschip DORDRECHT, gevoerd door kapt. F.H.A. Loos, hebbende bijzonder goede en in alle opzichten voortreffelijke inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Het schip zal een melkgevende koe meevoeren. Adres de cargadoors Ch. Cornelder & Zonen te Rotterdam en D. Schotman Dz. te Dordrecht. (opm: aankondiging eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 21 augustus. Eergisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwde galjootschip ALBERT, kapt. G. Bakker, van Veendam, groot 100 last, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 17 augustus. Het schip TWEELINGEN, kapt. De Boer, van Hamburg met petroleum naar Rotterdam, lek te Neuharlingersiel binnengebracht, is zwaar lek. De lading zal met een ander schip vervoerd worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op heden ontvingen wij, voor ons en zijne naaste betrekkingen het zo treurige bericht, dat onze geliefde en zo veelbelovende zoon Willem, eerste stuurman aan boord van het schip de LANDBOUW, kapt. Klijnenberg, op de reis van Suriname naar Batavia, op 5 mei j.l na een slepende ziekte in de ouderdom van cica 28 jaar is overleden.
Nieuwe Schans, 20 augustus 1863, W. van Rees en M.D. van der Laag. Enige en algemene kennisgeving.


Datum: 23 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 21 augustus. Het alhier van Suriname gearriveerde schip ECONOMIE,  kapt. Leicher, heeft stengen en zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 augustus. Het Nederlandse schoenerschip MARIA, kapt. Meinsma, heden met hout van Frederikstad alhier aangekomen, heeft in de Noordzee in een storm de steng gebroken.


Datum: 24 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 augustus. De Nederlandse kof JOHANNA CHRISTINA, kapt. Westerbrink, van Newcastle naar Kiel, is hier met verlies van grote boom en gescheurd grootzeil binnengelopen. (vergelijk PGC 270863)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 12 augustus. De Nederlandse brik ELIZABETH, kapt. Metus, alhier van Rio de Janeiro gearriveerd heeft in een zware bui de beide stengen met al wat daar aan was verloren en andere schade bekomen.


Datum: 25 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 23 augustus. Naar wij vernemen is de vertrekdag van Zr.Ms. stoomschip VESUVIUS naar de kust van Guinea bepaald op 28 dezer.
Het vertrek van Zr.Ms. fregat ZEELAND is voorlopig uitgesteld en het zal waarschijnlijk laat in het najaar zijn, eer die bodem weder in zee steekt om een exercitietocht te ondernemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, makelaar, zal op maandag de 14e september 1863, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de heer B.D. Beets, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam verkopen: het welbezeild, onlangs nieuw gekoperd en kopervast barkschip DE TWEELINGZUSTERS, gevoerd door kapt. T. de Jong, varende onder Nederlandse vlag, gemeten op 327 tonnen of 173 lasten, liggende in het Oosterdok. Breder bij inventaris omschreven en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 21 augustus. De Franse brik ST MICHEL,  kapt. De Vries, van Christiania met hout naar Nantes, is gisterenavond op de Noordoosthoek alhier gestrand, doch het volk gered. Men is bezig zo veel mogelijk te bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 augustus. Als een bewijs, dat de handels ondernemingsgeest alhier niet is uitgedoofd, kunnen wij mededelen, dat door ene geachte firma alhier rechtstreeks uit Suriname via Amsterdam met de schepen CASPAR DE ROBLES en ALBRECHT FREDERIK een keurige partij West-Indisch hout is aangebracht, die bijzonder de aandacht van heren houthandelaren tot zich trekt. Wie weet waartoe deze eerste proeve leiden kan, daar het hout zeer geschikt is tot het betimmeren van Rijksgebouwen en dergelijke grote inrichtingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een hecht tjalkschip, groot 34 ton, in 1861 uitgehaald op de werf van J.I. Bakker te Sloten, voorzien van uitmuntend zeil en touwwerk enz., liggende in het Zomerrak te Sneek. Te bevragen bij notaris Haagsma aldaar.


Datum: 26 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal aan de Scheepsmakershaven te Rotterdam op 25 augustus: het barkschip VREDE, groot 469 tonnen, NLG 30.000, opgehouden. De chronometer is niet geveild.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 21 augustus. Naar men verneemt, is het Nederlands-Indische schip HONG LIONG, kapt. Buchk, komende van Samarang en toebehorende aan de kapitein der Chinezen Tan Tjong Toen alhier, in de Chinese Zee totaal vergaan. Behalve schip en lading zijn bij deze ramp 250 Chinese passagiers omgekomen, benevens NLG 700.000 aan geld verloren geraakt. De kapitein, stuurman en verdere equipage zijn gered.


Datum: 27 augustus 1863


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 augustus. Het kofschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Westerbrink, van Newa naar Kiel, is met gescheurd grootzeil en verlies van de grote boom alhier binnengelopen. (opm: vergelijk NRC 240863. Vermoedelijk is Newcastle juist; bij Newa, zijnde een rivier, zou “de” er voor geplaatst zijn)


Datum: 28 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Het schip ENTREPRISE, kapt. Hut van de Simonsbaai in de Tafelbaai aangekomen om het restant der lading van het aldaar afgekeurde schip PRINS VAN ORANJE in te nemen, heeft twee nieuwe masten moeten inzetten en verder gerepareerd, waarvan de kosten ongeveer GBP 400 bedragen. Volgens brief van de kapitein d.d. 21 juli dacht hij binnen tien dagen van daar naar Schiedam te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 14 juli. Te Ajer Dikit in de assistent-residentie Benkoelen arriveerden 5 juni in twee sloepen de inlandse bemanning van de Nederlands-Indische schoener HELMERS, kapt. A. Messen, te huis behorende te Soerabaija en op reis van Bima naar Padang, die, na de kapitein, de stuurlieden en twee Europese matrozen vermoord en gaten in het schip geboord te hebben, het in zinkende staat hadden verlaten. Hoewel het officiële bericht vermeldt, dat er bij het voorlopig onderzoek niet gebleken was van de de slechte en willekeurige behandeling van kapitein en stuurlieden, waardoor volgens haar verklaring de bemanning tot de misdaad geleid was, zo kan men toch niet nalaten bij deze treurige gebeurtenis te denken aan de vele voorbeelden van onwaardige behandeling, waarmede scheepsgezagvoerders vooral hun inlandse bemanningen menen te moeten bejegenen. (opm: zie JB 080763, JB 110763 en NRC 280963)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 juli. Vrachten. Nederlandse schepen. De ANTONIA PETRONELLA nam NLG 100 aan voor koffij en licht goed van Padang naar Rotterdam. INDIA PACKET NLG 105 voor koffij en licht goed van Padang naar Amsterdam. De TONIA werd opgenomen voor koffij van Menado à NLG 120, opvullende met lading van Samarang à NLG 100 naar Rotterdam. De LOUISE bedong voor suiker, rijst en koffij en licht goed hier en op de kust te laden naar Amsterdam NLG 100.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen : JOHANNES LODEWIJK, SLIEDRECHT en WATERGEUS.


Datum: 29 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Middelburg de 28e augustus: de Nederlandse bark COMMERCIE-COMPAGNIE met complete inventaris, gebouwd in 1849, groot 406 lasten: NLG 45.100, koper De Gijzelaar & Zoon te Amsterdam.


Datum: 30 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 29 augustus. Heden is op de werf van de heer F. Kloos, scheepsbouwmeester alhier, de kiel gelegd van een nieuw ijzer raderstoomschip, genaamd STAD AMSTERDAM,  voor rekening der Zwolsche Stoombootmaatschappij te Zwolle. De machines van 60 paardekrachten worden vervaardigd in de fabriek van de heer Chr. Marcellis te Luik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Mawe, 27 augustus. Het alhier om order binnengelopen Nederlandse schip EVERHARDUS, kapt. De Boer, van Malaga komende, is op het droge gehaald om de bodem schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong, 11 juli. De bark MACAO, van Manilla naar Shanghai, is de 30e juni bij de lichttoren van Shanghai verongelukt en de 3e dezer met de inhebbende lading verkocht.


Datum: 31 augustus 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op heden voor de ondergetekende notaris gepasseerd, is tussen de heren Willem Hartog, koopman en assuradeur, Andries Nicolaas Glazener, koopman en assuradeur en Andries Glazener junior, scheepsgezagvoerder, wonende allen te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de voortzetting van de handel in vlees en spek, door de beide eerstgenoemden uitgeoefend onder de firma Hartog en Fesel, alsmede de rederij en assurantie -zaken, door hen gedreven onder de firma Hartog en Glazener. De vennootschap blijft gevestigd te Rotterdam en is ingegaan voor de tijd van 5 jaren, ingegaan de 1e juli 1863 en eindigende de laatste juni 1868, ingeval namelijk de eindiging alsdan door een van de vennoten wordt verlangd, zullende de vennootschap anders worden geacht telkens voor 5 jaren te zijn verlengd. De firma's van de vennootschap zullen onveranderd blijven: voor de rederij en assurantie-zaken Hartog en Glazener, tot de tekening waarvan alle de vennoten zijn gerechtigd en voor de handel in vlees en spek Hartog en Fesel, tot de tekening waarvan de vennoot de heer Andries Nicolaas Glazener alleen bevoegd is, zonder dat de tekening van deze firma's immer zal mogen worden gebezigd tot het aangaan of tekenen van promessen, acceptaties, obligaties of borgtochten, als waartoe steeds de privé-handtekening van alle de vennoten zal worden vereist. Rotterdam, 29 augustus 1863. A.E. Roest van Limburg.


Datum: 01 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 augustus. Aan de fabriek van de heren David Christie & Co. te Kralingen is de kiel gelegd voor een ijzeren stoomboot, ten dienste ener Friese maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 augustus. De 29e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester E.H. Meursing te Hoogezand te water gelaten de schoener-brik KAAPSTAD PACKET, groot ongeveer 200 gemeten tonnen, gebouwd voor rekening van de heren F.U.H. Reiger & Co. te Amsterdam, en gevoerd zullende worden door kapt. Th. Niewold.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Zr.Ms. schroefstoomschip VESUVIUS, onder bevel van de kapt.luit.t.zee A. Schotborgh, is in de namiddag van de 30e dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar de kust van Guinea.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Volgens brief van kapt. L. Smit, voerende het schip DILIGENCE, van Batavia naar Amsterdam, in dato St. Helena 27 juli, was hij aldaar, na op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop een lek bekomen te hebben, binnengelopen; het schip maakte 2 à 3 duimen water in het uur. Daar het lek onder water zit, heeft hij St. Helena aangedaan, aldaar het pomptoestel doen veranderen om de pompen te vergemakkelijken en daarmee de reis naar herwaarts voortgezet. (gedeeltelijk gisteren gemeld.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 31 augustus. Zaterdag arriveerde alhier het nieuw gebouwde kofschip GEBROEDERS VISSER, kapt. T.K. Faber (opm: kapt. Fye Faber), van Schiermonnikoog, gebouwd bij W. Pattje te Waterhuizen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het geoctrooieerde Veerschip, met toebehoren, varende van Beetsterzwaag op Leeuwarden v.v., thans in huur en gebruik bij I. Heeren. Te bevragen bij K.W. Wierda, deurwaarder te Heerenveen.


Datum: 02 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 31 augustus:
-       het schoener-brikschip CONCORDIA, kapt. E.T. Jager, gebouwd in 1861: NLG 27.000, in slag NLG 3500. Koper C. Ament (opm: een makelaar namens H. van Beek Vollenhoven; nieuwe kapitein M.P. Brants)
-       1/16e aandeel in het schoenerschip WILLEM, kapt. J. Molenaar: NLG 325, in slag NLG 40. Koper H.J. Rietveld (opm: een makelaar, mogelijk voor zijn opdrachtgever)


Datum: 03 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 september. Volgens telegrafisch bericht uit Batavia hebben zich twee inschrijvers opgedaan voor de stoomvaartdienst in Nederlands-Indië:
-       de firma Dummler & Co., q.q. Paul van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam.
-       de heer Robinson van Londen voor een Engelse combinatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De wet op de zeebrieven en Turkse paspoorten. Indien enige wet herziening behoeft, het is zeker die van 1819 op de zeebrieven en Turkse paspoorten. Waartoe in onze tijd Turkse paspoorten voor een schip nodig zijn, zal niemand gemakkelijk begrijpen. Toen de Mohammedaanse roofstaten in de Middellandse Zee nog in volle bloei waren, mogen ze enige betekenis gehad hebben, thans dienen ze tot niets, dan om de reders van schepen met het afleggen van overbodige eden te bemoeilijken en hun enig geld aan de schatkist te laten betalen. De meeste reders voorzien zich dan ook wijselijk niet meer van die documenten. De zeebrief moet tegenover vreemde volken de nationaliteit van het schip bewijzen. Dit stuk is dus voor ieder schip volstrekt nodig. Naar de tegenwoordig door alle schrijvers over het volkenrecht aangenomen beginselen, beheerst de wetgeving van ieder land de vereisten voor de nationaliteit van het schip hetwelk tot dat land behoort. Bij het uitbreken van een zeeoorlog tussen vreemde mogendheden, zal de nationaliteit van onze koopvaardijschepen slechts naar onze eigen wetten beoordeeld kunnen worden en daarom is het noodzakelijk dat deze kort en duidelijk bevatten wat een Nederlands schip is. In 1850 werden enige veranderingen in de wet van 1819 gemaakt, om haar in overeenstemming te brengen met het toen aangenomen beginsel, dat ook schepen elders gebouwd, Nederlandse zeebrieven kunnen krijgen. Zij vordert echter een gehele herziening. Zeebrieven kunnen naar artikel 2 van die wet slechts aan Nederlandse onderdanen worden afgegeven, voor welke volgens artikel 3 gehouden worden, Nederlanders geboren binnen het koninkrijk of de Overzeese bezittingen, die hier te lande wonen, huizen van negotie geëtabliseerd hebben of geassocieerd zijn in enig binnen dit koninkrijk gevestigd handelshuis; voorts Nederlandse ingezetenen die tenminste één jaar hun verblijf binnen het koninkrijk hebben, al zijn ze tegelijk onderdanen van een vreemde mogendheid. In alle gevallen, zegt de wet, moeten de boekhouder en zoveel reders als van welke aandelen met dat van de boekhouder ten minste vijf achtste van het geheel bedragen, binnen dit koninkrijk woonachtig zijn. Om dus voor een schip zeebrieven te kunnen krijgen, moeten alle aandeelhouders ten minste één jaar hier te lande hun vast verblijf hebben, of de boekhouder en zoveel reders, die met de boekhouder vijf achtste van de aandelen bezitten, binnen het rijk woonachtig zijn en de overige drie achtste aan Nederlanders toebehoren, geboren binnen het rijk of de buitenlandse bezittingen, al hebben zij hun woonplaats buitenlands gevestigd. Deze bepalingen zijn zeer onrechtvaardig jegens de ingezetenen van onze overzeese gewesten en kunnen zowel in tijden van vrede als van oorlog tot de grootste moeilijkheden aanleiding geven.
1. Zij zijn onrechtvaardig jegens de ingezetenen van onze overzeese bezittingen. Waarom zou men geen Nederlandse zeebrieven kunnen krijgen voor een schip, waarin bijvoorbeeld een Fransman deel heeft, die jaren lang in onze Indische bezittingen geëtabliseerd is en daar een huis van negotie bezit? Hiervoor is geen gezonde reden uit te denken en desalniettemin verbiedt het de wet, want 3/8 van de aandelen mogen wel toebehoren aan in het buitenland wonende Nederlanders, maar aan geen vreemdelingen, al waren zij jarenlang in onze overzeese bezittingen woonachtig. Waarom zou men voorts geen Nederlandse zeebrief kunnen krijgen voor een schip, waarvan al de aandeelhouders in een onzeker overzeese gewesten wonen? Waarom niet, als Nederlanders die zich daar hebben nedergezet de helft van de aandelen bezitten ? Dit alles is bij de wet verboden, maar een goede grond is er niet voor te vinden. Zeker is intussen, dat al die uitsluitingen zeer ten nadele strekken van onze rederijen en onze scheepsbouw. Reeds in 1819 heeft de graaf Van Hogendorp dit ingezien en daarover het volgende uitmuntende advies in de Staten Generaal uitgebracht. Daarin zegt hij: “Een discussie van een andere aard heeft plaats gehad op artikel 3 wegens het aandeel, hetwelk aan de inwoners van onze koloniën in het uitrusten van schepen vergund is. Zij worden op zijn best met vreemdelingen gelijk gesteld en kunnen slechts voor drie achtste deel bekomen in een schip, waarvan vijf achtste aan ingezetenen van het koninkrijk toebehoren (zie noot)  Nu zijn echter al onze betrekkingen met de koloniën sedert de oude wetten veranderd. Er waren maatschappijen voor de beide Indiën, die alleen het recht op zeevaart hadden en de handel was geheel een monopolie. Thans zijn onze koloniën gewesten van het koninkrijk; er zijn geen soevereine maatschappijen meer; de grondwet sluit die stellig uit. De handel en de scheepvaart derwaarts staan aan alle burgers vrij en nemen dagelijks toe. Wij hebben te dezen aanzien, wat de West-Indiën betreft, enige kostbare bescheiden van het ministerie van nationale nijverheid ontvangen, die in het rapport van de centrale afdeling over het budget vermeld staan. Wat de Oost-Indiën betreft, heb ik van een groot handelsagent vernomen dat er op dit ogenblik 24.000 last in het koninkrijk derwaarts bevracht zijn, waarvan 10.000 in de zuidelijke provinciën. Hier moet ik even stilstaan bij de opmerking, dat de betrekkingen met onze koloniën zich reeds overal verspreiden en niet meer het uitsluitend eigendom van een gedeelte van het koninkrijk zijn. Dus zijn de voordelen, welke daaruit voor de algemene welvaart ontstaan, inderdaad nationaal. Die voordelen zijn onmetelijk groot. Wij halen uit onze koloniën kostbare goederen voor ons gebruik en nog veel meer tot voedsel voor onze koophandel. Wij zenden daarheen onze linnens, onze lakens, gezouten en gerookt vlees, bier, sterke drank, boter, kaas, ijzer, spijkers en vele andere voorwerpen. Wij begeven onszelf daarheen als burgelijke, militaire ambtenaren of in de scheepsdienst, of als landbouwers of om handelspeculaties. De reizen zijn door vorderingen van de scheepvaart sedert 40 jaren voor de helft verkort. Wij zien onze vrienden in weinig jaren vertrekken en wederkomen. Zulke uitgebreide en veelvuldige betrekkingen vereisen andere wetten. Ook hebben wij in vele opzichten, zelfs in de grondwet, de bewoners van de koloniën met die van het koninkrijk gelijkgesteld. En omtrent de scheepvaart zouden wij hen als vreemdelingen beschouwen! Een inwoner van het koninkrijk zou, door het verblijf van enige jaren in een volkplanting, zijn burgerrechten verliezen, die hij slechts bij zijn wederkomst zou herkrijgen ! Het antwoord op dit alles is: men loopt gevaar van de vreemde eigendom een masker te lenen, en dit gevaar, zegt men, wordt te groter naar mate men aan de bewoners van de koloniën meer toegeeft. Welaan! Wij zullen dit gevaar onderstellen; maar dan is mijn antwoord, dat gij het ene kwaad door een ander ontwijkt, dat veel groter is: het afbreken namelijk van voordelige betrekkingen, die thans dagelijks meer worden aangeknoopt. Er zijn toch schepen, die aan kooplieden binnen het koninkrijk en aan planters in de koloniën toebehoren, die in compagnie speculeren. Nu is er niets, dat voor het moederland meer de aankomst van de rijke koloniale goederen en het debiet van de voortbrengselen van onze grond en nijverheid verzekert. En gij verlangt de opoffering van zulk een groot nationaal voordeel? Is er ter wereld geen ander gevaar dan het verbergen van buitenlands eigendom?  En moeten wij bij het opmaken van een wet dan alleen het voorwerp, of zelfs maar een van de voorwerpen van die wet onder het oog houden? Integendeel komt het mij voor, dat wij geroepen zijn om altijd de grote belangen van de staat en al de hoofdbronnen van algemeen welzijn voor ogen te houden en dat wij alle gedeeltelijke maatregelen moeten onderschikken aan het hoofddoel. Ik stel om al deze redenen voor dat de bewoners van onze koloniën, zo niet dezelfde rechten op de zeebrieven als de bewoners van het koninkrijk, althans een voorrecht boven vreemdelingen bekomen”.
Wij geloven niet dat dit nadere toelichting behoeft. In dezelfde mate, waarin onze betrekkingen met de koloniën sedert 1819 in uitgebreidheid zijn toegenomen, hebben de redeneringen van Van Hogendorp in gewicht gewonnen. Het is niet te ontkennen, dat de belemmerende verordeningen van de wet van 1819 ten nadele strekken van onze handel en onze industrie. Men kan zich thans niet meer vergenoegen met het verlenen van enige voordelen boven vreemdelingen, aan de ingezetenen van onze overzeese bezittingen; maar men behoort hen geheel gelijk te stellen ten aanzien van het recht op zeebrieven met Nederlanders.
2. De bepalingen van de wet kunnen tot moeilijkheden aanleiding geven. Ten minste vijf achtste van de aandelen van een Nederlands schip moeten volgens die bepalingen aan hier te lande gevestigde Nederlandse ingezetenen toebehoren. Neemt aan dat dit plaats heeft bij de uitgifte van de zeebrief; maar dat daarna één of twee of meer van de bezitters van die 5/8 aandelen zich buitenslands vestigen. Het schip is dan geen Nederlands schip meer en de zeebrief zal terug gegeven moeten worden. Wat moeten nu de deelhebbers die in Nederland bleven wonen met hun aandelen in zulk een schip doen, waarvan de boekhouder hier te lande woont en dat dus ook niet gemakkelijk elders zeebrieven zal kunnen krijgen? Ga nog verder en stel dat in tijden van oorlog tussen twee zeemogendheden, één van de bezitters van de 5/8 aandelen, welke aan hier te lande woonachtigen toekomen, elders zijn woonplaats kiest. Onmiddellijk verliest dan het schip zijn vlag en kan met zijn lading de buit van de eerste de beste kaper worden die het ontmoet, of van het eerste het beste oorlogsschip hetwelk het aanhouden wil. Waarom zou men dan niet bepalen, dat ieder schip waarvan de boekhouder in Nederland woont, zeebrieven krijgen kan? Al de moeilijkheden waren op die wijze voorkomen. Wel is waar kan met zulke bepalingen vreemd eigendom onder Nederlandse vlag varen. Wij tellen dit gevaar echter minder, dan dat Nederlands eigendom wordt prijs gegeven, hetgeen naar de bepalingen van de wet van 1819 zeer vaak geschieden kan. Buitendien zullen in een ontstane oorlog zeer goed de gevallen onderscheiden kunnen worden, waarin ter goeder en waarin ter kwader trouw is gehandeld. Bij het meer en meer veldwinnen van de ruimere denkbeelden van volkenrecht, bestaat er naar ons oordeel weinig vrees, dat schepen, die vóór de oorlog volgens bepalingen van de Nederlandse wet, de Nederlandse vlag verkregen hebben, gevaar lopen van opgebracht te worden, al komt ook het grootste deel van de eigendom er van aan vreemdelingen toe. De regel is toch, zoals wij reeds boven zeiden, dat de nationaliteit van de schepen beoordeeld wordt naar de wetten van het land, wiens vlag het schip voert. Heeft het dus die ter goeder trouw vóór de oorlog verkregen, dan is er geen reden voor opbrenging. Wij bevelen deze denkbeelden zeer aan de overweging van de regering aan, en hopen dat zij spoedig over zal gaan tot de herziening, die de wet van 1819 zo zeer behoeft.
Noot redactie NRC: De heer Van Hogendorp schijnt de bepaling omtrent de 5/8 aandelen zó op te vatten, alsof de overige 3/8 aan vreemdelingen kunnen toebehoren, hier te lande niet woonachtig. Wij geloven niet dat die opvatting juist is. De exceptie omtrent de 5/8 aandelen komt toch voor in no. 1 van artikel 3, waarin slechts gesproken wordt van Nederlanders hier te lande gevestigd, zodat naar ons oordeel de 3/8 aandelen, welke volgens die uitzondering niet hier te lande woonachtigen kunnen bezitten, uit de aard van de tegenstelling slechts het eigendom kunnen zijn van niet in het koninkrijk wonende Nederlanders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 september. De 31e augustus is van de werf van de scheepsbouwmeester T. Boelen te Amsterdam, te water gelaten, het brikschip CHRISTINA MARIA, groot circa 370 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren Pfister Wurfbain & Co., en gevoerd zullende worden door kapt. J. de Veer.


Datum: 04 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 2 september. Naar wij vernemen, wordt Zr.Ms. stoomschip PRINSES AMALIA in de aanstaande week van 's Rijks werf te Amsterdam naar hier gebracht, om verder gereed te worden gemaakt voor de reis naar Oost-Indië. Met 1 oktober zou die bodem in dienst worden gesteld. Het is nog onbekend aan wie het kommandement zal worden opgedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Volgens bericht van de consul der Nederlanden in China d.d. 12 juni 1863, is na onderzoek van de verhouding van Engelse scheepstonnemaat met die van andere landen, voor de berekening van het tonnengeld in de havens van China, als nu door het Chinese bestuur vastgesteld, dat vier Nederlandse lasten met zeven Engelse tonnen zijn gelijk gesteld, voor het geval, dat geen Engelse meetbrief zich aan boord van het inklarende schip bevinden mocht.


Datum: 05 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 september. De Belgische stoomboot BARON OSY, van Antwerpen komende, heeft bij het opkomen der rivier alhier gestoten en is daarna gezonken. De opvarenden zijn allen gered. Men is bezig de lading te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Oude Pekela, 3 september. Het kopervaste brikschip FAVOR, van welks gunstige afloop wij in No. 87 van dit blad melding maakten, is thans alle zwarigheden en hindernissen te boven, is liggende buiten de zeesluis, de Statenzijl, en is men daar ijverig bezig het daar op te tuigen. Dat aan het afvoeren van deze bodem geen geringe moeilijkheden en bezwaren verbonden waren, zal men kunnen beseffen, als men weet, dat dezelve een wijdte heeft van 23¼ voet en de te passeren klappen hiermede niet in verhouding staan, ja zelfs laat het Buldsterverlaat (opm: sluis bij het gehucht De Buld) op zijn ruimst genomen 22 voet Groningse maat toe. Om derhalve het gewenste doel te bereiken, moeten buitengewone middelen worden aangewend en om wel te slagen het kolossale vaartuig voor het vertrek van de werf geheel op zijde liggen en wel zodanig dat de kiel 3 voet boven water kwam. Alzo toegerust en van de nodige hulpmiddelen voorzien aanvaardde men de reis, dewelk in weerwil van het somtijds ongustige weder en een gering, niet te voorzien oponthoud, gelukkig werd volbracht. Wij mogen dit verslag niet eindigen zonder aan de bouwmeester, de heer J.W. Kuiper alle eer en lof toe te zwaaien en hem geluk te wensen met zijn zo wel volbrachte, hoogstgewichtige en moeilijke taak, die met een scherpe blik alles overzag en zodanig wist te handelen dat het begonnen werk gelukte. Ere aan de gezagvoerder, de heer J.G. Sannes, van Oostwold, die waardiglijk en krachtvol de heer Kuiper terzijde stond. Eer en dank zij ook toegebracht aan de autoriteiten, die wel hun hoge macht hebben willen verlenen, om het zeldzame werk zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Ook erkennen wij de goede gezindheid van de heer boekhouder A.E. Waalkens te Blijham en zijn medereders, die bij voortduring blijken gaven de scheepsbouw ter dezer plaatse te begunstigen en te prefereren. (opm: zie PGC 210763)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Het schip NIEUW-HOLLAND, kapt. Witting qq, van Sourabaya naar Amsterdam, is met schade uit zee teruggekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Amsterdam op de 20e juli 1863 gehouden veiling van schepen en scheepsparten:
-       1/10 part in het schip WILHELMINA MARIA, ex-JOHANNES ALBERTUS, kapt. Postma, gebouwd in 1851, groot 141 gemeten lasten, om NLG 998 opgehouden.
-       3/30e part in het schip WAALSTROOM, kapt. S. van Duin, gebouwd in 1853, groot 218 gemeten lasten, resp. om NLG 1075 en NLG 850 opgehouden en om NLG 650 verkocht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip KALIMAS, op de 30e maart j.l. te Amsterdam in veiling verkocht, is thans genaamd FREDERIK HENDRIK.
Het schip TRIJNTJE FENNA, op de 21e juli te Rotterdam in veiling verkocht, vaart thans onder directie der reders A. Kuyper van Harpen en E. Sanders, te Amsterdam, en zal gevoerd worden door kapt. Strootman.


Datum: 06 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oude Schild (Texel), 3 september. Het schip TRIJNTJE BOEDER, kapt. Lieneman, van Amsterdam naar de kust van Guinea, is bij de rode ton alhier aan de grond geraakt. Het heeft assistentie bij zich.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 5 september. Voor het eerst na vele jaren is nu weer gebruik gemaakt van het droge dok op 's Rijks marinewerf te Nieuwe Diep door een particulier koopvaardijschip, de CATHARINA JOHANNA HENRIETTE, kapt. Tonjes, onlangs van Akyab hier binnengekomen, hetwelk waarschijnlijk op nieuw gekoperd zal moeten worden. Vermits dit een van de grootste koopvaardijschepen is, kon dit te Amsterdam niet in het drijvend dok worden opgenomen.


Datum: 07 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 5 september. Het schip EXPRESS, kapt. Van Ehren, van hier naar Para, is op de klippen van Brajanca, aan de mond van de Amazone-rivier, gestrand, doch weer in vlot water gebracht. Het had de reis voortgezet, doch was op 23 juli aldaar nog niet gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 4 september. Het Nederlands schip MENTOR, kapt. Schuring, van Gallipoli naar Kroonstad, is hier binnengelopen om de bodem schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiaansand, 4 september. Het schip POMONA, kapt. Rioch, van Hartlepool naar Kroonstad, is in de Noordzee gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Triest, 30 augustus. Het alhier van Laguayra gearriveerde Nederlands schip EPPO HENDRIK, kapt. Schut, heeft veel slecht weer doorgestaan en daarin schade aan de zeilen bekomen.


Datum: 08 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 september. De 5e dezer is te Amsterdam van de werf van de scheepsbouwmeesters W. & A.H. Meursing te water gelaten het ijzeren schoenerschip MARIE, groot ongeveer 200 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. E.T. Jager.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Het schip REINEGIENA, kapt. Tonkens, van Wismar naar Rotterdam, is de 5e dezer lek te Enkhuizen binnengelopen. De lading wordt gelost.


Datum: 09 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong, 29 juli. De Nederlands-Indische bark HONG LIONG is gezonken. (zie JB 260863)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de 29e juli strandde aan de monding der Soengsang de Nederlands-Indische brik NORFOLK, te huis behorende te Pontianak en gevoerd door de Arabier Said Abdul Rachman Motahai. De te Palembang gestationneerde Gouvernements-stomer BARITO verleende zo veel doenlijk hulp tot berging van de inventaris en de lading van het verongelukte vaartuig, en tevens om het bij het eerstkomend hoog getij van de bank af te helpen.

Krant:
  JB - Javabode

Op de 24e juli, des voormiddags, stootte het Nederlandse schip TOLLENS, gezagvoerder Verhagen, bestemd om een lading Gouvernements-tin van Merawang en Soerabaija over te brengen, op een rif. Na vlot gekomen te zijn, geraakte het schip andermaal vast op een onbekend rif met het gevolg, dat het bleef zitten met 13 voet water voor en 15 voet water achter, terwijl men circa een halve scheepslengte aan stuurboordzijde uit 10 vadem loodde.
Na 860 schuitjes tin over boord te hebben geworpen, geraakte het schip weder vlot en ankerde de 27juli ter rede van Koba. Er weren maatregelen genomen om de over boord geworpen tin weder op te vissen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kapitein Parfait Marie Denis, gevoerd hebbende het Franse brikschip ST. MICHEL, geautoriseerd en geassisteerd door den heer W.H. Bruno Bok, consulair agent van Frankrijk te Texel, is van mening op donderdag 17 september aanstaande, voormiddags te tien ure, in het dorp West Terschelling, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek te verkopen: De van gemeld brikschip geborgen inventaris, bestaande in: gekapt, staand en lopend touwwerk, 18 stuks zeilen, 3 kabeltouwen, 2 zware kettingen, 2 zware en 2 werpankers, boot en sloep en verdere overblijfselen. Alles op den verkoopdag behoorlijk gekaveld voor een ieder ter bezichtiging. Nadere informatie, op franco aanvrage, te bekomen bij gemelde heer consulair agent te Texel, alsmede bij den heer C. Zunderdorp, scheepsagent te Terschelling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Kapitein Parfait Marie Denis, gevoerd hebbende het Franse brikschip ST. MICHEL, geautoriseerd en geassisteerd door den heer W.H. Bruno Bok, consulair agent van Frankrijk te Texel, is van mening op vrijdag den 18 september aanstaande, voormiddags te 10 ure, in het dorp West Terschelling, in een der logementen, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek te verkopen: Plus minus elf duizend Planken, lang 18 tot 70 palm, dik 3 duimen, geborgen van de lading door voorgeschreven schip te Christiania geladen, bestemd geweest naar St. Nazaire in Frankrijk. Alles op den verkoopdag behoorlijk gekaveld voor een ieder ter bezichtiging. Nadere informatie, op franco aanvrage, te bekomen bij gemelde heer consulair agent te Texel, alsmede bij den heer C. Zunderdorp, scheepsagent te Terschelling. (opm: vergelijk LC 041263)


Datum: 10 september 1863


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 juli. Vrachten. De vooruitzichten blijven gunstig, doch daar producten nog niet overvloedig ter markt zijn, doet zich de dadelijke behoeften aan scheepsruimte minder sterk gevoelen. Onder de onbevrachte Nederlandse bodems bevinden zich enkelen, die niet aangeboden worden voor ’t huisreizen in afwachting der opname in de beurtbevrachtingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Sedert de 14e dezer werd afgesloten het Nederlandse schip SLIEDRECHT, ladende koffij en suiker te Samarang voor NLG 95 naar Nederland.
Onbevracht zijn nog de Nederlandse schepen JOHANNES LODEWIJK, WATERGEUS, JASON, ZWAAN en BATAVIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. De 21e juli heeft alhier de lang verwachte inschrijving voor de aangekondigde uitbesteding van de stoompaketvaart in de Indische Archipel ten burele der directie van productie en civiele magazijnen plaats gehad. De tegenwoordige contractant, de heer W. Cores de Vries, heeft niet medegedongen. Wat hiervan de reden is, is echter gemakkelijk te gissen. De heer H.O. Robinson heeft voor het geheel ingeschreven voor een som van NLG 293.827,32 of NLG 6,97 per geografische mijl, de heren Van Vlissingen & Co. voor een som van NLG 294.248,88, of NLG 6,98 per geografische mijl. Voor de verschillende lijnen was het verschil groter, zie de in dit nummer opgenomen vergelijkende staat. De toekenning heeft evenwel nog niet plaats gehad, hoe gemakkelijk de beslissing overigens ook moge zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

De Javabode deelt de volgende vergelijkende staat van de inschrijvingen voor de stoompakketvaart in de Indische Archipel mee:LIJNEN
 


Totaal
mijlen.

H.O. Robinson
Prijs
per mijl.Totaal.

Dümmler & Co., q.q.
Van Vlissingen & Co.
Prijs p. mijl

Totaal.


GEHELE LIJN


42.156


NLG 6,97


NLG 293.817,32


NLG  6,98


NLG 294.248,88


1e lijn Singapore


10.704


NLG 15,-


NLG 160.560,-


NLG  9,80


NLG 104.899,20


2e lijn Soerabaija


10.080


 ……..


Zonder sub.


………


Zonder sub.


3e lijn Molukken


  9.780


NLG 10,-


NLG  97.800,-


NLG  48,-


NLG  469.440,-


4e lijn Singkaw.


  3.120


NLG 18,-


NLG  56.160,-


NLG  39,-


NLG  121.680,-


5e lijn Padang


  6.720


NLG 12,-


NLG  80.640,-


NLG  12,80


NLG    86.016,-


6e lijn Banjerm.


  1.752


NLG 24,-

 
NLG  42.048,-


NLG  49,-


NLG    85.848,-


 

 

 


NLG 437.208,--

 


NLG 867.883,20

De prijs per geografische mijl duidt aan de hoegrootheid van de subsidie, die van het gouvernement wordt gevraagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

NRC 100963. Advertentie. H.J. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 5e oktober 1863, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen G. Schimmel en mr. C.J. Diemont, aan de meestbiedende of hoogstmijnende in publieke veiling verkopen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd KONING WILLEM II, kapt. G. van Eijk Menkman, gebouwd in 1841, gemeten op 724 tonnen of 382 lasten, benevens deszelfs verder toebehoren, breder bij de inventaris te vermelden. Ter nadere informatie spreke men met bovengemelde makelaar of met de cargadoors Hoijman & Schuurm

<