Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1874


Datum: 01 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 december. Zr.Ms. schoefstoomschip 4e klasse ARUBA, in aanbouw op ´s Rijks werf te Amsterdam, is de 30e december j.l. met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Hoogezand op 24 december j.l: het gekoperd driemast schoenerschip ANNA MAGDALENA, groot 212 ton, gebouwd in 1868: NLG 18.000. Kopers I.A. Hooites te Hoogezand en kapt. H.G. Potjewijd te Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 29e december 1873 voor de notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Barthold Suermondt Willemszoon, Jan Wijntjes Tabingh Suermondt, Ludwig August Eberhard Suermondt, allen kooplieden, reders en commissionairs, en Albert Jacob Pieter Suermondt en Barthold Quirinus Suermondt, beide particulieren, allen wonende te Rotterdam, overeengekomen om de handelszaken als kooplieden, reders en commissionairs, tot dusverre door de drie eerstgetekenden met de heer Evert Suermondt alhier ter stede gedreven, voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van Vennootschap voort te zetten, voor een tijdvak van drie jaren, aanvangende de 1ste januari 1874, en alzo zullende eindigen de laatste december 1876, na verloop van welke tijd de Vennootschap nog voor één jaar zal worden verlengd, bijaldien geen der Vennoten die een half jaar vóór de expiratie schriftelijk mocht hebben opgezegd, en zulks telkens van jaar tot jaar, tot dat zodanige opzegging een half jaar te voren zal hebben plaats gehad, en wel onder de bestaande firma’s Suermondt & Co. als Kooplieden en Commissionairs, en E. Suermondt & Zoonen & Co. als Reders en Zeehandelaars, tot de tekening waarvan wat de eerstgemelde Firma betreft de eerste, tweede en vijfde ondergetekenden, en wat de laatstgemelde Firma aangaat de derde en vierde ondergetekenden gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe, om voor de Vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van al de Vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 31 december 1873, B. Suermondt Wz., J.W. Tabingh Suermondt, L.A.E. Suermondt, A.J.P. Suermondt, B.Q. Suermondt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 29e december 1873 voor de notaris Willem Simon Burger Wz., te Rotterdam, verleden, is tussen de ondergetekenden Daniel Theodorus Ruys, Cargadoor, Expediteur en Commissionair, en Willem Ruys Willemszoon, Reder en Koopman, beiden wonende alhier, overeengekomen om de Zaken door de eerst ondergetekende alhier gedreven, voortaan voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van Vennootschap voort te zetten, ingaande de 1e januari 1874, met dien verstande dat hij die genegen mocht zijn haar te doen eindigen, verplicht zal zijn de anderen van dit voornemen vóór of uiterlijk op de 1e juli van enig jaar kennis te geven, wanneer de Vennootschap met de 31e december daaraanvolgende zal ophouden te bestaan.
De Vennootschap heeft ten doel de uitoefening der zaken als cargadoors, expediteurs en commissionairs, en blijft gevestigd te Rotterdam, onder de Firma Ruys & Co., tot de tekening waarvan de beide Vennoten gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten of particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe, om voor de Vennootschap van kracht te zijn, de bijzondere handtekening van de beide Vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, de 31e december 1873, D.T. Ruys, W. Ruys Wz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden Gijsberta Helena Tilanus, weduwe van de heer Steven St. Martin, particuliere, Corneille Marie St. Martin, Corneille Marie St. Martin Jr. en Jean Lambert St. Martin, kooplieden, allen wonende te Rotterdam, en aldaar tezamen in Vennootschap handelende onder de firma E.S. & C.S. St. Martin & Co. en wel eerstgemelde als commanditaire vennote en de drie overigen als beherende en aansprakelijke vennoten, verklaren met elkander te zijn overgekomen, dat de beide laatste ondergetekenden, die tot dusverre de firma per procuratie tekenden, te beginnen met 1 januari 1874 de volle tekening de firma zullen voeren, terwijl alsdan tegelijkertijd de heer E.W.J. St. Martin zal ophouden voor de firma per procuratie te tekenen.
Rotterdam, 1 januari 1874, G.H. Tilanus, Wed. S. St. Martin, C.M. St. Martin, C.M. St. Martin Jr., J.L. St. Martin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op 17 december 1873, voor de notaris C.E.M. Plemp te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Frederic Jean Plate, Alphonse Remy, Eugène Balguerie Guerin en Antoine Plate, allen kooplieden wonende te Rotterdam, overeengekomen om de tussen hen bestaande Vennootschap tot het drijven der zaken van Koophandel, Commissiehandel en Rederij, onder de firma Cornelis Balguerie & Zoon, met de 31e december 1873 te ontbinden, onder bepaling dat de liquidatie zal geschieden onder de gewone handtekening der firma door de ondergetekenden Alphonse Remy en Eugène Balguerie Guerin, welke beide laatstgenoemden bij akte op 24 december 1873 voor gezegde notaris verleden, zijn overeengekomen, die zaken onder dezelfde firma voor gemeenschappelijke rekening voort te zetten.
Die Vennootschap blijft gevestigd te Rotterdam, en is aangegaan voor een tijdvak van 5 jaren ingaande 1 januari 1874 en mitsdien zullende eindigen 31 december 1878, na verloop van welke tijd die geacht zal worden telkens voor een jaar te zijn verlengd, wanneer die niet door een der Vennoten zes maanden te voren schriftelijk zal zijn opgezegd. De firma zal gedurende het bestaan der Vennootschap door de beide Vennoten mogen worden getekend, in en omtrent alle zaken de Vennootschap betreffende, zonder die echter te mogen bezigen tot het aangaan en tekenen van beleningen, borgtochten en van particuliere verbintenissen in het algemeen, waartoe, om voor de Vennootschap verbindende te zijn, de privé handtekening van beide Vennoten zal worden vereist.
F.J. Plate, Alphonse Remy, E. Balguerie Guerin, A. Plate F.Jzoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 28 december. Volgens bericht zullen de geborgen goederen, behorende tot het wrak van het op Sylt gestrande schip, TREKVOGEL, de 6e januari aanstaande publiek verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd en plaats zal in de maand januari 1874 publiek à contant te koop worden gepresenteerd het kofschip HARMANNUS GERHARDUS, gevoerd door kapt. H.T. Mulder te Nieuwe Pekela.


Datum: 03 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 januari. Heden ochtend is hier in dienst gesteld Zr.Ms. stoomtransportschip JAVA, commandant kapt.luit.t.zee I. van Mansfeld, en bestemd voor een reis naar de Kaap de Goede Hoop om de equipage van het afgekeurde stoomschip DJAMBI naar hier over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Volgens ontvangen telegram is het barkschip LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. Mammes, heden behouden van Callao te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 2 januari. Het schip BALI, kapt. Van Rossen, van Batavia hier binnenkomende, is in aanvaring geweest met de ter rede liggende Italiaanse bark, ELISA MARIA, van Sulina. Beide schepen dreven naar Dwars in den Weg en seinen om assistentie. De sleepboten SLIEDRECHT en KINDERDIJK maken stoom op 4 uur 5 minuten. De sleepboot Kinderdijk heeft getracht het schip BALI en de SLIEDRECHT, de bark ELISA MARIA met dit getijde af te brengen, doch geen van beide zijn vlot gekomen. Bij elk der schepen ligt een lichter langszij, van de wal is een anker aan boord van de BALI gebracht, 7 uur 20 minuten. De sleepboten zullen heden met het nachtgetij, andermaal trachten de schepen af te slepen, lichters zijn daarbij aanwezig. Van de MARIA ELISA, is bij de aanvaring het braadspil over de kop gegaan, de BALI heeft geen schade bekomen. Beide schepen zijn dicht en zitten niet gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cuxhaven, 31 december. De Nederlandse kof JACOBA, kapt. Moesker, van Bergen alhier gisteravond gearriveerd, door de stoomboot JOHN BULL gesleept, verloor bij het in de haven komen de kluiverboom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 december. De alhier lek binnengelopen Nederlandse schoener BERENDINA, kapt. Rik, van St. Petersburg naar Rotterdam bestemd, heeft de reparatie beëindigd en ligt thans zeilklaar. Een gedeelte der lading, plm. 8 ton, is bedorven en kan niet weer verscheept worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne (Bornholm), 27 december. De op het Salthammer-Riff gestrande schoener HILLEGONDA, kapt. Heikamp, is de 24e dezer met de inventaris uit de hand voor 3.000 Rd. (opm: mogelijk Reichsthaler) verkocht. (opm: zie PGC 060174).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 december. Het Nederlandse stoomschip ETNA, van Riga naar Amsterdam, hier binnen, heeft veel slecht weder doorgestaan. Een gedeelte der lading is verhit en nat en wordt gelost.


Datum: 04 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, A.D. Strumphler, makelaars, zullen op maandag de 26e januari 1874, des avonds na zes uur te Amsterdam, in het lokaal De Witte Zwaan op de Nieuwendijk, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogst mijnende presenteren te verkopen: Het extra ordinair welbezeild schoenerschip JOHANNA, gevoerd door kapt. T. de Wijn, volgens Nederlands meetbrief lang 27,95 meters, wijd 5,06 meters, hol 2,81 meters en alzo gemeten op 177 tonnen of 93 lasten. Breder bij inventaris omschreven. Het schip ligt aan de werf De Nachtegaal, einde van de Groote Bickersstraat.
Nadere informatie bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors de wed. Jan van Wesel & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J. van der Bent te Brouwershaven, zal ten verzoeke van de heren J. de Kater Jz., scheepsagenten aldaar, als gemachtigden van de heer Jens Christian Thomassen, gezagvoerder van het Noorse barkschip EBEN-EZER, op woensdag 14 januari 1874, des voormiddags te 10 uur, te Brouwershaven publiek om contant geld verkopen:
De gehele inventaris van genoemd barkschip, bestaande in: Rondhout, zeilen, staand en lopend want, ankers en kettingen, trossen, touwwerk, kompas, 2 sloepen en hetgeen verder tot de complete inventaris behoort.
Daarna het casco van meergenoemd barkschip EBEN-EZER, met ondermasten, boegspriet, kombuis, 2 ijzeren pompen en lier, benevens een anker met meer ketting en trossen, zoals het is liggende op de slikken ter binnenrede voor de haven te Brouwershaven.
De goederen zullen daags te voren in genummerde kavelingen te bezichtigen zijn.
Eindelijk ten verzoeke als voren:
Een partij (plm. 12.000 kg.) pig iron (opm: piekijzer), behoord hebbende tot de lading van de verongelukte schoener FRANCIS ANN, gezagvoerder R. Roberts, liggende in een pakhuis te Brouwershaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag 6 januari 1874, des middags te 12 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven, No. 29, publiek verkopen:
1º De in 1872 nieuw gebouwde Nederlandse ijzeren schroefstoomboot CASTOR, laatst gevoerd door kapt. J. Hopman, volgens ijkbrief groot 5.688 centenaars, 13 kg., met complete machine van hoge drukking en 40 paardenkracht met een schroef. De machine en ketel zijn ingericht om op zout en zoet water te varen.
2º De in 1872 nieuw gebouwde Nederlandse ijzeren schroefstoomboot POLLUX, laatst gevoerd door kapt. H. de Bijl, groot volgens ijkbrief 6.907 centenaars, 13 kg, met twee verticaal werkende complete machines van hoge drukking, ieder van 25 paardenkracht en twee schroeven. De machines en ketels zijn ingericht om op zout en zoet water te varen.
Beide boten worden verkocht met de geheel daarbij behorende zo goed als nieuwe inventaris en zoals die zijn liggende in de Haringvliet te Rotterdam.
De verkoop geschiedt iedere boot afzonderlijk en daarna gecombineerd.
Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars en bij de heren H. van Vollenhoven & Co. te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend Engels fregatschip SEA STAR, 591 ton new register, gebouwd in Aberdeen, in 1873 geclassificeerd A. I. red voor 6 jaren, gekoperd, kopervast en voorzien van ijzeren dekbalken. Het schip laadt 750 ton zwaargoed en 850 à 900 ton maatgoederen; staat en verhaalt zonder ballast; heeft een complete inventaris en bijna dubbel stel zeilen.
Nadere informatiën bij Ruys & Co., Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 december. Aan het Engelse schip CALCUTTA, dat dezer dagen alhier koelies uit Brits Indie heeft overgebracht, is vergunning verleend een retourlading producten of vierkant hout in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 3 januari. Het schip ELISA MARIA, is hedennacht na 20 last van de lading gelost te hebben in een lichter, door de sleepboot SLIEDRECHT af- en aan de duc d’alven gesleept. Het schip BALI is heden namiddag na een weinig lading gelost te hebben, door de sleepboot KINDERDIJK vlot en op de rede gesleept. (opm: zie PGC 050174).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 januari. Het bij Nieuwediep gestrande Bremer stoomschip KÖNIG WILHELM I, is naar men verneemt, voor NLG.15.000 aan een maatschappij uit Hull verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 31 december. De Nederlandse tjalk GERRITDINA WOORTMAN, kapt. Doornbos, van Utrecht naar Hamburg, is in Bremerhaven lek, en met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 3 december. De Nederlandse brik MERCURIUS, kapt. Helmers, gisteren van hier om de Noord vertrokken, te dicht bij de wal zijnde, had een stoomboot nodig, om naar zee te komen.


Datum: 05 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Volgens telegram is het Nederlandse stoomschip HOLLAND, kapt. Hoffman, de 2e januari te Batavia aangekomen, alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren zijn alhier aangekomen met de IDELLA BERRY, kapt. Berry, de opperstuurman Strootman en 7 man en met een boot de bootsman, de hofmeester en 6 man van het verbrande Nederlandse schip NEHALENNIA, van Amsterdam naar herwaarts.
De brand ontstond in de lading steenkolen op 30 oktober jl. Ondanks de pogingen om de brand meester te worden, stond het schip weldra in volle vlam, daar het grote luik sprong. Op 35˚ ZB en 94˚ OL moesten de kapitein, zijn vrouw en 24 koppen in vier boten het schip verlaten. Deze boten waren meestal lek. Gedurende 10 dagen bleven zij bijeen en zijn toen van elkander afgeraakt. In de grootste boot bevonden zich de bootsman, hofmeester en 6 man, in een andere de opperstuurman en de zijnen. De schipbreukelingen zwierven 22 nachten en 21 dagen op zee rond, zonder enig vaartuig te ontmoeten. Men had in de boot van de opperstuurman enig beschuit, een weinig water en wat gerookt spek. Maar de watervoorraad was zo gering – hij werd op 3 theekopjes per man bepaald – dat er weldra gebrek ontstond en men het spek niet durfde aanroeren, wegens de behoefte om dat het gebruik daarvan, te drinken. In de andere boot was alleen wat beschuit en water medegenomen en ook daar was de ellende even groot.
Dag en nacht moest men water uit de lekke boten scheppen. Ruimte om te liggen bestond niet en men moest zittende slapen. Op de dag werden de schipbreukelingen door de zon fel geblakerd; des nachts leden zij bittere koude. In de grote boot had men één deken voor 8 man. Op goed geluk kwam de boot met de opperstuurman aan Straat Sunda. Daar werd deze boot door de IDELLA BERRY opgemerkt. De andere boot bereikte Prinseneiland, zonder te weten waar men zich bevond. Men zag, het eiland om roeiende, vier schepen en kreeg van twee steun en hulp. Met de boot bereikten de 8 man eindelijk deze rede. Geen van de manschappen kon zich, wegens uitputting en kramptrekkingen, in het eerste ogenblik rechtop staande houden. Van overheidswege zijn zij voorlopig bij de schout op Passer Baroe gehuisvest. Hun voorkomen draagt al de sporen van de doorstane ellende. Zij roemen zeer de verpleging die een gedeelte van hen op de IDELLA BERRY ondervonden heeft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 2 januari. Het schip BALI, kapt. Van Rossen, van Batavia hier binnenkomende, is in aanvaring geweest met de ter rede liggende Italiaanse bark ELISA MARIA, van Sulina. Beide schepen drijven naar Dwars-in-de-Weg en seinen om assistentie. De sleepboten SLIEDRECHT en KINDERDIJK maken stoom op.
Later bericht (4 u.5 min.) De sleepboot KINDERDIJK heeft getracht het schip BALI, en de SLIEDRECHT de Italiaanse bark ELISA MARIA met dit getijde af te brengen, doch geen van beide zijn vlot gekomen.
Van 7 u.20 min: De sleepboten zullen heden met het nachtgetijde andermaal trachten de schepen af te slepen; lichters zijn daar bij aanwezig. Van de ELISA MARIA is bij de aanvaring het braadspil over de kop gegaan; de BALI heeft geen schade bekomen. Beide schepen zijn dicht en zitten niet gevaarlijk.


Datum: 06 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 3 januari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters W.& A.H. Meursing alhier te water gelaten het clipper-barkschip THORBECKE, groot ca. 700 Java-lasten, voor rekening van genoemde scheepsbouwmeesters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 november. Gedurende de afgelopen veertien dagen was de vrachtenmarkt minder vast. De disponibele scheepsruimte is toegenomen en zijn afladers teruggetrokken en ongenegen om de koersen, waarop de laatste Engelse mail sloot, te besteden, zodat de afdoeningen beperkt waren en de vrachtprijzen achteruit zijn gegaan. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: NESTOR, naar Rotterdam, NLG 32.50 en 37,50 suiker, NLG 65 tabak, NLG 130 arak, NLG 100 huiden, in de Oosthoek te laden; JACOBA EN CHRISTINA, naar Amsterdam, NLG 35 suiker, NLG 90, specerijen, te Batavia en Cheribon te laden; TWEE CORNELISSEN, naar Rotterdam, ligt aan NLG 32½ suiker.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: NOACH III, VOORLICHTER, HOEK VAN HOLLAND, AEROLIET, CORNELIA, HOLLANDER, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, CORNELIS WERNARD EDUARD, NEREUS, CALIFORNIE, en ONRUST.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 3 januari. Van de lading katoen van het gestrande schip ANDRĖ, kapt. Roubiquet, van Pernambucq naar Hamburg, zijn ruim 500 balen gelost, ook de tuigage is grotendeels geborgen, het schip zal vermoedelijk afgebracht kunnen worden. Ongeveer 600 van de 759 balen katoen zijn geborgen. Op dit ogenblik zware storm, het schip zal hoog op het strand komen en is naar men zegt reeds lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 2 januari. In de laatste storm is aan de kust van de Eider aangedreven een naamboord, waarop HONIGBIJ.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 16 december. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. Beekman, is bevracht om te Miragoane te gaan laden voor Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een draai-overboord tjalkschip met inventaris, groot 57 ton, oud 13 jaar, bekwaam tot vervoer van alle goederen.
Nadere informatiën bij de schipper aan boord in het Westerdok aan de dijk te Amsterdam, of bij J. van Gelder, Korte Singel, T T 542, Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hunnen meester, op dinsdag 6 januari 1874, des namiddags ten 12½ uur na afloop van de veiling van de stoomschepen CASTOR en POLLUX, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek veilen de snelvarende schroefstoomboot, AMICITIA No. 2. gevaren hebbende tussen Rotterdam en Amsterdam, volgens opgaaf lang 32,50 meters, breed 3 meters, hol 2 meters, groot 60 tonnen en ladende plm. 80 eerste en tweede kajuitpassagiers en 20 lasten stukgoederen, met haar machine en ketel van nominaal 40 paardenkracht hoge drukking, met complete inventaris, zoals ze drie dagen voor en op de dag van verkoping te bezichtigen zal zijn, in het Haringvliet te Rotterdam.
Informatiën bij bovengenoemde makelaars en ter aanwijzing bij de heren Koopman & Wiedenburg, aldaar (opm: dit schip wordt gekocht door rederij J. Smit & Co en herdoopt in TELEGRAAF VI).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 januari. Volgens schrijven uit Batavia d.d. 27 november had het verongelukken van het schip NEHALENNIA, kapt. Hollanders, vroeger reeds per telegram gemeld, plaats gevonden op 30 oktober 1873 op 35ZB 94 OL door het in brand geraken der lading steenkolen. Het volk uit de eerste boot was opgenomen voor Straat Sunda door het Amerikaanse schip IDELLA BERRY, dat uit de tweede boot door het Nederlandse schip CALIFORNIA bij de buitenrede van Batavia, omtrent de 3de en 4de boot waarvan de behouden aankomst reeds per telegram is bekend geworden, was op de datum van bovengenoemd schrijven nog geen bericht ontvangen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 5 januari. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd driemast schoenerschip VELOX, kapt. E. Mulder, van Veendam, groot 225 ton, gebouwd bij J.M. Meihuizen & Z. te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne (Bornholm), 30 december. De op het Salthammer-Riff gestrande schoener HILLEGONDA, kapt. Heikamp, welke over een paar dagen zou verkocht worden, is in de nacht van de 28e uit elkaar geslagen. Wrakstukken drijven langs het strand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Vrijdag de 23e januari 1874, des avonds te 7 uur precies, zal, ten huize van de logementhouder S.J. de Vries te Delfzijl, publiek worden verkocht:
- Een hecht, sterk en goed onderhouden hektjalk, genaamd GETRUIDA, groot 42 buiten- of 59 binnentonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, thans liggende bij de scheepstimmerwerf Phoenix te Delfzijl, in eigendom toebehorende aan en bevaren geweest door T.A. Pronk te Delfzijl.
- Een half aandeel in een trekschuit, get. No. 5, met het gerechte aandeel in de stoomboot en barge met annexen, varende van Delfzijl op Groningen, vice versa, toebehorende aan H.L. Veldman en kinderen te Delfzijl.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal, op donderdag de 8e januari 1874, des avonds te 7 uur, ten huize van F.N. Groeneveld, logementhouder te Sappemeer, à contant, publiek te koop presenteren het galjootschip, genaamd VERWISSELING, varende onder Nederlandse vlag, groot 81 zeetonnen, gebouwd in 1869, geclassificeerd bij Veritas, 1 november 1871 voor vijf jaar, met complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. H. Meezenbroek.
Het schip is thans liggende in winterlaag te Delfzijl en is vanaf de 2e januari 1874 te bezichtigen en aldaar te bevragen bij de heren Wijnne & Barends, scheepsmakelaars en bij de heer J. Romkes van der Goot te Sappemeer.


Datum: 07 januari 1874


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 januari. De stoomboot AMSTERDAM, kapt. Visser, van Hamburg naar Amsterdam, kwam heden voormiddag uit zee terug en ankerde met gebroken bezaansmast hier in de haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 2 januari. In de laatste storm is aan de kust van de Eider aangedreven een zeemanskist met de goederen van Joh. Bröring, stuurman aan boord van het schip CATHARINA, kapt. W. Heijenga. Ook is nog aangespoeld het lijkje van een kind van omstreeks 1½ jaar, enige balen gutta-percha en boomwol (opm: katoen), veel wrakhout, enz. Het schip CATHARINA, kapt. Heijenga, van St. Petersburg naar Harlingen, is de 11e november Elseneur gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 6 januari. Scheepsvrachten. Wegens voortdurend open water worden vele schepen voor haver naar Engeland en Frankrijk aangeboden en daalden daardoor de vrachten, alsmede door weinig vraag naar scheepsruimte, nogal aanmerkelijk. Een paar schepen werden aangenomen voor haver naar Londen of de Oostkust tegen Sh.19/- en Sh.20/- per tien quarters. Voor ruimte naar Frankrijk was in het geheel geen vraag. Gerst voor Antwerpen werd wederom gedaan tot NLG 6,00 per last.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkschip, groot volgens meetbrief 43 tonnen, met complete inventaris, boot en schilgereedschappen, thans liggende te Schouwerzijl en aldaar aanwijs te bekomen bij H. Wegman. Te bevragen bij W. van der Molen te Pieterburen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rembang, 30 december. De 29e arriveerde in het logement alhier de eerste stuurman van de W. CORES DE VRIES. Daags te voren had hij met tien matrozen in een sloep die boot verlaten. Hij deelde mede, dat het ene rad van die boot totaal onbruikbaar was geworden, zodat de W. CORES DE VRIES, waarvan het zeilvermogen uiterst gering is, aan het kruisen was en hij telegrafeerde aan de heer S. van Hulstijn, super-indendent van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, om hulp. Het antwoord uit Batavia was echter, dat er op het ogenblik geen andere boot beschikbaar was, en dat men zich maar moest behelpen. De stuurman bleef daarna niets anders over, dan de W. CORES DE VRIES weer op te sporen en aan haar het welbehagen van de super-intendent te berichten Of hij ze nog teruggevonden heeft, is niet bekend. (opm: de W. CORES DE VRIES was een schroefstoomschip met één schroef, zodat met rad schroef zal zijn bedoeld).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 januari. Heden ochtend lag het bootje de TJITARUM langszij van de SINGAPORE bezig de goederen te lossen, bestemd voor genoemde stomer, die de reis naar Singkawang zou maken. Door de deining raakte de loopplank in beweging met het ongelukkige gevolg, dat kapt. Tergast, gezagvoerder van de MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, een slag daarvan kreeg, die hem twee ribben brak en ook de schouderbladen zwaar verwondde. Kapt. Hagers van de SINGAPORE werd aan een zijner benen geblesseerd. (opm: het Nederlands-Indische stoomschip SINGAPORE is nog de 6e januari, thans onder kapt. Van Odem, naar Singkawang vertrokken).


Datum: 08 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 2 januari. Volgens hier ontvangen bericht bevonden zich onder Skagen bij Holbeck ten anker de schepen GRATITUDE, kapt. Kolk, ZWALUW, kapt. Brongers en MARCHINA, kapt. Nepperus, benevens vele andere schepen, wachtende op gunstige wind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 januari. Volgens bericht van de loods is de 30e december j.l. in de Noordzee, op de hoogte van Norderney verlaten het te Stettin thuis behorende brikschip SCHILLER, kapt. Diessing, komende van Bremerhaven, in ballast naar Newcastle bestemd. De equipage bestaande uit 8 man, is gered door het kofschip CATHARINA, kapt. B. Strenge, en te Leer aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 januari. Volgens telegram is het schip ANNETTE CORNELIA, kapt. Leeuwe, zwaar lek en met andere schade te Arendal binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 januari. Het schip SINGAPORE, kapt. Borst, van Frederikstad naar Delfzijl, ligt meer dan 5 weken wegens tegenwind te Arendal.

NRC 080174
Singapore, 29 november. Het Nederlandse schip CAROLINE, kapt. Thoolen, is te Penang van Edie aangekomen met brand in de lading, bestaande uit kolen, die echter door assistentie van het Engelse oorlogsschip THALIA, geblust werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal, op donderdag de 22e januari 1874, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struvé, logementhouder aldaar, à contant, publiek te koop presenteren: Het kofschip genaamd HERMANNUS GERHARDUS, groot 89 ton of 49 last, met complete inventaris, zeer geschikt voor de houtvaart, liggende te Harlingen en te bevragen bij de heer I. de Groot aldaar, gevoerd door kapt. H.L. Mulder te Nieuwe Pekela.
Nadere informatiën te bekomen bij de heer H. Meihuizen te Zuidbroek en kapt. H.L. Mulder.
Betaling 8 dagen na de toeslag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 1 januari. Het schip JUFFER AALTJE, kapt. P.J. Martens, ligt hier in de Oude Haven en het schip IDA BERENDINA, kapt. P. Prak, zit nog op strand tegen de dijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 januari. Het schip BERENDINA, kapt. F.K. Riks, van St. Petersburg naar Rotterdam, is bezig de geloste lading weer in te nemen, doch zal vermoedelijk niet voor het midden van de aanstaande week zeilklaar worden. Van de lading wordt circa 10 mud als afval niet herscheept; het overige gedeelte van het beschadigde lijnzaad, het welk gering is, zal in zakken weer ingenomen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshavn, 6 januari. De brik THERESIA, kapt. Huizing, van Riga naar Brake, is bij Loesoö gestrand en wrak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 31 december. Alhier ligt nog in winterlaag de Groninger tjalk PIETERTJE, kapt. Kramer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 januari. De uitslag der op de 6e dezer gehouden uitbesteding voor het onderhouden van een geregelde stoompaketvaart in de Indische Archipel vanaf 1876 tot en met 1890 is als volgt:
Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij NLG 3,90; D.L. Wolfson NLG 6,53; Dummler & Co. NLG 9,75. De voorlopige inschrijving is toegewezen aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij tegen NLG 3,90 subsidie per geografische mijl.
Vroeger werd door het Gouvenement als subsidie voor één geografische mijl NLG 6,97 betaald, zodat aan subsidie gedurende de laatste 15 jaren moest worden voldaan NLG 5.309.310,37½, terwijl thans slechts betaald wordt NLG 2.970.776,25, hetgeen dus een voordeel in de volgende jaren voor de regering oplevert van NLG 2.338.534,12½ (opm: dit kan niet kloppen, de N.I.S.M. kreeg de concessie pas per 1 januari 1866, dus sinds 10 jaren)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 8 januari. Te Padang heeft een voor Sumatra merkwaardige gebeurtenis plaats gehad, n.l. het van stapel lopen van een stomer, welke voor rekening van de heer Diemont aldaar is gebouwd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 januari. Per NOORBAN zijn heden aangekomen 22 personen van het Engelse schip TAMERLANE, gestrand aan Poeloe Laut op het Alceste rif.


Datum: 09 januari 1874


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 januari. De Wildervankster kof DOGGERBOOT, kapt. Blaak, van Christiania naar Bremen bestemd, is gisteren avond hier binnen gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 6 januari. De Veendammer galjoot LUCIA HENDRIKA, kapt. A. de Boer, van St. Petersburg met rogge naar de Maas, is hier lek binnengelopen en moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt schuitje, groot 48 tonnen, twee jaren oud, liggende in de haven te Uithuizen. Te bevragen bij de Wed. Jan Smith.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te Terschelling. Op maandag 12 januari 1874 zal ten overstaan van notaris S. Brons Boldingh, bij open water, publiek worden verkocht het hol of casco van het gestrande Duitse barkschip MATHILDE, gevoerd geweest bij kapt. F. Schreiber, benevens de van dat schip geborgen tuigage, bestaande in ankers, kettingen, trossen, ruim 20 zeilen, rondhouten, grote partij gekapt staand en lopend touwwerk, boot, sloep en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Informatiën zijn te bekomen bij de heer C. Zunderdorp, scheepsagent te Terschelling.


Datum: 10 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 december. Vrachten. Het Nederlands schip HOEK VAN HOLLAND, naar Rotterdam, gedeeltelijk bevracht voor de Nederlandsche Handel Maatschappij, vult op met suiker tot NLG 87,50 à 89, en arak à 117,50; HOLLANDER, naar Rotterdam ligt aan, NLG 85 suiker, te Samarang; ONRUST, naar Amsterdam, ligt aan NLG 85 suiker, leverbaar te Rotterdam; Nederlands NEREUS, naar Rotterdam, ligt aan, NLG 80 suiker, NLG 25 tin, te Batavia.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NOACH III, VOORLICHTER, AEROLIET, CORNELIA, LOUIS AUGUST CONSTANTIN, CORNELIS WERNARD EDUARD, A.M.E. en KRIMPEN A/D. LEK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gedurende het jaar 1873, zijn te Croonstad aangekomen 1.717 zeil- en 942 stoomschepen, waaronder 300 zeil- en 185 stoomschepen onder Nederlandse vlag, vandaar vertrokken 2.640 schepen, waarvan 351 naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip LIBRA, kapt. Klein, overwintert te St. Petersburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 6 januari. De Nederlandse schoenerkof JAN EN JACOB, kapt. Duin, uit Pekela, van St. Petersburg met beenderen naar Schotland, is gisternacht met verlies van anker en ketting en schade aan de verschansing hier binnengelopen. Het schip had 100 dagen reis van St. Petersburg naar hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hjorring, 6 januari. Het schip ZEEHOND, kapt. D. Coole, van Riga naar Amsterdam, is bij Hirtshals gestrand en wrak geworden, doch het volk gered. Men hoopt de lading te bergen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 januari. Kapt. Tergast, gezagvoerder van de MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, die de 7e dezer aan boord van de TJITARUM zwaar gekneusd werd, is aan de gevolgen van de bekomen kwetsuren overleden.


Datum: 11 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel. 9 januari. Naar het gisteren in de Razende Bol gestrande barkschip ALAFUZO, zijn hedenochtend hier een aantal schuiten vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 9 januari. Door de koper van het alhier op strand zittende stoomschip KÖNIG WILHELM I, worden thans toebereidselen gemaakt om krachtige pogingen aan te wenden om het weder in vlot water te brengen. Bij het beproeven der machine is gebleken dat deze nog ongedeerd is, en bij het afbrengen grote diensten kan bewijzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marstrand, 5 januari. De Nederlandse kof ALBERDINA, kapt. Schuur, met hout naar Emden bestemd, in december l.l. te Kladesholm, als noodhaven binnengelopen, dreef j.l. zondag van zijn ankers op het strand, en hoewel spoedig weder vlotgeraakt, zal het naar Gothenburg vertrekken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrerikshavn, 7 januari. De schoenerkof LUCIA HENDRIKA, kapt. De Boer, van St. Petersburg met rogge naar de Maas, hier lek binnengelopen, heeft 3 voet water in het ruim gehad. Het zal moeten lossen om te repareren (zie ook PGC 090174).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 januari. Het schip TAMERLINE, van Yokohama naar New York bestemd, is op Alceste-rif gestrand. Een gedeelte der lading is gered. De equipage is alhier aangekomen. behalve de kapitein die bij het wrak gebleven is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 29 november. Het schip MANFRED, kapt. Smith, van Ilo-Ilo naar Boston, de 14e november te Batavia binnengelopen, heeft zwaar stormweer in de Chinese Zee gehad, waardoor het enige schade bekwam, en zeilen heeft verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 januari. Het hier gestrande schip ALUFUSO, zit hoog in de Bol der Noorder Haaks, en zal bij verheffing der wind wel uit elkaar slaan. Men heeft heden een en ander van tuig en inventaris geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 21 december. Het schip LOUISE, kapt. Jongebloed, van Riga naar Antwerpen, alhier met schade binnen is bezig een gedeelte der lading te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 januari. Het brikschip HARLINGEN, kapt. J.P. de Jonge, van hier uitgezeild met ballast naar Amerika, is van de rede teruggeslagen en hedennacht op het Griend vastgeraakt. Twee stoomsleepboten, van hier ter assistentie uitgegaan, hebben vergeefs beproefd het schip vlot te maken.


Datum: 12 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 12 januari. Een onbekend stoomschip zit in de buitengronden en zit vol water. Het volk is te Terschelling aan wal gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. N. van Hasselt, notaris te Groningen, zullen, op dinsdag de 20e januari 1874, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein K. Reitsema, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht:
- Een zo goed als nieuw, geheel overdekt en gewegerd (opm: van wegering latten in de ruimen voorzien) tjalkschip, genaamd: JOHANNA CHARLOTTE, groot 30 tonnen, met zeer soliede, zo goed als nieuw en complete inventaris, liggende in het Loopende Diep bij de Ebbingeboog te Groningen en in eigendom toebehorende aan de heer G.H. Visser.
- Een overdekte praam, genaamd DE JONGE WILLEM, groot 29 tonnen, met opgoed en toebehoren, liggende in het Boterdiep, tussen de Ebbingepoort en de draaibrug bij Groningen en bevaren wordende door Jan Mekkes.
- Een overdekt schuitje, genaamd DE JONGE WILLEM, groot 16 tonnen, met opgoed en toebehoren, liggende bij het Maagdenboogje te Groningen en in eigendom toebehorende aan D. Schilt.
Betaling van de kooppenningen en aanvaarding acht dagen na de toeslag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Flensburg overwintert de Groninger tjalk GEESSINA BROUWER, kapt. Nienhuis.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door de Gouvernements commissionairs John Pryce & Co. zal op hun vendutie van 21 januari 1874, ten 10 ure precies, worden verkocht voor afbraak in één koop de te Onrust liggende afgekeurde brik PYLADES, met enige inventarisgoederen. De voorwaarden van de verkoop liggen ter inzage bij genoemde commissionairs en bij de directeur van Onrust.
Batavia, 8 januari 1874, namens de commandant der zeemacht en chef van het departement van marine in Nederlands-Indië, de secretaris G. den Berger.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 12 januari. Hedennacht is bij Monster gestrand het Noorse barkschip VALETTA, kapt. Hunter, van Kroonstad met tarwe naar Antwerpen. Het zal vermoedelijk weg zijn. De equipage is met de reddingboot gered.


Datum: 13 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Volgens ontvangen bericht van het schip ONRUST, is dit schip bevracht naar Rotterdam voor NLG 85 per last, de suiker leverbaar te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 januari. Hedenochtend om 4 uur is bij Ter Heyde gestrand het Engelse barkschip VALETTE, gevoerd door kapt. Hunter, met graan van Kroonstad naar Antwerpen, laatst van Cuxhaven, na volbrachte reparatie. De equipage, uit 10 man bestaande is door de reddingsboot der Zuid Hollandsche Reddings Maatschappij gered. Het schip zal weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Door kapt. A.K. Oldenburger, voerende het te Delfshaven te huis behorende schoenerschip ACADIË, is in de Noordzee gered de equipage van een Engels schoenerschip en daags daarna overgezet aan boord van een Engelse vissloep, bestemd naar Grimsby.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het Nederlandse schip SOERABAIJA PACKET, kapt. Rolff, in Texel binnen, is 14 mei 1873 van daar naar Java vertrokken en heeft dus de uit- en thuisreis binnen 8 maanden volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 januari. Heden heeft men het staand en lopend want van het in de Noorderhaaks gestrande schip ALAFUSO geborgen. Het schip kan niet afgebracht worden en zal zoals het daar ligt verkocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 januari Het Nederlandse schip HARLINGEN, kapt. De Jonge, van hier naar Amerika, op de Griend vastgeraakt is met adsistentie van de sleepboten vlot gekomen en op diep water gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een hektjalkschip. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdag de 15e januari 1874 provisioneel, en de 22 dierzelfde maand finaal, telkens des avonds zeven uur, ten huize van R. J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, verkopen een hektjalkschip, genaamd de ZES GEBROEDERS, groot 61 ton, met deszelfs inventaris, zoals het reeds en ook op de verkoopdagen bij de scheepstimmerwerf van W. T. Kamp op Schilkampen bij Leeuwarden ter bezichtiging is liggende, dadelijk te aanvaarden.


Datum: 14 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zeerovers in de Bosporus. Zelden gaat er een nacht voorbij, dat er geen diefstal aan boord van enig schip plaats heeft, hetwelk in de Bosporus ten anker ligt, en uit de vermetelheid, waarmede dit gedaan wordt, schijnt het te blijken, dat de dieven het in listigheid winnen van diegenen, die alle voorzorgen tot bewaking van de eigendom aanwenden. Het laatste voorval van dien aard had plaats in de nacht van woensdag 23 december 1873, aan boord van het stoomschip POLLUX (opm: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), kapt. Wilkens, bij Harem-Skelessi, aan de Aziatische kust van de Bosporus, ten anker liggende.
Nadat de kapitein de wacht opgezet en nagezien had of alles in orde was, ging hij naar de kooi; enige tijd daarna werd hij wakker door enig gedruis, en roepende wat er gaande was, kreeg hij ten antwoord: “Alles wel,” waarop hij weder insliep. Kort daarna ontwaakte hij weder, en zag een man voor zich staan met een lang mes in de hand. Die persoon had nog even de tijd om het horloge en enige klederen van de kapitein mede te nemen en verdween hierop. Hoe hij verdwenen is, scheen even onverklaarbaar als hoe hij aan boord gekomen was. De kapitein liep onmiddellijk naar het dek en vond de wachtsman op het dek midscheeps op en neer lopende; doch deze had evenmin iets gezien of gehoord, en er was ook geen boot in de nabijheid te zien.
Het woei een frisse koelte tijdens het gebeurde en de nacht was zeer donker.
Het is moeilijk zich voor zulke drieste en listige dieven in acht te nemen, doch zoveel te meer is het noodzakelijk, dat de politie zich wat meer beijverde daar op te passen en te tonen, dat zij in geslepenheid voor zulke dieven niet onder behoeft te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 januari. De Nederlandse schoenerbrik FENNECHIENA, kapt. J.J. Peper, te Tabasco gestrand, is, volgens particulier bericht van daar, wegens onzeewaardigheid op last van de bevoegde autoriteit verkocht. Aangezien het niet mogelijk was er een zeewaardig schip van te maken, heeft de koper er het tuig af, en de masten uitgenomen en dient thans tot badhuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het Nederlandse schip PRINSES AMELIE, kapt. Jaski, van Riga herwaarts, is volgens brief van de kapitein dato 2 dezer, 31 december te Blindesund bij Christiaansund binnengelopen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 januari. Volgens particulier bericht is een gedeelte der lading hout per de ZEEHOND, kapt. Coole, van Riga herwaarts, bij Hirtshals gestrand, geborgen, en hoopt men als het weder gunstig blijft, nog meer te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 11 januari. Het Nederlandse schip ZWERVER, kapt. Prins, van Memel naar Bremen, alhier met schade binnen, heeft de reparatie geëindigd, en is van anker en ketting voorzien, en gereed de reis voort te zetten. (opm: de PGC van 15 januari schrijft reis van Memel naar Leuven).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 10 januari. Het stoomschip DELPHIN, van Libau naar Rotterdam, is hedenmiddag op het buitenrif alhier aan de grond gestoomd, de lading lijnzaad wordt overboord geworpen om het schip, dat nog dicht gebleven is, vlot te krijgen. De reddingboot is er bij geweest, en thans bevinden zich er vissers bij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 januari. Het Nederlandse schip SINGAPORE, kapt. C. Borst, van Fredrikstad herwaarts, is volgens telegram zwaar lek te Mandal binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip NICOLAAS FRANS, kapt. De Groot, overwintert te Stettin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 13 januari. Scheepsvrachten. De vraag naar scheepsruimte was heden van weinig betekenis. Twee schepen werden gecharterd voor haver naar Engeland, de een tegen Sh.20/- naar het Engels Kanaal, de andere tegen Sh.22/- naar een kolenhaven in het Kanaal van Bristol, alles per 10 quarters.


Datum: 15 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Sappemeer: het galjootschip VERWISSELING, koper de heer J. Gruno ter Spill te Groningen voor NLG 7.950 (opm: zie PGC 060174).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Volgens ontvangen bericht was het barkschip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, de 21e december te St. Helena aangekomen, en zou de volgende dag van daar naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het Nederlandse schip BALTIMORE, kapt. De Wijn, van Laurvig naar Nieuwediep is de 10e dezer wegens storm en tegenwind met verlies van een gedeelte deklast in een haven bij Mandal binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 11 januari. Van het in de buitengronden gestrande schip Bremer stoomschip DOLPHIN, kapt. Maas, met lijnzaad en rogge van Liebau naar Rotterdam, zijn 13 opvarenden met de reddingboot gered. Door schepen van het eiland is 40 last geborgen. Het overige gedeelte der lading en het schip, achtte men verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 januari. Het schip FELICITAS, kapt. Meyer, van Riga met hout naar Harlingen, is te Lillesund wegens tegenwind binnengelopen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 januari. Het schip ANNETTE CORNELIA, kapt. Leeuw, van Riga naar Delfzijl bestemd, met schade te Arendal binnengelopen, had de lading gelost en dacht de kapitein in deze week gereed te worden, de lading weer in te nemen, en daarna met de eerste gunstige gelegenheid de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maracaibo (geen datum), De Nederlandse schoener HUIS GARREWEER, kapt. Vink, naar het Kanaal bestemd, 7 november van hier vertrokken, passeerde 9 december de baar, doch geraakte aan de grond en is geheel wrak geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambucq, 12 januari. De Nederlandse schepen ANNA EN SOPHIA en WERELDBURGER, kapt. Te Velde, zijn in aanzeiling geweest. Eerstgenoemde is hier zwaar beschadigd, en lek binnengesleept. Welke schade de WERELDBURGER bekomen heeft, is onbekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 13 januari. Met het beste gevolg liep heden van de werf van Van Linge te water het schoenerschip ALLEGONDA, groot pl.m. 170 ton, hetwelk bevaren zal worden door kapt. H. Smit, onder directie van de firma A. van Linge Ez. alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 januari. Het Nederlandse schip ROLLO, kapt. Verhagen, van Rotterdam naar Jersey, is door aanzeiling met het Nederlandse schip SUSANNA ELISABETH, kapt. Van de Borden, van het Nieuwediep naar Pensacola, in het Engelse Kanaal gezonken. De equipage is met het laatstgenoemde schip, dat slechts lichte schade bekwam, alhier aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schip AEROLIET, kapt. Schaap, op 14 januari op de rede van Soerabaya geheel verbrand tot op de waterlijn. Er is niets gered.


Datum: 16 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 januari. Het schip SUZANNA ELISABETH, kapt. Van Borden, van Nieuwediep naar Pensacola hier binnengelopen, heeft in het Engelse Kanaal aangevaren de Nederlandse schoener ROLLO, kapt. Verhagen, van Rotterdam. De ROLLO is gezonken, doch de bemanning is gered en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 13 januari. De equipage van de ANNA MARGARETHA, kapt. Hoeksema, van Hamburg naar Lissabon, welke het schip in zinkende staat bij de Laman en Owers verlaten had, is heden alhier aan land gekomen. Zij was verplicht zich met de boot te redden en is door de Duitse bark FORTUNA opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 januari. Kapt. Wink, voerende het Nederlandse barkschip HERCULES, bericht uit Narestoe bij Arendal, dat hij met vele andere schepen door stormweer aldaar binnen gelopen is, waaronder ook de Nederlandse schepen JOHAN EILARD MARIE, kapt. Scheurleer, MERCURIUS, kapt. Helmers, en BAUDINA ELISABETH, kapt. De Groot, terwijl in de naburige havens nog ongeveer 80 schepen door tegenwind opgehouden werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 januari. Het op de Razende Bol gestrande Italiaanse barkschip ALAFUZO, is zoals het daar ligt, openbaar verkocht voor NLG 625, kopers Gebr. Moorman.
NRC 160174
Advertentie. Russisch Consulaat. Men is voornemens, op maandag de 19e januari 1874, des avonds ten 7 uur, in het lokaal Het Centrum te Nieuwediep, ten overstaan van de notaris J.W. Hattinga Raven, in het openbaar te verkopen de geborgen tuigage van het op de Noorder Haaks in het Westgat van Texel gestrande Russische barkschip ALAFUSO, gevoerd geweest bij kapt. E. Metresis, als diverse zeilen, staand en lopend want, ankers, kettingen, ijzer- touwwerk, kompas, octanten, een scheepsboot en verdere inventaris.
Verder enige scheepsprovisie en hetgeen verder mocht blijken tot het geborgene te behoren.
Alles liggende op de Westplein en in het pakhuis van de heer A. Burgers, aan de Kanaalweg te Den Helder, op de verkoopdag voor een ieder te zien.
Informatiën te bekomen bij de cargadoors Duinker & Goedkoop en aan het Russische Consulaat te Nieuwediep. (opm: vergelijk dit bericht met dat uit NRC 160174, hierboven!).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. van Giffen, notaris te Groningen, zal, op maandag de 19e januari 1874, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder J. van der Ree, op de hoek van het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het Nederlands schoener-galjootschip genaamd TRIJNTJE GEZIENA, groot 112 tonnen, geklasseerd bij Veritas 5.6 G. 1.1 en Germ. Lloyd A. 1.1, met dezelve opgoed en toebehoren, zoals hetzelve thans is liggende in de haven, buiten de A-poort te Groningen, in eigendom toekomende aan en bevaren door de scheepskapitein E.T. Bos. Te aanvaarden en te betalen 14 dagen na de toeslag. Te bezien op de verkoopdag vanaf 9 uur.
Informatiën te bekomen ten kantore van de scheepsmakelaars Wijnne en Barends aan de Noorderhaven te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 13 januari. Volgens heden ontvangen bericht is het hier te huis behorende schoenerschip ANNA MARGARETHA , kapt. G. Olthof, van St. Petersburg naar Rotterdam, de 3e dezer te Frede Fiord (bij Mandal) binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 januari. Volgens hier ontvangen telegram is het te Pekela te huis behorende schoenerschip JANTINA , kapt. D.E. de Groot, van St. Petersburg met lijnzaad gedestineerd naar Harlingen, in zinkende toestand verlaten en de equipage te Emden aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 15 januari. In de nacht van de 11e op de 12e strandde te Terschelling in de buitengronden het Engelse stoomschip JOHN FENWICK, gezagvoerder Sinclair, bestemd van Nicolajeff naar Altena. Van de bemanning zijn 12 gered door schipper B. de Haan, en 10 man verdronken. Het schip was met rogge geladen en is gezonken. Van de lading is niets meer te redden.


Datum: 17 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 januari. Het schip AEROLIET, kapt. Schaap, is 14 januari op de rede van Soerabaja verbrand. Er is niets gered en het wrak is in 5 vadem water gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 15 januari. Volgens rapport van de schipper van de loodsboot No.2 alhier, had hij de 13e dezer in de Noordzee op de hoogte van Borkum drijvende gezien een door het volk verlaten stoomschip tonende de Zweedse en een Nederlandse vlag. Wegens de hoog oplopende zee was het ondoenlijk aan boord te komen. Namiddag 4 uur was de boot op de binnen-Brouwer gestrand en gezonken. Van de equipage was niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 14 januari. Volgens gisteren ontvangen bericht is het alhier thuis behorende schip ANNA MARGARETHA, kapt. Olthoff van St. Petersburg naar Rotterdam, de 3e dezer te Freda Fiord binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Pekela, 14 januari. Volgens particulier bericht uit Flekkerö was aldaar 31 december binnengelopen het Nederlandse schip JANTINA CHRISTINA, kapt. Tunteler, van Halmstad naar Colchester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 14 januari. Het wrak van het schip MATHILDE, kapt. Schreiber, heeft opgebracht NLG 810, de inventaris NLG 2.313 en de lading NLG 17.610.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 14 januari. Door kapt. Haster, van het schip ALLIANCE, van Hamburg naar Malaga, is alhier aan land gebracht de equipage van de schoener JANTINA, kapt. De Groot, bestaande uit 7 man, benevens de vrouw en 2 kinderen van de kapitein. De JANTINA, met lijnzaad naar Harlingen bestemd, was bij Ameland gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Christiania, 8 januari. Scheepsvrachten, Onze vrachtenmarkt is tamelijk onveranderd. Naar de kolenhavens der Engelse oostkust is laatstelijk tot Sh.28/- per commercielast mijnhouten gesloten om aanvang maart te laden, tot Sh.29/- à Sh.30/- in februari. Naar Amsterdam wordt Sh.23/- en 5% per standaard hout bedongen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 13 januari. Het Groninger schip ALBERDINA, kapt. Schuur, van Helsingfors met hout naar Papenburg, is lek hier binnengelopen en lost om te repareren.


Datum: 18 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 januari. Volgens particulier bericht van Batavia dd. 13 januari jl. is het Nederlandse schip GEBROEDERS VAN DER BEEK, kapt. Van der Woude, behouden aldaar gearriveerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het schip AMICITIA, kapt. Heijn, van St. Petersburg naar Leer, lag volgens particulier bericht 12 dezer nog te Gothenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 januari. Volgens particulier bericht uit Hjørting is de gehele lading hout per het gestrande schip ZEEHOND, kapt. Coole, van Riga herwaarts, geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. De Nederlandse schepen EENDRACHT, kapt. Bakker, van Riga naar Holland, en MARTENSHOEK,, kapt. Noordhoff, van St. Petersburg naar Macduff, zijn vóór 6 uur dezer te Blindesund binnengelopen. Het schip PRINSES AMELIE, kapt. Jaski, was 6 dezer mede aldaar nog liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 januari. Kapt. Ouwehand, voerende het Nederlandse schip CAROLINA,van de Marowijne alhier binnen, rapporteert op 31°33’ NB 45°25’ WL gezien te hebben een door het volk verlaten schoenerschip, vol water, met hout beladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 12 januari. Wegens storm, regen en dikte van mist, was gisteren het alhier van het gestrande stoomschip DELPHIN, van Libau, niets te zien. Hedenochtend bleek dat het niet meer op de strandingsplaats zat, doch daar het weder niet toelaat die plaats te naderen, zal eerst later blijken wat er met het schip gebeurd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 29 november. Het Nederlandse schip GOORECHT, kapt. Huges, is bevracht om te San Pedro te laden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Deal, 14 januari. Het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, kapt. Hoeksma, van Hamburg naar Lissabon, 6 dezer door het volk verlaten, had te voren op het Leman en Owersand vast gezeten.


Datum: 19 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip UTRECHT, kapt. J.W. Möller, 13 dezer te Deli aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penang, 16 januari. Het schip AEROLIET, ter rede van Soerabaja verbrand, is drijvende in aanvaring geweest met de schepen COUNTY OF FORFAR en GEM, waardoor deze enige schade bekwamen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiaansand, 16 januari. De Nederlandse kof DIVERSIE, kapt. Dekker, van Horssens naar Zaandam, is in Flekkefjord binnengelopen met verhitte lading en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Käringön 6 januari. De Nederlandse schoener DINA, kapt. Delhaas, van Stockholm met teer naar Rotterdam bestemd, ligt sedert 22 november alhier op de rede.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 16 januari. Het schip NEPTUNUS, kapt. T. de Vries, is de 2e dezer wegens tegenwind en met verlies van anker en ketting te Svinoer, bij Mandal, binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op vrijdag de 23e januari 1874, des voormiddags ten 9 ure, zal in het vendu-lokaal van de heer Brinkman te Soerabaja in het openbaar worden verkocht het gezonken wrak van het verbrande schip ÆROLIET, kapt. Schaap, met zich aan boord bevindende inventaris, zoals het ligt of niet ligt onder de Madura-wal, benevens de ingenomen lading suiker.
Soerabaja, 17 januari 1874, de agenten Anemaet & Co.


Datum: 20 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Volgens telegram uit Middlesborough, ontvangen bij de directie van de Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij alhier, heeft de voor rekening van genoemde maatschappij aangekochte communicatie- en sleepboot AMSTERDAM, kapt. Kreulen, heden de reis naar Java via het Suezkanaal aanvaard. Die stoomboot is in de eerste plaats bestemd om de gemeenschap tussen de etablissementen op de eilanden Amsterdam en Middelburg en de rede van Batavia te onderhouden, maar zal ook gewichtige diensten kunnen bewijzen aan de Nederlandse koopvaardijvloot, daar bij averij, stilte of tegenwinden de behoefte aan een goede sleepboot dringend wordt gevoeld (opm: ex-Engels stoomschip ESTON NAB)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambucq, 30 december. Het Nederlandse schip WERELDBURGER, kapt. Puister, op de buitenrede in aanvaring geweest met de logger ANNIE EN SOPHIE, zal heden worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penang, 20 december. Het Nederlandse barkschip NIEUWLAND, kapt. Ruhaak, is te Penang bevracht om te Moulmein of Rangoon te laden naar het Kanaal voor orders, voor GBP 3.12/6.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 16 januari. Men heeft het Nederlandse schip AEROLIET, kapt. Schaap, met diverse goederen van hier naar Panaroekan, in de haven in brand geraakt, in 37 voet water laten zinken. Het is drijvende nog in aanvaring geweest met de schepen COUNTY OF FORVAR, en GEM, die beide lichte schade bekwamen.


Datum: 21 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 januari. Volgens telegram Batavia is het schip MEDEA, kapt. J.Ankringa, aldaar voor de 19e gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Gisteren lagen de Nederlandse stoomschepen ONDINE en URANIA nog in Frederikshaven en het Nederlandse stoomschip VENUS te Christiansand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 januari. De Engelse stoomboot KILLARNEY, met katoen beladen, is bij Terneuzen in volle vlam op strand gezet. Het is onmogelijk het schip te reddden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, zal, namens zijn principalen, op vrijdag de 30e januari 1874, des avonds te 7 uur, in het Hotel Unie te Veendam, publiek verkopen het in 1859 nieuw uitgehaald schoenerschip ESPERANCE, groot 140 tonnen, met complete inventaris, thans liggende te Oostende en gevoerd geweest door kapt. H.E. Dik van Wildervank. Informatiën zijn te bekomen bij de heren K. en I. Wilkens te Veendam.


Datum: 22 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Volgens telegram is het schip LAURENS COSTER, kapt. A.K Zweede, te Batavia aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 januari. De tuigage van het op de Noorderhaaks barkschip ALAFUZO, heeft in publieke veiling NLG 3.700 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 19 januari. Het stoomschip KILLARNEY van Goole is niet te redden, men is bezig de lading te bergen, 1/3 gedeelte zal behouden kunnen blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 19 januari. De SINGAPORE, kapt. Borst, van Frederikstad, met hout en ijzer geladen, is lek in Mandal binnengelopen en zal moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshaven, 17 januari. De CATHARINA, kapt. De Jonge, van Christiansand naar Bremen, is 15 dezer alhier aangekomen, hebbende een zware storm in de Noordzee gehad, waarbij een gedeelte van de deklast hout overboord geslagen is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Naar wij vernemen, is zaterdagavond op een uur afstand (opm: 5 km) van Termunten het volgende ongeluk gebeurd op de stoomboot tussen die plaats en Winschoten. De kapitein van de boot, Bos, moet door een ongelukkig toeval overboord zijn geraakt; althans de machinist Joontjes bespeurde, dat hij niet meer aan boord was. Terstond greep deze het roer, joeg de boot met de kop in de wal, sprong eruit en liep terug naar een schouw, die hij zich herinnerde daar ergens te hebben zien liggen. Nog iemand, die op de boot was, ging met hem mee. Zij begaven zich in de schouw en weldra zagen zij het houten been van de kapitein boven het water uitsteken. Met een meegebrachte haak gelukte het hun, dat been te vatten en zo de drenkeling in de schouw te trekken. Hij gaf toen nog slechts een zwak bewijs van leven. Joontjes en zijn helper brachten hem naar de boot, maakten zijn kleding los en begonnen hem te borstelen met een paar harde borstels, totdat hij opnieuw een zwak bewijs gaf, dat het leven nog niet geheel was geweken. Toen men zo eindelijk in Termunten kwam, werd terstond geneeskundige hulp ingeroepen en na nog wel een uur met hem te zijn bezig geweest, mocht men er in slagen hem weer geheel tot bewustzijn te brengen. Kapitein Bos moet zich echter enigszins bezeerd hebben aan de rug. Over de wakkere Joontjes deelt men ons nog mede, dat hij reeds meermalen een mensenleven heeft gered. Het houten been van kapt. Bos, dat hem thans het leven schijnt te hebben gered, is het gevolg van een vroeger ongeluk met een tros, waardoor hij tweemaal is geamputeerd.


Datum: 23 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 21 januari. Het wrakhout dat hier gisteren langs de kust dreef is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het onlangs in de Razende Bol gestrande schip ALAFUZO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 20 januari. Het stoomschip AMSTERDAM, kapt. Kreulen, van Middlesbro’ naar Batavia met steenkolen, is alhier met assistentie van smakken, binnengebracht, hebbende een onklare machine en 3 voet water in het ruim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 januari. Volgens brief uit Kaesoe van kapt. Korfker, voerende het Nederlandse schip ANNA, van Malmoe naar Leith lagen daar omstreeks 50 schepen wegens tegenwind, waaronder de volgende Nederlandse: ANTON EN JACOB, kapt. Smaal, van Arnekoldevick (opm: mogelijk Ornskoldvik), naar Delfzijl, CHRISTINA, kapt. Hazelhoff, van St. Petersburg naar Rotterdam, en ANTILOPE, kapt. Lever, van Memel naar Harlingen. Het Nederlandse schip BERENDINA, kapt. F.K. Riks, van St. Petersburg naar Rotterdam, ligt wegens storm en tegenwind nog hier in de haven. Het Nederlandse schip HARMONIE, kapt. W.T. Schuring, van Riga naar Gend is wegens onstuimig weder heden als bijlegger hier in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Veendam, 21 januari. Volgens particulier bericht is het schip TAMMO SYTSE, kapt. Klein, na een reis van 112 dagen te Harlingen van St. Petersburg gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinerzijl, 20 januari. Nadat de lading uit het gestrande schip ALIDA, kapt. Schepers, was gelost, is dat schip gisteren afgebracht en heden hier op de rede gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Svinoer, 7 januari. Het schip NEPTHUNUS, kapt. De Vries, van Stettin naar Bristol, hier binnengelopen, heeft anker en ketting verloren.


