Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1868


Datum: 01 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip TWEE CORNELISSEN, kapt. Kreije, gisteren de 30e december te Newcastle upon Tyne (laatst van Hellevoetsluis) aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 december. Het Belgische schip EDMOND MEERT, kapt. Deswelgh, van Antwerpen naar Buenos Aires, is, volgens telegram uit Vlissingen, op de Bank van Breskens gestrand, doch zit niet gevaarlijk. Volgens een later ontvangen bericht, bevindt het schip zich nog in dezelfde staat. De grote mast is gebroken; lichters bevinden zich bij het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 25 december. In de afgelopen nacht is hier door de reddingsschokker No. 2, schipper G. van Duin, aangebracht de bemanning van het Hamburger schip CLAUS HEYDORN, kapt. N. Cords, welke bodem op de Banjaard totaal is verongelukt. Behalve gemelde schokker zijn ook de kotter WILLEM VAN HOUTEN en een aantal kleine vaartuigen bij het wrak geweest, hetwelk niet af te brengen was. De inventaris wordt geborgen te Zierikzee en te Brouwershaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Landscrona, 29 december. Volgens telegrafisch bericht van Höganäs wordt gemeld, dat het schoenerschip MATHILDA, van Newcastle naar Rostock bestemd, geladen met ijzer en aardewerk, verongelukt is. De inventaris is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 19 december. Het de 9e december op Laesoe gestrande schip MARIA BARBARA, kapt. Kremer (opm: galjoot, kapt. H.J. Kramer), van Dokkum naar Fredericia bestemd – bevorens gemeld – is wrak en de lading is verloren. Eveneens het schoenerbrikschip BERTHA KÖHN, kapt. Schultz, van Rio de Janeiro naar Gotenburg bestemd, de 4e dezer bij Laesoe gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 17e december 1867 voor de notaris Jacob van Vollenhoven jr. te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Jan Jacob van Overzee, koopman, Henri Antoine van Overzee, Jan Jacobszoon, koopman, Joan van Vollenhoven, particulier, als beherende en aansprakelijke vennoten en Joost van Vollenhoven, koopman en Rudolf Baelde, koopman, als commanditaire vennoten, allen wonende te Rotterdam, overeengekomen tot het voortzetten van de zaken van koophandel, commissiehandel en rederij, door de eerste, tweede, vierde en vijfde ondergetekende alhier ter stede gedreven onder de firma Van Overzee & Co. De vennootschap is aangegaan voor de tijd van vijf jaren, in te gaan 1 januari 1868 en welke alzo verstreken zullen zijn 31 december 1872, na verloop van welke tijd de vennootschap geacht zal worden, telkens voor een jaar te zijn verlengd, wanneer die niet door een van de vennoten zes maanden te voren schriftelijk zal zijn opgezegd. De firma blijft voortdurend Van Overzee & Co, tot het tekenen van welke de drie eerst-ondergetekenden gerechtigd zijn. Er zullen geen geldleningen, borgsprekingen of dergelijke verbintenissen, alsmede geen blanco kredieten door of ten laste van de vennootschap mogen worden aangegaan of gegeven, dan onder goedkeuring en op de particuliere handtekeningen van al de beherende vennoten.
J.J. van Overzee, H.A. van Overzee J.Jz, Joan van Vollenhoven, Joost van Vollenhoven, Rudolf Baelde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op heden voor de notaris C.E.M. Plemp, te Rotterdam, verleden, is tussen de ondergetekenden Anthonij van Hoboken van Rhoon Pendrecht en Baarland, Jacobus van Hoboken van Cortgene, Willem van Hoboken en Anthony van Hoboken Jacobuszoon, allen reders, zeehandelaars en distillateurs, wonende te Rotterdam, overeengekomen, om de door hen gedreven zaken als reders en zeehandelaars onder de firma A. van Hoboken en Zonen en de door hen uitgeoefend wordende distilleerderij onder de firma Hoboken, De Bie en Torleij, beiden gevestigd te Rotterdam, wederom te continueren voor een tijdvak van twintig jaren, aanvangende de 1e januari 1868 en alzo zullende eindigen de 31 december 1887 en zulks onder vorenstaande firma’s tot de tekening waarvan al de vennoten gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het opnemen van gelden of enige andere operaties, de vennootschappen niet rechtstreeks aangaande.
Rotterdam, 24 december 1867, A. van Hoboken van Rhoon, Pendrecht en Baarland, J. van Hoboken. W. van Hoboken, A. van Hoboken Jz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Blijkens akte, op de 27e december 1867 voor de notaris A.C. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd, is de tussen de ondergetekenden Maarten Reuchlin en François Corneille Dutilh, beiden wonende te Rotterdam, bestaan hebbende vennootschap van koophandel, onder de firma Reuchlin & Dutilh, met de 31e december 1867 ontbonden. Zullende de vereffening van de nog lopende zaken van de vennootschap door de beide ondergetekenden geschieden onder hun privé handtekening. Geschiedende deze bekendmaking ingevolge artikel 31 van het wetboek van koophandel.
M. Reuchlin, F.C. Dutilh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte op de 31e december 1867 voor de notaris A.C. van Wijngaarden te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Maarten Reuchlin, koopman, reder en commissionair en Otto Reuchlin, particulier, beiden te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, welke gevestigd is te Rotterdam en gedreven zal worden onder de firma M. Reuchlin en Zoon, tot het uitoefenen van de koop- en commissiehandel in het algemeen, zijnde een voortzetting van de zaken, door de eerst ondergetekende met de heer François Corneille Dutilh, onder de firma Reuchlin en Dutilh gedreven. De vennoten hebben beiden de tekening van de firma in alle zaken de vennootschap betreffende, doch niet tot het opnemen van gelden, het aankopen van of speculeren in publieke fondsen, het doen van in- of verkopen op krediet of op termijnen, het aangaan van borgtochten en dergelijke contracten, als wordende daartoe de privé handtekening van de beide vennoten vereist. De vennootschap is aangegaan voor 5 jaren, aanvangende de 1e januari 1868 en alzo eindigende de 31 december 1872, met dien verstande echter, dat indien een van de vennoten het einde alsdan mocht verlangen, hij zijn medevennoot daarvan 6 maanden te voren schriftelijk moet kennis geven, bij gebreke waarvan de vennootschap gerekend wordt met de 1e januari 1873 voor een jaar te zijn gecontinueerd, welke continuatie voor een jaar telkens zo lang zal voortduren totdat een schriftelijke kennisgeving als voor versneld zal zijn geschied. Wordende deze bekendmaking gedaan ingevolge art. 28 van het wetboek van koophandel.
M. Reuchlin, Otto Reuchlin.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pekalongan. Op de 17de dezer had alhier het volgende ongeluk plaats. De heer J.C. Monteiro, alhier woonachtig, gezagvoerder van de Nederlands-Indische bark NAWAN ELJOESOER, toebehorende aan de Arabier Said Mohamat Alhadad te Sumanap, van Batavia ter rede alhier aangekomen, begaf zich van boord in een sloep, bemand met tien matrozen, naar de wal, doch geraakte ten gevolge der sterke westenwinden en stromen, met zijn sloep in de zware branding, ten gevolge waarvan de sloep omsloeg, en een matroos, genaamd Soomo, vermist en vermoedelijk verdronken is. De overige negen matrozen hebben de sloep weder weten te bereiken en zich met hun gezaghebber daarin gered.


Datum: 02 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 1 januari. Bij de scheepsbouwmeester Jan Smit Cz. werd heden alhier de kiel gelegd van een fregatschip, genaamd HENRIETTE ADRIANA, voor rekening van de rederij van de heren E. Suermondt & Zonen & Co. te Rotterdam en bestemd voor de grote vaart.
AH 020168
Falmouth, 29 december. Het schip d’ELMINA, kapt. Remmers, van Rangoon naar Rotterdam bestemd, hetwelk alhier op 10 december lek is binnengelopen, is bezig om de lading te lossen, welke naar Antwerpen zal verscheept worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 januari. Gisteren middag ten vier uur is de stoomboot TOM POUCE, der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam aan de Noord aan de grond gevaren en door het zwaaien van het achtergedeelte gestoten hebbende, lek geworden. Door onmiddellijk verleende hulp der stoomboten DORDRECHT No. 5 en No. 1 van de Binnenlandsche Schroef-Stoomboot-Reederij is het mogelijk geworden door met verschillende pompen werkzaam te zijn en het gemaakte gat te vinden en te voorzien, lading en schip te behouden en te 7½ uur alhier in de haven binnen te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse kofschip NICOLAAS THEODORUS, groot 99 zeetonnen, met uitmuntende inventaris, liggende te Dokkum.
Bevaren door en te bevragen bij de ondergetekende, R. Haverschmidt, aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Volgens brief van kapt. J.C. Rolff, voerende het schip (opm: bark) GEESSIENA MARIA, d.d. Singapore 23 november, had hij op 10 september op 39º17’ ZB en 16º11’ OL. een hevige storm doorgestaan, en daarbij een stortzee overgekregen, die de gehele stuurboordsverschansing wegnam, en waarbij 16 stutten afbraken en het potdeksel opgescheurd werd; het schip was echter dicht gebleven, en de kapitein dacht met 14 dagen naar Java te vertrekken.


Datum: 03 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 31 december. Heden morgen is van de rede van Veere vertrokken het schoener-kofschip de ZWAAN, kapt. W. Riedijk, van Middelburg naar Old-Calabar met stukgoederen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt uit de hand te koop aangeboden een wel onderhouden tjalkschip, groot 29 ton, met complete inventaris, alles in beste staat, bij S. Jorna te Wijtgaard.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdag den 9 januari 1868, des avond 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis op het Vliet aldaar, finaal verkopen een tjalkschip, genaamd de VROUW HILTJE, groot 47 ton, met complete inventaris, zoals het door wijlen Arent de Groot is bevaren geweest; dadelijk te aanvaarden, en op verkoopdagen bij open water voor het huis van Brouwer ter bezichtiging zal zijn liggende en overigens op den Grachtswal; waarop geboden is NLG 550.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt gewegerd kofke, de GOEDE VERWACHTING, groot 16 ton, bevaren door Karel Smid, thans liggende bij het Kerkhof te Heerenveen. Informatie te bekomen bij U. Hoekstra te Gorredijk.


Datum: 04 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 3 januari. Volgens bericht is achter de Hoek van Holland nabij de Waterweg gestrand het Nederlandse kofschip (opm: smak) ZAANSTROOM, kapt.T. Visser, komende van Memel, bestemd naar Harderwijk en geladen met hout. De equipage is bij ’s Gravensande aan wal gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 1 januari. Heden is alhier door een smakschip aangebracht een kistje, inhoudende: enige scheepspapieren, twee zilveren horloges, verscheidene muntstukken en andere artikelen. Enige papieren droegen het opschrift JANTJE GOOSSENS, kapt. M.F. Leisler, van Pekela, van Browne, van Santen Co. Canning-Chambers Liverpool. De JANTJE GOOSSENS was een schip (opm: galjoot) van 132 ton en te Nieuwe Pekela te huis behorende. Het schip lag de 21e november te Newcastle in lading naar Harlingen. De bovengenoemde artikelen zijn in de Noordzee opgevist. (opm: zie ook PGC 070368)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 3 januari. In 1867 vertrokken uit de verschillende havens dezer provincie 64 nieuwgebouwde zeeschepen, met een gezamenlijke inhoud van 8.129 tonnen. Onder dat getal waren slechts 5 schepen met 794 tonnen voor rekening van rederijen buiten de provincie. Op 1 januari 1868 stonden op stapel 57 schepen met een vermoedelijke inhoud van 8.050 tonnen. Van deze 57 schepen zijn, zoverre bekend, nog slechts enige kleine verkocht, en er is voor rederijen buiten deze provincie in de grotere soort geen bestelling gedaan.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop aangeboden de Pruisische brik JOHANN CHRISTOPH, gezagvoerder B.P.L. Wehrman, te Altona gebouwd, nieuw gekoperd in mei 1866, groot 292 register tonnen, zoals zij thans ter rede van Batavia is liggende, met complete inventaris.
Nadere informatiën te bekomen bij Büsing, Schröder & Co. (opm: zie JB 150268)

Krant:
  JB - Javabode

Volgens particulier bericht is de PHILIPS VAN MARNIX (opm: fregat), gezagvoerder J. Langenberg, in het laatst van oktober van Batavia naar Nederland vertrokken, te Port Louis (opm: Mauritius) binnengelopen, hebbende met aanhoudende lekkage en daarenboven zeer buiig weder te het kampen gehad. Voortdurend pompen was de leus, wilde men niet naar de kelder gaan. Het is gebleken, dat het schip wel degelijk veel geleden had door het vastraken op het rif nabij Dapoer en de experts te Batavia wel een weinig onvoorzichtig hebben geconstateerd, dat er geen gevaar bestond om de reis naar Europa des niet tegenstaande te vervolgen. Men schat de schade op meer dan een half miljoen. (opm: guldens?) Minstens 3 à 4 maanden zal het schip te Port Louis moeten doorbrengen met het vertimmeren, waarvan het lossen der lading wel zeker het gevolg zal wezen, welke daarenboven niet weinig zal geleden hebben. Men roemt intussen zeer de uitmuntende behandeling en het aangenaam onderhoud aan boord, benevens de zeemanschap van de gezagvoerder. De passagiers waren allen welvarende.


Datum: 05 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 29 november. Het transportschip SOERABAIJA werd te Soerabaija met het beste succes te water gelaten en moet een wel geslaagd product van Indische scheepsbouw zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 november. Vrachten blijven goed gesoutineerd. De successievelijk aankomende schepen vonden dadelijk voordelig emplooi en er zal voor de afvoer van de 9 december te veilen producten weer spoedig scheepsruimte benodigd zijn. Sedert het vertrek van de laatste mail kwamen de volgende charters tot stand.
Naar Rotterdam: Nederlands ROTTERDAM en AUSTRALIE à NLG 100 voor suiker en NLG 95 voor koffie, de eerste te Cheribon en Passaroeang, de laatste te Semarang te laden; CORNELIA MATHILDA NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor rijst, hier te Tagal en Passaroeang in te nemen; DOELWIJK NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, te Semarang en Tagal in te nemen; WHAMPOA NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, te Semarang te laden; MARIA ADRIANA NLG 102 ½ voor suiker, te Soerabaja; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN NLG 100 voor suiker en rijst, NLG 130 voor arak, NLG 110 voor huiden, hier en in de Oosthoek te laden. Engels ZULEIKA werd tot geheime condities opgenomen, om in de Oosthoek te laden.
Naar Amsterdam: Nederlands STAATSRAAD VAN EWIJCK NLG 100 voor suiker, NLG 80 voor tabak, te Soerabaja: ARIA EN BETSY en AMSTELSTROOM NLG 102½ voor suiker, NLG 130 voor arak, NLG 95 voor rijst, de eerste hier en in de Oosthoek, de tweede hier en te Cheribon te laden; BALTIMORE NLG 102½ voor suiker, NLG 100 voor rijst; ZEEBLOEM NLG 100 voor suiker en rijst, hier en te Passaroeang in te nemen.
Onbevracht zijn nog Nederlands OTTO en VREDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 4 januari. Het achter Oostvoorne gestrande schoenerschip JANE SIMPSON is heden met de geborgen inventaris verkocht voor NLG 2.764. Men heeft alle hoop het schip van het strand af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 november. Het Nederlandse schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Krukkenberg, op 17 november met een volle lading van Soerabaja naar Nederland vertrokken, is bij Duifjes Eiland bij Straat Bali gestrand. De gouvernements stomer HERTOG BERNARD, is derwaarts ter assistentie vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 29 november. Het Nederlandse schip (opm: fregat) QUINTET, is de 18e dezer op vendutie verkocht voor NLG 11.000; de inventaris bracht NLG 7.001,75 op. Kopers de firma P. Landberg & Zoon.


Datum: 06 januari 1868


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 januari. Gedurende het jaar 1864 zijn de navolgende schepen van den daarbij gevoegde inhoud hier in- en uitgeklaard, t.w:
                                       Ingekomen:                                     Uitgegaan:
                        Schepen                     Toninhoud       Schepen                     Toninhoud
Nederlandse   417                              48.469             399                              46.658
Engelse           186                              62.884             196                              65.349
Noorwegen      95                               14.586              95                               14.586
Hanoverse       27                                 1.054              38                                 1.506
Deense            6                                     550               10                                    808
Mecklenburg   3                                     541                3                                     541
Zweedse          1                                    142                 1                                     142
Hamburger      1                                    291                 1                                     291
Franse             2                                    293                 2                                     293
                      ------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal              739                         128.720               744                            130.056
Tevens kunnen wij mededelen, dat hier thans zo vele schepen hebben opgelegd als men zelden ziet.
De aanvoer van hout was hier in het afgelopen jaar veel aanzienlijker dan in 1863. Uit de Oostzeese steden Dantzig, Riga, Memel, Stettin, Nerva, Windau en Hamburg werden 71 ladingen, inhoudende 10.285 balken, en uit negentien Noorse havens 307 ladingen met 122.467 balken, dus te samen 378 ladingen 132.752 stuks balken aangevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het Nederlandse schip (opm: bark) BILDERDIJK, kapt. A. Viëtor, van hier naar Batavia vertrokken, is in het Groot Noord-Hollandsche Kanaal, bij Alkmaar ingevroren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 3 januari. De MACHTILDA EN SIMONETTA, van de Congorivier naar Rotterdam, is alhier voor anker gaan liggen, met verlies van voor topmast, groot boven bramsteng, anker, stuurboord verschansing, enz. door aanzeiling in de nacht van 30 december bij Kaap Lezard met een vreemde schoener; een man van het scheepsvolk is aan boord van de MACHTILDA EN SIMONETTA. Men denkt dat het een Spanjaard of Portugees is.


Datum: 07 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. Naar men nader verneemt, is de equipage van het op de 3e januari bij de Hoek van Holland gestrande Nederlandse kofschip (opm: smak) ZAANSTROOM, kapt. T. Visser, van Memel naar Harlingen bestemd, bestaande uit 4 man, door de te ’s Gravesande gestationeerde reddingboot van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. Volgens particulier bericht is de brik (opm: schoener) GOUVERNEUR SCHOMERUS, kapt. Arnold, de 10e november l.l. ter rede van Asensinée (opm: mogelijk het eiland Ascension) gestrand en totaal verloren. De equipage is behouden aan wal gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In het afgelopen jaar zijn voor Dordrecht ingeklaard de volgende schepen, als: 106 met steenkolen, 51 met porseleinaarde en steen, 38 met zout, 4 met staaf- en plaatijzer, 38 met spoorijzer, 13 met gebroken glas, 2 met lijnzaad, 1 met steenkolenteer-olie, 4 met stukgoederen, 4 met raapzaad, 1 met soda-as, 2 ledig scheeps, 1 met ruw ijzer, 2 met gemalen vuursteen, 1 met slijp- en molensteen, van Groot-Brittannië; 53 met hout, 20 met lijnzaad, 2 met hennip, 1 met pik en teer, 1 met rogge, van Rusland; 5 met teer, 13 met hout, 2 met stafijzer, van Zweden; 29 met hout, 6 met stokvis en levertraan, van Noorwegen; 38 met hout, 1 met tarwe, 2 met zaad, 2 met boekweit, van Pruisen; 1 met zaad van Mecklenburg; 2 met boekweit, 1 met vuursteen, van Frankrijk; 2 met marmer, 5 met zwavel, 1 met lijnzaad, van Italië; 1 met vijgen van Portugal; 8 met suiker, koffij, tin enz, van Java; 3 met hout, van Amerika; 1 met zaad, van Egypte; 5 met rijst, van Engels Oost-Indië. Totaal 472 ingekomen schepen, metende 93.907 tonnen, tegen 438 schepen, metende 88.182 tonnen in 1866.
Uitgeklaard: 158 met ballast, 5 met koeken, 125 met zwavelkies, 28 met bruinsteen, 3 met stukgoederen, 1 met lijnzaad, 3 met beenderen, 7 met hoepen, 4 met vaat- en kuipwerk, 1 met kalk-as, 1 met kalksteen, 4 met hout, 1 met uien, naar Groot-Brittannië; 50 met ballast, 1 met hoepen, 1 met dakpannen, naar Noorwegen; 1 met ballast, 1 met ruw ijzer, naar Zweden; 5 met ballast, 9 met spoorijzer, 1 met oud ijzer, naar Pruisen; 2 met hoepen, naar Hamburg; 16 met ballast, 3 met tras en retorten, 4 met dakpannen en hoepen, naar Rusland; 1 met stukgoederen, naar Java; 1 met stukgoederen, naar Italië; 1 met pijpaard, naar Spanje; 1 met hout, naar Rusland. Totaal 439 uitgaande schepen, zijnde 19 meerder dan in 1866.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Volgens brief van kapt. Veldhuis, voerende het schip PHOENIX, van Petersburg naar Londen, was hij 1 januari nog te Elseneur liggende, en zou daar overwinteren, zijnde reeds een week tevoren, na van de schade hersteld en de lading weder te hebben ingenomen, door stormweder verhinderd de reis voort te zetten. De reparatiekosten hadden ongeveer Lst. 760 (opm: mogelijk £st = Pound Stirling) bedragen, waarvoor de kapitein bodemarij genomen had.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K. Tjebbes te Workum zal op vrijdag den 10 januari 1868 verkopen, des namiddags 1 uur, in de Zwaan aldaar een best tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 25 ton, met daarbij behorend best zeil, Drentse fok, stagfok en verdere inventaris, laatst bevaren door wijlen Sjouke Hermanus Faber, en thans liggende aan het Dwarsnoord te Workum, geboden NLG 730. Te aanvaarden acht dagen na de toewijzing.


Datum: 08 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed in de ouderdom van 64 jaren mijn waarde echtgenoot Johan Dirk Nordlohne, ridder der orde van de Rode Adelaar 4e klasse, in leven oud-koopvaardij kapitein.
Rotterdam, 4 januari 1868, G.J. Nordlohne - Van Litsenborgh

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 4 januari. Het schoenerschip, waarmee het Nederlandse brikschip MACHTILDA EN SIMONETTA in aanzeiling is geweest, vooronderstelt men dat de EMMA, kapt. Fremoya is geweest. Het is bevestigd dat het schoenerschip zonder lichten was aan stuurboordboeg; het brikschip is aan stuurboordzij aangezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hogsthorpe, 6 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schoenerschip ANNA, van Wemyss Colliery (Schotland) naar Bremerhaven bestemd en geladen met steenkolen, bij Anderby op de hoogte van Alford op strand geraakt; het schip is zeer lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 2 januari. Het met haver en papier geladen en van hier naar Londen bestemde schip ZWAANTJE, kapt. Carstens (opm: buitenlander), is gisteren uit zee teruggekomen en naar Neuharlingersiel gezeild; het schip moet lek zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Voor de overvoer van 1100 ton steenkolen van Newcastle-on-Tyne naar Cheribon is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij aangenomen het alhier te huis behorende schip JOHANNA MARIA, kapt. M.A. Overgaauw, tot de vracht van NLG 39,20 per in te nemen last.


Datum: 09 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Volgens bericht van kapt. Bakker, voerende het galjootschip HENDRIKA MARGARETHA, was hij van de 5e op de 6e dezer voor de Goeree ten anker gekomen, zonder enige loodsboot buiten gezien te hebben. In de morgen van 6e dezer alzo ten anker liggende voor tegenwind en ijsgang, kwamen de ijssloepen van de Goereese haven hem assistentie aanbieden, waarvan hij tot behoud van schip en lading heeft gebruik gemaakt en is het schip, met behulp van de ijssloepen in de avond van 6e dezer behouden te Hellevoetsluis binnengebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 januari. Blijkens een vergelijkende opgave, in de Staats-Courant van heden voorkomende, der schepen, waarvoor gedurende de jaren 1866 en 1867 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt, bedroeg dit getal in 1866 101 schepen, te zamen metende 13.502 lasten, tegen 97 schepen, metende 12.798 lasten in 1867.
Neemt men afzonderlijk de driemastschepen, dan zijn in 1866 16 nieuwe schepen in de vaart gebracht, metende 6.583 lasten, en in 1867 slechts 11, metende evenwel 6.412 lasten.
In 1866 zijn 7 buitenlands gebouwde schepen in de vaart gebracht, metende 1.034 lasten, en in 1867 negen, metende 1.663 lasten, derhalve hoofdzakelijk kleinere schepen.
Onder het getal grote schepen in 1867 in de vaart gebracht, behoorden twee clipperschepen met stoomvermogen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 januari. De stoomboot ADA VAN HOLLAND, tussen Texel en het Nieuwediep dienst doende, heeft de 2e dezer haar dienst gestaakt wegens het menigvuldige ijs in zee; de communicatie met de vaste wal zal nu per ijssloep worden onderhouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Beiroet, 21 december. Volgens hier ontvangen bericht is het schip (opm: galjoot) ZUIDLAREN, kapt. J.P.L. Drenth, van Amsterdam herwaarts, te Shediak gestrand, en niet verongelukt, zo als in ons nummer van 27 december is gemeld.


Datum: 10 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Ten gevolge van de afschaffing van het sedert jaren in gebruik zijnde stelsel van beurtbevrachting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor de overvoer van producten van Java naar Nederland, heeft de maatschappij dezer dagen de rederijen uitgenodigd tot een inschrijving op de bekende condities ten vorige jare vastgesteld en waarvan indertijd is melding gemaakt.
Gisteren had alsnu ten kantore van de directie in het openbaar de opening van de ingekomen inschrijvingsbiljetten plaats en wel met het navolgende resultaat:
Ingeschreven zijn de navolgende schepen: GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam, 396 last, naar Amsterdam NLG 94,79; HELENA HENRIETTE, van Amsterdam, 243 last, naar Amsterdam NLG 109,50; NEDERLAND EN ORANJE, van Amsterdam, 319 last, naar Amsterdam NLG 93, naar Rotterdam NLG 94; CONSTANCE, van Amsterdam, 381 last, naar Amsterdam NLG 120; CELEBES, van Amsterdam, 250 last, naar Amsterdam NLG 110; MARIA ELISE, van Amsterdam 398 last, naar Amsterdam NLG 100; GALILEÏ, van Amsterdam, 392 last, naar Amsterdam NLG 104,43, naar Rotterdam NLG 104,43, naar Dordrecht NLG 109,43; MENTOR, van Amsterdam, 294 last, naar Amsterdam NLG 104,43, naar Rotterdam NLG 104,43, naar Dordrecht NLG 109,43; PETRONELLA, van Amsterdam, 295 last, naar Amsterdam NLG 109; CHRISTINE, van Amsterdam, 250 last, naar Amsterdam NLG 109; WIJK AAN ZEE, van Amsterdam, 385 last, naar Amsterdam NLG 105; PASSAROEANG, van Amsterdam, 325 last, naar Amsterdam NLG 99; JUPITER, van Amsterdam, 387 last, naar Amsterdam NLG 117; MARIA, van Amsterdam, 255 last, naar Amsterdam NLG 108,25; BARON VAN HEEMSTRA, van Middelburg, 397 last, naar Middelburg NLG 102; KONING WILLEM II, van Amsterdam, 383 last, naar Amsterdam NLG 98; WALCHEREN, van Middelburg, 234 last, naar Amsterdam NLG 109,94, naar Rotterdam NLG 104,74, naar Dordrecht NLG 104,74, naar Schiedam NLG 104,74, naar Middelburg NLG 104,74; REGINA MARIS, van Middelburg, 399 last, naar Amsterdam NLG 109,94, naar Rotterdam NLG 104,74, naar Dordrecht NLG 104,74, naar Schiedam NLG 104,74, naar Middelburg NLG 107,74; HELLEVOETSLUIS, van Dordrecht, 333 last, naar Amsterdam NLG 100, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 95, naar Schiedam NLG 95; MAARTEN VAN ROSSEM, van Rotterdam, 381 last, naar Amsterdam NLG 104, naar Rotterdam NLG 94, naar Dordrecht NLG 96, naar Schiedam NLG 95, naar Middelburg NLG 99; IDUNA, van Rotterdam, 161 last, naar Amsterdam NLG 102,50, naar Rotterdam NLG 102,50, naar Dordrecht NLG 102,50, naar Schiedam NLG 102,50, naar Middelburg NLG 102,50; HAEMSTEDE, van Zierikzee, 391 last, naar Middelburg NLG 99,95; CATHARINA MARIA, van Zierikzee, 398 last, naar Middelburg NLG 99,95; JACOBUS CHRISTINA, van Amsterdam, 240 last, naar Amsterdam NLG 97,45; AZIA, van Amsterdam, 235 last, naar Amsterdam NLG 97,45; NIEUWE WATERWEG, van Alblasserdam, 744 last, naar Amsterdam NLG 94,89, naar Rotterdam NLG 94,89, naar Dordrecht NLG 94,89, naar Schiedam NLG 94,89, naar Middelburg NLG 94,89; S. VAN HEEL, van Alblasserdam, 392 last, naar Amsterdam NLG 104,84, naar Rotterdam NLG 104,84, naar Dordrecht NLG 104,84, naar Schiedam NLG 104,84, naar Middelburg NLG 104,84; EENSGEZINDHEID, van Amsterdam, 228 last, naar Amsterdam NLG 107,50; LOUIS MEIJER, van ’s Gravenhage, 399 last, naar Amsterdam NLG 105, naar Rotterdam NLG 98,50, naar Dordrecht NLG 98,50, naar Schiedam NLG 98,50, naar Middelburg NLG 99,50; ERASMUS, van Rotterdam, 655 last, naar Amsterdam NLG 95, naar Rotterdam NLG 89, naar Dordrecht NLG 91, naar Schiedam NLG 90, naar Middelburg NLG 94; ANNA, van Rotterdam, 441 last, naar Amsterdam NLG 102,50, naar Rotterdam NLG 95, naar Dordrecht NLG 97,50, naar Schiedam NLG 95, naar Middelburg NLG 97,50; HONGBIJ, van Alblasserdam, 399 last, naar Amsterdam NLG 94,89, naar Rotterdam NLG 94,89, naar Dordrecht NLG 94,89, naar Schiedam NLG 94,89, naar Middelburg NLG 94,89; BILDERDIJK, van Rotterdam, 399 last, naar Amsterdam NLG 103,50, naar Rotterdam NLG 99,50, naar Dordrecht NLG 101, naar Schiedam NLG 100. De schepen moeten in de volgende maand zeilklaar liggen, of, die reeds op uitreis zijn, vóór of op 10 juni e.k. op Java disponibel gesteld worden. Over enige dagen zal de Handelmaatschappij op de gedane aanbiedingen een besluit nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Gedurende het jaar 1867, zijn te Pillau aangekomen 1.603 schepen, waarvan 136 onder Nederlandse vlag en zijn van daar vertrokken 1.507 schepen.
Aldaar was op 31e december nog onder lossing liggende het stoomschip ANNA PAULOWNA, terwijl te Koningsbergen overwinterden de schepen BORDEAUX, kapt. M. Ouendag Hzn en JACOBA GESINA, kapt. Kramer; het laatste beladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 7 januari. Heden is alhier gearriveerd het Nederlandse schoenerschip AALTJE, kapt. T.J. Hoedemaker, van Memel naar Antwerpen bestemd; het zal vermoedelijk binnen deze haven komen, zijnde de communicatie door ijsgang verstoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Egersund, 26 december. Het kofschip MARIE, kapt. Jacobs, van Dantzig met een lading eikenhout naar Dordrecht bestemd, heeft de boegspriet verloren en andere schade bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Den 3 december 1867 op Ameland aan strand gespoeld zijnde enig zeil en touwwerk; voorts wrakhout, een gedeelte van een schoenerschip, waarachter staat SOLID – Tvedestrand (haven aan de Noorse Z-kust), en twee kisten met enige zeemans kledingstukken, zo worden de eigenaren daarvan opgeroepen dezelven, of wel het provenu (opm: de opbrengst), te reclameren bij den burgemeester van Ameland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een oud veerschip, groot 20 ton, en ene beste praam met luiken, groot 8 ton, bij S.P. Boorsma, scheepstimmerbaas te Oostermeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een hektjalk, groot 44 ton, met complete inventaris, ankers en ketting en verder toebehoren, zoals het is bevaren door J.R. Visser, liggende aan de scheepstimmerwerf van B. Barkmeijer te Noordhorn.


Datum: 11 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende vier schepen, als:
Voor Amsterdam: NEDERLAND EN ORANJE kapt. P. Haasnoot, 319 lasten, vracht NLG 93,00; GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Hillenius, 396 lasten, vracht NLG 94,79.
Voor Schiedam: ERASMUS, kapt. C.J.D. Hulshof, 655 lasten, vracht NLG 90,00; HONIGBIJ, kapt. J. van der Valk Dz, 399 lasten, vracht           NLG 94,89.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Het barkschip RANGER, dat met het te Lissabon binnengelopen schip JOHANNA, kapt. Ouwehand, van Amsterdam naar Makassar, in aanzeiling is geweest, is te St. Vincent met verlies van de fokkemast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 januari. Heden was alhier voorgaats het Nederlandse kofschip WELDAAD, kapt. S.J. Voogd, van Windau naar Rotterdam bestemd; wegens het menigvuldige ijs is het echter naar Engeland gezeild.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar men verneemt, is aan kapt. W. Todd, van de Engelse stoomboot JOSEPH STRÄKER, door assuradeuren te Rotterdam ten geschenke gegeven een gouden horologie met inscriptie, wegens hulp door hem verleend op 3 oktober l.l. aan de stoomboot ARY SCHEFFER.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden hektjalk, genaamd GETRUIDA, groot 42 zeetonnen, liggende in de Haven van Delfzijl. Te bevragen bij de eigenaar T.A. Pronk, aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het welbezeild Nederlands Kofschip CATHARINA ALIDA, groot 84 ton, met uitmuntende inventaris.
Te bevragen bij de eigenaar H.J. Feiken, te Zoutkamp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt op dinsdag 21 januari 1868, des avonds te 7 uur, in het Hotel De Unie van Mej. de Weduwe Duintjer te Veendam publiek à contant te verkopen het in de Nederlanden te huis behorende schoener-kofschip genaamd AGNES THEKLA, thans liggende te Delfzijl, groot 97 ton, tot dusverre bevaren door kapt. S.M. Holte, over welk schip NLG 2.000 kan blijven staan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op woensdag 19 januari 1868, des avonds te 7 uur, ten huize van Mej. de Wed. Duintjer te Veendam, ten verzoeke van de erven Mej. de Wed. J.H. Doornbosch te Veendam, publiek verkopen 1/60e aandeel in het kofschip BELLINA, kapt. K. Vlas Pot te Nieuwe Pekela, onder directie van de boekhouder Kranenborg te Oostwold. (opm: bekort, niet opgenomen is het land, dat mede wordt verkocht).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Volgens particulier schrijven is de PHILIPS VAN MARNIX, die wegens een bekomen lek te Mauritius was binnengelopen, aldaar in het dok gesleept, ten einde gebreeuwd en opnieuw gekoperd te worden. De schade aan de lading bepaalde zich tot 1.700 balen koffie, die tegen vrij hoge prijzen van de hand zijn gezet.

Krant:
  JB - Javabode

De ’s-GRAVENHAGE. Voor- en nadelen van het hulpstoomvermogen.
De verschillende beoordelingen, waarvan de ’s-GRAVENHAGE is blootgesteld, doen ons met genoegen hier een plaatsje inruimen voor enige mededelingen van iemand die zeker alleszins in staat is om over de kwestie een juiste zienswijze te hebben, n.l. de heer Bok, gezagvoerder van het genoemde vaartuig. Hij beweert het volgende:
Het is op de eerste reis der ’s-GRAVENHAGE gebleken, dat het schip met een voortgang van 4 à 6 mijlen gemakkelijk de stille gordels tussen de passaten doorstoomt; dat het, in de nabijheid van land door stilte of tegenwind overvallen, spoedig onder stoom de plaats van bestemming kan bereiken, wat vooral van belang is in de nabijheid van een haven, en dat het, hoewel langzaam, met volle lading en tuig tegen een doorstaande westmoesson kan opwerken. Dat alles heeft het boven een zeilschip voor, en bovendien is het duidelijk, dat een vaartuig met hulp-stoomvermogen, indien het tevens een goede zeiler is, zeker kan zijn, geregeld snelle reizen te maken.
De nadelen van het hulp-stoomvermogen zijn in de eerste plaats: grote uitgaven.
De ’s- GRAVENHAGE heeft gekost NLG 521.000, waarvan NLG 70.000 aan machine en toebehoren; de uitgave aan steenkolen van Nederland naar Indië en gedurende het verblijf alhier bedraagt NLG 9.000; bovendien zal aan de Kaap de Goede Hoop nogmaals voor NLG 4.000 steenkolen moeten worden aangekocht. Hierbij moet echter worden in het oog gehouden, dat deze eerste reis een proefreis was, en als zodanig bijzonder kostbaar. Op een volgende reis zal op de steenkolen veel kunnen bespaard worden, door heen- en terugreis genoegzame voorraad uit Europa mede te brengen, desalniettemin zal de uit- en thuisreis toch steeds minstens NLG 35.000 kosten, want bij de uitgave voor brandstof moeten gevoegd worden de uitgave voor personeel, assurantie-premie, enz. enz, voorts de interest van het kapitaal.
Een tweede nadeel is, dat door de ruimte, benodigd voor stoommachine en brandstof, deze reis minstens NLG 15.000 minder aan retourvracht wordt gemaakt. De belangrijke som van NLG 35.000 per reis kan niet worden gedekt door het vervoer van passagiers, en het continueren der onderneming zal dus nadelig zijn voor de aandeelhouders, tenzij door het Gouvernement subsidie worde verleend, of steeds troepen worden medegezonden, op de uitreis minstens 150 en op de tehuisreis minstens 100 hoofden, en tenzij verder de lading steeds kunne bestaan uit gouvernementsproducten, in de nabijheid van Batavia in te nemen, zodat het schip de reis in 7 maanden uit en thuis kan doen. Alsdan zoude deze onderneming nog voor verbetering en uitbreiding vatbaar zijn, hoewel wij ons vooreerst niet mogen voorstellen stoomschepen in de vaart te brengen rond de Kaap de Goede Hoop, zo als de kortelings langs landengte van Suez in dienst gestelde Engelse transportschepen, waarvan elk misschien aan jaarlijks onderhoud evenveel kost als de uitgave voor het gehele troepenvervoer tussen Nederland en Java in datzelfde tijdsbestek bedraagt, terwijl niet minder dan twee dergelijke transportschepen voor het jaarlijks vervoer van troepen tussen Nederland en Java benodigd zijn.


Datum: 13 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris J. van der Bent zal op vrijdag de 17e januari 1868, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van zijn principaal, op het marktplein te Brouwershaven, publiek om contant geld verkopen een gedeelte van de geredde inventaris van het gestrande Hamburger barkschip CLAUS HEYDORN, waaronder 3 ankers, trossen, blokken, staand en lopend want, sloep met riemen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd.
Nadere informaties te bekomen ten kantore van genoemde notaris en aan de heren Van Maenen en Van Bochove te Brouwershaven.


Datum: 14 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 januari. Volgens telegrafisch bericht uit het Nieuwediep is het Noorse brikschip AURORA, kapt. Christiansen, gisteren van daar naar Fredrikstad vertrokken, op de Haaks gestrand.


Datum: 15 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 januari. Gisteren is bij het uitzeilen in het Westgat op de Bol gestrand het Noorse brikschip AURORA, kapt. Christensen, bestemd naar Frederikstad; de equipage heeft het schip verlaten en is alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 12 januari. Het Nederlandse stoomschip ANNA PAULOWNA heeft, van Pillau naar Amsterdam bestemd en alhier tot completering van de lading binnenlopende, heden met slechts geringe moeite de haven bereikt. Kapt. D. van Wijck rapporteert tussen Bornholm en de Pruisische kust 6 uren door vastzittend ijs gestoomd te hebben en heeft ten zuiden van Pillau ook ijs aangetroffen; de Fehmarn Belt werd gisteren zonder enige zwarigheid gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 6 december. Het schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Langenberg, van Batavia naar Rotterdam bestemd, hetwelk de 15e november alhier lek is binnengelopen, heeft de lading gelost en in het droge dok verhaald om afgetuigd, gekalefaterd en opnieuw gekoperd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 15 december. De equipage van het Nederlandse schip MARGARETHA SIMONETTA, kapt. Hoffman, van Batavia naar Amsterdam bestemd, hetwelk alhier de 12e dezer is binnengelopen, heeft geweigerd om de reis met het schip te vervolgen, voorgevende dat het lek was. Een onderzoek is ingesteld, waarna er bevonden is dat [het schip] de grootste hoeveelheid water gedurende de reis op de 20e en 21e november maakte en wel vier duim per uur en alhier op de rede slechts 3/8 duim per uur, waardoor het door de expert aanbevolen is de reis te vervolgen. De kapitein had het voornemen om daaraan gevolg te geven, zodra hij andere manschappen aan boord had, voor de plaats van diegenen die geweigerd hadden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de vreselijke orkaan, die de 29e oktober (opm: 1867) op het West-Indische eiland St. Thomas heeft gewoed, hebben de volgende Nederlandse schepen schade geleden:
-          De Nederlandse brigantijn MARIA ANNA zit op strand en is masteloos.
-          De Nederlandse brigantijn ANTJE (opm: zie NRC 290168 en PGC 010268) en de schoener JULIET zijn masteloos en beschadigd.
-          De Nederlandse schoener AMALIA is gezonken.
(opm: zie ook NRC 231167 en LC 261167)


Datum: 16 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 januari. De monitor PANTER, voor rekening van het Nederlands Gouvernement bij de heren Laird Brothers te Birkenhead in aanbouw, is de 14e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Gedurende het jaar 1867 is het Eiderkanaal gepasseerd door 3.902 schepen, waarvan 364 onder Nederlandse vlag; aldaar (Rendsburg) overwinterden de schepen HENDRIKA, kapt. Velvis, van Stettin naar Schiedam, ANDREAS, kapt.Greiff, van Dantzig naar Dordrecht, TRIENTJE MEYER, kapt. Tonkens en ALBERDINA, kapt. Kruizinga, beide van Dantzig naar Hamburg en LUDWIG, kapt. Ebeling, van St. Petersburg naar Leer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 13 januari. Het schip CONCORDIA, kapt. J. Wijgers, van Savanilla naar Bremen bestemd, is heden alhier binnengelopen met verlies van de fok en voormarszeil, alsmede ra’s enz, en met meer andere schade, zijnde in aanzeiling geweest met een brikschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 14 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schip ENTREPRISE, kapt. Westerdijk, komende van Montevideo, alhier de 10e dezer lek en met schade aan zeilen en boten en verschansingen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rio de Janeiro, 10 december. Het Nederlandse schip (opm: brik) JANNA ADRIANA, kapt. P. Franken, hetwelk alhier de 17e oktober lek is aangekomen, nadat het op strand had gezeten, is afgekeurd en voor 7.000 milreis verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 14 januari. Van het hier t’huis behorend schoenerschip WICHERDINA, kapt. Van Dijken, de 14e november l.l. van Dantzig naar Hull vertrokken en de 26e daaraanvolgende Elseneur gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. W. Laman Trip, notaris te Groningen, zal op nader te bepalen tijd en plaats, publiek worden verkocht het schoenerschip genaamd PERSA, groot 156 tonnen, gebouwd in 1863, geclassificeerd bij Veritas 3/3 G 1.1. voor 7 jaren, opnieuw nagezien en gezinkt in 1866, met al zijn rondhouten, staand en lopend want en complete inventaris, invoege hetzelve is liggende te Rotterdam; wordende thans bevaren door de kapt. B.F. Sonius en vroeger door wijlen de kapt. A.P. Drenth.


Datum: 17 januari 1868


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen tot de 5 maart bij de weduwe S.A. Nieuwland te Deinum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 16 januari. Eergisteren nacht is bij Ameland gestrand de Belgische vissloep ST. ANTONIUS, schipper Jan Outte, te huis behorende te Oostende. De zes opvarenden zijn gered. Het schip is verloren te achten, en van de tuigage zou weinig kunnen worden geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 16 januari. De kapitein ter zee J.E. de Man, commanderende Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, heeft aan het departement van marine per telegram bericht, dat hij den 8 dezer, op zijn tocht van Barcelona naar Toulon, door stormweder, verplicht is geweest de haven van Mahon binnen te lopen. De genoemde bodem had veel schade geleden, vooral aan sloepen en zeilen. Ongelukken zijn er echter niet te betreuren, genietende de equipage een goede gezondheid.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.W.H. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen. zal op woensdag den 29 januari 1868, des namiddags ten 5 ure, in de Korenbeurs te Harlingen, in het openbaar provisioneel verkopen een overdekt tjalkschip, genaamd de JONGE JAPPE, gemeten op 11 el 91 duim lengte, 3 el 59 duim wijdte en 1 el 78 duim holte, geijkt op 76 ton, met complete inventaris, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, in eigendom toebehorende aan Hielke de Boer.
(opm: LC 310168 meldt dat geboden is NLG 804)


Datum: 18 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ancona, 11 januari. De lading suiker van het schip (opm: galjoot) HELENA FLORENTINA kapt. B.C. Rozenberg, hetwelk alhier de 9e dezer is aangekomen, wordt gemeld dat ze beschadigd is; door het stormachtig weer kon men ze nog niet aan land brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 15 januari. Te Vlissingen is in de haven gekomen de Nederlandse hoeker KLEINKINDEREN, kapt. P. van der Wal, geladen met zwavel, komende van Italië, bestemd naar Vlaardingen.


Datum: 19 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Op maandag 27 januari 1868 zal te Brouwershaven publiek worden verkocht: Het Amerikaans brikschip REBECCA SHEPHERD, met al deszelfs inventaris, staand en lopend want, ankers, kettingen etc, zo als hetzelve aldaar aan de duc d’alven is liggende.
Nadere informatien te bekomen bij kapt. R. Beaston of bij de Agenten Wambersie & Zoon, te Rotterdam, en Van Maenen & van Bochove, te Brouwershaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Het Nederlands schip JONGE EDUARD, kapt. Kretschmer (opm: bark, kapt. J.B.T.S. Büchner), van Suriname herwaarts is, volgens telegram uit Ramsgate, van gisteren, aldaar lek, met verlies van anker, ketting en enige tuigage, binnengesleept; overigens alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 17 januari. Het Nederlands barkschip JONGE EDUARD, kapt. Kretschmer (opm: bark, mogelijk kapt. J.B.T.S. Büchner), van Suriname naar Amsterdam, is alhier voorzien geworden met een anker en 90 vadems ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 december. Het barkschip MARIA ADOLFINA, kapt. Bakker, de 27e november uit Batavia naar Nederland vertrokken, is lek uit zee teruggekomen en moet lossen om nagezien te worden. De lading is beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 januari. Zr.Ms. ramschip de SCHORPIOEN, voor rekening van het Nederlandse gouvernement in aanbouw bij de Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée is de 18e dezer te La Seyne, in de nabijheid van Toulon, met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Binnenlandsche Schroef-Stoomboot-Reederij te Dordrecht:
- In directe aansluiting voor het vervoer van goederen aan de Moerdijk met de Spoorweg-Maatschappij Grand Central Belge van en naar België, Frankrijk en Zwitserland en met de Staats-spoorweg van en naar Eindhoven-Maastricht; Eindhoven-Luik (Vivegnis) en Liers-Ans, beide volgens te bekomen speciale tarieven, met de stoomboten DORDRECHT No.1-6.
- Dienst tussen Dordrecht, Gouda en Amsterdam, en daartussen gelegen plaatsen.
Tot het vervoer van passagiers, goederen en het slepen van schepen.
Vertrek van Dordrecht, zondags, dinsdags en donderdags, ’s morgens ten 5 ure.
Vertrek van Moerdijk, zondags, dinsdags en vrijdags.
Vertrek van Amsterdam, zondags, woensdags en vrijdags, ’s morgens ten 7 ure.
Agent te Dordrecht, ten kantore der directie.
Agent te Gouda, J. van Aalst, Vest.
Agent te Amsterdam, A. Henke, Binnen-Amstel bij de Amstelstraat.
- In directe verbinding te Amsterdam met de Zwolsche Stoomboot-Maatschappij op Zwolle, en met de beurtschipper K. Engel op Zaandam, zonder kosten van overlading.
- Dienst tussen Dordrecht, Schoonhoven en Utrecht, en daar tussen gelegen plaatsen
tot het vervoer van passagiers, goederen en het slepen van schepen.
Vertrek van Dordrecht, vrijdag, ’s morgens om 6 uur.
Vertrek van Moerdijk, woensdag.
Vertrek van Utrecht, dinsdag ’s morgens om 8 uur.
Agent te Dordrecht, ten kantore der directie.
Agent te Utrecht, H. en P. Bouman.
- Dienst tussen Dordrecht-Rotterdam-Delfshaven-Schiedam en Arnhem-Doesborgh-Zutphen, en tussen gelegen plaatsen, voor het vervoer van goederen en het slepen van schepen.
Vertrek van Dordrecht naar Arnhem, zondags ’s morgens om 5 uur.
Vertrek van Arnhem naar Doesborgh, dinsdags ’s morgens om 9 uur.
Vertrek van Zutphen naar Doesborgh, dinsdags ‘s morgens om 8 uur.
Vertrek van Doesborgh naar Dordrecht, woensdags ’s morgens om 4 uur.
Vertrek van Dordrecht naar Rotterdam, Delsfhaven en Schiedam, donderdags ’s middags om 12 uur.
Vertrek van Rotterdam naar Dordrecht, vrijdags ’s middags om 12 uur.
- In directe verbinding te Dordrecht met de stoomboot van de heer Sillevis voor goederen van en naar Delft en ’s gHge, zonder kosten van overlading.
Agenten te Dordrecht ten kantore der directie; te Rotterdam, R.W. Diesch Haringvliet; te Schiedam, C.J.F. Beukers; te Arnhem, A.P. Timmermans; te Doesborgh, J.H. Käster; te Zutphen, J. v.d. Stroom.
Commissarissen D.A.N. Vriesendorp, J.C. Déking Dura en A.J. Verbeek v.d. Sande, directeur J.J.B.J. Bouvy.


Datum: 21 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schip HENDRIKA, kapt. v.d. Valk, van Java naar Schiedam bestemd, zaterdag onder Duins gearriveerd, en was des nachts, bij stormweder, verplicht beide ankers en kettingen te laten slippen, ten einde aanvaring te voorkomen. Het schip is van anderen voorzien, ondervond verder geen schade, heeft een Hollandse loods aan boord en zou bij de eerste gelegenheid de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Heren assuradeuren, belanghebbenden bij het Nederlands schip JONGE EDUARD, kapt. Büchner, van Suriname herwaarts, met schade te Ramsgate binnengesleept (opm: zie NRC 190168), gelieven zich aan te melden bij de Secretaris der Vereeniging van Assuradeuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Volgens brief van kapt. H.R. Veldhuis, voerend het Nederlands schip PHÖNIX (opm: schoener PHOENIX), van St. Petersburg laatst van Elseneur naar London, d.d. Holmstad (opm: Halmstad) 19 dezer, lag hij 1½ mijl ten N. dier haven in het ijs vast. Volgens telegram van Elseneur van heden, was een stoomschip van daar afgezonden, ter assistentie van dit en meerdere daar in het ijs zittende schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Volgens brief van het Nederlands schip ANNA MARGARETHA (opm: kapt. C.E. Hoeksema), met haver naar London bestemd, d.d. Wrangebeck (Zweden) 10 dezer, was hij aldaar ingevroren; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 januari. Heden is alhier binnengelopen het schip CERES, kapt. Ydo, met steenkolen van Newcastle naar Lissabon, met ingeslagen verschansing enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 18 januari. Het schip JACOB, kapt. Fruneau, van Rotterdam naar Shields bestemd, is de 19de december alhier binnengesleept geworden met ingeslagen boeg, weggeslagen boegspriet en andere zware schade, zijnde de vorige dag omstreeks 10 mijlen ten oosten van Flamboro’ Head met een klein schoenerschip in aanzeiling geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 15 januari. Het schip ZWAANTJE, kapt. Carstens, van Carolinensiel naar London bestemd, ’t welk alhier de eersten dezer lek uit zee is teruggekomen en dat naar Neuharlingersiel door het ijs zoude willen gaan voor reparatie, heeft de lading in een ander schip gelost (gehuurd in de plaats van een pakhuis), zal nu door een kanaal ’t welk in het ijs voor het schip gehakt is, naar Neuharlingersiel geloodst worden voor 50 rijksdaalders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 18 december. Het Nederlands brikschip HELIOS, heeft al de ra’s verloren uitgezonderd de grote boom, ’t welk zwaar beschadigd is; het zal nutteloos zijn om hem te herstellen; de lading is met enige lichte schade gelost.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 20 januari. Naar wij met genoegen vernemen, zal eerstdaags bij de heren C. Gips en Zonen alhier, weder de kiel worden gelegd voor een voor Japanse rekening te bouwen schroef-stoom-oorlogsschip.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 20 januari. Bij besluit van 4 november 1867, heeft Z.M. op het verzoekschrift van P.H.C. van Noorden, notaris te Papendrecht, HD bewilliging verleend op de akte, houdende wijziging van de akte van oprichting der naamloze vennootschap Sliedrechtsche Stoomsleepmaatschappij, gevestigd te Sliedrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt ten verzoeke van zijn principalen op woensdag 5 februari 1868, des avonds te 7 uur, in het Hotel De Unie, van Mej. Duintjer, te Veendam, tegen contante betaling, publiek te verkopen het in 1867 gezinkt brikschip, genaamd GEERT HERWIG, groot 179 ton, thans liggende te Rotterdam, bevaren door kapt. Th. Smit, in 1858 van de Werf van de scheepsbouwer R.F. Berg nieuw uitgehaald, en bij Veritas geclassificeerd 3.3. 1.1.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te V eendam, gedenkt op maandag de 27e januari 1868, des avonds te 7 uur, in het hotel Evers van de logementhouder J. Doewes, ten verzoeke van kapt. S.P. Gruppelaar, tegen contante betaling publiek te verkopen:
het in den jare 1851 nieuw uitgehaald schoener-kofschip HILLECHIENA, groot 107 zeetonnen, hebbende nog klasse 5/6 G. 2.1, en zulks met al deszelfs opgoederen, zoals hetzelve te Harlingen is liggende.


Datum: 22 januari 1868


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Engelse barkschip ELIZE is woensdag j.l. (opm: 15 januari) te Kaliegewee op strand gezet wegens lekkage, bekomen door het hevig slingeren van het schip op de rede alhier. De gezagvoerder wil een commissie vragen, teneinde te onderzoeken, of het schip nog de kosten der benodigde reparatie waard is, en zo niet, het als wrak te verkopen.


Datum: 23 januari 1868


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 22 januari. Van het hier te huis behorend schip GEBROEDERS (opm: kof VIER GEBROEDERS), kapt. B.J. Muntendam, op 4 december l.l. te Londen zeilklaar en volgens particulier bericht den 11de dito van daar met lijnzaad naar Amsterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen, en is alzo hoogst waarschijnlijk totaal verongelukt (opm: zie PGC 280568).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het schip VIER GEZUSTERS, kapt. S.K. Otto, van Batavia in Texel binnen, heeft van af de Wester-eilanden (opm: Azoren) veel storm doorgestaan, en daarin schade aan zeilen enz. geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het schip HENDRIKA, kapt. Van der Valk, van Batavia naar Nederland, heeft twee ankers en kettingen verloren, doch is van een en ander te Deal weder voorzien geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Hoekstra, voerende het schip ANNA MARGARETHA, met haver naar Londen bestemd, d.d. Wrangebeck (Zweden) 10 dezer, was hij daar ingevroren; alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. Veldhuis, voerende het schip PHOENIX van Petersburg, laatst van Elseneur naar Londen, d.d. Halmstad 19 dezer, lag hij 1½ mijl ten Noorden dier haven in het ijs vast. Ter assistentie van dit en meerdere in het ijs zittende schepen is een stoomschip uit Elseneur afgezonden.
Van de 21ste. Volgens heden ontvangen telegram uit Elseneur, was de PHOENIX, kapt. Veldhuis, door de equipage verlaten en met assistentie van het tot dat einde afgezonden stoomschip daar binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 22 januari. Scheepsvrachten. Bij de heropening der scheepvaart, is zaterdag Sh.18/- besteed voor Londen of Oostkust per gewicht, terwijl zondag is besteed Sh.18/- en GBP 2,- gratificatie per maat.
Gisteren is gedaan Sh.18/- voor schepen elders liggende; terwijl voor een hier liggend schip Sh.19/- werd besteed, alles per gewicht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt, op vrijdag 31 januari 1868, des avond te zes uur, ten huize van de logementhouder J.P. Scherpbier te Oude Pekela publiek te verkopen het in den jare 1846 nieuw gebouwde schoener-kofschip JEANTINE, geclassificeerd bij Veritas G, 5/6-2-1, laatst bevaren door kapt. Hendrik Eefting, groot 173 tonnen, met deszelfs complete inventaris, thans liggende aan de werf van de scheepsbouwer Verboom te Schiedam.
De inventaris zal in tijds op de gewone plaatsen ter lezing liggen en is op franco aanvraag te bekomen ten kantore van de notaris B. Haitzema Viëtor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop op aannemelijke voorwaarden op de werf zijnde zeetjalk scheepshol, groot plm. 50 roggelasten. Informatiën zijn te bekomen te Delfzijl bij de scheepsbouwmeester J.J. Sijdzes.


Datum: 24 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Volgens brief van de Kaap de Goede Hoop d.d. 18 december, waren van het Nederlands schip HENDRIKA, kapt. J.R. Lusink, te Simonsbaai binnengelopen, na gehoudene expertise plm. 3400 balen koffij, merendeels beschadigd, en 400 kranjangs suiker gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 19 januari. Heden is alhier aangespoeld een fles, bevattende het bericht, dat de HELENA EN HENRIETTE, kapt. P.J. Deterding, den 29 december l.l. in goede staat zeilende was op de hoogte van Beachy Head. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 20 januari. Het schip EURYDICE, kapt. Coles, van London naar Calcutta bestemd, zal naar London terugkeren, om de schade te herstellen, bekomen door aanzeiling met het Nederlands barkschip HENDRIKA, kapt. M. van de Valk, van Batavia naar Rotterdam bestemd (bevorens gemeld).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 20 januari. Het schip DORIS, kapt. Haverkamp, van Bahia naar Antwerpen bestemd, is alhier binnengelopen met verlies van ankers en ketting en de lichte kabellijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ancona, 17 januari. Het Nederlands schoenerschip HELENA FLORENTINE, kapt. Rosenbeek (opm: galjoot, kapt. B.C. Rozenbeek), is bezig met het lossen der lading suiker, welke licht beschadigd is, ten gevolge van een zeer slechte reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping in één zitting. De Notarissen Van der Hoeven en Speelman, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van hun principalen, zijn voornemens, op dinsdag 4 februari 1868, des voormiddags ten 10 ure, in het Notarishuis, aan de Geldersche kade te Rotterdam, in het openbaar in één zitting te verkopen de hechte, sterke, goed gebouwde en net betimmerde ijzeren raderstoomboot, genaamd DEN BOMMEL, gevaren hebbende van Den Bommel op Rotterdam, in 1865 nieuw gebouwd, geijkt volgens meetbrief op 188 ton, met inbegrip van de machinekamer, liggende thans aan de Haringvliet nabij de Hooimarkt te Rotterdam. Zijnde deze stoomboot uitmuntend ingericht tot vervoer van passagiers, goederen en vee, en hebbende een machine van lage drukking van 50 paardenkracht, welke kort geleden aan de Fabriek te Fijenoord is hersteld en geheel nagezien, met nieuwe ketel, voorzien van koperen pijpen; zulks met staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, ijzeren sloep en verdere inventaris.
Te bezichtigen van heden af dagelijks, zullende aanwijzing geschieden door de kapitein aan boord.
Informatiën zijn te bekomen ten kantore van de heren Verweij & Co, expediteurs, in de Boompjes te Rotterdam, en ten kantore van voornoemde Notarissen Van der Hoeven en Speelman, aan het Westnieuwland te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Eerstdaags, op nader te bepalen dag, zal aan het strand te Ter Heijde, gemeente Monster, publiek worden verkocht de aldaar onlangs gestrande, slechts weinig beschadigde Engelse schoener ALICE, ladende ongeveer 120 ton, welk schip volgens algemeen gevoelen zeer goed af te brengen zal zijn. Informatiën bij de burgemeester-strandvonder te Monster, nabij ’s-Gravenhage. (opm: zie ook NRC 260168)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een wel onderhouden knap tjalkshol, groot 25 ton. Te bevragen bij S. Zwat te Grouw.


Datum: 25 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlands brikschip INTIMIS, kapt. J.H.K. van Ingen, van Shields met een lading stukgoederen naar Triëst bestemd, den 22 dezer, na des morgens ten 10 ure op Langsand (opm: Long Sands) gestoten te hebben en enige lading overboord geworpen te hebben, des avonds vlot gekomen en in diep water gezonken. De equipage heeft zich met veel moeite gered en is te Harwich door Engelse vissers aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Volgens telegram uit Deal, van gisteren, had het Nederlands schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P. Haasnoot, van Newcastle naar Soerabaija, ter rede van Duins anker en ketting moeten laten slippen, om aanvaring te voorkomen; na van een en ander voorzien te zijn geworden, zou het schip dien dag de reis weder voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 22 januari. Het Nederlands schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Haasnoot, van Shields naar Java bestemd, is alhier voorzien geworden van een anker en ketting, in plaats van die, welke het verloren heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 23 januari. Volgens telegrafisch bericht heeft het schoenerschip MARIA, kapt. Koning, van Hartlepool naar Malaga bestemd, gisteren avond op Harborough Sand gestoten, doch is vlot gekomen. Daarna stootte het op Cocklesand, vanwaar het wederom vlot kwam, doch later zeer lek bij Scratby Beach (opm: 52º41’ NB 01º43’ OL) op strand geraakte; de equipage is gered (opm: zie NRC 290168).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 22 januari. Het Nederlands schip DOLFIJN, kapt. Hoekstra, van Liverpool naar Santos bestemd, ’t welk den 19 dezer alhier lek en met schade is binnengelopen, is nagezien geworden en zal moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Point de Galle (opm: Ceylon), 18 januari. Volgens telegrafisch bericht heeft er den 3 dezer op de hoogte van en bij Mauritius een hevige storm gewoed, waarin onder meer schepen, die schade hebben geleden, ook voorkomt het Nederlands schip ZEEMPSOMP (?) (Red. NRC: waarschijnlijk de ZEEMANSHOOP, kapt. Van Monnom, van Batavia naar Rotterdam bestemd); het was bezig de lading te lossen, om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W.Y. van Reinouts, W. Bakker Bz, P.H. Craandijk, E.O.A. Koli en H. Tollenaar, Makelaars, zullen op maandag 17 februari 1868, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ te Amsterdam, in publieke veiling verkopen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte: een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd YOKOHAMA, laatst gevoerd door kapt. G.L.L. Comfurius, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 326 tonnen of 172 lasten, met deszelfs complete inventaris, breder bij biljetten omschreven. Gemelde bodem is liggende aan de werf Hollandia, Groote Wittenburgerstraat aldaar.
Men vervoege zich bij bovengemelde makelaars of bij cargadoors Hoyman en Schuurman.
(opm: de bark kreeg van de koper, T.C. Schol uit Amsterdam, de nieuwe naam SINGAPORE, maar behield Comfurius als kapitein)


Datum: 26 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld op woensdag 29 januari 1868, des morgens ten 10 ure, te Ter Heijde, gemeente Monster, van de onlangs op Ter Heijde gestrande, slechts weinig beschadigde Engelse schoener ALICE, met ondermasten en staand want, welk schip volgens algemeen gevoelen zeer goed af te brengen zal zijn, benevens de van het hetzelve geborgen zeilen, touwwerk, kettingen, ankers, stengen, ra’s, blokken, sloep enz.
Nadere inlichtingen zo ten kantore van de notaris Mr. J.P. de Fremery, te ’s Gravesande, als bij de heer burgemeester-strandvonder te Monster.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.L.M. van Kruyne, notaris te Brielle, als lasthebbende van zijne principalen, is voornemens, binnen de stad Brielle in het koffijhuis van Welman en Verwoerd, op donderdag 30 januari 1868, des namiddags ten 1 ure, om kontant geld te verkopen het ijzeren stoomschip VOORNE EN PUTTEN No. 2, zittende op het strand nabij Steenebaken, tussen dam no. 5 en no. 4. Ingericht voor passagiers- en sleepdienst, lang 110 voet, breed 16½ voet, gemiddelde holte 8½ voet, met de zich daarin bevindende enkel werkende stapelmachine, nominaal groot 60 paardenkracht, en tubulaire ketel, beiden in goede staat.
Informatiën te bekomen bij de direktie te Brielle en ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. J.J. Ermerins zal ten verzoeke van zijne principalen op zaterdag 1 februari 1868, ’s middags ten 12 ure, in de sociëteit St. Sebastiaan, in het Lange Pad te Zierikzee, publiek presenteren te verkopen het schoenerschip BURGER, groot 52 lasten of 99 zeetonnen, met al deszelfs zeilen, staand en lopend want, tuigage, ankers, kettingen en verdere complete inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Nieuwe haven te Zierikzee.
Nadere informatiën te bekomen ten kantore van de boekhouder Bal & Cie en van voornoemde notaris te Zierikzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 24 januari. Heden is alhier binnengelopen het schip HAZARD, kapt. Koster (opm: schoener, kapt. J.H. Korter), van Tabasco naar Londen bestemd, met verlies van boten en verschansingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 24 januari. Volgens telegrafisch bericht is gisteren bij Agger gestrand het schoenerschip ALBERT, kapt. Wiese (opm: buitenlander), van Sunderland naar Lübeck bestemd, geladen met stenen. De equipage is gered.


