Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1870


Datum: 01 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. Zr.Ms. raderstoomschip de VALK, onder bevel van de kapt.luit.t.zee N.M.J. Kroef, is volgens een bij het departement van marine ingekomen telegram, de 30e dezer van Alexandrië naar zee vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. De directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij heeft nogmaals de gelegenheid opengesteld tot inschrijving op de lening, waarvan bij de eerste openstelling ruim de helft werd geplaatst en waarvan de opbrengst strekken moet tot vestiging ener stoomvaart van Vlissingen op New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij heeft de eer te berichten dat er op dinsdag en woensdag 4 en 5 januari 1870 andermaal gelegenheid zal bestaan tot inschrijving op een lening ten laste van deze maatschappij, groot NLG 5.000.000,- rentende 5 % 's jaars, verdeeld in obligaties van NLG 1.000.- en NLG 200.-, uitgegeven wordende krachtens besluit van de algemene vergadering van deelhebbers, gehouden op 11 oktober 1869. Van deze lening werd bij een eerste openstelling in oktober l.l. ruim de helft geplaatst. Door haar ten tweede maal bij publieke inschrijving aan te bieden, voldoet de directie aan het dringend verlangen van vele belangstellenden, vooral ook van de heren E.H. Kol, Jhr. C. Hartsen, C.T. Stork en Mr. D.J. Baron Mackay, gewezen leden van het te Utrecht gevormde Comité tot bevordering der stoomvaart op Amerika, onder voorzitterschap van de oud-kapitein ter zee M.H. Jansen, van welk comité zij zich hebben losgemaakt omdat het hun voorkwam dat de gevolgde handelwijze niet tot de wezenlijke bevordering van het voorgestelde doel zou leiden. Van de uitslag van deze vernieuwde poging zal het afhangen of de vaart op Amerika al dan niet zal tot stand komen. Bij voltekening zal de opbrengst van deze tweede inschrijving geheel worden besteed tot de aanbouw van trans-Atlantische stoomschepen, om daarmee in de eerste plaats een lijn van Vlissingen op New York te openen. Mocht echter ook ditmaal de lening niet voltekend worden, dan zou de directie de nieuwe inschrijvingen niet mogen aannemen. Met bescheiden aandrang veroorlooft zij zich derhalve alle belangstellenden te verzoeken de zaak thans door hun medewerking te willen steunen. De obligaties worden uitgegeven tot 90 procent. De terugbetaling geschiedt tot 100 procent, bij jaarlijkse uitlotingen in 25 jaar. De eerste uitloting heeft plaats op 31 december 1870. Prospectussen, waarin de verdere bepalingen omschreven staan, zijn verkrijgbaar te Amsterdam bij de directie, en te Rotterdam bij de heren Gebrs. Chabot, Jan van der Hoop & Zoon en H.C. Voorhoeve & Co., te wier kantoor mede de inschrijving wordt geopend.
Amsterdam, december 1869. De directie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 30 december. In een op heden gehouden vergadering van deelhebbers, zijn de statuten vastgesteld van de naamloze vennootschap Nederlandsche Maatschappij de Noordzee, tot uitoefening van zeevisserij, onder directie van de heren Pieter Kikkert Hz. en Paulus Kikkert, en zijn tot commissarissen benoemd de heren jonkheer E. van Heemskerck van Beest, Henri Krüthoffer en mr. B.C. Mees. Het kapitaal van deze maatschappij is, in plaats van NLG 300.000 waarop de prospectus was uitgegeven, verhoogd tot op NLG 325.000, in aandelen van NLG 1.000 elk. Tegen juni eerstkomende zullen zes loggerschepen voor de haringvisserij in gereedheid worden gebracht en vervolgens nog enige.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newport, 29 december. De WHAMPOA, kapt. Sandberg, komende van Bristol, hier aangekomen, is de 15e dezer in het Bristol Kanaal van zijn ankers geslagen en op strand gedreven, doch de volgende dag weder afgebracht met behulp van een stoomboot. Het roer is gebroken en de koperen huid beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het schip SCHIEDAM, kapt. Houtkoper, van Rotterdam naar Londen, heeft onder de Duins (opm: The Downs) ankers verloren, doch is daarvan met assistentie van vissers, weder voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hong Kong, 15 november. Het schip HENRIËTTE ELISABETH SUSANNA, kapt. Meijboom, hier met schade binnen, heeft op 5 en 6 dezer een typhoon doorgestaan en daarbij de voorbramsteng, kluiverboom en fokkera verloren. Door de overkomende zeeën was het achterluik weggeslagen, het voorluik gebroken en alles van dek gespoeld. Het schip had 6 voet water in het ruim gehad en een verstopte pomp, doch was dicht gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Douvres, 25 december. Het schip CONCORDIA, kapt. Wijgers, van Bremen naar St. Martha, is met verlies van verschansingen, zeilen enz. hier binnengebracht, hebbende een hevige stortzee overgehad, waardoor een man over boord sloeg en de kapitein en 5 man gewond werden.


Datum: 02 januari 1869


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 januari. Zr.Ms. schroefstoomschip 3e klasse HET LOO is heden in dienst gesteld onder bevel van de kapt.luit.t.zee Jhr.D. Bowier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 1 januari. Het stoomschip LEO is met dit getijde weder blijven zitten, niettegenstaande de assistentie van twee sleepboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 december. Het Nederlandse schip JONGE JAN, kapt. Itz, van Rotterdam, laatst van Brouwershaven, naar Batavia, alhier binnen, moet de lading lossen om in het droge dok geplaatst te kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld op woensdag 5 januari 1870, ’s middags 12 uur, bij de kastelein A. van den Berg te Hellevoetsluis, van het casco van de Noorse brik DIDO, zonder masten, liggende in het Voornsche Kanaal bij Hellevoetsluis, benevens enig kleine inventaris. Informatiën bij de heren A. Mes & Zoon te Hellevoetsluis en de notaris H.K. Vlielander, aldaar. Brieven franco. (opm: zie Kroniek 1869, NRC 131269)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Bruinsma op Ameland zal, bij open water, op dinsdag den 11 januari 1870, des voormiddags 9 uur, te Hollum op Ameland, ten verzoeke van den heer burgemeester aldaar, als daartoe geautoriseerd door de belanghebbenden en den weledelgestrenge heer C. Harmens, Russisch consulair agent te Harlingen, tegen gerede betaling verkopen:
- Het casco of hol van het aan de zuidzijde bij Hollum, op het binnenstrand zittend Russische barkschip HELENA, gevoerd geweest door kapitein E.F. Karlsson, met masten, boegspriet, enz.
- De daarvan geborgen tuigage, zo goed als compleet, bestaande in verschillende zeilen, ongekapte wanten, stag, lopend touwwerk, trossen, anker, ketting, barkas, boten, enz., enz.
Daags voor de verkoop vertrekt het postschip van Holwerd, des namiddags 2 uur, tot welker aankomst de verkoop in elk geval wordt uitgesteld.


Datum: 03 januari 1870


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Bescherming der kustvaart (opm: in Nederlands-Indië). Verschillende belemmeringen, herhaaldelijk aan het verkeer toegebracht door de bescherming, die de kustvaart voortdurend geniet, kwamen vooral te sprake in 1866. Met de kamer te Padang kwamen wij tot de conclusie, dat vele onzeewaardige schepen, die hier wegens onzeewaardigheid verkocht en na enige reparatie in de vaart worden gebracht, de bescherming niet verdienen, die zij voortdurend blijven genieten. Wij stelden daarom voor die bescherming op te heffen en kwamen daarop terug in een breedvoerig betoog, dat in de eerste maanden van het vorig jaar als uitvloeisel onzer gemeenschappelijke beraadslagingen der (opm: aan de) regering werd aangeboden. (opm: passage uit verslag over 1869 van de Kamer van Koophandel te Batavia).


Datum: 04 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 1 januari. Een telegram uit Terranova (opm: mogelijk Terra Nova op Newfoundland; positie 48º33’NB en 53º52’WL) d.d. gisteren meldt: De CAROLINA CORNELIA, kapt. P.F. Peters, arriveerde de 27e december ter rede. De equipage is in veiligheid. Men hoopt het schip te behouden. (red: het laatst bekende bericht aangaande bovengenoemd schip is, dat het de 10e november van Bahia te Genua is gearriveerd) (opm: schip gaat verloren; zie ook NRC 090170)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 januari. In het afgelopen jaar zijn voor Dordrecht ingeklaard 417 schepen tegen 372 schepen in 1868; uitgeklaard 360 schepen beladen en 104 in ballast, tegen 215 schepen beladen en 153 in ballast in 1868.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij de inscheping van vee op de (opm: Nederlandse) stoomboot HEINRICH HEISTER te Moerdijk op vrijdag jl., werd door enige honden een kop van een schaap uit de grond te voorschijn gehaald. Daar de verscheept wordende schapen aan de kop gemerkt waren, bleek al spoedig dat het een gestolen schaap van een der inladers was. Een onmiddellijk door de Marechaussees ingesteld onderzoek had ten gevolge, dat een sjouwerman van de plaats, zekere De Booy, die bij een inmiddels bewerkstelligde natelling der schapen het ijverigst behulpzaam was, als de dader werd gearresteerd, daar men in zijn woning het schaap vond, maar reeds te vuur, in de pot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op nader te bepalen tijd en plaats gedenkt de ondergetekende publiek te laten verkopen à contant het wel onderhouden schoenerschip ENA ELIZABETH, gebouwd te Delfzijl, in zee gegaan in 1860, groot 130 zeetonnen, geklasseerd Veritas 3.3.11., liggende te Antwerpen. Informatiën bij ondergetekende, aanwijs door de heer Nepperus te Antwerpen. Inmiddels uit de hand te koop.
Wildervank. J.M. Smith.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Rasker & Honig, cargadoors te Groningen, blijven zich voortdurend belasten met het bezorgen van assurantie op zeeschepen. Per reis en per maand, tot billijke premiën. Tevens sluiten zij polissen voor 12 maanden, waarvoor de premie belangrijk lager is. Kantoor Zuiderhaven bij de Visbanken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 3 januari. Bij de heer C.J. Boon te Hoogezand, fabrikant van stoomschepen enz., is op 24 december j.l van stapel gebracht de nieuw gebouwde schroefstoomboot de VRIENDSCHAP, die door kapt. F. Wouda te Lemmer gevoerd en tussen Lemmer, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Schiedam v.v. varen zal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. De volgende Nederlandse schepen liggen in deze haven: VREDE, kapt. Naesz, ELIZABETH KLOOSTERBOER, kapt. Venema, KLAZINA JANTINA, kapt. Brouwer, LUCTOR ET EMERGO, kapt. De Wit; op de rede geankerd REDITE, kapt. Smit, de schoener OCEAAN, kapt. Van Slooten; in de quarantainehaven de schoener HERMANNA en de schoenerbrik ANTONIA HENDRIKA CAROLINA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1869 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 1.286 schepen.


Datum: 05 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip DJAWA, kapt. Bakker, van Batavia herwaarts, aldaar lek uit zee teruggekomen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 2 januari. De stoomboot ROTTERDAM, van Rotterdam naar Gibraltar, is de 31e december hier uit zee teruggekeerd met verlies van verschansingen, stutten en fok.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. Naar men uit Meerkerk meldt, heeft de directie der stoomboten ZEDERIK I en II besloten de maatschappij dier stoomvaart te ontbinden. Eerstgenoemde was in de vaart tussen Gorinchem en Vianen en stond aldaar in verband met een diligence-dienst op Utrecht. De tweede was in de vaart tussen ‘s- Hertogenbosch, Gorinchem, Vianen en Utrecht. Dat het ophouden dezer beide diensten een groot ongerief is voor de bewoners dezer omstreken, kan niet betwijfeld worden, en wij hopen dan ook, dat zich spoedig een nieuwe maatschappij zal continueren, om in dit gemis te voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 23 december. De MARIA, kapt. Sluik, gisteren hier van Padang aangekomen, had zeilen verloren en verschansingen ingeslagen gedurende een storm, op de 18e december ondervonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kennisgeving van executeriale verkoop op donderdag 27 januari 1870, des voormiddags te 10 uur, ter rechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Appingedam.
In de audiëntiezaal van de rechtbank aan de meestbiedende of hoogst afmijnende zal worden verkocht en toegewezen het na te melden schip, te weten een overdekt tjalkschip genaamd de VROUW AILKE, groot 45 ton, benevens de op en bij het schip behorende en in beslag genomene mast, tuigage, zeil en treil, geladen turf en al het opgoed en toebehoren, liggende te Loppersum. Laatst gevoerd door schipper Egge Heines Dijkhuizen, zich ook schrijvende Diekhuizen. (opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr J. Freeseman Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt ten verzoeke van de heer L.H. de Wijk te Oude Pekela in het laatst dezer maand, ten huize van logementhouder Weij te Oude Pekela, publiek te verkopen het galjootschip genaamd HINDERICA, met deszelfs inventaris, thans liggende te Groningen.


Datum: 06 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Swatow (opm: Shantou; positie 23º21’NB en 116º41’OL), (?) december. Volgens telegram van Galle (opm: Pt. de Galle, Ceylon) dato 14 december zou de SOPHIA AMALIA, kapt. J.P. Stoop, in zinkende staat hier binnengebracht, afgekeurd worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop van een schoenerbrikschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op woensdag 26 januari 1870, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struve, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, publiek à contant verkopen het goed onderhouden snelzeilend gezinkt schoenerbrikschip BATO, groot 215 zeetonnen, gebouwd in 1858 op de werf van Jurrien J. van der Werff, te Sappemeer, gevoerd door kapt. P.J. Huizing, met complete inventaris, thans liggende te Groningen, dagelijks te bezien en te bevragen bij de heren Wijnne & Barends, cargadoors aldaar. Informatiën te bekomen bij de heer J. Romkes te Sappemeer.


Datum: 07 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 januari. Volgens telegram uit Queenstown (opm: Cork) dd. gisteren is het Nederlandse schip ANNA MARIA HENRIËTTE, kapt. de Jong, van Buenos Aires, aldaar met schade aan zeilen, verschansingen en stutten, binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 5 januari. In het afgelopen jaar zijn de navolgende zeeschepen de haven alhier in en uitgevaren, als 3 barken, 3 brikken, 18 schoeners, 5 hoekers, 1 galjoot en 1 kof. De lading bestond voornamelijk uit koffij, suiker, palmolie, steenkolen, enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Volgens telegram uit Londen d.d. gister is het Nederlandse schip GENERAAL DE STUERS, kapt. Viersma, van Batavia naar Schiedam, met assistentie ener sleepboot, met zware schade te Weymouth binnengebracht. Volgens publieke berichten had genoemd schip het roer verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 2 januari. Het schip ANNA, kapt. Meints, van Middlesborough met ijzer naar Norden, is zwaar lek en met meer andere schade te Delfzijl binnengelopen. Het zal vermoedelijk moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op donderdag 20 januari 1870, ten huize van logementhouder J. Duintjer te Veendam, ten verzoeke zijner principalen, publiek te koop presenteren het in 1861 nieuw gebouwde gezinkte schoenerschip ELITA MEEZENBROEK (opm: ELTICA MEEZENBROEK), groot 124 ton, met al diens opgoederen en toebehoren, invoege het laatst is bevaren door kapt. S. Hazewinkel. De inventaris zal bijtijds op de gewone plaatsen ter lezing liggen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. C.J. Boon, fabrikant van stoomboten enz. te Hoogezand, provincie Groningen, maakt belanghebbenden attent, dat zijn fabriek volledig is ingericht tot het maken van nieuwe stoomboten en stoommachines, en dat zijne fabriek tevens is voorzien van ene flinke sleephelling en sterke kraan, om zeer zware stoomketels te hijsen.
Bovengenoemd fabriek ligt zeer gelegen aan het hoofdkanaal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de gerechte helft in het recht van Veer van Joure op Workum en Heerenveen v.v., alsmede de helft van het wel onderhouden Schip, hetwelk in dat Veer wordt gebruikt, groot 20 ton, met complete inventaris, thans liggende in de Kolk te Joure. Te bevragen bij G. de Vries te Joure. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in aanbouw zijnde roefschuitje, lang 12.1348 (47 voet), wijd 3.124 (11 voet), en hol 1.278 (4½ voet). Vrijdag te bevragen bij de scheepstimmerbaas A.E. I. Sjollema te Woudsend. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal op woensdag den 12 januari 1870, des namiddags ten 1 ure precies, ten verzoeke van de heren Zeilmaker & Co., als daartoe gemachtigden van de Vestfoldske Skibs Assurantie Forennig, ten huize van M.B. de Haan, aan de Noorderhaven te Harlingen, verkopen in ene zitting het Kofschipshol genaamd JOHANNES, laatst gevoerd door kapitein A. Hansen, groot volgens Nederlandse meetbrief 134 tonnen, in den toestand zoals hetzelve is liggende in de Zuiderhaven aldaar. En een uur vroeger, des middags 12 uur precies, aan de Noorderhaven, voor het huis van M.B. de Haan voornoemd: Al hetgeen nog van de inventaris van dat schip aanwezig is, bestaande in: Zeilen, tros-, touw-, ketting-werk etc. Nadere informatie te bekomen bij de heren Zeilmaker & Co. en Kleinschmit voornoemd.


Datum: 08 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. De Staats-Courant bevat de volgende vergelijkende opgave van de schepen, waarvoor gedurende de jaren 1868 en 1869 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. In 1869 bedroeg het getal dier schepen: binnenlands gebouwd 62, metende 8.005 lasten als: 5 fregatten, 3 barken, 13 brikken, 11 schoeners, 10 galjoten, 7 koffen, 11 tjalken, 1 smak, 1 schokker en buitenlands gebouwd 14 schepen, metende 3.314 lasten als: 3 fregatten, 1 bark, 5 schoeners, 3 galjoten, 1 sloepschip en 1 stoomboot. Totaal 76 schepen, metende 11.319 lasten, tegen 84 schepen, metende 10.591 lasten in 1868.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 januari. Op de Haaks is vermoedelijk een Engelse bark gestrand, met rijst geladen. Schip en equipage zijn weg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 januari. Het Japanse schroefstoom-oorlogsschip NITS-SIN, gezagvoerder Vroom, van Dordrecht naar Japan bestemd, bevond zich op 5 december in goede staat zeilende op 06°NB 25°OL. (opm: deze positie ligt in de Centraal Afrikaanse Republiek; er wordt bedoeld: 06°NB 25°WL.) Gelijk bekend is, heeft dit schip de schroef vastgezet en de schoorsteen ingenomen en maakt alleen gebruik van zijn zeilvermogen. Het tuig is evenwel laag en ingericht voor gindse gewesten. De NITS-SIN vertrok 15 november uit Brouwershaven. Derhalve wel een bewijs dat hij buiten zijn stoomvermogen ook een snelvarend schip is. (opm: zie ook: NRC 090170).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In Antwerpen zijn gedurende 1869 binnengelopen 3.787 koopvaardijschepen metende 1.225.596 tonnen zijnde 240 schepen metende 106.745 tonnen meer dan in 1867.


Datum: 09 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 november. Zr.Ms. stoomschepen TIMOR, AMSTERDAM en ARDJOENO zullen weldra naar Soerabaya vertrekken om derwaarts over te brengen het oude dok van Onrust, dat reparatie behoeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Batavia en Samarang. Te Amsterdam ligt in lading het nieuw gebouwd eerste klasse clipper-fregatschip MAIBIT, kapt. F.H. Popken, 1500 ton, 3/3 L 1.1. Door uitmuntende inrichting en vele gemakken biedt deze bodem een gunstige gelegenheid aan voor naar Java vertrekkende familiën. Het schip vaart een geëxamineerde geneeskundige. Adres: de reders Rutgers & Hissink of de cargadoors De Coningh & Co., te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 november. Uit Singapore is medewerking gevraagd voor de oprichting van een stoomvaart-maatschappij aldaar, voornamelijk voor de vaart op Java. Hoewel het benodigde kapitaal op $ 200.000 begroot wordt, zou men reeds met $ 100.000 beginnen te werken. Voor bijna de helft van laatstgemeld bedrag was te Singapore ingetekend. Het plan heeft op Java weinig deelneming gevonden. Algemeen wordt gevreesd dat de nieuwe maatschappij de concurrentie met de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij niet zou kunnen volhouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 november. De volgende schepen zijn door de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij, na gehouden inschrijving, gecharterd: voor Amsterdam de schepen VERTROUWEN en VIER GEBROEDERS en voor Rotterdam de schepen LANDBOUW en PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, allen tot een vracht van NLG 37,25 per gemeten last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Bij de Nederlandsche Handel Maatschappij is bericht ontvangen dat het schip NITS-SIN, kapt. Vroom, de 6e december jl., in goede staat was zeilende op 6°NB. en 25°30'WL. (opm: dit stoomschip werd in opdracht van de Nederlandsche Handel Maatschappij voor Japanse rekening in Dordrecht gebouwd en onder Nederlandse vlag naar Japan uitgebracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 januari. Volgens telegram uit Terra Nova (opm: mogelijk Terra Nova op Newfoundland) is het aldaar gestrande schip CAROLINA CORNELIA, kapt. P.T. Peters, vol water gelopen en gebroken. (opm: zie ook NRC 040170)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Aangaande het Nederlandse schip TITIA DOORNBOS, kapt. W.H. Dijkhuis, de 23e november van Newcastle naar Groningen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 7 januari. Hedennacht is op de Noorderhaaks een schip verzeild geraakt, vermoedelijk een vreemd barkschip. Nadere inlichtingen ontbreken nog. De reddingboot, door de stoomboot ARCHIMEDES buitengaats gebracht, keerde onverrichter zake terug. Het schip zit geheel onder water. Van de equipage is niets vernomen. (opm: zie ook NRC 090170 en 100170)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den Helder, 8 januari. De equipage van het gestrande schip is op Texel aangekomen. De naam van het schip is nog onbekend.


Datum: 10 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 januari. De op de Haaks gestrande bark is de ROBERT AND ALEXANDER, kapt. Clarke, van Akyab naar Bremen. De equipage is met eigen boten te Cocksdorp aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 9 januari. Heden is op de Banjaard verongelukt de Engelse schoener W.N.M.J., kapt. Anyon, van Middlesbro' naar Newport. De equipage is door de reddingschokker gered en alhier aangebracht. De kapitein heeft het schip niet willen verlaten. Het schip is totaal weg. (opm: W.N.M.J. is waarschijnlijk het roepsein van het schip en niet de naam, zie ook NRC 110170).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding. Gedagvaard Gerrit Smit, loodsknecht, het laatst gewoond hebbende te Zoutkamp, doch wiens tegenwoordige verblijfplaats onbekend is. Ten verzoeke van Auktje Matroos, zonder beroep, wonende te Zoutkamp, ehevrouw van gedaagde.
-          Aangezien de eiseres met de gedaagde voornoemd op 17 juli 1852 in het huwelijk is getreden.
-          Aangezien de gedaagde van hun laatste gemeenschappelijke woonplaats Zoutkamp, op 2 november 1854 als knecht op een der pasgebouwde loodsrinkelaars, bestemd voor het te richten loodswezen voor het Friese Gat, onder bevel van kapitein W.H. de Boer is in zee gestoken, ten einde een proeftocht van vier dagen te ondernemen.
-          Aangezien dat vaartuig op 4 november voor het laatst in zee is gezien, hoogstwaarschijnlijk in de kort daarop geheerst hebbende stormen met man en muis is vergaan.
-          Aangezien van schip en opvarenden na de vierde november 1854 taal nog teken is vernomen en de meesten der opvarenden reeds vroeger bij de rechterlijk vonnis vermoedelijk overleden zijn verklaard.
Om van zijn in leven zijn te doen blijken (opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nakskov, 5 januari. De lading petroleum van het bij Ohnovig (opm: Onsevig; positie 54º57’NB en 11º07’OL) gestrande schip JOHANNA, kapt. Klofkorn (opm: waarschijnlijk de Hannoveraanse smak JOHANNA, kapt./eigenaar B. Klofkörn), zal met twee schepen naar Kopenhagen gebracht worden.

Krant:
  JB - Javabode

De Soerabaija Courant meldt: Gisteren avond is per telegram van Pasoeroean gevraagd om een sleepboot ten einde het schip BARON VAN HEEMSTRA, kapt. Nepperus, herwaarts op te slepen. Gemeld schip vertrok omstreeks 14 dagen geleden van hier met een lading, bestemd voor China, en schijnt door de één of andere averij verplicht te zijn geweest van zijn reis terug te keren (opm: zie NRC 180270)


Datum: 11 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 10 januari. De sleepboot SLIEDRECHT No. 2 is naar de gestrande Engelse schoener W.N.M.J. geweest. Het schip zit onder water. Van de kapitein is niets meer te bespeuren. (zie vorig bericht dienaangaande)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 januari. In de storm op zaterdag ll. is de schroefboot DOLPHIJN varende tussen Rotterdam en Waalwijk, op het Bergscheveld lek gesprongen, ten gevolge waarvan de kapitein, om het vaartuig voor zinken te behoeden, genoodzaakt is geweest het op de zogenaamde Vischplaat aldaar op het droge te zetten, waar het heden morgen nog zat. Persoonlijke ongelukken hebben er niet bij plaats gehad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 januari. Naar men verneemt is de dag van vertrek van Zr.Ms. schroef- stoomschip HET LOO, comm. de kapt.-luit t/z D. Bowier, bestemd naar de Kust van Guinea, voorlopig bepaald op 20 dezer maand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal ten verzoeke van Mej. de Wed. D.H. Botje en kinderen, op woensdag 19 januari, des avonds te 6 uur, ten huize van logementhouder K.J. Neven te Hoogezand, publiek te koop presenteren, het in 1861 te Sappemeer uitgehaalde, wel onderhouden, snelzeilend, gezinkt schoenerschip GESINA ALIDA, groot 148 tonnen, geklasserd Veritas 3.3 G.1.1, met deszelfs complete inventaris, liggende te Amsterdam, alwaar informatiën te bekomen zijn bij H.H. Blikman & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. De schoener KIUSIU, gebouwd voor rekening van het Japanse rijk aan de werf van de heren Gips te Dordrecht, is naar Japan vertrokken, onder bevel van de kapt. Muller Drenth.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Het voor de dienst van de bebakening en kustverlichting in Nederlands-Indië bestemde vaartuig ARGUS, waarover voor de overvoer derwaarts het bevel is opgedragen aan de luitenant ter zee 1e klasse G.C.C. Tierens, is de 25e november van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken, ter opvolging van zijn bestemming, maar is op de 26e ter rede van Hellevoetsluis teruggekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam,1 december. Volgens een telegrafische dépêche bericht van 23 dezer, bevond zich Zr.Ms. stoomfregat ADMIRAAL VAN WASSENAER te Alexandrië, na teruggekeerd te zijn van de openingsplechtigheid van het kanaal van Suez. De commandant heeft in last bekomen om naar La Spezia te vertrekken en aldaar nadere bevelen af te wachten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 1 december. Op de 21 november zijn op ’s Rijks werf te Amsterdam de kielen gelegd voor twee monitors, welke genaamd zullen worden: DE HYENA en DE PANTER.

Krant:
  JB - Javabode

Een op 1 december bij het departement van marine ontvangen schrijven van de commanderende officier van Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO behelst de navolgende bijzonderheden:
De commandant van de CURAÇAO deed, geholpen door de Oostenrijkse viceconsul, al het mogelijke om van de Compagnie du Canal de Suez de vergunning te verkrijgen het kanaal door te gaan. De 14e november werd er in het kanaal nabij Serapeum nog een ondiepte gevonden met 16 voeten water, harde gipsgrond, die door middel van mijnen moest worden opgeruimd. De daaraanvolgende dag ontdekte men op ½ mijl van Suez een tweede ondiepte, waarop slechts 10 voeten water stond. Beide hindernissen waren de 16e weggeruimd. Die dag zou de genoemde viceconsul met een kanaal-ingenieur des middags ten 3 ure aan boord komen van de CURAÇAO om dat schip door het kanaal te loodsen. De commandant had op verzoek van die ingenieur het schip gelijklastig gemaakt en zoveel gelicht als nodig was om de diepgang, die toegeladen 55 decimeters bedraagt, te brengen op 49,5 decimeters, aangezien dit de grootste diepgang was die kon worden toegelaten. Tot grote teleurstelling van de commandant ontving men ’s middags echter de tijding, dat van het voorgenomen plan niets kon komen, aangezien de baggermolens en elevators de passage van het kanaal hier en daar nog stremden en eerst moesten worden weggesleept. De 17e stoomden drie Turkse oorlogsschepen van plus minus 40 decimeters diepgang het kanaal in. Twee Franse stoomschepen van de Messageries Impériales, die op 50 decimeters diepgang waren gebracht en naar Ismailia moesten opstomen, om aldaar te dienen tot logementschepen, werden afgezegd. Gelijk reeds werd vermeld, is volgens ontvangen telegram de CURAÇAO de 27e te Port Saïd aangekomen en wel met een diepgang van 49,5 decimeters en – naar luid van het telegram – zonder bezwaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop ene wel ingerichte schroefstoomboot, voorzien van voor en achterkajuit, benevens één laadruim enz., lang 19.880 meter (70), wijd 3.408 meter (12), hol 1,988 meter (7 voet Amsterdamse maat), met een diepgang van 0.994 meter (3½ voet), hebbende 8 paardenkrachten (opm: NPK), ouderdom één jaar. Te bevragen, met franco brieven, bij Jan S. Visser te Lemmer.
N.B. Des verkiezende kan er onder solide borgstelling een gedeelte der koopsom, op termijn betaling, worden bepaald.


Datum: 12 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Manilla, 15 november. Alhier is binnengelopen het schip CATHARINA, kapt. Visman, van Swatow naar Amoy, met lekkage, slagzijde en schade aan de zeilen en tuigage, hebbende een typhoon doorstaan en een gedeelte der lading rijst overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Mr. J.P. Dronkers, notaris te Terneuzen, zal op woensdag de 19e januari 1870, des morgens ten 10 ure, ten huize van de heer J.B. Doppegieter, logementhouder, wonende in de Nieuwstraat aldaar, om contant geld verkopen het Noorse brikschip VERANDA, zoals het is liggende in de haven van Terneuzen, gevoerd door kapt. Nordström, benevens deszelfs inventaris, bestaande uit 2 boten, 15 goede zeilen, masten en stengen, blokken, kettingen, touwwerk en wat verder tot een complete inventaris behoort. Informatiën zijn te bekomen bij de heren Geiseler en Flameng, scheepsmakelaars te Gent, alsmede bij de heren Doppegieter , scheepsmakelaar te Terneuzen en De Smidt, vice-consul van Zweden en Noorwegen aldaar. Zegt het voort. (opm: zie Kroniek 1869 onder NRC 121169)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Geregelde stoomvaart tussen Dordrecht – Londen via Moerdijk – Thameshaven voor passagiers, goederen, vee en vis, met de snelvarende, elegant ingerichte 1e klasse stoomschepen HEINRICH HEISTER en MARTINUS EN HENRIËTTE. Afvaart van Dordrecht elke dinsdag en vrijdag. Afvaart van Londen elke dinsdag en zaterdag. Nadere inlichtingen bij de makelaars: Visser & Van der Sande te Dordrecht en Rotterdam. Van der Wouden & Luber te Amsterdam. Hofman & Schenk, 4, Vinestreet te Londen en J.A. Wilson, 33, Great Towerstreet te Londen. of bij de directeur P. van der Slik te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Volgens brief van kapt. Sluijk, voerende het schip MARIA, van Padang te New York aangekomen, had hij in de Golfstroom nogal slecht weder doorgestaan en daardoor enige schade aan verschansingen en zeilen bekomen. (opm: zie NRC 290470)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executeriale Verkoop. Op donderdag 27 januarij 1870, des voormiddags te 10 uur, zal ter terechtzitting van de arrondissements Rechtbank van Appingedam, in de audiëntiezaal, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, worden verkocht en toegewezen het na te melden schip, te weten een overdekt tjalkschip, genaamd de VROUW AILKE, groot 45 ton, benevens de op en bij het schip behorende en in beslag genomen mast, tuigage, zeil en treil, ingeladen turf en al het opgoed en toebehoren, liggende te Loppersum, in de Wijmers, laatst gevoerd door schipper Egge Hemmes Dijkhuizen, zich ook schrijvende Diekhuizen, aan wie een en ander in eigendom toebehoort. Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van Hendrik Jans Kraak, landbouwer, wonende te Loppersum, ten deze domicilie gekozen hebbende, behalve te Loppersum ten kantore van Mr. J.V.C. Wichers, notaris aldaar, te Appingedam ten kantore van Michael Rutgers van der Loeff, procureur bij de arrondissementsrechtbank te Appingedam en als zodanig door voornoemde Kraak gesteld om de executoriale verkoop van het voormelde schip in de terechtzitting van de arrondissements Rechtbank voornoemd te vervolgen, uit kracht van de executoriale vorm uitgegeven, behoorlijk geregistreerde, eerste grosse ener acte van schuldbekentenis, verleden ten overstaan van Mr. J.V.C. Wichers, notaris te Loppersum, op 17 juli 1869, zulks ten einde betaling te erlangen ener som van NLG 97,50, krachtens de inhoud dier acte, door na te melden Dijkhuizen of Diekhuizen aan meergemelde Kraak verschuldigd, Voorts van interessen en kosten, behalve die van de executie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 november. Aangaande het Nederlands-Indische schip EUGENIE, kapt. Van de Beek, de 28e april (opm: 1869) van Batavia naar Boston vertrokken en de 30e dito Anjer gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 13 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Meerkerk, 12 januari. Dat de stoomboot ZEDERIK I haar dienst voor goed zou gestaakt hebben, zoals sommigen menen, is bezijden de waarheid. Die staking heeft slechts voor korte tijd plaats wegens nodige reparaties. Wanneer deze geschied zullen zijn, zal genoemde boot haar dienst tussen Gorinchem, Meerkerk en Vianen onmiddellijk hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 januari. Uit een officiële lijst van de diepgang van de schepen die van 16 november tot 21 december 1869 door het Schulpengat alhier zijn binnengekomen, blijkt dat de BATO, kapt. H. Kramer, de meeste diepgang had, nl. 66 decimeter en is binnengekomen, terwijl de waterstand 0.38 meter onder volzee, het weer nat en mistig en de zee enigszins golvend was. Hieruit blijkt, wanneer men de 38 centimeter onder volzee bij de 66 decimeter trekt, een schip van 70 decimeter diepgang, ongehinderd het Schulpengat passeren kan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 januari. Volgens brief uit Buenos Aires, dd. 29 november, lagen aldaar ter rede de Nederlandse schepen JANTJE BERG, kapt. Van Driesten; TIME IS MONEY, kapt. Van Lessen Balster. Voorts lag het schip KAREL AUGUST, kapt. Meermans, te Paseo Andaria , enige mijlen boven Parana, hebbende door de lage waterstand niet verder de rivier opgesleept kunnen worden. Het zou, wanneer er niet meer water kwam, vermoedelijk moeten lichten. De JEANNETTE, kapt. Duiven, te Hamaïta liggende, had de lading overgenomen van het gestrande stoomschip ANNITA en zou daarmee vermoedelijk naar Curamba, 257 mijlen boven Assumption moeten vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 januari. Bij Hansweert zit een onbekende bark aan de grond, met stukgoederen geladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 10 januari. Het stoomschip CYCLOOP, van Lissabon naar Amsterdam, gisteren alhier binnengelopen, heeft de deklast, bestaande uit fruit en andere artikelen, verloren. Het schip vervolgde heden de reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rønne, 31 december. De gehele lading delen, geborgen uit het de 9e november bij Allinge (opm: N-kust Bornholm) gestrande schip (opm: brik) BANTAM, kapt. J.P. Claasen, van Riga naar Amsterdam bestemd, zal verkocht worden. Een derde is geheel bedorven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De lening door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij bij vernieuwing opengesteld om een rechtstreekse stoomvaart op Amerika aan Nederland te verzekeren, is volgens de Amsterdamsche Courant van heden niet voltekend geworden.


Datum: 14 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 januari. Het schip CORNELIA CATHARINA, kapt. Merkelbach, van Curaçao naar alhier, te Fayal masteloos binnengebracht - zie ons blad van 10 en 11 december jl. -, is aldaar publiek verkocht en heeft met de inventaris 912 Milreis opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 januari. Het schip HERSTELLING, kapt. A. Ligthart (opm: schoener, kapt. W.A. Ligthart, zie ook NRC 150873), te huis behorende aan de Lemmer, vertrok 12 juli van Chiltepec (opm: Tabasco, Mexico; positie 18º26’NB en 93º09’WL) met een lading mahoniehout naar Engeland, en is 14 augustus in de nabijheid van Florida gepraaid. Sedert is niets meer van dit schip vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 11 januari. Het schip NERVA, kapt. Gnodde, van Rio Grande is de 8e dezer alhier gedurende een hevige storm van de ankers geslagen en voor de IDA MARIA gedreven, welke tegen lager wal lag en heeft veel schade toegebracht, brak de kluiverboom en kraanbalk en bekwam schade aan de boeg, waarna het schip op een tros welke aan de IDA MARIA werd vastgemaakt, optornde, tot het aan de grond viel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mawes, 9 januari. Het Nederlandse schip JOHANNA HENDRIKA, kapt. Hoeksema, van Amsterdam naar La Guayra, heeft door het breken van de ketting een anker verloren, dat evenwel weder is opgevist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Yarmouth, 11 januari. Het schip ALIDA, kapt. 't Hart, van Blyth naar Vlissingen, is de 9e dezer op 10 gezonken. De equipage is hier aangebracht met de OLIVE BRANCHE, hier te huis behorende.

( OLIVE BRANCHE moet zijn OLIVE LEAF) JS 02-11-2022

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het schip MENTOR, kapitein Buthenuth, van Batavia te Texel binnen, heeft zowel op het Kaapse rif als in het Engels Kanaal veel slecht weder doorgestaan, waardoor dek en lijfnaden opensprongen en zeewater naar binnenkwam, terwijl tuig en zeilen veel geleden hadden. Het was echter dicht gebleven.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 januari. Heden is van hier vertrokken de Nederlands-Indische bark HENDRIKA, kapt. Baosier, ex-Nederlandse bark HENDRIKA, naar Grissee. (opm: zie NRC 080270)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De burgemeester van Ferwerderadeel maakt bekend, dat dezer dagen op de slikken en voorgronden dier gemeente zijn aangespoeld de volgende goederen:
225 balken, zo vuren als grenen, zo ronde als kantige, gemerkt N W, B & C of G W S of ongemerkt: 110 ellens of kantige balken gemerkt N N; 7 spoorslippers, gemerkt G A en C; enige battings, gemerkt H + C, R * en P + L; 1 nieuwe eiken post, 1 dito, gemerkt 500, 1 stuk dito, 2 stukken scheepsbalk, 1 juffer, 1 spar, 2 gieken, 3 ra’s, 1 stuk ra met ijzeren beugels, 2 stengen, 2 stukken mast, het ene boven wit geverfd, 1 stuk bramsteng met ijzeren ringen, 1 oude scheepspost, 1 stuk wrakke balk, 1 roer met helmhout, waarop ingeslagen: Winschoten 1851, boven met een klaver bewerkt, rood geverfd, 1 zwaard, gemerkt H H H, 1 ton, gemerkt B, met teer, en eindelijk diverse stukken wrakhout.
En roept ter reclame op elk en iegelijk, die tot die goederen meent gerechtigd te zijn.
Ferwerd, den 19 november 1869.
De burgemeester voornoemd, De Kempenaer.
(opm: mogelijk goederen van de MARGARETHA MARCHIENA, kapt. W. Vos. Zie ook LC 280170 )

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 2 scheepstimmerknechten, flinke werkers, kunnen van stonden aan of op 5 maart a.s. vast werk bekomen bij J. H. van der Zee, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen, bij Franeker.


Datum: 15 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. Kuiper, is voor de 29e november van Buenos Ayres naar Punt Indio (opm: mogelijk Isla Indio, 53º07’ZB en 72º13’ WL) vertrokken om een aldaar aan de grond zittend Engels schip te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. De Nederlandse schepen TEXEL, kapt. Colle, en SIJNE JACOBS, kapt. Bloupot, lagen de 10e december te Fernambucq in lading naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 12 januari. Het stoomschip ONDINE, van Bordeaux naar Amsterdam bestemd, is heden alhier wegens gebrek aan steenkolen binnengelopen. De 8e dezer had men nabij Heysand (opm: Ouessant) een hevige storm doorgestaan, waarin men genoodzaakt was de deklast, bestaande uit verscheidene vaten wijn enz. over boord te werpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aan de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn gisteren ter bevrachting voor de overvoer van lading van Java naar Nederland aangeboden 29 schepen, metende tezamen 12.095 lasten. De minste inschrijving was voor het schip UTRECHT, 1.063 last, tot NLG 68,67 per last op Rotterdam en de hoogste voor het schip FERDINAND EN LOUIS, 268 last, tot NLG 105 op Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 december. Gisteren is de schroef der stoomboot PARAMARIBO op de hoogte van Breukelerwaard in Boven Commewijne gestoten op een boom of stronk onder water, waardoor de koppelbus aan de as is gebroken, ten gevolge waarvan de boot haar verdere reis niet heeft kunnen vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van het Nederlands gezinkt schoenerschip AALTJE MAATHUIS. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer zal op dinsdag 1 februari 1870, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struve, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, à contant publiek verkopen het Nederlands gezinkt schoenerschip AALTJE MAATHUIS, groot 161 zeetonnen, gebouwd in 1857 op de werf van scheepsbouwer Jan U. van der Werff, te Hoogezand. Klasse Veritas 5/6 G 1.1 tot januari 1871, met complete inventaris, bevaren door kapt. H.W. de Vries, thans liggend te Dordrecht, aldaar te bevragen bij de heren D. Schotman & Zn. en J.A de Boer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Met 1 januari 1870 lagen te Leer om te overwinteren o.a de volgende schepen: WILHELMINA, kapt. Meijer, GEZIENA, kapt. Voogd, CORNELIS, kapt. Drent, BORDEAUX, kapt. Ouendag, JACOB SIJNES, kapt. Nip, MARIA, kapt. Sprik, CHRISTINA, kapt. Staal, HELENA JOHANNA, kapt. Rozenboom en TWEE GEZUSTERS, kapt. De Lange.

Krant:
  DT - De Tijd


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Tijd 15-01-1870
Het nederl. schip ALIDA, kapt. P. 't Hart, van Blyth naar Vlissingen, is den 9 dezer 10/ m.
ten noorden van het Leman Vuurschip gezonken, doch het volk gered.


Datum: 16 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia 9 december: Het houten dok van Onrust, op sleeptouw genomen door Zr.Ms. stoomschepen TIMOR, ARDJOENO en de gouvernementsstomer HERTOG BERNHARD is de 23e november in goede orde in Soerabaya aangekomen.


Datum: 17 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Groningen, 15 januari. Blijkens het verslag van het Zeemanscollege alhier, de Groninger Eendracht, thans in de jaarlijkse vergadering uitgebracht, heeft die vereniging zich gewend tot de minister van financiën, met het verzoek dat het bestaande stelsel van scheepsmeting eindelijk moge veranderd worden, vermits de ondervinding de noodzakelijkheid van die verandering sedert lang heeft bewezen.


Datum: 18 januari 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Freeseman Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt ten verzoeke van de heer L.H. de Wijk te Oude Pekela op vrijdag 21 januarij, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder Weij,te Oude Pekela publiek te verkopen het galjootschip, HINDERICA genaamd, groot 66 zeetonnen. Klasse 3.3.1.1., in 1867 nieuw gebouwd, met deszelfs inventaris, thans liggend te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het wel onderhouden tjalkschip VROUW MARTHA, groot 56 zeetonnen of 97 binnentonnen. Klasse Veritas 5.6 I 2.1. Gebouwd in den jare 1854, met al deszelfs opgoed, zoals het thans is liggend aan de werf van de heer S.A. Woldring te Zoutkamp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip DOGGERBOOT, gebouwd in 1862, Klasse Veritas 3/3 P.1.1. tot februari 1871, volgens meetbrief groot 67 tonnen. Informatie en inventaris te bekomen bij H.J. Gnodde, te Hoogezand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F. Schaafsma te Lemmer zal op dinsdag den 1 februari 1870, des namiddags 3 uur, ten huize van de logementhouder Teitsma aldaar, tegen uitloving van strijk en verhooggeld, provisioneel veilen: Een in den jare 1861 nieuw gebouwd overdekt gewegerd hektjalkschip, genaamd de JONGE DOMINICUS, lang 11.2.6, wijd 3.3.7, hol 1.6.8., en alzo gemeten op 63 tonnen, met boot, zeilen, staand en lopend want en verdere inventaris, thans bevaren wordende door de weduwe H.D. van Dam en liggende te Lemmer. De inventaris en de verkoopsvoorwaarden liggen voor belanghebbenden ter lezing ten kantore van voornoemde notaris acht dagen voor de veiling. (opm. LC 040270 meldt dat is geboden NLG 2.600. De afmetingen zijn waarschijnlijk weergegeven in ellen, palmen en duimen; het betreft hier mogelijk een binnenschip)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal aldaar op nader te bepalen tijd en plaats, ten verzoeke van kapitein A.F. Haaijer, veilen het schoenerschip, genaamd CHRONOS, groot 174 zeetonnen, met inventaris, thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Schippersknecht. F.G. van der Wal te Koudum verlangt een knecht, oppassend en van goed zedelijk gedrag, bij voorkeur gehuwd.


Datum: 19 januari 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het wel onderhouden kofschip CORNELIA, groot 101 ton, met complete inventaris, liggend te Appingedam, te bevragen bij T. Jentsema te Appingedam.


Datum: 20 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 19 januari. Heden is aan de werf de Hoop van de heer C. van der Giessen de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoomschip genaamd de ROTTERDAM, plm. 60 lasten, voor rekening van de heren Van der Loo & Berten q.q. te Rotterdam en bestemd voor de vaart van Rotterdam naar Gent.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 januari. Gisteren middag 1½ ure had op de rivier de Merwede bij Gorkum het volgende ongeval plaats. De twee beurtschippers Hartman van Woudrichem, die zich als naar gewoonte met hun vracht huiswaarts wilden begeven, zagen zich door tegenwind genoodzaakt, hun schip door de Bossche stoomboot te laten slepen, waarvan het gevolg was, dat zij niet ver van de stad omsloegen. Door tegenwoordigheid van geest hadden de schippers het geluk op hun omgekanteld vaartuig te klimmen om alzo met nog twee passagiers door de bemanning der stoomboot gered te worden. Van de goederen werd tot dusverre nog niets teruggevonden.
DT 200170
Helvoet, 18 januari. Vertrokken JEANNE DE FLANDRE kapt. H.A. Jansen, naar Engeland.


Datum: 21 januari 1870


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar wij vernemen, heeft de proeftocht van Zr.Ms. schroefstoomschip HET LOO, de 19e dezer op de rede van Hellevoetsluis gemaakt, volkomen aan het doel beantwoord en zal genoemde bodem spoedig voor de reis gereed zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Twee schepen te koop. Een nieuw tjalkschip, lang over stevens 15 el 3 palm (54 voet), wijdte 3 el 6 palm (12¾ voet), holte 1 el 4 palm (bijna 5 voet), bijna gereed, en een nog in beste staat verkerende halfsleten tjalkschip, van bijna dezelfde grootte, ter bezichtiging liggende te Echten aan de werf bij Jan B. Cats.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een overdekt halfsleten snikschip, groot 9 tonnen, bij Bouwe G. Frik te Wartena.


Datum: 22 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 januari. Zr.Ms. stoomvaartuig voor het Indisch loodswezen ARGUS, commandant luit.ter zee 1e klasse G.C.C. Thierens, is heden, na eerst van een loze kiel voorzien te zijn en enige voorzieningen aan het tuig te hebben ondergaan, van de werf vertrokken, doch heeft in de kanaalhaven door aanvaring met een uitgaande stoomboot belangrijke averij bekomen. (opm: zie NRC 060270)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr.J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt publiek te verkopen een tjalkschip genaamd MAGRETA, groot 64 zeetonnen en zulks met al deszelfs toebehoren. zoals het zelve te Zwolle is liggende. Deze verkoop zal plaats hebben, niet op donderdag 27, maar op vrijdag 28 januari 1870 des avonds te 7 uur in het hotel Everts, te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Weymouth. 17 januari. Het schip GENERAAL DE STUERS, kapt. Viersma, van Batavia naar Schiedam, hier met verlies van het roer binnen, is van een nieuw roer voorzien en zal door een stoomboot naar Schiedam gesleept worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Passage naar Melbourne en Sydney, en des verkiezende terug naar Java, wordt aangeboden met het snelzeilend Nederlands-Indisch campagne-barkschip AUSTRALIA-PACKET. Vertrek van Samarang medio februari. Adres: de agenten Van Beek Reineke & Co., en de gezagvoerder C.J. Kerkhoff.


Datum: 23 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 januari. Het kofschip ELISABETH LOLLINA, kapt. Carst, gisteren van St. Petersburg, laatst van Nieuwe Diep, te Hellevoetsluis gearriveerd, heeft beide ankers verloren.


Datum: 24 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 december. Door de Balinezen is een vaartuig afgelopen (opm: geplunderd) en wel de LIONG GOAN ZEPHIR, die met een rijke lading rijst en koffie, ter waarde van ongeveer NLG 50.000 op de klippen was geraakt. Men zegt dat volgens Balinees recht, de inlanders bevoegd zouden zijn om, zoals thans geschied is, een schip dat op hun kust vast raakt, te plunderen en te vernielen. Dit recht wordt hun intussen door de Indische regering betwist. Zij heeft aan de resident van Banjoewangi een plaatselijk onderzoek opgedragen en het oorlogschip ARDJOENO daarvoor te zijner beschikking gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ramsgate, 21 januari. Het stoomschip ORION, kapt. Miedema, arriveerde hier om deszelfs lading van Londen naar de Middellandse Zee weder in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Corunna (opm: La Coruña), 21 januari. De UNION, kapt. Hazewinkel (opm: abuis in berichtgeving; kapt C. Hazewinkel verkocht het schip recentelijk aan kapt. J.P. de Vries, zie PGC 260170) met kolen, is hier vol water door de schoener BOHEMIAN, kapt. Girl, binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In 1869 zijn in de haven van Termunterzijl aangekomen 221 en uitgezeild 208 schepen, tesamen 429 schepen, waaronder 210 onder Nederlandse vlag, 164 onder Pruissische en 55 onder Oldenburger vlag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 22 januari. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwde schroefstoomschip VRIENDSCHAP, kapt. F.K. Woudstra, van de Lemmer, groot 153 ton, gebouwd bij de heer C.J. Boon te Hoogezand, en zullende varen van de Lemmer naar Amsterdam, Gouda en Rotterdam v.v.


Datum: 25 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Aangaande het ter rede van Batavia binnengelopen schip DJAWA, kapt. Bekker, wordt van daar gemeld dat het op de reis van Probolingo naar Batavia plotseling lek geworden en door de stoomboot KONINGIN DER NEDERLANDEN naar de rede gesleept was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoop van een gestrande stoomboot te Lemmer. H. de Koe, deurwaarder en kandidaat notaris te Lemmer, zal op woensdag de 9e februari 1870 provisioneel en de 16e februari daaraanvolgende finaal, telkens 's avonds 7 uur, ten huize van de logementhouder J. Adema, in het Posthuis te Lemmer, publiek verkopen: het ijzeren schroefstoomschip genaamd LEMMER, gevaren hebbende in de dienst tussen de Lemmer en Amsterdam, voorzien van machine van 16 paardenkrachten, zoals dat schip aanwezig is op de plaats van de stranding, beoosten het havenhoofd te Lemmer, zulks met al zijn toe- en aan-behoren, waaronder de gehele aan wal geborgen tuigage, de ankers, kettingen enz. Breder omschreven bij een ten kantore van genoemde deurwaarder ter inzage liggende inventaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 december. Zoals bekend is, werd enige tijd geleden een kustvaartuig van Padang, dat tot het drijven van handel de Mentawie-eilanden bezocht, aldaar afgelopen (opm: geplunderd). De reis van Zr.Ms. stoomschip BORNEO, ondernomen met het doel om zo mogelijk de hoofdschuldigen in handen te krijgen, liep vruchteloos af. Bij de inlandse bevolking werd eerder tegenstand dan medewerking ondervonden. Naar men zegt, zal de BORNEO opnieuw derwaarts vertrekken, doch vergezeld van de BROMO om indien nodig met kracht van wapenen de schuldigen te kunnen opeisen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het goed onderhouden schoenerschip VERWISSELING, groot 125 tonnen, gevoerd door kapt. S.J. Dood, liggend te Zoutkamp. Te bezien bij scheepsbouwmeester Woldring aldaar en te bevragen bij N. Sikkens te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het op de rede van Bali Badong gestrande schip LING GOAN SEPHIR, schrijft men ons het volgende:
Geladen volgens opgaaf van de voornaamsten van de equipage met 140 koyangs rijst, 25 koyangs koffie, 150 balen tabak, 100 krantjangs tamarinde, 100 stuks varkens, voorts olie enzovoort, enzovoort, verliet de LING GOAN SEPHIR in het laatst van oktober jl. de rede van Bali Badong, doch werd door tegenwind verplicht, kort na haar vertrek weer voor anker te komen. Geen ankergrond vindende, dreef het schip naar de kust. Op de gegeven noodseinen kwam er wel enige hulp opdagen van de brikken ALMA en SOENLIE en werd ook wel een gedeelte van de lading (olie en varkens) overboord gezet, maar het schip stootte niettemin en geraakte aan de grond. Alle pogingen om het weder vlot te krijgen bleven vruchteloos. ’s Nachts peilde men twee voet water in het ruim. De pompen waren, doordat het schip op zijde gevallen was, geheel onbruikbaar. Toen kwamen in de vroege ochtend van de dag na het ongeval een 200-tal Balinezen en Boeginezen op de bark af, ontdeden haar van haar koper en maakten zich meester van de lading, die naar de wal gebracht werd. Volgens sommigen zou dit gepaard gegaan zijn met verzet en moorddadige bedreigingen tegen het scheepsvolk. Volgens anderen is tot het vervoeren van de lading bepaald last gegeven en heeft men eerst later, toen er van de goederen weinig te recht kwam de verleende hulp als roof en plundering voorgesteld. Is er werkelijk geplunderd, dan bewijst het dat de politie van de sultan Anak Agorug Kokka niet van de beste is. Daartegen staat evenwel over, dat een deel van het scheepsvolk gezegd wordt op de hand van de sultan te zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Aan belanghebbenden wordt bericht, dat de keuring voor de kweekschool voor Zeevaart te Leiden zal plaats hebben op den 31 januari e.k.
W. Brutel de la Rivière, secretaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 2 scheepstimmerknechten, hun werk grondig verstaande, kunnen dadelijk, of op 5 maart, vast werk bekomen bij S.J. Hoekstra, scheepsbouwmeester te Sloten.


Datum: 26 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Het schip ANNA, kapt. F.W.A. von Munchen, van hier naar Samarang, dat bij het uitzeilen in het Zierikzeese gat aan de grond geraakt, een lekkage bekomen had, zou de lading ontlossen om de schade te herstellen dat te Dordrecht zou geschieden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Corunna (opm: La Coruña), 21 januari. Het schip UNION, kapt. J.P. de Vries, van Newcastle met steenkolen naar Tarragona bestemd, is heden zonder volk hier binnengebracht.


Datum: 27 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwick, 24 januari. Aangaande het zinken van het schip DOUWINA TIMMER - zie ons nommer van gisteren - verneemt men nog dat de equipage gered is en de 23e te Beadnell geland is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 20 januari. Het Nederlandse schip BONA ROMELINGH, kapt. Visser, van Dantzig naar Bremen, moet wegens het ijs en reparatie aan de kanaalsluizen alhier overwinteren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nantes, 22 januari. Door kapitein Hardy, voerende het schip ANAIS, is hier aangebracht kapitein J.P. de Vries benevens diens vrouw en drie kinderen, een matroos en een scheepsjongen van het in de Golf van Biscaye gezonken en sedert te Coruna binnengebrachte Nederlandse schoener UNION. De drie overige manschappen der equipage zijn daarbij omgekomen.


Datum: 28 januari 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 januari. Te middernacht van 22 januari is op 12 mijlen ZZO van Staples gezonken de te Leek te huis behorende tjalk DOUWINA TIMMER, kapitein W. Selverling, van Bremen naar Granston bestemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De burgemeester, strandvonder van Wonseradeel, bericht, dat onder zijn beheer (te Makkum) zijn gesteld navolgende goederen:
105 battings, gemiddeld lang 5 meter, gemerkt S. + S., N.W., P.L. en H. waarvan 35 ongemerkt.
12 vuren en grenen balken, waarvan 9 ongemerkt en de overigen gemerkt H.M., B.C., en I.B.
5 grenen balken ongemerkt, gemiddeld lang 8 meter.
125 eiken kantbalken, gemerkt I.B.C., I.L., I.C., W.F., I.S., S.K., L.B., B.M., en 50 ongemerkt.
21 ronde spoorbalkjes, enige gemerkt G.G., G.A.C., R.F. en 5 ongemerkt.
68 stukken splithout, zonder merk, ruim 2 meter lang.
2 Noordse delen, 2 planken, ieder lang 4½ meter, en 3 onbewerkte stengen, ieder lang 10 meter, ongemerkt.
2 Barkassen, den ene gemerkt met den naam Grimsby, rood geverfd, den ander met de naam George, bijna zonder verf.
Oud hout: 1 zware dekbalk, 8 meter lang, 1 ra, zwart geverfd, 4 stukken mast, lang 14, 11, 10 en 5 meter, waarvan twee van ijzeren beugels voorzien.
6 stukken ijzeren kabel en 8 stukken dito want van verschillende lengte en zwaarte.
Rechthebbenden worden opgeroepen ter reclame door den burgemeester strandvonder voornoemd, L. Britzel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. E. Heringa Jz., deurwaarder en kandidaat notaris te Holwerd, zal op maandag den 31 januari 1870, ’s namiddags 3 uur, ten verzoeke van den heer burgemeester van Westdongeradeel q.q., ten huize van den kastelein H. Bosma, in het Graauw Paard te Holwerd, á contant, publiek verkopen: 10 stuks Riga’s vuren balken, gemerkt G.W.S., lang van 5 – 10 meters en breed van 30 – 35 centimeters, liggende: 8 te Holwerd, 1 te Ternaard en 1 te Moddergat, uitmakende een gedeelte der lading van het op Terschelling gestrande schip MARGARETHA MARCHIENA, kapitein W.H. Vos. (opm. zie LC 140170. De MARGARETHA MARCHIENA, kapt. W.H. Vos, is op 19 oktober 1869 gestrand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een snelzeilend pleziervaartuig, zijnde een kilboot, lang 8 meter, wijd 3 meter; ene beste nieuwe praam, met roef en luiken, groot 12 á 13 ton; een nieuw boerenmelkbootje; ene mooie en best halfsleten boot, lang 4.260 (15 voet), met gaffelzeil, bij E. Holtrop van der Zee, scheepsbouwmeester te Joure. Brieven franco.
Drie á vier scheepstimmerknechten kunnen bij bovengenoemde terstond werk bekomen.


Datum: 29 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 januari. Volgens brief uit Batavia dd. 14 december, was aldaar de vorige avond per telegram van Soerabaja het bericht ontvangen dat het Nederlandse schip TOLLENS, kapt. H.J. Muller, van Saigon met rijst naar Yokohama, op Klein Solembo gestrand en met de lading totaal weg was. De kapitein, tweede stuurman en 7 matrozen waren met de boot te Soerabaja aangekomen en zou de volgende dag een oorlogsschip naar de strandingsplaats vertrekken om de achtergebleven equipage af te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Van het Nederlandse schip SINGAPORE (opm: schoenerbrik), kapt. E. van Geldorp, op de reis van Cardiff naar Foo-Chow-Foo, de 25e juni (opm: 1869) Straat Sunda gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie NRC 300170)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 januari. Men zal zich herinneren dat in juli van het vorige jaar op de rivier de Maas onder de gemeente Kralingen, het aakschip ANNA MARIA werd aangevaren door een der schepen, gesleept wordende door de sleepstoomboot RHENUS III, waarvan het gevolg was dat het aakschip onmiddellijk zonk en ook de boot, waarin zich de schipper van dat schip met de zijnen tot redding van hun leven hadden begeven, is omgeslagen, ten gevolge waarvan zijn vrouw en zijn kind zijn verdronken. Als onwillig de dood van deze twee mensen te hebben veroorzaakt door onvoorzichtigheid en verzuim van inachtneming der reglementen werd de kapitein van de sleepboot RHENUS III op 4 november ll. veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en twee geldboetes van NLG 25,00. De beklaagde, van dit vonnis in verzet gekomen zijnde, werd de zaak op nieuw voor de rechtbank te Rotterdam aangebracht en zijn bij de nieuwe behandeling dezer zaak 20 getuigen gehoord, terwijl als verdediger van de beklaagde optrad Mr. J. Knottenbelt, advocaat te Rotterdam. Bij het daarna uitgesproken vonnis achtte de rechtbank, bij met elkander niet overeenstemmende verklaringen der getuigen, het overtuigend bewijs niet geleverd dat de beklaagde door niet tijdig te stoppen aan het hem ten laste gelegde schuldig zou zijn, weshalve hij is vrijgesproken.


Datum: 30 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Volgens heden ontvangen telegram van Penzance aan de rederij, is het schip (opm: clipper fregat) WILLEM POOLMAN, kapt. J. Kettler, op de Scilly´s van beide ankers geslagen en het roer gebroken, hebbende het schip aldaar (opm: op 28 januari) aan de grond gezeten, waardoor lekkage veroorzaakt is. Het is op nieuw van ankers en kettingen voorzien. (opm: de loodsboot PRESTO verleende in dezen assistentie)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Volgens ontvangen particulier bericht lag het Nederlandse schip SINGAPORE, kapt. Van Geldrop, de 19e oktober l.l. te Cheefoo (opm: Tantai, Shantung). Het bericht betreffende dit schip in ons vorig nommer was derhalve onjuist.


Datum: 31 januari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, C.S. Oolgaardt, P. Reineke en J.W.B. Zur-Mühlen, makelaars te Amsterdam, zullen op maandag de 21e februari 1870, des avonds ten 6 ure, ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ aldaar, presteren te verkopen ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets: het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: LAURA EN ADÈLE, gevoerd door kapt. C.H. Pohlmeijer. Volgens Nederlandse meetbrief lang 34,60 meters, wijd 6,78 meters, hol 5,07 meters en alzo gemeten op 529 tonnen of 279 lasten. En dat verder met al de rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voorzegd barkschip ligt in Kattenburgergracht. Voornoemd schip is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informaties bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Mary's ( Scilly), 28 januari. Het schip WILLEM POOLMAN, kapt. Kettler, van Batavia bestemd naar Rotterdam, liep de 24e alhier wegens tegenwind binnen. De 27e, vroeg in de morgen met de wind van het ZO. ten Z., begon het schip te drijven en ten 4 ure in de morgen stootte het op de Southern Wells rotsen, ten zuiden van het eiland Samson. Enige van de loodsen bemerkten de scheepslichten en gingen ter assistentie uit en zodra het stoomschip LITTLE WESTERN vlot was, stoomde het ook daarheen en maakte zich vast aan bakboordzijde van het schip, ten einde het af te slepen en ter zelfder tijd te sturen, daar het roer was afgelicht door het stoten op de rotsen. Een weinig voor hoog water gelukte het het schip af te brengen. Toen het schip afgebracht was bevond men dat het veel water maakte. Men zette drie pompen aan; in 1½ uur was het schip leeg gepompt en bevond men dat het zeer weinig water meer maakte. Men vermoedt dat de oorzaak van het drijven is geweest dat het anker onklaar was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 28 januari. Het stoomschip AMSTERDAM, alhier hedenmorgen van Amsterdam aangekomen, rapporteert op de hoogte van Terschelling een wrak gezien te hebben, hebbende op het hek in witte letters de naam MARIE & ALICE, met een gele lijst daarover heen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, contant, een goed onderhouden hektjalkschip, groot plusminus 45 roggelasten, in 1860 nieuw uitgehaald. Klasse Bureau Veritas 5.6.1.1, tevens ook zeer geschikt voor de binnenvaart, liggend te Groningen, te bevragen bij G.J. Hoekstra, te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Het schip AXIM, kapt. Lieneman, was op 27 december te Grand Bassam liggend.


Datum: 01 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 29 januari. Het schoenerschip ANNECHINA, kapt. H.H. Smit, uit Wildervank, van Nantes komende en alhier op stroom ten anker liggende, geraakte heden morgen onklaar met het stoomschip AGAMEMNON, naar China bestemd. De schoener bekwam schade en werd op strand gezet nabij Tranmere. Het stoomschip vervolgde de reis, na het anker gevist te hebben, dat men had geslipt om de schoener te klaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Meerkerk, 31 januari. Naar men met zekerheid verneemt, zijn de stoomboten
ZEDERIK I en II door de heer Smit aan de Kinderdijk voor een som van NLG 12.500 aangekocht, en zullen beide stoomboten in de vaart blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Men is zonder bericht aangaande de schepen CORNELIA HENDRIKA, kapt. Van Ameiden van Duyn, volgens publieke berichten den 2de september van Hong Kong naar Yokohama vertrokken, en MINA, kapt. H.H. Freye, volgens publieke berichten de 20ste oktober vertrokken van Croonstad naar Elseneur. (opm: schoener, bouwjaar 1869; zie PGC 010370)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Buenos Ayres, 24 december. Het Belgische barkschip PROVIDENCE, van Antwerpen naar deze haven bestemd, is gedurende een bui gezonken, 40 mijlen van Maldonado. De equipage is te Montevideo geland door het Amerikaanse barkschip JULIA CORNING.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.P. Vroom, notaris te Wildervank, zal op vrijdag 11 februari 1870, des avonds te 7 uur, in het Gemeentehuis te Wildervank publiek verkopen het Nederlandse galjootschip ANNA, groot 87 zeetonnen, gebouwd in 1855, bevaren geweest door kapt. G.P. Kamminga en thans liggend te Londen. Informatiën te bekomen ten kantore van de heren J.M. Meihuizen & Zn. te Wildervank.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip BORDEAUX, groot 122 ton, met complete inventaris, thans liggende te Leer, Oost Friesland. Te bevragen bij den kapitein M. Ouendag [Oudendag] te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op aannemelijke voorwaarden uit de hand te koop een snelzeilend en zeer vlot gaande tjalkschuit, groot 23 ton, met een uitmuntende inventaris. Te bevragen bij B. Pollema te Makkum.


Datum: 02 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 februari. Het Nederlandse schip JANTJE DIJK, kapt. G.H. Koning, van Sundsvall, laatst van Fredikshavn, naar Termunterzijl, is gisteren bij Ringkjöbing gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het Nederlandse stoomschip CYCLOOP van hier, van Plymouth naar de Middellandse Zee, is volgens telegram uit Plymouth d.d. gisteren, aldaar met verlies van verschansingen en deklast uit zee terug gekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de schoener AGNES, varende onder Engelse vlag, thans ter rede alhier liggende. Het schip heeft twee dekken, is gebouwd te Mane (opm: waarschijnlijk Maine) in 1861 van eikenhout en hackmetak (opm: hackmatack; Noord-Amerikaanse populier; populus balsamifera); , kopervast en met geel metaal bekleed, voorzien van een complete en goed onderhouden inventaris, en laadt ongeveer 4000 picols zwaar goed. Door de geringe diepgang is dit vaartuig zeer geschikt voor de kustvaart. Nadere informatiën bij de agenten C. Bahre & G. Kinder.
Batavia, 1 februari 1870.


Datum: 03 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 januari. In het afgelopen jaar 1869 zijn in deze haven binnengekomen 620 schepen, waarvan 443 onder Nederlandse vlag en 177 onder vreemde vlag. Uitgezeild 564 schepen waarvan 395 onder Nederlandse vlag en 169 onder vreemde vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Men verneemt, dat aan de scheepstimmerwerf van de Maatschappij De Toekomst tot Exploitatie van Zeevisscherijen te Maassluis, onder directie van de heer A.E. Maas, een bestelling is ingekomen tot het bouwen van tien vissersschepen voor Engelse rekening naar een opgegeven grootte, maar waarop die verbeteringen zullen worden toegepast, welke het nieuw model Maaskotters ook in het oog der Engelse visserij als het meest doelmatig onderscheiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, P. Reineke en W.Y. Van Reinouts, makelaars, zullen op maandag 21 februari 1870 ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, in publieke veiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd ALMELO, gevoerd door kapt. R.P. Tjebbes, volgens Nederlandse meetbrief groot 472 tonnen of 249 lasten, met deszelfs complete inventaris. Breder bij biljetten omschreven, zoals hetzelve thans is liggende aan de werf Het Wapen van Harlingen te Amsterdam. Men vervoege zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 17 januari. Het schip CLARA, kapt. Probst, van Rotterdam alhier aangekomen, rapporteert de 11e een hevige storm te hebben doorgestaan, waarin men de voorbramsteng verloor.


Datum: 04 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 3 februari. Kapt. Van der Kuil van de hoeker KOOPHANDEL EN ZEEVAART, van Villanova naar Vlaardingen, alhier binnen, heeft de 31ste januari op de hoogte van de Kiskassen (opm: Casquets) opgevist de boot met 14 man equipage, afkomstig van de te Dantzig tehuis behorende bark AMALIA LAURA, kapt. Danneberg, welk schip ’s morgens vroeg is overgezeild door een grote onbekende stoomboot en dientengevolge gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Zr.Ms. schroefstoomschip HET LOO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee Jhr. D. Bowier, is in de namiddag van de 3e dezer van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar de kust van Guinea.
AH 040270
Cadix, 27 januari. Het alhier van Rotterdam aangekomen schip (opm: Belgische bark, ex-Nederlandse clipper-fregat METALEN KRUIS) JEANNE DE FLANDRE kapt. Jansen, zal ene lading innemen naar de Plata-rivier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse koopvaardijvloot bestond op 31 december uit 2.059 schepen, met een inhoud van 264.098 lasten, tegen 2.111 schepen in 1868  met een inhoud van 267.596 lasten. In 1869 zijn verongelukt, gesloopt enz. 134 en of bijgebouwd of eerste zeebrieven bekomen 76 schepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal, op dinsdag den 15 februari 1870, des namiddags ten 3 ure precies provisioneel en des avonds ten 7 ure precies finaal, ten huize van de weduwe Goosens, logementhouderse te Harlingen, in het openbaar á contant verkopen het welbezeild gezinkt schoenerschip, genaamd CHRONOS, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapitein A.F. Haaijer, gemeten volgens Nederlandse meetbrief op 25 el 60 duim lengte, op 4 el 22 duim wijd en op 3 el 10 duim hol, alzo geijkt op 174 tonnen, met al de rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, breder bij biljetten omschreven; zoals hetzelve thans is liggende in de Zuiderhaven voor de Hogere Burgerschool te Harlingen. Nadere informatie te bekomen ten kantore van de heren T. Teves & Co., cargadoors te Harlingen, en den deurwaarder voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A.A. Land te Franeker zal op zaterdag den 12 februari 1870, des namiddags 3 ure precies, ten huize van den kastelein Vollema te Winsum, provisioneel ter verkoop aanbieden een gedeeltelijk overdekt snikschip, genaamd de JONGE DIRK, groot 6 ton, varende in de vaste beurt van Baijum op Franeker vice versa, met zeilen, haken, touwen en alles wat er verder bij behoort.
Aanvaarding 12 mei 1870. Voorwaarden te vernemen ten kantore van den notaris.
(opm. LC 250270 meldt dat is geboden NLG 125.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kajuitschip, groot 60 ton, hetwelk gevaren heeft in de beurt van Franeker op Amsterdam, met wat daaraan behorende is, als zeil, fokken, beste ankers en kettingen, liggende te Franeker. Te bezichtigen en te bevragen bij W.S. Reitsma aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best halfsleten schip, groot 25 ton, bij S.P. Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer.


Datum: 05 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 2 februari. Het schip MARIANNA, kapt. Jansen, van Maracaibo naar Rotterdam, heden alhier binnengelopen, heeft veel slecht weder doorgestaan en een gedeelte der lading over boord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 1 februari. Het kofschip HILLECHINA, kapt. K.J. Vos, te Farmsum tehuis behorende, de 9e november, op de reis van Riga naar Delfzijl met hout geladen, alhier met ingeslagen boeg binnengelopen, is gisteren publiek verkocht voor Reichsthaler 125. (opm: de PGC van 070270 spreekt over 1255 rijksdaalders)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 29 december. Volgens brief van kapt. P.K. Duiven, voerende het Nederlandse schip JANNETTE, dd. Assumption (opm: waarschijnlijk Asunción, Paraguay) 6 dezer, zou hij de volgende dag nog enige lading innemen en dan naar Curamba ( provincie Martin Garosse) (opm: mogelijk Travessa Caramba, prov. Mato Grosso do Sul) vertrekken. De reis zou circa 3 maanden duren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 december. Ten vervolge op het vroeger medegedeelde, verneemt men nog nader dat Zr.Ms. stoomschip BALI in de avond van die dag van Klein Solombo ter rede Soerabaja is teruggekeerd met de tien op dat eiland achtergebleven manschappen van het gestrande Nederlandse koopvaardijschip TOLLENS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 februari. Heden zijn op het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters de heren L. Smit & Zoon, de kielen gelegd voor twee salonraderboten ter lengte van 260 Engelse voeten en uitsluitend ingericht tot vervoer van passagiers voor rekening van de directie der Neder- en Middelrijnsche Stoombootmaatschappij te Dusseldorp en de Preussische Reinische Dampfschifffahrt te Keulen. De machines van 140 p.k. worden vervaardigd in de fabriek der heren Ravenhill Hodgson & C° te Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een hektjalkschip. De notaris F. Schaafsma te Lemmer zal op dinsdag de 15e februari 1870, des morgens 11 uur, ten huize van de logementhouder Teitsma, aldaar, finaal verkopen: een in den jare 1861 nieuw gebouwd overdekt gewegerd hektjalkschip, genaamd de JONGE DOMINICUS, lang 11,26 meter, wijd 3,37 meter, hol 1,68 meter, en alzo gemeten op 63 tonnen, met boot, zeilen, staand en lopend want en verdere inventaris; thans bevaren wordende door de wed. H.D. van Dam en liggende te Lemmer. Geboden NLG 2600. De inventaris en de verkoopsvoorwaarden liggen voor belanghebbenden ter lezing ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping van een snelvarende stoomboot. Op woensdag de 9e februari 1870 zal, ten overstaan van de notaris C.J.G. de Booy te Haarlem in het verkooplokaal De Gouden Leeuw in publieke veiling worden verkocht: no. 1.
-          Een snelvarende stoomboot, genaamd DE STAD HAARLEM, groot 71 tonnen, met de daarbij behorende inventaris, machine van 16 paardenkracht enz. enz.
-          Een lichter of overdekte schuit, groot 18 tonnen.
De condities zullen in tijds ter visie liggen bij bovengemelde notaris en nadere informaties te bekomen zijn ten kantore van J.H. Brinkman te Haarlem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 29e januari 1870, voor de notaris Willem Simon Burger Wz., te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Duncan Christie, Arnoldus Nolet en George Christie, allen fabrikanten, wonende te Rotterdam, overeengekomen om de tussen hen bestaande vennootschap, onder de firma Christie & Nolet, ten doel hebbende de uitoefening van de fabriekzaken tot het vervaardigen en herstellen van ijzeren stoomvaartuigen en machines, op de hun in eigendom toebehorende fabriek, gelegen in de gemeente Delfshaven te ontbinden, te rekenen met de 1e februari 1870, van welke dag af zij mitsdien heeft opgehouden te bestaan, terwijl tot de liquidatie van de lopende zaken al de vennoten gerechtigd zijn, waartoe de firma nog door hen zal kunnen worden getekend, met bijvoeging van de woorden in liquidatie, en tot welke liquidatie steeds de handtekening van ten minste twee van de vennoten zal worden vereist. Aan de ondergetekende Arnoldus Nolet is door de beide andere ondergetekenden de bevoegdheid en het recht verleend om tot de voortzetting van de bovengemelde zaken de naam van Christie te blijven gebruiken en zulks onder zodanige firma als hij geraden zal oordelen, doch waarvoor zij in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk zullen zijn.
Rotterdam, de 29e januari 1870. D.Christie. A. Nolet. G. Christie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 4e februari 1870, voor de notaris Willem Simon Burger Wz., te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Arnoldus Nolet, fabrikant wonende te Rotterdam en Franciscus Antonius Philippus Cornelis Hubertus de Kuijper, particulier, wonende te Kralingen, aangegaan een vennootschap, welke zal gevestigd zijn te Schoonderloo, gemeente Delfshaven en ten doel hebben de uitoefening van de fabriekzaken tot het vervaardigen en het stellen van ijzeren stoomvaartuigen en machines en zulks voor de tijd van vijf jaren en vijf maanden aanvangende met de 1e februari 1870 en mitsdien zullende eindigen de 30e juni 1875. De firma van de vennootschap zal zijn Christie, Nolet & De Kuijper, tot de tekening waarvan beide de vennoten gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden waartoe altijd de particuliere handtekening van al de vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, de 4e februari 1870. A. Nolet. F. de Kuijper.


Datum: 06 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 4 februari. Binnenkort zal de nieuwe schroefstoomboot dienst van Lemmer naar Rotterdam worden geopend. De voor dien dienst bestemde stoomboot de VRIENDSCHAP is heden alhier aan de rederij afgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. Geveild te Sappemeer op dinsdag 1 februari 1870: het gezinkt schoenerschip AALTJE MAATHUIS, 161 ton, gebouwd in 1857, kapt. H.B. de Vries: NLG 6.055. Koper W.B. Eefting, van Winschoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Naar wij vernemen, bevestigt zich het gerucht, dat het Rijk de rederij der stoomboot ADMIRAAL VERHUELL, welke het koloniaal stoomschip ARGUS heeft aangevaren, in rechten tot schadevergoeding zal aanspreken. Eerstdaags zullen in deze zaak deskundigen worden benoemd om de gemaakte schade op te nemen, opdat men met de herstelling een aanvang zal kunnen maken. (opm: zie NRC 220170)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 4 februari. Heden is de stoomboot de VRIENDSCHAP, kapitein Woudstra, bestemd voor de dienst Lemmer – Rotterdam vice versa, door enige heren der rederij geïnspecteerd en goedgekeurd. Bedoelde bodem zal nu eerstdaags de dienst aanvangen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Vier scheepstimmerknechten kunnen dadelijk, of den 5 maart, goede werkers zijnde, vast werk bekomen bij R. de Boer, scheepsbouwmeester te Bolsward.


Datum: 07 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kruiningen, 5 februari. Eergisteren kwam te Hansweerd voor het kanaal het zeeschip de BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, kapt. Dietz, met ene lading koffie, suiker en nootmuskaat van Oost Indië bestemd voor Rotterdam. Dit schip, te Vlissingen binnengevallen, zou door het kanaal naar zijne bestemming varen; door de te grote diepgang kon dit echter zonder verlichting niet geschieden, waarom men thans bezig is een gedeelte der lading in lichters over te laden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 februari. Het schip LANDBOUW, kapt. Sissink, thans te Banjoewangi liggende, heeft aan de grond gezeten. Er is daar een commissie van keuring aan boord geweest.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zaterdag, 5 februari, is op de rede alhier (opm: Batavia) een Belgisch schip verbrand, van Hongkong naar Callao bestemd en aan boord hebbende 379 Chinese koelies en 2 vrouwen. In het nummer van heden komen dienaangaande omstandige berichten voor. Van de koelies is niemand voor zover men weet, rechtstreeks omgekomen. Alleen zijn vier hunner, uitgeput door langdurig omdrijven in het water, aan wal gestorven. Twaalf andere worden tot nog toe vermist, die vermoedelijk al zwemmende een der nabijgelegen eilanden bereikt hebben.

Krant:
  JB - Javabode

Vrijdag jl. kwam hier op de buitenrede het Belgisch schip FRÉDÉRIC, te Antwerpen thuis behorend, groot 803 gemeten tonnen, aan boord hebbende 379 koelies en 2 vrouwen, van Hongkong naar Callao in Peru bestemd, gezagvoerder en agent van de lading A. Nicaise. Reeds te Hongkong, vanwaar het vaartuig de 19e januari jl. vertrokken was, hadden onaangenaamheden plaats gehad en waren twee pogingen tot brandstichting beproefd, die evenwel bijtijds ontdekt en met weinig moeite verijdeld werden. Volgens berichten van de Chinese tolk was ook gedurende (opm: voortdurend) onder de koelies over brandstichting gesproken. Door Straat Gasper was men naar hier gezeild om water en verse provisie in te nemen en dan de reis direct naar Callao te vervolgen. De daarop volgende dag, zaterdag 5 dezer, kreeg de kapitein, die aan wal was en op het punt stond zich weer aan boord te begeven, tegen vier uur in de namiddag bericht dat zijn schip in brand stond. Op de plaats aangekomen vond hij het vaartuig in volle vlam, zodat het onmogelijk was aan boord te komen. De equipage had de Chinezen aan de pompen gezet om de brand te blussen, terwijl zijzelf de nodige manoeuvres verrichtte om het schip in laag water te brengen en te laten zinken. Dit bleek evenwel onuitvoerbaar, in de eerste plaats omdat er geen wind was en in de tweede plaats omdat de vlammen overal uit het dek sloegen, zodat weldra zeilen en touwwerk in lichterlaaie vlam stonden. Daarop werd de Chinezen verlof gegeven over boord te springen, want door de snelheid waarmee de vlam zich verspreidde en het touwwerk verteerde, bestond er geen mogelijkheid om de boten uit te zetten, behalve de reddingboot en nog een andere, beide het particulier eigendom van de gezagvoerder, die op het achterschip stonden, bij voorbaat gereed gemaakt voor dergelijke eventualiteit. Alle houtwerken, die men bekomen kon, werden de zwemmende Chinezen toegeworpen om zich daarvan voor hun redding te bedienen. In de twee genoemde boten begaven zich de equipage en 52 Chinezen. Meer konden zij niet bevatten. Van alle kanten kwamen sloepen en boten toesnellen die de Chinezen opvisten, ook de stoomsloep van het wachtschip en de stoomboot TJILIWONG, aan boord waarvan zich de resident en de assistent resident bevonden. De kapt. Nicaise ging op het stoomsloepje over, hetwelk een lijn aan het voorschip van het brandende vaartuig hechtte om het naar ondiep water te vertuijen. Door de geringe stoomkracht van de sloep mislukte dit, waarna de TJILIWONG de lijn overnam, welke echter een ogenblik later door de vlam werd bereikt. Daar de brand met ontzettende snelheid om zich greep was het onmogelijk een nieuwe lijn vast te hechten. Tevens werd de kraanbalk van het stuurboordsanker door de vlammen verteerd, waardoor het anker in de grond viel en het schip vastlag. Ten gevolge van een en ander brandde het tot op de waterlijn af. Van de Chinezen zijn vier van de opgevisten gestorven, terwijl nog twaalf worden vermist, die in de richting van de eilanden weggezwommen en daar waarschijnlijk aan wal gekomen zijn. Van de verdere lading, touwwerk en Chinese handelsartikelen, is niets gered. Zo heeft ook de equipage weinig of niets van haar goederen kunnen bergen. Door de goede zorg van de autoriteiten zijn de Chinese koelies in de gebouwen der vismarkt gehuisvest. Hun welgedaan en goed uiterlijk toont genoegzaam dat zij het aan boord niet kwaad hebben gehad. De brand is ontdekt in het onderruim, onder het achterluik aan bakboordzijde, in de rijst. De luiken van het tussendeks onderruim waren roosterwerk. Als men hetgeen op de rede van Hongkong is voorgevallen en de praatjes over brandstichting op de reis in verband beschouwt met dit ongeval, dan ligt het voor de hand dat hier gedacht moet worden aan moedwil, die waarschijnlijk door het roosterwerk heen het vuur op de rijst wierp.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 februari. Blijkens een telegram van Soerabaija, zo even door ons ontvangen, was de stoomboot BATAVIA, de 29e januari aldaar van Makasser verwacht, nog niet aangekomen.


Datum: 08 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 december. Vrachten. De stemming verbeterde zich langzamerhand iets. Daar de berichten echter afwisselend zijn, bespeurt men hier nog weinig vooruitgang. Producten, voornamelijk zwaar goed, zijn schaars in de Oosthoek. In januari wordt hier echter meer tabak aan de markt verwacht. Voor kleine partijtjes suiker stond men aan op vertrek liggende schepen soms NLG 45 toe. Tabak wordt nog tot NLG 32,50 à NLG 37,50 naar conveniëntie bijgeladen. De Factorij zal in de aanvang van januari weder een inschrijving openen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 februari. Volgens de brief van kapt. Böncker q.q., voerende het Nederlandse barkschip ASIA, den 15de december van Sunderland te Batavia gearriveerd, had hij tussen de Kaap en Java veel slecht en ruw weer doorgestaan, waardoor schip, zeilen en tuig veel hadden te lijden en was het schip de 9de en 10de november op 41°38’ ZB en 63°53’ OL door een zware storm en hevige stortzeeën belopen, waardoor van het rondhout en zeilen veel verloren ging of onbruikbaar werd. De geleden schade zoude te Batavia worden hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 28 oktober. Het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. J. Hulsinga alhier afgekeurd, vroeger gemeld, is in veiling voor NLG 5.050, en de inventaris voor pl.m. NLG 5.000 verkocht. (opm: zie JB 140170)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Naar aanleiding ener door de Zeepost geplaatste oproeping, maakt de redactie van dat blad bekend, uit Elseneur bericht te hebben ontvangen, dat het schip MINA, kapitein H.H. Freije, welks vermissing ook wij hebben gemeld, weinige dagen na het vertrek van Kroonstad bij het Hogland, in de Finse Golf is gepraaid, hebbende toen reeds slagzijde.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 20 december (1869): het schip TJILINGSIE, ex PIETER SCHOENMAKERS, kapt. Ouwehand, gebouwd in 1856, groot 622 gemeten tonnen: voor NLG 20.500 opgehouden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 februari. Volgens een tweede telegram, gisteren door ons van Soerabaija ontvangen, hoewel te laat om nog te worden medegedeeld, is de BATAVIA aldaar ter plaatse aangekomen. De boot heeft acht dagen zeer gevaarlijk op de Bril (opm: koraalrif nabij Makassar) gezeten en veel averij bekomen. (opm: zie JB 070270 en JB 140270)


Datum: 09 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes, W.Y. van Reinouts en J.W.B. Zurmühlen, makelaars, zullen op maandag 21 februari 1870, des avonds ten 6 ure ten huize van L.H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, presenteren te verkopen ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets: de extra ordinaire ijzeren schroefstoomboot genaamd: CONSTANTIA. Volgens meetbrief lang 28.80 meters, wijd 3.49 meters, hol 1.90 meters en alzo gemeten met inbegrip der machinekamer op 82 tonnen, hebbende voornoemde stoomboot een stoommachine van 30 paardenkracht, met verdere inventaris, zoals die zich aan boord bevindt. De voorzegde stoomboot ligt in het Westerdok en is inmiddels uit de hand te koop. Nog zal afzonderlijk geveild worden: een ijzeren schroef en een stuk schroef-as. Nadere informaties bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Queenstown (opm: Cork), 5 februari. Het schip ALIDA CATHERINA, van Galatz alhier aangekomen, rapporteert de 24ste januari op 48° NB en 15° WL (opm: plm. 380 mijl ten westen van Lands End) een wrak gezien te hebben, vermoedelijk met hout beladen en voor het grootste gedeelte zonder tuigage.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 februari. Gisteren avond is het barkschip ANNA MARGARETHA, kapt. Von Munchen, liggende in de haven aan de scheepswerf te Papendrecht, door de felle Z.O. wind op zijde geslagen en vol water gelopen.
(opm: zie ook DC 120270)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt ten verzoeke van zijn principalen op maandag 14 februari 1870, des avonds te 7 uur, ten huize van logementhouder G.H. Kool te Veendam publiek te verkopen het in 1862 nieuw uitgehaalde kofschip HARMINA, groot 54 zeetonnen. Klasse Veritas 3.3 P 1.1. met alle opgoederen en toebehoren, zoals hetzelve laatst door kapt. E.J. Gort is bevaren en thans te Bremen is liggende. Nadere inlichtingen te bekomen bij de cargadoors Wijnne & Barends te Groningen, bij bovengenoemde notaris en bij de heren J.G. Dijk te Wildervank en Jan Baalman te Veendam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht uit Tegal is de Siamese brik PROSPERO, behorende aan de Siamees Tji Swang Pok, gevoerd door kapt. A. Orbom, gestrand. Van de bemanning werden drie matrozen op het wrak achtergelaten en door vaartuigen van Indramaijoe afgehaald, terwijl volgens berichten van Tegal en Pekalongan aldaar bereids 8 en 15 schipbreukelingen waren aangekomen.
 


Datum: 10 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Het Nederlandse schip ALIDA CATHERINA, kapt. Nagel, van Galatz te Queenstown (opm: Cork) binnen, is, volgens particulier bericht, zwaar lek en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Het schip IDA, kapt. Leewe, naar de Maas bestemd was den 3de februari na gedane reparatie, te Flekkefjord, gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 6 februari. Het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Sandberg, van Newport naar Martinique, is met verlies van grote en barksteng alhier binnengelopen. Het schip is lek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 februari. Scheep- en stoomvaart zijn thans hier door ijs gestremd. De stoomboot TELEGRAAF, in zijn doorvaart van Antwerpen naar Rotterdam belemmerd door de voor de mond van de Noord aan de grond zittende zeeboot SHEFFIELD, heeft hedenmorgen, ten gevolge van de sterk toegenomen hoeveelheid drijfijs in de Spoorweghaven, daar onze havens eivol liggen met gevluchte schepen, een schuilplaats gezocht, terwijl de STAD MIDDELBURG insgelijks in zijn doorvaart naar Rotterdam belemmerd, heden morgen naar Zeeland is teruggekeerd. Ook de stoomboot STAD ANTWERPEN van de Grand Central Belge is naar de Moerdijk gestoomd. De van hier op London varende stoomboot HEINRICH HEISTER, deze namiddag aangekomen, zal heden avond laat nog trachten de reis naar London te doen. Men is ten minste druk bezig met de belading.
De overtocht aan onze veren geschiedt thans met de ijsschouwen. De zware eb, met het vele afkomende ijs maakt nu en dan de overtocht moeilijk, en de posten zijn dientengevolge allen zeer laat aangekomen. De nachtpost o.a., die de mailpakketten vervoerde en anders enige tijd na middernacht hier passeert, vertrok eerst heden namiddag naar de Moerdijk.


Datum: 11 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vianen, 10 februari. Gisteren had de verkoping plaats der drie stoombarges, varende tussen Utrecht en Vreeswijk, waarvan de heer Van Santen te Krimpen a/d Lek koper is geworden voor de som van NLG 20.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Volgens een ontvangen bericht van de Scilly’s, gedateerd 6 februari, was het schip WILLEM POOLMAN, onder water onderzocht en waren de benedenste vingerlingen aan de steven nog aanwezig en was het roer, ofschoon beschadigd, bruikbaar. Men zal trachten een en ander te herstellen en met twee stoomboten het schip naar Brouwershaven te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Het schip ALBERDINA, kapt. Lever, van Antwerpen naar Triëst te Falmouth binnen, is aan de grond gehaald om schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 februari. Van Bordeaux wordt van de 7e februari gemeld, dat aldaar per telegraaf van de mond der Garonne het bericht ontvangen was, dat het Nederlandse schip TWEE, met duigen van Bosnië komende, totaal verongelukt was. (red: vermoedelijk het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. F.A. Westers, de 17e november van Triëst naar Bordeaux uitgeklaard). (opm: zie NRC 120270)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Het Nederlandse schip CURAÇAO PACKET, kapt. De Ruyter, de 8e december van hier naar Curaçao vertrokken, is die dag nog te Alkmaar aangekomen, doch wegens ijs aldaar moeten blijven liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 7 februari. De vaten petroleum, alhier aangedreven, zijn gebleken behoord te hebben tot de geworpen deklast van het Nederlandse stoomschip CYCLOOP, van Amsterdam naar de Middellandse Zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 februari. Het schip REINA DETMERS, kapt. Mulder, van Maracaibo naar Le Havre, alhier binnengelopen, heeft zeilen verloren en schade aan de verschansing bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Swatow (opm: Shantou, Kwantung), 28 november. Het schip SOPHIA AMALIA, kapt J.P. Stoop, op reis van Hongkong naar Newchwang, op 9 november alhier in zinkende staat binnengekomen, is afgekeurd en verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 5 februari. Het Nederlandse schip ANNA LUCIA, kapt. Ebkens, is te Attenta, nabij Ericeira, gestrand. De equipage is gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 februari. Het ijs op de rivier voor de stad heeft zich gezet en wordt thans met schietschouwen gepasseerd. Ook te ’s Gravendeel zit het. De HEINRICH HEISTER is gisteren er niet in geslaagd gereed te komen en zijn reis naar London te vervorderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Ter overvoer van producten van Java naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam, zijn aangeboden 51 schepen metende 21.092 lasten, tot een vracht van NLG. 72,00 tot NLG. 95,80 per last. Onder deze zijn 30 schepen te Amsterdam te huis behorende; 8 te Rotterdam; 1 te Dordrecht, de BATO, groot 794 lasten voor NLG. 90,00 op Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg of Schiedam; 7 te Alblasserdam, 2 te Krimpen aan de Lek, 2 te Maassluis, 1 te Krommenie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de vendutie van dinsdag 15 dezer (opm: te Batavia) zullen de ondergetekenden, op last van de Belgische consul, ten 11 ure precies, verkopen het wrak van het Belgische schip FRÉDÉRIC, kapt. Nicaise, groot 803 gemeten tonnen, liggende of niet liggende nabij het eiland Leyden, met de daarbij behorende ankers, kettingen, enz. Het schip is met nieuw metaal bekleed en metaal- en kopervast.
John Pryce & Co.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een schip te koop, groot 21 ton, met toebehoren, liggende te Metslawier. Gegadigden vervoegen zich binnen veertien dagen bij de eigenaresse, weduwe Hovinga te Metslawier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schuitje, lang over steven 14,200 el (50 voet), wijd 3,266 el (11½ voet) en hol 1,278 el (4½ voet), bij H.P. van der Werff, scheepstimmerbaas te Buitenste Verlaat bij Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop drie nieuwe schepen, groot ongeveer 50, 36 en 26 ton; te bevragen bij J. de Jong, scheepsbouwmeester op het Vliet te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan met den 5 maart of eerder voor een jaar vast werk bekomen bij J.C. Bekema te Woudsend. Brieven franco.


Datum: 12 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 februari. Niettegenstaande het vele ijs voor onze haven en in de verte, komen de Engelse stoomschepen hier ongehinderd binnen, ofschoon zij thans bij den buitengewoon lage waterstand wel somtijds op den vloed moeten wachten. Heden nacht kwam de HOLLANDIA hier binnen, en de NORA ligt in de nabijheid te wachten op hoger water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 februari. Het Nederlandse schip LUCTOR ET EMERGO, kapt. D.D. Ouwehand, den 8e december van Batavia te Bangkok gearriveerd, heeft in de Carramatha-Passage (opm: Straat Karimata) op onbekende klippen schade bekomen; moest van een nieuwe loze kiel voorzien worden en koperen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 8 februari. Het schip met behulp van dealboten (opm: vermoedelijk boten uit Deal) van het Brake Sand afgebracht - zie ons bericht van 11 dezer - was niet de CONCORD maar de CONDOR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nantes, 8 februari. Het schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Ridder (later blijkt: F.A. Westers), geladen met hout, strandde gisteren avond bij Marennes (opm: monding Gironde) en sloeg geheel aan stukken, een groot gedeelte der lading is aan het strand aangespoeld. Van de equipage is niets bekend. (opm: zie NRC 130270)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 februari. Het barkschip ANNA MARGARETHA, kapt. Von Munchen, dat maandag in de haven der sleephelling te Papendrecht op zijde was gewaaid, is heden weder recht gekomen.


Datum: 13 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 februari. Met zekerheid kan ik u mededelen dat Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS eerlang, en wel in begin juni a.s., naar Amsterdam zal vertrekken en door een kleiner oorlogsvaartuig zal worden vervangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Wildervank op vrijdag de 4e februari: het schoenerschip ENA ELISABETH, 130 ton, gebouwd in 1855, kapt. J.M. Smith: NLG 5825. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Volgens telegram uit Plymouth, is het Nederlandse schip ANNA MARIA, kapt. Westerdijk, van Antwerpen naar Catania, de 10de dezer aldaar met verlies van kluiverboom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Naar wij vernemen, is het schip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL van Hansweert te Vlissingen teruggekomen en aldaar in de haven gehaald. De lichter is op het kanaal te Hansweert gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 februari. Omtrent de aanvaring van het stoomschip ORION, kapt. Miedema, op de reis van Amsterdam naar de Middellandse Zee, behelst de Shipping and Mercantile Gazette van 21 januari het volgende, dat wij wegens de betoonde moed en vastberadenheid van de kapitein, er bij het bestaan van zovele voorbeelden dat schepen in minder hopeloze toestand verlaten zijn geworden, niet ondienstig achten bekend te maken. De aanvaring had plaats in den ochtend op 21 december op de hoogte van Dungeness, door een tot nu toe onbekend gebleven schip. De ORION werd aan stuurboordzijde, omstreeks drie voet voor de machinekamer getroffen, waardoor een gat ontstond van drie voet wijdte, eene diepte van 15 voet, zijnde 7 voet beneden de waterlijn, en tot 5 voet boven den kiel, en het benedendek op dat punt geheel weggenomen werd. In dezen gevaarvolle toestand, bij harde zuiden wind en hoge zee,terwijl de ORION bijna zinkende was, besloot de kapitein onmiddellijk koers te stellen naar Ramsgate toen op 60 mijlen afstand verwijderd, welke plaats hij gelukkig bereikte, en waar de ORION aan de grond gezet, en het beschadigde gedeelte met planken voorzien werd, ten einde naar Londen te kunnen opvaren, om gerepareerd te worden. Zo als bekend is, verliet de ORION sedert de Theems en arriveerde reeds in Gibraltar. (opm: zie Kroniek 1869, NRC 23 en 24 december)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 februari. Volgens bericht uit Plymouth. dd. 8 dezer heeft de deklast van het stoomschip CYCLOOP, aldaar binnen, bestaan uit 137 vaten oleïne in petroleumvaten, waarvan er 123 over boord geworpen zijn. De tussendekse lading zou vermoedelijk niet beschadigd zijn, zodat men het niet nodig oordeelde de luiken open te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 9 februari. Het schip CONDOR, kapt. Boysen, van Bremerhaven naar Cardiff, reeds vroeger vermeld, is alhier in de haven gehaald en nagezien; het schip heeft hoegenaamd geen schade bekomen en zal de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 10 februari. De HOOP (opm: Nederlands brik), kapt. Weisenberg, van Cardiff naar Montevideo, liep heden hier lek binnen met verlies van ra’s, zeilen en meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 10 februari. Aangaande het gestrande schip TWEE GEZUSTERS, kapt. F.A. Westers, meldt men nog het volgende: het schip is in den nacht van 4 op 5 februari gestrand op de reven aan den mond der Gironde. De equipage, bestaande uit 7 man,had zich met de scheepsboot gered en werd nog in tijds genomen door het Lübecker brikschip MARIE, kapt. Borck, welk schip op de rivier van Bordeaux is aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 februari. Maandag en dinsdag ll. zag men van hier bij Zurich een tjalkschip in nood, dat later bleek te zijn de van Leeuwarden op Amsterdam v.v. varende schipper J.E. van der Vlet. Ofschoon de stoomsleepboot MAGNET van de heren Zeilmaker & Co. onmiddellijk tot hulp disponibel werd gesteld, kon deze, om de lage waterstand, onmogelijk hulp aanbrengen. Ene comparitie, door enige handelshuizen in allerijl belegd, om gelden bijeen te brengen, tot hulp, gelukte. Een reddingsloep op een wagen werd met 14 wakkere mannen, die zich aanboden, afgezonden, en het is vooral aan het beleid en de volharding van onze lichterschippers Tjerk Bruinsma, Andries Vlietstra, Klaas de Vries, Folkert Park en Sijbren Part te danken, dat met levensgevaar de schipper, zijn zoon en knecht werden gered. Het vaartuig zelf zit zodanig in het ijs bekneld en op de Makkumerwaard, dat er aan geen behoud te denken valt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Men is voornemens op dinsdagen 22 februari en 1 maart 1870, telkens des voormiddags om elf uur, in de Keizerskroon te Zutphen, bij inzet en toeslag, te veilen en te verkopen de scheepstimmerwerf op Rijksgrond in het Hoornwerk, buiten de Vischpoort te Zutphen, met woonhuis en schuur of loods; voorts gereedschappen en de voorraad hout, zijnde terstond aanvaardbaar. Nadere informatie ten kantore van de notaris De Bas te Zutphen. Brieven franco. (opm. LC 270270 meldt dat ingezet is op NLG 3.211).


Datum: 14 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 februari. Het schip ANTINA, kapt Broekema, van Newcastle naar Groningen, is met hulp te Eyemouth (opm: positie 55º52’NB en 02º05’WL) binnengebracht. Het schip is lek en heeft schade. (opm: zie NRC 160270)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 februari. In de Makassaarse bladen van de tweede helft van januari, heden ontvangen, komen nadere bijzonderheden voor omtrent het oponthoud, hetwelk de stoomboot BATAVIA van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij op haar jongste reis naar Makassar geleden heeft. Van meer of erger dan oponthoud toch behoeft, door een gunstige samenloop van omstandigheden, geen sprake te zijn, aangezien het zich bevestigt dat de BATAVIA, na zich acht dagen te hebben laten wachten, de 7e februari te Soerabaja aangekomen is. Volgens berichten in het Makassaarsch Handelsblad en de Celebes-Courant is in de namiddag van 24 januari te Makassar tijding ontvangen, dat twee dagen te voren, in de namiddag van de 22e, de BATAVIA, die de 20e Soerabaja verlaten had, gestrand was op het rif De Bril. Aanstonds stelde men zich het ergste voor en vreesde men, door de ondervinding geleerd - wijl in de laatste vijfentwintig jaren slechts één schip het voorrecht heeft gehad, van dat rif af te komen - dat de BATAVIA als verloren moest beschouwd worden. In die mening werd men versterkt, doordat het gerucht meldde dat twee passagiers, de echtgenote van de kapitein, een stuurman en zes matrozen het stoomschip verlaten hadden en door het Nederlandse schip SCHEVENINGEN, dat koers naar China zette, te Bonthaim aangebracht waren. De kapitein, zei men, was met de overige equipage aan boord van de BATAVIA gebleven, die reeds een wrak was. Onder de indruk van deze berichten vertrokken het oorlogsschip AART VAN NES en het gouvernements stoomschip JAVA ijlings naar de plaats van het onheil, ten einde hulp te verlenen, een doel hetwelk aanvankelijk in zover gemist werd, dat de AART VAN NES al spoedig bleek een groot lek in haar stoomketels en daardoor schier een el water in haar ruim te hebben. In haar plaats ontving toen de RETEH bevel het nodige in gereedheid te brengen en mede te werken om, zo mogelijk, de lading van de BATAVIA te helpen redden. De 29e had men te Makassar nog geen nadere tijding ontvangen, noch van de BATAVIA, noch van de tot haar hulp afgezonden oorlogsbodems. De 31e evenwel verspreidde zich eensklaps het gerucht, dat een stoomboot in het gezicht was en kwam weldra de BATAVIA zelf bij het havenhoofd het anker laten vallen. Het over boord werpen van een veertig ton steenkolen en het lossen van de lading in de JAVA  en RETEH, vernam men toen, hadden op het onverwachts en niet dan na grote inspanning, het schip dat op de westzijde van De Bril stevig vastzat, doch gelukkig nog zonder lek was, doen loskomen. Dat de BATAVIA, wier vertrek naar Soerabaja op 2 februari nog onbepaald heette, omdat zij vooraf een keuring ondergaan moest, de 7e aldaar op de rede gekomen is, bewijst dat zij een groot gevaar op de gelukkigste wijze is ontsnapt en geen onherstelbare schade geleden heeft.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op vendutie van zaterdag de 19e februari a.s. zal de ondergetekende te Indramayoe, voor rekening van rechthebbenden, ten 10 ure des voormiddags, verkopen het wrak van de Siamese brik PROSPRO (opm: waarschijnlijk PROSPERO), liggende of niet liggende op het middenrif der Boompjes-eilanden, met derzelver beschadigde lading vis, benevens de daaruit geredde en alhier liggende kanonnen, kettingen, touwwerk, zeilen, enz.
De ambtenaar, belast met het beheer der Strandvonderij te Indramayoe, Kaffer.


Datum: 15 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Wij zijn thans in het bezit van een brochure,getiteld: Directe Stoomvaart op Java door het Suezkanaal, en vinden haar belangrijk genoeg om haar in brede trekken onder de ogen van onze lezers te brengen.
De inleiding luidt aldus:
De opening van het Suezkanaal heeft terecht in Nederland grote belangstelling opgewekt. Een nieuwe zeeweg is gebaand die de afstand van Nederland naar Indië van 3339 Duitse mijlen tot 2200 terugbrengt en dus met één derde verkort. Die nieuwe zeeweg zal bij voorkeur door stoomschepen worden bevaren. Levendig handelsverkeer vraagt om stoomgemeenschap. Reeds sedert lang wordt de behoefte gevoeld en erkent van een versneld direct verkeer tussen Nederland en het schone Nederlands-Indië; waarmede het door zovele banden is samengesnoerd, waaraan het zulk een groot deel van zijn welvaart te danken heeft. Versnelde gemeenschap is een behoefte voor de kolonie, waarin thans tot voordeel ook van het moederland langs het Suezkanaal op eenvoudige wijze kan worden voorzien. Reeds bij de eerste aanblik komt zulks waarschijnlijk voor aan iedereen die met enige belangstelling de buitengewone vorderingen van de wetenschap in het aanwenden van stoom als beweegkracht voor zeeschepen heeft gadegeslagen, en die denkt aan het toenemend aantal pakketlijnen, welke onze naburen met Trans-Atlantische havens verbinden. Het is dus niet te verwonderen dat toen op 17 augustus l.l. een aantal handelaars en verdere belangstellenden zich in de Parkzaal te Amsterdam bijeenvonden ter bespreking van zaken, in verband staande met het Suezkanaal, met eenstemmigheid de motie werd aangenomen:
De vergadering uit de wens, dat er zo spoedig mogelijk een stoompakketvaart op Indië worde in het leven geroepen, en beveelt haar aan de medewerking van de Nederlandse handel en de zorg van de Regering aan.
Kort na die vergadering hebben wij ons op aansporing Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, en onder diens vorstelijke bescherming, verenigd tot een commissie ter bevordering van nationale stoomvaart op Ned. Indië, om de vestiging voor te bereiden van een zaak, die Z.K.H. met ons beschouwt als van hoog en ingrijpend belang, niet alleen voor de Oost-Indische handel, maar ook voor het behoud van onze rang onder de zeevarende natiën, waartoe de uitbreiding van de Nederlandse stoomvaart een dringend vereiste is.
Spoedig na de samenstelling van de commissie, viel haar de hoge eer te beurt door Z.M. onze geëerbiedigde Koning te worden ontboden en te vernemen, dat Z.M. het initiatief door H.D. broeder in deze belangrijke nationale zaak genomen, zeer waardeerde en de pogingen van de commissie gaarne zou bevorderen.
Wij hebben ons in de afgelopen maanden bezig gehouden met de voorbereidende werkzaamheden, welke hebben bestaan in onderzoek en onderhandeling.
De brochure treedt als nu in een ontwikkeling van de resultaten, waartoe het door de commissie ingesteld onderzoek heeft geleid. De eerste vraag, die daarbij op de voorgrond trad, was: Aan welke behoeften heeft een stoomvaart op Nederlands-Indië te voldoen ?
Het handelsverkeer van Nederland met Java beloopt jaarlijks gemiddeld NLG 50 miljoen bij de uitvoer, NLG 96 miljoen bij de invoer, NLG 14 miljoen bij de doorvoor, en omvat een grote verscheidenheid van artikelen.
Het personenverkeer is aanzienlijk; reeds de afwisseling van de militaire en civiele ambtenaren, de uitzending van een jaarlijks contingent van ongeveer 2.000 man, en de terugkeer van de gepasporteerde militairen, brengen daarin veel levendigheid, maar bovendien is het aantal groot van de personen en families, die de reis naar en van Java maken. De juiste cijfers zijn moeilijk op te sporen; maar men heeft slechts te denken aan de veelvuldige banden, die de gehele Nederlands-Indische Maatschappij met de Nederlandse verbinden, om in te zien, dat het getal passagiers aanmerkelijk moet zijn.
Dit handels- en personenverkeer wordt tot nu toe onderhouden door zeilschepen rond de Kaap de Goede Hoop, of door de dusgenaamde overlandmail, zijnde met stoomboten van Southampton, Marseille, of Triëst naar Alexandrië, per spoortrein van Alexandrië naar Suez, van daar per stoomboot via Aden en Ceylon naar Singapore, en van daar met een andere stoomboot naar Batavia.
Het is bekend dat de overland mail voor goederenvervoer bijna niet in aanmerking komt.
Het is echter ontegenzeggelijk, dat tegenwoordig ook bij het goederenverkeer veel meer behoefte aan spoed wordt waargenomen, dan bijvoorbeeld voor een tiental jaren.
Intussen kan de behoefte aan spoed lang op haar vervulling wachten, indien de kosten van de meerdere snelheid te hoog zijn om tegen de geldelijke waarde van de tijdsbesparing op te wegen. Wij achten het dus – zegt de commissie – noodzakelijk, om voor het verkeer tussen Nederland en Java de waarde van de meerdere spoed, zoveel zulks doenlijk is, te becijferen, ten einde bij verdere calculaties op vaste bodem te staan.
Het voordeel van de versnelde gemeenschap voor de handel bestaat uit onderscheiden elementen; de voornaamste zijn:

  1. besparing van rente;

  2. besparing van assurantie premie;

  3. waarborg van behoud van goede kwaliteit bij licht bederfbare waren;

  4. gelegenheid tot aanvoer in het gewilde seizoen, en tot eerste aanvoer bij rijzende markt.  1. BESPARING VAN RENTE.


Volgens het verslag van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut over 1868/69, is de gemiddelde duur van de thuisreis van Batavia tot Lizard, blijkens 570 scheepsjournalen door de directeur geconsulteerd: 102,7 dagen, daarbij te voegen voor de reis van Lizard naar Nederland volgens de berekening van de directeur van het Meteorologisch Instituut in 1858, 5,3 dagen. De gemiddelde thuisreis bedraagt dus 108 dagen.
De uitreis kan volgens dezelfde gegevens aangenomen worden op gemiddeld 95 dagen.
De reis van het stoomschip door het Kanaal van Suez zal ongeveer zes weken duren; wij nemen daarvoor aan, met inbegrip van eventueel oponthoud in een tussenliggende haven, 45 dagen.
Bij het zeilschip kan niet met zekerheid bepaald worden wanneer het vertrek zal plaats vinden; de goederen zijn dus in de regel langer in het schip vóór het aanvaarden van de reis, dan bij het stoomschip. Ook wordt de lading en lossing bij dit laatste bespoedigd.
Besparing van tijd.
Uitreis. Thuisreis.
Zeilschip .......................... 95 dagen. 108 dagen.
Stoomschip ........................... 45 dagen.   45 dagen.
--------------------------------------------
Besparing in de reis ................. 50 dagen.   63 dagen.
Besparing in de zekerheid van vertrek
en de bespoedigde lading en lossing 15 dagen.   15 dagen.
--------------------------------------------
Besparing van tijd bij verzending per
stoomschip op de reis tussen Nederland
en Java ............................. 65 dagen.   78 dagen.
De rentebesparing à 5 procent per jaar bedraagt dus ongeveer 1 procent over de waarde van de lading.

  1. BESPARING VAN ASSURANTIE PREMIE.


Als slotsom van haar berekening stelt de commissie, dat het voordeel van sneller vervoer voor de koopmansgoederen tussen Nederland en Java in de regel 2 à 2½ procent bedraagt over de waarde; het kan onder sommige omstandigheden nog aanmerkelijk worden verhoogd.
Welke is nu de waarde van de koopmansgoederen, die op de Nederlandse handelsstaten voorkomen als uitgevoerd naar, of ingevoerd van Nederlands-Indië ?
Als bijlage voegt de commissie bij haar brochure een uittreksel van de officiële statistiek van handel en scheepvaart in het Koninkrijk der Nederlanden, aantonende het gemiddelde van de drie laatste jaren.
Op grond daarvan is zij van oordeel, dat er voor een groot deel van de uitvoer van Nederland naar Java geldelijk voordeel aan verbonden zal zijn, om van de directe stoomvaart gebruik te maken, zolang de vrachtverhoging boven de zeilvaart rond de Kaap de Goede Hoop, minder bedraagt dan NLG 50 per last.
Naar de maatstaf van de commissie zal het vervoer van Java naar Nederland per stoomschip verkieselijk zijn voor de volgende artikelen: indigo, specerijen, tin, thee, koffie, tabak in de fijnere soorten, en de beste soorten koehuiden.
Een vrachtverhoging van NLG 25 per last, zou voor het minstwaardige van die artikelen het voordeel van snellere overvoer voor de eigenaar van de goederen nog niet doen verloren gaan.
De commissie heeft dus genoegzame grond voor de vaste overtuiging, dat de versnelde vaart tussen Java en Nederland zich op de bediening van het goederenverkeer moet inrichten. Zodra de invloed van het Suez-kanaal zich in de Indische handel doet gevoelen, zal er dringende behoefte ontstaan aan een versnelde vaart op Nederland. Dan toch, zal Java weldra via Singapore, Ceylon, Bombay of Suez in korter gemeenschap worden gebracht met de havens van de Middellandse Zee en denkelijk ook met Engeland. De noodzakelijkheid, om de gelegenheid te openen tot een goederenvervoer naar Nederland, even snel en door de massale verzending minder kostbaar dan de vracht zal wezen bij overlading in een der genoemde havens, naar de Middellandse Zee of naar Engeland, springt zozeer in het oog, dat zij, naar het oordeel van de commissie, voor Nederlanders wel geen betoog zal behoeven. Wat het personenverkeer betreft, zo kan men als algemene regel stellen, dat het gebruik maken van een sneller vervoermiddel op ieder traject, enkel afhangt van de vraag of de passagier bij machte is, om de extra spoed te betalen. Vandaar dat telken jare een groter deel van het totaal van de passagiers tussen Nederland en Java de reis per overland mail doet, niettegenstaande de passage het dubbel à drievoud van die per zeilschip bedraagt, en ondanks de bezwaren, die aan de herhaalde overschepingen verbonden zijn. Een directe stoomvaart, die in snelheid weinig verschilt van de maildienst, in lage passage het zeilschip nabijkomt, in comfort mail en zeilschip overtreft, zal voor het personenverkeer een wezenlijke weldaad zijn, en een grote uitbreiding aan dat verkeer geven.
De behoefte aan sneller gemeenschap tussen moederland en kolonie voor de Staat, valt voor een deel samen met die, welke zich bij het handelsverkeer en bij het personenvervoer laat gevoelen. Ook voor de waarde van de gouvernements-producten is het van betekenis, dat er een stoomvaart komt in directe verbinding met de voornaamste Europese markt van die goederen; ook de snellere overvoer van ambtenaren en militairen, van specie en goederen, van documenten en benodigdheden voor de gehele civiele en militaire huishouding, is van veel waarde voor de administratie van die uitgestrekte bezittingen.
Daarbij viel nog op meer te letten. Het belang van de Staat, bij een goed georganiseerde snelvaart op Indië, is zo overwegend, dat er geen twijfel bestond, of de geprojecteerde onderneming moest worden ontworpen met inachtneming van de erkende behoeften van de Regering. Te dien einde heeft de commissie zich in betrekking gesteld met Z.Exc. de Minister van Koloniën: het ernstig onderzoek van haar voorstel zowel door de Regering als door de Directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft geleid tot de overeenkomst, waarvan later sprake zal zijn, en waarbij naar de commissie vertrouwt, het gemeenschappelijk belang van de Staat en de handel in het oog zal vallen.
Het onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies:
De stoomvaart van Nederland op Nederlands Indië moet worden ondernomen met grote stoomschepen, die genoegzame ruimte hebben voor koopmansgoederen, voorzien zijn van ruime, luchtige hutten en uitmuntende inrichtingen voor passagiers, en geschikt zijn voor het transport van militairen, ook, des vereist, voor grote detachementen;
De snelheid op zee moet groot genoeg zijn om de reis in ongeveer zes weken te kunnen afleggen;
Het aantal reizen per jaar moet voorlopig worden bepaald naar de bestaande behoeften van het handelsverkeer;
De haven of havens van afvaart en aankomst in Nederland, moeten later worden gekozen, uitsluitend met het oog op de behoeften van de geregelde dienst met schepen van de door de commissie beoogde afmetingen.
Bij verwachte algemene deelneming in zulk een nationale onderneming, kunnen overeenkomsten worden aangegaan, om te zorgen dat niet de ene handelsplaats boven de andere bevoordeeld wordt. Zo zou de lichtervracht naar de voornaamste invoerplaatsen van Java producten in Nederland, voor rekening van de Maatschappij kunnen worden genomen, terwijl door het gelijkstellen voor Amsterdam en Rotterdam van de uitgaande vracht, inclusief lichterloon, de Nederlandse fabrieksteden als tot nu toe geheel vrij kunnen blijven in hun keuze van de haven van expeditie.
De commissie deelt tenslotte mede, dat zij er in geslaagd is het materiaal te vinden, dat aan de voornoemde vereisten zal voldoen op de meest voordelige wijze. De op te richten Maatschappij zal namelijk in de vaart kunnen brengen vier ijzeren schroefstoomschepen van circa 2.400 ton builders measurement, of circa 2.000 ton netto register, en machines van 325 paardenkracht nominaal, die kunnen worden opgevoerd tot een effectief vermogen van 1.300 paardenkracht. Deze schepen zullen ruimte hebben op de uitreis voor al de benodigde brandstof, en voor 2.000 ton lading, benevens 50 eerste klasse en 50 mindere klasse passagiers; op de thuisreis voor de benodigde brandstof tot Port-Saïd (aldaar door nieuwe te vervangen), voor 1.350 Java last lading, benevens hetzelfde aantal passagiers. De ruime tussendekken zullen gelegenheid aanbieden voor het logies van grote detachementen militairen, in welk geval natuurlijk de laadruimte in verhouding vermindert. De snelheid zal 9 à 10 zeemijlen bedragen, zodat de reis tussen Nederland en Batavia in 40 dagen kan afgelegd worden.
De machines zullen zijn van het compound expansive systeem, dat vele voordelen op lange trajecten oplevert, namelijk: grote snelheid, 40 à 50 procent besparing van brandstof, geringe plaatsruimte en weinig gewicht van de machine, grote ruimte overlatende voor lading. De kolenconsumptie van deze stoomschepen zal dan ook bij een gemiddelde vaart van 10 mijlen niet meer bedragen dan 25 ton per etmaal, waardoor het aandoen van kolen-stations op de uitreis geheel overbodig wordt.
Een overeenkomst, aangegaan met een van de voornaamste scheepsbouwmeesters aan de Clyde, die juist in de toepassing van het compound systeem, waarvoor hij gepatenteerd is, uitmuntende resultaten heeft verkregen, geeft waarborg dat bij het tot stand komen van de onderneming het materieel in de vereiste tijd zal worden afgeleverd, om de Maatschappij in staat te stellen, nog binnen het jaar de dienst te openen en geregeld voort te zetten, met een vertrek om de 36 à 45 dagen, zodat deze stoomschepen in ieder jaar gezamenlijk 8 à 10 uit- en thuisreizen zullen doen.
Ongetwijfeld zal bij de vestiging van deze onderneming, de zekerheid zijn verkregen dat het Suezkanaal in 1871 voor schepen van deze grootte, de onbelemmerde doortocht zal opleveren. Mocht het echter raadzaam zijn om de diepgang van de in de vaart te brengen schepen te verminderen, dan zal een materieel worden geleverd, bestaande uit schepen, die ook bij een waterstand in het kanaal, zoals die nu wordt bevonden, ongehinderd kunnen passeren, die dezelfde ruime inrichtingen voor passagiers, dezelfde krachtige machines, dezelfde snelheid zullen hebben als de hierboven beschrevene, doch wier laadruimte tot een iets geringer bedrag beperkt zal blijven.
De commissie heeft zich verzekerd van de medewerking van de heer Ch. J. Viehoff, vroeger officier bij de Nederlandse Marine, en nu sedert een aantal jaren als ingenieur voor de scheepsbouw met de stoomvaart en inzonderheid met de trans-atlantische pakketvaart vertrouwd; haar plannen zijn in overleg met hem bepaald, terwijl zij zich tevens voorstelt hem als mede-directeur aan de op te richten maatschappij te verbinden.
Op die wijze zal men bij deze onderneming kunnen partij trekken van de ondervinding op dat gebied in het buitenland opgedaan.
Eenmaal zeker zijnde van het in de vaart te brengen materieel, en van de eisen waaraan het kon beantwoorden, heeft de commissie zich ook willen secureren, dat voor de aan te bieden ruimte gedeeltelijk emplooi zou worden gevonden in de overvoer van de gouvernementsproducten, die zulk een belangrijk deel uitmaken van de uitvoer van Java naar Nederland.
De regering is haar daarin tegemoet gekomen en heeft zich verbonden, om als geprojecteerde snelvaart tot stand komt, iedere stoomboot voor iedere thuisreis van Java naar Nederland te beladen op de volgende basis:
600 last per reis als het aantal thuisreizen acht bedraagt per jaar.
533 last per reis als het aantal thuisreizen negen bedraagt per jaar.
480 last per reis als het aantal thuisreizen tien bedraagt per jaar.
NLG 22,50 per last verhoging op de gemiddelde vracht, die in ieder voorafgaand kalenderjaar door de zeilschepen bij de inschrijvingen bedongen zal zijn met:
NLG 75,00 + NLG 22,50 = NLG 97,50 per last als minimumvracht; einde van deze overeenkomst op 31 december 1874, zijnde de termijn waarop het bestaande consignatiecontract van de regering met de Nederlandsche Handel-Maatschappij ten einde loopt.
Daartegen zal de Maatschappij aan de regering preferentie geven op een gedeelte van haar laadruimte, op iedere uitreis, voor goederen en troepen tot billijke vracht en passage, en desverlangd de gouvernements-specie overvoeren.
Bij nader beding is vastgesteld dat de Maatschappij de gewenste vrijheid verlangt om het plan van de stoomschepen zodanig te wijzigen als later nuttig of nodig mocht blijken te zijn, doch dat wanneer het materieel minder laadruimte aanbiedt, de vrachtverhoging tot NLG 20,00 per last zal beperkt blijven.
Natuurlijk heeft de commissie de zaak van het handelsstandpunt beschouwende, in de eerste plaats gevraagd; kan de voorgenomen stoomvaart renderen? Zij is daarvan vast overtuigd: De brochure eindigt aldus:
Gehoorgevende aan de wens van de Nederlandse handelsstand, aangespoord door de aan de dag gelegde vorstelijke belangstelling, hebben wij, zoals uit vorenstaande mededeling blijkt, de nodige stappen gedaan, om de vestiging voor te bereiden van een onderneming, die de sinds eeuwen bestaande banden tussen Nederland en Nederlands-Indië door een grote verbetering van de gemeenschap zal bevestigen; die meer dan enige andere zaak zal bijdragen om nieuw leven bij te zetten aan de Oost-Indische handel, en die ook Nederland en niet minder geheel Nederlands-Indië de vruchten zal doen plukken van die hoogst gewichtige gebeurtenis: de doorgraving van landengte van Suez.
Mogen wij voortaan in dezelfde mate medewerking en belangstelling blijven ondervinden, dan zal het jaar 1871 de dienst kunnen zien openen van de geregelde directe stoomvaart van Nederland op Java, door het Suezkanaal.
De commissie tot bevordering van nationale stoomvaart op Nederlands-Indië, onder bescherming van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden.
Amsterdam, januari 1870, G.J. Boelen, J.G. Bunge, J. Boissevain.
In een naschrift ontwikkelt de commissie de redenen waarom de gunstige opinie omtrent het Suezkanaal zich hoe langer hoe meer begint te bevestigen, zo zelfs dat de invloed van het kanaal op het wereldverkeer zich reeds doet gevoelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 14 februari. Heden zijn op de werf ’t Kromhout van de heer Johs. Kloos alhier, de kielen gelegd voor:
-          Het ijzeren schroefstoomjacht STAD HOORN, voor rekening der Hoornsche stoombootmaatschappij en bestemd voor den dienst van hier op Hoorn.
-          Het houten schroefstoomjacht WESTERSCHELDE, voor rekening der provincie Zeeland en bestemd voor den dienst op de Westerschelde; de machines voor deze beide boten, ieder a 80 paardenkracht, worden vervaardigd in de fabriek van de heren P. v.Vlissingen en Dudok van Heel alhier.
-          Voor een ijzeren lichter, genaamd ’t NIEUWEDIEP, groot m.p. 120 last voor rekening der firma Jan Goedkoop alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam,14 februari. Het Nederlandse schip ANNA LENA, kapt. D. Visser, van Suriname herwaarts is volgens telegram van Deal dd. gisteren, aldaar in de nabijheid totaal verongelukt, doch de equipage gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 10 februari. Volgens telegram is het schip MATHILDE, kapt. Mildestein, van Memel van Antwerpen, wegens tegenwind op de Humber binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Freeseman Viëtor, notaris te Winschoten, zal vrijdag 25 februari aanstaande, des avonds om 6 uur, bij de logementhouder J. Doewes te Veendam publiek verkopen het in 1863 nieuwgebouwde Nederlandse galjootschip ALPHARD, thans liggend te Amsterdam, tot heden bevaren door de eigenaar L.H. Puister. De inventaris ligt ter lezing ten kantore van de notaris bij wie op franco aanvrage afdrukken en nadere inlichtingen zijn te verkrijgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 februari. Volgens heden ontvangen telegram is het hier te huis behorende kofschip CATHARINA RICARDI, kapt. H.G. Meijer, bestemd van Newcastle naar Groningen, weder te Newcastle binnengelopen met verlies van zwaarden en zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 10 februari. Omtrent het aan de mond der Garonne (opm: fout, moet zijn: Gironde) verongelukte schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Westers, kan men melden dat het in de nacht van 4 op 5 aan de ingang der Gironde op de klippen van Point de la Combre (opm: Point de la Coubre; positie 45º42’NB en 01º14’WL) verbrijzeld is. De lading drijft langs het strand. De equipage die zich met de sloep gered had, is door de Lübecker brik MARIE, kapitein Borck opgenomen en hier aangebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 februari. Heden voormiddag is op publieke vendutie geveild het wrak van het verbrande Belgische schip FRÉDÉRIC. Koper de heer Ihnen voor NLG 1.225.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Montevideo, 10 februari. Het Nederlandse barkschip RIVAL, kapt. A.E. Doewes, van Buenos Aires naar Engeland, is mastloos gezien voor de rivier om naar hier te stevenen, later is er niets meer van vernomen. Volgens bericht uit Maldonado, dd. 3 dezer, is bovengenoemd schip op het eiland de la Paloma (opm: schiereiland La Paloma; positie 34º 40’ZB en 54º09’WL) totaal verongelukt, doch het volk gered.


Datum: 16 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Volgens telegram van ’t Nieuwediep d.d. gisteren heeft de sleepboot ARCHIMEDES, bezig zijnde het ijs te breken voor het schip CATHARINA, kapt. Bakker, naar Suriname bestemd, een vin (opm: een blad) van de schroef gebroken, en is het daardoor voor genoemde schip onmogelijk geworden naar zee te gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Volgens telegram van Deal, d.d. gisteren, heeft het schip TERSCHELLING, kapt. Rotgans, van Bahia naar Londen, aldaar ankers en kettingen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Men leest in de Times van 14 februari het volgende:
Het weder is in het Engels Kanaal verschrikkelijk. Onder meer andere is gisteren een Nederlandse brik op strand gedreven bij Walmer (opm: ten zuiden van Deal; positie 51º 12’NB en 01º24’OL), ongeveer tussen 10 en 11 ure in de morgen, waarbij het volk, geholpen door de bootslui, te nauwernood tijd hadden zich te redden alvorens het schip uit elkander sloeg. (opm: brik ANNA LENA, kapt. D. Visser; zie NRC 170270)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 februari. Gisteren is op de hoogte van Kijkduin van loods voorzien de Nederlandse schoener SAGUA PACKET, kapt. Sluisman, van Kopenhagen naar Amsterdam. Genoemd schip is heden nacht, waarschijnlijk door het breken van de kettingen, de Noordzee in gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Eyemouth, 11 februari. Het schip ANTINA, kapt. C. Broekema, van Newcastle naar Groningen, is met assistentie alhier binnengebracht met verlies van boegspriet, zeilen, boten, kettingen en een zwaard, tuig ontramponeerd en een gedeelte der lading kolen overboord geworpen; twee man ziek. (opm: zie NRC 170212 voor details)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 8 februari. De brik ORTILIUS, kapt. Tettelin, van Antwerpen, welke 9 november des vorigen jaars, op reis van Amsterdam naar Riga, lek hier is binnengelopen, is nu uit de hand voor 5500 rth. (opm: Reichs Thaler) verkocht, aan een huis te Draga (opm: waarschijnlijk Dragør).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 februari. Het schip ANNA, van Amsterdam naar Newport , is te Newport lek binnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. F.W.A von Munchen, van Rotterdam naar Samarang, met schade te Dordrecht teruggekomen, is daar op de helling staande omgevallen en heeft daardoor belangrijke schade bekomen.


Datum: 17 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Blijkens de officiële lijsten, voorkomende in het jaarboekje der Koninklijke Nederlandsche Marine, telde men de 1e januari jl.:
A. Schepen tot verdediging van het land, als: 1e. Voor kusten, zeegaten, reden en stromen, 13, als 1 gepantserde stoombatterij, 1 gepantserde ramtorenschip, 4 gepantserde ramschepen en 7 monitors; 2e. Uitsluitend voor binnengaats, 7, als gepantserde drijvende batterij 2, drijvende batterij 3, gepantserde kanonneerboot 1, stalen kanonneerboot 1; voorts 10 verdedigingsvaartuigen van 5 stukken, waarvan 2 in dienst voor schietoefeningen, 1 idem gepantserd en 20 kanonneerboten, waarvan 13 nieuw groot model van 3 stukken.
B. Schepen voor algemene dienst, als: Fregatten met stoomvermogen 4, korvet met stoomvermogen 1, schroefstoomschepen 1e klas 8, idem 2e klas 4, idem 3e klas 7, idem 4e klas 6 en 1 stoomtransportschip.
C. Schepen bestemd voor bijzondere diensten, als: 1e. Binnenlands en kleine tochten buitengaats. 1 raderstoomschip 1e klas en 2 stoomflotillevaartuigen; 2e. Wacht- en kostschepen 5, waarvan 1 linieschip en 1 fregat 1e klas; 3e. Instructievaartuigen 3, waarvan 2 korvetten 2e klas en 1 schoenerbrik; 4e. Zeilschepen nog voor blokschepen bruikbaar 6, waarvan 3 fregatten.
D. Schepen van de Indische Militaire Marine: Fregat 2e klas, 8; korvet 1e klas 2; brik, 1; schroefstoomschepen 3e klas 1; idem 4e klas 6; raderstoomschepen 1e klas, 2; idem 2e klas 2; ijzeren idem 4e klas 3.
E. Schepen van het departement van koloniën met bemanning van de marine: Raderstoomschepen 11; ijzeren idem 3e klas 6; kanonneerboot 1.
De in dienst zijnde schepen bedroegen: a. Voor de binnenlandse dienst 19, waarvan 1 drijvend batterij, 2 ramschepen, en 2 monitors, 1 fregat 1e klas, 1 schroefstoomschip, 1 schoenerbrik en 2 korvetten; b. Op kruistocht in de Middellandse Zee, 2 schepen, (1 fregat en 1 raderstoomschip); c. Zeemacht aan de kust van Guinea, 2 schepen, (schroefstoomschip); d. Op reis naar Oost-Indië, 1; e. Zeemacht in Oost-Indië, 31 schepen, waarvan 14 schroefstoomschepen, 12 raderstoomschepen, en 1 ijzeren stoomschip; f. Zeemacht in West-Indië, 2 (schroefstoomschip), als 1 op het station Curaçao en het ander op het station Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen:
Te Veendam op 15 februari: het kofschip HARMINA, groot 54 zeetonnen, gebouwd in 1862, kapt. E.J. Gort: NLG 2400. Koper A.J. Duintjer te Veendam
Te Wildervank op 15 februari: het galjootschip ANNA, groot 87 zeetonnen, gebouwd in 1855, kapt. B. Kamminga: NLG 3190. Koper E.F. Kuperus.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Aangaande het schip ANTINA, kapt. Broekema, van Newcastle met kolen naar Groningen bestemd - zie ons n°. van gisteren - meldt men nog het volgende:het schip vertrok de 29e januari van Newcastle, ondervond aanhoudenden zuidelijken storm en heeft al die tijd in de Noordzee rondgezwalkt. De 8e dezer woedde er een harde storm, zodat het schip plat op zijde werd geworpen. De lading zeilde over; boten, watervaten, spieren, ra’s en al wat zich op dek bevond, benevens boegspriet, kluiverboom met toebehoren en zeilen waaiden weg en spoelden overboord. De enige overgebleven zeilen waren een stormstagzeil, fok en grootzeil. De hulpbehoevende toestand van het schip werd den 10e dezer met het aanbreken van de dag gemerkt door den officier van de kustwacht in het N. en O. van St. Abbs Head, die de vissersvaartuigen daarvan kennis gaf, een van welke ter assistentie uitzeilde en een overeenkomst sloot voor GBP 20. Twee man van het volk waren gewond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 februari. Volgens brief uit Veendam van de 14e dezer is aldaar per telegram het bericht ontvangen, de het Nederlandse schip HILLECHINA AMALIA, kapt. A.N. Redeker, in de Middellandse Zee gestrand is. Genoemd schip was de 6de januari van Amsterdam te Genua aangekomen. (opm: zie NRC 190270)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 februari. Het schip ANNA LENA, kapt. D. Visser, van Suriname, bij Walmir (opm: Walmer, ten zuiden van Deal; positie 51º12’NB en 01º24 OL) gestrand, is uit elkander geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 15 februari. Een masteloos schip, welke men veronderstelt de VESTA, kapt. C.A. Bakker, te zijn, bestemd van Londen naar Batavia, passeerde hier in de avond van de 14e dezer, de rivier opwaarts gesleept door een stoomboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 14 februari. De ANNA MARIA, van St. Malo naar Antwerpen slipte hare ketting in de mond der Schelde en ligt thans bij Seaford; een anker en ketting zullen aan boord gebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 14 februari. De ABEONA, kapt. Smith, van Messina naar Antwerpen, van de rede van Vlissingen gestormd, is hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 12 februari. Nadere berichten omtrent de stoomboot RHONE, van Amsterdam aangekomen, melden, dat het veel slecht weder heeft doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Appledore, 16 februari. Volgens telegram is het stoomschip TRIEST, kapt. Deddes, van de Middellandse zee naar Rotterdam bestemd, door stormweder uit de Noordzee teruggekeerd en bij Dungeness geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 februari. Belanghebbenden bij de lading hout van het schip JANTJE DIJK, kapt. G.H. Koning, van Sundsvall, laatst van Frederikshaven naar Termunterzijl, bij Ringkøbing gestrand, worden verzocht om zich ten spoedigste aan te melden bij de redactie van de Zeepost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Blokzijl, 15 februari. De passagiers en bemanning van de bij de Lemmer in het ijs bezette stoomboot AMSTERDAM, in de beurt varende van de Lemmer op Amsterdam, zijn bewesten de haven van Kuinre aan wal gekomen. Men beproefde met een ijsboot ook de stoomboot binnen te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 3 februari. Te Saado (opm: waarschijnlijk Sådo) bij Mandal is een klein groen geschilderd naambordje aangespoeld, waarop in vergulde letters W.H. Dijkhuis, Groningen. Het schip (opm: kof) TITIA DOORNBOSCH, kapt. W.H. Dijkhuis, is op de reis van Newcastle naar Groningen vermist.