Datum: 24 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Groningen op 19 januari: het Nederlandse galjootschip TRIJNTJE GEZINA verkocht voor NLG 5.550.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. De Nederlandse stoomschepen ONDINE, NINA en URANIA, lagen gisteren nog te Fredrikshaven. De lading van de URANIA was in broeiende staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Volgens brief van kapt. De Wijn, voerende het Nederlandse schip BALTIMORE, van Laurvig naar Nieuwediep dd. 9 januari, was hij bij Remestvig (opm: mogelijk Remesvig nabij Mandal) binnengelopen met verlies van een gedeelte van de deklast. Het schip had hevig stormweer doorgestaan, vreselijk gewerkt, en maakte daardoor veel water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 21 januari. Volgens telegram uit Mandal liggen de schepen GRATITUDE, kapt. Koole, ANNA MARGARETHA, kapt. Olthoff en MARCHIENA, kapt. Nepperus, nog op gunstige wind wachtende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Memel overwinteren de schepen DE UNIE, kapt. Parrel, en JANTINA, kapt. Boelens.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.A. Quintus, notaris te Groningen, zal, op dinsdag de 10e februari 1874, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishouder Van der Ree, hoek Ameland te Groningen, publiek worden verkocht het in het jaar 1872 nieuw uitgehaald en sterk gebouwd kofschip, genaamd JOHANNA GEZINA, groot 80 zeetonnen of ruim 60 roggelasten, geclassificeerd bij Veritas 3/3 G. 1.1*, met complete inventaris, zoals hetzelve in eigendom wordt bevaren door D.B. Brouwer en thans liggende in het Loopende Diep, bij de Kijk-in-het Jatbrug te Groningen. Om te aanvaarden 14 dagen na de toeslag. Te bezien daags voor en op de verkoopdag van 10 - 4 uur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A.J. de Sitter, notaris te Winschoten, zal, op vrijdag de 6e februari 1874,
's avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder G.B.K. de Grooth te Winschoten, publiek verkopen het Nederlands schoener-kofschip JANTINA, groot 174 tonnen, gevoerd door kapt. C.J. Boon, thans liggende te Harlingen. De inventaris van opgoederen en toebehoren zal 5 dagen bevorens ter lezing liggen ten kantore van de notaris en ten huize van verkoop.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 23 januari. Het wrak van de verbrande AEROLIET is heden voor NLG 175 verkocht.


Datum: 25 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 januari. Heden voormiddag is van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met goed gevolg te water gelaten het Rijksschroefschip SAMBAS, bestemd voor de zeemacht in Nederlands-Indië en gebouwd met ijzeren verbanddelen en houten huid.


Datum: 26 januari 1874


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Belangrijke houtverkoping te Schiermonnikoog.
In de maand februari 1874, het weer dit toelatende, en anders zo spoedig mogelijk, zal te Schiermonnikoog, ten overstaan van de ondergetekende notaris, ten verzoeke van de heer burgemeester, strandvonder van Schiermonnikoog, daartoe gemachtigd door de heren Bekouw en Mijnssen te Amsterdam en voor rekening van deze laatsten, als gemachtigden van de Zeeverzekering-Maatschappij Poseidon te Christiania, publiek worden verkocht ongeveer zeven duizend stuks of tweehonderd last gezaagd hout (Laurvig), lang van drie tot tien meter en breed van zeven tot vijftien centimeter, geborgen te Schiermonnikoog, uit het aldaar gestrande schoenerschip PAX.
R. Fockema, notaris te Anjum, arrondissement Leeuwarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 23 januari. Het te Hoogezand te huis behorende schoenerschip PELGRIM, kapt. R. Nieboer, heeft volgens ontvangen bericht, de 23e november j.l. op de baar van Rio Grande del Norte gestoten en is totaal verbrijzeld. De equipage is gered, de kapitein retourneert met de Wildervankster bark SPHYNX, wijlen kapt. H.H. Smit, welk schip de 30e december van Fernambuck naar het Kanaal is vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 26 januari. Het schip TAMERLANE, kapt. Kerr, waarvan vroeger enige schipbreukelingen alhier zijn aangekomen, is door het stoomschip REGALIA heden alhier op sleeptouw aangebracht, komende van Straat Gaspar.


Datum: 27 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 21 januari. Het schip MINA, kapt. Schoning, heeft op de baar van Coatzacoalcos schipbreuk geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Door de te Wateringen gevestigde notaris H.W. Metman zal op dinsdag 27 januari 1874, te beginnen des voormiddags ten 11 uur, aan het strand te Terheide aan Zee, onder Monster, in het openbaar om contant geld worden verkocht het casco van de aldaar gestrande, gekoperde en kopervaste Engelse bark VALETTA, groot 298 ton British register, gevoerd geweest door kapt. William Hunter, alsmede de daarvan geborgen ankers, kettingen, zeilen, stengen, rondhouten en verdere inventaris.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de heer John Hudig, agent van Lloyd's, Willemsplein te Rotterdam en bij bovengenoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping op zaterdag 31 januari 1874, des middags ten 12 uur, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach, aan de Houtbrug te Rotterdam, van een aldaar liggend sterk en hecht gebouwd tjalkschip, genaamd DE JONGE DANIËL, groot 120 ton, met deszelfs complete inventaris, als zo goed als nieuwe zeilen, 4 ankers, compleet touwwerk enz. enz. Ter voormelden plaats te bezichtigen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 januari. Volgens de Penang Gazette is op zondag de 11e dezer ten 9 uur in de avond, brand uitgebroken in de kolen aan boord van het Nederlandse kolenschip JOHANNA ELISABETH, de vorige dag ter rede van Penang gekomen. Met veel moeite werd men de brand meester, doch dinsdag avond brak hij weder uit, zodat men genoodzaakt was het schip naar het zuidelijke gedeelte van de haven te boegseren en het in de morgen van woensdag te laten zinken door gaten in de romp te slaan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 januari. Gisteren maakten wij melding van de aankomst alhier (opm: op 24 januari) van het stoomschip REGALIA, met de TAMERLANE, een theeschip, gestrand op het Alceste-rif in Straat Gaspar, op sleeptouw. In de Straits Times leest men, dat het lossen der lading van de REGALIA te Singapore, ten einde hulp te gaan verlenen aan de TAMERLANE een rechtsgeding ten gevolge zal hebben, daar de REGALIA voor Hongkong was gecharterd en voor die haven reeds was uitgeklaard.


Datum: 28 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in De Witte Zwaan te Amsterdam op maandag de 26e januari:
- het schoenerschip JOHANNA NLG 11.500, in slag NLG 300, koper A.M. Balwé (opm: een makelaar).
- het praamschip de WINDHOND NLG 950, opgehouden.
- 1/15e aandeel in het barkschip HOLLANDIA NLG 550, in slag NLG 250, koper P.H. Craandijk.
- 2/56e aandeel in het galjootschip ALIDA NLG 270, in slag NLG 30, koper P. Ament (opm: een makelaar).
- 1/64e aandeel in het barkschip GERARD PIETER SEVATIUS NLG 500, in slag NLG 350, koper C.S. Oolgaardt (opm: een makelaar).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 januari. De gezagvoerder van het heden binnengelopen schip SÖDERHAMN rapporteert kort na zijn vertrek van Maulmain (opm: Moulmain) door zware stormen te zijn belopen, die belangrijke schade aan schip en tuig hadden veroorzaakt; hij had zich genoodzaakt gezien om te Mauritius binnen te lopen tot herstel van schade. Na zijn vertrek vandaar was er muiterij onder zijn equipage ontstaan, zodat hij Kaap de Goede hoop moest aandoen, om ander volk aan boord te nemen. Door welwillende tussenkomst van de commandant van het aldaar afgekeurde oorlogsstoomschip DJAMBI, had hij matrozen van dat schip gekregen, en was 23 november naar hier vertrokken. Zijn lading bestaat uit timmerhout voor het Departement van Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

?26 januari. Het galjootschip EUREKA, kapt. De Groot, met rogge van St. Petersburg naar Amsterdam, alhier wegens tegenwind binnengelopen, is heden begonnen te lossen in een lichter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 januari. De Nederlandse kof HENRIETTE, kapt. Wever, van St. Petersburg naar Aberdeen, ligt in Kalsund bij Gothenburg ten anker, benevens de schepen MAATJE DOORNBOS, kapt. Vos, en ANTON EN JACOB, kapt. Smaal.
De TWEE GEBROEDERS, kapt. Hitman, van Memel naar Harlingen, ligt in Frederikshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 25 januari. Het Nederlandse stoomschip URANIA van Koningsbergen naar Amsterdam, alhier binnen, is bezig de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 27 januari. In bevrachtingen ging heden weinig om. Twee schepen werden aangenomen voor haver naar Engeland, de een tegen Sh.20/- direct naar Shoreham, de andere tegen Sh.26/- naar het Kanaal van Bristol, alles per 10 quarters.


Datum: 29 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Nieuwe Pekela op 22 januari: het kofschip HERMANNUS GERARDUS NLG 2.240. Koper H.S. Mulder te Nieuwe Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 januari. Het bij Monster gestrande Engelse barkschip VALETTA, kapt. Hunter, van Kroonstad naar Antwerpen, is voor NLG 3.825 verkocht aan de heer De Man alhier. De inventaris bracht ongeveer NLG 4.000 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 januari. Kapt. Jurjens van het schip STAD DOCKUM, rapporteert de 16e en de 17e september ter hoogte van Kaap de Goede Hoop zwaar stormweer te hebben doorstaan, waardoor min of meer belangrijke averij aan het schip was veroorzaakt. Te Simonsbaai binnengelopen, ontdekte hij dat het schip lek en een gedeelte der lading koffie beschadigd was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 januari. Het Nederlandse schip EUREKA, kapt. De Groot, van St. Petersburg naar Amsterdam, wegens tegenwind alhier binnen, is heden begonnen te lossen in lichters.


Datum: 30 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens heden ontvangen telegram is het Nederlandse schip WATERLOO, kapt. Steevert, van Batavia herwaarts, bij Dungeness geloodst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Het Nederlandse schip TROMP, kapt. Hoekstra kon gisteren door flauwe doorkomende Westen wind, tegen hoog water van Het Nieuwediep, niet in zee komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens telegram van kapt. Van der Mey, dd. 28 dezer, lag hij te Bushire met het schip GALILEI, zeilklaar naar Batavia, na beladen te zijn geworden te Butsorah (opm: mogelijk Basrah). Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens brief van kapt. Vos, voerende het Nederlandse schip AUGUST MARIE, van Riga herwaarts, dd. 16 dezer, was hij 2 dito te Oud-Hellemsund (opm: Gamle Hellesund) in Noorwegen binnengelopen, en aldaar wegens tegenwind nog steeds liggende; overigens alles wel aan boord.
Verscheidene schepen, waaronder de BAUDINA ELISABETH, Kapt. De Groot, waarover ongerustheid bestond, waren mede aldaar liggende. (opm: zie PGC 300174).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 januari. Volgens bericht van kapt. Leeuwe, voerende het kofschip ANNETTE CORNELIA, van Riga met een lading hout naar Delfzijl, met schade te Mandal binnengelopen, is na de lading weer te hebben ingenomen, nu voornemens met de eerste gunstige gelegenheid de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 januari. Allengs meer begint men ongerust te worden over de volgende schepen, die uit Noorwegen en de Oostzee hier reeds in het afgelopen jaar verwacht werden en toen 3 à 4 maanden op de terugreis waren, nl.: Kapt. De Groot, BAUDINA ELISABETH; kapt. Pothuis, GRIETJE DE WEERD; kapt. Helmers, MERCURIUS; kapt. Scherpbier, ALBERDINA; kapt. Bakker, CATO; kapt. Tap, MARNIX en kapt. Smit, ANTJE VISSER.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Petersburg, 26 januari. De vooruitzichten voor zeilschepen van hier voor het aanstaand voorjaar zijn vrij gunstig. Tot de volgende koersen kunnen schepen worden geplaatst: Naar de Oostkust en Londen tegen 3/3 per 320 pond haver, andere granen en zaden naar gewone proportie, in verband met het Continent tussen Hamburg en Antwerpen, beide ingesloten tegen 3/9 per 320 pond haver, ook met gewone proporties voor andere granen en zaden. Naar Stettin: Pruisische thaler 10 à 10,50 per 2.000 kilo rogge; Lübeck: Pruisische thaler 11 à 12 per 2.000 kilo rogge; Sondhavens: Deense dls. 12 à 13 per 2.000 kilo rogge; Stockholm: Zweedse dls. 1,60 per 9 poed rogge; Stockholm: Zweedse dls. 2 per koel van 9 poed meel; Oost-Noorwegen: NLG 20,- per 2.000 kilo rogge; Bergen of Stavanger: NLG 22 - 23 per 2.000 kilo rogge; Oost-Schotland: Sh.22/- per ton beenderen en Amsterdam NLG 22 per kub. voet vuren planken.


Datum: 31 januari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 januari. Men is zonder bericht aangaande het schip INSULINDE,kapt. Duinker, van Sunderland naar Macassar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 januari. Met het Nederlands schip SÖDERHAMN, kapt. Visser, met een lading hout van Moulmain naar Amsterdam bestemd, is een gedeelte der equipage van het afgekeurde oorlogsstoomschip DJAMBI naar hier gekomen. Genoemde gezagvoerder was wegens muiterij onder zijn volk aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen en had daar uit genoemde equipage zijn ontbrekende bemanning aangevuld.

AH 310174.
Amsterdam, 30 januari. Het onlangs voor Amsterdamse rekening te Liverpool aangekochte clipperschip ERNESTINE, kapt. Jollie, van Birkenhead met een lading kolen naar Anjer, passeerde de 25e dezer Queenstown, wind N.W. De gezagvoerder rapporteert dat het schip goed kruist, vlug wendt, gemakkelijk stuurt en snel zeilt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 24 januari. Scheepsvrachten. Voor eerste klasse zeilscheoen om dadelijk na de heropening der scheepvaart hier aan de stad te laden zijn o.a. de volgende vrachten te bedingen: naar de Firth of Forth en de kolenhavens Sh.2/6, de oostkust van Schotland Sh.2/9, de oostkust van Engeland Sh.3/-, het Engels Kanaal Sh.3/3 à Sh.3/6 per 500 Engelse pond tarwe; naar Nederland NLG 19, Antwerpen en Gent NLG 20, per 2.400 kg. tarwe, naar de Eems 9½ à 10 thaler courant per 4.520 pond rogge.


Datum: 01 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 28 januari. Hedenochtend is hier aan het strand gespoeld het hek van een schip, op het naambord staat met vergulde letters JANTINA-1866 en daaronder de letters J.J.K. Het Nederlandse schip JANTINA, kapt. De Groot, boekhouder de heer J.J. Koerts, van St. Petersburg naar Harlingen, is in de Noordzee door het volk verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fermanbucq, 9 januari. De ANNA EN SOPHIA, kapt. Puister, alhier de 29e december binnengelopen, en ten anker liggende aangezeild te zijn door de WERELDBURGER, kapt. Te Velde, is gisteren onderzocht en bevonden grote schade aan de verschansing en tuig te hebben geleden. De lading behoeft echter niet gelost te worden. Het schip zal binnen drie weken zeilklaar zijn.


Datum: 02 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Wildervank op 30 januari: het schoenerbrikschip ESPÉRANCE, groot 130 tonnen, met complete inventaris: NLG 7.900. Koper F. Wilkens te Veendam. (opm: zie PGC 210174).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt uit Neuzen; Het ten dele uitgebrande Engelse stoomschip KILLARNEY is van het strand uitgebracht en hier in de Oostkolk gekomen, om, na zoveel mogelijk te zijn dichtgemaakt, naar elders te worden vervoerd ten einde te worden opgemaakt (opm: hersteld) en weder in de vaart gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Volgens uit Newcastle ontvangen telegram van 29 januari, was het barkschip LUCTOR ET EMERGO, kapt. Haasnoot, beladen met steenkolen en zou de volgende dag de reis naar Batavia aanvaarden. Ook het barkschip STAD MIDDELBURG, kapt. De Vries, was aldaar ladende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 30 januari. Het alhier thuisbehorende schoenerbrikschip JEANNETTE, kapt. Kolk, van Koningsbergen naar Schiedam is te Marstrand binnen gelopen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A.J. de Sitter, notaris te Winschoten, zal, op vrijdag de 13e februari 1874,
's avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder J.A. Ruibing te Winschoten, publiek verkopen het Nederlandse schoenerschip HELENA, groot 141 tonnen, gevoerd geweest door kapt. G.P. Pijbes, thans liggende te Londen, geclassificeerd bij de Germaansche Lloyd A. 1.1. De inventaris van opgoederen en toebehoren zal 5 dagen bevorens ter lezing liggen ten kantore van de notaris en ten huize van verkoop; voorts zal alsdan afzonderlijk worden verkocht een chronometer.


Datum: 03 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 december. In de vraag naar scheepsruimte is geen verbetering gekomen en blijft onze vrachtenmarkt in dezelfde lusteloze toestand als laatst gemeld is. De koersen moeten weer lager genoteerd worden, terwijl de afdoeningen voor de tijd van het jaar zeer beperkt zijn. Het volgende kan opgegeven worden met betrekking tot Nederlandse schepen: VOORLICHTER naar Amsterdam, ligt aan te Soerabaija. GRAAFSTROOM naar New York, GBP 3.17/6 te Batavia en Padang te laden. LOUIS AUGUST CONSTANTIN, naar Amsterdam, NLG 72.50 voor suiker, NLG 110 voor arak, te Batavia te laden. ORTELIUS naar Amsterdam, NLG 72.50 EN 70 voor suiker, in de Oosthoek te laden. HOLLANDIA naar Amsterdam, ligt aan, NLG 72,50 voor suiker in de Oosthoek te laden. NOACH III, naar Rotterdam, ligt aan, NLG 72.50 voor suiker te Cheribon te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: AEROLIET, CORNELIA, CORNELIS WERNARD EDUARD, A.M.E., ROTTERDAM, NIEUWE WATERWEG II, KOSMOPOLIET II, JONGE JAN, PETRONELLA, en NEDERLAND EN ORANJE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Steffens, van Christiania naar Hartlepool lag omstreeks 20 januari te Droback ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Het Nederlandse schip ANTJE VISSER, kapt. Smit, van Riga naar Harlingen lag volgens aan de Lemmer ontvangen bericht, in januari goed en wel in Noorwegen, wachtende op gunstige gelegenheid om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 29 januari. Het Nederlandse schip AMICITIA, kapt. Jansonius, van Windau naar Schiedam, is met enige kleine schade en verlies van deklast, alhier binnengelopen.


Datum: 04 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 17 december. Het stoomschip BARON BENTINCK is eergisteren avond, onder stoom even voorbij Benkoelen, aan een groot gevaar ontsnapt. In de kajuit der passagiers 2e klasse was door onvoorzichtigheid brand ontstaan en wel zodanig, dat een aantal kledingstukken door de vlammen waren aangetast eer men iets van het vuur bemerkte. Aan de maatregelen, door de kapitein genomen, wordt het toegeschreven, dat het gevaar onmiddellijk en zonder gevaar gestuit is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 februari. Volgens brief van kapt. Dienske, voerende het schip KOSMOPLIET III, van 17 december, liggende ter rede van Atchin werden aan boord van die bodem geen choleralijders opgenomen en was ook geen geval van cholera daar voorgekomen, voorts was alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 januari, kapt. Nieboer, voerende het Nederlandse schip CORNELIA, van Newcastle naar Zoutkamp, als bijlegger alhier binnen, rapporteert de 26e dezer voor het Friesche Gat bij de Oostpunt van Ameland te zijn geweest tot op 4½ vadem water, met de
loodsvlag van top, geen loodsboot ziende, en het weer tot storm overgaande, was hij genoodzaakt naar de Eems af te houden en zonder loods de rivier op te gaan tot aan de Randsel, al waar hij van de aldaar voor anker liggende loodsboot een loods overkreeg, die hem tot Delfzijl bracht.


Datum: 05 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Volgens telegram van Batavia, was het schip NOACH I, kapt. Bijl, de
2e dezer aldaar aangekomen, en zou de volgende dag de reis naar Samarang voortzetten. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 2 februari. Het Nederlandse schip VERTROUWEN, kapt. Ludeling, van Christiania naar Engeland, is volgens particulier bericht te Svinoer binnengelopen na circa vier weken in de Noordzee met aanhoudend slecht weer te hebben rondgedreven. Nog lagen aldaar, onder vele andere schepen, de WARFHUIZEN, kapt. De Weerd, van Riga naar België, en MAGDALENA JOHANNA, kapt. Gust, van St. Petersburg naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 31 januari. Volgens bericht uit Laurkullen, dd. 24 dezer, lagen aldaar sedert enige tijd wegens tegenwind de Nederlandse schepen ANNA HOOITES, kapt. Visser, ANNA MARIA, kapt. Carat, ELISABETH, kapt. Steffens, en MARTHA, kapt. Topzand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 30 januari. Volgens brief ontvangen van kapt. Maathuis, voerende het Nederlandse schip LEENTJE VAN DAM, van Bahia naar Bremerhaven, was hij 25e dezer te Randerond binnengelopen. Nog lagen daar verscheidene andere schepen waaronder de SOPHIA, kapt. De Groot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 30 januari. Ten gevolge van de Noordelijke storm is het zeegat zodanig verzand, dat er slechts 12 voet water staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 20 december. Het stoomschip COUNTY OF SUTHERLAND, met lichte schade naar Pasaroeang teruggekeerd, vertrok heden na geëindigde reparatie, en is omstreeks 27 januari, het Suezkanaal gepasseerd. Voornoemde schade was ontstaan door aanvaring met de POUNAROU, kapt. Gaillard, van Saigon naar Batavia, de 12e december op de hoogte van Pasaroeang, de kapitein en 4 man van de equipage zijn van laatstgenoemd schip gered.


Datum: 06 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het Nederlandse schip TROMP, kapt. Hoekstra, van Amsterdam naar Batavia, was 2 dezer bij Dungeness, alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 februari. Het kofschip LOUISE, vroeger bij Callantsoog gestrand, is af- en in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 30 december. Alhier zijn bevracht de Nederlandse schepen, SPECULANT, kapt. De Weerd, naar Maroim en AVANT, kapt. Oosterhuis, naar Valparaiso.
Volgens brief van kapt. Jonker, voerende het Nederlandse schip NIEUW BEERTA, dato
Goy, 9 december 1873, lag hij wegens laag water reeds 50 dagen voor de baar met bestemming naar Rio de Janeiro. De rivier was thans sterk wassende, zodat genoemd schip vermoedelijk de baar nu wel zal gepasseerd zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 februari. Van de de 26e januari j.l. opgegeven lang wegblijvende zeven schepen is de BAUDINA ELISABETH, kapt. De Groot, hier reeds binnengekomen met gunstig bericht omtrent de overigen, die hoogst waarschijnlijk ook wel binnen kort hier zullen arriveren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 29 januari. De schoener JAN SMIT, kapt. Boon Gzn., zal deze week beladen worden naar Riga tot bancomark 60 met 10% kaplaken en bancomark 2 per last van 2.000 kilo krenten, terwijl het schoenerschip ADRIATIC, kapt. Boon, voor genoemde bestemming opvult.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

 
AH 06-02-1874 Nieuwediep Het kofschip LOUISE, gevoerd geweest door kapt.van Duyvenbode en bij Callantsoog gestrand, is af- en door de sleepboot alhier binnengebracht.

 


Datum: 07 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Volgens ontvangen particulier bericht is het Nederlandse fregatschip INDUSTRIE, kapt. Pannekoek, de 5e februari, ’s middags 12 uur in goede staat zeilende Bevesier (opm: Beachy Head) gepasseerd. Aan boord alles wel, wind Oost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 februari. Volgens bericht uit Mandal, een kleine Noorse haven, lagen daar niet minder dan 180 schepen verwaaid. In de gezamenlijke havens in de omtrek lagen omstreeks 3.000 schepen op Noordoosten wind te wachten. Men was er midden in de winter, er was veel ijs. De aanwezigheid van al die schepen bracht een ongekende levendigheid in die plaatsjes, die niemand der bewoners zich herinneren kon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 30 december. Het Nederlandse schip ANNA MARIA, kapt. Aden, van Amsterdam alhier aangekomen, lost de lading suiker, door zeewater beschadigd, uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Svinoer, 26 januari. De gezagvoerder van de HAABET, de 20e dezer ahier binnengelopen, heeft het schip OCEAN, kapt. Jansen, van Krageroe, naar Nieuwediep bestemd, op zee aangetroffen met verlies van zeilen en deklast. Laatstgenoemde zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Veendam op 4 februari: het schoenerschip TERMONDE, groot 133 tonnen, gebouwd in 1854 NLG 7.500, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 12 december. De stoomboot JAVA, gezagvoerder Van Ingen, kwam 25 november van Atchin terug op de rede van Padang. Dat schip is aan een groot gevaar ontsnapt. Op de avond van de 24e ontdekte men een sterke gaslucht, welke bij onderzoek bleek uit kolen, die in het achterschip geladen waren, te komen. Om de regen waren de luiken gesloten; deze liet de gezagvoerder dadelijk openen, om het gas te laten ontsnappen, doch de damp en de brandlucht vermeerderden, waarop de luiken gesloten werden, om een uitbarsting van de brand te voorkomen. Die nacht werd in grote spanning doorgebracht, onder het in acht nemen van alle voorzorgen, zoals: alle lichten uit, wacht bij de luiken, de brandspuiten gereed enz. De volgende morgen om zes uur had een gasontploffing plaats; de luiken werden losgeslagen, en een grote vlam steeg op uit het ruim, die de zonnetent, welke boven de luiken gespannen was, in brand zette; twee schepelingen, die beneden waren, ontvingen zware brandwonden; een hunner wordt in het hospitaal verpleegd. Onmiddellijk werden de brandspuiten aan het werk gesteld, met het gunstige gevolg dat het onheil geen verdere gevolgen had. Tegen zeven uur kwam de stoomboot op de rede. (opm: de JAVA is van de Stoomvaart-Maatschappij Java te Amsterdam).


Datum: 08 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 februari. Heden is hier aangekomen het op ’s Rijks werf gebouwde schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN. Het zal hier de machine ontvangen van het stoomschip ZOUTMAN en verder worden afgetimmerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven, 7 februari. Volgens rapport van de vuurtoren van West Schouwen zit er een grote brik op de rug van het Nieuwe Zand aan de grond. Naam of natie onbekend. Een vaartuig is erbij. Volgens nader bericht is bovengenoemd schip de Noorse schoener SKIRNER, kapt. Rosewald, van Pernau met gerst naar Hellevoet om order, de equipage heeft het schip verlaten, en is hier aangebracht. Er is 6 voet water in het ruim. De Brouwershavense loodskotter is hier gearriveerd om assistentie van een loodsboot te vragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambucq, 16 januari. De reparatie van het schip ANNA EN SOPHIA, zal 19 dezer geëindigd zijn, en het schip alsdan naar New York vertrekken.


Datum: 09 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 8 februari. Volgens rapport van de vuurtoren van West-Schouwen zijn de masten van het op het Nieuwe Zand gestrande schoenerschip SKIRNER, weggeslagen. De zeeën lopen over het schip. De Franse brik MATHILDE, kapt. Clocus, van Duinkerken naar St. Malo bestemd, als bijlegger hier binnen en tussen Dwars in de Weg geankerd, is buiten in aanvaring geweest met het stoomschip NORA, van Londen. De MATHILDE heeft daarbij de boegspriet verloren en enige andere schade aan het voorschip bekomen, doch maakt geen water. Het stoomschip NORA, stoomde de Goeree binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Svinoer, 2 februari. Het schip VERTROUWEN, kapt. Ludeling, is alhier binnengelopen, hebbende gedurende 4 weken in de Noordzee rondgedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 3 februari. Het schip ANNA, kapt. E.E. van der Wijk, van Koningsbergen naar Uddevalla, heeft onder Bornholm een anker en ketting moeten laten slippen, waarvan het hier weder voorzien geworden is.


Datum: 10 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 9 februari. Hedenmiddag is een binnenkomende schoener, vermoedelijk Deens, naam onbekend, op de Westveren verongelukt. Vijf man, uitmakende de equipage, hebben zich in hun jol willen redden, doch zijn allen verdronken. Het schip is geheel weg. De reddingboot der Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij van Hoek van Holland, door een stoomboot uitgesleept, heeft tevergeefs al het mogelijke gedaan tot redding der equipage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 februari. Volgens gisteren alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip AURORA, kapt. Visser, 7 december van Atchin te Penang gearriveerd, al waar het restant kolen gelost werd, om na inname van de benodigde ballast naar Singapore te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wildervank, 5 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwer R. van der Werf te water gelaten het kofschip GEZIENA, groot 80 ton, gevoerd zullende worden door kapt. H. Bontekoe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 januari. De Mossel Bay Advertiser meldt dat aan de mond der Kleine Brakrivier een fles is aangespoeld met een geschrift daarin van deze inhoud:
De vinder van deze fles wordt vriendelijk verzocht het K.N.M.I. in Holland, mede te delen op welke lengte en breedte deze gevonden is. Deze fles is overboord geworpen van het Nederlandse barkschip CONSTANCE, 12 mei 1872 op 26°18’ ZB 51°26’ OL op reis van Batavia naar Boston, U.S.A, 26 dagen uit, Schroot, gezagvoerder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 7 februari. De schoener FRANS, kapt. Rosenberg, van Rotterdam naar Fredrikshavn, is gisteren op onze kust totaal verongelukt en met de lading verloren. Een matroos en de vrouw van de kapitein zijn verdronken.


Datum: 11 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Volgens telegrafisch bericht van het schip SUSANNA JOHANNA, kapt. G. de Vries, de 9e dezer namiddag op de hoogte van Scilly. Wind oost, aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 februari. Volgens telegram zou uit de opgeviste papieren blijken, dat het op 9 februari op de West gestrande schoenerschip de ELISABETH, kapt. Kruize, van Wildervank zou zijn. De lijken van de kapitein, zijn vrouw en twee man van de equipage zijn aan het strand aangespoeld. (opm: een onjuist bericht, zie NRC 130274; schip CAROLINA, kapt. Pomper).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Het Nederlandse schip SLIEDRECHT, kapt. Willemse, van Batavia herwaarts is zaterdag bij Dungeness geloodst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 februari. Lek en met averij is hier binnengekomen het schip ZUURDIJK, kapt. Kwint, met haver van Groningen naar Gloucester, zijnde bij het Vlie over de gronden geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 9 februari. Volgens hier lopend gerucht is op het Vlie gestrand het schip ANTILOPE, kapt. Lever, van Zuidbroek. (opm: zie PGC 160274).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wester-afdeling van Borneo, december 1873. Van Soengei-Kullup werd op de 10e dezer het bericht ontvangen, dat de schoener PATOLHIR, komende van Singapore en te Pontianak te huis behorende, ter hoogte van Tandjong-Boenga is gezonken. Van de lading, bestaande uit 30 kojangs rijst en enig aardewerk, is niet kunnen worden gered.
Van twee reeds sedert 50 dagen van Pontianak naar Singapore vertrokken schoeners heeft men nog geen tijding ontvangen.
Voor zo verre bekend, zijn bij die rampen geen mensenlevens verloren gegaan.


Datum: 12 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 9 februari. Volgens particulier bericht zijn de volgende Nederlandse schepen de 3e dezer van Laurkull vertrokken: ANNA MARIA, kapt. Carst, ELISABETH, kapt. Steffens, ANNA HOOITES, kapt. Visser, MARTHA, kapt. Topzant, en LOUISE GEERDINA, kapt. Wever.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 januari. Met vrachten blijft het zeer lusteloos en vonden sedert het bericht van de 20e december 1873 weinig bevrachtingen plaats. Scheepsruimte blijft overvloedig, zijnde thans nog 13 Nederlandse en 14 vreemde schepen zonder destinatie. Voor suiker werd het laatst NLG 70, aangelegd, dat thans niet meer te bedingen is, hebbende enkele schepen à
NLG 64 en NLG 66,50 bijlading aangenomen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: AEROLIET, CORNELIA, WERNARD EDUARD, A.M.E., ROTTERDAM, NIEUWE WATERWEG II, KOSMOPOLIET II, JONGE JAN, PETRONELLA, NEDERLAND EN ORANJE, ANNA EN SOPHIA, stoomschip BORNEO en stoomschip CELEBES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen:
In de Witte Zwaan te Amsterdam op maandag de 9e februari: 4/12e aandeel in het ijzeren schoenerschip PHENIX: NLG 1.050. (opm: per aandeel) Koper W. de Lorme van Rossem (opm: een makelaar); 4/12e in idem NLG 1.050, koper idem.
Te Winschoten op 6 februari: het Nederlandse schoener-kofschip JANTINA, groot 174 tonnen NLG 10.400. Koper J.A. de Groot te Nieuwe Pekela.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Pekalongan zijn ons door de gezagvoerder van de Duitse bark MATHILDE enige regels ter plaatsing gezonden, die, vertaald, aldus luiden:
Sedert twee jaren reeds ligt een gezonken schip op de rede van Pekalongan en sedert geruime tijd, zoals ik zelf gezien heb, is bij het havenkantoor een boei gereed, die de ligging van het wrak zal moeten aanduiden, maar een ongestoorde rust bij het kantoor blijft genieten. Daar het wrak zelfs op de nieuwste kaarten niet aangegeven is, en juist in het vaarwater der rede ligt, terwijl de meeste gezagvoerders niet eens weten, dat er een schip gezonken is, zou het wel haast tijd worden, dat de boei werd uitgebracht en alzo beantwoordde aan haar bestemming.
G. Dau, gezagvoerder van de Duitse bark MATHILDE.
Een deskundige had verder de goedheid ons mede te delen, dat de peiling van het gezonken schip is: top van de berg Slamat Zuid 47º41’ West; havenlicht Pekalongan Zuid 08º20’ Oost.


Datum: 13 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 3 januari. Men heeft nu bericht, dat Zr.Ms. oorlogsstoomschip DJAMBI aan de Kaap (opm: de Goede Hoop) voor afbraak wordt verkocht daar men het zelfs niet naar Nederland kon brengen. Als de vloot voor Atchin (opm: Atjeh) haar taak (opm: de blokkade van Atjeh) verricht heeft, zal menig schip , waarvan de laatste krachten nu overspannen worden, zelfs niet tot de Kaap kunnen geraken en hier moeten worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravezande, 12 februari. De gestrande schoener, vroeger opgegeven als de ELISABETH, kapt. Kruize, is de CAROLINA, kapt. Pomper. De lijken van de kapitein, zijn echtgenote en twee man zijn aangespoeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Stanley (Falklandeil.), 29 november. De Nederlandse brik PROCYON, kapt. De Boer, is hier de 16e november aangekomen van Montevideo om de lading over te nemen van het schip HELENE BUSCHMAN, van Valparaiso naar Bremen bestemd en 22 september alhier lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 februari. Het schip DANKBAARHEID, kapt. Van den Berg, naar Gibraltar vertrokken, is gisteren avond aangevaren door de stoomboot SWANLAND, waardoor het averij heeft bekomen. Het is terug en opgesleept naar Vlaardingen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Klachten tegen de Maatschappij Java.
Een van de passagiers, aan boord van de HOLLAND, meldt ons het volgende, met verzoek zijn schrijven in de courant op te nemen:
Kort verslag van de voornaamste grieven van de passagiers 1e klasse aan boord van het stoomschip HOLLAND van de Maatschappij Java, gezeteld te Amsterdam, tegen deze maatschappij, wat aangaat het niet gestand houden van haar verplichtingen per contract opgemaakt.
I. De hutten.
a. De wijze waarop de Maatschappij Java het door haar getekend contract met de passagiers gehouden heeft. Ambtenaren wier verloftijd verstreken was, contracteerden ruim twee maanden voor het vertrek van de HOLLAND met de Maatschappij Java, en wel, om in de loop van september te vertrekken. De maatschappij hield evenwel haar contract niet, wat het tijdstip van vertrek aangaat. Sommige ambtenaren werden hierdoor genoodzaakt gedurende een of twee maanden dure appartementen te betrekken, wat hun financieel hoogst onaangenaam was. Andere passagiers hebben contracten gesloten voor meer dan een hut of plaats, welke de Maatschappij volgenderwijze uitvoerde:
De heer Bohl, iemand op jaren en lijdende aan het asthma, contracteerde, maanden geleden, een hut voor hem alleen en had de salonhut No. 3, voorzien van 2 kooien, besproken. Hij betaalde de som van NLG 1.000, hetwelk, in aanmerking nemende dat men voor een tweekooishut NLG 1.200, met kost, bediening enz. betaalt, hoog te noemen is. Genoemde heer komt op de dag van vertrek aan boord en ontvangt een hut tussendeks, waarin hij slechts komen kan door een steile, vuile trap zonder leuning, af te dalen.
De heer Van Cattenburg contracteerde voor hem, zijn vrouw en zeven kinderen drie salonhutten, en kort voor het bepaalde vertrek wordt hem medegedeeld, dat de Maatschappij zich niet aan het gesloten contract wil houden en hem twee hutten heeft gegeven. Op zijn reclames krijgt hij ten antwoord, dat hij eigenlijk heeft ontvangen wat hem toekomt, daar hij thans een hut met 2 kooien en een met 4 kooien, in plaats van drie, met twee ontvangen heeft. Een ieder, die met de inrichting en ruimte van de hutten met 4 kooien en die met twee bekend is, zal begrijpen, dat genoemde heer met dit argument geen genoegen neemt.
Mevr. Van Lennep, de reis meemakende, contracteerde plaatsen voor haar, haar drie dochters en zoon. De Maatschappij gaf haar plaatsen in de salonhutten, doch bij het aan boord zijn constateerde men het feit dat er geen plaats voor haar zoon, zelfs in geen tussendeks hut, was. Mogelijk heeft de Maatschappij op warm en mooi weer gerekend: in allen geval is genoemd jongmens thans verplicht in de longroom of op dek te slapen.
Miss Olive, laatstelijk in Londen verblijf houdende, had door middel van de agent van de Maatschappij, de heer Scears, Fenchurch Street, plaats besproken, nadat, volgens haar zeggen genoemde heer haar stellig verzekerd had, dat de HOLLAND Southampton zou aandoen en zij daar aan boord kon gaan. Zij liet door hem een plaats bespreken, betaalde hem, om bij ontvangst te vernemen dat de HOLLAND Southampton niet aandeed; zij was toen genoodzaakt naar Nieuwediep te reizen en haar intrek in een logement te nemen (daar het schip later vertrok dan bepaald was). Als reden van de verandering, gekomen in het plan van de Maatschappij om Southampton aan te doen, gaf de directie op, dat het Ministerie van Koloniën haar zulks had laten verbieden!
b. De onbewoonbaarheid van sommige hutten.
Sommige passagiers, heren en dames, zoals reeds hierin vermeld, zijn tussendeks gelogeerd, vandaar het onaangename, vooral voor dames, om een steile, vuile trap, waar slechts aan één kant een leuning is aangebracht, op en af te moeten gaan. Vervolgens moeten zij een gang door, die, op zijn zachtst, onbegaanbaar te noemen is. De passagiers, die tussendeks gelogeerd zijn, hebben echter evenveel moeten betalen als zij, aan wie de salonhutten tot woning zijn aangewezen. De heren Hekmeijer, Dr. Bauer, Cantor Visser, Landry en anderen hebben het inconveniënt van aan gestadige lekkages in hun hutten onderhevig te zijn, welke veroorzaakt worden doordien de afvoerpijpen van de stoom, die door deze hutten gaan, op een onvoldoende wijze wat waterdichtheid betreft, zijn samengesteld. Het gevolg hiervan is, dat het beddengoed en de matrassen in de kooien in meer of mindere mate nat worden. De heer en mevr. Hekmeijer kunnen dan ook 's nachts niet in hun hut slapen en zijn genoodzaakt die in de longroom door te brengen; de lekkage is in hun hut zo groot, dat er dagelijks 3 emmers water mee gevuld worden.
c. De verpleging in de hutten.
Deze laat veel te wensen over, voornamelijk door het geringe personeel hiervoor aanwezig. Met de omstandigheid dat er een detachement troepen aan boord van de HOLLAND zou vervoerd worden, heeft de Maatschappij waarschijnlijk rekening gehouden. Bijna een ieder heeft dan ook een militair tot oppasser aangenomen, die nu dan ook zorgt dat er ten minste behoorlijk water is om zich te wassen en dat de kooien bijtijds schoon en opgemaakt zijn. Het water, dat wordt verstrekt, is verre van voldoende wat kleur en geur aangaat.
II. De inrichting van de salon.
Deze blijkt geheel en al onvoldoende te zijn wat comfort en grootte aangaat. Er bestaat slechts een algemene salon, geheel omgeven van hutten, en volstrekt geen dames salon waar deze zich alleen mogen ophouden. Dit is voor haar te onaangenamer, doordien bij gebrek aan smokingroom er algemeen in de salon, vooral 's avonds, gerookt wordt en de rooklucht in de salonhutten trekt. De gezagvoerder, in plaats van het roken in de salon te verbieden, moedigt het aan, daar hij zelve altoos een sigaar na dejeuner en diner in de salon blijft roken.
b. De salon is blijkbaar ingericht voor hoogstens 40 passagiers en wordt thans door ruim 75 gebruikt, vandaar in de eerste dagen onbeschrijfbare tonelen van verwarring bij het aan tafel gaan; vloeken en schelden tussen hofmeester en onderhofmeesters was aan de orde van de dag; hieraan is eindelijk door tussenkomst van de passagiers een einde gemaakt.
III. De voeding aan boord.
Deze is over het algemeen onvoldoende en slecht toebereid. Des morgens tussen 7 à 9 uur wordt aan het ontbijt bijna ondrinkbare koffie en thee verstrekt, terwijl het brood oneetbaar is, wegens gebrek aan zuurdeeg, waar door de kok onmogelijk eetbaar brood kan produceren. Eén uur is het tijdstip voor het lunchen, hetwelk wat eten aangaat minder stof tot klagen geeft. Evenwel kan men vele dranken, welke op de prijscourant vermeld staan, niet krijgen. Men krijgt ten antwoord: het is wel aan boord, maar nog niet uitgepakt; het drinkwater wordt ongefilterd voorgediend en daar het zeer troebel ziet is dit hoogst onsmakelijk.
Het diner is ver van voldoende. Het uur waarop men aan tafel gaat, hangt af van de meer of mindere vlugheid van de koks, welke de oorzaak is dat het diner dikwijls een of anderhalf uur later dan de vorige dag begint.
Wat het eten zelven aangaat is het meermalen gebeurd, dat verscheidene passagiers met hongerige magen van tafel gaan, hetwelk meer te wijten is aan de kwaliteit dan wel aan de kwantiteit. Des avonds is er zelden warm water, zodat de passagiers geen warm glas punch of grog kunnen drinken.
IV. De behandeling en berging der passagiersgoederen.
Over de behandeling van hun koffers en kisten beklagen de passagiers zich algemeen. Een ieder die tegenwoordig geweest is bij het inladen, in het Nieuwediep, zal niet verwonderd zijn te vernemen, dat de bagage péle mêle in een daartoe bestemd ruim, tussendeks geworpen is, zodat bijna niemand bij zijn koffers kon komen en zich vergewissen, dat zij aan boord waren. Nadat er ongeveer 10 dagen verlopen waren en verscheidene passagiers met een lantaarn gewapend, en au risque van zich ernstig te bezeren in deze bergplaats, waar men meestal op handen en voeten over allerhande kisten voortkruipende moest zoeken, hadden begeven, zonder hun goed te ontdekken, werd er een dag aangekondigd voor het op dek brengen van alle goederen van de passagiers bestemd voor de reis. Deze dag verliep zonder dat een groot aantal passagiers hun goederen kregen te zien; van daar reclames en standjes. Ja, was het antwoord, dan zijn ze misschien in de haast in het ruim waar de lading ligt, geworpen Nu gaf de kapitein last, dit ruim te openen en waarlijk onder allerhande provisiën, bij petroleumvaten, lagen verscheidene koffers voor de reis bestemd en duidelijk op het adres vermeld. De koffers niet voor de reis bestemd, zullen er wel meer of minder beschadigd uitkomen. Het is of men bij het inladen getracht heeft nu eens op de slechtste wijze te laden. De koffers zijn allen onderste boven geworpen, niet eens zeevast gezet en achterin geschoven, zodat men in Batavia aangekomen de eerste dagen zijn bagage wel niet zal kunnen krijgen. Door het ruwe inladen tussendeks zijn reeds in verscheidene kisten flessen wijn gebroken. Hoe zal dus de rest in Batavia uitgeladen er uit zien!
V. De veiligheid wat betreft gevaar voor brand aan boord van het schip.
ledere hut is voorzien van een petroleumlamp, wat te meer gevaarlijk is, omdat deze niet rechtop kunnen blijven staan en heen en weer slingeren. Vandaar dat reeds in een hut tussendeks door het springen van het glas van zo een lamp een deel van het plafond van de hut bruin geworden is. Verder wordt met de petroleum al heel lichtvaardig omgesprongen. Een van de passagiers in het tussendek komende, vond aldaar een ketel petroleum zonder stop open en bloot staan, te gevaarlijker, daar de Maatschappij Java in tegenstelling van de Maatschappij Nederland, die met NLG 500 boete de bezitters van lucifers bedreigt, in iedere hut een grote doos lucifers plaatst en bij het aansteken van een sigaar, dat overal zowel tussendeks als in de salonhutten gedaan wordt, er door het wegwerpen van een lucifer licht brand kan ontstaan. Genoemde passagier (Dr. Bauer), maakte hierop opmerkzaam. Hij logeerde tussendeks, en 2 dagen later hoort hij 's morgens om 7 uur een val van een ketel; opstaande en onderzoekende vindt hij dezelfde volle ketel omgevallen en de helft er uitgelopen ! De passagiers zijn verder aan een groot gevaar ontsnapt, daar de 25ste november in de verblijfplaats van de soldaten een brandende petroleumlamp is omgevallen, wier inhoud over de grond liep. Een van de omstanders had de slimheid er water op te gooien om te blussen, toen gelukkig een ander soldaat de présence d'esprit had, om de brandende petroleum door middel van een wollen deken te verstikken. Het gevaar schijnt dan ook door de gezagvoerder ingezien te zijn, want van die dag af hebben de passagiers kaarsen in hun hutten ontvangen, ofschoon er nog petroleum in de salon gebrand wordt en men hier en daar nog wel ketels met dit vocht gevuld tegenkomt. Dat er patronen en brandbare stoffen door de passagiers in de hutten mogen bewaard worden, vindt men ook niet goed. Men heeft ze willen afgeven, maar kreeg ten antwoord: bewaar ze zelf maar.
NRC 140274
Alblasserdam, 13 februari. Volgens ontvangen telegram is het schip ALBLASSERDAM, kapt. Willemse, heden te Cardiff gearriveerd. Alles wel aan boord.


Datum: 14 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 februari. Volgens rapport van kapt. De Greeve, voerende het schip MENTOR, van Batavia hier binnen, had hij bij de Westereilanden (opm: Azoren) veel stormweer doorstaan, waardoor het schip enigszins lek was geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 januari. De alhier aangespoelde 251 balken, afkomstig van het verongelukte schip WHAMPOA, kapt. Vogelenzang, hebben in publieke veiling NLG 3.449 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 11 februari. De Nederlandse schoener MARCHINA, kapt. Nepperus, van St. Petersburg naar Amsterdam bestemd, is hier binnengesleept, lek en met verlies van anker en ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 februari. De Nederlandse brik MINERVA, kapt. Boelens, van Bahia naar Londen bestemd, is hier binnengelopen met gebroken roer, verlies van zeilen, en ziekte van equipage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 11 februari. Het Nederlandse schip TRIENTJE, kapt. Van Laar, met boekweit van Groningen naar Londen, is na op Pye Sand gezeten te hebben, met assistentie binnengekomen. Het schip maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tafelbaai, 6 januari. De Nederlandse brik NIJVERHEID, kapt. Hidde, van Cape Coast Castle, is 31 december hier in Tafelbaai lek binnengelopen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 23 december. Van de lading per Nederlands schip NICOLETTE, kapt. Van Dijk, van Batavia naar Dordrecht met schade in de Tafelbaai binnen, zijn nog 21 balen koffie en 11 kranjangs suiker wegens beschadiging verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Veendam op 6 februari: het kofschip JOHANNA GEZIENA, gebouwd in 1872 ,laatst gevoerd door kapt. D.B. Brouwer: NLG 8.050 (opm: of NLG 3.050, niet goed leesbaar). Verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Farnsund, 31 januari. Sedert oktober stormt het hier aan de kust bijna onafgebroken voort. Duizenden schepen liggen sedert maanden in alle mogelijke havens langs de kust, zonder van daar te kunnen komen. Tussen Arendal en Stavanger liggen , naar men zegt, circa 5.000 schepen deels wegens tegenwind. Tussen Arendal en Tonsberg zouden eveneens enige duizenden schepen liggen.
.
PGC 140274
Groningen, 13 februari. Wegens de ingevallen vorst gaat er in bevrachtingen zeer weinig om. Voor haver naar Bordeaux werd een schip aangenomen tot Ffrs. 28, benevens gratificatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 12 februari. Het schip IDA, kapt. Wolkammer, gisteren binnengekomen, is weder naar zee. Het gaat wegens het ijs buitenom naar Nieuwediep.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Stoomvaart Maatschappij Java.
Wanneer men gelooft dat de Maatschappij meer eigen schepen in de vaart heeft dan de JAVA en de HOLLAND, dan vergist men zich. De ST. GEORGE, SUMATRA, BORNEO, CELEBES en MADURA zijn boten die niet het eigendom zijn van de Maatschappij, maar tegen vaste provisie in de lijn zijn opgenomen; d.i. zij worden gedekt door de vlag en de naam van de Maatschappij. Wat met die boten verdiend mocht worden, is niet voor de Maatschappij; deze ontvangt slechts commissie.
De Engelse stomer ST. GEORGE, onder een Engelse gezagvoerder, werd alleen opgenomen voor de reis naar Java, welke in 45 dagen werd volbracht, heeft geen ruimte voor passagiers, is naar Atjeh geweest (gehuurd door het gouvernement) en thans bevracht van Saigon naar Bordeaux.
De SUMATRA, eveneens onder een Engelse gezagvoerder, werd ook slechts opgenomen voor de reis, welke circa 60 dagen duurde. Die stomer is de gewezen P.& O. steamer SALSETTE, welke voor de Engelse lijn werd afgekeurd, had op de uitreis meermalen belangrijke averij aan de machines, hetgeen grote onheilen had kunnen veroorzaken, ware het niet dat verscheidene gouvernementsmachinisten, die als passagiers a/b. waren, zo goed waren geweest om in aller belang de handen aan het werk te slaan. Men weet dat de stomer SUMATRA gedeeltelijk van hier naar Atjeh is moeten gesleept worden. De passagiers die met de SUMATRA zijn uitgekomen waren buitengewoon ontevreden over voeding en behandeling; beide moeten dan ook beneden alle kritiek zijn geweest. Het schip is thans nog te Atjeh.
De BORNEO heeft een uitreis gehad van 60 dagen. Het vaartuig is oud, en bekend als een zeer slecht lopende boot. De lading is in vrij goede staat gelost, gedeeltelijk te Makassar waar lading werd ingenomen. Maar om lading te lossen en in te nemen was een verblijf van 3 maanden (zegge drie maanden) in Indië nodig!
Met de Borneo werden 40 passagiers overgevoerd, terwijl er geen ruimte was voor de helft van dat getal. De passagiers hebben zich dan ook bitter en bitter beklaagd. Het vaartuig is gisteren naar Nederland vertrokken; indien het over 2 maanden daar is aangekomen mag men, vergelijkende wijze, van een zeer goede reis spreken.
De CELEBES is een oude verongelukte boot, die, na bij een orkaan te zijn gestrand in West-Indië, twee jaar onder water heeft gelegen. Toch wordt die stomer door de directie van de Maatschappij Java genoemd: een van de prachtigste boten! Die de CELEBES gezien heeft, weet dat het vaartuig voor het uiterlijk zeer net is opgemaakt en zal roepen over de prachtige salon. Maar de deskundige heeft anders gesproken; hij zag al dadelijk buiten boord aan de lekken van de klinknagels, enz., hoe het er mee gesteld was. Verscheiden passagiers hebben wij gesproken, die zich zeer beklaagden over slechte en onheuse behandeling; nog zijn ingezonden artikelen daarover in ons bezit, welke wij in der tijd niet opnamen omdat wij nog altijd de hoop hadden dat de Mij. Java een flinke degelijke Maatschappij zou blijken, en de klachten over haar boten en de behandeling en voeding daar a/b. weldra zouden ophouden. De uitreis heeft 60 dagen geduurd en bij aankomst in Indië is veel beschadigd goed uitgeleverd. Hoe kan dit anders? De machine is slecht; deskundigen verklaarden dat de CELEBES minstens 70 dagen thuisreis zou hebben. Het schip is naar Nederland vertrokken.
Eindelijk de MADURA, een oude boot die circa 30 dagen reis had. De passagiers, hoewel klagende over gebrek aan ruimte, waren zeer tevreden over voeding en behandeling. De kapitein schijnt een recommandabel man, vriendelijk en een flink zeeman.
De lading is alhier gelost in de aller treurigste toestand. Met eigen ogen hebben wij ons overtuigd in welk een schandelijke staat honderden collies uit dat schip zijn gekomen. Zelden is een lading per stoomschip zo ellendig en zee-beschadigd te Batavia gearriveerd.
De MADURA zal naar Nederland terug laden, indien er liefhebbers zijn die hun goederen aan een dergelijk vaartuig willen toevertrouwen.
Ernstig raden wij verschepers van producten aan, hun schatten niet met die stomer te verschepen, zonder voorafgaand onderzoek van het schip.
Tabak wordt voor NLG 70 door de Maatschappij aangenomen, terwijl de Mij. Nederland weigert die voor minder dan NLG 80 in te schepen. Maar de verschepers van tabak, koffie en thee zullen zeer voorzichtig moeten zijn.
In korte trekken is hier geschetst de wijze waarop de Maatschappij Java heeft willen tonen “dat Nederlandse stoomboot-ondernemingen evengoed als vreemden tussen Java en Nederland konden bestaan”; de wijze waarop zij, met medelijden neerziende (zie bovenstaand artikeltje van de heer W. Heijbroek Jr., secretaris) op de treurige resultaten van de Maatschappij Nederland, de Nederlandse en Indische handel en de reizigers heeft willen aanwijzen, hoe men het nu eigenlijk wel moet aanleggen om geen treurige resultaten te verkrijgen.
In de circulaire aan de aandeelhouders, getekend door de heren T.C. Schol, directeur en W. Heijbroek Jr., secretaris, leest men onder meer:
Wij hebben ondervonden en ondervinden steeds de bijna algemene sympathie van de handel, onze agenten weerden zich dapper, over onze kapiteins geloven wij zeer tevreden te kunnen zijn en menen in dit opzicht een zeer goede keuze te hebben gedaan en lading hebben wij meer dan voldoende. Wij geloven niet dan goeds te kunnen mededelen. Directie en commissarissen zijn onderling zeer homogeen, zodat ook in dit opzicht niets meer verlangd kon worden.
De directie van de Maatschappij neme van ons de verzekering aan, dat de sympathie van de handel alhier voor haar Maatschappij tot een zeer laag peil is gedaald. De handel is zeer lankmoedig en wil gaarne voor een snel transport wat door de vingers zien, maar de Mij. Java maakt het te erg. Wij kunnen haar mededelen dat enige handelshuizen naar Nederland hebben geseind, om niets meer met de boten van haar maatschappij te verschepen. Dat de agenten zich dapper weren zal wel zo wezen. Moet hun werkzaamheid afgemeten worden naar die van de heer W. Heijbroek Jr. secretaris, dan is zij assommant. Maar om nog eens van sympathie te spreken, de heer W. Heybroek Jr. secretaris geniet die niet. Zijn (fidele?) manieren, en de wijze waarop hij transacties tracht te sluiten worden hier door heren kooplieden niet naar waarde geapprecieerd; zaken (business) worden niet behandeld door als een kakkerlak rond te springen, en mochten wij de directie een goede raad geven dan is het deze, dat zij haar waardige secretaris verzoekt zo spoedig mogelijk naar Nederland terug te keren, ten einde zijn licht in de directiekamer te doen schijnen. In die kamer toch zal weldra zeer veel licht nodig zijn om te herstellen wat verbroddeld is, want al is er tot nu toe lading geweest meer dan voldoende, de directie zal gewaar worden dat dit kan verkeren.
Het zou ons b.v. zeer verwonderen indien de handel alhier met de MADURA producten naar Nederland verzond. Daarbij komt dat de handel, vooral die te Samarang en te Soerabaja, er spoedig van zal afzien goederen uit Nederland per stomer van de Mij. Java te ontbieden, omdat die boten lange reizen maken en ongelooflijk veel tijd nodig hebben om alhier te lossen. De HOLLAND kwam de 3e januari alhier aan en ligt nu nog te Samarang, zodat men te Soerabaja reeds 84 dagen wacht op goederen die de HOLLAND voor die plaats te Rotterdam innam. Een snel zeilend schip zou die goederen reeds hebben aangebracht, tegen belangrijk lager vrachtprijs.
Concurrentie achten wij heilzaam. Concurrentie leidt tot voortdurend verbeterende gemeenschap en tot goedkoper vrachtprijzen. Maar de directie van de Maatschappij Java zouden wij willen toeroepen: “Het is niet zó dat gij concurrentie zult volhouden". Door met blinde drift en onbekooktheid gebruik te willen maken van een tijdelijke vraag naar ruimte voor troepen en goederen, om een Stoomvaart Maatschappij op te richten en schepen in de vaart te brengen als de CELEBES, de BORNEO, de SUMATRA en de MADURA, wordt de handel benadeeld. De handel verlangt een soliede behandeling van zaken en nu moge de financiële toestand van de Mij. Java gunstig wezen, de wijze waarop die maatschappij slechte stomers heeft in de vaart gebracht, getuigt niet van soliditeit.
Misschien heeft de directie gedacht dat het voor Indië er zo nauw niet op aan kwam. Uit alles, niet het minst uit het opdragen van een belangrijke zending aan een man als de heer W. Heijbroek Jr., secretaris, schijnt dit te moeten worden opgemaakt. Indien de directie gemeend heeft dat de eerste de beste onbekende de heren kooplieden hier naar zijn hand kan zetten, dan zal het haar blijken dat, zo dit al mogelijk wezen moge, daar voor andere mannen nodig zijn dan haar zendeling, mannen met een helder hoofd, scherpe blik, grote takt en veelzijdige kennis van handel en scheepvaart. Met de Mij. Java menen wij het wel. Wij wensen dat zij voorspoedig zij; het algemeen belang brengt dat mede. Maar daar wij bij haar directie, en vooral bij de secretaris, een neiging menen te bespeuren om met fierheid op de reeds verkregen prachtige (!?) resultaten te wijzen, achtten wij het nodig en nuttig haar eens een waarschuwend woord te doen horen. Het belang van de handel en de assuradeurs alhier, en de belangen van de velen die niet gaarne een aller onaangenaamste reis naar Europa willen maken, schreef ons dit gebiedend voor.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 februari. Naar wij vernemen zal een vergadering van assuradeuren worden belegd, ten einde uit te maken of men assurantiën zal aannemen op het stoomschip MADURA van de Maatschappij Java. Dat stoomschip zal waarschijnlijk door een commissie van deskundigen worden onderzocht.
Tot naricht delen wij mede, dat gedurende de gehele reis van Nederland naar hier het weder prachtig was en het schip dus wel zeer lek moet wezen om de lading in zulk een slechte toestand te kunnen afleveren.

Krant:
  JB - Javabode

Met genoegen heb ik de stukken in de Java Bode gelezen betrekkelijk de Stoomvaart Maatschappij Java, alleen omdat zeker deze weg de beste is om ieder met sommige zaken deze Maatschappij rakende bekend te maken. Maar men vergeet geheel melding te maken van de aardige reis door de passagiers met de zo hoog geprezen SUMATRA gemaakt. Wanneer ik alles na ga, dan zijn de passagiers van de HOLLAND er goed afgekomen, in vergelijking met de ongelukkige passagiers van de ongelukkige SUMATRA. Wanneer van die behandeling (welke blijk gaf van algehele minachting en verwaarlozing tegenover de passagiers) zo breedvoerig werd melding gemaakt als van de HOLLAND gedaan is, menigeen zou onder het lezen zeggen, hoe liet men zich dat welgevallen; anderen zouden schateren van lachen bij sommige passages. Alleen de ruimte voor de 1e klasse passagiers was vrij voldoende, omdat er zich niet meer aangemeld hadden, maar die van de 2e klasse was naar. Wat hadden sommigen in hun bultzakken en kussen? De loslopende lieve schaapjes, die ook wel eens honger hadden, vraten het hooi uit die kussens terwijl men er mee op dek lag.
Die reis was verschrikkelijk. Heet water om half acht 's morgens om zich te wassen en dat in de Rode Zee. Men kon dikwijls niet eten, evenmin als het scheepsvolk, waarover dan ook wel standjes waren. Reeds in Southampton is de Minister van Koloniën getelegrafeerd en was de consul aan boord, doch wat hielp het? Niets was daar goed. De passagiers 2e klasse hebben alle klachten bij de heer directeur alhier schriftelijk ingediend; allen hebben ondertekend en wat gaf het? Dat weet de Maatschappij. Hoe prees men eerst die SUMATRA en later na inhuring bleek wat dat schip was. Mij dunkt de Java Bode heeft in oktober wel enige klachten vermeld aangaande de SUMATRA. Als men hier of in Gelderland maar vrienden heeft! Hoe dikwijls lag de SUMATRA stil, hoe hard werkten niet de passagiers 2e klasse aan de machinerie twee maal (anders waren we er nog niet gekomen) en welke was de beloning? Ondank en vragen van meerder vracht welke niet verschuldigd was. In één woord, de passagiers van de HOLLAND waren er nog goed aan toe in vergelijking met die van de SUMATRA. Erger toch dan het daar was kan het nergens wezen.


