Inloggen

  Financieel Jaarverslag 2020
 
Balans per 31 december
 
Activa
Liquide middelen
Debiteuren
2020
24.791,60
2,81
24.794,41
2019
26.915,14
3,05
26.918,19

 
Passiva
Eigen Vermogen
Voorziening vernieuwing software
Crediteuren
2020
22.529,72
2.000,00
264,69
24.794,41
2019
26.701,69

216,50
26.918,19

 
Staat van Baten en Lasten
 
Inkomsten
Donaties
Bankrente
2020
14.025,00
2,81
14.027,81
2019
14.100,00
3,05
14.103,05

 
Uitgaven
Externe vrijwilligers data entry
Researchkosten
Vergader- en algemene kosten
Onderhoud/backup website en database
Vernieuwing software
Voorziening software release 3

Exploitatiesaldo
2020
1.650,00
765,54
2.410,44
11.373,80
0,00
2.000,00
18.199,78
- 4.171,97
2019
2.340,00
1.741,55
3.648,83
3.359,19
3.761,00
0,00
14.850,57
- 747,52


Toelichting Balans en Staat van Baten en LastenALGEMEEN
Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het jaarverslag is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen.

BALANS

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is afgenomen van € 26.701,69 tot € 22.529,72 door afboeking van het resultaat over 2020

Crediteuren
Dit betreft een nagekomen factuur voor software-onderhoud.


STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Inkomsten
De donaties lagen met € 14.025,00 op een nagenoeg gelijk niveau als vorig jaar.

Uitgaven

De totale uitgaven ad € 18.199,78 lagen op een hoger niveau dan in 2019, voornamelijk door uitbreiding van de functionaliteit in de database-software en door een eerste dotatie aan de ‘Voorziening vernieuwing software’.