Datum: 28 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. het schip MARIA, kapt. Jacobs, van Dantzig naar Dordrecht, is te Egersund lek binnengelopen, na met een onbekende brik in aanzeiling te zijn geweest; moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 december. Vrachten. Voortdurend bleef scheepsruimte gevraagd. De arriverende onbevrachte schepen konden grif voordelig emplooi bekomen; zelfs werd in de laatste dagen iets hoger naar Nederland aangelegd, hebbende de veiling van 9 dezer weder 120.000 pic. meer ter afscheep disponibel gesteld. Sedert het afdrukken van ons bericht van 29 passato werden de onderstaande transactiën afgesloten:
Naar Amsterdam Nederlands FERDINAND EN LOUIS NLG 100,- voor koffij en thee en NLG 110,- voor ander licht goed, alhier, en NLG 102½ voor suiker te Passaroeang: SCHELDE voor NLG 100,- voor koffij te Bantam, NLG 105,- voor suiker te Pekalongan, NLG 25,- voor tin alhier; GEZINA MARIA NLG 110,- voor suiker te Passaroeang, NLG 100,- voor thee en koffie alhier.
Naar Rotterdam; Nederlands OTTO NLG 100,- voor suiker en thee te Indramaijoe en Cheribon; VAN DER PALM NLG 105,- voor suiker, NLG 100,- voor rijst te Cheribon en hier te laden; NEREUS NLG 105,- voor suIker te Indramajioe en Cheribon, NLG 95,- voor koffij te Samarang te laden; MARIA DIEDERIKA NLG 100,-- voor rijst, NLG 105,- voor suiker, NLG 95,- voor koffij alhier in te nemen; NEPTUNUS NLG 95,- voor koffij, NLG 105,- voor suiker, NLG 25,- voor tin, hier en bewesten Samarang te laden: CONCURRENT NLG 95,- voor koffij en rijst, NLG 105,- voor suiker, NLG 25,- voor ton, hier, te Samarang en te Soerabaija in te nemen.
Nederlands MARIE wordt ter Soerabaija voor bevrachters rekening beladen.
Naar New York wordt Nederlands MARIA ELISABETH te Padang tot geheime conditiën beladen.
Onbevracht zijn nog Nederlands VREDE, NOACH II, TONIA en ANNA SOPHIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.V.C. Wichers, notaris te Loppersum, zal, niet op maandag 3 februari 1868, zo als vroeger is aangekondigd, maar op dinsdag 11 februari, des avonds te 7 uur, ten huize van de Weduwe P. Vos en Zoon, te Delfzijl, publiek, bij contant geld, verkopen het in 1864 nieuw gebouwd kofschip PHOENIX, groot 76 zeetonnen, geclassificeerd bij Veritas 3.3.1.1, bevaren door kapt. H.W. Glim, thans liggende te Dokkum, met al deszelfs opgoederen en toebehoren, zo als breder bij inventaris zal worden gespecificeerd.
Informatiën te bekomen bij de heer J. Borst, te Delfzijl, en bij de kapitein aan scheepsboord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Nederlands schoenerschip, gemeten op 78 lasten, uitleverende 95 roggelasten, geclassificeerd 5/6, 2.1.
Te bevragen te Amsterdam bij de makelaar G.J. Boelens, of bij de cargadoors A. Prins en Co te Schiedam. Het schip ligt te Schiedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het nu geheel vertimmerde kofschip de VROUW CLARA, groot 88 ton, voorzien van een nieuw dek en dekbalken, enz, met complete inventaris, liggende en te bevragen bij de eigenaar A.J. Smaal, te Delfzijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het extra best onderhouden kofschip EMILIE, groot 85 zeetonnen, geclassificeerd bij Lloyds Ǽ. Te bevragen bij kapt. L.P. Jager en J.J. Bulsing, B.zn, cargadoor, Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, tegen contant geld de galjoot ZEEPLOEG, groot 102 zeetonnen, gebouwd in 1859, geclassificeerd bij Bureau Veritas 3.3. G.1.1. tot juni 1869. Inlichtingen te bekomen bij de gezagvoerder H. Ludeling, te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Van het schip (opm: bark, bouwjaar 1865) EXCELSIOR, kapt. H. Wijtenhorst, op 17 november 1866 van Hong Kong naar Saigon vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Verwer te Bolsward zal maandag 3 februari 1868, nademiddag 2 uur, in het Societeitslokaal te Makkum, finaal verkopen:
- een wel onderhouden overdekt tjalkschip, de TWEE GEBROEDERS, zeer geschikt voor verschillend vervoer, groot 28 ton, bevaren door Klaas Horjus, liggende te Makkum, met volledige scheepsinventaris.
- een voor korte jaren nieuw gebouwd blazer schilschip (opm: schip voor de schelpenvisserij), de MALMUK, groot 16 ton, bevaren door Jetze Kuipers, liggende te Makkum, met volledige scheepsinventaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Enige goede scheepstimmerknechten kunnen met 5 maart vast werk bekomen bij de scheepsbouwmeester S.H. Woldringh te Zoltkamp, provincie Groningen.


Datum: 29 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Volgens telegrafisch bericht uit Havre d.d. 27 dezer, is het Nederlands schip SOUBURG, kapt. Swart (opm: bark, kapt. M.W. Zwart), van Batavia naar Amsterdam bestemd, den 23 dezer, op 49º30’ NB. en 09º30’ WL (opm: 150’ beW Lands End), door de equipage verlaten geworden, welke de 27e met het schip N. BOYNTON te Havre is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee, 26 januari. Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) SUSANNA JOHANNA, kapt. J.P. Peeters, heeft zware schade aan het roer en zeilen, verlies van verschansingen en maakt water, en heeft ook suiker gepompt; hebbende de van af 17 januari zwaar stormweder ondervonden, waarin het schip gedurende 10 uren plat op zijde heeft gelegen.
Genoemde gezagvoerder rapporteert verder, dat hij in de namiddag van 22 januari j.l, en wel op 49º39’ NB. en 05º52’ WL, volgens gissing, heeft gezien het Engelse stoomschip ACRAM, ’t welk noodseinen deed, doch konde het niet helpen door het hevige stormweder; dat hij op 23 januari, des voormiddags, praaide het Franse barkschip SOLIDE, van Havre, wiens geheel achterschip was in-, en hut en verschansingen waren weggeslagen en ons om kompas en sextant seinde, doch op ons sein om de boot uit te zetten, niet antwoordende, konden wij geen hulp verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Great Yarmouth, 25 januari. Het schip MARIA, kapt. Koning, van Hartlepool naar Malaga bestemd, ’t welk den 22 dezer op Scratby Beach is gestrand (opm: zie NRC 250168), is heden nagezien geworden, en naar het schijnt heeft het niet veel schade geleden. Men is bezig de lading te lossen, en het zal nog eens nagezien worden, wanneer het geheel ledig is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

St. Thomas, 13 januari. Het Nederlands brigantijnschip ANTJE, ’t welk masteloos was en zwaar beschadigd (opm: zie JB 150168) is in de alhier gewoed hebbende storm, is verkocht geworden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De sleepboot GOUDERAK heeft gisteren avond omstreeks 6 ure op de hoogte van Krimpen a/d IJssel een schuitje met zand overvaren, hetwelk onmiddellijk is gezonken. De veerman S. Noorlander heeft de schipper gered.


Datum: 30 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 januari. Voor rekening van enige belanghebbenden in het moederland zijn te Hong Kong aangeworven 290 emigranten (mannen), die met het schip VERITAS in het begin der maand oktober l.l. naar herwaarts zijn vertrokken en derhalve dagelijks kunnen verwacht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Het schip CATHARINA ELISABETH, kapt. Drukkenberg (opm: bark, kapt. J.H. Krukkenberg), van Soerabaija naar Amsterdam, te Soerabaija uit zee terug, na bij Banjoewangie vastgezeten te hebben, moest lossen om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoet, 29 januari. Zo even arriveerde alhier de equipage van de stoomboot VARTRY, welke buiten Pampus door een onbekende stoomboot is aangevaren en totaal in diep water gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Het Nederlands schip ALBRECHT FREDERIK, kapt. Bakker Hzn, zou de 6de dezer van Suriname herwaarts vertrekken, en spoedig worden opgevolgd door de Nederlandse schepen ALBATROS, kapt. Koch, MAXIMILIAAN, kapt. Schill en WILLEM JACOBUS, kapt. De Vries.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mawes, 27 januari. Heden is alhier dicht bij de rede geweest het barkschip CUBA PACKET, kapt. Rapp, van Cuba naar Amsterdam bestemd, met verlies van verschansingen, relings enz. Het heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 27 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schip ANNE CATHERINA, kapt. Hansen (opm: buitenlander), van Charlestown naar Chomus bestemd, geladen met steenkolen, nabij deze haven gestrand; er bestaat hoop een gedeelte van de inventaris te kunnen redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 13 januari. Het schip ZEEMANSHOOP, kapt. Dekker, den 23 december alhier van Liverpool aangekomen, heeft een gedeelte der lading beschadigd gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het te Falmouth binnengelopen schip APPOLLINA (opm: brik APOLLONIA), kapt. G. Steinhusen, van hier naar de kust van Guinea, heeft verschansingen, stutten enz. verloren.


Datum: 31 januari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het schip (opm: schoener) MINA, kapt. J. van Keulen, van Vlaardingen te Alicante aangekomen, heeft een orkaan doorgestaan en daardoor enige schade aan schip en tuig bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Brouwershaven, 30 januari. Het schip (opm: schoener) REBECCA SHEPPARD, alhier publiek verkocht (opm: verdoopt in GESIENA), is gisteren naar Schiedam gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 30 januari. De stoomboot VARTRY zinkt gaandeweg in de grond, er is een klein gedeelte lading aan strand beschadigd aangespoeld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een of twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen liefst dadelijk of met de 5 maart e.k, werk bekomen bij R. de Boer Dz, scheepsbouwmeester te Bolsward.


Datum: 01 februari 1868


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, ten verzoeke van de scheepskapitein O.D. Duintjer, te Veendam, publiek te verkopen het in den jare 1849 te Woudsend extra gebouwd, goed bezeild en welbevaren kofschip AUKJEN GEPKELINA, groot 78 zeetonnen, (cl. 5.6 G 2.1), liggende te Harlingen. Deze verkoop zal plaats hebben op woensdag 5 februari e.k. in De Unie te Veendam, des avonds te 7 uur.
Informatiën bij deszelfs gezagvoerder en B. Goossens, te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 29 januari. Het schip ANTJE, kapt. Smit, te St. Thomas in een storm beschadigd (opm: zie NRC 290168), is verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 29 januari. Kapt. Peeters, voerende het schip SUSANNA JOHANNA, van Batavia hier binnen, rapporteert van af 17 januari onophoudelijk zwaar stormweer doorgestaan te hebben, waardoor schade aan het roer, de zeilen, verschansingen enz. veroorzaakt werden en er suiker gepompt werd.


Datum: 02 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 31 januari. Het schip DIONYSIA CATHARINA, kapt. R. Berkelbach v.d. Sprenkel, van Batavia alhier binnen, heeft van de 18 tot de 21 januari zware stormen ondervonden (op 46° NB en 18’ WL) (opm: positie op vasteland Frankrijk; waarschijnlijk 46º NB 18º WL), waarin de waterstagen sprongen, zeilen verloren gingen en verschansing en schijnlichten insloegen en maakte gedurende de storm 18 duim water per uur.


Datum: 03 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oxford, 31 januari. Het Nederlandse schoenerschip, hetwelk gisteren door assistentie van het smakschip TRYALL alhier is binnengebracht, was de TRIENTJE, kapt. Visser, met een lading haver van Groningen naar Londen bestemd.


Datum: 04 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, J.R. Bos Janszen en A.J. Corver, makelaars, presenteren, als lasthebbenden van hunne principalen, op maandag 24 februari 1868, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Commelin & Richard, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd BATAVIA, gevoerd door kapt. J.D. van Dolder, volgens Nederlandse meetbrief lang 36 ellen 20 duimen, wijd 6 ellen 21 duimen, hol 4 ellen 60 duimen, en alzo gemeten op 460 tonnen of 243 lasten, liggende in het Oosterdok, aan de dijk te Amsterdam.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde Makelaars of bij de Cargadoors D’Arnaud & Co, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoet, 3 februari. Het Nederlands galjootschip MARIA REIFINA, kapt. C. de Groot, van Palermo heden alhier gearriveerd, heeft op de reis veel stormweder doorgestaan, waardoor boten, watervaten, verschansingen, stutten en zeilen verloren en weggeslagen zijn, de roef en het vallicht der kajuit ingeslagen, en men ze vol water gehad heeft, en meer andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 3 februari. Heden is alhier gearriveerd het Nederlands schip LOUISE, kapt. U. Bonjer, 5 oktober van Batavia vertrokken, met gescheurde zeilen en ingeslagen verschansing; het heeft geen andere zeeschade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 februari. Volgens telegrafisch bericht is het Noors barkschip ORION, kapt. Eversen, van Antwerpen naar Montevideo bestemd, het Oostenrijkse fregatschip JENNY R, kapt. Mandich, van Antwerpen naar Engeland bestemd, en het Engelse schoenerschip ISIS op Kaloot gestrand, terwijl verscheidene schepen ankers verloren hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag 10 februari 1868, des avonds te 6 uur, zal ten huize van J.P. Scherpbier publiek worden verkocht het schoener-galjootschip JAN HENDRIK, groot 103 tonnen, thans liggende te Amsterdam, laatstelijk bevaren door de scheepskapitein Hendrik Jans Dik, zulks met al zijn toebehoren, volgens inventaris, verkrijgbaar bij de ondergetekende notaris, Mr. F. Roessingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag 14 februari 1868, des avonds te 6 uur, ten gemeentehuize te Nieuwe Pekela zal, ten verzoeke van R.H. de Groot, scheepskapitein te Nieuwe Pekela, publiek worden verkocht het in den jare 1854 nieuw gebouwd galjootschip ROELFINA, groot 114 tonnen, thans liggende te Gent, geclassificeerd bij Veritas 5.6, G.1.1, en zulks met al deszelfs toebehoren, volgens inventaris verkrijgbaar ten kantore van de ondergetekende. Inmiddels uit de hand te koop.
Inlichtingen te bekomen bij bovengemelde De Groot en de ondergetekende notaris.
Mr. F. Roessingh


Datum: 05 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 december. Vrachten zijn thans merkelijk flauwer dan vóór weinige dagen geleden. Bleven de arrivementen toen beperkt, zodat telkens slechts een of twee schepen ter bevrachting aangeboden werden, nu kwamen meer schepen bijkans gelijktijdig aan, terwijl door de plaats gevonden hebbende charters in de eerst behoefte ruim voorzien is. Ook worden nog in Britisch Indië en in Europa gecharterde schepen verwacht. Hierbij komt nog, dat de af te schepen voorraden thans niet door nieuwe productie vermeerderd worden en derhalve de hoeveelheden ter afscheep langzamerhand verminderen. Dadelijk disponibele bodems genieten dan ook de voorkeur boven dezulken, die nog lang werk hebben met de inhebbende ladingen te ontlossen. De volgende transacties kwamen sedert 14 dezer tot stand:
Naar Amsterdam, Nederlands VREDE NLG 107,50 voor suiker in de Oosthoek en NLG 100,- voor rijst alhier; G.P. SERVATIUS NLG 97,50 voor suiker te Soerabaija en Passaroeang en NLG 92,50 voor koffij en rijst alhier; Nederlands HOLLAND en ANNA SOPHIA NLG 97,50 voor suiker in de Oosthoek.
Voor bevrachters rekening wordt alhier beladen naar Rotterdam Nederlands LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM NLG 105,- voor suiker te Cheribon en Tagal, NLG 90,- voor koffij alhier; NOACH II NLG 100,- voor suiker, NLG 95,- voor koffij te Cheribon en hier; TONIA NLG 105,- voor suiker, NLG 95,- voor rijst, hier en in de Oosthoek; JACOBA NLG 105,- voor suiker te Tagal, NLG 100,- voor suiker en NLG 110,- voor licht goed alhier; HERMAN DE RUYTER NLG 105,- voor suiker te Samarang; VICE-ADMIRAAL MAY NLG 100,- voor suiker, NLG 90,- voor koffij, NLG 110,- voor licht goed, hier en te Soerabaija; HENRIETTE ELISABETH SUSANNA NLG 100,- voor suiker, in de Oosthoek te laden, GEERTRUIDA MARIA NLG 95,- voor suiker te Tagal, NLG 85,- voor rijst alhier.
Engels AUSTRALIE is te koop aangeboden.
Onbevracht zijn nog Nederlands FRANCINA WILHELMINA, BATO, VIJF VRIENDEN en SAMARANG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 1 februari. Het Nederlands schip MODERATIE, kapt. Lever, van Newcastle naar Genua bestemd, is heden alhier binnengesleept; hebbende ankers en kettingen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 2 februari. Het Nederlands brikschip MINERVA, kapt. P. Cordia, van Rotterdam naar Havanna bestemd, ’t welk alhier met assistentie den 23 december van Longsand is binnengelopen, heeft nadat het van de patent sleephelling was te water gebracht, zwaar langs de kaai gedurende de storm van gisteren geleden, terwijl het de lading weder innam, en heeft de loze kiel verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, .. februari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlands kofschip GRETINA (opm: galjoot GRIETINA, kapt. A.R. Sprik), geladen met zaailijnzaad, naar Ierland bestemd, liggende te Bolderaa, door het ijs beschadigd en moet lossen; een gedeelte der lading is beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 20 januari. Het Nederlands-Indisch schip ALEXANDER, kapt. Dekker, ’t welk den 12 dezer alhier van Singapore en Batavia is aangekomen, heeft achtereenvolgens zware westelijke stormen belopen, wijl het Bermuda passeerde; waardoor de deknaden zijn gesprongen, zeilen verloren en de verschansingen weggeslagen enz. zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 13 december. Het Spaanse schip ARISENA, kapt. Gomez, van Hamburg naar Manilla, is in straat Lombok totaal gebleven; van de lading is reeds de helft te Soerabaija aangebracht, en zal de rest vermoedelijk ook nog gered worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 december. Gisteren is alhier uit zee teruggekomen het schip MARIA ADOLFINA, kapt. Bakker (opm: bark, kapt. W. Bakker Wzn), die ca. 100 mijlen buiten Straat Sunda door een orkaan is belopen, waardoor het schip lek is gesprongen en verplicht is geweest terug te keren. Het schip was met suiker en koffij beladen en moet lossen, om te kunnen repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 25 november. Heden morgen verliet deze rede Zr.Ms. wachtschip CACHELOT, onder bevel van de kapitein ter zee Kroef. Dit vaartuig moet enige noodzakelijke reparaties te Soerabaija ondergaan en wordt gesleept door Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, kommandant de kapt.luit. ter zee Kip, daartoe van Java herwaarts gekomen.


Datum: 06 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 3 februari. Het Nederlands schoenerschip ENTERPRISE, kapt. Westerdijk, komende van Montevideo, ’t welk alhier den 10 januari lek enz. is binnengelopen, is bezig om de lading beenas te lossen, naar men onderstelt om het schip op nieuw te doen kalefateren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 februari. Heden avond ten 5 ure is de loodsschoener CUXHAVEN, uit zee teruggekomen en landde alhier de equipage van het Nederlands kofschip HOOGEZAND, kapt. A.C. van Driesten, van London naar Harburg bestemd, welk schip met verlies van het roer achter Groot Vogelsand voor anker liggende door de equipage is verlaten geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 februari. Een kofschip zit ten oosten van hier in de Norder Gründen, ogenschijnlijk geheel onder water, vermoedelijk de gisteren vermelde Nederlandse kof HOOGEZAND. Er zijn onderscheidene schepen tot assistentie naar toe vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia,15 januari. (per telegram, Reuters Office) Aangekomen schepen: AMAZONE, kapt. Cramer; ANNA SOPHIA, kapt. Hoekstra; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Swart; JAN VAN BRAKEL, kapt. De Roever; JOHANNA ANTONIA, kapt. Withof; KOOPHANDEL, kapt. Muller; SAMARANG (ex EUTERPE), kapt. De Groot; VOORUIT, kapt. Logger; NIEUWE WATERWEG II, kapt. Von Lindern.
Vertrokken schepen: CANDATI, kapt. Krijnen; CORNELIA MATHILDE, kapt. Wulp; MARIA ADRIANA, kapt. C.J. Itz, ZEEBLOEM, kapt. Gollards; ISAAC DA COSTA, kapt. Klein.
De LAURA EN ADÈLE (ex GRAAFSTROOM), kapt. Lund, is Anjer gepasseerd.
Een ander telegram meldt nog de aankomst vóór 15 januari van de volgende schepen: LAURA EN ADÈLE, kapt. Pohlmeijer, van Sunderland; MEPPEL, kapt. Van Dam (opm: brik, kapt. S. Stikkel van Dam), van Cardiff naar Singapore, en KANAGAWA, kapt. Ouwehand van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 februari. Men meldt uit Enkhuizen, dat door de hevige storm bij die plaats een tjalk is verongelukt, waarbij de bemanning omgekomen zou zijn. (opm: zie PGC 080268)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, groot 44 ton, met complete inventaris, ankers en ketting en verdere toe- en aanbehoren, zodanig zij is bevaren door J.R. Visser, thans liggende aan de scheepstimmerwerf van B. Barkmeijer, te Noordhorn.


Datum: 07 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 februari. De in de Norder Gründen zittende kof is het Nederlandse kofschip HOOGEZAND, kapt. Van Driesten. Het schip zit onder water en is als verloren te beschouwen (opm: zie NRC 060268)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris van Leeuwen zal op dinsdag 18 februari 1868, voormiddags 10 uur, ten verzoeke van de heer burgemeester van Schiermonnikoog, als daartoe gemachtigd door de heer consul-generaal van Frankrijk te Amsterdam, als boven verkopen de geborgen tuigage van het op 3 december 1867 nabij Schiermonnikoog gestrande Franse schoenerschip COLOMBE, kapitein Le Merle, bestaande in: staand en lopend want, vier nieuwe trossen, dik 7¼ , 6 ,5 en 3¼ duim, enige zeilen, rondhouten, kettingwerk enz. (opm: zie LC 061267)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De burgemeester van Oostdongeradeel roept ter reclame op hen, die gerechtigd vermenen te zijn tot de volgende op onderscheiden tijden uit zee opgeviste of aangehaalde en onder zijn beheer gestelde goederen, geborgen als volgt:
Te Ezumazijl, 35 balkjes, 3 delen en 10 sparren, van diverse lengte en zwaarte, 2 ijzeren kettingen, samen lang 14 el, 4 ijzeren en 3 houten blokken, 1 ijzeren beugel, 1 dito stuurpen en bout, benevens enige voorwerpen van zeer weinig waarde;
Te Paesens: 1 scheepsra met ijzeren beugel en 22 delen, ten dele gemerkt FSC en H;
Te Oostmahorn: 218 delen, van verschillende lengte en zwaarte, 1 eind mast, lang 9 el, 1 scheepsra, 1 boot, gemerkt ALN, 4 drie-schijfs, 4 twee-schijfs en 7 één-schijfs blokken, 1 vuren balk, 1 ijzeren pot en 2 deksels, 1 slijpsteen, 1 dubbele scheepslier, 1 octant, 1 peilschaal, 2 ijzeren puttings, 1 ijzeren vertinde kom, 1 kist met diverse kledingstukken en enige voorwerpen van hoogst geringe waarde, waaronder enig touwwerk.
Metslawier, 5 februari, de burgemeester voornoemd, S. Witteveen (opm: zie LC 121167)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, groot 44 ton, met complete inventaris, ankers en ketting en verder toe en aanbehoren, zodanig zij is bevaren door J.R. Visser, thans liggende aan de scheepstimmerwerf van B. Barkmeijer te Noordhorn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop door verandering van affaire een hektjalk, genaamd de JONGE THOMAS, oud 8 jaar, zonder kwaad, groot 25 last, nagenoeg een dubbel inventaris. Te bevragen bij S.P. Wiersma te Workum, met franco brieven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Openbare dagvaarding. Op heden den dertiende januari achttienhonderd acht en zestig heb ik Arjen Wilbers, deurwaarder bij het kantongerecht te Sneek en aldaar woonachtig, ten verzoeke van Gerbrigje Voogd, turfmeetster, woonachtig te Makkum, echtgenoot van nagenoemden gedaagde, gratis procederende krachtens vonnis der Arrondissement Rechtbank te Sneek, d.d. 14 november 1867 (geregistreerd), tot de onderhavige dagvaarding verlof hebbende bekomen bij dispositie van gemelde Rechtbank van den 30 november 1867 (geregistreerd), domicilie hebbende bij en comparerende door haren procureur Mr. François Johan Kappeijne van de Coppello te Sneek, gedagvaard Hendrik Jans Boelens, zeevarende, vroeger woonachtig te Makkum, thans zonder bekende woonplaats of verblijf, mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur der vergaderplaats van voormelde Rechtbank, terwijl ik tevens een tweede afschrift heb gelaten aan de heer officier van justitie, ambtenaar van het openbaar ministerie bij dezelfde rechtbank, die het oorspronkelijk met gezien heeft getekend, zullende wijders dit exploit worden geplaatst in de Nederlandse Staats-Courant en de Leeuwarder Courant als daartoe bij voormeld verlof aangewezen, om op termijn van drie maanden, en alzo op donderdag den veertiende mei aanstaande, des voordemiddags te half elf ure, in persoon, of door iemand zijnentwege, te verschijnen voor de Arrondissement Rechtbank te Sneek, in het paleis van justitie aldaar, ten einde:
-          Aangezien de eiseres in den jare 1800 vier en vijftig is gehuwd met de gedaagde te Makkum
-          Aangezien gedaagde in het voorjaar van 1800 een en zestig als stuurman naar zee is vertrokken met het schip, de VRIENDSCHAP genaamd, gevoerd door kapitein G. Sterrenburg (opm: kof, mogelijk kapt. Sterenburg), bestemd naar Koningsbergen, en zulks zonder volmacht tot het waarnemen zijner zaken of orde op het beheer derzelve gesteld te hebben.
-          Aangezien genoemd schip op den veertiende november 1800 een en zestig van Pillau is uitgezeild, volgens daarvan ontvangen bericht en men na dien tijd niets weder van dat schip of de equipage heeft vernomen, dat hetzelve met de equipage is verongelukt.
-          Aangezien er alzo reeds meer dan vijf jaren zijn verlopen sedert het laatste bewijs van het bestaan van gedaagde en eiseres er als nu belang in stelt dat hij vermoedelijk overleden worde verklaart.
Alsdan van zijn aanwezen te doen blijken, zullende in geval van non-comparitie door eiseres verlof worden gevraagd tot het doen der tweede openbare dagvaarding.
De kosten zijn en debet.
(get.) A. Wilbers, deurwaarder.
Gezien Parket Sneek 30 januari 1867, (get.) van Rosenthal.
In debet geregistreerd te Sneek een en dertig januari 1800 acht en zestig, deel 30, folio 188, verso vak 5, een blad, geen renvooi. Verschuldigd voor recht NLG 0,80, voor 38 opcenten NLG 0,30½, samen een gulden tien een tweede cent, NLG 1,10½.
De ontvanger (get.) J. Haga.
Voor afschrift conform, A. Wilbers, deurwaarder


Datum: 08 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Yarmouth, 5 februari. Het schip MARIA, kapt. Koning, van Hartlepool naar Malaga bestemd, dat 23 januari bij Scratby Beach gestrand is, is door door assistentie vlot gekomen en zal morgen alhier binnengesleept worden; het schip is niet lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshaven, 5 februari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlands galjootschip IDA (opm: kapt. A.H. Wolkammer), van Aalborg naar Schiedam bestemd, heden alhier lek binnengelopen; de lading gerst zal gelost moeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glückstad, 5 februari. Heden is alhier binnengekomen het galeasschip GLORIA DEO, kapt. Lange (opm: buitenlander), naar Newcastle bestemd, met verlies van boegspriet en zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 5 februari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlands schip CERES, van Chiltepec (opm: in Mexico) naar Falmouth bestemd, gisteren alhier lek binnengelopen; naar vermeld wordt, moet het zwaar lek zijn en schade aan tuig en zeilen geleden hebben; het zal moeten lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makkum, 3 februari. Heden is hier uit zee opgevist het kopstuk van een roer, waarop wederzijds met halfrode en halfwitte letters staat geschreven: Van Wieringen op Alkmaar. Ook is op de Waard een stuk scheepswrak gevonden. (opm: mogelijk de tjalk genoemd in PGC 060268)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 december. Het schip MARIA ADOLFINA, kapt. Bakker qq, op 27 november van hier naar Amsterdam vertrokken, is den 20 dezer na c.a. 100 mijlen buiten Straat Sunda een orkaan doorgestaan te hebben, lek uit zee teruggekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 februari. Het schip HOOGEZAND, kapt. Van Driesten, van Londen naar Harburg, is, onder Gross Vogelsand ten anker liggende, met verlies van roer, door het volk, dat gered en hier is aangebracht, verlaten (opm: zie o.a. NRC 060268). (Volgens een bericht van den 4 dezer zit dit schip in de Noorder Gronden onder water op strand en is totaal weg. De assistentie, die derwaarts gezonden is, moest onverrichter zake terugkomen.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 3 februari. Het schip GRIETINA, kapt. Sprik, hier met zaailijnzaad voor Ierland beladen, is van het ijs doorsneden en moet lossen. De lading is gedeeltelijk beschadigd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Samarang, 31 januari. Ongelukken ter rede. De volgende onheilen, die echter niet zijn toe te schrijven aan de veel besproken noodlottige bank, hebben hier ter rede plaats gehad.
De brik ATIATOOL RACHMAN, dezelfde die onlangs door de bliksem werd getroffen, en daardoor zwaar lek werd, is heden nacht gezonken, ten minste wordt zulks opgemaakt uit de omstandigheid, dat er nu een gezonken vaartuig ligt in de peiling, waar gisteren genoemde brik nog voor anker lag (opm: zie volgend bericht). Voor zoverre kan worden nagegaan, zijn er geen verliezen van mensenlevens bij te betreuren.
De Engelse bark ELISE, die voor enige dagen op het droge werd gezet, is gedurende de nacht zo hevig door de zee geteisterd, dat de fokkemast over boord dreigt te vallen. De zeeën lopen thans over het vaartuig heen.
Een schoener, die bewesten de rivier geankerd lag, is driftig geraakt, en zit nabij het Nieuwe Kanaal aan de grond. Assistentie kan van de wal uit niet gegeven worden, maar Zr.Ms. oorlogsstoomschip BROMO ligt ter rede, en aan in nood verkerende schepen zal door de commandant van die bodem wel alle hulp verschaft worden.

Krant:
  JB - Javabode

Rede van Samarang. Omtrent het zinken der ATIATHOOL RACHMAN, zijn wij in staat gesteld, nog het navolgende mede te delen. ’s Middags om vier uren werd van die bodem de vlag in sjouw gehesen, als noodsein om assistentie te bekomen, doch dat sein is van de wal niet geobserveerd, maar wel dat de vlag uitwoei, zodat men veronderstelt, dat de knoop, die er aan het uiteinde in gelegd was, door de harde wind er is uitgewaaid. Aan boord bevond zich, behalve de bemanning, ook een vrouw en een kind, die echter allen gered en aan boord gekomen zijn van het Nederlands-Indisch barkschip JUSTINA, dat in de nabijheid ten anker lag. De gezagvoerder noch stuurman waren aan boord, en hieraan is het ongeval gedeeltelijk toe te schrijven; eerstgemelde had sedert drie dagen getracht naar boord te komen, maar kon dat doel niet bereiken door de hevige branding die op de bank stond, zodat het gehele ongeluk indirect alweder een gevolg is van de ellendige communicatie met de rede.

Krant:
  JB - Javabode

Rede van Samarang. Omtrent het Nederlandse clipperschip LICHTSTRAAL, de 27ste ’s morgens van hier vertrokken, met bestemming naar Batavia, vernemen wij, dat het twee dagen vergeefs beproefd heeft, derwaarts op te werken, en eindelijk is genoodzaakt geweest, naar Banjoewangie af te houden, alwaar het de 31ste januari is aangekomen, en zich gisteren nog bevond. Aan boord was alles wel.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 30 januari. Twee Nederlandse schepen, de brik CONSTANCE, kapt. Muller (opm: J.S. Mulder, zie verder JB 110368), en de bark CORNELIA HENDRIKA, kapt. H. van IJsendoorn, zijn met elkander 15 mijlen buiten Straat Bali, des nachts omstreeks half twaalf uren, in aanzeiling geweest en hebben beide schepen belangrijke schade bekomen en wel de CONSTANCE zodanig, dat, had niet bijzonder gunstig weer en zeer kalme zee tijdens de aanzeiling plaats gehad, genoemd schip onvermijdelijk zoude gezonken zijn, daar deszelfs boeg tot op een voet boven de waterlijn was ingelopen en verbrijzeld. De CORNELIA HENDRIKA in de nabijheid van de CONSTANCE gebleven zijnde, zijn zij beide daarop naar Banjoewangi teruggevaren, doch is de laatst genoemde per stoomboot naar hier gesleept en zal ook de CORNELIA HENDRIKA hier moeten komen om te repareren. De oorzaak van dit ongeluk wordt toegeschreven aan een verkeerde manoeuvre bij het in ’t zicht lopen van elkanders vuren (opm: boordlichten).


Datum: 09 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Volgens brief van kapt. Carrey, voerende het schip VERITAS, van Hongkong met koelies naar Suriname bestemd, was hij 22 november Straat Sunda gepasseerd, en niet 10 december zo onlangs gemeld is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bolderaa, 2 februari. Het Nederlands kofschip GRIETINA, kapt. Sprik, geladen met zaailijnzaad, alhier in de baai zeilklaar liggende, is door het ijs lek geworden en genoodzaakt om in de winterhaven verhaald te worden, met vier voet water in het ruim; het zal moeten lossen.


Datum: 10 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. De Nederlandse zeemacht bestond, volgens officiële staten, op 1 januari als volgt:
A. Drijvend materieel voor de verdediging des lands.
1. Vaartuigen voor de verdediging van kusten, zeegaten, reden en stromen: 1 stoombatterij, gepantserd, van 14 kanonnen; 1 gepantserd ramtorenschip van 4 kanonnen; 4 gepantserde ramschepen elk van 2 kanonnen; 5 monitors, elk van 2 kanonnen.
2. Vaartuigen, uitsluitend bestemd voor de verdediging binnengaats: 2 gepantserde drijvende batterijen, van 18 en 13 kanonnen; 3 drijvende batterijen, één van 30, één van 13 en één van 32 kanonnen; 1 gepantserde kanonneerboot van 2 kanonnen; 1 stalen kanonneerboot van 2 kanonnen; 12 verdedigingsvaartuigen, waarvan 2 in dienst voor exercitie-vaartuigen, elk van 5 kanonnen; 1 gepantserd verdedigingsvaartuig; 18 kanonneerboten, nieuw groot model, elk van 3 b; 1 kanonneerboot, nieuw groot model, gepantserd; 7 kanonneerboten, oud groot model, elk van 5 kanonnen; 2 kanonneerboten, klein model, elk van 3 kanonnen.
B. Schepen voor de algemene dienst.
5 fregatten met stoomvermogen, elk van 20-51, te zamen 218 kanonnen, 1 korvet met stoomvermogen, van 16 kanonnen; 7 schroefstoomschepen 1ste klasse, elk van 16 kanonnen; 4 dito 2de klasse, elk van 6-13, te zamen 38 kanonnen; 8 dito 3de klasse, meest elk van 6, te zamen 52 kanonnen; 7 dito 4de klasse, elk van 6, te zamen 42 kanonnen; 1 stoomtransportschip van 6 kanonnen; 1 zeiltransportschip van 10 kanonnen.
C. Schepen bestemd voor bijzondere dienst.
1. Binnenlands en kleine tochten buitengaats: 1 raderstoomschip 1ste klasse van 6 kanonnen; 2 stoomflotillevaartuigen, elk van 4 kanonnen;
2. Wacht- en kostschepen: 1 linieschip, van 30 kanonnen; 1 fregat 1ste klasse van 10 kanonnen; 2 korvetten 1ste klasse van 18 en 12 kanonnen; 1 brik, van 18 kanonnen.
3. Instructie-vaartuigen: 2 korvetten 2de klasse, van 10 en 4 kanonnen; 1 schoonerbrik van 4 kanonnen; 1 schooner.
4. Zeilschepen, nog voor wacht- en blokschepen bruikbaar: 2 fregatten 1ste klasse, elk van 52 kanonnen; 1 fregat 2de klasse van 32 kanonnen; 1 korvet 1ste klasse van 22 kanonnen; 1 korvet 2de klasse van 18 kanonnen; 2 brikken, van 18 en 12 kanonnen.
D. Schepen, die met 1 januari 1868 zijn overgegaan tot de Indische militaire marine.
1 fregat 1ste klasse van 22; 1 korvet 1ste klasse van 14; 1 brik van 10; 5 schroefstoomschepen 4de klasse van 6-10; 2 raderstoomschepen 1ste klasse elk van 8 kanonnen; 1 raderstoomschip 2de klasse van 8; 1 raderstoomschip 3de klasse van 6; 3 ijzeren raderstoomschepen 4de klasse van 6, 3 en 1 kanonnen.
E. Schepen, reeds behorende aan het departement van koloniën te bemannen door de marine.
6 ijzeren raderstoomschepen, meest van 4, te zamen 23 kanonnen; 1 schoonerbrik van 4; 1 kanonneerboot 1.
Uit een opgave der dienst zijnde schepen blijkt, dat op 1 januari j.l. bestemd waren voor de binnenlandse dienst: 1 linieschip, 1 ramtorenschip, 1 schroefstoomschip, 1 drijvende batterij (tot oefening van zeemilitiens), 1 raderstoomschip, 1 korvet, 1 schooner, 1 fregat, enige wachtschepen en kanonneerboten; voor een kruistocht in de Middellandse zee, 1 fregat met stoomvermogen; naar de kust van Guinea, 1 schroefstoomschip; op reis naar Oost Indië 5 schroefstoomschepen en 1 transportschip met stoom; zeemacht in Oost Indië (waaronder 13 schroefstoomschepen, 8 raderstoomschepen, 1 ijzeren stoomschip en 1 roeikanonneerboot. Zeemacht in West Indië: station Suriname, 1 schroefstoomschip; station Curaçao, 2 schroefstoomschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Heren assuradeuren, belanghebbende bij de lading van het Nederlands schip IDA, kapt. J. v.d. Molen, van Aalborg met gerst naar Schiedam, lek te Fredrikshavn binnengelopen, gelieven zich aan te melden bij de secretaris der Vereeniging van Assuradeuren.


Datum: 11 februari 1868


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt gewegerd hektjalkschip, groot 63 ton, bevaren door Marten Nanne van der Vaart, met complete inventaris, liggende aan de Heerenwal onder Nijehaske. Te bevragen bij de notaris Boschloo te Heerenveen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 10 februari. Heden is alhier op de werf van de heren J. Otto & Zonen de kiel gelegd voor ijzeren schroefstoomboot voor rekening van de heer J.A. Montijn te Oudewater, welke boot bestemd is voor de bestaande dienst tussen Rotterdam en Utrecht vice versa. De machines, groot 16 paardenkracht, worden vervaardigd bij de heren Diepenveen, Lels & Smit, aan de Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 7 februari. Heden is alhier binnengelopen om steenkolen in te nemen, het Nederlands schroefstoomschip IRENE (opm: kapt. H. Haack), van Amsterdam naar de Middellandse Zee bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Duinkerken, 7 februari. Het Nederlands schoenerschip SIRENE, kapt. H. Hermans, van Rotterdam naar New York bestemd, welke bij Calais op strand is geweest (opm: zie PGC 141267), is heden alhier door een Engelse stoomschip binnengesleept, om alhier te worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 10 februari. Zaterdag arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip TRIENTJE, kapt. E.J. Egberts, van Sappemeer, groot 90 last, gebouwd bij G. Bodewes, te Foksholsterbosch.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 4 februari. Hier is aan strand gespoeld de wrakstukken van een vaartuig, vermoedelijk een tjalk.


Datum: 12 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 8 februari. Het Nederlands barkschip ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers, van Batavia naar Amsterdam bestemd, is met beschadigde verschansing en andere schade als noodhaven alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 9 februari. Volgens telegrafisch bericht, is het schip CATHARINA, kapt. Westerbrink, met stangijzer van Leer naar Glückstadt bestemd, zonder anker en ketting en zwaar lek alhier op de dijk geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr, P.J. de Kanter Jr, D. de Jong WZn, B. de Witt en J. de Voogd Jr, makelaars te Dordrecht, presenteren op zaterdag de 7de maart 1868, des middags ten 12 ure precies, in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn, over het Scheffersplein te Dordrecht, publiek te verkopen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip BONI, gevoerd door kapt. C.J. Rotgans, volgens meetbrief lang 36 ellen, 40 duim, wijd 7 ellen 14 duim, hol 4 ellen 98 duim, en alzo gemeten op 575 tonnen of 303 lasten, liggende aan de Werf het Witte Kruis, van de heren Johs. Meyjes & Zoon, Kleine Kattenburgerstraat Amsterdam, en breder bij de inventaris omschreven.
Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors D. Schotman Dz. te Dordrecht, en de Wed. Jan van Wesel & Zn, te Amsterdam.


Datum: 13 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Ter overvoer van producten van Java naar Nederland, zijn gisteren bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij aangeboden de volgende 49 schepen: CORNELIA van Amsterdam (440 lasten) vracht naar Amsterdam NLG 94,49, Rotterdam 95,49, Dordrecht NLG 98,-, Schiedam NLG 98,-; SENIOR van Amsterdam (311 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 89,-; WIJK AAN ZEE van Amsterdam (385 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; PASSAROEANG van Amsterdam (325 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; HELENA HENRIETTA van Amsterdam (261 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 97,74, Rotterdam NLG 101,74; CELEBES van Amsterdam (250 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 115,-; VERTROUWEN van Amsterdam (360 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 120,-; IDA GEERTRUIDA van Amsterdam (246 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 97,-; CONSTANCE van Amsterdam (381 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 120,-; EENSGEZINDHEID, van Amsterdam (228 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 102,50; BETTY van Amsterdam (292 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 97,50; MARIA ELIZA van Amsterdam (398 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 94,50; QUATRE BRAS van Amsterdam (161 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 120,-; MARIA VERONICA van Amsterdam (392 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 97,50, naar Rotterdam NLG 100,-; MENTOR van Amsterdam (294 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 94,43, naar Rotterdam NLG 99,43, naar Dordrecht NLG 99,43, naar Schiedam NLG 99,43, naar Middelburg NLG 104,43; GALILEI van Amsterdam (392 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 94,43, naar Rotterdam NLG 99,43, naar Dordrecht NLG 99,43, naar Schiedam NLG 99,43, naar Middelburg NLG 104,43; KONING WILLEM II van Amsterdam (383 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 92,-; MARIA van Amsterdam (255 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,72; STAD DOCKUM van Amsterdam (206 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; KAAP HOORN van Rotterdam (251 lasten), vracht naar Rotterdam NLG 105,-; ARIE SCHEFFER van Dordrecht (398 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 110,-, naar Rotterdam NLG 100,-, naar NLG 100,-, naar Schiedam NLG 100,-, naar Middelburg NLG 105,-; ST. JAN van Schiedam (308 lasten), vracht naar Rotterdam NLG 97,-, naar Dordrecht NLG 97,-, naar Schiedam NLG 97,-, naar Middelburg NLG 100,-; JACOBA CHRISTINA van Amsterdam (240 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; AZIA van Amsterdam (235 lasten), vracht naar Amsterdam NLG 98,-; DORDRECHT van Dordrecht (399 lasten) naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 93,-, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-; HELLEVOETSLUIS van Dordrecht (333 lasten), naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 93,-, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-; L.J. ENTHOVEN, van Schiedam (448 lasten), naar Amsterdam NLG 94,-, Rotterdam 89,60, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 89,-; MINIST. FRANSEN V.D. PUTTE, van Rotterdam (828 lasten), naar Amsterdam NLG 86,-, Rotterdam NLG 84,90, Dordrecht NLG 84,90, Schiedam NLG 84,90, Middelburg NLG 84,90; WILLEM POOLMAN, van Rotterdam (859 lasten), naar Amsterdam NLG 86,-, Rotterdam NLG 86,-, Dordrecht NLG 86,-, Schiedam NLG 86,-; REGINA MARIS, van Middelburg (399 lasten), naar Amsterdam NLG 93,44, Rotterdam NLG 88,94, Dordrecht NLG 88,94, Schiedam NLG 88,94, Middelburg NLG 88,94; WALCHEREN van Middelburg (234 lasten), naar Amsterdam NLG 93,44, Rotterdam NLG 88,94, Dordrecht NLG 88,94, Schiedam NLG 88,94, Middelburg NLG 88,94; MAARTEN VAN ROSSEM, van Rotterdam (381 lasten), naar Amsterdam NLG 104,-, Rotterdam NLG 94,-, Dordrecht NLG 96,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 99,-; BARON VAN HEEMSTRA, van Middelburg (397 lasten), naar Rotterdam NLG 93,50, Middelburg NLG 88,25; WILHELMINA, van Rotterdam (377 lasten), naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 100,- CORTGENE, van Rotterdam (397 lasten), naar Rotterdam NLG 94,98; LOUIS MEIJER, van ’s Gravenhage (399 lasten), naar Amsterdam NLG 99,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 96,-; NIEUWE WATERWEG, van Rotterdam (744 lasten), naar Amsterdam NLG 88,88, Rotterdam NLG 88,88, Dordrecht NLG 88,88, Schiedam NLG 88,88, Middelburg NLG 88,88; HELENA EN ANNA, van Rotterdam (455 lasten), naar Amsterdam NLG 97,35, Rotterdam NLG 94,35, Dordrecht NLG 95,35, Schiedam NLG 94,35, Middelburg NLG 96,35; ANNA, van Rotterdam (441 lasten), naar Amsterdam NLG 95,-, Rotterdam NLG 90,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 95,-; KORTENAER, van Rotterdam (513 lasten), naar Amsterdam NLG 95,-, Rotterdam NLG 89,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 95,-; COPERNICUS, van Rotterdam (392 lasten), naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 93,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 100,-; MINISTER THORBECKE, van Rotterdam (299 lasten), naar Amsterdam NLG 93,99, Rotterdam NLG 89,99, Dordrecht NLG 91,99, Schiedam NLG 90,99, Middelburg NLG 92,99; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, van Rotterdam (449 lasten), naar Amsterdam NLG 96,50, Rotterdam NLG 92,45, Dordrecht NLG 94,35, Schiedam NLG 93,50, Middelburg NLG 96,50; TWEE CORNELISSEN, van Rotterdam (392 lasten), naar Amsterdam NLG 93,99, Rotterdam NLG 89,99, Dordrecht NLG 91,91, Schiedam NLG 90,99, Middelburg NLG 92,99; BILDERDIJK, van Rotterdam (399 lasten), naar Amsterdam NLG 98,70, Rotterdam 94,70, Dordrecht NLG 96,20, Schiedam NLG 95,20, Middelburg NLG 96,70; ROBERTUS HENDRIKUS, van Rotterdam (397 lasten), naar Amsterdam NLG 102,44, Rotterdam NLG 98,44, Dordrecht NLG 99,74, Schiedam NLG 99,74; NOACH, van Rotterdam (471 lasten), naar Rotterdam NLG 94,75, Dordrecht NLG 94,75, Schiedam NLG 94,75; HENDRIKA, van Rotterdam (352 lasten), naar Amsterdam NLG 97,85, Rotterdam NLG 94,85, Dordrecht NLG 95,85, Schiedam NLG 94,85, Middelburg NLG 96,85.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 februai. het schip BETTY (opm: thuishaven Oost-Indië), kapt. Chevalier, van Shields naar Soerabaija bestemd, is volgens telegram uit London van heden op het Goodwin Sand gestrand, doch weder vlot geraakt en te Deal binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 11 februari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlands schip TAMMO SYTZE (opm: schoener TAMMO SIJTSE, kapt. R.M. Klein), van London naar Montevideo bestemd, alhier binnengelopen met verlies van de grote boom en grootzeil, veroorzaakt door aanzeiling met een Engels schip.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 februari. Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, onder bevel van de kapt. ter zee J.E. de Man, is den 8 dezer te Toulon aangekomen. Aan boord was alles wel.


Datum: 14 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de navolgende 9 schepen bevracht geworden, als:
Voor Amsterdam: SENIOR, kapt. R.P. Bakker, 311 lasten, vracht NLG 89,25; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. J. Bouwmeester, 828 lasten, vracht NLG 86,-; WILLEM POOLMAN, kapt. A. Hoogenstraten, 859 lasten, vracht NLG 86,-; NIEUWE WATERWEG, kapt. F.L. Zack, 744 lasten, vracht NLG 88,88 en KONING WILLEM II, kapt. J.L. Besseling, 383 lasten, vracht NLG 92,-.
Voor Dordrecht: REGINA MARIS, kapt. S. Ouwehand, 399 lasten, vracht NLG 88,94.
Voor Middelburg: WALCHEREN, kapt. G. van der Borden, 234 lasten, vracht NLG 88,94 en BARON VAN HEEMSTRA, kapt. F. Nepperus Fzn, 397 lasten, vracht NLG 88,25.
Voor Schiedam: L.J. ENTHOVEN, kapt. N. Koens, 418 lasten, vracht NLG 89,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshavn, 8 februari. Het op 8 december des vorigen jaars bij Laesoe gestrande kofschip NEPTUN, kapt. De Haan (opm: buitenlander), is in de laatste storm van de kust af- en naar zee gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sydney, 24 december. Het barkschip CHRISTINE, van Newcastle (N.S.W.) naar Hobart Town bestemd, heeft 27 november aan de Zuidzijde van Twofoldbaai op een rif gestoten, is daarna afgesleept en op strand gelopen. Men gelooft, dat het totaal wrak zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 6 januari. Het Nederlands schip ZEEMANSHOOP, kapt. J.D. van Monnom, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is 28 december alhier binnengelopen. Het had 16 december op 26º ZB 67º OL, gedurende een storm plat op zijde gelegen en het lijdek zes uren lang onder water gehad, hebbende zes voet water in het ruim, en heeft toen naar hier afgehouden, om te repareren. Het is aanbevolen om te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshavn, 8 februari. Het bij Hirsholmen gestrande kofschip MARIA, kapt. Kruse, is totaal verbrijzeld; de lading wordt in beschadigde toestand hier geborgen.
[afb]
Het eilandje Hirsholmen (Dk)
Coll: Wikipedia, Finn Gade

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie scheepstimmerknechten kunnen de 5 maart of mei a.s. vast werk bekomen bij P.H. van der Werff te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een roefschuit, groot 19 ton, met een complete inventaris. Te bevragen bij J.S. Kramer te Lekkum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een best schip, 40 ton, uit de hand te koop à contant bij J.H. van der Meulen te Drachten. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. L. Zunderdorp, burgemeester van Vlieland, als gemachtigde van kapitein C.J. Gerdes, gevoerd hebbende het gestrande barkschip HUMBOLDT, en van de heren B.H. Schröder & Co. agenten van Bremer Assuradeuren te Amsterdam, is van mening, na bekomen rechterlijke autorisatie, op woensdag den 19 februari e.k, des morgens ten negen ure, ten overstaan van een bevoegd beambte, te veilen het wrak van gemeld Bremer barkschip HUMBOLDT, gebouwd in 1866 en gemeten op 547 last, zoals hetzelve in zijn geheel met masten enz. is zittende op het strand te Vlieland.
En de geborgen inventaris van genoemd schip, liggende behoorlijk gekaveld aan het Pakhuis en de haven te Vlieland, bestaande in: ankers, kettingen, zeilen, rondhouten, stengen, ra’s, vlaggen, chronometer, scheepsklok, kompassen, drie boten, watervaten, seinlantaarns, kajuitsgoederen, koperen ketels, ene grote partij bladkoper, staand en lopend touwwerk, blokken enz, als ook 11 vaten boter, 12 vaten vlees, 3 vaten spek, enige kistjes thee, een vat beschuit, enige vaten erwten, tarwemeel, roggemeel, pruimen, appelen, rijst en proviand en verder wat van dezen belangrijke inventaris zal worden aangehouden.
Catalogussen zullen op franco aanvrage te bekomen zijn, terwijl de goederen kunnen bezichtigd worden daags voor en op den dag der verkoping, van des morgens negen ure tot des namiddags zes ure. (opm: gestrand 021267, zie LC 031267 en LC 030768).


Datum: 15 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 februari. De monitor KROKODIL, voor rekening van het Nederlandse Gouvernement te Birkenhead in aanbouw, is in de namiddag van de 13e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 februari. Heden is alhier binnengelopen het Nederlands kofschip GEERTJE, kapt. E.G. Hoveling, van Leith naar Oporto bestemd, geladen met steenkolen; het rapporteert in de Noordzee zware westelijke stormen te hebben doorgestaan, waarin de puttingbouten braken; het schip had veel water overgehad, is zeer geramponeerd en lek geworden, heeft de boot verloren en de fokkera gebroken, en verloor daarbij verscheidene zeilen, waardoor het naar hier moest afhouden. Het lost de lading om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 12 februari. Volgens telegrafisch bericht is het brikschip METEOR, kapt. Beyer, van Alexandrië naar Falmouth bestemd, geladen met bonen, is op acht mijlen ten oosten van deze baai verongelukt; de kapitein en drie man der equipage zijn daarbij omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 11 februari. Het Nederlandse schip (opm: kof) CHRISTINA, kapt. H.P. Oltmans, met een lading rogge van Londen hier binnengekomen, heeft op de Eems beide ankers en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.H. Craandijk, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijne principalen op maandag 2 maart 1868, des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, bij openbare opveiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het extra-ordinair welbezeild schoener-galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de JONGE ANDRIES, gevoerd door kapt. T.A. Steffens, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 50 duimen, wijd 4 ellen 47 duimen, hol 2 ellen 43 duimen, en alzo gemeten op 118 tonnen of 62 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het genoemd galjootschip ligt in het Westerdok, en voor verdere informatien adressere men zich bij bovengenoemde Makelaar of bij Cargadoors de Wed. Jan Salm en Meijer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 februari. Te Nieuwediep is van Amsterdam gearriveerd het nieuw gebouwd instructie-vaartuig URANIA, bestemd voor de oefening der adelborsten van het koninklijk instituut.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 februari. Heden vertrok van hier naar Soerabaija de Nederlands-Indische brik FRANCINA, ex-Pruisische brik JOHANN CHRISTOPH), kapt. Ingerman. (opm: zie JB 040168)

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Bij besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, van 14 februari 1868, no. 2, is aan de firma P. Landberg en Zoon, eigenaars van het stoomschip KEBON-DALEM, tot wederopzegging vergund, dat stoomschip te bezigen tot het vervoer van passagiers en goederen in de Indische archipel en in voorkomende gevallen tot het slepen van schepen en vaartuigen.


Datum: 16 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 15 februari. Het Nederlandse barkschip BETTY, kapt. Chevalier, van Newcastle naar Soerabaija bestemd, geladen met steenkolen, als bijlegger alhier binnen, heeft 10 februari op het Goodwin Sand aan de grond gezeten en zwaar gestoten, waardoor het schip lek werd. Het is zonder assistentie vlot gekomen en later weder dichtgetrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 13 februari. Het Nederlands schoenerschip HAZARD, kapt. Korter, van Tobasco naar London bestemd, ’t welk alhier 23 januari met schade is binnengelopen, is heden weder van hier vertrokken, nadat het de nodige herstellingen ondergaan en de lading weder ingenomen heeft.


Datum: 17 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 14 januari. Volgens telegrafisch bericht via Lissabon is het Nederlandse schip GEERTRUIDA, komende van Amsterdam, alhier aan de grond geraakt, doch men voedt hoop, dat het vlot zal geraken. (opm: zie NRC 190368)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping te Middelburg, ten overstaan van de notaris L.L. Woutersen, op maandag 2 maart 1868, des avonds ten zeven ure precies, in de Bovenzaal van de Sociëteit de Vergenoeging, op de Groote Markt, van het snelzeilend Nederlands schoenerschip CORNELIA, groot 197 tonnen, bijzonder geschikt voor de houtvaart, liggende aan de Werf der Commercie Compagnie te Middelburg, laatst gevoerd geweest door wijlen kapt. H. van Hengelaar, met de bij het schip behorende inventaris.
Alsmede afzonderlijk een achtdaagse chronometer van Barraud and Lund, Londen, en een sextant van G.W. Peter & Zn, alles breder bij biljetten aangewezen.
Het schip is te bezichtigen 28 en 29 februari e.k. en op de verkoopdag, des voormiddags van 9-12 en des namiddags van 2-4 uren. Toegangskaarten en inlichtingen zijn te bekomen bij de makelaar L.E. Hendrikse, te Middelburg.


Datum: 18 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 februari. Na geëindigde reparaties zijn de volgende schepen op de rede ten anker gegaan, om met de eerstvolgende gunstige wind de reis voort te zetten, als de Nederlandse galjootschepen JANTINA, kapt. De Groot, naar de Maas bestemd; BROEDERTROUW, kapt. Impke, met bestemming naar Schiedam en CATHARINA, kapt. Dekker, naar Hull bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 17 februari. Het stoomschip BATAVIER, komende van Londen, zit op de Schulpenplaat aan de grond en is met hoog water blijven zitten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, op dinsdag 25 februari 1868, des avonds te 7 uur, in het Logement Java, te Veendam, publiek bij contant geld te verkopen het in den jare 1857 nieuw uitgehaald Nederlands galjootschip, genaamd ZEEMEEUW, groot 159 tonnen, met deszelfs complete inventaris, laatst bevaren door kapt. H.H. van Wijk, zijnde gezinkt, en thans liggende te Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal, ten verzoeke van de heer B. ter Spill, op donderdag 27 februari 1868, ’s avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder F.N. Groeneveld te Sappemeer, publiek veilen en à contant verkopen het wel onderhouden kofschip de TWEE GEZUSTERS, met deszelfs opgoederen, volgens inventaris, laatst gevoerd door kapt. J. Meijer en thans liggende te Groningen.
Informatiën zijn te bekomen bij de heren B. ter Spill voornoemd, en bij W.G. Bodewes, te Martenshoek, alwaar het schip ten jare 1862 is volbouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 17 februari. Zaterdag arriveerde hier het nieuw gebouwd schoenerschip HINDRIKA, kapt. H. Dik, groot plm. 160 ton, gebouwd bij A. van Linge Ezn, beide te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 17 februari. Te Hoogezand is op 12 februari te water gelaten van de werf des scheepsbouwmeesters I.A. Hooites aldaar het galjootschip GOUDVISCH, groot 165 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. E.J. Teensma.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Het schip STAD LEIJDEN, kapt. Van de Poll, van Amsterdam naar Samarang, bevond zich op 6 januari op 0º30’ ZB 28º31’ WL. Passagiers en equipage waren in de beste welstand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Te Gijon is op 9 februari masteloos en zonder volk binnengesleept de schoener SOPHIA, kapt. De Haan, beladen met steenkolen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 februari. In de stoomvaart van hier op Londen is concurrentie gekomen voor de overvaart van passagiers, goederen en vee. Iedere vrijdag zal van hier vertrekken het 1ste klasse stoomschip WILLEM EN CLARA, te beginnen met vrijdag e.k. Wij hopen, dat deze onderneming beter zal slagen dan de vroegere.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te huur, voor 3 of 5 jaar de scheepstimmerwerf c.a, met daarbij staande twee woningen, aan het algemeen vaarwater bij de Buren te Wartena. Laatst in gebruik bij E.J. Kapper. Dadelijk of op 12 mei 1868 te aanvaarden.
Te bevragen bij de notaris A. Wiersma te Roordahuizum.


Datum: 19 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 18 februari. De stoomboot BATAVIER is heden nacht en ook dit tij met hoog water weder blijven zitten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een Nederlands fregatschip, 5/6 1.1. Veritas, groot 650 gemeten tonnen. Te bevragen bij de cargadoors, Johs. Ooms Ez. & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 12 februari. De stoom-baggermolens, voor Samarang bestemd, zijn, naar men ons bericht, op verzoek van de directeur der Burgerlijke Openbare Werken door de heren Dummler & Co besteld in Frankrijk. De order is per telegraaf gegeven.


Datum: 20 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 10e maart 1868, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip NEDERLAND, laatst gevoerd door kapt. M.J. van der Eb, lang 38 el 20 duim, wijd 7 el 1 duim, hol 5 el 11 duim, alzo groot 608 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven binnen deze gemeente.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 februari. Heden namiddag zal zich in Rotterdam, met bestemming naar Java, aan boord van het schip NOACH, embarkeren een detachement suppletietroepen, sterk 150 man, onder het bevel van de kapt. der Infanterie van het Oost-Indisch leger J.F. Haus.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 februari. Alhier liggen zeilklaar de JANTINA, kapt. De Groot, naar de Maas, BROEDERTROUW, kapt. Ymker, naar Schiedam, en CATHARINA, kapt. Dekker, naar Hull, allen komende van Petersburg en allen na volbrachte reparatiën.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 18 februari. Scheepsvrachten. Heden is gedaan naar Londen of Oostkust tot Sh. 18/- per 3.200 lbs haver; naar de voorhavens van Frankrijk Ffrs. 20 per 1.350 kilo haver, naar Bordeaux Ffrs. 25 per 1.350 kg. haver, Antwerpen NLG 6,- per last gerst.
Van Newcastle op hier GBP 8.10/- per keel steenkool (opm: de grootte van een keel, een platboomd vaartuig, is afhankelijk van de beperkingen van het kanalensysteem tussen kolenmijn en haven en kon ca. 100 ton bedragen), van Frederikstad op hier of Delfzijl NLG 7,- per gemeten scheepston voor hout.


Datum: 21 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 februari. Volgens telegram van Liverpool, bij de Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam ontvangen, was het schip (opm: bark) JAPARA, kapt. W. Leversteijn, van San Francisco naar Liverpool, op Salt-Island gestrand. Het volk was nog aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 20 februari. Het stoomschip BATAVIER, op de Schulpenplaat aan de grond gevaren, heeft het sein om een sleepboot gehesen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Ledeboer te Makkum zal op maandag den 24 februari 1868, ’s namiddags 2 uur, in de Prins aldaar, publiek veilen een sterk, overdekt hektjalkschip, de VIGILANTE genaamd, gemeten op 10 el 15 duim lengte, 2 el 85 duim wijdte en 1 el 36 duim holte en geijkt op 39 ton, met volledige inventaris, waaronder een nieuw zeil, grote en kleine, storm- en linnen kluiffokken en stagfok, zeil, luik-, kist- en schutkleden, twee ankers met ketting en touw, bijna nieuwe tros, haken en bomen en staand en lopend want, thans in gebruik bij Anne Karstens Huitema en liggende te Makkum. (opm: volgens LC 280268 was NLG 1056 geboden).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal op woensdag den 26 februari 1868, ’s namiddags 3 en 5 uur precies, in het hotel de Jong, tegenover het station aldaar, publiek veilen en verkopen:
- Het extra welbezeild, goed onderhouden Nederlands Brigantijnschip MERCURIUS, gevoerd wordende door kapt. K. de Groot, gemeten op 147 ton, liggende te Harlingen, met deszelfs complete inventaris
.- 12/30 aandelen in het Nederlandse schoenerschip CHRONOS, gevoerd wordende door kapt. A.F. Haaijer, gemeten op 174 ton, met complete inventaris.
Op tijd en plaats als boven zullen nog worden geveild: 3/30 aandelen in het schoener- galjootschip GEDSINA DOROTHEA, kapt. H.B. de Boer. Inmiddels uit de hand te koop.
Informatiën zijn te bekomen bij de boekhouders, de heren Hubert Jans & Co te Harlingen, alsmede bij de notaris.


Datum: 22 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 februari. Het schip POSEIDON, kapt. Deddes (opm: schoener, kapt. Evert Jans Deddes), is bij Chiltepec (Mexico) verongelukt. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 21 februari. Het stoomschip BATAVIER is met assistentie vlot gekomen en naar zee gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 18 februari. De volgende schepen zijn heden met noordelijke wind de Eider afwaarts vertrokken, als HENDRIKA, kapt. Velvis, van Stettin naar Schiedam; ANDREAS, kapt. Greiff, van Dantzig naar Dordrecht, ALIDA IKEA, kapt. Pieper en ALBERDINA, kapt. Kruisinga, beide van Dantzig naar Harburg bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Holyhead, 19 februari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlands barkschip JAPARA, kapt. Leversteijn, van San Francisco met een lading tarwe naar Liverpool bestemd, bij Salt Island gestrand (opm: zie NRC 210268). De equipage is nog aan boord. Pogingen worden in het werk gesteld om het schip met het volgende getij weer vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 19 februari. Het Nederlands brigantijnschip ENERGIE, kapt. K.J. Lieuwen, van Londen naar Buenos Aires bestemd, is alhier lek en met verlies van de grote boom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 20 februari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlands schip JAPARA, kapt. Leversteijn, van San Francisco op hier bestemd en gisteren op Salt Island gestrand (zie ons vorig nummer), vlot gesleept en te Holyhead in het dok verhaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 15 februari. De twee volgende schepen zijn gisteren na geëindigde reparatie weer van hier vertrokken, als het kofschip FOLINE, kapt. Kracht, van Anclam naar Leith bestemd, geladen met gerst en het kofschip CERES, kapt. Remmers, van Koningsbergen naar Anclam bestemd, geladen met lijnzaad. Zij waren respectievelijk 9 en 10 december alhier binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 8 februari. Het Nederlandse brikschip HERTHA, kapt. S. Warnaar, van Rotterdam te Boston binnen, rapporteert, dat de 21e januari op 38º 3’ NB 65º 30’ WL in een zware bui uit het zuidwesten, 12 stutten aan stuurboordzijde gebroken zijn en verschansingen, boten met waarloze stutten en watervaten verloren te hebben en gescheurde zeilen bekomen te hebben, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 18 januari. Bij het afzenden van onze laatste mailberichten waren er twee Nederlandse schepen in onze havens, te weten het barkschip de HENDRIKA in de Simons- en het stoomschip SUMATRA in de Tafelbaai. Eerstgemelde ligt nog aldaar voor anker, en laatstgenoemde is op 28 december naar Batavia vertrokken, na gedurende deszelfs verblijf alhier een hoeveelheid steenkolen te hebben ingenomen.
Voorts kwam op 30 december in de Simonsbaai aan het Nederlandse schip BURGEMEESTER HOFFMAN, 180 ton, kapt. Grafthuijs, de 1e november van Batavia vertrokken met een lading koffie en suiker en bestemd naar Rotterdam. Het vaartuig heeft op de reis aanhoudend zwaar weer gehad, is lek geworden en zal moeten timmeren. Bij de eerste opneming ervan werd aanbevolen de lading tussendeks te lossen, ten einde de uitgestrektheid van de schade te weten te komen. Terwijl het vaartuig voor anker lag, maakte het 3½ duim water per uur.
De BURGEMEESTER HOFFMAN heeft onder anderen gepraaid: op 16 december op 29º34’ ZB 40º54’ OL, het Nederlandse schip ELEAR (opm: vermoedelijk fregat ELECTRA), van Java naar Amsterdam, 45 dagen uit; op de 20e, op 30º16’ ZB 33º44’ OL, het Nederlandse schip ALCONYE (opm: bark ALCYONE), van Java naar Amsterdam, 49 dagen uit.
Eindelijk is op 7 dezer in de Tafelbaai binnengelopen Zr.Ms. transport stoomschip JAVA, kapt. luitenant ter zee O.J. Damme, 1.700 ton, 6 stukken, van Texel bestemd naar Batavia. Dit vaartuig is j.l. donderdag vertrokken, nadat er de vorige avond een bal aan boord gegeven was, waartoe onderscheidene dames en heren waren uitgenodigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 11 januari. De JAVA is stellig een van de fraaiste Nederlandse oorlogsschepen die ooit in de Tafelbaai geweest zijn en een bezoek overwaardig. Het vaartuig is bestemd voor 36 stukken, doch daar het slechts voor transportdienst gebezigd wordt, zijn er thans slechts zes opgezet. Het schip is thans bezig om verversingen in te nemen en ondergaat enige kleine reparaties.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, presenteert, als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de notaris Joan Oolgaardt, op maandag 23 maart 1868, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen: de extra sterk in anno 1866 te Amsterdam op de fabriekswerf van de heren Gebr. Schutte nieuw gebouwde ijzeren schroefstoomboot genaamd SOPHIA, laatstelijk in dienst op het Reitdiep tussen Groningen en Schiermonnikoog; volgens binnenlandse meetbrief lang 28 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 10 duimen, hol 1 el 98 duimen en alzo gemeten op 97 tonnen, voorzien van een bijzonder soliede machine met een vermogen van 24 paardenkracht, insgelijks te Amsterdam vervaardigd; lengte van de grote kajuit, 5 el 48 duimen, idem tweede kajuit 4 el 10 duimen, laadruim 4 el 56 duimen, diepgang 3½ à 4 voeten. Genoemde stoomboot ligt ter bezichtiging aan de fabriekswerf van de heren Gebr. Schutte, Hoogte van de Kadijk. Breder volgens gedrukte biljetten en te bevragen bij bovengenoemde makelaar, zomede bij de heer F.C. Jaski te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 februari. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft het clipperschip KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten, aangenomen tot de overvoer naar Java van een detachement militairen, sterk 150 man.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, het clipperschip KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten, om 18 maart uit Nieuwe Diep te vertrekken.
Adres voor goederen en passagiers te Amsterdam bij J. Daniels & Zn & Arbman, te ’s-Gravenhage bij Vriesendorp & Gaade, te Rotterdam en Dordrecht bij Visser & Van der Sande, en te Dordrecht bij de reders Gebr. Blussé.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag, 3 maart 1868, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de Weduwe Rasker aan het Ameland te Groningen publiek worden verkocht het best onderhouden koftjalkschip genaamd BENEFICIUM, groot 70 tonnen, gebouwd in 1865, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zoals hetzelve thans is liggende in de Zuiderhaven te Groningen, geclassificeerd Veritas 1.1 P. 3.3, en bevaren wordt door kapt. P.J. Kramer.
Mr. J. van Giffen, notaris

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bericht voor Zeevarenden. Wij vernemen tot ons genoegen, dat reeds zaterdag j.l, de15e dezer, iets benoorden het wrak van de op de rede gezonken brik ATIATOOL RACHMAN (opm: zie JB 080268), is verankerd een drijfkruisbaken, waarvan het kruis zich circa 2 Nederlandse el boven de oppervlakte van het water verheft in een diepte van 3¼ vadem water en in de peiling van Kali-Gawee Z.O. tot O. en de Grafkoepel Z. tot W. ¼ W. Het wrak is reeds bijna geheel uit elkander geslagen, zodat men verwachten mag, dat weldra alle gevaar zal ophouden te bestaan.


Datum: 23 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 20 februari. Het Nederlandse barkschip JAPARA, kapt. Leversteijn, van San Francisco naar Liverpool bestemd en de 19e dezer bij Salt Island op strand geraakt, is door de stoomsleepboten TIGER en ALLICANCE vlot- en in the Old Harbour gesleept; het had 3 voet water in het ruim en maakte 10 duim water per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Almeria, 14 februari. Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Zeef (opm: schoener, kapt. F.R. Zeeff), van Liverpool naar Saloniki bestemd, is gisteren alhier met enige schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 13 februari. Het schip (opm: brik) VERWISSELING, kapt. J. Munnix, hetwelk de 5e dezer alhier van Amsterdam is aangekomen, had op de reis zware stormen doorgestaan en enige zeilen en tuig moeten kappen; het had ook enige schade aan de lading bekomen.


Datum: 24 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 23 februari. Volgens bericht van vuurtorens, zit een schip op het Westgat aan de grond; verder bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 23 februari. Alhier is aangebracht de kapitein, vrouw, kind en 11 man van de equipage van de Engelse bark REDGAUNTLET, kapt. Dall, van Berdianski naar Rotterdam, met rogge, gestrand op de Banjaard, Het schip is waarschijnlijk totaal weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Volgens brief uit de Kaap de Goede Hoop, d.d. 18 januari, was het Nederlandse schip BURGEMEESTER HOFFMANN, kapt. Grafthuis, van Batavia naar Rotterdam, lek in de Simonsbaai binnengelopen, nagezien en bevonden 3½ duim water in het uur gemaakt te hebben; de lading zou geheel gelost moeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 februari. Van het Nederlandse schip HENDERIKA, kapt. J.R. Lusink, van Batavia naar Nederland, te Simonsbaai met schade binnengelopen, waren nog 593 balen koffie beschadigd verkocht; zou vermoedelijk de reis spoedig weer voortzetten.


Datum: 25 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 februari. De monitor de TIJGER, voor rekening van het Nederlandse Gouvernement bij de heren R. Napier & Sons te Glasgow in aanbouw, is de 22e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 22 februari. Het Engelse stoomschip WILLEM EN CLARA, kapt. Hybert, is deze week hier binnengekomen met een lading rails voor de staatsspoorwegen en in de volgende week verwacht men een andere Engelse stoomboot met gelijke lading, terwijl men in het geheel twaalf soortgelijke ladingen hier verwacht. (opm: waarschijnlijk is dit het gewezen Dordtse stoomschip WILLEM EN CLARA, in 1866 naar Engeland verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Van de vier volgende Nederlandse schepen heeft men sinds hun vertrek niets meer vernomen:
- JOHANNA MARIA (opm: bark), kapt. A.E. Kleijnenberg, de 8e augustus van Batavia vertrokken (opm: naar Middelburg; zie ook NRC 161173);
- JANTJE GOOSENS, kapt. Leisler, in november van Newcastle naar Harlingen vertrokken (opm: zie NRC 040168);
- JULIANA ANTINA, kapt. De Boer (opm: kof, kapt. H.K. de Boer), in december van Londen naar Amsterdam vertrokken;
- VIER GEBROEDERS, kapt. Muntendam (opm: zie PGC 230168), de 11e december van Londen naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 24 februari. Volgens rapport van de loodsschokker van Brouwershaven zat het schip, gisteren gemeld als op de Zeehondenplaat aan de grond, hedenmorgen ten 8 ure nog hoog op genoemde plaat in het Westgat, nabij de Roompot; het gehele tuig staat er nog op, met marszeil en fok in de gei; het zit met de kop om de noordoost ten oost.
Enige vaartuigen kwamen uit de Roompot, waarschijnlijk ter assistentie of berging, ankerden in het zuiden half oost, daar het schip met laag water geheel droog zit en dan niet te bereiken is. Verder rapporteert genoemde loodsschokker op de hoogte van de wrakton, welke tegen de Banjaard ligt, veel wrakhout drijvende gezien te hebben, waarbij het onderste gedeelte van een achtersteven, met ijzeren bouten, vermoedelijk van een klein en scherp toelopend vaartuig afkomstig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het Nederlandse schip (opm: brik) JEANNETTE MARIANNE, kapt. Schram, van Cardiff naar Rio Grande, is volgens brief uit Londen, dd. 22 dezer, te Penarth door het schip JESUSA aangevaren en heeft daarbij schade aan de boegspriet enz. bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 februari. Bij het departement van marine is het bericht ontvangen dat Zr.Ms. raderstoomschip SUMATRA, onder bevel van de luit. t/z der 1ste klasse A. Dronkers, en het transportschip met stoomvermogen JAVA, onder bevel van de kapt.-luit. t/z C.J. Damme, eerstgenoemde den 27 december j.l. en laatstgemelde den 16 januari daaraanvolgende de Kaap de Goede Hoop hebben verlaten, om de reis naar Oost-Indië voort te zetten.
Zr.Ms. stoomschip ANNA PAULOWNA wordt te Nieuwediep gereed gemaakt en zal, naar men verzekert, in het laatst van dit jaar een kruistocht ondernemen naar de Middellandse Zee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het galjootschip KARSINA HARMINA, groot 80 tonnen, in 1865 nieuw uitgehaald, geclassificeerd bij Veritas s.s. G.11, liggende te Groningen. Te bevragen bij de kapt. J.H. Waterborg, en de cargadoor J.J. Bulsing Bzn. te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 24 februari. Den 20 dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester I.A. Hooites te Hoogezand te water gelaten het kopervast brikschip ALBATROS, groot 200 tonnen, gebouwd voor rekening van de scheepsbouwmeester en gevoerd zullende worden door kapt. D.W. Kleininga van Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 februari. Het galjootschip TRIJNTJE GEZINA, kapt. E.T. Bos, van Cardiff naar Bergen bestemd, is hier wegens tegenwind binnengelopen.


Datum: 26 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbers van hun meesters, op dinsdag de 10e maart 1868 des middags ten 12 ½ ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, nummer 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ALMONDE, laatst gevoerd door kapt. M. Pijl, lang 37 el 10 duim, wijd 6 el 70 duim hol 5 el 3 duim, en alzo groot 556 tonnen of 294 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans ligt in de Westerhaven alhier.
Voorts zal nog afzonderlijk worden geveild: een chronometer.
Nadere informaties te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar aanleiding van Zijner Majesteits besluit van de 22e dezer, wordt het schroefstoomschip ZOUTMAN, met 15 maart aanstaande buiten dienst gesteld en de kapt.- luitenant ter zee jhr. J.E.W.F. van Raders eervol van het bevel van die bodem ontheven; terwijl daarentegen de te Willemsoord liggende korvet VAN SPEYK met de 16e daaraanvolgende in dienst wordt gesteld en het bevel daarover opgedragen aan genoemde kapt.-luitenant ter zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 24 februari 1868: het Nederlands barkschip BATAVIA, gebouwd in 1856, kapt. J.D. van Dolder, om NLG 18.000 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 23 februari. Heden werd alhier aangebracht kapt. Dall, vrouw, kind en elf man van de equipage van het Engelse barkschip REDGAUNTLET, van Berdianski met rogge naar Rotterdam, welk schip hedenmiddag op ’t Nieuwe Zand (Banjaard) is gestrand en onmiddellijk vol water was, zodat de equipage niets heeft kunnen redden en het schip met de boot heeft verlaten. Vrouw en kind waren nagenoeg nakend. Deze stranding werd bespeurd door schipper Dirk van de Klooster van Burgsluis, die onmiddellijk met zijn hoogaars waarop Pieter van der Elst en Cornelis van de Klooster, ter hulp snelde en met inspanning de schipbreukelingen in de boot opnam en hier behouden aan wal aanbracht, alwaar zij door de zorg van de Britse consulair agent, liefderijk verpleegd worden. Hedenmorgen is assistentie naar het schip vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 21 februari. Het schip waarmee de ISMYR in aanzeiling is geweest op de 19e dezer in Penarthroads, was de JEANNETTE MARIANNE, welk schip de kluiverboom verloor en andere schade bekwam; de schade welke het eerstgenoemde schip bekomen heeft, was zeer gering. (Zie ons vorig nummer onder Amsterdam).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 21 februari. Het Nederlands-Indische barkschip EMILIE, te huis behorende te Samarang, gevoerd door de heer G.A.M. Thomsen, verliet op de 26ste mei 1867 de rede van Samarang met de bestemming naar Singapore; van Singapore vertrok het schip op 9 juni 1867 naar Amoy (China), 7 augustus 1867 van Amoy naar Ninghpo (China), 27 augustus 1867 van Ningpho naar Tjiepoa (China) en tot op de huidige dag vernam men niets meer van die bodem, zodat de belanghebbenden, zijnde de eigenaar en de betrekkingen der bemanning van dat vaartuig, zich met recht ongerust maken over het lot van schip en equipage.
Hij die enig naricht hieromtrent kan geven, dan wel enige tijding kan provoceren, wordt daartoe door de belanghebbenden dringend uitgenodigd. Het overnemen van het vorenstaande zowel in onze als in de Engelse nieuwsbladen, zoude tot enige opheldering kunnen leiden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop van scheepsafbraak. De deurwaarder J. Bethe zal, ten verzoeke zijner principalen, op donderdag de 27e februari 1868, des voormiddags te elf uur, op de Nieuwe Haven te Zierikzee, in het openbaar presenteren te verkopen, op drie maanden crediet:
een aanzienlijke partij zuivere scheepsafbraak, afkomstig van het gestrande Hannoverse barkschip CLAUS HEYDORN, en bestaande in mast, boegspriet, kluiverpen, dekbalken, ijzeren touwwerk, dekdelen, zo goed als nieuw, waaronder van 60 à 70 voet lengte, kajuitsdeuren, beschotten, ijzerwerk en wat verder zal worden geveild.


Datum: 27 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snelzeilend goed onderhouden gezinkt schoenerschip ADELEIDA, 5/6 1/1, gevoerd door kapt. K.K. de Haan, liggende Wijnhaven alhier.
Te bevragen bij H.E. van IJsendijk jr, Leuvehaven, OZ, 1-253.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 februari. Aan H.W. Mast, te Dordrecht, is vergunning verleend om zijn stoomsleepdienst in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland uit te breiden langs de Dieze tot ’s Hertogenbosch.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 26 februari. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwd galjootschip WINSUM EN OBERGUM, kapt. P.A. Kladder, van Winsum, groot plus/minus 100 ton, gebouwd bij J. Smit, te Foxhol.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het schip JEANNETTE MARIANNA, kapt. Schram, van Cardiff naar Rio Grande, heeft den 19 dezer ter rede van Penarth door aandrijving de kluiverboom verloren en andere schade bekomen.


Datum: 28 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 25 februari. Heden is alhier aangebracht enig touwwerk, inventaris enz. van het schip REDGAUNTLET, benevens enkele lasten droge rogge. Men is nog druk bezig aan het bergen. Volgens de schippers is het schip met de vloed onder water, zodat er geen droge rogge meer zal aangebracht worden. Blijft het weer goed, dan kan er nog veel van de tuigage enz. geborgen worden; het schip is echter weg, zijnde reeds gebroken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop twee beste halfsleten schepen: een veerschip, groot 22 ton, geschikt voor een schilschuit, en een schuitje, groot 20 ton. Te bevragen bij J. de Jong, scheepstimmerman op Oud Galileën te Leeuwarden.
Dezelve vraagt een scheepstimmerknecht, die goed kan werken; kan vast werk bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nog jeugdig, hecht en sterk roefschip, groot 22 ton.
Te bevragen bij de eigenaar S.J. Hoekstra, scheepsbouwmeester te Sloten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 2 à 3 scheepstimmerknechten, die hun werk geheel of ten dele verstaan, kunnen dadelijk werk bekomen bij I.J. Croles, scheepsbouwmeester te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Bokma zal op maandag den 9 maart 1868, des avonds 7 uur, bij H.K. Visser te Akkrum provisioneel verkopen een overdekt kofscheepje, groot 15 ton, met zeil en treil, liggende te Akkrum, bevaren wordende door A.H. de Wind.
Aanvaarding dadelijk na de finale toewijzing.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op maandagen de 4e mei 1868 provisioneel en de 11e mei daaraanvolgende finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, verkopen een overdekt schuiteschip, de JONGE JAN, groot 15 ton, met derzelver toe en aanbehoren, zoals het op de verkoopdagen voor het huis van Brouwer ter bezichtiging zal zijn liggende. Dadelijk te aanvaarden.


Datum: 29 februari 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het Nederlandse schip (opm: brik) SAGUA PACKET, kapt. J. Sluisman, zou de 8e dezer van Cardenas met een lading melasse naar Falmouth vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 februari. Op 18 maart e.k. zal zich in het Nieuwe Diep aan boord van het schip KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten, naar Batavia inschepen, een detachement suppletietroepen, sterk 150 militairen, waaronder 9 onder-officieren, onder bevel van de kapt. der art. van het Oost-Indisch leger H.L. Kilian, en met medegeleide van de 1e luitenant der inf. J. Vogelzang en de 2e luitenant van dat wapen van voormeld leger P.J. Vos.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het schip (opm: galjoot) CONCORDIA, kapt. A.D. Bolt, van Petersburg naar hier bestemd, op 30 november van Elseneur uitgezeild, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mollösund, 17 februari. Na de storm van den 6 dezer zijn hier onderscheidene wrakken, alsmede talk, lijnolie, traan en een reddingboei, waarop VERNIEUWDE HOOP, Vlaardingen, en een denkelijk reeds lang gedreven hebbend naambord, met Amst, aangespoeld.
ZZC 290268
Zierikzee, 28 februari. In de namiddag van zondag 23 dezer, strandde bij een hevige NNW storm op het Nieuwe Zand (Banjaard) de Engelse bark REDGAUNTLET, kapt. L. Dall, van Berdianski laatst van Falmouth naar Rotterdam geladen met rogge.
Genoemde gezagvoerder rapporteert dat hij zondagmorgen voor de kust zijnde, een loodsboot zag, wien hij tevergeefs om een loods seinde, daar deze hem niet kon of wilde helpen, dat hij daarop, vrezende op de kust bezet te raken, koers zette naar het Brouwershavensche zeegat.
Een ton ziende die hij voor de uiterton van genoemd zeegat aanzag, hield hij af, doch dichter bij de ton gekomen zijnde, bemerkte hij, dat dit de uiterton van Brouwershaven niet was maar een wrakton welke niet op zijn kaart was geplaatst.
Het schip door de storm en hoge zee niet meer over stag kunnende krijgen, dreven zij tegen de kust, met het gevolg dat zij ten half drie op het Nieuwe Zand stootten. De zee liep hoog over het schip en toen er omstreeks 3 voet water in het ruim stond, besloten zij hetzelve te verlaten. Dit moest in zulk een haast geschieden dat zij hun kleren niet eens mee konden nemen. Met veel moeite kregen zij de vrouw van de kapitein, die ziek te bed lag, en diens kind uit de kajuit en na hen in dekens gewikkeld te hebben gingen zij in de boot, waarop men het schip verliet. Na meer dan een uur in de grondzeeën te hebben gezeten ieder ogenblik denkende de boot te zullen zien omslaan werden zij opgenomen door schipper D. van de Klooster van Burghsluis, die op het zien der schipbreukelingen in het midden van de branding, terstond met zijn schuit de haven had verlaten en hen alzo redde. Na hen enig voedsel dat hij aan boord had gegeven te hebben, bracht genoemde schipper hen 's avonds
te 6 uur aan wal, waar zij op de liefderijkste wijze van voedsel, kledingstukken en huisvesting werden voorzien door de consulair agent van Engeland de heer H.A. van IJsselsteijn alhier.


Datum: 01 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 28 februari. Volgens telegrafisch bericht is het schip BERTHA, kapt. Nagel, in ballast van Kopenhagen komende, op de hoogte van de vuurtoren op strand geraakt.


Datum: 02 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 1 maart. Door het stoomschip ATRATO, alhier van West-Indië binnen, is de 8e februari op de hoogte van Nawassa (?) gepraaid het Nederlandse barkschip ALBATROS, kapt. Kok, dat geheel masteloos was, trachtende Jamaica binnen te lopen.


Datum: 03 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 28 februari. Het schip HERTHA, kapt. Nagel, van Kopenhagen, is op de hoogte van de vuurtoren op strand geraakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 februari. Heden middag heeft zich aan boord van het kofschip ANNA GEZINA, liggende in de Kalkhaven alhier, een jongeling van 16 jaren, Ernst August Kayser genaamd, door een pistoolschot van het leven beroofd. Hij bevond zich sedert slechts drie dagen aan boord en was vroeger boekwinkelbediende te Ullrich.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 2 maart. Vrijdag j.l. (opm: 28 februari) is op de werf van de heren J. & K. Smit te Kinderdijk, de kiel gelegd van een dubbel werkend stoombagger-vaartuig (opm: STROOMDIEPER), voor rekening van de heer D. Volker te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJstad, 27 februari. Volgens telegrafisch bericht zijn de schepen ATTIENA HENDRIKA, kapt. Meijer (opm: kof, kapt. H.H. Meijer), en ANTJE, kapt. Kruisinga (opm: tjalk, kapt. H. Kruizenga), van Dantzig met een lading hout naar Hamburg bestemd, gisteren bij Rönne gestrand en wrak geworden; de ladingen zal men zoveel mogelijk bergen. De equipages zijn gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris H. Douma te Gorredijk zal op woensdag den 11 maart 1868, ’s avonds 6 uur, ten huize van den logementhouder E. van der Wal, presenteren te verkopen een best overdekt gewegerd kofscheepje, genaamd de GOEDE VERWACHTING, groot 16 ton, met mast, zeil, 2 fokken, kleden, haken, bomen, watervat, 2 koperen pompen en verdere inventaris, laatst bevaren door K. Smid; thans liggende te Gorredijk. Zijnde inmiddels ook uit de hand te koop.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een overdekte praam, groot 13 ton, oud 3 jaar, met zeil en treil.
Te bevragen bij H. Slager en R. Slager te Tjalleberd.


Datum: 04 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 februari. Met het schip VERITAS zijn 279 Chinese immigranten uit Hong Kong aangekomen, zijnde op de reis 14 overleden.


Datum: 05 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping op rechterlijke autorisatie. De notaris Th. Van Uije Pieterse zal op dinsdag 10 maart 1868, des morgens ten 10 ure, op de Nieuwendijk te Vlissingen, om contant geld, verkopen: het casco met deszelfs masten, van het op de Kaloot gestrand liggende Noors kopervast barkschip ORION, gevoerd geweest door kapt. Niels Evensen, te huis behorende te Arendal, gekomen van Antwerpen en bestemd geweest naar Montevideo en Buenos Aires; daarna de geborgen inventaris van dat schip, bestaande in ankers, kettingen, rondhouten, zeilen, touwwerk, blokken en een grote partij huidmetaal; vervolgens circa 70 stuks watervaten en een partij planken en delen en eindelijk 174 kisten vensterglas en 27 vaatjes spijkers, van verschillende soort, door zeewater beschadigd. Alles daags vóór en van de verkoping te bezichtigen. Informaties op franco brieven bij de heren De Groof en Hector, scheepsmakelaars te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Daam, A.W. Abrahamsz, G.J. Boelen, A. Roland Holst, C.S. Oolgaardt, W.Y. van Reinouts, W. van Rossem, E.C.A. Koli, G.A.L. van Santen, D. Heydeman Jr. en A.H. Hedden, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, de 23e maart 1868 , des avonds ten 6 ure in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, presenteren te verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd YSTROOM, gevoerd door kapt. A. Hansen, groot volgens Nederlandse meetbrief lang 35 ellen, wijd 5,85 ellen en hol 4,16 ellen en alzo gemeten op 379 tonnen of 200 lasten en verder met alle rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verder toebehoren. Alles breder bij inventaris omschreven en ter bezichtiging liggende alhier, aan de werf Het Wapen van Harlingen, in de Groote Wittenburgerstraat. Nadere informaties bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Van Tubergen & Daam, Papenburg V 254.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Jongstleden donderdag (opm: 27 februari) heeft de proefreis plaats gehad met de schroefsleep-stoomboot, genaamd HOLLANDSCH DIEP, gebouwd voor rekening van de heren D. Volker & Co te Dordrecht, op de werf van de heren J. & K. Smit te Kinderdijk; de machine en ketel zijn vervaardigd in de fabriek van de heren Diepenveen, Lels en Smit aldaar.
De proefreis ten volle aan de verwachting voldaan hebbende, heeft genoemd sleepboot laatstleden zaterdag de stoom-baggermolen de SCHELDE van Dordrecht naar Moerdijk gesleept.
Beiden zijn maandag in dienst gesteld voor het onlangs door die heren aangenomen perceel van bestek no. 332, de onderbouw der brug over het Hollandsch Diep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 maart. Volgens rapport van de lichtmatroos Roelf Bakker, uit Stanley Harbour (Falklands eilanden) d.d. 19 november, te Emden ontvangen, was het schip JEANNETTE ROULINE, kapt. Addens (opm: schoener, kapt. W. Addens), van Buenos Ayres met wol naar Antwerpen bestemd, op circa 05º ZB door het Engelse barkschip HUASCO overzeild, met dat gevolg, dat eerstgenoemd schip onmiddellijk zonk. Slechts 2 man der equipage redden hun leven op de kiel der boot, die later door de HUASCO opgenomen werden, waaronder de berichtgever, een zekere Otto Brandt.
Omgekomen zijn de kapitein, zijn vrouw en hun zoontje, stuurman J. van Doling, uit Enkhuizen, de tweede stuurman J. van Dorp, uit Vlaardingen, de matroos K. Dijkhuis, uit Pekela, en de kok B. Mertens, uit Bremerhaven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 3 maart. Scheepsvrachten. Door de weinige scheepsruimte waren de vrachten heden iets williger en is bevracht naar Londen of de oostkust tot Sh.19/- en Sh.20/- per 3200 lbs, met de gewone verhouding naar het Kanaal. Naar de voorhavens van Frankrijk is gedaan tot 21 en 22 francs, Antwerpen NLG 5,75 per last gerst.


Datum: 06 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 maart. Het op de Kaloot bij Vlissingen gestrande schip ORION, kapt. Evensen, van Antwerpen naar Buenos Aires, is niet afgebracht kunnen worden en afgekeurd. De lading wordt overgescheept in het schip (opm: schoener) ALUDA, kapt. J.H. Dallinga.


Datum: 07 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 februari. Vrachten. De in ons vorig bericht als verwacht wordend vermelde verdere daling heeft zich niet lang laten wachten en bij het sterk verminderen van af te schepen product is het te voorzien, dat vrachten nog verder zullen wijken. De volgende charters kunnen heden gerapporteerd worden, terwijl verscheidene schepen opvulling tot verlaagde cijfers aannamen.
Naar Amsterdam: Nederlands ALMELO, NLG 85 voor suiker en NLG 80 voor koffie te Semarang en Soerabaja.
Naar Rotterdam: Nederlandse VOORUIT, NLG 85 voor suiker te Soerabaja en Probolingo; EMILIE, NLG 80 voor suiker in zakken, in de Oosthoek te laden; CORNELIS WERNARD EDUARD, NLG 70 voor suiker en koffie te Semarang en Pekalongan en NLG 20 voor tin alhier.
Naar Amerika wordt Nederlands H. VINCENTIUS VAN PAULO voor bevrachters rekening beladen.
Onbevracht zijn nog HOLLANDS TROUW, BARON VAN HARDENBROEK.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 6 maart. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip
GRIETJE EN TEUNKE, kapt. L. J. Wiersema, van Schiermonnikoog, groot 101 ton, gebouwd bij J. Bodewes, te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 27 februari. Op Romöe is aangespoeld een zeemanskist, waarin klederen, horlogerie met ketting enz, voor NLG 300 waarde aan Nederlands muntpapier, benevens een scheepsjournaal, bijgehouden tot de 2e december door J.C. Bakker, stuurman op het schip JANTJE GOOSENS, kapt. Leisler, dat op de reis van Newcastle naar Harlingen in de Noordzee verongelukt is (opm: zie NRC 040168).


Datum: 08 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schoenerschip CONCORDIA, kapt. J. Goossens, op de rede van Buenos Aires door brand totaal vernield. De gehele equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 23 januari. Een klein gedeelte van de lading bestande uit jenever, rijst en steenkolen enz. is gered uit het schip EITEA, kapt. Lucht (opm: buitenlander), van Hamburg naar alhier bestemd, hetwelk de 29e dezer op 5 mijlen afstand van hier op de baar is gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 11 februari. Het barkschip SARAH EN MARIA, kapt. Gade (opm: buitenlander), met een lading koffie van Rio de Janeiro naar Hamburg bestemd is alhier de 29e januari in een lekke staat binnengelopen en is genoodzaakt geweest om de gehele lading te lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 7 februari. Het schip JOHANNA, kapt. Lauer (opm: buitenlander), van New York naar Panama bestemd, is alhier de 24e januari van Falkland eiland in ontredderde staat aangekomen en is bezig met het lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Volgens bericht van Soerabaja was het schip CORNELIA HENDRIKA, kapt. Van IJsendoorn, de 28e januari onder Passaroeang, opzeilende naar Soerabaja, met schade aan boegspriet en tuig, na in aanzeiling te zijn geweest met de brik CONSTANCE (opm: zie JB 110368), op 15 mijlen bezuiden Banjoewangie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 5 maart. Het stoomschip ORION, kapt. Miedema (opm: kapt. S. van der Wielen Miedema), van Amsterdam naar Lissabon bestemd, is heden alhier binnengelopen, wegens gebrek aan steenkolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Guernsey, 4 maart. Het schip (opm: schoener) ROLLO, kapt. P.L. Schep, varende tussen Jersey en Guernsey op Rotterdam, terwijl het de 29e februari jl. de haven van St. Peter Port wilde binnenzeilen, werd door een rukwind belopen en het schip, niet luisterende naar het roer, liep tegen Old North Pier aan, waardoor het de boegspriet verloor en enige stenen aan de lager wal losmaakte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Royal ( Jamaica), 11 februari. Het Nederlandse barkschip ALBATROS, kapt. H.H. Koch, van Suriname naar Amsterdam bestemd, is alhier masteloos binnengelopen (bevorens per telegraaf gemeld).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op zaterdag 7 maart 1868: het Nederlands barkschip BONI, groot 575 ton, trekgeld NLG 100, in veiling NLG 16.200, P. Gips Czn; opgehouden om NLG 18.000, later uit de hand verkocht aan de heer Brandjes (opm: N. Brantjes) te Purmerend.


Datum: 09 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoener) ANTON EN JACOB, kapt. A. Bot, van Newcastle te Lissabon gearriveerd, had zeilen verloren en meer andere schade bekomen.


Datum: 10 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Men leest in het Journal d’Anvers het volgende: Het volgende feit, welks belangrijkheid niemand zal ontgaan, wordt ons medegedeeld. Verleden jaar, 30 april, had er vanwege het ministerie van buitenlandse zaken (België) een aanbesteding plaats van een ijzeren loodsboot. Er waren drie inschrijvingsbiljetten: 1º. Van de maatschappij Cales et Chantiers te Antwerpen, ad BF 21.800; 2º. Van de firma J. Cockerill te Seraing, ad BF 25.000; 3º. Van de firma Christie & Nolet te Delfshaven, ad BF 13.189. In weerwil van het enorm verschil van BF 11.811, dat de toewijzing aan de heren Christie & Nolet scheen te verzekeren, werd de firma Cockerill aannemer. Die voorkeur zou zeer natuurlijk zijn geweest, indien de prijzen nagenoeg hadden gelijk gestaan; zelfs zou aan een Belgische maatschappij de voorkeur moeten geschonken zijn, zo het verschil in meer, door haar gevraagd, enigszins hoger ware geweest dan de som waarvoor was ingeschreven door niet in België gevestigde fabrikanten. Maar hier vragen wij: aan de invloed van welke ambtenaar hebben wij het te danken dat de firma Cockerill met de toewijzing werd begunstigd? Heeft zij bewilligd in een vermindering op haar inschrijvingssom. Waarom niet de keus gevestigd op de Antwerpse maatschappij Cales et Chantiers, die 3.200 BF minder heeft geëist dan de heren Cockerill? Bestaat er dan gemeenschap van belangen tussen de firma Cockerill en de afdeling marine van het ministerie van buitenlandse zaken? Wij weten het niet. Maar wij mogen vragen, wat heeft een openbare aanbesteding te beduiden, wanneer het gouvernement de voorkeur geeft aan de inschrijver die de hoogste som biedt? Wij verlangen zo zeer als iemand, dat men de nationale nijverheid begunstige, maar wij zoeken naar de reden van de voorkeur, geschonken aan degene van de beide Belgische inschrijvers, die voor de staat het meest bezwarend is! Bovendien moet de bescherming van de nationale arbeid niet zo ver gedreven worden, dat zij aan de Belgische fabrikant een premie oplevere van 40%, wanneer die premie door de belastingschuldigen betaald wordt. Naar ons oordeel ware het beter eenvoudig te verklaren, dat tot de inschrijving alleen worden toegelaten nationalen en dat van dezen de toewijzing zal geschieden aan degene, die, om een of andere reden, bij het gouvernement in goede gunsten staat. Met andere woorden: het was veel verstandiger de aanbestedingen af te schaffen, als men toch niet voornemens is zich aan haar uitslag te houden. Maar dit is niet alles. De 6e van deze maand heeft het ministerie van buitenlandse zaken weer de levering van een ijzeren loodsboot aanbesteed; dezelfde inschrijvers meldden zich aan. De maatschappij Cales et Chantiers te Antwerpen voor BF 21.440. De maatschappij Cockerill te Seraing voor BF 18.500; de heren Christie en Nolet te Delfshaven voor BF 20.923. Men gelieve op te merken, dat de heren Cockerill thans een prijs vragen BF 2.423 lager dan de heren Christie en Nolet, ofschoon de nu te leveren boot groter is dan die van verleden jaar. Vanwaar dus, dat de heren Cockerill verleden jaar voor een kleinere boot inschreven BF 25.000 en zij thans aanbieden een grotere te maken voor BF 18.500, zijnde een verschil met eigen prijzen van BF 6.500. Ligt niet in de vergelijking van deze beide cijfers de erkenning dat de eerste aanbesteding te veel heeft gekost en wordt daarmee de aan de firma Cockerill geschonken voorkeur niet nog moeilijker te verklaren? Het (Belgisch) gouvernement zou, naar het ons toeschijnt, in het belang van zijn eigen waardigheid, wel doen de sleutel van het raadsel, dat wij vruchteloos trachten op te lossen, publiek te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 maart. Het Nederlandse schip (opm: kof) CHRISTINA, kapt. H.P. Oltmans, van Emden met haver naar Londen, is, volgens bericht uit Delfzijl, aldaar met verlies van zwaarden, doch overigens zonder schade, binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swyndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swyndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swyndregt, te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meester op dinsdag 31 maart 1868, ’s middags om 12 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 No. 499 publiek verkopen het fregatschip HEBE, laatst gevoerd door kapt. A.H. Kiehl, volgens meetbrief lang 41 el 30 duim, wijd 7 el 2 duim, hol 4 el 82 duim en alzo groot 621 tonnen of 328 lasten, met alles deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 februari. Aangekomen schepen: ANTONY VAN HOBOKEN, kapt. Hazewinkel; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. Rossum; ELECTRA, kapt. Landweer; ELISABETH, kapt. Storm; EVA JOHANNA, kapt. Hordijk; MACASSAR (ex AMICITIA), kapt. P. Vitringa Coulon; MARY EN HILLEGONDA, kapt. Walters; SCHEVENINGEN, kapt. Anokkee; TERNATE, kapt. Kars.
Vertrokken schepen: AUSTRALIË, kapt. .... (opm: D.B. Jochems); BALTIMORE, kapt. Brakke; CONSTANCE, kapt. Schroot; DOELWIJK, kapt. Hoefman; GEZINA MARIE, kapt. Rolff; LICHTSTRAAL, kapt. Wierikx; SAMARANG (ex EUTERPE), kapt. De Groot; PASSAROEANG, kapt. F. Hollanders, naar Australië; JOHANNA EN WILLEM, kapt. Wier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Wiersma, notaris te Leeuwarden, zal op donderdag den 19 maart 1868, des avonds te 6 uur, ten huize van de weduwe Hoekstein op den Grachtswal te Leeuwarden in een zitting, publiek verkopen een wel onderhouden en uitmuntend ingericht, overdekt hektjalkschip, genaamd JOHANNA CATHARINA, geijkt op 53 ton, met zeil, fok, kluiffokken, zeil en dek kleden, 3 ankers, ankerketting, 2 trossen, staand en lopend want en alle verdere toe en aanbehoren, zoals hetzelve heeft gevaren in het veer van Zutphen en Deventer op Friesland en Groningen; alsmede een bijbehorende Friese boot. Het schip ligt thans in de Stadsgracht aan de Grachtswal te Leeuwarden. Aanwijzing en gelegenheid ter bezichtiging te bekomen bij de weduwe Hoekstein, in het Veerhuis van Zwolle voornoemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. Losgert te ’s Bosch zal op woensdag den 18 maart 1868, des avonds ten 7 ure, in het Oud Stads Koffijhuis, staande aan de Markt te ’s Bosch, bewoond door den heer H. Hohmann, in het penbaar verkopen: Drie goed onderhouden schroefstoomboten, genaamd: de MAASTRICHT, metende 59 ton, de STAD ‘S BOSCH, 57 ton, en de STAD MAASTRICHT, 50 ton; de beide laatste met deszelfs complete inventaris; allen liggende in de haven te ’s Bosch, in de vaart geweest zijnde tussen ’s Bosch en Maastricht. Nadere informatie te bekomen ten kantore van voornoemde notaris en aan het kantoor van Navigatie, Breede Haven, te ’s Bosch.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nog knap halfsleten turfschuitje, groot 17 ton, met gehelen inventaris; alsmede een praam, met roef en luiken, gebruikt voor een potschip, bij J.D. de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.


Datum: 11 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Voor de overvoer van steenkolen zijn door de Nederlandsche Handel-Maatschappij uit de van hier aangeboden schepen de navolgenden aangenomen:
JOHANNA, kapt. A. Verduin, voor ca. 800 Engelse ton steenkolen van Birkenhead naar Soerabaya, tot NLG 33,19 per last. VIER GEZUSTERS, kapt. S.K. Otto, voor ca. 850 Engelse ton smeedkolen, van Newcastle naar Soerabaya, tot NLG 31,49 per last. SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. L. Klein, voor 460 Engelse ton smeedkolen van Newcastle naar Soerabaya, tot NLG 36,- per last, voor 200 Engelse ton smeedkolen van Newcastle naar Onrust tot NLG 34,- per last, voor 100 Engelse ton cokes, van Newcastle naar Onrust, tot NLG 28,- per last, en 50 Engelse ton cokes, van Newcastle naar Soerabaya, tot NLG 30,- per last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 8 maart. Heden is alhier binnengelopen wegens gebrek aan steenkolen het stoomschip ORION, van Amsterdam naar Lissabon bestemd; het heeft later de reis voorgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 8 maart. Het schip (opm: galjoot) GEPBINE, kapt. W.G. Lohman, van Groningen naar Gloucester bestemd, is gisteren alhier binnengelopen; hebbende in de laatste vijf dagen hevige stormen uit het west tot noordwesten belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 26 februari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) VLIJT, kapt. B.H. Engelsman, komende van Triëst, is van een gevaarlijke positie van Long Branch af- en alhier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Heden is alhier binnengekomen het Nederlands brikschip WILLEM VAN DEN BEIJ, kapt. R.H. Lutje, van Buenos Aires naar Antwerpen bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 10 maart. Het Spaanse schip ESPERANZA, kapt. Basterrechea, van Antwerpen naar Havanna bestemd, is volgens alhier ontvangen telegram op Hansweert gestrand en zit zeer gevaarlijk. (opm: zie ook NRC 120368)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Neuzen, 9 maart. Het Engels fregatschip LEVANT, kapt. Ross van Antwerpen in ballast op avontuur, is heden nacht, door stormweer, met verlies van ankers van de rede van Vlissingen geslagen en met hoog water op de Suikerplaat, nabij deze rede, aan de grond geraakt. Heden ochtend, bij laag water, zat het schip geheel droog.
Ook op de Kaloot, bij Borsselen, zit een groot schip op het droge, terwijl gisteren namiddag een barkschip, waarschijnlijk van de rede van Vlissingen afkomstig, door het vaarwater Everingen is gestormd, ogenschijnlijk zonder ankers of loods, doch dat nu bij Baarland (Zuid-Beveland) in vlot water schijnt te liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal aan de Scheepsmakershaven te Rotterdam op dinsdag 10 maart 1868:
-          het Nederlands barkschip NEDERLAND, laatst gevoerd door kapt. J.M. van der Eb: opgehouden.
-          het Nederlands barkschip ALMONDE, laatst gevoerd door kapt. M. Pijl: verkocht om NLG 15.000.
-          een chronometer: verkocht om NLG 145.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 3 maart. Men deelt ons mede, dat het Nederlandse barkschip CONSTANCE (opm: brik, kapt. J.S. Mulder, zie JB 080268, NRC 080368, JB 110368, NRC 220468 en 271268) heden op vendutie NLG 9.150 heeft opgebracht

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Banka. In de nacht van de 16de op de 17de februari j.l. is een Engels schip, met name SANDRINGHAM, gevoerd door Milner, vastgeraakt op het Alcester-rif. De gezagvoerder is daarop met de bemanning naar Billiton vertrokken, van waar ter assistentie zijn gezonden een kruisboot en twee tjunia’s (opm: een lichter voor schepen). Tot redding der lading bestond echter weinig kans, daar het wrak van het vaartuig, ten gevolge van hoge zee, niet te naderen was, en vermoedelijk sedert uit elkander zal zijn geslagen. Van waar de SANDRINGHAM kwam, is niet opgegeven; haar lading doet onderstellen, dat zij van Manilla is gekomen.


Datum: 12 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het ramschip de BUFFEL, voor rekening van het Nederlandse gouvernement bij de heren R. Napier and Sons te Glasgow in aanbouw, is de 10de dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kruiningen, 9 maart. Heden nacht om twee uur is te Hansweert op de westelijke Kanaaldijk gelopen, de Spaanse brik ESPERANZA, kapt. Basteraches, van Antwerpen naar Havanna bestemd. Dit schip is, na vier ankers op de rede van Vlissingen verloren te hebben, door de storm naar Hansweert gedreven en aldaar door de hoge vloed zo hoog op de Kanaaldijk gelopen, dat men vreest dat het schip, dat bijna overzijde ligt,er niet te zullen kunnen afbrengen; men is onder toezicht van ambtenaren der belasting bezig om de lading, bestaande uit kaarsen, jenever, wijn, ijzerwerk en zink, over te laden, om naar Antwerpen vervoerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 9 maart. Er wordt gemeld, dat een Nederlands schip, van Nederland naar Shields bestemd om in de Tyne een lading steenkolen voor Batavia in te nemen, reeds sedert drie dagen geleden in de open zee op sleeptouw genomen was door een sleepboot van Shields, doch ten gevolge van het stormachtige weer was het genoodzaakt om de sleepkabel te laten slippen en het schip is tot op dit ogenblijk nog niet in staat geweest de Tyne te bereiken. (opm: mogelijk de bark S. VAN HEEL, zie NRC 160368)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiansand, 27 februari. Het grootste gedeelte der lading van het schip MARTHA, kapt. Klingenberg (opm: buitenlander), van Drontheim naar Rio de Janeiro bestemd, dat alhier voor enige dagen is binnengesleept, is naar alle waarschijnlijkheid nog in het wrak, uitgezonderd hetgeen dat uit het voor- en uit de grote luiken is weggespoeld. De lading zal heden verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 10 maart. Scheepsvrachten. Door meerdere vraag naar schepen en beperkter aantal hebben de vrachten op nieuw een rijzing ondergaan. Besteed is naar Londen of Oostkust Sh.21/6 en Sh.22/- per 3.200 lbs, beide met gratificatie, naar de voorhavens van Frankrijk geboden Ffrs. 25,-, gelaten voor 26 à 27 Ffrs per 1.350 kg. haver.
Enige te Harlingen liggende schepen zijn tot lagere koersen gedaan om hier te komen laden.


Datum: 13 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Ter overvoer van producten van Java naar Nederland zijn op heden bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij de navolgende schepen ingeschreven:
CORNELIA, van Amsterdam (440 last), vracht naar Amsterdam NLG 89,89, Rotterdam NLG 94,89, Dordrecht NLG 94,89, Shiedam NLG 94,89; SLIEDRECHT, van Amsterdam (360 last) naar Amsterdam NLG 98,-, Rotterdam NLG 102,-; KAAP HOORN, van Rotterdam (251 last) naar Amsterdam NLG 105,-, Rotterdam NLG 105,-, Dordrecht NLG 106,-, Schiedam NLG 106,-; CHERIBON, van Rotterdam (398 last) naar Amsterdam NLG 105,-, Rotterdam NLG 105,-; NICOLAAS WITSEN, van Amsterdam (352 last) naar Amsterdam NLG 104,75; STAD DOCKUM, van Amsterdam (206 last) naar Amsterdam NLG 92,-; MARIA ELISE, van Amsterdam (398 last) naar Amsterdam NLG 89,99: MARIA VERONICA, van Amsterdam (392 last) naar Amsterdam NLG 94,95, naar Rotterdam NLG 98,95; ELIZABETH, van Amsterdam (610 last) naar Amsterdam 89,90, naar Rotterdam NLG 93,-; VERTROUWEN, van Amsterdam (360 last) naar Amsterdam NLG 94,48; PRESIDENT PLATE, (396 last) naar Amsterdam NLG 94,80, Rotterdam 94,80; CELEBES, van Amsterdam (250 last) naar Amsterdam NLG 110,-; CONSTANCE, van Amsterdam (381 last) naar Amsterdam NLG 210,-; KANDANGHAUER, van Amsterdam (382 last) naar Amsterdam NLG 95,80; ANNA DIGMA, van Amsterdam (498 last) naar Amsterdam NLG 89,75, Rotterdam NLG 92,-, Dordrecht NLG 92,- Schiedam NLG 94,-, Middelburg NLG 100,-; INSULINDE, van Amsterdam (516 last) naar Amsterdam NLG 93,68, Rotterdam NLG 98,68, Dordrecht NLG 98,68, Schiedam NLG 98,68; MENTOR, van Amsterdam (293 last) naar Amsterdam NLG 93,68, Rotterdam NLG 98,68, Dordrecht NLG 98,68, Schiedam NLG 98,68; BROUWERSHAVEN, van Rotterdam (316 last) naar Amsterdam NLG 99,-, Rotterdam NLG 89,-, Dordrecht NLG 91,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 94,-; EENSGEZINDHEID, van Amsterdam (228 last) naar Amsterdam NLG 99,75; JACOBA CHRISTINA, van Amsterdam (240 last) naar Amsterdam NLG 91,94; AZIA, van Amsterdam (235 last) naar Amsterdam NLG 91,94; SOERABAYA PACKET, van Amsterdam (262 last) naar Amsterdam NLG 94,49; SUSANNA JOHANNA, van Rotterdam (261 last) naar Amsterdam NLG 94,-, Rotterdam NLG 91,90, Dordrecht NLG 92,-, Schiedam NLG 92,-, Middelburg NLG 92,-; CATHERINA MARIA, van Zierikzee (398 last) naar Middelburg NLG 88,88; ADRIANA PETRONELLA, van Rotterdam (348 last) naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 90,-, Dordrecht NLG 92,-, Schiedam NLG 90,-, Middelburg NLG 100,-; WILHELMINA, van Rotterdam (377 last) naar Amsterdam NLG 100,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 100,-; KOSMOPOLIET II, van Dordrecht (569 last) naar Amsterdam NLG 105,-, Rotterdam NLG 94,75, Dordrecht NLG 94,75, Schiedam NLG 94,75; DORDRECHT, van Dordrecht (399 last) naar Amsterdam NLG 99,89, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 89,89, Schiedam NLG 89,89; HELVOETSLUIS, van Dordrecht (333 last) naar Amsterdam NLG 99,89, Rotterdam NLG 89,89, Dordrecht NLG 89,89, Schiedam NLG 89,89; ST. JAN, van Schiedam (308 last) naar Rotterdam NLG 90,98, Dordrecht NLG 91,98, Schiedam NLG 90,98, Middelburg NLG 93,98; S. VAN HEEL, van Alblasserdam (392 last) naar Amsterdam NLG 94,94, Rotterdam NLG 91,91, Dordrecht NLG 92,92, Schiedam NLG 92,92, Middelburg NLG 93,93; PROF. VAN DER BOON MESCH, van ‘s-Gravenhage (394 last) naar Amsterdam NLG 99,-, Rotterdam NLG 95,-, Dordrecht NLG 95,-, Schiedam NLG 95,-, Middelburg NLG 96,-; CORTGENE, van Rotterdam (397 last) naar Rotterdam NLG 94,98; JASON, van Rotterdam (438 last) naar Rotterdam NLG 94,98; HELENA & ANNA, van Rotterdam (455 last) naar Amsterdam NLG 97,-, Rotterdam NLG 93,35, Dordrecht NLG 94,-, Schiedam NLG 94,-, Middelburg NLG 97,-; EUROPA, van Rotterdam (669 last) naar Amsterdam NLG 95,45, Rotterdam NLG 91,85, Dordrecht NLG 92,-, Schiedam NLG 92,-, Middelburg NLG 95,-; SUSANNA, van Rotterdam (476 last) naar Amsterdam NLG 97,-, Rotterdam NLG 93,35, Dordrecht NLG 94,-, Schiedam NLG 94,-, Middelburg NLG 97,-; JOHANNA MARIA, van Rotterdam (472 last) naar Amsterdam NLG 95,45, Rotterdam NLG 92,85, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-, Middelburg NLG 96,-; COPERNICUS, van Rotterdam (392 last) naar Amsterdam NLG 99,74, Rotterdam NLG 92,74, Dordrecht NLG 93,74, Schiedam NLG 92,74, Middelburg NLG 99,74; KORTENAER, van Rotterdam (513 last) naar Amsterdam NLG 94,74, Rotterdam NLG 88,74, Dordrecht NLG 89,74, Schiedam NLG 88,74, Middelburg NLG 94,74; MINISTER THORBECKE, van Alblasserdam (299 last) naar Amsterdam NLG 92,-, Rotterdam NLG 88,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 89,-, Middelburg NLG 91,-; PRESIDENT V. RIJCKEVORSEL, van Rotterdam (449 last) naar Amsterdam NLG 91,90, Rotterdam NLG 87,90, Dordrecht NLG 89,90, Schiedam NLG 88,90, Middelburg NLG 91,90; BILDERDIJK, van Rotterdam (399 last) naar Amsterdam NLG 94,95, Rotterdam NLG 89,45, Schiedam NLG 90,45, Middelburg NLG 91,95; NOACH, van Kinderdijk (471 last) naar Rotterdam NLG 90,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 90,-; TWEE CORNELISSEN, van Alblasserdam (392 last) naar Amsterdam NLG 92,-, Rotterdam NLG 88,-, Dordrecht NLG 90,-, Schiedam NLG 89,-, Middelburg NLG 91,-; ROBERTUS HENDRIKUS, van Rotterdam (397 last) naar Amsterdam NLG 95,95, Rotterdam NLG 91,95, Dordrecht NLG 93,-, Schiedam NLG 93,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 10 maart. Gisteren is na volbrachte reparatie uit de haven vertrokken het brikschip EMANUEL, kapt. Hansen, van Sundsvall naar het Nieuwediep bestemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notarissen Binnerts en Boschloo zullen op dinsdag de 24 maart 1868, ’s namiddags 5 uur, ten huize van de kastelein L. van Diggelen te Nijenhaske, veilen voor de erven weduwe F.J. Prins een welgelegen scheepstimmerwerf, met grote schuur, lang 23.840 el (80 voet), vuur- en turfhok en 2 lange hellingen, aan de Heerensloot, bij de Nieuwebrug, onder Nijehaske.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schuit, groot 23 ton, met zeil en treil. Te bevragen bij P.A. Bestevaar te Wartena. Brieven franco.


Datum: 14 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 29 februari. Het Nederlands schoenerschip de VLIJT, kapt. Engelsman, alhier van Triëst aangekomen, bevorens gemeld (opm: zie NRC 110368), heeft gedurende de gehele reis van alle kanten een aaneenschakeling van zware stormen gehad. De 24e februari, gedurende een zware noord oostelijke storm en sneeuwjacht, werd het schip op 200 yards op de bank nabij de Woodlands gedreven, alwaar het tot de 25e bleef zitten, toen het met verlies der beide ankers vlot gesleept en alhier in de haven gebracht werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 12 maart. Het Nederlandse schip S. VAN HEEL, kapt. Van Munchen, van Sunderland naar Batavia bestemd, is alhier voorzien geworden met een anker en 105 vadems ketting, in de plaats voor die, welke het verloren heeft.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 maart. Aangenomen voor de overvoer naar Java van een detachement sterk 150 militairen, het schip PRESIDENT PLATE, kapt. C.D. Julius. Embarkement 28 maart e.k. in het Nieuwediep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag de 24e maart 1868, des avonds te 7 uur, zal ten huize van mejuffrouw de weduwe Rasker op de Hoek van het Ameland te Groningen worden
verkocht het overdekt tjalkje, genaamd DE HOOP, groot 26 tonnen, bevaren door
H.S. de Vries, thans liggende in het Slijkgat buiten het Kleine Poortje te Groningen, met al deszelfs opgoed en toebehoren. Inmiddels uit de hand te koop.
Mr. N. van Hasselt, notaris


Datum: 15 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Middelburg. 13 maart. Jongstleden woensdag (opm: 11 maart) des middags is te Vlissingen in de haven gekomen de Belgische brik TRANSIT, kapt. N. Schaap, in ballast komende van Antwerpen, bestemd om te Vlissingen van een Nederlandse zeebrief voorzien te worden

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 13 maart. Het schip S. VAN HEEL, kapt. Van Munchen, van Sunderland naar Batavia bestemd, geladen met steenkolen, stootte door het breken van de sleepkabel tegen de havendam en zit nu aan de buitenzijde aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Brakkestöe is vóór de 27e februari binnengelopen het schip NACHINA LAMMECHINA (opm: galjoot), kapt. B.J. Rijnberg, van Malmö naar Ipswich.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dadelijk na afloop der veiling van het schip HEBE (opm: zie NRC 100368) zal ter verkoop worden aangeboden 1/40e aandeel in het fregatschip MAASSLUIS, groot 471 lasten, varende onder het boekhouderschap van de heer G.H. Uitdenboogaardt, te Maassluis, en een sextant, compleet, te bezichtigen in de zaal der verkoping.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie: Openbare verkoping om contant geld te Hellevoetsluis, ten huize van de kastelein A. van den Berg, op vrijdag 20 maart 1868, ’s middags om 12 uur, van het wrak van het bij de Goedereede gezonken Engelse stoomschip VARTRY, gevoerd geweest door kapt. Ch. Miller. Informatie bij de heren Callas en Zonen en de notaris HK. Vlielander, te Hellevoetsluis. Brieven franco.


Datum: 16 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 13 maart. Het Nederlandse barkschip S. VAN HEEL, kapt. Van Munchen, van Sunderland naar Java bestemd, is heden alhier binnengesleept door een sleepboot van de haven, doordien het aan de grond geraakt is. Het schip, niet aan het roer beantwoordende, stootte tegen het oostelijk havenhoofd, waardoor de bakboordsboeg werd beschadigd, de boegspriet gebroken en achter het hoofd gaande geraakte het schip op de bank, alwaar het nog zit. Het is bezig de lading steenkolen zoveel mogelijk overboord te werpen, ten einde met de opkomende vloed vlot gesleept te worden.
14 maart. Volgens telegrafisch bericht is de S. VAN HEEL vlot gekomen en alhier op de rede gebracht, omstreeks 100 ton steenkolen zijn overboord geworpen.


Datum: 17 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: De makelaars F.N. Montauban van Swyndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swyndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swyndregt te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meesters op dinsdag 7 april 1868, ’s middags om 12.30 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 No. 499 publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip VESTA, laatst gevoerd door kapt. A. van der Eyk, volgens meetbrief lang 34 el 4 duim, wijd 6 el 12 duim, hol 4 el 87 duim en alzo groot 451 tonnen, met alles deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 16 maart. Heden is alhier gearriveerd om order het Nederlandse schoenerschip NEPTUNUS, kapt. A.H. Scholtens, komende van Triëst.


Datum: 18 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 maart. Heden morgen is Zr.Ms. korvet VAN SPEIJK, ligende op ’s Rijks werf alhier, op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld en het bevel over die bodem opgedragen aan de kapt.luit.t.zee Jhr. J.W.F. van Raders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Neuzen, 15 maart. Het Engelse fregat LEVANT, op de Suikerplaat gestrand, zit nog in dezelfde toestand. Men heeft weinig verwachting, dat het afgebracht zal kunnen worden. (opm: zie NRC 110368)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Neuzen, 15 maart. De Noorse bark ORION, onlangs op de Kaloot bij Rammekens gestrand en waarvan de romp met de staande masten in de afgelopen week te Vlissingen voor NLG 1.500 aan de heer Filis aldaar publiek is verkocht, doch later aan de heren E. van der Beut en G. van de Vrede, alhier, is overgedaan, is gisteren door de laatstgenoemde eigenaars afgebracht en door een sleepboot gisterenavond in deze haven binnengesleept, zonder hoegenaamde lekkage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Trinidad, 25 februari. Het Nederlands brigantijnschip PAVADETTE, kapt. L.H. Pott, van Berbice naar Londen bestemd, geladen met rum en suiker, is de 21e februari lek alhier binnengelopen, doordien het op de baar gestoten heeft, toen het de 13e dezer uit eerst genoemde haven vertrokken is, en bleef aldaar vijf volle uren zitten. Het is nagezien geworden en bevolen om te lossen, daar er alle redenen zijn om te geloven, dat er schade aan de bodem van het schip is.


Datum: 19 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 maart. Volgens schrijven van kapt. E.H. Pott, voerende het te Oude Pekela thuis behorende schoener-brikschip GEERTRUIDA, d.d. Montevideo 27 januari, is het schip in de nacht van de 13e bevorens met mistig weer op een halve mijl afstand van Montevideo gestrand en de volgende dag door in die tijd opgekomen stormen geheel wrak geslagen. De equipage werd gelukkig gered en van tuig en lading zo veel geborgen als mogelijk was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Het schip DIDO, kapt. A.H. van Wijk, van Barletta te St. Mawes, Falmouth binnen, heeft de bodem schoon gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 17 maart. Het Nederlands kofschip FOKKELINA EMMELINA (opm: galjoot FOEKELINA EMMALINA), kapt. T.F. Folkers, van Londen met een lading suiker naar Glückstadt bestemd en gisteren avond alhier aangekomen, was op Steilsand aan de grond geraakt. Het is echter na lossing van gedeelte der lading weder vlot geraakt en alhier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Messina, 12 maart. Heden is alhier binnengelopen het schip (opm: schoener) SOPHIA, kapt. J.H. van Noord, van Venetië naar Queenstown, met slagzijde, verstopte pompen en 18 duim water in het ruim. Het moest lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 18 maart. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip de DRIE BROEDERS, kapt. J.A. Lever, van Groningen, groot 80 ton, gebouwd bij A. Nijhuis te Martenshoek, en heden het nieuw gebouwd galjootschip GOUDVISCH, kapt. E.J. Teensma, van Schiermonnikoog, groot plm. 170 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Datum: 20 maart 1868


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 maart. Uit Glagow wordt gemeld, dat aldaar heden van de werf der heren R. Napier & Sons te water is gelaten een tweede ramtorenschip, genaamd de BUFFEL, voor de Nederlandse marine. Het schip heeft een ram en twee torens. Het is in zekere zin een nieuwe type van oorlogsschip en zwaarder gewapend dan bijna enig bestaand schip van dezelfde grootte. Het meet ongeveer 1478 ton en heeft een lengte van 205 voet. De zijden zijn over een breedte van drie voet onder en twee voet boven water gepantserd met staal van zes duim dik, waaronder eikenhout van tien duim dikte. Het tussendek is van 6 duims eikenhout op een duim ijzer. De bekleding rondom de voet der torens bestaat uit 12 duims eikenhout, gedekt door 8 duim pantsering. De torens kunnen met behulp van stoomkracht door een man gedraaid worden, en het daarin geplaatste geschut bestrijkt de gehele cirkel, met uitzondering van de weinige graden, die door stoompijpen worden gedekt. De stukken in de torens zijn 300 ponders Armstrong kanonnen. Tussendeks heeft het vier kleinere stukken. De stoommachines zijn van 400 paardenkrachten en de vermoedelijke snelheid in de vaart zal 13½ knoop per uur zijn. Ook wat de comfort en doelmatige inrichting voor de bemanning en de officieren aangaat laat het schip niets te wensen over.


Datum: 21 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 16 maart. Het op de 5e februari met averij alhier binnengelopen schip (opm: galjoot) IDA, kapt. B. van der Moolen, van Aalborg naar Nederland bestemd, geladen met gerst, is heden na geëindigde reparatie weder vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 14 maart. Het Nederlands brikschip (opm: schoener) CERES, kapt. C. Boog, van Chiltepec (opm: Mexico) naar Falmouth bestemd, ’t welk alhier op de 4e februari lek en met schade is binnengelopen, is afgekeurd geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Usquert, 17 maart. Gisteren hadden wij het genoegen de proefvaart ener stoomboot van hier naar Onderdendam mede te maken. We menen gerust te mogen verklaren, dat deze proef zeer goed aan de verwachting heeft voldaan. Hoewel het kanaal vrij kronkelend is en dit de vaart niet bespoedigt, houden we het er toch voor, dat het, wat breedte en diepte aanbelangt, wel de vereiste capaciteit heeft voor zulk een boot. Het water stond die dag vrij juist op peil. De beweging, door de boot in het water gemaakt, was weinig, zodat het meermalen besproken gevaar voor afkabbeling der wallen in ons oog al zeer gering is te achten, zo niet geheel denkbeeldig is. Allen, die de vaart mede maakten, dachten daarover gelijk. Ook de autoriteiten, aan boord aanwezig, verklaarden openlijk zeer goed over een en ander voldaan te zijn. De boot legde de afstand van Usquert naar Onderdendam in 85 minuten af; wanneer echter het dienstdoend personeel enigszins beter op het kanaal is geroutineerd en men de machine, die meestal met ruim halve kracht werkte, de volle kracht laat uitoefenen, dan geloven we zeker, dat die afstand gemakkelijk in vijf kwartier kan afgelegd worden. De boot, gebouwd voor de vaart van Scheemda op Termunten v.v, is zeer net en comfortabel ingericht en doet de vervaardiger, de heer Boon te Hoogezand, alle eer aan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 maart. Van de Appingedamster kof ALIDA, kapt. Star (opm: ALIEDA, kapt. Pieter E. Star), van Carlscrona naar Newcastle, de 12e november Elseneur gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen. (opm: zie ook PGC 130579)


Datum: 23 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 21 maart. Het schip FREEMAN DENNIS, van Antwerpen naar Newport, is in aanzeiling geweest met het schip (opm: fregat) DORDRECHT, kapt. J. Verhoeven, van Rotterdam naar Batavia bestemd. Beide schepen hebben schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Marine. Openbare verkoping bij opbod, aan ’s Rijks Werf te Vlissingen, op woensdag 1 april a.s. des voormiddags ten 10 uur, van drie stuks voor ’s Rijks dienst afgekeurde kanonneerboten, liggende in het maritieme dok aldaar. Volgens de voorwaarden, ter lezing liggende bij het Departement van Marine te ’s-Gravenhage, ter griffie van voorschreven werf en ten burele van de eerst aanwezenden Ingenieur der Marine te dier plaatse, bij wien tevens alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden.
Gemelde boten liggen ter bezichtiging twee werkdagen voor en op de verkoopdag, mits voorzien van een ter opgemelde griffie verkrijgbaar permissiebiljet.
Vlissingen, 19 maart 1868, de kapitein ter zee, tijdelijk directeur en commandant der marine, A.F. Siedenburg

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, makelaar, zal op maandag 6 april 1868 te Amsterdam, ’s avonds om 5 uur, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van deurwaarder B.D. Beets, verkopen een extra ordinair welbezeild galjootschip, genaamd CORNELIA LOUISE, gevoerd door kapt. H.B. Cazimier, en varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 25 el 42 duim, wijd 4 el 62 duim, hol 2 el 74 duim, en alzo gemeten op 143 ton of 75 last. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoor F.K. Roodenbeek te Amsterdam.