Datum: 18 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Volgens telegram uit het Nieuwe Diep was het Nederlandse schip SAGUA PACKET, kapt. Sluisman, van Kopenhagen herwaarts, heden morgen tot aan de Westerhaven geweest, maar wegens het ijs weder teruggekeerd naar de Uiterton. Het zou morgen met het getij trachten binnen te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het Nederlandse schip BARON VAN HEEMSTRA, kapt. Nepperus, de 14e december van Soerabaya naar Amoy vertrokken, is de 30e daaraanvolgende lek uit zee teruggekomen, hebbende bij het uitzeilen op het Koko rif of Zwaantjes droogte gestoten; maakte 18 à 19 duim water per uur. (opm: zie JB 100170)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Motherbank, 15 februari. Het schip CASPAR DE ROBLES, kapt. van Sloten, van Suriname naar Amsterdam bestemd, is hier teruggekomen. Het schip bevond zich de 11e dezer op de hoogte van Scheveningen, en was genoodzaakt terug te keren door ijs en stormweer; was 6 dagen in de Noordzee geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 15 februari. De Nederlandse schoener TERSCHELLING, kapt. Rotgans, van Bahia naar Londen bestemd met een gemengde lading, liep gisteravond op strand nabij de Passagebrug, drie mijlen van deze plaats, hebbende in de Duins ankers en kettingen verloren. Hedenmorgen heeft men getracht het schip in vlot water te brengen, doch zonder goed gevolg; men hoopt het met het nachttij af te brengen. (opm: zie NRC 190270)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 17 februari. De Nederlandse stoomboot TRIËST, van Gibraltar naar Rotterdam, is, op de haven komende, buiten de hoofden gelopen, gestrand en zit niet zonder gevaar.
(opm: schip komt weer af en blijft in de vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 17 februari. Te Burghsluis is aangebracht een gedeelte tuigage van een op de Banjaard gestrande schoener met hout; de reddingschokker, derwaarts vertrokken, is nog niet terug. Verdere bijzonderheden ontbreken nog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 17 februari. De op de Banjaard gestrande schoener is de SEAGULL, kapt. Govertsen, van Wyborg naar Antwerpen. De equipage is door de bemanning van de reddingschokker en kotter met levensgevaar gered en met moeite door het ijs alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wissenkerke, 16 februari. Heden is alhier aangebracht met de reddingschokker No. 2, gezagvoerder G. van Duin, en gezagvoerder W.A. Bowbyes, van de reddingskotter, de equipage van het Noorse schip SEAGULL, kapt. A. Govertzen, welk schip door het ijs op de Banjaard was vastgeraakt. Het schip was geladen met hout en van Grimstad naar Antwerpen bestemd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het Amerikaanse barkschip UNDINE, liggende aan de Boompjes te Rotterdam, waarin gisteren nacht brand was ontstaan, is met de nog inhebbende lading, ongeveer 300 vaatjes harst en terpentijn, geheel door de vlammen vernield. Gelukkig was er geen wind en lag het schip geheel geïsoleerd, anders zou zeer waarschijnlijk het onheil ernstiger gevolgen gehad hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 16 februari. Volgens ontvangen telegram is het hier thuisbehorende schoenerschip GOUDVISCH, kapt. R. van der Werf, (voor G.D. Douwes) eergisteren na een voorspoedige reis van 26 dagen van Liverpool te Bari, aan de Zuidkust van Italië, aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 februari. Gister middag is het Nederlandse schip LOUISE, kapt. Bonjer, na een reis van 137 dagen, zijnde de 3e oktober van Amsterdam vertrokken, bij het opzeilen der rede alhier achter Onrust vast geraakt, doch heden morgen zonder assistentie vlot gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een kofscheepje, metende 17 ton, met zeil en treil. Te bevragen bij H. Hamersma te Uitwellingerga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een hecht en sterk roefschip, met wijde warings en platte luiken, met ene zeer solide tuigage, zijnde wel geschikt om te dienen als veerschip, is in meting 18 ton. Te bezichtigen aan de werf van J.J. Croles, scheepsbouwmeester te IJlst.


Datum: 19 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Volgens telegram uit Nieuwe Diep was het schip SAGUA PACKET, kapt. Sluisman, van Kopenhagen herwaarts, aan het inzeilen, doch moest wegens het ijs weder terug naar zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Het Nederlandse schip ALBRECHT BEILING, kapt. Van der Burg, is ter rede van Samarang aangevaren door het schip ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. De Haan en heeft daardoor vrij belangrijke schade bekomen. Het zal te Soerabaija moeten repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Volgens brief van kapt. Kuijper, voerende het Nederlandse schip MARIA ELIZABETH, d.d. Suriname 19 januari, had hij gedurende de reis verschrikkelijk slecht weer doorgestaan; een stortzee, die overkwam, had de achtersteven stuk, en het stuurhuis vallicht, rad, kompas, de kap en kijkers van het dek geslagen. Het schip was evenwel dicht gebleven en de lading werd goed gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 februari. De stoomboot TRIËST, is hedennacht vlot gekomen; ogenschijnlijk zonder schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 februari. Volgens telegram uit New York, d.d. 11 dezer, is het schip ANNA, kapt. Dart, van Amsterdam naar New-Port, R.I. (opm: Rhode Island), lek te Halifax binnengelopen. (Het bericht in ons nummer van 16 dezer was derhalve onjuist).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 16 februari. De KLAZINA JANTINA, kapt. Bloemendaal, van Dantzig naar Dordt liep hier binnen met verlies van zeilen en verschansing, en maakt water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 16 februari. De TERSCHELLING, kapt. Rotgans, van Bahia naar Londen, welk schip nabij Passage Bar - zie ons nummer van gisteren - op strand liep, is hedenmorgen afgebracht door de sleepboot COMMODORE, en ligt thans in de haven, ogenschijnlijk zonder schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Arles, 12 februari. De HILLECHINA AMALIA, kapt. Redeker - zie ons nommer van 17 dezer -is op de reis van Genua naar Cette (opm: Sète) gestrand, en zit op de reven bij de monding van de Rhône "pentière de Martigues" (opm: positie: 43º20’NB en 05º02’OL).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Scilly's (St. Mary's), 11 februari. De stomer EARL OF ARRAN, heeft de 9e dezer het schip WILLIAM POOLMAN, welk schip alhier in averij lag, verder op de rede van St. Mary's gesleept, ten einde het roer met behulp van een duiker te kunnen aanhangen, hetwelk in de namiddag met goed gevolg geschiedde. Een order van de Admiraliteit tot de in beslagneming van het schip, is uitgevaardigd op verzoek van de eigenaren van het stoomschip LITTLE WESTERN, voor de som van GBP 5.000, voor bewezen diensten, door het schip van de rotsen te slepen op de 27e januari j.l. (opm: het betreft hier het Nederlandse fregatschip WILLEM POOLMAN, zie NRC 220270)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 13 februari. Een groot gedeelte van de lading van het schip JACOBUS, kapt. Poelman, van Hamburg naar Fernambucq, bij Rio Grande do Norte gestrand, zal gered kunnen worden. (opm: vergelijk dit bericht met PGC 210270)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het Nederlandse schip BARON VAN HEEMSTRA, kapt. Nepperus, den 14 december van Soerabaya naar Amoy vertrokken, is de 30e daaraanvolgende lek uit zee teruggekomen, hebbende bij het uitzeilen op het Koko rif of Zwaantjes-droogte gestoten. Het maakte 18 à 19 duim water per uur. (opm: zie ook NRC 220270)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 februari. De dertiende dezer is in de baai van Dungeness verongelukt het schip JONGE HERMAN, kapitein Kromminga, van Riga naar Antwerpen. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het te Samarang van Amsterdam aangekomen schip ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. De Haas, heeft op 23 december daar ter rede door aanvaring enige schade bekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlandse schip ZEENYMPH, kapt. J.F. Graadt van Roggen, is bevracht tegen de volgende prijzen: voor tin NLG 25, voor suiker NLG 75, voor licht goed NLG 90, hier (opm: Batavia), te Cheribon en te Tegal te laden.


Datum: 20 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 januari. Vrachten. Nederlands JAVA PACKET, naar Amsterdam à NLG 50 voor suiker en koffij, NLG 25 tin van Samarang; Nederlandse EENSGEZINDHEID naar Amsterdam à NLG 45 voor suiker en koffij, te Pekalongan, Cheribon en alhier; Nederlandse ISABELLA JOHANNA, naar Rotterdam à NLG 45 suiker, NLG 42,50 tabak, NLG 55 huiden, Soerabaya te laden; Nederlandse NOACH III, naar Rotterdam, NLG 45 voor koffij en suiker, Cheribon en Samarang te laden; LICHTSTRAAL, naar Rotterdam, door de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen bij inschrijving à NLG 40,95 per last; VOORUIT, naar Rotterdam, dito à NLG 44,95 per last; STAD MIDDELBURG, naar Middelburg, dito, à NLG 44,90 per last; MARIA ELISE, naar Amsterdam, dito, à NLG 47,44 per last; NEDERLAND, naar Amsterdam, NLG 45 voor suiker, Soerabaija en Passaroeang te laden; SINDBAD, naar Amsterdam, NLG 45 voor suiker, NLG 37,50 tabak, Soerabaija en Passaroeang te laden; SUSANNA ELISABETH, naar Rotterdam, dito; ROTTERDAM, naar Rotterdam, NLG 47,50 voor koffij en suiker, NLG 55 thee, hier en te Samarang te laden.
Onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlandse PASSAROEANG, M.L. ANTOINETTE, ZEENYMPH, AZIA, MADURA, FRANCINA WILHELMINA, STAD LEYDEN, PATRIARCH SAMHIRI, TRITON, CATHARINA MARIA, SCHEVENINGEN, CANDATI, kustreizende; GELDERLAND, naar Macassar vertrokken.
De HENDRIKA is in veiling verkocht voor NLG 5.050 en inventaris NLG 5.000. Engelse OUANGONDY verkocht op vendutie voor NLG 20.190 met inventaris (opm: zie JB 220270); de ALBRECHT BEYLING is in reparatie; deNederlandse HEBE is naar de rijsthavens verzeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 februari. De stoomboot MARTINUS EN HENRIËTTE heeft heden weer getracht op te stomen naar Moerdijk, doch is door het vast zitten van het ijs te Middelharnis, weer in de Kanaalhaven geretourneerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 februari. Volgens telegram uit Zierikzee, d.d. heden, zal een gedeelte van de lading planken van het op de Banjaard gestrande schip SEAGULL, kapt. Govertsen, van Wyburg naar Antwerpen - zie ons no. van 17 dezer - vermoedelijk gered kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam,19 februari. De stoomboot TRIËST heeft niet gevaarlijk op het strand gezeten en is slechts tegen de grond gedreven en door het vallen van het water vast blijven zitten, het andere tij weer vlot geraakt en te Vlissingen in de haven gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rosario, 29 december. Op de 20e dezer schiftte de wind gedurende een hevige storm van het ZW naar het ZO, waarbij de volgende schepen op drift gingen: NICOLAAS ALBERT, kapt. De Jonge, SPECULATION, kapt. Van der Kooij, en ALCMARIA VICTRIX, kapt. De Jonge, en meer anderen, doch geen van hen leed enige belangrijke schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 24 december. Gisteren middag wilde het schip ANNA MARIA WILHELMINA, na op de Samarangse buitenree kruit gelost te hebben, naar de binnenree zeilen, doch kon die verplaatsing niet ten einde brengen zonder in aanraking te komen met de ALBRECHT BEYLING. (Zie ons nommer van gisteren). Aan het laatstgenoemde schip is toen een vrij belangrijke schade berokkend, waardoor het te Soerabaija reparatie zal moeten zoeken. Hedenochtend geraakte een derde schip ter rede alhier aan het drijven. Ongelukken schijnen echter daardoor niet ontstaan te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 29 december. Gisterenavond is per telegram van Pasoeroean gevraagd om een sleepboot, ten einde het schip BARON VAN HEEMSTRA, kapt. Nepperus, herwaarts op te slepen. Gemeld schip vertrok omstreeks 14 dagen geleden van hier met een lading, bestemd naar China en schijnt door de een of andere averij verplicht te zijn geweest van zijne reis terug te keren.


Datum: 21 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 17 februari. Volgens bericht van Vannes (opm: Bretagne) is aldaar op de kust een kist aangespoeld, blijkens de merken en de inhoud geladen geweest in het schip BEHREND, kapt. Nagel, den 28 januari van hier naar Yokohama vertrokken. Men maakt zich over het lot van genoemd schip dan ook zeer ongerust.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 februari. Van Lissabon wordt van 13 februari gemeld, dat een groot gedeelte der lading van het op Kaap Roque (opm: Cabo San Roque; positie 05º09’ZB en 35º29’WL) gestrande schip JACOBINA, kapt. Poelman, van Hamburg naar Pernambuco, geborgen zou kunnen worden. (opm: vergelijk NRC 190270)


Datum: 22 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 21 februari. Volgens telegram van Gibraltar was het Nederlandse stoomschip CYCLOOP de 18e dezer aldaar van Plymouth gearriveerd, na veel slecht weer doorstaan en het restant van de deklading over boord te hebben geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 21 februari. De op de Banjaard gestrande schoener SEAGULL, kapt. Govertsen (zie ons nommer van 17 dezer), is door hulp van de bemanning van de Reddingmaatschappij met de reddingschokker vlot gekomen en met assistentie van de sleepboot SLIEDRECHT I alhier in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 3 januari. Betreffende het terugkeren van de Nederlandse bark BARON VAN HEEMSTRA, gezagvoerder Nepperus, verneemt men nader, dat genoemd schip, slechts weinige uren nadat de loods het had verlaten, bij de uiterste ton van het Soerabaija's Oostgat aan de grond raakte, aldaar die nacht bleef vastzitten, doch de volgende morgen met behulp van een uitgebracht anker weer vlot raakte, zonder dat het schip water maakte, daarop de reis vervolgde, tot ongeveer ter hoogte van Sumbawa als wanneer er steeds meer water bij de pomp gepeild werd en de gezagvoerder het raadzaam oordeelde van zijn reis terug te keren. (opm: zie ook DC 190270)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Volgens ontvangen bericht is het arrest van het schip WILLEM POOLMAN, liggende in de Scilly’s, opgeheven en was hetzelve gereed om naar Brouwershaven te vertrekken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Heden is van hier vertrokken met bestemming naar Cheribon het Nederlands-Indische schip JOHANNA ELISABETH, kapt. Siefken, ex-OUANGONDY.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 21 februari. Volgens bericht uit Enkhuizen is de beurtman van Amsterdam op Leeuwarden, genaamd de HARMONIE, schipper Weima, den 7 februari voor die stad aan den grond gekomen en door het ijs bezet. De gezagvoerder heeft de berging van schip en lading aan schippers opgedragen, onder het beheer van den heer J.T. Pannebakker, cargadoor aldaar. Den 8ste en 9de zijn de goederen voor het grootste gedeelte met boten door open gemaakte sloppen (opm: vaargeulen door het ijs) aangebracht, en bijna geheel onbeschadigd in twee pakhuizen geborgen. Het schip zelf is den 10de in de haven van Enkhuizen binnen gesleept.


Datum: 23 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 21 februari:
-          het barkschip LAURA EN ADÈLE, groot 529 ton, gebouwd in 1848, kapt. C.H. Pohlmeijer: NLG 15.800, in slag NLG 200: opgehouden.
-          Het barkschip ALMELO, groot 472 ton, gebouwd in 1852, kapt. H.P. Grönbeck q.q.: NLG 15.400. Koper P. Reineke (opm: een makelaar, wellicht voor zijn opdrachtgever)


Datum: 24 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Rotterdam wordt uit de hand te koop aangeboden het Nederlands snelzeilend, kopervast, viermast schoenerschip ARGO, liggende aan de werf Rotterdam's Welvaren. Nadere inlichtingen zijn te bekomen op genoemde werf bij de scheepsbouwmeester J. Pijl Pzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 21 februari. Het schip ZUID-HOLLAND, kapt. Swart, dat de Tyne gisteren heeft verlaten, naar Batavia bestemd, had 1700 ton steenkolen in en ging 22 voet diep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Key West, 28 januari. Het schip HEILIGE VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. Nagel, van Pensacola naar de Plata rivier, het welk hier in oktober 1869 is binnengebracht, wordt steeds in deze haven teruggehouden ten gevolge van een uitspraak van het Admiraliteits Hof van dit district. De bergers hebben een vordering ingesteld tegen schip en lading. De lading was reeds verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 januari. Op gisteren is in de Tafelbaai geankerd het Nederlandse transportschip met stoomvermogen JAVA, komende van Texel, bestemd naar Batavia. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Veendam 21 februari Volgens hier ontvangen telegram is het schip HILLECHIENA AMALIA, kapt. Redeker, afgebracht en ligt nu in de haven te Port-de-Bouc.


Datum: 25 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het schip HERSTELLING, kapt. Visser, van Riga naar Harlingen, lag, volgens brief van Harlingen van de 23e dito, tussen die plaats en de Abt (opm: plaat ten noorden van Harlingen) en dreef met het ijs op en neer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 februari. Gisteravond is op de Haaks gestrand de Engelse bark COQUETDALE, kapt. Clark, van Queenstown naar Hamburg, geladen met salpeter. Zestien man zijn hedenmorgen te 10 uur met de sloep hier aangekomen. (opm: zie NRC 260270)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 22 februari. Volgens telegram uit New York, is het schip CONCORDIA, van Demerary naar Liverpool, te Anguilla (opm: eiland ten noorden van St. Maarten) verongelukt. (Red: het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. T.R. Zeeff, is de 14e januari van Demerary naar Liverpool vertrokken). (opm: zie NRC 020370)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Great Yarmouth, 21 februari. De ADRIANA WILHELMINA, kapt. Van Eijk, van Charlestown naar Vlissingen bestemd met kolen, liep hedenmiddag hier binnen ten gevolge van slecht weer,en bekwam bij het in de haven lopen enige schade door aanzeiling met een naar buiten gaande smak tegen het havenhoofd.
LC250270
Onze lezers zullen zich herinneren, zegt het Handelsblad, dat het stoomschip ORION, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, in den ochtend van 21 december, op de hoogte van Bevesier, door een tot nu toe onbekend schip, werd aangevaren. De Shipping and Mercantile Gazette deelt dienaangaande nog het volgende mede: De ORION werd aan stuurboordzijde aangevaren, ongeveer drie voet voor de afschutting van de machinekamer, op ene diepte van vijftien voet, zijnde zeven voet onder de waterlijn en vijf voet van de kiel, makende een gat van ongeveer drie voet breed, waarbij tevens een gedeelte van het benedendek, verschansingen, enz., verloren gingen. Kapt. Van der Wielen Miedema verdient den hoogsten lof voor het in dezen gevaarlijke toestand door hem gehouden gedrag, daar zijn schip in zinkende staat was, de zee zeer hol stond en een hevige wind uit het zuiden waaide. In aanmerking genomen het getal schepen, die door de equipages verlaten werden, ofschoon zij minder schade dan de ORION bekomen hadden, kan niet genoeg geroemd worden de moed van den kapitein, die naar Ramsgate doorstoomde, als zijnde de meest geschikte haven, op ongeveer zestig mijlen afstand. Aldaar aangekomen, werd de nodigste reparatie bewerkstelligd om de reis naar Londen voort te zetten. Aan de krachtdadige houding, door den kapitein en zijne stuurlieden aan den dag gelegd, is het behoud van het schip en volk te danken en verdient ruimschoots vermeld te worden.


Datum: 26 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op de 22e februari jl. overleed, tot mijn diepe smart, in de ouderdom van 66 jaar, mijn geachte oom, de heer Simon Menno Tanger, oud koopvaardijkapitein.
Amsterdam, 25 februari 1870, M.H. Visser.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, ten overstaan van de notaris Th. van Uije Pieterse, op de Bierkade te Vlissingen, van het met averij binnengekomen Noors brikschip, SOPHIE, gevoerd door kapt. M. Bentzen, met deszelfs inventaris, bestaande in ankers, kettingen, zeilen, rondhouten, boten enz., vóór de aanvang van de verkoping te zien. Adres de heren de Groof & Hector, scheepsmakelaars te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Belize, 27 januari. Het schip FORTUNA, kapt. Scherlau, van Londen herwaarts, is de 14e januari op het rif van Manger Kay (opm: mogelijk Manger Cay; positie 17º57’NB en 87º55’ WL) gestrand en wrak geworden. Een gedeelte der lading is zwaar beschadigd geborgen en publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 11 januari. Het schip OUANGONDY, dat de 15e augustus (opm: 1869) van Bombay alhier binnenliep na in Straat Sunda te hebben gestoten, is in onzeewaardige staat voor NLG 20.000 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 februari. Men meldt ons nader uit Texel: Gisteravond is in de gronden gestrand en daarna in het Zuidergat tot aan de bramzaling gezonken het Engelse barkschip COQUETDALE, kapt. Clark, van Iquique, laatst van Queenstown, bestemd naar Hamburg. De equipage heeft zich met haar eigen boot gered en is bij Landshok geland, na enige uren aan boord van de stoomboot LEEDS te zijn geweest. De COQUETDALE had een Engelse loods aan boord en was geladen met salpeter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Nog is in Texel binnengelopen het schip LAMBERTHA GERARDA, van Egmond als bijlegger naar Londen bestemd, met zware zeeschade en na een gedeelte van de lading kaas over boord te hebben geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het schip WILLEM POOLMAN gistermiddag (24 februari) Penzance gepasseerd, gesleept wordende door twee stoomboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 februari. Blijkens een te Veendam ontvangen telegram, is het aan de monding van de Rhone gestrande Nederlands schip HILLECHINA AMALIA, kapt. Redeker, van Genua - Cette (vroeger gemeld), afgebracht, en ligt in de haven te Bouc (opm: Port-de-Bouc).


Datum: 27 februari 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De 25e dezer ontsliep na een kortstondige doch hevige ziekte, tot diepe droefheid van mij en mijn beide kinderen en behuwdzoon, mijn hartelijk geliefde echtgenoot Jan Daniel van Monnom, in leven gezagvoerder ter koopvaardij, in de ouderdom van 49 jaren. Allen die hem gekend hebben zullen beseffen wat wij in hem verliezen.
Rotterdam, 27 februari. Uit aller naam, Wed. C.C. van Monnom, geb. Zandbergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 februari. De stomer ARY SCHEFFER is hedenmiddag geschut en heeft getracht op te stomen, doch het ijs was te dik om hetzelve te kunnen breken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 25 februari. Onder meer anderen zit de stoomboot MEDEA, komende van Rotterdam, in de Neder Wezer aan de grond. Assistentie is herwaarts gezonden. Zware ijsgang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 februari. De Engelse brik CEYLON is gisternacht op de in het Schulpengat gezonken Engelse bark COQUETDALE gelopen, zonder echter enige averij te hebben bekomen. Wel schijnen daardoor de stengen van de COQUETDALE gesprongen te zijn, want de grote- en bezaansmast schijnen los te staan. Naar wij vernemen, zal er een boei of loodsvaartuig bij het gezonken schip worden geposteerd, terwijl er verder sprake is het meerbedoelde schip doormiddel van buskruit te laten springen.


Datum: 01 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op maandag de 14e maart 1870, des middags ten 12 ure, ten overstaan van de deurwaarder J. Kronoüer, in het koffiehuis van L. van der Heyden & Zoon, commissionnairs te Dordrecht aan de Merwedekade van een goed onderhouden tjalkschip, genaamd DE VROUW SOPHIA, groot volgens meetbrief 74 tonnen, met deszelfs inventaris en roeiboot, zoals hetzelve is liggende en te bezichtigen te Dordrecht in de Nieuwehaven over het Lamstraatje. Zijnde inmiddels uit de hand te koop. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde deurwaarder, Wijnstraat B. 48.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Van het schip MINA, kapitein H.H. Freije, 20 oktober l.l van Kroonstad naar Elseneur vertrokken, enige dagen later bij Hogland in de Finse Golf gepraaid, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie ook NRC 010270 en PGC 080270)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, goede werkers, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij J.S. Bijlsma, scheepstimmerbaas te Berlikum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 1 scheepstimmerknecht, goede werker, kan vast werk bekomen bij Gebroeders van der Werf, Birdaard.


Datum: 02 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Volgens telegram uit Falmouth d.d. 28 februari om 7½ uur des namiddags was het Nederlandse schip INSULINDE, kapt. J.H.J. Jollie, van Batavia herwaarts, die dag zeilende op de hoogte van Falmouth met gebroken ijzeren fokkera.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 15 februari. Men zal trachten het water uit het schip ANNA, kapt. Dart, te pompen, welk schip op de reis van Amsterdam naar Providence, den 11de dezer, lek te Newport R.I. (opm: Rhode Island) binnenliep (zie ons n° van 26 februari), ten einde het verder te brengen zonder ontlossing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Thomas, 9 februari. Het Nederlandse schoenerschip CONCORDIA, kapt. T.R. Zeeff, van Demarary naar Liverpool, is in de nacht van de 29sten januari te Dog eiland (opm: 18º17’ NB en 63º15’WL), nabij Anguila, gestrand en gezonken. De kapitein en equipage zijn hier aangekomen.


Datum: 03 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Krachtens machtiging van de koning is door de minister van koloniën met de heren G.J. Boelen, J.G. Bunge en J. Boisevain te Amsterdam, die de de commissie ter bevordering van nationale stoomvaart op Nederlands Indië uitmaken, onder bescherming van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, een overeenkomst aangegaan, waarin onder andere het volgende is bepaald: De commissie zal tot 15 mei 1870 werkzaam kunnen zijn met het vestigen van een naamloze vennootschap. Mocht die vennootschap op 15 mei 1870 nog niet gevestigd zijn, dan verblijft het aan de regering om deze termijn al of niet te verlengen. In het laatste geval is de overeenkomst vervallen. De te vormen naamloze vennootschap zal in de vaart brengen vier stoomschepen onder Nederlandse vlag, bestemd om een geregelde stoomvaart te onderhouden tussen Nederland en Nederlands Indië, door het Suezkanaal. De vennootschap zal in het in de vaart te brengen materieel zodanige wijziging kunnen brengen als haar, vooral ook met betrekking tot de diepte van het Suezkanaal, noodzakelijk zal voorkomen, doch onder voorwaarde dat het bedoelde materieel blijve bestaan uit stoomschepen eerste klasse van ongeveer 1800 ton of groter, en dat, bij wijziging van het materieel, de nieuwe beschrijving vooraf aan de goedkeuring van de minister van koloniën worde onderworpen. Het eerste stoomschip zal van een Nederlandse haven vertrekken hoogstens twaalf maanden na de vestiging van de naamloze vennootschap. De andere schepen zullen het eerstgenoemde en elkander geregeld opvolgen, zodat gedurende de duur van deze overeenkomst in iedere twaalf maanden – het eerste tijdperk aanvangende op de voor de afvaart van het eerste stoomschip gestelde termijn- minstens acht uit- en acht thuisreizen door de stoomschepen van de vennootschap zullen worden volbracht. De regering verzekert aan de vennootschap, voor elke reis van een van deze stoomschepen van Java naar Nederland, een gedeeltelijke belading met producten van hoogstens 600 lasten, welke echter gedurende elk in § 1 bedoeld tijdvak van twaalf maanden, niet meer bedraagt dan 4800 lasten in het geheel. De hoeveelheid op iedere reis te verschepen, wordt geregeld naar het aantal reizen. Behalve de verplichte hoeveelheid producten, kan door de Factorij van de Nederlandsche Handelmaatschappij ook tin worden geladen, mits niet meer dan drieduizend blokken, van het tegenwoordig gemiddeld gewicht van ruim dertig kilogrammen, in ieder stoomschip, en mits de Factorij zich daaromtrent verklare, niet later dan drie dagen na de aankomst van het stoomschip ter rede van Batavia. De vennootschap verleent aan de regering preferentie op ruimte bij iedere uitreis van Nederland naar Java voor: driehonderd last lading tot de bij tarief voor particuliere inladers vastgestelde vracht en condities en voor tweehonderd man troepen, tegen de volgende vergoeding voor passage, kostgeld en hoofdgeld door het kanaal van Suez; voor iedere soldaat NLG 120, onderofficier NLG 225, bij het detachement behorende officier NLG 600, met de bij het koninklijk besluit van 13 maart 1869, no. 25, bepaalde reducties in de passage van officieren wanneer leden van hun gezin hen op de reis vergezellen; mits de regering zich minstens drie weken vóór het aangekondigde vertrek van het stoomschip verklaart of van de ruimte waarvoor zij preferentie heeft, zal worden gebruik gemaakt. De vennootschap verplicht zich om desverlangd voor de regering over te voeren: specie tot een vracht van ¼ percent van de waarde, brieven en pakketten op nader te regelen voorwaarden. De vennootschap verplicht zich voor iedere reis, hetzij uitgaande op thuiskomende, tussen Nederland en Java, niet meer te besteden dan vijftig etmalen, met inbegrip van eventueel oponthoud voor laden en lossen op tussengelegen plaatsen, waartoe zij zich de bevoegdheid voorbehoudt. Deze overeenkomst blijft van kracht tot ultimo december 1874. Vóór of op 1 januari 1874 zullen partijen zich verstaan omtrent het al of niet voortzetten van de overeenkomst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel, ( Stormpolder), 1 maart. Heden is van de werf de Hoop van C. van der Giessen te water gelaten de schroefstoomboot NIJVERHEID (opm: NIJVERHEID VAN DONGEN), voor rekening van de heren B. en A.C. van de Noort te Dongen, bestemd voor een dienst tussen genoemde plaats en Rotterdam; de machine is vervaardigd bij de heren W. de Bruin & Comp. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 maart. Het Engelse barkschip COQUETDALE, gepasseerde week op het Haaks gestrand, daarna vlotgetrokken en vervolgens in het Schulpengat gezonken, is in het openbaar verkocht en heeft NLG 180 opgebracht. Men is nu zeer verlangend te weten op wat wijze de koper die bodem, die in 11 vadem water zit, zal wegbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nantes, 28 februari. De HENDRIKA, kapt. Schmidt, van hier naar Lancaster bestemd, is op het Blanche rif gestrand. De schade is niet opgegeven; het weder is bedaard. (opm: zie NRC 100370)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 29 januari. Het Nederlandse schip KARL AUGUST, kapt. Meermans, van hier naar Assompion (opm: Asunción; 650 mijl stroomopwaarts) vertrokken, heeft door den lagen waterstand te Andori (Parana rivier) moeten lossen en is van daar geretourneerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Binnenlandsche Schroef-Stoomboot-Reederij te Dordrecht. Ten gevolge van de ingevallen dooi worden de verschillende diensten van heden af weder aangevangen.
De Directie.


Datum: 04 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 19 februari. Het schip OLBERS, kapt. Basson, alhier den 15de dezer van Rotterdam gearriveerd, ondervond gedurende de reis zware stormen van het WNW tot WZW, vanaf den 29 december tot 9 januari, waardoor zeilen gescheurd en verloren waren en de verschansingen ingeslagen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. A. Schröder en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag 1870, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de beambte B. D. Beets, verkopen een extra ordinair welbezeild barkschip, genaamd
MARIA REGINA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. A. J. Ouwehand, volgens Nederlandse meetbrief lang 34 meters 70 centimeters, wijd 5 meters 93 centimeters, hol 4 meters 66 centimeters, en alzo gemeten op 426 tonnen of 225 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris H. Douma te Gorredijk, zal op woensdag den 9 maart 1870, ’s nademiddags 5 uur, bij de weduwe S.H. de Boer te Gorredijk, finaal verkopen: Het beurtschip, met recht van Veer, varende in de beurt van Appelscha over Oosterwolde naar Heerenveen, groot 16 ton, met zeilen, fokken, kleden en verdere inventaris, zodanig het tot heden is bevaren geworden door L.H. Feenstra en liggende in de Vaart te Oosterwolde.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een bevaren wel onderhouden en in een goede staat zich bevindend Turfschip, bevaren geweest de weduwe Reinder Janz Schuitema, met gehele tuigage, liggende te Marsum, lang 13,348 el (47 voet), gemeten op 23 ton. Te bevragen bij S.L. Fonk, rentenier, en H.J. Haijtink, tuinman, beiden te Marsum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Enige scheepstimmerknechten worden van stonden aan gevraagd door de weduwe C.P. Bakker te Lemmer, provincie Friesland, voorzien van goede getuigschriften. Liefst in persoon te komen, of per franco brieven.


Datum: 05 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 3 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester D. de Zeeuw alhier met goed gevolg te water gelaten het sloepschip EUGENIE, voor rekening van een rederij onder directie van de heer M. de Breems Jz., gevoerd zullende worden door schipper M. Struijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 januari. Enige dagen geleden had alhier een aanhouding van amfioen (opm: opium) plaats. Van het schip BATAVIA PACKET, alhier ter rede, kwam de kapitein en stuurman met een belangrijke hoeveelheid van dat heulsap aan de wal; daar die smokkelpartij door een zoon van het Chinese rijk alreeds verraden was, werden genoemde personen door onze ijverige assistent-resident, met de hulp van schouten enzovoorts, gevat, ondervraagd en in verzekerde bewaring gebracht. Men zegt dat de te smokkelen amfioen wel 200 thails bedroeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Kapt. Jollie, voerende het clipperschip INSULINDE, van Batavia te Nieuwe Diep binnen, rapporteert dat hij van 4 tot 25 december op het Kaapse Rif voortdurend stormweer, afgewisseld door volkomen stilten, heeft ondervonden en dat hij van 11 tot 26 februari op 45° tot 47° Nbr. en 22° tot 20° WL, met afwisselende harde winden en stormweer uit het oosten en noordoosten te kampen had, bij welke gelegenheden meerdere zeilen stuk sloegen, de ijzeren fokkera brak en enkele deknaden sprongen, zodat hij enige schade aan de lading vreest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping te Rotterdam, op woensdag de 9e maart 1870, des middags ten 12 ure, op de Kade onder de Boompjes, van het wrak van het in de nacht van 15 op 16 februari 1870 verbrande gekoperd Noord-Amerikaanse barkschip UNDINE, alhier van New York met een lading stukgoederen aangekomen, benevens van de van gemeld schip geborgen inventaris. Het wrak is gezonken, liggende in de rivier de Maas, tegen de Kade der Boompjes. Nadere informaties zijn te bekomen bij de makelaars Montauban van Swijndregt & Van Dam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Volgens telegram uit Vlissingen, d.d. heden, is het schip FRIEDE, kapt. Timmerman , va Antwerpen naar Rio Janeiro aangevaren door het Engelse stoomschip ZEALOUS, van Rotterdam naar Antwerpen, en heeft het daardoor schade aan het bovenschip bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 4 maart. Heden namiddag is met het beste gevolg, van de werf de Toekomst van de Nederlandsche Maatschappij de Toekomst tot Exploitatie van Zeevisscherij, onder directie van de heer A.E. Maas, van stapel gelopen het loggerschip genaamd de TOEKOMST van de heren J.M. van der Lely J.Czn. en Edouard Maas alhier. Onmiddellijk daarna werden op die werf de kielen opgehaald voor twee kotters genaamd MUSSELBURGH en LOWESTOFT, mede voor de visserij bestemd, welke schepen gebouwd worden voor een Engelse rederij.


Datum: 06 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Meppel, 4 maart. De nieuwe stoombootdienst met de STAD MEPPEL, welke nieuw gebouwde boot de 15e dezer van de Kinderdijk van stapel loopt, is thans voor goed georganiseerd en zal de 1e april a.s. in werking komen. Hij zal dienen ter vervanging van de diligence-dienst van Van Gend & Loos, waarmee de Zwolsche Stoombootmaatschappij op Amsterdam vice versa, tot hiertoe gecontracteerd was, om reizigers, goederen en vee, van het spoor uit de Noordelijke provinciën van hier naar - en van Zwartsluis op de Hollandse boten te brengen en af te halen, en tevens in de tussentijd van aankomst en vertrek van de zeeboten te Zwartsluis, naar Zwolle doorstevenen, tot vervoer van passagiers, goederen en vee van hier en terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Winschoten: het galjootschip ALPHARD, kapt. Puister, 113 ton, gebouwd in 1863: NLG 6.750. Koper W. Bodewes te Martenshoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. Aangaande de aanzeiling ter rede van Vlissingen van de stoomboot ZEALOUS en de brik FRIEDE – zie ons nº van gisteren – vernemen wij nog, dat de brik FRIEDE door de Belgische sleepboot SUCCES naar Antwerpen is gesleept om de schade, die nog al belangrijk is, aldaar te herstellen.


Datum: 07 maart 1870


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 7 maart. Heden is van de werf der heren J. & K. Smit te Kinderdijk, te water gelaten de schroefstoomboot DORDRECHT No. 4, voor rekening der Binnenlandsche Schroef-Stoomboot Reederij alhier.


Datum: 08 maart 1870


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden tjalkschip, groot 28 ton, met inventaris. Te bevragen bij T. van der Molen, buiten de Kerkpoort te Harlingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De burgemeester, strandvonder van Barradeel, roept ter reclame op rechthebbenden op de navolgende goederen, als:
39 posten, van verschillende lengten, onderscheidenlijk gemerkt: met een rode streep, H G; H; V (klaver), J; X X X 9; L; H S ; J (kroontje) S; X; (klaver); N W; de overige ongemerkt.
1 juffer, lang 8 meter, gemerkt L L L;
1 stuk balk, lang 3 meter, ongemerkt;
4 palen, van verschillende lengten, waarvan 1 gemerkt N N; de overigen ongemerkt;
1 giek, lang 12 meter, ongemerkt;
14 Noordse balken, van verschillende lengten, onderscheidenlijk gemerkt: W W ; (2 klavers); H G; H G; S; 320; N 330/62; of ongemerkt;
3 battings, van verschillende lengten, waarvan 1 gemerkt S S S S , de overigen ongemerkt;
17 stukken eikenhout, van verschillende lengten, ongemerkt;
1 gaffel, lang 7 meter, ongemerkt;
1 plank, lang 7 meter, ongemerkt;
Een eind mast, lang 10 meter, ongemerkt;
Een mast, ter lengte van ruim 13 meter, en twee naamborden, een met het opschrift MAGDALENA en een met het opschrift TOMMS HOTEL.
Sexbierum, den 3 maart 1870, de burgemeester, strandvonder voornoemd, F. Feijtema Tjallingii.


Datum: 09 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 8 maart. Drie lichters beladen uit de stoomboot RAVENSBURY, zijn gisterenavond met een sleepboot hier aangekomen en hedenmorgen naar Rotterdam opgesleept. Heden is weer een lichter met de sleepboot aangekomen en zal direct opgesleept worden. Toestand van het schip is onveranderd. – Volgens rapport zal hedenavond de equipage van de stoomboot RAVENSBURY, het schip verlaten en aan boord van de loodsschokker overgaan. De inventaris is voor het grootste gedeelte geborgen, waarschijnlijk in lichters. De sleepboot en drie lichters, liggen onder Hoek van Holland geankerd.


Datum: 10 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 8 maart. Gisterenavond is alhier weer een vergadering gehouden van vennoten van de Zeeuwsche Maatschappij van Stoomvaart. Overeenkomstig het besluit van de vorige vergadering, hebben commissarissen het advies ingewonnen van twee rechtsgeleerden, omtrent het voeren van een procedure tegen de Staat der Nederlanden ter zake van het verongelukken van de stoomboot de STAD VLISSINGEN No 2. Vermits dit advies in alle opzichten gunstig was, is besloten tot het instellen van een vordering van de schade aan haar toegebracht. (opm: zie DC 110370)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Le Croisic, 6 maart. De HENDRIKA is gevonden en vol water hier naar de haven gesleept. Men hoopt morgen met lossen te beginnen. (zie ons nummer van 3 maart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Volgens telegram uit Harlingen is het Nederlandse schip HERSTELLING, kapt. Visser, gisteren aldaar binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 maart. Omtrent de ramp, zondag namiddag voor de Willemstad voorgevallen, schrijft men van daar nog het volgende:
De Engelse stoomboot is genaamd MIRANDA, kapt. J.A. Patridge, en op de overvaren tjalk bevonden zich de schipper, diens vrouw, vijf kinderen en de knecht. Van de opvarenden werden gered de schipper, zijn vrouw, een kind en de knecht, terwijl 4 kinderen, een meisje van 8 en een van 4 jaren en een jongetje van 19 maanden en een van 22 dagen zijn verdronken. Het meisje van 8 jaren en het jongetje van 19 maanden zijn dadelijk opgevist, doch de twee andere kinderen zijn met het schip in de diepte verdwenen.
LL 100370
New York, 26 februari. De NOORD BRABANT, kapt. Van Overklift, welke, komende van Batavia, op 17 februari te San Francisco arriveerde, rapporteert dat zij op 31º NB en 146º OL een zware storm uit het zuidwesten met hoge zee ondervond. Het schip werkte zwaar en was voortdurend onder water, waarbij naden in het dek ontstonden.
Op 33º NB en 152º OL kreeg ze weer te maken met een zware storm uit het zuidwesten. Bij het pompen werd bevonden, dat het water met suiker was vermengd. Op 34º NB en 155º OL kalmeerde het weer. De bemanning kwam op het achterschip en verzocht dat het schip in de dichtstbijzijnde haven zou binnenlopen, daar zij zwaar lek was.
Op 35º NB en 161º OL volgde opnieuw een zware storm en op 26º NB en 163º OL een orkaan uit het noordwesten tot westnoordwesten. Men moest dag en nacht pompen om het schip lens te houden. Het dekhuis en de hut sloegen weg, evenals de roerkop. De fokke- en de grote mast spleten en de NOORD BRABANT verloor tuig en zeilen.


Datum: 11 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 3 maart. Het schip OCEANUS, kapt. Planten heeft den 15 december des vorigen jaars in 23° 22’ ZBr en 72° OL, een orkaan doorgestaan welke 5 dagen aanhield en waarin het schip op zijde werd geworpen, de lading overzeilde en de naden van het dek sprongen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 8 maart. De stoomboot STAD VLISSINGEN (opm: in de NRC van 100370 is toegevoegd: No. 2), varende tussen Vlissingen en Rotterdam, stootte de 10e december jl. op hare reis van Vlissingen naar Rotterdam op een stenen beletsel in het vaarwater ter hoogte van Stavenisse, ten gevolge waarvan zij binnen korte tijd zonk, nadat de talrijke passagiers en een gedeelte der lading waren gered. Na een daartoe betrekkelijk onderzoek te hebben ingesteld, is gisteren in de vergadering van vennoten der Zeeuwsche Maatschappij van Stoomvaart, als eigenaren dier boot, besloten om een geding tot schadeloosstelling tegen de Staat der Nederlanden in te stellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 maart. De vroeger te Farmsum tehuis behorende kof HILLECHIENA WOLKAMMER, kapt. Vos, doch hier met zware schade binnengelopen en later voor Zweedse rekening gekocht, is heden van hier vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdagen den 17 maart 1870 provisioneel en den 24 dierzelfde maand finaal, telkens des avonds 8 uur, ten huize van Elzinga in het Franeker en Sneeker Veerhuis aldaar verkopen: De gerechte helft in het Trekveerschip no. 2, met inventaris, benevens quoteel aandeel in de ijzeren barge, met gerechtigheid van Veer, varende in de beurt van Leeuwarden op Sneek, zoals het op de verkoopdagen voor het huis van Elzinga ter bezichtiging zal liggen. Te aanvaarden op 1 juli 1870.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Beekhuis te Buitenpost zal op zaterdagen den 19 maat 1870 provisioneel en den 26 dier maand finaal, telkens ’s namiddags 5 uur, in de herberg van Maria Brinkman te Eestrum, publiek presenteren te verkopen: De gerechte helft in het wel onderhouden Veerschip, met deszelfs complete inventaris, varende in de vaste beurt van Eestrum op Leeuwarden v.v., 8 dagen na de finale toewijzing te aanvaarden.
(Opm. LC 220370 meldt dat is geboden NLG 903.)


Datum: 12 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Zr.Ms. transportschip met stoomvermogen JAVA, onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee H.D. Slegt, zou, volgens een bij het departement van marine ontvangen bericht, de 27e januari jl. de Kaap de Goede Hoop verlaten, ten einde zijn reis naar Batavia te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden: het Nederlands snelzeilend gekoperd en kopervast barkschip WILHELMINA, laatst gevoerd door kapt. C.J. Tonjes, metende 515 ton met zeer complete inventaris. Het schip is in 1867 gekoperd en belangrijk vertimmerd en is toen bij Veritas geclassificeerd 5/6 L 1.1, ligt te Amsterdam aan de werf De Zwarte Raaf. Te bevragen bij de makelaars F. & W. van Dam te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 13 schepen, als:
Voor Amsterdam:
KANAGAWA, kapt. W.P. Carot, 642 lasten, vracht NLG 79.94; DRIE GEZUSTERS, kapt. Gb. Fischer, 276 lasten, vracht NLG 80.60; TELENAK, kapt. J.R. Lusink, 398 lasten, vracht NLG 81.57; VREDE, kapt. D. van der Plas, 399 lasten, vracht NLG 81.97; OTTO, kapt. S. Streeman Tresling, 373 lasten, vracht NLG 82.-; STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. J.C. Ham, 396 lasten, vracht NLG 82.49; CHRISTINA, kapt. M.H. Visser 250 lasten, vracht NLG 82.50; MAIBIT, kapt. F.H. Popken, 609 lasten, vracht NLG 82.67; OCEAAN, kapt. J.R. Smit, 486 lasten, vracht NLG 82.99; HENRIËTTE MARIA, kapt. P.R. Tjebbes, 423 lasten, vracht NLG 82.99.
Voor Rotterdam:
NOACH II, kapt. J.C. F. Looyen, 503 lasten, vracht NLG 80.--
Voor Dordrecht:
NEDERLAND EN ORANJE, kapt. W.C. Phaff, 399 lasten, vracht NLG 82.81
Voor Middelburg:
HAAMSTEDE, kapt. G. Geerling, 391 lasten, vracht NLG 81.--

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 9 maart. Heden is van de werf van Gebr. Drenth alhier te water gelaten, het schoenerschip ANNA, groot 200 ton, gebouwd voor rekening van de heer J.J. Koerts alhier, en gevoerd zullende worden door kapitein B. H. Kuiper.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 26 februari. Kapt. P.F. Overklift van het schip NOORD BRABANT, ‘t welk den 17 dezer te San Francisco arriveerde, rapporteert dat hij op 31°NB. en 146°OL. een zware storm ondervond uit het ZW., met hoge en moeilijke zee, waardoor het schip zwaar werkte, gestadig veel water overnam en de naden van het dek sprongen; op 33°NB. en 152°OL. zette men de pompen aan en bevonden dat het water sterk met suiker doormengd was. Op 34°NB. en 155°OL. bedaarde het weder; het volk kwam achteruit en verzocht mij naar de naastbijzijnde haven te sturen,omdat het schip zwaar lek was. Op 35°NB. en 161°OL. hadden wij weder een zware storm en op 26°NB. en 163°OL. een orkaan uit het NW. tot WNW., waardoor wij gestadig dag en nacht moesten pompen om het schip lens te houden; de roef en de kajuit op dek waren ontzet, de kop van het roer was afgeslagen, de grote- en fokkemast gekraakt en zeilen en touwwerk gingen daardoor verloren. (opm: zie ook PGC 140370 en NRC 220470; het schip is op 080470 te San Francisco in averij verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. Helena, 12 februari. Het schip EUROPA, kapt. Glen, van Batavia naar Amsterdam, de 30e januari alhier gearriveerd, heeft de 17e december in een orkaan de ondermarszeil, stagzeilen enz. verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag 12 april 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, nº . 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip CHERIBON, laatst gevoerd door kapt. J. Reiniersen, volgens meet brief lang 42 meter 70 centimeter, wijd 7 meter 32 centimeter, hol 5 meter 41 centimeter, en alzo groot 752 tonnen of 397 last, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggend in de Westerhaven, te Rotterdam.
Gemeld schip is in 1869 nieuw gekoperd, vernageld en heeft grote reparaties bekomen.
Nog zal worden verkocht een chronometer van H. Barrand nº 2069 en een dito nº 2622, te bezichtigen bij de heren Batenburg & Co.
Informaties zijn mede te bekomen, bij de heren Ch. Cornelder & Zn., cargadoors.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hunnen meester, op dinsdag de 5e april 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, nº. 499, publiek verkopen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip JOHANNES ANTHONIUS, laatst gevoerd door kapt. A. de Voogd van der Straten, volgens meetbrief lang 40,30 meter, wijd 7,36 meter, hol 5,46 meter, en alzo groot 720 ton, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Het is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informaties bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 maart. Heden ochtend is de NOACH III, kapt. Wierickx, bij het naar zee gaan met bestemming naar Rotterdam, vastgeraakt op de Neptunus-droogte. De KONINGIN SOPHIA, die zojuist van Samarang kwam binnenstomen, heeft vruchteloos gepoogd het schip af te brengen. Nu is de TJILIWONG, met enige praauwen op sleeptouw, naar buiten gegaan. Het schip is thans aan het lossen en er bestaat alle hoop, dat het heden nacht met hoog water vlot zal komen.


Datum: 13 maart 1870


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 maart. Gisteren zijn hier aangebracht 5 zeevarenden, behorende tot de equipage van het (opm: Franse) schip THERÉSE, kapitein De la Chelle, komende van St. Petersburg en gisteren nacht gebleven op de hoogte van Terschelling. De kapitein, de stuurman en een oud matroos waren aan boord gebleven van het vaartuig en men wist thans nog niet met zekerheid te zeggen wat er van hen geworden is.


Datum: 14 maart 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 11 maart. Aangaande het onlangs te Wildervank nieuw gebouwde schoenerbrikschip NETTY, kapt. Veldhoen, d.d 27 januari j.l van Oostmahorn met een lading haver naar Glouchester vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. Over die bodem maakt men zich dan ook zeer ongerust. (opm: bedoeld is het schip NELLY, zie ook PGC 130870)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 maart. Het van Batavia te San Francisco aangekomen schip NOORD-BRABANT, kapitein van Overklift, heeft veel slecht weder doorgestaan, waardoor de grote en de fokkemast scheurden, veel zeil en tuig verloren gingen en door het werken van het schip veel water gepompt werd, dat met suiker vermengd was.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Het doet ons genoegen onze lezers te kunnen mededelen, dat de NOACH III, na ongeveer 60 koyang zijner lading gelost te hebben, gister voormiddag door verenigde krachtsinspanning der stoomboten TJILIWONG en BOGOR van het koraalrif af- en in diep water gebracht is. Het schip is door duikers onderzocht, die bevonden, dat de koperen huid niet de minste schade had geleden. De geloste lading wordt thans weder ingenomen en morgen ochtend zal de reis naar Nederland worden aanvaard.


Datum: 15 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Thans is verschenen het prospectus van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden is erevoorzitter van de maatschappij; commissarissen zijn de heren mr. C.J.A. Den Tex, E. Fuld, E. Mohr, A.R.J. Cramerus en C.F. Quien. De raad van bestuur bestaat uit de heren G.J. Boelen, Jul. G. Bunge, J. Boissevain, A.C. Wertheim, Mr. C.A. Crommelin, C.J. Viehoff, A.A. Bienfait, M.M. de Mouchy, P.C. Loopuyt en J.E. Cornelissen, van welke met het dagelijkse beheer worden belast de heren G.J. Boelen, J. Boissevain en C.J. Viehoff. De zetel van de op te richten naamloze vennootschap zal gevestigd zijn te Amsterdam. Het kapitaal zal bedragen NLG 6.000.000, waarvan de eerste serie, volgens artikel 4 van de statuten, groot is NLG 3.500.000 in 3.500 aandelen à NLG 1.000, splitsbaar in twee onderaandelen à NLG 500. Het kapitaal te verkrijgen door deze inschrijving zal worden aangewend tot het verschaffen van het materieel, bestemd tot het onderhouden van een stoomvaart tussen Nederland en Nederlands Oost Indië door het Suezkanaal, tot het aanleggen van steigers, magazijnen en werkplaatsen en tot roulerend werkkapitaal. Krachtens een overeenkomst gesloten met zijne excellentie de minister van koloniën, worden aan de in de vaart te brengen stoomschepen verzekerd jaarlijks tot ultimo december 1874: 4800 last Java-producten- in gelijke hoeveelheden verdeeld over 8 à 10 retourreizen, ter keuze van de Stoomvaart Maatschappij –, tot een minimum vracht van NLG 97½ per last. Daartegen geeft de Stoomvaart Maatschappij aan het Gouvernement preferentie voor 300 last ruimte op iedere uitgaande reis, tot de bij tarief voor particulieren te bepalen vracht - gelegenheid tot overvoer van 200 man troepen tot overeengekomen passage-prijs met ieder uitgaand stoomschip – mits het gouvernement 3 weken vóór het aangekondigde vertrek omtrent het al of niet gebruik maken van elke van deze preferenties zich verklare. De Stoomvaart Maatschappij verplicht zich verder tot het vervoer van specie voor rekening van het gouvernement à ¼ pct van de waarde en van brieven en pakketten op nader te bepalen voorwaarden. – De dienst zal worden geopend vóór of op 15 mei 1871. (De Staats-Courant van 3 maart 1870 no. 53 bevat de te dier zake met zijne excellentie de minister van koloniën gesloten overeenkomst, alsmede de aan die overeenkomst geannexeerde beschrijving van de in de vaart te brengen stoomschepen.) De inschrijving zal geopend zijn op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 1870, van 10 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags te Amsterdam in het lokaal “Odéon” Singel; te Rotterdam in het lokaal van de vergaderingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, boven de beurs. In de voornaamste steden van het rijk zal de gelegenheid tot deelneming mede worden opengesteld. Stortingen geschieden ten kantore van de Nederlandsche Bank te Amsterdam in voege als volgt: 25 % 14 dagen na de koninklijke bekrachtiging van de statuten; 25 % binnen twee maanden na de eerste storting; 25 % drie maanden na de tweede storting; 25 % drie maanden na de derde storting. Indien inschrijvingen het uit te geven bedrag te boven gaan, zullen zij pondspondsgewijze worden gereduceerd. Makelaars en commissionairs in effecten genieten ½% over het bedrag van de hun toegewezen inschrijvingen. De uitslag van de inschrijvingen zal zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. Indien onverhoopt inschrijvingen mochten blijven beneden het bedrag nodig geacht om de maatschappij op de in dit prospectus omschreven wijze tot stand te brengen, zullen de inschrijvers zo spoedig mogelijk, immers vóór 15 mei eerst komende, van hun verplichting worden ontheven. In het prospectus leest men voorts: “Sedert lang wachten Nederland en Java op de directe Stoomvaart-verbinding, welke in toenemende mate de voorwaarde wordt voor het behoud en de uitbreiding van een levendig handelsverkeer. Die behoefte van moederland en kolonie kan thans worden vervuld, nu door de toepassing van het “compound expansive system” op stoomschepen, en de doorgraving van de landengte van Suez een stoomvaart op Indië zeer rendabel kan zijn, zonder dat het nodig is op directe of indirecte subsidies van de Staat te steunen – weleer noodzakelijk geacht tot instandhouding van zulk een stoomvaart. Heeft nochtans de commissie, die zich met voorbereiding tot dit plan onledig hield, de medewerking van de staat gezocht, dan is dit omdat deze noodzakelijk werd geacht, niet tot instandhouding, maar tot vestiging van die stoomvaartlijn. Immers zal de staat een zo veelvuldig gebruik van de stoomschepen kunnen maken, dat de inrichting van de dienst in de eerste plaats met de door regering en Nederlandsche Handelmaatschappij erkende behoeften moest overeenstemmen. Die medewerking geeft tevens gelegenheid om de rentabiliteit van de zaak in het helderst licht te stellen. Het Nederlands gouvernement wil die medewerking verlenen, getuig de gesloten overeenkomst, welke onvoorwaardelijk aan de te vormen naamloze vennootschap overgaat. De naamloze vennootschap zal 4 ijzeren stoomschepen in de vaart brengen, ieder groot 2.000 gemeten tonnen. – de machines zullen van 400 pk nominaal zijn – kunnende uitoefenen effectief 1.600 pk, dus 75 pk nominaal of 300 pk effectief méér dan waartoe men gehouden is; welke vermeerdering wenselijk is geacht om een meest mogelijk geregelde loop van de dienst te verzekeren. De passagiers-inrichting zal voortreffelijk zijn en in ruimte en gemak en weelde met die van de meest gerenommeerde trans-atlantische lijnen in Engeland en Frankrijk gelijk staan. De verzorging zal niets te wensen overlaten. Bij tot stand komen van de zaak zullen de stoomschepen onmiddellijk worden op stapel gezet, afgewerkt onder toezicht van experts en in de hoogste klasse van Lloyds of Veritas opgenomen, tijdig worden opgeleverd om de dienst op de bij de overeenkomst met zijne excellentie de minister van koloniën bepaalde tijd te openen. De grondslagen van de onderhandeling met de scheepsbouwmeester over de levering van het materieel, berusten op betaling in gereed geld. Deze onderneming is nationaal. Het geldt hier niet de bevordering van enkel lokale belangen. De ere-voorzitter van de maatschappij, Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, aan wiens initiatief zij haar aanzijn te danken zal hebben, heeft van de beginne af daarin de bevordering gezien van de algemeen Nederlandse belangen. Iedere Nederlander, en wel het meest hij die in zijn bedrijf of door familie-betrekkingen met Java in verbinding staat, zal het gewicht beseffen van een onderneming, die de zeereis tot zes à zeven weken verkort, en wier belang meebrengt om door matige tarieven goederen en passagiers te trekken. De ontwerpers hebben gemeend, ten einde een vaste grondslag te hebben bij de aan de regering voorgesteld organisatie van de dienst, zich te moeten verstaan met scheepsbouwmeesters aan de Clyde, die door grote ondervinding en verkregen uitnemende resultaten van spoed en gering kolenverbruik van door hen geleverde stoomschepen, de waarborgen opleveren, welke tot de verbintenis om in hoogstens 50 dagen de reis af te leggen, vereist waren. Voor de verdere uitbreiding zijn en blijven zij echter volkomen vrij, zodat zij, waar daartoe aanleiding bestaat, de belangen van de Nederlandse nijverheid hopen te bevorderen. Een stoomvaart als de ontworpene belooft goede winsten. Aan dit prospectus is toegevoegd een berekening van het rendement van de onderneming, waarbij een uitkering van 16% wordt berekend. Het ogenblik is gekomen Nederland de vruchten te doen plukken, die de opening van de nieuwe waterweg voor het wereldverkeer met het oosten aanbiedt. Laat ons zorgen dat onze naburen ons tenminste op die baan de loef niet afsteken. Laat ons tevens van deze gelegenheid gebruik maken om de directe handel met Egypte en omliggende landen, tot welks vestiging krachtige pogingen worden aangewend, van een uitnemend gemeenschapsmiddel te voorzien. De Stoomvaart-Maatschappij Nederland, door vereende krachten tot stand gebracht, heeft ruim en veelbelovend veld voor zich en draagt in zich de kiem van duurzame welvaart en grote ontwikkeling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 maart. Heden middag sloeg de harde wind het beurtschip van Rotterdam op Groningen, kapitein Alberts, zwaar tot bovendeks met goederen beladen nabij Makkum op de stenen. De sleepboot MAGNET vertrok te 5 uur van hier om het schip zo mogelijk binnen te halen, doch de opvarenden hadden het juist in een sloep verlaten, zodat de boot zonder ’t schip terug kwam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 15 maart. Heden is van hier naar Soerabaija vertrokken de Engelse schoener AGNES, kapt. Tholen. (opm: zie JB 020270; kennelijk niet verkocht)


Datum: 16 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als last hebbende van hunne meesters, op dinsdag de 29e maart 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, nº. 499, publiek te verkopen de stoomsleep-raderboot ZUID-HOLLAND, voorzien van twee machines van lage drukking, tot een gezamenlijk vermogen van 150 paardenkracht, volgens meetbrief lang 25,08 meter, wijd 5,95 meter, hol 3,07 meter, en alzo groot zes en tachtig tonnen, met al deszelfs gereedschappen, zoals dezelve is liggende in de Geldersche kade, tegen de Beursbrug te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 11 maart. Volgens brief van kapt. R.H. van der Werf, voerende het Nederlandse schip GOUDVISCH, de 10e februari van Liverpool te Bari aangekomen, zou hij van daar naar Galipoli verzeilen om een lading in te nemen naar Falmouth om order.


Datum: 17 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het extra snelzeilend kopervast Zweeds schoenerschip ALEXIUS, groot 122 register tonnen en ladende 190 ton zwaar goed, gebouwd in juni 1869, geclassificeerd bij Veritas 3/3 G.1.1. voor 7 jaren, liggende alhier. Te bevragen bij Kuyper, Van Dam & Smeer. (opm: zie NRC 090570, de naam zal waarschijnlijk zijn ALEXIS)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 15 maart. Het schip SIJNE JACOBS, kapt. Blaupot, van Fernambucq, heden alhier aangekomen, heeft verschansingen en stutten verloren en 250 zakken suiker overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping te Rotterdam door de makelaars Montauban van Swijndregt & F.W. van Dam op maandag de 21e maart 1870, des namiddags ten 12 ure, in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, Nº. 499, van het wrak, van het wel bekend ijzeren raderstoomschip RAVENSBURY, groot na aftrek der machinekamer 595 ton, 220 paardenkracht, met daarin aanwezige stoommachine en verder toebehoren, masten, tuigage, provisies en steenkolen voor zo ver aan boord, in de staat waarin hetzelve ligt nabij de Hoek van Holland, op de Schulpenplaat. De aan boord zijnde lading, is niet in de koop begrepen. En voorts bij kavelingen de geborgen boten, ankers, kettingen, zeilen en provisies, enz. enz., zoals dezelve zijn liggende op het terrein van rijks entrepôt, gewezen marinewerf te Rotterdam. Nadere informaties bij genoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart- Maatschappij Nederland.
Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden, ere- voorzitter.
Commissarissen:
Mr. C. J. A. den Tex,  Burgemeester.
E. Fuld. ................... Lid der firma Becker & Fuld, bankiers, lid der Kamer van Koophandel                                                                                                                           
                                                                                                                             en Fabrieken.
E. Mohr,..................,,  ,,   ,,  Mohr & Co., lid der Kamer van Koophandel en
                                                                                                                             Fabrieken
A. R. J. Cramers.       Directeur der Nederlandsche Handelsbank.
C. F. Quien.               Lid der firma F. C. Quien, lid der Kamer van Koophandel en Fabriek-
                                     en, president- commissaris der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij.
Raad van bestuur:
G. J. Boelen..............Lid der firma De Vries & Co., reders en cargadoors,
Jul. G. Bunge............,,,,  ,,  Bunge & Co., reders en O-I handelaars.
J.Boissevain............. ,, ,,  ,,  Boissevain & Co. ,, ,,,,      ,,        , lid der
                                                                                                               gemeenteraad.
A. C. Wertheim. ......... ,,,,  ,, Wertheim & Gompertz, bankiers, lid van de Provinciale
                                                                                  Staten van Noord- Holland.
Mr. C. A. Crommelin Lid der Provinciale Staten van Noord- Holland en van de gemeente-
                                                                                                                                  raad.
C. J. Viehoff...............Oud zee- officier, ingenieur voor de scheepsbouw.
A. A. Bienfait..............Assuradeur.
M. M. de Monchy.........Lid der firma M. & R.de Monchy, oud handelaars, lid van de ge-
                                meenteraad en lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken.
P. C. Loopuyt.............Lid der firma Dorrepaal, Loopuyt & Co., oud O-I handelaars.
J. E. Cornelissen.      Directeur der afdeling zeevaart van het Koninkl. Meteorol. Instituut.
Kapitaal NLG 6.000.000
Uitgifte van de eerste serie, groot NLG 3.500.000, in 3500 aandelen à NLG 1000, splitsbaar in twee onderaandelen à NLG 500,-, bestemd tot het vestigen van directe stoomvaart van Nederland op Java, door het Suez- kanaal, ingevolge overeenkomst met Zijne Ex. de minister van koloniën, opgenomen in de Staatscourant van 3 maart 1870.
De inschrijving zal geopend zijn op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 1870, van 10 ure ’s morgens tot 2 ure ’s namiddags te Amsterdam in het lokaal Odéon, Singel en te Rotterdam in het lokaal der vergaderingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, boven de Beurs. In de voornaamste steden des rijks zal de gelegenheid tot deelneming mede worden opengesteld.
Stortingen geschieden ten kantore der Nederlandsche Bank te Amsterdam in voege als volgt: 25% 14 dagen na de koninklijke bekrachtiging der statuten.
             25 ,, binnen twee maanden na de eerste storting.
             25 ,, drie maanden na de tweede storting.
             25 ,, drie maanden na de derde storting.
Prospectussen, wel met uitvoerige berekeningen der te verwachten voordelen voor de deelnemers, zijn gratis verkrijgbaar bij Gebr. Van Es, firma H. van Munster & Zoon en Blikman & Sartorius, te Amsterdam, en Nijgh & van Ditmar, te Rotterdam.
NB. Makelaars en commissionairs in effecten genieten ½% over het bedrag der hun toegewezen inschrijvingen.


Datum: 18 maart 1870


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Ingezonden stukken. Stoomvaart op Indië door het Suez-kanaal.
Blijkens de verspreide prospectussen zal de inschrijving tot deelneming in de op te richten Stoomvaart Maatschappij Nederland, die zich de vaart op Indië door het Suez-Kanaal ten doel stelt, te Amsterdam en Rotterdam geopend zijn op 24, 25 en 26 dezer maand. Ook in onze stad wordt daartoe, blijkens een in deze courant geplaatste advertentie, de gelegenheid aangeboden, en ofschoon daarin slechts één firma genoemd wordt, kunnen wij met zekerheid zeggen, dat die inschrijvingen bij alhier gevestigde kassiers of commissionairs in effecten op volkomen gelijke voet kunnen worden gedaan.
Het grote nationale belang en de rentabiliteit der zaak zijn in het prospectus en de daarbij gevoegde berekeningen ten duidelijkste aangetoond. De soliditeit der op te richten maatschappij vindt een deugdelijke waarborg in de inhoud der statuten en in de namen der personen, aan wie haar bestuur zal zijn toevertrouwd.
Men mag dus aannemen dat onze van zo vele grote fortuinen niet karig bedeelde stad, evenmin als bij oprichting der Ned. Handelmaatschappij zal achterwege blijven om in deze nationale onderneming deel te nemen.
Wij noemen de Nederlandsche Handel Maatschappij om er op te wijzen dat thans behoort vermeden te worden, wat destijds geschied is, namelijk dit, dat een misschien niet onaanzienlijk gedeelte der inschrijvingen toen te Amsterdam en niet te Dordrecht zelf genomen is, waardoor al de Dordrechtse inschrijvingen niet bij elkander gebleven zijn, en deze stad niet zodanig aandeel in de bevrachtingen der Nederlandsche Handel Maatschappij heeft verkregen, als haar in verhouding tot het werkelijk bedrag harer deelname toekwam.
Dit behoort thans, wil Dordrecht enige invloed op de nieuwe nationale onderneming verkrijgen en behouden, vermeden te worden. Het is daarom nuttig en nodig dat de inschrijvingen van Dordrechtse ingezetenen ook te Dordrecht genomen worden, opdat van het volle bedrag der deelneming hier ter stede moge blijken. En wanneer dit, zo als mag verwacht worden, niet onaanzienlijk is, dan kan ook met grond verlangd, ja tegemoet gezien worden dat Dordrecht in het Bestuur der Maatschappij, waarin nog twee plaatsen onvervuld gebleven zijn, niet onvertegenwoordigd zal worden gelaten.
Dat op de medewerking onzer stad prijs gesteld en haar belang bij deze nationale onderneming erkend wordt, is daaruit gebleken dat, bij het onderhoud dat Zijne Majesteit daarover op de vierde dezer maand met Z.K.H. Hendrik en de minister van binnenlandse zaken heeft gehad, niet alleen de voorzitters der Kamers van Koophandel van Amsterdam en Rotterdam, maar ook de voorzitter onzer kamer, zijn geroepen.
En zal Dordrecht zelf die medewerking minder hoog waarderen, zal zij het grote belang dat zij bij het tot stand komen dezer zaak heeft, niet gaaf erkennen, en door een ruime deelneming daarvan niet het bewijs leveren? Het tegendeel mag worden verwacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop van een overdekt kofschip. H. de Koe, deurwaarder en candidaat-notaris te Lemmer, zal op donderdag 31 maart e.k des voormiddags te 11 uren, ten huize van A. Teitsma in het Heerenlogement aldaar, ten verzoeke van de eigenaar en schipper A. Arends, in een zitting publiek te verkopen het in 1866 te Groningen gebouwde, best onderhouden kofschip, genaamd HENDERIKA CHRISTINA, groot 106 tonnen binnen- of 62 zeetonnen, met staand en lopend want en volledige inventaris, blijkens opgaaf daarvan, ten kantore van genoemde deurwaarder ter inzage nedergelegd, waar tevens de verkoopvoorwaarden te vernemem zijn. Liggend bedoeld schip in het scheepvaartwater te Lemmer. Aanvaarding dadelijk, betaling 1 mei 1870.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Wordt gevraagd, om zo spoedig mogelijk in dienst te treden, een scheepstimmerman, om als baas te ageren, op de scheepstimmerwerf van de wed. C.P. Bakker, geboren Visser, te Lemmer; goed bekend met den eikenhouthandel en voorzien van goede getuigschriften.


Datum: 19 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Helsingborg, 12 maart. Heden kwam alhier binnen de ANDREAS BANK, van Elseneur. Deze kof behoorde vroeger te Farmsum te huis, onder de naam van HILLECHIENA WOLKAMMER, kapt. Vos, doch werd in november 1869, na belangrijke averij te hebben bekomen, alhier verkocht aan de heer Stewenius.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 2 maart. Het hier op 26 februari van Padang aangekomen schip WAALSTROOM, kapt. Drijver, heeft gedurende 14 dagen op de hoogte van Bermuda zware stormen doorgestaan.


Datum: 20 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 18 maart. Heden is van de werf van de heer Joost Pot alhier met goed gevolg te water gelaten het brikschip NIJVERHEID, bestemd voor de kleine vaart, hetwelk zal varen onder directie van de heer Joost Pot en gevoerd worden door kapt. M. van der Hidde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 19 maart. Heden liep met het beste gevolg van de werf van de heren J. & K. Smit alhier te water, het fregatschip genaamd OTTOLINA, gebouwd voor rekening van de heer Murk Lels te Kinderdijk. Nadat het prachtige schip statig van de helling was gegleden, verzamelden zich een aantal vrienden rondom de heer Lels, om hem de afloop van het naar zijn echtgenote genoemd schip geluk te wensen, waarop de heer Lels alle aanwezigen uitnodigde tot een door de heren J. & K. Smit aangeboden collation. Spoedig heerste daar onder uitmuntende leiding van de heer Lels een gulle vrolijkheid, in welke allen onverdeeld instemden, en die de genodigden als het ware aan de plaats bond. Voor de van Rotterdam gekomen vrienden en genodigden lag een stoomboot gereed om hen terug te brengen, van welke gelegenheid eerst laat in de avond werd gebruik gemaakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal, ten verzoeke van de heren Zeilmaker & Co. aldaar, als gelastigde van Schipper J.P. Alberts, hierna te noemen, op woensdag den 23 maart 1870, des morgens ten 11 ure precies, in het openbaar, á contant verkopen:
- Ten huize van den logementhouder H. van der Wal, aan de Noorderhaven te Harlingen: De zwaar door zeewater beschadigde koopmansgoederen, geborgen uit het beurtschip genaamd MARTHA, gevoerd door Schipper J.P. Alberts, in de beurt van Groningen op Rotterdam v.v. en den 12 maart j.l. op de Makkumerwaard totaal verongelukt, bestaande in: Een partijtje klaverzaad, glas, koper, meel, erwten, bonen, rijst, jenever, traan, olie, garens, verfwaren enz., enz.
- Aan de Zoutsloot achter de Noorderhaven aldaar: De geborgen tuigage van genoemd schip, bestaande in: zeilen, touwwerk, ankers, kettingen, mast, zwaarden, roer enz.
Daags van den verkoopdag te bezichtigen. Nadere informatie ten kantore van de heren Zeilmaker & Co. te Harlingen.


Datum: 21 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 februari. In de avond van de 5e dezer is ten 4½ ure aan boord van het Belgische schip FREDERIC, kapt. Nicaise, groot 803 ton, liggende ter buitenrede, brand ontstaan, die zo spoedig toenam, dat het schip een prooi der vlammen is geworden. De FREDERIC kwam van Honkong en had een lading van 381 Chinese koelies aan boord, bestemd om naar Callao in Peru te worden overgevoerd. De oorzaak van het ontstaan van de brand is tot nog toe onbekend. Hij is achteruit begonnen. Het scheepsvolk liet spoedig het anker slippen en zette zeil, met het voornemen het schip ergens op strand te zetten, dit mocht echter niet gelukken daar de brand te spoedig toenam. De nodige hulpmiddelen ter redding en blussing van alle ter rede liggende schepen, waren spoedig bij de brand zodat hier dan ook aan toe is te schrijven, dat slechts 12 mensenlevens zijn te betreuren. Het brandende schip is naar het rif van het eiland Leiden gesleept en gedreven en is aldaar gezonken. De equipage is gered en verblijft, wat de scheepsofficieren aangaat, te Batavia in een logement, en de mindere schepelingen aan boord van het wachtschip ter rede. De 365 geredde Chinezen; waaronder 2 vrouwen zijn gisteren ochtend per Bogor, van het wachtschip afgehaald, waar zij de nacht hadden doorgebracht, en houden hun logies in het ruime gebouw tegenover de Stadsherberg.
 

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Lemmer. Publieke verkoop van een overdekt kofschip. H. de Koe, deurwaarder en kandidaat-notaris te Lemmer, zal op donderdag de 31e maart eerst komend 's voormiddags 11 uur ten huize van A. Teitsma, in het herenlogement aldaar ten verzoeke van de eigenaar en schipper A. Arends, in één zitting publiek verkopen: het in 1866 te Groningen gebouwd, best onderhouden overdekt kofschip genaamd HENDRIKA CHRISTINA, groot 106 binnen- of 62 zeetonnen met staand- en lopend want en volledige inventaris, blijkens opgaaf daarvan ten kantore van genoemde deurwaarder ter inzage neergelegd, waar tevens de verkoopsvoorwaarden te vernemen zijn. Liggende bedoeld schip in het scheepsvaarwater te Lemmer. Aanvaarding dadelijk – betaling 1 mei 1870.


Datum: 22 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Rozenburg. De burgemeester strandvonder van de gemeente Rozenburg, is voornemens om op woensdag de 30e maart 1870, des namiddags ten 2 ure in het veerhuis aan de Maassluische Veerheuvel te Rozenburg, publiek om contant geld aan de hoogste bieder te verkopen: het wrak van het Noorse schoenerschip OLAF, in de staat waarin hetzelve ligt aan de noord-westpunt van het eiland Rozenburg. Hetgeen van de lading, bestaan hebbende in beenderen en duigen, zich nog aan boord bevindt, is in de koop begrepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAAR, onder bevel van de kapt. t/z F.R. Toe Water, laatst komende van La Spezia, is zaterdag ter rede van Texel aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 16 februari. Het schip RIVAL, kapt. A.E. Doewes, van Buenos Ayres naar Engeland, heeft op 26 januari op de hoogte van Kaap St. Marie (opm: waarschijnlijk Cabo St. Marta Grande; positie 28º32’ZB en 48º46’WL) in een hevige storm de masten verloren en meer andere schade bekomen. (opm: zie ook PGC 260370 en 300370)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. de Koe, deurwaarder en kandidaat notaris te Lemmer, zal op donderdag den 31 maart e.k., ’s voormiddags 11 uur, ten huize van A. Teitsma, in het Heeren Logement aldaar, ten verzoeke van den eigenaar en schipper A. Arends, in ene zitting, publiek verkopen: Het in 1866 te Groningen gebouwd best onderhouden overdekt Kofschip, genaamd HENDRIKA CHRISTINA, groot 106 binnen of 62 zeetonnen, met staand en lopend want en volledige inventaris, blijkens opgaaf daarvan ten kantore van genoemde deurwaarder ter inzage neder gelegd, waar tevens de verkoopvoorwaarden te vernemen zijn. Liggende bedoeld schip in het scheepsvaarwater te Lemmer. Aanvaarding dadelijk, betaling 1 mei 1870.


Datum: 23 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Het Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Sissingh, van Soerabaya naar Rotterdam, heeft volgens brief van de kapitein, in Straat Bali, even aan den rond gezeten; de pompen waren door experts verzegeld geworden, en had het schip in 16 uur slechts een duim water gemaakt, zodat er geen bezwaar bestond de reis voort te zetten. (opm: zie JB 070270)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Volgens particulier bericht, is het schip ANNA, kapt. Korfker, den 20 januari van Genua naar Tarento en Gallipoli vertrokken om voor St. Petersburg te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Volgens brief van kapt. Reeders, voerende het schip MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, lag hij op 17 januari in goede staat te Paso de Patria (opm: in Paraguay, 27º17’ZB en 58º34’WL; 520 mijl ten noorden van Buenos Aires).


Datum: 24 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Wassenaar op woensdag de 30e maart 1870, des morgens ten 10 ure om contant geld, van de gestrande koftjalk EMANUEL, groot 65 zeetonnen, liggende op het Wassenaarse strand nabij Scheveningen, alsmede van de gehele inventaris, zeilen, ankers, kettingen enz.; daags vóór de verkoop te bezichtigen. Nadere informaties ten kantore van de notaris Van Bergen te Wassenaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 19 februari. Gelijk men weet is Zr.Ms. stoomschip KIJKDUIN, commandant de kapitein-luitenant H.E. Bunnik, in het begin van de maand januari jl., met een commissie naar Haïti vertrokken om onderzoek te doen in de zaak van de verbeurdverklaring van de Nederlandse bark MARGARETHA en haar lading en daarin het nodige te verrichten. Naar wij thans vernemen, werd de genoemde bark verbeurd verklaard wegens het drijven van smokkelhandel in de haven van Bennet. De commissie heeft echter van het voorlopig bestuur van de republiek te Port-au-Prince de teruggave van de bark MARGARETHA en een som van FFR 8.000 als schadevergoeding verkregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Antwerpen, 21 maart. Aangaande het te Batavia afgebrande schip FREDERIC, kapt. Nicaisse, van Hongkong naar Callao, wordt gemeld dat de kapitein te vergeefs getracht had een schip te bevrachten om met de koelies de reis te vervolgen.

Krant:
  JB - Javabode

Volgens telegram d.d. 23 dezer van Soerabaya, is de loods der ALDEBARAN, kapt. Meijboom, de 17e dezer van Soerabaya naar Nederland vertrokken, nog aan boord. Het schip zit niet gevaarlijk, doch moet lossen. De stoomboot KONINGIN SOPHIA vertrekt te 3 ure direct naar Batavia om assistentie te verlenen in Straat Bali.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Volgens telegram van Soerabaya d.d. heden is het barkschip AMAZONE heden op vendutie bij Louis de Wilde & Co. verkocht voor NLG 19.300. Koper is Thomas & Co.

Krant:
  JB - Javabode

Men schrijft ons van Soerabaja, dd. 17 maart:
Tot hedenmiddag 2 uur werd tevergeefs uitgezien naar de aankomst van de stoomboot BARON SLOET VAN DE BEELE, die uiterlijk hedenmorgen van haar retourreis uit de Molukken terug werd verwacht; doch het uitzien daarnaar bleef even vruchteloos als een zoeken in den blinde. Niettegenstaande die boot nog niet aan is en alle handelskantoren daar min of meer onder lijden, vertrekt toch morgenochtend de stoomboot KONING WILLEM III naar de Molukken. Ons dunkt dat er voor directe verbinding naar Makassar zulk een grote haast niet is. Immers is hedenmorgen pas de BATAVIA derwaarts vertrokken en de directie van de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij zou belanghebbenden ontegenzeggelijk een grote dienst bewezen hebben, zo zij deze in staat stelde om per kerende te kunnen antwoorden. Nu zijn zij allen genoodzaakt om hun te ontvangen brieven tot 17 april onbeantwoord te laten liggen. De Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij is te goed ingericht, dan dat zij er niet op zoude hebben kunnen letten dat de maand februari enige dagen minder telt en een uitstel van vertrek van hier van een of twee dagen niet te veel opgeofferd was aan het handelsverkeer. Ons dunkt dat de directie daarvoor even goed in het algemeen belang een advertentie had kunnen plaatsen of een circulaire door bemiddeling van het postkantoor had kunnen rondzenden, welke inhield dat de boot derwaarts 24 of 12 uur ná aankomst van de Molukken boot vertrok. In alle gevallen is de handel afgescheiden van particuliere berichten daardoor in genen dele in de hand gewerkt. Wij menen dat het zoveel oponthoud niet zou gegeven hebben, wanneer men de boot naar de Molukken een dag had laten overblijven, evenals ten uwent het geval was met de boot, die 25 februari naar Padang moest gaan en dit dan door een annonce in de courant van de vorige dag had bekend gemaakt. Van hier naar de Molukken is slechts één maal ’s maands gelegenheid, terwijl naar Padang zulks tweemaal per maand plaats heeft.


Datum: 25 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 22 maart. Het schip BURGER, kapt. Van der Laan, van Rotterdam naar Ipswich, is binnenkomende aan de grond geraakt, doch zonder hulp en waarschijnlijk zonder schade weer vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 24 maart. Het schip PLEIADEN, kapt. De Jonge, gisteren van Laguna om order hier binnengelopen, heeft in den afgelopen nacht beide ankers verloren en is opgezeild naar Antwerpen.
AH 250370
Advertentie. W. de Lorme van Rossem en A.J. Corver, makelaars, zullen op maandag de 4e april, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen een extraordinair, welbezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DRIE GEBROEDERS, laatst gevoerd door kapt. W.T. Fenenga, volgens meetbrief lang 24,08 meter, wijd 4,77 meter, hol 2,51 meter en alzo gemeten op 130 tonnen of 68 lasten, liggende aan de werf de Paerel, Wittenburgergracht. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Jan Corver & Co. (opm: de kof, bouwjaar 1835, werd verkocht met behoud van naam; nieuwe kapitein J.J. Lodewijks)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 23 maart. Z.M. heeft als blijk van goedkeuring en tevredenheid verleend aan H. Luken, kapitein van het Belgische zeeschip JOSEPHINE, de zilveren medaille en een loffelijk getuigschrift, en aan J. Petersen, stuurman, J. Schepers, kok, H.Koop en G.L. Heijen, matrozen en G.J. Springfield en P.J.A. Heijen, jongens, alle behorende tot de bemanning van genoemd vaartuig, ieder een geldelijke beloning en een loffelijk getuigschrift, wegens de hulp verleend ter redding van de bemanning van het Nederlandse kofschip TWEE BROEDERS, van Veendam, bij het lijden van schipbreuk op zijn reis van Dantzig naar Brussel op 19 december laatstleden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 maart. Bij het vrijdag jl. gehouden examen voor varenslieden, afgenomen door de heer T. Jaski, scheepsreder te Amsterdam, en de heer L. Janse, lector aan de kweekschool voor de zeevaart aldaar, is opnieuw gebleken hoe goed onze wis- en zeevaartkundige school is ingericht. Diploma’s zijn uitgereikt aan: P. Schots, van Ameland, als 1ste stuurman voor de grote vaart; J. Volbeda, van Arum; S. de Jong, van de Lemmer en Adema, van Leeuwarden, als 2de stuurman grote vaart; P. Kuiper, te Harlingen, als 3de stuurman voor de grote vaart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Metzlar te Oldeberkoop zal donderdag den 7 april 1870, na de middags 3 uur, bij Cnossen te Noordwolde, publiek verkopen, voor Johannes Reints van der Veen: Een overdekt Praamschip, genaamd de VROUW REINGJEN, groot 32 ton, met complete inventaris. Inmiddels informatie bij den notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op dinsdag 29 maart 1870, ’s morgens ten 10 ure, zal, ten verzoeke van kapitein De la Stelle, en krachtens bevelschrift van den consul generaal van Frankrijk te Amsterdam, door P.T. Krul, scheepsagent te Terschelling, ten overstaan van den notaris S. Brons Boldingh, bij het Domeinpakhuis te Hoorn op Terschelling, publiek worden verkocht: Het wrak of casco van het op 11 dezer maand op Terschelling gestrande Franse driemast schoenerschip THERÈSE, met het zich daarin nog bevindende gedeelte der lading lijnzaad, alsmede van dat schip geborgen uitmuntende en volledige inventaris. (opm. zie ook LC 130370, LC 250370)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G. Posthuma te Dokkum zal, mede ten verzoeke van den notaris N.L.J. Bruinsma te Ameland, op donderdagen 31 maart e.k. provisioneel en 7 april e.k. finaal, telkens ’s namiddags 4 uur, in het logement van A. Hacquebord te Dokkum, publiek verkopen een welbezeild smakschip, genaamd HILLEGONDA MARIA, laatst gevoerd door D.D. van der Meulen, gemeten op 71 ton of 38 lasten, en zulks met volledige inventaris, zoals hetzelve thans is liggende te Dokkum. (opm. LC 170470 meldt dat is geboden NLG 850.)


Datum: 26 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag, van het Italiaanse schoenerschip, genaamd TERRIBILE, liggende te Rotterdam, in de Scheepmakershaven, lang volgens meetbrief 26 meters 60 centimeters ; wijd 4 meters 73 centimeters, hol 3 meters 42 centimeters, en alzo groot 191 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, gevoerd geweest door schipper Nicolo Gaetano Ferraro, ten verzoeke van de heren Kerdijk en Pincoffs, kooplieden en reders, doch ten deze niet handelende in voorschreven kwaliteit, wonende te Rotterdam, domicilie kiezende ten kantore van de procureur Mr. Gerardus Combertus Burger, aan de Haringvliet, wijk 12, nummer 47, te Rotterdam. Requiranten uit krachte van een vonnis, gewezen bij verstek door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, de tweede februari achttienhonderd zeventig, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Treussart van Rappard, de tiende februari daaraanvolgende, in zake van de requiranten, als eisers, tegen voornoemde schipper Nicolo Gaetano Ferraro, als gedaagde, bij hetwelk deze is veroordeeld, om aan de eisers te betalen het bedrag van vijf contos twee honderd vier en zestig duizend reis als hoofdbedrag van de bodemerij lening, makende tegen de koers van drie en vijftig en een vierde pence per mil reis een duizend een honderd acht en zestig pond twee shillings en elf pence Sterling, twee honderd dertig pond veertien shillings twee pence Sterling, voor negentien en drie vierde percent bodemerij premie, te samen alzo een duizend drie honderd acht en negentig pond zeventien shillings een penny Sterling, of behoudens erreur in de reductie tegen twaaf gulden per pond Sterling, zestien duizend zeven honderd zes en tachtig gulden vijf en twintig cent Nederlands courant, wegens bodemerijschuld, met de interesten en kosten en daarvoor onder anderen hetzelve schip en toebehoren speciaal verbonden en executabel en daarna arrestanten op hetzelve schip en toebehoren.
De executanten hebben het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van twee duizend gulden.
De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, op woensdag de twintigste april, achttienhonderd zeventig, des voormiddags ten elf ure precies. De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergemelde rechtbank, en kopie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Mr. Gerardus Combertus Burger, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Rotterdam, 26 maart 1870, Mr. G. C. Burger, procureur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Eergisteren is van de werf der heren Christie, Nolet & De Kuyper te Delfshaven met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd ijzeren raderstoomschip KÖNIG WILHELM, voor rekening der heren Chr. Musmacher & Cie, te Mülheim aan den Rijn, en bestemd tot passagiers- en goederenvervoer tussen Keulen en Mülheim aan den Rijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 maart. Volgens bericht van Buenos Ayres d.d. 9 februari zou de kapitein van het op Polom (opm: bedoeld zal zijn: La Paloma) gestrande schip RIVAL daarbij omgekomen zijn. (opm: zie PGC 300370)


Datum: 27 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Het voor de dienst van de bebakening en kustverlichting in Nederlands Indië bestemde stoomvaartuig ARGUS, waarover, voor de overvoer derwaarts, het bevel is opgedragen aan de luitenant ter zee van de 1e klasse G.C.C. Thierens, is in de voormiddag van de 26e dezer van de rede van Hellevoetsluis naar zee vertrokken.


Datum: 28 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 26 februari. De LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. Campbell, van Batavia naar Amsterdam, is hier de 22e binnengekomen. Hetzelve heeft de 21e december in Straat Sunda gestoten, doch kwam weer vlot zonder water te maken, met verlies van een anker, een gedeelte ketting en een tros, na daarvan weer hier voorzien te zijn, heeft hetzelve de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Lemmer. Publieke verkoop van een overdekt kofschip.
H. de Koe, deurwaarder en kandidaat-notaris te Lemmer, zal op donderdag de 31e maart e.k. ’s voormiddags 11 uur ten huize van A. Teitsma, in het Heerenlogement aldaar ten verzoeke van de eigenaar en schipper A. Arends, in één zitting publiek verkopen het in 1866 te Groningen gebouwd best onderhouden overdekt kofschip genaamd HENDRIKA CHRISTINA, groot 106 binnen- of 62 zeetonnen met staand- en lopend want en volledige inventaris, blijkens opgaaf daarvan ten kantore van genoemde deurwaarder ter inzage neergelegd, waar tevens de verkoopsvoorwaarden te vernemen zijn, liggende bedoeld schip in het scheepsvaarwater te Lemmer.
Aanvaarding dadelijk, betaling 1 mei 1870.


Datum: 29 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. C. van der Lek de Qlercq, zal, ten verzoeke van zijn principalen publiek verkopen, telkens des voormiddags ten 10 ure:
1e. Op vrijdag 1 april 1870 te Zierikzee, te beginnen aan de Stads-Commerciewerf:
-  het casco van het Noorse schoenerschip SEAGULL, gevoerd geweest door kapt. A.B. Govertsen, groot ongeveer 140 tonnen, liggende in de haven aldaar.
-  Plus minus 4100 stuks grenen platen, 2½ – 7 dm. van verschillende lengte, afkomstig uit bovengemeld schip, afgeladen te Wijborg.
2e. Op zaterdag 2 april 1870 te Burghsluis aan de hofstede van de heer W. Vis:
-          de geredde inventaris van genoemd schip, bestaande uit een partij zeilen, staand en lopend want, kettingen, ankers, 1 sloep enzovoorts.
-          Plus minus 440 stuks grenen platen, van gelijke afmeting als bovenstaande en afkomstig van dezelfde lading.
Nadere informaties zijn te bekomen bij de heren M.C. De Crane en Zoon, te Zierikzee, zover het hout betreft bij de weledelgestrenge heer F.C. Tromp te Amsterdam en bij voornoemde notaris. (opm: verkoop vermoedelijk uitgesteld, zie NRC 240470)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Mr. C. van der Lek de Qlercq zal ten verzoeke van zijn principalen op vrijdag 1 april 1870, na afloop van de verkoping van de SEAGULL op de Nieuwe haven te Zierikzee publiek verkopen: de gedeeltelijk geredde inventaris van het verongelukt Engels schoenerschip W. & M.J. , kapt. Angon, bestaande uit zeilen, ankers, kettingen, touwwerk, rondhout enzovoorts. Nadere informaties zijn te bekomen te Zierikzee, bij de heer H.A. van IJsselstijn, consulair agent van Engeland, de heren M.C. de Crane & Zoon en voornoemde notaris.


Datum: 30 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 27 maart. Van de Nederlandse schoener CONCORDIA, welke de 23 januari op Dog eiland is gestrand en later is afgebracht en gezonken,ongeveer 2½ mijl ZO van Ram Head, eiland St. John bij Tortola, zijn 66 fusten rum, alhier aangebracht, door het Nederlandse consul publiek verkocht. (opm: zie ook PGC 310370)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Het bericht, als zou kapitein Doewes bij de stranding van het schip RIVAL daarbij zijn omgekomen zijn, is onjuist. We kunnen met zekerheid melden dat te Veendam een eigenhandig schrijven van de kapitein na de stranding van het schip is ontvangen.


Datum: 31 maart 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 30 maart. Volgens brief van kapitein Nagel, gevoerd hebbende het Nederlandse schip H. VINCENTIUS VAN PAULO, d.d. Southampton 23 dezer, waren schip en lading te Key West publiek verkocht. Het eerstgenoemde had 2.368 dollar, de laatstgenoemde 2.654 dollar opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. Zeeff, van Demerary naar Liverpool, op Dog Island gestrand, is op 31 januari vlotgekomen en op 2½ mijl Z.O van Ram Head (schier-eiland, St. John, bij Tortola gezonken (bij benadering aanvankelijk gezonken in positie 18º16’ 11”NB en 64º40´17`WL). Van de lading waren 66 fusten rum geborgen en op St. Thomas verkocht. (opm: zie ook NRC 050470 voor tweede stranding)


Datum: 01 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 maart. Volgens rapport van visserslieden is het Nederlandse schip ANTJE, kapt. Klein, van Londen naar Stettin, ten noorden van hier in het ijs bezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Sappemeer, 29 maart. Laatstleden woensdag is hier met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeesters J. & H. Nijhuis te watergelaten de galjoot GRIETJE, groot 60 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. M. Rasker, van Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op dinsdag 12 april 1870, ’s morgens ten 10 ure, zal, krachtens bevelschrift van den consul generaal van Frankrijk te Amsterdam, door P.T. Krul, scheepsagent te Terschelling, ten overstaan van den notaris S. Brons Boldingh aldaar, publiek worden verkocht: Ruim tachtig last droog lijnzaad, geborgen uit het te Terschelling gestrande Franse driemast Schoenerschip THERÉSE, gevoerd geweest bij kapitein de Lastelle, gekomen van St. Petersburg, met bestemming naar Duinkerken. Inlichtingen zijn te bekomen en monsters zijn te bezichtigen aan het Consulaat Generaal van Frankrijk te Amsterdam, Oosteinde, Z, 53, benevens aan het Consulair Agentschap van Frankrijk te Harlingen.


Datum: 02 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart 1870. Ingezonden stukken. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Nu het ogenblik van de beslissing nabij komt, is het ons een behoefte om er op te wijzen welke grote belangen het hier geldt. Het welslagen van de zaak, welker vestiging wij hebben voorbereid, hangt thans af van de vraag of er nog enige honderden van onze landgenoten zijn die met een kleine som de kansen willen lopen van een nationale scheepvaart-onderneming, - kansen, die bijzonder gunstig zijn, mits zij terstond met voldoende kapitaal begint. Wij hebben NLG 3½ miljoen nodig - niet meer. Het kapitaal is in de statuten op zes miljoen bepaald, uitsluitend met het oog op een even gewenste als waarschijnlijke latere uitbreiding. Met die NLG 3½ miljoen zal het bestuur vier stoomschepen in de vaart brengen, ter uitvoering van de overeenkomst aangegaan met de minister van koloniën. Nederland zal daardoor langs de nieuwe en dagelijks meer gewaardeerde verkorte zeeweg, het Suezkanaal, een eigen direct stoomverkeer openen met zijn grootste overzeese handelsconnectie, met het land dat jaarlijks voor NLG 50 miljoen producten naar Nederland consigneert. Het zal bovendien een menigte artikelen, die thans via Engeland naar Egypte gaan, direct op snelle en onkostbare wijze derwaarts kunnen expediëren. De honderdtallen passagiers tussen Nederland en Java zullen een aanmerkelijke besparing bespeuren - hetzij in hun beurs - voor zover zij anders per mail waren gegaan- of in hun tijd, voor zover zij thans het zeilschip verkiezen. Bij zulk een uitgestrekt veld ter exploitatie is de stoomvaart winstgevend. Men schrijft ons uit Engeland, waar toch voordelige stoomvaartlijnen niet zeldzaam zijn, dat dáár een zo winstgevende onderneming als deze door de intelligente steun van de Nederlandse regering worden zal, onbekend is. In Engeland zou het benodigde kapitaal in een dag zijn gevonden, indien de zaak in Engelse handen was gebracht. Was dat wenselijk? Wij rekenden op de medewerking van onze landgenoten. Ook niet te vergeefs! Er kwam bij de eerste oproeping NLG 2½ miljoen, bijeengebracht door het bestuur met de vorstelijke ere-voorzitter aan het hoofd, door de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die terstond voor NLG 100.000 deelnam, door de handel van Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en verder door particulieren over het gehele land verspreid. Bij die inschrijving – wij wensen het uitdrukkelijk te herhalen – is geen enkel aandeel, dat in betaling wordt gegeven voor te leveren materieel. De namen van de eerste inschrijvers zouden vertrouwen geven in iedere zaak. Maar het is een kleine keurbende. Haar krachten zijn nog niet uitgeput. Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden wil zijn belangrijke deelname verdubbelen. Verscheidene inschrijvers hebben dat voetspoor gevolgd. Maar de kring van de eerste deelnemers is zo klein, dat hij zich gemakkelijk laat uitbreiden. Niemand blijve terug uit onverschilligheid. Door samenwerking van ons geëerbiedigd vorstenhuis, van de regering en de Nederlandsche Handel-Maatschappij met de handelsstand van de twee grootste koopsteden is deze zaak voorbereid. De gevoerde onderhandelingen geven ons recht te beweren dat zulk een gunstig ogenblik om de eigen stoomvaart op Java door het Suezkanaal te vestigen niet weer terug komt. Zaterdag en maandag aanstaande zijn de beslissende dagen.
Amsterdam, 31 maart 1870, G.J. Boelen. Jul. G. Bunge. J. Boissevain.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triëst, 26 maart. De stoomboot CYCLOOP, kapt. Hendriks, van hier naar Rotterdam bestemd, liep de 24e dezer te Lissa (opm: haven thans genaamd Vis, 31 mijl ZtW van Spalato [Split, Kroatië]) wegens slecht weder binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 maart. Het schip ST. PETERSBURG, kapt. T.T. Dijkstra, van Glasgow naar Amsterdam, is, volgens telegrafisch bericht, na op een wrak gestoten te hebben, gezonken doch het volk gered. (opm: zie NRC 040470)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april Het schip ANNA, kapt. G.F. Kuyper, van Bremen naar Amsterdam, is de 30e maart op de Zwarte Ton's rug aan de grond geraakt, doch de volgende dag na het lossen van een gedeelte van de lading, met assistentie af- en te Enkhuizen binnengebracht, alwaar het geloste gedeelte weder ingenomen was. Het zou de reis voortzetten.


Datum: 03 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepsaandelen. Na afloop van de veiling van de JOHANNES ANTHONIUS, op dinsdag de 5e april 1870 zullen nog worden verkocht 6/60 aandelen in het in 1866 nieuwgebouwd Nederlands barkschip LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, gevoerd door kapt. C. Campbell, groot 754 tonnen of 398 lasten, varende onder het boekhouderschap van de heren Hartog & Glazener, thans op reis van Java naar Nederland. Nadere informaties bij de makelaars Montauban van Swijndregt & Van Dam te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 februari. Vrachten. Nederlandse schepen. De PASSAROEANG accepteerde GBP 17.6 voor suiker in krandjangs naar Melbourne. De WATERLOO sloot af tot NLG 60 voor suiker en koffie en NLG 75 voor indigo van Samarang naar Amsterdam. De FRANCINA WILHELMINA bekwam NLG 63 voor suiker naar Amsterdam. ALDEBARAN werd tot NLG 65 voor suiker en NLG 50 voor tabak opgenomen. De ZEENYMPH bekwam NLG 75 voor suiker in krandjangs en zakken NLG 25 voor tin en NLG 90 voor licht goed naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 19 februari. Het stoomschip BATAVIA, 20 januari naar Macassar vertrokken, heeft ruim een week op de Bril (opm: rif nabij Makassar) vastgezeten. De passagiers zijn gered. De stoomboot is vlot gekomen nadat 40 ton kolen overboord en de lading in de JAVA en de RETEH overgebracht was.


Datum: 04 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Newport, 1 maart. De Italiaanse bark CONOBBI van Genua, alhier gisteren binnengekomen, heeft 25 Europese mijlen van Land’s End de equipage der gezonken Nederlandse schoener ST. PETERSBURG, kapt. Dijkers (opm: T. Dijkstra) gered, welke 30 uren in de boot zijn geweest. Het schip is waarschijnlijk op een wrak gestoten en is terstond gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 1 april. Volgens gisteren alhier ontvangen particulier bericht van kapt. R.A. van der Werf, voerende het schoenerschip GOUDVISCH, was hij van Bari te Gallipoli aangekomen, had daar geladen en lag weder op de rede, om met gunstige gelegenheid naar Petersburg te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 april. Het schip CATHARINA, kapt. Jansen, met huiden van Rio Grande naar Falmouth, is volgens telegram van New York van 28 maart, op zee verlaten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 april. Van Anjer schrijft men ons d.d. 3 dezer, dat het Nederlandse schip NOACH I, gezagvoerder J. van Schelven, van Rotterdam met een detachement troepen herwaarts bestemd, daar ten anker ligt. Genoemd vaartuig is sedert acht dagen in de Straat (opm: Sunda),vruchteloos kampend tegen stilte en stroom.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Consulaat generaal van Frankrijk. Op last van de consul-generaal zal op donderdag 21 april in een van de pakhuizen van het entrepot aan de Kleinen Boom, voor rekening van wie het moge aangaan, ten gevolge van onzeewaardigheid, door de heren G. Suermondt & Co., publiek worden verkocht aan de meestbiedende: het Franse bark-koopvaardijschip LE BIRMAN, groot 432,30 tonnen, gekoperd en kopervast, benevens al deszelfs tuig, gereedschappen, enz., liggende in het havenkanaal. Een copy van de inventaris van de aan boord behorende voorwerpen ligt ter inzage bij de heren G. Suermondt & Co. De verschillende voorwerpen van genoemd schip afkomstig, benevens de provisies, enz., zijn geland en zullen evenzo door de heren G. Suermondt & C in entrepot geveild worden. Genoemde voorwerpen, provisies, enz., zullen verkocht worden in de staat zoals zij bij aflevering zullen blijken te zijn en zullen de kopers onder geen voorwendsel hoegenaamd, een vermindering van de prijs, waartoe zij gekocht hebben, kunnen eisen, daar alles vóór de verkoop ter bezichtiging zal zijn. De waarnemende kanselier van het Consulaat Generaal, Batavia, 4 april 1870, de waarnemende kanselier van het Consulaat Generaal, T.V. Cressonnier.


Datum: 05 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Montevideo, 28 februari. De gehele lading van de Nederlandse bark RIVAL, kapt. Doewes, van Buenos Ayes naar Antwerpen bestemd en gestrand op het eiland Polona (opm: het schiereiland La Paloma; positie 34º40’ZB en 54º09’WL), had gered kunnen worden doch de helft is gestolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 17 februari. Het wrak van het alhier ter rede in brand geraakte schip FREDERIC, kapt. Nicaisse, van Macao naar Callao, is de 15de hier voor NLG 1.225 verkocht. Voor het overvoeren der koelies was geen schip te vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. In een particulier schrijven in de Soerabaya Courant leest men het navolgende betreffende het ongeval, de stoomboot BATAVIA overkomen: De 20e januari vertrok gemeld stoomschip van de rede van Soerabaja, stoomde met vrij gunstige gelegenheid tot voorbij Poeloe Pandjang en Hasting eiland en stelde, als gewoonlijk koers op Tonijn eiland; de 22e omstreeks 2 uren in de morgen, werd er door de uitkijk gewaarschuwd, dat er waterverkleuring voor de boeg was te zien en stootte ter zelfder tijd het schip en bleef vastzitten; machine stoppen, anker en tros uitbrengen, werd in één ogenblik ten uitvoer gebracht, doch zonder enig gevolg, en het bleek spoedig dat men er met hoog water – echter doodtij – was opgekomen; nog echter was het moeilijk te gissen, hetwelk eerst bij observatie bleek, dat het schip op de zuidwestpunt van de Bril (opm: rif nabij Makassar) zat; zo menigmaal reeds had de BATAVIA dezelfde reis gemaakt, onder dezelfde omstandigheden van weer en jaargetijde. Reeds dezelfde morgen, met het aanbreken van de dageraad, ontwaarde men een schip ongeveer in het zuiden tot zuid-zuidoost, een sein werd opgehesen, een boot te water gelaten, bemand met de 2e stuurman en zes man, die zich, met de passagiers waaronder de heer Roskopf, inspecteur van het lager onderwijs in de residentie Soerabaja, begaven aan boord van het in 't gezicht zijnde schip, hetwelk bleek het Nederlandse schip SCHEVENINGEN te zijn, kapt. Annokkee, op reis naar Gorontale, die hen, met de meeste bereidwilligheid opnam en te Bonthain aan wal zette, vanwaar een renbode naar Makassar werd gezonden om assistentie. Gemelde kapt. Annokkee verwonderde zich niet weinig, zo nabij en bezuiden de Bril te zijn, dewijl hij zich verre benoorden van die gevaarlijke bank giste, in de nabijheid van de Laarsbank. Inmiddels was men op de BATAVIA bezig het schip zoveel mogelijk te verlichten en met rondhouten enzovoorts in de zijden te steunen, daar het 's nachts afwisselend buiig was en stijf waaide; alle moeite echter bleek te vergeefs te zijn; een nieuwe uitstaande tros op een werp (opm: uitgebracht anker) sprong en deed het schip nog verder op de rif slaan, zodat men aan het behoud van de BATAVIA begon te wanhopen; de 24e – dus twee dagen na het ongeval – ontwaarde men weer een schip, recht op de bank aansturende; een noodsein werd opgehesen, een tweede boot klaar gehouden, maar, wat ongelooflijk schijnt, gemeld schip, volgens de bouw enzovoorts, enzovoorts, waarschijnlijk een Amerikaan, veranderde zijn koers en vervolgde zijn weg, zonder vlag te hijsen, zonder enige notitie te nemen. Het schip stootte soms hevig, waardoor de rondhouten, welke tot steun dienden, met de tjarrings (opm: waarschijnlijk: sjorrings) aanhoudend braken en moesten verwisseld worden; eindelijk de 25e omstreeks 10 ure des morgens ontwaarde men de rook van een stoomboot en kwam de civiele marineboot JAVA ter assistentie; de volgende dag kwam ook de RETEH. De lading werd overgescheept in de JAVA, met verder alles wat enige zwaarte had; de kolen werden over boord geworpen; nochtans waren de pogingen vruchteloos, om de BATAVIA vlot te krijgen, hoewel men langzamerhand – meer naar nieuwe maan naderende, 's nachts meer water peilde en ook slaagde, het schip, voetsgewijs, achteruit te halen, tot eindelijk, 's avonds omstreeks 10 uren van de 30e met verenigde krachten de BATAVIA vlot raakte. Zeer moet geprezen worden de welwillende hulp en behandeling, ja persoonlijke assistentie van de beide bevelhebbers van de JAVA en de RETEH, alsmede van kapt. Annokkee; die bij deze gelegenheid toonden zeelieden te zijn van oud-Hollandse stempel. Hun menslievende pogingen zullen door iedereen gewaardeerd en door de opvarenden van de BATAVIA nooit vergeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Thomas, 15 maart. Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Zeeff, van Demerary naar Liverpool, bij Dog Eiland gezonken (onjuist, moet zijn: gestrand; zie voor zinken PGC 310370), is, zijnde de suiker vermoedelijk gesmolten, het onderste boven drijvende gevonden bij het eiland Norman (opm: positie 18º19’NB en 64º37’WL), op de zuidkust (opm: ten Z van) van Tortola.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 7 april 1870, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de koffiehuishouder Struve aan de Groote Markt te Groningen, tegelijk met het galjootschip SECUNDUS, als perceel twee publiek ter verkoop worden aangeboden het onder Engelse vlag varende kofschip THREE BROTHERS, groot 87 tonnen, met deszelfs inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Stadsgracht buiten de A-poort te Groningen.
Mr. J. van Giffen, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravenhage, 3 april. Als blijk van goedkeuring en tevredenheid is toegekend aan E. Hardy, kapitein van het Franse barkschip ANAIS, de zilveren medaille en een loffelijk getuigschrift, en aan de rest van de bemanning van hetzelfde schip een geldelijke beloning benevens een loffelijk getuigschrift, wegens de menslievende hulp door hen verleend aan het Nederlandse galjootschip UNION en de redding van een deel der bemanning bij het verongelukken van dat schip in de Golf van Biscaye op 17 januari laatstleden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Vijf Nederlandse schepen werden hier (opm: Singapore) verkocht (opm: in 1869) en kregen de Engelse vlag (opm: regel uit het verder niet relevante verslag van de Nederlandse consul te Singapore over 1869)


Datum: 06 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. De voltekening van het door de Stoomvaart-Maatschappij Nederland gevraagde kapitaal van NLG 3½ miljoen, heeft gisteren in vele kringen groot genoegen verschaft. Zij is als het ware een lichtende ster, aan het overigens, helaas, hier te lande zo donkere firmament, wanneer men dat beschouwt in verband met de ondernemingsgeest en de krachtsontwikkeling. Een aantal van de voornaamste handelaars heeft eindelijk gelukkig begrepen dat een dergelijke onderneming, met een prins van het regerend stamhuis aan het hoofd niet mislukken mocht. Daargelaten toch de vraag of de berekening van 16 % voor de aandeelhouders wel juist en in alle gevalle wel voorzichtig was, is toch de algemene opinie van de deskundigen, dat een directe stoomvaart door het Suezkanaal op Java een grote mate van levensvatbaarheid bezit en werkelijk èn voor het bijzonder èn voor het algemeen belang productief belooft te zijn. Ware nu bij zodanige gegevens en gegronde verwachtingen deze zaak, waartoe naar wij vernemen de plannen in Engeland zijn ontworpen, niet tot stand gekomen, het Nederlandse volk zou zich in de ogen van geheel het beschaafd Europa opnieuw gecompromitteerd hebben, en wel op de meest ernstige wijze. Hoeveel lamheid en flauwheid aan Amsterdam menigwerf niet zonder grond kon verweten worden, tot nog toe is het tenminste bewaard voor de smet van als de hoofdstad van het Europese China te worden beschouwd. Een woord van hulde en dank aan allen die Nederland en in deze ook in het bijzonder Amsterdam voor een onuitwisbare schande hebben bewaard!

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 4 april: het kofschip DRIE GEBROEDERS, kapt. W.R. Fenenga (opm: mede-eigenaar kapt. Willem Thomas Fenenga was op 5 maart 1870 te Amsterdam overleden, na de kof vanaf 1835 te hebben gevoerd), 130 ton, gebouwd in 1835: NLG 1250, in slag NLG 700. Koper H. Tollenaar (opm: waarschijnlijk een makelaar voor J.J. Lodewijks; de scheepsnaam bleef ongewijzigd).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping om contant geld ten overstaan van de notaris U. Lourensz te Delfshaven, op donderdag de 7e april 1870, des voormiddags ten 10 ure aan de scheepstimmerwerf van de heer H. de Hoog te Delfshaven, van scheepsafbraak, afkomstig van het schip OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, bestaande in oud rondhout, ijzeren waterketels en leggers, oude dekdelen, mahonie paneeldeuren, dito tafels, banken en canapé's en verder eiken, grenen en vuren afbraak- en brandhout, benevens een ijzeren boot, twee houten boten, twee donderleiders, een brandspuit, koperen pomp, een partij oud ijzer, ijzeren knieën enzovoorts, alles gelegen en te bezichtigen aan gemelde scheepstimmerwerf.


Datum: 07 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 april. Het Nederlandse schip PROFESSOR SURINGAR, kapt. H.P. Kluit, van Kanagawa te Singapore aangekomen,had volgens particulier bericht van de kapitein, veel slecht weer doorgestaan, het roer verloren en meer andere schade bekomen; moest dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen: STAD DOCKUM, 206 last, naar Amsterdam NLG 87.78; NICOLAAS WITSEN, 352 last, naar Amsterdam NLG 82.97; VICE ADMIRAAL MAY, 399 last, naar Amsterdam NLG 84.40; DEN ELSHOUT, 332 last, naar Amsterdam NLG 82.40; IDA GEERTRUIDA, 246 last, naar Amsterdam NLG 82.89; HOLLANDS TROUW, 387 last naar Amsterdam, NLG 82.40; ANNA EN SOPHIA, 382 last, naar Amsterdam NLG 87.40; naar Rotterdam NLG 92; ARIA EN BETSY, 391 last, naar Amsterdam NLG 83.40; naar Rotterdam NLG 88.40; CORNELIA ADOLPHINA, 398 last naar Amsterdam NLG 82.90; JACOB ROGGEVEEN, 377 last, naar Amsterdam NLG 82.97; CORNELIS, 249 last, naar Amsterdam NLG 82.50; PASSAROEANG, 325 last, naar Amsterdam, NLG 81.50; SENIOR, 311 last, naar Amsterdam NLG 83.95; BALTIMORE, 329 last, naar Amsterdam NLG 89.80, naar Rotterdam NLG 91.80, naar Dordrecht NLG 91.80, naar Schiedam NLG 91.80; CALIFORNIA, 343 last, naar Amsterdam NLG 94.80, naar Rotterdam NLG 96.80, naar Dordrecht NLG 96.80, naar Schiedam NLG 96.80; HENRIËTTE GEERTRUIDA, 260 last, naar Amsterdam NLG 82.97; WILHELMINA EN CLARA, 342 last, naar Amsterdam NLG 92; JACOBA EN CHRISTINA, 240 last, naar Amsterdam NLG 82.49; ORTELIUS, 392 last, naar Amsterdam NLG 82.97, naar Rotterdam NLG 87.97; MARIA ADOLPHINA, 347 last, naar Amsterdam NLG 81.99; SOERABAYA PACKET, 262 last, naar Amsterdam NLG 80.88; JUPITER, 387 last, naar Amsterdam NLG 79.94, naar Rotterdam NLG 85; ELIZABETH, 610 last, naar Amsterdam NLG 79.99, naar Rotterdam NLG 85; INSULINDE, 516 last, naar Amsterdam NLG 88.68 naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 91.68; MENTOR, 293 last, naar Amsterdam NLG 88.68 naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81.68; BATO 794 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80; WILLEM POOLMAN, 859 last, naar Amsterdam, NLG 92, naar Rotterdam NLG 84.83, naar Dordrecht en Middelburg NLG 86 naar Schiedam NLG 84.83; CONSTANTIA, 391 last, naar Amsterdam NLG 87.26, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 84.17, naar Middelburg NLG 86.27, naar Schiedam NLG 84.17; HENDRIKA, 398 last, naar Amsterdam NLG 90.90, naar Rotterdam NLG 87.90, naar Dordrecht NLG 88.90, naar Middelburg NLG 89.90, naar Schiedam NLG 88.90; VIJF VRIENDEN, 178 last, naar Rotterdam NLG 78.98, naar Dordrecht NLG 80.98, naar Middelburg NLG 83.98, naar Schiedam NLG 79.98; MINA, 397 last, naar Amsterdam NLG 89.49, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 84.49, naar Middelburg NLG 85.49, naar Schiedam NLG 84.49; NESTOR, 884 last, naar Amsterdam NLG 82.50, naar Rotterdam NLG 81; OTTOLINA, 780 last, naar Amsterdam en Rotterdam NLG 81.98; BARON PALLANT VAN ROOSENDAAL, 800 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 82.23; CORNELIA MATHILDA 355 last, naar Amsterdam NLG 92.95, naar Rotterdam NLG 87.95, naar Dordrecht NLG 88.95, naar Middelburg NLG 92.95, naar Schiedam NLG 87.95, DORDRECHT II, 408 last, naar Amsterdam NLG 86.-, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81.49; A.M.E., 491 last, naar Amsterdam NLG 76.98; H.W.M. 665 last, naar Amsterdam NLG 76.98; KOSMOPOLIET II, 569 last, naar Amsterdam NLG 94.-, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84.98; VIER GEZUSTERS, 389 last, naar Amsterdam NLG 82.96; naar Rotterdam NLG 82, naar Dordrecht NLG 82.46, naar Middelburg NLG 82.96, naar Schiedam NLG 82; JOHANNA, 377 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 88; RIDDERKERK, 399 last, naar Amsterdam NLG 86, naar Rotterdam, Dordrecht NLG 84, naar Middelburg NLG 86, naar Schiedam NLG 84; ZUIDHOLLAND, 682 last, naar Amsterdam NLG 82.95, naar Rotterdam NLG 79.95, naar Dordrecht NLG 80.95, naar Middelburg NLG 81.95, naar Schiedam NLG 79.95; TERNATE, 395 last, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 82.93, naar Middelburg NLG 84.93, naar Schiedam NLG 82.93; KORTENAER, 513 last, naar Amsterdam NLG 85.47, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 82.47, naar Middelburg NLG 85.47, naar Schiedam NLG 82.47; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 last, naar Amsterdam NLG 93.-, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87.94; NIEUWLAND, 398 last, naar Amsterdam NLG 85.98, naar Rotterdam NLG 80.98, naar Dordrecht NLG 81.98, naar Middelburg NLG 83.98, naar Schiedam NLG 81.98; CORNELIA 796 last, naar Amsterdam NLG 84.48, naar Rotterdam NLG 83.48, naar Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 84.48; GENERAAL DE STUERS, 396 last, naar Amsterdam NLG 85.98, naar Rotterdam NLG 80.98, naar Dordrecht NLG 81.98, naar Middelburg NLG 83.98, naar Schiedam NLG 81.98; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, 828 last, naar Amsterdam NLG 92.-, naar Rotterdam NLG 83.99, naar Dordrecht NLG 86.99, naar Middelburg en Schiedam NLG 83.99.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed, na een langdurige ongesteldheid, mijn echtgenoot Freerk Harding Plukker, in leven scheepsgezagvoerder, in de ouderdom van 62 jaren. Ruim 33 jaren was ik met hem verenigd. Kinderen en aangehuwde kinderen treuren met mij om dit verlies.
H. N. Baas. Wed. F.H. Plukker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Plusminus NLG 9.000,- op bodemarij wordt gevraagd, onder verband van schip, lading en vrachtpenningen, per het Nederlandse schip WELTEVREDEN, kapt. A.J. Smith, met rogge van St. Petersburg naar Amsterdam, wegens zeeschade te Delfzijl binnengevallen. Aanbiedingen met opgaaf van premie, worden ten spoedigste opgewacht bij kapitein Smith aan boord of bij de scheepsmakelaar J.P. Vos te Delfzijl.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 april. Gisteren middag is de NOACH I op sleeptouw van het stoomschip KONINGIN SOPHIA hier te rede gekomen. Heden ochtend is het detachement suppletie-troepen, sterk 150 man, ontscheept. De NOACH I was de 23e december des vorigen jaars uit Rotterdam vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 april. Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, commandant De Klerk, is de 1e april van Soerabaija naar Rembang vertrokken ten einde hulp te verlenen aan de Gouvernements-stomer TJINRANA. (opm: de aanleiding voor deze hulp is niet gevonden)


Datum: 08 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 4 april. Het schip VERWISSELING, kapt. Noltmeijer, van Vlaardingen naar de Oostzee, heeft getracht door de Drogden te komen, doch is door het ijs genoodzaakt terug te keren; het zal nu beproeven de reis door de Grote Belt voort te zetten.


Datum: 09 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 april. Heden is Zr.Ms. flotillevaartuig VULCAAN door de transportschoener FRANS NAEREBOUT van hier naar het Nieuwe Diep gesleept om aldaar te worden in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 10 schepen, als:
Voor Amsterdam: A.M.E., kapt. N.N. 491 lasten, vracht NLG 76.98. H.W.M., kapt. A.G. M. Bruijns, 665 lasten, NLG 76.98. JUPITER, kapt. P.H. Kiewit, 387 lasten, vracht NLG 79.94. ELISABETH, kapt. Y. Feenstra, 610 lasten, vracht 79.94. BATO, kapt. H.W. Kramer, 794 lasten, vracht NLG 80.-. SOERABAYA PACKET, kapt. S.C.J. Olivier, 262 lasten, vracht NLG 80.88.
Voor Rotterdam: VIJF VRIENDEN, kapt. J. Verwey, 178 lasten, vracht NLG 78.98. ZUID-HOLLAND, kapt. J.J. Swart, 682 lasten, vracht NLG 79.95. NIEUWLAND, kapt. H.G. Ruhaak, 398 lasten, vracht NLG 80.98. GENERAAL DE STUERS, kapt. J.C. Viersma, 396 lasten, vracht NLG 80.98.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 9 april. De schoener LAURENS, kapt. Den Kromme, heden voormiddag van de kanaalhaven naar zee gaande, is tussen het kanaal en het marinehavenhoofd aan den grond geraakt en blijven zitten; een der daar aanwezige palen is door het schip geraakt, waardoor het lek is geworden en thans in zinkende staat verkeert. Voorzorgen worden genomen om het voor verder zinken te bewaren en men is druk bezig de inventaris zo veel mogelijk te bergen.
6 uur. Het schip LAURENS zit met de opkomende vloed nagenoeg geheel onder water, een gedeelte der lading is droog gered, alles wat zich aan boord van het schip nog bevind is geheel beschadigd, men gaat steeds voort met aftuigen en te redden wat mogelijk is.
(opm: zie ook PGC 070570 en 230570)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 8 april. Onmiddelijk na het aannemen van het ontwerp tot verbetering der Harlinger haven door de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft zich aldaar een rederij gevormd, die thans reeds te Liverpool een barkschip heeft aangekocht, belangrijk groter dan tot heden in de vaart van Harlingen is gebracht.


Datum: 10 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 maart. Van de hedenmorgen bij inschrijving aangeboden schepen zijn door de Factorij van de Nederlandsche Handel-Maatschappij gecharterd:
Voor Amsterdam: AZIA tot NLG 78.50 per last. MARIA CATHARINA tot NLG 78.74 per last. Voor Rotterdam: JACOBA HELENA tot NLG 74.97 per last. MARIA ADRIANA tot NLG 74.97 per last. ALBRECHT BEYLING tot NLG 75 per last. JACOBA CORNELIA tot NLG 77.49 per last.
Voor Middelburg: BARON VAN HEEMSTRA tot NLG 74.89 per last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Het schip DORDRECHT 2, kapt Rotgans, gesleept wordende van het Entrepotdok naar de werf, is heden in het Oosterdok omgeslagen, waarbij de kapitein, diens vrouw, benevens enige andere aan boord zijnde personen in meerdere of mindere mate gekwetst zijn geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 april. Naar wij vernemen, zegt de Harlinger Courant, zal de stoomboot HARLINGEN, die ene belangrijke herstelling en verbetering te Amsterdam heeft ondergaan, voortaan de naam dragen van MINISTER FOCK, als een blijk van attentie voor de bijzondere belangstelling en ijver door dien staatsdienaar gewijd aan de zaak der verbetering van de Harlinger Haven.


Datum: 11 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 april. Het Nederlandse schip de JONGE ALBERT, kapt. Kwint, van Groningen naar Havre, is hier als bijlegger binnengelopen met ingestoten boeg, ontzette voorsteven en meer schade, zijnde de 7e april, des avonds omstreeks 8 uur, ongeveer 10 Duitse mijlen van Yarmouth, in aanzeiling geweest met het Noord-Duitse galjootschip ANTINA, kapt. Van Aswege, van Gloucester naar Riga bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 april Volgens brief van kapt. J.W. Merkelbach, gevoerd hebbende het Nederlandse schip CORNELIA CATHARINA, te Fayal verkocht, dd. Fayal 24 maart, was het Portugese schip OCASO, kapt. Silva, bevracht om 2/3 van de lading van bovengemeld schip herwaarts te brengen, zijnde 1/3 voor bergloon toegestaan. Binnen 2 à 3 weken zou het schip vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop het uitmuntende Engelse schip ALGONQUIN, 1.446 ton gemeten, lang 207 voet, breed 39 8/10 voet, diep 24 7/10 voet, gebouwd te Quebec in 1867 en geclassificeerd A I voor zeven jaren; het is vier maanden geleden met yellow metal (opm: geel koper) bekleed, laadt 2.200 ton guano en is thans liggende te Antwerpen. Voor inventaris en verdere bijzonderheden, gelieve men zich te adresseren aan Ruys & Co., Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 9 april. Men schrijft ons uit Veendam: met genoegen kunnen we mededelen, dat hier een loggerrederij is opgericht en dat reeds de kielen zijn gelegd voor drie loggers. De rederij die Het Noorden gedoopt is, kan reeds over NLG 80.000,-. beschikken. Men hoopt dat binnenkort voor een kapitaal van NLG 200.000,-. zal zijn ingetekend. Bij de achteruitgang van de scheepvaart is het een verblijdend verschijnsel, dat de kapitalisten in deze environs (opm: omstreken) erop bedacht zijn een andere tak van industrie in het leven te roepen, die aan vele scheepsbouwmeesters, zeil- en mastmakers enz. werk kan verschaffen en aan de jonge lieden, die een tegenzin aan het varen beginnen te krijgen, wederom lust daarvoor in te boezemen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 april. Op de 10e april is op Prinsen-Eiland in Straat Sunda gestrand het Engelse schip HELEN NICHOLSON, van Londen naar Shanghai, geladen met stukgoederen. De bemanning is te Anjer aangekomen. (opm: zie JB 120470)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De verkoop van het Franse schip LE BIRMAN, zal niet plaatsvinden.
Batavia, 9 april. 1870, de consul-generaal van Frankrijk, Duchesne de Bellecourt.


Datum: 12 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen 11 april. De stoomboot GRAND DUC ALEXIS, van Stettin met kolen naar Antwerpen, is in aanvaring geweest met de Nederlandse kof ANNA, kapt. E.J. Ulrichs, van Burnt Island, met kolen naar Koningsbergen, waardoor laatstgenoemde is gezonken op de hoogte van Skagen. De equipage is door de stoomboot gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A. Muntinghe Cleveringa, notaris te Appingedam, zal op zaterdag 16 april 1870, des avonds te 6 uur, ten huize van logementhouder W. Houwing te Appingedam publiek verkopen het Nederlandse kofschip[ CORNELIA, groot 101 ton, liggende te Delfzijl en bevaren door kapt. T. Jentsema. De inventaris benevens verdere inlichtingen kunnen op aanvraag worden bekomen ten kantore van de notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Bij Lloyds is een telgram ontvangen van de volgende inhoud: Nederlands ( Dutch) schip ARDARAN (vermoedelijk [de bark] ALDEBARAN), bij Sourabaya aan de grond, zit niet gevaarlijk, prauwen zijn ter assistentie uitgezonden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de loop van deze of in het begin van de volgende week zullen verkocht worden: het wrak en de lading van het Engelse schip HELEN NICHOLSON, kapt. A. Halliday, van Londen naar Shanghai, thans liggende of niet liggende op het Prinsen rif, nabij het Prinsen Eiland in Straat Sunda. De HELEN NICHOLSON, metende 717 ton, werd in 1862 gebouwd van ijzer en geclassificeerd A I voor 12 jaren. De lading bestaat uit stukgoederen en diversen. Schip, inventaris en lading zullen in één koop verkocht worden voor rekening van belanghebbenden.
Brits consulaat, Batavia, 12 april 1870, de waarnemend Britse consul, W.J. Fraser.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. van der Plaats te Leeuwarden zal op donderdag den 21 april 1870, des namiddags ten 6 uur, ten huize van R.J. Brouwer op het Vliet aldaar, in ene zitting publiek verkopen: Een snelzeilende, keurig onderhouden Boeijer, met zeil, treil en complete inventaris, genaamd CATHARINA, gemeten op 12 ton, in eigendom behoord hebbende aan wijlen den heer E. Wijbrandi. Te bezichtigen ten dag van den verkoop voor gemelde herberg.
(opm. LC 260470 meldt dat is geboden NLG 1.811)


Datum: 13 april 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalkschip, groot 105 tonnen, oud twee jaar, met complete inventaris, liggende in de Westerhaven of dok te Rotterdam. Te bevragen bij Voerman, in de Tweeleeuwensteeg aldaar, en bij J. & H. Nijhuis, scheepsbouwers te Sappemeer.

Krant:
  HV - Het Vaderland


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

het Vaderland 13-4-1870
Onderscheidingen. Als blijken van Kon. goedkeuring en tevredenheid zijn verleend aan Ch. Frenck, schipper van de Eng. visschersboot OLIVE LEAF, eenzilv. med. en een loff. getuigschrift; en aan B. Brown, stuurman, M. Young en G. High, matr., H. Hubbard, licht matr. en J. Johnson, jongen, uitmakende de verdere bemanning van genoemde visschersboot, ieder een geldelijke belooning en loffelijk getuigschrift, wegens de redding van de
bemanning van het in zinkenden staat verkeerende Ned, schoonerschip ALIDA ter hoogte van de Lemon en Ower nabij Yarmouth op 9 Januari 1870.


Datum: 14 april 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Adverrtentie. De ondergetekenden, Boon & Mulder, kassiers te Hoogezand, maken bekend, dat zij hunne agentuur in Zee-Assurantiën op Rotterdamse beurscondities hebben overgedragen aan de mede ondergetekende J. Romkes van der Goot, te Sappemeer, die zich daarvoor aanbeveelt
Boon & Mulder, J. Romkes van der Goot.


Datum: 15 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het schip DORDRECHT 2, kapt. Rotgans, in het Oosterdok bij de werf Yhoek te Amsterdam omgeslagen, is heden weder gerecht en heeft geen schade aan het hol bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 13 april. Z.M. heeft als blijk van goedkeuring en tevredenheid verleend aan C.H. Frenck, schipper van de Engelse vissersboot OLIVE LEAF, de zilveren medaille en een loffelijk getuigschrift, wegens de redding van de bemanning van het in zinkende staat verkerende Nederlandse schoenerschip ALIDA, ter hoogte van de Lemon en Ower nabij Yarmouth op 9 februari 1870.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een eergisteren hier (opm: onbekend waar) ontvangen telegram is het hier te huis behorend kofschip VRIENDSCHAP, kapt. J. Bijl, van Lauervig naar Termunterzijl bestemd , gestrand en totaal verbrijzeld, doch het volk gered. (opm: zie DT 180470)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 april. Het bericht betreffende de boot MINISTER FOCK (opm: zie LC 100470) moet in zoverre gewijzigd worden gelezen, dat aan dit stoomschip wel iets van de gesloopte HARLINGEN wordt gebezigd, doch dat het overigens een nieuw vaartuig is, 20 voet langer dan de vorige boot, ½ voet minder diepgang en zeer comfortabel ingericht tot het vervoer van passagiers.


Datum: 16 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Met genoegen vermelden wij een uitbreiding en verbetering van de stoomvaart tussen deze koopstad en Londen. De Nederlandsche Stoomboot Maatschappij heeft de schroefstomer MAASSTROOM, gebouwd op haar etablissement Fijenoord, in de vaart gebracht en zal alsnu driemaal ’s weeks de gemeenschap met Engelands hoofdstad onderhouden, zodra het kleinste harer schepen enige voorzieningen heeft ondergaan. Het nieuwe stoomschip is hecht en net gebouwd, fraai van uiterlijk en voldoet naar het oordeel van deskundigen aan alle eisen, zo voor het overbrengen van passagiers, als voor het laden van goederen en vee. (opm: de MAASSTROOM, kapt. M. van ’t Hoff, vertrok op 1 april op de eerste reis van Rotterdam naar Londen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 19 maart. De haven van Curaçao werd in 1869 bezocht door 1.174 schepen metende 65.521 tonnen, waaronder 759 vaartuigen met 28.582 ton onder Nederlandse vlag, 58 vaartuigen met 19.718 onder Engelse, 305 vaartuigen en 7.573 onder Venezuelaanse, 16 vaartuigen en 4.423 onder Franse en 21 vaartuigen en 3.594 tonnen onder Noord Amerikaanse vlag.
Bonaire werd bezocht door 660 vaartuigen met 15.515 ton, waaronder 417 Nederlandse vaartuigen en 205 Venezuelaanse.
Aruba door 208 vaartuigen met 2186 ton, waaronder 164 Nederlandse en 42 Venezuelaanse vaartuigen.
St. Eustatius door 360 vaartuigen met 9.026 ton, waaronder 261 Nederlandse, 50 Engelse, 39 Noord Amerikaanse en 9 Franse vaartuigen.
Saba door 192 vaartuigen, waaronder 99 Nederlandse, 73 Engelse en 10 Zweedse.
St. Martin (Nederlands gedeelte), door 610 vaartuigen met 22.120 ton, waaronder 91 Nederlandse, 263 Engelse, 30 Franse en 210 boten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 16 april. Heden werd door de scheepsbouwmeesters A.& P. Jonker alhier met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd ANDREAS HOFER, groot ongeveer 12 mille centenaars en gebouwd voor rekening van de heren Joh. Faber en van Meeteren te Duisburg. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren lichterschip, de TWEE GEZUSTERS, voor rekening van de heer H. van der Meer te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed in de ouderdom van 54 jaren mijn enige zoon Tammo Tjaards Dijkstra, in leven scheepskapitein.
Appingedam, 14 april 1870. Wed. T.T. Dijkstra-van der Werf.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 april. Het wrak en de lading van het bij Prinsen-Eiland gestrande Engelse schip HELEN NICHOLSON zijn heden op publieke vendutie verkocht en toegewezen aan de heer J.H. van Gelderen q.q. alhier voor NLG 28.500


Datum: 17 april 1870


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het welbezeild Nederlands brikschip KUNIGUNDE genaamd, met complete inventaris, groot volgens Nederlandse meetbrief 228 ton, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Te bevragen bij de cargadoors Repko & Co. aldaar. Brieven franco.
DT 180470
Amsterdam, 16 april. Volgens een op de 12 april te Veendam ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip VRIENDSCHAP, kapt. J. Bijl, van Laurvig naar Termunterzijl, gestrand en totaal verbrijzeld, doch het volk gered. (opm: verdere berichten over deze schipbreuk zijn niet in de pers te vinden)


Datum: 18 april 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Advertentie. Het heeft de Almachtige God behaagt mij andermaal zwaar te beproeven, daar ik het voor mij zo  noodlottige bericht heb ontvangen, dat mijn geliefde echtgenoot Johannes van Bijssum, in leven koopvaardijkapitein, de derde dezer maand na een ziekte van 8 dagen te Osterrisor, in Noorwegen is overleden, in de ouderdom van 52 jaar. Verslagen zit ik neder want ook ons geliefd enigst kind is de zevende maart j.l. zijn vader in eeuwigheid voorgegaan, doch de hoop op een zalig wederzien sterkt mij.
Appingedam 14 april 1870, J. Sterenberg, Wed J. Van Bijssum.


Datum: 19 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 april. Als een blijk hoezeer door onze assuradeuren het manmoedig gedrag in de aan de dag gelegde zeemanschap van gezagvoerders van schepen op hoge prijs wordt gesteld, vernemen wij, dat dezer dagen door de Amsterdamse en Rotterdamse
Assuradeuren, op het behouden varen van het aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij toebehorende stoomschip ORION, aan de gezagvoerder van dien bodem, de heer S. v.d. Wielen Miedema, ondermeer is aangeboden, een fraaie pendule met toepasselijke inscriptie, als een blijvende gedachtenis aan het uitmuntend beleid, door hem betoond bij gelegenheid van het aanzeilen door een ander schip in het Engelse Kanaal op 21 december 1869, waardoor een aanzienlijk kapitaal en vele mensenlevens zijn behouden gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 april. Heden is van de werf van de heren P. & C. Boele, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren rader-stoomboot CORNELIS DE WITT No. 1, voor rekening en onder directie van de heren W. de Bruin c.s., te Dordrecht, en daarna de kiel gelegd van een ijzeren schroefsleepboot, voor rekening van de aannemers van de nieuw te graven haven te Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 15 maart. Het Nederlandse schip GEERTRUIDA EN ANNA , (vermoedelijk GEERTRUIDA JANNA, kapt Van Heijningen) van Buenos Ayres naar Engeland is alhier lek binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 maart. Het Nederlandse schip HENDRIK-IDO-AMBACHT is bevracht naar Rotterdam tegen NLG 80 voor suiker en NLG 100 voor arak, te Soerabaya en Pasoeroean te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 26 februari. Men schrijft ons van Probolingo: In den namiddag van de 21e jl. werd door hevigen wind en hoge zeeën een schoener, liggende ter rede alhier en toebehorende aan de regent van Panaroekan, van de ankers geslagen en nadat van te voren het roer was gebroken voordat men zeil kon hijsen, nabij Probolingo’s haven op het strand geworpen.
De schoener was beladen met verschillende koopmansgoederen voor deze residentie en bevond zich reeds twee dagen ter rede in afwachting van ene gunstige gelegenheid om binnen te lopen.
Al spoedig bij het aan de grond raken ontstond er een zwaar lek door het loswerken der planken, zodat het water met onweerstaanbaar geweld binnendrong en de schoener al dieper en dieper in den modder wegzonk en de opvarenden bedacht moesten zijn op levensbehoud.
Een noodsein werd gehesen dat vanaf de wal niet kon worden ontwaard, alhoewel het toch voor ieder vaartuig niet doenlijk zou zijn geweest de haven uit te komen.
Aan de wakkere kloeke bemanning van het Nederlandse schip (opm: bark) SUSANNA ELISABETH, gezagvoerder Van de Heijden, dat ook ter rede lag, had men het te danken dat de opvarenden van de schoener allen werden gered in weerwil van de hevigen wind en niettegenstaande de zware branding, welke de in nood verkerende schoener met een vlokkig schuim overstelpte, waagden het die onversaagde en menslievende zeelieden, in een uitgebrachte sloep, de in levensgevaar zijnde natuurgenoten van een wisse dood te redden.
Als rechtstreekse oorzaak van dit ongeluk, waardoor de handel weder een gevoelig verlies is toegedacht, mag men wijzen op de ellendige toestand der haven alhier, waarvan de verbetering nog altijd blijft behoren tot de vrome wensen, niettegenstaande het ingediend project reeds lang is goedgekeurd en de nodige fondsen zijn toegestaan.
Waar zoveler belangen op het spel staan mag men billijkerwijze verwachten dat de nieuw opgetreden directeur van Openbare Werken een einde zal maken aan het talmen van zijn voorganger, zodat handel en scheepvaart ter Probolingo’s rede niet langer blijven blootgesteld aan dergelijke te voorkomen verliezen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een beurtsnik te Ferwerd, varende van Ferwerd op Leeuwarden en Dokkum. Is te bevragen bij H. de Haan te Marrum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 1 á 2 scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij M. van der Werf te Kootstertille.


Datum: 20 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 16 april. Het Farmsumer schoenerkofschip GESINA SMIT, kapt. J.J. Stenger, van Charlestown naar Dantzig met kolen, is bij Lesso (opm: Læsø) gestrand en totaal wrak geworden. (opm: zie NRC 140570 en 260570)

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag

Nieuws van de Dag 20-04-1870 Montevideo: Binnengel. 15 Maart. GEERTRUIDA en JANNA , Van Heiningen v. Buenos Ayres n. Engeland, met lekkage.


Datum: 21 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 20 april. Zr.Ms. verdedigingsvaartuig WODAN wordt met de 26e dezer alhier in dienst gesteld en zal spoedig daarop naar Rotterdam vertrekken ter vervanging van Zr.Ms. kostschip de LYNX.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Helder, 19 april. Men meldt ons, dat het schroefstoomschip 1e klasse ZOUTMAN, liggende op ’s Rijks werf alhier, voor de dienst is afgekeurd. Genoemde bodem, in 1859 op stapel gezet, werd in 1861 te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op woendsdag de 20e april:
-          1/20e aandeel in het barkschip GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, groot 390 lasten, gevoerd door kapt. E.W. Fabritius, varende onder het boekhouderschap van de heren Hartog & Glazener te Rotterdam, op reis van Rotterdam naar Java: voor NLG 120 niet toegewezen.
-          1/60e aandeel in het in 1866 nieuw gebouwd Nederlands barkschip LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, groot 398 lasten, gevoerd door kapt. C. Campbell, varende onder boekhouderschap van de heren Hartog & Glazener te Rotterdam, op reis van Java naar Nederland: opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 17 april. De Nederlandse schoener GEERTRUIDA, kapt. Stuit, van Smyrna naar Falmouth bestemd, is alhier lek en met verlies van tuig en zeilen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 19 april. Volgens een dezer dagen hier ontvangen particulier bericht, is het tjalkschip HILLECHIENA, kapt. P. Moesker, op de hoogte van Harderwijk gestrand en totaal wrak geworden, doch het volk door een visserman gered. Schip en inventaris waren niet verzekerd.


Datum: 22 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 21 april. Bij en door de handelsstand alhier worden thans pogingen aangewend, om rechtstreekse stoombootdiensten van hier op Amsterdam en Rotterdam tot stand te brengen. De aandelen zijn zo gesteld, dat ook de minder bemiddelde handelaar deel kan nemen aan e zaak. Het is te verwachten, dat deze rechtstreekse vaart eerder en beter zal tot stand komen, dan die van deze provincie uit op Engeland, ten aanzien van welke de gedane pogingen herhaaldelijk zijn mislukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 19 maart. Kapt. Stevens van het bark COVENANTER de 6de dezer hier binnengelopen om provisiën, rapporteert op de hoogte van Mosselbaai de Nederlandse bark VERTROUWEN, kapt. Seinstra ontmoet te hebben, die noodsignalen maakte.
Dicht bij het schip gekomen deelde de kapitein mede dat de gehele bemanning, op 1 jongen na, met de koorts te kooi lag, en dat er reeds twee gestorven waren, zodat hij alleen met die knaap het gehele schip, 700 ton groot, besturen moest. Hij was nog twee andere schepen tegen gekomen, maar geen van beide wilde hem assistentie verlenen. Kapitein Stevens voorzag hem van een voorraad kina en gaf hem de raad Mosselbaai binnen te lopen. Er is echter sedert niets meer van het schip vernomen. (opm: zie NRC 230470 en PGC 250470 en volgende)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 7 april. Het Nederlandse schip NOORD BRABANT, kapt. Van Overklift, het welk de 17e februari lek van Batavia te San Francisco arriveerde, is aldaar afgekeurd en zal morgen verkocht worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 19 april. De proeftocht van hier naar Rotterdam en terug gemaakt met de nieuwe ijzeren schroefstoomboot de VRIENDSCHAP, in de afgelopen week, moet goed voldaan hebben. Den 16 dezer is de dienst Lemmer – Amsterdam – Rotterdam v.v. geopend en was de boot, in aanmerking genomen, dat het de eerste tocht was, zaterdag avond bij vertrek van hier reeds flink geladen met vee enz., terwijl ook verscheidene passagiers van deze gelegenheid profiteerden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkscheepje met complete inventaris, groot 24 ton. Te bevragen bij R.P. Haringsma te Balk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop wegens sterfgeval een nog net en wel onderhouden tjalkschuitje, groot 20 ton, met complete inventaris, met zeil, stagfok, kluiffokken, staand en lopend want, kleden, haken, bomen, ankers en verdere toe en aanbehoren, zoals hetzelve bevaren is geweest door wijlen Metsche S. Steensma; te bevragen bij Bouke H. Postma te Zwaagwesteinde, liggende aldaar.


Datum: 23 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan een particulier schrijven van de Kaapstad, in dato 16 maart ontlenen wij het volgende:
In een der plaatselijke couranten alhier van den 10 maart jl. wordt medegedeeld en dit bericht zal waarschijnlijk ook wel in de Nederlandse couranten worden overgenomen, dat door kapitein Stevens, van het Engelse barkschip COVENANTER, de 6e maart alhier binnengelopen, op de 4e maart jl. op de hoogte van Mosselbaai zou zijn gepraaid, het Nederlandse barkschip VERTROUWEN, waarvan, volgens de rapporten, de gehele equipage zou ziek liggen aan Java-koorts, en de kapitein met een jongen alleen zouden zijn overgebleven, om het schip te bewaken.
Om ons van de waarheid daarvan te overtuigen, hebben wij kapitein Stevens aan boord opgezocht, en hebben wij van hem de volgende bijzonderheden daaromtrent vernomen.
Op de 4e maart jl. op de hoogte van Mosselbaai had hij gepraaid het Nederlandse barkschip VERTROUWEN, van Soerabaya naar Amsterdam bestemd, met 43 dagen reis, waarvan de kapitein verzocht om hem te suppleren met wat quinine, omdat een gedeelte zijner equipage ziek lag aan de Java-koorts, en de quinine aan boord aanwezig reeds was gebruikt. Daar de zee te hoog stond om aan boord te komen, had hij enige poeders quinine in een fles gedaan en door dicht bij deVERTROUWEN te houden, gemelde fles aan boord geworpen, die dan ook terecht schijnt te zijn gekomen. Wel waren er twee der equipage gestorven, doch hoewel onder klein zeil, waren de overgeblevenen nog genoegzaam in staat om het schip te bewaken en was alzo het rapport, als zoude de kapitein alleen met een jongen zijn overgebleven, geheel bezijden de waarheid. Ook had hij de kapitein der VERTROUWEN aangeraden om in een dezer havens binnen te lopen, doch daaraan schijnt geen gehoor te zijn gegeven, althans tot nog toe is niets van het schip vernomen, en zal het waarschijnlijk wel St. Helena hebben aangedaan.
Dat het rapport in de couranten overdreven moest zijn, begrepen wij zeer goed, omdat, wanneer zulks waarheid bevatte, de kapitein der VERTROUWEN kapt. Stevens wel zou hebben verzocht bij hem te blijven, en deze ongetwijfeld wel assistentie zou hebben verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Het schip ALBATROS, kapt. Kleininga, van Hamburg naar Santos, is op de Elve nabij Blankenese aan de grond geraakt en kon bij de aanhoudende wind niet vlot komen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de loop van de volgende week, zullen door de ondergetekenden worden verkocht, op last van de Italiaanse consul: het wrak en de geredde inventaris van het Italiaanse schip ITALIA, kapt. Vidan Waraga, liggende of niet liggende ca 1 ½ paal benoorden Anjer. Van Vleuten & Cox.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 april. Een vriendelijke hand deelt ons mee dat in de avond van 21 dezer, te half negen in de Straat Sunda, dicht bij Tjerlang, 1½ paal benoorden Anjer, gestrand is het Italiaanse schip ITALIA, gezagvoerder Vidan Waraga, met ruim 500 Chinese koelies aan boord. Het vaartuig is reeds geheel verbrijzeld. De bemanning is gered en op het ogenblik dat de resident van Bantam per telegram van het ongeval kennis gaf aan de resident van Batavia, waren reeds 472 koelies geborgen en 3 lijken gevonden. Voor voeding is terstond gezorgd en van hier zal een stoomboot gezonden worden om de schipbreukelingen af te halen. Een later door ons ontvangen bericht spreekt van 13 gevonden lijken van Chinezen.


Datum: 24 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, gem. Ridderkerk, 23 april. Heden werd op de werf van de heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren stoombaggervaartuig, gebouwd voor rekening van de heren Volker. Onmiddellijk daarop werd de kiel gelegd voor een ijzeren vletklepschip, mede voor genoemde heren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. C. van der Lek de Clercq, zal op vrijdag 29 april 1870 publiek verkopen:
1e. te Zierikzee aan de Oude Haven, des morgens ten 9 ure, het casco van het Noorse schoenerschip SEAGULL, gevoerd geweest door kapt. A.B. Govertsen, groot ongeveer 140 tonnen, liggende aldaar.
2e. te Burghsluis aan de hofstede van de heer W. Vis, des middags 12 uur, de geredde inventaris van genoemd schip, bestaande uit een partij zeilen, staand en lopend want, kettingen, ankers, 1 sloep, enzovoorts.
Nadere informaties zijn te bekomen bij de heren M.C. De Crane en Zoon en bij voornoemde notaris. (opm: verkoop was vermoedelijk uitgesteld, zie NRC 290370)


Datum: 25 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer (gem. Riddderkerk), 23 april. Heden is van de werf van P.& C. Boele, scheepsbouwmeesters, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepboot, gebouwd voor rekening van P. Langevelt en W. Kollen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 april. Het Nederlandse brik ALBATROS, kapt. Kleininga, van hier de 14e naar Rio Janeiro vertrokken en dat bij Blankenese aan de grond heeft gezeten, is gisteren alhier teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. S. Oolgaardt, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijnen principaal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, bij openbare veiling aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen het extra ordinair welbezeild in november 1869 nieuw gekoperd en kopervast barkschip genaamd KONING WILLEM II, gevoerd door kapt. J. J. Besseling, volgens Nederlandse meetbrief lang 38,25 meters, wijd 7,10 meters, hol 6 meters, en alzo gemeten op 724 tonnen of 382 lasten, en dat met al de rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, zeilen, touwen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris omschreven. Voornoemd schip is stijf, staat ledig, heeft volle boegen en een boegpoort en is in elk opzicht uitmuntend geschikt voor de houtvaart. De verkoping zal geschieden ten huize van L. H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, op maandag 9 mei e. k., des avonds ten zes ure. Voornoemd schip is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informaties bij bovengemelde makelaar en bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Belgische brikschip ALEXANDRE, met complete inventaris, kopervast en van eikenhout gebouwd. Nieuw gekoperd in 1866, geclassificeerd 5/6 A.1.1., is uitmuntend geschikt voor de houtvaart, hebbende een geheel glad dek.
Dagelijks te bezichtigen in het dok te Antwerpen.
Informaties te bekomen bij Ruys & Cornelsen, cargadoors, Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepraaid 4 maart op 35º ZB en 23º OL het schip VERTROUWEN, kapt. Seinstra, van Tjilatjap naar Amsterdam, hebbende twee man van het volk aan koorts verloren en de overigen, uitgenomen de kapitein en een jongen, aan dezelfde kwaal lijdend, was van geneesmiddelen voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 22 april. Het in een vorig nummer vermelde bericht aangaande het binnenbrengen van een masteloze schoener te Gibraltar, doch toen wegens verminking van het telegram de kapiteins en of scheepsnaam niet kunnende ophelderen, is gebleken te zijn de hier te huisbehorende schoener GEERTRUIDA, kapt. J.W. Stuut, komende van Smyrna en bestemd naar Falmouth. Het had zeilen en sparren verloren en was zwaar lek.


Datum: 26 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 23 april. Op de werf van de heer Boon alhier, zijn dezer dagen de kielen gelegd voor twee schroefstoomboten, bestemd voor het vervoer van passagiers, goederen en vee, tussen de Lemmer en Amsterdam v.v. Wij verheugen ons in dit feit, omdat dit de hoop aanwakkert, dat thans, nu wegens de slechte tijd voor de zeilschepen, de aloude scheepsbouw in deze streken zozeer kwijnt, het bouwen van stoomboten, althans ten dele, de grote nadelen van die kwijning moge opheffen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 25 april. Zaterdag (opm: 23 april) arriveerde hier het nieuw gebouwde galjootschip GRIETJE, kapt. M.G. Rasker, van Groningen, groot 80 ton en gebouwd bij J. & G. Nijhuis te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Uit een particulier schrijven van Kaapstad betreffende het schip VERTROUWEN, kapt. Seinstra, van Tjilatjap naar Amsterdam, blijkt dat de berichten zeer overdreven waren. Wel lag een gedeelte der equipage ziek aan de Javakoorts en waren er twee man gestorven, doch hoewel onder klein zeil, waren de overgeblevenen nog genoegzaam in staat om het schip te bewaken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 22 april. De Hoogezandster schoener ANNA, kapt. Hubert, van Birkenhead met guano naar Kopenhagen, geraakte gisteravond bij het laveren bij Hammermühle aan de grond, doch werd met assistentie weder vlot zonder schade bekomen te hebben en passeerde hier heden voormiddag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 april. Onze, in het voorjaar uitgezeilde houtvloot begint weer binnen te komen en op te dagen. Voor dit jaar is de vlag, door heren houthandelaars als premie aan de eerste Noordsvaarder gesteld, uitgereikt aan het schoenerschip ELISABETH, kapt. A. Meeters.


Datum: 27 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 23 april. De kof BARBARA, van Sappemeer, kapt. K. Ebeling, van Sevilla naar Bremen, met lood en kurk, is bij de Scilly’s in aanzeiling geweest met de stoomboot PETERSBURG, van Liverpool naar Bombay. Het volk is hier aangebracht. (opm: zie ook NRC 040570)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 27 apri. Zr.Ms. verdedigingsvaartuig WODAN is heden op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse G. Doorman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 26 april. De stoomboot AMICITIA is tussen de Marine- en Kanaalhaven aan de grond gevaren. De sleepboot HELLEVOETSLUIS assisteert vruchteloos. Te 5.40 uren is de AMICITIA met assistentie van de sleepboten HELLEVOETSLUIS en ZIERIKZEE vlot gekomen. Het is in aanraking geweest met de aldaar zittende schoener LAURENS, doch heeft de reis naar Bergen voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 april. Kapt. Steur, gezagvoerder van het alhier aangekomen schip LOUIS MEIJER, rapporteert de 5e april op 43˚36' NB en 29˚45' WL, des morgens ten 10 uren uitnemend fraai weer te hebben gehad, dat echter een half uur daarna een NW wind met dikke opwerkende lucht met woedende kracht doorschoot; bijna onmiddellijk daarop draaide de wind met gelijke kracht naar het NO met zware regenbuien; de zee kookte wild en joeg vreselijk door elkander, waardoor het schip op het hevigst werd geslingerd. De kapitein liet voor de wind houden en had het geluk om de zeilen te kunnen bergen en de nodige voorzorgen te nemen; men draaide daarna met klein zeil om de OZO bij, gelukkig kwam men er met weinig belangrijke averij af. In weerwil de hevigste buien behield de barometer een hoge rijzende stand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 26 april. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwde schoenerschip ADRIATIC, kapt. J. Boon, van Veendam, groot 175 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 22 april. De schepen MARGARETHA, kapt. Boerhave, naar Stockholm, en REIZIGER, kapt. Alberda, naar Petersburg bestemd, beide van Messina komende, liggen ten noorden van hier wegens tegenwind geankerd.
DT 280470
Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. J. Wijgers, de 13e maart van St. Martin te Savanilla (opm: haven in Colombia; psn11 00 N 74 58 W) aangekomen, is volgens bericht van daar van 30 maart bij het binnenlopenop de klippen geraakt, afgekeurd en zou de 4e april verkocht worden.


Datum: 28 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Barranquilla, 31 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. Wijchers, van Grimsby en Santa Martha naar Savanilla (opm: haven in Colombia; positie11º00’NB en 74º58’WL), is aldaar afgekeurd en zal op 4 april verkocht worden. Toen het de 9e dezer (opm: maart) op de haven zoude komen, liep het schip op de klippen en bleef er zes uren zwaar stotende zitten. Het verloor de loze kiel en was zwaar beschadigd. Een gedeelte ballast werd overboord geworpen, de lading werd niet beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 27 april. Volgens brief uit Groningen dd. 25 dezer, heeft het Nederlandse schip OCEAAN, kapt. Van Slooten, op de reis van Hamburg naar Rosario, de 11e maart in een hevige storm het gehele tuig verloren en was het onder noodtuig en met schade aan het schip te Montevideo gearriveerd. Het moest gedeeltelijk lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Openbare verkoping van de na te beschrijven schroefstoomboten.
De notarissen Reepmaker en Maronier, residerende te Rotterdam, zijn voornemens om op dinsdag de 17e mei 1870, des middags ten 12 ure, in het notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar, in het openbaar in één zitting te veilen en te verkopen :
- De bijzonder goed onderhouden en snelvarende ijzeren schroefstoomboot BURGEMEESTER HOFFMAN, met uitmuntende ketel en stoommachine van hoge drukking en 40 paardenkracht, lang 19,73 meter, wijd 4,27 meter, hol 1,81 meter, met stoommachine , en alzo groot (na aftrek van de machinekamer) 120 tonnen, met de daarbij zijnde inventaris. Deze boot heeft laatst gediend tot vervoer van goederen, tussen Rotterdam en Amsterdam.
- De uitmuntend ingerichte en in goede staat zijnde ijzeren schroefstoomboot ANNA PAULOWNA, met stoommachine van 12 paardenkracht, hoge drukking en nieuwe ketel, lang 14,10 meter, wijd 2,24 meter, hol 1,32 meter, en alzo groot (na aftrek van de machinekamer) 24 tonnen, met de daarbij zijnde inventaris. Deze boot heeft gediend in de sleepdienst in het Voornsche Kanaal, en is ook ingericht tot vervoer van passagiers.
- De ijzeren schroefstoomboot WILLEM II, met stoommachine van hoge drukking en van paardenkracht, lang 14,47 meter, wijd 2,27 meter, hol 1,32 meter en alzo groot (buiten de machinekamer) 29 tonnen, met hetgeen daarin en daarop aanwezig is. Deze boot heeft gediend tot vervoer van goederen tussen Rotterdam en Delft.
De te veilen stoomboten liggen aan het einde van de Haringvliet, zuidzijde, buiten de Nieuwe brug, alwaar ze dagelijks kunnen worden bezichtigd.
Ze zijn intussen uit de hand te koop.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de genoemde notarissen aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 27 april. Een hier eergisteren ontvangen telegram meldt, dat de te dezer stede te huis behorende kof AURORA, kapt. J.F. van Dijk, op de reis van Papenburg naar Koningsbergen, op Bornholm is gestrand. Het schip heeft vier voet water in het ruim.


Datum: 29 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 april. Naar wij van goederhand vernemen, moet nu de laatste voorlopige handeling hebben plaatsgehad, die nog werd vereist alvorens verder met de aanleg van het grootscheepvaartkanaal (opm: het latere Eemskanaal) van Groningen herwaarts kan voortgegaan worden. Men verwacht nu spoedig de aanbesteding van dit werk. Dit zal ook wel het beste middel zijn, evenals het een afdoend middel zal wezen om aan alle verdere tegenstand te dezen aanzien een einde te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt en P.J. van der Aa Gzn., makelaars, zullen op maandag de 23e mei 1870, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris W. F. Overhoff Jr., aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extra welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd MARIA, gevoerd door kapt. G. J. Sluik. Volgens Nederlandse meetbrief lang 34,50 meter, wijd 6,70 meter, hol 4,70 meter, en alzo gemeten op 483 tonnen of 255 lasten.
Voornoemd schip is te Rotterdam liggende en inmiddels uit de hand te koop.
Breder bij inventaris omschreven, en nadere informaties bij bovengemelde makelaars en bij de cargadoors Ooltgaardt & Bruinier te Amsterdam en Ruys & Co. te Rotterdam.
(opm: zie NRC 130570)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Volgens een bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij ontvangen telegram uit Kiachta, van de 26e dezer, is het schip NITS-SIN, kapt. J. Vroom Jr., de 13e maart ll., dus binnen vier maanden, in goede staat te Nagasaki aangekomen. (opm: dit is een voor Japanse rekening te Dordrecht gebouwd schip, onder Nederlandse vlag naar Japan uitgebracht en daar overgedragen aan Japan)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 april. Het schip NAVIGATOR is wrak. Twee man van de equipage zijn hier aangebracht, benevens enige goederen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 28 april. Het Engelse schoenerschip WILLIAM MARY, kapt. ......, van Port Madoc naar Hamburg, is eergisteren alhier in de Buitengronden vastgeraakt en later vlot komende gezonken. Het volk is door de loodskotter van Terschelling gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 28 april. Omtrent het op Bornholm gestrande schip AURORA, kapt. J.F. van Dijk, meldt men nog, dat het wrak geworden is. Men dacht de lading spoorijzer te kunnen bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 15 maart. Het schip OCEAAN, kapt. Van Slooten, van Hamburg naar Rosario, hier binnen, heeft op 11 dezer in een storm tuig verloren en is onder noodtuig en met schade daar aangekomen. Het moet gedeeltelijk lossen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 april. Het wrak en de inventaris der ITALIA zijn heden te Batavia op publieke vendutie gekocht door de Chinees Tan Tek Hien voor NLG. 1.110


Datum: 30 april 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op vrijdag 29 april: (onder meer):
- Twee halve aandelen in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, directie de heren Van der Hucht en Betz, elk groot NLG 500, volgens uitdeling over 1866 NLG 40, 1867 NLG 25, 1868 NLG 25: opgehouden
- 1/50e aandeel in het Nederlandse barkschip ALBRECHT BEIJLING, gevoerd door kapt. C. van der Burg, boekhouders de heren De Groot, Roelants & Co. te Schiedam: voor NLG 120 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 29 april. Heden is van de werf De Toekomst, van de Nederlandsche Maatschappij van die naam tot exploitatie van zeevisserij, onder directie van de heer A.E. Maas, met het beste gevolg van stapel gelopen de maaskotter WILLEM STUART, bestemd voor de haring- en kabeljauw-visserij, voor rekening van de heren Van der Lelij & Maas, en gevoerd zullende worden door schipper D. van Rossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 maart. Vrachten. Nederlandse schepen. De Factorij nam bij haar laatste inschrijving op voor Rotterdam de JACOBA CORNELIA tot NLG 77,49. JACOBA HELENA en MARIA ADRIANA tot NLG 74,97 en de ALBRECHT BEYLING tot NLG 75; voor Amsterdam de MARIA CATHARINA tot NLG 78,74 en AZIA tot NLG 78,50 en voor Middelburg de BARON VAN HEEMSTRA tot NLG 74,89. Daarop werd de STAD LEYDEN tot NLG 82,50 voor suiker en koffie van Soerabaija naar Amsterdam afgesloten; de MARIA LOUISA ANTOINETTE bekwam NLG 80 voor suiker en koffie van Samarang naar Rotterdam. De HENDRIK IDO AMBACHT bekwam NLG 80 voor suiker en NLG 100 voor arak van Soerabaija en Passaroean naar Rotterdam. De WILLEM, KROONPRINS DER NEDERLANDEN werd tot NLG 75 voor suiker en NLG 60 voor tabak hier en Samarang te laden opgenomen; de AEROLIET bekwam NLG 75 voor suiker, NLG 20 voor tin en NLG 70 voor tabak in de Oosthoek te laden. BETTY is tot geheime vracht opgenomen.
De NIEUWE WATERWEG II ligt aan een en accepteerde suiker à NLG 75. De BEZOEKIE bekwam van de Factorij NLG 100 voor koffie te Menado te laden. CANDATI is tot geheime vracht van Padang naar New York opgenomen.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen LOUISE, CATHARINA MARIA, AMSTELSTROOM, PETRONELLA, JONGE CORNELIS, PHILIPS VAN MARNIX, CATHARINA, ESTAFETTE en WIJK AAN ZEE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 27 april. De Nederlandse schepen DOLPHIJN en FORTUNA zijn op de bank gehaald om schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 maart. De NOACH III, kapt. Wierikx, met vele passagiers aan boord, zeilde hedennacht uit. Tegen de morgen overviel een hevige windvlaag uit het westen het even buiten de rede gekomen schip en dreef het ondanks alle inspanning, op het rif ,,Pas op". Hedenmorgen is de TJILIWONG naar buiten gestoomd om de passagiers weer aan de wal te brengen. Er worden steeds pogingen aangewend om het schip vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Omtrent het vastraken van de NOACH III op de Neptunus-droogte verneemt men, dat een zware regenbui belette de verkleuring van het water op te nemen. Zaterdag is de TJILIWONG met een paar laadprauwen uitgegaan, om te lichten. Gisteren is het met hoog water losgeraakte schip ter binnenrede teruggekeerd en is met duikers een onderzoek ingesteld. De passagiers zijn allen aan boord gebleven. Na met de meeste zorg onderzocht te zijn, werd bevonden, dat het schip geen de minste schade had geleden, zodat het zijn reis spoedig zal kunnen voortzetten, nadat de gehele lading weer ingenomen zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 maart. De NOACH III is gistermorgen van hier vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Op zaterdag de 11e juni 1870, des morgens ten half elf ure, zal in het vendulokaal te Batavia, door tussenkomst van het vendukantoor alhier publiek worden verkocht: het brikschip CATHARINA, met takelage en scheepstuig, groot 127 lasten, liggende ter rede van Batavia. Informaties te bekomen bij de heren Dümmler & Co. alhier en bij de ondergetekende, F.H. Gerritsen.


Datum: 01 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Het heeft Z.M. behaagd de naam van het op ’s Rijks werf te Amsterdam aangebouwde gepantserd ramschip MATADOR te veranderen in die van GUINEA, welke bodem in de voormiddag van de 30e april j.l. met goed gevolg is te water gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 april. Heden is alhier als bijlegger aangekomen de WILLEMINA, van Cette naar St. Petersburg, kapt. Nadorst voor wijlen J.C. Puister. (opm: zie PGC 040570)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 april. Het schip WATERHUIZEN, kapt. H.J. Oosterhuis, is, volgens brief van den kapitein, in dato Laguna de los Padres (opm: Vera Cruz, Mexico; positie 19º12’NB en 96º07’WL) 13 maart, de 10 dito in een storm aldaar gestrand en wrak geworden. De lading zout was gesmolten, terwijl het wrak en de geborgen goederen de 29e dito verkocht zou worden. Het volk was gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 april. De (opm: kof) HALLUM, kapt. F.G. Lukje, van Halmstadt naar Londen met haver, zwaar lek te Cuxhaven binnengelopen, is onderzocht en moet lossen om te repareren. (opm: zie PGC 020570)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 30 april. Heden des voormiddags ten half elf uur is het op ‘s Rijks werf te Amsterdam aangebouwde ramtorenschip, in tegenwoordigheid van Z.M. de koning en van zijn zoons, met het beste succes en onder herhaald “hoezee!” der talrijk aanwezige belangstellenden, te water gelaten. Dit schone oorlogsschip, aanvankelijk MATADOR genaamd, is bij deze plechtigheid op last des konings herdoopt met de naam van GUINEA, ter herinnering aan de jongste wapenfeiten der Nederlandse zeemacht op de westkust van Afrika.


Datum: 02 mei 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 april. Het schip HALLUM, kapitein F.G. Lukje, met haver naar Londen bestemd, is hier lek binnengelopen.


Datum: 03 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de Memorie van toelichting, behorende bij het wetsontwerp tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel ontlenen wij het volgende:
De taak, welke de zeemacht bij de verdediging des lands te vervullen heeft, wordt nader omschreven. Hier zij alleen vermeld, dat die taak naar de mening van de ministers kan worden verricht door de vijf ramschepen PRINS HENDRIK, BUFFEL, STIER, SCHORPIOEN, allen gereed, en de MATADOR, die in 1872 gereed komt, en elf monitors, waarvan de HEILIGERLEE, KROKODIL en TIJGER gereed zijn, de CERBERUS en de BLOEDHOND in de loop van dit jaar, en de PANTHER en HEYENA in 1871 voltooid worden, waarna er alzo nog vier moeten aangebouwd worden. De zes laatste worden voorzien van een ram en zullen in project een diepgang hebben van 26,5 decimeters. Voorts 24 stoomkanonneerboten, type STAUNCH of FAROY, van 1,5 à 1,8 meter diepgang en een snelheid van 7 à 8 mijlen, zijnde elk gewapend met een vuurmond van zwaar kaliber. Verder de bestaande stoombatterij DE RUYTER, de gepantserde batterijen JUPITER en DRAAK, en de drijvende batterijen met gepantserde fronten ORKAAN, SALAMANDER en NEPTUNUS. Ten slotte aangevuld met het bestaande houten materieel, voor zover dit beschikbaar is en kan bemand worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 mei. Zr.Ms. brik de LYNX, tot heden als wachtschip te Rotterdam dienst hebbende gedaan, is heden alhier gearriveerd om te worden buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 1 mei. Met de dag van heden is door de minister van marine de sedert vele jaren hier bestaan hebbende kweekschool voor zeevaart opgeheven. De aanwezige kanonneerboot zal eerlang worden verkocht. Dit vaartuig toch is oud en, naar men mededeelt, niet meer in staat naar elders overgebracht te worden en nog langer dienst te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 april. Heden is alhier aangekomen het schip ENTERPRISE, kapt. Mulder, van Triëst, met verlies van zeilen, verschansingingen, enz.


Datum: 04 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 2 mei. Heden werd op de werf van de heer Jan Smit Fz. te Slikkerveer de kiel gelegd voor een ijzeren stoomsleepboot, genaamd ZUID-HOLLAND. De boot wordt gebouwd voor rekening van den stoomsleepdienst L. Smit & Co. te Kinderdijk. De machines à 100 paardenkracht worden vervaardigd in de fabriek van de heeren Diepeveen, Lels & Smit aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Volgens brief van kapt. Stockhuijzen, voerende het Nederlands schip JUNO, van Takao te Amoy aangekomen, had hij, bij nauwkeurige observatie, op 26˚08' NB en 124˚46'OL, gezien het Recruten-Eiland , dat op geen van de kaarten van 1889 stond aangetekend.
[afb]
Recruten-Eiland, waarschijnlijk Taisho-jima Islan
psn 25 56 N 124 33 O
Coll: Sagittarius Arrow, Wikipedia

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Aangaande het Nederlandse schip MARIA CATHARINA, kapt. P.G. Wessels, te huis behorende te Pekela, de 30e augustus van Granton naar Venetië vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 23 april. De PETERSBURG, welke hier gisteren aankwam, bracht kapt. Ebeling, zijn vrouw en een kind mee benevens de verdere equipage, bestaande uit vijf man, van het Nederlandse schip BARBARA, van Sevilla naar Bremen bestemd, geladen met lood en kurk, waarmede de PETERSBURG, de 16e in aanzeiling was geweest bij de Scilly's. De BARBARA, werd de 17e vol water verlaten. Een kind van de kapitein is in de kajuit verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. Van Dam, C.H. Van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 24e mei 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip SCHELDE, laatst gevoerd door kapt. A.L. Hoffman, volgens meetbrief lang 37 meter 67 centimer, wijd 6 meter 68 centimeter, hol 5 meter 80 cemtimeter en alzo groot 658 tonnen of 348 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zoal hetzelve is liggende in de Haringvliet te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer, te bezichtigen aan boord van het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Ondergetekenden, zich steeds aanbevelende tot het opruimen van wrakken of andere schepen, in een woord, tot al wat op de scheepsbouw of stoornis der scheepvaart betrekking heeft, blijven voortgaan met de herstelling en levering van al wat de scheepsbouw betreft.
F.& W. Reise en J. de Man, scheepsbouwmeesters, Kralingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 2 mei:
-          zeven 1/40e aandelen in het barkschip ZAANSTROOM: gemiddeld NLG 490, in slag gemiddeld NLG 5,-, koper C.S. Oolgaardt.
-          Twee 1/32e aandelen in het brikschip WILDEMAN: het eerste NLG 230, in slag NLG 60, het tweede NLG 240, in slag NLG 10, koper C.S. Oolgaardt
-          Twee 1/32e aandelen in het brikschip PRINSES AMELIE: het eerste NLG 380, in slag 10, het tweede NLG 390, in slag NLG 5, koper C.S. Oolgaardt.
-          Twee 1/40e aandelen in het barkschip ESTAFETTE: niet geveild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 2 mei. Van het op reis van Cette naar Petersburg te Texel binnengelopen kofschip WILLEMINA, was kapt. J. Puister in de Gronden door een stortzee overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 30 maart. Hier liggen zonder bestemming de schepen ZEVEN GEBROEDERS, kapt. H.A. de Groot, JAN FREDERIK, kapt. J.M. Klasen en TELEMACHUS, kapt. H.R. Hazewinkel. Voorts met bestemming Parana de GEERTINA, kapt. P.P. Mooi, en naar Uruguay de AGATHA, kapt. D.H. van Wijk, beide om voor Europa te laden. Het schip LA PLATA, kapt. G.H. Kuiper, lag in het laatst dier maand te Ascension.


Datum: 05 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 mei. Heden is Zr.Ms. brik de LYNX, commandant de luit. t/z 1e kl. C.A.E. Fauchey, tot heden als kostschip te Rotterdam dienst gedaan hebbende, op de gebruikelijke wijze buiten dienst gesteld.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Consulaat generaal van Frankrijk. Op last van de consul-generaal zal op dinsdag 17 mei, in een van de pakhuizen van het entrepot aan de Kleinen Boom, voor rekening van wie het moge aangaan, ten gevolge van onzeewaardigheid, door de heren G. Suermondt & Co., publiek worden verkocht aan de meestbiedende: het Franse bark-koopvaardijschip LE BIRMAN, groot 432,30 tonnen, gekoperd en kopervast, benevens al deszelfs tuig, gereedschappen, enz., liggende in het havenkanaal. Een copy van de inventaris van de aan boord behorende voorwerpen ligt ter inzage bij de heren G. Suermondt & Co. De verschillende voorwerpen van genoemd schip afkomstig, benevens de provisies, enz., zijn geland en zullen evenzo door de heren G. Suermondt & C in entrepot geveild worden. Genoemde voorwerpen, provisies, enz., zullen verkocht worden in de staat zoals zij bij aflevering zullen blijken te zijn en zullen de kopers onder geen voorwendsel hoegenaamd, een vermindering van de prijs, waartoe zij gekocht hebben, kunnen eisen, daar alles vóór de verkoop ter bezichtiging zal zijn.
Batavia, 5 mei 1870, de waarnemende kanselier van het Consulaat Generaal, T.V. Cressonnier.


Datum: 06 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 5 mei. Heden is van de werf der heren J. & K. Smit alhier te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot, genaamd STAD MEPPEL, voor rekening der Zwolsche Stoombootmaatschappij, en is aldaar de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomboot, genaamd NOORD HOLLAND 2, voor rekening van de Gebr. J. & B. Verschure. De machines van beide boten werden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 mei. Heden is alhier van Laurvig aangekomen het schip ALIDA, kapt. Fijken, met verlies van zeilen en deklast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 30 maart. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. Beekman, zal van hier naar Paranagua vertrekken om aldaar voor Valparaiso te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. Van Dam, C.H. Van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 31e mei 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip IDA ELIZABETH, laatst gevoerd door kapt. W. Dooren, volgens meetbrief lang 41 meter 18 centimeter, wijd 7 meter 5 centimeter, hol 5 meter 61 centimeter, en alzo groot 724 tonnen of 382 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer van Arnold & Dent, no. 1342, te bezichtigen bij J.A. Seckel & Zonen, Hoogstraat, wijk 7 no. 63.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bali-Boeleleng, ... februari. De 21e februari strandden op de rede van Boeleleng, ten gevolge van hevige winden, de aldaar te huis behorende schoener ALMANGSOER en de van Siam afkomstige Chinese wangkang KIM KONG TAE. Beide vaartuigen werden geheel vernield, zonder dat daarbij evenwel verlies van mensenlevens of andere ongelukken van ernstige aard plaats hadden. Laatstgenoemd vaartuig had geen lading in, van het eerstgenoemde werd een gedeelte van de lading, bestaande uit kalk, gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door toeval uit de hand te koop: Een beste overdekte praam met roef, zeil, fok en toebehoren, groot elf ton, bij G.H. Bijl te Oppenhuizen.


Datum: 07 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 6 mei. Heden is van de werf van de heren L. van Dam & Co. alhier, met goed gevolg te water gelaten een loggerschip, genaamd WILLEM BEUKELSZOON, zullende gevoerd worden door stuurman K. Groeneveld, voor rekening van de heren van Harwegen en Den Breems alhier. Onmiddellijk daarna is de kiel opgehaald voor een sloepschip, voor rekening van de heer Speelman te Pernis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 6 mei. Het wrak van het alhier gezonken Nederlandse schip LAURENS, kapt. De Kromme, van Rotterdam naar Gibraltar, is voor NLG 1.000 verkocht. (opm: zie ook PGC 230570)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zoutkamp, 5 mei. Op 30 april is hier met goed gevolg van de werf van de heer S.H. Woldring, scheepsbouwmeester, te water gelaten een nieuw gebouwd kofschip, groot plusminus 75 ton, gevoerd zullende worden door kapt. J.H. Koning, van Zoutkamp.


Datum: 08 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam, en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag de 17e mei 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, nº. 499, publiek verkopen:
-          het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip KAAP HOORN, laatst gevoerd door kapt. L. J. Dik, volgens meetbrief lang 35 meters 60 centimeters, wijd 6 meters 12 centimeters, hol 4 meters 85 centimeters, en alzo groot 470 tonnen of 248 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende te Rotterdam. Nog zal worden verkocht 1 chronometer.
-          3/48e aandelen in het barkschip JACOBA HELENA, groot 733 tonnen, thans op reis van Java naar Rotterdam, bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij à NLG 75 per last, varende onder het boekhouderschap van de heer Hendrik Veder alhier.
-          3/25e aandelen in het barkschip JOHANNA ANTHONIA, groot 394 tonnen, op reis van Rotterdam naar Singapore met een lading kolen, varende onder het boekhouderschap van de heren Batenburg & Co. alhier
-          1/28e aandeel in het clipper fregatschip KOSMOPOLIET II, groot 1.077 tonnen, op reis van Rotterdam naar Java, varende onder het boekhouderschap van de heren Gebr. Blussé te Dordrecht.
Nadere informaties bij bovengemelde makelaars.


Datum: 09 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Geregelde vaart. Te Rotterdam ligt in lading naar Montevideo en of Buenos Ayres het extra snelzeilend en nieuw gekoperd schoenerschip ANNA SANDERS, kapt. J. van den Heuvel, Engelse Lloyd A.1, Germanischer Lloyd A.1, expeditie 16 mei. Adres de bevrachters Van Berckel & De Vrij en de cargadoor Karel L. van Berckel. (opm. dit is het aangekochte Zweedse schoenerschip ALEXIS, zie NRC 170370)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 7 mei. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd galjootschip KUNNECHIENA, kapt. A. Westerbrink, van Groningen, groot 70 ton, gebouwd bij W. Bodewes te Martenshoek.


Datum: 10 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 maart. Vrachten. Sedert vorig bericht werden bevracht de volgende Nederlandse schepen:
Naar Amsterdam, het Nederlands-Indische schip BETTY, 553 ton, NLG 80 suiker, NLG 65 arak, NLG 90 huiden, van Passaroeang en Probolingo; NIEUWE WATERWEG II, 1432 ton, NLG 75 voor gedeeltelijke lading suiker van Soerabaya; ESTAFETTE 424 ton, NLG 75 voor tabak en NLG 80 voor thee van Batavia en Tjilatjap.
Naar Rotterdam: WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, 755 ton, NLG 60 en NLG 70 tabak, NLG 75 suiker, NLG 70 koffie, NLG 25 tin, Batavia, Samarang, Rembang en Boeloe te laden; AEROLIET, 669 ton, NLG 70 tabak, leverbaar Amsterdam, NLG 75 suiker, NLG 20 tin, Soerabaya en Boeloe te laden; BEZOEKIE 747 ton, NLG 100 voor 10.000 picols koffie van Batavia en omliggende plaatsen. (Factorij).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 5 mei. De lading spoorijzer van het op Bornholm gestrande Nederlandse schip AURORA, kapt. Van Dijk - vroeger gemeld - zal vermoedelijk geheel geborgen kunnen worden. Volgens heden ontvangen bericht is een gedeelte reeds te Hasle aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 21 maart. Naar wij vernemen is van vrijdag op zaterdagnacht buiten het oostelijk vaarwater van Soerabaya aan de grond geraakt het van hier naar Nederland vertrokken Nederlandse schip ALDEBARAN, kapt. Meijboom.
Wij vernemen verder dat de stoomsleepboot ARDJOENO ter assistentie is gezonden doch dat gisteren avond genoemd schip nog vast zat, maar men hoop had het schip met het nachttij in diep water te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 24 maart. Naar wij vernemen is de ALDEBARAN gisteren vlot geraakt en heeft dat schip de reis naar Nederland vervolgd.


Datum: 11 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, zullen als lasthebbende van hunnen meester, op dinsdag de 31e mei 1870, des middags ten 12½ ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, Nº. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip KINDERDIJK, laatst gevoerd door kapt. J. Verdoes, volgens meetbrief lang 39 meter 20 centimeter, wijd 6 meter 87 centimeter, hol 5 meter 68 centimeter, en alzo groot 680 ton of 359 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven, binnen deze gemeente.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht : Een chronometer, van Brockbank & Atkins, Nº. 1228, te bezichtigen bij de heer P. J. Dupont, Noordblaak, Wijk 4, Nº. 132.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 9 mei: het barkschip KONING WILLEM II, kapt. J.L. Besseling, gemeten 724 ton, gebouwd in 1843: voor NLG 17.500 opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 10 mei. Naar wij van zeer geachte zijde vernemen, heeft de te Veendam opgerichte vennootschap ter exploitatie der zeevisserij, onder de benaming Het Noorden, reeds nu de kielen laten leggen voor vier Maaskotters en wel bij de heren G.J. Kuiper te Oude Pekela, voor de TOEKOMST, de heren K.& J. Wilkens te Veendam, voor de NOORDBRABAND en de HERLEVING en bij de heer G.H. Stratingh te Nieuwe Pekela voor de CHARLOTTE WILHELMINA. Het maatschappelijk kapitaal is voorlopig bepaald op NLG 200.000,-. waarvan door de oprichters ongeveer NLG 100.000,-. voor henzelven gereserveerd is, terwijl de intekening op het nog ontbrekende binnenkort zal worden opengesteld. Zijn wij wel ingelicht, dan bestaat het bestuur uit de heren J.J. Duintjer, fabrikant te Veendam en W de Vlaming, koopman te Vlaardingen als directeuren, terwijl de heren D. Mulder Dzn, lid der Provinciale Staten en kassier te Winschoten. L.A. van Berckel, eerste wethouder der stad Delft en lid der Staatscommissie voor de tentoonstelling met betrekking tot de zeevisserij te Napels, Mr. A.J. De Sitter, notaris en wethouder der Gemeente Winschoten, A. van Renesse, fabrikant en lid van de Kamer van Koophandel te Gorinchem, en J. WilkensHz., koopman en lid van de raad der Gemeente Veendam commissarissen van genoemde maatschappij te zijn. Het ligt in de bedoeling der directie om deze vaartuigen gedeeltelijk nog dit jaar met zeelieden uit deze provincie te bemannen. Gaarne vestigen wij de aandacht onzer Groninger zeelieden op de bedoeling der directie, terwijl wij hun kunnen mededelen, dat die directie tevens het voornemen heeft om van hen die zich als eerste aanmelden, in een volgend jaar de bekwaamsten als gezagvoerders op de verder nog te bouwen loggers te plaatsen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Bij besluit van de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, dd. 7 mei 1870, nummer 5, is aan de firma Dümmler & Co., vergunning verleend tot het in de vaart brengen van de aan haar toebehorende stoomsloep INSULINDE, bestemd tot het overbrengen van drinkwater van Anjer naar de voorbijvarende schepen en tot het slepen van schepen, zomede tot het overvoeren van dekpassagiers en goederen van Anjer naar de Lampong baai (opm: Zd. Sumatra) en nabij liggende eilanden vice-versa.


Datum: 12 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Bij de heden plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, zijn aan de Nederlandsche Handel Maatschappij de navolgende schepen aangeboden :
KOSMOPOLIET II, 569 last, naar Amsterdam, NLG 92, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 82; KENNEMERLAND, 763 l., naar Amsterdam NLG 77,77, naar Rotterdam NLG 82,77; ORTHELIUS, 392 l., naar Amsterdam NLG 81,99, naar Rotterdam NLG 86,99;
CORNELIA ADOLPHINA, 398 l., naar Amsterdam NLG 77,94; ARIA EN BETSY, 391 l., naar Amsterdam NLG 81,40; ANNA EN SOPHIA, 382 l., naar Amsterdam NLG 86,40; JAN PIETERSZOON KOEN, 398 l., naar Amsterdam NLG 78,90, naar Rotterdam NLG 88,90; BESTEVAER, 393 l., naar Amsterdam NLG 78,90, naar Rotterdam NLG 88,90; JACOB ROGGEVEEN 377 l., naar Amsterdam NLG 79,85; JACOBA EN CHRISTINA, 240 l., naar Amsterdam NLG 79,34; AUGUSTE, 316 l., naar Amsterdam NLG 82,49.; VICE ADMIRAAL MAY, 399 l., naar Amsterdam NLG 81,50; HOLLANDS TROUW, 387 l., naar Amsterdam NLG 82; DEN ELSHOUT, 332 l., naar Amsterdam NLG 87; GEERTRUIDA, 246 l., naar Amsterdam NLG 87,18; NICOLAAS WITSEN, 352 l., naar Amsterdam NLG 79,85; PAULINE CONSTANCE ELEONORA, 306 l., naar Amsterdam NLG 78,40; STAD DOCKUM, 206 l., naar Amsterdam NLG 80,40; BALTIMORE, 329 l., naar Amsterdam NLG 84,84; naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 86,84; SENIOR, 311 l., naar Amsterdam NLG 78,80; JAVA, 683 l., naar Amsterdam NLG 79,49; CORNELIS, 249 l., naar Amsterdam NLG 82,50; PASSAROEANG, 325 l., naar Amsterdam NLG 79,90; JOHANNES 845 l., naar Amsterdam NLG 77,88; HENRIËTTE GEERTRUIDA, 260 l., naar Amsterdam NLG 79,97; AURORA, 744 l., naar Amsterdam NLG 76,98; MENTOR, 394 l., naar Amsterdam NLG 84,68; INSULINDE, 516 last, naar Amsterdam NLG 84,68; MR. JACOB VAN LENNEP, 436 l., naar Amsterdam NLG 75,97, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 77,97, naar Middelburg NLG 79,97; NOORDZEEKANAAL, 439 l., naar Amsterdam NLG 85; MARIA ADOLPHINA, 347 l., naar Amsterdam NLG 79,49; DORDRECHT II, 403 l., naar Amsterdam NLG 86; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 81,49; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 l., naar Amsterdam NLG 95; naar Rotterdam, Middelburg en Schiedam NLG 89,50; MARIA, 561 l., naar Amsterdam NLG 86; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,79; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, 828 l., naar Amsterdam NLG 86,99; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,77; WILLEM POOLMAN, 859 l., naar Amsterdam NLG 86; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,77; CONSTANTIA, 391 l., naar Amsterdam NLG 82,85; naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,85;
GRAAFSTROOM, 399 l., naar Amsterdam NLG 84, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 82, naar Middelburg NLG 84, naar Schiedam NLG 82 ; HENDRIKA, 398 l., naar Amsterdam NLG 90,90, naar Rotterdam NLG 87,90, naar Dordrecht NLG 88,90, naar Middelburg NLG 89,90, naar Schiedam NLG 88,90 ; JASON, 438 l., naar Rotterdam en Schiedam NLG 90,03 ; NESTOR, 834 l., naar Amsterdam NLG 82,50, naar Rotterdam NLG 81 ; BARON VAN PALLAND VAN ROOSENDAAL, 800 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 77,99 ; PROF. VAN DER BOON MESCH, 394 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 79,99 ; CORNELIS SMIT, 399 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 83,75 ; OTTOLINA, 780 l., Amsterdam en Rotterdam NLG 79,75, naar Dordrecht en Schiedam NLG 81,90 ; MINA, 397 l., naar Amsterdam NLG 89,49, naar Rotterdam NLG 84,49, naar Dordrecht NLG 84,49, naar Middelburg NLG 85,49, naar Schiedam NLG 84,49 ; CORNELIA, 769 l., naar Amsterdam NLG 84, naar Rotterdam NLG 82, naar Dordrecht NLG 82, naar Middelburg NLG 84, naar Schiedam NLG 82 ; KORTENAER, 514 l., naar Amsterdam NLG 81,79, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,79, naar Middelburg NLG 81,79 ; HENRIËTTE ADRIANA, 795 l., naar Amsterdam NLG 80,74, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 78,74, naar Middelburg NLG 80,74 ; MARIA ELISABETH, 718 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 81,74, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,74 ; LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, 399 l., naar Amsterdam NLG 84,90, naar Rotterdam NLG 82,40, naar Dordrecht NLG 82,90, naar Schiedam NLG 82,50 ; JANNETTE, 346 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 85, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84 ; BALI, 572 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 80, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78, naar Schiedam NLG 79 ; ERASMUS, 655 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 80, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78, naar Schiedam NLG 79 ; INDIA, 685 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 80, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78, naar Schiedam NLG 79 ; JEDO, 399 l., naar Amsterdam en Middelburg NLG 80, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 78, naar Schiedam NLG 79 ; OCEANUS, 613 l., naar Amsterdam NLG 81, naar Rotterdam en Schiedam NLG 76, naar Dordrecht NLG 78 ; ALLEGONDA JACOBA, 370 l., naar Amsterdam NLG 88, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 85 ; CATHARINA MARIA, 337 l., naar Amsterdam NLG 84,48, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 79,48, naar Middelburg NLG 81,98, naar Schiedam NLG 79,48 ; MAASSLUIS, 471 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,90 ; TERNATE, 395 l., naar Rotterdam en Dordrecht NLG 79,69, naar Middelburg NLG 81,69, naar Schiedam NLG 79,69 ; GIJSBERTUS HERMANUS, 603 l., naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,90 ; JOHANNA MARIA, 472 l., naar Amsterdam NLG 91,75, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87,75 ; EUROPA, 669 l., naar Amsterdam NLG 84,90, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80,90 ; SUMATRA, 347 l., naar Amsterdam NLG 83,50, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81,50, naar Middelburg NLG 83,50.
(opm: l = last, voorafgegaan door de grootte in lasten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam zullen op dinsdag 31 mei 1870, des namiddags ten 12½ ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, Nº. 499, publiek veilen het snelzeilend gezinkt Nederlands schoenerschip VLAARDINGEN, laatst gevoerd door kapt. H. den Bogerd, volgens meetbrief lang 23,60 meter, wijd 3,77 meter, hol 2,67 meter en alzo groot 106 tonnen, met complete inventaris, zoals het schip ligt in de Wijnhaven (Punt) te Rotterdam.
Het schip is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatie te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Publieke verkopingen te Amsterdam door de Arrondissements Rechtbank: het Engelse brigantijnschip GEORGINA, ca. 50 lasten, NLG 500, in slag NLG 6800, koper procureur F.E. Dammers. (opm: deze kocht het schip ten behoeve van H. Rietveld te Amsterdam, die het schip de naam JOHANNA gaf)
SCO 120570
Advertentie. Openbare verkoping te Callantsoog op woensdag de 18e mei 1870, ten 10 ure, ten verzoeke van de heer Otto Tollefsen, gezagvoerder van het gestrande Noorse brikschip NAVIGATOR en ten overstaan van de heer griffier bij het kantongerecht te Schagen, van 17 zeilen, 2 ankerkettingen, een ankertouw, een zwaar anker, een lichter dito, staand en lopend want, trossen, verschillende ra's, stengen en ander rondhout, een lier, een stuurrad, kettingwant, twee gebroken masten, een scheepsboot, een Noorse vlet, een kombuis en kommaliewant benevens enig hout en daarna het hol of casco van voormeld schip NAVIGATOR, zoals zulks is zittende op het strand nabij het dorp Callantsoog.


Datum: 13 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het barkschip MARIA, kapt. G.J. Sluik, aangekondigd te Amsterdam tegen 23 mei e.k., zal geen voortgang hebben, zijnde het uit de hand verkocht. (opm: zie NRC 290470)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 9 mei. Het schip IRENE, kapt. Hitman, van Benicarlo naar Petersburg, is in het noordelijke vaarwater aan de grond geraakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 mei. De voormalige stoomboot HARLINGEN van de Harlinger Stoomboot Maatschappij is, na aanzienlijk verbeterd, vergroot en verfraaid te zijn, eergisteren in onze haven onder den naam MINISTER FOCK, teruggekeerd. Gisteren is daarmede en proeftocht naar het Nieuwediep gedaan, waarna vele geinviteerden deelnamen en waarbij de deugdelijkheid bewezen werd. Heden morgen is de boot voor de geregelde dienst in werking gesteld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder Eisma te Bolsward zal op donderdag 19 mei 1870, namiddags 3 uur, bij de kastelein H. Tuininga, op het Zand te Bolsward, publiek verkopen:
- een wel onderhouden Roefschip, groot 17 tonnen, met complete inventaris
- een dito Snikschip, groot 10 tonnen, met beste tuigage. Inmiddels uit de hand te koop.
Liggende beide ter bezichtiging aan de werf van Jan de Boer.
(Opm. LC 270570 meldt dat is ingezet op perceel 1 NLG 125 en op perceel 2 NLG 112.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop te Workum, aan de werf van Siemon Visser een wel onderhouden Roefschuitje, groot 24 ton, met roer en zwaarden.


Datum: 14 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 mei. Hedenavond is hier binnengekomen Zr.Ms. stoomschip AMSTEL, commandant luit.t.zee 1e kl. K.C. Bunnik, komende van de kust van Guinea.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 mei. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. M. Dijkstra, van Runcorn met zout naar Nerva, is volgens telegram uit Londen dd. gisteren, bij Belfast gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 mei. Volgens bericht uit Norden dd. 4 dezer zijn op Langeoog aangespoeld stukken ener groen geverfde kist, waarop met witte letters H. v. d. Wal, Groningen. (opm: zie PGC 170570)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 10 mei. Volgens bericht van het eiland Läsoe (opm: Læsø) dd. 5 dezer, was het wrak van het op Rissö (opm: Læsø rif) gestrande Nederlandse schip GESINA SMIT, kapt. J.J. Stenger, van Firth of Forth naar Dantzig, in publieke veiling voor 110 R.Th. en de inventaris en het tuig voor 950 R.Th. Deens ct. (opm: Reichsthaler, Deense courant) verkocht. De lading was door de agent van assuradeuren benaderd (opm: zie ook NRC 260570)
AH 140570
Uitgezeild.
Vlie 11 mei, DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Lodewijks, op avontuur.


Datum: 15 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. J. Boelen, W. de Lorme van Rossem, W.Y. van Reincuts, E.C.A. Koli, makelaars, presenteren als lasthebbende van hunne principalen, ten overstaan van de deurwaarder B. D. Beets, bij openbare veiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het uitmuntend gebouwd, extra snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd TJILINGSIE, gevoerd geweest door kapt. P. Ouwehand. De verkoping zal geschieden ten huize van L. H. Wolters, kastelein in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, op dinsdag 7 juni 1870, des avonds ten zes ure precies.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Schrijver & van Rossem, of Floris der Kinderen & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 13 mei. Deze avond berichtte hier een telegram van ’t Vlie, dat het schoenerschip CHRONOS, kapitein A.F. Haijer, heden morgen van hier met ballast naar Noorwegen uitgezeild, in het Oostgat zodanig op een wrak is gestoten, dat het na twee uren op een diepte van 7 vademen, is gezonken. Al de opvarenden zijn echter gelukkig op Vlieland aangekomen. (opm: volgens PGC 170570 vond de gebeurtenis plaats in het Noordoostgat, een vaargeul ten noord-westen van Terschelling)


Datum: 16 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 14 mei. Heden is bij de heer A.P. Hoogendijk met goed gevolg te water gelaten de voor rekening van de heer N. Spijker te 's-Gravenhage nieuw gebouwde ijzeren schroefstoomboot, genaamd DE ONDERNEMING, waarvan de machine wordt vervaardigd bij de heren Burgerhout en Kraak te Rotterdam. Genoemde boot zal binnen weinige dagen in dienst worden gesteld van Haarlem en Gouda naar Rotterdam, vice versa.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 mei. Het schip WILLEMINA, kapt. Meyer, van Amsterdam met rotting naar Bremen, is volgens telegram d.d. heden, lek Delfzijl binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 mei. Volgens telegram uit Elseneur, d.d. heden, is het Nederlandse schip TITIA JACOBINA, kapt. J.G. Klein, van Dantzig naar Newcastle verongelukt, doch de equipage gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 mei. Het Nederlandse schip KANDANGHAUER, kapt. W. Zeelt, van Banjoewangie in Texel binnen, heeft vanaf de linie veel te worstelen gehad met harde N en NO winden en hoge zeeën van voren, waardoor de reis zeer vertraagd en schip en tuig veel te lijden hadden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 14 mei. De loodsschuit bracht hier heden aan het scheepsvolk van het Nederlandse schip CHRONOS, kapt. A.F. Hayer, die, gisteren van hier vertrokken, even buitengaats op een drijvend wrak ijs gelopen, en weg is. Met moeite heeft men het volk en zeer weinig goederen kunnen redden.


Datum: 17 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De 14e dezer werd alhier de 48e gewone algemene vergadering gehouden van deelhebbers in de Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij, onder het voorzitterschap van de heer Joost van Vollenhoven, burgemeester.
Deze onderneming, de oudste van die soort in ons vaderland, ook een der eerste en weleer de beste op het vasteland van Europa, rijk in lotgevallen en vroeger ook in voorspoed, was in de laatste jaren door de pers en in mondelinge geruchten voorgesteld, als in kwijnende staat te verkeren. Niet alleen bij de deelhebbers en andere rechtstreeks belanghebbenden werd daardoor soms bezorgdheid gaande gemaakt, maar ook bij hen, die het bestaan en de bloei van een grote, krachtige inrichting voor de bouw van ijzeren stoomschepen en de vervaardiging van machinerieën in dit deel van ons land onmisbaar achten.
Hetgeen thans door de deelhebbers vernomen en gezien werd, was alleszins geschikt om een geruststellende indruk te geven. Als een bevestiging van de gunstige uitkomsten volgens de balans, werd het verslag van het bestuur over de toestand en het bedrijf der maatschappij gedurende 1869 met het meeste genoegen gehoord.
Feiten en cijfers getuigen van bloei zowel in de stoompakketvaart als in de werkzaamheid te Fijenoord. Door ernstig aangevangen en volhardend doorgezette hervormingen was men op de hoogte gekomen, om in beide takken van het bedrijf aan de mededinging met voordeel het hoofd te kunnen bieden.
De BATAVIER werd van een nieuw stel stoomketels voorzien en nog een schroefschip, te Fijenoord gebouwd en MAASSTROOM genaamd, in de pakketvaart op Londen gebracht. Er is derhalve kans op bestendiging der bevredigende uitkomsten, met die dienst in 1869 verkregen, indien een betere waterweg naar zee bijtijds tot stand komt.
Behalve hetgeen verricht werd tot instandhouding en verbetering van het materieel der werktuigenfabriek en scheepswerf, zijn enige der voornaamste werkplaatsen door nieuwe aanbouw en door wijziging belangrijk uitgebreid, en meer ingericht naar de tegenwoordige vereisten. Een en ander kwam tot stand met bestrijding der uitgaven uit het bedrijfskapitaal.
Het verslag wees voorts als een gunstig verschijnsel op de toeneming van het werk voor particuliere en eigen rekening, naarmate de voortbrenging tot lage prijzen meer werd bereikt.
In dat voorname opzicht staat thans het etablissement Fijenoord gelijk met iedere andere inrichting in het binnen en buitenland.
Nopens het gouvernement- stoomschip ARGUS werden, op aanzoek van een deelhebber, ophelderingen gegeven en mededelingen gedaan, die de wens tot verdere openbaarmaking uitlokten, ten einde ook naar buiten de maatschappij te vrijwaren van de blaam, die men getracht heeft te dier zake op haar te werpen.
De exploitatie van pakketvaart en etablissement te samen leverde een voordelig saldo op van NLG 139.968,- waarvan NLG 99.312 zijn aangewend tot afschrijving op de waarden der bezittingen en het overige grotendeels tot uitkering bestemd.
Bij het bezoek na afloop der vergadering aan Fijenoord gebracht, werden de leden, inzonderheid zij die zich sedert enige jaren niet derwaarts hadden begeven, aangenaam getroffen bij de aanschouwing der ruime, luchtige, goed verlichte ateliers, evenals de terreinen de kenmerken tonende, dat orde, netheid en overleg worden betracht. Overal viel een goed geregelde bedrijvigheid waar te nemen, gepaard met een rustige gang van zaken en een tevreden stemming.
Terwijl de deelhebbers betreurden geen groter aantal te hebben zien opkomen om door persoonlijke overtuiging de ongegrondheid van geruchten te leren kennen, gingen zij uiteen met het volle vertrouwen op de levenskracht en de toekomst der Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij, en op haar geschiktheid om, even als nu gedurende bijna een halve eeuw, een kweekschool en bakermat te blijven voor de ontwikkeling van stoomvaart, fabriek- en stoomwezen hier te lande en in de overzeese bezittingen.
Moge zij lang werkzaam zijn voor het publiek belang, voor Rotterdam en de omliggende streken, onze werkmanstand en onze nationale eer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In naam des Konings. Op vrijdag 10 juni 1870, des voormiddags te 10 uur, ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank van Groningen, zitting houdende in het gewone lokaal harer terechtzittingen, zal ten verzoeke van de firma Koert & Kolk. houthandelaren te Oude Pekela, de heer Jan Derks Hoen, negotiant wonende te Hoogezand en de heer Harm Jans Smit, negotiant wonende te Veendam, domicilie hebbende gekozen ten kantore van Mr. J. Lohman, procureur te Groningen, waar na te melden schip is liggende, welke procureur voor de executanten occupeert, ten laste van Okko Hendriks Top, schipper, wonende aan scheepsboord, aan de meestbiedende of hoogstafmijnende worden verkocht het in de Nederlanden te huis behorende smakschip genaamd ARNOLDUS WILLEM NANNINGA, groot 61 tonnen, in den jare 1860 volbouwd op de werf van Albert Hindriks De Boer, scheepsbouwer te Veendam en in de eigendomsregisters, berustende ten kantore van hypotheken te Winschoten, overgeschreven op 28 juli 1860 deel 7 No. 976, folio 95, thans liggend in het Loopende Diep bij de Boteringeboog te Groningen, toebehorende aan en wordende bevaren door de geëxecuteerde, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zoals het in beslag is genomen bij procesverbaal d.d. 25 april j.l. Gemeld smakschip en toebehoren wordt door de executanten ingezet op een som van NLG 100,-.
Mr. J. Lohman, procureur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 16 mei. De op Langeoog aangespoelde zeemanskist, groen geverfd en waarop aan de voorzijde met witte verf H. van der Wal, Groningen, heeft toebehoord aan een der schepelingen van het schip NELLY, kapt. A.H. Velthoven, welk schip op 27 januari van Oostmahorn naar Glouchester vertrok en waarvan men sedert niets had vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 mei. Volgens telegram van Vlieland was het schip CHRONOS, kapt. Haijer, van Harlingen naar Noorwegen, 13 mei bij het naar zee gaan in het Noordoostgat op een wrak gezeild en gezonken, doch het volk benevens de kapiteinsvrouw gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip IRENE, kapt. Hinrichs of Hitman, van Benicarlo naar Petersburg, in het Noordelijk vaarwater van Kroonstad aan de grond geraakt, is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, met assistentie vlot geraakt en heeft de reis voortgezet.


Datum: 18 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij is bevracht voor de overvoer van machineriën van Glasgow naar Tjilatjap het schip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J.A. Vrijman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 17 mei 1870:
-          een ijzeren schoefstoomboot, genaamd BURGEMEESTER HOFFMANN: opgehouden voor NLG 4.400.
-          een dito stoomboot, genaamd ANNA PAULOWNA: opgehouden voor NLG 3.050.
-          een dito stoomboot, genaamd WILLEM II, verkocht voor NLG. 860.
-          3/18e aandelen in het barkschip JACOBA HELENA: verkocht voor NLG 300.
-          3/25e aandelen in het barkschip JOHANNA ANTHONIA: verkocht voor NLG 2.200.
-          1/28e aandeel in het barkschip KOSMOPOLIET II: verkocht voor NLG. 800.
Het barkschip KAAP HOORN, opgehouden tot NLG 11.900, is later uit de hand tot die prijs gekocht door de heer E.C.A. Koli te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 15 mei. Het schip NERVA, kapt. Gnodde, van hier naar Riga, is uit zee teruggekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 18 mei. Gisteren is wegens onzeewaardigheid op publieke vendutie verkocht het Franse schip BIRMAN voor NLG 3.820. Koper werd de Arabier Boepsaid. De inventaris van dit vaartuig heeft NLG 12.855,75 opgebracht. (opm: zie JB 220670)


Datum: 19 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Meppel, 18 mei. In het begin der volgende week zal de proefvaart met de stoomboot STAD MEPPEL langs de Kribben in de Zuiderzee gehouden worden, waarna deze nieuwe boot haar dienst op de Hollandse boten zal aanvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Queenstown (opm: Cork), 16 mei. Heden is alhier gearriveerd het schip HOOITE WICHER, kapt. H.J. Klasen, van Montevideo met talk en beenderen. Het had de stuurman en drie man overboord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 mei. Het schip TITIA JACOBINA, kapt. Klein, van Dantzig naar Newcastle, bij Elseneur verongelukt, was in de nacht van 12 mei bij Bornholm met het fregatschip MARIANNE, kapitein Meijer in aanvaring geweest, had het gehele tuig verloren en was in zinkende staat door het volk verlaten, dat te Elseneur aan wal gezet is. Het schip is sedert te Christiansö (opm: positie 55º19’NB en 15º11’OL) binnen gebracht. (opm: zie NRC 200570)


Datum: 20 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Zr.Ms. stoomschip VICE ADMIRAAL KOOPMAN, commandant Van Trojen, is blijkens een door ons ontvangen telegram heden van de expeditie ter kuste van Guinea te Nieuwediep binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 mei. Men verneemt, dat Zr.Ms. vaartuig ARGUS, commandant de luitenant ter zee 1e klasse G. C. C. Thierens, met de 25e dezer tijdelijk zal worden buiten dienst gesteld om als stoomschip te worden ingericht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 17 mei. Kapt. Andersen, voerende het stoomschip DAHLSLAND, heeft in de
Oostzee het Nederlandse kofschip TITIA JACOBINA, geladen met erwten, van het volk verlaten gevonden, en heeft het met behulp van het Deense jacht EMMA, kapt. Birkholm, te Christiansø binnengebracht. De lading is geheel onbeschadigd. (opm: zie ook NRC 240570)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een nieuw schuitje, lang 13,94 meter of nagenoeg (50 voet), wijd 3,22 meter (11½ voet) en hol 1,23 meter of (4½ voet) bij H.P. van der Werff, scheepstimmerbaas aan ’t Buitenste verlaat bij Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal op maandag den 23 mei 1870, des middags ten 12 ure, op de Groote Breedeplaats aldaar, in het openbaar á contant verkopen: De geborgen inventaris, van het buiten het Oostergat van Vlie gestrande schoenerschip genaamd CHRONOS, gevoerd geweest door kapitein A.F. Haaijer, bestaande in enige zeilen, touwwerk, koksgereedschappen enz. Informatie te bekomen bij de heren T. Teves & Co. te Harlingen en den deurwaarder voornoemd.
(Opm. Zie LC 180170, LC 040270 en LC 150570)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een sterke en welonderhouden zeilboot, ter lengte van nagenoeg zes meters, met een flink bezaantuig. Te bevragen bij J.J. Croles, scheepsbouwmeester te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een zo goed als nieuwe schouw, met zeil en treil. Te bevragen bij J.J. Croles, scheepsbouwmeester te IJlst.


Datum: 21 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van 18 dezer, nº. 18, wordt Zr.Ms. ijzeren stoomvaartuig ARGUS, liggende te Hellevoetsluis, bestemd voor de dienst der bebakening en kustverlichting in Nederlands Indië, met de 25e dezer buiten dienst gesteld, en de luit. ter zee 1e klasse G. C. C. Thierens van het bevel over die bodem eervol ontheven en op non- activiteit gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 18 mei. Het schip HOOITE WICHTER, kapt. Klasen, is naar het Passagedock gesleept om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 mei. De Nederlandse galjoot ORION, kapt. Braamhorst, van Newcastle naar St. Petersburg, is tussen de 14 en 15 dezer met een onbekende brik in aanzeiling geweest en heeft daarbij de kluiverboom en boegspriet verloren en andere schade bekomen, hetwelk hier weder gerepareerd zal worden.


Datum: 22 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het Nederlandse schip LOUISA EN MARIA, kapt. De Wijn, zou in het begin dezer maand van Cienfuegos naar Falmouth vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 19 mei. Het Nederlandse oorlogsstoomschip VALK, kapt.luit. t/Z. Kroef, van de Middellandse Zee, laatst van Vigo, naar Texel, is alhier binnengelopen met defecte machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 mei. De Nederlandse galjoot ORION, kapt. Braamhorst, is in de haven gehaald om de geleden schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D.F. Stieven, C.A. Schröder, C.S. Oolgaardt, A. Roland Holst, J.F.L. Meijjes, A. J. Corver en A. Vinke, makelaars, zullen op maandag de 13e juni 1870, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris A. D. J. T. Meijjes, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HERMAN DE RUITER, laatst gevoerd door kapt. K. W. Bols, volgens Nederlandse meetbrief lang 36,30 meters, wijd 7,03 meters, hol 5,33 meters en alzo gemeten op 605 tonnen of 319 lasten. Het schip ligt aan de werf het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat.
Breder bij inventaris omschreven en nadere informaties bij bovengemelde makelaars, of bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.


Datum: 23 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 22 mei. De vroeger op Ameland gestrande bark HELENE is vlot gebracht en gisteren door de Engelse sleepboot RELIANCE alhier binnengesleept en bestemd naar Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helvoet, 19 mei. Het schip LAURENS, kapt. De Kromme, bij de hoofden gezonken, is gisteren boven water gebracht en bewesten het Marinehavenhoofd op strand gezet om bij laag water gerepareerd te worden.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. In de loop van de maand mei of begin juni, zal door de ondergetekende op publlieke vendutie worden gebracht het Nederlands-Indisch barkschip MARY AGNES, thans gevoerd door W.G. Peetoom, groot 146 gemeten lasten, met compleet tuig en inventaris. De verkoopvoorwaarden en beschrijving van de inventaris, zullen bij aankomst van genoemd schip ter inzage liggen bij J.F. Polack.
Soerabaja, 16 mei 1870.


Datum: 24 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Bij de Nederlandsche Handel Maatschappij is per telegram van Decima, via Kiachta, het bericht ontvangen, dat het schip KIU-SIU, kapt. Mulder Drenth, de 29e april ll. in goede staat te Nagasaki is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 22 mei. De Russische bark HELENA, vroeger kapt. E.F. Carlsson, de 21e oktober 1869 op Ameland gestrand, heeft men vlot gekregen, en is hier heden door de Engelse sleepboot RELIANCE binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 mei. Kapt. J.C. Klein is heden van hier naar Bornholm vertrokken, om het na de aanzeiling op 12 dezer door hem verlaten Nederlandse kofschip TITIA JACOBINA, dat sedert te Christiansö is binnengebracht, te reclameren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banda, februari. In de nacht van 28 februari op 1 maart j.l. strandde op het rif van Rozengain de brik CASTOR, gezagvoerder H.L. Spierman, toebehorende aan de firma Ledeboer & Co. te Makasser.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 mei. Het Zweedse barkschip HELENA, dat in het vorig najaar op Ameland strandde en gekocht werd door de heren Van Loon en Houtsma alhier, en na veel moeite den 4 dezer weder vlot geraakte, is heden binnengebracht door een opzettelijk daarvoor gehuurde Engelse sleepboot.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

In de afgelopen week kwam met zware averij te Terschelling binnen het schoonerschip WILLING, kapitein Cantali, met olie van Zante naar Hamburg bestemd. Dit vaartuig zal nu door de hier behorende stoomsleepboot MAGNET en met behulp van zes pompers naar de plaats zijner bestemming worden gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een beste Snik met zeil en treil, groot 8 ton, ter bezichtiging te Sneek, bij Baas J. Boorsma, buiten het Hoogend.


Datum: 25 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 24 mei 1870: het barkschip SCHELDE, gemeten 658 ton, gebouwd in 1851: verkocht voor NLG 17.300; een chronometer verkocht voor NLG 100.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 22 mei. Het schip NERVA, kapt. Gnodde, lek uit zee teruggekomen, is nu in het dok gehaald en maakt bijna geen water. Het schip zal geïnspecteerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 22 mei. Het schip PAX, kapt. Mulder, van Gioja, heeft enige uren bij de staart van de bank quarantaine gelegen, omdat er geen goede gezondheidspas aan boord was.


Datum: 26 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 17 mei. Het schip GESINA SMIT, kapt. Stenger, van Charlestown naar Dantzig, hetwelk de 16e april op Læsø rif gestrand is en later als wrak werd verkocht, werd weder af- en hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzoon, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hunne meesters op dinsdag de 14e juni 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, nº. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip ANNA, laatst gevoerd door kapt. P.R. Bok, volgens meetbrief lang 43,10 meter, wijd 7,84 meter, hol 5,56 meter en alzo groot 835 tonnen of 441 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereed- schappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Het schip is in maart 1869 nieuw getuigd en in oktober 1869 te Soerabaija nieuw gekoperd.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer.


Datum: 28 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Volgens telegram van de Salvage Association te Londen, bij Lloyd’s agent alhier ontvangen, is het schip APOLLONIA, kapt. De Boer, van hier naar Singapore, lek te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 20 mei. Het schip ALIDA HENRIËTTE is bij Borkum gestrand doch weder vlot geworden en hier aangekomen.


Datum: 29 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 mei. Kapt. Seinstra, van het schip VERTROUWEN, van Tjilatjap alhier binnen, rapporteert, dat de gehele equipage gedurende de reis veel gelaboreerd heeft aan koortsen en buikpijn, zodat zelfs nu en dan twaalf man geen dienst konden doen. Hij had tweemaal een Engels schip gepraaid en was door de gezagvoerders op de menslievendste wijze van geneesmiddelen voorzien. Hij had twee man der equipage verloren en is nog met zes zieken hier binnengekomen.


Datum: 30 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 april. Vrachten. Nederlandse schepen. De ESTAFETTE bekwam NLG 20 voor tin te Samarang, NLG 80 voor thee alhier en NLG 75 voor tabak te Tjilatjap te laden. De
CATHARINA MARIA NLG 70 en NLG 72,50 voor tabak in de Oosthoek en NLG 25 voor tin hier te laden. De BATAVIA NLG 25 voor tin hier en NLG 70 voor tabak te Bezoekie te laden,
de LOUISE ligt naar Nederland aan en nam te Soerabaija tin à NLG 20, tabak à NLG 70 en suiker à NLG 75 aan. Bij de heden gehouden inschrijving bij de Factory werden de NOACH I en SCHEVENINGEN tot NLG 90 opgenomen.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen CATHARINA, TELANAK, PHILIPS VAN MARNIX en WIJK AAN ZEE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 mei. De Admiralty Court heeft in zake de PRESTO en LITTLE WESTERN contra het Nederlandse fregat WILLEM POOLMAN uitspraak gedaan, dat aan de PRESTO
GBP 100 en aan de LITTLE WESTERN GBP 900 zal worden betaald met de gewone kosten, aangezien het hof als bewezen aannam dat beide schip en lading hebben helpen behouden toen het op 27 januari jl. bij de Scilly eilanden in gevaar verkeerde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 27 mei. Heden avond had er een ontploffing plaats aan boord van het stoomschip ROTTERDAM. Een stoker is gedood en een andere zwaar gewond, welke naar het hospitaal gebracht is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 25e mei 1870 ten verzoeke van Mevr. Johanna Ceelen, eerder weduwe van de heer Mattheus Lagerwerf, laatst van de heer Gerrit Hooghwinkel, particuliere, gewoond hebbende te Schoonhoven, thans wonende te Gorinchem, uit kracht van het verlof door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, heb ik, Johannes Brakkee, deurwaarder bij voormelde rechtbank, voor de eerste maal gedagvaard: Leendert Hooghwinkel, eerste stuurman ter koopvaardij, laatst gewoond hebbende te Schoonhoven, doch thans zonder bekende woonplaats, om op maandag de 5e september 1870 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
-          aangezien de gedaagde, zoon der eiseresse uit haar huwelijk met wijlen de heer Gerrit Hooghwinkel, laatst gedomicilieerd geweest te Schoonhoven, d.d. 7 februari 1862 als eerste stuurman aan boord van het Nederlandse barkschip MACAO, kapt. J. Kroll, van Melbourne in Australië is vertrokken naar Manilla (opm: zie NRC 160962);
-          aangezien sedert noch van dat schip, noch van de bemanning enige tijding is ingekomen, zodat het hoogstwaarschijnlijk op die reis met man en muis zal zijn vergaan;
-          aangezien sedert meer dan drie jaren zijn verlopen en de requirante als moeder belang heeft bij een verklaring van vermoedelijk overlijden;
mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
(get.) J. Brakkee, deurwaarder
(opm: sterk bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 28 mei. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde galjootschip MARIA ANNA, kapt. E.B. Datema, van Groningen, groot 105 ton, gebouwd bij W.G. Bodewes te Sappemeer.


Datum: 31 mei 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht, voor de overvoer van steenkolen van Engeland naar Java: GRAAFSTROOM, kapt. S. le Clercq, MARIA, kapt. Tofield, LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. N. H. Keuker, JOHANNA CHRISTINA, kapt. W. H. K. E. Rösingh en OTTOLINA, kapt. W. Ouwehand.
Door de Factory der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia, zijn de 19e april naar Nederland bevracht de schepen : NOACH I, 471 lasten à NLG 90 ; SCHEVENINGEN, 381 lasten à NLG 90.


Datum: 01 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. E. Mauritz, A. C. van Wageningen Jr., P. J. de Kanter Jr., D. de Jongh Wzn., B. de Witt en J. de Voogd Jr., makelaars te Dordrecht, zullen op zaterdag de 4e juni 1870, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffiehuis over het Scheffersplein, presenteren te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. A. F. Giesse, gemeten op 755 tonnen of 399 lasten. Breder volgens inventaris omschreven en nadere informaties te bekomen bij bovengenoemde makelaars en de cargadoor Gerard Mauritz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helder, 30 mei. De proef om het in het Schulpengat alhier gezonken schip door buskruit uit elkander te doen springen, is mislukt. De buis, die de lont naar beneden moest brengen, is gesprongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 31 mei: het barkschip IDA ELISABETH, verkocht voor NLG 27.700; een chronometer, verkocht voor NLG 115.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Triëst 25 mei. Hedenmorgen ging met gunstige gelegenheid van onze rede de TRIESTE, groot 211 ton, naar Bahia, makende aan vracht GBP 481. Voor enige dagen vetrok van hier het schip ANNE HOOITES, groot 165 ton, naar Rotterdam, makende aan vracht NLG 3.484, zomede het schip ANNA MARGARETHA, groot 164 ton, naar Petersburg, makende aan vracht M.B. (opm: valuta onbekend) 4.171, terwijl van Venetië gisteren naar hier vertrok het schip NIJVERHEID, kapt. Bossinga om naar Rotterdam op de beurt te laden. Geen disponibele schepen zijn op het moment hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam. 30 mei. Het schip CORNELIA, van Batavia naar hier, bij Bridport aangekomen om kapitein Walter wegens ziekte aan de wal te zetten, heeft op 26 dezer onder bevel van een andere kapitein de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 april. Hier ligt zonder bestemming het schip CONCURRENT, kapt. De Jonge. Voorts lagen volgens de laatste berichten te Ascención de schepen JOLANDA MEIJER, kapt. Tholen, JOHANNA JACOBA, kapt. Velt, en LA PLATA, kapt. Kuiper. De eerste twee als depotschepen, het laatste om spoedig naar hier te vertrekken. Te Rosario lagen de SANTA FÉ FAVOR, kapt. Sannes, en CITO, kapt. Mooi.


Datum: 02 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 1 juni. Van de werf van de scheepsbouwmeester D. de Zeeuw alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip VOLHARDING, zullende gevoerd worden door stuurman IJsbrand Plokker, voor rekening van de Maatschappij de Volharding, onder directie van de heer M. Parser te Scheveningen, en onmiddellijk daarna de kiel opgehaald voor een loggerschip, genaamd DE VERVOLGING voor rekening dier zelfde maatschappij.
De volgende week zal van stapel lopen de logger DE BOEKANIER van de Maatschappij
Recht door Zee. Men verneemt dat bij die gelegenheid Z.K.H. de prins van Oranje de president dier maatschappij, de heer E. van Heemskerk van Beest, van ’s-Gravenhage zal vergezellen en deze gemeente met een bezoek vereren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 31 mei. Volgens brief van kapt. Nepperus uit Banjoewangie was hij, na de 2e april Passaroeang verlaten te hebben, gereed om met zijn schip BARON VAN HEEMSTRA de te huis reis te aanvaarden. In Straat Bali had hij met tijstoppen een zwaar werpanker verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 30 mei. Het schip APOLLONIA, kapt. De Boer, van Amsterdam naar Singapore, de 17e mei alhier lek binnengelopen, is met de ontlossing der lading begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 19 april. Verschillende berichten zijn ontvangen, mededelende, dat er weinig lading kon gered worden uit het schip HELEN NICHOLSON, kapt. Halliday, welk schip de 7e april op Prinsen Eiland is gestrand, zijnde de plaats, waar het schip zich bevond, bijna ongenaakbaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 april. Het schip CATHARINA AGNES, kapt. Diependaal, zal van hier naar Uruguay vertrekken om voor Europa te laden. Het schip GEERTRUIDA MARIA, kapt. Coolen, dient hier tot depotschip voor quarantaine goederen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie op woensdag 8 juni 1870 voor het commissiehuis van Van Slooten, Morgan & Co. van het Nederlands-Indisch barkschip ELLEN, groot 120 lasten, met deszelfs inventaris, liggende ter rede van Batavia.


Datum: 03 juni 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Het schip MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, kapt. Reeders, lag volgens brief van de kapitein d.d. 29 april te Buenos Ayres.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een wel onderhouden Kajuitschip, groot 60 ton, met een uitmuntende inventaris, vroeger varende in de beurt van Franeker op Amsterdam. Te bevragen bij W.S. Reitsma, op het Vliet te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een geschikt en binnen kort veel verbeterd Snikschip, groot 8 tonnen, met inventaris. Te bevragen bij den eigenaar Wijbe Sijmens Zijlstra, buiten het Hoogend te Sneek en aldaar liggende.


Datum: 04 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke en A. D.Strumphler, makelaars, zullen op maandag de 20e juni, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B. D. Beets, verkopen een extra ordinair welbezeild barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd : LOUIS MEYER, gevoerd door kapt. A.C. Steur, volgens meetbrief lang 41,58 meter ; wijd 7,32 meter, hol 5,59 meter, en alzo gemeten op 756 tonnen of 399 lasten, liggende aan de werf Concordia in de Oostenburger Voorstraat.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of de cargadoors de Wed. Jan van Wesel en Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 3 juni. Heden is van de werf van de heren P. en C. Boele, scheepsbouw- meesters, met goed gevolg te water gelaten de schroefboot ZUID-HOLLAND, voor de aannemers van de nieuw te graven haven te Middelburg. Daarna is de kiel gelicht van de schroefboot NIJMEEGSCHE SLEEPDIENST, voor rekening van de heer H. van den Bout te Nijmegen. De machine werd vervaardigd bij de heren Christie en Nolet en Kuyper te Delfshaven.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 11e juni 1870 des morgens ten half elf ure, zal in het vendukantoor alhier publiek worden verkocht het brikschip CATHARINA, met takelage en scheepstuig, groot 127 lasten, liggende ter rede van Batavia. Informaties te bekomen bij de firma Dümmler & Co. en de ondergetekende.
F.H. Gerritzen.


Datum: 05 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 juni. Heden is van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit en Zoon, te water gelaten de schroefstoomboot genaamd PERLE, voor rekening van de heer Rudolp Wahl te Mannheim. De machine van 32 paardekracht wordt vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 april. Vrachten. Sedert ons vorig bericht werden de volgende Nederlandse schepen bevracht. Naar Amsterdam: LOUISE, 750 ton, NLG 70 suiker, NLG 75 tabak en NLG 20 tin, Oosthoek laden. Naar Rotterdam:CATHARINA MARIA, 753 ton, NLG 25 tin, Batavia NLG 70 en NLG 72,50 tabak, Oosthoek; BATAVIA, 757 ton, NLG 25 tin, Batavia en NLG 70 tabak, Oosthoek; PHILIPS VAN MARNIX 1516 ton NLG 77,50 suiker, koffie en tabak dooréén, en NLG 85 voor alleen koffie, te Samarang te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juli. Het Nederlandse barkschip VRACHTZOEKER, kapt. Vellinga, hetwelk gisteren van hier naar Hellevoet en verder naar Brouwershaven werd gesleept, is volgens telegrafisch bericht heden morgen ten 9 ure naar zee vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Laguayra, 9 mei. De Nederlandse stoomboot HONFLEUR, welke hier de 5e mei aankwam van St. Thomas met de mail voor Europa, heeft nog geen verlof gekregen de reis van hier naar Porto Cabello en Curaçao te vervolgen en heeft de mails voor beide plaatsen nog aan boord. Waarschijnlijk zal dat verlof heden gegeven worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 april. Volgens een telegram van Anjer is daar in de nabijheid gestrand het Italiaanse schip ITALIA, groot 800 tonnen, kapt. Vidanorage (opm: Vidan Waraga), met 523 koelies, van Macao komende en vermoedelijk naar Havana bestemd. De equipage en bijna 500 koelies zijn te Anjer aan wal gekomen, waar intussen ook enkele lijken van koelies zijn aangespoeld.


Datum: 07 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 juni. Naar met zekerheid bericht kan worden, zal in de loop dezer maand een stoomboot van hier op Rotterdam in de vaart komen, zowel voor het vervoer van passagiers als van vrachtgoederen. Om aan de overtocht de meest gewenste spoed te verzekeren, zal het vertrek geregeld worden naar het getij.


Datum: 08 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een in de vaart zijnde schroefstoomboot voor vervoer van goederen en vee, volgens meetbrief lang 24,16 meters, wijd 3,52 meters en hol 1,43 meters en alzo gemeten op 80 ton na aftrek der machinekamer. Draagvermogen ruim 35 last, voorzien van een hoge druk stoommachine van 12 pk en een tubulaire ketel, een jaar oud, donkey en voedingspomp, alsmede van een ijzeren kraan, ankers, kettingen, geteerde kleden enz.
Franco te bevragen en te bezien bij Gebr. van Hasselt te Kampen.


Datum: 09 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen:
-          in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op dinsdag 7 juni: het barkschip TJILINGSI, groot 662 ton, gebouwd in 1856, kapt. P. Ouwehand: NLG 12.800, in slag NLG 500. Opgehouden.
-          Te Dordrecht op zaterdag 4 juni: het barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, groot 755 ton, gebouwd in 1857, kapt. A.F. Giesse: NLG 16.400. Koper: Cornelder & Zn, Rotterdam

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Volgens telegrafisch bericht van Gothenburg is het stoomschip GOTHENBURG aldaar met gebroken as uit zee teruggesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 2 juni. Het Nederlandse schip MINETTE, kapt. Kuipers, van Livorno naar Dordrecht, is bij Lezard (opm: The Lizard) met een driemastschip in aanzeiling geweest en heeft daardoor boegspriet, voorsteng enz. verloren en werd zeer lek, zodat de kapitein naar het Bristol Kanaal afhield en hier in het dok kwam. Het schip zal waarschijnlijk gelost moeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 juni. Kapt. List, van het schip KRIMPEN AAN DE LEK, van Bangkok alhier aangekomen, rapporteert de 28e mei op 44º NB en 28º WL zwaar stormweer van het ZZW tot NNW te hebben gehad, hetwelk tot de 30e aanhield, waardoor hij vele zeilen en alles van dek verloor en de naden van het schip ontzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands kofschip DE HOOP, groot 34 gemeten lasten, liggende aan de werf Groenland, aan het einde van de Kleine Wittenburgerstraat.
Adres bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
Rotterdam, 8 juni. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel Maatschappij.
JACOB ROGGEVEEN, 377 lasten, naar Amsterdam NLG 78,35 ; JAN PIETERSZOON KOEN, 409 lasten, naar Amsterdam NLG 74,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 80;
BESTEVAER, 393 lasten, naar Amsterdam NLG 74,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 80; ARIA EN BETSY, 391 lasten naar Amsterdam NLG 80,40, naar Rotterdam NLG 85; CORNELIS, 249 lasten, naar Amsterdam NLG 79,90; JAVA, 683 lasten, naar Amsterdam NLG 81,90; KANDANGHAUER, 390 lasten, naar Amsterdam NLG 81,50; SENIOR, 311 lasten, naar Amsterdam NLG 79,90; BALTIMORE, 329 lasten, naar Amsterdam NLG 82,85, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 85,85; HENRIËTTE GEERTRUIDA, 260 lasten, naar Amsterdam NLG 77,85; MARIA ADOLPHINA, 347 lasten naar Amsterdam NLG 75,99 NOORDZEEKANAAL, 439 lasten, naar Amsterdam
NLG 75,69; DORDRECHT II, 408 lasten, naar Amsterdam NLG 82, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 75 ; HOLLANDS TROUW, 387 lasten, naar Amsterdam NLG 82 ; DEN ELSHOUT, 332 lasten, naar Amsterdam NLG 87; VICE ADMIRAAL MAY, 359 lasten, naar Amsterdam NLG 80,50; VERTROUWEN, 360 lasten, naar Amsterdam NLG 87; LOUISE, 212 lasten, naar Amsterdam NLG 78,70; KITTY, 458 lasten, naar Amsterdam NLG 76,34; PAULINE CONSTANCE ELEONORA, 306 lasten, naar Amsterdam NLG 76,47;
STAD DOCKUM, 206 lasten, naar Amsterdam NLG 79,40; NOORD – BRABANT, 1060 lasten, naar Amsterdam, Rotterdam en Schiedam NLG 75,74, naar Dordrecht en Middelburg NLG 75; NICOLAAS WITSEN, 352 lasten, naar Amsterdam NLG 78,35; MARIA EN HILLEGONDA, 398 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 89,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,98; MARIA ELISABETH, 718 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 81,98 naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,98; KORTENAER, 514 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 84,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81,98; HENRIËTTE ARIANA, 745 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 81,98, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,98; BALI, 573 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 76, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 74, naar Schiedam NLG 75; ERASMUS, 655 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 76, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 74, naar Schiedam NLG 75; INDIA, 685 lasten, naar Amsterdam en Middelburg NLG 76, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 74, naar Schiedam NLG 75; JEDO, 399 lasten, Amsterdam en Middelburg NLG 78,50, Rotterdam en Dordrecht NLG 76,50 Schiedam NLG 77,50; CATHARINA MARIA, 337 lasten, Amsterdam NLG 87,45, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 77,45, Middelburg NLG 82,45; MARIA SARAH, 336 lasten, Amsterdam NLG 94,45, Rotterdam en Dordrecht NLG 84,45, Middelburg NLG 89,45, Schiedam NLG 84,45; ALLEGONDA JACOBA, 370 lasten, Amsterdam NLG 95, Rotterdam en Dordrecht NLG 90, Middelburg NLG 93, Schiedam NLG 90 ; MAASSLUIS, 471 lasten, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 75,90; GIJSBERTUS HERMANUS, 603 lasten, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 76,90 ; EUROPA, 669 lasten, Amsterdam NLG 84,90, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80,90; SUZANNA, 476 lasten, Amsterdam NLG 91,75, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87,75; JOHANNA MARIA, 472 lasten, Amsterdam
NLG 91,75, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87,75; SUNDA, 900 lasten, Amsterdam NLG 84,90, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 80,90;
SUMATRA, 347 lasten, Amsterdam en Middelburg NLG 82,90, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,90; CONSTANTIA, 391 lasten, Amsterdam NLG 82,85, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,85; ELISABETH MARIA ex IDA ELISABETH, 382 lasten, Amsterdam en Middelburg NLG 85,80, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81,80; MARIA DIEDERIKA, 381 lasten, Amsterdam NLG 86,75, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,75, Middelburg NLG 90,75; MINA, 397 lasten, Amsterdam NLG 89,49, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 84,49, Middelburg NLG 85,49 ; JASON, 438 lasten, Rotterdam en Schiedam NLG 89,98 ; WILLEM POOLMAN, 859 lasten, Amsterdam NLG 84,99, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 76,99; LAURENS COSTER, 692 lasten, Amsterdam NLG 84,99, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 76,99 ; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, 828 lasten, Amsterdam NLG 83,82, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 75,99; JACOBA EN CHRISTINA, 240 lasten, Amsterdam NLG 79; WILHELMINA EN CLARA, 342 lasten, Amsterdam NLG 77 ; AUGUSTE, 316 lasten, Amsterdam NLG 83; NEHALENNIA, 705 lasten, Amsterdam
NLG 80; PRINSES AMALIA, 445 lasten, Amsterdam NLG 84,89, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,89; KOSMOPOLIET II, 569 lasten, Amsterdam NLG 92, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 82; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, 395 lasten, Amsterdam NLG 95, Rotterdam en Dordrecht NLG 92, Middelburg NLG 90 en Schiedam NLG 92.


Datum: 10 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 9 juni. Van de werf ‘s Lands Welvaren, scheepsbouwmeester G. van Duffelen Figee, werd heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip DE PRINS VAN ORANJE, voor rekening van de Maatschappij Recht door Zee, onder directie van de heer L. de Jager, bestemd voor de haring en kabeljauwvisserij.
Hoewel het van stapel lopen van schepen steeds een menigte toeschouwers lokt, was dit heden buitengewoon, dewijl Z.K.H. de prins van Oranje bij deze gelegenheid de president dier maatschappij dhr. E. van Heemskerk van Beest vergezelde en deze gemeente een bezoek bracht.
De geestdrift was buitengewoon groot. Uit verscheidene woningen wapperde de nationale driekleur; en ware het niet dat Z.K.H. incognito reisde en dientengevolge vele formaliteiten achterwege moesten blijven, voorzeker zouden Vlaardingen’s ingezetenen getoond hebben dat zij het bezoek van een lid van het vorstelijk huis op hoge prijs weten te stellen.
Ongeveer ten 12 ure arriveerde Z.K.H. alhier, afstappende bij de burgemeester, de heer P. K. Drossaart en begaf zich van daar naar bovengenoemde werf, alwaar op een der op stapel staande loggers van de Maatschappij Noordzee, onder directie van de heren J. Kikkert Hz. en Paulus Kikkert, een tribune was opgericht, waarop Z.K.H., de burgemeester en verdere genodigden plaats namen.
De logger welke te water gelaten moest worden droeg primitief de naam van DE BOEKANIER. Zodra echter Z.K.H. op de werf verscheen, werd die naam verwisseld voor die van PRINS VAN ORANJE.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop aangeboden: Een Tjalkscheepje, groot 18 ton, direct te aanvaarden; te bezichtigen te Heeg en aldaar te bevragen bij J. Visser Azn.


Datum: 11 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lerwick, ... juni. Het schip HENRIËTTE, kapt. Gerdes (opm: mogelijk buitenlander), van Newcastle met steenkolen naar Para, is de 2e dezer bij de Shetlandse eilanden verongelukt, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. F. Stieven, C.A. Schröder, C.S. Oolgaardt, A. Roland Holst, J.F.L. Meijjes, A. J. Corver en A. Vinke, makelaars, zullen op maandag de 13e juni 1870, des avonds ten 6 ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris A.D. J.T. Meijjes, aan de meestbiedende of hoogst mijnende presenteren te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HERMAN DE RUITER, laatst gevoerd door kapt. K. W. Bols, volgens Nederlandse meetbrief lang 36,30 meters, wijd 7,03 meters, hol 5,33 meters en alzo gemeten op 605 tonnen of 319 lasten. Het schip ligt aan de werf het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat. Breder bij inventaris omschreven en nadere informaties bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Ooltgaardt & Bruinier.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Heden voormiddag is het Nederlandse barkschip (opm: elders brik) CATHARINA verkocht voor NLG. 12.900 aan de Persian Company.


Datum: 12 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 11 juni. Heden zijn van verschillende scheepstimmerwerven alhier te water gelaten de loggerschepen MAARTJE, AGATHA GEERTRUIDA, ANNA, THEODORA, BERTHA, DE PLAATS ROYAAL en daarna de kielen gelegd voor de loggerschepen PETRONELLA JOHANNA, ANNA, MARGARETHA CORNELIA, allen bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, een en ander voor rekening der alhier gevestigde maatschappij De Noordzee, onder directie van de heren P. Kikkert Uz. en Paulus Kikkert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 21 april. De beruchte rede van Samarang heeft, hoewel de praauw met houtwerken op de bank verbrijzeld, terwijl heden nacht vier schepen, waaronder Zr.Ms. wachtschip, driftig zijn geraakt en het laatste naar men zegt aan de grond is gelopen, en twee prauwen, een handelsprauw van Pekalongan, geladen met klappers (opm: cocosnoten), en een vaartuig van het Nieuw Samarangs Prauwenveer, beladen met suiker, op de bank zijn vastgeraakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht kan terstond werk bekomen bij J. Miedema te Wijns.


Datum: 13 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. De Nederlandse rederijen.
Schrijver dezes veroorlooft zich, in het openbaar de aandacht te vestigen op een, voor de Nederlandse rederijen, verderfelijke maatregel, die zowel door de Nederlandsche Handel –
Maatschappij als door de Vereeniging van Assuradeuren weer in het leven is geroepen, en die bij de vreemde naties onder de dwaasheden wordt gerekend.
Ik vraag aan iedere reder, of aan elk die op de hoogte van het zeevak is, waarom vreemde schepen met veel minder equipage mogen varen dan wij Nederlanders, en of de concurrentie gelijk te noemen is, wanneer een Engels of Amerikaans schip van gelijke grootte als een Nederlands schip zes à acht man equipage minder kan varen ; en of het geen onbillijkheid te noemen is dat Nederlandse rederijen hiervan de dupe worden.
Amerikaanse schepen, alhier door verschillende rederijen aangekocht, worden verplicht zes à acht matrozen meer te varen dan de vorige eigenaars van die schepen. Zijn dan onze Nederlandse zeelieden minder sterk of bekwaam, of is het daaraan toe te schrijven, dat onze gezagvoerders en stuurlieden niet op de hoogte van hun vak zijn.
Geregeld worden er alle jaren twaalf à veertien schepen uitgerust van Engeland, uitgaande van Glasgow, met goederen naar Java, voorzien van een certificaat of van Veritas of van Lloyds, waarin geen bepalingen van getalsterkte der equipage aan die reders worden opgelegd ; en deze schepen varen nu met retourvrachten in concurrentie met onze Nederlandse schepen, die gedwongen zijn (willen zij de eerste in aanmerking komen bij de Nederl. Hand. Maatschappij) om twee certificaten van zeewaardigheid te nemen om daardoor de verplichting op zich laden om, volgens een gemaakte lijst naar de tonnenmaat van een schip, de te grote equipage aan boord te nemen.
Wil nu de Ned. Hand. Maatschappij van de concurrentie van vrachten profiteren, als in de vreemde, dan is zij ook zedelijk verplicht alle hinderpalen en oude monopoliën uit de weg te ruimen, en haar staatsburgers in de gelegenheid te stellen tegenover vreemden te kunnen wedijveren.
Enige jaren geleden is door de heer Fransen van de Putte, toen minister van koloniën, de bepaling op geheven, dat de Nederlandse rederijen twee certificaten moeten overleggen, en heeft ZEd. dit op één gebracht, hetzij van Veritas, hetzij van de Nederlandsche Vereeniging.
Die maatregel, die zeer wijselijk gezien was, heeft toen de rederijen enigszins verlicht, en is daaruit ontwikkeling voor de scheepvaart ontsproten, staande toen onze bemanning gelijk met die van vreemde schepen.
Nu echter heeft men weer goedgevonden om deze nuttige maatregel te veranderen, en daarvoor in de plaats gesteld, dat twee certificaten niet verplichtend zijn, doch dat schepen, die daar van voorzien zijn, de voorrang genieten. Wanneer de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren haar maatregel van grote bemanningen wil invoeren, dan moet deze ook worden toegepast op alle vreemde schepen, welke van Java met particuliere producten worden beladen (daar de Nederlandse assuradeurs zowel deze goederen verzekeren, als welke met Nederlandse schepen worden aangevoerd) ; of zij moet de maatregel intrekken., en alleen tussenbeide treden, wanneer er misbruiken in de bemanning plaats vinden.
Ieder deskundige zal het dan ook ongerijmd achten, de tonnemaat van een schip als basis van getalsterkte ener equipage aan te nemen. Schrijver dezes heeft alleen op het oog, de aandacht hierop te vestigen, en willen de reders nog concurreren tegen vreemden en zo mogelijk met enige goede uitkomst, dan is het hoog nodig, dat hierin voorzien worde, en dat bij concurrentie gelijkstelling aanwezig zij.


Datum: 14 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 juni. Heden is alhier in het provinciehuis aanbesteed het aanleggen van het scheepvaartkanaal van hier op Delfzijl (opm: het Eemskanaal). Er waren 9 inschrijvingsbiljetten ingeleverd ; het hoogste was NLG 1.530.000, en het laagste NLG 1.148,500, welk laatste biljet was ingeleverd door de heer H. S. de Jong, van Sliedrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 april. Het wrak van het in Straat Sunda gestrande schip ITALIA, kapt. Waraga, van Macao naar Havana, is met de inventaris voor NLG 1.110,- verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een aardappelsnik, groot 7 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij den eigenaar E. van der Burg, Achterom te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuwe 6-tons praam, een halfsleten 5-tons en een nieuw bootje; te bevragen bij Gebr. Drijver, op Schilkampen bij Leeuwarden.


Datum: 15 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen:
-          in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat op dinsdag 14 juni: het fregatschip ANNA: verkocht voor NLG 27.800, een chronometer verkocht voor NLG 145.
-          in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 13 juni: het barkschip HERMAN DE RUITER, groot 605 ton, gebouwd in 1851, kapt. Bols: NLG 14.200, in slag NLG 100. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 juni. Het schip CATHARINA, kapt. Visman, van Manilla te Batavia aangekomen, zou, volgens bericht van daar de 29e april, publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 11 juni. Het schip ORION, kapt. S.W. Braamhorst, met soda van Newcastle naar St. Petersburg bestemd, is gisteren bij Sundre (opm: op Gotland) gestrand. (opm: zie ook NRC 290870)


Datum: 16 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAER is in de namiddag van de 15e dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar de West Indiën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout aan de Kinderdijk, 14 juni. Heden is met het beste gevolg van de werf van de heren Gebr. B. Pot te water gelaten het loggerschip SOPHIA EN JOHANNA, voor rekening van de Maatschappij De Volharding onder directie van de heer M. Parser te Scheveningen.
Onmiddellijk daarna zijn de kielen gelegd voor een loggerschip voor rekening van dezelfde maatschappij, genaamd ACTIVITEIT, en één voor eigen rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 14 juni. Het schip APOLLONIA, kapt. de Boer, van Amsterdam naar Singapore, is heden van hier vertrokken na volbrachte reparatie.


Datum: 17 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. Velen van de duizenden die gisterenavond zich in het schone park bevonden om de prachtige zomeravond te genieten, welk genot nog werd verhoogd door de schone muziek van het korps van de schutterij, velen hunner wendden meermalen de blikken naar de rivier waar zich een eigenaardig schouwspel vertoonde. Een schone driemaster lag op stroom te dobberen, gereed om binnen weinige uren zee te kiezen. Nu is dit zeker niets bijzonders, maar eigenaardig toch was het dat er aan boord van dit schip een feestelijke stemming heerste, die niet alleen duidelijk bleek uit de vlaggen, die van de toppen van de masten wapperden, maar vooral uit de giorno-verlichting, waardoor het vaartuig een betoverende aanblik opleverde. Het was feest aan boord. Het was feest, niet alleen om de kapitein in de gelegenheid te stellen zijn vrienden een dronk tot afscheid te brengen; het feest, aan weinig genodigden, waarbij ook de pers was vertegenwoordigd, bereid, had een hogere betekenis - het was georganiseerd tot innovatie van een nieuwe onderneming; een onderneming die ten doel had de verschillende voortbrengselen van Duitslands en Oostenrijks industrie in de far East bekend te maken. De AUGUSTE was, zoals zij daar, gisterenavond, omschenen door de vriendelijke maan, op stroom lag, een monsterschip, of eigenlijk een schip met monsters. Voor enige tijd vatte een jong en energiek koopman uit Keulen, de heer F. Peil, het denkbeeld op om in Nederland een schip uit te rusten, beladen met monsters of stalen van allerlei aard. Geen artikel dat in Duitsland of Oostenrijk werd vervaardigd, mocht ontbreken. De bewoners van Japan en China moesten zich met eigen ogen kunnen overtuigen wat Duitslands industrie oplevert en welk voordeel zij zich daarmee konden doen. Dit plan vond bij de Germaanse industriëlen de meeste bijval; trouwens het is meer dan waarschijnlijk, dat hun nu nieuwe débouchés zullen worden geopend. Niet alleen beijveren de Kamers van Koophandel zich om de heer F. Peil en zijn onderneming te schragen, maar zowel de Pruisische als de Oostenrijkse minister van koophandel ondersteunen op de krachtigste wijze het ontworpen plan en verzekerden de wakkere Keulse koopman de medewerking van de verschillende consulaten in het verre Oosten, waar hij jaren lang zal vertoeven om allerwege handelsrelaties aan te knopen ten einde aan Engelands industrie, die ginds zoveel terrein gewonnen heeft, het hoofd te bieden. De meest uitgebreide verzameling van artikelen bevindt zich aan boord, van af een potlood tot kanonnen van verschillende afmetingen, waarbij zelfs de artillerist niet ontbreekt, die, op kosten van de bekende fabrikant Krupp, de reis meemaakt. Het was voor de genodigden, toen zij aanzaten met de heer Peil, de kapitein F.E. Heyden, diens echtgenote en enige jongelieden, die ginds in magazijnen zullen worden geplaatst, verkwikkend te zien hoe zij allen met hoop waren vervuld, ten opzichte van het welslagen van de onderneming. Bij het eerste glas champagne dat rond ging nam kapt. Peil (opm: onjuist; dhr Peil was een Keulse koopman) het woord, om het doel van de onderneming uitvoerig te schetsen. Was het wonder dat daarna menige hartelijke dronk werd gewijd aan Neerland's vlag, aan het bereiken van het voorgestelde doel, de drukpers, enz. enz, en dat kapitein en equipage, allen die zich aan boord bevonden, uit de grond des harten een “goede reis” werd toegewenst. Hedenmorgen lichtte de AUGUSTE het anker. Het schip, een nieuw gebouwde driemasterschoener, meet ongeveer 130 last en behoort aan de rederij van de heren K. & J. Wilkens te Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 juni. Het schroefstoom-flottille-vaartuig HECTOR wordt hier gereed gemaakt, om met november aanstaande Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS als wachtschip te Vlissingen te vervangen.
Zr.Ms. monitor DE TIJGER, commandant de luitenant ter zee 1e klasse E.J. van der Sleyden, zal vermoedelijk in het laatst van de volgende week weer te Rotterdam worden gestationeerd, om vandaar uit exercitietochten op de rivieren te doen.


Datum: 18 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 juni. Wij vernemen, dat de AUGUSTE, kapt. F.E. Heyden, beladen met monsters van de Duitse industrie en bestemd naar Japan, gebouwd is door de heren K.& J. Wilkens te Veendam voor rekening van de ondernemers der expeditie onder beheer van de heer F. Peil, van Keulen. (opm: K.&J. Wilkens zijn de eigenaars; waarschijnlijk heeft de heer Peil het schip voor de reis naar Japan gecharterd. De schoener zal enige jaren later in de Chinese Zee verongelukken).)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 12 mei. Het Nederlandse brikschip CANDATI, kapt. Krijnen, van Padang naar New York, is alhier de 8e mei met gekraakte masten aangekomen. Na gedaan onderzoek zijn beide masten afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 3 juni. Het Nederlandse barkschip MARIE LOUISE ANTOINETTE, kapt. Muijsson, van Samarang naar Rotterdam, alhier lek binnengelopen, is bezig de lading te lossen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juni. Met het stoomschip MENADO, kapt. Bok, zijn gisteren van Djeddah hier aangebracht 340 pelgrims. Het stoomschip was de 11e mei van Djeddah vertrokken.


Datum: 19 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM, kapt. Zuidema, van Ystad naar Rotterdam, is, volgens brief uit Kopenhagen, de 15e dezer op de rede aldaar voor anker liggende, in het achterschip door de Engelse stoomboot EDGAR, kapt. West, uit Hull, aangevaren, waardoor de spiegel tot op de waterlijn gespleten werd en de kajuit en het achterdek aanmerkelijke schade bekwamen. De nodige reparaties zullen in ongeveer 10 dagen ten uitvoer gebracht zijn, zodat de ROTTERDAM niet voor 25 of 26 dezer zijn reis naar Rotterdam zal kunnen voortzetten.


Datum: 20 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip der 4e klasse DOMMEL zal vermoedelijk de 11e juli a.s. in dienst worden gesteld met bestemming naar West-Indië.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Triest, 11 juni. Voor een paar dagen vertrok van hier het schip NIJVERHEID, kapt. Bossinga, groot 157 gemeten ton, naar Rotterdam, NLG 3.100 aan vracht makende.


Datum: 21 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent de aanhouding van een Nederlands schip in Venezuela verneemt men nader het volgende. Een te Curaçao gevestigd handelshuis is door overeenkomsten met de regeringen van Venezuela en van Curaçao verplicht tot het vervoer van de brievenmalen tussen het eiland St. Thomas, de in Venezuela gelegen havens La Guaira en Porto Cabello en het eiland Curaçao. Een van de schepen van deze firma, de pakketboot LE HONFLEUR, met een brievenmail aan boord op weg naar Porto Cabello en Curaçao is te La Guaira op last van het gouvernement van Venezuela in het voortzetten van zijn reis belet; de voor die plaats bestemde brieven zijn echter rondgedeeld. De gouverneur van Curaçao heeft aan de regering van Venezuela gevraagd welke de reden van deze handelswijze was. Wij kennen die reden niet, maar vermoeden dat zij daarin bestaan heeft dat het aangehouden schip oorlogscontrabande aan boord had. Venezuela verkeert namelijk voortdurend in politieke beroering en op het ogenblik dat het verdachte schip werd tegengehouden, was de haven La Guaira, waar het zich bevond, in handen van de tegen-president Gusman Blanco, die thans president is, terwijl de haven Porto Cabello, waarheen het schip zich wilde begeven, in handen was van de vroegere gevestigde regering.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 1 juni. Hier zijn om orders van Petersburg aangekomen de schepen JEANNETTE, kapt. Kolk, en JOHANNA, kapt. Wilmink, doch hier geen orders vindende, besloten beide kapiteins naar Londen te verzeilen, waaraan zij reeds gevolg hebben gegeven.


Datum: 22 juni 1870


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 juni. Heden is van hier vertrokken naar Soerabaija de Nederlands-Indische bark DJOEDOEL KARIM, ex-BIRMAN, kapt. Sech Achmat.


Datum: 23 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 22 juni. Heden is van de werf De Hoop, van de heer C. van der Giessen, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip ROTTERDAM, groot circa 70 lasten, gevoerd door kapt. H.G. Haasloop Werner jr, bestemd voor de vaart van Rotterdam op Gent, onder directie van de heren Van der Loo & Berten te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 juni. Op de werf van de heer A. Smit te Slikkerveer werd heden de kiel gelegd van een schroefboot voor rekening van de heren J. Lammers te Zevenbergen en D.P. Beausar te Oudenbosch. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Kraak te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 18 juni. Heden is van de werf van de heren A. & J. Inglis een nieuwe schroefstoomboot van 1.500 ton, CASTOR genaamd, te water gelaten. De CASTOR is gebouwd voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en heeft machines van 180 PK (opm: nominaal)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. Afloop der scheepsveiling te Amsterdam van maandag 20 juni: bark LOUIS MEIJER: NLG 17.300, in slag NLG 3.000, koper P. Reineke.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 juni. De havens van Maracaibo en Porto Cabello zijn door de regering van Venezela gesloten, waardoor schepen die mochten trachten met een dier havens handel te drijven, zich blootstellen om prijsverklaard te worden.


Datum: 24 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heden ochtend omstreeks 9 ure heeft de stoomboot TELEGRAAF op het anker gestoten van de stoombaggermachine in de Noord, nabij Dordrecht. De boot heeft daardoor zulk een lek bekomen, dat zij de reis niet heeft kunnen vervolgen. Thans is zij van voren gezonken en zit daardoor vast. Passagiers en goederen zijn aan de wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 23 juni. In de Shipping and Mercantile Gazette van dinsdag de 21e dezer komt het volgende bericht voor uit Sunderland: Des zondags morgens viel, kort na aankomst van het schip KINDERDIJK, te Stettin tehuis behorende, kapt. A.F. Scharlow door het luik in het ruim en bekwam belangrijke verwondingen. Hij werd dadelijk door de heren Dr. Abrath en Dr. Wilson onder behandeling genomen en later naar het hospitaal voor vreemde zeelieden overgebracht. (opm: opgenomen omdat dit de ex-Nederlandse bark KINDERDIJK, gebouwd in 1849 is, inderdaad in 1870 naar Duitsland verkocht. Uit dit bericht blijkt de nieuwe thuishaven en het feit, dat het schip niet verdoopt werd)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 21 juni. De Staats Courant bevat heden avond het volgende:
Door onderscheiden dagbladen zijn berichten medegedeeld omtrent hetgeen laatstelijk zou zijn voorgevallen ten aanzien van de aanhouding van een Nederlands schip op het bevel der regering van Venezuela en het vertrek van den Nederlandse zaakgelastigde uit Caracas. Zie hier wat, luidens de rapporten door ’s Konings regering ontvangen plaats heeft gehad.
De, enige weken geleden, Caracas bemachtigd hebbende partij der Guzmans, waarvan de leiders zich op Curaçao bevonden, smeedde, naar het scheen, enige tijd te voren, aldaar den thans gelukten aanslag. Vertogen daartegen waren geschied door de toen aan het bewind zijnde regering van Monagas, en ten gevolge dier met bewijzen gestaafde vertogen werd aan het met de neutraliteitsverplichtingen van Nederland strijdige verblijf der Guzmans op Curaçao een einde gemaakt.
Van daar de wrok der thans te Caracas heersende partij tegen den heer Rolandus, die zijns ondanks natuurlijk bij ’s Konings regering de tolk had moeten zijn van de klachten des vorigen kabinets van Caracas.
Die wrok gaf zich al dadelijk lucht op ene wijze die voor de veiligheid van den heer Rolandus verontrustend scheen. Daarbij kwam de omstandigheid, dat de te Caracas heersende partij op ene alleszins willekeurige wijze eerst de Nederlandse pakketboot HONFLEUR te Laguaira aanhield, onder voorwendsel dat die boot in dienst der republiek was, en later een Nederlandse schoener in beslag nam en de eigenaar het vertrek naar Curaçao belette, op grond ener tegen alle regelen van volkenrecht uitgeschreven sluiting der havens, die nog in handen der vorige regering zijn. De vertegenwoordigers der vreemde mogendheden protesteerden collectief tegen de aanhouding van de pakketboot, doch zonder enig gevolg, en toen de heer Rolandus daarna krachtig daartegen opkwam, werd op een iedere verdere discussie met hem afgebroken door de aankondiging op 9 mei jl., dat de regering Guzmans alle betrekkingen met hem afbrak; deze aankondiging was in zulke onvoegzame termen gesteld, dat hij zich genoodzaakt vond, om, in overeenstemming met het eenparige gevoelen zijner collega’s, zijne paspoorten te vragen. Toen die paspoorten, na lang dralen, aan den heer Rolandus waren verleend, is hij, op weg zijnde naar Laguaira, zo het schijnt op geheimen last van den president, aangehouden; doch toen het ganse korps diplomatique tegen handelwijze protesteerde, werden door den minister van buitenlandse zaken aan den heer Rolandus verontschuldigingen gemaakt, en volbracht deze, onder geleide, zijnen tocht naar Laguaira, alwaar hij zich aan boord van den KIJKDUIN inscheepte, de bescherming der Nederlandse onderdanen aan den interimaire zaakgelastigde van den Noord Duitse bond overlatende. Door dezen is na het vertrek van den heer Rolandus, doch tevergeefs, geprotesteerd tegen de inbeslagname van de SARA en de aanhouding van den heer Jesurun.
In deze stand van zaken is het fregat ADMIRAAL VAN WASSENAAR terstond naar Venezuela afgevaardigd met algemene instructies ter bescherming van Nederlandse onderdanen en bezittingen, in afwachting dat onverwijld nadere instructies zullen worden gegeven ter erlanging van de aan Nederland verschuldigde genoegdoening.
De regering heeft inmiddels tot haar genoegen reeds van onderscheidende bevriende mogendheden mededelingen ontvangen, waaruit blijkt dat de door de vreemde vertegenwoordigers de handelwijze van den heer Rolandus even zeer werd beaamd, als die van het bewind te Caracas afgekeurd. Man mag dus onderstellen dat de door ’s Konings regering te nemen maatregelen bij de bevriende mogendheden bijval, misschien ook wel ondersteuning zullen vinden.


Datum: 25 juni 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. Van Slooten, notaris te Veendam, zal op 28 juni 1870, des avonds te 7 uur, in het hotel de Unie publiek à contant verkopen het Nederlandse galjootschip genaamd ISAAC SANNES, gevoerd door kapt. H.T. de Jonge, thans liggend te Groningen, met bijbehorende inventaris, zoals hetzelve laatst uit zee gekomen is. Het schip is gebouwd in 1860 en gemeten op 111 tonnen.


Datum: 26 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot TELEGRAAF is gisteren, nadat het lek gestopt was, naar de werf te Kinderdijk gebracht om gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juni. De schoener MARIA, kapt. Tunteler, met lijnzaad van Riga, is heden bij het binnenkomen alhier, zo erg tegen het (opm: Noorder-)havenhoofd gelopen, dat het anker door de boeg geraakte en het schip zo lek werd, dat men aanhoudend moet pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. Tunteler, van Riga met lijnzaad en hennep naar Harlingen, is, volgens telegram uit Harlingen, d.d. gisteren, tegen het havenhoofd aldaar gelopen, waardoor het anker door de boeg drong. Is bezwaarlijk met pompen boven water te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. Door de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij alhier zijn (bij) inschrijving bevracht de schepen MARIA en WILHELMINA voor NLG 90 naar Rotterdam en het schip GELDERLAND voor NLG 90 naar Amsterdam.


Datum: 27 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 mei. Gisteren is op publieke vendutie verkocht het wrak en de geredde inventaris van het Italiaanse schip ITALIA, benoorden Anjer gestrand, voor NLG 1.110.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. In de Javasche Courant is door de directeur van het Binnenlands Bestuur aangekondigd, dat de proefvaarten der Nederlansch-Indische Stoomvaart-Maatschappij langs de zuidkust van Java een aanvang zullen nemen de 25e mei van Batavia en de 25e juni van Soerabaija.


Datum: 28 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. Bij besluit van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, is aan de firma Dummler & Co vergunning verleend tot het in de vaart brengen van de aan haar toebehorende stoomsloep INSULINDE, bestemd tot het overbrengen van drinkwater van Anjer naar de voorbij varende schepen en tot het slepen van schepen, zomede tot het overvoeren van dekpassagiers en goederen van Anjer naar de Lampongs baai en nabij liggende eilanden vice-versa.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 juni. Vrijdag (opm: 240670) kwam hier binnen met hout van Noorwegen het hier behorende kofschip MARIA, kapitein M. Meensma, die het Zuiderhavenhoofd aanzeilde en belangrijke averij bekwam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 juni. Gisteren (opm: 25 juni) kwam hier binnen het te Pekel-A behorende schoenerschip MARIA, kapitein R.R. Tunteler, van Riga met hennep voor Amsterdam en lijnzaad voor Heerenveen. Dit vaartuig kwam bij het inzeilen zodanig met het Noorderhavenhoofd in aanraking, dat de trap van den lichtpaal werd vernietigd en het voorschip zulk een schade verkreeg, dat er al spoedig drie voet hoogte water binnendrong. Kort daarna lag het in de Noorderhaven in zinkende toestand, waarin het zich nog bevindt. De hennep en plus minus 90 H.L. lijnzaad zijn goed geborgen, maar het overige moet thans uit het schip worden gebaggerd, daar de stand van het water in het vaartuig met dat van de haven bij rijzing en daling gelijke hoogte houdt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.J. van Noord te Bolsward gedenkt publiek te verkopen ene wel onderhouden overdekte Praam, zeer geschikt voor Fabrieksvaart, groot 34 ton, met al het staand en lopend want, zeilen, haken, boomen en verdere inventaris, liggende in de Bolswarder – Snekervaart, nabij de scheepswerf van den heer R. de Boer te Bolsward. Gegadigden vervoegen zich op dinsdag den 5 juli e.k., ’s avonds 7 uur, ten huize van den logementhouder J.J. Knorr te Bolsward.


Datum: 29 juni 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 juni. Het schip ALIDA, kapt. Dickman, van Riga naar Londen, is hier met verbroeide lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 21 mei. De masten van het Nederlandse schip CANDATI, kapt. Krijnen, van Padang naar New York, alhier met gekraakte masten binnengelopen, zijn uitgenomen en er worden nieuwe gemaakt. Een gedeelte van de lading zal gelost moeten worden om de nieuwe te kunnen inzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 13 mei. Het schip BIRMAN, van Bordeaux naar Saigon bestemd en de 14e februari hier lek binnengelopen, zal in publieke veiling verkocht worden. Het wrak van de HELEN NICHOLSON, op het rif van Prinseneiland gestrand, is de 7e april met inventaris en lading verkocht voor NLG 29.754.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 30 mei. Het Nederlandse schip LA PLATA, kapt. Kuiper, lag volgens de laatste berichten nog te Asunción. Het Nederlandse schip CITO, kapt. Mooi, wordt van Rosario alhier terug verwacht. Alhier liggen ter rede de Nederlandse schepen WILLEM, kapt. De Weerd, PRESTO, kapt. Dijker en GEERTRUIDA MARIA, kapt. Coolen; het laatste als depotschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. De lading van het afgekeurde schip BIRMAN - zie ons vorig nummer - zal overgescheept worden in het schip JASMIN, kapt. Ortege.

Krant:
  JB - Javabode

De 21e april strandde ter rede van Sumbawa de schoener EERSTELING, toebehorende aan de te Makasser gevestigde Chinees Tjang Kongsin.


Datum: 30 juni 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Harlingen 27 juni. Omtrent het schoenerschip MARIA, kapt. Tunteler, kan worden gemeld, dat het geheel aan de grond zit en men slechts een gedeelte der lading heeft kunnen bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Aanbesteding bij gesloten briefjes. Kapt. R.R. Tunteler gedenkt aan te besteden de lichting en het vervoer naar de scheepstimmerwerf van de heren S en T. Zwanenburg te Harlingen van het in de Noorderhaven aldaar gezonken schoenerschip, MARIA genaamd. Gegadigden worden verzocht zich voor 2 juli aan te melden bij voornoemde kapitein of zijn agenten Repko & Co aldaar.


Datum: 01 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 28 juni. Het Nederlandse galjootschip DRIE GEZUSTERS, kapt. Van der Leest, van Memel naar Emden, heeft bij Stevens (opm: waarschijnlijk Stevns Klint) aan de grond gezeten, doch is met assistentie weder af en in vlot water gebracht. Het schip is dicht gebleven en zal de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 30 juni. Heden is van de werf van de heer A.P. Hoogendijk, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot ZEELAND, gebouwd voor rekening van de heren Langeveld, Kalis en Blokland te Sliedrecht. De machinerieën van twintig paardenkracht worden in de fabriek van de heren Burgerhout en Kraak te Rotterdam vervaardigd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal op zaterdag den 2 juli 1870, des namiddags ten 1 ure precies, in het Koffijhuis de Nederlanden te Harlingen in het openbaar á contant verkopen ongeveer 60 last lijnzaad, door zeewater beschadigd, uitmakende een gedeelte der lading van het schoenerschip MARIA, gevoerd door kapt. Tunteler. Bezichtiging op den dag van den verkoop. Informatie ten kantore van genoemde deurwaarder.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een best halfsleten schip, groot 25 ton, bij S.P. Boorsma, scheepstimmerman te Oostermeer.


Datum: 02 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen. Kapitaalvergroting met NLG 500.000, verdeeld in aandelen van NLG 1.000, NLG 500 en NLG 250.
Volgens besluit der Algemene Vergadering van Aaandeelhouders in de Commanditaire Vennootschap zal het commanditaire kapitaal, thans bedragende NLG 1.350.000, met nog NLG 500.000 worden vergroot, zodat, met inbegrip van de NLG 150.000 solidair kapitaal, het gehele kapitaal der vennootschap zal bedragen NLG 2.000.000. Van voornoemd bedrag van NLG 500.000 reeds voor NLG 270.000 ingetekend zijnde, zullen voor de resterende NLG 230.000 à pari inschrijvingen worden aangenomen op maandag 4 juli, dinsdag 5 juli en woensdag 6 juli e.k. te Amsterdam ten kantore van de Kasvereeniging, te Rotterdam ten kantore van de heren Gebr. Chabot.
Mocht voor meer dan het vereiste bedrag worden ingeschreven, dan zullen de inschrijvingen boven de NLG 1.000 worden gereduceerd naar evenredigheid.
Aan makelaars of commissionairs wordt ½ pCt. provisie toegekend over de aangenomen inschrijvingen. De stortingen vinden plaats naar keuze op 15 juli e.k. voor het geheel, of wel op 15 juli 50 pCt. en op 15 september 50 pCt. onder korting van 5 pCt rente, van de dag der storting tot 31 december a.s. Bij de stortingen worden recepissen afgegeven, die voor of op 1 januari 1871 tegen nieuwe aandelen op naam worden ingevwisseld. Van die dag af delen de houders in al de voordelen, aan de overige aandelen verbonden en in de afstand van de helft der extra winst over de NLG 500.000 die door de besturende vennoten Paul C. van Vlissingen en J.P. Dudok van Heel ten behoeve der nieuwe aandelen is gedaan.
Gedurende het veertigjarig bestaan der vennootschap is voor ruim NLG 1.500.000 op gebouwen en gereedschappen afgeschreven en over het primitief en successievelijk vergroot kapitaal NLG 2.927.982 aan rente en extra dividend uitgedeeld, hetgeen voor de primitieve deelhebbers 292 pCt. of gemiddeld 7,3 pCt. per jaar heeft bedragen.
Voor het overige hebben wij de eer ons te refereren aan onderstaande verklaringen.
Amsterdam, 30 juni 1870, Paul van Vlissingen & Dudok van Heel.
De ondergetekenden, commanditaire deelhebbers in de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, daartoe uitgenodigd, hebben de technische en financiële toestand dier fabriek onderzocht met het oog op het besluit der Algemene Vergadering van Deelhebbers d.d. 21 april l.l. Zij zijn daarin door commissarissen en besturende vennoten bijgestaan en door deskundigen voorgelicht. Dit onderzoek heeft hen tot de overtuiging geleid, dat de vergroting van het kapitaal met NLG 500.000 tot instandhouding der zo belangrijke inrichting volstrekt nodig en tot behoud van het tegenwoordig kapitaal hoogst wenselijk is. Zij vertrouwen dat door die kapitaalvergroting bij een beleidvol en voorzichtig bestuur het bedrijfskapitaal toereikend zal worden en dat de onderneming zo al geen hoge, althans een voldoende rente zal afwerpen. In dat vertrouwen worden zij versterkt door de tweeledige toezegging, hun door heren besturende vennoten gedaan, dat zij èn voor 1/5e deel zullen nemen in de vergroting van het commanditaire kapitaal, èn er in zullen toestemmen dat er in het belang der commanditaire deelhebbers maatregelen genomen worden om meer dan nu te kunnen waken tegen verdere uitbreiding van de werkkring der societeit. Zij hebben daarom de eer hun mededeelhebbers uit te nodigen om hun voorbeeld te volgen door in de vergroting van het kapitaal naar vermogen deel te nemen en alzo mede te werken tot de instandhouding van een schone en grootse onderneming, die veel welvaart verspreidt en voor honderden gezinnen van arbeiders een broodwinning oplevert.
Amsterdam, 17 juni 1870, L.A. Bienfait, F.C.C. Le Chevalier, E.W. Cramerus, C.A. Crommelin, J.H. Croockewit, C.P. van Eeghen, D. Franken Dzn., J.C. de Koning, G.H. de Marez Oyens.
De ondergetekenden, commissarissen van de commanditaire societeit betuigen met de bovenstaande verklaring, aanbeveling en uitnodiging volkomen in te stemmen.
Amsterdam, 18 juni 1870, A,. van Geuns, J. Heemskerk Azn,. J. Messchert van Vollenhoven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 juli. Zr.Ms. stoomvaartuig voor het Indisch Loodswezen ARGUS zal vermoedelijk de 11e dezer worden in dienst gesteld onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse P.I. Bosenwald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 1 juli. Gisteren namiddag zijn van de werf De Toekomst van de Nederlandsche Maatschappij De Toekomst tot Exploitatie van Zeevisscherij, directeur de heer A.E. Maas, met goed gevolg van stapel gelopen de voor Engelse rekening gebouwde kotters MUSSELBURGH en LOWESTOFT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 mei. Het alhier afgekeurde Franse schip BIRMAN, kapt. Bertaux, heeft op de veiling opgebracht NLG 3.820, koper de Arabier Bob Said van Sourabaija. De inventaris en geel metaal hebben opgebracht NLG 12.855, 75.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 mei. Vrachten. Nederlandse schepen: De WIJK AAN ZEE, sloot af tot NLG 65 voor suiker, NLG 70 voor tabak en NLG 80 voor huiden. NEDERLAND tot NLG 70 voor tabak te Samarang en Oosthoek. De FOP SMIT ligt aan naar Nederland en laadt op 6 plaatsen. PHILIPS VAN MARNIX bedong voor een groot gedeelte van de lading tabak en suiker dooréén NLG 77,50, voor koffij NLG 85 en NLG 90 voor indigo op Samarang te laden. De Factorij nam bij inschrijving de enige toen aanwezige Nederlandse schepen MARIE WILHELMINA en GELDERLAND op tot NLG 90. De NICOT is opgenomen tot NLG 70 voor tabak en suiker dooreen. Ter bevrachting blijft het Nederlandse schip MEDEA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Van de lading per het schip MARIA, kapt. Tunteler, van Riga te Harlingen tegen het havenhoofd gelopen, zijn 300 quarters lijnzaad, benevens het grootste gedeelte van de hennep gelost. Bij hoog water loopt het schip vol, zodat de resterende lading, 600 quarters lijnzaad, slechts zwaar beschadigd geborgen zal kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 28 juni. Het schip ANNA, kapt. Karschen, van Koningsbergen naar Leer, is op de rede alhier geretourneerd, zijnde gisteren in het Kattegat in aanzeiling geweest met het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Hartogh, te huis behorende te Winschoten, van St. Petersburg naar Londen, waardoor beiden enige schade bekwamen.
Kopenhagen, 29 juni. De ANNA is heden weer vertrokken; de NOORDSTER schijnt de reis te hebben voortgezet.


Datum: 03 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. Door de aandeelhouders in de Koninklijke Fabriek van Stoomwerktuigen van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, is bepaald het kapitaal van NLG 1.350.000 te verhogen met NLG 500.000 en alzo met het solidair kapitaal van NLG 150.000 het gehele kapitaal van de vennootschap op twee miljoen gulden te brengen; de commissarissen en commanditaire deelhebbers zeggen dat uitbreiding van het bedrijfskapitaal nodig is en dat bij een beleidvol bestuur de zaak stellig voldoende rente zal afwerpen. Reeds is voor NLG 270.000 ingetekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dieppe, 28 juni. Het schip MARGARETHA ALIDA, kapt. Duin, van Stockholm naar Bordeaux, is hier gisteren met broeiende lading binnengekomen.


Datum: 04 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 juli. Het schoenerschip MARIA, kapt. Tunteler, dat bij het binnenkomen tegen het havenhoofd heeft gestoten en daardoor zwaar lek was geworden, zit thans geheel aan de grond en de lading is geheel onder water geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Le Havre, 1 juli. Hedenochtend ten 6 ure heeft in de mond van de haven een aanvaring plaats gehad tussen de Nederlandse schoener ALBERDINA, welke de haven uitkwam, en het stoomschip ISABELLA, hetwelk de haven uitliep. Beiden bekwamen enige schade, doch van weinig belang.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 4 juni. De schepen MAXIMILIAAN, kapt. Schill, en ALBRECHT FREDERIK, kapt. Bakker Hzn, zullen vermoedelijk tegen het einde van de maand van hier naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Triest, 27 juni. Het schip REHOBOTH, kapt. De Boer is hier tot FFR. 25,- per ton tarwe naar Rouen bevracht, terwijl men de schoener JACOBUS BERNARDUS naar Rotterdam heeft aangelegd.


Datum: 06 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip 2e klasse de WATERGEUS, zal binnenkort van dit etablissement worden overgevoerd naar de directie van de marine te Amsterdam om daar, in plaats van hier, de nodige herstellingen en voorzieningen tot het in dienst stellen te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 5 juli. Hedenochtend is op de Ooster gestrand en verbrijzeld de Engelse schoener ALICE, van Whitby, kapt. G.J. Meers, van Newcastle naar Rotterdam bestemd. De equipage is alhier aangebracht door de Loodskotter No.1.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juli. Het schip JOHANNA HERMINA, kapt. Hoekstra, was de 8e juni te Porto Cabello in de haven liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 2 juni. Het schip MARIA LOUISA ANTOINETTE, kapt. Muysson, van Java naar Nederland, de 16e mei alhier met averij binnengelopen, heeft de 19e april op 11°08'ZB en 96°OL zeer slecht weder en hoge zee doorgestaan, waardoor het schip lek sprong, makende 6 duim water in het uur. De lading suiker en koffie wordt gelost en het schip moet dokken. Bij een voorlopige inspectie was gebleken dat de fokkemast gebroken was. Van de lading waren 250 zakken koffie wegens beschadiging verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 4 juli: het schroefstoomschip MERCURIUS, 28 ton, 4 paardekrachten, gebouwd in 1868: NLG 2000, in slag NLG 10, koper W. de Lorme van Rossem.
NSC 050770
Gerechtelijke aankondiging.
Heden den 27sten juni 1870, heb ik Otto Vermij, eerste deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, wonende aldaar;
Ten verzoeke van Johanna Henderica Banken, Weduwe van Jan Sloot, wonende te Rotterdam, voor wie in deze als procureur werkzaam is Mr. George Jan Anthonius Faber, als zodanig postulerende bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, wonende aldaar, Leuvehaven, 3, n°. 310, alwaar mitsdien domicilie is gekozen;
voor de eerste maal gedagvaard: Jan Sloot, gezagvoerder, wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, derhalve mijn exploit doende bij aanplakking van hetzelve aan de voorname deur der vergaderplaats van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, alsmede aan het huis der gemeente Rotterdam, als laatste woonplaats van den afwezige, mitsgaders door overgave van een afschrift van hetzelve aan den edel achtbaren heer officier van Justitie bij dezelve Rechtbank, exploiterende ten Z. Ed. Achtbare's Parquette en sprekende aldaar met den Edel Achtbaren heer Mr. J.G. Patijn, substituut officier van justitie, die het origineel met gezien heeft getekend, en eindelijk door plaatsing van hetzelve in de Nederlandsche Staats- en Nieuwe Rotterdamsche Couranten;
Om op Woensdag den 5den oktober 1870, des voormiddag ten elf ure, bij vooraf gestelde procureur te verschijnen ter terechtzitting der arrondissementsrechtbank te Rotterdam, in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer aldaar, ten einde:
aangezien de eiseres op de 4de mei 1859 te Rotterdam is gehuwd met den gedaagde en aldaar het laatst met hem heeft gewoond; aangezien de gedaagde in het begin van het jaar 1866 als gezagvoerder met het kofschip ANNA AGATHA, van de rederij der heren E. en S. & C. St. Martin alhier, naar Redon in Frankrijk is vertrokken en de 14de maart 1866 van die plaats, met bestemming naar Rotterdam is geretourneerd;
aangezien evenwel na gezegden 14 maart 1866 noch van dat schip noch van zijne bemanning enig bericht is ontvangen, zodat er alle grond bestaat te vermoeden, dat gezegden bodem is vergaan;
aangezien alzo de wettelijke termijn vereist tot het instellen dezer vordering is verstreken, en dit de eiseres het recht geeft deze vordering tot Vermoedelijk Overlijden-verklaring in te stellen. (opm: zie ook NRC 240770)
Mitsdien op voormelden dag en uur, ter plaatse bovengemeld, van zijn aanwezen te doen blijken, zullende bij gebreke van dien door de eiseres tegen hem worden gevraagd verstek, en tevens vergunning tot het doen ener tweede openbare dagvaarding, met reserve van kosten.
Afschrift van dit exploit heb ik deurwaarder, exploiterende als gezegd, voor de gedaagde gelaten. De kosten zijn in debet.
O. Vermij, deurwaarder, gezien door ons officier van justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, heden den 27sten juni 1870. (Get.) Patijn, Subst. Geregistreerd enz. [Kosteloos.]


Datum: 07 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

...De scheepsbouw gaf nog geen tekenen van verbetering, wat bij de weinige voorspoed onzer rederijen ook wel niet anders te verwachten was.... (opm: enige zin, gewijd aan de scheepsbouw in het verslag van Gedeputeerde Staten over 1869 van de toestand in Zuid-Holland)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 2 juli. De afgekeurde korvet JUNO, het laatst dienst doende als wachtschip alhier, is heden morgen op publieke vendutie verkocht voor NLG 16.700. Koper is de inlander Aridin.


Datum: 08 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 7 juli. Gisteren is van de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zn. alhier te water gelaten het loggerschip ROSINA WILHELMINA, bestemd voor de zeevisserij, voor rekening der Maatschappij De Volharding te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen. De ondergetekenden betuigen hun levendige erkentelijkheid voor de medewerking die zij van vele stads- en landgenoten, zowel deelhebbers als anderen, hebben ondervonden voor de vereiste vergroting van het commanditaire kapitaal van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen. Hoezeer die deelneming aanzienlijk is, achten zij zich evenwel verplicht geen gelegenheid ongebruikt te laten om het door de vergadering van deelhebbers verlangde kapitaal van NLG 500.000 ten volle te bereiken en stellen mitsdien de inschrijving andermaal bij de vroeger opgegeven kantoren open tot en met de 9e juli aanstaande, hopende dat belangstellenden zich zullen geroepen vinden om alsnog het hunne ten voordele van deze belangrijke zaak bij te brengen.
Amsterdam, 7 juli 1870, Paul van Vlissingen en Dudok van Heel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 juli. Het schip ORION, kapt. Braamhorst, van Newcastle naar St. Petersburg, bij Hoburg (opm: positie 55º56’NB en 18º08’OL) gestrand, is af- en de 27e juni te Wisby binnengebracht. (opm: zie ook NRC 290870)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 juli. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. Tunteler, van Riga herwaarts - zie NRC nummer 182 - is gisterenavond leeg gepompt en op het droge gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het Nederlandse tjalkschip CATHARINA, groot 68 Nederlandse zeetonnen of 101 binnenlandse tonnen, liggende te Hamburg, tot heden gevoerd door kapt. H.A. Westerbrink, zal volgens de uitspraak van het gerecht, woensdag 27 juli om drie uur namiddags tegen contante betaling publiek verkocht worden.


Datum: 09 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen als:
voor Amsterdam: JAVA, kapt. B.L. Bakker, 683 lasten, NLG 70,99 vracht; NOORDZEE-KANAAL, kapt. R.P. Tjebbes, 439 lasten, NLG 73,98 vracht; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. S.P. Kuyper, 306 lasten, NLG 74,37 vracht; KITTIJ, kapt. Z. Mulder, 458 last, NLG 74,94 vracht; NICOLAAS WITSEN, kapt. C. de Groot, 352 last, NLG 74,94 vracht; JACOB ROGGEVEEN, kapt. J. Vos van Marken, 377 last, NLG 74,94 vracht; MARIA ADOLFINA, kapt. W. Bakker Wz., 347 last, NLG 74,99 vracht.
Voor Rotterdam: CATHARINA MARIA ,kapt. F.H.D.C. Riecks qq., 337 last, NLG 74,45 vracht; MINISTER FRANSEN VAN DER PUTTE, kapt. J. Bouwmeester, 828 last, NLG 75,99 vracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 mei. Vrachten. Nederlandse schepen: NICOT, naar Amsterdam NLG 70 per last voor tabak en suiker, en NLG 65 voor koffie, Oosthoek te laden. MEDEA, naar Rotterdam, thee NLG 95, ligt aan Oosthoek te laden.
Het Franse schip BIRMAN is op vendutie verkocht voor NLG 3.820 en inventaris voor NLG. 12.855,75. Het Nederlandse schip CATHARINA wordt verkocht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 juli. Heden is van hier vertrokken naar Muntok de bark SALIM, ex-ELLEN, kapt. Said Hassan. (opm: zie JB 020670)


Datum: 10 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 juli. Heden is van de werf van de heren J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek met goed gevolg te water gelaten de nieuw gebouwde schroefstoomboot HELMOND II, bestemd voor de dienst tussen Helmond en Rotterdam, onder directie van de heren Gebroeders Van den Boom te 's Hertogenbosch. De machine werd vervaardigd in de fabriek van de heren Diepenveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 9 juli. Hedenmiddag is met goed gevolg te water gelaten van de werf Frederiksoord van de firma G.H. Uitdenboogaardt, de nieuw gebouwde logger JOHANNA CHRISTINA, bestemd ter haring- en kabeljauw-visserij voor rekening van genoemde firma, gevoerd zullende worden door stuurman H. van Luyk.


Datum: 11 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Otago, 16 mei. De JAN VAN GALEN, kapt. Van Loon, de 11e mei alhier gearriveerd, heeft zeer slecht weder op de reis doorgestaan, waardoor schade aan verschansingen en tuig en wellicht ook aan het schip veroorzaakt werd. Het schip zal in het dok moeten om nagezien te worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de loop van dit jaar bleek aan zijn verplichtingen niet te kunnen voldoen de Armenische handelaar en suikerfabrikant L. Johan te Soerabaija. Heeft de bank belang daarbij buiten haar hypothecaire vordering groot NLG 20.000 op het aan genoemde Armenier toebehorende scheepje AMAZONE, groot 434 ton en gebouwd in 1852? Bestond er aanleiding om een dergelijke som op een dergelijk scheepje te geven? Zo niet, dan pleit deze transactie wederom niet voor het beleid van het Indisch bestuur (opm: van de bank). Men kan toch moeilijk aannemen, dat een 18-jarig scheepje van 434 ton, na aftrek van lopende preferente vorderingen, een waarde van NLG 20.000 vertegenwoordigt. (opm: citaat uit vragen, gesteld bij de jaarvergadering van aandeelhouders van de Rotterdamsche Bank naar aanleiding van het verslag over 1869).


Datum: 12 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 juli. Hedenmorgen zijn hier in dienst gesteld Zr.Ms. schroefstoomboot 4e klasse DE DOMMEL, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse jhr. A.C. van Haeften en het schroefstoomschip voor het Indische loodswezen ARGUS, onder commandement van de luitenant ter zee 1e klasse P.J. Rosenwald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. Van Dam, C.H. Van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 2e augustus 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JOHANNA, laatst gevoerd door kapt. A. Verduin, volgens meetbrief lang 41,20 meters, wijd 7,06 meters, hol 5,53 meters en alzo groot 715 tonnen of 378 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende aan de werf van de heren De Jongh Kortlandt & Anthony te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht: een chronometer, te bezichtigen bij de heren J.A. Seckel & Zoon, Hoogstraat, wijk 7 no. 63.


Datum: 13 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 13 juni. De Nederlandse brik CANDATI kapt. Krijnen, van Padang naar New York, alhier binnen, heeft twee nieuwe masten gekregen en de lading weder ingenomen en zal binnen een paar dagen gereed zijn de reis naar New York te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 juli. Heden is van de werf De Onderneming van de scheepsbouwmeester H. de Hoog te Delfshaven met het beste gevolg te water gelaten het loggerschip ADRIEN EUGÈNE MAAS, gebouwd voor rekening van de heren J. Drayton Lee & Co. te Maassluis, zijnde genoemd schip bestemd voor de haringvisserij en beugvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Met genoegen verneemt men, dat de inschrijving van NLG 500.000 ten behoeve der fabriek van stoomwerktuigen der heren Paul van Vlissingen & Dudok van Heel is voltekend.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij. Aan aandeelhouders in de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij wordt kennis gegeven dat in een algemene vergadering in Europa is besloten het dividend over het jaar 1869 op 5 % vast te stellen. Voor de uitbetaling van de resterende 2 ½ %, zijnde NLG 4,50 per aandeel over het laatste half jaar 1869, zal tegen kwitantie in duplo worden gevaceerd, voor zover Batavia betreft, ten kantore van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, vanaf heden tot en met de 15e augustus 1870, te Semarang bij de agenten, de heren Mac Neill & Co. en te Soerabaja bij de heren Fraser Eaton & Co.
Batavia, 18 juli 1870. De hoofdagent en vertegenwoordiger van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, Alex Fraser.


Datum: 14 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 12 juli. Heden is van de werf van de heren P.C. Boele met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot HARDINXVELD, voor rekening der aannemers van het nieuw te graven kanaal te Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden, de 9e juli 1870 heb ik, Otto Vermij, eerste deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Willem van Zuijlekom, wonende te Rotterdam, voor de derde maal gedagvaard Gerrit Wilhelmus van Zuijlekom, wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op woensdag de 19e oktober 1870 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
-          Aangezien de gedaagde, zoon des eisers, met het schip de DRIE GEZUSTERS, gezagvoerder L. van ’t Hof, in februari 1863 vertrokken is van Rotterdam naar Bremerhaven.
-          Aangezien gezegde bodem op de reis van Bremerhaven naar Londen in de storm van de 3e december 1863 vermoedelijk is verongelukt en met man en muis vergaan, zodat er alle grond bestaat te vermoeden, dat de gedaagde bij die ramp mede is overleden.
Mitsdien op voormelde dag ter plaatse bovengemeld van zijn aanwezen te doen blijken, zullende bij gebreke van dien door de eiser worden geconcludeerd, dat het der Rechtbank moge behagen te verklaren, dat er rechtsvermoeden van het overlijden van de gedaagde bestaat sedert december 1863.
O. Vermij, deurwaarder
(opm: sterk bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Het schip MARIA ELISABETH, kapt. Ogterop, dd 19 april van Foo Chow te Melbourne aangekomen, had veel slecht weder doorgestaan en belangrijke schade aan verschansinge, stutten enz. bekomen, doch was op 21 mei van de geleden schade hersteld.
Het schip CORNELIA MATHILDA, kapt. Goedvolk, mede te Melbourne aangekomen, had ook schade aan veschansingen en stutten, hebbende veel slecht weder doorgestaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 juli. De op deze rede liggende, noordwaarts bestemde, circa 200 schepen hebben deze morgen hunne reizen voortgezet, waaronder kapt. De Jonge, voerende de JAN FREESEMAN, en kapt. Grilk, voerende de ANNA CATHARINA, van Petersburg naar de Maas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 9 juli. De hier van Petersburg aangekomen galjoot TWEE GEBROEDERS, kapt. De Groot, wacht op order. De galjoot BROEDERTROUW, kapt. De Groot, mede hier van Petersburg aangekomen, heeft order naar Antwerpen ontvangen.


Datum: 15 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 juli. De stomer LEVANT, gisteren van hier naar Le Havre vertrokken, is teruggekomen met averij aan de tuigage, zijnde in het Bokkegat aangevaren door het schip KRIMPEN AAN DE LEK, en is hedenmorgen opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Het schip VOORLICHTER, kapt. Duinker, van Batavia te Rotterdam aangekomen, is gisteren aan de Wilhelminakaai liggend op zijde gevallen. De lading was des avonds nagenoeg gelost, doch er zijn nog ongeveer 200 schuitjes tin aan boord. Het schip lag met de verschansing onder water en met de masten op de kade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Het schip ANGENIETHA, kapt. Visser, van Ornkoldsvik naar het Nieuwe Diep, is op 10 juli te Elseneur met lekkage binnengekomen, doch heeft, na door een duiker onderzocht te zijn, die het lek gestopt heeft, de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag van de Nederlandsch Indische Stoomvaart-Maatschappij, aangeboden door de directeuren van de aandeelhouders op de gewone algemene vergadering ten kantore van die maatschappij te Londen, op vrijdag 27 mei 1870, luidt als volgt:
De verbetering in de ontvangsten, die men van de beëindiging van de concurrerende maatschappij had verwacht, is reeds grotendeels verwezenlijkt. Van het surplus van de ontvangsten in 1869, zijn de directeuren in staat geweest een tiende af te schrijven op de primitieve bedragen van de stoomvaart contract rekening en de voorlopige onkostenrekening; zomede GBP 962.14s.6d. van de intrestrekening, betaald aan aktiehouders voor het begin van de dienst waardoor deze rekening gesaldeerd is, en GBP 7259.10s. voor verlies op de verkochte stoomschepen. Van datzelfde surplus is GBP 24.869 afgeschreven voor depreciatie van de schepen; maar vermenende dat zulks in verhouding tot de stand van zaken niet voldoende was, zo hebben zij besloten een overdracht van GBP 21.062,17s.10d. van het assurantiefonds daaraan toe te voegen, ten einde daardoor in staat te zijn 17 % op de primitieve waarde van de stoomschepen af te schrijven. De directeuren zijn van mening dat nog een aanzienlijk bedrag moet worden afgeschreven, alvorens de stoomschepen tot hun billijke waarde zijn terug gebracht. De bijgaande rekening wijst een saldo in het voordeel van winst en verliesrekening aan van GBP 5.253, na aftrek van het interim dividend tot de koers van 2½ %, betaald aan actiehouders in oktober jl. en vandit saldo stellen de directeuren voor een verder dividend uit te keren tot dezelfde koers, makende 5 % over het jaar en de som van GBP 220 op nieuwe rekening over te dragen. De aandeelhouders zullen ongetwijfeld gaarne bemerken de vermindering van de verplichtingen van de maatschappij, in de balans opgebracht onder de hoofden acceptaties en schuldbekentenissen en leningen. De hierboven bedoelde verkochte stoomschepen zijn de PADANG, de PALEMBANG, de MENADO en de BETSY. De eerste drie maakten een deel uit van de vloot van de heren Besier & Jonkheijm, door deze maatschappij in 1868 gekocht en aangezien de romp van de eerste twee zodanig versleten was, dat aan repareren niet te denken viel, werden zij verkocht om gesloopt te worden. De MENADO en de BETSY, niet nodig zijnde voor de dienst van de maatschappij, zo werd besloten, die tot de best mogelijke prijs te verkopen. De betalingen, gedurende het afgelopen jaar aan het gouvernement van Nederlands-Indië gedaan op rekening van het voorschot van een miljoen of GBP 83.333.6s.8d. hebben het saldo alsnog verschuldigd aan het gouvernement tot GBP 62.500 teruggebracht. Er hebben gedurende het jaar geen onheilen plaats gehad met de schepen. De stomer BARON BENTINCK is nieuw gekoperd, zijnde het vierde van de schepen die dit nodig hadden. Met uitzondering van de SINGAPORE, een van de stoomschepen gekocht van de heren Besier & Jonkheijm, wier machine enige reparatie nodig heeft, en de MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, die nieuw gekoperd moet worden, zijn alle schepen in de beste orde en is het niet te voorzien dat vooreerst enige bijzondere reparatie nodig zal zijn. De heer Alexander Fraser, hoofdagent te Batavia, heeft in de herfst van het afgelopen jaar een bezoek in Europa gebracht om een conferentie met de directeuren te hebben. Het was een grote voldoening voor hen van de heer Fraser persoonlijk het bericht te ontvangen dat de stand van zaken en de vooruitzichten alleszins aanmoedigend konden genoemd worden. Het was hen tevens aangenaam verschillende zaken de maatschappij betreffende met Z.Ed. te kunnen bespreken, die moeilijk door correspondentie hadden kunnen behandeld worden. Het contract met het gouvernement is van de zijde van de maatschappij met de meeste juistheid ten uitvoer gebracht en naar zij reden heeft te veronderstellen ook tot volkomen tevredenheid zowel van het gouvernement als van het publiek. De directeuren die aftreden, zijn de heren William Mackinnon en H. Oliver Robinson, beiden herkiesbaar. De directeuren beschouwen het echter voldoende om slechts een van de vacaturen weer aan te vullen. De auditeurs, de heren William Macnaughtan en Frederic Esse treden ook af, doch bieden zich weer als kandidaten aan.
Den Haag, 16 mei 1870, Poolman, directeur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nette en wel onderhouden boot, met bezaantuig. Te bevragen bij J.H. Schilstra, aan de Geeuw te Sneek.


Datum: 16 juli 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 14 juni. Heden is hier van de werf van de heer L.H. de Wijk te water gelopen het nieuw gebouwde kopervaste brikschip genaamd GEERTINA, groot 259 gemeten tonnen, welke bodem onder directie van de heer H.T. Kranenburg bevaren zal worden door kapitein J.R. Brouwer van Oude Pekela. Dit schip, dat later ook nog gekoperd zal worden, is van het grootste charter tot dusver hier gebouwd.


Datum: 17 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Sydney, 12 mei. Het schip CORNELIA MATHILDA, kapt. Goedvolk, de 6e dezer van Rotterdam te Melbourne gearriveerd, heeft met een loods aan boord op Swanspit aan de grond gezeten, doch is na verloop van een uur vlot gesleept. Een gedeelte van de lading is voor hier bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.C. van Wageningen Jr., P.J. de Kanter Jr., D. de Jongh W. Zn., B. de Witt en J. de Voogd Jr., makelaars te Dordrecht, presenteren op zaterdag de 13e augustus 1870, des middags ten 12 ure precies, in het Nederlands koffiehuis van J. Zahn over het Schefferplein te Dordrecht, publiek te verkopen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip HELLEVOETSLUIS, gevoerd door kapt. Jacob Rems, volgens meetbrief lang 39 meter 40 centimeters, wijd 6 meters 91 centimeters, hol 5 meters 21 centimeters en alzo gemeten op 630 tonnen of 333 lasten, liggende aan de werf van de heer F.F. Groen te Amsterdam. Breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors D. Schotman Dr. te Dordrecht en Jan Corver & Co. te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Geregelde vaart. Te Dordrecht ligt in lading naar Montevideo en Buenos Aires, het nieuw gebouwd gekoperd brikschip JACATRA, kapitein J.H. Puister, 3/3 L. l.l. bij Veritas. – A. 1. Germanischer Lloyd. Vertrekt 20 juli. Adres bij de bevrachters Van Berckel & De Vrij, bij de cargadoors Karel L. van Berckel en Hudig & Blokhuijzen. N.B. Binnenvracht naar Dordrecht voor scheepsrekening. (opm: eerste reis)


Datum: 18 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 juli. Men is op 's rijks marine werf druk bezig met het in gereedheid brengen van de ramtorenschepen PRINS HENDRIK, DE STIER, DE CROCODIL en de drijvende batterij met stoomvermogen DE RUYTER. Ook de ramtorenschepen BUFFEL en SCHORPIOEN worden met kracht in gereedheid gebracht om van hier te vertrekken. Zr.Ms. stoomschip VICE-ADMIRAAL KOOPMAN zal buiten dienst worden gesteld en de equipage overgaan op een van de genoemde ramtorenschepen. (opm: mobilisatie in verband met het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 16e juli 1870 heb ik, Otto Vermij, eerste deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Arendje Strijbos, wonende te Vlaardingen, voor de eerste maal gedagvaard Willem van der Velden, echtgenoot van de requirante, laatstelijk stuurman gewond hebbende te Vlaardingen, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op wiensdag de 26e oktober 1870 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
-          Aangezien de gedaagde op de 19e januari 1856 te Rotterdam is gemonsterd als stuuman op het Nederlands hoekerschip MARIA EN ADRIANA, schipper H. van Duin, voor een reis naar Boston en voorts naar zodanige andere plaatsen als de schipper zou goedvinden en om daarmede terug te komen op een Nederlandse haven.
-          Aangezien gezegde bodem op de 4e februari 1856 uit Hellevoetsluis in zee is gezeild om zijn bestemming te vervolgen en er sedert dat tijdstip nooit meer iets daarvan, noch van de opvarenden, waartoe de gedaagde behoorde, is vernomen, zodat het er voor moet gehouden worden, dat die bodem is vergaan en de bemanning daarbij omgekomen,
-          Aangezien de eiseresse verlangende is een ander huwelijk aan te gaan.
Mitsdien op voormelde dag ter plaatse bovengemeld van zijn aanwezen te doen blijken, zullende bij gebreke van dien door de eiseresse worden geconcludeerd, dat het der Rechtbank moge behagen te verklaren, dat er rechtsvermoeden van het overlijden van de gedaagde bestaat sedert de 4e februari 1856.
O. Vermij, deurwaarder
(opm: sterk bekort)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 18 juli. Een heden van Soerabaija ontvangen telegram luidt: “Molukkenboot de BARON BENTINCK, gisteren gearriveerd, heeft uitgaande dicht bij Sandelhout (opm: Soemba) 24 uur vastgezeten. Averij gros.”

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 juli. Door een van de twee aftredende leden van bestuur der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij te Londen, de heer H.O. Robinson, is een circulaire aan de aandeelhouders gericht, waarin hij zich beklaagt, dat men hem, die indertijd de concessie erlangde en de maatschappij op gang hielp brengen, thans uit de directie verwijderen wil.


Datum: 20 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 17 juli. Het schoenerschip NIEUWENDAM, kapt. Stuit, alhier van Abbeville aangekomen, heeft de 10e dezer op Goodwin Sand aan de grond gezeten, doch is met verlies van ankers, kettingen, twee boten en meer andere schade weder vlot gekomen.


Datum: 21 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juli. Dezer dagen had de proefvaart op het IJ plaats van Zr.Ms. monitor CERBERUS, de eerste van de op 's Rijks werf alhier gebouwde, en welker stoomwerktuigen en ketels in het etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zijn vervaardigd. De uitkomst was zeer gunstig, zowel wat betreft de snelheid van het schip als de werking en het vermogen van de machinerie. Al de deskundigen die de tocht meemaakten, roemden de zachte, gemakkelijke en ongestoorde beweging van de werktuigen en de degelijke bewerking. Onder hen bevonden zich die deze toestellen verklaarden beter te zijn dan de gelijksoortige Engelse in de monitors geplaatst, welke enige jaren geleden te Birkenhead zijn gebouwd. Aangenaam is de ervaring dat onze vaderlandse inrichtingen op dat gebied de gevestigde naam op die wijze staande houden en de ongegrondheid staven van het beweren dat men voor deze kunstige voortbrengselen van nijverheid de toevlucht tot het buitenland zou moeten nemen.


Datum: 23 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Koninklijke Nederlandse Marine is op dit moment samengesteld als volgt:
In dienst en geheel ten oorlog toegerust zijn de volgende gepantserde stoomschepen: drijvende batterij DE RUIJTER, gewapend met 14 lange kanonnen à 60 pd., stoomvermogen 400 paardenkracht, bemand met 250 koppen, commandant: kapt. ter zee J.F. Koopman; ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERANDEN, 4 getrokken kanonnen à 23 dm., 400 paardenkracht, 200 koppen, commandant: kapt. ter zee S.A. van Rees; ramtorenschip De BUFFEL, 2 getr. Kanonnen à 33 dm., 400 paardenkracht, 100 koppen, commandant: kapt.-luitenant ter zee J.K. van de Kruysse Pilaar; ramtorenschip De STIER, 4 kanonnen à 30 pd., 400 paardenkracht, 100 koppen, commandant: kapt.-luitenant ter zee K.W. van Gennep; ramtorenschip De SCHORPIOEN, als de vorige, commandant: kapt.-luitenant ter zee A.J. van Mansvelt. Vier monitors, elk gewapend met 2 getrokken kanonnoen à 23 dm., van 140 paardenkracht, bemand met 80 koppen, te weten de KROKODIL, commandant: de kapt.-luitenant ter zee J.A.H. Hugenholtz, de CERBERUS, commandant de luitenant ter zee 1e klasse H.A. Ridder van Rappard, de HEILIGERLEE, commandant de luitenant ter zee 1e klasse J.A.J. Dinaux, en dee TIJGER, commandant : de luitenant ter zee 1e klasse E.J. van der Heyden.
Gereed zijn de monitor BLOEDHOND; de gepantserde drijvende batterij JUPITER, 18 kanonnnen à 60 pd.; de gepantserde drijvende batterij DE DRAAK, 13 kanonnen à 60 pd.; de gepantserde ijzeren kanonneerboot no. 1 met 2 kanonnen à 60 pd., 120 paardenkracht, 40 koppen; de gepantserde stalen kanonneerboot no. 3, met 2 getrokken kanonnen à 12 dm., 40 paardenkracht, 30 koppen; een gepantserde kanonneerboot met 2 getrokken kanonnen à 16 dm; een gepantserd verdedigingsvaartuig met 4 getrokken kanonnen à 16 dm.
De volgende ongepantserde stoomschepen: het stoomfregat ADMIRAAL VAN WASSENAAR ( in zee), 40 kanonnen, 300 paardenkracht, 470 koppen, commandant: kapt. ter zee F.L. Geerling; de VICE-ADMIRAAL KOOPMAN, 13 kanonnen, 250 paardenkracht, 200 koppen, commandant: kapt.-luitenant ter zee B.D. van Troyen; de DOMMEL, 6 kanonnen, 80 paardenkracht, 75 koppen, commandant : luitenant ter zee 1e klasse jhr. A.C. van Haeften; de VALK, 6 kanonnen, 300 paardenkracht, 100 koppen, commandant: kapt.-luitenant ter zee C.V.J. Kroef.
De reserve stoomschepen zijn: de EVERTSEN, ZEELAND en ADOLF VAN NASSAU, ieder 51 kanonnen, 400 paardenkracht, 500 koppen; de ANNA PAULOWNA, 20 kanonnen, 600 paardenkracht, 325 koppen; ZILVEREN KRUIS, 12 kanonnen, 280 paardenkracht, 213 koppen, en CITADEL VAN ANTWERPEN, 13 kanonnen, 250 paardenkracht, 175 koppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het Ned. barkschip GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. Fabricius, niettegenstaande er geen loodsen buiten waren en alle tonnen opgenomen zijn, behouden te Bremerhaven binnengekomen, het schip had een anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Volgens telegrafisch bericht is het stoomschip HOLLANDER, van Kroonstad naar Rotterdam bestemd, de 20e dezer met schade aan de machine te Kopenhagen binnengelopen, en zal ongeveer 14 dagen nodig hebben om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 16 juli. Een grote nieuwe stoomboot, welke heden morgen door Cartsdyke Bay kwam, kwam in aanvaring met het schip PEARL OF INDIA, welke hier aan India Wharf loste, en maakte aanmerkelijke schade aan genoemd schip. De stoomboot, CASTOR genaamd, heeft geen schade gekregen. (opm: vrijwel zeker de CASTOR van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, mogelijk op proeftocht)


Datum: 24 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 19e juli 1870 heb ik, Otto Vermij, eerste deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Maria Zwartewaal Sloot, weduwe van Maarten van Wieringen, wonende te Vlaardingen, voor de eerste maal gedagvaard Maarten van Wieringen, matroos, wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op wiensdag de 26e oktober 1870 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
-          Aangezien de eiseres op de 18e december 1861 te Vlaardingen is gehuwd met de gedaagde en aldaar het laatst met hem heeft gewoord,
-          Aangezien de gedaagde in het begin van het jaar 1866 als matroos met het kofschip ANNA AGATHA van de rederij der heren E.& S.& C. St. Martin te Rotterdam naar Redon in Frankrijk is vertrokken en de 14e maart 1866 van die plaats met bestemming naar Rotterdam is geretourneerd.
-          Aangezien na gezegde 14e maart noch van dat schip, noch van deszelfs bemanning enig bericht is ingekomen, zodat er alle grond bestaat te vermoeden, dat gezegde bodem is vergaan. (opm: zie ook NSC 050770)
Mitsdien op voormelde dag ter plaatse bovengemeld van zijn aanwezen te doen blijken, zullende bij gebreke van dien door de eiseres worden geconcludeerd, dat het der Rechtbank moge behagen te verklaren, dat er rechtsvermoeden van het overlijden van de gedaagde bestaat.
O. Vermij, deurwaarder
(opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoff, 21 juli. Heden kwamen alhier binnen de twee nieuwe visschepen LOWESTOFT en MUSSELBERG, welke voor deze plaats te Maassluis gebouwd zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D.C. Hoekstein, deurwaarder te Leeuwarden, zal op donderdag 28 juli 1870, des avonds 7 uur, bij Brouwer in het Schippershuis aldaar, provisioneel verkopen: Een extra best overdekt Kofscheepje, genaamd de VROUW TRIJNTJE, groot 17 ton, met daarbij behorende inventaris, zoals hetzelve wordt bevaren door A.F. Bakker en op den verkoopdag zal zijn liggende te bezien voor genoemd Schippershuis.
(Opm. LC 310770 meldt dat is geboden NLG 775.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop of te huur: De gerechte helft, in een beurtschip van Leeuwarden op Heerenveen, v.v., thans in gebruik bij Jacob Wijma. Dadelijk te aanvaarden. Nader onderricht bij den notaris de Haan te Leeuwarden.


Datum: 25 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. Aan heren president en directeuren der Nederlandsche Handel-Maatschappij, te Amsterdam.
Mijne heren,
Wij zijn zo vrij uw aandacht te vestigen op de thans vigerende voorwaarden, waarop door uw maatschappij bevrachtingen worden gesloten voor de overvoer van producten van Java naar Nederland.
Van de schepen, die hiervoor in aanmerking wensen te komen, wordt onder meer vereist het overleggen van een certificaat van zeewaardigheid, hetzij van Veritas of wel van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, terwijl later deze wijziging daarin gebracht werd, dat aan schepen, van welke certificaten door beide voormelde inrichtingen afgegeven, worden overgelegd, de voorkeur wordt toegekend. Bij het grote aanbod van scheepsruimte,-
het gevolg van de gedrukte toestand der rederijen, mag deze bepaling geacht worden gelijk te staan met gehele uitsluiting der schepen, die slechts van één certificaat zijn voorzien.
Hoezeer wij ook de bedoeling, die uwe maatschappij op het oog had met deze wijziging, waarderen, zo heeft toch de ondervinding der laatste jaren ons geleerd, dat zich daardoor in werkelijkheid een bezwaar voor de rederijen heeft opgedaan.
Immers om niet bij anderen achter te staan, worden zij genoodzaakt hunne schepen voortdurend, en dus ook voor die reizen, waarop zij niet door uwe maatschappij worden bevracht, door beide verenigingen te laten classificeren, en daar de eisen van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren zoveel hoger worden gesteld dan die van enig ander buitenlands expert, zo wordt de concurrentie met vreemde schepen, die zich gedurende de laatste jaren reeds zo scherp deed gevoelen, nog bezwarender gemaakt.
Alle certificaten echter van buitenlandse experts worden, Veritas uitgezonderd, door uw maatschappij buitengesloten en komt nu vanzelf de vraag bij ons op, of hiertoe werkelijk een reden bestaat. De vreemde schepen toch, die vooral het laatste jaar een groot aandeel in de overvoer van producten van Java naar Nederland verkregen hebben, bedingen op Java en in Europa geen mindere vrachten dan de Nederlandse bodems, hoewel de laatsten op een meer kostbare voet worden uitgerust en verplicht zijn met groter bemanningen te varen. Hieruit zou dus blijken, dat de certificaten van buitenlandse verzekering – verenigingen een even goede waarborg voor de zeewaardigheid van schepen opleveren, als die van de Nederlandsche Vereeniging, terwijl de eisen van de laatste veel hoger gesteld worden.
Wij wensen derhalve met bescheidenheid uw maatschappij in overweging te geven, om voor de schepen die voor uw retour bevrachtigingen in aanmerking wensen te komen, even als vroeger, de overlegging verplichtend te maken van slechts één certificaat, onverschillig of het door Nederlandse of wel buitenlandse verenigingen is afgegeven.
Moet echter de voorkeur gegeven worden aan schepen voorzien van twee certificaten, dan ook verzoeken wij om aan de rederijen de keuze te laten der certificaten, onverschillig door welke vereniging zij worden afgegeven.
Wij vernemen dit verzoek met te meer aandrang te moeten ondersteunen, daar met het oog op het grote gewicht van Londen als verzekeringsplaats, reeds vele rederijen er toe zijn overgegaan hunne schepen in het register van Lloyds te laten inschrijven, ten einde de verzekeringen hunner casco’s aldaar te sluiten.
De Nederlandse schepen staan overal hoog aangeschreven, en naar ons oordeel zijn zij dit meer verschuldigd aan de zorg der Nederlandse reders om hunne schepen in volkomen zeewaardige toestand te houden, dan aan de voorschriften van experts, die somtijds de redelijke eisen overschrijden en gewis verder gaan dan die, welke in het buitenland worden gegeven. Het is velen van ons voorgekomen, op verlangen van experts kosten te moeten maken, welke door ons overbodig geacht werden, terwijl wij daarentegen uit eigen beweging steeds verbeteringen aanbrengen en uitgaven doen die wij raadzaam oordelen. Zo b. v. kunnen wij schepen noemen die groter bemanning hebben dan door de Nederlandsche Vereeniging is voorgeschreven, omdat rederij en gezagvoerder beter dan de vereniging met de toestand van schip en tuig bekend, en die groter bemanning nodig acht. Daarentegen zijn er andere schepen voor welke een in verhouding tot de tonnenmaat minder talrijke bemanning voldoende is, die ter verkrijging van het vereiste certificaat enige overbodige manschappen moeten medevoeren. Bij de bestaande gelijkstelling der vlaggen moet, naar onze bescheiden mening, ook in alle opzichten gelijkheid van lasten en kosten bestaan. Hebben de Nederlandse schepen meer bezwarende bepalingen ter verkrijging der classificatie, dan kunnen zij de concurrentie met het buitenland niet volhouden, en zal onze eens zo aanzienlijke, thans reeds verminderende handelsvloot, weldra zeer onbeduidend worden.
Het streven van uwe maatschappij, om zoveel mogelijk liberale maatregel en hervormingen tot stand te helpen brengen, geeft ons de vrijmoedigheid onze bezwaren aldus aan UEd. te kennen te geven, in de hoop daaraan op een of andere wijze zal kunnen worden tegemoetgekomen.
Bovenstaande brief was ondertekend door de volgende rederijen:
Anes & Co., Anes & van Dam, J. W. Anthony, Batenburg & Co., Bonke & Co., Bos van Maanen & Co., Hartog & Glazener, A. van Hoboken & Zonen, L. ’t Hoen & Co., Hoogerwerff & Chabot, H. & F. Kroner, Mees & Moens, H. J. L. Minderop, Hendrik Muller & Co., Phs. van Ommeren, Van Overzee & Co., Pistorius & Bicker Caarten, P. van Rossem & Zoon., Wm. Ruijs & Zonen, Ed. Serruijs, Fop Smit Jr., Vaesen & Steinhaus, P. Varkevisser & Zonen.
(opm: zie NRC 031070)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Volgens brief van kapt. Sparrius, voerende het schip JONGE EVERT, van Newcastle naar Triëst, was hij de 18de dezer in goede staat de Hoofden kruisende. Kapitein Sparrius had in zee vernomen, dat onderscheidene oorlogschepen zich in het Kanaal bevonden. (opm: de uitgebroken Frans-Duitse oorlog)


Datum: 26 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip JACOBA EN CHRISTINA, kapt. Steevert q.q., de 8e dezer uit Texel naar Soerabaija vertrokken, de 24e daaropvolgende lek te Falmouth binnengelopen, zijnde de 17e dezer in aanzeiling gweest met een onbekend stoomschip.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Semarang, 22 juli. Men bericht ons, dat te beginnen met morgen, 23 juli, de stoomboot JAVAAN van de heer J.J.A. Clignett in dienst wordt gesteld om passagiers en goederen naar de vertrekkende stoomboten te brengen. De kosten van overvoer bedragen NLG 2 per persoon, terwijl kinderen beneden de 12 jaren halve vracht betalen. Van hen, die familie of vrienden naar boord willen geleiden, wordt voor heen en terug slechts NLG 2 gevorderd. De boot vertrekt voor de loodsen van de recherche, in het Nieuwe Havenkanaal, des morgens ten 7 ure. Tot het aftekenen van de consenten is aldaar gelegenheid. Daar de weg derwaarts in goede staat verkeert, zullen de reizigers ongetwijfeld van deze gelegenheid druk gebruik maken.                 


Datum: 27 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. Helena, 29 juni. Het schip HEBE, kapt. Huizer, alhier van Rangoon gearriveerd, heeft de 18e en19e april tussen 14º11` en 14º21`ZB en 98º 45`en 94º42`OL een orkaan doorgestaan, waarin zeilen als anderszins verloren zijn gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 29 juni. Kapt. Graadt van Roggen, van het barkschip ZEENIMPH, alhier van Batavia aangekomen, rapporteert de 15e april, op 08ºZB en 104º OL, slecht weder te hebben ondervonden, waarbij de voorsteng brak en een man overboord sloeg. Men veronderstelde dat in de nabijheid een orkaan woedde.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris F. Schaafsma te Lemmer zal op woensdag den 10 augustus 1870, des namiddags 3 uur, ten huize van den logementhouder Adema aldaar, op 2 maanden krediet, tegen voldoende borgstelling, in het openbaar verkopen een volle lading Noors hout, voornamelijk bestaande in 1654 stuks Ellens en Jufferhout, aangevoerd uit Noorwegen door kapitein D.D. de Jong, per schip (opm: kof) HENDRIKA ALEIDA, en thans opgeslagen op de Vissersburen te Lemmer. Te veilen in percelen.


Datum: 28 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 20 juli. De lading van het Nederlandse schip ALBION, kapt. Meijering, van Newcastle alhier aangekomen, wordt zwaar beschadigd gelost.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 23 juli. Het op publieke vendutie geveilde schip MARY AGNES behaalde NLG 8.000. Koper was de Arabier Said Mohamat bin Abdula Bilsagie.


Datum: 29 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 26 juli. Het Nederlandse schip JACOBA EN CHRISTINA, kapt. Steevert q.q., van Amsterdam naar Soerabaija, alhier lek binnen, heeft verschansingen en stutten verloren, en overgeworpen lading.


Datum: 30 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 juli. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip ANNA MARIA , kapt. E.T. Jager, van Mercedes (opm: Uruguay; positie 33º15’ZB en 58º02’WL) naar Antwerpen bestemd met huiden en talk, heden morgen bij Falmouth totaal verongelukt. (opm: dit is onjuist, zie NRC 310770)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos-Ayres, 30 juni. Alhier liggen zonder bestemming de Nederlandse schepen SPES NOSTRA, kapt. J. J. Beekhuis, MARIA GEERTRUIDA, kapt. O. A. Hazewinkel, ALEMARIA VICTRIX, kapt. H. S. de Jong, - de laatste heeft de reparatie geëindigd - en MEEDEN, kapt. M. H. N. Mandtjes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos-Ayres, 30 juni. Volgens de laatste berichten lag het Nederlandse schip JOHANNA JACOBA, kapt. S. Velt, nog te Asunción als depotschip, en het Nederlandse schip GEERTINA, kapt. P. P. Mooi, te Parana in lading. Het zal hier aankomen om order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 30 juni. Het hier in reparatie liggende schip ALCMARIA VICTRIX, kapt. De Jong, is weder gereed.


Datum: 31 juli 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. v. d. Kuijl te water gelaten de schroefstoomboot PIET HEIN, voor rekening van de firma A. Bouwens & Zoon, te Rotterdam. Daarna is de kiel gelegd van een schroefstoomboot voor de heren Klooster & Co. te Groningen. De beide machines worden vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Kraak, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 28 juli. Het schip SOLIDE, kapt. Hazewinkel, heden hier van Arroyo Negro (opm: rivier in Uruguay; monding op positie 32º29’ZB en 58º11’WL) aangekomen, heeft de equipage aangebracht van het Nederlandse schoenerschip ANNA MARIA, kapt. Jager, welk schip de 23e mei is gezonken. (Red: dus niet, zoals gisteren gemeld, bij Falmouth verongelukt.) (opm: waarschijnlijk is de bemanning van de ANNA MARIA al in Uruguay op de SOLIDE aan boord gekomen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 11 juni. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Visman, is heden voor NLG 12.900,- aan de Persian Comp. verkocht.


Datum: 01 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 juli. Het Nederlandse schip ZEEMANSHOOP, kapt. Kuiper, zou, volgens particulier bericht, van Montevideo naar Bocadel Jaguary (opm: mogelijk Bóca do Jari op de Amazone; positie 01º11’ZB en 51º55’WL) vertrekken, om aldaar voor Falmouth te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 1 juli. Het schip MARIA LOUISA ANTOINETTE, kapt. Muysson, van Samarang naar Rotterdam, de 16e mei alhier lek binnengelopen, is in het dok geweest en heeft nieuw koper gekregen. Binnen een paar dagen zal men beginnen de lading weer in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding, ten verzoeke van Immina Noorda, voor Johannes de Groot,
-          Aangezien eiseres 21 junij 1861 met de gedaagde is gehuwd.
-          Aangezien gedaagde op 19 juli 1864 te Groningen als stuurman op het kofschip CATHARINA, kapt. T. Boomsma, is aangemonsterd met bestemming Newcastle en als zodanig op 25 juli 1864 aan boord van genoemd schip zijn woonplaats Groningen heeft verlaten.
-          Aangezien volgens van gedaagde ontvangen bericht van de 17e oktober 1864, gemeld schip zeilree lag te Shields, beladen met steenkolen en bestemd naar Dantzig in Pruissen.
-          Aangezien genoemd schip nooit ter bestemder plaatse is aangekomen en hoegenaamd sinds die tijd noch van het schip, noch van de bemanning enig bericht is ingekomen, hetwelk onmogelijk is te achten, in aanmerking genomen, de vaart van Shields naar Dantzig, indien niet het schip met man en muis was vergaan.
Om ter terechtzitting te verschijnen en van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: sterk bekort)


Datum: 02 augustus 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 juli. De hier van Memel aangekomen galjoot JONGE ALBERT, kapt. Kwint, wacht op order. De schoener VERTROUWEN, kapt. Middel, van Petersburg komende, is, hier geen order vindende, naar Londen gezeild. Nog wacht hier op order het schip STAD EDAM, kapt. Oostervink, van Petersburg komend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 juli. Naar de Weser ontving order de schoener AALTJE MAATHUIS, kapt. Eefting, naar de Maas de galjoot BERENDINA, kapt. Riks, terwijl de galjoot JOHANNA MARIA, kapt. Feninga, naar Rotterdam en de schoener ISAAC COHEN, kapt. Duit, naar Amsterdam zeilde, daar ze hier geen orders vonden. Ook deze schepen kwamen van Petersburg.


Datum: 03 augustus 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal ten verzoeke van zijn principalen op vrijdag 12 augustus 1870, des avonds te 7 uur, ten huize van J.W. Struve, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, à contant publiek verkopen het Nederlandse gezinkte schoenerschip genaamd PAULUS MEINTS, groot 157 zeetonnen. In juni 1863 gebouwd op de werf van de heer scheepsbouwmeester W.C. Wildervanck te Hoogezand. Geklasseerd bij Veritas, 3/3 G 1.1. met complete inventaris, als grote boot, sloep met vier riemen en ter overname een beste tijdmeter, laatst bevaren door kapt. Zornow, thans liggende in het Mexicodok te Antwerpen. Te bevragen bij de heren Grisar en Marsely, cargadoors te Antwerpen.


Datum: 04 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Rotterdam op woensdag 3 augustus: het barkschip JOHANNA, verkocht voor NLG 13.500.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 1 augustus. Kapt. Van Wijngaarden, voerende het schip BULGERSTEIN, van Sundsvall hier binnen, rapporteert op 28 juli des morgens om 5½ uur, Hanstholm ZO ca. 6 à 7 mijl, gepasseerd te zijn een vloot bestaande uit 7 stoomramschepen en 2 stoomjachten of korvetten, koersende om de Oost, vlag niet te onderscheiden. (opm: vermoedelijk Franse schepen op weg om Duitse havens te blokkeren; de Frans-Duitse oorlog was uitgebroken)


Datum: 05 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 3 augustus. Heden werd van de werf der heren J.& K. Smit te Kinderdijk te water gelaten een ijzeren stoomboot voor rekening van de firma Zeilen & Decker te Rotterdam, terwijl onmiddellijk twee kielen werden gelegd voor eigen rekening, ten dienste van goederenvervoer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 4 augustus. Heden arriveerde alhier het stoomschip CASTOR, van Glasgow. (opm: eerste reis van dit voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij aan de Clyde gebouwde stoomschip)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Geen titel. Het getal ingeklaarde schepen in de onderscheiden havens der provincie was 931 met 155.279 tonnen inhoud, waarvan alleen te Harlingen 626 schepen, metende 140.814 ton. Uitgeklaard werden 1.014 schepen met 147.849 tonnen inhoud (Harlingen 586 schepen, metende 132.044 ton). Het getal werven voor den scheepsbouw in de provincie was 100. In 1869 werden nieuw gebouwd en liepen van stapel 161 schepen metende 1.639 ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt gewegerd Schuitje, groot 14 ton, met zeil, fok, haken en bomen enz. Te bevragen bij de weduwe H.J. Pander te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een, voor 3 jaren nieuw gebouwd, scheepje, groot 10 ton, met zeil en treil, alles in een goede staat en zeer geschikt tot allerlei gebruik, tegen een zeer billijke prijs. Te bevragen bij J.H. Alkema, Mr. Scheepstimmerman te Makkum. Brieven franco.


Datum: 06 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 31 juli. De Nederlandse galjoot SIEWERT EN JOHAN, kapt. Looze, van St. Petersburg naar de Weser bestemd, heeft contra-order gekregen en zal nu naar Amsterdam vertrekken. (opm: in verband met het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog)


Datum: 07 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 5 augustus. Naar men verneemt, wordt het oude linieschip ZEELAND ingericht tot kazerneschip voor een gedeelte der vesting-artillerie, die uithoofde van de afgelegenheid der kazerne, te ver van sommige werkzaamheden verwijderd ligt. Dat schip zou voortaan in de haven worden gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Het Nederlandse schip JACOBA EN CHRISTINA, kapt. Steevers q.q., van hier naar Soerabaya, de 25e juli wegens aanzeiling lek te Falmouth binnengelopen, heeft een gedeelte der lading gelost en moet dokken ten einde de geleden schade te herstellen. Ogenschijnlijk was er aan de lading geen schade te bespeuren.


Datum: 08 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een barkschip. De notaris J. A. Zaal Stroband te Harlingen, zal op woensdag de 17e augustus 1870, des namiddags ten 3 ure precies provisioneel, en des avonds ten 8 ure finaal, in het Schippershuis te Harlingen, bij F. H. de Jong aldaar, publiek verkopen het in 1866 in Rusland gebouwde barkschip HELENA, groot p. m. 400 tonnen, met bijna complete inventaris, welk schip aanzienlijke verbeteringen heeft ondergaan en met geringe kosten tot aanvulling van het ontbrekende in zeer korte tijd zal kunnen worden uitgerust. Het te veilen schip is liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en zal zijn te bezichtigen twee dagen vóór en op de verkoopdag. Nadere informaties te bekomen bij de notaris of bij de cargadoors J. H. van Loon & Zn. te Harlingen. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 20 augustus 1870, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de koffiehuishouder Struve aan de Groote Markt te Groningen publiek worden verkocht het best onderhouden tjalkschip genaamd ARENDINA, met complete inventaris, zoals het is liggende in de Zuiderhaven te Groningen en bevaren door de scheepskapitein H.K. Rozenberg.
Mr. J. van Giffen, notaris.


Datum: 09 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 augustus. Het schip HERCULES, kapt. Rapp, van Riga komende, is hier op strand geraakt, heeft zwaar gestoten en is lek door een stoomboot afgesleept. (opm: onjuist bericht; zie NRC 170870).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Messina, 1 augustus. Het Nederlandse schip CHRONOMETER, kapt. Das, van Cardiff alhier aangekomen, moet drie dagen quarantaine houden, omdat er geen Italiaanse gezondheidspas aan boord is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 juni. Vrachten. Nederlandse schepen. De HELENA EN HENRIËTTE naar Amsterdam NLG 80 per last voor stroopsuiker, te Soerabaya te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NEPTUNUS, CALIFORNIË, en NESTOR.
Het Nederlandse schip CATHARINA is op vendutie verkocht voor NLG 12.900 met inventaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 8 augustus. Het eerste nieuw gebouwde schip, dat hier arriveerde nadat het Schuitendiep weder voor passage opengesteld is en de scheepvaart weder onbekommerd kan plaats hebben, draagt de naam van Z.M. onze geëerbiedigde koning, WILLEM III. Het is een kruisschoenerschip, groot plm. 200 ton, kapt. Scholtens van Wildervank, en gebouwd bij J. Berg te Sappemeer. Mede arriveerde het schoenerschip REPRICE, groot 200 ton, kapt. F.F. Lieffijn van Wildervank, en gebouwd bij E.C. Maathuis te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Amsterdam, 6 augustus. Het schip ARGONAUT, kapt. Steengrave, te New York in lading liggende, heeft volgens telegram van 2 augustus door brand schade geleden.


Datum: 10 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 7 juli. Kapt. Logger, voerende het Nederlandse schip VOORUIT, rapporteert de 19e april op 13º48’ZB en 99º49’OL een cycloon doorgestaan te hebben, waardoor het schip plat op zijde werd geworpen en zeilen, tuig, watervaten, enz. verloren gingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 3 augustus. De Hogezandster brik ANNA MARIA, kapt. Spijkman, van Newcastle met steenkolen naar Kroonstad, werd gisteren op 3/4 mijl noordelijk van hier door de bark CHRISTIAN, kapitein Gullikson uit Drammen, van Riga naar Gent, aangezeild. Eerstgenoemde brak de kluiverboom, kreeg schade aan de boegspriet, kraanbalken, relings en werd heden door een stoomboot hier binnengesleept, terwijl de laatste, wiens schade onbekend bleef, de reis voort zette.


Datum: 11 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 9 augustus. Het Nederlandse barkschip MAXIMILIAAN, kapt. Schill, van Suriname naar Amsterdam, is heden morgen ten 1 uur door de LADY LAWRENCE overzeild. De kapitein en het scheepsvolk is gered, doch een vrouw en twee jongens zijn verdronken.
(opm: voor wrakpositie zie NRC 150870).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 5 juli. Kapt. Gemmel, voerende het schip JESSAMINE, van Rangoon naar Falmouth bestemd, de 30e juni in Mosselbaai binnengelopen, rapporteert, gedurende een hevige storm vele schepen gezien te hebben, waaronder de Nederlandse bark HENDRIKA. Hij veronderstelde dat genoemd schip gezonken was, omdat het een tijdlang buitengewoon zwaar werkte, en toen hij er enige ogenblikken later weder naar wilde zien, was het schip verdwenen. (red: het schip HENDRIKA, kapt. Bus, van Rotterdam naar Batavia is de 19e mei gepraaid op 01ºNB en 24º WL) (opm: deze HENDRIKA is niet gezonken doch pas in 1879 verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij. INDIA PACKET, 400 lasten, naar Amsterdam NLG 89, naar Rotterdam NLG 92; SINBAD, 255 lasten, naar Amsterdam NLG 89,97; NEDERLAND EN ORANJE, 319 lasten, naar Amsterdam NLG 84, naar Rotterdam NLG 89, naar Dordrecht NLG 89; IJMUIDEN, 388 lasten, naar Amsterdam NLG 85, naar Rotterdam NLG 90; ZAANSTROOM, 324 lasten, naar Amsterdam NLG 90; ALCYONE, 249 lasten, naar Amsterdam NLG 73,96; KANDANGHAUER, 390 lasten, naar Amsterdam NLG 79,80; ANNA DIGNA, 498 lasten, naar Amsterdam NLG 82,99; WATERLOO, 394 lasten, naar Amsterdam NLG 80; WILHELMINA EN CLARA, 342 lasten, naar Amsterdam NLG 80; JAVA PACKET, 394 lasten, naar Amsterdam NLG 80; VICE ADMIRAAL MAY, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 83,94; HOLLANDS TROUW, 387 lasten, NLG 87; VERTROUWEN, 360 lasten, naar Amsterdam NLG 87; NEDERLAND, 373 lasten, naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 100, naar Dordrecht NLG 100, naar Middelburg NLG 100, naar Schiedam NLG 100; KOSMOPOLIET, 398 lasten, naar Amsterdam NLG 89,98, naar Rotterdam NLG 79,98, naar Dordrecht NLG 79,98, naar Schiedam NLG 79,98; LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, 399 lasten, naar Amsterdam NLG 95, naar Rotterdam NLG 90, naar Middelburg NLG 90, naar Schiedam NLG 90; ELIZABETH MARIA, 382 lasten, naar Amsterdam NLG 81,80, naar Rotterdam NLG 78,50, naar Dordrecht NLG 78,99, naar Middelburg NLG 81,80, naar Schiedam NLG 78,99; OTTOLINA, 780 lasten, naar Amsterdam en naar Rotterdam NLG 74, naar Dordrecht NLG 75,95, naar Schiedam NLG 75,95; LICHTSTRAAL, 794 lasten, naar Rotterdam NLG 76, naar Dordrecht NLG 76, naar Schiedam NLG 76; CORNELIS WERNARD EDUARD, 470 lasten, naar Rotterdam NLG 75,95, naar Dordrecht NLG 75,95, naar Middelburg NLG 75,95, naar Schiedam NLG 75,95; ADA, 376 lasten, naar Amsterdam NLG 94,75, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 89,75, naar Middelburg NLG 94,75, naar Schiedam NLG 89,75; MARIA SARAH, 336 lasten, naar Amsterdam NLG 89,75, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 84,75, naar Middelburg NLG 89,75, naar Schiedam NLG 84,75; JOHANNA MARIA, 472 lasten, naar Amsterdam NLG 103, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 98,50; SUZANNA, 474 lasten, naar Amsterdam NLG 103, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Schiedam NLG 98,50; EUROPA, 669 lasten, naar Amsterdam NLG 83,95, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Schiedam NLG 78,95; SUNDA, 900 lasten, naar Amsterdam NLG 86,75, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Schiedam NLG 82,65; EGIDIA PAULINA 395 lasten, naar Amsterdam NLG 115, naar Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Schiedam NLG 110.


Datum: 12 augustus 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 6 augustus. De kof JACOBUS VERHOEF, kapt. Meesenbroek, van Petersburg met rogge hier aangekomen, heeft order naar Amsterdam ontvangen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop of ter bevrachting wordt aangeboden het Nederlands-Indische barkschip AUSTRALIA PACKET, ladende 6.000 picols. Nadere informaties bij Van Beek, Reineke & Co.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee bekwame scheepstimmerlieden, vast werk verlangende, kunnen geplaatst worden. Men vervoege zich daartoe met franco bericht of in persoon, bij J. Sjollema, Oudewetering, bij de Haarlemmermeer.


Datum: 13 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 7 schepen, als:
Voor Amsterdam: ALCYONE, kapt. Kruisinga, 249 last, NLG 73,96; OTTOLINA, kapt. W. Ouwehand, 780 last, NLG 74,-; KANDANGHAUER, kapt. W. Zeelt, 390 last, NLG 79,80.
Voor Rotterdam: LICHTSTRAAL, kapt. J. Jansen, 794 last, NLG 76,-; ELIZABETH MARIA, kapt. H.J. Muller, 382 last, NLG 78,50.
Voor Middelburg: EUROPA, kapt. J. C. F. Lupcke, 669 last, NLG 79,95.
Voor Schiedam: CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K. J. Swart, 470 last, NLG 75,95.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop aangeboden : een flink sterk en goed onderhouden schoenerschip, groot 72 gemeten lasten, klasse Veritas 5/6.2.1. Het schip ligt zo goed als zeilklaar. Met betalingstermijnen zullen onder goede garantie alle mogelijke faciliteiten genomen worden.
Voor nadere informatie gelieve men zich te wenden aan de cargadoors Vlierboom & Co., te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 augustus. Zr.Ms. kanonneerboten No. 3 en No.35 zijn heden in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 12 augustus. Gisteren namiddag is van de werf De Toekomst van de Nederlandsche Maatschappij De Toekomst tot Exploitatie van Zeevisscherij, onder directie van de heer A.E. Maas, met het beste gevolg van stapel gelaten het nieuw gebouwde loggerschip HAARLEM, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij, voor rekening van genoemde maatschappij. Onmiddellijk daarna werd de kiel opgehaald voor een dergelijk vaartuig voor dezelfde maatschappij, hetwelk de naam zal voeren van LEIDEN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Met innig leedwezen zijn wij eindelijk tot de overtuiging gekomen, dat onze zeer geliefde kleinzoon, Pieter Hinlopen, in de nog jeugdige ouderdom van bijna 19 jaren, op 27 januari van Oostmahorn vertrokken naar Glouchester met het schoenerschip NELLY, kapitein A.H. Veldhoen, met al de opvarenden zijn graf in de golven heeft gevonden. Bij afwezigheid der ouders geven wij hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Pekela, 11 augustus 1870, E.G. Schuur, A. Schuur, geb. Strootman.
(opm: zie PGC 140370)


Datum: 14 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Het stoomschip WILLEM III, kapt. Piejeers, met een lading
stukgoederen naar de Middellandse Zee bestemd, is, van Hellevoet naar Brouwershaven stomende, te Oude Tonge aan de grond gevaren en door midden gebroken. Het schip zal vermoedelijk totaal weg zijn. Men is bezig de lading in lichters te lossen. Een sleepboot met 9 lichters en volk was vertrokken om assistentie te verlenen. (opm: de juiste spelling naam schip is WILLEM DE DERDE. Het was de 12e augustus van Hellevoetsluis naar Brouwershaven vertrokken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 13 augustus. De sleepboot ROTTERDAM is alhier gepasseerd naar Rotterdam, aan boord hebbende een gedeelte der equipage en inventaris van het stoomschip
WILLEM III (opm: WILLEM DE DERDE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 13 augustus. 7 uur 40 min. De stoomboot WILLEM III (opm: WILLEM DE DERDE) is totaal weg. Men gaat steeds voort de lading en inventaris in lichters te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag de 23e augustus 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Engels barkschip CONSTANCE, gevoerd door kapt. M. Thompson, volgens meetbrief lang 32,60 meters, wijd 6,28 meters, hol 2,85 meters en alzo groot 259 tonnen met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Scheepmakershaven te Rotterdam.
Nadere informaties zijn te bekomen, bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 15 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 11 augustus. Het wrak van de MAXIMILIAAN, welk schip de 9e dezer na een aanzeiling is gezonken, ligt op ongeveer 2 Engelse mijlen zuidoost-ten-oosten van Folkestone en zuidwest-ten-westen van Zuid-Voorland. De stengen zijn boven water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 augustus. Bij Dungeness is van een loods voorzien HOLLANDS ACCRA, wijlen kapt. Kayser, van Monrovia naar Rotterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 6 augustus. Gisteren namiddag ten 2 en ’s avonds ten 7 ure kwamen alhier in drie sloepen aan de gezagvoerder, stuurlieden en verdere bemanning, gezamenlijk 24 koppen, van het Engelse schip KATE WINEFRED, kapt. John Starkey, dat op maandag de 1e dezer vastgeraakt is op een op de Engelse kaart niet aangetekend rif bij de Toekang Bessie eilanden, zuidoosten van Wangie Wangie eiland, ten oosten van Celebes. De kapitein en equipage verlieten dinsdag daarop het schip dat men niet los kon krijgen, uit vrees dat men door de bewoners van de omliggende eilanden kon overrompeld worden en men in dat geval tot tegenweer niet van de nodige middelen voorzien was. Men ging dus om assistentie te zoeken. De KATE WINEFRED, groot 932 ton, in Amerika gebouwd van hout, 3 jaren oud, kwam van Cebu, Filipijnse eilanden, was bestemd voor Londen met een volle lading suiker in zakken, hennep en sappanhout. Wij hopen met onze volgende, aanstaande woensdag, nadere bijzonderheden te zullen kunnen opgeven, zijnde er tot nu toe geen schip of stoomboot tot assistentie kunnen gegeven worden.


Datum: 16 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 15 augustus. Alhier is enige beschadigde lading aangebracht van de stoomboot WILLEM III (opm: WILLEM DE DERDE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penang, 2 juli. Het Nederlandse barkschip EDUARD EN MARIE werd bevracht naar Hongkong voor $ 2200 in full, met 30 ligdagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 augustus. Aan een schrijven uit Dover van de 9e dezer ontlenen wij het volgende: De Texelse loodskotter No. 1, schipper C. Griep, in de vroege morgen van de 9e dezer op de hoogte van Dungeness kruisende, werd door een Engels driemastschip geseind. Schipper Griek gaf, ondanks het holle water en sterke N.O-lijke wind, dadelijk order om zo kort mogelijk naar het seinende schip te houden. Toen men daarop met de roeiboot van de kotter het schip had bereikt, vernam men dat het de afgelopen nacht te twee uur in aanzeiling was geweest met het Nederlandse barkschip MAXIMILIAAN, kapt. Schill, komende van Suriname en beladen met suiker, cacao en katoen. De equipage, 12 man sterk, benevens 29 aan boord zijnde militairen hadden tegenwoordigheid van geest genoeg om onmiddelijk na de botsing op het Engelse schip over te springen. De loods A.H. Klok, welke zich nog aan boord van het zinkende schip bevond, werd met veel inspanning en moeite gered, waarna de MAXIMILIAAN, waarop zich, benevens een passagier nog een vrouw met haar zesjarig kind bevond, is in de diepte vedwenen. De toestand, waarin zich de schipbreukelingen bevonden, toen zij door de loodskotter van het Engelse schip werden overgenomen, was ellendig. Enigen waren barrevoets, allen ongedekt en sommigen bijna naakt. Op het goede voorbeeld van schipper Griek brachten de manschappen van de kotter al hunne beschikbare kledingstukken aan, zodat weldra hunner garderobe was uitgeput. De ongelukkigen werden voorts met de meeste welwillenheid op heuse wijze aan boord van de kotter verpleegd en bereikten in goede welstand te 12 uur Dover, waar zij aan land werden gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 augustus. Volgens te Londen ontvangen telegram is het schip GELDERLAND, kapt. Mulder, van Sourabaya naar Amsterdam, voor 29 juli te Mauritius lek en met andere schade binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 augustus. Het schip ANETTE, kapt. Wenninga, van Corfu hier aangekomen, is op het droge gehaald om de bodem schoon te maken.


Datum: 17 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondernemers der NIJVERHEID VAN DONGEN, welke is gebouwd bij C. van der Giessen, Krimpen a/d IJssel, en machine bij C.J. Wilton van Reede, fabriek te Dordrecht, bekennen, dat zowel schip als machine volkomen aan de vereisten voldoet en durven daarom genoemde heren gerust te recommanderen.
A.C. & B. van den Noort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 augustus. Zr.Ms. drijvende batterij de DRAAK is heden in dienst gesteld onder bevel van de kapt.luit.ter zee C.J. Damme.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ingezonden stukken. Onder de zeetijdingen, voorkomende in dit blad van de 9e dezer, wordt bericht dat het schip HERCULES, kapt. Rapp, met een lading hout van Riga herwaarts bestemd, op de kust alhier gestrand en door een sleepboot was afgebracht. Dat bericht verdient een nadere toelichting, omdat daarin de sloeperlieden worden voorbijgegaan, zonder wier krachtdadige hulp dat afslepen niet zou zijn gelukt.
Het bewuste schip, niet willende wenden, liep met een hevige ONO wind, bij hooggaande zeeën, recht op de kust aan ; de kapitein liet een anker uitwerpen, doch zag zich, volgens zijn eigen verklaring, spoedig gedrongen het te laten slippen. Het schip, nu op de stenen kust geraakt, stampte geweldig, zodat het een gedeelte der loze kiel verloor en de kapitein zijn
vrees te kennen gaf dat de masten over boord zouden gaan. In die hachelijke toestand roeiden intussen vier sloepen naar het schip en boden de kapitein hunne assistentie. Terstond borgen zij de zeilen en bevestigden de sleeptrossen der stoomboot aan het schip, hetwelk toen werd afgesleept en in de haven gebracht.
Wij hebben gemeend deze terechtwijzing in het belang der sloeperlieden niet achterwege te mogen laten, omdat het kloekmoedig gedrag dier mensen zo dikwijls uit nevenbelangen wordt verkleind of geminacht, als maar eerst de redding van schip en equipage onder hun beleid is volbracht. Er is hier reeds zo menigmaal op gewezen, dat die sloeperlieden bij strandingen en schipbreuken dikwijls wonderen van moed en zelfopoffering aan de dag hebben gelegd, waar anderen stomme toeschouwers bleven, welnu men dove die moed door koude zelfberekening niet uit, maar wakkere die aan door hen naar verdiensten te belonen.
Nieuwe Diep, 11 augustus. Een vriend der sloeperlieden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Het schip ESPERANCE, kapt. Dik, met haver van Zweden, is volgens bericht van Southend van de 6e dezer op Leigh Middle aan de grond geraakt en zal moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 11 augustus. De hier van Livorno aangekomen schoener CATHARINA, kapt. Pik, lost de voor deze plaats bestemde goederen en zal met het restant der lading naar Petersburg verzeilen.


Datum: 18 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAER, onder bevel van de kapt.ter zee F.L. Geerling, is de 22e juli j.l. te Curaçao aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 14 augustus. Het Nederlandse schip JACOBA GESINA, kapt. J. de Vries, van St. Petersburg, is volgens telegram uit Trelleborg d.d. heden door dikte van mist in de nabijheid aldaar aan de grond geraakt, doch met assistentie weder af en in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 augustus .De Sappemeerster schoener VOORUITGANG, kapt. W.R. Lukens, in ballast van Buenos Ayres komende, is volgens telegrafisch bericht van Lissabon op de kust van Brazilië, ten noorden van Rio Grande verongelukt. (opm: een bericht in de NRC van 170870, niet in deze Kroniek, geeft dit bericht nog korter door, maar vermeldt wel als herkomst van het bericht Rio Grande 8 juli, zodat het schip op 8 juli of kort daarvoor aldaar is verongelukt) (opm: zie NRC 310870)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 18 augustus. Met de boot van Singkawang zijn heden alhier aangebracht de kapt. Gabrielle Maringau en negen Europese schepelingen van het verongelukte Franse schip SAINT-SAUVEUR, volgens opgave van het havendepartement. Volgens een bericht, in de Handelsvereniging gedeponeerd, heet het vaartuig SEVESTRE, met een lading rijst van Saigon naar Mauritius en Bourbon bestemd. Het schip is gestrand en verlaten op 1 augustus, op een rif ten zuidwesten van Billiton.


Datum: 19 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 16 augustus. Het Nederlandse schip HARMINA, kapt. Hazewinkel (opm: in GNB: koftjalk HERMINA, kapt. S. Hazewinkel), van Hamburg met ijzer naar Elbing (opm: Elblag), is in de Noordzee gezonken. Het volk is door een Engelse schoener gered en hier aan wal gezet. (opm: zie PGC 270870)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door de Hamburger Senaat is 14 augustus ter kennis van zeevarenden gebracht, dat ingevolge bekendmaking van Cuxhaven, in het vaarwater aldaar torpedo’s (opm: waarschijnlijk mijnen) uitgelegd zijn. Men wordt dus gewaarschuwd niet dan met een loods aan boord en zeilschepen niet dan gesleept door een stoomboot het gevaarlijke punt te passeren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 10 augustus. Het wrak en de lading van het Engelse fregatschip KATE WINEFRED in één koop, heeft gisteren op publieke vendutie opgebracht NLG 10.420; koper Tjoa Hon Tiat, naar men zegt voor een kongsie van een dertigtal Chinezen. De drie boten brachten NLG 371 en de verder geredde goederen van de inventaris nog plus minus NLG 100 op. Volgens manifest bestond de lading uit 19.152 picol ongekleide suiker in zakken, 1600 picol hennep en 800 picol sappanhout.


Datum: 20 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 18 augustus. Zaterdag a.s. wordt alhier het schroefstoomschip 1e klasse ZILVEREN KRUIS in dienst gesteld. Het bevel wordt opgedragen aan de kapt. ter zee A.C. Klis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Ten gevolge op de reeds vroeger ontvangen mededelingen betreffende de toestand van handel en nijverheid in Frankrijk, heeft het Departement van Buitenlandse Zaken de volgende berichten omtrent die aangelegenheden ontvangen van de consul-generaal der Nederlanden te Parijs, onder dagtekening van 15 augustus jl.:
De koers voor bevrachtingen met hout uit het noorden neemt ook te Calais toe, waarmee grote zendingen haver uit Engeland worden aangevoerd, welke dadelijk naar de oostelijke grenzen verzonden worden. De meeste der thans te Havre aanwezige Nederlandse schepen begeven zich naar de Baltische Zee, alwaar voor onzijdige schepen voordelige bevrachtingen te bekomen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Het Nederlandse schip ASIA, kapt. Böncker, van Tjilatjap naar Amsterdam, is de 15e juli lek in Tafelbaai aangekomen, makende 6 duim water per uur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Buenos Ayres, 12 juli. Hier liggen in lading: naar Antwerpen de schepen PRESTO, kapt. Dijker, naar Rotterdam SPECULANT, kapt. Nijland, en naar het Kanaal ANNA MARIA, kapt. Bartelds, GERHARDINE, kapt. Visser, MEEDEN, kapt. Mantjes, en ZEVEN GEBROEDERS, kapt. De Groot.


Datum: 21 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 augustus. Van een geachte zijde hier ter stede ontvingen wij het volgende van de Kaapstad ontvangen schrijven ter plaatsing.
Kaapstad, 19 juli 1870. Mijne heren !
Wij hebben de eer UEd. te berichten, dat de 15e juli jl., zwaar lek in Simonsbaai binnenkwam het Nederlandse barkschip AZIA, kapt. F.B. Böneker. Gemeld schip, de 6e mei jl. van Java naar Nederland vertrokken, heeft circa 30 dagen met aanhoudend stormweer op de kust te kampen gehad en heeft eindelijk de 10e juli jl., op de hoogte van Kaap Agulhas een orkaan gehad, die veel schade aan het schip heeft veroorzaakt en waardoor het zodanig is lek gesprongen, dat de pompen onophoudelijk bewerkt moesten worden, en waardoor men verplicht was om Simonsbaai als noodhaven binnen te lopen. Bij de eerste survey werd aanbevolen om het tussendek te ontladen, waaraan men thans bezig is. Wij hopen UEd. dan per volgende mail de verdere bijzonderheden en uitgestrektheid van de schade te kunnen meedelen.
Nog hebben wij UEd. te melden, dat de 4e juli jl. een rapport in een van de lokale nieuwsbladen alhier verscheen, waarbij uit Mosselbaai werd gemeld, dat de kapitein van het Engelse schip IESSAMINE, dat enige dagen tevoren aldaar met schade was binnengelopen, op de kust had gepraaid het Nederlandse barkschip HENDRIKA, welk schip hij vermeende dat zou zijn gezonken, daar hij het een ogenblik had gezien, en het daarna ineens was verdwenen. Weinig geloof hechtende aan dergelijke rapporten, verzochten wij aan de heren Barry en Nephe alhier, wier filiaal kantoor in Mosselbaai agenten van het schip zijn, om aan de kapitein van de IESSAMINE te telegraferen en hem te verzoeken om enige inlichtingen, hetgeen dan ook direct geschiedde. Wij hadden gehoopt dat antwoord nog vóór het vertrek van de vorige mail te kunnen verkrijgen, doch tot ons leedwezen was de telegraaf naar Mosselbaai uit order, en ontvingen wij eerst een paar dagen na het vertrek van de mailsteamer een antwoord. De kapitein van de IESSAMINE telegrafeerde, dat de HENDRIKA hem was gepasseerd met verlies van verschansing en het tuig zodanig los, dat ze bevreesd waren de masten en stengen er te zien uitkomen, doch daarbij werd niet gemeld van zinken. Wij hebben ons daarop even als de vorige keer per brief aan deze kapitein van de IESSAMINE gemeld, met verzoek om meerdere bijzonderheden, doch de kapitein liet alleen schrijven, dat zo de HENDRIKA nog niet in een van de havens langs de kust was ingelopen, dat het dan zeker wel gezonken zou zijn. Indien het de HENDRIKA al mocht zijn geweest, dan betwijfelen wij het niet of het schip zal wel naar Mauritius hebben afgehouden.
De kapitein van de AZIA deelde ons mede, op de kust vóór de orkaan te hebben gepraaid het Nederlandse barkschip JACOBA CORNELIA en het Bremerschip VON BERG, beide van Java. Dat het de 10e juli jl. een orkaan moet hebben gewaaid, is alhier duidelijk gebleken en was het niet voor het breakwater en de Doks (opm: havenbassins) die genoegzame protectie aan de schepen verschaften, dan hadden wij ongetwijfeld een repetitie gehad van de 17e mei 1865, toen nagenoeg al de alhier ter rede liggende schepen op het strand kwamen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lübeck, 18 augustus. Sedert gisteren kruisen Franse oorlogstoomschepen voor Travemünde. Te Neustadt hebben zij de verklaring afgegeven, dat de Oostzeekust in staat van blokkade is gesteld. (opm: de consequentie van het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een praamschip, 4 jaar oud, groot 10 ton, met zeil en treil, liggende aan de werf van en te bevragen bij de Gebroeders Wijbrands, scheepstimmerlieden te Hindelopen.


Datum: 23 augustus 1870


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 augustus. Vrijdag werden hier door de commissie tot onderzoek van zeevarenden met uitstekend gunstig gevolg geëxamineerd de heren: H. Wijbrands, van Ternaard, en R. Bleeker, van Harlingen, de eerste als 1e stuurman grote vaart, de tweede als 1e stuurman Atlantische vaart, en 2e stuurman grote vaart. Examinatoren waren de heren: F. Jaski en Dr. L. Janse, van Amsterdam.


Datum: 24 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 augustus. Heden morgen is Zr.Ms. stoomschip ZILVEREN KRUIS in dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Het stoomschip CASTOR, kapt. P.A. de Boer, zal de 15e september van Rotterdam naar Lissabon, Genua, Livorno, Napels, Messina en de Zwarte Zee vertrekken (opm: eerste reis)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 19 augustus. Gisteren heeft Zr.Ms. raderstoomschip SOERABAIJA een proeftocht gedaan. Het commando was opgedragen aan de equipagemeester, luitenant ter zee 1e klas De Stuers. Zoals men weet, is dit het eerste schip van zulk kaliber, dat hier gebouwd is. De engine (opm: machine) echter is die van de oude MERAPI, welke, in Europa nagezien en hersteld, thans op de SOERABAIJA zijn pensioen zal trachten te verdienen. Het schip liep in de beginne niet al te best 5,6 mijl, doch bracht het weldra tot een vaart van 8½ mijl. De drie jaren rust schijnt enig vuil aangezet te hebben, dat de loop van de boot enigszins belemmerde; de engine was ook ietwat stroef; het duurde ten minste betrekkelijk geruime tijd tot verkrijging van een voor- of achterwaartse beweging. Zijn wij wel onderricht, dan komt de SOERABAIJA nu onder de kap (opm: = wordt in conservatie opgelegd). Over het algemeen heeft de proef-stoomtocht goed voldaan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 augustus. Als een bijzonderheid delen wij mede, dat de Nederlandse schepen AURORA, ELISABETH, DORDRECHT II en HENRIËTTE ADRIANA op dezelfde dag uit Nederland vertrokken en op dezelfde dag hier ter rede gekomen zijn.


Datum: 25 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 augustus. Het Nederlandse schip BROEDERTROUW, kapt. Bakker, gesleept wordende door de stoomboot VALK, van Vlaardingen, heeft hedenmorgen het havenhoofd alhier door aanvaring belangrijk beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

West-Kapelle, 23 augustus. Het Nederlandse kofschip ARENDINA JACOBA, kapt. D.G. Menzes, van Riga met een lading gerst naar Antwerpen, is heden alhier op de dijk gestrand. De equipage is gered. Het schip zal weg zijn. De lading wordt zo veel mogelijk geborgen.
(opm: zie PGC 270870)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 juli. Vrachten. De toestand van de vrachtprijzen is op dit ogenblik zeer ongedécideerd. Vercharterd werden: CONCURRENT, naar Rotterdam tot NLG 75 voor stroopsuiker en NLG 100 voor huiden, hier te laden. HELENA EN HENRIËTTE, naar Amsterdam tot NLG 80 voor stroopsuiker, NLG 110 arak, NLG 90 kapok, hier te laden; FOP SMIT, naar Rotterdam, krijgt een restant tabak op Panaroekan tot NLG 70, en laadt hier een kleinigheid koffie tot NLG 70, huiden tot NLG 100 en kapok tot NLG 90.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 augustus. Voor het hof van Assises te Liverpool diende eergisteren een voor Nederland hoogst belangwekkende rechtszaak. De Times meldt daaromtrent het volgende:
De eiser, de heer May, is een effectenmakelaar te Liverpool en tevens Nederlands consul; zijn familie stond reeds sedert 150 jaar in betrekking met het Nederlandse Departement van Marine en zijn broer was vroeger vice-admiraal bij de Nederlandse vloot. De verweerders, de heren Laird Brothers, zijn aanzienlijke scheeps-bouwmeesters, en de actie werd ingesteld om hen te doen veroordelen tot betaling van GBP 5200, zijnde de commissie van 2½ % over GBP 208.000, de prijs van twee ijzeren torenschepen en een monitor, die door de heren Laird in de jaren 1867 en 1868 voor het Nederlandse Gouvernement werden gebouwd, terwijl de eiser beweerde, dat de contracten door zijn bemiddeling waren tot stand gebracht. Het bleek, dat tussen het Nederlandse Gouvernement, de eiser en de verweerders ten opzichte van contracten en ijzeren schepen sedert jaren, vanaf 1860, onderhandelingen gevoerd werden. De eiser gaf te kennen, dat hij destijds op zeer intieme voet was met de heer van Kattendijke, Minister van Marine, en ook met kapitein Jansen en de heer Turk, die aanzienlijke ambten onder de minister bekleedden; hij ontving in genoemd jaar een brief van laatstgenoemde heer, waarin hij inlichtingen vroeg omtrent een ijzeren kraan. Hij vervoegde zich bij de firma, thans verweerderesse, en ontving in antwoord het aanbod om de kraan te maken, indien zij benodigd was; tevens deelden de heren Laird mee, dat zij een schroefstoomschip disponibel hadden. Zij boden 5 procent commissie aan, indien de verkopen door de bemiddeling van de eiser tot stand werden gebracht; wijders drukten zij de hoop uit, dat de onderhandeling zou leiden tot een begin van wederzijds voordelige zaken. De affaire kwam echter niet tot stand. De eiser constateerde dat hij ieder jaar Den Haag bezocht en samenkomsten had met de Minister over het bouwen van ijzeren schepen; dat hij steeds in het belang van de verweerders handelde en hun firma aanhoudend aanbeval. In december 1863 ontving hij een particuliere brief van de heer Turk, waarin deze mededeelde dat het Nederlandse Gouvernement een paar gepantserde schepen voor de bezittingen in Indië nodig had, en inlichtingen vroeg omtrent de stoomramschepen, gebouwd door de verweerders, en toen liggende in de Mersey. De heer May zond deze brief aan de heren Laird Brothers, en had ook een onderhoud met hen over deze zaak, waarbij zij hem mededeelden, dat de ramschepen gebouwd waren voor de Geconfedereerde Staten en dat zij niet te koop waren; maar zij gaven hem enige inlichting omtrent de constructie van die soort van schepen. De heer May deelde dit aan de heer Turk mede, en gaf in zijn brief de hoop te kennen, dat hij in staat zou wezen invloed uit te oefenen op het Nederlandse Gouvernement, opdat de verweerders door zijn (des heren May) bemiddeling een order zouden bekomen. In de lente van 1864 ontving de heer May een brief van de heer Turk, hem meldende dat de schrijver spoedig in Engeland zou komen, vergezeld van een vriend, die later bleek de Minister van Marine zelf te wezen, doch die incognito reisde. Beiden werden door de eiser aan de verweerders voorgesteld, met het doel om de werkplaatsen van de firma te bezoeken. In november van hetzelfde jaar, 1864, ontving de heer May een brief van de heren Laird, waarin zij, na zich te hebben gerefereerd aan bovengenoemd bezoek, constateerden dat zij een betrekkelijk klein schip bouwden, namelijk van 1100 ton, instaat om twee reusachtige kanonnen, gemaakt volgens het stelsel van kapt. Cole, te voeren, en dat zij goed in staat waren om werk van die aard te ondernemen, indien dit verlangd werd. Deze brief zond de heer May naar Den Haag. Korte tijd later vernam hij, dat de verweerders met het Nederlandse Gouvernement een contract hadden gemaakt om een schip te bouwen voor GBP 135.000, dat voltooid werd en de naam ontving van PRINS HENDRIK, en van welk bedrag de verweerders de eiser een commissie betaalden van 2½ %. De heer May ontving een brief van de heer Turk, waarin hij melding maakte van dit contract, en waarin hij constateerde, dat de heren Laird het voornamelijk aan de eiser te danken hadden dat het contract met hen gesloten werd. In 1866 stierf de toenmalige Minister van Kattendijke en werd opgevolgd door de vice-admiraal Pels Rijken, aan wie de eiser, die zijn jaarlijkse bezoeken in Den Haag voortzette, in juni werd voorgesteld. In de lente van 1867 had hij een bijeenkomst met de heer William Laird te Birkenhead, en deelde hem mee, dat de minister weldra zijn budget zou indienen en dat hij naar Den Haag ging om de contracten te letten. Dit vond de heer Laird goed, maar hij zei hem dat hij vreesde, dat zijn firma niet in staat zou wezen hem een zo hoge commissie van 2½ procent te betalen, waarop de eiser zei dat hij met minder tevreden was, en hierover werden zij het eens. De heer May schreef de 20e april uit Den Haag aan de heren Laird, en deelde daarbij mede, dat de Minister besloten had om drie monitors en 31 ramschepen te doen bouwen, en dat de heren Laird order hadden ontvangen om er van elk één te bouwen; hij gaf de raad, dat de heer William Laird dadelijk te 's-Gravenhage zou komen, om te trachten voor de gehele levering te contracteren. De heer Laird kwam te 's-Gravenhage en betrok hetzelfde hotel als de eiser, maar feitelijk had Laird Engeland vóór de ontvangst van de brief van de heer May verlaten. De verweerders kregen de order om de drie kleine pantserschepen te bouwen, waarvan commissieloon werd geëist; de eiser ontstaat eerder dat zij deugdelijk van het charter waren, waarvan in de brief van 1864, door de verweerders gericht aan de eiser, melding was gemaakt, en die door hem naar Den Haag gezonden was, en dat de heren Laird de order door zijn invloed hadden verkregen. Daarentegen bleek het, dat de verweerders op de 10e april, ettelijke dagen vóór het onderhoud te Birkenhead, waarvan de eiser gewaagd had, van de Nederlandse Minister een brief hadden ontvangen, waarin hun direct order werd gegeven om deze schepen te bouwen; en uit de correspondentie bleek, dat het Nederlandse Gouvernement er zeer tegen was dat de eiser enig commissieloon wegens deze transacties ontving; het werd de heer Laird zelfs verboden hem enig commissieloon te betalen. Welke invloed de eiser ook op de heer Kattendijke, die in 1866 overleed, had mogen uitoefenen, hij had er geen de minste invloed op de Minister, de vice-admiraal Pels Rijcken, die de overledene opvolgde, en er werd geconstateerd, dat deze Minister zich kantte tegen de eisen van de heren May, en dat bedoeld contract werd gesloten, onafhankelijk van diens invloed. De brief van november 1864 was, volgens het beweren van de eiser, de basis van de order, en dit schrijven werd gevonden in de Nederlandse archieven met het opschrift "notificata", dit is afgehandeld. De heer Laird zei: dat hij zich niets herinnerde van het gesprek, waarop de eiser zich beriep, en evenmin van enig ander onderhoud, waarbij hij de heer May een lagere commissie dan van 2½ % op de transacties van 1867 beloofde. Op het ogenblik van het onderhoud in kwestie, waren de verweerders in het bezit van de order, en hun was bevolen door kapitein Jansen, om niet, evenals in de vorige herfst, commissieloon te betalen. De heer Laird wilde voor het overige niet in bijzonderheden treden over de verstandhouding, die er toen tussen zijn firma en het Nederlands Gouvernement bestond. De schepen werden voltooid en in 1868 betaald. De heer May verlangde daarop zijn commissie, en toen hem die geweigerd werd, stelde hij de actie in. De jury veroordeelde de firma Laird Brothers tot betaling van een schadeloosstelling van GBP 1500.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banjoewangi, (datum niet genoemd). De 5e dezer werden te Banjoewangi door de Nederlandse bark PASOEROEAN, gezagvoerder T.W.A. Hollanders, aangebracht de schepelingen, uitmakende de bemanning van het Franse schip MASSALLIOTTE, gezagvoerder Martino en van de Hamburger schoener HONOLOELOE, gevoerd door E.H. Edebrand, beiden verongelukt in de Torresstraat. De schipbreukelingen waren door de gezagvoerder van de PASOEROEAN, gedurende hun zestiendaags verblijf aan boord van dat schip, behoorlijk verzorgd. Na te Banjoewangi van het nodige te zijn voorzien, vertrok de uit Engelsen bestaande bemanning van het Hamburger schip met de PASOEROEAN naar Soerabaja, terwijl die van het Franse schip op verzoek van de gezagvoerders per kruisboot derwaarts werd overgebracht.


Datum: 26 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 augustus. Het schip GRIETJE, kapt. Lukkien, is de 28e juli te Archangel op zijde gevallen en had de masten gekapt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. In tegenstelling met de laatste ontvangen berichten van schepen, die op de hoogte van Kaap De Goede Hoop zware stormen hadden doorstaan, meldt kapt. Van der Poll, voerende het schip STAD LEYDEN, 22 juli op St.Helena aangekomen, dat hij sedert zijn vertrek van Batavia op 21 april voortdurend flauwte en tegenwind heeft gehad, waardoor de reis zeer vertraagd werd.


Datum: 27 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 21 augustus. Volgens heden ontvangen telegram is het Nederlandse schip MARIA BEERTA, kapt. J.I. Roosjes, van Newcastle naar St. Petersburg, gezonken, doch het volk gered en te Chistiansand (opm: Kristiansand) aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 24 augustus. De beide eerste loggerschepen, die, zoals wij vroeger berichtten, in deze provincie waren op stapel gezet, en wel in de beide Pekel-A's, zijn thans met goed gevolg te water gelaten. Zoals men zich herinneren zal, zijn deze schepen gebouwd voor rekening van de vennootschap Het Noorden, gevestigd te Veendam en te Vlaardingen. Men hoopt hier, dat zij de voorlopers zullen zijn van nog vele anderen, wat bij de gedrukte toestand van onze scheepsbouw in de laatste jaren, een zeer gewenste zaak zou zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 augustus. Aangaande het schip ARENDINA JACOBA, kapt. Menzes, van Riga met haver naar Antwerpen bestemd en bij West-Kapelle gestrand, wordt nader bericht, dat men het voornaamste van de tuigage en inventaris geborgen had. Men was thans bezig zoveel mogelijk de lading in veiligheid te brengen, doch zou wegens het indringen van het zeewater spoedig daarmee moeten ophouden. Van het schip zelf zal weinig terecht komen. De equipage, waaronder vrouw en kind zijn met veel moeite gered.
Van de 25e augustus. Volgens ontvangen telegram uit Vlissingen d.d. heden is evengenoemd schip gebroken. Van de lading zijn 80 last droog en het restant nat geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 21 augustus. Vier Franse oorlogschepen zijn in het gezicht en is deze haven alzo geblokkeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 19 augustus. De kof HARMINA, kapt. Hazewinkel, zoals gemeld, is 29 juli na waarschijnlijk op een wrak onder water gestoten te hebben in nabijheid van de Doggersbank gezonken. De bemanning is gered.

Krant:
  JB - Javabode

Heden is van Batavia naar Samarang vertrokken de Nederlands-Indische brik PERSIAN PACKET II, ex-CATHARINA, kapt. Gordon. (opm. zie JB 110670)


Datum: 29 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 27 augustus. Naar men meldt, zal Zr.Ms. stoomschip VAN WASSENAER, onder bevel van de kapt.t.zee F.L. Geerling, de 1e september van Curaçao naar Nederland vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 augustus. Het Nederlandse schip ORION, kapt. Braamhorst, van Newcastle naar St. Petersburg, te Wisby binnengebracht, is volgens particulier bericht afgekeurd en publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Trelleborg, 20 augustus. Het Nederlandse schip JOHANNA GESINA, kapt. De Vries, van St. Petersburg naar Nederland, dat alhier in de nabijheid aan de grond heeft gezeten, doch later is afgebracht - vroeger reeds gemeld - is onderzocht en onbeschadigd bevonden. Het heeft de lading weer ingenomen en de reis voortgezet. (opm: vergelijk naam schip met die uit PGC 300870)


Datum: 30 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 29 augustus. Het Engelse brikschip THURNLEY, is op de Eijerlandse gronden gestrand, het volk is gered. Het schip is weg.
Bij Callantsoog is een Noorse brik gestrand, het volk zal waarschijnlijk door de reddingboot gered zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 augustus. Aan het strand alhier is een langwerpig wit en zwart geverfd scheepsnaambord aangespoeld, waarop met witte letters HEBE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 24 augustus. Van de Franse gezant alhier is op deswegen gedane vraag de mededeling ontvangen, dat Memel, evenals alle andere Oostzeehavens, geblokkeerd is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Trelleborg, 20 augustus. De op de Saltgronden, een halve mijl van hier. aan de grond geraakte schoonerkof JACOBA GEZINA, kapt. De Vries, van Petersburg naar Nederland heeft, na onderzocht en onbeschadigd bevonden te zijn, de lading weder ingenomen en gisteren de reis voortgezet. (opm: zie voor naam schip ook NRC 290870)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best schip, 7 jaar oud, groot 26 ton, liggende te Baard, dadelijk te aanvaarden. Te bevragen bij bevragen bij de weduwe L.J. van der Wal.


Datum: 31 augustus 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 augustus. De schepen PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL en BULGERSTEIN zijn gisteren op de rede in aandrijving geweest. Beide bekwamen daardoor enige schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 30 augustus. Heden ochtend te 5 uur is op de ribben van de Hinder aan de grond gevaren een brik, denkelijk een collier. Volgens een later bericht is bovengenoemde brik totaal weg, en was van de equipage, naam of een natie niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 30 augustus. Volgens een rapport van enige vaartuigen zit een onbekende brik op de bol van het nieuwe gat. Slechts één mast staat nog in het schip, en ogenschijnlijk is er geen volk meer aan boord. Het schip is door de hoge zee niet te genaken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 29 augustus. De naam van de Noorse brik, heden ter hoogte van Callantsoog gestrand, gisteren gemeld, is nog niet bekend. Toen de sleepboot, met de reddingboot van hier derwaarts gezonden, op de plaats van de stranding aankwam, was het volk reeds gered door de reddingboot van Callantsoog. Het schip was over de eerste bank geslagen en had reeds de grote mast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 augustus. Een Engelse schoener is op Borgsand gestrand. Een sleepboot is tot assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 30 augustus. Gisteren avond is alhier gestrand de Noorse bark ODIN & CATHARINA, kapt. Movig, van Gent naar Riga bestemd. De equipage is hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 30 augustus. Het masteloos op de Caloot gestrande schip - zie ons vorig nummer - is gebleken te zijn het Noorse schip THERESA LINA, kapt. Thomesen, van Antwerpen in ballast naar Sundsvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Domingo, 8 augustus. Het barkschip JULIE, kapt. Neumann, thuis behorende en komende van Curaçao en bestemd naar Liverpool, is de 27e juli in zinkende staat door het volk verlaten. De equipage is hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Acajutla (opm: El Salvador, Pacific; positie 13º35’NB en 89º50’WL), 5 juli. Het Nederlandse schip NIEUW BEERTA, kapitein J.H. Jonker, zal omstreeks 15 juli van hier naar Belle Isle vertrekken. (opm: de SchBk maakte de uitreis rond Kaap Hoorn van Montevideo [181269] naar Valparaiso [250270])

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 28 juli. Het schip VOORUITGANG, hetwelk benoorden deze haven is gestrand - zie ons nummer van 17 augustus - is geheel wrak geworden en gisteren voor 200 Milreis (opm: een Braziliaanse munteenheid) verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 29 juli. Het Nederlandse schip MARIA LOUISA ANTOINETTE, kapt. Muysson, van Samarang naar Rotterdam, alhier lek binnen, heeft 27 dezer, na volbrachte reparatie, de reis voortgezet. Van de lading zijn 500 balen koffie wegens beschadigdheid verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 29 augustus. De Groningse kof TWEE GEBROEDERS, kapt. Waterborg, voor enige dagen naar Pernau vertrokken gemeld, ligt bij Steen en baken geankerd.


Datum: 01 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 31 augustus. Van de op gisteren gestrande brik is nog enig tuig afgehaald. Het schip is geheel gebroken en niets meer van te zien. Omtrent de equipage is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 augustus. Het bij Petten gestrande Noorse schip ELISABETH SOPHIE, kapt. Larsen – zie ons vorig nummer – was bestemd van Antwerpen naar Frederikstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 29 juli. Het schip GELDERLAND, kapt. Mulder, van Java naar Amsterdam, alhier lek binnen, heeft zeer slecht weer doorgestaan, waardoor zeilen enz. verloren gingen en het schip zodanig lek werd, dat het 5 duim water per uur maakte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 29 augustus. Volgens telegram van kapt. Chevalier, gezagvoerder van het schip KOSMOPOLIET II, was hij de 9e dezer te Batavia aangekomen. Passagiers, troepen en equipage waren wel. De timmerman was op reis overleden. De kapitein meldt veel tegenwind en slecht weer te hebben gehad.


Datum: 02 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Glasgow, 27 augustus. Heden is van de werf der heren A. & J. Inglis, te Point House, met goed gevolg te water gelaten het stoomschip POLLUX, groot 1800 ton, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 20 augustus. Alhier is in de afgelopen week bevracht de Nederlandse brik CANDATI naar Riga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 1 september. Sedert eergisteren bevindt zich een schip in het gezicht van deze plaats, dat vermoedelijk door het volk verlaten is. Gisteren middag dacht men dat het stranden zou en de reddingsboot der Noord en Zuid - Hollandsche reddingsmaatschappij stond op de werf gereed. Intussen was een logger van de heer Pollen het schip genaderd en is naar men meent een gedeelte van de bemanning van het vissersvaartuig aan boord van het verlaten vaartuig overgegaan.
Er wordt hier een stoomboot verwacht om de brik, die nog in het gezicht is, op sleeptouw te nemen en te Maassluis binnen te brengen. Men weet nog niet waaruit de lading bestaat.
Het schip schijnt zwaar lek te zijn.
Van de gestrande Russische schoener ALERT wordt de inventaris geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Gistermorgen om 4 uur strandde op Wassenaars grondgebied, ongeveer 5 kilometer van Scheveningen, de Russische schoener ALERT, kapt. Peter Ancour, reder Baron Ongera Sternberg, van Dayko. De equipage, die met de sloep aan wal gekomen is, bestaat behalve de kapitein uit 6 koppen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 augustus. Volgens telegram van het Nieuwe Diep d.d heden is het schip ISABELLA, van hier langs de Zuiderzee komende, op het Vogelenzand (opm: plaat ten oosten van Texel) vastgeraakt, doch na in een lichter gelost te hebben, vlot geworden en in de haven gehaald.
Een op de ribben van de Hinder gestrande brik is volgens nader bericht van Helvoet totaal weg, van de equipage, naam of vlag was niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 augustus. Het bij West-Kapelle gestrande schip ARENDINA JACOBA, kapt. Menzes, van Riga naar Antwerpen, is gisternacht geheel uit elkander geslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Het stoomschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, van hier naar Batavia, is de dertiende dezer te 09 uur 15 van Port Said vertrokken en de vijftiende daaropvolgend te 04 uur 35 te Suez aangekomen. Diepgang 3,50. meter. (opm: dit voor de Billiton-Maatschappij te Amsterdam gebouwde stoomschip is zeer waarschijnlijk het eerste Nederlandse koopvaardijschip, dat het Suez-kanaal is gepasseerd)


Datum: 03 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 2 september. Gisteren namiddag is een stoomboot voor de wal verschenen, om het door het scheepsvolk verlaten schip, waarover reeds bericht gegeven is op sleeptouw te nemen en het in de Maas binnen te brengen. Het volk van het loggerschip van de heer Pollen, dat zich aanvankelijk aan boord van het verlaten, zwaar lek zijnde vaartuig begeven had, meende het daarop niet te kunnen houden en was met de sloep, niet zonder levensgevaar, naar de wal geroeid. Terwijl die vissers, na een poos aan land te hebben vertoefd, het toch weer wilden wagen naar het schip, dat zonder bemanning heen en weer dobberde terug te keren, maar daarin door de stroom zeer werden bemoeilijkt, zag men met de verrekijker een bomschuit (een zogenaamde overloper), die van de haringvisserij huiswaarts zeilde, het schip naderen. Kort daarna vertoonde zich ook de reeds bestelde en verwachte stoomboot. Intussen was er volk van de haringschuit, die herkend werd als een schuit van de reder Maarten de Niet, stuurman Pieter Roeleveld, aan boord van het verlaten vaartuig overgegaan om het als bergers te aanvaarden. Nadat dit eigenlijk tweemaal gevonden schip op sleeptouw genomen was door de stoomboot, duurde het niet lang of men verloor beiden uit het oog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 1 september. De Nederlandse schoeners AALTJE MAATHUIS, kapt. Eefting, FROUWINA, kapt. Duit, en MARGARETHA, kapt. Smith, zijn hier opgelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 augustus. De te Pekela thuisbehorende schoener CHRONOMETER, kapt. J.J. Das, is in de nacht van 27 op 28 augustus in een hevige bui bij Rossano (opm: Golf van Tarente; positie 39º37’NB en 16º39’OL) verongelukt. Het grootste gedeelte der lading was nog aan boord, verscheidene vaten zijn gebroken.
VWB 030970
Vlissingen, 2 september. De Noorse brik THÉRÈSE & LINA, kapt. Aanonson, in ballast van Antwerpen naar zee bestemd, is maandag nacht (opm: 29 augustus) van zijn ankers geslagen en op de Kaloot gestrand, met gekapte masten en door het volk verlaten.


Datum: 04 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 3 september. Heden is met het beste gevolg van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, te water gelaten de tweede kadersalonboot ter lengte van 260 voet, voor rekening van de directie der Neder- en Midden- Rijnsche stoombootmaatschappij te Düsseldorp, en de Preussische Rheinische Dampfschifffahrts-Gesellschaft te Keulen. De machines van 140 paardenkracht worden vervaardigd in de fabriek der heren Ravenhill Hodgson & Co., Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 september. Het Nederlandse schip GEZINA, kapt. Nieuwenhuis, uit Pekela, met tarwe van Stralsund naar Antwerpen bestemd, is alhier lek uit het Kattegat teruggekomen en zal hier bezichtigd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 31 augustus. De Nederlandse galjoot RENSKE, kapt. Nepperus, lost de lading bij Kastrup.


Datum: 05 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 juli. Vrachten. Nederlandse schepen. De HELENA EN HENRIËTTE werd nu bijna een maand geleden opgenomen om à NLG 80 stroopsuiker te laden. Later de CALIFORNIË tot NLG 75 voor suiker en NLG 90 voor thee; vervolgens de SINGAPORE tot NLG 70 voor koffie en suiker en NLG 90 voor licht goed. ANNA SOPHIA tot NLG 72,50 voor suiker en koffie. JAN VAN BRAKEL tot NLG 80 voor koffie, NLG 85 peper en NLG 90 licht goed, te Padang te laden, allen naar Amsterdam. De ELECTRA ligt naar Holland aan.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen ORTELIUS, DOESBORGH, NESTOR, SAMHIRI, ARIA EN BETSY en NEPTUNUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 2 september. Het Nederlandse barkschip SLIEDRECHT, zit hier op de sleephelling, om op nieuw geclassificeerd te worden.


Datum: 06 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 16 juli. De schepen SCHIEDAM, kapt. Houtkooper, en AQUARIUS, kapt. Altman, zijn bevracht om te Newcastle steenkolen te laden naar Java (opm: omdat het bericht uit Melbourne komt, is het waarschijnlijk dat hier Newcastle N.S.W. is bedoeld en niet Newcastle on Tyne)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 4 september. Het schip BOUTRY, kapt. Middelberg, lag 28 juli te Dixcove (opm: West Afrika)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 september. De Groninger galjoot ANTJE, kapt. W.H. Scholtens, van Newcastle met soda en lood naar Petersburg, is volgens telegram uit Reval d.d 2 dezer op Oesel gestrand, doch het volk gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. A. Heringa, deurwaarder en kandidaat-notaris te Sneek, zal, op zaturdag den 10 september 1870, ‘s morgens 10 uur, mede ten verzoeke van den heer D.P. Oppedijk te Hommerts, ten sterfhuize van Gerke Hotzes Dorenveld aldaar, bij boelgoed, tegen gerede betaling, verkopen: scheepstimmermansgereedschappen, waaronder: takels, blokken, dommekrachten, brandijzers, zagen, beitels, hamers en mokers; voorts eiken-, iepen-, populieren- en vuren-hout, bomen, palen, ene partij oude steen, benevens twee pramen, 2 boten, 1 schouw, ladders, slijpsteen en kruiwagen en hetgeen meer zal worden aangeboden.
Uit de hand te huur, om zo spoedig mogelijk te aanvaarden een scheepstimmerwerf te Hommerts. Conditiën te vernemen bij de heer D.P. Oppedijk aldaar.


Datum: 07 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 4 september. Het Groninger galjootschip ALIDA SARA, kapt. Mooi, van Flensburg naar Groningen, met lijnkoeken, alhier binnengelopen, is in aanzeiling geweest en heeft daarbij de bezaansmast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 3 september. Het Nederlandse schip GESINA, kapt. Nieuwenhuis - zie ons nummer van 4 dezer - is onderzocht, en lost nu de lading om te repareren.


Datum: 08 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 3 september. Het stoomschip URANIA, is gisteren van Hanstholm hier teruggekomen wegens het stormweer, heeft heden steenkolen ingenomen en daarna de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 5 september. Het kofschip EELBRANDINA, kapt. H. ten Kate, van Bremen naar Riga bestemd met een lading petroleum, is hier op de rede door een stoomboot van Londen overzeild en gezonken. Later is dit schip zinkend in de haven gesleept en aan de grond gezet. (opm: zie ook NRC 090970)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 7 september. Een gisteren hier ontvangen telegram meldt, dat de Sappemeerster galjoot WIJNARDUS BODEWES, kapt. B.W. Smit, bij Hochland (Finse Golf) (opm: 60º03’NB en 27º00’OL) gezonken is. Het volk is gered en te Kroonstad aangebracht.


Datum: 09 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 8 september. Heden is van de werf van Gebr. Van de Wetering met goed gevolg te water gelaten het schoenerschip genaamd EERSTELING, gebouwd voor rekening der
Afrikaansche Handels-Vereeniging te Rotterdam, zullende gevoerd worden door kapt. A. Dekker, bestemd voor de vaart op de zuidwestkust van Afrika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 7 september. De alhier bestaande scheepstimmerwerf de Commercie--Compagnie, die sinds lange tijd in kwijnende toestand verkeert, zal, naar wij vertrouwen, nu een betere toekomst tegemoet gaan. In een gisteren gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om die werf, waarop thans alleen houten schepen konden worden gebouwd en hersteld, ook in te richten tot het maken van ijzeren schepen; voor de aanschaffing der daartoe benodigde stoommachine en verdere werktuigen is een krediet van NLG 15.000 toegestaan. Het is te hopen dat, tengevolge van dit besluit, deze weleer zo welvarende inrichting, die aan vele handen werk verschafte, weer tot haar vorige bloei moge terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het vergaan der NEERLANDS VLAG. De correspondent van de E. P. Herald, te Humansdorp, levert onder datum van 24 juli de volgende bijzonderheden van deze zeeramp:
Het Nederlandse schip NEERLANDS VLAG, van 600 tonnenlast, onder bevel van kapt. Van der Broek Humphrey. van Macassar op reis naar Amsterdam, met een lading specerij, koffie en andere Oost-Indische producten, is totaal vergaan langs de kust van Zietzikamma (opm: Tsitsikamma, 34º04’ZB en 24º12’OL), omtrent vijf en dertig mijlen ten westen van Kaap St. Francis (opm: 34º13 ZB en 24º50’OL) en binnen enige schreden afstands van de plek waar de ongelukkige BOSPHORUS op strand gelopen is.
[afb]
Tsitsikamma, waar de NEERLANDS VLAG verging
op een met zware stenen bezaaide kust
Coll: Markus Kreusch, Wikipedia
De kapitein en twaalf van de officieren en manschap zijn verdronken; de eerste stuurman, bootsman en één matroos werden gered. Het vaartuig had een zeer voorspoedige reis van Macassar tot aan Kaap St. Marie, Madagascar, en had vandaar te kampen met een reeks van zeer zware westelijke en noordwestelijke stormen, met hoge zeeën, tot omtrent veertien dagen geleden, toen men op de hoogte was van Kaap Receiffe (opm: Cape Recife; 34º02’ZB en 25º42’OL). Sedert die tijd dreef het schip rond in gezelschap van andere vaartuigen, en in de nacht van donderdag werd het overvallen door één der aller vreselijkste stormen, vergezeld van donder, bliksem en zware regens. Het schip werd bijgedraaid onder voorstengzeil, stagzeil en bezaan, en was, naar men op die dag, volgens berekening meende, ongeveer veertig mijlen van het vaste land verwijderd. Ongeveer ten 2 ure, op vrijdagmorgen, stootte het vaartuig, en in minder dan vijf minuten tijd brak het geheel. Toen het vaartuig stootte kwam de kapitein, die enige tijd lang ongesteld was geweest, op dek, en verdween het eerst toen het schip aan stukken ging. Er was geen tijd om de boten te water te laten wegens de ontzettende zeeën, die over het schip sloegen en iedereen moest zich redden zo goed hij kon. De eerste en tweede stuurman, de timmerman en vijf matrozen vonden elkaar terug, gezamenlijk drijvende op de overblijfselen van het wrak, tot dat een vreselijke golf ze uiteen sloeg en de eerste stuurman zich alleen bevond, en – om zijn eigen woorden te gebruiken –zichzelf als verloren beschouwde, toen hij staanplaats voelde en de bootsman nabij hem zich aan een rots zag vasthouden. Later op de morgen vonden zij nog een van de bemanning op de rotsen, en deze, de enig overgeblevenen slaagden er in met grote moeite aan land te komen en de woning te bereiken van een kleurling, Nicolaas Jonas geheten, van wiens vriendelijkheid en gastvrijheid zij niet in genoegzaam vleiende en dankbare bewoordingen spreken kunnen en wiens gedrag jegens deze ongelukkigen, naar de schrijver hoopt, door de autoriteiten niet onbeloond zal worden gelaten. De overlevenden zijn goed verzorgd geworden ; en de eerste stuurman is thans de gast van de civiele commissaris, de heer J. J. le Sueur, die, te samen met de veldkornet, zich onmiddellijk naar het toneel van het wrak begaf, en stappen nam om zoveel mogelijk te redden en de belangen der assuradeurs te behartigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Het barkschip ESTAFETTE, kapt. C.J. Oepkes, is zwaar lek te Algoabaai binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Het Nederlandse schoenerschip PRINSES AMALIA, kapt. Diest, van Amsterdam naar Japan, is met schade aan roer en rondhout te Simonsbaai binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 september. Het schip (opm: bark) AZIA is wegens te grote reparatie geabandonneerd.
De NEERLANDS VLAG is gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 8 september. Het schip COUNTY OF BUTE, kapt. Walker, van Soerabaya alhier binnen, is bij het ten anker komen in aandrijving geweest met de ELISABETH MARIE, waardoor eerstgenoemde de boegspriet verloor en schade aan de boeg bekwam; laatstgenoemde heeft de kluiverboom verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 september. Het Noorse schip FLIGHT, kapt. Olsen, de 5e dezer van hier naar Drobach vertrokken, is gisteren door de sleepboot MAGNET alhier binnengebracht, na op de Vlierede in aanzeiling te zijn geweest met het oorlogstoomschip De DOMMEL, had daarbij de kluiverboom verloren en belangrijke schade aan de steven bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 5 september. Het kofschip EELBRANDINA - zie ons nummer van gisteren - is hedenmorgen in zinkende staat in de haven aan de grond gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, (per telegraaf van Galle 3 september). Het schip KATE WINIFRED STEAKEY, van Cebu naar Londen, met een lading suiker en hennep, is bij Celebes totaal verongelukt; de equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, (per tel. van Galle 3 september). Het schip SAINT SAUVEUR MAUNGOURD, van Saigon naar Mauritius, is bij Billiton gestrand; de equipage is gered.(opm: waarschijnlijk is bedoeld schip SAINT SAUVEUR, kapt. Maungourd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, (per tel. van Galle 3 september). De Franse bark MASSALIOTE, naar Singapore bestemd is in Straat Torres totaal verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 13 augustus. Het schip INDEX, rapporteert de 13e juni gezien te hebben op 9º 21`ZB en 24º 30`OL, de Nederlandse bark ESTAFETTE, van Batavia naar Amsterdam, zijnde lek, hebbende het voornemen om in de Algoa-baai binnen te lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 13 augustus. Het schip FRANCINA WILHELMINA, kapt. Pijl, ondervond de 10e juli op 35º 23`ZB en 19º 13`OL zwaar weder, waarbij boten enz. verloren gingen en het dek en kajuit met water vulden. Het schip bleef hier vijf dagen om enige naden te kalfaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 13 augustus. Kapt. Gobel van het schip GEBROEDERS VAN DER BEEK, rapporteert dat hij op de hoogte van Kaap de Goede Hoop een reeks van stormen had te doorstaan en 25 dagen op de bank van Agulhas opgehouden was, de rakken der grote en fokkera waren gebroken, verscheiden zeilen gescheurd en enig koper verloren. Het schip was dicht gebleven. Men repareerde hier de bekomen schade en vervolgde de reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 13 augustus. Kapt. Bouten van het Nederlandse schip NICOLETTE, rapporteert van de 4e tot de 14e juli tussen 34º 53`en 34º 47`ZB en 20º 35`en 21º 24`OL, zeer slecht weder te hebben ontmoet, het schip was daarbij op zijde geworpen en bevindende na enige uren zo te hebben gelegen dat het schip niet wilde rechten, waren zij verplicht omtrent 800 balen koffie en 10 krandjangs suiker over boord te werpen; het schip maakte geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 13 augustus. Kapt. Zwart, van de NIEUWE WATERWEG, rapporteert de 21e juli, op 33º 50`ZB, en 27º 23`OL, een orkaan van het NW tot WNW te hebben ondervonden en enige zeilen te hebben verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J. van Leeuwen te Leeuwarden zal, ten verzoeken van den heer burgemeester van Schiermonnikoog, op woensdag 14 september 1870, voormiddags 9 uur, aldaar, in het openbaar verkopen eiken en grenen wrakhout, van het nabij het genoemd eiland gestrande Franse schip HONORINE ET MARIE, kapitein D. Rouquette, balken, masten, gekapt rondhout, watervaten, grote nieuwe barkas, enig gekapt touw, ijzerwerk enz.
(Opm. Wrak nummer 655 Hydro Dienst, HONORINE ET MARIE, gestrand 190870, Frans.)


Datum: 10 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 3 augustus. Het schip AZIA, lek in Simonsbaai binnengelopen, heeft bijna de gehele lading gelost. Eerst vreesde men, dat het vaartuig zo ernstig beschadigd was, dat ’t niet der moeite waard zou zijn, het te repareren; doch die vrees is gebleken ongegrond te zijn, daar er bij advertentie tenders worden gevraagd voor het repareren van het vaartuig.
De lading is zwaar beschadigd gelost, 985 balen koffie zijn reeds beschadigd verkocht, en een grote hoeveelheid zal bij partijen verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 3 augustus. Van Humansdorp wordt gemeld : Het wrak en de lading van het schip NEERLANDS VLAG, zullen aanstaande vrijdag namiddag (opm: 5 aug) verkocht worden. Geen lijken van de dertien verdronkenen aangespoeld. Het strand is bestrooid met koffie, rotting en specerijen van alle soorten. De lading wordt geschat op 200.000 pond sterling. (?) (opm: dit vraagteken is door de redactie van de NRC geplaatst)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechtelijk gezag van het Russische barkschip genaamd WELJEKSET, liggende in Rotterdam in de Haringvliet, lang volgens meetbrief, zesenveertig meters, twee decimeters, wijd zes meters, achtendertig centimeters, hol vier meter vierenzeventig centimeters en alzo groot zeshonderd eenentwintig tonnen met al zijn staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, gevoerd geweest door schipper kapt. Carl Emil Lillia. Ten verzoeke van de handels-vennootschap onder de firma Wilh. Bunge & Co., commissionairs en reders, wonende te Rotterdam, ten deze niet handelende in die kwaliteit, domicilie kiezende ten kantore van de procureur Mr. Gerardus Combertus Burger, aan de Haringvliet, wijk 12, nummer 47 te Rotterdam, requirante uit krachte van een vonnis, gewezen bij verstek door de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, de vierentwintigste augustus achtienhonderdzeventig, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Treussart van Rappard, de zevenentwintigste augustus daaraanvolgende, in zake van de requirante, als eisseresse tegen voornoemde schipper kapt. Carl Emil Lillia, als gedaagde; bij hetwelk deze is veroordeeld om aan de eisseresse te betalen het bedrag van 34.755,73 Indisch Courant met 19 ¾ % bodemerij-premie, tezamen alzo 41.619,98 Indisch Courant, makende, behoudens erreur in de reductie, tegen de koers van NLG 1,02 per gulden, 42.452,38 Nederlands, wegens bodemerij-schuld, met in de interessen en kosten en daarvoor onder andere hetzelve schip en toebehoren speciaal verbonden en executabel en daarna arrestante op hetzelfde schip en toebehoren. De executante heeft het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van tienduizend gulden. De verkoop zal plaatshebben ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, op woensdag de vijfde oktober achtienhonderdzeventig, des voormiddags ten elf ure precies. De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergemelde rechtbank en copie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Mr. Gerardus Combertus Burger, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Rotterdam, 10 september 1870. Mr. G.C. Burger.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 8 september. Hedennacht is hier met stormweer binnengekomen het schip VOORUIT, kapt. Logger, van Tjilatjap naar Rotterdam bestemd. Het is aan de grond geraakt en heeft ankers en kettingen verloren.


Datum: 11 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden 10 september 1870 heb ik ondergetekende George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Johanna, ook genaamd Jansje, Macpherson, echtgenote van Cornelis Martinus Hoogendorp, wonende te Maassluis, en uit krachte van een beschikking van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam de dato 7 september l.l., waarbij aan de requirante verlof is verleend tot het doen der navolgende openbare oproeping, voor de eerste maal gedagvaard voornoemde Cornelis Martinus Hoogendorp, echtgenoot der requirante, laatst van beroep eerste stuurman ter koopvaardij, gedomicilieerd geweest te Maassluis, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op een termijn van drie maanden en dus op 19 december 1870 te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, ten einde:
-          aangezien de eiseres op de 8e september 1858 met de gedaagde binnen de gemeente Maassluis is gehuwd en aldaar tot aan zijn hierna bedoeld vertrek gemeenschappelijk met hem heeft gewoond.
-          aangezien de gedaagde op 24 augustus 1865 van zijn woonplaats is vertrokken naar Vlissingen, aldaar de 1e september daaraanvolgende is aangemonsterd als eerste stuurman op het Nederlands fregatschip MINISTER PAHUD, kapt. E. Lipjes, varende onder boekhouderschap van de heer J.H. van Zanten te Krimpen a/d. Lek, met dat schip is gezeild naar Cardiff, van daar de 4e oktober van datzelfde jaar naar Batavia en weder van Batavia naar Nederland de 1e januari 1867.
-          aangezien sinds die tijd van gemeld schip niets meer is vernomen, zodat het naar alle waarschijnlijkheid is vergaan, terwijl daarbij de gedaagde, van wie na zijn vertrek van Batavia geen berichten hoegenaamd zijn ingekomen, het leven moet hebben verloren.
-          aangezien het een en ander werd bevestigd door een verklaring van de genoemde boekhouder van dat schip, de heer J.H. van Zanten te Krimpen a/d. Lek, afgegeven 31 augustus 1870.
-          aangezien de eiseres onder deze omstandigheden belang heeft om de gedaagde bij openbare dagvaarding te doen oproepen ter verkrijging van rechtsvermoeden van zijn overlijden en van vergunning tot het aangaan van een ander huwelijk.
Alsnog van zijn aanwezen te doen blijken,
G.C. Stoeller, deurwaarder (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden 6 september 1870 heb ik ondergetekende Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Maria Margaretha de Willigen, wonende te Rotterdam, en uit krachte van een beschikking van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam de dato 15 juni l.l., waarbij aan de requirante verlof is verleend tot het doen der navolgende openbare oproeping, voor de tweede maal gedagvaard Maarten van den Berg, echtgenoot der requirante, gewoond hebbende te Vlaardingen, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam op 14 december 1870, ten einde:
-          aangezien de gedaagde ruim negen jaren geleden (opm: plm 1861) met het schip JOHANNES, gevoerd door kapt. Noordziek (opm: niet in GNB), van Vlaardingen is uitgezeild met bestemming naar Oost-Indië zonder dat er ooit iets meer van dat schip noch van de opvarenden is vernomen
-          aangezien het er alzo voor gehouden moet worden, dat die bodem is vergaan en de equipage daarbij is omgekomen.
-          aangezien de eiseres verlangende een ander huwelijk aan te gaan, echter vooraf van de rechtbank de verklaring moet hebben, dat er rechtsvermoeden bestaat van des gedaagden overlijden sedert den jare 1861 en zij als echtgenote bevoegd is tot het daartoe strekkende verzoek.
Mitsdien hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege voor genoemde rechtbank op te komen, ten einde van zijn aanwezen te doen blijken.
J.C. Lach (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 september. Het volgende stuk is ons ter plaatsing aangeboden:
De 2e september ll. zeilden wij met het fregatschip AËROLIET, van Java retournerende, op de Gronden (opm: ingang van Het Kanaal t.h.v. de 100 vademlijn), circa 25 Duitse mijlen van Falmouth. Het was des nachts ruw weer geweest van het ZZW, dik van mist en regen. Met de dag schoot echter de wind uit naar het WNW met helder weer en flinke koelte, zodat alle schepen zich haastten om alle zeilen in top te voeren; sommigen om Falmouth te bereiken, anderen om het Engelse Kanaal in te stevenen. Mijn passagiers waren ook reeds vroeg in de weer. Onder de vele schepen was ook een Noordduitse bark voor ons uit, die wij inzeilden. Toen wij dwars van de Duitse bark waren, informeerde de kapitein naar onze lengte en begonnen wij met hem te spreken. Tegelijkertijd zagen wij voor ons uit ook een Noordduitse schoener met een Franse oorlogsstoomboot bij zich; de schoener lag bijgedraaid. Wij verloren ons toen in gissingen en dachten dat hij misschien gebrek aan proviand had of ziekte. (Want zeker de hele vloot, die bij ons was en van verre kwam, kon niet denken dat er oorlog was). Ondertussen naderden wij de beide schepen en gaf de Fransman twee losse schoten. Wij zeilden echter rustig voort. Toen liet het oorlogschip een gewapende sloep in zee, (de hoge zee in aanmerking nemende, moet ik bekennen, dat de Franse zeelieden zeer goed manoeuvreerden) nam de schoener in bezit en stoomde toen achter ons langs en gaf een scherp schot tussen ons en de Duitser in. (Zeker met een getrokken stuk, want de kogel danst herhaalde malen over het water, zover ons oog reikte, wat een prachtig gezicht was). Wij haastten ons nu om de Nederlandse vlag te tonen, die dadelijk met een grote Franse vlag werd gesalueerd. Wij beantwoorden het compliment, doch onze Noordduitse vriend moest bijdraaien. Wij konden nog duidelijk zien hoe de Fransen in de sloep gingen, die zij dan zeer vlug in zee lieten en een uur later zagen wij de Fransman met zijn prooi koers naar Brest zetten. Bij het inlopen van het Engelse Kanaal werden wij door verscheidene Engelse stoombootjes en kotters gepraaid, die uitgezonden waren om de Noordduitse schepen te waarschuwen en niet zelden in de war geraakten en ons vroegen of wij “Dutchmen from Hamburg, Rotterdam or Antwerp” waren, wat zeker niet voor hun geografische kennis pleit. Ik heb niet te weten kunnen komen, wat de naam van de bark was, noch haar bestemming, daar wij zo plotseling en onaangenaam in ons onderhoud gestoord werden.
Rotterdam, 10 september 1870. P.J. Dirksen, gezagvoerder van de AËROLIET.


Datum: 12 september 1870


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 september. Volgens brief van Kaap de Goede Hoop d.d. 2 augustus is het schip NEERLANDS VLAG, kapt. Van den Broek Humphrey, van Macassar herwaarts, 35 mijl West van Kaap St. Francis (opm: 34º13’Z en 24º50’OL) gestrand en zou het wrak op 30 juli verkocht worden. De kapitein, die zwaar ziek lag, de tweede stuurman en 11 man de equipage waren daarbij omgekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Het schip ESTAFETTE, kapt. C.J. Oepkes, van Tjilatjap herwaarts is op 18 juli zwaar lek in de Algoabaai binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Het schip PRINCESS AMELIE, kapt. Driest, van hier naar Yokohama is op 28 juli met gebroken roer en verlies van zeilen in de Simonsbaai binnengelopen. Het moest een klein gedeelte lossen om het roer uit te nemen en bij de pompen te komen, die door teer verstopt waren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Het schip ANNA SOPHIA, kapt. Puister, van Algoabaai naar Falmouth is 30 juli in de Mosselbaai binnengelopen om water in te nemen en heeft op 1 augustus de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 september. Het schip AZIA, kapt. Boncker, van Tjilatjap herwaarts, lek in de Simonsbaai binnengelopen, moet op de sleephelling gehaald en van een nieuwe koperen huid voorzien worden. Van de lading zijn 985 balen koffij publiek verkocht en zou op 4 augustus nog een veiling van 1010 balen koffij en 20 kisten thee plaats hebben. Volgens bericht van 3 augustus was het schip wegens te hoge reparatiekosten geabandonneerd.


Datum: 13 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 september. Het Nederlandse schip JOHANNA HERMINA, kapt. Bleeker qq., van Porto Cabello naar Hamburg, is, volgens telegram uit Ramsgate, d.d. gisteren, aldaar met verlies van anker en ketting binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 11 september. Het schip WENDELINA, kapt. Staal van Rotterdam naar Stockholm, met een lading suiker, is hier met schade binnengelopen en moet de lading lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Aangaande het schip ESTAFETTE, kapt. Oepkes, van Tjilatjap herwaarts, lek in de Algoabaai binnengelopen, wordt bij brief van de kapitein gemeld, dat hij gedurende 14 dagen onophoudelijk hevige stormen en orkanen had doorgestaan, waarin het schip drie maal plat op zijde geworpen werd, alles van dek over boord sloeg, de meeste zeilen verloren gingen en de bliksem in de bezaansmast sloeg. De equipage was door het voortdurend pompen geheel uitgeput, zodat er dadelijk pompers aangenomen moesten worden. Men was bezig de lading te lossen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Semarang, 9 september. Een maand ongeveer geleden strandde de Nederlands-Indische bark FATHOOL MAINAN, toebehorende aan Sech Seid bin Omar Binoen en onder gezag van Sech Oembarah di Haiman, op de hoogte van Sumanap. Het schip sloeg uiteen, de bemanning werd gered, maar een kostbare lading, 170 paarden, verongelukte en een 25-tal prauwen uit Sumanap en elders roofde zeilen, koper, enzovoort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best roef-tjalkschip, met inventaris, groot 18 ton, bij S. Zwat te Grouw.


Datum: 14 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Men is van mening ten overstaan van de deurwaarder J.L. Meys op vrijdag de 16e september 1870, des voormiddags ten 10 ure, publiek en om contant geld, aan en bij de pakhuizen van de heren A.E. Maas & Zonen, te Scheveningen, te verkopen: het benoorden het groot stedelijk badhuis gestrande Russische schoenerschip ALERT, kapt. Ancour, en de daarvan geborgen inventaris. Het schip daags van te voren en inventaris twee uren vóór de verkoping te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 september. Het Nederlandse schoenerschip ANNA, kapt. Cupido, van Amsterdam naar de Oostzee is in de Sont door een onbekende Noorse brik aangezeild en heeft daardoor kluiverboom en de ankerstok gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 september. Volgens telegrafisch bericht is een Engels schip met steenkolen (opm: HARMONY) naar hier bestemd bij Egmond en een schoener, naam en natie onbekend (opm: Noorse schip JENNY), bij Callantsoog gestrand, van eerstgemeld schip is de equipage verdronken. (opm: zie ook berichten NRC 160970)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 september. Het Nederlandse schip HERCULES, kapt. R. Rab, van hier naar Riga, is bij het Ganzendiep op de Zuiderzee gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een zo goed als nieuw koftjalkschip, 2 jaar oud, grootste soort, Veritas 3.3.11, met volledige inventaris, genaamd CONCERENTI, liggende te Groningen, ook bijzonder geschikt voor Zeelandse binnenvaart, groot ongeveer 140 binnentonnen.
En een nog in de schuur zittende nieuwe tjalk, geheel volbouwd, om te water te laten, groot 95 - 100 ton, wijd als de grootste soort tjalken, maar niet hol, lange den, 2 sluisbalken, een en ander á contant of aannemelijke conditie, zeer goedkoop bij J. Berg Jz., scheepsbouwer te Sappemeer (prov. Groningen). Inlichtingen verstrekt mede Frans van Vorm, scheepsbevrachter te Amsterdam, en gebroeders Van de Wetering te Delfshaven.


Datum: 15 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia (via Point de Galle), 9 september. Het schip COUNTESS OF SEAFIELD, is in de Straat Torres totaal verongelukt. Van de equipage heeft men niets vernomen.
SCC 150970
Advertentie. Publieke verkoping op vrijdag 16 september 1870, des morgens ten tien ure, aan de Groote Keeten, gemeente Callantsoog van wrakhout, touwwerk, zeilen, rondhout, kettingen, blokken, een Noorse vlet en hetgeen meer zal worden aangeboden, alles afkomstig van het aldaar gestrande Noorse brikschip ELISABETH SOPHIA, gevoerd geweest door kapt. E.H. Larsen.


Datum: 16 september 1870


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Op Texel is gisteren aangespoeld een langwerpig naambord, zwart geschilderd, waarop met vergulde letters : JOHN & JANE - Lynn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 september. Volgens telegram uit Egmond dd. gisterenavond, was van de drie in ons vorig nummer gemelde schepen aldaar gestrand en verbrijzeld, de HARMONY, kapt. Wooler, van Newcastle; een ander zat bij Kamperduin op strand, de naam nog onbekend; het derde scheen zee te zullen houden. Volgens telegram dd. heden is het schip bij Kamperduin gestrand blijkens een aangespoelde boot de ROVER, kapt. Consitt, van Sunderland herwaarts; het schip is verbrijzeld en de equipage omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 september. Het Noorse schip JENNY, kapt. Aabye, van Drammen naar Rotterdam, is bij Callantsoog gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 15 augustus. Het schip EMILY FISHER, kapt. Evans, van Aux Cayes naar hier bestemd, is de 8e augustus op de Oostpunt verongelukt. De equipage en een gedeelte van de lading, bestaande in koffie, rijst en rum, is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 20 augustus. Het hier te huis behorende schoenerschip AMALIA, kapt. Hueck, de 19e juli met een lading verfhout enz. naar Liverpool vertrokken, is de 26e in een zware storm lek geworden en met 9 voet water in het ruim door het volk met de boot verlaten, dat de 28e gered en te St. Domingo aangebracht is. Men heeft niets dan de scheepspapieren kunnen redden. Het schip is kort daarop gezonken.

Krant: