Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1879


Datum: 01 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 7 december. Na de buitengewone hitte, welke wij gedurende de laatste week alhier hadden, brak in de nacht van laatstleden zaterdag een donderbui boven het eiland los, die tot de vroege ochtend van de volgende dag voortduurde; de bliksemstralen en het gerommel van de donder hielden zonder tussenpozen aan en gingen vergezeld van sterke regenbuien, nu en dan ook van hevige windvlagen. De bliksem sloeg in twee woningen, de ene in de Prinsenstraat en de andere op Scharlo, en op de schoener MIDAS, waarvan de steng werd afgeslagen; de voormelde woningen en de meubelen in de vertrekken waar de bliksem insloeg, bekwamen belangrijke schade. De kunstenaars-tent van de heren Loyal en Bertz, voor het raadhuis opgericht, werd door de wind omvergehaald en leed ook schade, waardoor de aangekondigde voorstelling voor zondagavond geen plaats kon nemen. Met genoegen kunnen wij melden dat geen persoonlijke ongelukken veroorzaakt zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Singapore, 28 november. De Nederlandse schepen PROFESSOR VAN DER BOON MESCH en SOERABAIJA-PACKET liggen hier nog onbevracht.


Datum: 03 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het schip CURAÇAO PACKET, kapt. Klein, 5 december van hier te Curaçao aangekomen, heeft gedurende de reis aanhoud zwaar stormweer gehad, met verlies van een gedeelte van de verschansingen, de watervaten sloegen weg, ook het tuig heeft ontzettend veel geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten. Rotterdam. Westkust van Afrika, ELISE SUSANNE, kapt. Van Duin: een partij en 100 ton palmolie, 51 olifantstanden, 10 ton camhout, Hendrik Muller & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notaris H.M. Janssen te Scheemda zal op vrijdag de 10e januari 1879, des avonds ten 6 ure, ten huize van de logementhouder G.P. Tiddens te Eexta, publiek worden verkocht het Nederlands gekoperd en kopervast brikschip, genaamd ALIDA MARGARETHA, groot 181 tonnen, nieuwe meting, geclassificeerd Veritas 3.3.1.1., met opgoed en toebehoren, thans liggende te Harlingen en gevoerd door kapt. J.B. Wijgers. Informatiën te bekomen bij de heer N. Kranenborg te Oostwold.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hoekzijl (opm: Hooksiel), 30 december. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen LOUISE SOPHIE, kapt. Luken, en LUBKE JOHANNA, kapt. Voget.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 november. Vrachten. In de lusteloze stemming kwam sedert het laatste bericht geen verandering. Voor Nederland kwamen enige kleine partijen suiker ter markt en werd NLG 20 besteed. Factorij-koffie blijft voorlopig onverkrijgbaar en gaat de afscheep naar de ladende schepen zeer langzaam. Naar het Kanaal werd GBP 1.10/- en voor kleine schepen GBP 1.12/6 geboden. Voor Amerika wordt geen ruimte gevraagd. Naar Australië wordt een schip gezocht, doch zijn offertes te laag om tot accepteren te animeren. Kustvrachten bleven zonder afdoeningen.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: KENNEMERLAND ligt aan NLG 20 suiker van Samarang naar Amsterdam; KANAGAWA NLG 65 huiden, NLG 35 tabak NLG 25 suiker, NLG 65 à NLG 85 arak naar Rotterdam (schip reeds beladen, werd reeds twee maanden geleden afgemaakt, nu eerst gepubliceerd), NOACH II NLG 20 suiker van Cheribon naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: ZUID-HOLLAND, BATAVIER, AMPHITRITE, GEBRS. VAN DER BEEK, UTRECHT, ZES GEZUSTERS, AMSTEL, ERASMUS, KOSMOPOLIET III, ALBLASSERWAARD, DELIANA, URANIA, LIBERAAL, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, ELECTRA, MAARTEN VAN ROSSEM, MARIE EN ELISABETH, SAMARANG, JUPITER, THORBECKE III en JOHANNES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 1 januari. Het zeemanscollege De Groninger Eendracht alhier, dat sinds zijn bestaan, van 1830 af, voor het verlies van 102 schepen NLG 64.200 uitkering heeft verstrekt aan leden-gezagvoerders en sedert 1854 aan niet minder dan 275 minvermogende jongelieden de nodige uitrusting heeft verschaft om naar zee te kunnen gaan, wenst zijn werkkring uit te breiden en ook aan de nagelaten betrekkingen van verongelukte gezagvoerders een som ineens uit te keren. Te dien einde roept het thans opnieuw de medewerking van zijn medeburgers in.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 13 december. De Nederlandse schoenerbrik LEENTJE VAN DAM, kapt. Maathuis, werd hier bevracht om te Belize te laden naar Falmouth voor order.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 januari. Het stoomschip BARON BENTINCK heeft gedurende de reis van Tjilatjap naar hier zeer slecht weder gehad, kreeg water in de machinekamer en steenkolenbanken, zodanig dat de vuren verscheidene malen uitdoofden en was gedurende een etmaal ten anker bij Klappereiland. Het schip heeft wederom te Anjer niet kunnen lossen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 29 december. Het stoomschip JAPARA heeft op zijn reis door de Molukken op de hoogte der baai van Tontoli (Noordkust van Celebes) (opm: vermoedelijk wordt Tolitoli bedoeld; pos.: 01º02’ NB 120º49’ OL) de grond geraakt. Midden in het aangegeven vaarwater zijnde, stootte het schip plotseling op een rif, dat niet op de scheepskaarten was aangegeven. Gedurende de drie dagen, die het schip op de stenen bleef, werden door de gezagvoerder alle pogingen in het werk gesteld om het voorschip te lichten door de lading te verstuwen, door een deel der lading te lossen en naar een naburig eiland te brengen, doch toen eindelijk de opstekende wind het gevaar dringend maakte, was hij genoodzaakt een belangrijk deel der lading over boord te zetten, en toen kwam het schip vlot. Gelukkig bleek bij expertises het schip niets hoegenaamd beschadigd.


Datum: 04 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op heden de 27e december 1878 heb ik, ondergetekende, George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Jan Krijgsman te Rotterdam, voor de derde maal gedagvaard Johannes Franciscus Krijgsman, vroeger matroos op het Nederlandse schoenerschip EPPO HENDRIK, kapt. L.K. Schut, gewoond hebbende te Rotterdam, om op maandag de 31e maart 1879 te verschijnen ter terechtzitting van de Arondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien gedaagde op de 27e april 1872 als matroos is aangemonsterd op het Nederlandse schoenerschip EPPO HENDRIK, kapt. L.K. Schut, van de rederij van de heren B.H. Meursing & Co. te Hoogezand, met bestemming naar zee op avontuur.
- Aangezien evenwel gemeld schip op zijn terugreis van Pernau naar Schiedam d.d. 11 november 1872 in volle zee moet zijn verongelukt, omdat sedert die tijd noch van hetzelve schip, noch van de bemanning iets meer is vernomen (opm: zie NRC 030573)
- Aangezien een en ander wordt bevestigd door een extract uit de monsterrol, afgegeven door de waterschout van Schiedam in dato 15 mei 1873 en door een verklaring van de eigenaar der lading.
- Aangezien de eiser belang heeft om te procederen tot verkrijging der verklaring van het vermoedelijk overlijden van zijn zoon Johannes Franciscus Krijgsman, gedaagde in deze, sedert de 11e november 1872.
Om alsnog van zijn aanwezen te doen blijken.
G.C. Stoeller (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Gedurende 1878 zijn langs de Nieuwe Waterweg alhier binnengekomen 2341 stoomboten en 588 zeilschepen en uitgevaren 3182 stoomboten en 746 zeilschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Gisterenmiddag is het Noorse schoenerschip REGATTA, gezagvoerder A. Hage, komende van Zante, beladen met krenten, in het entrepot van de Handelsvereeniging gehaald om daar zijn lading te lossen. Het is het eerste schip dat van die haven gebruik maakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Volgens brief van kapt. Ouwehand, voerende het Nederlandse schip ANTOINETTE, was hij 6 november na een reis van 19 dagen, van Batavia te Makassar aangekomen en dacht hij medio december van daar naar Middelburg te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 20 november. Aan boord van het Nederlands-Indische stoomschip WILLIAM MACKINNON, hetwelk in de nieuwe haven gedokt werd, ontstond brand in het magazijn van de machinist welke met assistentie van de dokbeambte geblust werd. De machinekamer en magazijn werden geheel vernield. Het dek werd gedeeltelijk opengehakt om de slang door te laten zakken. Het stoomschip was hier in het dok om voor de reis naar Australië uitgerust te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een schoenerschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op donderdag 16 januari 1879, des avonds ten 6 ure, in het hotel Struvé te Sappemeer à contant publiek verkopen het Nederlandse schoenerschip ARGO, groot 163 ton oude meting of 146,30 ton nieuwe meting, met complete inventaris en grote boot, in 1864 nieuw gebouwd op de werf van wijlen de heer K. Bakker te Sappemeer, in 1874 bij Veritas geclassificeerd 3/3 G1.1., thans liggende te Amsterdam aan de werf van de heren Stoepman & Co., en tot op heden bevaren door kapt. S.P. Brouwer.
Nadere informatiën bij genoemde kapitein te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 6 december. De som van 33.000 ropijen, betaalbaar 20 dagen na aankomst te Rotterdam, is onder waarborg op de lading ex-PHILIPS VAN MARNIX voorgeschoten aan de gezagvoerder van het schip MAGGIE M. SEED, welke voornoemde lading van het afgekeurde schip PHILIPS VAN MARNIX naar de bestemming zal vervoeren en de 30e november van hier is vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 3 januari. Scheepsvrachten. In bevrachtingen gaat nog weinig om. Voor Londen of de Oostkust werd gedaan om in de Noorderhaven te laden tegen Sh.17 en om in de Oosterhaven te laden tegen Sh.15 per 10 quarters haver.

Krant:
  JB - Javabode

Het te Batavia ter rede liggende Engelse schip DIONE, kapt. Ramsay, agenten Dummler & Co., is afgekeurd (opm: zie volgend bericht).

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Executoriale verkoop op zaterdag de 18e januari 1879, des morgens te tien ure, in het vendulokaal alhier, van het barkschip DIONE, groot 289,05 tonnen, liggende ter rede Batavia. De inventaris ligt ter bezichtiging in het Vendu-lokaal en twee boten in de Groote Rivier bij de Javasche Bank.
Gerritzen.


Datum: 05 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 4 januari. Aan de scheepswerf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten de stoom-kanonneerboot ULFR, aldaar aangebouwd voor rekening en ten behoeve van het Departement van Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemerij. Kapt. F.E. Nielsen, voerende het Noors barkschip ALBION, op een reis van Rotterdam naar New York, herwaarts als noodhaven teruggekeerd, vraagt tot dekking van zijn averijkosten, zullende ongeveer NLG 9.600 belopen, geld op bodemerij, onder verband van schip, lading en vracht. Inschrijvingen vóór of uiterlijk vrijdag de 10e januari eerstkomende, in te leveren ten kantore van mr. L.C. Driebeek, advocaat en dispacheur, Wijnhaven 107 alhier. Rotterdam, 4 januari. 1879.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare verkoping. De veiling op vrijdag 3 januari en de afslag op vrijdag 10 januari 1879, beide ’s namiddags 3 ure, in de herberg van L. van den Adel, aan de Veerstoep te Papendrecht, van een in volle werking zijnde scheepstimmerwerf met loods, helling met vast en los blok, waarin acht schijven, losse slee, twee vangijzers en ketting. Een blok huizen, bestaande in zes woningen naast het vorige. Een huis met erf en tuin, tegenover de werf. Alles in het Westeinde te Papendrecht. Nadere inlichtingen geeft notaris Van Wageninge te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 januari. Volgens ontvangen telegram is het te Groningen te huis behorende kofschip TJAKINA, kapt. Van Sluis, de 25e december van Bayonne naar Hamburg vertrokken en de 2e januari te Cuxhaven aangekomen.
NRC 050179
Rotterdam, 4 januari. Het schip MARIA SINNIGE, kapt. Groothuis, is in goede welstand te Napels gearriveerd, komende van Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Het te Bayonne binnengekomen kofschip CATHALINA VAN CALCAR, kapt. Bos, heeft op reis van Londen naar Bayonne met zeer slecht weer te kampen gehad en daardoor nog al enige schade bekomen


Datum: 06 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 januari. Het Nederlandse schip OOSTWOLD, kapt. Tap (opm: schoener, bouwjaar 1847, kapt. Harm Klaas Tap), van Reval naar Londen, bij Östergarn (opm: O-kust Gotland) gestrand, is volgens particulier bericht afgekeurd en als wrak verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het Nederlandse schip ABEL, kapt. Oosterhuis, lag volgens particulier bericht 27 november te Panaroekan zeilklaar naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aberdeen, 4 januari. Het te Wildervank te huis behorend kofschip PIETER, kapt. Bekkering (opm: galjoot, bouwjaar 1863, kapt. Pieter Bekkering), van Riga naar Burghead, is in de Noordzee op een wrak gezeild en werd de 2e januari door de equipage verlaten, die hier geland is. (opm: zie ook NRC 100179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Soerabaija, direct, ligt te Amsterdam in het Oosterdok in lading het nieuw gebouwd clipperschip SMEROE, Veritas 3/3 L 1.1., Nederlandsche Vereeniging A.I., kapt. J.C. Strootman.
Adres de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op dinsdag de 14e januari, ’s avonds 6 uur, in het Bontehuis te Sappemeer, publiek verkopen het Nederlands kofschip FENNA, groot 96,63 tonnen, met complete inventaris, thans liggende te Dordrecht, zo als het laatst is bevaren geweest door kapt. E.H. Boswijk onder directie van de heer Mr. C.M. Map te Groningen als boekhouder.
Informatiën te bekomen bij de heren Sandberg, makelaars te Dordrecht, Martensgat.
(opm: waarschijnlijk in 1879 gesloopt)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag 15 januari 1879, des avonds te 6 uur, zal te Martenshoek, ten huize van de kastelein J.H. Poppens, ten verzoeke van J.F. Verstockt, publiek à contant worden verkocht het Nederlands tjalkschip MARGARETHA, groot 76 tonnen, met opgoederen, zo als het thans is liggende te Martenshoek en laatst bevaren geweest door schipper A. Steenbergen. (opm: de verkoop vond geen doorgang, zie PGC 140179)
J. Piccardt, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Volgens brief van kapt. W. Ouwehand Szn., voerende het schip ANTOINETTE, was hij de 6e november, na een reis van 19 dagen van Batavia te Macassar aangekomen en dacht medio december van daar naar Middelburg te vertrekken.


Datum: 07 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau, 5 januari. Het Nederlandse schip MARIA BOSWIJK, kapt. Meinders (opm: kof, kapt. G. Meinders), van Koningsbergen naar Fécamp, is 3 dezer bij Hasau (opm: Uzava, Letland; pos. 57º14’ NB 21º25’ OL) gestrand. Van de equipage is drie man gered, de kapitein is verdronken. (opm: zie ook NRC 140179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. Het in ons nummer van 6 dezer onder Vlissingen vermelde op de Binnen Paardenmarkt gestrande schoenerschip is de Engelse schoener BACHIA, kapt. Winship, geladen met zout. Het schip zit zeer gevaarlijk en is door de equipage verlaten.


Datum: 08 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen:
- te Amsterdam op dinsdag 7 januari: het Nederlandse barkschip VRACHTZOEKER is uit de hand verkocht aan M. van Neck te Nieuwediep en zal thans worden gevoerd door kapt. Coole.
- Te Wildervank op 2 januari: het Nederlandse galjootschip HERMAN, gebouwd in 1852, groot 87 tonnen, laatst bevaren door kapt. K. de Vrieze; koper de heer K.J. Bos voor NLG 1.425. (opm: het schip is mogelijk als lichter in de vaart gebleven)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Het aantal stoom- en zeilschepen, dat gedurende het jaar 1878 de Nieuwe Waterweg is uit- en ingekomen, is als volgt:
- Ingekomen 2.319 stoomboten, 633 zeilschepen en 622 visschepen
- Uitgegaan: 2.704 stoomboten, 1.217 zeilschepen en 822 visschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november. Het afgekeurde Franse schip ROCHELAIS, kapt. Bidaud, van Manilla naar Londen, heeft alhier in publieke veiling NLG 2.160 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 7 januari. In het afgelopen jaar zijn alhier binnengekomen 41 zeeschepen, terwijl door 31 schepen van het droogdok is gebruik gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Te Bremerhaven overwinteren de schepen CATHARINA, kapt. Slinger, HELENA, kapt. Douwes, ANNA MARGRIETHA, kapt. Veldkamp, REINA, kapt. Kruizinga en ALIDA, kapt. Rooze. Te Altona het schip DE HOOP, kapt. Pronk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. B. van Smeden, van Philadelphia te Rotterdam aangekomen, is lek en heeft zeilen en verschansing verloren, hebbende veel slecht weder doorgestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 5 januari. De Nederlandse galjoot JELTINA, kapt. Starke (opm: kof, bouwjaar 1857, kapt. J.T. Starke), te huis behorende te Pekela, op reis van Hamburg naar Cette, is lek gesprongen en de 1e januari in de Noordzee bij Doggersbank gezonken. De equipage werd gered door de vissmak MINA TAUR en hier geland. (opm: zie NRC 090179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chr. Ament, P.J. van der Aa Gz. en J.F.L. Meijjes, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen op maandag 27 januari 1879, des namiddags ten 3 ure precies, te Amsterdam in het lokaal de Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris J.G. Pouw jr. in veiling brengen het Nederlands gekoperd en kopervast schoener-brikschip SYMPATHIE, gevoerd door kapt. J. Jans Boer, volgens Nederlandse meetbrief lang 33,15 meter, wijd 7,60 meter, hol 3,69 meter (nieuwe meting) en alzo gemeten op netto 199,16 tonnen of 564,19 kubieke meter en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok aan de dijk.
Voor meerdere inlichtingen vervoege men zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Weldrager, Baltus & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal, op dinsdag 21 januari 1879, des avonds te 7 uur, ten huize van de Gebr. Drenth, in de Kerklaan te Veendam, ten verzoeke van zijn principalen, publiek te koop presenteren het onder Nederlandse vlag varende, in 1872 gebouwde, schoenerschip ST. PETERSBURG, groot 149 tonnen, geclassificeerd voor de tijd van negen jaren bij Veritas 3/3 G. 1.1., met al diens opgoederen en toebehoren hoe ook genaamd, in voege het thans is liggende te Delfshaven en tot op heden is bevaren geweest door kapt. J.H. Drenth. De inventarissen zullen bij tijds op de gewone plaatsen ter lezing liggen.
Nadere informatiën bij de Gebr. Van de Wetering te Delfshaven.
Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de heren K. en J. Wilkens en bij kapt. J.H. Drenth, allen te Veendam. (opm: nieuwe naam ALLINA, kapt M.T. Dirks)


Datum: 09 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 5 januari. Het reeds vermelde Nederlandse schip JELTINA, kapt. Starke, was bestemd van Hamburg naar Cette en niet naar Jeddo zoals door de Shipping and Mercantile Gazette opgegeven was. (opm: zie NRC 080179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 januari. Van de scheepstimmerwerf van de weduwe E.A. Boele te Alblasserdam zijn heden overgebracht twee aldaar aangebouwde loodskotters van 20 meter, welke beide vaartuigen alhier in gereedheid worden gebracht, het één met bestemming voor het loodswezen van Goeree en Maas, het andere voor het loodswezen van de Monden van de Schelde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip BATAVIER, kapt. A.C. van der Horst, met rogge van Antwerpen naar Mannheim, geraakte in de avond van de 7e dezer, door het breken van de roerketting, in het Nauw van Bath aan de grond. Eerst na het overboord storten van een hoeveelheid rogge vlot gekomen, heeft het met veel moeite de haven van Bath bereikt. Het koren wordt overgeladen in lichters. Het stoomschip is middendoor gebroken (opm: een Rijnstoomschip).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 januari. De Nederlandse stoomboot BATAVIER, kapt. Van der Horst, van hier naar Mannheim vertrokken met 198 last gerst, is tengevolge van het onklaar raken van het roer bij Bath aan de grond geraakt. Een gedeelte van de lading is overboord geworpen om vlot te komen en is het schip thans bij Bath geankerd. Het heeft veel geleden en is doorgebroken. Men is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 31 december. Het stoomschip IRENE, kapt. Bakker, de 28e december van Amsterdam hier aangekomen, heeft door zwaar stormweder enige schade geleden aan de lading. De 31e december ging het op drift, waardoor schade aan twee zeilschepen veroorzaakt werd en op de IRENE de top van de bezaansmast gebroken werd. De stoomboot vertrok echter de 1e januari naar Napels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 8 januari. Het Nederlandse tjalkschip SWAANTJE, kapt. T.P. Heijenga, van Koningsbergen met graan naar Groningen, is heden alhier lek en met verlies van boot, trossen, zeilen, kettingen enz. binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 31 december. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. De Vries, overwintert hier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Wildervank op 2 januari 1879: het Nederlandse galjootschip HERMAN, gebouwd in 1852, groot 87 tonnen, laatst bevaren door kapt. K. de Vrieze. Koper de heer K.J. Bos voor NLG 1.525 (opm. bedrag slecht leesbaar)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop op vrijdag 7 februari 1879, ’s avonds om 7 uur, bij de kastelein A. Ruibing te Winschoten, van het schoenerschip, genaamd ANNA GEERTRUIDA, groot 172 zeetonnen (oude maat), bevaren door kapt. C. van Ingen, met complete inventaris, thans liggende te Harlingen.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de heren K. en J. Wilkens te Veendam, bij de kapt. Van Ingen te Nieuwe Schans en bij de notaris, ten wiens kantore op franco aanvraag inventarissen te bekomen zijn.
Mr. M.G.L. Jorissen, notaris te Winschoten.
(opm: verkocht en herdoopt in WEEKE HARHUIS, kapt. H. Zoutman)


Datum: 10 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 januari. Voor rekening van de heren Sandbach Tinne & Co te Liverpool is op de werf Concordia van de scheepsbouwmeesters Meursing & Huygens alhier de kiel gelegd voor een composite lichtschip, moetende dienen op de Demerara-Bar in West-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. Zoals werd medegedeeld, is in de vergadering van afgevaardigden van de plaatselijke comités en van belangstellenden in de Noordelijke IJszee-vaart, op 21 december jongstleden in Den Haag gehouden, besloten pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van de benodigde gelden om de WILLEM BARENDSZ in 1879 andermaal een tocht naar het Noorden te doen maken, ten einde het onderzoek voort te zetten, in 1878 aangevangen. Alvorens te besluiten zich andermaal met de voorbereiding en uitvoering van de tweede tocht te belasten, heeft het comité van uitvoering zich tot de minister van marine gewend met de vraag, of het op de medewerking van zijne excellentie zou mogen rekenen, en, na een bevestigend antwoord op die vraag gekregen te hebben, heeft het andermaal de leiding van de uitvoering op zich genomen. Het voornemen is thans de WILLEM BARENDSZ in de maand mei eerstkomend te doen vertrekken, wederom onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse A. de Bruijne. De voor deze tocht strikt nodige uitgaven worden geraamd op NLG 20.000. Het comité heeft de hulp ingeroepen van de plaatselijke comités tot het verkrijgen van de benodigde gelden voor deze tweede tocht en tevens het denkbeeld in overweging gegeven om een blijvende vereniging op te richten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 januari. Heden is alhier binnengesleept het schip ANNA, kapt. Dik, van Koningsbergen met rogge naar Deventer, met overgeworpen lading. Het heeft een anker verloren door zware ijsgang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 3 januari. Het Nederlandse schip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. T.F. Blanken, van Java naar Sydney met suiker, is in Straat Bali op Cape Sedano gestrand. Er is assistentie van Soerabaja derwaarts gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aberdeen, 6 januari. Bij onderzoek is gebleken dat de equipage, terwijl zij in de sloep was, het galjootschip PIETER heeft zien zinken, zodat alle hoop het schip nog op te zoeken om het binnen te kunnen brengen is opgegeven (opm: zie NRC 060179).


Datum: 11 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 7 januari. Alhier overwintert het Nederlandse schip IDA GEZINA, kapt. Egberts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 januari. Het Spaanse barkschip TEODORA,kapt. Lopez, met rijst van Saigon naar Havana, en het Amerikaanse schip INDIA, kapt. Patterson, zijn in aanvaring geweest. Eerstgenoemd schip is met schade hier aangekomen en zal zo spoedig mogelijk nagezien worden. Het andere heeft de reis voortgezet, het is onbekend of het schade heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 januari. Het schip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Blanken, in Straat Bali aan de grond gezeten hebbende, is vlot en te Soerabaija aangekomen, en lost de lading om nagezien en gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 9 januari. De lading van het gestrande stoomschip BATAVIER I, van hier naar Mannheim, wordt in goede staat gelost; het schip heeft veel geleden, doch zal vermoedelijk afgebracht kunnen worden.
Antwerpen, 10 januari. De BATAVIER wordt hedenmiddag hier, gesleept wordende, verwacht en zal na aankomst onmiddellijk in het droogdok gaan om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris F. Schaafsma te Lemmer zal op zaterdag de 25e januari 1879, des avonds 7½ uur, ten huize van de logementhouder Teitsma aldaar, bij voorlopige toewijzing ten verkoop aanbieden een grote, zeer ruime, welbeklante scheepstimmerwerf De Herstelling, met kant- en twee sleephellingen en grond, staande en liggende op de Langestreek aan de Zijlroede te Lemmer, thans nog gedreven wordende door de ervan van de heer C.P. Bakker, met een herenhuizinge onmiddellijk naast evengenoemde scheepstimmerwerf. Aanvaarding de scheepstimmerwerf op de 1e maart en de huizinge de 12e november 1879. Breder bij biljetten omschreven.
Informatiën zijn te bekomen ten kantore van de notaris Schaafsma.


Datum: 12 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 december. Vrachten. De voorraad geschikte scheepsruimte neemt af, maar aangezien de vraag zeer stil is, heeft er nog geen werkelijke verbetering in de koersen plaats gehad. Voor grote schepen blijft het moeilijk om lading te krijgen. Sedert ons laatste overzicht was er niets bevracht.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: ZUID-HOLLAND, BATAVIER, AMPHITRITE, GEBRS. VAN DER BEEK, UTRECHT, ZES GEZUSTERS, AMSTEL, ERASMUS, KOSMOPOLIET III, ALBLASSERWAARD, DELIANA, URANIA, LIBERAAL, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, ELECTRA, MAARTEN VAN ROSSEM, MARIE EN ELISABETH, SAMARANG, BURGEMEESTER SCHORER, JACOB ROGGEVEEN, JUPITER, THORBECKE III en JOHANNES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Voor de met goed gevolg van de werf van de heren J. & K. Smit te Kinderdijk te water gelaten schroefstoomboten HUNZE III en IV, gebouwd voor rekening van de Groninger-Rotterdammer Stoomboot-Maatschappij te Groningen, worden beide machines van 20 pk met stoomketel van 24 pk (compound systeem), onder garantie van een steenkolenverbruik van hoogstens 1 3/8 hectoliter per uur, vervaardigd aan de fabriek van de heren Gebrs. Van der Schuyt.


Datum: 13 januari 1879


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het stoomschip STAD HAARLEM is door de New Zealand Co. gecharterd om van Londen naar Nieuw Zeeland emigranten te vervoeren voor het Gouvernement dier kolonie. Het is het eerste stoomschip in die lijn en zal begin februari vertrekken. (opm: de STAD HAARLEM is een schip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)


Datum: 14 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 januari. Het schip ALBERTA, kapt. Goree, van New York, is op de haven komende tegen de stoomboot PARANA aangevaren en heeft daarbij de kluiverboom, voorsteng en voorbramsteng gebroken. De PARANA heeft daarbij zeer lichte schade gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau (opm: Ventspils), 8 januari. Van het bij Bakofen gestrande Nederlandse schip MARIA BOSWIJK, kapt. Meinders, van Koningsbergen naar Fécamp, is het tuig en een gedeelte van de lading geborgen. (opm: zie PGC 070179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip VIJF VRIENDEN, laatstelijk gevoerd door kapt. Jacob Verweij, groot volgens meetbrief 337 ton, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen en verdere inventaris. Het schip heeft twee poorten achter in het onderruim, twee poorten voor in het tussendeks en een ballastpoort, laadt 22.000 voet kapbalken of 137 standaard planken of 125 tult Noorse kapbalken. Het schip ligt aan de werf De Kraan, Bikkerstraat te Amsterdam.
Nadere informatiën te bekomen bij de heren Vinke & Co., makelaars en reders, aan de Gelderschekade te Amsterdam en bij de reders Bos van Maanen & Co, Gelderschekade te Rotterdam. (opm: verkocht en herdoopt in SURINAME, kapt C. Ouwehand)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes (Isle of Wight), 11 januari. Het schip MARIA, van Havana met suiker naar Antwerpen bestemd, is lek alhier aangekomen. Er zal heden middag een onderzoek aan boord plaats hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoop van het tjalkschip MARGARETHA te Martenshoek zal morgen geen voortgang hebben.
Piccardt, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, tot matige prijs een te Amsterdam liggend, welonderhouden, snelzeilend, gezinkt brikschip, 7 jaar oud, groot 632½ kubieke meters, ladende minstens 200 last delen. Te bevragen, franco, bij de cargadoors Hagenzieker & Co., te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop een bijna volbouwd schip, ruim 50 tonnen groot, zwaar betimmerd, bij J. Takens te Obergum.


Datum: 15 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Volgens telegram van de Scilly, is de brik GERHARDINA verlaten op zee aangetroffen en aldaar binnengesleept. De lading bestaat uit pijpaarde. Een brief, aan boord gevonden, is gedateerd in december en geadresseerd aan kapt. Hemmen te Dordrecht. Het schip GERHARDINA, kapt. Hemmen, van Dordrecht naar Livorno, vertrok 7 januari van Hellevoet. (opm: mogelijk een Duits schip, zie PGC 210179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. L.G. Stuut, van Belize, is volgens particulier telegram lek, met gebroken grote mast en verlies van zeilen te Waterford binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Volgens brief uit Beiroet lag het Nederlandse schip MAGTHILDA GEERTRUIDA, kapt. J.F. Steffens, 29 december aldaar zeilklaar, vermoedelijk naar Patras.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 januari. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART is gisterenochtend bij het verlaten van de kaai met een kleine Grasbroker stoomboot in aanvaring geweest, heeft daardoor schade bekomen en is in de haven teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 13 januari. De Schelde is sedert eergisteren voor de houten schepen onbevaarbaar. Enkele tot vertrek gereed liggende schepen die reeds op de rede lagen, zijn reeds in het dok teruggekomen. Alhier liggen tot vertrek gereed de Nederlandse schoeners BAREND, kapt. Mulder, naar Triëst en EVA, kapt. Wielens, naar Rio Grande, die natuurlijk ook door het ijs hun reis niet kunnen voortzetten. 15 januari zal mede tot vertrek gereed zijn de Nederlandse schoener DIRK EN PIETER, naar Triëst. Het ijs op de Schelde is gisterennacht zeer toegenomen; de wind is heden west, met vorst.


Datum: 16 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 januari. Het stoomschip BATAVIER I, kapt. Van der Horst, beladen met graan, strandde de 7e dezer op een zandbank in het Nauw van Bath, vanwaar het afgebracht en bij Bath aan de grond werd gezet, dewijl het schip doorgebroken was en dreigde te zinken. In zes lichters, geassisteerd door een sleepboot, werd de lading in drie dagen gelost en de opening waardoor de lekkage ontstond, zoveel mogelijk met plaatijzer overdekt. De bemanning, de Belgische en Nederlandse werklieden hebben met de grootste ijver dag en nacht doorgewerkt, omringd door bergen van ijsschotsen die zich op de vlakte rondom het schip opeengehoopt hadden. Des zaterdagavonds 11 januari is de BATAVIER te Antwerpen binnengesleept en dezelfde avond in het droge dok op de linkeroever van de Schelde, gezet. Er ging een zware ijsgang op de rivier en was het een van de laatste schepen die de rivier heeft kunnen passeren. Deze flink bewerkstelligde berging van schip en lading werd ten uitvoer gebracht onder het beleidvolle en zaakkundige bestuur van kapt. Hus, expert van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren te Rotterdam en van de heer De Groof, vertegenwoordiger van de Belgische assuradeuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 13 januari. De Nederlandse stoomboot MEDEA, van Hamburg naar Amsterdam, is lek en beschadigd door het ijs hier binnengelopen. Is onderzocht en bezig te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 januari. Het Nederlandse schip NICOLETTE, kapt. Bouten, van Java naar het Kanaal met suiker, is te Soerabaja met schade, veroorzaakt door zwaar stormweer, binnengelopen. Men meent dat de lading gelost zal moeten worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op donderdag de 23e januari 1879 zullen wij op vendutie verkopen, voor rekening van belanghebbenden, het Nederlandse barkschip ONRUST, groot 770 ton oude meting, met complete inventaris, lopend tuig, zeilen, enz. enz., in december 1877 geheel opnieuw gekoperd, geclassificeerd Veritas 3/3 L. 1.1 en Nederlandsche Vereeniging A.2. Thans liggende ter rede van Samarang en dagelijks te bezichtigen. Nadere informatiën te verkrijgen bij de gezagvoerder J.H. Pauls en bij ondergetekenden,
Soesman & Co.
(opm: de bark, bouwjaar 1863, werd met behoud van naam verkocht naar Pekalongan)


Datum: 17 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, per telegram van Aden dd. 14 januari. Het Nederlandse schip L.J. ENTHOVEN, kapt. Boon, van Batavia naar Rotterdam met suiker, lek hier aangekomen, moet lossen om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Adelaide. De BATAVIA, van Batavia is hier aan de grond gekomen, doch later met assistentie afgebracht, zonder enige schade bekomen te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren voormiddag is de schroefstoomboot DORDRECHT III, welke op 15 december laatstleden ten gevolge van het springen van de ketel is gezonken, boven water gebracht. Het is gebleken dat het lijk van de machinist Schouwenburg, van wie men vermoedde dat hij met de boot in de diepte was weggezonken, zich werkelijk nog in de machinekamer van de boot bevond. Dit lijk is onder toezicht van de politie naar het lijkenhuis op de algemene begraafplaats te Dordrecht overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een gaffeltopzeil-schoenerschip, groot 84 registerton, geheel vertimmerd en opnieuw getuigd, circa 2 jaar oud. Geklasseerd bij Veritas 3/3 1.1., Engelsche Lloyds A rood, en Nederlandsche Vereeniging A.1. Nadere inlichtingen en informaties te bekomen bij de scheepsbouwmeester E.J. Bok en Zonen, Werf de Zwarte Raaf, Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Hoogezand op 14 januari 1879: het Nederlandse kofschip FENNA, groot 96 ton, bevaren door kapt. E.H. Boswijk. Koper de heer I.A. Hooites te Hoogezand voor NLG 850.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading. Rotterdam.
Naar Macassar en Amboina. Het Nederlands barkschip LAURA, kapt. J.G. Carst.
Adres bij Kuyper, van Dam & Smeer, te Rotterdam, B.J. Carst & Co., te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 januari. Belanghebbende assuradeuren bij het schip (opm: schoener) HOOP, kapt. J.F. Hazelhoff, van Sundsvall naar België, bij Stettin gestrand, doch sedert met assistentie te Elseneur binnengebracht, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de secretaris der Vereeniging van Assuradeuren te dezer stede.
(opm: zie ook NRC 260179, NRC 310179 en AH 120279)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Havre, 14 januari. Het brikschip LANDBOUW, kapt. J. Sannes, uit Oostwold, de 22e oktober hier van Rio de Janeiro aangekomen, zal de 28e dezer verkocht worden. Voornoemd schip, de 17e april l.l. (opm: 1878) van Rio de Janeiro naar Havre vertrokken, is op Kaap Frio gestrand en was na afgebracht te zijn weder derwaarts teruggekeerd om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een gaffel-topzeil schoenerschip, groot 84 registerton, geheel vertimmerd en opnieuw getuigd, circa 2 jaar oud. Geclasseerd bij Veritas 3/3. 1.1., Engelse Lloyds A. rood, Nederlandse Vereeniging A.1.
Nadere inlichtingen en informatiën te bekomen bij de scheepsbouwmeesters E.J. Bok en Zonen, werf De Zwarte Raaf, Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 januari. Het Nederlandse schip JOSEPH, met koffie van Makasser naar Nederland, heeft in Straat Alas, tussen Lombok en Sumbawa, de grote mast verloren en zware averij bekomen. De stomer BARON MACKAY van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij is hedenmorgen ter assistentie gezonden. (opm: vergelijk NRC 190179)


Datum: 18 januari 1879


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hope Cove, 13 januari. Tijdens een dikke mist zag men in Bigbury Bay een schoener zeer nabij de wal. Er stond een moeilijke zee. Van de wal af zag men het gevaar en spoedde men zich tot assistentie. Met veel moeite bereikte de boot het schip, zijnde de OTTO, kapt. Deuze, de 4e november van Suriname naar Amsterdam vertrokken. Het schip had een lange reis en veel stormweder gehad. Na vrij van de wal gekomen te zijn, vervolgde het schip de reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 13 januari. Een scheepsnaambord, op het eiland Langeoog aangespoeld, waarop met vergulde ingesneden letters 18-AURORA-77, is waarschijnlijk afkomstig van het de 18e november j.l. in zinkende staat door het volk verlaten Nederlandse schip (opm: mogelijk een tjalk) AURORA, kapt. J. Veenstra, van Kopenhagen met lijnkoeken naar Zaandam bestemd geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 15 januari. In het alhier verlaten binnengebrachte schip GERHARDINA, kapt. Hemmen, van Dordrecht naar Livorno, bevond zich met het laatste getij zes voet water.


Datum: 19 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 16 januari. De equipage van het in Scilly binnengebrachte verlaten schip GERHARDINE, kapt. Hemmen, van Dordrecht naar Livorno, is gisteren te Havre aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 18 januari. Het zeemans-college de Groninger Eendracht te Groningen verloor in het jongste jaar geen van zijn leden en geen schip. De commissie voor het uitrusten van minvermogende jongelingen als matrozen voor de koopvaardijvloot heeft in 1878 weder zeven jongelingen aan boord geholpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Scheemda op 10 januari: het brikschip ALIDA MARGARETHA, groot 181 ton nieuwe meting, geclasseerd Veritas 3.3.1.1., gevoerd door kapt. J.B. Wijgers: kopers de heren A. Lemminga te Eexta, c.s., voor NLG 6.775.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 december. De vrachtenmarkt bleef sedert de laatste veertien dagen lusteloos gestemd en er zijn zeer weinig afdoeningen te vermelden. Naar Neder;and werd suiker tot NLG 17,50 à NLG 20,- afgedaan. Factorij-koffie ging weder lager, doordien voor 8.900 picols NLG 17,50 geaccepteerd werd. Naar het Kanaal werd GBP 1.15/- voor stroopsuiker, uitgeleverd gewicht, geaccepteerd; een klein scheepje zou wellicht GBP 1.15/- voor droge suikenr kunnen bedingen. Voor Amerika werd geen ruimte gezocht. Naar Melbourne werd GBP 1.2/6 geboden. Stoomschepen hebben zeer veel moeite om lading bijeen te krijgen; ook daarvoor gingen koersen weder lager. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: MARIE EN ELISABETH NLG 20 Factorij-koffie en suiker naar Rotterdam; AMSTEL NLG 17,50 voor 8.900 picols Factorij-koffie, en URANIA NLG 20 suiker, liggen aan, beide naar Amsterdam; stoomschip DRENTHE NLG 55 Factorij-koffie, NLG 60 particuliere koffie, NLG 50 tabak, NLG 70 thee NLG 35 tin, naar Rotterdam; stoomschip CELEBES NLG 65 koffie, NLG 70 thee NLG 35 tin, naar Amsterdam; JUPITER naar het Kanaal voor order GBP 1.15/- voor 11.000 picols suiker naar U.K. of continent (Bordeaux-Hamburg) en GBP 2,- indien Kopenhagen of Landscrona.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: ZUID-HOLLAND, BATAVIER, AMPHITRITE, GEBRS. VAN DER BEEK, UTRECHT, ZES GEZUSTERS, ERASMUS, KOSMOPOLIET III, ALBLASSERWAARD, DELIANA, LIBERAAL, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, ELECTRA, MAARTEN VAN ROSSEM, SAMARANG, BURGEMEESTER SCHORER, JACOB ROGGEVEEN, A.H. VAN TIENHOVEN SR., EMMA, THORBECKE III en JOHANNES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 december. Op de 6e dezer was het Nederlandse schip LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN, kapt. Van Moerkerken, zeilende in de Java zee, beoosten de vuurtoren bij Boompjeseiland. De avond begon reeds te vallen, toen enige buien met hevige wind en regen opstaken. Aan boord van het schip was alles in orde; de seinlichten waren gehesen, de wacht was op het dek en een man op de uitkijk. Plotseling daagde aan bakboordzij een schip op, dat vrij snel de LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN naderde en een poos later die bodem aan bakboordzijde aanzeilde, zo dat de beide schepen een ogenblik bleven vastzitten. Door een kleine ruiming van de wind raakte het aanzeilende vaartuig evenwel van achteren weldra los en vervolgde zijn koers, ofschoon niet zonder het aangevaren schip aanmerkelijke schade midscheeps tussen de fokke- en grote mast berokkend te hebben. Er werd alles gedaan om de schade aan het want te herstellen, men peilde de pomp en er werd bevonden dat het schip dicht was gebleven. Bij de aanvaring van beide schepen was een matroos overgesprongen op de VAN SWIETEN, van wie men vernam dat het aanzeilende schip was de Zweedse bark VANADIS, kapt. Carlssen, bestemd naar Cheribon. De LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN is inmiddels ter rede gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Volgens telegrafisch bericht heeft het barkschip JOSEPH, kapt. Alberts, van Menado naar Nederland, in Straat Alas aan de grond gezeten, de grote mast is overboord en zal het schip naar Soerabaja vertrekken om onderzocht te worden. (opm: vergelijk JB 170179, NRC 160379)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 23 december. Het Nederlandse schip ROTTERDAM, kapt. Dik, van Tjilatjap naar Rotterdam, alhier met schade binnen, heeft de reparatie geëindigd en is tot vertrek gereed. Van de lading zijn nog 879 balen koffie wegens beschadigdheid verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 23 december. Het Nederlandse schip HOLLANDER, kapt. Van Beest, van Menado naar Rotterdam, alhier met schade binnen, zal in de volgende week gereed worden om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 23 december. Het Nederlandse schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, van Penarth naar Java, mede met schade alhier binnen, zal medio januari gereed komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 december. Het schip LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN, kapt. H. van Moerkerken, was de 6e december des avonds bij Boompjes eiland, in aanvaring met het Zweedse schip VANADIS, kapt. Carlsen, bestemd naar Cheribon. Eerstgenoemde leed belangrijke schade aan de romp, tuig en verschansing aan de bakboordzijde. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bz., makelaar, presenteert op maandag 27 januari 1879, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Van Olst en Greeve, te verkopen:
- 1/16 aandeel in het fregatschip KENNEMERLAND, kapt. P. de Jong, groot 1272 gemeten tonnen, varende onder directie van de heren Kuinders & Co te Amsterdam.
- 1/32 aandeel in het klipper-barkschip SINDORO, kapt. F. Diepenbroek, groot 813 gemeten tonnen, varende onder directie van de heren A. Hendrichs & Co te Amsterdam.
- 1/40 aandeel in het fregatschip MAASSLUIS, kapt. J.G. Kuchler, groot 796 gemeten tonnen, varende onder directie van de heer G.H. Uitdenbogaart te Maassluis.
- Een aandeel, groot NLG 1.000, in de Drijvend Droogdok-Reederij, onder directie van de heer J.F.L. Meijjes te Amsterdam.
- Zes aandelen, elk groot NLG 250 in de Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen van het Nieuwediep en IJmuiden, onder directie van de heer A.D. Zurmühlen te Amsterdam.
Voor nader onderricht adressere men zich aan bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Salcombe, 16 januari. Het schip ANNIE, van Bahia met suiker voor order, is op de baar van Salcombe gestrand en met de vloed gedreven tot Firwood en daar blijven zitten. Het schip ligt geheel overzij, is vol water en zal denkelijk wel wrak worden. De equipage is gered.


Datum: 20 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 januari. Blijkens een nader telegram uit Soerabaja is het lek van het Nederlandse schip NICOLETTE, kapt. Bouten, van Java naar het Kanaal, ontstaan door een orkaan die het schip heeft belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens verandering van affaire uit de hand te koop een hektjalkschip, genaamd IDA ANNECHIENA, groot 98 ton, liggende in de Noorderhaven te Groningen, bevaren en in eigendom toekomende aan B. de Haan te Groningen. Te bevragen bij de eigenaar en bij J. Homan, kastelein aan de Noorderhaven.
(opm: in 1867 gebouwd als smak, later verbouwd tot hektjalk; ging waarschijnlijk 1881 naar de binnenvaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 januari. De Nederlandse bark JOSEPH, kapt. Alberts, van Menado met koffie naar Rotterdam, is te Lobschadji (Straat Alas) aangekomen met verlies van grote mast en lek. Het heeft verzocht om assistentie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Eexta op vrijdag 10 januari: het Nederlandse brikschip ALIDA MARGARETHA, laatst gevoerd door kapt. J.B. Wijgers, groot 181 ton nieuwe meting, gebouwd in 1865: NLG 6.775. Gekocht door A. Lemminga te Eexta.


Datum: 21 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Sappemeer op donderdag 16 januari: het Nederlandse schoenerschip ARGO, laatst gevoerd door kapt. S.P. Brouwer, groot 163 ton oude meting, gebouwd in 1864. Koper H.W. Homveld te Hoogezand voor NLG 4.275.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 16 januari. De equipage van het in Scilly binnengebrachte verlaten schip GERHARDINE, kapt. Hemmen, van Dordrecht naar Livorno, is gisteren in Havre aangebracht.

Krant:
  JB - Javabode

Het alhier ter rede liggende Engelse barkschip DIONE, groot 289,05 tonnen, hebbende een dek en drie masten, is in veiling op zaterdag de 18e januari 1879 voor rekening van de heren Robert Reavely Glover, wonende 39 Great St. Helens te Londen, John Wilson, wonende te Sunderland, Durham Lancelot Wilson, wonende te Sunderland en Catherine Stores Thompson te Sunderland voor NLG 4.110 gekocht door Said Mohamad bin Aboe Bakar Aydiet voor Said Hassan bin Abdul Rachman Molaheile (?) (opm. laatste naam vrijwel onleesbaar; de DIONE, off.no. 18725, was in 1857 te Bristol gebouwd en had als Brits roepsein MPBH; Robert R. Glover was boekhouder van het schip, dat Londen als thuishaven had; bron: MNL 1873, De nieuwe eigenaren verdoopten het schip tot DJOEDOEL KARIM)


Datum: 22 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 17 januari. De gezagvoerder van de GERHARDINE, van Dordt naar Livorno bestemd en alhier verlaten binnengebracht die te Havre geland is, wordt hier weer verwacht. Het schip ligt binnen het oude havenhoofd van St. Mary en is zeer lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf Nachtegaal van de heer W.H. Meursing, in de Groote Bikkerstraat te Amsterdam, is de kiel gelegd voor een composite clipperschip, groot plus minus 950 register tonnen.
Nog is aldaar de kiel gelegd voor een ijzeren raderboot, bestemd voor de vaart tussen het Nieuwediep en Texel.


Datum: 23 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 januari. Tengevolge van de vorst is het voor de schepen zeer gevaarlijk op de rede te blijven liggen. De administratie van het Loodswezen heeft de gezagvoerders geraden in het dok te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 januari. De Nederlandse stoomboot MEDEA is heden ochtend naar Hamburg opgesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 januari. Alhier ligt tot vertrek gereed het stoomschip STAD HAARLEM, kapt. De Boer, met bestemming naar Otago, New Zealand.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 januari. Wij vernemen, dat gisteren alhier van Mekka per het schip SRI DJEDDA is aangebracht een lading Mekkagangers, bestaande uit ruim 1.000 personen. De havenmeester heeft hiervan aan de officier van justitie kennis gegeven, die vermoedelijk tegen de eigenaar een rechtsvervolging zal instellen wegens het overladen van zijn schip.


Datum: 24 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Veendam op 22 januari: het in 1872 gebouwde schoenerschip ST. PETERSBURG, groot 149 tonnen, laatst bevaren door kapt. J.H. Drenth. Koper de firma K.& J. Wilkens te Veendam voor NLG 6.900. (opm: zie PGC 080179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 23 januari. ( 12 uur 45 minuten namiddag) Volgens particulier rapport zit er een brik of bark in het Nieuwe Gat aan de grond; naam of natie onbekend. De reddingboot is zo even van hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 23 januari. Geen ijs. Het schip OTHELLO is aan de palen gesleept. Wind ONO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 januari. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. De Haas, van Riga herwaarts, zit in de Zuiderhaaks in het ijs beklemd. Het tuig is gekapt. Het schip is vol water en ongetwijfeld verloren. De equipage is door de sleepboot hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 23 januari. Door de Goerese loodsboot No. 6, zijn alhier geland vijftien personen, zijnde de gehele bemanning van de Franse bark ABD-EL-KADER, kapt. Havard, van Soerabaja naar Rotterdam bestemd, welke hedennacht op de Maasdroogte gestrand en verongelukt is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 22 januari. Kapt. H.J. de Jonge, gezagvoerder van het te Veendam te huis behorende schip (opm: tjalk, bouwjaar 1877) GEZIENA HILLECHIENA, de 17e januari laatstleden bij Plymouth verongelukt, betuigt door middel van de Shipping & Mercantile Gazette zijn dank aan kapt. James, gezagvoerder van het schip OSBORNE en aan zijn equipage, voor het aan boord nemen in het Engelse Kanaal van zichzelve, zijn echtgenote, twee kinderen en equipage en voor de hun betoonde vriendelijke behandeling op de reis naar Londen, waar zij door het schip heen gebracht werden. (opm: zie ook PGC 270179 en NRC 290179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Napels, 18 januari. Het galjootschip JANTINA MARGARETHA, kapt. E.U. Pott, uit Pekela, van Catania naar Civita Vecchia met zwavel, liep hier binnen in de nacht van 15 op 16 om een lek te stoppen en enige schade te herstellen, veroorzaakt door zwaar stormweder waardoor een man van de equipage overboord geraakte en verdronk, Het schip zal vermoedelijk de 20e of 21e januari de reis weer kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 januari. De bark KERSBERGEN, kapt. Klasen, ligt een groot kwartier (opm: gaans) van IJmuiden in het kanaal vastgemeerd. Opvaren naar Amsterdam is door het zware ijs voorlopig onmogelijk.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop aangeboden het snelzeilend Nederlands-Indisch schoenerschip RUDOLF, groot 128 ton, liggende alhier. Informatiën te bekomen bij de gezagvoerder aan boord of bij J.F. van Leeuwen. (opm: zie SH 110279)


Datum: 25 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amoy, 5 december. Het Nederlandse barkschip TRIO werd bevracht om te Chefoo lading in te nemen naar Amoy.
De charterpartij van het Nederlandse barkschip VESTA, kapt. Ruige, 4 december van Hongkong hier aangekomen om naar Batavia te laden, werd verbroken dewijl het schip te laat hier aangekomen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 januari. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. De Haas, van Riga herwaarts, in de Blaauwe Slenk aan de grond geraakt, is door twee sleepboten opgesleept, doch in het vaarwater vast blijven zitten en bijna vol water gelopen; de equipage is gered. Ankers, kettingen en tuig zijn weg; of de lading geborgen zal kunnen worden is zeer onwaarschijnlijk, in ieder geval hoogst moeilijk. (opm: de bark blijft in de vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 22 januari. Heden werd van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon alhier, te water gelaten het voor rekening van de Leerdammer Schroefstoomboot Reederij nieuw gebouwde schroefstoomjacht LEERDAM, bestemd voor de dienst tussen Leerdam, Gorinchem en Rotterdam; en werd daarna de kiel gelegd voor een stoomklepvaartuig voor rekening van de heren A. Volker Lz. & P.A. Bos aan de Hoek van Holland. De machines voor beide vaartuigen, de eerste à 20 pk hoge druk en de laatste à 25 pk compound systeem, worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 23 januari. Door de Goereese Loodsboot No.6 zijn alhier geland vijftien personen, zijnde de gehele bemanning der Franse bark ABDELKADER, kapt. Havard, van Soerabaija naar Rotterdam bestemd, welke heden nacht op de Maasdroogte gestrand en verongelukt is.


Datum: 26 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 23 januari. Het Nederlandse schip HOOP, kapt. Hazelhoff, van Sundsvall naar België, alhier binnengebracht, is afgekeurd en zal verkocht worden. (opm: zie PGC 170179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 23 januari. Het Nederlandse schip JANTINA CHRISTINA, kapt. Tunteler, van Pitea naar Gend, alhier zwaar lek binnengebracht, heeft te vergeefs getracht geld op bodemerij te verkrijgen en zal vermoedelijk verkocht worden.
(opm: bodemarij of bodemerij [van bodem = schip] omschrijft Mr. J.A. Molster als eene overeenkomst tussen een geldschieter en een geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten, met beding van premie en onder verband van schip of goed of beide, met dat gevolg, dat indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee vergaat of vermindert, de geldschieter zijn recht op de opgeschoten penningen en op de premie verliest, voor zoover dit een en ander niet op hetgeen overblijft kan worden verhaald; maar indien het verbondene schip behouden ter plaatse zijner bestemming aankomt, de hoofdsom, benevens de premie moet betaald worden; de galjoot, bouwjaar 1862, werd inderdaad verkocht en herdoopt in VALK)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 december. De toestand der vrachtenmarkt heeft geen merkbare verandering ondergaan. Daar de vraag stil bleef, waren de afdoeningen beperkt en koersen varieerden naar mate van conditiën. Slechts werd opgenomen de Nederlandse JOHANNA naar Amsterdam NLG 20 suiker en koffie.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen op Java: ZUID-HOLLAND, BATAVIER, AMPHITRITE, GEBRS. VAN DER BEEK, UTRECHT, ZES GEZUSTERS, ERASMUS, KOSMOPOLIET III, ALBLASSERWAARD, DELIANA, LIBERAAL, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, ELECTRA, MAARTEN VAN ROSSEM, SAMARANG, BURGEMEESTER SCHORER, JACOB ROGGEVEEN, A.H. VAN TIENHOVEN SR., EMMA, THORBECKE III en JOHANNES.


Datum: 27 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 14 december. Vrachten. De stemming blijft steeds zeer gedrukt. Het Nederlandse schip GEBRS. VAN DER BEEK ligt aan voor Rotterdam à NLG 60 voor arak. De Nederlandse DELIANA ligt aan voor Amsterdam tabak à NLG 17 en NLG 20. Het stoomschip DRENTHE heeft geladen tabak à NLG 50, koffie NLG 55 à NLG 60, specerijen NLG 80.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 25 januari. Ofschoon ook ons uit de Engelse zeetijdingen niets was gebleken van het verongelukken bij Plymouth van het Nederlandse schip GESINA HILLECHIENA, kapt. H. J. de Jonge, vóór wij de dankbetuiging (opm: NRC 240179) van genoemde kapitein gisteren lazen voor de redding van hem en de zijnen, alsmede van de equipage, was dit schip echter, bij de redactie der Zeepost niet, bij ons wel als Nederlands vaartuig bekend. Het is een tjalkschip dat te Veendam te huis behoort en in 1877 in de vaart is gekomen. Uit een gisteren hier ontvangen telegram van een der opvarenden uit Rotterdam, wordt evenwel het verongelukken van die bodem bevestigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Het stoomschip HECLA, kapt. Binkhorst, de 22e dezer van hier naar Reval vertrokken, is wegens het ijs in het Oosterdok teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 januari. De vaart van hier op Antwerpen is gesloten. Op de rede is geen ijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 24 januari. Volgens rapport der alhier aangebrachte equipage van de
ABD-EL-KADER, is het schip bij de Goeree gezonken en zal het vermoedelijk totaal weg zijn.


Datum: 28 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Maassluis 27 januari. Blijkens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip ONRUST, laatst gevoerd door kapitein J.H. Pauls, te Semarang op publieke vendutie voor NLG 17.520 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 28 januari. Van de op de ribben zittende Franse bark ABD-EL-KADER is gisteren een partij zeilen en inventaris geborgen, alsmede 100 huiden aangebracht. Ook heden is men er op uit en schijnt de gelegenheid gunstig om nog meer van het wrak te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen en scheepsaandelen op 27 januari in de Brakke Grond te Amsterdam:
- het Nederlandse schoener-brikschip SYMPATHIE, verkocht voor NLG 8.200.
- 1/16e aandeel in het fregatschip KENNEMERLAND, opgehouden voor NLG 3.000.
- 1/32e aandeel in het clipper-barkschip SINDORO, opgehouden voor NLG 2.000
- 1/40e aandeel in het fregatschip MAASSLUIS, opgehouden voor NLG 800.
- Een aandeel, groot NLG 1.000, in de Drijvend Droogdok Reederij, verkocht à 103%
- Een aandeel, groot NLG 250, in de Stoomboot-Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep en IJmuiden, verkocht à 94%
- Twee dito dito, verkocht à resp. 92% en 96%.
- Twee dito dito, niet geveild.
- 1/40e aandeel in het fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, voor NLG 2.000 opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping, op vrijdag 14 februari 1879, ’s avonds 7 uur, ten huize van de logementhouder J.M. Veltman te Delfzijl, va het schoenerkofschip VOORWAARTS, groot 119,58 registertonnen, gevoerd geweest door kapt. P. Roelfsema, thans liggende in de haven te Delfzijl. In 1877 is het schip van nieuw tuig voorzien.
Inventarissen liggen ter inzage bij notaris J.C. Jentink te Delfzijl, bij de heer P.J. Vos, scheepsmakelaar, en ten verkoophuize.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Jongstleden zaterdag (opm: 25 januari) is ten huize van de kastelein F. Borst aan de Noorderhaven (opm: te Groningen) een onderling ziekenfonds opgericht door het personeel der Groninger-Rotterdammer Stoomboot-Maatschappij, onder voorzitterschap van kapt. J. Dijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 23 januari. Volgens een uit Sydney ontvangen schrijven van kapt. Hoek, was het barkschip REGINA MARIS daar de 15e november aangekomen.


Datum: 29 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 28 januari. De aangebrachte goederen van het gestrande barkschip ABD-EL-KADER, kapt. Havard, worden de 30e dezer verkocht. Behalve tabak en kruidnagelen zijn ook een negental vaten rum aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 27 januari. Heden werden alhier aangebracht 22 vaten arak, enige huiden en een partij beschadigde tabak, afkomstig van het in het Nieuwe Gat gestrande Franse barkschip ABD-EL-KADER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 25 januari. Het reeds vroeger vermelde schip, dat door de Nederlandse stoomboot GIRONDE op aanvraag van de kapitein om assistentie van buiten de monding van de rivier Gironde naar binnen en opgesleept naar Bordeaux werd, is de 23e dezer aldaar aangekomen en is genaamd MATHILDA, kapt. C. Smith, van Baltimore met granen naar Bordeaux bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 januari. Omtrent het verongelukken bij Plymouth van het schip GEZINA HILLECHIENA, kapt. De Jonge (opm: zie NRC 240179), van Vegesack naar Runcorn bestemd, kunnen wij nog mededelen dat het schip waarschijnlijk gestoten heeft op een wrak, waardoor het zodanig lek werd dat het dadelijk zonk. De kapitein met zijn vrouw en kinderen en de equipage hadden slechts even de tijd om zich in de boot te begeven, waaruit ze, na daarin 3 à 4 uren te hebben rondgedreven, door kapt. James, zoals gemeld is, werden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 december. Het Zweedse schip VANADIS, in aanzeiling geweest met het schip LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN (vroeger reeds gemeld) is onderzocht en bevonden dat de voorsteven zwaar beschadigd was. Het schip gaat naar Onrust om te dokken en verder nagezien te worden. De LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN heeft 300 ton lading gelost en de reparatiekosten zullen ongeveer $ 9.000 bedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een kloeke tocht. De 23e januari des voormiddags ten half twaalf ontving men te Brielle per telegram van Maassluis bericht dat er een schip op de Hindert zat. Onmiddellijk begaf zich de equipage van de reddingboot naar het Steenen Baken, waar de boot gedurende de wintermaanden wegens gevaar aan ijsgang gestationeerd is. Bij harde NO wind en strenge vorst gelukte het na veel moeite de boot door de ijszoom te werken en was die om drie uur in blank water. Tegen vier uur bereikte men het schip, dat echter verlaten bleek te zijn en reeds tot over de verschansing gezonken was. Daar door tegenwind en tij Brielle niet meer te bereiken was, zette de boot koers naar Hellevoetsluis, waar men, na veel met het ijs te kampen gehad te hebben, ten zes uur arriveerde. De volgende morgen ten 9 uur verliet men Hellevoet en arriveerde des namiddags ten 3 uur weer aan de ligplaats bij Steenen Baken. Het gestrande schip was de Franse bark ABD-EL-KADER, de equipage door een loodsboot gered en te Vlissingen aangebracht. Hoewel de poging van de reddingboot dus vruchteloos was, meenden wij dat deze tocht wel een openlijke vermelding verdient. De equipage bestond uit de stuurlieden: L. Spuij en A. Schaap en de matrozen Brand, Fasol, De Valois, ’t Hart en A. Borstlap Gzn.


Datum: 30 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam, H.Hz. B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbenden van hun meesters, op dinsdag 25 februari 1879, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, nummer 29, publiek veilen het Nederlands ijzeren schroefstoomschip ELVE, laatst gevoerd door kapt. P. Verhagen, volgens meetbrief lang 36,52 meter; wijd 6,40 meter, hol 3.69 meter en alzo groot 231 24/100 tonnen, en na aftrek van de machinekamer enzovoort netto groot 152 61/100 tonnen, hebbende een stoommachine van 28 paardenkracht, lage drukking. Met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheeps- en machinegereedschappen, zoals het stoomschip thans te Amsterdam in het Oosterdok is liggende. Nadere informaties bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 28 januari. Kapt. Van Emmerik, gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip GIRONDE, van Rotterdam naar Bordeaux, verlangt GBP 500 voor het binnenslepen van het bij Pointe de la Coubre in gevaar verkerende Amerikaanse schip MATHILDA, kapt. C. Smith.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 27 januari. De lading pijpaarde van het schip GERHARDINA, gevoerd geweest door kapt. Hemmen, hier in verlaten staat binnengesleept, is gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 14 december. Het schip AURORA heeft de geloste lading weder ingenomen en zal nu verder het ontbrekende aanvullen. Het schip heeft geen grote reparatiën nodig gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping van een galjootschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal, ten verzoeke van de kapt. J.H. Garnaat, op donderdag 13 februari 1879, des avonds te 6 uur, in het Hotel Struvé te Sappemeer, à contant publiek verkopen het Nederlands galjootschip EDSKE SMIT, groot 87 tonnen, oude meting, met complete inventaris en boot, in 1869 nieuw gebouwd op de werf van wijlen de scheepsbouwmeester Roelf F. Berg te Sappemeer, geclassificeerd bij Veritas 3.3. 1.1 tot februari 1881, thans liggende in de Scheepsmakershaven te Rotterdam en aldaar te bevragen bij de heren J. Ooms & Co., tot op heden door opgenoemde kapitein bevaren.
SH 300179
Advertentie. Vendutie. Op maandag de 3e februari a.s., des voormiddags ten 10 ure, zal worden verkocht bij het vendukantoor alhier (opm: Soerabaija) het alhier ter rede liggend Nederlands-Indische driemast-schip MARTHAPHONS, gekoperd, met deszelfs inventaris.
Mohamad Abdul Gawie.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendutie. Op maandag de 3e februari a.s., des voormiddags ten 10 ure, zal worden verkocht bij het vendukantoor alhier (opm: Soerabaija) de alhier ter rede liggende Nederlands-Indische ijzeren bark MANIPA, met deszelfs inventaris.
Mohamad Abdul Gawie.


Datum: 31 januari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 28 januari. Het afgekeurde Nederlandse schip DE HOOP, kapt. Hazelhoff (opm: zie PGC 170179), zal de 7e februari verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Volgens brief van kapt. Wielema, voerende het Nederlandse schip CORNELIA EN GEERTRUIDA, 26 december van hier te Suriname aangekomen, had hij gedurende de reis zware stormen doorgestaan, waarin het schip zwaar werkte en meermalen als onder het water bedolven lag, romp, tuig en zeilen hadden veel geleden, en vreesde hij voor schade aan de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 januari. Volgens brief uit Plymouth van kapt. Vinke Muller, voerende het Nederlandse schip LIDA, van Suriname herwaarts, was hij de 24e dezer aldaar binnengelopen, na de 18e te voren reeds bij Wight te zijn geweest en gedurende 6 dagen wegens tegenwind hoge zee en sneeuwstorm in het Engelsche Kanaal gekruist te hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 december. Het schip NOACH V, kapt. J. van Schelven, de 14e dezer van hier naar Amsterdam vertrokken, is heden middag op de rede teruggekeerd, zijnde in Straat Sunda ten gevolge van zwaar weder lek gesprongen. Het schip zal worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 14 december. Het schip VICE ADMIRAAL MAY, kapt. J.K. Annokkee, dat tussen Pangool en Patjitan op een klip heeft gestoten, is te Banjoewangie aangekomen. Het maakt niet het minste water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 25 januari. Het schip TRIJNTJE, kapt. H. van der Meulen, van hier met kolen naar Plymouth, is met schade uit zee teruggekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag 6 februari 1879, des avonds te 6 uur, zal ten gemeentehuize te Nieuwe Pekela, in het openbaar worden verkocht het in de Nederlanden te huis behorend galjootschip MINKIENA, laatst bevaren door kapt. D.H. de Groot Bakker, groot 126 tonnen, thans liggende te Groningen.
Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen bij de boekhouder de heer J.H. Wever te Nieuwe Pekela en ten kantore van de notaris Mr. F. Roessingh.
(opm: verkocht en herdoopt in ANNA GEERTRUIDA; zie NRC 120279).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare Verkoping van een scheepstimmerwerf en herenhuizinge te Lemmer.
De notaris F. Schaafsma te Lemmer zal, op zaterdag 15 februari 1879, des avonds te 7 ½ uur, ten huize van de logementhouder Kreeft aldaar, bij finale toewijzing ten verkoop aanbieden:
- Een grote, zeer ruime, welbeklante scheepstimmerwerf De Herstelling met kant- en 2 sleephellingen en grond, staande en liggende op de Langestreek aan de Zijlroede te Lemmer, thans nog gedreven wordende door de erven van de heer C.P. Bakker, staande op NLG 6.557,00. Overname gereedschappen en houtwaren NLG 2.950,00.
Deze werf is zeer geschikt voor herstelling van stoomboten.
- Een sleephelling tegenover genoemde werf, geboden NLG 2.320,00.
- Een herenhuizinge met tuin, onmiddellijk naast evengenoemde scheepstimmerwerf, staande op NLG 4.057,00.
- Een flinke woning, door de meesterknecht bewoond, in het Waaigat te Lemmer, geboden NLG 1.056,00.


