Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1835


Datum: 01 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New York, het Nederlands hoekerschip ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. T. Parlevliet.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Smyrna, het Nederlands brikschip JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw.
Naar Gibraltar en Malaga, het Nederlands hoekerschip DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen.
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip ZEELUST, kapt. E.F. Wieringa.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker.
Naar Newry, het Nederlands kofschip CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 december, 1834. De 29e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, naar Liverpool en arriveerden ANJER, kapt. J.C. Jansen, van Batavia, laatst van Vlissingen; JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Grevelingen; DE GEBROEDERS, kapt. H.F. Klier, van Bremen; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. H.F. Klier, van Bremen; DE TWEE GEZUSTERS, kapt. C. Kahlohr, van Cuxhaven; de 30e, des morgens, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Meeuwenoord, uit de Maas als bijlegger naar Bordeaux.
De 29e dezer, na posttijd, arriveerden in de Maas AURORA, kapt. G.E. Folkert, van Embden; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Loop, van Cuxhaven en AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van St. Martin.
De 30e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis NEÉRLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, WILLEMINA, kapt. G. Treus, NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. de Boer, ALGEMEEN BELANG, kapt. K. Cordia en DE ZEELUST, kapt. A. Patijn, naar de Noord Zee.
De 31e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, naar de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip DE NEDERLANDSE WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Kopenhagen en Kalundborg naar Schiedam, te Mardö binnen, was de 6e dezer weder gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 december, 1834. Aangaande het schip DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Amsterdam naar Petersburg, bij Kroonstadt in het ijs liggende, wordt van daar van de 10e dezer bericht, dat het, met nog een Russisch vaartuig van alle de aan de Zuidkust liggende schepen, gelukt was van het ijs vrij en door een open slop tot in het voor Kroonstadt vastzittende ijs te komen; dezelve waren sedert reeds voor een groot gedeelte ingeijst geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 31 december, 1834. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. A.T.G. van Rijn, van Bayonne naar Amsterdam, te Bayonne uit zee terug gekomen, heeft geen schade bekomen en de 14e dezer de reis hervat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 31 december. In het heden afgelopen jaar 1834 zijn van deze stad naar zee gegaan 279 schepen, en aan deze stad aangekomen 216 schepen. Van dezelve kwamen er van Batavia, met koffie en suiker, 4; van Groot-Brittannië, met steenkolen 61, met stukgoederen 2, met klipzout 25, met ballast 3; van de kleine Oost met granen en stukgoederen 43; van Rusland met granen en teer 11, met ijzer 2; van Rusland en Noorwegen, met hout, 32; van Zweden en Noorwegen, met stokvis en traan, 15; van Frankrijk, met zout 6, met wijn 6; van Spanje, met zout, 6. In het vorige jaar 1833 waren alhier uit zee aangekomen 270 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der statuten benoemd, de rekeningen en balance, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen décharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van alle leden zullen liggen, ten Kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven, alhier; en verder, dat, ingevolge art. 20 der gemelde statuten, het dividend door directeuren en commissarissen bepaald zijnde op veertig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden af aan tot de 6 januari ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Deking Dura, alhier, bij wien de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Ten kantore van Blussé en Vriesendorp, kassiers en kooplieden in effecten te Dordrecht, zullen op 2 januari 1835 en vervolgens, worden betaald: de op 31 december 1834 ter aflossing met 8 procent premie uitgelote aandelen in de Negotiatie ten laste der Dordrechtsche Stoombooten, zijnde no. 10, 86, 71 en 41; alsmede de zijnde verschenen interestcoupons en premies, tot gezegde Negotiatie behorende.


Datum: 02 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 31 december. HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon; ANNEGINNA, kapt. C.S. van der Wijk, van Londen.
Bayonne, 20 december. DE JONGE SIMON, kapt. Menne Lovius, van Amsterdam; in 7 dagen.
Uitgezeild:
Bordeaux, 22 december. DE HARMONIE, kapt. H.K. Potjewyd, naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. J. Stuveling, van Londen in Texel binnen, heeft de 24 december, twaalf mijlen ten N.O. van Texel, aan boord alles wel zijnde, gepraaid de smak de JONGE KAREL, kapt. J. Eilers, van St. Martin, op het eiland Rhé, naar Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Petersburg naar Amsterdam, te Bremerhaven binnen, is volgens brief van daar van de 22e december, van de geleden schade hersteld en gereed om de lading weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens een brief van kapt. R.R. Engelsman, voerende het schip de VROUW CATHARINA, van Zante naar Barcelona, in dato Port Mahon de 11e december, was hij, de 20e november voor Barcelona aangekomen zijnde, naar Port Mahon verwezen om quarantaine te houden, waaruit hij de 6e december aldaar ontslagen werd, waarna hij onverwijld de reis vervolgde. De 8e dito, bij hevige storm en zware stortzeeën de grote en bezaansmasten gebroken zijnde, en al wat niet geborgen konde worden overboord gekapt hebbende, was hij in de avond van de 19e dito met een noodtuig tot voor Mahon teruggekomen en door twee grote dadelijk uitgekomen barkassen, waarvan een bemand met 20 man, tegen betaling van slechts zes dollars, binnengesleept. Het schip geheel dicht gebleven zijnde, zoude hij nieuwe masten laten inzetten en dacht hij binnen drie weken tot het voortzetten der reis gereed te zullen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Mr. H.H. Brongers, notaris te Winsum, zal, ten overstaan van het Vredegeregt, publiek verkopen:
- Een praamschip, de JONGE CORNELISKE, groot 33 tonnen, met deszelfs toebehoren
- Een kofschip, de NIEUWE UIL, groot 25 tonnen, met toebehoren.
Alles behorende tot de nalatenschap van wijlen Jurrien Garmts Beenes, in leven schipper op de Broek. Deze verkoping zal zijn op vrijdag de 9e januari 1835, ten huize van J. Bulthuis te Mensingaweer, des morgens te 10 uren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Uit de hand te koop het in den jare 1834 uitgehaalde smakschip, genaamd MARGINA MAGRIETA, met deszelfs complete inventaris, bevaren wordende door kapt. Hindrik Jans Oortjes, liggende op de Houtwal, te Amsterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij B. Onnes & Zoon te Groningen, en bij bovengenoemde kapitein te Veendam.


Datum: 03 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 januari. De 31e passato (opm: verleden [maand]), des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. D. Guyt, van Liverpool en de 1e dezer, des morgens, DE JONGE MARGARETHA, kapt. L. Maasdijk, van Rouaan.
De 31e passato, des namiddags, arriveerde in de Maas L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, van Duinkerken.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HENDRIKA ELIZABETH, kapt. D. Miercke, van Smyrna en ligt quarantaine ter rede. De 2e, des morgens, zeilden Zr.Ms. stoomschip PYLADES, kapt. J. Bunnemeyer, naar Batavia en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Meeuwenoord, naar Bordeaux.
De 2e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, naar Belfast; DE JONGE MARTINUS, kapt. J.R. de Boer, naar Rochefort en DE ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, naar de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 januari. Het schip DOROTHEA MARIA, kapt. P.H. Regtdoorzee, van Lissabon de 27e december te Amsterdam gearriveerd, heeft gedurende de reis van 42 dagen aanhoudend storm gehad en is onderscheiden malen op de lagerwal bezet geweest, waardoor aan het schip, de zeilen en de tuigage veel schade is veroorzaakt. Ook zijn twee man der equipage in de Spaanse Zee over boord geslagen, waarvan één gered is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 2 januari. Gepasseerde woensdag is het door het departement van koloniën voor de dienst in Oost-Indië aangekochte stoom-zeeschip de PYLADES langs de Oude Maas en de Krap naar ’s Gravendeel gekomen, van waar hetzelve schip, na er nog uit een paar lichters steenkolen overgenomen te hebben, heden morgen ten 8 ure wederom vertrokken is om de reis naar deszelfs bestemming voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen te Texel, op 1 januari. HERMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Carga-lijsten Rotterdam.
ANJER, kapt. J.C. Jansen, van Batavia met koffie, suiker, tin en andere stukgoederen; HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Rio-Janeiro; per lichter van Amsterdam met koffie; DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, van Smyrna, met vijgen, rozijn en tapijten.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 2 januari. Te Gravesend is gearriveerd het schip ERASMUS, kapt. Marks van Batavia. (opm: de lading was afkomstig van particuliere verschepers, niet van de N.H.M.)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. In de loop van aanstaande maand zal bij publieke vendutie worden verkocht het Nederlands-Indische schip THETIS, groot omtrent 350 lasten, met deszelfs inventaris.
Batavia, 30 december 1834.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia aangekomen schepen:
De 29e december: De Nederlandse stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Muhldorff, van Moeara-Gembong de 29e december.
De 30e december: de Nederlandse brik CLEMENTINE, kapt. Kouw Toa, van Pekalongan de 11e december.
De 31e december: de Nederlandse schoener KIMSOEN, kapt. Tan Sengtek, van Cheribon de 15e december; de dito schoener FATAL MAIN, kapt. Said Abdulla Baharoen, van Palembang de 18e december.
De 1e januari: de Nederlandse stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Muhldorff, van Moeara-Gembong.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 31e december: De Nederlandse stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Muhldorff, naar Moeara-Gembong; de dito bark TAN GOANSING, kapt. Tan Bien, naar Indramaijoe, de dito brik FATAHILWAHAP, kapt. Sech Alie Dehemie, naar Samarang, met een passagier.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. korvet AMPHITRITE, Zr.Ms. fregat PALEMBANG, Zr.Ms. wachtbrik ORESTES, en de koopvaardijschepen ROSALIE, MARGARETHA, CASTOR, AUGUSTIN, FADOOL RAHIM, JONGE JAN, VREDE, BATAVIA, OEIJ SINJO, VROUW HELENA, ELIZA, JADUL BARIE, IJSTROOM, VASCO DA GAMA, ZEEPAARD, NEDERLANDEN en CHARLOTTA, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de bark SUMATRA, de brikken PEENGHOEIJ, PATRIOT, HOOP, TARTAR, CLEMENTINE, en TEKSING, en de schoeners MARIA CATHARINA, GOANHIEN, AMELIA, DIANA, KIMSOEN, FATAL MAIN en CALYPSO, benevens 12 buitenlandse schepen.


Datum: 05 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gedurende het jaar 1834 zijn in de Maas en Goeree binnengekomen 1.888 schepen, onder welke van Alexandria 1; Baltimore 18; Batavia 61; Boston 12; Buenos Ayres 1; Canton 1; Charleston 10; Cuba 1; St. Domingo 1; Havana 5; Manilla 1; New-Bedford 3; New-York 10; Padang 3; Passarouang 3; Richmond 3; Rio-Janeiro 10; Smyrna 6; Soerabaya 1; Suriname 6; St. Thomas 1; Virginie 2. En de overige van diverse Engelse, Franse, Oostzeese en Oostvriese havens.
In hetzelfde jaar zijn uitgezeild 1.988 schepen, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz., langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild.
In het jaar 1834 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 232 schepen, waarvan 70 van Sunderland met kolen en 162 van Greifswald, Liebau, Arensburg en Riga met granen, waarmede, alsmede met 65 schepen van Keulen, Dusseldorp en andere aan de Rijn gelegen plaatsen, verder van binnen ’s lands, zijn aangebracht 22.132 lasten granen, zijnde 4.082 lasten minder dan in 1833.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen: Texel, 2 januari. Bij het afgaan der post: HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, van Bordeaux.
Uitgezeild: Texel, 2 januari. ELIZABETH, kapt. J.H. Brandt, naar Suriname; ALERT, kapt. N. Allering, naar Londen.
Terschelling, 28 december. PETRONELLA, kapt. C.B. Freesen, op avontuur. 29 december. JOHANNIS, kapt. J.M. Holst, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Carga-lijsten Amsterdam.
DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski, van Suriname met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen: Texel, 3 januari. VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, NEPTHUNUS, kapt. G.K. Sipsma, ANTONIUS, kapt. G. Roskamp, NIMPHIA, kapt. A.K. de Weerd en ZELDENRUST, kapt. G. Jonkhoff, van Bordeaux; MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Oléron; JONGE LEEUW, kapt. J.L. Wijnja, van Londen.
Uitgezeild: Texel, 3 januari. VROUW DIEUWKE, kapt. B. Bovenkamp, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen. Vlissingen, 2 januari. Sedert onze laatste is, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen, l’HIRONDELLE (opm: schoener), kapt. J. Willaert, van Messina.


Datum: 06 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 januari. De 3e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas HARMONIE, kapt. A. van der Meyde, van Suriname, als bijlegger.
De 4e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, naar Duinkerken.
De 5e dezer, des middags, zeilde van Maassluis DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, naar Belfast.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 januari. De 2e dezer, des avonds ten elf ure, is voor de wal, op 7 vademen water, door zware lekkage gezonken de uitgezeilde stoomboot PYLADES, gevoerd geweest door kapt. J. Bunnemeyer; de equipage is met de vissloep DE HOOP, stuurman De Waard, te Helvoetsluis aangekomen. (opm: eerste reis, zie diverse volgende berichten)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 januari. Het Deens kofschip DIE FRAU MARGRETHA, kapt. P. Carstens, met steenkolen van Hull naar Antona, is de 23e december laatsleden in een zinkende toestand aan de Hoek van Holland gestrand. De manschap is door de reddingboot gered; een deel der tuigage is aangespoeld, doch het schip en de lading zijn geheel weg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Volgens bericht van Weymouth van 1 januari, is een Nederlandse kof de vorige nacht in West Bay gestrand en verbrijzeld. De lading in wijn en oranjes (opm: sinaasappels) bestaande, is in de Baay drijvende. De equipage is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Oporto, 13 december; JUFFER YNSKE, kapt. S.T. Kramer, en ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, van Amsterdam.
Shields, 30 december. KRONBORG, kapt. R.J. Bakker, van Amsterdam.
Falmouth, 31 december. MARGARETHA, kapt. Mulder, van Harlingen naar Lissabon.
Ramsgate, 31 december. MARIA, kapt. G. Don, van Vlaardingen naar Smyrna; MARIA EN ADRIANA, kapt. Jansen, van Rotterdam naar New-York; 1 januari; MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, van Rotterdam naar Liverpool.
Uitgezeild: Texel, 4 januari. VIGELANT, kapt. P.C. Emmerich, naar Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren avond ontving men hier de droevige tijding, dat de PYLADES in zee gezonken, en daarin een man, alhier te huis behorende, en naar men verneemt een weduwe en twee kinderen achterlatende, omgekomen was. Zo het schijnt, werd, na 2 uren in zee geweest te zijn, in de machinekamer water ontdekt, en moest, in weerwil der massa van pompen die dadelijk in het werk gesteld werden, de equipage des nachts ten 11 ure het schip verlaten, en op een visserman, die op de noodschoten genaderd was, overgaan. Weinig tijds daarna zonk de PYLADES.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In Frankrijk is aan de zeevarenden bekend gemaakt, dat sedert 18 november 1834 de oude vuurbaak aan het hoofd te Algiers, welke een onafgebroken licht (feu fixe) gaf, is vervangen geworden door en wentelend licht, waarvan de verduisteringen geregeld iedere halve minuut op elkander volgen en zulks gedurende de ganse duur der nachten. Bij helder weder kan het licht gezien worden tot op de afstand van vijf zeemijlen, terwijl de verduisteringen niet dan op een afstand van drie mijlen zich totaal vertonen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, nieuw van de bijl, groot ongeveer 85 roggelasten, met daarbij behorende inventaris, zo als hetzelve te Groningen is liggende, te bevragen bij B. Onnes en Zoon of Muller & Limborgh, aldaar.


Datum: 07 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. Wegens de vorst zijn alhier in de haven gekomen DE ZEEMEEUW, kapt. C. Noordhoek, van Lissabon nar Rotterdam; alsmede JACOBUS, kapt. S. Lourens, onlangs van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het ongeluk aan het stoomschip de PYLADES, de 2e dezer, op een geringe afstand van
de kust, bij gunstig weer, overgekomen, is een dier gebeurtenissen, die, vooral in de
gegeven omstandigheden, de aandacht en de belangstelling van het publiek in grote mate tot zich moeten trekken. De PYLADES, aan welks uitmuntende bouw en inrichting alle deskundigen recht lieten wedervaren, is in volle zee, terwijl alles wel was aan boord, de werktuigen regelmatig werkten en de snelle gang van het vaartuig iedereen bevredigde, eensklaps gezonken. Tot dus verre zijn wij nog niet bekend met alle plaats gehad hebbende bijzonderheden, doch naar hetgeen we vernemen is er, bij weten der bevelvoerders, niets gebeurd, waaraan het ongeluk bepaaldelijk zou kunnen worden toegeschreven. Kan hetzelve beschouwd worden als het gevolg van een gebrekkige constructie, of van verzuim en zorgeloosheid, of van bekrompenheid en karigheid met betrekking tot de gebezigde materialen, of van de slechte hoedanigheid derzelve? Naar alles, wat ons vroeger ten aanzien van dezer boot, door deskundigen is medegedeeld, mogen wij deze vragen met een volmondig neen beantwoorden. De PYLADES is als het ware gebouwd onder het oog ener gehele bevolking; een groot gedeelte der scheepstimmerlieden te Rotterdam heeft er deel aan genomen; vele aanzienlijke reders en kooplieden hebben de met de meeste zorg ten einde gebrachte voltooiing kunnen gadeslaan. En zo hebben we van verschillende kanten de overtuiging verkregen, dat niets verzuimd is geworden en dat, wel verre van bekrompenheid, er in vele opzichten buitengewone zorg en geld aan de bouw en de gebezigde bouwstoffen is besteed; ja dat er, volgens het verslag der door de regering benoemde deskundigen, geen voorzorgen verzuimd zijn en dat er noch kosten noch moeite gespaard zijn ten einde de hechtheid van het schip tot de hoogst mogelijke trap van volkomenheid te brengen. De oorzaak van het ongeval moet derhalve elders gezocht worden, doch waar? Gelijk wij reeds opmerkten zijn aan het schip geen zeeschade overkomen; het ongeval is daarenboven bijna in het gezicht der kust, te midden der af- en afvarende vissersschepen en andere vaartuigen gebeurd; maar de aandrang van het water moet zo sterk zijn geweest, dat de twee door de stoommachine in beweging gebrachte luchtpompen, benevens de overige vlijtig bewogen scheepspompen daartegen niets vermochten. Aan een gewoon geval, aan een gewoon lek of het indringen van water, zo als dat, hetwelk bij nieuwe schepen niet vreemd is, valt hierbij niet te denken. Er moeten verschillende lekken op zodanige punten hebben plaats gehad, waar men ze niet kon vermoedde en ook niet gemakkelijk kon opsporen. Kunnen die lekken bij toeval zijn ontstaan, terwijl het schip rustig stoomde en zeilde, in diep water, zonder iets van storm of hoge zeeën te lijden te hebben? Wij geloven het niet en er schiet, naar ons inzien, niets anders over dan de gedachte aan een misdadige handelwijs, die gewis te eniger tijd aan het licht zal komen en zo wij hopen naar verdienste zal worden gestraft. In alle gevallen verdient de zaak een nauwkeurig onderzoek en het laat zich verwachten, dat daartoe ook van hogerhand hulp zal worden geboden, te meer omdat, gelijk wij ons menen te herinneren, vroeger een dergelijk ongeluk heeft plaats gehad met een rivierboot, die beneden Nijmegen gezonken is en waarin men naderhand een groot aantal gaten geboord vond, welke, zo als uit sommage bleek, met loden proppen waren gestopt geweest.
In het tegenwoordige geval is, weliswaar, een onderzoek van het gezonken vaartuig en dus het leveren van een materieel bewijs van het gepleegde verraad hoogst moeilijk, ja misschien wel geheel onmogelijk; doch er zijn nog andere middelen om tot ontdekking der waarheid te komen en wij hopen dat deze met vlijt aangewend en door een gewenste uitkomst bekroond mogen worden. Daardoor zou dan tenminste enigermate het verdriet worden gelenigd, hetwelk ieder onzer ondervindt bij het zien mislukken ener grootste onderneming, waarin Nederland slechts enigermate de grootste zeemogendheid tot voorganger heeft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild: Texel, 5 januari. REMKE, kapt. J.J. Oltmans, naar Suriname; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, naar Marseille; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, naar Port a Port; CATHARINA, kapt. H.H. Bakker, GOED BESLUIT, kapt. H.W. Drent en ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, naar Bordeaux; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven en JONGE JAN, kapt. S.P. van der Meulen, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon met fruit; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewyd, van Bordeaux met wijn, pruimen en vruchten; ANTHONIUS, kapt. G. Roskamp, van Bordeaux met wijn; NEPTUNUS, kapt. K.G. Sipsma, van Bordeaux met wijn; NIMPHEU, kapt. H.K. de Weerd, van Bordeaux met wijn, pruimen en brandewijn; HARMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux met wijn, anijszaad, amandelen en andere stukgoederen; VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhof, van Bordeaux met wijn; GEZINA, kapt. L.G. Bass, van Emden met glas, spijkers en manufacturen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia aangekomen: de 4e januari het Nederlandse schip DORTENAAR, kapt. H.P. Visser, de 11e december vertrokken van Nagasaki met zes passagiers.


Datum: 08 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. De 6e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis AVENTURE, kapt. S. Lams, naar Rio-Janeiro en Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt.-luitenant Le Jeune en DE JONGE JOHANNES, kapt. H. Elbring, van Bremen.
De schepen DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, van Batavia en FELIX, kapt. P. Johansen, van New-York, beide naar Amsterdam, te Cowes binnen, hebben de 1e dezer hun reizen voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 januari. Het schip ZEELUST, kapt. G.H. Kramer, met stukgoederen van Antwerpen naar Embden, is, na de 8e december het grootzeil, de giek, de beide ankertouwen, de boot, de watervaten, de stokken, de bomen, de relings en 16 flessen vitriool-olie door een stortzee verloren te hebben, de 16e dito te Ezumazijl binnengelopen. Het moest lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 6 januari. OSIRIS, kapt. T. Heyes, van Bordeaux.
Uitgezeild: Texel, 6 januari. PHOENIX, kapt. D.T. Visser, naar Buenos Ayros; ISABELLA, kapt. D.L. Kurtz, naar Philadelphia en SYBELLA GESINA, kapt. J.H. Rieke, naar Nantes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
ANNEGINA, kapt. E.S. van der Wyk, van Londen met suiker, rozijnen, ijzer en wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, nieuw van de bijl, groot ongeveer 85 roggelasten, met daarbij behorende inventaris, zo als hetzelve te Groningen liggende; te bevragen bij B. Onnes en Zoon of Muller & Limborgh aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. E. van Duyn. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz, van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Suriname. het gekoperd tweedeks fregatschip DE JONGE WILLEM, kapt. Gerardus van Medevoort, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. het Nederlandse gezinkt kofschip DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Bahia. Het galjootschip DE JONGE JACOB, kapt. J. van Driesten.
Adres bij H. Verweyde Czn.
Demerary. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE PLANTER, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.
New-York. Het schoener-kofschip DE KOOPHANDEL, kapt. Jeppe Pieters Carst, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Van Mourik.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlands schip DE HERSTELLING, kapt. Zacharias Jans. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Bayonne. Het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. H.G. Lever. Adres bij Jan Corver en Comp.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. Hendrik Harmen Bakker.
Adres bij F. Smit.
Bordeaux. Het Nederlands schip ALIDA, kapt. H.F. Deddes. Adres bij Jan Corver en Comp.
Bordeaux. Het Nederlandse schoener-galjootschip JOHANNA CAROLINA, kapt. Jacob Verdoes. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip HET JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lennaertz.
Duinkerken. Het Hannovers kofschip ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling. Adres bij J.C. van Oven.
Duinkerken. Het Hannovers schip DE VROUW HELENA, kapt. Remke Remkes. Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zoon en F. Smit.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip HARMONIE, kapt. J.H. Henning. Adres bij J. de Rooy en C. de Geys.
Lissabon. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. H. Visman. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Lissabon. De Nederlands kof NEÉRLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys, C.J. de Grys en Zoon en H. Verweyde Cz.
Marseille. Het gezinkt Nederlands kofschip CORNELIS HENDRIK TROMP, kapt. E.R. Borchers. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip ALETTA, kapt. F.B. Nepperus. Adres bij Jan Corver en Comp.
Port á Port. Het Nederlands kofschip DE DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker. Adres bij H. Verweyde Czn.
Port á Port. Het Nederlands schip DOROTHEA MARIA, kapt. H.P. Regtdoorzee. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip DE JONGE JOHANNES, kapt. J.R. Peters. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Bremen. Het Nederlands schip DE JUFVROUW JOHANNA, kapt. A.A. de Boer. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het schip JANTINA, kapt. J.G. Das. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het Nederlandse schip OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. G.J. Geltes. Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jz. en Zoon.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE JONGE JAN, kapt. J.J. Bakker. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Koningsbergen. Het Nederlandse smakschip DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Meilema. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip DE VROUW JANTJE, kapt. Geert Andries Jonkhoff. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en e Wed. P. Poolman Jz. en Zoon.
Petersburg. De Nederlandse schoenerkof DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij kabinetsbrief van Z.M., heeft hoogstdezelve goedgevonden vast te stellen, dat voor het vervolg als beginsel zal worden aangenomen, dat geen verliezen, geleden door schade aan, of ten gevolge van het verongelukken van zeeschepen, welke ingericht en bestemd zijn tot het doen van buitenlandse reizen, hetzij dat dezelve in volle zee, op de kusten, binnengaats, in de binnenwater, of waar dan ook, vergaan zijn of schade hebben belopen, bij de toekenning van onderstand uit het fonds voor de kwade posten, ter beschikking staande van het departement van binnenlandse zaken, in aanmerking genomen zullen worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 7 januari. Te Antwerpen zijn in het afgelopen jaar aangekomen 1.064 schepen, metende 151.465 ton, en uitgezeild 1.066 schepen, waaronder 246 Belgische.


Datum: 09 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 7 januari. DE JONGE TJARK GIEZEN, kapt. L.T. Sok, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden stukken. Amsterdam, 7 januari 1835.
Aan de redactie. Indien wij de alhier zo algemeen in omloop zijnde geruchten geloven mogen, waartoe veel grond schijnt te bestaan, dan zonde de gezonken stoomboot PYLADES, niet anders zijn, dan een der voor het Gouvernement, in der tijd gebouwde roverschepen, ORESTES en PYLADES genoemd, welke door hetzelve, nadat aan die schepen tonnen schats waren in kosten gelegd, uit hoofde van vervuring (opm: droogrot in de romp, waarbij het hout is aangetast door schimmels als gevolg van het gebruik van onvoldoende gedroogd hout op plaatsen met weinig of geen ventilatie) hebben moeten worden afgekeurd en ook, gelijk wij ons herinneren, voor vier à vijf jaren publiek geveild en tot een spotprijs, door de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij weer ingekocht zijn. Indien wij op die geruchten kunnen vertrouwen, dan, mijnheer de redacteur! Is het geschrevene in uw geacht blad van heden een zo fijne persiflage als ons nimmer is voorgekomen. Wij hebben lang in twijfel gestaan waarvoor wij het te houden hadden, doch het slot moest alle twijfeling doen ophouden; immers vernemen wij daarbij, dat ieder onzer verdriet zal ondervinden bij het zien mislukken ener grootse onderneming, waarin Nederland slechts enigermate de grootste zeemogendheid tot voorganger heeft.
Dit kan geen ernst zijn! Laten wij ere geven, wien ere toekomt en ons door geen zotte eigenliefde laten verblinden. In 1825 of 1826 heeft Engeland reeds een stoomschip van 500 ton naar Bengalen gezonden, hetwelk weliswaar een lange reis gemaakt heeft, maar er toch behouden gekomen is en nog geen goede diensten gedaan heeft. En wat is er bij ons gebeurd? De Nederlandse stoomboot-maatschappij heeft een stoomschip, de welbekende ATLAS en twee roverschepen de ORESTES en PYLADES gebouwd, welke allen door het Gouvernement hebben moeten worden afgekeurd en der Natie onmetelijke sommen gelds hebben gekost. Wij kunnen ons niet herinneren dat de grootste Zeemogendheid de Nederlandse Stoomboot-Maatschappij hierin slechts enigermate is voorgegaan.
Indien wij op de precedenten lette, dan kan het ongeluk aan de PYLADES, die de kanker wel met zich zal hebben meegevoerd, geen raadsel blijven. Gelukkig dat, zo wij vernemen, het land ten minste nu geen schade bij deze opnieuw mislukte onderneming lijdt, waarvoor de voorzichtige maatregel van onzen tegenwoordigen, werkelijk der zaak kundige Minister van koloniën, die de bepaling moet gemaakt hebben, dat het schip te Batavia zou geleverd worden, ons heeft bewaard.
De grootse onderneming om een stoomschip naar onze Oost-Indische koloniën te zenden is wederom mislukt; aan het Gouvernement is dit niet te wijten; dat heeft in waarheid toegevendheid genoeg betoond, adres aan de ATLAS, ORESTES en PYLADES en zou dat Gouvernement de man niet vertrouwen, die overal zo gunstig van zich doet spreken? Men leze slechts het uittreksel uit de Frankfurter Zeitung, in uw blad van de 3e dezer, op de eerste bladzijde medegedeeld; de man niet vertrouwen, welke het voor zijn rekening naar Engeland heeft gezonden en aldaar op de meest lucratieve en kostbare wijze doen verblijven, zonder dat iemand de kennis zelfs van het bestaan van enig rapport deswegens heeft verkregen? terwijl wij bezig zijn te onderzoeken of de vruchten van die reis door de agent voor zijn lastgever dan wel zich zelve zijn verkregen geweest en of hij zich al zo later al dan niet in de gelegenheid heeft gezien, die weer aan zijn eigen commitment ten duurste te verkopen.
Gelukkig dat het te hopen is, dat nu eindelijk de ogen geheel zullen opengaan, maar ook gelukkig dat de schade, door dit alles veroorzaakt, niet zal kunnen gebracht worden voor rekening der verzekeraars, ten ware er bewezen kon worden dat die schade het gevolg is van evenementen der zee en met van eigen gebrek in bouw van schip of werktuigen. Bij gelegenheid van het tot dat einde noodzakelijk onderzoek zal de waarheid wel uitkomen en evenzeer als wij niet wensen vooraf enig verder ongunstig vooroordeel tegen de PYLADES te doen ontstaan, hadden de officiële verdedigers der Rover-boten voor het ogenblik betere gedaan zich te onthouden van lofsprekende uitweidingen, blijkbaar ingericht om het publiek zo mogelijk voor in te nemen.
(Wij voldoen aan het verlangen der geachte inzenders van bovenstaande brief en nemen dezelve in ons blad op. Maar wij menen hierbij tevens te moeten aanmerken, dat hetgeen is in het A.H.B. van 7 januari over het verongelukken van de PYLADES is gezegd, niet moet beschouwd worden als een persiflage, wat wij zeiden, zeiden wij in goede ernst. Wellicht hebben wij ons bedrogen, doch dit moet de toekomst leren. Inmiddels gaat ons de zaak alleen in zo verre aan, dat het ons leed doet, dat de genoemde, in Nederland gebouwde stoomboot op een zo deerlijke wijze is verongelukt en wij zullen daarom aan allen, wie de zaak van naderbij betreft, de gelegenheid geven, om hun gevoelens in ons blad te ontwikkelen.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Hendrik van Veen, van Bordeaux in Texel binnen, rapporteert, dat den 24 december met hem van Rouen naar zee zijn gezeild de schepen NEPTUNUS, kapt. R.G. Sipsma, AMODUS, kapt. G. Roskamp, de HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, en ZELDENRUST, kapt. G.R. Jonkhoff, alle vier mede van Bordeaux naar Amsterdam; alsmede dat hij op de middag van den 31 dito, acht mijlen van Calais, gezien heeft een kof, tonende een blauwe vlag, met een rode streep onder en boven, in de bovenhals met N. en in het midden met no. 179, liggende met harde Z.W. wind, om de N.W.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Hendrik Wichers Bontekoe, voerende het schip de JONGE WICHER, van Amsterdam naar Petersburg, in dato Croonstad de 12e december, was hij die dag, na sedert de laatste dagen gebrek aan brandstof enz. gehad en sedert de 20e november in het ijs vastgezeten te hebben, en daarmede heen en weder gedreven te zijn, somtijds tot zeer dicht aan het strand en met groot gevaar van het schip te verliezen, ingeijsd geworden en met verlies van een anker en vele andere schade aldaar binnengekomen. Ofschoon de ijsbaan naar Petersburg nog niet gebruikt werd, dacht hij de volgende dag een aanvang met lossen te maken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, van Harlingen naar Lissabon, is den 31 december te Falmouth binnengeloopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het tot dus verre door schipper T.R. de Jonge gevoerd geweest zijnde smakschip (opm: VROUW MARTHA), geheel of gedeeltelijk zonder opgoederen, groot 40 lasten, en oud 14 jaren. Gegadigden vervoegen zich bij de scheepstimmerman H.K. de Wijk, te Oude Pekela, alwaar het schip is liggende.
(opm: waarschijnlijk werd de smak bij de werf ingeleverd als gedeeltelijke betaling voor een nieuwe kof, die van kapt. Tonnys Reints de Jonge weer de naam VROUW MARTHA kreeg en in april naar zee ging; wie de smak weer naar zee bracht is nog onbekend)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, JOHANNES EN ALIDA genaamd (opm: kapt. E.G. Pekelder), groot 74 roggelasten, met deszelfs complete inventaris, liggende te Appingedam. Te bevragen bij B. Onnes en Zoon, te Groningen.
(opm: de kof werd in oktober op speculatie gekocht door deurwaarder H.K. Glas te Loppersum en in juni 1836 voor NLG 2.333,33 doorverkocht aan H.B. Douwes, logementhouder te Groningen; ook Douwes moet de kof weer hebben verkocht, maar die verkoop is nog niet gevonden)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 8 januari. De reden van het minder aankomen van schepen te Amsterdam in 1834 wordt aldaar toegeschreven aan de mindere kustvaart met de noord en oostelijke havens der Oostzee. Zo zijn er, bijvoorbeeld, van Hamburg minder aangekomen 119 vaartuigen, van Emden 76, van Bremen 25 en van alle voorhavens van de Oostzee, tot Koningsbergen toe, 230, te samen 450 p.m. minder; deze vermindering is vooral ontstaan uit den zonderlinge stand des graanhandel en het korengebrek in Rusland zelve, als waardoor de anders herwaarts gevoerde granen naar St. Petersburg zijn verzonden; intussen is te Amsterdam in de behoefte rijkelijk voorzien geworden door afvoer van den Rijn.
Als ene bemoedigende bijzonderheid voor den handel dier stad wordt voorts vermeld dat in het afgelopen jaar 52 schepen uit Oost Indië met rijke ladingen aan de stad gekomen zijn, dus 28 meerder dan in 1833, en ondanks Rotterdam 69 zodanige arrivementen telt; nog kwamen er 50 schepen uit Suriname, ruim 60 uit Noord Amerika, 20 meer dan in 1833, en van Bordeaux zijn 70 ladingen wijn aangebracht, 30 meer dan het jaar te voren. Hieruit blijkt dan, dat, hoezeer men over 1833 een bedrag van 2.374 en over 1834 slechts een bedrag van 2.158, en alzo over het laatste jaar ene vermindering van 216 schepen telt, en het alzo schijnen zou dat de Amsterdamse scheepvaart van 1834, in verhouding van die van 1833, had afgenomen, de handel daarom niettemin werkelijk zeer verlevendig was.
In het afgelopen jaar zijn te Antwerpen aangekomen 1.064 schepen, zijnde 40 minder dan in het jaar te voren.
Gedurende het jaar 1834 zijn van de rede van Maassluis in zee gezeild 406 en binnengekomen 6 schepen, te samen 412 koopvaardijschepen, behalve de haring en visschepen, zijnde 74 meer uitgezeild en 3 minder binnengekomen dan in 1833.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens ontvangen bericht is het stoomschip de PYLADES, kapt. Bunnemeijer, den 2 dezer van Hellevoetsluis naar Batavia uitgegaan, dien dag, des avonds ten 11 ure, op 12 vadem water buiten den Hindert, gezonken. De equipage is door ene visserssloep opgenomen, en te Hellevoetsluis aangebracht. Een man van dezelve wordt vermist. Ten 4½ uur van dienzelfden dag, toen de boot op 24 vaam water was, heeft men zo plotseling als onverwachts het indringen van het water ontdekt, waarop men getracht heeft, den Droogen of den Hindert weder te bereiken, dan op 12 vaam water gekomen, was zulks niet meer mogelijk, en is de boot ten 11 ure gezonken. Het Journal de la Haye voegt erbij, dat dit stoomschip eerst bij deszelfs komst te Batavia aan het gouvernement moest geleverd worden. Het was te Londen verzekerd voor NLG 300.000 en te Rotterdam voor NLG 80.000.
Het Handelsblad deelt hieromtrent het volgende mede:
Het ongeluk aan het stoomschip de PYLADES den 2 dezer, op enen geringe afstand van de kust, bij gunstig weder, overgekomen, is ene dier gebeurtenissen, die vooral in de gegeven omstandigheden, de aandacht en belangstelling van het publiek in grote mate tot zich moeten trekken. De PYLADES, aan welke uitmuntende bouw en inrichting alle deskundigen recht lieten wedervaren, is, in volle zee, terwijl alles wel was aan boord, de werktuigen regelmatig werkten en de snelle gang van het vaartuig iedereen bevredigde, eensklaps gezonken. Tot dusverre zijn wij nog niet bekend met alle plaats gehad hebbende bijzonderheden, doch naar hetgeen wij vernemen is er, bij weten des bevelvoerders, niets gebeurd, waaraan het ongeluk bepaaldelijk zou kunnen worden toegeschreven. Kan hetzelve beschouwd worden als het gevolg van ene gebrekkige constructie, of van verzuim en zorgeloosheid, of van bekrompenheid en karigheid met betrekking tot de gebezigde materialen, of van de slechte hoedanigheid derzelve? Naar alles, wat ons vroeger ten aanzien van den bouw dezer boot, door deskundigen is medegedeeld, mogen wij deze vragen met een volmondig neen beantwoorden. De PYLADES is als het ware gebouwd onder het oog ener gehele bevolking; een groot gedeelte der scheepstimmerlieden te Rotterdam heeft er deel aan genomen; vele aanzienlijke reders en kooplieden hebben de met de meeste zorg ten einde gebrachte voltooiing kunnen gadeslaan. En zo hebben wij van verschillende kanten de overtuiging gekregen, dat niets verzuimd is geworden en dat, wel verre van bekrompenheid, er in vele opzichten buitengewone zorg en geld aan den bouw en de gebezigde bouwstoffen is besteed; ja dat er, volgens het verslag der door de regering benoemde deskundigen, gene voorzorgen verzuimd zijn, en dat er noch kosten noch moeite gespaard zijn ten einde de hechtheid van het schip tot den hoogst mogelijke trap van volkomenheid te brengen. De oorzaak van het ongeval moet derhalve elders gezocht worden, doch waar? Gelijk wij reeds opmerkten zijn aan het schip gene zeeschaden overkomen; het ongeval is daarenboven bijna in het gezicht der kust, te midden der af- en aanvarende vissersschepen en andere vaartuigen gebeurd; maar de aandrang van het water moet zo sterk zijn geweest, dat de twee door de stoommachine in beweging gebrachte luchtpompen, benevens de overige vlijtig bewogen scheepspompen daartegen niets vermochten. Aan een gewoon geval, aan een gewoon lek of het indringen van water, zoals dat, hetwelk bij nieuwe schepen niet vreemd is, valt hierbij niet te denken. Er moeten verschillende lekken op zodanige punten hebben plaats gehad, waar men ze niet konden vermoeden en ook niet gemakkelijk konden opsporen. Kunnen die lekken bij toeval zijn ontstaan, terwijl het schip rustig stoomde en zeilde, in diep water, zonder iets van storm of hoge zeeën te lijden te hebben? Wij geloven het niet en er schiet, naar ons inzien, niets anders over, dan de gedachte aan ene misdadige handelwijs, die gewis te eniger tijd aan het licht zal komen en zo wij hopen naar verdienste zal worden gestraft. In alle gevalle verdient de zaak een nauwkeurig onderzoek en het laat zich verwachten, dat daartoe ook van hoger hand hulp zal worden geboden, te meer omdat, gelijk wij ons menen te herinneren, vroeger een dergelijk ongeluk heeft plaats gehad met ene rivierboot, die beneden Nijmegen gezonken is en waarin men naderhand een groot getal gaten geboord vond, welke, zoals uit sommigen bleek, met loden proppen waren gestopt geweest. In het tegenwoordige geval is, weliswaar, een onderzoek van het gezonken vaartuig en dus het leveren van een materieel bewijs van het gepleegde verraad hoogst moeilijk, ja misschien wel geheel onmogelijk; doch er zijn nog andere middelen om tot de ontdekking der waarheid te komen, en wij hopen dat deze met vlijt aangewend en door ene gewenste uitkomst bekroond mogen worden. Daardoor zoude dan ten minste enigermate het verdriet worden gelenigd, hetwelk ieder onze ondervindt bij het zien mislukken ener grootse onderneming, waarin Nederland slechts enigermate de grootste zeemogendheid tot voorganger heeft.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Hanekuijk en Wijma te Harlingen zullen, op maandag de 26e januari 1835, des voormiddags ten 10 ure, bij de beschrijving, en des avonds ten 7 ure, bij de eindelijke toewijzing, ten verzoeke van heren directeuren der Nederlandsche Groenlands en Straat Davids Visscherij Societeit te Harlingen, in de herberg Roma, in het openbaar, veilen, de voor gemelde visserij gebruikt geweest zijnde schepen, enz., als:
- Het pinkschip, genaamd NEDERLAND, lang over stevens 29 el 55 duim, wijd 5 el 80 duim, hol 4 el 77 duim, tussen deks 1 el 47 duim, groot 363 gemeten tonnen of circa 240 rogge lasten; waarop tot strijkgeld wordt gesteld NLG 100.
(opm: met behoud van naam werd het schip, in de koopakte geduid als een bark, voor NLG 6.605 verkocht aan Barend Visser & Zoon en c.s., Harlingen; nieuwe kapitein J.P. Carst)
- Het brikschip, genaamd SPITSBERGEN, lang over stevens 26 el 18 duim, wijd 5 el 26 duim, hol 4 el 10 duim, tussen deks 1 el 68 duim, groot 251 gemeten tonnen of ongeveer 150 rogge lasten, in het jaar 1829 te Harlingen nieuw uitgehaald; waarop tot strijkgeld wordt gesteld NLG 150.
(opm: dit schip, een bark, kwam voor NLG 15.277 in handen van Barend Visser & Zoon, Harlingen; kapitein bleef H. Rickmers en de naam SPITSBERGEN)
Beide met derzelver rondhout, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde goederen of complete inventaris, zoals dezelve zijn liggende in de Zuiderhaven, voor na te melden pakhuis, te Harlingen.
- Een hecht en sterk en tot berging van allerlei koopmansgoederen geschikt pakhuis, voorzien van verscheidene zolders en een zeer grote kelder, met ene brede loods aan de Zuidzijde en 15 v. roede achtergrond, zeer gelegen ter plaatsing van houtwaren en andere artikelen, staande aan de Zuiderhaven, bij de Westerkerk, te Harlingen, wijk H, no. 219, waarop tot strijkgeld wordt gesteld NLG 50.
De schepen, zowel als het pakhuis, terstond na den verkoop vrij te aanvaarden, en breder bij biljetten, te bekomen bij gemelde notarissen, gespecificeerd.
- Op dinsdag den 27 januari 1835, in de herberg Roma, te beginnen ten 10 ure voor den middag: De Vleeten met visgereedschappen, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht, volgens daaraf gedrukte catalogussen, te bekomen bij den heer D. Fontein, Pz., ten gemelde stede.
Alles te bezichtigen in de week, voorschreven geannonceerde verkoop voorafgaande.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van bedrijf wordt op aannemelijke voorwaarden van betaling, uit de hand ter verkoop gepresenteerd een zo goed als nieuw kajuitschip, lang ongeveer 16 el, wijd nagenoeg 3½ el, met nieuw zeilen en verder scheepstuig, volgens inventaris; liggende in de vaart te Wolvega. De gegadigden vervoegen zich bij den eigenaar Leffert H. Veenstra, aldaar.


Datum: 10 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 januari. Het fregatschip INDIA, kapt. Pieter Vis, van Rotterdam gedestineerd naar Batavia, is de 2e dezer Portsmouth gepasseerd, in de beste staat, ook de passagiers en equipage volkomen welvarend.
Kapt. H.K. Potjewijd (opm: van de kof HARMONIE), van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 28e december, op 29º20’ NB 03º50’ WL (opm: positie in de Sahara; waarschijnlijk moet dit zijn: 29º20’ NB 30º50’ WL), gezien een brik, tonende vlag van het collegie ZEEMANSHOOP met n.º 254, zijnde die van kapt. B.M. Corbière, voerende het schip LEONIDAS, van Amsterdam naar Suriname.
Het schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dijkhuis, van Bordeaux naar Amsterdam, is de 18e december te Scilly binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van 6 januari. De MARTINA JOHANNA, kapt. Van Drieten, van Rotterdam naar Liverpool, heeft een lek bekomen en moet te Ramsgate in het droge dok gebracht worden om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, vrijdag 9 januari. Van primo januari tot ultimo december 1834 zijn te Vlissingen gepasseerd of aldaar binnengekomen 1075 schepen, van welke 14 naar Holland en 15 naar Vlissingen en Middelburg bestemd waren, zijnde van deze 4 van Philadelphia, 7 van Batavia, 40 uit Amerika en 85 van Petersburg en Riga. Voorts zijn 1.085 schepen van daar uitgevaren of die stad gepasseerd, moest alle van Antwerpen komende, waaronder echter niet zijn gerekend, de schepen van de Staat, noch beurtschippers, vissersschuiten en ander kleine vaartuigen, welke de Schelde af en toe bevaren, maar wel de stoomboten van Londen op Antwerpen vice versa.
In 1833 waren voor Vlissingen ingekomen1.099 en uitgezeild 910 schepen.
In 1834 is er uit Petersburg uitgevoerd en verscheept naar Amsterdam: 21.468 pnd. koper;
4.940 pnd. ijzer; 77.688 p. hennep, 42.261 p. potasch; 16.616 p. talk; 875 p. ruwe huiden; 865 p. borstels; 14,188 tschetwert lijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Odessa, 12 december. De kof (opm: galjoot) de JONGE HENDRIKA, kapt. F. Rietmeijer alhier in oktober aangekomen met loodwit, suiker, kaas, enz. is de 2e december naar Rotterdam vertrokken, met talk, potasch, hennep, wol, ossenhuiden, hoorns, enz.
De kooplieden te Odessa, welke reeds enige zaken met Holland gedaan hebben, gaan voort met van deze handel veel goeds te verwachten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, van Koningsbergen, met erwten, tarwe en hennep, naar Rotterdam bestemd, is vóór 2 januari te Holtenau, na 41 dagen in zee geweest te zijn, binnengelopen, de lading zou waarschijnlijk geleden hebben en gelost moeten worden.

AH 100135
Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 8 januari. JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema, van Livorno; VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Bayonne.
Lyngoer, 22 december. LISETTE ENGELINA, kapt. H.L. Rotgers, van Koningsbergen naar Londen bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Middelburg, 7 januari. Te Veere zijn, in het jaar 1834, ingeklaard 71 schepen, inhoudende 10.361 tonnen, en uitgeklaard 46 schepen, inhoudende 8.378 tonnen. Dezelve waren van de volgende naties: 28 Nederlandse, 22 Engelse, 7 Hannoverse, 5 Noorse, 5 Mecklenburgse, 2 Oldenburgse, 1 Hamburger en 1 onder de witte vlag, als bijlegger; en uitgeklaard 12 Nederlandse, 19 Engelse, 5 Noorse, 4 Hannoverse, 4 Mecklenburgse, 1 Oldenburgse en 1 Frans schip.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 15 augustus. Volgens bericht uit Stockholm van de 8e was het Nederlandse linieschip DE ZEEUW de 28e juli te Karlskrona aangekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia is aangekomen: de 6e januari de Nederlandse brik JOHANNA, kapt. E. Bergman, van Rotterdam de 20e september; het Nederlandse schip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, met enige passagiers, van Rotterdam de 25e dito; de 7e januari het Nederlandse schip PRINS VAN ORANJE (opm: fregat), kapt. P. de Boer, met enige passagiers, van Rotterdam de 15e september; het Nederlandse schip PRINCES MARIANNE, kapt. J. Admiraal, met enige passagiers, van dito de 14e dito; het Nederlandse schip TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, met een passagier,van Amsterdamde 16e dito, en het Nederlandse schip AURORA, kapt. J.A. de Haas, van dito de 8e dito.


Datum: 12 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het fregatschip INDIA, kapt. Pieter Vis, van Rotterdam gedestineerd naar Batavia, is de 2e dezer Portsmouth gepasseerd, in de beste staat, ook de passagiers en equipage volkomen welvarend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 6 januari. GEZUSTERS, kapt. Jan Ingerman, van Batavia, laatst van Cowes. (opm: op 28 april werd de bark voor NLG 16.500 verkocht aan Thijm Rothuys & Co, Amsterdam, nieuwe naam CLASINA ADRIANA, kapt.J. Andresen)
WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van St. Salvador; PIETERTJE STAPERT, kapt. J.R. Hottinga, van Nerva.
Kaap de Goede Hoop, 11 oktober. ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Amsterdam naar Batavia; 15 oktober. DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, van Amsterdam naar Batavia.
Marseille, 29 december. DE JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer, van Amsterdam.
Lissabon, 21 december. MARS, kapt. J. Metzon, van Vlaardingen.
La Rochelle, 30 december. DE VROUW ALIDA, kapt. K. van Timmer, van Amsterdam.
Uitgezeild: Cette, 29 december. LUKKINA MAGRIETA, (zeilklaar), kapt. H.S. Hoveling, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, van Batavia met koffie en suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Uitgezeild: Terschelling, 6 januari. DE BUITENWERF, kapt. J.E. Gast, van Koningsbergen naar Nantes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 januari. Uitgezeild ANTONIUS (opm: Belgische schoenerkof), kapt. H.H. Lange, naar New York.


Datum: 13 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELIZABETH, kapt. D. Miercke.
Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip SCHEEPSBOUWLUST, kapt. C. Goedenraad.
Naar Belfast, het Nederlands smakschip HERSTELLING, kapt. W.A. Smit.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 januari. De 12e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VROUW ALIDA, kapt. P.T. Swiers, naar Rouaan.
De schepen MARIA EN ADRIANA, kapt. P. Janzen, van Rotterdam naar New-York en DE VROUW MARIA, kapt. G. Don, van Vlaardingen naar Smyrna, alle twee te Ramsgate binnen, hebben hun reizen voortgezet, op de 2e en 3e dezer.
Het schip DE ONDERNEMING, kapt. T.T. Kuiper, van Bordeaux naar Rotterdam, is de 5e dezer te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Uitgezeild: Falmouth, 6 januari. MARGARETHA, kapt. Mulder, naar Lissabon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop vier schone schepen, in de beste staat zich bevindende en rijk voorzien van al de nodige tuigage, zeilen en gereedschappen, breder bij inventaris, op ieder vaartuig voorhanden, omschreven, als:
- Een overdekt schip, genaamd: DE EENDRAGT, groot 180 ton, vóór vijf jaren nieuw gebouwd en geschikt zo voor de vaart op de Zeeuwse stromen, als op de rivieren en binnenvaarten; liggende thans in Nijmegen.
- Een overdekt schip, voorheen genaamd DE VIER GEBROEDERS, thans DE VROUW WILHELMINA, groot 124 ton, geheel nieuw doortimmerd en geschikt voor dezelfde vaarten als boven; alsook voorzien van de papieren ten vrije invoer van steenkolen; liggende thans in Rotterdam.
- Een overdekt schip, genaamd AEOLUS, groot 130 ton, nieuw doortimmerd, mede voor bovengemelde vaarten geschikt en insgelijks van evengenoemde vrijpapieren voorzien, liggende ook te Rotterdam.
- Een overdekt schip, genaamd DE GOEDE VERWACHTING, groot 114 ton, nieuw doortimmerd, liggende alsmede te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Uitgezeild: Terschelling, 6 januari. DE BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, van Koningsbergen naar Nantes.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JUFVROUW ENGELINA, kapt. C.F. Bulthuis, van Bremen, is de 31e december aldaar uit zee terug gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip GESINA JOHANNA, kapt. Jacob Remkes Sap, met erwten, tarwe en hennip van Koningsbergen naar Rotterdam, te Holtenau aangekomen, wordt van Rendsburg van de 4e januari gemeld, dat de kapitein zeer vreesde, gedurende de reis van 41 dagen schade aan de lading te zullen hebben bekomen en bij zijn aankomst te Rendsburg dezelve waarschijnlijk zoude moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. F.S.R. van Lijphart, notaris te Appingedam, zal, op woensdag de 28e januari 1835, des voormiddags te 10 uren, ten huize van de Wed. T. Steenhuis, te Appingedam, publiek worden verkocht een smakschip, genaamd JACOBA, groot pl.m. 77 tonnen, met het opgoed, staand en lopend want, zeilen, ankers, touwwerk en alle verdere losse goederen, invoege laatst uit zee is gekomen en thans is liggende te Appingedam, bevaren geweest bij G. Verkade. Nader onderricht is te bekomen bij de boekhouder G. Homan te Appingedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen A. Andrea en G.T. de Jongh, te Beetsterzwaag en Gorredijk, gedenken op woensdag den 21 januari 1835, des namiddags ten 3 ure, ten huize van de weduwe B. de Vos, kasteleinse te Gorredijk, publiek bij strijk en verhooggeld ter verkoop aan te bieden een geoctrooieerd veerschip, varende van Gorredijk op Sneek vice versa, met al deszelfs toe- en aanbehoren, volgens daarvan zijnde inventaris, ten kantore van laatst gemelde notaris berustende, en zodanig hetzelve thans door den eigenaar Aplonius J. van der Meer wordt bevaren.


Datum: 14 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 12 januari. WELDAAD, kapt. B.E. Bol, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
WIGERDINA, kapt. W.J. Smit, van Cephalonia met krenten, anijs, laurierbladen en hennep; GEZINA, kapt. L.T. Sok, van Bordeaux met wijn; VROUW FEMMEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Bayonne met terpentijn-olie.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Edictale citatiën. Tweede defaut met de profijte van dien rechtens op en tegen alle degenen, die vermenen mochten enig recht, actie, aanspraak of pretentie te hebben op NLG 7,50 in zilver, zijnde de overschietende gelden uit de desolate boedel van wijlen C.J. Jonker, in leven gezagvoerder van het Nederlandse schip DIDO, overleden de 29e augustus 1826, van welke gelden geen toewijzing bij vonnis is gedaan.
Aldus geafficheerd en gepubliceerd van de puije van het raadhuis te Batavia op de 10. januari 1835, de eerste gezworene, Schouten (opm: sterk bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Tot naricht van de belanghebbenden is dienende, dat het op de 7e december a.p. (opm: anno passato = verleden jaar) gesloten post-paket voor Nederland per schip EUGENIE, kapt. Meulenaer, uit hoofde van de aan deze bekomen zeeschade is terug ontvangen.
Batavia, 9 januari 1835, de Postmeester P.A. Rik.
(opm: volgens de zeetijdingen was het Nederlandse fregat EUGENIE, kapt. A.J. Meulenaar, de 8e december 1834 van Batavia vertrokken en op 10 januari 1835 te Batavia teruggekomen)

Krant:
  JC - Javasche Courant

De alhier (opm: Batavia) ter rede liggende brik HAAI is hernaamd TEKSIEN.


Datum: 15 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 januari. De 12e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis DE ONDERNEMING, kapt. H.G. Henrichs, naar Hull.
De 12e dezer, des nachts, arriveerde in de Maas KLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, van Sunderland. De 13e, des morgens, zeilde HARMONIE, kapt. A. van der Meyden, naar Amsterdam.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ZEELUST, kapt. J. Noord, ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, VENILLIA, kapt. R.J. Kranenburg en HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Liverpool en DE ONDERNEMING, kapt. T.T. Kuiper, van Bordeaux.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, van Bordeaux en MARS, kapt. J. Metzon, van Lissabon, welke quarantaine ligt. De 14e, des morgens, zeilde L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, naar Duinkerken.
Kapt. W.J. Stuit, van Cephalonia in Texel binnen, heeft de 30e december, Lizard N.O. vijf mijlen van zich hebbende, in goede staat gezien een brik, tonende vlag van het collegie Zeemans Hoop met n. º 254, zijnde die van kapt. B.M. Corbière, voerende het schip LEONIDAS, van Amsterdam naar Suriname.

RC 150135
Rotterdam, 14 januari. Te Vlissingen is gearriveerd, voor Antwerpen bestemd, F. Le Chére (opm: Belgische ex-Zuid Nederlandse brik LE VOLTIGEUR), van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Boston het Nederlands galjootschip VENILLIA, kapt. R.J. Kranenborg.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuizen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 13 januari. MARIA JACOBA, kapt. S. van Duin, van Curaçao; SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dijkhuis, van Bordeaux; TWEE GEBROEDERS, kapt. Douwe Bies, van Londen.
Uitgezeild: Texel, 13 januari. HARMINA, kapt. J.S. Vegter, naar Yarmouth.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn, van Curaçao met verfhout, tabak, katoen, verfhout, gras, sigaren, limoensap, schillen en andere stukgoederen; VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slof, van Cuxhaven, met manufacturen, vitriool-olie, zoutzuur, glas en spijkers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, het nieuw gekoperd Nederlands fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Pieter Sipkes, om op 3 februari aanstaande gereed te zijn, hetzelve heeft zeer goede inrichting voor passagiers.
Adres bij de gezamenlijke cargadoors te Dordrecht.


Datum: 16 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 14 januari. HARMONIE, kapt. A. v. d. Meyden, van Suriname; WELKOMST, kapt. J.R. Brons, van Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. P.G. Rhyn, van Bayonne; EGBERDINA, kapt. P.G. van Rhijn, van Bayonne; EGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga, van Bordeaux; VREDE, kapt. K. Zwanenburg, van Faro; CATHERINA, kapt. M.M. Pot Jr. van Marseille.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
DE HARMONIE, kapt. Arend van der Meyden, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Departement van marine. Bericht aan zeevarenden. De Directeur-Generaal voor de Marine brengt bij deze ter kennisse van alle zeevarenden en daarbij belanghebbenden, dat bewesten het zeegat van de Goedereede en wel in zee ten N.W. van de steile punt van den Ooster, een stoomvaartuig gezonken ligt, waarvan de top van een der masten met laag water boven water zichtbaar komt en dat dit vaartuig is liggende in 8 vadem of 15 Nederlandse ellen water op het merk: de stenen baak een weinig be-oosten de houten lichtkaap op de Goedereede en de westhoek van het eiland Schouwen in het Z.W. ten Z. per miswijzend (opm: ten opzichte van het magnetisch Noorden) kompas. Geschiedende deze aankondiging tot waarschuwing voor een ieder, om zich tegen schade te hoeden.
’s Gravenhage de 11e januari 1835, de Directeur Generaal voornoemd, G.J. Wolterbeek.


Datum: 17 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 januari. De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis BELLANA, kapt. R. Rulofs, van Pandang; OTHELLO, kapt. J.G. Leggert, van Batavia. De 15e, des morgens, arriveerde FLORA, kapt D. Rooderkerk, van Liverpool.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerde ANCHELINA, kapt. C.T. Christoffer, van Bordeaux. Kapt. Metzon is heden van de quarantaine ontslagen.
Kapt. Brons, heeft op de hoogte van Corduan, aan boord alles wel zijnde, ontmoet een Nederlands schip, bestemd naar Batavia, aan welks boord vele passagiers zich bevonden en, zo meent hij verstaan te hebben, gevoerd door kapt. Klein, hebbende alstoen zes dagen reis (misschien het schip DE ZAANSTROOM, kapt. H.J. Klein, van Amsterdam naar Batavia en Canton).
Het schip MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, van Harlingen naar Lissabon, te Falmouth binnen, heeft de 6e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van den 13 januari.
De JULIA, kapt. Lundt (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse kof, bouwjaar 1814; kapt. H.J. Lundt), van Liverpool naar Antwerpen, is den 31 december bij het onder zeil gaan op de rotsen gestoten en heeft zoveel averij gekregen, dat zij bijna vol water op het eiland Triscoe (opm: Tresco, Scilly eiland) op het strand heeft moeten zetten. Een gedeelte der lading is beschadigd. (opm: LP 050136 noemt de JULIA ‘perdu totalement en 1834’, volledig verloren; het wrak zal ter plaatse zijn afgekeurd en vermoedelijk verkocht voor de sloop)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Belgische dagbladen tot en met gisteren donderdag 15 januari.
Uit Brugge wordt gemeld dat de heren gebroeders Sinave, reders, den zetel van hun huis in den loop dezer week te Amsterdam zullen vestigen. De twee laatste grote vaartuigen, welke zij nog te Brugge hadden, de NATALIE en de GOUVERNEUR, hebben hunne lading naar Holland volbracht. (opm: bedoeld wordt hun ballastreis te hebben volbracht; nadat de fregatten [weer] onder Nederlandse vlag waren gebracht kwamen ze in aanmerking voor de gesubsidieerde vrachten van de N.H.M.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 16 januari. In een onzer dagbladen leest men nog het volgende omtrent de PYLADES:
Het kan wel niet anders, of een gebeurtenis, zo als die met de stoomboot, voor de vaart in de Indiën bestemd, voorgevallen, moet elks verwondering opwekken; van daar de menigvuldige geruchten en te dezen opzichte verspreid; terwijl men dit van de enen kant geheel aan kwaadwilligheid wil toeschrijven, zijn er wederom anderen die dit als een volkomen bedrog van de zijde van de Nederlandse Stoomboot-Maatschappij willen doen aanmerken.
Wij hebben geen redenen, om in deze voor iemand partij te kiezen, doch beschouwen de zaak ernstig genoeg, om te trachten in dezelve enig meer licht te bekomen, en zo als wij dit van de aanvang dachten, vernemen wij nu van goederhand, dat het contract omtrent de levering van de PYLADES te Java, niet door de tegenwoordige Minister van Koloniën, maar wel gedurende het bestuur van zijn voorganger gesloten is en hierbij is wel uitdrukkelijk bepaald, dat de constructie moest geschieden onder toezicht van de heer scheeps-ingenieur J.G. Glavimans, een man zo door zijn nauwgezetheid als uitstekende talenten algemeen geacht; hierdoor vervalt nu alle verdenking van gepleegd bedrog, te meer, daar men ons tevens verzekert, dat het roverschip de PYLADES, in der tijd door de Maatschappij gekocht, sinds lang werkelijk gesloopt is.
Wanneer nu al het bovenstaande op goede gronden rust, dan zou men zeggen, is het te vrezen, dat kwaadwilligheid alleen oorzaak kan zijn van het gebeurde met de PYLADES en daar het blijkbaar bewezen is, dat die kwaadwilligheid niet kan zijn geschied, zonder enige medehulp van een gedeelte van het scheepsvolk, zo moet het elk, die hierover nadenkt, verwonderen, dat het feit, sinds acht dagen geschied zijnde, men nog volstrekt niet verneemt, dat er enig gerechtelijk onderzoek in dezen heeft plaats gehad.
Want hoezeer de boot eerst na de aflevering in de Indiën moest betaald worden en er dien ten gevolge door het bestuur geen schade wordt geleden, is evenwel de opzettelijke kwaadwilligheid niet minder regelrecht tegen de regering gericht, daar deze in haar ontwerp, om ook op Java een stoomboot te hebben, op een bedroevende wijze teleurgesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berichten uit Curaçao tot de 16e november door de brik MARIA EN JACOBA, kapt. Van Duin, hebbende 59 dagen reis, aangebracht, melden, dat de 1e november was vertrokken Zr.Ms. oorlogsbrik DE ECHO, kapt.-luitenant ter zee Van Vos, van Curaçao naar Suriname en van daar aangekomen Zr.Ms. oorlogsbrik DE ZWALUW, kapt. luit. ter zee Tam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 15 januari. DE VROUW ANTJE, kapt. Klaas Weiger, van Havanna.
Terschelling, 13 januari. OOSTVRIESLAND, kapt. J. Pieper, van Hamburg.
Oporto, 25 december. DOLPHYN, kapt. A. Sluyk, van Amsterdam.
Studdandbay, 11 januari. VIJF GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Hamburg.
Cowes, 10 januari. GOED BESLUIT, kapt. H.W. Drent, van Hamburg.
Memel, 22 december. ACTIVE, kapt. Meyer, van Harlingen.
Uitgezeild: Buenos-Ayres, 19 oktober. ALBATROSS, kapt. J. Scholberg, naar Havana.
Cowes, 9 januari. FELIX, kapt. Jansen, van New-York naar Amsterdam.
Swinemunde, 7 januari. HENRICUS, kapt. H.J. Roskamp, naar Nantes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema, van Livorno met kummel, drop, marmer, aarde en nog veel andere stukgoederen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. het gekoperd tweedeks schoonerschip JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. het gekoperd tweedeks brikschip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Duinkerken. Het Hannovers kofschip ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling. Adres bij J.C. van Oven.
Duinkerken. Het Nederlands schip DE EENDRAGT, kapt. A.K. Mulder. Adres bij Jan Corver en Comp.
Duinkerken. Het Hannovers kofschip GEZIENA, kapt. L.G. Buss. Adres bij F. Smit en de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Riga. Het Nederlands smakschip DE VROUW GELIDA, kapt. M.J. Louwerens. Adres bij de Wed. Jan Salm en Heyer en H.A. Hespe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 16 januari. Men schrijft uit Vlissingen, van den 12 dezer:
Men verneemt, dat Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luitenant Le Jeune, alhier wordt verwacht, om zware kettingen in te nemen, welke, naar men gelooft, bij de pogingen, tot lichting van de gezonken stoomboot de PYLADES, zullen worden gebruikt.


Datum: 19 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, zaterdag 17 januari. Vergelijkend overzicht van de handel en de scheepvaart der voornaamste havens van Nederland in 1833 en 1834.
Steden: │ Ingekomen schepen in: │ Uitgegane schepen in:
│ 1833 │ 1834 │ 1833 │ 1834
│ │ │ │
Amsterdam │ 2.374 │ 2.158 │ 2.374 │ 2.158
Dordrecht │ 270 │ 216 │ 238 │ 279
Maas en Goeree│ 2.049 │ 1.888 │ 1.962 │ 1.988
Maassluis │ 9 │ 6 │ 17 │ 6
Schiedam │ 503 │ 232 │ 332 │ 406
Veere │ 4 │ 71 │ 4 │ 46
Vlissingen │ 47 │ 1.099 │ 36 │ 910
Uit deze tabel blijkt, dat, wat het getal aangekomen of uitgegane schepen betreft, dit in het afgelopen jaar over het geheel minder is geweest dan in 1833, uitgenomen te Vlissingen en Veere, welk laatste aan bijzondere omstandigheden is aan te schrijven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 16 januari. ROSALIE, kapt. G.H. de Bruyn, van Batavia.
Cette, 25 december. DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, van Livorno.
Uitgezeild: Marseille, 3 en 4 december. DE WISSELVALLIGHEID, kapt. Siebe B. de Jonge, naar Bandol en Rotterdam.
Cette, 25 december tot 5 januari. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan Geerlofs Visser, naar Rotterdam; DE EENDRAGT, kapt. Cornelis Ouwehand, naar Amsterdam.
Lissabon, 1 januari. JOANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, naar Amsterdam.
Bordeaux, 7 januari. DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.F. Klein, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dykhuis, van Bordeaux met wijn, thee, pruimen en terpentijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 17 januari. Gisteren nog: TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen; HELPER, kapt. B.F. Meeske, van Embden.
Terschelling, 14 januari. Gisteren nog: JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap, van Hamburg; DE ZEVEN GEBROEDERS, kapt. R. Samman, van Koningsbergen.
Uitgezeild: Veere, 16 januari. De 11e is naar zee gezeild de Hannoverse kof LEDA, kapt. J.O. Jacobs, naar Bordeaux; 14 januari, de Hannoverse kof ANNA MARIA, kapt. T.O. Fimmen, naar Embden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op donderdag de 29e januari 1835, des avonds ten 6 ure, ten huize van de kastelein A. Kirchhoff, te Nieuwendam, zal, ten overstaan van de notaris K. Veenstra, in het openbaar worden verkocht: een bijzonder gunstig gelegen en voor de scheepsbouw geschikte scheepstimmerwerf, staande en gelegen te Nieuwendam, buitendijks, met deszelfs huizen, gereedschappen enzovoort; kadastraal getekend sectie A, nummer 150 en verder nog zodanige onroerende goederen als breder bij biljetten staan vermeld. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde notaris te Nieuwendam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Op de 5e en 6e februari 1835, zal ten overstaan van de notaris K. Veenstra op de scheepstimmerwerf te Nieuwendam, in het openbaar worden verkocht: het hol van een nog onvolbouwd kofschip, staande op stapel aan gemelde werf, groot ongeveer 70 last. Alsmede een grote partij eiken en andere houtwaren, ballastbakken en tjalk en enig huisraad en inboedel, goud en zilver. De kof zal de 5e februari des middags ten 12 ure worden verkocht. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde notaris te Nieuwendam.


Datum: 20 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 januari. De 18e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie, van Bordeaux. Volgens rapport van de zeeloodsen is voor de wal, met loodsen aan boord, het schip DE VROUW MARIA, kapt. A.M. Noorbeek, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 januari. Kapt. T.G. van Rhijn, voerende het schip (opm: smak) DE VRIENDSCHAP, van Bayonne te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat hij na tot de 27e december wegens aanhoudende storm en tegenwind voor het Kanaal gekruist te hebben, die nacht door een Engelse brik is aangezeild geworden, waardoor de kop van de steven en de kraanbalken gebroken, de stuurboordsboorden verbrijzeld, de boegspriet gescheurd, de voorsteven geheel ontzet en het voortuig vernield werd, als mede het stuurboordsanker verloren ging; na alles wat hinderde gekapt en gesneden te hebben om vrij te worden en vervolgens de grote mast, welke door het los zijn van het stag op vallen stond, zo goed mogelijk te hebben voorzien, had hij de 31e dito andermaal zware storm doorgestaan, waarbij het schip hevig werkte en vervolgens tot de 8e dezer aanhoudend tegenwind had, waarna de wind iets gunstiger werd en hij de 14e dito in Texel binnen kwam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 januari. De schepen DE VROUW ALIDA, kapt. T.D. Hund, van Harlingen naar Weile, DE ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort en SOPHIA, kapt. L.M. Mulder, beide van Hamburg naar Rotterdam, zijn te Cuxhaven binnengelopen, het eerste de 17e, het tweede de 19e en het laatste de 30e december en waren de 5e dezer aldaar nog liggende met het vroeger binnengelopen schip DE VROUW ALBERTINA, kapt. P.E. Mooi, van Brevig naar Termunterzijl.
De kof DE NEDERLANDSCHE WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Kopenhagen en Callundborg naar Schiedam, was, volgens brief van Arensdahl van de 28e december, wegens tegenwind aldaar nog liggende en zou, ten gevolge van de strenge vorst, waarschijnlijk moeten overwinteren.
Het schip FELIX, kapt. P. Johansen, van New-York naar Amsterdam, te Cowes uit zee terug gekomen, heeft de 9e dezer de reis hervat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht, is de CASTOR, kapt. G. de Jong, van Batavia naar Amsterdam, in Texel binnengekomen en zou de SUSANNA, kapt. G. Feykes, mede van Batavia naar Amsterdam, voor de wal zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: St. Helena, 18 november. HOLLAND, kapt. G.W. Barneveld Kooy van Batavia naar Amsterdam; dezelve heeft dadelijk de reis voortgezet.
Havana, 15 september. ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Amsterdam.
Douvres (op de hoogte van), 13 januari. MARIA, kapt. A.M. Noordbeek, van Batavia naar Rotterdam.
Cowes, 13 januari. CHRISTINA BERNARDINA, kapt. J.A. Strup, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
VREEDE, kapt. K. Zwaanenburg, van Faro met vijgen, amandelen, sinaasappelen, kurk en riet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren morgen ten 10 ure is, even benoorden het Badhuis te Scheveningen, gestrand het Engelse schoenerschip WITHAM, kapt. William Ghibbes, met koffie, rijst en talk, van Londen naar Antwerpen.
Reeds vóór de stranding was de reddingboot, langs de binnenweg naar het Badhuis tot voor het schip gevoerd, en onder bestuur van de heer P. Varkevisser in zee gebracht. Niettegenstaande de hoge en zware golven, bereikte dezelve het schip, en de equipage, bestaande uit 5 man, werd bij iedere golfslag, welke de reddingboot tegen het schip voerde achtervolgens overgenomen, gelukkig gered, en aan wal gebracht.
Men kan niet genoeg roemen het goed beleid en de stoutmoedigheid, welke bij deze redding plaats heef gehad, waarom ook de namen der bootslieden, die daaraan deel hadden, verdienen vermeld te worden, zijnde: Job den Dulk, Az., Gijsbert den Dulk, Gijsbert Spaans, Dirk Pronk, Jan Toet, Krijn van der Hak, Dirk van Zaanen, Aalbert Firet, Teunis Tuit, terwijl Giel Pronk, Arie Koning en Evert de Niet, die bij de aanvang zich ook in de reddingboot bevonden, door voornoemde bestuurder, P. Varkevisser, er werden uitgezonden om de boot af te wateren, welke dan ook, door enige anderen bijgestaan, de reddingboot door de eerste branding heen voerden.
De hoogstnuttige inrichting der reddingmaatschappij is bij deze gelegenheid weder gebleken, daar zonder de hulp der reddingboot de voornoemde 5 schipbreukelingen zeker zouden omgekomen zijn, dewijl, bij het wassen van het water, de golven telkens over het schip heen sloegen en hetzelve geheel bedekten.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen, 19 januari. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de ALEXANDRE, kapt. P.J. Colas, naar Havannah, met stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 januari. In het afgelopen jaar zijn de Sont gepasseerd 10.615 schepen, zijnde 364 minder dan in 1833; daaronder waren 317 Nederlandsche schepen uit de Noordzee en 369 uit de Oostzee komende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARGARETHA, kapt. Teeke K. Mulder, van Harlingen naar Lissabon, te Falmouth binnen, heeft de 6e januari de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof de NEDERLANDSCHE WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Kopenhagen en Calundborg naar Schiedam, was, volgens brief van Arendahl van den 28 december, wegens tegenwind aldaar nog liggende en zou ten gevolge van den strengen vorst waarschijnlijk moeten overwinteren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Onder de schepen, welke te Koningsbergen overwinteren, wordt genoemd het schip GEZINA JACOBA, kapt. J.J. Wever.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. F.D. Fontein, te Harlingen, commissaris over het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, opgericht in 1781, geeft aan de belanghebbenden te kennen, dat de inschrijving voor jongelingen, welke wensen aangenomen te worden in de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, alle vierendeels jaren ten zijnen kantore kan geschieden op de tweede donderdag in de maanden maart, juni, september en december. De aanneming van kwekelingen geschiedt eenmaal in het jaar. Zij worden geplaatst in de maand september, en gekozen uit degenen, die na de voormelde inschrijving de volgende vereisten bezitten:
- Ouderdom van elf tot veertien jaren, te bewijzen door een akte van de Burgerlijke stand.
- Lengtemaat een el vier palm, zonder de schoenen.
- Bekwaamheid, schrijven ener goede leesbare hand, kennis der eerste gronden van de Nederlandse taal, rekenkunde, voornamelijk de leer de evenredigheden, de gewone en tientallige breuken, enige kennis van geschiedenis en aardrijkskunde.
- Overlegging van behoorlijk bewijs van vaccine of doorgestane kinderziektes en onderzoek van verdere lichaamsgebreken, door de heelmeester van het gesticht.
Men kan bij hem commissaris, of aan het Kweekschool te Amsterdam de verlangde informatie bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een scheepshol, groot 74 ton, bij P.G. Lindeboom, te Akkrum.


Datum: 21 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 19 januari. OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jonge en SUSANNA, kapt. Feykes, van Batavia. Welke beide met het inkomen door de mist vastgeraakt waren en met assistentie zijn binnengebracht; HOLLAND, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Batavia, laatst van Padang; PARAMARIBO, kapt. J.C. Topper, van Suriname; CATHARINA, kapt. K.B. de Weerd, van Suriname; JOHANNA JACOBA, kapt. G.C. Drent, van Lissabon; HERBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van La Rochelle; DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.T. Klyn, van Bordeaux.
Batavia, 14 september. PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Soerabaya.
Soerabaya, 13 augustus. ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. F. Fokkens, van Batavia.
Uitgezeild: Batavia, 18 september. ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, naar Middelburg; ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet, naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, van Batavia met koffie, suiker en huiden; HOLLAND, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Batavia met koffie, suiker, indigo en zijde; ROSALIE, kapt. G.H. de Bruyn, van Batavia met koffie, suiker en huiden; ANTJE, kapt. K. Welger, van Havanna, met suiker en sigaren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia zijn aangekomen: de 19e januari de Nederlandse bark RIBBLE, kapt. D.H. de Boer, van Rotterdam de 20e september; het Nederlandse schip ZUID HOLLAND, kapt. P.S. Schuil, met vijf passagiers, van Rotterdam de 2. oktober; het Nederlandse schip NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. A.L. van der Valk, van Rotterdam de 22e september, en het Nederlandse schip NEDERLANDS KONING, kapt. M. Schaap, met vier passagiers, van Rotterdam de 20e september.


Datum: 22 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse hoekerschip DE HOOP, kapt. Dirk Guyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 januari. De 19e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW MARIA, kapt. A.M. Noorbeek, van Batavia; WILLEM, kapt. L. Noeske, van Buenos-Ayres en AURORA, kapt. H. Krul, van Papenburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 januari. Van Helvoetsluis wordt de 21e dezer gemeld, dat, volgens rapport der zeeloodsen, met loodsen aan boord voor de wal was het schip ALEXANDER, kapt. A.S. Cassie, van Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 januari. Aangaande het schip FRIESLANDS WELVAART, kapt. Hagenaar, voor wijlen kapt. F.D. van Veen, van Suriname naar Amsterdam, te Penzance binnen, wordt van daar van de 14e dezer bericht, dat het na het lek zonder lossen gestopt te hebben, de volgende dag in vlot water zou komen, ten einde tegen de 18e dito gereed te worden om de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Texel, 20 januari. Kapt. G. de Jong is met verlies van anker en touw in het Nieuwediep gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 20 januari. HOOP, kapt. G.J. Nieuwland van Londen.
Batavia, 22 september. WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Middelburg.
Uitgezeild: Batavia, 24 september. MALEIJER (opm: brik), kapt. C. v.d. Hoeven, naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Simon van Duyn, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Comp., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Rio de Janeiro. Het Nederlands schip DE DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker. Adres bij De Vries en Comp., Coopman en De Witt en Lenaertz, Jan Daniels en Zonen en Arbman en Hoyman en Schuurman. Sluit 15 maart.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Port à Port. Het Nederlandse kofschip GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger. Adres bij A. Verweyde Czn.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 21 januari. Kapt. De Bruyn, voerende het schip (opm: fregat) ROSALIE, van Batavia, Sourabaija en Passaroeang, naar Amsterdam, laatst van Mauritius, meldt uit het Nieuwe Diep van den 18de januari, dat hij den 16de dito ter rede van Texel aangekomen en geankerd zijnde, wegens den zwaren stormen het niet goed houden der ankers, twee schuiten en een sloep met volk aangenomen had, en den volgende ochtend, uit hoofde de storm steeds aanhield en de ligplaats hoogst gevaarlijk was, genoodzaakt werd het kettinganker te laten slippen, en het andere anker met de kabel te kappen, door gemelde schuiten en sloep, voor NLG 6.000 van de rede in het Nieuwe Diep met gebroken braadspil binnen gebracht geworden was.


Datum: 23 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helvoetsluis, 21 januari. Volgens geruchten is op het Goereese strand aan de grond geraakt een Nederlandse Oost-Indiëvaarder, zijnde een brik, naar alle waarschijnlijkheid de MALEYER (opm: brik MALEIJER, bouwjaar 1830), kapt. Van der Hoeven, van Batavia.

Krant:
 GVB - Gazette van Brugge


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 18 januari. Uitgevaren de Belgische galjoot (opm: kof) PAULINE, kapt. Van der Perre, naar Liverpool, in ballast, aan de weduwe Hofland. 294 vat.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 17 januari. Deze morgen, ten 10 ure, is alhier gestrand het Engels brikschip WITHAM, kapt. William Ghibbes, geladen met koffij, rijst, enz., van Londen naar Antwerpen. De reddingboot der Noord en Zuid Hollandse Redding Maatschappij, onder het bestuur van de weledele heer P. Varkevisser, was voor de stranding bereids op strand, en daardoor, alsmede door de orde, het goed beleid en de stoutmoedigheid welke bij deze redding hebben plaats gehad, is het gelukt de equipage, bestaande uit vijf man, te redden, die anders zeker zoude omgekomen zijn. Een nieuw bewijs van deze hoogst nuttige en heilzame inrichting.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Leeuwarden, 22 januari. In een der Belgische bladen leest men:
Het Amerikaans driemastschip DROMA is de 12e dezer te Antwerpen binnen gekomen, rechtstreeks van Rio Janeiro en hebbende een lading van 7.000 balen Braziliaanse koffij aan boord. Hetzelve is geconsigneerd aan het Amerikaans huis van Rio (Birckhead en Comp. of Mayawell Wright). De koffij is te Rio gekocht uit de opbrengst van koopwaren die uit Noord Amerika waren ingevoerd. Men zendt dezelve ter verkoop naar Antwerpen, en thans doet men zich zelve de vraag, welke Belgische artikelen dit Amerikaans vaartuig in ruiling der 7.000 balen koffijbonen zoude medevoeren. Het is bijna voor een waarde van 700.000 Fr. en onder het beheer van een beter handel stelsel, zou de DROMA voor dit montant voortbrengselen, hetzij van onze grond, hetzij onzer manufacturen, in retour hebben genomen.


Datum: 24 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ALIDA FROUKINA, kapt. Jan Hiddes Mulder, om met de eerste schepen te vertrekken.
Naar New York, het Nederlandse schoener-hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New York, mede voor passagiers, het Nederlands galjootschip HARMONIE, kapt. G.E. Boer.
Naar Belfast, het Nederlandse galjootschip ANNETTE, kapt. P. Ouwehand.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 januari. Van Helvoetsluis wordt de 22e dezer gemeld, dat het gerucht van het vast raken der brik MALEIJER, kapt. Van der Hoeven, van Batavia komende, zich heeft bevestigd; men is bezig de lading zo veel mogelijk te bergen, doch het schip zal denkelijk weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 januari. De 23e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas, L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, van Duinkerken. (opm: een stoomboot, later onder Nederlandse vlag gekomen)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 januari. Kapt. G.H. de Bruin, van Batavia, Soerabaya en Passaroeang, laatst van St. Helena, van waar hij de 3e december was vertrokken, in Texel binnen, rapporteert, de volgende dag in goede staat gepraaid te hebben de bark DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltje, van Batavia naar Middelburg, zijnde 4 uren vóór hem mede van St. Helena vertrokken en hebbende alstoen 80 dagen reis; als mede de 15e dito, op 04º08’ NB 22º10’ WL, de schepen ORTELIUS, kapt. D.G. Niesen, 32 dagen reis hebbende van Rotterdam naar Batavia en MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, 50 dagen reis hebbende van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 22 januari. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., van Suriname; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Bordeaux; MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
SUSANNA, kapt. G. Feykes, van Batavia, met koffie, tin, huiden, peper en sapanhout; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname (hebbende 78 dagen reis) met suiker, katoen en indigo; AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr. van Suriname met suiker en katoen;
ZEVEN GEBROEDERS, kapt. R. Simmann, van Koningsbergen met tarwe en erwten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te Zandvoort aan Zee bij Haarlem op woensdag de 28e januari 1835, des voormiddags om tien ure, van een aanzienlijke partij zeer net, zo goed als nieuw, gesloopte houtwaren van het op de 12e december ll. gestrande brikschip genaamd AMSTERDAM (opm: zie AH 101234). Alles om contant geld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Buenos-Ayres. Het Nederlands gekoperd galjootschip DE HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind. Adres bij De Vries en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlandse kofschip WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange. Adres bij Kranenburg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARIA, kapt. Tonnis W. Stuit. Adres bij Van Ulphen en Ruys.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vendu-departement op donderdag de 29e januari 1835 om 11 uren precies: het Nederlands-Indische schip THETIS, groot omtrent 468 tonnen, met deszelfs inventaris, zo als die alhier ter rede is liggende, zijnde de documenten van heden bij het vendu-departement ter inzage gelegd.
(opm: de bark THETIS, kapt. R. Limon, was volgens de zeetijdingen de 13e januari te Batavia gearriveerd van China en Manilla, van welke laatste haven het schip op 24 december 1834 was vertrokken)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia zijn aangekomen de 20e januari: het Nederlandse schip (opm: fregat) LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keijser, van Dordrecht de 16e september; dito schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, met een passagier, van Rotterdam de 21e september; dito schip DE JAVAAN, kapt. J.P. Meijer, met een passagier, van Amsterdam de 7e september; dito schip VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam de 17e september; en dito schip ONS GENOEGEN, kapt. W. Landzaat, met zes passagiers, van Amsterdam de 7e september.


Datum: 26 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 23 januari. FELIX, kapt. P. Johansen, van New-York.
Lissabon, 6 januari. HOOP EN VERWACHTING, kapt. Jan Haasnoot, van Amsterdam; 8 januari. DE VERWISSELING, kapt. Cornelis van der Drift, van Amsterdam.
Uitgezeild: Kaap de Goede Hoop, 28 oktober. ABEL TASMAN, kapt. Hein Hiddes Zeylstra en 2 november. DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, beiden (van Amsterdam) naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 25 januari. De korvet NEHALENNIA, liggende in het Nieuwe Diep, zal met het einde dezer maand buiten dienst worden gesteld en opgelegd; terwijl de commandant van die bodem, de luit.-ter-zee der eerste klasse S.J. Graaf van Limburg Stirum, op non-activiteit zal worden gebracht.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De brik de MALEIJER (opm: bouwjaar 1830), kapt. C. van der Hoeven, den 24 september van Batavia naar Rotterdam vertrokken, is volgens particulier bericht van den 22 januari op het strand van Goederede gestrand en zal vermoedelijk weg zijn; men was bezig met zoveel mogelijk van de lading te bergen (opm: zie AH 200235).


Datum: 27 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 januari. De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HARMONIE, kapt. C.J. Reus, van Cardiff.
De 25e, des morgens, arriveerde DE LIJNBAAN, kapt. G. Barck, van Londen.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Meeuwenoord, van Fécamp; de 26e, des morgens Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kapt.-luitenant Le Jeune.
Het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, van Batavia en Padang naar Middelburg, is de 13e dezer te Scilly binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
HENDRIKA, kapt, K.B. de Weerd, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhage, 23 januari. Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, liggende in het Nieuwe Diep, zal met het einde dezer maand buiten dienst worden gesteld en opgelegd; terwijl de commandant van die bodem, de luitenant ter zee der eerste klasse S.J. Graaf van Limburg Stirum, op non-activiteit zal worden gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare Verkoping. De opperstrandvonder van het oud-dominaal ressort van Haarlem, zal, ingevolge bekomen autorisatie, en ten overstaan van de agent van Lloyds voor de havens en het district van Rotterdam, op woensdag 28 januari 1835, des voormiddags ten elf ure, te Scheveningen, om contant geld, publiek doen verkopen ca. 28.000 Nederlandse ponden beschadigde koffie en ca. 15.000 Nederlandse ponden beschadigde rijst, afkomstig van het aldaar op 17 januari gestrande schoenerschip WITHAM, komende van Londen en gedestineerd naar Antwerpen.
Voorschreven goederen kunnen van heden af bezichtigd worden; terwijl inmiddels bij de sub.strandvonder D. Turfboer, te Scheveningen nadere informatie omtrent een en ander is te bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyd’slijst van den 23 januari. Te Douvres is gearriveerd Colas (opm: Belgische brik ALEXANDRE) van Antwerpen naar Havanna met verlies van anker en ketting en met schade aan het spil.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: De gerechte helft in een trekveerschip, varende tussen Harlingen en Leeuwarden, hetwelk door belangrijke vertimmering zich in een complete staat bevindt. Informatie hieromtrent ten kantore van Douwe Jans Zeilmaker te Harlingen.


Datum: 28 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 26 januari. EENDRAGT, kapt. C. Ouwehand en LUKKINA MAGRIETA, kapt. S.H. Hoveling, van Cette.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Suriname met suiker, thym en katoen; CATHARINA, kapt. M.M. Pot Jr., van Marseille met zoethout, zeep, amandelen en zwavel; JOANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, van Lissabon, met fruit, kurk, saffraan, gom-elastiek, wijn en zout; WELKOMST, kapt. J.R. Brons, van Bordeaux met wijn; ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga, van Bordeaux met wijn; JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap, van Hamburg met talk, thee, linnen en rijst.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia is de 24e januari aangekomen het Nederlandse schip HENRIETTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, van Amsterdam de 4e oktober.


Datum: 29 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 januari. De 26e dezer, des ochtends omtrent zeven ure, is bij Zandvoort aan strand gedreven een smakscheepje, genaamd WILLIAM, schipper Pieter Cornu, hetwelk van Nieuwpoort was gezeild om te vissen. Het scheepje was vol water en de equipage, bestaande uit vier man, is met de strandvonders-boot gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 januari. De 26e dezer, des namiddags arriveerde te Helvoetsluis EMILY, kapt. T. Roome, van Londen.
De 26e dezer, na posttijd, arriveerde in de Maas JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wijk, van Triest en ligt quarantaine.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip AURORA, kapt. J.C.F. Fenster, van Fredrikshavn naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, is, na de reis voortgezet te hebben, de 16e dezer aldaar uit zee terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip ANNA JOHANNA, kapt. C.W. Monrad, van Amsterdam naar Skeen, is de 3e dezer te Mandahl binnengelopen zwaar lek en met schade aan de zeilen enz., zijnde tot Yarmouth terug gestormd geweest, van waar het de reis in vijf dagen heeft volbracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip (opm: hoeker) ‘S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Vlaardingen naar Lissabon, te Falmouth binnen, heeft de 19e dezer de reis vervolgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 27 januari, MARIA, kapt. J.J. Remkes, van Suriname; NATALICA (opm: fregat NATALIE), kapt. L. Vink, van Ostende.
Uitgezeild: HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
MARIA, kapt. J.J. Remkes, van Suriname met suiker, katoen en koffie; DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.F. Klein, van Bordeaux met wijn en pruimen; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Bordeaux met wijn, pruimen en tuinzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping, ten overstaan van Jacobus de Koning, openbaar notaris, residerende te Dordrecht, op donderdag 12 februari 1835, des morgens ten half twaalf ure, bij Jilles Zahn, in het Nederlandsche Koffijhuis, over het Marktplein te Dordrecht, van een hecht, sterk en welbezeild gaffelschip, genaamd SIMON EN ELISABETH (opm: binnenvaarder), groot vijfentachtig ton, liggende in de Nieuwe Haven te Dordrecht aan de Koolhaven zijde, laatst bevaren geweest door Cornelis van der Ent, en zulks met deszelfs staande en lopend want, bijbehorende boot, en voorts met deszelfs inventaris, bij biljetten omschreven.
De goederen, tot gemelde inventaris behorende, bevinden zich thans gedeeltelijk op het gemelde gaffelschip en gedeeltelijk in het pakhuis bij de heren Van den Hoogen en Siebregt op de Koolhaven te Dordrecht, alwaar dezelve drie dagen voor de verkoping, van des morgens tien tot des middags twaalf ure, zullen kunnen worden bezichtigd, terwijl al dezelve goederen, ten dage der verkoping, van des morgens tien ure, op voormeld gaffelschip voorhanden zijn.
Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van de notarissen De Koning en Struijk, beiden te Dordrecht. (opm: waarschijnlijk een binnenschip)


Datum: 30 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 28 januari. CHRISTINA BERNARDINA, kapt. J.A. Strup, van Soerabaya; PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Suriname; VRIESLANDS WELVAREN, kapt. D. Hagenaar, voor wijlen F.D. van Veen, van Suriname; JONGE CHRISTOFFEL, kapt. C. Wijtekamp, van Sunderland naar Yarmouth als bijlegger; JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, van St. Thomas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
CHRISTINA BERNARDINA, kapt. J.A. Strup, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Suriname met suiker en hout;
DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Suriname met suiker, cacao, koffie en katoen; FRIESLANDS WELVAREN, kapt. C.C. Hagenaar, van Suriname met suiker, katoen en indigo.

Krant:
 LCO - Leydsche Courant

Arrivementen. Te Havana kapt. J. Poodts (opm: driemast galjoot VIJF GEBROEDERS) van Rotterdam.


Datum: 31 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 januari. De 29e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, van Gibraltar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 januari. Volgens brief van kapt. W. Landzaat, voerende het schip ONS GENOEGEN, van Amsterdam naar Batavia, in dato 29 oktober, was hij toen in goede staat zeilende op 02º07’ NB 23º44’ WL; aan boord was alles wel, doch de opperstuurman was enige dagen te voren overleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van 27 januari:
De MERCURIUS (opm: fregat, bouwjaar 1826), kapt. H.B. Esink, van Padang naar Middelburg, heeft in een storm op de rede van St. Mary twee kettingen gebroken en is op de rotsen gedreven, waar het omgeslagen en vol water geraakt is; de equipage is gered en twee honderd balen beschadigde koffie zijn geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Petersburg overwinteren de volgende Nederlandse schepen, als: AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd; HARMANNA FRAUKEA, kapt. B.H. Swart; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Speik; FORTUNA, kapt. L. Deyer; MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil. En te Kroonstad DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe; te zamen metende 297 lasten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Scilly heeft 19 januari een zware storm uit het N.N.W. gewoed, die naderhand naar het N.N.O. liep en vervolgens tot orkaan oversloeg, gedurende welke van de MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, van Padang naar Middelburg bestemd, op de rede van St. Mary twee kettingen braken, waardoor het schip op de rotsen dreef ogenblikkelijk stootte, barstte en vol water liep, de grote en fokkemasten vielen overboord, de equipage en nagenoeg 200 balen koffie zijn in beschadigden staat gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 19 januari. ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom van Batavia.
Straat Sunda, 29 september. JAVAAN, kapt. P. Kraay, van Amsterdam naar Batavia.
Uitgezeild: Texel, 29 januari. AMSTERDAM, kapt. F.H. Finch, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare Verkoping. De opperstrandvonder van het oud-dominaal ressort van Haarlem zal tengevolge bekomen autorisatie, en ten overstaan van de heer agent van Lloyds voor de haven en het district van Rotterdam, op dinsdag 3 februari 1835, te Scheveningen, om contant geld, publiek doen verkopen, des voormiddags ten tien ure, aan het strand benoorden het dorp het hol of casco, met deszelfs masten, van het op 17 januari 1835, op reis van Londen naar Antwerpen, gestrand schoenerschip WITHAM.
Voorts ten 11 ure, in het dorp, de van gemeld schip geborgen goederen, bestaande in
49 vaten talk, inhoudende nagenoeg 25.000 Nederlandse ponden, 35 vaten smeerboter, inhoudende nagenoeg 5.400 Nederlandse ponden.
Wijdens de inventaris van meergemeld schip, bestaande in twee zware ankers en twee werpankers, 17 stuks zeilen, drie kettingkabels, staand en lopend want, waaronder enig kettingtuig, een boot, een braadspil, een paarlijn, rond en wrakhout, een koperen haard en kajuits- en andere scheepsgoederen.
Eindelijk nog drie scheepsankers, een kettingkabel, lang 65 vademen, een stuk dito, lang 15 vademen, en hetgeen verder zal worden aangeboden.
Voorschreven goederen kunnen drie dagen voor de verkoping worden bezichtigd; terwijl inmiddels bij de substituut strandvonder D. Turfboer, te Scheveningen, nadere informatie omtrent een en ander is te bekomen.


Datum: 02 februari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 30 januari. JUNO, kapt. J.J. Lindberg, van Hamburg.
Uitgezeild: Texel, 31 januari. EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, naar Villenova; JONGE RYNTJE, kapt. R.W. Mellema, naar Bordeaux; CORNELIA, kapt. J. Berkman, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
De JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, van St. Thomas met tabak, mahonie-, kwassie- en pokhout.


Datum: 03 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 februari. De 31e passato, des morgens, zeilde van Helvoetsluis MARS, kapt. J. Metson, naar Lissabon.
De 2e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW STIJNA, kapt. E.H. Bekkering, van Havre-de-Grace.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 17e februari 1835, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal op de hoek der scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, n.º 458, publiek te veilen: het hol van het Nederlands kofschip, genaamd DE VROUW CATHARINA, lang 24,40 el, wijd 5,41 el, hol 2,63 el, ladende circa 120 roggelasten; voorts enige partijen scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhout enz. en eindelijk circa 150 weinig gebruikte halve leggers; liggende voorschreve werf en op een zolder in de Posthorensteeg, aan de Leuvehaven, wijk C, n.º 325, alwaar alles daags vóór en op de dag der veiling door een ieder zal kunnen worden bezichtigd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast, het Nederlands kofschip ZEELUST, kapt. J. Noord.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands gekoperd brikschip ANJER, kapt. J.C. Jansen, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Corunna, om de 10e februari te vertrekken, het Nederlands kofschip GEERTRUIDA SMIT, kapt. E.C. Eilts.
Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. Dirk Guyt.
Naar Belfast, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, maandag 2 februari. Men meldt ons uit Harlingen, dd. 30 januari, dat het schip SPITSBERGEN door de kopers weder ter walvisvangst zal worden uitgezonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild: Texel, 31 januari. EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, naar Villanova; JONGE RYNTJE, kapt. R.W. Mellema, naar Bordeaux; CORNELIA, kapt. J. Beckman, naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Rotterdam, 30 januari. Op een heden alhier gehouden bijeenkomst van 28 assuradeuren van de verongelukte stoomboot PYLADES, hebben 22 derzelve een arbitrage verlangd, terwijl 6 derzelve zich genegen getoond hebben hun aandeel in de geledene schaden te willen voldoen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris, residerende te Groningen, zal op donderdag den 12 februarij 1835, des avonds te 7 uren, ten huize van P. Wiersema, op den Hoek van het Ameland, publiek worden verkocht een welbevaren tjalkschip, genaamd de TWEE ZUSTERS, groot 62 zee-tonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, volgens inventaris, liggende in de Zuiderhaven alhier, laatst door T.J. van der Zee bevaren. Om 14 dagen na den dag van verkoop te aanvaarden.
(opm: koper voor 910 gulden werd schipper Coenraad Jans Meijer te Groningen; de tjalk bleef als VROUW GEERTINA enkele jaren in de binnenvaart, om op 30 april 1839 opnieuw een zeebrief te krijgen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip met zijn toebehoren, zijnde lang 19 el 880 streep, hol en wijd naar rato, en gemeten op 85 tonnen, in den jare 1820 nieuw uitgehaald. Te bevragen bij L.P. Hoeksma, op de Heerenwal, alwaar gemeld schip is liggende.


Datum: 04 februari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 2 februari. SURINAME, kapt. R. van der Mey; HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
EENDRAGT, kapt. C. Ouwehand, van Cette met wijn en kurk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip MARCO BOZZARIS, kapt. W.H. Warnsinck Czn., van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Suriname. het gekoperd tweedeks brikschip PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Nobel en Holtzapffel.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het schip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Duinkerken. Het Hannovers kofschip DE HELPER, kapt. B.F. Meeske. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon en F. Smit.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Dantzig. De Nederlandse kog JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot. Adres bij Kranenborg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Dantzig. Het Nederlandse schooner-kofschip DE JONGE WILLEM, kapt. C. van der Mussele. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz.
Lübeck. Het smakschip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje. Adres bij H. Gullen.
Petersburg. Het Nederlands kofschip LIBRA, kapt. G.R. Engelsman. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Comp.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE VROUW JANTINA, kapt. Harm H. de Weerd. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Riga. Het Nederlands kofschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia zijn aangekomen: de 30e januari het Nederlandse schip IDA ALEIDA, kapt. J. Sipkes, met drie passagiers, van Amsterdam vertrokken de 30e september en dito schip STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Dordrecht vertrokken de 25e september; de 1e februari het dito schip ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, van Amsterdam vertrokken de 15e september, het dito schip de VROUW HENDRIKA, kapt. L.A.J. Boulet, met een passagier, van Amsterdam vertrokken de 13e september, het dito schip MARGARETHA CATHARINA, kapt. H. Mulder, met een passagier, van Amsterdam vertrokken de 11e september, en de dito brik HARMONIE, kapt. J. Rijnbende, van Rotterdam vertrokken de 17e augustus.


Datum: 05 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 februari. De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VIER GEBROEDERS, kapt. J. Visser, van Cette.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip DE HOOP, kapt. J.L. Jonker, van Amsterdam naar Bremen, is, volgens brief van daar van de 30 januari, in goede staat door het ijs te Akumerzijl (opm: Achumersiel) binnengebracht, doch zou met de eerst gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip CLARA HENRIETTE, kapt. H. Blokzijl, van Amsterdam naar Batavia zou, volgens brief van St. George d’Elmina van de 5e augustus, de 5e juli van Accra de reis voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Boelen en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 16e februari 1835, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadherberg aan het IJ verkopen een extraordinair welbezeild gekoperd Nederlands brikschip, genaamd MARIA EN JACOBA, gevoerd door kapt. S. van Duyn; volgens Nederlandse meetbrief lang 23 ellen, 8 duimen; wijd 4 ellen, 45 duimen; hol 3 ellen, 29 duimen en alzo gemeten op 79 lasten of 150 tonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

In een Engels dagblad vindt men de volgende particuliere brief uit Brussel:
Alle in België komende personen, die belang stellen in de koopvaardij-scheepvaart en zien dat het hun thans zo gemakkelijk niet meer is, ladingen te bekomen, als vóór de revolutie, heffen allerlei klachten tegen de ministers van Leopold aan. Maar niets is onredelijker en onrechtmatiger dan deze klachten, want de treurige toestand van onze zeehandel is het noodwendige gevolg van de revolutie zelf; en om een dergelijke ramp te verhelpen is er veel tijd nodig, want dit is geen zaak, welke men door reglementen of ordonnanties van de wetgevende of uitvoerende macht verkrijgt. De Nederlandse koloniën waren zeer gunstig voor de verkoop van de Belgische goederen, maar die zijn thans voor de voortbrengselen van onze nijverheid gesloten, tenzij men het verbazend grote recht van 50% betale, hetwelk gelijk staat met een verbod. Intussen heeft het gouvernement gepoogd in andere delen van de wereld nieuwe débouchés te openen en dezer dagen is een officiële order in het licht gekomen om een soort van nationaal depot te Brussel te vestigen, waar de voortbrengselen van Belgische kunsten en nijverheid op geregelde tijden ten verkoop zullen worden ten toon gesteld. In het begin van 1830 had men in de haven van Antwerpen 115 schepen, waarvan 29 niet aan België toebehoorden, maar niettemin geregeld op Antwerpen voeren; deze hebben sedert de revolutie die handel gestaakt, men begrootte derzelver tonnenlast op 4.979. Het getal van de Belgische schepen die sedert de revolutie naar Nederlands zijn vertrokken, om van daar niet terug te komen, bedraagt 43, begroot op 17.732 tonnenlast. Op de eerste januari van dit jaar waren er in de haven van Antwerpen slechts 49 schepen en van deze 49 maakten slechts 19 grote reizen, als naar Havana, Brazilië, Noord-Amerika enzovoort. De 30 overige dienen tot de kusthandel of tot toevallige tochten naar de Levant of naar enige havens in de Middellandse Zee. Uit dit verslag blijkt dat de grootste schepen naar Nederland zijn vertrokken; want de 43 die Antwerpen voor Rotterdam verlaten hebben, bedragen 17.732 tonnenlast, terwijl de 49 geblevene slechts 7.360 tellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 3 februari. PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Batavia. Terug uit zee: Zr.Ms. brik SNELHEID, luit. ter zee Ferguson.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Middelburg, 2 februari. Gisteren is ter rede van Vlissingen gearriveerd het barkschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Batavia voor deze stad.
Zo verblijdend dit bericht is, zo bedroevend is het te melden, dat een ander onzer schepen, de MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, geladen met koffie, suiker en bindrottingen, op zijn terugreis van Batavia en Padang, naar deze stad, op de rede van St. Mary, een der Sorlings of Scilly eilanden, door een hevige storm uit de N.W., welke spoedig tot een orkaan is overgegaan, van zijn ankers geslagen zijnde, op de rotsen is gedreven en totaal verongelukt. Al het volk is gelukkig gered en genoot, bij het gemis van alles, de nodige verzorging.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 4 februari. Te Schiedam is dezer dagen door een zestal aanzienlijke burgers, aan wier hoofd zich de burgemeester bevindt, uitgegeven een plan van deelneming aan een onderneming, strekkende om, onder bestuur van gezegde heren, ook te Schiedam te bouwen, uit te rusten en in de vaart te brengen een Oost-Indiën vaarder, en alzo voor Schiedam, bij de tegenwoordige kwijning van andere takken van bestaan, was het mogelijk, een nieuwe bron van welvaart daar te stellen. De deelneming is, ere hebbe de patriottische gezindheid der ingezetenen van Schiedam, onmiddellijk volgetekend, en door de stad, ten behoeve dier onderneming, ten oosten der haven, aan de rivier een stuk buitengriend in erfpacht uitgegeven, ten einde aldaar een bekwame scheepstimmerwerf te stichten, terwijl daar nabij, door de directie, nog een stuk buitengrond moet zijn aangekocht, om daaruit de specie te graven, benodigd om aan de te maken werf de vereiste vaste grond te geven. Het te maken gat schijnt men wijders zich voor te stellen als, bij opkomende vorst, ijsgang en dergelijken, ten wijk- en ligplaats te zullen kunnen dienen voor een op stroom liggende schip.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dordrecht, 4 januari. De verkoop der eigendommen en goederen, aan de thans gedissolveerde Harlinger Groenlands- en Straat Davids Visscherij Sociëteit toebehoord hebbende, heeft, in de op 26 en 27 januari ll. daarvan gehouden publieke veilingen opgebracht, te weten:
Het pinkschip NEDERLAND, groot 363 gemeten tonnen of ongeveer 240 roggelasten
NLG 6.605,-.
Het brikschip SPITSBERGEN, groot 251 gemeten tonnen of ongeveer 150 roggelasten
NLG 15.277,-
Het pakhuis De Walvisch NLG 1.970, en de vleten en andere goederen bij kavelingen, pl.m. NLG 8.000,-.
Voorts schrijft men uit Harlingen, dat het brikschip SPITSBERGEN door de kopers wederom ter walvisvangst zal worden uitgerust.


Datum: 06 februari 1835


Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 februari. Alhier zijn aangekomen: de 3e februari het Nederlandse schip (opm: fregat) de TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, met twee passagiers, de 20e oktober van Amsterdam vertrokken, en de Nederlandse bark RIBBLE, kapt. B.H. Meijerhoff, met een passagiers, de 17e oktober van Rotterdam vertrokken, en bij het eiland Onrust de Nederlandse stoomboot WILLEM DE EERSTE, kapt. H. Blad, de 7e oktober van Texel vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 4 februari. CONCORDIA, kapt. J.R. Walenburg, van Bordeaux.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, kapt. J.L. Jonker, van Amsterdam naar Bremen, is volgens brief van daar van den 30 januari in goede staat door het ijs te Akumerzijl (opm: Achumersiel) binnengebracht, doch zou met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, van Stettin naar Kinkardine, is, vóór de 21e januari wegens tegenwind te Svinöer binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch te Leeuwarden zal, ten verzoeke van de heren S.B. Stienstra en Mr. J. Schik, procureurs te Leeuwarden, op maandagen de 23e februari 1835 provisioneel, en de 9e maart daaraanvolgende finaal, telkens des namiddags ten 4 ure, ten huize van Cornelis Pelle, in het Wapen van Vriesland op het Groot Schavernek te Leeuwarden, verkopen de gerechte helft van een trekschip, gekwoteerd met no. 1, met verdere annexen, varende van Leeuwarden op Dokkum en terug, den 1 mei 1835 te aanvaarden, behorende aan de weduwe en erven M. Heringa. (opm. LC 270235 meldt dat is geboden NLG 1539.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuwe hektjalk, lang 18 el 9 duim, wijd 4 el 6 duim, hol 1½ el 12 duim. Te bevragen bij G.S. van der Werf, scheepstimmerbaas te Leeuwarden op het Vliet.


Datum: 07 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 februari. Naar men zegt zal Zr.Ms. fregat MINERVA, liggende als wachtschip in het dok te Vlissingen, met de 1e april buiten dienst gesteld en Zr.Ms. fregat EURIDICE in de plaats van opgenoemd vaartuig als wachtschip gebezigd worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 februari. De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz., van Batavia; en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, van Triest, welke quarantaine ligt op de rede.
De 5e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, van de Noord Zee.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ZEEMEEUW, kapt. D. Noordhoek, van Lissabon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 6 februari. Volgens brief van kapt. A.J. Boleet, voerende het schip DE VROUW HENDRIKA, van hier naar Batavia, is dezelve door het breken van de grote en fokkenra, de 4e december in de Tafelbaai binnengelopen. De kapitein dacht de 12e of 13e gereed te zijn, om zijn reis te vervolgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 2 februari. Naar men verneemt, zal het fregat MINERVA, liggende als wachtschip in het dok alhier, met de 1e april buiten dienst gesteld en Zr.Ms. fregat EURIDICE in de plaats van opgenoemd vaartuig als wachtschip worden gebezigd. Zr.Ms. brik DE SNELHEID, luit. der 1e klasse Ferguson, wordt alhier ter rede verwacht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 5 februari. SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, van Suriname; MARGARETHA, kapt. H.D. Veen, van Bordeaux; CATHARINA, kapt. H.H. Duintje, van Charante; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, van Hull.
Vlie, 4 februari. Gisteren binnengekomen JACOBA BARBARA, kapt. K.Z. Schut, van Bordeaux.
Rivier van Nantes, 28 januari. SYBILLA GESINA, kapt. J.H. Rieke, van Amsterdam.
Bordeaux, 27 januari. HILLEGONDA IDA, kapt. Hendrik Ade Hendriks, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, van Suriname met suiker en katoen; HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SURINAME, kapt Reinder van der Mey, van Amsterdam. Sluit 1 maart. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Gibraltar. Het Nederlands hoekerschip DE VREDE, kapt. Klaas Zwanenburg. Adres bij C.J. de Grys en Zoon.
Marseille. Het Nederlands kofschip JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema. Adres bij C.J. de Grys en Zoon.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip (opm: hektjalk) EVERDINA, kapt. D.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Kopenhagen. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. Wopke Teunis Hilman. Adres bij Da Costa en Bueno.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip DE VROUW ELIDA, kapt. L.T. Goeree. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vlissingen, 2 februari. Naar men verneemt zal het fregat MINERVA, liggende als wachtschip alhier, per 1 april buiten dienst gesteld, en Zr. Ms. fregat EURIDICE in de plaats van opgenoemd vaartuig als wachtschip worden gebezigd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 6 februari. Aan de Mercure Belge wordt het volgende uit Antwerpen van den 1 dezer geschreven:
De Belgische brik LOUISE, kapt. Mussche, komende van Havannah, is gestrand op een bank te Everingen beneden op de rivier, en bevindt zich aldaar in een zeer gevaarlijke gesteldheid. Deze tijding is ons medegedeeld geworden op een wijze, die vererend voor de Hollanders is. De Hollandse bevelhebber van het fort Bath, de kolonel Lucas, vernomen hebbende, dat de LOUISE zich in gevaar bevond op de bank, en dat zij tot de haven van Antwerpen behoorde, heeft zich gehaast een bode naar het fort Lillo te zenden, ten einde men terstond iemand naar Antwerpen zoude zenden, om de heer Reusens, reder, te berichten, dat zijn schip zich in gevaar bevond, en dat hij onverwijld lichters zoude zenden om dadelijk met het overladen een aanvang te maken. De bode met dit bericht gisteren in de namiddag in tijds hier aangekomen zijnde, heeft men nog in de nacht lichters kunnen doen vertrekken, en op dit ogenblik, ten gevolge van de spoed waarmede men het bericht herwaarts heeft gezonden, is het schip vermoedelijk reeds weder vlot gebracht. Dit is een schone trek van de kolonel Lucas; hij verdient alle lof om zijn gedrag, en om der waarheid wille moet alles gemeld worden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 februari. Alhier is uit zee teruggekomen de Nederlandse schoener HARRIET, kapt. M.A. da Costa, met verlies van boegspriet.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia is aangekomen de 2e februari de Nederlandse brik PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, de 13e september vertrokken van Rotterdam.


Datum: 10 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 februari. De 8e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen jr., van Kadix.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 februari. Het schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. L.A. Boulet, van Amsterdam naar Batavia, is de 4e december met schade aan de kaap de Goede Hoop binnengelopen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is DE MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Genua naar Amsterdam, heden in Texel binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Voor de Provinciën Holland (Noorder kwartier) en Utrecht van den 3 den februari 1835. Voorzitter de Heer Mr. E.R. van Nes van Meerkerk. In deze zitting is ene zaak behandeld, welke voor de scheepvaart en de handel, vooral der stad Amsterdam, van te veel belang is, om niet ene bijzondere vermelding te verdienen. Hendrik van Veen Jr., scheepskapitein, voerende het kofschip MARIA, was den 19de november jl. van Bordeaux aan het Nieuwe Diep binnengekomen, en had dien zelfden dag doorgevaren tot aan de sluis aan de Zijp. Na aldaar overnacht te hebben, had hij 's anderendaags zijne reis langs het N.H. Kanaal (opm: Noord-Hollandsch Kanaal) voortgezet. Wegens enen vrij sterken Z.O. wind, had hij in de aanvang met vele moeilijkheden te kampen om aan de vaart te komen, zodat hij na drie uren te hebben doorgebracht, met een afstand van een groot kwartier tussen de sluis van de Zijp en de eerste vlotbrug aan het Zand af te leggen, deze vlotbrug passeerde. Voor het bruggeld, aldaar verschuldigd, werden door de beschuldigde vijf centen te kort betaald. Zulks werd door de brugwachter A. Beukenkamp te kennen gegeven. De beschuldigde zoude daarop eerst hebben geantwoord, geen geld meer te hebben, daarna aan de volgende brug te zullen betalen. Het gevolg van deze woordenwisseling was, dat de brugwachter de beschuldigde dreigde hem aan de volgende brug te zullen laten stoppen, en beloofde aan zekere Pieter Jonker, een jongeling van 15 jaren, die zich juist aldaar bevond, ene beloning van een gulden, wanneer hij de order daartoe overbrugt. De brugwachter F. Baggerman verklaarde op enen afstand van 600 ellen (opm: meters) van de volgende vlotbrug aan de Stolpen, de beschuldigde bevel gegeven te hebben om te sloppen, terwijl de stuurman van het schip en een der matrozen daarentegen verklaarden, dat die afstand veel geringer was dan de brugwachter opgaf. Op dat bevel zoude de beschuldigde geantwoord hebben, ik stop niet; hetgeen hij echter steeds is blijven ontkennen, bewerende te hebben geroepen, niet te kunnen stoppen. De beschuldigde is daarop doorgevaren, en is met zijn schip toen gezeild tegen de twee vlotten van de vlotbrug, die men even te voren bezig was geweest te openen, om het Texelse veerschip door te laten, maar die daarop aanstonds weder gesloten waren geworden, toen de veerschipper had verklaard voor de brug te zullen blijven liggen. Ten gevolge dier aanzeiling waren de vlotten uit elkander gestoten, en de palen, leuningen en sleuven verbroken, terwijl het schip zelf daarbij een anker verloor, dat over boord viel. Het schip behield echter bijna zijne gehele vaart, en hoezeer de beschuldigde toen zeil minderde, liep het door tot aan de volgende vlotbrug, waar het door de brugwachter P. van Brederode, op order van de aldaar tegenwoordige brugwachter F. Baggerman, op enen afstand van 400 ellen werd aangehouden. De beschuldigde aan wal gekomen, en geïnterpelleerd waarom hij ook nu niet tegen deze brug aanzeilde, had daarop geantwoord, reeds schade genoeg gemaakt te hebben, en wijders geweigerd het bruggeld voor de aan stukken gezeilde vlotbrug te betalen uit hoofde deze niet door de brugwachter, maar door hem zelve geopend was.
H. van Veen Jr. werd dien ten gevolge beschuldigd van moedwillige vernieling ener vlotbrug, welke hij wist eens anders eigendom te zijn. (opm: bekort)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Wij hebben, uit hoofde van noodzakelijke omstandigheden, nodig geoordeeld mede een expeditiekantoor te Rotterdam te vestigen, waardoor wij in de gelegenheid zijn de goederen, welke ons ter expeditie worden toevertrouwd, zonder verhoging der onkosten des te spoediger aan hun respectieve adressen te bezorgen. De goederen voor de Boven-Rijn bestemd, zullen zo veel mogelijk, indien geen hindernissen voorkomen, langs deze plaats verzonden worden, en hebben wij ten dien einde op Keulen in lading liggen het schip de JONGE FRANCISCUS, kapt. H. Holtz, om in de loop dezer maand derwaarts te vertrekken.
Dordrecht, 9 februari 1835, Dirk Vos & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

’s-Gravenhage, 6 februari. Dezer dagen zijn te Harlingen in het openbaar verkocht de schepen en verdere goederen, afkomstig van de aldaar bestaan hebbende en onlangs ontbonden Groenlands- en Straat Davis-Visscherij-Sociëteit. Met genoegen verneemt men van daar, dat de kopers van een dier schepen, de SPITSBERGEN, voornemens zijn hetzelve wederom ter walvisvangst uit te zenden, en dat derhalve de vrees niet bevestigd wordt, dat die gewichtige tak van nijverheid in die stad te niet zoude gaan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De secretaris en notaris Mr. P.J. Mebius zal op maandag de 16e februari 1835, des namiddags ten 3 ure, ten huize van K.J. Smits, kastelein te Engelum, publiek verkopen een snikschip met toe- en aanbehoren, gemeten op 9 ton, zodanig hetzelve is liggende voor de herberg te Engelum; dadelijk te aanvaarden. (opm. LC 270235 meldt dat is geboden NLG 285.)


Datum: 11 februari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 9 februari 1835: het fregatschipshol, genaamd geweest HENRIETTE: NLG 1.650. Koper: Adolfs.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Jan Foppes Brouwer, voerende het kofschip MARIA, de 8e dezer van Genua in het Nieuwe Diep gearriveerd, na gemelde haven de 2e januari verlaten te hebben, meldt dat hij wegens zware stormen en hoge zeeën, tot behoud van schip en lading genoodzaakt is geweest de 1e dezer te Penzance en de 3e te Falmouth binnen te lopen, van waar hij dezelfde dag wederom de reis heeft vervorderd. Op de 5e dito werd hij bij Bevesier door een hevige storm uit het W.Z.W. belopen met hemelhoge stortzeeën, waardoor het schip op een verschrikkelijke wijze bedekt werd en de stormpoorten ingeslagen, ten gevolge waarvan de kajuit vol water liep; na verder zwaar te hebben moeten zeilen, kwam hij de 8e des avonds bij het Schulpengat en had het geluk behouden binnen te komen, niettegenstaande er geen loodsen buiten waren, waartoe bij de toenemende hevige storm uit het W.N.W. en hoge zeeën geen mogelijkheid was en de tonnen wegens de donkerheid niet te zien waren. Enige uren voor het binnenlopen was zijn stuurman door een geweldige stortzee over boord geslagen, doch gelukkig weder gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 9 februari. MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Genua.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregat HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Amsterdam. Adres bij D’Arnaud en Comp.
Curaçao (via La Guayra). Het Nederlands nieuw gezinkt kofschip JOHANNA JACOBA, kapt. D.J. Bart. Adres bij De Vries en Comp., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SOPHIA SECILIA, kapt. Bandik Friedrich Ipsen, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. Jan Foppes Brouwer. Adres bij Van Olivier en Comp., D’Arnaud en Comp., Van den Bey en Krom en Nobel en Holtzapffel.
Port à Port. Het Nederlands kofschip PIETERNELLA, kapt. J.A. Schuring. Adres bij H. Verweyde Czn.


Datum: 12 februari 1835


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leydse Courant 02-12-1835. Aangaande het schip de JONGE JACOB, Kapt. L. J. Witkop, van Wismar naar Rotterdam, op de. Fiegcplaat verongelukt (bevorens gemeld), meldt men 'van Tonningen van den 22 Nov., dat. zes manschappen 1 , welken den 19 dito met het bergen der lading bezig waren, in den hevige storm van dien dag zijn verdronken. Nog een aldaar thuis behoorend kustvaartuig met drie man, en eene Helgolandsche vischschuit met vier man, zijn mede met al het volk verongelukt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Lissabon, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. J. van der Meyden.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. H.G. van Dam, om de 25e dezer te vertrekken.
Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 februari. Kapt. J.G. Visser, van Cette te Rotterdam gearriveerd, heeft de 8e januari, op 36º21’ NB 08º54’ WL, aan boord alles wel zijnde, gepraaid het schip HILTJE TROMP, kapt. J.D. Zijlstra, van Amsterdam naar Triëst, hebbende alstoen 25 dagen reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild: Texel, 10 februari. Zr.Ms. brik DE SNELHEID, luit. ter zee Ferguson, naar Vlissingen; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. E. van Duyn naar Batavia; ASTRA, kapt. J.A. de Lang, naar Suriname; MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 11 februari. Gisteren namiddag, omstreeks half 2 ure, is van voor deze stad met een goede gelegenheid vertrokken het naar Batavia bestemde fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Sipkes.


Datum: 13 februari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 10 januari. In het afgelopen jaar zijn in de haven 33 Nederlandse schepen aangekomen, waarvan 17 ballast en de overige met dakpannen, haring en stukgoed; zelve zijn vertrokken met hout en granen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal in de loop dezer maand vertrekken, het daardoor bekend extra snelzeilend, op nieuw gekoperd en vertimmerd fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. Barend Drayer, families of bijzondere personen voor hun overtocht van deszelfs daartoe bijzonder goed ingerichte zeer ruime kajuit en verdere gemakken gebruik wensende te maken, adresseren zich ten spoedigste bij de cargadoors D’Arnaud & Comp., te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen AFINA, kapt. D.H. Drewes, van Colberg naar Amsterdam, de ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, en SOPHIA, kapt. L.J. Mulder, beide van Hamburg naar Amsterdam, alle drie te Cuxhaven binnen, hebben den 1 februari derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de NEDERLANDSCHE WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Kopenhage en Calundborg naar Schiedam, te Arendahl binnen, werd volgens brief van daar van den 24 januari, nog steeds door tegenwind verhinderd om de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. de Ranitz, notaris op de Leek, zal, ten verzoeke van W.H. Cazemier, op zaterdag den 21 februari 1835, des avonds te 6 uren, ten huize van M.J. Juursema, op de Leek, publiek, tegen contante betaling, verkopen een tjalkschip, genaamd NOOIT GEDACHT, groot 58 tonnen, met alle hierbij behorende goederen, gelijk hetzelve tot heden door W.H. Cazemier is bevaren, met uitzondering van koks- en kajuitgereedschappen, gelegen op de Leek, alwaar hetzelve dagelijks kan bezien worden.
Mr. C. de Ranitz, notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Ameland zal op maandag de 23e februari 1835, des voormiddags ten negen ure, bij het Pakhuis te Hollum op Ameland publiek om contant geld verkopen twee zware ankers, een werp- en een dreganker, een zwaar ankertouw, een dito (gekapt), een jaagtros, 6 span groot en 6 span fokkewant; verders stingswanten, groot stag, waterstag, bramstag, benevens een zeer aanzienlijke partij staand en lopend touwwerk, 19 zeilen, zo groot als klein, 5 kleden, 1 boot, onderscheidene stukken rondhout, als ra’s, gaffels, gieken enz., luiken, watervaten, koks- en scheepsgereedschappen, alles nog bijna nieuw, en eindelijk enige scheepsvictualie, alles geborgen van het in de nacht van de 23e op de 24e oktober laatstleden gestrand brikschip AUGUSTA, kapt. Ludwig Schwell.
Ameland, de 10 februari, de strandvonder voornoemd, W.R.J.D. van Heeckeren. (opm. zie LC 041134)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Attema Gz te Oldeberkoop zal op donderdag de 19e februari 1835, des namiddags om 3 uren, ten huize van F.J. Kiers, kastelein te Noordwolde, publiek verkopen zeker met luiken gedekte vooronderpraam, groot volgens meetbrief 31 ton, met zeilen en verdere toe- en aanbehoren, en wel in dier voege dezelve laatst door Sipke Willems Stuurman is bevaren, en thans ter bezichtiging is liggende in de Scheepvaart bij het huis van de kastelein Kiers voornoemd.


Datum: 14 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 februari. De 11e dezer, des namiddags, arriveerde te Maassluis DE ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, van de Noord Zee.
De 13e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, van Cette.
Van Texel is uitgezeild Zr.Ms. brik DE SNELHEID, luitenant ter zee Ferguson, naar Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 februari. De Engelse bark ANN GALES, kapt. R. Clapperson, van Londen naar Elseneur en Petersburg, de 18e oktober op Texel gestrand, welke men bezig was om af te brengen, is, volgens brief van Den Helder van de 10e dezer, weer tegen het duin geslagen en de gereedschappen langs het strand gespoeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 februari. Uittreksel uit de Lloydslijst van 10 februari:
De VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keizer, is in augustus verleden jaar van Newcastle naar Groningen vertrokken. Sedert is van het schip niets gehoord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 13 februari. Er zijn in het laatste half jaar 1834 te Marseille vijftien Nederlandse schepen aangekomen, allen van Amsterdam en Rotterdam, hoofdzakelijk met kaas en voorts met andere waren geladen, terwijl dezelve met verschillende koopwaren naar onderscheidene havens weer zijn vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barcelona, 2 januari. In het laatste half jaar 1834 is er niet een Nederlands schip in deze haven noch andere van Catalonië aangekomen.
De zeehandel is door de cholera gestremd geweest en heeft deszelfs gewone loop nog niet hernomen, vermeld men nog niet spreekt van verzendingen van artikelen van voortbrengselen uit Catalonië; zijnde de bevelen tot aankopen uitgesteld en de prijzen van de brandewijnen en wijnen, welke de voornaamste artikelen zijn, gestegen door de kopen welke de binnenlandse speculanten daarvan doen, om dezelve, zo las men onderstelt, te verzenden naar Zuid-Amerika.
Er zijn hier enige vreemde schepen, vooral Zweedse (niet één Nederlands schip) waarvan de gezagvoerders wachten dat er weder verzendingen plaats hebben om dezelve te bevrachten. Voor 14 dagen bevond zich alhier een groot aantal schepen, doch met allen zoveel geduld hebbende, zijn er vele vertrokken met ballast om elders fortuin te zoeken. Anderen hebben zich voor deze haven vertoond, ten einde te vernemen of er een gelegenheid bestond om hun schepen te bevrachten en zijn na een ontkennend antwoord weer vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 9 januari. In het afgelopen jaar hebben 71 Nederlandse schepen de haven van Pillau bezocht, waarvan 69 vervolgens naar Koningsbergen zijn vertrokken en 1 naar Elbing. Handel en scheepvaart blijven alhier steeds kwijnen; onzeker is het nog hoe het daarmee dit jaar zal gelegen zijn, doch daar sedert drie jaren van buitenslands weinig navraag naar voortbrengselen van hier is geweest, schijnt het dat alleen een of andere buitengewone gebeurtenis of gebrek aan granen buitenslands, hier enige levendigheid aan de handel zou kunnen aanbrengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

DE ZEEMEEUW, kapt. A.L. Koolhaas, van Newcastle naar Amsterdam, is 8 februari met schade te Hooksiel (opm: Hooksiel) binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Marseille, 2 februari. VOLHARDING, kapt. Leeuwrik, van Amsterdam.
Gibraltar, 13 januari. VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, van Amsterdam naar Odessa; 15 januari. VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Rotterdam; MARIA JOHANNA, kapt. Valk, van Vlaardingen.
Uitgezeild: Marseille, 31 januari. KATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
MARGARETRHA, kapt. H.J. Veen van Bordeaux met wijn, brandewijn en thee; CATHARINA, kapt. H.H. Duintjer, van Charrette (opm: wellicht de landstreek Charente Maritime) met wijn en brandewijn; MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Genua met olie, marmer, sukade, vermicelli, kippers, schillen en vruchten; HYLKE JANSZ, kapt. B. Siedzes, van Londen met ijzer en lood.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De hoofdadministrateur van de marine maakt hiermee bekend, dat ingevolge de daartoe verleende autorisatie bij besluit van Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal ad interim van Nederlands Indië, in dato 22 november 1831 no. 4, op woensdag de 25e dezer, onder de nadere goedkeuring van het gouvernement, ten overstaan van de haven- en equipagemeester te Soerabaja, publiek aan de meestbiedende zal worden verkocht Zr.Ms. schoener DE WINDHOND, zoals dezelve is liggende aan ’s lands werf aldaar, met en benevens enige tot die bodem behorende onbruikbare inventaris-goederen, omtrent welk een en ander nadere informaties bij het marine departement te Batavia en ten kantore van de haven- en equipagemeester voornoemd, zullen kunnen worden ingewonnen.
Batavia, 11 februari 1835, de hoofdadministrateur voornoemd Ruloffs.


Datum: 16 februari 1835


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 15 februari. De stoomboot de SCHELDE, gisteren voor de tweede keer van Vlissingen alhier aangekomen en heden derwaarts teruggekeerd, zal, naar men verneemt, zolang de stoomboot PRINSES MARIANNE nog onder reparatie blijven moet, geregeld eens in de week de reis maken van Vlissingen naar Dordrecht en de volgende dag terug naar Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlie, 11 februari. Aan strand is gevonden een stuk van een verschansing, waarop met witte letters geschreven stond: ALPHA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 13 februari. JONGVROUW MARIA, kapt. A.K. de Wyk, van Cette; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Bordeaux; 14 februari. VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, naar Londen.
St. Thomas, vóór 10 januari. NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, van Amsterdam.
Uitgezeild: Cette, 31 januari. DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. Klaas Domenie en CORNELIUS DASSE VIËTOR, kapt. H. Bosker, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, van Hull met traan en katoen.


Datum: 17 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 februari. De 13e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. M.D. Meyer, van Batavia. De 14e, des namiddags, DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, van Messina.
De 16e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, DE NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, ALGEMEEN BELANG, kapt. K. Cordia, WILLEMINA, kapt. G. Treus, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. ven der Gaauw, HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer en ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, naar de Noord Zee en SCHEEPSBOUWLUST, kapt. G. Goedenraad, naar Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 februari. Volgens brief van kapt. A.L. Koolhaas, voerende het schip DE ZEEMEEUW, van Newcastle naar Amsterdam, in dato voor Hooksiel de 10e dezer, was hij de 8e dito, na alles als ook het roer verloren te hebben, op de Jade binnengelopen en had hij een vaartuig met volk, anker en touwen aangenomen, om hem in een der havens aldaar binnen te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 februari. De tjalk DE VROUW METTA, kapt. J. Holst, met raapzaad van Rustingerzijl (opm: waarschijnlijk Rüstersiel nabij Wilhelmshaven) naar Amsterdam, te Rustingerzijl, uit zee terug, is, na de reis hervat te hebben, andermaal met schade aldaar terug gekomen en de lading, zonder inachtneming der gevorderde formaliteiten, de 24e januari verkocht geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 februari. Woensdag is Zr.Ms. brik DE SNELHEID, luitenant ter zee der 1e klasse Ferguson, ter rede van Vlissingen aangekomen van het Nieuwediep en is de volgende dag binnen het dok gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 15 februari. MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh, van Cette.
Havana, 5 januari. ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Amsterdam.
Marseille, 1-4 februari. GEZINA CATHARINA BRONS, kapt. F.H. Foeken, van Lissabon.
Newhaven, 11 februari. NICOLAA WITZEN, kapt. F. Lange, van Suriname naar Amsterdam.
Stockton, 4 februari. JONGE LEEUW, kapt. T.L. Wijnja, van Harlingen.
Uitgezeild: Texel, 14 februari. VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema en VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma, naar Londen.
Marseille, 1-4 februari. HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip, genaamd DE JONGE CHRISTOFFEL, groot circa 50 roggelasten. Te bevragen bij C. Wytekamp, Buiten Wieringerstraat, boven n.º 20.
(opm: het schip werd in Amsterdam verkocht aan een sloper; de zeebrief werd om die reden op 6 juni 1835 naar Den Haag teruggezonden)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE, varende in het Beurtveer tussen Nijmegen en Rotterdam, vice versa, zal de gewone dienst hervatten op zondag de 22e februari 1835, ’s morgens ten 7 ure, van Nijmegen naar Rotterdam en ’s Hage en op maandag de 23e februari 1835, ’s morgens ten 6 ure, van Rotterdam naar Nijmegen en vervolgens van Nijmegen en Rotterdam en ’s Hage, iedere zondag, dinsdags en donderdags, ’s morgens ten 7 ure en van Rotterdam naar Nijmegen: iedere maandag, woensdag en vrijdag, ’s morgens ten 6 ure. Zullende de dienst der diligence op ’s Hage en terug op de bekende voet te gelijk worden hervat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip WILLEM, kapt. H.W. Kiers, om spoedig te vertrekken. Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading om, weer en wind dienende, den 25 dezer naar Bergen in Noorwegen te vertrekken, het Nederlands kofschip TIESSINA, kapt. Wouter Gialts. Adres bij de scheepsmakelaar Gerard Mauritz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Gisteren is bij de Zwarte Polder omhoog geraakt de Engelse schoener BRITIANNIA, kapt. Frankland, komende van Cephalonia en Marseille, gedestineerd naar Antwerpen, met krenten en olijven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 16 februari. Het schip de HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meijer, des avonds van de 13 dezer te Hellevoetsluis binnengekomen, heeft van Batavia, van waar het den 12 oktober vertrokken was, de tijding aangebracht, dat aldaar de ochtends van de 10 tevoren een buitengewoon hevige aardbeving had plaats gehad, die te Batavia slechts weinig, maar verder binnen ’s lands veel schade moet hebben aangericht; zelfs zou een gedeelte van het paleis van de gouverneur-generaal zijn ingestort, zonder dat evenwel de bewoners letsel ontvangen hadden. Dertig mijlen landwaarts in zou een berg ingestort en daaronder een geheel dorp bedolven zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Onder de schepen, welke te Riga overwinteren, wordt genoemd de Nederlandse smak ALIDA, kapt. L.R. Nieveen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen AFINA, kapt. D.H. Drewes, van Colberg naar Amsterdam, de ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, en SOPHIA, kapt. L.J. Mulder, beide van Hamburg naar Rotterdam, alle drie laatst van Cuxhaven, zijn de 2e februari aldaar terug gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De smak CONCORDIA, kapt. B.H. Dekker, van Riga naar Bremen, is, volgens brief van Elseneur van de 7e februari, lek en met verlies van een zwaard te Kalhamnershaven, op Gothland, binnengelopen. Het moest lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In de tweede helft van 1834 zijn te Bayonne 8 Nederlandsche schepen aangekomen, geladen met cacao, droogerijen, tabak, kaas, lijnwaden, kramerijen, suiker, leder, hennip, planken, loodwit en muskaatnoten; 5 derzelve zijn vertrokken naar Amsterdam met reukwaren, marmer, wijn, enz.; 1 naar Hamburg met reukwaren, suiker, wijn, lijnwaden, enz., en 1 naar Londen met schapenvellen, terwijl de IKINA WILMINA, kapt. S.I. Vegter, nog aldaar wacht op een lading.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Uitgezeild: De 14 februari, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Liverpool; het smakschip de VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Kappen, van Dantzig naar Rouaan; het kofschip de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, naar Noorwegen; het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, naar Newcastle.


Datum: 18 februari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping. De opperstrandvonder van het oud dominiaal ressort van Haarlem zal, ingevolge bekomen autorisatie en ten overstaan van de heer Edward Collings, agent van de heren assuradeurs te Bordeaux en van andere Franse, Engelse en meerdere zeeassurantie compagnieën, woonachtig te Amsterdam, op donderdag de 26e februari 1835, des voormiddags ten 11 ure, te Scheveningen, in het Heerenlogement, om contant geld, publiek doen verkopen, de lading van het op reis van Dantzig naar Bordeaux verongelukte kofschip DE JONGE FREERK, bestaande in 169 grenen balken, lang van 4½ tot 13 el, zwaar van 24 tot 45 duim. 270 grenen delen, dik 4 duim, lang van 2 tot 8 el, breed van 26 tot 31 duim. 1.450 Dantziger duigen, lang 1 el, dik van 5 tot 7 duim. Voorts zullen, alsmede op de daartoe bekomen machtiging, ter gemelde dage en plaatse, publiek, ad opus jus habentium (opm: voor hen die het aangaat), worden verkocht: 20 balken of sparren, 36 Noorse delen, 2 platen roodhout en een partij wrakhout. Alle welke goederen twee dagen vóór de verkoping kunnen worden bezichtigd, terwijl inmiddels, bij de substituut-strandvonders te Scheveningen, nadere informatie omtrent een en ander is te bekomen.
(opm: op 27 oktober 1834 is de JONGE FREERK ondersteboven op het strand van Scheveningen aangedreven; van de bemanning geen spoor; zie PGC 041134)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 16 februari 1835: het gekoperd brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Simon van Duyn: NLG 13.000, in slag NLG 1.000, opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 16 februari. VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema en VROUW DIEUWKE, kapt. R. Bovenkamp, van Londen.
Uitgezeild: Texel, 16 februari. HAVANA PACKET, kapt. D.T. Visser, naar Havana; ANTHONIA FRANCINA, kapt. R.H. Lutje, naar New-York; AGATHA, kapt. G.S. van de Wyk, naar Sunderland; EVELINA, kapt. D. Gorter, naar Rotterdam; MARIA, kapt. A. de Boer, naar Bordeaux.
Vlie, 15 februari. GEZINA, kapt. B.A. Visser, naar New-Castle; JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 februari. Uitgezeild EDMOND (opm: ex-Zuid-Nederlandse brik JONGE AUGUST), kapt. C. Fertig, naar Havanna.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. het gekoperd tweedeks fregatschip MARIA, kapt. Jan Remkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. het nieuw gekoperd Nederlands schoener kofschip DE HARMONIE, kapt. Arent van der Meyden. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Hoyman en Schuurman.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Baltimore. Het pinkschip NEDERLAND, kapt. Joppe Pieters Carst, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Comp. en Kranenborg en Zoon.
New York. De Nederlandse schoenerkof DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. Haye Folkerts Klein. Adres bij Kranenborg en Zoon.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bayonne. Het Nederlands kofschip ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 18 februari.
Bordeaux. Het Nederlands schoener-galjootschip JOHANNES CAROLINA, kapt. Jacob Verdoes. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip JOHANNA MARIA, kapt. Tonnis W. Stuit. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Port à Port. Het Nederlandse kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Triest. Het Nederlands kofschip PETRUS LUDOVICUS, kapt. Wilkens Jans Moesker. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip EVERDINA, kapt. D.D. van Wyk. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip PIETERDINA, kapt. H.R. Duit. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE COURIER, kapt. Philip de Best. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker. Adres bij J.C. van Oven.
Kopenhagen. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. Wopke Teunis Hitman. Adres bij Da Costa en Bueno.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia is aangekomen de 15e februari het Nederlandse schip FACTORIJ, kapt. J. Parlevliet, met passagiers en Zr.Ms. troepen, de 12e oktober vertrokken van Rotterdam.


Datum: 19 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomboot WILLEM DE EERSTE varende in het Beurtveer tussen Nijmegen en Rotterdam, vice versa, zal de gewone dienst hervatten op zondag de 22e februari 1835, des morgens ten 7 ure, van Nijmegen naar Rotterdam en ’s Hage en op maandag de 23e februari 1835, des morgens ten 6 ure, van Rotterdam naar Nijmegen en vervolgens van Nijmegen naar Rotterdam en ’s Hage.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Havre-de-Grace, het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 februari. De 17e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis SEENYMPHE, kapt. J.P. Beekman, naar de Oost Zee en arriveerde LYNX, kapt. P.D. Nap, van Lissabon.
De 16e dezer, des namiddags, arriveerde te Maassluis ZEELUST, kapt. A. Patyn, van de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. M.D. Meyer, voerende het schip DE HOOP, van Batavia te Helvoetsluis binnen, heeft de 17e oktober, op 09º41’ ZB 102º47’ OL van Greenwich, gepraaid het fregat J.C.J. VAN SPEYK, kapt. J.C.F. Lupcke, van Rotterdam naar Batavia; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 februari. Het schip DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Hamburg naar Amsterdam, heeft, volgens bericht van Hamburg van de 11e dezer, na op de Elve, bij Neumühlen, wegens weigeren van wenden te hebben moeten ankeren, op het anker gestoten en is daardoor lek geworden; een gedeelte der lading was gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
JONKVROUW MARIA, kapt. A.K. de Wyk, van Cette met wijn; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Bordeaux met wijn; CHRISTINA, kapt. M.D. Bootsman, van Londen met honing, wijn en boekweit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 februari. Naar men verneemt, is gisteren te Schiedam het aldaar bouwen van het voor de vaart op Oost-Indië bestemde schip aangenomen door de Dordrechtse scheepsbouwmeester Cornelis Gips, die er de kiel voor zal gaan leggen, zodra de daarvoor te maken werf er toe in staat zal zijn.


Datum: 20 februari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 18 februari. ST. ANTONIE, kapt. H.C. Jongebloed, van Papenburg; ANNETJE MARGARETA, kapt. H.Y. Diekman, van Cuxhaven.
Bahia, 26 november. HESPERUS, kapt. P. Schackel, van Amsterdam; 28 november. AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam.
Uitgezeild: Vlie, 17 februari. ANTJE, kapt. K. Welger, naar Havana.
Bordeaux, 10 februari. HARMANNUS WIARDI (zeilklaar), kapt. H.A. Post, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Strandvonderij. De opperstrandvonder van den eilande Goedereede en Overflakkée, wonende te Goedereede, zal, ingevolge bekomen autorisatie, op donderdag den 26ste februari 1835, des voormiddags ten 10 ure, op het gemeentehuis te Goedereede, publiek, ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden), om contant geld, de volgende door zeewater beschadigde goederen verkopen: Omtrent 20.000 ponden sapanhout, 18 ponden kaneel, 164 kistjes Manilla sigaren, 5 kisten dito zeep, 9.500 ponden dito hennep, 22 verschillende fusten suiker, 4 á 5000 ponden koffij, mitsgaders 5 ijzeren karonnades á 12 pond, 2 ijzeren kanonnen á 6 pond, 12 geweren, 6 pistolen, 2 donderbussen, 7 sabels, 3 lichte ankers, 2 einden ketting, 1 groot eind kabel, 2 trossen, enige zeilen, gekapt lopend wand, enig rond en wrakhout, gesloopt ijzer en koper, en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd. Alles afkomstig van en uit het Hollands schip (opm: brik) de MALEIJER, den 20ste januari 1835 aan den eilande Goedereede gestrand (opm: zie LCO 260135). Daags vóór de verkoping zullen de Goederen zo binnen als buiten Goedereede genommerd te zien zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia liggen in lading te Rotterdam, om de 5e maart aanstaande te vertrekken: de fregatschepen DE VROUW MARIA, kapt. A.M. Noorbeek; RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap. Beide ingericht om passagiers een genoeglijke overtocht te verschaffen. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam en Smeer, Hudig en Blokhuyzen en bij de kapitein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op de 10e oktober lag ter rede van Batavia, onder meer andere, het schip CONCORDIA, kapt. Jan Harms Backer, in lading naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 19 februari. Naar men verneemt is het departement van de marine gemachtigd, om tegen maart aanstaande het transportschip PRINS WILLEM FREDRIK HENDRIK, liggende te Hellevoetsluis en gecommandeerd wordende door de luitenant ter zee der 1ste klasse C. van der Hart, met de vereiste behoeften voor de zeemacht te West-Indië, de reis naar de koloniën Suriname en Curaçao te doen aannemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men zal de 28e februari 1835, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van F. Blom, kastelein te Ezumazijl, publiek presenteren te verkopen:
- Het in de maand oktober 1834 gestrande en bij de Ezumazijl alhier aangebrachte Pruissische galjasschip DOROTHEA, gevoerd geweest bij kapt. J.C. Moritz, groot ongeveer 220 tonnen, zijnde masteloos, en waarvan de tuigage is geborgen in de grietenij Westdongeradeel.
- Navolgende houtwaren als: 3 grenen balken, liggende bij Paesens, een aantal grenen delen, liggende te Anjum en Ezumazijl; enige grenen posten en pijpestaven, liggende te Ezumazijl; 15 stuks juffers, liggende aldaar.
Alles als strandgoed aangebracht. (opm. zie LC 071134 en LC 141134)


Datum: 21 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 februari. De 18e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis FORTUNA, kapt. A. van der Weyde, van Nantes; DE JONGE WILLEM, kapt. J. Barkenstein, van Papenburg; ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, van Embden.
De 19e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ZEELUST, kapt. A. Patijn, naar de Noord Zee.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Cette.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild: Vlie, 18 februari. CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
La Rochelle. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. S.M. Tanger. Adres bij Jan Corver en Comp.
Rochefort. Het Nederlands kofschip FREDERIKA, kapt. J. Barends. Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt 23 februari.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 20 februari. JAN FREDERIK, kapt. J. Smit, van Londen.


Datum: 23 februari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam.
MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh van Cette met wijn, tournesol (opm: zonnebloempitten of –olie) en azijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 20 maart. CONCORDIA, kapt. J. Schut, voor wijlen J. de Bakker, van Batavia; ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Bordeaux.
Terschelling, 18 maart. DE JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Texel, 20 maart. ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, naar Bayonne; LAMBERTUS, kapt. H.C. Lindeboom, op avontuur.
Vlie, 19 maart. GEERDINA, kapt. A.A. Hansen, naar Noorwegen; HOOP OP FORTUIN, kapt. H. Visker, naar Hamburg; FLORA, kapt. R. Spall, naar Groningen; ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, op avontuur.
Terschelling, 18 MAART. DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.G. Bulthuys, naar Hamburg; HARMANNA, kapt. R.W. Lukens, naar Droback.


Datum: 24 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg, de Nederlandse smak DE VROUW AUKJE, kapt. J.J. Visser.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz. Cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands gekoperd fregatschip ALEXANDER, kapt. Alex. Smith Cassie, om binnen tien dagen te vertrekken.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip GEZIENA, kapt. R.F. Taay.
Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 februari. De 20e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ONDERNEMING, kapt. H.G. Hendriks, van Hull en ENDRAGTEN, kapt. C.W. Zimmerman, van Charleston, welke met het naar binnen zeilen op de Plaat, buiten de Kwak, aan de grond geraakt en des nachts door de harde wind en hoge zee in de grond gestoten is; de equipage is met levensgevaar in de grote boot aan de wal gekomen; men zou trachten zo veel mogelijk van de lading en tuigage te bergen.
De 22e, des morgens, arriveerde DE JONGE HENDRIKA, kapt. F. Rietmeyer, van Odessa.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 februari. Het schip ANNECHINA, kapt. W.W. Patje, van Hamburg naar Amsterdam, is de 12e dezer te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 23 februari. Het vertrek van Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDERIK HENDRIK van Hellevoetsluis naar Suriname en Curaçao is bepaald op 1 maart aanstaande.
Naar men voorts verneemt, zal met de 15 maart aanstaande in dienst worden gesteld Z.M. brik de MERKUUR, liggende aan ’s rijks werf te Hellevoetsluis.
Ook zal Z.M. korvet BOREAS, welke op ’s rijks werf te Vlissingen wordt aangebouwd, tegen 15 maart aanstaande gereed moeten zijn om in dienst te worden gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNEGINA, kapt. W.W. Pattje, van Hamburg naar Amsterdam, is de 12e februari te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Uitgezeild: Den 17 februari, de kofschepen JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, en CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, beide naar Noorwegen.
Binnengekomen: Den 16 februari, het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een veerschip, groot 19 ton, met zeilen en toebehoren, te koop. Te bevragen bij Johannes Gosses Postma te Oosterzee.


Datum: 25 februari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het Nederlands schip DE HOOP, kapt. A.L. de Vries. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffyn. Adres bij Blikman en C.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JUFFROUW HENDRIKA, kapt. Hendrik H. Scholtens. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit. Adres bij Blikman en C.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate. Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Verkoop van goederen. In de loop van de volgende maand zal, ten overstaan van vendumeesteren alhier, worden verkocht:
- Het Nederlandse schip BARON VAN DER CAPELLEN, hernaamd JOEDOEL BARIE
- Het alhier ter rede liggende schip VROUW HELENA
Beide behorende tot de nalatenschap van Sjech Mohamath bin Abdul Ragman Baggermoes.
Batavia, de 16e februari 1835, de executeuren Said Aloei Babrek, Said Hassan bin Abdulla Ayderoes, Sjech Abdul Rachman Meserie en Sjech Sait bin Saliem Nooem. (opm: zie JC 140335)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia zijn aangekomen:
De 22e februari: Zr.Ms. fregat Diana, kapt.t.zee J.C. Koopman, aan boord hebbende Z.E. de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië D.J. de Eerens met familie en gevolg, de 10e november vertrokken van Texel, het Nederlandse schip ORTELIUS, kapt. D.G. Niesen, met een passagier, de 14e november vertrokken van Rotterdam en het dito schip BORNEO, kapt. D. Charlau, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 14e november vertrokken van Hellevoetsluis.
De 23e februari: het Nederlandse schip VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, de 20e september vertrokken van Amsterdam.


Datum: 26 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen Jr., om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 februari. Van Helvoetsluis wordt de 24e dezer gemeld, dat de schepen, de vorige dag binnengekomen, genaamd zijn ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. F. Fokkens, van Batavia en EVELINA, kapt. J. de Gorter, van Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De schepen DE HOOP, kapt. H.T. Bakker, van Neustadt en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Petersburg, beide naar Amsterdam, te Bremerhaven binnen, hebben de 15e en 16e dezer hun reizen voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 februari. Het schip DE VROUW ANNA, kapt. J.E. Oosting, van Amsterdam naar Hamburg, is, op een gevaarlijke plaats ten anker liggende, door vissers gevonden en te Delfzijl binnengebracht, zijnde de kapitein overleden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 februari. FLORA, kapt. R. Spall, van Londen.
Terschelling, 18 februari. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlaming, van Glückstad.


Datum: 27 februari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlie, 24 februari. Uit de Jetting is op de Oostwal gedreven het kofschip JACOBA CATHARINA, kapt. J.D. Kuiper (opm: bouwjaar 1807; kapt. Dirk Louis Kuipers). Het heeft de grote mast gekapt en zit vol water, hetzelve zal weg zijn. (opm: zie ook LC 030335)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 21 februari. Heden middag is op de Buiten Noordsvaarder gestrand, een tjalk, de naam alsnog onbekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

’s Gravenhage, 22 februari. Naar men verneemt zal Zr.Ms. fregat RUPEL, kapt. ter zee Pool, thans liggende voor Amsterdam, met de maand maart buiten dienst worden gesteld, en daarentegen de brik MERCUUR, liggende aan ’s Rijks werf te Hellevoetsluis, en de korvet BOREAS, welke op de werf te Vlissingen wordt aangebouwd, tegen het midden der genoemde maand in dienst gesteld worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de HOOP, kapt. H.T. Bakker, van Neustadt, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Petersburg, beide naar Amsterdam, te Bremerhaven binnen, hebben de 15e en 16e februari derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Advertentie. Dienende deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden.
Wij bevinden ons met onze Kinderen en Behuwd-Kinderen in den diepsten rouw gedompeld, door het verongelukken van onzen hartelijk geliefden Zoon Aryaan G. Ebling, in den ouderdom van 31 jaren, welke als Stuurman aan boord was bij den Kapitein H.K. Wijkmeijer, van de Oude Pekel-a, op deszelfs terugreis van New-Castle naar het vaderland, in den hevigen storm van October l.l. (opm: zie AH 021034)
Bitter bedroefd geven wij van deze voor ons zoo treurige gebeurtenis kennis aan vrienden en Bekenden.
Oude Pekel-a, den 25 Februarij 1835 Gerrit G. Ebling,
Afien K. Pijbes
LC 270235
Leeuwarden, 26 februari. Het vertrek van Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDERIK HENDERIK, van Hellevoetsluis naar Suriname en Curaçao, is bepaald op de 1e maart aanstaande.
Naar men voorts verneemt, zal met de 15e maart aanstaande in dienst worden gesteld Zr.Ms. brik de MERKUUR, liggende aan ’s Rijks werf te Hellevoetsluis.
Ook zal Zr.Ms. korvet BOREAS, welke op ’s Rijks werf te Vlissingen wordt aangebouwd, tegen 15 maart aanstaande gereed moeten zijn om in dienst te worden gesteld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, groot 63 ton. Te bevragen bij S.E. Postma, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip met deszelfs toe- en aanbehoren, zodanig als hetzelve door wijlen Jilke Oedses de Vries, in leven schipper te Leeuwarden, is bevaren geweest. Nadere informatie te bekomen bij deszelfs weduwe op het Noordvliet bij Leeuwarden.


Datum: 28 februari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

’s Gravenhage, 26 februari. Met de helft der volgende maand zullen Zr.Ms. korvet BOREAS, liggende te Vlissingen, onder commando van de kapt. luitenant D.W. Paling en de brik MERKUUR, te Helvoetsluis, onder bevel van de kapt. luitenant J. Berkhout Molenaar, in dienst worden gesteld, de eerste bestemd voor de Oostindiën, ter aflossing van de korvet DE HELDIN en de tweede voor de Westindiën, ter vervanging van de brik PEGASUS.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast het Nederlands kofschip JOMKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. van Wijk.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 februari. De 25e dezer, des namiddags, arriveerde in Helvoetsluis DE HOOP, kapt. L. Berkhof, van Lissabon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip ENIGHEDEN, kapt. C. Corsten, van St. Ubes naar Stavanger, te Douvres binnen, heeft de 18e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 25 februari. VAN SPEYK, kapt. E. Visser, van Rio-Janeiro; 26 februari. FAAM, kapt. J. Andresen, van Suriname; MERCURIUS, kapt. R.C. Fonk, van Port á Port.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam.
DE FAAM, kapt. J. Andresen van Suriname met suiker en tijm.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het thans te Vlissingen liggend wachtschip MINERVA, zal uit hoofde van zijn slechte staat, openbaar worden verkocht en de commandant van dien bodem, zo wel als de verdere daarop dienende officieren en manschappen, voor zo ver zij niet voor de dienst op de Schelde benodigd zijn, met ultimo maart op non-activiteit worden gebracht; zullen dienvolgens met 1 april het aldaar liggend fregat EURIDICE, onder bevelen van de tegenwoordige commandant, de kapitein ter zee F.C. Courier dit Dubikart, tot wachtschip worden gebezigd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De directie van dezelve maatschappij maakt bekend, dat gedurende de maand maart 1835, ten haar kantore verkrijgbaar zijn gesteld nieuwe stellen coupons, behorende tot de aandelen in dezelve maatschappij, welke coupons, zonder enige betaling, zullen worden afgegeven op vertoon van de originele aandelen, zullende daartoe worden gevaceerd elke morgen van 10 tot 12 ure.


Datum: 02 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, zaterdag 28 februari. Met de helft der volgende maand zullen Zr.Ms. korvet BOREAS liggende te Vlissingen, onder commando van de kapt. luitenant D.W. Paling en de brik MERKUUR, te Helvoetsluis, onder bevel van de kapt. luitenant J. Berkhout Moolenaar, in dienst worden gesteld, de eerste bestemd voor de Oostindiën, ter aflossing van de korvet DE HELDIN en de tweede voor de Westindiën, ter vervanging van de brik PEGASUS.
De kapt. ter zee van het wachtschip AMSTEL, liggende te Helvoetsluis, is op non-activiteit gebracht en het commando van dien bodem opgedragen aan de kapt. N.P. Blommendal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 februari. JAVAAN, kapt. P. Kraay, van Batavia.
Suriname, 27 december. WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, van Amsterdam; 31 december. DE VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange van Amsterdam; 4 januari. DE EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuyper, van Amsterdam.
Br. 16 januari. THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Kral, DE NOORD, kapt. J.A. Weyerbusch, DE HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, SURINAME, kapt. L.J. Luitjens, van Amsterdam; DE KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen. Stoomschip DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop.
Van Rotterdam naar Londen: Dinsdag 10 maart, des morgens ten 8 ure, 17 maart, des middags ten 12½ ure, 24 maart, des morgens ten 7 ure en 31 maart, des middags ten 12 ure. Van Londen naar Rotterdam: Zondag 15 maart, des morgens ten 11 ure, 22 maart, des morgens ten 7½ ure en 29 maart, des morgens ten 11 ure.


Datum: 03 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, mede voor passagiers, om de 8e maart aangaande te vertrekken, het Nederlands gekoperd brikschip ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. G. Duuring, D.H. Joosten, J.J. Verhoeff, G. Duuring Jr., A.C. Dalen Jr., E.L. Jacobson, D. van den Abeelen, J, Kolff, J,F, Sauerbier, L.L. Jacobson en J. Sinderam, makelaars te Rotterdam, zullen op donderdag de 12e maart 1835, des voormiddags te elf ure, in het Huis der Notarissen aan de Gelderschekade, publiek verkopen: circa 1582 balen rijst, onlangs alhier aangebracht van Batavia met het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. F. Fokkens.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 maart. Op de werf Rotterdams Welvaren alhier is door de bouwmeester B. de Hoogh de kiel gelegd voor een barkschip, genaamd CATHARINA, ter grootte van circa 200 lasten, voor rekening van de heren A. van Hoboken en Zonen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 maart. De 28e passato, des namiddags, arriveerde in de Maas DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon.
De 1e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, naar Newry; MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur en HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, naar Belfast; GEERTRUIDA SMIT, kapt. E.C. Eilts, naar Corunna; DE ZEELUST, kapt. E.T. Wieringa, naar Bordeaux; GEZINA, kapt. P.P. Muntendam, naar La Rochelle en AURORA, kapt. A. Hazewinkel, naar Londonderry.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE WELVAART, kapt. C.E. Bodiger, van Papenburg; de 2e, des morgens, zeilden DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, naar Smyrna; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. F. Parlevliet, naar New York; VENILLIA, R.J. Kranenburg, naar Boston; PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, naar Plymouth, JACOB CORNELIUS, kapt. H.B. Schuring naar Bordeaux; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker, naar Liverpool; DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, naar Newry; DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, naar Kadix; DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schut, naar Bergen; WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar ….. ; NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. J. van der Meyde, ZEEMEEUW, kapt. D. Noordhoek en LIJNZ (opm: waarschijnlijk: DOLPHIJN), kapt. P.D. Nap, naar Lissabon.
De 2e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE VROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie, naar Liverpool.
De 2e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JONGE WILLEM, kapt. L. Maasdijk, AURORA, kapt. H.H. Krul en AURORA, kapt. C.E. Folkers, naar Rouaan; AURORA, kapt. L.R. Jansen en VROUW HELENA, kapt. R. Remkes, naar Duinkerken; DE GEBROEDERS, kapt. H.F. Klier, naar Leer; TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Meeuwenoord, naar Havre; ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, naar Belfast; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, naar Hamburg en TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werf, naar …..

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 maart. Kapt. E. Visser, van Rio-Janeiro in Texel binnen, heeft, op 14º10’ ZB 34º13’ WL, gepraaid de brik EMMA MATHILDE, kapt. F.H. Jansen, van Hamburg naar Valparaiso. Voorts rapporteert hij nog, de 25e februari op de hoogte van de Breeveertien gezien te hebben een zeilend vaartuig, zonder volk; als mede enige tijd daarna een drijvende boegspriet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 maart. Het schip MARGARETHA ELIZABETH, kapt. J.B. de Groot, van Sunderland naar Amsterdam, is, volgens particulier bericht, de 16e februari in Texel binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 2 maart. De schepen DELPHIN, kapt. J. Vos, van Riga, van Hamburg naar Rotterdam en AURORA, kapt. J.F.C. Fenster, naar Amsterdam, beide te Cuxhaven binnen, hebben hun reizen voortgezet de 16e en 17e februari.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 2 maart. Als een opmerkelijke bijzonderheid, verdiend gemeld te worden, dat het schip HELENA, kapt. Willem Blom, na een reis van 86 dagen uit Texel, de 18e oktober te Batavia gearriveerd is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 22 februari. Het tjalkschip, gisteren op de Buitennoordsvaarder gestrand, is DE JUFFER ENGELINA, schipper C.F. Bulthuis, van Bremen naar Amsterdam, het volk is geborgen en behouden hier aangebracht, enige kistjes sigaren zijn geborgen, doch het schip en de verdere lading, bestaande in raapzaad, enz., zal waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 februari. JAVAAN, kapt. P. Kraay, van Batavia; 1 maart, HANDELMAAT-SCHAPPIJ, kapt. J.G. Veening, van Batavia.
Straat Sunda, doorgezeild, 13 oktober. DE HOOP, kapt. M.D. Meyer, van Batavia naar Rotterdam.
Havana, 18 januari. KINDERDYK, kapt. J.A. Bangma, van Rotterdam.
Genua, 6 februari. CATHARINA MARGARETHA, kapt. H.M. Swart, van Amsterdam.
Oporto, 5 februari. CATHARINA, kapt. Zylstra, van Riga.
Liverpool, 21 februari. MARTINA JOHANNA, kapt. Van Driesten, van Rotterdam.
Plymouth, 19 februari. EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Amsterdam naar Villa-Nova.
Uitgezeild:
Texel, 1 maart. GOEDE HOOP, kapt. J. Willekens, op avontuur.
Vlie, 25 februari. Naar Terschelling gezeild: ST.THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.
Samarang, 3 november. WALCHEREN, kapt. C. Rickels, naar Batavia en Middelburg; 4 november. DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, naar Rotterdam.
Soerabaya, 5 november. MADURA, kapt. B.C. ten Ham, naar Batavia en Amsterdam.
Kaap de Goede Hoop, 13 december. VROUW HENDRIKA, kapt. L.A.J. Boulet, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAVAAN, kapt. P. Kraay, van Batavia met koffie, suiker, noten, foelie, nagelen en huiden; HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. J.G. Veening, van Batavia met koffie, suiker, indigo, ruwe zijde en huiden; VAN SPEYK, kapt. E. Visser, van Rio Janeiro met koffie en huiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Helvoetsluis, 28 februari. Kapt. Rietmeyer is naar het Hitschersche Gat op gezeild. (opm: quarantaine plaats)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Hamburg naar Amsterdam, is de 20e februari te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, van Hamburg naar Rotterdam, en SOPHIA, kapt. L.J. Mulder, van Hamburg naar Amsterdam, hebben hunne reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen AFINA, kapt. D.H. Drewes, van Colberg, en ANNEGINA, kapt. W.W. Pattje, van Hamburg, beide naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, waren den 19 februarij aldaar nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Reijnders, notaris te Appingedam, zal op zaturdag de 14e maart 1835, des voormiddags te 10 uren, ten huize van de weduwe J.A. Smaal te Delfzijl publiek, om dadelijk te aanvaarden, verkopen het Nederlandse hektjalkschip, vroeger de VROUW AUKE, thans de VRIENDSCHAP genaamd, groot 30 tonnen, met mast, zeilen, ankers, touwwerk en verder opgoed, laatst bevaren bij kapt. H. Hulst en liggende in de haven van Delfzijl. De scheeps-inventaris ligt ter lezing ten kantore van genoemden notaris.
Tevens zullen alsdan worden verkocht 3/32e aandelen in het kofschip genaamd STAD EN LANDE.
(opm: de VRIENDSCHAP is mogelijk een binnenschip)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Uitgezeild: Den 25 februari het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.
Den 1 maart het kofschip LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, naar Sunderland; het kofschip JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, naar Noorwegen; het smakschip ALIDA, kapt. H.B. Drok, naar Noorwegen.
Niets binnen gekomen, doch te Harlingen op den 25 en 26 februari 1835, door loodsschuiten aangebracht de manschappen en tuigage van het op de 23e dito op Griend (opm: zandplaat tussen Vlieland en Harlingen) verongelukte kofschip JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, met ballast van Harlingen naar Noorwegen (opm: zie AH 270235).


Datum: 04 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 2 maart. VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, van Lissabon; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, JONGE JAN, kapt. T.P. van der Wal en MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen.
Uitgezeild:
Texel, 2 maart. JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, naar Bordeaux; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Cardiff; HERSTELLING, kapt. L.J. Witkop, naar Hull.
Vlie, 28 februari. Van de rede naar Terschelling gezeild; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, en VROUW BERTHA, kapt. H.J. Kreuter, op avontuur; 1 maart. WELDAAD, kapt. B.E. Boll, naar Newcastle; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, naar Stavanger; GEZINA, kapt. H.L. Roelfsma, naar Egersund; ALIDA, kapt. H.B. Dok, naar Droback; JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, naar Arendahl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg, van Bordeaux met wijn; MARGARETHA, kapt. J.B. de Groot, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
New-Orleans. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan Geerlofs Visser. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
La Rochelle. Het Nederlandse kofschip DE WELKOMST, kapt. J.R. Brons. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Friedrichstadt, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlandse smakschip MARGARETHA ELISABETH, kapt. J.B. de Groot. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse kofschip ELISABETH, kapt. H.J. Sauwerkrop. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. Jan L. Dokter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Koppenhagen. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. Wopke Teunis Hisman. Adres bij Da Costa en Bueno.
Rendsburg en Kiel. Het Nederlands kofschip DE JONGE GERRIT, kapt. Albert Hazewinkel. Adres bij B.J. Van Heugel.
Rostock en Wismar. ( te Rostock te lossen). Het Nederlands smakschip SICCOLINA HORTES, kapt. G.T. de Jong. Adres bij F. der Kinderen. Vertrekt 15 maart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, van Lissabon met zout en fruit.


Datum: 05 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands schoenerschip CATHARINA, kapt. M.M. Pott Jr.
Naar Dantzig, het Nederlands smakschip DE JONGE ALBERDINA, kapt. H.B. Mulder.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 maart. De 2e dezer, des namiddags, arriveerden ELIZA, kapt. H. Peters, APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke en DE SCHELDE, kapt. D. Steur, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 maart. Kapt. P. Kraay, voerende het schip JAVAAN, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, dat de 16e november met hem van Batavia in Texel binnen, rapporteert dat de 16e november met hem van Batavia naar Middelburg en HENRIETTA KLASINA, kapt. J.B. Fuchs, van Passaroeang, Pekalongang en Batavia naar Amsterdam; als ook dat de 8e januari met hem van St. Helena zijn gezeild de schepen KORTENAER, kapt. A. Glazener, de 12e november van Batavia vertrokken en DE KOOPHANDEL, kapt. C. Neurenberg, van Pekalongang en Batavia, beide naar Rotterdam; voorts dat hij de volgende schepen heeft gepraaid, als: de 17e november, bij het uitzeilen van Straat Gunda, het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. L. Heijkoop, van Rotterdam naar Batavia en de volgende dag, op dezelfde hoogte, de bark CASTOR, kapt. H. de Jong, van Amsterdam naar Batavia en de 23e februari, op de hoogte van Goudstaart, de brik ELIZA, kapt. H. Peters, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 maart. Volgens brief van kapt. R. Tjebbes, voerende het schip (opm: fregat) JONGE LODEWIJK ANTONIE, de 27e december in 37 dagen van Amsterdam te Suriname gearriveerd, zou bij de 1e dezer de terugreis aannemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 4 maart. Met de jongste berichten uit Batavia is ook tijding ontvangen dat het schip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van deze stad, hetwelk 29 juli uit Hellevoetsluis gezeild was, op 17 oktober ter rede van Batavia aangekomen is.
Als een opmerkelijke bijzonderheid verdient gemeld te worden, dat het schip HELENA, kapt. Willem Blom, op 18 oktober te Batavia aangekomen, de reis van Texel naar die plaats in 86 dagen volbracht heeft.
In Texel zijn den 1 dezer de schepen HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. J.G. Veening, en POTOMAC, kapt. R. White, van Batavia binnengekomen.


Datum: 06 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen: op maandag de 16e maart 1835, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, afkomstig van het op de 9e december 1834, bij Zandvoort gestrande schip AMSTERDAM en liggende alhier zo als bij notitie is omschreven, in tijds bij genoemde makelaars te bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VERWACHTING, kapt. J.H. Schipper (opm: kof VERWAGTING, bouwjaar 1825; kapt. Jan Hendrik Schipper), met wijn, brandewijn, pruimen, enz., van Bordeaux naar Rotterdam, is, volgens brief van Boulogne van de 27e februari, den vorigen avond bij Etaples gestrand, doch het volk gered. Het schip was lek en ontzet, en men was bezig met de tuigage en de lading te bergen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.W. Posthuma te Dokkum zal op dinsdag de 17e maart 1835, des morgens ten 11 ure, bij de beschrijving, en des namiddags ten 2 ure, bij de palmslag, ten huize van Andries Feenstra, herbergier aldaar, publiek bij strijkgeld presenteren te verkopen 5/16e gedeelte in een extra ordinair welbezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JAN DE WITH, gevoerd door kapt. R.F. Mellema, liggende te Amsterdam, in den jare 1828 nieuw uitgehaald, groot volgens meetbrief 131 ton, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren.
Nadere informatie bij de heren D. Mackeno Zeilmaker, te Amsterdam, Martelaarsgracht no. 295, F. Witteveen, boekhouder van hetzelve, in de Lemmer, S. en J. Posthuma, te Harlingen, H. en J. Helder, te Aalzum, bij de kapitein en bij bovengemelde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, lang 14 el 7 palm 7 duim, hol en wijd naar evenredigheid, voorzien van een zeer goede inventaris, alsmede ankers en touwen. Te bevragen bij de eigenaar Bauke S. Gaastra, te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een beste aardappelsnik, met roef, luiken, zeil en treil. Te bevragen bij Jan A. Goslinga, te Welsrijp.


Datum: 07 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlands kofschip DE BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg het Nederlands smakschip DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 maart. Van Helvoetsluis wordt de 4e dezer gemeld, dat des namiddags van de vorige dag de schepen PLATO, kapt. M. Wise, VENILLIA, kapt. R.J. Kranenburg en OTHELLO, kapt. J.P. Leggeth, tegen de Noordwal aan de grond gestormd zijn, waardoor de twee eersten hun ankers en kabels hebben verloren; na manschappen en ijssloepen tot assistentie aangenomen hebben is het eerste in vlot water gekomen en naar ’s Gravendeel opgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 maart. Van Brielle wordt de 6e dezer gemeld, dat het gestrande schip een kof is, die op de Westplaat vast zit en genaamd ARENTINA HENDRIKA, gevoerd door kapt. A.H. Breeland, geladen met wijn, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd; de equipage is behouden aan land gekomen, de tuigage geborgen en men zou trachten zo veel mogelijk van de lading te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 maart. Het schip EVERDINA, kapt. J. Ohm, van Bremen naar Amsterdam, is met twee andere schepen te Ameland binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 maart. Het schip PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, kapt. F. Meulenbroek, van Samarang en Batavia naar Amsterdam, is, volgens brief van Batavia van de 11e november, lek aldaar ter rede aangekomen en zou, na een gedeelte der lading gelost en in de gouvernements-pakhuizen opgeslagen te hebben, naar Onrust zeilen, om het nog overig gedeelte te lossen en te repareren, waarmede, zo men veronderstelde, omstreeks drie maanden zou verlopen. Het schip is nog diezelfde dag naar Onrust verzeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping, binnen de stad Brielle, op de Bierkade, op maandag de 16e maart 1835, des voormiddags ten elf ure, van 2 zware ankers, 1 werp-anker, 2 zware ketting-kabels, 1 end dito, 1 zware kabel dik 3 palmen 2 duimen, lang 120 vademen, 1 tros en paardelijk, staande want, een partij lopend touwwerk, enige blokken, 26 stuks zeilen, extra mooi rondhout, 2 mahony-houten pompen, 10 watervaten en 12 vaten rijst, alles afkomstig van het verongelukte Zweedse brikschip DE EENDRACHT, gevoerd geweest door kapitein Zimmerman, benevens het wrak van hetzelve schip, zo als het in zittende op het strand, achter de Kwak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Briel, 5 maart. Volgens rapport zou er hedennacht een brik op het strand zijn vastgeraakt, de naam nog niet bekend. (opm: de Engelse brik CHANCE, zie AH 100335)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
St. Helena, 7 januari. KOOPHANDEL, kapt. C. Neurenberg, van Batavia; KORTENAAR, kapt. J. Glazener, van Batavia, dezelve hebben beide de volgende dag de reis naar Rotterdam voortgezet; 10 januari. JONGE JACOBUS, kapt. J. Lourens, idem, bestemd naar Batavia.
Douvres (op de hoogte van), 2 maart. ATALANTE, kapt. C. Meyer, van Suriname naar Amsterdam.
Uitgezeild:
Kaap de Goede Hoop. 17 december. PRINS FREDRIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.F. Scharper, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HOLLAND, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip PETRUS, kapt. Fokels Hendriks Trip, van Amsterdam. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz, van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip HARMONIE, kapt. J.H. Henning. Adres bij J. de Rooy en C. de Grys en Zoon.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Jan Foppes Brouwer. Adres bij Van Olivier en Comp., D’ Arnaud en Comp., Van den Bey en Krohn en Nobel en Holtzapffel.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Friedrichstadt, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands smakschip MARGARETHA ELISABETH, kapt. J.B. de Groot. Adres bij J.C. van Oven.
Stettin (door de Sond). Het Nederlands kofschip BOUGiNA, kapt. R.J. de Jonge. Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Door de notaris Huibert Struijk te Dordrecht zal aldaar in het Logement Het Hof van Holland op donderdag 19 maart 1835, ’s voormiddags ten elf ure, in het openbaar worden verkocht een spiegeljacht, binnen weinige jaren aanzienlijk vernieuwd en goed onderhouden, lang over steven 14 ellen, wijd 4 ellen 2 palmen en 5 duimen, hol 1 el 8 palmen en 3 duimen, en alzo groot 72 tonnen, liggende in de Groothoofdshaven, te Dordrecht, tussen de Mattensteiger en het Groothoofd, voorzien van een extraordinair kostbaar betimmerd ruim paviljoen, verschillende kamers, domestiken kamer, keuken met waterbak, kelder, negen slaapplaatsen, secreten, kasten, bergplaatsen en verdere gerieflijkheden en gemakken, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, bijbehorende sloep, en uitgebreide inventaris.
Een en ander te bezichtigen op de dag der verkoping, des morgens van acht tot elf ure.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 6 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jonge, van Embden, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 6 maart. Van Zandvoort wordt van den 3 dezer, gemeld, dat aldaar die avond is gestrand het brikschip DOROTHEA, kapt. William Stewart, met steenkolen van Sunderland naar Schiedam gedestineerd. De uit 8 man bestaande equipage is met groot levensgevaar door de reddingboot aan land gebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. In de loop van de maand april aanstaande, de dag nader te bepalen, zal alhier per publieke veiling verkocht worden de Nederlands-Indische schoener HARRIOTT, groot volgens meetbrief omtrent 89 lasten, met dezelfs kettingkabels, ankers, zeilen, staand en lopend want en verdere complete inventaris. Dit vaartuig is nog geen jaar oud, zijnde hetzelve in de maand mei 1834 te Rembang van stapel gelopen. Ook is hetzelve inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij Gebr. Eilbracht.
Batavia, 4 maart 1835. (opm: zie JC 180435)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia zijn aangekomen de 4e maart het Nederlands schip PLEIADES, kapt. H.C. Ross, met een passagier, de 11e februari vertrokken van China; dito schip JONGE ADRIANA, kapt. C.F. Hempel, met een passagier, de 11e november vertrokken van Rotterdam; en dito schip IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, met twee passagiers, de 12e november vertrokken van Amsterdam.


Datum: 08 maart 1835


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Paramaribo is op 5 februari overleden Cornelis Hoeksma (* Workum ca 1803, zwager van kapt. Tjebbes, matroos aan boord van het fregat de JONGE LODEWIJK ANTONIE).


Datum: 09 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Texel, 6 maart. ATALANTA, kapt. C. Meyer, van Suriname.
Triest, 20 februari. HIDTJE TROMP, kapt. J.D. Zylstra, van Amsterdam.
Cette, 20 februari. PAULINA, kapt. S.T. de Boer, van Marseille.
Uitgezeild:
Marseille, 21 februari. DE ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, naar Rotterdam.
Cette, 24 februari. DE HOOP (zeilklaar), kapt. W.K. Kok, naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ATALANTA, kapt. C. Meijer, van Suriname met suiker, katoen en hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 3 maart. Heden is (na gisteren avond het roer verloren te hebben) op Oosterschelling gestrand, de Terschellinger loodsschuit, no. 12, gevoerd door Carret Swart. 4 maart. Van de loodsschuit no. 12, gisteren avond gemeld, zijn de mensen alle hier behouden aan land gekomen en men hoopt bij goed weer de schuit weer af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Terschelling, 5 maart. EENIGHEDEN, kapt. J.C. Glaet, van Helsingfors. Met assistentie van loodsen.
Uitgezeild:
Vlie, 2 maart. ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, naar Flekkefiorde; VROUW ANTJE, kapt. H. de Groot, naar Cristiaansand; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman en VROUW CATHARINA, kapt. G.F. Nieland, naar Hamburg; JUFVROUW JOHANNA, kapt. A.A. de Boer, naar Bremen; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, op avontuur.
Terschelling, 2 maart. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.


Datum: 10 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Brielle, 7 maart. Gisteren is bewesten het Nieuwe Gat verongelukt de Engelse brik CHANCE, kapt. T. Gersen, met tarwe van Falmouth naar Rotterdam gedestineerd. De equipage, bestaande in vijf mannen, heeft zich met de boot gered en is alhier aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 maart. Het schip (opm: tjalk) DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde, van Bremen naar Amsterdam. Is, volgens brief van Bremen van de 4e dezer, de 24e februari op de Jutsche Kust, twee mijlen van Ringkiöbing, gestrand; de lading werd grotendeels, doch enigszins beschadigd, geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brief van kapt. H.J. Klein, voerende het schip DE ZAANSTROOM, van Amsterdam naar Batavia en Canton, in dato 14 januari, was hij destijds zeilende onder de linie, op 10º04’ WL; aan boord was alles in de beste staat. Volgens een nadere brief van enige dagen later bevond het zich alstoen op 02º00’ ZB.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De 5e dezer is ter rede van Vlissingen aangekomen DE KORTENAER, kapt. A. Glazener en de 6e DE KOOPHANDEL, kapt. C. Neurenberg, beide van Batavia naar Rotterdam gedestineerd, alsmede de stoomboot L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, van Rotterdam naar Duinkerken bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Briel, 7 maart. Gisteren is bewesten het Nieuwe Gat verongelukt de Engelse brik CHANCE, kapt. T. Gersen, van Falmouth naar Rotterdam, met tarwe; de equipage heeft zich met de boot gered. (opm: zie ook DC 100335)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 6 maart. De 5e dezer is op de hoogte van Westkapelle gestrand het Franse schip LOUISA, kapt. Goudain, van Calais en van deze stad naar Duinkerken bestemd. De equipage bevond zich niet aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vlissingen, 6 maart. Gisteren is alhier ter rede gekomen de KORTENAER, kapt. A. Glazener, nadat op de Engelse kust de bliksem in het tuig en door het dek geslagen was, waardoor 4 man van de equipage gekwetst zijn en de boegspriet beschadigd is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle 7 maart. Gisteren is beneden het Nieuwe Gat verongelukt een Engelse brik genaamd CHANCE, kapt. J. Gerden, van Falmouth naar Rotterdam bestemd, beladen met tarwe, de equipage bestaande uit vijf man, hebben zich met de boot gered, en is alhier aan het strand gekomen. Van het kofschip van kapt. Breeland (opm: de ARENTINA HENDRIKA) zijn 90 vaten wijn geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen STAD EN LANDE, kapt. T.D. Leeuw, en CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, van Nantes naar Oléron, waren, volgens brief van St. Nazaire van de 22e februari, wegens tegenwind nog aldaar ter rede liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ter rede van Batavia lagen de 21e november onder meer andere de schepen CONCORDIA, kapt. J.A. Backer, om de volgenden dag naar Amsterdam te vertrekken, en de ’s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het beurtschip, gevoerd door kapt. Schoon, van Leer naar Bremen, is, volgens brief van Emden van de 3e maart, op de hoogte van Delfzijl overzeild geworden en dadelijk gezonken. De zoon van de kapitein is daarbij verdronken, doch de overige equipage gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Als een opmerkelijke bijzonderheid verdiend gemeld te worden, dat het schip HELENA, kapt. Willem Blom, de 18e oktober te Batavia aangekomen, de reis van Texel naar die plaats in 86 dagen volbracht heeft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 4 maart. Gisteren avond te half 6 uur is hier gestrand het brikschip DOROTHEA, kapt. William Stewart, met steenkolen van Sunderland naar Schiedam bestemd. Te 12 uren des nachts is de equipage, bestaande uit 8 man met de kapitein, gered en aan wal gebracht met de reddingsboot, welke niet vroeger met vrucht in werking kon gebracht worden uit hoofde van de hoge zee en de zware branding. Treffend en zielroerend was het gezicht van de schipbreukelingen, welke gedurende 6 uren in het vooruitzicht van de dood hebben geworsteld. Het geschreeuw en gekerm der equipage was ijselijk om aan te horen, daar de stranding geen 4 minuten van de wal en vlak voor het dorp geschiedde.
Onuitsprekelijk groot was de vreugde, welke op het ogenblik der redding, zo door de schipbreukelingen als door de aanschouwers werd aan de dag gelegd, maar deze vreugde verkeerde plotseling in grote droefheid door het ontwaren, dat een man van de equipage der reddingsboot, met name Kornelis Schaap, die zich niet van een touw had kunnen ontdoen, hetwelk van het schip, om zijn lijf was geslagen, en die men dacht dat een prooi der golven was geworden, vermist werd. Gelukkig, en Gode zij dank, ontwaarde men, dat, na dat de boot aan wal was gekomen, deze edele mensenvriend zwemmende het strand bereikte en aldaar zonder enig letsel behouden is aangekomen. Men kan bij deze gelegenheid het manmoedig en het gevaar trotserend gedrag van de equipage der reddingsboot niet genoeg roemen, even zeer als het deelnemend gedrag der inwoners van Zandvoort, welke om strijd tot behoudenis der schipbreukelingen hebben medegewerkt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Uitgezeild: Den 2 maart, de kofschepen de VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazen, en de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, beide met ballast naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Ledeboer te Bolsward zal aldaar op donderdag de 19e maart 1835, in het logement de Wijnberg, des namiddags ten 3 ure voorlopig, en des avonds ten 7 ure finaal, tegen strijk en verhooggelden, verkopen een uitmuntend best onderhouden tjalkschip, groot 44 ton, met deszelfs zeil, treil, ankers, touwen en verdere toebehoren, thans bevaren door T. en L. Veenstra, liggende te Bolsward, bij de Gleijbakkerij en de Snekervaart; dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Meijer te Bolsward zal publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een tjalkschip, genaamd de JONGE ANNA, groot 31 ton, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, haken, bomen, en hetgeen daar verder toe- en aanbehoort, zodanig als hetzelve thans door de weduwe Douwe Oedses Bangma wordt bevaren, en is liggende in de Stadsgracht te Bolsward. Dadelijk na de toewijzing te aanvaarden. Wie hieraan gading maken, komen op donderdag de 19e maart 1835, des namiddags ten 2 ure, bij de beschrijving, en des avonds ten 5 ure, bij de finale toewijzing, in het logement het Bonte Paard te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 62 ton, met de tuigage, welke zeer geschikt is, om op een nieuw hol te worden overgeplaatst, liggende te Gorredijk, en te bevragen bij de eigenaar Louw S. Zwart, schipper aldaar; zijnde het hol en tuig ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Krant:
 MOA - Morning Advertiser, London

Nederlandse schoener HARRIET (opm: Nederlands-Indische schoener, zie ook VCO 170335). Een correspondent deelt ons mede, dat de bemanning van dit schip tegen kapitein Laming in opstand was gekomen en had vermoord, zijn eerste stuurman slaagde er in om te ontsnappen, ernstig gewond maar hij zal hopelijk herstellen. De schoener en de lading zijn nu veilig in Typa aan de zorgen van een Portugese wacht toevertrouwd. We zijn niet in het bezit van alle bijzonderheden, maar hebben vernomen dat de reder veel dank is verschuldigd aan een passagier, een zeeman vermoedelijk genaamd Lin A Ted uit Canton, wegens diens vastberadenheid en krachtig optreden.


Datum: 11 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlie, 7 maart. In de Eijerlandse gronden is vervallen een schoener, de naam onbekend. (opm: de EFFORT, zie RC 140335)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild: Cette, 24 februari. DE VREDE (zeilklaar), kapt. D.J. Wiersma, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonk, van Porto met suiker, katoen, sinaasappelen en citroenen, wijn, kokosnoten en kastanjes.


Datum: 12 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JOHANNA GEZIENA, kapt. P.G. Schuur.
Naar Londonderry, het Nederlands smakschip ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, om de 20e dezer te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. R.D. Bosscher, makelaar, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen, op maandag de 16e maart 1835, des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam: een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, afkomstig van het op de 9e december 1834 bij Zandvoort gestrande schip AMSTERDAM en liggende alhier, zoals bij de notitie is omschreven, in tijds bij genoemde makelaar te bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 maart. Het schip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ is de 17e oktober van Soerabaya, over Samarang en Batavia, naar Rotterdam en de brik DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, de 26e van Batavia naar Samarang gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 maart. De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Lissabon; ZWAANTIENA, kapt. H.J. Schuuring, van Libau, als bijlegger naar Rouaan, als mede NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. J. van der Meyde, als bijlegger naar Lissabon en zeilde BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 maart. Het schip DE VROUW NEELTJE, kapt. J.F. Kuipers, van Rotterdam naar Hamburg, is vóór de 3e dezer, wegens storm, op de Wezer binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 maart. Het schip DE ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Bordeaux naar Amsterdam, was volgens brief van Bordeaux van de 26e februari nog aldaar op de rivier liggende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd schooner-kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Klaas Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Bahia. Het Nederlands galjootschip DE ZEEMEEUW, kapt. J.J. van Driesten. Adres bij H. Verweyde Czn.


Datum: 13 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Douvres (op de hoogte van), 4 maart. WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Batavia naar Middelburg.
Uitgezeild:
Cette, 24 februari. DE HOOP, kapt. W.K. Kok, naar Rotterdam; AGATHA, kapt. D.G. Schuur, naar Amsterdam.
Bordeaux, 1 maart. HULDA HENRIETTA, kapt. S. Jacobus, naar Hamburg.
Rochefort, 28 februari. DE VROUW ALIDA, kapt. K. van Timmeren, naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Bordeaux naar Amsterdam, was, volgens brief van Bordeaux van de 20e februarij, nog aldaar op de rivier liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 12 maart. Door de jongst gewoed hebbende stormen, zijn onderscheidene zeeschaden te weeg gebracht.
Op de Zuiderzee is een tjalkscheepje met potten naar Holland bestemd, gezonken, doch de schipper en de knecht zijn gered;
in de nabijheid van Enkhuizen, een Blokzijlder jacht, met aardappelen naar Amsterdam, waarvan mede de equipage gered is;
bij de Zwarte Haan, onder St. Jacobi Parochie, is een scheepje vervallen, met stukgoederen beladen en van Hamburg komende, hetwelk later door aangebrachte hulp weder vlot is geworden.
Het van Amsterdam naar Hamburg bestemde schip DIE SIEBEN GEBRÜDER, kapt. R. Sammen, heeft in de jongste stormen op de hoogte van Urk en Enkhuizen twee ankers, een ketting en een kabel verloren, ten gevolge waarvan het de 5e dezer naar Amsterdam is moeten terug komen; overigens is het schip en lading in goede staat.
Het schip EVERDINA, kapt. J. Ohm, van Bremen naar Amsterdam gedestineerd en te Ameland binnen gelopen, is door zware storm van deszelfs ankers weggeslagen.
Het beurtschip van kapt. Schoon, varende tussen Leer en Bremen, is volgens bericht uit Emden d.d. 3 dezer, op de hoogte van Delfzijl overzeild geworden en dadelijk gezonken, de zoon des kapitein is daarbij verdronken, doch de overige equipage gered.
Het schip ANNA ELISABETH, kapt. J. Lange, van Heiligenhafen naar Colchester bestemd, heeft de 26e februari op het Vogelsand gestoten en is diezelfde middag bij de ton no. 8 gezonken, doch de equipage gered.
Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde, van Bremen naar Amsterdam gedestineerd, is de 24e februari op de kust van Jutland niet ver van Ringkøbing gestrand, men trachtte van de lading zo veel mogelijk te bergen.
De 3e dezer is de Terschellinger loodsschuit no. 12, op Oost Terschelling gestrand, doch het volk gered.
Nabij Brielle is de 6e dezer de Engelse brik CHANCE gestrand, van Falmouth naar Rotterdam bestemd, het volk is geborgen.
Op de hoogte van West Kapelle is de 3e dezer gestrand het Franse schip LOUISE, kapt. Gondam, van Vlissingen naar Duinkerken bestemd.
Het van Batavia naar Rotterdam bestemde en te Vlissingen binnengelopen schip de KORTENAER, kapt. J. Glazener, is, voor de Engelse kust zich bevindende, door de bliksem getroffen, die langs mast en tuig nederdaalde, door het dek sloeg, vier man der equipage kwetste, boegspriet beschadigde, enz.


Datum: 14 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 maart. De 12e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader, naar Bergen.
De 12e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werf, naar ….. ; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus en DE VROUW GRIETJE, kapt. J. de Vries, naar Hamburg.
Volgens rapport is voor de wal met loodsen aan boord het schip JACOBUS, kapitein Laurens, van Batavia.
De 12e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas JANTINA, kapt. H.K. Bekkering, naar … .

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 maart. Het schip EVERDINA, kapt. J. Ohm, met stukgoederen van Bremen naar Amsterdam, te Ameland van zijn ankers geslagen, is, volgens brief van Harlingen van de 8e dezer, na de beide ankers en touwen verloren en lekkage bekomen te hebben, bij de Zwarte Haan, vijf uren ten noorden van daar, aangekomen en met hulp van de bewoners dier plaats, tegen betaling van NLG 600 met zware trossen aan het paalwerk vastgemaakt; van Harlingen zou de volgende dag een anker en kabel worden toegezonden, om het schip met de eerste gunstige gelegenheid aldaar te kunnen binnen brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 maart. De Engelse schoener THE EFFORT, kapt. William Soanes, met suiker, fruit, traan enz. van Londen naar Hamburg, is, volgens brief van Texel van de 8e dezer, de vorige dag op de buitengronden van het Eijerland gestrand en de volgende nacht van daar naar Den Horst op Vlieland overgeslagen; het volk is gered. Volgens nader bericht was het grootste gedeelte der lading geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 maart. De smak ALIDA, kapt. H.B. Drok, van Harlingen naar Droback, is, volgens brief van Delfzijl van de 9e dezer, na vijf dagen in zee te zijn geweest, de 6e dito, bij zware storm, op het Koperzand in de Ooster-Eems gestrand, doch het volk gered en de volgende dag door een Borkumer loodsboot te Delfzijl aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Directeuren van de aan te leggen scheepstimmerwerf te Schiedam zijn van mening in het openbaar aan te besteden op woensdag de 25e maart 1835, des voormiddags ten elf ure, in de St. Joris Doelen aldaar:
- Het ophogen en onder geregeld profiel brengen van een gedeelte terrein, beoosten de Voorhaven der stad.
- Het graven en onder profiel brengen van een kielhaven, nevens het gemelde terrein.
De bestekken zullen vier dagen te voren ter visie liggen in de logementen Den Doelen, Den Gouden Wagen en De Visscherij, allen te Schiedam, terwijl op het terrein de nodige aanwijzing zal worden gedaan en informaties te bekomen zijn bij de directie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Havana, 18 januari. AURORA, kapt. C. de Jager, van Amsterdam, dezelve zou verzeilen naar St. Jago du Cuba; 22 januari. HELENA CATHARINA, kapt. H.G. Bergveld, van Amsterdam.
Genua, 23 februari. ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, van Porto.
Lissabon, 17 februari. MARS, kapt. J. Metzon, van Vlaardingen.
Weymouth, 9 maart. ANTJE, kapt. K. Walger, van Harlingen naar Havana.
Bij Cover, 4 maart. JACOBUS, kapt. J. Lourens, van Batavia naar Rotterdam.
Ramsgate, 9 maart. MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Rotterdam naar Belfast.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Zandvoort, op woensdag de 25e maart 1835, des morgens ten 10 ure, van het hol van het brikschip DOROTHY en deszelfs geborgen inventaris, waaronder 13 zeilen, staand en lopend wand, vijf ankers, vier kettingkabels, een kabel, trossen, twee boten, vaatwerk, rondhout, enz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Vlissingen, 10 maart. De op den 5 dezer alhier ter rede gekomen schepen de KORTENAER en de KOOPHANDEL, van Batavia naar Roterdam bestemd, zijn de volgende dag naar Neuzen gezeild. Omtrent een ongeluk het eerstgemelde schip, op zijn reis herwaarts, in het Kanaal overkomen, wordt het volgende gemeld:
In de avond van den 4 dezer in het Kanaal zeilende, sloeg de bliksem 5 man op het dek ter neder; 4 derzelve waren licht gewond, en konden kort daarna hun arbeid hervatten, doch de vijfde was door de bliksem getroffen op de hoogte van het borstbeen, en de straal was hem van daar tussen het lichaam en het hemd doorgegaan, tot onder aan de schoenen, aan de gevolgen van welke verwonding de ongelukkige verleden vrijdag te Neuzen is bezweken. Opmerkelijk is het, dat dit toeval geen de minste schade aan het schip heeft veroorzaakt, zijnde alleen in een der zeilen. langs welke het bliksemvuur op het dek nedersloeg, een klein gaatje, evenals of het gebrand was, te ontdekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 13 maart. Naar men verneemt, heeft het Z.M. behaagd om aan de nieuwe Maatschappij van Scheepsreederij te Schiedam, als bijdrage tot de daarstelling der benodigde scheepstimmerwerf de zeer aanzienlijke gift van NLG 20.000,- toe te voegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 13 maart. Morgen namiddag, omstreeks half 4 ure, indien alsdan het water de vereiste hoogte zal bereikt hebben, zal van de werf van de scheepsbouwmeester Cornelis Gips alhier te water gebracht worden het tweedeksfregatschip JACOB CATS, groot ongeveer 450 lasten.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vendu-departement. Op maandag de 16e maart 1835, precies ten 11 ure, zal worden verkocht in het lokaal der Beurs, voor rekening des boedels van wijlen Sech Mochamat bin Abdul Rachman Bacharmoes:
- het schip genaamd VROUW HELENA, groot 320 tonnen, met dies inventaris.
- Het schip genaamd BARON VAN DER CAPPELLEN, groot 433,4 tonnen, met dies inventaris.
Beide zo als dezelve alhier (opm: Batavia) ter rede zijn liggende.
(opm: het schip BARON VAN DER CAPPELLEN lag ter rede van Batavia, genaamd JADUL BARIE)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia is aangekomen de 12e maart: het Nederlandse schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, de 30e oktober vertrokken van Amsterdam.


Datum: 16 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 14 maart. Zr.Ms. fregat RUPEL, als blokschip gelegen hebbende voor Amsterdam, is met het eind der vorige maand opgelegd en buiten dienst gesteld; zijnde dien ten gevolge de commandant G.A. Pool en verdere equipage van voormelde bodem met die dag op non-activiteit gebracht geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 maart. GUANA (opm: mogelijk GUYANA), kapt. G. de Boer, van Embden. 14 maart. HENRIETTA KLASINA, kapt. J.B. Fuchs, van Batavia; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Bremershaven.
Uitgezeild:
Texel, 13 maart. LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jong, naar Sunderland; DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dykstra, naar Liverpool. 14 maart, AURORA, kapt. J.P. Sipke, naar Memel; AGNES, kapt. D.F. Budig, op avontuur en DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, op avontuur.
Terschelling, 12 maart. WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, naar Flekkeførde.
Marseille, 2 maart. TROMP, kapt. R.T. Noltes, naar Rotterdam.
Cette, 25 februari. JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, naar Koningsbergen.


Datum: 17 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 maart. De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JACOBUS, kapt. J. Lourens, van Batavia; de 14e, des namiddags DE HOOP, kapt. G. Siebertz, van Antwerpen; DE JONGE FREDRICK, kapt. C. Steur, van Hamburg.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerde in het Maas DE VROUW ANNA, kapt. A. Riedijk, van Bergen.
De 14e dezer, des morgens zeilden van Maassluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Uffen, naar Newcastle; ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, naar Belfast; AURORA, kapt. L.B. Jansen, naar Duinkerken en INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar Liverpool.
De 16e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 maart. Het schip PALLAS, kapt. Redpath, van Sunderland naar Schiedam, is de 3e dezer op de Hindert verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 maart. Van Büsum meldt men van de 7e dezer, dat op die kust zijn gevist enige verbrijzelde kisten, gemerkt H. en S., waarschijnlijk koffie en kaas ingehouden hebbende, als mede enige balen bladen tabak en een groen geschilderd naambordje, waarop in een wit schild Hein Breckwoldt A.º 1827; ook was nog drijvende enig wrakhout van een everschip; alles vermoedelijk afkomstig van de ever AURORA, kapt. H. Breckwoldt, van Amsterdam naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 maart. Kapt. E.J. Visser, van Schiermonikoog te Hamburg gearriveerd, rapporteert, voor de Elve te hebben zien omslaan een ever met galjastuig, waarschijnlijk, volgens een door het loods-galjoot opgevist kistje met scheepspapieren, OSTFRIESLAND, kapt. J. Pieper, van Amsterdam naar Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 maart. Het schip DE JONGE LEEUW, kapt. F.L. Winga, van Stockton naar Harlingen, is de 6e dezer te Cuxhaven binnengelopen met schade.
De ever JOHANNES, kapt. J.H. Holst, van Hamburg naar Amsterdam, is volgens brief van Hamburg van de 10e dezer, mede te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 maart. HENRIETTA KLASINA, kapt. J.B. Fuchs, van Batavia; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Bremerhaven.
St. Helena, 26 januari. CONCORDIA, kapt. J.H. Backer, van Batavia, dezelve is de 29e naar Amsterdam vertrokken. 27 januari. DE DRIE MARIA’’S, kapt. J. Glazener, van Batavia, dezelve heeft dadelijk de reis naar Rotterdam voortgezet. 30 januari. DE NIJVERHEID, kapt. Bonn, van Batavia. 31 januari. WILLEM, kapt. A. Plug, van Batavia.
Uitgezeild:
Texel, 14 maart. AURORA, kapt. J.P. Sipke, naar Memel; AGNES, kapt. D.F. Budig, op avontuur; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, op avontuur. 15 maart. MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, naar Londen.
Vlie, 13 maart. GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, op avontuur. 14 maart. HELENA, kapt. D.J. Groeven, naar de Oostzee; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wychers, naar Koningsbergen; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Oosterisoer; YPEUS, kapt. H. de Weerd en AMELINA, kapt. H. Naatje, naar Noorwegen; GEZINA, kapt. H.H. Veen, GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post en JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Post, op avontuur.
Terschelling, 12 maart. WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, naar Flekkefiorde.
Straalsund, 4 maart. JOHANNA LOUISA, kapt. Giercke, naar de Noordzee.
Wismar, 12 maart. PROVIDENTIA, kapt. Witt, naar Schiedam.
AH 170335
Cargalijst Rotterdam. De galjoot JONGE HENDRIKA, kapt. F. Rietmeyer van Odessa met 100 vaten talk, 60 vaten potasch, 595 bladen koper, 281 balen hennepzaad. A. van Hoboken en Zoon.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 maart. Volgens berichten was het volk van de Nederlandse schooner HARRIET (opm: Nederlands-Indische schoener, zie ook MOA 100335) aan het muiten geslagen en had den kapitein vermoord. De schooner en de equipage waren te Typa onder bewaking van een Portugese wacht gesteld.
PGC 170335
Het schip de JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, van Rotterdam naar Newry, was de 8e maart op de hoogte van Ramsgate.

Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens ingewonnen berichten, is het kofschip HEMMINA, gevoerd geweest door kapt. G.H. Fijn (opm: bouwjaar 1820; kapt. Geert H. Fijn, zes opvarenden), den 18 October 1834 van Sunderland vertrokken en in de op die dag gevolgde stormen verongelukt, zijnde reeds op den 21 October, door enige vissers van Ter Neuze, op de bank de Banjaard, bij enige overblijfselen van een gestrand kofschip, drie kwitantien gevonden, waarop de naam van de kapitein voorkwam. Er is sedert die tijd nog geen bericht van iemand van het scheepsvolk ontvangen.

LC 170335
Harlingen. Uitgezeild: Den 11 maart, de kofschepen ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Uges, naar Dantzig; HELENA, kapt. D.J. Greven, naar de Oostzee; YPEUS, kapt. H. de Weerd, jr., op avontuur; de JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, en WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, beide naar Noorwegen.
Binnengekomen: Den 13 maart, het motschip EGBERDINA, kapt. J. Ohm, van Bremen naar Amsterdam, wegens verlies van ankers en touwen alsmede lekkage alhier binnen, is bezig met lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. F.J. Gothard Crommelin, zaakwaarnemer te Franeker, qq., zal ten verzoeke van K.L. Wassenaar te Dronrijp, op maandag den 23 maart 1835, des namiddags ten 3 ure, in de herberg de Roskam, te Franeker, publiek doen verkopen een schoon en gedeeltelijk op nieuw vertimmerd tjalkschip, groot 29 ton, met zeil, treil, tuigage en verdere toe- en aanbehoren, laatst bevaren geweest door H.K. de Roos, thans liggende aan de scheepstimmerwerf van J.R. Boomsma, op Zevenhuizen bij Franeker. Zijnde inmiddels uit de hand te koop, en te bevragen bij genoemde Boomsma. (opm. LC 270335 meldt dat is geboden NLG 1.100.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Rotterdam. De JONGE HENDRIKA, kapt. F. Rietmeyer van Odessa met 100 vaten talk, 60 vaten potasch, 595 bladen koper, 281 balen hennepzaad. A. van Hoboken en Zoon.


Datum: 18 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Briel, 16 maart. De schipper der loodsboot Nº. 4, van de Maas en Goede Rede rapporteert op de 14e ll. op de diepte van 13 vadem, Den Briel Z.O. en Goede Rede Z., te hebben gepraaid het van Batavia komende schip WALCHEREN, naar Middelburg, dezelve is met een loods voorzien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 16 maart. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, naar Londen; HET DORP GAASTMEER, kapt. M. van der Zee, naar Londen.
Vlie, 15 maart. JANTINA MARGARETHA, B.H. Plukker, naar Cardiff; HECTOR, kapt. P.H. Kensder, naar de Oostzee; ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel, naar Koningsbergen; VROUW HELENA (opm: tjalk), kapt. W.H. Kraan, naar Arendahl; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Drobach; VROUW LAMMEGINA, kapt. B.J. Goossens en PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jong, naar Noorwegen; COURIER, kapt. P.H. de Beste, naar Hamburg; VLIJT, kapt. J.S. Bakker, HYLKE JANS, kapt. B.J. Siedses, JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, JANTINA ROELFINA, kapt. S.R. Kuiper. VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Duit, GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jong, CONCORDIA, kapt. O.P. Smit, VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten en DE KLEIN KINDEREN, kapt. T.W. de Vries, de laatste negen alle op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Petersburg met koper, potas, hennep en hennepolie; ANNATJE MARGARETHA, kapt. H.E. Dickman, van Cuxhaven met manufacturen en spijkers; DE VROUW ALIDA, kapt. R. Roelofs, van Leer met honing, tarwe en boekweit.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In lading naar Suriname de gekoperde tweedeks brik DE FAAM, kapt. J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en K. Windbouwer.


Datum: 19 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Lissabon, Het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. L. Berkhoff.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ELIZABETH, kapt. H.H. Pot, om met de eerste schepen te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 maart. De 16e dezer is te Amsterdam met goed gevolg van stapel gelopen het koopvaardij fregatschip DE ZEEMEEUW, gebouwd door de scheepsbouwmeesters Jeremias Meijjes en Zonen, voor rekening van de heren J.J. Poncelet en Zoon, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. T.C. Claus.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 maart. De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis PIET HEIN, kapt. W. Turnbull, van Suriname; EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Cette.
De 18e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis JACOB CORNELIS, kapt. H.B. Schuring, naar Bordeaux; FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Belfast; EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen, naar Kadix; NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. J. van der Meyde, naar Lissabon; ZEELUST, kapt. J. Noord, naar Liverpool en URANIA, kapt. G. de Boer, naar Embden en arriveerde DELPHIN, kapt. J. Vos, van Riga, laatst van Cuxhaven.
De 17e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen. De 18e, des morgens, ELIZABETH, kapt. G. Pybus, naar Belfast; DE VROUW STYNA, kapt. J.A. Bekkering en GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeyer, naar Londen en NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, naar Oleron.
De 18e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JONGE WILLEM, kapt. L. Maasdijk, AURORA, kapt. H.H. Krul en AURORA, kapt. G.E. Folkers, naar Rouaan; DE VROUWE HELENA, kapt. R. Remkes en AURORA, kapt. L.B. Jansen naar Duinkerken; HERSTELLING, kapt. W.A. Smit en ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, naar Belfast; AURORA, kapt. A. Hazewinkel, naar Londonderry; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.F. Klier, naar Leer; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Meeuwenoord, naar Havre; DE VROUW ANNA, kapt. A.C. Meyer, naar Dieppe; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar Liverpool; DE JONGE JOHANNIS, kapt. H. Elbring, naar Bremen; ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert, naar Newry en ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, naar Portsmouth.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 maart. Kapt. J.R. Bossinga, voerende het schip DE TWEE GEBROEDERS, van Petersburg naar Amsterdam, laatst van Bremerhaven, in Texel binnen, meldt van het Nieuwe Diep van de 14e dezer, dat hij de tweede dag na zijn vertrek van Bremerhaven reeds voor Vlieland geweest was, doch, ofschoon goed weer zijnde, geen loods had kunnen bekomen; na 26 dagen bij aanhoudend stormweer in zee te zijn geweest en zijn pogingen, om voor het Vlie van een loods voorzien te worden en aldaar binnen te komen, tot driemaal vruchteloos herhaald te hebben, was hij die dag in goede staat in Texel en vervolgens in het Nieuwe Diep binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 maart. Het schip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam, van Rotterdam naar La Rochelle, is op het Gunfleet Sand vastgeraakt, doch met hulp weer af- en de 10e dezer met verlies van het roer te Wivenhoe binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De 16e dezer is te Middelburg gearriveerd het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Van Middelburg schrijft men: het schip THE PROGRESS, kapt. J. Easterbrook, van Manilla naar Antwerpen gedestineerd, met specerijen, koffie en suiker, is bij het binnenkomen op de bank de Walvischstaart vastgeraakt. Er zijn vaartuigen heen gezonden om te lossen en na van enige balen koffie en suiker gelicht te zijn, is het de 15e dezer door de stoomboot DE SCHELDE binnengesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 17 maart. WELLINGTON, kapt. M.J. Zeeman, van Bordeaux; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, van Lissabon; FORTUNA, kapt. P. Ryland, van Bergen; CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mek, van Bordeaux.
Suriname, 19 januari. SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Amsterdam in 36 dagen. 21 januari. MARIA ANNA, kapt. J.R. Brons, AGATHA, kapt. K.L. Spijkman en STANT FRIES, kapt. S.C. de Vries, van Amsterdam. 24 januari. CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. 25 januari. JEANETTE, kapt. F. Bodeman Hz. en MARIA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, van Amsterdam. 27 januari. DE HOOP, kapt. L. Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra), van Amsterdam. 28 januari. CONCORDIA, kapt. J.J. van Dyk en DE NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 17 maart. FREDERIKA, kapt. J. Barends, naar Rochefort.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Bij de boekhandelaren J. de Vos & Comp. te Dordrecht komt van de pers: Dordrechts Blijdschap, bij het gelukkig te water lopen van een nieuw gebouwd fregatschip, en het, onmiddellijk in deszelfs plaats, weder op stapel zetten van een ander, op den 14 van de Lentemaand 1835, Dichtstuk door P. Immerzeel. Prijs 20 centen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhage, 16 maart. Door een ongelukkig toeval is op een der vispinken van de heer P. van Duyne, reder te Scheveningen, een der matrozen, met name Giel van Duivenbode, op de hoogte van Texel, rampzalig omgekomen. In stormweder door een stortzee, welke het vaartuig bijna geheel overstelpte, en die door deszelfs geweldige aandrang dreigde het schip geheel in de afgrond te verzwelgen. Over boord geslagen, vond Duivenbode voor aller ogen zijn graf in de golven. De ongelukkige laat een diepbedroefde weduwe met kinderen na, welke hierdoor van hun bestaan beroofd, in de grootste armoede en diepste ellende gedompeld zijn.


Datum: 20 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 18 maart. VROUW FENNEGINA, kapt. A.K. Braam, van Londen.
Uitgezeild:
Texel, 18 maart. JOHANNA, kapt. R. Maalsteed en OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong naar Batavia; JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski; JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort; SURINAME, kapt. R. van der Mey; SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen; PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper; JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, de laatste zes naar Suriname; CORNELIS HENDRIK TROMP, kapt. E.R. Borchers, naar Fernambuck; KOOPHANDEL, kapt. E. Hoeksma, naar New-York; JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, naar St. Thomas; SARA ANNA CAROLINA, kapt, A. Dykhuis, naar St. Ubes; DOROTHEA MARIA, kapt. T.J. Brouwes en GERBEDINA, kapt. H.A. Oldenburger, naar Port a Port; DE JONGE TJARK GIEZEN, kapt. L.F. Sok, naar Bayonne; NEPTUNES, kapt. K.G. Sipma, JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, DE DRIE GEZUSTERS, kapt. L. Zwart en LAKINA MARGARETHA, kapt. H. Hoveling, alle vier naar Bordeaux; VROUW ELISABETH, kapt. J. Caspers, naar Rouaan; GESINA, kapt. L.G. Bos, naar Duinkerken; N.N. kapt. J. Ketelaar, naar Liverpool; HILLECHINA, kapt. H.A. Brakke, naar Cardiff; ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout, ADONA, kapt. W.P. Wessels, CONCORDIA, kapt. J. Kwakenburg, HOOP, kapt. G. Nieuwland en TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, de laatste vijf naar Londen; TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, WILHELMINA HENDRICA, kapt. D.D. de Jong, DE DANKBAARHEID, kapt. C.S. Meyer, de laatste drie naar Hull; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, op avontuur. Door bekomen schade niet kunnen uitzeilen: ANJA, kapt. Hazewinkel, naar Bayonne.
Vlie, 15 maart. VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brams, op avontuur; DE KLEIN KINDEREN, kapt. T.W. de Vries, gisteren naar zee gezeild, is weer ter rede gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Schäffer en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 23e maart 1835, des avonds ten zes ure precies, door de notaris M. Hanenberg, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, presenteren te verkopen: de helft in het brikschip genaamd DE FAAM, gevoerd wordende door kapt. J. Andresen, liggende aan de werf de Oranjeboom, in de Bikkerstraat en varende onder directie van de Weledele heren Thym, Rothuys & Comp. Iemand nadere onderrichting begerende, spreke met gemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. de Rooy, P.H. Bodeman, C.I. de Grijs en B.D. Bosscher, makelaars, zullen, als lasthebbende van hun principaal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen op maandag de 6e april 1835, des namiddags ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, een extra ordinair, welbezeild gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de GOEDE VERWACHTING, gevoerd door kapt. J.B. Bodeman, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 40 duimen, wijd 4 ellen 42 duimen, hol 3 ellen 87 duimen en alzo groot 185 tonnen of 98 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij genoemd makelaars. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. (opm: zie AH 080435)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 15 maart. Op zaterdag de 14e dezer, des namiddags ten 4 ure, is van de werf van den heer Gips, te Dordrecht, zeer voorspoedig van stapel gelopen het schone fregatschip JACOB CATS, van 450 last, voor rekening van Dordtse reders gebouwd. De grote menigte, welke niettegenstaande het ongunstige weder dit schouwspel bijwoonde, getuigde van de belangstelling der Dordtenaren voor die hunner stadgenoten, welke, hoezeer tijden en omstandigheden voor de stad Dordrecht niet zeer gunstig zijn, met onverdroten ijver en op een betere toekomst hopende, deze onderneming tot stand brachten. Na eerst de schone bouw van het op stapel staande schip te hebben bewonderd, had de verzamelde burgerschaar gelegenheid, om de orde en bedaardheid, waarmede de heer Gips en zijn zonen, dezelfden die de bouw van het nieuwe schip voor Schiedam hebben aangenomen, de werkzaamheden voor de afloop bestuurden, te bewonderen en toe te juichen. De plechtigheid werd verhoogd door het dadelijk na de afloop van de JACOB CATS, leggen ener kiel voor een nieuw te bouwen fregatschip, insgelijks 450 last en voor rekening derzelfde reders, welke kiel met den naam OUD-ALBLAS gedoopt is. Zolang onze stad nog zulke ondernemende en de nijverheid aanmoedigende handelaars onder hare burgers telt, mag men met grond op betere tijden hopen, en op het plukken van de vruchten der thans met zo milde hand gestrooide zaden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Houtveiling. Men presenteert publiek om contant geld te verkopen een aanzienlijke partij sloophout, afkomstig van het bij Hindelopen gestrande kofschip de VRIENDSCHAP, bestaande in de navolgende soorten, als:
8 boorden, ieder lang 11 á 12 el, zwaar 14 en 16 duim.
2 legwarings, lang 10 el, zwaar 14 en 30 duim.
10 berghouten, ieder lang 11 el, zwaar 12 en 30 duim.
10 stuks nieuwe en 10 oude dekbalken, lang circa 7 el, zijnde dezelve van onderscheidene zwaarten.
70 stuks dekplanken, van onderscheidene lengten, zwaar 7 en 21 duim, benevens enige boegen en krommers.
40 stuks leggers, ieder lang plus minus 6 el, zwaar 20 en 20 duim.
1 stuk mast, lang 5½ el, zwaar 54 duim; voorts bazaanmast, braadspil, de kiel en boegspriet, laatstgenoemde zo goed als nieuw; verder ene grote partij omschot en vlakplanken van 5 en 7 duim dik; mitsgaders beschothout van de kajuit, de roef en het vooronder, en eindelijk ene grote kwantiteit brandhout, zijnde het opgemelde beste kwaliteit en tot alle einden van timmerwerk geschikt.
Wie gading maken, komen op maandag de 30e maart 1835, des morgens ten tien ure, op het stuk land genaamd de Balke Polle, gelegen aan de Stadsgracht in de nabijheid van de stad Hindelopen, en kopen op voorwaarden alsdan voor te lezen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De opperstrandvonder van het eiland Terschelling, hiertoe geautoriseerd, zal op donderdag de 2e april 1835, des avonds ten 6 ure, in het logement Zeemans Rust, te West Terschelling, publiek, ad opus jus habentium, om gereed geld presenteren te verkopen een partij van 343 vaten fijn gebuild meel van tarwe, geborgen uit het schip MARIA CHARLOTTA, van Kopenhagen naar Brazilië bestemd geweest; zullende ten gerieve der heren kooplieden een vaartuig te Harlingen in de Noorderhaven voor het logement van Heerkens gereed liggen, hetwelk op woensdag van daar naar Terschelling zal varen, en op welks aankomst de verkoop zal wachten ingeval van ongelegen weder.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Westdongeradeel zal op zaterdag de 28e maart 1835, des voormiddags ten 10 ure precies, aan het Pakhuis te Moddergat, onder Nes, aan de meestbiedenden presenteren te verkopen twee kabeltouwen, dik 3 palm 2 duim, 10 diverse zeilen, 3 stukken ankerketting, 1 zeilkleed, enig gekapt want, ene partij lopend touw, en verdere scheepsgoederen, alles afkomstig van het gestrande galjasschip DOROTHEA.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Uit de hand bij besloten briefjes wordt te huur aangeboden, voor de tijd van vijf jaren, in te gaan met de 12e mei 1835 een royale huizing, scheepstimmerwerf, grote timmerschuur, sleedhellingen en verdere annexen, staande en gelegen op het Zuideind van de Stadsgracht te Sloten, waar in en op een lange reeks van jaren, de scheepstimmerij met veel succes is gedreven. De gegadigden worden verzocht, hunne briefjes vrachtvrij in te leveren voor of op de zesde april eerstkomende, ten kantore van de notaris J. Ruardi te Sloten, bij wie nadere inlichting deswegens kan worden bekomen.


Datum: 21 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 maart. De 18e dezer, des namiddags zeilden van Helvoetsluis NEÉRLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop en KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. W. Sipkes, naar Batavia; DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, naar Smyrna; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. F. Parlevliet en HENDRICA ELIZABETH, kapt. D. Miercke naar Newyork; PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, naar Plymouth; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, naar Lissabon; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker, naar Liverpool; CATHARINA, kapt. H.G. van Dam, naar Belfast; NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, naar Londonderry; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Newry; CATHARINA ENGELINA, kapt. E.A. de Groot, naar St. Ubes; WILLEM, kapt. H. Knudsen, naar Mayo; DIANA, kapt. R.A. Duit, naar Guernsey; ALBERDINA, kapt. H.W. de Groot naar Hull; de 19e des morgens, ZWAANTINA, kapt. H.J. Schuring, naar Rouaan; DE VROUW MARIA, kapt. A.M. Noorbeek, naar Batavia.
De 19e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE VROUW HENRIETTA, kapt. H.F. Klie, naar Liverpool.
De 19e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. van Wijk, naar Belfast; ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, naar Fécamp; DE HOOP, kapt. D. Guyt, naar Liverpool; KLARA MARIA, kapt. E.P. Dik, naar Boulagne en DE VROUW JOHANNA, kapt. S. Poot, naar IJsland. De 19e, na posttijd, zeilden FORTUNA, kapt. J.J. Albers en MINERVA, kapt. A.H. Albers, naar Bergen; de 20e, des morgens DE VROUW AUKJE, kapt. T.T. Visser, naar Hamburg; ROELIENA JETTINA, kapt. D.H. Puister, naar Bergen; DE VROUW MARIA, kapt. M.L. de Boer, naar Stettin; ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, naar Londonderry en DE VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, naar Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Vlaardingen, 20 maart. De aanhoudende stormen en onweders, die deze winter bijzonder kenmerkten, hebben ook deze stad een zware ramp toegebracht.
Een onzer vishoekers, genaamd DE NIJVERE VISSCHER, gevoerd door stuurman Frans Ommering en bemand met twaalf kloeke zeelieden, allen burgers dezer stad, is in het begin van januari laatstleden van hier ter beug- of wintervisserij naar de Noord Zee uitgezeild en niet weer tot ons teruggekeerd. Volgens de meest gegronde berekeningen en tijdingen uit zee zijn deze twaalf manschappen met schip en leven te midden der uitoefening van hun zwaar en nuttig beroep op een jammerlijke wijze een prooi der golven geworden.
De reder van het verongelukte schip, Hendrik Kikkert.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn voornemens op dinsdag de 14e april 1835, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk A, n.º 458, te veilen het Nederlands hoekerschip CHRISTINA JOHANNA, laatst gevoerd bij kapt. A. Plokker, lang 20,60 ellen, wijd 3,54 ellen, hol 2,75 ellen en alzo groot 89 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve alhier is liggende; zijnde het voornoemde schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 maart. NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange, van Suriname, l. v. Engeland; ELIZA SANDERS, kapt. S. Sanders, van Smyrna.
Uitgezeild:
Texel, 19 maart. JOHANNA JACOBA, kapt. D.J. Bart, naar Curaçao; VROUW ALIDA, kapt. H.J. Witkop en GEERTRUIDA HENDRICA, kapt. R.R. Zoutman, naar Hull; JUNO, kapt. J.J. Lintsberg, naar de Oostzee; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, naar Flekkefiord; MAGARETHA CORNELIA, kapt. R.G. Hazewinkel en VRIENDSCHAP, kapt. M. Klein, op avontuur.
Vlie, 18 maart. EENDRACHT, kapt. A.K. Mulder, naar Newcastle; HERSTELLING, kapt. A.H. Karseyns, naar Peterhead; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, en KLEINKINDEREN, kapt. T.W. de Vries, beide op avontuur.
Pillau, 8 maart. GEZINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, naar Zaandam. Dezelve is de 12e de Sond gepasseerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange, van Suriname met suiker; ELIZA SANDERS, kapt. S. Sanders, van Smyrna met turks garen, rozijn, palmhout, schapenwol, fruit, gom, opium en sponzen; WELLINGTON, kapt. M.J. Zeeman, van Bordeaux met wijn, anijszaad, azijn en vruchten; CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, van Bordeaux met wijn, thee, kurk, pruimen en drop; FORTUNA, kapt. P. Ryland, van Bergen met stokvis en traan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. het gekoperd tweedeks fregatschip ATALANTA, kapt. Casper Meyer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. Harm Tjebbes de Jonge. Adres bij Kranenborg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Port à Port. De Nederlandse kof HOOP EN VERWACHTING, kapt. Jan Haasnoot. Adres bij H. Verweyde Czn, en van Ulphen en Ruys.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bergen. Het schoonerschip FORTUNA, kapt. Peter Ryland, van Bergen. Adres bij J.W. Boekhout.
Dantzig. Het Nederlands kofschip KNELSINA GEERDINA, kapt. Roelof R. de Jonge. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Heepe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE WICHER, kapt. Dirk D. Kuitze. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Jan Hendrik Savert. Adres bij Blikman en Comp. en de Wed. Jan Salm en Meyer. Sluit 24 maart.
Hamburg en Altona. HILLEGONDA IDA, kapt. Hendrik Ade Hendriks. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip HET VERTROUWEN, kapt. Hendrik D. Kletter. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE VROUW GRIETJE, kapt. Jan Teens Teensma. Adres bij J.C. van Oven.
Odessa. Het Hannovers kofschip WELLINGTON, kapt. M.J. Zeeman. Adres bij de Wed. J. van Wesel en Zoon.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 maart. Tijdingen van Riouw vermelden het stranden de 30e januari j.l. op de rotsachtige noord-oostkust van Bintang, ongeveer een Engelse mijl uit de wal, van de Britse bark SYLPH, gezagvoerder Wallace, bestemd van Singapore naar China, en een rijke lading aan boord hebbende, welke men nog in de gelegenheid geweest is te redden.


Datum: 23 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is de 18e dezer nog uit Texel gezeild: VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J. Schut, voor wijlen J.H. Backer (opm: hierboven staat J. de Bakker), van Batavia met koffie, huiden, suiker en bindrottingen; AMSTERDAM PAQUET, kapt. J.B. Abel, van Bergen met traan en stokvis; DIANA, kapt. G.B. de Boer, van Emden met krenten, ijzer, zink, wapenen, spijkers en andere stukgoederen; DE JONGE KLAAS, kapt. O.E. Muller, van Norden met rogge; DE VROUW HEINA, kapt. H.J. Mudder, van Leer met rogge en boekweit.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 20 maart. ANNA MARIA, kapt. J. Petersen, naar Prastoe.
Terschelling, 18 maart. MONNICKENDAM, kapt. D.H. Kramer, van Rio-Janeiro, l. v. Delfzijl.
Uitgezeild:
Texel, 21 maart. VROUW HILLEGINA, kapt. H.A. Tap, naar Hull; EGBERTUS, kapt. Tiktak, naar Christiaansand.
Vlie, 20 maart. GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong, naar Newcastle; JANTINA ANECHINA, kapt. H.G. Sap, naar Stokton; EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, naar Memel; PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Stuveling, naar Noorwegen; ZEVEN GEBROEDERS, kapt. R. Sauman, naar Hamburg; ELISABETH, kapt. H.J. Suiverkop en CAROLINA MATHILDE, kapt. C. Behrman, naar Hamburg; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, JEZELINA, kapt. R.R. Legger, GEZINA CATHARINA, kapt. H.R. Stuitvoet en GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, laatste drie op avontuur; WICHERDINA, kapt. W.J. Smit, naar Memel; FRAUKE KNELSINA, kapt. B.B. de Jong, DRIE GEZUSTERS, kapt. D.F. de Jong en LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, naar Noorwegen.


Datum: 24 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 maart. De 18e dezer is van Helvoetsluis gezeild FORTUNA, kapt. A. van der Meyde, naar Lissabon en de 20e, des namiddags, Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDRIK HENDRIK, luitenant der 1e klasse Van der Hart, gesleept wordende door Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kapt.-luitenant Le Jeune. De 21e, des morgens, zeilde WILLEM, kapt. H.W. Kiers, naar Liverpool; GEERTRUIDA, kapt. W. Pranger en HERCULES, kapt. F. Kamps, naar Antwerpen; des namiddags arriveerden Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kapt.-luitenant Le Jeune, welke op sleeptouw binnenbracht de brik ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling, van Batavia. De 22e, des morgens, zeilden ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz., naar Batavia; ALEXANDER, kapt. A.S. Cassie, naar Suriname.
De 21e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, naar Tromsoe; DE JONGE ALBERDINA, kapt. H.B. Mulder, naar Seaton Sluce en GEZINA, kapt. R.F. Taay, naar Newry.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ANNA, kapt. J. Govers, van Cuxhaven. De 23e, des morgens, zeilden RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, naar Batavia.
De 22e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas CATHARINA, kapt. B.H. Nyman, van Bordeaux; de 23e, des morgens, DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
De 23e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE VIJF GEZUSTERS. Kapt. J.J. Roeden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 maart. Het schip DE VROUW NETTA, kapt. C. Sandersfeldt jr. (opm: mogelijk buitenlander), van Bremen naar Amsterdam, is, volgens brief van Mandahl van de 4e dezer, met slechts één zwaar gekwetste matroos en het lijk van de door het vallen van blokken overleden stuurman aan boord, zijnde de kapitein reeds vroeger over boord geslagen en verdronken, door het schip ELIZABETH, kapt. T. Rosé, van Gothenburg naar Bordeaux, in de Noord Zee drijvende gevonden en na een stuurman en matroos daarop overgezet te hebben de 2e dito te Kleve, bij Mandahl, binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 maart. Volgens brief van kapt. J.H. Seepe, voerende het schip MERCURIUS, van Amsterdam naar Batavia, in dato 21 januari, was hij toen in goede staat en aan boord alles wel zijnde zeilende op 03º40’ NB 23º30’ WL. Deze brief is te Bordeaux aangebracht door het schip LE BORDELAIS, kapt. Laporte, van Bourbon, waardoor blijkt dat het bovengemelde het door die kapitein gepraaide Hollands schip zal zijn geweest.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Havana, 1 februari. LEEUW, kapt. Gootz, van Antwerpen.
New-York, 25 februari. MARIA EN ADRIANA, kapt. Jansen, van Rotterdam.
Boston, 22 februari. JANUS, kapt. Ellis, van Rotterdam.
Shields, 16 maart. WELDAAD, kapt. B.E. Boll, van Amersfoort.
Uitgezeild:
Vlie, 21 maart. ST ANTHONY, kapt. H.C. Jongbloed, naar Memel; JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, naar Rendsburg; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, naar Malmoe; ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, naar Aerhuis; MARGARETHA, kapt. H.H. Nieboer, naar Flekkefiorde; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.D. Visser, naar Oudsoen; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Christiaansand; ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, naar Droback; JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, naar Hamburg; JONGE JOHANNA VAN LETTEN, kapt. J.U. Jansen, WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wykmeyer, CHRISTINA, kapt. A.A. Dykhuis, TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeeven, MARGARETHA ANNA, kapt. T. Eikmeyer en VROUW ANNA MARIA, kapt. W.D. Kleininga, de laatste zeven op avontuur.
Terschelling, 20 maart. HECTOR, kapt. P.H. Keusder, op avontuur naar de Oostzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 23 maart. Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. ter zee Van Son, naar Helvoetsluis; Zr.Ms. brik VLIEGENDE VISCH, kapt. ter zee Tuning, naar Vlissingen; SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, naar Batavia; PLANTER, kapt. C.L. Adbolt, naar Demerary; CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, naar Suriname; JOHANNES GEERDINA, kapt. R.H. Nagel, naar Nantes; PIETERNELLA,, kapt. J.A. Schuuring, naar Port a Port; WELKOMST, kapt. E.R. Brons, naar Bordeaux; VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull; HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Bordeaux met wijn; LISETTE CAROLINA, kapt. T.M. Gnodde, van Bordeaux met wijn en pruimen; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Londen met suiker, kaarsen, verfhout en chemicaliën.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 maart. Binnengekomen de ESTELLE (opm: Belgische brik, ex-JOSEPHINE), kapt. D.F. Moldenhauer, van Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Liverpool het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, om spoedig te vertrekken.
Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft, aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, het Noors schoenerschip NOYSOMHED, gevoerd door kapt. H.L. Hansen, om op 1 april aanstaande (weer en wind dienende) te vertrekken.
Adres bij Sandberg en Comp., cargadoors, aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Amsterdam naar Bayonne, heeft, volgens bericht van Texel van de 18e maart schade bekomen en is daardoor verhinderd geworden om naar zee te zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De smak, op de Schmidtssteert (opm: Smit Steert, 53º42’ NB 08º14’ OL; nabij de vuurtoren Hohe Weg op de Wezer) verongelukt, is gebleken genaamd te zijn de JUFVROUW JOHANNA, kapt. A.A. de Boer, van Amsterdam naar Bremen. De scheepspapieren, alsmede de lijken van de kapitein en deszelfs twaalfjarigen zoon zijn op Wangerooge aangespoeld.
(opm: zie ook PGC 270335)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de NEDERLANDSCH WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Calundborg naar Schiedam, te Arendahl binnen, heeft de 5e maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Rotterdam naar Belfast, en de JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, van Rotterdam naar Newry, beide te Ramsgate binnen, hebben de 13e maart derzelver reizen vervolgd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal op vrijdag de 3e april 1835 op Vlieland, ten overstaan van de heer opperstrandvonder aldaar, om gereed geld in het openbaar doen verkopen: 280 stuks zware eiken planken, 61 stuks dito dito kromhouten, 31 stuks dito dito balken, alles van onderscheidene dikte en lengte, en geborgen van de lading van het op 24 oktober 1834 totaal verbrijzelde Pruisische brikschip de PHOENIX, gevoerd door kapt. C.A. Schucchard, van Stettin naar Havre de Grace gedestineerd. Nadere informatie te bekomen bij de heer J.J. Reinbach, vice-consul van Z.M. de koning van Pruisen te Texel, en de heren Halvemaan en Comp. te Vlieland.
Ter gerieve der gegadigden zal schipper L.J. de Boer, daags voor de verkoping van Harlingen naar Vlieland vertrekken. Bij onverhoopt slecht weder, zal na zijne aankomst eerst een aanvang met de verkoping worden gemaakt. (opm. zie LC 251134)


Datum: 25 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 23 maart 1835: de helft in het brikschip de FAAM, gevoerd door kapt. J. Andresen: NLG 2.500. Opgehouden.


Datum: 26 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands schoenerschip CATHARINA, kapt. M.M. Pott Jr.; vertrekt in het begin van april.
Naar Newcastle, het Nederlands schip VROUW ANNECHINA, kapt. R.H. Dokman.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 maart. De 24e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Marseille.
Van Brielle wordt de 23e dezer gemeld, dat het schip, in de bank vastgeraakt, des nachts in vlot water gekomen en genaamd is CERUS, kapt. S. Bunting, van Riga. Die morgen zeilden DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis KOOPHANDEL, kapt. O. Schols, van Leer; de 25e, des morgens, NEPTUNE, kapt. F. Meekenson, van Londen.
De 25e dezer, des morgens, zeilde SUSANNA HELENA, kapt. H.J. Riecke, naar Duinkerken.
Uit Texel zijn uitgezeild Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. ter zee van Son, naar Helvoetsluis, Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, kapt. ter zee Tuning, naar Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. J. Schut, voerende voor wijlen kapt. J.H. Backer het schip CONCORDIA, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, op de dag van zijn vertrek van Batavia, de 24e november, op de hoogte van het eiland Onrust, gezien te hebben het schip DE MAAS, kapt. Van Velthoven, van Rotterdam en DE VRIENDEN, kapt. S.Y. Parma, voor kapt. H.M. Lelsz, van Amsterdam, als ook op de hoogte van de Manëeter een bark, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met n.º 385, zijnde die van kapt. G.A. Klimp, voerende het schip AUGUSTIN, mede van Amsterdam, alle drie naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip DE VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Amsterdam naar Londen, is, volgens particulier bericht, de 19e dezer uit Texel naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Aangaande het schip EVERDINA, kapt. J. Ohm, van Bremen naar Amsterdam, te Harlingen binnen wordt van daar van de 21e dezer bericht, dat de lading gelost en uitgezonderd het linnen, slechts weinig beschadigd bevonden was; de kapitein dacht binnen tien dagen gereed te zullen zijn, om de lading weer in te nemen en de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 maart. In Vlissingen is in de dokhaven gekomen het koopvaardijschip DE PRINS VAN ORANJE, kapt. J.J. de Meire, komende van Rotterdam. (opm: de brik werd aldaar verkocht, zie VCO 110635)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 maart. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle.
Uitgezeild:
Vlie, 22 maart. JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, naar Dantzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 25 maart. In de afgelopen nacht is de stoomboot van hier naar Hamburg vertrokken, waarmee de gewone vaart derwaarts in dit jaar een aanvang genomen heeft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Hamburg met suiker en thee; DE VROUW JANTJE, kapt. J.E. Scherpbier, van Hamburg met suiker; DE VIER GEBROEDERS, kapt. D.D. Aden, met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip ANTHONIAS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Amsterdam. Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz, van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en B.D. Bosscher.
Kaap de Goede Hoop en Batavia. Het nieuw gekoperd barkschip DE RHYN, kapt. Coenraad Brandligt, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Theodorus Gerardus van Rhyn. Adres bij Jan Corver en Comp.
Livorno. Het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. C.P. Crook. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 8 april.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Petersburg. De Nederlandse kof de HOOP, kapt. Sipke E. Scherpbier. Adres bij Kranenborg en Zn. en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Riga. Het Nederlands kofschip CATHARINA ELSINA, kapt. H.A. Schuring. Adres bij Kranenborg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jz. en Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 23 maart. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de MERCUUR (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse brik), kapt. J.F. Pieters Smit naar Lissabon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 25 maart. Volgens bij ons ontvangen bericht van Zr.Ms. consul Edward Spencer Culling te Deal, van den 20 dezer, den 21 te London ontvangen, en van daar met de stoomboot de BATAVIER overgebracht, was het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Pieter Sipkes, van Dordrecht naar Batavia bestemd, den 19 achter de Goodwin-Sands gepasseerd, alles wel, welk laatste door schriftelijk bericht van boord zelf gestaafd wordt.


Datum: 27 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNETTE, kapt. P. Ouwehand.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 maart. HABETS ANKER, kapt. C. Hoogeveen, van Soen; WINTER, kapt. L. Holst, van Drammen; LUNA, kapt. G.A. de Vries, van Tonningen.
Uitgezeild:
Genua, 9 maart. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Amsterdam.
Cette, 10 maart. DWINA, kapt. A.D. Volum, naar Rotterdam.
Bayonne, 13 maart. IKINA WILMINA, kapt. S.J. Vegter, naar Bremen.
Royan, 12 maart. PETRONELLA, kapt. C.B. Freese, naar Amsterdam; PEKEL-A, kapt. Zuiderveen, naar Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In de Javasche Courant van de 1e november l.l. (opm: 1834) leest men het volgende:
Batavia, 31 oktober 1834. De 22e der vorige maand (opm: september 1834), is voor de magistraat te Makassar, een verklaring afgelegd door Alexander Bros, ingezetene aldaar, omtrent zijn wedervaren bij de zeerovers, nadat hij bij het nemen van de schoener MARIA PHILIPPINA in hunne handen was gevallen. Wij laten de inhoud van dit stuk, uit hoofde van de belangrijkheid hier nagenoeg in deszelfs geheel volgen:
In de maand augustus van het afgelopen jaar (opm: 1834), zegt de declarant, aan boord van de genoemde schoener, gevoerd door Cramer, van Makassar naar Balie vertrokken zijnde, werd dezelve op de hoogte van Balie-Tjole, door een roversvaartuig aangevallen en na een kort maar scherp gevecht overmeesterd. Enigen der equipage verloren daarbij het leven, anderen werden gewond en daaronder de gezagvoerder. Deze sprong bij het enteren der rovers overboord en zonk, nadat hem een lans was nageworpen, die hem dodelijk schijnt getroffen te hebben. Het gelukte mij, (de declarant), om met acht Javaanse matrozen in zee te springen, om naar de wal te zwemmen, doch, verzwakt door een bekomen wond, vond ik mij genoodzaakt, naar boord terug te keren. Ik sloop de kajuit in en mij spoedig in inlandse kleding gestoken, en voor een Mohamedaan uitgegeven hebbende (de declarant was een inboorling van Makassar), werd ik door de rovers gespaard, die weldra de kajuit binnen stormden, en, mij het Mandharees, Boeginees en Makassars horende spreken, te meer omtrent mijn persoon misleid werden. Evenwel werd ik door hen, onder het dreigen met wapens, gedwongen, om de aanwezige gelden en goederen aan te wijzen. De rovers betoonden mij allengs vertrouwen en zij droegen mij naderhand het bevel op van een hunner binta’s. Ik moest nu met hen op roof uitgaan en een vloot van 190 zeilen sterk zijnde, werd de koers veelal gesteld naar de kusten van Balie en Mangarai, alwaar wij vooral het onbewoond eilandje Pangara-Bawang, dikwerf aandeden. Eens een Europisch vaartuig ontmoetende, werd daarop aangezeild in het denkbeeld dat het een koopvaardij-schip was, aangezien het een vale kleur had, in tegenstelling der oorlogschepen, die zindelijk zwart geschilderd zijn. Het bleek echter spoedig, dat men met een oorlogschip, Zr.Ms. brik MEERMIN, te doen had. Deszelfs twee eerste schoten beschadigden al dadelijk onderscheiden vaartuigen en deden een aantal rovers sneuvelen. Maar toen, op een volle laag van de brik, drie der voorste binta’s zonken met al wat er op was, werden alle krachten aangewend om het te ontkomen, hetgeen met achterlating van een op de vorige dag genomen Paduakang, gelukte. Enige tijd daarna kwamen de rovers, onder welke ik mij bevond, en die destijds 80 zeilen telden, in strijd met andere zeeschuimers, die zij Javase rovers noemden, omdat zij Javaans spreken en hun vaartuigen de gedaante der praauwen maijang hebben. Dit gevecht duurde 24 uren; zeven praauwen werden daarbij verloren, waarvan drie van onze kant.
Ik bekwam vervolgens met nog een der vaartuigen van het hoofd der vloot, Kakarinbong, zijnde een Arabier en kleinzoon van de grote rover Dato Sariboe, het bevel, om voor de baai van Bima te kruisen tot het opwachten van handelaren. Vier dagen waren aldus doorgebracht, toen men de koloniale oorlogsbrik SIEWA in het gezicht kreeg. Wij verscholen ons achter een der eilanden, doch kwamen, toen er geen gevaar meer gevreesd werd, weder voor den dag en overmeesterden een praauw Paduakang, komende uit de baai van Bima en met rijst beladen. Deze werd bij de vloot opgebracht, die toen bij het reeds genoemd eilandje Pangara-Bawang lag. Van daar zeilde men naar het eilandje Kalau-Toa, liggende tussen Tandjong Boenga en Boneratte.
Gedurende ons aanwezen bij de baai van Bima werd dikwerf tussen mij en andere lotgenooten, Makassaren van geboorte, afgesproken, om een ontvluchting te beproeven. Eindelijk werd ik te Kalautoa, met twee anderen, door zekeren Lamisa van Boneratte voor een bol opium uitgelost, en naar Saleijer overgebracht. Zekere Poea Kabai heeft, verklaarde de declarant, in der tijd een gelijke dienst willen bewijzen aan Frans Blazet, J. Rosenquist en L. Sietjes, die sinds ongeveer 4 jaren in handen der rovers zijn; doch Poea Kabai werd niet door de rovers vertrouwd. De genoemde personen bevinden zich op het eilandje Poloei nabij Mangarai. Aan de declarant afgevraagd zijnde, of hij ook nog andere bijzonderheden kon mededelen, verklaarde hij een landing bijgewoond te hebben op Balie-Batamoe, alwaar de rovers met groot verlies van manschappen werden afgeslagen, alsmede tegenwoordig geweest te zijn bij het nemen van een Chinese Paduakang, bij Balie Kapoposang, aan boord hebbende de acht Javaanse matrozen, die bij het overmeesteren van de MARIA PHILIPPINA over boord waren gesprongen en nu naar Java werden gevoerd; voorts bij het opvissen van 26 zware stukken geschut en een aantal kogels, op het rif Pasilaijerang, nabij Kalaut-Toa, verblijfplaats der rovers, tot herstel hunner binta’s; en eindelijk, bij het vinden van zes andere stukken, op een rif nabij Sumbawa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Amsterdam naar Londen, is, volgens partikulier bericht, de 18e maart uit Texel naar zee gezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De smak EVERDINA (opm: ex-GEBROEDERS ZEILINGA; hektjalk), kapt. D.D. van Wijk, van Amsterdam naar Bremen, is, volgens brief van Delfzijl van de 19e maart, de 16e dito met verlies van bezaansmast, deszelfs want en andere schade, aldaar binnengelopen. De lading was in goede staat en de kapitein dacht over twee dagen gereed te zullen worden om de reis te vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de NEDERLANDSCHE WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Calundborg naar Schiedam, laatst van Arendahl, is, volgens brief van Veendam van de 21e maart, met schade aan tuigage te Delfzijl binnengelopen, doch zou ten spoedigste de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. J. Beekman, voerende het schip CORNELIA, van Hull naar Amsterdam, in dato Bremerhaven de 18e maart, was hij, na gedurende ruim drie weken in zee te zijn geweest, en bij hevige storm voor de gronden van Terschelling ten anker gelegen te hebben, door twee loodsen, met verlies van ankers, touwen, zeilen, zwaarden, enz., te Bremerhaven binnengebracht. De volgende dag zou onderzocht worden, of de lading zou moeten worden gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. H.P. Alberts, voerende het schip de DRIE GEBROEDERS, met ballast van Groningen naar de Eider, in dato Cuxhaven de 17e maart, was hij de 4e dito met zware schade aldaar binnengelopen, doch alstoen weder gereed om de reis te vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Wijk (opm: Wyk auf Föhr), van de 15e maart, was op Amrum aangespoeld een naambordje, waarop JUFVROUW JOHANNA, alsmede een kist, waarin 48 Edammer kazen, gemerkt yL, no. 23; een dito, waarin 24 Edammer kazen, gemerkt no. 47; zes losse kazen, wegende omsreeks 24 ponden, een vat traan en 7½ pond losse kamfer, alles waarschijnlijk afkomstig van het schip de JUFVROUW JOHANNA, kapt. A.A. de Boer, van Bremen naar Amsterdam, op de Schmidtssteert verongelukt. (opm: opmerkelijk, hoever de lading is verspreid)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. J.H. de Boer, voerende het schip JOHANNA MARGARETHA, van Amsterdam naar Petersburg, te Christiansöe binnen, meldt van daar van de 8e maart, dat hij gereed was om met de eerste gunstige gelegenheid de reis voort te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau, in de Lemmer residerende, presenteert, als last hebbende van zijne principalen, publiek bij beschrijving en opbod te verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd PIETERTJE STAPERT, gevoerd geweest door kapt. J.R. Hottinga, groot 138 ton, lang 24 el, wijd 5 el 4 duim, hol 2 el 56 duim, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, alles breder bij inventaris, zoals hetzelve thans in de haven van de Lemmer is liggende.
Deze verkoping zal geschieden in het logement de Wildeman, in de Lemmer, op donderdag den 9 april 1835, des morgens ten elf ure bij de beschrijving, en des namiddags ten vier ure bij de finale toewijzing. Nadere informatiën kunnen worden bekomen bij de heer C. Sleeswijk, mr. zeilmaker in de Lemmer, alsmede ten kantore van de genoemde notaris.


Datum: 28 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. De 25e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KORTENAER, kapt. H. Glazener, van Batavia, laatst van Vlissingen; FORTUNA, kapt. C. Welder, van Wismar en CATNARINA, kapt. L.C. Bagge, van Corsoer.
Volgens rapport is voor de wal met loodsen aan boord Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. Van Zon, van Texel.
De 26e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, van Duinkerken.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. Van Zon, van Texel.
De 26e dezer, na posttijd, arriveerden in de Maas GELIDA, kapt. M.J. Louwerens, van Stege; DE VROUW ANTJE, kapt. K.D. Ekamp, van Stettin.
Het schip MARIA, kapt. S.M. Tanger, van Amsterdam naar La Rochelle, is, volgens particulier bericht, de 23e dezer uit Texel naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 maart. Kapt. H.K. Rentes, van Kalundborg naar Schiedam, te Delfzijl binnen, heeft, op 56º50’ NB 07º10’ OL, als wrak drijvende gezien een Hollandse smak, beladen met Hollandse hoepen, waarvan een menigte bossen rondom haar dreven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. Van Belle-Île en Mer wordt de 13e dezer gemeld, dat aldaar is aangespoeld enig wrakhout van een vermoedelijk Hollands schip van omstreeks 70 of 80 tonnen, als ook een zeevaartkundig boek, waarop de naam van Herman Siever. Van Anray meldt men dienaangaande, van de 15e dito, dat op Belle-Isle waarschijnlijk een Hollands schip is verongelukt, aan welks boord kinderen zich bevonden moeten hebben. (opm: Bremer kof MATHILDA; zie ook AH 300335)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 maart. Te Vlissingen is de 4e dezer gearriveerd Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, van Texel, met manschappen voor de aldaar liggende korvet BOREAS.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. de Rooy, P.H. Bodeman, C.J. de Grijs en D.B. Bosscher, makelaars, zullen, als last hebbende van hun principaal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, presenteren te verkopen, op maandag de 6e april 1835, des namiddags ten 6 ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: een extraordinair, welbezeild, gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DE GOEDE VERWACHTING, gevoerd door kapt. J.B. Bodeman, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen, 40 duimen, wijd 4 ellen 42 duimen, hol 3 ellen 87 duimen en alzo groot 185 tonnen of 98 lasten; breder bij inventaris en bericht bij genoemde makelaars, zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping binnen Vlissingen op dinsdag de 7e april 1835, des voormiddags om 10 ure, op de Nieuwendijk, van het aldaar met zeeschade in de haven liggend gekoperd Amerikaanse brikschip, genaamd PROGRESS, van Boston, kapt. Joseph Easterbrooks, benevens deszelfs inventaris, daags voor de verkoping voor een ieder te zien. Intussen informatie te bekomen bij de heer J. Borghmans en de heer J. Smith, commissionairs, aldaar. Brieven franco.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

’s Gravenhage, 29 maart. Met de 1e der volgende maand zal Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, onder bevel van de kapt. ter zee J.C. Rijk, buiten dienst worden gesteld; zijnde gemelde bevelhebber dezer dagen benoemd tot militaire commandant van het koninklijk instituut der marine te Medemblik, in plaats van wijlen de heer Kreckel. De officieren en verdere equipage van gemelde bodem zullen worden beschikt voor het fregat DE MAAS, hetwelk bestemd is om met Z.K.H. prins Willem Frederik Hendrik een kruistocht naar de Westindiën te doen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 maart. De 27e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis PROVIDENTIA, kapt. C.F.P. Witt, van Wismar; MINERVA, kapt. J.B. Lorentzen, van Holmstrand.
De 28e, des morgens, zeilden KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, naar Lissabon; DE JONGE WILLEM, kapt. J. Barkenstein, naar Bordeaux; Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. Van Zon, naar Texel en de ANJER, kapt. J.C. Jansen, naar Batavia, zijnde alle wel in zee gekomen, behalve de twee laatsten, die bij de Goereesche Haven ten anker gekomen zijn. De 29e, des morgens, zeilde ANJER, kapt. J.C. Jansen, naar Batavia.
De 27e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas MARIA, kapt. H.H. Hansen, van Bergen.de 27e dezer, na posttijd, arriveerde te Maassluis OP HOOPVAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, van de Noord Zee; DE VERWACHTING, kapt. J.E. Bloem, naar Dantzig.
De 29e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. Van Zon, naar Texel; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Liverpool. De 30e, des morgens, zeilde HARMONIE, kapt. G.E. Boer, naar New-York.
De 30e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis, ROELINA JETTINA, kapt. D.H. Puister, naar Bergen; VROUW MARIA, kapt. M.L. de Boer, naar Stettin; DE VROUW AUKJE, kapt. T.T. Visser en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Loop, naar Hamburg; zijnde de schepen, die bij de Hoek ten anker lagen, mede wel in zee gekomen en arriveerde HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. de Boer, van de Noord Zee.
Het schip AURORA, kapt. J.F.C. Fenster, van Rörvig naar Amsterdam, laatst van Cuxhaven, is de 20e dezer wegens tegenwind aldaar terug gekomen.
Het schip DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Dordrecht naar Batavia, is de 19e dezer Goodwin Sands voorbijgezeild, aan boord alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 maart. Volgens brief van Thisted, op Jutland, van de 18e dezer, was aldaar aangedreven het wrak van een ogenschijnlijk Hollands kof of smak, van achteren met de naam FRIEDERICKE HENDRIETTE; van de lading of scheepspapieren had men niets kunnen ontdekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 26 maart. NEPTUNUS, kapt. J.L.. Blom, van Drammen; JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, van Arendahl; ELIDA, kapt. J.G. Klem, van Krageroe.
Terschelling, 21 maart. Gisteren binnengekomen: DE VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit, van Bremen. 22 maart. ANNEGINA, kapt. W.W. Pattje en DE VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Hamburg. 23 maart. DE VROUW JANTJE, kapt. J.E. Scherpbier, van Hamburg; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Rofer, van Bremen; DE VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Hamburg; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser, van Koningsbergen.
Uitgezeild:
Vlie, 23 maart. JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, naar Newcastle; JONGE RENGER, kapt. J. Brouwer, naar Bergen; ARENDINA HARMINA, kapt. H. Hazewinkel, op avontuur; CONCORDIA, kapt. F.D. van Wyk, naar Hull.
Terschelling, 21 maart. DE VROUW BERTINA, naar Newcastle.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen, den 27 maart. Van Antwerpen meldt men, in dato 22 maart: Het koopvaardijschip SOPHIA DOROTHEA, kapitein Jozef Stappers, behorende aan den heer Jan Key, reder te dezer stede (opm: Antwerpen), is gelukkig te Singapore aangekomen (opm: zie DC 200934). De artikelen, welke de lading uitmaken, verzekeren een zo groot mogelijk voordeel aan den uitruster, dat men met rede het vertrouwen mag koesteren, er meer schepen derwaarts zullen gezonden worden.


Datum: 30 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van Belle-Île en Mer wordt de 13e de dezer gemeld, dat aldaar is aangespoeld enig wrakhout van een vermoedelijk Hollands schip van omstreeks 70 of 80 lasten, als ook een zeevaartkundig boek, waarop de naam van Herman Stever. Vanaf Amray meldt men dienaangaande, van de 18e dato, dat op Belle-Isle waarschijnlijk een Hollands schip is verongelukt, aan welk boord kinderen zich moeten bevonden hebben, zijnde enige kinderkleren en een gedeelte van een journaal, in de Hollandse taal, opgevist. Volgens later bericht was gemeld schip de Bremer kof MATHILDA, kapt. Johann Pundt van Nantes naar Antwerpen gedestineerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 27 maart. HOSTEN, kapt. L. Holst, van Drammen; MAGDALENA CHRISTINA, kapt. G. Mowinkel, van Bergen.
Terschelling, 25 maart. GEZIENA JACOBA, kapt. J. Wever, van Koningsbergen; DE VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carstens, naar Koningsbergen; ANNA ALBERDINA, kapt. A.F. Ekamp, van Stubbekøbing; MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger, van Demmin; CONCORDIA, kapt. J.M. Mindema, van Wismar; DE JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, van Dantzig; CONCORDIA, kapt. J.A. Keyn, van Oosterisoer; DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Wellema, gedestineerd naar Dantzig.
Odessa, 4 maart. VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 27 maart. HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra welbezeild bomschip, geschikt voor de koopvaardij en visserij, voorzien van een complete inventaris. Nader te bevragen bij de makelaar Jan Corver op de Buitenkant, N.º 43, te Amsterdam, bij wie ook te bevragen is een grote hellingketting en schalm.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 maart. INDUSTRIE, kapt. P. Stibolt, van Drammen.
Vlie, 27 maart. VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Christiansand; ALWINA, kapt. J.S. Kortlang, van Bremen.
Terschelling, 26 maart. ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten, van Bremen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.R. Onnes, van Bremen.
Uitgezeild:
Texel, 28 maart. HARMONIE, kapt. F.H. Henning, naar Genua en Livorno; ANTONIA, kapt. E. Speelman, op avontuur.
Vlie, 27 maart. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Christiaansand.


Datum: 31 maart 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 29 maart. INDUSTIE, kapt. P. Stibolt, gisteren abusief gemeld als binnen, is niet binnengekomen.
Uitgezeild:
Texel, 29 maart. DIANA, kapt. H. Visman, naar Lissabon; MARIA, kapt. G. Wortelboer, naar Bordeaux; ANNA, kapt. G. Wesseling, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE PIETER, kapt. G.S Brouwer, van Dantzig met tarwe; VRIENDSCHAP, kapt. H. Danker, van Koningsbergen met tarwe, erwten en hennep; MARTHA CATHARINA, kapt. H.B. Legger, van Demmin met tarwe; AURORA, kapt. T. Fenster, van Friedrichsund met raapzaad; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Hamburg met suiker; JOHANNES, kapt. J.M. Holst, van Hamburg met suiker, beenderen en koehaar; ANNEGINA, kapt. W.W. Pattje, met gember en mineraalwater; DE VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuik, van Bremen, met tabak, verf en raapzaad; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Remts, van Bremen met katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 30 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen TWENDE BRODRE, kapt. J. Backer; MINERVA, kapt. P.B. Lorentzen, en MARTHA ANDREA, kapt. M. Ammoria, alle drie van Holmstrand, met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Uitgezeild: Den 23 maart, het kofschip de JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, naar Newcastle.
Den 24 dito, het kofschip CONCORDIA, kapt. H.D. van Wijk, naar Hull.
Den 29 dito, de kofschepen AREND ELIZA, kapt. L. Draijer, naar Petersburg, en IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldring, naar Noorwegen.
Binnengekomen: Den 25 maart, de kofschepen CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, en de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, beiden van Noorwegen.
Den 26 dito, het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle; het kofschip JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, van Arendahl.
Den 27 dito, het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. J. Klasen, van Christiaansand.


Datum: 01 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen.
Texel, 30 maart. ALBERDINA, kapt. G. Venema, van Sunderland.
Uitgezeild:
Texel, 30 maart. DOLPHYN, kapt. J.A. Bakker; naar Rio-Janeiro; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G. Visser, naar New-Orleans; NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, naar Lissabon; WELVAART, kapt. R.T. Feninga, op avontuur; NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, naar Cardiff; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, naar Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 1 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA, kapt. P.N. Linde, van Bergen, met stokvis en traan, en JONGVROUW MARIA, kapt. Jorge G. Giersoe, van Holmstrand, met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia zijn aangekomen:
De 27e maart het Nederlandse schip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, met zes passagiers, de 4e maart vertrokken van Passaroean; de 28e maart dito schip AURORA kapt. J.A. de Haas, met zeven passagiers, de 5e maart vertrokken van Soerabaija; de 29e maart dito bark NEDERLANDER, kapt. J. Lloyd, met Zr.Ms. troepen, van een verloren reis naar Padang (opm: dit betekent wellicht terug te Batavia met schade)
Van Batavia zijn vertrokken:
De 28e maart het Nederlandse schip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, met 18 passagiers, naar Rotterdam; dito schip OEY SINJO, kapt. Oey Jiet, naar Pekalongan, en de civiele (opm: gouvernements) schoener ZEEMEEUW, commandant SD.J. Swart, koers stellende om de oost.
De 29e maart een buitenlands schip.
De 30e maart de Nederlandse brik TARTAR, kapt. P. Rough, met Zr.Ms. troepen naar Sinkapoera; dito brik ALLEN, kapt. F.J. Harms, naar Pontianak; dito schoener CALYPSO, kapt. J. Stokhekker, met enige passagiers, naar Padang.
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. fregat PALEMBANG, Zr.Ms. schoener ARGO en de koopvaardijschepen PRINS VAN ORANJE, PERLE, MINERVA, OEMAR OSMAN, PLEIADES, de barken KALIEMAAS en NEDERLANDER, de brikken DANKBAARHEID en LA LUCILE, de schoeners BERTHA WILHELMINA en GOANHIEN, en vier buitenlandse vaartuigen.
Het mede alhier ter rede liggende schip VROUW HELENA is hernaamd ATIJE FORACHMAN, en het dito schip JADUL BARIE is wederom hernaamd in BARON VAN DER CAPELLEN.
Te Samarang zijn aangekomen:
De 21e maart het Nederlandse schip de GEZUSTERS, kapt. J.C. Schmidt, met enige passagiers en Zr.Ms. troepen, de 1e maart vertrokken van Soerabaija; dito stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Muhldorff, met enige passagiers, de 19e dito vertrokken van Batavia; de 22e maart de dito brik De SNOEK, kapt. Tjoempong, de 14e dito vertrokken van Batavia; dito schip DORTENAAR, kapt. H.P. Visser, de 15e dito vertrokken van Soerabaija; de 23e maart dito bark BOEROONG, kapt. McIver, met Zr.Ms. troepen, de 14e dito vertrokken van Batavia; de 24e maart dito civiele schoener CALYPSO, commandant J. Corbet, van Cheribon, de dito schoener AMELIA, kapt. Dudman, de 22e dito van Batavia en twee buitenlandse vaartuigen; de 25e maart dito schip HOK-HAY, kapt. Ralph, met een passagier, van Batavia en Cheribon de 21e dito vertrokken.
Van Samarang zijn vertrokken:
De 21e maart het Nederlandse schip PEKALONGANG, kapt. Tan Inhok, naar Batavia; de 23e maart dito bark CHARLES, kapt. J. Zoccola, met drie passagiers naar Batavia; de 24e maart dito stoomboot VAN DER CAPELLEN, kapt. W. Muhldorff, met Zr.Ms. troepen naar Batavia, en dito schip GEZUSTERS, kapt. J.C. Schmidt, met een passagier en Zr.Ms. troepen naar Batavia; de 25e maart de civiele schoener CALYPSO, commandant J. Corbet, naar Soerabaija, en dito schoener AMELIA, kapt. W,H, Dudman, met een passagier naar Batavia; de 26e maart dito bark BOEROONG, kapt. McIver, naar Banjermassing, en dito schip VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, met twee passagiers, over Batavia naar Rotterdam.
Te Soerabaija zijn aangekomen:
De 19e maart: de Nederlandse schoener DOLPHIJN, kapt. Sengo Semodro, met een passagier, de 13e maart vertrokken van Sumanap; de 23e maart Zr.Ms. fregat DIANA, ccommandant kapt.t.zee J.C. Koopman; de 24e maart: het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, de 20e maart vertrokken van Passaroeang; dito schip ESPERANCE,a kapt. J. Worthington, de 8e dito vertrokken van Batavia, en een buitenlands schip; de 25e maart de Nederlandse brik ONG INGTJOAN, kapt. Ong Liauw, de 13e maart vertrokken van Samarang, en de dito brik POLLUX, kapt. W.E. Looker, van een verloren reis.
Van Soerabaija zijn vertrokken:
De 20e maart de Nederlandse bark ALEXANDER, kapt. F.S. Harris, met een passagier, naar Makasser en Amboina, en de civiele schoener HAGEDIS, commandant Wobben, koers stellende om de oost; de 21e maart een buitenlandse brik, het Nederlandse schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keijzer, met vijf passagiers naar Dordrecht; en het dito schip LOUIZA, kapt. H.J. Poortenaar, met Zr.Ms. troepen naar Makasser en Amboina; de 22e maart de Nederlandse bark POLLUX, kapt. W.E. Looker, naar Batavia, dito schoener DOLPHIJN, kapt. J. Zeep, met Zr.Ms. troepen naar Pontianak; dito schip GRACE, kapt. J.F. Grum, met zeven passagiers naar Samarang, Indramaijoe en Batavia; de 24e maart de Nederlandse (opm: N.O.I.) brik DOROTHEA, kapt. C. Boyle, met een passagier, over Batavia naar Benkoelen; dito schip ORTELIUS, kapt. D.G. Niesen, over Passaroeang en Samarang naar Batavia en dito schip FACTORIJ, kapt. J. Parlevliet, over Samarang naar Nederland.
Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. fregat DIANA, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoener PILADES, en Zr.Ms. kanonneerboten No.8, No. 9 en No. 15, en de Nederlandse koopvaardijschepen JULIA, JOHANNA FREDERIKA, MADORA, EUGENIE, HENRIETTE EN HENRY, THETIS, VEREENIGING, ONDERNEMING, ESPERANCE, MARGARETHA CATHARINA, IDA ALIJDA, de barken VILLA, CAROLINA EN JACOBA, BERKAT, BLORA, RADJA WALIE, ELEONORA, FATAL JAWAD en POLLUX, de brikken JAVA, OLIE OESOOR, VAN SPEIJK, TEKSING, TWEE GEZUSTERES, PRINS FREDERIK, de schoeners DOLPHIJN en CAROLINA en vier buitenlandse schepen.


Datum: 02 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Elseneur het Nederlands kofschip EISO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

’s Gravenhage, 31 maart. Bij koninklijk besluit zijn de luitenants ter zee J.D. Velsberg, van de 1e klasse en E.A. van Vloten, van de vierde klasse, in commissie gesteld bij de Rijks werf te Rotterdam, ten einde de bouw bij te wonen en gade te slaan van de op gemelde werf gebouwde wordende ijzeren stoomboten, bestemd naar Nederlandsch-Indië, over welke bodems aan gemelde heren het commandement is opgedragen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 april. Van Helvoetsluis wordt de 31e passato gemeld, dat het schip HARMONIE, kapt. G.E. Boer, weer terug en op de rede ten anker gekomen is.
De 30e passato, des namiddags, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen. De 31e, des morgens, zeilden JUFVROUW BERENDINA SOPHIA, kapt. H.G. Mulder, naar Hull en DE DRIE VRIENDEN, kapt. E.T. ten Cate, naar Londen.
De 31e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KOOPHANDEL, kapt. C. Neurenberg, van Batavia, laatst van Vlissingen; DE DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, van Batavia; HELENA, kapt. H.R. Neyboer, van Cuxhaven.
De 31e passato, des namiddags, zeilde uitde Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen en arriveerden JONGE JACOB, kapt. J. Clousens, van Bremen en VROUW HELENA, kapt. C. Frederich, van Hamburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 april. Het schip ANTJE, kapt. K. Welger, van Harlingen naar Havanna, te Weymouth binnen, was de 26e maart van de geleden schade hersteld en zou de volgende dag de reis voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 31 maart. Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. ter zee Van Son, van Helvoetsluis; Zr.Ms. brik VLIEGENDE VISCH, van Vlissingen.
Uitgezeild: MARGARETHA, kapt. H.J. Veen en GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, naar de Oostzee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. het gekoperd schoener-kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Klaas Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 4 april.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip ATALANTA, kapt. Casper Meyer, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 6 april.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip CLASINA ADRIANA, kapt. Jens Adresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden.
Baltimore. Het Nederlands schoenerschip CHRISTINA CORNELIA, kapt. Douwe Jansen Mik. Adres bij De Vries en Comp.
Havana. Het brikschip ALIDA, kapt. Jan Tjeerds Visser, van Amsterdam. Adres bij B.J. van Hengel.
Lissabon. Het Nederlands kofschip DER JONGE JARIG, kapt. F.A. van Deinum. Adres bij C.J. de Grys en Zoon, Van Ulphen en Ruys en H. Verweyde Czn.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip HET VERTROUWEN. Kapt. Hendrik D. Klatter. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. DE VROUW GRIETJE, kapt. Jan Teens Teensma. Adres bij J.C. Van Oven.
Petersburg. De Nederlandse kof ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga. Adres bij Kranenburg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE JONGE EGBERTUS, kapt. Jan Berends Mulder. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Rendsburg en Kiel. Het Nederlands kofschip DE JONGE GERRIT, kapt. Albert Hazewinkel. Adres bij B.J. van Heugel.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands schip DE VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit. Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip CATHARINA ELSINA, kapt. H.A. Schuring. Adres bij Kranenborg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jz. en Zoon.
Riga. Het Nederlands kofschip TITIA, kapt. J.J. Zelling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild. Vlissingen, 30 maart. l’HIRONDELLE (opm: schoener), kapt. J. Willaert, naar Valparaiso.


Datum: 03 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen. Texel, 1 april. DE SNELHEID, kapt. C. Wessels, van Suriname; HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, van Cette; PETRONELLA, kapt. R. Freest, van Bordeaux; VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, van Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Hull naar Amsterdam, te Bremerhaven binnen, wordt van daar van de 26 maart gemeld, dat hetzelve gedurende de reis geheel op zijde gelegen had, waardoor men genoodzaakt was de bezaan en kluiffok te kappen. De zwaarden gebroken zijnde, was door de overgebleven stukken van dezelven schade veroorzaakt aan het schip en de lading, welke reeds geheel gelost was en waarvan 20 balen beschadigd bevonden waren. Het schip zoude de volgende dag over zijde gehaald worden om te repareren, ten einde ten spoedigste de reis te kunnen vervolgen.


Datum: 04 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia:
Het Nederlands gekoperd barkschip JAVA, kapt. J.T. van der Zweep; vertrekt de 15e april.
Het Nederlands gekoperd fregatschip BELLONA, kapt. R. Rolufs, vertrekt in het laatst dezer maand.
Het Nederlands gekoperd fregatschip DE HOOP. Kapt. M.D. Meyer; vertrekt de 10e mei.
Genoemde schepen hebben uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlissingen ligt in lading, naar Batavia, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip MACASSAR, kapt. Hendrik Poppen, om spoedig te vertrekken; hetzelve is uitmuntend ingericht voor de overvoer van passagiers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia zal, omstreeks het einde der maand mei, vertrekken het extra op de zeilage gebouwd, nieuw gekoperd en kopervast barkschip DE RHIJN, gevoerd door kapt. C. Brandligt, zijnde bijzonder voor de overvoer van passagiers ingericht.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen, te Rotterdam en bij De Vries en Comp., te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Havanna, het Nederlands gezinkt kofschip HARMONIE, kapt. C.J. Reus; vertrekt de 31e dezer. Adres bij W. Smith en Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 april. Zr.Ms. korvet TRITON en brik DE VLIEGENDE VISCH zijn dinsdag te Den Helder teruggekomen.
Het fregat DE MAAS zal op de reis naar de Westindiën worden begeleid door Zr.Ms. brik DE SNELHEID, liggende te Vlissingen en gecommandeerd door de luitenant ter zee der 1e klasse H. Ferguson

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 april. Te Amsterdam is op de werf De Walvisch, van de heer J. Nuveen, van stapel gelaten het derdehalf-mast barkschip JAVA’S WELVAREN, groot 250 last, gebouwd voor rekening van de heer B.W. van Straten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 april. De 1e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluuis DE JONGE HELENA, kapt. J.D. Toblin, van Embden.
De 2e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis ANNA ELIZABETH, kapt. S. Harkes, van Stettin; IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Betten, van Bremen; DE ONDERNEMING, kapt. T.J. Kuiper, naar …. ; ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, naar St. Petersburg; OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw en ALGEMEEN BELANG, kapt. K. van Duin, naar de Noord Zee.
De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ELIZABETH, kapt. S.J. Brouwer en DE VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel, van Bordeaux; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Liverpool; de 3e, des morgens, DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Liverpool; MARS, kapt. J. Metzon, van Lissabon; GOED BESLUIT, kapt. H.W. Drent en JOSIENA WILHELMINA, kapt. J. van der Veen, van Bordeaux.
De 3e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, AANEGINA, kapt. R.H. Dokman, naar Newcastle.
In Texel zijn binnengekomen Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. ter zee Van Zon, van Helvoetsluis, Zr.Ms. brik DE VLIEGENDE VISCH, kapt. ter zee Tuning, van Vlissingen.
Het schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, van Padang naar Amsterdam, is de 27e maart te Cowes binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping van een extra welbezeild hoekerschip, genaamd DE VIER GEZUSTERS, laatst gevoerd door stuurman Pieter Roest, met deszelfs grote- en bezaansmast, rondhout en staande en lopend want, zodanig als hetzelve is liggende in de haven te Vlaardingen, als mede van deszelfs inventaris, bestaande in ankers, kabels, zeilen, haringvleet, drijftuig en beug-, stuurmans-, koks- en timmermansgoed, op vrijdag de 10e april 1835, des voormiddags ten 10 ure, aan de westzijde van de haven, te Vlaardingen voornoemd. De veiling zal eerst in kaveling en daarna in combinatie worden gedaan en zal de betaling kunnen worden geschieden op drie maanden krediet, onder behoorlijke borgtocht. Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van de notaris E.G. Verkade, te Vlaardingen meer voornoemd. (opm: een vissersschip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen.
Texel, 2 april. ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witsen, van Batavia en Padang; JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, van Bordeaux; GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong van Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. H.B. Tippema, van Londen.
Vlie, 31 maart. VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Arendahl.
Uitgezeild:
Vlie, 31 maart. AREND ELISA, kapt. L.H. Drayer, naar Petersburg; LOUISA, kapt. E.E. Valk, naar de Oostzee; JONGE FREDERIK, kapt. H.E.W. Boswyk, naar Oudsoen; GOEDE HOOP, kapt. W. Boswyk, naar Oudsoen; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Drammen; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, naar Holmstrand; GEZINA HARMINA, kapt. J.H. Jonker, naar Noorwegen; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, VROUW REGINA, kapt. K.W. Kiewit en JONGE WICHER, kapt. D.D. Kruts, naar Hamburg; HENDRIKA, kapt. J.F. Harding, VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd. PETRUS HELENA, kapt. J.H. Haverbult, ST. ANTHONIE, kapt. G. Roskamp, ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak, IDA ALYDA, kapt. O.J. Woldering; FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, GEERDINA, kapt. E.A. Doewes en EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, de laatste tien op avontuur; DE HOOP, kapt. A.L. de Vries, naar Bremen; ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle; VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar Stockton; MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Randers; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, naar Droback; JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, naar Noorwegen; JONGE FREDRIK, kapt. G.H. Smit, op avontuur. 1 april. HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, naar Dantzig; JETSKE HILLECHINA, kapt. G.E. Broekema, naar Randers; VROUW MARGARETHA, kapt. A.H. Steffens, naar Hamburg; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom en JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, laatste drie op avontuur.
Terschelling, 31 maart. DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, naar Dantzig; ANNA ELISABETH, kapt. J.E. Onnen, van Antwerpen naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading naar Batavia het gekoperd tweedeks fregatschip (opm: reeds in 1833 vertuigd tot bark) CHRISTINA BERNARDINE, kapt. C. Jäger, van Amsterdam.
Adres bij F. der Kinderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhage, 2 april. Bij koninklijk besluit zijn de luitenants ter zee J.D. Velsberg, van de 1ste klasse, en E.A. van Vloten, van de 4de klasse, in commissie gesteld bij de Rijks werf te Rotterdam; ten einde de bouw bij te wonen en gade te slaan van de op gemelde werf gebouwd wordende ijzeren stoomboten, bestemd naar Nederlands Indië, over welke bodems aan gemelde heren het commandement is opgedragen.
Aan de leerlingen bij de constructie op ’s Rijks werf te Rotterdam H.W. Schokker en L.K. Turk, is de titulaire rang van constructeurs der 2de klasse verleend; terwijl de eerste als zodanig bij ’s Rijks werf te Amsterdam en de laatstgemelde bij die te Vlissingen is geplaatst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 3 april. Ingevolge bericht van kapt. Jan van Nassau, voerende het fregatschip de STAD DORDRECHT, van 13 december 1834, was hij toen op 38º18’ ZB 01º30’ OL zeilende, alles aan boord in de beste order, en de equipage gezond.


Datum: 06 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 april. DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, van Suriname; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Bordeaux; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer en CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Liverpool; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull.
Vlie, 2 april. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert.
Padang, 26 november. DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. O. Kievyt, van Rotterdam in 104 dagen.
Bordeaux, 25 maart. JOHANNA MARIA, kapt. Stuit, van Amsterdam, (op de rivier) JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Vlie, 2 april. JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus, naar Hull; HOOP, kapt. S.E. Scherpbier, naar Dundee; ALIDA, kapt. D.T. Doornbos, naar Nerva; FORTUNA, kapt. P. Rydahl, naar Bergen; CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, CONCORDIA, kapt. J.A. Keun en VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Groot, naar Noorwegen; MARGARETHA ELISABETH, kapt. J.B. de Groot, naar Hamburg; VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jong, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE SNELHEID, kapt. C. Wessels, van Suriname met suiker en katoen; DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal omstreeks het begin der maand mei aanstaande, vertrekken: het nieuw gebouwd barkschip POLLUX, kapt. P. Huidekoper, van ruime en volledige inrichtingen voor passagiers voorzien. Wegens de overtocht met deze bodem, gelieve men zich te verstaan met de cargadoors D’Arnaud & Comp., Binnenkant, bij de Kalkmarkt, Nº. 51 en Jan Corver & Comp., Buitenkant, bij de Kalkmarkt, Nº. 43.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 4 april. Zr.Ms. brik PANTER, kapt. luit. ter zee Edeling en Zr.Ms. brik VLIEGENDE VISCH, kapt. luit. ter zee Tuning, naar Vlissingen; VAN SPEYK, kapt. E. Visser, naar New-York; ALIDA, kapt. H.F. Deddes, naar Bordeaux; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper en VROUW MAGDALENA, kapt. M. van der Putte, naar Hull; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen; DE VREDE, kapt. J.J. Greeven, op avontuur.
Vlie, 3 april. VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, naar Memel; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, naar Christiaansand; ANNETJE MARGARETHA, kapt. H.E. Dieckman, naar Leer; JOHANNA, kapt. D.P. Douwes en EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, op avontuur.


Datum: 07 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes.
Naar St. Petersburg, het Nederlands smakschip HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Naar Liverpool, het Nederlands galjootschip DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver.
Adres bij Boutmy en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

‘s Gravenhage, 5 april. De korvet TRITON, en de brikken PANTER en DE VLIEGENDE VISCH zullen van het Nieuwe Diep in de droge dokken te Helvoetsluis worden geplaatst, ten einde de nodige reparatie te ondergaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 april. De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap, van Bordeaux; DE TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Hull en DE VROUW ALIDA, kapt. K. van Timmeren, van Sarantin. De 4e, des morgens, zeilden GEZINA, kapt. J.G. Postema, naar Newcastle; DOROTHEA, kapt. P.J. de Boer, naar Petersburg; HARMONIE, kapt. G.E. Boer, naar New-York; des namiddags arriveerde DE VROUW HENDRIKA, kapt. H.E. Boswijk, van Liverpool. De 5e, des morgens, zeilden ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. F. Matthijssen, naar Batavia.
De 3e dezer, na posttijd, arriveerde in de Maas. Kapt. K.H. Meyer, van Bordeaux en zeilden L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, naar Duinkerken en DE ONDERNEMING, kapt. H.G. Henrich, naar Hull.
De 4e dezer, zeilden van Maassluis CATHARINA, kapt. L.C. Bagge, naar Corsoer; DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, DE HOOP, kapt. J. Warnaar en DE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer, naar de Noord Zee en DE JONGE LEENDERT, kapt. K. Cordia, naar IJsland; de 5e, des morgens, AMGELINA, kapt. H.H. Koop, naar Bordeaux.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HARMONIE, kapt. C.W. Lange, van Bordeaux; JOHANNA, kapt. S. Evers, van Rostock en zeilden DE BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, naar Petersburg; JOHANNA GEZINA (opm: JOHANNA GEZIENA, ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. Schuur, naar Liverpool.
De 5e dezer, des avonds en de 6e, des morgens, arriveerden in de Maas ENIGHEDEN, kapt. B. Jespersen, van Aarhuis en DE BATAVIER, kapt. D, Dunlop, van Londen.
De 6e, dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W. Pronk, naar Hamburg.
Van Texel zijn uitgezeild Zr.Ms. brikken PANTHER, kapt. luitenant ter zee Edeling en de VLIEGENDE VISCH, kapt. luitenant ter zee Tuning, beide naar Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. C. Wessels, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat de 27e januari van Suriname is vertrokken het schip DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, naar Amsterdam; als mede, dat hij de 22e maart, op de hoogte van Wight, gepraaid heeft een Hollands schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met n.º 404, zijnde die van kapt. A. Ritchie, voerende het schip AZIA, van Middelburg naar Batavia; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De schepen DE VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker, van Delfzijl naar de Oost Zee, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Daniels en HET KLEINE GRIETJE, kapt. Roskamp, beide van Hamburg naar Koningsbergen, zijn de 25e maart te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 april. Kapt. J.S. Bakker, voerende het schip DE VLIJT, van Amsterdam naar de Oostzee, laatst van Fahrsund, te Elseneur aangekomen, rapporteert, dat in de nabijheid van Fahrsund is aangespoeld een gedeelte van een kof, waaraan een stuk van het naambordje, waarop Van Veendam, als mede enige hoepen en appelen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Suriname met suiker, katoen en koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

’s Gravenhage, 3 april. Het fregat de MAAS zal op reis naar de West-Indiën worden begeleid door Zr. Ms. brik de SNELHEID, liggende te Vlissingen en gecommandeerd door de luitenant ter zee 1ste klasse H. Ferguson.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 6 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel, en de MORGENSTER, kapt. K.H. Meijer, beiden van Bordeaux, met wijn en vrachten.
GRC 070435
Sond passage
Den 27 maart kapt. F. Eikmeijer, MARGARETHA EN ANNA (Amsterdam), van Amsterdam naar Dantzig.
LC 070435
Harlingen. Uitgezeild: Den 30 maart, de kofschepen JETSKE HILLECHINA, kapt. G.E. Broekema, naar Renders; VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar Stockholm; de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, naar Noorwegen.
Den 31 dito, het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.
Den 1 april, de kofschepen CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, en de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, beiden naar Noorwegen.
Den 3 dito, het smakschip de VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, naar Memel; de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazen, JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, beiden naar Noorwegen, en CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, op avontuur.
Den 4 dito, het smakschip de VROUW JANTINA, kapt. R.T. de Jonge, naar Hull.
Binnengekomen: Den 5 april, de kofschepen IJPEUS, kapt. H. de Weerdt, jr., en de EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, beiden van Noorwegen.


Datum: 08 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 april. VROUW BERTHA, kapt. M.I. Reuter en WELDAAD, kapt. B.E. Bol, van Newcastle; DE RINGENDE JACOB, kapt. J.E. Welken, van Memel.
Uitgezeild:
Texel, 6 april. VROUW DIEWKE, naar Londen; EENIGHEDEN, kapt. J.C. Glad, naar de Oostzee; NEPTUNUS, kapt. J.L. Blom, naar Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PETRONELLA, kapt. C.B. Freeze, van Bordeaux met wijn, vruchten en confituren; JONGE RYNTJE, kapt. R.W. Mellema, van Bordeaux met wijn en brandewijn; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Bordeaux met wijn, pruimen en tuinzaad; HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, van Cette, met wijn, brandewijn en olijven; CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Liverpool met rozijn, pruimen, katoen en verfhout; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Liverpool met suiker, verfhout, huiden en koper.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 6 april 1835: het gekoperd brikschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman: NLG 13.000, in slag NLG 2.000. Opgehouden.


Datum: 09 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 april. De 6e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jonge.
De 7e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis SOPHIA, kapt. Schlor, naar Greifswald en DE ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, naar de Noord Zee.
De 8e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis EENDRAGT, kapt. J.F. Bruns, van Bordeaux.
De 8e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas VROUW HÉLENA, kapt. R. Remkes, naar Cuxhaven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 april. Kapt. C.J. van Driesten (opm: schip de ZWAAN), van Suriname te Amsterdam gearriveerd, heeft de 4e maart, op 36º47’ NB 42º50’ WL, drijvende gezien een driemastschip, met witte gangen en geschilderde geschutpoorten zonder volk of roer, hebbende de volle tuigage, doch zonder zeilen, nog staande, en, zover men zien kon, uit hoofde het in zinkende staat was, op de spiegel: William Pitt of Liverpool.
Voorts rapporteert hij de 23e dito, zes mijlen bezuiden Lezard, gepraaid te hebben twee Nederlandse schepen, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, het een met n.º 58, zijnde die van kapt. R. Maalsteed, voerende het schip JOHANNA en het ander met n.º 96, zijnde die van kapt. G. de Jong, voerende het schip OLIVIER VAN NOORD, beide van Amsterdam naar Batavia, hebbende destijds bijzonder gunstige gelegenheid tot het voortzetten van hun reizen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 april. De 4e dezer is voor het eiland Walcheren gepraaid het schip DE DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landberg, van Batavia naar Rotterdam gedestineerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 april. Ter rede van Vlissingen zijn gekomen Zr.Ms. brikken DE VLIEGENDE VISCH, commandant H.J. Tunning en DE PANTER, commandant C. Edeling, beide van Texel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Middelburg, 6 april. De 4e dezer is voor het eiland Walcheren gepraaid, het zich in goede staat bevindende en voor de Handelsmaatschappij bevrachte Nederlandse schip DE DANKBAARHEID, kapt. P. Landberg, van Batavia naar Rotterdam gedestineerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 april. Zr.Ms. brik VLIEGENDE VISCH, kapt. luit. Tuning, van Vlissingen; MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen.
Terschelling, 4 april. MARGRIETA, kapt. G.E. te Velde, van Dantzig; MINERVA, kapt. F. Brandt, van Hamburg; AMELINA, kapt. H.H. Naatje, van Brewich; YPEUS, kapt. H. de Weerd Jr. en DE EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, van Oosterisoer. 5 april. DE GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post, van Oudsoen.
Uitgezeild:
Texel, 7 april. ANNA EN MARIA, kapt. J. Petersen, naar Leliesand. – Gisteren nog: Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. ter zee Van Son, naar Vlissingen.
Vlie, 5 april. CORNELIA, kapt. R.H. Oortjes, naar Noorwegen; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, op avontuur. 6 april. TITIA, kapt. J.J. Zelling, naar Riga; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Oosterisoer; MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, naar Hamburg; HINDERKIEN, kapt. J. Arents Jr., op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met huiden, suiker, tabak, drogerijen, veren en koehaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. het gekoperd tweedeks schooner-brikschip DE SNELHEID, kapt. Claus Wessels, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Livorno. Het Nederlandse kofschip GESINA, kapt. C.P. Crook. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Port à Port. Het Nederlandse kofschip MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonk. Adres bij Hakenson, Jansen en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW ELIDA, kapt. L.T. Goeree. Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het schip DE JONGE BAREND, kapt. K.J. Stuurman. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Thyssens. Adres bij J.C. van Oven.
Riga. Het Nederlands kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Derk Derks Flik. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

AH 100435
Christiaansand, 7 maart. Er zijn gedurende het 2e halfjaar 1834, in deze haven, 19 Nederlandse schepen aangekomen, zijnde op een na, hetwelk met pinnen was geladen, allen met ballast aangekomen en met hout weer vertrokken.
Gedurende het hele jaar 1834 is alhier uit de Nederlanden ingevoerd voor een waarde van NLG 17.384,60 en uitgevoerd voor NLG 38.187,00.


Datum: 10 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel. 8 april. Zr.Ms. brik PANTER, kapt. luit. Edeling, van Vlissingen; HELENA, kapt. W. Blom, van Batavia; ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Suriname; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, van Hull; MARIA OLETTA, kapt. A.P. Bylegaard, van Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HELENA, kapt. W. Blom, van Batavia met koffie, suiker, hout en bindrotting.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de NEDERLANDSCHE WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Callundborg naar Schiedam, te Delfzijl binnen, is, volgens een brief van daar van de 4e april, de 2e dito de reis voortgezet hebbende, gestrand, doch, na een gedeelte der lading in een lichter te hebben gelost; weder af en met groot gevaar van nogmaals te stranden, te Delfzijl teruggebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de EENDRAGT, kapt. J.K. Haverbult, van Groningen naar Osterrisöer, is de 16e maart te Lyngöer binnengelopen.


Datum: 11 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken. Vertrek van Rotterdam gedurende de maand april 1835:
DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool: de 15e, woensdag, ten 9 ure des morgens en de 25e, zaterdag, ten 7 ure des morgens.
L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert: de 20e, maandag, ten 5 ure des morgens en de 30e, donderdag, ten 10 ure des morgens.
Alleen de brieven van het postkantoor zullen worden aan boord genomen.
Adres bij Joh. Ooms Ez. en Co., agenten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. Corn.ˢ Ouwehand.
Naar Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip ELIZABETH, kapt. S.J. Brouwer, vertrekt de 25e dezer.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip AURORA, kapt. A.J. de Boer.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 10 april. De 8e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Dunlop, naar Londen en arriveerden ANNA MARGARETHA, kapt. J.C. Jams, van Wardenberg; de 9e, des morgens, DE DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landberg en DE VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bohn, van Batavia.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE VIER GEBROEDERS, kapt. L.E. Klein en DE JONGE TRISINA, kapt. J. Verhip, van Cuxhaven; de 9e, des morgens, L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, van Duinkerken.
De 9e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis WIJNHANDEL, kapt. Th. Versluys, van Batavia; DE HOOP, kapt. W. Kiers Kok, van Cette; DE VROUW ELIZABETH, kapt. H. den Breem, van Messina; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Gibraltar.
De 10e, des morgens, MARIA, kapt. J.A. Pronk, van Batavia.
Kapt. Th. Versluys, voerende het schip WIJNHANDEL, van Batavia en laatst van St. Helena naar Rotterdam, te Helvoetsluis binnen, heeft de volgende schepen gepraaid; de 20e december, in Straat Sunda; VASCO DA GAMA, kapt. J.H. Zeeman, van Rotterdam; IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo, van Amsterdam en Rio-Janeiro, beide naar Batavia en ZEEPAARD, kapt. Drent, van Rotterdam en New-York.
In Texel zijn binnengekomen Zr.Ms. brikken PANTHER, kapt. luitenant Edeling en VLIEGENDE VISCH, kapt.-luitenant Tuning, van Vlissingen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Newcastle naar Amsterdam is de 26e maart met schade te Harlingen binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De 29e maart is, op 54º02’ NB 04º56’ OL, enige mijlen van Texel, drijvende gezien een masteloos tweemastschip, zonder volk, tuigage, ankers, touwen, zeilen, kombuis of luiken, hebbende op de spiegel: STA DE MINE CRALL.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 april. HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Port á Port; HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, van Bordeaux; CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman, van Hull; VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, van Sunderland.
Reval, 19 maart. JOHANNA MARGARETHA, kapt. Berg, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Vlie, 7 april. EENDRACHT, kapt. J.H. Hutt, naar Newcastle; GEORGE, kapt. W.H. Poelman, naar Riga; DIANA, kapt. G.R. de Boer, naar Stavanger.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Suriname met suiker, tijm, katoen en koffie;
MARIA OLETTE, kapt. A. Belegert, van Drammen met hout; DE JONGE JAN, kapt. J.J. Butter, van Hamburg met katoen, suiker, thee en huiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading naar Suriname:
Het nieuw gekoperd tweedeks driemast galjootschip NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Het nieuw gezinkt Nederlands kofschip DE JONKVROUW MARIA, kapt. J.K. van Wijk. Adres bij Hoyman en Schuurman.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een van Cheribon ontvangen bericht behelst, dat de schoener JUSSIENA, gezaghebber Said Alie bin Aloei Bargaba, de 11e maart j.l. van Palembang gezeild en bestemd naar Batavia en Grissee, op enige afstand van Indramaijoe door een bekomen lek gezonken is. De opvarenden van dit vaartuig hebben zich allen in de sloepen gered en zijn te Kandanghauer, bewesten Indramaijoe, aan wal gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia zijn aangekomen: de 8e april het Nederlandse schip SUMATRA, kapt. J. Joses, de 23e november vertrokken van Rotterdam, en de 9e april het Nederlandse schip STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, de 10e oktober vertrokken van Rotterdam, en is vertrokken het Nederlandse schip JOEDOEL BARIE, thans hernaamd BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. Said Akil bin Alie, met drie passagiers naar Soerabaija.


Datum: 13 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 april. Heden nacht is in de Gronden vervallen NEWCASTLE PACKET, kapt. G. Gibson, van Newcastle. De equipage is geborgen en het schip verbrijzeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 april. ALIDA GIESEN, kapt. G.G. Boon, DE VREDE, kapt. D.J. Wiersma, JUFFER FRESINA, kapt. J.H. Potjer en DE GEBROEDERS, kapt. P. Zorgdrager, van Cette; VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, van Barcelona; CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg, van Londen; DE DANKBAARHEID, kapt. C.M.S. Meyer, van Sunderland.
Vlie, 8 april. ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven en GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, van Stavanger; GOEDE HOOP, kapt. H.L. Tasker, van Vordingberg; WILHELMINA, kapt. A.B. Visker, VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit en VROUW LUMMEGINA, kapt. B.J. Goosens, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Vlie, 8 april. VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan en DOLPHYN, kapt. J.J. Kroger, naar Ahrendahl; HET VERTROUWEN, kapt. H.D. Klatter en GEERTRUIDA, kapt. J.D. Meltsman, naar Hamburg; GALIE, kapt. G. Wykman, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 4 april. Door de loodschipper G. Molenaar, is in goede staat gepraaid het schip AGATHA, kapt. R.P. Dik, van St. Martin naar Petersburg bestemd, hebbende het Vlie zuiden 4 mijlen van zich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 april. ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer, van Suriname; ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Genua en Livorno.
Uitgezeild:
Vlie, 9 april. CAROLINA, kapt. H.S. Falk, naar Krageroe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H. Schäffer en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op dinsdag de 21e april 1835, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, ten huize van Klaas Jongkind, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, door de notaris M. Hanenberg, presenteren te verkopen 5/16e parten in het gekoperd fregatschip SOPHIA MARIA, gevoerd wordende door kapt. G.L. Röperhoff en varende onder directie van de heren Thijm, Rothuys & Cº. alhier. Iemand nadere onderrichting begerende, spreke met bovengenoemde makelaars.


Datum: 14 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname, het Nederlands fregatschip PIET HEIN, kapt. William Turnbull.
Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 april. De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE WISSELVALLIGHEID, kapt. S.B. de Jong, van Bandohl; de 11e, des morgens, NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt. D. Varkevisser, van Batavia en DOURO, kapt. H. de Haas, van Livorno; des namiddags, DE LEMMER, kapt. J. Tammes, WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter en LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zijl, van Cette.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, van Oleron. De 13e, des morgens zeilde DE DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, naar Petersburg en arriveerden KONING DER NEDERLANDEN, kapt. O. Kievyt, van Padang; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, van Boulogne.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas RIJKSVROUW LOUISA, kapt. C.C. Lindeboom, van Wismar en de 13e, des morgens, PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Amsterdam.
De 13e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis MARIA, kapt. H. Hansen, naar Bergen; VROUW HELENA, kapt. G. Estbro, naar Stettin; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. F.C. Kahlöhr, naar Hamburg en EENIGHEDEN, kapt. B. Jespersen, naar Altona.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. D. Varkevisser, van Batavia te Helvoetsluis binnengekomen, rapporteert de 6e dezer, gepraaid te hebben, bij Bevesier en Newhaven, de kof AGNITA, kapt. D. Schuur (opm: de kof AGATHA), van Cette naar Amsterdam, alsmede dat de 9e februari van St. Helena naar Amsterdam zou zeilen de brik CLARA HENRIETTE, kapt. Blokziel, zijnde aan boord van gemelde schepen alles wel.
Kapt. H. de Haas, van Livorno te Helvoetsluis binnengekomen, rapporteert, de 7e dezer gepraaid te hebben het schip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. Matthijssen, van Rotterdam naar Batavia, na drie dagen reis, het eiland Wight N.W. ten N. per kompas naar gissing 4½ mijlen; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. R.S. Pinksterboer, van Stavanger te Medemblik gearriveerd, rapporteert, dat in de avond van de 8e dezer voor hem in het Vlie is binnengelopen de kof ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, mede van Stavanger.
Het schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer, van Amsterdam, van Christiansöe, is de 19e maart te Reval meegelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brief van kapt. S.B. de Jonge, voerende het schip DE WISSELVALLIGHEID, van Bandohl naar Rotterdam, in dato Gibraltar de 16e maart, was hij de 12e dito aldaar binnengelopen, doch alstoen weer gereed om de reis voort te zetten. Voorts meldt hij nog, dat het schip JEREMIAS, kapt. S.L. Stellingwerf, van Cette naar Rotterdam, mede te Gibraltar binnengelopen was, doch de 14e de reis heeft vervolgd; als mede, dat hij de 1e dito gepraaid heeft het schip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, van Cette naar Amsterdam, dat vervolgens de 12e dito de Straat van Gibraltar is doorgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De 4e dezer is door de loodsschipper G. Molenaar in goede staat gepraaid het schip AGATHA, kapt. R.P. Dik, van St. Martin naar Petersburg bestemd, hebbende het Vlie zuiden 4 mijlen van zich.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De 9e dezer is ter rede van Vlissingen gekomen Zr.Ms. korvet TRITON, commandant Van Zon, komende van Texel, met manschappen van het schip DE ZEEUW; Zr.Ms. brik DE SNELHEID, luitenant ter zee der 1e klasse FERGUSON, is van daar naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Openbare verkoping, binnen Middelburg, op de Bovenzaal der Sociëteit de Vriendschap, donderdag de 7e mei 1835, des avonds ten 6 ure, van het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip WALCHEREN, in het jaar 1829 te Middelburg gebouwd van eikenhout, lang 39 ellen 14 duimen, wijd 7 ellen 10 duimen, hol 5 ellen 81 duimen, hebbende een tussendek van 2 ellen onder de balken van het groot luik, groot volgens meetbrief 717 tonnen; zijnde het genoemde schip onlangs van Batavia gearriveerd met een lading van 470 lasten koffie en suiker en binnen voornoemde stad liggende.
Het hierboven omschreven fregatschip met deszelfs inventaris is twee dagen vóór en op de dag der verkoping te zien, des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 ure, op vertoon van een permissiebiljet, verkrijgbaar bij de makelaar A. van den Broecke Jz., door wiens tussenkomst de verder verlangd worden de inlichtingen te bekomen zijn. (opm: schip blijft onder NL vlag)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 april. Naar men verneemt, zal de Vice-Admiraal, directeur en commandant der marine, te Vlissingen, de 24e dezer aldaar verkopen het afgekeurde, voor wachtschip gediend hebbende fregat MINERVA, liggende in het dok der marine ter voorzegde plaatse.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar men verneemt bevatte op de 1e april de nationale zeemacht 2 schepen van 84 stukken geschut (zijnde DE ZEEUW en NEPTUNUS); 6 van 74 stukken ( DE WATERLOO, KORTENAAR, JUPITER, TROMP, DE RUYTER en PIET HEIN); 1 van 64 stukken (ZEELAND); 3 van 60 stukken ( DE RYN, DE WAAL en DE DOGGERSBANK); 16 van 44 stukken ( DE DIANA, DE AMSTEL, DE SCHELDE, DE SAMBRE, DE RUPEL, DE MAAS, BELLONA, ALGIERS, ROTTERDAM, PALEMBANG, JASON, DE ZAAN, CERES, DE YSSEL, DE LEK en HOLLAND); 7 van 32 stukken ( DE EURIDICE, MINERVA, KENAU HASSELAAR, MARIA REIGERSBERGEN, AMPHITRITE, JUNO en ARGO); 12 van 28 stukken ( DE KOMEET, DE DOLFIJN, POLLUX, DE TRITON, ATALANTA, NEHALENNIA, HIPPOMENES, DE HELDIN, VAN SPEYK, AJAX, BOREAS en CASTOR); 4 van 20 stukken ( DE EENDRAGT, PROSERPINA, PALLAS en MEDUZA); 9 van 18 stukken ( DE ZWALUW, DE KEMPHAAN, DE VALK, DE PANTER, ECHO, PEGASUS, DE MEERMIN, MERKUUR en DE VENUS); 4 van 14 stukken ( DE VLIEGENDE VISCH, DE POSTILLON, DE SNELHEID EN DE AREND) ; 1 van 12 stukken (DE WINDHOND); 3 van 8 stukken ( DE GIER, DE PELIKAAN en DE BRAK); 1 exercitie-vaartuig (DE URANIA; 4 stoomvaartuigen (SURINAME, CURAÇAO, CERBERUS en PHOENIX) en 3 transportschepen, (DORDRECHT, DE MERWEDE en WILLEM FREDERIK HENDRIK) van deze schepen zijn in aanbouw DE NEPTUNUS, van 84 stukken, te Vlissingen; TROMP en PIET HEIN, van 74 stukken, te Amsterdam en DE RUYTER, van 74 stukken, te Vlissingen; DE WAAL, van 60 stukken, te Rotterdam en DE DOGGERSBAMK, van 60 stukken, te Amsterdam; DE LEK en HOLLAND, beide van 44 stukken, te Amsterdam en DE YSSEL, van 44 stukken, te Rotterdam; JUNO, van 32 stukken, te Rotterdam en ARGO, van 32 stukken, te Amsterdam; DE CASTOR, van 28 stukken, te Amsterdam; DE VENUS, van 18 stukken, te Rotterdam; DE AREND, van 14 stukken, te Rotterdam; het stoomvaartuig CERBERUS, te Vlissingen; het stoomvaartuig PHOENIX, te Rotterdam en het transportschip DE MERWEDE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De EERSTELING, kapt. H.F. Horneman, van Rotterdam ter walvisvangst naar de Zuidzee gezonden, is 3 januari gepraaid op 43º. Br. 03º. L.W.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Texel, 12 april. Binnengekomen: Luitenant ter Zee 1e klasse K. Ferguson, Zr.Ms. brik SNELHEID, van Vlissingen; AGATHA, kapt. D.J. Schuur en DE STAD GRONINGEN, kapt. J. Kortrijk, naar Cette; VROUW ALIDA, kapt. H.J. Witkop, naar Sunderland; JOHANNA ABEG, kapt. G.H.A. Bruns, van Riga.
Vlie, 10 april. JONGE ALBERDINA, kapt. H.B. Mulder, van New-Castle; GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jong, van Brewich; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand.
Uitgezeild:
Texel, 12 april. EDAMS WELVAREN, kapt. K. Spiegelberg, AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams en HARMONIE, kapt. A. van der Meyden, naar Suriname, VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, naar Bayonne; CATHARINA, kapt. E.R. Huysman, naar Liverpool; PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. R.S. Pinksterboer, van Stavanger te Medemblik gearriveerd, rapporteert, dat in de avond van de 8e april voor hem in het Vlie is binnengekomen de kof ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, mede van Stavanger.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Amsterdam op avontuur, was den 4 april op de hoogte van Goudstaart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Uitgezeild: Den 7 april, het kofschip EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, naar Newcastle; het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. H. Heijen, naar Hamburg.
Binnengekomen: (geen datum) De kofschepen WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, van Oostrisoer, EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand, het kofschip de JONGEY kapt. E.J. Karst, van Newcastle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer te Makkum zal, ten overstaan van M. Goslings, notaris te Harlingen, op woensdag den 15 april 1835, des namiddags ten 3 ure, in het logement de Oijevaar te Harlingen, in het openbaar, tegen genot van strijk en verhooggelden, veilen en verkopen de gerechte helft van een geoctrooieerd trekveer en schip, met derzelver toe-, aan- en bijbehoren, varende van Franeker op Harlingen en terug, behorende aan F.H. de Boer, en acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.


Datum: 15 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 april. Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. ter zee Van Son, van Vlissingen; CLARA HENRIETTE, kapt. H. Blokziel, van Batavia; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Cardiff.
Vlie, 12 april. Gisteren binnengekomen: JONGE YPE, kapt. E.J. Karst van New-Castle.
Uitgezeild:
Texel, 13 april. DRIE GEBROEDERS, kapt. F.J. Kramer, naar Krageroe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CLARA HENRIETTE, kapt. H. Blokzyl, van Batavia met koffie en suiker; ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer, van Suriname, met suiker, katoen en rum; ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Livorno met marmerstenen, potasch, planten, essence, galnoten, jeneverbessen en andere stukgoederen; GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, van Cette met wijn, voorloop en kurk; JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer, van Cette met wijn; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon met fruit; ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Porto met wijn, kastanjes, China’s-appelen, citroenen, suiker en koffie; HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, van Bordeaux met wijn; CONCORDIA, kapt. J.K. Kwakenburg, van Londen met suiker; VROUW LAMMEGINA, kapt. B.J. Goossens, van Osterrisoer met hout; JONGE ALBERDINA, kapt. H.W. Mulder, van Leatonsluce (opm: vermoedelijk Seaton Sluice; 4’ beN North Shields) met 1 lading steenkolen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Men meldt uit Rotterdam d.d. 19 november (opm: 1834), dat op de werf Rotterdams Welvaren met het beste gevolg van stapel is gelopen het nieuw gebouwde fregatschip INDIA, groot ruim 500 lasten, gebouwd voor rekening van de heren A. van Hoboken & Zonen door de scheepsbouwmeester B. de Hoog. Dit schip, voorzien van uitmuntende, ruime inrichtingen voor passagiers, ligt nu in lading om, gevoerd door Pieter Vis, de 8e december (opm: 1834) naar Batavia te vertrekken.
Op dezelfde werf en voor dezelfde rekening is op nieuw de kiel gelegd voor een fregatschip van gelijke grootte, genaamd HENDRIKA.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia is aangekomen de 12e april de Nederlandse brik DE COCK, kapt. S.G. Molenaar, de 28e december vertrokken van Rotterdam.


Datum: 16 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Stettin, het Nederlands smakschip VROUW ALIDA, kapt. K. van Timmeren.
Naar Elseneur en Riga, het Nederlands kofschip ELIZABETH, kapt. S.J. Brouwer; vertrekt de 25e dezer. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 april. Gisteren middag is te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Z.K.H. prins Willem Frederik, jongste zoon van Z.K.H. de Prins van Oranje en in het bijzijn van heren Burgemeester en Wethouders, benevens enige Leden van de Raad en onderscheiden hoge autoriteiten, aan de Rijkswerf aldaar op het statigst van stapel gelopen Zr.Ms. korvet DE CASTOR, geboord op 28 stukken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. De 13e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis WILLEM, kapt. A. Plug, van Batavia; DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, van Cette; STAD EN LANDE, kapt. T.D. Leeuw, van Oleron; ZEELUST, kapt. K.A. Jongebloed, van Embden. De 14e, des morgens, zeilden DE HOOP, kapt. L. Berkhoff, naar Lissabon; ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, naar Kadix en arriveerde FELIX, kapt. J.J. Kramer, van Cette.
De 13e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop en DE VROUW MARIA, kapt. E.A. Bekkering, van Londen.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis JEREMIAS, kapt. S.L. Stellingwerf, van Cette. De 15e, des morgens, zeilde ADRIANA JACOBA, kapt. C.D. Reus, naar …. .
De 14e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen. De 15e, des morgens, zeilde PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
In Texel zijn binnengekomen Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. ter zee Van Son en Zr.Ms. brik DE SNELHEID, luitenant ter zee Ferguson, van Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 15 april. Gisteren is bij het aflopen van de korvet CASTOR, op ’s Rijks Werf alhier, tegenwoordig geweest de Prins Adelborst Willem Frederik Hendrik, welke tot dat einde, vergezeld van de kapt. ter zee Ariens, herwaarts was gekomen. Zijne Koninklijke Hoogheid is ten ¼ over 1 uur van de werf afgestapt en aldaar opgewacht door de heer equipagemeester Hoepel en de heer secretaris Koel en vervolgens door de HH. burgemeester en wethouders verwelkomd. De prins heeft, na het aflopen der korvet, de Willemssluis bezichtigd en is van daar in het jacht, genaamd DE GLAZEN SLOEP, naar Den Helder vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 april. ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld en VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange, van Suriname; CONCORDIA, kapt. E. Bock, van Fernambuck; CATHARINA, kapt. H.H. Bakker, van Bordeaux; UDONIA, kapt. W.P. Wessels en VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Londen; VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blouw, van Hull.
Vlie, 13 april. EENDRAGT, kapt. A.K. Mulder, van Newcastle; GEERTRUIDA HENDRIKA, van Hull; GOEDE VERWACHTING, kapt. G.A. Nieveen, van Wismar; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 14 april, VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, van Londen; ANTINA, kapt. R.J. Schuring, op avontuur.
Vlie, 13 april. VROUW JANTINA, kapt. H.H. de Weerd, van Petersburg; VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, van Nerva; LANGELAND, kapt. O.H. Sem; NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam,VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange, van Suriname met suiker en katoen; VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, van Barcelona met voorloop, tintwijn (opm. rode wijn) en brandewijn; MARGARETHA, kapt. G.E. te Velde, van Dantzig met weedasch, potasch, tarwe, erwten en linnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, om in het begin van mei te vertrekken, het nieuw gebouwde en bijzonder voor passagiers goed ingerichte fregatschip JACOB CATS, kapt. Jan Ingerman, (bevorens het schip DE GEZUSTERS gevoerd hebbende).
Adres bij de agenten der Handel-Maatschappij J. van Wageningen en Zoon en bij de cargadoors Vogelsang en Comp., te Dordrecht, of bij de voornoemde kapitein, aan diens huis, op de binnenkant, te Amsterdam, tot de 24e dezer en daarna aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Jan Remts. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het schip ANNA MARIA, kapt. O.G. Haack. Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip KNELSINA GEERDINA, kapt. Roelof R. de Jonge. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Friedrichstadt, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands smakschip MARGARETHA ELISABETH, kapt. J.B. de Groot. Adres bij J.C. van Oven.
Stettin (door de Sond). Het Nederlands kofschip BOUGINA, kapt. R.J. de Jonge. Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 15 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen BILL, kapt. E. Langby, van Sunderland, met steenkolen; ZEELUST, kapt. Claas A. Jongbloed, van Embden, met stukgoederen; CORNELIUS STAR, kapt. Pieter T. Kamer, en STAD EN LANDE, kapt. T.D. Lenn, beide van Oleron met zout.


Datum: 17 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, donderdag 16 april. Gisteren is alhier met goed gevolg van stapel gelopen, het koopvaardij pink-schip (opm: volgens de bijlbrief een fregat) DE DAGERAAD; gebouwd op de werf De Witte Olifant door de scheepsbouwmeester J. Meijjes en Zonen, voor rekening van de heren Fraissinet en Van Baak, hetwelk gevoerd zal worden door kapt. R.C. Stada.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 15 april. DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. L.M. Domeni, van Cette.
Vlie, 14 april. ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes, van Kiel; VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Droback.
Uitgezeild:
Vlie, 14 april. ELIDA, kapt. J.G. Klein, naar Krageroe; CHRISTINA, kapt. H.B. Ellegers, naar Larwich; ANNA MARGARETHA ELISABETH, kapt. J. Nielsen, naar Drammen; VROUW CATHARINA, kapt. C. Koster, naar Hamburg; ELISABETH MARIA, kapt. J. Okken, naar Nerva; EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE CONCORDIA, kapt. E. Bock, van Fernambuc met suiker; DE STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortryk, van Cette met wijn; AGATHA, kapt. D.G. Schuur, van Cette met voorloop en wijn; ILDONIA, kapt. W.P. Wessels, van Londen met suiker; FENNIGINA ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman, van Koningsbergen met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp en B.D. Bosscher.
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. Hendrik Rolff, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Kaap de Goede Hoop en Batavia. Het nieuw gekoperd barkschip DE RHYN, kapt. Coenraad Brandligt, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. de nieuw gekoperde tweedeks brik DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Jan Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. het gekoperd tweedeks fregat ANNA EN LOUISA, kapt. Jacob Kersjes de Jong, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. eilanden:
Bahia. Het Nederlands galjootschip DE ZEEMEEUW, kapt. J.J. van Driesten. Adres bij H. Verweyde Czn.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip LISETTE ENGELINA, kapt. Timen Mennes Gnodde. Adres F. Smit.
Lissabon. Het Nederlands gekoperd sloepschip DE HOOP, kapt. Pieter Haasnoot. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Liverpool. Het Nederlands kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. Harm Tjebbes de Jonge. Adres bij Kranenborg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Port á Port. Het Nederlandse kof HOOP EN VERWACHTING, kapt. Jan Haasnoot. Adres bij H. Verweyde Czn. en Van Ulphen & Ruys.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia om in het begin van mei te vertrekken het nieuw gebouwde en bijzonder voor passagiers goed ingerichte fregatschip JACOB CATS, kapt. Jan Ingerman. (bevorens het schip de GEZUSTERS gevoerd hebbende.)
Adres bij de Agenten der Handelmaatschappij J. van Wageningen & Zoon, en bij de cargadoors Vogelsang & Co., te Dordrecht, of bij voornoemde kapitein, aan diens huis op de Binnenkant te Amsterdam tot den 24 dezer, en daarna aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De 12e december jl. lag ter rede van Batavia in lading naar Amsterdam het schip AUGUSTIN, kapt. Geert Andries Klimp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. J.H. Jonker, van Port à Port te Amsterdam gearriveerd, heeft de 9e april, Egmond 2½ mijl ten OZO van zich hebbende, gepraaid het schip ALIDA MARIA, kapt. G.H. Peperboom, van Port à Port naar Petersburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H.U. Noorman, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 3e april, de Maas acht mijlen Z. ten O. hebbende, aan boord alles wel zijnde, gepraaid het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G. Visser, van Amsterdam naar New-Orleans, hebbende destijds 4 dagen reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. P.C. Sorgdrager, van Cette in Texel binnen, heeft de 24e maart, op 41º43’ NB 15º04’ WL, in goede staat zeilende gepraaid het schip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Cette naar Koningsbergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AGATHA, kapt. R.P. Dik, van St. Martin op het eiland Rhé, naar Flensburg of Petersburg, is de 4e april in goede staat gepraaid door de Terschellinger loodsschipper G. Molenaar, hebbende Vlieland vier mijlen ten Z. van zich.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. D. Varkevisser, van Batavia te Helvoet binnen, heeft de 2e april op 48º00’ NB 10º02’ WL van Greenwich gepraaid het schip de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, van Cette naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. J.A. Zijl, van Cette te Helvoet binnen, heeft de 6e april tussen Portland en Wight gepraaid het schip NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, van Amsterdam naar Lisbon, en de 7e dito op de hoogte van Wight het schip de HARMONIE, kapt. G.E. de Boer, van Rotterdam naar Newyork.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE IDA, kapt. R.R. Keizer, van Groningen, was de 8e april op de hoogte van Ramsgate.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Corver, J. Boelen, H.J. Rietveld, B.D. Bosscher en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 4e mei 1835 te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg van het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild, in den jare 1834 bijna geheel vernieuwd, Nederlands kofschip genaamd VRIESLANDS WELVAART, gevoerd geweest door wijlen kapt. F.D. van Veen, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 el 90 duim, wijd 5 el 33 duim, hol 2 el 83 duim, en alzo gemeten op 167 ton. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars en bij de heren Barend Visser & Zoon te Harlingen, en Frederik Smit cargadoor te Amsterdam, zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.


Datum: 18 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 april. De 15e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE NOORD, kapt. J.A. Weyerbusch, van Suriname en zeilde MARS, kapt. J. Metzon, naar Lissabon.
De 15e dezer, des namiddags, arriveerde te Brielle MARTINS JOHANNA, kapt. R.J. Driessen, van Liverpool en DE VROUW ANNA, kapt. H.H. Eggers, van Wismar.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 april. De 13e dezer is uit ’s Rijks dok te Vlissingen naar de rede gehaald Zr.Ms. fregat EURIDICE, commandant Courrier dit Dubicart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam. DE VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Londen met suiker; ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes, van Kiel met gerst; DE VROUW LUPINA, kapt. E.J. Visser, van Leer met tarwe, boekweit en honing.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijst Rotterdam. DOURO, kapt. H. de Haas, van Livorno met 136 vaten Potasch.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Havannah het Nederlands gezinkt kofschip HARMONIE, gevoerd door kapt. C.J. Reus, om de 30e dezer (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij W. Smit & Comp., cargadoors.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vendu-departement.
- Op woensdag de 22e april 1835, voor rekening van belanghebbenden een partij oud koper, touwwerk, zeildoek en rondhout, afkomstig van het brikschip de HARMONIE. (opm: schip gesloopt?)
- Op vrijdag de 24e april 1835, precies ten 11 ure, voor rekening van de belanghebbenden de in de courant van de 7e maart reeds geannonceerde Nederlands-Indische schoener genaamd HARRIOT, groot omtrent 89 lasten, met diens complete inventaris.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia is aangekomen de 13e april: het Nederlandse schip INDIA, kapt. P. Vis, met een aantal passagiers en Zr.Ms. troepen, de 28e december vertrokken van Rotterdam.


Datum: 20 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. B.C. Tenham, voerende het schip MADURA, van Batavia naar Amsterdam, te Batavia terug gekomen, meldt van daar van de 29e november, dat hij de 25e dier maand onder de kust van Sumatra, in 10 vademen water, met wenden gestoten heeft op een kleine bank, van harde zandgrond, tot dusverre geheel onbekend en op geen kaarten of aanwijzingen aangetekend, gelegen op de navolgende peilingen, als: het Noorder Eiland N.½ O.; het Noordelijke der eilanden de drie Gezusters N. ten W. ½ W. à N.N.W.; het Zuidelijkste der drie Gezusters N.W., naar gissing circa ½ mijl afstands; het middelste der drie Gezusters juist open met het Noordelijkste en Zuidelijkste eiland; het schip weer afgewonden zijnde, peilde men dadelijk weer 10 vademen water; kapt. Tenham rapporteert verder voor vijf jaren met het schip HERO, kapt. H. Poppen, op vijf scheepslengten van gemelde bank ten anker gelegen, doch destijds niets daarvan bespeurd te hebben.
Het schip lek geworden zijnde, makende 18 a 20 duimen water in het uur, was hij naar Batavia teruggekeerd en zou uit hoofde op Onrust geen gelegenheid was, naar Soerabaya zeilen om te repareren. (Zijnde hetzelve de 30e dier maand derwaarts vertrokken).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 17 april. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werf, van Noorwegen.
Uitgezeild:
NEDERLAND, kapt. J.P. Carst, naar Baltimore; ALWINA, kapt. J.S. Kortlang, naar New York.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam, voor passagiers en goederen, om op de 1e mei te vertrekken: het schip MARIA, kapt. J.A. Pronk. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen: stoomschip DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, varende een brievenzak van het postkantoor.
Van Rotterdam naar Londen: dinsdag 21 april, des morgens ten 6 ure.
Van Londen naar Rotterdam: zondag 26 april, des morgens ten 13 ure.


Datum: 21 april 1835


Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groninger Courant 21-04-1835.
V J. E. Lublink, F. der Kinderen , J. Corter, J. Boelen, H. J. Rietveld, B. D. Bosscher en J. A. Lublink, Makelaars, zullen, op Maandag, den 4 Mei 1835, te Amsterdam , in de Nieuwe Stads Herberg , aan het ij , verkoopen : Een extraordinair welbezeild , in den jare 1834 bijna geheel vernieuwd Nederlands kofschip, genaamd VRIESLANDS WELVAART, gevoerd geweest door wijlen Kapitein F. D. van VEEN, volgens Nederlandschen Meetbrief lang 24 Ellen, 90 Duimen, wijd 5 Ellen, 33 Duimen, bol 2 Ellen, 83 Duimen, en alzoo gemeten op 167 Tonnen. Breeder bij Inventaris en berigt bij bovengenoemde Makelaars, en bij de Heeren Barend Visser en Zoon , te Harlingen , en Frederik Smit, Kargadoor te Amsterdam ; zijnde dit Schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam, voor passagiers en goederen, om op de 1e mei te vertrekken het schip MARIA, kapt. J.A. Pronk.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping van een extra welbezeild hoekerschip, genaamd DE VROUW ANNA ELIZABETH, laatst gevoerd door stuurman Arij Vink, met deszelfs grote en bezaanmast, rondhout, staande en lopend want en lanen, krebben en pompgoed, zodanig als hetzelve liggende in de haven te Vlaardingen, alsmede van deszelfs inventaris, op vrijdag de 24e april 1835, des voormiddags ten 10 ure, aan de westzijde van de haven, te Vlaardingen voornoemd. De veiling zal eerst in kavelingen en daarna in combinatie worden gedaan en zal de betaling kunnen geschieden op drie maanden krediet, onder behoorlijke borgtocht. Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van de notaris E.G. Verkade, aldaar. (opm: een vissersschip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 15 april. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle; HERSTELLING, kapt. A.H. Karssyns, van Peterhead; VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker, van Kierteminde; DRIE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Texel, 19 april. PETRUS, kapt. F.H. Trip, naar Batavia; ATALANTA, kapt. C. Meyer, naar Suriname; HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Rio-Janeiro; JONGE JAN, kapt. T.J.D. Wal en MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, naar Londen.
Vlie, 15 april. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg. – naar Terschelling gezeild: EENIGHEDEN, kapt. P. Andersen, naar Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, C.J. de Grys en J.A. Lublink, makelaars, zullen, als last hebbende van hun principaal, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, presenteren te verkopen, op maandag de 27e april 1835, des namiddags ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, een extra ordinair welbezeild schoener-kofschip, voorzien van een Grenen verdubbeling met koperen spijkers, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: MARIA CATHARINA, gevoerd door kapt. B.J. Smeengh, volgens Nederlandse meetbrief lang 23 ellen 35 duimen, wijd 4 ellen 61 duimen, hol 2 ellen 59 duimen en alzo groot 124 tonnen of 65 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij genoemde makelaars. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia, zal omstreeks het einde der maand mei vertrekken: het extra op de zeilage gebouwd, nieuw gekoperd en kopervast tweedeks brakschip DE RHIJN, gevoerd door kapt. C. Brandligt, zijnde bijzonder voor de overvoer van passagiers ingericht. Adres bij de kargadoors De Vries en Comp., te Amsterdam of Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Havannah het Nederlands gezinkt kofschip HARMONIE, gevoerd door kapt. C.J. Reus, om de 30e dezer (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij W. Smit & Comp., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men schrijft, onder dagtekening van 24 maart jl., van Bergen, in Noorwegen, dat tussen de haven van Egersund en Sogndahl op zee zijn gevonden, enige stukken van een scheeps-wrak met een partij hoepels, enz. en daarbij een stuk hout, waarop geschilderd de letters R.L.R., behorende volgens alle waarschijnlijkheid tot het Nederlandse smakschip GEZINA, van Veendam, gevoerd door schipper R.L. Roelfsema, welke bodem, met hoepels geladen, men te Egersund wachtende was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

De notarissen J. Mosselmans en Mr. J.J. Ermerins, residerende te Zierikzee, als last hebbende van derzelver principalen, zullen op dinsdag den 5den mei 1835, des voormiddag ten tien ure precies, op de Nieuwe Haven, te Zierikzee, in het openbaar presenteren te verkopen, de navolgende welgebouwde en ter visvangst ingerichte visschepen, als:
1. Een CHALOUPSCHIP, met Chalouptuig, genaamd PIETER MOGGE.
2. Een CHALOUPSCHIP, met dito tuig, genaamd ZIERIKZEESCH WELVAREN.
3. Een CHALOUPSCHIP, met hoeker tuig, genaamd WILLEM DE EERSTE.
4. Een CHALOUPSCHIP, met Chalouptuig, genaamd de HOOP.
5. De helft in een BOTTER -BUNSCHUIT, met het daarbij zijnde kor- en kuil-vistuig.
Allen met derzelver masten, rondhout, staand en lopend want, vistuig en verder toebehoren, bij de daarvan voor ieder schip afzonderlijk opgemaakte inventarissen omschreven, en zoo als dezelve schepen in de haven der stad Zierikzee zijn liggende en daags vóór de verkoping door een ieder kunnen gezien en opgenomen worden, terwijl intussen omtrent de veilconditiën de verlangde informatie, zoo ten kantore van gezegde notarissen, als bij den Heer F.A. van Zandyk, te Zierikzee, kunnen worden verkregen. Voorts zal na den afloop dezer veiling nog stuksgewijze worden verkocht een partij scheepsgoederen, bestaande in: ankers, kabels, touwwerk en meer andere goederen en eindelijk enig haringwant.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Uitgezeild: Den 14 april, het kofschip EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, naar Noorwegen.
Den 15 dito, het kofschip EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Noorwegen; het tjalkschip de VROUW CHRISTINA, kapt. H.H. Bus, naar Hamburg.
Den 16 dito, het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Oostrisoer.
Binnengekomen: Den 16 april, het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle.
Den 18 dito, het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazes, van Noorwegen; het kofschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Drobach; het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werf, van Oostrisoer.


Datum: 22 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel. 20 april. TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies en UNITY, kapt. J. Oelman, van Londen.
Vlie, 18 april. VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Christiaansand, TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Droback, JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Holmstrand. – 19 april. FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Egersund; VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Groot, van Christiaansand,
Uitgezeild:
Texel, 20 april. GEZINA, kapt. C.P. Crook, naar Livorno; MERCURIUS, kapt. W. Arkema, naar Nantes; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen, naar Oosterisoer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname met suiker en katoen; KATHARINA, kapt. H.H. Bakker, van Bordeaux met thee, voorloop, wijn, kurk, brandewijn, confituren, honig en azijn; DANKBAARHEID, kapt. C.S. Meyer, van Sunderland met aardewerk; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H Savert, van Hamburg met glas, huiden, koehaar, vellen, koffie, lood, suiker, wol en hazenvellen; GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kinse, van Bremen met tabak, lood, wol en thee; ANNA MARIA, kapt. O.G. Haack, van Neuharlingersiel met konijnenvellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde der maand april, van Amsterdam vertrekken het snelzeilend gekoperd fregat DE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, gevoerd door kapt, H. Rolff. Personen voor hun overtocht van deszelfs nette en goed ingerichte kajuit gebruik wensende te maken, gelieve zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Rotterdam, 17 december. Gisteren heeft het stoomzeeschip de PYLADES, gebouwd en uitgerust door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij op haar fabriek en werf te Fijenoord, een proefreis naar Den Briel en terug gemaakt, en, zo als men verzekert, in allen opzichte aan de verwachting der bouwers beantwoord.
Dit fraaie stoomschip is ruim 56 el lang, heeft stoomwerktuigen van lage drukking van 200 paardekracht, benevens drie masten en voert een schoener-tuig. Men verneemt, dat het door de maatschappij aan het departement van koloniën is verkocht en eerstdaags de reis naar Java zal aannemen, zijnde het bestemd om in Oost-Indië dienst te doen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op de 30e april 1835 zullen bij publieke veiling verkocht worden de Nederlandse brik de VROUW HENDRIEKA, en de schoener KALIANGET, zo als dezelve met inventaris op de rede alhier zijn liggende, toebehorende aan de boedel van wijlen de heer B.C. Fransz.
Sumanap, 8 april 1835, de testamentaire executeuren C.N. Fransz, C.G. Burgemeestre, P.G. Fransz.

JC 220435
Te Batavia zijn aangekomen de 17e april: het Nederlandse schip WILLEM ERNST, kapt. P.J. Claassen, de 13e december vertrokken van Amsterdam; de 19e april Zr.Ms. korvet VAN SPEIJK, kapt.t.zee J. van der Straten, de 11e. december vertrokken van Willemsoord.


Datum: 23 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 april. De 20e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. oorlogsbrik DE BRAK, kapt.-luitenant Friese, naar Texel en arriveerde GRZIEN, kapt. K.K. Wijkmeyer, van Londen.
De 20e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Het door de stoomsleper DE HERCULES tot Keulen opgesleepte schip VREDEBEST, beurtschipper J.J. Deutz, van Rotterdam vertrokken, de 12e dezer, is de 17e, des morgens ten 11 ure, te Keulen gearriveerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De schepen DE VROUW ANNA, kapt. U.E. Pott, van Meppen en SOPHIA ALIDA, kapt. J.A. Hansen, van Koningsbergen, beide naar Amsterdam, te Delfzijl binnen, zijn gereed om hun reizen voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. S.T. Kramer (opm: kof JUFFER YNSKE), van Port-à-Port te Hamburg gearriveerd, heeft de 24e maart, in goede staat zeilende gezien een driemastschip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met n.º 96, zijnde die van kapt. G. de Jong, voerende het schip OLIVIER VAN NOORT, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip DE VROUW IKINA, kapt. D.L. Knoop, van Hamburg naar Amsterdam, is de 9e dezer te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uit ’s Rijks dok te Vlissingen is ter rede gehaald het koopvaardij-fregat EMANUEL.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 april. De Amerikaanse brik OCEANUS, kapt. T. Torrey, met ballast van Amsterdam naar Gothenburg, is in de nacht van de 1e dezer bewesten Skagen gestrand, doch het volk gered; ook hoopte men het schip, hetwelk niets geleden had, weer af te zullen brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Boston, het Nederlandse brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 april. De 21e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis AURORA, kapt. L.B. Jansen, van Cuxhaven.
De 21e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen, en arriveerden PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool en L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, van Duinkerken.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE JOHANNIS, kapt. H. Elbring, van Bremen; de 23e, des morgens, ST. ANTONIUS, kapt. A.H. Arnold, van Jersey; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, van Cardiff.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 21 april. ANNA ELIZABETH, kapt. E.G. Boekhout, van Londen; MARGARETHA CORNELIA, kapt. R.C. Hazewinkel, van Londen; WILHELMINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, van Flekkefiord, als bijlagger; CONCORDIA, kapt. C. Christophsen, van Oudsoen; VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, van Seaham; ANNEGINA, kapt. J.R. Kuyper, van Droback; HENRICUS EVERARDUS, kapt. J. Wilderman, van Papenburg; LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, van Gloucester.
Vlie, 20 april. JAN FREDRIK, kapt. G.H. Smit, van Holmstrand; JAN FREERK, kapt. H.H. Kok, van Arendahl; IDA ALDYDA, kapt. O.J. Woldering, van Oosterisoer; VROUW EBELDINA, kapt. J.H. Drent, van Oudsoen.
Uitgezeild:
Vlie, 20 april. VREEDE, kapt. L. Pinxterboer, naar Hull; JONGE WILLEM, kapt. C. van der Mussele, naar Dantzig; AMELINA, kapt. H.H. Naatje, naar Drammen; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Christiaansand; WILHELMINA, kapt. A.R. Visser, naar Oosterisoer; GEZINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, naar Drobach; VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit, GEZINA, kapt. B.A. Visser en MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger, op avontuur. Naar Terschelling gezeild: LOUISE ADELAIDE, kapt. C.S. Telsberg, naar Stockholm.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW ANTJE, kapt. P.W. Klofkorn, van Emden met honig en boekweit; DE VROUW MARIA, kapt. J.J. Wilters, van Hooksiel met tarwe, was, honig en tarwe; DE VROUW AALTJE, kapt. B.J. Schipper, van Norden met boekweit, borstels en honig; DE JONGE JOHANNES, kapt. L.H. Hannes, van Norden met rogge.


Datum: 24 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 22 april. SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, van Suriname; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Genua; DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Walker, van Bordeaux; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Cardiff; VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, van Newcastle; VROUW HILLEGINA, kapt. H.A. Tap, van Hull; ACHTTIEN HONDERD, kapt. J. Albertsen, van Stubbekiobing; DIANA, kapt. A.K. Jongebloed, van Papenburg.
Uitgezeild:
Texel, 22 april. ALIDA, kapt. J.T. Visser, naar Havana; ZEEVAART VAN AMSTERDAM, kapt. S.J. Schol, naar Havana; DE VREDE, kapt. K. Zwanenburg, naar Gibraltar; HELPER, kapt. D.M. Meeske en HENRICUS, kapt. H. Beek, naar Duinkerken; JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, naar Liverpool; DE VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma, naar Londen; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull; MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlandse smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Theodorus Gerardus van Rhyn. Adres bij Jan Corver en Comp.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VERWISSELING, kapt. Cornelis van der Drift. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het Nederlands schip (opm: tjalk) DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.T. Drent.
Adres bij J.C. van Oven.
Dantzig. De Nederlandse smak DE VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker. Adres bij Kranenburg en Zonen en de Wed. Poolman Jz. en Zoon.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Jan Hendrik Savert. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en Blikman en Comp.
Koningsbergen. De Nederlandse kof FENNECHINA ELISABETH. Kapt. W.A. Wijkman. Adres bij de Wed. J. Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JAN DE WITH, kapt. Reinder Foppes Mellema. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Petersburg. De Nederlandse smak ONS GENOEGEN, kapt. Meint Douwes.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. De Nederlandse schoener-kof DE VROUW CATHARINA, kapt. Thomas Lange. Adres bij J.W. Boekhout en de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Stettin. Het Nederlands schip DE VROUW MAAIKE, kapt. E.J. Visser.
Adres bij Blikman en Comp.


Datum: 25 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille, het Nederlands kofschip MARIA BEERTHA, kapt. Klaas A. Tap.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 april. De 22e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van St. Ubes (opm: Setubal). De 23e, des morgens, zeilden Zr.Ms. brik van oorlog DE BRAK, kapt.-luitenant Friese, naar Texel; JACOBUS, kapt. J. Lourens en JAVA, kapt. J.Y. van der Zweep, naar Batavia; DE BEURS, kapt. L. Valkenburg, naar Antwerpen.
De 22e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, naar Duinkerken.
De 23e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser, naar Dartmouth en ALETTA, kapt. C.H. Slagter, naar Cardiff.
De 24e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis NIJVERHEID, kapt. T.J.J. Bouman, van Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 april. Uittreksel uit de Lloydslijst van 21 april:
De JOSEPHINE, kapt. Zoetlieff, naar Antwerpen bestemd, zat de 20e nabij Gravesend op het strand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 april. GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Droback; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, van Londen; VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull; HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop, van Sunderland; VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, van Liverpool.
Vlie, 21 april. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, van Suriname met suiker en katoen; ANNA ELIZABETH, kapt. E.E. Boekhout, van Londen met suiker; LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, van Gloucester met ijzer; GEERTRUIDA HENDRIKA, kapt. E.R. Zoutman, van Hull met aardewerk en traan; HILLEGINA, kapt. H.A. Tap, van Hull met korven, aardewerk en traan; NOOIT GEDACHT, kapt. J. Geltes, van Altona met suiker; VROUW CATHARINA, kapt. D.H. Scheepsma, van Hamburg met kalfsvellen, koehaar en glas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal 15 mei vertrekken het extra snelzeilend gekoperd en kopervast tweedeks barkschip THEODORA EN SARA, kapt. Jan Schut, voor passagiers, waarvoor hetzelve uitmuntend is ingericht en voor goederen, adressere men zich bij de cargadoors D’Arnaud & Comp. en B.D. Bosscher of bij de kapitein aan boord van het schip, liggende in het Westerdok.


Datum: 27 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Texel, 24 april. HILLEGINA, kapt. H.H. Brokke, van Cardiff. 25 april. Zr.Ms. oorlogsbrik DE BRAK, kapt.luit. Vriese, van Helvoetsluis.
Vlie, 22 april. GEZINA HARMINA, kapt. J.M. Jonker, van Droback; HARMONIE, kapt. R.W. Lukens, van Droback; CLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Oosterisoer. Gisteren nog: VRIENDSCHAP, kapt. A.T. Rasker, van Oudsoen; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman en JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, van Holmstrand; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan en MARGARETHA, kapt. J.H. Buining, van Arendahl; JONGE HENDRIK, kapt. A.M. Pot en VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback; LUNA, kapt. L. Bakker, van Drammen; HARMONIE, kapt. H. Jans van Christiaansand. 24 april. HOOP, kapt. D.E. Scherpbier, van Dundee; GOEDE HOOP, kapt. W.E. Boswyk, van Oudsoen; MARIA, kapt. H. Hansen, van Aalburg.
Terschelling, 21 april. MARGARETHA, kapt. H.H. Nieboer, van Fahrsund.
La Rochelle, 14 april. GESINA, kapt. P.P. Muntendam, van Rotterdam.
Uitgezeild:
Texel, 24 april. JONKVROUW MARIA, kapt. J.K. de Wyk, naar Suriname; WELLINGTON, kapt. M.J. Zeeman, naar Odessa; MERCURIUS, kapt. J.R.C. Fonk, Port á Port.
Vlie, 22 april. Gisteren nog: VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski en JOHANNES, kapt. J.M. Holst, naar Hamburg; DRIE GEBROEDERS, kapt. R. Rofer, naar Bremen. 23 april. IGNATIUS, kapt. G. Wilderman, naar Hull; VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuiper, naar Hull.
Cette, 9 april. AMALIA, kapt. H.P. Hensing, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blouw, van Hull met meubelen en aardewerk; UNITY, kapt. B.P. Baarsen, van Drammen met hout; LUNA, kapt. L. Bakker, van Drammen met hout; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met veren, glas, thee en pijpduigen; DE VROUW GRIETJE, kapt. W.E. Pannenburg, van Emden met boekweit, honing, talk en was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

P.J. Cantzlaar, J. de la Porte en C.M. Overgaauw, makelaars te Rotterdam, zullen op woensdag den 29sten april 1835, des voormiddags ten 11 ure, in het notarishuis,op de Geldersche Kade, publiek verkopen: 68 vaten Toscaanse en 13 vaten Russische potasch; direct aangevoerd per het schip de DOURO, kapitein H. de Haas.
Nadere onderrichting bij genoemde makelaars.


Datum: 28 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 april. De 24e dezer, des namiddags, arriveerde HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, van Kadix en zeilde VENILLIA, kapt. R.J. Kranenburg, naar Boston; de 25e, des namiddags, PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
De 27e dezer, even voor posttijd, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D., Dunlop, van Londen.
De 27e dezer, des morgens zeilden van Maassluis DE JONGE FLORENTZ, kapt. J.H. de Vries en FORTUNA, kapt. J/ Lubben, naar Duinkerken; DE KOOPHANDEL, kapt. O. Scholl, naar Leer; ALETTA, kapt. C.H. Slagter, naar Cardiff en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. O.G. Bakker, naar Hull.
In Texel is binnengekomen Zr.Ms. brik DE BRAK, kapt.-luitenant De Vriese, van Helvoetsluis.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 april. Aangaande het Oldenburger schip AUKA MARGARETHA, kapt. R. Lubben, met tarwe en rogge van Hooksiel (opm: Hooksiel) naar Amsterdam, te Delfzijl binnen, wordt van daar van de 16e en 18e dezer bericht, dat het, na reeds voorbij de uitlegger op het Uithuizerwad geweest te zijn, aan de grond geraakt, gebroken en vervolgens, met hulp van een schuit en volk, te Delfzijl binnengebracht is; van de lading, welke geheel gelost was, zou het beschadigde gedeelte openlijk verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 april. De schoener ANTJE, kapt. K. Welger, van Harlingen naar Havanna, is de 1e dezer, op 49º NB 06º14’ WL, gepraaid door kapt. L.C. de Vries, voerende het schip JOHANNA DE VRIES, van Cette naar Koningsbergen, de 16e dito te Elseneur aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 april. Het schip DE DOLPHIJN, kapt. B.J.Bakker, van Amsterdam naar Rio-Janeiro, is de 9e dezer in goede staat gepraaid op 48º50’ NB 05º20’ WL van Greenwich.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen.
Texel, 26 april. HOOP, kapt. G. Nieuwland, van Londen.
Uitgezeild:
Vlie, 25 april. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
Terschelling, 23 april. DE GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, naar Terneus.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, C.A. Schröder en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 11e mei 1835, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands hoekerschip, genaamd: DE VERWISSELING, gevoerd door kapt. C. van der Drift, volgens Nederlands meetbrief lang 19 ellen 10 duimen, wijd 3 ellen 48 duimen, hol 2 ellen 66 duimen en dus gemeten op 42 lasten of 79 tonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 27 april. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, van Cardiff, met staf- en plaatijzer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 20 april, de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, van Christiaansand; JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, beide van Holmstrand, IDA ALEIDA, kapt. O. Woldring, van Oostrisoer, JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, van Arendahl, JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, ANNECHIENA, kapt. P.R. Huisman, beide van Holmstrand, JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, beiden van Drobach.
Den 22 dito, het smakschip de VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, het kofschip HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, beiden van Drobach.
Uitgezeild: Den 20 april, het kofschip GEZIENA, kapt. B.A. Visser, naar Noorwegen.


Datum: 29 april 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 27 april. CONCORDIA, kapt. H.D. van Wyk en GEZINA, kapt. J.G. Postema, van Newcastle.
Vlie, 26 april. AEOLUS, kapt. C. Ds Ewers, van Wismar; VROUW ALIDA, kapt. T.T. Hund, van Aarhuus.
Uitgezeild:
Texel, 27 april. JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, naar Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. K.P. Tippema en GOEDE HOOP, kapt. M.B. de Jong, naar Londen; VROUW FENNIGINA, kapt. A.K. Braam en ZES GEBROEDERS, kapt. J.C. Drent, op avontuur; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull met aardewerk, katoenen, ijzerdraad en traan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 27 april 1835:
Een welbezeild schoener-kofschip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh: NLG 7.000, in slag NLG 500, koper G.J. de Grijs (opm: een makelaar namens Jacques Henry Fraissinet, Amsterdam; reeds eigenaar voor 1/11e deel; de scheepsnaam bleef ongewijzigd, kapitein werd P. Bakker)
.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Amsterdam, 12 december. De volgende omstandigheid die wij als evenzeer vererende voor de Amsterdams handel als voor ‘s Konings zeemacht mogen beschouwen, vermenen wij hier openlijk te moeten vermelden.
Volgens de bij ons ingekomen berichten, was het Nederlandse koopvaardijschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Van Duyn, op 2 december met stormweer, van een gelukkige reis van Batavia binnenkomende, dadelijk in het Nieuwediep gelopen, toen dit schip en kostbare lading, met het zware weder, door het breken van een ankertouw, achter in het Nieuwediep tegen de lijwal aan de grond geraakt, en met een buitengewoon hoog tijwater in gevaar kwam van schade te lijden of van moeilijke van de droogte te kunnen afgebracht worden.
Onmiddelijk werden door de kolonel Rijk, ’s konings linieschip de ZEEUW commanderende, ongevraagd barkassen en sloepen met kabeltouwen en volk te hulp gezonden, hetwelk even spoedig door andere in het Nieuwediep liggende oorlogsvaartuigen gevolgd werd, met dat gelukkig gevolg, dat het schip de ADMIRAAL DE RUYTER des nachts van de lijwal behouden aan de kade kwam, zonder enige schade te hebben bekomen.
Kapt. Van Duyn hiervan aan zijn reders kennis gegeven hebbende, vernemen wij dat zowel de heer Van der Houten, president der Nederlandsche Handel Maatschappij, als de heren M. Udink & Comp. te dezer stede als reders en boekhouders van dit kostbare schip bij beleefd schrijven aan de kolonel Rijk hun dank voor de bewezen hulp hebben doen toekomen, en dat door eerstgenoemde heer NLG 100,- en door de heren Udink & Comp. NLG 80,- zijn gezonden, om te worden verdeeld aan de ter hulp toegezonden manschappen van ’s lands schepen.
Naar wij verder vernemen, is hierop beleefdelijk door de kolonel aan die beide heren geantwoord, en zijn de gezonden gelden onder al de manschappen, die van de verschillende schepen ter hulp gezonden waren, verdeeld geworden.
Een zo gerede hulpbetoning van onze zeemacht aan de handel en een zo gerede erkenning van bewezen diensten door de belanghebbenden, geeft een nieuw blijk van het onderling verband van alle standen in Nederland, waar wij met recht trots op mogen wezen en waarvan de vermelding niet anders dan aangename gevoelens kan te weeg brengen in een land, waar handel en zeevaart de voornaamste bronnen van welvaart zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op dinsdag de 12e mei a.s. zal (opm: te Batavia) publiek worden verkocht het Nederlands-Indische schip TWEE GEZUSTERS, groot volgens meetbrief 192 lasten. Hetzelve kan 225 koijangs zout laden en is tien maanden geleden gekoperd, voor 2/3e met zwaar koper en 1/3e met marine metaal, en is overigens in zeer goede staat. De inventaris ligt ter bezichtiging op het vendukantoor.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia is aangekomen de 26e april het Nederlandse schip de ZAANSTROOM, kapt. H.J. Klein, met enige passagiers, de 11e december vertrokken van Amsterdam.


Datum: 30 april 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 april. De 28e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DIANA, kapt. O. Lindeman en JACOBUS, kapt. J. Lourens, naar Batavia.
De 28e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, van Duinkerken en zeilden DE JONGE JACOB, kapt. J. Klouse, naar Duinkerken; DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 28e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis MERCURIUS, kapt. J. van Duyn, naar Memel; DE WELVAART, kapt. C.E. Bodiger, naar Dantzig; ANNA CHRISTINA MARIA, kapt. J.C. Jans, naar Newcastle; ELIZABETH, kapt. H.H. Pot, naar Petersburg.
De 28e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis JAVA, kapt. IJ. Van der Zweep, naar Batavia; PIET HEIN, kapt. W. Turnbull, naar Suriname.
De 28e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas CATHARINA JOSEPHINA, kapt. H.J. Muntendam, naar …. .

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 april. MERCURIUS, kapt. T. Marcka, van Wismar; TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen.
Vlie, 27 april. EENDRAGT, kapt. J.H. Hutt, van Newcastle.
Uitgezeild:
Vlie, 27 april. ANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot, van Dantzig; VROUW JANTJE, kapt. G.H. Jonkhoff, van Koningsbergen; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, naar Memel; MEINZINA, kapt. D.H. Klontje, naar Lübeck; VROUW JANTJE, kapt. J.E. Scherpbier, van Ekkersund; ANNECHINA, kapt. W.H. Patje, van Brewich; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Christiaansand; YPEUS, kapt. H. de Weerd en JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Genua met olie, essence, macaroni, citroenen, sukade en blokken marmer; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. L.K. Dominie, van Cette met wijn en Spaans groen; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Walker, van Bordeaux met kurk, anijszaad, wijn, honing, vanille, terpentijn en terpentijn-zaad; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Cardiff met ijzer; HOOP, kapt. S.E. Scherpbier, van Dundee met traan; VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, van Seaham met 1 lading steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. De gekoperde tweedeks bark THEODORA EN SARA, kapt. J. Schut, van Amsterdam. Adres bij D’Arnaud en Comp. en B.D. Bosscher. Sluit 15 mei.
Suriname. het gekoperd tweedeks driemast galjoot DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant:
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan Roelfs Bossinga. Adres bij Jan Corver en comp.
Marseille. Het Nederlandse schoonerschip (opm: schoonerkof) JACOBINA EN BARBARA. kapt. Keimpe Zacharias Schut. Adres bij Jan Corver en Comp.


Datum: 01 mei 1835


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Een smak, te Fanöe binnengesleept, is volgens brief van Wyk op Föhr van den 21 april gevoerd geweest door kapt. H. Mees, van Groningen. Het achterschip was geheel uit elkander geslagen, kunnende de mast gestreken worden. Dezelve was de 24e maart openlijk verkocht geworden. (opm: mogelijk de tjalk VROUW MARGARETHA; kapt. Mees, Groningen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Vlissingen, 29 april. Het transport kolonialen, onder bevel van de kapitein J.C. Bachnitzer, van het algemeen depot der landmacht no. 33, sterk 5 officieren, 110 onderofficieren en manschappen, hetwelk onlangs van Harderwijk is vertrokken, is gisteren alhier ter rede gekomen en dadelijk aan boord van het koopvaardijschip MACASSAR, gevoerd door kapt. H. Poppen, ingescheept, welk schip thans met de eerste gunstige gelegenheid, de reis naar Batavia zal aannemen.


Datum: 02 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlandse schoenerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip HET GOEDE BESLUIT, kapt. H.W. Drenth.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands gekoperd fregatschip DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meyer, om de 10e mei te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 mei. de 29e passato, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Cardiff.
De 30e, des morgens, zeilden uit de Maas CERUS, kapt. M.F. Bunting, PETRONELLA, kapt. P. de Jong en NEPTHUNUS, kapt. F.S. Fey, naar Noorwegen.
De 30e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis HOFFNUNG, kapt. B.A. de Boer, van Leer; HERSTELLING, kapt. J.J. Bremer, van Cuxhaven en zeilde L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, naar Duinkerken; de 1e dezer, des morgens, JOHANNA, kapt. S. Evers, naar Arendsburg; DE VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel, naar Stokholm en ELIZABETH, kapt. S.J. Brouwer, naar Riga.
De 1e dezer, des morgens zeilde uit de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. N.N. Bruin naar Newcastle.
De 1e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant en SOPHIA, kapt. H.S. Mulder, naar Hamburg; DE VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering en HARMONIE, kapt. C.W. Lange, naar ….. ; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, naar St. Ubes; EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, naar Nerva en HENDRIKA, kapt. H.E. Boswijk, naar Nantes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De kof DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, met tarwe van Dantzig komende, is te Kopenhagen lek en met slagzijde binnengelopen. De lading zal worden gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 30 april. JONGE MARGARETHA, kapt. J.M. Kohnke, van Rostock.
Vere, 29 april. De 23e dezer is hier binnengekomen, JOHANNA CORNELIA, kapt. Seeuwen, van Grevelingen naar Rotterdam.
Uitgezeild:
Vlie, 28 april. JAN FRERIK, kapt. H.H. Kok, naar Arendahl; MINERVA, kapt. L. Frederiksen, op avontuur; ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, naar Dundee; VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit, naar Kiel; TWEE GEBROEDERS, kapt. N.M. Paus, naar Skeen; PIETERDINA, kapt. H.R. Duit, naar Hamburg; ANNAGINA, kapt. P.R. Huisman, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 30 april. Heden is van de werf De Haan van stapel gelaten het koopvaardij barkschip CATHARINA JOHANNA, gebouwd voor rekening van de heren L. Bienfait & Zoon. Zo men verneemt is dit het eerste schip, waarvan alle de eiken houtwaren, zowel binnen als buiten het schip, met de koninklijke geoctrooieerde compositie tegen het vervuren, uitgevonden door de heer P.C. Claasen zijn toebereid en hij deszelfs afbouw verder zal gebezigd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Havanna het Nederlands gezinkt kofschip HARMONIE, kapt. C.J. Reus; vertrekt de 4e mei.
Adres bij W. Smith en Comp., cargadoors.


Datum: 04 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname naar Amsterdam, 1 mei na posttijd in Texel binnengekomen.
De THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Kral en de EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuyper, zouden de 12e en de SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, de 16e of de 17e maart van Suriname naar Amsterdam vertrekken.
Het schip ALWINA, kapt. J.S. Kortlang, van Amsterdam naar New-York of Philadelphia, was de 25e april op de hoogte van Plymouth.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 mei. JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname.
St. Helena, 2 maart. CASTOR, kapt. H. de Jong en MARIA FREDERIKA, kapt. F.H. Zeylstra, van Batavia naar Amsterdam. Dezelve hebben de 3e maart derzelver reizen voortgezet.
2 mei. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers, van Cuxhaven; MERCURIUS, kapt. A.K. de Grooth (opm: H.K. de Groot), van Drammen; LUBINA MARGARETHA, kapt. H.S. Hoveling, naar Oleron; CONCORDIA, kapt. J.A. Krunen, naar Noorwegen.
Vlie, 1 mei. HARMONIE, kapt. P.S. Brouwer, van Odenzee; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Kiel; JONGE JAN, kapt. J.E. Bert, van Oosterisoer; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 30 april. DE VROUW HELENA, kapt. H.H. Kramer, van Rostock; ROELINA, kapt. J.B. Kuiper en SOPHIA, kapt. J.A. Hansen, van Koningsbergen, GOEDE VERWACHTING, kapt. F.T. Lieffyn en DE VROUW CATHARINA, kapt. G.T. Nieland, van Hamburg; DE JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiten, van Altona; DE VROUW ELIZABETH, kapt. H. van Ehren, van Bremen.
Cuba, 5 februari. AURORA, kapt. L. Blok, van Amsterdam, l.v. Havana.
Liverpool, 23 april. CATHARINA, kapt. E.R. Huisman, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 1 mei. CHRISTINA BERNARDINA, kapt. C. Jäger, naar Batavia.
Vlie, 1 mei. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. B. de Jong, LUNA, kapt. G.A. de Vries en TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. van der Werf, naar Hull; VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, naar Sunderland; ANNEGINA, kapt. M.D. de Jong, naar Grimsby; NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, naar Petersburg; NEPTHUNUS, kapt. R.J. Hottinga en MARIA OLETTA, kapt. A.P. Builegaard, naar Nerva; HARMONIE, kapt. R.W. Lukens, naar Memel; SIKKELINA HOITES, kapt. G.T. de Jong, naar Rostock; JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pot, naar Christiaansand; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos en ANNAGINA, kapt. J.R. Kuiper, naar Droback; IDA ALYDA, kapt. O.L. Wolderong en JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, naar Larwich; LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, naar Oosterisoer; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, naar Brewich; HELENA, kapt. W.A. Kraan, naar Arendahl; LAMMEGINA, kapt. B.J. Goossens, VROUW EBELINA, kapt. J.H. Drent en VRIENDSCHAP, kapt. A.F. Rasker, naar Noorwegen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeeven, DRIE ZUSTEREN, kapt. D.J. de Jonge en HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, op avontuur; JAN FRERIK, kapt. G.H. Smit, naar Memel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname met suiker, koper, rum en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van Antwerpen wordt geschreven: De CAROLINE, bestemd tot het doen ener reis rondom den aardbol, is van de werf van Boom in onzen Bassin aangekomen. Het is ene schoone brik, die volkomen bekwaam is om tot ene dergelijke onderneming gebezigd te worden. De METEORE (opm: bark, thuishaven Antwerpen, kapt. François Eyckholt) ligt in uitrusting naar Algiers en Egypte. Beide bodems laten niets te wensen over met opzicht tot den hechten en sterken bouw, tot de snelheid van hunne zeilage, en tot het beleid hunner Kommandanten. Dit biedt ook voor passagiers eene gunstige gelegenheid aan.


Datum: 05 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 mei. Van Vlissingen schrijft men de 1e dezer, dat de 28e april een sloep van de kanonneerboot n.º 42, gekommandeerd door de luitenant ter zee der 1e klasse Verdooren, onder zeil zijnde om enige schepen te praaien en door de toenemende noord-oostelijke wind en de zware eb niet aan boord kunnende komen, niettegenstaande alle moeite tot assistentie aangewend is, des morgens van de volgende dag, bewesten de haven van Breskens, half omgeslagen op strand gevonden is, zonder dat men op dit ogenblik weet wat van de manschappen, bestaande uit de matroos de 2e klasse, dienstdoende stuurman, J.F. Unterhost en de matrozen der 3e klasse W. Mosler en W. van Thiel, geworden is; naar alle waarschijnlijkheid echter hebben zij in de golven hun graf gevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 mei. de 1e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis WILHELMINA, kapt. W.C. Ukema, van Cuxhaven; CAROLINA CHRISTINA, kapt. G.M. Caster, van Venetie.
De 2e, des namiddags arriveerde INDIAAN, kapt. H.B.C.H. Ruysch, van Batavia; de 3e, des morgens, HERCULES, kapt. F. Kamps, van Antwerpen en BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Batavia.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken; ACTIVE, kapt. A.H. de Vries en JOSEPHINE MARIANNA, kapt. H.H. Ottens, van Cuxhaven. De 3e, des morgens, DE VROUW MARIA, kapt. H.W. Meyer, van Embden en AURORA, kapt. R.E. Betten, van Cuxhaven.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breem, van Messina en ANNA, kapt. D. Hillebrands, van Stettin.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas AURORA, kapt. H.A. Wolkammer en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Duhr, van Wismar en DE JONGE EGENKA, kapt. H.O. Gerjels, van Greifswald; de 4e, des morgens, DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen; DE VROUW MARGARETHA, kapt. F. Ammerman, van Windau en LISETTE ENGELINA, kapt. H.L. Rettgers, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 mei. Kapt. H.B.C.H. Ruysch, te Helvoetsluis binnen, rapporteert gepraaid te hebben, bij het afzeilen van de rede van Batavia, onder Kuiperseiland, de schepen HET ZEEPAARD, kapt. Drent en DE NEDERLANDEN, kapt. Spleed; de 6e januari, op 13º09’ ZB 97º OL het schip RIBBLE, kapt. De Boer en de 31e maart, op 22º18’ NB 40º24’ WL het schip DE VIER GEBROEDERS, kapt. Jaski.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndrecht, F. van Dam en F.N Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 12e mei 1835, des namiddags ten 4 ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk A, n.º 458, publiek te veilen het hol van het brikschip HESPERUS, lang 19,70 el, wijd 4,57 el, hol 3,59 el en alzo groot 143 tonnen, benevens deszelfs scheepsgereedschappen, alles bij kavelingen; zullende het schip liggen in de Zalmhaven, achter de Mastenwerf van Mevr. De Wed. Visser en de gereedschappen op de kade der Leuvehaven, oostzijde, voor het huis van de heer J.G. Maasdijk, A 208.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 mei. SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, naar Suriname; COMEET, kapt. H. Fagel; VENNERNE, kapt. J.P. Valkenberg, van Drammen.
Terschelling, 1 mei. CATHARINA, kapt. H.G. Veiling en ALBERDINA, kapt. H.G. Shoemaker, van Wismar; MARIA, kapt. M. Jensen, van Odenzee; CATHARINA, kapt. H.G. Lever, van Greifswald.
Uitgezeild:
Texel, 2 mei. TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, naar Londen.
Vlie, 2 mei. JONGEJUFVROUW SARA, kapt. J.H. de Weerd, naar Nerva; VROUW CATHARINA, kapt. H.H. Dintje, naar Ystad; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgmans, naar Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Suriname met suiker en katoen; COMET, kapt. H. Fagel, van Charleston met rijst; AEOLUS, kapt. E.D. Evers, van Wismar met tarwe en lijnzaad; RINGENDE JACOB, kapt. J.E. Wilsken, van Memel met rogge, tarwe, lijnzaad en duigen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 4 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HERSTELLING, kapt. J.J. Kramer, van Cuxhaven, met hardsteen, en AURORA, kapt. R.E. Bettin, van Cuxhaven, met kalk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ALIDA, kapt. J.H. Bondt, en TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, beide van Hamburg naar Amsterdam, zijn de 19e en 20e, en de schepen ANNA, kapt. H.J. Korter, naar Riga, ANNEGINA, kapt. H.M. Hendriks, naar Memel, ENGELINA, kapt. T.G. Porst, naar Stettin, de 23e april te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VROUW GEZINA, kapt. K.T. Hangelbroek, van Groningen naar Osterrisöer, DIANA, kapt. Garlof König, van Koningsbergen, EMILIE, kapt. J.P. Bradhering, van Rostock, beide naar Rotterdam, en St. HELENA, kapt. Mathiesen, van Drobach naar Caen, zijn voor de 10e april te Lyngöer binnengelopen, de beide eersten hebben derzelver reizen vervolgd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Groningen, den 30 april. Het eerste voorbeeld van verhuizen uit deze provincie naar de Staten van Noord Amerika heeft nu plaats gehad. Verleden maandag, de 27e dezer, des morgens ruim 10 uren, stapte K.Jz. Beukma, tot dusver landbouwer te Zuurdijk op de belangrijke boerderij Castor, met zijn kinderen, bestaande uit drie zonen en een dochter, benevens een jongeling van Wehe, met name M.E. van Kampen, van deszelfs tot dusver bezeten grond op het aldaar aan de noorder oever van het Reitdiep gereed liggende en door kapt. Du Bois, van de Zoltkamp, gevoerde schip de GOEDE VERWACHTING over om overgebracht te worden naar de te Rotterdam liggende, naar New York gedestineerde en door kapt. J.M. Noyes gevoerd wordende Amerikaanse brik SYREN.
Een talrijke schaar, zo leden der familie als vrienden, had zich reeds in die morgen op het verlaten verblijf Castor begeven en deed hen uitgeleide tot aan het schip, alwaar een treffend afscheid en de beste zegeningen wederkerig werden toegewenst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 4 mei. Men schrijft uit Amsterdam van gisteren: Heden in de vroege morgen is een sloep van het schip CONCORDIA, gevoerd bij kapt. Van Wijk, liggende voor het Oosterdok op stroom, en waarin zich drie man der equipage bevonden, die een touw wilden uitbrengen, door het hevige stormweder gezonken, en zijn twee der daar in zijnde verongelukt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Uitgezeild: Den 27 april, de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, alle drie naar Noorwegen, de VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazes, naar Memel, de IJPEUS, kapt. H.H. de Weerdt, jr., op avontuur.
Den 28 dito, de kofschepen de JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, naar Newcastle, de JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pot, en ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, beide naar Noorwegen; het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.
Den 30 dito, de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldring, de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, alle drie naar Noorwegen, en JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, naar Memel; de smakschepen de VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Noorwegen, WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, naar Hull.
Den 1 mei, de kofschepen ANNECHIENA, kapt. J.R. Kuiper, naar Noorwegen, HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, naar Memel; het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werf, naar Hull.
Den 2 dito, het smakschip VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, naar Koningsbergen.
Binnengekomen: Den 27 april, het kofschip EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van Newcastle.
Den 2 mei, de kofschepen de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, van Oostrisoer, ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen, van Dantzig.
Den 3 dito, het kofschip CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, van Noorwegen.


Datum: 06 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

AH 06-05-1835.
In de Nieuwe Stads-Herberg , aan hel IJ. Maandag 4 Mei 1835.
Een welbezeild (in 1834 bijna geheel vernieuwd) Kofschip Vrieslands Welvaart, gevoerd door wijlen F. D, van Veen. ƒ6500. In slag ƒl2OO. J. A. Lublink.
'

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 4 mei. VREEDE, kapt. J.J. Greeven, van Christiaansand; REGINA, kapt. O.L. Ketelboter, van Koningsbergen; EMELIE, kapt. S.P. Hansen, van Aalborg; CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Flekkefiorde (bijlegger); VROUW ANNA, kapt. U.E. Pott, van Memel, l.v. Delfzijl; SOPHIA CATHARINA, kapt. P.W. Brenst, van Hottendam.
Vlie, 3 mei. ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel en HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, van Koningsbergen; VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering en VROUW GEZINA, kapt. J.J. van der Wonde, van Dantzig; EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, van Drammen; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, van Hamburg.
Terschelling, 2 mei. HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Kiel; ANNA MARIA, kapt. H. Deyer, van Koppenhagen; GEBIENA, kapt. P.J. de Vries, van Noer.
Uitgezeild:
Vlie, 3 mei. JONGE EGBERTUS, kapt. J.R. Mulder, naar Petersburg.
Terschelling, 2 mei. MYNZIENA, kapt. D.D. Klootje, naar Lübeck; SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong, naar Rostock; DE VROUW EBELDINA, kapt. J.H. Drenth en DE VRIENDSCHAP, kapt. A.T. Rasker, naar Noorwegen; MARGRETA, kapt. H.H. Nieboer, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga.lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen; ANTON, kapt. J.H. Nolandt, VAN Rostock met tarwe en lijnzaad; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van Drammen met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ op maandag 4 mei 1835:
een welbezeild, in 1834 bijna geheel vernieuwd, kofschip, VRIESLANDS WELVAART, gevoerd door wijlen F.D. van Veen. NLG 6.500, in slag NLG 1.200. Koper: J.A. Lublink. (opm: een makelaar, mogelijk voor zijn opdrachtgever; zie ook LC 170435)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 4 mei. Uit een bericht van Menado blijkt, dat op de 1. maart j.l. de schoener AUGUSTA, behorende aan Deighton & Co., op een reis van Kema naar Ternate omgeslagen en kort daarna gezonken is. Twee man der equipage en een Javaanse vrouw hebben daarbij het leven verloren. Aan de gezagvoerder Ward en de overige aan boord aanwezige personen is het gelukt zich met een boot te redden.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De agenten der Sourabaijase wees- en boedelkamer te Grissee maken mits deze bekend, dat in de loop van de maand juni dezes jaars te Grissee, voor rekening van de boedel van wijlen de Arabier Said Oemar bin Hoesin Hindoean, zal worden verkocht een driemast gekoperd schip, genaamd MACHLAR, groot volgens zeebrief 202 lasten, met diens inventaris.
Grissee, 29 april 1835, de agenten voornoemd Brodhaag, Tandick.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op de 22e dezer zal op de vendutie van C. Bedier, H. Deekens & Co. door de ondergetende publiek worden verkocht een ongekoperde bark, genaamd NIEUW CATO, 9 jaren oud, groot ca. 140 koijangs, benevens deszelfs inventaris.
Samarang, 1 mei 1835, H. Klein.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia is aangekomen de 3. mei het Nederlandse schip ALCYON, kapt. C. van der Linden, de 13. december vertrokken van Rotterdam.


Datum: 07 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, om spoedig te vertrekken.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W.K. Kok, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Boston, om vóór of op de 15e dezer te vertrekken, het Nederlands schooner-galjootschip CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes.
Naar Bergen, het Nederlands kofschip MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, voor goederen en passagiers, het snelzeilend gekoperd fregatschip NICKERIE, kapt. Frans Anton Bunnemeyer.
Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 mei. de 5e dezer, des morgens arriveerden te Helvoetsluis ZEEVOGEL, kapt. M. Zeplien en EENDRAGT, kapt. H. Drent, van Rostock en VROUW CATRIENA, kapt. R.A. van Laten, naar Nestved.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas VROUW MARIA, kapt. E.J. Rinderhage, van Wismar; GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, van Koningsbergen. De 4e, des morgens, zeilde PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
De 6e dezer, des morgens, zeilden ELIZA, kapt. H. Peters en MARIA, kapt. J.A. Pronk, naar Batavia en arriveerde MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Cardiff.
De 6e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE JONGE HELENA, kapt. J.D. Tobbens, EENDRAGT, kapt. J.F. Bruns, DE VROUW BARBARA, kapt. B.J. Jonker, LOUISA, kapt. C.C. Lindeboom en DE VROUW MARIA, kapt. F. Heyen, naar ….. ; DE VROUW ANNA, kapt. H.H. Eggers, naar Tonningen; DE VROUW ALIDA, kapt. K. van Timmer, naar Stettin; AURORA, kapt. L.B. Jansen, naar Brewich.
Kapt. H. Bruhn, te Helvoetsluis binnen, rapporteert, rapporteert de 2e april op 24º05’ NB 37º03’ WL gepraaid te hebben het barkschip CASTOR, kapt. de Jong, aan boord alles wel zijnde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 mei. Aangaande de ever ANNA MARGARETHA, kapt. C. Breckwoldt (opm: waarschijnlijk buitenlander), met stukgoederen van Hamburg naar Amsterdam, bij Cuxhaven gestrand, wordt van daar van de 29e april bericht, dat zij met de lading waarschijnlijk geheel weg zou zijn; het volk was gered en enige kisten glaswerk, welke op het dek lagen, geborgen. Volgens een nadere brief, van de 30e dito, liep het schip met elke vloed geheel onder water en was van de lading nog slechts weinig geborgen; een derde gedeelte dr aan bederf onderhevige goederen van de lading was in de oorspronkelijke staat ter aanmoediging aan de bergers uitgeloofd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, C.A. Schröder en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 11e mei 1835, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, te Amsterdam, verkopen: een extraordinair welbezeild Nederlands hoekerschip, genaamd DE VERWISSELING, gevoerd door kapt. C. van der Drift, volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen 10 duimen, wijd 3 ellen 48 duimen, hol 2 ellen 66 duimen en dus gemeten op 42 lasten of 79 tonnen; breder bij de inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen.
Texel, 5 mei. ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, van Duinkerken; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Hull.
Vlie, 4 mei. WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit en VLYT, kapt. J.S Bakker, van Memel; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Valom, van Mandahl; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit en EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, van Oostrisoer.
Uitgezeild:
Texel, 5 mei. ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, naar Batavia, SNELHEID, kapt. C. Wessels, PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands en NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, naar Suriname; CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, naar Baltimore; LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, naar Cardiff; GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jong, naar Liverpool; LAETITIA, kapt. H.S. Rotgans, naar Nantes.
Vlie, 4 mei. CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman, naar Hull; JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema, naar Koningsbergen; RINGENDE JACOB, kapt. J.E. Wilcken, naar Memel; VROUW MAAIKE, kapt. E.J. Visser, naar Stettin; VRIENDSCHAP, kapt. C.H. Slof, naar Aarhuis; PAERLE, kapt. C. Baartman, naar Hamburg; HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, op avontuur; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.T. Visser, naar Hamburg; PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. De gekoperde tweedeks bark THEODORA EN SARA, kapt. J. Schut, van Amsterdam. Adres bij D’Arnaud en Comp. en B.D. Bosscher. Sluit 15 mei.
Suriname. het gekoperd brikschip DE VERWACHTING, kapt. Engel Douwes Dekker, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Rio de Janeiro. Het gezinkt schip HELENA CATHARINA, kapt. Jan J. Ynsen, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Comp., Jan Daniels en Zonen en Arbman, Coopman en De Witt en Lenaertz en Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlands smakschip DE VROUW CHRISTINA, kapt. Remmert Jans Dood. Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. Jan Foppes Brouwer. Adres bij Van Olivier en Comp., D’Arnaud en Comp., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip DE VIER GEBROEDERS, kapt. Tjard Hayen. Adres bij Blikman en Comp.
Drammen, Christiania en omliggende plaatsen. De brik UNITY. kapt. B.P. Baarsen. Adres bij J.W. Boekhout.
Drammen, Christiania en omliggende plaatsen. Het galjoot LUNA, kapt. Lars Backer, van Drammen. Adres bij J.W. Boekhout.
Hamburg en Altona. Het schip NOOIT GEDACHT, kapt. Jan Geltes. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het schip DE VROUW CATHARINA, kapt. W.H. Scherpsma. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE VROUW CATHARINA, kapt. G.T. Nieland. Adres bij J.C. van Oven.


Datum: 08 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 mei. CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen.
Vlie, 4 mei. HENDRIKA, kapt. W.J. Drewis, van Koningsbergen; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema en GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, van Dantzig; ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak, van Christiaansand.
Terschelling, 4 mei; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Wijnstok, van Dantzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, van Dantzig met tarwe; VROUW ANNA, kapt. U.E. Pott, van Memel met hout; SOPHIA ALIDA, kapt. J.A. Hansen, van Koningsbergen met lijnzaad, hennep en erwten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Heden had alhier een treffend onheil plaats, waardoor een huisgezin in de diepste armoede werd gedompeld. Bij het inzeilen der sloot werden drie onzer loodsen door het onverwacht overslaan der giek overboord geslagen. Twee hunner werden spoedig gelukkig gered, doch hoewel aanstonds met jol, niettegenstaande de stormwind en het holle water, door zijn metgezellen de ijverigste pogingen zijn aangewend, gelukte het hunne menslievende inspanning niet dan het ontzielde van de derde genaamd Robert Bruin, varende op de loodsboot No. 2, terug te brengen. Een diep getroffen vrouw betreurt in de verongelukte een brave man, een vijftal kinderen een liefderijke vader, maar zij verloren niet alleen de man dien zij beminden, maar ook de broodwinner wiens matigheid en arbeidzaamheid tot hiertoe slechts een sober onderhoud had kunnen verschaffen. Met een bekommerd hart zien zij de toekomst tegemoet, en daar geen middel van bestaan hun overbleef, gebiedt hun hulp behoevende toestand de liefdadigheid hunner landgenoten in te roepen. De milddadigheid van Neerlands ingezetenen en het waarlijk ongelukkige van hun lot doen hun vertrouwend verwachten, dat ook nu menslievendheid zo veel mogelijk hunne ramp zal lenigen. De ondergetekenden willen zich gaarne belasten met de ontvangst der bijdragen en achten het overtollig nader tot werkdadig medelijden te bewegen omdat ieder die beseft, wat het voor een moeder zegt, zonder verdiensten en van brood beroofd te zijn, en nochtans alleen voor vijf kinderen te moeten zorgen, genoegzaam zich zal opgewekt voelen om iets af te zonderen voor dit huisgezin.
Vlieland, 29 april 1835, Wouters, predikant, J. Lipjes, rijksontvanger, J.H. Poolman, onder- commissaris der loodsen.


Datum: 09 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip DE HOOP, kapt. W.K. Kok, om spoedig te vertrekken.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia zal, omstreeks het eind van de maand met, vertrekken het extra op de zeilagie gebouwd, nieuw gekoperd en kopervast barkschip DE RHIJN, gevoerd door kapt. C. Brandligt, zijnde bijzonder voor de overvoer van passagiers ingericht. Adres bij de cargadoors De Vries & Comp., te Amsterdam of Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om in de loop der maand juni te vertrekken, het Nederlands gekoperd fregatschip KORTENAER, kapt. A. Glazener, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Havanna, om met het einde dezer maand te vertrekken, het nieuw gekoperd Nederlands schoener-kofschip DIANA, kapt. Hendrik Wente. Adres bij de heren Hoyman & Schuurman en De Vries & Co., aldaar en te Rotterdam bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 mei. De 6e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, van Leer; NATINA, kapt. J.B. Schoon; URANIA, kapt. G. de Boer en ANTONIUS, kapt. H.A. Jongbloed, van Cuxhaven; de 7e, des morgens, DE HOOP, kapt. D. Guyt, van Liverpool en ELIZABETH, kapt. G. Pybus, van Cardiff.
de 7e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas VENUS, kapt. L. Hefhuggenberg, van Grevelingen; DIANA, kapt. R.H. Duit, van Cardiff en FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HERSTELLING, kapt. W.A. Smit en NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, van Cardiff en INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, van Liverpool.
Kapt. W.A. Bakker, te Helvoetsluis binnen, rapporteert de 6e mei in de Hoofden gepraaid te hebben kapt. J.F. de Boer, voerende het schip GEZINA, van Liverpool naar Dantzig bestemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 mei. Het schip ALIDA, kapt. J.H. Pondt, van Hamburg naar Amsterdam, is de 4e dezer met enige schade te Oostmahorn binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 mei. VIER GEBROEDERS, kapt. G.J. Jaski en CASTOR, kapt. H. de Jong, van Batavia; WELVAART, kapt. R.T. Feninga, van Cardiff; B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wyk, van Memel; GEZIENA, kapt. R.F. Taay, van Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CASTOR, kapt. H. de Jong, van Batavia met koffie, foelie, suiker, noten, peper en indigo; VIER GEBROEDERS, kapt. B.C. Jaski, van Batavia met koffie, suiker en huiden; HENDRIKA, kapt. W.J.D. Drewes, van Koningsbergen met rogge; GOEDE VERWACHTING, kapt. T. Wynstok, van Dantzig met tarwe en schoppen; GEZIENA, kapt. J.I. van der Woude, van Dantzig met tarwe; CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering, van Dantzig met tarwe en weedas; ANNA MARIA, kapt. H. Dreyer, van Kopenhagen met raapzaad; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Kiel met raapzaad; CATHARINA, kapt. G.T. Nieland, van Altona met suiker; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met glas, garen, gember, zeegras, amandelen, veren en laken; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Schröder, van Hamburg met rendierhoorns, aarde, gras, mahoniehout, ossenklauwen, wol en glas; GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffyn, van Hamburg met hout; TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Wilts, van Bremen met lood, sigaren en tabak; DE HOOP, kapt. J.L. Jonker, van Bremen met potasch, wijn en zwartsel; VIER GEBROEDERS, kapt. C.H. Christiaans, van Bremen met tabak, linnen en lood;; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, van de Elbe met kromhouten en staven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. het gekoperd tweedeks fregat DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Reuk Tjebbes van Amsterdam. Adres bij Hoyman en E. Windhouwer.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. eilanden.
Havana. De nieuw gekoperde schooner-kof MANA, kapt. Hendrik Wente, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en C.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Riga. Het Nederlands kofschip ENGELINA JANTINA, kapt. Bartelt J. Wijgers. Vertrek 12 mei. Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 8 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ELIZABETH, Kapt. G. Pybes, van Cardiff, met ijzer en blik.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De scheepsbouwmeester Jan Schouten te Dordrecht is voornemens om, zo het water de vereiste hoogte bereikt, aanstaande dinsdag den 12 dezer het schip NEPTUNUS van zijn werf te water te laten.
Dordrecht, 8 mei 1835.


Datum: 11 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. H. de Jong, van Batavia in Texel binnen, heeft de 6e januari in Straat Sunda gepraaid, de schepen: JOHANNA, kapt. E. Bergman en HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, beide van Rotterdam naar Batavia; aan boord was alles wel. De 11e februari op 32º ZB 30º. OL. het Engelse schip HERO, kapt. J. Smith, de 10e december van Bombay naar Londen vertrokken; gedurende de reis waren 5 man der equipage overleden en nog 10 andere ziek. De 15e maart op 2º NB 21º WL het Gothenburger schip SUSANNA, kapt A.M. Grill, van Cadiz naar Bahia. De 19e april op 47º10′ NB 20º WL, de bark DINA MARIA, kapt. A. Ahlers Jr., van Suriname naar Amsterdam; aan boord van alles wel. De 29e april op 49º 6′ NB 08º 40′ WL, een kof, tonende Dordrechtse collegie-vlag, met No. 2, zijnde die van kapt. J.J. Kortryk, gevoerd hebbende het schip VENILLIA, hetwelk thans gevoerd wordt door kapt. R.J. Kranenborg, van Rotterdam naar Boston. En de 5e mei op de hoogte van Wight de brik HENRIETTE, kapt. J. Gesselmann, van Bremen naar New-York. Op de hoogte van Goudstaart was 5 mei DE EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuyper, van Suriname naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 8 mei. WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Bart, van Suriname; CAROLINE JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary; NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, van Cardiff; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Liverpool; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Hull; HELENA, kapt. D.J. Greven, van Dantzig.
Vlie, 6 mei. JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, van Bordeaux; EENDRAGT, kapt. P.C. Koop, van Memel.
Terschelling, 5 mei. MARIA LOUISA, kapt. J.T. Schmidt, van Dantzig.
Uitgezeild:
Texel, 8 mei. DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen.
Vlie, 6 mei. JOHANNA CHARLOTTA, kapt. C.G. Alfredsen, naar Gothenburg; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, naar Stavanger; GOEDE HOOP, kapt. W.E. Boswyk, naar Drammen; MARGARETHA, kapt. J.H. Buining, van Arendahl.
Cette, 22 april. DEBORA, kapt. H. Gerlofs, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CAROLINA EN JOHANNA (opm: brik), kapt. P.S. Matzen, van Demerary met suiker, rum en koffie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 mei. MARIA FREDERICA, kapt. Zylstra, van Batavia; DINA MARIA, kapt. A. Ahlers, EENSGEZINDHEID, kapt. A.T. Kuiper en ELISABET EN CORNELIA, kapt. J.D. Diets, van Suriname.
Terschelling, 6 mei. DE DRIE VRIENDEN, kapt. D.D. de Jonge, van Hamburg. 7 mei. GEZINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, van Droback.
Uitgezeild:
Texel, 9 mei. HOOP, kapt. G. Nieuwland, naar Londen; DANKBAARHEID, kapt. C.M. Schoonmeyer, naar Hull.
Terschelling, 7 mei. DE VROUW BERTA, kapt. H.J. Kreuter, naar Newcastle.


Datum: 12 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlandse kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, mede voor passagiers:
Het Nederlands gekoperd fregatschip APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke; vertrekt de 20e mei.
Het Nederlands gekoperd fregatschip SCHELDE, kapt. D. Steur; vertrekt de 1e juni.
Het Nederlands gekoperd fregatschip KOOPHANDEL, kapt. S. Neurenberg; vertrekt de 15e juni. Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Sneer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 mei. De 8e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis J.C.J. VAN SPEYK, kapt. J.C.F. Lupcke, van Batavia en zeilde HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, naar de Oost Zee; de 9e, des morgens, ZEELUST, kapt K.A. Jongebloed, naar Archangel; NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, naar Christiana en arriveerde FORTUNA, kapt. A. van der Meyde, van Lissabon, des namiddags ANNA,, kapt. H.S. Hansen, van Alicante; ANNACHINA, kapt. E.S. van der Wijk, van Oleron; EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen jr. en SCHEEP BOUWLUST, kapt. C. Goedenraad, van Lissabon, de 10e, des morgens DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hoogendijk, van Malaga.
De 9e dezer, des morgens arriveerde in de maas ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, van Riga en zeilde GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeyer, naar de Oost Zee.
De 9e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis AURORA, kapt. L.B. Jansen, naar Brewich; DE VROUW BARBARA, kapt. B.J. Jonker en ST. ANTHONY, kapt. H.H. Arnoldus, naar …..
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot, van St. Ubes en JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wijk, van Liverpool; de 11e, des morgens, VROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie, van Liverpool; WILHELMINA GEZINA, kapt. L.N. Baas, van Triest en JOHANNA, kapt. E. Bergman, van Batavia.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas MARIA JOHANNA, kapt. D. van der Valk, van Messina; de 11e, des morgens, PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
De 11e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. W. Meeuwenoord, van Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 mei. Het schip DE DRIE VRIENDEN, kapt. D.D. de Jonge, van Hamburg naar Amsterdam, is de 27e april te Cuxhaven binnengelopen.
Aangaande het schip DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, met tarwe van Dantzig naar Amsterdam, te Kopenhagen met schade binnen, bericht men van Elseneur van de 2e dezer, dat de lading gelost en daarvan slechts een zeer klein gedeelte beschadigd bevonden was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 mei. Gisteren middag is in de gronden van de Haaks komen te vervallen de ALEXANDER, kapt. H. Tonken, van Londen naar Hamburg, een gedeelte der lading is geborgen en men hoopt het schip af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlie, 9 mei. JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap, van Stokholm alhier binnengekomen, rapporteer de 4e dezer in goede staat gepraaid te hebben, kapt. P.R. Huisman, van Harlingen naar Noorwegen gedestineerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 mei. CATHARINA, kapt. E.R. Huisman, van Liverpool; HILLEGONDA IDA, kapt. H.H. Hendriks, van Hamburg.
Vlie, 9 mei. EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, JOHANNES, kapt. D.P. Douwes; KLEINE KINDEREN, kapt. T.W. de Vries; JANTINA MARGRIETA, kapt. B.H. Plukker; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk en JANTINA ANNGINA, kapt. H.G. Sap, allen van Dantzig.
Uitgezeild:
Vlie, 9 mei. UNITY, kapt. R.P. Baarsen, naar Drammen; VRIENDSCHAP, kapt. K. Bakker, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA FREDERIKA, kapt. F.H. Zeylstra, van Batavia met koffie, suiker, peper, tin, huiden en rottingen; ELIZABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets, van Suriname met koffie, katoen en hout; WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, van Suriname met koffie, katoen, indigo en hout; EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuyper, van Suriname met suiker; GEZINA, kapt. R.F. Taay, van Liverpool met klaverzaad, katoen en suiker; AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van Cardiff met ijzer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands fregatschip WILHELMINA, groot circa 208 lasten. Liggende aan de werf De Boot op Wittenburg te Amsterdam. Te bevragen bij kapt. D.A. de Jong, aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 11 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VIER GEZUSTERS, kapt. A.J. Bakker, van Liverpool, met klipzout en katoen; die FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jong, van Embden, met stukgoederen; ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, van Leer, met kalk; THETES, kapt. R. Stephenson, van Newcastle, met steenkolen, en VOL AU VENT, kapt. Maran, van Bordeaux, met wijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Hamburg naar Amsterdam, is de 4e mei met enige schade te Oostmahorn binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Arnhem, 6 mei. Gisteren avond, omstreeks 7 ure, kwam alhier andermaal ene verzameling Würtembergse landverhuizers, ten getale van 62 personen, aan; welke, na behoorlijke controle, hare reis naar Amsterdam heeft voortgezet, ten einde zich daar aan boord van het Nederlandse vaartuig DANIEL EN WILCO, kapt. Hage Folkerts Klein, naar Noord Amerika in te schepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 4 mei, het smakschip ST. ANTONIUS, kapt. H. Rieken, van Drobach; het kofschip EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, van Oostrisoer.
Den 5 dito, het kofschip ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak, van Christiaansand.
Den 7 dito, het smakschip GESINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, van Drobach.
Den 8 dito, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool.
Uitgezeild: Den 6 mei, het tjalkschip de VERWAGTING, kapt. G.B. Vos, naar Hamburg.
Den 7 dito, het tjalkschip IJKINA, kapt. D.L. Knoop, naar Hamburg.
Den 10 dito, het tjalkschip EENDRAGT, kapt. A.K. Mulder, naar Weile.


Datum: 13 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Jansz. Bart, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat hij de 7e mei op de hoogte van de Galloper gepraaid heeft een brik, tonende Hollandse vlag, alsmede die van het collegie Zeemanshoop, zijnde waarschijnlijk DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Jan Hilbrands, van Amsterdam naar Suriname.
Kapt. Jan Daniel Diets, van Suriname in Texel binnen, heeft de 25e april op 47º38′ NB 18º WL, gepraaid het schip AGATHA, kapt. Klaas L. Spijkman, van Suriname naar Amsterdam; de 27e dito op 47º35′ NB 17º10′ WL, de brik ALWINA, kapt. J.S. Kortlang, van Amsterdam naar Philadelphia; de 30e op 47º NB 11º20′ WL, een kof, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met Nº. 410, zijnde die van kapt. Reint J. Kranenburg, voerende het schip VENILIA, van Rotterdam naar Bosten en de dito op de hoogte van de Galloper het schip DE SNELHEID, kapt. Claus Wessels, van Amsterdam naar Suriname.
Het galjoot ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. Govert Blom, van Amsterdam naar Batavia, is de 8e mei gepraaid op de hoogte van de Galloper.
De MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, van Suriname naar Amsterdam, is gepraaid op 47º38′ NB 19º06′ WL.
Volgens particulier bericht gearriveerd in Texel HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 mei. AGATHA, kapt. K.L. Spijkman, van Suriname; PAULINA, kapt. S.T. de Boer, van Cette; DOLPHYN, kapt. A. Sluik Jr., van Port á Port; VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, van Londen.
Vlie, 10 mei. Gisteren gemeld: ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bock, van Dantzig; DIANA, kapt. G.E. de Boer, van Stavanger.
Uitgezeild:
Vlie, 10 mei. VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange, naar Riga; GEZIENA HARMINA, kapt. J.H. Jonker, naar Eggersund; KLAZIENA MARGARETHA, kapt. J.R. Schipper, naar Oosterisoer; MARGRIETHA, kapt. G.E. ten Velde, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AGATHA, kapt. K.L. Spijkman, van Suriname met suiker en katoen; DINA MARIA, kapt. A. Ahlers, van Suriname met suiker, katoen en cacao; KLEINKINDEREN, kapt. T.W. de Vries, van Dantzig met balken en duigen; DRIE VRIENDEN, kapt. D.D. de Jonge, van Hamburg met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 11 mei 1835:
Een welbezeild hoekerschip de VERWISSELING, gevoerd door C. van der Drift: NLG 3.100, in slag NLG 325. Koper J.A. Lublink (opm: een makelaar).

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Op zaterdag de 30. dezer zal door de ondergetekende op de dien ten dage voor ’s Lands marine pakhuizen alhier plaats te hebben openbare veiling voor rekening van den Lande openbaar verkocht worden de aan ’s Lands equipagewerf alhier liggende civiele schoener BERTHA WILHELMINA, met derzelver staand en lopend tuig, zeilen, ankertouwen en verdere inventarisgoederen, liggende dagelijks ter bezichtiging aan welgemelde werf gereed van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 3 uur.
Batavia, 11 mei 1835, de havenmeester, C. Heije.


Datum: 14 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam het brikschip JOHANNA, kapt. E. Bergman, om op de 26e mei te vertrekken.
Adres bij de heren Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord van het schip.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia:
Het Nederlands brikschip ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling; vertrekt de 22e mei.
Het Nederlands brikschip NEÉRLANDS KROONPRINSES, kapt. D. Varkevisser; vertrekt de 30e mei.
Hert Nederlands fregatschip DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landberg; vertrekt de 20e juni.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driessen.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip DE VROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar New-York, het Nederlands schoenerschip MARIA & ADRIANA, kapt. P. Janzen.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 mei. de 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JOHANNA CORNELIA, kapt. L. Heykoop, van Banjoewangie; ANTHONY, kapt. B. van der Tak en PHENOMÈNE, kapt. F.P. Hoedt, van Batavia; MARIA ADRIANA, kapt. P. Janzen, van New-York. De 12e, des morgens, arriveerde DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, van Madeira.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE ONDERNEMING, kapt. H.A. Jongebloed, van Malaga en DE ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, van Lissabon.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas MARGARETHA, kapt. H. Hagers, van Paramaribo. De 13e, des morgens, zeilde ACTIVA, kapt. A.H. de Vries, naar ….
Kapt. A. Hoogendijk, voerende het kofschip DE GOEDE VERWACHTING, rapporteert, dat hij de 1e dezer gezien heeft, op 44º40’ NB 11º24’ WL, een Hollands driemastschip, voerende een witte vlag met de letters D C gemerkt.
Het schip AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van Cardiff te Amsterdam gearriveerd, is, volgens particulier bericht, de 8e dezer in Texel binnengelopen.
Kapt. H. Fägels, van Charleston te Amsterdam gearriveerd, heeft de 23e april, op de hoogte van Lezard, gepraaid het schip NEDERLAND, kapt. J.P. Carst, van Amsterdam naar Baldmore; aan boord was alles wel.
Kapt. J.J. Bart, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat de 29e maart met hem van Suriname is vertrokken het schip MARGARETHA, kapt. H. Hagers, naar Rotterdam; als mede dat te voren vertrokken was het schip DE HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, naar Amsterdam. Voorts heeft kapt. Bart de volgende schepen gepraaid, als: de 6e dezer, op de hoogte van Wight, de smak DE VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit, van Hamburg naar Nantes en de 7e dito, op de hoogte van de Galloper, een brik, tonende Hollandse vlag, als mede die van het collegie Zeemanshoop, zijnde waarschijnlijk het schip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam naar Suriname.
Kapt. J.D. Diets, van Suriname in Texel binnen, heeft de 27e april, op 47º35’ NB 17º10’ WL, gepraaid de brik ALWINA, kapt. J.S. Kortlang, van Amsterdam naar Philadelphia; de 30e dito, op 47ºNB 11º20’ WL, een kof, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop met n.º 410, zijnde die van kapt. R.J. Kranenborg, voerende het schip VENILIA, van Rotterdam naar Boston en de 7e dito, op de hoogte van de Galloper, het schip DE SNELHEID, kapt. C. Wessels, van Amsterdam naar Suriname.
Het galjoot ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Amsterdam naar Batavia, is de 8e dezer gepraaid op de hoogte van de Galloper.
Het schip MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, van Suriname naar Amsterdam, is gepraaid op 47º38’ NB 19º06’ WL.
Het schip ELLIDA, kapt. J.G. Klein, van Amsterdam naar Krageroe is te Hesnaas binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 mei. De ever ANNA MARGARETHA, kapt. C. Breckwoldt, van Hamburg naar Amsterdam, bij Cuxhaven gezonken (bevorens gemeld) ( opm: zie RC 070535), is, volgens brief van Hamburg van de 8e dezer, met de lading weer opgehaald en te Cuxhaven binnengebracht, doch aldaar afgekeurd geworden; de lading zou wegens beschadigdheid openlijk verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping, op rechterlijk gezag, van het Mecklenburger galjasschip, genaamd DELPHIN, lang over steven 23 ellen, wijd in het ruim tussen de wegers voorbij het groot luik 6 ellen 7 palmen 2 duimen hol in het ruim van de bovenkant van de buitenhelling tot onder de watergang 3 ellen 3 palmen aan de voorkant van het groot luik, alles Nederlandse maat, met deszelfs staande en lopend wand en inventaris.
Behorende bij het genoemde Mecklenburger galjasschip DELPHIN, liggende in het Zalmgat, even buiten Rotterdam gevoerd wordende bij kapt. Joachim Voss; ten verzoeke van de heren Joan Osij & Soon, kooplieden, kantoor houdende te Rotterdam aan de Leuvehaven, domicilium gekozen hebbende ten kantore van de heer Mr. Jacoba Bakker, procureur, wonende te Rotterdam aan de Geldersche kade, wijk B, n.º 59, die in deze voor hen is occuperende rekwiranten uit krachte van een vonnis, gewezen bij de rechtbank van koophandel, zitting houdende te Rotterdam in dato de zeven en twintigste maart dezes jaars, behoorlijk geregistreerd, bij welk vonnis de genoemde kapitein Joachim Voss is gecondemneerd om aan de rekwiranten deugdelijk competerende krachtens een Bodemarybrief en waarvoor het gemelde schip en toebehoren is verklaard speciaal verbonden en executabel.
De executanten hebben het voorschreven schip ingezet om en voor de som van twaalf honderd gulden.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van gem. rechtbank en kopie derzelve ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Mr. Jacobus Bakker en verdere informatie te bekomen bij de heren kargadoors Kuyper, Van Dam en Smeer, kantoor houdende aan de Wijnhaven, binnen deze stad.
J. Bakker, procureur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Helder, 8 mei. Z.K.H. de Prins van Oranje, vergezeld van hoogstdeszelfs twee jongste zonen, heeft gisteren deze vesting en zeehaven met een bezoek vereerd.
Hoogstdezelve heeft zich onmiddellijk begeven aan boord van Zr.Ms. fregat DE MAAS, gecommandeerd wordende door de heer kapt. ter zee Arriens, met welk schip de prins adelborst eerlang een reis naar de West-Indië zal doen en op welke bodem de maritieme, militaire en civiele autoriteiten, hun opwachting bij de beminde prins veldmaarschalk gemaakt en de eer gehad hebben met Z.K.H. het middagmaal te houden.
Z.K.H. heeft met veel belangstelling ’s Rijkswerf Willemsoord, de ter rede liggende schepen en vaartuigen van oorlog, die voor hoogstdezelve gemanoeuvreerd en gesalueerd hebben, bezichtigd en is vervolgens weer aan boord van DE MAAS, alwaar hoogstdezelve des nachts verblijf gehouden heeft, teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 mei. DRIE GEBROEDERS, kapt. C.C. Kroger, van Batavia en Soerabaya; JAPAN, kapt. P.H. Wilters, van Soerabaya en Passarouang; HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons en HENRIETTE, kapt. T. Bodeman, van Suriname; AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Bahia; AMALIA, kapt. H.P. Heusing, van Cette; HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, van Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAPAN, kapt. P.H. Willers, van Batavia met koffie, suiker, huiden en rottingen; DRIE GEBROEDERS, kapt. C.C. Kröger, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Suriname met suiker, tijm en katoen; MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, van Suriname met suiker en katoen; DOLPHYN, kapt. A. Sluyk Jr., van Porto met suiker, citroenen, China’s-appelen, wijn en citroenen; DREI VRIENDEN, kapt. Ten Cate, van Londen met suiker, wijn, Turks garen, verfhout en koopmanschappen; JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, van Bordeaux met wijn; ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, van Duinkerken met manifacturen, gieten, borden, zeeftranden, glas, marmer en spijkers; JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap, van Stockholm met teer en staal; WELVAART, kapt. R.T. Fenenga, van Cardiff met ijzer; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, van Dantzig met hout; JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, van Dantzig met tarwe; JANSINA MARGARETHA, kapt. Plukker, van Dantzig met balken en delen; DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Dantzig, met tarwe, schoppen en barnsteen; ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Altona met suiker; ALBERDINA, kapt. H.J. Schoemaker, met tarwe; INGEBORG CAROLINE, kapt. A. Berentsen, van Arendahl met hout; GEBINA, kapt. P.J. de Vries, van Noer met tarwe; DE JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiten, van Hamburg met suiker en glas; HENDERINA, kapt. A.D. Kat, van Embden met boekwijt; ATALANTA, kapt. A. Oestman, van Lübeck met5 raapzaad; INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers, van Cuxhaven, manuf., meubelen, ijzer, spijkers, wapenen, vijlen, puimsteen en klompen; VROUW CHRISTINA, kapt. H.W. Tunteler, van Leer met boekweit, honig en borstels; DE EENDRAGT, kapt. J.J. Schoemaker, van Leer met boekweit; DE JONGE KLAAS, kapt. O.E. Muller, van Norden, met rogge en veren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 13 mei. Gisteren namiddag, omstreeks half 5 ure, is alhier met het beste gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten van stapel gelaten het koopvaardijfregat de NEPTUNUS; en zijn tevens op gemelde werf de kielen gelegd voor twee fregatten, de BATO en de BROEDERTROUW.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 13 mei. Ingevolge op gisteren ontvangen voorlopige en heden nader door brieven uit Batavia van 7 en 17 januari bevestigde berichten, was het fregat de DORTENAAR, kapt. H.P. Visser, op 4 januari, op de terugreis van Japan, in de beste staat te Batavia gearriveerd. Op 20 januari dacht de kapitein naar Sourabaija te zeilen om er het inhebbende koper te lossen en weder lading in te nemen, en hoopte half februari van daar, door straat Bali de terugreis naar Dordrecht aan te nemen.


Datum: 15 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 12 mei. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HENRIETTE KLASINA, kapt. Johannes Balthazar Fuchs, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname het gekoperd tweedeks fregatschip CLASINA ADRIANA, kapt. Jens Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en W. Windhouwer.
Suriname. het gekoperd tweedeks driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam.
Suriname. het gekoperd barkschip DINA MARIA, kapt. Albert Ahlers Jr., van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Havana. De Nieuw gekoperde schooner-kof DIANA, kapt. H. Wente, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Cº.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Genua en Livorno. De Nederlandse schooner-kof MARIA CATHARINA, kapt. Pieter Bakker. Adres bij C.L. de Grys en Zoon en J. de Rooy.
Gibraltar, Maltha en Smyrna. Het Nederlands schip DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman. Adres bij Van Olivier en Comp., D’Arnaud en Comp,, Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel. Vertrek 31 mei, op verbeurte der vracht.
Marseille. Het Nederlands gezinkt schoonerschip MONNIKENDAM, kapt. Douwe H. Kramer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van Cardiff te Amsterdam gearriveerd, is volgens partikulier bericht de 8e mei in Texel binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H.G. Sap, van Stockholm te Amsterdam gearriveerd, heeft den 4 mei in goeden staat gepraaid het schip CATHARINA, kapt. E.R. Huisman, van Harlingen naar Noorwegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. J. Barends, voerende het schip FREDERIKA, van Rochefort naar Hamburg, in dato den 9 mei, was hij toen in goede staat zeilende op de hoogte van Texel. Hij rapporteert gepraaid te hebben het schip ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, van Liverpool naar Bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. W.A. Bakker, van Cardiff te Helvoet binnen, heeft den 6 mei in de Hoofden gepraaid, de kof GESYNA, kapt. J.F. de Boer, van Liverpool naar Dantzig.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Kapt. William Soanes, gevoerd hebbende het Engelse schip THE EFFORT, van Londen naar Hamburg gedestineerd, onlangs in de buitengronden van het Eijerland, annex Texel, en vervolgens op de punt van de Vliehors gestrand, is van mening, op bekomen autorisatie van, en ten overstaan van de heer C. Zunderdorp, sub agent van Lloyds enz., over Texel, Vlieland enz., en ten overstaan van een bevoegd beambte, om contant geld publiek te verkopen:
- Te Vlieland op woensdag den 20 mei 1835, des morgens ten 10 uur, 945 stuks Dassenvellen, zo bereid als onbereid, 415 stuks bereids geverfde Robbenvellen, 37 stuks planken rozenhout van differente lengte, breedte en dikte (zwaar hout), 1 kist, inhoudende bezems en verfkwasten.
- Vervolgens als boven te Texel, in het logement van de weduwe Dirk Kikkerts van den Burg, op maandag den 25 dito, des morgens ten 10 ure: van 225 stuks Dassenvellen en 13 planken rozenhout, van onderscheidene lengte, breedte en dikte, geborgen uit genoemd schip.
Zullende alle deze goederen een dag voor en op de verkoping, gekaveld te zien zijn. Schipper Lieckle J. de Boer zal ten gerieve der gegadigden daags voor de verkoping, van Harlingen naar Vlieland vertrekken.


Datum: 16 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, om spoedig te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlandse kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten.
Naar Liverpool, het Nederlandse kofschip DE VROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 mei. de 14e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis HARMONIE, kapt. C.J. Reus, naar Havanna; WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar …. ; MINERVA, kapt. P.B. Lorentzen, naar Finland.
De 14e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas HOOP, kapt. W.E. Kok, naar Nantes; JONGE ERIKA, kaot. H.O. Gerjets, naar ….. ; HERSTELLING, kapt. J.J. Bremer, naar Embden; CATHARINA CAROLINA, kapt. J.J. Schie, naar Memel.
De 14e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis BELLONA, kapt. R. Rolufs, naar Batavia; STAD EN LANDE, kapt. T.D. Zeeuw, naar Christiania en CORNELIS STAR, kapt. P. Kramer, naar Londen; de 15e, des morgens, zeilden WISSELVALLIGHEID, kapt. S.B. de Jong, naar ….. ; VROUW HOUWINA, kapt. H.S. Val naar Archangel.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerde HAABET, kapt. A. Thysen, van Libau; de 15e, des morgens, zeilden HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, naar Liverpool; AUWINA, kapt. H.H. Wolkammer, naar ….. en PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
De 15e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VROUW ANTJE, kapt. K.D. Ekamp, naar Hamburg en JEREMIAS, kapt. S.L. Stellingwerf, naar Nerva.
Het schip DE DRIE VRIENDEN, kapt. E.F. ten Cate, van Londen te Amsterdam gearriveerd, is de 9e dezer in Texel binnengekomen.
Kapt. D. Spreeuw, van Suriname in Texel binnen, heeft de 26e april, op 47ºNB 31’ WL, gepraaid het schip DE NIJVERHEID, kapt. A. van der Linden, van Havanna naar Guernsey en de 10e dezer, dwars van de Singels, gezien het schip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam naar Suriname.
Kapt. E. Bergman, van Batavia te Helvoetsluis binnen, heeft de 17e januari in Straat Sunda gepraaid het schip ZUID-HOLLAND, kapt. P.S. Schuil, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 mei. Het schip EUGÉNIE, kapt. A.J. Meulenaer, de 8e december van Batavia naar Amsterdam vertrokken, is de 10e januari met schade te Batavia uit zee terug gekomen en de 12e dito naar Soerabaya verzeild, om te repareren.
(opm: 3½ jaar stilliggen in Antwerpen, waarschijnlijk zonder voldoende onderhoud, hadden kennelijk hun tol geëist, zie ook RC 210634)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 mei. Te Vlissingen is uit het dok gehaald en ter rede gekomen Zr.Ms. korvet BOREAS, commandant Paling.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 mei. FORTUNA, kapt. P. Pedersen, van Fernambuck; TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, van Holmstrand.
Vlie, 13 mei. ZEELEEUW, kapt. T. Winja, van Stockton.
Malaga, 19 april. ZORG EN VLIJT, kapt. Hendriks, van Santos.
Uitgezeild:
Texel, 14 mei. JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, naar Batavia; DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, naar Suriname; PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, naar Triest; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, naar Port á Port; ALETTA, kapt. F.B. Nepperus, naar Marseille; VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhyn, naar Nantes; CORNELIA, kapt. A.P. Stegenga, CATHARINA, kapt. J.H. Middel en ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout, naar Londen; ROSALIE, kapt. F. Fokkens, naar Rotterdam (opm: om aan de Rotterdamse koper te worden opgeleverd; het fregat ging als ELISABETH weer naar zee, zie RC 180635); MARGARETHA CORNELIA, kapt. R.C. Hazewinkel, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JEANETTE, kapt. Th. Bodeman Hz., van Suriname met suiker en katoen; DE AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Bahia met suiker, huiden, werk- en verfhout, tapioca en tabak; FORTUNA, kapt. P. Petersen, van Fernambuc met suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Middelburg, 13 mei. Heden namiddag, omstreeks 2 ure, is van de werf der Commercie-Compagnie dezer stad, in goede orde te water gelopen het fregatschip MIDDELBURG, groot 500 last, gebouwd door de scheepsbouwmeester F. Haverkamp, gedestineerd voor de vaart op de Oost-Indiën.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 15 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNE MINA, kapt. E.S. van Wijk, van Oleron, met ongeraffineerd zout; SCIPIO, kapt. R. Chambers, en LYDIA, kapt. George Johnson, beiden van Sunderland, met steenkolen.


Datum: 18 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 mei. H. EN Z., kapt. S.K. de Vries, van Rio-Janeiro; FLORA, kapt. J. Manning, van Londen.
Vlie, 14 mei. HARMONIE, kapt. H.K. Potjewyd, van Koningsbergen; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, van Oosterisoer.
Terschelling, 13 mei. ANNA REBEKKA, kapt. R. Molenaar, van Elbing.
Uitgezeild:
Texel, 15 mei. TWEE JONGVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, naar Londen; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, op avontuur.
Vlie, 14 mei. WELDAAD, kapt. B.E. Bol, naar Newcastle; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Hull; ANNA MARIA, kapt. H. Hork, naar Archangel; KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, naar Dantzig; FRAUKA KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, naar Eggersund; J.D. CAROLINA, kapt. D.C. Danielsen, naar Oosterisoer; GEERTRUIDA, kapt. E.R. Zoutman, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het Nederlandse schip MACASSAR, van Rotterdam naar Batavia, met troepen, is de 9e dezer te Falmouth, uit hoofde van de storm, binnengevallen, alsmede de Nederlandse brik HOLLANDER, van Madeira.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 16 mei. CORNELIA SARA, kapt. J.C. Ludders, van Fernambuc; ANTINA, kapt. B.J. Schuring, van Farsund; HENRIETTE, kapt. H.T. Pieper, van Kiel.
Uitgezeild:
Texel, 16 mei. Zr.Ms. fregat MAAS, kapt. ter zee Ariens, Zr.Ms. brik SNELHEID, luit. ter zee Ferguson en ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, naar Suriname; DRIE GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, naar Londen; VROUW ALIDA, kapt. H.J. Witkop, naar Hull; EUROPA, kapt. P. Nieuwman, naar Rotterdam; JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuyper, op avontuur.


Datum: 19 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Gibraltar, Maltha, Konstantinopel en Smyrna, het Nederlandse hoekerschip EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 mei. De 15e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. brik MERCUUR, kapt.-luitenant Molenaar; DE HOOP, kapt. M.D. Meyer, naar Batavia en arriveerden DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeyer, van Liverpool; ROSALIE, kapt. F. Fokkens, van Amsterdam; de 16e, des namiddags ANGELINA, kapt. J.E. Visser, van Cuxhaven; GEERTRUIDA, kapt. W. Pranger, van Antwerpen. De 17e, des morgens, GEZIENA, kapt. P.P. Muntendam, van La Rochelle.
De 16e dezer, des morgens, DE VROUW HELENA, kapt. A.J. Pekelder, van Dantzig; des namiddags BELUS, kapt. J. Schuuring en DE VROUW JOHANNA, kapt. G.O. Schoemaker, van Embden; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. F. Ferstrepen en CHRISTINA, kapt. P.R. Lucht, van Cuxhaven; L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, van Duinkerken. De 17e, des morgens, arriveerden DE VROUW MARIA, kapt. B.C. Behrens, van Grevelingen en zeilde DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Duur en AURORA, kapt. R.E. Betten, naar ….. .
De 18e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en zeilden HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Liverpool en DE VROUW ANNA, kapt. A. Riedijk, naar Lissabon.
De 18e dezer, des middags, zeilde van Maassluis WILHELMINA, kapt. W.E. Ukema, naar Duinkerken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 mei. een Texelse loods- of schoenerschuit is in de ochtend van de 13e dezer, bezig zijnde met het bergen der lading van het op Texel gestrande schip ALEXANDER, kapt. H. Tonkin, van Londen naar Hamburg, daarbij omgeslagen en van de acht manschappen vijf verdronken en van de acht manschappen vijf verdronken, doch de drie overige gered. (opm: Engelse brik, zie AH 190535)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 mei. Het schip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam naar Suriname, is op de hoogte van Dungeness gepraaid.
Het schip MARGARETHA, van Rotterdam, is gepraaid door kapt. Collins, van Tabago te Cork gearriveerd.
Het schip JAVA, kapt. J.IJ. van der Zweep, van Rotterdam naar Batavia, is de 4e dezer gepraaid op 16 gr. (waarschijnlijk 46 gr.) noorderbreedte en 10 gr. lengte door kapt. F.H. Fokken, de 9e dito op de hoogte van Douvres aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, maandag 18 mei. Uit Zeeland schreef men dat Zr.Ms. bombardeerkorvetten PROSERPINA en MEDUSA, welke tot heden in het dok in Vlissingen lagen, de aanschrijving bekomen hebben, de Schelde opwaarts te stevenen en ter hoogte van Hoedekens Kerke post te vatten. Zr.Ms. stoomboot SURINAME zal genoemde korvetten derwaarts slepen en vervolgens bij Bath stationeren. De ter rede liggende korvet BOREAS, kapt. luit. Paling, is gereed om met een de eerste gunstige wind, heden of morgen, te zeilen. Zr.Ms. fregat EURIDICE, kapt. ter zee Dubicart, blijft ter rede van Vlissingen gestationeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Den Helder, 16 mei. Hedenochtend is Zr.Ms. fregat DE MAAS, commandant kapt. ter zee Arriens, aan boord hebbende Z.K.H. de prins adelborst en gevolgd door Zr.Ms. brik DE SNELHEID, commandant Ferguson, onder het lossen van het geschut, hetwelk door Zr.Ms. brik DE PANTHER beantwoord werd, zeewaarts gestevend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Texel, woensdag 13 mei. Met diep leedwezen vernam men alhier, in de late avond van heden, het verongelukken van vijf ingezetenen dezer gemeente, tengevolge van het omslaan van het vaartuig, waarin zij zich, met nog drie andere, doch geredde personen begeven hadden, ten einde enige goederen te bergen van uit het, dezer dagen op de Zuiderhaaks vervallen, Engelse brikschip ALEXANDER. (opm: zie PGC 190535 en LC 220535)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Genua, 22 april. In het jaar 1834 zijn alhier 12 Nederlandse schepen aangekomen, welk aantal veel groter is dan vroeger. Ook zijn de terugvrachten naar Nederlandse havens bijna uitsluitend aan Nederlandse bodems te beurt gevallen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 17 mei. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia; THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Kral, van Suriname; VROUW ALIDA, kapt. F.O. Timmer, van Cuxhaven; JOHANNES, kapt. H. Tobbens, van Papenburg; VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, van Sunderland; DIANA, kapt. A. Nannings, van Ostende (opm: het Belgische fregat DIANE werd, na sinds september 1831 in Brugge opgelegd te hebben gelegen, nu door de naar Amsterdam verplaatste rederij Sinave [weer] onder Nederlandse vlag gebracht om gebruik te kunnen maken van de gesubsidieerde vrachten van de N.H.M.).
Vlie, 15 mei. VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Christiaansand.
Terschelling, 14 mei. VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huising, van Stokholm; DE GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, van Fersund; ACTIEF, kapt. J.L. Meyer, van Memel; DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J.Boiten, van Koningsbergen.
Uitgezeild:
Texel, 17 mei. HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. H. Rolff, naar Batavia; TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.J. Klein, naar Baltimore; ENGELINA KUILENBORG, kapt. J.H. Pranger, naar Noorwegen; MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, naar Hull; HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop, naar Liverpool; VROUW DIEUWKE, kapt. R.S. Bovenkamp, naar Londen.
Vlie, 15 mei. JONGE HENDRIK, kapt. W.T. Hitman, naar Koppenhagen; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; JONGE JARIG, kapt. T.A. van Duinen, op avontuur; HERSTELLING, kapt. H.H. Bakker, op avontuur.
16 mei. CONCORDIA, kapt. D.H. van Wyk, naar Newcastle; EENDRACHT, kapt. J.H. Hutt, naar Leith; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Nerva; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wygers, naar Riga; UDONIA, kapt. W.P. Wessels, naar Weiburg; INGEBORG CAROLINA, kapt. A. Berentsen; ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen, naar Christiaansand; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Oosterisoer; VROUW AFINA, kapt. D.H. Drewes en HOOP, kapt. S.E. Scherpbier, naar Flekkefiorde; VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit en ELEONORA CHARLOTTE, kapt. H. Radloff, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia met koffie, suiker en huiden; (opm: kof) HZ, kapt. S.K. de Vries, van Rio Janeiro met huiden; CORNELIA SARA, kapt. J.C. Ludders, van Fernambuck met suiker, huiden en hoornen; PAULINA, kapt. S.T. de Boer, van Cette met wijn; AMALIA, kapt. H.P. Hensing; van Cette met wijn en kurk; HECTOR, kapt. P.H. Keusder, van Koningsbergen met lijnzaad, erwten en haver; SOPHIA CHARLOTTE, kapt. J.F. Pertiet, van Dantzig met hout; ANNA REBECCA, kapt. B. Molenaar, van Elbing met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 18 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen INTEGRITY, kapt. Thom Soulsby, van Newcastle, met steenkolen; de TWENDE BRODRE, kapt. Jurgen Backer, van Holmstrand, met hout, en de JONGE MARGRETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, van Liverpool, met zout, ijzer en katoen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DRIE VRIENDEN, kapt. E.F. ten Cate, van Londen te Amsterdam gearriveerd, is den 9 mei in Texel binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een Texelse loods- of schooierschuit is in de ochtend van den 13, mei, bezig zijnde met het bergen der lading van het op Texel gestrande schip ALEXANDER, kapt. H. Tonkin, van Londen naar Hamburg, daarbij omgeslagen en zijn van de acht manschappen vijf verdronken, doch de drie overige gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MACASSAR, kapt. H. Poppen, van Vlissingen naar Batavia, is den 9. mei te Falmouth binnengelopen.


Datum: 20 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 17 mei. REINA, kapt. P.C. Koops, van Dantzig.
Terschelling, 16 mei. DE JONGE FREDERIK, kapt. H.E. Boswyk, van Memel.
Uitgezeild:
Texel, 18 mei. LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, op avontuur.
Vlie, 17 mei. AGATHA, kapt. D.G. Schuur, naar Archangel; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, naar Petersburg; ALBERDINA, kapt. G.G. Venema, naar Flensburg; GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffyn, naar Stettin; VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Kleyn, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Kral, van Suriname met suiker en katoen; HZ, kapt S.K. de Vries, van Rio Janeiro met huiden en koffie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. In het laatst van de maand mei of in het begin van de maand juni, zullen van Amsterdam naar Batavia vertrekken de buitengewoon snelzeilende gekoperde fregatschepen DE JAVAAN, gevoerd wordende door kapt. J.G. Adriaan en ZEEMANSHOOP, gevoerd wordende door kapt. J.A. Witzen. Personen of families, die van dezelver kajuiten, welke geheel tot gemak der passagiers zijn ingericht, voor de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, gelieve zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz en Floris der Kinderen, te Amsterdam.


Datum: 21 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 mei. De 19e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas VENUS, kapt. J.H. Muggenborg, naar Embden en DE JONGE JOHANNIS, kapt. H. Elbring, naar Duinkerken.
De 19e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis FLORA, kapt. J.D. Meincke, van Arendsburg; ARRINA, kapt. L.B. Loets, van Cuxhaven.
De 19e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, naar Bergen en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen; de 20e des morgens, L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, naar Duinkerken; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, naar Stockholm en DE VROUW MARIA, kapt. H.W. Meyer, naar Papenburg.
De 19e dezer, na posttijd, zeilden van Maassluis ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, naar Goole; de 20e. des morgens, DE VROUW MARGARETHA, kapt. T Ammerman, naar Bremen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 mei. Het schip DE ZEEMEEUW, kapt. J.J. van Driesten, van Amsterdam naar Bahia, is, volgens particulier bericht, reeds in de eerste dagen dezer maand uit Texel naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 mei. de vracht-ever, op de Wezer gezonken, is, volgens schippers-rapport, het schip MARIA, kapt. H. Breckwoldt, van Kierteminde naar Amsterdam. (opm: waarschijnlijk buitenlander)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 mei. De ladingen der schepen CONCORDIA, kapt. J. Stemmer, van Aalburg en FORTUNA, kapt. N. Wettern, van Randers, beide met zaad, naar Amsterdam, te Tonningen aangekomen, zijn, volgens brief van daar van de 14e dezer, wegens zwaar broeien door eigen bederf, gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 mei. DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, van Riga; CHRISTINA, kapt. H.B. Ellegers en VISSCHERY, kapt. P.J. Jelsma, van Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd schoener-kofschip JEANNETTE, kapt. Thomas Bodeman Herman, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Bahia. Het gekoperd schoenerschip DE AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam. Adres bij H. Verweyde Czn.
Baltimore. Het Nederlands kofschip DE VREDE, kapt. Derk Jonkes Wiersma. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Marseille. Het Nederlands kofschip VRIESLAND, kapt. Tonnis W. Stuit. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 1 juni.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het Nederlands schip DE EENDRAGT, kapt. W.R. Reiningh. Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. De Nederlandse kof ENGBERDINA, kapt. C.J. Bossinga. Adres bij Kranenburg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jz. en Zoon.
Petersburg. De Nederlandse kof GEERDINA, kapt. E.A. Doewes. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederlands kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Derk Derks Flik. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Amsterdam, 19 mei. Den 21ste februari is aan Kaap de Goede Hoop binnen gelopen het schip (opm: bark) EERSTELING, kapt. Horneman van Rotterdam, ter Zuidzee walvisvangst uitgevaren.


Datum: 22 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 20 mei. ANNA MARGARETHA ELISABETH, kapt. J. Nielsen, van Drammen; TWEE GEZUSTERS, kapt. P.H. Holst, van Holmstrand; CORNELIA, kapt. B.A. Oortjes, van Larwich.
Uitgezeild:
Texel, 20 mei. ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, naar Suriname; FELIX, kapt. P. Johannsen, op avontuur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MACASSAR, kapt. H. Poppen, van Vlissingen naar Batavia, te Falmouth binnen, heeft den 12 mei de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, den 21 mei. Van Texel wordt onder dagtekening van de 13e dezer gemeld:
Met diep leedwezen vernam men alhier, in den late avond van heden, het verongelukken van vijf ingezetenen dezer gemeente, ten gevolge van het omslaan van het vaartuig, waarin zij zich, met nog drie anderen, doch geredde personen begeven hadden, ten einde enige goederen te bergen uit het dezer dagen op de Zuiderhaaks vervallen Engelse brikschip ALEXANDER. Vermoedelijk is het lichte vaartuig door een onverwachte en hevige branding overstelpt, en hebben daardoor vier brave huisvaders, kundige en nijvere zeelieden, waaronder twee broeders, alsmede vader en zoon, met nog een jong mens, hun graf in de golven gevonden, allen diep betreurd door hunne achtergelatene, en gedeeltelijk hulpbehoevende weduwen, wezen en verdere betrekkingen.


Datum: 23 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam, ligt in lading naar Belfast, het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 mei. de 20e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis HECTOR, kapt. C. Bartelsen, van Rio-Janeiro.
De 20e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas AGATHA, kapt. R.P. Dik, van Lübeck; CAROLINA, kapt. F.H. Bonjer en DE VROUW LUMINA, kapt. J.J. Mulder, van Hamburg; de 21e, des morgens, PRINS VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken.
De 21e dezer, des morgens, arriveerde te Maassluis DE JONGE WILLEM, kapt. L. Maasdijk, van Rouaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 mei. Kapt. S.H. Veer, van Batavia, Soerabaya en Passaroeang in Texel binnen, heeft de 25e januari, op 15º15’ ZB 110º OL, de oosthoek van Java 120 mijlen ten Z.W. van zich hebbende, gepraaid de bark DE MAAS, kapt. M. van Velthoven, van Passaroeang naar Rotterdam, aan boord was alles wel; als ook de 12e dezer, op de hoogte van Goudstaart, gezien een kof, tonende Veendamse collegievlag, met n.º 12 M en een andere kof, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop met n.º 259, zijnde die van kapt. K. Parrel, voerende het schip DE VROUW NEELTJE, van Rotterdam naar St. Ubes en de 13e dito, twee mijlen Z.W. ten Z. van Bevesier, een brik, tonende mede vlag van het collegie Zeemanshoop, met n.º 230, zijnde die van kapt. J. Hilbrands, voerende het schip DE PRINS DER NEDERLANDEN, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 mei. Zr.Ms. oorlogs-fregat DE MAAS, kapt. Ariens, aan boord hebbende Z.K.H. prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden en Zr.Ms. oorlogs-brik DE SNELHEID, kapt.-luitenant H. Ferguson, beide uit Texel naar Suriname, zijn de 17e dezer op de hoogte van Noordwijk gepraaid door de Scheveningse pink PRINSES MARIANNE, stuurman Willem Körving; aan boord alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 mei. Aangaande het schip DE ZEEMEEUW, kapt. A.L. Koolhaas, van Newcastle naar Amsterdam, te Hooksiel (opm: Hooksiel) binnen, wordt van daar van de 16e dezer bericht, dat de inhebbende steenkolen voor ruim ƒ 600 waren verkocht; ook zou het schip met de rest der lading, tot dekking der overige kosten, waarschijnlijk bij executie verkocht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 mei. Het schip DE VRIENDEN, kapt. S.IJ. Parma (voor kapt. H.M. Lelz), van Batavia, Soerabaya en Passaroeang naar Amsterdam, is de 2e april gepraaid op 33º NB 24 WL.
Volgens brief van kapt. D.T. Visser, voerende het schip PHOENIX, van Amsterdam naar Buenos-Ayres, in dato 25 maart, was hij toen in goede staat zeilende op 01º37’ NB 21º37’ WL; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 19 mei. De 15e dezer is door Terschellinger loodsen, af en aan alhier, in goede welstand gepraaid de brik MARIA EN HERMAN, kapt. J.M. Ode, van Rio de Janeiro.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 21 mei. DE VRIENDEN, kapt. S.Y. Parma, van Batavia; NEPTUNUS, kapt. J. Blom, van Drammen; HENDRIKA MARCHINA (opm: eerste reis van deze kof), kapt. G.G. Bakker en NEPTUNUS, kapt. S. Feye, van Fahrsund; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, van Dantzig; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, van Holmstrand; ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, van Droback; VROUW LUBBEGINA, kapt. H.K. de Weerd, van Oosterisoer.
Vlie, 18 mei. TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Jaski, van Dantzig. 20 mei. CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Hull, l. v. Bremerhaven; AMELINA, kapt. H.H. Naatje en DOLPHYN, kapt. J.J. Kruge, van Drammen; VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, van Oosterisoer.
Terschelling, 18 mei. HARMONIE, kapt. A. Middents, van Dantzig; HELENA, kapt. F.O. Adena; VROUW CATHARINA, kapt. C. Koster, van Hamburg. 19 mei. DE VROUW HEIDEWIEKA, kapt. J.J. Pekelder en VERTROUWEN, kapt. H.D. Klatter van Hamburg; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Kroon, van Sonderborg; VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars, van Dantzig; HARMONIE, kapt. F. Heeren, van Grypswaldt; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.P. Alberts, van Lübeck; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Ahrendahl; DE JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Oosterisoer; DE JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pratt, van Christiaansand; DE VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback.
Uitgezeild:
Vlie, 18 mei. CONCORDIA, kapt. J.J. Mandema, naar New-Castle; HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, naar Riga; EOLUS, kapt. C.D. Evers, naar Wismar; ALIDA KLASINA, kapt. K.E. Tiktak, naar Stokholm; CONCORDIA, kapt. J. Kwakenburg, naar Stettin; GEZINA JACOBA, kapt. J. Wever, naar Droback; LUNA, kapt. L. Bakker, naar Drammen; ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel, naar Noorwegen; EENDRAGT, kapt. B.C. de Groot, op avontuur. 19 mei. EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Christiaansand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VRIENDEN, kapt. S.Y. Parma, van Batavia met koffie, suiker en huiden; HARMONIE, kapt. F. Heeren, van Greifswald met tarwe; VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Pasman, van Rüstingersiel met boekweit.


Datum: 25 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 22 mei. DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia; JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Havana; DRIE GEBROEDERS, kapt. F.J. Kramer, van Krageroe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekende, voerende het schip AMALIA, van Libau voor deze stad liggende, verzoekt geen krediet te verlenen aan de equipage, alzo zulks niet zal valideren zonder zijn voorkennis.
Kapt. H.P. Hensing, voerende gemeld schip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 mei. ONDERNEMING, kapt. R. Dekker, van Suriname; VROUW JELTINA, kapt. L.P. de Vrede, van Sunderland; JONGE WILLEM, kapt. C. van der Muselen, van Dantzig.
Vlie, 21 mei. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 20 mei. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeren, van Droback; DE VROUW EBELDINA, kapt. J.H. Drenth en DE VRIENDSCHAP, kapt. A.F. Rasker, van Oudsoen; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jonge en DE JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, van Oosterisoer; IDA ALEYDA, kapt. O.J. Woldering, van Larwich; DOLPHIN, kapt. J.J. Kroger, van Drammen.
Uitgezeild:
Texel, 23 mei. ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer qq. naar Suriname.
Vlie, 21 mei. CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering, op avontuur.
Terschelling, 20 mei. DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 18 mei, het brigantijschip ACTIEF, kapt. J.L. Meijer, van Memel.
Den 20 dito, het smakschip VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Drobach; de kofschepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Drobach, JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Oostrisoer, JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, van Christiaansand, IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldring, van Larvich, en JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, van Oostrisoer.
Den 21 dito, het smakschip VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jonge, van Oostrisoer; de kofschepen ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, van Holmstrand, ANNEGINA, kapt. R.J. Kuiper, van Drobach, CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, van Larvig.
Uitgezeild: Den 18 mei, de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. K.E. Tiktak, EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, en het smakschip GESINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, alle drie naar Noorwegen.
Den 22 dito, het smakschip HENDRIKA, kapt. G.O. Sap, naar Kiel; het kofschip VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, naar Noorwegen.
Den 23 dito, het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Noorwegen.
Den 24 dito, het brigantijschip ACTIEF, kapt. J.L. Meijer, naar Memel.


Datum: 26 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux het Nederlands schoener-galjootschip JOHANNA CAROLINA, kapt. Jacob Verdoes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 mei. De 24e dezer, des morgens arriveerde te Helvoetsluis DE MAAS, kapt. M. van Velthoven, van Batavia.
De 24e, des morgens, zeilden uit de Maas DE VIER GEZUSTERS, kapt. E.A. Boye, naar ……. en HOFNUNG, kapt. B.A. de Boer, naar Noorwegen.
De 23e dezer, des middags, arriveerden te Maassluis OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw en HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer, van de Noordzee. De 24e, des morgens, zeilde ANTONIA, kapt. H.A. Jongbloed, naar Hamburg.
De 24e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis KOOPHANDEL, kapt. O. Scholtz, van Leer en DE BEURS, kapt. L. Valkenburg, van Antwerpen en zeilde SPECULATION, kapt. J.L.W. Vugt, naar Archangel.
De 24e, des namiddags, arriveerden te Brielle JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Bordeaux en MARIE, kapt. S.M. Tanger, van La Rochelle; de 25e, des morgens, DE VROUW HELENA, kapt. C. Friederich, van Bremen; DE JONGR FREDRIK, kapt. C. Stuhl, van Cuxhaven en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Het schip MARIA, kapt. J.A. Pronk, van Rotterdam naar Batavia, te Potsmouth binnen, heeft de reis voortgezet.
Zr.Ms. korvetten PROSERPINA en MEDUSA zijn de Schelde tot voor Hansweert opgevaren en aldaar ten anker gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Bij Douvres was vóór 20 mei, DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meyer, van Rotterdam naar Batavia.
Bij Lezard, 17 mei. CHRISTINA BERNARDINA, kapt. C. Jäger, van Amsterdam naar Batavia.
Bij Bevesier, 18 mei. JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven en ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 mei. LIEFDE, kapt. K.K. Hagedoorn, van Dantzig.
Vlie, 22 mei. FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Dantzig.
Terschelling, 20 mei. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Droback; DE VROUW EBELDINA, kapt. J.H. Drenth en DE VRIENDSCHAP, kapt. A.F. Rasker, van Oudsoen; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jonge en DE JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder; IDA ALEYDA, kapt. O.J. Woldering, van Larwich; DOLPHIN, kapt. J.J. Kroger, van Drammen.
Uitgezeild:
Texel, ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer qq, naar Suriname.
Terschelling, 20 mei. DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten Amsterdam: ONDERNEMING, kapt. R. Dekker, van Suriname met suiker en katoen; DE JONGE FREDRIK, kapt. H.E.W. Boswyk, van Memel met hout; DOROTHEA, kapt. L.B. Kuil, van Bremen met tabakstelen, drogerijen, medicijnen en suiker.


Datum: 27 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DE VRIENDEN, kapt. S.Y. Parma, voor kapt. H.M. Lelsz, van Batavia, Sourabaya en Passaroeang naar Amsterdam, is de 2e april gepraaid op 33º NB 24º WL.
Volgens brief van kapt. Douwe Tjeerd Visser, voerende het schip PHOENIX, van Amsterdam naar Buenos-Ayres, in dato 25 maart, was hij toen in goede staat zeilende op 1º37′ NB 20º 31′ WL; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 25 mei. AUGUSTIN, kapt. G.A. Klimp, van Batavia; ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Havana; KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Suriname; ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Brewich; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jonge, FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam en VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, de laatste vier, van Londen; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, van Newcastle; JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, van Sunderland.
Vlie, 24 mei. HYLKE JANS, B.J. Siedses, van Koningsbergen.
Uitgezeild:
Texel, 25 mei. VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma en JONGE JAN, kapt. T.P. van der Wal, naar Londen.
Vlie, 24 mei. CATHARINA, kapt. H.G. Lever, naar Newcastle; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, naar Kiel; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Oosterisoer; DIANA, kapt. G.R. de Boer, naar Noorwegen; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Laatstleden zaterdag de 23e dezer is op de werf De Oranjeboom bij de scheepsbouw- meesters A. de Graaf & Zonen de kiel gelegd van een fregatschip de PALEMBANG, voor rekening der rederij onder directie der heren Gulian, Nolthenius en Schmöle & Van Geuns.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 mei. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. E. van Duyn, met een passagier, de 10 februari vertrokken van Amsterdam.


Datum: 28 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 mei. De 25e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNETTE, kapt. P. Ouwehand en ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert, van Cardiff; ANNA MARIA, kapt. D.H. Zeplien, van Windau; de 26e, des morgens, CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Cardiff en ELIZA, kapt. T.R. Lee, van Sunderland.
De 25e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas MINERVA, kapt. J.A. Mees, van Bremen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Hermanse, van Corsoer en LYNX, kapt. T.D. Nap, van Lissabon.
Het schip EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen, van Amsterdam naar Drammen of Ostrisöer, is, tussen de 21e en 23e april, wegens tegenwind, te Narrestöe, bij Arensdahl, binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 26 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip KOOPHANDEL, kapt. Olfert Scholl, van Leer, met kalk en leien.


Datum: 29 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 27 mei. De scheepskapitein Hendrik van Veen Junior (opm: ex-kapitein MARIA, zie AH 100235) is door het Hof van Assises alhier bij arrest in dato 3 februari 1835, wegens het aan stukken zeilen van een vlotbrug op het Noord-Hollandsche Kanaal, op 10 februari veroordeeld tot een confinement (opm: opsluiting) in een tuchthuis gedurende zes maanden, tot een geldboete van vijftig guldens en tot de kosten. Wij vernemen thans dat het Z.M. behaagd heeft bij besluit van 9 mei ll. de criminele tuchthuisstraf in een correctionele gevangenis van gelijke duur te veranderen, met instandhouding van de veroordeling in de boete en de kosten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 26 mei. STAND VRIES en CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Suriname; LAURA, kapt. A. Toppen, van Bahia; GEMANIA, kapt. H. Kross, van Livorno; VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, van Cardiff; BIELJINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Londen; DANKBAARHEID, kapt. C. Schoonmeyer, van Hull.
Vlie, 25 mei. JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, van Riga; GOEDE HOOP, kapt. G.H. Jonkhoff, van Stettin.
Uitgezeild:
Vlie, 25 mei. FLORA, kapt. J. Manning, naar Londen; ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes, naar Petersburg; MARIA, kapt. H. Hanssen, naar Aalburg; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
Terschelling, 24 mei. DE GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, naar Fahrsund.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd fregat SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. De nieuw gekoperde Nederlandse kof MINERVA, kapt. Jan Jans Kiers. Adres bij Jan Corver en Comp. en B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Genua, Maltha en Smyrna. Het gekoperd Nederlands brikschip BRISEÏS, kapt. Jelle Jansen. Adres bij Van Olivier en Comp., D’Arnaud en Comp., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
Gibraltar en Triest. Het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. Willem Jacobs Stuit. Adres bij Jan Corver en C.
La Rochelle. Het Nederlands smakschip AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. De Nederlandse smak DE VROUW GEPBIENA, kapt. Pieter Jans de Vries. Adres bij de Wed. J. Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlandse schoener DE JUFFROUW FRESINA, kapt. P.H. Potjes. Adres bij J. Daniels en Zonen en Arbman. Vertrekt 29 mei.
Riga. Het Nederlands kofschip HILLEGONDA IDA, kapt. Hendrik Ade Hendriks. Adres bij Blikman en Cº. Vertrekt vóór of op 2 juni.
Riga. Het Nederlands kofschip DE NEDERLANDSCHE TROUW, kapt. B.J. de Groot. Adres bij Jan Corver en Comp. vertrekt 2 juni.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Op den 25 mei arriveerde te Texel het Nederlandse schip de AUGUSTIN, kapt. G.A. Klimp, komende van Batavia, hebbende deszelfs reis met gezonde equipage gelukkig en voorspoedig volbracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse smak GESINA HENDRIKA, kapt. G.R. Oostra (opm: GEZINA HINDERIKA, ex-VIER GEZUSTERS, bouwjaar 1805; kapt. Jan Roelfs Oostra), met hout van Dantzig naar Rouen, is den 19 mei op Schiermonnikoog gestrand. De equipagie heeft zich met de boot gered. Men was bezig met het bergen der tuigage, en men hoopte ook de lading te zullen bergen. (opm: de smak ging verkoren)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Bastia, op Corsica, wordt van den 23 april gemeld, dat op die kust zijn aangespoeld de wrakken van een onbekende kof, waarbij 5 lijken, vermoedelijk in de storm tussen den 17 en 18 dito verongelukt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 24 mei. Naar men verneemt, heeft het Z.M. behaagd, bij besluit van den 8 dezer, no. 37, Martinus van der Ham, de redder van elf schipbreukelingen van het Engelse schip TASMANIA, in oktober ll. bij Texel gestrand, te benoemen tot broeder in de orde van de Nederlandse Leeuw, met vrijlating aan de kanselier van gemelde orde om genoemde Van der Ham op zijn beurt voor te dragen tot ontvangst der toelage.


Datum: 30 mei 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux, het Nederlands kofschip HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker. Adres bij Joh.s Ooms Ez. en Co, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 mei. de 26e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop. De 27e, des morgens, zeilde PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken; des namiddags arriveerden ZWAANTIENA, kapt. H.J. Schuuring, van Oleron.
De 28e, des morgens, zeilden JOHANNA, kapt. F. Bergman, ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling en NICKERIE, kapt. F.A. Bunnemeyer, naar Batavia; ANNA CORNELIA, kapt. D. Daniels, naar Embden; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, naar Liverpool.
De 26e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas AURORA, kapt. T.H. Tonnissen, van Riga, en zeilden DE VROUW MINA, kapt. B.C. Behrens, naar …. ; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar Liverpool; DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien en ZEEVOGEL, kapt. M. Zeplien, naar de Oost Zee.
De 28e dezer, des namiddags, arriveerden van Helvoetsluis NIJVERHEID, kapt. A. van der Linden, van Jersey; ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Liverpool en JARSKE CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, van Lübeck; de 29e, des morgens, ONDERNEMING, kapt. H.G. Hinrichs, van Hull en VROUW MAGDALENA, kapt. M. van der Putten, van Sunderland en zeilde APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke, naar Batavia.
De 29e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wijk, naar Liverpool en MORGENSTAR, kapt. K.H. Meyer, naar Nantes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bij Wight was 22 mei de CLASINA ADRIANA, kapt. J. Andresen, van Amsterdam naar Suriname.
Op de hoogte van Salcombe, 21 mei. DE HANDELMAATSCHAPPIJ. Kapt. H. Rolff, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 mei. Het schip ANN GALES, alhier gestrand, is afgebracht en in het Nieuwediep binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 27 mei. MAGDALENA, kapt. M. van der Putte, van Sunderland (als bijlegger); HILLEGINA, kapt. H.H. Brakke, van Sunderland.
Vlie, 26 mei. ARENDINA HARMINA, kapt. H. Hazewinkel, van Riga; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. de Groot, van Carlshaven; GEERTRUIDA, kapt. A.A. Hansen, van Koningsbergen; JEZELINA, kapt. R.R. Legger, van Memel; JANTINA, kapt. R.T. de Jonge, van Droback.
27 mei. VRIENDSCHAP, kapt. B.H. Dekker en CONCORDIA, kapt. H.O. van Wyk, van Newcastle; VROUW BARTHA, kapt. H.J. Kreuter, van Sunderland; VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, van Memel; JUFFROUW BERENDINA, kapt. H.G. Mulder, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 27 mei. HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon. 28 mei. Zr.Ms. brik PANTHER, kapt. luit. Eieling, naar Petersburg; THEODORA SARA, kapt. J. Schut en SUSANNA, kapt. D. Grim, naar Batavia; JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes en ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer, naar Suriname; DIANA, kapt. AH. Jongebloed, naar Bordeaux; JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, naar Oleron; VIER GEBROEDERS, kapt. L.J. de Ciene, naar Duinkerken; TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, naar Londen; JOHANNA, kapt. D.B. Douwes en VREDE, kapt. J. Greven, naar Newcastle; VREDE, kapt. B. Greven, naar Nerva; GOEDE HOOP, kapt. B.G. Jacobsen.
Vlie, 26 mei. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar N.M. Lindegaard; STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortryk, naar Nerva; GOEDE HOOP, kapt. D.D. Flik, naar Riga; REGINA, kapt. O.L. Ketelbotter, naar Koningsbergen; SOPHIA CATHARINA, kapt. P.W. Barndt, van Koppenhagen; HENRICUS EVERHARDUS, kapt. L. Wilderman, van Stavanger; EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, naar Noorwegen; ALBERDINA, kapt. H.J. Schoemaker, naar Hamburg; HOOP, kapt. P.J. Boer en INDUSTRIE, kapt. J. Ulsens, op avontuur. 27 mei. HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, naar Petersburg; GOEDE HOOP, kapt. J.T. de Boer, naar Dantzig; JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback; JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, naar Oosterisoer; LANGELAND, kapt. O. Sem, naar Larwich; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: STANT FRIES, kapt. S.C. de Vries, van Suriname met suiker, katoen, koper en tin; CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Suriname met suiker, katoen en hout; ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Havana met suiker; ELISABETH ALBERDINA, kapt. D.S. Bonker, van Hooksiel met tarwe, bonen, lijnzaad, sreenkalk en koehaar; DRIE GEBROEDERS, kapt. R.B. Roosema, van Bremen met lood, tabak, drogerijen, tabak en sigaren; VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen met lood, linnen en tabak; DE JONGE JAN, kapt. H.E. Pluktje, van Bremen met tabak, wijn, linzen, verf, traan, tabak en lood; TWEE GEBROEDERS, kapt. T.J. Cassens, van Bremen met lood, raapzaad, linnen en tabak; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. M. Gruben, van Hingsfordt met boekweit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 29 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DOLPHIN, kapt. C.T. Morch, van Stettin, met buskruid; AURORA, kapt. T.A. Tonnegen, van Riga, met hennip; VESTEL, kapt. Ant. B. Reed, en ELISA, kapt. Th. R. Lee, beiden van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 29 mei. Gisteren namiddag ruim half 5 ure is van voor deze stad met een goede gelegenheid vertrokken het naar Batavia bestemde maar eerst nog te Hellevoetsluis troepen moetende innemen fregatschip JACOB CATS, kapt. Jan Ingerman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 29 mei. Laatstleden zaterdag (opm: 23 mei) is te Amsterdam op de werf De Oranjeboom, bij de scheepsbouwmeesters A. de Graaf en Zonen, de kiel gelegd van het fregatschip de PALEMBANG, voor rekening der rederij onder directie der heren Gulian, Nolthenius en Schmöle & Van Geuns.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het Journal d’Anvers meldt de terugkomst van New York van het Belgisch vaartuig (opm: schoenerkof) ANTONIUS, kapt. H.H. Lange, met ene lading koloniale waren, vermeldende, beklaagt zich zeer dat men de Belgische schepen in Amerika de rechten van bevoorrechte naties niet toekennen wil. Gemelde kapitein had voor zijnen bodem meer dan 300 dollars, en de door hem in Amerika ingevoerde Belgische producten meer dan 10% moeten betalen boven hetgeen een Amerikaans schip zou hebben behoeven te doen. Het zal dezelve – roept het gemeld Journaal uit – wel voor ons geen zaak meer zijn, met Belgische schepen naar New York te gaan!

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De directeur-generaal voor de marine brengt bij deze ter kennisse van alle zeevarenden en daarbij belanghebbenden, dat bewesten het zeegat van de Goedereede, en wel in zee ten N.W. van de steile punt van de Ooster, een stoomvaartuig (opm: de PYLADES) gezonken ligt, waarvan de top van een der masten met laag water boven water zichtbaar komt, en dat dit vaartuig is liggende in 8 vadem of 15 Nederlandse ellen water op het merk, de stenen baak een weinig oost van de houten lichtkaap op de Goedereede en de westhoek van het eiland Schouwen in het zuid-westen per m.w. kompas. Geschiedende deze aankondiging tot waarschuwing voor een ieder om zich tegen schade te hoeden.
’s-Gravenhage, 11 januari 1835, de directeur-generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek.


Datum: 01 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. J.K. de Jong, voerende het schip ANNA EN LOUISA, van Amsterdam naar Suriname, is dato 21 mei was hij alstoen, aan boord alles wel zijnde, met mooi weer, doch weinig en omlopende wind, in goede staat zeilende voor Plymouth, in gezelschap van Zr.Ms. oorlogsfregat DE MAAS, kapt. Ariens, aan boord hebbende Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden en Zr.Ms. oorlogsbrik DE SNELHEID, kapt. luit. H. Ferguson, beide uit Texel naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 29 mei. WILHELMINA, kapt. D.D. De Jong, van Hull. 30 mei. PETRONELLA, kapt. C.B. Freese, van Sunderland; ROSELLA, kapt. W. Holburen, van Newcastle; INDUSTRIE, kapt. C.J. Greven en EENIGHEDEN, kapt. P. Thommasen, van Drammen.
Vlie, 28 mei. CLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Oosterisoer; ANNEGINA, kapt. W.W. Potjer, van Brewich.
Nantes, 23 mei. VROUW HENDRIKA, kapt. Boswijk, van Rotterdam; VROUW REGINA, kapt. K.P. KieWit, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 29 mei. VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, naar Londen.
Vlie, 28 mei. JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, naar Grimsby; JONGE LEEUW, kapt. K.J. Musch, naar Dundee; HELENA, kapt. W.H. Kraan, naar Arendahl; JONGE DIRK, kapt. K.E. Vos, naar Oosterisoer; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra en JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Post, naar Noorwegen; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman en MARGARETHA ANNA, kapt. T. Fikmeyer, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LAURA, kapt. A. Toppan Jr., van Bahia met huiden, suiker, tabak, hout en hoorns.


Datum: 02 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Lissabon, het Nederlands brikschip HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff.
Naar Bordeaux, het Nederlands schooner-galjootschip JOHANNA CAROLINA, kapt. Jacob Verdoes.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. Dirk Guyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Havanna, het gezinkt brikschip NIJVERHEID, kapt. Albert van der Linden; heeft goede inrichting voor passagiers en vertrekt uiterlijk 30 juni. Adres bij W. Smith en Co., cargadoors.
Naar New-York, (mede voor passagiers), het Nederlands schoonerschip MARIA & ADRIANA, kapt. P. Janzen, vertrekt de 6 juni.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juni. De 29e passato, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE VROUW MARGARETHA, kapt. H.I. de Boer, van Drammen; CATHRINA, kapt. J. Luyker, van Cuxhaven.
De 30e, des morgens, zeilde uit de Maas ANTINA, kapt. J.B. Schoon, naar Duinkerken, doch is in de bank ten anker gekomen.
De 30e passato, des morgens, zeilde van Maassluis GULIDA, kapt. M.J.L. Ouwerens, naar Bordeaux.
De 31e passato, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert, naar Duinkerken en arriveerde FORTUNA, kapt. J.J. Albers, van Papenburg.
De 1e dezer, des morgens, zeilde MARIA JOHANNA, kapt. D. van der Valk, naar Lissabon.
De 1e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en zeilden DIANA, kapt. G. Koning, naar Hamburg; CHRISTINA, kapt. P.R. Lucht en JOSEPHINE MARIANNNA, kapt. H. Holtens, naar de Oostzee en ANTINA, kapt. J.B. Schoon, naar Duinkerken.
Kapitein S.C. de Vries, van Suriname in Texel binnen, heeft de 23e mei ten noorden van Goudstaart in goede staat gepraaid het schip MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap, van Rotterdam naar Marseille.
Kapt. H.L. Singer, van Havanna in Texel binnen, heeft drie mijlen ten N.O. van Portland met Z.Z.O. wind gepraaid het schip DE HARMONIE, kapt. C.J. Reus, van Rotterdam naar Havanna; aan boord was alles wel.
Het schip AURORA, kapt. L. Blok, van Trinidad de Cuba naar Amsterdam is de 23e te Deal binnengelopen.
Het schip CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Rotterdam naar Boston, was de 22e mei op de hoogte van Portland.
Volgens brief van kapt. J.K. de Jong, voerende het schip ANNA EN LOUISA, van Amsterdam naar Suriname, in dato 21 mei, was hij als toen, aan boord alles wel zijnde, met mooi weer, doch weinig en omlopende wind, in goede staat zeilende voor Plymouth, in gezelschap van Zr.Ms. oorlogs-fregat DE MAAS, kapt. Ariens, aan boord hebbende Z.K.H. prins Willem Fredrik Hendrik der Nederlanden en Zr.Ms. oorlogs-brik DE SNELHEID, kapt. luit. H. Ferguson, beide uit Texel naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 31 mei. WILHELMINA, kapt. J.C. Falck, van Drammen; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Stettin; DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, van Dantzig; FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, van Nerva.
Uitgezeild:
Texel, 31 mei. POLLUX, kapt. P. Huidekoper, naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AUGUSTIN, kapt. G.A. Klimp, van Batavia met arak, tin, sapanhout, koffie, suiker, huiden en indigo; KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Suriname met koffie en katoen; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Londen met suiker; ENIGHEDEN, kapt. D.F. Teckenberg, van Borgo met delen; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, van Dantzig met tarwe; TRENKE MARGARETHA, kapt. W.O. Wilters, van Hooksiel met boekweit; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Henderiks, van Hamburg met houtwaren; HELENA, kapt. F.O. Adena, van Bremen met tabak en lood; HARMONIE, kapt. A. Middents, VAN Dantzig met tarwe en erwten; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Röfer, van Bremen met tabak en lood; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met glas, garen, koffie, zeep, talk, tabak, wol, koper en wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 1 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ZWAANTINA, kapt. H.J. Schuuring, van Oleron, met zout; the Rising, kapt. George Walton, van Sunderland; the Louwlandlas, kapt. D.J. Nicholson, en JOHN AND MARY, kapt. John Ayke, beiden van Newcastle, en alle drie met steenkolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Siebe Cornelisz. de Vries, van Suriname in Texel binnen, heeft den 23. mei ten noorden van Goudstaart in goede staat gepraaid het schip MARIA BEERTA, kapt. Klaas Alberts Tap, van Rotterdam naar Marseille.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 24 mei, het kofschip ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Stettin.
Den 25 dito, het smakschip VROUW JANTINA, kapt. R.T. de Jonge, van Drobach.
Den 31 dito, het kofschip CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 25 dito, het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.
Den 26 dito, het smakschip VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, de kofschepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, en JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, alle drie naar Noorwegen.
Den 27 dito, het tjalkschip de JONGE LEEUW, kapt. K.J. Musch, naar Hull, de kofschepen JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, ANNEGIENA, kapt. P.R. Huisman, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, alle naar Noorwegen.
Den 29 dito, het smakschip VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jonge, naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op woensdag den 10 juni 1835, des middags ten 12 ure precies, in de herberg van S. Breidschot, publiek veilen het in de storm van den 3. maart ll. tussen Stavoren en het Klif op het Vrouwenzand gezonken en aldaar met de mast boven water zittende schuiteschip, genaamd de VROUW CATHARINA, bevaren geweest door schipper Bonne Jans van Dijk, van Harlingen, en zulks met de in gemeld schip zich bevindende lading steen en alle de bij het schip behorende goederen. (opm: mogelijk binnenvaarder)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofschip, gemeten op 18 ton, met platte luiken en roef, zeil en treil, in een beste staat, zo als het thans is liggende aan de scheepstimmerwerf van Claas P. Sjollema, te Grouw, bij wien het is te bekomen.


Datum: 03 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 juni. ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Sunderland; IGNATIUS, kapt. E.T. Wilderman, van Stavanger; CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Christiaansand.
Vlie, 29 mei. JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Koningsbergen; MARGARETHA, kapt. J.H. Buining, van Arendahl. 30 mei. CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, van Oosterisoer; FROUKA KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Fahrsund; 31 mei. SARA, kapt. H.G. Botje, van Dantzig; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 29 mei. VREDE EN VRIJHEID, kapt. A.S. Lammerts, van Nerva; FREDERIKA, kapt. J. Barends, van Hamburg. 30 mei. CERES, kapt. M.T. Bunting, van Christiaansand.
Uitgezeild:
Texel, 1 juni. TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, naar Holmstrand; CHARLOTTA, kapt. J.P. Muller, naar Noorwegen.
Vlie, 29 mei. VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, naar Oosterisoer.


Datum: 04 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Stettin (door het Holsteinse kanaal), het Nederlands smakschip AGATHA, kapt. R.P. Dik.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping, binnen Middelburg, in de Bovenzaal van de sociëteit de Vriendschap, donderdag de 25e juni 1835, des avonds ten zes ure, van het snelzeilend gekoperd Nederlands fregatschip DE ZEEUW, gebouwd van eikenhout, lang 32 ellen 81 duimen, wijd 5 ellen 87 duimen, hol 4 ellen 27 duimen, volgens meetbrief dato 7 april 1834, groot 254 roggelasten, hebbende een tussendek van 1 el 41 duimen onder de balken van het groot luik, zijnde onlangs van Batavia in goede staat gearriveerd en thans liggende binnen de stad Middelburg.
Het hierboven omschreven fregatschip, met deszelfs inventaris, is twee dagen vóór en op de dag der verkoping te zien, des voormiddags van 9 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 5 ure, op vertoon van een permissieblijet, verkrijgbaar bij de makelaar A. van den Broecke Jz., door wiens tussenkomst de verder verlangd wordende inlichtingen te bekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juni. De 2e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis URANIA, kapt. G. de Boer naar Embden.
De 1e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken. De 2e, des morgens, zeilden VROUW HELENA, kapt. R. Remkes, naar Bremen.
De 2e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. D. Varkevisser, naar Batavia; MARGARETHA, kapt. H. Hagers, naar Suriname en DE ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, naar Lissabon en arriveerde DE JONGE JAN, kapt. P. van Vliet, van Batavia; AURORA, kapt. H. Zuurmeyer, van Embden en WEBBINA, kapt. J.H. Kuyper, van Bristol.
De 2e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas ANGELINA, kapt. J.E. Visser, naar Cardiff en DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen. De 3e, des morgens, zeilde VROUW MARIA, kapt. E.J. Rinderhagen, naar Hamburg.
De 3e, des morgens, arriveerde te Maassluis NEÉRLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, van de Noord Zee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 1 juni. VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, van Dantzig; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, van Stavanger; JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, van Arendahl.
Terschelling, 31 mei. JOHANNES, kapt. J.M. Holst, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 2 juni. HENRIETTE, kapt. H.T. Rieper, naar de Oostzee; NEPTUNUS, kapt. J.L. Blom, naar Drammen.
Vlie, 1 juni. CATHARINA, kapt. H.R. Veling, naar Newcastle; CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, naar Archangel; JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Plukker, naar Nerva; ACTIVE, kapt. J.L. Meyer, naar Memel; EBELDINA, kapt. J.H. Drent, naar Oudsoen; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, naar Hamburg; VIER GEZUSTERS, kapt. H.K. Middel en AMELINA, kapt. H.H. Naatje, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Dantzig het Nederlands tjalkschip DE DRIE VRIENDEN, kapt. D.D. de Jonge. Adres bij Kranenborg en Zoon en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Naar Koningsbergen de Nederlandse smak ALIDA, kapt. J.H. Bondt. Adres bij Kranenborg en Zoon en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 3 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen EMANUEL, kapt. A.J. Jansen, van Drammen, met hout, en ZWEY GEZUSTERS (opm: ZWEI GESCHWESTER ?), kapt. J.L. Vrimrun, van Leer, met kalk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 3 juni. Men meldt uit Amsterdam van 1 juni:
Vrijdag ll. is van de werf De Zwarte Rave met het beste gevolg van stapel gelopen het voor rekening van de heren Trakranen en Co. nieuw gebouwde fregatschip, genaamd NEÊRLANDS INDIË, gebouwd door de scheepsbouwmeester J. Knol.


Datum: 05 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 juni. ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Batavia; HOOP, kapt. G. Nieuwland, van Londen.
Uitgezeild:
Texel, 3 juni. NOORD-HOLLAND, kapt. H.F. Ruyl, SURINAME, kapt. L.J. Luytjens en HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, naar Suriname; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, naar Port a Port; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, naar Hull; HENDRIKA MARGINA, kapt. G.G. Bakker, naar Noorwegen; GEBROEDERS, kapt. J. Zorgdrager, op avontuur; ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, naar Duinkerken.
Vlie, 2 juni. EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, naar Memel; VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, naar Dantzig; DRIE GEZUSTERS, kapt. D.J. de Jong, naar Oosterisoer; CORNELIA, kapt. R.R. Oortjes, ANNAGINA, kapt. J.R. Kuiper en IDA ALYDA, kapt. O.J. Woldering, naar Noorwegen; HILLECHINA, kapt. H.A. Tap, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Haye Arents Post, van Stadhill te Amsterdam gearriveerd, heeft den 24. mei, in het gezicht van Osterrisoer, gepraaid het schip STAD EN LANDE, kapt. T.D. Leeuw, van Rotterdam naar Christiania, en dien zelfden dag op gelijke hoogte gezien een schip, tonende de vlag van het Collegie Zeemanshoop, met No. 250, zijnde die van kapt. J.J. Prange, voerende het schip WEMELINA KRANENBORG, van Amsterdam naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, der 4 juni. Uit Harderwijk schrijft men, dat den 29. mei van daar zijn vertrokken, om met het schip de STAD AMSTERDAM van het Nieuwe Diep naar Java te zeilen, 160 man van het korps Jagers van Cleerens, onder aanvoering van de 1ste luitenant van Zwieten; zullende met dit transport tevens vertrekken de luitenants de Gros, Gersom en Driessen, en de officier van gezondheid 3de klasse Feldman. Den 3. juni zal er wederom een transport van 130 man van hetzelfde korps van Harderwijk naar de Oost vertrekken, begeleid wordende door de kolonel Cleerens zelve.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Isaac Telting, notaris te Franeker, zal op dinsdag den 9. juni 1835, des namiddags ten 3 ure, in de herberg de Valk te Franeker, publiek aan de meestbiedende verkopen een snikschip, genaamd de HOOP, met losse luiken, mast, touwen, zeilen en toebehoren, invoege hetzelve bevaren is geweest door Ane Jans Gosliga, en thans is liggende in de Kolk of het haventje bij het Vliet te Franeker.


Datum: 06 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juni. De 3e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DIANA, kapt. R. Albers, van Cuxhaven; ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, van Marennes. De 4e, des morgens, zeilde DE SCHELDE, kapt. D. Steur, naar Batavia.
De 4e dezer, des middags, zeilde van Maassluis JUFVROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie, naar Liverpool.
De 4e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.A. Hermanse, naar Denemarken; NEPTUNUS, kapt. A. Bakker, naar St. Ubes; DOURO, kapt. H. de Haas, naar Stockton. De 5e, des morgens, zeilden PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
De 4e dezer, na posttijd, arriveerde te Maassluis DE ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, van de Noord Zee. De 5e, des middags, zeilde DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar Nantes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn voornemens op dinsdag de 23e juni 1835, des namiddags ten vier ure, in het lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, n.º 458, te veilen het Nederlands galjootschip DE JONGE HENDRIKA, laatst gevoerd bij kapt. F. Rietmeyer, lang 25,45 ellen, wijd 5,02 ellen, hol 2,88 ellen en alzo groot 163 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Wijnhaven nabij de Jufvrouwstraat. (opm: zie DC 040735)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Texel, 4 juni. CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Londen.
Vlie, 3 juni. Gisteren: VRIENDSCHAP, kapt. Zant, van Rostock.
Terschelling, 2 juni. SUSANNA, kapt. W.J. Mulder, van Elbing.
Vere, 3 juni. Eergisteren is alhier ter rede gekomen; AURORA, kapt. Park, van Sunderland. L. v. Vlissingen, naar Middelburg. Heden: JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Gravelin, naar Rotterdam.
Straat Sunda, 19 januari. ONS GENOEGEN, kapt. W. Landzaat, van Amsterdam, naar Batavia.
St. Thomas, 30 april. JONGE JAKOB, kapt. V.H. Kramer, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 4 juni. CATHARINA, kapt. E.R. Huisman, naar Liverpool; MEDEMBLIK, kapt. John Gray, naar Londen; ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent en ANTINA, kapt. R.J. Schuring, op avontuur.
Vlie, 3 juni. KATHARINA, kapt. H.H. Bakker, naar Archangel; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, naar Aarhuis; KLEINE KINDEREN, kapt. T.W. de Vries, op avontuur.
Terschelling, 2 juni. DE VRIENDSCHAP, kapt. A.F. Rasker, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip CLARA HENRIETTE, kapt. Harmen Blokzyl. Adres bij D’Arnaud en Comp. Sluit 26 juni.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip MARIA FREDERIKA, kapt. Foeke Hiddes Zeylstra, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Curaçao en Havana. Het gekoperd brikschip DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN. Kapt. Erich Clausen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman, de Vries en Co. en E. Windhouwer.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Triest. Het nieuw gebouwd Nederlands kofschip CLARA DOROTHEA, kapt. Willem Thomas Fenenga. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het schip DE VROUW HEIDEWIKA, kapt. J.J. Poldeler. Adres bij de Wed. Jan van Wezel en Zoon.
Petersburg. Het Nederlands schoenerschip DE JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer. Adres bij Jan Daniels en Zoon en Arbman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Harderwijk, 3 juni. Heden zijn van hier vertrokken 130 man van het korps jagers van Cleerens, om met het schip JACOB CATS van Hellevoetsluis naar Java te zeilen. Dit detachement zal begeleid worden door de generaal-majoor Cleerens zelve, en voorts worden vergezeld van een kapitein, een tweede luitenant en een officier van gezondheid der derde klasse. De 160 manschappen, die op 29 mei van hier met 3 kanaallichters naar Den Helder zijn vertrokken, onder bevel van de 1ste luitenant Van Zwieten, zijn aldaar aangekomen, en zullen met het schip de STAD AMSTERDAM naar Java onder zeil gaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie.Op dinsdag 16 juni 1835, des voormiddags ten 11 ure, zal de Agent van het Domein, te ‘s Gravenhage, ten overstaan van de heer notaris P.S. Schull, te Dordrecht, in het Logement te Willemsdorp, onder de gemeente Wieldrecht, in het openbaar aan de meestlovende verkopen een stoomboot met derzelver machine daarin geplaatst, en zo als dezelve is liggende aan het Veer van Willemsdorp op de Moerdijk, alwaar de gewilde aanwijzing door de Commissaris Janson gedaan worden.
De voorwaarden dezer verkoop liggen van nu af aan ter lezing aan het voornoemde Logement, ten kantore van de Administrateur der Domeinen te Amsterdam, van de Agent van het Domein te ’s Gravenhage, en van de heren Bewaarders der Hypotheken te Dordrecht en te Rotterdam, alsmede aan het Gouvernement der provincie Zuid-Holland, en aan het Raadhuis der gemeente Wieldrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 5 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA MARGARETHA, kapt. J.L. Tienman, van Leer, met kalk; ANNA MARIA, kapt. J.P. Muys, van Marennes, met ongeraffineerd zout; ANNA, kapt. Hans Pieter, van Embden, en MINERVA, van Bremen, beiden met hardsteen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Te Soerabaija zal op een nader te bepalen dag publiek verkocht worden voor rekening van wien het mag aangaan, het Nederlands-Indische barkschip ANNA AUGUSTINA, zo als hetzelve thans op de rede alhier ligt, te bevragen bij Bechade & Co.
Soerabaija, 28 mei 1835.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juni. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. A.J. Boone, met een passagier, de 13. december van Rotterdam vertrokken.


Datum: 08 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 5 juni. VROUW GEZINA, kapt. C.A. Loert, van Cuxhaven; VROUW ANNA, kapt. W.R. de Burn, van Cuxhaven; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, van Londen.
Vlie, 4 juni. EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand.
Terschelling, 3 juni. DE VROUW ANNEGINA, kapt. M.D. de Jong, van Sunderland.
Uitgezeild:
Texel, 5 juni. ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witten, naar Batavia; HOOP, kapt. G. Nieuwland, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Cardiff met ijzer; DE VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, van Memel met tarwe en lijnzaad; SUZANNA, kapt. W.J. Mulder, van Elbing met tarwe; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met slaglijnzaad, wol, bindrottingen, sigaren, glasparels en tabak; JOHANNES, kapt. J.M. Holst, van Hamburg met koehaar, leder, glas, koffie, lood en mineraal water.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 5 juni. Binnengekomen JONKVROUW MARIA (opm: kof), kapt. J.K. de Wijk van Amsterdam, hebbende 42 dagen reis.


Datum: 09 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Kaap de Goede Hoop en Batavia, zal omstreeks het einde der maand juni vertrekken (zijnde het vertrek een maand uitgesteld) het extra op de zeilage gebouwd, nieuw gekoperd en kopervast barkschip DE RHIJN, gevoerd door kapt. C. Brandligt, zijnde bijzonder voor de overvoer van passagiers ingericht. Adres bij de cargadoors De Vries en Comp. te Amsterdam of Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juni. De 5e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune; HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff en LYNX, kapt. H. Schut, naar Lissabon en DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeyer, naar …. ; de 6e, des namiddags zeilden DE ZEELUST, kapt. J. Noord, naar Liverpool en ELIZABETH, kapt. P. Pybus, naar Marennes. De 7e. des morgens, arriveerden Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kapt.-luit. Le Jeune en Zr.Ms. brik GIER, luit. Walré, van Texel en zeilde FORTUNA, kapt. A. van der Meyde, naar Genua.
De 5e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, van Trondheim en SOPHIA, kapt. H.J. Mulder, van Hamburg. De 6e, des morgens, zeilden OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, naar Stettin en DE VROUW JOHANNA, kapt. G.O. Schoenmaker, naar Dantzig en de 7e, des morgens, arriveerde DE VROUW GEZIENA, kapt. H.J. Brunius, van Greifswald.
De 8e, des morgens, zeilden van Helvoetsluis HECTOR, kapt. C. Bartelsen, naar de Oost Zee; MARIA EN ADRIANA, kapt. P. Janzen, naar New York en LOUISA, kapt. J. Meyers, naar Baltimore en arriveerde DE HOOP, kapt. L. Berkhof, van Londen.
De 8e, des morgens, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen; JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Petersburg en ANNA ELISABETH, kapt. S. Hart, van Demmin.
In Texel is binnengekomen en uitgezeild Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune, van en naar Helvoetsluis en uitgezeild Zr.Ms. brik DE GIER, luit. P. van Walré, naar Helvoetsluis.
Het schip ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam naar Suriname, te Ramsgate binnen, heeft de 29e mei de reis voortgezet.
Het schip EMERALD, kapt. L.C. Paulsen, van Kopenhagen naar St. Crois, was de 29e mei op de hoogte van Plymouth.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 juni. Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune, van Helvoetsluis; TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga en CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman en JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus, van Hull; JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar, van Newcastle; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Droback.
Texel, 7 juni. DOROTHEA MARIA, kapt. F.J. Brouwer, van Lissabon, om orders; JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, van Londen; MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, van Newcastle; CHRISTINA, kapt. A.H. Dykhuis en ALIDA, kapt. D.T. Doornbos, van Nerva.
Vlie, 5 juni. GEZINA HARMINA, kapt. Jonker, van Fahrsund.
Terschelling, 4 juni. DE VROUW SOPHIA, kapt. B.J. Borchers, van Bremen. 5 juni. GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema, van Hamburg; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klasen, van Memel; VRIENDSCHAP, kapt. P.P. Duit, van Oosterisoer; CATHARINA MARGARETHA, kapt. H.A. Wagenaar, van Kiel; JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Memel; DE GOEDE HOOP, kapt. W.E. Boswyk, van Drammen.
Uitgezeild:
Texel, 6 juni. DE STAD AMSTERDAM, kapt. L. Spengler, naar Batavia; Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune en Zr.Ms. brik GIER, luit. P. van Walree, naar Helvoetsluis; VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars, naar Newcastle; CHRISTINA, kapt. H.B. Ellegers, naar Drammen.
Texel, 7 juni. DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen, naar Oosterisoer; DRIE GEBROEDERS, kapt. F.J. Kramer, naar Krageroe.
Vlie, 5 juni. VROUW REINA, kapt. H. Koops, naar Dantzig; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
Terschelling, 4 juni. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlamming, van Leer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, Makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn voornemens op dinsdag 23 juni 1835, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, te veilen: Het Nederlands galjootschip de JONGE HENDRIKA, laatst gevoerd bij kapt. F. Rietmeyer, lang 25,45 ellen, wijd 5,02 ellen, hol 2,88 ellen en alzo groot 163 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 8 juni. Zaterdag ll. is te Alblasserdam van de werf van de scheepsbouwmeester C. Smit van stapel gelaten het voor de vaart op Oost-Indië gebouwde fregatschip KOLONEL KOOPMANS.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 8 juni. Zaterdagmorgen zijn de troepen van het korps van Cleerens, bestemd om met het fregatschip JACOB CATS naar Oost-Indië overgebracht te worden, aan boord van die bodem opgenomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Uitgezeild: Den 1 juni de kofschepen IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldring, ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, CONCORDIA, kapt. R.A. Oortjes, EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, alle vier naar Noorwegen.
Den 3 dito, het smakschip VROUW JANTINA, kapt. R.T. de Jonge, naar Noorwegen.


Datum: 10 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 7 juni. JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, van Oosterisoer; EENDRAGT, kapt. O.H. Hansen en METTINA JANTINA, kapt. H.H. Koster, van Fahrsund.
Terschelling, 6 juni. MARGARETHA, kapt. Harm J. Veen, van Nerva; ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, van Dantzig; DE WELVAART, kapt. P. Fretworst, van Riga; DE VROUW MARARETHA, kapt. C.H. Lutken, van Neuhaus; DE GOEDE HOOP, kapt. C.J. Kat, van Hamburg; INGEBORG CAROLINA, kapt. A. Berentzen, van Arendahl.
Uitgezeild:
Texel, 8 juni. HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, naar Rio-Janeiro; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, naar Bordeaux.
Vlie, 7 juni. ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, naar Newcastle; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, naar Riga; WELVAART, kapt. R.T. Fennings, naar Dantzig; ENGBERDINA, kapt. G. Bossinga, naar Koningsbergen; JONGE MARGARETHA, kapt. J.H. Kohnke, naar Koppenhagen; JANTINA ANCHINA, kapt. H.G. Sap, op avontuur; NEERLANDS TROUW, kapt. R.C. de Groot, naar Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GOEDE HOOP, kapt. C.J. Kat, van Hamburg met hout.


Datum: 11 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar New-York (mede voor passagiers), het Nederlands brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, om de 25e dezer te zeilen. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Naar Batavia, mede voor passagiers:
Het Nederlands gekoperd barkschip WIJNHANDEL, kapt. T. Versluys; vertrekt de 28e juni.
Het Nederlands gekoperd barkschip DE VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, vertrekt de 30e juni.
Het Nederlands gekoperd fregatschip JOHANNA CORNELIA, kapt. L. Heykoop; vertrekt ten spoedigste.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 juni. De 6e dezer is te Alblasserdam van de werf van de scheepsbouwmeester
C. Smit van stapel gelaten het voor de vaart op Oost-Indië gebouwde fregatschip KOLONEL KOOPMAN.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juni. De 9e dezer, des morgens zeilde van Helvoetsluis ANNA, kapt. D. Hildebrand, naar Stettin.
De 8e dezer, des nachts, arriveerden in de Maas DE VIER GEBROEDERS, kapt. D. Uffen, van Embden en DE JONGE JACOB, kapt. J. Klouse, van Bremen. De 9e, des morgens, zeilde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen en arriveerde ELIZABETH, kapt. H. Pothoff, van Nerva.
De 10e, des morgens, zeilde van Helvoetsluis MARTINA JOHANNA, kapt. R. van Driesten, naar Liverpool.
De 10e, des morgens, zeilden uit de Maas DE LEMMER, kapt. J. Tammes, naar Archangel en ANNA MARIA, kapt. D.H. Zeplien, naar Nerva.
De 10e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, naar Windau (opm: Ventspils).
Kapt. C.C. Kröger, voerende, voor wijlen kapt. K.H. Ruyl, het schip DE DRIE GEBROEDERS, van Batavia en Soerabaya de 16e mei te Amsterdam aangekomen, heeft de 21e maart, op 0º30’ ZB 22º WL, gezien het schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. E. van Duin, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 juni. ANTONIUS, kapt. G. Roskamp, van Riga; IDA, kapt. R.H. Keizer, van Newcastle; MARGARETHA ANNA, kapt. F. Eikmeyer, van Seaham.
Vlie, 8 juni. AGATHA, kapt. A.J. Potjewyd, van Petersburg.
Terschelling, 7 juni. DE VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Koningsbergen; JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.C. Boon, van Memel; DE VROUW CATHARINA, kapt. P. Schmidt Jr. van Stettin.
Uitgezeild:
Texel, 9 juni. JAVAAN, kapt. J. G. Adriaan, naar Batavia; DIANA, kapt. H. Wente, naar Havana; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen.
Vlie, 8 juni. JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, naar Arendahl; LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, naar Oostrisoer; VROUW JANTINA, kapt. R.T. de Jong en CONCORDIA, kapt. J.H. Keun, naar Noorwegen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen, 10 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de FRIEDLAND (opm: Belgische brik, ex-PRINS VAN ORANJE), kapt. J.J. de Meire, naar de Havannah, met ballast.


Datum: 12 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 juni. CONCORDIA, kapt. P.L. Mandena, van Newcastle; VROUW ALIDA, kapt. H.J. Witkamp, van Sunderland; ELISABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes, van Nerva.
Vlie, 9 juni. TITIA. Kapt. J.J. Zelling en MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Lange, van Riga.
Terschelling, 8 juni. CASTOR EN POLLUX, kapt. H.H. Horn, van Riga; DE VROUW STYNA, kapt. R.H. Bekkering, van Dantzig; VRIENDSCHAP, kapt. A.J. Hyne, van Helsingfors; GESINA, kapt. J.H. Mulder, van Memel; ZES GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterberg, van Kiel.
Uitgezeild:
Texel, 10 juni. MARIA CATHARINA, kapt. P. Bakker, naar Tenerife; TWEE JONGVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, naar Londen.
Vlie, 9 juni. EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, naar Noorwegen.
Terschelling, 8 juni. PHILOMENE, kapt. T. Kuiper, naar Altona, laatst van Newcastle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, met zeil en treil, groot 65 ton, oud vijf jaar. Te bevragen bij de eigenaar S.J. Stoker, te Oostermeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een half veerschip met zijn aanhorigheden, varende van de Joure op Sneek vice versa. Te bevragen bij de notaris Posthumus te Joure.


Datum: 13 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 juni. Voor enige tijd werd door de Engelse Marine aan de heer P. Varkevisser, reder te Scheveningen en lid van de stedelijke raad te ’s Gravenhage, opgedragen om voor haar rekening een scheepje te bouwen volgens de niet algemeen bekende constructie der pinken. Dat vaartuig, thans voltooid zijnde, is woensdag van de werf van genoemde heer uitgehaald en wordt nu op het strand opgetuigd. Volgens het oordeel van deskundigen, ook van de met het toezicht belaste commissie, voldoet het bij uitnemendheid en zal het tegen de zwaarste stotingen bestand zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 12 juni. De 10e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetluis Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune, naar Texel.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas FORTUNA, kapt. J. Lubben, van Cuxhaven.
De 11e, des morgens arriveerde in de Maas PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken.
De 11e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Liverpool.
De 11e dezer, na posttijd, zeilde van Maassluis ANNEGINA, kapt. E.S. van der Wijk, naar Nantes en CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot, naar …. .
Het schip MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Nerva te Amsterdam gearriveerd, is de 8e dezer in Texel binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de hoogte van Wight was 5 juni DE POLLUX, kapt. P. Huidekoper, van Amsterdam naar Batavia; op de hoogte van Darmouth, mede 5 juni, NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 juni. Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, van Helvoetsluis.
Terschelling, 9 juni. HARMANNA, kapt. R.W. Lukens, van Memel; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. E.G. Jonker, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 11 juni. GEZINA, kapt. R.T. Taay, naar Liverpool; CONCORDIA, FORTUNA, kapt. N. Wettern, naar Hull; CONCORDIA, kapt. J. Siemmer en MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, naar Hull.
Vlie, 10 juni. VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar Petersburg; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand; HOUTHANDEL (opm: kof, ex-JUFFROUW JOHANNA), kapt. D.K. de Grooth, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ELISABETH, kapt. J.H. Braun, van Suriname met suiker en katoen; DE JONGE KLAAS, kapt. R.R. Keizer, van Liverpool, met katoen, suiker en koper; JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, van Londen met suiker, koffie en hout; AGATHA, kapt. B.J. Potjewyd, van Petersburg met lijnzaad, linnen en ravensdoek; ANNA CHARLOTTE, kapt. A.P. Oostberg, van Stockholm met ijzer, koper en staal; VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering, van Dantzig met tarwe; CATHARINA MARGARETHA, kapt. H.A. Wagenaar, van Kiel met tarwe; VROUW GRIETJE, kapt. J.T. Teensma, van Bremen met tabak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Rio Janeiro. Het gezinkt schoenerschip MONNIKENDAM, kapt. Douwe H. Kramer, van Amsterdam. Adres bij de Vries en Comp., Coopman en De Witt en Lenaertz, Jan Daniels en Zonen en Arbman en Hoyman en Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE JONGE YPE, kapt. Eise Jans Karst. Adres bij de Wed. Jan Salm en Mover.
Lübeck. Het tjalkschip DE VROUW TRYNTJE, kapt. J.A. Meyer. Adres bij H. Gullen.
Petersburg. Het gekoperd Nederlands schooner kofschip DE JONGE WILLEM, kapt. Cornelis van der Mussele. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Riga. Het Nederlandse kofschip HARMANNUS WIARDI, kapt. Hayo Arends Post.
Adres bij Canne en Balwé.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn voornemens op dinsdag 30 juni 1835, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, te veilen en aan de meestbiedende, zonder afslag, te verkopen het hecht, sterk en snelzeilend Nederlands gebouwd kofschip TROMP, laatst gevoerd door nu wijlen kapt. R.T. Nolles, lang 25,40 el, wijd 5,11, hol 2,99 el, en alzo groot 172 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verder complete inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Wijnhaven, nabij de Bierhaven. Nadere informatie te bekomen bij de bovengemelde Makelaars en de heren Jan Daniels & Zonen & Arbman, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juni 1835. Wij zijn thans in de gelegenheid, enige nadere mededelingen te doen omtrent het vergaan van het Nederlands stoomschip PYLADES, hetwelk voor rekening van het Indisch Gouvernement, van de te Rotterdam gevestigde Stoomboot-Maatschappij, overgenomen en bestemd was om, onder het bevel van kapt. F.A. Bunnemeijer, naar Batavia te vertrekken.
Dit fraaie schip, voorzien van twee stoomwerktuigen van lage drukking, van 100 paardenkracht ieder, was op de meest zorgvuldige wijze gebouwd, zo als blijkt uit een uitvoerig rapport, in dato 20 december jl., aan Zijne Excellentie de Minister voor de Koloniën, door de heren F.B. van den Bosch, kapitein ter zee, en A. Soetermeer, constructeur der eerste klasse bij ’s Rijks Marine.
De 16de december jl., deed het schip een proefreis, aan boord hebbende de hierboven vermelde commissie, en voldeed volkomen aan de verwachting. Hetzelve stuurde met groot gemak; had geen onaangename trilling; de werktuigen deden het bepaald getal omdraaiingen de minuut, en de snelheid was 8½ mijl. Een Engels stoomschip van goede reputatie, de SCOTIA, even na de PYLADES, van Rotterdam afgevaren, had op verre na die snelheid niet.
De 2de januari jl., aanvaardde de PYLADES, de reis naar Java. Met zeer gunstig weer, stoomde dezelve, de goede rede (opm: Goedereede) uit en was, te 2 ure na de middag, buitengaats. De loods wilde toen het schip verlaten, doch kapt. Bunnemeijer oordeelde het raadzaam, hem nog een eind weegs bij zich te houden. Een mijl verder zeewaarts, ’s namiddags te 4 ure, stapte de loods op een visserssloep, daar de loodsboot, de PYLADES niet had kunnen volgen. Enige tijd daarna, hoorde de loods een noodschot, hetgeen hem bewoog, de steven weder zeewaarts te wenden. Vervolgens de klok horende luiden en vuren ziende branden, in de richting waar hij de PYLADES verlaten had, begreep hij dat dit schip in gevaar was, en begaf zich derwaarts. Op het stoomschip overstappende, vernam hij dat hetzelve zinkende was, zonder dat men daarvan de oorzaak had kunnen ontdekken. Men besloot toen weder naar binnen te stomen, doch het binnendringende water doofde weldra de vuren uit en ondanks alle pogingen tot redding, zonk het vaartuig, te middernacht, op 12 vadem water, ongeveer twee mijlen uit de wal, met verlies van slechts een man equipage, zijnde de overigen door de vissers gered.
Volgens het gesloten contract, moest de PYLADES, door de Stoombootmaatschappij, voor haar risico, naar Batavia overgevoerd en aldaar aan het Gouvernement afgeleverd worden. Zij had het schip, in Engeland, voor NLG 326.400,- en, te Amsterdam en Rotterdam, voor NLG 100.000,- doen verzekeren. Zowel het departement der marine als de gemelde maatschappij, wendden alle pogingen aan om het schip te lichten, doch daartoe bestond weinig uitzicht.
De ontvangene berichten delen geen bijzonderheden mede over de waarschijnlijke oorzaken van dit ongeluk, Zo men zich deswege een gissing mag veroorloven, dan komt het voor, dat die oorzaken moeten worden gezocht in een onverwachte ontreddering der pijpen of kranen, bestemd om de ketels van water te voorzien. Immers een gewoon lek is niet waarschijnlijk, daar het schip tot vier palmen boven het eerste dek, geheel vol hout was, dat is, dat de inhouten zonder tussenruimte aan elkander sloten, terwijl een dubbel diagonaal verband van ijzer dezelve aan elkander bevestigde.


Datum: 15 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 juni. ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens, van Sunderland; ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle.
Vlie, 11 juni. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 10 juni. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Orre, van Dantzig.
Uitgezeild:
Texel, 12 juni. DINA MARIA, kapt. A. Ahlers Jr. en WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.
Vlie, 11 juni. HARMINA ARENDINA, kapt. H. Hazewinkel, naar de Oostzee; JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, naar Kiel; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, naar Bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TITIA, kapt. J.J. Zelling, van Riga met lijnzaad; MARTHA, kapt. C.W. Koelman, van Rostock met tarwe en linzen; VIJF GEBROEDERS, kapt. B.I. Schoon, van Oldenburg met boekweit; GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Tannen, van Brunsbuttel met tarwe; MARGARETHA ELIZABETH, kapt. C.S. Wilkens, van Hamburg met wijn, glas, koehaar en zeegras; OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. G.I. Geltes, van Bremen met tabak, lood en zink; HENDERINA, kapt. A.D. Kat, van Embden met koolzaad, honing, wol, vellen en talk; ANNA, kapt. R.R. de Boer, van Cuxhaven met glas, marmer en hardstenen; GEZINA, kapt. C.H. Lucht, van Cuxhaven met spijkers, zink en papaverolie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 juni. VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema en VROUW DIEUWKE, kapt. R. Bovenkamp van Londen.
Terschelling, 11 juni. AURORA, kapt. L. Blok, van Bremen.
Uitgezeild:
Vlie, 12 juni. GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuit, naar Christiaanstad.


Datum: 16 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 juni. Zaterdag namiddag (opm: 13 juni) is alhier met het beste gevolg van de werf De Naarstigheid van stapel gelaten het schoenerschip DOLPHIJN, gebouwd door de scheepsbouwmeesters De Jong, Kortelandt en Anthony.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juni. Van de 16e april tot de 15e mei zijn te Keulen en in de nabijheid aangekomen 489 geladen schepen en 152 afgevaren. Onder de eerste waren er 4 van Amsterdam met 13.075 centenaars, 7 van Rotterdam met 25.479 centenaars, 1 van Antwerpen met 2.489 centenaars, terwijl met de Nederlandse stoomboten waren aangebracht 7.923 centenaars. Voorbijgevaren naar Mentz (opm: Mainz) 3 van Amsterdam met 11.731 centenaars, 3 van Rotterdam met 10.972 centenaars, naar Mannheim 5 van Amsterdam met 15.888 centenaars en 3 van Rotterdam met 9.478 centenaars; naar Frankfort 1 van Amsterdam met 2.460 centenaars en 2 van Rotterdam met 6.093 centenaars; naar Coblentz 1 van Amsterdam met 1.513 centenaars en 2 van Rotterdam met 2.908 centenaars.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juni. De 13e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker, naar Liverpool.
De 12e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser, van Cardiff. De 13e, des namiddags, arriveerde DE VROUW ANNA, kapt. H.C. Meyer, van Helsingfors.
De 14e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis FREDRICK WILHELM DE DERDE, kapt. P.J. Dirksen, van Riga. De 15e, des morgens, zeilde AURORA, kapt. T.H. Tonnissen, naar de Oost Zee.
De 14e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Belfast en de 15e, des morgens, arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
De 15e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE VERWISSELING, kapt. C. Kolff, WILLEMINA, kapt. G. Frens, NEÉRLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. de Boer; DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, DE HOOP, kapt. J. Warnaar, ALGEMEEN BELANG, kapt. K. van Duin, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, DE NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, allen naar de Noord Zee; ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert, naar Greenock.
De 10e mei laatsleden is te New-York behouden aangekomen het Nederlands brikschip HENDRICA ELIZABETH, kapt. David Miercke, van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 juni. DE VLIJT, kapt. J.S. Bakker, van Flekkefiord, bijlegger; VINTEREN, kapt. L. Holst, van Fredrikshaven.
Terschelling, 12 juni. DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J.J. Cornelius, van Hellingfors; DE VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit, van Sunderberg.
Uitgezeild:
Texel, 14 juni. MARIA, kapt. J.F. Brouwer, naar Genua en Livorno; VRIESLAND, kapt. T.W. Stuit, naar Marseille; ANNETTE, kapt. L. Buse; naar Duinkerken; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Bergen.
Vlie, 12 juni. GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuit, naar Christinastad; ANNA SIBERDINA, kapot. J.H. Ugen, naar Christiaansand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 15 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen LABELLA, kapt. R. Stewart, van Newcastle, met kolen, en CONCORDIA, kapt. Jan H. Nagel, van Liverpool, met zout en katoen.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit de hand te koop: Een snel zeilend Nederlands gebouwd smak-schip, naar gissing 50 à 55 lasten groot, 7 à 8 jaar oud, lang 21,5 el, wijd 4 el 7 palm, hol 2 el 2 palm, met deszelfs rondhouten. want en stag, enig lopend touwwerk en een sloep; te bevragen bij Jan Lastdrager, meester scheeps-timmerman te Medemblik. (opm: dit is de in 1833 gestrande, zie AH 170633 en PG 210633, geborgen en gerepareerde smak GUTE HOFFNUNG die in oktober 1835 werd verkocht om in februari 1836 als MEDEMBLIK, kapt. P.J. Karst, weer in de vaart te gaan)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Nerva te Amsterdam gearriveerd, is den 8 juni in Texel binnengekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 8 juni, de kofschepen JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, van Memel, en JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, van Oostrisoer.
Den 11 dito, het tjalkschip VROUW CATHARINA, kapt. J.L. Taden, van Carolinensiel; het kofschip HERMANNA, kapt. A.W. Lukens, van Memel.
Den 12 dito, het kofschip IJPEUS, kapt. H. de Weerdt, jr., van Noorwegen; het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Drewes, van Fahrsund.
Uitgezeild: Den 8 juni, de kofschepen CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, beide naar Noorwegen.
Den 10 dito, de kofschepen EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, en de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Groot, beide naar Noorwegen.
Den 11 dito, het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar Petersburg.
Den 12 dito, de kofschepen GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuut, naar Christinastad, en ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen, naar Noorwegen.


Datum: 17 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 14 juni. ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper, van Petersburg; THERESIA, kapt. G.T. Ebeling, van Riga; ADRINA JACOBA, kapt. T.J. Reus, van Riga; HARMONIE, kapt. A.S. Galle, van Riga; JOHANNA OTTILIE, kapt. K.J. Bolhuis, van Stettin; DIANA, kapt. G.R. de Boer, van Eggersund; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, van Oosterisoer; GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, van Fahrsund.
Terschelling, 13 juni. YPENS, kapt. H. de Weerd, van Nerva.
Uitgezeild:
Texel, 15 juni. Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, luit. ter zee Van Durs, naar Helvoetsluis; Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune, naar Helvoetsluis; CONCORDIA, kapt. H.D. van Wyk, naar Newcastle.
Vlie, 14 juni. ANNA MARIA, kapt. H. Dreyer, naar Stettin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ALEXANDRINE, kapt. C.K. Vagt, van Riga met hennepzaad en lijnzaad; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Nieman, van Riga met balken; HARMONIE, kapt. A.S. Galle, van Riga met balken.


Datum: 18 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juni. De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JOHANNA, kapt. S. Evers, van Arendsberg en DE VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon; de 16e, des morgens, Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kapt.-luit. Le Jeune en Zr.Ms. korvet NEHALLENNIA, luit. der 1e klasse Van Dura, van Texel en zeilden JACOB CATS, kapt. J. Ingerman en ELISABETH, kapt. F. Fokkens, naar Batavia.
De 15e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken; de 16e, des morgens, DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breem, naar Tromsoe en ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, naar Newcastle.
De 16e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE STEDE VLAARDINGEN, kapt. M. den Breem en DE JONGE ABRAHAM, kapt. P. Korter, naar de Noord Zee.
De 17e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis ALETTA, kapt. C.H. Slagter, van Cardiff.
De 16e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen; de 17e, des morgens, DE VROUW HELENA, kapt. A.J. Pekeler, naar Bremen en LISETTE ANGELINA, kapt. H.L. Rutgers, naar Hamburg.
De 17e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ROELINA, kapt. K.J. Pronk.
Van Texel is uitgezeild Zr.Ms. corvet NEHALENNIA, kapt. luit. ter zee H. van Dura en Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune, naar Helvoetsluis.
De Terschelling loodschipper H. Bloem heeft de10e dezer, Terschelling 4 mijlen ten Z. van zich hebbende, in goede staat gepraaid het schip DE HOOP, kapt. J.K. de Jonge, van Stettin naar Rouaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 16 juni. DE VROUW LAMMEGINA, kapt. B.J. Goossens, van Oudsoen. Gisteren nog: UNITY, kapt. B.P. Baarsen van Drammen.
Vlie, 15 juni. MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Petersburg; VESTA, kapt. N. Juil, van Pernau; GEZINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, van Droback.
Terschelling, 14 juni. DE JONGE JUFFROUW SARA, kapt. J.H. Weerd, van Nerva.
Uitgezeild:
Texel, 16 juni. DE GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull; VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema en VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, naar Londen.
Vlie, 15 juni. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; NIEUWE ONDERNEMING, kapt. L.K. Domenie, op avontuur.
Vere, 14 juni. DE VROUW CATHARINA, kapt. R.A. Laten, naar Stettin; AURORA, kapt. G. Park, naar Sunderland. Beide van Middelburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Koningsbergen met tarwe, lijnzaad, linnen en borstels; VROUW ANNA, kapt. H.H. Eggers, van Sonderburg met tarwe; VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit, van Sonderburg met tarwe; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met ijzeren platen, hazenvellen, borstels, wol, koehaar en mahoniehout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bordeaux. Het Nederlands schip DE HOOP. Kapt. Gerben Wytzes Hellinga. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Genua en Livorno. De Nederlandse kof DE GOEDE HOOP, kapt. Cornelis Jans Kat. Adres bij C.J. de Grys en zoon J. de Rooy.
Lissabon. De Nederlandse smak CORNELIA, kapt. Jacob Beekman. Adres bij J. Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. Lammert C. de Vries. Adres bij C.L. de Grys en Zoon.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE VROUW JOHANNA, kapt. Nonna T. Visser. Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. De Nederlandse smak DE VROUW ANTJE, kapt. Ysje Jans Post.
Petersburg. Het Nederlands schooner kofschip DE TWEE BROEDERS, kapt. Jan Klasen Potjewyd. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 17 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NORDLYSET, kapt. J. Falkenburg, van Larvig, met hout; SCIPIO, kapt. R. Chambers, en INTEGRITY, kapt. Thomas Saulsby, beiden van Newcastle, met steenkool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 17 juni. Volgens particulier bericht van Hellevoetsluis, van gisteren, was des morgens de JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, aan boord hebbende de generaal-majoor Cleerens met een gedeelte van diens corps, van de rede onder zeil gegaan, maar wederom op de Quack, voor Pampus, ten anker moeten komen; en zou nu gisteren namiddag van daar verder naar zee gesleept worden door Zr. Ms. stoomschip CURAÇAO.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 17 juni. Met kapt. P. van Vliet, voerende de JONGE JAN, onlangs van Batavia in Hellevoetsluis binnen gekomen, heeft men bericht, dat door denzelven op 19 januari in Straat Sunda gepraaid is kapt. J. Keyzer, voerende de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, van deze stad naar Batavia gaande, Alles aan boord wel.


Datum: 19 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 17 juni. JONGE JAN, kapt. T.P. van der Wal ANNA ELIZABETH, kapt. E.G. Boekhout, van Londen; VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, van New-Castle.
Uitgezeild:
Texel, 17 juni. JONGE WILLEM, kapt. C. van der Mussele, naar Petersburg.
Vlie, 16 juni. DANKBAARHEID, kapt. C.M. Schoenmeyer; JUFFROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer, van Petersburg; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. de Groot en JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, naar Christinastad; BAREND HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wyk, naar Dantzig; MARGARETHA, kapt. J.H. Buining, naar Arendahl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De notaris P. Wiegand, te Nijmegen, is voornemens op woensdag de 15e juli 1835, des voormiddags ten elf ure, in het Veerhuis aan de rivier de Waal, voor de gemelde stad, met al hetgeen volgens de daarvan zijnde inventarissen tot dezelve behoort, te weten:
- Het schip DE EENDRAGT, groot 157 tonnen.
- Een overdekte aak, genaamd: GERHARDT VAN CÖLN, groot 140 tonnen.
- Het schip DE EOLUS, groot 129 tonnen, zijnde het laatstgemelde schip voorzien van de nodige papieren voor de vrije vaart van steenkolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Terschellinger loodsschipper H. Bloem heeft den 10 juni, Terschelling 4 mijlen ten zuiden van zich hebbende, gepraaid het schip de HOOP, kapt. J.K. de Jonge, van Stettin naar Rotterdam.


Datum: 20 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia:
Het Nederlands nieuw op de zeilage gebouwd gekoperd barkschip ADELAAR, kapt. W. Smith; vertrekt de 15e juli. Adres ten kantore van W. Smith en Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia (mede voor passagiers), het Nederlands fregatschip KOOPHANDEL, kapt. C. Neurenberg; vertrekt de 25e dezer; het Nederlands brikschip NIJVERHEID, kapt. T.J.J. Bouman en het Nederlands fregatschip DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener.
Adres ten kantoren van Hudig en Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Liverpool, het Nederlandse schooner-kofschip ENGELINA, kapt. R.H. Bok; ligt gereed.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juni. De 17e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE JONGE JACOB, kapt. J. Clausen, van Embden en FLORA, kapt. H.T. Luys, van Cuxhaven.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, van Liverpool en MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Bergen.
De 18e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas ANNA SOPHIA, kapt. C.J. Donker, van Leer.
De 19e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, naar de Noord Zee.
Het schip VAN SPEYK, kapt. E. Visser, van Amsterdam naar New-York, is de 13e mei in goede staat gepraaid op de hoogte van de banken van Newfoundland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de hoogte van Portsmouth van 10 juni, het schip DE STAD AMSTERDAM, kapt. L. Spengler, van Amsterdam naar Batavia, en 11 juni op de hoogte van Portland, de CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Suriname naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlie, 17 juni. Door de loodsschipper Y.D. Visser, is de 13e dezer op de hoogte van Texel gepraaid het kofschip CONCORDIA, kapt. O.P. Smit, van Havre de Grace op avontuur naar de Oostzee gedestineerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 18 juni. PETRONELLA, kapt. J.A. Schuring, van Lissabon; LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, van Cardiff.
Vlie, 17 juni. BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. H.J. Nagel, van Riga; VIER GEBROEDERS, kapt. H.G.J. Prins, van Larwich; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Noorwegen.
Uitgezeild:
Texel, 18 juni. HENRIETTA CLASINA, kapt. J.B. Fuchs, naar Batavia.
Vlie, 17 juni. VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammers, naar Nerva; VROUW JELTINA, kapt. L.P. de Vreede en VRIENDSCHAP, kapt. J. Claasen, naar Memel; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, naar Droback; JONGE JAN, kapt. J. E. Bart; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, FRAUKA KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, en IGNATIUS, kapt. G.T. Wildeman, naar Noorwegen; VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma, naar Lübeck; SOPHIA, kapt. A. Sloof, naar Abo; JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 19 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen AMICITIA, kapt. H.J. Benes, van Cardiff, met ijzer en blik, en de JONG JACOB, kapt. J. Clausen, van Embden, met stukgoederen.


Datum: 22 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 juni. CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Suriname; VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, van Londen; VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, van Sunderland; JETSKE HILLECHINA, kapt. G.F. Broekema, VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars en WELDAAD, kapt. P.E. Bol, van Newcastle; WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, van Holmstrand, als bijlegger. 20 juni. KONING DER NEDERLANDEN, kapt. G.A. Sandman, van Helvoetsluis; SOPHIA MARIA, kapt. A.P. Havinga, van Suriname. EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon; TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Hull; MARIA OLETTA, kapt. A. Bylegaard, van Nerva.
Vlie, 18 juni. GEZINA, kapt. J.T. de Boer, van Dantzig; EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, van Flekkefiorde; TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlaming, van Leer.
Uitgezeild:
Vlie, 18 juni. ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, naar Dantzig; JONGE FRERIK, kapt. H.E.W. Boswyk, op avontuur.


Datum: 23 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Suriname, het Nederlands brikschip REGENT, kapt. Andrew Allan.
Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 juni. De 19e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis JULIANA, kapt. F. Poodts, van Matanzas.
De 20e, des morgens, zeilde KONING DER NEDERLANDEN, kapt. G.A. Sandman, naar Texel en arriveerde KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, van Lissabon en REGENT, kapt. A. Allen, van Suriname; des namiddags, ZORG EN VLIJT, kapt. J.H. Uil, van Genua. Volgens rapport is voor de wal met loodsen aan boord het schip ‘s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, van Batavia.
De 21e dezer, arriveerde in de Maas PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken.
De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARIA, kapt. J.M. Jansen, van Havanna; ROELINA JETTINA, kapt. D.H. Puister, van Oleron; de 22e, des morgens, VASCO DA GAMA, kapt. J.H. Zeeman, van Batavia.
De 22e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Kapt. P. van Vliet, van Batavia te Rotterdam gearriveerd, heeft de 19e januari in Straat Sunda gepraaid het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keyzer, van Dordrecht naar Batavia.
Vrijdag arriveerde te Vlissingen Zr.Ms. corvet AMPHITRITE, commandant kapt. ter zee Machielse, komende van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Provincie Zeeland, 20 juni. Zr.Ms. corvet AMPHITRITE, kapt. ter zee Machielsen, welke in oktober 1831 naar Java vertrok, kwam gisteren in de namiddag, na 126 dagen reis, behouden ter rede van Vlissingen. De equipage bevindt zich volmaakt wel en men heeft op die bodem geen officieren verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: IJSTROOM, kapt. A.T. Oosterloo, van Batavia met koffie, suiker, foelie, nagelen en bindrottingen; ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, van Batavia met koffie, suiker en huiden; CATHARINA, kapt. K.M. Hillers van Suriname met suiker en katoen; SOPHIA MARIA, kapt. A.P. Havinga, van Suriname met suiker en katoen; HAVANA PAKET, kapt. D.T. Visser, van Havana met suiker en koffie; PIETERNELLA, kapt. J.A. Schuring, van Lissabon met koffie en tarwe; MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Petersburg met koper, ravensdoek, linnen, potas, zeildoek en veren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Helvoetsluis, 21 juni. Voor de wal de ‘s GRAVENHAGE. Kapt. D.J. Bulsing, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 20 juni. KONING DER NEDERLANDEN, kapt. .A. Sandman, van Helvoetsluis; SOPHIA MARIA, kapt. A.P. Havinga, van Suriname; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon; TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Hull; MARIA OLETTA, kapt. A. Bylegaard, van Nerva.
Texel, 21 juni. ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, van Batavia, Soerabaija en Passaroeang; IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo, van Batavia; de HOOP, kapt. L. Teunis (opm: brik, kapt. Lourens Teunis Kerkstra), van Suriname; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Cardiff; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, van Sunderland.
Vlie, 19 juni. EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van St. Davids; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Oudsoen.
Terschelling, 18 juni. DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 22 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Bergen, met stokvis en traan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De smak de EENDRAGT, kapt. O.G. Stuit, van Rouen naar Rostock, is den 16. juni, aan boord alles wel zijnde, op de hoogte van Egmond gepraaid door de Texelse loodsschipper T.P. Griek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CONCORDIA, kapt. O.P. Smith, van Havre naar de Oostzee, is den 13. juni op de hoogte van Texel gepraaid door de Vlielandse loodsschipper Y.D. Visser.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 15 juni, de kofschepen IJPEUS, kapt. H. de Weerdt, jr., van Nerva, en WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, van Oostrisoer.
Den 16 dito, het smakschip GEZINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, van Drobach.
Den 17 dito het smakschip de VIER GEBROEDERS, kapt. H.G.L. Prins, van Larwich; het galjasschip SOPHIA ELIZE, kapt. C. Staben, van Riga.
Den 19 dito, de kofschepen VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Noorwegen, en EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van St. Davids.
Den 20 dito, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 15 juni, het kofschip JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, naar Memel.
Den 16 dito, de kofschepen JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Noorwegen, VRIENDSCHAP, kapt. Jan Klazen, naar Memel, en VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, op avontuur.
Den 17 dito, het kofschip ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, naar Pruisen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht tjalkschip, voorzien van een goede inventaris, gemeten op 74 ton, liggende aan de Heerenwal onder Nijehaske. Te bevragen bij de eigenaar L.R. Smeerke, aldaar.


Datum: 24 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Arend Fredrik Oosterlo, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 18e februari op de hoogte van het Prinsen eiland, bij Straat Sunda, gezien te hebben het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. Doeke Gerrits Doeksen, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 22 juni. MARIA OLETTA, kapt. A.P. Beilegaard, van Nerva.
Vlie, 20 juni. HENDRIKA MARCHINA, kapt. G.G. Bakker, van Eggersund; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Christiaansand.
Suriname, 28 april. SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Amsterdam. 1 of 2 mei. Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDRIK HENDRIK, luit. C. van der Hart, van Helvoetsluis. 3 mei. SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, van Amsterdam.
Demerary, 5 mei. DE PLANTER, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Vlie, 20 juni. VRIENDSCHAP, kapt. R.H. Dekker, naar Stokholm; INGEBORG CAROLINA, kapt. A. Berendsen, naar Arendahl; ALIDA, kapt. D,T, Doornbos, naar Brewich; VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit en MELTINA JANTINA, kapt. H.H. Koster, naar Noorwegen; JOHANNES, kapt. J.M. Holst, naar Hamburg; DRIE VRIENDEN, kapt. E.T. ten Cate, VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, op avontuur.


Datum: 25 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, mede voor passagiers:
Het Nederlands gekoperd barkschip DE VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, vertrekt de 30e dezer.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.
Naar St. Petersburg, het Nederlands smakschip GEZINA, kapt. P.P. Muntendam.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 juni. De 23e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen. Bij het vertrek van de post was een Nederlands driemastschip in het gezicht, zijnde waarschijnlijk de ’s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, van Batavia.
De 24e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert, naar Grenock.
Het schip DE JAVAAN, kapt. J.G. Adriaan, van Amsterdam naar Batavia, is, in de avond van de 11e dezer, op de hoogte van Bevesier, gepraaid door de Texelse loodsschipper IJ. Messelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 juni. MEDEMBLIK, kapt. J. Gray en CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, van Londen.
Vlie, 21 juni. ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff en CATHARINA, kapt. H.R. Veling, van Newcastle; HERMINA MARGRITHA, kapt. E.E. Pot, van Sunderland; ATALANTA, kapt. L. Schildwacht, van Helsingfors; ANNAGINA, kapt. P.R. Huisman, van Holmstrand; VROUW JANTINA, kapt. K.R. Vos en ST. ANTHONIUS, kapt. H. Rieken, van Droback; TWEE GEBROEDERS, kapt. S.H. van der Werf, van Oosterisoer; VROUW EBELDINA, kapt. J.H. Drent, van Oudsoen; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Vlie, 21 juni. MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Lange, naar Papenburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Lissabon. De Nederlandse kof EOLUS, kapt. G. Zwanenburg. Adres bij Van Ulphen en Reys, C.I. de Grys en Zoon en H Verweyde Czn.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. R.B. Rozema. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands DE VROUW HELIDA, kapt. Fimme O. Fimmen. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip HET VERTROUWEN, kapt. Hendrik Dirks Klatter. Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 24 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ROELINA JETTINA, kapt. D.H. Puister, van Oleron, met zout, en ELIZA, kapt. Thomas R. Lee, van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 24 juni. Volgens bericht van Sourabaya, van 4 februari, van kapt. Keyzer, voerende de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, van Dordrecht, lag aldaar, nevens dit schip, ook de DORTENAAR, kapt. H.P. Visser, van deze stad, voornemens zijnde om binnen weinige dagen naar Passerouang te verzeilen ter verdere inneming zijner lading, terwijl zich ook de LOUISA daarheen begeven moest. Tevens heeft men met deze gelegenheid vernomen, dat de LOUISA, kapt. Keyzer, den 20, en de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, den 31 januari te Batavia waren aangekomen. Laatstgenoemde zou op 15 februari van daar naar Sourabaya vertrekken.


Datum: 26 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 juni. ST. JOHANNES, kapt. L.J. Kramer, van Vordenberg.
Uitgezeild:
VISSCHERY, kapt. J. Jelsma, naar Londen; GOEDE HOOP, kapt. J.G. Vos, naar Noorwegen; HARMINA ELISABETH, kapt. J. Krokel, op avontuur.
Vlie, 23 juni. FLORA, kapt. J. Manning, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten Amsterdam: CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Londen met suiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 25 juni. Kapt. Jan Reints Brons, van de Pekela, gevoerd hebbende het Nederlands kofschip de WELKOMST, den 17 dezer, met ballast van Delfzijl naar Noorwegen bestemd, vertrokken, rapporteert, dat hij, met zijn schip in de avond van den18den kruisende, ontdekte, dat hetzelve lek was geworden, en zulks in de nacht zodanig toenam, dat het in een zinkende staat verkeerde en op zijde werd geslagen, zo dat hij met zijn volk besloot hetzelve met de boot te verlaten. Spoedig, en wel te rechter tijd, daar de wind meer opstak en de zee hol stond, ontdekte hij een smakschip (opm: de VROUW AUKE), met hen van Delfzijl uitgezeild en naar Noorwegen bestemd, zijnde kapt. Hinderk Alberts Wolkammer, van Farmsum, welke, hunne nood ziende, dadelijk op hen afhield, hen geredelijk overnam en alle hulp verleende, terwijl zijn menslievendheid zo verre ging, dat hij, reeds 11 mijlen op zee zijnde, besloot, terug te keren, en kapt. Brons en zijn equipagie naar Delfzijl te brengen, waar zij de volgende dag zijn aangekomen. Kapt. Brons vermeent zijn dankbaarheid niet beter te kunnen betonen, dan deze menslievende daad openlijk bekend te maken en zijn gedane dank te herhalen, terwijl hij deze kapitein een ieder aanbeveelt. (opm: zie RC 270635)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. L. Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra, voerende de brik DE HOOP), van Suriname in Texel binnen, heeft den 19 juni op de hoogte van Douvres (opm: Dover) gepraaid het schip ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Bayonne naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op woensdag 8 juli 1835, des avonds ten 6 ure precies, bij de beschrijving en eindelijke toewijzing, in het Heeren Logement, presenteren te verkopen het welbezeild smakschip, genaamd de VIER GEBROEDERS, met deszelfs staand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde goederen, groot volgens meetbrief 64 ton, zodanig hetzelve is gevoerd geweest bij schipper H.G.L. Prins en is liggende in de Noorderhaven te Harlingen. Breder bij biljetten omschreven en inmiddels ook uit de hand te koop; te bevragen bij de heren Wed. B. Rodenhuis & Zonen, ten gemelde stede.


Datum: 27 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. De 24e, des middags, arriveerde te Helvoetsluis NEVA, kapt. D.M. Bunker, van Charleston, zijnde het schip dat de vorige dag bij het vertrek van de post in het gezicht was en niet de ‘s GRAVENHAGE. (opm. zie RC 250635)
Het schip BATAVIA, kapt. H. Bruhn, is des nachts, tussen de 24e en 25e, door de harde wind tegen de Noordwal aan de grond geraakt, doch heeft ijssloepen en manschappen bij zich tot assistentie.
Van Helvoetsluis wordt de 26e dezer gemeld, dat het schip BATAVIA, kapt. H. Bruhn, de vorige nacht met hoog water vlot geworden is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip DE WELKOMST, kapt. J.R. Brons, de 17e dezer van Delfzijl naar Noorwegen vertrokken, is, in de nacht tussen de 18e en 19e dito, elf mijlen uit de wal, in zinkende staat verlaten geworden door het volk, dat opgenomen en de 20e dito te Delfzijl aangebracht is door het schip DE VROUW AUKE, kapt. H.A. Wolkammer. (opm: zie PGC 260635)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zr.Ms. fregat DE MAAS, kapt. ter zee Arriens, aan boord hebbende Z.K.H. Prins Willem Fredrik Hendrik der Nederlanden, uit Texel naar Suriname bestemd, is de 29e mei gepraaid op 40º NB 13º WL door de ROSALIND, kapt. Dunston, van Lissabon te Londen gearriveerd; de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam naar Suriname bestemd, was 16 juni op de hoogte van Plymouth.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 25 juni. JONGE TJARK GIESEN, kapt. L.T. Sok, van Bayonne; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema en TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, van Londen.
Uitgezeild:
Texel, 25 juni. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jonge naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, van Cardiff met platen staaf-ijzer; ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper, van Petersburg met lijnzaad; GEZINA, kapt. J.F. de Boer, van Dantzig met tarwe; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met suiker, blauwsel, huiden, wol, drogerijen, wijn, koper, glas, garen en rozijn; ANNA MARGARETHA, kapt. B. Lubben, van Bremen met rogge, tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 24 juni. Gisteren is ter rede gekomen EDMOND, kapt. C. Fertig, van Havanna naar Antwerpen (opm: de lading bestond uit suiker en 20.000 sigaren).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 26 juni. Van Bantam wordt bericht, dat het barkschip SARAH, gezagvoerder Kelfkens, in april j.l. van Benkoelen naar Batavia vertrokken, in de nacht van de 2e mei met donker en regenachtig weer in een zware branding geraakt zijnde, bij Blimbing, onder de Sumatraanse wal, gestrand is. De equipage heeft zich met moeite gered en is de 14e dezer, na vele vermoeienissen en gevaar te hebben doorgestaan, met een praauw, welke de gezagvoerder op Benkoemat gekocht had, op de Bantamse kust aangeland. Men heeft nog enige pogingen gedaan om zo veel mogelijk van de lading te redden, maar volgens de verklaring van de gezagvoerder was het niet waarschijnlijk, dat er nog iets van zou te vinden zijn.


Datum: 29 juni 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 24 juni. JONGE LEEUW, K.J. Musch, van Newcastle.
Uitgezeild:
Vlie, 24 juni. JAN DE WITH, kapt. R.T. Mellema en JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, naar Petersburg; YPERUS, kapt. H. de Weerd, naar Riga; GOEDE HOOP, kapt. W.E. Boswyk, naar Drammen; JUFFROUW BERENDINA SOPHIA, kapt. H.G. Mulder, naar Papenburg; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, naar Hamburg; CHRISTINA, kapt. A.H. Dykhuis en DRIE GEBROEDERS, kapt. F. Helling, op avontuur. 25 juni. FENNECHINA ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman, naar Koningsbergen; FLORA, kapt. P.L. Grubbe, naar Corsoer; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendriksen, naar Randers; EENIGHEDEN, kapt. C.F. Teckelenberg, naar Borgo; HARMINA, kapt. J.H. Jonker, naar Droback; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, PETRONELLA, kapt. C.W. Freese en HYLKE JANS, kapt. B.J. Siedses, op avontuur.


Datum: 30 juni 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 juni. De 28e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van St. Ubes; de 29e, des morgens, GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeyer en JOHANNA MARIA, kapt. W.K. de Groot, van Nerva en DE VROUW HENDRIKA, kapt. H.E. Boswijk, van Marennes.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 juni. De Oldenburger tjalk DE TWEE GEBROEDERS, kapt. W.J. Wilts, met tarwe van Wischhafen naar Amsterdam, is de 13e dezer, bij het binnenkomen van Ameland, in de branding lek geworden en vervolgens met hulp van een visschuit en vier pompers naar Harlingen opgezeild en aldaar binnengelopen, alwaar de lading dadelijk is gelost geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 juni. Aangaande het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jonge (opm: hektjalk, bouwjaar 1827; kapt. Ardriaan Pieters de Jonge), van Burg op Fehmarn naar Amsterdam, de 25 april te Tonningen gepasseerd, sedert niets vernomen zijnde, wordt van Tonningen van de 21e dezer dienaangaande bericht, dat door kapt. J.J. Meyer, voerende het Blankenezer schip VENUS, gerapporteerd is, dat hij, in de maand mei uit Engeland komende, op de hoogte van Texel gevist heeft een boot, waarop A.P. de Jonge, schip DE VRIENDSCHAP, van Veendam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Texel, 28 juni. Hedenmorgen is een brik, de naam onbekend, in de buitengronden vervallen, thans in vlot water en heeft drie vaartuigen tot assistentie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aux Cayes (opm: Haïti), 28 april. Het schip NEPTUNUS (opm: schoenerkof, bouwjaar 1829), kapt. P.L. Peters, van Jacmel (opm: 18º14’ NB 72º32’ WL) naar Amsterdam, is in de nacht van de 26e (opm: april) op Lefolle Reef gestrand en totaal verbrijzeld. De equipage heeft men alleen kunnen redden, waarvan een gedeelte aan strand gebracht is geworden. (opm: zie ook: RC 020735 en AH 140835)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 juni. ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, van Livorno.
Kroonstad, 13 juni. AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Rotterdam.
Uitgezeild:
Kaap de Goede Hoop, 7 april. BATAVIA, kapt. A.J. Boons, van Rotterdam naar Batavia.
Kroonstad, 15 juni. VROUW JANTINA, kapt. H.H. de Weerd Jr. naar Amsterdam.
Sandhamn, 15 juni. N. N., kapt. D.H. Hazewinkel, naar Holland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE HOOP, kapt. L. Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra), van Suriname met suiker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens rapport der zeeloodsen, was den 21 l.l. te Helvoet voor de wal met loodsen aan boord het schip (opm: fregat) de 's GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zr.Ms. oorlogsfregat de MAAS, kapt. Ariens, uit Texel naar Suriname, aan boord hebbende Z.K.H. Prins Willem Frederik der Nederlanden, is op de 29 mei gepraaid op 40º NB 13º WL.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 22 juni, het kofschip ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, van Holmstrand; het smakschip VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Drobach; het tjalkschip TWEE GEBROEDERS, kapt. B. van der Werf, van Oostrisoer; het smakschip ST. ANTONIUS, kapt. H. Rieken, van Drobach; het kofschip ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, van Newcastle.
Den 23 dito, het kofschip DEPENDANT, kapt. C.T.B. Carsjens, van Emden.
Den 24 dito, het tjalkschip de JONGE LEEUW, kapt. K.J. Musch, van Newcastle.
Uitgezeild: Den 22 juni, de kofschepen JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, naar Petersburg, en IJPEUS, kapt. H. de Weerdt, jr., naar de Oostzee.
Den 24 dito, de kofschepen WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Noorwegen, GEZINA HERMINA, kapt. J.H. Jonker, naar Dantzig, en EENDRAGT, kapt. O.A. Hansen, op avontuur.
Den 25 dito, de tjalkschepen VROUW CATHARINA, kapt. J.L. Thaden, naar Altona, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Drewes, op avontuur, het smakschip DOROTHEA, kapt. R. Hendriksen, naar Randers.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga, openbaar notaris, residerende te Leeuwarden, zal, ten verzoeke van Mr. C.C.C. Warmolts, procureur aldaar, als gelastigde van zijn principalen, op dinsdag den 14 juli 1835, des namiddags ten vier ure, ten huize van de kastelein F. Zoutman, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden, publiek bij finale toewijzing, presenteren te verkopen een uitmuntend nieuw hektjalkschip, de TWEELINGEN genaamd, lang ruim zeventien el en veertig duim, wijd drie el en vijf en dertig duim en hol een el negen en zestig duim, en alzo groot vijf en zestig ton, met zeil, treil en verder toebehoren, alles zich in beste staat bevindende, bevaren wordende door Sijbren Joostes Stooker, en liggende te Leeuwarden. De conditiën zijn te vernemen ten kantore van de notaris en procureur voornoemd, bij wie hetzelve inmiddels uit de hand kan worden gekocht. (opm. LC 170735 meldt dat is geboden NLG 1.946.)


Datum: 01 juli 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Provincie Zeeland, zondag 28 juni. De op de 19e jl. van Java ter rede van Vlissingen gearriveerde en nog aldaar liggende Rijks Corvet AMPHITRITE, kapt. ter zee Machielsen, zal in het maritieme dok dier stad gehaald en in de loop der maand juli aanstaande opgelegd worden.
Te Vlissingen ziet men dagelijks de aankomst tegemoet van de nieuw gebouwde oorlogsfregatten CERES en DE SCHELDE, welke door Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune, van Hellevoetsluis derwaarts zullen worden gesleept.
Zullende het in eerstgenoemde stad op ’s Rijks werf nieuw gebouwde linieschip NEPTUNUS, in de maand augustus aanstaande van stapel lopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 29 juni. HELENA CATHARINA, kapt. H.G. Bergveld, van Havana; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Larwich; CONCORDIA, kapt. H.O. van Wyk, van Newcastle; EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Heilinga, van Nerva; CHRISTINA MARIA, kapt. C.N. Rasmussen, van Waborg; OCEAAN, kapt. C. Stibolt, van Helsingfors; EENIGHEDEN, kapt. J. Zellerstrom, van Borga.
Vlie, 28 juni. EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand.
Terschelling, 27 juni. MERCURIUS, kapt. A. Hall, van Christiaansand.
Livorno, 16 juni. NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, van Lissabon, laatst van Cadix.
Archangel, 10 juni. ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Amsterdam. 11 juni. AGATHA, kapt. D.G. Schuur, van Amsterdam; ZEELUST, kapt. K.A. Jongebloed, van Dordrecht; HOUWINA, kapt. H.S. Valk, van Rotterdam.
Uitgezeild:
Texel, 29 juni. WILHELMINA MARIA, kapt. J.C. Arkes, VERWACHTING, kapt. E.D. Dekker en KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, naar Suriname; VREDE, kapt. D. Wiersma, naar Baltimore; VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, naar Gibraltar, Malta en Smyrna; AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, naar Nantes; JONGE IDA, kapt. R.R. Keyzer en TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, naar Londen; HOOP, kapt. S. Koors, naar Flekkefiorde.
Vlie, 27 juni. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
Rio Janeiro, 4 april. ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JONGE TJARK GIEZEN, kapt. L.E. Pok, van Bayonne met terpentijn olie, kurk en brandewijn; VROUW LUPPINA, kapt. E.J. Visser, van Leer met honig, boekweit en zaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.W. Sesink Clee, makelaar, zal, op maandag de 20e juli 1835, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen: vijf achtste parten in een extra welbezeild, in het jaar 1832 geheel nieuw uitgehaald schooner kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd THERESIA ALIDA, gevoerd door kapt. H.H. Kral volgens meetbrief gemeten op 142 tonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Te Batavia aangekomen schepen:
De 25e juni: de Nederlandse bark TAN GOANSING, kapt. Tan Bien, met een passagier van Indramaijoe de 23 juni en een buitenlands schip.
De 26e juni: twee buitenlandse schepen.
De 27e juni: de Nederlandse bark de JONGE WILHELMINA, kapt. J.M. Schoon, met drie passagiers, de 3. juni van Riouw vertrokken, en Zr.Ms. schoener ARGO, luit.t.zee G.H.C. Lutkens, van een kruistocht om de west.
De 28e juni: het Nederlandse schip de GEZUSTERS, kapt. J.C. Schmidt, met een passagier en Zr.Ms. troepen, de 20e juni van Soerabaija vertrokken.
De 29e juni: Zr.Ms. fregat DIANA, kapt.t.zee Koopman, met enige passagiers, de 24e juni van Soerabaija vertrokken, en het Nederlandse schip PEKALONGAN, kapt. Sarif Kasiem Ankawie, van Samarang de 20e dito vertrokken.
Van Batavia vertrokken schepen:
De 27e juni: De Nederlandse schoener AMELIA, kapt. J. Ross, met Zr.Ms. troepen naar Sinkapoera, dito bark RADJA WALIE,kapt. C, Kemish, naar Cheribon, dito bark SUMATRA, kapt. C. Langlois, met een passagier en Zr.Ms. troepen naar Padang.
De 29e juni: het Nedrlandse schip INDIA, kapt. P. Vis, met vijf passagiers naar Japan.
Te Batavia ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. korvet HELDIN, Zr.Ms. fregat DIANA, Zr.Ms. schoener ARGO, de Nederlandse koopvaardijschepen GENERAAL CHASSÉ, FATAL GHAIR, ATIJE TORACHMAN, GEZUSTERS, PEKALONGAN en GRACE, de barken NEDERLANDER, SHEVA, ELEONORA, TAN GOANSING en JONGE WILHELMINA, de brik INDRAMAIJOE, de schoeners GOANHIEN, THOMAS HATOON, ZEE DUIVEL, CATHARINA CORNELIA, en acht buitenlandse schepen.
Te Samarang aangekomen schepen:
De 19e juni: Zr.Ms. korvet AJAX, kapt.luit.t.zee N.L. Koops, de 12e juni van Batavia vertrokken.
De 21e juni: het Nederlands schip PATAHOOL SALAM, kapt. Hadjie Smail, de 24e mei van Marianaas Oord vertrokken.
De 22e juni: het Nederlands schip de GEZUSTERS, kapt. J.C. Schmidt, met acht passagiers en Zr.Ms. troepen, de 21e juni van Soerabaija vertrokken.
De 24e juni: HET Nederlands schip BATAVIER, kapt. A.J. Boone, met een passagier, de 16e juni van Batavia vertrokken, en een buitenlands schip.
De 25e juni: de Nederlandse schoener DOLPHIJN, kapt. J. Ziep, de 18e juni van Batavia vertrokken.
Van Samarang vertrokken schepen:
De 19e juni: Nederlands schip PEKALONGAN, kapt. Sarif Kasim Ankawie, over Pekalongan, Tagal naar Batavia; dito schip FATAL BARIE, kapt. W.E. Loeker, over Boender naar Padang.
De 20e juni: Nederlandse schoener OGAN, kapt. Lias, over Riouw naar Sinkapoera, en een buitenlands schip.
De 21e juni: Zr.Ms. korvet AJAX, kapt.luit.t.zee N.L. Koops, koersstellende om de oost.
De 22e juni: Nederlandse brik FATAHILWAHAP, kapt. Sech Alie Dehemie, over Cheribon naar Batavia.
De 24e juni: Nederlands schip De GEZUSTERS, kapt. J.C. Schmidt, met een passagier en Zr.Ms. troepen naar Batavia; dito schip HOKTHAY, kapt. J.M. Ralph, naar Soerabaija en Sumanap.
Te Soerabaija aangekomen schepen:
De 18e juni: Nederlandse bark WILLEMIJN, kapt. P.W.T. Eerhardt, met drie passagiers, de 7e juni van Banjarmassing vertrokken.
De 20e juni: Nederlands schip JOHANNA FREDERIKA, kapt. P. de Haan, met twee passagiers, de 12e juni vertrokken van Bima, en dito brik HARRIET, kapt. W.H. Nash, met een passagier, de 22e mei vertrokken van Banda.
De 21e juni: Nederlandse schoener NONNA, kapt. J. Hornung, de 13e juni vertrokken van Bima.
De 22e juni: Nederlands schip CHARLOTTA, kapt. W. Intveld, met Zr.Ms. troepen, de 8e juni vertrokken van Batavia, en de dito schoener CHARLOTTA, kapt. F.C. Simanet, met twee passagiers, de 6e juni vertrokken van Batavia.
De 23e juni: Zr.Ms. korvet VAN SPEIJK, kapt.luit.t.zee J. van Straten, de 12e juni van Batavia vertrokken.
Van Soerabaija vertrokken schepen:
De 20e juni: Nederlands schip de GEZUSTERS, kapt. J.C. Schmidt, met acht passagiers en Zr.Ms. troepen, naar Samarang en Batavia.
De 21e juni: een buitenlands schip;
De 23e juni: Nederlandse bark WILLEMIJN, kapt. P.W.F. Eerhardt, naar Grissee, en dito schoener NONNA, kapt. J. Hornung, naar Rembang.
De 24e juni: Zr.Ms. fregat DIANA, kapt.t.zee J.C. Koopman, koersstellende om de west, en een buitenlands schip.
Te Soerabaija ter rede liggende schepen:
Zr.Ms. korvetten VAN SPEIJK en ZWALUW, Zr.Ms. brik NAUTILUS, Zr.Ms. schoener DAPHNE, Zr.Ms. kanonneerboot No. 8, en de Nederlandse koopvaardijschepen THETIS, MASTORA, JESSY, JOHANNA FREDERIKA en CHARLOTTA, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de barken FATAL JAWAD, ANNA AUGUSTINA en THEODORA, de brikken JAVA, ALIE OESOOR, HARRIET en CHARLOTTA, de schoeners MARIA CATHARINA, CAROLINA. WINDHOND, ORION, HIAPSING, TRAJOE MAAS en CAROLINA, en drie buitenlandse schepen.

Krant:
 GVB - Gazette van Brugge


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 27 juni. Binnengekomen de Belgische galjoot (opm: schoener) EGIDE, kapt. Denduyts, van Riga met hout, masten en hennip, aan vidua Hofland, 270 vat.


Datum: 02 juli 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 juli. De 30e passato, des morgens, zeilden ELIZABETH, kapt. F. Fokken, JACOB CATS, kapt. I. Ingerman en DE NOORD, kapt. J.A. Weyerbusch, naar Batavia; DE VROUW HELENA, kapt. G. Fredriks, naar Duinkerken; DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, naar Cadix; DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, naar Cadix; MINERVA, kapt. J.A. Mees, naar Bergen; ZWAANTIENA, kapt. H.J. Schuring, naar Christiaansand; DELPHIN, kapt. J. Vos en DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, naar Riga; EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen jr., naar Gibraltar; ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, naar Liverpool; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hogendijk, naar Lissabon.
De 29e, passato, des namiddags, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en L’ESTAFETTE, kapt. E. Perre, van Duinkerken. De 30e, des morgens, zeilden ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Liverpool; MARGERETHA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, naar Drontheim.
De 30e passato, des morgens, zeilden van Maassluis ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert, naar Greenock; GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, naar Rochefort; CATHARINA JULIA, kapt. H. Hazewinkel, naar St. Ubes.
De 30e passato, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kapt.-luit. Le Jeune, naar Texel; BATAVIA, kapt. H. Bruhn, naar Batavia; de 1e dezer, des morgens, JOHANNA CORNELIA, kapt. L. Heykoop en KOOPHANDEL, kapt. C. Neurenberg, naar Batavia.
De 30e passato, des namiddags, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen; de 1e dezer, des morgens, MARIA, kapt. S.M. Tanger, naar Hull; FLORA, kapt. H.T. Lus, naar Spiekeroog en ANNA SOPHIA, kapt. C.J. Donker, naar Drontheim.
De 1e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis KOOPHANDEL, kapt. O. Schol, naar Leer en DE JONGE FREDRIK, kapt. C. Stuhl, naar Duinkerken; des middags DE VIER GEBROEDERS, kapt. D. Uffen, naar Dantzig; DE VROUW BERTHA, kapt. H.J. Kruter, naar Newcastle en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.L. Tieman, naar Hull.
Het schip INDUSTRIE. kapt. P.H. Olsen, van Hamburg naar Amsterdam, is de 20e juni te Cuxhaven binnengelopen.
Volgens brief van kapt. P.L. Peters, gevoerd hebbende het schip NEPTUNUS, van Jacmel naar Amsterdam, in dato Aux Cayes de 6e mei, was van de lading en het schip een klein gedeelte geborgen.
Te Vlissingen is in het dok gebracht Zr.Ms. korvet AMPHITRITE.
De 29e juni is van de rede van Vere naar Zee vertrokken het stoomschip DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Rotterdam naar Duinkerken bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, 30 juni, na posttijd, in Texel binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlie, 29 juni. Vermoedelijk is in de nacht van de 26e op de 27e dezer, op de Noordrug van de Stortemelk, verongelukt, een sloep; van de equipage of lading heeft men niets kunnen ontdekken, enige stukken dekplanken zijn aan strand aangespoeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 30 juni. DRIE GEZUSTERS, kapt. L.C. Swart, van Bordeaux; VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Oosterisoer.
Vlie, 29 juni. Gisteren, de kof JONGE DIRK, kapt. W. Mulder, van Noorwegen.
Suriname, 5 mei. CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Amsterdam. 8 mei. JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Amsterdam. 9 mei. HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Amsterdam. 11 mei. PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 30 juni. JONGE JAN, kapt. T.P. van der Wal, naar Londen; MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, naar de Oostzee; VLIJT, kapt. J.S. Bakker, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HELENA CATHARINA, kapt. H.G. Bergveld, van Havana met suiker en sigaren; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Cardiff met plaat- en staaf-ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 1 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen DELPHIN, kapt. Jans J. Kroger, van Archangel; GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, en JOHANNA MARIA, kapt. K.W. de Grooth, beiden van Nerva, en alle drie met hout; VROUW HENDRIKA, kapt. H.E. Boswijk, van Marennes, en WILLEMINA LAURENTIA, kapt. Jacob J. Swart, van St. Ubes, beiden met zout.


Datum: 03 juli 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Kryn Pieter Haasnoot, van Livorno te Amsterdam gearriveerd, heeft de 22e mei op de hoogte van Malaga in goede staat gepraaid het schip MARIA, kapt. D.H. Duit, van Genua naar Amsterdam; en de 11e juni op de hoogte van Kaap Finistere, de smak DE JONGE KAREL, kapt. Johannes Eilers, van Nantes naar Genua.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. H.G. Bergveld, van Havana in Texel binnen, heeft de 24e juni op de hoogte van Goudstaart gezien een Nederlandse kof, tonende de vlag van het collegie Zeemanshoop, met no. 111, zijnde, die van kapt. Jan Foppes Brouwer, voerende het schip MARIA, van Amsterdam naar Genua en Livorno.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 juli. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Berbice; MAGDALENA CHRISTINA, kapt. G. Mowinkel, van Bergen; CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, van Memel; JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Post, van Oudsoen; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Hull; EENIGHEDEN, kapt. J.C. Glad, van Nerva; Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, luit. Le Jeune, van Helvoetsluis.
Vlie, 30 juni. TWEE GEBROEDERS kapt. H.H. Sprik en MINERVA, kapt. P.S. Sass, van Petersburg; ANNA, kapt. H.J. Korter, ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer; GEZINA, kapt. R.A. Visser en MINERVA, kapt. F. Nieman, van Riga; VROUW ANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, van Koningsbergen; KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, van Dantzig; FORTUNA, kapt. P. Ryland, van Bergen; HOUTHANDEL, kapt. K.D. de Grooth en HARMONIE, kapt. H. Jans, van Christiaansand; VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jonge, JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos en DRIE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, van Oosterisoer; IDA ALIDA, kapt. O.J. Woldring, van Larwich; JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, van Arendahl; NEPTUN, kapt. S. Feyen, van Fahrsund.
Uitgezeild:
Texel, 1 juli. Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luitenant Le Jeune, naar Helvoetsluis; FREDERICA, kapt. J. Barends, naar Rochefort; JOSIENA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, naar Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, naar Londen.
Vlie, 30 juni. ALEXANDRINA, kapt. C.K. Vagt, naar Riga; HARMANNA, kapt. R.W. Lukens, naar Memel; KLASINA MARGARETHA, kapt. J.J. Schippers en TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van de Werf, naar Oosterisoer; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, naar Oudsoen; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, naar Holmstrand; TITIA, kapt. J.J. Zelling en CASTOR EN POLLUX, kapt. H.H. Horn, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TWEE GEBROEDERS, kapt. K.H. Sprik, van Petersburg met huiden, ravensdoek, zeildoek, linnen, borstels en potas; VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, van Koningsbergen, met tarwe en lijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé en Jan Corver, makelaars, zullen op maandag de 6e juli 1835, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, ten overstaan van de huissier J. Copius Peereboom, verkopen: een extra ordinair welbezeild Nederlands tjalkschip, genaamd de HOOP, gevoerd door kapt. H.T. Bakker, lang volgens Nederlandse meetbrief 19 ellen 10 duimen, wijd 3 ellen 34 duimen, hol 1 el 61 duimen en alzo groot 46 tonnen of 24 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.
(opm: de tjalk, gebouwd vóór 1810, werd verkocht aan een sloper)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. het gekoperd tweedeks fregatschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. H.T. Mulder. Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt vóór of op 16 juli.
Marseille. Het Nederlandse kof PAULINA, kapt. S.T. de Boer. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en J. Daniels en Zoon en Arbman.
Triest. Het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. Boele Jans Potjewyd. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW GRIETJE, kapt. Jan Teen Teensma. Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het Nederlands schip OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. Gelte Jans Geltes. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip DE VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit. Adres bij J.C. van Oven.
Dantzig. Het Nederlands smakschip SARA, kapt. H.G. Botje. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Jan H. Savert. Sluit 4 juli. Adres bij Blikman en Comp. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Riga. De Nederlandse kof GESYNA, kapt. Jan Freerks de Boer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.


Datum: 04 juli 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia:
Het Nederlands gekoperd fregatschip KORTENAER, kapt. Anne Glazener; vertrekt de 15e dezer.
Het Nederlands gekoperd barkschip INDIAAN, kapt. Ode Kievyt; vertrekt de 18e dezer.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

’s Gravenhage, 2 juli. Zr.Ms. corvet AMPHITRITE, in het dok te Vlissingen liggende, zal met de 10e dezer buiten dienst worden gesteld, om te onderzoeken welke herstellingen daaraan behoren plaats te hebben, ten einde voor de actieve dienst weer gereed gemaakt te kunnen worden; terwijl de bevelvoerder over gemelde bodem, de kapitein ter zee J.P. Machielsen en de verdere daarop dienende officieren, van dat tijdstip af op non-activiteit zullen worden gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 3 juli. De 1e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de ‘s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, van Batavia, zijnde door de stoomboot HERCULES, kapt. C. Klaazen, binnengesleept; DE JONGE JOHANNIS, kapt. H. Elbring, van Bremen en zeilde DE WIJNHANDEL, kapt. T. Versluys, naar Batavia. De 2e, des morgens, arriveerde Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt.-luit. Le Jeune, van Texel en zeilde HERCULES, kapt. F. Kamps, naar Antwerpen.
De 2e dezer, des morgens, zeilde DE JONGE JACOB, kapt. J. Klousen, naar Embden en arriveerde PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken.
De 2e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis HILLEGONDA, kapt. D.D. Visser, naar Belfast.
De 3e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis DE VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, naar Batavia en arriveerde DE ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Cette.
De 3e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis GOED BESLUIT, kapt. H.W. Drent, naar Petersburg.
Kapt. K.P. Haasnoot, van Livorno te Amsterdam gearriveerd, heeft de 22e mei, op de hoogte van Malaga, in goede staat gepraaid het schip MARIA, kapt. D.H. Duit, van Genua naar Amsterdam en de 11e juni, op de hoogte van Kaap Finisterre, de smak DE JONGE KAREL, kapt. Johannes Eilers, van Nantes naar Genua.
Het schip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Berbice naar Amsterdam, is, volgens particulier bericht, in de avond van de 30e juni in Texel binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Suriname, om in het begin der maand augustus te vertrekken, het snelzeilend en geheel vertimmerd tweedeks barkschip ’T VERTROUWEN (opm: ex-pink ANNA MARIA), kapt. C. Zaal; hebbende goede inrichtingen voor passagiers.
Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer aldaar en bij B.D. Bosscher, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 2 juli. DOROTHEA, kapt. C. Rasmussen, van Libau; JONGE TJALLING, kapt. H.R. Mellema, van Koningsbergen.
Vlie, 1 juli. EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, van Drammen; DE BEURS VAN AMSTTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 30 juni. HARMINA, kapt. P.S. Brouwer, van Fahrsund.
Uitgezeild:
Vlie, 1 juli. VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, naar Bergen. Naar Terschelling gezeild: VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, naar Arendahl; SUSANNA, kapt. W.J. Muller en ANNEGINA, kapt. W.W. Patje, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Berbice met koffie en kwassiehout; DE ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, van Livorno met potasch, marmer, vermicelli en wijn; FORTUNA, kapt. P. Ryland, van Bergen met stokvis en traan; HARMANNA FRAUKEA, kapt. B.H. Swart, van Petersburg met beenderen, paardehaar, vischlijm, borstels, vlierbloemen en andere stukgoederen; MINERVA, kapt. P.S. Sass, met lijnzaad; CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, van Memel met hout en bedveren; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met vlees en drogerijen; JONGE BAREND, kapt. E.J. Stuurman, van Bremen met lood, linnen en koehaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, Makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 7 juli 1835, des namidags ten 4 ure, in het Lokaal, op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, publiek te veilen het hol van het Nederlandse galjootschip de JONGE HENDRIKA (opm: gebouwd Stettin 1786, mogelijk eerder), laatstelijk kapt. F. Rietmeijer), lang 25,45 el, wijd 5,02 el, hol 2,88 el, en alzo groot 163 tonnen, benevens deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, kettingkabel, touwen, zeilen, rondhout, draaibassen, enz., zo als alles bij kavelingen genummerd zal liggen, het hol in de Wijnhaven, nabij de Jufferstraat, en de goederen op de kade voor hetzelve; zullende daags vóór en op de dag der veiling door een ieder kunnen worden bezichtigd. (opm: koper onbekend, schip ongetwijfeld gekocht voor de sloop)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juli. Een schip, dat 13 voeten diep gaat, kan thans de scheepstimmerwerf Boenga naderen. Deze werf ligt slechts ½ mijl van de monding der Solose rivier en wordt, zo wij vernemen, uithoofde der vergevorderde jaren van de eigenaar, de heer W. Verhage, met diens inventaris enz. onder billijke voorwaarden te koop aangeboden.


Datum: 06 juli 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 juli. NEPTUNUS, kapt. J.L. Blom, van Drammen; JOHANNA GEBIENA, kapt. R.H. Nagel, van Oleron; ST. ANTHONIS, kapt. H.C. Jongebloed, van Embden; ALBERTINA, kapt. C. Hoyer, van Drammen.
Vlie, 2 juli. HENDRICA, kapt. O.G. Sap, van Kiel; ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen, van Christiaansand.
Terschelling, 1 juli. HARMANNA FRAUKEA, kapt. B.H. Swart, van Petersburg; DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Frouk, van Koningsbergen.
Uitgezeild:
Texel, 3 juli. MINERVA, kapt. J.J. Kiers, naar Suriname; VROUW LUMMEGINA, kapt. G.J. Coosees, naar Noorwegen; ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens, op avontuur.
Vlie, 2 juli. CATHARINA, kapt. J.H. Middel, naar Londen; LIEFDE, kapt. K.K. Hagendoorn, naar Nerva; ANTONIUS, kapt. G. Boskamp, naar Dantzig; DIANA, kapt. G.R. de Boer, naar Eggersund; UNITY, kapt. B.P. Baarsen, naar Drammen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, naar Christiaansand; VROUW EBELINA, kapt. J.H. Drent, naar Oudsoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 4 juli. ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Bremen. 5 juli. HOOP, kapt. G. Nieuwland en DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, van Londen; WILHELMINA, kapt. W.C. Ukema, van Cuxhaven.
Vlie, 3 juli. AMELINA, kapt. H.H. Naatje, van Oudsoen. 4 juli. ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, van Cuxhaven.
Terschelling, 2 juli. SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong, van Rostock. 3 juli. ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wygers, van Riga; DOURO, kapt. H. de Haas, van Sunderland.
Uitgezeild:
Texel, 5 juli. VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, naar Bayonne.
Vlie, 3 juli. FELIX, kapt. T.W. Brinske, naar Newcastle; JONGE JUFFER SARA, kapt. J.H. de Weerd, naar Nerva; ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhof, ANNA MARGARETHA, kapt. H, Nieman en HARMONIE, kapt. A.S. Gall, naar Riga; EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, naar Memel; ST. ANTHONIUS, kapt. H. Rieken, naar Larwich; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Droback; HEIDEWYKA, kapt. J.J. Pekelder, naar Hamburg; DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Rofer, naar Bremen; VROUW ANNA, kapt. H.H. Eggers, naar Tonningen; GEZIENA JACOBA, kapt. J.J. Wever en AGATHA, kapt. K.L. Spijkman, op avontuur; FENNEGINA, kapt. H.J. Puister.
Vlie, 4 juli. HZ, kapt. S.K. de Vries, naar Havana; THERESIA, kapt. T. Ebeling, naar Archangel; GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, naar Petersburg; GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinxsterboer, naar Noorwegen; CERES, kapt. H. Schuldt, naar Hamburg; JEZELINA, kapt. R.R. Legger, DE VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel en MARGARETHA ANNA, kapt. T. Eykmeyer, alle drie op avontuur.
Terschelling, 3 juli. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Drewes, naar Sunderland; DE VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, naar Noorwegen; TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Haming, naar Leer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Belgische dagbladen tot en met gisteren vrijdag 3 juli.
Te Antwerpen had men het treurige bericht ontvangen, dat de JEAN KEY, een schoon Antwerps vaartuig (opm: bark, bouwjaar 1829), van Havanna huiswaarts kerende, op den uithoek van Florida gestrand is; na 800 kisten suiker uit het vaartuig gelicht te hebben, is hetzelve weder vlot geraakt en te Key West binnen gelopen.


Datum: 07 juli 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 6 juli. De 3e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. G. Siebertz, van Antwerpen. De 4e, des namiddags, zeilde JOHANNA, kapt. S. Evers, naar de Oost Zee.
De 3e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas, DE HERSTELLING, kapt. J.J. Bremer en AVONTUUR, kapt. B. Weymans, van Cuxhaven.
De 5e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool en ANNA, kapt. J. Govaers, naar Duinkerken; KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, naar Lissabon.
De 5e, des morgens, zeilden van Maassluis, JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, naar Arensdahl; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Pieper, naar Hamburg en ANNA, kapt. H.C. Meyer, naar … .
De 5e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis VOLHARDING, kapt. W. Leeuwrick, van Marseille; ABRAHAM, kapt. H. Balken, van Christiaansand, als bijlegger, naar Duinkerken; de 6e, des morgens, HELENA, kapt. D.J. Greeven, van Liverpool; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Marseille.
De 6e dezer, des morgens, L’ESTAFETTE, kapt. E. Perre, van Duinkerken; DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
De 6e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis MARTHA BRONS, kapt. H. Heiman, naar Embden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 3 juli.
Op de rivier (opm: Theems) is gearriveerd A. Denys (opm: pleit GIRAFFE) van Oostende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De ELISABETH, kapt. F. Fokkema, van Rotterdam naar Batavia is 1 juli te Deal binnengelopen, doch heeft dadelijk de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 29 juni, de kofschepen EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand, de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, van Oostrisoer, de IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldring, van Larwich, de HOUTHANDEL, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaansand.
Den 30 dito, het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Arendahl; het smakschip VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jonge, van Oostrisoer; de kofschepen ANNA MARIA, kapt. J.H. Kramer, en GEZINA, kapt. B.A. Visser, beide van Riga.
Den 1 juli, de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Oostrisoer, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Larwich; het galjasschip MINERVA, kapt. T. Nieman, van Riga.
Den 3 dito, de kofschepen ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen, van Christiaansand, en de JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, van Oudsoen.
Uitgezeild: Den 30 dito, de kofschepen VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, en ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman; het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werf; het kofschip HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, alle vier naar Noorwegen.
Den 2 juli, het kofschip HZ, kapt. S.K. de Vries, naar Havanah; het galjasschip SOPHIA ELISA, kapt. C. Staben, op avontuur; de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen, ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhoff, naar Riga, en EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, naar de Oostzee.
Den 3 dito, de smakschepen ST. ANTHONIUS, kapt. H. Rieken, en de VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, beide naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Texel, 29 juni 1835. Landgenoten! Vergunt ons uw belangstellende aandacht op het volgend treffend voorval te vestigen.
Bekend is het, hoe de sedert een geruime tijd voor onze huiswaarts kerende koopvaarders, veelvuldig heersende tegenwinden, dagelijks, bij de eerste gunstige gelegenheid, een aantal schepen voor onze havens en zeegaten doen tegemoet zien, die met recht de loods in zee verwachten, om hun de nodige hulp te verlenen en behouden binnen te brengen.
Dit wetende, en derhalve zo door hunne plicht geroepen, als door de nood gedrongen (1), stak dan in de avond van dinsdag de 23e dezer, met nog de Rinkelaar No. 1, (zijnde een assurantieschuit) en de loodsschuit No. 7, ook in zee ; de Loodsschuit No. 8, gevoerd bij schipper H. Vos en nog vier manschappen, allen van den Hoorn alhier.
De gehele vorige dag en nacht had het hevig uit het zuidwesten gewaaid, thans echter was het weer bedaard, terwijl diezelfde wind nu verscheidene schepen voor de kust deed vermoeden (2); vertrouwende op het zomerweer, vervuld van het besef hunner gebiedende plicht, en met de strelende hoop, voor vrouw en kinderen weer iets te zullen verdienen, stapte men dan ook opgeruimd aan boord, en stak men onbekommerd in zee, om helaas nimmer weer terug te keren.
Pas immers is de op maandag gewaaid hebbende storm bedaard, en heeft die voor gunstig weer plaats gemaakt, of zie, daar verheft zich de storm op de middag en avond van woensdag op nieuw, en heviger dan te voren. – Op eens zweept hij andermaal de nauwelijks bedaarde zee en doet haar opwaarts gevoerde golven, met verdubbeld geweld over elkander stortten. -- In allerijl keren dan ook de bovengenoemde Rinkelaar No. 1 en Loodsschuit No. 7, naar Texel terug, en mogen nog juist van pas de haven bereiken, te laat echter was dit voor de Loodsschuit No. 8 ; iets verder in zee gekomen, werd ook het binnenkomen te later, en alzo gevaarvoller; de storm nam intussen steeds toe, al hoger en hoger rezen de woedende golven ener reeds verbolgen zee….! Des anderen daags zag men een vaartuig het ondersteboven op de golven dobberen ; het was de Loodsboot No. 8, één lijk nog bevond zich daarin, de vier overigen hadden in de afgrond hun graf gevonden.
Zie daar landgenoten, het eenvoudig verhaal van een ramp, die te dieper treft en moet treffen, wanneer men de omstandigheden in acht neemt, die haar vergezellen.
Geen vrije keuze, maar plicht; geen baatzucht, maar de nood; geen hoge verwachting, maar de stellige overtuiging, dat er schepen voor gaats waren, joeg hen naar buiten;-- en in die omstandigheden, in die onmiddellijke uitoefening van een zo moeite- als kommervol beroep, zo onontbeerlijk voor handel en zeevaart;-- daarin reddeloos om te komen, na zo menig een ander tot redder geweest te zijn; daarbij vier weduwen, waaronder één zwanger, en 19,
schier alle nog hulpeloze kinderen, in armoede achter te laten – dat voorwaar is hard, is bitter hard, en doet ook het minst gevoelige hart onwillekeurig zeer.
En behoeven wij nu nog hierbij te voegen, landgenoten, dat meer dan een medelijdende traan, dat krachtdadige hulp en wel algemeen ingeroepen hulp, hier de bedoeling is?
Eenmaal mochten de ondergetekenden die inroepen voor een geheel gelijksoortig geval; zij rekenden destijds op uw menslievendheid, en zij bedrogen zich niet! Acht jaren zijn sedert verlopen, veel, zeer veel zag men in die tijd bezwijken, maar nog heden staat het toen opgerichte gebouw uwer menslievendheid, nog heden, edele gevers van die tijd nog heden ten dage, delen wij wekelijks op datzelfde dorp, de onderstand uit, waartoe uw milddadigheid ons destijds in staat stelde; nog heden ten dage rijst, na zo vele jaren, nog menig dankbaar gebed voor u opwaarts ten hemel, tot de God van alle barmhartigheid.
En zouden wij dan deze reis, bij nog grotere nood, voor althans niet minder verdienstelijke mannen, vergeefs op uw liefdadigheid rekenen? Neen landgenoten, wij roepen die met vertrouwen in, de geringe en aanzienlijke gift, alle zijn ons even aangenaam, allen worden aangewend tot hetzelfde grote doel onzer bemoeiingen, de verzorging van 23 ongelukkige; en de God van alle liefde zie met welgevallen neder op uw giften, op onze pogingen.
Wij verzoeken de af te zonderen giften te willen doen toekomen, hetzij aan één onzer, hetzij aan de heer uitgever van één der dagbladen, als van wier gerede overneming en heuse medewerking, wij ons ten volle verzekerd houden.
De commissie tot onderstand van de weduwen en wezen der op de 25e juni 1835 verongelukte Texelse loodsen,
Mr. G. C. W. Reinbach, burgemeester, voorzitter.
G. A. Pool, ridder, kolonel en kapitein der zee.
Ds. C. C. G. Offerhaus, predikant bij de hervormde gemeente aan den Hoorn.
Ds. Matth. Doijer, predikant bij de doopsgezinde gemeente aldaar.
Mr. Wm. Bok, advocaat en notaris, penningmeester.
( 1 ) De schipper en zijn volk, waarvan hier gesproken wordt, hadden nu de gehele maand
mei NLG 6,- per hoofd gedeeld, en hiervan hadden de meesten hunner met een
huisgezin van zes of zeven kinderen moeten leven.
( 2 ) Werkelijk zijn ook verschillende schepen sedert binnengekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Sneek, 5 juli 1835. Zeer zeker hebben velen met aandoening de treurige berichten gelezen, der rampen, welke de dorpen het Oude Schild en den Hoorn, op het eiland Texel hebben getroffen door het verongelukken van tien loodsen en zeelieden, op de 13e mei en de 25e juni l. l., welke bij de uitoefening van hun beroep, in de golven hun graf hebben gevonden, en waardoor 8 weduwen en 39 schier alle nog hulpeloze kinderen, in de diepste armoe zijn gestort.
De ondergetekenden, overtuigd van de bekrompen staat der armenfondsen aldaar, om in de behoefte dezer ongelukkige te kunnen voorzien, en bijzonder bekend zijnde met de geringe hulpbronnen die het eiland in het algemeen ter leniging in deze kan bijdragen, hebben zich verenigd om die liefde gaven, welke de goede ingezetenen dezer stad en van omliggende plaatsen, tot dat einde zouden willen afzonderen, in de loop dezer maand juli, te ontvangen en kosteloos aan de zich tot dat einde gevestigde commissies te Texel over te maken. Wij vleien ons, dat naar mate van de grootheid van het ongeluk en het treurige vooruitzicht der noodlijdenden, de bijdragen zullen evenredig zijn ter leniging van de ramp dezer diep bedroefde weduwen en vaderloze kinderen.
W. M. Reinbach, Wm. Van Haarst.

Krant:
 GSG - Gedeputeerde Staten van Groningen

Opgave der in den jare 1834 verongelukte schepen (opm: zie ook PGC 140735):
S = Smak, K = Kof, T = Tjalk
Gemeenten: Namen der kapiteins: Soort
Schip: Namen der schepen: Groot Waarde: Hoofden: Aanmerkingen:
Groningen Egbert Klaassen Luigies K De GRONINGER WELVAART “ “ 7 Met man en muis vergaan
“ Harm Albert Zeven S De VROUW ANNEGIENA “ “ 3 Met man en muis vergaan
“ C. Brink T JOHANNA “ “ 3 Met man en muis vergaan
“ Albert Freerks Rasker T De DAGERAAD “ “ 3 Het volk gered
“ Hindrik Pieters de Jonge K De SNELHEID “ “ 6 Het volk gered
Appingedam Berend Geerts Haverbult K De VRIENDSCHAP “ “ 4 Met man en muis vergaan
Sappemeer Gerrit Jans Postema K VROUW IKINA 70 last “ “ Het volk gered
“ Klaas Derks Mulder T RENTIENA 40 last “ 4 Met man en muis vergaan
Hoogezand Roelf Reintjes Keizer T De VRIENDSCHAP 40 last “ Onbekend Het volk gered
Veendam Roelf Remkes Sap S De VRIENDSCHAP 60 last NLG 4.500,- “ Het volk gered
“ Pieter Eilts Boer K MARIA 56 last NLG 8.000,- “ Vijf man bij verongelukt
“ Aaldrik W. Hazewinkel K EBELIA 45 last NLG 7.000,- “ Het volk gered
Wildervank Berend K. Dekker T GERARDA MARIA 38 last NLG 5.000,- “ Drie man bij omgekomen
“ Berend H. Schuur T VROUW WIEGERDINA 38 last NLG 3.000,- “ Het volk gered
Pekela Geert Fijn K HEMMINA “ NLG 9.000,- “ Zes man bij aangekomen
“ Jan Sterenborg K RESOLUTION “ NLG 3.000,- “ Het volk gered
“ Hend.k Drewes K VROUW JACOBA “ NLG 6.000,- “ Vijf man bij omgekomen
“ Hendrik Wijkmeijer K VROUW ANNA “ NLG 8.500,- “ Vijf man bij omgekomen
“ Klaas Piebes K FROUWINA “ NLG 11.000,- “ Vijf man bij omgekomen
“ Jacob Schuring K GOEDE VERWACHTING “ NLG 6.500,- “ Vijf man bij omgekomen
“ Egbert Meilofs de Jonge K JACOBA “ NLG 16.000,- “ Zeven man bij omgekomen
“ Fr. de Winter K VROUW HELENA “ NLG 12.000,- “ Het volk gered
“ Klaas Derks de Grooth K GERBERDINA “ NLG 6.000,- “ Het volk gered
“ Hindrik Harms Koster K METTINA MARGARETHA “ NLG 6.000,- “ Het volk gered
“ Berend Jacobs Wijgers K AURORA “ NLG 7.000,- “ Drie man bij omgekomen
“ Nanne Willems Hazewinkel K VRIENDSCHAP “ NLG 9.000,- “ Het volk gered
“ J.K. de Jonge K ENGELINA “ NLG 5.000,- “ Het volk gered
Delfzijl Pieter Krak K De JUFFER CLARA “ 6 Met man en muis vergaan


Datum: 08 juli 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Marseille. Het Nederlandse kofschip EIZO DE WENDT, kapt. Wytze Gerbens Hellinga. Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 25 juli.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip JANKE HOOITES, kapt. W.A. Wijkman (opm: wachtschipper; de kapitein-eigenaar Geert Hendriks Carst ging zelf weer met zijn kof naar zee. Adres bij de Wed. J. Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands schooner kofschip MARIA THERESIA, kapt. Casper Hendriks Uil. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. C.H. Lutken. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 6 juli 1835: het tjalkschip DE HOOP, gevoerd door kapt. H.T. Bakker: NLG 436. Koper: G. Jansz.


Datum: 09 juli 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, mede voor passagiers:
Het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd fregatschip KOLONEL KOOPMAN, kapt. F.H. von Lindern.
Het Nederlands gekoperd barkschip DE MAAS, kapt. M. van Velthoven. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Lissabon, het Nederlands gekoperd brigantijnschip MARIA, kapt. J.M. Jansen.
Naar Bordeaux, om spoedig te vertrekken, het Nederlands kofschip FELIX, kapt. J.J. Cramer. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juli. Handel en scheepvaart waren, sedert het vorige rapport, in levendigheid en omvang toegenomen, terwijl het algemeen en bijzonder crediet zich bij uitnemendheid had staande gehouden. Meer dan 120 rijke ladingen, bijna allen onder nationale vlag, kwamen uit de Oost-Indische bezittingen te Amsterdam en Rotterdam aan en ongeveer 70 uit Suriname. Ook de aanvoeren uit Noord- en Zuid- Amerika, vooral uit Brazilië, waren meer bepaaldelijk te Amsterdam, toenemend geweest. Zo ondervonden ook de betrekkingen met de Middellandse Zee en Portugal meerder levendigheid; de aanvoeren van Franse wijnen waren belangrijk: uit Bordeaux alleen waren 140 ladingen aangebracht.
De grote aanvoeren en veilingen der Nederlandse Handel-Maatschappij hebben beduidende inkoop-commissies voor de verzending naar Duitsland, de Oost en Middellandse Zeeën doen ontstaan. Bijzonder was zulks het geval met de verschepingen over de Rijn. Te Amsterdam bedroeg het geval der onmiddellijk van daar over de Rijn verscheepte, aan de waag gewogen stukgoederen nagenoeg 700.000 centenaars, dus 100.000 meer dan in 1833.
De directie van het Amsterdamse entrepôt-dok is bedacht op de uitbreiding dier inrichting en tevens om die voor grote zeeschepen toegankelijk te maken en om de rijnschepen in staat te stellen aldaar te laden en te lossen. Hoezeer de daarstelling van zodanig dok, -zo vervolgt het rapport,- aan het nijvere en door zijn levendigheid het waarnemend oog boeiend Rotterdam laatstelijk bij koninklijk besluit van 2 januari dezes jaars, n.º 117, werd voorgeschreven, is die stad echter tot dus verre niet in het bezit ener zodanige instelling.
De beide grote kanalen blijven aan het doel beantwoorden. Men verwacht de invoering van algemene verordeningen voor de vuur- en bakengelden, ter wegneming der ongelijkheid in de regeling en heffing. Ook mag men zich vleien dat eerlang een nieuwe en betere regeling van het loodswezen zal worden ingevoerd. De dienst der strandvonderij vereist een wenselijke verbetering.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juli. De 7e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel, van Stockholm en zeilde ABRAHAM, kapt. H. Balken, van Duinkerken.
De 7e dezer, des morgens, DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Liverpool en AGATHA, kapt. R.P. Dik, naar Stettin.
De 8e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDRIK HENDRIK, luit. der 1e klasse Van der Hart en ZUID-HOLLAND, kapt. P.S. Schuit, van Batavia.
De 8e, des morgens, arriveerden te Brielle DE TWEE GEZUSTERS, kapt. F. Verstrepen, van Bremen en ANNATJE MARGARETHA, kapt. H.E. Dijkman, van Newport.
Het schip ELISABETH, kapt. F. Fokkens, van Rotterdam naar Batavia, de 1e dezer te Deal binnengelopen, heeft terstond de reis vervolgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 juli. ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Suriname; ANTJE, kapt. K. Weiger, van Havana; JOHANNA, kapt. D.F. Douwes, van Cardiff.
Vlie, 6 juli. JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader, van Petersburg; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Texel, 7 juli. JACOBINE BARBARA, kapt. K.Z. Schut, naar Marseille; KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clausen, naar Havana.
Vlie, 5 juli. JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus, naar Hull; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg. 6 juli. JANTINA HENDRIKA, kapt. H.H. Ketelaar, naar Riga; VROUW GEBINA, kapt. P.S. de Vries, naar Dantzig; HELENA, kapt. T.C. Adena en HARMONIE, kapt. H.K. Potjewyd, naar Stettin; ALIDA GEZINA, kapt. G.G. Boon en HENDRIKA MARCHINA, kapt. G.G. Bakker, naar Noorwegen; HELENA, kapt. F.O. Timmen, naar Hamburg.
Terschelling, 4 juli. SUSANNA, kapt. W.J. Mulder en ANNEGINA, kapt. W.W. Pattje, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

ANTJE, kapt. K. Welger, van Havana met koffie, suiker, sigaren en confituren; CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Cramer, van Londen met suiker en verfhout; DRIE GEZUSTERS, kapt. L.C. Swart, van Bordeaux met wijn, brandewijn, anijszaad, vanille en aandelen; DOROTHEA, kapt. R. Rasmussen, van Libau met lijnzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 8 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HELENA, kapt. D.J. Greeven, van Liverpool, met klipzout, en RISING SUN, kapt. George Walton, van Sunderland, met steenkolen.


Datum: 10 juli 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 8 juli. VREDE, kapt. D.B. Lutjens en NEDERLANDEN, kapt. J.A. Struik, van Batavia; VAN SPEYK, kapt. E. Visser, van New York; JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, van Porto Rico; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Sunderland.
Vlie, 7 juli. FLORA, kapt. J. Manning, van Londen; JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, van Sunderland; HENRIETTA AUGUSTA, kapt. P.H. Abrans, van Riga; CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, van Larwich; CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Flekkefiorde; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, van Droback.
Uitgezeild:
Vlie, 7 juli. MARIA, kapt. M. Jans, naar Koppenhagen; VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong en STYNA, kapt. E.H. Bekkering, naar Noorwegen; ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Reus, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VREDE, kapt. D.B. Lutjens, van Batavia met koffie, suiker, noten, nagelen en tin; DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, van Batavia met koffie, suiker, foelie, noten, nagelen en bindrottingen; DE JONGE HARM, kat. J.G. Schroder, van Petersburg met potasch, zeildoek, veren, pannen en hennep; JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema, van Koningsbergen met tarwe.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Rotterdam, 6 juli. Zaterdag avond circa ten half negen ure ontstond brand in de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, gelegen te Fijenoord, tegenover deze stad. De spoedige en wel aangebrachte hulp, zo door eigen middelen ter blussing van brand bij die Maatschappij aanwezig, als de bijstand verleend van Zr.Ms. werf en de KEMPHAAN, hebben verdere voortgang van de brand weldra gestuit, zodat die ten half tien ure geheel geblust was. De schade is onbeduidend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het halve veer en schip, varende van Grouw op Leeuwarden en Sneek, vice versa. Te bevragen bij K.I. Douma, secretaris te Grouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Acht of tien scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen van heden af aan werk bekomen bij H.M. de Vries, scheepstimmerbaas te Lemmer.


Datum: 11 juli 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading, naar Smyrna, het Nederlands brikschip HENDRICA ELIZABETH, kapt. D. Miercke, om het einde dezer maand te vertrekken. Adres bij Kuyper, Van Dam en Smeer, te Rotterdam en bij De Vries en Co., te Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 juli. De 9e, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. van Wijk, van Liverpool.
Van Helvoetsluis wordt de 10e dezer gemeld, dat het schip, hetwelk bij het vertrek van de vorige post in het gezicht was, genaamd is PRINSES MARIANNE, kapt. J. Admiraal, van Batavia, zijnde met het naar binnen zeilen op Pampus vastgeraakt, doch door de assistentie van manschappen in vlot water en op de rede ten anker gekomen. De 9e, des namiddags, arriveerde DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeyer, van Liverpool.
De 9e, des morgens, zeilden DOLPHYN, kapt. P.D. Nap, naar Marseille; DE HOOP, kapt. L. Berkhoff, naar Lissabon; WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar St. Ubes en FREDRIK WILHELM DE DERDE, kapt. B.J. Dirksen, naar Riga en arriveerden NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Oleron; ANTINA, kapt. R.J. Schuring en INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, van Liverpool; CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot, van Sunderland.
Volgens rapport is voor de wal met loodsen aan boord de bark RIBBLE, kapt. D.H. de Boer, van Batavia.
De 10e, des morgens zeilden uit de Maas CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Liverpool en CAROLINA, kapt. T.H. Bonjer, naar Hamburg.
Kapt. K. Welger, van Havanna te Amsterdam gearriveerd, heeft de 3e dezer, op de hoogte van Goudstaart, gezien een Nederlands schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop met n.º 427, zijnde die van kapt. J.C. Atkes, voerende het schip WILHELMINA MARIA, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Suriname met suiker en katoen; JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, van Portorico met tabak en hout; HENDRIKA ELIZABETH, kapt. D. Miercke, van New York met potasch, geelhout, thee, traan, rijst, harst en verf; MARIA, kapt. G.H. Duit, van Genua met citroenen, oranje-appelen, sucade, oranjes., olie, komijn en macaroni; WILHELMINA, kapt. W.C. Ukena, van Leer met mahoniehout, ijzerwaren, tabak, spijkers, geweren, zink en glas; JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, van Cardiff met ijzer; KNELSINA GEERDINA, kapt. R.R. de Jonge, van Dantzig met tarwe en lijnzaad; HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk, van Koningsbergen, mat tarwe en lijnzaad; VIER GEZUSTERS, kapt. T. Heyen, van Freyburg, met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt van Nassau d.d. 28 mei, dat het schip ANTWERPS WELVAREN, kapt. Wagenaar (opm: brik ANTWERPSCH WELVAREN, Belg maar voormalige Zuid-Nederlander, bouwjaar 1826; kapt. H.H. Wagenaar; zie ook UC 130735 en LC 231035), van Antwerpen naar Havana, op Abaco (opm: een van de Bahama-Eilanden; gelet op de lading suiker vermoedelijk op de thuisreis) de 3e dier maand gestrand is; de equipage was geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 juli. TWEE GEZUSTERS, kapt. T.H. Holst, van Drammen; HILLECHINA, kapt. H.M. Brakke en DANKBAARHEID, kapt. C.H.S. Meyer, van Sunderland; HOOP, kapt. W.F. Kok, van Muiden.
Vlie, 8 juli. JONGE FREDRIK, kapt. H.K.W. Boswyk, van Sunderland; ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle; INGEBORN CAROLINE, kapt. A. Berendsen, van Arendahl; MINERVA, kapt. F. Brands, van Kiel.
Uitgezeild:
Texel, 9 juli. HOOP, kapt. G. Nieuwland, naar Londen; ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull; WILHELMINA KRANENBORG, kapt. J.J. Prange, op avontuur.
Vlie, 8 juli. INDEPENDENT, kapt. C.F.B. Carssens, naar Memel; HOUTHANDEL, kapt. K.D. de Grooth en EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Christiaansand; DRIE GEBROEDERS, kapt. K.G. Jonker, VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars en CATHARINA, kapt. H.G. Lever, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 10 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HELENA, kapt. D.J. Greeven, van Liverpool, met klipzout; BESINGSEN, kapt. George Watson, van Sunderland, met steenkolen, en de VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel, van Stockholm, met ijzer en blik.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 10 juli. Volgens bericht van kapt. J. Ingerman, voerende de JACOB CATS, van deze stad naar Batavia bestemd, was hij den 4 dezer, op de hoogte van Goudstaart, met een goede gelegenheid zeilende.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juli. Gisteren zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, met een passagier, de 23e maart vertrokken van Rotterdam, en het dito schip SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, de 23e dito vertrokken van Amsterdam. Heden zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, met vijf passagiers en Zr.Ms. troepen, de 18e maart vertrokken van Amsterdam, en dito schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. B. Sipkes, de 18e dito vertrokken van Dordrecht.


Datum: 13 juli 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling, 8 juli. In de morgen van de 8e dezer is door Terschellinger loodsen Z. van O. 3½ mijl van Vlieland, gepraaid het brikschip HESPERUS, kapt. P. Schackel, van Bahia naar Hamburg bestemd, hebbende toen 57 dagen reis, aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 juli. CATHARINA, kapt. E.R. Huisman en WIETZINA, kapt. D.D. Greven, van Liverpool; VROUW REGINA, kapt. Kiewiet, van Oleron.
Vlie, 9 juli. NICOLAAS JOHAN, kapt. K.IJ. Parma, van Fredrikhaven.
Uitgezeild:
Vlie, 9 juli. JONGE LEEUW, kapt. K.J. Musch, naar Dundee; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VAN SPEYK, kapt. E. Visser, van New-York met potasch, verfhout, harst, mahonyhout en werkhout; CHRISTINA SOPHIA, kapt. S.H. Farup, van Ballum met wol en koehaar; DE VERWACHTING, kapt. D.C. Tanne, van Dornbusch met tarwe; DE VROUW ANNA METTA, kapt. D.J. Hanken, van Kirchosten, met tarwe; DE VROUW HELENA, kapt. H.H. Kramer, van Kirchosten met tarwe; DE JONGE BORGERS, kapt. T.J. Borgers, van Bremen met lood, pastel en tabak; ETTA SOPHIA, kapt. J. Hayen, van Bremen met tabak, lood, koffie, tabak en linnen; ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, van Cuxhaven met marmeren stenen, glas, linnen, kachels met toebehoren, glas en spijkers; DE JONGE EGBERT, kapt. K. Egberts, van Embden met rogge, honig en koehaar; DE VIER GEBROEDERS, kapt. W. Huisman, van Norden met boekweit; DE JONGE JAN, kapt. J. Butter, van Norden met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 juli. GESINA, kapt. R.T. Taay, van Liverpool; LANGELAND, kapt. O.H. Sem, van Drammen.
Uitgezeild:
Vlie, 10 juli. GEZINA, kapt. J.G. Postema en SOPHIA, kapt. Rietyn, naar Newcastle; CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman, naar Hull; NEDERLAND, kapt. J.E. Strumpher, naar de Oostzee; CATHARINA, kapt. C. Nieman, van Riga; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Bergmans, naar Koningsbergen; EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuiper, naar Wyborg; GOEDE HOOP, kapt. H.R. de Jong, van Stokholm; AMSTERDAMS PAKKET, kapt. J.E. Abel, naar Bergen; ANNA SYBERDINA, kapt. J.R. Ugen, naar Oudsoen; JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, naar Arendahl; ELLIDA, kapt. C. Klem, naar Krageroe; IDA ALEYDA, kapt. O.J. Weldering, naar Noorwegen; KRISTINA MARIA, kapt. E.M. Rasmussen en GEZINA, kapt. J.H. Mulder, op avontuur; CONCORDIA, kapt. J.J. Kuiper, naar Hamburg.

Krant:
 UCO - Utrechtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Belgische berichten.
Te Antwerpen heeft men de 8ste tijding ontvangen, dat het laatste Belgisch vaartuig, ANTWERPSCH WELVAREN (opm: brik ex-Zuid-Nederlander, bouwjaar 1826; kapt. H.H. Wagenaar), met ene lading suiker bij de Havana vergaan is (opm: zie AH 110735 en LC 231035). De kapitein en twee man van het scheepsvolk waren met een Engels vaartuig te Liverpool aangekomen. De Belgische Mercurius zegt, dat de Belgische vlag voortaan voor memorie op de schilderij der Europese vlaggen zal dienen.


Datum: 14 juli 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 juli. De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis RIBBLE, kapt. D.H. de Boer, van Batavia; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van St. Ubes; DE JONGE TRESIA, kapt. J. Verebt, van Cuxhaven; COLUMBUS, kapt. J.H. Snakel, van Liverpool, INDUSTRIE, kapt. S.J. Schulte, van Embden; de 11e, des morgens, MARIA EN ADRIANA, kapt. F. Parlevliet, van New-York; de 12e des morgens, DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, van Cadix.
De 10e dezer, des namiddags, arriveerde te Brielle FORTUNA, kapt. L. Deyer.
De 11e, des morgens arriveerde PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken; des namiddags DE VROUW ANNA, kapt. A. Riedijk, van Lissabon.
De 12e dezer, na posttijd, zeilde van Maassluis DE VROUW LUMINA, kapt. J.J. Mulder, naar Koningsbergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 juli. GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull.
Vlie, 11 juli. BERENDINA SOPHIA, kapt. H.G. Mulder, van Sunderland; VRIENDSCHAP, kapt. P.R. Dust, van Oosterisoer; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, GEERTRUIDA HENDRIKA, kapt. E.R. Zoutman; BEURS VAN AMSTERDAM, J.H. Savert; VROUW ANTJE, kapt. K.D. Ekamp, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 12 juli. DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen.
Vlie, 10 juli. JOHANNA MARIA, kapt. M. Salvesen en JETSKE HILLECHINA, kapt. G.E. Broekema, naar Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: REMKE, kapt. J.J. Oltmans, van Suriname met suiker en katoen; WIETZINA, kapt. D.D. Greven, van Liverpool met katoen, suiker, sandelhout en een partij zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 13 juli. aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen INDUSTRIE, kapt. J.J. Schulte, van Embden, met stokvis en stukgoederen; de NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Oleron, en de VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van St. Ubes, beiden met ongeraffineerd zout; de JONGE MARGARITHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, en ANTONIA, kapt. R.J. Schuuring, beiden van Liverpool, met klipzout; ISABELLA, kapt. R. Stewart, en de INTEGRITY, kapt. Th. Soulsby, beiden van Newcastle, de drie laatsten met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 13 juli. Volgens bericht van kapt. H.P. Visser, voerende de DORTENAAR, van deze stad, was hij 5 maart te Passarouang liggende, met de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, en de LOUISA, kapt. J. Keyzer, beiden mede van deze stad. Kapt. Visser dacht de volgende dag het restant van 7.500 picols suiker te ontvangen, en den 8 naar Sourabaya terug te keren, om aldaar enige koffie in te nemen, en daarna het restant zijner lading te Samarang of Batavia te zullen moeten gaan halen, door al welk heen en weder zeilen, na 4 januari uit Japan te Batavia teruggekomen te zijn, zijn verblijf in Indië zeer gerekt werd. De equipagie bleef gelukkig steeds gezond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In de vergadering van de Staten der Provincie Groningen, den 7 l.l. alhier geopend, is het gewone verslag van de Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen medegedeeld.
Omtrent de koophandel en zeevaart luidt het verslag ongunstig. Over het geheel heeft de handel in 1834 weinige gunstige ogenblikken opgeleverd en menige speculant teleurgesteld. Ook heeft de handel voor eigen rekening zijn ondernemingen moeten staken, hetwelk men meent hoofdzakelijk te moeten toeschrijven aan de verbodswetten, waarmede men bijna overal zou te strijden hebben. In de enkele gevallen, dat hier of daar buiten 's lands enige behoefte ontstaat, is dezelve meestal van korte duur en de aanvoer zo algemeen, dat de verzendingen zeer zelden een gewenste uitkomst opleveren. Desniettemin hebben de meeste artikelen te Groningen een goede vraag gevonden. In de zogenaamde kleinhandel binnen deze provincie is geen verbetering te bespeuren, evenmin in de toestand der zee- of buitenvaart. Daar de voorafgegane winter bijzonder zacht was geweest, was ook de scheepvaart bijna onafgebroken voortgezet, en waren de vrachten daardoor op haar lage koers gebleven. De grootste vloot onzer kofschepen zeilde in het voorjaar met ballast naar de korenhavens in de Oostzee, om van daar naar Petersburg beladen te worden, alwaar de invoer van granen, bij Keizerlijk besluit, was aangemoedigd. Door de menigte van schepen leverden echter deze vrachten nauwelijks enig voordeel op. Daar het loon van het scheepsvolk nog even hoog gebleven is en de schepen thans bijna even hoge uitgaven hebben, als in vroegere jaren, ofschoon zij nagenoeg voor de helft der vrachtpenningen moeten varen, zo is het gemakkelijk optemaken, hoe deerniswaardig het met de buitenvaart in dit gewest gesteld is.
De zogenaamde binnenvaarders of tjalkschippers varen bijna zonder uitzondering voor eigen rekening. Vroeger vonden zij schier uitsluitend hun bestaan op de afvallige Zuidelijke gewesten.
De hevige najaarsstormen hebben de aanzienlijke vloot onzer gewestelijke koopvaardijschepen weder op een allerongelukkigste wijze getroffen. De grootte dezer ramp blijkt ten duidelijksten uit navolgende opgave der in den jare 1834 verongelukte schepen (opm: zie ook GSG 070735):
E.K. Lugies, van Groningen, kof de GRONINGER WELVAART, met man en muis.
H.A. Zeven, van Groningen, smak de VROUW ANNEGIENA, met man en muis.
C. Brink, van Groningen, tjalk JOHANNA, met man en muis (opm: binnenvaarder).
A.F. Rasker, van Groningen, tjalk de DAGERAAD, het volk gered.
H.P. de Jonge, van Groningen, kof de SNELHEID, het volk gered.
B.G. Haverbult, van Appingedam, kof de VRIENDSCHAP, met man en muis.
G. Postema, van Sappemeer, kof IKIENA, het volk gered.
Klaas D. Mulder, van Sappemeer, tjalk RENTIENA, met man en muis.
R.R. Keizer, van 't Hoogezand, tjalk de VRIENDSCHAP, het volk gered.
R.R. Sap, van Veendam, smak de VRIENDSCHAP, het volk gered.
Pieter E. Boer, van Veendam, kof MARIA, vijf man bij verongelukt.
Aaldrik W. Hazewinkel, van Veendam, kof EBELIA, het volk gered.
Berend K. Dekker, van de Wildervank, tjalk, drie man verongelukt. (opm: GERARDA MARIA)
Berend H. Schuur, van de Wildervank, tjalk, het volk gered. (opm: VROUW WIEGERDINA)
Geert Fijn, van de Pekela, kof, zes man bij omgekomen. (opm: HEMMINA)
Jan Steernborg, van de Pekela, kof, het volk gered. (opm: RESOLUTION, J.H. Sterenborg)
Hendrik Drewes, van de Pekela, vijf man bij omgekomen. (opm: kof VROUW JACOBA)
Hindrik Klaassens Wijkmeijer, van de Pekela, kof, vijf man bij omgekomen. (opm: kof VROUW ANNA)
Klaas Pijbes, van de Pekela, kof, vijf man bij omgekomen. (opm: FROUWINA)
Jacob Jurjens Schuring, van de Pekela, kof, vijf man bij omgekomen.(opm: GOEDE VERWACHTING)
Egbert Meilofs de Jonge, van de Pekela, kof, zeven man bij omgekomen. (opm: JACOBA)
Frederik Johan de Winter, van de Pekela, kof, het volk gered. (opm: VROUW HELENA)
Klaas Derks de Groot, van de Pekela, kof, het volk gered. (opm: GERBERDINA)
Hk.H. Koster, van de Pekela, kof, het volk gered. (opm: METTINA MARGARETHA)
Berend Wiegers (opm: Berend Jacobs Wijgers, kof AURORA), van de Pekela, kof, drie man bij omgekomen.
Nanne Willems Hazewinkel, van de Pekela, kof, het volk gered. (opm: VRIENDSCHAP)
J.K. de Jonge, van de Pekela, kof, het volk gered. (opm: ENGELINA)
P. Krak, van Delfzijl, kof, met man en muis. (opm: JUFFER CLARA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CORNELIA MARGARETHA, kapt. R.C. Hazewinkel, zou den 6 juli van Londen naar Amsterdam vertrekken.