Datum: 15 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Volgens bericht uit Tafelbaai 9 januari van de gezagvoerder van het Nederlandse brikschip NIJVERHEID aan de rederij, was hij in Tafelbaai binnengelopen om vracht te zoeken, met schip en tuig in goede staat, zodat het bericht dat het schip lek zou zijn, waarschijnlijk onjuist is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 11 februari. De Nederlandse kof ANNA GEERTRUIDA, kapt. Kempen, van Amsterdam naar Oporto, is alhier binnengelopen met verlies van zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 13 februari. Het schip PHOENIX, kapt. Guyt, van Amsterdam naar Oporto met stukgoederen, is van Barrow Sand afgebracht en met assistentie van hier op de modder gezet, zeer lek en verlies van boot, werpanker en tros.


Datum: 16 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Het Nederlandse schip MARGARETHA ANTINA, kapt. Oosterhuis, zal, na te Barcelona de lading steenkolen gelost te hebben, naar Pensacola, Vinaroz of Benicarlo verzeilen om voor Amsterdam te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 februari. Het Nederlandse schip JANNETJE, kapt. Van Delft, van Dordrecht naar Nantes, is lek te Douvres binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 13 februari. De kof TRIENTJE, kapt. Van Laar, alhier met assistentie van Pyesand binnengebracht, is heden naar Londen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 13 februari. De Nederlandse schoener THERESIA, kapt. Wekenborg, van Dordt naar Genua, is hier lek binnengelopen. In de haven is het lek zeer verminderd en zal het schip op de bank gezet worden om de oorzaak van het lek te onderzoeken en zo mogelijk dicht te maken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 11 februari. Het gerucht, als zoude het schip ANTILOPE, kapt. E.H. Lever, van Memel herwaarts, op Vlieland gestrand zijn, heeft zich niet bevestigd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makasser, 23 januari. Naar wij vernemen, heeft het schip JOHANNA, dat bij Batoe Batoe op het strand zit, nog wel kans om heel uit het zand te komen, maar het schip zal ongetwijfeld nog lang uit de vaart moeten blijven.


Datum: 17 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 januari. De flauwe stemming heeft gedurende afgelopen veertien dagen aangehouden. De vraag naar scheepsruimte is uiterst gering en worden slechts lager vrachten geboden, die de gezagvoerders van schepen echter nog niet genegen zijn te accepteren; dientengevolge waren ook de afsluitingen zeer beperkt. Het Nederlandse schip JONGE JAN werd bevracht naar Rotterdam tot NLG 70 suiker, in de Oosthoek te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 februari. Volgens heden uit Newcastle ontvangen telegram was het barkschip STAD MIDDELBURG, kapt. De Vries, aldaar de vorige dag beladen met steenkolen, bestemd naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 februari. Kapt. Schuring, voerende het Nederlandse schip JANTINA, van Christinastad met een lading teer alhier binnen, rapporteert dat hij 120 dagen reis heeft gehad en gedurende al die tijd met slecht weer te kampen heeft gehad. Het Vlie binnengekomen zijnde, kon hij door het vele ijs in de Zuiderzee Amsterdam niet bereiken en heeft hij toen de stoomboot MAGNET aangenomen, die het schip naar hier heeft gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 11 februari. Het Nederlandse schip ANNA GEERTRUIDA, kapt. Kempen, van Amsterdam naar Porto, alhier binnen, heeft zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 14 februari. Het Nederlandse schip SUZANNA JOHANNA, kapt. De Vries, van Samarang naar Rotterdam, is hier met gebroken roer binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 28 januari. Voor enige tijd liep hier met schade binnen het Nederlandse schip HERTHA, te Rotterdam thuis behorende en van de Congo rivier naar die haven bestemd met een lading palmolie enz. Sedert is dat schip onder behoorlijk toezicht van de Nederlandse consul alhier, de heer J. Cappé, gerepareerd, zodat het de 17e dezer naar zijn bestemming weer onder zeil kon gaan. Maar na 6 dagen is het hier weer lek teruggekomen, hebbende op 22°50¹ Breedte een zware storm doorstaan. Het schip maakte toen in zee 19 duim water. Het is opnieuw onder toezicht van de Nederlandse consul gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 februari. Het schip BENGALEN, kapt. H. de Goede, van Liverpool naar Buenos Ayres, is lek te Falmouth binnengelopen.


Datum: 18 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 februari. Het schip CATHARINA, kapt. Sap, van Suriname hier binnen, heeft 25 januari 20 mijlen buiten het Engelse Kanaal zware stormen doorstaan , waardoor het tuig en rustijzers zijn gesprongen en de voorsteven ontzet is.
Ook de schepen PAULINE CONSTANCE ELEONORE en LOUISE, beide van Java hier binnen, hebben 9 dezer en volgende dagen zeer zware stormen doorstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 februari. Maandag 16 dezer werd te Glasgow met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de hier ter stede gevestigde Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij aangebouwde stoomschip W.A. SCHOLTEN, zullende over een maand worden gevolgd door het stoomschip P. CALAND voor dezelfde Maatschappij. Genoemde schepen, gebouwd door de beroemde firma R. Napier & Sons, groot ruim 3.200 tonnen, met stoomwerktuigen van 450 pk. nominaal, zijn voorzien van al de nieuwste verbeteringen ten opzichte van soliditeit, veiligheid en doelmatigheid, en hebben ruime inrichtingen voor alle klassen van passagiers. Te beginnen met mei a.s. zullen deze schepen in de vaart komen, en zal de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-maatschappij van die tijd af, met deze en haar reeds in de vaart zijnde schepen ROTTERDAM en MAAS geregeld om de veertien dagen een afvaart doen plaats hebben, zowel van hier als van New York.
Naar wij vernemen, heeft ook de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij twee soortgelijke stoomschepen voor de Trans-Atlantische vaart in aanbouw, welke in 1875 zullen worden in de vaart gebracht. Wanneer dan, gelijk wel mag vermoed worden, tussen de twee Maatschappijen een gewenste samenwerking tot stand komt, zal Nederland zich reeds spoedig mogen verheugen in een goed geregelde, misschien wel wekelijkse stoomverbinding met de Verenigde Staten; een verbinding, terecht reeds langs beschouwd als een der meest dringende behoeften voor de verdere ontwikkeling en de bloei onzer handelsrelaties met de Nieuwe Wereld.
Wij geloven een woord van hulde niet te mogen terughouden voor de volhardende energie van de mannen die, ook zonder subsidie van het Rijk, of andere regeringshulp, in een tijd die zeker niet gunstig te noemen is om kapitaal voor industriële ondernemingen bijeen te brengen, geslaagd zijn in hun pogingen om de directe stoomvaart tussen Nederland en de Verenigde Staten tot stand te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 17 februari. Alhier is gestrand een Engelse vissloep. In de buitengronden is verzeild een Amerikaanse bark, geladen met tabak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 februari. Het schip KINDERDIJK, kapt. Scharlau, van Amsterdam met ledige petroleumvaten naar New York, is lek en met verstopte pompen te Waterford binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Messina, 16 februari. Het stoomschip VESUVIUS, van Amsterdam, heeft alhier 300 zakken suiker geland, schijnbaar zwaar beschadigd.
Messina (foto coll. R.G.E.G. Martens, Groningen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 17 februari. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd kofschip JANTINA HENDRIKA, kapt. J.H. Texer, van Wildervank, groot 85 ton, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 12 februari. Het wrak en de lading van het verbrande Nederlandse schip AEROLIET heeft heden in veiling opgebracht de som van NLG. 3.720. Als koper wordt genoemd de heer J.F.A. Kivit.


Datum: 19 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 februari. Volgens bericht uit Oude Pekela van 13 dezer, waren de te ´s Gravezande aangespoelde lijken door de familie herkend als te zijn die van kapt. Pomper en diens vrouw, zodat het schip CAROLINA, van Rotterdam naar Savona, kort na het vertrek van Helvoet verongelukt is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 februari. Kapt. Rissler, gezagvoerder van het schip TERPSICHORE, van Batavia hier binnen, rapporteert de 13e februari 18 mijlen ten westen van Scilly gezien te hebben de Engelse brik ENVOY, geladen met steenkolen, en door het volk schijnbaar in de grootste haast verlaten, want zijn 2e stuurman, die daar aan boord was geweest, bevond alles nog in goede staat aan boord, het schip had weinig geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 18 februari. De alhier in de buitengronden gestrande bark is de ALMIRA GOUDEY, kapt. Crosby, van Baltimore naar Brouwershaven bestemd, en beladen met tabak en katoen, men is bezig met lossen. De equipage is gered. De gestrande vissloep is onder Duitse vlag en genaamd ZUNDE, schipper Bruckelwy, in ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 14 februari. De schoener JACOB, schipper De Haan, van de Clyde naar Rio Grande, is hier met verlies van boten en andere schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 15 februari. De CHRISTINA BEKKERING, van Schiedam naar Benicarlo, is alhier op de bank gezet om na te zien en de bodem schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 januari. Het schip TAMERLANE, van Yokohama naar New York bestemd, strandde 22 december op een rif in de Gasparstraat. De eerste stuurman en 21 man der equipage zijn hier gisteren met een kuster aangekomen. De gezagvoerder en de timmerman zijn aan boord van het gestrande schip. Gedurende gunstig weer zijn ongeveer 8.000 kisten gered en dacht men nog meer van de lading te kunnen redden. Er stond ongeveer 1 voet water in het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Veendam op 13 februari: het Nederlandse schoenerschip HELENA, groot 141 tonnen, gebouwd in 1858: NLG 8.100. Koper Johs. Feijen te Nieuwe Pekela. (opm: zie PGC 020274).


Datum: 20 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 18 februari. Heden namiddag is van de werf De Toekomst, behorende aan de Maatschappij van die naam, onder directie van de heer A.E. Maas, met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde sloeploggerschip genaamd VOORUIT, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij gevoerd zullende worden door A. Jol, voor rekening van de Maatschappij Het Vertrouwen, directeur de heer M. Wuister alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 februari. In de heden gehouden zitting van de Gemeenteraad is ingewilligd het verzoek van de raad van toezicht der werf de Commercie-Compagnie om aan de firma Van Zeijlen & Decker, scheepsreders uit Rotterdam, zich alhier vestigende, een gedeelte dier werf in huur af te staan, terwijl verder is besloten de termijn van erfpacht der gronden van genoemde werf op dezelfde voorwaarden met twaalf jaren te verlengen en alzo te doen eindigen de 31e december 1894. Nog is aan genoemde firma voorlopig toegestaan het verzoek om de kade van de Dam tot de Dambrug te mogen gebruiken tot het bouwen van een droog dok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 19 februari. Het wrak van de gestrande schoener SKINNER, is gisteren drijvende geraakt en met behulp van vaartuigjes en de sleepboot ROTTERDAM, alhier op de slikken gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 19 februari. De onlangs bij Monster gestrande bark VALETTA is gisteren door de hier gestationeerde sleepboot ZIERIKZEE af, en heden alhier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Antwerpen, 13 februari. Kapt Sheldon, voerende het schip NINA SHELDON, van Philadelphia alhier aangekomen, rapporteert de 11e dezer, N.O. van Scilly op 120 mijl afstand, hebben zien zinken een bruin geschilderde Nederlandse brik, groot circa 300 ton, diep beladen, ogenschjnlijk graan. Kapt Sheldon had getracht een boot te water te brengen, doch door de hoge zee was die stuk geslagen, alle verdere pogingen om de equipage, uit elf man bestaande, te redden waren vruchteloos, zij zonken met het schip in de diepte weg.
(opm: zie ook NRC 260274).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 19 februari 1874. Het schip ALMIRA GOUDY, kapt. Crosby, van Baltimore naar Bremen, in de Buitengronden gestrand, is wrak geworden.


Datum: 21 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J. van der Bent zal op woensdag de 25e februari 1874, des voormiddags ten 10 uur, aan de Haven te Brouwershaven, publiek verkopen de geborgen inventaris van het gestrande Noorse schoenerschip SKIRNER, bestaande in: 7 stuks nieuwe zeilen, 3 nieuwe trossen, 135 vadem ketting 1 1/16, 2 ankers, 1 compleet stel nieuwe signaal vlaggen, kompassen, 2 boten, staand en lopend want, enz., mitsgaders het casco van genoemd schip.
Zullende op donderdag de 26e februari 1874, des namiddags ten 2 uur, te Ouddorp, ten overstaan van een bevoegd beambte publiek worden verkocht de aldaar van genoemd schip geborgen goederen, bestaande uit een anker met houten stok, planken, balken enz.
Nadere informatiën te bekomen bij de heren Van Maenen & Van Bochove, scheepsagenten en genoemde notaris te Brouwershaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Volgens rapport uit Londen heeft het Nederlandse schip MAASSLUIS, kapt. Kuchler, van Java naar Holland, bij Dungeness op het strand gezeten, doch is gisteren om 14 uur weer vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 20 februari. Heden is hier aangekomen zonder masten en tuigage, de Duitse schoenerbrik OTTO, kapt. Frage, van Bremen naar Spanje bestemd, zijnde in de Noordzee aangevaren door de Bremerbark METEOR. Gemelde schoener is door vissloepen en een sleepboot hier gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 20 februari. Kapt. Julius, met het schip HEBE van Pangool hier binnen, rapporteert dat het Nederlandse schip MAASSLUIS in de Oostbaai bij Dungeness aan de grond zit, aan de ene zijde van het schip was het koper er reeds afgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 19 februari. Volgens ontvangen telegram zal heden het schip SUZANNA JOHANNA, kapt. De Vries, met een sleepboot van Plymouth afvaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 16 februari. Het Nederlandse schip FRANÇOIS DESIRĖE, kapt. De Kromme, 14 dezer alhier van Bahia, aangekomen, had zwaar stormweer doorstaan, de boot en enige zeilen verloren, het roer en de masten beschadigd, het schip had zwaar gewerkt en was enigszins lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Harlingen op 18 februari:
- het brikschip ZUIDERZEE, groot 196 ton, gebouwd in 1845: NLG 13.580, verkocht
- het schoenerschip BOREAS, groot 110 ton, gebouwd in 1864: NLG 8.939, verkocht
- het kofschip EENDRAGT, groot 125 ton, gebouwd in 1834: NLG 7.700, verkocht.


Datum: 22 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Volgens telegram is de MAASSLUIS, kapt. Kuchler, zwaar lek en ontzet Gravesend binnengesleept en heeft 8 man bij Deal aangenomen om te pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 19 februari. De Nederlandse brik CERES, kapt. De Boer, is gisteren op de bank gehaald om schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal. 19 februari. De CASPAR DE ROBLES, kapt. Van Slooten, van Amsterdam naar Suriname, is in de Downs aangekomen van North Foreland, met verlies van anker en 45 vaam ketting doch zal er hier niet van voorzien worden.


Datum: 24 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 januari. De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen hadden plaats als: stoomschepen BORNEO en CELEBES naar Amsterdam, vracht geheim; CORNELIA naar Nederland, condities onbekend; CORNELIS WERNARD EDUARD naar Nederland, gedeeltelijk bevracht in Nederland door de Nederlandsche Handel Maatschappij, particuliere vracht onbekend; TWEE GEZUSTERS naar Sydney, GBP 1.5/- op de kust te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: A.M.E, ROTTERDAM, NIEUWE WATERWEG II, KOSMOPOLIET II, PETRONELLA, NEDERLAND EN ORANJE, STAATSRAAD VAN EWIJCK, HELENA ANNA, GEBROEDERS VAN DER BEEK en het stoomschip HOLLAND.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 23 februari. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd kofschip PIETRONELLA, kapt. J. de Vries, van Groningen, groot 75 ton, gebouwd bij J. Pattje te Waterhuizen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 februari. Het schip CAROLINA, kapt. H. Pomper, in de storm van de 9e dezer op de Nederlandse kust verongelukt, was de 7e te voren ’s morgens uit Helvoet naar zee gezeild, en niet de 10e, zoals is gemeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Colchester, 14 februari. Het schip JANTINA CHRISTINA, kapt. Tunteler, hier de 10e februari van Holyhead aangekomen, is de vorige dag aan de mond van de rivier Colne en Blackwater aan de grond geweest.


Datum: 25 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 februari. Kapt. Groote, met het Nederlandse schip KENNEMERLAND van Java alhier binnen, rapporteert dat hij op de hoogte van Wester Eilanden een stortzee overkreeg , die de kleine boot stuksloeg, de deuren van het logies indrong, enkele planken uit de verschansing brak en meer andere averij op het dek teweegbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 24 februari. De Noorse bark GLADSTONE, van Antwerpen naar New York, is uitgaande op de plaat van Breskens gestrand en zit gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Albertus Vinke, makelaar, zal op maandag 16 maart 1874, des avonds ten 6 uur te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast driemast schoenerschip ALEIDA, laatst gevoerd door kapt. J.G. van Luijk, qq., volgens Nederlandse meetbrief lang 29 el, wijd 4 el 97; hol 2 el 82 en alzo gemeten op 181 ton of 95 lasten. Breder bij inventaris omschreven.
Het schip ligt Oosterdok aan de dijk.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 18 februari. Op de 14e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeesters Gebr. Dekker te water gelaten het tjalkschip ANNECHINA, groot pl.m. 120 ton, gevoerd zullende worden door kapt. J.D. Bakker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal zaterdag de 14e maart 1874, om 7 uur, in het Hotel Wissemann te Winschoten, publiek verkopen het Nederlands galjootschip MARIA REIFINA, gezinkt, in 1860 nieuw gebouwd, groot 145 ton, bij Veritas geclassificeerd 5/6 1.1, bevaren door wijlen kapt. C. de Groot, thans liggende te Newcastle, met complete inventaris, waarvan 8 dagen bevorens de lijst bij de notaris verkrijgbaar is.


Datum: 26 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam. 25 februari. Aangaande het vergaan van een Nederlands brikschip wordt uit Antwerpen aan de Veendammer Courant nog het volgende gemeld׃
Kapt. Sheldon rapporteert, dat hij op 114 à 120 Engelse mijlen van de Scilly´s stond, dat het een brede brik was geweest met brede boeg. Er stond een roef op het achterdek en de boten waren overboord geslagen. Voor op het dek was geen roef meer en de marszeilen waren dubbel. Toen kapt. Sheldon bezig was de reddingboot klaar te maken, zonk het schip in de diepte weg. Naar men verneemt moet gemelde brik te Sappemeer te huis behoren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 23 februari. De Nederlandse kof AMALIA SINNIGE, van St. Petersburg naar Amsterdam met rogge, is te Mandal lek en met verstopte pompen binnengelopen, en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 23 februari. Het Nederlandse schip BATOE BASSIE, kapt. Visman, is alhier met schade binnen, hebbende op strand gezeten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 januari. Blijkens een van de resident van Soerabaija ontvangen telegram van de 14e dezer is het daar ter rede liggende barkschip AEROLIET, kapt. Schaap, afgebrand ten gevolge ener ontploffing van geladen buskruit. Door het in de grond boren van die bodem is nog tijdig voorkomen, dat twee andere schepen een gelijk lot ondergingen. Onder de lading bevonden zich 1.000 schuitjes gouvernements-tin en NLG 40.000 specie, toebehorende aan particulieren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 25 februari. Het Engelse schip COLINA is alhier binnengevallen. Het rapporteert, dat op het Ontario-rif het Engelse schip ADERINA gezien werd, welk vaartuig met kolen geladen en door de bemanning verlaten is. De COLINA kwam van Riouw.


Datum: 28 februari 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 februari. Het schip GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. De Joode, van Banjoewangi hier binnen, heeft zware stormen doorgestaan en veel water aan dek gehad en de fokkera gebroken. Het schip heeft zwaar gewerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 februari. Het schip ROELFINA CATHARINA, kapt. De Vries, gisteren alhier aangekomen van Minatitlan, was lek in het bovenschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip, metende 40 scheepstonnen, met complete inventaris. Te bevragen bij D. Pandermaat, Egelantiersgracht, N N 16, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 27 februari. Deze week was het in bevrachtingen stil. Voor Engeland werden twee schepen aangenomen voor haver, de een tegen Sh.15/- voor Londen of de Oostkust, de andere tegen Sh.16/- en Sh.18/- voor het kanaal van Bristol.


Datum: 01 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Braat, van Nieuwediep naar Java, heeft bij het verlaten van Southampton op 21 dezer enige averij aan de machine bekomen. Het schip is toen in de rivier geankerd, de schade is hersteld en 27 februari ’s avonds 9 uur is de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Peterhead, 26 februari. Bij Slains Castle is een schoener gezonken met man en muis, men veronderstelt dat het de MARGARETHA JOHANNA is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. De Nederlandsche Handel Maatschappij wenst scheepsgelegenheid voor het transport naar Tjilatjap van 250.000 stuks Utrechtse klinkers, in te laden te Rotterdam. Aanbiedingen worden ingewacht bij de agenten alhier vóór of op donderdag 5 maart e.k., des namiddags voor 2 uur.


Datum: 02 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 januari. Onze markt onderging sinds ons vorig bericht weinig verandering. De vraag naar scheepsruimte blijft zeer beperkt en begint de voorraad producten langzamerhand te verminderen. Voor suiker naar Nederland wordt thans NLG 60 à 70 geboden, afhankelijk van de plaatsen der ontscheping. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen zijn bekend: stoomschip BORNEO, naar Amsterdam, vracht geheim; stoomschip CELEBES naar Amsterdam, vracht geheim; CORNELIA, naar Nederland, condities onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 27 februari. Mr. John Squires, loods alhier, rapporteert heden bij Mumble Roads opgevist te hebben een groen geschilderde zeemanskist waarop de naam R.K. Dijkhuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penang, 27 februari. Het schip ADELINA, met steenkolen naar Singapore bestemd, is op Ontario rif gestrand en zal vermoedelijk wrak zijn. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Antwerpen, van het snelzeilend Nederlands schoener brikschip ALIDA CATHARINA, gevoerd door kapt. J.G. Nagel.
Men zal openbaar verkopen op vrijdag 13 maart aanstaande, ten 2¼ uur namiddags, in de roepzaal Korte Klarestraat, voor rekening van wie het aangaat, ten overstaan van de deurwaarder J.B. Vandeweyer het snelzeilend Nederlands schoener brikschip ALIDA CATHARINA, gevoerd door kapt. J.G. Nagel, volgens meetbrief lang 29,31 meters, wijd 4 87,5 meters, hol 3,18 meters en alzo groot 202 tonnen of 107 lasten, in 1873 nieuw gezinkt en geclassificeerd bij Veritas 3/3 A 1/1 tot mei 1876 met al zijn rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen en touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende te Antwerpen in het Mexico-dok.
Voor nadere inlichtingen zich te adresseren bij de heren Ruys & Co., scheepsmakelaars, en A. Prins & Co., Schiedam.
(opm: Kapt. Nagel koopt het schip, dat echter in 1875 verbrandt in de haven van Rio Grande).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De 24e februari 1874, ten verzoeke van Cornelis Klaassens Bos, dagloner, wonende te Appingedam, als beheerder der tussen hem en zijn echtgenote Harmanna Fokkes Bloema bestaande wettelijke gemeenschap van goederen, heb ik Hero Huisman, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Appingedam, gedagvaard Thijs Fokkes Bloema, laatst gewoond hebbende te Farmsum, om op de 11e juni 1874 te verschijnen of te doen verschijnen voor de Arrondissements Rechtbank te Appingedam, ten einde:
• aangezien gedaagde, destijds scheepskapitein, in de maand september 1861 met het door hem als schipper gevoerde kofschip ILBINA van Groningen is vertrokken naar Dantzig, van waar hij, blijkens de zeetijdingen, op de 27e oktober daaraanvolgende met een lading olie weder is uitgezeild naar Rotterdam.
• aangezien hij echter niet te Rotterdam is binnengekomen en men ook nooit weder iets van schip of bemanning heeft gehoord, zodat naar alle waarschijnlijkheid beide gedurende de orkaan, die van de 15e op de 16e november van dat jaar heeft gewoed, in de Noordzee zijn vergaan.
• aangezien er thans meer dan tien jaren zijn verlopen sedert de laatste tijding van zijn leven.
• aangezien eiser er belang bij heeft te weten of gedaagde moet geacht worden te zijn overleden, omdat in dat geval eisers vrouw, gedaagdes zuster, mede zal zijn gerechtigd tot zijn nalatenschap.
Mitsdien aan de rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
H. Huisman, deurwaarder (opm: sterk bekort).


Datum: 03 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 maart. Volgens telegram is het barkschip ROTTERDAM, kapt. Dik, na van Batavia te Saigon gearriveerd te zijn, aldaar bevracht met rijst naar Soerabaija.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Het Nederlandse schip DINA, kapt. Delhaas, van Stockholm naar Rotterdam, lag 13 februari te Käringön.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 24 februari. De houtvrachten ondergingen weinig verandering. Gesloten werd o.a. naar Antwerpen NLG 21 per last grenen muurlatten, Dordrecht NLG 20 per last eiken slepers. Zowel naar stoom als zeilschepen voor graanvrachten is op het voorjaar nog weinig vraag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 21 februari. Vrachten per het voorjaar in een flauwe stemming, doordien een aantal bevrachtingen gesloten en er in andere Oostzeehavens nog maar weinig vraag naar scheepsruimte is. Bij spoedig aanbod is naar Nederland op ´t ogenblik NLG 20 à NLG 22 per 2.400 kilo tarwe voor schepen van 40 à 50 last te bedingen, naar de Eems 9½ à 10 thaler per 4.520 pond, Bremen en Oldenburg 11 thaler per 4.300 pond, Oost-Noorwegen 9 à 10 thaler, Kiel, Lübeck en Flensburg 8 à 8½ thaler, Rostock 8 thaler, alles per 5.000 pond, Stettin, Stralsund en Wolgast 5½ à 6 thaler per 4.520 pond rogge.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 3 maart. Het Engelse schip ABYSSINIA, kapt. Griffers, is op de noord-westkust van het eiland Motir, ten zuiden van Ternate, gestrand. Het schip is geladen met 1.200 ton steenkolen voor de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij en kwam van Cardiff. Schip en lading zijn verloren, doch de bemanning is gered.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 3 maart. Zr.Ms. stoomschip SUMATRA is, na een oponthoud van 12 dagen ten gevolge van een defect aan de schroef, van Koetei te Makasser aangekomen.


Datum: 04 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 maart. Heden namiddag is van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met goed gevolg te water gelaten het Rijks-stoomschroefschip PALEMBANG, evenal de SAMBAS bestemd voor de zeemacht in Nederlands-Indië en gebouwd met ijzeren verbanddelen en houten huid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, tot diepe droefheid van mij, mijn kinderen en verdere betrekkingen, dat mijn geliefde echtgenoot, Martinus van der Hidde, in leven gezagvoerder van het Nederlands brikschip NIJVERHEID, de 12e februari, op de mailboot, bij de Kaap St. Vincent, in de ouderdom van 46 jaar, na een gelukkige echtvereniging van 11 ½ jaar, is overleden, mij nalatende 5 kinderen, waarvan twee te jong zijn om hun groot verlies te beseffen.
Schiedam, 28 februari 1874, wed. M. van der Hidde - Mak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 1 maart. De Nederlandse schoener THERESIA, kapt. Wekenborg, van Dordrecht naar Genua bestemd, is gisteren op de sleephelling gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 24 maart 1874, des middags ten 12 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven, No. 22, publiek verkopen:
- Het snelvarende Nederlands ijzeren schroefstoomschip TRIËST, laatst gevoerd door kapt. P. van Delft, lang 51,10 meter, wijd 7,41 meter, hol 4,27 meter en alzo groot, na aftrek van de machinekamer, 596 ton, met deszelfs complete machine van lage drukking en 80 paardenkracht en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende in het Oosterdok te Amsterdam.
- Het snelvarende Nederlands ijzeren schroefstoomschip GOTHENBURG, laatst gevoerd door kapt. J. Smidt, lang 55,40 meter, wijd 5,78 meter, hol 4,40 meter en alzo groot, na aftrek van de machinekamer, 490 ton, met deszelfs complete stoommachine van 90 paardenkracht en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.


Datum: 05 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Peterhead. 2 maart. Het schip JAN JACOB, kapt. Duin, van St. Petersburg naar Newburgh met beenderen geladen, is gisteren hier binnengesleept voor GBP 50 met 3 voet water in het ruim en schade aan zeilen, rondhout en verschansing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penang, 22 januari. De brand in de kolen van het schip JOHANNA ELISABETH was geblust toen men ongeveer 7 voet water in het schip had laten lopen. De gaten werden toen dichtgemaakt en de lading met spoed gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mumbles, 1 maart. Een boot ongeveer 15 voet lang, groen en zwart geschilderd van buiten en groen van binnen en H.J. de Boer met witte letters achterin, benevens een zeemanskist, groen geschilderd met de naam van J.J. Starke, Nieuwe Pekela er op, zijn gisteren door de oestervissers op zee ontmoet en alhier aangebracht. Het schip MARIA JANTINA, kapt. de Boer, van Groningen naar Gloucester is 24 februari van Portland vertrokken.


Datum: 06 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 maart. Volgens particulier bericht is het fregatschip MAASNYMPH, kapt. Vogelesang, in Rangoon gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 5 maart. Op de Banjaard is gestrand de Engelse stoomboot ENTREPRISE, van Antwerpen met rails naar Pillau bestemd. De sleepboot ROTTERDAM, is hier aangekomen om lichters ter assistentie derwaarts te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Volgens telegram uit Stockholm is vanaf 4 dezer de scheepvaart door het ijs gesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 2 maart. Het galjootschip LUCIA HENDRIKA, kapt. De Boer, 6 januari met schade alhier binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet naar de Maas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 2 maart. De kof TWEE GEBROEDERS, wijlen kapt. Hitman, welke alhier gestorven is, heeft heden onder bevel van de broeder des overledenen de reis naar Harlingen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 3 maart. Het schip CATO ANNETTE, kapt. Verberne, van New York naar Hamburg, is met verlies van fokkemast en al het daaraan behorend tuig hier binnengesleept door het stoomschip CHRYSOLYTE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.A. Quintus, notaris te Groningen, zal op maandag de 23e maart 1874, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein H. Piel, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht een best onderhouden tjalkschip, genaamd CATHARINA IMKINA, groot 45 tonnen, met opgoed en toebehoren, liggende onmiddellijk buiten de Steentilpoort in het Damsterdiep te Groningen, laatstelijk in eigendom bevaren door nu wijlen E.R. Hulzebos. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de cargadoors Rozenboom en De Witt te Groningen en bij de scheepsbouwer F.G. Wortelboer te Oude Pekela. Om te aanvaarden 8 dagen na de toeslag. Te bezien dagelijks.


Datum: 07 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Volgens brief uit Antwerpen, was aldaar een telegram ontvangen uit Noorwegen, meldende dat het schip FERDINAND bij de Noorse kust door het volk verlaten was en totaal weg zou zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 6 maart. Volgens rapport van de sleepboot ROTTERDAM, is de op de Banjaard gestrande stoomboot ENTERPRISE gebroken, 2 lichters met een gedeelte van de lading ijzer en enig inventaris, zijn alhier aangekomen. De equipage is aan boord van de reddingskotter. Volgens rapport van de vuurtoren van Westerschouwen is van de ENTERPRISE niets meer te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 30 januari. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Botje, is bevracht naar Antwerpen. Het Nederlandse schip AVANT, kapt. Oosterhuis, van hier naar Valparaiso vertrokken, is bevracht om op de Plata-rivier terug te komen naar Montevideo, voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 4 maart. Volgens bericht uit Penang is het schip ABIJSINIA van Sunderland naar Ternate, met kolen op een rif 38 Engelse mijl van Ternate gestrand en wrak geworden. De equipage is gered. Schip en lading zijn verkocht voor GBP 750.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 27e februari 1874, op verzoek van Jenneke Regina de Bruijn, huisvrouw van Pieter Breedveld, wonende te Delfshaven, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de voor haar occuperende procureur Mr. Marius Leonard Alidus Vorstman, gevestigd aan de Zuidblaak 28 te Rotterdam, heb ik, Henri Christiaan Tenthof van Noorden, deurwaarder bij de arrondissements rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Pieter Breedveld voornoemd, vroeger gewoond hebbende te Delfshaven, doch wiens tegenwoordig verblijf onbekend is, om te verschijnen op maandag de 8e juni 1874, ’s ochtends, om 11 uur, ter rechtbankzitting van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar, ten einde:
- Aangezien de gedaagde met de eiseres de 10e april 1852 te Nieuw-Lekkerland is gehuwd, de 14e mei 1868 als kok is aangemonsterd op het barkschip genaamd STAD DELFT, kapt. A.H. Van der Waal, waarmee hij is uitgezeild naar Birkenhead in Engeland, en van daar de 15e juni 1868 naar Java, alwaar het schip echter nimmer is gearriveerd, zodat het waarschijnlijk is, dat gemelde bodem met man en muis is vergaan, daar sedert laatstgemelde datum geen berichten van de gedaagde, noch het schip zijn ingekomen.
- Aangezien alzo sedert het vertrek van de gedaagde meer dan drie jaren zijn verstreken, er mitsdien rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat sedert de 15e juni 1868, en de eiseres belang heeft dat dit rechterlijk wordt verklaard, ten einde een ander huwelijk te kunnen aangaan.
Van zijn aanwezen te doen blijken.
H.C.T van Noorden, deurwaarder.
(opm: sterk bekort)


Datum: 08 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 maart. Aan de scheepswerf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen werd heden met goed gevolg te water gelaten het aldaar ten behoeve van het Departement van Koloniën aangebuwde schroefstoomschip 4e klasse BANDJERMASSING, bestemd voor de dienst in Nederlands-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen.
- het Nederlands composite gebouwde barkschip ANNA ELISABETH is bij onderhandse verkoop overgegaan aan de rederij onder boekhouderschap van de heren A. Hendrichs & Co. te Amsterdam en zal nu gevoerd worden door kapt. G.R. de Greeve.
- Het Nederlandse barkschip MENTOR, van dezelfde rederij, is bij onderhandse verkoop overgegaan aan een Noors huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 7 maart. De equipage van de op de Banjaard gestrande stoomboot ENTERPRISE is hier gisteren door de reddingkotter aangebracht. Een groot gedeelte van de lading en de inventaris is geborgen. Te Brouwershaven is een gedeelte aangebracht dat alhier verwacht wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 5 maart. De MADRAS, van Java gisteren alhier aangekomen, heeft 26 februari een zware stortzee overgekregen, waardoor 2 boten verbrijzeld werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau. Gedurende het jaar 1873 zijn alhier binnengelopen 2.176. en uitgegaan 2.085 schepen, waaronder respectievelijk 114 en 91 onder Nederlandse vlag.


Datum: 09 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 januari. Vrachten. De volgende bevrachtingen vonden plaats: Nederlands schip KOSMOPOLIET II, naar Rotterdam, NLG 60 voor suiker, NLG 25 arak, NLG 50 tabak, te Cheribon en Batavia te laden; Nederlands. HELENA EN ANNA, naar San Francisco, vracht geheim; JONGE CORNELIS, naar New York, GBP 3.12.6 te Padang te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: A.M.E., NIEUWE WATERWEG II, STAATSRAAD VAN EWIJCK, GEBROEDERS VAN DER BEEK, MEDEA, LAURENS COSTER, IDA GEERTRUIDA, GRONDWET, HOLLAND, stoomschip, NEDERLAND EN ORANJE en PETRONELLA.
Het Nederlandse schip BATAVIA, is naar Straat-Gaspar vertrokken om de thee, uit de TAMERLANE gelost , herwaarts te brengen. De BASTIAAN POT, is met de originele lading steenkolen naar Padang vertrokken tegen een extra vracht van NLG 12,49 per ton. De ROTTERDAM is naar China vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het wel-onderhouden galjootschip LOUISA GEERDINA, groot 111 zeetonnen of 80 roggelasten, gebouwd in 1859, geclassificeerd bij Veritas 5/6 1.1., thans liggende te Harlingen. Te bevragen bij kapt. R.J. Wever, aan boord te Harlingen en bij de heren J. Romkes v.d. Goot te Sappemeer en Joh. ten Cate te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 4 maart. Aan onze kust zijn sedert het midden der vorige maand aangedreven 160 stuks sparren en enige stukken ener scheepskist, waarop een geel-koperen plaat met de inscriptie D.P. Vos – Delfzijl, waarschijnlijk behoord hebbende tot een verongelukt schip. Er zijn echter geen lijken of wrakstukken aangedreven. (red: waarschijnlijk afkomstig van de te Delfzijl te huis behorende bark MARTJE DOORNBOS, kapt. D.P. Vos).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 9 maart. Een particulier tegegram, heden ochtend alhier van Singapore ontvangen, houdt in de mededeling, dat het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN met het zeilschp NANCY op sleeptouw, heden aldaar is gearriveerd en morgen naar Batavia vertrekt.


Datum: 10 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 7 maart. Aangaande het vermoedelijk verongelukken van het te Pekela thuis behorende schip MARIA JANTINA, kapt. De Boer, van hier naar Gloucester, waarvan reeds vroeger in ons blad melding werd gemaakt, bericht kapt. Kladder, voerende het schip HENDRIKA HILLECHIENA, van hier te Swansea binnen, dat hij genoemd schip met de gehele bemanning heeft zien verongelukken, doch dat het hem wegens het noodweer onmogelijk was geweest hulp te verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 5 februari. Het Nederlandse schip SAMARANG, kapt. Lehman, van Banjoewangie naar Rotterdam, is 31 januari lek in de Tafelbaai binnengelopen en maakte op de rede, stilliggende 15 duim water per uur. Het schip is 3 dezer in het dok gekomen en heeft gisteren een aanvang gemaakt met lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaya, 23 januari. Het wrak van het afgebrande Nederlandse schip AEROLIET, kapt. Schaap, is voor NLG 175 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 7 maart. Het gisteren als van hier vertrokken gemelde schip BOUCHIENA, kapt. Koster, bestemd naar Newcastle, heeft in het Friesche Gat aan de grond gestoten, is lek geworden, en terug moeten keren. Het is door de sleepboot TIME IS MONEY naar Groningen gesleept om daar te lossen en te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Het schip MARTJE DOORNBOS, kapt. D.P. Vos, van Ornskoldsvik naar Delfzijl - zie ons vorige nummer – lag de 16e januari te Kalfsund bij Gothenburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 7 maart. Men is tot dus ver zonder bericht omtrent de Groninger eenmast kof DIEWERKE, kapt. K.H. Kwint, welk schip de 17e september des vorigen jaars van Christiansund naar hier is vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makasser, 6 februari. De Nederlands-Indische schoener JOHANNA heeft op vendutie, zo als deze bij annonce was omschreven, de som van NLG 3.510 opgebracht.
Verleden dinsdag avond (opm: 3 februari) werd onze rede (opm: van Makasser) verrijkt met een schip, namelijk de JOHANNA, die door de doeltreffende maatregelen en ter juister ogenblik aangewende middelen, door de heer Remmert van het strand te Batoe is afgehaald en in vlot water gebracht. Hem komt alle eer toe voor dit op een degelijke en economische wijze volbracht karwei. Het schip blijkt nu in nog zeer goede staat te zijn, makende, niettegenstaande haar zeeramp en alle stampen en stoten, geen water. Hetzelve zal waarschijnlijk voor de vaart op de Key-eilanden bestemd worden. Wij wensen de eigenaars geluk met de aankoop.


Datum: 11 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het Nederlandse schip ZEENYMPH, kapt. Vitringa Coulon, van hier naar Macassar, in het Groot Noord Hollands Kanaal in aanvaring geweest met het schip FANNY, kapt. Johnswick van Libau waarbij de bakboord boeg werd ingestoten en de boegspriet brak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 maart. Het bij Egmond gestrande schip ANDRÉ, kapt. Roubiquet, van Pernambuck naar Hamburg bestemd, is gisteren vlot geraakt en het Nieuwediep binnengesleept (opm: zie NRC 300374).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 januari. Het Nederlandse schip GRONDWET, kapt. Kamminga, is volgens alhier ontvangen bericht, niet ver van Onrust aan de grond geraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag 17 maart 1874, des avonds te 6 uur, zal, ten huize van de logementhouder H.B. Smith te Nieuwe Pekela, in het openbaar worden verkocht het Nederlands kofschip genaamd GRIETJE DE WEERD, groot 136 zeetonnen, thans liggende te Harlingen, laatst bevaren door kapt. D.D. Pothuis te Nieuwe Pekela, met al deszelfs opgoederen en gehele inventaris.
Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.


Datum: 12 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
WATERLOO, 394 last, naar Amsterdam, NLG 88,40 per 260 last, en NLG 84,40 per gehele
ruimte; VICE ADMIRAAL MAY, 399 last, naar Amsterdam NLG 83,97 per 260 last en NLG 81,97 per gehele ruimte; MR. JACOB VAN LENNEP, 436 last, naar Amsterdam NLG 84,94 per 260 last, en NLG 84,94 per gehele ruimte; JAVA 683 last, naar Amsterdam NLG 73,40 per gehele ruimte; WIJK AAN ZEE, 385 last, naar Amsterdam, NLG 85,85 per 260 last, en NLG 81,69 per gehele ruimte; CONSTANCE, 381 last, naar Amsterdam NLG 76,90 per 260 last; BESTEVAÊR, 393 last, naar Amsterdam NLG 85,89 per 260 last, en NLG 80,89 per gehele ruimte; OCEAAN, 486 last, naar Amsterdam NLG 84,84 per 260 last en NLG 79,79 per gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 82,79 per gehele ruimte;
HELENA HENRIETTE, 243 last, naar Amsterdam NLG 82,40 per 260 last, en NLG 82,40 per gehele ruimte; ARIA EN BETSY, 391 last, naar Amsterdam NLG 86,40 per 260 last en NLG 82,40 per gehele ruimte; NOORDZEEKANAAL, 439 last, naar Amsterdam NLG 84,93 per 260 last en NLG 83,93 per gehele ruimte; THORBECKE, 500 last, naar Amsterdam NLG 84,92 per 260 last en NLG 82,93 per gehele ruimte; STAD DOCKUM, 206 last, naar Amsterdam NLG 98,- per gehele ruimte; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, 306 last, naar Amsterdam NLG 81,40 per gehele ruimte; LOUISE, 396 last, naar Amsterdam NLG 78,35 per gehele ruimte; FERDINAND EN LOUIS, 268 last, naar Amsterdam NLG 78,35 per gehele ruimte; JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 85,88 per 260 last en NLG 82,88 per gehele ruimte; ELIZABETH, 610 last, naar Amsterdam NLG 81,47 per gehele ruimte; ELECTRA, 590 last, naar Amsterdam NLG 79,24 per gehele ruimte; JULIE, 230 last, naar Amsterdam, NLG 92,90 per gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,90 per gehele ruimte, naar Middelburg NLG 86,90; EMMA, 397 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 88,90 per 260 last en NLG 82,40 per gehele ruimte; ADA, 376 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Middelburg en Schiedam NLG 84,90 per 260 last en NLG 79,90 per gehele ruimte; JOHANNA MARIA, 472 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 82,48 per gehele ruimte; KANAGAWA, 642 last, naar Amsterdam NLG 80,24, naar Rotterdam, Dordrecht en Middelburg NLG 79,- per gehele ruimte; INDUSTRIE, 975 last, naar Amsterdam NLG 81,-, naar Rotterdam NLG 80,- en Middelburg NLG 79,- per gehele ruimte; ALBLASSERDAM, 642 last, naar Amsterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80,40, naar Rotterdam NLG 78,40 per gehele ruimte; ELIZABETH MARIA, 382 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 85,- per gehele ruimte; KORTENAAR, 513 last, naar Amsterdam NLG 83,69 per gehele ruimte, naar Rotterdam NLG 80,69 per 260 last en NLG 81,69 per gehele ruimte, naar Dordrecht NLG 81,69 per 260 last en NLG 82,69 per gehele ruimte, naar Middelburg NLG 80,69 per gehele ruimte, naar Schiedam NLG 81,69 per 260 last en NLG 82,69 per gehele ruimte; MARY, 800 last, naar Amsterdam NLG 81,69, naar Rotterdam NLG 79,69, naar Dordrecht 80,69, naar Middelburg NLG 78,69 en naar Schiedam NLG 80,69 per gehele ruimte; NOACH II, 503 last, naar Rotterdam en naar Schiedam NLG 82,50 per 260 last; NICOLAAS WITSEN, 352 last, naar Amsterdam NLG 94,49 per 260 last en NLG 87,49 per gehele ruimte; JACOBA HELENA, 389 last, naar Amsterdam NLG 92,50 per gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 90,- per gehele ruimte; JACOB ROGGEVEEN, 377 last, naar Amsterdam NLG 94,49 per 260 last en NLG 87,49 per gehele ruimte; ERNESTINE, 745 last, naar Amsterdam NLG 76,68 per gehele ruimte, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,68 per gehele ruimte; ANNA ELISABETH, 449 last, naar Amsterdam NLG 84,68, per 269 last en NLG 79,68 per gehele ruimte; WILLEM POOLMAN, 813 last, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 81,81 per 260 last; LICHTSTRAAL, 794 last, naar Rotterdam en Schiedam NLG 80,- per gehele ruimte; NEDERLAND, 373 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Schiedam NLG 95,- per 260 last en NLG 84,90 per gehele ruimte; GALILEI, 392 last, naar Amsterdam NLG 84,68 per 260 last en NLG 79,68 per gehele ruimte; SOERABAYA PACKET, 262 last, naar Amsterdam NLG 89,- per gehele ruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Aangaande het Duitse schip SOPHIA, kapt. Kraft, van Taganrog naar Rotterdam, de 8e oktober te Gibraltar uitgeklaard, en het Nederlandse schip HENDRIKA FROUWINA, kapt. Scholten, 12 december van Granton naar Bremerhaven vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 10 maart. Het barkschip HELENA, kapt. Pijl, j.l. dinsdag van hier met ballast naar Memel uitgezeild, is volgens telegram op Skagen gestrand. De equipage is gered. (opm: volgens PGC 130374 had de stranding plaats op Storholm).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 maart. Kapt. Smaal, voerende het Nederlandse schip ANTON EN JACOB, van Ornsköldsvik, laatst van Wingö, alhier aangekomen, rapporteert dat het schip MARTJE DOORNBOS, kapt. Vos, de 3e februari met nog andere schepen van Wingö is vertrokken, waarvan enige zijn teruggestormd en andere te Lysekil, Wargö en Elseneur zijn binnengelopen. Van de MARTJE DOORNBOS is sedert evenwel niets vernomen, zodat die vermoedelijk in West Noord Wester storm van 5 op 6 februari, verongelukt zal zijn.


Datum: 13 maart 1874


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 9 maart. De de 17e december op het strand geraakte voormalige Nederlandse, thans Duitse kof IDA BERENDINA is van het strand afgebracht en ligt voor anker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Aangaande het schip HENDRIKA FROUWINA, kapt. J.H. Scholten, de 12e december van Granton naar Bremerhaven vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het tjalkschip MARGRITHA MEIJERING, groot 65 zeetonnen, met volledige inventaris, thans liggende te Emden, geclassificeerd voor 3 jaar, bij Veritas 5/6 1.1.; te bevragen bij R. Martens te Groningen en bij de eigenaar J. Wieringa te Houwerzijl, gemeente Ulrum.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 maart. Heden middag is de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, op sleeptouw hebbende het zeilschip NANCY, alhier ter rede gekomen, komende van Atjeh via Singapore.


Datum: 14 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Het Nederlandse stoomschip JASON, is te Batavia vervracht voor de dienst tussen Java, de Molukken en Australië, à NLG 800 per dag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 12 maart. Bij Waterford zijn papieren opgevist afkomstig van de Nederlandse brik ALIDA, kapt. Ludeling, welk schip 6 februari van Liverpool naar Rosario is vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 7 maart. Vrachten met weinig verandering. Naar de Maas, Schiedam voor order, werd een groot schip à NLG 18 per last van 80 Engelse kubieke voet grenen delen geëngageerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 13 maart. Hoewel er in de laatste tijd in bevrachtingen alhier weinig omging, werd het echter deze week een weinig levendiger. Twee schepen werden aangenomen voor haver naar Engeland: de een tegen Sh.8/- naar Hartlepool of Newcastle, de andere tegen Sh.10/- naar Londen of de Oostkust.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van het schoenerschip PLEIADEN.
G.P. Vroom, notaris te Wildervank, zal op zaterdag de 28e maart 1874, des avonds te 7 uur, in het gemeentehuis te Wildervank tegen contante betaling publiek verkopen het in 1865 op de werf van de heren J.M. Meihuizen en Zoon te Wildervank gebouwde Nederlandse gezinkt schoenerschip PLEIADEN, groot 164 zeetonnen, thans ter bezichtiging liggende in het Kingdock te Liverpool, geclassificeerd bij Veritas 3/3 1.1. en bevaren geweest door wijlen kapt. A.W. de Jonge, met inventaris.
Inlichtingen te bekomen bij de heren J.M. Meihuizen en Zoon te Wildervank.
NRC 150374
Deze week kwam binnen te Harlingen de stoomboot CHRISTIANIA, kapt. Möe, van Christiania, komende met een lading juffers aan het adres van de heer J.H. van Loon alhier. Dit is de eerste maal dat hier per stoomboot hout werd aangebracht.


Datum: 15 maart 1874


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart .Aangaande het schip STAD EDAM, kapt. De Groot, 14 oktober van Alloa naar Danzig vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 16 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlaardingen, 14 maart. Heden kwam alhier binnen de vislogger PETRONELLA JOHANNA, schipper Jan Storm Czn, toebehorende aan de Maatschappijij Noordzee, medebrengende de equipage der Deense schoener OSCAR, kapt. Jacobsen, geladen met steenkolen, van Charlestown naar Aarhuus bestemd, welk vaartuig de 1e dezer is gezonken op 57°40’ NB 3° OL, nadat de bemanning bestaande uit kapitein, stuurman en 3 matrozen met de boot van schipper Storm waren gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 januari. Het Nederlandse schip BATAVIA vertrekt naar Straat Gaspar om de aldaar geloste thee uit het schip TAMERLANE, van Yokohama naar New York, te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 14 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd schoenerschip ALEGONDA, kapt. H.J. Smit, groot 170 ton, gebouwd bij A. van Linge, beiden te Veendam.


Datum: 17 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 maart. Heden is het alhier geladen schip OCEANUS, kapt. Nicaise, naar Vlissingen gesleept, met bestemming naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Messina, 14 maart. Het schip GIURTI, van hier naar Nederland vertrokken, sedert alhier met schade teruggekomen, moet in gevolge uitspraak van het tribunaal de lading weer lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 februari. Het Nederlandse schip MADURA, zal 6 dezer van hier naar Cheribon vetrekken om suiker voor Nederland te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 14 april 1874, des middags ten 12 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven, No. 29, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, laatst gevoerd door kapt. T. Mammes. Volgens meetbrief lang 41,80 meters, wijd 7,43 meters, hol 5,47 meters en alzo groot 755 tonnen of 399 lasten. Met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in het Grote Dok te Duinkerken.
Nader informatiën bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 februari. Gedurende de afgelopen 14 dagen bestond er op onze vrachtenmarkt weinig levendigheid. Er is enige vraag om in de rijkshavens voor Europa te laden, waarvoor ook enige schepen werden opgenomen, maar in de stand van de vrachtkoersen naar Nederland is geen verbetering gekomen en wordt derwaarts nog niet meer dan NLG 55 a 60 geboden. De afsluitingen van Nederlandse schepen zijn de volgende: KOSMOPOLIET II naar Rotterdam, NLG 60 voor suiker, NLG 125 voor arak, NLG 50 voor tabak, te Cheribon en Batavia te laden; HELENA EN ANNA, naar San Francisco, vracht geheim; JONGE CORNELIS, naar New York, GBP 3.12.6, te Padang te laden, PETRONELLA, naar Saigon, laadt rijst à GBP 4 naar het Kanaal; stoomschip CONRAD, naar Nieuwediep, NLG 90 voor koffie, NLG 80 voor rijst en tabak, NLG 60 voor tin, NLG 100 licht goed, Batavia en Soerabaija te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: A.M.E., NIEUWE WATERWEG II, STAATSRAAD VAN EWIJCK, GEBROEDERS VAN DER BEEK, MEDEA, LAURENS COSTER, IDA GEERTRUIDA, GRONDWET, ANNA SOPHIA, NOACH I en stoomschip HOLLAND.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 maart. Heden is alhier binnengekomen het schip JULIUS, kapt. Wijtsma, komende van Suriname, met verlies van kluiverboom, zeilen en meer andere schade. (opm: zie PGC 180374).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 maart. Heden is alhier met gebroken fokkemast terug uit zee gekomen het schip ALIDA, kapt. Van der Werff, reeds 12 mijlen van de kust geweest en op reis naar Engeland zijnde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 14 maart. Het schip MEEDEN, kapt. H.J. Mantjes, van Cardiff naar Amsterdam, is als bijlegger hier binnengelopen, zijnde door slecht weer lek gesprongen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swansea, 12 maart. Kapt. Kladder van het schip HENDRIKA HILLECHIEN, hier van Groningen aangekomen, meldt, dat het bericht volgens de Shipping and Mercantile Gazette
omtrent het vergaan van de MARIA JANTINA, kapt. De Boer, onjuist is, hebbende de kapitein het schip slechts gepraaid. Verscheidene scheepstoebehoren, waarschijnlijk van de MARIA JANTINA, zijn hier opgevist en ongetwijfeld is dit schip buiten het Kanaal (opm: Bristol Channel) verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 11 maart. Scheepsvrachten. Gesloten is om in Bolderaa te laden naar Gent 50 francs per ingenomen last vlas.


Datum: 18 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op maandag de 16e maart:
- te Amsterdam het driemast schoenerschip ALEIDA: NLG 12.900, in slag NLG 225, koper A. Vinke (opm: een makelaar), een chronometer NLG 256, in slag NLG 8, koper dezelfde
- te Rotterdam de Engelse bark VALETTA: NLG 19.300, koper D. Mulder & Zn. te Winschoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepboot DORDRECHT II, gebouwd voor rekening van de heren M.J. Masion & Zonen te Dordrecht. De machine van 30 paardekracht wordt vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruijn c.s. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Volgens telegram uit Singapore dd. 13 dezer, was het Nederlandse schip AURORA, kapt. Visser, bevracht om te Rangoon rijst te gaan laden naar Falmouth voor order.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Dordrecht, 16 maart. Volgens schrijven van kapt. Dienske, gezagvoerder van het schip KOSMOPOLIET III van de rede van Atchin (opm: Atjeh) d.d. 17 januari, had hij 14 december, de eerste gewonden aan boord gekregen en wel 2 Atjehnezen. De eerste was zwaar aan het hoofd gewond en stierf 3 uur nadat hij aan boord werd gebracht. De ander was aan het been gewond, maar had zich letterlijk dood laten hongeren. Hij wilde volstrekt niets gebruiken, zodat hij de 5de dag overleed. Al spoedig lag het schip met zieken en gewonden vol.
Er is zoveel mogelijk gezorgd, dat er geen choleralijders aan boord van de KOSMOLIET III kwamen. Deze werden eerst naar Poelo Nassy gebracht en later aan het strand van Atchin. Het was echter zeer moeilijk, want iedereen kwam in aanraking met schepen waar de cholera aan boord was, daarbij moest er alle dagen een boot met het scheepsvolk naar de wal om de zieken te halen en te brengen, zodat er ook enkele gevallen op de KOSMOPOLIET III zijn voorgekomen, waaronder twee der equipage. De ene herstelde, de andere overleed in zeer korte tijd op 26 december. Het was de lichtmatroos Carl Mansen. De 17e januari scheen de cholera geheel geweken, maar deden zich aan de wal veel koortsgevallen voor. Er lagen gestadig 100 gewonden of zieken aan boord. Het gaat echter uitmuntend. Het weer is alle dagen mooi. Land en zeewind, fris weer, hetwelk zeer te stade komt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 14 maart. Het schip HARMINA, kapt. Emmelkamp, komende van Harburg en heden alhier aangekomen, is bij Mön in aanzeiling geweest en heeft dientengevolge enige schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 maart. Kapt. K. Wijtsma, voerende het schip JULIUS, van Suriname hier binnen, rapprteert van de 25e tot de 28e februari, naar gissing op 41º NB 35º WL, zware stormen, vergezeld van orkaanvlagen, te hebben doorgestaan, waarin de kluiverboom brak, zeilen verloren gingen en het schip door de vreselijke zee veel te lijden had.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 maart. Het stoomschip VICE-ADMIRAAL FABIUS, kapt. Bok, de 17e dezer alhier met troepen van Soerabaija gekomen, is heden afgekeurd. (opm: de VICE-ADMIRAAL FABIUS van de firma P. Landberg & Zoon te Batavia was gecharterd door het Gouvernemment voor het vervoer naar en van Atjeh).


Datum: 19 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het schip CURAÇAO PACKET, kapt. Sorgdrager, de 2e februari van Suriname naar Amsterdam vertrokken, is de 12e daaraan volgende wegens ziekte van de kapitein, stuurman en 1 matroos te St. Martin binnengelopen en zou de 17e februari de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 16 maart. Zaterdagmiddag (opm: 14 maart) is van de werf van de heren K. en J. Wilkens alhier te water gelaten het schoenerbrikschip NEWA, groot 215 zeetonnen, zullende voor eigen rekening bevaren worden door kapt. M.H. Drenth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 14 maart. Het Nederlandse stoomschip MEDEA, beproefde heden tevergeefs, naar Koningsbergen op te varen. Door het ijs was zij verplicht terug te keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Malaga. Het schip LYDER SAGER, van Bergen naar Napels met stokvis, het roer verloren hebbende, is bij de kust van Afrika verlaten, de gezagvoerder en equipage is alhier aangebracht door de Nederlandse stoomboot HECLA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 16 februari. Het lek van het schip SAMARANG, kapt. Lehman, van Banjoewangie naar Rotterdam, in de Tafelbaai binnen, is, nadat de tussendeklading was gelost in de piek gevonden zijnde een plank in de achtersteven ontzet. Van de lading is niet veel beschadigd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 maart. Het stoomschip VICE-ADMIRAAL FABIUS is afgekeurd, zo schreven wij gisteren. Dit moet echter niet worden opgevat in de zin alsof het vaartuig door gebreken aan romp of machine niet zeewaardig of wel onbruikbaar zou wezen. De commissie, belast met het keuren der schepen, die troepen moeten overvoeren, meende slechts, dat de VICE-ADMIRAAL FABIUS niet genoegzame ruimte had om 180 man troepen behoorlijk te kunnen logeren. Het stoomschip zal nu hoogst waarschijnlijk worden ingehuurd door het departement van marine om op de kusten van Atjeh verschillende diensten te doen.


Datum: 20 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 februari. Vrachten. Het Nederlands schip A.M.E. is bevracht naar Amsterdam tot NLG 65 voor suiker, NLG 70 voor thee, NLG 35 voor tin, hier en te Soerabaija te laden; de Nederlandse JASON naar Rotterdam, NLG 65 voor koffie, NLG 80 voor thee, NLG 72,50 voor tabak, de laatste leverbaar te Amsterdam, hier en te Tjilatjap te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: NIEUWE WATERWEG II, STAATSRAAD VAN EWIJCK, GEBROEDERS VAN DER BEEK, MEDEA, LAURENS COSTER, IDA GEERTRUIDA, ANNA EN SOPHIA, GRONDWET, ss HOLLAND, NOACH I, HONIGBIJ, NIEUWE WATERWEG I en MARIA ELISE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 16 maart. Het Noorse schip ARGO, kapt. Olsen, van Lengen met hout naar Charlestown is 28 februari op 59° NB. door het volk verlaten, dat door schipper Bijl, van het hoekerbrikschip TWEE GEBROEDERS, gered en alhier is aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 17 maart. Het schip BERNARDUS GODELEVUS, kapt. Wagenaar, wacht hier op order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 19 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd kofschip GEZIENA, kapt. H.S. Bontekoe, groot 75 ton, gebouwd bij R. van der Werf, beide te Wildervank.


Datum: 21 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 maart. Heden is hier aangekomen Zr.Ms. ram-monitor HYENA, in 1869 op ’s Rijks marinewerf te Amsterdam op stapel gezet. Morgen wordt een tweede, insgelijks aldaar gebouwde ram-monitor, de PANTER, hier verwacht. Beide schepen zullen hier verder afgetimmerd worden en in conservatie blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 19 maart. De op heden publiek geveilde inventaris en casco van het op de 19e september 1873 in de nabijheid van Ouwerkerk verongelukte stoomschip MULTATULI is gekocht door de heer W.A. van Maenen, van Antwerpen. Er zullen pogingen aangewend worden om het casco uit de 50 voeten diepte te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Nieuwe Pekela op 17 maart: het kofschip GRIETJE DE WEERD: NLG 4.675. Koper B.J. Scherpbier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Het Nederlandse schip GEBROEDERS, kapt. Rapp, van Amsterdam
met suiker naar Landscrona, heeft volgens telegram op de Vlierede schade bekomen en is naar Harlingen opgezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Het Nederlandse schip PLOTUS, kapt. Schenk, van Amsterdam met suiker naar Stockholm, is volgens telegram op de Vlierede in aanzeiling geweest en lek geworden. De stoomboot is van Harlingen derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 20 maart. De Nederlandse schoener MARIA, kapt. E.J. Deuze, van Gent in ballast naar Libau is op de Kaloot verongelukt. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.z., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 14 april 1874, des middags ten 12½ uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip HEBE, laatst gevoerd door kapt. A. Huizer, volgens meetbrief lang 41,30 meters, wijd 7,02 meters, hol 4,82 meters en alzo groot 621 tonnen of 328 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.


Datum: 22 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip HOLLAND, op 20 dezer van Penang naar Nieuwediep vertrokken en zou het stoomschip MADURA op 26 dezer met volle lading en een groot aantal passagiers van Batavia naar Nederland vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiaansand, 19 maart. Het Noorse barkschip OCEAAN, kapt. Jensen, van Nieuwediep naar Falmouth, is hier binnengelopen lek, met verlies van boegspriet, kluiverboom, en al de voorzeilen, zijnde in aanvaring geweest met een onbekende schoener.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen. Verscheidene stoomschepen zijn van Pillau alhier aangekomen. De stoomboot REMBRANDT, is gisteren van Pillau vertrokken en was ’s avonds nog niet teruggekeerd, zodat de vaart waarschijnlijk als geopend mag worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bremen, 20 maart. De gezagvoerder van de ANTJE, alhier van Hartlepool gearriveerd, rapporteert bij Ameland een verlaten schip gepasseerd te zijn, met de fokkemast overboord, waarschijnlijk de Zweedse schoener CERES.


Datum: 23 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 maart. De gezagvoerder van het stoomschip HECLA, uit de Middellandse Zee alhier binnen, rapporteert de 3e dezer op 18°10’ NB 4°38’ OL te hebben opgenomen de equipage van het Noorse barkschip LYDER SAGEN, kapt. Lövold van Bergen met stokvis naar Napels bestemd geweest. Dit schip had 26 en 27 februari bij zware storm belangrijke averij bekomen, en behalve andere schade , ook het roer verloren, zodat men genoodzaakt was geweest, het schip met de grote boot te verlaten. De 28e februari was men ontdekt en opgenomen door de Pruisische schoener ANTELOPE van Noorwegen naar Napels bestemd, die de gezegde equipage had overgezet op de HECLA, en door dit stoomschip te Malaga aan wal was gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 21 maart. Kapt. Söndersen met het schip UNITY, van Frederikstad hier binnen, rapporteert de 18e dezer namiddag 5 uur, 3 mijlen van het Friese gat, te hebben zien drijven een schoener met Noorse vlag in top, de fokkemast ongeveer 18 voet boven het dek afgebroken, zwart geschilderd met gele lijsten, zonder deklast, en geen volk aan boord. De loodsboot nummer Z, van het Friese Gat was bij het schip. De naam was onleesbaar. Volgens rapport van de loodsen was op de Brouwersplaat, nabij Borkum gestrand, een barkschip; de reddingboot is derwaarts geweest, zodat men vermoedt dat de equipage gered is. In de storm van gisteren hebben verscheidene van de op de Eems liggende schepen anker en ketting verloren en is er veel wrakhout drijvende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 19 maart. Bij Wulsdorf is gestrand de Nederlandse kof EENDRAGT.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 maart. Het Nederlandse schip GEBROEDERS, kapt. Rapp, is hier heden met averij binnengekomen, zijnde op de rede van Vlieland in aanzeiling geweest met het schip MARNIX, kapt. Tap.


Datum: 24 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 maart. De 19 dezer is van de werf van de heren John Elder & Co. te Fairfield, Govan van stapel gelaten het nieuw gebouwde schroefstoomschip PRINSES AMALIA, voor rekening van Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Amsterdam en bestemd voor de vaart op Java via het Suezkanaal. De afmetingen van dit stoomschip zijn als volgt: lengte 383 voet, breedte 40 voet, diepte 31 voet, 6 duim Engelse meting. Er is plaatsruimte voor 76 eerste, 32 tweede en voor verscheidene derde klasse passagiers.
De machines, door dezelfde firma vervaardigd, zijn compound systeem, met 2 omgekeerde cilinders en onmiddellijk werkend, een van 50 duim en de ander van 86 duim diameter, slaglengte 3 voet 6 duim. Voorts een stoomgangspil, dito lieren en alle mogelijke nieuwe en doelmatige inrichtingen zijn aan boord aanwezig.
Het stoomschip PRINSES AMALIA, vele jaren het grootste schip van de Maatschappij Nederland, liggend in haar oorspronkelijke staat (nog met ra’s) te Port Said. (coll. Marhisdata)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het schip ECONOMIE, kapt.H. Prins, van hier naar Stockholm vertrokken, is de 21e dezer met schade in het Oosterdok teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 23 maart. Het schip AEOLUS en het schip TRITON zijn van de duc d’alven (opm: meerstoelen) naar de rede gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 20 maart. Het Nederlandse kofschip EENDRAGT, kapt. Boer, van hier met zout naar Gothenburg, is bij Geestendorf gestrand en het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De makelaars F.N. en W.H. Montauban van Swijndregt F.W. van Dam zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag 24 maart 1874, des namiddags ten 12¾ uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, te Rotterdam, publiek veilen de Nederlandse hektjalk VIER GEBROEDERS, gevoerd geweest door wijlen schipper A. Schikker, groot 95 ton, ladende ruim 60 lasten, zoals hetzelve ligt in de Zalmhaven aan de werf van de heren De Jong, Kortlandt & Anthony te Rotterdam, met complete inventaris, waarvan een groot gedeelte ligt aan de werf van de heer A. Verheul te Papendrecht.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.


Datum: 25 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Rotterdam op dinsdag 24 maart:
- het stoomschip GOTHENBURG verkocht voor NLG 45.000.
- het stoomschip TRIËST is opgehouden voor NLG 40.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Kapt. Hofman, voerende het Nederlandse stoomschip VESTA, van Memel alhier aangekomen, rapporteert de 17e dezer op de hoogte van Eijerland ZW, 10 Duitse mijlen afstand te hebben zien drijven een door het volk verlaten schip van p.m. 700 lasten, geschilderd met stukpoorten, de bezaansmast was slechts halverwege zichtbaar, wegens het slechte weer kon men het schip niet naderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Het telegrafisch bericht uit Harlingen, als zou het Nederlandse schip PLOTUS, op de Vlierede in aanzeiling geweest en lek zijn geworden, is blijkens nader ontvangen mededeling van Vlieland, onjuist geweest. Het bericht had betrekking op het schip GEBROEDERS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 maart. Volgens bericht uit Harlingen heeft het Nederlandse schip ZUURDIJK, kapt. Kwint, van Groningen naar Gloucester aldaar met schade binnen, de geleden schade hersteld en is gereed de reis voort te zetten. Van de lading waren 71 quarters haver beschadigd, die in publieke veiling voor NLG 506,88 zijn verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 22 maart. Hedenmorgen is hier opgevist een gedeelte van een onderschip, vermoedelijk van het in 1871 op de Zuiderhaaks gestrande Nederlandse schip TIME IS MONEY, kapt. Smit, van Plymouth naar Stettin. Zo is mede als uit de grond opgerezen het onderschip van het 1871 nabij Huisduinen gestrande Italiaanse barkschip MANUELITA A, kapt. Costagnola, van Taganrog naar Amsterdam, hetwelk onder het zand bedolven heeft gelegen en nu ten gevolge van de Noordwester storm van eergisteren uit het zand is gewoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 maart. Door schipper J. Blom van het schip DE VROUW ELISABETH is gisteren in de Noordzee gezien het masteloze wrak van de Engelse schoener EXCELSIOR, van Guernsey, door het volk verlaten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 maart. Het Nederlands-Indische schip CAROLINA, kapt. Kolen, van Padang naar Batavia, is op 16º ZB 114º OL bij zwaar weder lek gesprongen en daarom naar Singapore om te timmeren.


Datum: 26 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 maart. De Engelse schoener FRANCIS, kapt. Thomas, jongstleden vrijdag bij de Hoornse hoofden aan de grond gevaren, is na een gedeelte lading in een lichter gelost te hebben vlot gekomen en naar Dordrecht opgezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Het Nederlandse stoomschip HOLLAND, kapt. Boon, is door het Gouvernement bevracht van Batavia naar Atchin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 maart. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM, van Middlesbro naar Java, is volgens telegram de 21e dezer te Gibraltar gearriveerd en heeft de volgende dag de reis voortgezet. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Heden is het 50 jaar geleden, dat de verenigde beurtschippers een stoombootdienst openden tussen Nijmegen en Rotterdam met de stoomboten WILLEM I en KONINGIN DER NEDERLANDEN. De stoomboten van die onderneming zijn bij deze gelegenheid gevlagd, alsmede de aanlegplaats en het kantoor van de agenten hier ter stede. De herinneringsdag wordt te Nijmegen feestelijk gevierd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Termunterzijl, 22 maart. Kapt. Rozenbeek, voerende het Nederlandse schip ROLINA, van Osterrisoer alhier binnen, rapporteert hedenochtend voor de Eems een wrak zonder mast gepasseerd te zijn. Ook had hij een menigte wrakhout zien drijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 25 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd koftjalkschip de DRIE GEBROEDERS, kapt. P. de Vries, van Groningen, groot 75 ton, gebouwd bij Pattje te Waterhuizen.


Datum: 27 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 maart. Kapt. Brouwer, voerende het stoomschip ANNA PAULOWNA, van Pillau alhier aangekomen, rapporteert de 22e dezer op 55°49’ NB 7º OL te hebben zien drijven een wrak met de kiel boven, en de volgende dag op 53°44’ NB 5° OL een uit elkander geslagen wrak, geen van beide hadden kenbare tekenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 20 maart. Het wrak en de tuigage van het in de Buitengronden gestrande schip ALMIRA GOUDY, kapt. Crosby, van Baltimore naar Bremen, hebben in veiling opgebracht NLG 8.620, een partij beschadigde katoen en enige balen Quercitron brachten NLG 4.042 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 16 maart. Het Nederlandse schip LIBRA, kapt. Jörgensen, van Drobach met ijs naar Londen is te Egersund binnengelopen en zal vermoedelijk gedeeltelijk moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 21 maart. Het stoomschip ONDINE, kapt. Hoetjer, van Reval naar Amsterdam, hier binnen, heeft gebroken roer en stukgeslagen boten en verschansingen. De lading is onbeschadigd.


Datum: 28 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 maart. Volgens heden ontvangen telegram is het schip SUNDA, kapt. M.A. Overgaauw, 23 dezer met 107 dagen reis te Anjer gearriveerd, en zou vandaar de reis met de lading steenkolen naar Atchin voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoekzijl, 22 maart. In de laatste storm is volgens bericht Hornmerzeel (opm: waarschijnlijk Horumersiel), op de Hoogen Wal, een kof gestrand, hebbende een nummervlag, waarop GL 14, die geborgen is. Ogenschijnlijk is het een Nederlands schip. Van bemanning noch lading is iets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 maart. Het Nederlandse schip SAMARANG, kapt. Lehman, van Banjoewangi naar Rotterdam, 31 januari alhier lek binnengelopen, zal, na te hebben getimmerd, spoedig de reis kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 maart. Het Nederlandse schip TRIO, kapt. Westerveld, 27 januari van Hongkong in de Algoabaai aangekomen, was aldaar nog liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 maart. Het Nederlandse schip NIJVERHEID, alhier aangekocht, zal voor de kustvaart in deze wateren worden gebezigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 maart. Het Nederlandse brikschip AMBULANT, kapt. Kleininga, van Groningen ligt hier in het dok.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 27 maart. Deze week was het in bevrachtingen wederom zeer stil. Heden werden een tweetal schepen gecharterd, de een tegen Sh.10/- per 10 quarters haver voor Londen of de Oostkust, de andere tegen Ffrs. 14 per 30 hectoliters gerst voor Boulogne.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoop op dinsdag 31 maart 1874, ’s middags 12 uur, ten huize van de kastelein P.J. Smit alhier, van een belangrijk deel wrak van een groot schip, liggende in de haven te Delfzijl, en van een scheepsvlet.
De burgemeester-strandvonder te Delfzijl, Wichers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 23 maart. Scheepsvrachten. Gesloten werd o.a. naar Torquay tot Sh.15/- voor grenenhout; Bristol Sh.24/- voor eiken-, Sh.21/- voor grenenhout; Liverpool Sh.22/6, Grimsby Sh.16/- à 16/6, Dundee Sh.16/- voor eiken-, Sh.13/- voor grenenhout; Truro Sh.2/9 per 500 pond tarwe; Kopenhagen 4 thaler, Christiania 5½ thaler per 2.400 kg. aardappelen; Bordeaux Ffrs. 40 per 2.000 kilo melasse; Sundsvall 4 Sgr. per ctr. suiker in vaten.


Datum: 29 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zr.Ms. schroefstoomschip der 3e klasse ALKMAAR, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is de 28e maart j.l. met goed gevolg te water gelaten.


Datum: 30 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 maart. De Stoomvaart-Maatschappij Nederland heeft, behalve de mailboot PRINSES AMELIA, welke in mei in dienst komt, nog twee boten in Engeland op stapel, en wel de VOORWAARTS en de PRINS HENDRIK.
Het Engelse stoomschip WARRIOR, door de Maatschappij ingehuurd om geen vertraging in de dienst te hebben en welke bodem in april zal vertrekken, zal geen troepen overbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam zijn twee boten in aanbouw, welke bestemd zijn dienst te doen tussen Nieuwediep en New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 28 maart. Sedert de storm van 18 op 19 dezer wordt hier vermist de Rijksloodskotter No. 1, schipper Sleeboom, welke toen buitengaats geweest moet zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 27 maart. De Nederlandse schoener THERESIA, kapt. Wekenborg, van Dordrecht naar Genua, vroeger gerapporteerd als lek binnengelopen heeft de reparatie volbracht en vertrok heden, doch is op de rede van Portland ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 27 maart. Kapt. Broekema, van het schip ANTINA, van Sannesund alhier aangekomen, rapporteert de 2e dezer op 55°19’ NB 5°50’ WL gezien te hebben een gekenterd schip. Het scheen een brik te zijn met hout geladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 24 maart. Het stoomschip ONDINE, van Reval naar Amsterdam met granen, hier binnengelopen met gebroken stuurrad, stuk geslagen boten en andere schade boven water, zal hier repareren en de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. de Lorme van Rossem, makelaar, zal op maandag 13 april 1874, des avonds ten 6 uur te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedende of hoogst mijnende presenteren te verkopen het extra ordinair welbezeild gezinkt schoenerbrikschip ANDRÉ, gevoerd door kapt. A. Robiquet, varende onder Franse vlag. Volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 196 tonnen of 104 lasten. Breder bij inventaris omschreven. Het schip ligt in het Oosterdok aan de dijk. Nadere informatiën bij bovengemelde makelaar.


Datum: 31 maart 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 maart. Heden namiddag is van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij op Fijenoord te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip HOLLAND, voor haar rekening aldaar gebouwd en te voorzien van hoge en lage druk, zogenaamde compound-werktuigen, welke in de fabriek der maatschappij zijn vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip MADURA gisteren van Batavia naar het Nieuwediep vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 maart. Het schip HENRIETTE, kapt. Schill, van Suriname hier binnen, heeft de 27e dezer en volgende dagen hevig noodweer doorstaan met WZW storm, waardoor zeilen wegvlogen, verschansingen insloegen, voorboeg, stutten en lijfnaden aan dek ontzetten, potdeksels open werden geslagen, en veel water in het schip kwam. Een stortzee viel op het schip en nam water- en melassevaten, benevens andere zich op het dek bevindende voorwerpen weg, verbrijzelde stuurrad, roerstel en kajuitskappen, ontzette de schotten, en nam het galjoen weg. Het stormweer hield tot 8 maart met meer of mindere hevigheid aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 30 maart. Gisteren is op de Kaloot gestrand de Franse schoener SAINT PAUL, kapt. Jaquenet, van Antwerpen naar Honfleur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 27 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester J.H. Nijhuis, te water gelaten het kofschip GEBROEDERS NIJHUIS, groot pl.m. 90 tonnen, bevaren zullende worden door kapt. J.J. Leffers Jzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wemeldinge, 29 maart. De schroefstoomboot ANTWERPEN, kapt. Ponsen, heeft hedenochtend op de Oosterschelde een anker met 60 vadem ketting verloren, de deklast was over geworpen en de zeeën liepen over de luiken, doch het is gelukt in deze haven terug te stomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 februari. Het wrak van de AEROLIET is met de lading te Soerabaja verkocht voor NLG 3.720.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 februari. Gedurende de afgelopen veertien dagen was de stemming voor vrachten wel iets vaster en ondergingen koersen een kleine verhoging, ofschoon de vraag naar schepen om op Java te laden nog zeer beperkt is. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen kunnen opgegeven worden: A.M.E. naar Amsterdam, NLG 65 suiker, NLG 70 thee, NLG 35 tin, hier en Soerabaija te laden; JASON, naar Rotterdam NLG 65 koffie, NLG 80 thee, NLG 72,50 tabak, de laatste leverbaar te Amsterdam, hier en te Tjilatjap te laden; HONINGBIJ, naar Kanaal voor order, GBP 3.7.6, in de Oosthoek te laden; GRONDWET, naar Rotterdam, NLG 30.000 in full, Batavia te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NIEUWE WATERWEG II, STAATSRAAD VAN EWIJCK, GEBROEDERS VAN DER BEEK, MEDEA, LAURENS COSTER, IDA GEERTRUIDA, ANNA EN SOPHIA, stoomschip HOLLAND, MADURA, NOACH I, NIEUWE WATERWEG I, MARIA ELISE, PIETER ADOLF, BATAVIA en CATO.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een sterk gebouwd en best onderhouden tjalkschip met volledige inventaris, groot 74 zeetonnen, nieuw uitgehaald in 1869 en geclasseerd Veritas 3.3. 1.1 voor zeven jaren, liggende te Hoogezand, aldaar te bevragen bij de heer J.D. Hoen en te Sappemeer bij de scheepsbouwmeester J. Berg Jz.


Datum: 01 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij heeft verslag uitgebracht van haar werkzaamheden over 1873, n.l. van 1 mei 1873 tot ult. december. Het resultaat is, dat aan de aandeelhouders een dividend van NLG 29,75 per aandeel kan worden uitgekeerd, gelijkstaande met een rente van 7½ procent in ’t jaar. Zeer gunstig waren de reizen met de stoomschepen ROTTERDAM en MAAS, aan de Maatschappij zelve toebehorende; zij leverden een zuivere winst op van NLG 119.991,51 in 9 reizen (de ROTTERDAM 5 en de MAAS 4 reizen.) De goede naam door deze schepen terecht verkregen, bracht zoveel aandrang van passagiers en goederen, dat de directie besloot een stoomboot voor 3 reizen te huren van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, n.l. de CASTOR. Deze drie reizen brachten aan de Maatschappij een verlies toe van NLG 36.647,07. Dit verlies moet worden toegeschreven aan het plotseling ontstaan exceptioneel gebrek aan uitvracht, en het minder goede charter van dit stoomschip.
Voor het vervolg bestaat voor verliezen minder vrees: reeds dadelijk bij de oprichting werd de directie gemachtigd twee nieuwe boten te doen vervaardigen, waarvoor een contract werd gesloten met de heren R. Napier & Sons te Glasgow. In de namen van W.A. SCHOLTEN en P. CALAND, aan de nieuwe stoomschepen gegeven, wordt een welverdiende hulde toegebracht aan de bekende industrieel, tevens de grootste aandeelhouder, en aan de ingenieur Caland, de ontwerper van de Nieuwe Waterweg.
Deze schepen zullen 50 kajuits- en 600 tussendekspassagiers en 3.000 ton lading kunnen vervoeren en bovendien de tegenwoordige boten in snelheid overtreffen; toch varen deze boten reeds snel, daar de kortste reis naar New York in 11 dagen 22 uur, en van New York in 11 dagen 14 uur gemaakt werd.
De nieuwe schepen zullen dit voorjaar gereed zijn en zal daardoor de Maatschappij in staat zijn de aanvragen van de uitgebreide clientèle in alle opzichten te voldoen. Omtrent het financieel beheer der Maatschappij zij het volgende medegedeeld:
Elke reis wordt voor waardevermindering der boten een behoorlijk cijfer afgeschreven, zodat thans elke boot, die met de aankoop van waarloos materieel etc. van de Commanditaire Vennootschap Plate, Reuchlin & Co. was overgenomen voor NLG 452.912,31, thans op de balans voorkomt voor NLG 435.000,-.
Tevens wordt elke reis belast met een post voor reparatie en ketelvernieuwing, waaruit dan de reparaties betaald worden; wel leverde dit fonds een voordelig saldo op van NLG 16.638,09 (in het verslag staat NLG 6.638,09, dit moet volgens de balans blijkbaar zijn NLG 16.638,09), doch voorzichtigheidshalve is dit soort van reservefonds nog met NLG 10.000,- vermeerderd uit de gemaakte winst, zodat op 1 januari 1874 voor reparaties aan de ketels der beide stoomschepen een som van NLG 26.638,- aanwezig was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Aangaande het Nederlandse schip JACOBA, kapt. Boerhave, de 2e oktober van Kroonstad naar Leer vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Volgens telegram van kapt. Klein, is het schoener-brikschip KOSMOPOLIET van hier naar Suriname, met verlies van anker en ketting te Ramsgate binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 31 maart. In de afgelopen nacht is gestrand op de Elleboog een Griekse brik, naam onbekend, en is deze middag uit elkaar geslagen. Alle pogingen tot redding der equipage waren vruchteloos, slechts één man der opvarenden is gered door een Nederlands loodsvaartuig. De Engelse en Belgische loods en al de overigen zijn verdronken. Volgens later bericht is het bovengenoemd schip waarschijnlijk de Griekse brik ALESSANDRA III, kapt. Coruvitzes, van Ibrail met petroleum naar Antwerpen bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 februari. Het wrak van de AEROLIET met de lading is te Soerabaja verkocht voor NLG 3.720.


Datum: 02 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 1 april. Heden is alhier van de werf van de heren J.& K. Smit met goed gevolg te water gelopen het ijzeren kotterschip WILLEM VAN HOUTEN, gebouwd voor rekening der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, te Rotterdam. Het vaartuig zal gevoerd worden door kapt. W. Bowbyes en is bestemd om de thans voor die maatschappij varende kotter WILLEM VAN HOUTEN, die door ouderdom ongeschikt wordt om verder dienst te doen, te vervangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Het schip ALBATROS, kapt. H.H. Koch, van hier naar Suriname, ter rede van Deal geankerd, heeft volgens brief van de kapitein zwaar stormweer doorstaan. Passagiers en equipage, zomede de lading, in goede orde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 31 maart. Het Nederlandse schip ZEENYMPH, kapt. P. Vitringa Coulon, is van de rede in de haven gekomen, aangezien de koperen huid door de ankerketting beschadigd schijnt te zijn en door duikers onderzocht moet worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 1 april. De op de Elleboog verongelukte Griekse brik, is de IDRA, kapt. Cirrago, van Konstantinopel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 30 maart. De KOSMOPOLIET, van Amsterdam naar Suriname, is heden alhier door de sleepboot ENDEAVOUR binnengesleept met verlies van anker en 30 vadem ketting bij Noord Voorland voor GBP 25.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 29 maart. Het kofschip LEENTJE, kapt. Hoedemaker, van Harlingen naar Windau, in ballast, heden alhier ter rede aangekomen, heeft in de Noordzee de voorsteng overboord gezeild, en zal hief ten anker liggende de schade herstellen. Kapt. Hoedemaker bericht voorts gezien te hebben, de 23e dezer, een gekenterd wrak, FLORA genaamd, scheen nog niet oud te zijn en had een nieuwe koperen huid. De 24e zag men nog een ander wrak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 27 maart, Kapt. Cupido van het barkschip CAROLINA vermeldt 25 dezer gezien te hebben een kleine zwart geverfde schoener, BRANCH genaamd, van Berwick in peiling Hirtshals Z.Z.O. (per kompas), circa 3½ mijl afstand. Gemelde schoener lag ten anker en was ogenschijnlijk vol water. Masten en tuigage lagen over dek. In de nabijheid dreef veel wrakhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 31 maart. De Griekse brik HYBRYDA, van Konstantinopel met graan bestemd naar Antwerpen, is hedennacht op de Elleboog gestrand. Een der Arnemuidse vissers genaamd G.van Oijen, die daar voorbijkwamen, is het schip genaderd, doch de equipage bleef aan boord in de hoop dat het schip wel weer vlot zou komen en het weer verbeteren zou, terwijl zij de Engelse loods, die hen binnenbracht en die over wilde gaan, noodzaakte om aan boord te blijven. Het schip maakte toen al water. Het weder bleef echter zeer onstuimig en een paar sleepboten die daar heen gestuurd waren, moesten onverrichterzake terugkeren, daar de hevige branding hen verhinderde het schip te redden. Van de wal zag men het schip hevig werken. Omstreeks 12 uur zag men de masten overboord vallen, en was er niets meer zichtbaar. Een binnenloods, Basteijns genaamd, vanmorgen van hier vertrokken om het vaartuig, vlot wordende, naar Antwerpen op te brengen, alsmede de Engelse loods, met uitzondering van één matroos, die door de Vlissingse loodskotter No.22, schipper Schot, is gered, zijn de prooi der golven geworden. Deze laatste is hier aan wal gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 25 maart. Scheepsvrachten. Gesloten is o.a. naar Kopenhagen 12 roebel per ingenomen 15 tschetwerts rogge; naar Christiania 41 Noorse schilling voor lijnzaad en 42 schilling voor rogge, beide per uitgeleverde ton; naar Gent Bfrs. 50 per last vlas; naar de kolenhavens aan de oostkust van Londen Sh.2/9, naar Londen en de Oostkust Sh.2/10½ per 320 pond haver.


Datum: 03 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 april. Het stoomschip NORA is met gebroken machine alhier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 april. Het wrak van de Nederlandse schoener MARIA, kapt. Deuze, 20 maart op de Kaloot gestrand, is heden in publieke veiling verkocht voor NLG 55.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 26 maart. Door het barkschip MARGARETHA LOUISA REGINA, kapt. Van der Meer, is alhier geland de equipage van het Noorse barkschip SIGNE, van Christiania naar Londen bestemd met ijs, welk schip in een Noordwester storm lek geworden zijnde, door de equipage op 55°NB 6°OL verlaten en waarschijnlijk gezonken is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 april. Kapt. A.G. Rijnsaardt, voerende het schip ANNA LUCRETIA, de 30e januari van hier te Soerabaija aangekomen, rapporteert, dat in het Engelse Kanaal de bezaansgaffel, en om de Zuid op de hoogte van Kaap de Goede Hoop in een zware bui de voor-onder marszeilsra gebroken zijn, en eindelijk, dat de 15e december op 42º16’ZB 41º27’OL het schip door een hevige storm belopen werd, waarin het vreselijk werkte, lek sprong, en 2 à 2½ Rijnlandse duimen water per uur maakte. Voorts sprongen de beide voorste hoofdtouwen van het grootwant en een hoofdtouw van het fokkewant. Na gehouden scheepsraad werd besloten de reis naar Soerabaija voort te zetten, waar het in lekke staat is gearriveerd. Zodra de lading gelost was, zou het door deskundigen worden nagezien.


Datum: 04 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Volgens ontvangen telegram is stoomschip CELEBES, van Batavia, laatst van Marseille, bij het binnenkomen van het Nieuwediep op de stenen dam gelopen, doch weder afgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fleetwoord, 31 maart. Het schoenerschip MARIA, kapt. De Jong, van Liverpool naar Triest, is gisteren alhier binnengesleept. Het had in de Morecombe Bay zwaar gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Wildervank op de 28e maart: de Nederlandse schoener PLEIADEN, groot 164 ton, gevoerd geweest door kapt. De Jonge: NLG 11.700. Koper de firma M. Meihuizen & Zoon te Wildervank.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip HUYDECOPER, gebouwd in 1858, groot 750 tonnen, is verkocht aan een rederij in Noorwegen, en het Nederlandse brikschip JAN VAN GALEN, gebouwd in 1849, groot 366 tonnen, is verkocht aan de heer Aug. M.E. Tromp, beide door de makelaar Ed. C.A. Koli.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Eerstvertrekkende schip van hier naar Batavia het nieuw gebouwd Nederlands clipperbarkschip THORBECKE, gevoerd door kapt. H.J. Klasen. De voor dit schip bestemde goederen vóór 20 april a.s. aan boord te zenden. Adres bij de cargodoors de Wed. Jan van Wesel en Zn. te Amsterdam. (opm: eerste reis).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 april. Het wrak van de de 20e maart op de Kaloot gestrande schoener MARIA, kapt. Deuze, is heden in publieke veiling voor NLG 55 verkocht.


Datum: 05 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen vonden plaats: stoomschip HOLLAND naar Amsterdam à NLG 85 voor suiker, NLG 90 voor koffie, NLG 75 à 90 tabak, NLG 110 indigo; Nederlands, NIEUWE WATERWEG II, naar Rotterdam, NLG 62,50 suiker, NLG 125 arak, in de Oosthoek te laden; STAATSRAAD VAN EWIJCK naar het Kanaal voor order GBP 3.7/6, op de kust te laden; N0ACH I, naar Rotterdam NLG 60 en NLG 65 suiker, NLG 125 arak, te Samarang, Tagal en Cheribon te laden; IDA GEERTRUIDA, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, vult op met thee à NLG 70 te Batavia te laden; ANNA EN SOPHIA, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, vult op met suiker à NLG 62,50 en tabak à NLG 47,50 en NLG 50 in de Oosthoek te laden; MEDEA, naar New York, GBP 3.7.6, in de Oosthoek te laden; MARIA ELISE, naar Amsterdam NLG 65 voor suiker, NLG 120 voor arak, te Samarang en te Batavia te laden; BATAVIA, naar Australië, GBP 1.10, op de kust te laden.
Lossende en onbevrachte schepen hier en op de kust: Nederlands, MADURA, GEBROEDERS VAN DER BEEK, LAURENS COSTER, NIEUWE WATERWEG I, PIETER ADOLF en FERDINAND EN LOUIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 2 april. Het bericht uit Hooksiel, dat bij Horumersiel een Nederlands kofschip zou zijn gestrand, wordt bevestigd. De Nederlandse consul aldaar heeft daaromtrent gemeld, dat genoemd schip is de alhier te huis behorende kof CHARLOTTE LOUISA, kapt. P.J. Kramer, van Hartlepool met een lading steenkolen bestemd naar Steinhausersiel. Het schip zit geheel onder water. De nummervlag is gemerkt GR.14 en ook de boot is komen aandrijven. Van de zich aan boord bevindende personen, waaronder de kapitein met vier kinderen, is nog niets bekend, zodat allen waarschijnlijk verdronken zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 28 februari. Het Nederlandse schip NELLY, kapt. Rapp, van Patagonië alhier aangekomen, heeft op de Chicobank gestoten en zal na de lading zout gelost te hebben worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 28 februari. Het Nederlandse schip MAGRIETHA, kapt. J.E. de Grooth, ligt ter rede van Ensenada voor Europa te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ed. C.A. Koli, C. Ament en C.S. Oolgaardt, makelaars, presenteren op dinsdag 14 april 1874, des avonds ten 6 uur, in het lokaal De Zwaan, op de Nieuwendijk te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, te verkopen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd LOUISE, laatst gevoerd door wijlen kapt. L. Slijboom. Volgens Nederlands meetbrief lang 35 meters, wijd 5,90 meters, hol 4,36 meters en alzo gemeten op 400 tonnen of 211 lasten. En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften. Breder bij inventaris vermeld. Het voorzegde barkschip ligt te Amsterdam, aan de werf De Dageraad, aan het Funen.
Voor nader onderricht, adressere men zich bij bovengenoemde makelaars.
(opm: de bark, bouwjaar 1851, werd met behoud van naam verkocht aan J. Eitzen, Dröbak, Noorwegen; kapitein werd J. Giverholt)


Datum: 06 april 1874


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Harlinger Stoomboot-Maatschappij. Stoomboot WILLEM III, van Amsterdam oneven datums april, ’s morgens 9 uur 30 minuten, van Harlingen even datums april, ’s morgens 8 uur 30 minuten, aankomst te Amsterdam circa 3 uur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 april. Het schip OTTO, kapt. D. Zwanenburg, van Rotterdam naar Soerabaija, is met lekkage in het achterschip te Cowes binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fleetwood, 31 maart. Het schip LOUISE EN MARIA, kapt. H.A. Hazewinkel Rzn., van Liverpool met kolen naar Triëst, is hier met adsistentie binnengebracht, zijnde bij Morecambe-baai bezet geweest en hebbende driemaal hevig gestoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 28 maart. Scheepsvrachten. Zoutvrachten van de westkust van Engeland blijven onveranderd op Sh.8/6 à Sh.9/- van Liverpool, Sh. 8/- à Sh.8/6 van Gloucester. Daarentegen is de vraag naar ruimte van Middellandse Zee naar Neufahrwasser toegenomen; men bedong heden Sh.22/- van Torrevecchia en Cette.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Christiania, 27 maart. Scheepsvrachten. Onze vrachtenmarkt is nog altijd zeer stil, zonder verandering in de koersen. Naar de kolenhavens aan de Engelse oostkust werd nog tot Sh.29/- à Sh.30/- gesloten. Troon of Ardrossan Sh.40/- per commercielast mijnhout, Liverpool Sh.40/- à Sh.42/- per Petersburger standaard.


Datum: 07 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 3 april. De Nederlandse brik LANDBOUW, kapt. Sannes, van de Plata-rivier naar Lissabon bestemd, kapte gedurende de Zuidwester storm van gisteren, nadat een der ankerkettingen gebroken was, de grote mast. (opm: zie PGC 110474).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 1 april. Het Nederlandse barkschip OTTO, kapt. Zwanenburg, met lekkage hier binnengelopen, moet de lading lossen om te repareren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Makassar, 27 maart. Gisteren arriveerde hier het stoomschip JASON van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, ingehuurd door de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij voor de Molukken-reis. Het schip heeft een langer traject dan gewoonlijk van Soerabaija gehad, omdat het wat uit de koers schijnt gestoomd te zijn, hebbende bij Bonthain nog even aan een klip geraakt, waardoor echter geen schade veroorzaakt is.


Datum: 08 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 april. Volgens bericht van kapt. F. Vogelesang, voerende het fregatschip, MAASNYMPH, de 3e maart te Rangoon gearriveerd, wordt gerapporteerd de 18e november laatstleden des nachts nabij het eiland Palma te zijn gepasseerd een groot ijzeren schip hetwelk het gehele tuig met uitzondering der kale masten had verloren. Natie of naam onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. De kosten van het binnenbrengen te Ramsgate van het schip KOSMOPOLIET, kapt. F. Hayes Klein, van hier naar Suriname, bedragen GBP 45 en niet GBP 25 zoals vroeger gemeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 april. Kapt. Rehtz, voerende het schip ACHILLES, van hier New York alhier binnen, heeft zware orkanen doorstaan. Voorts rapporteert gemelde kapitein, de 15e maart 44°54’ NB 33°28’ WL gered te hebben de equipage van het in zinkende staat verkerende schip VOLTA, kapt. Machin, beladen met guano en bestemd naar Dublin, welke equipage bij de Singels is overgegaan op de Texelse loodskotter no.1, door welke zij in Engeland aan land gezet is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 februari. Het naar Singapore bestemde schip ADELINA, is in de Karimata passage op het Ontario-rif gestrand en door de gezagvoerder en equipage verlaten, die op weg naar hier zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 28 februari. Een gedeelte der lading van het in Gaspar-straat aan de grond geweest zijnde schip TAMERLANE, is beschadigd en wordt in publieke veiling verkocht. De schade aan het schip is niet belangrijk; het is in het dok om te repareren, en zal spoedig gereed zijn om de reis met het onbeschadigde deel der lading te vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Die Rhederei des im hiesigen Eisenbahndock liegenden Briggschiffes AMICITIA hat mich beauftragt, dasselbe am Mittwoch den 15. dieses Monats, des Abends 6 Uhr, in der Börse hies. öffentlich zum Verkauf anzubieten. Das Schiff ist unter Anweisung des Capt. H. Arends zu besehen; es ladet plm. 150 Last Roggen, ist im Jahre 1860 hier gebaut und im October 1869 beim Büreau Veritas 3/3 A.1.1.* auf 4 Jahre classificiert. Inventar-Verzeichnisse werden an den Börsen zu Papenburg, Leer und hier, sowie beim Gastwirthe R. de Buhr zu Warfingsfehn, ausgelegt.
Emden, den 1. April 1874, Franz D. Ihnen, Schiffsmakler.


Datum: 09 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 10 maart. Van de lading per het schip SAMARANG, kapt. Lehman, van Banjoewangie naar Rotterdam, lek de Tafelbaai binnen, zijn 127 balen koffie en 19 kranjangs suiker wegens beschadiging verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 7 april. Voor rekening van de heren IJzermans & Co. alhier werd heden van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester G. van Duffelen Fiegee, met goed gevolg te water gelaten een loggerschip, genaamd VLAARDINGS BLOEI, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester, op dinsdag 21 april 1874, des middags ten 12 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29 publiek verkopen het casco van het Duitse, kopervaste schoenerschip OTTO, laatst gevoerd door kapt. I. Frage, volgens meetbrief, afgegeven te Rotterdam, lang 25,80 meter, wijd 5,33 meter, hol 2,92 meter en alzo groot 142 ton, benevens enige zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals bij de inventaris zal worden opgegeven. Nadere informatiën te bekomen bij de makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van het Nederlandse schoener-galjootschip CATHARINA, gebouwd in 1860, groot 127 zeetonnen, thans liggende te Harlingen en geclassificeerd bij Veritas 3/3 1.1., bevaren door kapt. H.K. Bekkering, met inventaris; tegen contante betaling, op zaterdag 25 april 1874, des avonds ten 7 uur, ten huize van de logementhouder A.L. Pronk, te Wildervank.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de heren De Windt en Alta, cargadoors te Harlingen en bij de notaris G.P. Vroom te Wildervank.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 5 maart. Zondagmiddag kwam de SATSUMA de baai binnen met een lading steenkool van Cardiff, bestemd voor deze haven. Aan boord van dat schip is op 29 januari l.l. op omtrent 1.000 mijlen van de kust van Brazilie muiterij uitgebroken. In het journaal wordt daaromtrent door de opperstuurman het volgende geschreven:
Op 29 januari des morgens om 5 uur had ik de wacht te kooi. Ik werd wakker door een rumoer buiten mijn hut. In de kajuit komende, was het eerste, dat ik zag, de kapitein geheel met bloed besmeurd en een touw om zijn nek. Dit moet geschied zijn, terwijl hij te kooi en in slaap was. Behalve de muitende lieden was er op dat ogenblik niemand bij hem. Eén van hen had een hakmes in de hand en mikte daarmee op het hoofd van de kapitein, een ander had een revolver. Half verschrikt bij het van bed komen, vooral daar ik niet wist wat er gaande was, greep ik onmiddellijk de man beet die met het opgeheven wapen gereed stond de kapitein het hoofd te klieven en inmiddels vloog de kapitein zelf naar dek om hulp te verlangen. Verder blijkt nog dat het muitende gedeelte der bemanning, bestaande uit jonge mensen, waarvan de oudste 27 en de jongste 18 jaar telde, hun maatregelen met bijzonder overleg genomen hadden, want toen de kapitein en eerste stuurman op het dek kwamen, ijlden de muiters gezwind naar een boot, die zij bevorens met proviand geladen hadden, die reeds langs het schip lag en waarmee zij onmiddellijk de vlucht namen. De levensmiddelen, het water uitgezonderd, waren voldoende om een maand lang te kunnen strekken. Kort na deze gebeurtenis ontmoette het schip de Zweedse brik DUHLKARSLA mede naar Tafelbaai bestemd en die aan de SATSUMA twee van haar bemanning afstond om het ontbrekende gedeelte aan te vullen. De belhamel in bovengenoemde muiterij was de z.g. hofmeester, die, benevens 3 anderen, zich strafschuldig had gemaakt en wist in de Kaap daarvoor te zullen moeten boeten. De kapitein noemt in zijn journaal alle vijf doortrapte schurken.


Datum: 10 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Volgens telegram is het schip MARIA EN ELISABETH, kapt. Appel, 25 maart van Cardiff naar Singapore vertrokken, gisteren Lissabon binnengelopen met verlies van een gedeelte der verschansing, zeilen en anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiaansand, 7 april. De Nederlandse brik PAUL WIERTSEMA, van Porsgrunn naar Delfzijl met een lading ijs, is hier met verlies van boten, verschansing en stutten binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 4 april. Van het de 19e maart van Amsterdam naar Kopenhagen en Reval vertrokken stoomschip NINA, heeft men sedert niets meer vernomen.
(opm: schip is vergaan op de kust van Jutland; zie NRC 150474 en NRC 170474, voorts PGC 150474 en AH 180474).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Mauritius, 16 februari. Het barkschip VESTA, kapt. Dirks, alhier gearriveerd, zal volgens bericht van de gezagvoerder naar Anjer vertrekken.


Datum: 11 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip ALBLASSERDAM, kapt. Willemse, van Cardiff naar Singapore, 8 dezer met averij te Lissabon binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Volgens brief van kapt. Strootman, voerende het Nederlandse schip ELEVO, dd. Rio de Janeiro 10 maart, lag hij gereed om de volgende dag naar Newcastle NZW te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 6 april. Kapt. Nanninga, voerende het schip ZEEPLOEG, van Schiedam alhier binnen, rapporteert de 29e maart in het Kattegat te hebben zien drijven een door het volk verlaten kofschip, beladen met hout en vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 21 april 1874, des namiddags ten half-een ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek verkopen:
- Het snelzeilend Nederlands schoenerschip COLIBRI, laatst gevoerd door kapt. N. Reedijk, volgens meetbrief lang 15,65 meter, wijd 3,19 meter, hol 1,87 meter en alzo groot 41 ton, met al zijn staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende aan de Houtbrug te Rotterdam.
- Het snelzeilend Nederlands schoenerschip DINA, laatst gevoerd door kapt. M.S. Springer, volgens meetbrief lang 20 meter, wijd 4,8 meter, hol 2,78 meter en alzo groot 101 ton, met al zijn staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereed- schappen, zoals het is liggende in de Leuvehaven, nabij de Leuvebrug te Rotterdam.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 10 april. In de eerste dagen van de maand september 1871 strandde de Nederlandse bark GOUVERNEUR VAN ARUBA op de kust van het eiland Curaçao, zeer dicht bij de stad, terwijl die bark geweren en ander oorlogsmaterieel uit een vreemde plaats naar een andere overbracht. Het bestuur der kolonie Curaçao, kennis bekomen hebbende van het ongeval, de bark overkomen, zond dadelijk de politie, om de wapenen en het buskruit in beslag te nemen, zonder dat het de eigenaar, de heer Pedro Nolasco Martinez, vergund werd de baai te naderen, waar het verongelukte vaartuig lag. De eigenaar had zich naar de stad begeven, om werklieden en een vaartuig te bekomen, ten einde zijn eigendom te redden, maar, op de plaats des ongeluks aangekomen, werd hij door de politie afgewezen en bedreigd, dat men op hem en de zijnen zou schieten, in geval hij trachten zou zijn voornemen door te zetten. De toenmalige Gouverneur van Curaçao verklaarde het vaartuig verbeurd, beroofde de eigenaar van zijn eigendom, belette hem zijn lading over te laden, en dit alles op grond van een Koninklijk besluit van februari 1871, waarbij de in- en uitvoer van buskruit en oorlogsmaterieel werd verboden. De heer Nolasco Martinez, na vergeefse pogingen te hebben aangewend om op minnelijke wijze de zaak te regelen, dagvaardde het Gouvernement van Curaçao in rechten tot vergoeding der schade wegens de ontzetting uit zijn eigendom geleden. Het Hof van Justitie van Curaçao, voor welk college de zaak werd aangebracht, verklaarde zich bij vonnis van 23 februari 1872 onbevoegd om van de zaak kennis te nemen, daar de burgerlijke rechter niet bevoegd is, kennis te nemen van een vordering tot schadevergoeding, indien deze afhankelijk is van de beoordeling ener regeringsdaad, en veroordeelde de eiser in de proceskosten. De eiser voorzag zich van deze uitspraak in hoger beroep bij de Hoge Raad der Nederlanden, voor welk college de zaak heden werd behandeld.
Voor de appellant trad op mr. G. Belinfante, die de uitspraak van de rechter in eerste aanleg op verschillende gronden bestreed en ontkende dat in deze zaak gevorderd werd een schadevergoeding wegens een regeringshandeling, daar, onverschillig achter welk motief de Regering van Curaçao zich meende te moeten verschuilen, de uitzetting van eigendom, door wie ook gepleegd, volgens de burgerlijke wet, als een onrechtmatige handeling is te beschouwen.
Voor de geappelleerde werd gepleit door de landsadvocaat mr. A. de Pinto, die de uitspraak van de eerste rechter in alle delen als goed gewezen beschouwde en betoogde, dat het gemis ener administratieve rechtspraak geen reden behoorde te zijn, om tot de kennisneming van de burgerlijke rechter te brengen, wat daartoe niet wegens zijn aard behoort.
De conclusie van het Openbaar Ministerie in deze zaak is bepaald op vrijdag 24 april.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 april. Heden is op de werf De Toekomst, bouwmeester C. van Dorp, onder directie van de heer A.E. Maas alhier, de kiel opgehaald van een te bouwen loggerschip, genaamd DRIE GEZUSTERS, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij onder boekhouderschap van de heer Johs. Verkade Mzn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 9 april. De te Oostwold te huis behorende brik LANDBOUW, kapt. J. Sannes, welke, van de Plata-rivier komende, gedurende de ZW-storm van de 2e dezer bij Scilly de grote mast kapte, was niet naar Lissabon, maar naar Liverpool bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 7 april. De brik PAUL WIERTSEMA, kapt. H. Nijhoff, van Porsgrunn naar Delfzijl met een lading ijs, is hier met verlies van boten, verschansing en stutten binnengelopen.


Datum: 12 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Volgens ontvangen telegram lag het schip AFRIKAAN, kapt. Van der Stoop, onder Dungeness ten anker. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 april. Kapt. Kruisinga, voerende het schip AMSTERDAM, van Banjoewangi alhier binnen, rapporteert tussen de Westereilanden en het Kanaal veel zwaar stormweer uit het ZW en NW met hoge zeeën te hebben gehad.


Datum: 13 april 1874


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 april. Het stoomfregat ZEELAND, behorende tot het blokkade-eskader te Atjeh, niet in staat zijnde enige dienst te verrichten, wordt door het transportschip SOERABAIJA naar Batavia gesleept ten einde aan de werf te Onrust te worden opgelegd.
Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ZEELAND, liggende te Batavia (part. collectie)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Amerikaanse fregatschip KEARSARGE, groot 1.042 tonnen, gebouwd in 1864 te Newburyport, U.S.A., gekoperd in 1873 en geklassificeerd in Veritas 3/3 A 1.1. Het schip is thans liggende te Nieuwediep.
Nadere informatiën bij de cargadoors Ths. Breuker te Amsterdam of bij zijn agenten Van Vliet & Co te Nieuwediep.
(opm: door een Nederlandse reder gekocht en verdoopt in ADMIRAAL DE RUYTER)


Datum: 14 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 april. Gisteren zouden de nieuwe ram-monitors PANTER en HYENA onder het geleide van het stoomschip de VALK, naar Hellevoetsluis vertrekken en waren reeds naar de rede gestoomd. Beide vaartuigen echter, die geen verschansingen hebben en met hun dek een paar voet boven water liggen, kregen op de rede zo veel water over en in het schip, dat men genoodzaakt was in de haven terug te keren. De bemanning moest zich overal aan vastklemmen om door de golven niet van het dek gerukt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 maart. Vrachten ondergingen gedurende de afgelopen 14 dagen weinig verandering. De hoeveelheid disponibele scheepsruimte is afgenomen, maar blijft de vraag zeer beperkt en is het moeilijk vooral naar Nederland om tot de lopende koersen lading te krijgen. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: stoomschip HOLLAND naar Amsterdam, NLG 85 voor suiker, NLG 90 voor koffie, NLG 75 à 90 voor tabak, NLG 110 voor indigo; NIEUWE WATERWEG II naar Rotterdam, NLG 62,50 voor suiker, NLG 125 voor arak, in de Oosthoek te laden; STAATSRAAD VAN EWIJCK, Kanaal voor orders, GBP 3.7.6, op de kust te laden; NOACH I, naar Rotterdam, NLG 60 en NLG 65 voor suiker, NLG 125 voor arak, te Samarang, Tagal en Cheribon te laden; ANNA EN SOPHIA, naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, vult op met suiker à NLG 62,50 en tabak à NLG 47,50 en NLG 50, in de Oosthoek te laden; MEDEA naar New York, GBP 3.7/6 in de Oosthoek te laden; MARIA ELISE, naar Amsterdam NLG 65 voor suiker, NLG 120 voor arak, te Samarang en Batavia te laden: BATAVIA naar Australië GBP 1.10/-, op de kust te laden; GEBROEDERS VAN DER BEEK naar Rangoon: GBP 4 voor rijst naar het Kanaal.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: stoomschip MADURA, NIEUWE WATERWEG I. PIETER ADOLF en FERDINAND EN LOUIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Volgens heden ontvangen bericht bevond zich het schip ZEENYMPH, kapt. Vitringa Coulon, van Nieuwediep naar Macassar, de 11e april op de hoogte van Dungeness. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 13 april. Volgens telegram is het schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Ruhaak, te Cardiff gearriveerd. Alles wel aan boord. Men had op de reis veel storm ondervonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 5 maart. Met het stoomschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, komende van Billiton werden hier aangebracht 16 schepelingen van het op Ontario-rif verongelukte Engelse schip ADELINE van Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 3 maart. Het Engelse schip ABYSSINIË, kapt. Griffers, is op het eiland Motir, ten Zuiden van Ternate gestrand. Het schip is geladen met steenkolen en kwam van Cardiff.


Datum: 15 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Volgens telegram is het Nederlandse barkschip ZEENYMPH, kapt. Vitringa Coulon, van Amsterdam naar Macassar, hedennamiddag om 2 uur The Lizard gepasseerd. Alles wel. Wind Noord. Frisse koelte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 april. Het Nederlandse stoomschip HOLLAND, kapt. Hoefman, van Penang naar Nieuwediep, is volgens telegram van Suez dd. 13 dezer, in de Golf van Suez dd. 13 dezer op 2 mijlen afstand van laatst genoemde plaats op een zandgrond geraakt. Van Suez zijn 8 lichters afgezonden om het schip te lichten en men verwacht dat het zonder schade vlot zal komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 april. Het Nederlandse schip HENRIETTE MARIA, kapt. Oldenburger, van hier naar Pensacola is 11 dezer met schade in het Westerdok teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 april. Per telegram ontving men het bericht uit Borga van gisteren, dat de haven aldaar naar men hoopt binnen 14 dagen vrij van ijs zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 april. Kapt. Stenger, voerende het Nederlandse schip ELSIEN HAGENUS, alhier binnen rapporteert 31 maart op 27°4’ NB 7°23’ OL gezien te hebben 2 ondersteboven drijvende schepen, vermoedelijk schoeners.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 10 april. Bij Furriby, is een lijk aan land gedreven aan een reddingboei bevestigd, waarop de naam NINA - Amsterdam geschilderd was. Het lijk was goed gekleed en vond men in één der zakken een portemonnee met Nederlands geld erin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 april. Kapt. H.F. Hoetjer, voerende het Nederlandse stoomschip ONDINE, van Reval alhier aangekomen, rapporteert dat hij de 19e en 20e maart in de Noordzee een hevige storm heeft doorgestaan, welke begon uit het ZZO en rondliep tot ZW, NW tot NO; de zee was bij deze ronddraaiende storm als kokende en vloog van alle zijden over het schip; in de nacht van de 20e brak het stuurgerei, waardoor het schip dwars zee viel en de ene stortzee na de andere over het schip heen sloeg, waardoor het kuildek vol water kwam en het schip dreigde te zinken, zodat als het enigst redmiddel de laadpoorten stukgeslagen moesten worden, om daarvoor het overtollige water kwijt te raken, waardoor het schip dan ook weer begon te rijzen. Door de overgekomen stortzeeën was het voorschot van de kajuit totaal verbrijzeld, boten stukgeslagen, verschansingen ontzet, enz., doch het schip bleef steeds dicht. Men was toen genoodzaakt terug te keren naar Frederikshavn, om daar de geleden schade ter herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlands schip HENRIETTE MARIA, kapt. Oldenburger, van hier naar Pensacola, is 11 dezer met schade in het Wester Dok teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 9 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters Gebr. Drenth alhier te water gelaten het schoener-brikschip HUIS GARREWEER, groot 210 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. P. Vink, onder directie van de heer J.K. Mulder te Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Rotterdam op de 14e april:
- het barkschip HEBE is heden in publieke veiling verkocht voor NLG 29.500 aan de heer W. Pont te Edam.
- het barkschip LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM is heden in deze publieke veiling verkocht voor NLG 50.500 aan de heer G. Blankenheym te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 april. Het bevestigt zich, dat het stoomschip NINA, kapt. J.J. Visser, van Amsterdam naar Gothenburg bestemd geweest, verongelukt is. Nabij een der Jutlandse eilanden moet het lijk van een der stuurlieden van die bodem zijn opgevist. (opm: ex-ONDINE, het eerste schip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij).
(opm: zie NRC 170474)


Datum: 16 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handelmaatschappij.
JAVA, 683 last, naar Amsterdam NLG 74,90 per gehele ruimte; WIJK AAN ZEE, 385 last naar Amsterdam NLG 83,70 per 260 last en NLG 80,40 per gehele ruimte; CHRISTINA, 250 last, naar Amsterdam NLG 83,70 per 260 last en NLG 83,70 per gehele ruimte; MAARTEN VAN ROSSEM, 381 last, naar Amsterdam. Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 89,50 per 260 last en NLG 84,90 per gehele ruimte; ADA, 376 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,45 per 260 last en NLG 79,90 per gehele ruimte; JULIE, 230 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 85,90 per gehele ruimte; NICOLAAS WITSEN, 352 last, naar Amsterdam NLG 89,49 per 260 last en NLG 84,49 per gehele ruimte; JACOB ROGGEVEEN, 379 last, naar Amsterdam NLG 89,49 per 260 last en NLG 84,49 per gehele ruimte; ERNESTINE, 740 last, naar Amsterdam NLG 78,68, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 80,68 en Middelburg NLG 79,68 per gehele ruimte; JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 85,74 per 260 last en NLG 82,74 per gehele ruimte; ELIZABETH, 610 last, naar Amsterdam NLG 79,90 per gehele ruimte; FRIESLAND, 378 last, naar Amsterdam NLG 84,69 per gehele ruimte; TROMP, 917 last, naar Amsterdam NLG 74,74 per gehele ruimte; JOHANNA MARIA, 472 last, naar Rotterdam NLG 81,50 per 260 last; NICOLETTE, 640 last, naar Rotterdam en Schiedam NLG 81,50, naar Dordrecht NLG 79,50, naar Middelburg NLG 77,50, alles per gehele ruimte; DORDRECHT II, 408 last, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,49 per 260 last en NLG 83,94 per gehele ruimte; NEDERLAND, 373 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 95,- per 260 last en NLG 84,90 per gehele ruimte; CORNELIA MATHILDA, 384 last, naar Rotterdam en Schiedam NLG 84,95 per 260 last en NLG 83,45 per gehele ruimte, naar Dordrecht NLG 85,95 per 260 last en NLG 84,45 per gehele ruimte; INDUSTRIE, 935 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Schiedam NLG 80,- en Middelburg NLG 79,- per gehele ruimte; MARY, 790 last, naar Amsterdam NLG 81,64, naar Rotterdam NLG 79,64, aar Dordrecht NLG 80,64, naar Middelburg NLG 78,64 en naar Schiedam 80,64 per gehele ruimte; COPERNICUS, 392 last, naar Rotterdam NLG 81,65, naar Dordrecht NLG 82,65, naar Middelburg NLG 79,65 en naar Schiedam NLG 82,65 per 260 last; MR. JACOB VAN LENNEP, 404 last, naar Amsterdam NLG 83,82 per 260 last en NLG 83,82 per gehele ruimte; ELECTRA, 590 last, naar Amsterdam NLG 79,24 per gehele ruimte; THORBECKE, 504 last, naar Amsterdam NLG 83,78 per 260 last en NLG 83,78 per gehele ruimte; NOORDZEEKANAAL, 439 last, naar Amsterdam NLG 83,79 per 260 last en NLG 83,79 per gehele ruimte; JOHANNA EN WILLEM, 234 last, naar Amsterdam NLG 84,60 per gehele ruimte; ARIA EN BETSY, 391 last, naar Amsterdam NLG 86,40 per 260 last en NLG 82,40 per gehele ruimte; PRINSES AMALIA, 445 last, naar Amsterdam NLG 82,35 per 260 last en NLG 78,35 per gehele ruimte; LOUISE, 379 last, naar Amsterdam, NLG 82,35 per 260 last en NLG 78,35 per gehele ruimte; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, 306 last naar Amsterdam NLG 84,35 per 260 last en NLG 80,35 per gehele ruimte, WATERLOO, 394 last, naar Amsterdam NLG 82,40 per 260 last en NLG 81,40 per gehele ruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 april. Het schip BELLONA, kapt. Giverholt van Frederikstad met hout naar Dordrecht is volgens telegram van ´s-Gravesande van heden, gestrand. De equipage is door de reddingboot der Zuid Hollandse Redding Maatschappij aan wal gebracht. Het schip is vol water. De sleepboot ZIERIKZEE heeft tevergeefs beproefd het af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Het Nederlandse stoomschip HOLLAND, van Penang naar Nieuwediep, bij Suez aan de grond geraakt, is volgens telegram uit Suez van gisteren na enige lading gelost te hebben, dezelfde dag zonder enige schade vlot geraakt, en zou heden de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 15 april. Heden is op de werf van de Wed. C. Boele & Zonen de kiel gelegd van de schroefsleepboot ONDERNEMING No.II, voor rekening van de heer A. Bos te Alblasserdam. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruijn & Co. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op de 14e april: het barkschip LOUISE: NLG 25.200, in slag NLG 500, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 15 april. De Engelse stoomboot THISTLE, van Reval met granen naar Rotterdam, is, na zwaar gestoten te hebben, aan de buitenkant van de Goeree gezonken, schip en lading zijn totaal verloren. De equipage is aan boord der loodsboot en komt daarmee naar hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brixham, 14 april. Het schip ROELFINA CATHARINA, kapt. De Vries, van Londen naar St. Thomas heeft het anker geslipt (opm: anker met ketting afgekoppeld) en is vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Liverpool, 12 april. Het schip CONDOR, van Curaçao gearriveerd stootte door het breken van de sleeptros tegen het Kingshoofd, brak de kluiverboom en bekwam enige lichte schade aan de buitenhuid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 15 april. De Nederlandse brik GOEDHART, kapt. J.G. Sikkema, te Pekela te huis behorend, van hier naar Stockholm, is nabij Stralsund gestrand. De bemanning is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 14 april. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester F.H. von Lindern de kiel gelegd van het fregatschip JAN VAN HAAFTEN, groot circa 760 lasten en zullende varen onder boekhouderschap van gemelde scheepsbouwmeester.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van het Nederlandse schoener-galjootschip CATHARINA, gebouwd in 1860, groot 127 zeetonnen, thans liggende te Harlingen en geclassificeerd bij Veritas 3/3. 1.1, bevaren door kapt. H. K. Bekkering, met inventaris, tegen contante betaling, op zaterdag de 25e april 1874, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder A. L. Pronk te Wildervank.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de heren De Windt en Alta, cargadoors te Harlingen en bij de notaris G. P. Vroom te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 april. Het stoomschip HOLLAND, kapt. L. Hoefman, van Penang naar het Nieuwediep, is volgens telegram van Suez d.d. 13 dezer in de Golf van Suez, op 2 mijlen afstand van laatstgenoemde plaats, op zandgrond geraakt. Van Suez zijn acht lichters afgezonden om het schip te lichten en men verwacht, dat het zonder schade weder vlot zal komen.