Datum: 01 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping, om contant geld, te Hellevoetsluis, ten huize van de koffiehuishouder A. van den Berg, aldaar op maandag 3 februari 1879, des middags ten 12 ure, van het wrak van het Franse barkschip ABD EL KADER, gevoerd geweest door
kapt. E. Havard, zoals hetzelve zich bevindt op de Hinder buiten het Goereesche zeegat; benevens van de inventaris, te Hellevoetsluis aangebracht, bestaande uit zeilen, touwwerk, kettingen, blokken enz., benevens een partij kruidnagelen, uit gezegd wrak ABD EL KADER aangebracht, en door zeewater beschadigd, en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden.
Informatiën bij P. Gallas Jr., consulair agent van Frankrijk, en de notaris Vlielander te Hellevoetsluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 december. Het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Bruijns, van de Maatschappij Nederland, is gistermiddag van Probolingo te Samarang aangekomen.
Als een bijzonderheid en ten bewijze welk ruw weder men in de laatste dagen schier over geheel Java heeft gehad, kan dienen, dat bovengenoemde commandant tussen die twee plaatsen 150 schipbreukelingen heeft opgevist. Daar er niet is vermeld welke schipbreukelingen dit waren en vandaar zij afkomstig zijn, ligt het voor de hand, dat men hier te denken heeft aan opvarenden van verongelukte prauwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De ondergetekenden Geurt de Ronde en Cornelis Veth, kooplieden te Delft, handelende onder de firma B. Veth en Cie., maken bij deze bekend, dat de eerst ondergetekende Geurt de Ronde gedurende het jaar 1879 in alle zaken, de genoemde vennootschap betreffende, zal worden vertegenwoordigd door zijn schoonzoon, de heer
Gerardus Jacobus Goekoop, vroeger koopvaardij- kapitein, thans zonder beroep te Delft, aan wie tevens is toegekend de bevoegdheid tot het tekenen met de naam der firma.
Delft, 15 januari 1879, G. de Ronde, C. Veth

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 30 januari. Het Nederlandse stoomschip KONING DER NEDERLANDEN zit in het Suezkanaal aan de grond en lost een gedeelte der lading. De vaart in het kanaal ondervindt daardoor geen verhindering.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. Aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, aannemer voor het onderhouden ener geregelde stoompaketvaart in de Indische Archipel gedurende de jaren 1876 tot en met 1890, is opgedragen het onderhouden ener geregelde dienst, vier maal ’s jaars, tussen Ampenan (Lombok) en Boeton, via Amboina, Banda, de Ceram-Laut eilanden, Nieuw Guinea, de Kei- en Aroe-eilanden, de Zuid-Wester eilanden, Timor en Roti, Savoe en Sumbawa, en zulks in verband met het eindigen der in 1877 voor die dienst gedurende twee achtereenvolgende jaren gesloten overeenkomst met de Stoomvaart-Reederij Banda.


Datum: 02 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 december. De vrachten bleven onveranderd lusteloos en lading wordt iedere dag schaarser. Op ´t ogenblik bestaat er bijna geen vraag naar scheepsruimte. Naar Nederland werd door opvullende schepen NLG 17,50 voor suiker van Samarang geaccepteerd. Naar het Kanaal werd stroopsuiker tot GBP 1.10-/ aangeboden, maar zonder afdoening. Voor Amerika werd alhier een scheepje opgenomen, te laden te Macassar. Kustvrachten bleven zonder afdoening. Stoomschepen ondervinden ook het schaarser worden van lading. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: BARON VAN PALLANDT GBP 1.2/6 voor suiker naar Melbourne, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG Sh.18/3 naar Sydney.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen op Java: BATAVIER, UTRECHT, ZES GEZUSTERS, ERASMUS, KOSMOPOLIET III, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, ELECTRA, MAARTEN VAN ROSSEM, SAMARANG, BURGEMEESTER SCHORER, JACOB ROGGEVEEN, A.H. VAN TIENHOVEN SR., EMMA, THORBECKE III en JOHANNES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Volgens telegram uit Batavia was het Nederlandse schip JOSEPH, kapt. Alberts, van Belang naar Schiedam, de 28e januari te Soerabaija binnengesleept en moet de lading geheel gelost worden. De stoomboot had 1.025 balen koffie van de lading overgenomen. Het schip had zeilen, voorsteng en bezaansteng verloren en was zwaar lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Bruijns, van Batavia naar Nieuwediep, was de 29e januari des ochtends in het Suezkanaal op de hoogte van het meer Timsah aan de grond vastgeraakt, doch is de volgende avond weder vlot gekomen en de 1e februari te Port Said gearriveerd, van waar het des namiddags de reis heeft voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 3 januari. Het Nederlandse schip L. J. ENTHOVEN, kapt. Boon, van Batavia naar Rotterdam, is hier 10 december binnengelopen, makende 18 duim water per uur.
De gezagvoerder rapporteert de 14e november op 7º ZB 103º OL zwaar stormweder met hoge zee gehad te hebben, waardoor het schip lek werd, dat toenam tot op 18 duim per uur. De 3e december hield hij af naar Mauritius, waar het schip, stilliggende, nog 5 duim water per uur maakte. De gehele lading wordt gelost. Het tussendek en een gedeelte van het onderruim is ledig en maakt het schip nu nog één duim water per uur.


Datum: 03 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amoy, 26 december. De Nederlandse bark VESTA, kapt. Ruige, alhier van Hongkong aangekomen in ballast, werd van hier bevracht naar Saigon voor 900 dollars, en de VELOX, kapt. Mulder, naar Taiwanfoo, Tientsin, Chefoo en terug naar Amoy voor 2.400 dollars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 februari. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. De Haas, van Riga, is hier masteloos binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tafelbaai, 21 januari. Het schip HOLLANDER, kapt. Van Beest, is heden van hier naar Rotterdam vertrokken, na volbrachte reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 januari. De sleepboot ADSISTENT is de 24e j.l. van hier vertrokken, ten einde het schoonerschip, dat in het Schuitengat aan de grond zat; hulp te verlenen, doch werd na vele vruchteloze pogingen genoodzaakt, wegens de grote hoeveelheid ijs, terug te keren; zij is heden ochtend weder vertrokken, om nogmaals te beproeven het schip te bereiken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 28 januari. De sleepboot ADSISTENT is heden middag weder teruggekomen; met veel moeite heeft zij de 3/m. schooner FRIESLAND, gevoerd door kapt. de Haas, kunnen bereiken; het schip zit in het Zuiderrak bij het tweede kopbaken aan de grond. Toen de sleepboot bovengenoemd schip bereikt had, bevond zich niemand aan boord, doch een ogenblik later kwam een schroefbootje van Harlingen aanstomen, waarop de kapitein, een assuradeur en enige andere heren zich bevonden. Men vernam, dat het schip door twee sleepboten van Harlingen met hoogwater op strand was gezet, ten einde het een veilige plaats te geven, tot behoud der lading.
De gezagvoerder der sleepboot stelde voor het schip er af te werken, hetgeen hem werd toegestaan, mits hij het een veiliger plaats gaf, tot behoud van schip en lading, zodat hij aansprakelijk was voor alle verdere schade. Doch daar de gezagvoerder wel kans zag om het schip er af te brengen, maar niet om het met een diepgang van 15 voet in de haven van Harlingen of die van Terschelling te slepen, door de grote hoeveelheid drijfijs, durfde hij dit niet te ondernemen en zette vervolgens weder koers naar Terschelling.
Het dek, op de hoogte van de grote mast, is uit elkaar gewerkt en de voorsteven geheel ontzet, zodat het schip, wanneer het afgebracht werd, gedeeltelijk vol water zou lopen; de boegpoorten komen boven water, zodat het lossen een aanvang genomen heeft.


Datum: 04 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 februari 1879. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. De Haas, van Riga herwaarts, in de Blauwe Slenk aan de grond geraakt, is heden, na nog een gedeelte der lading gelost te hebben, leeg gepompt en door de sleepboten MAGNET II en THALATTA af- en alhier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoet, 31 januari. De alhier uit het wrak van het op de Hinder gestrande schip
ABD-EL-KADER aangebrachte 216 pakken en 2 hopen tabak, hebben gisteren in publieke veiling NLG 1161 en de 44 balen kruidnagelen NLG 1250 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bayonne, 30 januari. Het Nederlandse schip WIBBIENA SIVERDINA, kapt. De Jonge, van Londen alhier aangekomen, lost de lading beschadigd uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 december. Het Nederlandse schip NOACH V, kapt. Van Schelven, van hier naar Amsterdam, lek uit zee teruggekomen, is bezig de lading te lossen.


Datum: 06 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 3 februari. Het Nederlandse schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Van Slooten, van Amsterdam naar Suriname bestemd, is 29 januari alhier met schade aan zeilen en boten binnengelopen. Het schip is nagezien en lost een gedeelte der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het Nederlandse schip ZEEHOND, kapt. Fenenga, van Suriname naar Amsterdam, is de 4e dezer wegens tegenwind te Plymouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 4 februari. Het schip RUNYMEDE is op Browes (opm. Brouwers?) eiland verongelukt. De equipage is te Soerabaija aan land gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 februari. Het Nederlandse stoomschip ONDINE, van Hamburg naar Amsterdam, met schade door aanzeiling alhier binnen, heeft gebroken bram- en marssteng en aan stuurboordzijde een gat in de boeg. De aanvaring had eergisteren plaats op de Elbe met het schip PETRINE, van West-Indië naar Hamburg bestemd, hetwelk ook belangrijke schade leed.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 4 februari. De alhier uit het in het Nieuwegat gestrande barkschip ABD-EL-KADER aangebrachte inventaris, tabak en kruidnagelen hebben heden opgebracht NLG 1.223,65.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dungeness, 3 februari. Het Nederlandse stoomschip GERTRUDE, van Rotterdam naar Southampton, is gisteren bij de batterij no. 1 gestrand, doch zonder schade weder vlot geworden en heeft de reis voortgezet.


Datum: 07 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 februari. In de High Court of Justice, Admiralty Division, is in behandeling genomen de zaak der aanvaring tussen het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS en het stoomschip KHEDIVE der P.& O.Co., bij Penang op de 23e mei 1878, waardoor de VOORWAARTS zinkende op strand werd gezet en de KHEDIVE belangrijke schade leed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Volgens particulier bericht is het schoenerschip HENDRIK JAN, kapt. Rivier, te Buenos- Ayres aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 6 februari. Naar wij vernemen zal het schroefstoomschip ALKMAAR, hetwelk met de 1e maart aanstaande onder bevel van de luitenant ter zee 1e klasse Doorman in dienst worden gesteld, een reis doen naar Liberia, ten einde aan de kuststreek van die republiek de Nederlandse vlag te vertonen. Men zal zich herinneren, dat indertijd uit de boezem van onze handel klachten zijn gerezen, dat door die staat daden gepleegd werden in strijd met het handelstraktaat tussen Nederland en Liberia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Maandag 17 februari 1879, ’s avonds 6 uur, te Sappemeer in het Bontehuis, zal, ten verzoeke van de heer J. H. Nijhuis als boekhouder van na- gemelde bodem, en mede reders, publiek à contant, worden verkocht het in 1878 te Sappemeer op de werf van de firma J. & H. Nijhuis fris van de bijl uitgehaald Nederlands galjootschip TITIA, groot 82,01 tonnen nieuwe meting, geclassificeerd Bureau Veritas eerste klasse voor 8 jaar, met deszelfs complete inventaris, zo als het thans is liggende te Antwerpen en laatst bevaren geweest door kapt. E. H. Dik.
Informatiën zijn te bekomen te Antwerpen bij de heer H. J. H. Telghuis, scheepsmakelaar ; en te Sappemeer bij de heren J. & H. Nijhuis.
J. Piccardt, notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 5 februari. Volgens telegrafisch bericht van Limerick (opm: Ierse Westkust) is het galjootschip VOORUIT, kapt. A. Hazewinkel (opm: bouwjaar 1856, kapt. H.A. Hazewinkel), alhier tehuis behorende, gestrand, doch het volk gered. (opm: zie ook PGC 080279 en NRC 090279)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping. Maandag 17 februari 1879, ’s avonds 6 uur, te Sappemeer in het Bontehuis, zal, ten verzoeke van de heer J.H. Nijhuis, als boekhouder van nagemelde bodem, en mede-reders, publiek, à contant, worden verkocht het in 1878 te Sappemeer op de werf van de firma J. en H. Nijhuis fris van de bijl uitgehaald Nederlands galjootschip TITIA, groot 82,01 tonnen, nieuwe meting, geclassificeerd Bureau Veritas eerste klasse voor 8 jaar, met deszelfs complete inventaris, zo als het thans is liggende te Antwerpen en laatst bevaren geweest door kapt. E.H. Dik.
Informatiën zijn te bekomen te Antwerpen bij de heer H.J.A. Telghuis, scheepsmakelaar, en te Sappemeer bij de heren J. & H. Nijhuis.
J. Piccardt, notaris.
(opm: het schip blijft na verkoop onder Nederlandse vlag)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemarij (opm: zie NRC 260179) gevraagd tot een bedrag van ongeveer NLG 25.000 door kapt. J.R. Annokkee, gezagvoerder van het ter rede van Soerabaija liggend Nederlands schip VICE-ADMIRAAL MAY, op schip en lading voor de reis van Soerabaija via een of meer der kustplaatsen van Java naar Schiedam. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht tot 11 uren ’s ochtends van zaterdag 15 februari 1879, ten kantore van de ondergetekende, notaris te Soerabaija, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Snouck Hurgronje, notaris


Datum: 08 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De zaak der aanvaring bij Penang op 23 mei 1878, tussen het stoomschip VOORWAARTS van de Maatschappij Nederland en de KHEDIVE van de P.& O. Co., kwam 5 februari voor de High Court of Justice, Admirality Division.
Vanwege de Maatschappij Nederland, die als eiseres optrad, werd in de eerste zitting de volgende opgaaf gedaan :
Het stoomschip VOORWAARTS vertrok 23 mei des namiddags ten 6 ure van Penang, op de reis van Batavia via Penang naar Nederland en bevond zich ten 7.30 ure bij Muka Head. Het weder was fraai en helder en bijna geheel stil, zodat men geen zeil voerde. Het schip stoomde een vaart van 10 Engelse mijlen per uur met de koers van W½ Noorden per kompas. Men werd eerst het toplicht van de KHEDIVE gewaar bijna recht vooruit, ongeveer anderhalve streek op de stuurboord boeg, op 3 à 4 Engelse mijlen afstand. De VOORWAARTS stuurde toen WNW., iets westelijker, en zoude de KHEDIVE met elkanders rode lichten zichtbaar passeren. De KHEDIVE brandde eerst een blauw licht en toen werd haar rode licht zichtbaar. Het roer van de VOORWAARTS werd toen aan bakboord gelegd en het rode en toplicht van de KHEDIVE werd op de bakboordboeg gebracht. Nadat de KHEDIVE weder een blauw licht gebrand had veranderde deze de koers en zag men haar groen licht, waarop de gezagvoerder van de VOORWAARTS order gaf om te stoppen, terwijl de KHEDIVE dicht bij zijn schip was. De stoomfluit werd geblazen en de machine gestopt, doch de KHEDIVE kwam met ,,full speed” met haar voorsteven en haar stuurboordboeg in aanvaring met de bakboordboeg en zijde van de VOORWAARTS, 24 voet achter het grote want, nam het bakboordlicht weg en maakte een gat van het bovendek af 22 voet lang, 4 voet breed en 2½ voet diep, waardoor men genoodzaakt was om zinken in diep water te voorkomen, het schip op de modder aan de grond te zetten.
Enige manschappen en passagiers waren op de KHEDIVE tijdens de aanvaring overgesprongen en de overige werden door de sloepen gered. Naderhand werd het schip van het strand gehaald en naar Singapore gebracht, waar het thans liggende is.
De eigenaren van de KHEDIVE geven aan, dat hun stoomschip op de reis van Point de Galle naar Penang zich des avonds van de 23e mei, ongeveer ten 7 uur 20 minuten, bevond bij Muka Head. Het weder was fraai, de lucht helder met lichte variabele winden en een ebgetijde lopende om de NW met een kracht van ongeveer een halve Engelse mijl per uur. Het schip liep een vaart van 11½ Engelse mijl (opm: knopen) met de koers van O½ Noorden. De seinlichten waren brandende en een behoorlijke uitkijk werd gehouden, toen een wit licht gezien werd vooruit op ongeveer drie vierde streek op de stuurboordboeg en op een afstand van ongeveer 7 tot 9 Engelse mijl. Men dacht eerst dat het licht dat men zag van een loodsboot was en werd het roer een weinig aan bakboord gelegd ; er werden bij wijze van signaal twee blauwe lichten afgestoken, doch dewijl die niet beantwoord werden, stuurde men weder de vorige koers, en bemerkte men dat het witte licht het toplicht was van een stoomboot. Kort daarna zag men de rode en groene lichten op de stuurboordboeg en onmiddellijk daarna verdween het rode licht. Men legde daarom het roer aan stuurboord en bracht de VOORWAARTS meer aan stuurboordzijde en stuurde men zo door.
Beide schepen zagen toen elkanders groene licht en konden elkaar dus aan stuurboordzijde passeren. Van de KHEDIVE zag men aldus van de VOORWAARTS alleen het top- en groene licht op de stuurboordboeg van de KHEDIVE, doch toen draaide de VOORWAARTS het roer aan bakboord en niettegenstaande het roer van de KHEDIVE stuurboord gelegd was en de stoomfluit geblazen werd en de machines ,,full speed” achteruit werkte, liep de VOORWAARTS met de volle bakboordboeg op het waarloze stuurboordanker van de KHEDIVE en raakte met de stuurboordboeg de voorsteven en veroorzaakte veel schade.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 februari. Volgens ontvangen telegram uit New York is het Nederlandse schip AURORA, kapt. Smit (opm: bark, kapt. W.J. Smit), van Pensacola (opm: Florida) naar Harlingen, totaal verongelukt (opm: bij het eiland Tortuga, Haiti) . De AURORA, kapt. Smit, was 14 januari van Harlingen te Pensacola aangekomen en lag daar de 25e januari zeilklaar naar Harlingen. (opm: zie ook AH 090279)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wij kregen heden een lijst onder ogen, door de douane te Queensborough opgemaakt, waarin cijfers vermeld worden, die overtuigend tonen op welke krachtige wijze het handelsverkeer tussen Vlissingen en Queensborough toeneemt. Er rijden tegenwoordig vier goederentreinen in Engeland, die aan de boten der Maatschappij Zeeland lading brengen of
halen. Het lijstje spreekt voor zichzelf:
1876: passagiers naar Vlissingen 6.459, naar Queensboro’ 6625
1877: idem 12.731,idem 13.741
1878: idem 18.639,idem 17.949
1876: Waarde van de invoer te Queensboro GBP 1.363.065, uitvoer GBP 227.486.
1877: idem GBP 5.708.027, idem GBP 847.103
1878: idem GBP 7.208.318, idem GBP 1.209.983

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 februari. Volgens ontvangen telegram uit Limerick is het gestrande Veendammer galjootschip VOORUIT, kapt. H.A. Hazewinkel, wrak geworden. (opm: zie AH 070279)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 31 januari. De vrachten hebben zich in dit jaar nog lager ingezet, dan het voorgaande. Om bij de heropening der scheepvaart te laden, kwamen echter reeds een groot aantal afsluitingen tot stand, o.a. naar Dordrecht tot NLG 12,50 per last grenen langwerpig en halfrond hout; Rotterdam, Amsterdam of Dordrecht tot NLG 16 voor halfronde en NLG 15 voor langwerpige eiken slepers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 10 februari 1879, des avonds te 6 uur, zal, ten huize van de kastelein J.K. Dijk te Nieuwe Pekela, in het openbaar worden verkocht het in de Nederlanden te huis behorend snelzeilend en goed onderhouden schoener-brikschip genaamd CATHARINA, laatst bevaren geweest door wijlen kapt. A.R. Perdok, groot 170 tonnen oude meting of 157,57 nieuwe meting, met volledige inventaris, bijzonder geschikt voor de houtvaart, thans liggende te Delfzijl.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de boekhouder, de heer Wm. Wds. Pott te Oude Pekela en ten kantore van notaris Mr. F. Roessingh.


Datum: 09 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen, gehouden te Middelburg op 7 februari 1879:
- Drie 1/40e aandelen in het barkschip REGINA MARIS, resp. verkocht voor NLG 237, NLG 267 en NLG 280.
- Een 1/40e aandeel in het barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, verkocht voor NLG 55.
- Een 1/40e aandeel in het barkschip STAD MIDDELBURG, verkocht voor NLG 600.
- Een aandeel in de stoomboot AREND van de Vrachtgoederen Stoomboot Maatschappij Middelburg-Schiedam, verkocht voor NLG 205.
- Een aandeel in de geldlening Stoomvaart Middelburg-Amsterdam, stoomboot EENDRACHT, verkocht voor NLG 125.
- Een aandeel, groot NLG 3.200, en een groot NLG 1.300, in de Commercie-Compagnie aldaar, verkocht voor resp. NLG 548 en NLG 240.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 4 januari. Vrachten. Sedert het vorige bericht is er in de markt weinig verandering gekomen. De koersen naar alle havens blijven laag en wordt het moeilijk om lading te krijgen, vooral voor grote schepen. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip OVERIJSEL naar Rotterdam NLG 60 koffie, NLG 50 tabak, NLG 35 particuliere tin, NLG 70 thee. Stoomschip KONING DER NEDERLANDEN naar Nieuwediep: NLG 35 particuliere tin, NLG 65 koffie, NLG 70 thee.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen op Java: BATAVIER, ZES GEZUSTERS, ERASMUS, KOSMOPOLIET III, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, ELECTRA, MAARTEN VAN ROSSEM, SAMARANG, BURGEMEESTER SCHORER, JACOB ROGGEVEEN, A.H. VAN TIENHOVEN SR., EMMA, THORBECKE III, JOHANNES en NOACH IV.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op de 4e februari 1879, ten verzoeke van Anna Maria Franken, huisvrouw van Theodorus Klipp, wonende te Rotterdam, heb ik, Johannes Brakkee, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, voor de derde maal gedagvaard Theodorus Klipp, zeevarende, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, om op maandag de 19e mei 1879 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien eiseresse de 23e maart 1870 te Rotterdam met de gedaagde is gehuwd,
- Aangezien deze zich te Rotterdam de 28e maart 1870 als matroos heeft laten aanmonsteren op het Nederlands fregatschip TERNATE, gevoerd door schipper Thomas Cars Tzn. voor een reis van Rotterdam naar Java via de kust van Guinea en voorts naar zodanige andere plaatsen als de schipper zou goedvinden en om daarmede terug te komen op een Nederlandse haven.
- Aangezien dit schip de 9e november 1870 van Batavia is vertrokken met bestemming naar Rotterdam en sedert niets meer van dat schip noch zijn bemanning is gehoord, zodat het waarschijnlijk met man en muis is vergaan.
- Aangezien alzo meer dan drie jaren zijn verlopen zonder dat bewijs is ingekomen van zijn aanwezen of van zijn overlijden.
- Aangezien de eiseresse verzoekt haar verlof te verlenen om een ander huwelijk aan te gaan.
Van zijn aanzijn te doen blijken.
J. Brakke, deurwaarder (opm: sterk bekort; zie NRC 240571)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Macasser, 9 december. Vrachten Nederlandse schepen: De bark ZEENYMPH (9.000 picols) sloot af tot NLG 37,50 per last tarief Nederlandsche Handel Maatschappij voor een volle lading koffie naar Rotterdam; de BIMA en de GERREDINA WILHELMINA, respt. 8.500 en 6.500 picols, zijn nog zonder bestemming. De BATOE BASSIE en de NELLY (opm: brik, zie ook JB 220479), resp. 6.000 en 4.500 picols, verzeilden naar Soerabaija om te worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de firma Gebrs. Van der Schuyt, fabrikanten van stoom- en andere werktuigen alhier, is door de heer A.B.A. Quack te Nijmegen de vervaardiging opgedragen van twee ijzeren schroefstoomschepen met machines, compoundsysteem, van minstens 30 paardenkracht, waarmee stroomopwaarts tussen Rotterdam en Duisburg een totale hoeveelheid van 250 lasten van 2000 kg in 2 houten schepen met een snelheid van uur op uur zal kunnen worden vervoerd, onder garantie van een steenkolenverbruik van hoogstens twee hectoliter per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heerenveen, 6 februari. De 41e jaarvergadering van de deelgenoten van de Friesche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen werd vrijdag jongstleden gehouden ten huize van de logementhouder M. Jorissen. Uit het verslag van de directie bleek, dat het getal deelgenoten op 31 december 1878 bedroeg 207 en het verzekerd kapitaal NLG 713.500. Aan schadevergoeding voor 12 rampen en wegens reiskosten werd over dat jaar uitbetaald NLG 2.301,21 tot dekking waarvan een omslag wordt gevorderd van 33 51/100 cent per NLG 100 verzekerd kapitaal van die deelgenoten, welke daartoe over het volle jaar moeten contribueren. De later aangekomen deelgenoten betalen een evenredig minder bedrag naar gelang van dat tijdstip, waarop zij zijn ingeschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden mededeling. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16 januari jl., no. 16, komt o.a. onder de scheepstijdingen een bericht voor, waarin wordt gemeld dat de redding van het te Bath op de 7de dier maand gestrande stoomschip BATAVIER I, kapt. M.A. v.d. Horst, te danken is aan de heren J. Hus, expert der Rotterdamse assuradeuren, en Fr. de Groof, agent der Antwerpse assurantie. Ware het niet dat door dusdanig bericht belanghebbenden verkeerd werden ingelicht en in de mening gebracht dat door de equipage der bedoelde stoomboot het lot van schip en lading niet werd aangetrokken, ja zijdelings beschuldigd worden hun plicht niet te hebben nagekomen, dan zou dat gehele bericht geen de minste aandacht, nog veel minder tegenspreking verdienen; doch nu is spreken vereiste. En dringend noodzakelijk is het alsnu de feiten in het ware daglicht te stellen, en ere te geven wie zulks toekomt. Het vermelde is van ’t begin tot ’t eind onwaar en is de schrijver daarvan in’t geheel niet op de hoogte van de zaak, of heeft op gezag van anderen feiten publiek gemaakt, die in geen dele zijn gebeurd. Om welke redenen zulk is geschied is mij onbekend, doch blijft in elk geval, minstens genomen, onverantwoordelijk en ongepast. Neen niet de heren Hus en De Groof voornoemd komen de eer toe der goede berging van schip en lading, doch de gezagvoerder (v.d. Horst) en de equipage der BATAVIER I. Zij zijn het, die onmiddellijk na het ongeval alle krachten hebben ingespannen om schip en lading te redden. Aan hun flinke en doeltreffende maatregelen alléén is het behoud te danken van het kostbare kapitaal. Ten 5 uur ’s avonds strandde de boot en werd door de verenigde pogingen der opvarenden ten half twee ’s nachts vlot en gelukkig op de Slikken, bij Bath, gebracht, zodat voor het schip alle gevaar geweken was. Aanstonds werden door de kapitein schepen aangenomen om de lading over te nemen en voor alle gevaar en beschadiging te behoeden, en verdere doelmatige maatregelen genomen om daartoe te geraken.
Aan zijn goede zorgen moet de suppréatie der lading worden dank geweten. De lading was reeds meer dan half gelost, eer er iemand vanwege de assurantie (hetzij van de Antwerpse of de Rotterdamse) aanwezig was. Niemand was bij het schip tegenwoordig buiten de gezagvoerder en zijn volk. Het is dus niet meer dan billijk en recht dat de redding en berging van het stoomschip BATAVIER I met de kostbare lading worde dank geweten aan hen wie daarvan de eer werkelijk toekomt. De gezagvoerder heeft getoond het in hem gestelde vertrouwen waardig te wezen en voldingend bewezen in elke omstandigheid een flink zeeman te zijn. Waren zijn maatregelen doortastend en doeltreffend, de uitvoering er van was opperbest, zodat het resultaat het gewenste gevolg had: lof en ere! daarom nogmaals aan de kapitein en zijn equipage. De tweede dag is de heer Hus aan boord gekomen, en door diens goede hulp met werkvolk uit Antwerpen (door de kapitein aangenomen) de stoomboot uit het ijs vlot geraakt en door diens goede zorgen behouden te Antwerpen in het dok gebracht. (opm: de BATAVIER I was een binnenvaart-stoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Uit Brouwershaven wordt het volgende gemeld: Het schip A. EN W.C., (opm:clipperfregat, bouwjaar 1875, ook wel geschreven: A. & W.C.), kapt. De Jong, van Batavia naar Rotterdam, heeft binnenkomende beide ankers verloren en zit bij Dwars in den Weg (opm: een zandplaat voor de haven) aan de grond; seint om lichters en volk van de wal, welke derwaarts gaan. Sleepboot met anker en ketting van de wal is reeds bij het schip, dat dit getijde niet vlot zal komen, daar het met hoog water aan de grond kwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Limerick, 5 februari. Het galjootschip VOORUIT, kapt. Hazewinkel, van Clara Castle naar Liverpool verliet laatstgenoemde plaats in de ochtend van de 2de en ankerde de volgende dag omstreeks hoog water bij dik en mistig weder. Omstreeks 7 ure des ochtends bemerkte men dat het schip op klipgrond zat en peilde men 18 duim water bij de pomp en des avonds ten 7 ure ongeveer zeven voet. Des middernachts verlieten de gezagvoerder, equipage en de loods het schip in hun boot en begaven zich naar Clove, dewijl zij onmogelijk langer met veiligheid aan boord van hun schip konden vertoeven. (opm: zie o.a. AH 070279

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 11 januari. Het Nederlands fregatschip EUROPA, kapt. Van Nouhuijs, zal naar Penang vertrekken om daar voor Londen te laden. De Nederlandse bark PROF. VAN DER BOON MESCH, kapt. Schneider, ligt alhier nog onbevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 8 februari. Het schip A. EN W.C. (opm: ook wel geschreven: A. & W.C.), kapt. De Jong, van Batavia naar Rotterdam, Dwars in den Weg aan de grond, is bezig de lading in lichters over te geven, de sleepboten BROUWERSHAVEN en MAASSLUIS zullen trachten het schip met nachttij af te brengen. Het weer is bedaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Nieuwe Pekela op 6 februari: het galjootschip MINKIENA, groot 126 tonnen, laatst bevaren door kapt. D.H. de Groot Bakker. Koper de heer J.T. Leeuw te Delfzijl voor de som van NLG 1.700.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 11 januari. Het Nederlandse fregatschip EUROPA, kapt. van Nouhuijs, zal naar Penang vertrekken om daar voor Londen te laden. De Nederlandse bark
PROF. VAN DER BOON MESCH, kapt. Schneider, ligt alhier nog onbevracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens later ontvangen bericht is van het verongelukte schip AURORA, van Pensacola naar Harlingen, de equipage gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 11 januari. Het schip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, is de 10e dezer na volbrachte reparatie in ballast van hier naar Batavia vertrokken.


Datum: 10 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 9 februari. Het schip A. EN W.C. (opm: ook A. & W.C.), kapt. De Jong, is heden nacht niet vlot gekomen en blijft steeds lichten, een lichter is met arak beladen, een tweede gaat langszijde, de sleepboten zullen met hoog water andermaal trachten het schip af te slepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 28 december. Een der boten der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, de JAPARA, kapt. Zuijderhoudt, kwam de 22e december, twee etmaal na de bepaalde tijd uit de Molukken te Macassar aan. Zij had in de baai van Tontoli ruim 30 uren aan de grond gezeten en zich slechts gered door 90 ton der lading, meestal stukgoederen, toebehorende aan Chinese handelaren te Macassar en niet geassureerd, over boord te werpen. De waarde dier goederen bedroeg circa NLG 20.000. Naar men aan de Samarang Courant verzekert, zal de justitie naar de oorzaak van het aan de grond raken een streng onderzoek doen, aangezien zulke gevallen zich in de laatste tijd nogal dikwijls herhalen.


Datum: 11 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 10 februari. Volgens particulier bericht is het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Ruinaak, 1 december te Ternate gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 9 februari. Het schip A. EN W.C. (opm: ook A. & W.C.) is, na twee lichters van de lading gelost te hebben, vlot gesleept en op de rede geankerd.
10 februari. De A. EN W. C. is achter zijn ankers tegen Dwars in den Weg aangedreven, zodat het achterschip aan de grond zit; seint om sleepboten en zal vermoedelijk met hoogwater wel vlot komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 10 februari. Heden is alhier bij hoogwater gestrand het Engelse barkschip ALGERIA, kapt. Robinson, van Savannah met katoen naar Amsterdam bestemd. De stoomschepen SIMSON en STAD AMSTERDAM zijn herwaarts vertrokken tot assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 10 februari. Volgens een bij de reders ontvangen bericht is het Nederlandse brikschip CORNELIA, kapt. Nanning, de 4de januari te Buenos Aires aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 11 februari. De ALGERIA, kapitein Robinson van Savannah naar Amsterdam bestemd en alhier gestrand, zit thans voor de tweede bank doch er is ogenschijnlijk geen gevaar voor verbrijzeling. De equipage is aan wal gebracht, met uitzondering van de kapitein en de stuurman, die door de reddingboot worden afgehaald. Het lossen der lading is ook heden onmogelijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 11 februari. Er is een overeenkomst gemaakt om de lading katoen van het gestrande schip ALGERIA te lossen tegen vergoeding van NLG 12 per baal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groninge, 10 februari. Kapt. J. Groothuis, gezagvoerder van het schoenerschip MARIA SINNIGE, komende van Napels, is de 3e februari gearriveerd te Taranto om daar olie te laden, bestemd naar St. Petersburg.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op vrijdag 14 februari 1879, des morgens ten 9½ ure, zal de ondergetekende in het lokaal van het Vendukantoor alhier (opm: = Soerabaija) verkopen het snelzeilend Nederlands-Indisch schoenerschip RUDOLF, groot 128 ton nieuwe meting, zoals het thans liggende is ter rede alhier, met deszelfs inventaris.
Loth

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Te koop een schoener, groot 200 ton. Informatiën bij Polack & Co.


Datum: 12 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht van Batavia, was het barkschip BASTIAAN POT, kapt. Mulder, 8 dezer van Tjilatjap naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 10 februari. Heden werden hier van het wrak der ABD-EL-KADER nog aangebracht 303 huiden en 17 balen tabak. De duiker Frans de Geus, van Stellendam, is bij gunstig weer dagelijks op het wrak werkzaam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 februari. Het tjalkschip VERTROUWEN, kapt. Weyman, met granen naar Leuven bestemd, is in aanvaring gekomen met het stoomschip DIADEM, is lek geworden en werd naar de kaai Ortelius gesleept. Men is nu bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 februari. Heden werd van de werf der heren gebr. Jonker, scheepsbouw-meesters alhier, met het beste gevolg te water gelaten, een ijzeren Rijnzeilschip, voor rekening van Th. Eemans te Leeuwen, en werd daarna de kiel gelegd van een dito vaartuig, voor rekening van de heer Hanenberg te Wageningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

C.S. Oolgaardt, A. Roland Holst, J.F.L. Meijjes, A. Vinke en J.F. von Glahn, Makelaars, zullen als lasthebbenden hunner principalen, ten overstaan van de Notaris A.D.J.T. Meijjes, op maandag 10 maart e.k., des namiddags ten 3 uur, in het lokaal “De Brakke Grond”, in de Nes, te Amsterdam, in veiling brengen het extra welbezeild en gekoperd, en doorlopend uitmuntend onderhouden Nederlands barkschip NICOLAAS WITSEN, laatst gevoerd door kapt. J.R. Brouwer, volgens Nederlandse meetbrief lang 40,21 meter, wijd 10,02 meter, hol 6,27 meter en alzo gemeten op netto 1.581,64 kubieke meter of 558,32 tonnen, met en benevens deszelfs complete inventaris bij aanslagbiljetten breder te omschrijven.
Genoemd schip ligt aan de Werf het Witte Kruis, Kleine Kattenburgerstraat, en dagelijks te bezichtigen.
Nadere informatiën verlenen bovengemelde makelaars, zomede de cargadoors Oolgaardt & Bruinier, te Amsterdam. (opm: schip blijft onder NL vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 11 februari. Het driemastschip MARIE EN ANTOINETTE, van Schiedam, groot 1.600 ton, is heden alhier in het droogdok gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 februari. Het schip MARIE HEYDORN, van Java naar Macassar, is op Karimon gestrand en wrak geworden. De equipage is te Samarang aangekomen. (opm: buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Winschoten: het schoenerschip ANNA GEERTRUIDA, bevaren door kapt. C. van Ingen, met complete inventaris: gegund voor NLG 2.650 (opm: zie PGC 310179).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Gelijk bekend heeft Z.K.H. Prins Hendrik voor enige jaren zijn persoonlijke waarborg verleend voor de 4½ pCt. lening der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland. De obligatiehouders zijn gisteren bijeengekomen om te overleggen, wat hunnerzijds tot regeling dezer garantie behoort te geschieden. Zij kozen de heren A.L. Wurfbain en J.A. Jolles Jr. alhier om namens hen de nodige schikkingen te treffen met de erfgenamen van de prins.
Omtrent de toestand der Maatschappij Zeeland kunnen wij uit goede bron nog mededelen, dat de dezer dagen door ons vermelde toeneming van het getal reizigers en het goederenvervoer ook zeer gunstig voor de geldmiddelen is geweest. Was er in 1877 een tekort van een half miljoen, in 1878 is er slechts ongeveer een ton verloren. Verkrijgt de maatschappij, wat waarschijnlijk is, het postverkeer tussen Duitsland en Engeland, waarvoor de generaal-postdirecteur Dr. Stephan de vorige zomer Vlissingen heeft bezocht, dan zal het aantal personen, dat van de lijn gebruik maakt, mede toenemen en zullen de inkomsten natuurlijk aanzienlijk verbeteren. De maatschappij heeft dus waarschijnlijk de slechtste jaren achter de rug.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 8 februari. Het afgekeurde Nederlandse schip de HOOP, kapt. Hazelhoff, is met de inventaris voor 2.550 kronen verkocht (opm: zie PGC 170179).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duinkerken, 7 februari. De Nederlandse bark St. BERNARD, van Pisagua komende, is gestrand. Men hoopte in de nacht weder vlot te geraken.


Datum: 13 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 11 februari. Het Nederlandse schip RAAF, kapt. Van Dijk, van New Calabar, heeft te Falmouth order bekomen naar hier te verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het bij Egmond gestrande schip ALGERIA is, na de vergeefse pogingen der beide sleepboten om het af te slepen, over de tweede bank geslagen en bij gunstig weder zal men de lading kunnen lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Volgens particulier bericht is de lading van het schip OCEAN, kapt.. Paulson, lek uit zee terug, gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 februari. Het schip ELIZE, kapt. Gieze, van Opobo (opm: Nigeria) naar Havre, heeft gisteren nacht in Garran’s baai anker en ketting laten slippen, dewijl het te dicht op de wal bij mistig weder was ten anker gekomen, doch werd met assistentie van een sleepboot en vier man te Falmouth binnengebracht. De stuurman van het schip was op de reis overleden en de overigen waren ziek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij Egmond zijn gisteren twee bomschuiten, die naar het aldaar gestrande Amerikaanse schip ALGERIA zeilden om van de lading te bergen, tegen elkander opgelopen. Een der beiden zonk, ten gevolge van bekomen averij, onmiddellijk, waarbij al de opvarenden moeten zijn omgekomen. De andere bomschuit, hoezeer een groot gat in de boeg bekomen hebbende, had nog even de tijd om op het strand te lopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op donderdag 20 februari 1879, des avonds te 7 uur, in het gemeentehuis te Meeden, ten verzoeke zijner principalen, publiek te koop presenteren:
- 1/30 aandeel in het brikschip MEEDEN, kapt. H.J. Mantjes, boekhouder de heer D.S. Detmers te Meeden.
- 1/32 aandeel in het schoenerschip JUIKO VAN DEEN, kapt. F. Havenga, boekhouder dezelfde.
- 1/50 aandeel in het schoenerschip FENNA, kapt. J.H. Mulder, boekhouder de heer I.A. Hooites te Hoogezand.


Datum: 14 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 11 februari. Heden strandde in de nabijheid van dit eiland de viskotter LUCTOR ET EMERGO, van Pernis. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 12 februari. Het Nederlandse schip L.J. ENTHOVEN (opm: fregat, bouwjaar 1864, kapt. F. Boon), lek alhier aangekomen, heeft de lading gelost en ging in het dok, is later afgekeurd en zal verkocht worden. Er worden schepen aangevraagd om de lading over te brengen. (opm: zie NRC 160279)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 februari. Het te water laten van Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN zal op donderdag de 20e dezer plaats hebben.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 14 februari. Van de schoener RUDOLF, heden morgen geveild, zijn de kopers Moritz Broch & Co. voor de som van NLG 3.300.


Datum: 15 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Pekela op maandag 10 februari: het Nederlands schoener-brikschip CATHARINA, groot 157 ton nieuwe meting, gebouwd in 1848. Koper W.H. Jager te Farmsum voor NLG 2.775.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip MADURA, kapt. Jaski, de 28e december van Nieuwediep vertrokken, arriveerde de 13e februari te Batavia. Door het breken der lagedruk-zuiger op 120 mijl afstand van Batavia was de reis enige dagen vertraagd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 7 januari. Kapt. Tholen, gezagvoerder van het schip JOHANNA MEIJER, van Rio Grande naar Falmouth, te St. Catharina zwaar lek binnengelopen, na op de baar van Rio Grande gestoten te hebben, heeft geadverteerd om GBP 2.000,- op schip, lading en vracht, tot dekking van reparatiekosten. Het schip zal herwaarts komen om te repareren, dewijl men de nodige fondsen schijnt gevonden te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren is volgens telegrafisch bericht, bij de reder J.C. Speelman Pernis te Vlaardingen ontvangen, bij Ameland gestrand de visserssloep LUCTOR ET EMERGO, stuurman (opm: bij vissersschepen benaming voor de schipper) Noordzij. De firma Van Marwegen en Den Beems aldaar ontving een telegram van het stranden te Terschelling van de visserssloep ELIZABETH, stuurman N. Noordzij. Beide equipages zijn gered doch de schepen zullen verloren zijn. (opm: zie ook NRC 160279)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 8 februari. Scheepsvrachten. Voor zeilschepen om na de heropening der scheepvaart hier te laden, is gedaan naar Groningen tot NLG 16, naar Harlingen tot NLG 17 per 2.400 kilo tarwe; naar Lübeck tot 26 mark, naar Deense eilandhavens tot 20 mark per 2.500 kilo rogge, alles voor kleine schepen, waarnaar tot nog toe weinig vraag bestaat.

NRC 160279
Rotterdam, 15 februari. Het Nederlandse schoenerbrikschip AGATHE werd te St. Thomas bevracht om te Kingston J. te laden naar het Kanaal voor order.


Datum: 16 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond, 14 februari. gisteren werden uit het schip ALGERIA 136 balen katoen gelost, heden zullen vermoedelijk 200 balen gelost worden; het weder is zeer gunstig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 februari. Het driemastschip MARIE EN ANTOINETTE (opm: bark MARIE ANTOINETTE), van Schiedam, is heden weder uit het droogdok gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Santa Cruz (Tenerife), 4 februari. Het Nederlandse schip KLASINA HARMINA, kapt. Schoon, van Londen naar Natal, 48 dagen reis hebbende, is 1 februari hier binnengelopen met schade aan verschansing en verlies van een boot. Het zal hier repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de nacht tussen 11 en 12 dezer strandde op een uur afstand van Ameland een schip, waarvan, ten blijke van nood, telkens vuurpijlen werden opgelaten, terwijl 2 lantaarns in de mast een helder licht verspreidden. In weerwil van de vrij harde noordenwind, vergezeld van hagel en regenbuien, liet de burgemeester-strandvonder met de meeste spoed de reddingboot van Nes gereedmaken en begaf hij zich, vergezeld van de nodige roeiers, daarmede naar de plaats der stranding. Aldaar aangekomen, liet hij de boot in zee brengen, waarmede men het geluk mocht hebben, de 12 opvarenden aan land te brengen. Het bleek te zijn de te Pernis te huis behorende viskotter LUCTOR ET EMERGO, schipper Maarten Noordzij. Na de redding werden de nodige pogingen gedaan, om de volks- en scheepsgoederen en de tuigage te doen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 30 december. Het Nederlandse fregatschip NIEUWE WATERWEG I, kapt. Van Lomwel, is nog niet geheel gereed met het lossen der inkomende lading, engageert echter kustlading naar Batavia, werwaarts het schip binnen enige dagen vrachtzoekend zal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op dinsdag 25 februari 1879, des middags ten 12 ure, door de deurwaarder J. Gouverne, op de Werf Rotterdamsch Welvaren aan de Oost-Hoogen Zeedijk te Rotterdam, van het Noorse schoenerschip genaamd ANNE MALENE, met als deszelfs staand- en lopend want, en verder complete inventaris, bestaande in: ankers, zeilen, kettingen, touwen, voorts stuurmans-, bootmans-, timmermans-, kajuit- en koksgoederen, alsmede twee boten en zes riemen.
Zoals hetzelve is liggende aan genoemde Werf, alwaar het te bezichtigen is twee dagen vóór de verkoop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een schroefsleepboot. Gebrs. Van der Schuyt, fabrikanten van stoom- en andere werktuigen te Rotterdam, hebben te koop een nieuw ijzeren schroefsleepboot, lang 15 meter, breed 3,90 en hol 2 meter, met een machine (compound) van 16 paardenkracht, hebbende een stoomketel vrij van opkoken, onder garantie van een steenkolenverbruik van hoogstens één hectoliter per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 februari. Heden is aan de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de stoom-kanonneerboot VIDAR, bestemd voor de Koninklijke Nederlandse Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia 11 januari. Vrachten. Wanneer men de in het afgelopen jaar betaalde koersen nagaat en die cijfers vergelijkt met die van 1877, dan ontwaart men dat het jaar 1878 een voortzetting is geweest van de lusteloze stemming, welke reeds in de helft van 1877 op onze markt heerste en de hoop, dat bij het binnenkomen van de nieuwe oogst die stemming vaster zou worden, werd niet verwezenlijkt. Dat de vraag gering was en de grote vloot enorm drukte, kan men zien uit de betaalde cijfers. Van januari tot eind mei werd voor suiker naar het Kanaal voor orders GBP 2.10/-, GBP 2.7/6, GBP 2.5/-, GBP 2.2/6 en GBP 2.- besteed, terwijl in juli met moeite GBP 2.2/6 te verkrijgen was, welke koers in augustus reeds tot GBP 1.7/6 terugging. In september en oktober, dus in volle afscheeptijd, zag men afdoeningen tot GBP 1.7/6 à GBP 1.10/- vermeld, en bleef het laatste cijfer tot einde december ongeveer stationair. Verscheidene schepen van groot charter moesten zich echter tot die koersen met een gedeeltelijke lading vergenoegen en deden daardoor dus de kleinere, voor de gewenste hoeveelheid product geschikte bodems veen nadeel. Bovendien werden verscheidene schepen, in Brits Indië geen emplooi kunnende vinden, door de reders naar Java beorderd om hier voor hun rekening suiker te laden. Wanneer men door enige vraag naar kleinere schepen vermoedde, dat de markt iets vaster zou worden, was men wegens enorme concurrentie van Singapore en China wel verplicht tot de hier roulerende koersen aan te nemen om te voorkomen, dat charters van daar werden afgesloten. De Nederlandse reder zal het jaar 1878 ook niet spoedig uit het geheugen gaan. Was er vorige jaren reeds een voorkeur voor de afscheep naar het Kanaal voor orders boven een directe zending naar Nederland merkbaar, in het afgelopen jaar heeft zich die preferentie zeer doen gevoelen; andere partijen dan restantjes werden daarheen bijna niet afgezonden. In augustus, september en het laatste gedeelte van het jaar werden er enkele partijtjes aangeboden en men mag gerust aannemen, dat vooral in de laatste maand de enorm lage vrachtkoers tot de afscheep de hoofdaanleiding is geweest. Van januari tot eind mei betaalde men voor suiker NLG 50, NLG 52,50, NLG 47,50, NLG 50 in augustus, NLG 50 à NLG 47,50 in september, NLG 42,50 voor kleine partijen, in november en december NLG 25, NLG 22,50 NLG 20, en zelfs NLG 15.
De Factorij besteedde van januari tot eind mei NLG 55, NLG 50, NLG 52,50, NLG 55, en NLG 52,50 voor 8.500 picols koffie van de Noordkust, en hield de 12e augustus de eerste inschrijving, waarbij van 37 inschrijvers 13 werden opgenomen voor 8.500 picols tot NLG 45 en NLG 49,50 Noordkust en tot NLG 49,80 à NLG 54,80 Zuidkust. Deze naar omstandigheden nog hoge cijfers werden onbedingbaar, toen de 18e september uit 35 inschrijvers de MAIBIT opgenomen werd tot NLG 34,99 voor 17.000 picols koffie van de Zuidkust, zodat 2 oktober - de derde en laatste inschrijving – van 44 inschrijvers 7 schepen bevracht werden tot NLG 22,50 à NLG 29,95 voor 15.000 picols koffie. Na die inschrijving kon voor 15.000 picols hoogstens NLG 25, later NLG 22,50 en NLG 20 bedongen worden en was in december niet meer verkrijgbaar dan 8.500 picols koffie tot NLG 17,50. Van de Zuidkust werd tot einde mei NLG 60 à NLG 55 besteed, in de laatste maanden NLG 30 à NLG 25 bedongen.
Men kan zich gemakkelijk begrijpen, hoe de lage stemming van de Factorij op het weinig overig product voor Nederland influeerde. Tabak van januari tot mei afgescheept tot NLG 42,50 à NLG 47,50, bedong in de laatste maanden NLG 17,50 à NLG 12,50. Huiden vóór mei tot NLG 75, werden nu tot NLG 35 à NLG 30 gaarne aangenomen. Arak bedong NLG 85, thans NLG 50 à NLG 60.
Stoomschepen hebben het gehele jaar door zeer veel moeite gehad om volle ladingen bijeen te krijgen. De betaalde koersen waren natuurlijk evenredig aan de treurige cijfers voor zeilschepen. Koffie liep van NLG 85 tot NLG 55, tabak van NLG 90 tot NLG 50. Naar Marseille werd GBP 2.10/- en Ffrs. 80 à Ffrs 70 geaccepteerd voor suiker en koffie.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: KOSMOPOLIET III ligt aan naar Nederland, NLG 22,50 Factorij koffie van Tjilatjap; MAARTEN VAN ROSSEM GBP 1.0 stroopsuiker van de kust naar het Kanaal, INDIA PACKET GBP 0.18/9 suiker van Tagal naar Sydney in Australië.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen op Java: BATAVIER, ZES GEZUSTERS, ERASMUS, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, ELECTRA, THORBECKE III, SAMARANG, BURGEMEESTER SCHORER, JACOB ROGGEVEEN, A.H. VAN TIENHOVEN SR., EMMA, THORBECKE III, JOHANNES en NOACH IV.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carthagena, 13 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) FREDERIK EN THEODORUS, kapitein R. Rab; van Benicarlo naar Amsterdam, is met schade aan schip en lading alhier binnengelopen; hebbende zware stortzeeën over gehad. Heeft veel gepompt en zal moeten lossen om te repareren. (opm: zie ook NRC 100479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Volgens particulier telegram van Batavia in dato heden, is het Nederlandse fregatschip VOORLICHTER, kapt. De Willigen, laatst van Kaapstad, aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 14 februari (per telegram). De Nederlandse brik JOHANNA MEIJER (opm: bouwjaar 1868), kapt. Tholen, van Liverpool herwaarts met stukgoed, is hier gestrand en zal vermoedelijk wrak worden. (opm: zie ook NRC 210379, 230379 en 050479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 14 februari. Het alhier lek binnengebrachte en afgekeurde schip L.J. ENTHOVEN is verkocht voor GBP. 206. De lading zal naar Rotterdam vervoerd worden per het Engelse barkschip MARLBOROUGH, dat bevracht werd voor Sh.19/6 per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip SCHIEDAM, kapt. Chevalier, van Rotterdam naar New York, is, na reeds tot 15º WL te zijn geweest, met lichte schade aan de schroef te Plymouth binnen. Het zal zo spoedig mogelijk in het droogdok worden gezet.


Datum: 17 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 januari. Het schip VANADIS, alhier met schade door aanvaring van het schip LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN, kapt. Moerkerken, binnengelopen, is gedokt en zijn de kosten van reparatie, na onderzoek, begroot op NLG 49.000,-, en de waarde van het schip op NLG 10.000,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 januari. De lading van de NOACH V, kapt. Van Schelven, lek, uit zee teruggekeerd, wordt gelost, doch kan de omvang der schade nog niet begroot worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 januari. Het schip BATO, kapt. Knijff, lek geworden op de kust tussen Samarang en Cheribon en naar eerstgenoemde plaats teruggekeerd, is bezig de uit stenen bestaande lading te lossen. (opm: zie o.a. SH 300879)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Is er nog gebrek aan scheepsruimte tussen de Nederlandse havens en Londen?
Dat is de vraag die, vooral in de laatste tijd, door menigeen, die nauwelijks een stoomschip met volle lading tegen een mager vrachtje kon expediëren, gedaan werd; want nadat men sedert geruime tijd in gebreke gebleven was iets naders omtrent de nieuw ontworpen lijn van Amsterdam op Londen te horen, werd men 23 november ll. eensklaps verrast met een artikel in de Amsterdamsche Courant, waarin die lijn opnieuw ter sprake gebracht werd, en de inzender met cijfers de te behalen winsten op Londen door het in de vaart brengen van nog altijd meer stoomschepen zo smakelijk bewijst, dat alle verdere aanbeveling overbodig scheen om kapitalisten de onderneming te doen steunen. Die aanbeveling bleek ook weldra overbodig, daar men in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 19 december ll. vernam, dat de akte van oprichting der naamloze vennootschap De Amsterdamsche Stoomvaart-Vereeniging ten overstaan van een notaris verleden was, en in die van 22 januari ll., dat de lijn binnenkort en nog wel in februari haar dienst zou beginnen.
Schrijver dezes is ’t in hoofdzaak met de inzender van het stuk in de Amsterdamsche Courant eens, nl. dat Amsterdam evenals Rotterdam onder eigen vlag een lijn op Londen moest hebben, en gelooft zelfs wanneer Amsterdam zich dat stellig voorgenomen heeft, zij zich niet zal laten afschrikken om enige jaren voor niets te varen. Hij was dan ook van mening dat het de ontwerpers te doen was om Amsterdam evenals Vlissingen in het bezit te stellen van een lijn op Londen, die, wanneer zij bleek levensvatbaarheid te bezitten, eerst na verloop van jaren enig dividend aan aandeelhouders kon geven, evenals men elders tal van ondernemingen heeft, waarbij in den beginne op geen dividend gerekend wordt; niet weinig verbaasd stond hij in dat stuk te zien dat aandeelhouders direct een mooi dividend wordt voorgehouden, en vraagt zich onwillekeurig af: hoe en waarom zijn die cijfers toch gebaseerd? Op de goede stand der vrachten? Of op het heengaan der bestaande lijn? Het laatste kan men niet veronderstellen, en toch komt het de schrijver voor alsof er volstrekt geen rekening met de bestaande tonnenmaat gehouden is en afgescheiden van het denkbeeld “waarom, indien de winst werkelijk zo is, niet onmiddellijk na de opening van IJmuiden door de bestaande Nederlandse stoombootmaatschappijen stoomschepen in de vaart gebracht?” gelooft hij dat een stoomvaartonderneming, waarvan het begin is om met geheel onzekere cijfers van winstbehaling aandelen aan de man te helpen, weinig kans heeft van duurzaam bestaan, want is niet het algemeen beloop in Nederland dat aandeelhouders reeds na de eerste de beste teleurstelling ontevreden zijn en liever besluiten de stoomschepen te verkopen?
De inzender van het stuk in de Amsterdamsche Courant bewees dat Rotterdam het leeuwenaandeel in de vaart op Londen heeft, wat door haar gunstige ligging waarheid is, maar evenveel waarheid is het dat de tonnenmaat daar veel te groot is, en wanneer men enig geloof aan de voorgespiegelde winst kan hechten, dan zou, als boven gezegd, reeds onmiddellijk na de opening van IJmuiden, wat dan ook het meest voor de hand lag, zich een gedeelte van die tonnenmaat naar Amsterdam verplaatst hebben. Vergun mij daarom Mijnheer de Redacteur, dat ik de vrachten, die met een nieuwe concurrerende lijn op Londen te maken zijn, rekening houdende met de tonnenmaat die reeds in de vaart is, duidelijk voor het publiek uiteenzet.
Uit het stuk in de Amsterdamsche Courant bleek, dat de ontwerpers zich voorstellen met 2 stoomschepen ieder 50 reizen in het jaar te doen. Ik neem dat aan, echter geheel als maximum, zoals ik mijn berekening geheel en al het maximum van vrachten, wat in de eerste jaren te behalen is, zal volgen.
Ik neem, aan dat via IJmuiden in een jaar zullen verscheept worden plus/minus 100.000 schapen, 15.000 kalveren, 5.000 varkens en 5.000 runderen, en dat de nieuwe lijn daar zonder slag of stoot direct de helft van zal hebben, geeft door elkander per reis per stoomschip 500 schapen à Sh.1/6, 75 kalveren à Sh.4/6, 25 varkens à Sh.2/0 en
25 runderen à Sh.10/6, als hoogst te behalen concurrerende vracht, geeft tezamen voor een stoomschip GBP 70.-, ergo voor 2 stoomschepen, ieder à 50 reizen per jaar GBP 7.000,- aan veevracht; dat verder het goederenvervoer van Amsterdam naar Londen (via IJmuiden) op hoogstens 30.000 ton kan gesteld worden en terug (langs IJmuiden) op het dubbele. Ik neem wederom aan dat de nieuwe lijn daar direct de helft van heeft tegen de concurrerende vracht van Sh.5/- per ton (zo hoog mogelijk gesteld), en dat ieder stoomschip daarvan door elkander per reis zal hebben 150 ton op de uitreis en 300 ton op de terugreis, dan verkrijgt men voor 2 stoomschepen, ieder à 50 reizen per jaar, als maximumontvangsten:
Aan uitvracht van vee £ 7.000,-
Aan uitvracht van goederen £ 3.750,-
Aan terugvracht van goederen £ 7.500,-
Totaal £ 18.250,-
Of NLG 219.000,-
Wat nu aangaat de uitgaven van een stoomschip voor een reis op te geven, het is niet moeilijk dit zo gering mogelijk te doen, men dient echter de onkosten van het gehele jaar te nemen, alles op het stoomschip te brengen waar het werkelijk voor belastbaar is en de uitkomst door het getal reizen in dat jaar gedaan te delen, dan ben ik zeker dat men voor een stoomschip, zoals de ontwerpers zich voorstellen in de vaart te brengen ruim NLG 2.000,- per reis nodig heeft. Ik neem echter aan dat de directie een zeer zuinige en met de navigatie een zeer gelukkige zal zijn, en laat mij hun voorgestelde cijfer van NLG 1.826,- per reis welgevallen;
geeft alzo voor 2 stoomschepen ieder à 50 reizen NLG 182.600,-
Batig saldo NLG 36.400,-
Verdeling van het saldo:
Voor de directie NLG 5.000,-
5 procent der bruto vracht voor de agenten NLG 10.950,-
Assurantie 5 procent over NLG 300.000,- NLG 15.000,-
Reserve voor reparatie NLG 5.450,-
Afschrijving der stoomschepen en ketelfonds Nihil.
Uitdeling voor aandeelhouders Nihil.
NLG 36.400,-
De schrijver onderwerpt gaarne deze berekening aan deskundigen in de vaart op Londen om te beoordelen of hij het maximum der ontvangsten voor een nieuwe concurrerende lijn opgesomd heeft. Hij is het eens met diegenen, die beweren dat het verkeer op Engeland ontzettend is toegenomen, maar volstrekt niet in die verhouding als de tonnenmaat, waarvan het onmiddellijk gevolg geweest is dat in de laatste jaren vrachtcijfers als 3 s.6 d. per ton (en minder) aan de orde van de dag waren. Niet eens een bevoegd beoordelaar, maar aan een leek laat hij het over om te becijferen of een stoomschip met haar altijd onvoorziene en onverwachte uitgaven daarvan bestaan kan.
Men zal zeggen, maar dan de grote uitvoer van vee! Sedert enige jaren is die uitvoer van vee naar Engeland zeer beperkt door verschillende omstandigheden, vooral ook door dan ontzettende aanvoer van levend zowel als van geslacht vee van Amerika, dat veel goedkoper is dan het Nederlandse, en alhoewel hij er niet van houdt die toestand te zwart te schilderen, zo neemt hij voor zeker aan, dat indien die veeprijzen hier te lande niet afnemen, men van jaar tot jaar de uitvoer naar Engeland niet alleen zal zien verminderen, maar Amerika zal, wanneer een gedeelte van het plantrijk voedsel en het geestrijk vocht bij ons volk plaats kon maken voor dierlijk voedsel, ook onze markt, evenals die in Engeland, van goedkoper vlees voorzien dan wij gewoon zijn hier te kunnen krijgen; nog weinige jaren geleden was het geen zeldzaamheid wanneer men alleen te Rotterdam weken had dat op de verschillende stoomschepen 800 beesten naar Londen verscheept werden, thans is dat cijfer niet alleen in geen maanden bereikt, maar men ziet weken achtereen geen enkel beest naar Engeland verschepen.
Wat nu in het stuk in de Amsterdamsche Courant aangevoerd wordt over het vervoer van Duitse schapen, het opgegeven cijfer is zeer onjuist: in de laatste jaren is niet het vierde gedeelte van 150.000 via Nederland verscheept. De natuurlijke weg voor die soort van schapen is via Geestemünde, Magdeburg en omstreken, van waar zij bij duizenden verzonden worden ligt 365 kilometer van Geestemünde en 615 kilometer van Rotterdam. De zeevracht voor Duitse schapen van Geestemünde naar Londen bedraagt 1 s.9 d. incl. assurantie en ladingskosten te Deptford. Wil men nu van Amsterdam of Rotterdam diezelfde zeevracht hebben, die zeker niet te veel is, dan komst de vracht van ieder schaap, van Magdeburg af tot Londen 11d. per stuk hoger. De 11d. moet gevonden worden en waarop? Niet het minst door een groot deel van de vracht van het stoomschip af te nemen.
Dat het nu voor ons Nederlanders somtijds benijdenswaardig is, te zien hoe de voortbrengselen van ons land bijna uitsluitend door Engelse stoomschepen vervoerd worden is wel niet te ontkennen: men vergete niet om rekening te houden met de ontzettende opofferingen die het de Maatschappij dier stoomschepen gekost heeft om op hun eenmaal ingenomen positie te handhaven, en onder zulke omstandigheden benijde men vooral het lot hunner aandeelhouders niet; de schrijver kan getuigen, dat in de laatste 7 jaren gedurig nieuwe lijnen op Londen begonnen, het de bestaande onmogelijk maakten met enig voordeel te varen, sommige verdwenen en enkelen konden jaarlijks een groot verlies op hun balans constateren. Het is de oude geest van het kapitaal dat niets nieuws aandurft en zich altijd daarheen wendt waar reeds een groot kapitaal vertegenwoordigd wordt; men kent de geschiedenis o.a. van de zeilvaart, die ligt ons nog vers in het geheugen, een elk moest daaraan zijn kapitaal offeren, dat van de schoenmaker en kleermaker moest er heen, en zelfs de bode van het begrafenisfonds kon zich niet bedwingen voordat zijn naam met zwarte letters in een witte vlag wapperde, treuriger nagedachtenis! Men denke niet meer aan de uitkomst! Maar men lere dan toch eenmaal met het kapitaal beter te handelen dan het in een concurrentie van een stoomvaart lijn, te steken waar men zeker van is dat het in een jaar tijds tot minder dan de helft gereduceerd is. Concurrentie, zegt men, van concurrentie moet men leven. Holle klanken! En toch een geachte schrijver in een nieuw werk, dat dezer dagen uitkwam, beweerde dat nu juist de gezonde toestand voor heren reders aangebroken is. Men beware zich toch van overdrijving en stelle de zaken voor zoals zij proefondervindelijk zijn. Vaart enige lijn zonder succes, ja jaarlijks met verlies, niemand denkt er over om er bij te beginnen, doch nauwelijks heeft men een jaar gehad dat men wat men noemt de endjes aan elkaar kan knopen of wellicht een klein dividend heeft kunnen geven, of het kapitaal komt tussenbeide, breekt af wat anderen opgebouwd hebben en men kan wederom jaren voor niets varen.
Veld is er echter nog genoeg om een stoomlijn op te beginnen, men denke maar aan de vele zaken die nog immer via die of gene plaats moeten verscheept worden om de bestemming te bereiken, het verkeer is nog onuitputtelijk, eer al de Russen koloniale waren gebruiken, eer al de musicussen (opm: musici) in de Philippijnen op een piano spelen en eer een ieder boter en kaas eet in “the Far West”, ja zeker dan is er nog veel te doen; wil men echter direct winsten, dan houde men allereerst rekening met de tonnenmaat die reeds op de voorgestelde lijn in de vaart is, en alhoewel de schrijver de namen toejuicht der nieuwe ontwerpers van de nieuwe lijn Amsterdam – Londen, betreurt bij ’t dat zij volstrekt geen rekening gehouden hebben met de tonnenmaat die reeds tussen de Nederlandse havens en Londen in de vaart is. In 1873 was die nog geen 5.000, thans is die gestegen tot ruim 10.000 ton per week. Waar men zulke cijfers voor ogen heeft, herhaal ik, mijnheer de redacteur, onder dank voor de door U toegestane ruimte, is er nog gebrek aan scheepsruimte tussen de Nederlandse haven en Londen? (opm: de Amsterdamsche Stoomvaart-Vereeniging begon inderdaad in het voorjaar van 1879 deze dienst met het aangekochte stoomschip IJMUIDEN. Het was geen commercieel succes).


Datum: 18 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. De zaak der aanvaring tussen de stoomschepen VOORWAARTS en KHEDIVE, die verscheidene dagen voor het Admiraliteitshof te Londen geweest is, is nu afgelopen voor zover betreft het horen der getuigen en de pleidooien der rechtsgeleerden voor beide partijen. Ten gevolge echter van het vele tegenstrijdige in de afgelegde verklaringen en de grote geldelijke belangen die bij deze zaak op het spel staand, behoudt het Hof zich voor zijn uitspraak later te doen.
De dag, waarop dit zal geschieden, zal door de rechter nader worden bekend gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oude-Pekela, 15 februari. De scheepsbouwmeester A.L. de Wijk alhier heeft ’t laagst ingeschreven voor het bouwen van twee 16-el’s loodskotters, de 11de dezer door het Departement van marine uitbesteed. Op de werf van de heer F.L. Drenth zijn twee 20-el’s loodskotters in aanbouw, eveneens voor rekening der Marine.
Bij de druk, waaronder de koopvaardij zucht en de scheepsbouw niet minder lijdt, begint nu de arbeid voor rijksrekening levendigheid te geven op onze scheepstimmerwerven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 februari. Het Nederlandse schip JANTINA CHRISTINA, kapt. Tunteler, van Pitea naar Gent, zal de 28e dezer in publieke veiling worden gebracht. (opm: blijft onder Nederlandse vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 7 januari. Heden arriveerde alhier het Nederlandse stoomklepvaartuig SAMARANG No.8, komende van Glasgow.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. De laatste der drie, bij de heren Christie, Nolet & De Kuijper te Delfshaven voor rekening van het departement van Marine aangebouwde stoomkanonneerboten, de BRAGA, zal bij gunstige gelegenheid in het laatst dezer week buiten om naar ’s Rijks werf te Amsterdam worden overgebracht.
Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse PADANG, commandant luit.t.zee 1e klasse D.M.G. de Swart, is in de namiddag van de 6e dezer naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Oost-Indië.


