Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1836


Datum: 01 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het schip LA MONTANEZA, kapt. S. de Amiziga, van Amsterdam naar Bilbao, bij Kaap Blanez (opm: Cap Blanc-Nez) gestrand, meldt men van Calais d.d. 26 december (opm: 1835), dat hetzelve afgebracht en aldaar in de haven gekomen is. Het schip had weinig geleden en de lading was geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het bericht van Helvoetsluis, aangaande de stranding van het schip JACOBUS, is gebleken te zijn ongegrond; het is niet de JACOBUS, van Batavia, maar de MARIA (opm: zonder kapiteinsnaam niet te identificeren), van Buenos-Ayres naar Antwerpen bestemd, welke op de Ooster gestrand is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 december. Het schip JOHANNA, kapt. E. Bergman, van Batavia gisteren te Helvoetsluis en heden in deze stad aangekomen, heeft daarmede de vierde reis heen en weer op Batavia afgelegd, waarvan de eerste aanving na de opheffing van het bekende embargo op de 2e juni 1833. Tot die vier reizen zijn dus besteed 30 maanden en 26 dagen, daaronder gerekend de tijd tot laden en lossen; zijnde het schip daarvan op zee geweest 27 maanden en 7 dagen of door elkaar voor elke zeereis, uit en thuis, 6 maanden en 11 dagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Bordeaux, 22 december. ’T JONGE REINTJE. Kapt. R.W. Mellema, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Marseille, 23 december (zeilklaar). CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, naar Amsterdam; ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. J.R. Bossinga, van Bordeaux in Texel binnen, heeft de 14e december, op de hoogte van Wight, aan boord alles wel zijnde, gepraaid het barkschip de HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Amsterdam naar Suriname, en de 15e dito op de hoogte van de Owersbank, in goeden staat zeilende, gezien een kof, koers houdende om de west en toonde vlag van het collegie Zeemanshoop, met No. 347, zijnde die van kapt. S.L. Stellingwerf, voerende de kof JEREMIAS, van Amsterdam naar Marseille.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de GOEDE HOOP, kapt. C.J. Kat, van Hamburg naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, is, bij het uitzeilen van de quarantaine-haven aldaar, aan de grond geraakt, doch zou waarschijnlijk zonder schade weder afgebracht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip SOPHIA, kapt. J.S. Backer, van Newport naar Ostende, is met verlies van ankers, kabels, enz., te Douvres binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesselingh, van Newport naar Amsterdam, is, na op de hoogte van Bevesier (opm: Beachy Head) door aanzeiling de boegspriet verloren en andere schade bekomen te hebben, de 20e december te Littlehampton binnengelopen, hebbende bij het binnenkomen aldaar gestoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Suriname naar Amsterdam, is de 21e december te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ATLAS, kapt. P.M. Falck (opm: buitenlander), met suiker van Rio de Janeiro naar Norrköping, is volgens brief van Gothenburg van de 19e december, bij Calserona (opm: vermoedelijk Karlskrona) geheel verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Memel naar Rotterdam, is de 16e december met overgeworpen lading en verlies van een zwaard te Dantzig binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Reijnders, notaris te Appingedam, zal, op zaterdag de 16e januari 1836 (en niet op de 2 januari), des voormiddags te 10 uren, ten huize van de kastelein H.G. Roelfzema te Delfzijl en ten overstaan van het Vredegerecht, publiek verkopen:
Een behuizinge in de Waterstraat te Delfzijl, Wijk I, no. 167.
Wijders het genoegzaam nieuw Nederlands kofschip de VRIENDSCHAP, groot 88 tonnen, met een volledig en uitmuntend inventaris, liggende bij de werf Concordia, bij Delfzijl.
Een en ander is bewoond of bevaren geweest bij wijlen Jan J. Valom. Informatiën zijn te bekomen bij genoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Albarda te Marrum zal op dinsdag den 12 januari 1836, des avonds ten 6 ure, in de herberg te Blija, verkopen een bijna nieuw en wel onderhouden, overdekt snikschip, liggende te Blija, lang 9 el 80 duim, wijd 1 el 80 duim, hol 1 el 3 duim, en geijkt op 12 ton, ladende 175 mud aardappelen, met zeilen en verdere aanhorigheden, zodanig laatst bij nu wijlen Liebe Pieters Haga als eigenaar is bevaren.


Datum: 02 januari 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Het schip FELIX, kapt. J.J. Cramer, van Libourne naar Rotterdam, is de 22e december te Cowes binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 31 december. MERCURIUS, kapt. J.H. Seepe, naar Batavia; EDAMS WELVAREN, kapt. J.G. Meyer, CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos en WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, alle drie naar Suriname; AREND ELIZA, kapt. L.H. Drayer, naar New-Orleans; CONCORDIA, kapt. J. Kwakenburg, naar Genua; DOLPHYN, kapt. H. Dahlberg, naar St. Ubes; ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, naar St. Ubes en Fernambuck; JONGE SIMON, kapt. M. Lovius, naar Bilbao; DOLPHYN, kapt. A. Sluik, naar Bayonne; MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, en JAN FREERK, kapt. G.A. Smit, beide naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der statuten benoemd, de rekeningen en balans, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen décharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van alle leden zullen liggen ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven, alhier; en verder, dat, ingevolge art. 20 der gemelde statuten, het dividend door directeuren en commissarissen bepaald zijnde op twintig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van de 1ste tot de 9de januari 1836 ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wie de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 30 december 1835.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In onderscheiden dagbladen vond men dezer dagen een optelling van de Belgische huizen en schepen, die ten gevolge der revolutie naar Holland overgekomen zijn. Het Journal d’Anvers antwoordt daarop, dat de eigenaars van die schepen wel in Holland bevrachtingen, waarvoor zij uitsluitend waren gebouwd, moesten gaan zoeken, om de aan die schepen besteedde kapitalen voordeel te doen geven, dat echter de in die optelling begrepen huizen schier zonder uitzondering hun eigenlijke zetel, benevens een aanzienlijk gedeelte van hun handel, in België hebben behouden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Ten Kantore van Blussé en Vriesendorp, kassiers en kooplieden in effecten te Dordrecht, zullen, op de 2de januari 1836 en vervolgens, worden betaald de op 31 december 1835 ter aflossing met 8½ procent premie uitgelote aandelen in de negotiatie der Dordrechtsche Stoombooten, zijnde no. 1, 57, 2, 44, 6, 31, 59 en 50; alsmede de alsdan verschenen interest-coupons en premies, tot gezegde negotiatie behorende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 januari. Ter rede van Batavia lagen de 11e (opm: september?) Zr.Ms. brik SIWA, civiele schoeners ZEEMEEUW en HAGEDIS, schepen NICKERIE, KONINGIN DER NEDERLANDEN, de ZAANSTROOM, JAVAAN en ROSALIE, brikken JOHANNA en ALYDA, en bark JACOBUS.
De 8 is van Batavia gezeild het schip ROTTERDAMS WELVAREN naar Rotterdam; de 9e en 10e de schepen AZIA naar Middelburg, HOLLAND en de HOOP VAN ALBLASSERDAM naar Soerabaya,
Ter rede van Soerabaya lagen 27 augustus Zr.Ms. korvetten HELDIN, AJAX en ZWALUW, brikken MEERMIN en NAUTILUS, schoeners CIRCE en DAPHNE, schepen JOHANNA FREDERIKA, CHARLOTTA, PETRUS, JAVA en JONGE WILHELMINA, en bark ONDERNEMING.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 28 december. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen de JONGE CAROLINE (opm: JEUNE CAROLINE), kapt. F. Jacobsen, van Hull, met stukgoederen; CATHARINA, kapt. Th. Dircks, van Carolinensiel, met garst; JOSEPHINE, kapt. D.A. Cajanus, van New York, met koffie en katoen.
Ook is alhier ter rede gearriveerd de JUFVROUW ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, van Bergen in Noorwegen naar Brussel gedestineerd, met stokvis en traan.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: DIANA, kapt. J. Oestman; CATHARINA MARGARETHA, kapt. M.D. Muhl, beiden naar Hamburg met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 30 december. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JULIANA, kapt. F. Poodts, van Mantanzas, en SCHEEPSBOUWLUST, kapt. C. Goedenraad, van Lissabon. Heden morgen arriveerden uit zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, van Lissabon.
Den 31 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HENDRIKA ELIZABETH, kapt. D. Mierke, van Smirna, en ligt quarantaine op de rede, en KOOPHANDEL, kapt. F. Popke, van Suriname, als bijlegger naar Amsterdam, de loodsboot no. 1 rapporteert gisteren gepraaid te hebben op de hoogte van Goeree in peiling Z.O. diepte 14 vadem water het barkschip ANNA MARIA, bestemd naar Amsterdam, hebbende toen de wind N. met buiende lucht.
Brielle, 30 december. kapt. Baggus is uit de Put op de rede gekomen en naar het kanaal opgezeild.
Den 31 dito. Heden zeilde naar zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken; en arriveerde uit zee: BRITTANIA, kapt. R. Stranack van London.


Datum: 04 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 31 december. Door de Nederlandse bark JACOBUS, van Rotterdam, is de tijding aangebracht, dat bij deszelfs vertrek van Java Zr.Ms. fregat DIANA, gecommandeerd door de officier Johr, met de nodige beschikbare troepen naar Bengkoelen (Sumatra) was gezonden om de maatregelen tot beteugeling van de oproerlingen aldaar te ondersteunen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. De Nederlandse bark JACOBUS, kapt. Lauwrens, naar Rotterdam bestemd, komende van Java, is gisteren, na een reis van 9 maanden, ter rede van Vlissingen aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 januari. BRISEÏS, kapt. J. Jansen, van Smirna.
Uitgezeild:
Texel, 1 januari. VAN SPEYK, kapt. E. Visser, naar Havana; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, naar Londen; AUGUST, kapt. J. Machielsen, naar Rochefort; ANNA, kapt. H. W. Groenhoff, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J. Hanekuyk, notaris te Harlingen, zal op woensdag de 13e januari 1836, des namiddags ten drie ure, in het Heeren logement te Harlingen, publiek verkopen: een welbezeild kofschip, genaamd DE JONGE DIRK, wordende bevaren door kapt. W.H. Mulder, gemeten op 21 el 96 duim lengte, op 4 el 58 duim wijdte en op 2 el 12 duim hol, met zeil, treil, ankers en toebehoren. Zijnde dit vaartuig inmiddels uit de hand te koop en te bevragen ten kantore van de heren Hubert Jans en Comp. en bij opgemelde notaris aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia, zal de 31e januari vertrekken: het nieuwe gekoperd Nederlands fregatschip HENRIETTE EN HENRI, kapt. Klaas Spiegelberg. Passagiers van de wel ingerichte kajuit gebruik wensen te maken, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors De Vries & Comp., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 januari. Men verneemt, dat het Z.M. behaagd heeft aan de Franse visser G. Rousselot, die zich, benevens vijftien onderhebbende manschappen, bij de redding van het scheepsvolk van het in november j.l. nabij Ramsgate gezonken Nederlands koopvaardijschip TITIA, kapt. J.J. Zelling (opm: kof, zie AH 141135), bijzonder loffelijk heeft gedragen, een schadevergoeding van NLG 300,00 wegens bij die gelegenheid geleden verliezen, te verlenen; terwijl daarenboven aan ieder der manschappen, tot beloning van hun menslievend gedrag, een geldelijke beloning van NLG 10,00 benevens een vererend getuigschrift ; aan gemelde visser G. Rousselot is nog bovendien een zilveren gedenkpenning toegewezen, welke van ’s Konings beeltenis is voorzien en een toepasselijk opschrift voert.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 2 januari. SUSANNA MARIA, kapt. G. Spiegelberg, van Suriname; FLORA, kapt. J.H. Tyjen, van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping om contant geld. Op dinsdag de 5e januari 1836, des morgens ten tien ure in het logement Het Veerhuis der Barge, aan het Nieuwediep, van: een grote partij scheepsprovisie, als: spek, vlees, brood, erwten, ingelegde groenten en zuren, sterke drank, enz.; alles door zeewater beschadigd en gelost uit het schip NEERLANDSCH INDIEN (opm: fregat NEERLANDS INDIĒ, gestrand op haar eerste uitreis, zie o.a. AH 141235, maar weer afgebracht; het schip is na reparatie op 20 februari 1836 opnieuw naar Batavia vertrokken), gevoerd bij kapt. J.G. Veening. Liggende deze goederen bij kavelingen in lichters bij de overhaal; daags vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien.


Datum: 05 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schepen die sedert de 1e januari tot de 31e december 1835 in de Maas en Goeree zijn ingekomen en uitgezeild, opgemaakt naar de authentieke zeetijding: 1731 ingekomen en 1725 uitgezeild, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz. langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnen door, langs de Wadden, van Hamburg, Bremen enz., zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken.
In 1834 ingekomen 1888 | In 1834 uitgezeild 1988
In 1835 ingekomen 1731 | In 1835 uitgezeild 1725
---------- | -------------
Dus in 1835 minder ingek. 157 | Dus in 1835 minder uitgez. 263
In het afgelopen jaar 1835 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 114 schepen, waarvan 55 met kolen, hout enz. en met granen van Arendsburg, Greifswald en Rostock, als mede 49 schepen van Keulen, Mainz en andere aan de Rijn en andere aan de Rijn gelegen plaatsen, waarmede en verder van binnen ’s lands zijn aangebracht 16.406 lasten granen, zijnde 5.726 lasten minder dan in 1834.
Gedurende het jaar 1835 zijn van de rede van Maassluis in zee gezeild 448 en binnengekomen 10 schepen, samen 458, behalve de haring- en visschepen; zijnde dus 42 schepen meer uitgezeild en 2 meer binnengekomen dan in het jaar 1834.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname (mede voor passagiers), het nieuw gezinkt Nederlands galjootschip HARMONIE, kapt. G.E. Boer.
Naar New-York, mede voor passagiers, het gezinkt Nederlands galjoot HARMONIE, kapt. C.J. Reus.
Naar Bordeaux, het Nederlands schooner-galjootschip JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes.
Naar Lissabon, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANTINA, kapt. R.J. Schuuring.
Naar Newry, het Nederlands smakschip HERSTELLING, kapt. W.A. Smit.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Baltimore (mede voor passagiers), het Nederlands galjootschip DANIEL & WILCO, kapt. H.F. Klein.
Naar New-York (mede voor passagiers), het Nederlands brikschip AGENORIA, kapt. W.ͫ van der Kolff.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. van Wijk.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ALLETTA, kapt. F.B. Nipperus.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Gepraaid, op 5º NB 22º28’ WL, de Nederlandse schepen WILLEM DE EERSTE, kapt. H. Blatt, de 21e november van Amsterdam naar Batavia en de 23e november, op 7º37’ NB 22º21’ WL, ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. F. Mathysen, van Batavia naar Rotterdam; aan beider boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Het schip DE HARMONIE, kapt. J.H. Henning, van Livorno naar Amsterdam, te Cowes binnen, heeft de 28e december de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 januari. TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, van Havana; VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Londen.
Uitgezeild:
Texel, 3 januari. TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.L. Stegenga, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SUSANNA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, van Suriname met suiker en koffie; JONGE TJERK GIEZEN, kapt. L.T. Sok, van Bayonne met terpentijn-olie, galipot (opm: waarschijnlijk gallipot, kleine ceramische zalfpotjes), colophonium (opm: natuurlijke hars), harst, zoethout en kurk; HERMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux met wijn, azijn, anijs en kurk; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Bordeaux met wijn, honing, amandelen, cacao, brandewijn, pruimen, vruchten op brandewijn, anijszaad en tuinzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 januari. In het afgelopen jaar 1835 zijn van deze stad naar zee gegaan 255 schepen, en aan deze stad aangekomen 214 schepen. Van deze laatsten kwamen er van Batavia, met suiker en koffie, 4; van Groot Brittannië, met steenkolen 72, met klipzout 11, en met aardewerk, ijzer en ballast 6; van Frankrijk, met ruw zout 25, en met wijn 3; van Zweden en Rusland, met teer, ijzer en hennep 8; van Zweden en Noorwegen, met stokvis en traan 20; van Noorwegen en Rusland, met hout 29; van de Kleine Oost (opm: Levant), met zaad en stukgoederen 27; van Spanje, met ruw zout 6; van Noord-Amerika, met stukgoederen 2, en van Pruisen, met buskruit 1. In het vorige jaar 1834 waren van hier naar zee gegaan 279, en uit zee aangekomen 216 schepen.
Gedurende het jaar 1835 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 1.956 schepen, waaronder 55 van Java en Sumatra. In 1834 had het getal der te Amsterdam aangekomen schepen 2.158 bedragen, waaronder 49 van Java.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De Middelburgse stoomboot PRINSES MARIANNE is sedert haar laatste reis op l.l. woensdag, van Willemsdorp terug naar Middelburg, met voorkennis van het stedelijk bestuur dier stad tot nadere aankondiging, buiten de vaart gesteld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 30 december. Alhier zijn ter rede gekomen: JACOBUS, kapt. S. Laurens, van Batavia, met koffie en suiker, naar Rotterdam gedestineerd, en PETRUS, kapt. S.P. Meulenaere, van Bordeaux naar Leuven, met wijn.
Hellevoetsluis, 1 januari. Heden morgen zeilden naar zee: EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen jr., VROUW ANNA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, naar Cadix; VROUW ELIZABETH, kapt. H. den Breems, naar Lissabon; DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker, en ALEXANDER, kapt. E. Weijlde, naar Suriname; HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Odessa; VROUW MARIA, kapt. A.M. Noorbeek en MARY EN HILLEGONDA, kapt. D.A. de Jong, beiden naar Batavia, en FORTUNA, kapt. A. van der Weijde, naar Nantes. kapt. D. Miercke is van de quarantaine ontslagen.
Den 2 dito. Er liggen twee brikken bij de Goeree ten anker, zijnde ELIZA, kapt. H. Peters, en DIANA, kapt. O. Lindeman, beiden van Batavia. De stroom drijft vol ijs.
Den 3 dito. De twee schepen gisteren gemeld, welke bij de Goeree ten anker lagen, zijn na de middag door hulp van ijssloepen alhier op het Kanaal gekomen.
Volgens rapport waren voor de wal, met loodsen aan boord, de schepen RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, van Batavia en de ZEEMEEUW, kapt. Noordhoek, van Lissabon. De stroom drijft vol ijs.
Brielle, 1 januari. Heden morgen zeilde naar zee: BRITTANIA, kapt. R. Stranack, naar London. De rivier is met drijfijs bezet.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: een schoener kof, volgens bericht ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Liverpool, is in bezetting van het ijs en buiten de bank aan de grond geraakt, heeft ijssloepen bij zich tot assistentie. De rivier is vol drijfijs.
Den 3 dito. Kapt. R.H. Bok is gisteren namiddag vlot geraakt en op de haven gekomen.
Maassluis, 1 januari. Heden morgen zeilden naar zee: WILLEMINA, kapt. G. Treus, ZEELUST, kapt. A. Patijn, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer, NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, ALGEMEEN BELANG, kapt. K. Kordia (opm: buitenlander, mogelijk kapt. Cordia), ZEEMANSHOOP, kapt. W. van der Bruggen, allen naar de Noordzee; WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, naar Londonderry; WELVAART, kapt. R.T. Fenninga (opm: T.T. Fenenga), naar Belfast; WILLEMINA, kapt. L. Maasdijk, naar Havre; NEPTUNES, kapt. G. Lamot, en GUTE HOFFNUNG, kapt. P. Gerdes, beiden naar Duinkerken; de vier laatste zijn met het onder zeil gaan aan de grond geraakt en op de haven gekomen; ook is kapt. Albers op de haven gekomen. De stroom drijft vol ijs.
Den 2 dito. De kapiteins Kupper en Jessen zijn gisteren wel in zee gekomen. Gedurende het jaar 1835 zijn voor de rede van Maassluis in zee gezeild 448 schepen en binnengekomen 10 schepen, behalve de haring- en visschepen; zijnde 42 schepen meer uitgevaren en 4 schepen meer binnengekomen dan in 1834.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Hamburg naar Havre, is de 22e december te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW GEBIENA, kapt. P.J. de Fries (opm: smak VROUW GEPBINA, kapt. P.J. de Vries), van Memel naar Amsterdam, is de 21e december, met verlies van een anker en schade aan de lading, in Dantzig binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW HILLEGINA, kapt. F.R. Apveldt, van Memel naar Duinkerken, is de 13e december (opm: 1935) met schade te Memel teruggekomen.


Datum: 06 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 4 januari. SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Suriname.
Havana, vóór 21 november. ANTJE, kapt. K. Welger, van Harlingen.
Bordeaux, 23 december. HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Suriname, 24 oktober. MARIA ANNE, kapt. E.P. Brons, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HERMAN, kapt. G.J. Schulte, van Emden met marmer, blauwe stenen, spijkers, glas, vitriool-olie en manufacturen; per DE JONGE EVERT, kapt. B.J. Wygers, van New York, is nog aangebracht: thee, potasch, mahonie, pokhout, koopmansgoederen, verfwaren en drogerijen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn aangekomen de volgende Nederlandse schepen:
De 28e december het schip MARIA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam vertrokken de 1e september; de 29e december het schip MARIA THERESIA, kapt. F. Jeoffroy (opm: brik MARIE THERÈSE, kapt. F. Joffroy), van Rotterdam de 21e augustus; de 31e december het schip ZAANSTROOM, kapt. H.J. Klein, met een passagier, van Canton vertrokken de 15e december; de 1e januari het schip DIANA, kapt. A. Nannings, van Amsterdam de 15e augustus.


Datum: 07 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse, van Hamburg naar Amsterdam, is, volgens brief van Dorumerzijl (opm: Dornumersiel) van de 23e december, lek en met andere schade door loodsen aldaar binnengebracht; de lading, welke men vreest dat ook beschadigd zal zijn, zou gelost worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. Het schip CATHARINA MARGARETHA, kapt. H.M. Swart (opm: kof, kapt. Hendrikus M. Swart), van Amsterdam naar Petersburg, is, volgens brief van Petersburg van de 22e december, op Hogland (opm: Goglan island of Suursaari; psn 60º03 N 27º00’ O) geheel verongelukt, doch het volk gered en de kapitein bereids te Petersburg aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Kapt. W.K. de Groot, voerende het schip JOHANNA MARIA, meldt van Marseille in dato 26 december, dat hij, na veel slecht weer doorgestaan te hebben, aldaar in 34 dagen van Dordrecht was aangekomen; hij dacht in januari gereed te zullen worden om met een lading stukgoederen naar Rotterdam te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Van Suriname zou de 6e november vertrekken het schip THE REGENT, kapt. A. Allan, naar Rotterdam; de 15e dito het schip SURINAME, kapt. R. van der Mey en de 25e dito het schip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, beide naar Amsterdam. Voorts lagen de 6e dito aldaar nog in lading de schepen ELIZABETH, kapt. J.H. Brandt, LEONIDAS, kapt. C.M. Corbière; JEANNETTE, kapt. J. Bodeman Hz., REMKE, kapt. J.J. Oltmans en CATARINA, kapt. K.M. Hillers, alle vijf mede naar Amsterdam.
Te Veere is de 3e dezer binnengekomen de Nederlandse smak ZORG EN VLIJT, komende van Portcool in Engeland en gedestineerd naar Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 januari. P.S. Bij het ter perse gaan dezer wordt per expresse van Hellevoetsluis bericht, dat aldaar gisteren avond wel is binnengekomen de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Batavia naar deze stad; alsmede, dat ook de RHOON EN PENDRECHT en een Zweeds driemastschip, beiden insgelijks van Batavia, te Hellevoetsluis binnengekomen waren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 januari. In het afgelopen jaar 1835 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 114 schepen, waarvan 55 met kolen, hout enz., en 59 met granen van Arendsburg, Greifswald en Rostock; alsmede 49 schepen van Keulen, Mainz en andere aan de Rijn gelegen plaatsen, waarmede en verder van binnen ’s lands zijn aangebracht 16.406 lasten granen, zijnde 5.726 lasten minder dan in 1834.
In het afgelopen jaar 1835 zijn ter rede van Vlissingen binnengekomen 1.219, en uitgezeild 1.220 schepen, als: 164 naar London, 87 naar Hamburg, 18 naar Havanna, 10 naar New York, 8 naar Rio Janeiro, 12 naar Charlestown, 6 naar Messina, 6 naar Marseille, 2 naar Marenham en Almeria, 2 naar New Orleans en 5 naar Batavia. De meeste ingekomen of uitgevaren schepen waren naar Antwerpen gedestineerd of van daar de Schelde afgekomen; zijnde onder die van en naar London ook begrepen de stoomboten, welke geregeld de beurt op Antwerpen waarnemen.
In 1834 bedroeg het getal binnengekomen schepen 1.075, en dat der uitgezeilde 1.085.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. Voor Antwerpen bestemd zijn hier ter rede gekomen: ELIZA, kapt. S. van der Sweep, van Paraiba (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse brik ELISA, van Parnaiba, Brazilië), met suiker; LONDON PACKET, kapt. F. Auman, van Liverpool, met klipzout; de KAREL, kapt. J.B. Stuurman, van Smirna, met fruit.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: HENRIETTE, kapt. B.J. Haijens, naar Bremen, met stukgoederen; JOSEPHINE, kapt. E. Zoetelief, naar Dartmouth en JONGE JOHANNA, kapt. P.C. Dillewijns, naar London, beiden met schors; ISIS, kapt. H.K. Bonjer, op avontuur, met ballast; ELISA, kapt. J. Dobbelaar, naar Topsham, met schors, en ACTIVE, kapt. J. Herman, naar Malaga, beiden met ballast.
Wegens de vorst zijn alhier in de haven gekomen de ZEEMEEUW, kapt. C. Noordhoek, van Lissabon naar Rotterdam, met fruit, alsmede JACOBUS, kapt. S. Lourens, onlangs van Batavia.


Datum: 08 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 januari. MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Cette.
Uitgezeild:
Marseille, 28 december. ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SURINAME, kapt. R. van der Mey, van Suriname met suiker; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, van Havana met suiker en verfhout; BRISEIS, kapt. J. Jansen, van Smirna met rozijnen, krenten, vijgen, palmhout, Turks garen, opium en katoen; FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Cardiff met ijzer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 7 januari. Sedert de 1e januari tot de 31e december 1835 zijn in de Maas en Goeree 1.731 schepen ingekomen en 1.725 uitgezeild, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, enz., langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor, langs de Wadden, van Hamburg, Bremen, enz., zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken; in 1834 waren 157 schepen minder ingekomen en 263 minder uitgezeild.
Gedurende het jaar 1835 zijn van de rede van Maassluis in zee gezeild 448 en binnengekomen 10 schepen, tesamen 458, behalve de haring- en visschepen; zijnde dus 42 schepen meer uitgezeild en 2 meer binnengekomen dan in het jaar 1834.
Volgens het Handelsblad, zijn gedurende het jaar 1835 te Amsterdam uit zee aangekomen 1.956 schepen.
In het afgelopen jaar 1835 zijn ter rede van Vlissingen binnengekomen 1219, en uitgezeild 1.229 schepen; te Veere ingekomen 39, uitgezeild 34 schepen; in de haven van Antwerpen binnengekomen 1.195 schepen, waarvan 249 onder Belgische en 946 onder vreemde vlaggen; metende die ingekomen schepen tesamen 154.764 ton. In 1834 had het aantal der ingekomen schepen 1.065, samen 138.206 ton metende, bedragen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, van Batavia naar Amsterdam, is de 31e december te Douvres binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip NEÊRLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, van Amsterdam naar Lisbon, is de 29e december te Cowes binnengelopen, doch heeft de volgende dag de reis vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De notaris M.P. Wenniger gedenkt op vrijdag de 15e januari 1836, des voormiddags te 11 uren, ten huize van R. van Kampen, te Kaakheem, onder Ten Boer, o.a. publiek te verkopen:
- een hektjalkschip, de VRIENDSCHAP, ongeveer 40 tonnen groot, met zijn goed en volledig inventaris, liggende bij de werf van H. v.d. Werf te Appingedam.
- 3/32 aandelen in het kofschip STAD EN LANDE, thans binnenlands bevarende wordende bij de schipper Tamme Derks Leeuw, boekhouder de heer Mr. H. de Ranitz te Groningen.
Maxim. P. Wenniger.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op woensdagen de 10e en 17e februari 1836, bij de beschrijving en eindelijke toewijzing, telkens des avonds ten 7 ure, in het Koffijhuis van L. Rimkema, publiek presenteren te verkopen het welbezeild Nederlands smakschip, genaamd ANNA ALBERTINA, groot 39 gemeten last of 74 gemeten ton, en zulks met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij volgens inventaris te leveren goederen, zodanig het is gevoerd door kapt. A.T. Ekamp, en liggende in de Zuiderhaven te Harlingen.
Inmiddels is dit schip ook uit de hand te koop, te bevragen bij de heren Wed. B. Rodenhuis & Zonen, en bij voormelde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de gerechte helft van een veer en beurtschip te Oosterlittens, varende vandaar op Leeuwarden, Sneek en Franeker vice versa, met zeil en treil, kloeten, haken, enz. zoals thans door Klaas Jelles Wouters wordt gebruikt; de 1e mei 1836 te aanvaarden. Te bevragen in de Groote Kerkstraat, letter F, no. 144, te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild aardappelkofje, groot 11½ ton, met een uitmuntende inventaris, waarmede een aantal jaren met goed succes de aardappelhandel is gedreven. Te bevragen bij Jacob Wijntjes, schipper te Nijehaske, in no. 30.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De ondergetekende presenteert uit de hand te verkopen een tjalkschip, groot 77 ton, met zeil en treil, ankers en touwen en verder toebehoren. Te bevragen bij R.J. Kuipers, bij de Echtenderbrug, alwaar het schip ter bezichtiging ligt.


Datum: 09 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newry, het Nederlands kofschip GESINA, kapt. R.F. Taay. Adres bij D. Burger en Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. De schepen LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière en ASTREA, kapt. J.A. Lang, zouden de 5 december van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 januari. OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, van Batavia; MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Cette; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Port-à-Port; HOOP, kapt. G.J. Nieuwland en VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, beide van Londen; HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, van Rio Janeiro.
Bij Anjer, 2 oktober. JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 7 januari. JAPAN, kapt. P.H. Willers, MARGARETHA CATHARINA, kapt. J.H. Schippers, beide naar Batavia; MINERVA, kapt. J.J. Kiers en CLASINA ADRIANA, kapt. A.P. Havenga, beide naar Suriname; DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Admeraal, naar Marseille; CORNELIA, kapt. J.J. Beekman, naar Bayonne; VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, naar Londen; MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uyl, naar Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, van Batavia met koffie, suiker, huiden, ebbenhout, tin en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping om contant geld. Op donderdag de 14e januari 1836, des avonds ten 6 ure, in het Heeren Logement, aan Den Helder, van een partij kelders genever, manden Seltzerwater, bier, meel, patent kaas, hammen, worst, gerookt vlees, olie, loodwit, linzen, kinderspeelgoed, boeken, papier, kantoor- en schrijfbehoeften, gladde hoeden, zwepen, messen en hetgeen verder gepresenteerd zal worden; alles beschadigd gelost uit het Nederlands schip NEDERLANDSCH INDIEN (opm: NEERLANDS INDIË), gevoerd bij kapt. G.J. Veening; zijnde op de dag van de verkoop voor een ieder te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. S. Reynders, notaris te Appingadam, zal, op zaterdag de 16e januari 1836 (en niet op de 2e januari), des voormiddags ten 10 ure, ten huize van kastelein H.G. Roelfzema, te Delfzijl en ten overstaan van het Vredegerecht, publiek verkopen het genoegzaam nieuw Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, bevaren geweest bij wijlen Jan J. Valom, groot 88 tonnen, met een volledige en uitmuntende inventaris; liggende bij de werf Concordia, bij Delfzijl. Informaties zijn te bekomen bij genoemde notaris.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Te Cowes is lek en met gescheurde grote mast binnen gelopen het schip EDMOND, kapt. C. Fertig, van de Havanna naar Antwerpen. (opm: ex-Zuid-Nederlandse brik; op 30 januari te Antwerpen aangekomen met 859 kisten suiker en verfhout)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 6 januari. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen: MINERVA, kapt. J.H. Mees, van London, met rijst en koffie.
Hellevoetsluis, 6 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, en CECILIA, kapt. Beekman, allen van Batavia; de beide eersten zijn bij de Goereesche haven en de laatste bij de Kwak ten anker gekomen en hebben ijssloepen tot assistentie. De stroom drijft vol ijs.
Den 7 dito. Kapt. Beekman, voerende het schip CECILIA, is heden door behulp van ijssloepen op het Kanaal gebracht.
Brielle, 6 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JONGE ALIDA, kapt. A.G. van Berkel, van London.
Maassluis, 7 januari. Heden zeilden naar zee: WILHELMINA, kapt. L. Maasdijk, naar London; VROUW HENRIETTA, kapt. H.F. Klie, naar Liverpool; en WELVAART, kapt. R.F. Fenninga (opm: R.T. Fenenga), naar Belfast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris S. van Dorsser, residerende te Dordrecht, als lasthebbende van zijn principaal, is voornemens op donderdag 28 januari 1836, des morgens ten half twaalf ure, te Dordrecht, ten huize van Pieter Volkert in de Engelenburg te veilen, en dadelijk daarna finaal te verkopen, om contant geld een bijzonder hecht, sterk, welbezeild en weldoortimmerd, overdekt hektjalkschip, genaamd CATHARINA, laatst bevaren door schipper Klaas Goukes Witteveen, groot 67 Nederlandse tonnen, thans liggende op of aan de werf van de scheepmaker Jan van den Berg te Hendrik Ido Ambacht nabij Dordrecht, met deszelfs staand en lopend want en verder daarbij behorende goederen, breder bij biljetten omschreven.
Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van voornoemde notaris en van de heer procureur Van Wageningen, beiden te Dordrecht.


Datum: 11 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Jan Foppes Brouwer, de 6e december van Cette vertrokken en de 6e januari in Texel binnengekomen, heeft Lèzard (opm: The Lizard) N.W. ten W. van zich hebbende gepraaid, het schip DE KOOPHANDEL, kapt. E.E. Hoeksma, van Amsterdam naar Rio Janeiro, aan boord was alles wel.
Kapt. Gribbert de Jong, van Batavia in Texel binnen, heeft de 21e september in Straat Sunda gepraaid Zr.Ms. oorlogsfregat BOREAS, kapt. Palinck, van Vlissingen naar Batavia, laatst van Rio Janeiro en de 28e dito het schip JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam naar Batavia; aan beider boord was alles wel (volgens de Lloydslijst was het laatste de 23e oktober nog op de hoogte van Anjer).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 januari. EMANUEL, kapt. J. Flemming, van Batavia; DOROTHEA, kapt. T. Mulder, voor wijlen S.J. Prange, van Newport in Engeland; HARMONIA, kapt. J.H. Henning, van Livorno; VREDE EN HOOP, kapt. A.P. Winder, van Cephalonia.
(opm: kapt. H.J. Buining van de VREDE EN HOOP is waarschijnlijk tussen aankomst Odessa op 4 maart en vertrek van Konstantinopel op 14 juli 1835 overleden, waarna A.P. Winder de kof heeft thuisgevaren, waar hij werd opgevolgd door kapt. F.G. Mellema)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EMANUEL, kapt J. Flemming, van Batavia met koffie, suiker, huiden, lange peper, kurkuma, bindrotting en sapanhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 7 januari. Gisteren is door de loodsschuit No.6 af en aan Terschelling gepraaid, RAPHALE MATHILDE, kapt. J.A. Regenborg, van Hamburg naar St. Thomas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 januari. ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Londen.
Vere, 8 januari. Gisteren is alhier binnengekomen, VROUW MAGDALENA, kapt. M. van der Putten, van Roosterziel (opm: Rüstersiel) naar Rotterdam.
Uitgezeild:
Texel, 9 januari. VERWACHTING, kapt. E.D. Dekker, naar Suriname; IDA CATHARINA, kapt. Veenhorst, naar Newry; HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.H. de Boer, naar Londen.
Terschelling, 7 januari. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. De 20e januari zal van het Nieuwediep naar Batavia vertrekken: het buitengewoon snelzeilend gekoperd fregatschip ADMIRAAL DE RUITER, gevoerd wordende door kapt. E. van Duin. Personen of families, die van deszelfs kajuit, welke geheel tot het gemak der passagiers is ingericht voor de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoor Floris der Kinderen te Amsterdam.


Datum: 12 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 januari. Kapt. J.H. Jonker, van Port-à-Port in Texel binnen, heeft de 3e dezer voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepraaid de kof WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, van Rotterdam naar Londonderry.
Het schip PLYMOUTH, kapt. W.A. Robbens, van Alexandria naar Amsterdam is de 2e dezer te Douvres binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Porto met koffie, tapioca, amandelen, kurk en kokosnoten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 8 januari. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen: de PELLIKAAN, kapt. T. Douwes, van London, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: LE JEUNE GERARD, kapt. B. Weymans, naar Emden, met stukgoederen; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Brummond, maar Oldenburg, met ballast; de ONDERNEMING, kapt. B. Hendriks, naar Roosterseel (opm: Rüstersiel), met metselsteen; DIANA, kapt. J. Oortgies, op avontuur, met ballast.
Veere, 8 januari. Gisteren is alhier binnengekomen de Nederlandse pleit VROUW MAGDALENA, kapt. M. van der Putten, van Roostersiel (opm: Rüstersiel) naar Rotterdam gedestineerd, met hardsteen en andere goederen.
Hellevoetsluis, 8 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANJER, kapt. J.C. Jansen, van Batavia, VRIESLAND, kapt. T.W. Stuit, van Marseille; JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pijbus, van Liverpool; ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Henderson, van Newcastle. Volgens rapport zijn voor de wal met loodsen aan boord de schepen NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, en ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. F. Mathijsen, beiden van Batavia.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HOOP, kapt. D. Grigt, van Liverpool; ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. F. Mathijsen en NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, beiden van Batavia, laatstgemelde ligt bij de Goeree ten anker; en zeilden naar zee: KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, naar Antwerpen, en FORTUNA, kapt. C.A. Egholm, naar Elseneur. Kapt. A. Schaap is van de Goeree op de rede ten anker gekomen.
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SARAH AND ANN, kapt. H. Prowse, van Zanten, en ZEEMEEUW, kapt. D. Noordhoek, van Lissabon, laatst van Vlissingen. Kapt. W. Verloop is door assistentie van ijssloepen alhier op de rede ten anker gekomen, en kapt. A. Schaap is door assistentie van de rede op het kanaal gebracht. Er drijft veel ijs op de stroom.
Brielle, 8 januari. Gisteren na posttijd zeilde naar zee: FREUNDSCHAFT, kapt. A.J. Heijen, naar Nantes. Gisteren avond arriveerde uit zee: BRITTANIA, kapt. R. Stranack, van London.
Den 9 dito. Gisteren namiddag zeilde naar zee: BRITTANIA, kapt. R. Stranack, naar London; en arriveerde uit zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken. Dezelve is heden morgen naar boven gestoomd. Er is drijfijs op de rivier.
Maassluis, 8 januari. Heden morgen zeilde naar zee: SCHEEPSBOUWLUST, kapt. C. Goedenraad, naar Lissabon.
Den 9 dito. Heden morgen zeilde naar zee: VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, naar Lissabon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HILLEGONDA, kapt. D.A. de Jong, van Rotterdam naar Batavia, is de 4e januari te Deal binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Guernsey werd de 1e januari gemeld, dat de 30e december bij de Greenes Rotsen gezien zijn de masten van een gezonken schip, van hetwelk aldaar waren aangespoeld het nachthuis, twee boten, de ene van voren met het jaartal: Anno 1831; het roer, waaraan een plankje, waarop met vergulde letters: Veendam 1827; de kompaskast, beschilderd met de letters: B B E; en de kompasplaat gemerkt: Frans Meijes Jeremiasz, Amsterdam. (opm: kof VROUW CATHARINA, bouwjaar 1827, kapt. Remmelt Remmelts Engelsman [de letters B B E zijn waarschijnlijk foutief gelezen], zie ook AH 160136 en PGC 190136)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. de Sitter, notaris, residerende te Groningen, gedenkt op vrijdag de 15e januari 1836, des avonds te 7 uren, ten huize van mejufvrouw de weduwe Bontekoe aan de Groote Markt te Groningen, namens zijne principalen, publiek te verkopen:
- Het kofschip, genaamd HARMANNA FROUKEA, groot pl.m. 89 tonnen, met diens inventaris, gevoerd geweest door de scheepskapitein B.H. Swart, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen.
- Het hek-tjalkschip, met roef, genaamd de JONGE JAN PIETER, groot pl.m. 58 tonnen, met deszelfs complete laatstleden najaar nieuw opgelegde inventaris, thans bevaren door J.H. Limborgh, en liggende in het Schuitendiep te Groningen.
Gemelde schepen zijn te bezien daags voor en op de verkoopdag, des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren; terwijl de conditiën van verkoop ter lezing liggen ten huize van verkoop en ten kantore van opgemelde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 16e januari 1836, des voormiddags te 11 uren, zal te Gasselternijveen, ten huize van de kastelein H.B. Hogenesch, ten overstaan van Mr. A. Homan, notaris te Assen, publiek worden verkocht een tjalkschip, met zeil en treil, groot 71 tonnen, genaamd de VROUW HANNEGIEN, liggende thans in het Annerveensche Kanaal, wordende bevaren door Tonnes Harms Eeftingh.
Assen, de 9e januari 1836, A. Homan, notaris.


Datum: 13 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 11 januari. Het schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Sipkes, bevorens gemeld onder Goeree ten anker, is heden met hulp van loodsboten en ijssloepen alhier op de haven gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 januari. ANNA MARIA, kapt. E.P. Brons, van Suriname.


Datum: 14 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Hanover kofschip DE VROUW GEZINA, kapt. C.H. Lucht.
Naar Stettin, het Hanovers kofschip DE MARIA, kapt. D. Micheels.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.
Naar Gibraltar, Genua en Livorno, het Hanovers kofschip UNTERNEHMUNG, kapt. H.A. Jongebloed. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Kapt. J.J. IJnsen, van Rio-Janeiro in Texel binnen, heeft de 2e dezer, op de hoogte van Wight, gepraaid het schip DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, van Amsterdam naar St. Ubes en Fernambuck en de 3e dito in het Kanaal bij de Singels, de schepen DE VROUW ELISABETH, kapt. H. den Breems, van Rotterdam naar Lissabon en DE DOLPHYN, kapt. B.J. Bakker, van Rotterdam naar Suriname, aan beider boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Kapt. J.M.F. Felmming, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, de 2e oktober in Straat Sunda, bij Nicolaaspunt ten anker liggende en aan boord alles el zijnde, gepraaid te hebben het schip JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam naar Batavia en diezelfde dag onder Anjer, mede aan boord alles wel zijnde, het schip BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Rotterdam naar Batavia, hebbende 94 dagen reis; als ook de 2e dezer, ten noorden van Duinkerken, gezien te hebben een schip, tonende Rotterdamse vlag, zo ver men zien kon met no. 36, zijnde die van kapt. A.M. Noorbeek, voerende het schip DE VROUW MARIA.
Alle te Deal binnengelopen schepen hebben de 5e dezer hun reizen vervolgd, uitgezonderd het schip ALEXANDER, kapt. E. Weylde, van Rotterdam naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 januari. VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, van Suriname met suiker, cacao, huiden en katoen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 11 januari. De 8e dezer is ter rede gearriveerd het schip AZIA, kapt. A. Ritchie, van Batavia voor deze stand.
Vlissingen, 11 januari. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: MARGARETHA, kapt. J. Strak, van Alexandrië, met zoethout en katoen; FRANCISCUS, kapt. H.H. Schepers, van Messina, met stukgoederen.
Den 9 dezer is van hier naar Rotterdam vertrokken de ZEEMEEUW, kapt. M. Noordhoek, van Lissabon, met zout en fruit.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: ANGELIQUE, kapt. H.A. Klein, met steenkolen, van Marseille; ANNA CATHARINA, kapt. H. Papken, op avontuur, met ballast; LA JEUNE CLEMENCE, kapt. Th. Smit, naar Hull, met vlas.
Hellevoetsluis, 11 januari. Kapt. W. Verloop is met assistentie van ijssloepen van de rede binnen de hoofden en kapitein P. Sipkes, die onder de Goereesche haven ten anker lag, is met assistentie van loodsboten en ijssloepen op de haven gebracht. De stroom was de vorige middag en des nachts vol ijs, doch die morgen minder.


Datum: 15 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 januari. VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhyn, van Marennes.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Suriname met koffie, gom, katoen en rijst; HARMONIE, kapt. J.H. Henning, van Livorno met marmer, drogerijen, galnoten, borax, siena aarde, strooizand, marmeren vloerstenen, pleisterwerk, wol, albastwerk, macaroni, kunstwerken; geneverbessen, tabakstelen; koopmanschappen en potasch.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Houders van cognossementen van goederen aan order, met het schip VRIESLAND, kapt. T.W. Stuit, van Marseille te Rotterdam aangebracht, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Van Ulphen en Ruys aldaar of ten hunnen kantore alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J.A. Heintzen, J.J. Voute S.E. Zn., J.A. Heintzen Jr. en A. Voute, makelaars, zullen op woensdag de 20e januari 1836, des namiddags ten half een ure, in den Brakken Grond, verkopen: een partij thee, zo gezond als beschadigd, bestaande in: 260/4, 93/12 en 175/16 kisten soatghon (opm: mogelijk verminkt woord); liggende in het Rijks Entrepot-dok. Nu onlangs in Aº. 1835 alhier aangebracht met het schip DE JONGE EVERT, kapt. B.J. Wygers, van New-York in Amerika. Leverbaar per ontvangcedulen volgens prospectus deswege uitgegeven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW GEERTJE, kapt. H.A. Sluiter, van Amsterdam naar Hamburg, is de 2e januari wegens ijs te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW HILLEGINA, kapt. F.B. Apvelt (opm: tjalk, kapt. Fikke Berends Apvelt), met lijnzaad van Memel naar Duinkerken, is volgens brief van Memel (opm: Klaipeda) van de 26e december 1835, in zee in het ijs bezet geraakt en daarmede tegen het Steenrif, 1½ mijl achter de vuurtoren, gedreven, en zou met de lading geheel weg zijn. Het volk is gered. (opm: de consul te Memel retourneerde op 9 januari 1836 de zeebrief onder vermelding ‘schip verongelukt’)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Amsterdam naar Londen, is de 6e te Harwich binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 14 januari. De dagbladen van Batavia van de 18e augustus, delen thans berichten mede van de gelukkige uitslag ener op last van het Gouvernement plaats gehad hebbende expeditie tegen de zeerovers op Laut-Poeloe (opm: Pulau Laut) en omstreken, onder de zuid-oostkust van Borneo, met Zr.Ms. koloniale brik DOURGA, onder het bevel van de luitenant der eerste klasse W.J. Schuler, die tevens kommandant der expeditie was, benevens de civiele schoeners VLIEGENDE VISCH en HAAI, en de kruisbooten no. 9, 14, 15 en 38.
Op de 18e mei bereikte de expeditie de bocht van Laut-Poeloe, alwaar zich verscheidene zeerovers van Sinjakat onmiddellijk kwamen onderwerpen en daarna derzelver praauwen, ten getale van 20 stuks, benevens 4 lilla's en enige pieken overleverden. Zij begaf zich vervolgens naar de soengi Monomong, van waar, onder bevel van de luitenants der marine Van der Deussen en Rooij, de eerste luitenant der infanterie Mauritz en de kadet der marine, thans luitenant, Kieffer, een tocht gedaan werd naar het eiland Kapak. De aldaar zijnde zeerovers namen, na een korte tegenstand, dadelijk de vlucht in de bossen, met achterlating van 10 hunner praauwen. De daarop volgende dag, zijnde de 25e mei, begaf zich de gehele expeditie in chaloupen en sampangs in de soengi Modomong, alwaar de voornaamste verzamelplaats der zeerovers te vinden was, doch bij aankomst vond men al de vaartuigen verlaten en de rovers naar nabijgelegen rijstvelden (ladangs) gevlucht. Na zich van 32, zo grote als kleine, van die vaartuigen, benevens 6 stukken ijzeren kanons en 7 lilla's te hebben meester gemaakt, begaf de kommandant der expeditie, de luitenant der eerste klasse Schuler, zich met de bovengemelde officieren, vergezeld van een goede macht, door een moerassig bos naar gemelde rijstvelden.
In het bos werd de expeditie met enige schoten uit handgeweer en lichte lilla's begroet, waardoor echter niemand werd gekwetst, en het gelukte haar na twee uren tijdsverloop de rovers van de rijstvelden geheel te verjagen, en drie van hun opper-, benevens een hunner mindere hoofden, neder te leggen, en voorts alles in de brand te steken, wordende door de kommandant Schuler de goede geest, welke de officieren en manschappen bij die gelegenheid aan den dag leggen, zeer geprezen. Daarna werden door de kadet Kieffer nog 5 gewapende rovervaartuigen vernield, als kunnende niet worden afgevoerd.
Na nog onderscheidene riviertjes te hebben onderzocht, keerde de expeditie van deze tocht naar hare vaartuigen terug, na de voldoening te hebben genoten, van niet alleen vele roversvaartuigen en veel van hun have en goed vernield en enige hunner hoofden neergelegd, maar ook van 156 Javanen en Madurezen, die van tijd tot tijd door de rovers genomen waren, uit de staat van slavernij, waarin zij verkeerden, verlost te hebben.
Te Kloempang werden daarna, door de kruisboten, nog 9 roverspraauwen vernield en 4 hoofden der zeerovers over de kling gejaagd, benevens een metalen kanon à 1 pond en 3 lilla's bemachtigd en mede een aantal gevangen Javanen en Madurezen vrijgemaakt en door de expeditie medegevoerd.
Daar de expeditie voor het tegenwoordige haar oogmerk had bereikt en den zeerovers een gevoelige slag had toegebracht, zo keerde dezelve naar Banjermasing terug, alwaar zij het geluk had behouden aan te komen, zonder op die tocht iemand van de equipage of manschappen te hebben verloren, zijnde het resultaat der gedane onderneming geweest, dat 193 Javanen en Madurezen uit de slavernij zijn verlost, 16 grote en mindere roverspraauwen zijn opgebracht, en 47 diergelijke praauwen zijn vernield; voorts 6 ijzeren kanonnen en 1 metalen dito, benevens 12 koperen lilla's, zijn bemachtigd en 11 voorname zeerovers het leven hebben verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.G. van Blom te Drachten zal publiek, bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen een tjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot 54 ton, met zeil en treil, ankers en touwen en verder toebehoren, laatst bevaren door de kinderen van Otte Aukes Heida, liggende bij het Buitenste Verlaat te Drachten. Wie hieraan gading maakt, kome donderdag de 28e januari 1836, des avonds ten 6 ure, ten huize van J.J. van der Berg, in Fenix, te Drachten.


Datum: 16 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart op Duinkerken. Vertrek van Rotterdam, donderdag de 21e januari 1836, des morgens ten 7 ure, de PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. en Co., agenten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens bericht van Guernsey, d.d. 9 januari, is het schip CATHARINA VAN VEENDAM, kapt. R.R. Engelsman (opm: kof VROUW CATHARINA, thuishaven Veendam, kapt. R.R. Engelsman, zie PGC 120136), van Za…… naar Amsterdam bestemd, aldaar gestrand. (opm: de vertrekplaats is onleesbaar, maar is volgens PGC 190136 Zante)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Roland Holst, A. van der Sluys, J. Corver, J.H.A. Balwé, Jˢ. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink Clee, D.F. Stieven, C.A. Schröder, P.H. Bodeman, B.D. Bosscher en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 25e januari 1836, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, (ten overstaan van de notaris J.A. Hoog) verkopen een extra-ordinair welbezeild gekoperd brik-schip, genaamd ALIDA, gevoerd door kapt. Jan Tjeerds Visser, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 20 duimen, wijd 4 ellen 37 duimen, hol 2 ellen 70 duimen en alzo metende 111 tonnen of 59 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 13 januari. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier te rede gekomen: de VROUW CHRISTINE, kapt. J.C. Ouken, van Hoekseel (opm: Hooksiel), met haver; de VROUW ANNA, kapt. N. Wilkers, van Hamburg, met stukgoederen; de VROUW TAATJE, kapt. D. Roelofs, van Rusterseel (opm: Rüstersiel), met garst; JOHANNES WILHELMINA, kapt. J. Broderson, van Memel, met lijnzaad.
Hellevoetsluis, 13 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de HOOP, kapt. L. Berkhoff, van Rochefort, en DIANA, kapt. R.H. Duit, van Marennes.
Kapt. R.H. Duit, bovengemeld, rapporteert den 7 dezer gepraaid te hebben, op de hoogte van het Hoogzand (opm: Hooge Sandt; Wierumer Gronden), het schip VRIENDSCHAP, kapt. G.T. van Rhijn, van Marennes naar Amsterdam gedestineerd; aan boord was alles wel.
Brielle, 14 januari. Kapt. Bok is heden uit de haven naar boven gezeild.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Amsterdam zal op primo februari vertrekken het Nederlands kofschip JOANNA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart. Voor vracht vervoege men zich bij de kapitein aan boord.
Curaçao, 15 januari 1836.


Datum: 18 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Newyork, 26 december. Binnengekomen het ZEEPAARD, kapt. Enne Jacobs Drent, van Amsterdam.
Marseille, Uitgezeild 7 januari DE HOOP, kapt. W.K. Kok, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, van Rio de Janeiro met suiker, koffie, rijst en geelhout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 16 januari. AURORA, kapt. L. Blok, van Cuba.
Terschelling, 10 januari, DE GOEDE HOOP, kapt. C.J. Kat, van Hamburg.


Datum: 19 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen aan order van goederen, alhier aangebracht van Marseille, per het schip VRIESLAND, kapt. T.W. Stuit, worden verzocht, zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Van Ulphen en Ruys.
De houder van het cognossement van een plank rozenhout, gemerkt M M 210, aangebracht van Liverpool, per het schip HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver, gelieven zich te adresseren bij Boutmy & Co., te Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Naar men nog verneemt is Zr.Ms. korvet CASTOR, liggende te Willemsoord, waarover de kapitein-luitenant ter zee Ampt het bevel voert, dezer dagen bestemd geworden tot het voor of op 1 februari aanstaande doen ener reis naar Marseille, en zulks ten einde van daar met die korvet de heer A.J.A. Fraisinet, die tot Nederlands consul in het rijk van Marokko benoemd is, benevens zijn gezin, naar Tanger over te brengen. Na het volvoeren dezer zending, zal het vaartuig weder dadelijk de reis naar het vaderland moeten aannemen.
Nog verneemt men, dat Zr.Ms. korvet PROSERPINA met de laatste dezer maand buiten dienst zal worden gesteld; de commandant van dat vaartuig, de kapitein ter zee H.W. van Maren, benevens de verdere officieren, zullen op dat tijdstip op non-activiteit worden gebracht. Voor zo ver zulks nodig zal worden geoordeeld, zal de bemanning van deze korvet tot aanvulling van die van andere, in dienst zijnde schepen en vaartuigen van oorlog strekken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 15 januari. Alhier zijn ter rede gearriveerd: IDA CATHARINA, kapt. J.V. Veenhorst, van Amsterdam met stukgoederen, naar Newry; de JUNO, kapt. J. Suerken, van Bergen in Noorwegen, met stokvis, voor Antwerpen.
En is naar zee gezeild: de JONGE JAN, kapt. J. Krally, van Ostende naar London, met schors.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. E.P. Brons, van Suriname in Texel binnen, heeft de 30e december op 49º00' NB 06º00' WL, met NNW wind, gezien een schip, tonende vlag van het Kollegie Zeemanshoop, met No. 272, zijnde het in 1836 te voeren nommer van kapt. G.A. Klimp, voerende het schip EUGÉNIE, van Amsterdam naar Batavia, en de 4e januari in de Hoofden (opm: Nauw van Calais), met ZZW. winden ongestadig dik weder een schip tonende Rotterdamse vlag, met no. 39, en een hoeker-galjoot, tonende mede Rotterdamsche vlag, met no. 41, zijnde die van kapt. J. Rooderkerk, voerende het schip de HARMONIE, van Rotterdam naar Odessa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Soerabaya, Samarang en Batavia naar Dordrecht, te Helvoet binnen en onder de Goereesche haven ten anker liggende, is de 11e januari, na omstreeks 1000 balen koffij over boord geworpen en een kabelketting verloren te hebben, met hulp van ijssloepen en loodsboten, te Helvoet in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Rendsburg wordt van de 10e januari gemeld, dat aldaar overwinteren de schepen HEILWINA, kapt. J.M. Groenewoldt, van Riga; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Libau, JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Boer, van Flensburg; te Tönningen, de schepen TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Memel; ROELINA, kapt. K.J. Pronk, van Elbing; MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, van Dantzig, en de DRIE GEBROEDERS, J.J. Kroon, van Stettin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het bij Guernsey gezonken schip (opm: zie PGC 120136 en AH 160136), wordt in een brief van den agent van Lloyd's aldaar van de 9e januari, te Londen ontvangen, gemeld, dat hetzelve sedert weder vlot geworden en de spiegel losgeraakt was; uit enige daarin gevonden papieren blijkt hetzelve te zijn het schip de VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, met krenten, van Zante naar Amsterdam; de lading was geheel uitgespoeld, doch van de equipage niets vernomen geworden. Door een ontvangen brief van de Nederlandse consul op Guernsey wordt het bovenstaande bericht volkomen bevestigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen,14 januari. Wij vernemen met genoegen, dat bij de hoge overheden de approbatie is ontvangen tot het daarstellen van een droogdok voor linieschepen te Vlissingen. Deze alleszins nuttige inrichting, waarvan die stad sedert lang de behoefte gevoelde, zal de aldaar bestaande maritieme etablissementen met een aanwinst vermeerderen, die niet dan bedrijvigheid en voordeel aan deszelfs bewoners kan verschaffen. De aanbesteding tot het verrichten der werkzaamheden aan het nieuwe droge dok, hetwelk op dezelfde plaats, waar een zodanige inrichting van vroegere jaren, doch genoegzaam geheel vervallen, bestond - op de Peperdijk bij het maritieme dok - wordt in het voorjaar tegemoet gezien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam,19 januari. Kapt. Leendert Blok (opm: brik AURORA), van St. Jago te Cuba (opm: Santiago de Cuba) in Texel binnen, heeft de 2e januari op 31°43' NB 44°14' WL, ontmoet de Engelse bark THE BRIDE, gevoerd geweest door wijlen kapt. Robert Bennett, met hout uit Noord Amerika naar Hull, zijnde geheel wrak, zonder masten, boegspriet, roer, dek, of dekbalken, en bemand geweest met 14 koppen, van welke echter nog slechts twee in leven waren en gered zijn geworden, zijnde de timmerman Robert Hazelhurst en de matroos James Thrussel (opm: mogelijk Trussel), beide echter zodanig verzwakt, dat zij de hen toegeworpen lijn niet konden vastmaken en met de jol van boord gehaald moesten worden, waarna zij verklaarden, gedurende 27 dagen, zonder enige proviand of water, op het wrak rondgedreven, en het leven alleen behouden te hebben door uitsluitend geen ander voedsel als zout water en de lijken der van tijd van honger stervende manschappen te gebruiken, waarvan dan ook nog twee gehele lijken en twee gedeelten van dien op het wrak vastgebonden waren, zijnde de stuurman eerst diezelfde dag, doch de kapitein reeds 15 dagen vroeger overleden. De timmerman was deszelfs aankomst in Texel nog steeds gevaarlijk ziek.


Datum: 20 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 18 januari. ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Suriname; AMICITIA, kapt. H.J. Benes, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Suriname met suiker, katoen en koffie; AURORA, kapt. L. Blok, van St. Jago de Cuba met suiker, tabak en mahoniehout


Datum: 21 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Cadix en Gibraltar, het Nederlands kofschip VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij W. Smith & Co., cargadoors.
Naar Batavia, het Nederlands fregatschip GENERAAL CHASSÉ, kapt. Martinus Harkema, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers; vertrekt de 27e dezer. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Batavia, met uitmuntende inrichtingen voor passagiers, het snelzeilend Nederlands gekoperd fregatschip ORTELIUS, kapt. D.G. Niesen, om de 2e februari aanstaande, weer en wind dienende, van Helvoet te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Van Norden wordt van de 9e dezer gemeld, dat op het eiland Juist is aangespoeld een met geel koper beslagen gedeelte van een scheepsdek, waarop J.J. Cornelius 1835, afkomstig van het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J.J. Cornelius (opm: buitenlander), van Bergen naar Amsterdam; als ook een gedeelte van een verbrijzelde boot of ander vaartuig, waarop met witte letters: H.M. Gronewold van Pelkum.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. C. Rueb, J. Rueb en C. Rueb Cz., makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening om, ten overstaan van de griffier van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, op heden de 21e januari 1836, des voormiddags ten elf ure, in het Notarishuis, op de Gelderschekade, te verkopen: circa 80 kisten wit en Muscovados Rio suiker, door zeewater beschadigd, gelost uit het schip MARIA, kapt. Tanjer, van Jersey, liggende in Algemeen Rijks Entrepot, in een der pakhuizen, genaamd de Barakken en aldaar nog heden te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 januari. GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA, kapt. Brouwer, van Cette met amandelen, confituren, tuinzaden, kurk, wijn, ansjovis, spiritus, essence, Spaans groen en laurierbladen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In de maand december j.l., zijn door het kanaal van Voorne 139 zeeschepen gevaren, als 66 te Hellevoetsluis en 73 te Nieuwe Sluis; hebbende het aantal zeeschepen, welke door het genoemde kanaal zijn gepasseerd, gedurende het jaar 1835, 1.129 bedragen te Hellevoetsluis en 675 te Nieuwe Sluis.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TWEE GEZUSTERS, kapt. T.C. Kahlohr, van Cuxhaven, met kalk; JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pijbes, van Liverpool, en DIANA, kapt. R.H. Duit, van Marennes, beiden met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 januari. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de MERCUUR, kapt. J.P.F. Schmidt, van Alexandrië, met wol, welke quarantaine moet houden; de STAD LINGEN, kapt. Th. Schipman, van Newport, met ijzer; LEOPOLD DE EERSTE, kapt. J.H. Bunnemeijer, van Lissabon, met fruit; DIANA, kapt. A.A. de Jongh, van Goole, met stukgoederen; de VROUW MARIA, kapt. T. Tilman, van Grossersiel, met garst.
Den 16 dezer is alhier in de Westerhaven binnengekomen de Zweedse galjas CHRISTINE LOUISE, kapt. E. Sundman, als hebbende de vorige dag door de storm averij bekomen.


Datum: 22 januari 1836


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, met lijnzaad van Memel naar Amsterdam, is in de nacht tussen de 18e en 19e december 1835 bij Hasle, op Bornholm, verongelukt, en slechts 606 tonnen (opm: vaten) lijnzaad, gedeeltelijk beschadigd, geborgen en openlijk verkocht geworden. Het volk is gered en de kapitein met een open vaartuig van Bornholm te Holtenau aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de HOOP, kapt. J.K. de Jonge, ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, en MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, alle drie van Rostock naar Petersburg, zijn voor de 9 januari te Erdholm binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DRIE VRIENDEN, kapt. E.F. ten Cate, van Londen naar Amsterdam, is de 13e, en het schip HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, van Amsterdam naar Londen, de 14e januari te Harwich binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Pruissische Staatscourant vermeldt het stranden bij Treptower-Deep (opm: ingang kanaal naar Treptow, thans Trzeblatów; psn 54º09’ NB 15º17’ OL), van de Nederlandse smak MARIA MARGARETHA, kapt. Steffen (opm: bouwjaar 1823; kapt. Jan Jans Steffens), uit Groningen, van Memel naar Amsterdam bestemd met een lading lijnzaad. De manschap en inventaris was geborgen, maar schip en lading weg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris K.J. van der Veen te Drachten zal op zaterdag de 30e januari 1836, des avonds ten 5 ure, ten huize van Romke Durks Posthuma, herbergier te Drachten, publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een in den jare 1824 nieuw uitgehaald veerschip, de JONGE JAN genaamd, groot 40 ton, met staand en lopend want, ankers, touwen en verdere aanhorigheden, en de gerechtigheid van het hierbij behorende octrooi van Drachten op Amsterdam en vice versa, zodanig hetzelve bevorens door de eigenaar Jan Jurjens, en laatst door wijlen deszelfs zoon Jurjen Jurjens is bevaren. Bij de finale toewijzing vrij te aanvaarden. (opm: LC 050235 meldt dat is geboden NLG 4.000)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een nieuw overdekt schuitje, lang over stevens 13 el 10 duim, wijd op de welle 3 el 10 duim, hol op de uitwatering 1 el 2 palm en 8 duim, groot naar gissing 18 á 19 ton, te koop bij de scheepstimmerbaas Bauke Durks Bakker op het Zuidvliet te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kuijf of aakschip, gevoerd geweest bij de loodsschipper Albert Wm. Swart te Terschelling, met de daarbij zijnde ankers, dreggen, tonnen, zeilen, stag en lopend want en rondhout, benevens vissers gereedschappen en toebehoren, volgens inventaris. Zijnde te bevragen bij C. Ruigh, te Terschelling. Liggende deze schuit in de haven aldaar. Die hieraan gading maken, gelieve voor de 15e maart aanstaande hierop te informeren, in persoon of met gefrankeerde brieven.


Datum: 23 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, met uitmuntende inrichtingen voor passagiers, het nieuw gekoperd Nederlands fregatschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Pieter de Boer, om, weer en wind dienende, de 8e februari aanstaande van Helvoet te vertrekken.
Naar Batavia, met zeer goede inrichtingen voor passagiers, het Nederlands gekoperd brikschip ELIZA, kapt. S.G. Molenaar, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Kapt. J.A. Lang, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, de 4e december, bij het uitzeilen van Suriname, gezien te hebben het galjoot NICOLAAS WITSEN, kapt. Fredrik Lange en de bark LA LIBERTE, kapt. A.H. Trip, beide van Amsterdam naar Suriname, welke laatste echter geen vlag toonde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 21 januari. PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Batavia; LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Batavia met koffie, suiker, kurkuma, huiden, bindrottingen en hoorns.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

advertentie. Te Dordrecht ligt in lading, naar Batavia, voor passagiers en goederen, het opnieuw gekoperde Nederlandse fregatschip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, om op 10 februari te vertrekken; hetzelve heeft zeer goede inrichting voor passagiers. Adres bij de gezamenlijke cargadoors te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 januari. De brik PRINS FREDRIK, kapt. J.H. Uil, welke de vorige dag op de rede geankerd was, is door het afkomend ijs en tegenwind genoodzaakt geworden weder in het kanaal te zeilen.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JACOBUS, kapt. J. Lourens, van Batavia, laatst van Vlissingen.
Brielle, 21 januari. Heden zeilde naar zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
Maassluis, 21 januari. Heden morgen zeilde naar zee: die HOFFNUNG, kapt. A.H. Scheepsma, naar Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Batavia, met suiker en koffie, en de VROUW MAGDALENA, kapt. M. van der Putten, van Roosterzeel (opm: Rüstersiel), met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 januari. De van Middelburg op Rotterdam varende stoomboot PRINSES MARIANNE zal, uit hoofde van benodigde reparaties, vooreerst nog buiten de vaart blijven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia, het gekoperd snelzeilend Nederlands brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.M. Vogelsang, om op 5 februari aanstaande te vertrekken, hebbende een zeer goede inrichting voor passagiers. Adres bij de cargadoors J.B. ’t Hooft en Gerard Mauritz, aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie, die plaats zal hebben bij Bédier & Zonen op maandag aanstaande, 25 dezer, zullen verkocht worden, voor rekening van de assurantie, zes pikols oud koper, voortkomende van de Nederlandse brik ALLEN.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 21 januari. Alhier zijn gearriveerd: de 19e dezer de Nederlandse bark de JAVAAN, kapt. J.P. Meijer, van Amsterdam de 6e september; de 21e dezer het Nederlandse schip KOLONEL KOOPMAN, kapt. F.H. von Lindern, van Rotterdam de 30e september.


Datum: 25 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Enne Jacobs Drent, voerende het fregat het ZEEPAARD, van Amsterdam te New York aangekomen, meldt van daar van de 23e december, dat hij gedurende de reis hevige stormen doorgestaan en zware stortzeeën overgekregen heeft, waarbij het galjoen weg, de boegspriet aan stukken, een stuk geschut over boord en de zware kettingen uit de bakken geslagen werden; ofschoon ook de lading overgegaan was, scheen de schade aan dezelve, voor zo verre zulks zichtbaar was, gering te zijn; een vat olie was echter gebarsten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C. Rueb, J. Rueb en C. Rueb Cz., makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening om, ten overstaan van mijnheer griffier van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, op dinsdag de 26e januari 1836, des voormiddags ten elf ure, in het notarishuis, op de Geldersche kade, te verkopen, 198 kisten beschadigd blond Havana suiker, benevens 2 lege kisten, alhier zo gelost uit het schip JULIANA, kapt. F. Poodts, van Matanzas, liggende in ’s Rijks Algemeen Entrepot, in de Boompjes A 97 en aldaar daags voor en op dag van de verkoop te zien.


Datum: 26 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen over 28 seroenen (opm: manden) tabak, gemerkt A W, no. 1 – 26, 28 en 29 en 1 zak monsters, no. 30, benevens 6 vaten verfwaren, gemerkt met een staande ruit, no. 1 – 6, alhier aangebracht van Liverpool per het schip DE HOOP, kapt. D. Guyt, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Baltimore (mede voor passagiers), het nieuw Nederlands galjootschip JOHANNA, kapt. H.T. de Jong, om binnen veertien dagen te vertrekken.
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip NEPTUNUS, kapt. Willem Andreas Bakker.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ALIDA FROUKINA, kapt. J.H. Mulder.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, om beide met de eerste schepen te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Kapt. F.H. Trip heeft de 4e oktober in Straat Sunda, bij Poela Babie (opm: Pulau Babi; Varkenseiland), ten anker zien liggen het schip JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam, als ook diezelfde dag, mede in Straat Sunda, het schip BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Rotterdam, beide naar Batavia en de 5e dito, op de hoogte van Anjer, het Nederlandse schip ERASMUS, kapt. P.J. Marcks (opm: brik, kapt. P.F. Mark), van Londen naar Batavia.
Het schip DE VERWACHTING, kapt. E.D. Dekker, van Amsterdam naar Suriname, was de 17e dezer op de hoogte van Wight.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, van Suriname met suiker en katoen; ANTJE, kapt. K. Welger, van Havana met suiker, koffie en sigaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. I. de Wit A.E. Zn. en P.J. Alkens, makelaars, zullen, op vrijdag de 29e januari 1836, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakke Grond, verkopen: een partij van 127 kisten beschadigd blond Havana suiker en 4 ledige kisten, gelost uit het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, gekomen van Havana.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. I. de Wit A.E. Zn., P.J. Alkens, C.A. de Wit en I.J. de Wit, makelaars, zullen op woensdag de 3e februari 1836, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakke Grond, verkopen: een partij van 402 kisten blond en 181 kisten wit Havana suiker en een ledige kist, (zo gezond als beschadigd), gelost uit het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, gekomen van Havana.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 januari. Heden morgen zeilde naar zee: FORTUNA, kapt. J.J. Albers, naar Harwich.
Den 23 dito. kapt. J.J. Albers, gisteren gemeld, is op de rede teruggekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, residerende binnen Rotterdam, zullen op dinsdag 2 februari 1836, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal der openbare verkopingen, op de Scheepmakershaven, in het openbaar veilen en verkopen:
- het schoener-hoekerschip, genaamd de ONDERNEMING, gevoerd bij kapt. H.G. Heinrichs (opm: kapt. Hendrik Gijsbert Hinrichs), groot volgens meetbrief 97 Nederlandse tonnen, met al deszelfs toebehoren. (opm: de zeebrief werd op 5 februari door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar de Staatsraad in Den Haag geretourneerd met de opmerking ‘zijnde dezelve gesloopt’)
- het kofschip, genaamd MERCURIUS, gevoerd door kapt. J. van Duim (opm: kapt. J. van Duyn), groot volgens meetbrief 92 Nederlandse tonnen, mede met al deszelfs toebehoren.
(opm: de MERCURIUS, volgens Bureau Veritas bouwjaar 1802, werd verkocht voor de sloop)
Zullende de schepen eerstelijk met derzelver gehele inventarissen in eens en daarna bij kavelingen worden geveild; liggende de te veilen schepen in de Wijnhaven Oosteinde, zuidzijde, genaamd de Punt, en de goederen op de kade bij de schepen, voor de woonhuize no. 439.
Nadere informatiën bij de makelaars.


Datum: 27 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Vlie, 24 januari. Naar Terschelling gezeild CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Stehr, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, van Triëst en Cephalonia met krenten, galnoten, anijszaad, drogerijen, laurierbladen, kamillen, wijnsteen en smalt; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Londen met suiker en krenten; AMICITIA, kapt. H.J. Benes, van Londen met suiker; BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Londen met suiker en stoomketels; DOROTHEA, kapt. J.M. Mulder, van New-Port met ijzer en aambeelden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. In de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ. Maandag 25 januari 1836:
Een welbezeild gekoperd brikschip, genaamd ALIDA, gevoerd door kapt. Jan Tjeerds Visser. NLG 5.575, aan de meestbiedende met een half percent plok . Koper D.F. Stieven (opm: makelaar, in opdracht van zijn meesters J.H. Meijjes c.s.).

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 23 januari. Alhier zijn gearriveerd: de 22e januari het Nederlandse schip MIDDELBURG, kapt. C. Rickels, van Middelburg de 7e oktober, aan boord hebbende 7 officieren en 178 onder-officieren en manschappen; de 23e januari het Nederlandse schip PLEIADES, kapt. J.C. Ross, van China de 12e dito, met enige passagiers.


Datum: 28 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading.
Naar Suriname, het Nederlands brikschip REGENT, kapt. Andrew Allan; vertrekt 6 februari.
Adres bij D. Burger en Zoon.
Naar Newry, het Nederlands kofschip ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar New-York (mede voor passagiers), het Nederlands gekoperd brikschip ADRIANUS & JACOBUS, kapt. Arris Plokker.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
Naar Marseille, het Nederlands schoonerschip CATHARINA, kapt. M.M. Pott Junior.
Naar Stettin, het Nederlands schip SUSANNA, kapt. W.J. Mulder.
Naar Hamburg, het Nederlands schip VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De ondergetekende, zich alhier gevestigd hebbende onder de firma van A.M. de Sel en Comp., als commissionair, cargadoor en expediteur, heeft de eer daarvan bij deze aan zijn stadsgenoten kennis te geven.
Rotterdam, 27 januari. A.M. de Sel.
Het kantoor wordt gehouden Leuvehaven, C, 346.
Ligt in lading, naar Emden, het Nederlands kofschip DE VOS, kapt. C. van der Velde, groot 90 last. Adres ten kantore van bovengenoemde cargadoor.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 26 januari. HOOP, kapt. Haasnoot, van Lissabon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 25 januari. Alhier zijn ter rede gekomen: de JAVA, kapt. S.Y. van der Sweep, van Batavia naar Rotterdam, met koffie en suiker; en de LE SANS REPOS, kapt. J. Verstraete, van London naar Antwerpen bestemd, met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 25 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MERCUUR, kapt. W. Arkema, van Bordeaux.


Datum: 29 januari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 27 januari. CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Willem Hendriks de Boer, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Oliver en Comp., Hoyman en Schuurman en De vries en Comp.
Kaap de Goede Hoop en Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregat HENRIETTE EN HENRI, kapt. K. Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz,
Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Rinke Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het Barkentijnschip DE KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Rotterdam.
Adres bij Heyman en Schuurman.
Suriname. Het Nederlands gezinkt kofschip MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons.
Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd kofschip DE GEZUSTERS, kapt. Enne Ytjes Post, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gezinkt Nederlands kofschip ZAANDAM kapt. Lambert H. Singer.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Bahia. De Nederlandse schooner-kof CORNELIUS DASSE VIËTOR, kapt. Harm H. Bosker. Adres bij H. Verweyde Czn. Vertrekt 31 maart.
Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.
New-York. Het Nederlands gekoperd kofschip DE JONGE EVERT, kapt. Barteld J. Wygers. Adres bij Jan Corver en Comp.
Montivideo en Buenos-Ayres. De gekoperde tweedeks brik PHOENIX, kapt. Douwe Tjeerds Visser, van Amsterdam. Adres bij B.J. Hengel.
Philadelphia en New-York. Het gekoperd tweedeks brikschip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Jan Hilbrands, van Amsterdam.
Adres bij Jan Corver en Comp. en D’Arnaud en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bayonne. Het Nederlands smakschip (opm: kof) CATHARINA, kapt. J.H. Middel.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Hubert.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip JAN DE WITH, kapt. Reinder F. Mellema.
Adres bij C.J. de Grys en Zoon en J. de Rooy.
Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip AURORA, kapt. Atze J. de Boer.
Adres bij J. de Rooy en C.I. de Grys en Zoon.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Henning.
Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zoon.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. J.F. Brouwer.
Adres bij Van den Bey en Comp. en Nobel en Holtzapffel.
La Rochelle. Het Nederlands smakschip AURORA, kapt. Cornelis A. Hazewinkel.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Lissabon. De Nederlandse kof HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, C.I. de Grys en Zoon en H. Verweyde Czn.
Londen. Het gekoperd tweedeks fregat DE PLANTER, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Comp. en Hoyman en Schuurman.
Marseille. De Nederlandse kof DE LEMMER, kapt. J. Tammes.
Adres bij J. Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het kofschip NEPTUNUS, kapt. Klaas Geerts Sipsma, van Amsterdam.
Adres bij F. Smit.
Marseille. Het Nederlands kofschip HELENA JACOBA, kapt. Wilken Jans Zelling.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Napels. Het Nederlands hoekerschip DE VREDE, kapt. Klaas Zwanenburg.
Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 31 januari.
Port à Port. Het Nederlands kofschip ANNA ALIDA, kapt. G.J. Kortrijk.
Adres bij H. Verwijde Czn.
Rochefort. Het Nederlands kofschip FREDERIKA, kapt. Johannes Barends.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Triest. Het Nederlands kofschip DE KLEINKINDEREN, kapt. T.W. de Vries.
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt 1 februari.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW GRIETJE, kapt. Jan Teens Teensma.
Adres bij J.C. van Oven.
Dantzig. Het Nederlands kofschip ANNA SIBERDINA, kapt. Jacob H. Ugen.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Dantzig. De Nederlandse kof DE VROUW HENDRIKA, kapt. H.E. Boswyk.
Adres bij Kranenborg en Zoon en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE JONGE YPE, kapt. Jan Teens Teensma (opm: Jeppe Pieter Teensma).
Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE JONGE BAREND, kapt. J.E. Stuurman.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip ONS GENOEGEN, kapt. Meint Douwes.
Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE HOOP, kapt. J.L. Jonker.
Adres bij Blikman en Comp.
Koningbergen. Het Nederlands smakschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Pieter Feyes Visser. Adres bij Kranenborg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Koningsbergen. De Nederlandse smak DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederlandse kofschip ANNA, kapt. Harm J. Korter. Adres bij Jan Corver en Comp.
Rostok. Het Nederlands smakschip DE VIJF GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel.
Adres bij Kranenborg en Zoon en de Wed. P. Poolman Jz. en Zoon.

Krant:
  LL - Lloyd's List


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maryport, 25 januari. De FLORENT, Paulson, van Liverpool naar Antwerpen, is bij Haverigg gestrand en zal wrak worden. (opm: Belgische ex-[Zuid]-Nederlandse kof, bouwjaar 1815; kapt. G. Paulsen, verging in de buurt van Whitehaven 54º33’ NB 3º36’ WL)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. A. van Slooten, notaris te Dokkum, zal op donderdag de 11e februari e.k., des avonds ten zes ure, ten huize van de kastelein Wereldsma aldaar, publiek veilen ter verkoop de gerechte helft of een beurt in een trekschip, varende van Dokkum op Stroobos en terug, de 12e mei e.k. te aanvaarden, aan de weduwe J. Wereldsma c.s. in eigendom behorende.


Datum: 30 januari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 januari. De Embder kof MARIA LOUISA, kapt. H. Geelvink, met stokvis, traan en haring van Dronthem naar Leuven, is, volgens brief van Schiermonnikoog, aldaar gestrand; de lading is geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. De schepen HAABETS ANKER, kapt. C. Haagensen, met hout van Drobak naar Harlingen en het ZEEPAARD, kapt. C. Glander, met stukgoederen van Bremen naar Antwerpen, beide te Cuxhaven binnen, zijn, volgens brief van daar van de 21e dezer, van de geleden schade hersteld en van de lading afgelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 januari. Het schip DEBORA, kapt. R.J. Oldendorp, van Amsterdam in 63 dagen te Genua gearriveerd, heeft volgens brief van daar van de 10e dezer, op de hoogte van de Balearische Eilanden een lek bekomen, hetwelk echter door de equipage dadelijk gevonden en gestopt is geworden; men vreesde niettemin voor schade aan de lading.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Door kapt. IJ. van der Sweep, voerende het schip JAVA, van Batavia naar Rotterdam en te Vlissingen binnen, is de 29e november te St. Helena gepraaid het barkschip ONDERNEMING, kapt. Eeltjes, dat op die dag van daar naar Middelburg is vertrokken en de 14e december, op 4º34’ NB 21º8’ WL, het schip DE VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam naar Batavia; aan beider boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 26e januari:
De CONSTANT ROMANDIE, kapt. Van Schie, van Liverpool naar Antwerpen, heeft het de 23e bij Holyhead op strand moeten zetten, doch zou waarschijnlijk de volgende dag weer afgebracht worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 26 januari. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: MATHILDA, kapt. J. Carpels, van de Marennes, met zout; en JACOB HERMAN, kapt. J. Serk, van Messina, met fruit.
Hellevoetsluis, 27 januari. Heden morgen zeilden naar zee: de HOOP, kapt. L. Berkhoff, en JONGE ALIDA, kapt. C. van Gelderen, beiden naar Lissabon; en arriveerden uit zee: ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Marseille; MARS, kapt. J. Metzon, van Lissabon. De wind Z.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, residerende binnen Rotterdam, zullen op dinsdag 2 februari 1836, des namiddags ten 6 ure, in het lokaal der openbare verkopingen, op de Scheepmakershaven, in het openbaar veilen en verkopen het hecht en sterk Nederlands gebouwde en onder Nederlandse vlag varende snelzeilende kaagschip, genaamd de HOOP, met deszelfs ankers, touwen, zeilen en verdere goederen meer, laatst gevoerd geweest bij wijlen kapt. Simon Koorn, groot volgens meetbrief 68 Nederlandse tonnen, liggende het te veilen kaagschip in de Leuvehaven, nabij de brug. Nadere onderrichting bij de makelaars.
(opm: verkocht aan J. Goedkoop, Amsterdam en nieuwe naam NIEUWENDAM; zie AH 221036)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 15e februari aanstaande zullen te Sourabaija op publieke vendutie verkocht worden de schepen ROSALIE en de GEZUSTERS, te bevragen aldaar bij de heren Banck & Co., en te Batavia bij de heren Paine, Stricker & Co.
Batavia, 29 januari 1836

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Bij dispositie van de Raad van Justitie te Sourabaija voor en in naam van de insolvente boedelkamer te dezer stede, administrerende de insolvente boedel van wijlen Thomas Cornelis Tharup, in leven gezagvoerder en eigenaar van het koloniale brikschip CHARLOTTA, zo dagvaardt ondergetekende alle crediteuren in opgemelde boedel op 24 februari 1836 te compareren ter rolle van gemelde Raad ten einde hun pretentiën aan te geven.
Sourabaija, 18 januari 1836, A. van Geluk (opm: bekort)


Datum: 01 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 29 januari. REMKE, kapt. T.H. Plokker, voor wijlen J.J. Oltmans, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. Mauritz, O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, H. Vriesendorp en J.P.M. Boonen, makelaars, zullen op woensdag de 2e maart 1836, des voormiddags, ten elf ure, te Dordrecht, in de Gouden Leeuw, verkopen: een extra ordinair welbezeild Nederlands schooner kofschip, genaamd CHRISTINA CORNELIA, gevoerd door kapt. D.J. Mik, lang 23 ellen 90 duimen, wijd 4 ellen 89 duimen, hol 3 ellen 7 duimen en alzo groot 159 tonnen, met alle deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere gereedschappen en behoeften, zo als hetzelve schip thans te Dordrecht in de Kalkhaven liggende. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars en bij de cargadoor J.B. ’t Hooft, te Dordrecht. (opm: nieuwe naam TRITON, kapt. B.H. Schuring)


Datum: 02 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Het schip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, met steenkolen, van Newcastle, is de 26e januari te Harlingen binnengekomen, na in de storm tussen de 24e en 25e dito de verschansingen verloren en lekkage bekomen te hebben.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Admiraal (voor kapt. C. Smit), van Amsterdam naar Marseille, laatst van Cowes, is de 21e dezer te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling en verkoping van het kaagschip DE HOOP, in het lokaal der openbare verkopingen, op de Scheepsmakershaven, te Rotterdam te Rotterdam, wordt uitgesteld tot donderdag de 4e februari 1836, des namiddags ten 4 ure.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Van Fernambuck meldt men dd. 20 december, dat de CORNELIA SARA, kapt. P. Jagtman, naar Amsterdam bestemd, de 14e december aldaar lek uit zee teruggekomen is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 26 januari. FLORA, kapt. J. Manning, van Londen; ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle. Dezelve is zonder inklaring opgezeild.
Kaap de Goede Hoop, 10 november. DE RHYN, kapt. C. Brandligt, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 februari. Zr.Ms. oorlogsschepen het fregat PALEMBANG en de korvet HELDIN, sedert vier jaren dienst doende in onze Oost-Indische bezittingen, worden in het moederland terug gewacht.


Datum: 03 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Genua, br. 20 januari. DE HARMONIE, kapt. H.K. Potjewyd, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C. Hinsbeeck, J.J. Voute S. Ezn. en A. Voute, makelaars, zullen, als gevolg van appointement van de Rechtbank van eersten aanleg, recht doende in zaken van koophandel, op vrijdag de 12e februari 1836, des namiddags ten één ure, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen: 43/4 kisten Hijsen Schink thee, allen meer of minder beschadigd, van Marseille over Rotterdam aangebracht met het schip ALLETTA, kapt. B.F. Neppers (opm: kapt. F.B. Nepperus). Leverbaar per ontvangcedulen, volgens prospectus deswege uitgegeven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping om contant geld, op vrijdag de 5e februari 1836, des morgens om 11 ure, in het Veerhuis der Barge aan het Nieuwediep: van een gebroken anker, een gekapt zwaar touw, twee dito kabeltouwen, twee dito paardelijnen, nog enig ander gekapt touwwerk en hetgeen verder zal worden gepresenteerd; alles afkomstig van het schip NEERLANDS INDIË, kapt. J.G. Veening. De goederen liggen op de verkoopdag voor een iedere te zien, aan de scheeps-timmerwerf van de heren J. en S. Lastdrager.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. de Rooy, makelaar, zal op maandag de 15e februari 1836, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen een kwart part in het gekoperd Nederlands tweedeks brikschip, genaamd BRISEIS, gevoerd door kapt. Jelle Janssen en een derde part in het Grieks brikschip, genaamd ODYSSEUS, gevoerd door kapt. Nicola Ghially. Breder bij het biljet en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra ordinair welbezeild en voor enige jaren zwaar vertimmerd kofschip, groot omstreeks tachtig lasten, met complete inventaris en liggende voor deze stad. Te bevragen bij de makelaar C.A. Schröder en bij de cargadoors J. Daniels en Zonen en Arbman, op de Singel te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop aangeboden: een nieuw gebouwd brikschips-hol, kopervast, lang over steven 25 ellen 9 palmen, wijd 7 ellen 2 palmen 8 duimen, hol 4 ellen 8 palmen 2 duimen. Te bevragen bij de makelaar H.J. Rietveld, te Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 september. De eerste der twee ijzeren stoomboten, welke het Gouvernement voor de dienst in de Oost-Indiën te Fijenoord doet vervaardigen, zal stuksgewijze in een koopvaardijschip geladen met oktober aanstaande onder toezicht van de luit.t.zee 1e klasse Felsberg naar Java vervoerd en bij deszelfs aankomst aldaar in elkander geklonken worden. De tweede zal later op dezelfde wijze en onder commandement van de luit.t.zee 1e klasse Van Vlooten derwaarts worden gezonden.
Men verneemt, dat de samenstelling dier ijzeren stoomboten voortreffelijk geslaagd is, en men zich met de beste uitslag kan vlijen. Dezelve gaan slechts twee voet diep en kunnen dus allerdoelmatigst tegen de zeerovers in de Indische waters gebezigd worden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 februari. Alhier zijn aangekomen: de 30e januari het Nederlandse schip JAVA’s WELVAREN, kapt. S. van Delden, met een passagier, van Amsterdam vertrokken de 7e oktober; de 1e februari het Nederlandse schip HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, met zes passagiers, van Rotterdam vertrokken de 8e oktober.


Datum: 04 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Volgens brief van kapt. P. Jagtman, voerende het schip CORNELIA SARA, van Pernambuck naar Amsterdam, in dato Pernambuck de 18e december, had het schip bij het uitzeilen van daar, met de loods aan boord, op de klippen van Baar gestoten, waardoor de achtersteven en het roer gebroken en de vingerlingen een half voet opgezet werden, als ook het schip zodanige lekkage bekwam, dat de lading gelost moest worden, om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 2 februari. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey en HELPER, kapt. B. Meeske, beide van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: REMKE, kapit. T.H. Plokker, voor wijlen J.J. Oltmans, van Suriname met suiker en tijm; DE HOOP, kapt. K. Haasnoot, van Lissabon met koffie en ipecacuanha.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 22e februari 1836, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordinair welbezeild brikschip, genaamd SURINAME, gevoerd door kapt. L.J. Luytjes, volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 60 duimen, wijd 5 ellen, hol 4 ellen 9 duimen en alzo gemeten op 233 tonnen of 123 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij genoemde makelaar. (opm: zie AH 240236)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 1 februari. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen: de JONGE JOHANNA, kapt. J. Verbruggen, van London, met stukgoederen.
Ook is eergisteren alhier ter rede gearriveerd het schip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Batavia naar Middelburg, met suiker en koffie.
Het schip JAVA, kapt. J.S. van der Sweep, onlangs van Batavia, bestemd naar Rotterdam, is wegens slecht weer van deze rede naar Neuzen opgezeild.
Hellevoetsluis, 2 januari. Heden morgen arriveerde uit zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken.
Brielle, 2 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Britt, van Rye.


Datum: 05 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 februari. HOLLAND, kapt. W.G. van Barneveld Kooy, van Batavia.
Uitgezeild:
Texel, 3 februari. Zr.Ms. korvet CASTOR, kapt. luit, Ampt, naar de Middellandse Zee; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen; BRENDA, kapt. P. Lirk, naar Alexandria; PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, naar Philadelphia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.I. de Grys en J.A. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, op donderdag de 25e februari 1836; des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het Y, verkopen: het extra ordinair welbezeild, in het jaar 1831 nieuw uitgehaald Nederlands kofschip, genaamd GEZINA, gevoerd door kapt. C.P. Crook; lang. Volgens Nederlandse meetbrief, 22 ellen, 70 duimen; wijd 4 ellen, 69 duimen, hol 2 ellen, 30 duimen en alzo gemeten op 57 lasten of 109 tonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars en bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. (opm: zie AH 020336)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip AURORA, kapt. Jan Adrianus de Haas, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip MARCO BOZZARIS, kapt. W.H. Warnsinck Czn. van Amsterdam. Adres bij Coopman en Schuurman, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SURINAME, kapt. Reindert van der Mei, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Buenos-Ayres (via Montevideo). Het gekoperd Nederlands galjootschip DE HERSTELLER, kapt. C. van der Wind. Adres bij De Vries en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Lissabon. Het Nederlands gekoperd sloepschip DE HOOP, kapt. Klaas Haasnoot. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.”:
Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het schip DE VROUW TIESSINA, kapt. Harm Tiesen Bakker. Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ANNA SIBERDINA, kapt. Jacob H. Ugen. Adres bij Jan Corver en Comp.
Hamburg en Altona. Het schip DE VIER GEBROEDERS, kapt. Daniel Uffen. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip ANNEGINA, kapt. W.W. Patje. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Onder de schepen, welke te Riga en Bolderaa overwinteren, bevindt zich slechts één Nederlands, zijnde dat van kapt. A.T. Steffens, voerende het schip de VROUW MARGARETHA.


Datum: 06 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Kapt. J.H. Brandt heeft de 7e december, bij Braamspunt, gepraaid het schip DE SNELHEID, kapt. C. Wessels, van Amsterdam naar Suriname en bij de Modderbank zien liggen een fregat, tonende vlag van het collegie ZEEMANS HOOP, van welke het nommer niet kon onderscheiden worden, zijnde echter, zo verre men zien kon, het schip SOPHIA MARIA, kapt. J. Andresen, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. G. Duuring, D.H. Joosten, G.J. Zompoll, G. Duuring Jr., D. van den Abeelen, J, Kolff en J.F. Sauerbier, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zullen, ten overstaan van de heer griffier van de rechtbank van koophandel, na gedane aangifte conform de wet, op donderdag de 18e februari 1836, des voormiddags ten elf ure, in het huis der notarissen, aan de Gelderschekade, verkopen een partij van 652 balen Java koffie, alhier direct van Batavia aangebracht per het schip ANJER, kapt. J.C. Jansen en dat bij kavelingen, zo als die zijn liggende in een pakhuis onder de Boompjes, wijk A, no. 72, alwaar diezelve daags vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien zullen zijn. Nadere onderrichting bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HOLLAND, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Batavia met koffie, suiker, huiden, bindrottingen, tin, koffie en diverse goederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 2 februari. Heden is ter rede gearriveerd het barkschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Batavia voor deze stad.
Vlissingen, 3 februari. Naar Rotterdam is gezeild de JAVA, kapt. S.Y. van der Sweep, van Batavia.
Hellevoetsluis, 3 februari. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: ’s LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Lissabon, als bijlegger. Volgens rapport der loodsen is voor de wal met loodsen aan boord, het schip JAVA, kapt. S.IJ. van der Zweep.
Den 4 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, en HOFFNUNG, kapt. J.H. Hanzen, beiden naar Lissabon; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar Newry; en zeilden naar zee: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil, en ELIZA, kapt. E. Staal, beiden naar Batavia, dezelve zijn bij de Goereesche haven ten anker gekomen. Heden morgen arriveerden uit zee: AGINORIA, kapt. W. van der Kolff, naar Suriname; GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, naar Belfast; JUFVROUW EYNSKI (opm: JUFFER YNSKE), kapt. S.T. Kramer, Maassluis, 3 februari. Heden morgen zeilden naar zee: FORTUNA, kapt. J.J. Albers, naar Harwich; ANNEGINA, kapt. E.S. van der Wijk, naar London.
Den 4 dito. Heden morgen zeilden naar zee: NEPTHUNES, kapt. G. Lamot; GUTE HOFFNUNG, kapt. P. Gerdes, en AVONTUUR, kapt. B. Wegman, allen naar Duinkerken, en HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, naar Port Ruch.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 februari. Gepasseerde woensdag avond omstreeks half 5 ure is het brikschip de DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, en gisteren morgen omstreeks 7 ure ook het fregatschip de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, van voor deze stad vertrokken, beiden bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 februari. Het fregatschip de JACOB CATS, kapt. Jan Ingerman, van deze stad naar Batavia bestemd, de generaal Cleerens met diens familie en een detachement militairen aan boord hebbende, is op 12 oktober in de beste staat ter rede van Batavia aangekomen, zonder op de reis een enig man, noch van de militairen noch van de equipage, verloren, en zonder zelfs bij aankomst een enige zieke te hebben.


Datum: 08 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen:
-Kapt. G.W. van Barneveld Kooij, van Sourabaya en Batavia in Texel binnen, heeft de 15e oktober in Straat Sunda gepraaid het schip HELENA, kapt. Willem Blom, van Amsterdam naar Batavia, alsmede gezien een schip, tonende vlag van het Collegie Zeemanshoop, met no. 419, zijnde die van kapt. Daniel Grim, voerende het schip SUSANNA, mede van Amsterdam naar Batavia.
-Pernambuco, 20 december. Het schip CORNELIA SARA, naar Amsterdam bestemd, is de 14e dezer wegens een lek alhier teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 5 februari. ADMIRAAL DE RUTER, kapt. E. van Duin, ONS GENOEGEN, kapt. W. Landzaad en VRIENDSCHAP, kapt. W.H. de Boer, alle drie naar Batavia; CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matsen, naar Demerary; SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dykhuis, naar Suriname; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Visser, naar Odessa; KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clausen naar Havana; ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, naar Lissabon.
Terschelling, 3 februari. ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Weisseling, van Newport.
Cette, 25 januari. JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, naar Rotterdam.
Uitgezeild:
Vlie, 3 februari. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D. de Jong, naar Hull.
5 februari. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle; ZELDENRUST, kapt. G.J. Jonkhoff, naar Steklee in Engeland.


Datum: 09 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newry, het Nederlands kofschip ANKINA, kapt. N.W. Hazewinkel.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. H.H. Duintjer.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement over 63 bossen en 7 matzakken zoethout, aangebracht van Cadix per het schip VROUW MARIA, kapt. C. Don, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ALBERTINE, kapt. H.W. de Groot.
Naar Newry, het Nederlands kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duyvenboden.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Batavia in Texel binnen, heeft de 15e oktober in Straat Sunda gepraaid het schip HELENA, kapt. W. Blom, van Amsterdam naar Batavia, als mede gezien een schip, tonende vlag van het collegie ZEEMANS HOOP, met no. 419, zijnde die van kapt. D. Grun, voerende het schip SUSANNA, mede van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Het schip DE VROUW BERTHA, kapt. H.J. Kruiter, met stukgoederen van Rotterdam naar Dantzig, laatst van Cuxhaven, is, volgens brief van Tonningen van de 31e januari, met verlies van een anker en touw, hetwelk echter weer gevist is geworden, aldaar binnengelopen; de kapitein dacht, dat het schip in goede staat zou zijn en met de eerst gunstige gelegenheid de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Het schip AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, zou, volgens brief van Cephalonia van de 1e januari, de 3e dito van daar naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Uittreksel uit de Lloydslijsten van 2 en 5 februari:
De 14e december, op 4º breedte 21º lengte, gepraaid DE VEREENIGING, kapt. A.M. Herman, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 7 februari. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Batavia, voor passagiers en goederen, het schip AZIA, kapt. A. Ritchie, om de 20e februari 1836 te vertrekken. Adres bij Van den Broecke Luteyn & Schouten, te Middelburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 februari. Het schip METTA, kapt. B. Puncke, van Antwerpen naar Cuxhaven, zit volgens rapport op de bank Noordland, tussen Schouwen en Walcheren, omhoog; er waren schuiten bij ter assistentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 5 februari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de VROUW LOUISE, kapt. C.C. Lindeboom, naar Emden, met stukgoederen; CATHARINA, kapt. H. Heeres, naar Bremen, met stukgoederen; CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, met schors en suikerij, BARBARA CATHARINA, kapt. P. Govaert, met schors; NEPTUNES, kapt. F. Pieters, met suikerij, en de JONGE JAN, kapt. J. Krally, met schors, alle vier naar London; de VROUW MARIA, kapt. H.J. Schulte, naar Alexandrië, met steenkolen; HENRIETTE LOUISE, kapt. P. Portalis, naar Duinkerken, met stukgoederen.
Nog is naar zee gezeild: IDA CATHARINA, kapt. J.V. Veenhoff, van Amsterdam naar Newry, met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 5 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer, van Rio Janeiro; CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, van Marseille, en VROUW MARIA, kapt. G. Don, van Cadix; en zeilden naar zee: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil, ELIZA, kapt. E. Staal, STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, en DIANA, kapt. O. Lindeman, allen naar Batavia; VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, naar Londonderry; VROUW CATHARINA, kapt. G.K. Wijkmeijer, naar Belfast, en CHRISTINA AMALIA, kapt. J.R. Gruber, naar Marseille.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ELIZABETH, kapt. N. Talok, van Bergen; en zeilden naar zee: AVONTUUR (opm: brik AVENTURE), kapt. S. Lams, naar Havanna, en PHOENIX, kapt. Picot, naar Jersey.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JAVA, kapt. S.IJ. van der Zweep, van Batavia, laatst van Vlissingen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 februari. Heden morgen arriveerde uit zee LORD MELVILLE, kapt. J. Crow, van London. Dezelve rapporteert, dat de stoomboot de QUEEN OF THE NETHERLANDS, kapt. Howton, aan de westzijde van de Hinder aan de grond zit, aan boord hebbende de brieven van den 3 dezer van London. De passagiers en brieven zijn aan wal gebracht, waarbij een zak met couranten is verloren geraakt; de stoomboot zal denkelijk weg zijn; dezelve heeft de loodsboot No. 4 bij zich tot assistentie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 5 februari. Gisteren zeilde naar zee: ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, naar Lissabon.
Den 6 dito Gisteren namiddag zeilde in zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Britt, naar Rye.
Maassluis, 5 februari. Heden morgen zeilde naar zee: ZORG EN VLIJT, kapt. H.H. Uil, naar Belfast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Dordrecht, 6 februari. Heden overleed in de ouderdom van ruim 68 jaren de heer Jan Sikkes, in leven rustend kapitein ter koopvaardijvaart.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 februari. Den 3e dezer is te Middelburg aan de werf der Commercie-Compagnie in de beste orde te water gelopen het fregatschip MERCURIUS.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen het Nederlands smakschip de GOEDE HOOP, gevoerd door kapt. H.B. de Jonge, om spoedig (weer en wind dienende) te vertrekken. Adres bij Sandberg en Comp., cargadoors aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het galjas JOHANNES, kapt. C.J. Kahlström, van Biorneburg naar Raumo, en van daar met ijzer naar Riga, is de 6e januari op Gothland aangespoeld. Vijf der uit zes personen bestaan hebbende equipage dreven dood in de kajuit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het kofschip ANNA SOPHIA, gevoerd geweest door kapt. E.A. Bok, groot ongeveer 46 commercielasten, zal op donderdag de 18e dezer maand, des avonds te zes uren, publiek worden verkocht ten huize van R.H. Middel te Oude Pekela. De conditiën en inventaris liggen ter lezing bij de heer notaris Mr. J. Fresemann Viëtor, te Winschoten, bij P. Wiersema, te Groningen, en ten huize van verkoop.


Datum: 10 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 8 februari. TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen. Terug uit zee:
WILHELMINA, kapt. J.N. Klint.
Terschelling, 6 februari. DE VROUW GEZIENA, kapt. A.W. Banting, van Hamburg.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 februari. Alhier zijn aangekomen: de 7e februari het Nederlandse schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, met 5 passagiers en Zr.Ms. troepen, van Amsterdam vertrokken de 7e oktober; de 8e februari het Nederlandse schip de JONGE ADRIANA, kapt. C.F. Hempels, met enige passagiers, van Rotterdam vertrokken de 17e oktober.


Datum: 11 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Belfast, het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. D. Guyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Gravelines, het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen; vertrekt ten spoedigste. Adres ten kantore van Seeuwen en Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 februari.
De 11e oktober is van Batavia naar Soerabaya gezeild het schip BATAVIA, kapt. H. Bruhn.
De 7e oktober is te Samarang van Batavia gearriveerd het schip ROTTESTROOM.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 februari. Schipper Jacob Versteeg, voerende de vissloep DE DRIE GEBROEDERS, van Pernis en aldaar de 5e dezer gearriveerd, heeft de 2e, op de hoogte van 54º50’ NB, bij de Doggersbank, gered vijf personen, waaronder de kapitein, genaamd Matt. Shipley, gevoerd hebbende de brik NYMPH, van Newcastle, welke mensen, door zeven dagen aanhoudend pompen afgetobt, bij hem aan boord gekomen zijn, waarna de brik gezonken is.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 februari.
Aangaande het schip METTA, kapt. E. Puncke, op de bank Noordland, tussen Walcheren en Schouwen, gestrand, wordt, in brieven van Zierikzee van de 4e en 5e dezer gemeld, dat het zeer hoog en vol water op de Zeehondenplaat zit; de equipage is, na het schip verlaten te hebben, aldaar behouden aan de wal gekomen en men was bezig met het bergen der lading, welke geheel nat en beschadigd en waarvan reeds een klein gedeelte aldaar aangebracht is, bestaande uit een baal gedrukt katoen, gemerkt PSS, no. 138, 54 stukken gedrukt katoen, 1 vaatje spijkers, gemerkt G, no. 930, 15 stukken gekleurd bombazijn en een kistje, waarin 19 pakjes drukletters.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari.
Het schip DE VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, van Vlaardingen naar Lissabon, te Cowes binnen, heeft de 3e dezer zijn reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ANTIENA, kapt. J.B. Schoon, van Duinkerken, met pijpaarde.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 februari. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: les DEUX AMIS, kapt. J. Cornelis, van Bremen, met stukgoederen; AVONTUUR, kapt. J.C. Dinse, van Emden, met oud ijzer; LA JEUNE CLEMENCE, kapt. F. Smit, van Hull, de VROUW THERESIA JOSEPHA, kapt. J.B. Simons, en de CHARLOTTE, kapt. R. Muys, beiden van London en alle drie met stukgoederen.
Ook is alhier ter rede gekomen die HOFFNUNG, kapt. C.J. Wilters, van Rusterseel (opm: Rüstersiel) naar Brussel gedestineerd, met garst.
En is uitgevaren de PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Rotterdam naar Duinkerken, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee de loodsboot No. 8, aan boord hebbende een gedeelte der equipage van het schip ELIZA, gevoerd geweest door kapt. E. Staal, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd, dat op de Goodwin Sands totaal is verbrijzeld. De kapitein, opperstuurman en twee matrozen zijn omgekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 februari. De stoomboot QUEEN OF THE NETHERLANDS, de vorige dag gemeld, is geheel gebleven; de equipage, passagiers en brievenmaal zijn door assistentie van ijssloepen aan wal gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke, van Batavia, en FANNY, kapt. F.H. Bonjer, van Grevelingen; en zeilden naar zee: ’s LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, naar Bergen; ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Henderson, naar Aberdeen.
Brielle, 9 januari. Gisteren avond arriveerde uit zee: ANTONIA, kapt. J.B. Schoon, van Duinkerken.


Datum: 12 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 februari. CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Suriname met suiker en katoen; HELPER. Kapt. B.F. Meeske, van Londen met ijzer, verfhout en lood.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het driemast galjootschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Barend Bakker Geerts, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Havana. Het gekoperd tweedeks brikschip AURORA, kapt. Leendert Blok, van Amsterdam. Adres bij J. Langeveldt.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Kopenhagen. Het Nederlandse schip DE JONGE HENDRIK, kapt. Wopke Teunis Hitman. Adres bij Da Costa en Bueno.
Libau. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. Roelf R. Tunteler. Adres bij Jan Corver en Comp.
Petersburg. De Nederlandse kof JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE VLIJT, kapt. J.S. Bakker. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DIANA, kapt. Hendrik Visman. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. Harm J. Korter. Adres bij Jan Corver en Comp.
Stettin (door de Sond). Het Nederlands kofschip JOHANNA, kapt. Douwe P. Douwes. Adres bij F. der Kinderen.
Tonningen, Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands schip DE VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris G.S. Zijlstra te Heeg zal op gerechtelijke autorisatie en ten overstaan van het Vredegerecht van het kanton Sneek, op zaterdagen de 13e februari 1836, ten huize van Marten Stoker, logementhouder te Woudsend, provisioneel, en de 27e dito bij Jan T. Nolles, logementhouder aldaar, finaal, telkens des namiddags om 2 ure, publiek bij strijk en verhooggelden, presenteren te verkopen een ruime en zeer ter nering gelegen timmerwerf met twee hellingen, een huizing en bergplaats voor timmergereedschappen, aan de Ee en alles te Woudsend; alles afkomstig uit de nalatenschap van wijlen Janke Ages Tromp, in leven huisvrouw van nu wijlen Age Jacobs van Tromp, in leven scheepstimmerman te Woudsend. Op 12 mei 1836 vrij te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.J. Wiersma, notaris te Sneek, gedenkt publiek, bij strijk en verhooggelden, te verkopen een hecht, sterk en wel onderhouden hektjalkschip (opm: binnenvaarder), de JONGE JOHANNES genaamd, groot 32 ton, met daarbij zijnde zeil en fok, anker, touwen, haken, bomen en verder toebehoren, zodanig door Halbe Hommes Huitema als huurder is bevaren en thans te Sneek, even buiten de Noorderpoort gelegen is, acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden. Wie gading maken, komen op dinsdagen de 16e en 23e februari aanstaande bij de provisionele en finale toewijzing, telkens des middags ten 12 ure, ten huize van Jan Rondema, in het Fortuin te Sneek, en kopen op conditiën alsdan voor te lezen, en inmiddels te vernemen bij voornoemde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F.IJ. de Boer te Makkum zal op maandagen de 15e februari 1836 in het logement de Prins te Makkum, bij de provisionele, en op de 22e daaraanvolgende in de herberg het Schippershuis aldaar bij de finale toewijzing, telkens des namiddags ten 3 ure, in het openbaar bij strijk en verhooggelden veilen en ter verkoop presenteren een in het jaar 1824 gebouwd koffeschip (opm: binnenvaarder), de WISSELVALLIGHEID genaamd, lang 15 el 4 palm en 8 duim, wijd 4 el 1 palm en 4 duim, hol 1 el 7 palm, en alzo groot en gemeten op 44 ton, met zeil en treil, opstaand en lopend want, ankers en touwen, en verder aan- en bijbehoren, zodanig en in dier voegen als het tot dus ver is bevaren door de schipper Hendrik P. Klein, en thans is liggende in het Verlaat te Makkum. Dadelijk na den finale palmslag te aanvaarden.


Datum: 13 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, mede voor passagiers, het gezinkt Nederlands schooner-galjootschip
MARGARETHA, kapt. H.G. Hinrichs, om spoedig te vertrekken.
Naar Konstantinopol en en Odessa, het Nederlands gekoperd brikschip JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw.
Naar Smirna, het nieuw gezinkt Nederlands schooner-hoekerschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. A. den Breems.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANTINA, kapt. R.J. Schuuring.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, om beiden met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JONGE JAN, kapt. H. Elbring, van Bremen.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, van Smirna, en ligt quarantaine op de rede; ALIDA, kapt. F.H. Deddes, EENDRAGT, kapt. C. Ouwehand, en ZEELUST, kapt. J. Noord, allen van Liverpool. Volgens rapport ligt onder de Goereesche haven ten anker de Engelse brik PLATO, van St. Domingo.


Datum: 15 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 12 februari. Volgens particulier bericht uit Helvoetsluis, van de 11e dezer, zag de schipper Van der Hoeve, van de kanaal-loodsboot, in het ogenblik dat de ELIZA, kapt. E. Staal (opm: fregat, bouwjaar 1831, kapt. Egbertus Staal), het ongeluk had op Goodwin Sand te verongelukken, het schip DE STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau en een brik, denkelijk PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil, in goede staat derzelver reis voortzetten.
-Het op de Goodwin Sands gestrande schip ELIZA, gevoerd geweest door kapt. Staal, is de 7e februari te Ramsgate binnengebracht. (opm: zie ook DC 160236 en PGC 160236; het schip moet ter plaatse zijn afgekeurd; de door de rederij afgegeven cautie voor de eerste kapitein C. Davey werd echter eerst op 4 juni 1842 geroyeerd met als reden ‘schip verongelukt’)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen.
Dordrecht, 12 februari. Volgens brief van kapt. W.H. de Boer, voerende het schip DE VRIENDSCHAP, gedestineerd naar Batavia, dato 8 februari, was hij die dag kruisende tussen Douvres en Calais met een zuidwesten wind.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 13 februari. DE VISSCHERIJ, kapt. D. Bies, naar Londen
Vlie, 9 februari. ANTJE, kapt. K. Welger, naar Havana


Datum: 16 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newry, het Nederlands smakschip HERSTELLING, kapt. H.H. Potjer, om in de loop dezer week te vertrekken.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip CLARA MARGARETHA, kapt. H.P. Dik.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Greenock, het Nederlands schip VRIESLAND, kapt. T.W. Stuit, om spoedig te vertrekken.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 februari. De 14e, des middags, arriveerden NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw en WILHELMINA, kapt. G. Treus, van de Noordzee.
Kapt. H.F. Deddes, van Liverpool te Helvoetsluis binnen, heeft de 9e dezer, op de hoogte van de Singels kruisende, gepraaid een Nederlands driemastschip, tonende vlag van het collegie ZEEMANS HOOP, mat no. 263, zijnde die van kapt. E. van Duyn, voerende het schip ADMIRAAL DE RUYTER, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 februari. Het schip LUCIA, kapt. J. Meyer (opm: buitenlander), van Amsterdam naar Aarhus en Randers, is, volgens brief van Randers van de 5e dezer, na gedurende de maanden november en december te Aarhus overwinterd te hebben, de 2e dito, op de reis van daar naar Randers, bij Havmöllen, tussen Ebeltoft en Grenaa, gestrand en geheel verbrijzeld; van de inhebbende molenstenen zouden waarschijnlijk eerst bij lage waterstand in het voorjaar enige geborgen kunnen worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 februari. ONDERNEMING, kapt. J.L. Kuiper, van Hull. Terug uit zee: ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat.
Ramsgate, 9 februari. TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G. Visser, van Amsterdam, naar Odessa.
Deal, 11 februari. KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clausen

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver, H. gullen, A. van der Sluys, J.H.A. Balwé, J. Boelen, H.J. Rietveld, G.W. Sesink-Clee, D.F. Stieven, C.A. Schröder, P.H. Bodeman, J. de Rooy, B.D. Bosscher en J.A. Lublink, makelaars, zullen op maandag de 29e februari 1836, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, (ten overstaan van de notaris J.A. Hoog) verkopen: een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd: DE ONDERNEMING, gevoerd door kapt. Thomas Thyssen Kuyper, volgens Nederlandse meetbrief lang 22 ellen 10 duim, wijd 4 ellen 45 duim, hol 2 ellen 53 duim en alzo metende 111 tonnen of 59 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars. (opm: de kof werd binnen Amsterdam verkocht, zie AH 020336)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 12 februari. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen: PYTHON, kapt. J.A. Bunnemeijer, van London, met stukgoederen.
Nog is alhier ter rede gearriveerd de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Smit, van London naar Brussel, met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 13 februari. De brik PLATO, welke bevorens gemeld onder de Goereesche haven ten anker lag, is gevoerd door kapt. J. Mackenmeijer, en gisteren namiddag alhier in het kanaal gekomen.
Den 14 dito. Heden morgen arriveerde uit zee: MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Newport. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 februari. Volgens de Lloyd’s List is het van Rotterdam naar Batavia bestemd schip ELIZA, gevoerd geweest door kapt. Staal, na des morgens van de 5 dezer op Goodwin Sands geraakt te zijn (opm: zie AH 150236) en haar roer afgestoten te hebben, waarbij de kapitein, eerste stuurman en twee matrozen verdronken zijn, terwijl het overige van de equipage deels te Deal, deels te Ramsgate aan wal gebracht is, des avonds van den 6 van de bank afgekomen, en geheel ontmast te Ramsgate binnen gesleept. Een gedeelte der equipage is den 7 dezer met de loodsboot No. 8 te Hellevoetsluis aangekomen. Naar men verneemt is de ELIZA te London verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 10 februari. De 7e dezer arriveerde te Helvoetsluis de loodsboot No. 8, aan boord hebbende een gedeelte der equipage van het schip ELIZA, gevoerd geweest door kapt. E. Staal, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd, dat op Goodwin Sands totaal is verbrijzeld. De kapitein, opperstuurman en twee matrozen zijn verongelukt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop een helling, twee kamers en timmerhuis, buiten de Oosterpoort te Sneek, bij A. Groenhof.


Datum: 17 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen:
Van Suriname zouden vertrekken de 21e december de schepen DE JONGE ARIE, kapt. L. Hus, naar Rotterdam en JEANETTE, kapt. T. Bodeman Hzn., de 29e dito de schepen DE NEDERLANDER, kapt. C. Höfker en PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper en de 31e dito het schip ELIZABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets, de vier laatste naar Amsterdam.
Voorts lagen aldaar nog in lading de schepen DE SNELHEID, kapt. C. Wessels; SOPHIA MARIA, kapt. J. Andresen; LA LIBERTÉ, kapt. W. Trip; DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort; DE DAGERAAD, kapt. R.C Stada; ATALANTA, kapt. C. Meyer; HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd; DE EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuiper; HET VERTROUWEN, kapt. C. Zaal; HENRIETTE. Kapt. J.C. Willems; NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange; DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk; DE JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten; SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen en DE HARMONIE, kapt. A. van der Meyden, alle vijftien naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen:
De Franse logger LA FELICITÉ, kapt. Picaud, waarschijnlijk met zout, van … naar …., is, volgens brief van Den Helder van de 13e februari, in de nacht tussen de 11e en 12e dito, bij Egmond gestrand en verbrijzeld; van de equipage was niets vernomen geworden.
-Een Nederlandse vishoeker, waarschijnlijk genaamd DE LIJNBAAN, is, volgens brief van Den Helder van de 13e februari, in de ochtend van de 12e dito, achter de Koog, op Texel, gestrand en dadelijk daarna verbrijzeld en de gehele bemanning daarbij verdronken.
(opm: zie RC 250236 voor uitgebreid bericht)
-Kapt. Jan Noord, van Liverpool te Dordrecht gearriveerd, heeft de 9e februari tussen Wight en Portland, in goede staat gepraaid een fregat, zeilende, onder dichtgereefde marszeilen, met fok, stagzeil en bezaan en tonende vlag van het collegie ZEEMANSHOOP, met no. 263, zijnde die van kapt. E. van Duyn, voerende het schip ADMIRAAL DE RUYTER, van Amsterdam naar Batavia.
-Naar men verneemt is het op de Goodwin Sands gestrande schip ELIZA, wijlen kapt. E. Staal, weer in vlot water en te Ramsgate binnengebracht, hetzelve was te Londen verzekerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 februari. WILHELMINA, kapt. J.G. Herbst, van Dantzig naar Londen, met schade en lekkage.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia, zal de 28e februari 1836, in het Nieuwediep tot vertrek gereed liggen het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip MARCO BOZZARIS, kapt. W.H. Warnsinck Cz; degenen welke goederen met hetzelve willen verladen of van deszelfs goede inrichtingen, voor passagiers, gebruik wensen te maken, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij Coopman & De Witt & Lenaertz, cargadoors, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen.
In de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ. Maandag 15 februari 1836.
No. 1. Een kwart part in het gekoperd Nederlands brikschip BRISEÏS, gevoerd door kapt. Jelle Jansen, liggende alhier. ƒ 825. J. de Rooy.
No. 2. Een derde part in het Grieks brikschip ODYSSEUS, gevoerd door kapt. Nicola Ghially, liggende alhier. ƒ 550. J. de Rooy. Beiden aan de meestbiedenden met ½ pCt. voor plokgeld (opm: strijkgeld).


Datum: 18 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Naar Batavia liggen in lading te Rotterdam, om spoedig te vertrekken:
Het fregatschip RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap.
Het barkschip MARIA, kapt. J.A. Pronk.
Het barkschip JACOBUS, kapt. J. Laurens.
Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Gravelines, het schip JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen; vertrekt de 21e februari.
Naar Gravelines, het schip HELENA, kapt. T. Tobbens.
Adres ten kantore van Seeuwen & Mair.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. De 12e dezer is aan Den Helder aangespoeld een hekjol, gemerkt ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat, afkomstig van het schip ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat, van Amsterdam naar Batavia, de 14e dito overigens in goede staat in Texel uit zee terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Volgens brief van kapt. W.H. de Boer, voerende het schip DE VRIENDSCHAP, van Amsterdam naar Batavia, in dato dezer, was hij toen met Z.W. wind in goede staat kruisende tussen Douvres en Calais.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het Nederlands gezinkt brikschip HENDRICA ELIZABETH, kapt. David Miercke.
Naar Marseille, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, om spoedig te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 16 februari. ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Reus, van Cette. Van de rede in het Nieuwe Diep WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, bestemd naar Suriname.
Uitgezeild:
Texel, 16 februari. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren avond, omstreeks zes ure, is aan de Moezeldijk voor onze stad, het grote schip van de schipper Nikolaas Muller, van Trier, bij het landen, door storm verongelukt. Het schip was met koopmansgoederen van allerlei aard, onder anderen behangsels, boeken, montering, manufactuurwaren, voor onze stad en Keulen bevracht, waarvan het grootste deel een prooi der golven geworden is. Een deel van geld des schippers, uit 700 daalders in Kassenscheinen bestaande, is insgelijks verloren gegaan. De Rijn was met stukken van het wrak en met waren zo zeer bedekt, dat een scheepstouw een dameskleed in de raderen der van Keulen komende stoomboot vingen. Een tweede met gips beladen schip van dezelfde schipper is tegen een pilaar der Moezelbrug geworpen en verbrijzeld geworden. Van de waren moet slechts weinig en van de eigendom des schippers niets verzekerd zijn, zodat deze brave man daardoor een harde slag ondergaat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee WOODHOUZEN, kapt. J. Tate, van Hull; dezelve heeft op de Ooster aan de grond gezeten en is met hoog water door assistentie van de loodsboot no. 2 en Brouwerhavense manschappen er af en alhier op het kanaal gebracht.
Brielle, 15 februari. Heden morgen arriveerde uit zee: PRINS VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken.
Maassluis, 15 februari. Heden morgen zeilde naar zee: HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer, naar de Noordzee; en arriveerde uit zee: ZEELUST, kapt. A. Patijn, van de Noordzee.
Den 16 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: HELENA, kapt. J. Tobbens, van Duiinkerken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 17 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Newport, met ijzer.


Datum: 19 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen:
De Russische brik MEMORIN, kapt. Johan Emelius, met delen, van Nye-Carleby naar Marseille, laatst van Kopenhagen, is, volgens brieven van Texel van de 16e februari de 14e dito in de buitengronden van het Eyerland gestrand, doch het volk, bestaande uit de kapitein en tien man, die ochtend door twee schuiten met groot gevaar gered en op Texel aangebracht; alsook van de tuigage was reeds een gedeelte, bestaande uit vier of vijf zeilen, een zwaar touw, een kabeltouw, een kettingkabel en enig gekapt staand en lopend want, geborgen en men was bezig ook het overige gedeelte, alsmede zo veel mogelijk van de lading te bergen; dezelve zat op een bank bijna geheel vol water en zou waarschijnlijk weg zijn.


Datum: 20 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands nieuw gekoperd fregatschip BATAVIER, gevoerd bij kapt. J.F. Scharper, om ten spoedigste te vertrekken; hebbende goede inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam naar Suriname, terug uit zee, is van de rede in het Nieuwe Diep gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Het schip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, van Dantzig naar Amsterdam, is, na zware stormen te hebben doorgestaan, de 15e dezer met gebroken zwaarden, doch overigens in goede staat, te Delfzijl binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Het schip DE TWEE GEZUSTERS, kapt. Hofkamp, van Hamburg naar Rotterdam, is de 6e en het schip TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Memel naar Rotterdam, de 7e dezer wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading:
Naar New-York (mede voor passagiers), het Nederlands galjootschip DE HOOP, kapt. P.J. de Boer. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SUSANNA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Philadelphia en Baltimore. De Nederlandse kof HARMANNUS WIARDI, kapt. Hayo A. Post. Vertrekt 29 februari. Adres bij Van Olivier en Comp.
Rio Janeiro. Het Nederlands gezinkt schip WILLEMINA GESINA, kapt. Lammert Nannes Baas. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman, De Vries en Comp., Coopman en De Witt en Lenaertz en Hoyman en Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.F. Drent. Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW ANNEGINA, kapt. R.H. Dokman.
Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip HET VERTROUWEN, kapt. H.D. Klatter.
Adres bij Blikman en Comp.
Petersburg. Het Nederlands kofschip KATHARINA, kapt. Harm Hendriks Bakker. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp, en F. der Kinderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 februari. Kapt. G.J. Meeuw is van de quarantaine ontslagen. De wind N.W.
Brielle, 17 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: REICHSFRAU LOUISE, kapt. C.C. Lindeboom, van Emden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 19 februari. Dinsdag ll. is te Amsterdam van de werf van de scheepsbouwmeesters A. de Graaf en Zonen, genaamd De Oranjeboom en gelegen in de Bikkerstraat met het beste gevolg van stapel gelopen het fregat PALEMBANG, groot 800 tonnen, gebouwd voor de heren G. Nolthenius, Schmöle en Van Geuns.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. H. Blad, is de 16e dezer van het eiland Onrust alhier aangekomen.


Datum: 22 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Texel, 19 februari. PLANTER, kapt. C.L. Adboll, is met het uitslepen op de hoge Oude Hoofd vastgeraakt, doch thans weer vlot geworden en naar de rede gezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Triëst, 12 februari. CATHARINA, kapt. Hendrik Geerts van Dam, van Amsterdam,
Uitgezeild:
Texel, 19 februari. ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat, naar Batavia; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname; DIANA, kapt. H. Wente, naar New-York; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, J.H.A. Balwé, H. Gullen, A. van der Sluys, J. Boelen, H.I. Rietveld, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder, B.D. Bosscher en J.A. Lublink, makelaars, zullen, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, op maandag de 29e februari 1836, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen: een extra-ordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd HARMANUS (opm: bouwjaar 1821), gevoerd door de kapt. H. van Veen, volgens Nederlandse meetbrief lang 23 ellen 43 duimen en alzo gemeten op 63 lasten of 119 tonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars en bij de cargadoor Fredrik Smit. (opm: de kof werd Amsterdam verkocht, zie ook AH 020336)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 20 februari. Terug uit zee, door stilte: PLANTER, kapt. C. Abdoll.
Terschelling, 15 februari. Door de loodsschipper H. Bloem, voerende de loodssloep no. 1, is eergisteren, Terschelling zuiden 3 mijlen van zich, gepraaid het schip MARIA, kapt. H. Loet, van Glückstad naar Duinkerken.
Uitgezeild:
Texel, 20 februari. HENRIETTE EN HENRY, kapt. K. Spiegelberg, naar Batavia; NEERLANDS INDIE, kapt. J.G. Veening, beide naar Batavia; KOOPHANDEL, kapt. T. Popken, naar Suriname; DE VREDE, kapt. K. Zwanenburg, naar Napels; GELIDA, kapt. M.J. Louwerens, naar Bordeaux; CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman, naar Hull; HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke, naar Adero; VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, naar Londen; PLANTER, kapt. C.L. Adboll, van Londen naar Batavia en China.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, F. der Kinderen en Jan Corver, makelaars, zullen, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, op maandag de 29e februari 1836, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen: een extra ordinair welbezeild Nederlands gebouwd en voor weinige jaren te Amsterdam zwaar vertimmerd kofschip, genaamd CONCORDIA, varende onder Hanoverse vlag, gevoerd door kapt. Bent Jacobs Ras; volgens Nederlandse meetbrief lang 23 ellen, wijd 4 ellen 68 duimen, hol 2 ellen 19 duimen en alzo gemeten op 55 lasten of 105 tonnen; breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars en bij de cargadoor Fredrik Smit. (opm: deze ex-GOEDE VERWAGTING, in 1809 te Grouw gebouwd, werd gekocht door kapt. J.R. Brons, Pekela [zie AH 020336], die haar waarschijnlijk eerst in juni 1838 als ALEGONDA onder Nederlandse vlag bracht)


Datum: 23 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands schooner-kofschip ENGELINA, kapt. R.H. Bok.
Ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. De 20e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, ALGEMEEN BELANG, kapt. C. Kordia; NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes; ZEELUST, kapt. A. Patyn en WILHELMINA, kapt. G. Treus, alle naar de Noordzee.
Van Tonningen wordt de 14e dezer gemeld, dat aldaar wegens tegenwind lag het schip HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Libau naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 februari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: HENRIETTE, kapt. H. Behrmann, naar Cuxhaven, en de VROUW MARIA, kapt. T. Tieleman, naar Emden, beiden met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 20 februari. Gisteren namiddag zeilden in zee: DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, ELIZA, kapt. S.G. Molenaar, en JOHANNA, kapt. E. Bergman, allen naar Batavia; HARMONIE, kapt. G.E. Boer, naar Suriname; d, kapt. F. Poots, naar Havanna; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, naar Gibraltar; JOHANNA, kapt. H.T. de Jong, naar Baltimore; en zeilden naar zee: PRINS VAN ORANJE, kapt. S. de Boer, en GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, beiden naar Batavia, welke bij de Goereesche haven ten anker zijn gekomen. Heden morgen zeilden naar zee: LYNX, kapt. C. van der Drift, naar Lissabon; CERES, kapt. J. Noort, naar Belfast, en PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, naar Duinkerken.
Den 21 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, en ADRIANUS JACOBUS, kapt. A. Plokker, beiden naar Batavia; en zeilden naar zee: ORTELIUS, kapt. D.G. Niesen, naar Batavia; CECILIA, kapt. O. Beekman naar Gothenburg; de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.F. Klein, naar Boston, dezelve zijn bij de Goereesche haven ten anker gekomen.
Maassluis, 19 februari. Gisteren namiddag zeilden naar zee: ZEELUST, kapt. E.T. Wieringa, naar Bordeaux; ZORGVLIET, kapt. H.J. Hubert, naar Londonderry, en de VOS, kapt. G. van der Velden, naar Emden.
Den 20 dito. Heden morgen zeilden naar zee: KLARA NETTA, kapt. J.C. Zierks, naar Rouaan; JONKFRAU CATHARINA, kapt. G.R. Klein, naar Duinkerken; ANNA MARIA, kapt. J. Muys, naar Fécamp; VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carsens, naar Emden; JOHANNA CORNELIA (opm: schoenergaljoot JOHANNA CAROLINA), kapt. J. Verdoes, naar Bordeaux.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris ter residentie van Groningen, is voornemens op donderdag de 3e maart 1836, des avonds te 7 uren, ten huize van de kastelein P. Wiersema, aan de zuidzijde van de Noorderhaven te Groningen, publiek te koop presenteren een welbevaren smakschip, genaamd de BUITENWERF, groot 68 tonnen, in den jare 1825 nieuw uitgehaald, met zeil en treil, ankers, touwen, koks- en scheepsgereedschappen, volgens het inventaris, invoege door J.E. Gust als kapitein wordt bevaren en thans te Groningen in de Zuiderhaven is liggende.
Gemeld schip met annexen zal binnen 14 dagen na de verkoop moeten worden aanvaard, en de conditiën van verkoop, benevens de scheepsinventaris, zullen drie dagen bevorens ten huize van verkoop en ten kantore van mij notaris ter lezing liggen.
Mr. H. Trip, notaris en procureur. (opm: het schip werd binnen Groningen verkocht met behoud van naam)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Uitgezeild: Den 8 februari, het schonerschip ANTJE, kapt. K. Welger, naar Havannah.
Den 16 dito, het smakschip VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Noorwegen.
Den 21 dito, de kofschepen CONCORDIA, kapt. H.B. Drok, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, beide naar Noorwegen en GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuut, naar zee.


Datum: 24 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 22 februari. HENRIETTE, kapt. H. Behrman. Terug uit zee: VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 8e maart 1836, des namiddags ten vier ure, in het lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk A. no. 458, te veilen en verkopen het kofschip UNTERNEHMUNG, varende onder Papenburger vlag, gevoerd bij kapt. H.A. Jongebloed, lang 20,90 el, wijd 4,45 el, hol 2,21 el, en alzo groot 91 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zalmhaven. (opm: geen koper gevonden)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. In de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, maandag 22 februari 1836, een brikschip, genaamd SURINAME, gevoerd door kapt. L.J. Luytjes: NLG 6.000, in slag NLG 300, opgehouden. (opm: de zeebrief van 13 maart 1834 werd op 2 april 1836 door de Ontvanger te Amsterdam naar Den Haag opgezonden met de vermelding ‘zeebrief is verjaard’; de brik ex-AIMABLE PAULINE met bouwjaar < 1816 moet alsnog zijn verkocht en in slopershanden zijn gekomen of nog enige tijd als lichter zijn gebruikt)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 februari. Alhier zijn aangekomen:
de 21e februari de Nederlandse bark VIJF GEBROEDERS, kapt. C. van der Hoeven, van Rotterdam de 17e oktober vertrokken; (opm: hier is voor het eerste sprake van een bark i.p.v. galjoot, in het verkoopcontract van 8 augustus 1839 staat als omschrijving ‘bark of galjootschip’; of er bij de driemast galjoot al van een marginale vertuiging sprake is geweest is niet bekend; bij de aangekondigde veiling van het schip, zie AH 200941, weet men weer zeker dat sprake is van een galjoot; die typering heeft Marhisdata dus aangehouden)
de 22e februari de Nederlandse bark NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. A.L. van der Valk, van Rotterdam de 18e oktober vertrokken.


Datum: 25 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. A.W. Lukens.
Naar Hamburg, het Nederlands schip VROUW AFIENA, kapt. D.H. Drewes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Het schip DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clausen, van Amsterdam naar Havana, te Ramsgate binnen, heeft een anker en ketting laten slippen en andere schade bekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlaardingen, 24 februari 1836. Onze stad moest opnieuw een zware ramp treffen, door het verongelukken van een onzer beste schepen, waarbij al dezelver manschappen op een zeer noodlottige wijze hun dood in de golven vonden. Het hoekerschip DE LIJNBAAN, toebehoord hebbende aan de ondergetekende reder, gevoerd door schipper Jan van Rossen, bemand met 12 koppen, de 31e december jongstleden ter Beugvisserij uitgevaren, is in de storm, welke enige dagen gewoed had, tussen de 11e en 12e februari op het strand van het eiland Texel bij het dorp de Koog geworpen, alwaar hetzelve in de vroege morgen van die dag ten 6 ure door de weinige bewoners van die omstreken ontdekt werd; men bemerkte tegelijkertijd, dat de manschappen zich nog alle aan boord bevonden, die zeker door te grote ontsteltenis niet op de onmiddellijke redding van hun leven schijnen te zijn bedacht geweest, of wel in de eerste ogenblikken hun schip niet hebben willen verlaten; ten minste ten 9 ure van die zelfde morgen, de vloed beginnende en de storm toenemende, is, in het gezicht van de onderstrandvonder en enige bewoners dier omstreken, gemeld schip geheel verbrijzeld, terwijl de manschappen beurtelings door de golven op een hartverscheurende wijze verzwolgen werden. Zes en twintig hulpeloze weduwen en wezen zien zich hierdoor, bij het verlies hunner dierbaarste betrekkingen, ook van alle middelen van bestaan beroofd.
H. de Ronde. Reder van het schip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Binnenlandse berichten. Amsterdam, woensdag 24 februari.
Men schrijft uit ’s Gravenhage, dd. 23 februari:
-Naar men verneemt, heeft de korvet BELLONA tijdelijk een andere bestemming verkregen. In de maand april aanstaande zal dezelve, onder bevel van de kapt. ter zee Van Son, uitzeilen, ten einde een tocht naar Hitland en Noorwegen te doen, welke tocht door Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik, benevens de schout-bij-nacht Arriens, zal worden meegemaakt. In juli zal de korvet in het vaderland terugkeren, ten einde vervolgens de voorgenomen reis naar Oost-Indië te ondernemen.
-Het is bekend, dat in het jaar 1826 een der door de Engelse zeereiziger Cook, op zijn tocht van 1770, bespeurde openingen op de Zuidwestkust van Nieuw-Guinea, door de luitenant der 1e klasse bij de koloniale marine D.H. Kolff onderzocht en geloofd werd een rivier te zijn, aan welke hij de naam gaf van Dourga-rivier, naar het vaartuig waarover hij toen het bevel voerde.
Een zending in het jaar 1828 van ’s konings korvet TRITON deed vermoeden, dat deze rivier een zee-engte was; de westelijke hoek der monding werd toen bevonden te liggen op 7º26′ ZB 138º44′ OL.
Het belang, uit een aardrijkskundig oogpunt, om dit opgehelderd te zien en vooral de hoop dat daardoor een doortocht zou gevonden worden, die de gevaarvolle Torres-straat geheel of gedeeltelijk zou kunnen zou kunnen vervangen, noopte het gouvernement om een nader
onderzoek deswege op te dragen aan de luitenant ter zee der 1e klasse Langenberg Kool, die daartoe in de maand maart jl. van Soerabaija vertrok met de schooner POSTILLON en in de maand april de kust van Nieuw Guinea bereikte, vergezeld van Zr.Ms. schooner SIREEN, onder het bevel van de luitenant ter zee 1e klasse Banse, welk vaartuig zich te Amsterdam bij hem gevoegd had.
Uit de nasporingen van de luitenant Langenberg Kool is gebleken, dat de Dourga-rivier werkelijk een zee-engte is en dat dus de hoek, Kaap Valsche genoemd, niet behoort tot de vaste kust van Nieuw Guinea, maar tot een eiland door de gevonden zee-engte gevormd.
-Wij vernemen dat de kapt.-luit. ter zee Enslie, commandant van Zr.Ms. brik MEERMIN, met die bodem de 12e dezer maand kruisende tussen de eilanden Bali en Kangeang, een sloep heeft aangetroffen, waarin zich de gezagvoerder Thomas Gobern met nog zeven manschappen van de in Torresstraat verongelukte Engelse schoener JANE & HENRI, bevonden. Deze schipbreukelingen waren, na een afstand van omstreeks 300 Duitse mijlen met die sloep te hebben afgelegd, ten laatste te Tiacos aangekomen; van daar aan boord van een Engels schip door straat Alles gebracht en waren nu hun reis naar Soerabaija vervolgende, toen zij door Zr.Ms. brik MEERMIN ontmoet en aan boord van die bodem opgenomen zijn, welke hen tot op de hoogte van Bezoekie gebracht en vervolgens deszelfs kruistocht hervat heeft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 februari. JAVAAN, kapt. J.G. Adriaan, van Batavia; JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, HOOP, kapt. G.W. Hellenga, LAMORAAL ULBO, kapt. N.A. Smaal, ELIZABETH, kapt. H.H. Pot en LISETTE CAROLINA, kapt. T.M. Gnodde, alle vijf van Bordeaux; VROUW MARIA, kapt. D.J. Aden, van Emden; ELIZABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JAVAAN, kapt J.G. Adriaan, van Batavia met koffie, suiker, kurkuma, foelie, noten, nagelen, peper en drogerijen; ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, van Newport met ijzer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 februari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, van Cuxhaven, en JUNO, kapt. J.M. Puerken, van Papenburg, beiden met ongebluste kluitkalk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 22 februari. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de JONGE JOHANNA, kapt. P.C. Dillewijns, van London; de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Arends, van Emden, alle twee met stukgoederen.
De VROUW CATHARINA, kapt. J. Luiken, den 17 van London alhier ter rede gekomen, met stukgoederen, voor Antwerpen, ligt, wegens door storm bekomen zeeschade, in de Westerhaven dezer stad.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de SCHAAPHERDER, kapt. P.J. Vercauteren, naar London, met suikerij; de VROUW ANNA, kapt. E. Langhetee, naar Liverpool, met schors en vlas; SIRENE, kapt. G. Kuper naar London, en de KAREL, kapt. B.H. Stuurman, naar Triest, beiden met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 22 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Karstens, van Maassluis, als bijlegger naar Emden. De kapiteins O. Beekman en A.F. Klein, zijn terug en op de rede ten anker gekomen.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRINS FREDERIK, kapt. R. Stevenson, van London; de BEURS, kapt. C. van Alen, van Antwerpen; VIER GEBROEDERS, kapt. L.J. de Clerk, en ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, beiden van Cuxhaven; JUNO, kapt. J. Suerken, van Papenburg; ANNA, kapt. J. Govers, van Emden, en de loodsboot no. 7, welke rapporteert den 19 dezer op de hoogte van de Singels gepraaid te hebben de Hollandse brik JOHANNA CAROLINA, van Amsterdam naar Demerary, hebbende toen de wind N.O.
Brielle, 22 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, terug uit zee, als bijlegger.
Den 23 dito. Heden morgen zeilde naar zee: GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jonge, naar Bergen. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CATHARINA, kapt. J.G. Juister, van Cuxhaven.
Maassluis, 22 februari. Heden morgen zeilde naar zee: VROUW GEZINA, kapt. C.H. Lucht, naar Hamburg.
Den 23 dito. Heden morgen zeilden naar zee: FANNY, kapt. F.H. Bonjer, naar Emden; TWEE GEZUSTERS, kapt. F.H. Kahlohr, naar Hull.


Datum: 26 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen:
Texel, 24 februari. Het schip DE PLANTER, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam naar Londen, Batavia en China gedestineerd, op zaterdag de 20e februari 1836 gerapporteerd terug uit zee, is abuis, daar het schip uit hoofde van de vorige dag aan het Oude Hoofd vastgezeten te hebben, die avond op de rede was geankerd en de volgende dag, zijnde 21 februari, wel onder zeil geweest was om in zee te komen, maar daar het schip van op de trede onder zeil ging en dus van daar met de stilte niet voorwaarts kon komen, even voorbij Den Helder heeft moeten ankeren van waar het weer des avonds naar de rede is gezeild met een westelijke wind.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 februari. HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. H. Rolff, van Batavia.
Uitgezeild:
Vlie, 23 februari. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra en GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuit, beide naar Noorwegen; CONCORDIA, kapt. H.B. Drok, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. H. Rolff, van Batavia met koffie, suiker, kurkuma, kajapoet-olie, huiden en bindrottingen; ELIZABETH, kapt. J.D. Diets, van Suriname met suiker en koffie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bordeaux. Het Nederlandse kofschip JANTINA ANNEGINA, kapt. kapt. H.G. Sap. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopan en De Witt en Lenaertz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE JONGE TJARK GIEZEN, kapt. L.T. Sok. Adres bij Jan Corver en Comp. Adres bij Jan Corver en Comp.
Port à Port. Het Nederlands schooner-kofschip DE JUFFER FRESINA, kapt. Jan Harms Potjer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert. Sluit 4 maart. Adres bij Blikman en Comp. en de Wed. Jan Salm en Meyer.
Lubeck. Het tjalkschip DE VROUW TRYNTJE, kapt. J.A. Meyer. Adres bij Hendrik Gullen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ROELINA, kapt. K.J. Pronk, van Elbing naar Amsterdam, en TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Memel naar Rotterdam, laatst van Cuxhaven, zijn de 15e februari te Cuxhaven wegens tegenwind binnengelopen. Het laatste, met schade, moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. Harmannus K. Dijkhuis, van Amsterdam naar Suriname, was de 15e februari op de hoogte van Douvres.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen VROUW CATHARINA, kapt. G.K. Wijkmeijer, van Dordrecht naar Belfast, en VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Rotterdam naar Londonderry, waren de 12e februari op de hoogte van Dartmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Tonningen wordt de 14e februari gemeld, dat aldaar nog wegens tegenwind lag het schip HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Libau naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Twee Nederlandse schepen zijn vergaan op de kust van Pommeren, als de DRIE VRIENDEN, kapt. De Jonge (opm: tjalk, kapt. Drewes Drewes de Jonge, zie PGC 061135), en de MARIA MARGARETHA, kapt. Steffens (opm: zie PGC 220136), zijnde de bemanning gelukkig gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkscheepje, genaamd de JONGE JAN, lang over steven 16 el 472 streep, hol naar advenant, groot 42 ton, met zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen, en verdere gereedschappen daarbij behorende, liggende bij de veenbaas Rinse Teunis Dragstra, wonende bij de Gorredijk, in het Langrak, achter Oldeboorn.


Datum: 27 februari 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Het barkschip WIJNHANDEL, kapt. Th. Versluys, van deze stad naar Batavia gezeild, aan boord hebbende een detachement militairen, onder het bevel van de groot-majoor Neuhaus, is de 21e oktober laatstleden behouden aldaar ter rede aangekomen, zonder op reis enig van de militairen, noch van de passagiers, noch van de equipage, te hebben verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Kapt. Adriaan heeft de 16e december, op de hoogte van Kaap de Goede Hoop, in goede staat gepraaid, het schip BELLONA, kapt. R. Rolufs, de 27e oktober van Batavia naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 25 februari. VIER GEBROEDERS, van Londen.
Uitgezeild:
Texel, 25 februari. Gisteren nog: WELDAAD, kapt. B.E. Boll, naar Newcastle.
Vlie, 24 februari. ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, van Stathil (opm: Stathelle); HERMINA, kapt. R.W. Lukens, naar Noorwegen; MINERVA, kapt. F. Brandt, naar Hamburg; HILLEGINA, kapt. J.J. de Jong, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 24 februari. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: die BIENE, kapt. D.H. Honverschot, van Emden, met ballast; HERMANUS HERBERTUS, kapt. H. Ricke, van Bordeaux, met wijn; LE PIGEON, kapt. J.H. Hintens, van Messina, met fruit enz.; die JUNGFRAU CATHARINA, kapt. G.R. Klein, van Hamburg, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: CATHARINA, kapt. J.G. Juister; de VIER GEBROEDERS, kapt. L.J. de Cleine, en FORTUNA, kapt. F. Beukelaar, alle drie naar Cuxhaven; de VROUW ALIDA, kapt. B.J. Borchers, naar Bremen; ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, naar Leer, en de MARIA, kapt. D.J. Aden, naar Emden, alle zes met stukgoederen; DIANA, kapt. A.A. de Jonge, naar Hull, met vlas en schors; JACOB HERMAN, kapt. J. Sirck, naar Bergen, met dakpannen; de VICTORIE, kapt. H.W. Poelman, naar Fitzroy, met schors; ZEBRA, kapt. P.C. Stoltring, naar Hamburg, met stukgoederen; de JUNO, kapt. J. Punken, naar Cuxhaven, met kalk; de VROUW CATHARINA, kapt. F. Dircks, naar Bremen, met suiker; de BEURS, kapt. C. van Ahlen, naar Keulen, met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 24 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ALKMAAR, kapt. J. Heath, van London; FELIX, kapt. J.J. Cramer, en VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, beiden van Bordeaux. Heden morgen zeilden naar zee: CECILIA, kapt. O. Beckman, naar Gothenburg. kapt. Harkema, voerende het schip GENERAAL CHASSÉ, is terug uit zee en onder de Goereesche haven ten anker gekomen.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HOFFNUNG, kapt. D. Martens, van Leer.
Brielle, 24 februari. Heden morgen zeilde naar zee: CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering, naar Bergen.
Den 25 dito. Heden arriveerde uit zee: BRITTANIA, kapt. R. Stranack, van London; en zeilde naar zee: de ZEEUW VAN MIDDELBURG, kapt. L.S. Witkop, naar North-Shields.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 26 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VROUW MARGRITHA, kapt. B.R. Berg, van Bordeaux, met wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 februari. Volgens bericht van Batavia, van 31 oktober, was de 23ste van daar naar Sourabaya vertrokken de JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, om aldaar lading in te nemen. Allen, tot de equipage behorende, genoten voortdurend de beste welstand.


Datum: 29 februari 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 26 februari. CATHARINA, kapt. T. Lange, naar Suriname; JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, naar St. Thomas; KLEINKINDEREN, kapt. T.W. de Vries, naar Triëst; HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, naar New-Orleans; MEDEMBLIK, kapt. P.J. Karst, naar Bordeaux; PLANTER, kapt. C.L. Adboll, naar Londen, Batavia en China; JONGE JAN, kapt. T. van der Wal en HOOP, kapt. G. Nieuwland, VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, alle drie naar Londen.
Vlie, 25 februari. HOLLANDSCH TROUW, kapt. .L. Kok, JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok en GEZINA, kapt. B.A. Visser, kapt. B.A. Visser, alle drie naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. W.H. Zimmerman en R.R. Viervant, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op donderdag de 3e maart 1836, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakke Grond, verkopen: Een partij van 35 vaten beschadigd Surinaams suiker en 9 ledige vaten; nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip REMKE, kapt. T.H. Plokker, voor wijlen J.J. Oltmans. Liggende als bij het biljet wordt aangewezen.


Datum: 01 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 februari.
Kapt. T.M. Gnodde, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 20e dezer, met O. wind op de hoogte van de Singels zeilende, gezien een brik, tonende Dordrechtse vlag met no. 24, zijnde waarschijnlijk die van kapt. P.M. Vogelzang, voerende het schip DE DANKBAARHEID, van Dordrecht naar Batavia.
De schepen DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clausen, van Amsterdam naar Havana en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G. Visser, van Amsterdam naar Odessa, beide te Ramsgate binnen, hebben de 20e dezer hun reizen voortgezet.
-Het schip CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Amsterdam naar Bayonne, te Portsmouth binnen, heeft de 21e dezer de reis voortgezet.
Het schip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, van Rotterdam naar New-York, te Plymouth binnen, heeft de 18e dezer de reis vervolgd.
De Nederlandse brik HARMONIE, kapt. B.J. Muller, van Rotterdam naar Batavia, is de 13e januari gepraaid op 3º NB 21º WL.
Volgens brief van Suriname, van de 31e december, zou het schip DE EENSGEZINDHEID, onder bevel van de stuurman, in het begin dezer maand naar Amsterdam vertrekken, daar de kapitein P.T. Kuyper was overleden.
Van Middelburg is naar zee gezeild het schip AZIA, kapt. A. Ritchie, naar Batavia bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 28 februari. JONGE EVERT, kapt. B.J. Wijgers, naar New-York; JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema, naar Genua en Livorno; CATHARINA, kapt. J.H. Middel, naar Bayonne; FREDERIKA, kapt. J. Barends, naar Rochefort; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Cardiff; DANKBAARHEID, kapt. C.M. Schoonmeyer, naar Sunderland; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, op avontuur.
Vlie, 26 februari. JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder en ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, beide naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LAMORAAL ULBO, kapt. N.A. Smaal, van Bordeaux met wijn; JONGE REINTJE, kapt. W.J. Mellema, van Bordeaux met wijn, koopm. en divers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlaardingen, 24 februari 1836. Onze stad moest opnieuw een zware ramp treffen, door het verongelukken van een onzer beste schepen, waarbij al deszelfs manschappen, op een zeer noodlottige wijze, hun dood in de golven vonden. Het hoekerschip de LIJNBAAN, toebehoord hebbende aan de ondergetekende reder, gevoerd door schipper Jan van Rossen, bemand met 12 koppen, op 31 december jl. ter beugvisserij uitgevaren, is in de storm, welke enige dagen gewoed had, tussen 11 en 12 februari op het strand van het eiland Texel, bij het dorp de Koog, geworpen, alwaar hetzelve in de vroege morgen van die dag, ten 6 ure, ontdekt werd. Men bemerkte tegelijkertijd, dat de manschappen zich nog allen aan boord bevonden, die, zeker door te grote ontsteltenis, niet op de onmiddellijke redding van hun leven schijnen bedacht te zijn geweest, of wel, in de eerste ogenblikken, hun schip niet hebben willen verlaten, ten minste om 9 ure van diezelfde dag, de vloed beginnende en de storm toenemende, is, in het gezicht van de onderstrandvonder en enige bewoners dier omstreken, gemeld schip geheel verbrijzeld, terwijl de manschappen op een jammerlijke wijze hun dood in de golven vonden. Zesentwintig hulpbehoevende weduwen en wezen zien zich hierdoor, bij het verlies hunner dierbaarste betrekkingen, ook van alle middelen van bestaan beroofd, en staren op uw liefdadigheid, Nederlanders, die door milde giften, zo dikwijls het lot van ongelukkigen wilt verzachten, en hoezeer nu de menigvuldige aanzoeken van dergelijke aard ons enigszins beschroomd maken, vertrouwen wij evenwel niet te vergeefs de menslievende hulp onzer landgenoten in te roepen, ten behoeve dezer diep bedroefden, om ten minste in hun eerste behoefte te helpen voorzien en hun zware ramp te lenigen.
Uw giften zullen door de ondergetekende commissie dankbaar ontvangen, en aan de achterblijvenden der verongelukte manschappen van het gemelde schip, naar hun behoefte uitgedeeld worden.
Wijders zullen ook giften tot hetzelfde einde worden ontvangen, bij de heren Hooghwinkel en Co., te Dordrecht.
De Commissie voornoemd, H. de Ronde, Reder van het schip, A. Hoogendijk, Jz., D. de Kater van Gijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping, ten overstaan van de notaris Jacobus de Koning, residerende te Dordrecht, van de volgende huizen en erven, scheepstimmer- of slijterswerf, en loodsen, staande en gelegen te Dordrecht, te weten:
No. 1. Een groot, hecht, sterk en welingericht huis en erf, voorzien van onderscheidene vertrekken en velerlei gemakken, zeer geschikt om in twee gedeelten te worden bewoond; voorts een zeer grote scheepstimmer- of slijterswerf, stekkende tot aan de Spuihaven, voorzien van drie grote loodsen, alles staande en gelegen achter het ’s Landswerf, nabij de Beeldjesbrug te Dordrecht, getekend E 38, 37, 36 en 35, gekadastreerd sectie D 605, 606 en 607, belend de heer Martinus de Visser aan de ene en de uitwatering van de Beeldjeshaven aan de andere zijde.
No. 2. Een hecht, sterk en welgelegen huis en erf, voorzien van velerlei gemakken, staande en gelegen aan Taankaai te Dordrecht, van achteren strekkende tot aan de heer Akkerman, getekend C 138, gekadastreerd sectie G 1088, belend het Pakhuis van de heer Jacob Hordijk aan de ene, en het huis van de HoogWelgeb. heer Jonkheer de Court aan de andere zijde.
De veiling van gemelde goederen zal geschieden, op woensdag 16 maart 1836, des namiddags ten twee ure, eerst in of voor nummer 1 en vervolgens in of voor nummer 2.
De afslag en finale verkoop zal plaats hebben, op woensdag 23 maart 1836, des morgens ten half twaalf ure, in het Koffijhuis bij Jilles Zahn, over het Marktplein te Dordrecht.
Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van gemelde Notaris De Koning, in de Voorstraat te Dordrecht, D.288.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 26 februari. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: SPECULATION, kapt. H. Jansen, van Bordeaux, met wijn en brandewijn, en de CAMILLE, kapt. H.H. Wagenaar, van Mantanzas, met suiker.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: LEOPOLD DE EERSTE, kapt. J.H. Bunnemeijer, naar Hull, met vlas; DE JONGE JOHANNA, kapt. J. Verbruggen, naar London, met schors; MINERVA, kapt. M. Haentjes, naar Hull, met vlas; DE VROUW LOUISE, kapt. C.C. Lindeboom, naar Emden, met stukgoederen; MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, naar Hull, met schors en vlas; IDUNA, kapt. S.F. Groenewold, naar Lissabon, met ballast; LA BRUXELLAISE, kapt. H.A. de Vries, met schors, en CLOTILDE (opm: Belgische bark, ex-MATHILDA), kapt. P. Ocker, beiden naar Liverpool; de VICTORIE, kapt. P. Boeije, en de COMMERCIE, kapt. C. Sikkes, beiden naar Cuxhaven, met stukgoederen; MOSCOW, kapt. J.F. Wensberg, naar Charlestown, met ballast.
Hellevoetsluis, 26 februari. Heden morgen zeilden naar zee: PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, en ORTELIUS, kapt. D.G. Niesen, allen naar Batavia; DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. A.F. Klein, naar Boston; HARMONIE, kapt. G.J. Rens, naar New York; NEPTUNES, kapt. W.A. Bakker, naar Londonderry; VRIESLAND, kapt. T.W. Stuit, naar Greenock; VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carstens, naar Emden.
Den 27 dito. Heden morgen arriveerde uit zee: KOOPHANDEL, kapt. C. Sikkes, van Cuxhaven.
Den 28 dito. Heden morgen zeilde naar zee: REGENT, kapt. A. Allan, naar Suriname, JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pijbus, naar Newry.
Brielle, 27 februari. Heden morgen zeilde naar zee: ROELINA JELTINA, kapt. D.H. Puister, naar Bergen; en arriveerde uit zee: JONGE FREDRICK, kapt. E. Stuhl, van Cuxhaven.
Den 28 dito. Heden morgen zeilden naar zee: ANNA MARIA, kapt. J.F. Muijs, naar Fécamp, en GEZINA, kapt. R.F. Taaij, naar Newry.
Maassluis, 26 februari. Heden morgen zeilde naar zee: NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, naar la Rochelle.
Den 28 dito. (opm: dit moet wellicht 27 zijn) Kapt. Puister is wel in zee gekomen.
Den 28 dito. Heden morgen zeilden naar zee: WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Dundee, en HERSTELLING, kapt. H.H. Potjer, naar Newry.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. T.M. Gnodde, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft de 20e februari met oostenwind op de hoogte van de Singels zeilende gezien een brik, tonende Dordrechtse collegie-vlag, met No. 24, zijnde waarschijnlijk die van kapt. P.M. Vogelsang, voerende het schip de DANKBAARHEID, van Dordrecht naar Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Leeuwarden, 29 februari. De Javaansche Couranten tot de 31 oktober 1835 behelzen een verslag wegens het onderzoek, door het gouvernement opgedragen aan de luitenant ter zee der 1ste klasse Langenberg Kool, in de maand maart, of de ontdekte opening op de zuidwest kust van Nieuw Guinea, waaraan den naam gegeven is van Dourga Rivier, en welks westelijk hoek ligt op 7 graden 26 minuten zuiderbreedte en 138 graden 44 minuten lengte beoosten Greenwich, een rivier of wel een zee-engte ware, en waartoe gemelde luitenant met Zr.Ms. schoener POSTILLON, vergezeld van Zr.Ms. schoener SIREEN, onder het bevel van de luitenant ter zee der 1ste klasse Banse, in april de kust van Nieuw Guinea bereikte. Daaruit is gebleken dat de Dourgarivier werkelijk een zee-engte is, en dat dus de hoek, Kaap Valsche genoemd, niet behoort tot de vaste kust van Nieuw Guinea, maar tot een eiland door de gevonden zee-engte gevormd. Voor de zeevaart is deze ontdekking geen grote aanwinst bevonden, daar de straat te nauw is, de stromen daarin sterk zijn en de ligging te westelijk is om aan de zeevarenden enig gedeelte van de gevaarvolle Torres-straat te kunnen besparen, maar de aardrijkskunde heeft daardoor de bepaling van enige nieuwe punten gewonnen, waaraan de volgende namen zijn gegeven: aan de zee-engte, Prinses Marianne’s Straat, als zijnde de doortocht geschied op de geboortedag van H.K.H.; aan het eiland, Fredrik Hendrik’s eiland, ter ere van ’s Konings kleinzoon, die zich aan het zeewezen gewijd heeft; aan de noordelijke hoek van het eiland, waarvan de aardrijkskundige ligging boven is opgegeven, Kollfs Hoek, ter ere van de ontdekker der Dourgarivier, de luitenant ter zee D.H. Kolff, en aan de zuidoostelijke hoek van het eiland, Kaap Kool, ter ere van de luitenant ter zee Langenberg Kool.


Datum: 02 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 februari. MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, van Dantzig; CATHARINA ELISABETH, kapt. T. Tampke, van Hamburg; EBERDINA GEZINA, kapt. J. Ohm, van Bremen.
Uitgezeild:
Vlie, 27 februari. EGBERTIS, kapt. E. Tiktak, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Reus, van Cette met wijn, brandewijn en tournesol; ELISABETH, kapt. H.H. Pot, van Bordeaux met wijn; DE HOOP, kapt. G.W. Hellinga, van Bordeaux met wijn en suiker; ANNA, kapt. R.J. van Laten, van Emden met talk en steenkalk; JONGE PIETER, kapt. A. Pieters, van Emden met boekweit.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg. In correspondentie met Lübeck en St. Petersburg. Deze vaart zal de 5e maart aanstaande, voor dit jaar worden geopend en vervolgens geregeld worden voortgezet, als volgt:
Van Amsterdam, de 5e, 15e en 25e van iedere maand.
Van Hamburg de 10e, 20e en 30e van iedere maand.
De passagiers behoren de dag voor het vertrek, voor middernacht, aan boord te zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 29 februari 1836:
- Een kofschip GEZINA, gevoerd bij kapt. C.P. Crook. NLG 8.100. In slag NLG 1.400. H.J. Rietveld (opm: een makelaar namens kapt. P.L. Peters, Amsterdam, nieuwe naam LOUISE, zie AH 050236)
- Een kofschip HARMANUS, gevoerd bij kapt. H. van Veen. NLG. 6.150. In slag NLG 50. J. Boelen. (opm: zie AH 220236)
- Een kofschip DE ONDERNEMING, gevoerd bij kapt. T.T. Kuyper. NLG 3.000. In slag NLG 60. C.A. Schröder. (opm: zie AH 160236)
- Een kofschip CONCORDIA, gevoerd bij kapt. B.J. Ras. NLG 1.625. In slag NLG 5. P.H. Bodeman (opm: zie AH 220236).
(opm: alle kopers waren makelaars, die kochten voor hun opdrachtgevers)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 maart. Alhier zijn aangekomen: de 26e februari het Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, met vier passagiers en Zr.Ms. troepen, van Amsterdam de 3e november vertrokken; dito schip de ONDERNEMING, kapt. P.P. Middel, van Amsterdam de 1e november vertrokken; dito bark de VREDE, kapt. D.B. Lutjens, met twee passagiers, van Amsterdam de 7e oktober vertrokken.
RC 030336
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlandse kofschip MARIA BERTA, kapt. Klaas A. Tap.
Naar Stettin, het Nederlands schip VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.
Naar Dundee, het Nederlands galjootschip HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver.
Adres bij Boutmy en Co.


Datum: 03 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart van Rotterdam naar Duinkerken:
Vertrek van Rotterdam zaterdag de 5e maart 1836, des morgens ten 6 ure, DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool. Adres bij Joh. Ooms Ez. en Co., agenten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Aangaande het schip ROELINA, kapt. H.J. Pronk, van Elburg naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, wordt vandaar van de 21e februari bericht, dat de lading gelost zou worden, ten einde die in goede staat te houden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 maart. TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, van Tremblade; PETRONELLA, kapt. J.A. Schuring, van Bristol; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Bordeaux.
Terschelling, 28 februari. HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, naar Libau.
Uitgezeild:
Texel, 1 maart. NEPTUNUS, kapt. K.G. Sipsma, op avontuur.
Vlie, 29 februari. VOLHARDING (opm: kof, ex-KNELSINA GEERDINA), kapt. E.T. Eekmeyer, naar Newcastle; MARGARETHA, kapt. H.J. Veen; VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, van Dantzig met erwten en was; MINERVA, kapt. J. Kröger, van Hamburg met gember, wijn, hoornen, mineraalwater, meel, veren, koehaar, leijen, hoornen en punten, potasch en koper.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 29 februari. Voor Antwerpen is alhier ter rede gekomen: DE VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carstens, van Bremen, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: THERESIA JOSEPHA, kapt. J.B. Simons, naar London, met suikerij; L’AVANTURE, kapt. J.C. Dinse, en DE VROUW MARIA, kapt. P.T. Freedrichsen, beiden naar Cuxhaven; de VROUW CHRISTINE, kapt. J.C. Onken, en DE DANKBAARHEID, kapt. C. van der Weege, beiden naar Bremen en alle vier met stukgoederen.
Ook is naar zee gezeild de CHRISTINA LOUISE, kapt. E. Sundmann, van Antwerpen naar Triëst gedestineerd, met stukgoederen, welke sedert 14 januari ll., tot herstel van bekomen averij, alhier in de dokhaven gelegen heeft.
Hellevoetsluis, 1 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DOLPHIJN, kapt. P.D. Nap, van Messina. Heden morgen arriveerden uit zee: ANNETTA, kapt. P. Ouwehand, en VROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie, beiden va Liverpool; JONGE JACOB, kapt. J. Clausen, van Cuxhaven.
Brielle, 29 februari. Heden morgen arriveerden uit zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken.
1 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: AVANTURE, kapt. B. Weijmans, van Bremen.
Maassluis, 29 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NEERLAND KONING, kapt. H. van Rossen, van de Noordzee.


Datum: 04 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 2 maart. PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper en JEANNETTE, kapt. T. Bodeman Hzn., beide van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen, naar Batavia. De 10e maart zal van Amsterdam naar Batavia vertrekken: Het buitengewoon snelzeilend op nieuw gekoperd Nederlands fregatschip DE RESOLUTIE, gevoerd wordende door kapt. J.N. Schnyder; personen of families die van deszelfs kajuit, welke geheel tot het gemak der passagiers is ingericht, voor de overtocht naar Java gebruik wensen te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoor Floris der Kinderen, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Suriname van de 31e december l.l. zou het schip de EENSGEZINDHEID (opm: barkentijn) onder bevel van de stuurman (opm: Christiaan Jans Jaski, zie PGC 100536) naar Amsterdam vertrekken, daar de kapt. P.T. Kuiper (opm: Pieter Tyssen Kuijper) was overleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Blankenberge wordt van de 20e februari gemeld, dat op de Paardenmarkt een schip verongelukt is, van hetwelk enig wrakhout was aangespoeld, waaronder een plank, waarop met vergulde letters: GAZELLE (opm: als Nederlands schip onbekend); als ook enige kisten, gemerkt N.L. no. 11 en 1120.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. A. van Slooten, notaris te Dokkum, zal, op maandag de 14e dezer maand, des avonds ten zes ure, ten verzoeke van de heer notaris G.W. Posthuma q.q. c.s., bij de provisionele toewijzing, ten huize van de weduwe R.O. van der Heide, aldaar, presenteren te verkopen:
- Een huizing, de Corps de Garde genaamd, staande en gelegen op de streek onder Aalzum, met een scheepstimmerwerf aldaar, benevens een plek gronds daarbij behorende.
- Een plek gronds, de Balkwal genaamd, alles gelegen aan de Ee, en laatst in gebruik geweest bij Sijbren Sijbes Bootmaker, in leven scheepstimmerman aldaar.
Zijnde het eerste perceel de 12e mei 1836, en het tweede de 12e mei 1837 te aanvaarden.
(opm: LC 010436 meldt dat geboden is op perceel 1: NLG 617 en op perceel 2: NLG 199.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H. Hiddinga, procureur te Sneek, gedenkt, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op dinsdag de 8e maart 1836, des namiddags ten twee ure, ten huize van de weduwe M. van Klooster, buiten het Hoogend te Sneek, publiek te verkopen een schip met toebehoren, MALTA genaamd, groot twee en twintig ton, laatst bevaren door Minse Tjerks de Vries. Hetzelve ligt intussen voor de verkoopplaats in de Geeuw ter bezichtiging.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij is het schip JAVA aangenomen voor het transport van een detachement militairen naar Java.


Datum: 05 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands kofschip PIETERDINA, kapt. R.H. Duit.
Naar Bremen, het Nederlands smakschip VROUW ALIDA, kapt. T.D Hunt.
Adres bij CH. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. Straat Sunda zijn de 21e oktober doorgezeild de schepen JOHANNES ARNOLDUS naar Amsterdam en DE HOOP VAN ALBLASSERDAM naar Rotterdam, als mede de 8e november het schip THEODORA EN SARA naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. In de morgen van de 2e dezer zijn te Vlissingen ter aarde besteld twee man der equipage van het pleitschip CHARLOTTE, kapt. R. Muys (opm: de brand van deze Belg, bouwjaar 1832, werd geblust door twee op de Schelde patrouillerende Nederlandse kanonneerboten, ondanks de politieke spanningen tussen beide landen), van Antwerpen naar Londen bestemd, doch wegens het slechte weer van de rede van Vlissingen naar Rammekens opgezeild, aan boord van welk vaartuig, in de nacht van 29 februari l.l., brand is ontstaan door de schoorsteen of kombuis in het achteronder, welke zich aan enige balken en andere goederen had medegedeeld en door de rook de genoemde manschappen zijn verstikt.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 maart. Het schip KORTENAER, kapt. Anne Glazener, van Rotterdam, is de 12e november te Batavia gearriveerd, aan boord alles wel.
Stuurman Teunis van Vliet rapporteert, op de 28e februari, Texel O.Z.O. van zich hebbende, in goede staat zeilende gepraaid te hebben het schip DE PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, sturende noordwaarts om naar Batavia, de wind Z.O.; aan boord alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 maart. DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, van Fedderwardersiel naar Brussel, door contrawind en verlies van zwaard. MARIA, kapt. G. Wortelboer, van Bordeaux. Terug uit zee: JONGE EVERT, kapt. B.J. Wygers.
Uitgezeild:
Vlie, 1 maart. VROUW GEERTRUIDA, kapt. A. Hansen, naar Eggersund; FENNEGINA ELISABETH, kapt. W.A. Wykman, naar Noorwegen; TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Vlaming, naar Hamburg; JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.C. Boon; AGATHA, kapt. D.G. Schuur en WITZINA, kapt. D.D. Greeven, alle drie op avontuur.
Rochefort, 19 februari. JONGE IDA’S, kapt. R.R. Keizer, naar St. Martin..

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlands smakschip DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip HET JONGE REINTJE, kapt. Remt Willems Mellema.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Nantes. Het Nederlands smakschip JOHANNA GEBINA, kapt. Reinder H. Nagel. Adres bij Jan Corver en Comp.
Port à Port. Het Nederlandse kofschip DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Harms Jonker. Adres bij H. Verweyde Cnz.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bergen. Het Nederlands kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Marten Wybes. Adres bij J.W. Boekhout.
Bremen. Het kofschip AGNETHA, kapt. Harm Daniels. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW GESINA, kapt. A.W. Banting. Adres bij Blikman en Comp.
Straalsund. Het Nederlands kofschip ALIDA IKINA, kapt. Wolter Alberts de Jonge. Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 maart. Door het Engelse gouvernement is als een tijdelijke maatregel de uitvoer van geëntreposeerde goederen toegestaan met schepen, welke volgens de oude wijze van meten werkelijk zeventig tonnen groot zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 4 maart. Naar men verneemt worden de schepen welke tegenwoordig van Suriname in Texel binnenkomen, aan quarantaine onderworpen, zo men wil ten gevolge van een besmettelijke ziekte welke in Suriname zou zijn uitgebroken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 2 maart. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Muys, van London, met stukgoederen; de COMMERCIE, kapt. C.F. Gaukema, van London, met stukgoederen; de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Michelsen, van Liverpool, met klipzout.
Hellevoetsluis, 2 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BELLONA, kapt. R. Rulofs, van Batavia; VROUW MARIA, kapt. P. Frederics, van Cuxhaven, en EYZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Marseille.
Den 3 dito. Heden morgen arriveerde uit zee: VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Lissabon.
Maassluis, 3 maart. Heden morgen zeilden naar zee: NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, naar de Noordzee, en die HOFFNUNG, kapt. A. Jacobs, naar Bremen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 maart. Alhier zijn aangekomen: de 1e maart de Nederlandse bark de RHIJN, kapt. C. Brandligt, met twee passagiers, de 14e augustus van Rotterdam vertrokken; dito schip NEDERLANDEN, kapt. J.F. Spiegelberg, de 9e november van Amsterdam vertrokken.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Puerto Cabello of La Guaira de Nederlandse goelet GIJSBERTHA, kapt. C.B. de Brot. Zal de 9e van deze maand vertrekken. Voor vracht en passagiers vervoege men zich bij gezegde kapitein.
4 maart 1836.


Datum: 07 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 4 maart. TIESSINA, kapt. W. Gialts, van Newport.
Terschelling, 2 maart. ANNA MAGDALENA, kapt. C. Breckwoldt.
Uitgezeild:
Vlie, 3 maart. GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, naar Kirkcaldij; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, naar Libau; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos en CONCORDIA, kapt. O.P. Smith, alle vier naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
Dienst tussen Rotterdam en Londen. Stoomschip DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop:
Van Rotterdam naar Londen: dinsdag 8 maart, des middags ten 2½ ure; dinsdag 15 maart, des morgens ten 9 ure; dinsdag 22 maart, des middags ten 2 ure; dinsdag 29 maart, des morgens ten 9 ure.
Van Londen naar Rotterdam: zondag 13 maart, des morgens ten 10 ure; zondag 20 maart, des morgens ten 8½ ure.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gepraaid:
De 6e december op 26, 31 Z.B. en 53, 48 O.L., de schoener brik JOHANNES ARNOLDUS, kapt. Kerkhoven, van Amsterdam, was de 1e november gezeild van Batavia.
De 19e december op 35º8’ ZB. 22º45’ OL., de brik THEODORA SARA, kapt. Schuit, van Amsterdam, was de 4e november gezeild van Batavia.
De 9e januari 1836 vertrokken insgelijks van St. Helena, het schip NICKERIE, kapt. Bunnemeyer, naar Rotterdam, BERNARDINA CHRISTINA, kapt. De Jager (opm: bark CHRISTINA BERNARDINA, kapt. C. Jäger) en THEODORA SARA, kapt. Schuit, naar Amsterdam.
De 3e februari 1836 gepraaid 28º43’ NB 36º55’ W.L. de schooner kof DEN AMSTEL, kapt. Lens, van Bahia naar Amsterdam, had toen 36 dagen reis, alles wel aan boord.
Volgens rapport der zeeloodsen voor de wal met loodsen aan boord, DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, (opm: kapt. M.D. Meijer), van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 5 maart. EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon; MEDEMBLIK, kapt. J. Grey en FLORA, kapt. Manning, beide naar Londen; HIJNSE, kapt. H.J. Keteler, van Groningen naar Londen, als bijlegger.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping om contant geld, op woensdag de 9e maart 1836, des avonds om zes uren, in het Heeren Logement aan Den Helder, van een partij vlas, hennep, heeden en vatjes jopen bier. Alles min of meer door zeewater beschadigd en gelost uit het Pruissisch sloepschip WILHELMINA, thans gevoerd bij kapt. J.G. Herbst, van Dantzig naar Londen gedestineerd. De goederen liggen op de verkoopdag in lichters aan Den Helderschen steiger. Voor een ieder te zien.


Datum: 08 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dundee, het Nederlands kofschip GESINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens.
Naar Dantzig, het Nederlands kofschip MERCUUR, kapt. W.ͫ Arkema Jr.
Naar Elseneur en Memel, het Nederlands kofschip JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer.
Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden. Om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 5 maart. De kapiteins ter zee W. Tieman en F.G. Courier dit Dubikart, commanderende respectievelijk de te Willemsoord en te Vlissingen liggende wachtschepen KENAU HASSELAAR en EURIDICE, zullen met ultimo maart van het bevel ontslagen en op non-activiteit gebracht worden; terwijl alsdan het bevel zal worden opgedragen over eerstgemelde bodem aan de kapt. ter zee G.A. Pool en over laatstgemelde aan de kapt. ter zee H. van de Velde.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. De 12e november is van Rotterdam te Batavia aangekomen het schip ADELAAR, kapt. W. Smith, na de Kaap de Goede Hoop aangedaan te hebben.
Kapt. D. Steur, van Batavia te Helvoetsluis gearriveerd, rapporteert gepraaid te hebben, de 16e november, in Straat Sunda, de brik WILLEM, kapt. J.F. Klomp, van Rotterdam en een schip tonende Amsterdamse nommervlag 21; de 6e december, op 26º21’ ZB 53º48’ OL, de schoonerbrik JOHANNES ARNOLDUS, kapt. Kerhoven, naar Amsterdam, welke de 1e november van Batavia was gezeild.
Kapt. D. van der Valk, van Messina te Helvoetsluis binnen, heeft de 28e februari, op de hoogte van 45º50’ NB 8º10’ WL, in goede staat gepraaid de Amsterdamse collegievlag Zeemans Hoop no. 172, van Amsterdam naar New York bestemd.
Volgens brief van kapt. J.G. Veening, voerende het schip NEERLANDS INDIE, van Amsterdam naar Batavia, in dato 26 februari, was hij toen met Z.Z.O. wind in goede staat zeilende bewesten Dungeness; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Vlaardingen, op vrijdag de 11 maart 1836, des morgens ten 10 ure, ten overstaan van de notaris mr. J.C. Verkade, van een extra welbezeild hoeker-buisschip, genaamd DE JONGE ALIDA, lang over steven 20 el 45 duim, wijd 3 el 73 duim en hol 2 el 54 duim, met deszelfs mast, rondhout, staande en lopend want en verdere inventaris; zijnde hetzelve schip gevoerd geweest door schipper Ary Gaag van Berkel en zeer geschikt ter koopvaardij- haring- en visvaart.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van Cowes meldt men dd. 2 maart, dat de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, van Dordrecht naar Batavia bestemd, de vorige nacht, aldaar door storm van deszelfs ankers en nagenoeg op een mijl afstand bij Hill Head op strand gedreven is; hetzelve is de 3e, met ogenschijnlijk weinig schade weer af en in de haven gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 maart. DE AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Bahia; NEPTHUNUS, kapt. D.H. Kraanstuiver, van Hull.
Uitgezeild:
Texel, 6 maart. GENERAAL BLUCHER, kapt. L.H. Ruyl, naar New-Castle; JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pot en JAN FREDERIK, kapt. H.H. Wey, beide naar Noorwegen; GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LISETTE CAROLINE, kapt. T.M. Gnodde, van Bordeaux met wijn, vruchten op brandewijn, Rocoux, Orleans, gallipot, anijszaad, pruimen, amandelen; drogerijen, kurk en koopmansgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 4 maart. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen: JOSEPHINE, kapt. C. Zoetelief, van de Marennes, met zout; METEORE, kapt. M. Eeckhoff, van Tunis, moet quarantaine houden.
Ook is alhier ter rede gearriveerd JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Rotterdam naar Duinkerken, met stukgoederen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: die HOFFNUNG, kapt. C.J. Wilters, naar Hamburg, met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 4 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SCHELDE, kapt. D. Steur, van Batavia; JOSIENA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veen, van Bordeaux; KOOPHANDEL, kapt. F. Ponke, van Texel, als bijlegger naar Suriname; VROUW ELIZABETH, kapt. H. den Breems, van Lissabon. De wind Z.W.Z.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, van Bordeaux, en JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Cesa. Kapt. D. Steur rapporteert op 16 november ll. gepraaid te hebben in de Straat Sunda de brik WILLEM, kapt. J.T. Klomp, van Rotterdam, en een schip tonende de Amsterdams nummervlag met no. 21; op 6 december op 26º31’ ZB 53º48’ OL de schoener brik JOHANNES ARNOLDUS, kapt. Kerkhoven van Amsterdam, zijnde op 1 november van Batavia gezeild; op 19 december op 35º8’ ZB 22º25’ OL de bark THEODORA SARA, kapt. Schut, van Amsterdam; dezelve was op 14 november van Batavia gezeild. Op 9 januari vertrokken van St. Helena het schip NICKERIE, kapt. Bunnemeijer, naar Rotterdam, en de barken BERNARDINA CHRISTINA, kapt. De Jager Jager (opm: CHRISTINA BERNARDINA, kapt. C. Jäger), en THEODORA SARA, kapt. Schut, naar Amsterdam; op 3 februari gepraaid op 28º43’ NB 36º55’ WL de schoener kof AMSTERDAM, kapt. Lens, van Bahia, naar Amsterdam, had toen 36 dagen reis, zijnde alles wel aan boord.
Heden morgen arriveerden uit zee: JONGE WILHELMINA, kapt. L. Maasdijk, van Rouen, en EMELIE, kapt. P. Dunk, van Rye. Volgens rapport der zeeloodsen is voor de wal met loodsen aan boord het schip de HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meijer, van Batavia.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meijer, van Batavia; SCHEEPSBOUWLUST, kapt. C. Goedenraad, van Lissabon; en MARIA JOHANNA, kapt. D. van der Valk, van Messina.
Brielle, 4 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ELISABETH, kapt. H. Pothoff, van Bordeaux, en ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, terug uit zee, als bijlegger.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, van London.
Maassluis, 4 maart. Heden morgen zeilde naar zee: DIANA, kapt. F.J. Pauls, naar Hamburg.
Den 6 dito. Heden morgen zeilde naar zee: EENSGEZINDHEID, kapt. P.D. Douwes, naar Larwig.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 maart. Aan deze stad is gearriveerd het schip de ONDERNEMING, kapt. J.J. Gort, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 maart. Volgens bericht van Batavia van 11 november was de JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, de 1ste van die maand te Soerabaya aangekomen, maar moest van daar naar Passarouang verzeilen om te laden, en vervolgens op Samarang terugkomen ter completering der lading.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 maart. Volgens bericht van Cowes, van de 2 dezer, is het schip de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, van deze stad naar Batavia bestemd, en de 25ste februari te Cowes binnengelopen, aldaar in de nacht van de 1 op de 2 dezer van twee ankers en kabels geslagen, heeft op de staart van de Bramble gestoten en is bij Hill Head op strand gezet, waarheen men het dadelijk loodsboten en een anker en ketting tot assistentie gezonden had. Volgens een later bericht uit Cowes van de 3 dezer, was het gelukkig af- en, door een stoomboot gesleept, binnen de haven gebracht, zo het schijnt zonder schade.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 maart. De overkomst van de Belgische gezant Vandeweijer, van London naar Brussel, schijnt in verband te staan met een verklaring der Engelse regering, dat de Belgische koopvaardijschepen niet langer als Nederlandse schepen kunnen beschouwd, maar op dezelfde voet moeten behandeld worden als die van een staat, waarmede Engeland geen verdrag van koophandel of wederkerigheid gesloten heeft. Voor de Belgische scheepvaart op Engeland, die buiten dat reeds gedrukt werd door de in Engeland van vreemde schepen gevorderd wordende hoge loods- en bakengelden, zal dit een zodanige vermeerdering van bezwaren geven, dat zij onmogelijk langer de mededinging met de Engelse schepen zullen kunnen volhouden, tenzij een traktaat van wederkerigheid tot stand kome, hetwelk echter voor België van verscheidene kanten nog veel bedenkelijks heeft.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De stoomboot FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN zal de dienst tussen Rotterdam, Dordrecht en de Moerdijk wederom geregeld hervatten op zaterdag 12 maart, des morgens ten 7 ure van Rotterdam naar Dordrecht, en van daar ten 9 ure naar de Moerdijk; en van de Moerdijk terug des namiddags ten 1 ure naar Dordrecht, en van daar ten half drie ure naar Rotterdam, en zo alle dagen, behalve des vrijdags, zo als in de biljetten is bepaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. B.J. Wygers, voerende het schip de JONGE EVERT, van Amsterdam naar New-York, meldt van het Nieuwediep van de 3e maart, dat hij met een gebroken steng aldaar uit zee was teruggekomen, doch het schip, benevens de lading, overigens in goede staat was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de TWEE GEZUSTERS, kapt. Hofkamp, van Hamburg, en TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Memel, beide naar Rotterdam, te Cuxhaven binnen, hebben de 26e februari derzelver reizen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Cuxhaven wordt van de 28e februari gemeld, dat aldaar nog lag het schip ROELINA, kapt. K.J. Pronk, van Elbing naar Amsterdam. Hetzelve lag echter gereed om met de eerste gunstige gelegenheid de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TIESSINA, kapt. W. Gialtz, van New-Port naar Amsterdam, is den 28 februarij te Douvres binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Michael van der Tuuk, openbaar notaris in het kanton Veendam, zal op dinsdag de 15e maart 1836 publiek, ten huize van den logementhouder Evert van Linge, te Veendam, des avonds te 5 uren, verkopen het Nederlands kofschip, genaamd de NEDERLANDSCHE WELVAART, in den jare 1828 nieuw uitgehaald, groot pl.min. 105 tonnen, laatst bevaren door kapt. Hindrik Klaassens Rentes, en liggende in de haven te Delfzijl, met al deszelfs staand en lopend want en verder opgoed en toebehoren.
Informatiën dienaangaande zijn te nemen bij de heer scheeps-commissionair P. Stratingh te Delfzijl, en bij opgemelde notaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Uitgezeild: Den 23 februari, de kofschepen HILLECHINA, kapt. J.J. de Jongh en ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, beide naar Noorwegen.
Den 24 dito, het kofschip GEZIENA, kapt. B.A. Visser, naar Noorwegen.
Den 25 dito de kofschepen, JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok en HOLLANDS TROUW, kapt. H.L. Kok, beide naar Noorwegen.
Den 26 dito, de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder en ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, beide naar Noorwegen.
Den 27 dito, het kofschip EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Noorwegen.
Den 28 dito, de kofschepen MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, naar Noorwegen, de VOLHARDING, kapt. E.T. Eekmeijer, naar Newcastle.
Den 29 dito, de kofschepen VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, naar Noorwegen en JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, op avontuur.
Den 1 maart, de kofschepen WIETZIENA, kapt. D.D. Greven, naar Libau, AGATHA, kapt. D.G. Schuur, naar Noorwegen en het galjasschip ANNA MARGARETHA, kapt. J. Langhinrichs, naar Rostock.
Den 3 dito, de kofschepen CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazen, de JONGE DERK, kapt. H.E. Vos en CONCORDIA, kapt. O.P. Smit, alle vier naar Noorwegen.
Den 4 dito, het kofschip VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, naar Noorwegen
Den 5 dito, het kaagschip VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull.
Den 6 dito, het barkschip SPITSBERGEN, kapt. Hk. Rickmers, ter Groenlandse visserij; de kofschepen MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Dundee en WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Tien à twaalf scheepstimmerlieden, hun werk verstaande, kunnen op voordelige voorwaarden werk bekomen, en adresseren zich in persoon bij weduwe Zeverijn te Joure.


Datum: 09 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Zr.Ms. korvet CASTOR, kapt. luit. Ampt, is de 27e februari te Marseille aangekomen, om aldaar de Nederlandse consul, de heer Fraissinet, aan boord te nemen en naar Tanger over te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. D. van der Valk, van Messina te Hellevoetsluis gearriveerd, heeft 28 februari op 45º50′ NB 8º10′ WL in goede staat gepraaid, een schip tonende de collegie vlag van Zeemanshoop, met no. 172, zijnde die van kapt. H. Wente, voerende het schip DIANA van Amsterdam naar New York.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 maart. WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Cephalonia; GESINA, kapt. P.P. Muntendam, van Londen; THEODORA SARA, kapt. J. Schut, van Batavia.
Uitgezeild:
Texel, 7 maart. ANNA MARIA, kapt. J.H. Kuiper, op avontuur.
Vlie, 5 maart. JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap, naar Newcastle; VROUW STYNA, kapt. E.A. Bekkering en HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, beide naar Noorwegen; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smith, op avontuur; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg. 6 maart. VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull; MARGARETHA, kapt. J.H. Plukker, naar Dundee; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Noorwegen; HET VERTROUWEN, kapt. H.D. Klatter, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: THEODORA EN SARA, kapt. J. Schut, van Batavia met koffie, rijst, peper, perl d’amoer, buffelhoorns, rotting, sapanhout, foelie, paradijsvogels en regalen; GESINA, kapt. A.W. Banting, van Hamburg met hout;
DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Remts, van Hamburg met koehaar, wol, veren, haar, zeegras, drogerijen en glas;
FORTUNA, kapt. H. Schuldt, van Hamburg met ijzer, koopmanschappen en tabak; CATHARINA ELISABETH, kapt. H. Tampke, van Hamburg met okshoofden brandewijn, lood, koper, traan, veren en koehaar;
HENRIETTE, kapt. H. Behrman, van Cuxhaven met spijkers, boek-olie, koper, zink, linnen, klompen, citroenen en glas;
BIENA EN MARGRIETHA, kapt. R.J. Mulder, van Ditsumerverlaat met kanariezaad en garst; DE VROUW BEGIENA, kapt. K.J. Heinte, van Ditsumerverlaat met garst en kanariezaad.


Datum: 10 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 maart. Kapt. A. Glazener, van Rotterdam te Batavia gearriveerd, heeft de 10e november in Straat Sunda gepraaid het schip MACASSAR, kapt. H. Poppen, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 7 maart. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 8 maart. MARCO BOZZARIS, kapt. W.H. Warnsink Czn., naar Batavia; JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, naar Suriname; AMICITIA, kapt. H.J. Benes, naar St. Ubes; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, naar Lissabon; ANNA MARIA, kapt. G.J. Kortryk, naar Porto; HELPER, kapt. B.F. Meeske, naar Nantes; HUNSE, kapt. H.J. Ketelaar, naar Liverpool, als bijlegger van Groningen; EENDRAGT, kapt. O.G. Stuit, naar Londen; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull; DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, naar Brussel, van Nieuw-Akkumersiel.
Vlie, 7 maart. WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, VRIENDSCHAP, kapt. W. Visser en GESIENA, kapt. A.H. Bekkering, alle drie naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PARAMARIBO, kapt. J.C. Topper, van Suriname met suiker; DE AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Bahia met suiker, koopmanschappen, tabak, ossenhoorns, gedroogde en gezouten huiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 6 maart. Uitgezeild GUSTAVE (opm: brik, ex-NEDERLANDER), kapt. A.J. Meulenaer, naar Havana.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 maart. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: CATHARINA, kapt. J. van der Schuit, met stukgoederen, van London; de VROUW ANNA MARGARETHA, kapt. H.J. Leefoge, van Bremen, met stukgoederen; FORTUNA, kapt. J.A. Dojer, van Emden, met haver; DILIGENTIA, kapt. J.B.M. Bökens, van Bremen, met garst; WILHELMINA, kapt. W.C. Ukena, van Leer, en de VENUS, kapt. J.H. Muggenborg, van Emden, beiden met haver.
Ook is alhier ter rede gekomen: de PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Rotterdam naar Duinkerken, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Smit, met boomschors, en PYTHON, kapt. J.A. Bunnemeijer, met suikerij, beiden naar London; les TROIS SOEURS, kapt. C.T. Verstrepen, naar Bremen, en JOHANNA WILHELMINA, kapt. J. Brodersen, naar Hamburg, beiden met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 maart. Gisteren namiddag zeilde naar zee: ZEELUST, kapt. D.J. Mik, naar Belfast; en arriveerden uit zee: VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelsteijn, van Alicante; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. J. van der Meijde, en DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, beiden van Messina. Heden morgen arriveerden uit zee: EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen jr., van Cadix; de VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, van Lissabon; CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Marseille; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. F. Parlevliet, van Liverpool; AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Triest, en JONGE ARIE, kapt. L. Hus, van Suriname, de laatste ligt quarantaine op de rede.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool. Heden morgen arriveerde uit zee: NICKERIE, kapt. J.F. Bunnemeijer, van Batavia; en zeilden naar zee: JACOBUS, kapt. J. Lourens, en BATAVIER, kapt. J.F. Scharper, beiden naar Batavia; HELENA, kapt. D.J. Greven, en WILLEM, kapt. H.W. Kiers, beiden naar Liverpool; MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, en NEPTUNES, kapt. W.K. de Weerd, beiden naar Newry; KOOPHANDEL, kapt. J. Popke, naar Suriname; MARGARETHA, kapt. H.G. Henrichs, naar New York, en MARIA, kapt. S.M. Tanger, naar Rochefort.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 maart. Gisteren namiddag zeilde naar zee: VROUW HILLEGONDA (opm: VROUW HILLEGINA), kapt. H.A. Tap, naar Dantzig.
Den 8 dito. Heden morgen zeilden naar zee: JONGE JOHANNES, kapt. H. Elbring, naar Bremen; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode, naar Liverpool; ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, naar Marseille, en JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Hures, naar Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 8 maart. De kapiteins ter zee W. Tieman en F.G. Courier dit Dubikart, commanderende respectievelijk de te Willemsoord en te Vlissingen liggende wachtschepen KENAU HASSELAAR en EURIDICE, zullen ultimo maart van het bevel ontslagen en op non-activiteit gebracht worden; terwijl alsdan het bevel zal worden opgedragen over eerstgemelde bodem aan de kapitein ter zee G.A. Pool en over laatstgemelde aan de kapitein ter zee H. van der Velde.


Datum: 11 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. In het laatste half jaar van 1835 zijn te Havana 10 Nederlandse schepen aangekomen, alle met kaas geladen en met suiker weer vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Cette, 27 februari. DE TWEE VRIENDEN, kapt. G.S. Bakker, van Bayonne.
Uitgezeild:
Texel, 8 maart. Gisteren nog: GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post en MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, beide naar Suriname.
Terschelling, 7 maart. NEMESIS, kapt. T. Jensen, naar Drammen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. W.H. Zimmerman, G. Wilds en C. de Bosson, makelaars, zullen, op donderdag de 17e maart 1836, des avonds ten zes ure, in den Brakken Grond, ten overstaan van de deurwaarder W.J. Luytjes, verkopen: 40 vaten Martinique suiker en 181 matten Bourbon suiker, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip DE JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, van Bordeaux. Liggende in het pakhuis Aken, op de Bloemgracht, Nz., bij de 2e Lelie-dwarsstraat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar Nederlandse koloniën:
Batavia, Het gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA, kapt. Rudolf Maalsteed, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en de Vries en Comp.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. Klaas M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip ELISABETH CORNELIA, kapt. Jan D. Diets, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
New-York en Baltimore. Het Nederlands nieuwe gezinkt kofschip VREDE EN HOOP, kapt. Foppe R. Mellema. Adres bij Van Olivier en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlandse kofschip LISETTE CAROLINA, kapt. Timen Mennes Gnodde. Adres bij F. Smit.
Bordeaux. Het Nederlandse smakschip DE HOOP, kapt. Gerben Wytzens Hellinga. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Lissabon. De Nederlandse kof EOLUS, kapt. G. Zwanenburg. Adres bij Van Ulphen en Ruys, C.I. de Grys en Zoon en H. Verweyde.
Lissabon. De Nederlandse kof MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonck. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE JONGE PIETER, kapt. Albert Pieters. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Bremen. Het schip EVERDINA GESINA, kapt. Joachim Ohm. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DOROTHEA, kapt. Roelf R. Hendrikus.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema.
Adres bij Blikman en Comp.
Petersburg. Het Nederlands kofschip HET JONGE REINTJE, kapt. Remt Willems Mellema. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Stettin. Het Nederlands kofschip BOUGINA, kapt. Remke J. de Jonge. Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt voor of op 15 maart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Drie scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, die voor een geruime tijd of voor een jaar werk verlangen, kunnen zich vervoegen bij de hellingbaas C.J. Barkmeijer, op de Leek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee schuitmakersknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk of op St. Petri werk bekomen bij Thomas T. Boontje, te Gorredijk.


Datum: 12 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart naar Duinkerken. Vertrek van Rotterdam gedurende de maand Maart 1836.
DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, dinsdag de 15e, des morgens ten 8 ure en
vrijdag de 25e, des morgens ten 4 ure.
L’ESTAFETTE, kapt. E. Perre, zondag, de 20e, des voormiddags ten 11 ure, en donderdag, de 31e, des morgens ten 8 ure.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. en Co., agenten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip VROUW HENRIETTE, kapt. H.F. Klie.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Nantes, het Nederlands smakschip ONDERNEMING, kapt. J.N. van Duinen.
Naar Stockton, het Nederlandse kofschip EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors. (opm: de beide schepen een kapt. J.N. van Duinen hadden, lijkt niet erg aannemelijk)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 maart. SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, van Suriname; ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer, van Cette; UNION, kapt. R. Winter, van Londen.
Uitgezeild:
Vlie, 9 maart. JONGE ANNA, kapt. H.J. Hubert, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA, kapt. G. Wortelboer, van Bordeaux met wijn, drogerijen en koopmansgoederen; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon met fruit, hout en koopm.; GEZINA, kapt. P.P. Muntendam, van Londen met drogerijen, koopm., kettingkabels, ijzerwerk, tabak, rum, suiker, katoen, koper stenen, chemicaliën, salpeter, potas en thee; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Libau met slaglijnzaad; GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse, van Hamburg met thee, koehaar, staven, knoken, veren en mineraalwater; L’AVENTURE, kapt. B. Weymans, van Bremen met glas, spijkers, hardsteen, traan en wijn; EVERDINA, kapt. J. Ohm, van Bremen met lood, tabak, drogerijen en wol.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 9 maart. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de VROUW FRANKEA, kapt. J.A. Jansen, van Emden, met haver; het ZEEPAARD, kapt. C. Glander, van Cuxhaven, met stukgoederen; SYBILLE GEZINA, kapt. J.M. Ricke, van Riga, met lijnzaad en tonnetjes; ELISABETH, kapt. J.C. Biet, van Elsvliet, met garst; de VROUW GEZINA, kapt. G.H. Zimmerman, met tarwe; die GUTE HOFFNUNG, kapt. T.J. Tholen, en MARTHA BRONS, kapt. H. Heumann, beiden met haver, en alle drie van Emden; de JONGE JAN, kapt. H. Elbring, van Bremen, en de JONGE CAROLINE, kapt. F. Jacobsen, van Hull, beiden met stukgoederen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: la JEUNE CLEMENCE, kapt. Th. Smit, naar de Havannah, met steen.
Hellevoetsluis, 9 maart. De kapiteins L. Laurens, J.F. Scharper, H.G. Hinrichs en J. Tate zijn terug op de rede ten anker gekomen. Kapt. L. Hus is van de quarantaine ontslagen.
Den 10 dito. Heden morgen arriveerden uit zee: NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. D. Varkevisser, van Batavia; de COCK, kapt. H. Schut, van Havanna, laatst van Lissabon; MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Havre de Grace; COMMERCIAL PACKET, kapt. G. Hart, van London.
Brielle, 9 maart. DE 8e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: DRIE GEZUSTERS, kapt. F. Verstreepen, van Cuxhaven.
Maassluis, 9 maart. De kapiteins Duivenbode, Heres en Flik zijn op de rede teruggekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 10 maart. Zr.Ms. korvet CASTOR, kapt.-luitenant Ampt, is op 27 februari te Marseille aangekomen, om aldaar de Nederlandse consul, de heer Fraissinet, aan boord te nemen en naar Tanger over te brengen.
Met de 10 dezer zal het transportschip DORDRECHT, liggende te Hellevoetsluis, in dienst worden gesteld, en het bevel daarover, met een equipage van 50 koppen, opgedragen aan de kapt.-luitenant ter zee H.H.T. Coops.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen TORTOLA, kapt. R. Robinson, van Sunderland, en CALEDONIA, kapt. R. Dickenson, van Newcastle, beiden met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 maart. Volgens nadere berichten van Cowes, moet het schip de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, na genoegzaam gelost te zijn, den 5 in het dok zijn gehaald om nagezien te worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het vroeger te Vlissingen bestaan hebbende droge dok zal opgebouwd en uitgebreid worden, waartoe op de 26 dezer in genoemde stad enige voorbereidende werken zullen worden aanbesteed. Ook zal te Amsterdam een geschutwerf, op een gedeelte van de gewezen Oost-Indische compagnieswerf, worden gemaakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. Randik Friedrich Ipsen, voerende het schip SOPHIA CECILIA, van Suriname, den 10 dezer in Texel binnengekomen, heeft het bericht medegebracht, dat bij zijn vertrek van Suriname, op 17 januari, de gezondheidstoestand aldaar geen reden tot ongerustheid opleverde, uit hoofde de plaats hebbende ziektegevallen alleen door de overgang der seizoenen veroorzaakt waren geworden, en in generlei opzicht van een besmettelijke aard waren.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 maart. Alhier zijn aangekomen: de 8e maart het Nederlandse schip NEERLANDS KONING, kapt. M. Schaap, met 17 passagiers, van Rotterdam de 24e november vertrokken.
AH 140336
Binnengekomen:
Texel, 11 maart. POLLUX, kapt. P. Huidekoper, van Batavia; UDONIA, kapt. W.P. Wessels, van Cette; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema en DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, beide naar Londen. Uit de quarantaine ontslagen: JEANNETTE, kapt. T. Bodeman en PARAMARIBO, kapt. J.C. Topper, beide van Suriname.
12 maart. MACASSAR, kapt. Poppen, van Batavia.
Uitgezeild:
Soerabya, 6 november. BATAVIA, kapt. H. Kruhn, naar Batavia en Rotterdam; DE STAD AMSTERDAM, kapt. L. Spengler, naar Batavia en Amsterdam; ELISABETH, kapt. F. Fokkena, NAAR Passarouang. 11 november. JOHANNA CORNELIA, kapt. L. Heykoop, naar Passarouang, Samarang, Batavia en Rotterdam.


Datum: 14 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: POLLUX, kapt. P. Huidekoper, van Batavia met koffie, suiker, kurkuma, huiden en bindrottingen.


Datum: 15 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bremen, het Nederlands smakschip DE VROUW HEYDEWIKA, kapt. J.J. Pekelder.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement over 17 vaten amandelen, gemerkt met een driehoek, waarboven een 4, no. 1-17, aangebracht van Messina, per het schip DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen liggen in lading:
Naar Lissabon, het nieuw gebouwde galjoot-hoekerschip DE KLEINKINDEREN, kapt. A. den Breems. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Cadix en Gibraltar, het Nederlands hoekerschip DE EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen; vertrekt de 23e dezer. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 maart. De 14e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Volgens brief van kapt. D.A. de Jong, voerende het schip MARY & HILLEGONDA, van Rotterdam naar Batavia, de 9e januari van Duins vertrokken, was hij de 2e februari op 2º55’ NB 20º33’ WL in goede staat zeilende; passagiers en equipage waren alle welvarende.
De schepen THERESEN, kapt. J. Tampcke, van Hamburg naar Amsterdam en HENDRIKA, kapt. H.F. Leuning, van Hamburg naar Rotterdam, zijn de 5e dezer wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.
Het schip DE HARMONIE, kapt. C.J. Reus, van Rotterdam naar New-York, is de 6e dezer, met verlies van zeilen, te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname (mede voor passagiers), het Nederlands gezinkt schooner-hoekerschip DE JONGE ARIE, kapt. L. Hus.
Rio de Janeiro, het Nederlands gezinkt schoonerschip MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer; vertrekt de 1e april aanstaande.
Belfast, het Nederlands kofschip DE JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeyer.
Adres ten kantore Van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door de Vlissingse loodsboot No.4 is, op de hoogte van Westkapelle (zuiden), in goede staat gepraaid de Nederlandse kof JAN DE WITH, kapt. Mellema, van Amsterdam naar Genua.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 maart. ATALANTE, kapt. C. Meyer, van Suriname, ligt quarantaine. Gisteren nog: WILHELMINA HENDRICA, kapt. D. de Jong, van Hull. Uit de quarantaine ontslagen, SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, van Suriname.
Uitgezeild:
Kaap de Goede Hoop, 1 januari. DE RHYN, kapt. C. Brandligt, (van Amsterdam) naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MACASSAR, kapt. H. Poppen, van Batavia met koffie, suiker, peper, huiden, hoorns, sapanhout en bindrottingen; SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, van Suriname met suiker, katoen, koffie, hout en koper; JEANNETTE, kapt. T. Bodeman, van Suriname met suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 11 maart. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, van Fedderwardersiel, met garst; de PIETER ANTHONIE, kapt. H.J. d’Hooge, van Bordeaux, met wijn; DOROTHEA ELIZABETH, kapt. H. Engelhardt, van Petersburg, met lijnzaad.
Van Antwerpen zijn de Schelde en van onze rede naar zee gezeild: la JEUNE CLEMENCE, kapt. Th. Smit, met steen, en LOUIS CONSTANT, kapt. H. Hansen, met stukgoederen, beiden naar de Havannah; HERKULES, kapt. F. Kamps, naar Keulen, en de VROUW ANNA, kapt. H.H. Roosendaal, naar Bremen, beiden met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 11 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARIA, kapt. S.M. Tanger, als bijlegger naar Rochefort.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW HELENA, kapt. C. Fredrichs, van Bremen.
Brielle, 11 maart. Heden morgen arriveerde uit zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kapt. J. Schut, voerende het schip THEODORA EN SARA, van Sourabaya en Batavia in Texel binnen, meldt van het Nieuwediep, van de 7e maart, dat hij in de nacht, tussen de 24e en 25e februari, op 44º00’ NB 43º40’ WL een hevige stortzee heeft overgekregen, waarbij de stuurman en een matroos over boord, en alles wat op het dek was weggeslagen, en veel schade aan de tuigage veroorzaakt werd, als ook het schip zodanige lekkage bekwam, dat hetzelve 16 duimen water in ieder wacht maakt. De kapitein vreest zeer voor schade aan de lading. (opm: na deze reis werd de pink verkocht voor de sloop; de zeebrief werd op 14 juni geroyeerd wegens ‘zullende hetzelve worden gesloopt’; de vervanger werd weldra op stapel gezet)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. W.J. Stuit, voerende het schip WIGERDINA, van Cephalonia in Texel binnen, en aldaar ter rede in quarantaine liggende, in dato 8 maart, was hij, na reeds onder de Portugese kust een zware storm uit het N.O. doorgestaan te hebben, de 1e dito op de Gronden voor het Kanaal andermaal door een storm uit het W. belopen geworden, waardoor hij genoodzaakt was de grote boot, verscheiden zeilen en touwwerk te snijden, als ook het schip enige lekkage bekwam, waardoor men vreest dat ook de lading schade zou hebben bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ZEELUST, kapt. E.F. Wieringa, van Rotterdam naar Bordeaux, is de 4e maart met overgeworpen lading te Cowes binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNEGIENA, kapt. M.D. De Jonge, met lijnkoeken van Flensburg naar Yarmouth, is, volgens brief van Norden van de 5e maart, die nacht lek en met verlies van zeilen en touwwerk, door hulp van volk aldaar binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip IKINA WILMINA, kapt. S.J. Vegter, van Bremen naar de Oostzee, is de 2e maart wegens tegenwind te Bremerhaven teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, van Dordrecht naar Batavia, te Cowes binnen, wordt door de kapitein van daar van de 3e maart gemeld, dat hetzelve, de eerste dito bij zware storm uit het W. ZW. tot W. voor twee ankers driftig geworden zijnde, men genoodzaakt was tot behoud van het schip de beide touwen te kappen, waarna het schip in vijf vademen water ankerde, doch door de hoge zeeën op de Bramblebank zwaar stootte en men veel moeite had hetzelve weder in diep water af te wenden. Na sedert des avonds te zeven uren met vier en twintig schoten om hulp en een loods geseind en deze laatste eindelijk te 10 uren aan boord gekregen te hebben, stootte hetzelve des nachts te een uur bij laag water onderscheiden malen, en bleef eindelijk vastzitten, waarna hetzelve de 3e dito door een stoomboot te Cowes in de haven werd binnengesleept om in het dok gehaald te worden ten einde het schip te onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Rotterdam naar Gibraltar, is de 4e maart met overgeworpen lading, gescheurde zeilen en schade aan het roer te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. P.J. Metz, te Heerenveen, en de griffier P. van Eijck, te Joure, presenteren publiek, onder genot van strijk en verhooggeld, te verkopen zeker welbezeild, in 1826 nieuw gebouwd en wel onderhouden tjalkschip, genaamd de VROUW GRIETJE, lang 20 el 4 palm 2 duim, wijd 4 el 4 palm en 4 duim en hol naar rato; met zeilen, touwen, ankers en verder toebehoren, gelegen op de Heerenwal voor de huizing no. 60. Wie hieraan gading maken, komen op woensdag de 6e april 1836, des namiddags ten 3 ure, ten huize van L. van Diggelen, kastelein in de Nijehasker Schans. Iemand genegen zijnde hetzelve uit de hand te kopen, adressere zich bij opgenoemde notaris.
(opm: koper kapt. H.O. Heida, Drachten, verkreeg eerst op 11.4.1837 een zeebrief voor de DRIE GEBROEDERS en heeft tot die tijd vermoedelijk als binnenvaarder gevaren)


Datum: 16 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 maart. Kapt. P. Huidekoper, van Soerabaya, Samarang, Pekolongang en Batavia in Texel binnen, rapporteert, dat de 19e november in goede staat bij Anjer gepasseerd is het schip NEPTUNUS, kapt. P. Kraay, van Dordrecht naar Batavia, alsmede de volgende praaiingen te hebben gedaan, als de 19e november bij Onrust de schepen DE VIER GEBROEDERS, kapt. B.C. Jaski, van Amsterdam en de DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landberg, van Rotterdam, beide naar Batavia; de 3e februari op 3º27′ NB 21º2′ WL, aan boord alles zijnde, het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. D.A. de Jong, van Rotterdam naar Batavia en de 12e dito op 27º37′ NB 40º21′ WL, mede aan boord alles wel zijnde, het schip CHRISTINA BERNARDINA, kapt. C. Jäger, de 27e oktober van Bedang naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Met het schip NEERLANDS KONING is alhier aangebracht een voor Gouvernements rekening te Rotterdam gebouwde ijzeren stoomboot, welke binnen kort door een gelijksoortige zal gevolgd worden. Deze vaartuigen zullen te Soerabaija worden in elkander gezet en, zeeklaar zijnde, gesteld worden onder het bevel resp. van de luit.t.zee 1e klasse bij de Nederlandse marine J.D. Velsberg en E.A. van Vloten, die de bouw der boten in de werkplaatsen der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij hebben gadegeslagen en alzo in de gelegehied zijn geweest zich met de samenstelling derzelve volledig bekend te maken.
Het Gouvernements stoomschip WILLEM DE EERSTE is reeds in dienst gesteld.


Datum: 17 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading, naar Batavia:
Met uitmuntende inrichtingen voor passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip JAVA, kapt. Haye Peters; vertrekt de 21e dezer.
Met zeer goede inrichtingen voor passagiers, het Nederlands gekoperd brikschip ANJER, kapt J.C. Jansen; vertrekt in het laatst dezer maand.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.
Naar Stettin (door het Holsteinsche Kanaal), het Nederlands kofschip ANKINA, kapt. N.W. Hazewinkel; ligt gereed. Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ANNETTE, kapt. P. Ouwehand.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart.
Texel. Het schip SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, van Suriname, is van de quarantaine ontslagen.
Het schip GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuit, van Harlingen naar Christiaansand, was de 27e februari op de hoogte van Kleve.
De schepen DE VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange, van Amsterdam naar Suriname en CYBELE, kapt. Frederick Robbens, van Hamburg naar New-York, beide te Ramsgate binnen, hebben de 8e dezer hun reizen voortgezet.
Het schip JOHANNA, kapt. E. Bergman, van Rotterdam naar Batavia, te Cowes binnen, heeft de 8e dezer de reis vervolgd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Vlie, 10 maart. JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitze en JANTINA, kapt. K.E. Vos, beide naar Noorwegen; VIER GEBROEDERS, kapt. D. Uffen, naar Hamburg; 11 maart. JANTINA, kapt. J.H. Bekkering, naar Arbroath; HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, naar Koningsbergen; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jong, naar Stralsund; HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Groot, naar Christiansand; DRIE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd en HERCULES, kapt. W.E. Boswyk, alle drie naar Oosterisoer; HENDRIKA MARGINA, kapt. G.G. Bakker en AMELINA, kapt. H.H. Naatje beide naar Noorwegen; ANNEGINA, kapt. R.H. Doksman, naar Emden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping, te Vlaardingen, op vrijdag de 25e maart 1836, des middags ten 4 ure, in het logement De Hollandsche Tuin, ten overstaan van de notaris Mr. J.C. Verkade, van een extra welbezeild schoener-hoekerschip, genaamd DE VROUW MARIA, laatst gevoerd door kapt. Gerrit Don, lang 25 el en ruim 2 palm, wijd 6 el 4 palm en ruim 3 duim, diep 3 el en ruim 6 palm en alzo groot 247 tonnen, nieuw uitgehaald te Vlaardingen in 1830, met deszelfs rondhout, staande en lopend want en zeer complete inventaris, zo als hetzelve is liggende in de haven, aldaar. Nadere informaties te bekomen te Vlaardingen voornoemd, zo ten kantore van voornoemde notaris, als bij de heren Betz en De Willigen en te Rotterdam bij de heer makelaar F. van Dam. (opm: binnen Vlaardingen verkocht; nieuwe naam VOORWAARTS, onder kapt. G. Don)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Op het eiland Schiermonnikoog in Friesland bevindt men zich in een zeer treurige toestand. Eenenzeventig weduwen en zeer vele wezen verkeren aldaar, door het verlies op zee van echtgenoot, vader en verzorger in de grootste armoede. De overige bewoners van dit eiland zijn geheel buiten staat, om zelfs enigszins in de behoefte dezer ongelukkigen te voorzien. Alleen van de liefdadigheid hunner landgenoten hebben zij verlichting in hun droevig lot te hopen. De commissie, welke zich te Schiermonnikoog voor deze noodlijdenden verenigde, heeft zich dan ook in de laatste dagen bij de Leraren der Hervormde gemeente dezer stad aangemeld en begeerd, dat zij haar ingezetenen op hun nood opmerkzaam maken, en derzelver menslievende hulp inroepen zouden. Dezelve voldoen gaarne langs deze weg aan dit verzoek; terwijl de ondergetekenden zich wel willen belasten met de ontvangst en het overmaken der giften, die de behoeftigen te Schiermonnikoog van Dordrecht’s weldadigen wachten. Men rekent toch, dat men zich in het goed vertrouwen op hen ook thans niet teleur gesteld of hen door die andere steden onzes vaderlands overtroffen zien zal.
Dordrecht, 16 maart 1836, G. van Kooten, J. Stroeve.


Datum: 18 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 15 maart. ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Tjilatjap en Soerabaya, met verlies van sloep en verschansing; SNELHEID, kapt. C. Wessels, van Suriname; HAVANA PAKET, kapt. J. Visser, van Havana; FREDERIKA, kapt. J. Barends, terug uit zee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witsen, van Soerabaya met koffie, suiker en bindrottingen; ATALANTA, kapt. C. Meyer, van Suriname met suiker, katoen, ossenhuiden en katoen; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. L. Roelfsema, van Londen met verfhout, wijn, rum, ijzer, amandelen, lood, koopm., ijzerwerk, kalk en tapijten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen het einde der maand maart vertrekken, het extra op de zeilage gebouwd tweedeks gekoperd fregatschip JOHANNA, kapt. R. Maalsteed.
Daar deze bodem door bijzonder ruime en daartoe expres vervaardigde volledige inrichtingen uitnemend tot het overbrengen van passagiers naar Java geschikt is, zo gelieve degenen, welke van deze gelegenheid gebruik verkiezen te maken, of goederen wensten te laden, zich te adresseren ten kantore van de cargadoors Hoyman & Schuurman, op de Heerengracht over de Bergstraat, no. 379.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA, kapt. Rudolf Maalsteed, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. Het gezinkt schooner-kofschip ELISABETH, kapt. Johann H. Brandt, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Marseille. Het Nederlands kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. Lammert C. de Vries. Adres bij C.J. de Grys en Zoon.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip DE EENDRAGT, kapt. P.C. Koops. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Koppenhagen. Het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. Berend Hendriks Stubbe. Adres bij B.J. van Hengel.
Riga. Het Nederlands smakschip JOHANNA HILLEGONDA, kapt. Jan Derks Flik. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, van Rotterdam naar Batavia, is de 10e maart te Cowes binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JOHANNA, kapt. E. Bergman, van Rotterdam naar Batavia, te Cowes binnen, heeft de 8e maart de reis vervolgd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de helft van een trekschip, met het recht van veer, benevens het kwoteel aandeel in meublement, paarden, lijnen, kloeten, haver, hooi, stro en aankleve van dien, varende in de beurt van Sneek op Leeuwarden et vice versa; van stonde aan of 1 mei 1836 te aanvaarden. Gegadigden gelieven zich te vervoegen bij de heer C.J. Jorritsma te Sneek, en zulks wel in persoon of bij vrachtvrije brieven.


Datum: 19 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement aan order over 10 balen amandelen gemerkt AF in elkander en G, een Q er boven en een C er onder, no. 1/10, aangebracht van Cette per het Nederlands schip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, gelieven zich ten spoedigste te adresseren ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen, aan order, over 12 boten krenten, gemerkt M en L, n.ꜟˢ 81 a 92, 5 boten krenten, gemerkt J F B, n.ꜟˢ 1 a 5, en 4 vaten galnoten, gemerkt O met een krul er onder en een haal er door, alhier aangebracht met het schip AGATHA, kapt. Boele J. Potjewijd, van Triest en Cephalonia, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Van Ulphen en Ruys.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip SOPHIA, kapt. J. Butyn.
Naar Elseneur en Dantzig, het Nederlands kofschip EYZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.
Naar New-York (mede voor passagiers), het Nederlands galjootschip ALLETTA, kapt. F.B. Nepperus. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 maart.
-Kapt. J.H. Savert, voerende het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, van Hamburg te Amsterdam gearriveerd, heeft de 11e dezer voor Terschelling, met een loods aan boord, gepraaid het schip THERESE, kapt. J. Tampcke, van Hamburg naar Amsterdam, hetwelk echter de 15e dito aldaar nog niet was aangekomen.
-Het schip DE VRIENDSCHAP, kat. J.H. Zant, van Hamburg naar Rotterdam, is de 7e, DE JONGE JANKE, kapt. Feyes, mede van Hamburg naar Rotterdam, MARIA LOUISA, kapt. H. Pieper, van Itsoehöe en CATARINA MARGARETHA, kapt. J. Schuldt, van Hamburg, alle vijf naar Amsterdam, zijn de 9e dezer wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.
-Te Suriname is aangekomen Zr.Ms. transportschip PRINS WILLEM FREDRIK HENDRIK, kapt. C. van der Hart, van Helvoetsluis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 17 maart, storm. Volgens mondelinge berichten van de post stond het water bijzonder hol en bij uitstek ontstuimig.
Volgens bericht bij de Groote Keet gestrand, DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname naar Amsterdam.
Volgens particulier bericht van Den Helder dd. 17 maart is het schip DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname naar Amsterdam bestemd, die dag in een hevige storm bij de Groote Keet, op een uur afstands van Kijkduin gestrand. Het schip zal waarschijnlijk weg zijn. De equipage is met grote moeite gered en behouden aan Den Helder aangebracht.
(opm: het nieuwe fregat was 1 november 1835 voor haar eerste rondreis vertrokken; zie ook RC 220336)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 17 maart. CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman, van Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HAVANA PAKET, kapt. J. Visser, van Havana met koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 maart. Volgens brief van kapt. A. Ritchie, voerende het schip AZIA, van Middelburg naar Batavia, was hij op 8 maart, ’s morgens 7 ure, zeilende op de hoogte van Dungeness.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 maart. Door de zware storm van gisteren is de Amerikaanse brik the RUSSIAN, kapt. S.J. Woodberry, van New York naar Antwerpen gedestineerd, met suiker en koffie, en de vorige dag voor Vlissingen ten anker gekomen, door het breken van kabel en ketting, van deszelfs ankers geslagen en op de bank de Kaloot geworpen, alwaar hij bij het vallen van het water is blijven zitten. De manschappen, welke angstig hun lot tegemoet zagen, als geen middel ter hunner behoudenis voor ogen hebbende, zijn gelukkig door enige bijgebrachte sloepen gered. De brik heeft weinig water ingekregen, en men is bezig de lading er uit te nemen om dezelve te lichten.
Nog vernemen wij, dat in onze ommestreken hier en daar, aan huizen, molens en bomen, min of meer schade is toegebracht; ook enige kleine vaartuigen zouden in de binnenwateren op het droge zijn geraakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 18 maart. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen: LE CONSTANT, kapt. A. van Schie, van Liverpool, met klipzout en stukgoederen.
Nog is alhier ter rede gearriveerd: de PELIKAAN, kapt. T. Douwes, van London naar Antwerpen, met stukgoederen.
De bij het Nieuwland aan de grond zittende brik is gebleken te zijn genaamd el EVANGELISTE, kapt. Caraso, van Antwerpen naar Konstantinopel, met stukgoederen, welke men bezig is te lossen, om vervolgens het schip, indien mogelijk, weder in vlot water te brengen.
Hellevoetsluis, 17 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: BARBARA CAROLINA, kapt. J. Govers, van London, als bijlegger naar Antwerpen.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de HOPE, kapt. L. Berkhoff, van Lissabon.
Den 20 dito. Heden morgen zeilden naar zee: BARBARA CAROLINA, kapt. J. Govers, naar Antwerpen; JONGE FREDERIK, kapt. C. Stuhl, naar Cuxhaven, JUNO, kapt. J. Suerken, naar Papenburg; ANTIENA, kapt. R.J. Schuuring, naar Bergen.
Brielle, 19 maart. Heden zeilde naar zee: ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, naar Hull.
Maassluis, 19 maart. Heden morgen zeilden naar zee: VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Teddens, op avontuur; LOUISA, kapt. C.C. Lindeboom, naar Hull; CATHARINA, kapt. H.H. Duintjer, en ANTINA, kapt. J.B. Schoon, beiden naar Hamburg.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. de Boer, van de Noordzee. Heden morgen zeilden naar zee: CLARA MARGARETHA, kapt. H.P. Dik, naar Dundee, en VROUW LUMINA, kapt. J.J. Mulder.


Datum: 21 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Volgens brief van Livorno dd. 6 maart, dacht kapt. R.S. Oldendorp, voerende het schip DEBORA, de 16e daaraanvolgende de reis naar Amsterdam aan te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 18 maart. JAN EN FREDERIK, kapt. H.H. Wey, van Sunderland.
19 maart. JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Suriname, ligt quarantaine.
Terschelling, 11 maart. BEURS VAN AMSTERDA, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
La Rochelle, 13 maart. NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Rotterdam.
Vlie, 18 maart. JANTINA GEZINA, kapt. H.G. Sap, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 19 maart. HOOP, kapt. C. Haasnoot, naar Lissabon.


Datum: 22 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.G. Muntendam, om spoedig te vertrekken. Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.
Naar Dundee. Het Nederlands kofschip VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 maart. De 18e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. L. Berkhoff, van Lissabon. De 20e, des morgens, zeilden BARBARA CAROLINA, kapt. J. Goovers, naar Antwerpen; DE JONGE FREDRICK, kapt. C. Stuhl, naar Cuxhaven;
De 19e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, naar Hull. Van Maassluis zeilden DE VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Teddes, op avontuur; LOUISA, kapt. C.C. Lindeboom, naar Hull; CATHARINA, kapt. H.H. Duintjer en ANTINA, kapt. J.B. Schoon, naar Hamburg; na posttijd arriveerde HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer, van de Noord Zee. De 20e, des morgens, zeilden DE VROUW JOHANNA, kapt. S. Post, DE VISSCHER, kapt. L. Visser en DE VERWISSELING, kapt. C. Kolff, alle drie naar IJsland; CLARA MARGARETHA, kapt. H.P. Dik, naar Dundee en DE VROUW LUMINA, kapt. J.J. Mulder, naar Hamburg.
Kapt. J.A. Witzen, van Batavia, Soerabaya en Tytladjap in Texel binnen, heeft de 13e dezer gepraaid het schip DE INDIAAN, kapt. O. Kievyt, van Batavia naar Rotterdam (volgens de Lloydslijst die zelfde dag te Deal binnengelopen), welke hem rapporteerde de 24e januari tussen Ascension en St. Helena voorbij gezeild te zijn het schip JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Batavia naar Amsterdam; aan beider boord was alles wel.
Kapt. C. Wessels, voerende het schip DE SNELHEID, de 8e februari van Suriname vertrokken en de 16e dezer in Texel binnengekomen, rapporteert, dat de 3e februari van Suriname was vertrokken het schip NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, naar Amsterdam. Voorts heeft kapt. Wessels de 13e dezer, op de hoogte van Lezard, in goede staat zeilende, gepraaid de bark MERCURIUS, kapt. J.H. Seepe, van Amsterdam en Liverpool naar Batavia en de 15e dito, op de hoogte van Douvres, in goede staat zeilende gezien een fregat, tonende vlag van het collegie Zeemans Hoop, met no. 291, zijnde die van kapt. A. Ritchie, voerende het schip AZIA, van Middelburg naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 maart. Het schip DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, de 4e februari van Suriname naar Amsterdam vertrokken, is, volgens brief van de Groote Keet van de 17e dezer, die namiddag ten 3 ure, bij de Pettense polder, zonder een loods aan boord te hebben, gestrand (opm: zie AH 190336), doch, na het roer en de loze kiel afgestoten te hebben, weer vlot geworden; tot twee malen geankerd, doch telkens de ketting gebroken zijnde, was het aan de Groote Keet, bij Callandsoog, andermaal gestrand en genoegzaam verbrijzeld, doch de gehele equipage en de passagiers zijn gered.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Men schrijft van Falmouth, de 14e dezer, dat DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. Klein, van Rotterdam naar Boston gedestineerd, aldaar met beschadigde lading was binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 20 maart. NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, van Suriname, ligt quarantaine; FLORA, kapt. H. Weydeman, van Charlesstown. Terug uit zee: JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname (was op 8 maart naar Suriname uitgezeild).
Uitgezeild:
Texel, 20 maart. VROUW ALIDA, kapt. A.A. Bergman, naar Cardiff; MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, naar Londen; ONDERNEMING, kapt. D.L. Kuiper, naar Hull; ALIDA, kapt. D.J. Doornbosch en VROUW FEMMEGINA, kapt. B.J. Goostus, beide naar Noorwegen; DRIE GEZUSTERS, kapt. L. Zwart, op avontuur.
Vlie, 19 maart. ANNA CATHARINA, kapt. O. Houwing, naar Memel; SPITSBERGEN, kapt. H. Barkmers, naar Groenland’; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; IGNATIUS, kapt. G.T. Wilderman, YPEUS, kapt. H. de Weerd en ALBERDINA, kapt. G. Veenema, alle drie op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE SNELHEID, kapt. C. Wessels, van Suriname met suiker, koffie, koper en katoen; JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Suriname met suiker, katoen en thym; FLORA, kapt. H. Weydeman, van Charleston met paddij en katoen; UDONIA, kapt. W.P. Wessels, van Cette met trommels, wijn, tiersjes, koopm. en amandelen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De huizen en erven, scheepstimmer- of slijterswerf en loodsen, op woensdag 16 maart 1836 geveild, zullen op woensdag 23 maart 1836, des morgens ten half twaalf ure, in het koffijhuis bij Jilles Zahn, over het Marktplein, te Dordrecht, bij afslag worden verkocht.
Nader onderricht te bekomen bij de notaris De Koning te Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant, van Hamburg naar Rotterdam, is den 7den, en de schepen DIANA, kapt. H. Pieper, van Hamburg naar Antwerpen, HENDRIKA, kapt. H.F. Leuning, en de JONGE JANKE, kapt. Feyes, beide van Hamburg naar Rotterdam, OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker, van Hamburg naar Rouen, MARIA LOUISA, kapt. H. Pieper, den 9 maart wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de DRIE BROEDERS, kapt. E.G. Jonker (opm: kof DRIE GEBROEDERS, kapt. Ed. Geerts Jonker), met haring van Vlaardingen naar Stettin, laatst van Delfzijl (opm: zie RC 191135), is, volgens brief van Thisted van de 8e maart, de 4e dito op de Westkust van Jutland gestrand en verbrijzeld. Het volk is gered en van de lading zes tonnen haring geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de KLEINKINDEREN, kapt. T.W. De Vries, van Amsterdam naar Triëst, is de 10e maart te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Amsterdam naar Suriname, laatst van Helvoet, is de 11e maart te Portsmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het bericht, dat het schip HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Rotterdam naar Gibraltar, met overgeworpen lading te Falmouth zoude zijn binnengelopen (opm: zie PGC 150336), overgenomen uit de Lloyd’s-List van de 8e maart, wordt in hetzelve blad van de 15e dito herroepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HOOP, gevoerd geweest door wijlen kapt. L. Teunis, van Rotterdam naar New-York, is de 13 februari met schade te Charleston binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de EENSGEZINDHEID, kapt. A.S. Okkes, voor wijlen kapt. P.T. Kuijper, was, volgens brief van Suriname van de 6e februari, na dat deszelfs vertrek door hevige koortsen van de kapitein en de stuurman vertraagd was geworden, alstoen gereed, om naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, notaris in het kanton van en residerende te Veendam, gedenkt op donderdag de 24e maart 1836, des avonds te 5 uren, ten huize van de logementhouder E. van Linge, te Veendam, publiek te verkopen het tjalkschip HARMINA MARGRIETHA, groot 55 tonnen, in den jare 1831 nieuw uitgehaald, en bevaren door Eilt Edzes Pot, van Veendam, met deszelfs staand en lopend want en verdere opgoederen en annexen, zo hetzelve te Veendam in het Oosterdiep is liggende. (opm: de tjalk werd eerst in 1839 verkocht, nu onder de naam HARMINA MARGARETHA)

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Het schip DE HOOP (opm: brik), gevoerd geweest door wijlen kapitein Laurens Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra was tijdens deze reis op 9 januari op 37º35' N.B. en 71º 24' W.L. overboord geslagen en verdronken), van Rotterdam naar New York, is den 13de februari met schade te Charlestown binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Uitgezeild: Den 7 maart, het smakschip VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, en het kofschip de JONGE WIGCHER, kapt. D.D. Kuitze, beide naar Noorwegen.
Den 8 dito, het kofschip HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, naar Noorwegen.
Den 10 dito, de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, beide naar Noorwegen; het smakschip JANTINA, kapt. J.H. Beckering, naar Newcastle.
Den 19 dito, de kofschepen ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, de EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbuldt, en DEPENDENT, kapt. C.F.B. Carsjens, alle drie naar Noorwegen.


Datum: 23 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel 21 maart. CATHARINA, kapt. E.R. Huisman, van Berbice, met verlies van boot, sloep en zeilen, enz.; TWEE GEZUSTERS, kapt. J.N. Lordberg, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 21 maart. WILHELMINA KRANENBURG, kapt. H. Kiers, naar Dantzig; HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, naar Libau.
Vlie, 20 maart. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar New-Castle; VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, naar Engeland; JANTINA, kapt. H.C. de Groot, naar Koningsbergen; NIMPHIE, kapt. H. Preeker en JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Smith, beide naar Memel; VRIENDSCHAP, kapt. M. Wybes, naar Bergen; VROUW HELENA, kapt. W.A. Kraan, naar Arendahl; VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit, naar Oosterisoer; ANNAGINA, kapt. J.R. Kuiper en DE BROEDERS, kapt. J. Fyn, HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser en ALIDA CLASINA, kapt. K.E. Tiktak, alle drie naar Noorwegen; MINERVA, kapt. J. Kroger, naar Hamburg; ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga; VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult, HARMONIE, kapt. H. Jans, CONCORDIA, kapt. H.O. van Wyk, HARMINA, kapt. W,L. Veen, WANDELINA, kapt. H.J. Mulder, CHRISTINA, kapt. A.H. Dykhuis en WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, alle negen op avontuur.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 18e april aanstaande zal voor de toko van Azon Jacometti voor rekening van de heren Santhagens & Glazer publiek worden verkocht de inventaris van het stoomzeilschip WILLEM DE EERSTE, nieuw te Amsterdam opgelegd, alleen voor de overtocht naar hier gebruikt, waardoor het weinig heeft geleden, bestaande in onderstengen en bramwanten, stagen, lopend tuig met de daarbij behorende blokken, juffers, rusten, stengen, ra’s, lijzeilspieren, marsen, zalings, ezelshoofden, twee stel zeilen, een chronometer no. 848, gemaakt door Arnold & Dent te Londen, een barometer, een sextant, een nachthuis met lamp en stuurkompas, alles patent en van de beste kwaliteit.


Datum: 24 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, het nieuw gekoperd fregatschip STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, met goede inrichtingen voor passagiers, om de 15e april aanstaande te vertrekken. Adres ten kantoren van Hudig en Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip HOOP, kapt. L. Berkhoff.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 21 maart. Te Suriname is aangekomen Zr.Ms. transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, kapt. C. van der Hart, van Helvoetsluis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 22 maart. HARMONIE, kapt. A. van der Meyden, van Suriname. Ligt quarantaine. VISSCHERIJ, kapt. D.J. Bies, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange, van Suriname met suiker.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping om contant geld, ten overstaan van de notaris Blussé, op dinsdag twaalf april 1836 en vervolgens, te beginnen des voormiddags half tien en ’s namiddags drie ure, even buiten Dordrecht, in het Willigenbosch, aan en op de werf en in de huizing van wijlen de heer Klaas Eijsbergen, van het hol van een kofschip, een herna, houtpont, vlotje en aak, een aanzienlijke partij eiken ribben, platen, planken, palen, knieën en tot werkhout geschikte grijnen delen en ribben, benevens een grote partij ankers, touwen, zeilen, staande en lopend want, blokken, enz. Alles breder bij notitie vermeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 21 maart. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen: ANNA, kapt. J. Wilman, van London, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de STAD LINGEN, kapt. H. Schipmann, en de VROUW ANNA, kapt. N. Wilkens, beiden naar Hamburg, met stukgoederen; de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Krefft, naar Stettin, met suiker; de TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Forsberg, naar Amsterdam; GUSTAAF, kapt. A.J. Meulenaar, naar de Havana, beiden met stukgoederen.
Ook is naar zee gezeild; de PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Rotterdam naar Duinkerken, met kaas.
Hellevoetsluis, 21 maart. Kapt. Schuuring is bij de Goereesche haven ten anker gekomen.
Gisteren namiddag arriveerde uit zee: INDIAAN, kapt. O. Kievijt, van Batavia. De wind N.W.
Den 22 dito. Heden morgen zeilden naar zee: ANTIENA, kapt. R.J. Schuuring, naar Bergen; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, naar Riga.
Brielle, 21 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEORG, kapt. H.G. Heerma, van Cette. De 21e des morgens DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Maassluis, 21 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ZEELUST, kapt. A. Patijn, van de Noordzee.
Den 22 dito. Hedenmorgen zeilde naar zee: SUSANNA, kapt. W.J. Mulder, naar Stettin.


Datum: 25 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 maart. JOHANNA JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Curaçao. Met verlies van boegspriet. Gisteren nog: DANKBAARHEID, kapt. C. Schoonmeyer, van Sunderland.
Uitgezeild:
Vlie, 21 maart. FLORENTS, kapt. G.H. Feyen, naar Riga; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeeven, PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jong, beide naar Noorwegen; AMEZIS, kapt. K.H. Stek en MARIA, kapt. J.K. de Boer, beide op avontuur. 22 maart. GEZINA, kapt. J.G. Postema, naar Newcastle; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Riga; VROUW JELTINA, kapt. L. Pinksterboer, naar Nyburg; JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, naar Stettin; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven en GEZINA, kapt. P.K. de Boer, naar Memel; AGNITHA, kapt. H. Daniels, naar Bremen; JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel; FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jong, ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel; ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel en VROUW MARTHA, kapt. T.R. de jong, alle vijf op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA, kapt. E.R. Huisman, van Berbice met koffie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de SNELHEID, kapt. C. Wessels, van Suriname in het Nieuwediep binnen, is, volgens brief van Den Helder van de 18e maart, door de storm tegen de Steenen Dam geslagen, doch dienzelfde nacht lek weder afgebracht. Hetzelve is sedert te Amsterdam aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. R. Tjebbes, voerende het schip de JONGE LODEWIJK ANTONIE, van Amsterdam naar Suriname, in Texel terug uit zee, meldt van die rede van de 20e maart, dat hij de 8e dito van daar uitgezeild zijnde, reeds de volgende avond te 12 uren de Hoofden (opm: Nauw van Calais) had bereikt, doch wegens aanhoudende W. en Z.W. winden genoodzaakt was geweest tot de nacht van de 11 dito aldaar te blijven kruisen, als wanneer de wind aannemende werd en hij, door dikke lucht en regen geen land of vuren kunnende verkennen, terwijl een menigte andere schepen in zijn nabijheid was, raadzaam oordeelde om af te houden. Na sedert die tijd op de hoogte van en benoorden de Galloper zware stormen doorgestaan en veel slijtage aan het tuig en de zeilen bekomen te hebben, was hij, daar de wind steeds tegen bleef, naar Texel teruggekeerd. Het schip, de equipagie en de passagiers waren overigens in beste staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange, van Amsterdam naar Suriname, HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, van Amsterdam naar Lisbon, ZEELUST, kapt. D.J. Mik, van Dordrecht naar Belfast, en de MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Dordrecht naar Newry, zijn de 16e, en het schip NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, van Rotterdam naar Londonderry, de 17e maart te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder J.A. Nijsloot te Leeuwarden zal op vrijdag de … april 1836, ten 3 ure na de middag precies, ten huize van IJnze Douwes Koopmans, kastelein op de Vijversbuurt bij Leeuwarden, bij strijk en verhooggeld verkopen een schuiteschip, lang 15 el 52 streep, wijd 3 el 408 streep, hol naar advenant, houdende 31 ton, met de daarbij behorende zeilen, kloeten, haken, bomen en verdere roerende goederen, zodanig als hetzelve is liggende in de Stadsgracht bij de Grachtwal bij Leeuwarden, en bevaren geweest door de weduwe Hein Barteles.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notarissen Isaäc Telting en Mr. A. Stinstra te Franeker zullen, als hiertoe gecommitteerd bij vonnis van de Rechtbank te Leeuwarden, op maandagen de 11e april 1836 bij de provisionele, en de 18e dierzelfde maand bij de eindelijke toewijzing, telkens des namiddags ten 3 ure, ten huize van Berend Wijtsma, in het Kaatsveld te Franeker, en ten overstaan van het Vredegerecht van het kanton Franeker, publiek bij strijk en opbodgeld aan de meestbiedende verkopen een huizing, timmerschuur en helling, alles bij elkander staande en gelegen onder Franeker op Vijfhuizen, thans bij Auke Homminga en anderen in gebruik.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij gesloten briefjes te koop een best kofscheepje, groot volgens meetbrief 14 ton, met deszelfs toebehoren, de JONGE ARJEN genaamd, hebbende gediend tot een veerschip, en liggende ter bezichtiging in de Opvaart te Oosterwolde. Te bevragen bij J.L. Koopmans aldaar, alwaar de zeilage enz. is te bezien, en de conditiën zijn te vernemen. Wie hieraan gading maken, worden verzocht de briefjes in te zenden voor of uiterlijk op de 11e april 1836, des middags voor 12 ure, bij bovengenoemde J.L. Koopmans; zullende de briefjes diezelfde dag des namiddags worden geopend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en sterk veerschip, lang 11 el, wijd 3 el 3 palm, zonder of met deszelfs tuigage, zoals het heden bevaren wordt in de beurt tussen de Lemmer en Sneek. Nader te bevragen bij Fortuin en Visser te Lemmer.


Datum: 26 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newcastle, het Nederlands kofschip MARIA, kapt. H.T. Mulder; vertrekt spoedig.
Naar Stockton, het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd.
Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gepraaid:
Het barkschip DE EENSGEZINDHEID, kapt. B.P. Martens, van Amsterdam naar Batavia bestemd, de 2e februari op 2º ZB 19º OL, 40 dagen reis hebbende, door de ST. LAWRENCE, bij Falmouth gearriveerd.
De MARY EN HILLEGONDA, kapt. D.A. de Jong, van Rotterdam naar Batavia, 3 februari op 3º NB 21º WL
De CHRISTINA BERNARDINA, kapt. C. Jäger, van Padang naar Amsterdam, 28º NB 40º WL.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 maart. HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Nickerie; VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Londen; WELDAAD, kapt. B.E. Boll, van Sunderland; JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, naar Suriname. Uit de quarantaine ontslagen.
Vlie, 23 maart. NEPTUNUS, kapt. K.G. Sipsma, naar Sunderland; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 24 maart. AURORA, kapt. L. Blok, naar Havana. Dezelve is bij het uitzeilen op de Laan aan de grond geraakt, doch weer vlot en in het Nieuwediep gekomen.
Vlie, 23 maart. JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Oosterisoer; VIER GEZUSTERS, kapt. H.A. Middel, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HENRIETTE, kapt. J.C. Willems van Nickerie met suiker; JOANNA JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Curaçao met katoen, koffie, schillen, tabak, limoensap, geelhout, koper, huiden en sigaren; ELIZABETH, kapt. J. Brauwer, van Cette met wijn en brandewijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. W.H. Buykes, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks barkschip HOLLAND, kapt. J.H.M. Struben, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gezinkt Nederlands kofschip ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker. Adres bij D.B. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip SOPHIA CECILIA, kapt Bandik Friedrich Ipsen, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Triest. Het Nederlands kofschip DE HARMONIE, kapt. J.H. Henning. Adres bij J. de Rooy.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee:
Bremen. Het schip DE VROUW JOHANNA, kapt. Nonne T. Visser. Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt vóór of 26 maart.
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. Jan Liviens Dokter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Fokke Daniels. Adres bij Blikman en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Pieter Feyes Visser. Adres bij Kranenborg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Petersburg. De Nederlandse kof ENGBERDINA, kapt. Gosse J. Bossinga. Adres bij Kranenborg en Zn. en de Wed. P. Poolman Jz. en Zn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 23 maart. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de VICTORIE, kapt. P. Boeije, van Cuxhaven, met stukgoederen; de JUNO, kapt. J. Suerken, van Papenburg, met garst; BARBARA CATHARINA, kapt. J. Govert, van London, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: die BIENE, kapt. P.D. Hasewinkel, naar Cuxhaven, en AURORA, kapt. H. Niemann, naar Hamburg, beiden met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 23 maart. Heden morgen arriveerden uit zee: DE ZEEUW, kapt. L.S. Witkop, van Shields, als bijlegger naar Middelburg en DE VOS, kapt. G. van der Velden, van Grevelingen.
Brielle, 23 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken en zeilde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
Den 24 dito. Heden morgen zeilde naar zee: VROUW ELIZABETH, kapt. H. den Breems, naar Lissabon.
Maassluis, 23 maart. Heden morgen arriveerde uit zee: ALGEMEEN BELANG, kapt. K. Cordia, van de Noordzee.
Den 24 dito. Kapt. O. Kievijt, te Hellevoetsluis binnen, rapporteert gepraaid te hebben, op 28 juli, de brik WILLEM, kapt. Klomp, op 45º40’ NB 9º50’ WL; op 31 juli, de brik NIJVERHEID, kapt. Bouwman, op 40º60’ NB 12º WL (opm: mogelijk 41º NB 12º WL); op 12 september, de KOOPHANDEL, kapt. Neurenberg, op 37º28’ ZB 5º52’ OL; op 20 november, in Straat Sunda, het Amsterdamse schip NEPTUNUS, kapt. Kraaij, en de Rotterdamse bark CATHARINA, kapt. Rietmeijer, en op 24 januari de brik JOHANNES ARNOLDUS, kapt. Kerkhoven, op 10º12’ ZB 11º50’ WL; aan boord van deze schepen was alles wel.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 maart. Alhier zijn aangekomen: de 23e maart het Nederlandse schip de VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam de 9e november vertrokken; de 24e maart dito schip DORTENAAR, kapt. J.F.P.A. Abbema, van Dordrecht de 24e november vertrokken.


Datum: 28 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 maart. Heden is te Veere aangekomen en op het schip de MERCURIUS overgegaan, om met de eerste gelegenheid naar de Oost-Indien te vertrekken, een detachement kolonialen sterk 100 manschappen, onder geleide van de 2e luitenant Rottiers, van het Algemeen Depot der landmacht no. 33; alsmede de 2e luitenant Moltzer en een officier van gezondheid 3e klasse. Het commando over dit detachement tot in de Oost, is opgedragen aan de 2e luitenant Janssen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 25 maart. HELENA, kapt. W. Blom en AMSTERDAM, kapt. L. Spengler, beide van Batavia; LA LIBERTÉ, kapt. A.H. Trip, van Suriname, ligt quarantaine. Gisteren nog: NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange, van Suriname, uit de quarantaine ontslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HELENA, kapt. W. Blom van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; DE STAD AMSTERDAM, kapt. Z. Spengler, van Batavia met koffie, suiker, huiden, foelie, noten, nagelen en kaneel.


Datum: 29 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Stettin (door het Holsteinse Kanaal), het Nederlands smakschip DE VERWACHTING, kapt. G.B. Vos. Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 maart. De 28e dezer, de morgens, arriveerde in de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Kapt. Th. Versluys, voerende het schip WIJNHANDEL, heeft de volgende schepen gepraaid: De 1e februari, ter rede van St. Helena, WILLEM, kapt. Klomp, van Batavia, BATAVIA, kapt. Bruhn, van Soerabaya en EQUATOR, van Batavia, alle naar Rotterdam, zijnde van het laatste de kapitein in Straat Sunda overleden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Rueb, J. Rueb en C. Rueb Cz., makelaars te Rotterdam, last hebbende van hun meester, zijn van mening om, ten overstaan van de heer griffier van de rechtbank van koophandel binnen deze stad, op vrijdag de 1e april 1836, des voormiddags ten elf ure, in het Huis der Notarissen, op de Gelderschekade, in het openbaar te verkopen: 309 kisten zo gezond als beschadigd Wit en 93 kisten beschadigd Blond Havanna suiker, alhier alzo aangebracht per het schip DE COCK, kapt. H. Schut, van Havanna, liggende als per notitie wordt aangewezen en daags vóór en op de dag van de verkoop te zien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Jacobus Casparus Verkade, openbaar notaris, residerende te Vlaardingen, is van mening op morgen de 30e maart 1836, des morgens ten 10 ure, aan de Westzijde van de Haven, aldaar, publiek te veilen en finaal te verkopen: een extra welbezeild hoeker-buisschip, genaamd DE EENDRAGT, laatst gevoerd door schipper Pieter Vink, met deszelfs mast, rondhout, staande en lopend want en verdere zeer complete inventaris. Informaties te bekomen ten kantore van dezelve notaris.
(opm: het schip werd verkocht en kreeg de naam VROUW ANNA ELIZABETH; noch van het schip noch van kapt. Vink is een zeebrief gevonden, zodat de hoeker uitsluitend als visserman moet hebben gevaren, waarvoor geen zeebrief was vereist)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 27 maart. GEZIENA, kapt. M.N. Huizing, van Hull; HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Nickerie; HARMONIE, kapt. A. van der Meijden, van Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman, van ?? (opm: niet te lezen door vlek) met koopmanschappen, katoen, wollens, staal en tapijten; WILHELMINA HENDERIKA, kapt. D.D. de Jong, van ?? (opm: niet te lezen) met koopmanschappen, katoenen, wollens en garens; DE VROUW ANTJE, kapt. B. Kriens, van Emden met garst; MARGARETHA, kapt. J.J. Mudder, van Emden met boekweit; DE VROUW HARMINA, kapt. H.J. Westers, van Leer met rogge, boekweit honing, schijven, was, wol, sigaren en mosterdzaad; SOPHIA, kapt. L.J. Mudder, van Leer met boekweit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 25 maart. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.A. Ricke, van de Marennes, met zout; de VROUW THERESIA JOSEPHA, kapt. J.B. Simons, van London, met stukgoederen; SOPHIA, kapt. J.F. Rooms, van Havre de Grace, met katoen en suiker.
Hellevoetsluis, 25 maart. Heden morgen arriveerde uit zee: WIJNHANDEL, kapt. T. Versluys, van Batavia, doch is beoosten de haven tegen de noordwal vastgeraakt en heeft ijssloepen en manschappen aangenomen tot assistentie.
Den 26 dito. Het schip WIJNHANDEL, kapt. T. Versluijs, welke gisteren gemeld tegen de noordwal aan de grond zat, is na de middag door assistentie er af en op de rede ten anker gebracht.
Brielle, 25 maart. Kapt. H. den Breems ligt nog in de Put ten anker.
Den 27 dito. Kapt. Den Breems is gisteren namiddag uit de Put op de rede teruggekomen met verlies van een anker.
Maassluis, 25 maart. Heden morgen zeilde naar zee: VROUW HELENA, kapt. A.J. Pekelder, naar Koningsbergen.
Den 26 dito. Kapt. Pekelder, gisteren gemeld, is wel in zee gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden hebben tien giften voor de ongelukkigen te Schiermonnikoog ontvangen vormende een totaal van NLG 297,70.
Door deze kennisgeving wordt tevens openlijke hulde en erkentenis aan die weldadigen, wier giften door dezelve zijn vermeld, gebracht; terwijl de ondergetekenden tot op 5 april zich gaarne willen blijven belasten met de ontvangst van hetgeen te Dordrecht de menslievendheid nog meer zal willen bijdragen tot verlichting van de grote nood der behoeftige weduwen en wezen te Schiermonnikoog.
Dordrecht, 28 maart 1836, G. van Kooten, J. Stroeve.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. D.J. Bart, voerende het schip JOANNA JACOBA, van Curaçao in Texel binnengekomen, meldt dat hij voortdurend stormen uit het N. en NW. doorgestaan heeft, en daardoor genoodzaakt was geworden, de boegspriet, welke door een stortzee van deszelfs bouten los en dwars voor de boeg, als ook een kraanbalk aan stukken geslagen was, met al deszelfs tuig en zeilen weg te kappen. Het schip en de lading waren overigens in goede staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. O. Kievyt, van Batavia te Helvoet binnen, heeft, op zijn uitreis van Rotterdam naar Batavia, de 31e juli op ruim 40º NB 12º WL, gepraaid de brik de NIJVERHEID, kapt. F.J.J. Bouman, van Rotterdam naar Batavia, alsmede, op deszelfs terugreis naar Rotterdam, de 20e november in Straat Sunda de schepen NEPTUNUS, kapt. P. Kraai, van Dordrecht, en CATHARINA, kapt. F. Rietmeijer, van Rotterdam, beide naar Batavia; aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JETSKA CORNELIA, kapt. L.K. De Boer, van Flensburg naar Engeland, is, na drie weken van Tonningen in zee te zijn geweest, de 20e maart met zware schade op de Eider teruggekomen en zou met de vloed naar Tonningen opzeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de KOOPHANDEL, kapt. F. Popken, van Amsterdam naar Suriname, en HILLEGINA, kapt. H.H. Brakke, van Amsterdam naar Adra, zijn de 18e maart te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW GELIDA, kapt. M.J. Louwerens, van Amsterdam naar Bordeaux, is de 18e maart met schade te Cowes binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Amsterdam naar Cardiff, is de 17e maart te Weymouth binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 23 maart. Het volgende is een uittreksel uit de Belgische Mercurius:
De Belgische smak de MINERVA, kapt. Hintens, van hier met een lading vlas vertrokken, is te Hull aangekomen. De Engelsen die geen gelegenheid schijnen te willen laten ontsnappen, om ook zelfs de meest ongegronde twist met ons te zoeken, hebben aan de kapitein Hintens en zijn equipage hun Belgische nationaliteit betwist. Men is op het punt geweest van geweld te gebruiken tot afwering van de MINERVA en haar lading .Dit schip behoort evenwel aan Baelen van Antwerpen, het is voorzien van Belgische papieren die in de beste orde zijn. Het is onze bondgenoten en vrienden alzo niet meer genoeg, ons recht om als bevoorrechte natie behandeld te worden, te ontkennen. Zij schenden de staatkundige overeenkomsten die onze onafhankelijkheid hebben daargesteld en voor een gedeelte het werk zijn van hun eigen gouvernement. Wat verschil maakt hun de geboorteplaats van een kapitein, hetzij Belg of niet, wordt de lading niet door de vlag gedekt, wanneer de scheepspapieren deugdelijk zijn. Dit nieuw inquisitiemiddel bedreigt het bestaan onzer marine, want de meeste onzer goede kapiteins voor de kustvaart zijn Denen, Engelsen, Pruisen, enz. Verbiedt men hun de toegang tot de havens van Groot Brittannië, zo moeten wij er van af zien, om er onze voortbrengselen te brengen en er genoegen mede nemen van ons ten speelbal te laten gebruiken en ons als ongelukkige lammeren te laten scheren door onze ijverzuchtige nageburen, die de zedigheid hebben van zich als meesters der wereld te beschouwen.
Zo vele ellendige chicanes moeten noodwendig een oorzaak hebben, dat ons gouvernement, om dezelve te ontdekken, wedervergelding gebruike, dat het de Engelse schepen, die ons komen bezoeken, onderwerpe aan al de belemmerende formaliteiten, aan al de verhogingen van rechten, die ons worden opgelegd; het voordeel van het standpunt is voor ons gouvernement, alzo wij op zijn minst vier maal zoveel Engelse schepen bij ons ontvangen, dan er schepen van ons in hun havens komen. De arrivement-lijsten van Oostende en van Antwerpen zijn daarom hiervan te doen blijken. Maar men moet geen tijd verliezen met beraadslagingen, men moet spoedig handelen om het kwaad in zijn oorsprong te stuiten, alzo de Engelsman steeds vele pijlen op zijn koker heeft tot bevordering der aanmatigingen, die hij van verre ontwerpt.
Het Journal du Commerce d’ Anvers, dit artikel overnemende, laat er op volgen:
De zaak waarvan de Belgisch Mercurius spreekt, was ons reeds tien dagen geleden medegedeeld, maar zij kwam ons zo zonderling voor, dat wij er geen geloof aan hebben kunnen geven en ons onthouden hebben dezelve publiek te maken. Wij vreesden de handel en de scheepvaart door valse berichten te zullen verontrusten. Ook heden zelf twijfelen wij nog aan de juistheid van het door Mercurius medegedeelde te meer, daar de hieromtrent verspreide geruchten, zo men ons verzekert, slechts op een kwalijk uitgelegde omstandigheid berusten. De MINERVA, dus meldt men ons, voer nog kortelings op de haven van Rotterdam, met Hanoverse papieren, maar sedert is zij met Belgische papieren op Engeland gaan varen. Dit gebruik maken van dubbele papieren zou aanleiding geven tot de moeilijkheden, welke dit schip te Hull ontmoet heeft, en die enige dagen geleden nog niet uit de weg geruimd waren; maar de nationaliteit zou er niet in het minst bij betrokken zijn.
Zodanig luidt het alhier lopend gerucht. Wij geloven dat het de voorkeur verdiend, niet alleen omdat hetzelve het meest geruststellend is, maar ook omdat hetzelve het meest waarschijnlijk voorkomt. Ware het door de Mercurius gegeven verhaal onverhoopt het ware, zo zouden de aanmerkingen, waarvan dit blad zijn bericht doet verzeld gaan, volkomen juist wezen. De chicane tegen de kapitein van de MINERVA opgeworpen, zou niets minder zijn dan de nagenoeg volkomen stremming van onze vaart op de Engelse havens, alzo meer dan drie vierden van de weinige koopvaardijschepen, die ons overgebleven zijn, werkelijk gevoerd worden door kapiteins, die de hoedanigheid van Belgen niet bezitten.


Datum: 30 maart 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 27 maart. Het eerste gedeelte der werkzaamheden aan het nieuwe droge dok te Vlissingen, bestaande in ontgravingen, beschoeiingen en het leggen van de dam, enz., enz., is gisteren in een der lokalen van de marine aldaar aanbesteed en aangenomen door de heer D. Dronkers, aannemer te Middelburg, voor een som van NLG 43.000.
Zr.Ms. fregat EURYDICE, liggende alsnog in het dok te Vlissingen, zal, naar men verneemt, de 1e april ter rede van voornoemde stad halen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 maart. NEDERLAND, kapt. E.L. Strumphler. Van Bordeaux; SOERIDDEREN, kapt. J.O. Jensen, van Arendahl’. Gisteren nog: VERTROUWEN, kapt. C. Zaal, van Suriname, ligt quarantaine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ’T VERTROUWEN, kapt. C. Zaal, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 maart. Alhier zijn aangekomen: de 25e maart het Nederlandse schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. S.Y. Parma, met een passagier, van Amsterdam de 17e oktober vertrokken; de 29e maart het dito schip CATHARINA, kapt. F. Rietmeijer, van China vertrokken de 9e maart.


Datum: 31 maart 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlandse kofschip METTINA JANTINA, kapt. H.H. Koster, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Het schip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, van Amsterdam naar New-York, is de 15e dezer met zware schade te Lissabon binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 maart. De laatste berichten van Oost Indië brengen mede, dat het Dordrechtse schip JACOB CATS op 23 november van Passarouang te Sourabaya teruggekomen, en aan boord steeds alles wel was.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De dagbladen uit Batavia tot 5 december ll. bevatten geen berichten van aanbelang. In het begin van november waren 4 gouvernementsschoeners van stapel gelopen, namelijk 2 te Dasson en 2 te Rembang.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Wegens de stoomboot, welke onlangs in Kampen is geweest, en waarvan in verschillende nieuwspapieren zo veel gewag is gemaakt, leest men in de Keulsche Zeitung van 16 maart ll. het navolgende uit Bremen van de 6 dier maand gedagtekende bericht:
Gisteren is de stoomboot FRIEDRICH WILHELM III van haar eerste vaart naar Minden alhier teruggekomen. Dezelve heeft in geen deel aan de verwachting der bouwers en deelhebbers beantwoord, gedeeltelijk omdat dezelve te diep gaat, en ten andere hebben de werktuigen op verre na niet de nodige kracht ontwikkeld, dewelke voor de opvaart der Wezer noodzakelijk is. De boot heeft 3½ dag besteed voor de opvaart naar Minden en 2 dagen voor de terugreis. Dezelve moet nu dezer dagen, na herstelling van het op de afvaart gebroken roer, de aan de bouwers opgelegde proefvaart doen, te weten om met 2 beladen bovenlandse vaartuigen op het sleeptouw naar Minden te varen, vergezeld van onpartijdige zaakkundigen, welke dan zullen te beslissen hebben, of de deelhebbers de boot moeten accepteren, dan wel of zij gerechtigd zijn dezelve te weigeren. Van de bedongen prijs van 25.000 Berliner Th. L’dor (opm: mogelijk Thaler Louis d´Or) zijn intussen, volgens de bepaling van het contract, er reeds ongeveer 15.000 door de deelhebbers op deze boot betaald.
Met de stoombootvaart op de beneden Wezer waren wij hier sedert lang ook slecht geholpen: na de afkeuring der door de bouwmeester Lange, te Vegesack, gebouwde stoomboot BREMEN, kocht de directie in London een boot, dewelke met grote moeite en gevaar, in het vorige jaar de Wezer bereikte. Intussen is de dienst verricht door genoemde even diepgaande als zware Vegesackerboot, wanneer de waterstand der Wezer zulks toeliet; weinigen maakten echter daarvan gebruik.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 28 maart. Op 22 november l.l. is in goed staat te Batavia gearriveerd het fregatschip PAULINE, kapt. L.M. Hoffman, van deze stad.
Vlissingen, 28 maart. Alhier zijn ter rede gekomen de WILLEM, kapt. H. Kiers, van Hellevoetsluis naar Liverpool, met biezen; de PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Rotterdam naar Duinkerken, met stukgoederen; L’ESPÉRANCE, kapt. A. van Geyt, van Bordeaux, met wijn en brandewijn, en DIANA, kapt. A.A. de Jongh, van Hull, met stukgoederen, de twee laatstgenoemden naar Antwerpen bestemd.
Hellevoetsluis, 29 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, en VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, beiden van Bordeaux, en FORTUNA, kapt. A. van der Weyden, van Nantes. Volgens rapport is voor de wal met loodsen aan boord het schip VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Boon, van Batavia.
Maassluis, 28 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, van de Noordzee.


Datum: 01 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 30 maart. HENRIETTE CLASINA, kapt. J.B. Fuchs, van Batavia; JONGE MARTINUS, kapt. J.R. de Boer, van Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Cardiff. Gisteren nog: DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. L.K. Domini, van Bordeaux, uit de quarantaine ontslagen; VERTROUWEN, kapt. C. Zaal, van Suriname.
Vlie, 24 maart. FEMMEGINA ELISABETH, kapt. W.A. Wijkman, van Sunderland.
Uitgezeild:
Texel, 30 maart. AURORA, kapt. L. Blok, naar Havana.
Vlie, 25 maart. CATHARINA ELISABETH, kapt. Ties Tamcke, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HENRIETTE KLAZINA, kapt. J.B. Fuchs, van Batavia met koffie, suiker, foelie, noten, nagelen en notenzeep; LA LIBERTE, kapt. A.H. Trip, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Curaçao (via Laguayra). Het gezinkt kofschip JOHANNA JACOBA, kapt. Dirk Jans Bart, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Comp., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname, Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip PHOENIX, kapt. Jan Christoffel Töpper, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast-galjootschip NICOLAAS WITZEN, kapt. Fredrik Lange, van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
New York. Het gekoperd schooner-kofschip DE AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Comp.
Rio Janeiro. Het Nederlands gezinkt schip WILLEMINA GESINA, kapt. Lammert Nannes Baas. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman, De Vries en Comp., Coopman en De Witt en Lenaertz en Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Duinkerken. Het Kniphauser pleitschip L’AVANTURE, kapt. B. Weymans. Adres bij J.C. van Oven.
Gibraltar, Malta, Smyrna en Konstantinopel. Het gekoperd Nederlands brikschip BRISEÏS, kapt. Jelle Jansen. Adres bij Van Ulphen en Ruys
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het Nederlands schip DE JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens. Adres bij Blikman en Comp. Vertrekt vóór of op 2 april.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona, Het Nederlandse kofschip DE VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit. Adres bij Blikman en Comp.
Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. Harm J. Korter. Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt 2 april.
Riga. Het Nederlands kofschip WIGERDINA, kapt. Willem Jacobs Stuit. Adres bij Jan Corver en Comp.
Stettin. Het Nederlands kofschip GEERTRUIDA HENDRIKA, kapt. E.R. Zoutman. Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HILLEGINA, kapt. H.A. Tap (opm: smak VROUW HILLEGINA, bouwjaar 1817, kapt. Harmannus Alberts Tap), met ijzer en peper van Rotterdam naar Dantzig, is, volgens brief van Wyck auf Föhr, van de 22e maart, de 11e dito op de buitengronden van Süderoog gestrand, doch het volk gered en een gedeelte der lading geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post, van Amsterdam naar Suriname, is de 23e maart te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.F. Klein, van Rotterdam naar Boston, en HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Rotterdam naar Gibraltar, beide te Falmouth binnen, hebben de 22e maart derzelve reizen vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Amsterdam naar Bayonne, is de 17e januari te Socoa, 3 mijlen van Bayonne (opm: 11’ ZW van Bayonne), binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de JONGE MARTINUS, kapt. J.R. de Boer, van Bordeaux naar Amsterdam, was volgens brief van Bordeaux van de 27e maart met een menigte andere schepen wegens tegenwind nog beneden op de rivier aldaar liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema, van Amsterdam naar Genua en Livorno, te Portsmouth binnen, heeft de 19e dezer met al de aldaar binnengelopen schepen zijn reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Volgens de Javaansche Couranten tot de 5e december, waren in het begin der vorige maand met goed gevolg van stapel gelopen de onder directie van de majoor-adjudant Kolf gebouwde Gouvernements-schoeners ANADYSMENE en NIOBE, gebouwd op de werf van den heer Browne te Dassoon, en DORIS en ALCINOE, gebouwd op de werf van de heer Hornung te Rembang.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Th. Versluys, voerende het schip WIJNHANDEL, van Samarang en Batavia te Helvoet binnen, heeft onder meer anderen de volgende schepen gepraaid:
De 23e januari op 27º54’ ZB 6º12’ OL, JUMINA, kapt. Dorington van Canton en Liverpool, welke rapporteerde, dat bij vertrek half Canton verbrand was. De 1e februari ter rede van St. Helena, WILLEM, kapt. Klomp, van Batavia.
Den 29e februari, op 26º01’ NB 41º 21’ WL, ELISABETH, van Boston, op reis van Havre naar New-Orleans, hebbende 23 dagen reis, en rapporteerde, dat hij, op 42º45’ NB 27º50’ WL, heeft zien drijven een zwaar schip vol water, gesjord met kettingkabels, fokke- en bezaansmast over boord, grote mast half staande, de spiegel half weggeslagen, vier ankers op den bak; de kapitein veronderstelde het een Engels gebouwd schip te zijn en houtsleper.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Nauta te IJlst zal op dinsdag de 5e april aanstaande provisioneel veilen, en wel in de Concertzaal te Sneek, des avonds ten 5 ure, de helft van een trekschuit met veer cum annexis, varende van Sneek op Leeuwarden en vice versa, de 1e mei 1836 te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal op dinsdag de 5e april 1836, des namiddags ten 2 ure, in de herberg de Valk te Franeker, aan den meestbiedende, tegen strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen de gerechte helft van een trekveerschip, varende van Franeker op Harlingen vice versa, door Jan de Boer wordende bevaren. Breder bij biljetten omschreven.


Datum: 02 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, mede voor passagiers, het Nederlands schoener-hoekerschip DE VROUW MAARTJE, kapt. Jacob Spanjersberg. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Te Vlissingen is de 26e maart het eerste gedeelte der voorgenomen uit te voeren werken tot herstelling van het droge dok aldaar aanbesteed en door de aannemer D. Dronkers te Middelburg voor een som van NLG 43.000 aangenomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Het schip HENRIETTE, kapt. H.F. Pieper, van Kiel naar Holland of Bordeaux, is de 9e maart te Kleve, bij Mandahl, binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Het schip MERCURIUS, kapt. J.H. Seepe, van Amsterdam en Liverpool naar Batavia, was, na door de aanhoudende westelijke stormen het Kanaal ingestormd te zijn, de 18e maart op de hoogte van Plymouth; de wind als toen noordelijk zijnde, veronderstelde men het spoedig weer buiten het Kanaal zou geraken; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uittreksel uit de Lloydslijst van de 29e maart:
De ALIDA MARIA, kapt. Peperboom, van Bordeaux naar Amsterdam, is de 27e dezer bij Goodwin op strand geraakt, doch weer vlot geworden en te Ramsgate binnengebracht.
De HOLLANDER (opm: schoener, bouwjaar 1826, kapt. H. van der Kolff), van Rotterdam, laatst van Lissabon, is de 26e februari nabij Boston (opm: vermoedelijk Boston Lincs. in The Washbay) verongelukt, doch de equipage gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bericht van Tonningen is het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Kroon, van Havre naar Rostock, aldaar met verlies van zwaarden binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ANNECHINA, kapt. E.S. van der Wijk, van London, en zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London. Heden morgen arriveerde uit zee: JOHANNA GEZIENA (opm: ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. Schuur, van Londonderry. Volgens rapport waren voor de wal met loodsen aan boord de schepen BATAVIA, kapt. Bruhn, en WILLEM, kapt. Klomp, beiden van Batavia.
Den 31 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, van Batavia, en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Liverpool.
Heden morgen arriveerde uit zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, van Lissabon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 30 maart. Gisteren is ter rede van Vlissingen gearriveerd, PHOENIX, kapt. J.P. van Dierendonck, van Bordeaux naar Antwerpen bestemd met wijn en suiker.


Datum: 04 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Terschelling, 24 maart. DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull
Uitgezeild:
Vlie, 27 maart. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. HARMONIE, kapt. A. van der Meyden, van Suriname met suiker en hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.A Balwé, H. Gullen en C.A Schröder, makelaars, zullen op, maandag de 11e april 1836, des avonds ten zes ure precies, te A’dam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, ten overstaan van de huissier J. Copius Peereboom, verkopen: een extra ordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd DOROTHEA, laatst gevoerd door wijlen kapt. S.J. Prange, volgens Nederlandse meetbrief lang 21 ellen 20 duimen, wijd 4 ellen, 19 duimen, hol 1 el, 96 duimen en alzo gemeten op 77 tonnen of 41 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors Kranenborg en Zonen. (opm: verkocht en nieuwe naam JONGE LOUIS)


Datum: 05 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Lissabon, het Nederlands hoekerschip FORTUNA, kapt. A. van der Weyden.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. De 22e november is van Batavia naar China gezeild de Nederlandse bark DE ADELAAR, kapt. W. Smith.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 april. ALWINA CLARA, kapt. J.C. Matthiessen, van Fernambuck; JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, van Suriname; ONDERNEMING, kapt. D. Ouwehand, van Hull.
Vlie, 30 maart. EMANUEL, kapt. J. Marstrand, GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuit en JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, alle drie van Christiaansand.
Terschelling, 1 april. DE GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 2 april. CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven en VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, beide naar Londen.
Texel, 3 april. ST. ANTHONY, kapt. H.E. Jongebloed en VROUW MARIA, kapt. D.J. Aden, beide naar Nantes; VIER GEBROEDERS, kapt. O. Fokkema, naar Londen; GEZINA, kapt. E.A. Douwes, JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot en B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wyk, alle drie op avontuur.
Vlie, 2 april. FLORA, kapt. J. Manning, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping van Den Helder, om contant geld, op donderdag 7 april 1836. Des morgens ten elf ure, van 2 zware ankers, een kettingkabel, boei en boeireep: alles afkomstig van het gestrande schip DAGERAAD (opm: pink, zie RC 070134), gevoerd geweest bij kapt. R.C. Stada. Informaties te bekomen bij de heren Hooglandt en Van Herwerden aldaar.

DC 050436
Vlissingen, 1 april. Gisteren door de harde wind veel water op de rede zijnde, is het gelukt de Amerikaanse brik the RUSSIAN, kapt. S.J. Woodberry, vlot te krijgen en naar Rammekens te brengen, alwaar dezelve thans is liggende.
Heden is bij het naar binnenzeilen bij de Elleboog vastgeraakt de Engelse brik DANIEL O’CONNELL, kapt. John Warren, van Ierland naar Hamburg gedestineerd, met spek en kalk; daar het weder thans bedaard is, denkt men dezelve te zullen kunnen afbrengen.
Hellevoetsluis, 2 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW MARGARETHA, kapt. A. de Zeeuw Baggus, van Cadix. Heden morgen arriveerde uit zee: LYNX, kapt. C. van der Drift, van Lissabon.
Den 3 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, van Bordeaux.
Brielle, 1 april. Kapt. Pothoff (opm: kof ELISABETH) is heden nacht van zijn anker geslagen en achter het Heuvelsche Hoofd gedreven, alwaar hij tegen de palen schade heeft bekomen, doch is vervolgens met assistentie op de rede teruggebracht; de overige aldaar ter rede liggende schepen zijn in goede staat.
Den 2 dito. Kapt. Pothoff is gisteren namiddag alhier op de haven gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harderwijk, 2 april. Het transport van 200 manschappen, hetwelk gisteren van hier te water naar het Nieuwe Diep vertrekken zou, om van daar met het schip de EMANUEL naar Oost-Indië te worden overgevoerd, is tot de 10 dezer uitgesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip CONCORDIA, kapt. C.F. Dietrichsen (opm: buitenlander), de 27e september van Marseille naar Boston vertrokken, is sedert niets vernomen geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen naar Amsterdam, is de 26e maart met verlies van een anker en touw op de rede van Bremen teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW NEELTJE, kapt. J.T. Kuipers, van Hamburg naar Amsterdam, is de 26e maart te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Memel naar Rotterdam, laatst van Cuxhaven, is, na vier weken van daar in zee geweest te zijn, de 27e maart aldaar teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip de VROUW JACOBA, kapt. H.R. GrimmInga, van Amsterdam naar de Oostzee bestemd, te Elseneur aangekomen, wordt van daar van de 26e maart gemeld, dat de vorige avond, bij Z.O. storm, de kapitein zich, met een door twee zijner matrozen bemande boot, naar boord willende begeven, deze omsloeg en de twee matrozen daarbij verdronken( opm: matroos Jan Hindriks Wilkens, 24, Wildervank, en kajuitswacht en koksjongen Hindrik Hindriks Onstwedder, leeftijd onbekend, Nieuwe Pekela); de kapitein had zich echter op de kiel der boot gered en was daarmede aan land gedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ALIDA MARIA, kapt. G.H. Peperboom, van Bordeaux naar Amsterdam, is de 27e maart op Goodwin Sand gestrand, doch na het lossen van een gedeelte der lading de volgende dag weder af en te Ramsgate binnengebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 24 maart, het kofschip de VOLHARDING, kapt. E.T. Eekmeijer, van Newcastle.
Den 30 dito, het kofschip GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuut, van Noorwegen.
Den 1 april, het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Noorwegen.
Den 3 dito, de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth en de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, beide van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 23 maart, het kofschip de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Noorwegen; het smakschip AURORA, kapt. G.E. Folkerts, naar Hull.
Den 3 april, de kofschepen VOLHARDING, kapt. E.T. Eekmeijer, naar Newcastle en de VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, naar Liverpool.


Datum: 06 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 4 april. GOUVERNEUR, kapt. L. Vink en AURORA, kapt. J.A. de Haas, beide naar Batavia; ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, naar Suriname; ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer, naar Madeira, Magador, St. Jago en Suriname; JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes en BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W. Bakker Gzn. beide naar Suriname; ALIDA, kapt. J. Visser en JONGE MARIA, kapt. J.E. van Hoogenhuyzen, beide naar Havana; JONGE EVERT, kapt. R. Wychers, naar New-York; HERMANUS WIEDUS, kapt. H.A. Post, naar Philadelphia; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, naar Marseille,
FREDERICA, kapt. J. Barends, naar La Rochelle; WELLINGTON, kapt. M. Zeeman, naar Odessa; ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleynnoge (opm: kof VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga), naar Liverpool; LUCINA MARGARETHA (opm: LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling en ZES GEBROEDERS, kapt. J. Okkes, beide op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE MARTINUS, kapt. J.R. de Boer, van Bordeaux met wijn; NEDERLAND, kapt. J.E. Strumphler, van Bordeaux met wijn, suiker, amandelen, azijn, terpentijn, drogerijen en koopm.; DE WELVAART, kapt. R.T. Fenenga, van Cardiff met ijzer; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Cardiff met ijzer; MAGDALENA CHRISTINA, kapt. G. Mowinckel, van Bergen met traan, stokvis en koehaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Petten, om contant geld, op donderdag 7 april 1836, des morgens ten 11 ure, van het aldaar gestrande Engelse brikschip THOMAS AND ANN, gevoerd geweest bij kapt. J. Stephenson, van New Castle naar Honfleur gedestineerd, benevens de steenkolen die zich daarin dan nog mochten bevinden, als ook van de daarvan geborgen ankers, ankerketting, zeilen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd.


Datum: 07 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Stettin (door het Holsteinsche Kanaal), het Nederlands smakschip DE VERWACHTING, kapt. G.B. Vos. Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.
Naar Stettin (door het Holsteinsche Kanaal), het Nederlands smakschip ANNECHIENA, kapt. E.S. van der Wijk. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Kapt. B. van der Tak, van Batavia te Helvoetsluis binnen, rapporteert gepraaid te hebben, in Straat Sunda, de 16e december, de brik KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Zandman en de 17e dito, de schepen JONGE JAN, kapt. P. van Vliet en PRINSES MARIANNE, kapt. A. Plug, alle naar Batavia; de 12e februari, te St. Helena, het driemastschip ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom en de bark SUSANNA, kapt, Grim, beide naar Amsterdam en de 27e maart, op 46º13’ NB 15º17’ WL, ELIZABETH, kapt. F. Fokken, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 april. Het schip VENUS, kapt. T. Churnside, met steenkolen van Newcastle naar Amsterdam, van welke reeds een lichter te Amsterdam is aangekomen, is, volgens brief van Harlingen van de 1e dezer, bij Makkum aan de grond geraakt en in de storm van de 31e maart geheel verongelukt; de equipage is behouden aan de wal gekomen en men hoopte ook nog een gedeelte van de tuigage te bergen, doch het schip lag vol water geheel op zijde en zou met de nog inhebbende lading weg zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Van Vlissingen meldt men de 4e dezer, dat de Engelse brik Daniel O’Connell de vorige namiddag aldaar in de Westerhaven is gekomen en dat ook thans in die haven is liggende de Amerikaanse brik THE RUSSIAN, welke door de stoomboot DE SCHELDE tot voor die haven gesleept is; daarna was gemelde stoomboot vertrokken, om binnen te slepen het op de 1e dezer tegen de Kaloot vast geraakte brikschip (opm: Belgische schoenerkof) PHOENIX, kapt. J.P. van Dierendonck, welke door het zware weer aldaar zijn roer afgestoten heeft, doch weer vlot geraakt is, na enige goederen gelost en naar Vlissingen opgezonden te hebben en zijnde als toen op het slik tegen de vaste wal, bewesten de Schone Waardin, gezet. Beide eerstgenoemde vaartuigen hebben enige averij bekomen en het laatstgemelde is zwaar lek. (opm: de PHOENIX had flinke schade opgelopen welke in juni in Boom werd hersteld)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Texel, 5 april. Gisteren op de zeekust gestrand GUST. WASA, kapt. J.C. Falkenburg, van Drammen. De equipage is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen:
Texel, 5 april. JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Batavia; UNITY, kapt. B.J. Baarsen, NORALYSET, kapt. J. Valkenberg en NEPTUNUS, kapt. N.M. Aalberg, alle drie van Drammen. Van de quarantaine ontslagen: JONGE BAREND, kapt. B. van Wyk, van Suriname.
Vlie, 3 april. VROUW GEZINA, kapt. J.I. van der Woude, van Sunderland; WELDAAD, kapt. P.T. Fenninga, van Cardiff; JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit; HARMINA, kapt. B.W. Lukens en JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, alle vijf van Oosterisoer; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra; HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Groot, VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen en CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, alle vier van Kristiansand; CONCORDIA, kapt. H.B. Droek, van Statil; 4 april. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle; ALBERTINA, kapt. G. Venema, van Shields; VEMELINA, kapt. H.H. Naatje, van Brevik; JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd en VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, beide van Oosterisoer; HENDRIKA, kapt. T.T. Hardingh; JANTINA, kapt. K.E. Vos en CONCORDIA, kapt. O.P. Smit, alle drie van Droback; JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon en VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, beide van Arendal; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 2 april. AMSTERDAM PAQUET, kapt. J.E. Abel, van Bergen; ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout en MARIA ALIDA, kapt. K.K. Plukker, beide van Sunderland. 3 april. GEZINA, kapt. H.H. Veen en AURORA, kapt. E.P. Horn, beide van Oudsoen; DRIE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, van Oosterisoer; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos en DE JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, beide van Arendal; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Kristiansand. Volgens rapport van bovengemelde kapt. H.H. Veen, is kapt Tiktak de 31e maart aan alles wel te Oudsoen gearriveerd.
Uitgezeild:
Texel, 5 april. JONGE TJARK GIEZEN, kapt. L. Sok en THEODORUS, kapt. F. Brouwer, beide van Bordeaux; MARGARETHA CORNELIA, kapt. R.C. Hazewinkel, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Batavia met tin, arak, kurkuma, sapanhout en bindrottingen; AMSTERDAM PAQUET, kapt. J.E. Abel, van Bergen, met traan, stokvis, zeehondenvellen, kalfsvellen, haar en zalm.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. van der Sluys, makelaar, zal, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag de 18e april 1836, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het Y, verkopen: een extra en met koperen bouten gehecht brikschips-hol; volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 60 duimen; wijd 5 ellen en hol 4 ellen 9 duimen. Voorts een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in: ankers, touwen, zeilen, kabelketting, rondhouten, kanonnen, opstaand en lopend wand, tuigagie, watervaten, zee-instrumenten en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebracht. Breder bij de notitie en bericht bij boven genoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, A. van der Sluys, J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, op maandag de 18e april 1836, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het Y, verkopen: een extra-ordinair welbezeild, met zink gedubbeld barkschip, genaamd FELICITAS, gevoerd geweest door kapt. G. Mulder; volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 55 duimen, hol 3 ellen 89 duimen en alzo gemeten op 101 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars. (opm: zie AH 200436)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 april. De JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, is op 2 december van Passarouang en Sourabaya te Samarang aangekomen, en zou, na aldaar de lading met koffie aangevuld te hebben, de terugreis over Batavia naar het vaderland aannemen. Aan boord was alles in de beste orde.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Heden overleed mijn geliefde echtgenoot, Jacob Strobuur, in leven koopvaardij-kapitein, in de ouderdom van circa 48 jaren. (opm: gevoerd hebbende de kof MERWESTROOM)
Dordrecht, 5 april 1836, Wed. F.E. Strobuur, geb. De Vreede.

DC 070436
Vlissingen, 4 april. De Engelse brik DANIEL O’CONNELL (zie laatstvorige zeetijding) is gisteren namiddag alhier in de Westerhaven gekomen; ook is thans in die haven liggende de Amerikaanse brik the RUSSIAN, welke door de stoomboot de SCHELDE tot voor dezelve gesleept is; vervolgens was gemelde stoomboot vertrokken om binnen te slepen het op de 1 dezer, van Rammekens komende zeilen en tegen de Kaloot vastgeraakte, brikschip PHOENIX, kapt. P.A. van Dierendonck, welke door het zware weder aldaar zijn roer afgestoten hebbende, echter weder is vlot geraakt, na enige goederen gelost en naar Vlissingen opgezonden te hebben; deze brik is alsnu door de stoomboot op het slik tegen de vaste wal, bewesten de Schoone Waardin, gezet. Beide deze vaartuigen, de O’CONNELL en PHOENIX, hebben enige averij bekomen; zijnde laatstgemelde zwaar lek.
Alhier zijn ter rede gekomen: PRINSES VAN ORANJE, kapt. H.C. Kool, van Duinkerken naar Rotterdam, met stukgoederen; META, kapt. F. Haasloop, van New York, met stukgoederen, en ALIDA, kapt. C.W. de Bör, van Bergen, met stokvis, en beiden naar Antwerpen gedestineerd.
Hellevoetsluis, 4 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WILLEM, kapt. J.F. Klomp, ANTHONIJ, kapt. B. van der Tak, ERASMUS, kapt. J.F. Marks, en JOHANNA CORNELIA, kapt. L. Heijkoop, beiden van Batavia; GEZIENA, kapt. H. Christoffels, van Messina; ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Henderson, van St. Davids; FREDERICA, kapt. H. Niemann, van Wismar. Heden morgen arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop van London.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ’s LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Bergen.


Datum: 08 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Antwerpen, 5 april. Brieven van Guayaquil d.d. 5 januari melden dat DE HIRONDELLE (opm: in 1823 als kotter gebouwd en sinds 1827 als schoener in de vaart; kapt. J. Willaert; tot 10/1830 onder Nederlandse vlag, steeds met thuishaven Antwerpen), een aan onze haven behorend schip, in de nacht van de 18e op de 19e december is verbrand.
(opm: er was een partij exotische en zeldzame planten, granen en zaden aan boord, afkomstig uit de bezochte streken van de Pacific [zie AH 191035], waarvan reder Kramp de bedoeling had gehad deze te schenken aan Belgische instellingen; in de brand ging echter alles verloren)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 april. VENNERNE, kapt. P.A. Falkenberg en NEPTHUNUS, kapt. N. Aalberg, beide van Krageroe. ST. JOHANNES, kapt. H.J. Hesselberg en WILHELMINA, kapt. J.C. Falck, beide van Larwich; WENSKABETH, kapt. F.W. Holst, van Holmstrand; INDUSTRIE, kapt. C.G. Jessing, NEPTHUNUS, kapt. J. Blom en EMANUEL, kapt. M. Bruun, alle drie van Drammen. Gisteren nog: VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Oosterisoer.
Vlei, 5 april. HENDRIKA MARGINA, kapt. G.G. Bakker, van Fahrsund; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser; ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman en VRIENDSCHAP, kapt. P.R. Duit, alle drie van Oosterisoer; VRIENDSCHAP, kapt. W.J. Visser, van Oudsoen.
Terschelling, 4 april. CATRIENA, kapt. B.H. Nyman, van Bremen, naar Guernsey. Als bijlegger.
Uitgezeild:
Texel, 6 april. SUSANNA MARIA, kapt. C. Spiegelberg en SURINAME, kapt. B. van der Mey, beide naar Suriname; HOOP, kapt. G.W. Hellinga, naar Bordeaux; EENDRAGT, kapt. G. Kolden, naar Hull.
Vlie, 5 april. ODESSA, kapt. J.C. Ludders, naar New-Castle; VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Dommenie, van Bordeaux met wijn, kurk, koopmanschappen, gom, cochenille, wijnazijn, vruchten, brandewijn en rocoul; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, van Arendal met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd schoonerschip HENRIËTTE, kapt. J.C. Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Drammen, Christiania en omliggende plaatsen. Het brikschip UNITY, kapt. B.P. Baarsen. Adres bij J.W. Boekhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW AGNES, kapt. A.J. Kolhoff, van Emden naar Amsterdam, is door een Enkhuizer visser met schade op het eiland Urk binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip (opm: smak) de JONGE KAREL, kapt. J. Eilers, van Bremen naar Nantes, is de 27e maart wegens storm en tegenwind op de rede van Bremen teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schip CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Amsterdam naar Bayonne, is, volgens brief van Dartmouth van de 30e maart, in de ochtend van de 28e dito van deszelfs ankers geslagen en bij Torbay op de rotsen gedreven. Een gat in de bodem gestoten zijnde, had men dadelijk de lading, ofschoon geheel beschadigd, geborgen, waarna het schip weder af en in Torbay binnengebracht was.
(opm: nadat de kof [volgens de bijlbrief uit 1830 CATRINA, maar later ‘verbasterd’ tot CATHARINA] tenslotte in Bayonne was aangekomen werd het schip door ladingontvangers voor schade aan de lading aansprakelijk gesteld, gearresteerd, op 19 december t.o.v. de rechtbank geveild en door de ontvangers gekocht; de volgende dag verkochten zij het schip onderhands voor 7.500 francs aan J.J. Vos, Delfzijl; kapt. Jan Harms Middel, ex-mede-eigenaar, bleef de kapitein, maar die verspeelde het schip alsnog in 1838, zie PGC 050938)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen naar Amsterdam, is de 26e maart met verlies van een anker en touw op de rede van Bremen terug gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de 1e april des morgens omstreeks half 8 uur, is te Petten gestrand, de brik THOMAS AND ANN, kapt. J. Stephenson, van Newcastle met steenkolen naar Harfleur in Frankrijk. Het heeft echter aan de reddingboot der Noord en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, onder het opzicht van de heer P. Langedijk geplaatst, mogen gelukken, de equipage, bestaande, benevens de kapitein, uit vier andere personen, te redden. Het beleid en de kloekmoedigheid, daarbij door de heer Willem Siewertsen, van wie meermalen lofwaardige melding is gemaakt, die de boot met 6 bootsgezellen als schipper bestuurde, en door de overige bootsgezellen aan den dag gelegd, worden op hoge prijs gesteld. Men moet, om zich hiervan enig denkbeeld te vormen, bekend zijn met de omstandigheid, dat de equipage, als naar een laatste toevluchtsoord, boven een der marsen gevlucht was, dat zij daar tegen elkander gedrongen stond, terwijl de verbolgen branding der zee genoegzaam tot aan de mars over het schip, dat als het ware onzichtbaar geworden was, de golven opvoerde. De equipage heeft alzo haar leven, naast God, aan deze onverschrokken bootsgezellen en de bestaande inrichting alleen te danken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens brief van Nassau van de 20e februari, is de 26e januari op Henenga (opm: niet te traceren) geheel verongelukt het schip ELLA, kapt. Mertens (buitenlander), van Port au Prince naar Bremen. Het volk is gered, en een klein gedeelte der lading zwaar beschadigd geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 7 april. Het schip VENUS, kapt. Thomas Churnside, met steenkolen van Newcastle naar Amsterdam, van welke reeds een lichter te Amsterdam is aangekomen, is, volgens een brief van Harlingen, bij Makkum aan de grond geraakt, en in de storm van de 31e maart, geheel verongelukt. De equipage is behouden aan de wal gekomen en men hoopte ook nog een gedeelte van de tuigage te bergen, doch het schip lag vol water geheel op zijde en zou met de nog in hebbende lading weg zijn. (opm: Zie ook LC 190436)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het geoctrooieerde beurt- en veerschip varende van IJlst op Sneek en vice versa, met de daarbij aanwezige zeilen, fokken en verdere inventaris, zodanig als hetzelve thans door de tegenwoordige eigenaar Feite Sjoerds Schotanus wordt bevaren en gebruikt. Gegadigden kunnen, hetzij in persoon, hetzij met vrachtvrije brieven, omtrent de voorwaarden informatie bekomen bij de heer Mr. B. Haga, secretaris der stad Sneek, alsmede bij Liske Stuivenberg, kastelein in de Stads Herberg te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee of drie scheepstimmerknechten, hun werk verstaande, kunnen van stonde aan werk bekomen bij J.R. Boomsma op Zevenhuizen bij Franeker.


Datum: 09 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlandse kofschip MARTINA JANTINA, kapt. H.H. Koster, om spoedig te vertrekken.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip DE VOS, kapt. G. van der Velde, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Batavia, het Nederlands barkschip APOLLO, gevoerd bij kapt. C.M. van Dijcke, om de 15e dezer te vertrekken.
Naar Batavia, het Nederlands fregatschip DE SCHELDE, gevoerd bij kapt. D. Steur, om de 1e mei te Hellevoetsluis gereed te liggen.
Adres ten kantoren van Hudig en Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

’s Gravenhage. 7 april. Zr.Ms. bombardeer-corvet MEDUSA, opgelegd en voor enige tijd ongeschikt, zal, ingevolge machtiging van Hoogstdenzelve, door het departement van marine in het openbaar aan de meestbiedende worden verkocht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 april. Het schip GUSTAV WASA, kapt. J. Falkenberg, van Drammen naar Amsterdam, is, volgens brief van het Nieuwe Diep van de 5e dezer, die dag door het weigeren van wenden bij de vierde ton bij het gat van Texel gestrand, doch het volk met grote moeite gered; van de lading en tuigage was men bezig zo veel mogelijk te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april.
-Het schip SUSANNA, kapt. W.J. Mulder, van Rotterdam naar Stettin, is de 30e maart te Cuxhaven binnengelopen.
-Het schip WILHELMINA, kapt. L.J. Falck, van Drammen naar Amsterdam, laatst van Hölen (bij Laurvig), is de 19e maart te Hölen wegens tegenwind uit zee terug gekomen.
-Het schip DE EENDRAGT, kapt. O.G. Stuit, van Amsterdam naar Londen, is de 1e dezer te Harwich binnengelopen.
-Zr.Ms. fregat EURIDICE, commandant Van der Velde, is te Vlissingen uit ’s Rijks dok naar de rede gehaald.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Van Vere wordt gemeld, dat in de morgen van de 4e dezer op de Banjaard aan de grond gezeild is het Noorse schoenerschip VENUS, kapt. B. Swendsen, geladen met hout, komende van Christiania en bestemd naar Caen in Frankrijk; de equipage is door de loodsboot van Vere met groot gevaar gered geworden; het schip is geheel verloren en een gedeelte der lading te Vere en elders aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 april. ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, van New York; DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Zorgdrager, van Cette; JAN FREDERIK, kapt. G.H. Stuit, HOOP, kapt. G.J. Nieuwland en JONGE JAN, kapt. T.J. van der Wal, alle drie van Londen; ELIDA, kapt. J.G. Blom, van Krageroe; VROUW CATHARINA, kapt. G.R. Klein, van Cuxhaven.
Terschelling, 5 april. HERKULES, kapt. W.E. Boswyk, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Vlie, 6 april. AURORA, kapt. G.E. Volkerts, naar Hull; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, REINA, kapt. H. Koops, ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen en VREDE, kapt. J.J. Greeven, alle vier naar Dantzig; BOUGINA, kapt. R.J. de Long, naar Stettin; VRIENDSCHAP, kapt. B.H. Dekker, van Newborg; MARGARETHA, kapt. J.H. Buining, naar Arendal; LIEFDE, kapt. K.K. Hagedoorn, naar Drammen; ARENDINA, kapt. H.D. de Groot, naar Droback; CATHARINA ELIZABETH, kapt. H.A. Schuuring, ZEELUST, kapt. G.H. Kramer en VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuiper, alle drie op avontuur; VOLHARDING, kapt. E.T. Eekmeyer, naar Engeland; VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slof, naar New-Castle; ALBERDINA, kapt. A.C. Hazewinkel en VROUW JANTINA, kapt. A. Jonkhoff, beide naar Stockholm; VROUW ALIDA, kapt. R.J. Jaski, naar Bergen; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, EENDRAGT, kapt. P.C. Koops; DOROTHEA, kapt. B.R. Hendrikus; GEERTRUIDA, kapt J.D. Mellema; DRIE GEBROEDERS, kapt. T. Daniels en ANNA MARGARETHA, kapt. C Breckwold, alle zes naar Hamburg; VROUW CELIE, kapt. G. Wykman, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met koopmanschappen, garen, drogerijen, tabak, manifacturen, veren en talk; JONGE KLARA, kapt. O.E. Muller, van Norden met koolzaad; FENNA, kapt. H.P. Egberts, van Emden met boekweit, erwten en honing; MARIA, kapt. H.J. Verlaat, van Hengsteford met boekweit; JONGE MARIA, kapt. D.M. Bootsma, van Leer met boekweit.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering, van Bergen, met stokvis, en die FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jong, van Emden, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 6 april. Men meldt uit Liverpool, dat de LONDON PACKET (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse schoenergaljoot, bouwjaar 1828; kapt. F. Auman), gedestineerd naar Antwerpen, op 28 maart, aan de mond der Mersey, geheel is vergaan; de equipage is, in weerwil der aangewende pogingen, in de golven omgekomen, en de ganse dag was de zee overdekt met balen katoen, vaten tabak enz. (opm: zie GLO 310336)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 april. Zr.Ms. fregat EURIDICE, commandant Van de Velde, is uit ’s rijks dok naar de rede gehaald.
Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de VROUW CATHARINA, kapt. C. Minken, van Carolinensiel, met haver en boter; de PETER, kapt. P. Forken, van Bordeaux met wijn en pruimen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: les DEUX FRÈRES, kapt. C.D. Westeling, en PETRUS, kapt. J.A. Scholte, beiden met boomschors; de DRIE GEBROEDERS, kapt. P. Muijs, met suikerij; de JONGE JOHANNA, kapt. P.C. Dillewijns, met boomschors, allen naar London gedestineerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vere, 6 april. In de morgen van de 4 dezer is op de Banjaard aan de grond gezeild het Noorse schoenerschip VENUS, kapt. B. Swendsen, geladen met hout, komende van Christiania en bestemd naar Caen in Frankrijk. De equipage is door de loodsboot van Vere met groot gevaar gered geworden; het schip is geheel verloren en een gedeelte der lading hier en elders aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Batavia, en WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van St. Davids. Heden morgen zeilden naar zee: MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, en TRITON, kapt. B.H. Schuring, beiden naar Belfast; DOLPHIJN, kapt. P.D. Nap, naar Cadix; ALIDA, kapt. H.F. Deddes, naar Newry; de ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramer, op avontuur.
Den 7 dito. Heden morgen zeilden naar zee: MARIA JOHANNA, kapt. D. van der Valk, naar Alicante; EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen Jr., naar Gibraltar, en VROUW ELIZABETH, kapt. H. den Breems, naar Lissabon.
Brielle, 6 april. Gisteren namiddag zeilden naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London, en PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, naar Duinkerken.
Heden morgen zeilden naar zee: ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, naar Fecamp; CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema, naar Newry; HOOP, kapt. D. Guyt, naar Belfast; ELIZABETH, kapt. G. Pijbus, naar Marennes; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, naar Hamburg.
Den 7 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen, behalve kapt. Muijs, die ligt in de put ten anker. Heden morgen arriveerde uit zee: CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering, van Bergen; en zeilde naar zee; ELISABETH, kapt. H. Pothoff, naar Elseneur.
Maassluis, 6 april. Heden morgen zeilden naar zee: INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Heres, en CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, allen naar Liverpool; ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, en CATHARINA, kapt. M.M. Pot, beiden naar Marseille; VROUW MAGDALENA, kapt. M. van Putten, naar Duinkerken; HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. den Boer, naar Nantes; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, en MARIA, kapt. T. Tieleman, beiden naar Hull; WILHELMINA JOSINA, kapt. C. van der Veer, naar Memel; de HOOP, kapt. P.G. Lesstuijver, en GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, beiden naar Dundee; MERCUUR, kapt. H. Arkema, naar Dantzig; FLORA, kapt. J.C. Jansen, en PIETERDINA, kapt. H.R. Duit, beiden naar Hamburg; EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, naar Stockton; OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van Gaauw, ZEELUST, kapt. A. Patijn, en WILHELMINA, kapt. G. Treus, allen naar de Noordzee.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 april. Alhier is de droevige tijding ontvangen, dat het Nederlands-Indische schip JADUL KARIM de 8e januari j.l. op een afstand van 25 Engelse mijlen van het eiland Kangean op een rots heeft gestoten en verbrijzeld is. Dit schip was van Soerabaija bestemd naar Amboina, aan boord hebbende 309 mannen, vrouwen en kinderen, waaronder een groot aantal inlandse militairen voor de bezetting op de Molukse eilanden. De schipbreukelingen hebben getracht zich met vlotten te redden, doch het is slechts gelukt met één derzelve, waarop zich 63 personen bevonden, waaronder de commandant van het detachement, kapt. De Fiquelmont, na acht dagen op zee te hebben rondgezworven, het land te bereiken, terwijl het te vrezen is, dat de overige 246 mensen ten gevolge van de storm, welke hen overvallen is, en die drie à vier dagen heeft aangehouden, verdronken zijn, immers is er van hen tot dusverre niets vernomen.
Dadelijk na het ontvangen van deze tijding te Soerabaija zijn van daar drie Gouvernements-schoeners tot zo veel mogelijk hulp en redding gezonden.
JC 090436
Batavia, 8 april. Alhier is aangekomen het Nederlandse schip FACTORIJ, kapt. J. Parlevliet, met enige passagiers en Zr.Ms. troepen, van Rotterdam de 10e december vertrokken.
AH 110436
Het schip CHRISTINA BERNARDINA, kapt. C. Jäger, van Batavia naar Amsterdam, is in de nacht van 22 op 23 maart te Lissabon, met verlies van roer en verschansing binnengelopen; de kapitein en equipage ten hoogste afgemat.


Datum: 11 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van Bordeaux is op de Franse kust gebleven de schoenerkof JOHANNA CAROLINA, kapt J. Verdoes (opm: schoenergaljoot, bouwjaar 1829; kapt. Jacob Jaspersz Verdoes), van Rotterdam naar Bordeaux, laatst van Torbay, de equipage heeft niets dan het leven kunnen redden. (opm: zie ook PGC 150436 en RC 300436)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 8 april. ALETTA, kapt. C.H. Slagter, van Emden; WILHELMINA, kapt. W.C. Ukena, van Cuxhaven; HERRIBERTUS HERMANUS, kapt. H.H. Rieken, van Emden; MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, van Londen. Gisteren nog: ELIDA, kapt. J.G. Klein, van Krageroe.
Uitgezeild:
Texel, 8 april. GESINA, kapt. P.P. Muntendam, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, van Suriname met suiker; ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent, van New-York met traan, katoen, verfhout en sarseparilla.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. H. Mos en F. Kat, makelaars zullen, op woensdag de 13e april 1836, des middags ten half een uur, in De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de griffier P. Tiedeman, verkopen: 96 pakken Portorico bladen tabak, zo gezond als beschadigd, alhier aangebracht per het schip JOHANNA JACOBA, kapt. D.J. Bart, van Curaçao. Liggende en te zien als bij billetten wordt aangegeven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal vermoedelijk omstreeks het begin der maand mei vertrekken, het snelzeilend barkschip POLLUX, kapt. Pieter Huidekoper, voorzien van ruime en volledige inrichtingen voor passagiers en deswege te bevragen bij de cargadoors d’Arnoud en Comp. en Jan Corver en Comp., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 april. Zr.Ms. fregat PALEMBANG, kapt. luit. Diemer, van Batavia; ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Padang; SOPHIA MARIA, kapt. J. Andresen, van Suriname, ligt quarantaine; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Londen.
Vlie, 7 april. HARMONIE, kapt. H. Jans, van Kristiansand; JOHANNES, kapt. J.H. Holst, van Hamburg; ELIZA, kapt. T. Weydeman, van Bremen.
Uitgezeild:
Texel, 9 april. LAMORAAL ULBO, kapt. N.A. Smaal, naar St. Ubes, JUFFROUW TRESINA, kapt. J.H. Potjer, naar Porto; GESIENA, kapt. P.P. Muntendam, TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Rosendal en TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, alle drie naar Londen; NEPTUNUS, kapt. C. Kraanstuiver en WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D. de Jong, beide naar Hull.
Vlie, 7 april. ALBERDINA, kapt. K.R. Klaasen, naar Hull; FREDRIK WILHELM, kapt. R.J. Dirksen, naar Riga; IDA ALYDA, kapt. O.J. Woldering, naar Oudsoen; ST. ANTHONIUS, kapt. H. Rieken, op avontuur. 8 april. CLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, naar Hull; VROUW ANTJE, kapt. T.P. Teensma, naar Koningsbergen; EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, naar Drammen; VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Spruk en JONGE EGBERTUS, alle drie op avontuur.
Terschelling, 6 april. CATRIENA, kapt. B.H. Nyman, van Bremen naar Guernsey.


Datum: 12 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harderwijk, 8 april. Heden zal van hier te water naar het Nieuwediep vertrekken een detachement, sterk 70 onder-officieren en manschappen, onder geleide van de 1e luit. Barnard, van de 1e divisie van het algemeen depot der landmacht no. 33, welk detachement bestemd is om met het schip CATHARINA, naar West-Indië te worden overgevoerd, terwijl gemelde luit. Barnard na volbrachte commissie, weer naar hier zal terugkeren. Zullende tevens op de 10e dezer het detachement, sterk 200 manschappen, waarvan onlangs is melding gemaakt, mede van hier te water naar het Nieuwediep vertrekken, om van daar met het schip DE EMANUEL, naar Oost-Indië te worden overgevoerd.
Met Zr.Ms. transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, is te Helvoetsluis uit Curaçao aangekomen, de gezagvoerder van dat eiland, de heer Rammelman Elzevier, die, na een verblijf van 20 jaren aldaar, met verlof naar Nederland is vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 april. ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld en HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, beide van Suriname, liggen in quarantaine

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Padang met koffie, suiker en rottingen; SOPHIA MARIA, kapt. J. Andresen, van Suriname (in 34 dagen) met suiker en thym; DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Suriname met suiker en katoen; JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Londen met suiker; LANGELAND, kapt. O.H. Sem, van Drammen met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 8 april. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: NEPTUNES, kapt. F. Pieters, en de JONGE JOHANNA, kapt. J. Verbruggen, beiden naar London, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: JOSEPHINE, kapt. C. Zoetelief; SPECULATION, kapt. H. Jansen; de VIER GEBROEDERS, kapt. H. Verrijken; de JONGE JUFVROUW CATHARINA, kapt. G.R. Kluin; de DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Paulsen, en ANNA MARGARETHA, kapt. H.J. Leefoge, alle zes naar Cuxhaven; FREUNDSCHAFT, kapt. J.H. Arends, en FORTUNA, kapt. J. Doijer, beiden naar Emden, FREDERIKA, kapt. J.C. Kruse, naar Bremen, allen met stukgoederen; LA JEUNE CAROLINE, kapt. T. Jacobsen, naar Hull, met vlas; ANTONIUS, kapt. G. Roskamp, op avontuur, met ballast; WILHELMINA, kapt. W.C. Ukena, MARTHA BRONS, kapt. H. Heumann, en de VROUW FRANKEA, kapt. J.A. Jansen, alle drie naar Cuxhaven; de VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carstens; de VROUW GEZIENA, kapt. G.H. Zimmerman; ALETTA, kapt. C.H. Slagter, en HEREBERTUS HARMANUS, kapt. H. Ricke, alle vier naar Emden, en allen met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 8 april. Kapt. Barker is op de rede teruggekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling, van Batavia; ZEEMEEUW, kapt. D.H. Noordhoek, van Lissabon; MARIA, kapt. L.P. Boman, ELIZA, kapt. W. Abernethy, en THREE SISTERS, kapt. C. Amij, van Rio Janeiro; TORTOLA, kapt. R. Robinson, van Sunderland; VROUW GEZIENA, kapt. G.H. Zimmerman, van Emden; en CAROLINA, kapt. H. Valck, van Krageroe. Heden morgen arriveerde uit zee: een Hollands driemastschip, hetwelk bij de Goereesche haven ten anker ligt, zijnde denkelijk ELIZABETH, kapt. F. Fokken, van Batavia.
Den 9 dito. Het schip gisteren gemeld bij de Goereesche haven ten anker liggende is ELIZABETH, kapt. F. Fokken, van Batavia. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr. Ms. transportschip WILLEM FREDERIK HENDRIK, luitenant Van der Hart, en FLORA, kapt. J.D. Muncke, van Wismar. Heden morgen zeilden naar zee: BATAVIER, kapt. J.F. Scharper, naar Batavia; en KOOPHANDEL, kapt. L. Lekket (opm: volgens RC kapt. C. Sikkes), naar Cuxhaven.
Den 10 dito. Heden morgen zeilden naar zee: HOFFNUNG, kapt. D. Martens; ANNA, kapt. J. Govers, en VIER GEBROEDERS, kapt. L.J. de Cleene, allen naar Duinkerken. Volgens rapport was voor de wal met loodsen aan boord het schip KORTENAER, kapt. Glazener, van Batavia.
Brielle, 8 april. Kapt. Muijs is op de rede teruggekomen. Heden morgen arriveerden uit zee: FORTUNA, kapt. J.A. Doijen, van Emden; ANNA MARGARETHA, kapt. H.J. Leefoge, en DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, van Cuxhaven.
Den 9 dito. Heden morgen arriveerde uit zee: JONGE JOHANNES, kapt. H. Elbring, van Bremen; en zeilde naar zee: ANNA MARIA, kapt. J.F. Muijs, naar Fecamp. De wind Z.Z.W.
Den 10 dito. Heden morgen arriveerden uit zee: VIER GEBROEDERS, kapt. H. Vereijcken, en VROUW ELIZABETH, kapt. H. But, beiden van Cuxhaven.
Maassluis, 8 april. De kapiteins De Boer, Van Putten, Flik, Van Duivenboden en Pot, zijn op de rede teruggekomen, en de kapiteins Nagel en Heres liggen bij de Hoek ten anker.
Heden morgen zeilden naar zee: AUKINA, kapt. A.W. Hazewinkel, en VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars, beiden naar Stettin, en VROUW ASSINA, kapt. D.H. Drewes, naar Rostock.
Den 9 dito. Heden zeilden naar zee: HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, naar Nantes; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar Liverpool; ONDERNEMING, kapt. G.M. Flik, en CATHARINA, kapt. M.M. Pot, beiden naar Marseille, en JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, naar de Noordzee. De kapiteins Nagel en Heres die bij de Hoek ten anker lagen zijn naar zee gezeild en benevens bovengemelden wel in zee gekomen, nog zeilde naar zee: CATHARINA, kapt. J.G. Juister, naar Koningsbergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen HANNA, kapt. J.C. Holst, en CORNELIA, kapt. H.L. Falck, beiden van Holmstrand, met hout; TORTOLA, kapt. R. Robinson, van Stockton, met steenkolen, en VIER GEBROEDERS, kapt. H. Verijk, van Cuxhaven, met hardsteen en stoelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 9 april. Op donderdag, de laatste der vorige maand (opm: 31 maart 1836), is onder Wangerooge verongelukt het tjalkschip, genoemd CONCORDIA (opm: voormalige binnenvaarder; sinds juni 1832 in de zeevaart), bevaren door de schipper David Jans Geltes, geboren te Groningen, komende van de rivier de Elve (opm: Elbe), met een lading boekweit, en gedestineerd naar Groningen, Amsterdam of Rotterdam. Na bijna de gehele maand met storm en tegenwind geworsteld te hebben, en eerst te Wevervliet (opm: Twielenfleth), naderhand te Cuxhaven binnengelopen te zijn, kwam bovengenoemde schipper, aan boord hebbende, behalve zijn vrouw en een kind, (een tweede had hij te Wevervliet door de dood verloren), zijn stuurman, genoemd M. Boekhold, van Veemeren (opm: Fehmarn) in Denemarken op de 30e maart, des avonds te 10 uur, onder Wangerooge ten anker, had die nacht en de volgende dag zware stormen en stoten te lijden, verloor het roer, kreeg veel water in, verloor ook zijn stuurman, en zou zelf met vrouw en kind een prooi der golven zijn geworden, zo niet schipper Egbert K. Egberts, bevarende het kofschip MAGDALENA, van Emden, komende van Hamburg en gedestineerd naar Groningen, hem en de zijnen gered en aan boord genomen had, zijnde van dit gebeurde op de 6e dezer een verklaring voor de Rechtbank te Appingedam afgelegd en behoorlijk getekend.
Ondertussen heeft genoemde schipper D.J. Geltes bij dit ongeluk niets dan zijn leven en dat der zijnen behouden, maar voorts, in de letterlijke zin, alles verloren. Hier aangekomen, en geen verblijf hebbende, is hij door onze stadgenoot K. Hofkamp edelmoedig in huis genomen en bij voorraad verzorgd. De steller dezes, met het geval en de ongelukkige man toevallig bekend geworden, roept hierbij de weldadigheid van alle mensenvrienden in, ten einde, in afwachting van nadere maatregelen tot herstel der verloren kostwinning van genoemde schipper, intussen iets bij te dragen tot het dadelijk onderhoud van drie geheel behoeftigen. God bewege daartoe veler harte! De giften zullen dankbaar ontvangen worden bij K. Hofkamp, pedel der Akademie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H.G. Mulder (opm: voerend de bark MARGARETHA CATHARINA), van Newcastle te Delfzijl binnen, rapporteert, acht mijlen ten Z.O. van Helgoland gezien te hebben een door het volk verlaten, op de lading drijvend, galjas, hebbende gebroken masten en een nood kajuitsdek, als ook een stuk van een voorschip en een menigte rondhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip SUSANNA, kapt. W.J. Mulder, van Rotterdam naar Stettin is de 30e maart te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de EENDRAGT, kapt. O.G. Stuit, van Amsterdam naar London, is de 1e april te Harwich binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VREDE, kapt. K. Zwanenburg, van Amsterdam naar Napels, en HUNZE, kapt. H.J. Ketelaar, van Groningen naar Liverpool, zijn de 31e maart te Dartmouth binnengelopen, het laatste met verlies der boegspriet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. B. van der Tak, van Batavia te Helvoet binnen, rapporteert de 17e december, zijnde één dag na zijn vertrek van Batavia, gepraaid te hebben het schip de JONGE JAN, kapt. P. van Vliet, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. A.J. Nagel, van Hamburg naar Amsterdam, en ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Mewes (opm: J.C. Meeuwes), van Bremen naar Antwerpen, zijn, de 1e april te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip LAMMEGINA GESINA, kapt. J.J. de Jonge (opm: kof LAMMEGINA GEZINA, bouwjaar 1832, kapt. Jochem Jeltes de Jonge), met stukgoederen van Hamburg naar Koningsbergen, is, volgens brief van Tonningen van de 3e april, op de Eider gestrand. Hetzelve is geheel weg en van de lading zoude niet veel geborgen kunnen worden (opm: zie AH 140436).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Uitgezeild: Den 6 april, de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar Sunderland en IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldringh, naar Noorwegen.
Den 7 dito, het smakschip VROUW ANTJE, kapt. T.P. Teensma, op avontuur.
Den 9 dito, het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, naar Noorwegen.
Den 10 dito, het smakschip VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jonge, naar Hull.
Binnengekomen: Den 3 april, de kofschepen EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, alle vier van Noorwegen, en MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Sunderland.
Den 4 dito, de kofschepen MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, CONCORDIA, kapt. H.B. Drok, HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, IJPEUS, kapt. H. de Weerd Jr., VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazen, en GEZINA, kapt. H.H. Veen, alle negen van Noorwegen.
Den 5 dito, de kofschepen CONCORDIA, kapt. O.P. Smit, JONGE DERK, kapt. W.H. Mulder, JACOBA HAZEWINKEL, kapt. G.J. Boon, de smakschepen ELISABETH, kapt. J.H. Cappen en VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, alle vijf van Noorwegen.
Den 6 dito, de kofschepen WILHELMINA, kapt. A.B. Visser en ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, beide van Noorwegen.
Den 7 dito, het kofschip CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, van Noorwegen.


Datum: 13 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. P.J. Kerkhoven, van Batavia te Amsterdam gearriveerd, heeft de 7e februari op 4º NB 21º30′ WL, gepraaid het schip CORNELIS HENDRIK TROMP, kapt. E.R. Borchers, hebbende alstoen 21 dagen reis van Lissabon naar Bahia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door Zr.Ms. oorlogs-fregat PALEMBANG, van Batavia in Texel binnen, zijn gepraaid de 3e april op 46º08′ NB 19º41′ WL, de kof DE JONGE CORNELIS, kapt. C.D. Hagenaar, voor wijlen kapt. Hielke T. van Slooten (opm: kapt. Hielke Thomas van Slooten, * ca 1801), van Suriname naar Amsterdam; de 6e dito, in het Kanaal, een Nederlands schip; tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met no. 294 en de volgende dag mede in het Kanaal een Nederlands schip, tonende dezelfde vlag, met no. 293, zijnde die van kapt. W.H. Warnsinck Czn, voerende het schip MARCO BOZZARIS, van Amsterdam naar Batavia en nog een ander schip, tonende insgelijks dezelfde vlag, met no. 178, zijnde die van kapt. Rinke Tjebbes voerende het schip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, van Amsterdam naar Suriname; als ook het schip AURORA van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 april. Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune, van Helvoetsluis
Uitgezeild:
Vlie, 9 april. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegard, naar New-Castle; ANNA, kapt. H.J. Korter, naar Riga; LUDOLF THEODORUS, kapt. P.A. Zyl, naar Memel; EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, naar Eggersund; VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit, naar Hamburg; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brands en GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuit, beide op avontuur; JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, naar Christiaansand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Suriname met suiker, katoen en indigo.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Comp.
Suriname. De gekoperde tweedeks brik ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. Het gezinkt barkschip ’T VERTROUWEN, kapt. C. Zaal, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip ATATLANTE, kapt. C. Meyer, van Amsterdam. Adres bij B. de Bosscher.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE JONGE YPE, kapt. J.P. Teensma. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip DE EENDRAGT, kapt. S.P. de Jong. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlands smakschip DE VROUW GESINA, kapt. J.I. van der Woude. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het everschip JOHANNES, kapt. J.M. Holst. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Stettin. Het Nederlands kofschip JAN FREDERIK, kapt. H.H. Wey. Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. In de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ. Maandag 11 april 1836.
Het Nederlands kofschip DOROTHEA, gevoerd door wijlen Siepken Jans Prange, NLG 5.000. In slag NLG 450. J. Corver. (opm: nieuwe naam JONGE LOUIS, kapt. T.M. Mulder)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 26e dezer zal te Soerabaija publiek worden verkocht het hecht, sterk Nederlands-Indisch schip THETIS, groot omtrent 480 tonnen, met deszelfs inventaris, zo als hetzelve te Soerabaija is liggende. Verder informatiën te bekomen bij Thornton & West. Batavia, 9 april 1836.
JC 130436
Batavia, 12 april. Alhier zijn aangekomen de 11e april de Nederlandse brik HARMONIE, kapt. B.J. Muller, van Rotterdam de 10e december vertrokken, en het dito schip ANNA, kapt. A. Hazekamp, van dito de 22e dito.
RC 140436
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd fregatschip BELLONA, kapt. R. Rolufs, om de 25e april te Helvoetsluis gereed te liggen.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.
Naar Suriname, het Nederlandse schoonerschip AMPHITRITE, kapt. J. van der Kolff, Wzn.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.


Datum: 14 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. De schepen AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van Amsterdam naar Rochelle en JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, van Amsterdam naar Nantes, zijn, volgens brief van het Nieuwe Diep van de 8e dezer, reeds de 4e dito van Texel naar zee gezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april.Het schip GENERAAL CHASSÉ, kapt., M. Harkema, van Rotterdam naar Batavia, te Cowes binnen, heeft de 5e dezer de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Kapt. C. Jäger, voerende het schip CHRISTINA BERNARDINA, van Padang naar Amsterdam, meldt van Lissabon van de 24e maart, dat hij, na de 4e dito, op 44º NB, een hevige orkaan doorgestaan te hebben, waarbij het schip gedurende twee etmalen geheel op zijde lag en meest van alles van het dek weggeslagen werd, de 20e dito, met gebroken roer en schade aan de zeilen, tuigage en verschansingen, aldaar was binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam den 1 april. De smak de VROUW BERTHA, kapt. H.J. Kreuiter, met haring, koffij, suiker en oud ijzer, van Rotterdam naar Dantzig, is, volgens brief van Elseneur van den 2 dezer, den 29 maart bij Stevens gestrand, doch het volk gered en de lading geheel nat geborgen: het schip zat vol water en zou niet afgebracht kunnen worden.
AH 140436
De 26e maart lag te Malaga zeilklaar het schip ANJA, kapt. Hazewinkel, naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 30 maart. Aan boord van het op de Eider gestrande schip LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, van Hamburg naar Koningsbergen, bevonden zich twee loodsen, als: een van Helgoland en een van het Eider galjoot; men zegt dat laatstgenoemde, hoewel altoos een bekwaam man, ditmaal het nodige toezicht niet gebruikt en daardoor het verlies van het schip veroorzaakt heeft; men hoopt dat hij zich van deze zware beschuldiging zal kunnen vrijwaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 april. ALIDA, kapt. D.T. Doornbos, van Brewich. Uit de quarantaine ontslagen: SOPHIA MARIA, kapt. J. Andresen, ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld en HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, alle drie van Suriname.
Vlie, 11 april. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 9 april. GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Wittsteen; TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Memel, als bijlegger.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met glas, smalt, lijwaden, thee, koffie, koopmanschappen, tabak, olie, talk, arsenicum en ledige pijpen; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mewes, van Hamburg met demis Johns, boekweit en raapzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal, vermoedelijk met het begin der maand mei, vertrekken: het daarvoor bekend extra snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip, SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer. Iemand goederen te laden hebbende ofte wel families of bijzondere personen voor hun overtocht, van deszelfs goed ingerichte en ruime kajuit en verdere gemakken, wensende gebruik te maken, adresseren zich bij de cargadoors D’Arnaud & Co., te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is voornemens voor contant geld te verkopen op zaterdag de 16e april 1836, des middags ten 12 ure, ten huize van A. Vogelenzang, te Huisduinen:
Het hol of casco van het op de 4e april 1836, op de Helderse Stranden nabij Kijkduin vervallen Noordse barkschip GUSTAV WASA, gevoerd geweest bij kapt. J.C. Falkenberg.
En op woensdag de 20e april 1836, des voormiddags ten 10 ure, in het Heeren-Logement aan het Nieuwediep: de van voorschreven schip geborgen inventaris, bestaande in een kettingkabel, zware touwen, ankers, rondhout, blokken, zeilen, staand en lopend touwwerk, scheepsgereedschappen en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden.
Alles daags voor en op de verkoopdag voor een ieder te zien.
Nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van de heren gebroeders Zurmühlen & Taylor, aan het Nieuwediep.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen EMANUEL, kapt. A.J. Larsen, en FRIHEDEN, kapt. L. Gjerrog, beiden van Drammen; DOLPHIN, kapt. J.J. Kröger, van Arendal, en MARTHA ADRIANA, kapt. H.H. Ore, van Holmstrand, alle vier met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 april. Naar men verneemt is, met Zr.Ms. schip PALEMBANG, de 9de dezer in Texel binnengekomen, het bericht medegebracht, dat op 2 januari ook van Batavia vertrokken was het schip JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, naar Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 11 april. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de VROUW ANNA, kapt. E. Langhetee, van Liverpool, met stukgoederen; ÆOLUS, kapt. J. de Cock, van Rusterseel, JOHANNA CATHARINA, kapt. A. Behrens, van Hooksiel; de HERSTELLING, kapt. J.J. Bremer; FORTUNA, kapt. F. Beukelaar, en de HARMONIE, kapt. G. Middert, alle drie van Emden, en alle vijf met haver; die HOFFNUNG, kapt. C.J. Wilters, van Altona, met boekweit; de COMMERCIE, kapt. C. Sikkes, van Emden, met zout; de VENUS, kapt. T. Hansen, van Gothenburg, met houtwaren; de JONGE GERARD, kapt. B. Wegmans, van Ambring, met stukgoederen.
De SPECULATION, kapt. H. Jansen, ligt met gebroken mast in de Westerhaven.
Eergisteren is van hier naar zee gezeild de VROUW CATHARINA, kapt. J. Luiken, van Bremen naar Rouaan, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de JONGE JAN, kapt. H. Elbring, naar Bremen, en de VROUW ELISABETH, kapt. J.C. Biet, naar Cuxhaven, beiden met stukgoederen; CHARLOTTE, kapt. R. Muijs, met vlas, en de COMMERCE, kapt. C.F. Gaukema, met boomschors, beiden naar London; MARGARETHA, kapt. J. Strak, naar Alexandrië, met steenkolen; ELIZA, kapt. F. van der Sweep; naar Rio Janeiro; de FREDERIK, kapt. J.H. Witteveen, naar Lissabon; LOUISE, kapt. E.E. Valck, naar Triest; de VENUS, kapt. L.H. Muggenberg, beiden naar Hamburg, en ANGELINA, kapt. J.E. Visser, naar St. Jago, allen met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 11 april. Gisteren namiddag zeilde naar zee: Zr. Ms. stoomboot CURAÇAO, luitenant Le Jeune, naar Texel; en arriveerden uit zee: MARTHA ANDREA, kapt. H.H. Ore, van Holmstrand. Heden morgen arriveerde uit zee: KORTENAAR, kapt. A. Glazener, van Batavia.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WILLIAM, kapt. R. Monckman, van Hull; CHARLOTTA WILLEMINA, kapt. C. Volsch, van Stralsund, en AMPHITRITE, kapt. J. van der Kolff, van Suriname, laatstgemelde ligt quarantaine ter rede.
Brielle, 11 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper, van Itzehoe; FORTUNA, kapt. P. Pluhn, en HOFFNUNG, kapt. P. Engeland, beiden van Wismar; ANNA ELIZABETH, kapt. S. Harkes, van Sassenheim; VROUW ALIDA, kapt. H. Strenge, van Bremen; en WEBBINA, kapt. J.H. Kuiper, van St. Ubes. Heden morgen arriveerden uit zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, van Duinkerken; BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London, en JUFVROUW IJNSKE, kapt. S.T. Kramer, van Cardiff.
Den 12 dito. Heden morgen zeilde in zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.


Datum: 15 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 april. Zr.Ms. korvet CASTOR, kapt. luit. Ampt, van Gibraltar; JONGE CORNELIS, kapt. C.D. Hagenaar, voor wijlen H.T. van Slooten, van Suriname, ligt in quarantaine; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Londen; JONGE ANNA, kapt. H.J. Hubert, van Sunderland; ONDERNEMING, kapt. D.L. Kuiper, van Hull; NEPTUNUS, kapt. A. Andresen, van Drammen; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Cardiff.
Terschelling, 11 april. L.NE, kapt. H. Lange (opm: mogelijk JACOBA, kapt. H.F. Lange) en DE BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. H.J. Nagel, beide van Hamburg; MEINZING (opm: hektjalk MEINSINA), kapt. D.D. Klontje en DE VROUW MAAYKE, kapt. E.J. Visser, beide van Wismar; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, van Lübeck; SIKKOLINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong, van Stettin; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Libau.
Uitgezeild:
Texel, 13 april. FORTUNA, kapt. N. Matthiessen, van Hamburg.
Vlie, 12 april. VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jong, naar Hull; HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Groot en VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, beide naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TWEE GEBROEDERS, kapt. H.T. Ulrichs, van Bremen met zwartsel, lood, tabak en smeltkroesen; JONGE DIRK, kapt. D. von Riegen, van Bremen met lood, geelhout, meubelen en schoppen; VROUW SUSANNA, kapt. G.H. Poel, van Bremen met lood en zwartsel; ELISE, kapt. F. Weydeman, van Bremen met lood, tabak, linnen, zwartsel en drogerijen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Rotterdam naar Bordeaux, is, volgens brief van Brest van de 29e maart, in de nacht tussen de 27e en 28e dito op de rede van Camaret-sur-Mer geheel verongelukt, doch het volk gered (opm: zie AH 110436).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men zal ten overstaan van een bevoegd beambte, op woensdag de 27e april 1836, des namiddags ten 3 ure, ten huize van de kastelein van der Wal in de Koornbeurs te Gorredijk publiek presenteren aan den meest en genoeg biedende, op gemakkelijke voorwaarden te verkopen een hecht tjalkschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, groot vijf en zestig ton, thans liggende bij de Nieuwe brug onder Haskerdijken, welk schip is voorzien van een uitmuntende en zeer volledige inventaris. Intussen is men genegen tot een verkoop uit de hand. Kunnende nadere inlichtingen worden bekomen bij Mr. A.F. Jongstra, advocaat te Heerenveen.


Datum: 16 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Aangaande het schip CHRISTINA BERNARDINA, kapt. C. Jäger, van Padang naar Amsterdam, te Lissabon binnen (bevorens gemeld) (opm: zie RC 140436), wordt van daar van de 26e maart bericht, dat het overzijde lag en men daardoor veronderstelde, dat de suiker aan die zijde gesmolten zou zijn; de lading zou gelost worden om te repareren. Volgens een brief van de kapitein, van dezelfde dag, waren als toen bereids 660 balen koffie geheel in goede staat gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men schrijft uit Curaçao dd. 29 februari: De gezaghebber van dit eiland vertrekt de 1e maart met het transportschip PRINS WILLEM FREDRIK HENDRIK naar het moederland met een jaar verlof, latende zijn zoon, de heer J.J. Rammelman Elsevier, als gezaghebber ad interim alhier achter.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. W.C. Ukema, van Cuxhaven met glas, ijzer, spijkers en klompen; JONGE BORCHERS, kapt. T.J. Borchers, van Bremen met tabakstaven, lood en tabak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Binnengekomen:
- Kapt. H. Stehr, van Blankenese de 8e april te Amrum gearriveerd, bericht dat hij die dag voor de rode tonnen der Stever (opm: mogelijk de Hever) het voorstuk van een gezonken schip aangetroffen heeft, hetwelk hij herkende voor dat van de CATHARINA ELIZABETH, kapt. Thies Tampcke (opm: buitenlander), sedert geruime tijd van Amsterdam naar Hamburg vertrokken en waarvan men tot heden geen naricht bekomen heeft.
- Volgens brief van kapt. H. Heeren, te Tonningen, de 10e dezer gearriveerd, heeft hij de 7e dito op 1½ mijl ten N. de Eider een half gezonken vaartuig gezien, waarop de naam ELIZABETH (opm: mogelijk de CATHARINA ELISABETH, kapt. Th. Tampcke) en zo het voorkwam een galjas-ever scheen te zijn.
Vlie, 13 april. GEERTRUIDA, kapt. B. Tunteler, van Libau; VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker, van Lübeck; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Koter, van Oudsoen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.R. Onnes, van Hamburg.
Uitgezeild
Vlei, 13 april. MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Doctor, naar Hamburg; FLORA, kapt. H. Wydeman, naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd schooner brikschip DE SNELHEID, kapt. C. Wessels, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 23 april.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ANNA EN MARIA, kapt. Daniel Steenveld van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. J. Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, van Bordeaux, deze rapporteert den 9 dezer in goede staat gepraaid te hebben E.P. Brons, van Amsterdam naar Suriname, dezelve was toen op de hoogte van Portsmouth.
Brielle, 13 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de VRIENDSCHAP, kapt. J.A. Zant, van Hamburg. Heden morgen arriveerde uit zee: EMERALD, kapt. S. Jennings, van Yarmouth.
Maassluis, 13 april. Gisteren namiddag zeilden naar zee: NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, ALGEMEEN BELANG, kapt. K. van Duijn, de HOOP, kapt. J. Warnaar, en no. 1 van de haringreederij, kapt. J. van Rossen, allen naar de Noordzee, en JONGE LEENDERT, kapt. K. Kordia, naar IJsland.
Den 14e dito. De schepen gisteren gemeld en kapt. Juister die in de Put ten anker lag zijn wel in zee gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 april. Volgens bericht van den 8 dezer, had het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, geheel hersteld zijnde, de haven verlaten en op de rede gehaald.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. In de loop der maand april aanstaande, de dag nader te bepalen, zal te Grissee publiek worden verkocht de best gelegen scheepstimmerwerf op Java, te Boenga aan de Solose rivier, kunnende schepen 12 à 13 voeten Rijnlandse diepgaande dezelve naderen. De verkoop met de inventaris geschiedt in eens, doch zo dezelve de bedoelde prijs niet mocht opbrengen, zal acht dagen daarna te Boenga zelve genoemde werf en inventaris bij gedeeltes voor afbraak worden verkocht. De omschrijving der werf en inventaris ligt ter visie op de drie hoofdplaatsen ten kantore der heren havenmeesters, en te Grissee bij het vendu-kantoor, zijnde intussen de werf enz. uit de hand te koop. Adres met vrachtvrije brieven bij de eigenaar te Boenga, en bij de heer J. Breton de Nijs te Batavia.
Boenga, 28 maart 1836, Verhagen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 april. Alier zijn aangekomen de 12e april de Nederlandse bark MADURA, kapt. B.C. ten Ham, van Rotterdam de 21e december vertrokken, en de dito bark CATHARINA JOHANNA, kapt. J.E. Schneebeeke, van Amsterdam de 22e dito vertrokken.


Datum: 18 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 15 april. GEZIENA, kapt. J.G. Postema, van Newcastle; ALIDA GEZINA, kapt. K.E. Tiktak, van Oudsoen. Uit quarantaine ontslagen: JONGE CORNELIS, kapt. C.D. Hagenaar, van Suriname.
Vlie, 14 april. FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Newcastle; MARIA, kapt. T.C. Kraafft, van Koningsbergen.
Uitgezeild:
Texel, 15 april. JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, EMANUEL, kapt. J. Flemming en HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. W.H. Buykes, alle drie naar Batavia; WILHELMINA GEZIENA, kapt. L.N. Baas, naar Rio de Janeiro; CATHARINA, kapt. K.H. Hillers, naar Suriname; LOUISA, kapt. P.L. Peters, naar St. Thomas; VREDE EN HOOP, kapt. T.G. Mellema, NAAR New-York; CHRISTINA, kapt. A.B. Engelsman, naar Hull; STAD GRONINGEN, kapt. J. Kortwyk, naar Riga; WILHELMINA GEERTUIDA, kapt. H.Z. Rodsma, op avontuur.
Vlie, 14 april. JONGE YPE, kapt. J.P. Teensma, naar Dantzig; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, GEZIENA, kapt. H.H. Veen en JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, alle drie naar Memel; CONCORDIA, kapt. H.B. Drok en DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, beide naar Noorwegen; JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pot en NEPTHUNES, kapt., K.G. Sipsma beide op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, van Cette met vruchten en wijn; FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Londen met rum, koopmanschappen, rozijn, pruimen, amandelen, drogerijen, verfhout, suiker, blik, kettingen, zaad en katoen; BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Londen met suiker en stoomketels; ELLIDA, kapt. J.G. Klem, van Krageroe met hout; ALETTA, kapt. C.N. Slagter, van Cuxhaven met spijkers, glas, stoelen, fauteuils, ijzeren platen en koopmanschappen; HERRIBERTUS HARMANUS, kapt. H.H. Rieke, van Emden met vensterglas, koopm., spijkers en marmer; BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. H.J. Nagel, van Hamburg met suiker; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Hamburg met suiker; VIER GEBROEDERS, kapt. T. Hayen, van Bremen met lood, zwartsel, tabak, tabaksstelen, tabaksstaven en bodenstukken; HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen met lood, verfhout, thee, tabak, zwartsel, bruinsteen, garen, koehaar en sigaren; ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten, van Bremen met tabak en lood; TJASTRINA (opm: TJITSIENA, ook wel TJIETSINA), kapt. H.T. Bakker, van Bremen met lood, tabak, thee, verf, tabakstaven, bodemstaven, brandewijnstaven, wollen waren en koopmansgoederen; TWEE GEBROEDERS, kapt. B. Pekelder, van Itzehoe met boekweit.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DE PLANTER, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam, laatst van Londen naar Batavia, enz. is de 12e april te Deal binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 15 april. ACTIVE, kapt. J.L. Meyer, van Memel.
Uitgezeild:
Texel, 16 april. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, naar Londen.
Vlie, 15 april. CATHARINA, kapt. H.G. Lever, naar Newcastle; BOUWINA HENDRIKA, kapt. J. de Haan, naar Hull; HELENA, kapt. W.A. Kraan, van Arendal.


Datum: 19 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Dundee, het Nederlands schip MARGRIETA, kapt. G.E. Tevelde.
Adres ten kantore van Ch. en J.F. Cornelder, Hz.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 april. De 15e dezer arriveerde na posttijd in de Maas GEPBINA, kapt. P.J. de Vries, van Memel.
Zr.Ms. brik DE WINDHOND, commandant Tunning, is uit ’s Rijks dok te Vlissingen naar Rammekens opgezeild.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 april. Men schrijft van Ilfracombe de 13e dezer, de BAREND HAITZEMA VIËTOR, kapt. Van Wijk (opm: B. HAITZEMA VIËTOR kof, bouwjaar 1827, kapt. J.H. van Wijk), van Edam naar Cardiff gedestineerd, is gisteren ten westen dezer haven totaal verongelukt, maar de equipage behouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DE PLANTER, kapt. C.L. Adboll, van Amsterdam, laatst van Londen naar Batavia, enz. is de 12e april te Deal binnen gelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 15 april. ACTIVE, kapt. J.L. Meyer, van Memel. Nog enige schepen door de ambtenaren van Terschelling gepraaid.
Uitgezeild:
Texel, 16 april. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, naar Londen.
Vlie, 15 april. CATHARINA, kapt. H.G. Lever, naar New-Castle; BOUWINA HENDRIKA, kapt. J. de Haan, naar Hull; HELENA, kapt. W.A. Kraan, naar Arendal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Zr.Ms. korvet CASTOR, bevelhebber kapt. luit. Ampt, de 3e februari jl. van Texel uitgezeild, bevond zich, begunstigd door een goede maar felle wind, drie dagen later in de Atlantische Oceaan en de 20e daaraanvolgende zeilde dat schip de Straat van Gibraltar door en was de 27e februari ten anker voor Marseille. De 8e maart begaf zich de heer consul Fraissinet aan boord en zeilde naar Gibraltar, alwaar de CASTOR op de 18e het anker wierp en zette gemelde heer consul de 22e maart naar Tanger over, alwaar Z. Ed., met de gewone plechtigheden en onder het losbranden van het geschut, ontvangen is. Tegenwind hield de Castor tot de 29e ter rede van Gibraltar op, alwaar de equipage de volle lente, een gematigde koesterende warmte en schone heldere hemel genoot. De 13e april is de CASTOR, die thans een beproefd goed zeeschip is, ter rede van Texel teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Terschelling, 15 april. ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Eckernfiorde; ZEEVOGEL, kapt. J.J. Hansen, van Stralsund; ALIDA, kapt. J.H. Bondt, van Sunderland.
Uitgezeild:
Texel, 17 april. WENSKABET, kapt. J. Holst, naar Holmstrand; VISSCHERIJ, kapt. D.J. Bies, naar Londen. Gisteren nog: ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker, naar Suriname.
Vlie, 16 april. JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, naar Nerva; CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, naar Dantzig; CONCORDIA, kapt. O.P. Smit en ANNEGIENA, kapt. P.R. Huisman, beide naar Memel; PRINS FREDERIK, kapt. H.C. Kool, naar Lübeck; JOHANNA, kapt. P. Douwes, naar Stettin; JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, naar Leven; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Kristiansand; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Droback; ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE CORNELIS, kapt. C.D. Hagenaar, van Suriname met suiker en katoen; MEINSINA, kapt. D.H. Klontje, van Wismar met garst; ROELINA, kapt. K.J. Pronk, van Elbing met raapzaad en linnen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 april. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Meeuwes, van Bremen, met stukgoederen; DIANA, kapt. F. Pieper, van Hamburg, met raapzaad; ANNA CATHARINA, kapt. H. Popken, van de Jade, met garst; MARGARETHA, kapt. H. Pieper, van Hamburg, met stukgoederen; MARGARETHA SUSANNA, kapt. W.J. Warnekes, van Hamburg, met raapkoeken; FORTUNA, kapt. H.H. Leefoge, van Mariënsiel, met garst; ANNAATJE MARGARETHA, kapt. H.E. Dickman, van Emden, met raapzaad; de VIER GEBROEDERS, kapt. L.J. de Cleine, van Hamburg, met stukgoederen; ANNAATJE, kapt. H.L. Bus, van Emden, met haver en boter; AURORA, kapt. L.B. Jansen, van Weener, met haver; SELIA, kapt. H. Kuiper, van Hamburg, en MARGARETHA ELISABETH, kapt. H. Witt, van Altona, beiden met stukgoederen; LAMBERTUS, kapt. H.S. Veen, van Emden, met haver; de VROUW NANTINA, kapt. B.H. Saathoff, van Emden, met garst; de VROUW ANNA, kapt. W.R. de Buhr, van Emden, met raapzaad; de VROUW GEZINA, kapt. J.C. Lindemann, van Hamburg, met garst; ANNA, kapt. J.F. Behrmann, van Tonningen, met raapzaad; AURORA, kapt. R.E. Betten, van Carolinensiel, met garst en boter; de GEZINA, kapt. L.G. Buss, van Emden, met haver; de KLEINE DAVID, kapt. H.E. Oortgiese, van Carolinensiel, met haver; MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, van Liverpool, met zout en stukgoederen; LUNA, kapt. G.A. de Vries, van Rustersiel, met haver; DIANA, kapt. T.J. Faas, van Hamburg, met raapzaad; de KLEINE ANGELINA, kapt. B. Roskamp, van Weener, met haver; de VIER GEBROEDERS, kapt. D. Uffen, van Hamburg, met boekweit.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: CAMILLE, kapt. H.H. Wagenaar, naar de Havannah, met stukgoederen; CATHARINA, kapt. J.J. van der Schuit, met schors, naar London.
Zr. Ms. brik de WINDHOND, commandant Thuning, is uit ’s rijks dok naar Rammekens opgezeild.
Hellevoetsluis, 15 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PRECIOSA, kapt. C.F. Smit, van Greifswald. Heden morgen zeilden naar zee: MARGARETHA, kapt. H.G. Henrichs naar New York; JONGE MARIA, kapt. G.T. Meeuw, naar Smirna; JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge, en CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, beiden naar Liverpool; MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer, naar Rio Janeiro; de HOOP, kapt. L. Berkhoff, naar Lissabon; MARIA, kapt. J.A. Pronk, JACOBUS, kapt. J. Laurens, JAVA, kapt. H. Peters, en RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, allen naar Batavia, en Zr. Ms. oorlogsbrik VALK, kapt.-luitenant Van Lennep Koster. Kapt. Van der Kolff is van de quarantaine ontslagen.
Den 16 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen, behalve J.A. Pronk, J. Lourens, A. Schaap, H. Peters en Zr. Ms. brik DE VALK, kapt.-luit. Van Lennep Coster, welke door contrarie wind voor Pampus ten anker zijn gekomen. Heden morgen zeilden naar zee: VOORWAARTS, kapt. G. Donn, naar St. Ubes; KLEINKINDEREN, kapt. W. Schep, naar Lissabon; MARIE BERTHA, kapt. K.A. Tap, naar Nantes; ALBERTINA, kapt. H.W. de Groot, naar Belfast, en FREDERICE, kapt. J.N. van Harten, naar Livorno.
Heden morgen zeilde naar zee: de HOOP, kapt. G. Sieberts, naar Antwerpen.
Den 17 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: MARIA, kapt. J.A. Pronk, naar Batavia; HENDRIKA ELIZABETH, kapt. E. Riedijk, en TWEE GEBROEDERS, kapt. A. den Breems, beiden naar New York, en arriveerde uit zee: ATTALANTA, kapt. L. Schildwacht, van Liebau.
Brielle, 15 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar, van Hamburg, en ANTINA, kapt. J.B. Schoon, van Itzehoe. Heden morgen zeilden naar zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, en GUTE HOFFNUNG, kapt. P. Gerdes, beiden naar Duinkerken, en EYZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, naar Dantzig.
Den 16 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, van Stralsund, en AGATHA, kapt. R.P. Dik, van Koningsbergen. Heden zeilde in zee: AVONTUUR, kapt. B. Weymans, naar Duinkerken.
Den 17 dito. Heden arriveerde uit zee: GEBBIENA, kapt. P.J. de Vries, van Memel.
Maassluis, 15 april. Heden morgen zeilden naar zee: VROUW HENRIETTA, kapt. H.F. Klie, naar Liverpool; ULLA, kapt. H. Hillman, naar Newport; UNTERNEHMUNG, kapt. A.H. Jongebloed, VROUW MAGDALENA, kapt. M. van Putten, en HELENA, kapt. T. Tobbens, allen naar Duinkerken; MARIA, kapt. H.T. Mulder, naar Newcastle, en AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, naar Stockton.
Den 17 dito. Heden zeilde naar zee: DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Duinkerken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H.J. Puister, van Bordeaux te Helvoet binnen, heeft de 9e april op de hoogte van Portland in goede staat gepraaid het schip MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Zarzeau wordt van de 30e maart gemeld, dat de 28e dito op de Franse kust aldaar, bij het fort Pénevince, was aangespoeld een gekenterd wrak, benevens enig wrakhout, een vrouwenlijk en enige kinderen en Hollandse kledingstukken, alles vermoedelijk afkomstig van de Hanoverse kof die FREUNDSCHAFT, kapt. A.J. Heyen, met zout, de 27e dito van Le Croisic naar Bergen vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 10 april, het kofschip de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Noorwegen.
Den 12 dito, het kofschip WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, naar Noorwegen.
Den 16 dito, het kofschip de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, van Noorwegen.
Den 17 dito, het brigantijnschip ACTIEF, kapt. J.L. Meijer, van Memel.
Uitgezeild: Den 11 april, de kofschepen de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth en de VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, beide naar Noorwegen.
Den 13 dito, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen, GEZINA, kapt. H.H. Veen, VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazen, JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, alle drie naar de Oostzee, CONCORDIA, kapt. H.B. Drok, de JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, beide naar Noorwegen.
Den 14 of 15 dito, de kofschepen MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, naar de Oostzee, ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, beide naar Noorwegen.
Den 16 dito, de kofschepen EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Noorwegen, CONCORDIA, kapt. O.P. Smit, naar de Oostzee, ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, naar Noorwegen, CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, naar de Oostzee; het smakschip VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Grietman van Wonderadeel, waarnemende de functie van strandvonder dier gemeente, zal op woensdag de 20e april 1836, des voormiddags ten 11 ure, in het logement de Prins, publiek ad opus jus habentium, presenteren te verkopen het hol of casco met hetgeen zich van de lading steenkolen nog daarin bevindt, van het bij Makkum op het strand zittend Engels brikschip VENUS, gevoerd geweest bij kapt. Thomas Churnside. (opm: zie ook LC 080436).


Datum: 20 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 18 april. Zr.Ms. brik DE WINDHOND, kapt. luit. Kist, van Vlissingen; NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Suriname en Nickerie, ligt quarantaine.
Terschelling, 16 april. DE JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, van Droback.
Uitgezeild:
Vlie, 17 april. DANKBAARHEID, kapt. C.M.S. Meyer, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. In de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ. Maandag 18 april 1836.
No. 1. Het met zink gedubbeld barkschip FELICITAS, gevoerd door kapt. G. Mulder. NLG 5.000. In slag NLG 400. Opgehouden.
(opm: zie AH 070436; de bark, door verkoper-handelaar J.J. Pik [zie AH 120835] inmiddels onofficeel genaamd MARIA HENRIËTTE, werd buiten de veiling op 29 april verkocht aan Buys de Bordes & Jordan in Amsterdam; de koopprijs was gedaald tot NLG 5.000; onder haar nieuwste naam ELISABETH MARIA ging kapt. E.R. Borchers er na een grondige restauratie in januari 1837 mee naar zee)
No. 2. Een met koperen bouten gehecht brikschips-hol. NLG 2.400. In slag NL 100. Opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. Alhier zijn aangekomen: de 15e dezer het Nederlandse schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. D.A. de Jong, met drie passagiers, van Rotterdam vertrokken de 1e januari; de 16e april het dito schip MARIA FREDERIKA, kapt. F.H. Zeijlstra, van Canton de 1e maart vertrokken; de 18e april de dito bark EENSGEZINDHEID, kapt. B.P. Martens, met een passagier, van Amsterdam de 22e december vertrokken, en het dito schip de VROUW HENDRIKA, kapt. H. Zoetelief, van dito de 10e dito vertrokken.
RC 210436
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Lissabon, het Nederlands kofschip ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek.
Naar Liverpool, het Nederlands schoener-kofschip ENGELINA, kapt. R.H. Bok.
Naar Kirkaldy, het Nederlands smakschip ANNECHIENA, kapt. E.S. van der Wijk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.


Datum: 21 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Van Middelburg zijn naar zee gezeild het fregatschip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink en het barkschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, beide naar Batavia gedestineerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 april. NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Suriname, ligt quarantaine; ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, van Droback.
Terschelling, 17 april. DE VROUW MARGARETHA, kapt. F. Ammemaan (opm: buitenlander), van Windau.
Uitgezeild:
Vlie, 18 april. EVERDINA GEZIENA, kapt. J. Ohm, naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Suriname en Nickerie met suiker, katoen, koffie en hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J. Corver en B.D. Bosscher, makelaars, zullen, op maandag de 9e mei 1836, te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen
- een extra ordinair welbezeild bomschip, genaamd BASTIAAN, volgens Nederlandse meetbrief lang 14 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 73 duimen, hol 1 el 98 duimen en alzo groot 59 tonnen of 31 lasten; breder bij de inventaris. (opm: zie AH 110536)
- 1/32 part in het gekoperde barkschip genaamd ABEL TASMAN, varende onder directie van de heer J.H. Hackman Asschenbergh.
- 1/32 part in het gekoperde fregatschip, genaamd AURORA, varende onder directie van de heren Wurfbein & Co.
Nader bij biljet vermeld. Alsmede een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, kabelketting, opstaand en lopend want, tuigage, rondhouten, watervaten, kanonnen, zee-instrumenten en andere scheepsbehoeften, breder bij de notitie omschreven. Behorende de beide voorzegde scheepsparten tot de onder Beneficie van inventaris aanvaarde boedel van wijlen de heer J. Wils. Iemand nadere onderrichting begerende spreke met bovengenoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 15 april. Heden zeilden naar zee het fregatschip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, en het barkschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, beiden naar Batavia, van deze stad.
Vlissingen, 18 april. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Loop, van Carolinensiel; SUSANNA HELENA, kapt. A.J. Ricke, en de VROUW CATHARINA, kapt. D. Sanders, beiden van Horumersiel, alle drie met haver; de VROUW LOMIRA, kapt. J.J. Mulder, van Hamburg, met raapzaad; CATHARINA, kapt. H.F. Lucht, van Carolinensiel, met garst; HOFFNUNG, kapt. S.H. Zimmerman, van Rostock, met raapzaad; de VIJF GEZUSTERS, kapt. H.C. Thuroe, van Taaburg (opm: mogelijk Faaborg), met raapzaad; de HOOP, kapt. G. Sierbertz, van Keulen, met molenstenen; JUFVROUW ANGELINA, kapt. J.H. Buss, van Ditzum, met garst.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: MINERVA, kapt. H.H. Albers, naar Napels, met mechanique goederen; de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Michelsen, naar Liverpool, met boomschors; HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, naar Genua, met mechanique goederen.
Hellevoetsluis, 18 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: WIESIENA, kapt. D. Greeven, van Libau; en zeilden naar zee: RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, en JACOBUS, kapt. J. Laurens, beiden naar Batavia; JONGE ARIE, kapt. L. Hus, naar Suriname; de BEURS, kapt. C. van Alen, naar Antwerpen; JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, naar Belfast; de HOOP, kapt. G. de Boer, naar New York; de VROUW ANNA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, naar Tromsoe.
Brielle, 19 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London, en HOFFNUNG, kapt. H.W. Biedenweg, van Greifswald.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. De stoomboot NOVELTY, welke een horizontaal bewegende machine heeft, wier kasten in het midden van het vaartuig geplaatst zijn, is zaterdag van London alhier aangekomen, ten einde haar werking te doen zien door voor de stad heen en weer te varen, hetwelk denkelijk morgen voormiddag, omstreeks elf ure, geschieden zal. Deze boot, gevoerd door J. Barber, is gebouwd naar de uitvinding van de heer William Hall van Colchester, die deze wijze van voortstuwing tot de hoogste trap van volmaking wenst te brengen, en daartoe ook hier te lande indertijd patent heeft bekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 april. Aan deze stad is gearriveerd het schip MARIANNE, kapt. B.H. Nee, van Gluckstad, met boekweit.


Datum: 22 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nijmegen, 19 april. Gisteren zagen wij alhier van de werf van de heer F. Smit, aan de Kinderdijk, aankomen een nieuwe stoomboot, toebehorende aan de ondernemers der stoomboot WILLEM DE EERSTE, welke, naar wij vernemen, bestemd is om eerlang in de beurtvaart op Rotterdam te komen. De snelheid, waarmee deze boot, welke veel langer en breder dan de stoomboot WILLEM DE EERSTE is, zo stroom op- als afwaarts voorbij onze stad stevende, gaat al, wat wij tot dus verre zagen, te boven. Het maaksel laat niets te wensen over en de betimmering van binnen is buitengemeen schoon. Na deszelfs aankomst bestegen vele aanzienlijke deszelfs bodem en voeren daarmede tot verre boven en beneden de stad, waarna dezelve naar deze stads haven voer, om daar verder gemeubileerd en reisvaardig gemaakt te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 20 april. Zr.Ms. brik VALK, kapt. luit. Van Lennep Coster, van Helvoetsluis; PIETERNELLA, kapt. J.A. Schuring, van Sunderland; HOOP, kapt. W. Kiers Kok, van Cette.
Uit de quarantaine ontslagen NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Suriname en Nickerie.
Vlie, 19 april. CATHARINA ELISABETH, kapt. H.A. Schuuring, van Sunderland.
Uitgezeild:
Vlie, 19 april. ONDERNEMING, kapt. E.H. Stubbe, naar Koppenhagen; AMELINA, kapt. H.H. Naatje, naar Larwich; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Kristiansand; VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuit en DIANA, kapt. H. Visman, beide naar Hamburg; DRIE GEZUSTERS, kapt. J.D. Bos, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gezinkt kofschip JEANETTE, kapt. T. Bodeman Hzn. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Baltimore. Het Nederlands schip REMKE, kapt. N.K. Dykhuis. Adres bij D’Arnaud en Comp. en Kranenborg en Zn.
Rio Janeiro. Het gekoperd tweedeks brikschip RIO DE JANEIRO PACKET, kapt. B.M. Corbière, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Comp., Coopman en De Witt en Lenaertz, Jan Daniels en Zonen en Arbman en Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Marseille. Het Nederlandse kofschip DE WELVAART, kapt. Ruurd Thomas Fenenga. Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Ingezonden stukken. Nieuwe stoomboot zonder schepraderen.
Heden heeft deze morgen van 11 tot 1 uur de proefvaart met de stoomboot NOVELTY plaats gehad. De NOVELTY, welke opzettelijk gebouwd schijnt te zijn om van een nieuw beginsel van voortgang een proef te nemen, is 102 voet lang, 14 wijd en 5 voet diep. Zij is voorzien van twee reeds lang in gebruik geweest zijnde stoomwerktuigen, lage drukking, ieder van nagenoeg 14 paardenkracht, doende omtrent 28 slagen in één minuut, die daarbij in geen beste orde schenen te zijn en op welker goede plaatsing waarlijk niet te roemen is.
Uit het juk der zuigerstangen van staande (verticale) cilinders, werken nederhangende armen op het horizontaal gedeelte van een tuimelaar, waarvan het beweegpunt in de hoek (omtrent 90 graden) geplaatst is, zijnde aan de top van het vertikale gedeelte een drijfstang horizontaal liggende bevestigd, die twee achteruit geplaatste en aan het uiterste einde der spils bevestigde, conische raderen omtrent 5 voet middellijn in een gelijk rondgaande beweging brengen. Onder deze, zo men zegt, staande raderen liggen, als het ware, op de bodem der boot, twee ronde, geheel gesloten ijzeren kasten van omtrent 5 voet middellijn en één voet hoog. Op het middenpunt van deze kasten is een rondsel geplaatst, hetwelk door het conisch rad bewogen wordt en staande op een spil, waaraan de schepbladen bevestigd zijn, die met een snelheid van omtrent 90 slagen in de minuut in die kasten, dus horizontaal,
rond bewogen worden. Het principe is deze: De beide ijzeren kasten hebben een duidelijke gemeenschap en maken als het ware één lichaam uit, zodat de raderen of bladen, die naar elkander toe bewogen worden, te zamen telkens in aanraking komen, even als de tanden van alle gaande werken. Aan de voorkant der kast, welke beneden de oppervlakte van het buitenwater ligt, is van onderen een gat, door welke het buitenwater geheel dezelve kan vullen. De raderen nu, naar elkander toe werkende, voeren dit water met een grote snelheid achteruit en lozen het door een koker aan beide zijden der achtersteven uitkomende en het is de tegenstand, welke die uitstromende kolom op de buiten vloeistof achter het schip ontmoet, waardoor de voortgaande beweging verkregen wordt; welke middel, naar mijn inzien, mede door een horizontaal liggende schroef van Archimedes op gelijke wijze geplaatst, te verkrijgen zal zijn. Want het eenvoudig beginsel is een kolom water, die men in het midden door de bodem der boot opneemt, of zelf in een buis laat vloeijen, snel achteruit wederom te lozen.
De voortgang van de NOVELTY was middelmatig in de kracht der eb, tegen stroom 4 à 5 en vóór stroom 6 à 7 mijlen in het uur; dan, daar een dergelijk beginsel als in de geboorte te zijn moet beschouwd worden, is er alsnog met geen zekerheid te zeggen, tot welke hoogte het gebracht kan worden en vooral was dit hier ondoenlijk, door de inferieure machine, daar men geen behoorlijke stoomkracht kon op krijgen. In binnenkanalen kon intussen deze samenstelling van veel nut zijn, al zou de NOVELTY zeer zacht voortstoomde en geen de minste zijlingse kanteling in het water veroorzaakte, waardoor aan de randen der oevers veel schade toegebracht wordt.
In het plotseling stil houden der boot, zo wel als bij het dadelijk achteruit werken, hetwelk bij de gewone stoomboten op een wenk verkregen wordt, schijnt alhier veel zwarigheid te zijn en zal waarschijnlijk met moeite verkregen worden. Het verschijnen der NOVELTY in onze stromen, zegt men, is ten gevolge een octrooi, hetwelk de uitvinder, van deze samenstelling hier te lande verkregen heeft; maar de tijd zal leren of die aan zijn verwachting beantwoordt.
Rotterdam, 20 april 1836, W. van Houten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 17 april. Het exercitie smaldeel, hetwelk gedurende het laatst van mei tot augustus in de Noordzee, onder het kommandement van den schout bij nacht P. Ziervogel, zal kruisen, zal bestaan uit de fregatten de MAAS en BELLONA, de korvetten CASTOR en HIPPOMENES, de brikken de VALK, de SNELHEID, de WINDHOND en de PELIKAAN, het transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, benevens het stoomschip CURACAO, tot het onderhouden der correspondentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Door Zr.Ms. oorlogs-korvet CASTOR, gekommandeerd door kapt.-luit. F.H. Ampt, van Gibraltar in Texel binnen, is de 11e april op de hoogte van Bevesier gepraaid de kof MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, van Rotterdam naar Belfast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HAZARD, kapt. C.C. Westerbrink, van Dantzig naar Bremen, is de 5e april te Dantzig lek uit zee teruggekomen. Het moest lossen.
(opm: waarschijnlijk ex-CATHARINA JACOBA, Kniphauser vlag; latere zeetijdingen zijn niet gevonden, zodat de smak, bouwjaar 1806, vermoedelijk in Dantzig is afgekeurd; kapt. Westerbrink vinden we terug als stuurman op Nederlandse schepen, waaronder op die van zijn zoon)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ENTREPOT, kapt. P. Hansen, van Altona naar Tampico, is de 14e april te Douvres binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip FREDERIKA, kapt. J. Barends, van Amsterdam naar Rochefort, was de 14e april op de hoogte van Wight.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VREDE, kapt. K. Zwanenburg, van Amsterdam naar Napels, te Darmouth binnen, heeft de 10e april de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip BEREND HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, van Edam naar Cardiff, is, volgens brief van Ilfracombe van de 13e april, de vorige dag ten W. van daar geheel verongelukt, doch het volk gered (opm: zie RC 190436).


Datum: 23 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Uittreksel uit de Lloydslijst van 19 april:
Men schrijft uit Batavia de 25e december, DE VIER GEBROEDERS, kapt. Jaski, naar Amsterdam gedestineerd, is met schade teruggekomen en zal op Onrust repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief in dato 7 maart, was DE ADMIRAAL DE RUITER, kapt. E. van Duin, van Amsterdam naar Batavia, als toen onder de linie in goede staat zeilende.
De JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, van Amsterdam naar Batavia, id de 17e maart gepraaid op de hoogte van Portland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 21 april. ONDERNEMING, kapt. R. Dekker, van Padang; DE VRIENDEN, kapt. C. Flens en SUSANNA, kapt. D. Grim, beide van Batavia; ALIDA MARIA, kapt. G.H. Peperboom, van Bordeaux, uit de quarantaine. NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Suriname.
Uitgezeild:
Texel, 21 april. Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, naar Vlissingen; ELISABETH, kapt. J.H. Brand, naar Suriname; CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, naar Bahia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VRIENDEN, kapt. C.W. Flens, van Batavia met koffie, suiker, huiden en katoen; SUSANNA, kapt. D. Grim, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; DE HOOP, kapt. W.K. Kok, van Cette met wijn, drogerijen en tournesol.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke verkoping, ten overstaan van de heer griffier bij de Rechtbank van Koophandel, te Rotterdam, op maandag de 25e april 1836, des voormiddags ten half elf ure, in het logement het Curaçaosche Jagt, aan de Steiger, van ruim 30 lasten garst, min en meer beschadigd aangebracht van Wismar, met het schip FORTUNA, kapt. Peter Plöhn. Nadere onderrichting bij Pieter Ham & Zoon en Mensing & De Kuyper, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Keulen, het schip der Scheepvaart-Vereeniging, (Schiffahrt Vereins) genaamd AURORA, kapt. P.C. Vonk, om te vertrekken de 3e mei 1836. Adres bij N. Spruyt, Zuidblaak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
New-York. Het Nederlands gekoperd kofschip DE HARMONIE, kapt. A. van der Meyden. Adres bij J. Corver en Comp. en Coopman, De Witt en Lenaertz.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE JONGE MARIKE, kapt. W.M. Bootsman. Adres bij de Wed. J. van Wesel en Zoon.
Lübeck. Het tjalkschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma. Adres bij H. Gullen.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip ENGELINA, kapt. Geert Teunis Borst. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het nieuw gebouwd Nederlands galjoot DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker. Adres bij F. Smit, de Wed. J. Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stralsund, Greifswald, Wolgast en Barth, te Stralsund te lossen. Het galjootschip DE ZEEVOGEL, kapt. J.J. Hansen. Adres bij H. Gullen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANTINA, kapt. J.B. Schoon, van Emden, met boekweit, en POLLY, kapt. J. Saulen, van Sunderland, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 april. Volgens bericht uit Cowes, van den 15 dezer, was de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E.M. Chevalier, van daar gezeild, bestemd van Dordrecht naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 april. De op de werf van de heer F. Smit aan de Kinderdijk, ten behoeve der ondernemers van de stoomboot WILLEM I, gebouwde nieuwe stoomboot, welke bestemd is om eerlang in de beurtvaart van Nijmegen op Rotterdam gebracht te worden, is dn 18e dezer te Nijmegen aangekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 20 april. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de BEURS, kapt. C. van Allen, van Keulen, en de VROUW ANNA, kapt. H.H. Roosendaal, van Leer, beiden met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: EMANUEL, kapt. H. Spiesen, naar Hamburg, met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 20 april. Heden morgen zeilde naar zee: Zr. Ms. brik van oorlog de VALK, kapt. luit. Van Lennep Koster, naar Texel. Het schip JAVA, kapt. H. Peters, ligt bij de Goeresche haven ten anker.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: EERSTELING, kapt. E. Horneman, van de Zuidzee.
Brielle, 20 april. Gisteren namiddag zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London; en arriveerden uit zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Brit, van Rije; JUNO, kapt. J. Leurken, van Emden, en PAULINA, kapt. S.F. de Boer, van Marseille. Heden morgen arriveerde uit zee: JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap, van Newcastle.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. Alhier is aangekomen de 20e dezer het Nederlandse schip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Amsterdam de 10e december vertrokken.
AH 250436
Kapt. C.W. Flens, van Sourabaya en Batavia in Texel binnen, heeft de 15e april op 49º12′ NB 5º37′ WL, gezien een schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met no. 69, zijnde die van kapt. Klaas Spiegelberg, voerende het schip HENRIETTE EN HENRY, van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en Batavia en de 16e dito gepraaid op 49º36′ NB 5º 47′ WL, de kof DE VROUW MARIA, kapt. J.E. van Hoogenhuizen, van Amsterdam naar Havana.
Kapt. Willem Kiers Kok, van Cette in Texel binnen, heeft de 17e april op de hoogte van Bevesier gepraaid het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Ezink, van Middelburg naar Batavia; aan boord was alles wel.
Kapt. G.IJ. Peperboom, van Bordeaux in Texel binnen, heeft de 19e april tussen de Galloper en Goodwin Sand gepraaid een schip, tonende Rotterdamse vlag, met no. 113, zijnde die van kapt. Aamrik Schaap, voerende het schip RHOON EN PENDRECHT, van Rotterdam naar Batavia; aan boord was alles wel.
Het schip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Barend Bakker Gzn., van Amsterdam naar Suriname, is de 9e april tussen Fierly en de Singels in goede staat gepraaid door schipper Ysbrand Metzélaar, voerende de Texelse loodsschuit No. 1; aan boord was alles in de beste staat.
Kapt. B.F. Meeske, voerende het schip DE HELPER, van Amsterdam naar Nantes, meldt van Torbay van de 15e april, dat hij wegens gebrek aan water aldaar was binnengelopen, hebbende sedert zijn vertrek uit Texel op de 8e maart aanhoudend Z.W. stormen doorgestaan, waarbij de watervaten van het dek geslagen werden en veel slijtage aan het touwwerk en de zeilen veroorzaakt was.
AH 250436
Binnengekomen:
Texel, 22 april. Terug uit zee: ELISABETH, kapt. J. Brand, van Suriname.
Vlie, 20 april. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, VOLHARDING, kapt. E.K. Eekmeyer, beide van Newcastle. 21 april. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Vlie, 20 april. ELIZABETH, kapt. S.J. Brouwer, naar Riga; VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, naar Nerva; VROUW HENDRIKA, kapt. H.E. Boswyk, naar Dantzig; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, naar Witzen; HENDRIKA, kapt. J.T. Hardingh, naar Droback; LANGELAND, kapt. O.H. Sem, WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, CHRISTIANIA, kapt. H.R. Elligers en VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, alle vier naar Larwich; DRIE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, naar Oostrisoer; JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, naar Noorwegen; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes naar Hamburg; YPEUS, kapt. A, de Weerd, op avontuur; MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Arbrath.


Datum: 25 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ONDERNEMING, kapt. R. Dekker, van Padang met koffie en bindrottingen; MARGARETHA, kapt. F. Ammerman, van Windau met last, slaglijnzaad, en hennep; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.R. Onnes, van Hamburg met tarwe en boekweit; ELIZABETH ALBERDINA, kapt. D.S. Donker, van Carolinerziel met okshoofden, steenkalk, raapzaad, lijnzaad, koehaar, brandewijnspijpen, veren, vellen, ledige vaten en candijmandjes.


Datum: 26 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Te Vlaardingen ligt in lading, naar Cadix en Gibraltar, het Nederlands hoekerschip DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Belfast, het Nederlands smakschip ZORG EN VLIJT, kapt. H.H. Uil.
Adres ten kantore van Hudwig en Blokhuyzen.
Naar Stettin (door het Holsteins Kanaal), het Nederlands DE VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant. Adres ten kantore van Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenlandse berichten. Amsterdam, maandag 25 april.
Naar men verneemt, zal het oefeningseskader, dat zich in het Nieuwe Diep verzamelt, tot een kruistocht in de Noordzee, met mei aanstaande uitlopen en bestaan uit de volgende schepen, onder bevel van de Schout-bij-Nacht Ziervogel:
DE MAAS, 52 st., kapt.-luit. Van der Plaat.
DE BELLONA, 52 st., kapt.-luit. Van Zon.
DE HIPPOMENES, 36 st., kapt.-luit. Moll.
DE CASTOR, 36 st., kapt.-luit. Ampt.
DE VALK, 18 st., kapt.-luit Van Lennep Hoster.
DE SNELHEID, 14 st., luit. der 1e klasse Fergusson.
DE WINDHOND, 14 st., kapt-luit. Kist.
DE PELLIKAAN, 10 st., luit. der 1e klasse Rengers.
DE FREDERIK HENDRIK, 10 st., luit. der 1e klasse Van der Hart.
DE CURAÇAO (stoomboot), 6 st., kapt.-luit. Le Jeune.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Volgens bericht van Helgoland, dd 10 april, was uit het op de Eider gestrande schip CATHARINA ELISABETH, kapt. T. Tampke (opm: buitenlander), van Amsterdam naar Hamburg, geborgen, naar Helgoland opgezonden en aldaar in gerechtelijke bewaring genomen de navolgende goederen, als 16 kisten ieder met 24 ps. Edammer kazen, 20 dito ieder met 1 ps. Edammer kazen, 20 stuks gevlochten manden, enige kledingstukken en beddegoed; voorts 37 fl. en 10 mark 7 sch. in geld.(opm: volgens RC 280436 lag de ever nog steeds met het voorschip in zeven vademen water gezonken en met het achterschip boven water)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 april. WILHELMINA MARIA, kapt. J.C. Atkes en ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, beide van Suriname; liggen in quarantaine; WILHELM, kapt. L. Jongbloed, van Emden; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen.
Vlie, 23 april. VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huissing, van Sunderland; VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder; JONGE EGERIKA, kapt. H.O. Gerjets, van Stettin.
Uitgezeild:
Texel, 24 april. UDONIA, kapt. W.P. Wessels, naar St. Ubes; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap en VROUW DIEUWKE, kapt. K.W. v.d. Sluys, beide naar Londen; VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull; NEPTHUNES, kapt. R.J. Hottinga, van Drammen naar Nerva; ST. JOHANNES, kapt. H.J. Hesselberg, naar Larwich; NEPTHUNUS, kapt. J. Blom, naar Drammen.
Vlie, 23 april. WELDAAD, kapt. B.E. Boll, naar Newcastle; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. de Groot, naar Hull; DE VLYT, kapt. J.S. Bakker en JOHANNA OTTELIE, kapt. K.J. Bolhuis, beide naar Petersburg; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Oosterisoer; HERMINA, kapt. R.R. Lukens, naar Londen; ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Reus, naar Newcastle; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, naar Hull; HENDRIKA MARCHINA, kapt. G.G. Bakker, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.C. Atkes, van Suriname met suiker en katoen; ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Suriname met suiker, koffie en katoen; ALIDA MARIA, kapt. G.H. Peperboom, van Bordeaux met wijn; GEERTJE, kapt. W.E. Pannenborg, van Emden met boekweit en veren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 22 april. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: ANGELINA, kapt. H.H. Koop, van Cette, met wijn en stukgoederen; de PYTHON, kapt. J.A. Bunnemeijer, van London, en INDUSTRIE, kapt. J.C. Zellien, van Triest, beiden met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: AUGUSTA CATHINKA, kapt. L.J. Dreijer, naar Stettin, en de VICTORIE, kapt. P. Boeije, naar Emden, beiden met stukgoederen; WILHELM, kapt. H.K. Jongebloed, naar Emden, met stukgoederen, en MARGARETH ELISABETH, kapt. H. Wilt, op avontuur, met ballast.
Hellevoetsluis, 22 april. Heden morgen arriveerde uit zee: ZORG EN VLIJT, kapt. H.H. Uil, van Liverpool.
Brielle, 22 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, van Duinkerken. Heden morgen zeilde naar zee: WILLIAM, kapt. R. Monkman, naar Hull.
Den 23 dito. Kapt. Monkman is wel in zee en kapt. Tak op de rede teruggekomen. Heden zeilden naar zee: VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, en ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, beiden naar Dundee; TWEE GEZUSTERS, kapt. A.J. Holkamp, naar Fitzeroe.
Maassluis, 22 april. Heden morgen zeilden naar zee: VROUW CATHARINA, kapt. J.L. Thaden, naar Inhausersiel; MARGARETHA, kapt. C.H. Lutekes, naar Hamburg, en ALIDA FRANKINA, kapt. J.H. Mulder, naar Petersburg.
Den 24 dito. Heden morgen zeilden naar zee: VERWACHTING, kapt. C.B. Vos, naar Stettin; VROUW ALIDA, kapt. T.D. Hund, naar Hamburg, en DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Pauls, naar Hull).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. S.T. de Boer, van Marseille te Helvoet binnen, heeft de 17e april in de Hoofden gepraaid het schip SOPHIA, kapt. H.J. Mulder, van Stettin naar Rouen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de KLEINKINDEREN, kapt. T.W. de Vries, van Amsterdam naar Triest, is de 14e april in Torbay binnengelopen.


Datum: 27 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 25 april. CLARA MARGARETHA, kapt. H.P. Dik, van Newcastle. Uit de quarantaine ontslagen: WILHELMINA MARIA, kapt. J.C. Atkes en ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, beide van Suriname.
Uitgezeild:
Texel, 25 april. RESOLUTIE, kapt. J.N. Snyders, naar Batavia; HERSTELLER, kapt. C. v.d. Wind, naar Buenos Ayres; AMSTEL, kapt. Z. Prins, naar New-York; HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, naar Londen; DOROTHEA, kapt. Mulder, naar Cardiff.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 april. Alhier is aangekomen de 25e april het Nederlandse schip ADELAAR, kapt. W. Smith, van China de 24e maart vertrokken.
RC 280436
Rotterdam, 27 april. Het schip MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, van Amsterdam naar Suriname, te Scilly binnengelopen, heeft de 17e dezer de reis voortgezet.


Datum: 28 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 26 april. VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slof, van Newcastle; VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, van Sunderland. Terug uit zee: EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon.
Vlie, 24 april. IKINA WILHELMINA, kapt. J.S. Vegter, van Dantzig.
Uitgezeild:
Texel, 26 april. EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, naar Lissabon. Gisteren nog: VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, naar Londen; LISETTE CAROLINA, kapt. T.M. Gnodde, naar Bordeaux.
Vlie, 24 april. FLORA, kapt. J. Manning, naar Londen; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, naar Dantzig; NEPTUNUS, kapt. N.M. Aalborg, op avontuur. 25 april. ACTIVE, kapt. J.L. Meyer, naar Memel; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CLARA MARGARETHA, kapt. H.P. Dik, van New-Castle met steenkool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 25 april. Den 23 is alhier van het Nieuwe Diep aangekomen Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, commandant Le Jeune, met troepen voor deze vesting, en gisteren weder uitgevaren.
Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de MARIA, kapt. A.H. Solters, van Messina, met fruit; de TWEE GEZUSTERS, kapt. H. Verstreepen, van Cuxhaven, met ijzer.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: EMMA, kapt. J.Z. Snijders, naar London, met schors; FRANCISCUS, kapt. H.H. Schepers, naar Brazilië, met stukgoederen; HECTOR, kapt. C. Bartelsen, naar Lissabon; de KLEINE DANIEL, kapt. H.E. Oortgiese, naar Noorwegen, en ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Mewes, naar Hamburg, alle drie met ballast; REMBRAND, kapt. C. Huygens, naar Vera Cruz, met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 25 april. Gisteren namiddag zeilden naar zee: JAVA, kapt. H. Peters, naar Batavia; DRIE GEBROEDERS, kapt. G. van der Borden, en MARIA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, naar Petersburg; VROUW FENKE ENGELINA, kapt. J.W. Kraaij, naar London; JULIE, kapt. J.C. Hamer, naar Nerva; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.C. Holst, naar Holmstrand.
Heden morgen zeilden naar zee: STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, en ANJER, kapt. J.C. Jansen, beiden naar Batavia; CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, naar London, en HERCULES, kapt. F. Kamps, naar Antwerpen.
Den 26 dito. Heden morgen arriveerden uit zee: KOOPHANDEL, kapt. C. Neurenberg, van Batavia. EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, naar Lissabon; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull.
Brielle, 25 april. Heden morgen zeilde naar zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, naar Duinkerken; en arriveerden uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London, en CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Memel.
Den 26 dito. Heden zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.
Maassluis, 25 april. Gisteren na posttijd zeilden naar zee: JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, naar Leith, en VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, naar Leven.


Datum: 29 april 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 25 april. De schout-bij-nacht Ziervogel, die benoemd is tot bevelhebber over het alhier ter rede liggende eskader, is gisteren morgen hier aangekomen en heeft onder het lossen van het geschut van de ter rede liggende schepen van oorlog, aan boord van het fregat DE MAAS, het bevel aanvaard.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 april. WILHELMINA FREDERIKA, kapt. D. de Jong, van Hull; ALIDA, kapt. C.W. de Boer, van Cuxhaven.
Uitgezeild:
Texel, 27 april. Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, naar Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. Adres bij Heyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast-galjoot WEST-INDIË, kapt. Reltje C. Stada, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. De Nederlandse kof FENNECHINA ELISABETH, kapt. Wubbe Adams Wykman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip DE NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het Nederlands smakschip SICCOLINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong. Adres bij Blikman en Comp.
Stettin. Het Nederlands schip DE VROUW MAIKE, kapt. Eiltje Jobs Visser. Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ANNA MARIA, kapt. J.F. Muis, van Rotterdam naar Fécamp, is de 17 april te Jersey binnengelopen.
Het schip MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, van Amsterdam naar Suriname, is de 13 april te Scilly binnengelopen, doch heeft de 17 dito de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier ad interim C.T. Wenniger bij de Rechtbank te Appingedam gedenkt op woensdag de 11e mei 1836, des voormiddags te 11 uren, ten huize van de weduwe Smaal te Delfzijl, publiek te verkopen het Nederlands kofschip JOHANNES EN ALIDA, thans nog voorzien met de naam CHATARINA, groot 111 tonnen, lang 23 ellen, wijd 4 ellen en 60 duimen, hol 2 ellen en 25 duimen, met grote mast, bezaansmast, losse steng, zeilen, ankers, staand en lopend want en verder opgoed, zullende dadelijk aanvaard worden, liggende bij de werf Concordia te Delfzijl.
Nader onderricht bij de heer P. Vos, te Delfzijl, en bij de ondergetekende C.T. Wenniger.
(opm: de zeebrief van de JOHANNA EN ALIDA, bouwjaar 1815, werd op 20 oktober 1835 geretourneerd wegens verkoop; het lijkt er op dat de [onbekende] koper zonder met zijn aankoop te hebben gevaren hiervan weer afstand wilde of moest doen)


Datum: 30 april 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 april. De 28e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Windau.
Kapt. M.J. de Jonge, van Cette te Helvoetsluis binnen, rapporteert, de 14e dezer, op 40º26’ NB 14º8’ WL, gepraaid te hebben het Nederlands schip ORTELIUS, voerende van de voortop een witte vlag met rode rand, waarin de letters J.B.D. & Co. (opm: de huisvlag van de reder J.B. Donnet & Co., Rotterdam)
Kapt. H. de Haas, van Bordeaux te Helvoetsluis binnen, heeft de 23e dezer, op de hoogte van Wight, gepraaid het kofschip WILHELMINA GEZIENA, kapt. L.N. Baas, van Amsterdam naar Rio-Janeiro en de schoonerkof MARGARETHA, kapt. H.G. Hinrichs, van Rotterdam naar New-York, zeilende met W. wind en zijnde aan beider boord alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 april. Aangaande het schip JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Rotterdam naar Bordeaux, bij Camaret-sur-Mer gestrand (opm: zie AH 110436), wordt van Bordeaux de 18e dezer bericht, dat het geheel verbrijzeld is en van de lading 336 kazen, 1 kist vijlen en enige kisten en flessen jenever, alles zonder merk, geborgen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 april. VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, van Londen.
Vlie, 26 april. LAMBERTUS, kapt. C.W. Lindeboom, van Libau; J.D. CAROLINA, kapt. D.C. Danielsen, van Oosterisoer.
Terschelling, 25 april. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Oudsoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 21 april. Binnengekomen de JULIE, kapt. J. Meulenbroeck, van Antwerpen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het Belgische barkschip JEAN KEY, kapt. Ruurds, komende van Havanna, bestemd naar Antwerpen, den 23 dezer ter dezer rede gearriveerd, heeft het ongeluk gehad den 15 dezer des avonds om 8 ure, bij het donker en dik mistig weer, op 48º30’ NB 14º55’ WL, met een gang van 8 of 9 mijlen (opm: knopen), te zeilen op het Engelse driemastschip MARGATE HATT, kapt. Davison, van Demerary naar London, waarop zich onderscheidene passagiers bevonden; van laatstgemelde bodem zijn dadelijk 4 matrozen op de JEAN KEY overgesprongen. Omtrent het lot van het Engelse schip kan niet met zekerheid gezegd worden, alzo hetzelve uit hoofde van het donkere weer, kort na het ongeluk, niet meer is gezien. Van het schip JEAN KEY zijn de boegspriet, galjoen, stevenband, 2 dekbalken, enz. aan stukken gestoten en gesprongen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 27 april. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: CONCORDIA, kapt. J.H. Muller, van Sonderborg, met raapzaad; de GEZINA, kapt. H.G. Decker, van Mariensiel, met garst, en de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Smit, van London, met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 27 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JONGE JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breems, van Messina, en de GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jonge, van Cette. Heden morgen zeilden naar zee: APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke, naar Batavia; ALETTA, kapt. F.B. Nepperus, naar New York; de VOS, kapt. G. van der Velden, naar Nantes; FORTUNA, kapt. A. van der Weijden, naar Lissabon; en arriveerden uit zee: DOWRO, kapt. H. de Haas, van Bordeaux, en MAAS, kapt. J. Blake, van London. .
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duynen, van Stockton, en de loodsboot no. 8, welke rapporteert den 19 dezer bij de Singels gepraaid te hebben het brikschip JACOBUS, kapt. J. Lourens, en den 25 dito het barkschip JAVA, kapt. H. Peters, beiden naar Batavia; kapt. De Haas rapporteert op 23 april ll. gepraaid te hebben op de hoogte van het eiland Wight, het kofschip WILHELMINA GEZIENA, kapt. L.N. Bass, van Amsterdam naar Rio Janeiro, en de schoener kof MARGARETHA, kapt. H.G. Henrichs, van Rotterdam naar New York, aan boord was alles wel.
Kapt. De Jonge rapporteert op 4 april gepraaid te hebben het Nederlandse schip ORTELIUS, voerende van de voortop de witte vlag met rode rand, waarin de letters stonden J.B.D. & C (opm: de huisvlag van de reder J.B. Donnet & Co., Rotterdam), vermeende verstaan te hebben van kapt. Willems, was toen op 40º26’ NB 14º8’ WL, alles wel aan boord; den 17 dezer een Hamburger brik tonende de witte nummervlag no. 43, was toen 47º4’ NB 10º30’ WL en den 21 dezer kapt. F.J. Brouwer, van Amsterdam naar Lissabon, was toen op 49º9’ NB 4º36’ WL.
Maassluis, 27 april. Heden morgen zeilden naar zee: METTINA JANTINA, kapt. H.H. Koster, naar Bordeaux, en JONGE JACOB, kapt. J.C. Clausen, naar Dundee.
Den 28 dito. Heden morgen zeilde naar zee: VIER GEBROEDERS, kapt. H. Verijcken, naar Duinkerken; en arriveerde uit zee: HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. K. de Boer, van de Noordzee.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 april. Alhier zijn aangekomen: de 27e april het Nederlandse schip de VROUW MARIA, kapt. A.M. Noordbeek, met vier passagiers, van Rotterdam de 1e januari vertrokken; de 28e april het dito schip JAPAN, kapt. P.H. Willers, van Amsterdam de 7e januari vertrokken.


Datum: 02 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 30 april. ALIDA GIEZEN, kapt. G.G. Boon, van Bordeaux.
Uitgezeild:
Texel, 30 april. HARMONIE, kapt. J.H. Henning, naar Triëst; LIBUL (opm: kof LIBRA), kapt. G.R. Engelsman, naar Cardiff; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen.


Datum: 03 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip GEZIENA, kapt. J.H. Brunius.
Adres ten kantore van Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.
Naar Baltimore, het Nederlands galjootschip PAULINE, kapt. S.T. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 1 mei. Zr.Ms. fregat PALEMBANG, thans liggende ter rede van Texel, zal met de 15e dezer buiten dienst worden gesteld en opgelegd; de kapt. ter zee J.G.J. Diemer, commandant van gemeld fregat, zo mede de verdere daarop dienende officieren enz., zullen op non-activiteit worden gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei.
De 1e dezer, des morgens, zeilde DE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer, naar de Noordzee.
Het schip DE GOUVERNEUR, kapt. L. Vincke (opm: fregat, kapt. L. Vink), van Amsterdam naar Batavia, te Portsmouth binnen, heeft de 24e april de reis voortgezet.
Te Vlissingen is de 28e april ter rede gekomen Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, commandant J. le Jeune.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Vlaardingen, op morgen de 4e mei 1836, des namiddags ten 3 ure, in het logement De Hollandsche Tuin, ten overstaan van de notaris Mr. J.C. Verkade, van een eenmast koopvaardij-hoekerschip, lang 21 ellen 9 palmen en 8 duimen, wijd 5 ellen 4 palmen 7 duimen en 8 strepen, diep 3 ellen 1 palm en 4 duimen, met deszelfs mast, rondhout, staande en lopend want en zeer complete inventaris. Nadere informaties te bekomen ten kantore van voornoemde notaris, als mede bij de makelaar F. van Dam, te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars, te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 10e mei 1836, des namiddags ten 4 ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458. Te veilen en verkopen: het Nederlands hoekerschip ELIZABETH EN CORNELIA, gevoerd bij kapt. Floris Parlevliet, lang 20,25 el, wijd 4,04 el, hol 3,04 el en alzo groot 111 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Leuvehaven, westzijde, nabij de Jan Slijpmansteeg.
(opm: nieuwe naam MARIA onder kapt. F. Parlevliet)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 mei. Op de werf Het Eiland Terschelling is heden door de scheepsbouwmeesters A. de Graaf & Zonen de kiel gelegd voor het fregatschip HET SCHOON VERBOND, groot 500 lasten, gebouwd wordende voor rekening van de heren Voute & Comp. alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Kapt. Mulder, voerende het schip SOPHIA, van Stettin naar Rouaan, te Havre binnengekomen, rapporteert de 18e april bij Douvres gepraaid te hebben, het driemastschip CATHARINA, kapt. Hendriks, van Rotterdam naar Batavia, alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 april. Gisteren nog: ALIDA GIESEN, kapt. G.G. Boon, van Bordeaux.
Texel, 1 mei. HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Suriname, ligt in quarantaine.
Vlie, 29 april. De kof, gisteren gemeld, is CHRISTINA, kapt. A.H. Dijkhuis, van Dantzig.
Uitgezeild:
Texel, 30 april. HOLLAND, kapt. J.W.M. Struben, naar Batavia; HARMONIE, kapt. J.H. Henning, naar Triëst; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen.
Texel, 1 mei. TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, naar Bayonne; TWEE GEBROEDERS, kapt. G.P. de Roos, naar Londen; NEDERLANDSCHE PRINS, kapt. A. van der Meyden, naar New-York.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Suriname met suiker; MARIA, kapt. H. Meyer, van Libau met garst; LAMBERTUS, kapt. C.W. Lindeboom, van Libau met lijnzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 29 april. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de DANKBAARHEID, kapt. C. van der Weeg, van Hamburg, met raapzaad.
Hellevoetsluis, 29 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: H.R. Grimminga (opm: kof VROUW JACOBA), van Windau.
1 mei. Heden morgen zeilde naar zee: KLAZINA EN DIRKJE, kapt. F. Schilperoord, naar Lissabon.
Brielle, 1 mei. Heden zeilden naar zee: SOPHIA, kapt. J. Butijn, naar Nantes; CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering, naar Harwich.
Maassluis, 1 mei. Heden morgen zeilden naar zee: VIER GEBROEDERS, kapt. H. Verijcken, naar Duinkerken; ANNA MARGARETHA, kapt. J.H. Leefoge, naar Maldon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. M.J. de Jonge, van Cette te Helvoet binnen, heeft de 4e april, op 40º26' NB 14º08' WL, aan boord alles wel zijnde, gepraaid het schip ORTHELIA, kapt. D.G. Niesen, van Rotterdam naar Batavia, en de 21e dito op 49º08' NB 04º36' WL, het schip DOROTHEA MARIA, kapt. F.J. Brouwer, van Amsterdam naar Lissabon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H. de Haas, van Bordeaux te Helvoet binnen, heeft de 23e april, op de hoogte van Wight, met W. wind, gepraaid het schip LAMMEGINA GESINA, kapt. L.N. Baas, van Amsterdam naar Rio de Janeiro; aan boord alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen ANNA HARMANNA, kapt. A.W. Bakker, van Amsterdam naar Suriname, en de HOOP, kapt. G. de Boer, van Rotterdam naar New-York, zijn de 2e april te Ramsgate binnengelopen, doch hebben de 2e dito derzelver reizen vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De brik THETIS, kapt. C.J. Hofman (opm: buitenlander), met stukgoederen van Gibraltar naar Philadelphia, de 26e februari aan de mond van de Delaware gestrand, is met de lading geheel weg. Nadat de kapitein en drie matrozen reeds doodgevroren waren, zijn de stuurman en de overige zeven man, ofschoon met bevroren handen en voeten, gered, en ook een gedeelte der inventaris geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 26 april, het kofschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 26 april, het kofschip ANNEGINA, kapt. J.R. Kuipers, naar Noorwegen.
Den 27 april, het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. H.J. Cappen, naar Hull.
Den 30 dito, het tjalkschip MARIANNE, kapt. B.H. Nee, naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga te Leeuwarden zal, ten verzoeke van Mr. A.J. Romein, advocaat en J.A. Nijsloot, deurwaarder, beide aldaar, op maandag de 9e mei, bij provisionele en de 16e mei 1836, bij finale toewijzing, telkens des namiddags ten 4 ure, in het Dokkumer Veerhuis aldaar, publiek ter verkoop presenteren een half veer, met schip en toebehoren, varende van Leeuwarden op Dokkum en terug, gequoteerd met no. 8.
(opm: LC 130536 meldt dat is geboden NLG 1.628.)


Datum: 04 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De smak ALBERDINA, kapt. R.K. Klaassen, van Sunderland naar Zwolle, is, volgens brief van Texel van 1 mei, de 29e april met verlies van twee ankers en touwen en andere schade, in het Eijerland binnengekomen en de volgende dag, met hulp van schuiten en volk, in de haven van Texel gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht van het Nieuwediep d.d. 2 mei, is het schip DE EENSGEZINDHEID, kapt. Jaski, voor wijlen kapt. P.T. Kuyper, van Suriname naar Amsterdam bestemd, reeds in het begin der vorige week in het Kanaal van een loods voorzien geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen te Texel, 2 mei. HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, van Newcastle; EENDRAGT, kapt. G.R. Kolder, van Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: IKINA WILHELMINA, kapt. J.S. Vegter, van Dantzig met weedasch, potasch, asch en kinnen; ALIDA, kapt. C.W. de Boer, van Cuxhaven met glas, spijkers en meubelen.

Krant:
 GVG - Gazette van Gend


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Belgische kof ANNA-CATHARINA, kapt Meeuwes (opm: kapt. J.C. Meeuwes; het schip moet rond 1800 zijn gebouwd), in ballast uit Antwerpen naar Altona varende, is op de Zuid-Hollandse kust, ter hoogte van Ter Heide, gestrand. De equipage is gered.
(opm: zie ook RC 050536 en DC 050536)


Datum: 05 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia:
Met uitmuntende inrichtingen voor passagiers, het snelzeilend Nederlands gekoperd fregatschip KORTENAER, kapt. Anne Glazener; vertrekt in de loop der maand juni aanstaande. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen en bij de kapitein.
Mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. Dirk Varkevisser, om de 15e dezer te Helvoetsluis gereed te liggen.
Met uitmuntende inrichtingen voor passagiers, het Nederlands gekoperd barkschip WIJNHANDEL, kapt. Matthijs Maria Versluys, om de 19e dezer te Helvoetsluis gereed te liggen.
Met zeer goede inrichtingen voor passagiers:
Het Nederlands gekoperd fregatschip JOHANNA CAROLINA, kapt. L. Heykoop, om de 22e dezer te Helvoetsluis gereed te liggen.
Het Nederlands gekoperd fregatschip DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. W. Schuehardt, om de 27e dezer te Helvoetsluis gereed te liggen.
Het Nederlands gekoperd barkschip DE VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, om de 10e juni aanstaande te Helvoetsluis gereed te liggen.
Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.
Naar Baltimore, het Nederlandse galjootschip PAULINE, kapt. S.T. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. Kapt. J.H. Savert, voerende het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, van Hamburg te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, dat de 1e dezer, bij zijn binnenkomen in het Vlie, de zwarte ton aan het Russische Gat geheel weggeslagen en de witte ton van zijn ligplaats verdreven was.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De opper-strandvonder van het oud Dominiaal Ressort van Haarlem zal, ingevolge bekomen autorisatie, op dinsdag de 10e mei 1836, des voormiddags ten 10 ure, op het strand, ten noorden van Ter Heide om contant geld doen verkopen: Het op de 30e der vorige maand aldaar gestrande kofschip ANNA CATHARINA, met de daarvan geborgen inventaris, bestaande in 2 ankers, een nieuw kabel, circa lang 90 vademen, 16 stuks zeilen, staande en lopend want, koksgereedschap en een scheepsboot.
Voorts zullen, almede op de daartoe bekomen machtiging, een gemelde dag en plaats publiek “ad opus jus habentium” worden verkocht: een anker, drie zeilen, elf balken, enige delen en sparren, een vaatje met harst, een dito met teer, enig oud koper en ijzer, een beschadigde baal boomwol, wrakhout en hetgeen verder zal worden aangeboden.
Zullen daags vóór de verkoping door de substituut-strandvonders ter gemelde plaats de nodige aanwijzing geschieden en bij hen nadere informatie te bekomen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Eerst gisteren middag is de stoomboot DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, te Rotterdam van Londen en wel met averij aan de raderkasten aangekomen. Ook hebben de rijtuigen, die zich op de boot bevonden, enige schade bekomen. De Directie der Stoombootmaatschappij geloofde evenwel dat de schade spoedig genoeg zou kunnen hersteld worden om reeds heden (dinsdag) ten één ure met HH. KK. HH. De Prins van Oranje en hoogstdeszelfs twee oudste zonen naar Londen te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen te Texel, 3 mei. ANNA CATHARINA, kapt. O. Houwink, van Memel; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Kristiansand. Uit de quarantaine ontslagen: HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Suriname.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 2 mei. Gisteren is naar zee gezeild het schip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart, naar Batavia, met militairen.
Vlissingen, 2 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: JOHANNES, kapt. C. Schonke, van Leer, met garst; LOUISA CAROLINA (opm: JONGE CAROLINE, Belg), kapt. F. Jacobsen, van Hull, met stukgoederen; LOUISE, kapt. H.W. Jacobsen, van Lübeck, met raapzaad; CONCORDIA, kapt. J.C. Schultz, van Memel, met houtwaren.
Ook is ter rede gearriveerd de PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, van Duinkerken naar Rotterdam bestemd, met stukgoederen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: SOPHIA, kapt. J.F. Rooms, naar Liverpool, met schors en vlas.
Hellevoetsluis, 2 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Marennes.
Maassluis, 2 mei. De kapiteins Armstrong en Johnson zijn bij de Hoek ten anker gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is, van de scheepstimmerwerf De Nachtegaal in de Groote Bikkerstraat te water gelaten het driedeks koopvaardijfregatschip FLEVO, en van de werf Het Roopaard, Hoogte van de Kadijk, het barkschip GOUDA SUZANNA, beiden des namiddags ten 2 ure. Eerstgemeld schip, groot 1.500 ton, en gebouwd wordende voor de heer Hartsen, terwijl het zal gevoerd worden door kapt. H.T. Amsberg, had reeds gisteren moeten aflopen, doch het ruwe weer heeft zulks doen uitstellen. Het andere wordt gebouwd voor de heer J.A. Willink, en zal door kapt. H. Mulder gevoerd worden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 mei. In de nacht tussen vrijdag en zaterdag ll., is bij Ter Heide gestrand het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. Meeuwes, met ballast van Antwerpen naar Altona. De equipage is door de matrozen der reddingmaatschappij gered.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 4 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Marennes, met zout, en BELL, kapt. C.D. Langly, van Sunderland, met kolen.


Datum: 06 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 1 mei. VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, van Newcastle; HARMONIE, kapt. W.L. Veen, van Memel; HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Groot en JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, beide van Kristiansand; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg. 3 mei. EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak en IDA ALYDA, kapt. O.J. Wolkammer, beide van Kristiansand.
Terschelling, 1 mei. DE TVENDRE BRODRE, kapt. H.A. Hermansen; DE VROUW MARIA, kapt. Christoffers, van Stavanger, DE VROUW MARIA, kapt. H.W. Meyer, van Libau.
Uitgezeild:
Texel, 4 mei. NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, naar Suriname; ALIDA, kapt. D.T. Doornbos, op avontuur; JONGE JAN, kapt. T.P. van der Wal, naar Londen.
Vlie, 1 mei. VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Hull; ELISABETH, kapt. H.H. Pot, naar Cardiff; JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst en VROUW JANTINA, kapt. H.H. de Weerd, alle drie naar Petersburg; ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout en WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, beide naar Riga; ANNAGIENA, kapt. J.B. Kuiper, naar Droback; GEZINA, kapt. J.G. Postema en INDUSTRIE, kapt. C. Gjessing, beide op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 25e dezer in het Nieuwediep tot vertrek gereed zijn het Nederlandse fregatschip DE JAVAAN, kapt. J.G. Adriaan. Degenen, welke van deszelfs geschikte inrichtingen gebruik wensen te maken, om als passagiers met hetzelve naar Batavia te vertrekken, worden verzocht zich te melden bij de cargadoors Coopman & De Witt en Lenaertz, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip OLIVIER VAN NOORT, kapt. Gribbert de Jong, van Amsterdam. Adres bij D’ Arnaud en Comp.
Suriname. Het gekoperd tweedeks galjootschip JOANNES ARNOLDUS, kapt. T.B. Teunissen, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE DRIE VRIENDEN. Kapt. Evert ten Cate. Adres bij Jan Corver en Comp.
Bordeaux. Het Nederlands smakschip ANNA ALBERDINA, kapt. A.F. Ekamp. Adres bij Jan Corver en Comp.
Lissabon. Het kofscheepje DE GOEDE HOOP, kapt. C.J. Kat. Adres bij J. Daniels en Zoon en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Triëst. Het Nederlands schooner kofschip STAD EN LANDE, kapt. Tamme Dirks Leeuw. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. Het Nederlands kofschip ALLEGONDA, kapt. Jan Reints Brons. Adres bij Kranenborg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Kapt. H.J. Mulder, van Stettin naar Rouen, te Havre aangekomen, heeft de 18e april op de hoogte van Douvres gepraaid het schip CATHARINA, kapt. Hendriks, van Rotterdam naar Batavia (waarschijnlijk het schip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, met troepen van Amsterdam naar Suriname). Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip DIVERDINA, kapt. P. Meints, van Benicarlo naar Petersburg, met schade te Cowes binnen, heeft na volbrachte reparatie de 28e april de reis voortgezet.


Datum: 07 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux, het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. De schepen IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Hamburg naar Amsterdam en DE HOOP, kapt. J.L. Jonker, van Elmshorn naar Dordrecht, zijn de 27e april te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 5 mei. Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune, van Vlissingen.
Uitgezeild:
Texel, 5 mei. MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonck, naar Lissabon; MARIA, kapt. G. Wortelboer, naar Nantes; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.J. Cantzlaar, J. de la Porte en C.M. Overgaauw, makelaars te Rotterdam, zullen, op woensdag de 11e mei 1836, des middags ten twaalf ure, publiek verkopen, in het Notarishuis op de Geldersche Kade, in kavelingen van een vat, alsmede 3/1 en 11/2 vaten Dantziger potas, aangebracht per het schip IKINA WILHELMINA, kapt. Vegter. Nadere onderrichting bij gemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 4 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: ANNA CATHARINA, kapt. H. Popken, naar Havre-de-Grace, met ballast; NEPTUNIS, kapt. F. Pieters, naar London, met schors.
Hellevoetsluis, 4 mei. Heden morgen zeilden naar zee: ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar Liverpool; JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap, naar Sunderland.
Den 5 dito. Gisteren namiddag zeilden naar zee: Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt. luit. Koops; TWENDE BRODRE, kapt. J. Backer, naar Larvig; en arriveerde uit zee: de HOOP, kapt. P.G. Lesstuiver, van Aberdeen.
Brielle, 4 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.
Den 5 dito. Gisteren namiddag zeilden naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London, en VROUW ELIZABETH, kapt. J.C. Biet, naar Hull. Heden zeilden naar zee: de ZEEUW, kapt. L.S. Witkop, naar Goole; WIETZIENA, kapt. D.D. Greven, naar Liebau; FORTUNA, kapt. J.A. Doijen, naar Emden; GEORGE, kapt. H.G. Heersma, naar de Oostzee; HOFFNUNG, kapt. H.W. Biedenweg, naar Elseneur.
Maassluis, 4 mei. Heden morgen zeilden naar zee: ELIZA, kapt. W. Mernelhij, en WILHELMINA, kapt. A.C. Fischer, beiden op avontuur, en WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar Dundee.
Den 5 dito. Heden morgen zeilden naar zee: UNIE, kapt. H.B. Vos, naar Dantzig; GEZINA, kapt. G.H. Zimmerman en VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, beide naar Rostock; VERWACHTING, kapt. G.B. Vos, naar Stettin; VROUW ALIDA, kapt. T.D. Hund, naar Hamburg; GUTE HOFFNUNG, kapt. T.J. Tholen, naar Hamburg. De schepen gisteren gemeld zijn benevens de kapt. Armstrong en Johnson wel in zee gekomen, en arriveerde uit zee: ZEELUST, kapt. A. Patijn, van de Noordzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het hoekerschip ELIZABETH EN CORNELIA, aangekondigd tegen de 10e mei 1836, zal geen voortgang hebben, als zijnde uit de hand verkocht.


Datum: 09 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Terschelling, 3 mei. Gisteren avond na posttijd, zijn door assistentie van loodsschuiten en volk, wegens bekomen lekkage naar binnen en in deze haven gebracht, ARENDINA HERMINA, kapt. H. Hazewinkel, komende van Kiel en IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Hamburg, hebbende de beide laatstgemelde op de buitenrug van het Terschellingerstrand vastgezeten en gestoten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 mei. HARMONIE, kapt. J. Jans, van Kristiansand.
Vlie, 5 mei. HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, van Libau; VIER GEZUSTERS, kapt. J.H. Hoetjer, van Dantzig; JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Smit, van Memel; ST. OLOF, kapt. E.M. Kruse, van Stokholm; ARENDINA, kapt. H.D. de Groot, van Droback; VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, van Holmstrand; ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, van Kristiansand.
Terschelling, 3 mei. DE VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Arendal; MINERVA, kapt. F. Brand, van Hamburg. 4 mei. DE JONGE GERRIT, kapt. H. Hazewinkel, van Kiel.
Uitgezeild:
Texel, 6 mei. SNELHEID, kapt. C. Wessels, naar Suriname; JOANNA JACOBA, kapt. D.J. Bart, naar Curaçao; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, naar Yarmouth.
Vlie, 4 mei. JONGE ANNA, kapt. H.J. Hubert en VRIENDSCHAP, kapt. W.J. Visser, naar Nerva; JAN FREDRIK, kapt. G.H. Smit, naar Memel; UNITY, kapt. B.P. Baarsen, van Drammen; ONDERNEMING, kapt. D.L. Kuiper, naar Hull; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, naar Riga; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, naar Noorwegen; GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, op avontuur. 5 mei. ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Memel; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARGARETHA, kapt. D. Reents, van Bremen met tabak, zwartsel, bruinsteen en lood; GOEDE VERWACHTING, kapt. H. Tannen, van Bremen met lood, zwartsel, tabak en wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 mei. EENSGEZINDHEID, kapt. C. Jaski, voor wijlen P.F. Kuiper, van Suriname, ligt in quarantaine; VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blouw; DRIE GEZUSTERS, kapt. L.C. Swart, van Dantzig; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, van Oosterisoer; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback; VERWACHTING, kapt. G.B. Vos, van Rotterdam naar Stettin.
Uitgezeild:
Texel, 7 mei. SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, naar Suriname.


Datum: 10 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Lissabon, het Nederlands schoonerschip LYNX, kapt. C. van der Drift.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip WUBBINA, kapt. J.H. Kuyper.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 8 mei. De heer J. Swart te Amsterdam, beheerder en bewaarder der zee-instrumenten is door de koning gecommitteerd om zich naar Engeland te begeven, ten einde de gebrekkige tijdmeters van de marine daar ter plaatse bij de makers te doen herstellen en de reeds herstelden naar herwaarts over te voeren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. De schepen ANNEGINA, kapt. W. Patje, van Hamburg naar Amsterdam en NEPTUNUS, kapt. B.F. Meeske, van Hamburg naar Rouaan, zijn de 29e april te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 6 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Nommels, van Rüstersiel, en de GOEDE HOOP, kapt. W.C. Dankar, van Carolinensiel, beiden met garst; de VROUW ANNA, kapt. N. Wilkens, van Hamburg, met stukgoederen; ANTINA, kapt. J.R. Lucht, van Hamburg, met houtwaren.
Hellevoetsluis, 6 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: INGEBORG, kapt. A.A. Kruse, van Nijstad; CERUS, kapt. M.F. Bunting, KOOPHANDEL, kapt. C. Sikkes, en SIBELLA GEZIENA, kapt. J.H. Rieke, alle van Emden.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA, kapt. J. Govers, van Emden; HET ZEEPAARD, kapt. D. Teil, van Cuxhaven; LAETITIA, kapt. H.J. Rottgers, van Libau; ROBERT, kapt. J. Brandt, van Stettin. Heden morgen zeilden naar zee: NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, en DE SCHELDE, kapt. D. Steur, beiden naar Batavia.
Den 8 dito. Heden morgen zeilden naar zee: WILLEM, kapt. J.F. Klomp, naar Batavia; VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar New York; ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, naar Belfast.
Brielle, 6 mei. Gisteren namiddag zeilde naar zee: AGATHA, kapt. R.P. Dik, naar Grangemouth; en arriveerde uit zee: HARMONIE, kapt. G. Middens, van Emden. Heden morgen zeilden naar zee: ATALANTE, kapt. L. Schildwagt, naar St. Ubes, en ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, naar Lissabon.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de HOOP, kapt. J.L. Jonker, naar Itzehoe; REICHSFRAU, kapt. C.C. Lindenboom, naar Hamburg. Heden zeilde naar zee: JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Zeeuwen, naar Duinkerken.
Den 8 dito. Kapt. Middens, welke bij het binnenkomen in de bank vast was geraakt, is heden morgen wederom in vlot water gekomen.
Maassluis, 6 mei. Heden morgen zeilden naar zee: JUFFER YNSKE, kapt. S.T. Kramer, naar Swansea, en ZEELUST, kapt. A. Patijn, naar de Noordzee.
Den 7 dito. Heden morgen zeilde naar zee: MARGARETHA, kapt. G.E. te Velde, naar Dundee; de schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen TORTOLA, kapt. R. Robinson, van Sunderland, met kolen; OCEANES, kapt. S. Stiebolt, van Fredrikshaven, met hout, en de HOOP, kapt. J.L. Jonke, van Itzehoe, met boekweit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 9 mei. Het volgende schrijft men uit Terschelling:
Heden de 3e mei zeilden op de rug van het oude Terschellinger zeegat aan de grond een kofschip, ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel, geladen met zaad van Kiel naar Zaandam, en een tjalkschip, IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, met hout van Hamburg naar Amsterdam.
De reddingsboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij aldaar, onder directie van de heer G.S. Rotgans geplaatst, begaf zich het eerst naar het tjalkschip, doch naardien ook twee loodsjollen aan die bodem aankwamen, verliet zij, na twee bootsgezellen tot hulp overgeplaatst te hebben, die voor een ogenblik en stuurde naar de kof, waarop zij enige der botelingen overzette. Het geluk diende, de kof raakte in vlot water en kwam de haven binnen.
De tjalk, waarop zich, benevens de loodsen, ook de twee overgezette bootsgezellen mede bevonden, bleef echter nog vast zitten, en de zware wind en storm beletten toen de reddingsboot er andermaal bij te komen, hetgeen voor de aanschouwers een ogenblik van schrik en ontsteltenis opleverde. Doch daar het water op hoogste wies, en de equipagie zo sterk in manschap was toegenomen, gelukte het ook de tjalk met zwaar pompen in de haven van Terschelling binnen te brengen. Men kan dus in nadruk zeggen, dat alhier wederom de reddingsboot een grote medeoorzaak is geworden van het behoud van mensenlevens, alsmede van schip en lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de EENSGEZINDHEID, kapt. C.J. Jaski, voor wijlen kapt. P.T. Kuiper (opm: zie PGC 040336), van Suriname naar Amsterdam, is, volgens brief van het Nieuwe Diep van de 2e mei, in het begin der laatstvoorgaande week, door een Texelse loodsschuit in het Kanaal gepraaid en van een loods voorzien geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Harlinger kof VRIESLAND, kapt. T.W. Stuit, van Liverpool naar de Oostzee, is op de hoogte van de Singels gepraaid door de Texelse loodsboot No. 1.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. P.H. Puister, van Marennes te Helvoet binnen, heeft de 24e april op de hoogte van Portland gepraaid het schip NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, van Amsterdam naar St. Thomas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip HEILWINA, kapt. J.M. Groenewold (opm: buitenlander), met ballast van Duinkerken naar Brevig, is de 13e april bij Lyngholm, een halve mijl van Nye Hellesund, gestrand en in vijf vademen water gezonken. De equipagie heeft zich op een onbewoond eiland gered en men zoude trachten het schip weder te lichten. (opm: zie ook PGC 200536)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip HENDRIKA, kapt. H.B. Schipper, van Bordeaux naar Stralsund, was de 30e april op de hoogte van Douvres.
Het schip CATHARINA, kapt. D.A. Zijlstra, van Cette naar Amsterdam, was de 30e april op de hoogte van Seaford.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 1 mei, het kofschip de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, van Noorwegen.
Den 3 dito, het kofschip JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Noorwegen.
Den 4 dito, het kofschip EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Noorwegen.
Den 5 dito, het kofschip ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, van Noorwegen.
Den 6 dito, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra en ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, beide van Noorwegen.
Den 7 dito, het kofschip IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldringh, van Noorwegen.
Den 8 dito, het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 2 mei, het tjalkschip ENGELINA, kapt. R.H. Lindt (opm: buitenlander), naar Hamburg.
Den 4 dito, het kofschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, naar Noorwegen; het tjalkschip de ONDERNEMING, kapt. D.L. Kuipers, naar Hull.
Den 8 dito, het kofschip de VOLHARDING, kapt. E.T. Eekmeijer, naar Stockton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van het eiland Schiermonnikoog gedenkt om gereed geld op maandag de 16e mei aanstaande, des morgens ten 9 ure, aan het pakhuis aldaar publiek te laten verkopen naar gissing dertig duizend Nederlandse ponden onbeschadigde stokvis, honderd en zes tonnen walrustraan, tien tonnen Noorse haring, een tweede ton talk en vier en dertig stuks vuren posten, alles geborgen uit het kofschip (opm: Emder kof) MARIA LOUISE genaamd, gevoerd geweest door kapitein H. Geelvink, welke alhier op de 20e januari laatstleden is gestrand. Zullende er daags voor de verkoping, des morgens ten 8 ure, een schip voor de kopers van de Oostmahorn afvaren, en zo weer en wind het niet toelaat om over te komen, zal de verkoping daarnaar wachtende blijven.
De strandvonder voornoemd, R.M. Fenenga.


Datum: 11 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 mei. VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Dik, van Sunderland; JEANNETTE, kapt. H.G. Winter, van Riga; VROUW ALIDA, kapt. J.D. Hunis, van Rotterdam naar Hamburg. Als bijlegger door contrawind. Uit de quarantaine ontslagen: EENSGEZINDHEID, kapt. C. Jaski voor wijlen P.F. Kuiper, van Suriname.
Uitgezeild:
Texel, 9 mei. VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, naar Port a Port; LINS, kapt. H. Lange, naar Duinkerken; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA LOUISE, kapt. J.F. Schmidt, van Dantzig met hout, barnsteen en linnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op Maandag 9 mei 1836:
- Het welbezeild Nederlands bomschip BASTIAAN, groot 50 tonnen. NLG 900. In slag 300, opgehouden. (opm: kapt. W. van Beelen verkreeg op 19 april 1832 een zeebrief; de bom is waarschijnlijk vóór 1832 en na het verlopen van de zeebrief in 1834 (weer) in de visserij gebruikt; verdere gegevens ontbreken ons)
- 1/32 part in het gekoperd barkschip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, (op reis naar Java) NLG 875, in slag NLG 90. B.D. Bosscher.
- 1/32 part in het gekoperd fregatschip AURORA, kapt. J.A. de Haas (op reis naar Java) NLG 600, in slag NLG 150. H.J. Rietveld.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Vertrekkende schepen. Passage naar Amsterdam, met het voor passagiers bijzonder goed ingericht schip (opm: tweedeks bark) MARGARETHA CATHARINA, kapitein J.H. Schippers, zullende medio juni van hier vertrekken; te bevragen te Soerabaja bij den gezagvoerder, en alhier bij Nolthenius & Co. Amsterdam, 4 Mei 1836.
NB. De kajuit voorzien van alle gemakken is zeer geschikt tot afhuring voor een familie.


Datum: 12 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dirk Herbert Joosten en Gerard Joseph Zompoll, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van hun meesters, ten behoeve van assuradeuren, ten overstaan van de heer griffier van de rechtbank van Koophandel, na gedane aangifte conform de wet, op donderdag de 19e mei 1836, des voormiddags ten elf ure, in het Huis der Notarissen, aan de Gelderschekade, publiek te verkopen: een partij van circa 1086 balen Oostindische koffie, al meerder en minder door zeewater beschadigd, alhier van Batavia aangebracht per het schip NICKERIE, kapt. F.A. Bunnemeyer en dat bij kavelingen, zo als die zijn liggende als nader bij notities zal worden aangewezen. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ELIZA, kapt. G. Rennison, van Newcastle, met kolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 mei. Heden morgen zeilde naar zee: INDIAAN, kapt. O. Kievijt, naar Batavia.
Brielle, 9 mei. Heden morgen arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.


Datum: 13 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 mei. VROUW JETTINA, kapt. L.P. de Vrede, van Sunderland; CONCORDIA, kapt. H.O. van Wyk, van Koningsbergen; TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Steginga, van Londen.
Vlie, 8 mei. AMALIA, kapt. G. Foelders, van Riga.
Terschelling, 7 mei. HOLLANDSCHE TROUW, kapt. H.L. Kok, van Dantzig; MINERVA, kapt. J. Kroger, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild van Texel, 10 mei. HERRIBERTUS HERMANUS, naar Brewig; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, naar Grimsay (opm: vermoedelijk Grimsby); SPECULATION, kapt. H. Janssen, naar Duinkerken; MARIA, kapt. J.F. Brouwer, naar Genua en Livorno.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het nieuw gezinkt kofschip HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ROELFINA, kapt. Harm A. Doewes. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De kof ARENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel, van Kiel naar Zaandam, is de 3e mei op de rug van het oude Terschellinger zeegat gestrand, doch weder vlot geworden en met hulp van manschappen van de reddingsboot, tot assistentie van dit schip en van de tjalk IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Hamburg naar Amsterdam uitgevaren, in de haven van Terschelling binnengebracht. (opm: zie AH 090536 en PGC 100536; de IDA CORNELIA, bouwjaar 1823, kapt. Gerrit Ernst Broekema, werd op 18 augustus geroyeerd ‘zullende hetzelve worden gesloopt’)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip H Z, kapt. S.K. de Vries, van Havana naar Amsterdam, was de 2e mei op de hoogte van Douvres.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip KAREL, kapt. B.H. Stuurman, van Antwerpen naar Triëst, is, volgens brief van Messina van de 16e april, de 13e dito, na een reis van 53 dagen, in goede staat aldaar op de rede binnengelopen om water in te nemen, waarna hetzelve dadelijk de reis heeft voortgezet; aan boord was alles wel.


Datum: 14 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York, mede voor passagiers, het Nederlands galjootschip MARIA EN ADRIANA, kapt. P. Janzen. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. De 7e dezer is door de loodsschipper G. Molenaar, Texel Z.Z.W. 5¾ mijlen van zich hebbende, gepraaid het galjasschip LOUISA, kapt. E.A. Bakker, van Bordeaux naar Koningsbergen bestemd; zijnde aan boord alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 18 april. DE REGENT, kapt. A. Allan, van Rotterdam naar Suriname, is alhier met schade aan het roer binnengelopen; moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De 28e april is op 49º breedte 8º lengte (opm: waarschijnlijk 49º NB 8º WL) gepraaid het schip WALCHEREN, kapt. J.J. Bart, van Middelburg naar Batavia, door de JAMES, kapt. Vigurs, van Gallipoli te Falmouth binnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 mei. Eergisteren avond is door de loodschipper van Keulen gepraaid, de schoonerkof UNIE, kapt. Vos, gedestineerd naar Tonningen, hebbende het Vlie Z. 3 mijlen van zich; aan boord alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 mei. H. EN Z., kapt. S.K. de Vries, van Havana; VROUW JANTINA, kapt. B.H. Saathoff, van Cuxhaven; VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fokkema, van Londen.
Texel, 12 mei. JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski, van Suriname, ligt quarantaine; NEPTUNUS, kapt. C.F. Kraanstuyver, van Hull; SOPHIA, kapt. C.H. de Jong, van Abo.
Vlie, 10 mei. MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Newcastle; WILHELMINA, kapt. B. Visser, van Oosterisoer.
11 mei. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 8 mei. HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, van Droback; DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Dantzig; DE HERSTELLING, kapt. A.H. Karsyns, van Koningsbergen.
Uitgezeild:
Texel, 12 mei. VROUW ALIDA, kapt. D. Hund, naar Rotterdam, naar Hamburg; VERWACHTING, kapt. G.B. Vos, van Rotterdam naar Stettin. De twee laatste als bijleggers.
Vlie, 9 mei. VOLHARDING, kapt. E.T. Eekmeyer, naar Stockton.
Vlie, 10 mei. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle. 11 mei. HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.J. Pronk, naar Koningsbergen; JONGE HENDRIK, kapt. W.T. Hitman, naar Dantzig; VRIENDSCHAP, kapt. R.J. de Boer en CATHARINA ELZINA, kapt. H.A. Schuuring, beide op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: H.Z., kapt. S.K. de Vries, van Havana met suiker en sigaren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: DE VROUW METTA, kapt. S.T. Meinert, van Hamburg, met raapzaad; GRETINA, kapt. W.S. Kuhlmann, van Carolinensiel, met garst; ALIDA, kapt. B.J. Borchers, van Bremen, met stukgoederen; MAGDALENA, kapt. E.K. Egberts, met garst en boter; MARTHA, kapt. C.W. Kuhlman, en NEPTHUNES, kapt. J.P. Visser, met garst, haver en wol, alle drie van Emden; de VROUW CHRISTINA, kapt. C. Meijer, van Hamburg, met stukgoederen; SOPHIA MARGARETHA, kapt. F. Haesloop, van Bremen, met garst; WISMAR, kapt. H.J. Krohn, van Memel, met houtwaren; MAGDALENA, kapt. J.O. Janssen, van Hornerseel (opm: Horumersiel), met garst; WEPKINA, kapt. H. Meintz, van Emden, met haver en boter.
Ook zijn alhier ter rede gekomen: ANTINA, kapt. P.W. Lindeboom, van Ekawaderseel (opm: Eckwardersiel) naar Brussel, met garst; der KLEINE HANS, kapt. H.N. Koops, van Memel, met houtwaren, destinatie onbepaald, en die HOFFNUNG, kapt. D. Masters, van Leer naar Rotterdam gedestineerd, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: DIANA, kapt. A.A. de Jongh, naar Hull, met stukgoederen; METTA, kapt. T. Haasloop, naar Hamburg, met suiker; DOROTHEA, kapt. H. Engelhard, naar Rostock, met stukgoederen; AURORA, kapt. H. Holder, naar Gothenburg; ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Mewes, naar Hamburg; de KLEINE DANIEL, kapt. H.E. Oortgiese, en AMALIA, kapt. J.W. Freese, beiden naar Noorwegen; LEONIDAS, kapt. T. Verept, en CATHARINA, kapt. A. Behrens, beiden naar Cuxhaven; de VROUW CATHARINA, kapt. D. Sanders; de CERES, kapt. M.F. Bunting, en DIANA, kapt. J. Pauls, alle drie naar Emden; LUNA, kapt. C.A. de Vries, naar Neuharlingersiel; FORTUNA, kapt. D. Julius, naar Hooksiel; de VRINDSCHAP, kapt. O.A. Arians, naar Emden; MARGARETHA ELIZABETH (N.B. geen kapt. vermeld), op avontuur, alle dertien met ballast; DILIGENTIA, kapt. J.B.M. Bokens, naar Hamburg, met suiker; BARBARA, kapt. J. Govaert; GEZINA, kapt. J.H. Ricke; de COMMERCIE, kapt. C. Sikkes; de HARMONIE, kapt. G. Middents, en ÆOLUS, kapt. J.B. de Kock, alle vier naar Emden; HENRICUS, kapt. A.B. Arfsten, naar Lissabon, en NANTINA, kapt. B.H. Saathoff, naar Cuxhaven, alle zeven met stukgoederen; de PIETER ANTHONY, kapt. D.J. d’Hooge, naar Hamburg, met stukgoederen.
Nog is naar zee gezeild: de PRINSES VAN ORANJE, kapt. A. van Dijck, van Rotterdam, met passagiers en stukgoederen, naar Duinkerken bestemd.
Den 11 dito. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de VROUW BARBARA, kapt. H. Abrams, van Koningsbergen, met lijnzaad; de VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carstens, van Bremen, met stukgoederen; de VROUW SOPHIA, kapt. J.T. Ahrens, van Wenda, met houtwaren; HANS, kapt. P. Niemann, van Riga met houtwaren; LINA, kapt. H. Lange, van Rostock, met tarwe.
Hellevoetsluis, 10 mei. Heden morgen arriveerde uit zee: JONGE JOHANNIS, kapt. M. Nemzow, van Greifswald.
Brielle, 10 mei. Heden morgen zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.
Den 11 dito. Heden zeilde naar zee: VROUW GEPBINA, kapt. P.J. de Vries, naar Fisherrow.
Maassluis, 10 mei. Heden morgen zeilde naar zee: FENNEGINA, kapt. H.H. Puister, naar London.
Den 11 dito. Heden zeilden naar zee: GUTE HOFFNUNG, kapt. T. Vos, naar Hull; TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, naar London; ANNECHINA, kapt. E.S. van der Wijk; naar Kirkaldy; MARIA, kapt. J.J. Wiltus, naar Rostock.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ELIZA, kapt. G. Rennison, van Newcastle, met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 mei. Bij koninklijk besluit van 3 mei 1836 (Staatsblad no. 17), is het met algemene stemmen genomen besluit der buitengewone vergadering van stemgerechtigde deelhebbers in de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, op 7 april 1836 aldaar gehouden, goedgekeurd en bekrachtigd. Dienvolgens zal het maatschappelijk kapitaal, thans groot zevenhonderdvijftigduizend gulden, verdeeld in 1.500 aandelen ieder groot vijfhonderd gulden, met een som van negenhondervijftigduizend gulden vergroot worden, en alzo vastgesteld zijn op een miljoen zevenhonderdduizend gulden, verdeel in 3.400 actien van vijfhonderd gulden ieder. Van deze 1.900 nieuwe actien, welke met honderd ten honderd zullen moeten voldaan worden, en alzo met de oorspronkelijke gelijke rechten en verplichtingen hebben zullen, zal aanvankelijk niet meer dan de helft worden uitgegeven; zullende de uitgifte van de wederhelft worden uitgesteld, tot dat de uitbreiding der onderneming zulks bij vervolg zal blijken te vereisen. Het bedrag der dadelijk uit te geven aandelen, zal vóór of op 15 december 1836 moeten worden aangezuiverd.
De verdere bepalingen der statuten van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, en van het koninklijk besluit van goedkeuring en bekrachtiging daarvan, in dato 10 november 1823, no. 50, blijven van kracht en waarde.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag 31 mei 1836, des namiddags ten 4 ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A no. 458, te veilen en verkopen het Nederlands gebouwde gekoperd barkschip, genaamd de EERSTELING, laatst gevoerd bij kapt. H.F. Horneman, lang 28,20 el, wijd, 5,73 el, hol, 4,05 el, en alzo groot 291 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende aan het einde der Leuvehaven, westzijde. (opm: deze voormalige walvisjager ging als Nederlands vrachtschip BANTAM weer in de vaart)


Datum: 16 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 mei. AURORA, kapt. L.B. Jansen, van Cuxhaven; LUKIENA MARGARETHA (opm: kof LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling, van Liverpool; GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, van Cardiff.
Vlie, 12 mei. FLORA, kapt. J. Manning, van Londen; CATHARINA, kapt. H.G. Lever, van Newcastle; JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pot, van Oudsoen.
Uitgezeild:
Vlie, 12 mei. JONGE ROSE, kapt. R. Reinders, naar Petersburg; NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domenie, naar Nerva; NEDERLAND, kapt. J.E. Strumphelde, naar Riga, VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huissing, naar Memel; JONGE FREDERICA, kapt. H.A. Wey, naar Stettin; ALBERDINA, kapt. D. Veenema, naar Aarhus; JONGE MARTINUS, kapt. J.R. de Boer, naar Kirkaldy; HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Groot en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, beide naar Kristiansand; JOHANNES, kapt. J.M. Holst, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen ultimo mei, in het Nieuwediep tot vertrek gereed liggen: het extra snelzeilend Nederlands fregatschip MACASSAR, gevoerd door kapt. H. Poppen. Passagiers of families van deszelfs welingerichte kajuit, voor de overtocht naar Java wensende gebruik te maken, gelieven zich te adresseren bij de cargadoors De Vries & Comp., te Amsterdam.
NB. Het plan der kajuit en verdere inrichtingen voor passagiers is te bezichtigen in het Poolse koffiehuis, in de Kalverstraat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De 22e maart is op 6º br. 16º L. gepraaid het schip DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Sandman, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 mei. JONGE WILLEM, kapt. C. van der Mussele, van Charlestown; CATHARINA, kapt. D. Zylstra, van Cette; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Cardiff; JANTINA ANNETTINA, kapt. H.G. Sap, van Sunderland; CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman, van Hull; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen, van Drammen.
Vlie, 13 mei. HENDRIKA MARGINA, kapt. .G. Bakker, Fahrsund.
Uitgezeild:
Texel, 14 mei. SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, naar Batavia; JEANNETTE, kapt. T. Bodeman, naar Suriname; AURORA, kapt. A.J. de Boer, naar Genua; VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fokkema en VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, beide naar Londen; NIEUWENDAM, kapt. O.G. Bakker, naar Hull.
Vlie, 13 mei. FROUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jong, naar Petersburg; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, naar Arendal; ELISABETH MARIA, kapt. A.H. Hof, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen.
Stoomschip DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop.
Van Rotterdam naar Londen: dinsdag 17 mei, des middags ten 12 ure; dinsdag 24 mei, des middags ten 4 ure; dinsdag 31 mei, des morgens ten 11½ ure.
Van Londen naar Rotterdam: zondag 22 mei, des morgens ten 8½ ure; zondag 29 mei, des middags ten 12 ure.


Datum: 17 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Port-a-Port, het Nederlands kofschip GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jonge; vertrekt deze week. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. J.B. Mulder.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CERES, kapt. J. Noord.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. De 15e, des morgens, zeilde Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDRIK HENDRIK, luit. van de 1e klasse Van der Hart, naar Texel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Het schip ST. ANTHONIE, kapt. H. Rieke (opm: kof ST. ANTONIUS, bouwjaar Papenburg 1803; Hannover vlag), van Amsterdam naar de Oost Zee, is de 29e april bij Wirgen (opm: een gehuchtje genaamd Virga), tussen Memel en Libau, bij goed weer op het strand geraakt; het was geheel dicht en had geen schade bekomen, doch in zodanige slechte staat, dat het de op het afbrengen lopende kosten niet waardig wordt geoordeeld.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, beëdigde makelaars, residerende binnen de stad Rotterdam, zullen op dinsdag de 31e mei 1836, des namiddags ten 5 ure, in het Locaal der Openbare Verkopingen, op de Scheepsmakershaven, A, no. 458, veilen en verkopen: het Nederlands gekoperd brikschip, genaamd ERASMUS, gevoerd bij de kapt. P.F. Mark, lang 26 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 70 duimen, hol 4 ellen 73 duimen en alzo groot 260 tonnen, aangeslagen in de eerste klasse 137 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Boompjes. Informatie bij de makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De 22e maart is op 6º br. 16º l. gepraaid het schip DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Sandman, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 15 mei. TWEE JONGVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, naar Londen.
Vlie, 13 mei. FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jong, naar Petersburg; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, naar Arendal; ELISABETH MARIA, kapt. A.H. Hof, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE GERBRAND (opm: kof), kapt. R.C. Jaski, van Suriname met suiker en katoen; DE JONGE WILLEM, kapt. C. van der Musselt, van Charleston met paddy; ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Cardiff met ijzer; GOEDE HOOP, kapt. J.E. de Boer, van Cardiff met ijzer; JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot, van Cardiff met ijzer; VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, van Dantzig met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.A. Schröder, B.D. Bosscher, J.A. Lublink, A. van der Sluys en J.J. Korthals, makelaars, zullen op maandag de 30e mei 1836, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd tweedeks fregatschip, genaamd HET ZEEPAARD, gevoerd door kapt. Enne Jacobs Drent; volgens Nederlandse meetbrief lang 28 ellen 70 duimen, wijd 4 ellen 52 duimen, hol 4 ellen 55 duimen, benevens een chronometer. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 13 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de JONGE JOHANNA, kapt. P.C. Dillewijns, van London, met stukgoederen; de HOOP, kapt. E. Bourne, van Nieuw-Bedford, met oliën, en de DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Muys, van London, met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: AURORA, kapt. L.B. Jansen; de VIER GEBROEDERS, kapt. L.J. de Cleine, beiden naar Cuxhaven; de HOOP, kapt. J.P. Sieberts, naar Keulen; SUSANNA, kapt. W.J. Warnekes, en de VIER GEBROEDERS, kapt. D. Uffen, beiden naar Emden, en alle vijf met stukgoederen; de GEZINA, kapt. L.G. Buch, naar Cuxhaven, met kalk; FORTUNA, kapt. F. Beukelaar, naar Emden, met steen; DIANA, kapt. P. Pieper, naar Hamburg met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 13 mei. Gisteren namiddag zeilde naar zee: MAAS, kapt. J. Blake, naar London; en arriveerden uit zee: VIER GEBROEDERS, kapt. L.J. de Cleine, van Cuxhaven, en de HOOP, kapt. G. Sieberts, van Antwerpen. Heden morgen arriveerden uit zee: de NOORD, kapt. J.A. Weijerbusch, van Batavia; MARIA EN ADRIANA, kapt. P. Jansen, van New York.
Den 14 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MINERVA, kapt. J.H. Homan, van Baltimore, en CERES, kapt. J. Noord, van Liverpool; en zeilden naar zee: FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool, en JONGE FREDERICK, kapt. C. Stuhl, naar Duinkerken. Heden morgen zeilden naar zee: NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, naar London.
Brielle, 13 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARGARETHA SUSANNA, kapt. W.J. Warnekes, en DRIE GEBROEDERS, kapt. A. van Kleer, beiden van Emden; VROUW GEZIENA, kapt. L.G. Bosz, en JOHANNIS, kapt. J.N.C. Selck, beiden van Cuxhaven.
Den 14 dito. Heden zeilden naar zee: ZES GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterborg, naar Duinkerken; ANTINA, kapt. J.B. Schoon, naar Hull.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, van Stockton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 8 mei, het smakschip VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, de kofschepen HENDRIKA, kapt. T.F. Harding en de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, alle drie van Noorwegen.
Den 9 dito, de kofschepen WILHELMINA, kapt. A.B. Visser en de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, beide van Noorwegen.
Den 11 dito, het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, van Noorwegen.
Den 14 dito, de kofschepen de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Noorwegen en MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Sunderland.
Uitgezeild: Den 11 mei, de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar de Oostzee, de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, beide naar Noorwegen.
Den 14 dito, de kofschepen ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth, de VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, en HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, alle drie naar Noorwegen.


Datum: 18 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 16 mei. VISSCHERIJ, kapt. D. Bies, van Londen.
Vlie, 15 mei. MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, van Sunderland; VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jong, van Hull; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, van Witstyn; GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 16 mei. ATALANTE, kapt. C. Meyer, naar Suriname.
Vlie, 15 mei. ARENDINA, kapt. H.D. de Groot, naar Droback; VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, naar Kristiansand; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, van Cardiff met ijzer; MARGARETHA ELISABETH, kapt. C.S. Wilkens, van Lekfohr met boekweit; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Bolmeyer, van Halte met rogge; VROUW ALIDA, kapt. R. Roelofs, van Leer met thee, honing, rogge, boekweit, talk, zaad en koehaar; EENDRAGT, kapt. K.H. Roseboom, van Norden met rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N.H. de Groot, J.H. Hackman Asschenberg en H. Calkoen, makelaars, zullen dinsdag de 31e mei 1836, des namiddags om half twee ure, te Amsterdam, in de Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: 173 pakken Nickerie katoen, zo gezond als beschadigd, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip DE NEDERLANDER, kapt. C. Hofker. Liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.


Datum: 19 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Triëste, het Nederlands kofschip EENDRACHT, kapt. C. Ouwehand.
Naar Belfast, het Nederlands smakschip HERSTELLING, kapt. W.A. Smit.
Naar Dantzig, door het Holsteinsche Kanaal, het Nederlands kofschip EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 17 mei. De 5e dezer heeft de Maire van Boulogne, in zijn hoedanigheid van consul der Nederlanden, namens Z.M. onze koning, aan de schipper Rousselot een grote zilveren medaille en aan ieder zijner bootsgezellen een tienguldenstuk met een schriftelijk getuigenis ter hand gesteld, wegens de redding der equipage van het Nederlandse schip TITIA, kapt. J.J. Zelling, met graan beladen, welk vaartuig de 8e november laatstleden twee mijlen van Ramsgate schipbreuk heeft geleden (opm: zie AH 141135). Aan bovengemelde scheepsgezellen gezamenlijk was reeds 300 franken verstrekt, wegens het verlies van kabels, dat zij geleden hadden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 16 mei. JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. v.d. Veer, van Memel.
Uitgezeild:
Texel, 17 mei. PETRONELLA, kapt. J.A. Schuring, naar Glochester.
Vlie, 16 mei. VROUW MARGARETHA, kapt. F. Ammerman, naar Windau; FENNEGINA ELISABETH, kapt. W.A. Wykman, naar Dantzig; HENDRIKA, kapt. T.F. Harding, naar Droback.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MINERVA, kapt. F. Brandt, van Hamburg met garen, lood, veren, koehaar, smalt, arsenicum en ossenhoorns; VIER GEBROEDERS, kapt. C.H. Christiaans, van Hamburg met raapzaad; DRIE GEZUSTERS, kapt. K.R. van Laten, van Hamburg met hout; TWEE GEBROEDERS, kapt. T.J. Cassens, van Bremen met tabak, pokhout, lood, tabak, koehaar, smeltkroezen en sigaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. N.H. de Groot, J.H. Hackman Asschenberg en H. Calkoen, makelaars, zullen op dinsdag de 31e mei 1836, des namiddags ten twee ure, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen: een partij van 65 pakken Nickerie katoen, zo gezond als beschadigd, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip DE JONGE CORNELIS, kapt. C.D. Hagenaar, van Suriname. Alles nader bij notitie aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra ordinair welbezeild smakschip, varende onder Nederlandse vlag, groot circa 65 roggelasten. Te bevragen bij de makelaar Jan Corver.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 16 mei. Eergisteren is ter rede van Veere aangekomen: het Nederlandse kofschip AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams, van Suriname, met suiker en katoen, ligt in quarantaine.
Vlissingen, 16 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: SPECULATION, kapt. H. Jansen, van Hamburg, met lijnzaad; JOSEPHINE, kapt. Corn. Zoetelief, van Dartmouth, met zout; SPECULATION, kapt. J.L.W. Vught, van Riga, met houtwaren; HENDRIKA, kapt. B.J. Hayens, van Emden, met rogge; FORTUNA, kapt. S.J. Meinert, van Lubek, en CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Haack, van Wischhafen, beiden met raapzaad; de CERES, kapt. J. Cederberg, van New York, met stukgoederen.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onzer rede naar zee gezeild: de DRIE GEBROEDERS, kapt. John Smit, naar London, met suikerij.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 mei. Aan deze stad is gearriveerd het schip MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Liverpool met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 mei. Volgens de Londonse Shipping-List van de 14e dezer zijn van Batavia te St. Helena aangekomen, en van laatstgemeld punt gezeild, te weten: de JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, op 21 maart naar Dordrecht, en de NEPTUNUS, kapt. P. Kraai, op 22 maart naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Liverpool. Heden morgen zeilden naar zee: THERESIA, kapt. G.F. Ebeling, naar Petersburg; PRECIOSA, kapt. C.F. Smith, en CHARLOTTA WILHELMINA, kapt. C.J. Vulsch, beiden naar de Oostzee; en arriveerde uit zee: GEZIENA, kapt. J.G. Postema, van Newcastle.
Brielle, 16 mei. Heden morgen arriveerde uit zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, van Duinkerken.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London. Heden arriveerde uit zee: HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, van Liverpool.
Maassluis, 17 mei. Heden morgen zeilden naar zee: HENDRIKA, kapt. H.F. Leuning, naar Duinkerken; ANNA ELIZABETH, kapt. S. Harkes, naar Rouaan; MARIA, kapt. L.P. Boman, naar Fernambuck.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden middag is alhier op Kattenburg aan de werf van de heer J. Knol, De Zwarte Rave, met goed gevolg van stapel gelopen het koopvaardij-fregatschip de STAD UTRECHT.


Datum: 20 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild van:
Texel, 18 mei. SOPHIA MARIA, kapt. J. Andresen naar Suriname; BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. H.J. Nagel, naar Newcastle.
Vlie, 17 mei. ELISABETH EN MARIA, kapt. J.A. Keun, naar Oosterisoer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Demerary. Het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. E.R. Huisman. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.
Naar Rusland, Zweden. Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Koningsbergen. De Nederlandse smak CATHARINA, kapt. H.G. Lever. Adres bij Kranenburg en Zoon en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Riga. Het brikschip JEANNETTE, kapt. H.G. Winter. Adres bij F. der Kinderen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De kof HEILWINA, kapt. J.M. Groenewold, van Duinkerken naar Brevig, bij Lyngholm gezonken, is, nadat men verscheidene dagen te vergeefs gewerkt had om dezelve te lichten, de 26e april als wrak voor 550 Sps. verkocht geworden. (opm: zie PGC 100536)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JOHANNA, kapt. O.G. Otten (opm: buitenlander), met suiker van Antwerpen naar Petersburg, laatst van Swinemünde, is in de nacht van de 18e april bij Gothland gezonken. De equipagie heeft zich met de scheepspapieren enz. in de boot gered en is op Gothland aangekomen.


Datum: 21 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement over 2 okshoofden wijn in dubbele fust, gemerkt B.J. nrs. 901-902 en 1 kist dito, gemerkt D B, no. 887, alhier aangebracht van Bordeaux per het schip DOURO, kapt. H. de Haas, gelieven zich aan te melden bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 mei. Kapt. J.C. van der Veer, van Memel te Amsterdam gearriveerd, heeft de 8e dezer, Z. ten O. per kompas, vijf mijlen van het Kol, gepraaid het Nederlands galjoot HET VERTROUWEN, kapt. L. Overgaauw, van Petersburg naar New-York; aan boord alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijst van 17 mei:
DE JONGE LOUIS, kapt. Mulder, van Amsterdam naar Cardiff, heeft bij het binnenlopen der haven van Scilly gestoten, doch is met enige averij afgebracht en heeft na gerepareerd te zijn de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Kapt. Kraay, voerende DE NEPTUNUS, de 19e januari l.l. van Batavia vertrokken en de 16e mei bij Weymouth, rapporteert gepraaid te hebben de 21e januari op 4 mijlen van Batavia, DE MIDDELBURG, kapt. Rickeles, van Middelburg naar Batavia en 6 of 7 dagen later op 60 a 70 mijlen van Batavia DE WILLEM DE EERSTE, kapt. H. Blad, van Amsterdam. Ook waren met hem van St. Helena vertrokken DE MAAS, kapt. Van Velthoven en DE NIJVERHEID, kapt. Bouman, beide naar Rotterdam bestemd. Voorts meldt kapt. Kraay dat in het Kanaal zeilende was het schip WILLEM ERNST, kapt. Claassen, van Baltimore naar Amsterdam. (opm: het stoomschip WILLEM DE EERSTE was verkocht aan het Gouvernement van Nederlandsch-Indië en werd als zeilschip uitgebracht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 mei. VIER GEBROEDERS, kapt. D. Uffen, van Emden; CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, van Bordeaux. Gisteren nog: WILLEM FREDERIK HENDRIK, luit. ter Zee, 1e klasse, Van der Hart, van Hellevoetsluis.
Uitgezeild:
Texel, 19 mei. HOOP, kapt. W.K. Kok, naar Bordeaux; WELVAART, kapt. R.T. Fenninga, naar Teneriffe; EENDRAGT, kapt. J.A. Visser, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA, kapt. D.A. Zylstra, van Cette met wijn en tournesol; AURORA, kapt. L.B. Jansen, van Cuxhaven met linnen, koopm., spijkers, wapenen, zink, klompen, glas en koper.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. N.H. de Groot, J.H. Hackman Asschenbergh en H. Calkoen, makelaars, zullen op dinsdag de 31e mei 1836, des namiddags ten twee ure, in de Brakken Grond, in de Nes, verkopen: een partij van 65 pakken Nickerie katoen, zo gezond als beschadigd, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip DE JONGE CORNELIS, kapt. C.D. Hagenaar, van Suriname. Alles nader bij notitie aangewezen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 16 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de VIJF GEZUSTERS, kapt. H.C. Thuroe, naar Newcastle, met ballast; CATHARINA, kapt. C. Minke, en de TWEE VRIENDEN, kapt. J. Cornelis, beiden naar Bremen, en de VROUW CATHARINA, kapt. H.F. Lucht, naar Cuxhaven, alle drie met stukgoederen; de JONGE JOHANNA, kapt. J. Verbrugge, naar London, met schors; de GEZINA, kapt. H.G. Duker, naar Noorwegen, met ballast; ELEONORE, kapt. J. Halewijck, naar Emden, met zout; PRINSES VICTORIA, kapt. A. Carpels, naar London, met passagiers en stukgoederen.
Hellevoetsluis, 18 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FLORA, kapt. C. Meisner, van Stockholm. Heden morgen zeilde naar zee: NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. D. Varkevisser, naar Batavia; nog zeilde naar zee: BATAVIA, kapt. H. Bruhn, naar Batavia, en ligt buiten de Goereesche haven ten anker.
Den 19 dito. Gisteren namiddag zeilden naar zee: BATAVIA, kapt. H. Bruhn, naar Batavia; EENSGEZINDHEID,, kapt. H. Christof, naar Triëst en JOHANNA GEZIENA (opm: ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. Schuur, naar Liverpool.
Brielle, 18 mei. Gisteren namiddag zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.
Den 19 dito. Heden zeilde naar zee: NIJVERHEID, kapt. J.H. Puister, naar Christiana.
Maassluis, 19 mei. Heden zeilde naar zee: JUNGFRAU CATHARINA, kapt. G.R. Klein, naar Duinkerken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 20 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip FLORA, kapt. W. Meisner, van Stockholm, met teer en pik.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 mei. Volgens de laatste berichten zijn op de terugreis van Batavia naar het vaderland in het Kanaal aangekomen, te weten: de 13e dezer bij Penzance, de KONING DER NEDERLANDEN, kapt. G.A. Sandman, naar Amsterdam; tussen de 13e en de 14e bij Falmouth, de JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, naar Dordrecht, de 14e bij Plymouth, de DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, naar Rotterdam, de 16e bij Weymouth, de NEPTUNUS, kapt. P. Kraay, naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 20 mei. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen: la BELLE ALLIANCE, kapt. S. Petri, van Belfast, en JUNKFRAU CATHARINA, kapt. G.R. Klein, van Hamburg, beiden met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de PYTHON, kapt. J.A. Bunnemeijer, naar London, met suiker; INDUSTRY, kapt. J.C. Zellier, naar Belfast, met schors; de HERSTELLING, kapt. J.J. Bremen, naar Emden met stukgoederen; LOUISA, kapt. H.H. Jacobsen, naar Newcastle, met ballast.
Hellevoetsluis, 20 mei. Gisteren arriveerden uit zee: JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pijbus, van Liverpool; VROUW CATHARINA, kapt. H.T. Lucht, van Cuxhaven; DOROTHEA, kapt. B.J. de Boer, van Bordeaux. Heden morgen zeilde naar zee: ’s LANDS WELVAREN, kapt. L. den Breems, naar de Noordkaap.
Den 21 dito. Heden morgen arriveerde uit zee: ZEELUST, kapt. D.J. Mik, van Liverpool; en zeilden naar zee: WIJNHANDEL, kapt. M.M. Versluis, naar Batavia; GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jonge, naar Porto, en GEERTRUIDA, kapt. W. Pranger, naar Antwerpen.
Brielle, 21 mei. Gisteren namiddag zeilde in zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, naar Duinkerken.
Den 22 dito. Heden morgen arriveerde uit zee: ANJA, kapt. A. Hazewinkel, van Malaga, is na visitatie van de quarantaine ontslagen.
Maassluis, 21 mei. Heden morgen zeilde naar zee: HARMONIE, kapt. A. Middels, naar Duinkerken.
Den 22 dito. Heden morgen zeilden naar zee: VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant, naar Stettin; GEZIENA, kapt. H.J. Brining, en CATHARINA, kapt. P. Pieper, beiden naar Hamburg.


Datum: 24 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 mei. de 21e dezer, des morgens, zeilde DE GOEDE HOOP, kapt. M. de Jonge, naar Porto en GEERTRUIDA, kapt. W. Pranger, naar Antwerpen.
De 20e dezer, des namiddags zeilde van Brielle, PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, naar Duinkerken. De 22e, des morgens, arriveerde ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Malaga, welke na visitatie van de quarantaine is ontslagen.
De 21e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis HARMONIE, kapt. A. Middents, naar Duinkerken; de 22e, des morgens, DE VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant, naar Stettin; GEZINA, kapt. H.J. Beuning, naar Hamburg.
De 22e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis JOHANNA CORNELIA, kapt. H.F. Horneman, naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Kapt. H.J. Tiddens, van Groningen naar de Oostzee, te Elseneur aangekomen, rapporteert, de 4e dezer, op 53º54’ NB 6º17’ OL (opm: 22’ NW van Borkum), met gebroken mast ten anker liggende, gezien te hebben het schip JANTINA, kapt. L.H. Mulder, uit Noorwegen naar Holland.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Volgens brief van kapt. P. Kraay, voerende het schip NEPTUNUS, de 19e januari van Batavia naar Amsterdam vertrokken, in dato 13e dezer, was hij toen sedert veertien dagen met O. wind in het Kanaal kruisende; aan boord was alles in de beste staat. Voorts rapporteert kapt. Kraay, de 21e januari, vier mijlen van Batavia, gepraaid te hebben het schip MIDDELBURG, kapt. C. Riekels, van Middelburg naar Batavia en de 19e dito te hebben gezien een bark, tonende vlag van het collegie Zeemans Hoop, met no. 255, zijnde die van kapt. Hugo Blad, voerende het schip WILLEM DE EERSTE, van Amsterdam naar Batavia, als ook op de Gronden (opm: de 100-vadem lijn in de aanloop naar Het Kanaal) het schip WILLEM ERNST, kapt. P.J. Claassen, van Baltimore naar Amsterdam.
Het schip DOROTHEA, kapt. P.J. de Boer, van Bordeaux naar Rotterdam, was de 10e dezer op de hoogte van Salcombe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Provincie Zeeland, 20 mei. De op ’s Rijkswerf te Vlissingen gebouwde stoomboot CERBERUS, zal spoedig aldaar van stapel lopen; de dag wanneer is echter niet vast bepaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 mei. ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert, van Liverpool; VROUW DIEUWKE, kapt. K.W. van der Sluis en HOOP. kapt. G.J. Nieuwland, beide van Londen.
Vlie, 20 mei. NIMPHIE, kapt. H. Preekel, van Memel; ZEVEN GEZUSTERS, kapt. T. Brun, van Bergen; LIEFDE, kapt. K.K. Hagedoorn, van Drammen. 21 mei. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 21 mei. VISSCHERY, kapt. D.J. Bies, naar Londen. 22 mei. POLLUX, kapt. P. Huidekoper, naar Batavia; JOHANNES ARNOLDUS, kapt. T.B. Teunissen, HENRIETTE, kapt. J.C. Willems en WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.C. Atkes, alle drie naar Suriname; DRIE GEZUSTERS, kapt. L. Zwart, naar Dantzig.
Vlie, 21 mei. Naar Terschelling gezeild: VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, naar Dantzig; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Drammen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 22 mei. Donderdag ll. zijn te Amsterdam aangekomen 69 Würtembergse landverhuizers, voornemens om met het kofschip REMKE, kapt. Dijkhuis, naar Baltimore te vertrekken. Voor alle dezelven is aan de grenzen behoorlijke borgtocht gesteld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen die GUTE HOFFNUNG, kapt. P. Gendes, van Grevelingen, met glas en steen; ANNETTA, kapt. H.L. Buss, van Cuxhaven, met kalk; CERES, kapt. E.J. Petersen, van Stockholm, met stukgoederen, en JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pijbes, van Liverpool, met zout en stukgoederen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONCORDIA, kapt. J. Stemmer (opm: buitenlander), met koolzaad van Uetersen naar de Zaan, laatst van Cuxhaven en Delfzijl, is, volgens brief van Groningen, van de 18e mei, de vorige dag verongelukt De equipage heeft zich met de boot gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de DANKBAARHEID, kapt. C.M.S. Meijer, van Hamburg naar Berwick, GEERTRUIDA, kapt. Molenaar, van Hamburg naar Rotterdam, en de VERWACHTING, kapt. G.B. Vos, van Rotterdam naar Stettin, zijn de 15e mei te Cuxhaven wegens tegenwind binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 19 mei, het kofschip CONCORDIA, kapt. B.H. Drok, van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 16 mei, het smakschip JACOBA CATHARINA, kapt. E.A. Niehof, naar Hull; de kofschepen ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, het smakschip VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, alle vijf naar Noorwegen.
Den 17 dito, het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Noorwegen.
Den 18 dito, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen.
Den 19 dito, het kofschip de JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, naar Noorwegen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. W.J. Hemsing en J. Ruardi, notarissen te Balk en Sloten zullen verkopen ten huize van Wiebe Hiddes Koornstra, te Sloten, op de 10e juni 1836, des namiddags ten vier ure en welbezeild kofscheepje, groot 10 ton, bevaren geweest door Bauke Gabes Visser, schipper te Idskenhuizen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk goed verstaande, kan van stonde aan vast werk bekomen tegen een goed dagloon bij Tjeerd Roorda op Buitenste Verlaat bij Drachten.


Datum: 25 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen.
Het schip CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, zou de 15e of 16e april van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 mei. In het Schulpegat ten anker, NEPTUNUS, kapt. A.P. Kraay, van Batavia.
Uitgezeild:
Texel, 23 mei. KLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, naar Memel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Amsterdam: CLARA MARGARETHA, kapt. W.T. Fenenga, van Bordeaux met wijn; FORTUNA, kapt. J.A. Hedman, van Christinestad met teer, planken en potasch;

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 mei. Vertrokken het Nederlands schip EUGENIE, kapt. G. Groenewoud, naar Sourabaya.


Datum: 26 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Stettin (door het Holsteinsch Kanaal), het Nederlands schip GEERTRUIDA, kapt. J.J. Legger, om in het laatst dezer maand te vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Kapt. W.T. Fenenga, van Bordeaux in Texel binnen, heeft de 14e dezer, Ostende 5 mijlen ten Z.O. van zich hebbende, gepraaid het schip MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Bordeaux naar Petersburg; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Van Middelburg wordt de 23e dezer gemeld, dat kapt. C. Abrahams, van Suriname aldaar aangekomen, rapporteert, dat hij de 10e dezer tussen Wight en Portland heeft gepraaid het brikschip WILLEM, kapt. J.F. Klomp, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Jacobus Casparus Verkade, openbaar notaris, residerende te Vlaardingen, is van mening op maandag de 30e mei 1836, des morgens ten 9 ure, aan de Oostzijde van de Haven, aldaar te veilen en finaal te verkopen een extra welbezeild hoekerschip, genaamd HET SCHOON VERBOND, laatst gevoerd door schipper Jacob Roest (opm: geen zeebrief, dus visserman), met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want en verdere zeer complete inventaris. Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 23 mei. Kapt. C. Abrahams, van Suriname alhier gearriveerd, rapporteert dat hij de 10e dezer, tussen Wight en Portland, heeft gepraaid het brikschip WILLEM, kapt. J.F. Klomp, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 mei. NEPTUNUS, kapt. P. Kraay, van Batavia; ANTJE, kapt. K. Welger, van Havana; NICOLAI ET JEAN, kapt. J. Florissen, van Drammen; DIE HUNSE, kapt. H.J. Ketelaar, van Liverpool.
Uitgezeild:
Texel, 24 mei. OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, naar Batavia; REMKE, kapt. N.K. Dykhuis, naar Baltimore.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NEPTUNUS, kapt. P. Kraay, van Batavia met koffie, suiker, indigo, thee, huiden en tabak; ANTJE, kapt. K. Welger, van Havana met suiker, koffie, honing en campechehout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 23 mei. Kapt. C. Abrahams, van Suriname alhier gearriveerd, rapporteert, dat hij op 10 mei 1836, tussen Wight en Portland, heeft gepraaid het brikschip WILLEM, kapt. J.F. Klomp, van Rotterdam naar Batavia.
Vlissingen, 23 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: GEERTRUIDA, kapt. W. Pranger van Keulen, en de HARMONIE, kapt. G. Middens, van Emden, beiden met stukgoederen.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: METTA CLAUDINA, kapt. A. Bertelsen, naar Kopenhagen, met stukgoederen; de MARIA, kapt. P. Lauwers, naar Cuxhaven met kalk; de JONGE GERARD, kapt. B.H. Ricke, naar Emden, met stukgoederen; MAGDALENA, kapt. J.O. Jansen, op avontuur, met ballast; de BEURS, kapt. C. von Ahlen, naar Emden, met stukgoederen; ANNA MARGARETHA, kapt. H. Schepers, naar Hamburg, en die HOFFNUNG, kapt. C.J. Wilters, naar Bremen, beiden met stukgoederen; de VROUW ANNA, kapt. E. Langethee, naar Liverpool, met schors; JOHAN AUGUST, kapt. C.A. Diederichs, naar Dantzig, met ballast; de MERCUUR, kapt. J.F.P. Smit, naar Konstantinopel, met stukgoederen; de VROUW GEZINA, kapt. J.C. Lindeboom, met spijkers, en de JONGE JAN, kapt. H. Elbring, met klompen, beiden naar Emden; ANNAATJE MARGARETHA, kapt. H.E. Dickman, naar Cuxhaven, met stukgoederen; de KLEINE ANGELINA, kapt. B. Roskamp, naar Emden, met steen.
Hellevoetsluis, 23 mei. Gisteren namiddag zeilde naar zee: JOHANNA CORNELIA, kapt. H.F. Horneman, naar Batavia.
Brielle, 24 mei. Gisteren avond arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 20 mei. De op ’s rijks werf alhier gebouwde stoomboot CERBERUS zal spoedig van stapel lopen. De dag wanneer is echter nog niet vast bepaald.


Datum: 27 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 25 mei. WILLEM ERNST, kapt. P.J. Claassen, van Baltimore; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, van Newcastle; JOHANNA, kapt. P. Visser, van Hull; HARMONIE MARGARETHA, kapt. E.E. Pot, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 25 mei. WEST INDIË, kapt. R.C. Stada, naar Suriname; LATINA MARGARETHA (opm: LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling, naar Liverpool; VROUW DIEUWKE, kapt. K.W. van der Sluis en HOOP, kapt. (opm: onleesbaar), beide naar Londen.
Vlie, 22 mei. UNION, kapt. R. Winter en FLORA, kapt. J. Manning, beide naar Londen; WILHELM, kapt. L. Jongebloed, naar Libau; MARIA, kapt. F.C. Kraaft, naar Koningsbergen; ZEEVOGEL, kapt. J.J. Hansen, naar Stralsund; NEMESIS, kapt. T. Jensen, naar Arendal; JONGE HENDRIK, kapt. H.H. Pot, op avontuur. 23 mei. ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga, naar Petersburg; HOLLANDS TROUW, kapt. H.L. Kok, naar Dantzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert, van Liverpool met suiker, pruimen, hout, katoen en lood-erts; NIMPHEA, kapt. H. Prekel, van Memel met lijnzaad; BOUWINA, kapt. K.J. Heins, van Ditzum met rogge; DRIE GEBROEDERS, kapt. C. de Beet, van Ditzum met boekweit.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Naar Genua en Livorno. De Nederlandse kof DE LEMMER, kapt. J. Tammes. Adres bij C.J. de Greys en Zoon en J. de Rooy.
Naar Triëst. Het gezinkt Nederlands kofschip DE JONGE GERBRAND, kapt. Remt Christiaans Jaski. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. De Nederlandse kof DE GOEDE HOOP, kapt. Jurrien J. de Boer. Adres bij Kranenborg en Zonen en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Petersburg. Het Nederlands kofschip KATHARINA, kapt. H.H. Bakker. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp en F. der Kinderen.
Stettin. Het Nederlandse smakschip HET JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus. Adres bij F. der Kinderen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading. Naar de Nederlandse Koloniën:
Batavia: Het gekoperd tweedeks fregat NATALIE, kapt. Cornelis Knodten, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. W.T. Fenenga, van Bordeaux in Texel binnen, heeft den 14 mei, Ostende 5 mijlen ten Z.O. van zich hebbende, gepraaid het schip MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Bordeaux naar Petersburg; aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VREDE, kapt. D.J. Wiersma, en EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meijer, beide van Suriname naar Amsterdam, waren de 17e mei op de hoogte van Fowey.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk geheel of ten dele verstaande, kan dadelijk werk bekomen tegen een goed daghuur bij de scheepstimmerbaas bij Lykle L. van der Veer te Gorredijk.


Datum: 28 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Koningsbergen, door het Holsteinsch Kanaal, het Nederlands smakschip GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema.
Adres ten kantore van Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Kapt. P. Kraay heeft, behalve de reeds in zijn vroeger rapport vermelde (opm: zie AH 210536) nog de volgende schepen gepraaid, als: de 3e april, op 4º NB 22º WL, het schip PAULINE, kapt. L.M. Hoffman, van Passaroeang en Batavia naar Middelburg; de 15e dito, op de hoogte van Wight, de schepen JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, van Batavia naar Dordrecht en ANNA MARIA CATARINA, kapt. W.D. Kleininga, van Liverpool naar Harlingen; de 16e dito, op de hoogte van Bevesier, de kof DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van …. naar …..; de 18e dito, op de hoogte van Douvres, het schip ATALANTA, kapt. C. Meyer, van Amsterdam naar Suriname en de 21e dito, op de hoogte van de Hoek van Holland, het schip PHOENIX, kapt. J.C. Töpper, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Het schip CONCORDIA, kapt. C. Christophersen, van Amsterdam naar Oudsoen, is de 23e en het schip JOHANNA HERMAN, kapt. Jansen, van Hull naar Brevig, de 29e april tussen Arensdahl (opm: Arendal) en Lyngöer (opm: Lyngör) binnengelopen; het laatste met gebroken bezaansboom en andere schade; het eerste heeft de 27e dito de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notarissen Jongeneel en Dijkman, residerende te Rotterdam, als last hebbende van derzelver principalen, zijn voornemens om op dinsdag de 7e juni 1836, des middags ten 12 ure, voor het na te melden schip, liggende in de Oudehaven, aan de Gelderschekade, over de Wijnstraat, te Rotterdam, in het openbaar te veilen en verkopen: een snelzeilend eikenhout stage-sprietschip, zijnde een damloper, genaamd DE VROUW DIRKJE (opm: binnenvaarder), groot een en twintig lasten, met deszelfs ankers, zeilen, want, touwen, scheepsgereedschappen en verder toebehoren, breder bij biljetten omschreven.
Nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notarissen, in den Oppert, te Rotterdam, terwijl het voormelde schip en toebehoren op zaterdag en maandag vóór en des voormiddags van de dag der veiling zal kunnen worden bezichtigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 24 mei. De 20e dezer is door de loodsschipper H. Bloem gepraaid het schip ELIZA, kapt. Ebeling, van Emden naar Port a Port bestemd, hebbende het Vlie 6 mijlen van zich; zijnde aan boord alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 26 mei. CONCORDIA, kapt. C. Christophersen, van Drammen; HERCULES, kapt. W.E. Boswyk, van Oudsoen.
Vlie, 25 mei. GEERTRUIDA, kapt. A.A. Hansen, van Koningsbergen.
Terschelling, 22 mei. DE ONDERNEMING, kapt. R.J. Stomp, van Sunderland. 24 mei. CE VROUW EKINA, kapt. D.L. Knoop, van Hamburg; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Melgert, van Stettin.
Uitgezeild:
Texel, 26 mei. DIE FRAU MARIA, kapt. H. Meijer, naar Rouaan.
Terschelling, 22 mei. HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Noorwegen; DE VROUW MARGARETA, kapt. E.M. ten Cate, naar Dantzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILLEM ERNST, kapt. P.J. Claassen, van Baltimore met sassefras en duigen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 25 mei. Volgens schrijven van kapt. P. Kraay, had gemelde kapitein op 21 januari, vier mijlen van Batavia, gepraaid het schip MIDDELBURG, kapt. C. Riekels.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In de Lloydslijst van de 20e wordt gemeld, dat het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, de 4e dezer met verlies van roer en verdere schade te Lissabon was binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 25 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: MARGARETHA MAGDALENA, kapt. A. Bremer, van Hamburg, met raapzaad; JOHANNA, kapt. N.J. Visser, van Bremen, met stukgoederen; de DRIE GEBROEDERS, kapt. U.T. Ulrich, van Wishaak (opm: mogelijk Wischhafen), met lijnzaad; ANNA MARIA, kapt. H. Schade, van Wischhafen; HERZOG VON CAMBRIDGE, kapt. P.J. Diercks, van Hamburg, en de VROUW ELISABETH, kapt. N. Rordon, van Otterndorf, alle drie met raapzaad; MARIA CATHARINA, kapt. J. Brabander, van Rio Janeiro, met stukgoederen.
Als bijleggers zijn uit zee terug de JONGE GERARD, kapt. B.H. Ricke, en de JONGE JAN, kapt. H. Elbring, beiden naar Emden.
Vere, 25 mei. Den 22 is alhier binnengekomen het Kniphauser poonschip LEVINA, kapt. L. Peter, van Cuxhaven naar Dordrecht, met kalk, en gisteren het Papenburgse kofscheepje de KLEINE ANGELINA, kapt. B. Roskamp, van Emden naar Middelburg, met steen.
Hellevoetsluis, 25 mei. Heden morgen arriveerden uit zee: VASCO DA GAMA, kapt. J.H. Zeeman, en DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, beiden van Batavia. Volgens rapport van de zeeloodsen was voor de wal met loodsen aan boord het schip JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, van Batavia.
Den 26 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: die JUNGE JACOB, kapt. F. Smits, naar Antwerpen. Heden morgen zeilden naar zee: ZORG EN VLIJT, kapt. H.H. Uil, naar Belfast; AMPHITRITE, kapt. J. v.d. Kolff, naar Suriname.
Brielle, 25 mei. Heden morgen zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop; en arriveerden uit zee: GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema, van Hamburg; ANNAATJE EN AGATHA, kapt. H.E. Dickman, van Cuxhaven.
Den 26 dito. Gisteren avond arriveerden uit zee: VROUW GEZIENA, kapt. J.C Lindeboom, van Emden, en DE HOOP (opm: tjalk), kapt. A.L. de Vries, van Greifswald. Heden zeilde naar zee: ALDE, kapt. J. Barker, naar Aldborough; en arriveerde uit zee ELISABETH, kapt. H. Pothoff, van Libau.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 25 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen LIVINA, kapt. L. Peter, van Cuxhaven, met kalk, en CLARA, kapt. J. Renny, van Sunderland, met steenkolen.


Datum: 30 mei 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 27 mei. ODIN, kapt. L.T. Holst, van Holmstrand.
Vlie, 26 mei. HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Groot, van Kristiansand; ANECHINA, kapt. H.H. Naatje, van Harwich.
Terschelling, 25 mei. DE VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Arendal.
Uitgezeild:
Texel, 27 mei. HARMONIE, kapt. A, van der Meyden, naar Suriname; JANTINA ANNEGINA, kapt. H.G. Sap, naar Sunderland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JONGE PIETER, kapt. A. Pieters, van Bremen; van koehaar, meubelen, linnen, bruinsteen en ledige vaten; CONCORDIA, kapt. C. Chrisophersen, van Drammen met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N.H. de Groot, J.H. Hackman Asschenbergh en H. Calkoen, makelaars, zullen dinsdag de 31e mei 1836, des namiddags om half twee ure, te Amsterdam, in de Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: 173 pakken Nickerie katoen, zo gezond als beschadigd, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip DE NEDERLANDER, kapt. C. Hofker. Liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 mei. WELDAAD, kapt. B.E. Boll, van Newcastle. Uit de quarantaine ontslagen: DINA MARIA, kapt. A. Ahlers Jz., van Suriname.
Uitgezeild:
Texel, 28 mei. ’T VERTROUWEN, kapt. C. Zaal, naar Suriname; LOMBERT, kapt. G.W. Lindeboom, naar Bayonne.
Vlie, 27 mei. EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Kristiansand; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, naar Droback; VIER GEZUSTERS, kapt. G.J. Hoetjer, naar Noorwegen.


Datum: 31 mei 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. De 29e, des morgens, zeilde DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelsteyn, naar Lissabon.
Het schip ALCYON, kapt. C. van der Linden, van Havana naar Rotterdam, te Cowes binnengelopen, heeft de 21e dezer de reis voortgezet.
Het schip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst, van Bordeaux naar Amsterdam, was de 23e dezer op de hoogte van Salcombe.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Volgens brief van kapt. B.C. Jaski, voerende het schip DE VIER GEBROEDERS, van Batavia naar Amsterdam, te Batavia uit zee teruggekomen en naar Onrust verzeild, in dato Batavia de 15e januari, was het reeds zoverre van de geleden schade hersteld, dat hij dacht tegen de 27e dito van Onrust te zullen kunnen vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 28 mei. Naar men verneemt is Zr.Ms. korvet PROSERPINA liggende in het dok te Vlissingen, van ’s Rijkswege en tegen wederzijdse taxatie, aan een zeehandelaar te Rotterdam afgestaan en heeft de bemanning die zich op die bodem bevindt, aanschrijving bekomen hetzelve weldra te ontruimen.
Zr.Ms. nieuwgebouwde stoomboot CERBERUS liep heden op ’s Rijkswerf te Vlissingen, onder een talrijke volksmenigte, met het beste gevolg van stapel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. Sandman, voerende de brik DE KONING DER NEDERLANDEN, in dato 24 mei was hij toen op de hoogte van Douvres, met hard N.O. en N.O. ten N. winden aldaar kruisende en rapporteert op de middag van 23 mei bij de Singels gepraaid te hebben, het Nederlands schip POLLUX, kapt. P. Huidekoper, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 mei. WELDAAD, kapt. B.E. Boll, van Newcastle. Uit de quarantaine ontslagen: DINA MARIA, kapt. A. Ahlers Jr., van Suriname.
Texel, 29 mei. ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, van Lissabon; CHRISTIANA, kapt. H.B. Elgers, van Drammen; NEPTHUNES, kapt. J. Blom, van Drammen.
Vlie, 28 mei. De schepen gisteren gemeld zijn: CLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, van Oosterisoer; ANNAGINA, kapt. J.R. Kuiper, van Droback.
Terschelling, 27 mei. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Oudsoen.
Uitgezeild:
Texel, 28 mei. ’T VERTROUWEN, kapt. C. Zaal, naar Suriname; LAMBERT, kapt. G.W. Lindeboom, naar Bayonne.
Texel, 29 mei. HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Suriname. De navolgende schepen van oorlog, onder bevel van de Schout bij Nacht Ziervogel, naar de Noordzee, Zr.Ms. fregat MAAS, kapt. luit. Van der Plaat; Zr.Ms. fregat BELLONA, kapt. ter zee Van Son; Zr.Ms. korvet CASTOR, kapt. luit. Ampt; Zr.Ms. korvet HIPPOMENES, kapt. luit. Moll; Zr.Ms. brik WINDHOND, kapt. luit. Kist; Zr.Ms. brik VALK, kapt. luit. Van Lennep Coster; Zr.Ms. brik SNELHEID, luit. ter zee 1e klasse Ferguson; Zr.Ms. brik PELIKAAN, luit. ter zee 1e klasse Rengers; Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt. luit. Le Jeune; Zr.Ms. transportschip WILLEM FREDERIK HENDRIK, luit. ter zee 1e klasse Van der Hart.
Vlie, 27 mei. EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Kristiansand; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, naar Droback; VIER GEZUSTERS, kapt. G.J. Hoetjer, naar Noorwegen.
Vlie, 28 mei. MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Dundee; AMALIA, kapt. C. Foelders, naar Archangel; CHRISTINA, kapt. H.K. Dykhuis, naar Nerva; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, naar Dantzig; CONCORDIA, kapt. A.B. Drok, naar Oosterisoer; VERWACHTING, kapt. J.A. Hansen, naar Noorwegen; ELISE, kapt. J. Weydeman, naar Bremen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen OECONOMIE, kapt. J. Paulsen, van Drammen, met hout; GEZIENA, kapt. R.T. Taay, van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 27 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: EMMANUEL, kapt. J. Schade, van Wickhaven; de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mewes, van Neuhausen; de FLORA, kapt. E. Jansen, van Bremen, alle drie met raapzaad; DIANA, kapt. A.A. de Jongh, van Hull, met stukgoederen; de TWEE GEZUSTERS, kapt. F.E. Kahlohr, van Norden, met haver; de JUFVROUW ENGELINA, kapt. B.G. Buss, van de Eems, met garst; ANNA MARIA, kapt. H. Jensen, van Altona, met haver; de FORTUNA, kapt. C.H. Albers, van Hormarseel (opm: Horumersiel), en die HOFFNUNG, kapt. A. Jacobs, van Grooterseel (opm: Grossensiel), beiden met garst; de JONGE JACOB, kapt. F. Schmitz, van Wezel, met houtwaren.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de VROUW SOPHIA, kapt. J.F. Ahrens; SIRIUS, kapt. C. Fretwurst, en de KLEINE HANS, kapt. H.N. Koop, alle drie naar Memel, met ballast; HANS, kapt. P. Niemann, naar Riga, en CONCORDIA, kapt. J.C. Schut, op avontuur, beiden met ballast.
Ook zijn naar zee gezeild de JONGE GERARD, kapt. B.H. Ricke, en de JONGE JAN, kapt. H. Elbring.
Hellevoetsluis, 28 mei. Heden morgen zeilde naar zee: de HOOP, kapt. F.W.E. Schuchard, naar Batavia; en arriveerden uit zee: JACOB CATS, kapt. J. Ingerman, van Batavia, en PRINCE FREDERICK, kapt. R. Stevenson, van London.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEZIENA, kapt. R.R. Taay, van Liverpool. Heden morgen zeilde naar zee: DOURO, kapt. H. de Haas, naar Bordeaux; en arriveerden uit zee: kapt. v.d. Hoeven, met de loodsboot no. 8, welke rapporteert, dat hij den 24 dezer in het Engelse kanaal een loods heeft overgegeven aan het schip ALEYON, kapt. C. van der Linden, van Havana, en den 26 dezer gepraaid de BATAVIA, kapt. H. Bruhn, en den 27 dezer de WIJNHANDEL, kapt. M.M. Versluis, beiden naar Batavia, zijnde toen bij de Singels.
Brielle, 27 mei. Heden morgen arriveerde uit zee: MARINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjens, van Hamburg.
Den 28 dito. Heden arriveerde uit zee: VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Bekkering, van Sunderland.
Maassluis, 27 mei. Heden morgen zeilden naar zee: VROUW DOROTHEA, kapt. G.R. Eckhof, naar Lynn; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, naar Belfast, en LOUISA, kapt. C.C. Lindeboom, naar Lynn.
Den 28 dito. Heden morgen zeilde naar zee: CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Belfast.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, van de Noordzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De 15 januari lag ter rede van Batavia onder meer andere schepen het schip 's GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, in lading naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes, van Hamburg naar Dantzig, is de 16e mei te Cuxhaven binnengelopen.


Datum: 01 juni 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 29 mei: Heden namiddag is het eskader onder bevel van de heer Schout-bij-Nacht Ziervogel zeewaarts gestevend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 29 mei. JANTINA, kapt. J.G. Das, van Elbing; JONGE IPE, kapt. J.P. Teensma, van Danzig.
Uitgezeild:
Texel, 30 mei. JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, naar Marseille; ANNA CATHARINA, kapt. O. Houwerink, naar Pernau, WENSCHKABET, kapt. J.H. Holst, naar Holmstrand.
Vlie, 29 mei. ALLETTE, kapt. C.H. Slagter, naar Grimsby; ELISABETH ALIDA, kapt. L.E. Koning, naar Flekkefiord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DINA MARIA, kapt. A. Ahlers Jr., van Suriname met koffie, katoen, tijm, kwassiehout en rijst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 30 mei 1836:
een Nederlands gekoperd en kopervast tweedeks fregatschip HET ZEEPAARD, kapt. E.J. Drent. NLG 14.100, in slag NLG 1.000. Opgehouden. (opm: als hol werd het schip opnieuw in veiling gebracht, zie AH 170536, 040636 en AH 150636)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 mei. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip NEDERLANDSCH INDIË, kapt. J.G. Veening, met drie passagiers, van Amsterdam vertrokken de 20e februari.


Datum: 02 juni 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart naar Duinkerken. Voor goederen en passagiers. Vertrek, gedurende de maand juni 1836:
De 5e, zondag, des morgens ten 3 ure, DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk.
De 10e, vrijdag, des morgens ten 6 ure, L’ESTAFETTE, kapt. E. Perre.
De 15e, woensdag, de morgens ten 10 ure, LE DUNKERQUOIS, kapt. F. Ramos.
De 20e, maandag, des namiddags ten 2 ure, DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk.
De 25e, zaterdag, des morgens ten 6 ure, L’ESTAFETTE, kapt. E. Perre.
De 30e, donderdag, des morgens ten 11 ure, LE DUNKERQUOIS, kapt. F. Ramos.
Adres bij Joh.ˢ Ooms Ez. en Co., agenten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. Hendrik Pothoff, om de 15e dezer te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 1 juni. Naar men verzekert,wordt het Nederlandse smaldeel, hetwelk zich onder bevel van de schout bij nacht Ziervogel, naar de Oostzee begeven heeft, in het begin der maand juli terug verwacht, ten einde gedeeltelijk een andere bestemming te erlangen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 28e mei is van ’s lands constructie-werf te Vlissingen met het beste gevolg van stapel gelopen het nieuw gebouwde stoomschip CERBERUS, waarvan de kiel in februari 1834 is gelegd. De machine der thans buiten dienst zijnde stoomboot SURINAME, welke weder gereed is, zal nu in dat nieuwe stoomvaartuig worden geplaatst en vervolgens het schip al spoedig dienst doen onder de orders van de kapt.-luit. Van Franck.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. De 31e passato, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, kapt.-luit. Le Jeune.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Volgens brief van kapt. M. Casseboom, voerende het schip HENRIETTE, van Cette naar Amsterdam, in dato 17 mei, was hij toen in goede staat op de hoogte van Douvres ten anker liggende, om tij te stoppen, hebbende gedurende drie weken met gestadigen harde N.O. Wind op de Gronden en zeven dagen in het Kanaal gekruist; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Volgens brief van G.A. Sandman, voerende de brik KONING DER NEDERLANDEN, van Batavia naar Amsterdam, in dato 24 mei, was hij toen wegens harde N.O. en N.O. ten N. wind kruisende op de hoogte van Douvres. Kapt. Sandman rapporteert, de vorige middag op de hoogte van de Singels gepraaid te hebben het schip POLLUX, kapt. R. Huidekoper, van Amsterdam nar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping van een snelzeilend eikenhout stagie-sprietschip, zijnde een damloper, genaamd DE VROUW DIRKJE, groot 21 lasten, met deszelfs ankers, zeilen, want, touwen, scheepsgereedschappen en verder toebehoren, breder bij biljetten omschreven.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de notarissen in de Oppert te Rotterdam, terwijl het voormelde schip en toebehoren op zaterdag en maandag vóór en des voormiddags van de dag der veiling zal kunnen worden bezichtigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 17 mei. Een nieuwe stoomboot, LE DUNKERQUOIS, door het huis Morel uit deze stad uitgerust en bestemd om de vaart tussen Duinkerken en Rotterdam te doen, heeft haar eerste reis in veertig uren volbracht. Deze gemeenschap tussen de twee steden heeft thans door drie stoomboten plaats, te weten L’ESTAFETTE, PRINSES VAN ORANJE en LE DUNKERQUOIS.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Op de hoogte van Egmond was 31 mei, DE KONING DER NEDERLANDEN, kapt. G.A. Sandman, van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 31 mei. VREDE, kapt. D.J. Wiersma, van Suriname, ligt in quarantaine; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, van Londen. Gisteren na posttijd MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen.
Vlie, 30 mei. HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Demmin.
Uitgezeild:
Texel, 31 mei. HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is voornemens, op donderdag de 16e juni 1836, des namiddags ten vijf ure, in het logement De Schelvisch, op het Zeglis, buiten de Boompoort der stad Alkmaar, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden in het openbaar te verkopen een zesde part in het extra ordinair welbezeild gaffelschip, genaamd DE VROUW ANNA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. Pieter Visser, volgens Nederlandse meetbrief lang 17 ellen en 90 duimen, wijd 4 ellen en 34 duimen, hol 2 ellen en 5 duimen en alzo gemeten op 71 tonnen of 37 lasten; met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoefte; alles breder bij inventaris omschreven. Liggende thans te Amsterdam, in het Oosterdok vóór de Peperstraat; waaromtrent informaties te bekomen zijn bij de genoemde kapt. Pieter Visser, aan boord van gemeld schip en bij de notaris S.A. de Lange, te Alkmaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s Gravenhage, 31 mei. Naar men verneemt was Zr.Ms. korvet PROSERPINA, liggende in het dok te Vlissingen, van ‘s rijks wege, en tegen wederzijdse taxatie aan een zeehandelaar te Rotterdam afgestaan. (opm: zie ook AH 080636)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 1 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JACOB CATS, kapt. Jan Ingerman, van Batavia, met koffie, suiker en tin; BELL, kapt. E. Langley, van Sunderland, met steenkolen, en LANGELAND, kapt. O.H. Sem, van Drammen, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 31 mei. Heden morgen arriveerde uit zee: ALCYON, kapt. C. van der Linden, van Havannah, en zeilde naar zee: MARIA, kapt. F. Parlevliet, naar Livorno.
Brielle, 30 mei. Heden morgen zeilde naar zee: GEZINA, kapt. L.G. Boss, naar Noorwegen, en arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.
Den 31 dito. Gisteren na posttijd arriveerden uit zee: JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiter, van Wolgast; en COMMERCIAL PACKET, kapt. J. Hart, van London. Heden zeilden naar zee: DUNKERQUOIS, kapt. F. Ramos, en DE HOOP, kapt. P.G. Lesstuiver, beiden naar Duinkerken.
Maassluis, 30 mei. Heden morgen zeilde naar zee: JOHANNES. kapt. J.N.C. Selck, naar Duinkerken.
Den 31 dito. Heden zeilde naar zee: ANNA MARIA, kapt. J. Houtzager, naar Cuxhaven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. De gewone jaarlijkse vergadering van de Raad der Nederlandsche Handel Maatschappij is op heden door de president derzelve Maatschappij, de heer H.C. van der Houven, met een aanspraak geopend, en daarbij een overzicht van de staat dier belangrijke inrichting gegeven, hetwelk niet slechts getuigt van haar voortdurende bloei, en een allergunstigste uitbreiding harer werkzaamheden, die niet minder, overeenkomstig haar doel, voordelig terug werkt op de nationale nijverheid, handel, scheepvaart en scheepsbouw; maar ook over het afgelopen boekjaar 1835 resultaten aanbiedt, die de stoutste verwachting te boven gaan.
Het mag der Maatschappij niet alleen gebeuren, uit de behaalde winsten van gezegd jaar 1835, te hebben kunnen voorzien in de uitbetaling harer verschuldigde 4½ procent rente, zij is ook in staat, uit die winsten aan de koninklijke garant terug te betalen de NLG 903.749,32, het slot uitmakende van de opofferingen, vroeger door hoogstdenzelve, als garant, ten behoeve der actiehouders verstrekt, terwijl nog bovendien de winsten van 1835 een aanzienlijk batig beschikbaar overschot opleveren, om voor het eerst, overeenkomstig artikel 92 harer statuten, daarvan een derde als reserve ter zijde te leggen, en de overige twee derden aan de actiehouders, als extra-dividend, uit te delen. Eerst na verificatie en goedkeuring der balans zullen echter gemelde reserve en extra-dividend in de zitting van de Raad, op aanstaande donderdag te houden, worden vastgesteld.
De steeds belangrijker wordende publieke veilingen der Maatschappij, hebben, in 1835, in alle opzichten aan de verwachting beantwoord, en die gedeeltelijk zelfs overtroffen. In alles is in die veilingen voor ruim 24½ miljoen verkocht. Ons land wordt meer en meer de markt voor de koloniale producten. Bijzonder gezocht beginnen onze Javasuiker, en onze Java-indigo tot de verste landen te worden.
De koffiepluk, die in 1834 alles te boven had gegaan, wat men vroeger van dien aard op Java gekend had, was in 1835, ten gevolge vooral van droogte, minder overvloedig, maar die van 1836 geeft daarentegen wederom de allervoordeligste uitzichten, terwijl in het algemeen de cultuur van allerlei producten er steeds toenemende schijnt en voor nog meerder toeneming vatbaar blijft.
De aanzienlijke vermeerdering dier producten heeft in 1835 het bezigen van 92 schepen, metende 22.450 lasten, doch een ruimte voor nagenoeg 30.000 lasten opleverende, mogelijk gemaakt, en ongeveer 5 miljoen zijn in dat jaar aan vrachten betaald.
De gezamenlijke uitvoeren der Maatschappij naar onze Oost Indische bezittingen hebben ongeveer 5½ miljoen bedragen. Ons fabriekwezen blijft onder de aanmoedigingen, welke de Maatschappij zich meer en meer in staat ziet om hetzelve te doen ondervinden, toenemen in welvaart en in gewenste uitbreiding en verbetering.
De scheepsbouw is zodanig in ons land aangewakkerd, dat weldra voor de vaart op Oost-Indië in Nederland gebouwde schepen, een scheepsruimte van 34.000 lasten hebbende, in de vaart zullen zijn. En daar er alzo ruim voorzien is in de behoefte, zo heeft de Maatschappij opgehouden met tot aanmoediging van de aanbouw vaste vrachten toe te zeggen. Zij heeft bovendien, daar men in de laatste tijden is begonnen met schepen van een buitengewone grootte te bouwen, en bijzondere omstandigheden haar noopten tot een kleine vermindering der vrachten, die vermindering gebracht ten laste dier grote schepen, zo uit hoofde van het meerder voordeel welk die grotere boven de kleinere schepen opleveren, als om dat zij de bouw van zulke grote schepen om meer dan een reden meent niet te moeten aanmoedigen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, beëdigde makelaars, residerende te Rotterdam, zullen op dinsdag 7 juni 1836, des namiddags ten 5 ure, in het Lokaal der Openbare Verkopingen, op de Scheepmakershaven A no. 458, veilen en verkopen het Nederlands gekoperd brikschip, genaamd ERASMUS, gevoerd bij kapt. P.F. Mark, lang 26 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 70 duimen, hol 4 ellen 73 duimen, en alzo groot 260 tonnen, aangeslagen in de Eerste Klasse, 137 lasten, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Boompjes. (opm: de brik werd eerst in 1839 verkocht)
Informatiën bij de makelaars.


Datum: 03 juni 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 juni. KONING DER NEDERLANDEN, kapt. G.A. Sandman, van Batavia; JONGE JAN, kapt. J. van der Wal, van Londen; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven en TWEE GEBROEDERS, kapt. G.S. de Roos, beide van Londen.
Vlie, 31 mei. CATHARINA, kapt. H.R. Veling, van Newcastle; VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuiper, van Drammen.
Uitgezeild:
Texel, 1 juni. AURORA, kapt. E.P. Horn, naar Fredrikshald; STAD EN LANDE, kapt. J.D. Leeuw, naar Triëst; AURORA, kapt. L.B. Jansen, naar Duinkerken; JEANNETTE, kapt. H.G. Winter naar Riga.
Vlie, 31 mei. MARIA, kapt. H.T. Mulder en JOZIENA WILHELMINA, kapt. J.C. v.d. Veer, beide op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: KONING DER NEDERLANDEN, kapt. G.A. Sandman, van Batavia met thee, suiker, rijst, sapanhout, naturaliën, koffie, tin, Japans goed en koopm.; DE ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, van Lissabon met fruit, zout en wijn; VROUW HENDRIKA, kapt. J.T. Drent, van Bremen met tabak, linnen, veren, thee en zwartsel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in landing.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het Nederlands gezinkt schooner kofschip HENDRIKA, kapt. Klaas Boelen de Weerd. Adres bij D.D. Bosscher.
Suriname. De gekoperde tweedeks bark DINA MARIA, kapt. Albert Ahlers Jr. van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Sluit 25 juni.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Rio Janeiro. Het Nederlands schip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij De Vries en Comp., Coopman en De Witt en Lenaertz, Jan Daniels en Zonen en Arbman en Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bordeaux. Het Nederlandse smakschip GEERTRUIDA, kapt. A.A. Hansen. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Danzig. Het Nederlands schip HARMINA MARGARETHA, kapt. Eilt E. Pot. Adres bij Kranenborg en Zoon en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van Texel is de 29e mei naar de Noordzee gezeild het eskader, onder bevel van de schout bij nacht Ziervogel, bestaande uit de volgende oorlogschepen: het fregat de MAAS, kapt. Van der Plaat, het fregat BELLONA, kapt. Van Son, de corvet CASTOR, kapt.-luit. Ampt, de korvet HIPPOMENES, kapt.-luit. Moll, de brik WINDHOND, kapt.-luit. Kist, de brik VALK, kapt.-luit. Van Lennep Coster, de brik SNELHEID, luit. der 1ste klasse Ferguson, de brik PELLIKAAN, luit. der 1ste klasse Rengers, stoomschip CURAÇAO, kapt.-luit. Le Jeune, en het transportschip WILLEM FREDERIK HENDRIK, luit. der 1ste klasse van der Hart.


Datum: 04 juni 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JONKVROUW ELIZABETH, kapt. H.L. Heros.
Naar Dundee, het Nederlands kofschip DOROTHEA, kapt. B.J. de Boer.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is de 2e juni na posttijd te Helvoet binnengekomen het schip DE MAAS, kapt. M. van Velthoven, van Batavia naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 14 mei. De MERCURIUS, kapt. Ezink, van Middelburg naar Batavia, de 4e mei alhier binnengelopen, heeft deszelfs roer gerepareerd, zonder van de lading gelost te hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 juni. Door kapt. Kraay is de 3e april, op 4º NB 22º WL, gepraaid het schip PAULINE, kapt. L.M. Hoffman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 2 juni. HOOP, kapt. K. Haasnoot, van Lissabon. Uit de quarantaine ontslagen: VREDE, kapt. D.J. Wiersman, van Suriname.
Vlie, 1 juni. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 2 juni. JAVAAN, kapt. J.G. Adriaan, naar Batavia; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee en TWEE GEBROEDERS, kapt. G.S. de Roos, beide naar Londen.
Vlie, 1 juni. HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Groot, naar Christiaansand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VREDE, kapt. D.J. Wiersma, van Suriname met suiker, katoen, cacao en Madeira wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. van der Sluis, J.H. Balwé, C.A. Schröder, B.D. Bosscher en J.J. Korthals, makelaars, zullen op maandag de 13e juni 1836 des avonds ten zes ure te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen: een extra ordinair gekoperd en met koperen bouten gehecht tweedeks fregat-schips-hol genaamd het ZEEPAARD volgens Nederlandse meetbrief, lang 28 ellen 70 duimen wijd 4 ellen 52 duimen hol 4 ellen 55 duimen; benevens een aanzienlijke partij scheepsgereedschappen, bestaande in: ankers, kabelkettingen, touwen, zeilen, nieuw touwwerk, opstaand en lopend wand, tuigagie, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, boten, sloepen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Breder bij de notitie en bericht bij bovengemelde makelaars. (opm: zie AH 170536, 010636 en 150636)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ISABELLA, kapt. J. Stewart, van Newcastle, met steenkolen; AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van Marennes, en HELENA, kapt. D.J. Greeven, van Liverpool, beiden met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 30 mei. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: MARIA, kapt. F. van der Steen, van de Havannah, met suiker; ÆOLUS, kapt. B.E. Kock, van Emden, met haver en rogge.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: JOSEPHINE, kapt. E. Zoetelief, naar Dartmouth, met schors; de DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Muys, naar London met stukgoederen.
1 juni. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: JOHANNES, kapt. J.N.E. Selck, van Bremen, met stukgoederen; de JONGE CHRISTOFFEL, kapt. E. Weirkamp, van Hamburg, met katoen; de VROUW CATHARINA, kapt. D. Sanders, van Carolinensiel, met garst; CERES, kapt. M.F. Burting, van Newcastle, met stukgoederen; LUNA, kapt. G.A. de Vries, van Ackumersiel, met rogge en garst.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: SPECULATION, kapt. J.L.W. Voigt, naar de Oostzee, met ballast; CONCORDIA, kapt. J.H. Moller, naar Nantes, met beenzwart; de ONDERNEMING, kapt. B. Hendriks, naar Cuxhaven, met steen.
Hellevoetsluis, 1 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van Marennes, en IDA CATHARINA, kapt. J.V. Veenhorst, van Port-à-Port; en zeilde naar zee: ELISABETH, kapt. F. Fokkens, naar Batavia.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens, van Aberdour, en HELENA, kapt. D.J. Greven, van Liverpool. Heden morgen zeilden naar zee: MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel (opm: volgens RC 040636 kapt. J. Stroobuur), naar Leith; GEZINA, kapt. J.S. Postema, naar Arendsburg.
Brielle, 1 juni. Gisteren namiddag zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London. Heden morgen zeilden naar zee: VROUW NANTINA, kapt. R.H. Zaathoff, naar Duinkerken.
2 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, van Duinkerken.
Maassluis, 2 juni. Heden morgen zeilden naar zee: JANTINA HENDRINA, kapt. W.H. Ketelaar, naar Hamburg; TIBERIAS, kapt. T. Armstrong, naar Sunderland, en EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, naar Danzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 mei. Binnengekomen ALEXANDRE, kapt. P.J. Colas, van Rio Janeiro.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juni. Heden is alhier aangekomen het schip de VRIENDSCHAP, kapt. W.H. de Boer, van Amsterdam vertrokken de 5e februari.


Datum: 06 juni 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 juni. ZEEVAART, kapt. S.J. Schol, van Bahia; VRIENDSCHAP, kapt. A.R. Klein, van Oleron; DE VREDE, kapt. J.J. Greeven, van Danzig; ANTHONIA, kapt. E. Speelman, van Rio-Janeiro; LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zyl, van Memel.
Vlie, 2 juni. VOLHARDING, kapt. E.F. Eekmeyer, van Stockton; MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, van Memel; WILHELMINA, kapt. W.C. Ukema en VROUW KEA, kapt. J.A. Jansen, beide van Christiaansand.
Uitgezeild:
Texel, 3 juni. CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman, naar Hull; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen.
Vlie, 2 juni. AMPHRITRITE, kapt. H. Rentz, naar Archangel; ENGELINA, kapt. G.T. Borst, naar Petersburg; JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Smit, naar Danzig; VRIENDSCHAP, kapt. E.P. Dik, naar Noorwegen; ALIDA, kapt. H.J. Witkop, VROUW AGNES, kapt. A.J. Kolhoff en IKINE WILHELMINA, kapt. G.J. Vegter, alle drie naar Hull; VROUW FENNEGINA, kapt. A.K. Braam, naar de Oostzee; GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker en HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, beide naar Riga; ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, naar Rendsburg; WEMELINA KRANENBURG, kapt. A. Kiers en DRIE ZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, beide naar Danzig; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomasen, naar Oostrisoer; HERSTELLING, kapt. A.H. Karsyns, GEERDINA, kapt. E.A. Doewes en EENDRACHT, kapt. R.C. de Groot, alle drie naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 4 juni. EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, van Suriname, ligt in quarantaine; FLORA, kapt. J. Manning, van Londen; MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst, van Bordeaux; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Cardiff; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema; VIER GEBROEDERS, kapt. C.T. Fockema, GESIENA, kapt. J.P. Muntendam; TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Steginga, alle vier van Londen; HERSTELLING, kapt. H.B. Schuur, als bijlegger door contrarie wind naar Schiedam; HENRIETTE, kapt. J. Karseboom, van Cette.
Vlie, 2 juni. YPUS, kapt. H. de Weerd, van Nerva; FLORENS, kapt. G.H. Feyen en ARIUS JOHANNIS, kapt. H. van Wyk, beide van Riga; WENDELINA, kapt. H.J. Mulder, van Koningsbergen; GERBERDINA, kapt. H.H. Oldenburger, VAN Danzig; GEZINA, kapt. H.H. Veen, JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon en VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, alle drie van Memel; VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaansand.
Uitgezeild:
Vlie, 3 juni. CONCORDIA, kapt. H.O. van Wyk, naar Riga; SOPHIA, kapt. C.H.L. Jung, naar Abo; VRIENDSCHAP, kapt. H. Dekker en ROELFINA, kapt. A.H. Douwes, beide naar Danzig; VROUW JELTINA, kapt. L.H. de Vrede, naar Memel; VROUW MAAIKE, kapt. E.J. Visser, naar Stettin; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan en AMELINA, kapt. H.H. Naatje, beide naar Noorwegen; GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinxterboer en MARGARETHA CORNELIA, kapt. R.C. Hazewinkel, beide op avontuur; ANNAGINA, kapt. J.R. Kuiper, naar Danzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 juni. ZEEVAART, kapt. S.J. Schol, van Bahia; VRIENDSCHAP, kapt. A.R. Klein, van Oleron; DE VREDE, kapt. J.J. Greeven, van Danzig; ANTHONIA, kapt. E. Speelman, van Rio-Janeiro; LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zyl, van Memel. Gisteren nog: WILHELMINA kapt. C. Falch, van Drammen.
Vlie, 2 juni. MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, van Memel; WILHELMINA, kapt. W.C. Ukema en VROUW KEA, kapt. J.A. Jansen, van Christiaansand.
Uitgezeild:
Texel, 3 juni. CHRISTINA, kapt. H.R. Engelsman, naar Hull; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven.
Vlie, 2 juni. ENGELINA, kapt. G.T. Borst, naar Petersburg; JANTINA, kapt. B.H. Smit, naar Danzig; VRIENDSCHAP, kapt. E.P. Dik, naar Noorwegen; ALIDA, kapt. H.J. Witkop, VROUW AGNES, kapt. A.J. Kolhoff en IKINA WILHELMINA, kapt. G.J. Vegter, alle drie naar Hull; VROUW FENNEGINA, kapt. A.K. Braam, naar de Oostzee; GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker en HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, beide naar Riga; ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, naar Rendsburg; WEMELINA KRANENBURG, kapt. A. Kiers en DRIE ZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, beide naar Danzig; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomasen, naar Oosterisoer; HERSTELLING, kapt. A.H. Karsyns, GEERDINA, kapt. E.A. Doewes en EENDRACHT, kapt. R.C. de Groot, alle drie naar Noorwegen.


Datum: 07 juni 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands kofschip JONGE HYLKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip MARGIENA MARGRIETHA, kapt. H.J. Oortjes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Kapt. S.M. Tanger (opm: kof MARIA), van Tremblade te Brielle binnen, heeft de 17e mei, op 50º02’ NB 03º45’ WL, gepraaid het Nederlands kofschip MARIA, kapt. J.P. Brouwer, van Amsterdam naar Genua; aan boord was alles wel.
Het schip PAULINE, kapt. L.M. Hoffman, van Batavia naar Middelburg, was de 28e mei op de hoogte van Seaford.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijst van de 3e juni:
Te Sheerness is de 30e mei met zeeschade binnengelopen de LAMBERTUS, kapt. Lindeboom, van Amsterdam naar Bayonne gedestineerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, van Suriname met suiker; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met thee, manufakturen en glas.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. De 15e mei, op 50º NB 17º WL, de ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, van Bremen naar New-York. De 22e mei, op 49º B 6º L, de BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Rotterdam naar Batavia en in het laatst van mei bij Falmouth, de AMSTERDAM, kapt. …… van Cette naar Amsterdam, hebbende 74 dagen reis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen
Texel, 5 juni. KAREL GUSTAAF, kapt. P.E. Ysberg, van Cefalonia, ligt in quarantaine; PETRONELLA, kapt. A.J. Petersen, van Sicilië; NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hansen, van Malaga; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, van Lissabon; ELISABETH, kapt. H.H. Pot JONGE LOUIS, kapt. F.M. Mulder, beide van Cardiff.
Vlie, 4 juni. VROUW A.M. CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, van Liverpool; MINERVA, kapt. T. Nieman en VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, beide van Riga; YZO DE WIND, kapt. W.G. Hellinga, van Danzig; HOOP, kapt. S.E. Scherpbier, van Bergen.
Uitgezeild:
Texel, 5 juni. CHARLOTTE, kapt. J. Kleinland, naar Oosterisoer.
Vlie, 4 juni. GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, naar Nerva; LUNA, kapt. L. Bakker, naar Drammen; HENDRIKA MARCHINA, kapt. G.G. Bakker, naar Farsund.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 6 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen GEERTIENA, kapt. W.S. Kahlman, van Emden; ST. ANTHONIUS, kapt. A.H. Arends; LÜBECK, kapt. C. Siepje, beiden van Cuxhaven, en alle drie met kalk; JANTJE EGBERTUS (opm: kof JONGE EGBERTUS), kapt. J.B. Mulder, van Lübeck, met teer, HOFNUNG, kapt. O.H. Brons, van Cuxhaven, en de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Arends, van Gravelines, beiden met stukgoederen; JACOBINA EN BARBARA; kapt. K.Z. Schut, van Oleron, en ELIZABETH, kapt. G. Pijbes, van Tremblade, beiden met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 3 juni. Heden is ter rede gearriveerd het fregatschip PAULINE, kapt. L.M. Hoffman, van Batavia voor deze stad.
Hellevoetsluis, 3 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de MAAS, kapt. M. van Velthoven, van Batavia. Heden morgen arriveerden uit zee: de BEURS, kapt. C. van Alen, van Antwerpen; JONKVROUW ELIZABETH, kapt. W.K. de Wijk, van Liverpool; VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Ahrends, van Grevelingen; DRIE GEZUSTERS, kapt. F. Verstreepen, van Bremen; HOFFNUNG, kapt. O.H. Bruno, en LÜBECK, kapt. C. Siebje, allen van Cuxhaven, en VROUW MAGDALENA, kapt. M. van der Putten, van Rüstersiel.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SOPHIA MARGARETHA, kapt. F. Haasloop, en ALBERTUS, kapt. U.A. Ulrichs, beiden van Cuxhaven; GRETINA, kapt. W.S. Kulmans, van Emden.
Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ELIZABETH, kapt. G. Pijbus, van Marennes; JONGE HYLKE TROMP, kapt. D. Jonge (volgens RC 070636: kapt. T.S. Oldendorp), van Cette; ALWINA, kapt. B.C. Simons, van Venetië; JACOBINA en BARBARA, kapt. K.Z. Schut, van Oleron; JUFFER EYNSKE, kapt. S.J. Kramer, van Porteowl, en ALIDA, kapt. J.H. Deddes, van Liverpool. Heden morgen arriveerden uit zee: SOPHIA, kapt. H.H. Nieman, van Memel; MARGARETHA, kapt. F.K. Mulder, van Liverpool; VOORWAARTS, kapt. G. Don, van St. Ubes, en de HOOP, kapt. L. Berkhof, van Lissabon; en zeilde naar zee: PRINSES VAN ORANJE, kapt. F. van Dijk, naar Duinkerken.
Brielle, 3 juni. Heden morgen arriveerde uit zee: JONGE JOHANNES, kapt. W. Elbring, van Emden.
Den 4 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Zeeuwen. Heden morgen arriveerden uit zee: ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, van Jersey; ZES GEBROEDERS, kapt. H.J. Waterborg, van Duinkerken.
Den 5 dito. Heden morgen arriveerden uit zee: VROUW MARIA, kapt. J.C.C. Anderson, van Ehernford (opm: Eckernförde); MERCUUR, kapt. W. Harkema, van Danzig; JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, van Lübeck, en EENDRAGT, kapt. O.G. Stuit, van London.
Maassluis, 3 juni. Heden morgen arriveerden uit zee: ALGEMEEN BELANG, kapt. K. van Duin, van de Noordzee.
Den 4 dito. Heden zeilde naar zee: MARGARETHA, kapt. W.J. Warnekes, naar Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MERCURIUS, kapt. H.B. Ezink, van Middelburg naar Batavia, te Lissabon binnen, is, volgens brief van daar van de 14e mei, van de geleden schade aan het roer hersteld zonder over kant te hebben gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW MARTHA, kapt. J.K. Vlas, van Delfzijl naar Hamburg, is de 26e mei te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Londen naar Amsterdam, is de 27e mei te Harwich binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 24 mei, het tjalkschip de VROUW SAARKE, kapt. H.H. Moerborg, van Carolinensiel.
Den 25 dito, het kofschip de HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Grooth, van Noorwegen.
Den 26 dito, het kofschip de HUNSE, kapt. H.S. Ketelaar, van Liverpool.
Den 27 dito, de kofschepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven en ANNEGINA, kapt. J.R. Kuiper, beide van Noorwegen.
Den 2 juni, het kofschip de VOLHARDING, kapt. E.T. Eekmeijer, van Stockton.
Den 3 juni, de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. J. Klazen, MARGRETHA, kapt. H.J. Veen, GEZINA, kapt. H.H. Veen, JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, alle vier van Memel, en VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, van Noorwegen.
Den 4 juni, het kofschip IJPEUS, kapt. H. de Weerd Jr., van Nerva.
Uitgezeild: Den 23 mei, het kofschip IDA ALEIDA, kapt. O.I. Woldring, op avontuur.
Den 26 dito, de kofschepen EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak en de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, beide naar Noorwegen.
Den 27 dito, het tjalkschip de VROUW MARIA, kapt. J.G. Kotsch, naar Hamburg; de kofschepen MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Plukker, naar Dundee en CONCORDIA, kapt. B.H. Drok, naar Noorwegen.
Den 30 dito, het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. T.J. Casjens, naar Altona.
Den 1 juni, het brikschip AMPHITRITE, kapt. H. Rentz, naar de Oostzee.
Den 3 dito, het tjalkschip de VROUW SAARKE, kapt. H.H. Moerborg, naar Hamburg; het kofschip ANNEGIENA, kapt. J.R. Kuiper, naar Danzig.


Datum: 08 juni 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnenlandse berichten. Amsterdam, dinsdag 7 juni. Vanwege de regering is aan de directeuren der Rederij van de Zuidzee-Walvischvisscherij, te Rotterdam, toegestaan om tegen taxatie over te nemen Zijner Majesteits bombardeer-corvet PROSERPINA, ter dienste dier visscherij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 6 juni. H. den Breems rapporteert op de hoogte van de westkant van Schouwen gered te hebben de equipage van het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel (opm: kof, bouwjaar 1828, kapt. Jan Harms Nagel), van Liverpool welke zijn schip door zware lekkage heeft moeten verlaten en ook het daarna heeft zien zinken, na de 4e juni op de Banjaard zwaar gestoten te hebben.
(opm: zie ook DC 140636 en PGC 140636)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 juni. MINERVA, kapt. T.J. Kiers en AGATHA, kapt. K.L. Spykman, beide van Suriname; NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma; van Cette; LAMORAAL ULBO, kapt. N.A. Smaal; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon; ANNA ALIDA, kapt. Kortryk, van St. Ubes.
Uitgezeild:
Texel, 6 juni. JONGE JAN, kapt. T. van der Wal en MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, beide naar Londen.
Vlie, 5 juni. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; REINA, kapt. B. van der Pot, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Rio Janeiro met koffie, huiden, kramerijen en monsters; MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst, van Bordeaux met wijn; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Cardiff met staven en platen ijzer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. Houders van cognossementen aan order, per het schip JOHANNA MARIA, kapt. W.K. de Grooth, van Marseille te Rotterdam gearriveerd, gelieven zich zo spoedig mogelijk aan te melden, bij de cargadoors Van Ulphen & Ruys, aldaar.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse brik ELIZA, kapt. S.G. Molenaar, van Rotterdam vertrokken de 19e februari, en de dito brik DANKBAARHEID, kapt. P.M. Vogelsang, van Dordrecht vertrokken de 19e dito.


Datum: 09 juni 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 7 juni. Z.M. heeft goedgekeurd, het opdragen van het bevel over Zr.Ms. fregat DIANA aan de kapitein ter zee A. Anemaet, over de corvet HELDIN aan de kapt.-luit. ter zee J.G. Struys en over de brik DE MEERMIN aan de kapt.-luit. ter zee J. Enslie.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Dundee, het Nederlands kofschip GESINA JOHANNA, kapt. H.W. Lukens.
Adres ten kantore van Kuyper. Van Dam en Smeer.
Naar Stettin (door het Holsteinsch Kanaal), het Nederlands smakschip HENDRIKA, kapt. H.F. Leuning.
Naar Hamburg, het Nederlands schip DE HOOP, kapt. A.L. de Vries.
Adres ten kantore van Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen aan order over diverse goederen, alhier aangebracht per de schepen HARMONIE, kapt. A. Hansen, van Triëst; OSCAR, kapt. J.G. Jansen, van Triëst; ALWINA, kapt. P.C. Simons, van Venetië; GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hoogendijk, van Messina en MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, van Liverpool, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Te Vlissingen is wegens averij aan zijn boordsrad, welke hersteld moet worden, in de haven gekomen de stoomboot DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dijk, van Rotterdam naar Duinkerken, met stukgoederen en koebeesten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

De 6e dezer is uit de dokhaven te Vlissingen gedokt en door een Rotterdamse stoomboot naar Rammekens opgesleept, de onlangs door particulieren te Rotterdam aangekochte korvet PROSERPINE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 juni. JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap, van Suriname; ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, van Stockholm; DOROTHEA MARIA, kapt. F.J. Brouwer, van Lissabon. Gisteren nog: DE KINDERDIJK, kapt. J.A. Bangma, van Bordeaux; ANNA ALIDA, kapt. G. Kortryk, van St. Ubes; ANNA, kapt. H.J. Korter, van Riga. Uit de quarantaine ontslagen: EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, van Suriname.
Vlie, 6 juni. MARIA DOROTHEA, kapt. D. Galle; STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortryk en BELVEDEREN, kapt. T. Vos Jr. alle drie van Riga; GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong, van Nerva; VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit en CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, beide van Danzig; ANNAGINA, kapt. P.R. Huisman, van Memel; VROUW JANTINA, kapt. G.A. Jonkhoff, van Stockholm; ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle; CONCORDIA, kapt. O.P. Smit, van Memel.
Uitgezeild:
Texel, 7 juni. VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, naar Londen.
Vlie, 6 juni. GEZINA, kapt. P.K. de Boer, naar Stettin; HERCULES, kapt. W.E. Boswyk, naar Oosterisoer; VROUW ALIDA, kapt. A. Borgman, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MINERVA, kapt. J.J. Kiers, van Suriname met suiker en katoen; AGATHA, kapt. K.L. Speykman, van Suriname met suiker; NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, van Malaga met potlood, oranjeschillen, erwten, wijn, rozijn, lood, schillen, wijnproeven, amandelen en citroenen; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon met komijn, koopmanschappen, olijven, fruit en mooi zout; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, van Lissabon met cacao, amandelen, vijgen, koopm. en mooi zout; JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, van Stockholm met teer en ijzer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 18e juni in het Nieuwediep tot vertrek gereed liggen: het extra snelzeilend nieuw gekoperd Nederlandse fregatschip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. L.A.J. Boulet, alsmede de 28e juni het extra snelzeilend nieuw gekoperd Nederlands fregatschip PETRUS, kapt. F.H. Trip. Passagiers of families van derzelver wel ingerichte kajuiten tot de overtocht naar Java wensende gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors De Vries en Comp., te Amsterdam.
NB. Beide schepen zullen een scheeps-dokter aan boord hebben.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 8 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MINERVA, kapt. P.B. Lorentzen, van Holmstrand, met hout; JUFFER YNSKE, kapt. J.S. Kramer, van Porthcawl, met ijzer en blik, en NIMPHA, kapt. A.K. de Weerd, van Liverpool, met zout.
Van hier is naar Antwerpen opgevaren de PHOENIX, kapt. J.P. van Dierendonck, met wijn.
Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de VROUW MARIA, kapt. T. Tielemann, van Bremen; de VROUW NANTINA, kapt. B.H. Saathoff, van Cuxhaven, beiden met stukgoederen; AURORA, kapt. L.B. Jansen, van Emden, met rogge en tarwe.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de TWEE GEBROEDERS, kapt. H. Loop; SEKIA, kapt. H. Kuipers; de TWEE GEZUSTERS, kapt. F. Breekwold; ANNA, kapt. J.F. Behrman, en MARGARETHA MAGDALENA, kapt. H. Bremer, alle vijf naar Hamburg, met stukgoederen; GRETINA, kapt. W.J. Kuhlmann, naar Cuxhaven, met kalk; de DRIE GEZUSTERS, kapt. F. Verstreepen, naar Bremen; FREUNDSCHAFFT, kapt. J.H. Ahrens, naar Emden; JOSEPHINE, kapt. H. Holters, naar Petersburg, en SOPHIA MARGARETHA, kapt. T. Haesloop, naar Cuxhaven, alle vier met stukgoederen; ALBERTUS, kapt. W.A. Albrechts, en VRIBEEK, kapt. C. Siebje, beiden naar Cuxhaven, met stukgoederen; le CONSTANT, kapt. A. van Schie, naar Liverpool, met schors en vlas.
Hellevoetsluis, 6 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: NIMPHA, kapt. A.K. de Weerd, en HERSTELLING, kapt. H. Potjer, van Liverpool; CATHARINA, kapt. B.H. Nijmann, van Cardiff; JOHANNA MARIA, kapt. W.K. de Groot, van Marseille; HARMONIE, kapt. A. Hansen, van Triëst; de KLEINKINDEREN, kapt. W. Schep, en VROUW ELIZABETH, kapt. H. den Breems, beiden van Lissabon.
Heden morgen zeilde naar zee: LYNX, kapt. C. van der Drift, naar Lissabon.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FORTUNA, kapt. A. van der Weyden, van Lissabon; HILLEGINA, kapt. H.H. Brakke, van Adra; GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hoogendijk, van Messina; UDONIA, kapt. W.P. Wessels, van St. Ubes, en OSCAR, kapt. J.G. Jansen, van Triëst. De loodsboot no. 7 rapporteert op 1 juni bij de Cingels gepraaid te hebben het schip ELISABETH, kapt. F. Fokkens, naar Batavia. Heden morgen arriveerde uit zee: CLOTILDA, kapt. H.I. Polter, Cette.
H. den Breems rapporteert op de hoogte van de westkant van Schouwen gered te hebben de equipage van het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Liverpool, welke zijn schip door zware lekkage heeft moeten verlaten en ook ¼ uur daarna heeft zien zinken, na op 4 juni op de Banjaard zwaar gestoten te hebben. (opm: zie AH 080636)
Brielle, 6 juni. Heden morgen arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.


Datum: 10 juni 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Volgens particulier bericht is de 7e juni in het Vlie binnengekomen de kof VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, van Nerva.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 8 juni. WISSELVALLIGHEID, kapt. S.B. de Jong, van Cette. Uit de quarantaine ontslagen: MINERVA, kapt. J.J. Kiers en AGATHA, kapt. Spykman, beide van Suriname.
Uitgezeild:
Texel, 8 juni. VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PETRONELLA, kapt. A.J. Petterssen, van Napels met saffraan, alitarij, drop, oranjeschillen, ijzer en ijzeren platen; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, van Riga met lijnzaad en hennepzaad; LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zyl, van Memel met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, makelaar, zal op maandag de 27e juni 1836, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild kofschip, genaamd de JONGE CORNELIS, gevoerd geweest door wijlen kapt. H.T. van Slooten, laatstelijk door C.D. Hagenaar, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 95 duimen, wijd 5 ellen 27 duimen, hol 2 ellen 66 duimen en over zulks 155 tonnen of 82 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar en bij de cargadoors Van Ulphen en Ruys. (opm: zie ook AH 290636)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia, zal de 23e juni van Amsterdam naar Batavia vertrekken het buitengewoon snelzeilend gekoperd fregatschip ZEEMANS-HOOP, gevoerd wordende door kapt. J.A. Witzen. Personen of families die van deszelfs kajuit, welke geheel tot het gemak voor passagiers is ingericht, voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoor Floris der Kinderen, te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Londen naar Amsterdam, te Harwich binnen, heeft de 1e juni de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip LAMBERTUS, kapt. C.W. Lindeboom, van Amsterdam naar Bayonne, is na op de Vlaamse banken gestoten te hebben, de 30e mei met gebroken roerhaken te Sheerness binnengebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het veerschip met het octrooi, varende met succes van de Lemmer op de Gorredijk vice versa. Te bevragen bij de eigenaar Rienk Harkama, te Lemmer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij besloten briefjes te koop een hecht tjalkschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd (opm: binnenvaarder), lang over steven 14 el 5 palm, breed 3 el 5 palm, hol 1 el 9 duim 4 streep, dus ongeveer houdende 32 ton, met zeil en treil, haken, boomen en verdere beste inventaris, zodanig hetzelve thans is liggende in de Vaart te Gorredijk, voor Fedde Ates Lageveen, en bij deze te bevragen. De briefjes moeten franco worden ingeleverd voor of ten 12 ure des middags, op woensdag de 15e juni 1836, in het logement de Koornbeurs te Gorredijk, zullende dezelve ten 4 uur na den middag worden geopend en de gegadigden den uitslag medegedeeld; zijnde de condities intussen te vernemen bij de notaris Andrea te Beetsterzwaag.


Datum: 11 juni 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands smakschip AGATHA, kapt. R.P. Dik.
Naar Danzig, het Nederlands smakschip CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Belfast, het Nederlandse kofschip HILLECHIENA, kapt. H.H. Brakke.
Naar Danzig, het Nederlands kofschip JACOBA, kapt. A.K. de Groot.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 juni. Woensdag is aan de werf De Haan, in de Grote Bikkerstraat, te Amsterdam, met gewenst gevolg van stapel gelaten het koopvaardijschip CLAUDIUS CIVILIS, groot 900 ton, voor rekening van de heren A.L. van Harpen en Zn. gebouwd, door de scheepsbouwmeester J.R. Boelen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juni. De 8e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis Zr.Ms. corvetten HELDIN, kapt.-luit. Struys en ZWALUW, kapt.-luit. Tam; DE VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, van Aberdour; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Danzig en MARTHA ANDREA, kapt. M.M. Ore, van Holmstrand; de 9e des morgens, Zr.Ms. brik MEERMIN, kapt.-luit. Enslie, van Cuxhaven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Gepraaide schepen:
Het schip DE JAVAAN, kapt. J.G. Adriaan, van Amsterdam naar Batavia, is in de ochtend van de 4e dezer, met een gunstige gelegenheid, door een Texelse loodsschuit in de Hoofden in goede staat gepraaid; aan boord was alles wel.
Kapt. G.F. Syllow, van New-York te Helvoetsluis binnen, rapporteert, de 31e mei, op 49º NB 07º05’ WL, gepraaid te hebben een schip, tonende Rotterdamse vlag no. 67, zijnde die van kapt. H. Bruhn, voerende het schip BATAVIA, van Rotterdam naar Batavia; aan boord was alles wel.
Kapt. A. Hoogendijk Az., van Messina te Helvoet binnen, heeft de 23e mei, op 42º05’ NB 10º05’ WL, gepraaid het schip HET SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, van Amsterdam naar Batavia; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Rotterdam naar Batavia, is de 22e mei op 49º NB 7º WL gepraaid.
Het schip ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam naar Batavia, is bij het eiland St. Paulus in goede staat gepraaid.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 juni. YSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo, van Passarouang; CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Suriname, ligt in quarantaine; TWEE VRIENDEN, kapt. G.S. Bakker, van Cette; EENDRAGT, kapt. J. Visser Jr., van Londen; ANSINA, kapt. P.W. Lindeboom, van Cuxhaven; ARENDINA, kapt. H.D. de Groot, van Droback.
Vlie, 7 juni. VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts. NEPTUNUS, kapt. K.G. Sipsma en GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuit, alle drie van Nerva; ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer en ANNA MARGARETHA, kapt. H. Nieman, beide van Riga; ONDERNEMING, kapt. T.J. Hazewinkel, van Koningsbergen; JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Memel.
Uitgezeild:
Texel, 9 juni. NEPTHUNUS, kapt, J.L. Blom, naar Drammen.
Vlie, 7 juni. VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, naar Nerva; ESSAE, kapt. J.P. Scheel, naar Rostock; ZEVEN GEZUSTERS, kapt. T. Brun, naar Bergen; VRIENDSCHAP, kapt. R.J. Spruk, naar Hamburg; LIEFDE, kapt. K.K. Hagedoorn, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo, van Passarouang met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; HENRIETTE, kapt. M. Carseboom, van Cette met wijn, wol en koopm.; DOROTHEA MARIA, kapt. F.J. Brouwer, van Lissabon met zout en kurk; JANTINA ANNECHINA, kapt. H.G. Sap, van Sunderland met steenkolen; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, van Riga met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. C.W. Flens, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip SUSANNA, kapt. Daniel Grim, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van de Vries en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp. Sluit 25 juni.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen. Sluit 23 juni.
Naar Noord- en Zuid- Amerika en de W.I. Eilanden:
New-York. Het Nederlands gezinkt kofschip DE VREDE, kapt. Dirk Joukes Wiersma. Adres bij De Vries en Zonen en Arbman en Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Cadix en Gibraltar, Het Nederlands kofschip NEERLANDSCH WELVAREN (opm: galjoot NEERLANDS WELVAREN), kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys en C.J. de Grys en Zoon.
Duinkerken. Het Hanovers kofschip DE VROUW NANTINA, kapt. B.H. Saathoff. Adres bij Wed. J. van Wezel en Zoon.
Duinkerken. Het Kniphauser pleitschip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. F. Verstreepen. Adres bij J.C. van Oven.
Genua en Livorno. De Nederlandse kof DE LEMMER, kapt. J. Tammes. Adres bij C.J. de Grys en Zoon en J. de Rooy.
Marseille. Het Nederlandse kofschip GESINA, kapt. P.P. Muntendam. Adres bij C.J. De Grys en Zoon.
Marseille. Het Nederlands kofschip EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga. Adres bij Van Ulphen en Ruys.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 8 juni. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de PELLIKAAN, kapt. T. Douwes; CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt; de COMMERCIE, kapt. C.T. Gaukema; CHARLOTTE, kapt. R. Muys; de TWEE GEBROEDERS, kapt. C. de Westelinck, alle vijf met stukgoederen van London; FERNINAND, kapt. W. Genke, van Bordeaux, met wijn en stukgoederen; HELENA, kapt. J.E. Witteveen, van Rio Grande, met huiden; de LEEUW, kapt. F. Goetz, van de Havannah, met suiker; la BRUXELLOISE, kapt. H.A. de Vries; JEAN VAN EYCK, kapt. A. Cornelissen, beiden van Liverpool met klipzout; de VROUW MINA, kapt. T.J.U. Geelts, van Bayonne, met stukgoederen; LEOPOLD DE EERSTE, kapt. J.A. Bunnemeijer, van Liverpool, met zout en stukgoederen; la REINE, kapt. J.R. Jansen, met suiker en wijn.
En naar Brussel gedestineerd: de VROUW AMKALINA, kapt. F.C. Christoffer, van Bordeaux, met wijn.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: FORTUNA, kapt. P.S. Meinert, naar Hamburg, met ballast; ANNETTE, kapt. P.W. Lindeboom, naar Cuxhaven, met stukgoederen; EMMANUEL, kapt. H.S. Spiesen, naar Blankenese, met ballast.
Vere, 8 juni. Gisteren is naar zee gezeild, de Papenburgse kof de KLEINE ANGELINE, kapt. B. Roskamp, op avontuur, van Middelburg, met ballast.
Hellevoetsluis, 8 juni. Heden morgen arriveerde uit zee: GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, van Nerva.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, van Aberdeen; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Danzig. Heden morgen arriveerden uit zee: FORTUNA, kapt. H.H. Leefoge, van Cuxhaven; MARGARETHA, kapt. J.J. Wijkmeijer, van Liverpool, dezelve rapporteert den 7 dezer bij het eiland Wight gezien te hebben, een driemastschip tonende Amsterdamse nummer vlag 99, en KLAZINA HENDRIKA, kapt. P. Fijn, van Cette.
Brielle, 8 juni. Gisteren avond zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.
Den 9 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARGARETHA, kapt. G.E. te Velde, van Sunderland. Heden arriveerde uit zee: AGATHA, kapt. R.P. Dik, van St. Davids.
Maassluis, 8 juni. Gisteren namiddag zeilde naar zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Heijen, naar Hamburg.
Den 9 dito. Heden arriveerden uit zee: ZEELUST, kapt. A. Patijn, JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, beiden van de Noordzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen WOODPARK, kapt. J. Richard, van Newcastle, met steenkolen; ADONIA, kapt. W.P. Wissels, van St. Ubes, met zout; GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, van Nerva, en MARTA ANDRIA, kapt. M.M. Ora, van Holmstrand, beiden met hout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 juni. Gisteren is alhier aangekomen het Nederlands schip ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat, van Amsterdam vertrokken de 19e februari, en heden het Nederlands schip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, met twee passagiers, van Rotterdam vertrokken de 26e dito.


Datum: 13 juni 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer, van Amsterdam naar Madeira, Mogador en Suriname, te Madera aangekomen, is, volgens rapport, de 5e mei bij deszelfs vertrek van daar met een scherp kanonschot (op een sluikhandel verdacht en in dezelfde richting zeilend vissers-vaartuig afgeschoten) in de grote mast geraakt, zodat deze met de gehele vleet over boord sloeg en slechts vijf manschappen der equipage daarbij onverzeerd bleven, waarna hetzelve te Madeira teruggekomen is, doch, na volbrachte reparatie, de 21e dito opnieuw de reis naar Mogador heeft aangenomen; aanvragen aan de Portugese regering om schadevergoeding zijn met de nodige bewijzen dadelijk aan het Nederlandse consulaat-generaal te Lissabon opgezonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gepraaide schepen. Kapt. Sybrand Veenstra (opm: fregat TWEE CORNELISSEN), van Amsterdam te Batavia gearriveerd, heeft de 10e januari op 37º53′ ZB 67º53′ OL, gepraaid het schip ANNA CATHARINA, kapt. Simon Hendrik Veer, van Amsterdam naar Batavia; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip MARIA JOHANNA, kapt. D. van der Valk, lag de 20e mei te Alicante zeilklaar naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 juni. DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia; CLARA HENRIETTE, kapt. H. Blokziel, van Batavia.
Vlie, 8 juni. VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker, van Stralsund.
Terschelling, 7 juni. JESELINA, kapt. R.R. Legger, van Danzig; JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Christiaansand; DE JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, van Sunderland; DE VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Danzig.
Uitgezeild:
Texel, 10 juni. MACASSAR, kapt. H. Poppen, naar Batavia.
Vlie, 8 juni. TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, naar Droback.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Passaroeang met koffie, suiker en huiden; CLARA HENRIETTE, kapt. H. Blokziel, van Batavia met koffie, suiker en indigo; NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma, van Cette met wijn; STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortryk, van Riga met hout.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 10 juni. Van Veere wordt gemeld, dat op de 7e dezer voor Westkapelle Z. ten W. 3 mijlen afstands is gepraaid, het kofschip MARIA ANNA, kapt. M.J. Klasen, van Memel naar Caen gedestineerd. Schip en equipage bevonden zich in goede staat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 juni. ABEL TASMAN, kapt. H. Zeylstra en VIER GEBROEDERS, kapt. B. Jaski, beide van Batavia; VAN SPEYK, kapt. E. Visser, van Charleston; JONGE ALBERDINA, kapt.
Kapt. H.R. Mulder, van Duinkerken; NEDERLAND, kapt. J.P. Carst, van Baltimore.
Vlie, 9 juni. ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Newcastle; MAAIKE, kapt. J.A. Zeelinga, van Koningsbergen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Christiaansand.
Terschelling, 8 juni. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, van Riga; JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, van Nerva; DE BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. H.J. Nagel, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 11 juni. ODIN, kapt. Holst, naar Holmstrand; ANNA ALBERDINA, kapt. A.P. Ekamp, naar Berwick; EENDRAGT, kapt. J. Visser Jr. naar Londen.
Vlie, 9 juni. CHRISTINA, kapt. H.B. Elligers, naar Drammen. 10 juni. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.


Datum: 14 juni 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Koningsbergen (door het Holsteinsch Kanaal), het Nederlands smakschip DE JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiten.
Adres ten kantore van Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis AVONTUUR, kapt. P. Wymans, van Emden en LIVINA, kapt. L. Peter, als bijlegger naar Emden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen: Volgens brief van kapt. H. Wente, voerende de DIANA, van Amsterdam, te New-York gearriveerd, dacht hij de 13e of 14e mei van daar over Baltimore naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 juni. CASTOR, kapt. H. de Jong, van Batavia; CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk, van Suriname. In quarantaine: CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary; VENELIA, kapt. J. Kranenburg, van Trinidad en Cuba; HOOP, kapt. G. Nieuwland, van Londen. Uit de quarantaine ontslagen: CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Suriname.
Vlie, 11 juni. HYLKE JANS, kapt. B.J. Siedses, van Petersburg; CAROLINA JOHANNA, kapt. D. Nieman, van Memel; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Vlie, 11 juni. CATHARINA, kapt. D.A. Zylstra, naar Archangel; SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jong, naar Koningsbergen; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VIER GEBROEDERS, kapt. B.C. Jaski, van Batavia met koffie, suiker, huiden en katoen; ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Batavia met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; CASTOR, kapt. H. de Jong, van Batavia met koffie, suiker, kamfer, huiden en bindrottingen; VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, van Trinidad met suiker en koopm.; VAN SPEYK, kapt. E. Visser, van Charleston met paddi en katoen; NEDERLAND, kapt. J.P. Carst, van Baltimore met tabak; WISSELVALLIGHEID, kapt. S.B. de Jong, van Cette met wijn, kurk en brandewijn; JEZELINA, kapt. R.R. Legger, van Danzig met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 10 juni. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: SOPHIA, kapt. J.F. Rooms, van Liverpool, met klipzout; MERCURIUS, kapt. J.P. Roman, van Philadelphia, met tabak; RESOLUTION, kapt. C.G.E. Tholen, van Elsinghorst (opm: mogelijk Helsingborg), met houtwaren.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: MAGDALENA, kapt. E.K. Egberts, naar Bremen; de VROUW LUMINA, kapt. J.J. Mulder, naar Emden; CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Haak, en de GOEDE HOOP, kapt. W.C. Dunken, beiden naar Cuxhaven; de VROUW ANNA, kapt. G. Guy, naar Bremen, en de VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Karstens, naar Emden, alle zes met stukgoederen; de VROUW ELISABETH, kapt. N. Roerden, naar Tonningen, met ballast; HENRIETTE, kapt. H. Buhrmann, naar Hamburg, en de VROUW ALIDA, kapt. B.J. Borger, naar Petersberg, beiden met stukgoederen.
Hellevoetsluis, 10 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ZUID-HOLLAND, kapt. P.S, Schuil, van Banjoewangie; VROUW HELENA, kapt. C. Fredriks, en GUTE HOFFNUNG, kapt. W.C. Donker, beiden van Cuxhaven; VROUW LUMMINA, kapt. J.J. Mulder, en CATHARINA MARGARETHA, kapt. C. Haack, van Emden. Heden morgen zeilde naar zee: ZEELUST, kapt. D.J. Mik, naar Liverpool; en arriveerden uit zee: MARIA BEERTHA, kapt. K.A. Tap, van Tremblade; EUGÈNE, kapt. P. Desfosses, van Bordeaux; NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, en HOOP, kapt. D. Guyt, beiden van Liverpool; PRINSES MARIANNE, kapt. A. Plug, en ’s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, beiden van Batavia.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Carstens, van Cuxhaven. Heden morgen arriveerden uit zee: DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landsberg, van Batavia, en MARGARETHA, kapt. H.W. de Groot, van Liverpool.
Den 12 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: JOHANNA CHRISTINA, kapt. P. Pijbus, naar Liverpool. Heden morgen arriveerde uit zee: VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker, van New York.
Brielle, 11 juni. Heden zeilde in zee: GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema, naar Koningsbergen.
Den 12 dito. Kapt. Langley is op de rede teruggekomen.
Maassluis, 10 juni. Heden morgen zeilde naar zee: GEERTRUIDA, kapt. J.J. Legger, naar Stettin.
Den 11 dito. Heden morgen zeilde naar zee: ANNAATJE MARGARETHA, kapt. H.G. Dickman, naar Duinkerken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen EUGÈNE, kapt. P. Desfosses, van Bordeaux, met wijn; MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap, van Tremblade; NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, en ALBERTINA, kapt. H.W. de Groot, beiden van Liverpool, en alle drie met zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bericht aan zeevarenden. De directeur-generaal voor de marine brengt bij deze ter kennis van het zeevarend publiek, dat op de 5e dezer in de nabijheid van het zeegat van de Goedereede een kofschip is gezonken op de diepte van negen vademen water, waarvan de grote mast nog 12 voeten boven water steekt op de peilingen de toren van Schouwen Z.W. tot Z. en de westpunt van Goedereede Z.O. bij kompas.
Wordende hiervan bericht gegeven, ten einde een ieder zich voor schade zoude hoeden bij het aandoen van de Goedereede.
’s Gravenhage, 11 juni 1836, de directeur-generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek.
(opm: vergelijk met PGC 140636, Waarschijnlijk betreft het hier het wrak van de CONCORDIA, zie AH 080636)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Liverpool, is op de hoogte van het eiland Schouwen zwaar lek en in zinkende staat door het volk verlaten geworden, en een kwartier uur daarna gezonken. Genoemde equipage is opgenomen en de 6e juni te Helvoet aangebracht door het schip de VROUW ELISABETH, kapt. H. den Breems, van Lisbon. (opm: zie AH 080636)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CLARA MARGARETHA, kapt. H.P. Dik, van Sunderland naar Amsterdam, is volgens particulier bericht de 7e juni in Texel binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. N.A. Smaal, van St. Ubes in Texel binnen, heeft de 1 juli, op 49º22' NB 05º37' WL, in goede staat zeilende gezien een bark, tonende vlag van het Collegie Zeemanshoop, met No. 53, zijnde die van kapt. D. Spreeuw, voerende het schip de HARMONIE, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH, kapt. F. Fokkens, van Rotterdam naar Batavia, is de 1e juni op de hoogte van de Singels gepraaid door de Helvoetse loodsboot No. 7.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, van Riga naar Amsterdam, is volgens partikulier bericht de 8e juni in het Vlie binnengekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 5 juni, de kofschepen VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, van Liverpool en EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, van Danzig.
Den 6 dito, de kofschepen CONCORDIA, kapt. O.P. Smit en ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, beide van Memel, CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, van Danzig.
Den 7 dito, de kofschepen JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, van Memel, GROOT LANKUM, kapt. J.O. Stuut, van Nerva en JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, van Noorwegen.
Den 8 dito, het kofschip de JONGE DERK, kapt. H.E. Vos, van Nerva.
Den 9 dito, het galjsschip BELVEDERE, kapt. T. Vos, jr., van Riga; de kofschepen ARENDINA, kapt. H.D. de Grooth en de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, beide van Noorwegen.
Den 11 dito, het galjasschip ANNE MARGARETHA, kapt. C. Permien, van Riga.
Uitgezeild: Den 8 juni, het kofschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, naar Noorwegen.
Den 10 dito, het smakschip NEPTUNUS, kapt. C. Kraanstuiver, naar Hull; de kofschepen JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, naar de Oostzee en de HUNZE, kapt. J.S. Ketelaar, naar Liverpool.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te verkopen een tjalkschip, lang over steven 14 el 484 streep, wijd 4 el 550 streep, en hol naar rato, met al zijn toebehoren. De nadere informatiën zijn te bekomen bij M.J. van der Heide te Sexbierum.


Datum: 15 juni 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gepraaid de 2e mei, de GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, bestemd naar Batavia, op 1º30′ NB 22º30′ WL, hebbende 27 dagen reis van Cowes, door kapt. D.J. Bulsing, voerende het schip ’s GRAVENHAGE, van Batavia te Rotterdam gearriveerd.
Terschelling, 10 juni. Kapt. H. Hazewinkel, gisteren abusievelijk gemeld als uitgezeild, ligt nog alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 juni. VISSCHERIJ, kapt. D. Bies, van Londen.
Uitgezeild:
Vlie, 12 juni. HUNZE, kapt. H.J. Ketelaar, naar Liverpool; NEPTHUNUS, kapt. C.H. Kraanstuyver, naar Hull; JACOBA HAZEWINKEL, kapt. J.G. Boon, naar Memel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA ANNA, kapt. P.H. Bos, van Suriname met suiker, rum, koper, katoen en koffie; CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary met suiker en koffie; CARL GUSTAAF, kapt. P.E. Ysberg, van Triëst en Cephalonia met potasch, krenten, gom, gallen, drog., amandelen, koopm., raapzaad, coloquint en lijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ op maandag 13 juni 1836:
een gekoperd en kopervast tweedeks fregatschips-hol HET ZEEPAARD. NLG 4.900. In slag NLG 100. Van der Sluis. (opm: gebouwd Amerika in 1810; het casco werd verkocht en in augustus gesloopt; zie AH 170536, 010636 en 040636)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd Nederlands kofschip MINERVA, kapt. Jan Jansen Kiers. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Koningsbergen. De Nederlandse smak HET JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlandse kof DE JONGE YPE, kapt. J.P. Teensma. Adres bij de Wed. J. Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederlands kofschip WENDELINA, kapt. H.J. Mulder. Adres bij de Wed. J. Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 5 juni. Vertrokken MARGARETHA CATHARINA, J.H. Schippers over Batavia naar Nederland met 3 passagiers.
6 Juni. Heden vertrok van hier naar Samarang en Batavia het Nederlandse schip JOHANNA SUSANNA, kapt. J.B. Berest, voorheen genaamd ROSALIE.


Datum: 16 juni 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip MARIA, kapt. S.M. Tanger.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. D. Guyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 juni. Kapt. K.IJ. Parma, van Cette te Amsterdam gearriveerd, heeft de 23e mei, op 49º20’ NB 06º06’ WL, gezien een brik, tonende vlag va het collegie Zeemanshoop met no. 125, zijnde die van kapt. J.C. Töpper, voerende het schip PHOENIX, van Amsterdam naar Suriname en de 30e dito, hebbende Lézard drie mijlen te N.W. ½ N. van zich, een driemastschip, tonende Rotterdamse vlag no. 132.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 juni. GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van Newcastle. Uit de quarantaine ontslagen: CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk.
Terschelling, 12 juni. Gisteren nog: ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Memel.
Uitgezeild:
Texel, 14 juni. RIO DE JANEIRO PACKET, kapt. B.M. Corbiere, naar Rio Janeiro, de Kaap de Goede Hoop en Batavia.
Vlie, 13 juni. FLORA, kapt. J. Manning

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DEBORA, kapt. R.S. Oldendorp, van Livorno met drop, albast, albastwerk, potasch, alizarij (opm: inkt), galnoten, olie, pik, gom, akerdoppen (opm: eikeldoppen), marmeren vloerstenen, drogerijen, joodenpek (opm: asfalt), tartari (opm: wijnsteen), vermecelle, botax en oranjeschillen;
KINDERIJK, kapt. J.A. Bangma, van Bordeaux met wijn, brandewijn, koopm., saffraan, sarsaparilla (opm: wortel van de Amerikaanse winde; geneesmiddel), anijs, Spaans groen, drop, gom, vruchten, drogerijen, kurk, rum en cognac;
ANSINA, kapt. P.W. Lindeboom (opm: buitenlander), van Cuxhaven met glas, spijkers, wasdoek, vitriool, zoutzuur, marmer, en blauwe steen;
HIJLKE JANSZ, kapt. B.J. Siedzes, van Petersburg met traan, koper, potasch, zeildoek, vislijm, anijsolie, borstels en talk;
ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, van Riga met slaglijnzaad en hennepzaad; VRIENDSCHAP, kapt. L. Brands, van Riga met slaglijnzaad;
NEPTUNUS, kapt. Sipsma, van Nerva met hout;
ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Memel met rogge, lijnzaad en dederzaad;
WENDELINA, kapt. H.J. Mulder, van Koningsbergen met lijnzaad, raapzaad en hennepzaad; ONDERNEMING, kapt. G.H. Rooseboom, van Danzig met boekweit en rogge;
CATHARINA, kapt. S.J. de Jonge, van Bremen met tabak, potasch, smeltkroezen, linnen, paarl d’amourschelpen (opm: parelmoer schelpen), sigaren en ledige pijpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. N.H. de Groot, J.H. Hackman Asschenbergh en H. Calkoen Hz., makelaars, zullen, op woensdag de 22e juni 1836, des namiddags ten twee ure, in De Brakke Grond, verkopen: een partij van 20 pakken Nickerie katoen, zo gezond als beschadigd. Nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip DE VREDE, kapt. D.J. Wiersma, van Suriname. Liggende als bij notitie wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal tegen de 15e juli aanstaande te vertrekken het snelzeilend fregatschip ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong. Personen of families van deszelfs welingerichte kajuit voor de overtocht naar Java wensende gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 13 juni. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: MARIA WILHELMINA, kapt. H.C. Wilt, met hennipzaad; die PERLE, kapt. W. Koop, beiden van Riga; CATHARINA, kapt. J.G. Juister, van Koningsbergen, beiden met lijnzaad; HELENA, kapt. H. Permien, met hennipzaad; kapt. H.J. Kramer, met weedas, en ANTONIUS, kapt. G. Roskamp, met lijnzaad, alle drie van Riga.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: de VROUW ANNA, kapt. W.R. de Buhr, naar Emden, en de VROUW CHRISTINA, kapt. C. de Meijer, naar Hamburg, beiden met stukgoederen; LUNA, kapt. H.H. Lange, naar Hamburg, met stukgoederen, en de CERES, kapt. J. Cederberg, naar Archangel, met ballast.
Nog is van hier gezeild: het VERTROUWEN, kapt. H.D. Klatter, van Ulrum naar Dordrecht, met zout.
Hellevoetsluis, 14 juni. Heden morgen zeilde uit Helvoetsluis: AGATHA, kapt. B.J. Potjewijd, naar Brest; EENDRAGT, kapt. J. Ouwehand, naar Triëst; ANNA, kapt. J. Govers; ZEEPAARD, kapt. D. Teil; VIER GEBROEDERS, kapt. J.D, Cleene; DRIE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klier, en GUTE HOFFNUNG, kapt. P. Gerdes, allen naar Duinkerken.
Brielle, 13 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VEREENIGDE TROUW, kapt. G.W. Stuyt, van Duinkerken, en ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, van Aberdour.
Heden morgen arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London. Het schip VROUW CATHARINA, kapt. H.F. Lucht, van Maassluis uitgezeild, is aldaar als bijlegger binnengekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 14 juni. De 8e dezer heeft op de hoogte van Kamp, bezuiden Texel, het Scheveningse vissersvaartuig de TWEE GEBROEDERS het ongeluk gehad om op een wrak te stoten, met dat gevolg dat het door de equipage is moeten verlaten worden. Alle pogingen, door andere Scheveningse vaartuigen aangewend om het op sleeptouw te nemen, zijn vruchteloos geweest.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 15 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip EMANUEL, kapt. A.J. Larssen, van Drammen met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 juni. Volgens brief van kapt. J. van Nassau, voerende het fregatschip de STAD DORDRECHT, op 4 februari ll. uit Hellevoetsluis naar Batavia in zee gezeild, was hij op 6 maart de linie gepasseerd en de 9de daaraanvolgende in goede staat zeilende op 5º23’ ZB 21º20’ WL, aan boord alles wel zijnde.


Datum: 17 juni 1836


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JANTINA, kapt. J.G. Das, van Elbing, met raspzaad; HENDRIKA, kapt. G.O. Sap, van Demmin, met garst; JONGE JAN, kapt. H.E. Pluktje, van Hamburg met tabak, stelen, varinas tabak, sigaren, koehaar, thee en garen; VROUW CATHARINA, kapt. C. Koster, van Hamburg met glas, lood, koehaar, hoorns en hoornpunten; OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. G.J. Geltes, van Hamburg met glas, manufacturen, tapioca en koehaar; EENDRAGT, kapt. W.R. Reiningh van Hamburg met hout; ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten, van Hamburg met pijpenstaven, tonnenstaven, duigen, eikenhout en planken; DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met smalt, zaffers, wol, talk, bedveren en geitenhaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip CHRISTINA BERNARDINA, kapt. Jäger, te Lissabon met schade binnen geweest, was volgens brief van de kapitein in dato Lissabon 5 juni, alstoen de rivier afgezakt en gereed de 6e dito naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De PIET HEIN, kapt. Turnbull, van Suriname naar Rotterdam, is te Demerary omstreeks 25 april met schade en verlies van roer, enz. binnengelopen, zijnde in een storm op strand gedreven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 15 juni. ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert, naar Bordeaux; VISSCHERIJ, kapt. D.J. Bies, naar Londen.
Vlie, 14 juni. WELDAAD, kapt. B.E. Boll, naar Newcastle; YPEUS, kapt. H. de Weerd, naar Nerva; MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen en GEZINA, kapt. H.H. Veen, alle drie naar Memel; NYMPHIA, kapt. H. Preekel, naar Stettin; VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, naar Holmstrand; JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok, naar Droback. En uit her Ras van Terschelling gezeild: HERMINA (opm: smak HARMINA), kapt. H.J. Hazewinkel, op avontuur.
Terschelling, 13 juni. ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken. Voor goederen en passagiers.
Vertrek van Rotterdam gedurende de maand juni 1836.
De 20e maandag namiddag ten 2 ure, DE PRINSES VAN ORANJE, kapt. P. van Dyk.
De 25e zaterdag ’s morgens ten 6 ure, L’ESTAFETTE, kapt. E. Perre.
De 30e donderdag ’s morgens ten 11 ure, LE DUNKERQUOIS, kapt. T. Ramos.
Adres bij Johˢ. Ooms Ezn en Comp., agenten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA ANNA, kapt. M.J. Klasen, van Memel naar Caen, is de 7e juni op de hoogte van Westkapelle gepraaid. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ELISABETH, kapt. F. Fokkens, van Rotterdam naar Batavia, is de 7e juni te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda, Hz. te Leeuwarden zal op maandag de 27e juni 1836, des namiddags ten 3 ure, bij de provisionele toewijzing, ten huize van de kastelein R.J. Brouwer, in het Schippershuis, op het Vliet, te Leeuwarden, publiek bij strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen een hektjalkschip, genaamd de JONGE TJALLING, lang 18 el 30 duim, wijd 3 el 23 duim, hol 1 el 78 duim, geijkt op de band op 70 ton, met staand en lopend want, zeil, treil, bomen, haken, ankers, touwen en alle verdere goederen, die zich daarbij bevinden, volgens inventaris daarvan, ten kantore van de notaris voorhanden, en zodanig hetzelve is liggende op het Vliet, te Leeuwarden aan de scheepstimmerwerf van Geert van der Werf. Dadelijk te aanvaarden, en inmiddels uit de hand te koop bij bovengenoemde notaris, alwaar de conditiën zijn te vernemen. (opm: LC 010736 meldt dat provisioneel geboden is NLG 752; vermoedelijk binnenvaarder)


Datum: 18 juni 1836


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip MERCUUR, kapt. W. Arkema Jr.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 juni. Dinsdag ten twee ure is te Amsterdam, op de werf Hollandia, aan het einde der Groote Wittenburgerstraat, met goed gevolg van stapel gelopen het koopvaardij-brikschip, genaamd HOLLANDIA, groot 250 ton, gebouwd voor rekening van de heren Blok en Comp., scheepsbouwmeesters op genoemde werf.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. De 16e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, ALGEMEEN BELANG, kapt. K. van Duin; DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, naar de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloydslijst van de 14e dezer:
De PIET HEIN, kapt. Turnbull, van Suriname naar Rotterdam gedestineerd, is de 24e april te Demerary met zeeschade binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Handelsberichten. Amsterdam, vrijdag 17 juni. In de maand mei jl., zijn door het Kanaal van Voorne gevaren 123 zeeschepen, als: 63 te Hellevoetsluis en 60 te Nieuwesluis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smirna, 12 mei. Het Nederlandse kofschip MARIA CATHARINA, kapt. P. Bakker, is de 8e dezer naar Amsterdam gezeild met een schoon patent, daar alhier de beste gezondheid heerst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smirna, 12 mei. Het Nederlandse kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Visser, was de 6e dezer te Konstantinopel uit Amsterdam aangekomen en had de volgende dag zijn reis naar Odessa voortgezet met suiker, loodwit, tabak, gepelde garst, hout, enz.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Suriname met suiker, katoen en cacao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

E