Datum: 17 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 16 april. Alhier zijn aangekomen 2 schuitjes met rogge, benevens enige inventaris, afkomstig van het voor dit zeegat verongelukte stoomschip THISTLE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 16 april, 8.30 uur. Er zit op de Westplaat nabij Douglas, een brik aan de grond, nadere bijzonderheden ontbreken. Loodscommissaris met schokker ter assistentie derwaarts vertrokken, 11.25. De hedenmorgen aan de grond gemelde brik is de Noorse bark SYLPHIDE, kapt. Hannestad, van Frederikstad geladen met hout naar Dordt bestemd, en zittende bij Uiterton. Verscheidene vaartuigen zijn ter assistentie vertrokken. Enige schuitjes met hout zijn reeds alhier aangekomen. 2.15. De SYLPHIDE is vlot en naar Hellevoet opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 april. Als vervolg op het bericht van kapt. H.F. Hoetjer, voerende het stoomschip ONDINE, voorkomende in ons nummer van 15 dezer, kunnen wij nog mededelen, dat volgens verklaring der equipage, hare redding, zowel als het behoud van schip en lading voornamelijk te danken is aan het moedig gedrag van de 1e officier Carl Müller, die toen de kapitein hem de order had gegeven de laadpoorten stuk te slaan, de tegenwoordigheid van geest en de moed had, dit met eigen levensgevaar te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 april. Kapt. G.H. Folgering, voerende het Nederlandse schip CATHARINA GERHARDINA, van Noorwegen alhier binnen rapporteert op het Holmsrif te hebben gezien een ten anker liggende en door het volk verlaten Oost Friese kof, hebbende schoon dek (opm: alles van dek geslagen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 13 april. Het aan een reddingboei gebonden lijk is herkend geworden te zijn dat van kapt. Visser, van het stoomschip NINA, van Amsterdam, zodat zonder twijfel het schip met man en muis gebleven is.


Datum: 18 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Door de Nederlandse Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 6 schepen, als:
Voor Amsterdam: LOUISA, kapt. J. Vogelzang, 260 last, NLG 82,35; PRINSES AMALIA, kapt. G.H. Timmermans, 260 last, NLG 82,35; WATERLOO, kapt. J.J.W. Steevert, 260 last, NLG 82,40; WIJK AAN ZEE, kapt. A de Looper, 260 last, NLG 83,70.
Voor Rotterdam: JOHANNA MARIA, kapt. M. van Aken, 260 last, NLG 81,50.
Voor Middelburg: COPERNICUS, kapt. H. Hulselman, 260 last, NLG 79,65.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Bevracht zijn de navolgende Nederlandse schepen: stoomschip MADURA naar Amsterdam à NLG 85 voor suiker, NLG 75 à 80 voor tabak, NLG 110 voor indigo; PIETER ADOLF naar Melbourne à GBP 1,10, in de Oosthoek te laden. NIEUWE WATERWEG I, naar Rotterdam à 60 voor suiker en 50 voor tabak, in de Oosthoek te laden. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: HOLLAND en FERDINAND EN LOUIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Naar men verneemt, is last gegeven om Zr.Ms. ZEELAND naar Batavia te doen opkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Volgens brief van kapt. Rolff, voerende het Nederlandse schip SOERABAJA PACKET, van hier naar Soerabaja, was hij 14 dezer ’s ochtends 7 uur in goede staat zeilende , met ONO. wind bij Dungeness, alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 14 april. Hedenavond vond een gasontploffing plaats aan boord van het schip JOHANNA MATHILDA, kapt. Olsen, met kolen naar Riga bestemd. De luiken waren geschalkt en het volk bezig om het dek op te klaren, toen het achterste gedeelte van het schip plotseling in de lucht vloog. De stuurman werd omhoog geslingerd en onmiddellijk gedood, terwijl 3 man der equipage ernstig gewond werden. Het achterdek, kajuit en kombuis zijn geheel vernield.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Elseneur, 14 april. Het barkschip TJILINGSIE, kapt. Jaarsma, van Nieuwediep in ballast naar de Oostzee, te Kopenhagen gearriveerd, heeft gisternacht in de Sont beide ankers en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 15 april. De brik GOEDHART, kapt. Sikkema, is bij Goos op Wittow (opm: eiland Rügen) gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 17 april. In bevrachtingen gaat nog steeds zeer weinig om. Twee schepen werden deze week aangenomen voor haver naar Engeland, de een tegen Sh.11/- naar Londen of de oostkust, de andere tegen Sh.20/- naar het Kanaal van Bristol.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 31 maart. Heden morgen is de JASON onder stoom gegaan om de reis door de Molukken te ondernemen. Nog nimmer is er hier een stoomschip geweest, waarover de klachten zo algemeen waren. Van alle zijden wordt en werd geklaagd; passagiers, ontvangers, inladers en bijladers, van alle zijden had men gegronde klachten. Het ergste is, dat goederen en koopmanschappen, die te Soerabaija en elders geladen waren voor Makassar, zelfs nadat de JASON hier vijf volle dagen vertoefd heeft, hier niet gelost zijn, maar de reis door de Molukkos zullen meemaken en eerst bij behouden retour van daar hier zullen gelost worden.


Datum: 19 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 16 april. De Nederlandse schoener AGATHA CATHARINA, kapt. De Weerd, van Liverpool naar Koningsbergen is hier binnengekomen met verlies van voorsteng, kluiverboom, en verscheidene zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 16 april. Het schip BERTHA, kapt. Fiercke, van Dantzig naar Shields, is in de Drogden (opm: in de Sont) door de bark DELFT aangevaren, en verloor daarbij kluiverboom, boegspriet en galjoen, terwijl ook de steven en relings beschadigd werden.


Datum: 20 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Heden is te Maassluis binnengekomen langs de Nieuwe Waterweg het fregatschip MAASSLUIS, kapt. Kuchler, van Tjilatjap, laatst van Londen, met een diepgang van 45 decimeters, zijnde dit het eerste schip met een lading van Oost-Indië, hetwelk van dit vaarwater bij het binnenkomen gebruik gemaakt heeft. Te Maassluis wordt deze gebeurtenis door het uitsteken der vlaggen feestelijk gevierd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 19 april. Volgens particulier bericht is het fregatschip CORNELIA, kapt. Langholz, te Panaroekan aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Volgens telegram is het Nederlandse fregatschip B.R.H., kapt. Prins, gisteren van Newcastle naar Onrust vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 16 april. De Nederlandse kof MARGARETHA HILLECHINA, verloor de 14e een anker, dat later weer opgevist en aan boord gebracht werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 11 april. Scheepsvrachten. Ook deze week was de vrachtenmarkt, zowel voor zeil- als voor stoomschepen zeer gedrukt en ofschoon over het geheel genomen maar weinig vrachtzoekende schepen binnenkwamen, namen de koersen in de laatste dagen een teruggaande beweging aan. Bewilligd werd naar Sunderland Sh.2/3 per 500 pond tarwe, naar Bremen en Oldenburg 11 thaler courant per 4.300 pond rogge, naar Drontheim 11 thaler, Wisby 8 thaler, Norrköping 9 thaler, alles courant per 5.000 pond rogge met bijlading van hennep naar laatstgenoemde plaats tot 15 sgr. per ctr.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 20 april. Gisteren arriveerde alhier van Brouwershaven het Nederlandse schip INDUSTRIE, kapt. W.F. Pannekoek, die de reis gemaakt heeft in de buitengewoon korte tijd van 74 dagen, waarvan slechts 66 dagen van land tot land. Nog zelden is door een ijzeren schip een zo snelle overtocht gemaakt; slechts éénmaal heeft een bodem dat traject in 73 dagen afgelegd.


Datum: 21 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 april. Heden is bij de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten de schroefstoomboot VOLHARDING No.1, gebouwd voor rekening der vennootschap Leidsche Stoomboot-Maatschappij Volharding. De machines zijn vervaardigd aan de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit aan de Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Volgens particulier bericht is hert schip BASTIAAN POT, kapt. Roosendaal, 4 maart te Padang aangekomen, laatst van Batavia. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Memel, 14 april. Scheepsvrachten. In de laatste tijd werden hier onder meer de volgende vrachten gesloten: naar Amsterdam NLG 15 en Dordrecht NLG 16 per last delen, naar Nederland NLG 20,50 per 2.400 kilo tarwe.
Te Riga werd onder andere gedaan naar de Maas NLG 20 voor gerst en NLG 22 voor rogge, beide per 30 mudden.


Datum: 22 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Rotterdam op dinsdag 21 april:
- COLIBRI: opgehouden voor NLG 3.000.
- DINA: opgehouden voor NLG 5.000.
- OTTO: verkocht voor NLG 4.650.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 20 april. Het schip CORNELIA, kapt. Hoogerwerff, van Rio de Janeiro met koffie naar hier bestend, is gisteren avond, in de Sond ten anker liggende, door een onbekend schip aangezeild en heeft de boegspriet etc. gebroken en is met meer andere schade hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 april. De galjoot MARGERETHA HILLECHIENA, kapt. Pekelder, van Randers in ballast hier aangekomen, is met haver van Landscrona naar Engeland bevracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 april. De Appingedamster brik SINCERITÉ, kapt. De Jonge, van Zierikzee in ballast naar Riga bestemd, heeft beide ankers verloren en is hier door een stoomboot binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 19 april. Door de voortdurend heersende W en WNW stormen is het slechts gelukt een zeer klein gedeelte der lading talk, harst en spek en van de inventaris te bergen van het bij Goos op Wittow gestrande Nederlandse schoenerschip GOEDHART, kapt. Sikkema, van Amsterdam naar Stockholm bestemd. Het schip is wrak doch hoopt men de ganse lading te kunnen bergen.


Datum: 23 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuweschans, 20 april. Alhier is aan de dijk aangespoeld een fles, waarin een papiertje, waaruit bleek dat op de 13e april waarschijnlijk op de Eems vergaan was het schip A. TWIN, hebbende de volgende schepelingen aan boord: J.Spuljer, A.Geersma, S. Swiaa, J. Wijntak en T.Wolboom. (opm: zowel de scheepsnaam als de persoonsnamen lijken in meer of mindere mate verminkt).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Southampton, 20 april. De gezagvoerder van het stoomschip TEUTON, alhier gearriveerd, rapporteert de 17e april op ongeveer 183 Engelse mijl van Ushant (opm: Ouessant) een Nederlandse kof gezien te hebben van pl.m. 160 ton zonder masten en kluiverboom. Men kon geen naam ontdekken, ook was er niemand op het schip. De boten waren weg en de breuk in de masten nog geheel nieuw. Het schip scheen niet dieper geladen dan gewoonlijk. Het roer en stuurgerei scheen nog in goede orde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 19 april. Het kofschip EENDRACHT, kapt. De Boer, 20 maart laatstleden bij Geestendorf op strand geraakt, is door uitgraven weer afgebracht en in de haven van Geestemünde gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 16 april. De BERTHA, kapt. Tierke, werd hier gisteren met verlies van boegspriet en schade aan de boeg binnengesleept, welke schade ze bekwam door aanzeiling met het schip DELFT, kapt. Van der Meer, van Nieuwediep naar Sundsvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lorient, 18 april. De Nederlandse galjoot JANNETJE, kapt. Van Delft, van St. Nazaire naar Shoreham, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 21 april. De Nederlandse bark VICE ADMIRAAL MAY, kapt. Huizer, van Amsterdam naar Batavia, is met verlies van zeilen en boten alhier als bijlegger binnengekomen. (opm: volgens PGC 230474 kapt. Annokkee).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 20 april. Het schip ALBATROS, kapt. Koch, van Amsterdam naar Suriname, is gisteren alhier lek en met verlies van boegspriet binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 22 april. Heden arriveerden hier het nieuwgebouwd schoener-brikschip ADMIRAAL DE RUITER, kapt. S.R. Brouwer, van Wildervank, groot 215 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand, en het nieuwgebouwd tjalkschip VOLHARDING, kapt. D.R. Speelman, van Groningen, groot 75 ton, gebouwd bij T. van der Werf te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 20 april. De schoener THERESIA, van Weymouth naar Genua, is de 15e april in zinkende staat verlaten met 5 voet water in het ruim. De equipage is aan boord van de stoomboot ASIA, van Tripoli. (opm: zie PGC 240474).


Datum: 24 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 19 april. Het schip MAAS, kapt. Stoorvogel, alhier van Saffi, heeft de verschansingen verloren en zwaar gewerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Catharina (Brazilië), geen datum. De Nederlandse schoener ANNA SOPHIA, kapt. Hamstra, is hier de 7e maart lek binnengelopen, hebbende zeer slecht weer doorgestaan. Het zal waarschijnlijk moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 20 april. Het de 15e dezer met 5 voet water in het ruim door het volk verlaten schip THERESIA, is gebleken de Sappemeerster schoener THERESIA, kapt. J. Wekenborg Jz. te zijn, van Dordrecht, laatst van Weymouth, naar Genua bestemd.


Datum: 25 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 maart. Eergisteren is alhier aangekomen Zr.Ms. transportschip JAVA, kapt. luit. ter zee Mansveldt, 27 januari uit het Nieuwediep vertrokken. Het schip heeft gestadig goed weer gehad, en is naar men verneemt, uitgezonden om de overgebleven equipage en de inventaris van de DJAMBI, af te halen. De JAVA zal vermoedelijk een maand in deze wateren vertoeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 maart. Het Nederlandse schip SAMARANG, kapt. Lehman, is na getimmerd te hebben, 14 dezer naar Rotterdam vertrokken.
Er is nu nog maar één Nederlands handelsvaartuig in de Kaapse wateren, namelijk de driemastschoener TRIO, kapt. Westerveld, van Amsterdam, liggende op de stoomhelling in het dok alhier, om enige herstellingen te ondergaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dundee, 22 april. De SEVILLA, kapt. Siversten, van Alloa naar Stockholm, en de DIANA, een Nederlandse schoener, zijn 13 april op 5632’ NB 0503’ OL in aanzeiling geweest, waarbij beide vaartuigen zonken. De equipage van de DIANA is verdronken, die van de SEVILLA is gered door het schip RAPID en heden alhier per sleepboot aan land gebracht. Het Nederlandse schip DIANA, kapt. Fijn, is 10 april uit Cuxhaven naar Petersburg vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 23 april, Door het Nederlandse schoenerschip ALBERDINA, kapt. Scherpbier, is hier aangebracht de equipage van het Britse brikschip ORION, kapt. James Simson, met steenkolen van Hartlepool naar Hamburg gedestineerd en op ongeveer elf mijlen van Terschelling in de Noordzee gezonken. Per Hullse boot zijn de geredden van hier naar Engeland vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. C. van Slooten gedenkt, op vrijdag de 8e mei 1874, des avonds te 7 uur, in het hotel Everts te Veendam, publiek tegen contante betaling te verkopen het in de Nederlanden te huis behorende schoenerbrikschip, genaamd ANNA, en zulks met al deszelfs opgoed, laatst bevaren door kapt. B. H. Korfker, thans liggende te Rotterdam, groot 165 zeetonnen, en geclassificeerd bij het Bureau Veritas 3.G. 1.1.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 24 april. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd schoenerschip NEWA, kapt. M.H. Drenth, groot 190 ton, gebouwd bij K. & J. Wilkens, beide te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dundee 22 april. Het schip SEVILLA, kapt. Sivertsen, van Alloa naar Stockholm, en de Nederlandse schoener DIANA, zijn de 13e april op 56º`32’ NB 05º03’ OL, in aanzeiling geweest, waarbij beide vaartuigen gezonken zijn; de equipage der laatste is verdronken, doch die van de andere is opgenomen aan boord van de RAPID, heden per sleepboot
WM. SCOTT aan land gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur 22 april. De schoener JEANNE MARIE, kapt. Breed, van Zierikzee naar Riga, heeft de 19e dezer in de Sont in aanzeiling geweest met de schoener HERMAN, kapt. Jensen, en daarbij de boegspriet, kluiverboom en kraanbalken gebroken en door het springen der ankerketting een anker met 45 vademen ketting verloren, die echter weder geborgen en aan boord gebracht zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Catharina, 20 maart. Het schip ANNA SOPHIA, kapt. J.D. Hamstra, van Buenos Ayres naar Antwerpen, is de 7e dezer hier lek binnengelopen, hebbende zware stormen doorgestaan. Het moet vermoedelijk lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 18 april. De zeilschepenvrachten waren stil. Gedaan werd naar Harlingen tot NLG 16 per 72 cub.ft. grenenhout, naar Belfast Sh.3/- per 500 Engelse pond tarwe, naar Leer 9 thaler per 2.000 kilo tarwe.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op een nader te bepalen dag in de loop van de maand mei zal door de ondergetekenden op publieke vendutie worden verkocht het Nederlandse barkschip ANNA LUCRETIA, kapt. A.G. Reijnsaardt, groot 333 lasten of 613 gemeten tonnen, zo als hetzelve te Soerabaija ter rede is liggende, zullende de inventaris afzonderlijk worden verkocht.
Hanterman & Co.


Datum: 26 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 25 april volgens particulier bericht is het brikschip J.H. HENKES, kapt. Boer, heden van Azua (St. Domingo) te Liverpool aangekomen, 47 dagen reis. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 april. De Engelse schoener LEADER, kapt. Cooper, van Maryport met ijzer naar Rotterdam bestemd, hier gearriveerd, heeft op de Ooster aan de grond gezeten, doch is, na een gedeelte der lading in een vissersvaartuig gelost te hebben, met assistentie van bootslieden, vlot gekomen, het schip maakt water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Het Nederlandse schip B.R.H., kapt. Prins, van Newcastle naar Batavia, was 23 dezer bij Hastings.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 22 april. De Nederlandse kof HARMONIE, kapt. J.A. Oldenburger, van Leith naar Danzig, is bij Hela gestrand, geladen met koolteer, is na het overboord werpen van 10 vaten met hulp van een sleepboot, die GBP 100 bergloon verlangt, vlot geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op donderdag de 7e mei 1874, des middags ten 12 uur, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, van het Nederlands snelzeilend kopervast schoenerschip genaamd ZEUS, laatst gevoerd door kapt. L. Hoogerwerf, liggende in de haven te Vlaardingen, volgens meetbrief groot 115 gemeten tonnen, met staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere bijzonder volledige inventaris.
Geclassificeerd bij Veritas 5/8 1.1. voor 3 jaar. Dagelijks te bezichtigen van 10 tot 4 uur. Zijnde inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën ten kantore van de te Vlaardingen residerende notaris J. van Stipriaan Luïsçius, bij wie op franco aanvrage is te bekomen gedrukte catalogus van voornoemd schip en inventaris.


Datum: 27 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 maart. Ten gevolge van de kleine hoeveelheid beschikbare scheepsruimte is de stemming voor vrachten vaster, maar blijft de vraag zeer beperkt. De afsluitingen van Nederlandse schepen zijn als volgt: stoomschip MADURA naar Amsterdam NLG 85 suiker, NLG 75 en 80 tabak, en NLG 110 voor indigo; JASON, maand-charter condities onbekend; PIETER ADOLF, naar Melbourne, GBP 1,10, in de Oosthoek te laden; NIEUWE WATERWEG I, naar Rotterdam, NLG 60 voor suiker, NLG 50 voor tabak in de Oosthoek te laden; stoomschip PRINS VAN ORANJE, naar Amsterdam, NLG 100 voor tabak, te Batavia en Soerabaija te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: stoomschip HOLLAND, FERDINAND LOUIS, BASTIAAN POT, VIER GEBROEDERS, HENRIETTE en LOTUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 23 april. Van het bij Goos of Wittow gestrande brikschip GOEDHART, kapt. Sikkema, is door twee schepen een gedeelte der lading alhier aangebracht, en is een derde nog onderweg; omstreeks 120 vaten liggen er buitendien nog op het strand, zodat men de ganse lading als geborgen kan beschouwen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 25 april. Ten opzichte van het Nederlandse schip DIANA - zie het bericht uit Dundee in ons nummer van 25 dezer – kan worden medegedeeld, dat de te Pekela te huis behorende galjoot DIANA, kapt. J.J. Fijn, de 10e april uit Cuxhaven naar St. Petersburg is vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 22 april. Het schoenerschip ALBERDINA, kapt. Scherpbier, heeft hier aangebracht het door hem geredde scheepsvolk van het bij Terschelling gezonken schip ORION, kapt. Simson, van Hartlepool naar Hamburg bestemd.


Datum: 28 april 1874


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 april. Zr.Ms. stoomschepen MAAS EN WAAL en BRIELLE worden binnenkort alhier verwacht. Beide schepen maakten deel uit van het blokkade-eskader te Atjeh, maar zijn opgezonden omdat zij niet meer in staat zijn dienst te doen.


Datum: 29 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 27 april. Het alhier liggende Amerikaanse clipperschip GENERAL BERRY, groot 2.110 tonnen, is voor eigen rekening aangekocht door de heer F.F. Groen te Amsterdam. (opm: gebouwd in 1864, onder Nederlandse vlag gebracht en verdoopt in AUGUSTE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 22 april. De gezagvoerder van de Nederlandse schoener BERTHA, rapporteert op 57° NB 5° OL een driemastschoener gezien te hebben, waarschijnlijk een Noorse, waarvan de spiegel zwaar beschadigd was. De equipage met haar goederen zag men op een andere schoener aan boord gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 maart. De bark BRILLANT, kapt. Newman, van Freemantle naar Singapore, alhier 12 maart aangekomen, is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 28ste april 1874 voor de notaris Richard Hendrik Nierstrasz, residerende te Rotterdam, verleden, is tussen de ondergetekenden Jan Smit Janszoon, scheepsbouwmeester, Kornelis Smit Janszoon, scheepsbouwmeester, en Hendrik Smit, particulier, wonende de eerst en derde te Nieuw Lekkerland, en de tweede te Krimpen op de Lek, aangegaan een Vennootschap van Koophandel tot uitoefening van de scheepsbouw, en alles wat in de ruimste zin tot dit vak behoort, en zulks tot voortzetting der zaken, tot nu toe door de beide eerstondergetekenden voor gemeenschappelijke rekening gedreven.
De Vennootschap is gevestigd aan de Kinderdijk, Gemeente Nieuw Lekkerland, onder de Firma J. & K. Smit. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd, gerekend sedert de 1e januari 1874, onder bepaling dat ieder der Vennoten het recht heeft haar ten allen tijde te doen eindigen, mits deswege ten minste zes maanden bevorens aan de andere Vennoten schriftelijk opzegging zij gedaan.
De Firma der Vennootschap zal door al de Vennoten worden getekend, doch uitsluitend voor zaken der Vennootschap onmiddellijk betreffende. Voor geldopnemingen, borgstellingen, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle verbintenissen van buitengewone aard, voor zover de Vennootschap die mocht willen aangaan, zullen steeds de particulier handtekeningen van al de Vennoten worden vereist.
Geschiedende hiervan aankondiging ingevolge de bepaling van art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
Jan Smit Jz., K. Smit Jz., H. Smit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwe Pekela, 25 april. Heden is van de werf der heren B. Vrij, H. Bakker & Co. te water gelaten het tjalkschip de VROUW GEERTJE, groot pl.m. 75 ton, zullende bevaren worden door schipper K.J. Panjer.


Datum: 30 april 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Hissink, van Batavia herwaarts, was 27 dezer bij Hastings kruisende met Oostenwind. Alles wel aan boord.


Datum: 01 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 april. Volgens telegram is het schip ALBERDINA, kapt. Wolkammer, de 25e april te Riga binnengekomen van Leith.


Datum: 02 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Volgens heden ontvangen telegram is het stoomschip JAVA, kapt. Gollards, 29 april van Batavia naar Nieuwediep vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 april. Kapt. Hissink, met het schip HOLLANDIA, van Batavia hier binnen, rapporteert gezien te hebben de 27e april, in de Noordzee, de top van een mast, boven water uitstekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 1 mei. De kof VRIENDENTROUW, kapt. De Jonge, dinsdag vertrokken, is lek uit zee teruggekomen en naar Harlingen gezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. Het Nederlandse schip CARDENAS PACKET, kapt. Ouwehand, van Aracaju, te Falmouth binnen, is lek en zal vermoedelijk moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 29 april. Het schip GRIETJE, kapt. De Haan, van Caen in ballast, is alhier met verlies van zeilen en rondhout en andere schade binnengelopen, zijnde de vorige nacht in aanzeiling geweest met een groot schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Narva, 24 april. Estland. De scheepvaart is thans als geopend te beschouwen en zijn alhier aangekomen de Nederlandse schepen JOHAN EILARD MARIE, kapt. Scheurleer en de HOUTVAART, kapt. Visser, van Nieuwediep in ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 28 april. De gehele lading van het bij Arcona gestrande brikschip GOEDHART, kapt. Sikkema, is geborgen en naar Stralsund versleept, het schip is wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 31 maart. Het Nederlandse schip NELLY, kapt. Rapp, ligt in de kleine rivier Tigre op enige uren afstand van hier te repareren.


Datum: 03 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. De Nederlandse schoenerschepen MARIA HELENA, kapt. Warnaar, en ANNA SANDERS, kapt. Versteeg, zijn behouden te Benin, aangekomen. De gezondheid der equipage was uitmuntend. Van eerstgenoemd schip zijn de kok en een jongen met de sloep gedeserteerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 mei.Het stoomschip P. CALAND van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij werd heden met goed gevolg van de werf van de heren R. Napier & Sons te Glasgow te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen vonden plaats: BASTIAAN POT, naar New York, GBP 3.15 voor suiker in de Oosthoek, GBP 4 en GBP 4.2.6 licht goed te Padang te laden; FERDINAND EN LOUIS, naar Mauritius, rijst, te Batavia te laden, condities onbekend; CHRISTINA naar Melbourne, GBP 1.12/-, in de Oosthoek te laden; HOLLAND, maandcharter à NLG 850 per dag.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: Nederlands, VIER GEBROEDERS, HENRIETTE, KANDANGHAUER II, MARIE, LUCTOR ET EMERGO. STAD MIDDELBURG, en stoomschip JAVA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 mei. Het stoomschip P. CALAND van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij werd heden met goed gevolg van de werf van de heren R. Napier & Sons te Glasgow te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 mei. Heden is van de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen te water gelaten het loggerschip STAD AMSTERDAM III, gebouwd voor rekening der firma R.P. Regtdoorzee, bestemd voor de haringvisserij, bevaren zullende worden door schipper P. Bootsman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Het Nederlandse schip FREDERIK EN THEODORUS, kapt. Rab, van Memel herwaarts, is volgens gisteren ontvangen telegram uit Elseneur aldaar ten anker liggende aangezeild door de Franse bark MARS, en heeft daardoor schade aan het bovenschip bekomen; laatst gemelde is doorgegaan naar de Oostzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 30 april. (per telegram) Het barkschip REGATTA , kapt. Larsen, van Harlingen in ballast naar Hernösand, is bij Skagen gestrand en heeft de masten gekapt. Het volk is gered.


Datum: 04 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. J. Hus, groot 3.000 tonnen, toebehorende aan de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, is deze morgen om 2½ uur de Nieuwe Waterweg binnengekomen. (opm: eerste reis vanaf de werf).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Koch, van Amsterdam naar Suriname, is lek te St. Ubes binnen en moet volgens brief van de kapitein in dato 22 april gedeeltelijk lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 mei. De Nederlandse schepen AGIDIA EN PAULINE, kapt. De Groot, en NESTOR, kapt. Maasdijk, zijn in het Engels Kanaal van een loods voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij.
Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. J. Hus, liggende voor het Yachtclubgebouw, zal door heren aandeelhouders met hun dames kunnen bezichtigd worden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 4 tot 7 mei a.s., op vertoon van toegangkaarten, welke gedurende die dagen te verkrijgen zijn ten kantore van de Maatschappij, Willemskade no. 23, van 9 tot 5 uur.
Gedurende laatstgemelde drie dagen zal het schip ook te bezichtigen zijn voor het publiek, op vertoon van toegangkaarten, verkrijgbaar als boven, tegen betaling van 25 cents.
De opbrengst zal strekken ten behoeve van de zeevarende armen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op vrijdag en zaterdag de 8e en 9e mei 1874, te beginnen des morgens om 9 ure, zal op de bouwmanswoning Vlugtenburg bij ’s Gravesande, door de gemachtigde van de houder van het cognossement der geborgen lading van het gestrande schip BELLONA, ten overstaan van een deurwaarder, veiling worden gehouden van het wrak en van de inventaris, bestaande onder andere in goede zeilen, kettingen, ankers, staand en lopend want, benevens een uitmuntende mast van Amerikaans hout, alsmede van de lading, die bestaat uit ruim 29.000 gezaagde zeer goede Noorse planken, waaronder ruim 23.000 geschaafd en geploegd; 1.100 alleen geschaafd en 4.800 ongeschaafd.
Alles ligt van nu af te bezichtigen bij de bovengenoemde bouwmanswoning, alwaar ook, tegen betaling der kosten, gedrukte notitiën van de lading te verkrijgen zullen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Naar wij vernemen, is de bij de heer C.J. Boon te Hoogezand in aanbouw zijnde nieuwe schroefstoomboot WILLEM III, bestemd voor het traject Delfzijl – Groningen en voor rekening der gezamelijke schuitevaarders te Delfzijl, tegen de 10e dezer maand voor de dienst gereed. Volgens verklaring van deskundigen is ook deze boot hecht en sterk gebouwd, zijn de kajuiten doelmatig en elegant ingericht en is de vorm der boot zo geconstrueerd, dat zij zekerlijk zeer weinig zuiging of beweging in het water zal veroorzaken.


Datum: 05 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. Zondag ll. arriveerde alhier door de Nieuwe Waterweg, met een diepgang van 43 palmen, binnen twee uren vanuit zee tot aan Rotterdam het stoomschip W.A. SCHOLTEN, behorende aan de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij. Dit vaartuig, bestemd voor de vaart tussen hier en New York, munt uit door sierlijkheid van vorm, doelmatigheid van inrichting en stevige bouw. Het is lang 350, breed 38 en hol 29 Engelse voeten. Het heeft compound-machines van 400 paardenkracht nominaal, die tot ruim 2.000 paardenkracht effectief kunnen worden opgevoerd. Het schip heeft drie dekken en zes waterdichte schotten, waardoor het in zeven afdelingen verdeeld wordt; in iedere afdeling bevinden zich twee pompen, die door stoom of met de hand bewerkt kunnen worden. De salon en de inrichtingen voor 24 eerste en 24 tweede klasse passagiers zijn uitermate prachtig. De ruime hutten zijn zeer gemakkelijk en doelmatig. Er is tevens ruimte voor 700 emigranten. De grootst mogelijke zorg is aan de ventilatie besteed.
Het koken in de kombuizen geschiedt door stoom. Een machine levert iedere minuut een Engelse gallon drinkwater. De verwarming door het gehele schip en in de hutten op dek geschiedt door verhitte lucht, waardoor het gevaar van brand vermeden wordt. Overvloedige blusmiddelen (stoom-, handspuiten en extincteurs) zijn aanwezig; ingeval van brand is aan ieder van de bemanning bij voorbaat zijn post aangewezen. Een ruime ziekenboeg is ingericht ter verpleging van lijders. Een ijshok tot berging van 12 geslachte ossen, ter consumptie op de reis, bevindt zich in het voorste gedeelte van het schip. Acht grote boten bevatten ruimte genoeg om alle opvarenden te bevatten; zij zijn voorzien van bijzondere toestellen om te water te worden gelaten, die bij het beproeven uitmuntend hebben voldaan.
Op de brug zijn telegrafen tot bestuur van machine en roer. Het schip heeft een driemast-schoenertuig. De ankers worden door stoom opgehieuwd en zijn er drie stoomlieren op het dek om te laden en te lossen. De gemiddelde vaart van het schip bij de proefvaart was 14 mijlen. Het is gebouwd door de firma R. Napier & Sons te Glasgow, onder toezicht van Veritas en Lloyds en in de hoogste klasse opgenomen.
Alle verbeteringen in het vak van scheepsbouw en al wat tot gemak en veiligheid der opvarenden kan bijdragen, is op dit stoomschip toegepast.
Het maakt door zijn reusachtige afmetingen en sierlijke vorm een uitmuntende indruk. Met volle gerustheid kan de getuigenis worden afgelegd, dat het met de beste schepen, door andere natiën in de vaart gebracht, kan wedijveren niet alleen, maar de meeste zelfs overtreft. Is dit nieuwe middel van vervoer voor de handel een grote aanwinst, ook voor passagiers biedt het, door de vorstelijke pracht van de salons en de uitstekende inrichting van al het overige, zeldzaam comfort aan. De Directie van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij mag ten zeerste geluk worden gewenst, terwijl de stad onzer inwoning zich mag verheugen dat de Nieuwe Waterweg althans reeds gedoogt, dat zulke kolossale vaartuigen direct uit zee voor de Westerkade ten anker kunnen komen.
De W.A. SCHOLTEN zal gevoerd worden door de gunstig bekende kapt. J. Hus.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Hissink, is bij het binnenkomen in het Nieuwediep, door harde wind tegen een Amerikaans barkschip aangedreven, en heeft daarbij de boegspriet verloren en andere schade aan het voorschip bekomen; laatst gemelde kreeg enige lichte schade aan de verschansingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 mei. Heden is het stoomschip BILLITON van hier naar Batavia vertrokken (opm: eerste reis van dit te Amsterdam voor de Billiton-Maatschappij gebouwde stoomschip).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 1 mei. De kof VRIENDENTROUW, kapt. De Jonge, dinsdag (opm: 28 april) vertrokken, is lek uit zee teruggekomen en naar Harlingen gezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva, 24 april. De scheepvaart is thans al geopend te beschouwen en zijn hier aangekomen de Nederlandse schepen JOHAN EILARD MARIE, kapt. Scheurleer, en HOUTVAART, kapt. Visser, van Nieuwediep in ballast.


Datum: 06 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. Volgens telegrafisch bericht van Batavia is het schip WILHELMINA, kapt. Willemsbrinck, te Soerabaja gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Termunterzijl. 1 mei. Aangaande het schip HILLECHIEN, kapt. Kruize, 13 maart van Krageroe naar hier vertrokken, heeft men sedert niets vernomen, zodat deze bodem in de storm van 19 of 20 maart hoogstwaarschijnlijk met man en muis zal zijn vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 1 mei. Het alhier voor Amsterdamse rekening aangekochte clipperschip GENERAL BERRY, zal genaamd worden AUGUSTE en gevoerd worden door kapt.
H.T. Lange.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 mei. In bevrachtingen was nog al enige levendigheid, voornamelijk voor granen naar Engeland’s westkust en de Franse voorhavens. Men bedong voor haver naar Engeland’s westkust voor hier liggende schepen Sh.21/- en voor elders liggende Sh.20/-, terwijl een klasseloos schip gecharterd werd tot Sh.17/-. Besteed werd voor tarwe Ffrs.28 en voor haver Ffrs.16 naar de Franse voorhavens.


Datum: 07 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Volgens particulier bericht is het Nederlandse fregatschip NESTOR, kapt. Maasdijk, van Java inkomende in het Bokkengat aan de grond geraakt. Assistentie van de sleepboot ZUID HOLLAND en vissersvaartuigen vertrekt derwaarts. Het schip is dicht, goed weer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 3 mei. De 27e april is nabij dit eiland gestrand en de 30e daaraanvolgende door het volk verlaten de Engelse visserskotter BLUE JACKET.
De tuigage is grotendeels geborgen, doch het schip is als verloren te beschouwen.


Datum: 08 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 mei. Het schip NESTOR, kapt. Maasdijk, van Java, gisteren in het Bokkengat aan de grond gemeld, is na slechts een gedeelte der lading in één lichter gelost te hebben, vlot gekomen, en met een diepgang van 58 decimeter goed en wel in de Kanaalhaven gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 mei. Kapt. Hazewinkel, voerende het Nederlandse schip SOLIDE, van Cette hier binnen, rapporteert de 6e april nabij Lissabon een geweldige ZW storm te hebben doorgestaan. Hoge zeeën sloegen over het schip bij welke gelegenheid de roerganger van het stuurrad overboord werd geslagen en hijzelf zeer groot gevaar liep hetzelfde lot te ondergaan. Zeilen en verschansing werden weggeslagen, en onder andere zaken werd ook het kompas van het dek weggerukt. Het schip was echter dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 7 mei. Volgens ontvangen telegram van Lissabon d.d. 6 dezer, is het schip ALBLASSERDAM, kapt. Willems, na volbrachte reparatie aan het roer, vandaar naar Singapore vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 mei. In de nacht van 4 op 5 dezer, zijn op de kust van dit eiland, in de zogenaamde Gronden, vier Engelse viskotters, CERES, EXPRESS, NIZPAT en EDGAR gestrand. Alle vier werden door de bemanning verlaten en zijn reeds vol water. Stilte en stroomverleiding zijn de oorzaak van dit ongeluk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 7 mei. Uit het verslag over 1873 van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland blijkt, dat voor deze nationale onderneming ook het tijdperk der oogsten begint aan te breken. De winst- en verliesrekening, die in 1873 opende met een nadelig saldo van NLG 190.172,16, zal voor 1874 openen met een voordelig saldo van NLG 3.707,09. Over 1873 werd derhalve een zuivere winst behaald van NLG 193.879,25.
De onzuivere winst der Maatschappij was veel groter, en het zou geen moeite gekost hebben reeds nu een uitdeling aan de aandeelhouders te doen, doch commissarissen rekenden het beter vast te houden aan het stelsel van afschrijvingen op de balanswaarden der bezittingen van de Maatschappij, en ook buiten rekening te laten de grotere verkoopwaarden van een deel van het materieel. De toestand van de Maatschappij blijft door deze handelwijze veel gezonder,en is op den duur voor de aandeelhouders verkieselijker.
De winsten door de Maatschappij behaald waren als volgt. De voordelen behaald op de 12 uit- en 8 thuisreizen met de 4 boten der Maatschappij en met de voor de uitreizen gehuurde boten WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, JASON en HOLLAND, beliepen NLG 396.167,79. Dit avans werd nog vermeerderd met winst op de wisselrekening van NLG 5.766,70 en opbrengst van de verkoop van oude materialen NLG 2.669,24, dus tezamen NLG 404.603,73.
Hiervan gaan af voor algemene onkosten, het nadelig saldo der interestrekening en de dienst der geldlening NLG 57.076,24. De afschrijvingen, thans door commissarissen verkozen boven de uitkering van een dividend, bedragen de belangrijke som van NLG 153.648,23½, waarvan NLG 138.416,38 op de stoomschepen en NLG 9.370,- op de etablissementen te Nieuwediep. Het overige is afgeschreven op het meubilair enz.
Door de Maatschappij werden in 1873 2.690 last goederen meer naar Indië, en van Indië 3.295 last meer dan in 1872 vervoerd. Naar Java worden 293 1e klasse, 183½ 2e klasse en 1.904 tussendeks passagiers, en van Java 69½ 1e klasse, 147 2e klasse en 280 tussendeks passagiers meer vervoerd dan in 1872. Het brievenvervoer leverde NLG 4.400,- meer op dan in 1872.
In alles dus een gestadige toeneming, die nog versterkt zal worden, zodra de Maatschappij met 6 stoomschepen geregeld de dienst zal kunnen verrichten. Thans zijn in de vaart PRINS VAN ORANJE, groot 1.829 gemeten tonnen, CONRAD 2.147, KONING DER NEDERLANDEN 2.009 gemeten tonnen. In aanbouw zijn PRINSES AMALIA 3.000, VOORWAARTS 2.500 en PRINS HENDRIK 2.500 tonnen. Het laatste ter vervanging van het stoomschip PRINS HENDRIK in het afgelopen jaar in de Rode Zee vergaan.
Het voordeligst voor de Maatschappij is het goederenvervoer. Minder voordelig het personenvervoer; vandaar dat nieuwe stoomschepen voor een kleiner getal passagiers zullen worden ingericht, wat comfort en ruimte voor de passagiers betreft, zullen ze echter uitstekend zijn ingericht.
Het vervoer van militairen als tussendekspassagiers dit jaar zo groot door de expeditie tegen Atchin, heeft de Maatschappij geen bijzonder voordeel opgeleverd; na aftrek der tolkosten blijft voor de Maatschappij slechts 6 cents per Duitse mijl per passagier over. In Indië betaalt men voor het vervoer van militairen 20 cent per mijl; de landverhuizers naar Noord-Amerika bij alle concurrentie nog 9 à 10 cent per mijl.
Drukkend voor de onderneming waren de duurte der kolen, waardoor elke reis NLG 22 à 28.000,- meer kostte en de toepassing van de Suez-tol op de bruto- instede van nettotonnen die extra onkosten van 139.314,70 frank teweegbrachten.
Wanneer men bij die buitengewone onkosten de Maatschappij op haar reizen toch nog een voordeel van bijna 4 ton ziet behalen, bestaat er reden van tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst.


Datum: 09 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 9 mei. Heden werd alhier in het lokaal Eensgezindheid de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van aandeelhouders der Stoomvaart-Maatschappij Java, onder voorzitting van de president-commissaris, de heer J. Louis Kuinders.
De directeur, de heer T.C. Schol, bracht verslag uit over de verrichtingen gedurende het eerste tijdvak van de operaties der Maatschappij van 1 juni tot 31 december 1873. In dit verslag wordt de gunstige toestand der Maatschappij geconstateerd. Het winstcijfer over een kapitaal van NLG 1.000.000,- gedurende de tijd van zeven maanden behaald bedraagt NLG 98.763,63½, waarvan na aftrek van het voor de reservekas enz. bestemde cijfer, overeenkomstig de statuten, NLG 85.500,- of ruim 8½ ten honderd ter uitdeling bestemd worden. Blijkens de winst- en verliesrekening is tevens de bij de statuten voorgeschreven afschrijving op de stoomboten geschied. Uit het uitgebrachte verslag blijkt voorts dat vele uitgaven, die eigenlijk het jaar 1874 betreffen, reeds over 1873 zijn in rekening gebracht, terwijl baten, die nog het winstcijfer van1873 hadden kunnen verhogen, voor 1874 gereserveerd zijn. Na de lezing van dit verslag werd de balans over 1873 in behandeling gebracht en met algemene stemmen door de vergadering goedgekeurd.
De heer F.C. Zillesen vraagt vervolgens het woord en betuigt zijn ware sympathie voor deze jeugdige Maatschappij, niet alleen als aandeelhouder, maar ook als Nederlander. Hij juicht het toe dat de ondernemingsgeest in Nederland op het gebied der stoomvaart in de laatste jaren zozeer is toegenomen. Kleingeestige naijver tussen de verschillende maatschappijen mag niet bestaan. Zij moeten zich onderling in elkanders bloei verheugen. Vooral brengt spreker dankbare hulde aan de krachtige ondersteuning door Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden steeds aan de belangen der Nederlandse scheepvaart verleend. Ook van de liberale en rechtvaardige Nederlandse Regering verwacht spreker niet anders dan welwillende ondersteuning en medewerking, voor zover die op de weg der Regering ligt en zonder bescherming van de een ten koste van de ander. Tenslotte stelt spreker voor de directie dank te zeggen voor haar uitnemend beheer, waartoe bij acclamatie besloten wordt. Hierop is aan de orde de benoeming van twee commissarissen, ter vervanging der heren J.N. Sears en mr. Ch. Bosch Reitz, die aan de beurt van aftreden zijn. Laatstgenoemde verzocht verder niet in aanmerking te komen, met het oog op zijn betrekking van directeur van onderscheidene inrichtingen te Helder, die met de scheepvaart in aanraking komen; hij verklaart echter steeds grote sympathie voor de Maatschappij Java te blijven koesteren. Tot commissarissen worden bij stemming gekozen de heren Sears en F.C. Zillesen, laatstgenoemde ter vervanging van de heer Bosch Reitz.
De heer Zillesen verklaarde, onder toejuiching der vergadering, deze benoeming aan te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Volgens telegram was het fregatschip MARY, kapt. Pijl, van hier naar Java hedenochtend om 8 uur zeilende bij Newhaven met NNW wind.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Volgens brief van kapt. Huizer q.q. voerende het schip VICE ADMIRAAL MAY, van hier naar Batavia, d.d. Lissabon 25 april had hij de 14e van deze maand op 4727’ NB 0758’ WL een orkaan doorstaan, waarin het schip vreselijk werkte, veel stortzeeën overkreeg, de boten en het gehele volkslogies overboord sloegen en verscheidene zeilen verloren gingen. Het dek werd gedeeltelijk verbrijzeld en er kwam daardoor veel water in het schip, dat overigens dicht bleef. De kapitein vreesde voor schade aan de tussendekse lading.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 9 mei. Heden ochtend arriveerde alhier met 29 passagiers en Zr.Ms. troepen het stoomschip JASON, kapt. De Boer, ingehuurd door de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, van Soerabaija en Samarang. De passagiers klaagden steen en been over het slechte voedsel, hetwelk zo erg moet zijn geweest, dat er gisteren bepaald honger is geleden. Onderweg heeft zich nog een geval van cholera voorgedaan met dodelijke afloop, zodat bij het ter rede komen de gele (opm: quarantaine-) vlag onmiddellijk gehesen werd. Een bezoek van een der officieren van gezondheid van het wachtschip was daarvan het gevolg. Waarschijnlijk hadden de passagiers nog niet kunnen landen als niet een der aanwezige officieren van gezondheid zijn collega van het wachtschip had medegedeeld, dat er zich geen druppel water meer aan boord bevond.


Datum: 11 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Kapt. Chevalier van het stoomschip MAAS, rapporteert gezien te hebben 13 april op 46°30’ NB twee ijsbergen waarvan de ene 50, en de andere 30 voet hoog was, en kort daarbij een menigte drijfijs. Voorts op de thuisreis weer twee ijsbergen zoals de vorige waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 mei. Het schip VERWISSELING, kapt. Boon, kwam heden hier lek binnen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 8 mei. Volgens particulier telegram is het hier te huis behorende schoenerschip CONCURRENT, gevoerd door kapt. A. de Jonge, van Newcastle met steenkolen naar St. Petersburg, gisteren voor Kroonstad door het ijs doorsneden en gezonken, doch het volk gered en behouden te Kroonstad aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 2 mei. Houtvrachten. Bij geringe keuze van ladingen hadden wij gedurende de laatste veertien dagen tamelijk slepende bevrachtingsbezigheden. waartegen vrachtvrije ruimte rijkelijk aangeboden werd. De koersen vervolgden daardoor over ’t geheel een weifelende houding en werden met name vrachten naar de Engelse oostkust met ca. Sh.1/- per load gedrukt. Gesloten werd naar Grimsby Sh.15/6, Newport Sh.16/-, Londen Sh.16/6, Devonport Sh.18/-, Weymouth Sh.20/- en Barrow Sh.21/- per load grenen balken, muurlatten en vierkante slepers, Gloucester Sh.21/- voor grenen, Sh.26/- voor eiken balken, Sh.28/- voor eiken plançons. St. Nazaire Ffrs. 50 en 15 pCt. per last grenen muurlatten, Varel 9 thaler, Hoekzijl 10 thaler per last grenen balken, Dordrecht NLG 20 per last eiken en NLG 18 per last grenen vierkante slepers.
Graanvrachten voor zeilschepen goed gevraagd, doch beperkte zich de behoefte grotendeels tot hier liggende ruimte. Men bewilligde naar de Firth of Forth en kolenhavens Sh.2/6, Engels Kanaal Sh.3/3, Bristol Kanaal Sh.3/6 per 500 pound tarwe.


Datum: 12 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alblasserdam, 10 mei. Volgens schrijven van kapt. List, voerende het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, had hij de 10e maart j.l. op 27°30’ ZB 73°30’ OL, opgenomen de kapitein en equipage, te zamen 25 man, van het ijzeren Engelse clipperschip MOORESFORT. Dit schip met 1.665 ton steenkolen beladen was de 5e maart in brand geraakt en moest in allerijl door de equipage worden verlaten, die zich in drie boten met geringe en door zeewater beschadigde provisie, gedurende vijf dagen in de nabijheid van het brandende wrak hadden opgehouden. Vrees voor gebrek aan proviand en water deden kapt. List besluiten te Kaapstad binnen te lopen. Hij kwam aldaar de 4e april aan, en zette de schipbreukelingen die hij 25 dagen lang aan boord verpleegd had, allen behouden aan wal. De KRIMPEN AAN DE LEK zeilde de 6e april van Kaapstad naar Rotterdam. (opm: MOORESFORT, een Brits fregat van 1.187 registerton, gebouwd in 1864).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 april. In vrachten is weinig omgegaan en wordt voor Europa nauwelijks enig zwaar goed aangeboden. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen zijn te melden: CATO, naar New York GBP 1.200 in full, te Soerabaija en Batavia te laden; LUCTOR ET EMERGO naar New York, GBP 3.15 in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: VIER GEBROEDERS, HENRIETTE, KADANGHAUER II, MARIE, UTRECHT, GALILEI, STAD MIDDELBURG en stoomschip JAVA.


Datum: 13 mei 1874


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. Zr.Ms. stoomfregat ZEELAND, gesleept door Zr.Ms. stoomschip SOERABAIA, is gisteren avond ten 6 uur, alhier ter rede aangekomen. De lange duur van de reis moet worden toegeschreven aan het oponthoud van vier dagen te Muntok tot het innemen van kolen. Daarenboven had men ook Gighen en Edie aangedaan, terwijl ook de SOERABAIA met de ZEELAND achter zich niet meer dan 4½ mijl liep, nog een vrij bevredigende vaart, wanneer in aanmerking wordt genomen, dat het tuig van de ZEELAND zwaar is en dat gedurende een gedeelte van de reis tegen de wind in moest worden gestoomd. (opm: de ZEELAND kwam van de kust van Atjeh; het van hout gebouwde schip was in 1859 te water gelaten en was na de dienst op de kust van Atjeh in zo slechte staat, dat het als oorlogsschip afgekeurd moest worden. Het deed nog tot 1884 als wachtschip dienst).

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

OHC 13-05-1874.
Christianstad (? Croonstad) , 8 Mei. Het ned. schip CONCURRENT, kap. de Jonge, van Newcastle naar St. Petersburg, is van het ijs doorsneden en gezonken; volk gered.


Datum: 14 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Volgens telegrafisch bericht is het schip MARIA EN ELISABETH, kapt. Appel, na volbrachte reparatie gisteren van Lissabon naar Singapore vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 11 mei. Volgens rapport van kapt. Dekker, voerende het Nederlandse barkschip WILHELMINA AGATHA, van Suriname in Texel binnen, heeft hij op 31°20’ NB 54°15’ WL zware stormen doorgestaan, welke begonnen op 13 april, de wind aannemend tot onderzeilskoelte, zwaar weerlicht uit het N.W., vreselijke zeeën, hielden om de N.O. voor groot ondermarszeil, fok en stagzeil; geweldig werkte het schip in de hooggaande zeeën, welke gedurig het kuildek tot de reling vulden; kregen in de morgen van de 14de april, op 32°5’ NB 52°54’ WL een stortzee over, welke het naambord afbrak, alle deknaden op het achterdek opensloegen en de kajuit gedeeltelijk met water vulde; draaiden ten 10 uur bij om de Zuid, veronderstellende ons in de rechterhelft ener cycloon, barometer 759 mm; het schip werkte verschrikkelijk, gedurig dreigende het tuig er uit te zullen werpen; een zee sloeg de kettingbak los, welke een en ander op het dek verpletterde; hielden achtermiddags af, de wind N.N.W. Tot 23 april, op 38°33’NB 33°43’ WL, niets bijzonders, daarna weder aannemend tot zware storm; door elkander drijvende lucht; de wind van het Z.W. tot Zuiden. Barometer 750, weerlicht in de bovenlucht en zware bliksem in de horizon; hielden om de N.O., ons weder recht voor het centrum ener cycloon vermoedende, de zee wild door elkander lopende; kregen soms het kuildek vol water, hielden de pomp zo goed mogelijk lens; ontwaarden in de morgen Corvo (een der Wester eilanden[Azoren]) Z.O. tot Z. 6 mijl afstand, nu en dan handzamer tot in de namiddag van de 25ste april, op 41°57’ NB 27°39’ WL Hard aannemend tot zware storm, de barometer 745 en ’s avonds ten 10 ure 728 mm draaiden ten 6 uur bij om de Zuidoost aangezien wij het schip niet voor de zee konden houden, de wind alstoen W.Z.W. zijnde aannemende tot een vreselijke orkaan, het schip viel ten 10 ure plat op zijde met de luiken te water, waardoor alles van dek los sloeg en de volksroef van voren ingeslagen werd, het roer lag hard op doch het schip bleef dwarswind liggen tot dat de kluiver tussen de seisings uitvloog, zichzelf halverwege ophees, en het schip voor de wind bracht, kregen alstoen de schoot der gereefde fok bij, hielden recht voor de woedende zee. Het schip en tuig hield zich goed, in de morgen van de 26ste werd het weder handzamer, barometer 740,5 mm.


Datum: 16 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 mei. Volgens bericht van kapt. Duiven, voerende het schoenerschip JEANNETTE, is hij des nachts op 56°25’ NB 4°40’ OL met een 7 mijls vaart op een wrak gelopen, hetwelk met de kiel bovendreef, en een schoener scheen te zijn van pl.m. 100 ton. Van de JEANNETTE is de Spaanse ruiter gebroken, en de kluiverboom losgewerkt, het schip heeft echter geen schade bekomen. Men peilde dadelijk na de aanvaring de pomp, doch het schip bleef dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 16 april. Het schip ONRUST, kapt. Hoffman, van Java naar Rotterdam, alhier de 10e april ten anker komende, is onklaar geraakt van het Amerikaanse schip SPRAY.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Maracaibo, 18 april. De Nederlandse schoenerbrik DE BROEDERS, vertrok van alhier de 25e januari, doch werd voor de baar opgehouden tot de 6e april, toen zij door een sleepboot erover gebracht werd. De 10e keerde zij echter terug, zwaar lek, en is sedert als onzeewaardig afgekeurd, zijnde geheel doorvreten van de worm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De directie der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij maakt bekend, dat de commissie van rekening in haar vergadering van de 9e april j.l. heeft besloten om over 1873 een dividend van 7 pCt. uit te keren, hetgeen vanaf de 1e mei betaalbaar is gesteld tegen intrekking der coupon no. 19.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 9 mei. In bevrachtingen was het deze week iets levendiger. Bedongen werd o.a. naar Nederland NLG 21 per 2.400 kilo tarwe.


Datum: 17 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout a/d. Kinderdijk, 16 mei. Heden is van de werf van de heren Gebr. B. Pot te water gelaten het loggerschip NIEUWE WATERWEG, varende onder boekhouderschap van de heer M. Dirkzwager Gz. te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel Maatschappij:
FRIESLAND, 378 last, naar Amsterdam NLG 87,49 per 260 last, NLG 84,49 per gehele ruimte; ZUID-HOLLAND, 682 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 82,50 per gehele ruimte; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, 306 last, naar Amsterdam NLG 82,35 per 260 last en NLG 79,85 per gehele ruimte; TROMP, 917 last, naar Amsterdam NLG 84,74 per gehele ruimte; ARIA EN BETSY, 391 last, naar Amsterdam NLG 88,88 per 260 last en NLG 84,84 per gehele ruimte; MR. JACOB VAN LENNEP, 436 last, naar Amsterdam NLG 84,44 per 260 last en per gehele ruimte; MAIBIT, 609 last, naar Amsterdam NLG 82,82 per 260 last en NLG 80,82 per gehele ruimte; TELENAK, 398 last, naar Amsterdam NLG 82,82 per 260 last en NLG 80,82 per gehele ruimte; NOORDZEEKANAAL, 439 last, naar Amsterdam NLG 83,48 per 260 last en per gehele ruimte; THORBECKE, 504 last, naar Amsterdam NLG 83,48 per 260 last en per gehele ruimte; WILLEMINA EN CLARA, 342 last, naar Amsterdam NLG 82,34 per 260 last en NLG 81,34 per gehele ruimte; SLIEDRECHT, 706 last, naar Amsterdam NLG 80,- per gehele ruimte; ELISABETH, 610 last, naar Amsterdam NLG 80,- per gehele ruimte; ANTOONETH (opm: mogelijk verminkte naam; denkelijk ANTOINETTE), 358 last, naar Amsterdam NLG 82,30 per 260 last en NLG 80,40 per gehele ruimte; JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 82,- per gehele ruimte; FLEVO, 686 last, naar Amsterdam NLG 82,68 per gehele ruimte; JACOB ROGGEVEEN, 377 last, naar Amsterdam NLG 87,49 per 260 last en NLG 82,49 per gehele ruimte; NICOLAAS WITSEN, 352 last, naar Amsterdam NLG 87,49 per 260 last en NLG 82,49 per gehele ruimte; DORDRECHT II, 408 last, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,49 per 260 last en NLG 83,49 per gehele ruimte; B.R.H., 657 last, naar Amsterdam NLG 79,97 per gehele ruimte; NICOLETTE, 640 last, naar Rotterdam NLH 80,50, Dordrecht NLG 78,50, Middelburg NLG 77,-, Schiedam NLG 80,50 per gehele ruimte; NEDERLAND, 373 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 90,- per 260 last en NLG 85,- per gehele ruimte; EMMA, 397 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 86,40 per 260 last en NLG 82,40 per gehele ruimte; ADA, 376 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,40 per 260 last en NLG 82,40 per gehele ruimte; JEDO, 399 last, naar Amsterdam en Rotterdam NLG 89,-, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 90,- per 260 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 85,- per gehele ruimte; JOHANNA MARGARETHA, 598 last, naar Amsterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 81,40, Rotterdam NLG 79,40 per gehele ruimte; MARY, 790 last, naar Amsterdam NLG 87,44, Rotterdam NLG 84,44, Dordrecht en Schiedam NLG 84,94, Middelburg NLG 83,44 per gehele ruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Queenstown, 14 mei. De Nederlandse brik ABRAHAM, kapt. Visser, alhier gearriveerd, heeft zeilen, verschansingen en stutten verloren. De achterhut is door een stortzee overboord geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 april. Vrachten. Bevracht werd het Nederlandse schip KANDANGHAUER II naar Amerika à GBP.3.15/- in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: VIER GEBROEDERS, MARIE, HENRIETTE, UTRECHT en GALILEI en het stoomschip JAVA.


Datum: 18 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. J. Hus, is hedenmiddag ten 2½ ure van hier naar New York vertrokken. Het schip is de 17e via Hellevoetsluis goed en wel in zee gekomen. (opm: eerste commerciële reis van dit stoomschip).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 mei. Volgens heden ontvangen telegram is het schip SUZANNA JOHANNA, kapt. L. Hulshoff goed en wel te Newcastle gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Naar aanleiding van ’s Konings besluit van de 12e mei 1874 wordt Zr.Ms. schoefstoomschip 4e klasse PONTIANAK, liggende te Amsterdam, met de 25e mei a.s. in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië, en het bevel daarover opgedragen aan de luit.t.zee 1e klasse J.H. Commijs.


Datum: 19 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 mei. Het Nederlandse schoenerschip ADRIATIC, kapt. Boon, van Triest alhier binnen, bestemd naar Rotterdam en Riga, bekwam op de reis enige schade aan het tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 14 april. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Houwink, is alhier bevracht om te Gualeguay naar Antwerpen te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Chefoo, 20 april. Het schip AUGUSTE, kapt. Mulder, van Taiwanfoo, is alhier in reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 9 juni 1874, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, No. 29, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip HAAMSTEDE, laatst gevoerd door kapt. N. Nolet C.Zn., volgens meetbrief lang 40,50 meters, wijd 7,40 meters, hol 5,55 meters, en alzo groot 739 tonnen of 398 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 15 mei. (per telegram). Het schip KINDERDIJK, kapt. Scharlau, van Amsterdam naar hier bestemd, is op zee verlaten. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kroonstad, 9 mei. De door het ijs doorsneden Veendammer schoenerbrik CONCURRENT, kapt. A.D. de Jonge, van Newcastle naar St. Petersburg, is in diep water in de nabijheid van Seskär gezonken.