Datum: 19 februari 1879


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 januari. Het schip VICE-ADMIRAAL MAY, kapt. J.K. Annokkee, is te Soerabaija aangekomen om te repareren. De lading wordt gelost en zal het schip, na gerepareerd te hebben, weder naar Pangool vertrekken om de resterende lading in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 28 januari. Het schip AGATHA, kapt. A.E. Zeilinga, is bevracht van Jamaica naar het Kanaal voor order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 18 februari. Scheepsvrachten. Hoewel verwacht werd, dat er heden flinke vraag naar scheepsruimte voorkomen zou, werden vervrachters daarin zeer teleurgesteld en bepaalde de bevrachting zich tot een klein aantal. Gedaan werd voor Londen of de Oostkust, om in de Noorderhaven alhier te laden, tegen Sh.10/- en voor het kanaal van Bristol tegen Sh.16/-, terwijl een minder geclasseerd schip genomen werd om in de Oosterhaven alhier te laden tegen Sh.13/-, alles per 10 quarters haver met daarenboven gratificatie. Een drietal tjalken werd genomen tegen NLG 5,00 per last gerst voor Antwerpen, andere granen en plaatsen naar verhouding.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop het rader-sleepstoomschip ARDJOENO, gemeten 178 tonnen, met inventaris. Te bevragen ten kantore van de Java Sleepboot-Maatschappij.
T. Hollanders.


Datum: 21 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. De uitspraak van het Admiraliteitshof te Londen in zake de aanvaring tussen de VOORWAARTS en de KHEDIVE luidt, dat beide partijen door andere maatregelen te nemen de aanvaring hadden kunnen voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Sappemeer op donderdag 13 februari: het Nederlandse galjootschip EDSKE SMIT, groot 82 ton nieuwe meting, gebouwd in 1869, laatst bevaren door kapt. J.H. Garnaat. Koper de heer C. Maathuis te Sappemeer voor NLG 3.310.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 februaru. Het oorlogsschip KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN is heden met goed gevolg te water gelaten. De ministers van binnenlandse zaken, van justitie en van financiën, benevens de Franse en Spaanse gezanten waren daarbij tegenwoordig en hebben, na afloop van het tewaterlaten, de Rijkswerf en het opleidingssschip ADMIRAAL VAN WASSENAAR bezichtigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door omstandigheden uit de hand te koop, op voordelige voorwaarden, een bijna geheel nieuw volbouwd tjalkschip, groot pl.m. 80 ton, zittende op de werf van de scheepsbouwer van en aldaar te bevragen bij J.K. Mulder te Sappemeer; alsmede een nieuw tjalkschip, pl.m. 120 ton, bij de scheepsbouwer Joh. R. Berg te Sappemeer, provincie Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 15 februari. Het schip EMMA, van Maracaibo naar hier, is op zee door de equipage verlaten, welke door een Italiaans schip gered is. De EMMA, kapt. Van der Meij, vertrok de 20e november van Maracaibo naar het Kanaal.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 februari. De Stoomvaart-Maatschappij Nederland geeft kennis, dat het vertrek naar Nederland van het stoomschip MADURA, kapt. C. Jaski, thans bepaald is op 16 maart a.s. instede van de 8e maart, zoals oorspronkelijk was opgegeven. Op de reis van Padang naar hier brak de lagedruk-cilinder zuiger en de aanmaak van zulk een nieuw stuk vereist te Soerabaija 10 dagen, door welke omstandigheid een uitstel onvermijdelijk is geworden. (opm: de MADURA was eigendom van de Stoomvaart-Maatschappij Java, maar voer in de dienst van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland)


Datum: 22 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de zaak van de aanvaring der VOORWAARTS en de KHEDIVE zal de beslissing van het Engelse admiraliteitshof “both to blame” (aan beide zijden schuld), naar het schijnt, ten gevolge hebben dat de schade over beide schepen wordt omgeslagen. Intussen bepaalt de Engelse wet, naar wij menen, dat geen schip meer dan GBP.8,- per ton aan schade heeft te vergoeden. De schade aan de VOORWAARTS is ongeveer 1½ miljoen, der KHEDIVE NLG 180.000,-, zodat de laatste ongeveer 3 ton zal hebben bij te passen, en niet ruim het dubbele, zoals volgens het recht van andere landen het geval ware geweest. De bijzonderheden moeten nog blijken uit de openbaarmaking van de uitspraak.


Datum: 23 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De werkstaking onder de arbeiders aan de werven voor ijzeren schepen aan de Tyne is thans algemeen. Ruim 8.000 man lopen ledig. Ook hier ziet men, hoe, in weerwil van zoveel harde lessen, de werkman liever samenspant tot nietsdoen, dan zich te schikken in een loonsvermindering, die niet door de willekeur van patroons, maar door geheel de economische toestand geboden wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aanvaring tussen de VOORWAARTS en de KHEDIVE.
De lord der Admiraliteit heeft de 20ste dezer in deze zaak het volgende oordeel uitgesproken:
Uit het getuigenverhoor blijkt, dat aan boord van de VOORWAARTS het eerst het toplicht van de KHEDIVE bijna recht vooruit ongeveer een halve streek op de stuurboordsboeg van de VOORWAARTS bemerkt werd; dat men toen eerst een blauw licht zag afsteken en naderhand een rood licht zag; dat men toen het roer aan bakboord legde en het rode licht en het toplicht op de bakboordsboeg bracht, (in het Engelse bericht staat Starboard bow, doch dit is klaarblijkelijk een vergissing), zodat de schepen elkander aan bakboordzijde konden passeren met elkanders rode lichten in het gezicht, en dat de beide schepen in veiligheid zouden gepasseerd zijn, had niet de KHEDIVE, na het vertonen van een tweede blauw licht koers veranderd, zodat men haar groen licht zag, en dat toen de VOORWAARTS, om de kracht van de aanvaring te verminderen hard bakboord legde en beval de machine te stoppen, waarvoor echter geen tijd meer was. De KHEDIVE liep toen zonder gestopte machine met de steven de stuurboordsboeg (??) van de VOORWAARTS in, waardoor het schip zinkende op strand gezet moest worden. De aanvaring wordt vanwege de VOORWAARTS toegeschreven aan het leggen van het roer aan stuurboord en het niet stoppen of verminderen van spoed aan boord van de KHEDIVE. Vanwege de KHEDIVE werd beweerd, dat men het toplicht van de VOORWAARTS ongeveer ¾ streek op de stuurboordboeg zag, dat men het voor het licht van een ten anker liggende loodsboot hield, daarna het roer een weinig aan bakboord legde, doch steeds de VOORWAARTS enigszins op de stuurboordsboeg hield en achtereenvolgens twee blauwe lichten afstak tot signaal voor de loods, en dat men, geen herkenningsteken bespeurende, weder de vroegere koers stuurde en men kort daarna het rode vuur en naderhand het groene licht van de VOORWAARTS zag, doch dat het rode vuur bijna dadelijk weder verdween en het witten en groene licht in zicht bleven. Dat de KHEDIVE daarop het roer aan stuurboord legde, waardoor de VOORWAARTS meer op de stuurboordboeg kwam en men zo doorstuurde. Dat beide schepen met elkanders groene licht in het gezicht, elkander aan stuurboordzijde hadden kunnen passeren, had niet de VOORWAARTS het roer aan bakboord gelegd, waardoor de aanvaring ontstond. Deze had plaats des avond 7 uur 45 minuten.
De opperstuurman van de VOORWAARTS was op de brug ten 7 uur en naderhand waren de gezagvoerder en tweede stuurman op de brug. De gezagvoerder zag een helder vuur ten 7 uur 20 minuten enige mijlen ver weg en zei tot de tweede stuurman: als de stoomboot in die richting blijft en gij een rood licht ziet, moet gij het roer aan bakboord leggen. De tweede stuurman zag een rood licht gedurende vijf minuten en gaf bevel het roer een weinig aan bakboord te leggen. Ten 7 uur 30 minuten kwam de derde stuurman hem aflossen, omdat hij moest eten, en toen hij de brug verliet, zag hij het rode licht ongeveer 3 Engels mijlen ver verwijderd en was er een blauw licht op de KHEDIVE vertoond.
De derde stuurman verklaarde, dat toen hij op de brug kwam en het bevel overnam, hij een blauw licht zag, en nadat het uitgebrand was, een rood en wit licht, hetgeen ook door de tweede stuurman gezien was vóór hij het dek verliet. nadat de tweede stuurman het dek verlaten had, zag de derde stuurman, die zich op de brug bevond en het bevel voerde (in het Engelse verslag staat Second officer, hetgeen blijkbaar foutief is), het rode licht bijna vooruit en naderhand op de bakboordsboeg; daarop zag hij een tweede blauw licht branden, en toen dat uitgebrand was, zag hij een groen licht op de bakboordsboeg. Het oordeel van de lord is, dat toen de derde stuurman het rode licht op de bakboordsboeg zag veranderen in een groen licht, hij had moeten stoppen. Dit was ook het oordeel van de gezagvoerder, die uit de kaartenhut kwam en op de brug springende vroeg; hebt gij reeds gestopt? En onmiddellijk bevel gaf om de machine te stoppen. Het komt hem voor, dat de VOORWAARTS reeds bijtijds had moeten stoppen, om de aanvaring te voorkomen, en het is zijn mening dat de uitkijk niet naar behoren werd gehouden op de VOORWAARTS, in het midden latende of het af te keuren is dat de gezagvoerder de brug verliet vóórdat het schip hetwelk hij zag was gepasseerd; het gedrag van de tweede stuurman, die na de gezagvoerder het bevel voerde en bij het naderen van een stoomschip in tegenovergestelde richting en terwijl men nog bezig was met manoeuvreren, het bevel overgaf aan de derde stuurman, vindt hij zeer te berispen.
De man van de uitkijk op de VOORWAARTS heeft gezworen in dit gerechtshof, dat hij geen seinlichten en geen blauwe lichten van de KHEDIVE heeft gezien, waardoor de lord van de Admiraliteit tot de conclusie komt dat de VOORWAARTS schuldig bevonden wordt wegens het niet houden van een behoorlijke uitkijk en voor het niet verminderen der vaart na het veranderen van het rode tot het groene licht.
Wat betreft de verwering van de KHEDIVE, is hij van mening, dat de KHEDIVE in de gegeven omstandigheden had behoren te stoppen en achteruit te werken.
De uitspraak is derhalve, dat beide schepen aan de aanvaring schuld hebben. (Both vessels to blame).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 januari, In de toestand onzer vrachtenmarkt is geen verbetering gekomen. Daar de vraag flauw blijft en koersen laag zijn, waren de afsluitingen beperkt. De volgende van Nederlandse schepen zijn op te geven: JACOB ROGGEVEEN naar Amsterdam NLG 17,50 Factorij koffie in de Oosthoek, en SAMARANG naar New York, conditiën geheim.
Lossende en onbevrachte schepen op Java: BATAVIER, ZES GEZUSTERS, ERASMUS, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, DELIANE, ELECTRA, THORBECKE III, BURGEMEESTER SCHORER, A.H. VAN TIENHOVEN SR., EMMA, JOHANNES en NOACH IV.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Volgens brief in dato 25 december van kapt. Timmer, voerende het schip WINSCHOTEN II, hoopte hij in het begin van januari gereed te zijn naar Carthagena te vertrekken om de lading te completeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 20 februari. Het schip WASSENAAR, kapt. Have, van Droback naar Limerick, is hier ten anker gekomen. Het was heden nacht in aanvaring met een onbekend gebleven stoomboot, waardoor het belangrijke schade leed en lek werd. Het zal naar een of andere haven moeten verzeilen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Volgens brief van kapt. Donker, voerende het Nederlandse schip CERES, van Messina met wijn naar Rouaan, d.d. Carthagena 15 dezer, was hij de vorige dag aldaar met schade aan schip en lading binnengelopen.
De haven van Messina begin 20e eeuw (part. collectie)


Datum: 24 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Op 1 januari was de Nederlandse zeemacht verdeeld in:
A. Schepen tot verdediging van kusten, zeegaten, reden en stromen.
1º. Gepantserde schepen: 4 ramschepen, 1 rammonitor 1ste klasse, 7 2de klasse, 5 monitors 2de klasse, 5 stoomriviervaartuigen, 1 stoomkanonneerboot.
Totaal der wapening: 28 getrokken kanons 23 cM., 5 kanons van 28 cM. A., 8 van 12 cM. KA., 8 middelbare kanons 30 U ( N.B. hier staat een soort U met een krul. Dit komt steeds terug en ik zet dan gewoon een U), 2 lang kanons 60 U.
2º. Niet gepantserde schepen: 26 stoomkanonneerboten, 12 torpedovaartuigen (waarvan 9 in aanbouw).
Totaal der wapening: 11 kanons van 28 cM. A., 2 van 12 cM. KA., 14 getrokken kanons van 23 cM.
B. Schepen voor algemene dienst.
1º. Gepantserde schepen: 2 ramtorenschepen.
Totaal der wapening: 4 getrokken kanons van 28 cM., 4 van 23 cM., 8 kanons van 12 cM. KA.
2º. Niet gepantserde schepen: 1 fregat met stoomvermogen, 8 schroefstoomschepen 1ste klasse, 2 2de klasse, 3 3de klasse, 4 4de klasse, 1 raderstoomschip 1ste klasse.
Totaal der wapening: 10 getrokken kanons van 18 cM., 61 16 cM., 24 kanons 17 cM. A, 5 15 cM. A, 43 12 cM. KA, 1 lang kanon 60 U, 42 30 U, 4 middelbare 30 U.
C. Schepen bestemd voor bijzondere diensten.
1º. Wacht- en kostschepen: 1 linieschip, 2 fregatten, 1 korvet, 1 oud schroefstoomschip 4de klasse, 2 kanonneerboten.
totaal der wapening: 14 kanons 12 cM. KA., 35 middelbare kanons 30 U, 8 lange 30 U.
2º. Instructie- en exercitievaartuigen: 2 fregatten, 2 korvetten, 3 brikken, 1 oud schroefstoomschip 3de klasse, 1 flottilevaartuig, 1 drijvende batterij, 2 kanonneerboten.
Totaal der wapening: 8 getrokken kanons 16 cM., 2 kanons cM. A, 26 12 cM. KA., 16 middelbare kanons 30 U, 1 lang kanon 12 U, 2 kanons 6 U.
D. Schepen der Indische militaire marine.
3 raderstoomschepen 2de klasse, 4 3de klasse, 5 4de klasse, 14 schroefstoomschepen 4de klasse, 1 fregat, 1 gladdekskorvet, 1 kanonneerboot en 1 opnemingsvaartuig.
Totaal der wapening: 7 getrokken kanons 18 cM., 20 16 cM., 1 kanon 15 cM. A., 43 kanons 12 cM. KA., 23 middelbare kanons 30 U, 28 lange 30 U, 1 lang kanon 12 U, 6 carronades van 30 U, 2 van 12 U.
Totaal 131 schepen met 527 vuurmonden.


Datum: 25 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Volgens bericht uit Singapore lagen de 24ste januari de Nederlandse LUCTOR ET EMERGO en TWEE GEZUSTERS aldaar nog onbevracht, en was de PROFESSOR VAN DER BOON MESCH van daar naar Java vertrokken om voor Australië te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Volgens brief van kapt. E. Timmer, voerende het schip WINSCHOTEN II, d.d. 25 december, hoopte hij tegen het begin van januari gereed te komen om naar Carthagena te vertrekken ten einde de lading te completeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 24 februari. Het schip WASSENAAR, kapt. Have, van Droback naar Limerick, heeft door aanvaring met een onbekend gebleven stoomschip schade bekomen. Het kwam met 5 voet water in het ruim hier in de haven en leed ook schade aan bakboordszijde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimstad, 15 februari. De Zweedse brik ALIDA is in de nacht van woensdag (opm: 12 februari) in een zware sneeuwstorm oostelijk van Homborgö totaal verongelukt, waarbij de gehele bemanning het leven heeft verloren. Het schip was van St. Ubes met zout naar Gothenburg bestemd. Een gedeelte van het dek, zeilen, kisten en wrakstukken zijn aangedreven. (opm: opgenomen, omdat de naam van het Zweedse schip wellicht zou kunnen wijzen op een niet verdoopt ex-Nederlands schip)


Datum: 26 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Het stoomschip VESTA, van Bordeaux naar Amsterdam, is 21 dezer wegens storm te Verdon binnengelopen; heeft de 23ste de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 februari. Het Nederlandse schip DORDRECHT II, kapt. Rotgans, is bevracht van Samarang naar Sumanap.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 februari. Het Nederlandse schip JOHANNA EN WILLEM, kapt. Houtkoper, van Batavia naar Dordrecht, was gisteren bij de Noord-Hinder kruisende met Oostenwind; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 februari. Het Nederlandse schip ROTTERDAM, kapt. Dik, van Tjilatjap, laatst van Tafelbaai naar Rotterdam, is in het Engelse kanaal geloodst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

West Hartlepool, 22 februari. Het volgende is een uittreksel uit het rapport van de gezagvoerder van de OTTO, van Lagos naar Flensburg, 14 dezer hier aangekomen:
Op 8 januari verloren wij een gedeelte van de verschansing en bevonden dat het schip veel water maakte, pompten palmpitten op; 8 februari hadden wij 2 voet water in het schip, doch kregen de pomp lens; de 10de pompten wij de gehele dag door en was de volgende dag de pomp onklaar, hadden toen 4 voet water bij de pomp, begonnen toen lading overboord te werpen tot de 12de toen er ongeveer 30 ton overboord was; de 13de kregen wij de pomp lens. De lading is nu geheel gelost en ongeveer 12 ton beschadigd ligt in het pakhuis uitgespreid om te drogen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 25 februari. Het driemast-clipperschip ’s-GRAVENHAGE, groot 1.056 last, is heden middag in het droogdok alhier gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een nieuw volbouwd tjalkschip, groot 65 à 70 tonnen, op de werf van H. Bodewes te Stadskanaal (Gasselter-Nieveenstermond).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Rotterdam op 25 februari: het ijzeren stoomschip ELVE, groot 204 ton, 28 PK, gebouwd in 1848: opgehouden voor NLG 5.200.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van A. Verheijen, notaris te Groningen, zal op dinsdag 11 maart 1879, des avonds te 7 uur, ten huize van mej. de wed. J.H. Eekhoff, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het in den jare 1875 gebouwde overdekte koftjalkschip JONGE JACOB, groot 69,05 tonnen (nieuwe meting), geclassificeerd bij Veritas 3.3 V 1.2 tot 1882, met al deszelfs opgoed en toebehoren, thans liggende zuidzijde aan het Loopende Diep, tussen de Kijk-in-’t Jat- en Boteringebogen te Groningen, om te aanvaarden dadelijk na de toeslag.
Te bezien daags voor en op de verkoopdag van 10-12 en 2-4 uur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 januari. Het schip NICOLETTE, kapt. A.G. Bouten, van Probolingo met suiker naar het Kanaal, lek te Soerabaija binnen, heeft een gedeelte der lading over boord geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 23 februari. Van hier is vertrokken het barkschip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Hemmes, in ballast naar Philadelphia.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemarij gevraagd tot een bedrag van NLG 17.000 door kapt. J.P. Jensen, gezagvoerder van de ter rede van Soerabaija liggende zeevaardige (opm: tot vertrek gereed) Duitse schoener BENEDICTA, op schip, lading en vracht voor een reis van Soerabaija naar New York. Inschrijvingsbiljetten in te dienen tot zaterdag de 1e maart 1879, des voormiddags ten 10 ure, ten kantore van de ondergetekende notaris te Soerabaija, bij wie tevens nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Soerabaija, 25 februari 1879, Snouck Hurgronje, notaris


Datum: 27 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Volgens particulier telegrafisch bericht is het schip INDIA, kapt. Hulshoff, van Batavia naar Middelburg, te Lissabon lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 24 februari. De Nederlandse schoener LIBRA, kapt. Klein, is op de rede van Verdon gesleept door het Spaanse stoomschip PROGRESO. De LIBRA had de voorsteng en kluiverboom verloren. (opm: zie NRC 301179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Sappemeer op maandag 17 februari: het Nederlandse galjootschip TITIA, groot 82 ton nieuwe meting, gebouwd in 1878: NLG 9.000. Opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 februari. Heden is alhier binnengekomen het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Veldkamp, met gebroken zeilboom en meer andere schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 22 februari. Van hier is heden vertrokken het schip HUIS GARREWEER, kapt. Kugel voor wijlen kapt. Vink, van Rio Grande naar Greenock.


Datum: 28 februari 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Veendam op 25 februari: het in den jare 1862 gebouwde galjootschip CORNELIA WILHELMINA, groot 148 tonnen, laatst gevoerd geweest door kapt. G. Hoeksema. Koper J.R. Stutvoet te Veendam voor NLG 3.525.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 februari. Bij Calandsoog zit een Engelse schoener hoog op strand. Een sleepboot en schuiten zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 26 februari. De gisteren door ons vermelde op de rede van Verdon ten anker gekomen Nederlandse schoener LIBRA, kapt. Freij (opm: volgens bericht van 270279: kapt. Klein; zie ook NRC 301179) van Sunderland naar Marseille bestemd met kolen, zal in de haven komen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij Calandsoog is gestrand de schoener-kof ELSCHEA, kapt. Pos, in ballast van Leer naar de Engelse kust. De kapitein weigerde adsistentie van de sleepboot. De kof is zeer lek en zit hoog op het strand.


Datum: 01 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 februari. De driemast-schoener CONSTANCE, alhier van Curaçao aangekomen, liep tegen de kade van de quarantainehaven, waardoor de bakboordsboeg van de CONSTANCE belangrijke schade leed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Het Nederlandse schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Van Slooten, van hier naar Suriname, met schade te Lissabon binnen, moet volgens particulier bericht de gehele lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 februari. Het bij Callandsoog gestrande schip is de schooner-kof ELSCHEA, kapt. Schoon, van Leuven in ballast naar Engeland; het is zwaar lek en zit hoog op strand; de kapitein weigerde assistentie van de sleepboot. De assuradeurs zijn hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 februari. De lading van het schip THORBECKE, kapt. Klasen, van Probolingo te Queenstown binnen, is voor Greenock gekocht en het schip heden derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 februari. De kosten van reparatie van het schip JOSEPH, kapt. Alberts van Belang naar Schiedam en 27 januari te Soerabaija gedeeltelijk mastenloos en lek binnengesleept, worden begroot op 3.800 (opm: muntsoort niet genoemd) en meer dan het schip waard is. Het grootste deel der lading is beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 27 februari. De kosten der reparatie van het schip NICOLETTE, kapt. Bouten, worden begroot op 2.000 (muntsoort niet genoemd). Een deel der lading is in publieke veiling verkocht als beschadigd en ongeschikt ter verscheping.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt Groninger plat tjalkschip met complete inventaris, groot 61 ton, liggende en te bevragen bij L. Schulp te Muiden.


Datum: 02 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 26 februari. Het alhier binnengesleepte schoenerschip LIBRA, kapt. Freij, die de voorsteng en kluiverboom had verloren, maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 26 februari. Aan kapt. Van Emmerik, voerende het stoomschip GIRONDE, is door het Tribunal de Commerce te Bordeaux GBP. 120,- toegewezen voor het binnenslepen op de Gironde van het in gevaar verkerende Amerikaanse schip MATHILDA C. SMITH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lissabon, 19 februari. De Nederlandse bark CASPAR DE ROBLES, onlangs hier op haar reis van Amsterdam naar Suriname binnengelopen, heeft gedeeltelijk haar lading gelost. Een grote partij beschadigde aardappelen en uien, zullen de 21ste dezer (ten overstaan van de consul der Nederlanden) in het openbaar worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 februari. Heden werd alhier aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde door de heer hoofdingenieur der marine A.J.H. Beeloo overgenomen het aan voornoemde fabriek gebouwde oefeningsvaartuig CASTOR, en daarna overgedragen aan de luitenant ter zee 1ste klasse W.A. Arriëns, onder wiens bevel genoemde bodem over zee, en gesleept door de raderstoomboot SIMSON, morgen de reis langs IJmuiden naar Amsterdam zal aanvaarden, ten einde aan de marinewerf aldaar volkomen te worden uitgerust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 maart. Ten behoeve van de loodsdienst in het 6de district is gisteren naar Vlissingen overgebracht een nieuwe kotter van 20 meter, in januari ll. afgeleverd door de scheepstimmerwerf van de Wed. E.A. Boele te Alblasserdam en alhier opgetuigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping op vrijdag de 7de maart 1879, des morgens ten 10 ure, aan de Blaak, nabij het Postkantoor alhier, ten overstaan van de Deurwaarder J. Gouverne, van een complete scheeps-inventaris, als zeilen, ankers, kettingen, trossen, lier, klok, barometer, verrekijker, lantaarns, kombuis en meer andere goederen, en daarna het schoenerschip, genaamd ANNE MALENA, met deszelfs masten, benevens twee boten.
Een dag voor de verkoop aldaar te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 januari. Vrachten. Onze markt bleef gedurende de laatste acht dagen stil, maar er heerste enige vraag naar kleine schepen, welke echter schaars zijn. De Factorij slaagde weder om tot NLG 17,50 ruimte voor 8.900 picols koffie machtig te worden. Een partij van 12.000 picols suiker, alhier te laden, werd tot NLG 20 aangenomen. Naar het Kanaal bestaat enige vraag, doch zijn biedingen te laag om tot afdoeningen te geraken. Stoomschepen hebben zeer veel moeite de nodige lading bijeen te krijgen. De laatste afdoening is het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA NLG 65 koffie, NLG 70 thee, en NLG 50 tabak naar Nieuwediep.
Lossende en onbevrachte schepen op Java: BATAVIER, ZES GEZUSTERS, ERASMUS, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, ELECTRA, THORBECKE III, BURGEMEESTER SCHORER, A.H. VAN TIENHOVEN SR., EMMA, JOHANNES, NOACH IV, DORDRECHT II,
FERDINAND EN LOUIS en NIEUWE WATERWEG I.


Datum: 03 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 17 januari. Het schip NICOLETTE, kapt. Bouten, van Probolingo naar het Kanaal, alhier zwaar lek binnengelopen, heeft na Straat Balie te zijn gepasseerd zodadig slecht weder gehad dat de sloep en enige zeilen verloren gingen en het schip zo lek werd dat men 4 voet water in het ruim gehad heeft, 23 kanassers suiker zijn overboord geworpen. De lading zal grotendeels geveild moeten worden.


Datum: 04 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij het overnemen van kolen uit een der depotschepen te Gibraltar, had de derde machinist van de PALLAS der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij het ongeluk over boord in zee te storten tussen de beide vaartuigen.
Tevergeefs trachtte hij zich, door het zogenaamde watertrappen, aan de wand van een der schepen boven te houden; ook een poging om met de voeten en rug tussen de beide schepen zich te schoren mislukte, vooral door de sterke zuiging, die altoos tussen twee dicht aan elkander liggende schepen plaats heeft. Op het ogenblik echter, dat hij zijn bewustzijn vreesde te verliezen, voelde hij iets in zijn nabijheid. Was het een arm, een been of iets anders, hij wist het niet, maar met de kracht der wanhoop klemde hij zich vast, werkte zich weer boven water en herkende weldra het gelaat van zijn chef, de eerste machinist H. Volking. Een ladder werd van boord naar beneden gelaten, en nu wilde de drenkeling zijn redder het eerst naar boven laten klimmen, doch deze zette hem met zijn sterke arm op de onderste sport en duwde hem verder naar boven, waar reeds een dozen handen gereed waren om hem op te halen en over de verschansing te tillen. Aldaar viel hij bewusteloos in de armen van de bootsman.
Hoewel de eerste machinist als geoefend zwemmer te boek staat, stelde hij zich in dit geval aan ’t grootste gevaar bloot, daar de beide schepen, door de rusteloze golven telkens tegen elkaar gedreven, hem dreigden te verpletteren. En zijn moedig gedrag krijgt dubbele betekenis, wanneer men verneemt, dat de verstandhouding tussen beide machinisten juist niet van de aangenaamste aard was. Beide mannen, die, naar wij vernamen, uitstekend met hun vak bekend zijn, zullen na deze proef ook elkander wel beter hebben leren kennen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Adelaide, 17 januari. Het alhier van Batavia aangekomen schip BATAVIA is bij het binnenkomen ten zuiden van de semaphore aan de grond gekomen, doch des anderen daags ogenschijnlijk zonder schade afgesleept. Na de lading gelost te hebben, zal het schip op de sleephelling gehaald worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 30 januari. Kapt. Simson, gezagvoerder van het driemast schoenerschip CLARA, alhier met zijn equipage aan land gekomen, heeft op het kantoor van de havenmeester gerapporteerd dat zijn schip bij het invaren van Rhio Straat (opm: Straat Riouw) op een onbekende klip onder water heeft gestoten en niettegenstaande alle pogingen der equipage gezonken is. Schip en lading waren onverzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Brieuc, 26 februari. Het gisteren door ons reeds onder Guingamp vermelde schip (opm: galjoot) EENDRAGT, kapt. Heijenga, van Maldon herwaarts met tarwe, strandde 25 februari terwijl het hevig woei bij Rosalier punt (opm: Pointe du Roselier; pos. 48º33’ NB 02º43’ WL). Het schip en de lading zijn nagenoeg geheel verloren. Met ieder tij drijven enige wrakstukken aan. De equipage, bestaande uit 3 koppen, benevens de vrouw van de gezagvoerder en kind, hebben zich in de eigen boot gered. Men is bezig het tuig en de ankers te bergen.
(opm: zie ook PGC 040379, NRC 060379 en 120379)
St. Brieuc; Pointe du Roselier
Coll.: Ebe327, Google Earth

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 januari. Het schip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Blanken, naar Sydney met suiker, is 1 januari bij Kaap Sedano aan de grond gedreven, doch kwam dezelfde dag weder vlot. Het schip is hier binnengesleept, heeft de lading gelost en zal heden langs zijde van de kiellichter halen. De bodem moet onderzocht worden, dewijl het schip enige tijd op klipgrond gezeten heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 januari. Het schip VICE-ADMIRAAL MAY heeft enige kleine reparaties aan het koper gedaan en is daarmede gereed. De lading was slechts licht beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het fregatschip BALI, ex-ROTHLEY, gebouwd in 1865, is uit de hand verkocht aan een Zweedse firma.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 januari. Alhier zijn aangekomen de 17e dezer het Nederlandse stoomklepvaartuig REMBANG No.10, kapt. Verbeet, en heden het Nederlandse stoomklepvaartuig JAPARA No. 9, kapt. Pijl, beide van Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 1 maart. Het stoomschip MADURA, kapt. Ordeman, arriveerde de 27e februari te Soerabaija, waar een nieuwe zuiger wordt ingezet, zodat de terugreis naar Nederland weder in de beste orde zal worden ondernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Guingamp, 26 februari. Het schip EENDRAGT is totaal verongelukt (opm: zie NRC 040379). Het volk is gered. Het te Ulrum te huis behorende kofschip EENDRAGT, kapt. J.P. Heijenga, is de 8e februari van Maldon naar St. Brieuc vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 maart. Het bij Callandsoog gestrande schip ELSCHEA, kapt. Schoon, van Antwerpen naar Engeland, is niet af te brengen en zal zo als het daar zit publiek verkocht worden. De equipage en inventaris zijn door de sleepboot STAD AMSTERDAM hier aangebracht.


Datum: 05 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 26 februari. Het Nederlandse schip INDIA, kapt. Hulshoff, van Batavia naar Amsterdam, gisteren lek en met schade hier binnengelopen, is onder quarantaine geplaatst wegens het niet aan boord hebben van een gezondheidspas. Volgens bericht zou er lading over boord geworpen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 januari. Het schip DIONE, kapt. Ramsay, van Tagal naar het Kanaal bestemd, en in oktober van gepasseerd jaar afgekeurd, is 18 januari voor fr. 4.110,- verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 januari. De VANADIS zal 4 februari publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 januari. Het Nederlandse schip NOACH V heeft de gehele lading op het tin na gelost en is nu in het dok om te repareren. Het beschadigde deel der lading zal publiek verkocht worden. Er is nog geen begroting der onkosten gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 januari. Het schip TEODORA lost de lading en ondergaat voorlopig reeds reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 februari. Het schip JANTINA CHRISTINA, kapt. R.R. Tunteler, van Pitea naar Gent, heeft heden in publieke veiling 4.100 kronen opgebracht. (opm: schip blijft onder Nederlandse vlag)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemarij. Ten behoeve van het Spaanse barkschip THEODORA, gezagvoerder Joaquin Lopez, van Saigon met een lading rijst bestemd naar Havanna, alhier met averij binnengelopen, wordt bodemarij gevraagd tot een bedrag van NLG 40.000 à NLG 45.000 op schip, vracht en lading. Inschrijvingsbiljetten zullen worden ingewacht ten kantore van notaris J.R. Kleijn tot woensdag de 19e dezer, des voormiddags ten 10 ure. De opening der biljetten zal ten zijnen overstaan plaats hebben ten 11 ure die dag.
Nadere informatiën te bekomen bij de Internationale Crediet en Handels Vereeniging Rotterdam alhier en de ondergetekende.
Batavia, 5 maart 1879, Brewer, vice-consul van Spanje


Datum: 06 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brest, 1 maart. De lading van het op Pnte du Roselier gestrande kofschip EENDRAGT, kapt. Heijenga, van Maldon naar St. Brieuc bestemd, is totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag de 18de maart 1879, des avonds te 6 uur, zal ten huize van de Logementhouder J.P. Scherpbier, te Oude Pekela, in het openbaar worden verkocht:
Het in de Nederlanden te huis behorend gekoperd en kopervast brikschip genaamd MARIA, groot 205 oude zeetonnen of 178,07 tonnen van 2,83 kubieke meter, thans liggende te Rotterdam, bevaren door kapt. J.J. Beekman te Nieuwe Pekela, en gebouwd in de jare 1869 op de werf van de Heer F.G. Wortelboer te Oude Pekela.
Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen bij de boekhouder, de Heer Wortelboer voormeld, bij de Heer J. Hoen te Hoogezand en ten Kantore van de Notaris Mr. F. Roessingh. (opm: schip blijft onder Nederlandse vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerschip ST. PETERSBURG, groot 150 tonnen, (oude meting), geclassificeerd 3/3-1-1 Veritas, liggende te Delfshaven.
Informatiën bij K. en J. Wilkens, te Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 4 maart. Zaterdag ochtend werd alhier op de gebruikelijke wijze in dienst gesteld Zr.Ms. schoefstoomboot 3e klasse ALKMAAR, commandant luit.t.zee 1e klasse G. Doorman. Vermoedelijk half april zal de ALKMAAR zee kiezen, ten einde een reis naar de Westkust van Afrika te ondernemen voor de belangen van onze handelsbetrekkingen aldaar. Dit stoomschip heeft een wapening van één getrokken kanon van 18 cm en twee van 16 cm, 100 koppen bemanning en een stoomvermogen van 140 paardekracht (opm: nominaal)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 6 maart. De gezonken stomer NIJVERHEID, toebehorende aan de waterfabriek alhier, is in zover gelicht, dat de daarvoor gediend hebbende locomobiel overcompleet werd. Deze machine werd gisterenmiddag voortgetrokken door 4 karbouwen, die het eigendom zijn van een inlander, Hassan genaamd, inschrijver voor het lichten van de stomer NIJVERHEID.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemarij gevraagd tot een bedrag van NLG 15.000 door de Arabier Sech Mohamat bin Abdul Gawie Attamimie, handelaar, wonende te Amboina, daartoe door de eigenaren van na te noemen schip gemachtigd, op het Nederlands-Indisch schip MARTAPHONS en toebehoren, liggende ter rede van Soerabaija, voor de reis van Soerabaija naar Amboina. Inschrijvingsbiljetten in te dienen tot zaterdag 8 maart 1879, des voormiddags ten 11 ure, ten kantore van de ondergetekende, notaris te Soerabaija, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Soerabaija, 8 maart 1879, Snouck Hurgronje, notaris.


Datum: 07 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 6 maart. Het schip CROWN, kapt. Wandless, van Pensacola, is gisteren bij het binnenslepen aan de grond geraakt, zit thans vol water en zal vermoedelijk verloren zijn. De bemanning is aan wal gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 5 maart. Het alhier lek binnengelopen schip INDIA, kapt. Hulshoff, van Batavia naar Middelburg, maakt nu weinig water, doch de gezagvoerder rapporteert, dat het op zee zwaar lek was en een hoeveelheid suiker werd opgepompt. De vingerlingen van het roer zijn ontzet waardoor het roer los ligt. De gezagvoerder meent dat het onmogelijk is om het schip naar Nederland te slepen en de plaatselijke experts waaronder de agent van Veritas hebben aanbevolen een derde der lading te lossen om het schip verder te kunnen onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 6 maart. De tuigage van het alhier gestrande schip CROWN, kapt. Wandless, is geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling in De Zwaan van een tjalkschip. Van Vlijmen & Heukensfeldt zullen op dinsdag 18 maart 1879, des middags ten 3 uur, in bovengemeld lokaal aan de Singel bij de Paleisstraat 251, ten overstaan van de notarissen Van Zijp en Jonker, verkopen een hecht en sterk betimmerd hek-tjalkschip, genaamd HOOP EN VERTROUWEN, groot 68 tonnen, met complete inventaris, liggende en dagelijks te bezichtigen aan de Singel bij de Rolmolensteeg voor perceel no. 50.
De veilconditiën zullen vier dagen voor en op de verkoopdag ter lezing liggen ten kantore van voornoemde notarissen aan de Singel bij de Oude Spiegelstraat 332.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 1 maart. Om na de heropening der scheepvaart te laden, werden enige hier overwinterende schepen bevracht: naar de Firth of Forth-kolenhavens aan Engelands Oostkust tot Sh.2/-, naar andere havens aan de Oostkust van Schotland tot Sh.2/3, naar de Oostkust van Engeland tot Sh.2/6, naar Londen tot Sh.2/9, naar een goede en zekere haven van Noordelijk Frankrijk tot Sh.3/-, verder tot Lorient Sh.3/3, per 500 Engelse ponden tarwe; naar een goede haven van Nederland, die een schip met volle lading bereiken kan, tot NLG 16 per 2.400 kilo tarwe.


Datum: 08 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. In tegenwoordigheid van de kapt.t.zee F.H.P. van Alphen, inspecteur over de stoomvaartdienst bij het departement van marine, zijn heden met gemeerd schip de machines beproefd van Zr.Ms. schroefstoomschip der 1e klasse TROMP. Bedoelde kolossale werktuigen zijn aangebouwd en opgesteld door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord en hebben, naar ons werd verzekerd, uitmuntend voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 6 maart. Het Nederlandse schip INDIA, lek alhier binnen, is nagezien en moet geheel lossen om een verder onderzoek te bewerkstelligen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 maart. Het hol of casco van het bij Callandsoog gestrande schooner-galjootschip ELSCHEA, gevoerd geweest door kapt. Schoon, is, zoals het daar zit, 6 dezer in publieke veiling verkocht voor NLG 270,-. Kopers Blaauwboer en Co. te Zijpe. De geborgen inventaris bracht in massa op NLG 851,06.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, als lasthebbende van hun meester, zijn van mening op dinsdag de 25ste maart 1879, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek te verkopen:
- Het Nederlands snelzeilend gekoperd brikschip JACATRA, laatst gevoerd door kapt. B.M. Dirksen, volgens meetbrief lang 33,50 meter, wijd 5,77 meter, hol 3,94 meter, en alzo groot 337 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, touwen, en verdere goederen, volgens inventaris.
- Het Nederlands snelzeilend gekoperd brikschip AMERIKA, laatst gevoerd door kapt. R. van de Gevel, volgens meetbrief lang 32,60 meter, wijd 5,53 meter, hol 3,68 meter, en alzo groot 270 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, volgens inventaris.
Beide schepen liggen aan de scheepstimmerwerf van de heren Gebrs. Visser, aan de Westzeedijk te Rotterdam.
Nadere informatiën bij de voorgenoemde makelaars.
(opm: JACATRA, bouwjaar 1869, wordt verkocht naar Duitsland; AMERIKA blijft onder Nederlandse vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag de 18de maart 1879, des middags en 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek verkopen het Belgisch ijzeren schroefstoomschip VOORUITGANG, gevaren hebbende tussen Antwerpen en Rotterdam, volgens Nederlandse meetbrief lang 26 meter, 85 centimeter, wijd 3 meter, 83 centimeter, hol één meter, 98 centimeter en alzo groot, na aftrek der machinekamer, 168 tonnen, met deszelfs complete stoommachine van 25 paardenkracht en hoge drukking, verder met alle daarbij behorende goederen, zoals hetzelve is liggende in de Wijnhaven (Punt) en aldaar dagelijks is te bezichtigen.
Nadere informatiën bij voornoemde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 14 februari. De Nederlandse brik GEERTINA, kapt. J.W, de Grooth, is bevracht van Aux-Cayes naar het Kanaal voor order. Onbevracht liggen hier de volgende Nederlandse schepen: GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. W.J. Boekhold, HENRIETTE, kapt. S.J. Seinstra, REPRISE, kapt. F.F. Lieffijn, en STELLA MARIS, kapt. C. Klaver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cuxhaven, 6 maart. Door een sleepboot is heden morgen naar Hamburg opgesleept de schoener-brik HENRIKA, kapt. H.B. Wortelboer, van Goole hier aangekomen, doch wegens het ijs in de haven gelegd, terwijl het om dezelfde reden hier in de haven gelegen schoener-brikschip SPRUIT, kapt. T.R. de Jonge, van Porto Alegre gearriveerd, heden ochtend onder eigen zeil de reis naar Hamburg voortzette.

PGC 080379
Advertentie. Publieke verkoping. Op donderdag 13 maart 1879, ’s avonds 7 uur, in het Bontehuis te Sappemeer, zal publiek à contant worden te koop gepresenteerd het in 1867 nieuw gebouwd Nederlands galjootschip ZWAANTINA, groot 64 tonnen, nieuwe meting, geclassificeerd bij Bureau Veritas 3.3. p. 1.1. tot juli 1880, met deszelfs complete inventaris, zoals het thans is liggende te Antwerpen en laatst bevaren geweest door kapt. L. Leffers van Wildervank. Inmiddels uit de hand te koop à contant of met handgeld. Informatiën te bekomen bij de heren J. & H. Nijhuis, scheepsbouwers te Sappemeer.
J. Piccardt, notaris. (opm: zie NRC 160879)


Datum: 09 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Volgens particulier bericht is het schip GOUDVISCH, kapt. Teensma, bevracht om te Triëst te laden naar St. Petersburg voor GBP 270.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 24 januari. Het gestrande Italiaanse schip CAV SAVERIO SOLIMENI, metende 707 tonnen, bracht heden morgen op publieke vendutie NLG 1.105 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. Aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, aannemer voor het onderhouden ener geregelde stoompakketvaart in de Indische archipel gedurende de jaren 1876 tot en met 1890, is opgedragen het onderhouden van een geregelde dienst, vier malen ‘s jaars, tussen Ampenan (Lombok), en Boeton via Amboina, Banda, de Ceram-Laut eilanden, Nieuw-Guinea, de Kei- en Aroe-eilanden, de Zuid-Wester eilanden, Timor en Roti, Savoe en Sumbawa, en zulks in verband met het eindigen der in 1877 voor die dienst gedurende twee achtereenvolgende jaren gesloten overeenkomst met de Stoomvaart-Reederij Banda.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 februari. Omtrent vrachten is weder niet veel bijzonders mede te delen. Producten tot verscheping worden schaars, waardoor het zowel voor zeil- als voor stoomschepen moeilijk wordt om lading te krijgen. De enige afsluiting van een Nederlands schip is DELIANA NLG 20 koffie en suiker naar Nederland, in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte schepen op Java: BATAVIER, ZES GEZUSTERS, ERASMUS, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, ELECTRA, THORBECKE III, BURGEMEESTER SCHORER, A.H. VAN TIENHOVEN SR., EMMA, JOHANNES, NOACH IV, DORDRECHT II,
FERDINAND EN LOUIS en NIEUWE WATERWEG I.


Datum: 10 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 maart. Het Nederlands schip VICE-ADMIRAAL MAY, kapt. Annokkee, van Soerabaya naar Pangool, is op Zinders Shoal (Meinders droogte) aan de grond gekomen, doch later vlot geraakt en naar Passaroeang gezeild; duikers zijn aangekomen om de bodem van het schip te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penang, 8 maart. Het schip SANDHURST is op de reis van Calcutta naar Londen op 1º NB 84º OL geheel verbrand en door equipage en passagiers verlaten, die 6 maart dicht bij Atjeh gered en opgenomen zijn geworden door een Nederlands oorlogsschip. (De equipage van gemeld schip werd gered door het schip VERONICA, kapt. Petersen, 8 maart te Hellevoetsluis aangekomen en die hen te Falmouth heeft geland.)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 maart. Aan de Soerabaija Courant wordt medegedeeld, dat op 22 januari j.l. door het Indische stoomschip TIJGER te Tandjong Ares (benoorden Poelau Laut) een schip werd gezien, dat een noodsein liet waaien. De TIJGER stopte onmiddellijk en zond een sloep derwaarts. Het bleek nu, dat bedoeld schip was de Bandjerse bark SOHAD MASKOOR, komend van Koetei met bestemming naar Bandjermassin. Het vaartuig zat sedert acht dagen op een rif en had een gedeelte der lading over boord geworpen. Het werd door de TIJGER met hoog water van het rif gesleept en voor de monding der Pasis-rivier gebracht.


Datum: 11 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 6de dezer kwam te IJmuiden binnen, des middags ten 5 ure, de Italiaanse brik NUOVA SAN FRANCISCO, van de Zwarte Zee, met de quarantainevlag. De schepen van de Zwarte Zee moeten geneeskundig onderzocht worden, uit vrees voor de pest. De volgende morgen ten negen ure kwam de doctor de quarantainevisite afleggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 10 maart. Het hier in aanbouw zijnde barkschip JACOBUS JOHANNES van de rederij der heren Bouwmeester, Borsius & Van der Leye, gebouwd op de werf De Volharding, is heden middag met goede uitslag te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 6 maart. Het schip GEZINE, de 26e februari van hier vertrokken, is lek en met verstopte pompen uit zee terug gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op 10 maart te Amsterdam:
- het barkschip NICOLAAS WITSEN, opgehouden voor NLG 15.000.
- zes aandelen Stoombootreederij voor het Sleepen van Schepen van Nieuwediep en IJmuiden, uit de hand verkocht.
- Zeven renversalen idem, verkocht à NLG 10 en NLG 13.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 maart. De Engelse bark CROWN, kapitein Wandless, onlangs bij Vlieland gestrand, is na de storm in de afgelopen nacht door 2 sleepboten voor deze haven gebracht. Het vaartuig is geheel ontredderd en ligt overzijde, drijvende op de lading.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 maart. Uit zee terug kwam hier gisteren op de rede het Nederlandse schip BASTIAAN POT, dat onder kapt. Mulder met volle lading van Tjilatjap naar Nederland was uitgezeild. Op reis brak onder de bemanning de zo gevreesde Tjilatjapse koorts uit, waaraan de gezagvoerder, de 2e stuurman, de kok, de timmerman en 7 matrozen overleden, terwijl het overige gedeelte der equipage zo verzwakt was door de koorts, dat zij het vaartuig niet meer konden besturen en hulpeloos ronddreven. Uit deze gevaarvolle toestand werden zij gered door de assistentie van een Engels schip, dat een gedeelte zijner equipage afstond, waardoor het hun gelukt is onder commando van de heer Krijger (opm: J. Krijgsman, waarschijnlijk de eerste stuurman) deze haven te bereiken.


Datum: 12 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Brieuc, 9 maart. Gisteren werd te St. Laurent-de-la-Mer het wrak van het bij Pnte du Roselier, in de nabijheid van Legué, gestrande schip EENDRAGT, kapt. Heijenga, van Maldon herwaarts bestemd, in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 11 maart. Het gestrande schip CROWN, kapt. Wandless, van Pensacola naar Harlingen, is thans op de punt van de Richel gedreven; om te kunnen bergen is de toestand daardoor gunstiger.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, per telegram van Madeira, 9 maart. Het Nederlandse schip THORBECKE II, kapt. Gollards, van Batavia naar Amsterdam, is alhier lek aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Samarang, 28 januari. Het barkschip ONRUST is in publieke veiling verkocht voor NLG 18.520,-. (opm: zie JB 160179)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Adelaide, 27 januari. Het barkschip BATAVIA, van Batavia, hetwelk, zoals door ons vroeger gemeld werd, bij de Semaphore aan de grond heeft gezeten, schijnt weinig schade geleden te hebben en maakte slechts een duim water meer per 24 uur. Het schip zal door duikers onderzocht worden of op de sleephelling halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 10 maart. De Nederlandse kof HARMONIE (opm: bouwjaar 1874), kapt. H.A. Scholtens, van Middlesbro naar Brixham met ijzer en kolen, werd lek en zonk de 8ste ten 9 uur 30 minuten des avonds, peilende Spurnpoint N.W. t. N. 12 mijlen afstand. De gezagvoerder, diens vrouw en de equipage werden gered en hier geland door de in deze haven tehuis behorende vissmak MILBURN. (opm: zie ook NRC 130379, NRC 190379 en PGC 180379, PGC 210379)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 11 maart. Het schip CROWN, kapt. Wandless, van Pensacola naar Harlingen, is heden vlot gekomen. De sleepboten ADSISTENT en MAGNET trachten het schip tot nabij Terschelling te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 25 januari. Het schip VICE-ADMIRAAL MAY is bezig de geloste lading weder in te nemen. De schade aan het koper was slechts gering. (red. dit bericht heeft betrekking op de eerste averij van het schip, toen het volgens bericht uit Batavia van 3 december tussen Pangool en Patjitan aan de grond had gezeten en naar Soerabaija vertrok om onderzocht te worden. Volgens bericht van 8 maart uit Batavia, heeft het weder op de Meindersdroogte gezeten en is naar Passaroeang vertrokken).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 25 januari. De BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Blanken, van Samarang naar Sydney (zie bericht uit Batavia van 10 januari), alhier binnengesleept na op hoek Sedano aan de grond gezeten te hebben, heeft de lading gelost. De schade aan het vlak van het schip schijnt niet ernstig te zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het gekoperd in 1862 te New Brunswick sterk gebouwd Engels fregatschip GLEE MAIDEN, 1.305 tons register en 1.950 tons deadweight, thans liggende in het Oosterdok te Amsterdam. Dit schip heeft een zeer ruime inventaris en is bijzonder geschikt voor het vervoer van katoen, petroleum, of houtladingen.
Voor verdere bijzonderheden gelieve men zich te adresseren ten kantore van de cargadoors Meijer & Co. te Amsterdam.


Datum: 13 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 12 maart (8 ure voormiddag). Het schip JOSEPHINE, kapt. Smith, gisteren van New York hier binnengekomen, is op Dwars-in-den-Weg gedreven en zit hoog en droog.
Brouwershaven, 12 maart (11 ure voormiddag). De JOSEPHINE is bezig lading petroleum in lichters over te geven. De sleepboot HELLEVOETSLUIS is ter assistentie aanwezig, om met hoogwater het schip af te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 12 maart. Het schip CROWN, kapt. Wandless, van Pensacola naar Harlingen, vlot gekomen zijnde, is gisteren avond tot nabij de haven van Terschelling gesleept en daar ten anker gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 10 maart. De gezagvoerder van het stoomschip ALSTER, alhier van Antwerpen aangekomen, rapporteert 9 dezer, peilende Proctor boei O.N.O. op een mijl afstand en ongeveer 10 mijlen bezuiden de Humber, een vreemde kof gezien te hebben, onder volle zeilen en door de equipage verlaten. (Vermoedelijk de kof HARMONIE, kapt. Scholten, dewijl die ongeveer op dezelfde hoogte des avonds te voren verlaten werd. Zie scheepstijdingen in ons eerste blad van gisteren [opm: NRC 120379.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 12 maart. De sleepboten HELLEVOETSLUIS en ZUIDHOLLAND die de JOSEPHINE vlot en veilig ter rede gebracht hebben, zullen de Engelse bark PENSHAW, van Mexillones naar (?), assisteren om te trachten dezelve af te brengen.
Wegens stormweder was er geen communicatie met de rede.
Schipper Vieroever petroleum ladende uit het schip JOSEPHINE, werd heden middag door het stormweder met zijn vaartuig van de zijde van voornoemd schip weggeslagen, verloor daarbij de gehele tuigage, dreef reddeloos rond en kwam tegen de in de nabijheid liggende banken, de noodvlag werd opgestoken, onmiddellijk ging de alhier gestationeerde reddingboot WILLEM III derwaarts, welke de schipper en zijn zoon van boord haalde en behouden alhier aan wal brachten. De lichter die 60 vaten petroleum aan boord had zal waarschijnlijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 maart. Het Nederlandse schip BASTIAAN POT (opm: bark, bouwjaar 1863), de 8e februari van Tjilatjap vertrokken naar Rotterdam en ongeveer een maand reis hebbende tot op 11º ZB 102º OL (opm: reeds ongeveer 450’ op reis [!]), is hier teruggekomen de equipage aan koortsen lijdende, de kapitein, tweede stuurman, timmerman en zeven matrozen waren op de reis overleden. (opm: zie ook NRC 140379)


Datum: 14 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel, 12 maart. Heden is alhier met het beste gevolg te water gelaten van de werf van de heren J. Otto en Zonen, de schroefstoomboot ESTAFETTE 3, van de heer J.A. Montijn te Oudewater, waarvan de machine vervaardigd wordt in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit, aan de Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Sydney, is het Nederlandse barkschip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. De Jong, bevracht naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Het Nederlandse schip BASTIAAN POT, (waarvan in ons vorig nummer melding werd gemaakt), was geassisteerd geworden door het schip MAGNIFICENT, om naar Batavia terug te keren. Schip en lading waren onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 12 maart. De Engelse vissloep SULTAN, schipper Epton, is op Ameland gestrand. Het volk is gered. Men tracht de tuigage te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Veendam, 11 maart. Volgens brief van kapt. Karssies, voerende het Nederlandse schoenerbrikschip CATHARINA, was hij na een reis van 63 dagen behouden te Rio Grande van Hamburg aangekomen. De vrachten zijn rijzende, naar Het Kanaal Sh.32/6 per ton gezouten huiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Buenos Ayres, 29 januari. De Nederlandse brik HENDRIK JAN, kapt. J. Revier, 224 registertonnen, is bevracht van Paranagua naar Buenos Ayres tot GBP 300.


Datum: 15 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

W.-Hartlepool, 12 maart. Het brikschip OTTO, van Lagos naar Flensburg met palmpitten, alhier lek binnengelopen, heeft bij het vertrek van hier op de Kofferdam aan de North Quay gestoten, waardoor het zo lek werd, dat er zeven voet water in het ruim staat. De lading moet weder gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lissabon, 8 maart. Het alhier lek binnengelopen schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Van Slooten, van Amsterdam naar Suriname, is bezig met repareren; 122 zakken rijst, 846 manden aardappelen en 23 manden uien zijn verkocht. De aardappelen voor 72 à 230 reis en de uien voor 5 reis per 15 kilo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Licata, 6 maart. De AGNES, van hier naar Dordrecht en alhier in de nabijheid gestrand, kwam na een deel der lading gelost te hebben vlot, doch liep vol water en werd 2 maart als geheel wrak verlaten. Van schip en lading wordt zo veel geborgen als doenlijk is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Nieuwediep wordt ons geseind, dat heden namiddag ten 1 uur brand ontdekt werd aan boord van de Suezboot KONING DER NEDERLANDEN, van de Maatschappij Nederland. Waarschijnlijk is de brand ontstaan in de lading rood garen, die in het achterruim geborgen was.Vele middelen tot blussing werden terstond aangewend. Bij het afzenden van het bericht was men bezig de boot vol te pompen. Er bestaat veel gevaar, dat men er niet in slagen zal de fraaie en kostbare stoomboot te behouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens nadere berichten uit Nieuwediep is men eerst ten half zeven heden avond de brand in het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN meester geworden, nadat het achterruim geheel onder water was gezet. De brand heeft zich tot het achterruim beperkt.
Twaalf brandspuiten, benevens de stoombrandspuit der Marine, waren in werking, en ook die der Suezboot PRINSES AMALIA heeft goede hulp verleend. De vlammen hebben veel schade aangericht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Groningen op dinsdag 11 maart: het koftjalkschip JONGE JACOB, groot 83 ton oude meting, gebouwd in 1875. Niet verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 februari. De volgende Nederlandse schepen werden hier bevracht: de schoener-brik CANDATI, kapt. E. Brambergen, tot Sh.32/6 en de schoener-brik CATHARINA, kapt. Lukkien, tot Sh.28/-, beide met gezouten huiden naar het Kanaal om order; de driemast schoener GEERTRUIDA STRATING, kapt. A.J. Pik, tot Sh.28/6, de schoener-brik KOSMOPOLIET, kapt. B.J. Woldinga, tot Sh.28/-, beide met talk naar het Kanaal voor order; de schoener-kof JANTINA, kapt. J.A. Schuring, tot Sh.20/- met beenderas, eveneens naar het Kanaal voor order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 13 maart. Volgens brief van kapt. Karssies, voerende het schoener-brikschip CATHARINA, was hij na een reis van 63 dagen behouden te Rio Grande van Hamburg aangekomen.


Datum: 16 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 maart. Heden is aan de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de stoomkanonneerboot VALI, bestemd voor de Koninklijke Nederlandsche Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Blijkens akte op 11 maart 1879 voor de notaris P.S. Hordijk te Helder verleden, is door de Heren Adriaan Corver, cargadoor, convooiloper en houtvlotter, handelende onder de firma Amons en Co., en Leendert Amons, zonder beroep, beiden wonende te Helder, overeengekomen:
- Dat laatstgenoemde als vennoot wordt opgenomen in de firma Amons en Co., door eerstgenoemde gevoerd, welke firma, zich bepalende tot het uitoefenen van het beroep van cargadoor, convooiloper en houtvlotter en wat tot dat vak maar enigszins gerekend kan worden te behoren, is aangegaan voor onbepaalde tijd, en aangevangen op 1 januari 1879.
- Dat de beide vennoten het recht hebben van ondertekening der firma bij en tot alle handelingen, die tot het doel der Vennootschap in onmiddellijk verband staan.
Deze bekendmaking geschiedt ter voldoening aan art. 28 W.v.K.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 14 maart. Heden werd van de werf der heren L. Smit & Zoon alhier te water gelaten de schroefstoomboot ARGUS, bestemd voor de recherchedienst van Rotterdam tot in zee. De machines, compound-systeem met surface-condensor, worden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Volgens particulier telegram uit Lissabon is het Nederlandse schip INDIA, kapt. Hulshoff, van Batavia naar Middelburg, aldaar lek binnen, door duikers onderzocht, die bevonden hebben dat het roer in goede staat was. De benodigde reparatie kan geschieden zonder de lading te lossen en het schip de reis vervolgen zonder assistentie van een sleepboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 maart. De schade door de brand aan het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN veroorzaakt, is niet onbelangrijk, doch bepaalt zich alleen tot het achterruim. Vermoedelijk zal het schip op de bepaalde tijd kunnen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 13 maart. De schoener ZENOBIA, kapt. Till, van Harlingen met aardappelen naar hier bestemd, was 12 dezer hier ter rede in aanvaring met de brigantijn PERSEVERANCE, waarbij de bakboordsreling, kluiverleider en enige tuigage verloren ging. De PERSEVERANCE had schade aan stuurboordboeg en verloor spaanse ruiter en kraanbalk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nadat gisteren avond de brand in het achterruim van het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN met veel inspanning was geblust, is men heden nacht ten 2 uur begonnen het water uit te pompen en de lading te lossen.
In het achterruim waren geladen de goederen, aangebracht per stoomboot PAUL uit Rotterdam, en achtergebleven goederen van de CELEBES.
Terwijl het achterruim vol water was gepompt, zijn de andere ruimen geheel droog gebleven, Volgens inlichtingen der Directie heeft het schip zelf bijna niet geleden en blijft de vertrekdag bepaald op 22 maart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 maart. Naar men verneemt, is door het Departement van marine aan de Koninklijke maatschappij “De Schelde” alhier opgedragen de vervaardiging van twee stoomschepen van compositen bouw, ten dienste der Indische civiele marine, volgens type HAVIK en ZEEMEEUW, voor rekening van het departement van koloniën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. Het schip VICE-ADMIRAAL MAY, kapt. Annokkee, te Passaroeang aangekomen, na op de reis van Soerabaija naar Pangool op de Meinderts-droogte aan de grond gezeten te hebben, is door duikers onderzocht en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 14 maart. Het schip JOSEPH, kapt. Alberts, van Belang naar Schiedam, 27 januari, te Soerabaija lek en gedeeltelijk masteloos binnengesleept, is afgekeurd en zal verkocht worden. (opm: zie verder NRC 190179, 220379, 250379, 080479, 220579, 240579, 050679, 080679, 240779 en JB 170379 en 170479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 maart. De kosten der reparatie van het schip ZEMINDAR, kapt. Gibson, van Samarang naar het Kanaal, lek te Soerabaija binnengelopen, worden begroot op GBP 2.900.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 maart. De kosten der reparatie van het schip BANIAN, van Manilla met suiker naar het Kanaal, en volgens onze scheepstijding van 13 februari onder Batavia, op de Julang bank gestrand en hier lek binnengesleept, na 120 ton lading overboord geworpen te hebben, worden begroot op £ 2.000,-, terwijl de kosten van bergloon enz. ongeveer GBP 5.000 zullen bedragen.


Datum: 17 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Naar aanleiding der gerezen klachten ten aanzien van de gedragingen der loodsen, in het Engelse Kanaal aan boord genomen op schepen naar Nederlandse havens bestemd, zijn te Amsterdam van officiële zijde op deswege gedane aanvraag de navolgende mededelingen ontvangen.
1º. Dat de afschaffing der distantiegelden op de dienst der loodsen hoegenaamd geen invloed heeft gehad, zodat tegenwoordig door hen volmaakt dezelfde diensten moeten verricht worden, als vóór het tijdstip der afschaffing.
2º. dat omtrent het begin der verantwoordelijkheid van de in het Engelse kanaal aan boord genomen loods, evenals vóór de afschaffing der distantiegelden, van kracht blijft het bepaald in de artikelen 44 en 45 van het algemeen reglement op de loodsdienst, en
3º. dat het de loodsen in art. 63 van bovengenoemd reglement verboden is fooien te vragen, en dat het enige middel om dat tegen te gaan is, het door de gezagvoerders aan de bevoegde autoriteiten (in deze de inspecteurs en commissarissen der loodsen) kennis te geven van bepaalde feiten, met opgaaf van de naam van de betrokken loods. Ieder gezagvoerder heeft daartoe gelegenheid, dewijl ingevolge art. 80 van meer genoemd reglement aan elk loodskantoor steeds een klachtenboek voorhanden is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 maart. Gisteren ochtend ten 9 ure arriveerde alhier de kabelstoomsleepboot HECTOR, toebehorende aan de Rijn-kabelsleepvaartmaatschappij. Het schip is op 9 maart, gesleept wordende door de CHALLENGER, van Liverpool vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 15 maart. De Nederlandse bark JACOB ROGGEVEEN, kapt. Spiegelberg, van Java naar Nederland, met koffie en tabak, is te Kraksaan bij Probolingo gestrand; bijzonderheden ontbreken. (zie NRC 180379 en JB 270379)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie op donderdag de 27e maart te Soerabaija zal door de ondergetekende verkocht worden aan de Kaliemaas het Nederlandse barkschip JOSEPH, gebouwd te Amsterdam in het jaar 1866 van eikenhout, kopervast, groot 707 tonnen, gevoerd door kapt. G.J. Alberts en thans hier op de rede liggende. De verkoop zal geschieden van het casco, ankers, kettingen en het tuig dat er nog staat, benevens de aan boord zijnde boten.
Vervolgens de inventaris van genoemde bodem, bestaande uit koperen potten, divers vaatwerk, zeilen, rondhouten, diverse blokken, touwwerk, enz., drie dagen voor de vendutie te bezichtigen in het daarvoor bestemd vendulokaal aan de Kaliemaas, naast het atelier van Besier, Jonkheijm & Co.
Soerabaija, 12 maart 1879, A. Wijnveldt.


Datum: 18 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 17 maart. Volgens telegrafisch bericht uit Batavia, d.d. 15 dezer, was het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Ruhaak, bevracht voor zout van Sumanap naar Bantam en Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 17 maart. Volgens telegrafisch bericht is het schip JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. Deinum, van Amsterdam naar Soerabaija, 12 maart Anjer gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 17 maart. Blijkens een alhier ontvangen particulier telegram zou de positie van het schip JACOB ROGGEVEEN, te Kraksaan (Probolingo) (opm: pos: 07º44’ ZB 113º24’ OL) gestrand, niet gevaarlijk zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 17 maart. Heden arriveerde alhier in de Oosterhaven het op de werf van de heer I.A. Hooites nieuw gebouwd driemast schoenerschip HENDRIK ROBERT LEEMHUIS, bevaren wordende door kapt. P.A. Rentema, onder directie van de heer I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 10 maart. Volgens rapport van kapt. H. A. Scholtens, gezagvoerder van de te Sappemeer te huis behorende kof HARMONIE, op de reis van Middlesborough naar Brixham met kolen en ijzer door de equipage verlaten, had men zuidwesten wind en schoon weder op de 6e maart, ter hoogte van Flamborough, toen het schip twee of drie centimeter water in het uur maakte. Op de 8e maart, dus twee dagen later, bij ebbe, mistig weder en zuidwesten wind, omstreeks in de nabijheid van Inner Dowsing, waren reeds drie man aan ’t pompen, terwijl het schip zo veel en zo snel water maakte dat men besloot de rivier de Humber bij Hull te bereiken. Intussen werd tot 5 uur namiddags op 5 mijlen afstand van Inner Dowsing, bij mistig doch kalm weder steeds doorgepompt, hetgeen evenwel niet hielp, daar reeds twee uren later 1½ meter water in ’t ruim stond, zodat de kapitein met zijn vrouw en de equipage zich redden door in de boot te springen; zij werden achterop geroeid door een sloep, die hen opnam; te 9 uur ’s avonds zonk het schip. (opm: zie o.a. NRC 120379)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag, na aankomst alhier (opm: Macassar) der voor de Molukken bestemde boot, zullen ondergetekenden voor rekening van belanghebbenden alhier op publieke veiling verkopen het afgekeurde Nederlandse schoener-brikschip NELLY, gebouwd te Nieuwendam in 1868, met complete inventaris, doch gebroken briksboom, zoals het is, liggende ter rede alhier, metende 201,44 ton en gevoerd geweest door kapt. S.G. Pot.
Nadere informatiën te bekomen te Soerabaija bij de heren Polack & Co, alwaar tevens ter inzage ligt de lijst van de inventaris, en alhier bij de agenten Moraux & Co.
Macassar, 7 maart 1879. (opm: JB 220479)


Datum: 19 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 16 maart. Door de Engelse loodskotter No.9 wordt gerapporteerd op 1½ zeemijl N.O. van de Proctor boei op 6 vadem bij laagwater de mast van een schip ongeveer 20 voet boven water te hebben zien uitsteken, welke vermoedelijk behoren tot het galjootschip HARMONIE, kapt. Scholtens, van Middlesbro naar Brixham bestemd, welk schip de 8ste dezer in zinkende staat werd verlaten. (zie scheepstijdingen van 12 en 13 dezer, onder Grimsby en Hull.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 15 februari. Laatstleden woensdag is de Nederlandse schoener HIRONDELLE (opm: waarschijnlijk thuishaven West-Indië), kapt. Nastanziano met een lading zout herwaarts terugkerende, bij de ingang der haven gestrand. Ondanks de krachtdadige hulp van Zr.Ms. stoomschip CORNELIS DIRKS en de havenmeester, was de schoener niet vlot te krijgen; en is het wrak gisteren in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag 18 maart: de stoomboot VOORUITGANG voor NLG 8.300 verkocht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 maart. In het Soerabaijasch Handelsblad komt het navolgende bericht voor omtrent een nieuw opgerichte stoombootmaatschappij voor de kustvaart.
De heer Ch.H. de Braconnier en de Arabieren Sech Alie bin Zima Bradjerie en Sech Said bin Achmat Basandiet stellen zich voor een stoomvaartrederij op te richten, bestaande voorlopig uit één boot van Batavia naar Samarang via Pekalongan, Tegal en Cheribon vice versa. De stoomvaartrederij draagt de naam Voorwaarts. Bedoelde heer De Braconnier met genoemde Arabieren treden als commissarissen op. Het kapitaal, groot NLG 100.000, is verdeeld in 400 aandelen van NLG 250 per aandeel. De eerste boot, die de naam VOORWAARTS draagt en te Singapore in elkander is gezet, is een ijzeren schroefboot, 160 Engelse voeten lang, 21 Engelse voeten breed en 8 Engelse voeten diep, vatbaar zo mogelijk om in het kanaal en in de rivieren te varen ter inneming van 10 passagiers 1e klasse, 20 passagiers 2e klasse en 40 passagiers 3e klasse, heeft een laadruimte van 300 ton of ongeveer 120 kojangs en een snelheid van 11 à 12 Engelse mijlen per uur.
Alvorens vier boten te bestellen, hebben zij voorlopig één boot uit laten komen, waarmede te Singapore reeds een proeftocht is gemaakt. Zij bezit het certificaat A.1 en wordt dagelijks te Batavia verwacht.
Met deze boot kan al van Batavia naar Samarang vice versa acht reizen per maand gedaan worden, of 96 per jaar. De reisdagen worden zodanig geregeld, dat de vertrekdagen met de bestaande vertrekdagen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij niet gelijk zijn, namelijk van Batavia naar Samarang de 1e, 8e, 14e en 23e en terug van Samarang naar Batavia de 4e, 11e, 19e en 26e van iedere maand.
De geraamde ontvangsten zijn, nemende de helft van de laadrumte:
vijf 1e klasse passagiers in 96 reizen à NLG 25 = NLG 12.000; tien 2e klasse passagiers in 96 reizen à NLG 15 = NLG 14.400, twintig 3e klasse passagiers in 96 reizen à NLG 7,50 = NLG 14.400, totaal NLG 40,800; ruimte 120 kojangs, nemende de helft = 60 kojangs per reis over de 96 reizen genomen 5.760 kojangs per jaar à NLG 15 de kojang = NLG 86.400, opbrengst NLG 127.200.
De zuivere winst is geraamd op NLG 31.840 of 31 pCt ’s jaars over het kapitaal.
Zijn wij goed ingelicht, dan moet het voornemen bestaan onmiddellijk nadat de eerste boot, de VOORWAARTS, in de vaart is gebracht, een nieuwe boot te bestellen en het kapitaal met NLG 100.000 te vergroten, ook in aandelen van NLG 250.
Het kapitaal der maatschappij komt, wanneer zij vier boten in de vaart heeft, op 4 ton.


Datum: 20 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 februari. Onze vrachtenmarkt is iets vaster en de berichten uit naburige havens worden ook wat gunstiger. De vraag naar kleine schepen blijft bestaan, maar de geoffreerde koersen leiden nog niet tot afdoeningen. Naar Nederland werd NLG 5 hoger dan de laatste afdoening betaald voor 22.000 picols Factorij-koffie en suiker, en men zou een grotere rijzing gezien hebben, had niet de concurrentie tussen de grote schepen, waaruit de Nederlandse vloot thans grotendeels bestaat, haar verijdelt. Naar het Kanaal en Amerika, zowel van Java als van Java en Padang, blijft ruimte gevraagd. Naar Australië zou een handig scheepje te plaatsen zijn. Zout van Sumanap naar de Zuidkust werd tot NLG 12,80 en NLG 11 per kojang geaccepteerd. Het vervoer van 1.000 ton steenkolen van Onrust of Soerabaija naar Tontoli werd bij inschrijving tot NLG 9,80 aangenomen. Stoomschepen ondervinden nog steeds veel moeite om lading bijeen te krijgen en koersen bleven onveranderd.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen waren: AMPHITRITE naar Amsterdam NLG 17,50 koffie en suiker, NLG 30 à NLG 35 huiden; GEBR. VAN DER BEEK NLG 62,50 arak en UTRECHT NLG 50 arak, NLG 20 suiker, beide naar Rotterdam; BURGEMEESTER SCHORER NLG 22,50 Factorij-suiker en koffie naar Rotterdam; REGINA MARIS naar het Kanaal GBP 1.5/- van Batavia.
Lossende en onbevrachte schepen op Java: BATAVIER, ZES GEZUSTERS, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, ELECTRA, THORBECKE III, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, NOACH IV, DORDRECHT II, FERDINAND EN LOUIS en NIEUWE WATERWEG I.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 17 maart. De vissmak SULTAN, alhier tehuis behorende, is bij Ameland totaal verongelukt. De bemanning is gered en te Hull aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 3 maart. Volgens schrijven van kapt. Upton is het barkschip ALBERTINA op de Westkust van Afrika geheel verbrand. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 27 februari. Het Nederlandse schip GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. Boekhold, is bevracht van Aux Cayes naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN wordt dag en nacht met “full speed” gewerkt, om de geleden brandschade te herstellen. Daar de boot van ijzer is, heeft het verband van het schip niet geleden en bepaalt zich de schade alleen tot het onderste dek en enige binnenbetimmering. Aan de salons en passagiershutten heeft de brand geen schade veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 17 maart. Volgens een donderdagavond hier ontvangen bericht is het Nederlandse schoonerschip FENNA, kapt. Mulder, de 5de februari van Londen te Rio Grande gearriveerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 17 maart. Volgens een zaterdag hier ontvangen telegram, is het Nederlands brikschip AURORA, kapt. Van Buuren, na een reis van 85 dagen welbehouden te Pensacola gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor het Gerechtshof te ’s-Gravenhage werd heden bepleit het hoger beroep, door de firma Miller Brothers te Glasgow ingesteld tegen een vonnis der Rotterdamse Rechtbank, waarbij haar een vordering tegen de Zwitserse Lloyd was ontzegd.
De appellante verzond enige tijd geleden met het schip de OMMELANDER een hoeveelheid jenever van Amsterdam naar New-Calabar, aan de westkust van Afrika. Door storm moest het schip te Falmouth binnenlopen, waar de zeer beschadigde lading werd gelost. Daar de schipper die aan haar lot overliet, werd de lading door de appellante overgescheept in het schip DENIJN, hetwelk de jenever naar de bestemde plaats bracht.
De kosten van het verblijf te Falmouth, die der overscheping en die der vracht van Falmouth naar New-Calabar werden nu door de appellante van de assurantie-maatschappij de Zwitserse Lloyd teruggevorderd. Deze weigerde te betalen en de Rotterdamse Rechtbank oordeelde die weigering gegrond.
Van dit vonnis hoger beroep, hetwelk namens de Schotse firma werd toegelicht door de advocaat mr. E.N. Rahusen van Amsterdam. Pleiter voerde verscheidene grieven aan tegen de beslissing der Rechtbank, en wel in de eerste plaats dat deze de kosten van vervoer uit Falmouth naar New-Calabar niet door de assurantie verschuldigd oordeelde.
Met een beroep op de artikels 283, 655, 656 en 701 No. 6 van het W. van Koophandel, trachtte pleiter de onjuistheid dier beslissing aan te tonen. Voorts had de rechtbank ten onrechte uitgemaakt, dat de appellante verplicht was geweest de assuradeur mede te delen, dat aan de schipper van de OMMELANDER een derde der vracht was vooruitbetaald, en ten slotte beweerde pleiter dat die schipper niet verplicht was geweest zelf de jenever uit de noodhaven naar New-Calabar te vervoeren, daar volgens het internationaal privaatrecht hieromtrent gelden moest de wet van de plaats der bestemming en volgens die wet de schipper er niet toe verplicht was.
Namens de geïntimeerde werd het vonnis der Rechtbank verdedigd door de advocaat mr. A.M. van Stipriaan Luisçius, en wel hoofdzakelijk op grond, dat de overscheping te Falmouth door de appellante niet had plaats gehad in overleg met de geïntimeerde, dat het niet bleek dat de appellante de schipper had trachten te bewegen om de jenever zelf verder te vervoeren, en dat de overscheping in het stoomschip DENYN niet was te rechtvaardigen.
De uitspraak in deze vermelden wij later.
Adv.gen. Gregory droeg bij de aanvang der zitting zijn conclusie voor in de zaak van Molenaar, appellante, tegen Van der Vlies, geïntimeerde, waarvan wij onlangs melding maakten. Die conclusie strekt tot bevestiging van het tussen partijen gewezen vonnis. De uitspraak is bepaald op 21 april.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op dinsdag 18 maart:
- Te Amsterdam in De Zwaan, Singel, bij de Paleisstraat: het hektjalkschip genaamd HOOP EN VERTROUWEN, groot 68 tonnen: NLG 1.950. Opgehouden.
- Te Rotterdam: de stoomboot VOORUITGANG: voor NLG 8.300 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

In de vorige week zijn van de werf der firma Boon, Molema en de Cock te Hoogezand achtereenvolgens met goed gevolg te water gelaten: het raderstoomschip WILHELM I, een sleepboot en een passagiersboot, bestemd voor Emden (Oost- Friesland) en Zoutkamp.
Eerstgenoemde is met enige meters verlengd, terwijl de laatste nieuw zijn. ’t Is een lust zoveel verscheidenheid te zien, zowel in grootte als in vorm, welke verscheidenheid eerstdaags nog vermeerderd zal worden, als ook aan het stoomjacht van de heer Scholten vrijheid wordt gegeven zijn element te kiezen.


Datum: 21 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 maart. Volgens rapport van kapt. Van Beest, voerende het schip HOLLANDER, alhier aangekomen, passeerden hij de 8ste dezer, zeilende op 48º25’ NB 11º6’ WL, een voor de scheepvaart zeer gevaarlijk wrak van een uit elkander geslagen schip; het achtergedeelte was ongeveer 10 voeten boven water en zwart geverfd. Van het voorschip was niets als vlak en een gedeelte van het zaadhout overig. De zee sloeg er met groot geweld in, waardoor het onmogelijk was deze gevaarlijke drijfklip in brand te steken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Het schip JASON, kapt. Richardson, 2 november van Passaroeang naar het Kanaal vertrokken en 16 november Straat Sunda gepasseerd, zal na arrivement te Falmouth order bekomen naar Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande do Sul, 16 februari. Het Nederlandse brikschip JOHANNA MEIJER, kapt. Tholen, van Liverpool herwaarts, is 11 Engelse mijlen van de baar alhier gestrand en vol water gelopen. Dit schip, hetwelk Liverpool in juli van het vorige jaar verliet, was te St. Catharina in averij en nam GBP 1.500 op een bodemerijbond. Schip en lading zijn verloren en zal het wrak in publieke veiling verkocht worden. De equipage werd gered. (Reeds vroeger kortelijk vermeld [opm: NRC 160279].)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 20 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram zijn aan boord van het schip BASTIAAN POT, van Tjilatjap naar Rotterdam bestemd, door overlijden en ziekte van de gezagvoerder en equipage te Batavia teruggekeerd, de navolgende personen overleden: kapt. H.J. Mulder; J. Zorgdrager, 2de stuurman; J. Burggraaf, timmerman; Allors (moet denkelijk zijn L. Miller), V. Kleijn, A. van Heusden, Ipsen, Spinsen, M. Rijsenberg, J. Chernetick, matrozen en lichtmatrozen. (Zie scheepstijding onder Batavia van 13 maart.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 4 februari. Het Duitse barkschip BENEDICTA, van Macassar met koffie naar New York bestemd, is op de Paternosters gelopen doch vlot en met schade alhier aangekomen. De lading is gelost en zal het schip naar de kiellichter halen. Het schijnt dat een gedeelte van de binnenvoorsteven gebroken is en heeft ook schade aan de waarloze kiel en het koper.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 4 februari. De Engelse bark RUNYMEDE, guano op de Browse rif ladende, had ongeveer 800 tons aan boord toen bij een zware storm de ankerketting brak en het schip op strand dreef en totaal wrak werd. De kapitein en de equipage zijn gered en hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 4 februari. Het Nederlandse schip NICOLETTE, kapt. Bouten, had ongeveer 500 kanassers suiker door zeewater beschadigd. De schade aan het schip bepaalt zich alleen tot het bovenwerk. (Zie het bericht in ons nummer van 3 maart.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 4 februari. Het Nederlandse schip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Blanken, van Samarang naar Sydney, heeft de nodige reparaties volbracht en neemt nu de lading weder in. (vroeger reeds vermeld in ons nummer van 12 maart).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 28 februari. Het Nederlandse schip HENRIETTA, kapt. Seinstra, is bevracht om te Jamaica hout te gaan laden voor het Kanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 16 maart. Door de Engelse loodskotter No.9 wordt gerapporteerd op 1½ zeemijl N.O. van de Procter-boei op 6 vadem bij laagwater de mast van een schip ongeveer 20 voet boven water te hebben zien uitsteken, welke vermoedelijk behoort tot het galjootschip HARMONIE, kapt. H.A. Scholtens, van Middlesbro’ naar Brixham bestemd, welk schip de 8e dezer in zinkende staat werd verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 19 maart. Van de werf der Gebr. Berg is met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip ANTIENA, groot 115 ton, zullende bevaren worden door schipper P. Bul van Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 3 maart. Volgens schrijven van kapt. Upton is het barkschip ALBERTINA op de Westkust van Afrika geheel verbrand. De bemanning is gered.


Datum: 22 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veiling van scheepsaandelen te Middelburg op 20 maart:
- 1/16e in het in 1868 te water gelaten barkschip RIGA: verkocht voor NLG. 400.
- 1/60e in het in 1878 te water gelaten fregatschip BURGEMEESTER SCHORER: opgehouden op NLG. 925.
- 1/40e in het in 1859 te water gelaten barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG: verkocht voor NLG. 50.
- 1/40 idem, verkocht voor NLG. 50.
- 1/60 in het in 1858 te water gelaten barkschip REGINA MARIS: verkocht voor NLG. 300.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden namiddag zou het barkschip MARIE uit de Vluchthaven op stroom worden gesleept. Ofschoon er twee stoomboten voor gespannen waren, was men na drie uur tobbens zover, dat het schip midden in de brug lag. In die tijd was het hoogwatertij voorbij en de MARIE bleef zitten waar zij lag. Zij zal daar tot het volgend getij, heden nacht ten 3 à 4 uur, blijven, indien het ten minste dan gelukt haar te verwijderen. Voor allen die deze brug over moeten een aangename verrassing. De kapitein is wel zo beleefd de overtocht over zijn schip toe te staan, maar niet iedereen waagt die klimpartij in het donker, en wie dat niet waagt, moet zich getroosten een wandeling naar het Park te maken. Begreep de loods niet, dat het schip moest blijven steken, nadat zoveel tijd verloren was gegaan om het uit de bedding te slepen, of wie gaf vergunning tot een volhouden, dat op stremming der passage moest uitlopen?

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 19 maart. Heden werd van de werf van de heren gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijn-zeilschip, voor rekening van de heer J. Snijders, te ’s-Hertogenbosch; daarna werden drie kielen gelegd: één voor een dito vaartuig, voor rekening van de heer D.A. Verschure, te Rotterdam; één voor een dito vaartuig, voor rekening van de heer J.C. Vischer, te Leeuwen; en één voor en sleepschip, voor rekening van de heer C. van Weerdenburg, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 maart. Volgens telegram uit Soerabaija is het Nederlands schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Spiegelberg qq., van Java naar Amsterdam, bij Kraksaan gestrand, vlot gekomen; het schip moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaija, 4 februari. Het schip JOSEPH, kapt. Alberts, arriveerde hier op 27 januari, gesleept door het stoomschip BARON MACKAY. De ijzeren grote mast van de JOSEPH is kort bij het dek afgebroken, nam het tuig mede en maakte een gat in het dek, waardoor een grote hoeveelheid water naar binnenstroomde toen het schip over zijde lag. Het hol is door het langszijde hangende tuig voor dat men het weg kon kappen zwaar beschadigd. De lading wordt merendeels in zeer slechte staat gelost. Volgens deskundigen is het schip te zwaar beschadigd om gerepareerd te worden. (Volgens bericht uit Batavia van 14 maart, zie onze scheepstijdingen van 16 maart, is het afgekeurd en zou publiek verkocht worden.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, E.C.A. Koli en A. Vinke, Makelaars, zullen, als lasthebbenden van hun principalen, op maandag 7 april 1879, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris P.A. Smits, in veiling brengen een extra-ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOHANNA EN WILLEM, gevoerd door kapt. C. Houtkoper, volgens Nederlandse meetbrief lang 37,52 meter, wijd 9,37 meter, hol 5,10 meter, en alzo gemeten op 432,38 tonnen netto.
En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het voornoemde barkschip ligt te Rotterdam, in het Haringvliet.
Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij de bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co., Kromme Waal 28.
(opm: de campagnebark, bouwjaar 1856, werd naar verluidt verkocht [zie AH 080479] voor de sloop)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerechtelijke verkoop. Het Nederlandse schoener-kofschip JANSJE (opm: galjoot JANSJEN), van Zwolle, gevoerd door kapt. H. Niggebrugge, thans liggende te Dantzig in het Schäfernische water, volgens meetbrief der Koninklijke Pruisische autoriteit d.d. Dantzig 11 april 1874 gemeten op 233,2 kubieke meter of 82,83 Engelse registertons netto inhoud, gebouwd te Wildervank in den jare 1863, zal, benevens deszelfs inventaris, waarvan de beschrijving bij ons ter visie ligt, op de 8e mei 1879, des voormiddags te 11 uur, in ons gerechtslokaal in het openbaar worden verkocht. Het vonnis van toeslag zal op de 10e mei 1879, voormiddags 11 uur, worden afgekondigd. Al de schuldeisers van genoemd schip zowel als die, welke een pandrecht daarop hebben, worden uitgenodigd hun aanspraken bij de ondergetekende, subhastatie-rechter, aan te melden. De door gegadigden te stellen borgtocht wordt vastgesteld op 1.200 Reichsmark of NLG 720.
Dantzig, 7 maart 1879, het Koninklijk Handels- en Admiraliteits-College, de subhastatie-rechter Schoeder.


Datum: 23 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 21 maart. Heden werden van de werf van de Wed. C. Boele en Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten de schroefsleepboten KEULSCHE VAART VI en VII, gebouwd voor rekening van de vennootschap “De maatschappij de Keulsche vaart”. gevestigd te Utrecht. De machines voor gemelde boten worden vervaardigd door de machinefabrikanten Burgerhout & Zoon en C.J.W. van Reede, beide te Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan, groot pl.m. 350 lasten, voor rekening van de heren J.B. Capitain en Co. te Vallendar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse barkschip CALIFORNIA, kapt. Zaage, gisteren welbehouden te Bordeaux, van Baltimore aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Terneuzen, 21 maart. De Deense schoenerbark MEDEN, gevoerd geweest door kapt. Jensen, in november ll. met averij, door het volk verlaten, alhier binnengebracht, is verkocht voor NLG 1.350,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 16 februari. Het schip JOHANNA MEIJER, kapt. Tholen, van Liverpool herwaarts, op de baar gestrand, zal heden op order van de Nederlandse Consul met de inhebbende lading publiek worden verkocht. (Zie het bericht in ons nummer van 21 dezer.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 3 maart. De Nederlandse bark THORBECKE II, kapt. Gollards, van Batavia naar Amsterdam bestemd, 26 februari alhier lek aangekomen, heeft door het schip te krengen het lek ontdekt en dichtgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 februari. Het afgekeurde Zweedse schip VANADIS heeft met de inventaris in publieke veiling NLG 8.720,- opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 februari. Vrachten. De aanwezige scheepsruimte blijft de behoefte steeds overtreffen, waardoor een verbetering van vrachtkoersen tegengehouden wordt. De weinige afsluitingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS VAN ORANJE NLG 70 thee, NLG 65 koffie, NLG 50 tabak, NLG 35 tin, en URANIA NLG 20 suiker, NLG 17,50 koffie, beide naar Nederland.
Lossende en onbevrachte schepen op Java: BATAVIER, ZES GEZUSTERS, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, ELECTRA, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, NOACH IV, FERDINAND EN LOUIS en NIEUWE WATERWEG I.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Te Delfzijl liggen haven en dok (opm: nabij einde Eemskanaal) volgens de Eemsbode nog vol schepen, De bedrijvigheid, die men anders om deze tijd waarneemt met het optuigen der schepen, het inladen van ballast en het aan boord brengen der victualiën, wordt gemist, om de eenvoudige reden, dat de schippers, wegens slechte vrachten niet kunnen besluiten naar zee te gaan. Zij rekenen niets te kunnen verdienen, als de aanbiedingen niet meer en beter worden. Deze treurige toestand drukt zeer op Delfzijl, waar het grootste deel der ingezetenen hun bestaan vindt in en door de scheepvaart. Slechts enkele schepen zijn nog vertrokken. Nog wel dertig zeebouwers liggen te wachten op betere vrachten.
AH 230379
Kaapstad, 22 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) SLAMAT, kapt. G. de Greeve, van Tjilatjap naar Amsterdam, is 3 maart door het stoomschip VENICE de Tafelbaai binnengesleept, hebbende 15 man ziek aan koorts, ligt quarantaine, sleepboten $ 300. (opm: zie AH 010479 en 050579)


Datum: 24 maart 1879


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed na een smartelijk en langdurig lijden onze waarde vader en behuwdvader Harm Dost, oud-schipper, in de ouderdom van ruim 83 jaren.
Groningen, 21 maart 1879, uit aller naam R. Dost.


Datum: 25 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Oude Pekela op dinsdag 18 maart: het Nederlandse brikschip MARIA, groot 178 ton nieuwe meting, gebouwd in 1869: verkocht voor NLG 8.250. Koper H.H. Flinker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 maart. Het stoomschip AMULET (opm: Nederlands stoomschip) zit weder bij Boonersluis aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 24 maart. Gisteren strandde op Oost-Terschelling het Duitse schip ADELE OTTILIE, kapt. Luttes, van Hamburg naar Londen, geladen met zout. Schip en lading zijn vermoedelijk verloren. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 24 maart. Het stoomschip AMSTERDAM is gisteren uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 15 februari. Het schip VANADIS, met schade door aanzeiling met de LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN, kapt. Moerkerken, alhier binnengelopen, is verkocht voor NLG 4.020,- en de inventaris voor NLG 4.727,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 15 februari. Ongeveer 1.900 balen koffie en 1.400 zakken rijst, beschadigd gelost uit het schip NOACH V, kapt. Van Schelven, van Batavia naar Nederland, lek uit zee teruggekeerd, zijn in publieke veiling verkocht. De reparatiekosten zijn geschat op NLG 17.000,-. Het schip zal 18 februari een begin maken om de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 15 februari. Vijfduizend zakken rijst, van het Spaanse schip TEODORA, van Saigon naar het Suezkanaal bestemd en alhier lek binnengelopen, zijn gelost en duizend beschadigde balen zijn verkocht. Het schip is nog bezig met repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 8 februari. Ongeveer 1.000 balen koffie zijn van de JOSEPH, kapt. Alberts, alhier afgekeurd, overgeladen op de stoomboot BARON MACKAY.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 8 februari. Het schip ANNA, kapt. Torrey, bezig zijnde met hout te laden bij Japara, ging door het breken van het spil op drift en leed schade aan de boeg. Anker en ketting zijn opgevist. De schade aan het schip is hier in het dok hersteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Amsterdamsche Stoomvaart-Vereeniging. Amsterdam-London voor passagiers, goederen en vee. Het stoomschip IJMUIDEN, kapt. M. van Emmerik, vertrekt dinsdag 1 april e.k. Doorvrachten naar de Levant en alle overzeese havens, geheel Engeland, Jersey en Guernsey.
Bezorging te London Domicile, zomede vrijboord stoom- en zeilgelegenheid.
Adres de agenten Van Leeuwen, De Kuijper & Tusschenbroek, N.Z. Voorburgwal 102, Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 18 maart. Hier is binnengelopen het schoenerschip CATHARINA, van Benin met palmolie naar Plymouth voor order, waarvan de gezagvoerder en drie man overleden waren toen het door de OTTERCAMPS werd aangetroffen; een stuurman en twee matrozen van laatstgenoemd schip werden toen op de CATHARINA overgezet om het schip over te brengen. Door verlies van zeilen, gebroken gaffel, onklare pompen en gebrek aan water en proviand was men genoodzaakt Brest voor noodhaven aan te doen.


Datum: 26 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 21 maart. Het Nederlandse stoomschip STELLA, is gepasseerde namiddag in het dok gehaald om de bodem schoon te maken en te verven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 maart. Het schip DIANA, kapt. Roth, van Batavia naar Boston, lek te St. Thomas binnengelopen (zie het bericht in ons nummer van 6 dezer), had 28 februari een gedeelte der lading gelost en zou het bovenwerk gekalfaat worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, per telegram van Madera 22 maart. Het Nederlandse schip SLAMAT, kapt. De Greeve, van Tjilapjap naar Amsterdam, was 3 maart in Tafelbaai aangekomen met 15 man der equipage ziek aan koortsen. Het schip is door de sleepboot VENICE voor £ 300,- in de baai gesleept en ligt in quarantaine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Reeds de 26e der volgende maand zal voor het eerst een stoomschip der Maatschappij Nederland van Amsterdam naar Java vertrekken. Het is de PRINS VAN ORANJE, die aanstaande maandag te Nieuwediep verwacht wordt, en daarna, na gelost en gedokt te hebben , naar Amsterdam vertrekt om daar de lading in te nemen.
Het vertrek van Amsterdam is tevens het begin van de veertiendaagse stoomvaartdienst op Indië, en ook valt er mede samen de gehele verplaatsing van de etablissementen van de Nederland te Nieuwediep naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Zierikzee, wordt bericht van 25 maart, dat het stoomschip P. CALAND, kapt. Deddes, van Rotterdam naar New York, bij het opstomen naar Brouwershaven, tengevolge van het weinige water, nabij Bruinisse aan de grond was gelopen, doch spoedig vlot is gekomen en langs Zierikzee naar zee gestoomd.
Volgens bericht uit Vlissingen van 25 maart is het stoomschip P. CALAND, van Zierikzee vertrokken naar New York, bij de uiterton van de Roompot ten anker gekomen, door enig gebrek aan de machine, doch heeft na twee uren oponthoud de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Uit de Groninger Veenkoloniën schrijft men aan de Leeuwarder Courant:
Wij waren vroeger de eerste vrachtvaarders van Europa en nu is er kans dat binnen 25 jaar ons laatste zeeschip aan een Hamburger is verkocht. Vele stuurlui zoeken geplaatst te worden, maar tevergeefs. De ene kapitein na de andere ziet uit naar enige bezigheid, aan wal. Op omnibussen en in logementen vindt men als conducteur een zeeman en een zeeman als hotel-chef. De kapiteins verdienen niet en de stuurman en matroos worden nog goed betaald. De eerste NLG 38,-, de tweede NLG 26,- à NLG 28,- per maand. Dat onder zulke omstandigheden de scheepsbouw niet bloeit spreekt van zelf. Veel scheepstimmervolk is met 1 maart afgedankt. Die 20 knechten had, hamert en beitelt nu met 2 à 3 man.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 maart. Het Nederlandse schip DORDRECHT II, kapt. G. Rotgans, is bevracht voor een lading zout van Sumanap naar Samarang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen:
In de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag 25 maart:
- het Nederlandse brikschip JACATRA, gevoerd geweest door kapt. Dirksen, groot 337 ton: opgehouden voor NLG 13.500.
- Het Nederlandse brikschip AMERIKA, gevoerd geweest door kapt. Van de Gevel, groot 270 ton: opgehouden voor NLG 22.500.
- De chronometers zijn niet geveild.
Te Groningen op 21 maart:
- Het koftjalkschip GRIETJE GROEN: verkocht voor NLG 3.575. (opm: het schip blijft onder Nederlandse vlag)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 24 maart. Gisteren strandde op Oost-Terschelling het Duitse schip ADELE OTTILIE, kapt. Lutes, van Hamburg naar Londen. Schip en lading zijn vermoedelijk verloren. De bemanning is gered.


Datum: 27 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Volgens ontvangen particulier telegram is het schip PARA, kapt. Stuit, van Quillimano naar Rotterdam, heden te Lissabon binnengelopen om provisiën. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 24 maart. Door het aanhoudend vriezende weder is weder zeer veel ijs in de Eider gekomen en zijn daarom vele schepen in deze haven gekomen, waaronder de JACOBA, kapt. Engelhard, van Groningen naar Stolpemünde met koolteer. Een kof komt nog aanzeilen waarvan de naam niet bekend is. De ANNA TEDORA, kapt. Kuipers, ligt nog beneden in de Eider.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 maart. Het Engelse schip ZEMINDAR, kapt. Gibbon, van Samarang naar het Kanaal voor order, te Soerabaija lek binnengelopen, is afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Volgens telegrafisch bericht van kapt. Deddes, van het stoomschip P. CALAND, heeft hij gisteren 25 maart uit de Roompot naar zee stomende geankerd, tengevolge van een sneeuwbui en niet wegens enig defect aan de machine, zoals door ons heden ochtend in ons tweede blad was vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schipper W. Zwartveld, van de vissloep SUSANNA MARIA CATHARINA, rapporteert op 23 dezer ’s morgens op de hoogte van Doggersbank te hebben zien zinken het barkschip PAN, beladen met ijs. De equipage, die in het want zat en om hulp riep, kon door de storm en de hoge zee, die over het schip, dat geheel op zijde lag, heen sloeg, niet gered worden, zodat zij met het breken van de grote mast over boord sloeg en verdronk. Schipper Zwartveld deed verscheidene pogingen tot redding, doch tevergeefs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wells, 24 maart. Er is op de Wells E. Sand opgevist een scheepsnaambord, 2 voet 10 duim lang en 5½ duim breed, waarop ingesneden met gele letters op een zwarte grond † 18 HARMONIE. (opm: zie o.a. NRC 120379)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 maart. Het Probolinggosch Nieuwsblad d.d. 15 dezer vermeldt, dat de JACOB ROGGEVEEN, kapt. Spiegelberg, van hier met volle lading naar Pasoeroean kruisende om aldaar nog enige passagiers op te nemen, de 13e maart namiddag omstreeks 4 uur nabij Bjaoean, in het gezicht dezer rede, is gestrand. Er woei slechts een lichte bramzeilskoelte. Men vermoedt, dat bij het wenden het schip geweigerd heeft en de stroom het vervolgens op lager wal heeft doen drijven. Het schip zit nog steeds vast, ligt met laagwater slagzij en aangezien het met hoogwater strandde, zal het wel een gedeelte der lading moeten lossen om vlot te komen.
Redactie: de JACOB ROGGEVEEN is dinsdag nacht (opm: 25 maart) vlot gekomen en naar Pasoeroean vertrokken.


Datum: 28 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. volgens telegrafisch bericht uit Lissabon, lag het Nederlandse schip INDIA, kapt. Hulshof, van Batavia naar Middelburg, aldaar met schade binnen, 26 dezer zeilklaar naar Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 24 maart. Eergisteren strandde op het oosteinde de Duitse smak ADÈLE OTTILIE, met zout van Hamburg naar Londen bestemd. Het schip bleef op een buitenrug zitten, zodat de lading niet gered is kunnen worden. Alleen het tuig is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Groningen 26 maart. Het nieuw gebouwde driemast schoenerschip HINDERK ROBERTS LEEMHUIS, kapt. Rentema, vertrok heden van hier naar Amsterdam, om aldaar voor Macassar te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 maart. Het stoomschip GERTRUDE, gisteren hier binnengekomen van Southampton, had op de West gezeten, doch was met behulp van de sleepboten BATO I, BATO II en HOEK VAN HOLLAND vlot gekomen. Dewijl het roer en de machine defect zijn, is het door genoemde sleepboten naar Rotterdam opgesleept. (opm: waarschijnlijk het Nederlandse stoomschip GERTRUDE van Phs. van Ommeren)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Volgens telegrafisch bericht uit Lissabon lag het Nederlandse schip INDIA, kapt. Hulshof, van Batavia naar Middelburg, aldaar met schade binnen, de 26e dezer zeilklaar naar Vlissingen.


Datum: 29 maart 1879


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op maandag de 31e maart 1879, des avonds te 7 uur, ten huize van Mej. de Wed. J.H. Eekhoff aan de Groote Markt te Groningen publiek worden verkocht het Nederlands galjootschip JANTJE MARTENS, groot 105 tonnen, bij het Bureau Veritas geclassificeerd 3.3.C.1.1., bevaren door de kapt. E. Vegter, thans liggende te Gent, met deszelfs complete inventaris, te aanvaarden 8 dagen na te toeslag, dagelijks aldaar te bezien. (opm: het schip blijft onder Nederlandse vlag).

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor vracht naar enige haven wordt aangeboden het Nederlandse brikschip BATOE BASSIE, kapt. J.J. Lackrooy, groot gemeten 239 tonnen, alhier (opm: Soerabaija) pas verbreeuwd en nieuw gekoperd en kopervast, geclassificeerd A.2 grote vaart, zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.
Adres bij de agenten E. ten Brinck & Co.


Datum: 30 maart 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 maart. Heden werd aan de fabriek der firma Christie, Nolet & De Kuyper te Delfshaven de kiel gelegd van een loodsgaljootschip voor rekening van het Belgische Gouvernement. De afmetingen van dit vaartuig zijn: 22,75 meter lengte, 6,22 meter breedte en 3,27 meter hol. De inhoud is 153 ton. Het zal worden gebouwd van teak- en eikenhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Volgens particulier telegram uit Koningsbergen, is de scheepvaart door de ingevallen vorst gesloten. Eerst over 14 dagen ziet men de heropening tegemoet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 maart. Het Nederlandse schip ANTILOPE, kapt. Lever (opm: schoener, bouwjaar 1861, kapt. Egbert H. Lever), van Tarragona naar Rotterdam, is volgens particulier bericht bij Benidorm gestrand, het volk werd gered. Volgens een ander bericht was van de lading geborgen en zou die met het schip BERTHA naar de destinatieplaats worden gebracht. (opm: zie ook NRC 020479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 28 februari. Het Nederlandse schip ELISE, kapt. De Grooth van Mauritius naar hier bestemd, was 24 dezer hier aangekomen en is tengevolge van de harde zuidoosten wind van zijn ankers geslagen. Het is echter de volgende morgen weder op de ankerplaats ten anker gebracht. Het bedrag voor assistentie dat verlangd zal worden zal echter niet groot zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 maart. De Nederlandse schoenerbrik COURIER, kapt. Van Alewijn, van Samos met fruit naar Rouaan bestemd, is heden hier binnengelopen met verlies van stengen, kluiverboom, zeilen en andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Arrondissementsrechtbank te Zutfen deed donderdag uitspraak in zake de aanvaring tussen de stoomboot BURGEMEESTER VAN MARLE, toebehorende aan de firma Van Egmond en Co., en het schip de HOOP, toebehorende aan D. Vennik. Bij breed gemotiveerd vonnis werd aangenomen dat generlei schuld aan de zijde van de kapitein van eerstgenoemde boot was bewezen, en werd mitsdien aan Vennik zijn eis van schadevergoeding ontzegd, met veroordeling in alle proceskosten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 29 maart. De Nederlandse kof DINA ADRIANA (opm: galjoot, bouwjaar 1869), kapt. H.M. Kwint, van Leer in ballast, is bij Beadnell punt (opm: pos: 55º33’ NB 01º37’ WL; plm 55’ zuidoost van Berwick on Tweed) gestrand en zal vermoedelijk wrak worden. De zee op de kust was zeer onstuimig. (opm: zie ook NRC 080479)


Datum: 31 maart 1879


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 maart. Het Duitse kofschip ADÈLE OTTILIE, kapt. Luths, is wegens lekkage op strand gezet moeten worden. De equipage, bestaande uit drie man, was genoegzaam verstijfd van koude en is met moeite gered. Van schip en lading zal weinig terecht komen.


Datum: 01 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 31 maart. Op de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier zijn heden twee kielen gelegd, waarvan een voor een ijzeren sleepkaan groot 300 last, voor rekening van den heer F. Krull, te Mainz, en de andere voor een ijzeren schroefstoomboot, VOLHARDING No.8, voor rekening der Leidsche Stoomboot Maatschappij Volharding te Leiden, en zal worden ingericht ter vervoer van passagiers, goederen en vee. De machine voor die boot zal worden vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 29 maart. Door het Engelse oorlogstoomschip FOX werd alhier binnengesleept de Nederlandse kof TRIJNTJE, kapt. H. van der Meulen, van Charlestown naar Hamburg met pijpaarde, die gisteren avond ten 11 ure door een bui bij de Owers de voorsteng verloren had en waarbij de gezagvoerder kwetsuren bekwam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Bij de rederij van het schip SLAMAT, 19 januari van Tjilatjap herwaarts vertrokken, is het volgende bericht ontvangen van de Kaapstad d.d. 4 maart.
Gisteravond is de SLAMAT hier binnengebracht zijnde twee man der equipage overleden en de overigen uitgezonderd drie, waaronder de opperstuurman, die gezond is, allen lijdend aan de Java-koortsen. Gistermiddag werd de SLAMAT van de signaalpost gerapporteerd als voorgaats onder zeer klein zeil en om assistentie vragend wegens gebrek aan volk. Onmiddellijk werd een boot met manschappen afgezonden, maar wegens de hoge zee en misschien wel omdat deze hoorde van de aan boord heersende koortsen, gingen zij niet over. De havenmeester ging toen toch naar buiten en bemerkte al dadelijk dat ankers en kettingen nog binnenboord waren. Toen de gezagvoerder hem verzocht een sleepboot tot hulp te willen zenden, gaf hij enige wenken omtrent het bijdraaien onder de kust en ging toen de zorgvolle positie rapporteren, waarin het schip verkeerde. Door de heer Myburgh, Nederlandse consul aan de Kaap, werd toen tegen betaling van $ 300 een overeenkomst gemaakt met de eigenaar van de enige voor het doel geschikte sleepboot VENICE, om het schip onverwijld te gaan halen, die enige manschappen mee nam om ankers buitenboord te zetten, zeilen vast te maken enz. Het schip werd aan lij van de zeebreker ten anker gebracht en ligt daar in quarantaine met de sleepboot langszijde wegens voortdurend stormweer. Het schip zelf schijnt in goede staat te zijn, doch tuig en zeilen hebben nogal geleden, vooral de zeilen, waarvan vele zijn stukgeslagen en verloren gegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Volgens telegram van kapt. K.W. Bols, voerende het stoomschip PENELOPE, is hij na elf dagen in het ijs vastgezeten te hebben, gisteren te Windau binnengelopen. Alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 31 maart. Heden is het schip MAARHUIZEN, kapt. Kladder, van hier naar Dokkum vertrokken om aldaar cichoreiwortelen te laden naar Riga.


Datum: 02 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 april. Het Nederlands schip ANTILOPE, kapt. Lever, van Tarragona naar Rotterdam, is volgens nader bericht de 19/20e maart bij Benicarlo gestrand, en zijn de losse goederen grotendeels geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 maart. Het schip HENRIETTE BURCHARD is bij Anjer wrak geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 25 maart. Door het stoomschip IDUNA, van Huelva naar Rotterdam, is alhier binnengebracht het schip LEONTINE AMELIE, van Arzen naar La Rochelle, dat 200 mijlen van deze haven aangetroffen werd met verlies van stengen en alleen de ondermast nog in het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Het Nederlandse schip NOACH V, kapt. Van Schelven, van hier naar Amsterdam, met schade uit zee terug, is bezig de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Appel, is bevracht van Sumanap naar Samarang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Het schip BANIAN, van Manilla naar het Kanaal, is 17 februari alhier binnengesleept na bij Julang op de bank aan den grond gezeten te hebben. Circa 338 ton lading werd in lichters en een stoomboot gelost, die hier geland zijn en nagezien zullen worden. Het schip maakt niet meer water dan gewoonlijk en behoeft de nog in hebbende lading niet gelost te worden. Het schip moet echter dokken om de bodem te kunnen onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 31 maart. De Duitse bark HENRIETTE, kapt. Burchard, van hier en Padang naar Amerika met koffie, is op Anjer gestrand en wrak geworden. Een gedeelte der lading zal vermoedelijk geborgen worden. Het schip heeft acht voet water in het ruim. (opm: het schip heet HENRIETTE BURCHARD)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Kapt. A. G. Rijnsaardt, voerende het schip JAN PIETERSZOON KOEN, van Passaroeang te IJmuiden binnen, rapporteert de 18e december in de Indische oceaan op 24º22` ZB 75º25` OL door een orkaan te zijn belopen, waarin lenzende, zeilen en tuig zeer veel te lijden hadden, en het schip allervreselijkst werkte en slingerde, zodat men eindelijk genoodzaakt was bij te draaien; de zeeën vlogen van alle kanten over het schip, zodat het dek aanhoudend vol water was. Toen het weer bedaarde ontdekte men dat er verscheidene dek- en lijfnaden gesprongen waren, waardoor water naar binnen is gedrongen, en de lading vermoedelijk beschadigd zal zijn. Alles werd terstond naar zeemansgebruik voorzien.


Datum: 03 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Groningen op 31 maart: het Nederlands galjootschip JANTJE MARTENS, groot 105 ton, laatst gevoerd door kapt. E. Vegter, is verkocht voor NLG 2.750.
(opm: het schip blijft onder Nederlandse vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 april. Heden namiddag werd van de werf ’t Kromhout, van de heer D. Goedkoop jr., te water gelaten de nieuw gebouwde stoomboot POMONA, bestemd tot vervoer van passagiers, tuinvruchten en goederen tussen Amsterdam en Beverwijk, en gebouwd voor rekening der firma Gebr. Goedkoop alhier. De machines, volgens compound systeem, zijn vervaardigd in de fabriek der heren Gebr. Stork & Co. te Hengelo.
Daarna werd de kiel gelegd voor een schroefsleepboot van 50 paardenkracht.


Datum: 04 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip DRENTHE, van Rotterdam naar Java, heeft in het Suezkanaal twee bladen van de schroef afgeslagen, die in Suez zullen worden aangezet.


Datum: 05 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Rangoon, d.d. 3 dezer, is het fregatschip ZUID-HOLLAND, kapt. Volkersz, van daar naar Koogerpolder vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 april. Op het stoomschip STAD MIDDELBURG, gisteren avond van hier naar Queensbro’ vertrokken, is op de hoogte van Oostende een der cilinders gesprongen en werd het heden ochtend hier binnengesleept door het van Queensbro’ komende stoomschip PRINSES MARIE, dat des namiddags weder vertrok met de mail en passagiers van de STAD MIDDELBURG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 22 maart. Het ten noorden van deze haven gestrande Nederlands brikschip JOHANNA MEIJER, kapt. Tholen (opm: zie o.a. NRC 160279), van Liverpool met stukgoed naar Rio Grande bestemd, is 17 dezer op order van den Nederlandse consul publiek verkocht en heeft opgebracht: het schip en tuig 1.020 mille reis, de lading 5.350 mille reis en de inventaris 10 mille reis. Van de lading kan zeer weinig geborgen worden, dewijl het schip onder water zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 3 april. Het stoomschip POLLUX, van hier naar Amsterdam vertrokken, is te Dutch Island met door stormweder overgeworpen lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Volgens ontvangen telegram is het barkschip BARON VAN PALLANDT, kapt. Duintjer, bevracht van Newcastle (Nieuw Zuid Wales) naar Soerabaija.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 april. Het wrak en de geborgen tuigage van de Duitse kof ADELE OTTILIE hebben heden in veiling ongeveer NLG 400 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Morgen, zaterdag, zal te IJmuiden door de heer Meijer, gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip CASTOR, aan boord van de sleepboot HERCULES van de heren Zur Mühlen een proefneming worden genomen met door hem uitgevonden vuurpijlwerptoestellen, ten doel hebbende de gemeenschap tussen de redding- en sleepboten met in nood verkerende schepen tot stand te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder A. Bosman te Schiedam is van voornemen op donderdag 10 april 1879, des middags ten 12 ure, aan de scheepstimmerwerf van de heer Verboom, aldaar, publiek te verkopen het goed onderhouden tjalkschip de VROUW JOHANNA MARIA, groot 66 ton, nieuw gemeten, met complete inventaris. Van heden af aldaar te zien.
(opm: binnenschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 28 maart. Scheepsvrachten. Gesloten werd voor zeilschepen naar Gend, Hayle, St. Malo en Pontrieux Sh. 2/9, Port Madoc, Antwerpen, Leuven en Belfast Sh.2/6, kolenhavens Sh.2/, de Firth of Forth Sh.1/9 per quarter tarwe; Engelse Kanaalhavens Sh.15/6, kolenhavens en ’t Bristols kanaal Sh.16/ per ton aardappelen enz. Verder werd nog in houtvrachten gedaan, naar Honfleur tot 28 francs en 15% per last eiken stammen, Antwerpen 27½ francs en 15% voor dito, Gend 27 francs en 15% voor dito; Rochefort 16 francs per ton eiken staven; Bordeaux 22 francs en 15% per last grenen muurlatten, etc.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 29 maart. Vrachten bleven ook deze week in een gedrukte stemming, zodat niet veel afsluitingen tot stand kwamen; bewilligd werd naar de Firth of Forth en kolenhavens Sh.1/9, Oost Schotland Sh.2/, Oost- Engeland Sh.2/3, Londen Sh.2/6, Engels kanaal Sh.2/9, Noord- Frankrijk inclusief Havre Sh.2/9, verder tot Brest Sh.3/, tot Lorient Sh.3/3, tot Nantes Sh.3/6, alles per 500 Engelse pond tarwe; Oost- Noorwegen 20 m., Stavanger en Bergen 22 m., Kiel, Lubeck en Flensburg 15 m per 2.500 kilo rogge; Fanoe bij Bergen 23 m. per ton hennip; Noord- Frankrijk Sh.35/ per ton dito, Norrköping Sh.22/6 per ton dito, Zuid- Zweden inclusief Oscarshamn 17 m. per 500 kilo tarwe. Per stoomschip naar Rotterdam Sh.2/7½, Amsterdam Sh.2/9 per 500 Engelse pond tarwe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Falmouth, 29 maart. De gezagvoerder (opm: capt. Ivy) van het schip LAURENS COSTER (opm: fregat, in 1877 met behoud van naam naar Engeland verkocht)), met guano van Huanillas hier aangekomen, rapporteert de 4e dezer op 37º NB 40º WL, een zware storm gehad te hebben, waarin het schip zware zeeën overkreeg, zwaar werkte en de fok scheurde. Op de 8e bespeurde men dat er veel water in het ruim bij de lading gekomen was en kon men met pompen, dat voortdurend enige dagen volgehouden was, het water niet minder dan bijna een meter in het ruim doen verminderen; ongeveer 100 ton lading was over boord geworpen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bantam, (geen datum). In de nacht van de 29e op de 30e maart j.l. werd nabij Anjer de Duitse schoenerbrik HENRIETTE BURCHARD lek op het strand gezet. Door de assistent-resident aldaar werd hulp verleend om de lading, bestaande uit koffie, te lossen en te bergen. Het schip is waarschijnlijk verloren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Een verslag in de Staatscourant van 19 februari over de werkzaamheden aan de haven te Batavia over november vermeldt, dat de vier baggermolens, geleverd door de firma Wingate & Co. alle in reparatie waren. De BORNEO en de SUMATRA werkten geregeld. Laatstgenoemde molens zijn geleverd door de firma Christie, Nolet & De Kuijper. Het blijkt uit de ondervinding, dat de Nederlandse fabrikanten beter werk leverden dan de firma Wingate & Co., die volgens de mening van de directie (opm: der havenwerken) specialisten in het maken van baggermolens waren (opm: citaat uit een langer artikel)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op onze vendutie van woensdag de 9e april 1879 zal worden verkocht voor rekening van wie zulks mag aangaan, des voormiddags ten 10 ure precies, het wrak van het Duitse schip HENRIETTE BURCHARD zo als het ligt of niet ligt dicht bij Anjer, met de lading die zich nog aan boord mocht bevinden, vermoedelijk bestaande uit rottan, damar, en een grote hoeveelheid koffie, alles in één koop. Verder van de geredde inventaris, als 17 zeilen, een partij touwwerk, een partij provisiën, twee kettingen met blokken, drie kettingen zonder blokken, drie watervaten en een vier-riems sloep.
Informatiën bij John Pryce & Co.


Datum: 06 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 april. Heden is op de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de kiel gelegd van een schroefschip 4de klasse voor de Indische militaire marine. Dit vaartuig zal BENKOELEN genaamd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop twee nog op de werf staande goed gebouwde schepen, één groot 70, en één groot 50 ton. Te bevragen bij G. Scholten, scheepsbouwmeester te Stadskanaal bij het tweede verlaat.


Datum: 07 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Wij vernemen, dat het schroefstoomschip 4e klasse ST. EUSTATIUS, thans liggende te Fijenoord, de 16e dezer op het Haringvliet een proeftocht houden zal en bij gunstige afloop binnenkort ter conservatie aan ’s Rijks marinewerf te Hellevoetsluis zal worden overgegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 april. Volgens een alhier ontvangen telegram is gisteren nacht in de Vliegronden een tot nog toe onbekende brik gestrand. De sleepboot AMSTERDAM is ter assistentie daarheen gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 april. Door het schip ELISABETH, kapt. W. van Hilten, van Java naar Amsterdam, is gepraaid 24 februari, op 03° NB 25 °WL, het Nederlands schip (opm: fregat) ANTJE, kapt. C.D. Julius, van Soerabaija naar Rotterdam, dat zeer slecht weder bij Kaap Recife ondervonden had en daarbij kluiverboom, voorsteng en bovenbramstengen verloren had. Drie man waren overboord gevallen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, E.C.A. Koli en A. Vinke, makelaars, zullen, als lasthebbende van hunne principalen, op maandag den 7de april 1879, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het lokaal de Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris P.A. Smits, in veiling brengen een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOHANNA EN WILLEM, gevoerd door kapt. C. Houtkooper, volgens Nederlandse meetbrief lang 37,52 meter, wijd 9,37 meter, hol 5,10 meter, en alzo gemeten op 432,38 tonnen netto. En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en ander scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemde barkschip ligt te Rotterdam in het Haringvliet. Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co., Krommewaal 28.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Stoombootdienst Groningen – Amsterdam.
Het bestuur der Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij bericht, dat binnenkort zal worden geopend een directe stoombootdienst tussen Groningen en Amsterdam, vice versa, zonder overlading, met de schroefstoomboten HUNZE I en HUNZE II.
Vertrek van Groningen en van Amsterdam beide alle 5 dagen, waarvan later de regeling zal worden afgekondigd.
Voor het eerst zullen de boten van beide plaatsen vertrekken op woensdag de 16e april, des ochtends vroegtijdig.
Goederen worden aangenomen vanaf maandag de 14e april ten kantore der maatschappij.
Voorlopig is het tarief vastgesteld op 25 % beneden het bestaande Rotterdammer tarief, behoudens nadere overeenkomsten, waarover inlichtingen worden verstrekt door de directeur, de heer H. Huisinga, Noorderhaven L 69, te Groningen. Agenten te Amsterdam de heren D. & P. Kievits.
Het bestuur.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. For sale or charter the A.1 steam ship ROYALIST, 229 tons register, ca. 3.700 picols dead weight capacity, shortly expected at Samarang, where she can be inspected with a view to purchase. Apply to the Borneo Co. Ltd.
Batavia, 7th April 1879


Datum: 08 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 april. Een kotter van Engels maaksel (blijkbaar een voormalig jacht) is hier onder Nederlandse vlag gebracht en de NIEUWE ONDERNEMING gedoopt. Naar men verwacht, is dit vaartuig bestemd om smokkelwaar (jenever, tabak enz.) aan de Engelse vissers te gaan verkopen; een bedrijf, dat reeds enige tijd door een vaartuig van elders met succes moet worden uitgeoefend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 april. Kapt. Van Hilten, voerende het Nederlands schip ELISABETH, van Batavia alhier aangekomen, rapporteert op de hoogte van de Wester eilanden van 16 tot 20 maart zwaar stormweder gehad te hebben, variërende van Noord tot NNW met een vreselijke hoge zee, waarin het schip zwaar werkte en slagzijde over stuurboord bekwam. Vanaf voornoemde eilanden naar het Engels Kanaal had men met ruw weer en dwarse zeeën te kampen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 april. Heden is alhier binnengesleept door de sleepboot ASSISTENT, de Pernisser sloep LUCTOR ET EMERGO, bij Ameland gestrand geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 6 april. Het Nederlands schip WILHELMINA, kapt. E.H. Kremer (opm: kof, kapt. Evert H. Cremer), van hier naar Risoer, is in de Noordzee gezonken. Het volk is door een vissersman gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 5 april. Door zware mist is heden in de buitengronden verzeild het Zweedse schoenerschip ERICA, kapt. Cornellissen, van Gothenburg naar Leuven. De assistentie, derwaarts vertrokken, werd geweigerd. Het schip is heden avond nog niet vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 april. Kapt. Kwint, gezagvoerder van het kofschip DINA ADRIANA, van Leer naar Leith in ballast, rapporteert des nachts ten 3 ure van de 24e maart, bij dik weder met regen en een stijve zuidelijke wind op de klippen bij Beadnell Point (opm: pos: 55º33’ NB 01º37’ WL; plm 55’) gestoten te hebben (opm: zie NRC 300379). Hij stond zelf aan het roer en gaf bevel om fakkels te ontsteken, welk sein onmiddellijk door de kustwachters beantwoord werd die bij het schip kwamen en de equipage toeriepen dat het zo dicht op de wal zat dat zij om hun leven te bergen van het schip afspringen konden en aan wal lopen, hetgeen zij deden, waarop zij door de kustwachters op alle mogelijke wijze geassisteerd en vriendelijk behandeld werden. Het schip is volgens het oordeel van de gezagvoerder geheel wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 5 april. De romp en inventaris van het schip JOSEPH, kapt. Alberts, van Menado naar Schiedam, 27 januari te Soerabaija lek en gedeeltelijk mastenloos binnengesleept, is voor GPB 615 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 29 februari. Het van hier vertrokken stoomschip VOORWAARTS, na hier de schade gerepareerd, veroorzaakt door aanvaring met het stoomschip KHEDIVE, te hebben, heeft rijst geladen naar Amsterdam voor Sh.27/6 per ton. De SOERABAIJA PACKET, kapt. Verduin, is van hier bevracht met kolen naar Atjeh voor $ 3 per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 april. Heden zijn alhier aangekomen WIJNHANDEL I, van Cette naar Amsterdam, en ALBERTINA AMALIA, Koudenburg, als bijlegger, van Newcastle naar Buenos Ayres, de laatste is in aanzeiling geweest met de Engelse schoener MARY ANN, van Portsmouth, is lek en heeft zware averij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 26 november. Het Nederlandse schip BENGALEN, kapt. Höster, is bevracht van hier naar St.Malo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 7 april. Volgens het rapport van kapt. Braam, voerende het brikschip WIJNHANDEL I, heden van Cette alhier gearriveerd, zag hij in het Engels Kanaal een schip, vuren ophebbende aan de mast, de zijden en de boegspriet. Het was nacht en kon men geen assistentie verlenen. Een stoomboot die in de nabijheid was hield er op af.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 maart. Vrachten. Er is nog weinig verbetering in de toestand onzer markt te melden, zowel wat vraag als wat koersen betreft en konden alleen de volgende twee Nederlandse schepen afgesloten worden: stoomschip MADURA NLG 65 koffie, NLG 50 tabak, NLG 70 thee, naar Nederland, en de VOORLICHTER ligt aan tot NLG 25 voor suiker en koffie naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: ZES GEZUSTERS, ALBLASSERWAARD, LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, NOACH IV, STAD MIDDELBURG en SLIEDRECHT.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen in de Brakke Grond op maandag 7 april: het Nederlandse barkschip JOHANNA EN WILLEM, gevoerd door kapt.C. Houtkoper, groot 432,38 tonnen netto: NLG 7.900, in slag NLG 500. Koper E.C.A. Koli. (opm: een makelaar, waarschijnlijk voor zijn opdrachtgever; zie NRC 220379)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 april. De kosten van reparatie van het schip BATO, de 19e december lek uit zee teruggekomen, worden geschat op GBP 4.000, en de waarde van het schip op GBP 1.500. (opm: zie o.a. SH 300879)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 april. Gisterenmiddag verspreidde zich hier het bericht, dat het Nederlandse schip UTRECHT, kapt. Zweede, bij Anjer aan de grond was geraakt, de lading zou moeten lossen en de passagiers te Anjer aan wal zetten. Ook werden reeds dadelijk maatregelen genomen om prauwen naar Anjer te dirigeren. Heden middag werd echter werd hier tijding ontvangen, dat het schip vlot was gekomen en de reis vervolgd had.


Datum: 09 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Aan de stoomkanonneerboten, die zullen worden aangebouwd op ‘s Rijks werf te Amsterdam, zullen de namen worden gegeven van UDUR en BULGIA.
Verder zullen voor het departement van marine dit jaar worden aangebouwd bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen twee stoomkanonneerboten, die respectievelijk zullen worden genoemd DUFA en HADDA, terwijl die, welke in aanmaak is bij de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam, de naam zal ontvangen van HEFRING.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche kade te Rotterdam op dinsdag 8 april 1879: een 1/40 aandeel in het fregatschip ’s-GRAVENHAGE, kapt. W. Alberts, boekhouders de heren F.H. van Leeuwen & Co. te Rotterdam. Liggende te Rotterdam. Voor NLG 1.100 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het galjootschip ALBERDINA, groot 79 tonnen, oude meting, met complete inventaris, liggende te Rotterdam. Te bevragen bij de heren K. & I. Wilkens en de heer K. Loman te Veendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sinfgapore, 28 februari. De SOERABAIJA-PACKET, kapt. Verduin, is van hier bevracht met kolen naar Atchin (opm: Atjeh) voor GBP 3,- per ton.


Datum: 10 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Almeria, 8 april. Het Nederlands schip FREDERIK EN THEODORUS (opm: bark, bouwjaar 1850), kapt. R. Rab, van Benicarlo naar Amsterdam, is gisteren met een Franse bark in aanvaring geweest en lek geworden. Het moest beide ankers kappen en op strand gezet worden om de lading te kunnen bergen en het leven te redden. Het schip is door experts nagezien en afgekeurd. (opm: zie NRC 160279, 260479 en 270579)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 maart. Tegen verwachting is het Gouvernements-droogdok niet beschikbaar voor het op strand gezeten hebbende en hier binnengesleepte schip BANIAN en, dewijl het schip meer water maakte, dan men eerst vermoedde, is aanbevolen om de gehele lading te lossen en alleen zo veel in te houden als het schip nodig heeft om te staan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 april. Het Nederlands fregatschip UTRECHT, kapitein Zweeds, van Java naar Nederland, met gemengde lading, heeft in Straat Sunda aan de grond gezeten, doch kwam vlot en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Voor het departement van koloniën zullen worden aangebouwd twee schroefstoomschepen 4de klasse, waarvan de vervaardiging is opgedragen aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam en aan de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam. De namen, aan die oorlogsbodems gegeven, zijn MADURA en BENKOELEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 9 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht in dato 8 april is het schip KINDERDIJK, kapitein Disper, te Batavia aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 april. Het schip ALBERTINA AMELIA, kapt. R. Koudenburg, van Newcastle naar Buenos Aires, is hier met schade aan de boeg binnengelopen, zijnde in aanvaring geweest met de Engelse brik JOHN AND MARY, van Sunderland, die daarbij de kluiverboom brak.


Datum: 11 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de 7e april is van de werf van de heren Richardson, Duck & Co. te South Stockton-on-Tees van stapel gelopen het ijzeren schroefstoomschip, genaamd KONINGIN EMMA, voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Java, te Amsterdam en bestemd voor de maildienst tussen Nederland en Java, het zal gevoerd worden door kapt. D. Ordeman. Het schip heeft de volgend afmetingen en inrichtingen: lengte over steven 325 voet 6 duim, diepte 26 voet 9 duim en breedte 36 voet 9 duim, groot 2.116 ton, en is geclassificeerd bij de Lloyd 100 A.1. Er is een kajuit voor 60 eerste klasse passagiers op het achterdek en in het tussendek een verblijfplaats voor 24 tweede klasse passagiers en de machinisten, terwijl onder de brug en bak de verblijven van officieren en verdere equipage zijn. Op het dek zijn 3 stoomlieren en een Napiers patentspil om het anker te lichten. De machines zijn direct werkend compound systeem van 280 paardenkracht (opm: nominaal), gemaakt bij Messrs. Blair & Co., te Stockton-on-Tees.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een tjalk, groot pl.m. 80 ton, zittende op de werf bij G. Nieland te Kiel Windeweer, provincie Groningen, alsmede een in aanbouw zijnd tjalkje, groot 50 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van B. van der Schoot, deurwaarder te Leeuwarden, zal, op donderdag de 17e april 1879, des namiddags te 4 uur, ten huize van de koffiehuishoudster K. R. de Jong, in de Aardappelbeurs, aan de Grachtswal te Leeuwarden, publiek worden verkocht het in 1871 nieuw gebouwd overdekt Nederlands tjalkschip genaamd ENTREPRISE, groot 116 tonnen, met opgoed en toebehoren, thans liggende in de Stadsgracht, bij Vijversbuurt te Leeuwarden, bevaren wordende door schipper Andries de Ruijter. Te aanvaarden en te betalen dadelijk na de toeslag. (opm: binnenvaarder)


Datum: 12 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 april. Het Nederlands schip (opm: schoener) ANNA DOROTHEA, kapt. B.J. Keun, van Newcastle naar Memel, is volgens telegram te Kjarringer gestrand en verloren. Het volk is gered. (opm: zie NRC 160479 en NRC 230479; locatie strandingsplaats niet gevonden, vermoedelijk Oostzee)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 april. De Nederlandse galjoot LOUISE GEERDINA, kapt. R.J. Wever, (opm: LOUISA GEERDINA, bouwjaar 1859, kapt. Reinder Jakobs Wever), zondag de 5e dezer van Nieuwediep gezeild naar Droback, werd heden ochtend ten 4 uur bij Kamperduin verlaten gevonden.
Nadat 15 Nederlandse vissers getracht hadden het schip hier binnen te brengen, nam de sleepboot HERCULES toen het schip op sleeptouw, doch na een kwartier gesleept te hebben zonk het schip achter de sleepboot; 4 personen verdronken: drie Egmonder vissers en de loods en 12 personen werden gered. De scheepsequipage is te Kamperduin en later hier aangekomen. (opm: zie ook NRC 130479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 maart. Het Nederlands schip FOKKE, kapt. Reinders, is bevracht naar Boston.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. Het schip BANIAN heeft de reparatie geëindigd en neemt de lading weder in. (zie het bericht in ons nummer van 8 maart.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 april. Het wrak van de HENRIETTE BURCHARD, waarvan reeds vroeger melding werd gemaakt, is met de inventaris en het beschadigde gedeelte lading verkocht, dat tezamen GBP 850,- heeft opgebracht. Omtrent 40 ton lading zal verscheept en zo spoedig mogelijk naar de destinatieplaats verzonden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen, dat aan de matrozen, die aan boord van het stoomschip TELEGRAAF in Oost-Indië dienden, toen de schoener MARINERS HOPE werd buitgemaakt, voor hun aandeel meer dan NLG 300 is uitgekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 11 april. Deze week kwamen een drietal bevrachtingen tot stand en werd gedaan voor Yarmouth om in de Oosterhaven te laden tegen Sh.7/- en om in de Noorderhaven te laden tegen Sh.9/- naar het Engelse Kanaal en Sh.8/- naar Londen of, indien naar het kanaal van Bristol tegen Sh.16/-, alles per 10 quarters haver.


Datum: 13 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 april. Heden zijn van de werf van de heren Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, te water gelaten twee ijzeren sleepschepen, genaamd KOOPHANDEL en NIJVERHEID, voor rekening van de heer H.J. Oomes te Maastricht, en is daarna de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd CECILIA, voor rekening van de heer G. Bekkers te Druten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Harlingen, 10 april. Uit het pas verschenen verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken blijkt, dat gedurende het jaar 1878 alhier zijn binnengekomen 541 schepen, metende 431.828 kubieke meter, en uitgegaan 551, met een inhoud van 435.031 kubieke meter.
In dat tijdsverloop zijn aangevoerd 253 ladingen hout, en verkocht 1.310 Amerikaanse, 31.333 Oostzeese, 4.453 Noorse, 54.147 Zweedse en 89.566 Russische balken; totaal 122.209 stuks.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de zeeramp met het schip LOUISE GERARDINA (opm: galjoot LOUISE GEERDINA), gisteren in de nabijheid van IJmuiden voorgevallen, wordt van daar nader het volgende gemeld:
Ten ongeveer 8 ure des ochtends werd van de semaphore geseind voor een sleepboot; een kofschip seinde om hulp met de Nederlandse vlag; bij dit schip bevond zich een Egmonder vissersbom, mede de Hollandse vlag tonende; de sleepboot HERCULES stoomde uit en de kapitein vernam al spoedig dat het kofschip des ochtends vroeg, ter hoogte van Kamperduin, verlaten was gevonden en van enige visbommen enige mannen aan boord waren overgegaan, ten einde te trachten het hier binnen te brengen. Nadat de loods was aan boord genomen, nam de HERCULES het schip op sleeptouw en was op een geringe afstand van de haven gekomen, toen de kof plotseling in de diepte zonk. IJlings werd de sloep van de sleepboot naar het zinkend schip afgezonden; een 12tal mannen kwamen hierdoor behouden op de sleepboot over, doch toen men ten tweede male afvoer om de overigen te halen, was het vaartuig reeds met de andere vissers en de loods, P. de Vrij, gezonken. Na de meeste inspanning gelukte het de opvarenden der HERCULES om nog twee der vissers te redden, doch de loods en drie mannen bleven vermist, zodat die ongetwijfeld hun graf in de golven vonden; de omgekomenen zijn (behalve de loods) Klaas Kolder (opm: Klaas Scholder, * 1842), gehuwd en vader van 4 kinderen; Leendert Jansen Stam, gehuwd en vader van 2 kinderen, en Jan Gouda (opm: zie NRC 170579), weduwnaar met 3 kinderen, allen van Egmond aan Zee.
Een der geredden verkeert in bedenkelijke toestand, doch niet zonder hoop op herstel. Hij werd aan boord van de HERCULES liefderijk verpleegd en heden overgevoerd naar een der logementen alhier. Het schip heeft ongetwijfeld een zwaar lek gehad, dat de bergers niet hebben begrepen. Wel hebben enige hunner verklaard de pompen te hebben geprobeerd, doch dat die geen water gaven, zodat die of verstopt zijn geweest, of door de invloed van het zwavelzuur (de lading bestond daaruit) onbruikbaar geworden. De kof LOUISA GERARDINA, kapt. Wever, was zondag ll. uit Nieuwediep vertrokken naar Droback. Van IJmuiden gezien, steken de beide masten van het gezonken schip nog even boven de zee uit. Men gist dat de equipage het schip eerst heden nacht had verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het schip (opm: schoener) DIDO, kapt. H. Suk, lag volgens brief 3 maart te Addah zeilklaar naar Falmouth. De jongen was overleden, overigens alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 9 april. De Nederlandse schoenerbrik HENDRIK JAN, kapt. Revier, is volgens particulier bericht 28 februari, te Parnagua aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De tonnemaat van het stoomschip KONINGIN EMMA is niet, gelijk eergisteren werd medegedeeld, 2.116 maar omstreeks 2.500 register tons, de paardekracht bedraagt niet 200 maar 280.


Datum: 14 april 1879


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van sloophout op zaterdag de 26e april 1879, des namiddags te 2 uur, aan de dijk bij de Wierumerschouw onder Adorp, van al het hout van vier gesloopte schepen, bestaande in eiken posten, dito planken, palen, damleggers, brandhout etc.
J.J. Pettinga


Datum: 15 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Goole, 11 april. Kapt. Maathuis, gezagvoerder van het schip LEENTJE VAN DAM, alhier van Belize aangekomen, rapporteert op 38° NB 56°50' WL verschansing en stutten, twee boten, de voorsteng en kluiverboom verloren en andere schade geleden te hebben. De 20e maart op 40° NB 26°50' WL passeerde hij een schip, waarop geen naam te zien was, met het dek onderwater en ongeveer 14 voet van de fokkemast nog staande. De grote mast was geheel weg. Alleen de bezaansmast en steng nog in zijn geheel. De top van de mast was wit geschilderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wick, 11 april. De Nederlandse schoener ASTREA, kapt. Duit (opm: bouwjaar 1849; kapt. Obbo H. Duut), van Harlingen naar Riga in ballast, is gisteren ochtend 35 Engelse mijlen van Noss Head door de equipage verlaten, die door de bark EASTERN STAR werd aan boord genomen en hier geland. (opm: zie NRC 180479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhaven, 11 april. Volgens rapport van kapt. Thede, voerende de galjas JOHANN CARL, had hij in de Noordzee zware oostelijke stormen doorgestaan en daarbij een boot verloren en veel schade aan tuig en zeilen bekomen. Bij Hanstholm passeerde men de Nederlandse tjalk ANNITA HENDRIKA. (opm: waarschijnlijk de ANTIENA HENDRIKA) naar Warburg bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 maart. Het schip NOACH V, kapt. Van Schelven, bestemd naar Nederland, lek uit zee alhier teruggekomen, is met de reparaties en weder belading gereed en zal binnen een week van hier vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 maart. Het schip BATO, kapt. Knijf, zal de volgende week van Samarang naar Soerabaija vertrekken om te repareren. De charter-partij is verbroken. (opm: zie o.a. SH 300879)


Datum: 16 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 14 april. De Nederlandse galjoot JANTINA (opm: kof, bouwjaar 1864), kapt. H.W. Schoon, van Bremerhaven naar Noorwegen in ballast, is donderdag l.l. (opm: 10 april) in de Noordzee gezonken. De equipage, bestaande uit drie koppen, werd door de vissmak CORSAIR gered en door de stoomvissloep PRECURSOR hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn….april. De Nederlandse schoener ANNA DOROTHEA, kapt. Keun, van Newcastle naar Memel met kolen, is te Anersted gestrand en wrak geworden (opm: zie NRC 120479). De lading is totaal weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Messina, 13 april. De Nederlandse schoener ANTJE HAVERBULT, Van Heuvelen (opm: bouwjaar 1860, kapt. Jan J. van Heuvelen), is te Gioja aan den grond geraakt en zit gevaarlijk. De equipage werd gered. (opm: zie ook NRC 180479 en PGC 220479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York 3 april. Het Nederlands stoomschip POLLUX, van hier naar Amsterdam vertrokken, werd door de storm van 31 maart belopen, waardoor de lading overzeilde, het voorgaffelzeil en het achterste kompas verloren en de brug beschadigd werd; de 1e april bij Beaver Tail ten anker komende, verloor men een anker. De 2e liep de POLLUX te Dutch eiland binnen. (Het is weder van daar vertrokken, zoals reeds door ons gemeld is.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaija 4 maart. De kosten der reparatie van het Nederlandse schip NICOLETTE, kapt. Bouten, worden op GBP 2.000 begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 4 maart. Het Nederlandse schip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Blanken, van Samarang naar Sydney, te Soerabaija teruggekeerd na aan de grond gezeten te hebben, is na volbrachte reparatie vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een gezinkt brikschip, groot 179 ton, gebouwd in 1860, geheel ingericht voor de houtvaart. Te bevragen bij Arbouw, scheepmaker te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 maart. De reparatiën aan het Spaanse schip TEODORA, (reeds meermalen vermeld) zullen Ffrs. 40 à Ffrs. 50.000 bedragen. De kapitein denkt een gedeelte der lading te verkopen, indien hij niet op enige andere wijze geld opnemen kan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 april. Om morgen op het Haringvliet de bepaalde proeftocht te houden, is heden van Fijenoord alhier aangekomen het aldaar voor de marine aangebouwde schroefstoomschip 4de klasse ST. EUSTATIUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fraserburg, 12 april. Enige visserlieden die gisteren achtermiddag uit zee terugkeerden rapporteerden ongeveer 20 Engelse mijlen ten N.O. van Kinnaird Head, een vreemde schoener aangetroffen te hebben, die door de equipage verlaten en vol water was, vermoedelijk in ballast en genaamd ASTALIE. Drie visserlieden werden aan boord van het verlaten schip gezet en had men het tot des avonds 8 ure op sleeptouw. Toen Kinnaird Head in het gezicht kwam brak de sleeptros en het schip overhalende sloeg het plotseling om en zonk. De drie visserlieden, die zich aan boord van het zinkende schip bevonden, werden met moeite gered. Een wieg en enige vrouwenklederen werden in de kajuit opgemerkt. Vermoedelijk was het de ASTREA, kapt. Duit, welke 10 dezer op deze hoogte door de equipage verlaten werd, die te Wick aan land gebracht is. Zie scheepstijdingen in ons nummer van de 15e dezer onder Wick.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 5 april. Het schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Van Slooten, van Amsterdam naar Suriname, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
  BT - Bergens Tidende


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het stoomschip NORMA, kapt. Christensen, is volgens telegram gisteren nacht in het ijs gezonken bij Domesnäs, nadat 500 tonnen (opm: vaten) haring zijn overgebracht naar een ander stoomschip. De bemanning is gered. (opm: ex-AMICITIA, zie HFD 290479)


Datum: 17 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 13 april. Gisteren is volgens telegram van Ringkiobing bij Fjaltring gestrand het Nederlands kofschip TWEELINGEN, kapt. Kuiper (opm: bouwjaar 1849, kapt. Hindrik G. Kuiper), in ballast van Bremen naar Krageroe. Het schip is gezonken en de equipage heeft zich in haar eigen boot gered. (opm: zie NRC 180479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan het jaarverslag der Stoomvaart-Maatschappij Nederland over 1878, dat kort voor het afdrukken van dit blad in ons bezit kwam en waarop wij daarom in ons tweede blad uitvoeriger terugkomen, ontlenen wij nu reeds de volgende bijzonderheden:
Het jaar 1878 was voor de vrachtvaart op Indië zeer ongunstig.
Reeds aan het slot van het vorig verslag deelden wij u mede dat wij door de slecht uitgevallen oogsten van Java’s hoofdproducten niet veel verwachting hadden van de retourvrachten; doch de crisis was heviger en langduriger, de vrachten zonken tot een lager peil dan ooit te voren, en er zijn maanden geweest waarin er werkelijk geen lading te verkrijgen was voor de zeilschepen.
Onze maatschappij ondervond in haar inkomsten natuurlijk in ruime mate de gevolgen van die toestand. Zij maakte over 16 afgelegde mailreizen, zijnde hetzelfde getal als in 1877, ruim NLG 570.000,- minder retourvracht dan in 1876, terwijl ook het aantal overgevoerde producten ruim 2.000 lasten minder was, daar een vijftal schepen met wanruimte thuis voeren.
Indien wij bij zodanige vermindering van de hoofdbron onzer inkomsten, en bij de ramp die de VOORWAARTS trof, en die ons ook aanmerkelijke schade berokkende, u toch nog een, zij ’t ook klein dividend kunnen voorstellen, na de afschrijving op de u bekende ruime schaal te hebben bestreden, dan mogen wij met enig vertrouwen de toekomst tegemoet zien, daar ieder die de loop van de handel gadeslaat wel zal toestemmen, dat een dergelijke lage vracht als in 1878 gold, als exceptioneel moet worden beschouwd en niet jaren achtereen kan aanhouden.
Ook onze uitvrachten en het vervoer van troepen naar Java gaven niet zulke ruime inkomsten als in 1877.
Het verschil was, weder alleen over deze 16 mailreizen der regelmatige vaart genomen:
In 1878 – 1.630 tussendekspassagiers tegen 2.561 in 1877;
In 1878 – 10.830 lastgoederen tegen 12.104 in 1877.
Het passagiersvervoer 1ste en 2de klasse bleef daarentegen vrijwel gelijk. Wij maakten bij een gelijk aantal reizen uitgaand NLG 56.000,- minder, thuiskomende NLG 85.000,- meer dan verleden jaar.
Ook voerden wij meer tussendekspassagiers van Java over.
De winst- en verliesrekening geeft de volgende uitkomsten:
Het batig saldo der reisrekeningen bedraagt, na aftrek van hetgeen aan de Stoomvaart-Maatschappij Java voor het haar competerend aandeel werd uitgekeerd, NLG 573.188,23½.
De gewone afschrijvingen bedragen:
1. Op de waarde der stoomschepen:
afschrijving over in de 1878 afgelopen reizen:
5 procent pr. aº over de kostprijs van het schip;
7 ½ procent pr. aº over de kostprijs der machine;
15 procent pr. aº over de kostprijs van de ketels NLG 334.500,-
2. Op het hoofd “Dienst der Geldlening” zijnde 10 procent
over de 1878 afgeloste obligaties NLG 9.100,-
3. Op meubilair (ruim 10 procent) NLG 1.200,-
4. Op oprichtingskosten (10 procent van het primitieve bedrag) NLG 4.000,-
5. Op etablissementen Nieuwediep (10 procent van het primitieve
bedrag) NLG 9.400,-
6. Op etablissementen Batavia (10 procent van het primitieve
bedrag NLG 575,-
7. Op kolenhulk Soerabaya (10 procent per jaar van de kostprijs
over 6 maanden sedert de indienststelling) NLG 4.530,96½
Totaal der gewone afschrijvingen NLG 363.305,96½
Daar de toestand van de Nederlandsch Indische Droogdok Maatschappij in het afgelopen jaar niet verbeterd is, en de tijd dat de aandelen dividend zullen opleveren nog ver verwijderd schijnt, hebben wij in overleg met heren commissarissen begrepen andermaal een som van NLG 6.250,-, zijnde 25 procent op onze NLG 25.000,- aandeel, te moeten afschrijven. Zij staan thans voor 25 procent op de balans.
Wij hadden sedert het jaar 1878 een vordering tegen de Staat der Nederlanden, wegens de redding van NLG 500,-/m. specie ex-TROMP. Die zaak, welke lang hangende is geweest, werd in de aanvang van dit jaar door de Hoge Raad beslist. Deze kende voor de bewezen buitengewone diensten aan onze Maatschappij een beloning toe van NLG 15.000,- en veroordeelde de Staat in de kosten van het proces. In 1873 hadden wij die vordering getaxeerd op NLG 25.000,-, zodat ons ten gevolge van die beslissing, die ons vóór het afsluiten der balans bekend was, een afschrijving van NLG 10.000,- van de winst- en verliesrekening noodzakelijk voorkomt.
Daarentegen kunnen wij in deze staat een post op de creditzijde van winst- en verlies terugboeken van de averijrekening WILLEM III, en zulks wegens plaatsgevonden schikking met houders van cognossementen, die in de balans van aº.pº. voor het volle bedrag hunner eventuele pretentiën waren uitgetrokken. Dit levert een bate op van NLG 19.000,-.
Aan de debetzijde der winst- en verliesrekening komen nog voor het saldo der onkostenrekening à NLG 6.506,63½, zijnde gelijk aan verleden jaar, en het saldo der interestrekening à NLG 123.681,25 zijnde bijna 29 mille minder dan verleden jaar wegens de plaatsgevonden aflossingen van schuld in 1877 en 1878.
Het batig saldo der winst- en verliesrekening bedraagt NLG 90.296,06 en dit stelt ons in staat tot een uitdeling van 2½ procent over NLG 3.500.000,- kapitaal, hetwelk NLG 87.500,- vordert; de patentbelasting bedraagt NLG 2.240,- en het saldo op nieuwe rekening NLG 556,06.
Nadat de algemene vergadering, op 6 mei te houden, door het goedkeuren der balans ons daartoe zal hebben in staat gesteld, wordt het dividend à NLG 25,- per aandeel van NLG 1.000,-, en NLG 12,50 per aandeel van NLG 500,-, bij aankondiging in de dagbladen betaalbaar gesteld ten kantore van de Kas- Vereeniging te Amsterdam tegen inlevering van het dividendbewijs no. 5.
In het jaarverslag der Stoomvaart-Maatschappij Nederland zegt de directie o.a. ten aanzien van de aanvaring van de VOORWAARTS het volgende:
De enige ernstige ramp die de vloot trof, was de aanvaring van het stoomschip VOORWAARTS op zijn 9de thuisreis, nabij Pinang, op de 23ste mei 1878 door het stoomschip KHEDIVE van de Peninsular & Oriental Steamship Company, dat op reis was van Point de Galle naar China.
Ons stoomschip werd door de voorsteven van de KHEDIVE getroffen aan bakboordzijde, op de hoogte van de fokkerust, en daar die zijde van het schip tot onder de kimmen doorsneden was, en dadelijk 12 voet water in het ruim stond, richtte kapt. Aukes, terwijl de stoompompen krachtig werkten, de steven landwaarts en had hij het geluk één uur na de aanvaring de passagiers behouden aan land te zien.
Voor het bergen der lading, het afbrengen en repareren van het schip sloot de gezagvoerder een contract met een aannemer te Pinang. Van de lading werd al het tin geborgen en naar Nederland verscheept. De overige goederen, waaronder veel tabak, hadden veel geleden, en moesten daar worden verkocht.
Het schip kwam na het voorlopig dichtmaken van het gat de 16de augustus vlot, werd eerst te Pinang en daarna in het droogdok te Singapore geheel gerepareerd en wel zodanig dat de experts het vroegere 1ste klasse certificaat volledig handhaafden. Het was in februari ll. gereed om de reis te hervatten, nam te Singapore en Pinang een volle lading voor Amsterdam in, en vertrok van Pinang op de 24ste maart 1879.
Over de aanleiding tot het ongeluk had zeer spoedig daarna een onderzoek plaats voor de magistraat te Pinang, waarbij enkel de opvarenden der KHEDIVE als Engelse onderdanen betrokken waren.
Het gold de vraag of aan de officieren van de KHEDIVE hun certificaat moest ontnomen worden, daar zij door de Justitie als ’t ware beschuldigd werden van ons schip in de grond gelopen te hebben. Onze officieren en manschappen kwamen enkel als getuigen daarbij te pas, en nu ons gebleken is hoe weinig waarborg de vreemdelingen voor dergelijke enquêtecommissies hebben, vinden wij het raadzaam dat onze officieren en manschappen voortaan weigeren bij dergelijke Courts of Enquiry als getuigen op te treden. Wij menen dat de Duitse zeevarenden al tot een soortgelijke conclusie zijn gekomen. Alle waarborg van onpartijdigheid ontbreekt, en de tegenpartij is bij die disciplinaire enquête bezig om zijn civiele zaak voor te bereiden.
Wij mogen van dit onderwerp niet afstappen zonder een woord van dank te wijden aan de Nederlandse consul te Pinang, de WelEdelGestrenge heer George Lavino, die zowel de passagiers als onze Maatschappij door zijn ijverige en belangeloze hulp bij het ongeval ten zeerste heeft verplicht.
Zodra zij met de omstandigheden van het ongeluk bekend waren geraakt, stelde wij, ook in het belang van al degenen die hierdoor schade geleden hadden en zich bij ons aansloten, een vordering tot schadevergoeding in tegen de Peninsular & Oriental Company voor het Admiraliteitshof te Londen.
Deze zaak, waarvoor wij kapt. Aukes en de gehele bemanning moesten laten overkomen, is van 5 tot 12 februari jl. voor dat hof behandeld en bepleit.
Op de 20ste februari heeft de rechter uitspraak gedaan. Hij gaat stilzwijgend voorbij al wat aan ’t licht is gekomen omtrent de manoeuvres van de KHEDIVE vóór de aanvaring en verklaart dit stoomschip schuldig omdat het niet intijds heeft gestopt. Ten aanzien van de VOORWAARTS neemt hij ten opzichte van een belangrijk punt de verklaringen der getuigen aan en heeft dus ook geen bezwaar tegen de aanvankelijke manoeuvres, doch verklaart dat stoomschip ook schuldig, omdat het niet genoeg op de laatste manoeuvres van de KHEDIVE gelet heeft en ook niet in tijds stopte. Het vonnis luidt dus: both to blame: beiden schuldig.
In zoverre als een vonnis als dit het effect moet hebben om ieder zeeman, ook in onze dienst, nog weder aan te sporen, om, al heeft men goed gemanoeuvreerd, de waakzaamheid geen ogenblik te verzuimen, en zich nimmer gedekt te achten door fouten van een ander schip, zolang men zelf nog één middel heeft om een dreigend gevaar te voorkomen, kunnen wij ons bij dat vonnis wel nederleggen.
Maar toen wij vernamen dat de tegenpartij van het vonnis dacht te appeleren, hebben wij ook appèl aangetekend, want, indien er een nieuwe beoordeling der bekend geworden feiten plaats vindt, wensen wij aan te tonen, dat de KHEDIVE méér schuld heeft gehad dan de VOORWAARTS, en dat er termen zijn, om haar alléén de schuld te geven.
Wat de geldelijke schaden betreft, die deze ramp ons heeft berokkende, zo vindt u in de eerste plaats bij het Assurantie Reservefonds een som van NLG 120.000,-, als getaxeerde schade over onze eigen risico op het casco.
Voorts kunt u nagaan welk een verlies wij gehad hebben in onze inkomsten. Ten eerste zou de thuisreis van de VOORWAARTS, door een volle lading tot bestaanbare vracht, een der meest winstgevende van het jaar geweest zijn. Deze winst derfden wij door de ramp. In de tweede plaats moesten wij de MADURA, die te Pinang de passagiers van de VOORWAARTS overnam, bijna zonder retourlading van Java laten vertrekken, zodat die reis ons verlies in plaats van winst opleverde. Eindelijk misten wij de VOORWAARTS gedurende bijna een geheel jaar van mei 1878 tot april 1879 in onze lijn. De invloed van een en ander op onze inkomsten is niet gering geweest, en bij de vergelijking van de resultaten van 1878 met die van het vorige jaar moet men billijkerwijze die omstandigheid niet uit het oog verliezen.”
Omtrent een geregelde vaart van Batavia op China, welk plan door een ongelukkig votum onzer Tweede Kamer schipbreuk leed, zegt de directie:
Hadden wij in 1878 verminderde inkomsten op onze hoofdlijn, de flauwe stemming der algemene vrachtmarkt veroorloofde ons ook niet om winsten te behalen op de buitengewone reizen. Integendeel, niettegenstaande de ijver van onze gezagvoerders en agenten, en hoewel de reizen alle voorspoedig waren en zonder enige zeeschade afliepen, konden noch het stoomschip HOLLAND noch het stoomschip JAVA in de Chinese wateren enige winst behalen.
Het eerstgenoemde stoomschip HOLLAND werd dus in overleg met de Stoomvaart- Maatschappij Java naar huis gezonden. Het leverde een volle lading thee van China te Londen in goede staat uit, en werd daarna te Londen liggende, door de Stoomvaart-Maatschappij Java uit de vaart genomen, zodat het sedert augustus 1878 niet meer tot de door ons geëxploiteerde schepen behoort.
Het is ons aangenaam U er op te mogen wijzen, dat wij in dit opzicht weder de welwillende medewerking van de directie der Stoomvaart-Maatschappij Java hebben ondervonden om het gemeenschappelijk belang te bevorderen.
Wat het stoomschip JAVA betreft, zo heeft het dit voordeel boven de HOLLAND, dat het door zijn charter veel beter geëigend is voor de vaart in Chinese en Indische wateren, en door de geringe kosten van zijn exploitatie nog geld overhoudt, waar de HOLLAND zou verliezen. Het is dan ook in aanhoudend emplooi en is tegenwoordig weder voor een vast maand charter in dienst, om rijst van het vaste land van Indië naar Atjeh over te voeren.
Door de Nederlandse Regering uitgenodigd, om een voorstel te doen voor een proefvaart tussen Java, Hongkong, Manilla en Macassar, hebben wij ons beijverd om die zaak te onderzoeken en een overeenkomst te ontwerpen, die door de Nederlandse Regering, zowel als door de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië, werd goedgekeurd.
Het voornemen was om in 1879 met het stoomschip JAVA een regelmatige vaart tussen de genoemde belangrijke havens te onderhouden, ten einde het thans nog bestaand personen- en goederenverkeer, dat wegens het gemis aan stoomgelegenheid meer en meer de directe weg verlaat, te behouden en uit te breiden. Dit denkbeeld, dat in Indië, in China, in Manilla, bij al degenen die bij deze handel betrokken zijn, Europese zowel als Aziatische kooplieden, levendige bijval had gevonden en waarin men het streven der Regering had gewaardeerd om niet toe te laten, dat Java, als het ware geïsoleerd in de Indische zeeën, voor haar eigen handel en verkeer cijnsbaar zou blijven aan Singapore, kan ten minste in dit jaar nog niet worden verwezenlijkt. De Tweede Kamer der Staten Generaal verwierp na een korte discussie met één stem meerderheid de post op de Indische begroting, waaruit de kosten van deze proefvaart hadden moeten bestreden worden. Wij achten het mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat deze zaak weder aan het oordeel van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Het gold hier toch niet een speculatieve vaart, maar een wezenlijke behoefte van het verkeer, door de Regering zelve gevoeld en sedert jaren door de Nederlandse consuls onder haar aandacht gebracht. Wanneer men zien zal dat, hetgeen men vreesde, een sterke verhuizing der Chinezen naar Java met veel minder toezicht geschiedt over Singapore, en, hetgeen men wenste, behoud van het bestaande verkeer met zeilschepen, door de concurrentie tegen de stoomlijnen der naburen toch verdwijnt, dan zullen de bezwaren tegen het regeringsplan wel wijken. Wij geloven, dat onze Maatschappij wel zal doen zich bereid te houden, om eventueel als de Regering zulks wenst, een nieuw contract te kunnen aangaan en hebben in verband daarmede onze maatregelen genomen.
De Directie deelt vervolgens mede, dat zij, in overleg met de Regering, de grondslag legde, door uitbreiding van de vloot der Maatschappij, tot de organisatie van een geregelde 14-daagse maildienst. De Nederland liet de PRINSES MARIE te Glasgow op stapel zetten, terwijl de Java, in overleg met de Nederland, een nieuw schip, KONINGIN EMMA, in de vaart zal brengen. Bovendien bestaat er thans zekerheid, dat de VOORWAARTS voor de Maatschappij behouden blijft.
Wij zijn dus gereed, zo gaat de Directie voort, voor de veertiendaagse lijn, en hopen die op 26 april te openen met onze eerste expeditie van een mailstoomschip rechtstreeks uit de haven van Amsterdam naar Java.
Inderdaad zal de overplaatsing van Nieuwediep naar Amsterdam weldra zijn geschied.
Wij hebben een overeenkomst aangegaan met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, krachtens welke onze stoomschepen in het Spoorwegdok aan de oostzijde van Amsterdam (in de Rietlanden) zullen kunnen laden en lossen met gebruikmaking van de daar aanwezige spoorwegloodsen, die voor doel ons zeer geschikt beloven te zijn.
Het is te verwachten, dat zowel onze exploitatie- als onze onkostenrekening reeds aanstaande jaar de gunstige gevolgen zullen aantonen van deze verplaatsing.
De concentratie van ’t geen verspreid was, de verminderde lichterlonen, de eenvoudiger administratie kunnen niet wel anders dan gunstige resultaten opleveren.
De directie besluit haar verslag met deze bemoedigende woorden:
Ten slotte is het ons aangenaam hierbij te kunnen voegen, dat ondanks de druk der tijden de reizen onzer stoomschepen in 1879 tot nu toe gunstiger uitkomsten geven, dan in de laatste helft van het vorige jaar het geval was.
Uitgaande, zowel als thuiskomende zijn de passagiersruimten bezet en lang te voren besproken. De menigte uitgaande goederen, die wij ter verscheping ontvangen, doet ons met verlangen uitzien naar de opening der veertiendaagse vaart, om al onze inladers te kunnen bevredigen, en ook van Java worden ons weder volle ladingen getelegrafeerd, hoewel de vrachtkoersen nog laag zijn.
Blijven wij voor grote rampen gespaard, dan hebben wij beter verwachting van het lopende jaar, dan van zijn voorganger.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 april. Bij het Loodswezen te Vlissingen zijn deze week twee kotters in dienst gesteld, bestemd om, te beginnen met 20 april a.s., een loodspost te bezetten in de nabijheid van de vuurtoren van Dungeness, zodat alsnu de naar Vlissingen bestemde schepen daar steeds een loods zullen kunnen vinden. het zeegat van Vlissingen is thans dus gedekt door vijf immer in zee kruisende loodsvaartuigen. Van de zeezijde is voor de welvaart van de stad alzo behoorlijk gezorgd; als er nu in het vervolg geen ladingen op Vlissingen gedirigeerd worden, mag met enige schijn van zekerheid verondersteld worden dat het aan de landzijde hapert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het Engelse barkschip genaamd DEOGAUM, liggende op stroom, voor de stad Rotterdam, lang 35,78 meter, gemiddelde wijdte 8,16 meter en gemiddelde hoogte 5,57 meter en alzo groot 448 register tonnen, tot in 1878 geclassificeerd geweest in de hoogste klasse A. 1. in Lloyds Register en in 1878 opnieuw geclassificeerd A. 1. in de American Lloyds Universal Record of Shipping, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, gevoerd door de schipper en reder R. Renner, ten verzoeke van de handelsvennootschap onder de firma Aeckerlin & Co., kooplieden te Rotterdam, gepatenteerd onder no. 3024, domicilie kiezende ten kantore van de procureur Mr. William Siewertsz van Reesema, aan de Wijnhaven no. 27, te Rotterdam, requirante uit krachte van een vonnis, gewezen bij verstek door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, de 22e maart 1879, geregistreerd te Rotterdam de 25e maart daaraanvolgende ten kantore van de heer ontvanger Treussart van Rappard, in zake van de requirante als eiseres tegen voornoemde schipper en reder R. Renner als ged., bij hetwelk deze is veroordeeld om aan de eiseres te betalen de som van drie duizend zeven en veertig gulden negen en veertig cent, wegens geleverde goederen, met de interessen en kosten en daarvoor onder anderen hetzelve schip en toebehoren verbonden en executabel en daarna arrestante op gezegd schip. De executant heeft het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van vijf duizend gulden. De verkoping zal plaats hebben ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, op woensdag de 14e mei 1879, des voormiddags ten elf ure precies. De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meegemelde rechtbank, en kopie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur, Mr. William Siewertsz van Reesema, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Rotterdam, 16 april 1879, Mr. van Reesema, procureur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 15 april. Het stoomschip JUNO heeft, naar men zegt, bij Norgen schade door het ijs bekomen. De lading wordt overgeladen in het stoomschip PENELOPE (opm: beide stoomschepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In het Vendu-lokaal alhier (opm: Batavia) zal op vrijdag 25 april, des voormiddags om 10 uur, de ondergetekende publiek verkopen het rader-stoomschip ARDJOENO, volgens meetbrief gemeten 178 tonnen, geheel kopervast, hebbende 60 koyangs laadruimte, nu liggende ter rede van Soerabaija; inmiddels uit de hand te koop.
Informatiën te bekomen aan het kantoor der Javasche Sleepboot Maatschappij alhier.
F. Hollanders

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Inschrijvingbilletten voor de overvoer naar Schiedam van het restant der lading van het Nederlandse schip JOSEPH, gezagvoerder G.J. Alberts, worden ingewacht voor of op de 23e april a.s. ten 12 uur ’s namiddags ten kantore van de agenten te Soerabaija. De voorwaarden liggen ter lezing in de Handelsvereenigingen te Batavia, Samarang en Soerabaija.
De agenten, J. Daendels & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 april. De directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland annonceert, dat haar stoomschepen voortaan, te beginnen met het stoomschip MADURA, de 16e maart van hier vertrokken, te IJmuiden zullen binnenvallen en voortaan te Amsterdam zullen lossen.
In de passagiersinrichting van de bekende boten zijn grote verbeteringen aangebracht, waardoor de meeste hutten van drie couchettes vervielen en ingericht werden voor twee personen. Verder, dat na 19 april een 14-daagse maildienst zal worden ingevoerd en dat zij haar getal boten met twee heeft vermeerderd, n.l. PRINSES MARIE en KONINGIN EMMA.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 26 april 1879 zal door H. Leuring in een der lokalen van het Vendulokaal worden verkocht het Nederlandse brikschip BATOE BASSI, groot gemeten 239 tonnen, in 1876 vernageld en alhier pas verbreeuwd en gekoperd, kopervast, geclassificeerd A.2 Groote Vaart bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, en 5/6 L I.I. bij het Bureau Veritas en met complete inventaris en toebehoren, zoals het schip hier ter rede is liggende. Copie van de inventaris ligt ter inzage bij de agenten,
E. ten Brinck & Co.


Datum: 18 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Pekela 16 april. Volgens een dezer dagen alhier ontvangen telegrafisch bericht, is het te dezer plaatse tehuisbehorend schoenerschip ANTJE HAVERBULT, kapt. Van Heuvelen, op de Napelse kust gestrand en wrak geworden; het volk is gered en te Gioia Tauro, op 30 mijlen afstand van Napels (opm: onjuist; hemelsbreed 170’ van Napels, zie NRC 160479), aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 12 april. Het Nederlands schip TWEELINGEN, kapt. Kuiper, van Bremen in ballast naar Krageroe, is de 8e dezer wegens lekkage bij Fjaltring op strand gezet en door het volk verlaten. Het is weder vlot gekomen en door bergers van Fjaltring bemand, doch later 2 à 3 mijlen van de kust (opm: in benaderde positie 56º29’ NB 08º03’ OL, zie NRC 170479) gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 15 april. Kapitein Visser, gezagvoerder van het Nederlands barkschip ELISABETH, van Burnt Eiland naar Riga bestemd en uit zee teruggekeerd, rapporteert den 8 dezer, op 57°NB 01°OL, een Nederlandse kof te hebben zien zinken, waarvan de naam onbekend was. Door de hoge zee kon hij geen hulp verlenen. (opm: zie ook NRC 240479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht uit Penang, d.d. 17 dezer, is het schip EUROPA, kapt. Van Nouhuijs, die dag onder zeil gegaan met bestemming naar Londen.


Datum: 19 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op zaterdag 26 april 1879, des morgens ten 10 ure, door de te Sliedrecht gevestigde deurwaarder M. van Meijeren, in de herberg van T. Moret, aan de kerk te Sliedrecht, van een goed onderhouden overdekt tjalkschip, ingericht voor dijken en stranden (opm: derhalve binnenvaart), genaamd: vroeger de HOOP OP WELVAART, thans de DRIE GEBROEDERS, groot 79 ton, met deszelfs complete inventaris, bestaande in staand en lopend want, zeil en fok, 2 kluiffokken, jager, 6 dekkleden, 5 ankers met tros, 2 stel kettingen, 4 lijnen, steentanger met stropketting, 2 kachels, roeiboot met toebehoren en zeiltuig en meer andere goederen, zoals hetzelve is liggende te Sliedrecht boven de kerk, achter schipper Leendert Versluis en alwaar het van heden af te bezichtigen is. Nadere informatiën te bekomen bij genoemde deurwaarder en bij genoemde Leendert Versluis. Alles is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Men begint zich ongerust te maken omtrent het schip CATHARINE, (opm: bark CATHARINA), kapt. M. Kimmerer, de 16e oktober van Samarang naar Amsterdam vertrokken en waarvan sedert niets werd vernomen. (opm: zie ook NRC 240579 en JB 050579)


Datum: 20 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Delfshaven, 18 april. Aan het heden bij de gemeenteraad ingekomen verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1878 ontlenen wij het volgende:
De malaise in handel en scheepvaart, die haar nadelige invloed op alle takken van nijverheid uitoefent, heeft zich ook in deze gemeente doen gevoelen. Het aantal zeeschepen, welke in 1878 in de havens hebben gelost en geladen, bedroeg 35, metende 21.663 m3, tegen 50, metende 28.167 m3 in het vorig jaar.
In de fabrieken van stoom- en andere werktuigen, welke met één vermeerderd zijn, heerste veel bedrijvigheid. De ene firma, Christie c.s., werkte met ongeveer 1.000 arbeiders, de tweede, Edward c.s., werkte met ongeveer 140 arbeiders, terwijl van de derde, de firma B. Wilton, het getal der arbeiders niet juist kan worden opgegeven.
De sleephelling gaf gunstige uitkomsten, van de inrichting is gebruik gemaakt door 38 schepen, metende 57.215 m3. De drie scheepstimmerwerven werkten met 230 werklieden bij gestadinge arbeid. (opm: sterk bekort)

Krant:
  BT - Bergens Tidende


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riga, 16 april. Het stoomschip NORMA, kapt. Christensen, van Bergen naar Riga met haring, is gezonken bij Domesnäs. De bemanning is gered. (opm: ex-AMICITIA)


Datum: 21 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 9 maart. Vrachten. Gecharterd zijn de volgende Nederlandse schepen: THORBECKE III een zoutvracht van Sumanap naar Samarang à NLG 9,- per koijang; EMMA krijgt voor een zoutvracht van Sumanap naar de Zuidkust NLG 11,-, de ERASMUS krijgt een zelfde vracht. Het Nederlandse stoomschip MADURA ligt aan voor Nederland tabak à NLG 50, koffie à NLG 65.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Helena, 29 maart. Van het reeds vroeger vermelde schip BATAVIA, van New York naar Shanghai, de 6e dezer op Inaccessible eiland (opm: pos: 37º18’ ZB 12º41’ WL) gestrand, zijn gisteren alhier per Amerikaanse walvisvaarder SUNBEAM aan wal gebracht de kapitein, zijn vrouw en twee kinderen, eerste en tweede stuurman en 6 matrozen, de overige manschappen der equipage, uitgezonderd de hofmeester en twee matrozen, die bij het wrak verdronken zijn, zijn 12 dezer met het barkschip SKIMMER OF THE WAVES naar Mauritius vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Zoals men weet, werden reeds twee malen pogingen aangewend om van hier, via Delfzijl, een stoombootdienst op Londen in ’t leven te roepen en ofschoon duidelijk was bewezen, dat deze dienst levensvatbaarheid bezat, ging zij weder te niet door de concurrentie der maatschappijen van de op Harlingen varende boten. Thans worden door de heren
Pott & Smaal, J. Borst, P. J. Vos te Delfzijl en Bulsing & Ter Spill te Groningen, pogingen in ’t werk gesteld om op nieuw zulk een dienst van uit Delfzijl in ’t leven te roepen. In een circulaire aan tal van ingezetenen delen zij mede, dat zich voor direct verkeer met Londen weldra zal aanbieden. Een Engelse maatschappij toch brengt van Leer een stoomboot in de vaart op Londen, en deze maatschappij is genegen Delfzijl aan te doen met haar boten voor het innemen en lossen van passagiers en goederen naar en van Engeland. Blijkt het, dat voor de maatschappij steun wordt gevonden en Delfzijl alleen aanspraak op een boot zal kunnen maken, dan is de maatschappij voornemens een geregelde wekelijkse vaart van Delfzijl te beginnen, ook gelegenheid aanbiedende voor de verzending van vee, alles tegen zeer billijke vracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 18 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester J. G. Wortelboer is gisteren te water gelaten een nieuw gebouwd tjalkschip, genaamd HELENA, groot ongeveer 90 ton, zullende bevaren worden door en voor rekening van J.G. van der Laan te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 17 april. Het hier de 11e dezer van Christiansand binnengekomen schip ELISABETH LOLLINA, kapt. E. T. Bos, had de equipage aan boord van het op de Noordzee gezonken schip WILHELMINA, kapt. E.H. Kremer.


Datum: 22 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling 17 april. Het wrak en de geborgen tuigage van de Engelse bark CROWN, heden in publieke veiling verkocht, hebben opgebracht NLG 933,60; het wrak alleen NLG 125.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris W.J. van der Elst, te Werkendam, zal op dinsdag 6 mei 1879, provisioneel, en op dinsdag 13 mei daaropvolgend, finaal, telkens des avonds ten 7 ure, in de herberg van C. Rijkers, aan de Sasdijk, onder Dewerken, publiek verkopen een sedert vele jaren goed beklante en winstgevende scheepstimmerwerf, met goede woonhuizinge, werkhuis, loods, erven, tuin en verdere aanhorigheden, zeer gunstig gelegen aan de Haven te Werkendam, tezamen groot 19 aren, 16 centiaren. Alles te aanvaarden 1 juni aanstaande.
Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 maart. Vrachten. Aaangezien er zo goed als geen producten meer ter verscheping overblijven, is er geen neiging tot verbetering te bespeuren. Nieuwe afsluitingen zijn niet te vermelden.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, NOACH IV, MARY, ALCMARIA VICTRIX, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIS SMIT, JOHANNA EN MARGARETHA en MATHILDE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van sloophout op woensdag de 7e mei 1879, des namiddags te 2 uur, bij de behuizing van L.E. Marrenga op de Roode Haan onder Warfhuizen, van al het hout van vijf gesloopte schepen, w.o. twee grote Keulse aken, bestaande in eiken posten, dito planken, palen, damleggers, brandhout, enz.
J.J. Pettinga.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op aannemelijke voorwaarden uit de hand te koop een best onderhouden tjalkschip, liggende buiten A poort te Groningen. Te bevragen bij schipper L. Holscher.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt te koop aangeboden een thans nog in de vaart zijnde ijzeren schroefstoombarge van zes paardenkrachten, snel varend en goed onderhouden, gemeten op 36 ton, geschikt voor het vervoer van personen en goederen in de binnenvaart, zijnde voorzien van twee kajuiten, waarvan de ene is bekleed met mahoniehout en springveren kussens, zeer netjes ingericht en twee laadruimen, beiden van ijzeren kranen voorzien voor collis van 5 à 600 kilo.
Nadere informaties onder letters A B bij de uitgever dezer courant.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Volgens schrijven van kapt. G. R. de Greeve, d.d. Kaapstad 25 maart, was hij en het merendeel der equipage van het schip SLAMAT in zoverre herstellende, dat zij weder aan boord konden gaan en dacht hij, na nog enige suppletie- volk te hebben aangemonsterd, vóór het einde van maart de reis van Java naar hier te kunnen vervolgen. Intussen zouden wellicht enkele manschappen, als nog niet voldoend hersteld, moeten achterblijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 april. Het bij Gioja gestrande schip ANTJE HAVERBULT, kapt. J.J. van Heuvelen, is volgens particulier telegram wrak geworden (opm: zie NRC 160479).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 22 april. Het Nederlandse barkschip COTO (opm: waarschijnlijk varend met een Indische zeebrief) is op publieke veiling verkocht voor NLG. 10.000. Kopers de heren J. Mohrmann & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 22 april. Het schoener-brikschip NELLY (opm: zie NRC 090279 en SH 180379) is op vendutie verkocht geworden voor NLG 6.350. Koper is de Arabier Sech Alie Matard. (opm: mogelijk is de brik aangekocht om lokaal weer in de vaart te brengen)


Datum: 23 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 21 april. Heden zijn in tegenwoordigheid van den hoofdingenieur A.J.H. Beelo, aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier, de kielen gelegd van twee schroefstoomschepen, genaamd AREND en VALK, voor rekening van het departement van koloniën, en ten dienste der Indische civiele marine. Bij dezelfde maatschappij is onlangs mede de kiel gelegd van een schroefstoomboot voor het politietoezicht over de visserij op de Schelde en Zeeuwse stromen. De machines voor deze vaartuigen, alle van compound systeem, worden mede aan de fabriek der genoemde maatschappij vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 april. Het schip ALBERTHA, kapt. De Jonge, zondag jl. van hier naar Newcastle vertrokken, is met verstopte pompen uit zee teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 21 april. Kapt. Zoutman, gezagvoerder van het te Delfzijl te huis behorende schip WEEKE HARHUIS (opm: schoener, kapt. Hemmo Zoutman), te Emden van Laurvig binnen, heeft op die reis in de Noordzee gered de equipage van het te Appingedam te huis behorende kofschip ENGELINA HARMANNA, kapt. Dijkema (opm: ook wel galjoot, bouwjaar 1857, kapt. Willem B. Dijkema), dat in zinkende staat werd verlaten. De geredde bemanning werd te Delfzijl aan land gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 20 april. Het Nederlandse schip MARGRIETHA, kapt. Kappen (opm: kof MAGRIETHA, bouwjaar 1848; kapt. Harm Berends Kappen), van Harlingen in ballast naar Windau, is gisteren nacht bij Hittarp (opm: ingang Sont; pos: 56º05’ NB 12º39’ OL) gestrand en vol water gelopen. Het zal vermoedelijk wrak worden. (opm: zie ook PGC 290479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gioja Tanro, 13 april. De Nederlandse schoener ZEEMEEUW, kapitein Banting, kwam den 10de alhier ter rede en begon gisteren te laden, doch heden ochtend brak, door stormweder uit het N.W., de ankerketting en dreef het schip op strand. Tot heden heeft het geen schade geleden. De equipage is welvarende. (opm: schip blijft normaal in de vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De weinig uitgebreide Vlissinger zeerederij is weer wat ingekrompen. De daar te huis behorende schoener ANNA DOROTHEA, reder de heer J.J. Balk, is op hare reis van Engeland naar Noorwegen (opm: naar Memel [Klaipeda], zie NRC 120479) totaal verloren gegaan. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 12 maart. De Nederlandse schoener JEANNETTE, kapt. Klasen, van Amsterdam aangekomen, is hier voor New York aan het laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lissabon 21 april. De Nederlandse schoener VLIJT, kapt. G.G. Boon Jr., van Liverpool naar Rio Janeiro, is alhier lek binnengelopen, hebbende op de reis gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop aangeboden twee nieuwe wel gebouwde tjalkschepen, groot plus minus 90 en 120 tonnen. Zittende op de werf en bijna voltooid. Adres L.M.L. Mulder, scheepsbouwer te Veendam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 9 april. In de morgen van de 29e maart j.l., omstreeks 5 uur des morgens, heeft de Engelse bark AZTECS in de nabijheid van het eiland Nias de totaal uitgebrande romp van het grote Engelse vaartuig SANDHURST drijvende gezien. De geredde bemanning is de 11e maart te Penang aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang,,12 april. Omtrent het verbrande vaartuig SANDHURST vernemen wij nog, dat de eigenaar de heer Priece te Londen is, dat het schip op weg was van Penang naar Atjeh met stukgoederen en dat het schip de 15e februari op 40 mijl ZB (opm: ??) en 84º OL in zee verbrand is. (opm: de positie is volledig onbetrouwbaar te noemen; zij ligt ruim 700’ beW Nias) De bemanning heeft 19 dagen in de boten doorgebracht voor zij werd opgenomen door de Nederlandse oorlogsstomer BORNEO, die hen naar Olehleh bracht, van waar zij per KALAHOME naar Singapore werden gezonden. Kapt. Plarce brengt, ook namens het scheepsvolk, in de Penang Gazette zijn dank aan de commandant en de officieren van genoemde stomer voor de betoonde grote vriendelijkheid en gastvrijheid.


Datum: 24 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 23 april. Op de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zn., zijn heden de kielen gelegd voor twee loggerschepen, SEMAPHORE I en II, bestemd voor de beugvisserij en gebouwd voor rekening ener maatschappij onder directie van de heer P.H. Kiewit te IJmuiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Het Nederlands schip KERSBERGEN, kapt. Klasen, van hier naar Soerabaija, is volgens loodsrapport de 21e dezer des morgens ten 5 ure Dungeness gepasseerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 23 april. Het Nederlandse schip NIJVERHEID, kapt. Bossinga (opm: schoener, bouwjaar 1860, kapt. Hidde Gosses Bossinga), de 20e april van Vlissingen met dakpannen naar Memel vertrokken, is de 22e dezer in de Noordzee verlaten en 2 uur later gezonken. Het volk gered en door het stoomschip ARDMORE alhier aangebracht. (opm: zie ook NRC 270479)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens telegrafisch bericht is het schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, 22 dezer te Portimao aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 april. De ALBERTHA is in de haven gekomen en bezig ballast te lossen, teneinde de pompen te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In onze zeetijdingen van vrijdag onder Leith (opm: NRC 280479) deelden wij mede, dat volgens rapport van kapt. T. Visser, gezagvoerder van het barkschip ELISABETH, te Leith uit zee teruggekeerd, de 8e dezer in de Noordzee een Nederlandse kof was gezonken, waarvan het onmogelijk was de naam te ontdekken. Hieromtrent schrijft de stuurman B. de Jonge van dat barkschip het volgende:
Dinsdag de 8ste april bevonden wij ons op 57º41’ NB 0º45’ OL, waar wij een kof in het gezicht kregen met een noodsein op; wij hielden voor de wind op het schip toe en zeilen onder zijn lij; door de hevigheid van de storm en de hooggaande zee, konden wij niet met elkander spreken, maar zagen dat het schip vol water was. Het was een Nederlandse schoonerkof met dubbele kajuitspoorten, dubbele topzeils en vaste bramra, alles zwart geschilderd. De naamborden waren klein, zodat wij geen naam konden gewaar worden, de letters van gele verf op blauwe grond. De equipage bestond uit vijf man. Toen wij 18 minuten onder de lij van deze bodem waren geweest en steeds trachtten dichter onder hem op te werken, zonk hij voor ons neder, zodat het ons onmogelijk was de equipage te redden.


Datum: 25 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 april. Het stoomschip MERCUR, van Pillau naar Amsterdam, en het Nederlandse schip ELISABETH JANTINA, kapt. Jager (opm: brik, kapt. A.J. Jager; zie ook NRC 270479), van Delfzijl naar Windau, zijn gisteren bij Svineboden met elkander in aanvaring geweest en hebben beide schade bekomen. Laatstgenoemde is alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 23 april. De Duitse schoener WILLY, kapt. Nothke, van Stettin naar Port Madoc, werd 14 dezer aan de mond van het Kanaal in zinkende staat door de equipage verlaten, die door het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Brouwer (opm: galjoot, kapt. J.S. Brouwer), van Antwerpen naar Runcorn, opgenomen en hier geland is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 22 april. De JACOB ROGGEVEEN, kapt. Spiegelberg, van Java naar Nederland, is bij Probolingo op Tanjong Karos gestrand. Het is vlot gekomen en naar Soerabaija vertrokken om onderzocht te worden. De lading moet gelost worden. (opm: zie JB 270379)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag 5 mei e.k., des namiddags ten 3 uur, in het lokaal De Brakke Grond, Nes No. 53 te Amsterdam, in veiling brengen het welbezeild, kopervast en gekoperd Nederlands brikschip ZUIDERZEE, laatst gevoerd door kapt. C. Klein, volgens meetbrief lang 28,30 meter, wijd 7,12 meter, hol 3,83 meter en gemeten op 510,92 kubieke meter of 180,36 netto tonnen, met al deszelfs toebehoren en inventaris, alles breder bij aanslagbiljetten omschreven. Genoemd schip is uitmuntend geschikt voor de houtvaart. Ligt dagelijks ter bezichtiging in het Oosterdok aan de dijk en voor verder verlangde informatiën te bevragen bij voornoemde makelaar, zomede de cargadoors Oolgaardt & Bruinier. (opm: het schip blijft onder Nederlandse vlag)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Zaterdag 26 april, ’s avond om 7½ uur, finale veiling van het uitmuntend hektjalkschip de GOEDE VERWACHTING, groot 96 ton of kub. meters, eigenaar schipper Sake de Jong, in het logement van A. Teitsma te Lemmer. Geboden de geringe som van NLG 1.500.
T. van Beijma thoe Kingma, griffier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 april. Volgens particulier bericht van kapt. K. F. Wakkerman, gezagvoerder van het hier te huis behorende kofschip MARIA THERESIA, bevond hij zich op zijn reis van hier naar Frederikstad de 17e dezer nog in de Noordzee, hebbende gebrek aan water, waarvan hij voorzien werd door een naar Denemarken bestemd schip, welks gezagvoerder de brief van kapt. Wakkerman op de post bezorgde.


Datum: 26 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Almeria, 18 april. De Nederlandse bark FREDERIK EN THEODORUS, kapt. Rab, is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, afgebracht en hier in de haven gekomen (opm: zie NRC 100479).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 23 april. Het Nederlands stoomschip WATERGEUS is te Rotterdam bevracht om te Terceira de lading in te nemen van het op 16 dezer aldaar lek binnengelopen Belgische barkschip G.C. GIEBERT, van Buenos Ayres herwaarts bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Kapt. Rolff, voerende het Nederlands schip AARDENBURG, van Java alhier binnen, rapporteert de 7e maart op 04º NB 23º44’ WL gepraaid te hebben de Engelse bark PALMYRA, van Cardiff naar de Algoa baai, 22 dagen reis, alles wel aan boord, verzoekende gerapporteerd te worden, en op 16 april op 49° NB 08°15’ WL gepasseerd te zijn een massa drijfhout, vermoedelijk afkomstig van een hut, scheepskisten, deuren, stukken van sloepen enz. Dezelfde dag ontwaarden wij een schoener, in drijvende toestand; wij hielden er op aan in de veronderstelling dat het schip in nood was, daar het topzeil aan flarden aan de ra hing. Het bleek te zijn de Franse schoener STELLA, hebbende gebroken fokkemast, verlangde echter geen hulp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 3e mei 1879, ’s avonds ten 7 uur, zullen ten huize van de kastelein Borst aan de Noorderhaven te Groningen publiek worden verkocht:
- Het overdekt tjalkschip, genaamd ELTINA, met boot, opgoed en verdere inventaris, laatst bevaren door J. Spel, groot 92 tonnen, zoals dit schip thans is liggende op de werf van de heer Taylor te Nieuwediep, waar het een reparatie ondergaat, aangenomen voor NLG 480.
- Het overdekt tjalkschip, vroeger genaamd de VIER GEBROEDERS VAN LEEUWARDEN, thans genaamd JAN TER HORST, groot 69 ton, met opgoed en verdere inventaris, laatst bevaren door F. Sneijers, zoals hetzelve is liggende in het Winschoterdiep.
Aanvaarding en betaling binnen acht dagen na den toeslag. Informatie geeft Van Starkenborgh, notaris te Groningen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 26 april. Van de twee schepen, heden geveild, werd de BATOE BASSI opgehouden voor NLG 10.500, terwijl de ARDJOENO voor NLG 7.600 aan de Chinees Tan Tik Hok verkocht werd.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Op een nader te bepalen dag zal de ondergetekende presenteren ten verkoop het rader-stoomschip SEMEROE. Informatiën te bekomen bij de directeur der Javasche Sleepboot-Maatschappij, F. Hollanders.


Datum: 27 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 april. Heden werden op de werf van de Wed. C. Boele & Zonen alhier de kielen gelegd voor de schroefsleepstoomboten VOORUITGANG V en VI, voor rekening van den heer Johs. van der Graaf te Kralingen. De machines voor gemelde boten worden vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton te Rotterddam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 26 april. Van de werf der heren Gebroeders B. Pot te Elshout a/d Kinderdijk zijn heden te water gelaten de loggerschepen LEK en MAAS, bestemd voor de haringvisserij. Beide schepen worden voorzien van een stoomspil voor het inhalen der netten, vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk en zullen varen onder rederij van de heren Hoogerwerff & Co. te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Volgens particulier bericht is het Nederlands barkschip MEDEA, kapt. Schall, heden, na een reis van 21 dagen, van Boston (Noord Amerika) wel behouden te Brouwershaven aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 24 april. Heden is nabij de kust alhier drijvende gevonden een scheepsboot, waarop de NIJVERHEID (opm: zie NRC 240479).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 april. Het stoomschip MERCUR, van Pillau naar Amsterdam, met het Nederlandse schip ELISABETH JANTINA, kapt. Jager, in aanvaring geweest (opm: zie NRC 250479), is heden middag met schade aan de machine bij Helsingborg geankerd.


Datum: 28 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Janeiro 25 april. De Nederlandse schoener W.H. RENDALL, van Bordeaux naar Rosario, is hier zwaar lek binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 april. De schoener HAZARD, kapt. Riks uit Pekela, van Leer naar Riga, heeft de 18e dezer in de nabijheid van Skagen in een storm uit het Noorden de fokkemast gebroken, waarvoor hier een nieuwe mast moest worden ingezet.


Datum: 29 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 maart. Vrachten. Sedert de laatste mail bleef de toestand onveranderd. Naar het Kanaal werd voor stroopsuiker GBP 1.5/- en GBP 1.10/- geaccepteerd. Voor Amerika bestaat geen vraag. Naar Australië werden enige schepen tot GBP 1.2/6 voor Melbourne opgenomen. Een paar schepen sloten weder af voor zout naar de Noordkust à NLG 10,- per koyang. Het stoomschip CONRAD laadt voor Amsterdam koffie tot NLG 65, tabak NLG 50, en indigo NLG 100.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, NOACH IV, MARY, ALCMARIA VICTRIX, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIS SMIT, JOHANNA EN MARGARETHA, MATHILDE en VESTA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 28 april. Het barkschip JACOBUS JOHANNES, van de rederij der heren Den Bouwmeester, Borsius en van der Leyé, groot 850 last, is heden alhier in het droogdok gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valparaiso, 21 maart. Het schip ANTOINETTE, van Iquique naar Falmouth voor order met nitraat, is lek hier binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Höganäs, 21 april. De inventaris van het op Hittarp-rif gestrande kofschip MARGARETHA, kapt. B.A. Kappen (opm: MAGRIETHA, kapt. H.B. Kappen, zie NRC 230479), van Harlingen naar Windau bestemd, is geborgen.

Krant:
 HFD - Helsingfors Dagblad

Op 13 april bevonden zich bij Domesnäs negen stoomschepen die tevergeefs probeerden door de ijsmassa’s te dringen. Een overeenkomst tussen de kapiteins van de stoomboten om op 14 april gezamenlijk door het ijs te varen kon niet worden uitgevoerd, omdat de schepen steeds hechter en vaster in het ijs kwamen te zitten. ’s Morgens om 10 uur heeft de kapitein van het Noorse stoomschip NORMA om assistentie gevraagd aan de kapitein van het Engelse stoomschip EST, George Willis, voor het overnemen van een deel van de lading naar de laatstgenoemde stomer. Het ijs was zo stevig geworden dat de matrozen van de beide schepen de tonnen over het ijs konden rollen. ’s Avonds om half 9 werd het werk gevaarlijk. Het ijs begon fors lawaai te maken en te kruien. Een half uur later was het gevaar voor NORMA zo groot en het schip lekte zo erg dat de kapitein weer om hulp van de EST moest vragen en deze keer om de bemanning te redden. De redding verliep goed. Om 2 uur zonk NORMA. ’s Ochtends de 16e april trachtte de bemanning over het ijs naar het land te komen, hetgeen gelukte. De EST zat tot 17 april vast in het ijs en kwam de 19e in Riga aan. (opm: de NORMA was het voormalige Nederlandse stoomschip AMICITIA)


Datum: 30 april 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delftshaven, 29 april. Het Nederlands schoenerschip MORGENSTER, kapt. Dekker, van Maracaibo, is gisteren te Falmouth aangekomen en vandaar naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fowey, 27 april. Heden ochtend kwam het schip URANUS, van Aracaju, laatst van Falmouth, bestemd naar Amsterdam, met de Noorse schoener SAFIR, van Porsgrund naar Charlestown bestemd, in aanvaring, waardoor laatstgenoemde ongeveer 30 voet relings en verschansing verloor. DE URANUS leed slechts geringe schade aan de boeg. Nadat beide gezagvoerders omtrent de vergoeding der schade een schikking getroffen hadden, heeft de URANUS de reis naar Amsterdam voortgezet.


Datum: 01 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zondag ochtend ten tien ure verliet de grote Engelse baggermachine IJmuiden, gesleept door de sleepboot HERCULES. Al de Engelsen zijn van daar vertrokken en het Engelse materieel is opgeruimd (opm: in verband met de aanleg van het Noordzeekanaal en de aanleg van de sluizen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 28 april. Het schip ACTIV, kapt. Helsers, van Bahia met suiker, is hier aangekomen met verlies van de top der fokkemast, voorsteng, kluiverboom en al het daaraan behorende tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 30 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het schip STER DER HOOP, kapt. Ruhaak, te Padang aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 april. Het schip LOUISE EN JEANNE, te Mozambique liggende en door de orkaan van 17 februari zwaar beschadigd, zal denkelijk afgekeurd worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 16 februari. Het schip HILLEGONDA, kapt. De Boer, komende van Greenock, ligt hier gereed om naar Kaapstad te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 26 april. Vrachten. Gesloten is naar de Maas tot NLG 16 per 2.100 kilo rogge; naar Gent tot Bfrs. 38 per last vlas; Devonport Sh.30/-, Chatham Sh.27/8 per ton hennep; naar Hartlepool Sh.27/6, Grimsby Sh.29/6 per standaard planken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 3e mei 1879, ’s avonds te 7 uur, zullen, ten huize van de kastelein Borst, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht:
- Het overdekt tjalkschip, genaamd ELTINA, met boot, opgoed en verdere inventaris, laatst bevaren door J. Spel, groot 92 tonnen, zoals dit schip thans is liggende op de werf van de heer Taylor te Nieuwediep, waar het een reparatie ondergaat, aangenomen voor NLG 480,00
- Het overdekt tjalkschip, vroeger genaamd DE VIER GEBROEDERS VAN LEEUWARDEN, thans genaamd JAN TER HORST, groot 69 ton, met opgoed en verdere inventaris, laatst bevaren door F. Sneijers, zoals hetzelve is liggende in het Winschoterdiep.
- Het overdekt tjalkschip, genaamd EBEN HAEZER, groot 86 ton, met opgoed en toebehoren, zoals het thans is liggende en dagelijks te bezien is aan de Steenhouwerskade, buiten de voormalige A poort te Groningen. Dit schip kan worden gekocht met een handgeld van NLG 500.
Aanvaarding en betaling binnen acht dagen na de toeslag.
Informatiën geeft Van Starkenborgh, notaris te Groningen.


Datum: 02 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 1 mei. Door de Engelse regering is aan de kapitein L.H. Pott te Oude Pekela een verguld zilveren beker geschonken, uit erkentelijkheid voor de opneming op zee aan boord van zijn schip van de bemanning van het Britse vaartuig ESMOK van Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De notaris Jan Pieter Roeland Suringar, residerende te Rotterdam, zal op dinsdag den 13 mei 1879 veilen en op dinsdag 20 mei daaraanvolgende verkopen, beide dagen des middags ten 12 ure, in het Notarishuis aan de Gelderschekade alhier, om contant geld, een sterke en welbezeilde, nieuwe overdekte hektjalk, genaamd NOOIT GEDACHT, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door Pieter de Wijn, groot circa 59 tonnen, met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, watervat en kettingen, en hetgeen verder tot een volledige inventaris behoort, zoals het thans is liggende in de Zuidblaak, nabij de Houtbrug alhier. Het is dagelijks te zien, uitgezonderd des zondags. Dadelijk te aanvaarden bij de betaling, na afloop van de verkoop. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris Suringar, aan de Leuvehaven Westzijde no. 153, alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Naar wij vernemen is het stoomschip PRINSES MARIE, kapt. Hissink, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland maandag (opm: 28 april) het nieuwe droogdok in het IJ binnengevaren om te dokken. Daar het evenwel niet gelukte om het boven water te brengen, heeft men het er weder uit moeten laten en ligt het thans in het bassin in de Rietlanden.


Datum: 03 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 2 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het fregatschip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Hofman, den 1e dezer behouden te Newcastle gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop wegens buitengewone omstandigheden een overdekt tjalkschip, groot 86 ton, te bevragen bij H. Schuitema aan de Meeuwerderweg te Groningen. Desverkiezende kan er een gedeelte der koopsom over beleend blijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Ter verbetering van het in ons vorig nummer opgenomen bericht aangaande het nieuwe droogdok (Koninginnedok) dient, dat het stoomschip PRINSES MARIE op verzoek van de bouwmeesters van het dok voor beproeving daarin was geplaatst. Het behoefde, als pas nieuw van de werf gekomen, natuurlijk niet te dokken.


Datum: 04 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 1 mei. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl de kiel gelegd van een ijzeren zeilschip voor rekening van de heer J. Eland Lz. te Bommel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan het verslag, door de Directie der Stoomvaart-Maatschappij Java aan de aandeelhouders uitgebracht, ontlenen wij het volgende:
Het resultaat van de balans en winst- en verliesrekening over het zesde boekjaar is minder gunstig dan dat van het voorafgaande jaar.
Een aanzienlijk tekort in de oogsten der hoofdproducten op Java en een zeer ruim aanbod van zeilschipruimte oefenden een allernadeligste invloed op de tehuisvrachten uit. Door zeilschepen werd lading aangenomen tot cijfers die tot nu toe nimmer hadden bestaan, en moesten daardoor de stoomschepen ook tot mindere vrachten afsluiten om de benodigde lading bij elkander te krijgen. Zelfs dit gelukte niet altijd; zodat in sommige gevallen de thuisreis met wanruimte moest worden aanvaard. Voorts is een gevoelige slag aan de winstrekening toegebracht door het bekende ongeluk, aan de VOORWAARTS van de Maatschappij Nederland overkomen, waardoor een reis, die, in het gunstigste seizoen vallende, een bijzonder voordelig resultaat beloofde, verloren ging. Buitendien maakte de MADURA, die, juist te Batavia aangekomen, nagenoeg zonder retourlading naar Penang moest stomen, om de aldaar gelande passagiers van de VOORWAARTS naar Nederland over te brengen, een verliesgevende reis.
Blijkens de winst- en verliesrekening bedraagt het netto saldo der exploitatie voor het aandeel der Maatschappij NLG 198.186,61½; hierbij voegende het saldo van Aº.Pº. NLG 197,33½, wordt het totaalcijfer NLG 198.383,95.
Na aftrek der nadelige saldo’s van de onkostenrekening NLG 11.858,87½ en de renterekening NLG 93.154,01½, tezamen NLG 105.012,79, blijft het saldo 93.371,06.
De Directie wil dit overschot aanwenden voor de volgende afschrijvingen: op de stoomschepen NLG 81.000,-, de oprichtingskosten NLG 1.000,-, de geldleningsdienst NLG 9.351,-, de gebouwen te Nieuwediep en Batavia NLG 2.000,-, tezamen NLG 93.351,-, het saldo, NLG 20,06, overbrengen op nieuwe rekening. Voor de eerste maal sedert de oprichting der Maatschappij zal dus geen dividend worden aangeboden.
De uitzichten voor het lopende jaar zijn beter. De uitvrachten geven reden tot tevredenheid en hoewel de vrachten in Indië nog laag zijn, is aldaar toch verbetering te bespeuren.
De veertiendaagse maildienst heeft kort geleden een aanvang genomen. Van deze Maatschappij nemen de KONINGIN EMMA, CELEBES en MADURA daaraan deel. De Directie verwacht, dat het grotere aantal reizen gunstig op het winstcijfer zal werken, terwijl ten gevolge der overbrenging van de zetel der exploitatie van Nieuwediep naar Amsterdam besparing in de kosten plaats zal vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 maart. Vrachten. De aanwezige scheepsruimte overtreft de behoefte verre en zal dit ook wel blijven doen totdat de nieuwe oogst ter verscheping gereed zal zijn. Eerst dan laat zich enige verbetering in de toestand der vrachtenmarkt voorzien. Sedert ons laatste bericht vonden geen bevrachtingen plaats.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, ALCMARIA VICTRIX, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIS SMIT, JOHANNA EN MARGARETHA en VESTA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 mei. Gisteren is alhier met ongebroken last uit zee en een diepgang van 56 decimeter aangekomen het schip OSCAR II. Het getij was slechts gewoon hoog water. Gaarne wijzen wij hierop, ten blijke dat onze waterweg naar zee gaandeweg verbetert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 1 april. Het Nederlands schip SLAMAT, kapt. De Greeve, van Java naar Nederland, alhier door ziekte onder de equipage en om enige geringe schade te herstellen binnengelopen, heeft heden ochtend de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 29 april. Het Nederlands schip JOHANNA, kapt. De Groot, van Havre naar Buenos Ayres, alhier binnen, heeft overgeworpen lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 3 april. De schoener FLORENCE MARGARET en het brikschip HILLEGONDA, kapt. De Boer (opm: brik, kapt. R.J. de Boer), van Montevideo 31 maart bij Sea Point hier naar binnen zeilende, zijn met elkander in aanvaring geweest, doch hebben beide weinig schade bekomen. Eerstgenoemde, met suiker van Rio Janeiro komende, had op de reis twee man aan de koorts overleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 24 mei. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Davonport Sh.15/- per load timmerhout en muurlatten; de Oostkust van Groot Britannië incl. Londen Sh.1/10½ per 320 pond haver; Kopenhagen 80 öre per Deense ton rogge, Christiania 31 kronen per ingenomen last hennep.


Datum: 05 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 mei. Heden werd van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, te water gelaten een ijzeren stoom-hopperbarge, geschikt om pl.m. 95 kubieke meter zand te vervoeren. Deze boot is gebouwd voor rekening van de heren A. Volker Lz. & P.A. Bos en bestemd voor de Hoek van Holland. De machine wordt vervaardigd in de fabriek der heren Diepenveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Het Nederlands schip SLAMAT, kapt. De Greeve, van Tjilatjap naar Amsterdam, wegens ziekte onder de equipage te Kaapstad binnengelopen, heeft 7 april de reis voortgezet; de tweede stuurman en negen man der equipage zijn achtergebleven. Niet genoeg hersteld zijnde zullen zij waarschijnlijk spoedig met andere scheepsgelegenheid huiswaarts keren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Het stoomschip MADURA, kapt. Jaski, van de Stoomvaart-Maatschappij Java, is het eerste Nederlandse mailstoomschip, dat rechtstreeks van Java hier voor de stad is aangekomen (opm: opening van het Noordzeekanaal)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 mei. Van de Nederlandse bark CATHARINA, die de 17e oktober 1878 van Samarang naar Londen vertrok met een lading suiker ter waarde van NLG 360.000, is sedert niets meer vernomen (opm: kapt. R. Kimmerer; zie PGC 190479). De eigenaar van het schip is de heer F.F. Groen te Amsterdam. (opm: zie ook NRC 240579)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 mei. Door de heer J.A. Schröder, assistent-hoofdagent en vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, is gisteren per telegram het treurig bericht ontvangen van het overlijden van de heer S. van Hulstijn op zaterdag de 3e dezer. (opm: S. van Hulstijn was hoofdagent van de rederij en daarvóór scheepsreder te Batavia)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Het stoomschip ARDJOENO, kapt. J. Greeve, vertrekt zondag 11 mei a.s. naar Bandjermassing. Voor passage en laadruimte gelieve men zich te richten tot Tan Tik Hok, Kampong Baroe (opm: te Soerabaja, zie ook SH 260479)


Datum: 06 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Het Nederlands schip N.N., kapt. Van Duijvenbode, lag 15 maart te Macassar zeilklaar naar Hongkong via Kandarie op de Oostkust van Celebes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hartlepool, 2 mei. Het Nederlands schip WATERLOO, kapt. Hansens, van Pensacola alhier aangekomen, heeft 31 maart een storm doorgestaan, waarin het schoon dek kreeg, twee boten en de verschansing wegsloegen en er meer water bij de pomp kwam. De 2e april bedaarde het weder en werd onder voortdurend pompen de reis voortgezet. Gisteren op de hoogte van Heugh Light een sleepboot gekregen hebbende, is het binnenkomende vastgeraakt en heeft zwaar gestoten, waardoor het lekkage bekwam. Met assistentie van nog vier sleepboten is het schip vlot geworden en in de haven gebracht, waar de lading gelost en het schip gekield zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Het stoomschip STAD AMSTERDAM, dat voor drie jaren tegelijk met de STAD HAARLEM voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij werd gebouwd, werd heden met een ballast van steenkolen enz. ter zwaarte van 3.319 scheepslasten of 3.330,900 kilo, in het nieuwe Koninginne-dok gelaten, om schoongemaakt en van onderen opnieuw geschilderd te worden. Ten ongeveer 2 uur was het schip gedokt en alle machines bleken in de beste orde te zijn. Door dit feit is voorgoed een einde gemaakt aan de minder gunstige berichten, die omtrent het nieuwe dok in omloop waren gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op 5 mei in De Brakke Grond (opm: te Amsterdam): het Nederlandse brikschip ZUIDERZEE: NLG 3.950, in slag NLG 200. Koper P.H. Craandijk (opm: een makelaar, handelend namens een Nederlandse opdrachtgever),

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Bordeaux ligt in lading naar Amsterdam met doorvracht naar Rotterdam het Nederlandse schip WIJNHANDEL II, kapt. P. O. Vos.
Vracht: naar Amsterdam NLG 11,-- en 15% per 4 okshoofden wijn.
,, ,, Rotterdam ,, 12,-- en 15% per 4 okshoofden wijn.
Of per 1.000 kilo bruto voor andere zware goederen.
Adres: Gebr. Van der Sande te Amsterdam.
Adrien Binaud ,, Bordeaux.
Zal worden opgevolgd door het schip WIJNHANDEL I.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ten overstaan van de notaris Van Starkenborgh werd zaterdag avond publiek te koop aangeboden:
- het overdekt tjalkschip genaamd ELTINA, laatst bevaren door J. Spel, groot 93 tonnen, liggende te Nieuwediep. Verkocht voor NLG 925. (opm: binnenschip)
- het overdekt tjalkschip genaamd JAN TER HORST,laatst bevaren door F. Sneijders, l
groot 69 ton, liggende in het Winschoterdiep. Verkocht voor NLG 525. (opm: binnenschip)
- het overdekt tjalkschip genaamd EBENHAEZER, groot 68 ton, liggende aan de Steenhouwerskade, buiten de voormalige A-poort. Verkocht voor NLG 725. (opm: binnenschip)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tjilatjap, 29 april. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip ALBLASSERWAARD, kapt. De Zwart, van Batavia met ledige zakken en petroleum.


Datum: 07 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Het Nederlands schip AUGUSTE, kapt. Lange, is volgens telegram uit Singapore, bevracht voor een reis van Saigon naar Hongkong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De Stoomvaart-Maatschappij Nederland hield heden haar jaarlijkse algemene vergadering in De Eensgezindheid op het Spui te Amsterdam. Zij werd gepresideerd door Jhr. Mr. C.I.A. den Tex, die onder algemene bijval, een warme hulde bracht aan de ontslapen ere-voorzitter Z.K.H. Prins Hendrik, die in moeilijke omstandigheden de Maatschappij een enorme morele en materiële steun had verleend en tijd, moeite noch geld had ontzien ter bevordering van de handel en de scheepvaart van Nederland. Het welgelijkend portret des overledenene prijkte in de vergaderzaal. Na een namens de Commissie voor de Rekening door de heer Der Kinderen uitgebracht verslag werd de balans bij acclamatie goedgekeurd en de uitdeling op 2½ procent vastgesteld.
De voorzitter stelde voor, dat de Vergadering het Bestuur machtigde tot een obligatielening groot hoogstens een miljoen tot zodanige koersen en voorwaarden als het dat raadzaam mocht achten. De heer H.C.A. Henny sprak de wens uit, dat daarvoor aan de aandeelhouders de prioriteit zou worden toegekend. De directeur I. Boissevain zou trachten aan die billijke wens te doen tegemoetkomen. Dit punt werd aan commissarissen in overleg met de directie overgelaten, en het voorstel goedgekeurd.
Daarop werd behandeld een voorstel om aan de Directie, in overleg met commissarissen, de bevoegdheid te verlenen voor de Maatschappij risico te lopen voor stoomschepen die niet aan haar toebehoren, maar door haar gehuurd zijn en geadministreerd worden. Uit de toelichting bleek, dat men het oog had op de schepen der Maatschappij Java. De heer Vredenrijk Engelenburg uit Arnhem bestreed dit voorstel, omdat hij het risico te sterk vond. Het voorstel werd verdedigd door de Voorzitter en de heren Boissevain en Henny. Uit mededelingen der Directie bleek, dat zelfs de kapiteins en hoofdmachinisten der schepen van de Java op voorstel van de directie van de Nederland worden aangesteld. Het belang der Nederland en het assurantiefonds waren groot genoeg, om het voorstel te rechtvaardigen. Het werd bij acclamatie goedgekeurd.
Tot commissarissen werden herbenoemd jhr. G. A. Tindal, van Amsterdam en M.M. de Monchy, van Rotterdam; tot leden der commissie voor de rekening aangewezen de heren I.H. van Wickevoort Crommelin, W. Dyserink en dr. C.E. Heynsius; tot plaatsvervangers H. Schroeder Visser, L. Coninck Westenberg en U.H. Wilkens.
De heer Engelenberg wenste het gedrag van kapitein en hoofdbeambten van het stoomschip VOORWAARTS, bij de aanvaring der KHEDIVE, bij een soort van dagorder te zien afkeuren; hij deelde toch het oordeel van de Londense rechterlijke autoriteit, dat de beide schepen schuld hadden. Ook wees hij op de slechte toestand der Indische Droogdokmaatschappij, waarin de Nederland aandelen had.
De directeur Boissevain zei, dat ook de Directie de gevallen beslissing juist achtte, ofschoon haars inziens de kapitein geen schuld had. In de Droogdokmaatschappij had Nederland aandeel moeten nemen wegens groot belang voor haar schepen in Indië. De minder gunstige uitkomst was niet te voorzien. Over het beleid van het Bestuur kon de Directie geen oordeel vellen. De directeur Tegelberg meende dat de KHEDIVE aanleiding heeft gegeven tot de aanvaring en dus de hoofdschuldige was. De aanvankelijke maatregelen van de VOORWAARTS tot vermijding van het ongeval waren goed; de officier der wacht had echter daarna meer kunnen en moeten doen, vandaar ook van deze zijde schuld. Hij liet het doen van het meerdere na, in overtuiging van het onrecht van de KHEDIVE. Enige berisping is goed, maar de wijze moet aan de Directie overgelaten worden. Dit werd goedgekeurd en de vergadering daarop gesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 maart. Het reeds meermalen door ons vermelde Nederlands schip JACOB ROGGEVEEN, naar Nederland bestemd met koffie en tabak, te Soerabaija aangekomen, waar het moet lossen om te repareren na bij Probolingo op strand gezeten te hebben, is enigszins ontzet voor aan de boeg, waarop het schip bij het vallen van het water heeft vastgezeten, en heeft schade geleden aan het koper.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 mei. Heden is van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de eerste in Nederland gebouwde torpedoboot te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris Jan Pieter Roeland Suringar, residerende te Rotterdam, zal op dinsdag 13 mei 1879 veilen en op dinsdag 20 mei 1879 verkopen, beide dagen des middags ten 12 ure, in het notarishuis aan de Gelderschekade alhier, om contant geld, een sterk en welbezeild overdekt tjalkschip, genaamd MARIA PETRONELLA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door Marinus Speelman, groot circa 54 tonnen, met deszelfs mast, rondhout, staand en lopend want, ankers, touwen, een groot zeil, een staffok, twee kluiffokken, een jager, een ketting, benevens een roeiboot en hetgeen verder tot een volledige inventaris behoort, zoals het thans is liggende in de Zuidblaak, nabij de Houtbrug,
alhier. Het is dagelijks te zien, uitgezonderd des zondags. Dadelijk te aanvaarden bij de betaling, na afloop van den verkoop.
Nadere informatiën zijn de bekomen ten kantore van voornoemde notaris Suringar, aan de Leuvehaven, westzijde, no. 153 alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal, als lasthebbende van zijne principalen, op maandag 26 mei e.k., des namiddags ten 3 uur, in het lokaal De Brakke Grond, Nes No. 53, te Amsterdam, in veiling brengen, geschiedende de verkoop aan de meestbiedende, het extra ordinair, welbezeild, kopervast en gekoperd Nederlands fregatschip WESTERSCHELDE, laatst gevoerd door kapt. R. Ran, volgens meetbrief lang 59,03 meter, wijd 11,56 meter, hol 7,32 meter en gemeten op 3.864,64 kubieke meters of 1.364,22 netto tonnen, met al deszelfs toebehoren en scheepsbehoeften, als bij afzonderlijke inventaris breder omschreven. Het schip ligt dagelijks ter bezichtiging aan de werf Concordia, Oostenburger Voorstraat no. 23, te Amsterdam.
Voor nadere inlichtingen te bevragen bij bovengenoemde makelaar, zomede bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier, te Amsterdam, en Wambersie & Zoon, te Rotterdam.


Datum: 08 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Aangaande het Nederlands schip FIDUCIA, van Rio Grande naar de Mersey, in zinkende staat door het volk verlaten, doch sedert den 30e oktober 1878 nog drijvende gezien, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In de gisteren te Rotterdam gehouden vergadering der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Matschappij is de balans goedgekeurd en het dividend op 5 pCt. bepaald. De heren F.A. Muller, C. Rueb Czn. en Scholten Jr. werden als commissarissen herkozen, de heren Scholten Sr. en J.C. Offers, die wensten af te treden, vervangen door de heren A.A.H. Boissevain en E. Beden.


Datum: 09 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 mei. Van de werf der heren Gebr. B. Pot, te Elshout aan de Kinderdijk zijn heden te water gelaten de loggerschepen NOORD en IJSSEL, bestemd voor de haringvisserij. Beide schepen worden voorzien van een stoomspil voor het inhalen der netten, vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit te Kinderdijk, en zullen varen onder rederij der heren Hoogerwerff & Co., te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de Lek, 7 mei. Heden liep met goed gevolg van de werf der heren J. & K. Smit alhier te water de stoomboot NOORD-BRABANT 2, gebouwd voor rekening van de heer J. van der Schuyt te ’s Hertogenbosch. De machines, 16 paardenkracht hogedruk, worden vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels en Smit te Kinderdijk.
Ook werd de kiel gelegd voor een Rijnschip groot 260 m3, voor rekening van den heer M. Gellissen te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Aangaande het Nederlands schip ENNA EN CATHARINA, kapt. R.R. Mellema (opm: ENNE EN CATHARINA, schoener, bouwjaar 1862, kapt. Remt Remts Mellema), de 6e januari l.l. van Suriname herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Volgens bij de rederij van het schip SLAMAT ontvangen bericht van de Kaapstad, is de 2e stuurman en de overige wegens ziekte achtergebleven equipage van genoemde bodem, van daar naar Southampton vertrokken met het stoomschip GERMAN, dat bereids 6 dezer te Plymouth is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 8 mei. Heden is met goed gevolg te water gelaten van de werf, toebehorende aan de heer Joost Pot alhier, het loggerschip NEPTUNUS I, zullende gevoerd worden door stuurman B. Huisman, bestemd voor de haring en kabeljauwvisserij voor rekening van de bouwmeester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 7 mei. Het Noordse schip GULDREGN, van Australia naar Java, is op Bali gestrand, doch kwam zonder assistentie weder vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 mei. De kosten van reparatie aan het schip MAURITIUS, worden op GPB 4.000 en van de JACOB ROGGEVEEN, op GPB 1.500 begroot. De BATO wacht op order van de rederij (opm: zie o.a. SH 300879).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris W.J. van der Elst te Werkendam, is voornemens op dinsdag 13 mei 1879, des avonds ten 7 ure, in de herberg van C. Rijkers, aan de Sasdijk, onder Dewerken, finaal verkopen een sedert vele jaren goed beklante en winstgevende scheepstimmerwerf met goede woonhuizing, werkhuis, loods, erven, tuin en verdere aanhorigheden, zeer gunstig gelegen aan de haven te Werkendam; te samen ter grootte van 19 are 16 centiaren. Alles te aanvaarden den 3 juni aanstaande. Slechts ingezet en verhoogd tot NLG 7.000.


Datum: 10 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bayonne, 1 mei. Het Nederlands schip NICOLA GEZINA, kapt. Hitman, van Londen alhier aangekomen, levert de lading beschadigd uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 9 mei. Van de werf en voor rekening van de heer J. Pot alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het loggerschip NEPTUNUS II, bestemd voor de haring en kabeljauwvisserij, zullende gevoerd worden door schipper H. Struijs.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 mei. Op de werf van de heer J.C. Ceuvel op de Hoogte van de Kadijk alhier, is opnieuw de kiel gelegd voor een boot voor rekening van de Havenstoombootdienst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 7 april. Volgens alhier ontvangen telegrammen zijn de hier te huis behorende schepen ANNA BETTY, kapt. Deisz, en ELISABETH, kapt. B. Gosselaar, komende van Delfzijl, te Riga gearriveerd. Alles wel.


Datum: 11 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sligo, 7 mei. Het Nederlands schip NEREUS, kapitein Schrier, van Philadelphia met een gedeelte lading maïs aan boord, langszij de W.I. WHITING gemeerd, kwam met de achtersteven aan den grond, doch met het avondtij, ogenschijnlijk zonder schade, weer vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In het Nieuws van den Dag komt het bericht voor, dat het grote stoomschip STAD AMSTERDAM van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, dat wegens de ongunstige handelsomstandigheden niet in de vaart op Amerika gebracht kon worden, voor NLG 450.000 verkocht zou zijn aan de Franse maildienst der Messageries. Naar wij onderricht zijn, is dit bericht voorbarig en onjuist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het bestuur der Amsterdamsche Droogdok Maatschappij heeft bij circulaire aan de verschillende rederijen enz. bekend gemaakt, dat de proefdokking in het Koninginnedok met het stoomschip STAD AMSTERDAM, uitnemend is geslaagd, waarom zij zich, onder overlegging van reglement en tarieven, aanbeveelt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 april. Vrachten. Gedurende de laatste dagen ging niets om en is slechts te vermelden: GEBR. VAN DER BEEK arak tot NLG 60 en lichte goederen ter opvulling tot verschillende vrachtcijfers; AMPHITRITE NLG 22,50 koffie, NLG 17,50 suiker, NLG 30 huiden, NLG 40 kapok, beide schepen naar Nederland. Deze twee schepen waren sedert ettelijke maanden ladende en namen aldus successievelijk goederen aan. De lading wordt iedere dag schaarser en voor de nog aanwezige geringe partijen worden te lage cijfers geboden om tot afdoeningen te geraken. Naar het Kanaal wordt voor 1.000 ton suiker ruimte gezocht. Naar Amerika bestaat geen vraag. Naar Melbourne zou een handig scheepje te plaatsen zijn. Kustvrachten bleven zonder afdoeningen.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, ALCMARIA VICTRIX, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIS SMIT, JOHANNA EN MARGARETHA, VESTA en BATOE BASSIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 9 mei. Volgens brief van kapitein Hegeman, voerende het schoenerschip ELISABETH HENDRIKA, is het sleeploon voor schepen over de baar van Oporto van GBP 7 á 8 tot op GPB 2 á 3 verlaagd, omdat thans 3 sleepboten in de vaart zijn in plaats van de ene die vroeger daar aanwezig was en men bij akkoord nu niet meer behoeft te betalen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 9 mei. De Nederlandse schoener ALLIANCE, kapt. Flik, van Bilbao naar Rouaan met wijn, heeft de voorsteng, bramra met zeilen en tuig, verschansing en de deklast, bestaande uit vaten wijn, verloren. De pompen zijn gebroken en het schip is lek.


Datum: 12 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 april. Het Duitse schip HENRIETTE BORCHARD strandde de 31e maart op ongeveer 8 mijlen ten NW van Anjer op de reis van Batavia via Padang naar New York met 4.341 zakken koffie aan boord. Toen het schip door de equipage werd verlaten, was er acht voet water in het ruim. Er zijn lichters van Anjer naar het schip vertrokken en zijn ongeveer 2.000 zakken geborgen, hoewel zwaar beschadigd. De equipage wordt morgen hier verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Het Nederlandse schip CERES, kapt. Donker, van Messina naar Rouaan, lag volgens particulier bericht de 21e april wegens stormweer nog te Carthagena.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 mei. Het stoomschip PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Indië vertrokken, was heden ’s namiddags te 5 uur behouden in zee (opm: vertrek voor eerste reis naar Indië van dit nieuw gebouwde schip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag. Woensdag de 14e mei 1879, ’s namiddags 2 uur, ten verzoeke van J.B. Uil, zal te Martenshoek op de werf, vroeger aan verkoper behorende, publiek worden verkocht diverse scheepstimmergereedschappen als dommekrachten, kettingen, brandijzers, takels, geschikt voor molenmakers, enz. Voorts al het aanwezige gezaagd en ongezaagd eikenhout en hetgeen meer zal worden gepresenteerd.
J. Piccardt, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Houtboeldag. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op zaterdag de 17e mei 1879, ´s namiddags om 2 uur, te Sappemeer op het heem van de heer J. Berg Jz., ten verzoeke van de heer A. Meijering, houtkoper te Haren (Pruisen) publiek op 9 maand crediet verkopen pl.m. 100 m3 (4.000 vt) eikenhout, bestaande in extra mooie balken, krommers, stoothouten, enz. Samenkomst in het Bontehuis te Sappemeer.


Datum: 13 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Door de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij is aangenomen het vervoer van enige honderden spoorwegwagons naar Poti, tengevolge waarvan vier stoomschepen met tussenruimte van een maand naar deze haven in de Zwarte Zee zullen worden afgezonden. Het eerst vertrekt de JASON, kapt. J. Bruins, op 15 mei van Rotterdam, dan volgt vermoedelijk de PALLAS, kapt. J. Muntendam, op 15 juni van Amsterdam; de daaropvolgende afvaarten zullen vermoedelijk op 15 juli en 15 augustus plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 12 mei. Het gisteren als vertrokken gemelde schip GEERTRUIDA GEZIENA is wegens gebrek aan de scheepspapieren nog hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. De WILLEM BARENDS is heden van de werf van de heren Meursing en Huygens overgebracht naar ’s Rijks werf alhier, om voor de aanstaande tocht te worden uitgerust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Padang direct, ligt te Middelburg ter dadelijke inlading gereed met spoedige expeditie, zijnde reeds 2/3 der lading aangenomen, het nieuw gebouwd Nederlands barkschip JACOBUS JOHANNES, 379 tonnen, geklasseerd 3/3 L. 1.1. Veritas. Kapt. A. Jörgensen. Binnenvracht van Amsterdam en Rotterdam naar Middelburg voor scheepsrekening.
Adres Oolgaardt & Bruinier, Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op de 6e mei 1879, ten verzoeke van Mekkobina Verkade, winkelierse, wonende te Appingedam, heb ik, Pieter Hekkema, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, gedagvaard Harmannus Verkade, laatst gewoond hebbende te Appingedam, om op de 5e september eerstkomende te verschijnen voor de Arrondissements Rechtbank te Groningen,
- aangezien gedaagde in het voorjaar van 1867 als stuurman dienst heeft genomen op het Nederlandse kofschip ALIDA, kapt. P.E. Star, zulks voor een reis naar zee op avontuur en terug op een der Nederlandse havens.
- aangezien hij in die kwaliteit in maart 1867 met bedoeld schip is uitgezeild van Harlingen, en op 24 oktober daaraanvolgende met die bodem, inhebbende een lading hout en ijzer, is vertrokken van Karlskrona met bestemming naar Newcastle.
- aangezien het schip blijkens de zeetijdingen daarna op 12 november van datzelfde jaar Elseneur is gepasseerd en sedert die dag nooit weder iets van hetzelve is vernomen (opm: zie PGC 210368).
- aangezien het dus naar alle waarschijnlijkheid op de reis naar Newcastle is vergaan en wel met al de opvarenden, waaronder gedaagde, dewijl ook van geen dezer sedert enig bericht is ingekomen.
- aangezien de eiseres er belang bij heeft, als zijnde zijn zuster, te weten of gedaagde nog in leven is dan wel of er sedert de 13e november 1867 rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat, in het laatste geval mede zal zijn geroepen tot zijn nalatenschap.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
Groningen, 6 mei 1879, P. Hekkema, deurwaarder.
(opm: bekort)


Datum: 14 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Volgens particulier telegrafisch bericht van Batavia, in dato 12 mei, is het clipperfregat VOORLICHTER, kapt. De Willigen, van daar naar Nederland vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Messina, 12 mei. Het Nederlands schoenerschip TJADDA GEZIENA (opm: TJADDA GESINA), kapt. Joh. O. Staal, en het Italiaanse brikschip SAN PASQUALE, kapt. Cilento, zijn bij Gioja gestrand. De equipages zijn gered. (opm: zie ook NRC 280579)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord is opgedragen voor het departement van koloniën aan te maken 2 stel raderstoomwerktuigen van 30 paardenkracht nominaal, bestemd om naar Oost-Indië te worden overgevoerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.W. Hattinga Raven, notaris te Nieuwediep, gemeente Helder, zal ten verzoeke van de firma William Pont en mede-eigenaren op dinsdag 20 mei aanstaande, des namiddags te 2 uur, in het lokaal Tivoli te Helder verkopen een welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PIETER, gevoerd door kapt. G. Oostervink, volgens meetbrief lang 33,37 meter, wijd 8,94 meter, hol 5,35 meter en alzo gemeten op 395 ton netto, met de daarbij behorende volledige inventaris. Het gemelde barkschip ligt aan de Binnenhaven te Nieuwediep en is te bezichtingen 8 dagen voor de verkoping.
Onmiddellijk na afloop zal nog worden verkocht een chronometer no. 241 Glover E.& C. Blunt, een barometer, een sextant, een dagkijker en een nachtkijker.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de heren Amons & Co., cargadoors te Nieuwediep, en bij gemelde notaris, terwijl bij beiden op franco aanvrage verkrijgbaar is de gedrukte notitie van de inventaris. (opm: zie AH 240579; schip blijft onder Nederlandse vlag)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De te Purmerend, Edam en Nieuwediep gevestigde reders der houtschepen hebben, daar zij bij de lage scheepsvrachten geen Nieuwedieper matrozen voor hun schepen tegen de door dezen verlangde gage van NLG 32 per maand konden aanmonsteren, een 80- à 90-tal matrozen en bootslieden uit Noorwegen laten overkomen, die zich voor NLG 26 per maand hebben geëngageerd, daaronder het laden en lossen der schepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 12 mei. Het gisteren als vertrokken gemelde schip GEERTRUIDA GEZIENA ligt wegens gebrek aan de scheepspapieren nog hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Op maandag de 19e mei 1879, ’s avonds 7 uur, in het Bontehuis te Sappemeer, zal, ten verzoeke van de hiertoe onherroepelijke gem. crediteur, publiek, à contant, worden te koop gepresenteerd het in 1860 nieuw gebouwd Nederlands brikschip GOOREGT, groot 171,65 tonnen, nieuwe meting, geclassificeerd Engelse Lloyds A 1 in rood tot 1884, met deszelfs complete inventaris, zoals het thans, met ballast beladen en gereed om zee te kiezen, ligt in het Reitdiep aan de Buitenwerf, buiten de voormalige Kranepoort te Groningen en laatst bevaren is geweest door wijlen kapt. P.P. Huges.
(opm: zie NRC 220579; schip blijft onder Nederlandse vlag)


Datum: 15 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 11 mei. Volgens een gisteren ontvangen telegram is het hier te huis behorend driemast schoenerschip FELICITAS, kapt. Oosting, van Harlingen te Frederikstad gearriveerd. Alles wel, het moet voor Delfzijl laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 13 mei. Het schip ALLIANCE, kapitein Flik, van Bilbao naar Rouaan met wijn, met verlies van rondhout enz. hier binnen, (11 dezer reeds gemeld), is nagezien en moet een gedeelte der lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Key West (Florida), 25 april. Een hier te huis behorende schoener arriveerde heden, aan boord hebbende een kleine hoeveelheid touwwerk, zeilen, tuig en andere inventaris van het schip PADANG PACKET, reeds vroeger door ons vermeld. Zij vonden het verlaten en op Arenas Cay (Campeche bank) gestrand, waar het reeds enige tijd scheen gezeten te hebben. Er is een kostbare lading mahoniehout aan boord. Een ander klein vaartuig liep hier binnen, beladen met mahoniehout, uit het wrak van de PADANG PACKET geborgen.
(opm: wellicht betreft het hier de door rederij Cramerus & Van Eeghen, Amsterdam, in 1873 naar Duitsland verkochte Nederlandse bark PADANG PACKET, bouwjaar 1857)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 mei. Het stoomschip STAD AMSTERDAM van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is verkocht aan de Compagnie Générale Transatlantique te Parijs. Het vaartuig zal genaamd worden VILLE DE MARSEILLE en vermoedelijk in de vaart komen tussen Marseille en de Golf van Mexico. Het is heden reeds van Texel in zee gegaan naar Marseille.


Datum: 16 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit het verslag der werkzaamheden van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam blijkt, dat de uitkomsten over 1878 gunstig waren. Tengevolge der mindere bestellingen werd het aantal werklieden van 1.800 tot 1.500 teruggebracht. Aan bestellingen werd verkregen voor p.m. NLG 1.265.000,--, aan verwerkte grondstoffen en arbeidsloon is betaald NLG 2.286.000,-. Naar Indië werd een speciale agent gezonden, de heer A.F. de Jong, die zich op de hoogte houdt van de behoefte der suikerfabrikanten.
In het verslag beklaagt de directeur zich over de uitslag der mededinging op de tentoonstelling te Parijs. De concurrenten, de heren Cail & Cie. te Parijs, en Cail, Halot & Cie te Brussel, hadden zich over de uitspraak der jury verbaasd, doch, zegt het verslag, over de wijze waarop de Nederlandse hoofdcommissie de belangen der tentoonstellers heeft waargenomen, is elders reeds genoeg gezegd, dan dat wij daarover hier wensen uit te weiden. Bij een volgende gelegenheid zal de maatschappij niet mededingen, tenzij de Regering deugdelijke waarborgen geve voor een betere organisatie en behartiging der belangen van de maatschappij.
Ook sinds januari is het werk overvloedig; de stoomschepen van de Nederland droegen hiertoe bij en de medewerking viel te waarderen. De winst bedroeg NLG 122.688,-, terwijl NLG 40.000,- werd afgeschreven op gebouwen, machinerieën enz., en NLG 182.716,- werd besteed tot onderhoud van gebouwen enz.
Het dividend bedraagt 6 procent op de preferente aandelen en bovendien 3 ½ procent op het maatschappelijk kapitaal of NLG 114,- per aandeel. Op de aandelen van 50 gulden nominaal (600) komt 21 gulden dividend.
De heer v.d. Honert wil om redenen van gezondheid niet weder als commissaris herkozen worden. De heer Wertheim brengt een warme hulde aan zijn verdiensten en stelt voor hem de dank der vergadering te betuigen en hem te benoemen tot ere-commissaris. De vergadering applaudisseert luide. Ook de heer Van Leeuwen wenst niet weder in aanmerking te komen. In de plaats van de heer v.d. Honert werd de heer Mr. Den Tex, burgemeester van Amsterdam, met algemene stemmen gekozen, en voor de heer Van Leeuwen werd gekozen de heer A.H. Siepman v.d. Berg.
Na nog enige vriendschappelijke woorden tot de directeur en de heer Wertheim gericht, werd de vergadering gesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van stoomschepen. J.F.L. Meyjes, makelaar, zal, als lasthebbende van zijn principalen op maandag 9 juni 1879, des namiddags ten 3 ure precies, te Amsterdam in het lokaal De Brakke Grond, ten overstaan van de notaris F. van Houten, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen:
- Een extra-ordinair sterk gebouwd en snelvarend ijzeren schroefstoomschip, genaamd COMMISSARIS DES KONINGS BARON NAHUYS, voorzien van uitmuntende machine van 24 paardenkracht. Volgens meetbrief lang 33,51 meter, wijd 4,10 meter, hol 2,03 meter, en alzo geijkt op een belastbare inhoud van 110 ton.
- Een extra-ordinair sterk gebouwd en snelvarend ijzeren schroefstoomschip, genaamd BURGEMEESTER VAN NAHUYS, voorzien van uitmuntende machine van 24 paardenkracht. Volgens meetbrief lang 33,31 meter, wijd 4,03 meter, hol 2,04 meter, en alzo geijkt op een belastbare inhoud van 107 ton.
Voornoemde schroefstoomschepen, met derzelver machines zijn vervaardigd in het jaar 1870 aan de fabriek De Atlas.
- Een extra-ordinair sterk gebouwd en snelvarend ijzeren schroefstoomschip, genaamd CATHARINA HENRIETTE, voorzien van uitmuntende machine van 16 paardenkracht. Volgens meetbrief lang 21,68 meter, wijd 3,54 meter, hol 1,47 meter, en alzo geijkt op een belastbare inhoud van 90 ton.
- Een extra-ordinair sterk gebouwd en snelvarend ijzeren schroefstoomschip, genaamd EMILIE, voorzien van uitmuntende machine van 14 paardenkracht. Volgens meetbrief lang 18.98 meter, wijd 3,44 meter, hol 1,45 meter, en alzo geijkt op een belastbare inhoud van 72 ton.
- Een extra-ordinair sterk gebouwd en snelvarend ijzeren schroefstoomschip, genaamd JACOBA, voorzien van uitmuntende machine van 12 paardenkracht. Volgens meetbrief lang 10,81 meter, wijd 2,55 meter, hol 1,44 meter, en alzo geijkt op een belastbare inhoud van 34 ton.
Voornoemde stoomschepen zijn alle ingericht tot het vervoer van passagiers, goederen en vee en worden verkocht met de zich aan boord bevindende inventaris, als breder bij biljetten omschreven.
6. Een Agentuur-Lokaal te Zwolle.
7. Een Agentuur-Lokaal te Meppel.
8. Een steiger te Zwolle.
9. Een steiger te Doosjes.
10. Enige losse gereedschappen.
De stoomschepen zijn te bezichtigen tot de 30ste mei 1879 te Zwolle, en van de 2de juni 1879 in het Oosterdok te Amsterdam.
Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengenoemde makelaar.


Datum: 17 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oude Pekela, 14 mei. Dezer dagen is aan de oud-koopvaardijkapitein L.H. Pott namens de Engelse Regering door de burgemeester dezer gemeente een keurig bewerkte zilveren beker overhandigd, met vergulden voet en banden en aan de binnenzijde eveneens zwaar verguld, besloten in fraai foedraal. Het sierlijk gegraveerd inschrift geeft reden van deze eerbetoning en luidt aldus:
Presented by the Bristish Government to Captain Lammert Hendriks Pott of the schooner PAVADETTE of Oude Pekela in acknowledgement of his humanity and kindness to the shipwrecked crew of the ship ESMOK of Liverpool whom he picked up at sea on 6 november 1867.
(Vertaald luidt het: aangeboden door de Engelse regering aan kapitein L.H. Pott, van de schoener PAVADETTE, van Oude Pekela, uit erkentelijkheid voor zijn mensenmin en goedheid, betoond aan de schipbreukelingen van het schip ESMOK, van Liverpool, die hij heeft opgenomen op zee 6 november 1867.)
De beker was vergezeld van een vererend schrijven.
Dat 12 jaren verliepen tussen de daad en de erkenning, verklaart kapitein Pott aldus: Vóór jaren, op een stormachtige ochtend, in volle zee, seinden hem Engelse schipbreukelingen, in boten dobberende, om redding. Niet zonder gevaar voor eigen schip en bemanning, maar op aandrang van zijn vrouw (ere aan de Hollandse zeemansvrouw!) wendt hij de steven, nadert de boten en wordt nu een schip in nood gewaar, dat de Franse vlag voert. Een Engels en een Frans vaartuig waren in aanvaring geweest. Kortom, alle schipbreukelingen, 22 Fransen en 23 Engelsen, werden gered; onder de Fransen waren 5 passagiers.
De Engelse kapitein was vol erkentelijkheid, maar waarschijnlijk is hij terstond na het ongeluk naar China gegaan, ter kustvaart, en heeft nu, in zijn vaderland teruggekeerd, op het feit gewezen.
De Fransen hebben ternauwernood met een half woord gedankt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 12 mei. Het schoenerschip SWELL, te St. Valery-en-Caux, aangekomen, was 9 dezer in het Engelse Kanaal in aanvaring met het schip MARIA ANNA, waarbij het anker van de laatstgenoemde aan boord van de SWELL gebleven is. Een man der MARIA ANNA sprong bij de aanvaring op de SWELL over. De MARIA ANNA is nog niet te St. Valery aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De directie maakt bekend:
- dat de Commissie van rekening in haar vergadering van 10 april jl. heeft besloten, om over 1878 een dividend van 7 procent uit te keren, dat met 1 mei, tegen intrekking der Coupon No. 24, betaalbaar is gesteld.
- Dat de goedgekeurde balans met bijlagen gedurende mei aan het kantoor der Maatschappij voor de Aandeelhouders ter kennisneming ligt.
- Dat de jaarlijkse algemene vergadering van stemhebbende aandeelhouders zal worden gehouden op dinsdag de 20ste mei a.s., des middags ten 12 uur, in het Notarishuis. Gelderschekade, No. 24, te Rotterdam.
- Dat sedert 1 mei jl. aan het kantoor der Maatschappij, Boompjes No. 70, verkrijgbaar zijn gesteld nieuwe couponbladen, tegen afstempeling van de aandelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Volgens particulier bericht is het schip SOFALA, kapt. Jansen, de 27e maart van Rotterdam te Inhambane (Oostkust van Afrika) aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Vlissingen wordt ons gemeld: De Italiaanse bark APORTI, gezagvoerder Bando, werd gisteren avond, ter rede ten anker liggende, door het van Gent komende Engelse stoomschip S.A. SADLER, zodanig aangevaren, dat zij onmiddellijk zonk. De bemanning redde zich door op de stoomboot over te springen, met uitzondering van een matroos, die vermist wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop drie nieuwe volbouwde tjalkschepen, als een van 126, een van 98 en een van 85 ton, bij J. & G. Verstockt, te Martenshoek, provincie Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Nieuwediep meldt men ons: Het gisteren opgeviste lijk was van Jan Gouda, bomvisser van Egmond, een der vissers, die onlangs met de afgebrachte kof LOUISE GEERDINA voor IJmuiden gezonken zijn (opm: zie NRC 120479).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Mr. van Wijngaarden is voornemens op vrijdag 13 juni 1879 provisioneel en op vrijdag 27 juni daaraanvolgende finaal, telkens des avonds ten 7 uur, in het Schippershuis te Willemstad, publiek te verkopen een sedert onheugelijke jaren bestaande scheepstimmerwerf met twee hellingen en flink woonhuis, loods en erf, zeer gunstig gelegen aan de haven aldaar. Dadelijk te aanvaarden. Daags daarna, ’s morgens 10 ure, zullen de gereedschappen verkocht worden, tot die werf behorende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 13 mei. Het schip HAZARD, kapt. Riks, van Leer naar Riga, heeft heden, na geëindigde reparatie,de reis voortgezet.


Datum: 18 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. In Zeemanshoop werd gisteren middag een bijeenkomst gehouden, die een hoogst verblijdend karakter droeg. Zij getuigde van de waardering, die onze wakkere zeelieden in den vreemde te beurt valt.
De PENELOPE, kapt. Bols, de PALLAS, kapt. Muntendam, en de JUNO, kapt. Hoffman, alle bestemd naar Reval, hadden dit voorjaar wegens het ijs een zeer moeilijke reis. Eerstgenoemde, hoewel vele dagen in het ijs geklemd, had nochtans geen belangrijke schade. Evenmin de PALLAS. De JUNO, die een gat in de boeg bekwam, geraakte nu in een hoogst gevaarlijke positie. Aan de nabijheid van de twee andere genoemde bodems en de voortreffelijke maatregelen, door de drie gezagvoerders genomen, was het te danken, dat schip en lading behouden bleven. Vreemde hulp, die toegeschoten was, kon worden afgewezen en belangrijke kosten ware aldus gespaard.
Deze boten nu zijn te Parijs verzekerd en assuradeurs aldaar droegen de firma De Vos en Zoon, als hun agenten, op, de gezagvoerders een blijvend aandenken aan te bieden, namelijk remontoir met toepasselijk opschrift.
De heer W.E. Mercier gaf daaraan gevolg met een hartelijke toespraak.
De heer N.J. Den Tex wenste, namens de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, de kapiteins geluk met de verworven onderscheiding en de heer A. Bruinier namens het college Zeemanshoop. De laatstgenoemde heette het voorbeeld der Franse assuradeurs een verstandige daad, waard om in Nederland te worden overgeplant. De wakkerheid, de heldendaden onzer zeelieden worden, naar deze spreker meende, niet genoeg gewaardeerd en toch is het de plicht van onze Hollandse beursmannen en in hun eigen belang, om de daden van hen, die vlag en handel van Nederland op zee handhaven en bewaken, meer naar verdienste te schatten.
De kapiteins dankten voor de bekomen onderscheiding.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 28 april. Het Nederlands schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, is bevracht van Arroyo naar het Kanaal.


Datum: 19 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 april. Vrachten. De aankomst van verscheidene, meest met petroleum in Amerika beladen, schepen heeft de beschikbare ruimte aanmerkelijk doen toenemen en is bij gebrek aan te vervoeren product de stemming voor vrachten niet verbeterd. Het aantal schepen lossende en zonder emplooi telt 22.355 tons, terwijl 12 schepen, tezamen metende 14.002 tons, kustreizen doen, en zich ook tegen het afscheep-seizoen ter bevrachting zullen aanbieden. De afsluitingen waren luttel en bestonden voor Nederlandse schepen uit GEBROEDERS VAN DER BEEK naar Nederland arak tot NLG 60, en lichte goederen ter opvulling tot verschillende vrachtcijfers; AMPHITRITE naar Nederland NLG 22,50 koffie, NLG 17,50 suiker, NLG 30 huiden, NLG 40 kapok. Beide schepen waren sedert ettelijke maanden ladende en namen aldus successievelijk goederen aan. Stoomschip PRINS HENDRIK naar Nederland koffie tot NLG 65, tabak tot NLG 60, indigo tot NLG 100, thee tot NLG 70; CORNELIS SMIT naar Nederland Factorij-koffie voor NLG 25 en tin tot ¼ van dit vrachtcijfer, hier en te Samarang te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, ALCMARIA VICTRIX, JAN VAN HAAFTEN, JOHANNA EN MARGARETHA, BATOE BASSIE en KINDERDIJK.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Donderdagmorgen (opm: 15 mei) werd bekend, dat de Afrikaansche Handelsvereeniging haar betalingen had gestaakt en de beide directeuren, Pincoffs en Kerdijk, voortvluchtig waren.


Datum: 20 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 5 april. Vrachten. De Nederlandse schoener JEANNETTE vertrok op de 18e dezer naar New York, vrachtcijfers GBP 1.10/- voor koffie en GBP 2.- voor licht goed. De Nederlandse bark WILHELMINA, de 21e dezer met een lading stukgoederen van Rotterdam aangekomen, is lossende en daarna “open for charter”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 19 mei. Op de droogte de Kreupel (Zuiderzee) is gestrand, het Nederlands schip CORNELIA WILHELMINA, kapt. Stutvoet, van Amsterdam met stukgoed naar Stockholm. De sleepboot AMSTERDAM is derwaarts vertrokken ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 26 april. Het Nederlands schip W.H. RENDALL, kapt. De Boer, van Bordeaux maar Rosario, alhier lek binnen, is nagezien en moet gedeeltelijk lossen.


Datum: 21 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Volgens telegrafisch bericht is het schip HENRIETTE ADRIANA, kapt. Bergwerf, 20 januari ll., van Vlissingen vertrokken, de 15e dezer te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 mei. Door het schip ANNA JACOBA, van Helgoland alhier binnen, is opgevist een zeemanskist, waarop de naam H.J. Kral, Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 mei. Na gisteren te hebben vermeld dat er heden namiddag van de werf der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op Fijenoord een stoomschip zou worden te water gelaten, kunnen wij thans mededelen dat dit met het beste gevolg heeft plaats gehad.
Nadat een aantal aandeelhouders en genodigden met hun dames ten ongeveer 5 ure op de versierde tribune hadden plaats genomen en al de werklieden der fabriek zich op het terrein hadden geschaard, werden de schoorbalken en stutten vlug weggeslagen, de achterste toestellen op de helling in werking gebracht en weldra zag men, onder het eenparig gejuich der aanwezigen, en aan boord der rondom liggende zeil- en stoomschepen, het met vlaggen getooide gevaarte statig de Maasstroom doorklieven. Daarop volgende de gebruikelijke felicitaties aan de heren D.L. Wolfson, directeur, Laxerveld Bisdom, ingenieur, enz. en hiermede was de eenvoudige, maar voor de Maatschappij gewichtige handeling afgelopen. Het is een ijzeren schip, lang 62, breed 8,62, hol 5,28 meter en dus van nagenoeg gelijke inhoud als het stoomschip HOLLAND, van dezelfde Maatschappij, hetwelk genoteerd staat op 720 ton oude maat, 676 nieuwe na aftrek van de ruimte der machinekamer 524 ton. Het enig verschil is, dat in het nieuwe schip de machinekamer iets korter en daardoor de overige ruimte iets meerder is. Men heeft het de naam van FIJENOORD gegeven, naar die van het schip, hetwelk in 1849 gebouwd en in 1850 in dienst genomen is, doch veel minder inhoud heeft. Het heeft een dubbele bodem tot het inlaten van 30 ton waterballast en zal worden voorzien van een machine 120 paardenkracht nominaal. Het is bestemd voor de dienst der Maatschappij op Londen in gemeenschap met haar andere schepen MAASSTROOM, BATAVIER en HOLLAND, respectievelijk gebouwd in 1869, 1872 en 1874, terwijl de oude FIJENOORD buiten dienst zal worden gesteld. Het nieuwe schip heeft een vierbladige schroef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 april. De kwestie over het hulp verlenen tussen de schepen MAGNIFICENT en BASTIAAN POT zal door arbiters uitgewezen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Geveilde schepen in het Notarishuis aan de Gelderschekade te Rotterdam op dinsdag 20 mei:
- Een overdekt tjalkschip, groot 54 tonnen, genaamd MARIA PETRONELLA, trekgeld NLG 180, voor NLG 380 opgehouden.
- Een hektjalk, groot 59 tonnen, genaamd NOOIT GEDACHT, trekgeld NLG 800, voor NLG 900 verkocht. (opm: vreemde prijs, maar zo staat het in de krant)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen, als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag 10 juni, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven no. 29, publiek veilen het Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip SUSANNA JOHANNA, laatst gevoerd door kapt. M. van der Valk, volgens meetbrief lang 62,31 meter, wijd 12,31 meter, hol 7.55 meter, groot netto 1.259,05 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals het is liggende aan de werf van de heer Jan Smit, te Katendrecht tegenover Rotterdam.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars en bij de heren Wambersie & Zoon, cargadoors, te Rotterdam. (opm: zie ook NRC 270579 en AH 190679)


Datum: 22 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 mei. Het Nederlands galjootschip CORNELIA WILHELMINA, kapt. Stutvoet, van Amsterdam naar Stockholm, op de droogte Kreupel (Zuiderzee) aan de grond geraakt, is na een gedeelte der lading gelost te hebben, door de sleepboot AMSTERDAM af- en heden ochtend alhier binnengebracht. Het wordt nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 april. Omtrent het aan de grond zitten van het fregatschip UTRECHT, in Straat Sunda op de reis van Batavia naar Rotterdam, door ons reeds vroeger vermeld, wordt nog bericht dat het stoomschip TAMBORA, van Batavia tot assistentie naar het fregatschip UTRECHT werd afgezonden, doch dat voor deze het schip bereikte, het vlot gekomen was en de reis had voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 12 april. Van de lading van het afgekeurde en verkochte schip JOSEPH, kapt. G.J. Alberts, is nog enig beschadigd goed onverkocht. De onbeschadigde lading is door de afzenders opgeëist en in ontvangst genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping van schepen te Hoogezand op 19 mei: Het in 1860 gebouwd Nederlands brikschip GOOREGT, laatst bevaren door wijlen kapt. P.P. Huges. Koper de heer W. de Vries te Sappemeer, voor NLG 4.000.
Te Harlingen op 19 mei: Het schoenerbrikschip WILLEM, kapt. W. van der Meer. Kopers de heren Zeilmaker & Co., te Harlingen, voor NLG 5.018, en het schoenerschip ANNA, opgehouden voor NLG 3650.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. In de vergadering van het college Zeemanshoop werd gisteren, dinsdag avond, een zilveren medaille uitgereikt aan den heer J.R. Lusink, gezagvoerder van het Nederlands schip TELANAK, hem door Z.M. de Koning toegekend wegens het houden van uitmuntende journalen, de meteorologie betreffende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 21 mei. Het barkschip PIETER, behoord hebbende aan de rederij van de heer Pont te Edam, is in publieke veiling verkocht aan de heer S. van Gijn alhier voor de som van NLG 6.000, die het geheel voor eigen rekening in de vaart zal brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong, 12 april. Volgens telegrafisch bericht is het schip CAPELLA, van Borneo met hout herwaarts, totaal verongelukt. De equipage werd gered. (opm: buitenlander)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden, de 21e mei 1879, heb ik ondergetekende, George Christoph Stoeller, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Karel van Vollenhoven, wonend te Bethlehem, Oranje Vrijstaat (Afrika), François van Vollenhoven, particulier te Rotterdam, Catharina van Vollenhoven, echtgenote van Dirk Morée, medicinae doctor te Lopik, Cornelia Aleida van Vollenhoven, ongehuwd te Gouda, en Johanna Francina van Vollenhoven, echtgenote van Willem Simon Kramers, scheepsgezagvoerder te Gouda, voor de derde maal gedagvaard Cornelis van Vollenhoven, zeevarende, domicilie hebbende te Zwammerdam bij zijn moeder, om op maandag de 1e september 1879 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam:
- Aangezien de gedaagde, der eisers broeder, op 16 mei 1868 te Rotterdam is aangemonsterd als 2e stuurman op het Nederlands fregatschip STAD DELFT, gevoerd door kapt. A.H. van der Waal, voor een reis van Rotterdam naar Java via Birkenhead.
- Aangezien de gedaagde met gemeld schip het vaderland heeft verlaten.
- Aangezien sedert de 15e juni 1868 na het vertrek van Birkenhead noch van dat schip, noch van de bemanning iets meer is vernomen, zodat het is te vrezen, dat gemeld schip op die reis in volle zee is vergaan (opm: zie PGC 110369) en daarbij ook de gedaagde het leven heeft verloren.
- Aangezien gedaagde als gemachtigde had aangesteld zijn vader Adriaan van Vollenhoven, doch dat deze op 25 juni 1871 te Rotterdam is overleden.
- Aangezien de eisers er belang bij hebben om te procederen tot verkrijging der verklaring van het overlijden van hun broeder Cornelis van Vollenhoven, gedaagde in deze, sedert de 15e juni 1868.
Om alsnog van zijn aanwezen te doen blijken.
G.C. Stoeller. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden hektjalk met geheel nieuwe inventaris, groot 56 ton. Te bevragen bij H. Wolters, schipper en koopman te Zwolle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Gisteren had de algemene vergadering plaats van de aandeelhouders in de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij. De voorzitter van het bestuur, de heer J. Boissevain, deed verslag over het afgelopen jaar, waaruit bleek dat het ijzeren drijvend droogdok, bij de aanbesteding op 16 januari 1878 aangenomen door de Union Actien Gesellschaft für Bergbau- Eisen- und Stahl-Industrie te Dortmund, voor de som van NLG 622.000,-, aan het einde van het jaar goed gevorderd en op 5 mei voor de proefdokking gereed was. Het heeft goed voldaan; de definitieve overname zal plaats vinden, zodra enige kleine wijzigingen door de aannemer zijn aangebracht. De uitbaggering van de dokput, het ophogen van het gekochte terrein nabij het dok, de oprichting van volledige werkplaatsen voor machine- en scheepsreperaties zijn alle bestreden kunnen worden uit het primitieve kapitaal.
De balans over 1878, die ter inzage van aandeelhouders had gelegen, werd eenparig goedgekeurd. Nadat een der aandeelhouders enige inlichtingen had gevraagd en bekomen over het ingevoerde tarief der dokgelden, werd de vergadering gesloten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Afrikaansche Handelsvereeniging. Vergadering van crediteuren, gehouden te Rotterdam, op gisteren de 20e mei.
Deze vergadering was bijeengeroepen door de heren mrs. Tels en Knottenbelt, daartoe door commissarissen uitgenodigd. Het college van commissarissen was aanwezig. De grote zaal van het Nutsgebouw in de Oppert was door ongeveer driehonderd personen bezet.
Mr. Tels zei, dat de directeuren der Afrikaansche Handelsvereeniging op schandelijke wijze hun macht hebben misbruikt; de knoeierij en het bedrog met sedert jaren vervalste balansen kon ten slotte niet worden volgehouden; een onbeschrijfelijke verwarring bleef over. Zondagavond werden aan de commissaris Viruly Verbrugge door directeuren mededelingen gedaan omtrent moeilijkheden, waarin zij zich bevonden. In een maandag gehouden vergadering beleed Pincoffs dat hij sedert jaren vervalste balansen had overgelegd, die volkomen sloten met de frauduleus gehouden boeken; tevens zei hij, dat een som van zestien ton gouds hem zou kunnen helpen. Alvorens na deze onthullingen stappen te doen, besloten commissarissen de hoogste financiële autoriteit in het land, de president der Nederlandse Bank, te raadplegen in deze pijnlijke moeilijke omstandigheid. De president der Bank gaf daaraan welwillend gehoor en woonde met de secretaris der Bank de vergadering van dinsdagavond bij. Met commissarissen waren deze autoriteiten het volkomen eens, dat elke overijlde stap moest worden vermeden om de belangen der vereeniging en der crediteuren zo min mogelijk te schaden; het gevoelen van allen was dat alles aangewend moest worden om plotselinge afwikkeling te voorkomen. Dat alles moest worden gedaan, opdat een faillissement kon worden vermeden, dat met de nasleep van een gedwongen liquidatie hoogst nadelig zou zijn. Diezelfde avond werd aan directeuren van deze meningen mededeling gedaan en besloten de volgende avond weder te vergaderen, om dan de middelen tot afwikkeling te bespreken. Die volgende dag verdwenen de directeuren. Commissarissen besloten daarop de vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen binnen de bij de statuten bepaalde kortst mogelijke termijn, hetgeen geschied is en deze vergadering van crediteuren belegd om te raadplegen, was te doen. Het is onmogelijk enig betrouwbaar overzicht te geven van de zaak, maar zoveel is zeker, dat het maatschappelijk kapitaal niet meer bestaat. De lasten der Vereeniging zijn volgens de boeken, de zeer gesurchargeerde taxaties in aanmerking genomen, ruim twaalf miljoen gulden, waartegen echter hoogst aanzienlijke baten overstaan, verspreid aan de kust van Afrika in vijftig factorijen. Ook een lijst van crediteuren is onmogelijk nu reeds op te maken, ook wegens de zeer verwikkelde wisseltransacties met garanties en ondergaranties. Gedwongen realisatie van hetgeen der Vereeniging ten goede komt door faillissement zou de baten sterk doen verminderen; een hoogst voorzichtige gedragslijn moeten worden gevolgd; en daarom deed mr. Tels het voorstel, dat een commissie wierd benoemd van 3 leden, om gezamenlijk met commissarissen de beste middelen te beramen tot geleidelijke realisering der baten en voorts alle maatregelen te nemen in het belang van crediteuren, welke commissie het recht zal hebben zich zo nodig leden te assureren. Onmiddellijk hebben commissarissen de heer P.P. van IJsselstein belast met het toezicht op het kantoor en de hoofdagent in Afrika mededeling gedaan van de feiten, met bepaalde mededeling dat geen faillissement bestond en de vereeniging dus werkte. Met de verklaring dat commissarissen verder op de medewerking van justitie en regering hopen, eindigde mr. Tels zijn mededeling. Na een korte woordenwisseling tussen mr. Reepmaker en de voorzitter over de wijze van vervulling der vacatures, noemde mr. Tels als eerste lid der commissie de heer Hendrik Muller Szn. Deze heer ter vergadering tegenwoordig antwoordde in een uitvoerige toelichting, dat hij voorlopig dit mandaat aannam.
Hij verklaarde, dat hem een rilling door de leden ging, toen men hem enige uren geleden verzocht in deze zaak op te treden, toen hij geroepen werd behulpzaam te zijn bij de opruiming van deze poel van menselijke vuilheid (toejuiching). Deze taak is loodzwaar en eigenbelang noopt hem allerminst haar aan te nemen, daar hij slechts gering bij de zaak is betrokken. Na al hetgeen in de laatste maanden met mij gebeurd is (spreker doelde op droevige familieomstandigheden), behoort er meer dan gewone kracht toe, dergelijke taak op mij te nemen. Maar spreker zei, niet te kunnen weigeren, nu hij de enige in Holland is, die met de zaken op West-Afrika genoegzaam is bekend. Rotterdam heeft geleden, de vaderlandse naam bovenal, vooral buitenlands, want daar zijn de grootste crediteuren. Hij acht het de plicht van elk Hollander, om in deze treurige omstandigheden te doen wat hij kan. In de drieëndertig jaren, dat spreker handel dreef, heeft hij gelegenheid gehad, zowel de zaken op de kust van Afrika, als de schavuiten die ze dreven te leren kennen. Toch is het mogelijk dat zich bij de afwikkeling moeilijkheden voordoen ten gevolge van andere behandeling van zaken, dan hij gewoon is. Bij de voorlopige aanneming van het mandaat noemde hij de namen van mr. J.C. Reepmaker en W.C. Schalkwijk, om hem daarin als de twee overige leden der commissie bij te staan, om te trachten van het wrak te redden wat te redden is.
Beiden verklaarden het mandaat aan te nemen en de vergadering nam door toejuiching die keuze en het voorstel des heren Tels aan.
De heer Hendrik Muller Szn. deed daarop het noodzakelijk uitkomen, om niet tot faillietverklaring over te gaan. In dat geval toch gaf hij voor de obligaties geen tien procent maar in het geval van hetgeen hij noemde liquidatie, door continuatie en langzame afwikkeling, konden de waarden, bestaande in goederen van hier uitgezonden, waaronder zich bevinden die reeds jaren onverkoopbaar zijn en in producten in ruilhandel gedreven, langzamerhand worden gerealiseerd, een realisatie, die niet alleen maanden, maar jaren kan duren. Al kunnen die baten aanzienlijk zijn, maar stelle er zich geen gouden bergen van voor, evenmin als van de waarde der gebouwen enz. Uit eigen ervaring deelde spreker omtrent de waardevermindering van dergelijke gebouwen aan Afrika’s westkust staaltjes mede.
De heer Havelaar betuigde zijn instemming met de gedane keuze en hij wees op het wenselijke onmiddellijk iemand naar de Kust te zenden, omdat de gehele administratie daar is in handen van vreemden en slechts de hoofd employé, een jong mens, Nederlander is, zodat bij het bekend worden der ramp, aldaar plundering mogelijk zou zijn. Namens zijn lasthebbers beval hij de heer Courty te Parijs aan, als iemand die 15 jaar op de plaats had vertoefd.
De heer H.W. Köhler stelde nu de vraag, waarom hebben heren commissarissen Pincoffs laten echapperen (toejuiching, die gedurende enige minuten aanhoudt). Bekend is het dat twee der commissarissen op hen de hand hebben gelegd, maar dat anderen meenden te moeten wachten. Op deze vraag antwoordde mr. Tels, die recriminatiën in zulke droevige omstandigheden afkeurde, dat van laten echapperen geen sprake mag zijn.
Commissarissen handelen uitsluitend in het belang van crediteuren; al wat er geschied is, geschiedde in hun belang. Het belang van Pincoffs stond hierbij op de achtergrond.
Mr. Sterk vroeg, of die crediteuren, die ingeval van faillissement recht van reclame zouden kunnen doen gelden, op gelijke voet zullen worden behandeld bij afwikkeling zonder faillietverklaring en of de particulier boedels van Pincoffs en Kerdijk niet ten bate der crediteuren konden komen, omdat zij in het geval van art. 47 Wetboek van Koophandel verkeerden en ten opzichte der Afrikaansche Handelsvereeniging persoonlijk aansprakelijk zijn.
Hierop antwoordde mr. Tels, dat wegens de usance te Rotterdam crediteuren, die reclamerecht kunnen doen gelden, op gelijke voet zullen worden behandeld als ware het faillissement uitgesproken en dat de boedels van de faillietverklaarde voortvluchtige directeuren natuurlijk behoorden tot het ressort van curatoren in dat faillissement. Mr. Tels durfde dus nog niet bepalen, welke rechten crediteuren der Afrikaansche Handels-Vereeniging op die boedels kunnen hebben.
De heer Köhler herhaalt zijn vraag, waarom lieten commissarissen de directeuren gaan? Wie liet ze gaan? Het antwoord luidde: Niemand liet ze gaan, ze gingen zelf.
De heer Hendrik Muller Szn., die het betreurde dat zovele onware geruchten door dagbladen waren verspreid, deelde mede, dat ook het openbaar gemaakte gerucht onjuist was dat twee der commissarissen de directeuren hadden willen doen aanhouden en ook hij wenst dat ten gevolge der handelingen van deze schelmen geen recrimanitiën zouden worden gebezigd.
De heer Jacob de Haas (redacteur der Delfshavensche Courant en correspondent van het Dagblad) constateerde dat het dan toch wel waar was, dat commissarissen dinsdagavond alles wisten en Kerdijk en Pincoffs woensdag vertrokken. Hij hield dit vol, na repliek der heren Muller, die vooral het aan commissarissen gegeven advies van president en secretaris der Nederlandsche Bank deed uitkomen.
Nu vroeg de heer H.W. Köhler, of commissarissen, die zeven jaar lang vervalste balansen hadden goedgekeurd en zich zelf daardoor een brevet van onbekwaamheid hadden gegeven, niet verantwoordelijk konden worden gesteld tegenover crediteuren.
Mr. Reepmaker zei hierop: “Wat die heren gebeurd is,kan ons allen gebeuren; ik zelf ben commissaris in onderscheidene maatschappijen en spreek uit ondervinding. Commissarissen zijn geen experts-boekhouders. Zij moeten directeuren vertrouwen, de zaak steunen, haar in bloei doen toenemen, raad geven, maar tegenover falsarissen is niemand bestand. Neen, deze wakkere, algemeen geachte, bij ons allen zeer gunstig bekende mannen zijn daarvoor niet verantwoordelijk.”
Hiermede eindigde de vergadering.


Datum: 24 mei 1879


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 5 april. De gezagvoerder van het schip ZEMINDAR heeft inlichting bekomen tot het verzenden der lading naar de destinatieplaats en heeft dat tegen hoge prijzen aangenomen. Er was ongeveer 150 ton der lading door zeewater beschadigd. (opm: zie SH 260579)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 mei. Van het schip CATHARINA, kapt. Kimmerer, de 16e oktober van Samarang naar Amsterdam vertrokken en de 21e dito Anjer gepasseerd, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 28 april. Het Nederlands schip CURAÇAO PACKET, kapt. Klein (opm: schoener, bouwjaar 1865, kapt. F.H. Klein), van Amsterdam herwaarts, is 23 dezer ’s avonds ten 10 ure op Grand Davis, een der Aves eilanden gestrand. Het volk is gered. Nadere bijzonderheden ontbreken. Het Nederlands oorlogsstoomschip CORNELIS DIRKS is ter assistentie vertrokken. (opm: zie ook NRC 030179 en 310579)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 5 april. De romp van het afgekeurde Nederlands schip JOSEPH, kapt. Alberts (opm: zie o.a. NRC 140379), van Belang naar Schiedam, heeft in veiling GBP 392, en de inventaris GBP 212 opgebracht. Een gedeelte der beschadigde lading zal nog verkocht worden.


Datum: 25 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 17 mei. Heden is van de werf De Hoop van de heer C. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 350 last, voor rekening van de heer Zenz te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Volgens particulier bericht is het Nederlands fregatschip GEBROEDERS SMIT, kapt. Ruhaak, bevracht van Sumanap met zout, Batavia te lossen, voor NLG 10 per last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. De lading van het schip JACOB ROGGEVEEN, kapt. Spiegelberg, te Soerabaija binnen, na op het strand gezeten te hebben, is gelost en zal de reparatie vermoedelijk een maand aanhouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Federikshaven, 19 mei. Het kofschip WILHELMINA, kapt. Meijer, van Gent naar Kopenhagen, is aan de noordzijde van Skagen aan de grond geraakt, doch met assistentie weder vlot gekomen en heeft, dicht gebleven zijnde, de reis voortgezet. Bergloon 2.000 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 april. Vrachten. Sedert het laatse bericht was er iets meer leven in de markt te bespeuren en werd voor enige restanten product ruimte opgenomen. Naar Nederland besteedde de Factorij NLG 30 voor 20.000 picols koffie van Noord- en Zuidkust (opm: van Java). Naar het Kanaal werd wegens te lage biedingen niets afgedaan. Voor Amerika wordt ruimte gerzocht voor koffie van hier en Padang naar New York. In kustvrachten ging niets om. Voor stoomschepen werd door het ruimer aanwezig zijn van tabak NLG 60 à NLG 65 bedongen. De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen zijn: NOACH IV ligt aan NLG 25 suiker, NLG 40 huiden van de kust; stoomschip GELDERLAND NLG 55 koffie, NLG 55 à NLG 60 tabak, NLG 35 tin; de JOHANNA EN MARGARETHA ligt aan NLG 30 voor 20.000 picols Factorij-koffie van Soerabaija, Passaroean, Panaroekan, Batavia en Tjilatjap, alle drie naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, ALCMARIA VICTRIX, JAN VAN HAAFTEN, BATOE BASSIE, KINDERDIJK, FERDINAND EN LOUIS en THORBECKE III.


Datum: 26 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Het Nederlands schip CORNELIA WILHELMINA, kapt. J. Stutvoet, van hier naar Stockholm, te Nieuwediep binnen, na aan de grond te hebben gezeten, is door duikers onderzocht, die bevonden hebben dat de bodem geheel onbeschadigd was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 22 mei. Heden nacht is een Engels vissersvaartuig, gemerkt YM 99 (opm: thuishaven Yarmouth), alhier gestrand en door het volk verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 23 mei. De Nederlandse schoener MATHILDA GEERTRUIDA, van Patras naar Hamburg, is hier de 22e binnengelopen om een lichte door stormweder veroorzaakte schade te herstellen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendutie op 6 juni 1879 van het raderstoomschip SEMEROE, metende volgens meetbrief 120 (opm. ton of last?), van djatiehout vervaardigd, en in januari jongstleden opnieuw verbreeuwd en gekoperd met rood koper, ketel nieuw systeem, 2 jaren oud. Het schip is geheel kopervast en gebouwd te Soerabaija in 1865. Nadere informatiën te bekomen bij de ondergetekende. Inmiddels uit de hand te koop.
F. Hollanders

Krant:
  JB - Javabode

In het Makassaarsch Handelsblad leest men:
Het gerucht wil waarheid bevatten, dat het stoomschip TROMP bij het eiland Kandari aan de Oostkust van Celebes met gebroken as ligt en daar blijven zal tot tijd en wijle er verandering in de toestand komt.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vendutie van donderdag de 12e juni 1879 zal door de ondergetekende, voor rekening van belanghebbenden, worden verkocht het Engelse barkschip ZEMINDAR, van hout gebouwd en kopervast, metende 647 tonnen, gevoerd door kapt. W.B. McGibbon en thans liggende ter rede alhier. Deze verkoop zal in zich sluiten het casco, de ankers, de kettingen en het staande want, benevens de zich aan boord bevindende boten. Na afloop dezer veiling zal nog worden verkocht de inventaris van bovengenoemde bodem, welke vanaf maandag de 2e juni zal zijn te bezichten in de pakhuizen der heren Frazer, Eaton & Co. aan de Kaliemaas alhier.
A. Wijnveldt
(opm: de ZEMINDAR was reeds in 1841 gebouwd, zie verder SH 120679)


Datum: 27 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 mei. Heden is van de werf van de heren Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren aakschip LUCIA, voor rekening van de heer J.M. Langerwerf te Waspik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 mei. Volgens brief van kapt. Rab uit Almeria d.d. 20 mei heeft het wrak en de inventaris van het afgekeurde Nederlandse schip FREDERIK EN THEODORUS (opm: zie NRC 100479), van Benicarlo herwaarts, opgebracht GBP 215. De lading wordt overgescheept in het schip NEREID, kapt. Coleman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 23 mei. De Engelse vissmak MARY MATHILDE, te Yarmouth te huis behorende, is op Ameland gestrand, doch is met assistentie vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 mei. De Engelse viskotter ANTAGONIST, schipper W. James, is alhier met gebroken roer binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Antwerpen, 23 mei. Het stoomschip WATERGEUS is alhier van Terceira aangekomen met een gedeelte der lading van het Belgische barkschip G.C. GIEBERT, kapt. Claasen, ‘t welk 14 april lek te Terceira binnenliep - reeds vroeger gemeld. Drie en tachtig balen zijn als verhit en zwaar beschadigd aldaar verkocht, op order van het Belgische Consulaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mauritius, 28 april. Het schip BATAVIA, kapt. Sutherland (opm: buitenlander), is op Tristan da Cunha gestrand en wrak geworden. Drie man der equipage zijn verdronken. Tien man zijn alhier aangebracht per SKIMMER OF THE WAVE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen op maandag 26 mei in De Brakke Grond, des namiddags 3 uur: het fregatschip WESTERSCHELDE, 1.364,22 tonnen, laatst gevoerd door kapt. R. Ran: NLG 25.300, koper C.S. Oolgaardt (opm: een Amsterdamse makelaar, handelend voor zijn opdrachtgever, waarschijnlijk uit Bremen; zie NRC 240779)


Datum: 28 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling (per telegram Vlieland d.d. 27 mei). In de buitengronden alhier is verongelukt een viskotter, hebbende in het zeil het merk YH. 65. Enig rondhout, touwwerk enz. is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 24 mei. De vissmak MARY AND MATHILDE, schipper Norton, is 22 dezer op Ameland gestrand en werd door de equipage verlaten. Naderhand kwamen enige Amelander visserlieden aan boord, die erin slaagden het schip af- en op de rede te brengen. Het schijnt niet veel geleden te hebben. Men verwacht een agent uit Engeland om over het bergloon een akkoord te treffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nantes, 25 mei. Het schip NEERLANDS VLAG, kapt. Hoeksma, van Newcastle naar Atjeh met kolen, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Messina, 16 mei. Het Nederlands schoenerschip TJADDA GEZINA, kapitein Staal, te Gioja gestrand (opm: zie NRC 140579), was ladende voor Rouaan. Van de circa 30.000 kilo olie, die reeds aan boord waren, is ongeveer de helft geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Réunion, 29 april. Het Nederlands schip ADMIRAAL DE RUIJTER, kapt. Brouwer, heeft in de orkaan van 20 maart enige zeilen verloren en schade aan de lading bekomen. Het is sedert van Réunion te Mauritius aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. In lading naar Soerabaya (direct), met vrijheid Batavia aan te doen ter ontscheping van passagiers en ledige leggers, het nieuw gekoperd eerste klasse Nederlands fregat SALATIGA, kapt. H.G. Biesthorst, uitmuntende inrichting voor passagiers. Spoedige expeditie.
Adres de reders de heren van Charante & Co. en de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam, en Oolgaardt & Bruynier te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode

Wij vernemen, dat de bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord voor de marine aangebouwde rammonitor 1e klasse MATADOR de 25e april op het Haringvliet een proeftocht houden zal en daarna naar Fijenoord terugkeert om binnenkort ter conservatie naar de marine-directie te Willemsoord te worden overgevoerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 21 april zijn in tegenwoordigheid van de hoofdingenieur A.J.H. Beeloo aan de werf der Koninklijke Maatschappj De Schelde te Vlissingen de kielen gelegd van twee schroefstoomschepen, genaamd AREND en VALK, voor rekening van het departement van koloniën en ten dienste der Indische Civiele Marine. De machines voor deze vaartuigen, alle van compound-systeem, worden mede aan de fabriek der genoemde maatschappij vervaardigd.


Datum: 29 mei 1879


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Heden werd alhier, onder voorzitterschap van de heer A.F. Willink, de Algemene Vergadering gehouden van deelhebbers der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-maatschappij.
Vertegenwoordigd waren 238½ aandelen, recht gevende tot het uitbrengen van 40 stemmen.
In het verslag wordt o.a. het volgende gezegd:
Het jaar 1878 was weder voor de handel en de scheepvaart bijzonder ongunstig en werd de vraag naar scheepsruimte dooraanbod daarvan overal zodanig getroffen, dat de vrachten op ongekend lage cijfers gedrukt bleven.
Door de oorlog tussen Rusland en Turkije met al zijn gevolgen, leden alle lijnen op de Levant en Zwarte Zee gevoelig en ook onze Maatschappij, die haar reizen daarheen tot een minimum beperkte, moest zich grote opofferingen getroosten. Ondanks dat alles strekt het ons tot genoegen, u te kunnen mededelen, dat de gezamenlijke opbrengst onzer verschillende lijnen voldoende geweest is, om daaruit op weinige duizenden guldens na, alle exploitatiekosten te dekken, in het onderhoud onzer vloot op behoorlijke wijze te voorzien, ruim NLG 73.000,- aan vernieuwing van ketels en machines te besteden, de rente over de gehele obligatielening te voldoen en onze obligatieschuld met NLG 141.000,- te verminderen.
Voor onze beide stoomschepen STAD AMSTERDAM en STAD HAARLEM hebben wij, ondanks alle aangewende moeite, geen geregeld emplooi kunnen vinden en de daarmede met redelijke vooruitzichten ondernomen reizen leverden door een samenloop van omstandigheden, weder een allernadeligst resultaat op. De werkelijke onkosten hunner reizen, die in bovengenoemde opgave begrepen zijn, bedroegen ruim NLG 100.000,- meer, dan beide schepen tot de vrachtontvangsten bijgedragen hebben, zodat feitelijk onze overige lijnen niet alleen deze belangrijke verliespost, maar buitendien de rente en aflossing over circa 2½ miljoen gulden aan obligaties, die voor de aanbouw dezer schepen uitgegeven werden, moesten opbrengen.
Beide schepen zijn de kanker, die aan onze anders zeker levensvatbare Maatschappij knaagt en zonder hen zou de handelscrisis der laatste jaren wel invloed op onze jaarlijkse dividenden hebben uitgeoefend, maar werkelijke verliezen hadden wij zeker niet geleden.
Onze overtuiging is hoe langer hoe meer bevestigd, dat, wil onze Maatschappij weer tot haar oude bloei terugkeren, zij zich van deze twee schepen zelfs tot zeer lage prijs moet ontlasten, en beter doet, een grote stom aan verlies op de kapitaal-rekening af te schrijven, dat te blijven kwijnen en door de onmogelijkheid van dividenden te geven, de positie te verliezen, die haar toekomt.
Terugkomende op ons verslag over het afgelopen boekjaar, kunnen wij mededelen, dat in onze vloot geen verandering gekomen is. Zij bestond op 31 december uit 23 stoomschepen, metende 28.975 ton, 2 kleine stoomschepen voor de binnenlandse vaart, metende tezamen 300 ton, één sleepboot en 2 lichterschepen.
Ongevallen of averijen van buitengewone aard hebben wij niet te betreuren gehad. Het spreekt overigens vanzelf, dat men bij een enigszins uitgebreide vloot als de onze nooit geheel vrij van rampen blijft.
Onze vloot bevindt zich in uitmuntende staat en, bij de meeste zorg voor goed onderhoud aan casco, machines en ketels, zijn wij van het grote gewicht doordrongen, dat, bij alle maatregelen van zuinigheid over het algemeen, deze zich nooit op het gebied van materieel mag uitstrekken.
De kosten van onderhoud en reparatie bedroegen in 1878 ook weer de belangrijke som van NLG 311.851,03, terwijl buitendien aan vernieuwing van ketels en machines NLG 73.566,46 in de debetzijde der winst- en verliesrekening voorkomen.
Onze grote goederenloods aan de Nieuwe Vaart, die in de laatste maanden van 1877 gereed kwam, blijft zeer goed voldoen en spaart onze Maatschappij door deze inrichting in de expeditie der schepen veel tijd, terwijl de goede gelegenheid tot opslag en sortering der inkomende ladingen ook voor de handel een groot gemak is.
De Oosterspoorweg heeft in de loop van het vorige jaar haar lijnen tot de Nieuwe Vaart uitgebreid en zijn wij daardoor in staat gesteld geworden ons depot van transitgoederen van Utrecht hierheen te verleggen. Dankzij de krachtige medewerking der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, komen de treinen met goederen uit Duitsland en België direct voor onze losplaatsen aan de Nieuwe Vaart en kan daar de overlading met de grootst mogelijke spoed en regelmaat plaats vinden. Door deze verandering van omstandigheden mocht het ons gelukken vele afzenders, die niets meer van Amsterdam wilden weten en hun goederen over andere havens verzonden, weder aan onze Maatschappij te verbinden. Ons vervoer van transitgoederen is dan ook daardoor in 1878 aanzienlijk toegenomen, en maakte de grote hoeveelheid gedeeltelijk goed, wat wij door de buitengewoon lage stand der vrachten moesten missen.
Moge zich ook Amsterdam verheugen over een uitstekende communicatie met de zee door het nieuwe Noordzeekanaal, dat zelfs voor de grootste schepen uitmuntend voldoet, droogdokken van afmetingen voor schepen van het grootste charter, prachtige handelskaden, die haar voleinding naderen, dus alles wat reders aanmoedigen kan, hun schepen bij voorkeur naar deze stad te zenden, de kroon op het werk echter, namelijk een geschikte verbinding met de Rijn, ontbreekt.
Rotterdam, daarentegen, die de laatste bij uitnemendheid bezit, mist evenwel weer de toegang voor grote en diepgaande schepen, zijnde, ondanks de grote sommen, aan de Nieuwe Waterweg besteed, de gewenste resultaten nog lang niet verkregen.
Alhoewel, tegen veler verwachting, de kanaalwet door deze Tweede Kamer verworpen is, vertrouwen wij toch, dat zich de Regering door deze teleurstelling niet zal laten ontmoedigen, maar vasthouden aan haar gezonde beginselen, dat ’s lands belangen door vermeerdering en verbetering der vervoerwegen gebaat en bevorderd worden, en dat financiële bezwaren ophouden moeten te wegen, waar het geldt kapitaal zodanig productief aan te leggen. Dan zal de beslissing der Kamermeerderheid van maar één stem wel een betreurenswaardig uitstel zijn, maar geen afstel, en wij geloven het tijdperk niet ver verwijderd, waar lokale belangen en inzichten door de drang der publieke opinie voor nationale eisen moeten zwichten. Het is daarom dubbel nodig in die tussentijd alle krachten in te spannen om zich te handhaven, totdat eenmaal Nederland de vruchten dier volharding zal kunnen plukken.
In 1878 zijn volbracht de volgende reizen: naar Australië 1/2, China 1½, Japan ½, de Levant en Smyrna 18, Middellandse Zee 26½, Bordeaux 24, Bayonne 1, Cardiff 1, Hamburg 82, Koningsbergen 22, Dantzig 14½, Stettin 10½, Riga 9½, Reval 9½, St. Petersburg via Reval 15, totaal 236 reizen tegen 249 in 1877.
Er werden vervoerd 245.522 tons goederen tegen 231.232 in 1877 en 199.900 in 1876.
Het cijfer bevaren vrachten bedraagt: in dit jaar NLG 3.512.761,- tegen NLG 3.378.377,- in 1878 en NLG 3.411.565,- in 1876.
De averijrekening sloot iets gunstiger dan in het vorige jaar en toont een verlies van NLG 17.964,22 ½ tegen NLG 37.566,83 in 1877.
Voor de verzekering onzer vloot hebben wij dit jaar NLG 295.283,54 besteed, tegen NLG 304.533,06 in 1877. Het kleine verschil ter gunste van dit jaar is toe te schrijven aan de minder gemaakte reizen, daar voor stilliggen van schepen door assuradeuren restitutie van premies verleend wordt.
De expeditie- en verschotrekening, die in de 1877 met een verliespost sloot, toont op deze winst- en verliesrekening een creditpost.
Aan de Amsterdamsche Rijnstoombootmaatschappij hebben wij weer een subsidie van NLG 10.000,-, zijnde het bedrag onzer rentegarantie, moeten betalen. Wel is haar vervoer dat in 1876 16.754 tons en in 1877 16.616 tons bedroeg, in 1878 tot op 25.080 tons gestegen, maar haar ontvangsten gingen niet in even goede verhouding vooruit wegens de lage vrachten die zij moesten toestaan om bij de minder gunstige ligging van Amsterdam en hoge vaartkosten, de concurrentie met de Maassteden en Antwerpen te kunnen volhouden; ook hebben op dit jaar grote reparaties en ketelvernieuwing gedrukt, die mede haar winsten verslonden.
Alle aandelen, die onze Maatschappij nog in de stoomvaartmaatschappij “Zeeland” te boek had van het vorige jaar, zijn thans verkocht en het daarop geleden verlies van NLG 12.216,25 afgeschreven, zodat dit conto voor het vervolg op de winst- en verliesrekening niet meer voorkomt.
NLG 320.000,-was het oorspronkelijke bedrag onzer deelneming.
Daarop werd aan verlies geboekt: in 1876 NLG 160.000,-, in 1877 NLG 30.682,50, in 1878 NLG 12.216,25, totaal geleden verlies NLG 202.898,75.
Het nadelige saldo, blijkens de winst- en verliesrekening van de jaren 1875, 1876 en 1877, bedragende tezamen NLG 504.207,36½, is in het vorige jaar met maar NLG 3.507,21½ vermeerderd. Al onze stoomschepen staan tot de kostprijs te boek, en is daarentegen, volgens de geest onzer statuten, de jaarlijkse afschrijving op een afzonderlijk hoofd “depreciatierekening” gebracht, welke in 1878 op NLG 1.818.226,46½ gestegen is.
Ten slotte kunnen wij u de aangename tijding geven, dat zich voor weinige weken eindelijk een serieuze koper voor de beide schepen STAD AMSTERDAM en STAD HAARLEM opgedaan heeft, namelijk een grote buitenlandse, door haar regering gesubsidieerde maatschappij, die aan een paar harer lijnen uitbreiding wenst te geven. Na een lang onderhandelen hebben wij besloten, in overleg met heren commissarissen, het ons gedane aanbod voor de twee schepen, ofschoon zeer laag, aan te nemen, en kunnen wij thans mededelen,dat de STAD AMSTERDAM door haar onderzocht, goed bevonden en feitelijk gekocht is: eveneens de STAD HAARLEM voorwaardelijk, daar zich dezelve thans op haar terugreis van Nieuw-Zeeland naar Londen bevindt, en bij haar aankomst aldaar aan een inspectie onderworpen moet worden. Hoewel wij geen reden hebben er aan te twijfelen, dat acceptatie volgen zal, zo vinden wij het in afwachting daarvan niet raadzaam, thans de prijzen in dit verslag reeds openbaar te maken.
Door de verkoop is de hoofdaanleiding tot de tot dusverre geledene verliezen verdwenen en bestaat alle hoop, dat wij in het vervolg weder gunstige resultaten zullen verkrijgen. Zo lang echter onze boeken een verliespost aantonen, zullen wij de jaarlijkse winsten niet tot uitdeling aan heren aandeelhouders mogen gebruiken, en zouden deze nog een aantal jaren van dividenden verstoken blijven; daarom wensen wij u, zodra het geleden verlies op beide schepen na aflevering van de STAD HAARLEM vastgesteld is, op een buitengewone vergadering een financieel voorstel te doen, dat aan deze bezwaren tegemoet komen zal.
Wij eindigen met de wens, dat na jaren van tegenspoed, thans weder betere tijden voor onze Maatschappij zullen aanbreken, en zij door krachtige ontwikkeling in toenemende mate een middel mogen worden tot bevordering van Neerlands handel en nijverheid.


Datum: 30 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 mei. Heden nacht is de ter rede liggende Deense schoener SALAMÉ door het van Antwerpen komende Engelse stoomschip MINNIE aangevaren. De schoener verloor boegspriet, anker en ketting en werd in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 28 mei. Het Nederlandse barkschip ADRIANUS, kapt. Burghout, van Memel met hout naar Rotterdam bestemd, is bij Saltholm aan de grond gekomen, doch is later door assistentie van bergers van Kastrup na overeenkomst voor GBP 250 afgebracht. Het schip is door duikers onderzocht doch heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen en zal de reis voortzetten.


Datum: 31 mei 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Het Nederlands schip JOSEPHINE kapt. Bloos, van Liverpool naar Riga, lag volgens telegram d.d. 29 dezer wegens tegenwind in de nabijheid van Elseneur geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 7 mei. Het wrak van het gestrande Nederlandse schip CURAÇAO PACKET (opm: zie NRC 240579), kapt. Klein, van Amsterdam herwaarts, vroeger gemeld, is voor NLG 6,- verkocht. Van de lading is een zeer klein gedeelte met bootjes van Bonaire aangebracht, dat morgen publiek zal verkocht worden. De opbrengst zal vermoedelijk echter zo gering zijn, dat de kosten er niet door gedekt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zaterdag 14 juni 1879, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de kastelein F. Kempkers aan het Damsterdiep te Groningen, ten verzoeke van de schipper G. Rienks, publiek worden verkocht het in den jare 1876 nieuw van de bijl te water gebrachte en in de beste staat zich bevindende overdekte tjalkschip genaamd LANDBOUWS WELVAREN, groot 114 tonnen, met opgoed en verdere inventaris, alles compleet en solide, zoals dit schip thans is liggende aan de Groente Markt te Groningen en bevaren wordt door de eigenaar, schipper Rienks gemeld. Dagelijks te bezien. Aanvaarding acht dagen na de toeslag of zoveel vroeger als de koopsom zal zijn betaald. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij Van Starkenborgh, notaris te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip STAD AMSTERDAM, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, is verkocht aan de Compagnie Générale Transatlantique te Parijs. De boot, thans genaamd VILLE DE MARSEILLE, zal dienst doen tussen Marseille en Colon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Gevonden een gouden dameshorloge in de nabijheid van het Park, hetwelk de rechthebbende tegen vergoeding dezer advertentiekosten kan terugbekomen aan boord van het barkschip HENDERIKA, kapt. Bus, ligplaats Westerhaven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 mei. Morgen vertrekt van hier naar IJmuiden het ramtorenschip GUINEA om het te Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip TROMP af te halen, dat hier ter rede zal beproefd en daarna op de Marinewerf zal opgetuigd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Gisterenavond zijn te Middelburg in het openbaar te koop aangeboden de volgende aandelen in schepen:
- 1/40e aandeel in het barkschip STAD MIDDELBURG, boekhouders Den Bouwmeester, Borsius & Van der Leijé alhier: NLG 396.
- 1/16e aandeel barkschip RIGA, boekhouders dezelfden: NLG 600.
- 1/60e aandeel in het fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, boekhouders Van Leeuwen & Co: NLG 1.225.
- 1/40e aandeel in het barkschip LUCTOR ET EMERGO, boekhouders Den Bouwmeester, Borsius & Van der Leijé: NLG 350.
- 1/40e aandeel barkschip REGINA MARIS, boekhouders dezelfden: NLG 371.
- 1/20e aandeel barkschip JACOBUS JOHANNES, boekhouders dezelfden: NLG 1.800.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Het stoomschip MADURA, kapt. Jaski, van hier naar Batavia, vertrok de 28e dezer ’s morgens van Southampton, doch is ’s avonds te Plymouth binnengelopen om een kleine voorziening aan de machine te bewerkstelligen. De kapitein hoopte echter heden de reis te kunnen voortzetten.


Datum: 01 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 april. De toestand der scheepsvrachten bleef onveranderd en bij gebrek aan producten ter verscheping hebben er slechts zeer enkele afdoeningen tot stand kunnen komen. De Nederlandse NOACH IV heeft koffie en suiker tot NLG 25 en NLG 27,50, tin tot NLG 17,50 en huiden tot NLG 40 geaccepteerd, maar nog geen volle lading bekomen. Het stoomschip GELDERLAND NLG 55 en NLG 60 koffie, NLG 55 à NLG 60 tabak, NLG 35 tin, en JOHANNA EN MARGARETHA NLG 30 voor Factorij-koffie, en tin tot ¼e van dit vrachtcijfer, alle drie naar Rotterdam. De AMSTEL, naar Nederland, heeft ettelijke maanden in lading gelegen en toen koffie aangenomen tot NLG 17,50 en NLG 20, kapok en cassia tot NLG 50, huiden tot NLG 35, en suiker tot NLG 15.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, ALCMARIA VICTRIX, JAN VAN HAAFTEN, KINDERDIJK, FERDINAND EN LOUIS en THORBECKE III.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 30 mei. Het schip MATHILDA GEERTRUIDA, kapt. Steffens, van Patras naar Hamburg bestemd, alhier met enige lichte schade binnengelopen, (reeds vroeger gemeld), is thans gereed om te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 29 april. De Nederlandse schepen AUGUSTE, kapt. Lange, VESTA, kapt. Ruige, en SOERABAIJA PACKET, kapt. Verduin, liggen hier nog onbevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent het aanstaande vertrek van de WILLEM BARENTS meldt het Nieuws van den Dag:
Het stoomschip IJMUIDEN van de nieuwe Engelse stoombootlijn zal het scheepje met een aantal genodigden uitgeleide doen tot IJmuiden.
De BARENTS is thans enigszins vertimmerd, zodat er beter gelegenheid tot logies is voor de officieren. Voor de commandant is op het dek een hut getimmerd.
Het plan is nog de 3e uit te lopen te IJmuiden en onmiddellijk koers te stellen om den Noord, het ijs beoosten Beereneiland aan te lopen en dan naar Vardö te koersen, waar men omstreeks 5 juli denkt aan te komen. Daar wordt de watervoorraad aangevuld en vervolgens tot het begin van augustus in de Barentszee gekruist.
Gedurende deze kruisvaart worden lodingen, temperatuurwaarnemingen en andere
observaties gedaan tot vermeerdering der kennis van de Barentszee.
In het begin van augustus wordt Nova Zembla bereikt, waar het van de toestand van het ijs afhangen zal of de BARENTS de Kara Zee inlopen zal. In dat geval zal gepoogd worden de ijshaven te bereiken en aldaar op de plaats, waar de hut van Barentz gevonden werd, de gedenksteen te plaatsen.
Het Noordpoolcomité heeft de stellige last uitgevaardigd alle maatregelen te nemen, dat overwintering in de IJszee voorkomen wordt. Omstreeks het einde van september zal de thuisreis worden aangenomen, zodat bij gunstige omstandigheden de BARENTS in oktober het vaderland weder bereiken zal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 31 mei. ’s Rijks schroefstoomschip 1e klasse TROMP is gisteren avond ten 6 ure, begeleid door het ramschip GUINEA, alhier gearriveerd. Om 1 uur was men van IJmuiden vertrokken, zodat de reis in vijf uur is afgelegd. In aanmerking genomen, dat het schip nog niet is toegerust, heeft de TROMP goed voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penzance, 29 mei. Het schip EMPRESS, van Hamburg naar Bristol, is hier gisteren binnengekomen met verlies van anker en ongeveer 30 vaam ketting die men moest laten slippen wegens aandrijving van de Nederlandse schoener JANTINA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 30 mei. Heden is alhier in het openbaar aangeboden het onlangs ter rede van Vlissingen gezonken Italiaans barkschip APORTI, kapt. Bando; verkocht voor NLG 305. Een geborgen gedeelte inventaris bracht NLG 466 op.


Datum: 02 juni 1879


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

RC 02-06-1879. Curacao 7 Mei. Het wrak van de gestrandde sch./brik CURACAO PACKET kapt. Klein, van Amsterdam herwaarts, heeft f 6 opgebracht, terwijl van de lading slechts zeer weinig geborgen is.

Krant:
  HV - Het Vaderland


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Vaderland 02-06-1879. Curacao In den loop dezer week ( begin Mei) droevig bericht ontvangen, dat de Nederlandsche brik "CURACAO PACKET” , kapitein Klein, uit Amsterdam met bestemming naar deze haven vertrokken, op den 23n April jl. des avonds om 10 uren, op het eiland Groot Aves is gestrand. Een gedeelte der lading is alhier door kleine vaartuigen aangebracht.


Datum: 03 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Texel d.d. 1 juni: Ruim drie jaren geleden strandde nabij onze kust ’t Engels fregatschip WEBFOOT. Na lossing en assistentie, ook door een aantal vissers en zeevarenden van hier, werd het schip af- en te Nieuwediep binnengebracht. Een langdurig proces over de uitkering der berglonen volgde, zodat eerst heden de bergers van hier hun aandeel ontvingen, bedragende ruim NLG 4.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Het Nederlands schip JACOBUS ANTHONIE, kapt. Visser, van Riga herwaarts, was volgens brief van den gezagvoerder den 28ste mei ten 12 ure ’s middags in de Droogden zeilende met gunstige gelegenheid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau (opm: Ventspils), 1 juni. Het Nederlands schip DE KRAAN, kapt. Esbra, van Riga naar Amsterdam, is 5 mijlen ten zuiden van hier gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken. (opm: brik, kapt. J.J. Esbra; zie ook PGC 070679 en NRC 080679)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 14 mei. Het Nederlands schip JANTINA MARIA, kapitein Nieboer, is bevracht van Laguna naar Marseille.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Macassar (opm: Ujung Pandang), 2 april. Het Nederlands schip CATO, kapt. Vuijk (opm: bark, kapt. P. Vuyk), is bij executie verkocht voor NLG 10.000. Kopers de heren J. Mohrmann & Co. (opm: de bark kreeg de naam RADJA LAUT met Macassar als thuishaven)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 31 mei. Van de werf Concordia, van de heren Huygens & Van Gelder is heden te water gelaten het composite lichtschip GEORGETOWN, groot ongeveer 112 register ton en bestemd voor de Demerary Bar in Engels West-Indië. Het schip werd besteld door de H.H. Sandbach Tinne & Co. te Liverpool en zal door kapt. T. Jaski naar zijne bestemming gebracht worden.


Datum: 04 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 juni. Naar aanleiding van het lange uitblijven van het Nederlandse barkschip JEANNETTE MARIANNE LOUISE, kapt. Jurjens (opm: bouwjaar 1866, kapt. J.J.P.Jurgens), 29 november van Samarang naar Falmouth voor order vertrokken, en aldaar tot heden niet gearriveerd, ontvangen wij een schrijven van kapitein J.G. Kuchler, voerende het schip (opm: fregat) MAASSLUIS, waarin deze meldt dat eerstgenoemd schip zich onder de Linie en later de 11e of 12e april, op ongeveer 100 mijlen of circa twee dagen zeilen van het Engels Kanaal, in zijn nabijheid bevond, dat de 14e april ene hevige storm uit het N.O. opstak, waardoor zijn schip (de MAASSLUIS) op zijde geworpen werd, ruim vier voet water in het ruim kreeg, de lading overzeilde, de pompen verstopt raakten en de verschansing, boten en watervaten weggeslagen werden. Daar de JEANNETTE MARIANNE LOUISE zich in zijne onmiddellijke nabijheid bevond, is het aan te nemen, dat dit schip ook door dezelfde storm werd belopen, en mocht evenals de MAASSLUIS veel water gemaakt hebben, zo is zijn mening dat de lading, die, zoals kapt. Kuchler denkt, geheel uit suiker bestaat, in het onderruim gesmolten is, en het schip, dat naar hij vermoedt, een vast tussendek heeft, door het smelten van de lading in het ruim topzwaar geworden en tengevolge daarvan verongelukt is. De MAASSLUIS arriveerde 26 april, dus 14 dagen na het zien van de JEANNETTE MARIANNE LOUISE, te Brouwershaven, terwijl van het laatstgenoemd schip, dat naar Falmouth bestemd was, dus een veel kortere reis, tot heden niets werd vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 mei. Het Nederlands schip ADRIANUS, kapt. Burghout, van Memel naar Nederland, heeft bij Saltholm een anker met 45 vadem ketting laten slippen en is hier ter rede weder daarvan voorzien. Sedert heden nacht stormt het uit het Z.W., vele schepen liggen op de rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 april. De Nederlandse schepen HENDRIK JAN, kapt. Revier, en SUCCES, kapt. Potjer, zijn alhier bevracht, het eerstgenoemde van Paysandu naar Falmouth, het laatstgenoemde van San Nicolas naar Rio Grande en Porto Allegro.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juni. De WILLEM BARENDSZ is heden middag ten half twee ure van ’s Rijks werf vertrokken ter opvolging zijner bestemming.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 2 juni. Tengevolge van den aanvaring van de Italiaanse bark APORTI door de Engelse stoomboot S.A. SADLER, op 15 mei ll. op de rede van Vlissingen, waarbij eerstgenoemde is gezonken, is in de vorige week te Gent de Engelse stoomboot IRONOPOLIS, behorende tot dezelfde rederij, aangehouden en in beslag genomen, op vermoeden dat de stoomboot S.A. SADLER vooreerst niet in deze streken zal verschijnen. Thans is echter dit beslag opgeheven, zodat gisteren de IRONOPOLIS van Gent is afgekomen en ’s avonds van hier is vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gedurende het jaar 1878 zijn 1593 schepen, metende 2.269.178 ton, het Suezkanaal gepasseerd. Van dit getal kwamen 783 uit de Middellandse en 810 uit de Rode Zee.
Het getal personen, soldaten en pelgrims ingesloten, dat passeerde, was 96.363. Het getal schepen was 70, dat van de inhoud 85.489 ton minder dan in 1877. Van de 1593 schepen voeren 1267 onder Engelse, 89 onder Franse, 72 onder Nederlandse, 44 onder Italiaanse, 38 onder Oostenrijkse, 23 onder Duitse, 21 onder Spaanse vlag. Verder had men 9 schepen uit Egypte, 7 uit Japan, 6 uit Denemarken, 5 uit Noorwegen, 4 uit Portugal, 2 uit België, 2 uit Turkije en 1 uit Amerika, Siam en Zanzibar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De tegen maandag de 9e juni aanstaande ter veiling aangekondigde schroefstoomschepen COMMISSARIS DES KONINGS BARON NAHUYS en BURGEMEESTER VAN NAHUYS zullen die dag niet worden geveild maar wordt de verkoop daarvan tot later uitgesteld.


Datum: 05 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 mei. Vrachten. Gedurende de laatste dagen bleef het stil. Wel bestaat er enige vraag, maar de geschikte ruimte ontbreekt en de geboden koersen zijn te laag om tot afdoeningen te geraken. Naar Nederland werd niets afgedaan. Op 23 april boden zich voor de overvoer van de restant lading der JOSEPH, bestaande uit plm. 9730 balen koffie, 1158 schuitjes tin, en 1600 bossen rotting naar Schiedam aan het Nederlandse schip A.H. VAN TIENHOVEN SR tot NLG 60 per last met garantie einde juni Java te verlaten, en het Engelse schip BRITISH CROWN NLG 55 per last, welke offertes geweigerd werden. Na te vergeefs naar een geschikt Nederlands schip gezocht te hebben, dat, evenals de BRITISH CROWN dadelijk zou kunnen laden en geen verdere bijlading nodig had om te vertrekken, waardoor de risico wegens het aandoen van meerdere laadhavens vermeden werd, werd besloten de BRITISH CROWN op te nemen tot NLG 50 per last naar Schiedam; de belading is reeds begonnen. Voor het Kanaal wordt ruimte gezocht voor 1000 tons suiker, 10.000 picols stroopsuiker uit de Oosthoek, en voor de overvoer der lading ex-ZEMINDAR (pl.m. 580 tons suiker) en ex-MAURITIUS (pl.m. 18.000 picols suiker). Voor Amerika zijn pl.m. 14.000 picols koffie en licht goed van Padang naar New York in de markt. Voor Australië bestaat geen vraag.
Kustvrachten: De 26e april werd bij inschrijving aan een kuster gegund de overvoer van Bandjermassing van 900 tons steenkolen naar Muntok tot NLG 12,90, 300 tons naar Palembang tot NLG 14,90 en 400 tons naar Moearah Kompeh tot NLG 19,90 per ton, het laden buiten de bank te Bandjermassing geschiedt voor rekening van het schip.
De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen zijn: stoomschip CELEBES NLG 65 koffie en tabak, NLG 75 thee, NLG 35 tin, naar Amsterdam; ALCMARIA VICTRIX GBP 2.- koffie, GBP 2.10 licht goed, van Batavia, Anjer en Padang naar New York.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, JAN VAN HAAFTEN, KINDERDIJK, FERDINAND EN LOUIS, THORBECKE III, BETSY EN ARNOLD en TWEE GEZUSTERS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 mei. De Nederlandse bark ADRIANUS, kapt. Burghout, van Memel naar Schiedam met planken, was gisteren nacht bij Swinebode (opm: Svinbådarne, Zweden) ten anker liggende, genoodzaakt teneinde stranding te vermijden, een anker en ketting te laten slippen en werd daarvan hier weder voorzien. Heden voormiddag hier ten anker liggende in de Sund, werd de ADRIANUS door een Duitse schoener aangezeild, waardoor laatstgenoemde de kluiverboom brak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De WILLEM BARENTSZ, commandant De Bruijne, vertrok heden (4 juni) van IJmuiden naar de Noordpoolstreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 4 juni. Heden is aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier, in tegenwoordigheid van het bestuur der visserijen op de Schelde en Zeeuwse stromen, met goed gevolg te water gelaten de stoomboot ARGUS, gebouwd voor rekening van het Departement van Financiën en ten dienste van het politietoezicht van voornoemde visserijen. De machine en ketel werden mede in de fabriek der Maatschappij De Schelde vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 juni. In de laatste dagen is hier nogal wat wrakhout aangespoeld, alles waarschijnlijk afkomstig van een Engelse kotter. Op een der boordplanken staat Yarmouth en op een ander gedeelte ar of Hope, wellicht dus: STAR OF HOPE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit IJmuiden werd aan het Handelsblad bericht, dat gisterenavond het diner in het hotel Willem Barendsz bijgewoond werd door de officieren van het poolschip en vele hunner wapenbroeders uit de zeemacht en anderen. Heden ochtend vroeg vertrok de BARENDSZ, gesleept door de HERCULES, welke enkele belangstellenden aan boord had. Het rijkskantoor en de inzeilende Russische bark FREDERIK salueerden met de vlag. Te kwart vóór zeven uur werd de BARENDSZ losgemaakt van de sleepboot. De officieren wuifden een hartelijk vaarwel, terwijl de commandant, al groetende, met de hand naar het noorden wees.


Datum: 06 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. De Engelse bark HAVILAH, van Formosa naar Sydney, is gedeeltelijk mastloos te Soerabaija binnengelopen. Het werd door een orkaan plat op zijde geworpen en men was genoodzaakt ten einde het schip te doen rijzen, om de masten te kappen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 2 juni. Aan de bergers, welke op den 22ste mei ll. alhier gestrande viskotter MARY & MATHILDA op een veilige rede ten anker hebben gebracht, is GBP 110 bergloon toegestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 mei. Het Nederlands schip (opm: brik) BATOE BASSIE is 26 april op publieke vendutie te Soerabaija opgehouden voor NLG 10.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren avond is aan een aantal vissers en zeevarenden te Nieuwediep hun aandeel uitbetaald voor het lossen en afbrengen van het voor drie jaren nabij die kust gestrande Engelse fregatschip WEBFOOT. Na een zeer langdurig proces werd eindelijk een akkoord getroffen voor 16 mille. Het aandeel voor ieder bedroeg tussen de NLG 60 á NLG 70. Het leeuwendeel ging weg aan proceskosten. Er waren verscheidene onder de aandeelhebbers, die reeds voor jaar en dag hun te verwachte portie voor NLG 200 en NLG 250 hadden verkocht.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 6 juni. Het rader-stoomschip SEMEROE werd heden morgen op publieke veiling verkocht voor NLG 14.000 aan Lie Boen Ping en Lie Boen Kin, luitenant der Chinezen te Martapoera. (opm: zie SH 190679)


Datum: 07 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 26 april. Het alhier lek binnengelopen schip MAURITIUS heeft order bekomen om te lossen. Het schip schijnt zwaar ontzet te zijn, bijzonder in het bovenschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Volgens een alhier ontvangen telegram uit Aden, dato 6 juni, is het Nederlands schip MARIA EN ELISABETH, kapitein Bonjer, 1 april van Passaroeang naar Rotterdam vertrokken, lek en met 7 voet water in het ruim te Mauritius binnengelopen (opm: zie NRC 050879), heeft al de zeilen verloren en 1.300 balen koffie overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. A. Knottenbelt, notaris te Vlaardingen, zal in het logement de Hollandse Tuin aldaar op woensdag 25 juni 1879 bij veiling des voormiddags ten 11 ure, en bij afslag des namiddags ten 3 ure, verkopen het snelzeilend en in 1876 nieuw gekoperd schoenerschip, genaamd COURIER, gevoerd wordende door kapt. K. van Alewijn, groot netto 139,96 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 5/6 A 2.1, met ankers, touwwerk, zeilen en verdere volledige inventaris, waarvan de lijst ter inzage ligt aan boord en ten kantore van genoemde notaris. Het schip ligt in de haven te Vlaardingen en is aldaar elke werkdag te bezichtigen. Nader onderricht te bekomen ten kantore van de notaris Knottenbelt voornoemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau, 1 juni. De equipage van het gestrande schip DE KRAAN, kapt. T.T. Esbra (opm: zie NRC 030679), is gered. De stranding vond plaats bij Bakofen, 4 mijlen van hier.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juni. Tengevolge van stormbuien en hoge zeeën strandde op de 23e april j.l. in de Blinbang-baai het van Palembang komend Nederlands-Indisch schip ALFULCK. Het vaartuig is door de branding geheel uiteengeslagen en slechts een gedeelte der lading, bestaande uit dakpannen en stenen voor de aanbouw van een lichttoren in genoemde baai, is behouden gebleven. De opvarenden zijn allen gered. (opm: de ALFULCK was een bark van 511 ton oude meting, roepsein TBDM, en behoorde thuis te Soerabaija)


Datum: 08 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau, 3 juni. Het bij Bakofen gestrande Nederlands schip DE KRAAN, kapt. Esbra (opm: zie NRC 030679), van Riga naar Nederland, is afgekeurd. De lading wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 15 mei. Het Nederlands schip JONGE EVERT, kapt. Sparrius, van Triëst alhier aangekomen, heeft veel slecht weder doorgestaan, watervaten verloren en leed schade aan zeilen en tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 20 mei. Het Nederlands brikschip VRIJHEID, kapt. Remmers, van Macassar naar Rotterdam, is heden hier aangekomen, heeft 19 en 20 april op 31° Z.B. en 32° O.L. zwaar stormweder gehad, het schip heeft voorsteng en stagzeil verloren, 78 balen koffie overboord geworpen en gedurende 10 minuten plat op zijde gelegen en kreeg veel water over.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius (per telegram van Aden dato 6 juni.) Het schip MARIA ELISABETH, (in ons vorig nummer reeds vermeld) lost op order van experts de lading om nagezien te worden. Het lek is nog niet gevonden. Er is veel lading beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius (per telegram van Aden dato 6 juni.) De REGINA MARIS, kapt. Hoek, van Batavia naar Falmouth met suiker, is lek hier aangekomen en lost de lading, een expertise heeft nog niet plaats gehad. De grootheid der schade, indien die bestaat, is nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 mei. Het Engelse schip BRITISH CROWN is bevracht om het restant lading van het afgekeurde Nederlands schip JOSEPH, van Belang naar Schiedam, naar de destinatieplaats te brengen. Men is reeds met laden begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 mei. Het Nederlands schip NICOLETTE, kapt. Bouten, van Probolingo naar het Kanaal, met schade te Soerabaija binnen, is bezig de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht uit Batavia, is door arbiters het hulploon voor het schip BASTIAAN POT, buiten andere kosten, bepaald op NLG 33.000.


Datum: 09 juni 1879


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 juni. Het stoomschip CONRAD is bij het vertrek tussen de pieren dwars gekomen en heeft de ketting in de schroef. Het schip kan niet vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 26 april. De schepen JACOB ROGGEVEEN en NICOLETTE zijn bezig met repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 8 mei. De schepen MEEDEN, kapt. H.J. Mantjes, en JONGE EVERT, kapt. M.L. Sparrius, zijn hier bevracht. Het eerstgenoemde van hier naar New York of Baltimore, het laatstgemelde van Paranagua naar de Plata-rivier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 31 mei. Het schip MARIA SINNIGE, kapt. J. Groothuis, is hier binnengelopen om proviand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bij beschikking van 5 juni 1879 no. 54, afdeling Handel en Nijverheid, is de aan de firma Zeilmaker & Co. te Harlingen verleende concessie voor een stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee tussen Leeuwarden en Amsterdam overgeschreven op naam van de firma P. Koumans Smeding te Leeuwarden.


Datum: 10 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het voor de Stoomvaart-Maatschappij Java te Stockton on Tees nieuw gebouwde stoomschip KONINGIN EMMA, kapt. B. Ordeman, bestemd voor de mailvaart op Indië in de lijn der Maatschappij Nederland, vertrekt morgen ochtend van Middlesbro-on-Tees. Na enige uren in de Noordzee proef gestoomd te hebben, zal het stoomschip koers zetten op IJmuiden, waar het aanstaande woensdag voormiddag wordt verwacht.
de KONINGIN EMMA (foto uit particuliere collectie)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 7 juni. Heden is van de werf der heren Gebr. Jonker alhier met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren aakschip, gebouwd voor rekening van de heer B. Haneberg te Wageningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Amsterdam op 9 juni:
- Het schroefstoomschip CATHARINA HENRIETTE, NLG 9.500 opgehouden.
- Het schroefstoomschip EMILIE, NLG 5500 verkocht.
- Het schroefstoomschip JACOBA, NLG 3100 verkocht.
(opm: binnenvaartstoomschepen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 juni. Aangaande het oponthoud, bij het vertrek van de CONRAD ondervonden, kunnen wij nog het volgende schrijven:
Te 5 uur ’s namiddags bij hoogwater met de stand van 76 of 78 decimeters, vertrok de CONRAD, diepgaande 60 decimeter, uit de sluizen, gesleept door de SIMSON: buiten de kleine of binnenpieren kwamen én sleepboot én mailboot, hetzij door de dwarsstroming die daar ter plaatse steeds heerst bij vloeiend getij, hetzij door andere oorzaken, te veel zuidelijk op de lijn der witte tonnen, waar een baggermachine gemeerd lag; om deze te mijden werkte de CONRAD achteruit en kwam dwars in het vaarwater, terwijl de ketting, waaraan een witte ton was bevestigd, zich warde in de schroef van het stoomschip, dat toen verplicht was te ankeren. De nodige hulp werd onmiddellijk verleend, duikers togen aan het werk en slaagden er in te elf uur ’s avonds de schroef vrij te maken, waarna de CONRAD onmiddellijk vertrok.
Het is zeer te betreuren dat dit oponthoud heeft plaats gehad, te meer daar velen dit aan de haven zullen wijten. Dat men zich hierin bedriegt kan echter blijken uit het feit, dat de CONRAD hier van Indië binnenkwam en naar Amsterdam afvoer met eigen stoomkracht, en dat andere grote stoomschepen, onder anderen die van de Engelse Suez-lijn, steeds met eigen stoom in- en uitvaren. De schepen dier lijn zijn mede zeer lang en groot, (de hedenmorgen binnengevallen steamer NESTOR is meer dan 100 meter lang), zij hebben in de regel een diepgang van 62 à 63 decimeters. Zo ook viel hier voor enige tijd het stoomschip WESTBOURNE binnen, diepgaande ruim 66 decimeters, het had ook geen assistentie en voer zonder te lichten binnen vier uur naar Amsterdam op.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 juni. Het kofschip ELISABETH, kapt. J.S. van Dijk, te Pekela te huis behorende, de 1e juni van Sunderland hier ter rede aangekomen met verlies van steng, heeft veel slecht weer gehad.


Datum: 11 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 6 juni. Heden werd van de werf der Gebr. Pot alhier de ijzeren schroefboot CONCORDIA VI te water gelaten, bestemd voor het vervoer van goederen, passagiers en vee, en aangebouwd voor rekening der stoomboot-Reederij Concordia te Arnhem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juni. Volgens gisteren ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip CALIFORNIA, kapt. Zaage, de 8e dezer, na een reis van 32 dagen van Bordeaux welbehouden te Baltimore gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 9 juni. De Nederlandse bark KORTENAER, kapt. Datema, van hier naar Kroonstad, is lek uit zee teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 juni. Volgens bericht uit Riga lagen daar meer dan 1.000 schepen op vracht te wachten. (opm: zie AH 130679)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Dantzig, 3 juni. Scheepsvrachten. In de laatste helft van mei werden de meeste der in deze tijd hier aangekomen schepen en ook enige hier overwinterd hebbende tot de volgende koersen bevracht: Londen Sh.11/- per load grenen balken en muurlatten; Hartlepool Sh.8/- voor grenen en Sh.10/3 voor eiken balken; Grimsby Sh.12/- per load eiken balken; Liverpool Sh.11/- en Pembroke Sh.12/- voor grenen, Antwerpen NLG 11,50 per last grenen delen. Kleinere zeilschepen waren iets meer gezocht en bedongen naar Londen Sh.2/-, Newcastle Sh.1/6, Tynedok Sh.1/7½, Firth of Forth Sh.1/8, Solway Firth Sh.2/6, Berwick Sh.1/9.


Datum: 12 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 11 juni. Heden werd van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, te water gelaten het voor rekening der stoomboot-Reederij Fop Smit & Co. gebouwde salonraderjacht MERWEDE I.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juni. Het nieuw gebouwd Nederlandse stoomschip KONINGIN EMMA, kapt. B. Ordeman, vertrok 10 juni namiddags 3 uur van Middlesbro on Tees naar Amsterdam en arriveerde heden namiddag te 2 uur 30 minuten te IJmuiden, van waar het terstond opstoomde naar Amsterdam. (opm. het schip vertrok op 3 juli voor de eerste reis naar Java)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 juni. Door kapt. R.J. Flik, gezagvoerder van Nederlandse schip ALLIANCE, van Bilbao naar Rouaan, alhier met schade binnen, is GBP 400 gevraagd als bodemerij om de kosten der reparatie te dekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Marseille wordt van 7 dezer het volgende geschreven: De kapitein van de alhier liggende Nederlandse stoomboot POLLUX, de heer Hovelack, had enige gage aan de bemanning uitbetaald, waarvoor deze zich ruim te goed had gedaan aan sterke drank. Een stoker, Knapp genaamd, tergde een zijner kameraden, Cornelis Ubel, met een touw, aan het eind waarvan een grote spijker was vastgemaakt. Ubel verzocht hem op te houden, maar Knapp ging voort, met het touw naar hem toe te slingeren. Ubel greep toen Knapp bij de arm en gaf hem een stevige stoot, zodat Knapp met verbrijzelde schedel op de kade viel en weldra een lijk was. De commissaris van politie, van het gebeurde onderricht, wilde nu Ubel in verzekerde bewaring nemen; maar de Nederlandse consul, de heer Alma, die middelerwijl op de kade was gekomen, verzette zich hiertegen, op grond, dat het gebeurde had plaats gegrepen op een Nederlands schip, dat wil zeggen, op Nederlands grondgebied.
De consul werd in ’t gelijk gesteld, en de heer Alma heeft toen Ubel aan boord der POLLUX gelaten, met last aan de kapitein te zorgen, dat bij zijn aankomst te Amsterdam de schuldige overgeleverd werd aan de Nederlandse justitie. Ubel zal evenwel niet zo spoedig in handen van het Nederlands gerecht komen, want de POLLUX heeft bestemming naar zuidelijk Italië en van daar naar Lissabon. Eerst na laatstgenoemde haven bezocht te hebben, zal de stoomboot de terugreis naar het vaderland aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De gemeente Amsterdam verleende in 1878 (opm: onder meer) vergunning aan Zeilmaker & Co. te Harlingen voor het in de vaart brengen van de stoomboot PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN en voor de nieuwe schroefboot BURGEMEESTER P. LYCKLAMA À NIJEHOLT en aan A.D. Zur Mühlen voor de radersleepboot NELLY, thans genaamd IJMUIDEN, op IJmuiden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juni. Op de 6e mei j.l. vond te ’s-Gravenhage de begrafenis plaats van de heer S. van Hulstijn, de 3e mei aldaar op de leeftijd van 50 jaren overleden. Nadat hij aan de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam zijn zeevaartkundige studiën had voltooid, vertrok Van Hulstijn als scheepsjongen naar Oost-Indië en klom daar binnen weinige jaren op tot gezagvoerder van een kustvaarder en later tot kapitein der stoomboot OENARANG. Omstreeks 1865 werd hij benoemd tot marine-superintendent der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij. Ernstige ongesteldheid maakte het noodzakelijk, dat hij kort geleden naar Nederland moest repatrieren, alwaar hij kort na terugkomst is overleden. (opm: samenvatting van een lang bericht)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de 6e mei j.l. is van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de eerste in Nederland gebouwde torpedoboot te water gelaten.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 12 juni. Sech Saleh bin Salim is voor NLG 6.050 de koper van het heden morgen geveilde Engelse barkschip ZEMINDAR geworden.


Datum: 13 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens telegrafisch bericht is het schip BARON VAN PALLANDT, kapt. Duintjer, te Melbourne aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ADRIANA, laatst gevoerd door wijlen kapt. E.R. Sandberg, thans liggende te Nieuwediep. Hetzelve is gemeten 702 tonnen nieuwe meting, en bijzonder geschikt voor de houtvaart. Staat ledig en laadt circa 340 Petersburg standaard gezaagd hout of 295 tult balken, bij een diepgang van ongeveer 16½ voet. Reflectanten vervoegen zich bij de reders A. Sandberg en J. van Herwaarden te Dordrecht. (opm: mogelijk naar Duitsland verkocht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 11 juni. In ons nummer van dinsdag j.l. namen wij een bericht over uit de Delfzijlsche Courant, dat te Riga meer dan 1.000 schepen op vracht lagen te wachten. Volgens een ons verstrekte officiële opgave uit Riga d.d. 7 dezer zijn gedurende dit seizoen daar aangekomen 365 stoom- en 446 zeilschepen, te zamen alzo 811 schepen; daaronder waren 336 met lading en 475 met ballast. Van daar vertrokken 640 schepen. Dat er dus zulk een groot aantal schepen onbevracht zou liggen, is onmogelijk.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Verkoop van het stoomschip VICE ADMIRAAL FABIUS, gebouwd van ijzer in 1864, metende 484 register tonnen, 50 PK nominaal, op vrijdag 4 juli, in het vendulokaal te Soerabaija, ´s morgens te 10 uur.
Informatiën bij Koning & Co.


Datum: 14 juni 1879


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Javasche Stoomsleepboot Maatschappij. Aan heren aandeelhouders wordt bekend gemaakt, dat zij vanaf heden kunnen disponeren ten kantore der maatschappij over 15 pCt. of NLG 150 per aandeel, wordende beleefd verzocht ten spoedigste te disponeren ter bespoediging der liquidatie.
Soerabaija, 10 juni 1879, namens de directie, F. Hollanders.


Datum: 15 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Volgens brief van kapt. Wijtsma, voerende het schip ANNA EN BERTHA, van Amsterdam naar Suriname, dato 10 juni, was hij toen zeilende op de hoogte van de Sorlings (opm: Scilly Isles), na aanhoudend met tegenwind gekampt te hebben. Alles wel aan boord.


Datum: 16 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rio Janeiro, 23 mei. Het Nederlands schip W.H. RENDALL, kapt. A. de Boer, is afgekeurd en zal 24 mei op order van den Nederlandse consul publiek verkocht worden. Een gedeelte der lading is zwaar beschadigd en zal denkelijk ook verkocht worden. (Zie het bericht in ons nummer van 20 mei.) (opm: zie ook NRC 200779)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 24 mei. Volgens bericht uit Paranagua, d.d. 20 mei, is het Nederlands schip JONGE EVERT, kapt. Sparrius, de 18e op de baar aldaar aan den grond gekomen, doch de volgende dag, na lossing der deklast, met assistentie vlot gekomen.


Datum: 17 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 13 mei. De Nederlandse schepen SOERABAIJA PACKET, VESTA en AUGUSTE zijn bevracht om te Saigon naar Hongkong te laden, de beide eerste voor 17½ cent en de laatste tot 14 cent per picol rijst, en katoen tot 30 cent.


Datum: 18 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Het Nederlands schip SLAMAT, kapt. De Greeve, van Tjilatjap, laatst van de Kaapstad herwaarts, is gisteren 4 uur namiddag Dungeness gepasseerd en van een loods voorzien. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 17 juni. De Engelse smak ZENITH is in de Razende Bol gestrand. De equipage is gered en de inventaris geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 juni. Het Nederlands schip PIETER, kapt. Flugger, is 16 dezer van hier te Riga aangekomen; alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 juni. Een van de stoomboten der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij heeft vandaag enige uren op ’t Bom Rif (opm: mogelijk wordt het Bornrif bedoeld) aan de grond gezeten. Het is met hoogwater vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 14 juni. Het Nederlandse schoenerschip ALLIANCE, kapt. Flik, van Bilbao met wijn naar Rouaan, alhier met schade binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.


Datum: 19 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 mei. Vrachten. Sedert ons vorige bericht bleef de markt onveranderd en zijn er slechts een paar afdoeningen te vermelden. De onbevrachte vloot vermeerderde zeer, vooral wat de Nederlandse schepen betreft, waarvan de vroeger aangenomen zout- of andere tussenreizen aflopen. Het gebrek aan lading voor Nederland en de onzekerheid of er uit de nieuwe oogst dadelijk deze destinatie zal worden afgescheept, maken de vooruitzichten voor een verbetering der koersen daarheen twijfelachtig. Naar Nederland werd voor 9.000 picols Factorij-koffie van de Noordkust NLG 30 bedongen, terwijl hetzelfde cijfer verkregen werd voor een partij suiker en tabak. Naar het Kanaal blijft enige vraag bestaan. De ladingen ex-MAURITIUS en ex-ZAMINDAR werden door buitenlandse schepen genomen. Voor Amerika blijft ruimte voor koffie van Padang gezocht. Voor Australië bestaat geen vraag. Kustvrachten bleven zonder afdoening. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: THORBECKE III NLG 30 koffie, suiker en tabak, NLG 37,50 à NLG 40 huiden, NLG 40 damar, van Indramaijoe naar Amsterdam; stoomschip KONING DER NEDERLANDEN NLG 70 tabak, NLG 65 koffie, NLG 75 thee, naar Amsterdam; stoomschip DRENTHE NLG 60 à 70 tabak, NLG 60 à 65 koffie, naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, JAN VAN HAAFTEN, KINDERDIJK, FERDINAND EN LOUIS, BETSY EN ARNOLD, TWEE GEZUSTERS, BESTEVAER, BATAVIER, HENRIETTE ADRIANA, EMMA, SLIEDRECHT en DORDRECHT II.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op 17 juni te Rotterdam: het fregatschip SUSANNA JOHANNA, gevoerd door kapt. M. van der Valk, gebouwd in 1864, groot 1.500 ton oude meting, verkocht voor NLG 25.500 (opm: het schip werd verkocht naar Krimpen a/d Lek en kreeg haar tot 1875 gevoerde naam LICHTSTRAAL terug)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 17 juni. Heden vertrok van hier naar Bali Boeleleng het Nederlands-Indisch stoomschip SEMEROE, kapt. J. Greeve (opm: zie SH 060679)


Datum: 20 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Volgens particulier bericht is het St. Nazaire lek binnengelopen schip NEERLANDS VLAG, kapt. Hoeksma, van Newcastle naar Java bestemd, na het lossen van een gedeelte der lading en het verbreeuwen van het schip boven water, gereed om te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Volgens telegram uit Batavia van gisteren, is het Nederlands schip TWEE GEZUSTERS in aanvaring geweest, de benodigde reparaties zullen vermoedelijk NLG 7.000 kosten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 juni. Als een bijzonderheid kan worden medegedeeld, dat het Nederlands barkschip VREDE, kapt. Visser, van Pensacola gearriveerd, langs Brouwershaven heden alhier is aangekomen met een diepgang van zestig decimeter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping van een tjalkschip te Papendrecht. Notaris Van Noorden, gevestigd te Papendrecht, is voornemens om aldaar, ten huize van J. van der Kevie, op woensdag den 25 juni 1879, voormiddags om 11 uur, publiek, om contant geld, te verkopen: Een overdekt tjalkschip, genaamd de VROUW CORNELIA, groot 61 tonnen, met complete inventaris, zoals het te Papendrecht aan de werf van de scheepmaker Verheul ligt en dagelijks te bezichtigen is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Eergisteren werd door de directie der Rijn-Kabel-Sleepvaartmaatschappij, in tegenwoordigheid van de waarnemende voorzitter, de heer A.J.F. Burger, de commissarissen, de heren D. Ruijs en H.J. Rauws, en enige genodigden, waaronder de heren J.van Gennep, Lodewijk Mulder, ingenieur De Hoog, De Jager, De Lange en Huss, de officieuze proefvaart met de kabelsleepboot HERCULES gehouden. De boot vertrok te 4 ¼ uur des namiddags van de Oude Plantage te Rotterdam met vier beladen schepen, inhoudende 24.000 centner of 1.200 ton en kwam ten 7½ uur te Dordrecht. Voorlopig zullen de boten niet sneller varen dan 5 kilometer per uur; later kan de snelheid vermeerderd worden.
De trein der kabelsleepboot was ongeveer 1/3 van hetgeen zij trekken kan, daar men in staat is met dezelfde snelheid 70.000 ctr. = 3.500 ton te bewegen, alles met een stoomvermogen van 70 paardenkracht.
De kabel heeft 22½ mm middellijn en weegt 1,8 kg per lopende meter. Hij is uit staal met een hennepkern vervaardigd en heeft een breukbelasting van 134.300 kg 2.686 cm, terwijl de grootste spanning met de volle trein slechts 72 cm bedraagt, zodat men 38-voudige zekerheid tegen breken heeft of, met andere woorden, dat het breken onmogelijk is. Wanneer de kabel is doorgehakt, dan kan hij in twee uren gesplitst worden, ongeveer evenals bij gewoon touwwerk, maar het gevaar voor doorhakken uit kwaadwilligheid is zeer klein, uithoofde het niet gemakkelijk is, ja zonder behoorlijke werktuigen bijna ondoenlijk, aangezien het staal van de kabel nog harder is dan werktuigstaal.
Het kolenverbruik is uiterst gering, ongeveer 3 centner per uur, terwijl de schepen zonder rukken of stoten en zonder golfslag door het water worden gesleept, hetgeen voor het behoud der vaartuigen zelve zowel als voor de oevers der rivieren zeer goed is.
Voorlopig zal de Maatschappij haar lijn van Rotterdam naar Ruhrort in slechts 3 secties exploiteren, zodat de boten slechts heen en weer op haar secties varen.
Het plan bestaat om vooreerst 3 maal ‘s weeks te varen, om later een dagelijkse dienst te openen.
De lijn zal met goedvinden van de minister van waterstaat, handel en nijverheid, zodra de proefvaart van de zijde der Regering heeft plaats gehad, voor het publiek verkeer worden opengesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een in executoriaal beslag genomen schip, zijnde een barkschip.
Op dinsdag de 15e juli 1879, des voormiddags te elf uur, zal ter terechtzitting van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, vacantiekamer in het Paleis van Justitie op de Prinsengracht alhier, aan de meestbiedende of hoogstmijnende worden verkocht een schip, zijnde een Italiaans barkschip, genaamd VARAZZE, gevoerd door kapt. Luigi Bollo, liggende te Amsterdam in het Oosterdok, groot volgens meting ruim 515 tonnen, en zulks met deszelfs staand en lopend want, tuigage en verdere inventaris, zoals het ter plaatse bovengemeld is liggende.
Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van N. Vlachos & Co., commissionairs, wonende en kantoor houdende te Amsterdam, woonplaats gekozen hebbende ten kantore van de procureur F.E. Dammers, op de Keizersgracht bij de Reguliersgracht 696, die als zodanig voor genoemde Heren N. Vlachos & Co. gesteld wordt, om de executoriale verkoop van gemeld schip ter bovengenoemde terechtzitting te vervolgen, uit krachte van een vonnis door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, de 15e mei 1879 tussen de executanten en Luigi Bollo gewezen, zijnde geregistreerd, ten einde betaling te erlangen ener somma van GBP 2.376 of in Nederlands courant, zodanig bedrag als dit volgens de koers van de dag der betaling mocht zijn; met de renten à 10 procent van af 30 april 1879 en de gerechtskosten.
Het gemelde schip en toebehoren wordt door de executanten ingezet op een somma van duizend gulden.
De memorie van veilcondities is nedergelegd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, terwijl ook ten kantore van de ondergetekende procureur van genoemde memorie van veilcondities inzage kan worden genomen, en nadere inlichting is te bekomen.
F.E. Dammers, procureur.
(opm: zie AH 170779)


Datum: 21 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Mauritius, 26 mei. Het Nederlands schip MARIA EN ELISABETH, kapt. Bonjer, van Batavia naar Rotterdam, is 18 dezer alhier binnengelopen om te repareren (opm: zie NRC 050879). De 6e mei, op 28°22' ZB 54° OL werd het schip door een cycloon belopen, welke drie dagen aanhield; de wind liep van oost tot zuid. Men verloor al de zeilen en de grootbramsteng, en het schip werd zo lek, dat men genoodzaakt was de pompen voortdurend gaande te houden en 1.250 balen koffie, benevens al het waarloze rondhout aan dek, overboord te werpen. De 17e mei hield men af naar Mauritius, waar het schip de 18e met vijf voet water in het ruim arriveerde. In de haven maakt het nog veel water en wordt er voortdurend suiker opgepompt. Het schip moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 26 mei. De 20e liep hier binnen het Nederlands barkschip REGINA MARIS, kapt. Hoek, van Batavia naar Falmouth, welk schip de 15e mei op 25°ZB 62°OL, zwaar stormweder had, met vreselijke hoge zee, waardoor het lek werd, makende 3½ (opm: de eenheid ontbreekt) water per uur. De lading schijnt niet zwaar beschadigd te zijn, doch moet gelost worden om het schip te kunnen onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 19 juni. De schoener N.N., kapitein Van Duivenbode, van Macassar, is alhier lek aangekomen na op het strand gezeten te hebben. Het schip zal hier lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 19 juni. Heden namiddag is van de werf Frederiksoord alhier, van de bouwmeester G.H. Uitdenbogaardt, met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde loggerschip NEELTJE, bestemd ter haring- en kabeljauwvisserij, voor rekening van Uitdenbogaardt en Spuybroek, gevoerd zullende worden door L. de Zeeuw. Onmiddellijk daarna werd, voor rekening derzelfde firma, de kiel gelegd voor een soortgelijk te bouwen vaartuig, genaamd JOHANNA CHRISTINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 18 juni. Heden werd bij den scheepsbouwmeester F. van Duivendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalkschip, gebouwd voor rekening van de heren F. en J. van Horssen te Hellouw, en de kiel gelegd voor een dito zeilschip voor rekening van de heer L. Rijkens te Werkendam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 26 mei. Het Nederlandse schoenerbrikschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Brouwer, heeft de te Réunion in de cycloon van 21 maart bekomen schade alhier hersteld. De kapitein heeft Ropijen (opm: roepies) 4.000 bodemarij opgenomen à 2¼ pCt., betaalbaar 15 dagen na aankomst te Bombay.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 juni. Eergisteren avond is alhier ter rede gekomen het stoomschip ST. CLAIR OF THE ISLES, gevoerd door kapt. Vetter. Deze stomer, uitgekomen voor de Stoomvaart-Reederij Voorwaarts, zal zodra mogelijk de voorgenomen dienst tussen Samarang en hier via kustplaatsen beginnen. (opm: onder Nederlands-Indische vlag gebracht en verdoopt tot MANGKOE ALMANSOER, zie ook JB 170779)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. A.C. Bouten, gezagvoerder van het Nederlandse schip NICOLETTE, thans alhier met een lading suiker tot vertrek naar het Kanaal voor orders gereed liggende, biedt tot een bedrag van pl.m. NLG 54.000 Indische courant wissels, betaalbaar te Amsterdam of Rotterdam, op zijn reders, de heren Van Brakel & Co. te Dordrecht, aan. Reflectanten gelieven zich te adresseren ten kantore van de firma J. Daendels & Co. alhier.
Soerabaija, 20 juni 1879. (opm: zie NRC 160479; een manier om bodemarijschuld te ontlopen?)


Datum: 22 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. Volgens particulier bericht is het barkschip NEERLANDS VLAG, kapt. Hoeksma, de 20e juni van St. Nazaire naar Java vertrokken, na volbrachte reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 18 juni. De schoener CATHARINA, kapt. Lestuiver, van Riga met haver hier aangekomen, heeft de reis naar Shoreham voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het jaarverslag der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland over 1878 luidt niet onbevredigend. Het passagiers- en goederenvervoer nam zeer toe: er werden 34.669 reizigers vervoerd, 25 procent meer dan in 1877, vooral 1e klasse, en 13.000 ton meer aan goederen, vooral ijlgoederen. De opbrengst was NLG 467.000,- meer dan het voorafgaand jaar, slechts NLG 90.000,- minder dan in de drie jaren 1875-1877 tezamen. Er is echter nog een tekort van NLG 78.000,-. De uitgaven waren NLG 146.000,- minder dan in 1877, ofschoon 36 reizen meer werden afgelegd, het scheepspersoneel werd uitgebreid, de assurantie vermeerderd enz. De nieuwe schepen PRINSES MARIE en PRINSES ELIZABETH zijn namelijk veel goedkoper in de exploitatie, dan de boten die naar Middelburg en Vlissingen genoemd zijn, en men had minder averij dan in 1877. De ontvangsten stegen tot NLG 1.968,- per reis, het verlies daalde tot 11½ procent. De directie gelooft daarom, dat de verliesjaren voorbij zijn. Over 1879 wordt voor brievenvervoer NLG 54.000,- meer ontvangen en het personenvervoer is van 1 januari tot 30 april jl. reeds met 70-80 procent vermeerderd.
Ter vergadering van eergisteren werd de balans goedgekeurd en eveneens een overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen over het in de vaart brengen van een derde stoomboot. Omtrent de regeling der door prins Hendrik gewaarborgde schuld kon de directie nog geen nadere mededelingen doen.


Datum: 23 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 20 juni. Heden werd van de werf van de Wed. C. Boele & Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten de schroefsleepstoomboot VOORUITGANG VI, gebouwd voor rekening van de heer Johs. van der Graaf te Kralingen. De machine voor gemelde boot wordt vervaardigd in de fabriek van den heer B. Wilton te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio Grande (opm: Rio Grande do Sul), 20 juni. De Nederlandse schoener HARMONIE, kapt. Doewes (opm: schoenerbrik, bouwjaar 1876, kapt. Albert Harms Doewes), van Londen met stukgoed, zit op de baar aan den grond en stoot zwaar. Het waait hard en staat er een hoge zee op de baar. (opm: zie ook NRC 240679 en NRC 250779)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. A. Knottenbelt, notaris te Vlaardingen, zal in het logement De Hollandsche Tuin aldaar op woensdag 25 juni 1879, bij veiling des voormiddags ten 11 ure, en bij afslag des namiddags ten 3 ure, verkopen het snelzeilend en in 1876 nieuw gekoperd schoenerschip COURIER, gevoerd wordende door kapt. K. van Alewijn, groot netto 139,96 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 5/6 A 2.1 , met ankers, touwwerk, zeilen en verdere volledige inventaris, waarvan de lijst ter inzage ligt aan boord en ten kantore van genoemde notaris.
Het schip ligt in de haven te Vlaardingen en is aldaar elke werkdag te bezichtigen.
Nader onderricht te bekomen ten kantore van de notaris Knottenbelt voornoemd.
(opm: schip blijft onder Nederlandse vlag; zie ook NRC 270679)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het Noorse barkschip genaamd ANEVOCA, liggende in de Westerhaven te Rotterdam, lang volgens meetbrief 45,70 meter, breed 9,04 meter en diep 5,80 meter, en alzo groot bruto 1.674,90 m3 of 591,24 tonnen van 2,83 m3, en netto 1.622,60 m3 of 572,78 tonnen van 2,83 m3, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, toebehorende aan en gevoerd geweest door schipper S. Lasser.
Ten verzoeke van de handelsvennootschap onder de firma van Gebroeders Kortlandt, scheepsbouwmeesters, gevestigd te Rotterdam, voor het dienstjaar 1878/79 gepatenteerd geweest bij akte sub. No. 2197, voor het lopend dienstjaar aanvraag om patent gedaan, maar nog niet bekomen hebbende, domicilie kiezende ten kantore van de voor haar occuperende procureur mr. Gerardus Combertus Burger, aan de Haringvliet No. 24 te Rotterdam, requirante uit krachte van een vonnis, door de arrondissementrechtbank te Rotterdam, tweede kamer, de acht en twintigste mei 1800 negen en zeventig bij verstek gewezen, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Treussart van Rappard, in zake van de requirante, als eiseres, tegen voornoemde schipper S. Lasser, als gedaagde, bij welk vonnis deze is veroordeeld om aan de eiseres te betalen de som van negen duizend acht honderd een en dertig gulden, zestien cents, ter zake van door haar in 1878 aan gezegd schip ANEVOCA verricht scheepstimmermanswerk en ten behoeve van hetzelve geleverde materialen, met de interesten en kosten en waarbij dat schip voor het bedrag dezer preferente vordering speciaal is verklaard executabel en daarna arrestante op gezegd schip en toebehoren.
De executante heeft het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van twaalf duizend vijf honderd gulden.
De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Kamer van Vakantie, op woensdag de zestiende juli 1800 negen en zeventig, des voormiddags ten elf uur precies.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergemelde rechtbank en afschrift daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur mr. Gerardus Combertus Burger, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Mr. G. C. Burger, procureur.
(opm: dit schip is gekocht door de firma Van Veen & Van der Meulen te Nieuwediep en herdoopt in ORION, zie ook AH 190779)


Datum: 24 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juni. Volgens bericht van het consulaat te Calais bevond het schip IJHOEK, kapr. Hissink, van Rotterdam naar Soerabaija, 18 juni ongeveer 3 mijl bewesten de Noordhinder. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 23 juni. Volgens ontvangen rapport is het schip LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN, kapt. Van Moerkerken, heden ochtend bij Dungeness geloodst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 23 juni. Het schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. Hoffman, van Newcastle naar Soerabaija, is hier lek en met verlies van loze kiel als bijlegger binnengelopen. Het heeft op de Engelse banken zwaar gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 19 juni. Het schip GESINA, kapt. Bockhoff, van Leer met spoorstaven naar Kopenhagen, is lek te Rendsburg binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 21 juni. Het Nederlandse schoenerschip HARMONIE, kapt. Doewes, waarvan wij in ons blad van gisteren melding maakten, van Londen naar Rio Grande en op de baar aldaar aan de grond geraakt, is door de equipage verlaten, die gered werd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Amsterdam-Southampton-Cardiff. Het Nederlandse stoomschip GERTRUDE, kapt. Geo. Key, vertrekt dinsdag 1 juli, laadt goederen met directe connossementen tot billijke doorvrachten naar Jersey en Guernsey.
Adres bij de agenten Van Es & Van Ommeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag de 21e dezer is met goed gevolg te water gelaten de sierlijke en doelmatig ingerichte schroefstoomboot BURGEMEESTER RINKES, bestemd voor de Joure, gebouwd voor rekening van kapt. Tieleman aan de werf van de heren Boon, Molema & De Cock te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 26 mei. Het schip REGINA MARIS, kapt. C. Hoek, van Batavia naar het Kanaal, de 20e mei lek hier binnengelopen, heeft de 15e mei op 25ºZB 62ºOL zwaar stormweer met vreselijk hoge zee gehad, waardoor het schip lek sprong en 3¼ duim water per uur maakte.


Datum: 25 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 23 juni. Heden werd van de werf der heren Gebr. Pot alhier met goed gevolg te water gelaten de Rijn-zeilaak PETRUS, groot 250 tonnen, welk vaartuig is aangebouwd voor rekening van den heer P. van Lith te Alem, zullende gevoerd wordende door diens zoon J. van Lith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juni. De Engelse schoener MARGARET, van Dantzig met hout naar Gent, is heden nacht, in de Wielingen ten anker liggende, aangevaren door het uitgaande stoomschip PRINSES ELISABETH; de schoener is zwaar beschadigd en drijvende op de lading hier binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juni. Het Belgische driemastschip DON JUAN, gezagvoerder Barier, van Antwerpen met stukgoederen naar Sint Catherina, is op deze rede lek gesprongen en in het dok gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 23 juni. Het schip GIJSBERTUS HERMANUS, kapt. A.L. Hoffman, van Newcastle naar Soerabaija, is hier lek en met verlies van de loze kiel binnengelopen, hebbende gisteren op de Engelse banken zwaar gestoten.


Datum: 27 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De veiling van het schip SUSANNA JOHANNA is uitgesteld tot 17 juni 1879.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Volgens telegrafisch bericht is het schip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, 25 juni te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Vlaardingen op maandag 25 juni: het schoenerschip COURIER, groot 139 ton nieuwe meting, gebouwd in 1842: NLG 5.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 juni. Van het schip JASON, kapt. Scherpenberg, de 5e april van Sunderland naar Colberg vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: buitenlander)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Pleiziervaart van Groningen naar Emden v.v. met de nieuwe, elegant ingerichte stoomboot REITDIEP, zondag 29 juni. Afvaart van Groningen voor het koffiehuis Borst, Noorderhaven, ´s morgens 5 uur, Oosterhaven 5¼ uur. Terug omstreeks 9 uur ´s avonds. Aankomst te Emden omstreeks 9 uur. Retour van Emden NLG 2,-. Kaarten worden afgegeven bij Borst, Noorderhaven, en in het hotel Van der Meer, Schuitendiep. Bij alle bruggen op het Eemskanaal wordt gestopt. (opm: er lagen destijds 15 bruggen over het kanaal)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 21 juni. Scheepsvrachten. De vraag naar zeilscheepsruimte is uiterst gering, waardoor de vrachten zeer gedrukt zijn. Men betaalde naar Kiel, Lubeck, Flensburg, Rostock en de Deense eilandhavens 10 à 11 mark, Oost-Noorwegen 16 à 18 mark, Stavanger 19 mark, alles per 2.500 kg. rogge; Groningen NLG 15 per 2.400 kg, Noord-Frankrijk Sh. 2/7½, verder tot Vannes Sh.2/10½ per 500 Engelse pond tarwe; Sunderland Sh.7/9 per load halve vierkante sleepers. Per stoomboot naar Amsterdam NLG 14 per 2.400 kg., naar Rotterdam en Antwerpen Sh.2/3 per 500 Engelse pond tarwe.


Datum: 28 juni 1879


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Amsterdamsche Stoomvaartvereeniging. Amsterdam-Londen, voor passagiers, goederen en vee. Passage: eerste klasse enkele reis GBP 15, retour GBP 27.6, tweede klasse GBP 7.6, retour GBP 12.6. Doorvrachten naar de Levant en alle overzeese havens, geheel Engeland, Jersey en Guernsey. Bezorging te Londen domicilie, zomede vrij boord stoom- en zeilgelegenheid.
Adres de agenten Van Leeuwen de Kuijper & Tusschenbroek, N.Z. Voorburgwal 102, Amsterdam


Datum: 29 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJsel (Stormpolder), 25 juni. Heden zijn op de werf De Hoop, van de scheepsbouwmeester C. van der Giessen, de kielen gelegd voor een ijzeren Rijnschip, genaamd DRACHENFELS, groot 210 lasten, voor rekening van de heer A. Schwippert te Königswinter, en voor een ijzeren paviljoenschuit, voor rekening van de heer T. Spits Hz. te Vreeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juni. Het schip BASTIAAN POT is met de koorts heersende onder de equipage weder uit zee teruggekeerd. Een man der equipage was overleden. Het heeft op St. Nicolaas Punt aan den grond gezeten, doch kwam zonder assistentie weder vlot. Gemeld schip van Tjilatjap naar Rotterdam vertrokken, was 10 maart wegens ziekte en overlijden van de gezagvoerder en 9 man der equipage, met assistentie te Batavia uit zee terug gebracht en heeft naderhand de reis hervat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 16 mei. Vrachten. De stemming bleef gedrukt. Afgedaan zijn: JOHANNA MARGARETHA, koffie à NLG 30, tabak à NLG 27,50 en huiden à NLG 45 naar Nederland, en het Engelse schip BRITISH CROWN NLG 50 voor koffie, NLG 12,50 voor tin, zijnde de overgenomen lading van het Nederlandse schip JOSEPH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 juni. Volgens heden bij de rederij van kapt. W. Hageraats ontvangen telegrafisch bericht is het schip ROBERTUS HENDRIKUS (opm: bark, bouwjaar 1859) met een volle lading hout te Nerva gestrand. (opm: zie ook een achttal volgende berichten over schip en lading in 1879)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 28 juni. Gisterenavond werd aan de fabriekswerf van de firma Hk. Jonker & Zoon alhier met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot IJMUIDEN I, gebouwd voor rekening van de heer J.D. Geiken en bestemd voor sleepdienst. De machine is volgens het compound-systeem aan dezelfde fabriek vervaardigd. Het vaartuig munt uit in een schone vorm en is, voor zover gereed, zeer net afgewerkt, zodat wij niet twijfelen of een en ander zal genoemde firma voor het bouwen van vaartuigen zeer tot aanbeveling strekken.


Datum: 30 juni 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 juni. Volgens rapport van kapt. Klagenberg, voerende het schip PAULINE, passeerde hij bij Eddystone de Nederlandse bark IJHOEK, kapt. Hissink, van Rotterdam naar Soerabaija. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Triëst, 23 juni. Scheepsvrachten. Bevracht werd o.a. de Nederlandse schoener DIRK EN PIETER, kapt. H. Holle, tot 40 francs per ton wijn van St. Mauro naar Rouaan. Niettegenstaande de vrachten in vergelijking met andere havens hier zeer goed staan, blijven Nederlandse schepen hier ontbreken en is het zeer te wensen, dat de Nederlandse vlag zich niet uit een vaart laat dringen, waarin zij altijd de voorkeur gehad heeft.


Datum: 01 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Volgens particulier bericht van kapt. Goedvolk, voerende het Nederlandse barkschip SCHIEDAM, van Rotterdam naar Padang, was hij 26 juni op de hoogte van Noord Voorland. Alles wel aan boord. Kapt. Goedvolk rapporteert dat hij 23 juni van Maassluis vertrok met een diepgang van 56 decimeter en bevond dat er op de droge van de Nieuwe Waterweg 22 Rijnlandse voeten of 69 decimeter water stond, 45 minuten voor hoogwater.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 juni. Volgens later bericht van kapt. Hageraats, voerende het barkschip ROBERTUS HENDRIKUS, te Nerva gestrand - zie scheepstijdingen van 29 juni - was het schip geheel masteloos.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Het Nederlands schip NICOLAAS ALBERT, kapt. Kolk, zou einde juni van Martinique naar Bordeaux vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Vóór enige tijd hebben wij een kort verslag gegeven van de pleidooien voor het gerechtshof te ’s Gravenhage gevoerd in de assurantiezaak betreffende een lading die met het schip OMMELANDEN van Glasgow naar de westkust van Afrika te vervoeren was.
Zoals men zich herinnert was dit schip door storm genoodzaakt te Falmouth als noodhaven binnen te lopen en werd het aldaar afgekeurd en verkocht.
Daar de kapitein niet voldeed aan zijn verplichtingen om voor het verder vervoer der lading te zorgen, werd door de eigenaars der goederen zelve een stoomschip hiertoe bevracht.
De meerdere vracht, dientengevolge betaald werd door de eigenaars der lading teruggevorderd van hunne assuradeuren, even als de premie van brandassurantie der in de noodhaven geloste goederen.
Assuradeuren meenden noch het een noch het ander schuldig te zijn, en de Rotterdamse rechtbank heeft dan ook de vordering op beide punten ontzegd. Vandaar appèl bij het hof te ’s Gravenhage. Na de breedvoerige pleidooien van mr. E. N. Rahusen (van Amsterdam) voor de eigenaars der lading, en van mr. A. M. Van Stipriaan Luiscius voor assuradeuren, heeft het hof zich ten volle met het door laatstgenoemde, namens assuradeuren, voorgedragen stelsel verenigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam, te Rotterdam, zullen als lasthebbenden van hunne meester, op dinsdag de 15e juli 1879, des middags ten twaalf ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven Nº. 29, publiek verkopen de snelvarende Nederlandse schroefstoomboot MOERDIJK, volgens meetbrief lang 18,04 meter, wijd 2,91 meter, hol 1,90 meter en alzo groot 59 tonnen (na aftrek der machinekamer), met derzelver complete stoommachine van hoge drukking en 30 paardenkracht, met gehele inventaris, volgens de daarvan opgemaakte lijst; liggende in den Haringvliet (noordzijde) te Rotterdam. Dagelijks te bezichtigen, nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 juni. Volgens een hier ontvangen telegram is hedenochtend te Grangemouth aangekomen het hier te huis behorend schoenerschip CONCORDIA, kapt. P. Bos. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 10 juli, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de kastelein Borst aan de Noorderhaven te Groningen publiek worden verkocht het in 1872 nieuw van de bijl te water gebracht en goed onderhouden tjalkschip genaamd TEMKIENA HARMIENA, groot 101 ton, met opgoed en volledige inventaris zo als het thans is liggende in de haven te Deventer, even boven de Pothoofdsbrug, en bevaren wordt door de schipper A.K. Lukkien.
Aanvaarding en betaling acht dagen na de toeslag.
Informatiën bij Van Starkenborgh, notaris te Groningen.
(opm: bij oplevering zeevaarder; vanaf 1876 binnenvaarder)


Datum: 02 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 juli. Volgens particulier telegram uit Nerva is het schip HERMAN BECKER, bestemd naar Nederland, met een gedeelte der lading aan boord, aldaar gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 30 juni. Jl. donderdag werd bij de Gebr. Nijhuis alhier met goed gevolg te water gelaten het koftjalkschip JOHANNA GEORGINE, groot 150 tonnen, zullende worden bevaren door kapitein A. Muller Tz., van Puttershoek, en zaterdag het nieuwgebouwde tjalkschip, genaamd EENDRAGT, groot plus minus 50 tonnen, zullende bevaren worden door H. Hekman van Scheemda.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Het schip NICOLAAS ALBERT, kapt. H. Kolk, zou einde juni van Martinique naar Bordeaux vertrekken.


Datum: 03 juli 1879


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag 11 juli 1879, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de kastelein F. Borst aan de Noorderhaven te Groningen publiek worden verkocht het goed onderhouden kofschip genaamd ANNA MAGRITA, groot 60 buitentonnen nieuwe meting of 115 binnentonnen, geclassificeerd bij Veritas 3/3 P 1/1, met diens inventaris, zo als hetzelve is bevaren door G. Veldkamp en thans is liggende in de Jodenheerengracht tegenover het Entrepotdok te Amsterdam, alwaar het dagelijk kan worden bezien. Om te aanvaarden en betalen binnen acht dagen na de toeslag.
Mr. R.A. Quintus, notaris.
(opm: mogelijk de in 1866 gebouwde kof ANNA MAGRITHA; het schip werd waarschijnlijk binnenvaarder)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 30 juni. Volgens rapport van kapt. Boekhold, gezagvoerder van het schip GOREGT EN OLDAMBT (opm: brik GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. W. Boekhold), van Rotterdam, was de 27e dezer des middags de matroos Frans Pieter overboord gevallen en verdronken, niet tegenstaande alle pogingen aangewend werden om hem te redden.


Datum: 04 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Reeds in mei jl. had de Westfälische Kohlen-Ausfuhr Verein in Bochum de proef genomen, om een rechtstreekse Rijnscheepvaart in het leven te roepen, en te dien einde twee Nederlandse tjalken, de CATHARINA en de GEZIENA, met kolen geladen van Duisburg naar de Oostzee geëxpedieerd. Het eerste van die schepen is nu dezer dagen te Elbing aangekomen en de 21e juni jl. vertrok van Duisburg de Belgische tjalk de TWEE GEBROEDERS eveneens met kolen naar de Oostzee. Als een gebrek heeft zich doen kennen, dat, vooral bij de thans in de havens bestaande inrichtingen voor het laden, de Westfaalse kool te licht brokkelt. Gemiddeld komen b.v. de Engelse stukkolen te Dantzig aan met 10 percent stof, Silezische kolen met 3 percent en Rijnland-Westfaalse kolen met 13 percent. De kolen uit het Gelsenkirchener district zijn de beste gebleken van de Duitse.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het spreekwoord zegt: "Een schip op strand een baken in zee". Maar een lichtschip wordt veilig bij de ondiepte voor anker gelegd, om anderen voor het gevaar van stranden te behoeden.
Zulk een lichtschip, tevens ingericht voor loodsstation, bestemd voor de zandbank aan de mond van de Demerary-rivier in Brits-Guyana, is dinsdag 1 juli van Amsterdam naar zijn ligplaats vertrokken. Het verdient algemene aandacht als een tot dusver hoogst zeldzaam, zo niet enig feit, eervol voor de betrokken firma, maar bemoedigend ook voor de Nederlandse scheepsbouw, dat dit schip hier te lande gebouwd is voor rekening van Engeland, de scheepsbouwmeester van Europa. Het werd namelijk voor het comité van pilotage Demerary en Essequebo, vertegenwoordigers de heren Sandbach, Tinne en Co. te Liverpool, gebouwd door de firma Huijgens en Van Gelder, hier ter rede.
De heer Borchers, Lloyds expert, verklaart, dat het schip, met de meeste zorg afgewerkt, in deugdzaamheid kan wedijveren met de beste schepen van deze soort in Engeland of Schotland gebouwd. Het buitengewoon hechte zware vaartuig van composieten bouw, metende 126 registerton, is slechts 90 Eng. voet lang, 10,5 hol, bij een breedte van 21 voet. Het voert een ijzeren mast, waaraan de grote lantaarn 6 – 8 voet middellijn wordt opgehesen. Van de beknopte ruimte is wel partij getrokken; op het dek de kapiteinshut, vooruit het verblijf van de equipage, benedendeks het gehele middenschip ingericht voor de loodsen, alles even ruim, licht en luchtig. Twee stel Downton-pompen en zeven ventilators. Over het gehele schip een houten zonnedek, twee meter boven het vaste dek. Ofschoon tot betrekkelijke rust bestemd, bleek het vaartuig niet minder tot zeilen bekwaam. Bij een proef in het Noordzeekanaal liep het met zesmijlsvaart, zodat de gezagvoerder, kapt. Jaski, met zijn kleine bemanning van zeven koppen, vol vertrouwen in zijn schip, zee ging kiezen.
Aan belangstelling ontbrak het daarbij niet. De scheepsbouwmeesters met tal van gasten deden aan boord het schip uitgeleide naar IJmuiden en even welverdiend als welgemeend waren de woorden van hulde bij de schuimende beker van de firma toegebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Aanzienlijke verkoping. Joh. Ger. Jos. Geers Hzn., makelaar, zal op woensdag 9 juli 1879, des morgens te tien uur precies, op de scheepsbouwmeesterwerf, genaamd De Werf de Vrede, aan de hoogte van de Kadijk No. 91, presenteren te verkopen een zeer aanzienlijke en grote partij scheepsbouwmeestermaterieel, als: 9 timmervlotten, een sleephelling met toebehoren, een stoomkist met 2 ketels, kaapstanden, schragen, 2 jeins met blokken (zo goed als nieuw), 11 dommekrachten, trek- en tariefzagen, nagelkamers en avegaars, snijpaal- strop- en ophaalkettingen, een kopermolen, een grote partij beste eiken snepels, nieuwe eiken platen en planken in diverse lengte, breedte en dikte, kettingen en blokken, 1 wherry, voorts schaafbanken, ladders, meer andere soorten houtwaren, een grote massa best eiken en grenen brandhout, enz., enz. Voorts een zeer mooie en goed onderhouden partij smidsgereedschappen, als: Een suffisante boormachine, 2 nieuwe blaasbalgen, 2 aambeelden, bankschroeven, 10 sergants, boutentrekker, veldsmidse, 2 nieuwe vijzels, klamaai-ijzers, boutstempels, doorslagen, snij-ijzers, ratelboren, wolhaker, ketelschroeven, hangstellingen, koperschoppen, beste diverse bank- en vuurgereedschappen, voorts een handkar en ijzeren stoephek, oud ijzer en hetgeen verder daags vóór en op de verkoopdag op genoemde werf aan kavelingen te zien zal zijn.
AH 040779
Vlissingen, 20 juni. Het Nederlandse schip ’s-GRAVENHAGE, alhier beladen met steenkolen, is lek geworden. Het heeft de lading gelost en is gisteren naar Middelburg vertrokken om te worden nagezien.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 4 juli. Het stoomschip VICE ADMIRAAL FABIUS werd heden morgen op publieke veiling opgehouden voor NLG 7.000.


Datum: 05 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 4 juli. De schoener (opm: schoener brik) HOUTHANDEL, kapt. H. de Wit, is uit zee teruggekeerd, hebbende op de rede van Rammekens op het wrak van de verbrande stoomboot FUNCH gestoten. Het schip zit vol water in de vlei van Rammekens.
(opm: zie ook AH 050779, PGC 100779 en NRC 110779; de schoener bleef voorlopig behouden; zie NRC 301079)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 mei. Het Nederlandse schip THALASSA, kapt. R. Keijser, is bevracht van Boca naar Rio Janeiro.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 14 juni. Kapt. Zweede, voerende het fregatschip UTRECHT, van Batavia naar Middelburg, alhier aangekomen, rapporteert de 6e mei, op 26°ZB 55°OL, een hevige storm van N.O. tot Z.Z.O gehad te hebben, welke twee dagen aanhield, waardoor hij twee onder- en een bovenmarszeil verloor en talrepen en pardoens gebroken werden. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ten gevolge van het stormachtige weder is eergisteren te Stavoren gestrand de overdekte tjalk de GOEDE HOOP, bevaren door de eigenaar Jan Jakles de Boer en geladen met steenkool. Het schip zal vermoedelijk geheel weg zijn. (opm: binnenvaarder)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Engelse kotter Y.H. 309 van Yarmouth, schipper Shortin, is gisteren op Terschelling gestrand en vol water gelopen. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 mei. Vrachten. Men kan geen noemenswaardige verandering in de vrachtenmarkt vermelden. Naar Nederland werd niets afgedaan en is er niets in de markt. Naar het Kanaal werd een scheepje in de roes bevracht voor stroopsuiker. Om suiker uit de nieuwe oogst te laden werd een handig vaartuig tot GBP 2.- opgenomen. Naar Amerika had een bevrachting plaats tot GBP 2.- voor koffie van Batavia en Padang naar New York, terwijl voor een kleine lading suiker naar Boston een geschikt schip werd afgesloten. Naar Australië wordt geen ruimte gevraagd. Kustvrachten bleven stil. De 14e juni houdt de marine inschrijving voor de overvoer van Onrust van 600 tons steenkolen naar Singkei (Sumatra’s westkust) en 300 tons naar Telok Betong, schepen dienen de 1e juli beschikbaar te zijn. Stoomschepen ondervinden veel moeite in het bijeenkrijgen van voldoende lading. Het Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS werd opgenomen tot GBP 1.150 in eens voor stroopsuiker uit de Oosthoek naar het Kanaal voor order.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, JAN VAN HAAFTEN, KINDERDIJK, FERDINAND EN LOUIS, BETSY EN ARNOLD, BESTEVAER, BATAVIER, HENRIETTE ADRIANA, EMMA, SLIEDRECHT, DORDRECHT II, GEBROEDERS SMIT, NOACH I, BATOE BASSIE, STAD MIDDELBURG en TROMP.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 4 juli. Het Nederlandse schip HOUTHANDEL, kapt. De Wit, van Middelburg in ballast naar Noorwegen, heeft gisterenmiddag bij Rammekens op een wrak gestoten en is in het Sloe gezonken (opm: zie NRC 050759).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 28 juni. Voor zeilschepen blijft de vraag tamelijk klein. Kleinere schepen naar Oostzeehavens zijn slechts tegen zeer gedrukte koersen te plaatsen. Men betaalde naar het hertogdom Wismar en Rostock 8 mark, Deense eilandhavens 9 mark, Ystad 10 mark, Malmö 11 mark, Oost-Noorwegen 16 mark per 2.500 kg. rogge, Emden, Leer, Papenburg 16 mark per 2.260 kg. rogge, Noord-Frankrijk Sh.2/9, Quimper Sh.2/10½, Vannes Sh.3/- per 500 Engelse pond tarwe. Petersburg Sh.8/6 per ton suiker, Kopenhagen Sh.19/-, Nantes Sh. 31/6 per ton hennep, Stettin 8 mark per 80 cub.ft. delen en planken. Per stoomschip naar Antwerpen en Rotterdam Sh.2/1½ per 500 Engelse pond tarwe, Leer 18 à 22 mark per 2.500 kg. rogge.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vendutie van dinsdag 22 juli 1879, 's morgens te 10 uur, in de pakhuizen van de heren Fraser, Eaton & Co., Kalimaas-Westzijde, zal door de ondergetekende voor rekening van belanghebbenden worden verkocht het Engelse driemastschip MAURITIUS, van hout gebouwd, metende plm. 662 ton, gevoerd door kapt. A. Ferguson en thans liggende ter rede alhier. Deze verkoop zal in zich sluiten het casco, de ankers, de kettingen en het staande want, benevens de zich aan boord bevindende boten.
Na afloop van deze veiling zal nog verkocht worden de inventaris van bovengenoemde bodem, welke van te voren zal kunnen bezichtigd worden in de pakhuizen van de heren Fraser Eaton en Co., Westzijde Kalimaas alhier. Specificatie van deze inventaris zal nader worden vermeld.
A. Wijnveldt.


Datum: 06 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 4 juli. Heden werden van de werf van de Wed. C. Boele & Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten de sleepschroefstoomboten DAVY en LILY, gebouwd voor rekening van de Schroefsleepstoomboot-Reederij De Toekomst, gevestigd te Rotterdam. De machines voor genoemde boten worden vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 5 juli. Heden is alhier gestrand de Engelse viskotter TANTIRY H 242, van Hull, kapitein George Ralphs. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva, 28 juni. Door zwaar stormweder uit het N.N.W. strandde heden ochtend de Nederlandse bark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Hageraats, met een volle lading hout bij de Hungerburg-vuurtoren (opm: 59º27’32” NB 28º02’27” OL; zie o.a. NRC 290679), en het barkschip HERMAN BECKER, kapt. Tinsdahl, dat ongeveer 130 balken inhad, bij de mond van de rivier Narowo. De equipages van beide schepen, zowel als de personen die bezig waren met deze schepen te beladen, te samen 56 koppen, werden door de reddingboot van boord gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius (per telegram van Aden dato 4 juli). De ladingen van de INDIA en MARIA EN ELISABETH zijn zwaar beschadigd. De schepen zijn lek en moeten in het dok om nader onderzocht te worden. Ten aanzien van de REGINA MARIS moet hetzelfde plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht was het fregatschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. Osterrath, van Vlissingen naar Java, heden Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 10 juli, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de kastelein Borst aan de Noorderhaven te Groningen publiek worden verkocht het goed onderhouden en onlangs aanzienlijk vertimmerde overdekte tjalkschip genaamd HETINA, groot 92 ton, met boot, opgoed en verdere inventaris, thans liggende aan de werf van de scheepsbouwmeester J.W. Bodewes te Foxholsterbosch. (opm: binnenschip)
Aanvaarding en betaling acht dagen na de toeslag. Informatiën bij
Van Starkenborgh, notaris te Groningen

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juli. Assuradeuren, belang hebbende bij het afgekeurde schip JETTY, van Zebu (opm: waarschijnlijk Cebu, Philipijnen) naar Liverpool, worden verzocht zich aan te melden bij de heer J. ter Meulen Jr., waarnemend secretaris der Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam (opm: buitenlander)


Datum: 07 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 4 juli. De schoener HENRIETTE, kapt. Jongebloed (opm: Duitse schoenerbrik, bouwjaar 1869), is bij het binnenkomen op de baar gestrand en wrak geworden. Het schip is door de equipage, die gered werd, verlaten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het barkschip VIJF VRIENDEN, ex-GRAAF VAN HOGENDORP, laatst gevoerd door kapt. Verwey, is uit de hand verkocht aan de heren Frederik Smelt & Zn. te Amsterdam voor NLG 5.800.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Gistermorgen hadden wij het voorrecht een bezoek te kunnen brengen aan de PRINSES MARIE, de nieuwste en na de PRINSES AMALIA de grootste boot van de Maatschappij Nederland. Wanneer wij hier zeggen, dat het een prachtig en geheel volgens de nieuwste bouworde en vinding van de wetenschap vervaardigd en ingericht vaartuig is, dan herhalen wij slechts als leek, wat deskundigen zowel in Engeland als hier uit één mond hebben verklaard. Haar snelheid is op de eerste reis gebleken. De Franse mail, die haar enige dagen voor was, haalde zij in en eerder nog dan deze – bedriegen wij ons niet, zelfs acht dagen – was de boot in de Indische wateren.
Is de dienst van de Maatschappij Nederland vooral gevestigd op het overbrengen van passagiers, haar boten zijn er geheel voor ingericht en uitgerust. Zo is de PRINSES MARIE, om maar eens iets te noemen, verdeeld in 8 delen, die ieder op zich zelf waterdicht zijn, door sluizen met elkander is gemeenschap kunnen worden gebracht en het water tot een of meer afdelingen kunnen beperken. Zo zijn er vijf stoompompen, die heel wat lekkage kunnen neutraliseren en vier stoombrandspuiten, een pyroleter en een extincteur ter blussing, afgescheiden nog van de kranen, die iedere afdeling afzonderlijk onder water kunnen zetten.
In iedere couchette is een zwemgordel en op het achterdek een toestel met "Holmeslicht" en reddingboei. Acht sloepen hangen aan weerszijden en om vlotten te maken zijn hout en vaatwerken genoeg aan boord. Voor veiligheid en reddingsmaatregelen is zodoende al het gene voorhanden, wat in tijd van nood het meest kan dienstig zijn.
Een groot voordeel van de hier besproken boot is haar uitmuntende ventilatie. In de hutten en benedendeks zijn ruime poorten, die een brede luchtstroom gelegenheid tot circulatie geven.
De couchettes zelf zijn voor een, twee en meer personen. Badkamers en andere inrichtingen zijn doelmatig en ruim. Boven is de zogenaamde rooksalon, een ruim netjes ingericht vertrek; beneden de grote salon, die inderdaad rijk is gestoffeerd en geornamenteerd. Een pianino en bibliotheek vindt men er tot een aangenaam tijdverdrijf. Ook de gelegenheid voor passagiers 2e klasse, hoewel uit de aard van de zaak minder kostbaar, is degelijk en netjes. Tussendeks kunnen enige compagnieën militairen voldoende ruimte vinden. Enige hutten zijn daar tevens, die zo nodig kunnen dienen voor hospitaal.
De machines zijn van de nieuwste samenstelling. Wat zij vermogen bewees de eerste uitreis. Voor ons was de manier, waarop op dit schip signalen worden gegeven, iets vreemds. Dit geschiedt n.l. met wijzers, die met elkander corresponderen. Op een plaat op het achterschip daarmede de ene of andere order aanwijzende, geeft een wijzer op een soortgelijke plaat op het voorschip hetzelfde aan. Het sturen door middel van stoom komt zeker ook nog op niet veel schepen voor en veroorlooft met gemak aan een man, om te doen wat anders grote inspanning aan vier kost.
Wij zagen daar touwwerk van staal, dat zeer goed voldoet; kompassen van een nieuwe vinding en allerlei utensilien, even praktisch als solide, goed onderhouden en sierlijk afgewerkt.
Het geheel geeft een indruk van veiligheid, spoed, comfort en orde, die u onwillekeurig doet zeggen: Wat zou ik op zo'n boot graag meegaan! Een oudgast, die anders aan repatriëren haast meer denkt, krijgt op zulk een bodem weer Sehnsucht naar zijn vaderland en het had ons, ware er geen Soerabaijaasch Handelsblad in de wereld – niet kunnen schelen, wanneer de commandant gisterochtend ons had verrast door onder stoom en dadelijk naar Europa door te gaan. Door zulke boten in de vaart te hebben, moet de Maatschappij Nederland met andere maildiensten, waar ter wereld ook, kunnen concurreren.


Datum: 08 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram heeft kapt. Sipkes, gezagvoerder van het barkschip BETSY EN ARNOLD, een zoutvracht aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De op Schiermonnikoog gestrande Engelse viskotter FANTIVY (opm. TANTIRY) van Hull, gezagvoerder George Ralphs, is wrak. Tuig en inventaris worden geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 juli. Het linieschip KORTENAER, voor wachtschip gediend hebbende, zal op ’s Rijks werf alhier gesloopt worden. Het beeld van Kortenaer, dat aan de voorsteven prijkte, zal worden hersteld en op ’s Rijks werf bewaard blijven als aandenken van ons laatste linieschip.


Datum: 09 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 6 juli. De ever KATARINA, kapt. Eilman, is door de Nederlandse tjalk KUNNECHIENA, kapt. Westerbrink, aangevaren en zwaar lek hier in de haven gekomen. Of de KUNNECHIENA schade heeft geleden is niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East Londen per telegraaf van Madeira, 6 juli. Vele schepen werden ten gevolge van slecht weder genoodzaakt om naar zee te vertrekken, waaronder ook het Nederlandse schip HILLEGONDA, kapt. De Boer.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 juli. Niet ver van de Oedjoeng ligt dwars in de rivier de ZEMINDAR. Dat schip van pl.m. 700 ton heeft de prauwvaart totaal gestremd. Dit moge lang of kort duren, de havenmeester had niet moeten toestaan, dat het de rivier inging. Men had het op de rede wel kunnen slopen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 juli. Heden is van hier naar Macasser vertrokken het Nederlands-Indisch stoomschip MENADO, kapt. J.F. Hesselberg.


Datum: 10 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Volgens heden ontvangen telegram is het stoomschip HOLLANDER, van hier naar Bordeaux, wegens aanhoudende storm en met overgeworpen lading te Dartmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 8 juli. Bij gunstig weder zal men trachten de schoener HOUTHANDEL, kapt. De Witt, die gezonken in de Vlei bij Rammekens ligt, te lichten en in veilige haven te brengen. (opm: zie NRC 050759)


Datum: 11 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 juli. In de Noorderhaaks is gestrand het schip GREV. WEDEL JARLSBERG, kapt. Thorkeldsen, van Drammen naar Purmerend. De reddingsboot is derwaarts geweest, doch de bemanning weigerde het schip te verlaten. De kapitein is met een vlet aan wal gekomen. Als de vloed invalt, is de brik vermoedelijk verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Stoomvaartberichten. Het stoomschip STAD HAARLEM is verkocht aan de Compagnie Générale Transatlantique, wordt thans genaamd VILLE DE MADRID en zal dienst doen tussen Marseille en West Indie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 juli. Op den Noorder Haaks is gestrand een Noorse brik. Volgens bekomen informatie is het schip genaamd SHOFIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juli. De schoener HOUTHANDEL is met behulp van een stoomboot vlot gekomen en naar Middelburg gesleept. (opm: zie NRC 050779)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag 18 juli 1879, ten 10 ure, zal in de Schans te Maassluis publiek worden verkocht het snel zeilend, in 1876 nieuw gekoperd schoenerschip, genaamd COURIER, groot bruto 142,32 en netto 139,96 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 5/6 A 2.1, met masten, rondhouten, staand en lopend want, ankers, zeilen, twee boten en zeer volledige inventaris.
De verkoop geschiedt eerst in kavelingen, daarna in massa.
Informatiën bij Mr. L. Reeser te Maassluis.


Datum: 12 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 11 juli. De Engelse schoener LOUISE, kapt. Clements, van Methil naar Rotterdam, is heden ochtend op de Wester gestrand en totaal wrak. Drie man zijn gered door de sleepboot BATO I, twee man en de loods door de reddingboot van hier; 1 persoon is verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 juli. De gisteren op de Haaks gestrande brik GREV. WEDEL JARLSBERG heeft de bezaansmast gebroken en is vol water en drijvende op de lading heden alhier binnengesleept. Het schip is doorgebroken. Er is veel van de uit battings bestaande lading aan land gedreven. De equipage werd gered.


Datum: 13 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 11 juli. Heden werd van de werf der heren J. & K. Smit alhier te water gelaten de schroefstoombootbarge genaamd PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, bestemd voor de dienst tussen Leiden en Katwijk en gebouwd voor rekening van de heren T. Schaap en H. Verdoes te Katwijk aan Zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, ten overstaan van de notaris D.W. Stoop te Dordrecht, van 1/40e aandeel in het barkschip de LUITENANT-GENERAAL VAN SWIETEN, te huis behorende te Alblasserdam, boekhouder de heer J. Vroege.
De verkoping zal geschieden te Dordrecht in het Nederlandsch Koffiehuis van J.J. Zahn, bij veiling en afslag op woensdag 16 juli 1879, ’s middags ten 12 ure.


Datum: 14 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Door de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen alhier is heden aan de marinewerf afgeleverd ’s Rijks stoomkanonneerboot ULFR, voor rekening van het Departement van Marine aan die fabriek, zowel wat machine als het vaartuig betreft, aangebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Amsterdam, 12 juli. Het verslag over de toestand van handel, scheepvaart en nijverheid te Amsterdam in 1878, opgemaakt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, is in het licht verschenen. Het algemeen overzicht luidt als volgt:
Wij aanvaarden wederom onze jaarlijkse taak, het uitbrengen van een verslag over de toestand van handel, scheepvaart en nijverheid gedurende het afgelopen jaar. Leed doet het ons een in menig opzicht treurig tijdperk te moeten behandelen. Wij zullen toch hebben melding te maken van de vele teleurstellingen, door de handel ondervonden, van de zware slagen, die uit Nederlandsch-Indië alhier gevestigde huizen troffen, van de waardevermindering van zo menig handelsartikel en de daling der scheepsvrachten, en eindelijk niet onvermeld kunnen laten, hoe gedurende het afgelopen jaar, verschillende takken van nijverheid met niet geringer moeilijkheden hadden te kampen, dan handel en scheepvaart moesten trachten te overwinnen.
Kunnen wij dus niet nalaten menig droevig onderwerp aan te roeren, verblijdend mag het heten, dat bij ons enig licht niet ontbreekt, indien wij letten op hetgeen buiten ons vaderland op handelsgebied voorviel, indien wij een open oog hebben voor de gebeurtenissen in Engeland en Duitsland, zo wij ons rekenschap geven van de ongunstige sociale en economische toestanden in verschillende der ons omringende rijken.
Niet onopgemerkt mag tevens blijven, nu elders zo menig hoog opgetrokken financieel gebouw instortte, dat de Nederlandse handel wederom overtuigend bewees, niet gewoon te zijn zijne krachten te overschatten, doch moeilijke tijden wist te boven te komen en slechts in zeer enkele gevallen de slagen niet kon dragen, die hem troffen.
Wij vragen ons dan ook af, of dit gemis aan krachtoverschatting niet maar al te dikwijls ten onrechte als gebrek aan veerkracht werd gebrandmerkt.
Met genoegen vermelden wij de indiening van het wetsontwerp betrekkelijk de aanleg en de verbetering van enige werken in het belang der binnenlandse scheepvaart. Meer dan ooit bestaat thans behoefte aan goede waterwegen, opdat door goedkope en gemakkelijke middelen van vervoer aan de concurrentie van het buitenland het hoofd kunne geboden worden. En vooral voor Amsterdam is dat wetsontwerp van overwegend belang. Bij aanneming toch komt een uitmuntende waterweg naar Duitsland, onze grootste afnemer, tot stand en erlangen wij aldus de noodzakelijke voortzetting van het Noordzeekanaal.
Van harte hopen wij in ons eerstvolgend verslag de aanneming van dat wetsontwerp te kunnen vermelden, alsmede dat aan dit grootse werk reeds een begin van uitvoering gegeven is.
Een spoedige voltooiing is dringend noodzakelijk, vooral zo in Duitsland protectionistische plannen uitgevoerd worden. Al ontkennen wij volstrekt niet, dat daardoor onze uitvoer naar Duitsland zeer bemoeilijkt worden en onze handel belemmeringen ondervinden kan, toch zijn wij overtuigd, dat een stelsel van uitsluiting, als laatstelijk in Duitsland werd besproken, voor een niet gering deel dit land zelf het meest zal schaden.
Onze nijverheid werd op de Parijse tentoonstelling zeer ongunstig beoordeeld. Niet ten onrechte naar wij menen, en vooral niet zo zij vergeleken werd met die van landen, wier bevolking in aard met ons gelijk kan gesteld worden.
Wij weten, dat dit feit aan verschillende oorzaken wordt toegeschreven. Er is geklaagd over de wijze, waarop onze nijverheidsproducten zijn tentoongesteld; bij velen heerst twijfel aan het nut van dergelijke tentoonstellingen en bestaat geen lust om in te zenden; bij anderen geldt als bezwaar: de onkosten aan het tentoonstellen verbonden. Wat hiervan echter zij, zeker is het, dat onze nijverheid zich nog krachtig heeft te ontwikkelen en het in haar belang onderwijs zich spoedig openbare.
Op wetgevend gebied hebben wij alleen te vermelden de wet van 7 mei 1878, Staatsblad nº. 37, waarbij bepaald is, dat op de eerste juni 1879 de officiële stempel voor de ingevulde haringfusten ophoudt te bestaan.
Bij monde van het college voor de zeevisserijen was reeds gedurende vele jaren op het tot stand komen ener dusdanige wet aangedrongen.
Ook het koninklijk besluit van 5 augustus 1878 (Staatsblad nº. 105), betrekkelijk het onderzoek van staatswege naar plaats gehad hebbende zeerampen, behoort hier vermeld te worden alsmede dat, naar onze mening, de ondervinding reeds nu geleerd heeft, dat een andere regeling van dat onderwerp ten zeerste gewenst is.
Ten slotte werpen wij een vluchtige blik op onze stad. Amsterdam breidde zich steeds verder uit en zijn gemeentebestuur beijverde zich om de haven voor de veranderde toestand gereed te doen voorkomen. Verschillende werken, waartoe reeds vroeger was besloten, werden voltooid of voortgezet, terwijl de uitbreiding of verbetering der houthaven een begin van uitvoering kreeg. De zolang gewenste dijk, waarop wij zo menigmaal aandrongen, verscheen eindelijk in tekening van gemeentewege, en indien de uitvoering der thans beraamde plannen zo niet de behoefte vooruit loopt dan toch op de voet volgt, kan Amsterdam binnen korte tijd een goede houthaven bezitten. En wellicht is het tijdstip ook niet ver meer af, dat de spoorwegwerken, reeds gedeeltelijk tot stand gebracht, zover zullen uitgestrekt worden, dat zij in verbinding komen met die verbeterde houthaven.
Hebben wij met genoegen van al die werken melding gemaakt, zo betreuren wij het toch, dat bij de verlaging van bruggen onze inzichten niet strookten met die van het dagelijks bestuur.
Ook particuliere krachten wijdden zich aan de voltooiing van Amsterdam als havenstad.
Het ijzeren drijvende droogdok aan de noordzijde van het IJ voor de Amsterdamsche Droogdokmaatschappij in aanbouw, levert daarvan het voorbeeld. Bijna is het dok gereed, zodat in 1879 het heuglijk feit zal plaats vinden, dat de stoomboten der beide maatschappijen Nederland en Java voor het eerst onze stad zullen kunnen bezoeken.
Insgelijks is daarvoor te wijzen op het aan de noordelijke IJ- oever door de
Nederlandsche Droogdokmaatschappij te bouwen ijzeren dok, gelegen aan een werf door de heren C. en J. von Lindern tot stand te brengen, grenzende aan een tweede scheepstimmerwerf, die door de heren Huijgens en Van Gelder wordt opgericht, en aan welke werken reeds krachtig is gearbeid. Hierbij mogen wij niet verzwijgen, dat de Hollandsche Spoorwegmaatschappij in de Stads Rietlanden belangrijke inrichtingen tot stand bracht, die zeer ten goede zullen komen, zowel van het lokaal- als van het transito- verkeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 27 juni. Het Nederlands schip AVANT, kapt. Oldenburger, is bevracht van hier naar Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juni. De scheepsruimte is zeer toegenomen en buiten verhouding tot de ogenblikkelijke behoefte. Sedert de laatste mail vonden geen afsluitingen plaats, maar de laatste bevrachtingen toonden een kleine verhoging aan.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, JAN VAN HAAFTEN, KINDERDIJK, FERDINAND EN LOUISE, BETSY EN ARNOILD, BESTEVAER, BATAVIER, HENRIETTE ADRIANA, EMMA, SLIEDRECHT, DORDRECHT II, GEBROEDERS SMIT, NOACH I, BATOE BASSIE, STAD MIDDELBURG, en TROMP.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op vrijdag de 8e augustus 1879, zullen de ondergetekenden door tussenkomst van het Vendu-Departement Soerabaja voor rekening van belanghebbenden op publieke veiling verkopen aan de Kaliemaas, naast de fabriek van de Nederlandsch-Indische Industrie, het gekoperd en gedeeltelijk kopervast fregatschip BATO, gevoerd door kapt. M.G. Knijff, gebouwd te Boston in 1856 groot 1.249 tonnen nieuwe meting.
De losse inventaris zal op zich zelf verkocht worden en daarvan nader specificatie worden geannonceerd. (opm: zie o.a. SH 300879)
Informatiën te verkrijgen bij de gezagvoerder en bij de agenten, J. Daendels & Co. alhier, te Samarang en Batavia.
Soerabaija, 12 juli 1879, Koning & Co.


Datum: 15 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 juli. Heden is van de werf der heren Gebrs. Jonker alhier, met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd VREDE, groot ongeveer 135 lasten, voor rekening van den heer J.C. Vischer te Leeuwarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van Rotterdam naar Padang (direct) het Nederlands nieuw gebouwd fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. W. Rösingh.
Adres bij Vroege & De Wijs.


Datum: 16 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 13 juli. Het Nederlandse schip JOHANNA MARIA, kapt. Van Aken, van Shields met kolen naar Atchin (opm: Atjeh), is alhier vanaf de Royal Sovereign Shoal door de sleepboot DREADNOUGHT binnengesleept, zijnde in aanvaring geweest met het schip ENTERPRISE, van Portsmouth naar Shields, Het heeft daarbij kraanbalk, ankerstok en waterstag verloren en de bakboordboeg zwaar geschaafd. De ENTERPRISE verloor kluiverboom en tuig van de boegspriet. Stijve Z.W. wind.


Datum: 17 juli 1879


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Gerechtelijke verkoop op dinsdag 15 juli: het Italiaanse barkschip VARAZZE, groot 543 ton: NLG 11.500. Koper de procureur F.E. Dammers (opm: voor een niet genoemde opdrachtgever)


Datum: 18 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Verslag van de toestand der gemeente Rotterdam, over het jaar 1878.
Aan dit verslag van burgemeester en wethouders, hetwelk heden in druk is rondgedeeld, ontlenen wij de volgende bijzonderheden:
Met bestemming naar Rotterdam zijn in 1878 uit zee ingeklaard: 2.712 stoomschepen, inhoud 3.710.408 m³; 793 zeilschepen, inhoud 819.119 m³; totaal 3.505,
inhoud 4.522.527 m³.
Een vergelijking van het jaar 1877 met 1876 toont in alles vermindering, en wel 241 stoomschepen, tezamen van 213.416 m³ inhoud, en 114 zeilschepen, tezamen van
14.988 m³; dus in alles 355 vaartuigen en 22.840 kubieke meter.
Daarentegen wijst een vergelijking van het jaar 1878 met het jaar 1877 een belangrijke vermeerdering aan, zowel in getal als in belaadbaarheid der ingeklaarde stoom en zeilschepen, en wel: vermeerdering van 125 stoomschepen en vermeerdering van
281.672 m³;
vermeerdering van 60 zeilschepen en vermeerdering van 132.148 m³;
terwijl het getal stoom en zeilschepen verenigd, en hun gezamenlijke inhoud, over 1878 ingeklaard, vergeleken met 1877, de aanzienlijke vermeerdering aanwijst van 185 vaartuigen en van 413.820 kubieke meter.
Verder blijkt, dat wanneer het jaar 1878 met 1876 vergeleken wordt, in 1878 het aantal schepen wel minder, maar de belaadbaarheid merkelijk groter geweest is, en wel in deze verhouding: minder 116 stoomschepen, meer 68.256 m³.; minder 54 zeilschepen, meer 117.160 m³.
Stoom en zeilschepen verenigd alzo in 1878 minder 170 vaartuigen, maar meer 185.416 kubieke meter laadruimte.
Van de met bestemming op Rotterdam ingeklaarde schepen zijn:
1º. Te Rotterdam niet aangekomen: 50 zeilschepen, inhoud 83.482 m³.; deze vaartuigen hebben gelost te Alblasserdam, Brouwershaven, Capelle a/d IJsel, Krimpen a/d Lek, Middelburg en aan de petroleumpakhuizen te Charlois.
2º. Te Rotterdam wel aangekomen, zonder evenwel tot betaling van havengeld verplicht te zijn: a. tengevolge van lossing op stoom: 2 zeilschepen, inhoud 1.103 m³.; b. tengevolge van lossing aan de kade der Rijnspoorwegmaatschappij: 10 stoomschepen, inhoud 44.722 m³;
21 zeilschepen, inhoud 8.528 m³.; totaal 31 vaartuigen, inhoud 23.250 m³.
Uit het medegedeelde blijkt dus dat het jaar 1878 het daaraan voorafgaande belangrijk overtreft, zowel in schepental als in belaadbaarheid, en dat het, wat meer zegt, ook 1876,
het gunstigste jaar dat tot nog toe bekend was, wel niet in tal van vaartuigen, maar toch in ingeklaarde laadruimte merkelijk voorbij gestreefd heeft. Men mag daaruit opmaken dat onze zeehaven, zelfs in tijden van algemene malaise, nog een aantrekkingskracht en een scheepvoedingskracht bezit, welke de toekomst met vertrouwen mag doen tegemoet zien.
Bij dit alles mag ook als een gunstig verschijnsel worden opgemerkt, dat de toenemende inklaring op Rotterdam van schepen van grotere capaciteit, hetgeen in het vorig verslag reeds werd aangetoond, blijft standhouden.
Uit overgelegde tabellen blijkt o.a. dat tot het meerdere scheepvaartverkeer hoofdzakelijk hebben bijgedragen: Engeland met beduidend meerdere scheepsruimte, hoezeer het aantal vaartuigen gelijk gebleven is, Pruisen, Rusland, Amerika, Spanje en Peru.
Van Engeland is het niet wel in cijfers aan te duiden in welke goederen de aanvoer vermeerderd is, omdat van daar nagenoeg alle goederensoorten die maar denkbaar zijn in grote hoeveelheden worden aangebracht; daarentegen kan veilig gezegd worden dat de toegenomen vaart van Pruisen, Rusland en Amerika hoofdzakelijk toe te schrijven is aan vermeerderde aanvoer van: granen 138.876.083 kilo; vlees en spek 3.544.236 kilo; roet, smeer en talk 1.932.215 kilo; dat het toegenomen getal schepen van Spanje in de meerdere aanvoer van 16.111.101 kilogram erts, en van Peru in de meerdere aanvoer van 13.861.906 kilogram mest (guano) in hoofdzaak te zoeken is.
Teruggang bestaat er ten aanzien van:
- Zweden en Noorwegen, voornamelijk toe te schrijven aan mindere invoer van 10.092.875 kilo scheepsbouw- en timmerhout.
- De Nederlandse koloniën, waarvan minder is aangevoerd; bindrotting 640.620 kilo, koffie 7.595.643 en ruwe suiker 14.717.445, totaal 22.953.708 kilo.
- De Franse koloniën, geheel te wijden aan mindere aanvoer van erts van Bona; maar deze teruggang wordt overschaduwd door de aangetoonde meerdere invoer van ijzererts uit Bilbao (Spanje)
Voorts uit een vergelijking met de scheepvaartbeweging te Amsterdam, dat in 1877 op Amsterdam een tal van 346 vaartuigen, met een belaadbaarheid van 602.312 m³. meer zijn ingeklaard dan in 1876, en daarentegen Rotterdam in dat opzicht over 1877 een teruggang tekent van 355 vaartuigen met een scheepsruimte van 228.404 m³.
Ontegenzeggelijk heeft Amsterdam deze toeneming te danken aan de verbeterde communicatie naar zee, terwijl de nieuwe waterweg van Rotterdam naar zee, waarvoor de nodige diepte nog verkregen moet worden, zijn vol effect nog niet kan doen gevoelen.
Ten aanzien van de voedingskracht van beide havens blijkt: dat te Amsterdam van het tal uitgeklaarde bodems ongeveer 40 percent en van de uitgeklaarde kubiek meter scheepsruimte bijna 42 percent in ballast uitgegaan zijn., terwijl die percentsgewijze verhoudingen voor Rotterdam bedragen ongeveer 26 percent van het aantal vaartuigen en ruim 30 percent van de uitgeklaarde kubiek meter scheepsruimte.
Bij een overzicht van hetgeen in den lande in 1877 gelost is aan eigenlijke koopmansgoederen blijkt, dat dit heeft bedragen in het geheel 4.418.965.901 kilogram en dat daarvan is gelost te Amsterdam 665.897.000 kilogram of 15½ percent, en te Rotterdam
1.507.784.170 kilogram of 34 percent.
Eindelijk verdient het opmerking dat in 1878 te Rotterdam 184.859.123 kilogram van die eigenlijke koopmansgoederen meer aangevoerd zijn dan in 1877 en daarin bestaat overeenkomst met de toegenomen inklaring van 185 zeeschepen en 413.820 kubiek meter belaadbaarheid.
Tenslotte volgt hier nog deze voor Rotterdam veelbetekenende aanhaling betreffende de buitenlandse riviervaart voor zoveel de Rijn aangaat.
De Statistische Jahresbericht der Central-Commission für die Rhein-Schifffahrt 1877 wijst o.a. aan: dat het goederenverkeer van en naar de Rijn tussen Duitsland en ons rijk over 1877 heeft bedragen 1.438.579.500 kilogram, en dat die hoeveelheid zich volgende wijze verdeeld heeft: Amsterdam 82.826.600 kilo, Rotterdam 1099.799.200, Gorinchem 15.618.450, Tiel 16.613.000, Nijmegen 25.275.050 en Arnhem 16.743.000 kilo; derhalve nagenoeg 76½ percent, dus meer dan ¾ van het gehele verkeer voor Rotterdam.
Het aantal in ballast ingeklaarde schepen is in verhouding met 1877 afgenomen, maar de laadruimte toegenomen, evenwel in zo geringe mate dat daaraan geen betekenis gehecht kan worden.
Nevens de onmiddellijk uit zee ingeklaarde schepen komen voor de opbrengst van het havengeld ook in aanmerking de vaartuigen, welke, na op andere losplaatsen ingeklaard te zijn en gelost te hebben, te Rotterdam lading zijn komen zoeken, mitsgaders de zeeschepen die langs de rivieren uit België met gelijk doel hier aangekomen zijn, om vervolgens hetzij bevracht of in ballast, van hier naar zee te vertrekken. Dit bedraagt 115 stoomschepen met inhoud 15.547 en zeilschepen met 44.296, tezamen 112 vaartuigen en 59.843 kubiek meter inhoud, zijnde in 1878 een en vijftig vaartuigen en 26.025 kubiek meter belaadbaarheid minder dan in 1877. Hiervoor kunnen geen bepaalde oorzaken opgegeven worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een tjalkschip, genaamd ONRUST, schipper J. Bood, met volledige inventaris, liggende in de Scheepmakershaven te Rotterdam, groot 141 ton.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Met ingenomenheid kunnen wij melden, dat de nieuwe werken aan de overzijde van het IJ reeds zo ver gevorderd zijn, dat het scheepstimmerwerk aldaar kan aangevangen worden.
Reeds heeft het aan de werf van de heren C. en J. von Lindern een recht levendig aanzien gekregen.
Het eerste schip, het fregat DELIANE, groot 1.355 registerton, is heden aldaar aangekomen om er gekield en van een nieuwe koperen huid voorzien te worden. Genoemd schip vaart onder directie van de heer J. Veth, zeilenmaker en reder alhier.
Het is nu gebleken hoezeer die terreinen zich daartoe lenen; de grond is er buitengewoon vast, zodat de ankers stevig hielden.
Ook met het nieuwe droogdok is men daar zover gevorderd, dat binnen een paar maanden een van de grootste afdelingen kan worden te water gelaten; een andere afdeling is in aanbouw. Zodra deze beiden te water zijn, worden ook de andere ter hand genomen, zijnde al de onderdelen daarvan reeds afgewerkt.
Ook de machines ten getale van zes voor al de afdelingen zijn op het terrein aldaar reeds aanwezig.
Indien op deze algemeen stille tijd een meer levendige in handel en scheepvaart volgt, is het zeker van belang dat de gunstige gelegen scheepswerven de ontwikkeling van de overzijde van het IJ kunnen bevorderen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Stoomvaart Reederij Voorwaarts. De vertrekdag van het stoomschip MANGKOE ALMANSOER, kapt. R.C. Vetter, naar Samarang via Cheribon, Tegal en Pekalongan, is bepaald op zondag de 20e dezer des morgen 8 uur. Voor vracht en passage gelieve men zich te vervoegen tot kantoor Tiang Bendera.
De administrateur der Stoomvaart Reederij Voorwaarts, F.G. de Rosario.
Vracht en passage te bespreken bij de agenten M. Priebee te Cheribon, Galman & Co. te Tegal, A. Niepoth te Pekalongan en C. Hoff te Samarang
(opm: eerste reis onder Nederlands-Indische vlag van dit aangekochte stoomschip)


Datum: 19 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juli. Naar wij vernemen, wordt voor rekening van een afzonderlijke rederij hier ter stede te Dumbarton aan de Clyde weder een groot stoomschip aangebouwd, om dienst te doen in de lijn van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij op New York. Het zal de naam AMSTERDAM dragen, bij geringe diepgang een buitengewoon groot draagvermogen bezitten, en op de meest comfortabele en elegante wijze zijn ingericht voor alle klassen van passagiers.
Wij begroeten deze voorgenomen uitbreiding van het stoomvaartverkeer tussen Nederland en de Verenigde Staten met blijdschap. Het lijdt toch geen twijfel, dat de handel groot belang heeft bij vermeerderde en versnelde communicatie met die vruchtbare en uitgestrekte trans- atlantische gewesten, waarvan de productie hoe langer hoe meer moet voorzien in de toenemende behoeften van de oude wereld.
Maar ook voor Rotterdam heeft de zaak hare verblijdende zijde. Hoe belangrijk zulk ene vermeerdering van onze koopvaardijvloot bijdraagt tot het vertier en de welvaart van de stad, moge blijken uit de volgende opgaven. Voor zulk een groot stoomschip wordt per jaar aan gages van bemanning en arbeidslonen uitbetaald ruim NLG 50.000; aan proviand en uitrusting ruim NLG 35.000; aan steenkolen ruim NLG 50.000; aan havengeld in de gemeentekas ruim NLG 1.600. Voegt men daarbij al het verdere vervoer van de duizenden tonnen lading, die zes- of zevenmaal per jaar worden aangevoerd of weggebracht door slepers, spoorwegen, binnenvaartuigen met al de aankleve van dien, de assurantie premiën op schip en goederen en wat dies meer zij, dan kan men zich een denkbeeld maken van hoeveel belang zulk een stoomschip meer voor onze stad is.
Vooral in de tegenwoordige tijd verdienen de mannen, die dergelijke ondernemingen door hun kapitaal steunen en mogelijk maken, de dank van de burgerij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Gerechtelijke verkoop te Rotterdam op woensdag 16 juli: het Noorse barkschip ANEVOCA, groot 590 ton: NLG 16.000. Kopers Van Veen & Van der Meulen te Nieuwediep.


Datum: 20 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 juli. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot MAASNYMPH II; waarvan de machine van 35 paardenkracht is vervaardigd in de fabriek van de heer C.J.W. van Reede te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambucq, 23 juni. Het Nederlands schip BERNARDUS GODELEVUS, kapt. Sypkens, is van hier bevracht voor GBP 250 naar Liverpool of Havre met huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rio Janeiro, 24 juni. Het Nederlands schip W.H. RENDALL, lek hier binnengelopen op de reis van Bordeaux naar Rosario (opm” zie NRC 200679), is afgekeurd en verkocht. De lading is in pakhuizen opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Het klipperfregatschip NOACH VI zal dinsdagmorgen 22 juli, ten 6.30 uur, te water gelaten worden.
Slikkerveer, 20 juli 1879. Arie Smit.


Datum: 21 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Quebec (per telegraaf) Het te St. Thomas ladende schip HARMONIE is gestrand, doch kwam naderhand met geringe schade vlot.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 juli. De uitdeling van het dividend van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij aan de aandeelhouders bedraagt (opm: over 1878) 12 pCt, en bovendien een bonus van NLG 4,80 voor elk volgefourneerd aandeel. Dit doet zien, dat de maatschappij in bloeiende toestand verkeert. In de tegenwoordige gedrukte tijden is dergelijke uitkering zeker zeer aanzienlijk te noemen.


Datum: 22 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Havre, 19 juli. Kapt. Van der Toorn, gezagvoerder van het Nederlands stoomschip HOLLANDER, van Rotterdam te Bordeaux aangekomen, rapporteert 7 juli hevig stormweder gehad te hebben, waardoor het schip zwaar werkte en vele stortzeeën overkwamen. Dit weder hield aan tot de 9e, toen men bemerkte dat de lading overgezeild was en dewijl door stormweder de luiken niet opengemaakt konden worden, was hij genoodzaakt te Dartmouth binnen te lopen. Bij het openen der luiken bevond men een partij kisten kaarsen in het tussendek geheel gebroken. Na de staat der lading door vanwege de consul benoemde deskundigen te hebben doen opnemen, werd de lading weder herstuwd en de 11e de reis voortgezet. Op de reis naar Bordeaux, alwaar de HOLLANDER de 13e arriveerde, werd insgelijks veel stormweder doorgestaan. (opm: zie NRC 100779)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 21 juli. Het Engelse driemastschip ST. BERNARDS, gezagvoerder Burns, van New York naar Antwerpen, is heden morgen in het zeegat alhier totaal verongelukt. Veertien man met een sloep zijn alhier aangekomen, een tweede sloep is omgeslagen waarbij verdronken de kapitein, diens zoon, de loods en vier matrozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 18 juli. De Engelse kotter RECHABITE, Y.H. 369, van Yarmouth, hier onlangs gestrand, heeft in openbare veiling ongeveer NLG 128 opgebracht, de geborgen goederen meegerekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 juni. Vrachten. Gedurende de laatste 14 dagen was de stemming zeer lusteloos en is alleen de opname van enige ruimte voor gouvernements-koffie naar Nederland te vermelden tot NLG 30 per last. Voor het Kanaal, Amerika of Australië bestaat geen vraag. Kustvrachten zonder afdoeningen. De overvoer van 600 tons kolen naar Singkei en 300 tons naar Telok Betong werd aan de laagste inschrijver gegund tot NLG 20,40 per ton. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: EMMA NLG 30 voor 13.000 picols Factorij-koffie van Tjilatjap naar Rotterdam; BESTEVAER NLG 30 Factorij-koffie, NLG 30 suiker, NLG 40 huiden, NLG 35 thee van Cheribon en Batavia naar Amsterdam; stoomschip PRINSES AMALIA NLG 65 voor koffie, NLG 70 tabak, NLG 100 indigo naar Amsterdam; KINDERDIJK NLG 30 voor 16.000 picols Factorij-koffie van de Noordkust en uit de Oosthoek naar Rotterdam; stoomschip OVERIJSSEL NLG 60 voor koffie, NLG 60 à 70 tabak, NLG 90 indigo en huiden, NLG 86 à 90 specerijen naar Rotterdam; stoomschip ARIADNE ligt aan tot NLG 60 voor koffie naar Rotterdam; JAN VAN HAAFTEN 16.000 picols Factorij-koffie tot NLG 30 en tin tot 1/4e van dit vrachtcijfer op de Noordkust naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JOHANNES, MARY, FERDINAND EN LOUIS, BETSY EN ARNOLD, BATAVIER, HENRIETTE ADRIANA, SLIEDRECHT, DORDRECHT II, GEBROEDERS SMIT, NOACH I, BATOE BASSIE, STAD MIDDELBURG, TROMP en GROEN VAN PRINSTERER.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 21 juli. Het Noorse barkschip BRAEMAR, kapt. Bergendahl, van Ornskoldsvik met hout naar Antwerpen, liep gisteren op het Hoofd en werd hedennacht, door sleepboten geassisteerd, alhier op de rede gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op maandag de 4e augustus 1879, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein F. Borst, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht het snelzeilend Nederlands schoenerschip, genaamd JACOBA JOHANNA, gevoerd door kapt. A. van der Meulen, volgens meetbrief groot 137 tonnen (oude meting) met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris.
Het voorschreven schip ligt thans in lossing in de Oosterhaven te Groningen en zal vanaf de 4e augustus aanstaande dagelijks te bezien zijn.
Nadere informatie te bekomen bij de boekhouder, de heer J. G. Holthuis, stijfselfabrikant te Groningen.


Datum: 23 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 juli. Het Engelse barkschip EMMA AND ALICE, met steenkolen van Australië naar Java, is de 29 juni in zinkende staat verlaten. De equipage is hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlissingen wordt ons gemeld:
Het Engelse schip ST. BERNARDS was na een voorspoedige reis van New-York, bestemd naar Antwerpen, met een Engelse kanaalloods en een Belgische Schelde-loods aan boord zondagmiddag tot bij het lichtschip Ruijtingen gevorderd. Na gedurende de nacht van zondag op maandag naar gissing op de hoogte van Ostende te zijn bijgedraaid, werd besloten de Wielingen in te sturen, doch door de aanhoudende dikte van regen misleid, stond men oostelijker dan gegist werd, en stootte het schip des morgens ten half vijf op een der banken (vermoedelijk de Rassen). Al spoedig, misschien een half uur daarna, zag men een gedeelte van de kiel en achtersteven opdrijven en dreigden de masten overboord te gaan, waarom besloten werd met de boten het schip te verlaten, hetgeen ten 6 uur 30 plaats had. In de boot van de kapitein bevonden zich de beide loodsen, de 2e stuurman en zes matrozen; in de andere boot de 1e stuurman met 10 matrozen. Nadat beide boten ongeveer anderhalf uur door een verschrikkelijke branding in oostelijke richting waren heengestuurd, zag men eensklaps de boot van de kapitein het onderste boven drijven en drie mannen zich aan haar vastklampen, worstelend tegen de golven.
Het mocht de 1e stuurman gelukken, hoewel met groot gevaar, deze drie personen in zijn boot op te nemen; de overige zeven personen waren verdwenen.
Na verloop van ongeveer nog een half uur, bereikte men het strand van het Oostgat en landde op de hoogte der Kaapduinen.
Het schip was geladen met 2.400 ton graan. Verdronken zijn bij deze ramp kapt. M. Burns, de 2e stuurman, de Belgische loods (naam nog onbekend), benevens vier matrozen, onder wie de zoon van de kapitein; de namen der overige matrozen zijn onbekend.


Datum: 24 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 22 juli. Door de scheepsbouwmeester Arie Smit werd heden met goed gevolg te water gelaten het klipper-fregatschip NOACH VI, groot 1.000 Java lasten, gebouwd voor rekening van den heer Fop Smit Jr. te Rotterdam en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 23 juni. De gehele lading van de REGINA MARIS, kapt. Hoek, van Batavia naar het Kanaal, 20 mei alhier lek binnengelopen, is gelost en is slechts licht beschadigd bevonden. 87 kanassers suiker zijn in publieke veiling verkocht. De naden in het bovenschip zijn zeer los en het schip zal dokken om verder onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 23 juni. De lading van de MARIA EN ELISABETH, kapt. E.F. Bonjer, van Passaroeang naar Rotterdam, is gelost en is met uitzondering van 2.500 balen koffie en 24 zakken suiker beschadigd bevonden. 7.374 zakken koffie en 234 pakken tabak zijn in publieke veiling verkocht. Het schip is zwaar ontzet en zal in het dok halen om onderzocht te worden (opm: zie NRC 050879).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 juli. De NICOLETTE, kapt. Bouten, naar het Kanaal, heeft de geloste lading weder ingenomen en zal binnen een paar dagen vertrekken.
De JACOB ROGGEVEEN, kapt. Spiegelberg q.q., naar Nederland is insgelijks binnenkort gereed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Het fregatschip WESTERSCHELDE (ex CALIFORNIË), groot 1.469 ton oude meting gebouwd in 1864, laatst gevoerd door kapt. Ran, is uit de hand verkocht aan een rederij te Bremen. (opm: zie AH 270579; waarschijnlijk herdoopt in HERMANN)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip SCHIEDAM, kapt. E.M. Chevalier, van New York naar Rotterdam, is in de Nieuwe Waterweg op het Zuiden aan de grond geraakt. De passagiers zijn per sleepboot ZIERIKZEE naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 juli. Volgens particulier bericht uit Nerva is het Nederlandse schip ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Hageraats, 27 juni aldaar gestrand (opm zie o.a. NRC 290679), in ontredderde staat. Het roer is weggeslagen, het schip doorgebroken en in het zand geweld, de masten zijn overboord, zodat het geheel als wrak te beschouwen en derhalve afgekeurd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 9 juni. Het afgekeurde Nederlands schip JOSEPH, van de lichter komende waar het enige reparatie had ondergaan, kwam in aanvaring met het ten anker liggende schip DONALD FERGUSON, waardoor deze de boegspriet verloor en niet vrij geraakte voor dat het tij af was. De romp van het schip bleef onbeschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 20 juli. Het Nederlandse schip TRIENTJE is alhier van Duinkerken aangekomen wegens ziekte van kapt. Van der Meulen. Het schip is door een dokter geinspecteerd en heeft verlof tot vrij verkeer gekregen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 16 juli. Scheepsvrachten. Gesloten is naar de oostkust van Groot/Brittannië Sh.2-/. ook Sh.1/10½ per uitgeloste 320 pond haver; Davonport Sh.16/- per load van 40 cub.ft. masten, Sh.11/- per load van 50 cub.ft. timmerhout; Harlingen NLG 27 per tult Noorse kapbalken; Bridport Sh.34/- per ton vlas.


Datum: 25 juli 1879


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 24 juli. Volgens bericht van den vuurtoren van West/Schouwen is op de Zeehondenplaat gestrand de Engelse kotter LOUISE No. 247, van Ramsgate. De equipage, uit 5 man bestaande, is op de kustlichttoren aldaar geland. De reddingschokker van Zierikzee is ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juli. Het schip ST. BERNARDS, zit op de droogte van Schooneveld, doch masteloos, zonder dekken en plat op zijde liggende. De lading is weggespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 21 juli. Volgens bericht uit Kjöge is de Nederlandse brik WILHELMINE, kapt. Sörensen, van Hernosand naar Weymouth met planken, op Oeland aan de grond geraakt en lek te Kjöge binnengelopen. Het moet de lading lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 23 juni. De Nederlandse schoener HARMONIE, kapt. Doewes, van Londen met stukgoederen herwaarts bestemd, geraakte bij het passeren van de baar met een Z.O. wind aan de grond. De sleepboot MANOEL DIABO kwam onmiddellijk te hulp, doch daar