Inloggen
  Financieel Jaarverslag 2016
 
Balans per 31 december
 
Activa
Liquide middelen
Debiteuren
2016
30.078,79
59,89
30.138,68
2015
27.971,68
153,57
28.125,25

 
Passiva
Eigen Vermogen
Crediteuren
2016
29.146,48
992,20
30.138,68
2015
28.125,25
0,00
28.125,25

 
Staat van Baten en Lasten
 
Inkomsten
Donaties
Bankrente
Overige inkomsten
2016
15.150,00
59,89
70,00
15.279,89
2015
16.600,00
153,57
20,00
16.773,57

 
Uitgaven
Externe vrijwilligers data-entry
Researchkosten
Vergader- en algemene kosten
Jaarverslag
Onderhoud/backup website en database

Exploitatiesaldo
2016
4.209,86
2.680,65
3.703,34
631,91
3.032,34
14.258,66
1.021,23
2015
5.606,05
2.810,57
4.084,81
527,54
2.802,44
15.831,41
942,16


Toelichting Balans en Staat van Baten en LastenALGEMEEN
Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het jaarverslag is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen.

BALANS

Crediteuren
Dit betreft de nog te verrekenen uitgaven met een van onze medewerkers.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gestegen van € 28.125,25 naar € 29.146,48 door toevoeging van het resultaat over 2016


STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Inkomsten
De donaties lagen met € 15.150,00 op een lager niveau dan in 2015 als gevolg van het eindigen van de overeengekomen termijn met enkele begunstigers.

Uitgaven
De totale uitgaven ad € 14.258,66 lagen op een lager niveau dan in 2015, voornamelijk door lagere uitgaven voor vrijwilligersen kopiëren databestanden.