Datum: 24 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Naar aanleiding van Z.M. besluit van de 22e dezer wordt het schroefstoomschip AMSTEL, liggende te Hellevoetsluis, met de 1e april a.s. in dienst gesteld met bestemming naar de kust van Guinea, en het bevel daarover opgedragen aan de luit.t.zee 1e kl. J.B. Everwijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bandjermasin, 26 december. Zr.Ms. CELEBES heeft op reis naar Boentoek, ten einde een onderzoek in te stellen naar het vermoorden van het hoofd aldaar, een verdrietig koopje gehad. Men raakte aldaar aan de grond met het gevolg dat het trotse oorlogsvaartuig 15 achtereenvolgende dagen bleef zitten, en wel in zulke positie, dat men het van alle kanten moest stutten om geen buiteling te maken. Men kon droogvoets een wandeling maken rondom het schip op de zandbank. Het hoge water kwam eindelijk opzetten en verloste het schip uit die netelige toestand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Louis (Mauritius), 5 februari. De PHILIPS VAN MARNIX vertrekt heden en heeft 1457 balen koffij verkocht. Haar uitgaven zijn $ 39.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Louis (Mauritius), 5 februari. De ZEEMANSHOOP vertrekt 8 februari na volbrachte reparatie, en verkocht 1890 balen koffij en 121 kranjangs suiker. Haar uitgaven zijn ongeveer $ 10.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Louis (Mauritius), 5 februari. A. Boelen, officier bij het Nederlands Oost-Indisch leger, passagier aan boord van de PHILIPS VAN MARNIX, in reparatie te Mauritius, deelt het volgende mede:
Men weet dat Mauritius in de weg der orkanen ligt. Dit wil niet zeggen dat deze aldaar aan de orde van de dag zijn. Voor onze gelukkige aanlanding waren drie jaren verlopen sedert de laatste op dit eiland woedde. Het juiste tijdsverloop waarin men alhier stormen kan verwachten, zal ik later opgeven. Gedurende ons verblijf heeft Mauritius twee verschrikkelijke orkanen doorstaan. Naar gissing van kapt. Van Monnom van de ZEEMANSHOOP, welke alhier in ontredderde staat is binnengelopen, zouden met hem de volgende Nederlandse schepen door de orkaan van 17 december j.l. zijn geteisterd: ANTJE, kapt. De Hoog, VRIENDSCHAP, kapt. Terbrugge, SIMBAT, kapt. Kooij. Daarvan is tot dusverre echter nog niets bekend. Van vreemde natiën zijn, vooral in een latere orkaan verscheidene schepen vergaan. Op het tot Mauritius behorende eiland St. Brandon strandde de ST. PAUL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 12 februari. De Nederlandse bark WILHELMINA, van Cardiff 17 september vertrokken, rapporteert tot aan de linie variabel weder te hebben gehad en die op 26º W.L. te zijn gepasseerd. Na die tijd steeds fraai weder tot aan de Kaap de Goede Hoop en van daar naar Java werd de reis vlug afgelegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 februari. Aangekomen schepen: CHRISTINA, kapt. Remeeus; PRINSES AMELIA, kapt. Van Bentveld; TOLLENS, kapt. Verhagen.
Vertrokken: ALLEGONDA JACOBA, kapt. Mammes; BELLATRIX, kapt. Haacke; HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, kapt. Meijboom; KOOPHANDEL, kapt. Muller; MARIA ADRIANA, kapt. Itz; NEPTUNUS, kapt. Lodewijks; PETRONELLA, kapt. Leicher; SILANTIUM, kapt. Van Leeuwen; VIJF VRIENDEN, kapt. Johan; WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Zetteler; ANNA MARIA, kapt. Jager; VAN DER PALM, kapt. Van der Woude.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 23 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd schoenerbrikschip
CATO PAULI, kapt. E. Hotze, groot 180 ton, gebouwd bij J. & K. Wilkens, beiden te Veendam, en het ijzeren galjootschip ROELFINA ALIDA, kapt. J. Stientjes, van
Stadskanaal, groot 70 ton, gebouwd bij J. Boon, te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 maart. Het schip SUCCÈS, kapt. Douwes (opm: buitenlander), van Antwerpen naar Akyab de 18e maart van Vlissingen vertrokken, is de volgende ochtend op Kentish Knock verongelukt. Het volk werd gered.


Datum: 25 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 24 maart. Heden is van de werf van scheepsbouwmeester D. de Zeeuw met goed gevolg van stapel gelopen het sloepschip de TWEE GEBROEDERS, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij. Het zal worden gevoerd door schipper Jan Meuldijk voor rekening van de heer M. den Breems alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In 1867 bestonden hier (opm: Harlingen) 18 rederijen met 49 schepen. Het grootste was 716 ton, de FRIESLAND, het kleinste de stoomsleepboot MAGNET, 55 ton, beide onder directie van Zeilmaker & Co (C. Teves) onder welke firma toen 13, thans 14 schepen zijn.
(opm: citaat uit het verslag van de Kamer van Koophandel te Harlingen over 1867)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 23 maart:
-          het barkschip YSTROOM, gebouwd in 1851, kapt. A. Hansen NLG 16.000, in slag NLG 500, koper A. Vinke (opm: als makelaar voor een opdrachtgever; schip gaat over naar reder L. Houtsma, Harlingen; herdoopt in PHOENIX, Kapt.T. Hansen)
-          het schroefstoomschip SOPHIA NLG 10.000, in slag NLG 20, koper C.S. Oolgaardt (opm: mogelijk als makelaar voor een opdrachtgever).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Volgens bericht van kapt. H.H. Koch, voerende het Nederlandse schip ALBATROS, gisteren van Suriname in Texel binnen, had hij van de 9 tot de 16 dezer zware stormen doorgestaan, met vreselijke zeeën, waardoor het schip slagzijde bekwam. Schip en tuig hadden veel geleden en de kapitein vreesde voor schade aan de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 22 maart. Nadat onderzoek is gehouden omtrent de lading aan boord van het Nederlands galjootschip ENJETTA, kapt. E.H. Boswijk, van Gothenburg naar Havre bestemd, werd aanbevolen, dat de lading haver aan land werd gebracht. De verhitte toestand waarin ze verkeerde liet niet toe om het langer aan boord te houden zonder ze te doen omschieten.


Datum: 27 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Harlingen, 25 maart. Algemeen vertrouwt men in dit jaar hogere vrachten van de Oostzee enz. te zullen bedingen. De voorraad hout is hoogst gering, zodat men grote aanvoer tegemoet ziet, dus meer bevrachtingen, en dien ten gevolge betere prijs. Er komen om die reden twee schepen meer in de vaart, waarvan het ene, zonderling genoeg, onder commando zal komen, naar men verzekert, van een Noors gezagvoerder en bemand zal worden met een Noorse equipage. Wij noemen dit zonderling, omdat hier het tegenovergestelde heerst van gebrek aan kapiteins, stuurlieden en scheepsvolk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 maart. Volgens particulier bericht uit Buenos Aires, d.d. 4 februari, was het Nederlandse schip CORNELIA ELISABETH, kapt. De Jonge (opm: brik, kapt. J.G. de Jong), de 4e september van Tomé, Chili (opm: 36º37’ ZB 72º57’ WL) derwaarts (opm: naar Buenos Aires) vertrokken en nog niet op de destinatieplaats gearriveerd; was alzo vermoedelijk verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 24 maart. Al de hier binnengelopen schepen, bestemd naar het westen, zijn heden vertrokken, uitgezonderd het Nederlandse schip DORDRECHT, kapt. J. Verhoeven, van Rotterdam naar Batavia bestemd, dat alhier voorzien is van een anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 24 maart. Het Nederlandse galjootschip BARBERA, kapt. Elbing (opm: kapt. K. Ebling), van Newcastle naar Sevilla bestemd, is alhier binnengelopen wegens tekort aan provisie, is daarvan voorzien en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te Workum bij S.J. Visser staan te koop twee nieuwe roefschuitjes, groot 24 en 28 ton, een bevaren hektjalk met inventaris, en een 7 tons praam, waarop een beste en nette woning is gebouwd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. S.G. van der Werf te Britswerd verlangt op ’t spoedigst een scheepstimmerknecht, een goede werker, bij voorkeur ongehuwd. Men vervoege zich in persoon, of franco brieven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zo goed als nieuw best onderhouden overdekt kofscheepje, groot 16 ton, met zeil en treil en verdere daarbij zijnde inventaris, zoals hetzelve is liggende op het Zuidend te Workum.
Te bevragen bij de eigenaar Lijkle Feenstra te Workum.


Datum: 28 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Het Nederlandse schip DORDRECHT, kapt. Verhoeven, van Rotterdam naar Batavia, was volgens bericht uit Deal d.d. 24 dezer, aldaar nog liggende, en niet vertrokken, zoals is gemeld; was van anker en ketting voorzien, zijnde in aanzeiling geweest met het schip FREEMAN DENNIS, kapt. Fletcher, van Antwerpen naar Newport, dat daarbij zware schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gotenburg, 23 maart. Het Nederlandse schip (opm: brik) PEKELA, kapt. J.H. Jonker, van Sunderland met steenkolen naar Stettin, is bij Morup gestrand; assistentie is derwaarts vertrokken (opm: zie NRC 080468).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Van het schip JOHANNA MARIA, kapt. Kleijnenberg, de 8e augustus des voorgaanden jaars uit Batavia naar Nederland vertrokken, heeft men sinds die tijd niets meer gehoord (opm: zie ook NRC 250268).
Evenzo heeft men niets meer vernomen van het schip SYDENHAM, kapt. Tyson, van Sunderland naar Shanghai bestemd en hetwelk de 16e augustus a.p. (opm: verleden jaar) de Anjer is gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 26 maart. Volgens telegrafisch bericht is het schip (opm: bark) RIVAL, kapt. A.E. Doewes, van Rotterdam naar Boston bestemd, alhier binnengelopen, met schade aan de boeg, zijnde gisterenavond in aanzeiling geweest met een schoenerschip op ongeveer negen mijlen ten zuiden van St. Anthony’s vuur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, .. februari. Van de beide Nederlandse schepen, die bij het afzenden van de laatste mailberichten in de Simonsbaai voor anker lagen, is de HENDRIKA op 10 dezer naar Amsterdam vertrokken met een gedeelte van haar oorspronkelijke lading; terwijl de BURGEMEESTER HOFFMAN, de volgende dag aldaar met goed gevolg op de sleephelling is gehaald. Het schip moet gekalefaterd en opnieuw met koper beslagen worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 27 maart. Te Vlaardingen is per telegraaf uit Elseneur het bericht ontvangen, dat aldaar waren aangekomen stuurman Jan Berkhout met nog 7 man der equipage van het aldaar te huis behorende bunhoekerschip VAARWEL. Vermoedelijk is genoemde bodem overzeild geworden en is derhalve het ergste te vrezen van de matroos K. van Dorp, die met de drie jongens van 12-15 jaar vermist wordt. (opm: een vissersschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het extra snelzeilend, goed onderhouden gezinkt schoenerschip ADELEIDA, groot 146 ton, geclassificeerd 5/6.1.1, liggende in de Wijnhaven te Rotterdam, en te bevragen aan boord bij kapt. K.K. de Haan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Men schrijft uit Harlingen: De invoer is hier in het vorige jaar verminderd. Tegen 685 schepen met 147.367 ton, die in 1866 binnenkwamen, bedroeg zulks in 1867 611 schepen, metende 140.959 ton. Neemt men het gemiddeld cijfer van de tien laatste jaren, dan heeft er vooruitgang plaats gehad. Uitgegaan zijn 607 schepen met 138.039 ton; ook hier is het getal schepen en de tonneninhoud afgenomen, doch tevens op te merken, dat de schepen groter waren dan vroeger. De scheepvaart leverde slechte uitkomsten op. De flauwe stemming in de handel en gebrek aan ondernemingsgeest waren de hoofdoorzaken. Ook van de nijverheid valt weinig goeds te zeggen. Twee fabrieken zijn opgeruimd; de overige 82, waarvan 47 binnen, 35 buiten de grenzen der gemeente, gaan niet vooruit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 maart. Aangaande de schepen CORNELIA ELISABETH, kapt. De Jonge, de 4e september van Tomé naar Buenos Aires (opm: zie NRC 270368), SIKKO, kapt. Jonker (opm: galjoot, kapt. J.H. Jonker; zie ook PGC 020468), de 6e november van Petersburg naar Rotterdam vertrokken, en AUGUSTINUSGA, kapt. Uiterdijk (opm: brik, kapt. Douwe Uitterdijk), van Riga naar de Maas, de 25e november Kopenhagen gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Heden middag heeft op de Maas alhier de proeftocht plaats gehad van een schroefsleepstoomboot, genaamd BLITZ, met compound machines van 160 indicateur P.K., gebouwd voor rekening van de heer Fasbender te Mannheim.
Het schip, gebouwd door de firma de Wed. C. Boele & Co. te Slikkerveer, en de stoommachine, met alle toebehoren door de firma Burgerhout & Zoon alhier, hebben uitmuntend voldaan. De bouw van schip zowel als machines heeft plaats gehad onder speciaal toezicht van de heer William Walker, werktuigkundig ingenieur en scheepsbouwkundige alhier.


Datum: 29 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt en H. Tollenaar, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen op maandag de 30e maart 1868, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.W.H.H. Druyvesteyn, te verkopen: het in den jare 1864 nieuw gebouwd, extraordinair welbezeild, in 1868 nieuw gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd ENGEL (3/3 L. 1:1), gevoerd door kapt. J. Appel, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen 35 duimen, wijd 5 ellen 60 duimen, hol 3 ellen 15 duimen, en alzo gemeten op 238 tonnen of 126 lasten; liggende aan de Oosterdoksdijk te Amsterdam.
Breder volgens inventaris. Nader bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier, aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D.F. Stieven, J.F.L. Meijjes, W.Y. van Reinouts en P.H. Craandijk, makelaars, zullen op maandag 20 april 1868, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, in publieke veiling verkopen, ten overstaan van de deurwaarders Noordbeek & Hilman, een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd MARGARETHA SIMONETTHA, gevoerd door kapt. F.J. Hoffman; volgens Nederlandse meetbrief groot 619 tonnen of 327 lasten, met deszelfs complete inventaris. Breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis, Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam. Men spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoijman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Volgens brief van kapt. F.H. Groote, voerende het Nederlandse schip ORTELIUS, van Batavia herwaarts, de 24e februari te St. Helena binnengelopen, had hij op 26º ZB en 62º45’ OL een hevige orkaan doorgestaan, waarin het schip lek sprong, veel verschansingdelen stuk sloegen en varkenshokken, kippenbanken en veel watervaten verloren gingen; het schip was nagezien en het lek bevonden boven water te zijn, dat gerepareerd was en waardoor het geen water meer maakte; de kapitein vreesde echter voor schade aan de lading, hebbende veel water met suiker vermengd gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 26 maart. Het Nederlandse schoenerschip EDUARD, kapt. Aldershoff (opm: ADUARD, kapt. J.H. Aldershoff), is heden met verlies van de kluiver alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 26 maart. Het schip TOTIMS, kapt. Westerling, is met gesprongen boegspriet alhier binnengelopen, zijnde op de hoogte van Zuid-Voorland in aanzeiling geweest met het schoenerschip MELONA. (opm: beide schepen onbekend bij Marhisdata)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 maart. Heden werd aan het schroef-stoom-oorlogsschip, voor rekening van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, handelende voor Japanse rekening, in aanbouw bij de heren C. Gips en Zonen alhier, de naam gegeven van NITS SIN, (Japans voor STEEDS VOORWAARTS), en zulks in tegenwoordigheid van een van de heren directeuren van genoemde maatschappij, van enige Japanse heren en van de heer J.W.L. van Oordt.
[afb]
De NITS-SIN, in 1868 voor Japanse rekening in aanbouw op de werf van C. Gips & Zonen te Dordrecht
(collectie Marhisdata)


Datum: 30 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 maart. Heden is alhier door het stoomschip REMBRANDT binnengesleept de Zweedse brik WINGOLF, masteloos en zonder equipage. Bij Vlieland is gevonden een lading hout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sunderland, 27 maart. Kapt. Dijkstra, gezagvoerder van het Nederlands galjootschip DRIE GEZUSTERS (opm: kof DRIE ZUSTERS, kapt. T.T. Dijkstra), alhier in ballast van Delfzijl aangekomen, rapporteert dat hij op de 25e dezer, des namiddags 4 uren, peilende Sunderland W op 70 mijlen afstand, een geschreeuw aan stuurboord boeg hoorde. Onmiddellijk liet hij bijdraaien en bevond dat het uit twee boten kwam, waarna de equipage aan boord genomen werd; vervolgens werd er bevonden dat zij behoord had aan boord van de ALBANA, kapt. Leaword, van Whitby naar Memel bestemd, welk schip verongelukt was; nadat de equipage tot de morgen van de 26e dezer aan boord gebleven was, werd zij overgebracht op een sleepboot van de Tyne om aan wal gebracht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New Orleans, 11 maart. Het brikschip ELLA (opm: buitenlander), van Cienfuegos naar Boston bestemd, geladen met melasse, is de 9e februari op het rif van Jardinelles, ten zuiden van Cuba verongelukt; 5 man van de equipage zijn alhier door het schoenerschip DOLPHIJN (opm: kapt. J.E. Hazewinkel) geland.


Datum: 31 maart 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 27 maart. Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Klöfkorn (opm: smak, kapt. B. Klofkorn), van Nyekjöbing met gerst naar Schiedam, is alhier met verhitte lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 27 maart. Aangekomen ANTJE MUNNING, Munning (opm: kof ANJE MUNNING, kapt. M.F. Munning), van Geestemünde, als bijlegger.


Datum: 01 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 30 maart:
- het galjootschip CHARLOTTE, kapt. Teensma: NLG 7.000, opgehouden.
- het brikschip ENGEL, kapt. Appel: NLG 26.000, opgehouden.
- het galjootschip CORNELIA WILHELMINA, kapt. Hoeksma: NLG 11.100, in slag NLG 500, koper A.J. Corver (opm: een makelaar, wellicht voor zijn opdrachtgever)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 29 maart. Het schroefstoomschip NINA, kapt. Lovius, van Bordeaux naar Amsterdam, is met gebroken grote boom en met schade aan de machine alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 maart. Het kofschip CHRISTINA, kapt. J.O. Staal, van Harlingen in ballast naar Windau bestemd, heden alhier binnengelopen, heeft in de Sond de beide ankers verloren, schade aan stuurboord boeg bekomen en het grote want is gesprongen; zijnde op de hoogte van de Lappen in aanzeiling geweest met het brikschip IRENE, kapt. Hardcastle, van Hartlepool naar Swinemünde bestemd, geladen met steenkolen, eveneens alhier binnengelopen. Het heeft schade aan stuurboord boeg en de kluiverboom gebroken.


Datum: 02 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 27 maart. Vertrokken JANTJE (opm: kof), kapt. H.B. Geerts Azn, van Harlingen naar Lübeck.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 1 april. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip ALIDA, kapt. K.G. de Vries, van Veendam, groot 85 ton, gebouwd bij J.M. Meihuizen te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Voor omstreeks 4 weken, toen het Engelse stoomschip WILLEM EN CLARA te Harlingen een lading spoorstaven aanvoerde, werd een der matrozen van dat schip uitgezonden om proviand. Hij kwam niet terug en was spoorloos verdwenen. J.l. zaterdag heeft men zijn lijk in het dok gevonden, zodat hij hoogstwaarschijnlijk, door duisternis misleid, in het water gevallen en jammerlijk verdronken is. Dit is de vierde drenkeling daar in deze maand als lijk opgehaald. (opm: dit is met redelijke zekerheid het voormalig Nederlandse stoomschip van die naam)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lange tijd een flauwe hoop te hebben gekoesterd omtrent het lot van onze geliefde zoon Jan, stuurman op het kofschip SICCO (opm: SIKKO, zie PGC 280368), kapt. Jonker, de 30e november j.l. Elseneur gepasseerd, met bestemming naar Rotterdam, zonder na die tijd, noch van het schip, noch van de opvarenden iets vernomen te hebben, zo bestaat er alle vermoeden, dat zij door de noodlottige stormen van 1 en 3 december daaraanvolgende in het Kattegat zullen zijn vergaan, en hij alzo, in de ouderdom van 28 jaar en 8 maand, zijn dood in de golven zal hebben gevonden.
Groningen, 1 april 1868, H.J. Homan, M.C. Homan, geb. Rijken.


Datum: 03 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 april. Men meldt ons uit Krimpen a/d IJssel, dat er heden met het beste gevolg is te water gelaten bij J. Otto & Zonen een ijzeren sleepkaan, groot 11.000 centenaars, gebouwd voor Duitse rekening, waarvan de kiel werd gelegd de 9e januari dezes jaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 april. Zr.Ms. korvet VAN SPEIJK, alhier gereed liggende om naar Oost-Indië te vertrekken, wordt nog slechts binnengehouden door de minder gunstige gelegenheid. Het schip is bestemd voor wachtschip te Macasser ter vervanging der brik de CACHELOT, en op de reis zal alleen Simonsbaai voor een korte poos worden aangedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen, als last hebbende van hun meesters, op dinsdag de 21e april 1868, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip CATHARINA WILHELMINA, laatst gevoerd door kapt. K. de Boer, volgens meetbrief lang 45 el 30 duim, wijd 8 el 85 duim, hol 6 el 9 duim, en alzo groot 1085 tonnen of 573 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nog zal afzonderlijk worden geveild een chronometer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best onderhouden roefscheepje, groot 20 ton, benevens 2 oude snikken. Te bevragen bij de scheepstimmerman A.P. van der Werf te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een roefschip, groot 14 ton, met aan- en bijbehoren, liggende in de Vaart te Veenwouden. Te bevragen bij Albert Tjipkes van der Werf aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden potschip, groot 15 ton, met zeil en treil, liggende te Bozum. Te bevragen bij de eigenaresse, de weduwe van H. van der Wal, die hetzelve bevaart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand wordt te koop aangeboden een voor vele vaarwaters geschikt gekoperd en kopervast barkscheepje, groot ruim 300 ton, varende onder Nederlandse vlag. Te bevragen en nadere inlichtingen te bekomen bij de cargadoors te Amsterdam Van Tubergen & Daan en Hoyman & Schuurman.


Datum: 04 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 31 maart. Heden is alhier uit de haven gegaan het kofschip GEERTJE, kapt. E.G. Hoveling, in ballast naar Hoganäs. Het was, zoals bereids gemeld is, de 12e februari op de reis van Leith naar Oporto met averij alhier binnengelopen. De inhebbende lading steenkolen is alhier gebleven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping ten overstaan van de notaris Schultz van Haegen in het Koffijhuis van Zahn te Dordrecht op vrijdag 17 april 1868, ’s middags 12 uren van
- 1/32 aandeel in het barkschip CHERIBON, en van
- 1/30 aandeel in het fregatschip GEERTRUIDA MARIA, bij biljetten breder omschreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 30 maart. Door het stoomschip REMBRANDT, van Dantzig in Texel binnen, is hier binnengesleept de Noorse brik WINGOLF, gevoerd geweest door kapt. Sörensen, met hout van Drammen naar Amsterdam bestemd, zijnde mastloos en zonder volk, doch met visserlieden aan boord, bij Vlieland drijvende gevonden.
Volgens ontvangen bericht, is de bemanning van dit schip door kapt. Wills, van het stoomschip MARIE, gered en te Elseneur aangebracht.


Datum: 06 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 april. Zr.Ms. schroefstoomschip de AMSTEL zal, naar men verneemt, reeds woensdag de 8e dezer zijn bestemming naar de kust van Guinea opvolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 februari. Bij besluit van 14 februari is aan de firma P. Landberg & Zoon vergunning verleend om haar stoomschip KEBON DALEM te bezigen tot het vervoer van passagiers en goederen in de Indische archipel en in voorkomende gevallen tot het slepen van schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 26 februari. Onbevrachte Nederlandse schepen: SCHEVENINGEN, TERNATE, PRINSES AMALIA, A. VAN HOBOKEN, ZAANSTROOM, ELISABETH en TOLLENS.
Het wrak van het Engelse schip SANDRINGHAM, liggende in Straat Gaspar, werd in veiling verkocht voor NLG 2.925.


Datum: 07 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 21e april 1868, des middags ten 12¼ ure, in de zaal aan de Scheepmakers- haven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend Nederlands kofschip HELENA CATHARINA, laatst gevoerd door kapt. C.J. de Vries, volgens meetbrief lang 25 el 60 duim, wijd 5 el 13 duim, hol 2 el 79 duim, en alzo groot 163 tonnen of 86 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende aan de werf van de heren De Jongh, Kortland & Anthony te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 6 april. Heden is alhier met beste gevolg bij J. Otto en Zonen te water gelaten een ijzeren sleepboot, groot 11.000 centenaars, gebouwd voor Duitse rekening, waarvan de kiel werd gelegd de 24e januari j.l.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 april. Volgens een bij de reders ontvangen telegrafisch bericht is het clipperschip WILLEM POOLMAN, kapt. A. Hoogenstraten, goed en wel te Batavia gearriveerd, na een reis van 87 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 april. Kapt. H. de Goede van het kofschip (opm: galjoot) JENNE NOLLEN, te huis behorende te Rotterdam, de 31e maart van Newcastle te Bergen gearriveerd, rapporteert de vorige dag ’s morgens vroeg in zee te hebben ontmoet een Noorse kof, te huis behorende te Christiansand, van daar met een lading pijpstaven naar Larwich bestemd, verkerende door de aanhoudende stormen in een reddeloze toestand en geheel wrak geworden, terwijl de boot mede was weggeslagen. Met veel moeite en inspanning is het de kapt. De Goede gelukt in de hoge zeeën zijn scheepsboot uit te brengen en de vijf opvarenden allen van het wrak van een gewisse dood te redden, die door grote vermoeienissen zeer ziek en afgemat waren en hen vervolgens, na behoorlijke verpleging, veilig te Bergen heeft overgebracht en aan wal gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 26 februari. Het Nederlandse barkschip JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. A. van Duyn, rapporteert tot aan de Linie variabele winden, gepaard gaande met hevige buien en regen, ondervonden te hebben. De 8e januari passeerde het de Linie in 167º51’ OL, kreeg de Nooroostpassaat op 4º NB, waarin het goed weer had, soms wat stilte. In de Chinese Zee kreeg het een zware Noordoosten passaatwind en nadat het in het Basheekanaal was gekomen, had het een hoge zee tot op de aankomst alhier te verduren gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 5 april. Aangekomen ANTJE, Munning (opm: ANJE MUNNING, kapt. M.F. Munning), van Delfzijl, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 april. Voor de overvoer van 150 militairen naar Java is aangenomen het schip INSULINDE, kapt. J.H.J. Jollie. Embarkement in het Nieuwediep den 29 dezer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal, op woensdag de 15e april 1868, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder Duintjer te Veendam publiek verkopen het in 1864 nieuw gebouwde kofschip ZWAANTINA, groot 64 tonnen, thans liggende in het Oosterdok te Amsterdam, met al diens opgoederen en toebehoren, zo als het laatst is bevaren geweest door de scheepskapt. S.J. Gruppelaar.
De inventaris zal 8 dagen voor de verkoop op de gewone plaatsen ter lezing liggen.


Datum: 08 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen:
In de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 6 april:
-          Het kofschip CONCURRENT, 153 tonnen, gebouwd in 1860, kapt. C.T. Teensma: NLG 8.300, in slag NLG 700, koper C. Ament (opm: een makelaar)
-          Het galjootschip CORNELIA LOUISA, 143 tonnen, gebouwd in 1857, kapt. H.B. Cazemier, NLG 7300, in slag NLG 250, koper H. Tollenaar.
-          Het schoenerschip HENDRIK PIETER, 154 tonnen, gebouwd in 1856, kapt. M.D. Bakker: NLG 6.900, in slag NLG 8, koper A.J. Corver (opm: een makelaar)
-          Het Engels schoenerschip ALICE (zonder inventaris) NLG 2.900, in slag NLG 20, opgehouden
-          1/16e aandeel in het fregatschip INSULINDE: NLG 7.000, in slag NLG 1.000, opgehouden.
-          1/50e aandeel in het barkschip PATRIARCH SAMHIRI: NLG 460, koper W.A. van Reinouts.
-          1/50e aandeel in idem: NLG 460. Koper idem
-          1/50e aandeel in idem: NLG 460, in slag NLG 1, koper C.S. Oolgaardt.
In de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 7 april:
-          Het Nederlands fregatschip HEBE, laatst gevoerd door kapt. A.H. Kiehl, groot 621 tonnen of 328 lasten. Om NLG 31.100 verkocht.
-          1/40e aandeel in het fregatschip MAASSLUIS. Om NLG 2.800 opgehouden.
-          Het Nederlands barkschip VESTA, laatst gevoerd door kapt. A. van der Eyk, groot 451 tonnen. Om NLG 10.100 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 april. Aangaande het bij Morup (opm: waarschijnlijk Morup Mölle, Jutland) gestrande schip PEKEL A, kapt. Jonker (opm: brik PEKELA, kapt. J.H. Jonker, zie NRC 280368), van Sunderland naar Stettin, wordt van Morup van de 27e maart gemeld, dat de kapitein na de stranding een overeenkomst gemaakt had om het schip voor GBP 125 af te brengen, doch dat het later zwaar gestoten had, wrak geworden was en de 3e maart (opm: hier zal mogelijk 3 april zijn bedoeld, ofschoon PGC 090468 [niet opgenomen] de datum 31 maart noemt, het meest waarschijnlijk) verkocht zou worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Volgens brief van kapt. J.F. Remeeus, voerende het Nederlandse schip CHRISTINA, d.d. Batavia, 24 februari, had hij op Meinderts-droogte aan de grond gezeten, doch was zonder assistentie weer vlot geraakt en te Batavia door de experts nagezien. Hij was daarna naar Soerabaja vertrokken om aldaar te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 6 april De 4e dezer is te Hull gearriveerd het barkschip NOORDSTER, kapt. C. Tobiassen, van Porsgrund, met een lading hout. Schip en equipage in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 april. Het schoenerschip VOLHARDING, kapt. J. Pander, is de 5e dezer te Liverpool aangekomen, na 7 dagen reis van Veere. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 april. Volgens telegrafisch bericht is heden alhier binnengelopen het Nederlandse schip LOUISE, kapt. U. Bonjer, van Amsterdam naar Batavia, wegens ziekte van de kapitein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aarhus, 4 april. Heden is alhier uit de haven vertrokken het kofschip JONGE ALBERT (opm: galjoot, kapt. H.M. Kwint), geladen met gerst, met bestemming naar Hull.


Datum: 09 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Ter overvoer van producten van Java naar Nederland, zijn bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij ingeschreven de navolgende 38 schepen: VERTROUWEN, van Amsterdam (360 last), vracht naar Amsterdam NLG 90,94; PRESIDENT PLATE, van Rotterdam (396 last), naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 90; HENRIETTA MARIA, van Amsterdam (423 last), naar Amsterdam NLG 99, Rotterdam NLG 104, Dordrecht NLG 104, Schiedam NLG 104; KANDANGHAUER, van Amsterdam (382 last), naar Amsterdam NLG 92,80; PIETER ADOLF, van Amsterdam (449 last), naar Amsterdam NLG 92,74, Rotterdam NLG 95,90; BESTEVAÊR, van Amsterdam (393 last), naar Amsterdam NLG 95, Rotterdam NLG 100, Dordrecht NLG 100; MENTOR, van Amsterdam (293 last) naar Amsterdam NLG 93,68; GALILEI, van Amsterdam (392 last), naar Amsterdam NLG 93,68; MARIA VERONICA, van Amsterdam (392 last), naar Amsterdam NLG 94,45, Rotterdam NLG 99,45; MARIA CATHARINA, van Amsterdam (399 last), naar Amsterdam NLG 91,49; NEDERLAND, van Dordrecht (373 last), naar Amsterdam NLG 105, Rotterdam NLG 100, Dordrecht NLG 100, Schiedam NLG 100, Middelburg NLG 110; SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, van Den Haag (392 last), naar Amsterdam NLG 90, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 90, Schiedam NLG 90, Middelburg NLG 90; COPERNICUS, van Rotterdam (392 last), naar Amsterdam NLG 100, Rotterdam NLG 95, Dordrecht NLG 96, Schiedam NLG 95, Middelburg NLG 100; CATHARINA MARIA, van Rotterdam (337 last), naar Amsterdam NLG 98,90, Rotterdam NLG 88,90, Dordrecht NLG 90,90, Schiedam NLG 89,90, Middelburg NLG 93,90; IDUNA, van Rotterdam (161 last), naar Amsterdam NLG 89,50, Rotterdam NLG 89,50, Dordrecht NLG 89,50, Schiedam NLG 89,50, Middelburg NLG 89,50; SUSANNE, van Rotterdam (576 last), naar Amsterdam NLG 97, Rotterdam NLG 94,05, Dordrecht NLG 95, Schiedam NLG 94,45, Middelburg NLG 97; HENDRIKA, van Rotterdam (352 last), naar Amsterdam NLG 98, Rotterdam NLG 93,45, Dordrecht NLG 96, Schiedam NLG 94,25, Middelburg NLG 98; JOHANNA MARIA, van Rotterdam (472 last) naar Amsterdam NLG 98,25, Rotterdam NLG 93,55, Dordrecht NLG 94,25, Schiedam NLG 93,55, Middelburg NLG 96; JASON, van Rotterdam (438 last) naar Rotterdam NLG 94, Schiedam NLG 94; PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, van Den Haag (394 last), naar Amsterdam NLG 91,88, Rotterdam NLG 89,88, Dordrecht NLG 89,88, Schiedam NLG 89,88, Schiedam NLG 89,88, Middelburg NLG 91,88; CORTGENE, van Den Haag (397 last), naar Rotterdam NLG 90, Schiedam NLG 90; HELENA EN ANNA, van Den Haag (455 last), naar Amsterdam NLG 97, Rotterdam NLG 93,70, Dordrecht NLG 94, Schiedam NLG 94, Middelburg NLG 97; CHERIBON, van Den Haag (398 last), naar Amsterdam NLG 94,67, Rotterdam NLG 93,67, Dordrecht NLG 96,67, Schiedam NLG 96,67; SUSANNA JOHANNA, van Den Haag (261 last), naar Rotterdam NLG 91, Dordrecht NLG 91, Schiedam NLG 91, Middelburg NLG 91; ALDEBARAN, van Amsterdam (319 last), naar Amsterdam NLG 89,90, Rotterdam NLG 94,90; EENSGEZINDHEID, van Amsterdam (228 last), naar Amsterdam NLG 94,50; STAD MIDDELBURG, van Middelburg (397 last), naar Amsterdam NLG 99,74, Rotterdam NLG 97,50, Dordrecht NLG 97,50, Schiedam NLG 97,50, Middelburg NLG 97,50; SUSANNA EN ELISABETH, van Middelburg (390 last), naar Amsterdam NLG 104,74, Rotterdam NLG 102,24, Dordrecht NLG 102,24, Schiedam NLG 102,24, Middelburg NLG 102,24; KOSMOPOLIET II, van Dordrecht (596 last), naar Amsterdam NLG 103, Rotterdam 91,98, Dordrecht NLG 91,98, Schiedam NLG 91,98; WILLEMINA EN CLARA, van Amsterdam (342 last), naar Amsterdam NLG 91,91; SOERABAYA PACKET, van Amsterdam (262 last), naar Amsterdam NLG 94,20; ALCYONE, van Amsterdam (249 last), naar Amsterdam NLG 94,99; PRESTO, van Amsterdam (231 last), naar Amsterdam NLG 105; LOUISE, van Amsterdam ( 396 last), naar Amsterdam NLG 94,98; NICOLAAS WITSEN, van Amsterdam (352 last), naar Amsterdam NLG 94,95; DRIE GEZUSTERS, van Amsterdam (276 last), naar Amsterdam NLG 110; ANNA MARIA WILHELMINA, van Amsterdam (331 last), naar Amsterdam NLG 98; GEBROEDERS VAN DER BEEK, van Waalwijk (655 last), naar Amsterdam NLG 91,48, Rotterdam NLG 91,48, Dordrecht NLG 91,48, Schiedam NLG 91,48, Middelburg NLG 91,48.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal ten verzoeke van zijn principalen op vrijdag de 17e april 1868, des avonds te 6 uur, ten huize van J. W. Struvé, logementhouder in het gemeentehuis te Sappemeer, tegen contant geld publiek te koop presenteren het bevaren Nederlands schoenerschip NEELTJE CORNELIA, groot 125 tonnen, thans liggende te Groningen, met al diens opgoederen en toebehoren, zoals het laatst is bevaren geweest door kapt. J.G. Postema.
De inventaris zal ten spoedigste op de gewone plaatsen ter lezing liggen.


Datum: 10 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 17 schepen, als:
Voor Amsterdam: VERTROUWEN, kapt. D.J. Seinstra, 360 lasten, vracht NLG 90,94; KANDANGHOUWER, kapt. W. Zeelt, 382 last, NLG 92,80; PIETER ADOLF, kapt. C. Jaski, 449 last, vracht NLG 92,74; MARIA CATHARINA, kapt. A. Blom, 399 last, vracht NLG 91,49; MENTOR, kapt. H.W. Buthenuth, 293 last, vracht NLG 93,68; GALILEÏ, kapt. B.S. van der Mey, 392 last, vracht NLG 93,68; IDUNA, kapt. W.J. Du Sar, 161 last, vracht NLG 89,50; ALDEBARAN, kapt. B.G. Meyboom, 319 last, vracht NLG 89,90; WILHELMINA EN CLARA, kapt. A.A.H. van Herwerden, 342 last, vracht NLG 91,91; GEBROEDERS VAN DER BEEK, kapt. J.F.H. Göbel, 655 last, vracht NLG 91,48.
Voor Rotterdam: PRESIDENT PLATE, kapt. C.D. Julius, 396 last, vracht NLG 90,--; CATHARINA MARIA, kapt. D. van Amerongen, 337 last, vracht NLG 88,90; HENDRIKA, kapt. M. van der Valk, 352 last, vracht NLG 93,45; CORTGENE, kapt. P. Wemmerus Pzn, 397 last, vracht NLG 90,--; SUSANNA JOHANNA, kapt. J.P. Peeters, 261 last, vracht NLG 91,--; KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten, 569 last, vracht NLG 91,98.
Voor Schiedam: PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J.A. Vrijman, 394 last, vracht NLG 89,88.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 april. De stoomboot TRIËST, kapt. Th. Buys Jzn, van Rotterdam, is volgens telegrafisch bericht gisteren te Bari gearriveerd en zou van daar hedenavond naar Venetië vertrekken. Genoemd stoomschip is de 1e dezer op de Meloriadroogte bij Livorno vastgeraakt, heeft daar 8 uren gezeten, met behulp van vele vaartuigen 60 ton suiker gelost, is vervolgens zonder schade vlot gekomen en heeft verder de lading voor Livorno aldaar gelost. Het ongeval is ontstaan door dik weer. De lading, die gelost is om het schip vlot te krijgen, heeft niets geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 april. Volgens brief uit de Kaap de Goede Hoop, d.d. 4 maart, was het Nederlandse schip BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. L.E. Grafthuis, van Batavia naar Rotterdam, lek in de Simonsbaai binnengelopen – bevorens gemeld – na opnieuw gekoperd en gebreeuwd te zijn, bezig de geloste lading, waarvan 855 balen koffie en 194 kranjangs suiker beschadigd verkocht waren, weer in te nemen; het zou spoedig de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 april. Van het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. Lusing (opm: bark HENDERIKA, kapt. J.R. Lusink), van Batavia naar Nederland, mede lek in de Simonsbaai binnengelopen – bevorens gemeld – waren 374 balen koffie en 129 kranjangs suiker verkocht; laatstgemeld schip had de 12e februari de reis voortgezet en is later gepraaid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Het stoomschip NINA, kapt. Lovius qq, van Bordeaux naar Amsterdam bestemd, te Dover binnen, heeft heden de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 8 april. Heden zijn in de haven te Vlissingen aangekomen de Engelse bark PRINCES ROYAL, kapt. Brown Baines en de Engelse brik HORTA, kapt. Green, beide geladen met steenkolen, komende van Engeland en bestemd om te worden overgeladen in het Nederlandse barkschip STAD MIDDELBURG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 april. Zr.Ms. ramschip de STIER, voor rekening van het Nederlandse gouvernement te Birkenhead in aanbouw, is de 9e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 

Middelburg, 8 april. Uit de haven van Vlissingen is heden vertrokken de Nederlandse brik TRANSIT, kapt. N. Schaap, in ballast, bestemd naar Noorwegen.

 


Datum: 11 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 9 april. Heden is alhier binnengebracht door de stoomboot SLIEDRECHT II het wrak van het Engelse barkschip REDGAUNTLET, in de maand februari op Zeehondenplaat gestrand en toen alhier in publieke veiling door enige particulieren gekocht. Sedert mensengeheugen is dit het eerste wrak of schip op die plaat gestrand dat van daar is afgebracht. (opm: verkocht, hersteld en verdoopt G.H. BETZ, reders te Rotterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 8 april. Het Nederlandse galjootschip JANTINA CATHARINA, van Rotterdam komende, geladen met schors, is alhier wegens ruw en stormachtig weer binnengelopen. Het is bestemd naar de Tees.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 8 april. Volgens telegrafisch bericht heeft het schip AIKEA, kapt. Van Dijk (opm: galjoot ACKIA, kapt. K.K. Dijk), van Newcastle naar Memel (opm: Klaipeda) bestemd, gerapporteerd, het schoenerschip HENRY in de Noordzee in ontredderde staat en zonder mast te hebben zien drijven. Het was met hout geladen en dreef op de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het extra snelzeilende, in 1856 nieuw gebouwde en in 1867 nieuw gekoperde barkschip, genaamd: ALICE TAINTER, liggende in de Vlugthaven te Rotterdam, lang volgens meetbrief 41 el 40 duim, wijd 7 el 81 duim, hol 4 el 47 duim, en alzo groot 642 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, boten en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, gevoerd geweest door schipper James C. Nichols, en ten verzoeke van de heren Van der Loo en Berten, commissionairs en expediteurs, kantoor houdende te Rotterdam, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de voor hen occuperende procureur Mr. Henry Trostorff, aan de Hoogstraat, wijk 8, no. 26 te Rotterdam. Rekwiranten uit kracht van een vonnis, gewezen door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam de 25e maart 1868, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Treussart van Rappard, te Rotterdam, op de 30e maart daaraanvolgende, - in de zaak van de rekwiranten, als eisers, tegen voornoemde schipper James C. Nichols als gedaagde, bij welk vonnis deze is veroordeeld, om aan de eisers te betalen de som van twaalf duizend gulden Nederlandsche Courant voor hoofdsom van de daarbij vermelde wisselbrief, waarvan de waarde door de gedaagde is genoten in rekening van voorschotten op vracht en voor scheepsbenodigdheden ten behoeve en ten dienste van het voormelde schip, benevens elf gulden voor protestkosten, met de interest en kosten als daarin breder omschreven, voor al hetwelk hetzelve schip en toebehoren ingevolge de wet speciaal is verbonden en waarvoor de eisers het in executoriaal arrest hebben genomen, zijnde de naam en de woonplaats van de eigenaar of boekhouder van het in beslag genomen schip aan de arrestanten onbekend. De executanten hebben het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van zes duizend gulden.
De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op woensdag de 6e mei 1868, des vóórmiddags ten elf ure precies.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van gezegde rechtbank en kopie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Mr. Henry Trostorff, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Rotterdam, 11 april 1868, Mr. Trostorff, procureur

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 april. Sedert meerdere dagen lopen hier zee onrustbarende geruchten omtrent het wedervaren van Zr.Ms. stoomschip METALEN KRUIS, ter kuste van Guinea. Dit schip zou met de inboorlingen slaags zijn geweest, enige schepelingen zouden gevangen genomen, anderen gedood of verwond zijn. Nu dit gerucht door particuliere brieven schijnt bevestigd te worden, ware het alleszins wenselijk, dat de Staats-Courant iets daaromtrent mededeelde.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 9 april. Den 29 dezer zal zich te Nieuwediep aan boord van het schip INSULINDE naar Java embarkeren, een detachement troepen, sterk 150 militairen, waaronder 9 onderofficieren, onder bevel van de kapt. der O.-I. inf. H.W.C. van Stuwe en het medegeleide van de 2de luit. der inf. Jhr. J.P. Bloijs van Treslong.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Aangekomen schepen: ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Witting; BEZOEKIE, kapt. Reekers; CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. Wielema; CORNELIS SMIT, kapt. Weidenaar; KONING WILLEM II, kapt. Besseling; LANDBOUW, kapt. Sissingh; MATHILDA, kapt. Fekkes; PATRIARCH SAMHIRI, kapt. Lion; PETRONELLA, kapt. Strootman; QUATRE-BRAS, kapt. Westerveld qq.; REGINA MARIS, kapt. Ouwehand; STAD LEYDEN, kapt. Van der Poll; WILDEMAN, kapt. Driest; WILLEM POOLMAN, kapt. Hoogstraaten; MINA, kapt. Van Bruggen.
Vertrokken schepen: BANTAM, kapt. Claasen; CHRISTINA MARIA, kapt. de Veer; CLIO, kapt. Ruardi Bek; HERMAN DE RUYTER, kapt. Esink; JACOBA, kapt. Rijken; JOSEPHINA BERHARDINA, kapt. Willms; LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. Keuker; MARIA REGINA, kapt. Ouwehand; MEPPEL, kapt. Stikkel van Dam; NEREUS, kapt. Planten; NIEUWLAND, kapt. Pott; PADANG PACKET, kapt. Huidekoper Jz; TONIA, kapt. Haarloop Werner; NOACH II, kapt. Wierix.
AH 110468
Travemünde, 7 april, Binnengekomen JANTJE, kapt. H.B. Geerts Azn, van Amsterdam.
(opm: nadat de lading in Lübeck was uitgelost diende het onder de voorwaarden van de bodemarijbrief in Harlingen opgeschoten geld + de [onbekende maar zeer stevige] rente worden voldaan; waarschijnlijk was de rederij hiertoe niet in staat zodat de kof moest worden verkocht; op 6 augustus 1868 werd J.F.E. Weichel uit Lübeck de eigenaar, de nieuwe naam werd VORTSCHRITT; op 27 oktober werd de kof met behoud van naam opnieuw verkocht, mogelijk aan een kapitein Voss; diens laatst gevonden zeetijding dateert van 20 oktober 1870, wanneer Kopenhagen wordt binnengelopen, onderweg van Riga naar West Hartlepool; de kof is rond 1844 gebouwd, volgens B.V. in Leer)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 10 april. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip ANJE, kapt. R.G. Klein, groot 80 ton gebouwd bij J. Berg, beide te Sappemeer.


Datum: 12 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hartlepool, 9 april. Het schip FORTUNA, kapt. Nap, komende van Christiania, geladen met hout, heeft op de 8e dezer zwaar gestoten. Door verschillende zeeën slingerde het dermate, dat het roer in stukken sloeg, en men is zeer bevreesd, dat de kiel zwaar beschadigd zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, P.J. van der Aa Gz, J.F.L. Meijjes, W.IJ. van Reinouts, P.H. Craandijk, E.C.A. Coli en G.A.L. van Santen, makelaars, zullen op maandag 4 mei 1868, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ in publieke veiling verkopen, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, een extra ordinair, welbezeild, in 1866 nieuw gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd DIONIJSIA CATHARINA, laatst gevoerd door kapt. R. Berkelbach van der Sprenkel, gemeten volgens Nederlandse meetbrief op 824 tonnen of 435 lasten, met deszelfs complete inventaris. Breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis alhier. Men spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bz, makelaar, zal op maandag 27 april 1868, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen een extra ordinair, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd HELENA, gevoerd door kapt. H.P. Dill, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 34 el 40 duim, wijd 6 el 80 duim, hol 4 el 80 duim, en alzo gemeten op 499 tonnen of 263 lasten. Het voorzegde barkschip ligt te Amsterdam aan de Oosterdoksdijk. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.


Datum: 14 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 10 april. Volgens telegrafisch bericht is het schip CATHARINA, kapt. Lucht (opm: buitenlander), van hier naar Antwerpen bestemd, geladen met zaailijnzaad, alhier uit zee teruggekomen. Het maakt veel water.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw tjalkscheepje, lang 14,200 el (50 voet), wijd 3,408 el (12 voet), hol 1,420 el (5 voet), bij J. Moedt, scheepsbouwmeester te Nieuwebrug onder Haskerdijken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zo goed als nieuw woonschip, met ruime kamer en twee bedsteden, lang 6,816 el (24 voet), wijd 2,840 el (10 voet) en hol 1,704 (6 voet), liggende aan de scheepstimmerwerf van J.S. Bijlsma te Berlikum.


Datum: 15 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rønne, 10 april. Volgens telegrafisch bericht via Ystad is het schip ALAGUNDA, kapt. De Vries (opm: buitenlander), van Newcastle naar Dantzig bestemd, geladen met stukgoederen, alhier lek binnengelopen, nadat het op strand gezeten had. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden stukken. Bruinisse, 11 april 1868. Zo mochten wij ons dan weder verheugen over de nijverheid der scheepvaart, die ter dezer plaatse zo bijzonder uitmunt boven andere, want nooit ontzien de bootsgezellen de gevaren die dikwijls voor ogen zijn, maar begeven zij zich derwaarts waar talloze scheepsrampen plaats hebben. Nog kort geleden hebben wij weer voorbeelden gezien hoe de moedige Bruinissenaren zich naar de plaatsen des onheils durven begeven om redding aan te bieden waar maar immer mogelijk is, en om tevens brood te verdienen voor zich en de hunnen. Zien wij de gehele bewerking na van hun moed en overleg, dan hebben wij genoeg als wij de stoute daden nagaan, betoond aan het gestrande barkschip REDGAUNTLET dat als wonderwerken kan beschouwd worden.
Dit schip, dat op een zeer gevaarlijk punt gestrand was, werd tot sloping verkocht, doch het mocht de onverschrokkene ondernemers, na vele gevaren te hebben doorgestaan, gelukken, het casco ongesloopt op tonnen de haven van Zierikzee binnen te brengen.


Datum: 16 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 13 april. Het Nederlandse brigantijnschip ENERGIE, kapt. Van Leeuwen (opm: brik, kapt. K.J. van Leeuwen), hetwelk de 19e februari alhier lek is binnengelopen, is heden naar Buenos Aires vertrokken, na enige belangrijke reparatie ondergaan en de lading weer ingenomen te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hartlepool, 13 april. Het Pruisische barkschip HEVELIUS, kapt. Holtz, heeft gepasseerde zaterdag alhier aangebracht de equipage van het galjootschip NIESSINA, kapt. Prak (opm: kof NIJSSIENA, kapt. P.P. Prak), hetwelk de 2e dezer uit Gotenburg is vertrokken. Volgens een verklaring van de equipage wordt het navolgende gemeld:
Nadat het enige dagen in zee was geweest, werd er bevonden dat er verscheidenen voeten water in het ruim waren, waarop de matrozen onmiddellijk de pompen aansloegen. Zij gingen daarmee voort totdat zij nagenoeg uitgeput waren en toen het water steeds klom na alle krachtsinspanningen, werd er ingezien dat het nutteloos was om het schip te redden. De 8e dezer kwam er een bui opzetten en geraakten de pompen verstopt. Het schip had toen 8 voet water in het ruim; toen het bij de wind drijvende lag, werkte het zeer zwaar en ieder ogenblik dacht men dat het onderste boven zou vallen. Verscheidene malen werd het plat op zijde geworpen, doch telkenmale werd er zodanig gemanoeuvreerd, dat het vanzelf rees en de equipage had de grootste moeite om zich op het dek staande te houden. Er werden noodsignalen gehesen en een Pruisisch barkschip hield op het in nood verkerende schip af en zette de boot uit. Bij het naderen van het zinkende schip wilde de kapitein (opm: kapt. Prak) niet toestaan dat de equipage het schip verliet; desniettegenstaande ging de equipage in de boot en deed alle moeite om de kapitein over te halen om haar te volgen. De stuurman, nadat alle overhaling te vergeefs was, ging wederom aan boord van het in nood verkerende schip en trachtte een eind touw aan de kapitein vast te binden, om hem met geweld in de boot te trekken, doch te vergeefs en hij ging daarop in de kajuit. De equipage was verplicht voor haar eigen veiligheid de kapitein aan boord van het zinkende schip te laten en aan boord van het Pruisische schip te gaan. Zij hielden daarop de wacht en bleven nog enige uren bij het schip. Verscheidene malen werd nog aan de kapitein geroepen om het schip te verlaten, doch hij wilde niet. Ten laatste is het schip gezonken en niets meer is van de kapitein noch van het schip gezien (opm: zie echter NRC 170468, 180468 en 090568).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 13 april. Het kofschip (opm: schoener) GEERTJE, kapt. E.G. Hoveling, dat op de rede van Höganäs (in Zweden) liggende, bezig was een lading hout ex het aldaar gestrande Hanoverse brikschip ADLER, kapt. Backband, naar Delfzijl bestemd, in te nemen, dreef in de voorlaatste nacht met de halve lading in het schip voor ankers op het strand, werd echter door assistentie weer vlot- en gisteren zeer lek door een stoomschip in Helsingborg binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van gesloopt scheepshout, op donderdag de 23e april 1868, ’s namiddags één uur, op de Roode Haan, onder Warfhuizen, van: Al het hout van acht grote gesloopte schepen, bestaande in beste zware posten, palen, damleggers en een grote partij brandhout, enz, enz.
J. J. Pettinga, deurwaarder.


Datum: 17 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

West Hartlepool, 14 april. Gisteren is alhier aan boord van het Noorse schip RUNER, komende van Laurvig, aangekomen kapt. P.C. Prak, gezagvoerder van het galjootschip NIESSINA (opm: kof NIJSSIENA, kapt. P.P. Prak, zie NRC 160468, 180468 en 090568) die zoals ondersteld werd, met zijn schip in het midden der Noordzee, als in ons vorig nummer vermeld, zoude zijn omgekomen. De kapitein werd een dag, nadat zijn equipage hem verlaten had, in een zeer uitgeputte staat gered, en ofschoon zijn schip niet gezonken was, was het nu toch bijna onder water. De lading, bestaande uit wol, hield het drijvende. Hij wederspreekt menig punt van de verklaring door de equipage afgelegd. Hij heeft rapport van zijn ongeval gedaan aan de Nederlandse vice-consul Mr. Groves, en die zijn protest heeft genoteerd. Men onderstelt, dat het schip gebarsten is. De lading was bestemd aan een firma te Gateshead te huis behorende. (opm: de schoener kof is waarschijnlijk afgekeurd)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt hektjalkschip, groot 44 ton, met complete inventaris, te bevragen bij J. Posthumus te Nes op Ameland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een nieuwe tjalk te koop, lang 14 el of 50 voet, wijd 3.32 el of 10½ voet en hol 1.26 el of 4½ voet. Te bevragen bij H.P. van der Werf, scheepstimmerbaas te Drachten.


Datum: 18 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 april. Het schip EMANUEL, kapt. Dammann, van Burnt Island naar Hamburg bestemd, is nabij het eiland May gebleven. (opm: buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hartlepool, 15 april. Het schip NIESSINA (opm: NIJSSIENA, zie NRC 160468 en 170468), kapt. Prak, komende van Gothenburg, is alhier zeer lek binnengesleept door het schip AXEL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 17 april. Volgens telegrafisch bericht is de passage bij Domesnäs sinds de 12e dezer weder geheel versperd. Berichten van schepen, komende van Fünen bevestigen dat het ijs aldaar zeer vast en er groot gevaar voor hen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wolgast, 11 april. Het schip BERTHA, kapt. Karsten (opm: buitenlander), van Stolpmünde naar Barth bestemd, geladen met hout, is op de hoogte van Peenemünder hafen gestrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op vrijdag 17 april:
- 1/32e aandeel in het in 1857 te Vlaardingen gebouwde barkschip CHERIBON, groot 397 lasten: trekgeld NLG 10, in veiling 460, verkocht om NLG 500.
- 1/30e aandeel in het te Dordrecht gebouwde fregatschip GEERTRUIDA MARIA, groot 475 lasten: trekgeld NLG 10, in veiling NLG 375, verkocht om NLG 390.


Datum: 19 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van de 18e dezer, No. 60, wordt Zr.Ms. in Frankrijk aangebouwd ijzeren gepantserd ramschip de SCHORPIOEN met de dag van inscheping der bemanning van dien bodem te Toulon in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de kapitein-luitenant ter zee W.K. van Gennep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Volgens telegram uit Londen van gisteren was het Nederlandse schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Kuyper (opm: bark, kapt. J.P. Kuijper), van Tjilatjap met stukgoederen herwaarts, door een stoomschip aangezeild. Het had te Hythe op strand moeten lopen om totaal verlies te voorkomen. De lading wordt in lichters gelost.
Volgens later ontvangen telegram uit Dover, was het schip af- en in zinkende staat aldaar binnengebracht. Het volk is gered. (opm: zie ook NRC 190468, 220468, 260468 en 190768)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 17 april. Het Nederlandse schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Kuyper, van Tjilatjap naar Amsterdam bestemd, geladen met koffij en suiker, is gisteren bij Fairleigh in aanzeiling geweest met een groot stoomschip en is in zinkende staat bij Hythe op strand gesleept. De lading is bijna geheel in lichters gelost en het schip is een weinig gerepareerd om te trachten, indien het mogelijk is, het vlot te slepen en in veiligheid te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Volgens brief van kapt. Chevalier, voerende het schip BETTY, van Newcastle, laatst van Brouwershaven naar Soerabaija, was hij op de 13e dezer met mooi weder in goede staat zeilende op de hoogte van Goudstaart. De wind Noord; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 14 april. Heden is alhier binnengelopen het schip de HOOP, kapt. Pott, van Stralsund naar Bristol bestemd, om de lading te herstuwen.


Datum: 21 april 1868


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 april. Gisteren nacht is de schroefboot OUD-CONTROLEUR VAN KINSBERGEN No. 2, kapt. Vermeulen, in dienst tussen Rotterdam en Dordrecht, liggende in de Noord voor de werf van de heren L. Smit & Zoon, gezonken. De opvarenden zijn gered. De lading zal voor het grootste gedeelte bedorven of verloren zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 20 april. Zaterdag arriveerde hier het nieuw gebouwd schoener-galjootschip ANNETTE, kapt. A. Wenneija, groot 120 ton, gebouw bij B.G. van der Werf & Zoon, beide te Wildervank, en heden het nieuw gebouwd galjootschip IPE, kapt. B. Kars, van Schiermonnikoog, groot 150 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.


Datum: 22 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 19 april. Het Nederlandse schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Kuyper, van Tjilatjap naar Amsterdam bestemd, geladen met koffij en suiker, is alhier binnengebracht door assistentie der beide stoomsleepboten DOURO en PALMERSTON , met grote schade aan de boeg, boegspriet en kluiverboom, gescheurde zeilen en al het tuig dat er aan bevestigd was, makende een grote hoeveelheid water en de matrozen zijn onophoudelijk aan het pompen, zijnde genoemd schip met een groot stoomschip in aanvaring geweest (opm: zie twee berichten NRC 190468).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stralsund, 17 april. Het schip JOHANNA CAROLINA, kapt. Rades, van Kopenhagen in ballast naar Riga bestemd, is deze nacht bij Nonnevitz (Wittow) op strand geraakt en is vol water. De equipage is gered.
[afb]
Nonnevitz, N-kust Rügen
Een onvriendelijke kust voor het scheepsvlak !
Coll: Heinsolo, Wikipedia

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiaansand, 17 april. Volgens telegrafisch bericht is niet ver van Fahrsund gisteren gestrand het kofschip JOHANNA CAROLINA (opm: buitenlander), van Norden naar Laurvig bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 maart. Het Nederlandse schip CONSTANCE, kapt. Mulder, is te Soerabaija afgekeurd geworden en voor NLG 8.150,- geveild. (opm: zie JB 110368, die als opbrengst NLG 9.150 opgeeft)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen In de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 20 april:
- het barkschip MARGARETHA SIMONETHA, 619 tonnen, gebouwd in 1841, kapt. F.J. Hoffmann: NLG 15.000, in slag NLG 100, opgehouden
In de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 21 april:
- het Nederlands fregatschip CATHARINA WILHELMINA, laatst gevoerd door kapt. K. de Boer, groot 573 lasten. Om NLG 31.300 verkocht.
- het Nederlands kofschip HELENA CATHARINA, laatst gevoerd door kapt. C.J. de Vries, groot 86 lasten. Om NLG 2.250 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 maart. Het schip (opm: bark) QUATRE BRAS, kapt. J. Westerveld qq, is voor NLG 3.000,- per maand aangenomen om herwaarts goederen over te brengen uit het in Straat Gaspar liggende wrak van het Engelse schip SANDRINGHAM.


Datum: 23 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Milford, 24 april. Volgens telegrafisch bericht is het schip DILIGENCE (opm: buitenlander) bij Goldrop (St. Bride’s Bay) op strand gedreven en totaal wrak geworden. De equipage is gered. Men is bezig de inventaris te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 20 april. Het schip STAD ZIERIKZEE, kapt. Robinson, van Sunderland naar Quebec bestemd, dat alhier den 13 lek is binnengelopen, is heden nagezien geworden en aanbevolen om naar Sunderland terug te keren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Aangekomen schepen: AEOLUS, HONIGBIJ, AUROLIUS, JUPITER, VOORUIT, kapt. Groenewoud.
Vertrokken schepen: BANTAM, BASTIAAN POT, BEZOEKI, CORNELIA, kapt. Croeze; FRANCINA WILLEMINA, GERARD PIETER SERVATIUS, JOSEPHINA BERNARDINA, MARIA ADOLFINA, MARIA REGINA, MATHILDA, SCHELDE, SCHIEDAM, VREDE, kapt. Huyzer; VICE-ADMIRAAL MAY, VIJF VRIENDEN, MACASSAR, kapt. v.d. Brink, NIEUWE WATERWEG II.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 22 april. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwd schip ZWALUE (opm: galjoot ZWALUW), kapt. P. Spithorst, van Delfzijl. Groot 86 ton, gebouwd bij J. Nienhuis te Sappemeer.


Datum: 24 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 april. Door de heer Joost Pot te Slikkerveer werd heden voor rekening van de heren Hendrik Muller & Co te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten de brik MARIE CORNELIE, groot ongeveer 130 lasten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op dinsdag den 28ste april zal, ten overstaan van een bevoegde beambte, in het huis De Beurs te Groningen, des namiddags 1 uur, ter verkoop worden aangeboden een lading lijnzaad, van Konigsbergen aangekomen, en te bezichtigen des morgens op den dag verkoop, aan boord van het schip MARGARETHA, kapt. B. Giese, en de daarbij liggende lichterschepen.


Datum: 25 april 1868


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 april. De gezagvoerders van stoomboten en andere vaartuigen waarvan de diepgang minder bedraagt dan 4 el, die de Oude Maas beneden Dordrecht bevaren, worden, in het belang der werken van de in aanbouw zijnde spoorwegbrug over de rivier, in de Staats-Courant uitgenodigd om de koers te nemen tussen de pijlers dezer brug gemerkt No. III en IV, gerekend van de linkeroever. Zij worden verantwoordelijk gesteld voor alle schade en nadelen die aan hun vaartuigen en aan de werken van de spoorwegbrug door het niet voldoen aan deze uitnodiging mochten veroorzaakt worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 april. Den 19 dezer is door de bemanning van de stoomboot STOLZENFELS, behorende aan de te Rotterdam gevestigde Nederlandsche Stoombootreederij, ter hoogte van Bingen, uit de Rijn opgevist het lijk van een bankier, die enige dagen te voren te Mainz, naar men zegt, zich verdronken had. Door de familie was een premie van NLG 1.000 uitgeloofd voor de vinder van het lijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 24 april. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd brikschip ALBATROS, kapt. D.W. Kleininga, groot 200 ton, gebouwd bij I.A. Hooites, beide te Hoogezand, en het schoenerschip NICOLA GESINA (opm: NICOLA GEZINA), kapt. J. Hoekzema, van Schiermonnikoog, groot 150 ton, gebouwd bij J.U. van der Werf te Hoogezand.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden stukken. – Ere wie ere toekomt.
In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 15 april j.l. komt een ingezonden stuk voor uit Bruinisse, handelende over de onverschrokken bootsgezellen van Bruinisse en concurrentie der varensgezellen.
Wij geven toe dat de Bruinissenaren moedige en stoute zeevarenden zijn, maar in dit stuk wordt hun moed overdreven voorgesteld en is veel bluf, dat wij zullen bewijzen. Wat hebben zij aan het gestrande Engelse barkschip REDGAUNTLET gedaan? Niet veel bijzonders; want tegen het gevaar aankwam, liepen zij allen van het wrak en lagen met hun boten dan een zicht ver van het schip ten anker, zo veilig als in de haven.
Wat nu de concurrentie betreft, is niet duidelijk wat daaruit moet verstaan worden. Zie hier: Anker heeft het casco op de publieke veiling gekocht en was noch met de Bruinissenaars, noch met iemand anders vóór de veiling in aanraking geweest, zo dat er van concurrentie geen sprake kan zijn. Later heeft hij de Bruinissenaren aangenomen voor NLG 15 per week om aan het wrak te varen, doch later gaf hij ⅛ deel in het schip. Maar wie zagen wij bij hoog water op het wrak blijven en het er af winden? De gebroeders Anker met het werkvolk van Zierikzee. Men zag de koper met onverschrokken moed en volharding het gezag voeren en het schip er af winden.
En nu verder. Wie waren er de schuld van dat genoemd wrak geen twee dagen vroeger in de haven van Zierikzee was, terwijl Anker ruim een uur voor de aankomst van de stoomboot het wrak in vlot water had gebracht? Alléén de bootsgezellen van Bruinisse. Anker had dit vroegtijdig genoeg gezien en gelastte het tweede anker met kabel uit te brengen; want bijaldien er iets had opgedaan, dan ware de ketting niet bestand geweest. Hij voorzag dit, en kon de stoomboot niet zien door de dikke mistige lucht.
Daar nu staken de Bruinissenaren tegen, en oordeelden dat het niet nodig was, want als de stoomboot niet kwam, dan zouden zij wel met hun hoogaartsen met het wrak wegvaren!
Maar wat gebeurde toen? Het water begon hoe langer hoe moeilijker te staan en de stoomboot was geen 200 ellen meer van het schip verwijderd; maar het gevreesde gebeurde, de ketting sprong door het werken der zee en het schip ging andermaal de Banjaard op met een geraas als van een geweldige donder, door al de fusten die uit de stroppen losrukten, terwijl het schip wel 10 voet hoger op werkte als het gezeten had.
Toen nu het water zo wat half gevallen was en men de hoop zand zag die voor het schip lag, toen waren de Bruinissenaren terneer geslagen en zeiden tegen Anker: “Wij wilden nu maar dat de kast was gezonken en wij hem nooit meer zagen”. Doch Anker antwoordde: “Ik niet” en bewaarde verder het stilzwijgen.
Toen gingen zij andermaal aan het spitten en het aanbrengen van vaten buitenom, doch de Bruinissenaars riepen maar dat er onmogelijk een vat kon aanblijven. Anker echter begreep het anders, en zeide ”Zo moet hij er af, en honderd gulden aan vaten geven mij niets”. En ziet, geen vat ging er verloren en toen het water opkwam gingen de Bruinissenaars op de vlucht, terwijl de gebroeders Anker met het werkvolk van Zierikzee bleven volharden en brachten het wrak andermaal in vlot water.
Toen werden de vlaggen weer uitgestoken, de stoomboot er voor en met een daverend hoera begroetten en verlieten zij de Banjaard, de Bruinissenaars op sleeptouw meenemend.
Toen eerst zag men wat er van geworden zou zijn, indien de Bruinissenaars dit wrak met hun hoogaartsen naar de haven van Zierikzee hadden gesleept. Het was dan ook om te lachen met zulk een zot plan, dat onuitvoerbaar was. Veel is er dus gewaagd door de gebroeders Anker, en, zo men het noemt, het is een mooi fortuintje; maar dit is ook waar: De fortuin is met de dapperen!
Zierikzee, 21 april 1868, een werkman.


Datum: 26 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 25 april. Van de werf der heren L. van Dam & Co is met goed gevolg te water gelaten het loggerschip ANNA, voor rekening van de rederij De Toekomst, onder directie van de heer A.E. Maas te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Het schip (opm: fregat) OCEAAN, kapt.J.R. Smit, van Pasaroeang alhier aangekomen, is in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal aangevaren door de brik WILHELMINA EN ELISE, kapt. Priebee, van Amsterdam naar Japan, en heeft schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 25 april. Van de lading van het te Dover binnengebrachte schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Kuiper, van Tjilatjap naar Amsterdam, zullen den 2 mei aldaar ongeveer 7.006 centners koffij, meer of min beschadigd, worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Heren assuradeuren, belang hebbende bij het Nederlandse schip GEERTJE, kapt. G.E. Hoveling, te Helsingborg binnengebracht, gelieven zich aan te melden bij de secretaris der Vereeniging van Assuradeuren alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bolderaa, 17 april. Het schip CATHARINA, kapt. Lucht, is vlot geraakt en wordt ledig gepompt. Men hoopt morgen in staat te zijn om het in de stad te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 23 april. Het galjootschip ANTJE MUNNING, kapt. Munning (opm: kof ANJE MUNNING, bouwjaar 1850, kapt. Meint Filips Munning) van Harlingen in ballast naar Christiania bestemd, is in de Noordzee lek gesprongen en den 7 dezer gezonken. De equipage is door het galjootschip AFINA, kapt. B.H. Goossens, opgenomen en heden alhier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kaapstad, 19 maart. Het Nederlands schip BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. Grafthuis, thans in de Simonsbaai voor anker liggende, werd 26 februari van de sleephelling aldaar te water gelaten, na door de experts te zijn geïnspecteerd. Dit vaartuig zal in de volgende week vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 19 maart. Laatstleden maandag is nog in de Simonsbaai aangekomen Zr.Ms. raderstoomschip BANCA.


Datum: 27 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 25 april. Van het schip CONCORDIA, kapt. Schering (opm: buitenlander), liggende te Hartlepool, geladen met steenkolen, is in de avond van den 22 dezer door een gasontploffing het dek open gesprongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 28 maart. Het Nederlands schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Langenberg, terwijl het anker opging om te vertrekken, geraakte onklaar met een der hulken, en maakte belangrijke schade. Het heeft enige tijdelijke reparatie ondergaan en is den 23 dezer weder naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 28 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 april. Het Nederlandse schip (opm: kof) NICOLAAS, kapt. F.D. Rijf, van Liverpool met zout naar Nerva, is, volgens telegram uit Stavanger van gisteren, aldaar met drie voeten water in het ruim binnengelopen (opm: zie NRC 040568).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 27 april. Op 20 mei a.s. moet voor Rotterdam aan boord van het schip KOSMOPOLIET, gezagvoerder J. de Groot, bestemd naar Oost-Indië, overgaan een detachement, sterk 150 militairen, waaronder 9 onder-officieren, onder bevel van de van verlof naar Indië terugkerende kapt. der inf. G.H.O. van Kinschot en onder het medegeleide van de 1ste luit. van dat wapen, F.P. Sievers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Onderhandse verkoping van het aakschip genaamd WAT ANDERS, groot 81 ton, eigenaarster Berentje Hofman, huisvrouw van A. v.d. Burg, te Dordrecht, liggende aan de Mattensteiger, bij het Groothoofd. Dadelijk vaarbaar. Alle dagen te zien, buiten zondags.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw kofscheepje, lang 12 el 56 dm (44 voet), wijd 3 el (10½ voet), hol naar rato. Te bevragen bij H.H. Vink, scheepstimmerbaas op de Streek bij Dokkum.


Datum: 29 april 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 27 april: het barkschip HELENA, 499 tonnen, gebouwd in 1850, kapt. H.P. Dill: NLG 9.800. Koper H. Tollenaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 april. Het Nederlandse schip (opm: kof) TWEE GEBROEDERS, kapt. A.W. de Groot, van Amsterdam naar Stockholm, alhier met schade binnengelopen, was zwaar lek en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 28 april. Zaterdagmiddag is te Vlissingen in het dok gekomen het Nederlands fregatschip ZEELANDIA, kapt. J. Botesz, met koffij, suiker enz. voor Middelburg. De lading wordt in lichters naar de bestemmingsplaats overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 28 april. Heden morgen is van de rede van Vlissingen vertrokken het Nederlands barkschip STAD MIDDELBURG, kapt. De Vries, geladen met steenkolen, bestemd naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 28 april. Heden is alhier gearriveerd het Nederlandse schoenerschip (opm: schoenerbrik) STAD OLDENZAAL, kapt. J. Hoogterp, van Rio Janeiro, laatst van Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 26 april. Het Nederlandse schip (opm: schoener) CONCORDIA, kapt. A. van Zanten, van Cardiff naar Banana bestemd, ’t welk den 21 dezer alhier lek is binnengelopen, heeft een gedeelte der lading gelost.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia. Een maand of drie geleden zonk in de rivier alhier een stoombootje, genaamd ADÈLE, ladende ongeveer 500 pikols. Op vendutie verkocht, beproefde de nieuwe eigenaar het vaartuigje te lichten, doch na enige vruchteloze pogingen is dit opgegeven, en werd het wrak voor een kleinigheid à contant verkocht aan een Chinees, die nu nergens te vinden is. Men had hem zo gaarne in handen, om hem te noodzaken de gezonken ADÈLE boven water te halen. In afwachting, dat de eigenaar wordt opgespoord, zakt de drenkeling hoe langs zo meer naar de diepte, naar ’t midden der rivier, en, daar de vlag, die er vroeger opstond, verdwenen en het wrak bij hoog water niet meer zichtbaar is, zo bevindt zich thans in het midden van het vaarwater een wezenlijk gevaar voor binnenkomende en uitgaande prauwen. Een dezer vaartuigen heeft reeds gestoten tegen de lier der ADÈLE, die gelukkig afbrak, zodat de prauw er zonder letsel afkwam. Wij vestigen de aandacht van alle belanghebbenden op deze omstandigheid en bevelen der betrokken autoriteit een spoedige opruiming aan.


Datum: 30 april 1868


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een open vletaak, groot 17 tonnen, alsmede een roeiboot. Te bevragen bij Gebr. Hoebée alhier (opm: Dordrecht).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een galjootschip. Op maandag de 4e mei 1868, des avonds te 6 uur, zal ten huize van J. W. Struvé, logementhouder in het gemeentehuis te Sappemeer, à contant publiek te koop gepresenteerd worden het bevaren Nederlands galjootschip ANNA CATRINA, groot 139 tonnen, thans liggende te Bremerhaven, met al diens opgoed, toebehoren en boot, zoals bevaren wordt door kapt. K.P. Huges, geclassificeerd bij Veritas 5/6 G.11.
De inventaris ligt vóór ten huize van verkoop, in het hotel Everts, te Veendam, en ten kantore van de notaris.
Mr. C. Hartman Busmann


Datum: 01 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 april. Het schip MARGARETHA, kapt. Mudder (opm: buitenlander), van Amsterdam naar Emden, is, volgens telegrafisch bericht van Groningen, op Rottumeroog gestrand, en zat onder water. Er zou slechts weinig geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het schip BETTY, kapt. Chevalier (opm: buitenlander), van Newcastle, laatst van Brouwershaven, naar Soerabaija, is volgens telegram uit Falmouth van gisteren aldaar met schade en, na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 april. Het tjalkschip HENDRIKA, van Groningen, zwaar geladen met grind, heeft in de afgelopen nacht en deze voormiddag bij het geweldige stormweder in groot gevaar verkeerd om in de nabijheid onzer haven op de steenglooiing te vervallen, dewijl men het roer verloren had, het anker telkens uitslipte en het schip reeds veel water in had. Na herhaalde pogingen is het de sleepstoomboot MAGNET, door aan wal gebrachte trossen geholpen, eindelijk gelukt, het vaartuig hier binnen te slepen, ook tot grote blijdschap der opvarenden, waaronder drie vrouwen waren.
Buitendien heeft genoemde sleepboot gisteren reeds veel dienst bewezen aan andere grindschepen, die door wind en stroom anders bezwaarlijk zouden zijn binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 29 april. Maandagavond is te Vlissingen in de haven gekomen de Nederlandse galjoot (opm: hoeker) TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Persoon, van Newcastle, met steenkolen voor die stad bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg 29 april. Maandag j.l. is van Veere naar zee gezeild de Nederlandse schoener HENDRIKA (opm: schoenerbrik HENDERIKA), kapt. D. de Witt, van Middelburg in ballast naar Riga bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 28 april. Het schip (opm: bunschip) VROUW DIEUWKE, kapt. J.B. Feenstra van London naar Worcum bestemd is alhier met verlies van het grootzeil binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambucq (opm: Recife), 13 april. Volgens telegrafisch bericht is het schip ANTOINETTE (opm: brik ANTONETTE), kapt. Van der Hidde, van Paraiba (opm: Parahyba, thans Joao Pessoa, bij Recife), nu naar Liverpool bestemd, op zee in brand geraakt.


Datum: 02 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Op 25 april is te Hoogezand met goed gevolg van de werf des heren I.A. Hooites te water gebracht het kruis-schoenerschip genaamd ANNA MARIA, groot circa 190 tonnen, onder directie van genoemde scheepsbouwmeester, zullende worden gevoerd door kapt. J. Spijkman te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 1 mei. Volgens rapport van kapt. Kooij, was heden morgen ten negen ure hier voorgaats Nederlandse bark WHAMPOA, kapt. Jansen (opm: kapt. C. Janses) (sedert binnengekomen), bijleggende met noodvlaggen aan de bezaanmast. Een boot van genoemd schip met 5 man was daarnevens roeiende. Verdere bijzonderheden onbekend.
Ter nader opheldering van het bovengemelde aangaande het schip WHAMPOA is dienende: Het schip WHAMPOA, een wrak op Banjaard ziende met mensen aan boord, draaide daarvoor bij, en zette de giek met vijf man over boord, om te trachten ze te redden. Eensklaps werd het dik, met harde wind, waardoor de WHAMPOA verplicht was te ankeren om zijn giek met volk niet te verliezen, die behouden weder aan boord kwam, zonder mensen gered te hebben, en verloor daarbij beide ankers en kettingen. De Goereese loodskotter had een man van het wrak gered, dat verondersteld wordt te zijn een Engelse collierbrik.
5 uur 45 minuten. Door schipper Burger van de loodskotter No. 10 is alhier aangebracht een door hem geredde matroos, drijvende op een stuk boventuig, afkomstig van het wrak van de Engelse collier CONCORD, die gisteren morgen ten 3 ure op den Banjaard, in de nabijheid van de Roompot, strandde. Deze collier behoorde te Whetley tehuis, kwam met een lading steenkolen van Shields en was bestemd naar Rotterdam. De kapitein en de overige schepelingen zijn verdronken. Zijnde dit zeker het schip, hierboven gemeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 april. Gisteren morgen zeer vroeg hadden zeven tjalken, waarvan een het roer verloren had, in de nabijheid van onze haven de noodvlag op, ten teken dat zij assistentie verlangden. Daar bij de WNW storm geen zeilvaartuig of roeiboot hier onze haven kan uitkomen, mag men het een geluk noemen, dat de particuliere onderneming van de heer Teves een stoom-sleepboot ten dienste heeft, om, vooral in ogenblikken van nood, werkzaam te zijn. De sleepboot MAGNET heeft dan ook alle behouden onze haven binnengebracht.
Minder gelukkig zijn echter de berichten, die wij van de vissersvloot ontvangen, die maandag onze haven verliet. ’s Avonds in zee gekomen, schijnt haar de storm in de Noordzee zo onverwacht te zijn overgekomen, dat er geen middel tot redding was. Zo ons van de rede wordt bericht zijn er achttien van vergaan, waarbij minstens 54 mensen het leven hebben verloren. Een vissersschuit, toebehoord hebbende aan Gerrit Koffeman, die met drie man uitzeilde, is heden morgen mastloos en onbevolkt door de stoomboot MAGNET hier binnengebracht. Dit vaartuig was door kapt. Dekker en kapt. J. Jager, die gisteren hier binnenkwamen, opgemerkt en het omgeslagen vaartuig voor een schoener of ander scherp vaartuig aangezien. Beide genoemde scheepsbevelhebbers hadden een visserman op een stuk hout in zee zien rond zwabberen, doch geen gelegenheid gevonden, om hem te redden. Deze buitengewone ramp, die vooral de bewoners van het eiland Urk treft, zal gewis ook buitengewone weldadigheid bij Nederlands ingezetenen uitlokken.


Datum: 03 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 2 mei. Heden is van de werf der heren L. Smit & Zoon te water gelaten het stoomjacht INDUSTRIE.


Datum: 04 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 30 april. Het schip (opm: bark) CATHARINA, kapt. G. Jansen, van Glasgow naar Maroim bestemd, is alhier met gescheurde zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 25 april. Het schip NICOLAAS, kapt. Rijf, van Liverpool met een lading zout naar Nerva bestemd, hetwelk gisteren alhier lek is binnengelopen (opm: zie NRC 280468), had een gedeelte der lading over boord geworpen om de pompen vrij te houden. Het water stond tot 2 à 3 voeten in de lading zout. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 maart. Vrachten bleven zich nog staande houden op NLG 70,- voor koffij, suiker en rijst, welk cijfer zowel door de Factorij als door particulieren werd besteed, en NLG 60,- à 55,- voor tabak. Daartegen werden opgenomen sedert ons laatste bericht: het Nederlands schip ANTHONY VAN HOBOKEN en het Engels schip GLORIOSA.
Naar Australië werden opgenomen tot ₤ 2.10/- voor suiker en rijst de Nederlandse schepen JACOBUS en CORNELIA GEERTRUIDA. Naar Rotterdam ligt te Soerabaija aan het Nederlands schip TERNATE.
De Nederlandse schepen ADMIRAAL DE RUYTER en LANDBOUW werden opgenomen naar China; het eerste bekomt circa NLG 1 1/3 per picol naar Hongkong; het tweede $ 6.000,- in full naar Amoy of $ 7.000,- naar Swatow.
Disponibel zijn de Nederlandse schepen PETRONELLA, PATRIARCH SAMHIRI en STAD LEYDEN.
Het Bremer schip MINA, met 3.500 picols koffij van Padang naar San Francisco bestemd, is op 21º N.B. 150º O.L. totaal vergaan.


Datum: 06 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar aanleiding van Zr.Ms. besluit van de 4e dezer, wordt Zr.Ms. te Birkenhead (Engeland) aangebouwde monitor de PANTER met de dag van inscheping der bemanning op dien bodem aldaar in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de luitenant ter zee der 1e klasse H.A. Ridder van Rappard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 mei. Als een bijzonderheid dient vermeld te worden, dat van de werf der heren J. & K. Smit, te Krimpen a/d Lek, een aldaar nieuw gebouwde schroefstoomboot, genaamd LORELEY, welke voor het buitenland (opm: Gottfried Schneider, Sankt Goar) is bestemd, geheel afgewerkt met werkende machine is te water gelaten, waarmede onmiddellijk een proefreis met het beste succes werd gedaan. De machine is vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Büsum, 1 mei. In de gisteren gewoed hebbende storm is op de Linnenplate gestrand het Nederlandse kofschip HERMANUS WICHER, kapt. Van der Laan (opm: HERMANNUS WICHER, b.j. 1862, kapt. Heine van der Laan; zie ook NRC 070568, 080568 en 170568), van London naar Hamburg bestemd. De uit vier man bestaande equipage heeft zich in de scheepsboot gered en naar Hedwigen-kust gevaren. Het schip is wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 april. Het galjasschip ALETTA MARGARETHA, kapt. Luhrs (opm: buitenlander), van Hartlepool naar Wischafen bestemd, is bij Kratzsand op strand geraakt en zit geheel en al onder water. Van het lot der equipage is niets met zekerheid te vermelden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemerij tot een bedrag van ongeveer vijfenvijftigduizend gulden wordt gevraagd ten behoeve van het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNES ANTHONIUS, kapt. A. de Voogd van der Straaten, liggende te Batavia, op schip en vracht. Bestemming Melbourne, en van daar via Newcastle met kolen naar Java.
Inschrijvingsbiljetten in te dienen tot maandag 11 mei, des namiddags ten 1 ure, te Batavia bij de Notaris J.R. Kleijn, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
(opm: de JOHANNES ANTHONIUS is reeds 17 mei van Batavia naar Australië vertrokken)


Datum: 07 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 4 mei. Van de lading en de scheepsinventaris van het op de 2e dezer op de Linnenplate gestrande schip HERMANUS WICHER, kapt. v.d. Laan (opm: zie NRC 060568), is een gedeelte naar Ditmarschen en Eiderstedt nat en beschadigd geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 mei. Een gedeelte der lading van het op de Boschplaat bij Rottum gestrande schip MARGARETHA, kapt. Mulder, van Amsterdam naar Emden, is 4 mei met twee vaartuigen te Delfzijl aangebracht, die echter zonder lossen de reis naar Emden hebben voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia 8 april. Aangekomen schepen: FOP SMIT, kapt. Metz; LOUIS MEIJER, kapt. Dietz; MEDEA, kapt. Van Teutem; SCHOONDERLOO, kapt. Van Leeuwen; WALCHEREN, kapt. v.d. Borden; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. kapt. Kramers.
Vertrokken schepen: BATAVIA, kapt. Zwanenburg; BURGEMEESTER MIDDELBURG, kapt. Hoek, FAGEL (ex ZEELUST), kapt. Smit; GEERTRUIDA MARIA, kapt. De Ligny; JACOBUS, kapt. J. van der Tas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed na een kortstondige ziekte onze geliefde vader Roelof Jolkes Stomp, sedert 1857 rustend scheepskapitein, in de ouderdom van 72 jaren en 7 maanden.
Groningen, de 2e mei 1868, uit aller naam J.R. Stomp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Strandvonderij. De burgemeester van Warffum, strandvonder van het eiland Rottum, brengt bij deze, ter voldoening aan art. 555 van het wetboek van koophandel, ter kennis van de belanghebbenden, dat onder zijn beheer is gesteld het wrak van het op de 2e november 1867 op het eiland Rottum gestrande brikschip ANEMONE, kapt. W. Wilson (opm: zie NRC 161167), komende van Croonstadt en bestemd naar Londen; benevens enige daarvan en uit geborgen goederen, bestaande in een partijtje oud touw, 1 ijzeren luirad, 6 losse blokken, 11 einden dunne ketting, 2 einden ijzeren pomp, 1 slijpsteen, wat oud koper, lood, ijzer, wat wrakhout enz. Wordende een ieder, die tot het geborgen of het wrak vermeent gerechtigd te zijn, ter reclame opgeroepen.
De burgemeester voornoemd, P.F.L. Plaat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op woensdag de 20e mei 1868, des avonds te 5 uur, zal, in het hotel Everts, te Veendam, publiek, à contant, worden verkocht het in de Nederlanden te huis behorende galjootschip GEZIENA DOROTHEA (opm: spelling in zeebrief is GEESSIENA DOROTHEA), bevaren door kapt. H.B. de Boer, en thans liggende te Harlingen, groot 126 tonnen, gebouwd in 1855, klasse 5.6, G, 2.1.
Inventarissen en inlichtingen te bekomen bij de heren Repko & Co, te Harlingen, en de ondergetekende notaris, Mr. F. Roessingh.


Datum: 08 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Volgens bericht van Peterhead had de Purmerender Groenlandsvaarder MARIA, kapt. Bryde, de 18e april 2500 jonge robben geslagen, en zette de vangst voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Het schip (opm: bark) ARGONAUT, kapt. J. Visser, was op 12 maart te Hiogo (Japan) bezig een lading voor Yokohama in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 mei. Het kofschip de ZWAAN, kapt. W. Riedijk, is 27 februari te Old Calabar aangekomen. Alles wel aan boord. Door kapt. Riedijk is 20 januari bij Madeira gepraaid het Nederlandse barkschip IDA ELISABETH, kapt. W. Dooren, van Rotterdam naar Samarang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 mei. Te Vlissingen is binnengekomen het naar die stad bestemde Nederlands schoenerschip MARIA ADOLPHINA, kapt. J.K. Le Roy, met steenkolen, komende van Engeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 7 april. Heden is alhier door de sleepboot SLIEDRECHT I binnengesleept het Nederlandse schip GENERAAL DE STUERS, kapt. Viersma, van Banjoewangi naar Dordrecht bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Büsum, 4 mei. Uit de lading van het op 30 april op de Feigenplaat gestrande Nederlands kofschip HERMANUS WICHER, kapt. v.d. Laan (opm: zie NRC 060568), zijn door de schippers 164½ ton palmpitten geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F. Schutte en J.F.L Meyjes, makelaars, zijn van mening, als lasthebbende van hunne principalen, ten overstaan van de notaris Mr. C.J. Diemont, op maandag den 18 mei 1868, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ te Amsterdam, bij openbare veiling, aan den meestbiedende of hoogstmijnende, te verkopen twee rader- stoomboten, benevens een overdekte roefschuit en een kraakschip, zijnde:
-          De ijzeren raderstoomboot, in 1864 nieuw gebouwd, genaamd AMSTERDAM, laatstelijk in dienst van Amsterdam op Leiden v.v, volgens binnenlandse meetbrief lang 15 el 53 duim, wijd 3 el 78 duim en hol 1 el 60 duim, alzo gemeten op 56 ton, na aftrek der machinekamer, diepgang 0,70 el, met deszelfs gehele inventaris en machine met een vermogen van 30 paardenkracht.
-          De ijzeren raderstoomboot, in 1864 nieuw gebouwd, genaamd LEIDEN, laatstelijk in dienst van Amsterdam op Leiden v.v, volgens binnenlandse meetbrief lang 15 el 6 duim, wijd 3 el 75 duim en hol 1 el 51 duim, alzo gemeten op 52 ton, na aftrek der machinekamer; verder als no. 1 boven vermeld.
-          De overdekte roefschuit, met mast en staand en lopend want, volgens binnenlandse meetbrief lang 8 el 49 duim, wijd 2 el 22 duim en hol 1 el 59 duim, alzo gemeten op 26 ton, met deszelfs gehele inventaris.
-          Het kraakschip, met mast en tuig, gediend hebbende als lichter, en deszelfs gehele inventaris.
Voorgenoemde stoomboten en schepen liggen ter bezichtiging aan de fabriekswerf van de heren Gebrs. Schutte, op de Hoogte van de Kadijk te Amsterdam.
Iemand verdere inlichtingen begerende, spreke met bovengemelde makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkje, groot 19 ton, met inventaris; te bevragen bij Jan Hijlkema te Tjummarum.


Datum: 09 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 8 mei. Gisteren is alhier van de scheepstimmerwerf des heren J.J. Roelants met het beste gevolg van stapel gelopen het loggerschip WILHELMINA, voor de Nederlandsche Maatschappij De Toekomst, bestemd voor de zeevisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Van het te Rotterdam thuis behorende schoenerschip VRIENDSCHAP, kapt. Schoonen (opm: kapt. J. van Schoone), de 24e november uit Nantes naar alhier vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen (opm: zie NRC 120973).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 8 mei. Door schipper Versteeg, voerende het hoekerschip de ZEESTER, van de Noordzee alhier gearriveerd, is op 20 april op Doggerszand in de Noordzee, in zinkende staat en van het volk verlaten aangetroffen het Nederlandse kofschip NIJSSINA, kapt. Prat (opm: kapt. P.P. Prak, zie o.a. NRC 160468). Enige scheepspapieren en goederen als watervaten, zeilen en blokken en 19 dennendelen zijn door hem daarvan geborgen en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Het Nederlandse schip MARGARETHA, kapt. Kappen (opm: kof MAGRIETHA, kapt. H.B. Kappen), van Liverpool naar Nerva, is, volgens telegram uit Londen van heden, lek te Scilly binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 28 maart. De zuidwestelijke storm, die de 5e dezer alhier gewoed heeft, heeft grote schade aan de in deze haven liggende schepen berokkend, onder meer aan de AMICA MANU, die mastloos is geworden, het roer heeft verloren, en verschansingen, stutten, relingen en een gedeelte der planken aan de buitenzijde van de romp, alsmede alles wat op het dek was, vernietigd werd. Het maakt vijf duim water per uur. De reparaties zullen waarschijnlijk meer kosten, dan het schip waard is. (opm: de Nederlandse galjoot AMICA MANU, kapt. J.J. Peper, is zeer waarschijnlijk afgekeurd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 mei. Bij de op gisteren gehouden algemene vergadering van het Zeemanscollegie alhier, is, ter vervulling van de vacature ontstaan in de directie door het overlijden van wijlen de heer A.N. Bouvy, benoemd de heer W.B. Derks, die, ter vergadering tegenwoordig, die betrekking heeft aangenomen.


Datum: 10 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Publieke verkoping op donderdag 28 mei en donderdag 4 juni 1868, telkens des namiddags 5 uur, in het hotel De Toelast, te Alkmaar, van de zeer gunstig aan het Groot Noord-Hollandsch Kanaal te Alkmaar gelegen scheepstimmerwerf Nicolaas Witsen, met alle zich daarop bevindende gebouwen en hellingen en tot die werf behorende gereedschappen, te aanvaarden 16 juli 1868. Het perceel zal eerst in drie afzonderlijke delen, die alle tot scheepstimmerwerf zijn ingericht, en daarna in één massa worden aangeboden.
Nadere informatie ten kantore van de notaris Baker Schut en bij de eigenaar te Alkmaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 14 schepen als:
Voor Amsterdam: ALCYONE, kapt. J. Kruisinga, 249 lasten, vracht NLG 89,98; SLIEDRECHT, kapt. R.H. Borchers, 360 lasten, vracht NLG 90,-; CORNELIA ADOLFINA, kapt. J.G. de Roever, 398 lasten, vracht NLG 90,24; JAVA, kapt. M.C. Tuk, 683           lasten, vracht NLG 90,86; BESTEVAER, kapt. P.C. Rosier           , 393 lasten, vracht NLG 91,-; SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. L. Klein, 392 lasten, vracht NLG 91,-; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. W. Witting, 305 lasten, vracht NLG 91,30 en JAVA PACKET, kapt. D. Crap Hellingman, 394 lasten, vracht           NLG 91,44.
Voor Rotterdam: HOLLANDSTROUW, kapt. B.J. Brauer, 399 lasten, vracht NLG 89,98; GUURTJE EN MARIA, kapt.            W. Flens JHzn, 376 lasten, vracht NLG 90,-; LANDBOUW, kapt. A. Sissingh, 383 lasten, vracht NLG 90,- en MARIA EN ELISABETH, kapt. E.F. Bonjer, 718 lasten, vracht NLG 90,38.
Voor Dordrecht: RIDDERKERK, kapt. C.J. Bunk, 399 lasten, vracht NLG 90,-.
Voor Middelburg: S. VAN HEEL, kapt. F.W.A. van Munchen, 392 lasten, vracht NLG 89,89.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s Gravenhage, 9 mei. Er lopen zonderlinge geruchten omtrent het te Toulon, voor Nederlandse rekening aangebouwde ramschip. Zo zou het bij de gedane proefneming niet voldaan hebben aan de bij het contract gestelde eisen en zouden de aannemers ook niet bij machte zijn het schip op de bepaalde datum af te leveren. Daarom is dan ook nog geen gevolg gegeven aan het voornemen, vroeger in dit blad vermeld, om Zr.Ms. stoomschip VALK, met de scheepsbemanning van dit ramschip, naar de Moerdijk te doen vertrekken, van waar het scheepsvolk verder nog per spoortrein naar Toulon zoude worden vervoerd, met welk plan het reeds zover gekomen was, dat een paar dagen geleden Zr.Ms. stoomschip VALK, te Nieuwediep met stoom op, gereed lag tot vertrek, toen een telegrafisch bericht uit ’s Hage een voorlopig tegenbevel inhield.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mary’s (Scilly), 6 mei. Het Nederlands schip MARGARETHA (opm: MAGRIETHA, zie NRC 090568), van Liverpool naar Nerva bestemd, geladen met zout, is alhier binnengelopen, makende een grote hoeveelheid water. Het lek wordt verondersteld zich ter hoogte van de provisiebergplaats te bevinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 6 mei. Het Nederlands stoomschip ONDINE, kapt. J.A. Takes, gisterenavond alhier van Amsterdam aangekomen, is, na lossing van een gedeelte der lading en na inneming van diverse koopmanschappen, heden avond ten zes ure naar Dantzig vertrokken.


Datum: 11 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 mei. Het schip BETTY, kapt. Chevalier van Shields naar Soerabaija bestemd, dat den 29 april lek alhier is binnengelopen, is nagezien geworden en begonnen om de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 8 mei. Het schip MARIA CAROLINA, kapt. Patterson (opm: buitenlander), van Christiansand naar Aarhuus bestemd, geladen met hout, is den 5 dezer bij Anhalt gestrand. Het schip is wrak geworden. De equipage is gered en heden alhier aangeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 mei. Gisteren is alhier aangekomen om alhier de lading te lossen het Nederlands galjootschip HARBERDINA, kapt. E.H. Bakker, komende van Newcastle.


Datum: 12 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt en H. Tollenaar, makelaars, presenteren als lasthebbers van hun principaal op dinsdag 2 juni 1868, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris Joannes Oolgaardt, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast schoener-brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd GERBERDINA EN JEANNETTE EMILIE, gevoerd door kapt. A.J. Vlaskamp.
Volgens Nederlandse meetbrief lang 28 ellen 90 duimen, wijd 4 ellen 74 duimen, hol 3 ellen 23 duimen, en alzo gemeten op 197 tonnen of 104 lasten.
En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het voorz. schoener-brikschip ligt aan de Werf Koning William, Hoogte van de Kadijk.
Nadere informatiën bij bovengemelde Makelaars of bij de Cargadoors Oolgaardt & Bruinier, zijnde inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor de overvoer van een detachement militairen naar Java is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij aangenomen het te Rotterdam te huis behorende schip JASON, kapt. W.H. Rusman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gepraaid, d.d. 26 april, op 39º NB 32º WL het schip (opm: brik) ACCRA, kapt. J. Oelhoorn, van de kust van Afrika naar Amsterdam, met verlies van fokkera.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 mei. Volgens art. 38 der Noorse tolwet van 20 september 1845 mag geen schip aanvangen te laden voordat de bevrachter of inlader een behoorlijke aangifte of declaratie bij het tolkantoor gedaan heeft, en is de schipper verplicht zich te overtuigen dat zulk een verklaring werkelijk ingeleverd is. Daar vele kapiteins in deze nalatig zijn, en zij alzo noodwendig in boete vervallen moeten, zo worden de Nederlandse schippers gewaarschuwd om niet met laden te beginnen voordat zij zich overtuigd hebben dat de inlader de declaratie hierboven bedoeld ingeleverd heeft.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een schip met complete inventaris, gevaren hebbende in de beurt van Munnekezijl naar Leeuwarden; te bevragen bij B. Barkmeijer, scheepstimmerman onder Noordhorn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ingevolge art. 555 van het Wetboek van Koophandel roept de burgermeester van Harlingen, strandvonder aldaar, een iegelijk ter reclame op van de navolgende op verschillende dagen bij hem als strandvond aangebrachte goederen, bestaande uit:
- een zwaar beschadigd vissersvaartuig met gedeeltelijke inventaris, zeilen, netten, touwwerk, twee ankers, enige kledingstukken, waarop o.a. de letters voorkomen van G.J.K, J.G.K. en A.J.K. en voorts enig beddegoed.
- een stuk van een mast, een boegspriet, visnetten, een stuk van een steven, een fokzeil, enig ijzerwerk, waaronder een stag.
- een mede zwaar beschadigd visservaartuig, gemerkt de JONGE PETER, 1864, met een stuk van een mast; voorts een grootzeil, fokzeil, gaffel, visnet; benevens enige kledingstukken, touwwerk en ijzerwerk, waaronder een stag.
Harlingen, den 8 mei 1868.
De burgermeester-strandvonder voornoemd, W.H.F. van Heemstra


Datum: 14 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 mei. Het stoomschip AMSTERDAM is heden namiddag, ruim 4 ure, alhier van Amsterdam met schade aan de machine ten anker gekomen en werd vervolgens door de van Sunderland komende stoomboot KELLOE naar hier geboegseerd.
Cuxhaven, 12 mei. Het stoomschip AMSTERDAM werd deze nacht door het stoomschip SALAMANDER van hier naar Hamburg gesleept, en is reeds in de laatste haven aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva, 7 mei. Onze scheepvaart is eergisteren reeds geopend. Onder meer schepen is gisteren alhier aangekomen het kofschip ELISABETH, kapt. Schoon (opm: buitenlander), komende van Bergen, met een lading haring.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip het METALEN KRUIS, onder bevel van de kapt. t./z. J. Vos, op zijn terugreis naar Nederland, is 15 april jl. te Ascension aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 mei. De heer W. Brandsma Johz. te Harlingen heeft concessies aangevraagd voor het in de vaart brengen van twee stoomboten, een van Harlingen op Leeuwarden en een van Harlingen over Dokkum naar Groningen. Voor deze laatste onderneming ligt het stoomschip bereids gereed.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 mei. Zaterdagmiddag ontmoette de Harlinger stoomboot op de hoogte van Makkum zo grote zwermen zwarte vliegen, dat de lucht er door verduisterd werd. Ze vielen bij miljoenen op het dek neer als een dichte regenbui. Dit duurde zo nagenoeg een half uur. Toen de boot arriveerde had zij nog zo een grote menigte dezer onverwachte passagiers aan boord, dat de toeschouwers op de wal er mede als overdekt werden.


Datum: 15 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 14 mei, ’s morgens 7 ure. Het Nederlands schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Langenberg, van Batavia, laatst van Mauritius, naar Rotterdam bestemd, is gisteren avond ten 10½ ure bij de vuurtoren aan de grond gevaren. De sleepboot SLIEDRECHT en lichtervaartuigen zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.
9 u 45 m. De loodsschokker heeft heden morgen vroeg een anker uitgebracht. De sleepboten SLIEDRECHT en ROTTERDAM I hebben met hoogwater getracht het schip af te slepen, ’t welk niet is gelukt. Men zal nu nog een zwaar anker uitbrengen en het schip lichten, en hoopt dan het schip met het avondtij vlot te krijgen.
6 u 30 m. Het schip PHILIPS VAN MARNIX heeft de gehele lading in lichters overgelost, de sleepboten ZUID-HOLLAND, HELLEVOETSLUIS, ROTTERDAM I en SLIEDRECHT, zullen trachten het schip heden avond met hoog water af te slepen. Het schip is van quarantaine ontslagen.
7 u. 45 m. De PHILIPS VAN MARNIX is, na drie lichters gelost te hebben, door gemelde boten vlot gekomen en wordt naar de rede gesleept. Het schip heeft zo ver zichtbaar niet gewerkt en de lading kwam er goed uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 mei. Volgens ontvangen mededeling blijkt, dat aan boord der PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Langenberg, van Java via Mauritius naar Rotterdam bestemd en heden nacht nabij Renesse aan de grond geraakt, zich geen meerdere gevallen van koorts hebben voorgedaan sedert het vertrek van Mauritius. Heden waren alle gezond. Gedurende de reis was slechts een man der equipage overleden, doch niet aan de koorts.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkje met volledige inventaris, groot 19 ton, oud twee jaar, vroeger bevaren door Jan S. Bakker; liggende te Stroobos.


Datum: 16 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.HZn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meesters op dinsdag den 16 juni 1868, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 No. 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands brikschip BENGALEN, laatst gevoerd door kapt. H. den Broeder, volgens meetbrief lang 30 el 87 duim, wijd 5 el 57 duim, hol 3 el 83 duim, en alzo groot 293 tonnen, of 155 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende binnen deze gemeente.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Een telegram van Batavia van 22 april behelst nopens de handel het volgende: Rijst. Kandanghauer verkocht 280 koyangs à NLG 80,- per koyang. Handel flauw.
Aangekomen schepen: ELISABETH EN JACOBA, kapt. Zwaneveld, is Anjer gepasseerd; ARGO, kapt. Ankringa; FRIESLAND, kapt. Sipkes; MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Laseur; WIJK AAN ZEE, kapt. Mannoury.
Vertrokken schepen: ALMELO, kapt. Tjebbes; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek; CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. Wielema; CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. Swart; ELECTRA, kapt. Landweer; ELISABETH, kapt. Storm; HOLLANDS TROUW, kapt. Vos; MAASSLUIS, kapt. Kuchler; VICE-ADMIRAAL MAY, kapt. De Groot Stiffry.


Datum: 17 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Busum, 13 mei. De uit het den 30 april op de Feigenplaat gestrande Nederlandse kofschip HERMANUS WICHER, kapt. Van der Laan (opm: zie o.a. RC 060568), te Büsum geborgen 164½ ton palmpitten, zijn heden alhier in veiling verkocht geworden. De bedongen prijzen varieerden tussen 21½ à 36 th. pr. courant (opm: thaler Pruisische courant) per 1000 pond.


Datum: 18 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sanday (Orkney), 16 mei. Volgens telegrafisch bericht uit Aberdeen is het barkschip AUGUSTA, kapt. Wierom (opm: buitenlander), van Memel met een lading hout naar Dublin bestemd, totaal wrak geworden bij Start Point, Sanday. De equipage is gered.


Datum: 19 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 mei. Op den 17 dezer is te Toulon in dienst gesteld Zr.Ms. ramschip de SCHORPIOEN, onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee W.K. van Gennep.
De genoemde bodem werd, zo als men weet, in het vorige jaar voor rekening van de Nederlandse regering te Toulon op stapel gezet, onlangs afgebouwd en te water gelaten. De bemanning voor dat ramschip, met de officieren, uit 110 koppen bestaande, werd te Willemsoord op Zr.Ms. stoomschip de VALK ingescheept en met dit vaartuig naar de Moerdijk overgebracht. Zij ontscheepten den 15 dezer in de namiddag, vervolgden hun reis per spoorweg en stoomden, behoudens een kort oponthoud te Parijs, rechtstreeks naar Toulon, alwaar zij de morgen van den 17 dezer, allen in goede welstand, aankwamen en op de SCHORPIOEN werden ingescheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Directeuren, in overleg met commissarissen, brengen ter kennis van heren deelhebbers, dat de uitdeling over het boekjaar 1867, ten bedrage van NLG 50,- per aandeel van NLG 1.000,- of van NLG 25,- per half aandeel van NLG 500,-, van af 19 mei betaald zal worden ten kantore der Associatie-Cassa alhier, van de Heren Gebrs. Chabot te Rotterdam en van de Heren Overklift & Co te ’s- Gravenhage, tegen intrekking van het ingevulde en door of van wege de houder getekende dividend-bewijs No. 11, terwijl het op de Algemene Vergadering d.d. 18 mei uitgebrachte rapport gedurende 14 dagen voor heren deelhebbers ter visie zal liggen bij de heren Overklift & Co te ’s-Gravenhage en aan de kantoren der maatschappij alhier en te Rotterdam.
Amsterdam, 18 mei 1868.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 april. Vrachten. Naar Nederland werden bevracht de Nederlandse schepen ANTHONY VAN HOBOKEN tot NLG 70,- voor suiker en NLG 60,- voor tabak, te Soerabaija te laden, en de JUPITER tot NLG 70,- voor suiker en koffij, te Samarang te laden. De TERNATE en LOUIS MEIJER liggen naar Rotterdam aan. De MEDEA laadt voor charters rekening naar Rotterdam. De ADMIRAAL DE RUIJTER accepteerde plm. NLG 1,30 per picol naar Hongkong, en de LANDBOUW werd tot $ 6.000,- naar Amoy of $ 7.000,- naar Swatow opgenomen, om te Samarang en Soerabaija te laden. De JACOBUS sloot af tot GBP 2-7/6 à ₤ 2-10/- naar Sydney of Melbourne; de CORNELIA GEERTRUIDA tot GBP 2.10/- voor suiker en rijst naar Melbourne; de PETRONELLA tot GBP 2.7/6 voor suiker in kranjangs of GBP 2,- in zakken naar Sydney, te Samarang en Soerabaija te laden. De QUATRE BRAS krijgt GBP 2.7/6 voor suiker in zakken en GBP 2.10 voor hennep van Tagal en Batavia naar Melbourne. De meeste dezer schepen brengen kolen terug naar Java tot GBP1,-.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen PATRIARCH SAMHIRI, STAD LEYDEN, FOP SMIT, SCHOONDERLOO en AEOLUS.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 18 mei. Zaterdag (opm: 16 mei) arriveerde hier het nieuw gebouwd schoenerschip EBENAEZER, kapt. G.J. Scholtens, van Wildervank, groot 125 ton, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.


Datum: 20 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 17 mei. Mr. Colin Campbell, officier van het Custom House, heeft heden aan boord het schip CALIFORNIA, kapt. Berkhout (opm: hoeker CALIFORNIË, kapt. J. Berkhout), alhier van Vlaardingen aangekomen, 250 sigaren gevonden, die de kapitein toebehoorden en die aangehaald (opm: in beslag genomen) zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 17 mei. Het schip GESINE, kapt. Blohm (opm: buitenlander), van London naar Nerva bestemd, geladen met katoen is gisteren op Aggerstrand gestrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 18 mei:
-          het fregatschip DIONYSIA CATHARINA, groot 824 tonnen, gebouwd in 1840: NLG 18.000, in slag NLG 2000, koper J.R. Bos Janszen.
-          Het schoenerschip ALICE: NLG 2.000, in slag NLG 16, opgehouden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 19 mei. Door de directeuren der te Rotterdam gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen is o.a. aan D. van de Kooster te Burghsluis een gratificatie van NLG 10,- verleend voor gedane adsistentie aan de equipage van het de 23e febr. op de Banjaard gestrande Engelse barkschip REDGAUNTLET.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping van scheeps-afbraak.
De deurwaarder J. Bethe zal op donderdag de 28e mei 1868, ’s voormiddags ten 11 ure, op de Nieuwe Haven te Zierikzee in het openbaar verkopen de laatste partij afbraak, afkomstig van het gestrande barkschip CLAUS HEYDORN, bestaande in balken en dekdelen van verschillende lengte, eiken buitenboorden, planken, brandhout en wat verder zal worden geveild. (opm: zie ZZN 010168 en 260268)


Datum: 21 mei 1868


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 mei. Op den 17 dezer is te Toulon in dienst gesteld Zr.Ms. ramschip de SCHORPIOEN, kapt. luit. t./z. W.K. van Gennep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 20 mei. Te Hoogezand is zaterdag 16 mei j.l. met goed gevolg van de werf van M. Kroeze te water gelaten het brikschip MR. JOHAN HERMAN GEERTSEMA, groot circa 190 tonnen, dat gevoerd zal worden door kapt. B. de Vries, te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 19 mei. De vrachten hebben zich verbeterd, er is heden toegestaan Sh.18/- met gratificatie per 3.200 lbs. haver naar Londen of Oostkust. Naar Frankrijk was minder vraag.


Datum: 23 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Het heeft Z.M. behaagd te bepalen, dat de monitor de PANTER, in Engeland voor rekening der Nederlandse regering aangebouwd, voortaan de naam zal voeren van HEILIGERLEE.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 mei. Woensdag arriveerde te Rotterdam per Rijnspoor een detachement suppletietroepen, sterk 150 militairen, waaronder 9 onderofficieren, om te embarkeren aan boord van het schip KOSMOPOLIET, gezagvoerder J. de Groot, om daarmede naar Java te worden overgevoerd, onder bevel van de van verlof naar Indië terugkerende kapt. der infanterie Jhr. G.H.Q. van Kinschot en onder het mede-geleide van de 1ste luitenant van dat wapen S.P. Sievers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Bij beschikking van 15 mei jl. is door de minister van binnenlandse zaken aan P.B. Visser c.s, te Sliedrecht, vergunning verleend om hun sleepdienst in de provincie Zuid-Holland mede uit te oefenen op het kanaal van Voorne.


Datum: 24 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F. Schutte en J.F.L. Meyjes, makelaars, zijn van mening, als last hebbende van hunne principalen, ten overstaan van de notaris Mr. C.J. Diemont, op maandag 25 mei 1858, des avonds ten 6 ure (en niet 18 mei, zoals vroeger was aangekondigd) in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam bij openbare veiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen twee rader-stoomschepen benevens een overdekte roefschuit en een kraakschip, zijnde:
-          De ijzeren rader-stoomboot, in 1864 nieuw gebouwd, genaamd AMSTERDAM, laatstelijk in dienst van Amsterdam op Leiden v.v, volgens binnenlandse meetbrief lang 15 ellen 53 duimen, wijd 3 ellen 78 duimen, hol 1 el 60 duimen, en alzo gemeten op 56 tonnen na aftrek der machinekamer, diepgang 0,70 el; met derzelver gehele inventaris en machine, met een vermogen van 30 paardenkracht.
-          .De ijzeren rader-stoomboot, in 1864 nieuw gebouwd, genaamd LEIDEN, laatstelijk in dienst van Amsterdam op Leiden v.v, volgens binnenlandse meetbrief lang 15 ellen 6 duimen, wijd 3 ellen 75 duimen, hol el 51 duimen, en alzo gemeten op 52 tonnen na aftrek der machinekamer; verder als bij de AMSTERDAM, boven vermeld.
-          De overdekte roefschuit, met mast en staand en lopend want, volgens binnenlandse meetbrief lang 8 ellen 49 duimen, wijd 2 ellen 22 duimen, hol 1 el 59 duimen, en alzo gemeten op 26 tonnen, met derzelver gehele inventaris.
-          Het kraakschip, met mast en tuig, gediend hebbende als lichter, en deszelfs gehele inventaris.
Voornoemde stoomboten en schepen liggen ter bezichtiging aan de Fabriekswerf van de Heren Gebr. Schutte, op de Hoogte van de Kadijk alhier.
Iemand verdere inlichtingen begerende, spreke met bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 mei. Het schip HESPERUS, kapt. Haack (opm: buitenlander), van Dantzig naar Antwerpen, is, volgens telegram uit Gothenburg d.d. 19 dezer, bij Falkenberg aan de grond geraakt, doch met assistentie weder af- en te Falkenberg binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 22 mei. Volgens telegrafisch bericht is het schip PROTEUS (opm: mogelijk wordt hier de bark PROTEUS bedoeld onder kapt. J.H. Zeven), van Cardiff naar Barcelona bestemd, alhier zwaar lek binnengelopen.


Datum: 25 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 23 mei. Volgens een bericht der loodsen zou er een tjalkschip in de Wester Till gestrand zijn. Nadere bijzonderheden zijn onbekend. Volgens een andere telegrafische dépêche was het de CHRISTINE, kapt. De Vries (opm: kof CHRISTINA DE VRIES, zie NRC 260568), van Dordrecht naar Heppens bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, W.Y. van Reinouts, P.H. Craandijk en A.J. Corver, makelaars, zullen de 15de juni 1868, des avond ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de notaris F. van Houten, in publieke veiling verkopen een wel onderhouden, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd A.R. FALCK, gevoerd door kapt. D. van der Plas. Gemeten op 641 tonnen of 339 lasten, met deszelfs complete inventaris, liggende aan de Oosterdoksedijk. Men spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman.


Datum: 26 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 mei. Gisteren nacht is bij Vlieland gestrand het Engelse brikschip HEROÏNE, met steenkolen naar Hamburg bestemd (opm: zie LC 020668).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 mei. Het schip CHRISTINA DE VRIES, kapt. B.J. van der Werp, met cement van Dordrecht naar Heppens, is volgens bericht van Cuxhaven van 23 dezer, in de Westertil verongelukt, doch het volk gered. (opm: de kof, bouwjaar 1867, bleef behouden, werd aangekocht door Johann Hinrich Rüsch, die het schip na reparatie op 12 februari 1869 doorverkocht aan kapt. Otto Hinrich Betten uit Carolinensiel; in november 1872 kapseisde de – nu – JOHANNA nabij Bornholm, werd Hasle binnengebracht en aldaar afgekeurd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 25 mei. Op den 20 dezer is Zr.Ms. raderstoomschip de VALK, kapt.-luit. t./z. J.F. Koopman, naar zee vertrokken, om de bemanning over te voeren voor Zr.Ms. monitor HEILIGERLEE (vroeger PANTER), welke bodem te Birkenhead (Engeland), voor rekening van de Nederlandse regering is aangebouwd, en aldaar wordt in dienst gesteld.


Datum: 27 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 26 mei. Heden is van de werf de Onderneming, van de scheepsbouwmeester Hs. de Hoog, met goed gevolg te water gelaten het bunloggerschip CLAIRE JEANNE, gebouwd voor rekening der Nederlandsche Maatschappij de Toekomst, tot Exploitatie der Zeevisscherij, onder directie van de heer A.E. Maas, te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 25 mei:
De stoomschepen AMSTERDAM NLG. 7.950, in slag NLG 45, en STAD LEYDEN NLG 8.000, beide gekocht door J.F.L. Meijjes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 mei. Naar wij vernemen beantwoordt de voor enige tijd alhier aangekomen en voor rekening van het Nederlandse gouvernement in Engeland gebouwde stoombarkas zeer slecht aan de verwachting. Men zal dientengevolge vele belangrijke veranderingen in de machine moeten maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 mei. Het schip EDUARD, kapt. Halberstadt (opm: buitenlander), van Rotterdam alhier aangekomen, heeft den 25 maart op 56º NB 11º WL een zware zee overgekregen, waarbij het voorluik, bakboords-verschansingen, relings en stutten wegsloegen. Het heeft den 23 april, op 44º NB 43º WL verscheidene grote ijsbergen ontmoet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 27 april. Het Nederlands barkschip JOHANNA EN WILLEM, kapt. C.H. van der Veen, is den 23e dezer alhier aangekomen. Het rapporteert, dat het den 11 maart op 25º18’ ZB 61º11’ OL een zeer zware storm met vreselijke hoge zeeën heeft belopen, waarbij een gedeelte der relings wegsloeg en het galjoen enz. ontramponeerde. Den 13 maart op 26º13’ ZB 75º OL ondervond het een orkaan, waardoor het verscheidene zeilen en stuurboordsverschansingen verloor, plat op zijde werd geworpen en water maakte, en was het genoodzaakt ongeveer 300 balen koffij overboord te werpen. Den 14e bedaarde de storm. Het is den 26e dezer weder naar Amsterdam vertrokken nadat het van planken is voorzien geworden om de verschansingen te herstellen, en een lek in de boeg gestopt had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 27 april. Het Nederlands barkschip SPERWER, kapt. P. Huisman, is den 24e dezer alhier van Banjoewangie binnengelopen. Het rappporteert op den 11 maart op 26º23’ ZB 68º23’ OL een hevige storm belopen te hebben. Den 15e maart op 29º05’ ZB 59º20’ OL ondervond het een orkaan, waarbij het gehele dek schoongeveegd werd en de boten enz. wegsloegen en zeer zware zeeën overkreeg. Den 16e en 17e maart veroorzaakte een aaneenschakeling van verschrikkelijke buien met hemelhoge zeeën, dat het schip zwaar werkte, doch het maakte geen water. Het vertrok de volgende dag weder naar Amsterdam, zonder de geleden schade te herstellen of boten voor de verlorene in de plaats te stellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kaap de Goede Hoop, 18 april. Op den 19e maart jongstleden arriveerde in de Simonsbaai om steenkolen en verversingen in te nemen Zr.Ms. rader-stoomschip TIMOR, commandant de luitenant-ter-zee, 1ste klasse, E.F. Hänel von Cronenthall, welke bodem van daar op den 4e dezer naar Batavia is vertrokken, terwijl op de vorige dag mede naar Batavia was vertrokken Zr.Ms. raderstoomschip BANKA, commandant de luitenant-ter-zee 1ste klasse A.W. Keuchenius.
Voorts is op den 3e dezer uit de Simonsbaai na volbrachte reparatiën naar Rotterdam vertrokken het Nederlands fregatschip BURGEMEESTER HOFFMAN, gezagvoerder L.E. Grafthuis. Ofschoon reeds sedert den 27e maart jl. daartoe gereed, heeft dezelve de reis niet eerder kunnen aanvaarden, uit hoofde van de hevige Z.O. winden, die aldaar gewaaid hebben. Het Nederlandse barkschip CONSTANCE, kapt. P.J. Schroot, van Java naar Schiedam bestemd, werd dinsdag tweemaal gepraaid op de hoogte van Kaap Recife. Het vaartuig was 36 dagen uit, en de kapitein verzocht gerapporteerd te worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 22 mei. Naar wij van goederhand vernemen, komt Zr.Ms. schroefstoomschip WATERGEUS onder bevel van de kapitein luitenant ter zee Escher eerlang van Makassar herwaarts, om vermoedelijk via Onrust als zeilschip naar Nederland terug te keren.
Bijna niet te herstellen gebreken moeten aan romp en machine van dat stoomschip zijn ontstaan, zelfs van dien aard, dat de eerste gedeeltelijk is doorgezakt en de tweede, althans in deze gewesten, niet kan hersteld worden.
Overigens schijnt er onder de Marine voor het tegenwoordige een vrij rustige rust te bestaan, wanneer men in aanmerking neemt, dat hier ter rede, behalve het wachtschip JUNO, voor de dienst beschikbaar liggen Zr.Ms. stoomschepen CYCLOOP en MAAS EN WAAL.
In reparatie bij het marine etablissement zijn voorts opgenomen Zr.Ms. schroefstoomschip 1ste klasse LEEUWARDEN, dat een nieuw bovendek moet hebben, Zr.Ms. stoomschip REINIER CLAESZEN, dat de noodzakelijkste herstellingen ondergaat, en Zr.Ms. stoomschip STAVOREN, onlangs van Makassar gearriveerd, hetwelk vermoedelijk als opnemingsvaartuig zal worden ingericht.
De gouvernements stomers JAVA, HERTOG BERNARD en BRONBEEK ondergaan almede de vereiste herstellingen in het bassin alhier.
Een en ander, gepaard met het afwerken van het transportschip SOERABAIJA, de aanbouw van een lichtschip, het ineenzetten van het ijzeren droog dok, het uitgraven van een bedding om het buiten te brengen, geeft aan duizend handen werk en is het voor menigeen niet onbelangrijk deze bedrijvigheid eens van nabij gade te slaan.


Datum: 28 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Antwerpen op dinsdag 2 juni, ’s middags ten 2 ure.
Ruijs & Kellar, cargadoors, presenteren, als last hebbende van hunne principalen, bij openbare veiling aan de meestbiedende te verkopen het 1ste klasse welbezeild schoenerschip NICOLAAS HEIMBURGER, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. M. Bloemendaal. Volgens Nederlandse meetbrief lang 29 ellen 21 duimen, wijd 4 ellen 69 duimen, hol 2 ellen 89 duimen, en alzo gemeten op 176 tonnen of 93 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Nadere informatiën ten kantore van bovengemelde cargadoors te Rotterdam en Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als last hebbende van hunne meesters, op dinsdag 16 juni 1868, des middags ten 12 ¼ ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk No. 499, publiek verkopen:
- Het extra snelzeilend Nederlands nieuw gezinkt schoenerschip KLASINA, gevoerd door kapt. H. Sannes, volgens meetbrief lang 28,15 Nederlandse el, wijd 4,91 Nederlandse el, hol 3,83 Nederlandse el, en alzo groot 186 tonnen of 98 lasten, zo als hetzelve ligt in de Kalkhaven te Dordrecht.
- Het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip CHINA, gevoerd door kapt. E. Tofield, volgens meetbrief lang 33,30 Nederlandse el, wijd 5,71 Nederlandse el, hol 4,86 Nederlandse el, en alzo groot 411 tonnen of 218 lasten, zo als hetzelve ligt in de Zalmhaven, aan de Werf van de heren De Jong, Kortland & Anthony, te Rotterdam.
Beiden met derzelver rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen.
Voorts zullen nog afzonderlijk worden geveild twee chronometers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. raderstoomschip de VALK, onder bevel van de kapt.-luit. t./z. J.F. Koopman, aan boord hebbende de bemanning voor de in Engeland aangebouwde monitor HEILIGERLEE, is den 24 dezer te Liverpool aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na een half jaar in flauwe hoop te hebben geleefd, omtrent het lot van mijn oudste zoon, Baries Muntendam, voerende het kofschip DE VIER GEBROEDERS,
de 11e december l.l. van Londen vertrokken met bestemming naar Amsterdam, doch sedert die tijd noch van het schip, noch van de bemanning iets te hebben vernomen (opm: zie PGC 230168), zo is mijn vermoeden tot zekerheid geworden, dat hij in de storm van december, in de ouderdom van 29 jaren en zes maanden met de opvarenden de dood in de golven heeft gevonden.
Groningen, 26 mei 1868 Wed. Muntendam, geb. Klinge.


Datum: 29 mei 1868


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor een civiele prijs te koop bij J.J. Hulshoff te Balk een groot beurtschip, van twee beste woningen voorzien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een of twee ongehuwde scheepstimmermansknechten, hun werk geheel of ten dele verstaande, kunnen dadelijk voor een jaar vast werk bekomen, met of zonder inwoning, bij H.K. Slager te Tjalleberd.


Datum: 30 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 mei. Men spreekt in Groningen veel over het in de vaart brengen van enige schroefstoombootjes, die de plaats der barges en gewone trekschepen zouden vervangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 27 mei. Het Nederlands bomschip TWEE VRIENDEN, kapt. F.L. Ellmer, komende van het Nieuwediep, is alhier onder geleide van de kustwacht in de haven gebracht, onder verdenking van verboden goederen aan boord te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 24 april. De schoener LADY OF THE NIGHT, gevoerd door kapt. Dekker, gisteren namiddag van Demerary alhier gearriveerd, brengt het bericht mede, dat de koloniale stoomboot VICE ADMIRAAL RIJK, na volbrachte reparatie, op donderdag den 16e dezer van Georgetown, naar herwaarts was gestoomd doch op zaterdag den 18e dezer bij het vuurschip aldaar nog ten anker lag, zodat het vermoeden is opgerezen dat die steamer, na zijn afreis wederom enig mankement heeft bekomen.
Heden middag is de VICE ADMIRAAL RIJK aangekomen. Wij vernemen dat het vermoeden bevestigd is geworden, en dat de boot op reis herhaalde malen heeft moeten ophouden om kleine reparaties te doen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip de AMSTEL, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste klasse J.B. Everwijn, is den 4 mei j.l. te Porto Grande (St. Vincent) aangekomen. Genoemde commandant had het voornemen den 7 daaraanvolgende de reis naar de kust van Guinea voort te zetten. Aan boord was alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Ter voldoening aan Art. 28 Wetboek van Koophandel wordt bekend gemaakt, dat blijkens onderhandse acte in datis 23 en 27 mei 1868 en op heden ingeschreven ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank alhier de Vennootschap onder Firma van A. du Bois & Zoon, tussen wijlen Vrouwe Clasina Anthonetta Wilhelmina Vriesendorp, Weduwe van de Weledele Heer Florent van Wageningen, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar op 19 september 1867 overleden, en de Heer Cornelis van Wageningen, te Dordrecht, aangegaan bij acte in dato 20 juli 1864, met de laatste december 1867 is ontbonden en geëindigd, en dat van die dag af onder dezelfde firma de zaken door genoemde Heer Cornelis van Wageningen alleen voor zijn rekening zijn en worden voortgezet.
Dordrecht, 29 mei 1868.


Datum: 31 mei 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 26 mei. Het schip ALBERDINA EDZINA (opm: kof, kapt. H.D. Uchtman) heeft niet ver van Rixhöft af in een onweersbui de 25e dezer de beide masten verloren.


Datum: 02 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Volgens ontvangen telegrafisch bericht was het barkschip HUYDECOPER, kapt. Forbes Browning, van Newcastle met steenkolen naar Java bestemd, den 31 mei zeilende onder de Singels (opm: Winchelsea). Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 30 mei. Volgens eergisteren hier ontvangen telegram is het schip LA PLATA, kapt. Kuiper, na een reis van 19 dagen behouden te Archangel van Hamburg aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 31 mei. Te Vlissingen is in de haven gekomen de Nederlandse schoener MARIA ADOLPHINA, kapt. Le Roij, met steenkolen, komende van Engeland en bestemd voor die stad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 april. Vrachten. Wegens de weinige arrivementen van onbevrachte schepen tonen rates naar Nederland enige meerdere vastheid, wordende tot bijlading NLG 60,- à NLG 62,50 naar de plaats van afscheep voor tabak geboden. Zwaar goed is schaars. Voor opvulling wordt NLG 70,- à NLG 80,- voor licht goed toegestaan. Naar Rotterdam werd door de Nederlandse FOP SMIT NLG 60,- voor tabak geaccepteerd, in de oosthoek te laden. Naar Amsterdam is te Samarang aangelegd de Nederlandse STAD LEYDEN. Naar de Verenigde Staten werd de Nederlandse PATRIARCH SANHIRI tot geheime condities opgenomen, om te Padang te laden.
Onbevracht blijven nog Nederlandse SCHOONDERLOO, AEOLUS en Engelse JAMAICA, de laatste nog in reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Dagvaarding. In den jare 1868, de 30e mei, ten verzoeke van Everdina Janse, weduwe van Gerrit Kunst, logementhoudster te Zaltbommel, voor zich en als moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen Maria, Cornelis Hendrikus, Hendrina en Susanna Wilhelmina Kunst, alle geboren uit haar huwelijk met gemelde Gerrit Kunst, en Jan Willem Kunst, wonende te Tuil, wordt voor de eerste maal gedagvaard Gerrit Arnoldus Kunst, ten einde:
-          Aangezien de gedaagde in de maand mei 1860 uit zijn woonplaatsTuil is vertrokken.
-          Aangezien gedaagde zijn woonplaats verliet omdat hij zich als matroos geëngageerd had op het koopvaardijschip EVA JOHANNA.
-          Aangezien het gemelde schip in de loop dierzelfde maand mei naar Soerabaija is uitgezeild, doch nooit is teruggekeerd en van de gedaagde sedert zijn vertrek uit Tuil in mei 1860 volstrekt geen tijding is vernomen, noch enig bewijs is ingekomen hetzij van zijn aanwezen, hetzij van zijn overlijden, zodat er sedert de 31e mei 1860 rechtsvermoeden van overlijden bestaat van gemelde Gerrit Arnoldus Kunst.
Om op 4 september 1868 voor de Arrondissements-Rechtbank te Tiel te verschijnen om van zijn in leven zijn te doen blijken.
Tiel, 30 mei 1868, W.A. Harte, deurwaarder. (opm: sterk bekort, zie ook NRC 090861)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke Verkoping op vrijdag 5 juni 1868, des middags ten 12 uren, in het Koffijhuis van de Wed. L. van der Heyden en Zoon, buiten het Melkpoortje aan de Merwekade te Dordrecht, ten overstaan van de deurwaarder Van Geluk, van een overdekt aakschip, genaamd WAT ANDERS, gemeten op 13 el 93 duim lengte, op 4 el 23 duim wijdte, en op 1 el 39 duim holte, groot 81 tonnen, met deszelfs staande en lopend want en verdere inventaris (breder bij biljetten omschreven). De voormelde aak en inventaris is liggende in de Voorstraatshaven aan de Mattensteiger te Dordrecht en aldaar dagelijks te bezichtigen.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde deurwaarder en bij de schipper aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 26 mei. Heden is alhier binnengekomen het schip ALBERDINA EDZINA, kapt. Uchtman, van Dysart, met verlies van beide masten, hebbende de 25e dito een bui doorgestaan (opm: zie NRC 310568).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 26 mei. Tussen Rixhöft en Hela heeft men gisteren avond een masteloze Nederlandse kof gezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Boeldag van gesloopt scheepshout. Op zaterdag de 6e juni 1868, ’s namiddags te 3 uur, bij de behuizing van Henckel, kastelein te Obergum, van al het hout van drie gesloopte schepen, bestaande in beste zware posten, palen, damleggers, enz. Ook zal alsdan aldaar worden verkocht een grote hoeveelheid best Zweeds ijzer.
J. J. Pettinga, deurwaarder.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 31 mei. Het de 23e dezer op Vlieland gestrande brikschip HEROÏNE, kapitein R. Ratcliff, met steenkool van Swansea naar Hamburg, is hier gisteren door de sleepboot MAGNET, van de heren Zeilmaker en Comp, mastenloos binnengebracht. De door de Vlielander loodsboot No. 1 geredde equipage van zeven man was hier in de afgelopen week reeds aangevoerd en met de Engelse stoomboot naar Londen vertrokken. De kapitein Ratcliff was bij het wrak gebleven.


Datum: 03 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 juni. Naar wij vernemen, zal Zr.Ms. stoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN, dat op ´s Rijks werf te Vlissingen nog in herbouw staat, in deze maand te water worden gelaten en daarna, vermoedelijk met de laatste dezer maand, de marinewerf aldaar als zodanig hebben opgehouden te bestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlands schip MAARTEN VAN ROSSEM, kapt. Laseur, 22 april van Rotterdam te Batavia gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 juni. Volgens bericht uit Old Calabar, d.d. 26 april, zou het Nederlands kofschip de ZWAAN, kapt. Riedijk, den 28 daaraanvolgende naar Falmouth vertrekken, geladen met palmolie en ebbenhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middelburg 1 juni. Door kapt. De Ruiter van het schoenerschip VERTROUWEN, de 26 april te Fernando-Po aangekomen, werd 5 april op 15º16’ ZB 06°57’ WL gepraaid het schip BALTIMORE, kapt. Brakke, van Batavia naar Amsterdam. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 29 mei. Het Nederlands schip (opm: kof) ALBERDINA EDZINA, kapt. H.D. Uchtman, alhier den 27 dezer met verlies der beide masten van Dysart aangekomen (opm: zie NRC 310568), is bezig om de lading steenkolen te lossen, doch de reparatiekosten zullen naar alle waarschijnlijkheid de waarde van het schip overtreffen, wanneer het hersteld is. (opm: het schip werd afgekeurd, zie NRC 100668)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 8 mei. Het schip CONTEST, kapt. Klein (opm: vermoedelijk buitenlander), van Buenos Ayres naar St. Thomas bestemd, is de 27. april alhier binnengelopen om te repareren.


Datum: 04 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op disdag 2 juni:
-          het schoener-brikschip GERBERDINE EN JEANNETTE EMILIE, groot 197 tonnen, gebouwd in 1853: NLG 7.900, opgehouden.
-          2/64e aandelen in het schip LOUISA: elk NLG 260, beide in slag NLG 150. Koper C. Ament.
-          1/32e aandeel in het barkschip ADMIRAAL DE RUYTER: NLG 410, in slag NLG 300. Koper K.J. Hagenzieker.
-          140e aandeel in het schip ZEEMANSHOOP: NLG 100, in slag NLG 40, koper C.S. Oolgaardt.
-          2/32e aandelen in het schoener-brikschip WALBORG: elk NLG 205, beide in slag NLG 60, koper C.S. Oolgaardt.
-          2/64e aandelen in het schoenerschip HERMINE MARIE ELISABETH: elk NLG 200, in slag resp. NLG 4, en NLG 16. Kopers resp. J.F.L. Meijjes en G.J. Boelen.
-          1/16e aandeel in het brikschip APOLLONIA: NLG 850: opgehouden.
-          Twee aandelen in de Stoomboot-Reederij tot het Slepen van Schepen naar het Nieuwe Diep: resp. 77 pCt, in slag 3 pCt. en 78 pCt. in slag 2 pCt, koper van beide aandelen A. Roland Holst.
(opm: alle kopers waren makelaars, die waarschijnlijk optraden voor hun opdrachtgevers)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 juni. Naar wij vernemen, zal het stoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN, dat op ’s rijks werf te Vlissingen nog in herbouw staat, in deze maand te water worden gelaten, en daarna, vermoedelijk met de laatste dezer maand, de marinewerf aldaar als zodanig hebben opgehouden te bestaan.


Datum: 05 juni 1868


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het overdekt kofschip de DRIE GEBROEDERS, varende in de beurt van Makkum op Amsterdam v.v, met gerechtigheid van veer, gemeten op 50 ton, benevens de bijbehorende volledige inventaris. Dadelijk te aanvaarden. Informatie te bekomen te Makkum bij de eigenaar Taeke J. van der Linde en notaris Ledeboer.


Datum: 07 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een barkschip, groot 324 gemeten lasten, hetwelk in 1867 naar de voorschriften der Nederlandse experts is getimmerd en opnieuw gekoperd, en derhalve geschikt om onmiddellijk zee te kiezen.
Adres Gebr. Blussé, Dordrecht.


Datum: 08 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 juni. De 6e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeesters W. & A.H. Meursing te water gelaten het schoener-brikschip NELLY, groot 220 ton, gebouwd voor rekening van de heren Tutein Nolthenius & de Haan, te Amsterdam en gevoerd zullende worden door kapt. P.F.A. Rapp.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een dergelijk schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens ontvangen telegrafisch bericht van gisteren was te Birkenhead goed en wel aangekomen het fregatschip LAURENS COSTER, kapt. A.K. Zweede, zullende aldaar een lading steenkolen innemen naar Soerabaja.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop: het Nederlands-Indische schip PONTIANAK, liggende ter rede van Samarang. Te bevragen bij Wermuth Co, in liquidatie.


Datum: 09 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn voor de overvoer van steenkolen aangenomen de navolgende alhier te huis behorende schepen, als:
van Cardiff naar Onrust: NIJVERHEID, kapt. C. Schaap, tot NLG 25,96 voor 780 Engelse tons; OTTO, kapt. S. Stehman Tresling, tot NLG 28 voor 850 tons; MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion, tot NLG 28,70 voor 810 tons.
van Cardiff naar Soerabaja: AEROLIET, kapt. M.J. van der Eb tot NLG 27,75 voor 750 tons; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. J.W. Möller, tot NLG 27,99 voor 1.700 tons, alles per ingenomen last.
Bovendien zijn nog te Amsterdam aangenomen de schepen TELANAK en ZEEBLOEM, respectievelijk voor 900 en 520 tons.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip ADMIRAAL DE WINTER, kapt. Dill, de 3e dezer te Bombay aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip het METALEN KRUIS, onder bevel van de kapitein t./z J. Vos, is van zijn reis naar de kust van Guinea den 6 dezer ter rede van Texel teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag de 18e juni, des middags te 12 uur, zal er ten huize van de weduwe Vos en Zoon te Delfzijl door een bevoegd beambte worden verkocht het nu geheel vertimmerde kofschip GEERTJE, groot 99 ton, oud 16 jaren, met complete inventaris, zoals het in de haven van Delfzijl is liggende. Inmiddels uit de hand te koop, à contant of op condities.
Nadere informatie te bekomen bij de heren P. Stratingh & Co, scheepsmakelaars te Delfzijl.


Datum: 10 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 5 juni. Het schip (opm: kof) ALBERDINE EDZINE, kapt. H.D. Uchtman, dat alhier de 27e mei van Dysart met verlies van de beide masten is aangekomen (opm: zie o.a. NRC 030668), is heden nagezien geworden en is bevonden zeer verrot en in vervallen staat te zijn en niet waardig gekeurd om gerepareerd te worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in het begin der maand juli 1868 zal de ondergetekende voor zijn commissiehuis zonder reserve verkopen de stoomsloep WILLEM, met deszelfs inventaris, benevens een geheel nieuwe stoomketel.
Inmiddels uit de hand te koop. Informatiën bij N. van Riet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Palembang, 24 mei. Het Palembangse publiek beklaagt zich zeer, dat de Stoomvaart-Maatschappij voor de communicatie met deze plaats de kleine SUNDA of de luie FABIUS (opm: stoomschip VICE-ADMIRAAL FABIUS) bezigt. Herhaaldelijk moeten er thans goederen, voor Palembang bestemd, te Batavia achterblijven, wat inzonderheid voor de buitenposten, waar men niets krijgen kan dan rijst, en dan nog slechte, een groot ongerief is. De Stoomvaart-Maatschappij zou de Palembangers zeer aan zich verplichten, door in de bestaande regeling een wijziging te brengen.
MB 100668
Ålesund, 8juni. Enkele Zweedse vissers vonden de voorgaande maandagnacht op ongeveer op 6 mijl uit de kust een door de bemanning verlaten kofschip, waarbij het ze gelukte dit bij Fjortoft (opm: ten zuiden van Namsos, midden-Noorwegen) te bergen, waarna het op maandagavond hier naar binnen werd gesleept door het stoomschip ERKNØ. Uit enige papieren aan boord bleek het te gaan om de kof HILLECHINA, gevoerd door kapt. Brakke (opm: kapt. H.H. Brakke), thuisbehorende in Delfzijl, komende van Namsos en bestemd voor Bremen met een lading hout.
(opm: in 1868-1869 is van enkele koffen HILLECHIENA de zeebrief teruggezonden wegens ‘schip verongelukt’; het is waarschijnlijk dat bovengenoemd schip een van deze was, maar zekerheid is er niet; de kof is vermoedelijk in Noorwegen afgekeurd)


Datum: 11 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 8 juni. Het Nederlandse stoomschip ASTREA is heden morgen vroeg alhier van Rotterdam aangekomen en is, na lossing van een gedeelte voor hier bestemde lading, heden middag weer naar Stettin vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Bij de heden plaats gehad hebbende inschrijving van schepen ter bevrachting retour van Java, hebben zich aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij de volgende 50 schepen aangeboden: JACOB ROGGEVEEN (377 last), naar Amsterdam NLG 89,38; DOESBORGH (176 last), naar Amsterdam NLG 95; SUSANNA EN ELISABETH (390 last), naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 90, Middelburg NLG 89, Schiedam NLG 90; STAD MIDDELBURG (397 last), naar Amsterdam NLG 94, Rotterdam NLG 92,50, Dordrecht NLG 92,50, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 92,50; LUCTOR ET EMERGO (398 last), naar Amsterdam NLG 91, Rotterdam NLG 89, Dordrecht NLG 89, Middelburg NLG 88,50, Schiedam NLG 89; SINBAD (254 last), naar Amsterdam NLG 89,88; GRONDWET (396 last), naar Middelburg NLG 97,48; KOSMOPOLIET I (398 last), naar Amsterdam NLG 97, Rotterdam NLG 90,94, Dordrecht NLG 90,94, Schiedam NLG 90,94; J.C. SCHOTEL (334 last), naar Amsterdam NLG 95, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 89,98, Schiedam NLG 89,98; WATERLOO (394 last), naar Amsterdam NLG 90,44; GELDERLAND (243 last), naar Amsterdam NLG 90,44; KINDERDIJK (353 last), naar Amsterdam NLG 92,98, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 90,98, Middelburg NLG 91,98, Schiedam NLG 89,98; JASON (438 last), naar Rotterdam NLG 94, Schiedam NLG 94; EUROPA ( 669 last), naar Amsterdam NLG 93,45, Rotterdam NLG 88,75, Dordrecht NLG 89,75, Middelburg NLG 93,50, Schiedam NLG 89,75; JOHANNA MARIA (471 last), naar Amsterdam NLG 94,45, Rotterdam NLG 90,35, Dordrecht NLG 91,85, Middelburg NLG 93,50, Schiedam NLG 91,45; CHERIBON (398 last), naar Rotterdam NLG 88,34, Dordrecht NLG 89,43, Middelburg NLG 93,43, Schiedam NLG 89,43; SUSANNA (476 last), naar Amsterdam NLG 94,45, Rotterdam NLG 90,35, Dordrecht NLG 91,85, Middelburg NLG 93,50, Schiedam NLG 91,45; NICOLAAS WITSEN (351 last), naar Amsterdam NLG 89,38; HEBE (328 last), naar Amsterdam NLG 95,50, Rotterdam NLG 90,50, Dordrecht NLG 91,50, Middelburg NLG 93, Schiedam NLG 90,50; ZEELANDIA (391 last), naar Rotterdam NLG 88,98, Dordrecht NLG 87,98, Middelburg NLG 85,49; KRIMPEN AAN DE LEK (371 last), naar Amsterdam NLG 92,98, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 90,98, Middelburg NLG 91,98, Schiedam NLG 89,98; HELENA EN ANNA (456 last), naar Amsterdam NLG 94,45, Rotterdam NLG 90,35, Dordrecht NLG 91,85, Middelburg NLG 93,50, Schiedam NLG 91,45; ANTJE (452 last), naar Amsterdam NLG 86,97, Rotterdam NLG 84,97, Dordrecht NLG 85,50, Middelburg NLG 86,97, Schiedam NLG 85; ALBLASSERDAM (371 last), naar Amsterdam NLG 91,98, Rotterdam NLG 87,98, Dordrecht NLG 89,98, Middelburg NLG 90,98, Schiedam NLG 88,98; LICHTSTRAAL (794 last), naar Rotterdam NLG 89, Dordrecht NLG 89,50, Schiedam NLG 89; JANNETJE (346 last,) naar Amsterdam NLG 93, Rotterdam NLG 91, Dordrecht NLG 91, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 91; DAGERAAD (382 last), naar Amsterdam NLG 93, Rotterdam NLG 91, Dordrecht NLG 91, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 91; TWEE GEZUSTERS (293 last), naar Amsterdam NLG 96, Rotterdam NLG 90,25, Dordrecht NLG 91,25, Middelburg NLG 94, Schiedam NLG 91,25; DOELWIJK (435 last), naar Rotterdam NLG 88,95, naar Schiedam NLG 90; VIER GEZUSTERS (389 last), naar Amsterdam NLG 91,47, naar Rotterdam NLG 89,87, naar Dordrecht NLG 90,98, naar Middelburg NLG 98,87, naar Schiedam NLG 89,87; JOHANNA (377 last), naar Amsterdam NLG 91,47, naar Rotterdam NLG 89,87, naar Dordrecht NLG 90,98, naar Middelburg NLG 89,87, naar Schiedam NLG 89,87; JEDO (399 last), naar Amsterdam NLG 96, naar Rotterdam NLG 90, naar Dordrecht NLG 92, naar Middelburg NLG 93, naar Schiedam NLG 91; INDIA (685 last), naar Amsterdam NLG 93, naar Rotterdam NLG 87, naar Dordrecht NLG 89, naar Middelburg NLG 90, naar Schiedam NLG 88; HENRIETTE GERARDINA SUSANNA ( 303 last), naar Amsterdam NLG 93, naar Rotterdam NLG 89,94, naar Dordrecht NLG 90,94, naar Schiedam NLG 90.94; ’S GRAVENHAGE (1058 last), naar Amsterdam NLG 89,99, naar Rotterdam NLG 87,87, naar Dordrecht NLG 87,87, naar Middelburg NLG 87,87, naar Schiedam NLG 87,87; HUIDECOPER (398 last), naar Rotterdam NLG 87,87, naar Dordrecht NLG 87,87, naar Middelburg NLG 87,87, naar Schiedam NLG 87,87; TWEELINGEN ( 314 last), naar Amsterdam NLG 88,99; QUATRE-BRAS (161 last), naar Amsterdam NLG 90,90; BATAVIA (243 last), naar Amsterdam NLG 89,88; INDIA PACKET (400 last), naar Amsterdam NLG 90,98, naar Rotterdam NLG 95,98; PETRONELLA (295 last), naar Amsterdam NLG 89,50; ZEENIMPH (329 last), naar Amsterdam NLG 91,85; HENRIETTE MARIA ( 423 last), naar Amsterdam NLG 94,50, naar Rotterdam NLG 99,50, naar Dordrecht NLG 99,50, naar Schiedam NLG 99,50; ELMINA (153 last), naar Amsterdam NLG 95; CHERIBON (398 last) naar Amsterdam NLG 89,87; ANNA MARIA WILHELMINA (319 last), naar Amsterdam NLG 89,88; DRIE GEZUSTERS (273 last), naar Amsterdam NLG 89,98; LOUISE (396 last), naar Amsterdam NLG 89; CONSTANCE (381 last), naar Amsterdam NLG 89,48, naar Rotterdam NLG 93,48, naar Dordrecht NLG 93,48, naar Middelburg NLG 93,48, naar Schiedam NLG 93,48; DEN ELSHOUT (332 last), naar Amsterdam NLG 89,48, naar Rotterdam NLG 93,48, naar Dordrecht NLG 93,48, naar Middelburg NLG 93,48, naar Schiedam NLG 93,48.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 10 juni. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip PETRUS HENDRIKS, kapt. S. Sikkens, van Groningen, groot 110 ton, gebouwd bij W. Bodewes te Martenshoek.


Datum: 12 juni 1868


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband zal op woensdag den 24 juni 1968, des namiddags ten drie ure precies, te Harlingen in de Korenbeurs bij J. Fekkes aldaar, provisioneel verkopen een overdekte, goed onderhouden hektjalk, de VROUW JANKE genaamd, gemeten op 44 ton, met complete inventaris, zodanig als het is liggende bij de werf van D. van der Zee, bij wien een en ander op aanvrage zal zijn te bezichtigen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt praamschip, groot 22 ton. Te bevragen bij K. Draaisma, scheepstimmerman op het Vliet te Franeker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

 
NRC 12-06-1868. Helgoland 8 Juny. Het Hollandsche tjalkschip ROELFINA JOHANNA, kapt. Drewes, met eene lading pijpaarde van Amsterdam naar Stettin bestemd, heeft in den afgeloopen nacht in deze nabijheid de mast verloren en is in zinkenden staat op het strand geloopen.Het schip is als wrak, de lading en een gedeelte van den inventaris daarentegen als gered te beschouwen. De equipage is gered.

 


Datum: 13 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Zr.Ms. raderstoomschip DE VALK, onder bevel van de kapt.-luitenant ter zee J.F. Koopman, is in de voormiddag van de 12e dezer van de rede van Texel naar Engeland vertrokken, ten einde de te Birkenhead voor rekening van het Nederlandse gouvernement aangebouwde monitor DE KROKODIL naar Nederland over te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Naar aanleiding van Z.M. besluit van de 12e dezer, no. 52, wordt het fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, onder bevel van de kapt. ter zee J.E. de Man, adjudant van de koning in buitengewone dienst en het schroefstoomschip het METALEN KRUIS, onder bevel van de kapt. ter zee J. Vos, met de laatste dezer buiten dienst gesteld. Genoemde bevelhebbers worden met die datum eervol van hun commando ontheven. Met de 1e juli aanstaande wordt in dienst gesteld, bestemd naar Japan, Zr.Ms. schroefstoomschip MARNIX, waarvan het bevel wordt opgedragen aan de kapt.-luitenant ter zee P. Toutenhoofd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden bij inschrijving van Java naar Nederland bevracht de volgende schepen als:
Op Amsterdam: TWEELINGEN, kapt. Bruyns, voor NLG 88,99; LOUISE, kapt. Bonjer, voor NLG 89,-; JACOB ROGGEVEEN, kapt. Van Marken, voor NLG 89,38; NICOLAAS WITSEN, kapt. De Groot, voor NLG 89,38; ELSHOUT, kapt. Akkerman voor NLG 89,48 per last.
Op Rotterdam: ANTJE, kapt. v.d. Hoog, voor NLG 84,97; INDIA, kapt. Vonk, voor NLG 87,- per last.
Op Middelburg; ZEELANDIA, kapt. Botesz, voor NLG 85,49 per last.
Op Schiedam: HUIDEKOPER, kapt. Browning, voor NLG 87,87 per last.


Datum: 14 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 11 juni. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer, van Sunderland naar Batavia bestemd, gisteren alhier binnengelopen, en, naar men meldt, moet het zeer lek zijn.


Datum: 15 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 13 juni. In de maand oktober van het vorige jaar is in de nabijheid van deze stad het Engelse stoomschip IRONMASTER in de grond gevaren. De pogingen destijds door de eigenaars in het werk gesteld om dit stoomschip boven water te halen zijn geheel mislukt, en dien ten gevolge is bij openbare verkoop de heer P. Kalis te Sliedrecht daarvan eigenaar geworden. Aan de onvermoeide pogingen van genoemde heer Kalis is het dezer dagen mogen gelukken om het stoomschip onder de leiding van de scheepsbouwmeester P. Boele te Bolnes uit de diepte boven water en geheel vlot te krijgen zonder dat een enkel ongeval daarbij plaats had. Voor zo ver men kan bespeuren, heeft het schip niets geleden, zodat het te verwachten is, dat het spoedig in de vaart gebracht zal worden om, naar wij vernemen, te voorzien in een geregelde dienst tussen Dordrecht en Londen. (opm: de MARTINUS EN HENRIETTE, kapt. H.L. Stasse)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 mei. Vrachten. Wegens de geringe voorraden ter afscheep werd weinig in vrachten gedaan. Transacties bepaalden zich tot kleinigheden ter bijlading, waarvoor ten volle de laatst bedongene cijfers ingewilligd worden.
Naar Rotterdam werd Nederlands SCHOONDERLOO opgenomen à NLG 75 voor rijst en koffie en NLG 83 voor huiden, alhier en te Semarang en NLG 85 voor koffie te Padang in te nemen. ARGO wordt door de agenten in de Oosthoek beladen.
Onbevracht zijn nog Nederlands AEOLUS, WIJK AAN ZEE, MAARTEN VAN ROSSEM, FRIESLAND, HELENA EN HENRIETTE, ANNA en Engels JAMAICA ( in reparatie).


Datum: 16 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip BORNEO, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse D.L. Veldmann, is de 2e mei j.l. ter rede van Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. De monitor HEILIGERLEE, onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse H.A. Ridder van Rappard, is in de voormiddag van de 15e dezer van Birkenhead in het Nieuwediep aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 juni. Het barkschip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J.A. Vrijman, is de 15 april l.l. na een reis van 110 dagen van Rotterdam te Melbourne gearriveerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. de Haan, Sz, deurwaarder te Leeuwarden, zal op donderdag den 25 juni aanstaande, ’s avonds te half zeven ure, ten huize van den herbergier R.J. Brouwer, in het Schippershuis op het Zuidvliet aldaar, bij strijk en verhooggeld, aan de meestbiedende, presenteren te verkopen:
- Een hecht en uitmuntend getimmerd tjalkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS, groot veertig gemeten ton, met mast, zeil, twee fokken, touwen, blokken, anker met ketting, haken en bomen, nieuwe scheepskachel en verdere inventaris.
- Een snelzeilende plaisier sloep, met vaste kisten en sluiting, geheel nieuwe bezaantuig, anker, touwwerk en verder toe en aanbehoren.
- Een kotter met complete tuigage.
De bezichtiging kan geschieden op de verkoopdag ter plaatse daarbij omschreven vanaf ’s morgens 10 uur, en wat betreft het tjalkschip elke dag voor de verkoop op aanvrage bij de deurwaarder verkoper.


Datum: 17 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Rotterdam in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat op dinsdag 16 juni:
-          Het Nederlandse schoenerschip KLASINA, gevoerd door kapt. H. Sannes, groot 98 lasten: verkocht om NLG 9.700; een chronometer: verkocht om NLG 105.
-          Het Nederlandse barkschip CHINA, gevoerd door kapt. E. Tofield, groot 218 lasten: verkocht om NLG 7.600; twee chronometers, verkocht om resp. NLG 135 en NLG 110.
-          1/40e aandeel in het fregatschip ’s-GRAVENHAGE; 1/40e aandeel in het fregatschip PHILIPS VAN MARNIX; 1/20e aandeel in het fregatschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE; 1/20e aandeel in het fregatschip UTRECHT; 1/40e aandeel in het barkschip GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP: alle deze aandelen zijn opgehouden.
Idem in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 15 juni:
-          het barkschip A.R. FALCK, groot 641 tonnen, gebouwd in 1846: verkocht om NLG 14.400, in slag NLG 2.000. Koper: E.C.A. Koli (opm: een makelaar, handelend voor zijn opdrachtgever)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 22 mei. Het Nederlandse schoenerschip (opm: schoener brik) PAVADETTE, kapt. L.H. Pott, van Berbice en Trinidad naar Londen bestemd, stootte op Dog-Island en is gezonken. De lading suiker en rum is geheel en al verloren. (opm: zie ook NRC 180688 en 020886)


Datum: 18 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 juni. De equipage van het Nederlandse schip PAVADETTE, kapt. Pott, de 2e mei na op Clipflat Key, bij Dog Island, gestoten te hebben en gezonken te zijn - zie ons nummer van gisteren onder Curaçao - heeft zich met de boot op Dog Island gered, is van daar door een Engels vaartuig naar St. Martin gebracht en sedert te Curaçao aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 juni. Het Nederlandse galjootschip ANNA HOOITES, kapt. T.R.T. Visser, van Livorno alhier aangekomen, heeft de voor hier bestemde goederen gelost en heden de reis naar St. Petersburg voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 14 juni. Het Nederlandse galjootschip CATHARINA HOFLAND, kapt. G.R. Hazewinkel, alhier van Christiaansand aangekomen, heeft order bekomen om naar Riga te verzeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. van Giffen, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 3e juli 1868, des avonds te 7 uur, ten huize van mejuffrouw de wed. Tiddens in de Beurs te Groningen publiek worden verkocht het best onderhouden galjootschip genaamd FRISO, groot 104 tonnen, met al het zich daarop bevindend opgoed en toebehoren, zoals hetzelve thans is liggende in de haven buiten de A-poort, te Groningen, en bevaren is geweest door de scheepskapt. H.D. Duintjer. Te aanvaarden acht dagen na de toeslag.
Te bezien woensdag en donderdag voor de verkoop en te bevragen bij de heren Wijnne en Barends te Groningen, en P. Koumans Smeding te Leeuwarden.


Datum: 19 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 13 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester I.A. Hooites alhier, te water gelaten: het schoenerschip ANNA MAGDALENA, groot circa 210 tonnen, gebouwd voor rekening van de scheepsbouwmeester en gevoerd zullende worden door kapt. E.L. Kerkstra.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam zijn van mening als lasthebbende van hun meester en ten overstaan van de notaris G.A. van den Berg, residerende te Hillegersberg, op dinsdag de 14e juli 1868, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands brikschip MACHTILDA SIMONETTE, laatst gevoerd door kapt. P. Remmers, volgens meetbrief lang 36 el, wijd 5 el 90 duim, hol 3 el 41 duim en alzo groot 325 tonnen of 171 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Haringvliet, zuidzijde, binnen Rotterdam. Gemeld brikschip is in 1864 nieuw van stapel gelopen en in het voorjaar van 1868 te Rotterdam nieuw gekoperd en voorzien van nieuwe rondhouten en tuig. (opm: verkocht en verdoopt BATOE BASSI)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt uit de hand te koop aangeboden een ijzeren stoomboot, voor binnenrivieren te bevaren, groot 22 ton, getimmerd in 1868, thans liggende aan de scheepstimmerwerf Concordia te Delfzijl, en te bevragen bij de heer J.E. Donga te Delfzijl.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk werk bekomen bij Ate A. Sjollema te Menaldum.


Datum: 20 juni 1868


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 15 juni. Wij vernemen, dat bij de Lucipara-eilanden vergaan is de FATHOOL WADOET, toebehorende aan de handelaar Sech Awal alhier (opm: te Soerabaija), met een lading rijst, steenkolen enz. voor Ambon. De bemanning heeft zich in sloepen gered en is behouden te Ambon aangekomen.


Datum: 23 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Het schip CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer, van Sunderland naar Batavia, de 10e juni te Lissabon binnengelopen, zou, volgens schrijven van de kapitein van de 16e, deze week gereed zijn om zijn reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juni. Het Nederlandse schip (opm: schoener) JACOBA, kapt. J. Zwanenburg, van Buenos Aires naar Antwerpen bestemd, is de 28e mei lek en met onklare pompen te Fernambucq binnengelopen, hebbende zware stormen doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Réunion, 18 mei. Het schoenerschip ALLIANCE (opm: buitenlander) is gedurende de vroeger alhier geheerst hebbende cycloon tussen de rotsen van St. Pierre en St. Louis gebleven; de equipage is gered.


Datum: 24 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 22 juni. Heden is van de werf van de heren J.& K. Smit te water gelaten het dubbelwerkende stoombaggervaartuig (opm: STROOMDIEPER), gebouwd voor rekening der heren Volker c.s. te Moerdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 17 juni. Het barkschip CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer, van Sunderland naar Batavia bestemd, dat alhier de 10e dezer is binnengelopen, naar men meldt zeer lek, heeft een klein gedeelte van de lading gelost.


Datum: 25 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 juni. Uit goede bron vernemen wij dat drie van de zes commissarissen van de Zuiderzee Stoomboot-Maatschappij hun ontslag hebben genomen. Twee van hen wonen te Harlingen, een te Amsterdam. De boekhouding is opgedragen aan de derde, te Harlingen woonachtige, commissaris. Vroeger was zij te Amsterdam gevestigd en is de boekhouder aldaar tot agent aangesteld. Zeer spoedig zullen wij in staat zijn, mede te delen wat de vergadering van aandeelhouders, eerstdaags te Amsterdam bijeen te komen, beslist heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 22 juni. Hogere vrachten of vermindering van loomheid en energie deden hier vier schepen uitrusten voor de vaart op het Noorden. Hoewel die schepen van vreemde oorsprong zijn, is het toch een opwekkend teken de handelsvloot te zien vermeerderen. Een brik, sedert 3 of 4 jaar op stapel staande, wordt afgetimmerd om, als zij gereed is, ook naar het Noorden te vertrekken.
MB 250668
Advertentie. Uit de hand te koop het in Nederland gebouwde schip d’ELMINA, 715 registerton en 1.000 ton draagvermogen, thans liggende te Falmouth, met de gehele complete inventaris, aangekomen uit Oost-Indië. Het schip ligt thans in Dok No.2 en ondergaat reparatie, als nieuwe dekbalken, divers nieuw ijzerwerk, wordende gekalefaat vanaf de kiel en gekoperd tot 17 voet. In het schip bevindt zich nog een belangrijk gedeelte van de lading, zich bevindende onder de lastlijn in het voorruim. De chronometer en navigatie-apparatuur bevinden zich aan boord.
Nadere inlichtingen per brief onder letter B.
Falmouth, 7 mei 1868, William Lean, scheepsbouwer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 mei. Aangekomen schepen: AMAZONE, kapt. Kramers; CATHARINA MARIA, kapt. Nolet Cz; HELLEVOETSLUIS, kapt. Rems; IDA ELISABETH, kapt. Dooren; IDA GEERTRUIDA, kapt. Van Moerkerken; JUNO, kapt. Stockhuyzen; MINISTER THORBECKE, kapt. Kannegieter; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. Vogelezang; TWEE CORNELISSEN, kapt. Kreije; WILHELMINA, kapt. Willenbrink.


Datum: 26 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hunnen meester, op dinsdag de 14e juli 1868, des middags ten 1 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip SILENTIUM, laatst gevoerd door kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, volgens meetbrief lang 36 el 60 duim, wijd 5 el 74 duim; hol 3 el 88 duim, en alzo groot 362 tonnen of 191 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende te Vlissingen. Nog zal afzonderlijk worden verkocht: een chronometer van Barraud, no. 2606; te bezichtigen aan boord van het schip.
(opm: zie NRC 150768 en 250768)


Datum: 27 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 25 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester Johs. Jonker met het beste gevolg te water gelaten de schroefstoomboot L’ESPÉRANCE ET LA CONFIANCE, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee en het slepen van schepen door geheel Nederland, voor rekening van de heer Jan van Ouwerkerk te ’s Hertogenbosch, waarvoor de machine vervaardigd wordt bij de heer A. van der Schuyt, fabrikant te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Volgens particulier bericht van kapt. Rijken, voerende het schip JACOBA, was hij met hetzelve op de 7e mei zeilende op 30º34’ ZB 12º04’ WL, van Java naar Rotterdam. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Volgens telegrafisch bericht is heden te Nieuwediep binnengesleept door de stoomsleper ARCHIMEDES het stoomschip ROTTERDAM, kapt. E.H. Zuidema, komende van de Middellandse Zee naar Amsterdam. Het heeft in de Noordzee een vin verloren. (opm: hier zal een schroefblad zijn bedoeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 14e juli 1868, des middags ten half twee ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JAVA, laatst gevoerd door kapt. F.G.C. Mann, volgens meetbrief lang 43 el 40 duim, wijd 7 el 29 duim, hol 5 el 26 duim, en alzo groot 740 tonnen of 391 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nadere informaties bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juni. Gisteren morgen is het stoomschip IRONMASTER alhier aan de stad gekomen, na, zo als wij onze lezers voor enige dagen mededeelden, op de hoogte van Schiedam boven water en vlot te zijn gebracht. Naar wij vernemen is het plan daartoe door de scheepsbouwmeester P. Boelen te Bolnes ontworpen en onder zijn leiding uitgevoerd. Wensen wij de ondernemers met deze gelukkige uitkomst geluk, wij doen het niet minder dan de bekwame ontwerper en uitvoerder van dat werk en hopen dat het stoomschip, wederom voor de vaart in orde gebracht, een bron van welvaart zal zijn zowel voor de ondernemers als voor deze stad.


Datum: 28 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cuxhaven, 26 juni. Het Nederlandse tjalkschip PETRONELLA GEORGINA, kapt. Krijnen (opm: schokker, varend in de koopvaardij, kapt. J. Krijnen), is gisterenavond masteloos en vol water door drie vis-ewerschepen alhier binnengebracht. De equipage van het schip zou zich op Helgoland bevinden. (opm: het schip is in het buitenland verkocht)


Datum: 29 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Volgens brief van kapt. H.H. Koch, voerende het Nederlandse schip (opm: bark) ALBATROS, van hier naar Suriname, bevond hij zich de 25e dezer met westenwind kruisende op de hoogte van de Singels (opm: Winchelsea), na voortdurend stilte en tegenwind gehad te hebben. Overigens was alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 25 juni. Het schoener-galjootschip JOHANNA, kapt. Ahrends (opm: buitenlander), is alhier van St. Petersburg aangekomen en heeft order bekomen om naar Amsterdam te verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Kamper Stoomboot-Maatschappij. Sneldienst tussen Amsterdam en Kampen, met het snelvarend, uitmuntend ingerichte ijzeren raderstoomschip PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN tot vervoer van personen, goederen en vee. Overtocht in 4 uren.
Opening van de dienst maandag 29 juni e.k, dagelijks, uitgezonderd zondag.
Van Amsterdam: ’s morgens 6 ¾ uur; van Kampen ’s middags 12 uur. In directe aansluiting met de Centraal-Spoor van Kampen naar Zwolle en verder met de Staatsspoorlijnen in de provincies Overijssel, Drenthe, Friesland enz.
Nog in correspondentie met de Deventer Stoomboot-Maatschappij langs de rivier de IJssel naar Deventer, Zutphen, Arnhem, Doesburg en tussengelegen plaatsen.
Nadere informaties bij de agenten: de heer W. van Coevorden Jr. alhier, Nieuwe Stadsherberg naast de jachthaven, en te Kampen bij de heer B. Auffmorth, nabij het station.


Datum: 30 juni 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. raderstoomschip DE VALK, onder bevel van de kapt.-luitenant ter zee J.F. Koopman, aan welke bodem was opgedragen om de voor rekening van het Nederlandse gouvernement in Engeland aangebouwde monitor DE KROKODIL herwaarts te geleiden, is in de voormiddag van de 29e dezer met die monitor in het Nieuwediep aangekomen. De gemelde monitor, naar Amsterdam bestemd zijnde, heeft de reis onmiddellijk voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van den deurwaarder P.H.W. Kleinschmit te Harlingen zal op woensdag den 8 juli 1868, des namiddags 3 uur provisioneel en des namiddags 5 uur precies finaal, publiek worden verkocht ten huize van H. van der Wal, in het Vlielander Veerhuis te Harlingen het goed onderhouden galjootschip genaamd STAD WORKUM, gevoerd door kapt. G.P. Eisenga, groot 117 ton, met deszelfs complete inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Noorderhaven te Harlingen. Breder bij biljetten omschreven.


Datum: 01 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 juni. Hedenmorgen kwam hier ter rede Zr.Ms. stoomschip DE VALK, commandant kapt. ter zee Koopman, op sleeptouw hebbende de ramtorenschip DE KROKODIL, commandant luitenant ter zee 1e klasse Kraakman. Laatstbedoelde bodem is vervolgens naar Amsterdam vertrokken.


Datum: 02 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op woensdag 1 juli:
-          1/8e aandeel in het fregatschip VOORUIT, kapt. K.J.C. Logger, onder boekhouderschap van de heren Hendrik Muller & Co te Rotterdam, groot 350 lasten, zijnde 14 april j.l. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en bevracht voor NLG 85 per last. Opgehouden.
-          Een 3/32e gedeelte in het barkschip CHERIBON, groot 396 lasten, onder boekhouderschap van de heren P. van Rossem & Zoon. Om NLG 2.500 verkocht.
-          Vier aandelen in de schroefstoomboot ANNA, in de vaart tussen Gent en Rotterdam, boekhouders de heren Van der Loo en Berten, elk groot NLG 250. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 juni. Het schoenerschip ANNA WILHELMINA, kapt. Johnsson, van Gothland met een lading hout naar Newcastle bestemd, is heden voormiddag ten noorden van hier in aanzeiling geweest met een Nederlands schoenerschip (opm: zie NRC 030768) waarbij het eerstgenoemd schip de kluiverboom brak en de steven en het galjoen beschadigd werd. Het laatstgenoemd schip bekwam schade aan stuurboordzijde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 juli. Volgens telegrafisch bericht van Vlieland van de 30e juni is het schip GESINA ANTINA (opm: galjoot GEZINA ANTINA), kapt. F. van Klooster, van St. Petersburg naar Harlingen, in de buitengronden gestrand; het was lek en had het roer verloren. Assistentie was afgezonden (opm: zie NRC 030768). De kapiteinsvrouw en kind waren reeds gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, alleen à contant, een in Londen liggend kofschip, groot 76 ton, oud 4 jaar, geklasseerd 3.3. 1.1. Veritas, met deszelfs inventaris. Nadere informatie geven Wijnne & Barends, cargadoors.
N.B. Ons kantoor, mede voor assurantiezaken, wordt voortaan alleen gehouden aan de Noorderhaven I-226.


Datum: 03 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 juli. Het schip GESINA ANTINA, kapt. F. van Klooster, van St. Petersburg met een lading rogge naar Harlingen, op Vlieland gestrand – zie ons nummer van gisteren – is weder afgebracht. Het was lek en moest lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 29 juni. Het Nederlandse galjootschip AURORA, kapt. H.H. Vaalman, is van Bordeaux alhier aangekomen. Het zal een gedeelte van de voor hier bestemde lading lossen en met het restant naar Riga vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 juni. Het schip waarmee gisteren het schoenerschip ANNA WILHELMINA, kapt. Jöhnson, in aanzeiling is geweest, is het Nederlandse schoenerschip GESINA ALIDA, kapt. D.H. Botje, komende van Riga, met een lading haver. Het heeft onmiddellijk koers naar deze rede gezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. van Leeuwen te Leeuwarden zal, ten verzoeke van de heer burgermeester-strandvonder van Schiermonnikoog, op woensdag den 15 juli 1868, aldaar, in het openbaar verkopen tegen gerede betaling een Engelse viskotter, zonder enige inventaris, zich bevindende op de rede van Schiermonnikoog.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op vrijdag den 10 juli 1868, des voormiddags 10 uur, bij de weduwe Oosterhof, buiten de voormalige Vrouwenpoort aldaar, verkopen een grote partij eiken en grenen sloophout, van het in 1866 nieuw gebouwd barkschip, genaamd HUMBOLD, groot 600 last, thans in sloping op het eiland Vlieland, alles zo goed als nieuw, bestaande in: eiken posten en rib, van verschillende lengte en dikte, voor drompelhout, grenen en vuren battings, delen, damleggers, hek en stekpalen enz. (opm: zie LC 140268 en LC 061267)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. IJzeren stoomboten en zeilschepen. De ondergetekende maakt aan belanghebbenden bekend, dat zijn fabriek tot het maken van nieuwe ijzeren stoomboten en zeilschepen thans door middel ener nieuwe sleephelling ook is ingericht voor de volledige reparatie dezer vaartuigen.
Hoogezand, 1 juli 1868, C.J.Boon

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op heden den twintigsten juni 1800 en acht en zestig, heb ik Anne Heringa, deurwaarder bij het Arrondissement Rechtbank te Sneek, wonende te Sneek, ter requisitie van Oekle Klazes Weiland, winkelierse wonende te Workum, aan wie bij dispositie dezer Rechtbank van den 21 november laatstleden vergunning is verleend om ten deze kosteloos in rechten te procederen, en die bij beschikking dierzelfde Rechtbank, in dato 7 december daaraanvolgende, machtiging heeft bekomen om ten deze tegen gedaagde haren man in rechten op te treden, stellende overigens de eiseres tot haren procureur, den heer en Mr. Bouwe Sjoerds Stienstra, procureur te Sneek, die in de onderwerpelijk zaak als zodanig voor haar zal occuperen en uit krachte van het verlof aan de eiseres verleend bij vonnis door voormelde Rechtbank tussen partijen bij verstek onder dagtekening van den vierden dezer maand gewezen, welk vonnis naar behoren op de expeditie is geregistreerd, ten tweede maal gedagvaard eiseres echtgenoot, met name Jetze Taekes de Haan, zeevarende, laatst woonachtig te Workum, doch thans afwezig en gevolgelijk mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur van de vergaderplaats van meergemelde Rechtbank, mitsgaders aan het Gemeentehuis of Stadshuis te Workum, terwijl ik een tweede afschrift dezes met een kopij van voormeld vonnis aan den heer ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij opgemeld Rechtbank heb overhandigd, welke ambtenaar het oorspronkelijke van dit exploit met gezien heeft getekend, en voorts nog bij plaatsing in de Staats- en Leeuwarder Couranten, als zijnde de daartoe bij het eerste verleend verlof uitdrukkelijk aangewezen nieuwspapieren, om na verloop van drie maanden na heden, en alzo op donderdag den vijfden november 1800 en acht en zestig, ’s voormiddags ten half elf ure, bij vooraf gestelde procureur te verschijnen voor de Arrondissement Rechtbank te Sneek, zitting houdende in het paleis van justitie aldaar, ten einde:
-          Aangezien de eiseres in der tijd met den gedaagde in den echt is getreden, en deze laatste vervolgens op den derde november 1800 drie en zestig als matroos, met het kofschip OTTO, kapt. L.K. Faber, met een lading haver van Randers naar Londen is vertrokken, zonder dat de eiseres na dit vertrek van den gedaagde enige taal of teken heeft ontvangen, en zij diensvolgens van de veronderstelling uitgaat, dat hij op die reis zijnen dood in de golven heeft gevonden.
-          Aangezien de eiseres thans het voornemen koestert om zich ten tweede male in het huwelijk te begeven en om thans daartoe de vereiste vergunning te erlangen, den gedaagde (gelijk reeds bij deze geschiedt), naar aanleiding van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek, is in verband met artikel 1 der wet van den 9 juli 1855 (Staatsblad no. 67), ten tweeden male voor deze Rechtbank wenst te doen oproepen, ten einde van zijn aanwezen te doen blijken, tot hoedanige oproeping bereids ook het in den hoofde dezes vermelde verlof is verleend.
Mitsdien aan meergemelde Rechtbank, hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege, van zijn aanwezen alsnog te doen blijken, wordende de gedaagde inmiddels verwittigd, dat hij op deze dagvaarding, bij vooraf gestelde procureur, niet mocht verschijnen, en hij alzo van zijn aanwezen ook nu wederom niet mocht doen blijken, er alsdan namens de eiseres zal worden geconcludeerd, dat haar daarvan zal worden verleend acte, en tevens verlof tot het doen ener derde of laatste dagvaarding.
A. Heringa.
Gezien door mij Officier van Justitie te Sneek, den 30 juni 1868, S. van Rozenthal.
In debet geregistreerd te Sneek, den drie en twintigste juni 1800 acht en zestig, deel 31, folio 35, verso vak 9. Twee bladen, geen renvooi. Verschuldigd voor recht NLG 0,80, voor 38 opcenten NLG 0,30½ , samen een gulden tien en een halve cent.
De ontvanger, J. Haga.
Voor afschrift conform, Mr. B.S. Stienstra, procureur.


Datum: 04 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. Aangaande het schip GESINA ANTINA, kapt. Van Klooster, van St. Petersburg naar Harlingen – zie ons nummer van gisteren en eergisteren – wordt van Vlieland van de 3e juli gemeld, dat het, zonder loods binnenkomende, nabij de Vliesloot aan de grond geraakt, doch met hoog water vlot gekomen en voor de haven was gebracht. Het had weinig geleden en was bezig twee lichters te lossen, ten einde daarna naar Harlingen op te zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Alicante, 23 juni. Gisteren is van hier naar Engeland vertrokken het schip (opm: schoener) CONCORDIA, wijlen kapt. F.R. Zeeff. Het schip is heden weer uit zee teruggekomen, om het lijk van de kapitein alhier ter aarde te bestellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag de 14e juli 1868, des namiddags ten half één ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen de extra snelvarende ijzeren rader-sleepstoomboot ROTTERDAM No.1, laatst gevoerd door schipper A. de Waard, volgens meetbrief lang 17 el 83 duim, wijd 4 el 11 duim, hol 2 el 11 duim, en alzo groot, na aftrek van de machinekamer, 57 tonnen, hebbende voornoemde stoomboot twee complete stoommachines. Verdere inventaris, zoals die zich aan boord bevindt.
De stoomboot is liggende in de Geldersche Kade tegen de Beursbrug, alwaar dezelve dagelijks kan bezichtigd worden. Nadere informaties zijn te bekomen bij de heren P. Gallas en Zoon te Hellevoetsluis en bovengemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 3 juli. Eergisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd kruis-schoenerschip ANNA MARIA, kapt. J. Spijkman, van Groningen, groot 220 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop het pas geheel nieuw opgetimmerd gekoperd barkschip ELLEN, groot 121 gemeten lasten, met deszelfs complete inventaris.
Te bevragen bij: Mc Neil & Co, Samarang; Maclaine, Watson & Co, Batavia; Fraser, Eaton & Co, Soerabaija.
(opm: de ELLEN was 14 juli van Samarang te Batavia aangekomen, gevoerd door kapt. Wentholt, en vertrok op 29 juli onder dezelfde naam doch nu gevoerd door kapt. Pohlman van Batavia naar Cheribon)


Datum: 05 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 3 juli. Heden is op de werf van de heer J. Kloos alhier de kiel gelegd voor een schroef-stoomjacht genaamd ANTILOPE, voor rekening van de heren Gebr. Goedkoop en G. Schalk, en bestemd voor de dienst van hier op Purmerend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 juli. Heden is alhier ter rede aangekomen Zr.Ms. raderstoomschip DE VALK, onder commando van de kapt. ter zee Koopman, welke bodem bestemd is tot het op sleeptouw nemen van Zr.Ms. fregat PRINS VAN ORANJE naar het Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 mei. Vrachten. De volgende Nederlandse schepen werden naar Nederland opgenomen: STAD LEYDEN tot NLG 63 voor tabak te Semarang en NLG 15 voor tin hier; FOP SMIT tot NLG 70 voor suiker en NLG 60 voor tabak, in de Oosthoek te laden; SCHOONDERLOO tot geheime condities, om hier en te Padang te laden; MAARTEN VAN ROSSEM tot NLG 70 voor suiker en rijst hier, NLG 82,50 voor koffie en NLG 90,50 voor licht goed, te Padang te laden; AEOLUS en ARGO liggen aan. PATRIARCH SAMHIRI laadt te Padang tot geheime condities.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen: WIJK AAN ZEE, IDA ELISABETH, ANNA, IDA GEERTRUIDA, DIANA, ROBERTUS HENDRIKUS en HELENA HENRIËTTE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 1 juli. Het Nederlandse stoomschip IRENE, kapt. J.W. Wilkens, met een lading stukgoederen van Rotterdam op hier bestemd, is wegens schade aan het roer te Kopenhagen binnengelopen.


Datum: 06 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 4 juli. Het laatste schip dat hier van het Rijk in aanbouw was, Zr.Ms. schroefstoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN, is heden in het bijzijn van een massa volk met goed gevolg te water gelaten.


Datum: 07 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 6 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip de AMSTEL, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse J.B. Everwijn, is de 25e mei j.l. te St. George d’Elmina (kust van Guinea) aangekomen.
AH 070768
Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag 20 juli 1868, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ presenteren te verkopen:
-          ten overstaan van de notaris J.L. Kabel twee1/64e aandelen in het clipper-barkschip IJMUIDEN, groot 388 gemeten lasten, kapt. A.J. de Jong, onder directie van de heren F.U.H. Reiger & Co.
-          ten overstaan van de notaris Joan Oolgaardt: 1/64e aandeel in het Nederlands fregatschip WIJK AAN ZEE, groot 385 gemeten lasten, kapt. G. Mannoury, onder directie van de heren De Vries & Co, en twee aandelen, elk groot NLG in de Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen naar het Nieuwediep.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Een telegram van Batavia van 13 juni meldt nopens de handel het volgende:
Java Koffij NLG 31,-, Suiker no.16 NLG 16,-, Arak per legger NLG 125,-, 5.000 picols Banca Tin à NLG 57½ verkocht. Markt gedrukt. Vrachten onveranderd.
Aangekomen schepen: CELEBES (ex GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST), kapt. Sluik.(Noot; CELEBES moet zijn MARIA )

Vertrokken schepen: AEOLUS (ex JOHANNA GEERTRUIDA), kapt. De Vries; ELISABETH, kapt. Storm; JUPITER, kapt. Kiewit; KAREL AUGUST, kapt. Meermans; QUATRE BRAS, kapt. Westerveld qq; STAD LEYDEN, kapt. Van de Poll; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Kramers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, via de kust van Guinea, om 25 juli e.k. te vertrekken, het barkschip J.C. SCHOTEL, kapt. M.G. Knijf.
Adres bij Visser en Van der Sande te Rotterdam en te Dordrecht bij de Reders Gebroeders Blussé.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 6 juli. Zaterdag arriveerde hier het nieuw gebouwd brikschip ALCMARIA VICTRIX, kapt. F.J. Olberding, van Amsterdam, groot 225 ton, gebouwd bij K.& J. Wilkens te Veendam, en heden het nieuw gebouwd kofschip PIETERTJE, kapt. W.G. Kramer, van Groningen, groot 70 ton, gebouwd bij I. Niehuis te Sappemeer.


Datum: 08 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag de 20e juli 1868, des avonds ten zes ure, ten overstaan van de notaris Joan Oolgaardt in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extra-ordinair welbezeild gezinkt schoenerschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DENI, gevoerd door kapt. H.W. Kleyninga. Volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen 24 duimen, wijd 4 ellen 93 duimen, hol 2 ellen 93 duimen en alzo gemeten op 175 tonnen of 92 lasten. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij biljetten is vermeld.
Liggende ter bezichtiging te Amsterdam in het Oosterdok aan de dijk. Nadere informaties bij bovengemelde makelaar aldaar, en bij de reders Wijnne & Barends te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoop te Alkmaar op de scheepstimmerwerf Nicolaas Witsen op dinsdag 28 juli 1868, ten 10 ure des voormiddags precies, van een grote voorraad scheepstimmermansgereedschappen en werktuigen, waaronder een grote en een kleine ponsmachine met schaar. alsmede voor afbraak een grote, hechte houten loods, zeer geschikt tot verplaatsing.
Een en ander nader omschreven bij op franco aanvrage ter gemeentesecretarie van Alkmaar na 10 juli 1868 te bekomen notities, waarin de voorwaarden ook zijn opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. Naar wij vernemen, heeft een van onze rederijen alhier een in 1867 gebouwd schip, bestemd voor de grote vaart, aangekocht en het is ons zeer aangenaam daarbij te kunnen voegen, dat dit vaartuig voortaan uit achting voor een onzer verdienstelijkste, te vroeg ontslapen landgenoten, de naam zal dragen van G.H. BETZ. (opm: de gerepareerde REDGAUNTLET, zie NRC 240268 en volgende)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant bevat de volgende vergelijkende opgave van de schepen, waarvoor gedurende de eerste zes maanden van 1867 en 1868 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. In de eerste zes maanden van 1868 bedroeg het getal van die schepen: binnenlands gebouwd 36, metende 2.134 lasten, als: 3 brikken, 5 schoeners, 4 galjoten, 4 schoenerbrikken, 3 schoener-galjoten, 1 clipper-bark, 7 koffen, 3 tjalken, 2 kof-tjalken, 1 smak, 2 bommen en 1 bun; en buitenlands gebouwd 11 schepen, metende 2.147½ lasten, als 2 fregatten, 6 brikken, 2 schoeners en 1 kof. Totaal 47 schepen, metende 4.271½ lasten, tegen 58 schepen, metende 6.428 lasten, in de eerste zes maanden van 1867.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 3 juli. Het kofschip dat de 1e dezer op de Tegeler Plate is gestrand, was het kofschip GERLINE, kapt. Feijen, met een lading steenkolen van Middlesbro naar the Lune bestemd. Het is geheel en al op zijde gevallen en de masten enz. liggen over boord. De equipage is gered en alhier aangeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 juli. De volgende Nederlandse schepen, van St. Petersburg alhier aangekomen, hebben order bekomen, als: het galjootschip ADRIANA, kapt. Meijer, naar Helsingborg; ARGO, kapt. Brouwer, naar Gotenburg; HARMONIE, kapt. Douwes, naar Malmö; HILLEGINA, kapt. Hooghoudt, naar Kopenhagen en het galjootschip ORION, kapt. S.W. Braamhorst, naar de Maas of Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 4 juli. Het Nederlandse galjootschip GEZINA JANTINA, kapt. H.J. Bekkering, alhier van St. Petersburg aangekomen, heeft gisteren, na een oponthoud van twee dagen, order ontvangen om naar Littlehampton te verzeilen.


Datum: 09 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 juli. Heden is op het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit en Zoon, de kiel gelegd van een ijzeren fregatschip, genaamd INDUSTRIE, groot ongeveer 1.000 lasten, voor rekening van de heer L. Smit, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 juli. Hedenavond ten 6 ure is van de rede alhier naar zee vertrokken Zr.Ms. raderstoomschip DE VALK, op sleeptouw hebbende Zr.Ms. fregat PRINS VAN ORANJE, met bestemming naar Willemsoord. Aan boord van laatstgenoemde bodem bevinden zich een groot aantal werklieden met hun huisgezinnen, welke naar aldaar zijn overgeplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Folkestone, 6 juli. Het schip (opm: schoener) KLASIENA, kapt. R.E. Dik, van Malaga naar St. Petersburg bestemd, hebbende 42 dagen reis, is alhier binnengelopen om de bodem van het schip schoon te maken. Alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 juli. Z.Exc. de minister van marine is zondag in het Nieuwediep aangekomen en heeft maandag ochtend een proeftocht gedaan met de monitor HEILIGERLEE. Het schip moet zeer goed voldaan hebben. Naar men verneemt zal bedoeld schip in het dok nog enige herstellingen ondergaan en daarna een tocht doen naar Groningen, Amsterdam en Rotterdam langs de rivieren.


Datum: 10 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Bij de op de 7e dezer plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java, hebben zich aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij de volgende 53 schepen aangeboden: KRIMPEN AAN DE LEK (371 last), naar Amsterdam, NLG 91, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 89,98, Middelburg NLG 92, Schiedam NLG 89,98; JOHANNES LODEWIJK (399 last), naar Amsterdam NLG 86,95, Rotterdam NLG 84,95, Dordrecht NLG 84,95, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 84,95; JASON (438 last), naar Rotterdam NLG 90, Schiedam NLG 90; STAD DELFT (399 last), naar Amsterdam NLG 86,93, Rotterdam NLG 84,95, Dordrecht NLG 94,95, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 84,93, HENDRIKA (397 last), naar Amsterdam NLG 97,40, Rotterdam NLG 94,40, Dordrecht NLG 94,40, Middelburg NLG 97,40, Schiedam NLG 94,40; JOHANNA CHRISTINA (375 last), naar Amsterdam NLG 86,95, Rotterdam NLG 84,95, Dordrecht NLG 84,95, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 84,95; KINDERDIJK ( 359 last), naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 89,98, Dordrecht NLG 89,98, Middelburg NLG 92, NLG 89,98; GRAAFSTROOM (399 last), naar Amsterdam NLG 86,95, Rotterdam NLG 84,95, Dordrecht NLG 84,95, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 84,95; GRONDWET (396 last), naar Rotterdam NLG 90, naar Middelburg NLG 88,70; LAURENS COSTER (692 last), naar Amsterdam NLG 84, Rotterdam NLG 81,82, Dordrecht NLG 81,82, Middelburg NLG 81,82, Schiedam NLG 81,62; PHILIPS VAN MARNIX (800 last), naar Amsterdam NLG 84,60, Rotterdam NLG 83, Dordrecht NLG 83, Middelburg NLG 83, Schiedam NLG 83; AEROLIET (354 last), naar Amsterdam NLG 96, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 92, Middelburg NLG 94, Schiedam NLG 91; ALLEGONDA JACOBA (370 last), naar Amsterdam NLG 91,90, Rotterdam NLG 86,90, Dordrecht NLG 88,90, Middelburg NLG 91,90, Schiedam NLG 88,90; SINDBAD (254 last), naar Amsterdam NLG 100; JACOBA CORNELIA (260 last) naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 88,94, Dordrecht NLG 89,94, Schiedam NLG 89,94; KOFFIJBOOM (687 last), naar Amsterdam NLG 86,95, Rotterdam NLG 84,98, Dordrecht NLG 84,98, Middelburg NLG 84,98, Schiedam NLG 84,98; HENRIETTA GERARDINA SUSANNA (303 last) naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 88,94, Dordrecht NLG 89,94, Schiedam NLG 89,94; ’S GRAVENHAGE (1058 last), naar Amsterdam NLG 82,92, Rotterdam NLG 81,81, Dordrecht NLG 81,81, Middelburg NLG 81,81, Schiedam NLG 81,81; NOORD-BRABANT (389 last), naar Amsterdam NLG 92, Rotterdam NLG 86,95, Dordrecht NLG 87, Middelburg NLG 90, Schiedam NLG 86,95; LICHTSTRAAL (794 last), naar Rotterdam NLG 82,82, Dordrecht NLG 83,38, Schiedam NLG 82,82; JACOBA HELENA (389 last), naar Amsterdam NLG 91,90, Rotterdam NLG 86,80, Dordrecht NLG 87,30, Middelburg NLG 90, Schiedam NLG 87,30; TWEE GEZUSTERS (293 last), naar Amsterdam NLG 93,90, Rotterdam NLG 88,70, Dordrecht NLG 98,20, Middelburg NLG 91,90, Schiedam NLG 89,20; DOELWIJK (435 last), naar Rotterdam NLG 88,92, Schiedam NLG 89,20; JOHANNA (377 last), naar Amsterdam NLG 89, Rotterdam NLG 87, Dordrecht NLG 87, Middelburg NLG 87, Schiedam NLG 87; ALBLASSERDAM (371 last), naar Amsterdam NLG 88,50, Rotterdam NLG 84,50, Dordrecht NLG 86,50, Middelburg NLG 87,50, Schiedam NLG 85,50; YEDO (399 last), naar Amsterdam NLG 96, Rotterdam NLG 90, Dordrecht NLG 92, Middelburg NLG 93, Schiedam NLG 91; BATAVIA (243 last), naar Amsterdam NLG 89,48; QUATRE-BRAS (160 last), naar Amsterdam NLG 88,95; AUSTRALIE (355 last), naar Amsterdam NLG 88,50, Rotterdam NLG 92,50, DOESBORG naar Amsterdam NLG 100; CHERIBON (389 last), naar Rotterdam NLG 83,36, Dordrecht NLG 84,36, Middelburg NLG 88,79, Schiedam NLG 84,36; ROTTERDAM (397 last), naar Amsterdam NLG 89,75, naar Rotterdam NLG 87,75; HENRIETTE MARIA (423 last), naar Amsterdam NLG 94,49, Rotterdam NLG 99,49, Dordrecht NLG 99,49, Schiedam NLG 99,49; GEZINA MARIA (267 last), naar Amsterdam NLG 88,48; ANNA MARIA WILHELMINA (319 last), naar Amsterdam NLG 88,88; DRIE GEZUSTERS (273 last), naar Amsterdam NLG 86,90; CHERIBON (398 last), naar Amsterdam NLG 84,36; ARA EN BETSY ( 390 last), naar Amsterdam NLG 89,44, Rotterdam NLG 94,44; IJMUIDEN (388 last), naar Amsterdam NLG 89,44, Rotterdam NLG 94,44; OCEAAN (486 last), naar Amsterdam NLG 93,49, naar Rotterdam NLG 98,49, Dordrecht NLG 98,49, Schiedam NLG 98,49; AUGUSTE (316 last), naar Amsterdam NLG 90,44; WATERLOO (393 last), naar Amsterdam NLG 85,44; GELDERLAND (243 last), naar Amsterdam NLG 85,44; ZEEBLOEM (221 last), naar Amsterdam NLG 92,50; COSM0POLIET I (398 last), naar Amsterdam NLG 103, Rotterdam NLG 90, Schiedam NLG 90; J.C. SCHOTEL (334 last), naar Amsterdam NLG 95, Rotterdam NLG 87,49, Dordrecht NLG 87,49, Schiedam NLG 87,49; HEBE (328 last), naar Amsterdam NLG 93,90, Rotterdam NLG 88,90, Dordrecht NLG 89,90, Middelburg NLG 91,90, Schiedam NLG 88,90; CONSTANCE (381 last), naar Amsterdam NLG 88,88; BELLATRIX (264 last), naar Amsterdam NLG 84,97; PETRONELLA (295 last), naar Amsterdam NLG 88,25; ZEENIMPH (329 last), naar Amsterdam NLG 91,85; EUROPA (669 last), naar Amsterdam NLG 88,33, Rotterdam NLG 85,34, Dordrecht NLG 85,34, Middelburg NLG 86,80, Schiedam NLG 85,34; SUSANNA (476 last), naar Amsterdam NLG 89,95, Rotterdam NLG 88,20, Dordrecht NLG 88,20, Middelburg NLG 89,40, Schiedam NLG 88,20.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 27 juni. Het schip ADOLPHINA, kapt. Bartels (opm: buitenlander), alhier aangekomen, rapporteert de 5e dezer op 44º NB 45º WL, een zeer groot veld van ijs en ijsbergen, waarvan sommigen van 200 voet hoog, gepasseerd te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 juli Heden is hier van Vlissingen teruggekomen Zr.Ms. DE VALK, op sleeptouw hebbende Zr.Ms. fregat PRINS VAN ORANJE, hetwelk hier onder de kap zal worden gelegd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdag den 16 juni 1868, des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, in een zitting verkopen een goed onderhouden overdekt snikschip, de EENSGEZINDHEID, groot 10 ton, met mast, giek, zeil, fok, haken, bomen, landgangen, kachel, ketel, kwasten enz, zoals hetzelve op de verkoopdag voor het huis van Brouwer ter bezichtiging zal zijn liggende. Dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt kofscheepje, groot 18 ton. Te bevragen bij C. Haikes op de Gedempte Keizersgracht te Leeuwarden.


Datum: 11 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Het Handelsblad deelt enige bijzonderheden mede omtrent het torenschip DE TIJGER, dat voor rekening van de Nederlandse regering door de heren R. Napier & Son te Glasgow is gebouwd. Het vaartuig heeft een lengte van 187 en een breedte van 11 voet. De inhoud bedraagt 1613 tonnen. DE TIJGER is zo ingericht dat het schip bij een gevecht voor een gedeelte met water kan worden gevuld, waardoor het ten hoogste 2 voet boven de waterlijn uitsteekt. De pantserplaten op de zijden hebben een dikte van 5½ Engelse duim. De toren, die naar het stelsel van kapt. Coles werd gebouwd, is eveneens van pantserplaten ter dikte van 12 duim voorzien en met twee 300-ponders Armstrong-stukken gewapend. De toren wordt door stoom in beweging gebracht, doch kan desnoods ook met behulp van een daarin aangebracht windas worden gedraaid. Voor de equipage enz. zijn aanzienlijke ruimten gereserveerd, terwijl tevens grote zorg aan de ventilatie is besteed. Een telegraaf dient tot overbrenging van de bevelen naar de verschillende punten van het vaartuig. Het stoomwerktuig, dat van 4 cilinders is voorzien, heeft 140 paardekracht. De schroef heeft een breedte van 7 voet in doorsnede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 10 juli. Het schip (opm: clipper-fregat) ’s-GRAVENHAGE, kapt. W. Alberts, is bij het onderzeil gaan tegen het schip (opm: bark) PAUL JOHAN, kapt. A. Kooij, aangedreven, waardoor van laatstgenoemd schip de kluiver, kluiverboom en voormarsra zijn gebroken en het meer andere lichte schade heeft bekomen. De ’s-GRAVENHAGE is geankerd en heeft geen schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wij vernemen, dat heren Gedeputeerde Staten dezer provincie aan de heren C.J. Boon, scheepsbouwmeester te Hoogezand en J.K. de Cock, landbouwer te Vierhuizen, vergunning hebben verleend, om een ijzeren schroefstoombarge tot vervoer van personen tussen Zoutkamp en Onderdendam in de vaart te brengen.


Datum: 15 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 14 juli:
-          Het Nederlandse brikschip MACHTILDA SIMONNETTE, laatst gevoerd door kapt. P. Remmers, groot 325 tonnen of 171 lasten. Om NLG 25.200 verkocht (opm: verdoopt in BATOE BASSI, zie NRC 300768)
-          Het Nederlandse barkschip SILENTIUM, laatst gevoerd door kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, groot 362 tonnen of 191 lasten. Om NLG 13.700 verkocht (opm: zie NRC 250768)
-          Het Nederlandse barkschip JAVA, laatst gevoerd door kapt. F.G.C. Mann, groot 740 tonnen of 391 lasten. Om NLG 24.900 verkocht. (opm: naar Stralsund, verdoopt in CUPIDO; onder kapt. Leithoff op 8 november 1869 op de rede van Neufahrwasser in brand geraakt en verbrand)
-         
-          De ijzeren rader-sleepstoomboot ROTTERDAM No. 1, laatst gevoerd door schipper A. de Waard, groot 57 ton. Om NLG 10.100 opgehouden.
-          Enige meters en overige instrumenten, gedeeltelijk verkocht, gedeeltelijk opgehouden.


Datum: 16 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 mei. Vrachten. Sedert ons laatste bericht werd slechts de IDA ELISABETH in de Oosthoek naar Rotterdam opgenomen tot NLG 60 voor suiker en tabak; de ANNA en de ROBERTUS HENDRIKUS liggen ook naar Rotterdam aan en schijnen reeds gedeeltelijk tot geheime condities bevracht te zijn. Disponibele producten ter verscheping ontbreken nog. Op de kust wordt scheepsruimte gevraagd naar China.
Disponibel zijn de Nederlandse schepen WIJK AAN ZEE, IDA GEERTRUIDA, DIANA, WILHELMINA en HELENA EN HENRIETTE.
De ANTHONY VAN HOBOKEN, met een volle lading producten, moet volgens ontvangen bericht nabij Soerabaja aan de grond vastzitten.
De Nederlands-Indische stoomboot PRINS VAN ORANJE werd te Singapore uit de hand tot $ 20.000 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 14 juli. Heden is per sleepboot ZEELAND uit deze haven naar Rotterdam gesleept het Nederlandse schoener-barkschip DE VREDE, kapt. P. van Rijn, om aldaar een lading voor de Middellandse Zee in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 15 juli. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd driemast schoener-schip ANNA MAGDALENA, kapt. E.L. Kerkstra, van Schiermonnikoog, groot 220 ton, gebouwd bij I.A. Hooites, te Hoogezand, en heden het nieuw gebouwd brikschip MR. JOHAN HERMAN GEERTSEMA, kapt. B.J. de Vries, van Groningen, groot 190 ton gebouwd bij M. Kroeze, te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 14 juli. Scheepsvrachten. Bevracht naar Amsterdam of Zaandam voor 30 last koolzaad NLG 4,- per last, voor 25 last koolzaad NLG 4½ per last; naar kolenhaven aan de Oostkust van Engeland 8/- per 10 quarters haver, van Newcastle naar Leeuwarden GBP 9 per kilo (opm: per keel; de grootte van een keel, een platboomd vaartuig, is afhankelijk van de beperkingen van het kanalensysteem tussen kolenmijn en haven en kon ca. 100 ton bedragen) steenkolen met gratificatie. In ’t geheel gaat er in bevrachtingen weinig om.


Datum: 17 juli 1868


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. T.T. de Jong, deurwaarder te Heerenveen, zal op donderdag den 23 juli 1868, des avonds om 7 uur, ten huize van J.A. Veenbaas, kastelein te Benedenknijpe, in veiling brengen een wel onderhouden, overdekt, snelzeilend tjalkschip, groot 18 ton met zeil, fokken en verdere inventaris, liggende aan de scheepstimmerwerf van K.S. Fabriek aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 23 ton, met zeil en treil en verdere toe- en aanbehoren, benevens een kof- of roefscheepje, met mast en wicht, beide liggende aan de werf van en te bevragen bij den scheepsbouwmeester Hendrik M. de Jong te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmermansknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij Sijbe Nijdam te Sneek.


Datum: 18 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Het schip (opm: galjoot) CATHARINA CORNELIA, kapt. E. Borst, van Söderhamn naar Amsterdam, is bij Bornholm in aanzeiling geweest met het Noorse schip MARTHA, en heeft daarbij enige schade bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juni. Aangekomen schepen: DORDRECHT, kapt. Verhoeve; KORTENAER, kapt. Roovers; KOSMOPOLIET II, kapt. Bouten; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. Bouwmeester; NIEUWE WATERWEG, kapt. Zack; NOACH, kapt. Looijen; ERASMUS, kapt. Hulshoff.
Vertrokken schepen: CHRISTINA, kapt. Remeeus; CORNELIS SMIT, kapt. Weidenaar; FOP SMIT, kapt. Mets; JUNO, kapt. Stockhuyzen; KONING WILLEM II, kapt. Besseling; LOUIS MEIJER, kapt. Holtgreve; PETRONELLA, kapt. Strootman; REGINA MARIA, kapt. Ouwehand; WILLEM POOLMAN, kapt. Hogenstraaten.


Datum: 19 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping ten overstaan van de notaris H. Schuyten te Dordrecht in het koffiehuis van Zahn, op vrijdag 31 juli 1868, ’s voormiddags 11 ure van:
-          1/30 aandeel in het campagne-barkschip AEGIDIA EN PAULINE, groot 395 lasten, welk schip thans op reis is naar Australië.
-          3/60 aandelen in het clipper-fregatschip DORDRECHT, groot 399 lasten, welk schip thans op reis is naar Java en voor de terugreis door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht is op Dordrecht. De aandelen in laatstgemeld schip zullen worden geveild per 1/60 aandeel.
-          Een aandeel in de Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, gevestigd te Middelburg, groot NLG 1.000.
Nader onderricht te bekomen ten kantore van de notaris Schuyten te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 juli. Uit Hellevoetsluis wordt gemeld: de gezonken stoomboot VATRY is, naar men verneemt, bij nader onderzoek door de duikers, bevonden gebroken te zijn. Ten einde de lossing zoveel mogelijk te bespoedigen, zal men bedoeld stoomschip doen springen. Hierdoor zal tevens aan de scheepvaart een wezenlijke dienst worden gedaan, dewijl het wrak de vaart zeer belemmert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juli. Door het Admiraliteitshof te Londen is de 15e juli uitspraak gedaan in zake het schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Kuiper, van Tjilatjap naar Amsterdam, dat in aanzeiling geweest was met het Hamburger stoomschip GERMANIA (opm: zie NRC 190468), waarbij het eerste uit hoofde van het ondoelmatig plaatsen van de seinlantarens in het ongelijk is gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 16 juli. Het volschip ANGENIETA, kapt. Nannings, van Hudiksvall naar het Nieuwediep bestemd, geladen met hout, geraakte gisteren door het noordwaarts kruisen bij de Lappen, ten noorden van Kroonburg, aan de grond, kwam echter door assistentie van een stoomboot weder vlot, is dicht gebleven en zal de reis voortzetten.


Datum: 21 juli 1868


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 juli. Wij vernemen dat het voornemen bestaat, om in ’t vervolg ook de marinewerf te Hellevoetsluis op te ruimen, of ten minste zo veel mogelijk tot onvermijdelijke doeleinden te bekrimpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op heden den veertiende juli achttienhonderd acht en zestig heb ik Arjen Wilbers, deurwaarder bij het kantongerecht te Sneek en aldaar woonachtig, ten verzoeke van Tuijk Annes Wijngaarden, zonder beroep, wonende te Hindelopen, echtgenote van nagenoemden gedaagde, gemachtigd tot gratis procederen en tot handelen in rechten bij vonnis der Arrondissement Rechtbank te Sneek d.d. 18 juni 1868, geregistreerd, tot het doen der onderhavige dagvaarding verlof hebbende bekomenbij dispositie van dezelfde rechtbank van den 25 juni jongstleden (geregistreerd), domicilie hebbende bij en comparerende door haren procureur Mr. Francois Johan Kappeijne van de Copello te Sneek, gedagvaard Wieger Sierks Hobma, zeevarende, vroeger woonachtig te Hindelopen, thans zonder bekende woon of verblijf, mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur der vergaderplaats van voormelde rechtbank, terwijl ik tevens een tweede afschrift heb gelaten aan den heer Officier van Justitie, ambtenaar van het openbaar minister bij dezelfde rechtbank, die het oorspronkelijke met gezien heeft getekend, zullende wijders dit exploit worden geplaatst in de Staats Courant en de Leeuwarder Courant, als daartoe bij voormeld verlof speciaal aangewezen, om op donderdag den twee en twintigste oktober aanstaande, des voordemiddags te half elf ure, in persoon of door iemand van zijnentwege te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissement Rechtbank te Sneek, in het paleis van justitie aldaar, ten einde:
-          Aangezien gedaagde in april 1800 twee en zestig als matroos met het kofschip JANTJE HOLSKER (opm: galjoot JANTJE HOLSCHER, zie NRC 081162), kapt. Joosten, bestemd naar Bergen, vandaar is uitgezeild naar Nerva, zonder dat er later enig bericht van bedoeld schip of van de equipage is ingekomen, dan de tijding dat op deze reis schip en bemanning zouden zijn omgekomen.
-          Aangezien bijgevolg reeds meer dan drie jaren zijn verlopen sedert het laatste bewijs van het bestaan van gedaagde en eiseres er als nu belang in stelt, dat hij vermoedelijk overleden worde verklaard, als wensende zij verlof tot het aangaan van een ander huwelijk aan te vragen;
Alsdan van zijn aanwezen te doen blijken; zullende ingeval van non-comparitie door eiseres verlof worden gevraagd tot het doen der tweede openbare dagvaarding.
De kosten zijn debet.
A. Wilbers, deurwaarder.
Gezien door mij officier van justitie te Sneek, den 14 juni 1868, S. van Rozenthal.
In debet geregistreerd te Sneek, den veertiende juli 1800 acht en zestig, deel 31, folio 42, recto vak 5, een blad, geen renvooi. Verschuldigd voor recht NLG 0,80, voor 38 opcenten NLG 0,30½, te samen een gulden tien en een tweede cent.
De ontvanger, J. Haga.
Voor afschrift conform, A. Wilbers, deurwaarder.


Datum: 22 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 20 juli 1868:
-          het schoener-brikschip DENI, 175 ton, gebouwd in 1859, kapt. A.Y. Visser: NLG 6.300. Opgehouden.
-          Het kotterschip de JONGE INDIËR: NLG 675. Opgehouden.
-          Twee 1/64e aandelen in het barkschip YMUIDEN: resp. NLG 500, in slag NLG 300 en NLG 700, in slag NLG 100. Koper van beide aandelen W.Y. van Reinouts.
-          1/64e aandeel in het fregatschip WIJK AAN ZEE: uit de hand verkocht.
-          1/32e aandeel in het brikschip RIO DE LA PLATA: NLG 800, in slag NLG 200. Opgehouden.
-          1/16e in het schoenerschip CATO ANNETTE: NLG 700, in slag NLG 10. Koper C.S. Oolgaardt.
-          1/20e aandeel in het schoener-brikschip ZEEMANSHOOP: NLG 270, in slag NLG 20. Koper C.S. Oolgaardt.
-          1/8e aandeel in het brikschip CATHARINA: NLG 1650, in slag NLG 10. Koper D. Heydeman Jr.
-          3/300 aandeel in het barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL: NLG 275, opgehouden.
-          Twee aandelenl in de Stoomboot-Reederij tot het Sleepen van Schepen naar het Nieuwediep à NLG 250, resp. 85 pCt, in slag 7 pCt. en 85 pCt, in slag 5 pCt. Koper van beide aandelen A.J. Corver.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middlesbrough, 18 juli. Het schip ANNA MARIA, van hier naar Duinkerken bestemd, geladen met gietijzer, is gisteren uit zee teruggekomen, zijnde op zee lek gesprongen en in de rivier gezonken. Het is heden gelicht en langs de werf gesleept, om gelost te worden.


Datum: 23 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juli. Volgens heden ontvangen particulier bericht is het Nederlands fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. J.W. Möller, de 18e dezer van Cardiff met een lading steenkolen naar Soerabaja vertrokken. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 20 juli. Het stoomschip BRADFORD, van Rotterdam naar alhier bestemd, kwam gisterenmorgen ten 6 ure 45 minuten bij de Nederlandse kust in aanvaring met het schoenerschip MARIE PAULINE (beide schepen buitenlander), van Havre naar Gothenburg bestemd, dat daarna is gezonken. De kapitein, equipage en een vrouwelijke passagier zijn gered en zijn alhier geland door het genoemde stoomschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia (opm: Salvador), 27 juni. Het Nederlandse schoenerschip ACTIF, kapt. B.P. Huisman, van Buenos Aires naar Engeland bestemd, geladen met huiden, is de 21e dezer alhier lek en met verlies van stengen binnengelopen. Men is nu bezig met het lossen van de lading. (opm: de schoener werd ter plaatse afgekeurd)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 juli. Zr.Ms. transportschip met stoomvermogen JAVA, onder bevel van de kapt.-luit. t./z. C.J. Damme, is den 20 dezer van zijn reis uit Oost-Indië, ter rede van Texel aangekomen. Alles is wel aan boord.


Datum: 24 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip MARNIX, onder bevel van de kapt.luit.t.zee P. Toutenhoofd, is in de namiddag van de 23e dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Japan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een schip, groot 14 ton, gediend als veerschip, met tuig en al, vaarbaar klaar, alles in goeden staat. Te bevragen bij O.L. Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, flink hun werk verstaande, benevens een bootjemaker, zeer ervaren in dit vak, kunnen dadelijk en voor een geruime tijd tegen genot van hoog loon vast werk bekomen. Gegadigden, hierop reflecterende, vervoegen zich (liefst in persoon) bij Hendrik M. de Jong, scheepsbouwmeester te Heeg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, om als meesterknecht werkzaam te zijn, kan geplaatst worden aan de Werf van Van der Sluis & Posthuma te Gorredijk.


Datum: 25 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 juli. Het schip WUPKEA, kapt. Bosch (opm: buitenlander), van Hartlepool met steenkolen naar Leer, is, volgens telegram uit Delfzijl van gisteren, op de Hond (opm: plaat ten noorden van Paapsand op de Eems) gestrand. Het zit onder water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 17 juli. Het wrak van het schip IDUNA, kapt. Otterbeck (opm: buitenlander), hetwelk de 19e juni alhier op de baar is gestrand, is afgekeurd en verkocht geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Weder verkoop van het barkschip SILENTIUM.
De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, doordien W. de Jong, wonende in de Adrianastraat, gemeente Delfshaven, die in de veiling op de 14e juli 1868 koper werd van gemeld barkschip, in gebreke is gebleven, niettegenstaande hij, W. de Jong, bij exploot door de deurwaarder G.C. Stoeller op de 22e juli 1868 daartoe geïnsinueerd, het schip en chronometer op de daartoe bij de conditie van verkoop bepaalde tijd over te nemen en te betalen, op last van hun meester, die gebruik maakt van het hierop sluitende artikel in het proces verbaal van de voornoemde veiling, voor rekening van de eerste koper op de 4e augustus 1868, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, andermaal publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip SILENTIUM, laatst gevoerd door kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, volgens meetbrief lang 36 el 60 duim, wijd 5 el 74 duim, hol 3 el 88 duim, en alzo groot 362 tonnen of 191 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende te Vlissingen.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer van Barraud, no. 2606, te bezichtigen aan boord van gemeld schip.
Het barkschip en chronometer zijn inmiddels uit de hand te koop.
(opm: zie NRC 050868)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld. Op de 30e juli 1868, des voormiddags ten 11 ure, op de Turfkade te Brielle zal ten overstaan van de deurwaarder K.V. Roeloffs, in het openbaar worden verkocht het hol of casco van het in 1867 gebouwde schoenerschip JANE SIMPHON, zittende op het strand bij Oostvoorne, benevens deszelfs in zeer goede staat zijnde inventaris, bestaande in masten, rondhout, 14 stuks zeilen, ankers, ketting, staand en lopend touwwerk, jol, boot en meer. Een en ander inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën te bekomen bij de heer Jan Welman te Brielle, en bij voornoemde deurwaarder.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip MARNIX, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee P. Toutenhoofd, is den 23 dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Japan.


Datum: 26 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 11e augustus1868, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip VAN DER PALM, kapt. H. van der Woude, lang 34 el, wijd 6 el 59 duim, hol 4 el 89 duim, en alzo groot 487 tonnen of 257 lasten, zo als hetzelve is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nadere informaties bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 23 juli. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip HELENA FLORENTINA, kapt. Rosenbeek (opm: galjoot, kapt. Berend Cornelis Rozenbeek), van Liverpool naar St. Petersburg bestemd, geladen met zout, door een stoomschip aangevaren en gezonken. De equipage is gered.


Datum: 27 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Bij de aanbesteding in België van de levering op de wal te Oostende van twee stoomketels, gezamenlijk 150 pdk, ten dienste van de pakketboot van de Belgische staat LA PERLE, die 20 dezer plaats had, hebben de heren Christie en Nolet te Delfshaven medegedongen en, niettegenstaande België een invoerrecht op stoomketels heft van 4 francs per 100 kilo, en de Nederlandse fabrikant de grondstoffen, die België zelf bezit, uit het buitenland moet halen, waren de heren Christie en Nolet de minste inschrijvers. De uitslag van de aanbesteding was als volgt: de heren Christie en Nolet BF 34.800; T. Piedboeuf en Supille 34.991; Carl Hallo en Co, Molenbeek BF 35.470; Niçaise Frères en Deleuve, La Louvière BF 36.091; Société John Cockerill, Seraing BF 36.296; L. van der Elst, Braine le Comte BF 37.024; C.J. Chandoir, Luik BF 39.905; van Eethem, Realier en Cie, Molenbeek 40.500; J. Lejeune Chevie BF 80 de 100 kilo’s. (Dit laatste billet werd van onwaarde verklaard.)
Wij twijfelen met dit al, zegt de Nederlandsche Industrieel, dit feit vermeldende, of het werk aan de heren Christie en Nolet gegund zal worden. Maar hoezeer oppervlakkig het verschil gering schijnt met de volgende, is dit echter in werkelijkheid het geval niet. Had toch de Nederlandse fabrikant geen hoog invoerrecht in België te betalen, zijn prijs zou ruim BF 1700 lager hebben kunnen zijn. Het verkregen resultaat bewijst voor het minst, dat ook in deze de Nederlandse industrie zeer goed met die van België concurreren kan of concurreren durft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 juni. Vrachten. De charters bepalen zich tot de volgende, als:
Nederlandse schepen IDA ELISABETH tot NLG 60 voor suiker en tabak; ANNA en ROBERTUS HENDRIKUS tot geheime condities naar Nederland;
de Factorij nam de HELENA en HENRIETTE op tot NLG 100 om koffie te Menado te laden. WIJK AAN ZEE sloot tot $ 9.100 voor een volle lading van Soerabaja en Semarang via Singapore naar Amoy af. IDA GEERTRUIDA laadt voor bevrachters rekening naar New York.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen DIANA, WILHELMINA MARIA en CELEBES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 24 juli. Het Nederlandse galjootschip ISAAC SANNES, kapt. H.T. de Jonge, in ballast, is alhier zeer lek enz. binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 18 juni. Zr.Ms. korvet VAN SPEIJK, van Nederland naar Batavia, liep op de 3e dezer Simonsbaai binnen met 280 man tot aflossing van manschap in de Oost. Het schip is thans zeilklaar, wachtende naar gelegenheid om zee te kiezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 18 juni. De Nederlandse bark, die van Kaappunt gerapporteerd werd hulp nodig te hebben en die tevergeefs werd opgezocht, is gebleken de HAAMSTEDE te zijn geweest. Het schip lag werkelijk door de windstilte machteloos dicht bij de punt en seinde om een sleepboot, maar vóór die opdaagde, stak een frisse koelte op, die de zeilen volblies en het schip van alle gevaar bevrijd, spoedig buiten de gezichtseinder bracht.
Kapt. Gordon, die maandag van de kruistocht met de PETEREL in Simonsbaai terugkwam, rapporteerde ook die morgen een Nederlands schip gezien te hebben dicht bij Agulhas, dat zeker geen ander dan bovengenoemde bark is geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juni. Het Nederlands schip CATHARINA MARIA, kapt. Nolet (opm: bark, kapt. N. Nolet Czn), van hier naar Tagal bestemd met een lading steenkolen, is tussen Cheribon en Tagal aan de grond geraakt. De stoomboot KONINGIN DER NEDERLANDEN is gisterenavond om 8 ure ter assistentie derwaarts vertrokken.


Datum: 28 juli 1868


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 juli. Gisteren is van Rotterdam vertrokken het schip J.C. SCHOTEL, gezagvoerder M.G. Knijf, aan boord hebbende een gewapend detachement, sterk 25 militairen, waaronder 5 onder-officieren, onder bevel van de kapt. der Oost-Indische infanterie F.A. Gits en het mede-geleide van de 2de luit. der infanterie A.J. Prager, met bijvoeging van de officier van gezondheid 2e klasse J.F.P. Ermerins, met bestemming naar Batavia, via St. George d’Elmina, van waar enige aldaar voor de militaire dienst in Nederlands-Indië aangeworven neger-rekruten afgehaald en naar Batavia overgebracht moeten worden, wier getal hoogstens 50 zal bedragen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J. van Giffen, notaris te Groningen, zal, op maandag 3 augustus 1868, des avonds te zeven uur, ten huize van de Weduwe Tiddens, in De Beurs te Groningen, publiek worden verkocht het best onderhouden tjalkschip de TWEE GEZUSTERS, groot 47 zeetonnen, met al het zich daarop bevindend opgoed en toebehoren, zoals hetzelve is bevaren geweest door de scheepskapitein G.J. Geltes, en thans is liggende in de Zuiderhaven te Groningen. Te aanvaarden acht dagen na de toeslag.
Te bevragen bij de heren Wijnne en Barends, te Groningen.


Datum: 29 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. Dezer dagen is in het licht verschenen het voorlopig prospectus van een Noord-Nederlandsche Stoombootmaatschappij, met een kapitaal van 3 miljoen gulden, verdeeld in 100 actiën van NLG 1.000, 2.000 van NLG 500 en 5.000 van NLG 200, waarvan 25% te storten. Het doel van deze maatschappij is om geregelde verbindingen met stoomschepen in het leven te roepen tussen Harlingen en de havens van Engeland, waar dit voor landbouw en nijverheid nuttig en voor deze maatschappij voordelig wordt geacht. Met een geregelde stoombootdienst tussen Harlingen en Londen, 2 maal per week, zal de zaak worden aangevangen.
Als commissarissen hebben zich bereid verklaard op te treden: in Friesland de heren Jhr.Mr. F.J.J. van Eysinga, Jhr. E.D. van Beyma, Mr. G. Schot, Jhr.Mr. J.H.F.K. van Swinderen en J. Fontein Turnhout; in Groningen de heren C. Geertsema, C. Reinders en ....; in Drenthe de heer Jhr.Mr. A.W. van Holthe tot Echten; in Overijssel de heren J.H. Graaf van Rechteren Limpurg en Mr. J.H. van Roijen; in Noord-Holland de heer Jhr. D.C. de Dieu Fontein Verschuur van Heilo. (opm: een mislukt initiatief)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 27 juli 1868: het barkschip SURINAME, 282 tonnen, gebouwd in 1816, kapt. G.J. Middelbergh. NLG 4.000, in slag NLG 1.000. Opgehouden. (opm: het schip ging niet meer in de vaart en werd tenslotte verkocht voor de sloop)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. Volgens een bij de rederij van het schip CATHARINA MARIA, kapt. Nolet, van Newcastle en Batavia naar Tagal bestemd, ontvangen bericht, was gemeld schip, na 150 ton steenkolen over boord geworpen te hebben, vlot geworden en te Tagal aangekomen. Het was dicht gebleven en scheen weinig geleden te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Volgens brief van kapt. G.J. Sluijk, voerende het Nederlandse schip MARIA, van Newcastle te Soerabaja aangekomen, had hij op de reis veel stormweer doorgestaan, waardoor de fokkemast ontzet, en schade aan tuig en zeilen was veroorzaakt. Een en ander zou aldaar hersteld worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwalde, 20 juli. Het schip JOHANNA MARIE, kapt. Wagner, van Stettin op hier bestemd, geladen met kalk, dat in de nacht van de 19e dezer tussen Rügenwalde en Carlen in ontredderde staat is gestrand, is opgebroken en de lading spoelt langs het strand aan. De equipage is door het schoenerschip EMILY, kapt. Mismann, gered en alhier aangebracht. (opm: beide schepen buitenlander)


Datum: 30 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Makassar het Nederlands snelzeilend gekoperd brikschip BATOE BASSI, kapt. .... Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier, en Canne & Balwé te Amsterdam. (opm: eerste reis van dit kort daarvoor aangekochte schip, ex-MACHTILDA SIMONETTA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een stoomboot te koop, genaamd MERCURIUS, gemeten op 10 el 97 duim lengte, 2 el 5 duim, en 1 el 14 duim holte, welke is geijkt op 22 tonnen, zijnde 4 paardenkrachten, hebbende twee uitmuntende kajuiten, met een laadruimte van 8 ton.
Te bevragen bij R. Dijkema, te Farmsum, gemeente Delfzijl.


Datum: 31 juli 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapt. ter zee P.A. van Rees, aan welke bodem was opgedragen om de voor rekening van het Nederlandse gouvernement te Glasgow (Schotland) aangebouwde monitor de TIJGER herwaarts te geleiden, is in de morgen van de 30ste dezer met dien monitor in het Nieuwe Diep aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangaande de moord, aan boord van het Nederlands koopvaardijschip (opm: schoener) FENNECHIENA, te huis behorende te Nieuwe Pekela, nemen wij het volgende extract uit een brief van de gezagvoerder Otto R. Hotze, uit de Veendammer Courant over:
Slechts twee dagen in zee, toen de stuurman de Grooth de eerste wacht had van ’s avonds 8 tot 12 uur met 2 van het volk, gaat deze ten 10 ure vooruit, om de matroos James Rodger, een Engelsman, te zeggen, dat hij aan het roer moest komen. Deze was zo woedend, dat hij, zonder dat de stuurman nog iets gezegd had, hem een slag met een stuk ijzer toebracht en toen dadelijk de hals afsneed en over boord wierp. De kok Jacob Biemholt, die de wacht met mij had en waarschijnlijk wakker te kooi lag, gaat er uit om de stuurman te helpen, die nog buiten boord aan een eind touw hing, dat hij gegrepen had. Jacob, niet wetende, dat de stuurman geslagen en gesneden was, is druk bezig om de stuurman op te halen, doch de matroos James Rodger is eensklaps achter hem, grijpt hem bij de benen en gooit Jacob ook over boord. Nu beiden aan het touw hingen, snijdt Rodger dat af, zodat ze verdronken zijn. Van dat gebeurde wisten wij niets, namelijk ik en een matroos, dien ik te Londen gekregen had, aangezien wij sliepen en alles op het voordek gebeurde. Doch toen zij tegen het achtereinde van het schip gedreven waren, heeft een van de over boord geworpenen geroepen van: “Help! Pik mij op! Ik drijf” De Amerikaanse matroos John Hughes, die het roer had, heeft dit gehoord en riep: “Een man over boord”. Toen vloog James Rodger achteruit met de grote bijl in de hand, om deze het stilzwijgen op te leggen. Hij bleef bij de kajuit staan, om ook mij dood te slaan, als ik aan het dek kwam. Daar ik nergens van wist, zou ik zeker op het dek zijn gegaan, omdat ik wakker was geworden door het slaan der zeilen, en Frans ook; maar deze ziet hem gelukkig dadelijk bij de kajuit staan met opgeheven bijl. Toen sprong Frans in de kajuit en mij die opging op ’t hoofd, roepende: “Moord, kapitein, geef de wapens; ik geloof, dat de stuurman al over boord is.” Wij deden spoedig kogels in de geweren, en de revolver werd geladen, doch deze wilden niet af, daar ik ze twee dagen te voren ingesmeerd had met olie, zo van buiten als van binnen. Wij konden niet op het dek komen, zonder gevaar te lopen vermoord te worden. Ten 1 ure ’s nachts vroeg Rodger mij, of ik niet aan het dek kwam. Op mijn vraag, waar de stuurman was, kreeg ik ten antwoord: “Hij is naar de hel, en ik reken daar komt gij ook, als gij boven komt.” Toen maakte hij de kajuit dicht, legde zeilen om het schijnlicht, opdat wij iets aan het dek konden zien, voorzag alles met ankers en kettingen, en wilde de boot over boord hebben. De andere twee manschappen moesten hem helpen, of zij zouden er ook aan gaan. Zij hebben toen de boot in de waarding gezet; hij sloeg de bodem van het waterrat in en sneed het schoonerzeil in stukken. Vervolgens ging hij voorin, om de poort open te slaan, doch toen sneed ik hem de pas af, door het schot in de kajuit in stukken te breken, vooruit over de lading te kruipen en daar weer te breken, om op hem te kunnen schieten of hem anders te overmannen, Hij wachtte mij evenwel niet op. Toen hij mij hoorde kloppen en breken, ging hij snel langs het dek en maakte het luik dicht, opdat wij nergens konden uitkomen. Toen beproefde hij het schip in brand te steken, doch de beide anderen zeiden, dat ze nog te ver van land waren, en dat bleef dus na. Woensdag zag ik zijn schaduw in de zon door de zeilen, om het vallicht. Dadelijk schoot ik op hem, doch de kogel miste. De zeilen geraakten in brand, doch werden door hem geblust. Donderdag avond legde hij zich bij het roer te slapen, opdat de anderen hem maar even behoefden aan te stoten, als wij iets begonnen. De Amerikaan nam de bijl bij hem weg, toen hij sliep, en bracht hem daarmede zulk een slag toe, dat hij niet weer overeind kwam. Toch trok hij nog het mes, maar viel dadelijk neer, toen hij nog enige bijlslagen ontving. Dadelijk riepen beiden: “Kapitein, de moordenaar is dood.” Edoch, wij durfden het niet geloven, denkende , dat ze met hun drieën het op ons gemunt hadden, en zeiden daarom, dat ze hem in de kajuit zouden nederwerpen. Zij namen toen de kettingen en zeilen van de kajuits-kap af en smeten hem neer. Wij vingen hem op de bajonetten van de geweren op, en, na ons van zijn dood overtuigd te hebben, liet ik een voor een beneden komen. Wij hebben het lijk vervolgens buiten boord geworpen. Tot overmaat van ramp was de ene matroos ook ziek geworden, zodat ik mijn reis van 34 dagen met twee man en een kranke heb volbracht, waarvan de 2de stuurman Frans en ik 4 dagen in doodsangst hebben doorgebracht.
Tot toelichting diene, dat de stuurman De Grooth te huis behoort te Nieuwe Pekela, en de kok J. Biemholt te Nieuwe Schans.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een halfsleten moddervaarders-praam, groot 6 ton, bij J.D. de Boer, scheepstimmerman te Bolsward.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij Jan H. Alkema, mr. scheepstimmerman te Makkum.


Datum: 01 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op vrijdag 31 juli 1868:
-          1/30e aandeel in het barkschip AEGIDIA EN PAULINA, kapt. Hoogland. In veiling NLG 500, afgemijnd voor NLG 800 door F.C. Deking Dura.
-          Drie 1/60e aandelen in het clipperfregatschip DORDRECHT, kapt. J. Verhoeven. In veiling resp. NLG 850, NLG 910. en NLG 930, afgemijnd voor resp. NLG 920, NLG 970 en NLG 990, alle drie door F.C. Deking Dura. Deze koop van drie aandelen, gekocht door F.C. Deking Dura, zal vermoedelijk wezen voor de firma Gerrit van Hoogstraten & Zn, zijnde dezelfde.
-          Een aandeel, groot NLG 1.000, in de Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, in veiling NLG 1.810, afgelopen in afslag, koper C. de Groot.
Trekgeld per aandeel 1 pCt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 29 juli. Kapt. J.O. Staal, gezagvoerder van het Nederlands barkschip TJADDA GESINA, die dezer dagen van Newcastle naar Stockholm, met een lading steenkolen alhier op de rede met een lek schip aankwam, heeft zich, om het schip goed aan een reparatie te kunnen onderwerpen, genoodzaakt gezien de lading aan te kopen, en heeft ze weder verkocht met beduidend verlies aan vracht in Kopenhagen en is heden naar deze haven vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 31 juli. Gisteren arriveerde hier het nieuwgebouwd schoenerschip MARIA, groot plm. 165 ton, kapt. W.H. Bontekoe, van Sappemeer, gebouwd bij L. Wildervank, te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 juli. Het bij de Vliesloot aan de grond geraakte schip JULIE, kapt. Bruun, van Frederikstad komende, is heden vlot geworden en naar hier gesleept.


Datum: 02 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 1 augustus. Heden is met het beste gevolg van de scheepstimmerwerf van de heren Gebroeders Pot van stapel gelaten het clipperfregatschip met hulpstoom-vermogen UTRECHT, groot plusminus 2.000 tonnen, gebouwd voor rekening der rederij van de heren van Zeijlen en Decker, te Rotterdam, en bestemd voor een geregelde vaart tussen Nederland en Java. De machines zijn vervaardigd bij de heren Diepeveen, Lels en Smit, aan de Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 30 juli. Het Nederlands galjootschip JANNA MEIJER, kapt. E.B. Datema, van Gent naar St. Petersburg bestemd, geladen met machinerien, is lek uit de Oostzee naar hier geretourneerd. Het schip is nagezien en zal in de haven moeten komen om te lossen en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 30 juli. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlands schip ANNA METTA, kapt. Ulrichs (opm: kof, kapt. Eme Jansen Ulrichs), van Bremerhaven naar St. Petersburg bestemd, geladen met stukgoederen, niet ver van Lild Strand (opm: Vigsø Bugt) gestrand en wrak geworden. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 4 juli. Met de SANTA ROSA, kapt. De Waard, zijn naar Nederland vertrokken de heer L.H. Pott, gezagvoerder van het bij Dogs eiland verongelukte Nederlandse brikschip PAVADETTE (opm: zie NRC 170668), met echtgenote en drie kinderen, en de stuurman van gemeld schip.


Datum: 03 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Toen de nieuwe boot ALEXANDER PRINS DER NEDERLANDEN gisteren ten 12½ ure zich in de Ketel op reis naar Amsterdam, op korte afstand van Kampen bevond, kwam een vissersvaartuig, met drie koppen bemand, de boot tegemoet. Niettegenstaande het roepen en wenken van de kapitein der boot, de heer Flick, maakten de vissers een geheel verkeerde manoeuvre, met het ongelukkige gevolg, dat de beide vaartuigen met elkander in aanraking kwamen en een der vissers in zijn angst op de boot willende overspringen, te water geraakte, door het rad der boot werd gekwetst en plotseling in de diepte wegzonk. Het tijdig toewerpen van een kurken drijver was vruchteloos, daar de ongelukkige waarschijnlijk bewusteloos zijnde, niet meer op de oppervlakte des water gezien werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 augustus. Het Nederlands schip (opm: kof) VERTROUWEN, kapt. H.J. Wesseling, van Dordrecht, met cementstenen naar Heppens, is, volgens telegram uit Norden, van gisteren, bij Baltrum verongelukt. Het volk is gered.


Datum: 04 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen en W.Y. van Reynouts, makelaars, zullen op maandag 24 augustus 1868, des avond ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PEKING, gevoerd door kapt. S. Deinum. Volgens Nederlandse meetbrief lang 34,92 ellen, wijd 6,10 ellen, hol 4,75 ellen, en alzo gemeten op 450 tonnen of 238 lasten; liggende in het Oosterdok, aan de Dijk.
Breder volgens inventaris, en bericht bij bovengemelde Makelaars of bij de Cargadoors de Vries & Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 augustus. Zaterdag is van het koloniaal werfdepôt te Harderwijk naar het Nieuwe Diep vertrokken een detachement suppletietroepen, sterk 150 man (waaronder 9 onderofficieren), om die dag te embarkeren aan boord van het aldaar liggende schip LICHTSTRAAL, gezagvoerder J. Jansen, en met die bodem naar Java te vertrekken, onder bevel van de kapt. H. Thörig, van de infanterie van het Oost-Indisch leger, en het mede-geleide van de 1ste luit. der infanterie C.E. Sepp en de 2de luit. der cavalerie E.M.C. van Mattenburgh.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke Verkopingen te Dordrecht op 21 juli 1868:
-          1/30 aandeel in het camp.-barkschip AEGIDA EN PAULINE, het hoogst ingezet door S. Zadoks op NLG 500,-, gemijnd door F.C. Deking Dura, voor de firma Gerrit van Hoogstraten en Zoon, op NLG 800,-.
-          1/60 aandeel in het clipper-fregatschip DORDRECHT, het hoogst ingezet door J. Mauritz op NLG 850,-, gemijnd door dezelfde op NLH 920,-.
-          1/60 aandeel idem idem, het hoogst ingezet door J. Mauritz op NLG 910,-, gemijnd door de dezelfde of NLG 970,-.
-          1/60 aandeel idem idem, het hoogst ingezet door J. Mauritz op NLG 930,-, gemijnd door dezelfde op NLG 990,-.
-          Eén aandeel in de Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, gevestigd te Middelburg, het hoogst ingezet door C. de Groot op NLG 1.810,-, op het strijkgeld afgelopen.


Datum: 05 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 3 augustus. Heden is op de werf der heren J. & K. Smit te water gelaten de schroefstoomboot TELEGRAAF 2, bestemd voor de dienst tussen Lemmer en Heerenveen tot vervoer van passagiers en goederen, voor rekening van W.J. Brouwer. De machine wordt vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 4 augustus 1868: Het Nederlands barkschip SILENTIUM, groot 191 lasten: om NLG 11.900 verkocht aan E.C.A. Koli te Amsterdam. (opm: makelaar Koli handelde namens de firma Van den Bey & Co, Amsterdam; de bark bleef als SILENTIUM, nu onder kapt. H.C. Jongebloed, in de vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 2 augustus. Het Nederlandse schip J.C. SCHOTEL, kapt. Knyff, van Rotterdam naar Batavia bestemd, is alhier binnengelopen om een lek te stoppen.


Datum: 06 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 augustus. Het Nederlandse schip (opm: schoener) JACOBA, kapt. J. Zwanenburg, van Buenos Ayres naar Antwerpen, lek te Fernambuck (opm: Recife) binnengelopen, is afgekeurd en de 9e juli verkocht. (opm: zie ook NRC 080868 en 181068)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 augustus. Uit Vlissingen schrijft men aan de Amsterdamsche Courant: koningin Victoria van Engeland zal a.s. donderdag, 6 dezer aan boord van het koninklijk stoomjacht ALBERT herwaarts stomen welke bodem aldaar een loods aan boord neemt, die H.M. en gevolg naar Dordrecht zal geleiden. Van daar zal de vorstin naar Duitsland vertrekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 juli. Aangekomen schepen: AZIA, kapt. Trappen; BILDERDIJK, kapt. Viëtor; COPERNICUS, kapt. Algra; CORNELIA, kapt. De Boer; DORDRECHT, kapt. Verhoeven; EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal; L.J. ENTHOVEN, kapt. Koens;
GALILEI, kapt. v.d. Mey; HENDRIKA, kapt. v.d. Valk; HENRIETTE MARIA, kapt. Tjebbes; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Haasnoot; PRESIDENT PLATE, kapt. Julius; VERTROUWEN (ex KIANDRA, ex DRIE VRIENDEN), kapt. Dekker; IDUNA, kapt. Du Sar.
Vertrokken schepen: HELENA EN HENRIETTE (ex ELISE HENRIETTE), kapt. Deterding; MEDEA, kapt. Van Teuten; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Kramers; PRINSES AMALIA, kapt. Bentveld; SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee; SCHOONDERLOO, kapt. Van Leeuwen; WIJK AAN ZEE, kapt. Mannoury.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau (opm: Ventspils), 30 juli. Het schip BOREAS, kapt. Pfaff (opm: buitenlander), van Riga met vlas naar Antwerpen, is de 25e dezer bij Domesness gestrand. Het schip zal weg zijn, doch de lading hoopt men te bergen.


Datum: 07 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 4 augustus. Het Nederlands barkschip J.C. SCHOTEL, kapt. Knijf, van Rotterdam naar Java bestemd, is alhier gisteren avond lek binnengelopen, en, nadat het nagezien is geworden, is het alhier in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 4 augustus. Het Nederlands barkschip (opm: schoener) GRIETJE VAN BOLHUIS, kapt. H.G. Jansen, dat gisteren uit de Tyne vertrokken is, is heden morgen terug gekomen, daar het water maakte. Het lek is daarop gevonden en gestopt, waarna het de reis weder heeft voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 4 augustus. Het Nederlands stoomschip MEDEA, kapt. H. Rutters, is heden morgen vroeg alhier van Amsterdam aangekomen, en zette, nadat het een gedeelte der lading gelost had, en na weder inname van lading en steenkolen, de reis heden avond ten 8 ure naar Dantzig voort.


Datum: 08 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 juni. Vrachten. Aan de inschrijving bij de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij namen slechts de volgende schepen deel en werden dezelve, tot de daarachter vermelde cijfers, opgenomen:
voor Rotterdam de DIANA NLG 84,90; zal te Cheribon, Tagal en Samarang suiker en koffij laden; voor Amsterdam: de CELEBES NLG 83,99; krijgt te Samarang een volle lading koffij;
voor Amsterdam: de MARIA NLG 85,50; als boven te Soerabaija.
Afgedaan werd buitendien bij particulieren Nederlands WILHELMINA naar Amoy via Singapore tot $ 7.500,- in full.
Disponibel is nog slechts Nederlands JOHANNA MARIA. De Nederlandse FRIESLAND maakt een kustreis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 5e augustus 1868, ten verzoeke van Jan Nieulant, sluiswachter, in hoedanigheid van vader en voogd over zijn minderjarig kind Jan Nieulant, door hem in echt aan wijlen zijn huisvrouw Klara van Sijn verwekt, alsmede ten verzoeke van Bastiaan van Sijn, buiten beroep, beiden wonende te Delfshaven, heb ik George Christoph Schoeller, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Klaas Geuchie Sap en zijn dochter Catharina Sap, laatst gewoond hebbende te Delfshaven, wier tegenwoordige woonplaats is onbekend, om op woensdag 18 november 1868 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam om te horen concluderen:
-          Aangezien de eerste gedaagde als gezagvoerder en de tweede gedaagde als passagier in de loop van het jaar 1863 met het Nederlandse kofschip (opm: schoener) JOANNA JACOBA van Amsterdam naar Elseneur zijn vertrokken en met dat schip op de 27e november van dat jaar van daar de terugtocht naar Amsterdam hebben ondernomen.
-          Aangezien sedert laatstgemelde dagtekening van dat schip, zijn gezagvoerder, passagier en bemanning niets meer is vernomen en het waarschijnblijk op de Nederlandse kust met man en muis is vergaan (opm: zie NRC 050764).
-          Aangezien de eisers belang hebben, dat door rechterlijk vonnis worde verklaard, dat er rechtsvermoeden van het overlijden van bovengenoemde Klaas Geuchie Sap en zijn dochter Catharina Sap bestaat sedert de 27e november 1863, zijnde de dagtekening, waarop het laatste bericht van hen is ingekomen.
Dat zij alsnog in persoon of door iemand van hunnentwege van hun aanwezen doen blijken.
G.C. Stoeller (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 augustus. Volgens particulier bericht is het schip (opm: bark) DELFT, kapt. J.G. Kettel, van St. Helena, den 5de dezer te Falmouth aangekomen, zou de volgende dag de reis naar Bremen voortzetten; de kapitein was gedurende de gehele reis gezond geweest, en dus niet ziek te St. Helena geland, zoals door de Shipping Gazette is vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 augustus. Volgens brief van kapt. W.J. Driest, voerende het Nederlandse schip PRINSES AMELIE, d.d. Yokohama 5 juni, had hij de reis naar Decima een typhoon doorgestaan, waarbij de kluiverboom brak, enige zeilen en touwwerk verloren gingen en gekapt moesten worden. De 1ste stuurman sloeg daarbij over boord en verdronk. De kapitein was genoodzaakt geweest naar Yokohama terug te keren, en zou aldaar zo spoedig mogelijk de geledene schade herstellen en de reis weder naar Decima aanvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 5 augustus. Het Nederlands schip (opm: schoener) KORNELIS BAKKER, kapt. N.W. Beumee, van Petersburg alhier aangekomen, is, dewijl het alhier geen orders gevonden heeft, naar Londen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Havre, 3 augustus. Volgens telegrafisch bericht uit Fernambucq, d.d. 13 juli, wordt gemeld, dat het schip ADÈLE, kapt. Bessel (opm: buitenlander), gecharterd is geworden om de lading van het Nederlands schoenerschip JACOBA, kapt. J. Zwanenburg, van Buenos Aires naar Antwerpen bestemd, dat alhier is afgekeurd (opm: zie NRC 060868), over te brengen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In het telegram van Reuters Office d.d. 2 augustus van Batavia 11 juli, zijn door foutieve overseining als aangekomen schepen vermeld: CORNELIA, kapt. De Boer; HENRIETTE MARIA, kapt. Tjebbes; voor zoverre men heeft kunnen onderzoeken, zouden het kunnen zijn: MARIA VERONICA, kapt. J.S. Schol; CORNELIA, kapt. H. Croese.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 22 augustus 1868, des morgens ten 10 ure, zal voor rekening van belanghebbende in het Vendu-Locaal alhier publiek worden verkocht de Nederlands-Indische driemast schoener met stoomvermogen de HOOP, thans gevoerd door kapt. J.L. Wilker, groot 105 lasten, hebbende een machine van 25 paardenkrachten, met deszelfs complete inventaris, staand en lopend want, zeilen, kettingen, ankers, sloep etc, zoals hetzelve is, liggende ter rede alhier.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de heren Nicolai & Co te Soerabaija en bij de agent C.D. Pöttger.
(opm: de DE HOOP, gevoerd door kapt. Wilker, was op 29 juli van Soerabaija te Batavia aangekomen; zie ook JB 260868)


Datum: 09 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. ramschip de BUFFEL, welke bodem voor rekening van de Nederlandse regering in Schotland aangebouwd en de 23ste juli j.l. te Glasgow, onder bevel van de kapt.-luit. ter zee J.A.H. Hugenholtz, is in dienst gesteld, is in de namiddag van heden van daar ter rede van Texel aangekomen.
[afb]
Zr.Ms. ramschip BUFFEL (coll.Fries Scheepvaartmuseum, Sneek)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. Heden is alhier aangebracht, gesleept door de stoomboten NIEUWESLUIS en BAGATEL, het drijvend droog dok, vervaardigd door de heer Jan Smit Czn, te Alblasserdam, voor rekening ener onderneming onder directie van de heren van Zeijlen en Decker alhier. Dit dok zal binnen enige weken in dienst worden gesteld.


Datum: 10 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 augustus. Heden is van de werf De Witte Olijphant van de scheepsbouwmeesters Jeremias Meijjes & Zonen in de Kleine Kattenburgerstraat alhier te water gelaten het barkschip VIER GEBROEDERS, groot circa 600 tonnen.
NRD 100868
Wisby, 8 augustus. Volgens telegrafisch bericht is het schoenerschip IDA, kapt. Jongebloed (opm: buitenlander), met een lading stukgoederen van Triëst naar St. Petersburg bestemd, bij Burgsvik aan de grond geraakt. Het kwam echter door assistentie weder vlot en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, P.F.A. Luytjes en A. Vinke, makelaars, zullen op maandag 24 augustus 1868, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de Notaris A.D.J.T. Meijjes, verkopen een extra ordinair, welbezeild gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd KOERIER, gevoerd door kapt. W.P. Carst. Volgens meetbrief lang 33,60 ellen, wijd 6,03 ellen, hol 3,85 ellen, en alzo gemeten op 347 tonnen of 183 lasten, liggende aan de werf Het Witte Kruis van de scheepsbouwmeesters Jeremias Meijjes en Zoon.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.


Datum: 12 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. ijzeren raderstoomschip BANKA, luit.t.zee 1e kl. A.W. Keuchenius, is de is de 27e mei j.l. uit Nederland te Batavia aangekomen. Zr.Ms. ijzeren raderstoomschip TIMOR, luit.t.zee 1e kl. E.F. Hänel, is de 4e juli uit Nederland te Batavia aangekomen.


Datum: 13 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op woensdag 12 augustus:
-          Het barkschip VAN DER PALM, groot 487 tonnen of 257 lasten: om NLG 9.960 verkocht.
-          Een chronometer: om NLG 105 verkocht.
-          Een dito: om NLG 45 verkocht.
-          Een sextant: om NLG 15 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 12 augustus. Heden zijn alhier gearriveerd het Nederlands brikschip JONGE EVERT, kapt. M.L. Sparrius, van Montevideo naar Antwerpen, en het Nederlands schoenerschip PELGRIM, kapt. R. Nieboer, van Dantzig naar Brussel bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 10 augustus. Het Nederlands barkschip J.C. SCHOTEL, kapt. Knijf, van Rotterdam via de kust van Guinea naar Java bestemd, ’t welk alhier den 3 dezer is binnengelopen, is heden naar zijn bestemming vertrokken, nadat het lek gevonden en gestopt is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 4 augustus. Scheepsvrachten. Men bewilligde naar Amsterdam NLG 18,50 per last planken, naar Antwerpen of Gent NLG 23,- en naar Duinkerken Ffrs. 48 per last vlas.


Datum: 14 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southend, 12 augustus. Het schip GITANA (opm: buitenlander), geladen met guano, is bij Nore Sand hoog en droog op strand geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maracaibo, 15 juli. Het schip ENGELINA, kapt. Heijenga, van Hamburg op hier bestemd, nabij San Carlos baar aangekomen, heeft een loods aangenomen, geraakte daarna op strand en is totaal wrak geworden. Het grootste gedeelte der lading is in een redelijke staat gelost, doch is geveild geworden, alsmede het wrak van het schip. (opm: van het schip is geen Nederlandse zeebrief bekend; mogelijk West-Indische thuishaven)


Datum: 15 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 14 augustus. Heden is alhier gearriveerd het Hollands schoenerschip (opm: schoenerbrik) MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, kapt. Roes, van Buenos Aires naar Antwerpen bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 13 augustus. Het schoenerschip CATHERINA, kapt. Duvey (opm: buitenlander), van Swansea naar Love bestemd, stootte den 11 dezer op de Stag Rocks en is daarna op the Kenneck Sands op strand gelopen, om het schip voor zinken te behoeden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan belanghebbenden wordt door deze bekend gemaakt, dat de pakjes en goederen voor de Sliedrechtse schroefstoomboot WILLEM DE DERDE voortaan bezorgd moeten worden in het Veerhuis aan de Merwekade, bij de heer P. Huis.
Dordrecht, 14 augustus 1868.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 augustus. Het Nederlands schip MARIA VERONICA, dezer dagen van hier naar Soerabaija vertrokken, is in de nabijheid der Boompjes-eilanden gestrand en door het volk verlaten, dat hier is aangekomen. Naar men zegt, is het vaartuig door de strandbewoners leeggeplunderd, vol water gelopen en door midden gebroken. (opm: de bark onder kapt. J.S. Schol, was op 7 augustus van Batavia naar Soerabaija vertrokken; zie ook 2 x JB 190868, NRC 051068, 151068 en JB 051268)


Datum: 16 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 14 augustus. Het schip MARTHA ALIDA, kapt. A.E. Karst (opm: schoener, kapt. Ale Eissens Karst), van Kroonstad naar Londen bestemd, dat den 18 november (opm: 1867) bij Hamra, Gothland, gestrand is (opm: zie NRC 111167) en later afgebracht en in Enevik binnengebracht, is afgekeurd geworden.
Het schip F.F. ERICHVA is gecharterd geworden om de lading naar hier te brengen en volgens telegrafisch bericht den 4 dezer gezeild.


Datum: 18 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 augustus. Heden is van de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeester E.J. Bok in de Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam te water gelaten het brikschip TWEE GEBROEDERS, groot ca. 340 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren E.J. Bok & Zn, en gevoerd zullende worden door kapt. F.G.F. Mann.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Passage naar Java. Het clipper-fregatschip met stoomvermogen UTRECHT, kapt. A. Hoogenstraten, groot 2.000 gemeten tonnen, 100 paardekracht nominaal.
Dit schip, expresselijk voor een versnelde passagiervaart tussen Nederland en Java gebouwd en daartoe van alle gemakken en gerieflijkheden voor passagier voorzien, terwijl geen kosten zullen gespaard worden, opdat tafel en bediening niets te wensen mogen overlaten, zal in november de eerste reis aanvaarden.
De inrichting bevat 60 hutten, voor 90 passagiers, ruime kajuiten, eetsalon voor 80 couverts, 4 badkamers, separate dames- en herensalons, enz. enz.
Hetzelve zal omstreeks einde september te Rotterdam kunnen bezichtigd worden, zijnde inmiddels nadere inlichtingen, zomede plannen der inrichting te verkrijgen bij de reders de Heren van Zeylen & Decker en de Cargadoors P.A. van Es & Co, te Rotterdam, en bij de Heren Hoyman & Schuurman, te Amsterdam, en de Heer F.L. der Kinderen, te ’s Hage.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 augustus. Bij gelegenheid van de tentoonstelling te Havre worden in een der dokken aldaar verscheidene proefnemingen genomen met nieuw uitgevonden toestellen, op de zeevaart betrekkelijk. Zo werd voor weinige dagen, in tegenwoordigheid van verscheidene ingenieurs en notabiliteiten (opm: bedoeld zal zijn: notabelen), de proef genomen met een instrument van uiterst eenvoudige constructie, dat aan de scheepvaart belangrijke diensten zal kunnen bewijzen. Het is een onderzeese verrekijker, waarmede men vele ellen onder het water even goed zien kan, als in de lucht. De kijker bestaat uit een lange enigszins wijduitlopende koker, aan welks einde een driehoekige kamer is aangebracht. Een van de zijden van deze kamer, 25-30 duim lang, is van gewoon glas; de andere zijde, recht tegenover de opening van de koker waardoor men kijkt, is met een spiegel voorzien, die met de zijde van de kamer, waarin het glazen raampje is aangebracht, een hoek van 45º maakt. Het raampje wordt nu gekeerd naar die voorwerpen, die men wil onderzoeken. Het in het water verspreide licht concentreert zich in het raampje en verlicht de spiegel, die alle voorwerpen zeer duidelijk weerkaatst. De hiermede genomen proeven gelukten volkomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerwerf te Heeg te huur, op 12 november aanstaande, bewoond en met goed succes gedreven door S.M. de Jong.


Datum: 19 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 17 augustus. Heden is ter rede van Veere binnengekomen het Nederlands kofschip DE ZWAAN, kapt. W. Riedijk, van Old-Calabar met palmolie en ebbenhout op hier bestemd, en eergisteren is naar zee gezeild het hoekerschip ADRIANA FRANCISCA, kapt. A. van Eyk, van Middelburg in ballast naar Newcastle.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 17 augustus. Van Vlissingen is in ballast naar Engeland vertrokken het Nederlands schoenerschip CLEMENS, kapt. C. Reynhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 16 augustus. Het Nederlands galjootschip ANNA, kapt. Kamminga, alhier van St. Petersburg aangekomen, is naar Hull vertrokken en het galjootschip JONGE GERRIT, kapt. Hazewinkel, eveneens alhier van St. Petersburg aangekomen, is naar Londen vertrokken, daar zij beide alhier geen tegenorders vonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyburg, 12 augustus. Volgens telegrafisch bericht, is het schip JULIE, kapt. Klein (opm: buitenlander), van St. Petersburg, met een lading rogge en gerst naar Riga bestemd, bij Stammen gestrand en wrak geworden. Een gedeelte der rogge is gered en in Frederikshamn opgeslagen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij.
Ware er niet een debet-saldo op de winst- en verliesrekening van 1866 te vereffenen geweest (ten bedrage van NLG 133.369,40), dan zouden de directeuren, blijkens het door hen aangeboden verslag in de algemene vergadering, op 27 en 28 mei j.l. te ’s Gravenhage gehouden, reeds toen geadviseerd hebben tot het uitkeren van een behoorlijk dividend. Over 1867 toch wijzen de werkzaamheden een bevredigend resultaat aan van NLG 92.535,30 in het voordeel der winst- en verliesrekening. Op grond der bemoedigende berichten, welke zij sedert 10 januari ontvangen hadden, vertrouwen directeuren, dat zij in november e.k. de uitkering zouden kunnen voorstellen van een tussendividend, eindigende 30 juni 1868. Gedurende het jaar 1867 hebben de directeuren geen beloning ontvangen. De dienst in Indië was verricht tot tevredenheid van het gouvernement en van het publiek. De vloot der Maatschappij, vermeerderd met het stoomschip VICE-ADMIRAAL FABIUS, bestaat thans uit twaalf bodems. Er zijn overeenkomsten gemaakt met de P. & O. Company, om passagiers, goederen en pakjes voor Batavia rechtstreeks over te voeren, en de directeuren zijn van mening, dat, indien de daarbij aangeboden wordende faciliteiten meer bekend worden, het vervoer van belang zal zijn.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op donderdag, den 20 dezer des morgens ten 10 ure, zullen de ondergetekenden voor hun commissiehuis voor rekening van belanghebbenden publiek verkopen het wrak van het Nederlands barkschip MARIA VERONICA (opm: zie JB 150868), laatst gevoerd door kapt. J.J. Schol, groot 392 gemeten lasten, met deszelfs tuig, inventaris en de zich daarin bevindende lading, bestaande uit circa 719 staven en bossen ijzer, 848 platen ijzer, 60 kisten rood bladkoper,10 ijzeren geldkisten, 20 oxhoofden azijn, 50 vaten teer, 4 kisten papier, 200 vaatjes spijkers, circa 800 colli diverse goederen, waaronder 520 vaatjes loodwit, 67 rollen lood, 12 stukken pokhout, 18 kisten huidpapier, 26 balen bruinwerk, 19 kisten pantalons, 24 kisten spreien, 19 kisten sarongs, en circa 900 colli manufacturen, waaronder 242 kisten madapollams, 8 kisten en 6 pakken molton dekens, 9 kisten ruwe drills, 29 kisten ruwe calicots, 89 kisten rood katoen, 28 kisten slendangs, 4 kisten kaïns, 3 kisten sarongs, 32 kisten gedrukt katoen en 10 kisten kousen, zoals hetzelve is liggende of niet liggende op de Noordzijde van het middelrif van Boompjes-Eiland (bij Indramaijoe).
Van Slooten, Morgan & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de MARIA VERONICA deelt een welwillende hand ons het volgende mede:
Genoemd vaartuig is in de avond van 9 dezer, op zijn reis van hier naar Soerabaya, op de noordzijde van het middenrif van Boompjes-eiland gestrand. Het schip is gebroken, doch ligt overigens nog in zijn geheel over bakboordszijde tot de hutten in het water, op 3½ vadem diepte en is nog in het bezit van het volle tuig, alsmede van het grootste gedeelte van de inventaris, benevens de aan boord gebleven lading. Het bericht omtrent het uitplunderen van het schip is alzo geheel onjuist. Per stoomschip SUNDA, dat ter assistentie is gezonden, zijn ongeveer 50 koijangs gered, waaronder circa 50 kisten droge lading.


Datum: 20 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 12 augustus. Het schip JOSEPH, kapt. Klein (opm: buitenlander), van Triëst naar Rio-Janeiro bestemd, is de 9e dezer alhier met enige schade binnengelopen, ’t welk het bekomen heeft door aanvaring.


Datum: 21 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 19 augustus. Heden namiddag is met bijzonder gunstig gevolg alhier te water gelaten het barkschip RIGA, groot 260 lasten, gebouwd op de werf De Volharding van de heren Den Bouwmeester, Borsius en Van der Leije. Dit schip zal gevoerd worden door kapt. P. Tobiassen en is bestemd tot het aanvoeren van hout uit Noorwegen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van het snelvarend stoomjacht STAD SNEEK.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot ontbinding der Lemster Stoomboot Reederij besloten zijnde, wordt door directeuren bekend gemaakt, dat het uitmuntende, van een perfecte machine van 70 paardekrachten voorziene stoomschip STAD SNEEK, in 1859 gebouwd aan de werf van de Heren D. Christie en Zoon, te Schoonderloo, lang tussen de loodlijn 40,87 Nederlandse ellen, grootste breedte 5,063 Nederlandse ellen, holte onder dek 2,44 Nederlandse ellen, met al de rechten en eigendommen daaraan verbonden, uit de hand te koop wordt aangeboden.
Gegadigden vervoegen zich vóór 1 september bij de president-directeur, de Heer B. Wouters, te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop voor een civiele prijs een voor 2 jaren veel vertimmerde tjalk, Haagsvaarder, met complete inventaris, groot volgens meting 49 ton; leggende en te bevragen, met franco brieven, bij J.J. Hulshoff te Balk.


Datum: 22 augustus 1868


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 29 augustus 1868, des avonds te 6 uur, ten huize van de kastelein Drewes te Oude Pekela, zal publiek à contant worden verkocht het snelzeilend gezinkt schoener-galjootschip, genaamd WENDELINA JACOBA, groot 131 tonnen, thans liggende te Antwerpen; zijnde van Buenos Aires met een lading wol binnengekomen, laatstelijk bevaren door de kapt. K.G. Nanning. Het schip is gebouwd in 1858 en gezinkt in 1866. Nadere inlichtingen te bekomen bij de heer boekhouder W.W. Pott, te Oude Pekela, en ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 21 augustus. Volgens ontvangen telegram is het hier te huis behorend kofschip (opm: galjoot) JONGE ALBERT, kapt. H.M. Kwint, op reis van Newcastle naar Petersburg, bij Gothland gezonken, doch het volk is met de boot behouden geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 21 augustus. Kapt. J.D. Flik, voerende de schoener GEERDINA, gisteren hier van Archangel gearriveerd, rapporteert sedert zijn vertrek van Archangel voortdurend met contrariewind en hevige stormen en met onophoudelijke regen te hebben moeten kampen. Op 17 juni brak door de zware stortzeeën de kluiverboom en sloeg het gehele voortuig over boord, waardoor hij genoodzaakt werd gedurende vier etmalen voor de ondermasten te moeten kruisen om de schade zo goed mogelijk te herstellen.


Datum: 23 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 juli. Vrachten. De volgende Nederlandse schepen werden opgenomen:
Voor Nederland alleen door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij bij hare eerste inschrijving de DIANA tot NLG 84,90, CELEBES tot NLG 83,90 en MARIA tot NLG 85,50 voor koffij en suiker. De WILHELMINA, 713 tons, werd tot $ 7.500,- in eens via Singapore naar Amoy opgenomen.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen JOHANNA MARIA, COPERNICUS, MARIA VERONICA en PASOEROEANG, die op de volgende inschrijving der Factorij wachten.


Datum: 24 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 augustus. Heden is hier ter rede aangekomen Zr.Ms. raderstoomschip De VALK, commandant kapt.-luit. ter zee Koopman, tot het afhalen van Zr.Ms. stoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN om aan het Nieuwe Diep verder afgetimmerd te worden. Na het vertrek van dien bodem zal het marine-etablissement, dat op kleine uitzondering na geheel ontruimd is, gesloten worden.


Datum: 25 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 augustus. Volgens telegrafisch bericht van het Nieuwdiep was op Texel zonder volk gestrand de te Yarmouth te huis behorende Engelse schoener STAG, beladen met zout, cement enz.


Datum: 26 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als last hebbende van hunne meester op dinsdag 8 september 1868, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 No. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast fregatschip PIETER, kapt. H. Hoogerwerff, lang 40 el 30 duim, wijd 7 el 54 duim, hol 5 el 54 duim, en alzo groot 748 tonnen of 395 lasten, zo als hetzelve is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk geveild worden een chronometer van Ch. Frodsham, No. 2990.
Nadere informatiën te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 25 augustus. Volgens brief van kapt. C.A. Trappen, voerende het Nederlands barkschip AZIA, den 3 juli van Amsterdam te Batavia gearriveerd, had hij den 13 juni op 34º ZB 97º OL. een hevige orkaan doorgestaan, waardoor hij belangrijke schade aan schip en tuig bekwam, en bezaansmast en groot mars-ra braken, verschansingen en stutten werden gedeeltelijk weggeslagen en verschillende zeilen gingen verloren. Daar er hevige stortzeeën overgekomen waren, was de kapitein bevreesd voor schade aan de lading. Na ontlossing der goederen, zoude ’t schip naar Onrust verzeilen, om de geleden schade re repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 25 augustus. Den 22 dezer is van Veere naar zee gezeild de Zweedse brik ALBERDINA, kapt. Olsen, van Middelburg in ballast, via Newcastle naar Kopenhagen,
en den 23 aldaar binnengekomen de Nederlandse schoener NERVA, kapt. P.K. Gnodde, van Riga met hout, bestemd naar Middelburg, en de Pruissische schoener LAURA, kapt. Jancke, komende van Rügenwalde met spoorweghout, bestemd naar Gent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 augustus. Het Nederlands schip (opm: galjoot) NACHIENA LAMMECHIENA, kapt. B.J. Rijnberg, van St. Petersburg met haver naar Londen, is, volgens telegram uit Harwich, van gisteren, aldaar met verlies van boegspriet en met meer andere schade binnengebracht, hebbende op de banken gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich 23 augustus. Het galjootschip NACHIENA ANNECHIENA (opm: NACHIENA LAMMECHIENA), kapt. Rijnberg, van St. Petersburg met een lading haver naar Strood bestemd, gisteren avond gedurende de heersende storm op de hoogte van Middle Light ten anker gaande, geraakte later voor beide ankers en ketting op drift, dreef bij Clacton Beach op strand, doch is door assistentie weder vlot gekomen en liep op de modder in de haven op strand, lek, met verlies van de boegspriet, stengen en gescheurd marszeil.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 augustus. Het schoenerschip (opm: galjoot) DE ZWALUW, kapt. P.E. Spithorst, van Newcastle naar St. Petersburg bestemd, geladen met steenkolen, is den 19 dezer op de hoogte van de Lappen op strand geraakt, doch is door het stoomschip HORATIO onbeschadigd afgesleept.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De resident van Batavia brengt bij deze ter kennisse van het publiek, dat de stomer TJILIWONG wegens een defect aan de ketel vanaf heden niet kan varen en tot nadere kennisgave buiten dienst is gesteld.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Het stoomschip DE HOOP zal de 3e september van hier (opm: Batavia) naar Singapore vertrekken. Informatiën bij de agent C.D. Pöttger. (opm: zie advertentie JB 080868; verkoop is mogelijk niet doorgegaan)


Datum: 27 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 augustus. Berichten uit Hongkong d.d. 30 april l.l. melden, dat op die dag het schip MARIE THERESE met 250 immigranten (247 mannen en 3 vrouwen) naar hier is vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. N. van Hasselt, notaris te Groningen, zal op maandag de 7e september 1868, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein H. Piel aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht een tjalkschip, genaamd de VROUW LUCRETIA, groot volgens meetbrief 99 tonnen, gebouwd in 1855 op de werf van de scheepsbouwer F. van der Werf te Groningen, thans zittende op de werf van de scheepsbouwer Bosman, buiten de Kranepoort te Groningen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, in eigendom toebehorende aan H.T. Oldenburg en kinderen.
Te aanvaarden acht dagen na de verkoop. Te bezien op de verkoopdag van 10 - 12 uur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 26 augustus. De beurtschipper Meijer, van Amsterdam op hier, rapporteert l.l. maandag te zijn gezeild langs het wrak van een schip op het Friese wad, bij het zogenaamde Vlintegat, ’t welk volgens later ingewonnen berichten blijkt te zijn verongelukt het met bark (boomschors) beladen tjalkschip GEZINA (opm: binnenvaarder), van de weduwe Es, uit het Oldambt. De vrouw met 5 kinderen zijn daarbij omgekomen, doch de stuurman en matroos gered. (opm: zie LC 280868 en 180968)


Datum: 28 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 augustus. Zr.Ms. stoomschip DE VALK, sedert enige dagen alhier ter rede, is heden, nadat de storm die gedurende twee dagen uit het zuidwesten woei, heeft opgehouden, met het voor dien overtocht gereed gemaakte stoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN naar het Nieuwediep vertrokken. Met dien bodem zijn weder enige huisgezinnen scheep gegaan, die van het marine-etablissement van hier derwaarts zijn overgeplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 augustus. Kapt. J. Timmermans, met het stoomschip LEVANT van Gothenburg te Hellevoetsluis gearriveerd, heeft gered en aldaar aangebracht de equipage, bestaande uit 8 personen, van het Noorse brikschip REVANCHE, kapt. Haraldsen, van Londen naar de Oostzee bestemd, welk schip maandag l.l. gezonken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 augustus. Aangaande de op Texel gestrande schoener STAG wordt van daar van den 25 dezer gemeld, dat die in het midden gebroken was en vol water zat; van de inventaris waren briksboom, gaffel, bezaanzeil en enig touwwerk aangebracht; de lading bestond uit vaten en zakken cement, de laatsten gemerkt: “Burham and Comp.”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 25 augustus. Zr.Ms. ijzeren ramtorenschip de BUFFEL, van Nieuwediep naar Liverpool bestemd, is alhier binnengelopen wegens gebrek aan steenkolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 25 augustus. Het tjalkschip DREI GEBRÜDER, kapt. Prahm, van Leer met een lading pannen naar Hamburg bestemd, werd den 23 dezer, des morgens, niet ver van Wangerooge af, door een Nederlands kofschip aangezeild en later door de manschappen verlaten, die deze middag alhier landden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 26 augustus. Heden zijn alhier binnengelopen wegens noodweer de tjalkschepen REINA, kapt. Kruisinga, en TRIENTJE MEIJER, kapt. Tonkens, beiden van Harlingen naar Rendsburg bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 25 augustus. Volgens telegrafisch bericht is het schip CONCORDIA, kapt. Johannesen (opm: buitenlander), bij Market, op de hoogte van Understen, gestrand. Er is een stoomboot uitgezonden tot assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Het Nederlands schip (opm: schoener) TWEE CORNELISSEN, kapt. B.A. Potjer, van Archangel met lijnzaad naar Schiedam bestemd, is volgens telegram van Vlieland, gisteren aldaar lek en met verlies van een gedeelte van het tuig binnengelopen en naar Harlingen opgesleept, alwaar het volgens bericht van dien avond, binnengesleept was (opm: zie echter NRC 290868).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 27 augustus. Zondag namiddag j.l. (opm: 23 augustus) is in het Vischbuurtstergat voor de Wierumerkust gestrand het tjalkschip GEZINA, komende van IJmedam bij Stavoren en bestemd naar Emden, geladen met 357 balen gemalen schors (opm: zie PGC 270868). Bij de poging der schepelingen, om met de boot de op enige afstand liggende Wierumer vissersaken te bereiken, sloeg de boot om met het ongelukkig gevolg, dat de eigenares van het schip, genaamd Johanna Koop, weduwe J. Hesse, van Nieuweschans, en vijf nog minderjarige kinderen zijn verdronken. De schipper en zijn stuurman zijn, na een bange nacht, de volgende morgen gered door Wierumer visserlieden. Het lijk van de vrouw is alleen teruggevonden. Van de lading is een gedeelte van de bovenlast, te samen 89 balen, geborgen. Ook de tuigage is aan wal gebracht.


Datum: 29 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 augustus. In de Blaauwe Slenk ligt het schip de TWEE CORNELISSEN, van Archangel bestemd naar Schiedam, dat door behulp van een Engels visserssloep het Vlie is binnengekomen, met verlies van bovenzeilen en gebroken mast. Om hier binnen te kunnen komen en te repareren moet het daar eerst lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 28 augustus. Gisteren zijn aan de scheepstimmerwerf van de Nederlandsche Maatschappij de Toekomst tot Exploitatie van Zeevissscherijen alhier, onder directie van de heer A.E. Maas, de kielen opgehaald van twee te bouwen loggerschepen, welke de namen zullen erlangen van CLARA en JOHANNA THEODORA, bestemd zijn voor de haring- en kabeljauwvisserij, zullen varen voor rekening van opgemelde maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 augustus. Het Nederlands schip de TIJD, kapt. Berkelbach (opm: schoener, kapt. J.W. Merkelbach), van Archangel herwaarts, is in de Noordzee gezonken. Het volk is gered en te Brevig aangebracht (opm: zie LC 040968).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 augustus. Het schip ELLEN HIGHFIELD, kapt. Boyes, van Newcastle met steenkolen naar Middelburg, is bij Schoorl gestrand, Twee man zijn daarbij omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 26 augustus. Het Nederlands schip (opm: brik) FRITHJOFNA, kapt. F.J.C. ten Dam Ham, van Grimsby naar Carthagena bestemd, is heden alhier met gebroken fokkera binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 27 augustus. Heden voormiddag is alhier binnengelopen het Hollandse kofschip (opm: galjoot) ANTJE, kapt. W.H. Scholtens, van Bremerhaven naar Stettin bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 augustus. Het Nederlandse galjootschip JANNA MEIJER, kapt. Datema, is heden, na volbrachte reparatie, naar St. Petersburg vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 augustus. Aangekomen schepen: ANNA DIGNA (opm: kapt. J.G. Lucas); EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. Gaaff; JULIE, kapt. Cherpion; OUDERKERK AAN DE AMSTEL, kapt. Dingemans; SOERABAIJA PACKET, kapt. Olivier; WAALSTROOM, kapt. Drijver.
Vertrokken schepen: GOEDE VERWACHTING, kapt. Hillenius; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, ten verzoeke zijner principalen, op donderdag 10 september 1868, des avonds te 7 uur, ten huize van de Logementhouder J. Doewes, te Veendam, publiek te veilen, en bij gereed geld te verkopen het in 1864 te Veendam nieuw uitgehaald en tot dusver onder Nederlandse vlag door kapt. J.J. de Boer bevaren schoener-brikschip, genaamd CATHARINA, groot 169 tonnen, geclassificeerd Bureau Veritas 3.3.1.1, met alle opgoederen en toebehoren, zo als hetzelve thans te Antwerpen is liggende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

AH 29-08-1868 GRONINGEN, 22 Aug.Het Nederll schip JONGE ALBERT, kapt. H. M. Kwint, v. Neweastle n. Petersburg, is op de hoogte van Gothland gezonken; het volk gered.


Datum: 30 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Notaris J.F. van Goch, te Bergen op Zoom, zal voor zijn principalen, op zaterdag 19 september 1868, des middags ten 12 ure, in het Koffijhuis De Draak, bij de heer J.B. Trimbos aldaar, verkopen een schroefstoomboot, genaamd BERGEN OP ZOOM, lang 18,48 el, wijd 3,61 el, hol 1,71 el, mitsdien groot 91 scheepstonnen, gebrand 177 Breda 1866, varende in de beurt tussen Bergen op Zoom en Rotterdam, met derzelver staand en lopend want en verdere inventaris, liggende in de haven te Bergen op Zoom.
Nadere informatiën in persoon of met franco brieven ten kantore van gemelde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 augustus. Het Nederlandse schip (opm: schoener brik) VERWISSELING, kapt. J. Munnix, van Vera Cruz (opm: Mexico) naar Laguna de Terminos, is op die reis verongelukt. Het volk is gered, enige goederen zijn geborgen.
Vera Cruz, 1 augustus. Het Nederlandse brikschip VERWISSELING, kapt. Munnix, is op de reis naar Laguna, alwaar het een lading naar Italië zoude innemen, in de nacht van den 24 op 25 juli verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 29 augustus. Het Nederlands barkschip NOORDSTER, kapt. P. Tobiassen, is j.l. woensdag te Vlissingen in het dok gehaald.
Gisteren is het schip HONIGBIJ, kapt. Van der Valk (opm: fregat, kapt. J. van der Valk Dzn), mede naar binnengehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 27 augustus. Het brikschip ROSITA, dat dicht bij de Nederlandse kust is gezonken, zo als in ons nummer van l.l. dinsdag is vermeld geworden, was in 1854 in Hannover gebouwd, 151 register tons groot en behoorde te Sunderland te huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 14 juli. Het Nederlands schoenerschip ELISABETH, komende van Buenos Ayres, geladen met beenderen en beenderenas, alhier voor enige dagen geleden zeer lek binnengelopen, is weggedreven zonder enige reparatie ondergaan te hebben. Volgens berichten hier uit Maldonado (opm: nabij Montevideo) ontvangen, wordt gemeld, dat de kapitein het schip op strand heeft doen lopen en dat men verwacht dat het totaal weg zal zijn. (opm: zie NRC 050968)


Datum: 31 augustus 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 27 augustus. Heden is alhier binnengelopen het Nederlands galjootschip PETRONELLA, komende van Lissabon om order, en is tevens op het droge gehaald om de bodem schoon te maken.


Datum: 01 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op 15 september 1868, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, te Rotterdam, zal publiek worden verkocht het snelzeilend Nederlands galjootschip MANUS, laatst gevoerd door kapt. J. Fafié, volgens meetbrief lang 21 el, wijd 3 el 50 duim, hol 1 el 77 duim, en alzo groot 58 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën bij de makelaars Montauban van Swijndregt & Van Dam.


Datum: 02 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 augustus. De Engelse brik LYRA, kapt. Strong, met steenkolen van Newcastle naar het Nieuwediep, is, volgens telegrafisch bericht van het Nieuwediep, bij Egmond gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 september. Volgens telegrafisch bericht is het schip (opm: bark) CONSTANTIA, kapt. A.D. Brinkerink, heden van Akyab te Falmouth gearriveerd, om order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Het Nederlands schip (opm: galjoot) VIER NEELTJES, kapt. K.G. Koenes, van Emden met planken naar Londen, is volgens telegram uit Delfzijl van gisteren, met schade aan de voorscheg uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 28 augustus. Het Nederlandse kofschip VERTROUWEN, kapt. A. Koops, van Frederikstad naar Termunterzijl bestemd, is alhier lek binnengelopen. Het schip moet lossen en kielhalen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Landscrona, 29 augustus. Het Nederlandse kofschip CATHARINA, kapt. M.A. Dijkema, van Newcastle met een lading steenkolen op hier bestemd, is gisterenavond niet ver van hier gestrand en heeft zwaar gestoten, doch na lossing van een gedeelte der lading is het nog gisteren gelukt het schip weder af- en zeer lek hier in de haven te brengen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 26 augustus. Gisteren morgen te 11 ure in een prauw-djangollang, gevoerd door de djoeragan (opm: inlandse kapitein) Pa Iksan, te huis behorende te Sidayoe, om de west van de uiterton overstoomd door het Nederlands-Indische stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Ten Noever Bakker. De prauw voornoemd lag ten anker, het weder was helder en de vlag woei in top, zodat het onverklaarbaar is, waarom het stoomschip niet bijtijds van koers veranderde. Men schat de schade op circa NLG 600,- en de billijkheid vordert dat de schuldige die vergoede. De derde stuurman is op het hulpgeschreeuw der opvarenden gekomen met een sloep en heeft ze alle drie van een wisse dood gered. Een hunner, door het rad der stoomboot gekwetst, is naar het Stadsverband (opm: ziekenhuis) gebracht.


Datum: 03 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Volgens telegrafisch bericht van Londen was het schip (opm: schoener) TOBINA HELENA, kapt. J.H. Nagel, van Shields naar Barcelona, te Dover lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremershaven, 30 augustus. Het schip (opm: schoener) HERSTELLING, kapt. J.D. Visser, van Porsgrund naar Amsterdam, is alhier binnengelopen met gebroken roer, verlies van zeilen en andere schade, doch was dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 27 augustus. Kapt. H.B. Kolk, gezagvoerder van het Nederlandse schip (opm: galjoot) GRATITUDE, rapporteert den 24 dezer op 7 mijlen NNW, van Eckholm af een vlot masthout drijvende gezien te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leba, 29 augustus. Het schoenerschip EMANUEL, kapt Hauer (opm: buitenlander), van Sundsvall naar Aberdeen bestemd, geladen met hout, is, nadat het op zee lek geworden is, op de lading drijvende den 25 augustus bij Wittenberg, 4 mijlen ten oosten van Leba gestrand. De equipage heeft zich gered. Het schip is wrak, lading en tuig wordt geborgen.


Datum: 04 september 1868


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 1 september. Volgens ontvangen bericht is het aan de firma Zeilmaker & Co alhier behorende schoenerschip de TIJD, kapt. J.W. Merkelbach, met lijnzaad van Archangel naar Harlingen, op de kust van Noorwegen vergaan, doch zijn al de opvarenden gered (opm: zie NRC 290868).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdagen den 17 september 1868 provisioneel en den 24 dierzelfde maand finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in Het Schippershuis aldaar, verkopen een tjalkschip, groot 49 ton, met deszelfs inventaris, waaronder 2 zware ankers en 20 vadem ketting, bevaren geweest door G.J. de Boer, zoals het in de Stadsgracht te Leeuwarden ter bezichtiging is liggende en op de verkoopdagen voor het huis van Brouwer, bij wien tevens informatie zijn te bekomen, en dadelijk te aanvaarden.


Datum: 05 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 2 september. Volgens nader ontvangen bericht is het Nederlands schoenerschip ELIZABETH, kapt. Weitinga (opm: schoener ELISABETH, kapt. M. Weitenga), komende van Buenos Ayres, met beenderen en beenderas op zee zwaar lek geworden en te Maldonado op strand gezet (opm: zie NRC 300868); de kapitein en equipage zijn gered. Men had zo veel mogelijk van de inventaris geborgen en het schip verkocht voor 700 patagons.
Montevideo, 14 juli. Het Nederlands barkschip ELISABETH, kapt. Weitinga, van Buenos Aires naar Engeland bestemd, is Maldonado lek binnengelopen, en op de bank gelopen. Het schip en de lading zijn daarop verkocht. Later is het schip ogenschijnlijk in een gezonde staat vlot gekomen. (opm: let op verschillend scheepstype en schrijfwijze naam schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 31 augustus. Het schip (opm: schoener) CHRISTINA, kapt. K.C. Kamminga, alhier van Petersburg met een lading vlas aangekomen, heeft heden namiddag geen orders alhier gevonden en is daarop met een goede wind naar Dundee vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 1 september. Het Nederlands schip (opm: kof) LUCAS WILDERVANK, kapt. F.K. Riks, komende van Newcastle, is in de Noordzee gezonken. De equipage is alleen alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 1 september. Het Nederlandse tjalkschip (opm: kof) LEENTJE, kapt. F.G. Rasker, van Dordrecht naar Rügenwalde bestemd, geladen met spoorrails, is hier gisteren aangekomen. Het had zeer zwaar onweder op zee ondervonden en heeft zeer sterke slagzijde, alsmede schade aan het tuig. De kapitein wil beproeven de schade alhier, zonder dat hij zijn lading behoeft te lossen, te repareren, om zijn reis naar Rügenwalde voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 28 augustus. Het schip (opm: kof) VERTROUWEN, kapt. A. Koops, van Fredrikstad naar Termunterzijl bestemd, is alhier lek binnengelopen en zal moeten lossen om te kalefateren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

AH 05-09-1868. AMSTERDAM, 3 Sept. Volgens nader ontvangen berigt is het Nederi. Schoonerschip ELISABETH, kapt. M. Weitenga, komende van Buenos Ayres, met beenderen en beenderen asch op zee zwaar lek geworden en te Maldonado op strand gezet; de kapt. en equipage zijn gered. Men had zooveel mogelijk van de inventaris geborgen en het schip verkocht voor 700 patagons.


Datum: 06 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 juli. Al de heden aan de Factorij bij inschrijving aangeboden schepen zijn aangenomen als volgt:
Voor Amsterdam: PASSAROEANG NLG 92,87, EENSGEZINDHEID NLG 91,25, MARIE VERONICA NLG 92,50; JOHANNES MARTINUS NLG 93,99; COPERNICUS NLG 97,88.
Voor Rotterdam: HOEK VAN HOLLAND NLG 92,88, HELENA EN ANNA NLG 91,97, JOHANNA MARIA NLG 91,72.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nexö op Bornholm, 1 september. Het Nederlands schoener-kofschip HARMONIE, kapt. J.P. Bakker, van St. Petersburg, met een lading lijnzaad naar Rotterdam bestemd, is heden morgen bij Snogebæk gestrand. Na lossing van een gedeelte der lading is het schip afgebracht. Daar het intussen lek is, zal het hier in de haven gebracht om nagezien te worden (opm: zie NRC 080968).


Datum: 07 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 20 juli. De cholera, die wij reeds meenden geweken te zijn, eiste echter gisteren nog een offer en wel ten huize van de heer J.W. Butner, scheepsleverancier in de Werfstraat alhier. Zo wij wel onderricht zijn, is het de heer N. Koens, gezagvoerder van het Nederlands schip L.J. ENTHOVEN, die daaraan bezweken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geestemünde, 1 september. Het schip ALMA EN TONI (opm: geen Nederlandse zeebrief; mogelijk een buitenlander), kapt. De Vries, van Londen naar Koningsbergen bestemd, geladen met oud ijzer, is gisteren op ongeveer 7 mijlen van Helgoland af gezonken. De equipage is alhier door een vissloep aan land gezet.


Datum: 08 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 september. Volgens brief uit Elseneur d.d. 4 dezer was het Nederlandse schip HARMONIE, kapt. Bakker, gemeld als te Bornholm verongelukt, weder vlot geraakt. Het zou vermoedelijk naar Nexø worden gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Attentie. De directie der Sliedrechtsche Sleepstoomboot-Maatschappij geeft bij deze kennis, dat haar kantoor alhier vanaf heden is verplaatst van de Leuvenbrug naar de Kuipershaven, letter B 285.
Dordrecht, 7 september 1868.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 september. Het schip (opm: kof) ALIDA HENDRIKA, kapt. J.W. Nieuwenhuis, van Charlestown naar Petersburg, is hier gisteren avond met gebroken fokkemast binnengelopen.


Datum: 09 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 september. Heden morgen is op het etablissement der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met goed gevolg te water gelaten een ijzeren werkvaartuig ten dienst van de directie der marine te Amsterdam voor eigen gebruik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 8 september:
-          Het fregatschip PIETER, kapt. H. Hoogerwerff, groot 748 tonnen of 395 lasten: om NLG 21.100 verkocht.
-          Een chronometer van Ch. Frodsham, no. 2990: om NLG 185 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 september. Volgens particulier ontvangen telegrafisch bericht d.d. Point de Galle 5 september is het schip MARIA VERONICA, kapt. Schol, in de nabijheid der Boompjes-eilanden verongelukt, De opvarenden zijn allen gered. Het wrak is voor NLG 8.000,- verkocht. (Volgens brief van de gezagvoerder, d.d. Batavia 27 juli, dacht hij in het laatst dier maand van Batavia naar Soerabaija te verzeilen.) (opm: zie JB 150868 en JB 190868)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 september. Volgens alhier ontvangen telegram, was het Nederlands schip JUPITER, kapt. Kiewit (opm: fregat, kapt. P.H. Kievit), van Batavia herwaarts, heden ochtend ten 9 uur bij Plymouth zeilende. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 8 september. Volgens bericht van de gezagvoerder F. Nepperus Fz, voerende het schip BARON VAN HEEMSTRA, was hij 18 juli l.l. te Probolingo gearriveerd om het restant zijner lading in te nemen en alsdan de retourreis naar Nederland aan te vangen. Schip en equipage waren in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Mawes, 6 september. Het Nederlands schip (opm: schoener) MARIA HELENA, kapt. J.O. Hoeksema, van Girgenti naar Harburg bestemd, gisteren alhier binnengelopen, is op het droge gehaald om de bodem schoon te laten maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 18 juli. Het Nederlands schip (opm: fregat) JOHANNES ANTHONIUS, kapt. A. van der Voogd van Straten, dat alhier den 1 dezer van Batavia is aangekomen, heeft een zware storm ondervonden, waardoor de stuurboordsverschansingen werden weggeslagen, watervaten over boord sloegen en de deknaden sprongen.


Datum: 10 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de beide volgende schepen ter bevrachting aangenomen:
van Newcastle naar Yokohama het schip JACOBA, kapt. J.R. Rijken, voor ca. 600 tons, en
van Cardiff naar Yokohama het schip EMILIE, kapt. A.A. Joha, voor ca. 550 tons.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Bij beschikking van de minister van binnenlandse zaken is de vergunning voor een stoombootdienst tot vervoer van goederen en vee tussen Leeuwarden, Amsterdam en Rotterdam en het slepen van schepen op sommige wateren in de provinciën Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland, vroeger verleend aan Y. van der Meulen c.s. te Leeuwarden, overgeschreven ten name van E. en S. en C. St. Martin & Cie te Rotterdam, met vergunning, om die dienst uit te breiden tot Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Volgens telegrafisch bericht uit Kurachee (opm: Karachi), d.d. 8 dezer, is het Nederlands barkschip HOLLANDS TROUW, kapt. K.J. Brauer, van Shields met een lading steenkolen naar Batavia bestemd, den 26 juli op zee verbrand, Tien man der equipage zijn daarbij omgekomen (opm: zie NRC 071068, 101068 en 221168).
Bovengenoemd schip is 1 juli op 17º ZB. 35º WL gepraaid geworden door het schip ALBERT WILLIAM, kapt. Walker, van Pichidangue en nu te Liverpool binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Volgens telegrafisch bericht is het fregatschip VOORUIT, kapt. Logger, van Java naar Rotterdam bestemd, den 9 dezer wegens tegenwind te Plymouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Volgens telegram van Newhaven, dato heden, was het schip (opm: bark) MINA, kapt. B.A.T. van Bruggen, van Batavia naar Schiedam bestemd, te Seaford Bevezier (opm: Beachy Head) wegens tegenwind geankerd. Alles wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 augustus. Aangekomen schepen: ANTJE, kapt. P. v.d. Hoog; BROUWERSHAVEN, kapt. Huijzer; CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. G.G.A. Wielema; GUURTJE EN MARIA, kapt. Flenz Jz, MARIA CATHARINA, .... (opm: A. Blom); STAD DOKKUM, kapt. Timmerman; STAD MIDDELBURG, kapt. Ouwehand; SAILOR PRINCE, kapt. W. v.d. Valk.
Vertrokken schepen: BARON VAN HEEMSTRA, kapt. Nepperus; BALTIMORE, kapt. De Wijn; MAARTEN VAN ROSSUM, kapt. Laseur; MENTOR, kapt. Butenuth; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Kramers; NOACH, kapt. Looijen; PATRIARCH SAMHIRI, kapt. Lion; SENIOR, kapt. Bakker.


Datum: 11 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 september. Bij gunstige gelegenheid zal Zr.Ms. stoomschip DJAMBI de 21e dezer naar Japan vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Deurwaarder J.J. van Akkeren te Sneek zal op dinsdag 22 september 1868, ’s namiddags 4 uur, ten huize van Willem Hoekstra op de Nieuwe Zijl, onder Oosthem, provisioneel veilen een wel onderhouden overdekt kofscheepje, groot 12 ton, als potschip gebruikt, en een zo goed als nieuwe boot.


Datum: 12 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 september. Het koopvaardijschip SUNDA (opm: fregat, recente aankoop ex-ROYAL ARCH, afm. 65,90 x 12,60 x 7,56 m.) wordt hier in het droge dok gekoperd, omdat dit schip te lang is om elders te sleephellingen of te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 september. Het barkschip PROTEUS, kapt. J.H. Zeven, van Sundsvall met een lading hout naar Holland bestemd, ’t welk gisteren deze rede passeerde, doch des avonds wegens noordwesten wind naar de rede terugkeerde, heeft op de reis in de Oostzee de deklast verloren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 september. Aangenomen voor de overvoer naar Java van een detachement sterk 150 militairen, het barkschip GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. G. de Joode. Embarkement in het Nieuwe Diep 30 dezer.


Datum: 13 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riga, 5 september. Het schoenerschip HELENA, kapt. Groenwoldt (opm: buitenlander), komende van Helsingfors met een lading ijzer, is gestrand. De equipage is gered en ook de lading zal naar alle waarschijnlijkheid gered worden.


Datum: 14 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Macdonnellbaai, 13 juni. Heden is alhier aangekomen van Java het Nederlands schip SPERWER, met 5 man der equipage dood en de eerste en tweede stuurlieden ziek alsmede met verlies van zeilen, kluiverboom enz.


Datum: 15 september 1868


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een galjootschip. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt, op maandag 28 september 1868, des avonds te zes uur, ten huize van de Logementhouder D.W. Drewes, te Oude Pekela, in openlijke veiling te verkopen het in de Nederlanden te huis behorende galjootschip, genaamd MARTHA, groot 64 tonnen, in 1857 nieuw gebouwd, thans liggende in de Noorderhaven bij de Ossemarkt te Groningen, en laatst bevaren door Harm H. Nieboer Junior, met deszelfs staand en lopend wand, volgens de inventaris, die acht dagen voor de verkoop ter lezing zal liggen ten verkoophuize, alsmede ten kantore van de notaris B. Haitzema Viëtor.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, groot 52 ton, lang ongeveer 18,744 (66 voet), wijd ongeveer 4,118 (14¼ voet) en hol 1,562 (5¼ voet); wordende door Fokke Sijtzes Harksma als eigenaar bevaren.
Te bevragen bij G.R. Posthuma, timmerman en aannemer te Gorredijk. Brieven franco.


Datum: 17 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 september. Het Nederlands barkschip H. VINCENTIUS VAN PAULO (opm: kapt. H.J. Nagel), is, volgens telegram van Amerika van gisteren, zonder aanduiding van plaats, lek uit zee teruggekomen. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 14 september. Mr. Robson A.E.O. heeft hedenavond 3¾ pond contrabandtabak aan boord van het schip PALLADIUM, kapt. Stomp, alhier van Dordrecht aangekomen, behorende aan twee man der equipage, en 2 pond contrabandtabak aan boord van de ROBERT, alhier van Hamburg aangekomen en behorende aan een man der equipage, gevonden.


Datum: 18 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 september. Naar wij vernemen zal het ramtorenschip de SCHORPIOEN, hetwelk voor rekening van ons rijk te Toulon gebouwd en daarna afgekeurd is, eerstdaags, na velerlei vertimmeringen te hebben ondergaan, weder een proeftocht doen, en, zo deze goed uitvalt, zal die bodem naar Birkenhead vertrekken om de batterij in te nemen. Voldoet het schip evenwel niet aan de vereisten dan zal weder het achterschip vertimmerd worden. In dit jaar zal dus deze bodem wel niet alhier verwacht kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 22 augustus. Men verzekert, dat de Nederlandse schoener JOSEPHINA, kapt. Prince, van Curaçao naar Puerto Cabello (opm: Venezuela) vertrokken, door het bestuur aldaar aangehouden is.
De Nederlandse schoener ANTONIA, onder bevel van de 2e luit. A. Conradi, is ter bescherming van Nederlandse onderdanen naar Coro en La Vela vertrokken, daar beide havens door revolutionnaire benden werden bedreigd. De kooplieden in die havens waren over die zending zeer voldaan en verzochten de luit. Conradi de tolk hunner gevoelens van erkentelijkheid bij de gouverneur dezer kolonie te zijn voor het zenden van een gewapend detachement.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 september. Het Nederlands schip (opm: galjoot) HERSTELLING, kapt. H.H. Panjer, van Newcastle met steenkolen naar St. Petersburg bestemd, is volgens telegram uit Reval, van gisteren, op Stenskär gestrand en wrak geworden; het volk is gered. (opm: zie NRC 240968)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 september. In de haven van Vlissingen is gekomen de Nederlandse schoener MARIA ADOLFINA, kapt. J.K. le Roy, met steenkolen van Engeland, bestemd voor Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Granton, 15 september. Het schroefstoomschip LOUISE, kapt. J. Goossens, 360 ton groot, van Rotterdam met een algemene lading naar Grangemouth bestemd, geraakte gisteren avond ten half negen ure op een rif of rots ten zuiden van the Oscar Beacon, en bleef aldaar zitten tot dat het vol hoog water was. Er zijn twee lichters van de wal aangenomen om lading aan land te brengen. Indien het weder matig blijft, zal het schip wel vlot komen (opm: zie echter NRC 031068). Op het ogenblik ligt het in een zeer gevaarlijke positie. Het was onder het bevel van de eigen loods, toen het ongeval voorviel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 15 september. Het Nederlands stoomschip URANIA, kapt. A.A. Stamkart, is gisteren alhier van Amsterdam aangekomen, en zette, na lossing van een gedeelte der voor Kiel bestemde lading, en na inname van steenkolen, vee en lading, heden middag de reis naar Dantzig voort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris H.B. Klaasesz te Ternaard zal op zaterdag den 26 september 1868, des namiddags ten 2 ure, ten huize van den kastelein Hagel te Wierum tegen contante betaling presenteren te verkopen de geborgen inventaris van het op de Wierumergronden binnengaats gestrande tjalkschip GEZINA (opm: zie PGC 270868), bestaande hoofdzakelijk in: zeilen, fokken, kluifok, kleden, ankers, kettingen, takels, blokken, touw, want, pompen, watervaten, bomen, haken, kajuitsgereedschappen, kledingstukken enz, alles onbeschadigd, benevens het wrak zelve, met daarop staande mast en stag, en zich daarin bevindende beschadigd lading eiken schors of bark.


Datum: 19 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 september. Het schip MARIA, kapt. Breyman (opm: mogelijk brik MARIA, kapt. C.M. Brijde), van Riga naar Schiedam, is den 15 dezer in het Kattegat met een Engelse brik in aanzeiling geweest en met verlies van de boegspriet ter rede van Elseneur teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 18 september. Heden is alhier gearriveerd het Nederlands barkschip CONSTANTIA, kapt. Brinkerink, van Akyab, alsmede het Nederlands brikschip TASMANIA, kapt. Jonker, van Montevideo, beide naar Antwerpen bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Bo’ness, 17 september. Kapt. Neumann, gezagvoerder van het schip DORA, van Geffle alhier binnen, rapporteert het volgende: Des zaterdags den 12de dezer, ongeveer ten 8 ure in de morgen op 57º28’ NB. en op ongeveer 05ºOL. bespeurde ik op omstreeks vier mijlen lijwaarts van mij een galjoot, ogenschijnlijk een Nederlandse, hebbende een noodvlag in top. De wind woei gelijk een storm en uit het noorden, gepaard gaande met zeer hoge zee. Ik had juist order gegeven om de kluiver neer te halen, daar de middenkleden in stukken waren geslagen. Zodra ik de stormkluiver bij had laten zetten, zette ik koers naar het schip, dat de JACOBA MARGARETHA (opm: buitenlander) was, van Bo’ness naar Christiaansand bestemd, en die morgen ten zes ure lek was gesprongen. Ik vroeg de kapitein, of hij het schip wenste te verlaten, ofschoon ik nauwelijks kon begrijpen, hoe wij in staat konden zijn, om de mensen met zulk een hoge zee te zullen redden. De kapitein zei dat hij zou trachten het schip boven water te houden, doch vroeg mij of ik zo lang bij het schip zou blijven, hetgeen ik beloofde. Mijn schip was verreweg een beter zeilschip dan de galjoot, en was ik des namiddags ten 3 ure, 5 mijlen ten loever van hem. Daarop ging ik weder op het schip af, om te vernemen, wat de kapitein had te zeggen, en antwoordde hij mij dat hij trachten zou, door zeer hard werken, de pompen lens te houden om het schip boven te houden en vroeg mij weder bij hem te blijven tot dat de nacht inviel. Onmiddellijk liet ik het grootzeil neerhalen, liet het dichtreven alsmede in de fok een rif steken, doch niettegenstaande was mijn schip verreweg in de wind op, voor het andere. Het weder was toen nog zeer slecht en de zee zeer hoog. Ongeveer ten 6 ure des namiddags was de galjoot vier mijlen lijwaarts van mij, doch ik zag geen seinen van vlaggen of anderszins, zodat ik oordeelde dat het onnodig was hem weder af te houden. Daarop viel de duisternis in en verloor ik het schip uit het gezicht. Des zondags den 13 was het weder een weinig beter, doch woei het nog zeer hard uit het noordnoordoosten. Des maandags den 14 was het mooi weer en hoopte toen dat het galjootschip goed terecht was gekomen. Het had een volle deklast van sparren, en werkte dientengevolge zeer zwaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 18 september. Den 30 dezer moet in het Nieuwediep aan boord van het naar Batavia bestemde schip GERARD PIETER SERVATIUS, gezagvoerder G. de Joode, overgaan een detachement suppletietroepen, van 150 militairen, waaronder 9 onderofficieren, onder bevel van de majoor der inf. E.R. Goteling Vinnus en het medegeleide van de 1ste luit. der art. J.E. Biljardt en de 2de luit. der inf. W.G. Theunissen, allen van verlof naar Java terugkerende.


Datum: 21 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 augustus. Vrachten. De volgende charters werden gesloten:
Nederlandse schepen FRIESLAND tot NLG 83,50 voor koffij, NLG 85,- voor suiker, NLG 90,- voor huiden in de Oosthoek te laden naar Rotterdam.
Daarna nam de Factorij bij inschrijving op voor Amsterdam de EENSGEZINDHEID tot NLG 91,25, MARIA VERONICA NLG 92,50, PASSOEROEANG NLG 92,87, JOHANNES MARTINUS NLG 93,99, COPERNICUS NLG 97,88
en voor Rotterdam JOHANNA MARIA tot NLG 91,72, HELENA EN ANNA NLG 91,97, HOEK VAN HOLLAND NLG 92,88.
De KAAP HOORN ligt naar Amsterdam in lading en nam suiker tot NLG 91,-, koffij tot NLG 90,- en licht goed tot NLG 110,- aan.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen SOERABAIJA PACKET en OUDERKERK A/D AMSTEL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Poortland (opm: Portland), 18 september. Heden is alhier wegens gebrek aan steenkolen binnengelopen het Nederlands stoomschip RHONE, kapt. W.J. Wilkens, van Gibraltar naar Amsterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 september. Heden voormiddag kwam alhier van Amsterdam aan het Nederlands stoomschip GOUVERNEUR VAN EWIJCK, kapt. Hazewinkel. Het heeft hier steenkolen ingenomen en is des namiddags ten twee ure naar Stettin vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 14 september. Het Nederlands brigantijnschip CORNELIA MARIA, kapt. A.R. Wietsema, van Carloforte naar Antwerpen bestemd, is alhier den 12 dezer binnengelopen; naar men bericht moet het lek zijn.


Datum: 22 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip DJAMBI, onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee J.E. Buys, is in de namiddag van den 21ste dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken, ter opvolging zijner bestemming naar Oost-Indië.
Zr.Ms. ramschip de BUFFEL, onder bevel van de kapitein-luitenant J.A.H. Hugenholtz, aan welke bodem was opgedragen om het voor rekening der Nederlandse regering in Engeland aangebouwde ramschip de STIER herwaarts te geleiden, is in de avond van de 20ste dezer met dat ramschip in het Nieuwe Diep aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 21 september. Zaterdag morgen omstreeks 7 uur werd in de rivier de Noord, een met steen geladen vaartuig uit Meppel, door de van Rotterdam komende Engelse stoomboot LEO in de grond gevaren. De opvarenden, bestaande in man, vrouw, kind en knecht, zijn door de stoomboot gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 september. Het schip (opm: kof) FLECKE JOVWER (V en dan W), kapt. J.E. Mellema, van Riga naar Purmerend, heeft eergisteren in de Sond een anker en eindketting verloren, doch is daarvan weder voorzien geworden.

Flecke Jouwer ( Joure )


Datum: 23 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 september. Volgens bericht van kapt. W.A. Dingemans, voerende het fregatschip OUDERKERK AAN DEN AMSTEL, was hij 6 augustus ter rede van Batavia gearriveerd, na 24 uren op de klip Monnikendam vast gezeten te hebben, van waar hij door de stoomboot VICE PRESIDENT PRINS werd afgebracht. Experts hadden lossing bevolen en dokken te Onrust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 22 september. Volgens particulier bericht, is het schip MARIE THÉRÈSE, kapt. Bonefon, met Chinese immigranten van Hongkong naar Suriname, den 21 augustus bij Braamspunt (rivier Suriname) gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 september. Volgens telegram van Halifax dd. 19 dezer, moet het schip H. VINCENTIUS VAN PAULO, aldaar binnengelopen, lossen om te koperen.


Datum: 24 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 september. Zr.Ms. ramschip de SCHORPIOEN, het laatste der voor rekening van de Nederlandse regering in het buitenland aangebouwde ijzeren gepantserde oorlogsschepen, is dezer dagen te Toulon beproefd. Het is op die proeftocht gebleken, dat het schip aan al de gestelde eisen heeft voldaan, en dat de maatschappij aan welke de aanbouw te Toulon was toevertrouwd de bepalingen van de met haar aangegane overeenkomst geheel is nagekomen. De bevelhebber van de SCHORPIOEN is aangeschreven, om met die bodem naar Nederland te vertrekken en op zijn reis herwaarts te Newcastle (Engeland) het voor dat ramschip bestemde geschut in te nemen.
Zr.Ms. korvet VAN SPEYK, onder bevel van de kapt. ter zee Jhr. J.E.W.F. van Raders, is den 2de augustus j.l. te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 september. Volgens brief uit Reval d.d. 4 dezer was het Nederlandse schip HERSTELLING, kapt. Panjer, van Newcastle naar St. Petersburg bestemd, op Stenskär gestrand, totaal wrak geworden. Assistentie was derwaarts vertrokken om een gedeelte der lading te bergen. (opm: zie NRC 180968)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

North-Queensferry, 20 september. Bij het aanbreken van de dag is het Nederlandse schoenerschip TWEE GEBROEDERS (opm: vermoedelijk de schoenerkof onder kapt. A.W. de Groot), dat in de laatste twee dagen op de hoogte van St. Davids van haar ankers in doorgegaan, zo dicht bij de rotsen van Battery Quarry gedreven, dat de kapitein een noodvlag ter halve mast hoog liet hijsen en dat opgemerkt is geworden door de hoofd-officier van de kustwacht, die met zijn mannen onmiddellijk assistentie verleende om het schip veilig af te brengen en het op de rede van St. Davids goed en wel ten anker te doen gaan, alwaar het bestemd was om een lading steenkolen in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 22 september. Volgens telegrafisch bericht is het schip (opm: galjoot) CORNELIA JANTINA, kapt. H.H. Kwint, van Londen naar Sundswall bestemd, geladen met gerst, alhier verongelukt. Nadere bijzonderheden ontbreken nog (opm: zie NRC 041068).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kobe (Osaka), 20 juli. Van het Nederlands barkschip ARGONAUT (opm: bouwjaar 1859), kapt. J. Visser Ezn, 28 juni uit Yokohama naar alhier vertrokken, heeft men sinds die tijd niets meer vernomen. Er hebben sinds het vertrek van het schip twee typhonen op de oostkust geheerst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 september. Aangekomen schepen EUROPA, kapt. Lupeke; ST. JAN, kapt. Lommerse; JASON, kapt. Rusman; JAVA, kapt. Tuk; KANDANGHAUER, kapt. Zeelt; KOSMOPOLIET, kapt. De Groot; MARIA LOUISA ANTHONETTE (ex JOSEPHA LOUISA), kapt. Muysson; SOPHIE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Klein; WILHELMINA EN CLARA, kapt. Van Herwerden; ELMINA, kapt. .....
Vertrokken schepen: AZIA, kapt. Trappen; ENTHOVEN, kapt. Koens; KORTENAER, kapt. Schuchard; KOSMOPOLIET II, kapt. Bouten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 19 september. Wij vernemen omtrent een te Batavia te huis behorend schip, de SOPHIA LOUISA, gezagvoerder De Bruyn Prince, waarvan men sinds geruime tijd geen naricht had ontvangen, de volgende ijzingwekkende bijzonderheden:
Bedoeld vaartuig dreef handel te Koetey en zou bij wijze van voorschot aanzienlijke uitgaven gedaan hebben ter bekoming van gutta percha (opm: het in de lucht tot een taaie, leerachtige stof verdroogde melksap van verschillende tropische boomsoorten) en andere producten. Na de ontvangst ener belangrijke som, wier inning veel moeite en geduld gekost had, zou het schip op het onverwachts in het noordelijk gedeelte van Straat Macassar overvallen zijn geworden door lieden, die bepaald wisten, dat aan boord klinkende specie aanwezig was. De gezagvoerder werd weldra het slachtoffer hunner hebzucht, terwijl zijn vrouw, op het moordgeschreeuw toegeschoten, met haar kind over boord geworpen werd. Na het sneuvelen van enige goedgezinde matrozen zocht de overige bemanning haar heil in mast en touwwerk. De onverlaten dwongen hen echter met de tromp van het geladen geweer, naar beneden te komen en het schip naar de wal te boegseren. Aldaar zou men van de zijde der strandbewoners tegenwerking hebben ondervonden, uit vrees voor het Nederlandse Gouvernement, zodat men het vaartuig heeft laten zinken. Naar men ons verzekert, zijn de daders van die gruwelijke moord reeds door de welgezinde bevolking uitgeleverd.


Datum: 25 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 september. Aangaande het schip VENETIA, kapt. Thomas (opm: buitenlander), den 14 januari van Samarang naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 23 september. Den 24 augustus is te St. Helena gepasseerd het barkschip WALCHEREN, kapt. G. van der Borden, van Tjilatjap naar deze stad bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 september. Heden zijn alhier van St. Petersburg aangekomen vijf Nederlandse schepen, welke de volgende orders bekomen hebben, als: het galjootschip ENA ELISABETH, kapt. Smit, naar Londen; het galjootschip HENRIETTE, kapt. Meijer, naar Colchester; het schoenerschip VOORUIT, kapt. Hilbrands, is naar Amsterdam gezeild, daar het alhier geen orders vond; het galjootschip ANNA CATHARINA, kapt. Huges, naar de Maas en Schiedam en het galjootschip ANNA, kapt. Douwes naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 18 september. Het schoenerschip GRIETJE, kapt. H.R. Legger, van Stockholm naar Beyruth bestemd, dat alhier den 17 dezer lek is binnengelopen, is op het rif van Anholt op strand geweest. Het is nu bezig te lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in 1864 nieuw gebouwde snik, groot 13 ton.
Te bevragen bij de notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen.


Datum: 26 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 september. Het schip (opm: fregat) ELIZABETH, kapt. IJ. Feenstra, dat den 2 augustus van Amsterdam te Batavia aangekomen is, heeft gedurende een storm op 39º ZB en 35º OL schade bekomen aan het roer en zeilen, enig tuig enz. verloren. Het is dezelfde dag naar Samarang vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 september. Het schip (opm: bark) ONRUST, kapt. D.L.J. Weissenbruch, van Cardiff naar Hongkong bestemd, ’t welk den 31 juli in Straat Sunda is aangekomen, heeft verschansingen enz. verloren, hebbende op 43º ZB en 36º OL zware stormen ondervonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 23 september. Het schip (opm: schoener) BAREND, kapt. E.J. Mulder, van Rio Grande naar Antwerpen bestemd, is op het droge gehaald, om de bodem schoon te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 23 september. Volgens telegrafisch bericht is het schip (opm: smak, bouwjaar 1867) DOUWINA TIMMER, kapt. Sieverling, van hier naar Bremen bestemd, geladen met hout, bij Hela op strand geraakt (opm: zie NRC 270968 en 290968).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 25 september. Volgens een bij ons ontvangen bericht van de hofmeester J.H. Wiersema, in dato Banana 12 augustus, is het barkschip IDA MARIA DE RAATH, kapt. A. Dekker, de 26e mei van Rotterdam naar de zuidwestkust van Afrika vertrokken, de 1e augustus te Banana gearriveerd. Passagiers en equipage waren welvarende.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Vendutie zonder reserve op vrijdag 2 oktober 1868, voor rekening van belanghebbenden, in één der lokalen van ’t Entrepôt aan de Kleine Boom, door Gebrs. Roselje & Co, van de gekoperde Engelse brik VENO, groot 175 tonnen, gebouwd in Noord-Amerika van eikenhout, anno 1864, liggende ter rede Batavia, achter een zwaar anker met 90 vadem ketting, masten, stengen, raas, staand en lopend want, nog 2 ankers en 180 vademen ketting, kombuis, enz, vervolgens de inventaris, bestaande uit: diverse zeilen, touwwerk, kompassen, twee sloepen, etc. etc.
De veiling zal ten 9½ uur precies een aanvang nemen met het schip en daarna de inventaris.
Informatiën bij de agenten Dümmler & Co en de verkopers Gebrs. Roselje & Co.
Het schip en inventaris zijn dagelijks te bezichtigen. (opm: zie JB 091268)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bericht voor de zeevarenden. De Schout-bij-Nacht, commandant der Zeemacht en chef van het Departement der Marine in Nederlands-Indië, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, volgens ontvangen bericht, de Hamburger brik ANTILOPE, gevoerd door A.L. Lundt, is gebleven op ongeveer 106º 40’ OL. van Greenwich en 01º 59’ ZB. Bij het verlaten van het schip door de opvarenden waren nog slechts de toppen der masten zichtbaar. Na een nauwkeurige bekruising van de opgegevene plaats door Zr.Ms. stoomschip REINIER CLAESZEN, werd echter van het wrak, evenmin als van een daar ter plaatse gelegen gevaar, iets bespeurd.


Datum: 27 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 september. Voor de overvoer naar Batavia van een houten stoom-barkas met daarbij behorende machinerie is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij aangenomen het schip BASTIAAN POT, kapt. J.D.P. Zetteler.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als last hebbende van hunne meesters, op dinsdag 6 oktober, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast barkschip HENRIETTE ELISABETH SUSANNA, gevoerd door kapt. A. Meyboom, lang 35 el 50 duim, wijd 5 el 80 duim, hol 4 el 40 duim, en alzo groot 403 tonnen of 213 lasten, zo als hetzelve is liggende aan de scheeptimmerwerf van de heren C. Gips & Zonen te Schiedam.
Nog zal afzonderlijk geveild worden een chronometer.
Nadere informatiën te bekomen bij boven gemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Glasgow, 23 september. Het Nederlands schip (opm: brik) PALMAR, kapt. H. Tiktak, van Jamaica met verfhout naar Liverpool, in januari 1866 als verongelukt gemeld, was op de hoogte van Easdale gezonken. Het is weder boven water gebracht en zal vermoedelijk in de Clyde binnengebracht worden om aldaar te repareren. De lading is onbeschadigd.
[afb]
Easdale, positie 56º17’ NB en 05º39’ WL
Coll Hammerkop, Wikipedia

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 25 september. Heden is alhier binnengelopen het Nederlandse tjalkschip ONRUST, kapt. Slankenberg (opm: kof, kapt. R.B. Slangenberg), van Rotterdam naar Hadersleben bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 september. Het Nederlands schip DOUWINA TIMMER, kapt. Sieverling, van Dantzig naar Bremen, is in de nacht van 19 op 20 dezer bij Hela gestrand (opm: zie NRC 260968), zit zeer gevaarlijk hoog op strand, is vol water gelopen en zal vermoedelijk weg zijn. De lading en inventaris worden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 26 september. Heden is alhier gearriveerd het Nederlands schoenerschip (opm: schoenerbrik) DEPOSITUM, kapt. J.R. Nieveen, van Buenos Aires naar Antwerpen bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 september. Het schip JOHANNA, kapt. Arends (opm: buitenlander), van Dantzig met een lading bonen naar Grangemouth bestemd, is alhier binnengelopen met verstopte pompen en moet nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 18 september. Een gedeelte der lading als 25 vaten, naar alle waarschijnlijkheid inhoudende soda, in een beschadigde staat, 24 slijpstenen en 2.000 vuurvaste metselstenen, zijn gered uit het schip HERSTELLING, kapt. Panjer, van Newcastle naar St. Petersburg bestemd, dat onlangs bij Stoneskär gestrand is (opm: zie NRC 180968).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 19 september. Het schip CORNELIA EN MARIA, kapt. Wietsma, van Carloforte naar Antwerpen bestemd, dat den 12 dezer alhier is binnengelopen, en gemeld werd dat het lek was – bevorens gemeld – is bezig met het lossen der lading.


Datum: 28 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 september. De 24e dezer is met het beste gevolg te water gelaten van de werf van M. van der Kuyl te Slikkerveer het ijzeren schroef-stoomjacht WILLEM III, bestemd om tussen Weesp en Amsterdam te varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 september. Het Nederlandse tjalkschip (opm: kof) de JONGE ROELOF, kapt. R.T. Douwes, van Amsterdam naar Rihe (opm: mogelijk Ribe) bestemd, is alhier met beschadigde takelagie binnengelopen.


Datum: 29 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dantzig, 25 september. Het Nederlandse schip DOUWINA TIMMER, kapt. Sieverling, van hier naar Bremen, bij Hela gestrand, is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, weder afgebracht en alhier lek uit zee teruggekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Waubert de Puiseau in de Lemmer zal op zaterdag den 17 oktober 1868 in het logement het Posthuis, en op zaterdag den 31 dier zelfde maand, in het logement de Wildeman aldaar, telkens des avonds te 7 uur, in het openbaar presenteren te verkopen een zeer net gebouwde, doelmatig ingerichte en voor de binnenvaart volkomen geschikte ijzeren schroefstoomboot, de LEMMER genaamd, en sedert nu meer dan drie jaren met het gunstigst gevolg gebezigd in de geconcessioneerde beurt van de Lemmer op Groningen vice-versa, in verband met de nachtboten op Amsterdam, gebouwd aan de Kinderdijk in 1865, groot 40 ton, lang 15 el 8 palm, wijd 2 el 6 palm 5 duim, hol 1 el 3 palm 6 duim, voorzien van een uitmuntende machine van 12 paardenkrachten, twee nette kajuiten, groot laadruim, kapiteinshut, hofmeestersbuffet en volkslogies, met 2 kleden, anker, ketting, landvasten, haken, bomen, kompas en complete inventaris, zoals dit vaartuig nog wordt bevaren door kapt. W. Geveke, alles met het recht van de daartoe verleende concessie; veertien dagen na de toewijzing vrij te aanvaarden.
Breder bij biljetten omschreven, zullen de veilcondities tien dagen voor de veiling ten kantore van bovengenoemde notaris te vernemen zijn, alwaar ook opgave kan worden verkregen van de opbrengst gedurende de laatste drie jaren.


Datum: 30 september 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 september. La Sentinelle Toulonnaise (opm: een plaatselijke krant) geeft de volgende beschrijving van het ramschip SCHORPIOEN, dat voor rekening der Nederlandse regering op de werven van de Compagnie des Forges et Chantiers de la Méditerranée is gebouwd.
Het schip heeft een lengte van 62,50 bij een breedte van 11,58 ellen (opm: meters); het is 5,80 el hol en heeft een laadruimte van 2.147 ton; de gemiddelde diepgang is 4,725 ellen. Het is voorzien van twee machines, gezamenlijk van 400 (opm: nominale) paardenkracht, afgescheiden van elkander, en welke twee schroeven, elk voorzien van twee bladen, in beweging brengen.
De romp is van dubbel geslagen ijzer; de zijwanden zijn van dubbele bedekking. De pantserplaten der zijwanden zijn 15 duim dik en rusten op een bedekking van djattihout van 25 duim dikte, bevestigd door ijzeren platen en bouten. Het bovendek is bekleed met ijzeren platen van 25 streep dikte, liggende op ribben, welke platen weder bedekt zijn met een laag eikenhout van 15 duim dikte.
Het geschut bestaat uit twee 300-ponders Armstrong’s kanonnen en is geplaatst in een toren, naar het systeem van Coles, bedekt met pantserplaten van 20 duim dikte; aan de schietgaten is het pantser op 28 duim dikte gebracht. Met deze toren kan men manoeuvreren, hetzij door handenarbeid, hetzij met behulp van een kleine machine, welke speciaal daarvoor ter zijde van de toren is aangebracht. De twee masten hebben vierkant tuig. De ondermasten zijn voorzien van ijzeren platen, en de hoofdtouwen, die vervangen zijn door spieren, zijn eveneens van ijzer.
De eerste proeftochten met dit schip hebben geen voldoende resultaten opgeleverd; de gemiddelde vaart was ongeveer een en een halve knoop (opm: mogelijk is bedoeld: minder dan de contracteerde snelheid). Een eerste verandering van schroeven heeft een merkbare verbetering van een halve knoop aangebracht. Ten gevolge van dit eerste succes zijn verder zeer gelukkig geslaagde wijzigingen aangebracht betrekkelijk de schroefstang; het aanvoegen van deze stang aan de wanden van het schip en aan de schroef hebben eindelijk tot een volledig succes geleid ten aanzien van de snelheid der vaart.
Deze proeftochten hebben op 16 dezer plaats gehad op de rede der Hyerische eilanden, in tegenwoordigheid der commissie, welke door het Nederlandse gouvernement daarvoor benoemd is, van de heren Dupuy de Lôme, de staatsraad en de directeur van het materieel aan het departement van marine, en de admiraal van Egypte Fedrigo-Pacha, door zijn gouvernement daartoe afgevaardigd, om de werken na te gaan der drie gepantserde schepen, die tegenwoordig in aanbouw zijn op de werven van de Compagnie de la Seyne. Ondanks een hevige noordoostenwind met een rif in de marszeilen, is de gemiddelde vaart van het schip, berekend naar een basis van omstreeks 7 mijlen, 12,82 knopen geweest. De snelste vaart heeft zich uitgestrekt tot 13,40 knopen. Niemand twijfelt dan ook, of bij stil weder en kalme zee zal de vaart van het schip boven de 13 knopen zijn. Gedurende de gehele proeftocht werkte de machine met 92 slagen zeer volkomen, en alhoewel de gebruikte steenkolen niet van de beste soort waren, bleef de drukking geregeld voortwerken. Na deze verkregen goede resultaten heeft de Nederlandse commissie enige evoluties gemaakt, die volkomen zijn geslaagd; zij heeft o.a. geconstateerd, dat het schip recht stuurde met een enkele machine en zeer goed naar het roer luisterde ondanks de schroef, en dat de wending van het schip zeer kort is en niet meer beloopt dan 6 à 7, ondanks de terugwerkende invloed van de wind en der zee. Bovendien heeft het schip gedurende de reis van Toulon naar Hyères, in weerwil dat er zeer veel deining was, zich gekenmerkt als een goed zeeschip; het slingeren en het stampen zijn nagenoeg onbetekenend en doen verwachten, dat het zich op zee goed zal gedragen, ondanks de weinige hoogte van het bovenschip boven het water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 27 september. Heden zijn alhier binnengelopen de twee volgende Nederlandse schepen, als: het schip (opm: hektjalk) PIETERTJE, kapt. R.P. Kramer, van Harlingen naar Wismar bestemd, en SOPHIA (opm: tjalk), kapt. L.P. Vonk, van Steenwijk naar Flensburg bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 september. Het Nederlands schoenerschip JANTJE WILKENS, kapt. E.R. Hotze, van Rotterdam naar Stockholm bestemd, gisteren alhier gepasseerd, had bij Trindelen, in het Kattegat, een anker verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 september. Het Nederlands schip H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. Nagel, van New York naar Antwerpen bestemd, dat den 15 dezer te Halifax is binnengelopen – bevorens gemeld – om de lading te lossen wegens reparatie, heeft den 6 dezer in de Gulstream (opm: waarschijnlijk wordt de Gulfstream [Golfstroom] bedoeld) verschansingen, kluiverboom enz. verloren, en had 8 voet water in het ruim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 22 september. Het schip HENRY MOORE, kapt. Scale, met een algemene lading van Liverpool naar Bombay bestemd, is dicht bij de kust van Portugal door brand vernield. De equipage heeft het schip in boten verlaten en is dezelfde dag opgenomen geworden en alhier aangebracht door het galjootschip (opm: schoener) JEANNE, kapt. H.G. Kroon, van Newcastle naar Triëst bestemd (opm: zie NRC 011068).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 september. Heden is van hier naar Cheribon vertrokken de Nederlands-Indische bark SAMUEL, kapt. Van der Valk, vroeger genaamd SAILOR PRINCE.


Datum: 01 oktober 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 22 september. Het Nederlandse galjootschip JEANNE, kapt. Kroon, van Newcastle naar Triëst bestemd, is alhier de 20e dezer aangekomen, hebbende aan boord de equipage, 28 man sterk, van het schip HENRY MOORE, kapt. Scale, dat geheel en al door brand vernield is geworden. Het schip geraakte op de 10e dezer, des morgens ten tien ure, op 36º 20’ NB 10º WL, op de hoogte van Kaap St. Vincent in brand. Naar men zegt, moet de brand ontstaan zijn in het achterruim, waaruit plotseling een dikke kolom rook tevoorschijn kwam. Een kwartier uur later was het onmogelijk meer wegens de vlammen in de kajuit te komen. De equipage was niet in staat de zware brand te blussen, en dezelfde dag werd het schip verlaten. De HENRY MOORE was een ijzeren schip van 1.117 ton groot. Het was de 17e dezer uit Liverpool met een algemene lading naar Bombay vertrokken. Een gedeelte van de lading bestond uit cokes en zwavel en te oordelen naar de reuk, welke de eerste uitbarsting van de rook vergezelde, onderstelt men dat de brand ontstaan is door de zwavel. De equipage heeft daarbij al hun goed verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. De Engelse Board of Trade heeft bevolen een gouden horologie aan kapt. Johannes Arnoldus van Winkel, gezagvoerder van het Nederlands barkschip FRANCINA WILLEMINA, van de rederij C. Looyaard & Co, ten geschenke te geven, wegens zijn menslievendheid betoond aan de equipage van het schip BRECHIN CASTLE. Kapt. Van Winkel heeft, op verzoek van de gezagvoerder van de BRECHIN CASTLE, twee dagen bij het Britse schip gelegen, alvorens dat er beslist werd het te verlaten en nam toen de in nood verkerende equipage,17 in getal, aan boord van zijn schip en behandelde het met voorkomendheid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 20e oktober 1868, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands schoener brikschip ZEENYMPH, laatst gevoerd door kapt. F. Schipper, volgens meetbrief lang 29 el 5 duim, wijd 5 el 23 duim, hol 3 el 55 duim en alzo groot 240 ton of 127 lasten, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht: een chronometer van Howhü, no. 252, te bezichtigen aan boord van gemeld schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 september. De tjalkschepen ANNETTE, kapt. Popp, van Amsterdam naar Tonningen en de GESINA, van Amsterdam naar Flensburg bestemd, zijn heden alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 1 september. De 28e juli is te St. Helen’s bank binnengelopen het Nederlandse schip (opm: schoener) DE HANDEL, kapt. D. Westerling, van Schiedam naar alhier bestemd.


Datum: 02 oktober 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 oktober. Het schip ELISABETH BREDIE, kapt. Brodie, met spoorstaven, van Antwerpen naar Kroonstad, is, volgens bericht van Vordingborg van de 29e september, de vorige avond bij Oxby gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 28 september. Het brikschip ALBERTINA (opm: buitenlander), van Gothenburg naar Duinkerken bestemd, is alhier zeer lek binnengelopen, alsmede met verlies van zeilen, tuig, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, A. Roland Holst, W.Y. van Reinouts en P. Reineke, makelaars, presenteren, als lasthebbende van hun principalen, op maandag de 12e oktober 1868, des avonds ten zes ure precies, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen: het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd HOLLAND, gevoerd door kapt. H.P. Grönbeck. Volgens Nederlandse meetbrief lang 39 ellen, wijd 6 ellen 35 duimen, hol 4 ellen 94 duimen en alzo gemeten op 544 tonnen of 287 lasten.
Het voorzegde barkschip ligt aan de werf Het Wapen van Harlingen, Groote Wittenburgerstraat. Nadere informatie bij bovengemelde makelaars of de cargadoors Hoyman en Schuurman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare verkoping in het heren logement te Edam op woensdag de 14e oktober 1868, des avonds ten 7 ure, ten overstaan van de te Edam residerende notaris C.H. Zoutmaat Brugman, van:
-          Een kapitale grote scheepstimmerwerf, genaamd De Goede Verwachting, met woonhuis, schuren, bergplaatsen, gronden, gemetseld fornuis, stoofketel en verdere inventaris, alles staande en liggende te Edam aan het Oorga nabij de Zeeschutsluis, sectie B. nummers 401, 417, 418, 322, 452 en 454 tezamen groot 45 roeden 90 ellen.
-          Een knechtswoning, wagenhuis en erf, mede aldaar tegenover de werf. Sectie B. nummer 405, groot 2 roeden 5 ellen.
De percelen zullen eerst afzonderlijk en daarna gecombineerd geveild en afgeslagen worden. De koper van beide of van het eerste perceel kan, het verlangende, 2/3 gedeelte van de hoofdsom tegen een jaarlijkse rente van 5 pCt. en nader te regelen aflossing, op hetzelve hypothecair gevestigd houden. De aanvaarding kan ten spoedigst bij onderlinge overeenkomst plaats hebben. Informaties in persoon of met franco brieven bij de heer N.T. Teengs, te Edam, of ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 14 augustus. Het schip H. LIDUINA (opm: bark, kapt. A. van Brink) werd te Soerabaija in veiling voor NLG 10.000 verkocht. De inventaris bracht NLG 5.340 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 oktober. De schepen SIRIUS (opm: brik), kapt. W. van Wijngaarden van Rees, en OCEANUS, kapt. Springer (opm: buitenlander), beiden gemeld als te Cadiz gearriveerd, zouden naar Vigo (opm: !) moeten verzeilen, om quarantaine te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 30 september. Volgens ontvangen bericht was het schip (opm: fregat) ZEELANDIA, kapt. J. Botesz, na een voorspoedige reis van Sydney, de 13e augustus in de nabijheid van Pattey (Japara) in de modder vastgeraakt. Men zou trachten, door zich van een gedeelte van de kolenlading te ontdoen, vlot te komen. Het schip zit overigens niet gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 oktober. Gisteren is ter rede van Veere binnengekomen de galjoot (opm: hoeker) DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Persoon, van Newcastle naar Middelburg, met kolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rønne, 27 september. Het schip (opm: kof) NOORDSTER, kapt. J.B. Brouwer, van Riga naar Harlingen bestemd, geladen met hout, is aan de grond gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 27 september. Het schip HELENA, kapt. Broers (opm: buitenlander), van Langesund naar Jengum bestemd en geladen met hout, is de 24e dezer op het eiland Juist gestrand en is opgebroken; de equipage en het grootste gedeelte van de lading is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 september. Het schip (opm: schoener) SAPPEMEER, kapt. Z.K. Rozenberg, van St. Petersburg naar Harlingen bestemd, is heden alhier met gebroken kluiverboom en kraanbalken binnengelopen, alsmede schade aan zeilen en tuig en verlies van een anker en ketting, welke het heeft moeten laten slippen, door dien het aangevaren is, toen het bij Bornholm ten anker lag.


Datum: 03 oktober 1868


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop gevraagd een schip, groot ongeveer 500 ton, geschikt om hout te laden. Adres bij De Grijs te Amsterdam.

Krant:
 NRC -