Datum: 20 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 18 mei. Heden namiddag is van de werf De Toekomst, behorende tot de Maatschappij van dien naam tot exploitatie van de zeevisserij, directeur de heer A.E. Maas, scheepsbouwmeester C. van Dorp, met het beste gevolg van stapel gelopen het nieuw gebouwd sloeploggerschip NIJVERHEID, voor rekening van de heer K. Poortman alhier, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Naar men verneemt, zullen voor rekening van het Departement van Marine zes stoomkanonneerboten, type STAUNCH, worden gebouwd, en wel drie bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam en drie bij de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Rotterdam (Fijenoord).
Aan de heren Christie, Nolet en De Kuyper te Delfshaven is de bouw opgedragen van twee stoombarkassen, bestemd voor de dienst in Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappijzijn bevracht de navolgende 7 schepen:
Voor Amsterdam: ANTOINETTE, kapt. J.H. Hoven, 260 in te nemen lasten, NLG 82,30; WILLEMINA CLARA, kapt. A.A.H. van Herwerden, 260 in te nemen lasten, NLG 82,34; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. P.H. Bloem, 260 in te nemen lasten, NLG 82,35; TELENAK, kapt. J.R. Lusink, 260 in te nemen lasten, NLG 82,82; NOORDZEEKANAAL, kapt. L. Bron, 260 in te nemen lasten, NLG 83,48; THORBECKE, kapt. H.J. Klasen, 260 in te nemen lasten, NLG 83,48.
Voor Schiedam: ADA, kapt. J.G. Wiebenga, 260 in te nemen lasten, NLG 84,40.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Volgens bericht zijn de schepen PHILIPS VAN MARNIX en WILLEM POOLMAN behouden gearriveerd, het eerste te Batavia en het andere te Samarang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Volgens bericht van kapt. Meijer, voerende het stoomschip BILLITON, van Amsterdam naar Batavia, was hij 16 dezer wegens stormweder te Cadix binnengelopen. Schip en machine bevonden zich in de beste orde. (opm: eerste reis van dit stoomschip).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Het Nederlandse schip HEEMSE, kapt. Visser, van Sundsvall herwaarts, ligt volgens telegram te Kopenhagen wegens stilte geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 mei. Het Nederlandse schip JANTINA, kapt. Vos, van Suriname hier binnen, heeft zeilen verloren en zware stormen doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 18 mei. De toestand van de nieuwe waterweg van hier naar zee is nog zodanig dat grotere schepen onze haven nog niet kunnen bereiken. Voor de groothandel in het algemeen zal de voltooiing van dit werk in een grote behoefte voorzien.


Datum: 21 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 20 mei. Heden is met goed gevolg te water gelaten van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester D. de Zeeuw, het loggerschip genaamd ADRIAAN HENDRIK, voor rekening van de heer Parser te Scheveningen, bestemd voor de haringvisserij.


Datum: 22 mei 1874


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 17 mei. Heden passeerde alhier het schip ECONOMIE, kapt. Prins, met enige schade door aanvaring.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 mei. Zr.Ms. fregat ZEELAND zal over een tiental dagen naar Onrust worden gesleept om aldaar vertimmerd te worden tot wachtschip. Wanneer het als zodanig hier ter rede is geïnstalleerd, zal Zr.Ms. korvet VAN SPEYK, dat nu hier ter rede als wachtschip dienst doet, het wachtschip PRINSES AMELIA te Soerabaija vervangen tot tijd en wijle het te Soerabaija gebouwd wordende wachtschip gereed zal zijn.


Datum: 23 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 mei. Het Nederlandse fregatschip MAASSLUIS, kapt. Kuchler, bestemd van Newcastle naar Batavia, is hedenavond goed en wel langs de Nieuwe Waterweg in zee gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 19 mei. Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip HILLECHIENA, gevoerd geweest door kapt. Kruize, zonder bemanning door enige vissers drijvende in zee gevonden, en te Arendal binnengebracht. De lading bevond zich nog aan boord. Gemeld schip, 13 maart j.l. van Krageroe naar Termunterzijl vertrokken, is vermoedelijk in nood door de equipage met de boot verlaten en hebben zij toen hun graf in de golven gevonden. Ook de vrouw van de kapitein, met wie hij eerst in de afgelopen winter gehuwd was, bevond zich aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Plymouth, 19 mei. Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, van Rotterdam naar New York, is hier gisteren gearriveerd, op sleeptouw hebbende het schoenerschip GOLDSAKER, kapt. Pritehard, van Swansea naar Caen bestemd, met welk schip de stoomboot ’s nachts 2 uur op 30 Engelse mijlen ZZO van Portland in aanvaring geweest was. De schoener verloor de boegspriet, fokkera, marsera en voortuig. De W.A. SCHOLTEN leed geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rönne, 18 mei. De Nederlandse kof ZWERVER, kapt. Prins, van St. Davids naar St. Petersburg met kolen, is gisteren aan de Zuidwest kust van Bornholm aan de grond geweest, doch is na een gedeelte der lading in vissersvaartuigen en in de tjalk TRIENTJE MEIJER , kapt. Tonkens, gelost te hebben, met assistentie weer vlot en alhier in de haven gekomen. Het schip is lek en men is heden begonnen te lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 20 mei. Het Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Sissingh, is bij Kalboden aan de grond geraakt, doch weder vlot geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 17 mei. Het Nederlandse schip BATOE BASSIE, kapt. Visman, is bevracht om te Bangkok rijst te gaan laden voor Hongkong.


Datum: 24 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(opm: geen plaats, geen datum) Het schip de MARIA JANTINA, kapt. H.J. de Boer, onlangs van Groningen naar Gloucester vertrokken, is met man en muis vergaan. Onder de opvarenden bevonden zich zes personen uit Nieuwe Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 mei. Heden middag ontstond er brand aan boord van het stoomschip HOLLAND der Stoomvaart-Maatschappij Java, terwijl de sjouwerlieden en een groot deel der equipage uithoofde van het schaftuur afwezig waren. Spoedig rukte een brandspuit van het oorlogsschip VULCAAN en van de Maatschappij Nederland naar het in gevaar verkerende stoomschip en mocht het gelukken de brand in zijn aanvang te bedwingen. De brand scheen ontstaan in de machinekamer, waar evenwel geen vuur was geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 23 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het fregatschip MAASSLUIS, kapt. Kuchler, hedenmorgen na een reis van 34 uur goed en wel te North Shields gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ed.C.A. Koli en W. de Lorme van Rossem, makelaars, presenteren op dinsdag 16 juni 1874, des avonds ten 6 ure, in het lokaal De Zwaan, op de Nieuwendijk te Amsterdam, ten overstaan van de notaris D. van Osenbruggen, te verkopen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: ALETTA AUGUSTA, gevoerd door kapt. J.A. Tinholt, volgens Nederlandse meetbrief lang 32,43 meters, wijd 5,51 meters, hol 3,71 meters en alzo gemeten op 295 tonnen of 156 lasten; en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften. Breder bij Inventaris vermeld. Het voorz. barkschip ligt te Amsterdam, aan de Werf ‘’t Kromhout’, hoogte van de Kadijk.
Voor nader onderricht adressere men zich bij bovengemelde Makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun Meesters, op dinsdag 9 juni 1874, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, No. 29, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlandse barkschip HAAMSTEDE, laatst gevoerd door kapt. N. Nolet C.Zn., volgens meetbrief lang 40,50 meters, wijd 7,40 meters,hol 5,55 meters, en alzo groot 739 tonnen of 390 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatie bij bovengemelde makelaars.


Datum: 26 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 april. De vraag naar scheepsruimte is uiterst flauw en daar voor Europa nauwelijks enig zwaar goed wordt aangeboden, zijn koersen voor Nederland en het Kanaal geheel nominaal. Alleen voor Amerika bestond enige vraag. Wegens het onstuimige weer, dat gedurende enige dagen langs de kust heerste, heeft de belading van schepen veel oponthoud ondervonden. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen zijn te melden: KANDANGHAUER II naar Amerika GBP 3.15/-, in de Oosthoek te laden; stoomschip KONING DER NEDERLANDEN naar Amsterdam, NLG 55 tin, NLG 100 en NLG 105 tabak, te Batavia, Soerabaija en Probolingo te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: VIER GEBROEDERS, HENRIETTE, MARIE, UTRECHT, GALILEI, ROTTERDAM, JOHANNES en het stoomschip JAVA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 april. Het Nederlandse oorlogschip JAVA, dat de bemanning en machinerie van het afgekeurde schip DJAMBI kwam afhalen, is na de welgeslaagde verkoping van laatst genoemd schip en gedeeltelijke inventaris naar Nederland teruggekeerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tjilatjap, 19 mei. Bij het opstomen van de rede heeft het stoomschip VICE PRESIDENT PRINS gisteren morgen de loodsboot overvaren. De boot is weg. De roeiers hebben zich allen door zwemmen gered.


Datum: 27 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 mei. Het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Wolthuis, van Hamburg naar Zweden bestemd, is hier zwaar lek binnengelopen; het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van 22 mei 1874 no. 36 worden het opnemingsvaartuig HYDROGRAAF en de schroefstoomschepen 4e klasse BANDJERMASSING en PALEMBANG, liggende resp. te Willemstad, Amsterdam en Fijenoord, met 16 juni a.s. in dienst gesteld met bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 april. De reparatie van onze koloniale stomer PARAMARIBO te Georgetown zal, wat de kosten betreft, zeer tegenvallen. Men hoopt echter, dat de boot voor de volgende maildienst reeds weder in de vaart zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 14 april. Het Nederlandse oorlogstoomschip DJAMBI, heeft in veiling opgebracht GBP 1.765. De machine zal er uitgenomen en het schip tot een zeilschip ingericht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na een lange tijd tussen hoop en vrees te hebben geleefd, ben ik eindelijk tot de treurige overtuiging gekomen, dat mijn dierbare echtgenoot D.P. Vos, oud 41 jaren, gezagvoerder van het barkschip genaamd MARTJE DOORNBOS, de 3e februari 1874 van Gothenburg naar Delfzijl vertrokken, van wie sedert dat tijdstip hoegenaamd geen bericht is ontvangen, met het gehele scheepsvolk zijn graf in de golven heeft gevonden. Het bezit van twee zonen uit een 18-jarig huwelijk – terwijl een meisje reeds vroegtijdig in de eeuwigheid is voorgegaan - lenigt enigszins mijn diepe droefheid.
Delfzijl, 23 meui 1874, E. Dijken, wed. D.P. Vos.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rönne, 13 mei. Het van Amsterdam naar Kroonstad bestemde schip ALCMARIA VICTRIX, kapt. Molema, is in de avond van de 10e dezer in aanzeiling geweest met het schip MARIE, kapt. Lauritzen, uit Fanö, van Stockholm naar Kopenhagen. Laatstgenoemd schip is daarbij zwaar lek geworden en door het volk verlaten, doch sedert te Hasle binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 20 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is o.a. naar Gent Bfrs.46 per last vlas, naar Groot-Brittannië Sh.3/3 per 400 pound gerst, naar Leith Sh.3/- per 320 pound dito, naar Dundee Sh.34/- per ton vlas en naar Brielle NLG 26 per ingeladen last hennep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 26 mei. Heden was er weinig vraag naar scheepsruimte. Een enkel schip van 1.700 quarters haver werd gecharterd naar het kanaal van Bristol tegen Sh.16/- per 10 imperiale quarters.


Datum: 28 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 27 mei. Van de werf van de heer J. Pot alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip genaamd de DAGERAAD, zullende gevoerd worden door schipper B. Huisman, bestemd voor de haring- en beugvisserij, voor rekening van de bouwmeester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 mei. Het Engelse barkschip KEARSAGE, is door de heer Victor te Amsterdam gekocht voor pl.m. NLG 72.000; het is naar Amsterdam vertrokken. (opm: verdoopt in ADMIRAAL DE RUYTER)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tafelbaai, 25 april. Enige dagen geleden heeft hier een aanvaring plaats gehad tussen de brik CARL ZU DEN DREI GREIFEN en de driemast schoener IPE IPEUS, kapt. Orre, welke enige tijd nabij elkander ten anker hadden gelegen, vertrouwende beide een goede ankerplaats te hebben. Op een nacht echter kwamen beide onklaar van elkander en met moeite weder klaar. De schade is echter niet belangrijk en alleen aan de verschansingen.


Datum: 29 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwe Pekela, 20 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester G.H. Strating alhier is met goed gevolg te water gelaten het fraai gebouwd clipper-brikschip NAUTILUS, groot circa 260 tonnen, zullende gevoerd worden door kapt. T. van Slooten, van Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangaande het Nederlandse schip ESPERANCE, kapt. Kat, 1 maart van Ostende naar Dysart vertrokken, en na aldaar gelost en geladen te hebben, 17 dito vandaar naar Dantzig vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rohnehamm. 27 mei. Het Nederlandse schoenerschip ELSJE, kapt. De Boer, van Grangemouth naar St. Petersburg bestemd, is in zee lek gesprongen. Het schip is op strand gezet, doch met assistentie van een stoomboot naar hier gesleept, moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay, 2 mei. Het schip AURORA, kapt. Visser, met rijst geladen, en 22 voet diepliggende, is 18 april te Rangoon bij het rondzwaaien aan de grond geraakt, kwam echter zonder schade te bekomen weer vlot, en is 21 april na alvorens nagezien te zijn, van Rangoon naar het Kanaal vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 mei. Het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Wolthuis, van Hamburg naar Zweden bestemd, is hier zwaar lek binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 21 mei. Scheepsvrachten. Schepen van ca. 45 last kunnen naar Groningen, Harlingen en Leeuwarden NLG 21 à NLG 22,50 per 2.400 kilo tarwe bedingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 28 mei. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd galjootschip LIBRA, kapt. A.G. Rasker, van Groningen, groot 140 ton, gebouwd bij W.G. Bodewes te Martenshoek.


Datum: 30 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 april. Zr.Ms. stoomschip COEHOORN is de 20e dezer (opm: april) van hier naar Soerabaija vertrokken om te worden afgedankt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 april. Gedurende de afgelopen tien dagen is er op onze vrachtenmarkt weer weinig omgegaan. Zwaar goed wordt bijna niet aangeboden en licht goed grotendeels in stoomschepen afgeladen. Slechts de volgende afsluitingen van Nederlandse schepen zijn te melden: CORNELIA naar Rotterdam, NLG 65 suiker, NLG 70 koffie, NLG 52,60 tabak, te Panaroekan te laden; HENRIETTE naar Amsterdam NLG 75 koffie, te Tjilatjap te laden; UTRECHT naar Mauritius NLG 19.250 in full, rijst te Batavia te laden; stoomschip JAVA, naar Amsterdam, NLG 100 tabak, NLG 120 indigo, NLG 50 tin.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen , hier en op de kust: VIER GEBROEDERS, MARIE, STAD MIDDELBURG, JOHANNES en INDUSTRIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Het stoomschip AMSTERDAM, 27 dezer van hier naar Hamburg vertrokken, is gisteren met schade aan de schroef in het dok teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 28 mei. Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip MARIA JANTINA, kapt. De Boer, van Groningen naar Gloucester met man en muis vergaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bombay, 2 mei. Het schip AURORA, kapt. Visser, met rijst geladen en 22 voet diep liggende, is de 18e april te Rangoon bij het rondzwaaien aan de grond geraakt. Het kwam echter zonder schade bekomen te hebben weder vlot en is de 21e april, na nagezien te zijn, van Rangoon naar Het Kanaal vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 mei. Op ongeveer 5 mijlen afstand Z.t.O van Borkum, in 14 vadem water, zit een brikschip met de grote bovenbramra boven water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwe Pekela, 20 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester G.H. Strating is te water gelaten het clipper-brikschip NAUTILUS, groot pl.m. 260 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. T. van Slooten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Röhnehamn, 27 mei. De te Oostwold te huis behorende schoener-brik ELSJE, kapt. H.P. de Boer, van Grangemouth naar St. Petersburg, is in zee lek gesprongen. Het schip is op strand gezet, doch met adsistentie ener stoomboot naar hier gesleept. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 31 mei 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ronne, 27 mei. De Nederlandse kof ZWERVER, kapt. Prins, is gelost en gekield, en heeft slechts onbeduidende schade bekomen, zodat de reparatie in 8 dagen volbracht kan zijn.


Datum: 01 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Kapt Muller van het schip JACOBA EN CHRISTINA, van Banjoewangie in Texel binnen, rapporteert 25 mei op 48°44’ NB 09°28’ WL gezien te hebben op ongeveer 1 ¼ mijl afstand, een waarschijnlijk verlaten schip. De kluiverboom, grote en bramsteng was weg, en in de voortop, welke geen zeilen voerde, was de bramsteng ook weg, benevens de bezaansmast, doch konden wegens de invallende duisternis niets meer ontdekken. Passeerden 28 mei bij de Owers een Nederlandse schoener, tonende een blauwe vlag met de letters F.Z. erin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Volgens brief van kapt. Larsen, voerende het barkschip WALCHEREN, lag hij 22 dezer zeilklaar te Hudiksvall en dacht hij de volgende dag de reis naar Nieuwediep te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Volgens brief van kapt. Haasnoot, voerende het schip LUCTOR ET EMERGO was hij, na 28 maart l.l. van Batavia te zijn vertrokken, 30 dito te Pekalongan aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping van het gekoperde Nederlandse barkschip, genaamd SPHYNX, groot 263 zeetonnen, bevaren geweest door wijlen kapt. H.H. Smit, het laatst door kapt. R. Nieboer, thans liggende te Schiedam, met inventaris, tegen contante betaling, op woensdag 17 juni 1874, des avonds ten 7 uur, in het Gemeentehuis te Wildervank.
Inlichtingen te bekomen bij de HH. J.M. Meihuizen & Zn., te Wildervank, en de notaris G.P. Vroom, aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lang tussen hoop en vrees geleefd te hebben, kom ik tot de smartelijkste overtuiging, dat mijn innig geliefde echtgenoot K.H. Kwint, gezagvoerder van het kofschip DIEUWERKE, in de ouderdom van 26 jaren met al de opvarenden zijn graf in de golven heeft gevonden, daar zij de 13e oktober van Christiansund naar Hamburg zijn vertrokken en men sedert die tijd niets van hen heeft vernomen, mij uit een hoogst gelukkig huwelijk van drie jaar twee kinderen nalatende, waarvan een haar vader nimmer mocht aanschouwen, terwijl de ander hem in de Eeuwigheid is voorgegaan.
Groningen, 30 mei 1874, D.H. Hangelbroek, wed. K.H. Kwint.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rönne, 27 mei. Onder de in de laatste dagen onder onze kust schuilzoekend geankerde schepen bevonden zich de kof FRISO, kapt. Faber, uit Schiermonnikoog, en de tjalk RENSINA WILHELMINA, kapt. Kramer, uit Groningen.


Datum: 02 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 juni. Heden ochtend is hier ter rede geankerd Zr.Ms. transportschip met stoomvermogen JAVA, komende van Kaap de Goede Hoop, en aan boord hebbende de machine en de inventaris benevens de equipage van het aan de Kaap afgekeurde stoomschip DJAMBI.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De in Nederlands-Indië nieuw gebouwde gouvernements-stomer ANJER is de 1e april j.l. in dienst gesteld; de gouvernements-stoomschepen TELEGRAAF en KAPITEIN VAN OS werden buiten dienst gesteld.


Datum: 03 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. Hus, is 31 mei ’s ochtends vroeg te New York aangekomen, na oponthoud door zware mist ondervonden te hebben. Tien dagen vanaf Plymouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Volgens brief van kapt. Rab, voerende het Nederlandse schip DEN HELDER, lag hij 29 april nog te Aracaju toen gereed om naar Stockholm te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Termunterzijl 2 juni. In deze courant van de 22e mei laatstleden werd melding gemaakt, dat er volgens de N.W. Courant (opm: Nieuwe Winschoter Courant) bericht was ontvangen, dat het schip HILLECHIEN, kapt. Kruize, tehuis behorende te Termunterzijl, in zee was gevonden en te Arendal zoude zijn binnengebracht. Het bericht schijnt, wat gemelde bodem betreft, van alle grond ontbloot te zijn geweest, daar er wel te Arendal een wrak met hout is binnengebracht, doch het moet totaal onkenbaar geweest zijn, vandaar dat het zich tot heden ook niet nader heeft bevestigd.


Datum: 04 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. fregat 1e klasse PRINS VAN ORANJE, liggende op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in zoverre gereed, dat het door Zr.Ms. stoomjacht de VALK kan worden afgehaald om naar Hellevoetsluis te worden gesleept, alwaar het ’t afgekeurde wachtschip de RIJN zal vervangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men ons uit Nieuwediep schrijft, zullen daar, evenals te Hellevoetsluis, enige voor de dienst ongeschikte oorlogsschepen gesloopt worden. Daaronder behoort het aldaar liggende oorlogsschip HOLLAND, dat nooit in dienst is geweest en sedert jaren ligt te vervuren. Aan ’s Rijks werf te Hellevoetsluis zouden er 10, aan die te Willemsoord 3 voor de bijl bestemd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 5 mei. Het Nederlandse schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Zanten, van Buenos Ayres naar Australië is de 2e dezer lek in de Simonsbaai binnengelopen, hebbende zware stormen doorgestaan; schip en tuig hebben veel geleden, het schip maakt in stil water liggende 5 duim water per uur, en zal na gelicht te zijn, worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Eindelijk zijn wij tot de smartelijke overtuiging gekomen, dat onze broeder Jan Kruize, gezagvoerder van het kofschip HILLECHIEN, alhier te huis behorende, met zijn vrouw, onze zuster Hillechien Smith, die slechts enige weken gehuwd waren, op de reis van Krageroe naar Termunterzijl door de storm van de 19e op de 20e maart l.l. in de Noordzee met al de opvarenden hun graf in de golven hebben gevonden, daar zij de 13e maart j.l. van Krageroe zijn vertrokken met bestemming Termunterzijl en men sedert die tijd niets van hen, noch van gemelde bodem iets heeft vernomen. Diep bedroefd geven wij hiervan kennis aan familie, vrienden en bekenden.
Termunterzijl, 1 juni, Hemmo Kruize, Elsien Smith.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. Onze lezers zullen zich herinneren, dat wij voor enige tijd melding maakten van de gegronde klachten der passagiers aan boord van het stoomschip HOLLAND, gezagvoerder Hoefman, toebehorende aan de Maatschappij Java. Thans vernemen wij, dat door de regering besloten is, dat nimmer met een vaartuig, waarover voornoemde gezagvoerder het bevel voert, gouvernements-passagiers zullen mogen worden overgebracht.


Datum: 05 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse (composite bouw) SAMBAS, commandant de luit.t.zee 1e kl. L,G.C. van Wachendorff van Rijn, te Fijenoord voor rekening van het departement van koloniën aangebouwd, is heden alhier gearriveerd om aan ’s Rijks werf verder te worden uitgerust.


Datum: 06 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 juni. Zr.Ms. kanonneerboot No.35 is heden onder bevel gesteld van de luit.t.zee 1e kl. F.K. Engelbrecht om naar Vlissingen te worden overgevoerd om aldaar Zr.Ms. schroefstoom-flottillevaartuig HECTOR tijdelijk als wachtschip te vervangen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juni. Zr.Ms. stoomfregat ZEELAND zal a.s. dinsdag (opm: 9 juni) naar Onrust zeilen om daar te worden ingericht tot wachtschip alhier ter rede.


Datum: 07 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 11 mei. Het Nederlandse schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Zanten, van Buenos Ayres naar Australië, lek in Simonsbaai binnengelopen, is na 150 ton ballast gelost te hebben opnieuw nagezien en hebben de experts bevolen het schip op de sleephelling te halen, om te repareren en nieuw te koperen.


Datum: 08 juni 1874


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 30 mei. De houtvrachten zijn nog altijd in een lusteloze stemming. Gesloten werd onder andere naar Dordrecht NLG 20 voor eiken en grenen vierkante slepers; naar Delfzijl NLG 21 en Groningen NLG 21,50 per last eiken balken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juni. Het Nederlands-Indische stoomschip WILLIAM MACKINNON, kapt. Van Emmerik, is gisteren ochtend met een groot aantal passagiers naar Nederland vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 3 juni. Het Nederlandse barkschip ANNA LUCRETIA heeft heden met de inventaris in veiling opgebracht de som van pl.m. NLG 25.625.


Datum: 09 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 6 juni. Van de beide droogdokken, welke voor rekening van de Nederlandsche Droogdok Maatschappij te Glasgow gebouwd worden, is volgens bericht van 4 dezer, het eerste met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 7 juni. Op de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester Wm. van der Windt alhier, is de kiel gelegd voor een sloepschip, dat zal genaamd worden ADMIRAAL KINSBERGEN en gevoerd door stuurman Jan Noordzij, bestemd voor de kabeljauwvisserij, voor rekening van de heer J.C. Speelman te Pernis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, kapt. Fabritius, heeft 6 juni op de Clyde, een proeftocht gedaan, waarbij het circa 12 mijl liep, en is ’s avonds 8 uur van Greenock naar Nieuwediep vertrokken, en heden 7.30 u. Kaap Lizard gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een schroefstoomschip, thans in aanbouw en met september gereed, 1.600 tons laadvermogen, full poop, waterballast machines compound systeem met de allerlaatste verbeteringen, 105 paardenkracht nominaal. Afmetingen 230 x 30 x 17 ½ Engelse voet. Voorts twee kleine schroefstoomboten van circa 500 tons laadvermogen.
Adres bij Ruys & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 9 juni. Volgens heden ontvangen telegram is de stomer AMSTERDAM, toebehorende aan de Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij, gisteren te Singapore gearriveerd en kan nog deze week hier verwacht worden.


Datum: 10 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juni. Volgens particulier bericht is het schip KORTENAER, kapt. Walters, 3 juni te Samarang gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Rotterdam op 9 juni: het schip HAAMSTEDE: NLG 32.400. Koper E.E.A. Koli (opm: de bark gaat over naar reder W.H. de Wolf, Amsterdam; herdoopt in ANNA MARGARETHA, kapt. J. Coerkamp).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed, zeer onverwachts, mijn geliefde echtgenoot Pieter Hendriks Koning, rustend scheepskapitein, in de ouderdom van ruim 52 jaren.
Zuidbroek, 20 mei 1874. G. Dijkama, wed. P.H. Koning.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lange tijd in hoop en vrees doorgebracht te hebben aangaande het lot van onze geliefde oudste zoon Herman Kat, gezagvoerder van het schoenerschip ESPERANCE, moeten wij besluiten, dat hij op de reis van Dysart naar Dantzig in de geheerst hebbende stormen van de 19e en 20e maart l.l. in de ouderdom van ruim 29 jaren met al de opvarenden een prooi der golven is geworden. Diep betreurd door ons en haar, met wie hij in zeer innige betrekking stond, geven wij hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Groningen, 9 juni 1874, J.C. Kat, G. Kat – Van Assen

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 9 juni. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd koftjalk-schip REINDERDINA MAGRETHA, kapt. K. Koenes, van Sappemeer, groot 75 ton, gebouwd bij J. Uil te Martenshoek.


Datum: 11 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij:
AMSTEL 843 lasten naar Amsterdam NLG 77,99 per gehele ruimte; LOUIS AUGUST CONSTANTIJN 399 lasten naar Amsterdam NLG 84,35 per gehele ruimte; ARIA EN BETSY 391 lasten naar Amsterdam NLG 86,00 per gehele ruimte; JACOB ROGGEVEEN 377 lasten naar Amsterdam per 260 lasten NLG 87,29, NLG 82,49 per gehele ruimte; ADMIRAAL DE RUYTER 522 lasten naar Amsterdam NLG 84,35 per gehele ruimte; VOORLICHTER 1.075 lasten naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,- per gehele ruimte; FRIESLAND 378 lasten naar Amsterdam NLG 82,79 per 260 lasten en per gehele ruimte; MR. JACOB VAN LENNEP 404 lasten naar Amsterdam NLG 84,97 per 260 lasten en per gehele ruimte; JOHANNA EN WILLEM 234 lasten naar Amsterdam NLG 83,89 per 260 lasten en per gehele ruimte; JAVA PACKET 394 lasten naar Amsterdam per 260 lasten NLG 82,40, NLG 81,40 per gehele ruimte; DORDRECHT II 408 lasten naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84,49 per 260 lasten en NLG 83,94 per gehele ruimte; NICOLETTE 640 lasten naar Rotterdam en Schiedam NLG 80,50, naar Dordrecht NLG 78,50 en naar Middelburg NLG 77,- per gehele ruimte; CORNELIS WERNARD EDUARD 470 lasten naar Rotterdam NLG 86,- per 260 lasten; MAARTEN VAN ROSSEM 381 lasten naar Amsterdam NLG 86,95, naar Rotterdam en Middelburg NLG 84,45, naar Dordrecht en Schiedam NLG 85,45 alles per 260 lasten, naar Amsterdam NLG 84,95, naar Rotterdam, Dordrecht , Middelburg en Schiedam NLG 82,45 per gehele ruimte; ZUID-HOLLAND 682 lasten naar Rotterdam NLG 85,- per 260 lasten; OTTOLINE 778 lasten naar Amsterdam, Rotterdam en Middelburg NLG 82,35 per 260 lasten en NLG 78,45 per gehele ruimte; JEDO 399 lasten naar Amsterdam en Rotterdam NLG 85,-, naar Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 86,- per 260 lasten en naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80.- per gehele ruimte; EMMA 397 lasten naar Amsterdam NLG 86,90, naar Rotterdam en Middelburg NLG 84,40, naar Dordrecht en Schiedam NLG 85,40 per 260 lasten, naar Amsterdam NLG 84,90, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 82,40 per gehele ruimte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juni. Volgens heden ontvangen telegram is het schip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. A. Osterrath, goed en wel te Cardiff gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juni. Volgens particulier bericht is het schip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Huizer, heden te Cardiff gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip, met complete inventaris, groot 88 gemeten lasten, gebouwd in 1856, liggende te Amsterdam in het Oosterdok. Te bevragen bij de makelaar D. Heijdeman Jr., Gelderschekade M 90, Amsterdam. (opm: 88 lasten is waarschijnlijk een abuis, want die maat is voor een bark wel erg klein).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rönne, 5 juni. De hier met schade binnengelopen Veendammer kof ZWERVER, kapt. Prins, van St. Davids naar St. Petersburg, heeft hedenmorgen na volbrachte reparatie met het weder innemen der lading een aanvang gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 juni. De hier van Malaga binnengekomen galjoot JANTINA MARGARETHA, kapt. Pot, lost de voor hier bestemde goederen en zeilt daarna dadelijk met het restant naar St. Petersburg.


Datum: 12 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 juni. Heden morgen is hier binnengekomen van Greenock het voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland op de werf van de heren John Elder & Co. nieuwgebouwde stoomschip PRINSES AMALIA. Zijn wij wel onderricht, dan zullen enige leden van de vorstelijke familie morgen ochtend hier arriveren om dit prachtige schip te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.C. van Wageningen Jr., D. de Jong Wz., D.A.N. Vriesendorp en J. de Voogd Jr., makelaars te Dordrecht, presenteren, als lasthebbenden van hun meesters, op zaterdag de 1ste juli 1874, des middags ten 12 ure precies, in het Nederlandsch Koffiehuis van Zahn, over het Scheffersplein te Dordrecht, publiek te verkopen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip ÆGIDIA EN PAULINE, 5/6 L 1.1., laatst gevoerd door kapt. H.B. de Groot, volgens meetbrief lang 43,33 meter, wijd 7,16 meter, hol 5,42 meter, en alzo gemeten op747 tonnen of 395 lasten, liggende in de Rietdijkshaven, te Dordrecht, en breder bij de Inventaris omschreven.
Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoor D. Schotman Dz., te Dordrecht.


Datum: 13 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende zeven schepen, als:
Voor Amsterdam: JAVA PACKET, kapt. C.A. Trappen, 260 in te nemen lasten: vracht NLG 82,40; FRIESLAND, kapt. T. Sipkes, 260 in te nemen lasten: vracht NLG 82,79; JOHANNA EN WILLEM kapt. C. Houtkoper, 243 in te nemen lasten, geheel, vracht NLG 83,89.
Voor Rotterdam: EMMA, kapt. A. van der Eyk, 260 in te nemen lasten: vracht NLG 84,40.
Voor Dordrecht: DORDRECHT II, kapt. C.J. Rotgans, 260 in te nemen lasten: vracht NLG 84,49.
Voor Middelburg: OTTOLINA, kapt. W. Ouwehand, 260 in te nemen lasten: vracht NLG 82,35; MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. A. Huizer, 260 in te nemen lasten: vracht NLG 84,45.
(opm: de schepen kregen aldus deelladingen en moesten op Java zelf zorgen voor particuliere bijlading).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Het Nederlandse schip VOLHARDING, kapt. De Goede, van Lissabon naar Riga, is volgens brief 4 dezer lek, met verlies van zeilen en beschadigd en gekapt rondhout, uit zee teruggekomen; het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 9 juni. Volgens brief van kapt. Mulder, voerende het Nederlandse schip CATHARINA, was hij na een reis van 63 dagen van Liverpool ter rede van Buenos Ayres gekomen, met bestemming naar Rosario. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 6 juni. Door de in deze week voortdurende westelijke wind zijn hier vele schepen aangekomen, voor het grootste deel van klein charter. De vrachtenmarkt verkeert nog altijd in een lusteloze stemming, waarom men niet kan aanraden vrachtzoekende schepen naar hier te zenden, aangezien de met lading komende schepen ruimschoots in de behoefte kunnen voorzien.


Datum: 14 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 mei. Vrachten. Het Nederlandse schip MARIE ligt aan naar Rotterdam tot NLG 50 voor tabak, te Amsterdam leverbaar, en het Nederlandse schip INDUSTRIE ligt aan naar Amsterdam voor suiker NLG 70, tabak NLG 57,50, huiden NLG 100 en arak NLG 125.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: VIER GEBROEDERS, STAD MIDDELBURG, JOHANNES, JAVA, KOSMOPOLIET III, ERNESTINE, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG en WILHELMINA, en het Nederlands-Indische schip NANCY.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 13 juni. Kapt. Rutgers, van Banjoewangi hier binnen, rapporteert de 7e maart op 24°30’ ZB 82°34’ OL gepasseerd te zijn een uitgebrand masteloos ijzeren driemastschip, zonder naam of herkenningsteken, Engelse model. Het smeulde nog bij het passeren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Terschelling, ten overstaan van de notaris S. Brons Boldingh, op vrijdag 19 juni 1874, 's morgens ten 10 ure van een partij eiken, grenen en vuren planken, dekbalken en wrakhout, afkomstig van het gesloopte Engelse schip ALMIRA GOUDY.


Datum: 15 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, op woensdag 24 juni 1874, des middags ten 12 ure, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, van het Nederlands extra snelzeilend gekoperd en kopervast schoenerschip, genaamd FORTUNA, laatst gevoerd door kapt. M. Metson ,liggende in de Haven te Vlaardingen, groot volgens meetbrief 135 gemeten tonnen, met staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en bijzonder volledige inventaris. Dit vaartuig heeft in anno 1873 nog een belangrijke reparatie ondergaan, en is inmiddels uit de hand te koop. Dagelijks te bezichtigen van 10-4 ure.
Nadere informatie ten kantore van de notaris J. van Stipriaan Luïsçius te Vlaardingen, bij wie op franco aanvrage is te bekomen gedrukte catalogus van de inventaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 10 juni. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeester F.L. Drenth te water gelaten het schoenerschip MARGARETHA, groot 230 ton, zullende varen onder directie van genoemde scheepsbouwmeester en gevoerd worden door kapt. M. Eij.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juni. Door de heren J.F. van Leeuwen & Co. is heden het volgende telegrafisch bericht ontvangen:
Schip WILHELMINA gisteren morgen met loods aan boord in Straat Bali aan de Bali-wal aan de grond geraakt, met weinig kans dat schip zal behouden blijven; roer gebroken, masten overboord, zes voeten water in schip; lading gedeeltelijk geworpen, begint te lossen, ook inventaris; weinig assistentie.


Datum: 16 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Java, gevestigd te Amsterdam. Uitgifte ener tweede serie van aandelen, groot NLG 1.000.000,-. Berichten en Inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar ter kantoren der heren Wurfbain & Zoon, H.J. van Octrop & Zoon, Rutgers & De Beaufort, alwaar de gelegenheid tot inschrijving van 15 tot 18 juni is opengesteld.
Amsterdam, 9 juni 1874.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 juni. Heden kwam hier binnen de kof AGATHA, kapt. H. Nienhuis, die rapporteerde, dat hij met veel slecht weder had te kampen gehad en in de Noordzee een zware zee over had gekregen, die hem de boegspriet dwars van voor de boeg had geslagen.


Datum: 17 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Fijenoord, 16 juni. Heden werd alhier in dienst gesteld Zr.Ms. nieuwgebouwd schroefstoomschip 4e klasse PALEMBANG, onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. C. ten Bosch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 14 juni. Gisteren namiddag is alhier van de werf Frederiksoord van de scheepsbouwmeester G.H. Uitdenbogaardt met het beste gevolg te water gelaten het nieuwgebouwde loggerschip INDUSTRIE, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij voor rekening van de heer C. Uitdenbogaardt alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 juni. Heden is van hier naar Batavia via Suez vertrokken het stoomschip PRINSES AMALIA, kapt. Fabritius. (opm: eerste commerciele reis).


Datum: 18 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 17 juni. Voor rekening van de heer W.A. Hoogendijk alhier werd gisteren op de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester G. van Duffelen Fiegee, de kiel gelegd voor een loggerschip, genaamd SECUNDA, gevoerd zullende worden door stuurman Jan Wapenaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 juni. Volgens telegram is het barkschip WILHELMINA, kapt. Willenbrink, op de reis van Soerabaja naar Tjilatjap via Sumanep gestrand, en waarschijnlijk totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het galjootschip HENDRIKA FROUWINA, kapt. J.H. Scholten, onlangs van Granton vertrokken en bestemd naar Bremerhaven, is vergaan. Al de opvarenden hebben hun graf in de golven gevonden (opm: geen datum of plaats vermeld).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op een nader te bepalen dag zal te Soerabaija, voor rekening van wie zulks moge aangaan, publiek verkocht worden het op de Bali-wal gestrande Nederlandse barkschip WILHELMINA, gevoerd geweest door kapt. Willenbrinck, masteloos, liggende of niet liggende tegen de Bali-wal.
Batavia, 17 juni, J.F. van Leeuwen & Co.


Datum: 19 juni 1874


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 9 juni. Van goederzijde vernemen wij, dat hier binnen kort een klein stoomschip mag verwacht worden, dat bestemd is voor de handelsvaart in dit gedeelte van de archipel met hoofdstation Makassar.


Datum: 20 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Wildervank op 17 juni: het Nederlandse barkschip SPHYNX, groot 263 tonnen, gebouwd in 1846: NLG 10.600. Opgehouden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juni. Heden is alhier aangekomen het stoomschip AMSTERDAM, kapt. Kreuler, komende van Singapore en bestemd voor de Nederlandsch-Indische Dok Maatschappij. (opm: het stoomschip kwam uit Nederland via Singapore).


Datum: 21 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 juni. Volgens later ontvangen bericht is het schip WILHELMINA, kapt. Willenbrink, in Straat Bali totaal verongelukt; de equipage is gered.
.
NRC 210674
Aden, 18 juni. Het stoomschip SUMATRA, van Java naar Nederland, is 10 juni bij Burnt-eiland, Berbera, door gebrek aan kolen ten anker gekomen. De eerste stuurman is alhier gearriveerd, en morgen zullen kolen naar de stoomboot afgezonden worden.


Datum: 22 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Volgens telegram is het stoomschip BORDEAUX, kapt. Schulz, van Bordeaux naar Rotterdam, te Dover binnen. Het heeft de as gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Katerveer, 22 juni. Hedenmorgen is het galjootschip JACOBA, kapt. P.J. Smit, van Zwolle naar Noorwegen, langs de nieuwe waterweg (opm: van Zwolle naar zee) naar zee gezeild.


Datum: 23 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft uit Toulon van de 18e dezer dat de belangrijke reparatie van het in de Rode Zee gestrande grote Nederlandse stoomschip TROMP op de werven van de Franse zeehaven La Seyne thans voltooid is en dit vaartuig zich gereed maakt zijn proeftocht te ondernemen, na het gelukkig volbrengen waarvan het naar zijn bestemming zou vertrekken. De berichtgever zegt, na van de grote verbeteringen gewaagd te hebben, die het schip thans ondergaan heeft, het volgende: Ten gevolge van het met de Engelse Peninsular and Oriental Company, die de redding van het op de kust van steenachtig Arabië verlaten vaartuig voor haar rekening en risico genomen heeft, getroffen akkoord, is het in het bezit van zijn oude reders overgegaan en zal het alzo Toulon weder onder Nederlandse vlag verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 juni. Omstreeks een jaar geleden hebben wij de beslissing van het Provinciale Gerechtshof in Noord-Holland medegedeeld in de bekende assurantieprocessen betreffende het schip QUINTET. Het gold daarbij hoofdzakelijk deze vraag: of, wanneer volgens beweren ener rederij, een schip, waarvan de reparatiekosten door deskundigen in de noodhaven op meer dan ¾ der waarde zijn begroot en dat dientengevolge verkocht is, later voor een veel kleiner bedrag gerepareerd en weder in de vaart gebracht wordt – of men dan moet aannemen, dat de door de rederij geleden schade het gevolg is van onkunde of kwade trouw der deskundigen, en of assuradeuren op casco en op vrachtpenningen daarvoor aansprakelijk zijn. Nadat deze vragen achtereenvolgens door arbiters, Messrs. Cosman, Tydeman en Molster, en door het Hof van Noord-Holland ontkennend beantwoord waren, voorzag de rederij zich in cassatie. De Hoge Raad heeft echter bij vrijdag ll. uitgesproken arresten, op de pleidooien van mr. J. Kappeijne van de Copello, voor de rederij en van mr. T.M.C. Asser en C. Asser voor de Assurantie-maatschappijen, in overeenstemming met de door de advocaat-generaal mr. Smits genomen conclusies, het beroep in cassatie verworpen, zodat de door de rederij ingestelde vorderingen thans definitief zijn ontzegd.


Datum: 24 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen dat zaterdag 20 dezer op de rivier de Clyde de proeftocht heeft plaats gehad van het stoomschip P. CALAND, toebehorende aan de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij alhier, en bestemd om te worden gebezigd in haar lijn van deze plaats naar New York. Het schip voldeed uitmuntend in alle opzichten en doet de bouwmeesters, de bekende firma R. Napier & Sons, te Glasgow, alle eer aan. De bij het contract bepaalde spoed van 13 mijlen werd niet alleen bereikt, maar belangrijk overtroffen, daar de vaart gedurende de proeftocht dooreen 13½ mijl bleek te zijn, en soms 14 mijl bedroeg. Het schip is overigens geheel gelijk aan de W.A. SCHOLTEN, en zal gevoerd worden door de gunstig in die vaart bekende gezagvoerder E. Deddes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 mei. In vrachten ging weder weinig om. Er bestaat groot gebrek aan zwaar goed en het is moeilijk om voor zeilschepen lading naar Europa te vinden. Stoomboten bedingen voor tabak goede vrachten. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen zijn te melden: Nederlands-Indisch schip NANCY naar Amsterdam NLG 72,50 suiker en koffie, op de kust te laden. VIER GEBROEDERS naar New York GBP 3.17/6 koffie en GBP 4.5/- licht goed, Batavia en Padang te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JOHANNES, JAVA, KOSMOPOLIET III, ERNESTINE, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG en WILHELMINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 22 juni. De Nederlandse kof STAD GRONINGEN, kapt. Veldkamp, van Landscrona naar Newcastle met haver, is bij Laesø gestrand; het heeft assistentie bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 22 mei. De AMBULANT, kapt. Kleininga, is te Kuysna aangekomen na een reis van 13 dagen, waarin men zeer stormachtig weer ondervond en 300 Engelse mijlen van de bestemmingsplaats afgedreven was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 26 mei. Het Nederlandse schip TROMP, kapt. Hoekstra, van Amsterdam naar Batavia, is 19 dezer met gebroken roer, verlies van kluiverboom en een gedeelte verschansing, en schade aan tuig en zeilen in Simonsbaai binnengelopen, hebbende van 18 tot 22 april zwaar stormweder doorstaan. De deknaden zijn opengewerkt, waardoor er veel water naar binnen is gedrongen, de lading bleek bij opening der luiken beschadigd te zijn. Stilliggende maakt het schip 1¼ duim water per uur. Men vermoedt dat het lek onder de schuurgang zal zitten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 26 mei. Het Nederlandse schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Santen, van Buenos Ayres naar Australië, lek in Simonsbaai binnen, zal morgen op de sleephelling gehaald worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 23 juni. Heden arriveerde hier een nieuwe vislogger, gebouwd bij Meihuizen & Zn. te Wildervank, genaamd FRIESLAND, groot 80 ton, gevoerd door kapt. R. Zalm van Enkhuizen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 20 juni. De kof AGATHA, kapt. Valom, van Memel met planken naar Groningen, heeft gepasseerde nacht onder Hveen beide ankers en ketting verloren en is met adsistentie in de haven gebracht. Het schip werd hier weer van ankers en ketting voorzien en zal met de eerste gunstige wind de reis voortzetten.


Datum: 25 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuwe stoomschip P. CALAND van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is heden ochtend van Greenock herwaarts vertrokken. (opm: geen datum genoemd).
Een prachtige foto van de P. CALAND op de Hudson-river (coll. Marhisdata)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 19 juni. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeesters J. en H. Nijhuis te water gelaten het hektjalkschip JOHANNA, groot circa 120 tonnen, zullende bevaren worden door B. Bossers van Raamsdonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wildervank, 21 juni. Gisteren namiddag is met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester R. van der Werf te water gelaten het tjalkschip EENDRAGT MAAKT MACHT, toebehorende aan J. Klein, van het Nieuwediep en bevaren zullende worden door zijn zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. In vervolg op het gisteren medegedeelde omtrent het te Simonsbaai binnengelopen schip TROMP, schrijft kapt. Hoekstra, dat hij met het schip op 18 april op 39°21’ ZB 19°12’ OL een hevige storm uit het zuiden met geweldig hoge zeeën, aanhoudende met omlopende winden tot de 22 april, wanneer de wind uit het oosten kwam en aannam tot een hevige orkaan zo als hij nog nimmer had bijgewoond, waarbij het kruiszeil, stormbezaan en een groot gedeelte der verschansing wegsloeg en de kop van het roer bijna geheel afdraaide; brachten het, nadat het weer bedaard was, met behulp van zorglijnen, kettingen, enz. weder zo ver, dat het schip een weinig gestuurd kon worden, doch konden het niet zo goed repareren om de reis te vervolgen. De 23 april werd scheepsraad belegd, en besloten om de naaste haven, zijnde Simonsbaai, aan te doen, kwamen door de westenwinden eerst op 18 mei voor de Baai en konden toen wegens stilte niet binnen komen, kregen de 19 mei een loods aan boord en kwamen met behulp van een stoomboot welke ter assistentie afgezonden was, diezelfde avond ten 23.00 u. in de Baai ten anker.
Door experts werd voorlopig bevolen het roer en verdere schade te vernieuwen en het bovenste dek gedeeltelijk ledig te lossen ter verdere inspectie. Verder schrijft hij nog dat het schip hem op de reis zeer voldaan had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 22 juni. Het stoomschip SUMATRA, van Java naar Nederland, is wegens gebrek aan kolen door het stoomschip RED GAUNTLET te Aden binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Elseneur, 22 juni. De schoener ALPHA, kapt. Berry, van Groningen in ballast naar de Oostzee, is bij Læsø aan de grond gekomen, doch na enige ballast overboord gegooid te hebben, weder vlot gekomen en alhier gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 23 juni. Aangezien er dikwijls met de berichten uit Zweden nog al iets te wensen overblijft en er reeds ongerustheid bestond over het schip ALBERDINA, kapt. Lohman, zo kunnen wij thans mededelen, dat genoemde bodem de 10e mei van Bordeaux (opm: waarschijnlijk naar Bordeaux) is vertrokken, thans Elseneur is gepasseerd en bestemd is naar Hâvre de Grace.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rönne, 20 juni. De met schade hier binnengelopen Veendammer kof ZWERVER, kapt. Prins, van St. Davids met steenkolen naar St. Petersburg, heeft na volbrachte reparatie de reis voortgezet.


Datum: 26 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 juni. Het Hof van Noord-Holland heeft gisteren uitspraak gedaan in een voor de juiste opvatting der verzekering op behouden varen zeer belangrijke rechtsgeding. Het betrof het JACOBA, kapt. Schaap, voor enige jaren te Yokohama met schade binnengelopen en aldaar verkocht, nadat de agenten der Vereeniging van Assuradeuren hadden verklaard dat het schip als afgekeurd moest worden beschouwd, ofschoon het door art. 717 Wetboek van Koophandel hiertoe gestelde vereiste (begroting der reparatiekosten op meer dan drie vierde van de waarde in onbeschadigde staat) niet aanwezig was. De rederij vorderde op die grond betaling der op behouden-varen verzekerde sommen, maar assuradeuren weigerden deze betaling, op grond dat hier noch werkelijk noch wettelijk totaalverlies bestond. Nadat de zaak was bepleit door mr. E.N. Rahusen voor de rederij en mr. T.M.C. Asser voor de Assurantiemaatschappij, heeft het Hof, bij een breed gemotiveerd arrest, het stelsel der Rederij verworpen en beslist dat, bij een behouden-varen-verzekering (Amsterdamse clausule), de assuradeur slechts tot betaling verplicht is onder deze twee voorwaarden: 1. Niet-arrivement van het schip; 2. Door totaalverlies, waarmede dan wettelijke afkeuring, volgens Art. 717, Wetboek van Koophandel moet worden gelijkgesteld. Ook het subsidiair door de rederij gedaan beroep op schuld des schippers werd verworpen, daar hier geen totaalverlies was. Wat de handeling der agenten betreft, besliste het Hof dat deze slechts toezicht hebben uit te oefenen, maar niet bevoegd zijn assuradeuren, in strijd met wet of polis, te verbinden. Het Hof bekrachtigde dus het vonnis der Rechtbank te Amsterdam, waarbij de vordering der rederij was ontzegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juni. Volgens particulier bericht is het schip SUNDA, kapt. M.A. Overgaauw, in de morgen van de 3e mei l.l. behouden ter rede van Atchin gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 24 juni. Het Nederlandse schip STAD GRONINGEN, kapt. Veldkamp, van Landscrona met haver naar Newcastle, op Læsø gestrand, is weer afgebracht en alhier binnengebracht. De lading is gedeeltelijk nat, ¾ is te Læsø binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 mei. Het barkschip ADELINA, bestemd naar Singapore, in de Karimata passage op Ontario-rif gestrand, is de 4e mei voor NLG 310 en de lading voor NLG 510 verkocht.


Datum: 27 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Het stoomschip P. CALAND, van Glasgow naar Rotterdam, passeerde gisteren namiddag bij Falmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 20 juni. Ook deze week verkeerde onze vrachtenmarkt in een zeer flauwe stemming. Op verbetering valt in de eerste tijd evenmin te rekenen. Heden bood mel slechts 7½ thaler naar de Eems, welk bod evenwel niet werd aangenomen. Er zijn nog vele vrachtvrije schepen van verschillende grootte in de haven, die reikhalzend naar bevrachting uitzien.


Datum: 28 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. De stoomschepen W.A. SCHOLTEN en P. CALAND van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij kwamen heden met een diepgang van 46 palm, ¾ vóór hoogwater door de Nieuwe Waterweg binnen, het eerste van Vlissingen en het tweede van Glasgow.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, per telegram van Singapore, 25 juni. Het Franse schip CHARLES AUGUSTE, van Australië naar Singapore, met steenkolen is in de Torres Straat totaal verongelukt. Een gedeelte der equipage is behouden op Java aangekomen.


Datum: 29 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 18 juni. Het Nederlandse barkschip GRAAFSTROOM, kapt. Le Clercq, is bevracht om alhier granen te beladen naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, door een daartoe bevoegd beambte, op het land nabij de bouwmanswoning Vlugtenburg in de gemeente ’s-Gravesande, op dinsdag de 30ste juni 1874, des voormiddags ten 9 ure, van een zeer aanzienlijke partij goed bruikbaar wrakhout, afkomstig van het onlangs gestrande barkschip BELLONA, waaronder zich bevinden extra zware binten, delen en planken, van onderscheiden lengte, dikte en breedte, en dienstig tot het meest bruikbaar timmer- of werkhout; alsmede een grote partij brandhout, en hetgeen meerder ten verkoop zal worden aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit New York wordt aan het Handelsblad van de 13e dezer maand gemeld:
De nieuwe Rotterdamse stoomboot W.A. SCHOLTEN is hier verleden week na een behouden snelle vaart in 10 dagen van Plymouth aangekomen. Al kan zij zich in grootte niet met de Duitse en Engelse mailboten meten, in nette en doelmatige inrichting der beide kajuiten staat zij met velen gelijk en overtreft zij menige boot der bekende Cunardlijn. Van haar snelheid heeft zij ontegenzeggelijk op deze, haar eerste reis een uitmuntende proef afgelegd, want met uitzondering van de White Star-boot, heeft zij het alle andere te gelijk vertrokken stoomboten afgewonnen. De inrichting voor tussendekspassagiers overtreft verre die van de oude kleinere boten ROTTERDAM en MAAS, en zal ongetwijfeld de overvaart veel aangenamer maken, dan op de nieuwste Engelse boten, die dezelfde inrichting hebben. De enige aanmerking, die men zou kunnen maken, zolang tussendekspassagiers naar de oude methode gehuisvest worden, is dat de kooien een kleinigheid ruimer hadden kunnen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 28 juni. De minister van marine wordt morgen (maandag) hier verwacht, om tegenwoordig te zijn bij een proeftocht met Zr.Ms. stoomschip SAMBAS, voor rekening van het Departement van Koloniën te Fijenoord aangebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 juni. Voor rekening der firma Hubert Jans & Co alhier is eergisteren de eerste lading hout, rechtstreeks uit Amerika, n.l. uit Dariën in Georgië binnengekomen per barkschip HARLINGEN, kapt. J.P. de Jonge.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 mei. De bevrachting van slechts één Nederlands schip vond plaats, t.w. WILHELMINA, naar Amsterdam, NLG 75 koffie en suiker, NLG 65 tabak, NLG 100 huiden, te Tjilatjap te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JOHANNES, JAVA, KOSMOPOLIET III, ERNESTINE en BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, op donderdag de 9e juli 1874, ‘s avonds te 7 uur, in het hotel De Unie te Veendam, à contant, publiek te verkopen het snelzeilend gekoperd en driemast schoenerschip, genaamd SOLIDE, groot 196 tonnen, thans liggende te Amsterdam, geclassificeerd bij Veritas 3/3 3 – 1, in 1869 uitgehaald en tot dusver bevaren door kapt. J. E. Hazewinkel.
Nadere informatie te bekomen bij de firma A. van Linge Ez. te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 20 juni. Houtvrachten. Ten gevolge van de aankomst van talrijke vrachtvrije schepen hadden wij gedurende de laatste veertien dagen inderdaad een daaraan beantwoordende levendige bevrachtingsbeweging. De koersen moesten zich echter een niet onbelangrijke teruggang laten welgevallen. Op het ogenblik zijn ladingen, vooral naar de Oostkust van Engeland, zeer geruimd en houdt de aanzienlijke loco-ruimte-aanbod de markt in een recht gedrukte stemming. Gesloten werd onder andere naar Leith en Granton Sh.11/- per load grenen vierkante slepers, naar Antwerpen NLG 18 per last grenen muurlatten, naar Groningen 30-40 last vlakke eiken balken tot NLG 21,50 per last van 80 Engelse kubieke voet. Graanvrachten per zeilschip gans verlaten en zijn nominaal naar de Firth en de kolenhavens op Sh.2/-, de Oostkust op Sh.2/4 en naar Londen op Sh.2/6 te noteren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshavn, 25 juni. De hier binnengebrachte, op Læsø gestrande Groninger kof STAD GRONINGEN, kapt. Veldkamp, van Landscrona met haver naar Newcastle bestemd, is zwaar lek en moet repareren.


Datum: 30 juni 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 28 mei. Het Nederlandse schip IPE IPEUS, kapt. Orre, is alhier bevracht om te laden naar Queenstown voor order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 juni. Het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, is gisteren namiddag hier aan de kade plat op zijde gevallen en ligt met de masten over de wal, doch is heden, na ballast ingenomen te hebben, met weinig schade weer overeind gebracht.


Datum: 01 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Het Nederlandse schip KAAPSTAD PACKET, kapt. Collenteur, 10 mei van Klein Curaçao naar Harburg vertrokken, is 13 dito, na zwaar stormweer te hebben doorstaan, lek te Rio de la Hache binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 27 juni. Een gedeelte der lading van het schip STAD GRONINGEN, kapt. Veldkamp, dat op Læsø geland was, zal hier gebracht worden, en na reparatie van het schip zal het weer worden ingescheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Baltimore, 13 juni. Het schip NEDERLAND, kapt. Hinterthür is alhier bevracht om te laden naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en sterk gebouwd goed onderhouden Nederlands gekoperd en kopervast barkschip gemeten 453 tonnen, met solide inventaris.
Nadere informatie te bekomen bij de makelaar Ed. C.A. Koli, te Amsterdam.


Datum: 02 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli. Het stoomschip LESTRIS, van Liverpool herwaarts, is heden met een diepgang van 49 decimeter langs de Nieuwe Waterweg binnengekomen. Het is de grootste diepgang waarmee tot dusver enig schip die Waterweg is gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 juli. Kapt. Boer, voerende het Nederlandse schip VESTA, van Tjilatjap alhier binnen, rapporteert op 23° ZB 72° OL gezien te hebben de uitgebrande romp van het ijzeren schip MOORESFORT van Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 4 juni. Het Nederlandse schip DIEWERKE, kapt. Van Veen, zal vermoedelijk 10 dezer van Saramacca naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

St. Catharina (Brazilië), 5 juni. De Nederlandse schoener ANNA SOPHIA, kapt. Hamstra, is afgekeurd en verkocht voor 6.500 mille reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden tjalkschip, groot 85 tonnen, met complete inventaris, liggende bij de Nieuwe Sluizen te Groningen, laatst bevaren door wijlen schipper Derk Wijbes Westerhuis. Te bevragen bij schipper Westerhuis te Anjum (Friesland) en bij F.S. Eikenberg, timmerman te Veendam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 26 juni. Het in Straat Bali gestrande schip WILHELMINA heeft heden in veiling NLG 15 opgebracht.


Datum: 03 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Het schip HOEK VAN HOLLAND, kapt. Otto, heeft alhier 1.000 ton lading en steenkolen ingenomen en is van hier langs de Nieuwe Waterweg direct naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Ter waarschuwing van reders of kapiteins, vracht sluitende van Maroim, rapporteert kapt. De Weerd, van het schip SPECULANT, dat tegenwoordig slechts schepen van 11 voet diepgang bij zeer gunstige gelegenheid de baar van Moroim kunnen passeren. Zelfs met deze diepgang moet men soms 2 à 3 maanden wachten, alvorens zonder gevaar te kunnen uitzeilen.


Datum: 04 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 juli. Naar wij vernemen, zullen er ernstige pogingen aangewend worden om de op het strand bij Huisduinen zittende stoomboot KÖNIG WILHELM af te brengen. Een Engelsman heeft aangenomen haar binnen of over twee maanden alhier in de haven te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens particulier bericht van kapt. Fabritius was het stoomschip PRINSES AMALIA na een snelle vaart van acht dagen en 3 uren van Southampton te Napels aangekomen. Het schip en de machine voldoen in alle opzichten uitmuntend en het schip loopt gemiddeld een vaart van 11 mijlen per wacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nexo, 2 juli. De te Sappemeer te huis behorende schoener-kof NIJVERHEID, kapt. J.R. Koekkoek, van St. Petersburg met beenderen naar Aberdeen, is bij Svaneke gestrand en vol water. (zie PGC 110774).


Datum: 05 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 2 JULI. De Nederlandse bark OTTO, kapt. Zwanenburg, van Rotterdam naar Soerabaja, de 1e april hier lek binnengelopen, is heden naar de rede gesleept na volbrachte reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Curaçao, 27 mei. Heden arriveerde alhier, van Rio de la Hache de equipage van het Nederlandse schip KAAPSTAD PACKET, kapt. Collenteur, welk schip op haar reis van Klein Curaçao naar Harburg lekkage bekwam, die scheen toe te nemen, en de kapitein verplichtte een noodhaven te zoeken, aldaar gearriveerd zijnde, had het schip reeds veel water in het ruim en is het afgekeurd, de kapitein is aldaar gebleven om de belangen van schip en lading te behartigen.


Datum: 06 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 4 juli. Door het Engelse stoomschip HAWK is hier ontscheept een buitengewoon grote stoomploeg met een machine van 14 pk, welke zal moeten dienen om aan het strand nabij Huisduinen, alwaar de mailboot KÖNIG WILHELM hoog op het strand zit, een geul te baggeren, waardoor men dit stoomschip weer in zee meent te kunnen brengen. De Engelsman, die daaromtrent met de kopers van dit schip heeft gecontracteerd, moet, zoals hij zegt, reeds 17 schepen van verschillende stranden hebben afgebracht en er volstrekt geen bezwaar in zien ook de KÖNIG WILHELM in vlot water te brengen. Een ieder echter, die met het lopende zand langs ons strand bekend is, vreest dat zijn pogingen evenals al de vorige, zullen mislukken. Aanvankelijk werd het werk hedenochtend niet onder de gunstigste voortekens begonnen. De stoomploeg zou van de losplaats naar de dijk stomen, maar in plaats van vooruit, liep zij met kracht achteruit en had er niet toevallig een stuk hout op de weg gelegen, die haar vaart stuitte, dan was zij ongetwijfeld in de haven gelopen. Door de geweldige schok bekwam de machine enige averij en zal nu eerst hersteld moeten worden. Belangrijk zijn intussen de kosten die de kopers voor het gewenste afbrengen van dit stoomschip hebben besteed. De hoge daggelden aan hun eigen werklieden en aan die van onze plaats betaald, het aanschaffen en uitbrengen van zware ankers, kettingen en nieuwe manilla kabels, waaraan het schip gemeerd ligt, voor welk werk zij sedert een eigen stoomboot hier hebben liggen, zijn zeker nog gering te achten bij de zware onkosten die de nu voorgenomen werkzaamheden nog zullen vereisen. Intussen geven dit werk en het verblijf van de Engelsen alhier aan vele ingezetenen geen geringe voordelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 4 juli. Op de 29e juli. j.l. arriveerde alhier het Nederlandse schoener-kofschip JACOBA VOS, gezagvoerder D.G. Geltes, met een lading hout van Narva met verbrijzelde verschansing en gebroken stutten, want, en verdere schade aan schip en tuigage, hetwelk volgens zeggen van de kapitein en equipage was veroorzaakt door moedwillige aanzeiling van een groot barkschip in de nacht van 6 op 7 juni jongstleden in de Oostzee onder Gothland eiland. Men meende op de naamborden de scheepsnaam RAPIDE FRA NARVI te lezen, zijnde vermoedelijk een Zweeds schip. (opm: misschien RAPIDE fra Narvik, dus: uit Narvik).
Daar de JACOBA VOS dicht was gebleven, poogde het de bedoelde bark na te zeilen, die inmiddels zijn naamborden had gemaskeerd, er is tot dusverre nog niets van genoemd barkschip of kapitein bekend. De schade van de JACOBA VOS, is echter aanzienlijk en het ware te wensen, dat genoemde bark kon worden opgespoord en genoodzaakt de door hem gemaakte schade te vergoeden, daar men de aanzeiling had kunnen voorkomen, indien men op de bark waakzaam was geweest en op het tijdig aanroepen, had afgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St Helena, 6 juni. De Nederlandse brik, IDA GEERTRUIDA, kapt. Van Moerkerken, van Batavia naar Amsterdam, heden alhier aangekomen, had bij Kaap de Goede Hoop zwaar stormweer doorgestaan, waardoor het grootmarszeil aan stukken woei en andere schade geleden werd. Het heeft de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juli. Reeds vroeger hebben wij gemeld, dat de Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij een kleine stomer verwachtte, welk vaartuig, door het kanaal van Suez de gewone mailroute volgende, naar hier zou komen. Dat vaartuig, AMSTERDAM geheten, is hier aangekomen. De afmetingen van de AMSTERDAM zijn: lengte 97, breedte 17 en hol 8 Engelse voeten, en de gemeten maat is 55 ton (opm: netto). Commandant is kapt. H. Kreulen. De stomer vertrok de 18e januari j.l. van Middlesborough. Al dadelijk werd hij belopen door stormweder, zodat de gezagvoerder genoodzaakt was de 20e januari binnen te lopen te Grimsby. In de storm was alles van het dek geslagen en veel water was binnen gekomen, zodat de vuren in de machinekamer niet konden worden aangehouden. De 7e maart kon Grimsby weer worden verlaten. De reis werd voortgezet, waarbij de mailroute gevolgd werd. Maar de reis was verre van gelukkig. Niet alleen moest men alle plaatsen aandoen, waar steenkolen te verkrijgen waren omdat de betrekkelijk geringe laadruimte het gedurig innemen van kolen noodzakelijk maakte, maar het slechte weer gedurende de reis gaf ook veel oponthoud. Daarbij kreeg men een lek in de ketel. De gezagvoerder echter is een man, berekend voor zijn taak. Hij overwon alle moeilijkheiden en had de voldoening de 19e juli j.l. het anker ter rede van Batavia te laten vallen na een reis van slechts vijftig stoomdagen.
het stoomschip AMSTERDAM van de Ned.Ind. Droogdok Mij. (coll. Marhisdata)
De staat, waarin de AMSTERDAM hier is aangekomen, mag zeer bevredigend, ja zeer goed heten. Reparatie is niet nodig. Wenselijk is het echter de machine gedeeltelijk uit elkander te nemen om haar na te zien. Ook de ketel dient nagezien te worden.
De bestemming van de stomer is het slepen van schepen naar het droogdok. Maar wij hopen, dat de directeur der Droogdok-Maatschappij de AMSTERDAM ook nog op andere wijze ten dienst van handel en scheepvaart zal weten te benutten, want het vaartuig kan door zijn laadruimte, naar het ons voorkomt, ook andere diensten bewijzen. Zo bijv. hebben wij aan boord een stoomlier gezien, die flink en krachtig en hoogste doelmatig is bij het vervoer van machineriën naar en van de rede en naar de kustplaatsen. Ook voor passagiers, niet voor vele, is het scheepje allernetst ingericht.
Kolommen zouden wij kunnen vullen, willen wij een verhaal geven van de wederwaardigheden welke de gezagvoerder, de heer Kreulen, gedurende de reis ondervonden heeft. Men moet ter zee hebben gevaren om de gevaren te begrijpen, welke hij met zijn kleine schip heeft doorgeworsteld. Van zijn zeemanschap heeft hij door die reis een schitterende proef afgelegd, en het moet gezegd worden, dat, indien de heer Kreulen hier maar half de energie ontwikkelt, welke hij getoond heeft te bezitten, de Droogdok-Maatschappij in hem een uitstekend dienaar zal vinden en handel en scheepvaart een hoogst nuttig man zal leren waarderen. Zulke mannen hebben wij hier nodig.


Datum: 08 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. Volgens ontvangen telegram van Batavia passeerde het schip NOACH II, kapt. Van Schelven, Anjer met 80 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip PONTIANAK is heden, geheel gereed en uitgerust, naar Willemstad vertrokken om van daar zijn bestemming naar Oost-Indië op te volgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 5 juli. De tjalk AALTJE, kapt. Greiiff, met dakpannen van Makkum naar Rendsburg bestemd, is op zee zo zwaar lek geworden, dat men verplicht geweest is dezelve op strand te zetten, om zinken te voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Port Elisabeth, 6 juni. Het Nederlandse schip TRIO, kapt. Westerveld, alhier 18 april van de Tafelbaai gearriveerd, is bestemd met een lading van hier naar Boston.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 10 juni. Het Nederlandse schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Santen, van Buenos Ayres naar Australië, lek te Simonsbaai binnen, is aldaar op de sleephelling gehaald en bevonden dat verscheidene planken van de inhouten afgeweken en bouten in het onderschip losgewerkt waren. De reparatiekosten op GBP 4.000 begroot zijnde, heeft de kapitein het schip geabandonneerd.


Datum: 09 juli 1874


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 10 juni. De lading uit het tussendek van het Nederlandse schip TROMP, kapt. Hoekstra, van Amsterdam naar Batavia, met schade in de Simonsbaai binnen is gelost. Het lekken heeft nu opgehouden en men is bezig met de reparatie. Van de lading is niet zoveel beschadigd als men aanvankelijk vermoedde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 6 juli. Circa een Noorse mijl N.W. van Hornsrev is een ogenschijnlijk Nederlands schip gezien. In Mandahl is een drijvend gevonden vat tabak, doch van onbeduidende waarde, gemerkt C.K. ingesneden no. 3801, doch bijna onleesbaar, aangebracht. Het bij Hornsrev geziene schip is vermoedelijk de kof BROEDERTROUW, vroeger HILKE KATT, kapt. Van Dijk, welk schip omstreeks het midden van de vorige maand met een lading tabaksvaten, waarvan enige met het evengenoemde merk voorzien waren, van de Wezer naar Christiansand gezeild is. Kapt. Bähr, voerende het schip ESPERANCE, de 2e dezer van Hartlepool te Husum aangekomen, passeerde op 54º16’NB 05º40’OL acht drijvende tabaksvaten en tussen Helgoland en de Hever vele wrakstukken. (opm: zie ook PGC 100774).


Datum: 10 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip NOACH II, kapt Van Schelven na een reis van 77 dagen te Batavia gearriveerd, en niet zoals vroeger gemeld.
Het schip LICHTSTRAAL, kapt. Jansen, is na een reis van 100 dagen van Cardiff met steenkolen te Batavia gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 9 juli. Kapt. Chevalier, van het stoomschip MAAS, alhier van New York aangekomen, rapporteert op 43° NB 50° WL 4 grote ijsbergen te zijn gepasseerd van ongeveer 100 voet hoog en 300 voet lang. Op de uitreis zag men op 46° NB 45° WL veel ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Heden is van hier naar Willemsoord gesleept Zr. Ms. schroefstoomschip 4de klasse BANDJERMASSING, commandant de luitenant ter zee 1ste klasse E.L. Ehnle. Deze bodem zal tegelijk met de PONTIANAK naar Oost-Indië vertrekken, zijnde de zeildag op 15 dezer bepaald. Genoemde schepen hebben beide een sierlijke vorm en zijn geheel aan elkander gelijk. De wapening bestaat uit 1 getrokken kanon 18 cm, midscheeps gevoerd wordende, en 2 getrokken achterladers van 12 pond voor de zijden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 8 juli. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd koftjalkschip HELENA, kapt. H. Kral, van Veendam, groot 75 ton, gebouwd bij Nijhuis te Martenshoek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 4 juli. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Gent 46 à 46½ Bfrs, Duinkerken 46½ à 47 Ffrs, per last vlas, Kirkaldy en Dundee Sh.35/- per ton vlas, La Rochelle Ffrs 90 per standaard planken, Granton Sh.15/3, Gloucester Sh.21/- per load vierkante slepers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Svinoer, 2 juli. De 27e juni kwam hier binnen het schip LYKKENS PRÖVE, kapt. Simonsen, van Denemarken in ballast. Men had circa 6 mijlen van Hornsrev een tabaksvat opgevist, welke het merk G.K. droeg. Gelijktijdig passeerde men een wrak, van welke de masttoppen boven water uitstaken, ogenschijnlijk een kof of tjalk. Het tabaksvat had eerst sedert korte tijd gedreven. (opm: mogelijk het wrak van de BROEDERTROUW. Zie verder PGC 090774).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juli. Het stoomschip SUMATRA, dat nog wel niet uit de herinnering van enige militairen, die te Atjeh zijn geweest, zal verdwenen zijn, en hetwelk door de Maatschappij Java naar Indië was bevracht, maar voor eigen rekening hier vracht naar Nederland heeft gezocht, is door een stomer op zee opgenomen en binnen Point de Galle gesleept. De kapitein heeft daarvoor Ffrs. 25.000 moeten betalen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juli. Heden is alhier ter rede aangekomen het stoomschip BILLITON, kapt. Meijer, van de rede van Texel. (opm: te Amsterdam nieuw gebouwd voor de Billiton-Maatschappij).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het onder volgende verslag over de staat van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij is ons ter kennisname toegezonden. Daar het niet te uitgebreid is, wordt het hier in zijn geheel overgenomen.
Verslag, aangeboden door directeuren aan aandeelhouders op de tiende gewone Algemene Vergadering van bovengenoemde Maatschappij, te houden ten kantore van die Maatschappij te Londen, op donderdag de 21e mei 1874, ‘s namiddags te twee uur.
De ontvangsten van de stomers van deze Maatschappij gedurende het jaar 1873 wijzen, in verhouding tot vorige jaren, een aanmerkelijke vermeerdering aan, gedeeltelijk toe te schrijven aan meerdere ontwikkeling van het vervoer, maar hoofdzakelijk aan de bijzondere diensten, waarvoor de schepen gebezigd zijn. Een van de nieuwe stomers, waarvan in het vorig verslag melding werd gemaakt, de WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kreeg een ongeluk in de Middellandse Zee en moest te Malta worden binnengesleept. Aangezien de vordering voor deze hulp de directie buitensporig toescheen, was zij genoodzaakt de zaak ter beslissing bij de Admiralty Court te brengen, waar zij nog hangende is. Geen andere ongelukken hadden gedurende het jaar plaats. Getrouw aan het vroeger besproken plan om de kleine schepen door grotere te doen vervangen die tevens meer aan de vereisten van de tegenwoordige tijd voldoen, hebben de directeuren een contract aangegaan voor de levering van twee schepen van 1.200 ton ieder en twee andere ongeveer 800 ton ieder, die allen tegen het eind van het jaar klaar kunnen zijn. Bovendien hebben zij onlangs het stoomschip GLENDARROCH gekocht, groot 1.509 ton, gebouwd in 1871 en voorzien van compound engines, hetwelk nu op weg is naar Batavia. (opm: verdoopt tot ATJEH).
Het tegenwoordig contract met het Gouvernement loopt tot einde 1875, en in januari laatstleden heeft een publieke inschrijving plaats gehad te Batavia voor de stoomvaartdienst gedurende de tijd van 15 jaar, vanaf 1 januari 1876. De directeuren kunnen meedelen, dat de inschrijving van de Maatschappij de laagste was en aangenomen werd, en alhoewel het subsidie kleiner is voor het nieuwe contract, en de condities minder voordelig dan tot dusver het geval was, zo twijfelen de directeuren er niet aan of de aandeelhouders zullen met het resultaat tevreden zijn, indien zij in aanmerking nemen, dat het in het meeste belang van de Maatschappij was zich van het contract te verzekeren.
De bijzondere diensten, door de stomers gepresteerd, stonden in verband met de militaire expeditie naar Atjeh, en het is de directeuren aangenaam te kunnen meedelen, dat de schepen van deze Maatschappij door het Gouvernement speciaal bruikbaar zijn bevonden, zowel voor transport- als ziekenschepen, en dat hun inrichting hun daarvoor een soort van voorkeur heeft verzekerd. Dank is verschuldigd aan de heren A. Fraser en S. van Hulstijn, de voornaamste vertegenwoordigers van de Maatschappij te Batavia, voor de zorg en kunde, waarmee zij de dienst geregeld hebben op een wijze, die in de behoefte van het Gouvernement voorzag, zonder de gewone gang van zaken van de Maatschappij hinderlijk te zijn. De directeuren brengen ook hun dank aan deze heren voor de bevredigende wijze, waarop zij voor de Maatschappij hebben gehandeld met de uitbesteding van het nieuwe contract. De extra-diensten waren oorzaak, dat de boten gedurende een geruime tijd in voortdurend gebruik waren en zullen hierdoor grote reparaties in de loop van dit jaar noodzakelijk zijn.
Schikkingen zijn getroffen voor een proefdienst tussen Java en Australië, onder contract met het Nederlands-Indisch Gouvernement, die dadelijk zal aanvangen. De stomer GLENDARROCH, onlangs gekocht, zal voor deze nieuwe lijn bijzonder geschikt zijn. Een lijst van de vloot van de Maatschappij is hierbij gevoegd.
In het vorig verslag werd medegedeeld, dat de ketels van enige van de oudere schepen versleten waren, terwijl de directeuren nu kunnen melden, dat nieuwe ketels voor vier boten in aanmaak zijn. Een nieuw stel compound engines met ketels compleet, voor de stomer VICE-PRESIDENT PRINS, nieuwe ketels en het benodigde om de machines van de stomer LUITENANT-GENERAAL KROESEN in compound systeem te veranderen, is onlangs uitgezonden.
Uit de bijgaande rekeningen over de werkzaamheden tot 31 december l.l. op Java en 28 februari ll. in Engeland zal blijken, dat na betaling van alle onkosten, afschrijving op de boten en van 15 percent als gewoonlijk van de stoomvaart contractrekening, een saldo ten voordele van de winst- en verliesrekening blijft van GBP 42.101.4/7 exclusief interim dividend van 4 percent, in november ll. betaald. De directeuren vinden het raadzaam, om een reservefonds te maken voor eventuele tegenspoeden, en stellen daarom voor van bovengenoemd saldo een som van GBP 5.000 op een daarvoor te openen rekening te brengen. Van het overblijvende stellen zij voor een verder dividend uit te keren van 6 percent, makende 10 percent over het gehele jaar en bovendien een bonus te betalen van GBP 2 per volgefourneerd aandeel en naar verhouding voor de andere aandelen. Deze overdracht en betalingen zullen GBP 39.320 bedragen, zodat een som van GBP 2.781.4/7 op nieuwe rekening kan worden overgebracht. De bonus, die bij deze gelegenheid wordt betaald, wordt gevonden uit de ontvangsten voor de in het begin van dit verslag bedoelde extra diensten, maar aangezien deze bron van verdiensten exceptioneel is en voor volgende jaren daarop niet kan gerekend worden, kunnen de directeuren de aandeelhouders geen hoop geven, dat voor het vervolg met die betaling kan worden voortgegaan.
Het doet de directeuren leed, melding te moeten maken van het overlijden van de heer Willem Poolman, die als directeur in Den Haag van af het begin van het bestaan van de Maatschappij deze gewichtige betrekking tot volkomen tevredenheid heeft waargenomen. Als opvolger hebben zij de heer P.C. van Oosterzee, laatst president van de Faktorij van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Batavia, aangesteld. Overeenkomstig de bestaande bepalingen van de Maatschappij treedt ditmaal Colonel Sir Frederick L. Arthur Bart af, doch herkiesbaar zijnde, biedt hij zich daarvoor aan. De auditeuren, de heren William Macnaughtan en Fred. Esse, treden eveneens af, doch bieden zich insgelijks weer als kandidaten aan.
’s-Gravenhage, 14 mei 1874.


Datum: 11 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 mei. In vrachten is iets meer omgegaan, hoewel, als gewoonlijk in deze tijd van het jaar, de vraag naar scheepsruimte over het algemeen beperkt is. Opgenomen werden de Nederlandse schepen WILHELMINA naar Amsterdam, NLG 75 koffie en suiker, NLG 65 tabak en NLG 100 huiden, te Tjilatjap te laden; JOHANNES naar Amsterdam, NLG 70 suiker, NLG 60 tabak op de kust te laden; CONSTANCE naar Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handels Maatschappij, vult op met koffie à NLG 70 en tabak à NLG 57,50, te Soerabaija te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JAVA, KOSMOPLIET III, ERNESTINE, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, WILLEM POOLMAN, KORTENAER, LOUISE en PHILIPS VAN MARNIX.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 6 juli. Meer dan 100 vissersvaartuigen zijn alhier in de haven, waarvan ongeveer 6 te Emden thuis behoren, terwijl al de overige Nederlandse zijn. Sedert 1827 was er nimmer zulk een groot getal. Een der manschappen van de vislogger MAASSLUIS, die de 3e juli op zee zwaar gekneusd was door een boot, is de 6e alhier overleden en begraven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bevaren tjalkschip met volledige inventaris, geschikt om alle goederen te vervoeren, groot 74 ton, laatst bevaren door P. Tatje. Te bevragen bij de heren J.D. Hoen te Hoogezand en J. Berg Jzn. te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 4 juli. In bevrachtingen was deze week wat meer beweging. Voor kleine schepen naar Duitse Oostzeehavens bewilligde men naar Lübeck, Kiel en Flensburg 7 à 7½ thaler courant per 5.000 pond rogge, zowel voor hier aanwezige als in de eerste tijd verwacht wordende schepen. Verder werd gedaan voor kleine schepen naar Oost-Noorwegen tot 7½ à 8 thaler per 5.000 pond, naar de Eems tot 8 thaler per 4.520 pond rogge, naar Weymouth tot Sh.31-/ per ton lompen, naar Newcastle tot Sh.22/6 per ton hennep, naar de Oostkust van Schotland tot Sh.22/6 per ton vlas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne (Bornholm), 6 juli. De bij Svanecke gestrande kof NIJVERHEID, kapt. Koekkoek, uit Pekela, van St. Petersburg met beenderen naaar Aberdeen, is als wrak te beschouwen.


Datum: 12 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 11 juli. Het schip ACADIE, kapt. Oldenburger, van Maroim, komende, is heden Falmouth gepasseerd, en heeft order bekomen naar Landscrona.


Datum: 13 juli 1874


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juli. Volgens particulier bericht is de JULIE, kapt. Cherpion, vóór de 10e dezer te Cheribon gearriveerd en heeft een charter aangenomen voor de reis van Padang naar New York.


Datum: 14 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 11 juli. Heden werd van de werf De Toekomst, scheepsbouwmeester C. van Dorp, onder directie van de heer A.E. Maas, met goed gevolg te water gelaten het loggerschip DRIE GEZUSTERS, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij voor rekening van de heer Johs. Verkade Mz. alhier. Genoemd schip werd op Engelse wijze gedoopt MISS MARIA BECKET VAN BLYTH. (opm: dit zal wellicht moeten zijn “door Miss Maria Becket, van Blyth”, dus de naam van de doopster).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 13 juli. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester G. van Duffelen Fiegee alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het sloepschip ZEEMANSHOOP, gevoerd zullende worden door stuurman I. van Eyk, bestemd voor de haring- en beugvisserij, voor rekening van de heer A. Hoogendijk Izn. alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de Commercial Steamship Co. Ltd. ontvangen wij bericht, dat het stoomschip WYBERTON, kapt. J. Smith, op de uitreis van Rotterdam naar Java totaal verongelukt is op 25 mijlen afstands van Suez, ten gevolge ener aanvaring door het stoomschip BUENA VENTURA. De equipage werd gered. (opm: dit stoomschip voer voor Wm. Ruys & Zn. in lijndienst van Rotterdam op Java v.v., als voorloper van de Rotterdamsche Lloyd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Dordrecht op zaterdag 11 juli: het gekoperd fregatschip AEGIDIA EN PAULINA, groot 747 ton, gebouwd in 1856: NLG 25.000. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 juli. Het Nederlandse schip JUPITER, kapt. Stokhuijzen, 10 maart jongstleden van Cardiff naar Singapore gezeild met een lading steenkolen, bereikte met 75 dagen Straat Sunda, en arriveerde 5 juni met 87 dagen reis te Singapore, om de Zuid had men met stormweer en hoge zeeën te kampen gehad, waarin het schip zwaar slingerde en werkte, de kruissteng en grote bramsteng verloren gingen, de grote marssteng kraakte, en veel schade aan zeilen en lopend tuig werd toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 juli. De Deense stoomboot JYLLAND, is op de Tonnenplaat aan de grond geraakt, assistentie van lichters en sleepboten zijn derwaarts vertrokken. 8 uur ’s avonds: Er zijn een paar lichters met lading hier aangekomen. De stoomboot is met hoogwater gedraaid. Men is nu verder bezig met lichters, sleepboten zijn erbij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 7 juli. De lading van het schip VROUW AALTJE, kapt. Greiff, van Makkum naar Rendsburg hier lek binnen, is gelost en wordt het lek voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten verzoeke van de kapt. S.T. de Vries zal ondergetekende, op zaterdag de 18e juli 1874, ,s avonds te 8 uur, ten huize van M. N. Woudenberg, koffiehuishouder bij de Kranepoort te Groningen, publiek verkopen een goed onderhouden tjalkschip, genaamd WILLEMPINA, groot 70 tonnen, met deszelfs opgoed en toebehoren, liggende buiten de Ebbingepoort alhier, in eigendom behorende aan en bevaren wordende door genoemde S. T. de Vries. Te bezien iedere dag. Aanvaarding en betaling van de koopsom binnen 7 dagen na de verkoop.
Informatiën overigens bij T.W. van Bergen, O. Ebbingestraat.


Datum: 15 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 29 juni. Het schip RIDDERKERK, kapt. Krehman, gisteren alhier van Rotterdam gearriveerd, was de 27e dezer gedurende dikke mist bij Five eiland in aanvaring met de schoener SUNNY SOUTH, van Galvestone naar Boston bestemd.
De RIDDERKERK bekwam schade aan de stuurboord verschansing, terwijl de schoener de kluiverboom verloor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop wordt aangeboden het Amerikaanse schip J.P. WHEELER, 928 register tons; ladend circa 1.460 tons d.w.,gekomen van Java en nu haar lading lossende in het Entrepotdok te Amsterdam. Het schip is zeer goed gebouwd en in volkomen orde, met een grote inventaris aan boord en van heden af te bezichtigen. Wegens koopprijs en verdere bijzonderheden gelieve men zich te wenden aan kapt. J.P. Thomson, aan boord van genoemd schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hun Meester, op dinsdag 28 juli 1874, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, No. 29, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands schoenerschip SPECULANT, laatst gevoerd door kapt. M. de Weerd, volgens Meetbrief lang 29 meters 50 centimeters, wijd 4 meters 87 centimeters, hol 2 meters 89 centimeters, en alzo groot 185 tonnen of 97 lasten, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende aan de Houtbrug, binnen deze gemeente.
Bovengemelde schoener is gekoperd in 1873, met koper van 22 à 24 ons en geclassificeerd bij Veritas 5/6 A. 1. 1. tot juli 1877 en bij de Germanischer Lloyd A II tot juli 1878.
Nog zullen afzonderlijk worden verkocht 2 chronometers.
Nadere informatie bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het extra snelzeilend driemast schoenerschip SOLIDE, gebouwd in 1869, geclassificeerd bij Bureau Veritas 3-3-1-1, liggende te Amsterdam, bij de firma A. van Linge Ez. te Veendam. (opm: zie NRC 160774).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne (Bornholm), 10 juli. Het grootste deel der lading van de aan onze kust bij Svanecke gestrande en wrak gevonden kof NIJVERHEID, kapt. Koekkoek, is geborgen. De in de laatste dagen geheerst hebbende oostelijke wind zal het schip zonder twijfel geheel wrak gemaakt hebben.


Datum: 16 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 14 juli. Heden is op de werf van de heren J.& K. Smit alhier de kiel gelegd van een schroefstoomboot, genaamd HELMOND III, voor rekening van de heren Gebr. Van den Boom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 13 juli. Het schip JONGE DANIËL, kapt. H. van der Wel, met tras naar Altona, heeft op Groninger wad enige keren aan de grond gezeten en is zo zwaar lek geworden, dat het gisteren door het volk is verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 juli. Zr.Ms. opnemingsvaartuig HYDROGRAAF, commandant De Brauw, is heden van hier naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 13 juli. Het Nederlandse schoenerschip SOLIDE, groot 196 tonnen, gebouwd in 1869, gevoerd geweest door kapt. Hazewinkel, thans liggende te Amsterdam, is donderdag j.l. verkocht aan de heer A van Linge Ezn. alhier voor NLG 14.000. (opm: zie PGC 150774).


Datum: 17 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Volgens telegram van Batavia van gisteren, is het Nederlandse fregatschip H.W.M., kapt. Tjebbes, van Cardiff naar Singapore, op die dag Anjer gepasseerd, hebbende 82 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Syra, 14 juli. Het stoomschip STELLA, kapt. Van Wijk, is alhier met beschadigde machine binnengelopen. De reparatie zal denkelijk in 3 weken tijd geëindigd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 juli. Het oorlogsstoomschip PONTIANAK, commandant Commys, is heden van hier naar Batavia via Suez vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 juli. Het Nederlandse barkschip JACOBA CHRISTINA, groot 453 tonnen, gebouwd in 1853, is verkocht aan de makelaar Ed.C.A. Koli.


Datum: 18 juli 1874


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juli. De MARINERS HOPE, in de wateren van Atjeh prijs gemaakt, is voor de Raad van Justitie verklaard voor goede prijs. Wij hopen en verwachten, dat daartegen in appèl zal worden gekomen. Op de zaak komen wij terug. (opm: zie NRC 140974).


Datum: 19 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Openbare vrijwillige verkoping, op donderdag de 30ste juli 1874, des middags ten 12 ure, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, van:
- het Nederlands snelzeilend, gekoperd en kopervast schoenerschip, genaamd MORGENSTER, laatst gevoerd door kapt. J. van Dijk, groot volgens meetbrief 133 gemeten tonnen.
- het Nederlands snelzeilend, in anno 1873 zeer belangrijk gerepareerd, kopervast schoenerschip, genaamd de HOOP, laatst gevoerd door kapt. J. Manneken, groot volgens meetbrief 139 gemeten tonnen, met masten, rondhout, staand en lopend want en verder volledige inventarissen.
Beide schepen zijn geclassificeerd bij Veritas 5/6 G. 1.1 voor 3 jaren, liggen in de Haven te Vlaardingen en zijn inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatie ten kantore van de te Vlaardingen residerende notaris J. van Stipriaan Luïsçius, bij wie op franco aanvrage is te bekomen catalogus der inventarissen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 juli. Zr.Ms. stoomschip BANDJERMASSING, commandant Ehnle, vertrok gisteren van hier naar zijn bestemming Atchin (opm: Atjeh).


Datum: 20 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Volgens ontvangen telegram is het schip SAMARANG, kapt. Lehman, gisteren te Cardiff aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Voor rekening van de reders Ruys & Co. te Rotterdam zijn thans op de werven van Chs. Mitchell & Co. te Low Walker on Tyne in aanbouw twee stoomschepen, ieder 3.000 tonnen groot, en bestemd voor de vaart van Rotterdam naar Java. De machines van 400 paardekracht (opm: nominaal) worden vervaardigd door de North Eastern Engine Co. te Sunderland. Die boten zullen vermoedelijk in de maanden februari en april naar Java vertrekken; de ene zal worden gevoerd door kapt. Bakker van de ARIADNE, en de tweede, waarvan eerst de gezagvoerder Hoefman het commando zou krijgen, door kapt. Albers van de ’s GRAVENHAGE.


Datum: 21 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 juni. Vrachten zijn onveranderd en is er in de laatste veertien dagen weinig omgegaan. Slechts één afsluiting van een Nederlands schip kan opgegeven worden, de CONSTANCE, Amsterdam, gedeeltelijk bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, vult op met koffie å NLG 70 en tabak å NLG 57,50, te Soerabaija te laden. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JAVA, KOSMOPOLIET III, ERNESTINE, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, WILLEM POOLMAN, KORTENAER, LOUISE, PHILIPS VAN MARNIX, JAN PIETERSZOON KOEN en KANAGAWA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 18 juli. Door de loodskotter is in het zeegat opgevist een zwart geschilderd naambord, waarop met gele letters LOUISE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Glasgow, 14 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters John Elder & Co. te water gelaten het voor de Stoomvaart-Maatschappij Nederland gebouwde ijzeren schroef-stoomschip VOORWAARTS, gevoerd zullende worden door kapt. J. F. Graadt van Roggen.


Datum: 22 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juli. Volgens telegram is het schip JOHANNA MARIA, kapt Van Aken, te Anjer gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Volgens brief van kapt. Trappen, voerende het Nederlandse schip JAVA PACKET, is 15 dezer uit Texel naar Batavia vertrokken, bevond hij zich 17 dito ’s morgens 5 uur op de hoogte van Bevezier; aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 20 juli. Het schip HISKELINA, kapt. Schansker, van hier met rogge naar Groningen, is, na in aanvaring geweest te zijn met het Zweedse stoomschip CARLSHAMN, lek en met zware schade door genoemd stoomschip alhier binnengebracht.


Datum: 23 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brouwershaven 22 juli. De Noorse bark MERCATOR, is bij het ankeren tegen de Hompelvoet aan de grond geraakt en met hoogwater door de sleepboot KINDERDIJK, vlot gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 juli. Gisteren is in de vaart gesteld de stoomboot ATCHIN, van Terschelling dagelijks vertrekkende naar Harlingen langs de rede van ’t Vlie en na aankomst der stoomboot van Amsterdam weer terugvarende, zodat het reizend publiek hier voortaan geen 1 à 2 dagen zal behoeven te wachten op geschikte scheepsgelegenheid derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 juli. Heren assuradeurs welke begeren inlichtingen te verlangen aangaande het verongelukken van het schip JONGE DANIËL, kapt. Van der Well, bestemd geweest van Dordrecht naar Altona, gelieven zich daartoe aan te melden ten kantore van H.W. Kooring Uloth.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 18 juli. Dezer dagen vertrok de gaffelschoener MADELINE, toebehorende aan de heer Nering Bögel, van Joana met een lading suiker. Bij aankomst te Samarang werd dit vaartuig door de havenmeester aangehouden en de gezagvoerder bij de politie verklaagd omdat de scheepsbrief reeds verjaard was. Het schip had dus door de havenmeester te Joana niet mogen worden uitgeklaard en in stede van de inlandse gezagvoerder, die lezen noch schrijven kon, behulpzaam te zijn om deze fout van een ambtenaar in zoverre te herstellen, dat het schip daardoor geen schade leed, werd de gezagvoerder door de politierechter veroordeeld om met zijn schip naar Joana terug te keren en daar de zaak in orde te maken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 17 juli. Men zegt, dat het schip INDUSTRIE in het westgat van Straat Madoera in de modder is vastgeraakt en de stomer MINISTER VAN STAAT ROCHUSSEN gisteren is uitgegaan om te trachten het schip los te krijgen en naar de rede te brengen.


Datum: 24 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 juni. De volgende afsluiting vond plaats: Nederlands stoomschip HOLLAND, naar Nederland, tin NLG 40, tabak NLG 95 å 100, koffie NLG 90.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JAVA, KOSMOPOLIET III, ERNESTINE, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, WILLEM POOLMAN, KORTENAER, LOUISE, PHILIPS VAN MARNIX, JAN PIETERSZOON KOEN, KANAGAWA, ARIA EN BETSY, en stoomschip CELEBES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 juli. Door de stoomboot ANNA VAN HOLLAND, is hedenmiddag op deze rede, een ondersteboven drijvende sloep opgevist. Met veel moeite is men er in geslaagd de sloep te kantelen en de ketting benevens het anker waarvoor zij dreef, binnen te krijgen. Men vond geen naam of herkenningsteken, doch vermoedt dat het een Engelse vissersboot moet zijn.


Datum: 25 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 3 juni. Het Nederlandse barkschip ANNA LUCRETIA heeft met de inventaris heden in veiling opgebracht NLG 25.625.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 25 juli. Volgens een van de resident van Banjoemas ontvangen telegram, gedagtekend 23 dezer, is het zoutschip BABOEL YOESOER bij het uitzeilen van Tjilatjap op de bank gestrand en geheel verongelukt. Door het plaatselijk bestuur en de havenmeester werd de nodige assistentie verleend. Van de door de vertrekkende stoomboot aangeboden hulp werd geen gebruik gemaakt wegens de reddeloze toestand van het vaartuig. (opm: zie JB 290774).


Datum: 26 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juli. Volgens telegram is het schip OCEANUS,kapt. A. Nicaise, te Soerabaja aangekomen.


Datum: 27 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 juli. Het stoomschip P. CALAND, is gisterochtend te New York gearriveerd, zijnde 10½ dag reis vanaf Plymouth (opm: eerste reis).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 23 juli. Pieter van der Geer, behorende tot de equipage van de MAARTJE WILLEM, van Vlaardingen, werd de 10e zwaargewond bij het uitzetten der boot, waaraan hij de 14e overleed. Dit is het tweede ongeval door dezelfde oorzaak binnen 10 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Lerwick, 23 juni. De FRIESLAND, kapt. Zalm, van Harlingen, de 17e alhier gearriveerd met gebroken mast, is weer zeilklaar.


Datum: 28 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel, 25 juli. Het Nederlandse stoomschip CASTOR heeft bij het inlopen der haven schade aan drie platen van het stoomschip MAUD, toegebracht.


Datum: 29 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Huisduinen, 27 juli. Men is heden aangevangen met de werkzaamheden om het hier gestrande stoomschip KÖNIG WILHELM I uit het zand te graven, waarin het – naar men zegt – ruim 12 voet gezakt is. Een groot aantal werklieden van Den Helder zijn ijverig bezig met graven; Egmonder visserslieden, daartoe aangenomen, brengen het zand in zakken, en daarmede wil men de te graven geul voor verzanding dekken. Men heeft er wel op gerekend, dat dit plan niet met enkele zakken was te bereiken, althans de ondernemer heeft er zich, om te beginnen, vooreerst vijfduizend aangeschaft; behalve nog een groot aantal suikerkanassars. Er zal echter heel wat zand te verplaatsen zijn, eer men de geul door de beide zandbanken, die voor het schip liggen, gegraven heeft. Blijft het dan maar altijd stil weder, dan is er ten minste enige mogelijkheid om door te werken, maar komt er onverhoopt een fikse N.W. bries, dan vreest men dat die zandzakkenbarricade, al wordt die ook, volgens het plan, door planken gesteund, welk eens geheel en al verstrooid zou kunnen worden. De volharding intussen, door de aannemer tot nu toe aan de dag gelegd, verdient zeker een goede uitslag; maar zij die met onze stranden bekend zijn vrezen, dat die pogingen op teleurstelling zullen uitlopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De gehele Nederlandse koopvaardijvloot bestond in 1848 uit 2.136 schepen, metende 387.904 tonnen; in 1873 uit 1.804 schepen, metende 495.285, zodat wel het getal schepen is achteruitgegaan (met 332), doch de tonneninhoud toegenomen met 97.381. Het grootste gedeelte van de vermeerdering komt voor bij de barken 146, met 77.592 ton in 1848 en 208 met 121.948 ton in 1873; voorts bij de stoomschepen slechts 6, met 1.867 ton in 1848 en 73 in getal, met 57.254, in 1873. Het aantal fregatten is verminderd en bedroeg in 1848 236, met 145.607 ton, in 1873 142, met 140.285 ton. Brikken zijn enigszins vermeerderd; zij beliepen in 1848 60, met 70.854 ton (opm: deze totale tonnage lijkt veel te hoog voor brikken), in 1873 80, met 22.428. Schoeners zijn zeer toegenomen; in 1848 had men er 93, met 14.324 ton, in 1873 317, met 51.336 ton. Brigantijnen komen sedert 1868 in het geheel niet meer voor. Koffen zijn zeer verminderd. In 1848 had men er 848 met 92.531 ton, in 1873 284, met 33.404 ton. Tjalken, die in 1848 nog 331 met 17.551 ton beliepen, waren er in 1873 185, met 11.367 ton. Smakken in 1848 181 in aantal, met 11.480 ton, waren in 1873 tot 8, met 627 ton, gedaald. Alle andere zeeschepen, als hoekers, kotters enz., die in 1848 216 met 12.203 ton beliepen, waren in 1873 tot 161 met 6.949 ton verminderd. Die afneming laat zich door de meerdere aanbouw van stoomschepen verklaren, die zich in latere jaren door krachtige sprongen voorwaarts kenmerkt. Van 1848 – 57 vermeerderde het getal van 6 – 40 stoomschepen, metende respectievelijk 1.867 en 12.570 ton; van het jaar 1857 tot 1869 klom het getal stoomschepen tot 46, metende 21,327; doch in 1872 was het reeds 66 schepen, metende 43.820 ton en in 1873, zoals boven reeds gemeld is, 73 schepen, metende 57.254 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Rotterdam, 28 juli: schoener-brik SPECULANT, groot 98 lasten, gebouwd in 1857, verkocht voor NLG 12.700 aan H.H.R. Heijermans. Een chronometer verkocht voor NLG 130.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tjilatjap, 23 juli. Het barkschip BABOEL YOESOER is gisteren namiddag, ongeveer te twee uren, op de zandbank aan het oosteinde van Noesa Kembangan voor het fortje Karang Bollong vastgeraakt. Het had zijn lading zout hier gelost en ging nu in ballast naar Sumanap. De juist naar Batavia teruggaande stoomboot heeft nog hulp willen verlenen en is tot de avond bij het schip gebleven. Maar de Arabische kapitein wilde niet in de voorwaarden treden van de gezagvoerder der stoomboot, die NLG 5.000 gevraagd zou hebben voor zijn hulp. De Arabier stelde het beding om die som te betalen als de stoomboot hem van de ondiepte afbracht. Daarop heeft deze laatste de reis voortgezet. (opm: zie JB 300774).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Tjilatjap, 23 juli. De GALILEÏ, kapt. Van der Meij, bestemd om van hier te repatriëren, is heden niet langer zeewaardig gekeurd en komt vermoedelijk naar Batavia om daar verkocht te worden. Het schip heeft zware averij in Bombay gehad (opm: zie NRC 220673).


Datum: 30 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag de 10de augustus 1874, des namiddags ten 1 uur, zal te Middelburg, in de bovenzaal der Sociëteit De Vergenoeging, op de Groote Markt, in het openbaar worden verkocht een snelzeilend, hecht en sterk gebouwd hek-tjalkschip, met complete inventaris, genaamd het VERTROUWEN, groot 100 gemeten tonnen, te Wildervank, ten jare 1865 nieuw gebouwd, laatst gevoerd geweest door wijlen R. Venema, en thans liggende aan de Oostpunt te Middelburg. Het schip, dat inmiddels mede uit de hand te koop is, kan bezichtigd worden de 6de, 7de en 8ste augustus e.k.
Inlichtingen kunnen verkregen worden te Middelburg ten kantore van de heren Spoors & Sprenger en ten kantore van genoemde notaris.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tjilatjap, 25 juli. Het is de kustvaarder (opm: de BABOEL YOESOER) waarover wij eergisteren bericht gaven, gelukt van de bank af te komen. Het schip lekt alleen een weinig en ligt nu veilig in de haven. Het was dus nog zo onberaden niet van de kapitein om de dure hulp van de stoomboot af te wijzen.


Datum: 31 juli 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. De 27e dezer heeft een proefvaart plaats gehad van Zr.Ms. schroefschip PALEMBANG, bevelhebber de luitenant ter zee !e klasse C. ten Bosch, in tegenwoordigheid van de Ministers van Marine en Koloniën, benevens enige officieren en ingenieurs, die zich tot dat oogmerk aan het etablissement der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord aan boord begaven. Langs de nieuwe Maasmond naar zee gestoomd zijnde, werden buitengaats de snelheid onder stoom en de eigenschappen van het schip onderzocht, de wapening, inwendige inrichting en de staat van het geheel nagegaan. De beproeving onder zeil gaf, wegens de flauwe koelte, geen uitkomsten ter beoordeling. In de namiddag keerde de PALEMBANG ter rede alhier terug, om, evenals het nieuwe schroefschip SAMBAS, van hetzelfde charter, na het innemen van buskruit en ammunitie, eerstdaags naar Atchin te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juli. Zr.Ms. zeilfregat PRINS VAN ORANJE werd hedenochtend naar Willemsoord gesleept. Dit fraaie schip, gebouwd aan de voormalige Rijkswerf te Rotterdam, was reeds ter sloping aangewezen, doch thans, na een flinke reparatie te hebben ondergaan, nog uitnemend geschikt voor zijn bestemming om als wachtschip te Hellevoetsluis dienst de doen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 28 juli. Het schip HAZARD, kapt. Korter, van Newcastle naar Malta met steenkolen, is hier binnengelopen met een klein lek aan bakboordsboeg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 25 juli. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Dundee Sh.35/- per ton vlas, Newport Sh.16/-, Grangemouth Sh.15/6 per load halve gezaagde vierkante slepers, Boness Sh.15/6 per load vierkante slepers, Grangemouth Sh.16/3 à Sh.16/6 per load timmerhout, Havre Ffrs. 50 per last vlas, Rotterdam NLG 20 per 30 mudden slaglijnzaad.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 31 juli. Het nieuw gebouwde stoomschip PRINSES AMALIA, kapt. Fabritius, groot 4.000 ton en 1.600 paardekracht effectief, arriveerde heden ter rede alhier, nog aan boord hebbende een groot aantal passagiers en een detachement troepen, sterk 137 manschappen. Genoemd stoomschip kwam de 10e juni van Glasgow en vertrok de 16e juni van Nieuwediep via Southampton, Napels en Padang naar hier. Niettegenstaande de omweg werd het traject van Nieuwediep naar Port Saïd in 13 stoomdagen en 9 stoomuren volbracht, en maakte de stomer de overtocht van Suez naar Padang in 18 dagen en 5 uren. Het schip voldeed in alle opzichten. Het oponthoud te Southampton bedroeg 2 etmalen, te Napels 1 etmaal en te Port Saïd 2 etmalen. Te Padang werd het schip 4 dagen opgehouden.


Datum: 01 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Zr.Ms. schroefstoomschip SAMBAS, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse L.G.C. van Wachendorff van Rijn, is de 31e juli van hier naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Atchin.


Datum: 02 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 augustus. Het Noorse barkschip FOLKVANG, kapt. Taüsen, bestemd naar New York, jl. woensdag van hier naar zee vertrokken, ligt op ± ¼ mijl afstand buiten de Waterweg in de Noordzee ten anker, volgens gerucht zou aan boord van dat vaartuig muiterij heersen.


Datum: 04 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Zr.Ms. schroefsdtoomschip PALEMBANG, onder bevel vaqn de luit.t.zee 1e klasse C. ten Bosch, is de 1e dezer naar zee vertrokken met bestemming naar Atchin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Aan de scheepsbouwwerf van de heer D. Goedkoop Jr. zijn dezer dagen twee vrachtstoomboten gereed gekomen, gebouwd voor rekening van de heer Alex. Smijers te Antwerpen. Deze stoomschepen, genaamd MATHILDA en HENRIETTE, hebbende een inhoud van 102 ton en stoomvermogen van 24 paardekracht, zullen in de vaart gebracht worden tussen deze stad en Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 augustus. De Noorse bark FOLKVANG, welke in de Noordzee was geankerd en aan boord welk vaartuig vermoed werd, dat onder de bemanning muiterij heerste is hedenmorgen per sleepboot ZUID HOLLAND, met gewapende macht hier binnen- en opgesleept naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 2 juli. Het schip JONGE JAN, kapt. Itz, alhier van Batavia aangekomen, had een gedeelte der verschansing verloren en 4 stutten gebroken door aanvaring met het schip ORNEN. Een onderzoek is ingesteld om de onkosten der schade op te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 10 juli. De schade veroorzaakt door de Noorse bark NORNEN, aan de JONGE JAN, kapt. Itz, is door experts opgemaakt tot een bedrag van 150 GBP. Beide schepen hebben de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 juni. In vrachten blijft het zeer stil, worden de afvoer van producten door de hevige regens belemmerd, zodat, gelijk uit onderstaande opgave blijkt, de afsluitingen beperkt waren. In de laatste tijd kwamen hier veel schepen vrachtzoekend binnen, waardoor de stemming flauw is, maar geven de meeste gezagvoerders de voorkeur aan enige tijd te wachten met afsluiten, boven het aannemen van een reductie op de koersen, het geen vooral het geval is bij de Nederlandse, in verband met de inschrijving, die op de 25e dezer door de Factory gehouden zal worden voor de overvoer van lading van Java naar Nederland, waarvoor de schepen vόόr of op 10 juli aanstaande disponibel moeten zijn. De volgende afdoeningen van Nederlandse schepen kunnen gemeld worden: stoomschip HOLLAND, naar Nederland, tin NLG 40, tabak NLG 95 å 100, koffie NLG 90; stoomschip CELEBES, naar Amsterdam, tin NLG 35, tabak NLG 100, koffie NLG 90; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG naar Amsterdam, NLG 70 voor suiker, NLG 67,50 voor koffie, NLG 57,50 voor tabak.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, JAVA, KOSMOPOLIET III, ERNESTINE, WILLEM POOLMAN, KORTENAER, LOUISE, PHILIPS VAN MARNIX, JAN PIETERSZOON KOEN, KANAGAWA en ARIA EN BETSY.


Datum: 05 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus. Volgens brief van kapt. Lange, voerende het schip AUGUSTE, van Newcastle naar Atchin, was hij 31 juli op de hoogte van Bevezier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 augustus. Het schip ORTELIUS, kapt. Duinker, van Java alhier binnen, heeft bij de Kaap de Goede Hoop veel storm gehad, waardoor het schip lek werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. Helena, 11 juli. Het schip GAZELLE, kapt. Lauer, van Java naar Falmouth, 9 juli alhier gearriveerd, heeft een zware stortzee overgehad, waardoor een gedeelte van de verschansing weg geslagen werd, en de naden in het bovenwerk sprongen, waardoor het schip veel water maakte. Het schip zal hier een paar dagen blijven om te repareren.


Datum: 06 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 31 juli. Het schoenerbrikschip THORBECKE, kapt. Wolters, te New York binnen, is 15 dezer aldaar bevracht naar Falmouth om order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 3 augustus. Het schip HAZARD, kapt. Korter, vertrok van Newcastle naar Malta, na het lek dichtgemaakt te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 2 augustus. De Nederlandse bark IDA MARIA DE RAADT, kapt. Dekker, van Rotterdam naar Congo rivier, kwam gisteren ’s morgens 7 uur gedurende dikke mist aan de grond. Met assistentie van een Dealboot, waarmee een akkoord gemaakt was voor GBP 25 is het schip vlot gekomen en op de ree ten anker gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 2 augustus. Het schoenerschip HERSTELLING is op de rede teruggekomen. De kapitein (opm: vermoedelijk kapt. J.D. Visser) is overboord gevallen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 4 augustus. De BARON SLOET TOT OLDTHUIS, kapt. Braam, van Cette naar Koningsbergen met 70 dagen reis is hier binnengelopen met schade aan het roer, moet lossen om de schade te kunnen herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 2 augustus. Het schip CATO POULIE, kapt. Hotze, is hier met averij binnengelopen, zijnde in aanvaring geweest met een waarschijnlijk Engelse bark.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 5 augustus. Aan boord van de stomer BORNEO, behorende aan de Stoomvaart-Maatschappij Java, is gisteren morgen broeiing ontdekt in de steenkolen. Na een arbeid van 24 uur, waarbij commandant en equipage van het wachtschip assisteerden en ook gezagvoerders en equipage van andere schepen behulpzaam waren, is men het gevaar voor brand meester geworden. De lading is vermoedelijk niet beschadigd.


Datum: 07 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het schoenerschip COLIBRI is door tussenkomst van de makelaar Ed.A.C. Koli te Amsterdam verkocht aan de heer C. Berghuis te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Kapt. Duinker, voerende het Nederlandse schip ORTELIUS, van Banjoewangie te Nieuwediep binnen, rapporteert dat, toen hij het schip SOEMBING op 33°35’ ZB en 28°8’ OL heeft gepraaid, genoemde bodem zich in goede staat bevond. Voorts rapporteert genoemde gezagvoerder in de laatste weken voortdurend stilte te hebben gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 juli. Het schip ORPHANA, kapt. Jacobsen, van Riga naar Schiedam, alhier lek binnengelopen, is na volbrachte reparatie gisteren vertrokken.


Datum: 08 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 augustus. Volgens telegram is het schip ZEENYMPH, kapt. P. Vitringa Coulon, met 103 dagen reis te Macassar gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Fontein & Tjallingii te Harlingen hebben aangevoerd een grote lading Amerikaans pitch pine van allerhande dimensiën, waaronder molenroeden, mastbalken, puike zaagbalken, dekdelen en platen, tot billijke prijzen.


Datum: 09 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 12 juli. Het Nederlandse schip WELDAAD, kapt. Potjewijd, is voor GBP 600 bevracht om de lading van het te St. Catharina afgekeurde Nederlandse schip ANNA SOPHIA, kapt. J.D. Hamstra, naar Antwerpen over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lezard, 7 augustus. Het alhier gepasseerde schip JAN VAN BRAKEL, kapt. De Roever, heeft de voormarsera verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoop te Antwerpen door de makelaar E.J. Isenbaert aldaar, ten overstaan van de deurwaarder J. Lombaerts, in het lokaal voor publieke verkopingen, Court Rue des Claires, op vrijdag de 14de augustus 1874, des namiddags ten 2 ure, van het Nederlandse schoenerschip TERSCHELLING, groot 156 tonnen met zijn inventaris, liggende te Antwerpen, in het Mexico-dok en aldaar dagelijks te bezichtigen.
Voor nadere informatie adressere men zich bij voornoemde makelaar.


Datum: 10 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 8 augustus. Door het hoge water van jl. donderdagmorgen en de vrij sterke windstoten van 25 à 30 kilogram, is het stoomschip KÖNIG WILHELM nagenoeg 3,5 meter zeewaarts gegaan. Het vloedmerk was bijna aan de duinvoet. Toch zijn de beide locomobielen staande gebleven en kon men er heden weer mee werken. De steenkolen liggen op het strand verspreid; ze worden trouw opgezocht door de strandjutters.
Met laag water ziet men nog veel zand om het schip; aan de zeezijde is wel 60 meter strand, gemeten van het schip tot de laagwaterlijn. Achter de vin (opm: schroef) is wel 40 meter tot de laagwaterlijn. Rond het schip is een gedeelte dat men tracht te bewaren door het leggen van zandzakken aan de voorsteven.
Er werkt tegenwoordig maar weinig volk, misschien geen dertig man. Door al het werken neemt de breedte van het strand eer toe dan af, en hebben we alzo het vooruitzicht nog de KÖNIG WILHELM in onze gemeente te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 8 augustus. Het alhier van Macassar gearriveerde schip JAN VAN BRAKEL, kapt. De Roever, heeft voormarsera en kluiverboom verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 juli. Het schip CHARLES AUGUSTE, van Newcastle naar Singapore met kolen in de Torres-straat gestrand. De gezagvoerder verliet het wrak met 9 man om assistentie te zoeken. De opperstuurman met de overige equipage, na 25 dagen tevergeefs op de gezagvoerder gewacht te hebben, verlieten het schip en gingen aan boord van de HUIDCORN, kapt. Hoel, die hen de 22e juni bij Cheribon heeft geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 juli. Het schip JOHN TUCKER, van Ilo-Ilo naar Queenstown is in Straat Macassar, totaal verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 1 augustus. De houtvrachten zijn sedert ons laatste bericht aan onze markt iets vaster en daar ladingen, ook naar Engelse havens, zeer ruim disponibel zijn, laat het zich aanzien, dat de koersen hoger zullen worden. Schepen voor eiken slepers naar Nederland en België zijn goed gevraagd. Gesloten werd: naar Firthhavens Sh.8/6, kolenhavens Sh.10/6 à Sh.11, Grimsby Sh.13/-, Dover en Londen Sh.16/-, Chatham Sh.17/-, Gloucester Sh.20/- per load grenen balken en vierkante slepers; Gent en Ostende Sh.20/- per load vierkant, Dordrecht NLG 20 per last vierkante eiken slepers, Dordrecht NLG 18, Harburg 8½ thaler per last grenen slepers, Varel 9 thaler, Wilhelmshaven en Nordenham 9½ thaler per last grenen muurlatten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie op vrijdag de 21e augustus zullen de ondergetekenden ten 11 ure verkopen het stoomschip EERSTELING, groot volgens meetbrief 43 lasten, met een stoommachine van ongeveer 50 paardekracht. Deze stoomboot ligt in de Groote Rivier nabij de Kleine Boom alhier, en is dagelijks te bezichtigen.
Batavia, 3 augustus, John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 21 juli. Banda bezit nu een kleine stoomsloep, die de EERSTELING is gedoopt (opm: dit is niet het bovengenoemde stoomschip).


Datum: 11 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft van Banjoewangie aan het Soerabaijasch Handelsblad: De 13e dezer strandde het Nederlands barkschip WILHELMINE, gezagvoerder J.H. Willenbrink, in Straat Bali op het Balistrand, bij de baai van Gille Manok. Plotseling invallende stilte en terwijl het schip bij zeer felle stroom in de wending lag, bracht dit ongeluk teweeg, zonder dat het de aan boord zijnde loods mogelijk was er iets tegen te vermogen. Het schip maakte dadelijk veel water, zat met de achtersteven op de stenen en werd alleen voor spoedig uit elkander slaan gered door het over boord kappen van het tuig. De 15e bij hoog water kwam het schip plotseling los, doch bijna vol water, dreef de Straat op en neer en zonk eerst de 17e dezer, nadat zoveel mogelijk gered was van lading en inventaris. Het was voor de inwoners van Banjoewangie een belangwekkend gezicht een wrak heen en weer te zien drijven en alsof het van die plaats hulp verwachtte, die niet kon gegeven worden, dan wel de gezagvoerder zocht, die acht jaren lang het commando gevoerd had. De equipage vertrekt heden per kruisboot naar uw woonplaats. Zij werd hier tijdens haar kort verblijf zo goed mogelijk gehuisvest en gevoed en de kapitein zal de bemanning volgen, zodra zijn aanwezigheid alhier niet langer gevorderd wordt. (opm: de data zijn waarschijnlijk van juni 1874).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaija, 15 juni. Gisteren arriveerde alhier van Batavia de heer A.G. Bosch, directeur van de Nederlandsch-Indische Droogdok-maatschappij, met het doel om een geschikte plaats uit te zoeken voor het ijzeren drijvend dok, bestemd voor deze stad en hetwelk over enige dagen van Engeland zal aankomen, en verder om gronden op te sporen voor een uitgebreide scheepstimmerwerf met bijhorende pakhuizen, loodsen, hellingen, kranen, enz. enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 8 augustus. Het Nederlandse schip FRITS, kapt. Gundersen, van New Orleans naar Rouaan, is met laag water bij St Georges L’ Abbaye op de Seine aan de grond geraakt, doch zal met het volgende getij wel weer vlot komen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bandjermasing, 2 augustus. De 27e juli arriveerden alhier de opvarende schepelingen van het te Boston te huis behorend schip JOHN TUCKER, gezaghebber H. Taylor, benevens de vrouw des kapiteins, twee kinderen, waarvan het jongste elf maanden, en een bonne (opm: meid). Het schip heeft op een klip gestoten bij het eiland Noesa Sirie op Noesa Lima, ongeveer 40 geografische mijlen van Tandjoeng Selatan, en was geladen met manillasuiker en sapanhout en laatst komende van Sodyolo. De drie boten alsmede enige geredde vlaggen en kompassen zijn op publieke vendutie verkocht geworden; het schip heeft opgebracht NLG 1.001. De koper was Sie Boeng Ping. Men vreest, dat er van het schip niet veel terecht zal komen, daar, toen de kapitein het schip verliet, het reeds was gebroken. De opvarenden zijn op het wachtschip geherbergd, terwijl de gezaghebber met zijn familie bij een particulier liefderijk is opgenomen.


Datum: 12 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren vertrok uit Nieuwediep naar Suriname de schoener MARONI-PAKKET, kapt De Boer, gebouwd te Amsterdam. Dit scheepje, ter grootte van een Urker visschuit, inhoudende 24 ton, is bemand met 5 koppen, waaronder de kapitein, die zeker geen bezwaar maakt om de reis behouden te volbrengen, daar hij ook aan boord zijn vrouw en dochter heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 10 augustus: het Italiaanse schroefstoomschip MADDALONI verkocht voor GBP 50.100. Koper Emilio Cerretti.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Het Nederlandse stoomschip STELLA, lag 10 dezer te Syra gereed om te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 8 augustus. De schoener BELLE, kapt. Eefting, van St. Petersburg naar Stockton is gisteren alhier met gebroken bramsteng op de rede teruggekomen, doch heeft, na deze gerepareerd te hebben, de reis weer voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De schoener PHOENIX, groot 339 gemeten tonnen, wordt te koop aangeboden. Te bevragen aan het bureau van de Java Bode.


Datum: 13 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wildervank, 10 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J.M. Meihuizen en Zoon, alhier met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip MARIA, groot 125 tonnen, zullende bevaren worden door schipper Kars Klink.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 10 augustus. De Nederlandse bark JOHANNA, kapt. Rösingh van Rotterdam naar Batavia, is bij Broadstairs geankerd, heeft de stok van het anker verloren, doch is weder van een ander voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit Nieuwediep meldt men aan het Nieuws van den Dag:
Veel wordt hier gesproken over een kwestie aan boord van het in het laatst der voorgaande week met defecte machine hier uit Indië teruggekeerde stoomschip SUMATRA, gezagvoerder Raison. Laatstgenoemde heeft, kort na zijn binnenkomst, al zijn stokers in arrest laten zetten, onder beschuldiging onder andere, dat zij op de reis de steenkolen overboord zouden hebben geworpen, hetgeen door die mensen, merendeels gehuwde lieden, die hier wonen, ten stelligste wordt ontkend. Zij van hun zijde beschuldigen de gezagvoerder, dat hij hun op de reis in alle opzichten slecht zou behandeld hebben; zelfs zou hij eens met een scherp geladen geweer op een man der equipage geschoten hebben, en terwijl hij op de terugreis gebrek aan kolen had, moet hij een sloep, met vier opvarenden bemand hebben uitgezonden om ergens aan de wal naar steenkolen te vernemen, en moet hij kort daarna onder stoom zijn gegaan en die mensen, die eerstdaags uit Engeland hier worden terugverwacht, aan hun lot hebben overgelaten.
In Indië, alwaar hij voor de expeditie van troepen bij de 2de Atchinese expeditie door het Gouvernement was gehuurd, moet men insgelijks nog al veel moeilijkheden met die gezagvoerder gehad hebben, en thans is hij in verschil met de Assurantiemaatschappij wegens het verstoken van een aanzienlijke partij tabak tot de lading behoord hebbende en van een grote hoeveelheid touwwerk en trossen. Men moet zelfs nog al moeite hebben gehad om, voor binnenkomst in de haven, hem te bewegen de Nederlandse vlag te hijsen. Wat er van al die geschillen over en weer waar is, zal de justitie weldra beslissen, iets dat zeer wenselijk is in het belang der gehuwde schepelingen, die thans, na zulk een lange afwezigheid, terecht of ten onrechte in de gevangenis van hun betrekkingen verwijderd worden gehouden.

NRC 140874
Advertentie. Aankondiging. Op 20 augustus 1874 zal te Liverpool in veiling worden gebracht het Nederlands fregat NOORD-BRABANT, kapt. G.H. Ruhaak, laatst van San Francisco te Liverpool gearriveerd met een lading tarwe, heeft prachtig uitgelost.
Het schip is gemeten 2.298 Nederlandse zeetonnen of 1.214 lasten, en geclassificeerd bij Veritas 3/3 L 1.1, heeft een draagvermogen van plus/minus 2.800 tons steenkolen, kan zonder ballast staan, het koper is ruim een jaar oud, schip en inventaris verkeren in de beste toestand, heeft twee stel zeilen en is verder voorzien van een rijke en complete inventaris.
Het schip is inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de Cargadoors Browne, Van Santen & Co. Te Liverpool, Wambersie & Zoon, te Rotterdam en Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam. Desverlangd kan een gedeelte der kooppenningen op het schip gevestigd blijven.


Datum: 15 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 11 augustus. Volgens particulier bericht lagen 5 dezer te Aalbeck, bij Schagen de volgende schepen wegens tegenwind ten anker: SYNE JACOBS, kapt. Bloupot, FENNA HENDRIKA, kapt. Ymker, J.H. HENKES, kapt. De Boer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 4 juli. De gezagvoerder en een gedeelte der equipage van het in Torres-straat gestrande schip CHARLES AUGUST, zijn te Singapore gearriveerd. Zoals reeds vermeld was, is het andere gedeelte met de stuurman te Cheribon geland.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 augustus. Kapt. Bunje, van het Noord-Duits schip JOHANNA, rapporteert de 3e augustus ’s avonds tegen zonsondergang in de Karimata-Straat op Ontario-rif een schip gezien te hebben, geheel op zijde liggende, vermoedelijk verlaten door de equipage.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 augustus. Volgens een van de resident van Banjoemas ontvangen telegram van de 11e dezer is het zoutschip ALTAIF, geladen met 500 kojangs zout, in de voormiddag van de vorige dag bij het binnenzeilen van de rede van Tjilatjap op de bank vastgeraakt. Voor de lossing van het zout werd zo veel mogelijk hulp verleend. (opm: zie ook JB 190874).


Datum: 16 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schoenerschip MARIA HELENA, kapt. S. Warnaar, van Lagos behouden te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Aangaande het Nederlandse schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. H.S. de Jong, 2 maart van Texel naar St. John N.B. (New Brunswick) vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 augustus. Het schip CARL JOHAN, kapt. Hansen, hedenmorgen bij het uitzeilen met hevige Zuidwesten wind door weigeren van wenden op de laan gestrand, had vooraf een anker gepresenteerd, waarvan de ketting brak. Twee sleepboten hebben tevergeefs getracht om het schip vlot te krijgen. De ballast zal vermoedelijk gelost moeten worden, daar het hoogtij was toen het schip vlot raakte, 15 dito het schip wordt afgetuigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 augustus. De schepen GAZELLE, kapt. Koopman, van Antwerpen naar Buenos Ayres, en MARIETTA G, kapt. Rondich, van Antwerpen naar Taganrog zijn op de rede met elkaar in aanvaring geweest, doch hebben slechts geringe schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Ubes, 6 augustus. Het schip BARON SLOET TOT OLTHUIS, kapt. Braam, van Cette naar Koningsbergen, 4 dezer alhier met schade aan het roer binnen, heeft een groot gedeelte der lading gelost en zal ledig zijnde op de bank gehaald worden, om het roer te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping in één zitting. De notarissen Van der Hoeven & Speelman, residerende te Rotterdam, zijn voornemens op dinsdag 25 augustus 1874 des middags ten 12 ure precies, in het Huis der Notarissen aan de Geldersche kade aldaar, publiek te veilen en terstond daarna te verkopen een hecht, sterk en goed betimmerd overdekt tjalkschip, genaamd SUSANNA GEERTINA, liggende thans aan de Wijnhaven over het Postkantoor te Rotterdam, groot 91 tonnen, met rondhout, staand en lopend want, zeilen, ankers en kettingen, touwwerk en verdere inventaris,alsmede roeiboot en riemen.
Te aanvaarden bij de betaling en dagelijks te bezichtigen. Inmiddels ook uit de hand te koop.
Informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notarissen Van der Hoeven & Speelman aan het Westnieuwland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juli. Er is zowel hier als op de kust een grote hoeveelheid disponibele scheepsruimte wachtende op producten, waarvan tot nog toe nauwelijks iets is binnengekomen. Uit onderstaande blijkt dat er weinig afdoeningen hebben plaatsgevonden en blijven vrachtkoersen min of meer nominaal. De inschrijving der FactorY heeft tot resultaat gehad dat slechts gedeeltelijk ruimte is genomen in de ERNESTINE tot NLG 73,48 naar Amsterdam en in de ROTTERDAM tot NLG 77 naar Rotterdam. Bevracht is het Nederlandse stoomschip CONRAD voor Nieuwediep, NLG 90 en NLG 97,50 koffie, NLG 100 tabak, NLG 100 thee, NLG 100 peper, te Batavia, Soerabaija en Padang te laden.


Datum: 18 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 augustus. Het schip CARL JOHANN, kapt. Hansen, op de Laan gestrand, zit met gewoon hoog tij op 10 voet water, het schip is lek, de kapitein heeft assistentie aangenomen om het schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 16 augustus. Het Nederlandse schip FLORA ,kapt. Stenger, van Memel naar Brake, is alhier gestrand en totaal wrak geworden. Het volk is gered en men hoopt de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 augustus. De Middelburgsche Courant meldt, dat de 22e augustus te Vlissingen wordt verwacht het Nederlandse stoomschip TROMP, in der tijd in de Rode Zee gestrand maar sedert hersteld, om van daar uit voortaan rechtstreeks op Indië te varen. Dit zal het eerste schip zijn, dat van de inrichtingen te Vlissingen het volledig gebruik maakt, waartoe zij bestemd zijn.


Datum: 19 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 augustus. Volgens brief van kapt. De Boer, voerende MARONI PACKET, van hier naar Suriname, blijkt dat het scheepje opperbest de westelijke stormen van de vorige week heeft doorgestaan, en dat het ll. zaterdag op de rede van Deal ten anker is gekomen, dat, indien men de omstandigheden in aanmerking neemt het een zeer voorspoedige reis is geweest, dat men voortdurend met westelijke stormen te kampen had. De gezagvoerder zegt daarover onder andere: Wat het scheepje aangaat heeft de heer Ceuvel (opm: de scheepsbouwer) alle lof van zijn werk. Het is over alle boegen goed ingewijd en voldoet uitnemend. Het zeilt goed, is goed stijf, en houdt goed loef. De vrees aangaande de rankheid van het scheepje is in genen dele bevestigd, en zonder tegenwind zouden wij stellig een vlugge reis hebben gehad. Wij denken bij de eerste gunstige gelegenheid de reis welgemoed voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 17 augustus. Op een van Nieuwediep ontvangen telegram zijn een 30 tal personen van het Oude Schild naar op de laan gestrande Noorse barkschip CARL JOHAN, ter assistentie vertrokken. Het schip is, naar men zegt enigszins vooruit gewerkt, zodat er veel kans bestaat om het na lossing der ballast, af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 4 juli 1874. Het in Straat Bali gestrande Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. Willenbrink, van Soerabaja naar Tjilatjap, heeft in veiling opgebracht NLG 15.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tjilatjap, 11 augustus. Gisteren is het schip ATTAIF, gezagvoerder Sech Mohamet, geladen met 450 koijangs zout, komende van Sumanap, bij het binnenzeilen gestrand op het eiland Noesa Kembangan. Het schip maakt veel water en is reddeloos verloren. De bemanning is gered. Men is bezig de inventaris te bergen. (opm: let op verschil in schrijfwijze naam schip t.o.v. JB 150874).


Datum: 20 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Nieuwediep wordt gemeld:
De geul rondom de KÖNIG WILHELM is nagenoeg geheel weer met zand gevuld, zodat men er maar van afgezien heeft verder langs het schip te graven of te baggeren. Thans is er maar een man of zes bezig met het verleggen van de zandzakken, die voor het merendeel half of geheel ledig zijn. Aan de landzijde van het vaartuig maakt men uit de patrijspoorten een stelling, waaraan men pompen zal bevestigen; zodoende hoopt men weer de geul terug te krijgen. Tot nu toe is men zeer ongelukkig met de proefnemingen; uit alles blijkt evenwel dat men het niet spoedig zal opgeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 19 augustus. Kapt. Deddes, met het stoomschip P. CALAND, van New York alhier aangekomen, rapporteert de 10e augustus op 45°20’ NB 50° WL ´s avonds bij dikke mist te zijn aangevaren door het Franse barkschip VILLE DE NANTES. De P. CALAND bekwam daarbij belangrijke schade, doch niet zodanig of de reis kon worden voortgezet. Het Franse schip echter was reeds zeer spoedig na de aanvaring gezonken, de equipage, die ternauwernood in een kleine boot het leven had kunnen redden, werd na lang zoeken in de mist gevonden en aan boord van de P. CALAND opgenomen en van kleding voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 17 augustus. Van de werf van de scheepsbouwmeester J. Berg Jzn, te Sappemeer is met goed gevolg te water gelaten het kofschip genaamd HARMONIE, groot 85 tonnen en bevaren zullende worden door kapt. J. Scholtens van Wildervank, en van de werf van de scheepsbouwmeester J.U. van der Werf te Hoogezand het tjalkschip genaamd DE VROUW GEESIE, groot circa 106 tonnen en bevaren zullende worden door kapt. J. Wagters van Hoogezand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Amerikaanse barkschip BOLIVIA, 316 ton register, gebouwd van eikenhout, te Mattopoisett Mass: in 1857, en geclassificeerd A 1½ in de Record of American Shipmasters Association.
Nadere informatiën bij Wambersie & Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 16 augustus. De op onze kust gestrande, te Farmsum te huis behorende schoener FLORA, kapt. J.J. Stenger, met een lading delen van Memel naar Brake bestemd, had in de Noordzee met zeer zwaar weder te kampen, waardoor de equipage genoodzaakt was in de hevige storm van de 12e dezer de masten te kappen. De bemanning, benevens de vrouw van de kapitein, zijn door het Eider-vuurschip opgenomen en heden met een loodskotter hier geland. De redding is van de zijde der equipage van het vuurschip met eigen groot levensgevaar uitgevoerd, waarvoor de kapitein, zo mede voor de vriendelijke opname aan boord van het vuurschip, zijn warmste dank betuigt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Anjer, 19 augustus. Heden passeerde alhier het Nederlandse schip GALILEI, kapt. Van der Meij, van Tjilatjap naar Soerabaija in ballast. (opm: zie JB 290774).


Datum: 21 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne, 7 augustus. Het bij Sveneke gestrande kofschip NIJVERHEID, kapt. Pedersen, uit Pekela, is met de geborgen lading voor 980 R.Th verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 7 augustus. Het wrak van het schip JOHN TUCKER, kapt. Tailor, van Ilo-Ilo naar het Kanaal, de 5e augustus in Straat Makassar verongelukt, is voor NLG 1.000 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 1e september 1874, des namiddags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, No. 29, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands schoener-brikschip ANNA SANDERS, laatst gevoerd door kapt. W. Versteeg, volgens meetbrief lang 26,20 meters, wijd 4,53 meters, hol 2,59 meters, en alzo groot 137 ton, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende aan de Houtbrug, te Rotterdam.
Het voorschreven schoener-brikschip is geclassificeerd bij Bureaux Veritas 3/3 A. 1. 1. tot juni 1876, Germanischer Lloyd A. 1. tot september 1877 en Engelsche Lloyds A. 1. tot juni 1876, en heeft uitgelost 185 ton deadweight en 220 ton maatgoed.
Nog zullen afzonderlijk worden verkocht 2 chronometers.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 17 augustus. Van de lading der op onze kust gestrande Farmsumer schoener FLORA, kapt. J.J. Stenger, zijn heden circa 4.000 stuks delen naar Ording en Westerhever geborgen. Of er nog meer van de lading te bergen zal zijn, hangt geheel van het weder af. Het schip is wrak, de ondersteven etc. is er reeds onder weggevallen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 augustus. Het stoomscheepje EERSTELING, heden door de firma John Pryce & Co. in veiling gebracht, is aangekocht door de Nederlandsch-Indische Droogdok Maatschappij voor de som van NLG 5.000.


Datum: 22 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 augustus. Het Nederlandse schip VIER GEBROEDERS, kapt. Van der Zee, zou volgens particulier bericht, 30 juni van Padang naar New York vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Overzicht nieuw gebouwde schepen

Groningen, 20 augustus. De scheepsbouw in dit gewest heeft grote wisselingen ondergaan. Terwijl omstreeks den jare 1830 het getal hier gebouwde nieuwe zeeschepen jaarlijks 25 à 30 wordt gezegd te hebben bedragen, klimt dit cijfer langzamerhand tot 40 à 50, In 1849/53 bedroeg het per jaar ongeveer 80, in 1854/57 gemiddeld 107. Sedert daalt dit cijfer weder. De opgaaf der laatste jaren is aldus: 1867: 64; 1868: 38; 1869: 47; 1870: 17, 1871: 26, 1872: 19. In de allerlaatste tijd schijnt de daling tot staan te zijn gekomen. Met de aanvang van 1874 wordt het getal schepen hier in aanbouw, opgegeven te bedragen 26, waarvan echter reeds twee te water lagen.
Omvang van de in dit gewest gevestigde koopvaardijvloot.
Ook hier treft men, wat trouwens te verwachten was, dezelfde wisseling aan. Op een grote uitbreiding van de koopvaardijvloot volgt een inkrimping. In 1858, het eerste jaar waarvan ons de cijfers bekend zijn, was het getal zeeschepen gestegen tot 972, met de aanvang van 1874 bedraagt het 687.
Aard van de schepen. De tonnen inhoud van de zeeschepen is niet in dezelfde mate verminderd als het getal. Reeds voor meer dan een 20-tal jaren was de inhoudruimte van de schepen toegenomen en sedert is men verder op die weg voortgegaan. In 1853 – 1854 bedroeg de gemiddelde inhoud van de nieuw gebouwde schepen nog 70 à 80 roggelasten of 104 en 112 ton, in 1871 en 1872 was die gemiddelde grootte gestegen tot 123 en 139 ton. De in de aanvang van1874 in aanbouw zijnde schepen waren gemiddeld groot 149 ton. Hiervan was het kleinste schip een kof, groot 75 ton, het grootste een brik, groot 260 ton.
Zo vinden wij hetzelfde verschijnsel, wanneer wij de koopvaardijvloot van 1858 vergelijken met die van de aanvang van 1874. Toen had een getal van 972 zeeschepen een inhoudsruimte van 107.245 of gemiddeld 110 ton; thans is er een getal van 687, met 88.848 ton, of gemiddeld 129 ton per schip.
Ditzelfde openbaart zich ook in de soort van de schepen. Het aantal van de smakken, tjalken en koffen krimpt voortdurend in; het aantal schoeners en schoenerbrikken en vooral ook het aantal brikken breidt zich uit. Terwijl het getal brikken met 1860 nog slechts 18 bedroeg, is het met 1874 tot 42 gestegen. De Groningse koopvaardijvloot wijst echter slechts één (buiten de provincie gebouwde) eigenlijke driemaster van 754 ton aan; voorts geen enkele stoomboot.
Aandeel van de Groningse in de Nederlandse koopvaardijvloot.
Dit aandeel is in de laatste tijden vrij stationair gebleven. Met het einde van 1858 had dit gewest een aandeel van 47%, met de aanvang van 1874 een aandeel van 52 à 53% in het getal schepen; het aandeel in de tonnen inhoud bedroeg in beide tijdstippen 20 à 21%.
Plaatsen waar de koopvaardijvloot is gevestigd.
In dit gewest heeft zich met de turfgraving de turfvaart en uit de turfvaart de scheepsbouw en het varen ter koopvaardij op ruimere schaal ontwikkeld. Van hier echter dat de meeste plaatsen, waar dientengevolge de zeeschepen gebouwd worden, zoals Hoogezand, Sappemeer, Veendam, Wildervank, Oude en Nieuwe Pekela, daarvoor minder goed gelegen waren, vooral toen zich de behoefte aan schepen van een groter charter openbaarde. Nu heeft men in de laatste 10 à 15 jaren in dit gewest veel gedaan om de kanalen, waardoor die gemeenten met de zee verbonden zijn, te verbeteren en is men daarmee steeds nog bezig. Tegenover dit streven, om de gelegenheid tot afvoer van de schepen te verbeteren, staat echter van de andere zijde de omstandigheid, dat de grootte van de schepen zich steeds voortdurend nog uitbreidt. Vooral komt hier in aanmerking de vlucht, welke de stoomvaart in het laatste tiental jaren genomen heeft. Zee-stoomboten zullen in de meeste bouwoorden van deze provincie, nadat alle kanaalwerken zijn voltooid, wel niet gebouwd kunnen worden.
Wijze waarop de schepen gebouwd en geëxploiteerd worden.
Voor een groot deel worden de schepen niet door de scheepstimmerman voor rekening van een kapitein, hetzij van een rederij tegen geld geleverd. Veelal is de weg, die wordt ingeslagen, als volgt:
Iemand wenst als kapitein een schip te hebben. Hij gaat een akkoord aan met de bouwmeester, met de smid, met de zeilmaker, enz., enz. Zij ontvangen daarvoor geen dadelijke betaling in geld, maar althans voor een deel van de schuld een bevoorrechte vordering op het schip. De schipper zorgt voor de assurantie van de vordering. Langzamerhand wordt zij, als het goed gaat, afbetaald; zo nee vinden die crediteuren tenslotte geheel of ten dele betaling uit de assurantie penningen bij het verongelukken van het schip, of uit de verkoopprijs, wanneer het schip verkocht mocht worden.
Een andere weg is deze. Men richt een rederij op. Echter niet, of grotendeels niet, met contante penningen. Al degenen die op enigerlei wijze tot het tot stand brengen van het schip zullen meewerken, nemen deel in de rederij en betalen hun aandelen in arbeid of leveranties. De wijze van schepen uit te rusten oefent ook invloed uit op de verdere administratie en exploitatie van het schip.
Door deze omstandigheden wordt enigermate belemmerd de zucht om geld in een schip te steken, wanneer men niet uit andere hoofde, zoals b.v. de boekhouder, uit het schip voordeel kan trekken. Belemmering, die groter werd naar mate van de ene zijde de voordelen met de vrachtvaart te behalen, verminderen en van de andere zijde de gelegenheid van geldbelegging in effecten, spoorweg obligaties, enz. zich meer en meer uitbreidde.
Scheepsmeting. Er wordt door velen beweerd, dat het aangenomen stelsel van scheepsmeting invloed uitoefent op de bouw van de schepen alhier. In de provincie Groningen worden de schepen in aanbouw veelal verkocht per gemeten ton; weshalve de scheepsbouwmeesters er belang bij hebben, om juist daar, waar de meting moet plaats hebben, aan de schepen de grootst mogelijke maat te geven ten koste van de doelmatige vorm. Dit zou vooral nadelig zijn voor de brikken en schoeners, die dientengevolge geen vorm erlangen, nodig om snel te kunnen zeilen.
Gebrek aan matrozen. Ook onze koopvaardijvloot heeft met dat gebrek te kampen. Waarschijnlijk is de hoofdoorzaak gelegen in de omstandigheid, dat er thans meer gelegenheid is om op het land geld te verdienen. Waarlijk het dobberen op de zee in de hoedanigheid van matroos en dit vooral op de schepen van een niet zeer groot charter, is geen aanlokkelijk beroep.
Voorzeker heeft echter ook het vervallen van de vrijstelling voor de nationale militie, door de wet van 19 augustus 1861 (Staatsblad No. 72) aan de ter koopvaardij varenden toegekend, een ongunstige invloed op de keuze van dit beroep uitgeoefend.
Wanneer wij tenslotte ons rekenschap trachten te geven van de oorzaken, die op deze wisselingen van de scheepsbouw en de scheepvaart van invloed zijn geweest, dan zijn die hoofdzakelijk te zoeken in algemene omstandigheden. Daaronder bekleedt de hervorming van de Engelse scheepvaartbeweging een eerste plaats. “Daardoor”, zo leest men nog in het provinciaal verslag over 1853 (blz. 345), “is ons de weg geopend tot een vrije mededinging met de gehele Britse koopvaardijvloot, van te meer belang nu deze wet in staat is om in de behoefte te voorzien, die Engeland aan scheepsruimte heeft” enz.
Van hier uitbreiding van de scheepsbouw en toeneming van de koopvaardijvloot.
Waarschijnlijk heeft in dezelfde richting gewerkt de oorlog van 1854/56, gevoerd tussen de westerse mogendheden en Turkije met Rusland, waardoor onze schepen, wegens hun onzijdigheid, meer gevraagd werden.
Een en ander heeft een overprikkeling van deze takken van nijverheid ten gevolge gehad. Het was natuurlijk, dat daarop een ommekeer volgde, daar het aanbod van schepen te groot was geworden voor de behoefte. Hierbij kwam nu de steeds meerdere vraag naar schepen van groter charter en in het laatste tiental jaren de uitbreiding van de stoomvaart. Onze schepen dienen voor een deel voor de vaart naar, van en in de Oostzee en ook daar zijn de stoomboten in de vaart gekomen, waarmee het moeilijk valt mee te dingen. Hetzelfde is in nog sterkere mate het geval met de vaart op de Middellandse Zee.
En zo als uit het boven gemerkte volgt, gaat het met grote moeilijkheden gepaard hier de zeilschepen door stoomboten te doen vervangen. Niet alleen wegens de omstandigheid, dat ons land noch ijzer, noch kolen oplevert, maar bovendien door de toestand van onze gewestelijke waterwegen, die, hoe verbeterd ook, voor grote stoomboten niet bruikbaar zijn.
Overheidstaak. Wat kan de overheid doen, om in de toestand van scheepsbouw en zeevaart verbetering aan te brengen? Voor zover gebrek aan kennis en ontwikkeling de oorzaken zijn van mindere bloei, kan de overheid indirect veel doen door voor meer en betere gelegenheden van onderwijs te zorgen. Zij kan voorts door verbetering van de middelen van gemeenschap en van de havens een nuttige invloed uit oefenen.
Zij zou bijvoorbeeld door opheffing van de consulaatsgelden de lasten van de scheepvaart kunnen verminderen.
Zij zou er naar kunnen streven, de wetgeving meer in harmonie te brengen met de bestaande toestand. Zo is de vierde titel van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel over het huren van scheepsofficieren en scheepsgezellen verouderd. De bepalingen daarvan zijn geschoeid op de leest van de directe vaart; passen niet in een tijd waarin een schip soms jaren lang buitenslands blijft, zonder in het vaderland terug te keren, maar steeds bijv. in Zuid-Amerika van de ene haven naar de andere zeilt.
Voor het grootste gedeelte echter hangt volgens onze overtuiging de bloei van scheepsbouw en zeevaart niet af van regeringsmaatregelen. Algemene, hetzij Europese, hetzij Nederlandse omstandigheden van economische en sociale aard zijn de oorzaken van de meerdere of mindere bloei van deze tak van nijverheid.
Wij eindigen met de opmerking, dat de cijfers, in deze missive omschreven, gebaseerd zijn of op de verslagen van de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten gedaan, of op de jaarboekjes van H. Sweijs: Neerlands Vloot en Reederijen.
(opm: uit verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Groningen).


Datum: 23 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het stoomschip VOORWAARTS, kapt. J.F. Graadt van Roggen,van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, wordt de 19e september van Nieuwediep naar Padang, Batavia, Samarang en Soerabaija geëxpedieerd. (opm: eerste reis).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het nieuw gebouwde stoomschip HOLLAND van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, zal op vrijdag 28 augustus van Rotterdam naar Londen vertrekken. (opm: eerste reis; behalve dit bericht en het vertrek op 28 augustus langs de Nieuwe Waterweg naar Londen is over dit schip niets naders gevonden in de NRC van augustus 1874).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, volgens telegram was er vanaf 17 juli veel stormweer met zware deining geweest, zodat verscheidene schepen hun ankers moesten lichten, waaronder de NIJVERHEID. Er stond buiten een zware zuidwester deining.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juli. Het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III is bevracht naar Rotterdam tot NLG 70 voor suiker en koffie te Pekalongan te laden; Nederlands JULIE, naar New York GBP 3,15/- voor koffie, te Padang te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: STAD MIDDELBURG, PHILIPS VAN MARNIX, JAN PIETERSZOON KOEN, KANAGAWA, ARIA EN BETSY, ‘s- GRAVENHAGE, LICHTSTRAAL, ERNESTINE, KORTENAER, GALILEI, LOUISE, ANNA ELISABETH, JUPITER en NOACH II.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 22 augustus. Heden is alhier als bijlegger aangekomen het schip ELSINA, kapt. De Groot, komende van Rochester met klei en bestemd naar Amsterdam. Het schip is zwaar lek.


Datum: 24 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 15 juli. Met de vertimmering van de ZEELAND tot wachtschip voor de rede Batavia is in zoverre reeds een aanvang gemaakt, dat men met het machinekamerpersoneel begonnen is de machines enz. uit te nemen. Men spreekt er van, dat machines en ketels verkocht zullen worden, uitgenomen de beide voortstuwers, die naar Nederland zullen worden overgevoerd, om daar wellicht nog voor een ander stoomschip gebruikt te kunnen worden. Een van die metalen schroeven weegt 5.700 kg, is te Fijenoord vervaardigd, en werd om haar zuivere bewerking en fraaie schroeflijnen indertijd naar de Londense tentoonstelling gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 augustus. Om het afbrengen van het barkschip CARL JOHANN te bespoedigen is hedenmorgen een duiker herwaarts vertrokken teneinde het schip zoveel mogelijk te kalefateren (opm: naden dicht te breeuwen). Men zegt dat het voorschip reeds in vlot water is gebracht en vermoedt, bij een goed vloedgetij in het afbrengen wel te zullen slagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 augustus. Van Middelburg is hier aangekomen om te dokken het Nederlandse driemastschip BARON VAN PALLAND VAN ROZENDAAL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

23 augustus. Naar vrij geloofwaardige berichten is Zr.Ms. stoomschip HYDROGRAAF, op reis naar Oost Indië, gestrand in de Rode Zee, bijzonderheden niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lezard, 23 augustus. Het schip NEDERLAND, kapt. Hinterthür, van Rotterdam naar Cardiff, passeerde alhier om 9.30 v.m. Wind ONO. Fraai weer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tjilatjap, 18 augustus. Enige dagen geleden strandde weder een schip op de zandbank aan de ingang der haven. Nu de ATTAIF, een lading zout brengend. Het schip is niet afgebracht geworden; het wrak is onbewegelijk op de bank blijven zitten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 augustus. Het schip GALILEÏ, kapt. Van der Meij, komend van Tjilatjap, is heden alhier ter rede gearriveerd. (opm: het schip vertrok de 25e weer van Batavia naar Soerabaija tot herstel).


Datum: 25 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 augustus. Zr.Ms. opnemingsvaartuig HYDROGRAAF liep door dikke mist misleid, 30 mijl bezuiden Suez tegen de hoge wal en werd daarna door een Turks fregat afgesleept, waarna het terugstoomde naar Suez, zich aldaar overtuigde geen letsel bekomen te hebben, kolen innam en de reis vervolgde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip VRACHTZOEKER, kapt. Vellenga, na een reis van 103 dagen te Macassar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 asugustus. Volgens telegram bij de rederij ontvangen, is het Nederlandse cllipper fregatschip LIBERAAL, kapt. Wierickx de 15e augustus in Batavia aangekomen na een reis van 87 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, J.F.L. Meijes , E.C.A. Koli en H.J. van Dam, makelaars, zullen op maandag de 14de september e.k., des namiddags ten 3 ure, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond, Nes, A 28, ten overstaan van de notaris C. van Zijp, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, genaamd SURINAME, gevoerd door kapt. H. Houtkoper.
Volgens Nederlandse meetbrief groot 360 tonnen. Verder volgens gedrukte inventaris.
Genoemd schip is in augustus 1873 belangrijk gerepareerd, geheel nieuw gekoperd en vernageld, heeft een geheel belaadbaar ruim met voor- en achterhutten op dek.
Het schip ligt te bezichtigen aan de Werf: De Zwarte Raaf, Kleine Kattenburgerstraat.
Nadere informatie bij bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.


Datum: 26 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 augustus. Kapt. Mulder, gezagvoerder van het Nederlandse kofschip HERMANUS GERHARDUS, hier uit Noorwegen binnengekomen rapporteert op 55°50’ NB 05° WL een schip onderste boven te hebben zien drijven, waarschijnlijk een schoener. Naar gissing was de kiel 70 à 80 voet lang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 23 augustus. Het schip PETRONELLA, kapt. Puister, met hout geladen van Rügenwalde naar Hartlepool, is op Norderney gestrand. De equipage is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 augustus 1874. Het Nederlandse fregatschip NOORD BRABANT, dat op 20 dezer te Liverpool publiek verkocht zou worden, is vóór de veiling uit de hand verkocht aan een Nederlandse rederij.


Datum: 27 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram was het fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Zetteler, de 22e augustus, van Sydney naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 augustus. Het onderzoek van de duiker bij het Noorse barkschip CARL JOHANN heeft er toe geleid om het pompen te staken, omdat bij dat onderzoek gebleken is dat een plank aan de achtersteven, nabij de kiel geheel los zat. Het schip is een groot eind vooruit gewerkt, maar maakte naarmate het verder vooruit kwam, meer water. Heden heeft men aangenomen om voor NLG 2.500 het schip in het Nieuwediep te brengen.
Een duiker zou trachten de uitgeweken huidplaat zoveel mogelijk te repareren, of anders er zeildoek over te spijkeren.
Dit is reeds de derde keer dat het schip aangenomen wordt. Naar men zegt hebben vorige aannemers al belangrijk verlies geleden. Als men er in slaagt om het lek dicht te krijgen, komt het schip, wanneer men het water heeft uitgepompt, hoogstwaarschijnlijk vlot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 21 augustus. Gedurende de laatste tijd zijn bevrachtingszaken voor zeilschepen hier geheel flauw geweest, zodat somtijds niet dan met veel moeite hier liggende schepen kunnen geplaatst worden. Op het ogenblik is omtrent onze granen-exportatie ook nog niets beters te berichten, doch men hoopt binnen kort door de nieuwe oogst een verbetering in de graanvrachten te kunnen melden. Er zijn enige kleine ladingen verscheept naar Firth of Forth, naar de kolenhavens is gedaan tot Sh.1/10½. Verder kunnen nog prompte schepen tot 500 last Noordse kapbalken naar Delfzijl geplaatst worden tot NLG 30 à NLG 32 per tult.


Datum: 28 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit goede bron verneemt men, dat de strafactie inzake de stokers van het stoomschip SUMATRA binnenkort voor de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar zal worden behandeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Volgens zoeven ontvangen bericht is de stoomboot ECHO, op reis van hier, bij het binnenkomen te Sunderland, hier op de bank gelopen en door de zware stroom dwars tegen het hoofd geslagen, waardoor het lek gesprongen en schade aan de achtersteven heeft bekomen. Het schip is nu in het dok, lossende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lezard, 21 augustus. Het schoenerbrikschip SINGAPORE, kapt. Van Geldorp, van Amsterdam naar Suriname, is hedenochtend Lezard gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 27 augustus. Wegens de betrekkelijk ruime aanvoer van haver werden gisteren enige schepen gecharterd naar Engelands oostkust en besteedde men Sh.7/- voor Newcastle, Hartlepool of Sunderland, Sh.11/- voor Yarmouth, terwijl naar de oostkust, geen kolenhaven, afgesloten werd tot Sh.14/-. Hiermede heeft de verscheping van haver naar Engeland weder een aanvang genomen en veronderstelt men over het algemeen, dat de ruime haveroogst deze herfst vele en goede vrachten voor Engeland zal geven.


Datum: 29 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lezard, 28 augustus. Het schoenerbrikschip KOSMOPOLIET, kapt. Hemmes, is hedenochtend Lezard gepasseerd, koersende naar Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 1 augustus. Bij Gouvernements resolutie wordt onder beschikbaarstelling der nodige gelden bepaald dat tegen de helft dezer maand, aan boord van het koloniaal stoomschip PARAMARIBO, een expeditie zal vertrekken naar de Marowijne, ten einde aldaar gedurende omstreeks een maand aan de beide oevers der rivier de juiste stand van zaken met betrekking tot de goudindustrie op te nemen en dat de leiding dezer expeditie, welke zal bestaan uit een 16-tal deskundigen en belangstellenden, benevens de nodige werklieden, wordt opgedragen aan mr. P. Alma, waarnemend Gouvernements-secretaris, als zodanig belast met het toezicht over de Bosnegers en Indianen, aan wie in deze zijn betrekking de speciale last is gegeven om gedurende zijn verblijf aan de Marowijnerivier te onderzoeken of niet de ontwikkeling der goudindustrie aan de Nederlandse oever onder meer zou kunnen worden dienstbaar gemaakt tot bevordering van arbeidzaamheid en beschaving onder deze ingezetenen dezer kolonie en om hen te brengen tot meer toenadering met de algemene koloniale maatschappij, en voorts, om in het algemeen aan de Gouverneur zodanige voorstellen te doen in het belang der Bosnegers en Indianen, als hij zal vermenen te behoren.


Datum: 30 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens heden ontvangen particulier bericht is het schip MARY, kapt. Pijl, van Rotterdam te Samarang aangekomen met 114 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geenock, 28 augustus. Het schip SOERABAIJA, naar Java bestemd, is alhier aangekomen met defect stuurtoestel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lezard, 28 augustus. Het brikschip KOSMOPOLIET II is hedenochtend Lezard gepasseerd, koersende naar Falmouth. (opm: dit is dus niet het bekende schip uit Dordrecht, maar het gelijknamige schip uit Schiedam).


Datum: 31 augustus 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juli. De hoeveelheid disponibele ruimte is belangrijk maar zijn er geen schepen van werkelijk gewilde grootte te krijgen. De producten komen zeer langzaam binnen en afschepers vrachtprijzen, die de kapiteins over het algemeen weigeren aan te nemen; daardoor zijn de afsluitingen zeer beperkt en bepalen zich hoofdzakelijk tot Amerika, terwijl de koersen naar Europa bijna nominaal zijn. Op de 24e dezer zal de Factory een inschrijving houden voor de overvoer van lading van Java naar Nederland, waarvoor de schepen 8 augustus gereed moeten liggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 26 augustus. Het wrak van het te Westerhever gestrande schoenerschip FLORA, kapt. Stenger, is uit elkander geslagen en weggedreven.


Datum: 01 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft uit Nieuwediep aan het Handelsblad:
De zaak van de stokers van het stoomschip SUMATRA, kapt. Raison, onlangs van Batavia hier binnengekomen, zal naar wij vernemen, eerstdaags voor de rechtbank te Alkmaar behandeld worden. Zoals men weet, beschuldigt gezegde gezagvoerder de stokers, dat zij de steenkolen in zee hebben geworpen en zich aan weerspannigheid gedurende de reis hebben schuldig gemaakt. Bij de binnenkomst van de SUMATRA werden de stokers, krachtens die beschuldiging, in verzekerde bewaring gesteld, maar na enkele dagen weer ontslagen. Zij ontvingen echter geen gage; er waren er, zoals men zegt, die NLG 400 te goed hebben. Dat laatste heeft onder hen ongemene verbittering teweeggebracht en waren de politieagenten, telkens wanneer gezegde kapitein aan wal kwam, niet tussenbeide gekomen, dan ware zeker het ergste voor kapt. Raison te vrezen geweest. De verbittering tegen hem was algemeen. Zeker schijnt het te zijn, dat bedoelde kapitein niet gemakkelijk voor zijn onderhebbenden was; dat de voeding niet strookte met hetgeen bij het aanmonsteren bepaald was. Ook in Indië, vooral bij het troepenvervoer naar Atchin, moet deswege rebellie aan boord zijn ontstaan, zodat de tussenkomst van officieren nodig moet zijn geweest om te verhinderen, dat men bewuste kapitein overboord zette. Door de ernstige bemoeiingen van die officieren moet de voeding toen beter zijn geworden.
Een eventuele veroordeling van de stokers kan voor de reders van het stoomschip lang niet onverschillig zijn, want in dit geval is het de vraag, of de belangrijke schade, die door het verstoken van een belangrijke hoeveelheid tabak en touwwerk aan de lading is veroorzaakt, door assuradeurs moet worden vergoed. Met belangstelling ziet men hier de uitspraak van de rechtbank te Alkmaar tegemoet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Het schip ELECTRA, kapt. Landweer, van Amsterdam te Batavia aangekomen, is van 17 tot 28 juni op 43°57’ ZB 58°16’ OL van Greenwich, door zwaar stormweer belopen, waardoor voornamelijk bovendeks schade werd geleden. De 2e timmerman sloeg door een breker overboord en verdronk, terwijl de kapitein, tweede stuurman en 3 matrozen bij die gelegenheid verwond werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 29 augustus. De ALBION, van Java naar het Kanaal bestemd, is met ongeveer 840 ton suiker aan boord te Probolingo totaal verbrand.


Datum: 02 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Het driemast stoomschip TROMP, bestemd naar Indië, is hedenochtend 9 uur in de binnenhaven van Vlissingen geschut om aldaar lading in te nemen. Het schip is nagenoeg 110 meter lang bij 12 meter breed en 46 decimeter diepgang. Hetzelve is bij vallend water omstreeks 7 uur, 2 uren na vloed, op de buitenhaven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag 1 september: het schoener-brikschip ANNA SANDERS: verkocht voor NLG 10.600.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Engels fregatschip LABRADOR, 1.242 tons reg., gebouwd te New Brunswick in 1858, geclassificeerd A 1 Amerikaanse Lloyds.
Nadere informatie bij P.A. van Es & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt te koop aangeboden het Engelse brikschip SUSAN GRAY, gevoerd door kapt. G. Bell, thans lossende te Nieuwediep. Voor nadere informatie adressere men zich op franco aanvrage bij genoemde gezagvoerder.
Nieuwediep, 31 augustus 1874.


Datum: 03 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 1 september. Heden ochtend arriveerde alhier uit Engeland het Nederlands stoomschip TROMP, kapt. Harms, van de alhier gevestigde rederij Engels & Co., om steenkolen in te nemen van het verwacht wordende Nederlandse stoomschip WATERGEUS, kapt. Meijer, alsmede verdere lading, waarna het van hier naar Oost-Indië zal vertrekken. Het plan bestaat om dit schip geregeld van hier daarheen te laten vertrekken. (opm: de WATERGEUS arriveerde de 4e september van Newcastle te Vlissingen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 1 september. Het schip CRUSADER, kapt. Brewer, van New York, is gisteravond op de Krankeloonbank vastgeraakt en eerst hedenmorgen, met assistentie van verscheidene sleepboten vlot geworden en voor de stad gesleept, heeft lekkage en moet onmiddellijk lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 2 september Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip HARMONIE, kapt. J.J. Scholten, van Wildervank, groot 85 ton, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.


Datum: 04 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 september. Volgens telegram uit Archangel van gisteren is het schoenerschip CORNELIA, kapt. Hoogerwerf, op de reis van Archangel naar Vlaardingen verongelukt. De equipage is gered, de inventaris geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 september. Het stoomschip VOORWAARTS, kapt. J.F. Graadt van Roggen, is na een proeftocht, waarbij het 13½ mijl vaart heeft gehouden, de 2e dezer ’s avonds van Greenock naar Nieuwediep vertrokken.


Datum: 05 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 september. Hedenochtend lag ter rede, door de bemanning verlaten, zwaar lek en door aanvaring beschadigd, de Deense schoener BJARKE, kapt. Schmidt, gisteren van Frederikstad binnengekomen. Het schip is door een sleepboot hier in de haven gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 1 september. Hedenochtend vroeg praaide een sleepboot de Griekse brik SOCRATES, welke verlaten scheen te zijn en averij had. Later bleek het echter, dat de equipage, uit 7 man bestaande, aan scheurbuik lijdende was. Met veel moeite kreeg men het schip op sleeptouw en werd naar de rede gesleept, 6 man werden dadelijk naar het hospitaal gebracht, de 7de echter is in hechtenis genomen, beschuldigd van de kapitein zijn eigen broeder vermoord te hebben. Het schip was verleden jaar in september van Liverpool naar de kust van Afrika vertrokken en op de reis brak er oproer onder de equipage uit en werd de kapitein doodgeschoten en overboord geworpen. De brik had in april laatstleden de thuisreis aangevangen.


Datum: 06 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rönne, 31 augustus. Het bericht dat de Nederlandse kof NIJVERHEID met de lading voor 980 Reichs Thaler verkocht was, is onjuist; het schip alleen is voor genoemde som verkocht. De geborgen lading is niet verkocht.


Datum: 07 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 september. Door kapt. Vliedorp met het schip AMSTELSTROOM, van Batavia hier binnen, is gisteren 6 mijlen van Egmond, een Engelse smak gezien, met cement varend tussen Londen en Amsterdam, met noodvlag op. Kapt. Vliedorp draaide dadelijk bij, en
naderbij komende nam juist een Maassche vissloep de bemanning over. De smak was in zinkende staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 4 september. De HENDRIK ONNES, kapt. Bronsema, na hier een nagenoeg volle lading hennep voor Devonport ingenomen te hebben, is lek gesprongen. Waarschijnlijk zal omtrent de halve lading beschadigd zijn. De lading zal gelost moeten worden.


Datum: 08 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door schipper Jacob Versteeg van de vissloep DE GOEDE VERWACHTING, werd vrijdagmiddag de Engelse schooner EDITH, geladen met cement, van Londen naar Amsterdam, in zinkende staat in de Noordzee aangetroffen. De bemanning bestaande uit kapitein, stuurman en 2 matrozen, werd zaterdagochtend te Pernis aangebracht, en heeft zich daarop naar de Engelse consul te Rotterdam begeven, om van hier naar Engeland te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 september. Volgens heden ontvangen telegram is het schip WILLEM POOLMAN, kapt. Peeters, de 4e dezer van Samarang gezeild, bestemd naar Middelburg.


Datum: 09 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 september. Heden is op de werf De Zwarte Raaf, van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen, de kiel gelegd voor het loggerschip DE RIJP, bestemd voor de haringvisserij voor rekening der Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid in de Rijp, uit het fonds van wijlen Jan Boon en van de firma van Aldert & Jan Boon, onder directie van de heer S. Appel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 september. Het fregat PRINS VAN ORANJE is heden door Zr.Ms. stoomschip VALK van Willemsoord naar Brouwershaven overgebracht. Het zal het tegenwoordige wachtschip, het fregat DE RIJN, alhier vervangen, wijl dit laatste oorlogsvaartuig voor de dienst afgekeurd en ter sloping bestemd is.


Datum: 10 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juli. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats, als: STAD MIDDELBURG naar Rotterdam, NLG 70 en 65 voor suiker, NLG 55 voor tabak, in de Oosthoek te laden; KORTENAER, naar Rotterdam, gedeeltelijk door de N.H.M bevracht, laadt particuliere suiker te Samarang à NLG 70 en NLG 65; JAN PIETERSZOON KOEN, naar ’t Kanaal voor order à GBP 3.10, op de kust te laden; LICHTSTRAAL, naar Rotterdam, NLG 65 voor suiker en koffie, NLG 70 voor peper, NLG 100 à 110 voor huiden, NLG 120 voor arak, te Batavia en in de Oosthoek te laden; ERNESTINE, naar Amsterdam, gedeeltelijk door de Factory bevracht; accepteerde van particulieren NLG 65 voor suiker, en NLG 100 à 110 voor huiden, hier en te Samarang te laden; NICOLAAS WITSEN naar Amsterdam laadt voor bevrachters rekening te Indramayoe; NEDERLAND naar Rotterdam, gedeeltelijk door de Factory bevracht; accepteerde van particulieren NLG 55 voor tabak en NLG 105 à 110 voor huiden, hier en te Soerabaya te laden; PHILIPS VAN MARNIX, naar Rotterdam gedeeltelijk door de Factory bevracht, laadt particulier suiker te Pekalongan à NLG 65; NOACH II, naar Rotterdam, gedeeltelijk door de Nederansche Handel Maatschappij bevracht, laadt particuliere suiker te Pekalongan à NLG 65; Door de Nederlandsche Handel Maatschappij werden opgenomen: JOHANNES 260 last NLG 68,75 naar Amsterdam, ARIE EN BETSY 260 last NLG 82,25 naar Amsterdam, stoomschip BORNEO 260 last NLG 90 naar Amsterdam, ’s GRAVENHAGE 260 last NLG 79,90 naar Rotterdam, PHILIPS VAN MARNIX 260 last NLG 79,90 naar Middelburg, NEDERLAND 260 last NLG 74,98 naar Schiedam, OCEANUS 260 last NLG 82,25 naar Schiedam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: ELECTRA, TRITON, AEOLUS, BESTEVAER, SOERABAIJA PACKET, ANNA ELISABETH, JOHANNA ELISABETH, ARIE EN BETSY, ’s GRAVENHAGE, OCEANUS, en LOUISE, en de stoomboten BORNEO, HOLLAND en JASON.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Volgens particulier bericht was het barkschip MAARTEN VAN ROSSUM, kapt. Huizer, de 26e juli zeilende op 9°12’ NB 23°50’ WL. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 9 september. In de Buitengronden is gestrand het Amerikaanse schip HELEN A. BLANCHARD, kapt. Hardy, van Akyab met rijst naar Bremen. De lading wordt gelost. Het schip zit gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 september. Het schip BJARKE, kapt. S. Schmidt, van Fredrikstad naar Brussel, hetwelk na in aanzeiling geweest te zijn, vol water naar Vlissingen gesleept was, zal herwaarts gebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juli. Het Nederlandse schip KANAGAWA, kapt. Kerst, is naar Singapore vertrokken om te koperen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 20 juli. Het schip INDUSTRIE, kapt. Weidenaar, is in het Westgat van Straat Madura, in de modder vastgeraakt, doch door de stoomboot ROCHUSSEN weer los en buitengaats gesleept, en heeft daarna de reis naar Nederland (via Batavia) voortgezet.


Datum: 11 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 september. Het Nederlandse schoenerschip MARIA HELENA, kapt. Warnaar, is gisteren behouden te Flensburg aangekomen. Aan boord was alles wel. Het in de Vlie-gronden gestrande schip HELEN A. BLANCHARD van Rangoon naar Bremen bestemd, is vlot gekomen en op de rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Het Nederlandse schip GALILEÏ, kapt. Van der Meij, van Sumanap aangekomen, heeft op de reis veel slecht weer ondervonden, en daardoor zwaar gewerkt, zodat verscheidene bladen koper verloren zijn gegaan en kniebouten op verscheidene plaatsen zijn gebroken of uitgescheurd. Het schip moet dientengevolge te Soerabaja gaan repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 5 september. Scheepsvrachten. Gesloten is: naar Liverpool Sh.18-/ per load vierkante slepers, Dundee Sh.30-/ per ton vlas, Davenport Sh.37/6 per ton hennep, Grangemouth Sh.14/6 per standard muurlatten.


Datum: 12 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 september. Het Nederlandse schip HENRIETTA MARIA, kapt. Oldenburger, van Quebec herwaarts, heeft, blijkens gisterochtend te Zaandam uit Sydney ontvangen telegram op het Magdalena eiland schipbreuk geleden, de kapitein en 8 man zijn gered, de overigen werden nog vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 september. Van de Vlie-rede is alhier binnengesleept het in de Vlie-gronden gestrande schip HELEN A. BLANCHARD, van Akyab naar Bremen. Het schip is zwaar lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 september. Zr Ms fregat PRINS VAN ORANJE, is gisteren van Brouwershaven naar hier gesleept, en wordt thans in de haven gehaald, wat met de sterke zuidwesten wind niet gemakkelijk vlotten wil.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 september. De Noorse brik SKJEBERG, kapt. Hanestad, is gisteren met assistentie van een sleepboot vlot gekomen en naar Neuzen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 8 september. Het Nederlandse schip MEIKA CORNELIA, kapt. Kruize, van Hull naar Danzig, heeft in het Kattegat zware stormen doorstaan, en daardoor zeilen verloren, heeft 7 dezer de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Archangel, 9 september. Van het bij Sosnowitch gestrande schoenerschip CORNELIA, kapt. Hoogerwerf, is een gedeelte van het tuig en inventaris alhier aangebracht en zal zulks in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 21 augustus. Volgens rapport van kapt. Phaff, voerende het barkschip NEDERLAND EN ORANJE, van Saigon naar Rotterdam bestemd, ondervond hij van de 3e tot de 16e juli tussen Kaap St. Frances en Kaap Agulhas hevige stormen en hoge moeilijke zee, waardoor hij 2 ondermarszeilen, kluiver, groot stengstagzeil en stuurboord verschansing verloor. Het schip werd plat op zijde geworpen, en in die staat kreeg het een hevige stortzee over, waardoor het meer water maakte als gewoonlijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 september. Het Nederlandse schip HENRIËTTE MARIA, kapt. Oldenburg, van Quebec herwaarts, heeft blijkens gistermorgen te Zaandam uit Sydney ontvangen telegram op het Magdalena-eiland schipbreuk geleden, de kapitein en 8 man zijn gered, de overige worden nog vermist.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 11 september. Over het algemeen was de vrachtenmarkt, voornamelijk voor haver naar Engeland, beter dan de vorige week. Verscheidene schepen werden aangenomen, en wel tegen Sh.14/- naar Londen, Sh.12/6 naar Yarmouth, Sh. 8/- naar Newcastle.


Datum: 13 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 augustus. Vrachten. De afloop der op 24 juli j.l. door de Factorij gehouden inschrijving is reeds in de vorige mail vermeld. Deze en andere Nederlandse schepen zijn thans feitelijk voor Nederland aangelegd en worden grotendeels aangeboden om tot NLG 65 suiker te laden, maar is het slechts aan enige gelukt om tot die koers kleine hoeveelheden te krijgen. Schepen, geschikt voor het Kanaal en Australië zijn schaars en enigszins gezocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen op zaterdag 12 september te Rotterdam: het schoener-brikschip HERTHA, groot 210 tonnen, gebouwd in 1854 is uit de hand gekocht voor H.W. de Boer te Nieuwe Pekela door de makelaar E.C.A. Koli voor NLG 9.800.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 september. De Noorse brik SKJEBERG, gisteravond naar de pas van Neuzen gesleept, is heden in de Westerhaven te Vlissingen binnengebracht.


Datum: 14 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 augustus. Op 16 juli jl. werd het Engelse brikschip MARINERS HOPE door de raad van justitie te Batavia, op vordering van de officier van justitie, verbeurd verklaard. Dit vaartuig behoorde aan enige Chinezen te Penang en vertrok op 13 juni 1873 van daar naar Sumatra. De lading bestond uit lijnwaden, gouddraad, amfioen (opm.: ruwe opium), droge vis, 8.998 pilaar matten en 3.500 dollarcenten.
Op 25 juni 1872 werd het schip ontmoet door de CITADEL VAN ANTWERPEN. De commandant van die oorlogsbodem maakte de gezagvoerder van de MARINERS HOPE met de blokkade van de kusten van Atchin bekend.
Op 2 juli daaraanvolgende werd de MARINERS HOPE wederom door een van de blokkade-schepen, namelijk de TELEGRAAF, ontmoet en wel ter hoogte van Pedropunt, in de richting naar Atchin zeilende.
Ten tweede maal werd de blokkade de gezagvoerder van de MARINERS HOPE aangezegd, doch op 4 juli 1873 ontmoette de TELEGRAAF nogmaals de brik, nu binnen 2½ Engelse mijl van de kust, blijkbaar komende van de wal, vermits de stroom bij de wal west was en er een zuidelijke landbries woei, terwijl het vaartuig met volle zeilen werd aangetroffen in de peiling van de Gouden Berg west.
Het schip werd toen opgebracht naar Batavia gesleept, alwaar de raad van justitie, als prijsgerecht, het verbeurd verklaarde.
De eigenaren van de MARINERS HOPE reclameerden voor de raad schip en lading terug. Zij betwisten de wettigheid van de aanhouding van het vaartuig en voerden, door middel van hunnen praktizijn mr. F.H. Gerritzen, zes gronden van verdediging aan, namelijk:
1e. Dat de blokkade niet effectief was en dus de aanhouding in strijd zou zijn met het oorlogsrecht; 2e. dat de MARINERS HOPE niet is ontmoet binnen de blokkadelijn (3 mijlen van de kust);
3e. dat een aanhouding van een neutraal schip alleen kan plaats hebben als het, na gewaarschuwd te zijn, terugkeert naar de blokkadelijn, hetgeen de MARINERS HOPE niet zou gedaan hebben;
4e. dat ten onrechte de bemanning van de MARINERS HOPE is vrijgegeven, zodat de eigenaren van schip en lading deze lieden niet meer in appel als getuigen zullen kunnen oproepen;
5e. dat de overgelegde documenten (journalen, reçu's) geen bewijskracht hebben en de waarheid van hetgeen daarin vermeld staat, wordt ontkend;
6e. dat de regering aan de eigenaren schadevergoeding verschuldigd is voor de wederrechtelijke aanhouding van schip en lading.
De raad ging in zijn vonnis punt voor punt de middelen van verdediging na en besliste:
1e. Dat de blokkade effectief was, daar o.a. volgens het Parijse traktaat van 16 april 1856 de blokkade effectief is, "si les blocus sont maintenus par une force suffisante pour interdire reellement l'acces du littoral de l'ennemi";
2e. dat de MARINERS HOPE inderdaad de blokkade had geschonden;
3e. dat een schip de blokkade schendt, zodra het binnen de blokkadelijn wordt aangetroffen;
4e. dat de bemanning van de MARINERS HOPE is teruggezonden met toestemming van de reclamanten en deze zich nu daarover ten onrechte beklagen;
5e. dat de overgelegde stukken volkomen bewijskracht hebben, en
6e. dat geen onwettige aanhouding heeft plaats gehad en dus de regering geen schadevergoeding behoeft te betalen.
Op die gronden, welke hier zeer in het kort zijn medegedeeld, werd de MARINERS HOPE verbeurd verklaard. Het vonnis van de raad is vooral belangrijk wat de vragen betreft, of de blokkade effectief was en welke blokkade volgens het volkenrecht daarvoor mag gehouden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 september. Volgens particulier bericht is het schip SLIEDRECHT, kapt. Willems, te Singapore bevracht om suiker te laden op Java, voor Engeland om order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 september. Hedenmorgen is nabij de kust opgevist een naamboord, waarop VESTA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 12 september. Naar men verneemt is het kofschip ALIDA, kapt. Nicolaes, in ballast van Delfzijl naar Noorwegen, op de Jutse kust vergaan, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 augustus. De Spaanse bark ELISE, kapt. Urrutia, van Manilla met suiker en hennep naar Liverpool bestemd, werd lek in de Javazee en kwam alhier op de buitenrede ten anker. Aangezien het eniger dok alhier niet voor over 2 maanden vrij was, besloot de gezagvoerder naar Singapore te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 augustus. Het schijnt dat de pakketten van het in de Rode Zee gezonken stoomschip WYBERTON, gered zijn, daar verschillende ingezetenen pakken en brieven hebben ontvangen, welke met de WYBERTON, waren verzonden.


Datum: 15 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op de 13e augustus jl. ’s morgens half drie bevond zich bij vliegende storm en hemelhoge zee het te Farmsum thuisbehorende Nederlandse schip FLORA, kapt. Johan J. Stenger, van Memel met een lading delen naar Brake, vol water , zonder mast drijvend met gebroken roer en ankerkettingen op de Elbe; de equipage, de kapitein en zijn vrouw en dochter zagen ieder ogenblik de dood tegemoet in de woedende golven. De bemanning van het buitenvuurschip, de EIDER, bemerkte het gevaar; door mensenliefde gedreven beproefde zij een stoute poging tot redding, en het gelukte haar, na ongelooflijke inspanning, allen te redden. De namen dier redders zijn; D. Wicht, Hans Sievers, Frits Röhr, J.Thede, S. Sievers, bemanning van het vuurschip de EIDER, en stuurman E.P. Brodersen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam: het barkschip SURINAME is heden in veiling opgehouden voor NLG 16.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 september. De Noorse brik MAREN KIRSTINE, kapt. Kroger, van Antwerpen in ballast naar de Oostzee, is met schade aan de achtersteven en zwaar lek, hier in de haven gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 14 september. Per telegram van Vlieland. Het barkschip FLORENCE, van Genua, kapt. Pourgelat, van Akyab met rijst naar Bremen, is gisteren op het Bornrif verongelukt, slechts één man van het volk is gered. Het schip is uiteengeslagen.


Datum: 16 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 september. Het schip THORA, kapt. Bergh, van Nerva herwaarts, is volgens telegram op de laadplaats gestrand, en waarschijnlijk wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 25 augustus. Het schip EMMA, kapt. Ackerlin, van Newcastle naar Batavia, is in Simonsbaai binnengelopen, met weggeslagen verschansingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van scheepsaandelen te Amsterdam op maandag 14 september.
1/30 aandeel bark WAALSTROOM, NLG 310, NLG 120; koper J.F.L. Meyjes.
1/30 dito dito NLG 350, NLG 80; koper C.S. Oolgaardt.
1/30 dito dito NLG 370, NLG 80; koper J.F.L. Meyjes.
1/30 dito dito NLG 350, NLG 100; koper dezelfde.
1/64 aandeel bark JACOB ROGGEVEEN, NLG 700; opgehouden.
1/30 aandeel galjoot ZEEHOND, NLG 450, NLG 10; koper P. Reineke.
1/30 aandeel galjoot ZEEHOND, NLG 440, NLG 20; koper dezelfde.
(opm: de kopers zijn makelaars voor hun hier niet vermelde opdrachtgevers).


Datum: 17 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 14 september. Gisteren namiddag 5 uur is ten NNW van dit eiland, met verlies van tuigage en roer, gestrand het Noord-Duitse kofschip MARIEKA, kapt. T.H. Jansen, komende van Calmar (Zweden) met een lading delen, bestemd naar Londen, thuis behorende te Bockzetelerfehn (Hannover). De equipage, bestaande uit 4 man, is gered met de boot van de Noord en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij. Tuigage en inventaris, zover nog aanwezig, zijn geborgen. Met het bergen van de lading zou een aanvang worden gemaakt, doch het reeds geheel ontredderde schip zal verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 14 september. Het schip CONQUEROR, kapt. Shipley, van Sunderland naar Rotterdam met verlies van de top van de fokkemast, voorsteng en zeilen alhier binnen, had die schade de 10e dezer bij schouwen door slecht weer gekregen. Het schip is eerst door de smak WILLIAM EN EDWARD, vandaar af op sleeptouw genomen, en later door de sleepboot GAUNTLET, 6 mijlen van Margate opgenomen en alhier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 14 september. Het schip ELISABETH KLOOSTERBOER, kapt. Mulder, van Livorno aangekomen lost de voor alhier bestemde goederen en zeilt met de rest der lading naar St. Petersburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hjorring, 12 september. Het kofschip AGATHA, kapt. H. Nienhuis, van Delfzijl naar Laurvig, is op Noerler gestrand en wrak, het volk is gered.


Datum: 18 september 1874


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 augustus. De 7e kwam ter rede het stoomschip WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, aanbrengende 150 manschappen en 22 kettinggangers van Atchin teruggekeerd.
Uit Padang wordt van 5 augustus gemeld, dat de stomer VICE ADMIRAAL FABIUS met troepen naar Poeloe Doewa gezonden, vandaar onverrichter zake is teruggekeerd, Atchinezen zijn nergens gevonden. Met het stoomschip GOUVERNEUR GENERAAL MIJER, zijn naar Atchin vertrokken 2 1e luitenants, 1 2e luitenant, 14 onderofficieren, 118 minderen en 100 dwangarbeiders.
Zr Ms stoomschip ADMIRAAL VAN KINGSBERGEN, de 14e juli van Atchin, via Gighen, Edi, Deli en Singapore is hedenmorgen ter rede van Batavia gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht: