Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1909


Datum: 01 januari 1908


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 december. Het Nederlandse stoomschip IMPORT is op de Theems aan de grond geraakt, doch zal waarschijnlijk met het volgend getij weer vlot komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepvaartbeweging.
- Te Schiedam zijn in 1908 binnengekomen 81 stoomschepen met een inhoud van 103.146 m3 netto, en 21 zeilschepen met een inhoud van 5.187 m3 netto, tegen 98 stoomschepen met een inhoud van 216.214 m3 netto en 14 zeilschepen met een inhoud van 4.092 m3 netto in 1907. Tevens kwamen hier nog 119 vissersschepen binnen in 1908, tegen 111 schepen in 1907.
- Te Hellevoetsluis zijn in 1908 ingeklaard 117 stoom- en zeilschepen, metende 294.350 m3.
- Te Vlissingen zijn in 1908 aangekomen 18 stoomschepen, metende 14.994 ton en 13 zeilschepen, metende 3.795 ton, tegen 20 stoomschepen, metende 19.725 ton en 31 zeilschepen, metende 8.101 ton in 1907.
- Te Harlingen zijn in 1908 aangekomen 450 stoomschepen met bruto inhoud van 1.072.605 m3 en 16 zeilschepen met een bruto inhoud van 5.367 m3.
- Te Zaandam kwamen in het jaar 1908 binnen 159 zeilschepen tegen 141 in 1907, 179 in 1906 en 18 in 1905.
Onder de genoemde schepen waren 155 stoomschepen 3 zeelichters en 1 zeilschip. Hiervan voeren 56 onder Duitse, 29 onder Engelse, 25 onder Nederlandse, 20 onder Zweedse, 15 onder Noorse, 7 onder Deense, 2 onder Russische en 1 onder Belgische vlag. 3 Zeelichters voeren onder Duitse en 1 zeilschip onder Deense vlag. 69 Stoomschepen waren met gezaagd hout, 50 met balken, 21 met rijst, 2 met kolders en juffers, 1 met tarwe geladen. 1 Stoomboot en 1 zeelichter hadden kolders en gezaagd hout, 10 stoomschepen en 2 zeelichters gezaagd hout en balken en 1 stoomschip balken en spieren in. De gezamenlijke inhoud bedroeg 644.467 m3.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. De sleepboot ROODE ZEE zal te Montevideo voorlopig repareren en dan onder eigen stoom naar hier terugkeren.
De sleepboot OCEAAN vertrok heden derwaarts om met de sleepboot ZWARTE ZEE het droogdok voor Callao verder te slepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepvaartbeweging.
Gedurende 1908 zijn te IJmuiden ingeklaard 2.286 en uitgeklaard 2.192 schepen, tegen resp. 2.272 en 2.278 schepen in het vorige jaar.
Gedurende 1908 zijn de Nieuwe Waterweg binnen gekomen 8.586 stoomschepen, 232 zeilschepen en zeelichters, 147 vreemde sleepboten, 32 bijleggers, 65 marine- en andere vaartuigen, totaal 9.062 tegen 10.055 in 1907. Vertrokken zijn 8.517 stoomschepen, 260 zeilschepen en zeelichters, 150 vreemde sleepboten, 72 marine- en andere vaartuigen, totaal 8.999, tegen 10.067 in 1907. De vissersvloot is hieronder niet begrepen.
AH 010109
Nederlandse scheepsbouw in 1908.
In het afgelopen jaar werden van de verschillende scheepsbouwwerven in Nederland te water gelaten 199.000 ton scheepsruimte. Daarvan zijn er ca. 45.000 ton voor de zeevaart. Van deze 45.000 ton ruimte werden gebouwd aan de werf:
Nederlandsche Scheepsbouw Mij. 4 stoomschepen 6.600 ton
Kon. Mij. ‘De Schelde’ 2 ,, 11.000 ton
Mij. Feyenoord 5 ,, 10.900 ton
Rotterdamsche Droogdok Mij. 2 ,, 2.300 ton
N.V. Rijkée & Co. 2 ,, 5.400 ton
A. Vuyk & Zonen, Capelle a/d IJssel 1 ,, 2.200 ton
Bonn & Mees, Rotterdam 3 ,, 6.600 ton
Voor de binnenvaart waren bestemd ca. 152.400 ton en voor de visserij ca. 1.600 ton.
Op het einde van 1908 waren nog in aanbouw op de verschillende werven in Nederland voor de zeevaart 57.800 ton (17 stoomschepen), waarvan op de werf van:
Nederlandsche Scheepsbouw Mij. 3 stoomschepen 12.100 ton
Kon. Mij. ‘De Schelde’ 2 ,, 12.000 ton
Mij. Feyenoord 3 ,, 6.200 ton
Rotterdamsche Droogdok Mij. 1 ,, 4.503 ton
Bonn & Mees, Rotterdam 2 ,, 9.400 ton
N.V. Rijkée & Co. 3 ,, 6.200 ton
A. Vuyk & Zonen 1 ,, 2.400 ton
J. Smit Czn. Alblasserdam 1 ,, 3.500 ton
Van Vliet & Co., Hardinxveld 1 ,, 1.500 ton
en voor de binnenvaart stonden op stapel 71.000 ton.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Blijkens onderhandse Akte op 17 juli 1908 gedeponeerd onder de minuten van de te Rotterdam residerende notaris Hendrik Johannes Lambert, is tussen de heren Jan Hudig, Lucas Willem Veder, Willem Carel Hudig, Jan Constantijn Veder, allen reders en cargadoors wonende te Rotterdam en Jacob Vink, cargadoor wonende te Amsterdam, overeengekomen dat genoemde Heer Lucas Willem Veder met ingang van 1 januari 1909 uittreedt als beherend en aansprakelijk vennoot uit de tussen hen bestaande en te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Hudig, Veder & Co. en die vennootschap dan ook met ingang van die datum, ten opzichte van de heer Lucas Willem Veder geacht moet worden te zijn ontbonden. Overigens worden de zaken der vennootschap door voornoemde heren Jan Hudig, Willem Carel Hudig, Jan Constantijn Veder en Jacob Vink onveranderd onder dezelfde firma Hudig, Veder & Co. voortgezet, welke firma door elk der vier even genoemde heren zal mogen worden getekend, zulks echter alleen voor zaken de vennootschap betreffende en zonder die te mogen bezigen of gebruiken voor schuldbekentenissen of borgstellingen, zullende voor schuldbekentenissen of borgstellingen de particuliere handtekening van minstens twee der vennoten worden vereist. De vennootschap welke gevestigd blijft te Amsterdam en die ten doel heeft de uitoefening van het cargadoors- en expediteursbedrijf met alles wat in den ruimste zin des woords geacht kan worden daartoe te behoren, zulks als filiale der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Hudig & Veder (van welke laatstgemelde vennootschap beherende en aansprakelijke vennoten zijn de heren Jan Hudig, Willem Carel Hudig en Jan Constantijn Veder en waarvan de voornoemde heer Lucas Willem Veder commanditair vennoot is), wordt door voornoemde heren Jan Hudig, Willem Carel Hudig, Jan Constantijn Veder en Jacob Vink voortgezet tot 31 Mei 1909, zulks met dien verstande dat dezelve door het verstrijken van die termijn niet van zelve zal eindigen, maar dat die der vennoten welke haar einde dan mocht verlangen, verplicht zal zijn daarvan aan de andere vennoten zes maanden te voren schriftelijk kennis te geven, bij gebreke waarvan de vennootschap beschouwd zal worden voor een jaar te zijn gecontinueerd, welke continuatie van jaar tot jaar zal voortduren totdat een schriftelijke opzegging minstens zes maanden voor het verstrijken van enig jaar zal hebben plaats gehad. H.J. Lambert, Notaris. Rotterdam, den 1 januari 1909.


Datum: 02 januari 1908


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 december. Voor het binnenslepen te Emden van de Nederlandse kof HARMINA (zie NRC 301208) wordt 1.500 Mark hulploon gevorderd.


Datum: 03 januari 1908


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Stoomvaart Maatschappij Zeeland.
Met de mailboten van de Maatschappij „Zeeland" werden in het afgelopen jaar ruim 134.000 passagiers vervoerd of ruim 14.000 meer dan in 1907 en het grootste aantal dat ooit in een jaar vervoerd werd.


Datum: 04 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. Het voor de Rotterdamsche Lloyd op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier in aanbouw zijnde mailstoomschip zal genaamd worden TAMBORA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Van de werf van het Etablissement Fijenoord zal deze maand te water worden gelaten de voor het Rijk in aanbouw zijnde recherchestoomboot ALBATROS.


Datum: 05 januari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Zaterdag jl. vertrok van hier naar Singapore de lichter DRENTHE, gesleept door de sleepboot THAMES. Ter hoogte van Maassluis kwam het vaartuig in aanvaring met het Engelse stoomschip WILLIAM DAWSON en werd ten gevolge daarvan licht beschadigd. De sleepboot en de lichter hebben echter de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

IJmuiden. 4 januari. Het stoomscheepje PALINGHANDEL dat gebruikt wordt voor palingvervoer tussen Londen en Workum, heeft getracht, laatstgenoemde haven te bereiken maar werd hierin tegengehouden door het zware ijs in de Zuiderzee. Het stoomschip is gisteren hier binnengelopen en zal voorlopig hier blijven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Delfzijl werden in het jaar 1908 ingeklaard: Van zee 583 en van rivierzijde 2.171 vaartuigen, metende respectievelijk 366.448 en 246.911 kub. meter. Uitgeklaard naar zee werden 568 schepen met een inhoud van 365.062 kub. meter en langs rivier 2.197 vaartuigen, metende 281.191 kub. meter.
Over 1907 waren de getallen respectievelijk 452, 1.848, 334.861 en 205.043 voor de inklaring en die van de uitklaring 476, 327,159, 1.791 en 223.435.


Datum: 06 januari 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 5 januari. Van het boveneinde van helling No. 1 van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier, is met het beste gevolg te water gelaten een geheel afgewerkt en voor de dienst gerede olietank-zeelichter, genaamd GRONINGEN, gebouwd voor de Nederlandsch-Indische Tankstoomboot Maatschappij te ’s-Gravenhage.
De hoofdafmetingen zijn: Lengte tussen loodlijnen 215’0”, breedte 40’0”, holte op grootspant 14’3”. Op 11’6” diepgang kan de GRONINGEN 1.500 ton petroleum vervoeren.
Waar op het ondereinde van dezelfde helling gelijktijdig gebouwd is het geheel overeenkomstige lichterschip FRIESLAND, dat 21 november jl. te water werd gelaten, stond de GRONINGEN plm. 230 Eng. voet vanaf het water en moest dus na het wegslaan van de klink de gehele weg afleggen alvorens het water te bereiken, iets wat zeker zelden voorkomt en hetwelk door de GRONINGEN met het beste gevolg is volbracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij te Amsterdam deed uitspraak inzake het vergaan van het stoomschip SANTDUO, van de firma Van Santen & Co. te Rotterdam, gezagvoerder Klaas Ree. Zoals bekend is, werd de SANTDUO, 23 november met een lading ijzererts van Algiers vertrokken, met bestemming naar Middlesbrough, in de avond van 27 november in de Spaanse Zee, vermoedelijk door het stoten op een wrak, lek, ten gevolge waarvan het vaartuig zoveel water maakte, dat het verlaten moest worden en spoedig daarop zonk. De Raad sprak als zijn oordeel uit, dat het onderzoek niets heeft opgeleverd, wat gezagvoerder of scheepsofficieren zou kunnen brengen onder het bereik van de wet. Van schuld of nalatigheid is in deze niets gebleken. Alleen moet de Raad heb betreuren, dat voor heb behoud van de scheepspapieren zo weinig zorg is gedragen en dat de gezagvoerder in deze in zijn plicht is tekort geschoten. Waar een vol uur verliep vóór men het schip verliet, had men voor die scheepspapieren een veilige bergplaats in de reddingsboot kunnen opzoeken. Daarna verklaart de Raad, dat het ongeval, aan de SANTDUO overkomen, niet is te wijten aan schuld of nalatigheid van gezagvoerder, stuurlieden of machinisten.

Krant:
 NNO - Nieuwsblad van het Noorden


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
Het ijzeren tjalkschip BERENDINA, gebouwd in 1899 bij Gebr. Verstockt, klasse Germ. Lloyd + 100 A4 k, bruto inhoud 85 register ton, ladingsvermogen 140 ton; liggende te Groningen.
Te bevragen bij de heer C. Tammes, Westerbinnensingel 34, Groningen.


Datum: 08 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 januari. De Engelse bark EURYDICE, groot 1069 ton, is verkocht en naar Hendrik Ido Ambacht vertrokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum) Van de N.V. Scheepswerf ‘Rotterdam’ te Krimpen a/d Lek, directeur P.A. van Halewijn en C. Hoogerwaard, is het eerste daar gebouwde Rijnschip met goed gevolg te water gelaten. Het schip, dat gebouwd is voor rekening van de heer Peter Johann Zell, heeft een laadvermogen van 450 last.


Datum: 09 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 januari. Het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. G. Bruin, 24 september op reis van Taltal naar Brake met schade te Rio de Janeiro binnengelopen, is afgekeurd en verkocht. De ADRIANA is in 1892 van staal gebouwd te Alblasserdam en meet 1.804 ton bruto en 1.740 ton netto.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 8 januari. Naar beweerd wordt, is de lading opgeëist, welke hier in de jongste herfst werd geborgen van de in de Haaks gestrande driemast schoener ROMA. Deze lading zal naar elders verscheept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Onze berichtgever te IJmuiden meldt, dat door de PRIMAVERA, IJM-47, is aangebracht 16 man equipage van het Deense stoomschip STANTON, welk stoomschip 15 mijl westelijk van IJmuiden is gezonken. De PRIMAVERA van de N.V. Zeevisscherij Pesca, kapt. Koper, was op de reis naar huis, het stoomschip STANTON, thuisbehorende te Kopenhagen, rederij H. Kirschner, was met een lading oud ijzer van Bremen naar Savona bestemd. In de afgelopen nacht werd het stoomschip overvallen door een hevige bui, gepaard met windvlagen, waardoor het schip lek stootte en begon te zinken. Negen man vluchtten in een van de scheepsboten en bereikte de PRIMAVERA. Onmiddellijk werd hulp verleend door de stuurman van de trawler, J. v.d. Steen, en de matroos A. Prins, die met een van de equipage naar het zinkende schip terugkeerden en ondanks het hevige weer er in slaagden de overige zeven man te redden, zij het ook met grote moeite. De STANTON was een stoomschip van 466 registerton en in 1870 gebouwd. Gezagvoerder is kapt. B. Svendsen. Door bemiddelling van de rederij Pesca werd de verdere zorg voor de bemanning overgedragen aan het Deense consulaat te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de ‘Werf ’t Kromhout’, firma D. Goedkoop Jr., werd heden met goed gevolg te water gelaten een stalen motorboot, gebouwd voor rekening van de Kon. Holl. Lloyd alhier, lang 11,70 meter, breed 2,50 en hol 1,45 meter. Het bootje wordt voorzien van een 14 pk Kromhout petroleummotor, welke het een snelheid zal geven van 13 km per uur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Rotterdam, 8 januari. De van Santa Cruz hier aangekomen Engelse bark EURYDICE, groot 1.069 ton, is verkocht en naar Hendrik Ido Ambacht vertrokken.


Datum: 10 januari 1909


Krant:
 NNO - Nieuwsblad van het Noorden


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 januari. Volgens een hier ontvangen telegrafisch bericht is de nieuwe sleepboot SANDU, gevoerd door kapt. H.B. Geertsema, op de reis van hier naar Bathurst (Afrika), gisteren, na een voorspoedige reis van zeven dagen, te Lissabon aangekomen teneinde aldaar steenkolen in te nemen.


Datum: 11 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen 11 januari. Het stoomschip FRISIA, voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier, zal op zaterdag 13 februari te water worden gelaten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de ‘Werf 't Kromhout’, firma D. Goedkoop Jr., werd heden met goed gevolg te water gelaten een voor Amsterdamse rekening gebouwde stalen motorboot, lang 18 m., breed 2,75 m. en hol 1,50 m. Het vaartuig zal voorzien worden van een 20 pk Kromhout petroleummotor, welke het een snelheid zal geven van ruim 14 km per uur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 11 januari. Het ijzeren zeilschip LIBERTÉ, schipper S. de Boer, thuisbehorende te Nieuweschans, is uit de hand verkocht aan H. Boomgaard te Greetsiel. Prijs 5.800 Mark.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 januari. De Groninger schoener ALIDA KATHARINA, kapt. Joh. Kunst, bleef op reis van hier naar Hamburg in het ijs vastzitten. Het schip moest de reis opgeven en is voorlopig bij de douanehaven vastgemaakt.


Datum: 12 januari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 januari. Gisteren is op de Eems proef gestoomd door de sleepboot LODEVICA MARIA, gebouwd op de werf ‘Fulton’ van de firma Bodewes & Gorter te Martenshoek. Het vaartuig is bestemd voor Dordrecht, waarheen het bij gunstig weer zal vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 januari. Volgens telegram uit Singapore, is de Franse mailboot POLYNESIEN, van Marseille naar Japan bestemd, aldaar bij het verlaten van het dok in aanvaring gekomen met het Nederlandse stoomschip DJAMBI, dat daardoor bijna onmiddellijk zonk. De POLYNESIEN zette de reis voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 8 januari. De met hout van Kragerö alhier aangekomen Nederlandse tjalk HARMINA, kapt. Bakker, is gelost en zal hier voorlopig opleggen en de geleden schade repareren.

Krant:
 NNO - Nieuwsblad van het Noorden


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 januari. De Nederlandse drie-mast schoener ALIDA CATHARINA naar Hamburg bestemd, bleef in het ijs steken en moest de reis opgeven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 9 januari. De Groninger schoener ALIDA KATHARINA, die in het ijs bezet was, heeft de reis kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 januari. Volgens telegram uit Singapore is het Nederlandse stoomschip DJAMBI aangevaren door het Franse mailstoomschip POLYNESIEN en bijna onmiddellijk gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Reuter meldt ons uit Singapore, dat de Franse mailboot POLYNESIEN alhier het Nederlandse stoomschip DJAMBI, dat gemeerd lag, heeft overvaren, waarbij zeven inlanders zijn verdronken. De POLYNESIEN kon de reis voortzetten. De kade werd zwaar beschadigd. De DJAMBI, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, 319 ton bruto en 167 ton netto, was in 1907 te Rotterdam aan Wilton’s werf gebouwd. Bij de K.P.M. is een telegram ontvangen, meldende, dat het stoomschip DJAMBI gisterenmiddag aan de East Wharf te Singapore ten anker liggende en ladende, werd aangevaren door het stoomschip POLYNESIEN van de Messageries Maritimes, en onmiddellijk is gezonken. Alle opvarenden werden gered, met uitzondering van een inlandse matroos en zeven koelies, die verdronken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 januari. Gisteren is op de Eems proef gestoomd door de sleepboot LODEVIGA MARIA, gebouwd op de werf Fulton, van de firma Bodewes & Gorter te Martenshoek. Het vaartuig is bestemd voor Dordrecht, waarheen het bij gunstig weer zal vertrekken.


Datum: 13 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore 12 januari. Volgens nadere berichten is ook de steiger, waaraan het stoomschip DJAMBI gemeerd lag, ernstig beschadigd. Het stoomschip TEESTA van de British India Steam Navigation Co. is om een aanvaring met het stoomschip POLYNESIEN te voorkomen, aan de grond gelopen, doch kwam zonder assistentie weer vlot. Een expertise is gehouden en daarbij bleek de TEESTA onbeschadigd.

Krant:
 NNO - Nieuwsblad van het Noorden


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 januari. Trots de malaise op het gebied van de scheepvaart blijft de bouw van ijzeren schepen alhier, steeds met onverminderde ijver doorgaan, wat uit het volgende kan blijken: op de werf van de firma Joh. Berg te Farmsum zijn in aanbouw drie sleepboten en twee lichters; bij de heer Lanting een zeilaak en twee tjalken en bij de Gebr. Niestern te Delfzijl een grote zeilaak, terwijl door hen voorts nog van twee dergelijke vaartuigen de
Bestelling is ontvangen.

Krant:
 NNO - Nieuwsblad van het Noorden


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 12 januari. Zaterdag is alhier van de werf van W. Boerma Wzn. met goed
gevolg te water gelaten het stalen tjalkschip LIBRA, groot plm. 70 last, voor rekening van en bevaren wordende door de schipper G. Schothorst van Zuidbroek en is weer de kiel gelegd voor een dito tjalkschip van dezelfde afmeting.

Krant:
 NNO - Nieuwsblad van het Noorden


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 januari. Zaterdag had alhier op de Eems een proeftocht plaats met de nieuwe
stalen schroefsleepboot LODEVICA MARIA. Het schip, de ketel en de machine zijn gebouwd
door de scheepswerf en machinefabriek „Fulton" te Martenshoek en voor rekening van de heer H. van Emmelo, kapitein te Antwerpen. Het geheel ziet er solied en krachtig gebouwd
uit en doet de bouwers alle eer aan. De proeven op de Eems genomen slaagden volkomen. De boot bereikte met zijne triple compound machine een vermogen van 153 ipk., een snelheid van 11,7 mijl en had slechts een kolenverbruik van 0,72 kg. per uur en per ipk.
De gestelde eisen waren een snelheid van 10 mijl bij een vermogen van 150 ipk. en
een kolenverbruik van 0,80 kg. per uur en per ipk, zodat de resultaten, vooral wat
snelheid en kolenverbruik aangaat, de verwachtingen ruimschoots overtreffen.


Datum: 14 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen, 13 januari. De te Geestemünde liggende bark DE RUYTER is voor GBP 3.650 aan de firma Bugge & Co. te Mandal verkocht. De bark DE RUYTER werd in 1891 te Amsterdam van staal gebouwd en meet 1.738 ton bruto en 1.623 ton netto.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 12 januari. Het van Londen met mest naar Tralee bestemde Nederlandse schip NEEZARTIE, schipper Moesker, is met weggeslagen zwaard heden alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. De motorschoener SCANDINAVIA vertrok hedennacht, gesleept door de sleepboot SCHELDE, van Danzig naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Zaterdag de 23e dezer zal in tegenwoordigheid van directie en commissarissen van de Koninklijke Hollandsche Llloyd van de werf van de firma Alex. Stephen & Sons Ltd. te Glasgow te water worden gelaten het dubbelschroef stoomschip HOLLANDIA als eerste van de voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd in aanbouw zijnde grote passagiersstomers. Het stoomschip wordt 435 voet lang, 54 voet breed, 29½ voet hol, met ruim 7.000 ton bruto inhoud en een waterverplaatsing van 11.500 ton. Het wordt ingericht voor 80 eerste-, 120 tweede- en 1.260 derde-klasse passagiers, en zal bovendien ruimte bieden voor het vervoer van ruim 6.000 ton lading en steenkolen. Het wordt voorzien van de modernste inrichtingen op het gebied van passagiersvervoer, Marconi’s draadloze telegrafie, Stone Lloyd’s systeem voor automatische gelijktijdige sluiting vanaf de commandobrug van de waterdichte deuren, Clayton’s apparaat voor desinfectie en het blussen van brand, onderwater-kloksignalen, vrieslokalen voor het vervoer van vruchten en andere bederfelijke waren en zal, behalve aan die van Lloyd’s, onder anderen aan alle eisen door de Engelse Board of Trade voor passagiersschepen gesteld, voldoen. Een tweede stoomschip van gelijke afmetingen en inrichtingen is bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen in aanbouw.


Datum: 15 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats). De sleepboot PLUTO, eergisteren met de tanklichter GRONINGEN van IJmuiden naar Singapore vertrokken, geraakte ter hoogte van het Maasvuurschip onklaar, doordat de aan dek geladen steenkolen door de storm naar één zijde werden overgeworpen en daardoor kreeg de PLUTO slagzijde en liep vol. De sleeptros werd gekapt en daardoor dreef de sleepboot hulpeloos naar de lichter. De bemanning van de sleepboot, behalve de machinist, had nog juist de gelegenheid om op de lichter over te springen. Spoedig daarna verdween de sleepboot in de diepte, de eerste machinist met zich nemende. De lichter kwam voor anker en zette vlaggen op voor hulp. De sleepboot WODAN, uitgevaren van Maassluis om hulp te verlenen, was om 4.30 uur namiddag in de nabijheid van de lichter, doch het weer was zo slecht, dat het niet mogelijk was verbinding te krijgen. De WODAN bleef de gehele nacht in de nabijheid en slaagde er hedenochtend bij het aanbreken van de dag in de lichter vast te krijgen. De ankers met ketting van de lichter liet men slippen en daarop zette de WODAN koers naar de Waterweg en sleepte daar de GRONINGEN binnen. Volgens nadere berichten zonk de PLUTO ter hoogte van Scheveningen. Op de Rotterdamse beurs is de PLUTO verzekerd voor GBP 14.600. De verdronken machinist was ongehuwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 14 januari. Het 17 november 1908 van hier naar Gefle vertrokken Nederlandse schip HARMANNA ALBERDINA, kapt. Smit, is nog niet te Gefle aangekomen.


Datum: 17 januari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In een voordracht tot verhuur van een terrein met loods aan de 'IJkade' aan de Stoomvaartmaatschappij 'Nederland' delen B. & W. aan de Raad het volgende mee:
De Stoomvaartmaatschappij 'Nederland' wenst het etablissement, dat, zij aan de Handelskade bezit, naar de IJkade over te brengen. Dit etablissement bestaat uit opstallen, door haar gebouwd op van de gemeente gehuurd terrein, en uit een door haar gehuurde gemeenteloods. Deze huur is geregeld bij een overeenkomst van 21 maart 1903, welke op 31 december 1912 afloopt en waarin o.a. de bepaling is opgenomen, dat voor het gebruik van de gemeenteloods, behalve de huur van het terrein, waarop zij staat, een annuïteit wordt betaald van NLG 5.783, waardoor op 1 juli 1912 de eigendom van de loods op de huurderesse zal overgaan. De Maatschappij heeft ook een terrein aan de IJkade reeds in huur. Bij de hierop betrekking hebbende overeenkomst is haar tevens een recht van voorkeur verleend op het aangrenzende terrein. Door haar is thans het verzoek gedaan,
dit laatste terrein met ingang van 4 juli 1910, en wel eveneens tot 4 juli 1938 met tweemaal tien optiejaren en op dezelfde voorwaarden als het andere, te mogen huren en bovendien ook nog het oostwaarts daarnevens liggende terrein met de zich daarop bevindende gemeenteloods H in huur te verkrijgen. De jaarlijkse huurprijs van het bedoelde complex zal moeten bedragen NLG 45.000, zijnde de gebruikelijke prijs van de grond, ad. NLG 2.50 per vierkante meter benevens 5½% van de bouwkosten van de loods. Door de maatschappij is daarbij de voorwaarde gesteld, dat de huur van het terrein en de loods aan de Handelskade op 4 juli 1910 een einde zal nemen. Zij heeft zich daarentegen bereid verklaard, te rekenen van deze datum, afstand te doen van al haar aanspraken op de opstallen, welke zich op dat terrein bevinden, en de gemeente de loods te doen behouden zonder aanspraak te maken op hetgeen door haar reeds als annuïteit is gestort. Voorts verzoekt de Maatschappij te mogen verkrijgen een recht van voorkeur op het terrein aan de noordzijde van de IJkade tegenover haar nieuw te vestigen etablissement. Wij hebben aan de Maatschappij onze medewerking toegezegd, om deze transactie tot stand te brengen, omdat wij haar in het belang van onze haven achten. Verdient het toestaan van een recht van voorkeur noch het tussentijds ontbinden van een bestaande overeenkomst in beginsel aanbeveling, in dit geval worden naar onze mening de bezwaren opgewogen door de belangrijke prestatie, welke de Maatschappij hiertegenover heeft aangeboden. Haar gebouwen aan de Handelskade toch kunnen worden bestemd voor in gebruikgeving aan anderen, terwijl het recht van voorkeur van beperkte aard zal zijn; immers uit het bepaalde in het concept-besluit blijkt, dat de Maatschappij, zodra de gemeente het terrein aan een ander kan verhuren, moet beslissen, of zij van het recht gebruik zal maken. Bovendien is het bezwaar, hetwelk gewoonlijk met de verlening van een dergelijk recht gepaard gaat, nl. dat de gemeente aan de huurprijs gebonden wordt, hier opgeheven door de bepaling, waarmee de Maatschappij heeft ingestemd, dat die prijs hoger kan worden gesteld, zo van het recht ten minste vijf jaar na de ingang van de thans te sluiten huur wordt gebruik gemaakt, en alsdan uit het feit, dat op dat ogenblik reeds een of meer andere terreinen voor een hogere prijs zullen zijn verhuurd, zal blijken, dat de terreinen aan de IJkade in waarde zijn gestegen. Ten einde aan alle aanvragen om loodsen te kunnen blijven voldoen zal de huur niet kunnen ingaan, voordat de beide loodsen, welke ingevolge Raadsbesluit van 10 juli 1907 aan de noordzijde van de IJkade zullen worden gebouwd, voor het gebruik gereed zijn. De bouw van deze loodsen wordt zoveel mogelijk bespoedigd.
Bij de correspondentie over deze zaak heeft de Maatschappij nog verzocht om, ten einde een toegang tot haar thans reeds gebouwde loods te verkrijgen, over een terreinstrook ter breedte van 6 meter ten westen van deze loods te mogen beschikken. Tegen verhuring van deze strook op de gewone voorwaarden bestaat bij ons geen bezwaar. Op deze toelichting laten B. & W. het concept-besluit tot de verhuring volgen.


Datum: 18 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 17 januari. Bij de burgemeester-strandvonder zijn aangebracht verschillende voorwerpen, afkomstig van het in het vaarwater Het Keeten gestrande schip ALBATROS.


Datum: 19 januari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 januari. Het aan de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. te Amsterdam voor het Departement van Koloniën nieuw gebouwde stoomschip KONINGIN WILHELMINA, bestemd voor de passagiers-kustdienst in West-Indië, dat heden op de Noordzee zou proefstomen, is nabij de Hembrug tegen de steiger gelopen en heeft daaraan schade toegebracht, die begroot wordt op NLG 300. De KONINGIN WILHELMINA is beschadigd naar Amsterdam teruggekeerd.


Datum: 20 januari 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Laguna, 12 december. Het Engelse stoomschip KIORA is bij het verhalen op 29 november in aanvaring geweest met het Nederlandse schip HOOGEZAND I, kapt. R.J. Wyrdeman, waardoor van laatstgenoemd vaartuig de boegspriet werd afgerukt. De reparaties zijn nu voltooid en de HOOGEZAND I is 12 december vertrokken van Laguna naar Frontera.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 19 januari. De alhier voor Franse rekening gebouwde sleepboot SANDER, die op 1 januari vertrok met bestemming Bathurst, is aldaar op 12 januari gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Door de firma Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum is het in 1905 te Sunderland gebouwde Engelse stoomschip NORTHCLIFFE van de rederij Northcliffe S.S. Co. Ltd. (Evans, Vyvian & Co.) te Cardiff aangekocht. Dit stoomschip, lang 317.3 voet, breed 46.5 voet en hol 20.9 voet, kan bij een diepgang van 20.1 voet 4.840 ton deadweight laden. De triple expansiemachines hebben cilinders van 23”, 38”en 62” middellijn en de slag is 42”. Onder Nederlandse vlag zal het de naam MOERDIJK dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 januari. Volgens telegram uit Singapore is het Nederlandse stoomschip BAN LIONG van de rederij Ek Liong Chang te Soerabaja met schade aldaar binnengesleept. Volgens rapport is de krukas defect of gebroken.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 januari. Hedenmorgen is van hier naar Newcastle vertrokken de Nederlandse zeelichter SCHEEPVAART 2, kapt. Faber, gesleept door het van Antwerpen afgekomen Nederlandse stoomschip BEIJERLAND.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 19 januari. Schip gestrand aan de Hoek.
In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 1 uur, is bij het binnenkomen van de Nieuwe Waterweg, bij harde wind van het WZW, tussen rood 2 en 3, bij de Zuidpier, gestrand het Engelse stoomschip TRUNKBY, groot 2.625 bruto ton, van de rederij R. Ropner & Co. te West Hartlepool, gebouwd in 1896. Het schip is geladen met erts en was op weg van Passages naar Rotterdam. Van de bemanning werden om drie uur twee-en-twintig man door de stoomreddingboot (opm: was de PRESIDENT VAN HEEL) van boord gehaald en om vier uur werden de kapitein en de loods aan de Hoek van Holland geland. Het luik van het voorruim is weggeslagen en het schip staat vol water. Bij hoog water steekt het met de bak, brug en campagne boven water uit. Het zit buiten het vaarwater. De Nieuwe Berging Maatschappij heeft contract gemaakt om, zo het mogelijk is, schip en lading te bergen. Door de blazer MA 126 is reeds een gedeelte van de inventaris geborgen.
(opm: de loods was de heer Verschoor)


Datum: 21 januari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de scheepswerf van de heer W. van Goor te Kampen is gisteren met goed gevolg te water gelaten een stalen aakschip, groot ruim 50 last, voor rekening van schipper C. Greider, waarna de kiel is gelegd voor een dito aakschip voor schipper G.J. Boeshof, beiden aldaar.


Datum: 23 januari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf ‘Conrad’ te Haarlem is te water gelaten een onderlosser met een laadruimte van 150 vierkante meter, bestemd voor Cherbourg.
De kiel is op deze werf gelegd voor een baggermolen, bestemd voor Pernambuco.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 januari. Het Nederlandse stoomschip LEONORA, van Newport naar Algiers, is met schade aan de boten en meer andere averij door stormweer, te Gibraltar aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 januari. Volgens telegram uit New York is het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van Gent naar Philadelphia, 20 januari op 46°N.B. en 38°W.L. gepraaid met schade en vroeg het assistentie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het aakschip CONFIANCE, thuis behorende te Delfzijl, groot 135 kub. m., is voor NLG 4.000 verkocht aan schipper J. Voordewind en het tjalkschip HOOP OP ZEGEN, tot heden bevaren door schipper B. Beukema, voor NLG 4.500 aan schipper H. Pilon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de firma A. Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel is gisteren te water gelaten het Rijnschip FRANZ HEINRICH, groot ongeveer 700 last, gebouwd voor rekening van een Duitse firma. Vervolgens werd de kiel gelegd voor een ander Rijnschip.


Datum: 24 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare verkoping van de scheepsbouwwerf en machinefabriek N.V. Maatschappij voor Scheeps- en Machinebouw Bergsche Maas te Heusden. Stuksgewijze verkoop 13 februari 1909 op het terrein van de werf, als een geheel 20 februari 1909 bij afslag in Hotel-Cafe-Restaurant Concordia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 23 januari. Met goed gevolg is te water gelaten van de werf van Alex. Stephen & Sons Ltd. te Linthouse, Govan, Glasgow, het dubbelschroef stoomschip HOLLANDIA, in aanbouw voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd, welk stoomschip de 14e april zijn eerste reis van hier naar Brazilië zal aanvaarden.


Datum: 25 januari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsmacht in West-Indië. Onze scheepsmacht in de West-Indische wateren wordt, na de veranderde verhoudingen met Venezuela, wederom met één oorlogsschip verminderd. Het pantserschip FRIESLAND, commandant de kapitein ter zee, oud-minister van Marine Cohen Stuart, heeft bevel gekregen naar Nederland terug te keren na aankomst in de West van het pantserschip UTRECHT.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Aan de werf van de heer L. Wolthuis te Veendam is met goed gevolg te water gelaten een stalen tjalk, groot 52 ton, voor rekening van schipper P. Nieborg te Ten Boer.
De kiel werd gelegd voor een stalen bolpraam voor schipper A. Boven te Scheemda.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Het op het Etablissement Fijenoord nieuw gebouwde Rijks-recherchevaartuig ALBATROS, dat te Terneuzen zal worden gestationeerd, heeft op de rede van Hellevoetsluis een goed geslaagde proeftocht gehouden.


Datum: 26 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 januari. Het Nederlandse tankstoomschip LA FLANDRE is met gebroken roersteven te Fayal binnengesleept. (opm: zie ook AH 230109)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. Het van Bilbao binnenkomende Nederlandse stoomschip DOROTHEA is op de rivier in aanvaring geweest met het aan boei 8 liggende stoomschip ETONA. De ketting van de boei brak en de DOROTHEA werd niet onbelangrijk beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 januari. Het Nederlandse stoomschip SWAERDECROON kwam heden alhier van Rotterdam voor het laden van ketels bij ‘De Schelde’ voor Nederlands Oost Indië. Deze ketels zijn bestemd voor het stoomschip DUYMAER VAN TWIST.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht.
De Raad van Tucht voor de Koopvaardij stelde gisteravond een onderzoek in naar de stranding van het stoomschip VENUS, van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij, dat in de middag van 10 november even bezuiden paal 1 bij Zandvoort strandde, doch 's namiddags ruim 6 uur met eigen kracht vlot kwam. Het vaartuig, dat onder commando stond van kapt. J. Mensink, was van de Middellandse Zee gekomen, had zuidvruchten enz. in en was voor Amsterdam bestemd. Blijkens de op 18 november hier ter stede afgelegde scheepsverklaring, was het de 16e november zeer heiig aan de kim, waarom het lood gaande gehouden werd. Van 12 uur 's middags af werd met langzaam stomende machine gevaren. Tien minuten later geraakte het schip aan de grond waarna dit, tot 's namiddags 06.10 met eigen kracht vlot kwam, waarop de reis naar IJmuiden werd vervolgd. De gezagvoerder J. Mensink, die zijn zesde reis met het schip maakte, verklaart dat van Lissabon zonder oponthoud werd doorgestoomd. De 16e november was het een frisse koelte, kracht 4; de zee was kalm, het schip goed in orde met uitstekend werkende machines, terwijl de bemanning voltallig was. Op zee was het vrij helder, doch onder de kust heiiger en naar het land toe was het vrij dik. Omdat het dikker werd en men de kust naderde, werd van 10 uur af een man op de uitkijk gezet. Van 10 uur tot 12 uur werd er „full speed" gestoomd. Om 11.20 werd er 10 vadem gelood, om 11.40 9¾ en om 12 uur 9¼ vadem. Er werd toen, mede op advies van de loods, een kwart streek uitgehaald en de machine op „zacht aan" gezet. Vervolgens zou er om de 10 minuten gelood worden. Te 12.10 wilde men stoppen om opnieuw te loden. Daarbij werd achteruit geslagen om sneller te stoppen. Bij het achteruitslaan draaide het achterschip en bleek het vaartuig vast te zitten op 2¾ vadem. Dat de plaats waar het schip strandde niet overeenkomt met het gegist bestek, schrijft de gezagvoerder toe aan het volgende: Het was zijn mening, dat hij van Noord-Hinder af om 4 uur de stroom tot 10 uur zou mee krijgen. Hem is echter meegedeeld, dat de wind in de laatste tijd zeer oostelijk was geweest, zodat de vloed minder uitwerkte dan waarop de gezagvoerder had gerekend toen hij bij het loden van tien vadem ¼ streek oostelijker instuurde, van oordeel dat de vloed hem uit de kust zou zetten.
Er werden vervolgens negen getuigen gehoord: De scheepsverklaring werd door hen bevestigd.
Uit hun verklaringen bleek, dat het heiig was, dat de kust eerst gezien werd, toen het schip vast zat, dat er gelood is, enz. Aanstaande maandag voortzetting. Dan zal de Raad de 1e stuurman en zo mogelijk, de loods horen. (opm: zie ook AH 020209 en AH 060209)

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoek van Holland, geen datum. Vijf sleepboten hebben getracht de TRUNKBY los te brengen. Het achterschip is rondgezwaaid, zodat het schip dwars voor de Nieuwe Waterweg zit. Het voorschip zakt steeds dieper weg.


Datum: 27 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 26 januari. De PO, het dubbelschroef zuig- en persvaartuig door de werf Gusto gebouwd voor rekening van de Italiaanse regering, is onder eigen stoom behouden op de plaats van bestemming Venetië aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alkmaar, 26 januari. Heden werd alhier van de scheepswerf ‘Nicolaas Witsen’ van de firma W.F. Stoel & Zn. met goed gevolg te water gelaten een stalen directieboot, tevens ingericht als motorsleepboot, lang 47 voet. De motor is 28 pk. De boot is gebouwd ten dienste van de bakovencultuur in Suriname en zal binnenkort naar Paramaribo worden overgebracht. (opm: bakoven zijn bananen)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 januari. Het stoomschip TRUNKBY is thans over de gehele lengte lens en 6 voet opgekomen. Het schip is 25 meter meer naar zee gesleept, 1.500 ton erts zijn gelost. Met de lossing wordt voortgegaan.


Datum: 28 januari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 januari. Het stoomschip TRUNKBY is hedenavond te 18.45 uur vlot gebracht en naar een veilige plaats gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Te Martenshoek is van de werf van de scheepsbouwmeesters G. & H. Bodewes met goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan van plm. 350 reg. ton en werd de kiel gelegd voor een sleepboot van 100 ipk, waarvan de machine en ketels worden vervaardigd aan de machinefabriek Fulton aldaar.
Weldra zullen ook de kielen worden gelegd voor twee ewerschepen voor Duitse rekening en van twee tjalkschepen van 100 en 75 ton voor Groningse rekening.


Datum: 29 januari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 januari. De sleepboot WODAN is 2 palen bezuiden Callantsoog gestrand. Sleepboten zijn ter assistentie vertrokken. De sleepboten ATLAS en HERCULES zijn te plaatse. De gezagvoerder weigert assistentie en daarom zijn de sleepboten weer vertrokken. Indien de WODAN hedenavond 11 uur met hoog water niet vlot komt, zal de ROZENBURG, die reeds van de Waterweg naar de strandingsplaats onderweg is, assisteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. De WODAN kwam gisterenavond met hoog water op eigen kracht vlot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 27 januari. Het Nederlandse schip LEENTJE, bevaren door schipper Rasker, is verkocht aan schipper Koopman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
De heren Van Loon & Co. berichten dat zij te hunnen kantore op dinsdag 2 februari 1909 de inschrijving openstellen op NLG 1.000.000 4% obligaties van deze maatschappij tot de koers van 101%. De obligaties zijn groot NLG 1.000 en voorzien van halfjaarlijkse coupons, vervallende 1 februari en 1 augustus. De obligaties worden afgelost door 25 gelijke jaarlijkse trekkingen in de maand juli en betaalbaar gesteld de daaropvolgende 1e augustus. De eerste uitloting zal plaats hebben in juli 1911.
Vóór 1 augustus 1919 mag deze lening niet geconverteerd, noch het bedrag van de jaarlijkse aflossing vergroot worden. De toegewezen obligaties moeten ten kantore van de heren Van Loon & Co. betaald worden op 10 februari 1909 of op een van de volgende werkdagen tot en met 20 februari 1909 met bijbetaling van 4% rente van 1 februari 1909 af.
Aan het prospectus is de volgende mededeling van de directie van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij toegevoegd: Gebruik makende van de machtiging, ons verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders van 4 mei 1908, hebben wij besloten tot de uitgifte van een deel groot NLG 1.000.000 van een geldlening ten bedrage van NLG 2.000.000 met het doel daarmee de voorgenomen uitbreiding van onze laad- en losinrichtingen en verdere vernieuwing van onze vloot te bekostigen.
Onze Maatschappij heeft een geplaatst maatschappelijk kapitaal van NLG 5.000.000. Gebruik makende van de machtiging, maar geen obligatie- of vlottende schuld; de balanswaarde van haar 37 schepen bedroeg op 1 januari 1908 NLG 4.292.500, terwijl de uitkomsten van het bedrijf in 1908, voor zover wij deze thans kunnen beoordelen, niet minder gunstig zullen blijken te zijn dan in 1907, toen 5% dividend uitgedeeld werd.


Datum: 30 januari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Neuhaus a/d Oste, 27 januari. De Nederlandse tjalk NOORDSTER, schipper Veen, naar Breitenwisch a/d Oste bestemd om aldaar een lading stenen in te nemen voor Helgoland, is wegens ijsgang hier binnengelopen en ligt thans ingevroren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 januari. Het uitgaande Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS is op de Theems in aanvaring geweest, doch zette de reis voort. Aangaande schade is niets bekend.
(opm: zie ook AH 010209, NRC 030209 en NRC 260409)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Jaaroverzicht Scheepvaart. Grootte van de koopvaardijvloot.
Volgens het jongste Répertoire Généfal van het bekende Bureau Veritas, telt onze koopvaardijvloot 351 stoomschepen van meer dan 100 netto reg. ton, met een gezamenlijke inhoud van ruim 825.000 bruto reg. ton. Het vorig jaar waren de cijfers 341 stoomschepen van totaal ruim 798.500 bruto reg. ton, zodat de vooruitgang ditmaal bedraagt 10 schepen en 26.500 ton, tegen een toename met 18 schepen en niet minder dan 112.500 ton over 1906/1907.
Bij rangschikking van de stoomvloten van de voornaamste zeevarende mogendheden naar de inhoudsgrootte neemt de onze, evenals het vorige jaar, de achtste plaats in. Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Noorwegen, Japan en Italië gaan ons voor; Rusland en Zweden volgen ons op de voet resp. met 781.000 en 712.000 bruto reg. ton, zodat wij alle reden hebben om actief te blijven. Vooral Zweden deed in 1907/1908 een grote sprong voorwaarts. 1)
Wat aangaat de zeilvloot, valt opnieuw op een belangrijke teruggang te wijzen. Van 658 schepen met een gezamenlijke inhoud van ruim 85.000 ton, daalde blijkens het Répertoire Général van Veritas de sterkte tot 616 schepen van totaal ruim 73.500 ton. Van de het vorig jaar nog door ons ingenomen elfde plaats zijn wij dientengevolge teruggedrongen tot de veertiende plaats in de rij van de zeilvloten, met de allerbeste kans om nog dieper te zinken. In de kleine vaart blijven wij ons aardig handhaven, daar niet van! - maar de vloot voor de oceaanvaart krimpt voortdurend in en zal over enige jaren, als het zo door moet blijven gaan, wel tot het verleden behoren.
1) De Russische en Zweedse stoomschepen zijn in doorslag heel wat kleiner dan de onze. Immers zijn de 781.000 ton van Rusland verdeeld over 555 stoomschepen, de 712.000 ton van Zweden over 746 stoomschepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mutaties in de vloot.
Aan het hoofd van onze geregelde stoomvaartlijnen staat ook thans nog het complex van de bij de ‘Nederlandsche Scheepvaart-Unie’ aangesloten Maatschappij ‘Nederland’, de ‘Rotterdamsche Lloyd’ en de ‘Koninklijke Paketvaart Maatschappij’.
In het afgelopen jaar bleven de 3 maatschappijen alle krachtig voortwerken aan de verdere vernieuwing en uitbreiding van hun vloot. De ‘Nederland’ kreeg in de vaart de vrachtboten SUMATRA en BILLITON, beide gebouwd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen en beide groot ongeveer 5.900 bruto reg. ton. 2) Te Amsterdam staat bij de ‘Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij’ nog een vrachtboot van hetzelfde type - met de naam NIAS - op stapel. De ‘Rotterdamsche Lloyd’ kon nog meer nieuwe schepen in dienst stellen, namelijk 1 mailstomer met de naam TABANAN (5.600 ton) en 3 vrachtboten met de namen MENADO, TERNATE en MEDAN, alle metende ongeveer 5.900 ton. De TABANAN is gebouwd door ‘De Schelde’, die ook machines en ketels heeft geleverd voor de bij de heren Bonn & Mees te Rotterdam gebouwde MENADO, terwijl de TERNATE en MEDAN afkomstig zijn van de werf van de heren Wm. Hamilton & Co. te Port Glasgow. Bij Bonn & Mees is nog in aanbouw de vrachtboot GORONTALO, van hetzelfde type als de MENADO. ‘De Schelde’ zorgt ook voor machines en ketels van dat schip en heeft enige tijd geleden bovendien opnieuw opdracht gekregen voor de bouw van een mailstomer, die TAMBORA is gedoopt en te zijner tijd de GEDÉ - laatst overgeblevene van de ouderwetse mailboten - zal vervangen. Tegenover deze aanwinsten staat het verlies van de ARDJOENO en SALAK, die beide naar het buitenland werden verkocht. Gebouwd in 1891, waren zij groot ruim 2.500 ton.
Aan de vloot van de ‘Koninklijke Paketvaart Maatschappij’ zijn in 1908 toegevoegd niet minder dan 9 schepen. Van de werven van de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw ‘Fijenoord'’ zijn afkomstig de VAN SPILBERGEN, VAN NECK en LE MAIRE, alle van ongeveer 2.900 ton benevens REYNIERSZ en DE HAAN van ongeveer 1.700 ton. De ‘Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij' leverde de VAN HOORN (1.700 ton) en de RUMPHIUS (2.000 ton), terwijl Bonn & Mees bouwden de stoomlichters BENOA en KALMOA, beide van 330 ton. Te water gelaten zijn, op stapel staan of in aanbouw zijn gegeven bij de Maatschappij ‘Fijenoord’ de stoomschepen SWAERDECROON en ATJEH, resp. van 1.700 en 400 ton, benevens 2 passagiers- en vrachtstomers van ongeveer 2.900 ton; bij de ‘Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij’ de VAN HEEMSKERCK en VAN LINSCHOTEN, beide van 3.100 ton. De ‘Paketvaart’ ontwikkelt de laatste jaren dus wel een bijzondere activiteit.
Nu de lijn op Onze West. Voor de ‘Koninklijke West-Indische Maildienst’ kwamen ten behoeve van de nieuwe dienst van Suriname op New York (zie hieronder) 4 stoomschepen in de vaart, waarvan 2 - de SURINAME en SARAMACCA - gebouwd door de ‘Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij’ en de andere - met name COPPENAME en MAROWIJNE - afkomstig van een werf te Belfast. Hun bruto inhoud loopt uiteen van 3.100 tot 3.200 ton.
De ‘Holland Amerika Lijn’ bracht in de dienst op New York het reuzenschip ROTTERDAM van ongeveer 24.000 ton. Wegens de grote slapte in de vaart op Amerika werd het na een paar reizen in afwachting van betere tijden, opgelegd. Overigens hadden in het scheepspark van deze maatschappij geen veranderingen plaats.
Door de ‘Koninklijke Hollandsche Lloyd’, die in de loop van 1908 het bedrijf van de ‘Zuid-Amerika Lijn’ overnam, is bij ‘De Schelde’ in aanbouw gegeven een passagiers- en vrachtstomer van ongeveer 6.500 ton, die bestemd is om FRISIA te heten. Een tweede schip van hetzelfde type - met name HOLLANDIA - staat in Engeland op stapel.
Van de vaste lijnen van de Europese vaart dient weer in de eerste plaats te worden genoemd ‘Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij’ van Amsterdam. Haar werden door de N.V. Werf voorheen Rijkée & Co. te Rotterdam geleverd de stoomschepen JUNO en CERES, elk van 1.750 ton, terwijl aan dezelfde werf in de loop van het jaar opdracht werd verstrekt tot de bouw van een stoomschip van 4.000 ton laadvermogen, aan hetwelk de naam POLLUX is gegeven. Verkocht zijn de stoomschepen MINERVA (870 ton), MERCURIUS (880 ton), SATURNUS (880 ton), CLIO (600 ton) en STELLA (1.500 ton), op de CLIO na allemaal schepen van respectabele leeftijd.
Over de opdracht van de bouw van de nieuwe dag-boten voor de Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’ is in de pers zoveel te doen geweest, dat wij over deze kwestie thans gevoegelijk kunnen zwijgen; de beslissing eenmaal gevallen zijnde is het „napraten" - hier te lande anders nog al in trek - gelukkig bijna geheel achterwege gebleven. De boten krijgen de volgende afmetingen: Lengte over alles 364 voet, breedte 42.6 en diepte 26 voet. De gecontracteerde snelheid bedraagt 21 knopen in de gewone dienst met lading, terwijl op de gemeten mijl een vaart van 22½ knopen moet worden gehaald. Geen van de overige lijnen in deze categorie heeft het tot uitbreiding van de vloot kunnen brengen; verliezen vallen gelukkig ook niet te boeken. Bij het overig deel van de stoomvloot zijn echter tamelijk veel mutaties voorgekomen.
Nieuw in de vaart kwamen de stoomschepen: PARKHAVEN van de Maatschappij s.s. ‘Parkhaven’ te Rotterdam (directie Gebr. Van Uden), groot 6.250 ton; FRIESLAND (700 ton), van de ‘Scheepvaart en Steenkolen-Maatschappij’ te Rotterdam; JOHANNA (1.100 ton), oorspronkelijk gedoopt WILHELMINA, van de rederij Jos. de Poorter te Rotterdam.
De PARKHAVEN is in Engeland op stapel staande, aangekocht; de beide andere zijn afkomstig van Nederlandse werven.
Uit het buitenland aangekocht werd door de Stoomvaart Maatschappij ‘Oostzee’ te Amsterdam het stoomschip BRITSUM (2.100 ton); naar het buitenland verkocht werden de stoomschepen JOHANNA (1.150 ton) van de rederij Jos. de Poorter en INDIAAN (1.900 ton) van de Stoomvaart Maatschappij ‘Triton’ beide te Rotterdam.
Door schipbreuk gingen verloren de te Rotterdam thuis behorende stoomschepen NOORDWIJK (2.050 ton) van de firma Erhardt & Dekkers, Zwijndrecht (2.100 ton) van de Stoomvaart Maatschappij ‘De Maas’ en SANTDUO (2.000 ton) van de firma Van Santen & Co.
Ultimo december 1908 bleven in aanbouw:
Voor de Stoomvaart Maatschappij ‘Triton’ bij Bonn & Mees het stoomschip TERSCHELLING (3.500 ton);
voor de ‘Nederlandsche Lloyd’ te Rotterdam bij de N.V. Werf voorheen Rijkée & Co. het stoomschip DUIVELAND (1.150 ton);
voor de met de voorgaande rederij nauw verwante ‘Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij’ bij dezelfde werf het stoomschip SCHIELAND (850 ton); voor ‘Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij’ te Rotterdam bij de ‘Rotterdamsche Droogdok Maatschappij’ een stoomschip van 4.500 ton draagvermogen; voor de rederij A.C. Lensen te Terneuzen, bij een Engelse werf een stoomschip van 3.700 ton draagvermogen.
Opmerking verdient tenslotte, dat het stoomschip BURGEMEESTER 'S JACOB (3.000 ton) van de in liquidatie getreden Scheepvaart Maatschappij ‘Neptunus’ overging in handen van de firma Wm. Ruys & Zn., die het onder de naam WIERINGEN in de algemene vrachtvaart bleef exploiteren.
Meer en meer komen voor onze vaderlandse rederijen ook zeelichters in gebruik. Vooraan gaat hierbij de ‘Nederlandsch-Indische Tankstoomboot Maatschappij’ te 's-Gravenhage, voor welke vennootschap onlangs bij de ‘Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij’ en de ‘Rotterdamsche Droogdok Maatschappij’ resp. 1 en 2 zee-tanklichters van ongeveer 1.200 ton te water liepen. Zij zijn bestemd voor de Indische vaart. De firma Phs. van Ommeren te Rotterdam heeft eveneens 2 van dergelijke lichters laten bouwen - met name FRISIA en NEERLANDIA - van ongeveer 750 ton elk, die beide emplooi vinden in de Europese wateren.
Met betrekking tot de zeilvloot hebben wij alleen de aandacht te vestigen op het verlies van de fregatten EMANUEL (1.800 ton) van de ‘Reederij Z.S. Emanuel’ te Rotterdam en ADRIANA (1.800 ton) van de rederij J.U. Smit te Alblasserdam. De EMANUEL is bij Nieuw Caledonië vergaan; de ADRIANA is onlangs te Rio de Janeiro wegens schade binnengelopen zijnde, afgekeurd en daarna verkocht. Onze zeilvloot voor de oceaanvaart telt dientengevolge momenteel nog slechts 6 schepen.
2) Voor zover niet anders aangegeven, worden in dit opstel met “ton" bedoeld “bruto registertonnen"

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Nieuwe lijnen onder onze vlag.
De in ons vorig jaaroverzicht reeds aangekondigde uitbreiding van de dienst op Zuid Amerika kreeg, na de oprichting van de ‘Koninklijke Hollandsche Lloyd’ haar beslag. In het vaarplan zijn thans opgenomen Amsterdam, Boulogne sur Mer, Duinkerken, La Coruña, Vigo, Leixoes, Lissabon, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos Aires. De voor deze lijn in aanbouw zijnde stoomschepen (zie hierboven) zijn ingericht voor het vervoer van 1e, 2e, en 3e klasse passagiers en hebben tevens een grote laadruimte, waarvan een gedeelte ingericht voor koude lading, z.g. cold storage. Van de reeds in het bezit van de Maatschappij zijnde 6 stoomschepen werden er 3 ingericht voor het vervoer van 3e klasse passagiers. Hoofdzakelijk maken tot dusver Spanjaarden en Portugezen van deze lijn gebruik; Nederlanders gaan er nog maar weinig naar Zuid Amerika.
Over de wijziging en uitbreiding van de geregelde vaart op Oost-Azië middels de schepen van de ‘Java-China-Japan Lijn’ hebben wij eveneens reeds in ons vorig jaarverslag gesproken. De daartoe strekkende veranderingen in de overeenkomst met de Regering mochten de goedkeuring van de wetgevende macht verwerven. Onder dit hoofd valt voorts melding te maken van de volgende feiten. Door de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ en de ‘Rotterdamsche Lloyd’ werd Colombo in het vaarplan opgenomen. Op de thuisreis wordt deze haven door alle nieuwere schepen geregeld en op de thuisreis gedurende een deel van het jaar aangelopen. Door de ‘Rotterdamsche Lloyd’ alleen wordt sedert enige maanden bovendien zowel op de uit- als op de thuisreis Tandsjer (opm: nu Tanger) aangedaan, terwijl Lissabon tegenwoordig ook op de thuisreis door de boten van beide maatschappijen vaak wordt bezocht. Er is zodoende veel afwisseling voor hen, die per ‘Nederland’ of ‘Lloyd’ een reisje maken van hier naar Genua of Marseille vice-versa. Meer en meer wordt van de waarlijk zeer goedkope gelegenheid daartoe dan ook gebruik gemaakt. De derde van de zustermaatschappijen - de ‘Koninklijke Paketvaart Maatschappij’ - ging in 1908 over tot de instelling van een lijn van Nederlands-Indië op Australië. Al sedert 1864 waren pogingen in het werk gesteld om een geregelde stoomvaartverbinding tussen beide landen tot stand te brengen; ook de toenmalige ‘Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij’ - een Engelse onderneming, die onder Nederlandse vlag een kwart eeuw lang de paketvaart in de Indische Archipel bediende - heeft er zich een paar maal aan gewaagd, echter zonder tot een voldoend resultaat te komen. Nadat nu al sedert enige jaren Nederlands-Indië met vrijwel alle voorname Australische havens door vreemde stoomvaartlijnen in gemeenschap was gebracht, heeft de Paketvaart gemeend niet langer te moeten dralen; juli 1908 werd de nieuwe dienst op Australië door haar ingewijd. Van Java-havens gaat de reis via Makassar en de Molukken naar Thursday Island, Townsville, Brisbane, Sydney en Melbourne en terug langs dezelfde weg. De in deze lijn gelegde stoomschepen zijn ingericht voor het vervoer van passagiers en lading beide en zijn tevens voorzien van koelkamers voor het transport van aan bederf onderhevige artikelen. Niettegenstaande concurrentie van de bestaande lijnen schijnt het vervoer zich voorlopig bevredigend te ontwikkelen. Aldoor leest men ten minste in de Indische bladen van plannen tot uitbreiding van de dienst, vooral ook met het oog op het vervoer van passagiers; voor deze is de reis op de tegenwoordige manier wel wat lang en de inrichting van de schepen wel wat bekrompen.
De ‘Koninklijke West-Indische Maildienst’ heeft in maart 1908 de wekelijkse dienst tussen Paramaribo en New York geopend, waartoe het contract met de United Fruit Company haar verplicht. Het transport van bananen is aanvankelijk beneden de verwachting gebleven; voor de eerstvolgende maanden wordt echter een belangrijke stijging van de wekelijkse verschepingen verwacht. De ook voor passagiers ingerichte schepen vertrekken geregeld zaterdags van Paramaribo; de reis duurt 10 dagen, beurtelings worden Barbados en Trinidad aangelopen, terwijl op het traject New York - Paramaribo door de boten, die via Barbados gaan, ook Demerara wordt bezocht.
De ‘Holland Amerika Lijn’ vond gelukkig geen aanleiding om de in het vorige jaar ingekrompen dienst op Newport News geheel te staken. Met eigen en gecharterde schepen hadden vrijwel om de 3 weken afvaarten in beide richtingen plaats. De wekelijkse dienst op New York en de veertiendaagse dienst op Philadelphia bleven daarnaast gehandhaafd. Van de vreemde concurrentie in de vaart op New York, die zich aanvankelijk nog al dreigend liet aanzien, is de ‘Holland Amerika Lijn’ thans reeds weer zo goed als bevrijd. De beide Russische maatschappijen hebben met de pool voor de Trans-Atlantische vaart, waartoe ook de ‘Holland-Amerika Lijn’ behoort, een compromis gesloten en de ‘New-York and Continental Line’ laat weinig meer van zich horen.
De ‘Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij’ beleeft blijkbaar genoegen van haar een paar jaar geleden geopende dienst op Alexandrië en Syrië; met ingang van 1909 zijn de afvaarten van maandelijkse tot veertiendaagse uitgebreid. De dienst op Koningsbergen, die einde 1907 wegens de ten gevolge van geringe lading en onbevredigende expeditie in die haven geleden verliezen, gestaakt was, werd begin september 1908 hervat.
Vermelden wij ten slotte, dat de kansen van totstandkoming van een nationale lijn op Zuid-Afrika ons niet verbeterd schijnen, nu in het aanstaande voorjaar door de ‘Hamburg-Amerika Linie’ en de ‘Nord-deutscher Lloyd’ een geregelde dienst zal worden ingericht van Hamburg en Bremen op Zuid-Afrika, waarbij Rotterdam zal worden aangelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Scheepvaartverkeer.
Voor Rotterdam was 1908 in tegenstelling met 1907 een verre van gunstig jaar; de scheepvaartbeweging ging langs de Nieuwe Waterweg achteruit met niet minder dan 1.026 schepen en ruim één miljoen ton. Hamburg en Antwerpen vertoonden een veel minder sterke teruggang; bij beide bedroeg de vermindering nog geen 150 schepen. Dit neemt niet weg, dat bij herleiding van de Antwerpse cijfers om ze met de andere vergelijkbaar te maken, de Maasstad nog een 73.000 ton meer ontving dan de Scheldestad. Horen we, wat de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Rotterdam over dit minder vertier in het midden bracht bij de opening van het college in 1909: “Uit tal van berichten en verslagen over 1907 is gebleken, dat met dat jaar een tijdperk van grote bloei ten einde liep, waarvan de symptomen zich reeds in de laatste maanden deden bespeuren. Het eindigen van die periode viel samen - stond zelfs grotendeels in verband - met het dure geld en het afnemen van de handelstransacties deed zijne invloed op de scheepvaartbeweging gevoelen. De positie, die onze haven in het wereldverkeer inneemt, deed haar de gevolgen daarvan onmiddellijk bemerken en in de cijfers nog duidelijker uitspreken dan dit bij andere havens het geval is. Een niet onbelangrijk gedeelte van de toevoeren te Rotterdam toch bestaat uit ertsen en kolen, die in volle ladingen binnenkomen, maar ook als volle ladingen wegblijven, wanneer de industrie er geen behoefte aan heeft. Geheel anders dan de lijnboten, die toch varen, al zij het met minder lading en wier scheepstonnenmaat in de statistiek blijft opgenomen. Het was wel met het oog op die overweging, dat men ten onzent bij de ingewijden geen ongerustheid bespeurde, al scheen de achteruitgang alhier heviger dan elders. Zorg voor rivier of haven behoefde er immers niet te bestaan. Staats- en stadsbestuur werkten niet minder dan voorheen mee om tegemoet te komen aan de wensen van de handel, wensen, die ook in de toekomst wel voortdurend zullen blijven opkomen, zolang het loffelijk streven standhoudt om Rotterdam te doen vooruitgaan.
Voorlopig schijnt er nog niet veel kans op verlevendiging van het verkeer; de cijfers voor 1909 tonen al weer minder aankomsten dan in de overeenkomstige weken van het vorig jaar. *)
Aangenamer schrijven is het over de scheepvaartbeweging gedurende 1908 van Amsterdam. Hier kwamen binnen 2.429 schepen met bruto-inhoud van 9.630.861 kub. meter tegen 2.368 schepen met een bruto-inhoud van 8.701.802 kub. meter in 1907. De scheepvaartbeweging langs het Noordzeekanaal ging dus ook dit jaar vooruit en wel in belangrijker mate dan sinds jaren was voorgekomen. De voltooiing van de werken aan dat kanaal zal daaraan ongetwijfeld deel hebben.
Ook in enkele kleinere havens van ons land ging het scheepvaartverkeer vooruit. Wij noemen Zaandam, waar binnenkwamen 155 stoomschepen, 3 zeelichters en 1 zeilschip tegen 128 stoomschepen, 13 zeelichters en 16 zeilschepen in 1907; en Dordrecht, waar 16 stoomschepen en 15 zeilschepen meer arriveerden dan in 1907.
Te Harlingen en in de andere kleine zeeplaatsen bleef het verkeer ongeveer stationair.
*) De juiste cijfers voor de aankomsten in de Nieuwe Waterweg zijn 8.811 schepen met totaal 9.469.153 bruto reg. ton. De achteruitgang in vergelijking met 1907 bedraagt ongeveer 10 procent.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw.
Op 78 Nederlandsche scheepsbouwwerven werden in het afgelopen jaar gebouwd:
350 binnenschepen, lichters, tjalken, klippers, enz.
82 sleepboten voor de zee- en riviervaart;
17 zee-stoomschepen van totaal ruim 44.500 ton;
16 kleinere passagiers- en goederenboten voor de binnenvaart;
77 motorboten en jachten;
27 vaartuigen voor de visserij.
17 elevatorbakken; 6 graanelevators, 1 stoompont,
2 drijvende kranen, 3 drijvende bokken,
1 recherchevaartuig, 1 stoomreddingsboot enz.
Verder aan baggermaterieel: 9 zuigers, 9 emmerbaggermolens, 2 hoppers, 1 hopper-baggermolen, 14 onderlossers, enz.
Een groot deel van deze aanbouw kwam voor rekening van het buitenland. Baggermolens en dergelijke zijn een ‘specialité de la maison' en worden van hier uit vrijwel aan alle landen ter wereld geleverd. Rijnschepen gaan er in menigte naar Duitsland en België, terwijl geregeld ieder jaar ook enige zee-stomers hier te lande voor buitenlandse rekening op stapel worden gezet.


Datum: 01 februari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 29 januari. Het stoomschip PROFESSOR BUYS (zie Ochtendblad 30 jan.) was de rivier afgaande in aanvaring, met het opstomende Duitse stoomschip SPERBER, dat belangrijke schade bekwam aan stuurboordboeg. Aangaande schade aan de PROF. BUYS werd niets bekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Houtvrachten. Er zijn nu enige charters voor e.o.w. van de Witte Zee afgesloten tegen ongeveer juist dezelfde cijfers als het vorige jaar of misschien iets lager, b.v. naar Londen ad. 30 Sh. tot 32 Sh. per std., afhangende van de samenstelling van de lading, aantal laadplaatsen, grootte van de boten enz. Van de Oostzee zijn de vrachtkoersen b.v. van Sundsvall en de lagere-Golf, Zweedse zijde, genoteerd op 21 Sh. naar Londen en de oostkust en van Rafsö en lager gelegen havens, aan de Finse zijde op 21 Sh. 6d. per std. De vrachten kunnen eenvoudig niet lager, zonder de rederij verlies te berokkenen, maar de algemene depressie in de handel zal toch ook een rijzing in de allernaaste toekomst beletten. Intussen zou een krachtdadige samenwerking van de reders, waartoe zij door het houden van vergaderingen trachten te geraken, wel eens eerder dan nu nog verwacht wordt, kunnen leiden tot een algemene verhoging van de vrachtkoersen. Van de Gulf pitchpine-havens blijven de vrachten even laag als te voren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Voor rekening van de firma Furness Withy & Co. te West Hartlepool wordt aan de werf van de Northumberland Shipbuilding Co. Ltd. gebouwd en nadert reeds de voltooiing het stalen schroefstoomschip AMSTERDAM, bestemd voor de Neptune Line in de geregelde vaart van Rotterdam op Baltimore. (opm: zie ook NRC 020209)


Datum: 02 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Door de firma Furness and Nephews Ltd. alhier wordt ons meegedeeld, dat de naam van het nieuwe stoomschip van de Neptune Line van AMSTERDAM is veranderd in BRANTFORD. (opm: dit is de latere ANDYK van de Holland Amerika Lijn)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht.
De Raad van Tucht voor de Koopvaardij stelde gisteravond een onderzoek in naar de stranding van het stoomschip VENUS, van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij, dat in de middag van 16 november even bezuiden paal 1 bij Zandvoort strandde, doch 's namiddags ruim 6 uur met eigen kracht vlot kwam. In de vorige zitting, 25 januari gehouden, werden de gezagvoerder en negen opvarenden gehoord. Thans werd de loods Tjalling Luidinga, te Willemsoord gestationeerd, gehoord. Hij verklaarde te Dungeness aan boord te zijn gekomen. De wind was OZO. Er was een frisse koelte, geen zee. Het laatste punt dat gepasseerd werd, was de Noord Hinder. Eerst toen het schip vast zat, werd de kust gezien. Omdat het vrij dik was, moest men dicht bij de kust blijven, daar men anders gevaar loopt IJmuiden voorbij te stomen. De misthoorn werd niet gehoord, hoewel ze wel gewerkt heeft. Toen er 10 vadem werd gelood, werd op advies van getuige ¼ streek het land in gestuurd, omdat vloed het schip toch weer een kwart streek van de kust zou afzetten. De vloed heeft echter minder uitgewerkt dan waarop was gerekend. Toch blijft getuige ook achteraf het een goed advies vinden. Direct nadat 2¾ vadem gelood werd, is er achteruit gewerkt, maar toen het schip O ten Z voorlag, bleek het vast te zitten. Desgevraagd antwoordde de loods dat hij uit het feit dat om 12 uur 9¼ vadem werd gelood, terwijl tien minuten later hoewel er zacht aan gelopen werd, ineens 2¾ vadem werd gelood, niet heeft afgeleid dat er foutief gelood was. De stuurman A.M. Graftdijk verklaart dat er met handlood gelood werd en houdt de juistheid van de lodingen staande. De liergast A. Bosman legde een soortgelijke verklaring af. Het onderzoek werd daarop gesloten. De uitspraak volgt later.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij. Tenslotte diende nogmaals de zaak van het motorschoenerschip SAN ANTONIO, hetwelk op 10 juli aangevaren werd door het Duitse oorlogsschip LÜBECK en kort na de aanvaring met verlies van een van de opvarenden in de diepte verdween. Gehoord werd thans de schippersknecht Kramer. Deze zag twee schepen met elkaar signalen wisselen, in de vorm van vuurpijlen, het ene schip schoot bakboord vooruit en keerde snel varend aan stuurboord terug. Op hetzelfde ogenblik werd de SAN ANTONIO geramd. Op het schip overgegaan, bleek het een oorlogsschip te wezen. Do vuren van de SAN ANTONIO brandden goed. Uitspraak volgt later.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht.
De Raad van Tucht voor de Koopvaardij stelde gisteravond een onderzoek in naar de stranding van het motorschoenerschip SCANDINAVIA, van Wm.H. Müller & Co's Algemeene Scheepvaartmaatschappij te Rotterdam, op 18 december in de Oostzee nabij Arnager eiland.
Blijkens het extract-journaal, dat gediend heeft als grondslag voor de afgelegde scheepsverklaring, was het schip geladen met petroleum. Het kwam van Hamburg en was bestemd naar Danzig. Al enige dagen voor 18 december had men vrij dikke mist met heiige kim, wat echter niet verhinderde dat men bij herhaling vuren zag, zodat men vaste punten had om bestek te maken. Het laatste vuur dat waargenomen werd, was het rode vuur van Rönne. In de vroege morgen van 18 december, half vier, stootte men op een steenachtige bodem op 1½ vadem water. Hoewel de motor steeds achteruit werkte, kon men het schip niet vlot krijgen. Op zaterdag 19 december bleek dat het schip lek werd en kreeg men assistentie van de postboot en van de sleepboot FRIEDRICHSHAVEN. Nadat een deel van de Lading was uitgepompt, kwam het schip te 4 uur vlot. Het werd daarop met zwaar werkende motor te Rönne binnengesleept. De gezagvoerder L.R. van Assen, die buiten ede werd gehoord, bevestigde de scheepsverklaring. Het laatste vaste punt, dat hij tot op de stranding had gezien, was het Drasterord (opm: bedoeld zal zijn Darsser Ort) vuur. Dit werd waargenomen op 17 december, 's ochtends, 24 uur vóór de stranding. Op 17 december werd het om 10 uur mistig en voer hij van dat tijdstip af op gegist bestek. De log werd voortdurend aangehouden en afwisselend werd ZO ten O en O ten ZO gestuurd. Als het al te dik was, werd de motor stilgezet. Zijn vermoeden is dat hij een ander vuur aangezien heeft voor dat van Rönne. Als getuige werd alleen gehoord de machinist P. BelIart, die bevestigde dat na de stranding de motor op ‘achteruit’ is gezet, dat het nevelig en de wind naar land gericht was. Aan dek kon de motor buiten werking gezet worden. Daar de gezagvoerder niet de kaart bij zich had waarop hij heeft gevaren, werd het onderzoek uitgesteld tot a.s. vrijdag.
Darsser Ort vuurtoren.


Datum: 03 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 2 februari. Het gisteren van Londen hier aangekomen stoomschip SPERBER, dat op de Theems is aanvaring was met het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS, zal na lossing hier repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De ijzeren en stalen koftjalk NEEZARTIE, kapt. Moesker, van Londen naar Tralee, vertrok 30 januari van Cowes na volbrachte reparatie. (opm: zie ook NRC 140109)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Aan de werf van de heer Arnold C. van Duyvendijk te Papendrecht, werd met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, lang 43 m., breed 7 m. en hol 2,35 m., gebouwd voor rekening van de heer M. Sperling te Ouddorp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 februari. Hedenmorgen kwam hier de haven binnen de Engelse 4-mast fregat LOTHIAN, kapt. Mowart, thuisbehorende te Glasgow, met een lading salpeter van Tocopilla bestemd voor de heren van Hoorn, Luitjes en Kamminga te Groningen.


Datum: 04 februari 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de firma C. van der Giessen & Zn. te Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), werd dinsdagmiddag (opm: 2 februari) met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip No. 17, groot 800 last voor rekening van de heer Hugo Stinnes te Mülheim a.d. Ruhr. Terstond daarna werd de kiel gelegd voor een Rijnschip (opm: ROSA) van 640 last voor rekening van de heer J.A. Beil (opm: te Mühlheim a/d Ruhr).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 2 februari. De baggermolen van de firma Gebr. Goedhart, die acht maanden geleden in de Humber is gezonken, is thans met goed gevolg door de firma Van der Tak gelicht.


Datum: 05 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 februari. Volgens telegram uit Cadiz is het van Amsterdam naar Batavia bestemde Nederlandse stoomschip IXION met brand in de lading aldaar binnengelopen. Assistentie is gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Het onlangs aangekochte stoomschip MOERDIJK is heden van Cardiff naar Marseille vertrokken. (opm: eerste reis)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Volgens telegram bij de Java-China-Japan Lijn ontvangen, heeft haar stoomschip TJIBODAS bij Banka op een blinde klip gestoten, die niet op de kaart voorkwam. Het schip is evenwel niet lek.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. De sleepboot OOSTZEE, met de van Rotterdam naar Buenos Aires bestemde lichters PUNTA DIAMANTE, kapt. Smits en PUNTA INDIA, kapt. Schaap op sleeptouw, lag 3 februari bij Dungeness geankerd. (opm: zie ook RN 130209)


Datum: 06 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 5 februari. Het grootste rivierschip van de wereld, de KARL SCHROERS 31, is gisteren van de werf ‘De Noord’ alhier met goed succes te water gelopen. Het schip is gebouwd voor de heer Karl Schroers te Duisburg. Het heeft een draagvermogen van 3.500 ton bij een diepgang van 4,80 meter, is lang 120 meter en breed 14 meter. Het is geheel van staal gebouwd, met 19 waterdichte stalen schotten en ingericht naar de nieuwste eisen.
(opm: zie ook NRC 130309)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 5 februari. De tjalk LIBERTÉ, schipper De Boer, is voor 6.000 Mark verkocht aan de heer J. Boomgaarder te Greetsiel (Pruisen).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 februari. Het vuur in het Nederlandse stoomschip IXION is geblust. Aangezien de lading gedeeltelijk is beschadigd, zal een gedeelte worden gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in zake de stranding van het stoomschip VENUS, van de Koninklijke Ned. Stoomboot Maatschappij, dat in de middag van 16 november even bezuiden paal 1 bij Zandvoort strandde, doch 's namiddags ruim 6 uur met eigen kracht vlot kwam. De Raad verklaarde dat uit het onderzoek is gebleken, dat de gezagvoerder Joh. Mensing rekening heeft gehouden met invloeden en overigens genavigeerd heeft overeenkomstig de gewoonten, door zeeloodsen gevolgd. Het ongeval kan daarom niet aan de nalatigheid van de gezagvoerder worden geweten, zodat deze geen blaam kan treffen. De gezagvoerder werd derhalve vrijgesproken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij. Gisteravond werd het onderzoek voortgezet naar de stranding van het motorschoenerschip SCANDINAVIA, van Wm. H. Müller & Co's Algemeene Scheepvaartmaatschappij te Rotterdam, op 18 december in de Oostzee nabij Amanger-eiland. Nadat een deel van de lading was uitgepompt, kwam het schip zaterdag 19 december, 's namiddags 4 uur, vlot, waarna het te Rönne werd binnengesleept. (Zie ‘Handelsblad’ van 2 februari, Ochtendblad.)
Op de kaart, waarop de gezagvoerder L.R. van Assen gevaren had, werden de gevolgde koersen afgezet. De 1e stuurman J. Mulder, als getuige gehoord, verklaarde, dat hij op 17 december op vier mijl afstand het Drasterord (opm: bedoeld zal zijn Darsser Ort) vuur peilde. Er is toen koers gezet met de bedoeling om Cap Ancora (opm: bedoeld zal zijn Cap Arcona op het eiland Rügen) om en het vuurschip Adlergrond langs te gaan. Het weer was ineens dik geworden, nadat men goed en wel Drasterord was gepasseerd. In de avond van 17 december werd het tegen 10 uur dik van mist. Er werd toen op 20 vadem geen grond gelood. Tegen 11 uur zag getuige op 4 à 5 mijl afstand enige vuren, wel 6 à 7, 8 stuks. Het waren heldere, witte vuren, vooruit gezien. Hij hield het voor een plaatsje op Bornholm, doch dit verwonderde hem, daar hij niet dacht zo noordelijk te kunnen zijn. Z.i. had hij westelijker en zuidelijker moeten gestaan hebben. Getuige heeft de kapitein gewaarschuwd. Deze gaf toen order over stag te gaan en daarop is omstreeks Z ten W gekoerst. Eerst nadat men over stag was, waarmee een 20 minuten gemoeid waren, zag getuige voor het eerst het rode vuur dwars, waarbij ook de witte lichten. Om 12 uur verliet getuige het dek. Ook toen zag hij het rode vuur, dwars omringd van witte vuren. Een tweede rode vuur heeft getuige niet gezien. Door enige leden van de Raad werd er op gewezen, dat het rode vuur om 12 uur bij een vaart van 4 mijl gedurende 40 minuten, veel achterlijker had moeten liggen en dat, waar de getuige geen tweede rood licht zag, hij niet te doen kan hebben gehad met het dubbele rode vuur van Rönne, zodat hij waarschijnlijk het vuur van Hasselte heeft waargenomen.
De gezagvoerder verklaarde het volgende: Om 11 uur werd ik door de stuurman geroepen met de mededeling, dat hij lichten vooruit zag. Ik kwam aan dek en zag toen ook witte lichten vooruit. Ik gaf daarop order overstag te gaan. Zodra die manoeuvre geëindigd was, zag ik bij die witte lichten ook een rood vuur. Ik ben toen naar beneden gegaan om de kaart na te zien, waar wij waarschijnlijk stonden. Ik dacht n.l. in verband met onze vorige koersen zuidelijker en westelijker dan Bornholm te zijn. Ik ben toen tot de conclusie gekomen, dat het 't vuur was van Rönne. Dat van Hassele (opm: waarschijnlijk Hasle op Bornholm) kon het, dacht ik, niet zijn, omdat ik dan ook de grote vuren van Hammeren (opm: op de noordpunt van Bornholm) had moeten zien. Om 12 uur, toen ik weer aan dek was, zag ik een rood vuur dwars, dat ik voor hetzelfde hield als ik zoeven had gezien. Ik zag daarbij geen witte lichten.
De gezagvoerder werd opmerkzaam gemaakt op de onvoorzichtigheid om om half twee te keren in een andere richting bij zuidenwind en bij zoveel drift. Het onderzoek werd hierop geschorst.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Hr.Ms. pantserdekschip FRIESLAND, onder bevel van de kapitein ter zee W.J. Cohen Stuart, is 3 dezer van Curacao vertrokken, ter aanvaarding van de reis naar Nederland.


Datum: 07 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 februari. Heden vertrok onder commando van kapt. J.T. Wijsmuller van IJmuiden het nieuwgebouwde stalen schroefstoomschip KONINGIN WILHELMINA. Dit stoomschip is gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij voor rekening van het Departement van Koloniën en is bestemd voor de kustvaart in West Indië. De lengte bedraagt 44 meter, de breedte 7,10 meter en de holte 3,60 meter. Het heeft (onleesbaar) hutten eerste klasse en twee hutten tweede klasse, voor 6 en 4 personen 2e klasse.


Datum: 08 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 februari. Heden vertrok van hier het nieuwgebouwde stalen schroefstoomschip ORANJE, gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij voor rekening van het Departement van Koloniën en bestemd voor de riviervaart in West Indië. De ORANJE wordt door de sleepboot LAUWERZEE naar Paramaribo gesleept. (opm: zie ook RN 100209 en NRC 200309)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 februari. Hr.Ms. pantserschip HEEMSKERCK arriveerde 5 februari van West Indië te Nieuwediep.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. De sleepboot ROODE ZEE vertrok 6 februari van Montevideo naar Europa.


Datum: 09 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 7 februari. Gisteren is de tjalk DWAAL IK WACHT U in publieke veiling verkocht aan de heer W.H. Meursing te Hoogezand.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. De sleepboten OCEAAN en ZWARTE ZEE vertrokken 6 februari van Montevideo naar Callao met het droogdok op sleeptouw.
- De sleepboot THAMES vertrok 27 januari van Port Tewflk naar Singapore, met de lichter DRENTHE.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calcutta, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip CERAM, van hier in ballast naar Rangoon, is 7 januari met de inlandse stomer MYSORE in aanvaring geweest.


Datum: 10 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 februari. Volgens telegram uit Zongouldak is het van Batoum naar Antwerpen bestemde Nederlandse stoomschip AMERICAN aan de grond gevaren, maar later vlotgekomen en teruggekeerd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Blijkens mededeling van de directie van de Kon. Paketvaart Maatschappij is het stoomschip CARPENTIER in januari laatstleden vastgeraakt op een modderbank, maar spoedig daarop weer met behulp van een tweetal eigen boten van de Maatschappij vlot gebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 februari. Heden vertrok van hier het nieuwgebouwde stalen schroefstoomschip ORANJE, gebouwd door de Ned. Scheepsbouw Mij. te Amsterdam, voor rekening van het Departement van Koloniën en bestemd voor de riviervaart in West-Indië. De ORANJE wordt door de sleepboot LAUWERZEE van de firma L. Smit & Co. te Rotterdam naar Paramaribo gesleept, wijl deskundigen geen bewijs van zeewaardigheid wilden afgeven, als het stoomschip onder eigen stoom derwaarts vertrok.


Datum: 11 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zongouldak, 10 februari. Ogenschijnlijk zijn het roer en de schroef van het stoomschip AMERICAN zwaar beschadigd. Het is te verstaan gegeven, dat het zo niet kan vertrekken.


Datum: 12 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 februari. Het nieuwgebouwde stoomschip GORONTALO, bestemd voor de Rotterdamsche Lloyd, dat aan de Kon. Mij. ‘De Schelde’ alhier van machines is voorzien, is zo ver gereed, dat de volgende week gemeerd kan worden proefgestoomd. Daarna zullen de kompassen gesteld worden en zal de GORONTALO waarschijnlijk 20 dezer naar Rotterdam vertrekken. Gedurende de overtocht zal de officiële beproeving plaats vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. De lichter GRONINGEN, die na het zinken van de sleepboot
PLUTO alhier werd binnengebracht, zal op 14 dezer, gesleept door de sleepboot THAMES de reis naar Singapore voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Het stoomschip TRUNKBY wordt alhier voorlopig aan Wilton’s werf gerepareerd; o.a. wordt de steven recht gezet en daarna gaat het schip naar Engeland om afdoende te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 9 februari. De Nederlandse koftjalk HARMONIE (zie avondblad 12 jan.) is op de helling gehaald.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 februari. De sleepboot WODAN arriveerde 9 februari van Rotterdam te Havre met de sleepboten FULTON en HELSEVERT.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Het uitgaande stoomschip HOLLANDIA is hedenmorgen 9 uur door dikke mist in aanvaring gekomen met de binnenkomende Hullboot KIRKHAM ABBEY.
Beide schepen bekwamen averij. De Hullboot stoomde door naar Rotterdam, terwijl de HOLLANDIA uit zee terugkeerde en eveneens opstoomde naar hier.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 februari. Volgens telegram uit Zongouldak, is het Nederlandse tankstoomschip AMERICAN, van Batoum naar Antwerpen met petroleum, aan de grond geraakt, doch kwam het weer vlot, waarna het aldaar in de haven terug keerde. Volgens rapport werd een deel van de lading overboord geworpen.
Later bericht. Roer en schroef van de AMERICAN zijn zwaar beschadigd. Het schip zal denkelijk moeten repareren alvorens de reis te kunnen voortzetten.


Datum: 13 februari 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 10 februari. De op 20 augustus van het vorige jaar na aanvaring gezonken tjalk CATHARINA MARTHA, die later gelicht is, is nu geheel gerepareerd en ligt thans te Falderndelft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 10 februari. De Nederlandse kof HARMINA, in december met zeeschade van Kragerö alhier aangekomen, is nu naar een werf verhaald om hier te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 februari. De tewaterlating van het stoomschip FRISIA, voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd in aanbouw op de werf ‘De Schelde’, is bepaald op zaterdag 6 maart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. In de Straits Times van 12 januari komt een uitvoerige beschrijving voor van de aanvaring van het stoomschip POLYNÉSIEN en de DJAMBI, waaraan wij het volgende ontlenen: Gisteren om 5 uur verliet de POLYNÉSIEN de Borneo-werf in de haven van Tandjong Paggan, met bestemming naar Saigon, op sleeptouw genomen door de sleepboten SUNDA en VARNSHA. De stroom was abnormaal sterk en de POLYNÉSIEN was niet zodra in ruimer water, of plotseling knapten de trossen en dreef zij voort in het hoefijzervormige bassin naar de rede. Door het uit het roer lopen bleek onmogelijk om langs de pier, die met een grote bocht in zee uitloopt, te komen. De ankers werden uitgeworpen, maar door de enorme vaart van het schip, de sterke stroom en de modderige gesteldheid van de bodem, slipten de ankers en de scherpe boeg van ede POLYNÉSIEN, die haar machines te laat stop gezet had, ging over het achterdek van de DJAMBI heen, die daar voor anker lag. De DJAMBI werd in de modder gedrukt, en de POLYNÉSIEN liep een 25 of 30 voet verder tegen de pier op met zulk een vaart, dat de rond werd omhoog gewerkt en de stenen onderlaag nu een hoek van 30º met de pierlijn vormt, terwijl de ijzeren pijlers en de zware houten beschotten naar alle zijden werden weggeduwd. De kracht van de schok tegen de pier was zo groot, dat de POLYNÉSIEN uit eigen beweging terugvloog zonder enige belangrijke schade opgelopen te hebben. Zij is zoals de ander boten van de Messageries speciaal ingericht om te kunnen rammen en bestemd om in tijden van oorlog dienst als hulpkruiser te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 februari. Door R. Beukemer alhier is aangekocht de tjalk ONDERNEMING van de firma G. & H. Bodewes te Martenshoek voor de som van NLG 2.000.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. De aanvaring tussen de stoomschepen KIRKHAM ABBEY en HOLLANDIA had plaats voor de Nieuwe Waterweg. De KIRKHAM ABBEY, die boven de waterlijn werd beschadigd, zal hier voorlopig repareren en dan naar Engeland vertrekken om volledige reparaties te ondergaan. Van de HOLLANDIA zijn zes boegplaten ingedrukt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 februari. De Nederlandse sleepboot LAUWERZEE, van IJmuiden naar Paramaribo met het stoomschip ORANJE op sleeptouw, arriveerde 10 februari te Portland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 10 februari. De Nederlandse koftjalk HERMINA (opm: is de HARMINA), in december met beschadigde zwaarden van Krageroe hier aangekomen, is ter reparatie naar de helling van Cassen gebracht. (opm: zie ook PGC 130209)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 9 februari. Het heden hier van Amsterdam aankomende Nederlandse stoomschip DIANA kwam in botsing met de kade en kreeg schade aan boeg en stuurboordzij.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 10 februari. De kapitein van de Nederlandse sleepboot OOSTZEE rapporteert de van Rotterdam naar Buenos Aires bestemde lichters PUNTA DIAMANTE, kapt. Smits, en PUNTA INDIO, kapt. Schaap, gesleept te hebben tot 35 mijlen Z ten W ½ W van de Bishops, waar hij de vaartuigen 8 februari met “alles wel aan boord" heeft verlaten.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 februari. Het Zweedse bergings-stoomschip BELOS is hedenmiddag van Rotterdam alhier teruggekeerd, na aldaar behulpzaam te zijn geweest bij de berging van het voor de Nieuwe Waterweg gezonken Engelse stoomschip TRUNKBY.


Datum: 15 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 14 februari. Op het wrak van het Engelse stoomschip TUSCAR, liggende in de Haaksgronden, heeft het Helderse vissersschip HD 77 zo hevig gestoten, dat het een groot gat in de bodem kreeg, en op de scheepswerf ter reparatie werd opgenomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 februari. De sleepboot WODAN vertrok 11 februari van Havre naar Cherbourg met de sleepboot HILDEVERT op sleeptouw.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 12 februari. Door de hevige ZO storm dreef het Engelse stoomschip EGLANTINE dwars in de stroom, juist toen het Spaanse stoomschip ACHECOLANDA opsleepte, en dit laatste kwam, bij de poging om de EGLANTINE te vermijden, in aanvaring met het aan de boeien liggende Nederlandse stoomschip HERMINA De sleeptros van het Spaanse stoomschip brak waardoor het in botsing kwam met het Eng. stoomschip PONDO, dat op zijn beurt in aanvaring kwam met de EGLANTINE. Alleen de PONDO heeft nogal zware schade bekomen en is lek, maar de scheepspompen kunnen het indringende water bijhouden. De HERMINA kreeg lichte schade aan de boeg, doch vertrok heden met kolen naar Portsmouth.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de N.V. Scheepswerf, voorheen J. Smit Cz. te Alblasserdam is met goed gevolg te water gelaten zeelichter No. 4, bestemd voor Argentinië. Het schip is lang 55, breed 9 en hol 2,75 meter. Getracht zal worden het schip zeilende zijn bestemming te doen bereiken.


Datum: 16 februari 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 11 februari. Het stoomschip DIANA heeft na voorlopige reparatie de reis naar Koningsbergen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 15 februari. De directeur van de Mij. Zeilschip ALIDA KATHARINA bericht dat het 3-mast zeilschip van die naam, vroeger bevaren door kapitein Joh. Kunst, nu bevaren zal worden door kapitein G.F. de Wit. Het schip zal herdoopt worden in NEPTUNUS.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 15 februari. De tjalk MARGRIETHA MEINTINA van schipper Tattje alhier, thans te Hamburg liggende, is naar Rendsburg verkocht.


Datum: 17 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Het Nederlandse stoomschip IXION, van Amsterdam via Liverpool naar Java vertrokken en 5 februari met brand in de lading te Cadiz binnengelopen, heeft heden de reis van daar naar Java voortgezet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 februari. Hedenmiddag vertrok van hier naar Montevideo de baggermolen URUGUAY VII onder, commando van kapt. A. van Duyn.
Dit vaartuig werd gebouwd bij de Koninklijke Grofsmederij te Leiden, heeft een lengte van 44,20 meter, een breedte van 7,65 meter en een holte van 2,60 meter. Bij volle vaart stomende kan het een snelheid van 6 mijl behouden. Eerst na de schutting door de sluis te Spaarndam werden de berghouten aan het vaartuig bevestigd. Dit is het tiende vaartuig dat onder commando van kapt. Van Duyn naar andere gewesten wordt afgeleverd.
(De URUGUAY VII is 14 februari gepraaid op 51°30' N.B. en 02°17' O.L. Verzocht gerapporteerd te worden.)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 februari. De sleepboot POOLZEE, van Rio de Janeiro naar Hamburg met de Duitse bark WOGLINDE, arriveerde vóór 30 januari te Bahia en zou na kolen te hebben ingenomen de reis voortzetten. (opm: vertrok 31 januari)


Datum: 18 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 februari. Het stoomschip GORONTALO heeft heden gemeerd proefgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Liverpool, 16 februari. Volgens uit Cadiz ontvangen bericht is er 1.150 ton lading uit de IXION geland,bestaande uit stukgoed, gegalvaniseerd ijzer, blik en zeep van Manchester, staven staal, nagels, hoekijzers en koffie. Dit alles is min of meer door stoom en water beschadigd. Een grote hoeveelheid kisten, nagels en een partij koffie hebben ernstig geleden. In het benedengedeelte van het ruim is feitelijk alle lading gestuwd, zoals aangegeven staat op het stuwplan als zijnde gestuwd op de tanktop. Op 17 dezer is de beschadigde lading in publieke veiling verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 februari. De Nederlandse stalen gaffelschoener HARMINA GEZINA, kapt. W. de Vries, van Lannion naar Cardiff, is met gescheurde zeilen en gebroken gaffel te Falmouth binnengelopen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ponta Delgada, 15 februari. De Nederlandse kruiser FRIESLAND, komende van St. Thomas, is hier gearriveerd en vertrekt morgen naar Nederland.


Datum: 20 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 februari. Het stoomschip GORONTALO van de Rotterdamsche Lloyd heeft gisteren in de binnenhaven alhier de kompassen gesteld en is heden naar Rotterdam vertrokken. Gedurende de reis wordt de officiële proeftocht gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 februari. De van IJmuiden naar Montevideo bestemde stoombaggermolen URUGUAY VII is om de machines te repareren Hayle binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 18 februari. Volgens een rederijbericht is het stoomschip BOTNIA gecharterd om ongeveer 1.000 ton beschadigde lading ex. IXION naar Liverpool terug te brengen.


Datum: 21 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Naar de Rotterdamsche Lloyd meedeelt, is de proeftocht van de GORONTALO uitstekend geslaagd en is het schip geaccepteerd.


Datum: 22 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 22 februari. In de Weser Zeitung komt o.m. het volgende voor: Door de Norddeutscher Lloyd is het raderstoomschip CENTAUR aan een Nederlands consortium verkocht. Men zegt, dat het naar Egypte zal worden gesleept om op de Nijl aldaar voor het passagiersvervoer gebruikt te worden. De CENTAUR is een in 1889 gebouwd ijzeren stoomschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hayle, 19 februari. De machines van de baggermolen URUGUAY VII zijn gedeeltelijk beschadigd en tevens zijn er een of twee platen gescheurd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum) Van de werf van de firma A. Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel, werd onder bijzonder gunstige omstandigheden te water gelaten het riviersleepschip KRONOS voor rekening van de heer P. Diehl te Mannheim. Het schip is lang 92, breed 10,25 en hol 2,70 meter bij een laadvermogen van 1.900 ton.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 februari. Het stoomschip TRUNKBY, dat in de Nieuwe Waterweg gestrand en daarna alhier voorlopig is gerepareerd, is gisterochtend, gesleept door de sleepboten OOSTZEE en GOUWZEE, op de Tyne aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum) Van J. & K. Smit's Scheepswerven te Kinderdijk werd met goed gevolg te water gelaten de hopper-baggermolen M.O.P.C. 21, bestemd voor Argentinië.


Datum: 23 februari 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. Gisteravond deed de Raad van Tucht voor de Koopvaardij uitspraak in de onlangs behandelde zaak van kapt. L.R. van Assen, wiens schip, het Nederlandse motorschoenerschip SCANDINAVIA, van de rederij Wm.H. Müller & Co., op de reis van Hamburg naar Danzig de 18e december in de Oostzee nabij het eilandje Bornholm bij dikke mist en heiige kim op een klip stootte. De Raad achtte het, bij de tegenstrijdigheid tussen de gegevens die hem ten dienste stonden en bij de vele vragen die gerezen zijn en niet opgelost zijn kunnen worden, niet mogelijk om de feitelijke toedracht van het gebeurde met voldoende zekerheid vast te stellen. De verklaring van de kapitein dat hij even na elf uur twee verschillende vuren heeft zien is niet te rijmen met de verklaring van de getuige Muller, dat hij voortdurend dezelfde vuren bleef waarnemen. Het is de Raad wel raadselachtig hoe het mogelijk is dat in de gegeven omstandigheden het vuur, hetwelk om elf uur vooruit gezien werd, om 12 uur dwars kon worden gepeild, doch de Raad heeft geen reden deze enige getuigenverklaring ter zijde te stellen. Dat de krachtige vuren van Hassele (opm: waarschijnlijk Hasle op Bornholm) niet zijn waargenomen, doet deze twee vragen stellen: 1e. is er verkeerd genavigeerd; 2e. heeft het verkeerd navigeren het ongeluk veroorzaakt? Het voor een veroordeling onmisbare verband tussen die beide vragen is evenwel niet vast te stellen. De kapitein heeft echter naar het oordeel van de Raad blijk gegeven van een zeer bedenkelijk gebrek aan juist inzicht en voorzichtigheid. Met hem aannemende, dat hij om 10 uur het vuur van Rönne dwars peilde, heeft hij door de gevolgde koers nauwelijks de banken kunnen ontlopen en het gevaar werd nog aanmerkelijk vergroot door de stroom. Ook het loden was onvoldoende om het gevaar voor stranding te vermijden. De kapitein belette niets om het eiland Bornholm op grote afstand te passeren. Voorzichtig ware het geweest bij een hevige kim dicht onder de kust te varen. De Raad verklaarde daarop voor niet bewezen, dat het ongeluk aan de SCANDINAVIA overkomen, is te wijten aan de schuld of nalatigheid van de gezagvoerder, die vrijgesproken werd bij gebrek aan bewijs.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Te Bolnes is met goed gevolg van de werf van de firma Gebr. Pot te water gelaten een stoomboot, genaamd ANTONIA I, lang 40 m. en breed 6 m., gebouwd voor rekening van de Intern. Guanowerken te Zwijndrecht.
Machine en ketel worden vervaardigd door de firma Löhnis & Co. te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de werf van de firma A. J. Otto & Zonen te Krimpen aan den IJssel werd met goed gevolg te water gelaten een Weser-kahn, groot plm. 650 ton, gebouwd voor Duitse rekening (opm: WESTFALEN voor A.G. Kregeler, Bremen). Onmiddellijk werd de kiel gelegd voor een sleepkaan, groot plm. 1.800 ton, eveneens voor Duitse rekening (opm: nr. 34 voor de Ver. Frankfurter Rhedereien, Duisburg.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 februari. Het Callao-dok, gesleept door de sleepboten ZWARTE ZEE en OCEAAN, 6 februari van Montevideo vertrokken, arriveerde 20 februari te Punta Arenas; alles wel.
— De sleepboot THAMES van Rotterdam naar Singapore met de lichter DRENTHE, arriveerde 20 februari te Colombo. Alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. De baggermolen URUGUAY VII van Leiden naar Buenos Aires, is te Hayle binnengelopen om de machine en enige platen te repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Volgens een telegram uit Reval is het Nederlandse stoomschip NEREUS van Amsterdam aldaar aangekomen met verlies van drie schroefbladen. Er is een waarloze schroef aan boord.


Datum: 24 februari 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 februari. De Nederlandse sleepboot POOLZEE met het schip WOGLINDE, van Rio de Janeiro naar Hamburg op sleeptouw, arriveerde gisterochtend, met alles wel, te St. Vincent Kaap Verde. Zij zou heden de reis voortzetten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. De Nederlandse sleepboot SCHELDE, van Rotterdam naar Singapore met de lichter GRONINGEN passeerde 21 februari Sagres.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 februari. De ijzeren bark WILLEM EGGERTS kapt. Feijes, arriveerde 26 januari van Soerabaja te Batavia.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 februari. De Nederlandse sleepboot NEPTUNUS met de lichter FRIESLAND op sleeptouw, arriveerde 23 februari te Singapore. Alles wel.


Datum: 25 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 25 februari. Op de werf van Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier is de kiel gelegd voor het stoomschip TAMBORA, bestemd voor de Rotterdamsche Lloyd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 februari. De sleepboot LAUWERZEE met het stoomschip ORANJE op sleeptouw, van Amsterdam naar Paramaribo, arriveerde gisterochtend te Funchal.


Datum: 26 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 februari. De URUGUAY VII is met klein defect aan de machine Falmouth binnengelopen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 februari. Hr.Ms. pantserdekschip FRIESLAND arriveerde 24 februari van West-Indië te Nieuwediep.


Datum: 27 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen, 26 februari. De Nederlandse tjalk MARGRIETHA MEINTINA werd verkocht aan kapt. H. Horn te Rendsburg en is in HERNA herdoopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 februari. Volgens telegram uit Londen is de Nederlandse sleepboot UNCLE TOM met de lichter BERI op sleeptouw, van Hellevoetsluis naar Para bestemd, aldaar (opm: dus Londen) binnengelopen, daar de lichter lek was. Lloyd’s surveyor heeft expertise gehouden. Een gedeelte van de lading moet gelost worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 februari. Het stoomschip FRISIA, in aanbouw bij de Kon. Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd wordt 20 maart te water gelaten, in plaats van 6 maart als eerder vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Het stoomschip AMERICAN van de American Petroleum Cy., dat na het vertrek van Batoum op het strand heeft gezeten en schade beliep, zal door de sleepboot SEINE van de Internationale Sleepdienst Maatschappij van Zongouldak naar hier worden gesleept.


Datum: 28 februari 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 27 februari. Van de ‘Werf ’t Kromhout’, firma D. Goedkoop Jr, werd heden met goed gevolg te water gelaten een stalen motorsleepboot, voorzien van een 20 pk Kromhout motor en bestemd voor West-Indië.


Datum: 01 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Voor de Handelskamer te Havre heeft de zaak gediend omtrent het bergloon, verdiend door een sleepboot van Abeilles voor het vlotbrengen van het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN, dat op een reis van Rouaan bij Villeguier strandde. De VEERHAVEN had eerst getracht op eigen kracht vlot te komen, doch toen dit mislukte, had men de eerder geweigerde hulp aanvaard. De Handelskamer kende 12.000 francs bergloon toe.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 februari. De sleepboot SCHELDE met de lichter GRONINGEN op sleeptouw van Rotterdam naar Singapore, arriveerde 26 februari te Algiers.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. De Hamburger firma Bernardt Blumenfeldt heeft aan een Nederlandse scheepsbouwwerf de bouw opgedragen van een kolentransport-stoomschip van 5.000 ton. Het schip zal voorzien worden van machinerie waarmee het 500 ton kolen per uur kan lossen, alsmede van het draadloze telegrafie apparaat, zodat het in geval van oorlog oorlogschepen op zee van bunkerkolen kan voorzien.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Het Callao-dok, gesleept door de sleepboten ZWARTE ZEE en OCEAAN, vertrok donderdagmiddag van Punta Arenas naar Callao.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 26 februari. Het stoomschip CLIO, van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij, dat naar Andros (Griekenland) werd verkocht, is herdoopt in TRITON en vertrok heden naar Barry om aldaar voor Griekenland te laden.


Datum: 02 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 maart. Het 26 februari van Savannah te Hamburg aangekomen Nederlandse stoomschip ZEEBURG heeft door slecht weer meerdere dekinrichtingen verloren en schade belopen. Twee opvarenden raakten gekwetst en moesten naar het ziekenhuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Volgens een alhier ontvangen telegram is de gaffelschoener ZWALUW, kapt. B. Slangenberg, bij Wilhelmshaven totaal verloren gegaan. De equipage is gered. De op 27 februari van Bremerhaven naar Goole vertrokken stalen schoener ZWALUW, thuisbehorende te Groningen, werd in 1905 te Hoogezand gebouwd. Het schip was groot 164 ton bruto en 137 ton netto. (opm: zie ook PGC 040309 en RN 050309)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 1 maart. Een van de sleepboot WARRIOR op drift geslagen Nederlandse lichter, vermoedelijk van Yarmouth naar Antwerpen bestemd, is verschenen zaterdagnacht aan de buitenzijde van de Goodwins gezien en werd juist op sleeptouw genomen door de Watkins sleepboot JAVA, die met het vaartuig naar Dover koerste.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calcutta, 11 februari. Het Nederlandse stoomschip SOEMBAWA, met suiker van Java komende, heeft gisteren bij Hooghly Punt aan de grond gezeten. Er wordt aanbevolen het stoomschip na lossing, voer expertise te dokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de werf van de firma Boele & Pot te Bolnes, is met goed gevolg te water gelaten de stalen tanklichter PURE OIL 22. Deze lichter is gebouwd voor rekening van de Pure Oil Company te Rotterdam en bestemd voor het vervoer van petroleum. Hij is voorzien van leidingen en zuig- en perspompen om de tanks van aan boord te ledigen.


Datum: 03 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 maart. Hedenmiddag is op de Rijkswerf alhier het lichtschip Schouwenbank aangekomen, gesleept door het gastransportvaartuig VLISSINGEN. Genoemd lichtschip zal op de werf worden voorzien van een onderzeese klok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. De Nederlandse sleepboot SEINE vertrok op 28 februari van Cardiff naar Zongouldak om het Nederlandse stoomschip AMERICAN van daar naar Antwerpen te slepen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. De twee-mast gaffelschoener VRIENDSCHAP, kapt. Beck, vertrok 27 februari van Dysart naar Casablanca.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 maart. De tjalk HOOP OP ZEGEN, schipper Pilon, is gisteren gestrand op de Memmert bij Juist. De lading bestaat uit gebakken stenen en wordt gelost.


Datum: 04 maart 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de koopvaardij deed gisteravond uitspraak in de zaak van kapitein Rijkstra, wiens vaartuig, het Nederlandsche stoomschip NOORDWIJK, geladen met ijzererts, in de nacht van 6 juli, in de nabijheid van Brest, is vergaan. (De Raad behandelde deze zaak op 28 september, 12 en 19 oktober, 2 en 6 november 1908.) De Raad overwoog, dat blijkens de scheepsverklaring en het getuigenverhoor kapitein Dijkstra, vóór de stranding zelf het commando heeft gevoerd, zodat, zo er sprake is van schuld, de stranding alleen aan de gezagvoerder kan worden geweten. Dat echter de gezagvoerder, die wegens ziekte niet gehoord is kunnen worden, tijdens de loop van het onderzoek is komen te overlijden en het dus, nu de gezagvoerder is overleden, geen zin meer heeft het onderzoek voort te zetten. Daarom meent de Raad geen andere uitspraak te kunnen doen. dan deze: De Raad volstaat te verklaren dat het onderzoek geen grond oplevert tot toepassing van enige disciplinaire straf.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. De ijzeren en stalen drie-mast schoener TASMAN, kapt. Van der Laan, arriveerde 4 februari van St. Thomas te Maracaibo om voor Hamburg te laden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de N.V. Scheepswerf voorheen J. Smit Cz. te Alblasserdam, is met goed gevolg te water gelaten de zeelichter No. 5. Het schip is lang 55, breed 9 en hol 2,75 meter. Getracht zal worden zeilende de plaats van bestemming Argentinië te bereiken. Daarna werd de kiel gelegd voor een Rijnschip groot plm. 1.800 ton voor rekening van de heer Lüdewigs te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 1 maart. De oorzaak van het zinken van de Groninger tjalk (opm: schoener) ZWALUW voor de mond van de Weser wordt toegeschreven aan het feit dat de ZWALUW bij het vertrekken van de Weser op een gasboei stootte en daardoor lek werd. Ter hoogte van Neubrack is het schip gezonken. De Aussen-Jade reddingboot heeft de 4 opvarenden, die zich reeds in de scheepsboot hadden begeven, gered.


Datum: 05 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 5 maart. Op 24 maart zal worden aanbesteed het wegruimen van de overblijfselen van de wrakken der op de Banjaard onder Haamstede gezonken stoomschepen RIVAL en ROTTE.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. De Nederlandsche sleepboot SCHELDE, met de lichter GRONINGEN van Rotterdam naar Singapore, vertrok 28 februari van Algiers.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 maart. De stalen schoener ATLANTIC, kapt. Kramer, vertrok 2 maart van Shields naar Figueira.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 maart. De sleepboten SPES MEA en ENGELINA, die zondag jl. de tjalken CONFIANCE, schipper Engelsman en URANA I, schipper Klugkist, door het ijs naar hier hebben geassisteerd eisen daarvoor een hulploon van respectievelijk NLG 900 en NLG 1.500.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Door de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ is aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam de bouw opgedragen van een stalen dubbelschroefstoomschip voor de maildienst op Nederlands-Indië, van de volgende afmetingen: Lengte 460 voet, breedte 55 voet, holte 37 voet 3 duim, bruto tonnenmaat 8.340 registertonnen, ingericht voor 105 passagiers 1e klasse, 75 passagiers 2e kl., 36 passagiers 3e kl., alsmede voor het vervoer van troepen. De machines en ketels zullen worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam, en zijn berekend op een 15-mijIs snelheid. Dit zal het grootste stoomschip zijn dat tot nu toe in Nederland is vervaardigd en waarvan de bouw niet aan de Amsterdamse werf had kunnen worden opgedragen, indien de Oosterdoksluis niet verbreed ware geworden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wilhelmshaven, 2 maart. De 27 februari van Bremerhaven naar Goole vertrokken te Groningen thuis behorende logger ZWALUW sprong, zoals reeds gemeld, in de nacht van zaterdag op zondag door aanvaring met de Weserton C lek en begon te zinken. De bemanning, bestaande uit 5 personen alsmede de vrouw en het kind van de kapitein, poogde door pompen het schip drijvend te houden. Dit dreef naar het Minsener Oog-sand toe. Vrouw en kind van de kapitein werden door een passerend vaartuig overgenomen en op het vuurschip Aussenjade afgezet, terwijl de bemanning nog steeds poogde het schip te behouden. Daar echter alle arbeid vruchteloos bleef, moesten de lieden ten laatste op de Minsener-Old-Oog-Reddingbaak een toevlucht zoeken. Het Aussenjade-vuurschip had intussen door draadloze telegrafie het draadloos telegraafstation Wilhelmshaven van het gebeurde onderricht, en de bemanning werd dientengevolge door een torpedoboot van de reddingbaak afgehaald terwijl de vrouw en het kind door een werfstomer naar Wilhelmshaven gebracht werden. De ligging van het gezonken vaartuig werd door de stoomloodsboot WILHELMSHAVEN vastgesteld.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 2 maart. Het van Rotterdam alhier aangekomen stoomschip JUNO heeft door ijs schade aan platen, spanten en roer belopen. Het schip zal na de lading gelost te hebben, hier dokken.


Datum: 06 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Napels, 2 maart. De schepen OOTMARSUM en BAYONNE zijn door de storm op drift geslagen en met elkaar in aanvaring geweest, waardoor beide schepen belangrijk werden beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wilhelmshaven, 4 maart. Het wrak van het ten zuiden van de Minsener Olde Oog baken gezonken Nederlandse schip ZWALUW ligt op 53º45’10” N.B. en 08º02’17” O.L. Bij tussenpozen is de tuigage zichtbaar.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum) Van de werf van de firma Boele & Pot te Bolnes is te water gelaten een stalen tanklichter, gebouwd voor de Pure Oil Company te Rotterdam. Het vaartuig is voorzien van leidingen en zuig- en perspompen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. De Nederlandse gaffelschoener JANTJE, kapt. Bleeker, van Londen naar Frederikshamn, is gisteren als bijligger wegens slecht weer de Nieuwe Waterweg binnengelopen en ter rede van Maassluis geankerd. Later bericht. De JANTJE heeft heden de reis voortgezet.


Datum: 08 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 6 maart. De Nederlandse sleepboot SATOE, die door de firma Gottfrid Ludwig Bath zou worden geaccepteerd, is gisteren plotseling door onbekende oorzaak in de werfhaven van de dekinrichtingenfabriek gezonken. De lichtingswerkzaamheden zijn niet gelukt, omdat de lichtingsketting brak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 maart. Volgens ontvangen telegram arriveerde de voor Argentinië gebouwde MOP III gisteren van Kinderdijk te Buenos Aires.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Op 15 maart, ‘s middags 12.30 uur zal Z.K.H. de Prins te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de Minister van Marine en andere autoriteiten persoonlijk de te waterlating van het nieuw gebouwde schip DE ZEVEN PROVINCIËN bewerkstelligen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 maart. De sleepboot THAMES met de petroleumlichter DRENTHE op sleeptouw, arriveerde 5 maart in de voormiddag van hier te Singapore. Alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. De nieuwe stoomschepen HOLLANDIA en FRISIA van de Koninklijke Hollandsche Lloyd zullen op de uitreis naar Brazilië en Argentinië in plaats van Boulogne sur Mer, Dover en La Rochelle, La Pallice aanlopen. , Door het aanlopen van Dover wordt voor de Engelse passagiers de extra Kanaal-reis en het oponthoud te Boulogne sur Mer met de daaraan verbonden kosten vermeden. La Pallice daarentegen ligt gunstiger voor de inscheping van Argentijnse kajuitspassagiers, die daardoor gelegenheid krijgen twee dagen langer te Parijs te blijven, dan wanneer zij te Boulogne inschepen en die dus tevens hun zeereis zoveel korter gemaakt zien. Op de thuisreis daarentegen blijft Boulogne als aanloophaven in het vaarplan behouden.


Datum: 09 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 7 maart. Het met superfosfaat van Amsterdam naar Langeland bestemde schip COSMOPOLIET, liggende tussen de vuurschepen no. 3 en no. 4, is in het ijs bekneld geraakt. De gezagvoerder heeft de hulp van de sleepboot NORDERNEY schriftelijk voor 3.000 Mark aangenomen. Omdat het schip met ijs was bedekt, moest men beide ankers en kettingen laten slippen. Zonder schriftelijk akkoord wilde voornoemde sleepboot niet assisteren.


Datum: 10 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 maart. Een anker met 30 vaam ketting van de Nederlandse tjalk COSMOPOLIET is door de sleepboot REIHER opgevist en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 8 maart. De beschadigde lading van het Nederlandse stoomschip IXION is van Londen per stoomschip BOTNIA alhier aangekomen voor rekening van assuradeuren. Deze lading bestaat voornamelijk uit bewerkte katoenen goederen, ijzerwaren en ijzeren platen. Alles is meer of minder door vuur beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. In de Java Bode van 12 februari komt het volgende voor: In de haven van Tandjong Priok ligt op het ogenblik het Nederlandse barkschip WILLEM EGGERTS, kapt. Feyes. Toen dit schip hier een paar maanden geleden aankwam, werd door de kapitein bij de officier van justitie een aanklacht ingediend wegens dienstweigering van de toenmalige bemanning. De officier van justitie vond echter geen termen aanwezig om de bemanning te vervolgen en de kapitein heeft toen het laatste redmiddel ter hand genomen en de bemanning afgemonsterd. Het schip heeft intussen een reis naar de oostkust gemaakt met een geheel nieuwe bemanning. Deze bestaat uit lieden van allerhande nationaliteit. De WILLEM EGGERTS is bestemd voor Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 6 maart. De Nederlandse sleepboot SATOE, die door de firma Bathmann zou worden overgenomen, is hier gisteren gezonken. Oorzaak onbekend.


Datum: 11 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 11 maart. De Nederlandse schoener VELOX is met de schoener MARIA, afkomstig uit Hull, in aanvaring geweest. Beide schepen keerden naar hier terug. De schade aan de MARIA wordt op GBP 30 geschat.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 maart. De op de Memmert bij Juist gestrande tjalk HOOP OP ZEGEN, is na lossing van een deel van de lading vlot en te Juist aangekomen, waar het restant is gelost. Het schip is heden zeilende voor de haven alhier gekomen en daarna door een sleepboot door het ijs geassisteerd en in de haven gebracht.


Datum: 12 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 10 maart. Van de werf van de firma Craig, Taylor & Co. Ltd. te Thornaby on Tees is voor rekening van de firma A.C. Lensen te Terneuzen een vrachtstoomschip, genaamd MAGDALENA, te water gelaten, dat de volgende afmetingen heeft: lang 298 voet, breed 44 voet en hol 21 voet 1 duim. Dit stalen stoomschip, gebouwd onder speciaal toezicht, geplaatst in de hoogste klasse van Lloyd’s, heeft voor en achter en onder de pieken dubbele bodems, patent stoomankerspil, stoomstuurtoestel, 5 winches, een flinke donkeyketel, paalmasten en alle laatste verbeteringen voor het vlug lossen en laden. De hutten voor de gezagvoerder en officieren zijn in de midscheeps aan dek, en die voor de machinisten zijn naast de dekhut en boven de machinekamer. De bemanning heeft haar logies in het achterschip onder de campagne. De machines, door de North Eastern Marine Engineering Co. Ltd. te Sunderland gemaakt, zijn van het triple expansie systeem met cilinders van 21-35 en 57 duim middellijn bij een slag van 39 duim. De twee ketels, die de stoom leveren, kunnen onder een druk van 160 lbs werken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. De sleepboot THAMES vertrok 9 maart van Singapore naar Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. De Nederlandse sleepboot SCHELDE met de lichter GRONINGEN op sleeptouw, 9 maart te Port Said aangekomen, vervolgde 10 maart de reis naar Singapore.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 10 maart. De gezonken Nederlandse sleepboot SATOE is gelicht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 maart. De ijzeren Nederlandse gaffelschoener LEENTJE, kapt. Koopman, is van Arbroath te Plymouth aangekomen met verlies van stuurrad en verdere schade aan het stuurgerei.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Nederlandse schoener VELOX, schipper B. Mulder, de 8e dezer van Hull naar Nyborg vertrokken, is met verlies van boegspriet door aanvaring te Hull uit zee teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 maart. Volgens telegram uit Port Said heeft de Nederlandse sleepboot SCHELDE, die de lichter GRONINGEN van Rotterdam naar Singapore op sleeptouw heeft, ter hoogte van de uitwijkplaats 152 op een zich in het kanaal bevindende bank gestoten. Een sleepboot van de Suez Kanaal Maatschappij is voor assistentie vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 maart. Niet de sleepboot SCHELDE, maar de lichter GRONINGEN heeft gestoten. De GRONINGEN is Suez binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuwe stoomschip GORONTALO is heden op zijn eerste reis van Rotterdam naar Java vertrokken.


Datum: 13 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Het stoomschip DJOCJA, van Rotterdam naar Java, is heden te Vigo binnengelopen met tien lekke vlampijpen. De reparatie zal twee dagen duren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 maart. De hier thuisbehorende in 1908 gebouwde sleepboot DOLLARD is naar Engeland verkocht voor ruim NLG 19.000. (opm: zie NRC 150309)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Hedenmiddag is de, voor rekening van de rederij Karl Schroers op de Werf ‘De Noord’ te Alblasserdam gebouwde sleepkaan KARL SCHROERS 31, gesleept door twee sleepboten, aan de Willemskade alhier aangekomen. Omdat dit schip tot nu het grootste binnenschip is, delen wij enige bijzonderheden er van mee.
Over de stevens gemeten is het lang 123,90 meter; het is breed 14 meter en heeft een laadvermogen van 3.600 ton bij een diepgang van 2,80 meter. Het is voorzien van zware T-ijzeren langs- en dwarsspanten, resp. van 18 en 20 duim. Door 19 waterdichte schotten is het in 17 ruimen verdeeld. Op de voor- en achterschepen, langs de gangboorden, op dek en ook in de midscheeps, is het voorzien van tezamen 49 bolders, waarvan de zes die op het voorschip staan een middellijn hebben van 45 duim. Op het voorschip staat tevens een zeer groot ankerspil met een capaciteit om twee ankers, ieder van 1.300 kg, te kunnen lichten. Vóór dit spil geheel op de boeg staat een speciale inrichting voor de anker-bergkettingen. De kettingen, waarmede deze ankers worden gelicht, zijn 3.6 duim dik. Op het achterschip zijn aangebracht twee sterke lieren, in staat om ieder afzonderlijk een anker van 800 kg te kunnen lichten. Verder zijn er nog aan boord drie verhaallieren, waarvan er een draaibaar is en in de midscheeps op dek is geplaatst. Het roer, dat de enorme lengte heeft van 5,50 meter bij een hoogte van 2,90 meter, wordt door een stuurrad met een middellijn van 3,90 meter, een as van 18 duim en een quadrant van 2 meter gedraaid. Voor de huisvesting van de opvarenden (twee gezinnen) is op ruime schaal gezorgd. Het gehele vaartuig wordt dichtgelegd met 346 luiken van 65 cm breedte. (opm: zie ook NRC 060209)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in de zaak tegen kapitein Thornwald Wettre, gezagvoerder van het stoomschip PLUTO, hetwelk in de nacht van 14 januari jl., nabij het vuurschip Maas, bij stormweer, na met de lichter GRONINGEN, die naar Singapore gesleept moest worden, in botsing te zijn geweest, verging, met verlies van één van de leden van de bemanning.
In de eerste plaats verklaart de Raad dat uit het onderzoek is gebleken, dat de kapitein niet op de hoogte was met de toestand en de inrichting van het schip, 65 jaar oud is en nooit gesleept heeft.
Verder wordt overwogen, dat het attentiesein nul „weest op uw hoede" uithing en de barometer laag stond; dat de gezagvoerder niet wilde vertrekken, doch dat getuige H.C. Kissing, agent van de Ned.-Indische Tank Maatschappij, aan wie de sleepboot toebehoorde, de gezagvoerder dreigde, dat hij indien hij 's voormiddag, niet vertrok naar de Internationale Sleepdienst Maatschappij zou seinen om een andere kapitein en dat de kapitein, die het om zijn brood ging, voor deze bedreiging is gezwicht. Wel heeft getuige Kissing zulks ontkend, maar de Raad verwerpt dit. Tegen diens betrouwbaarheid pleit, dat hij verklaard heeft dat de commissaris van de loodsen hem gezegd zou hebben, dat er „in genen dele" bezwaar was om uit stomen, terwijl de loods commissaris verklaarde alleen gezegd te hebben dat het goed weer was om naar zee te gaan, maar dat de kapitein liever eerst met de loods moest spreken. Verder is de verklaring van getuige Kissing niet alleen in strijd met de opgaven van de gezagvoerder, wiens opgaven betrouwbaar zijn gebleken, doch ook met die van getuige C. Weenink, die eveneens de bedreiging heeft gehoord.
Het onderzoek heeft geen twijfel doen ontstaan ten aanzien van de zeewaardigheid van de PLUTO, die door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij werd gebouwd. Het ware beter geweest met het schip slingerproeven te nemen, maar men heeft dit niet nodig geacht, omdat de PLUTO gebouwd werd geheel overeenkomstig het type „Neptunus", waarmee zo gunstige uitkomsten verkregen werden. Trouwens hij het proefstomen voldeed de PLUTO goed. Tot 's nachts twee uur is geen fout of afwijking geconstateerd en nadat de boot verlaten was en geheel aan de zeeën ten prooi was is zij nog zes uur blijven ronddrijven. De Raad schrijft de oorzaak van het gebeurde toe aan het feit dat de PLUTO, die niet voor het meevoeren van deklast gebouwd was, toch daarmee beladen is geweest en ongelukkig zó gebrekkig, dat de kolen, die niet gestuwd waren, naar stuurboord zakten en de waterpoorten verstopten toen de zware zeeën over dek spoelden, hetgeen te eerder kon geschieden, omdat men aanvankelijk stookte van bakboord. Dit gevoegd bij de omstandigheid dat het water uit de niet geheel gevulde voortank is gepompt maakt het verklaarbaar, dat het schip hoe langer hoe meer water aan dek kreeg en dit zo in de machinekamer is komen te staan, dat het schip tenslotte is gezonken. Wie draagt de schuld?
De Raad acht zich verplicht ter beantwoording van deze vraag te wijzen op verschillende omstandigheden van hoogst bedroevende aard.
Getuige Kissing beweert dat de Internationale Sleepdienst Maatschappij eerst op het laatste ogenblik gezagvoerder en bemanning naar boord heeft gestuurd, zodat de bemanning niet met de bediening vertrouwd was. Dit zou waar zijn, indien het schip 's woensdags was vertrokken, maar nu dit niet het geval is, keert het verwijt zich tegen Kissing, die, niettegenstaande er kans was van storm, door zijn bedreiging zodanige druk op de kapitein heeft geoefend, dat deze vertrokken is. De directie van de Int. Sleepdienst Mij. heeft niet gewild dat de boot bij slecht weer vertrok. Dit bewijst het telegram dat de chef-machinist Tempelaar eerst 's middags zou komen. Had dit telegram de kapitein bereikt, dan zou hij daarin steun gevonden hebben om de bedreiging van Kissing te weerstaan.
Het gedrag van Kissing getuigt van zo grote lichtzinnigheid en zó weinig begrip van verantwoordelijkheid, dat het alle afkeuring verdient. Intussen acht de Raad zich ook verplicht er op te wijzen, dat het voor een gezagvoerder niet aangenaam is zich bedreigd te zien met ontslag, doch dat kapitein Wettre had behoren toe te passen het: „het is beter dat één leven verloren gaat dan vijf". Hij had zijn eigen belang moeten laten wijken voor het belang van de opvarenden. Hij zelf erkent dat hij van de inrichting van het schip niet op de hoogte was. Evenzo was het gesteld met de equipage. Zelfs de eerste machinist was niet voldoende ingewijd, getuige de verklaring van de tweede machinist.
Bovendien had de gezagvoerder nog nooit gesleept. Vandaar dat hij niet het nodige gezag had, ieder op eigen houtje handelde aan boord en zeemanschap ver te zoeken was. Heeft niet de eerste stuurman zonder order de sleeptros laten kappen, de pompen en de tanks doen werken? Aan dek lagen 8 ton kolen. Het had voor de hand gelegen die eerst op te stoken, waar de kapitein terecht een spoedig opkomende storm vreesde. Eerst om twee uur kwam de order, maar zij werd niet eens uitgevoerd. Eerst toen het te laat was, heeft men de kolen over boord geworpen. Het overhellen van het schip had voorkomen kunnen worden, maar de gezagvoerder wist niet eens waar de tanks waren en wat ze inhielden.
Omdat het zinken van het schip aan een serie van feiten is toe te schrijven, waaraan niet één man maar meerdere zich hebben schuldig gemaakt en waar de eerste machinist is overleden, kan niemand voor het ongeval aansprakelijk worden gesteld. Daarom kan niet gezegd worden, dat het ongeval uitsluitend en direct een gevolg van de nalatigheid van de gezagvoerder is. Maar al zal er niemand kunnen worden veroordeeld, de Raad kan toch niet nalaten het gebeurde in hoge mate af te keuren.
De Raad heeft ook overwogen of de gezagvoerder het schip ontijdig heeft verlaten, maar hij beantwoordt die vraag ontkennend, omdat toen hij oversprong het Wijven aan boord niet het minste nut meer had bij de positie waarin het schip verkeerde.
De Raad komt tot het besluit, dat het niet bewezen is dat het ongeval, aan de PLUTO overkomen, door een daad van nalatigheid van de gezagvoerder is veroorzaakt en dat hij evenmin zich heeft schuldig gemaakt aan het ontijdig verlaten van het schip en spreekt de gezagvoerder mitsdien vrij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in de zaak tegen schipper Harm Kelder van het Nederlandse tjalkschip ANNA CATHARINA. Uit de behandeling van deze zaak, die op 21 december l.l. diende en waarvan wij in ons Ochtendblad van 22 dec. verslag gaven, bleek dat de ANNA CATHARINA, in 1898 geheel van eikenhout gebouwd, 140 ton groot, in 1907 nog nagezien en voor 10.000 mark verzekerd, van Ahus vertrokken was met bestemming naar Stettin, geladen met 120 ton graniet. In de avond van 4 november, ongeveer 7 uur, was men tot op drie zeemijlen genaderd bij Swinemünde. De wind was noordwest. Plotseling, toen men op zes vaam water zich bevond, kreeg men een uitschieter. De wind liep ineens naar noordoost. Het schip moest nu overstag, doch het weigerde en viel naar stuurboord.
Daar het vliegend weer naar het oordeel van de gezagvoerder ankeren onmogelijk maakte, wilde hij trachten de haven nog binnen te vallen. Tot vier malen toe werd getracht overstag te komen, de vierde maal op twee vadem water. Te 8 uur werd het anker uitgeworpen en om 9 uur geraakte het schip binnen de westermole van de haven aan de grond. Te 10 uur kwam de loods stomer, nadat geflambouwd was, bij het schip. Do loods stomer haalde de drie kinderen van de schipper van boord, evenals de goederen van de opvarenden, terwijl de schipper met de stuurman Pronk op het vaartuig achterbleef. 's Nachts te 1 uur maakte het schip water; om 3 uur was er drie voet water in het schip. De zee liep dwars over het vaartuig heen. Om 3 uur gingen de schipper en de stuurman met de eigen boot naar de wal. Schip en lading gingen verloren.
De Raad verklaart geen ander middel te zijner beschikking te hebben gehad om de opgaven van de gezagvoerder te controleren dan het ambtelijk bericht van het Meteorologisch station te Hamburg. Dit bericht geeft geen zodanige afwijking met de opgaven van de gezagvoerder, dat het twijfel doet ontstaan aan de betrouwbaarheid van de gezagvoerder. Derhalve spreekt de Raad uit dat de gezagvoerder geen blaam kan treffen en wordt hij van alle schuld vrijgesproken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 12 maart. In de Westergronden is een drie-mastschip gestrand; de reddingsboot en sleepboten zijn derwaarts vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Raad van Tucht, zitting houdend in het Paleis van Justitie te Amsterdam, deed gisteravond uitspraak in de zaak van H. Kelder uit Ulrum, schipper van het Nederlandse tjalkschip ANNA CATHARINA, groot 140 ton. Dit schip, met 120 ton graniet aan boord in oktober 1908 vertrokken van Ahus aan de zuidkust van Zweden met bestemming Stettin, is op 4 november jl. tijdens stormweer aan de Westergrond gestrand, volgelopen en verloren gegaan. De schipper, zijn dochter en 2 jongere kinderen alsmede stuurman Pronk werden door de reddingboot van Swinemünde gered. De Raad, na zijn onderzoek tot de slotsom gekomen zijnde dat de kapitein geen blaam kon treffen, sprak deze vrij van alle schuld.


Datum: 14 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. De Franse bladen van Cochin-China bevatten bijzonderheden afkomstig van de officieren en passagiers van de stomer POLYNÉSIEN, van de Messageries Maritimes, over de aanvaring van de DJAMBI van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. De POLYNÉSIEN lag in Tandjong Pagar Dock geankerd met de voorsteven gericht naar het midden van het bassin en achter zich hebbende de stomer ERNEST SIMONS van dezelfde maatschappij, op reis naar Europa. De loods achtte twee sleepboten nodig om het schip naar buiten te brengen. Tengevolge van de buitengewoon sterke stroom brak een der kabeltouwen, waarmede de stomer aan een der sleepboten verbonden was, waardoor de POLYNÉSIEN afdreef en dwars begon te liggen. Om het schip in de koers terug te brengen, liet de loods volle kracht stomen, waardoor de vaart 14 knopen bedroeg, die, gevoegd bij de 4 knopen sterke stroom, een snelheid van 18 knopen gaf. Daartegen was het kabeltouw van de tweede sleepboot niet bestand en ook dit brak af, als ware het een gewoon kabelgarentje geweest. De toestand van de POLYNÉSIEN werd zeer hachelijk. De commandant zag het gevaar ten volle in en gaf bevel de twee ankers te laten vallen. Het was echter te laat. Door de vaart voortgesleept, stoomde de POLYNÉSIEN vlak langs de Engelse mailboot, die zich op enige meters afstand bevond, voorbij en viel met volle kracht in de DJAMBI, die aan de kaai vastgemeerd lag. Deze stoomboot werd een ogenblik uit het water opgelicht en in tweeën gesneden. Ze zonk bijna dadelijk weg, terwijl de POLYNÉSIEN, zijn vaart voortzettende, in de kade, die te Singapore gelukkig van hout is, een gat wrong van vier meters diep en ruim tien meters breed.


Datum: 15 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Winschoten, 14 maart. De sleepboot DOLLARD is niet naar Engeland, maar naar Emden verkocht.


Datum: 16 maart 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

DE ZEVEN PROVINCIËN. Amsterdam, 15 maart. Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, vergezeld van zijn onlangs eerst opgetreden adjudant, de luitenant ter zee 2e kl., Byl de Vroe en de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, mr. Van Tienhoven, kwam hier hedenvoormiddag op het bepaalde uur, ongeveer 11.30 uur, aan het Centraal Station uit 's-Gravenhage aan. Hij werd verwelkomd door de commandant van de Marine, baron Sweerts de Landas en enige militaire en civiele autoriteiten.
Van het haventje voor het station werd naar de Marinewerf geroeid met een admiraalssloep – waar op de voorsteven de nieuwe Prinsenvlag wapperde - door een 12-tal matrozen. De sloep werd door een politieboot gevolgd. Duizenden mensen waren hier samengestroomd om het grootse schouwspel - de tewaterlating van de ZEVEN PROVINCIËN - van nabij gade te slaan. Al de daken in de Grote Kattenburgerstraat waren zwart van mensen.
Onder de talrijke toeschouwers behoorden de Ministers Heemskerk, Idenburg en Wentholt, voorts burgemeester Van Leeuwen en de meeste wethouders en raadsleden, voorts leden van de Kamer van Koophandel, enz.
Het oorlogsschip de ZEVEN PROVINCIËN is thans het grootste van de Nederlandse vloot. Het is nl. geheel van staal en 101,50 meter lang, 17,10 meter breed en gaat 6,15 meter diep, met een stoomvermogen van 7.500 pk. Het wordt bewapend met 20 kanonnen en een mortier en met inbegrip van officieren, adelborsten, 10 machinisten en 99 stokers, bemand met 441 koppen.
Bij de te waterlating hield de Minister van Marine, viceadmiraal Wentholt, de volgende toespraak: ….. Volgend antwoord gaf Z.K.H. de Prins op die toespraak: ……
(opm: deze beide toespraken zijn niet weergegeven)
Nadat de logge romp van het stalen gevaarte onder de daverende hoera's van opvarenden en toeschouwers het ruime sop gekozen had en weer aan de kade in het dok ter verdere afwerking gemeerd lag, werd de Prins en enige autoriteiten door de viceadmiraal, baron Sweerts de Landas, commandant van de Marine alhier, te zijnen huize (in de wandeling „paleis" genoemd), een déjeuner aangeboden. Na afloop daarvan werd door het illuster gezelschap de HALVE MAEN bezichtigd, het scheepje dat op die Marinewerf in aanbouw is, om aan de Amerikaanse feestcommissie te worden aangeboden bij gelegenheid van de feestelijke herdenking in september van Hudson's tocht op de naar hem genoemde Hudsonrivier. De Prins, in het uniform van admiraal gekleed, onderhield zich met verschillende personen en vertrok te 15.55 weer naar Den Haag.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Volgens de Shipping Gazette heeft het droogdok voor Callao behouden de Straat van Magellaen gepasseerd. Een telegram uit Punta Arenas (Chili) meldt dat het dok op 49º Z.B. en 76º W.L. is gepasseerd, noordwaarts koers zettend. Het moeilijkste gedeelte van de reis is dus volbracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 maart. De koftjalk HENDERIKA (opm: geb. in 1902), voorheen bevaren door H. Eggerts (opm: is R. Eggens te Groningen), is verkocht aan B. Buisman te Groningen voor 10.250 gulden.


Datum: 18 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 maart. Het van Groningen te Hamburg aangekomen Nederlandse stoomschip HUNZE IX heeft door het ijs schade belopen. Om te repareren is het in het droogdok geplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. De nieuw gebouwde driemast gaffelschoener DINA HENDRIKA, welke te Groningen laadt voor Engeland, is in eigendom overgegaan naar schipper R. Eggens, die vroeger de koftjalk HENDRIKA heeft bevaren. (opm: zie PGC 160309)


Datum: 19 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 maart. Na onderzoek moeten er van het stoomschip HUNZE IX vier boegplaten vernieuwd worden. De reparatie zal drie dagen in beslag nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 17 maart. De Nederlandse gaffelschoener HARMINA, kapt. Bakker, is na volbrachte reparatie naar Landskrona vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Heden namiddag werd van helling No. 4 van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam, met het beste gevolg te water gelaten een geheel afgewerkte en voor de dienst gerede olietanklichter, genaamd UTRECHT, werfnummer 98, gebouwd voor de Nederlandsch-Indische Tank Stoomboot Maatschappij te 's-Gravenhage. De hoofdafmetingen zijn: Lengte tussen loodlijnen 215’-0", breedte 40’-0", holte op grootspant 14’-3". Op 11'-6" diepgang kan de UTRECHT 1.500 ton petroleum vervoeren. De UTRECHT zal nog in deze maand naar Singapore vertrekken, gesleept wordende door de te Rotterdam voor dezelfde Mij. gebouwde zeesleepboot ATLAS.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de firma H. Appelo & Zonen te Zwartsluis is te water gelaten een ijzeren klipperschip van 220 ton, gebouwd voor de heer J. Hartman te Hoogeveen, waarna de kiel is gelegd voor een ijzeren aakschip van 130 ton voor schipper A. de Vries te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de heer G. Lanting te Delfzijl is te water gelaten een stalen zeilaak van plm. 200 ton, gebouwd voor rekening van schipper T. Pronk te Kielwindeweer. Aldaar is nog in aanbouw een tjalk van 75 ton voor de heer A. Borg te Farmsum en een aak voor Duitse rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Woensdag werd van de werf ‘De Merwede’ van de heren Van Vliet & Co. te Hardinxveld met zeer goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan, groot 87 x 10,15 x 2,45 meter van plm. 1.600 ton, voor rekening van een Belgische firma.
Voor enkele dagen werd de kiel gelegd voor een dito sleepkaan No. 74 van dezelfde afmetingen en dezelfde firma. Verder werd de kiel gelegd voor een stoomschip No. 78, groot 165 x 28 x 12.2 voet, van een raised-quarterdek type, voor rekening van een Engelse firma.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Raad van Tucht. Gisteravond werd voor de Raad van Tucht voor de Koopvaardij behandeld de zaak van de heer L. Hemmes, gezagvoerder van de sleepboot ROODE ZEE, welk vaartuig, zoals uit de scheepspapieren bleek, op weg zijnde naar Callao, de 19e november jl. 's morgens te 4 uur bij Montevideo gestrand is. Als getuigen waren gedagvaard de heren C. de Waal uit Maassluis, vroeger machinist op de sleepboot ROODE ZEE; J. van Dijk, eveneens uit Maassluis, matroos op genoemd vaartuig; J. Buster uit Rotterdam, stoker en J, van Waerdenberg, bootsman, afkomstig uit Brielle. Gehoord werd allereerst de heer Hemmes. De voorzitter, mr. T. Henny, begon met hem mee te delen, dat hij wel is gedagvaard als getuige, maar dat lectuur van de stukken ertoe geleid heeft hem, althans aanvankelijk, als beklaagde te horen. De ROODE ZEE is, naar blijkt, een sleepboot van L. Smit & Co., reders te Rotterdam. Vergezeld van de stoomsleepboot ZWARTE ZEE heeft de ROODE ZEE gesleept een dok, bestemd voor Callao in Peru. Dat dok is door de sleepboten afgehaald van de Tyne. De laatste aanlegplaats voordat men naar Montevideo vertrok was St. Vincent. 14 oktober 1908 is men van daar vertrokken. En 18 en 19 november is, naar uit de verklaringen van de gezagvoerder en al de andere bovengenoemde getuigen blijkt, het volgende gebeurd.
De ZWARTE ZEE is 18 november de haven van Montevideo ingestoomd. De ROODE ZEE is voor anker gaan liggen op de rede, ter bewaking van het dok. Op de middag van de 18e heeft kapt. Hemmes een bezoek gebracht aan de kapitein van het dok. Daarna heeft hij de wacht geïnstrueerd, onmiddellijk te waarschuwen wanneer er iets bijzonders was, en is, na 40 uur achtereen op de been te zijn geweest, om kwart over negenen naar kooi getogen. Om kwart voor vieren werd hij wakker, doordat een lamp - ten gevolge van de hevige beweging van het schip - van zijn tafel rolde. Hij liep naar het dek en zag dat de boot zijn anker had meegenomen en dwarswinds was gekomen. De donkere steenmassa van de Breakwater zag hij vlak voor zich. „Steek ketting!" riep hij terstond - men was daar al druk mee bezig; maar toen de kapitein op de brug kwam, zag hij dat het al te laat was. Men bomde met kracht en geweld, eerst met de boeg, toen met bakboordzij tegen de Breakwater. Er kwam veel water binnen; zinkende voer men de Breakwater om, tot sleepboten kwamen ter redding. De boot werd op de werf gehaald, de ook beschadigde schroef en de andere averij gerepareerd. Bij het verhoor werd gewezen op de pampero's, de verraderlijke winden die in die buurten voorkomen; de afstand tot de Breakwater bleek, toen de kapitein aan dek kwam, slechts een kabellengte te hebben bedragen; de vaste slaap en de grote slaperigheid van de stuurman, die meer dan 10 minuten nadat hij door de wacht was geroepen, nog niet aan dek verscheen, besproken - maar de grote kwestie liep erover, dat de machinist verklaarde, dat de kapitein altijd met „stoom ophouden" - waarvoor maatregelen waren genomen - bedoelde: klaar zijn om binnen 10 minuten de machine te doen draaien, terwijl de kapitein daarmee bedoelde: klaar zijn om onmiddellijk op te stomen. Hiertoe was men nu niet in staat - vanwaar de ramp. Als de stuurman binnen is, zal de behandeling van de zaak worden vervolgd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Het van Wallsend on Tyne naar Callao bestemde droogdok is 16 maart gesleept door de sleepboten ZWARTE ZEE en OCEAAN te Coronel aangekomen. Aan boord is alles wel. Van het 10.526 mijl lange traject moet nu nog 1.302 mijl worden afgelegd.


Datum: 20 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 19 maart. Het tjalkschip HENDERIKA, tot nog toe bevaren door F. Pronk, is verkocht aan W. Hoch te West-Rhauderfehn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 maart. De Nederlandse sleepboot LAUWERZEE, met het gouvernementsstoomschip ORANJE op sleeptouw, arriveerde heden behouden van Amsterdam te Paramaribo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 19 maart. In het Handelsblad van Antwerpen komt het volgende voor:
Gisteren werd in de verkoopzaal op de Beurs de stoomboot NORMAN ISLES in publieke veiling gebracht. Dat is een geval dat zich nog nooit te Antwerpen heeft voorgedaan. De NORMAN ISLES is de stoomboot, die, van Indië komende met een lading rijst, door Araben geplunderd is geweest. Er waren betrekkelijk weinig liefhebbers opgekomen; Engelsen waren er in ’t geheel niet, enkel een paar Hollanders. De NORMAN ISLES werd met geheel zijn inventaris bij samenvoeging verkocht voor 126.663 franc 60, of een goede 5.000 pond sterling, inbegrepen de 10 pct. verhoging voor de onkosten. De aankoper was M. Wilton, een scheepsbouwer van Rotterdam, die het schip weer gaat opknappen om het verder aan de man te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het stoomschip FRISIA. In tegenwoordigheid van de Ministers van Financiën, van Waterstaat en van Landbouw, Handel en Nijverheid, van de Commissaris der Koningin in Zeeland en van enkele plaatselijke autoriteiten, werd hedenmiddag te 2 uur van de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen te water gelaten het dubbel-schroefstoomschip FRISIA, in aanbouw voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd en bestemd voor passagiers- en goederenvervoer tussen Nederland en Zuid-Amerika. De laatste beletselen werden weggenomen door de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, de heer A.S. Talma.
De hoofdafmetingen van het schip zijn: Lengte 437 voet 6' duim, breedte 54 voet, holte tot shelterdek 37 voet 6' duim, bruto inhoud ruim 7.000 ton; waterverplaatsing bij 24 voet diepgang 11.430 ton. Het schip wordt hoofdzakelijk ingericht voor passagiersvervoer en zal ruimte bieden voor 80 eerste, 116 tweede on 1.160 derde- klasse passagiers. Bovendien zal het per reis ongeveer 6.000 ton lading en steenkolen kunnen innemen. Het schip wordt voorzien van 2 dynamo's, elk in staat om het gehele schip van elektrisch licht, te voorzien; een inrichting voor Marconi's draadloze telegrafie; een inrichting waarmee, in geval van nood, alle waterdichte deuren gelijktijdig van de commandobrug af automatisch gesloten kunnen worden; grote koelkamers voor het vervoer van vruchten en andere aan bederf onderhevige waren; een apparaat, systeem-Clayton, voor desinfectie en het blussen van brand, en verder verschillende andere op comfort en veiligheid van de passagiers berekende inrichtingen. De bouw geschiedt onder toezicht van the British Lloyd en voldoet tevens aan alle eisen, door de Engelse ‘Board of Trade’ voor passagiersschepen gesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de firma Wortelboer & Co. te Westerbroek is te water gelaten een stalen sleepkaan van 875 reg. ton, genaamd NASSAIA en gebouwd voor rekening van de firma Wilh. Hemsoth te Dortmund. Nog in aanbouw zijn een zelfde sleepkaan voor de genoemde firma, benevens een sleepkaan van dezelfde grootte en een aak van 175 reg. ton voor rekening van een firma te Emden.


Datum: 22 maart 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Heden is van de werf ‘De Toekomst’ van de heer B. de Groot te Vrijenban met goed gevolg te water gelaten de sleepboot, genaamd ASSISTENT, voor rekening van de heer D.M. Droogleever te Rotterdam en waarvan de machine en ketel zijn geleverd door de heren Marckmann & Faasen te Rotterdam. De machine is 100 ipk sterk.


Datum: 24 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 23 maart. Heden is van de werf Gusto naar Venetië vertrokken de zeewaardige hopper baggermolen met zuig- en persinrichting en twee schroeven genaamd VENEZIA, die voor de Italiaanse regering op die werf is gebouwd. Het vaartuig heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte 64,50 meter, breedte 10,50 meter, holte 5,30 meter, diepgang (geladen) 4,40 meter. Het is voorzien van de volgende machines: twee compound hoofdmachines, elk 350 ipk. ontwikkelend, voor het drijven van de schroeven, de emmerketting en de zandpompen; een zuigpomp en een perspomp, welke door de hoofdmachines worden gedreven; een centrifugaalpomp, gedreven door een speciale compoundmachine voor het circulatiewater; een centrifugaalpomp gedreven door een speciale compoundmachine van 100 ipk voor het verschaffen van water onder druk; een hulpmachine voor het drijven van de dynamo, benevens zes stoomlieren en een stoomstuurinrichting. Al deze machines worden gevoed door twee stoomketels, welke elk een verwarmend oppervlak hebben van 120 m² en werken op een druk van 8 atmosferen. De grond, door middel van de emmerketting of de zuigpomp opgebaggerd, kan worden uitgestort in lichters langszijde of in de hopper van de baggermolen zelf en die grond kan worden opgezogen uit de hopper van de baggermolen en weggeperst door een drijvende pijpleiding tot een afstand van 600 meter en een hoogte van 2 meter aan het einde van de leiding. Ook kan die grond rechtstreeks worden weggeperst door de drijvende pijpleiding zonder eerst in de hopper van de baggermolen te komen, en dan kan die grond uit de hopper in zee worden gestort door het openen van de bodemkleppen. Deze baggermolen is in staat 700 ton specie per uur op te baggeren door middel van de emmerketting en 1.000 ton per uur door middel van de zuigpijp. De baggerdiepte is 15 meter wanneer de ladder in de gewone positie is, en 20 meter met afgestoken ladder. De zuigdiepte is 15 meter. Het schip is geheel elektrisch verlicht, terwijl de snelheid in beladen toestand 8 knopen bedraagt. Het schip maakt de reis naar Venetië onder eigen stoom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 28 februari. De lading van het Nederlandse schip ADRIANA wordt in de schepen ERA en SERAPIS overgescheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Madeira, 22 maart. De van Hellevoetsluis naar Pare bestemde Nederlandse sleepboot UNCLE TOM is 20 maart met defecte machines en losgewerkte schroef alhier teruggekeerd. Thans ligt de boot in de haven te repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. De Nederlandse sleepboot POOLZEE met het Duitse zeilschip WOGLINDE op sleeptouw, van Rio de Janeiro naar Hamburg, passeerde gisterochtend Wight.


Datum: 25 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brake, 23 maart. Op 28 februari is het Nederlandse schip ZWALUW door aanvaring met de Weserton E gezonken. Het Seeamt, in deze zaak uitspraak doende, kon niet bepalen of de schuld bij de navigatie van de ZWALUW lag.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de werf van de firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen a/d IJssel is met goed gevolg te water gelaten een stalen Weserkahn, groot plm. 650 ton, voor Duitse rekening (opm: BRAUNSCHWEIG, F. Meier, Holzminden). Daarna zijn de kielen gelegd voor een dergelijk vaartuig, eveneens voor Duitse rekening en een stalen lichterschip voor Hollandse rekening (opm: IBIS, W.A. v.d. Tak, Rotterdam).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. De stalen schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, van Frontera naar Wolgast, vertrok 23 maart van Falmouth.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Men verwacht dat de sleepboten ZWARTE ZEE en OCEAAN het Callao-dok, dat zij slepen, in de eerste dagen van april aan de eigenares, de “Compania Peruana de Vapores y Dique Flotante del Callao of Lima," zullen afleveren. Het dok kan schepen van 7.000 ton opnemen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het viermastbarkschip JEANNETTE FRANÇOISE vertrok 20 maart met een lading graan van Adelaïde naar Falmouth voor orders.


Datum: 26 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. Volgens telegram uit Batavia is de WILLEM EGGERS, bestemd voor Amsterdam, naar Batavia teruggekeerd wegens gevallen van koorts aan boord. De bark geraakte aan de grond, doch kwam met assistentie vlot. Het schip werd op sleeptouw genomen, doch de tros brak en later arriveerde de bark weer ter hoogte van Anjer. Nu wordt gerapporteerd, dat het schip naar Batavia gesleept zal worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het dubbelschroefstoomschip HOLLANDIA, gebouwd op de werf van de firma Alex. Stephen & Sons te Glasgow voor de Kon. Holl. Lloyd heeft op de gisteren gehouden 24 uren proeftocht in alle opzichten voldaan. Een vaart werd behouden van 15 mijl bij een diepgang van 24 voet. Het stoomschip zal heden de reis van Glasgow naar Amsterdam aanvaarden, en wordt a.s. zondag in onze haven verwacht, .

Krant:
 NNO - Nieuwsblad van het Noorden

De Halve Maen. Op de Rijkswerf is men nu druk bezig met de bouw van DE HALVE MAEN - Nederlands geschenk aan Amerika bij de Hudson Fulton-feesten te New York, in september van dit jaar. Een grote Amsterdamse vlag zal dan de New Yorkers in herinnering brengen, hoe New York eenmaal Amsterdam heette. Mr. Henry Hudson, scheepsgezagvoerder van de Ned. Oost-Indische Compagnie, ging 4 april 1609 te Amsterdam onder zeil op DE HALVE MAEN; hij had in last om ten NO van Nova Zembla een doortocht naar China te zoeken. Hudson beproefde dat zonder resultaat. Toen richtte hij de steven westwaarts en voer bij Manhattan-eiland (waar thans New York is) de rivier op, welke later Hudson's naam zou krijgen. Deze gebeurtenissen uit het begin van de zeventiende eeuw vormen aanleiding tot het feest, straks genoemd. De HALVE MAEN, nu op 's Rijks werf gebouwd, wordt een driemaster van 40 last of 80 ton, met afmeting van 60 x 14 x 6 Amsterdamse voeten. Aan de fokkemast vaart het schip fok- en voormarszeil; aan de grote mast groot zeil en groot marszeil; aan de bezaansmast een z.g. Latijns zeil, niet bevestigd aan de ra, maar aan de bezaansroe. De boegspriet is bovendien voorzien van een “blinde", een klein vierkant zeiltje. Het gehele vaartuig wordt van eikenhout. Op de HALVE MAEN komen slechts twee ijzeren kanonnen. De “spiegel" vertoont allereerst de naam van het vaartuig; voorts het wapen van Amsterdam als plaats van herkomst; de grote V, doorstrengeld met de hoofdletters O en C en daarboven de letter A (kamer van Amsterdam). De vlaggen zijn die van de Compagnie (oranje, blanje, bleu), met het merkteken; die van Amsterdam en achteruit: de Staten-vlag met de rode, zwaard dragende leeuw in gouden veld. Over zee durft men met het merkwaardige scheepje niet trekken. Het gaat als deklast met de vrachtboot SOESTDIJK naar de Amerikaanse buurt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van J. & K. Smit's Scheepswerven werd te Kinderdijk met goed gevolg te water gelaten de stoomboot ZEELAND, gebouwd voor rekening van de provincie Zeeland.
Het schip is lang 51, breed 7 en diep 3,30 meter. De machine en ketel, die een kracht ontwikkelen van 700 ipk en een snelheid van 13 Eng. knopen aan het schip zullen geven, zijn gemaakt op de machinefabriek ‘Kinderdijk’, directeur de heer M. Lels Jr.
De boot zal dienst doen tussen Vlissingen, Terneuzen, Breskens enz. en is gebouwd onder toezicht van de heer Van Beusekom.


Datum: 27 maart 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. De stalen schoener SELINA JOHANNA, kapt. Kruize, vertrok 24 maart van Gravesend naar Sevilla.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. De sleepboot POOLZEE, met het zeilschip WOGLINDE op sleeptouw, van Rio de Janeiro naar Hamburg, arriveerde in de middag van 25 maart te Hamburg.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. De ijzeren en stalen 3-mast schoener TASMAN, kapt. Van der Laan, vertrok 27 februari van Maracaibo naar Het Kanaal.


Datum: 28 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 maart. Volgens telegram uit Sabang zit het stoomschip FAZANT van de Nederlandse Gouvernements Marine sedert 24 maart op het strand, positie 04º N.B. en 97º O.L.


Datum: 29 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats, geen datum) Het stoomschip FAZANT van de Indische Gouvernementsmarine, dat volgens een te Londen uit Sabang ontvangen bericht, 24 maart jl. op ongeveer 97º OL. en 04º NB. gestrand is, werd in 1901 bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen gebouwd (opm: bouwnummer 95). Het is een stalen vaartuig van 420 ton waterverplaatsing, bemand met 5 Europeanen en 28 inlanders. Volgens de laatste scheepstijdingen vertrok de FAZANT onder de gezagvoerder Hondius van Herwerden de 13e februari van Priok naar Padang, van waar zij dan verder naar Atjeh moet zijn gegaan. Uit de in het telegram opgegeven lengte en breedte, die een punt diep in het land aangeven, is niet af te leiden waar de stranding heeft plaatsgehad. Als wij de breedte echter niet precies 4º, doch wat zuidelijker nemen, komt men op het gedeelte der Westkust van Atjeh tussen Soesoe en Tapa-Toean, waarvoor, tot op verre afstand uit de wal, een groot aantal riffen liggen en waar de navigatie zorgvol is. Gelukkig is in deze tijd van het jaar het weer daar ter kuste over het algemeen goed en de zee kalm, zodat in dit opzicht de kans om het vaartuig af te brengen gunstig mag worden genoemd. Blijkens het telegram is assistentie van andere schepen reeds ter plaatse. Vermoedelijk behoort tot die assistentie ook een stoomschip der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, omdat volgens de dienstregeling 26 maart jl. twee van haar schepen, een van om de Noord en een van om de Zuid, te Tapa-Toean verwacht werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 maart. In de Java-Bode van 3 maart komt o.m. het volgende voor: De voorbereidende werkzaamheden om het stoomschip DJAMBI, dat bij Tandjong Pagar gezonken is, te lichten, zijn nu zo ver gevorderd, dat men thans een poging kan wagen om zulks te doen. Door een gedeelte van de steiger te verwijderen is men er in geslaagd aan beide zijden van de gezonken scheepsromp lichters te plaatsen. IJzeren kabels zijn onder het schip doorgebracht en zullen beide aan de lichters worden bevestigd. Wanneer nu deze lichters door het opkomende getij langzaam rijzen, hoopt men dat ze de romp van de DJAMBI met zich mede omhoog zullen heffen. Men vreest alleen, dat een van de beide helften van het gezonken schip verloren zal gaan; immers de boot is bij de aanvaring door de Franse mailboot bijna geheel midden door gevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 maart. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERS is te Batavia binnengesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 maart. Van de werf van de heren E.J. Smit & Zoon te Westerbroek is te water gelaten de stalen 3-mast gaffelschoener EUROPA, gebouwd voor schipper T. Tammes te Groningen. Tevens werd een gaffelschoener te water gelaten voor de heer F. Jonker te Hoogezand.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 25 maart. De hier in het kanaal liggende ijzeren tjalk VIER GEBROEDERS, schipper Kunst, is geheel uitgebrand. Het vaartuig is voor NLG 4.000 en het zogenaamde losse goed voor NLG 1.100 verzekerd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 maart. De Nederlandse tjalk GEERTJE, schipper Bos, is gisteren, op reis naar Delfzijl, op de Wester-Eems in aanvaring geweest met het uitgaande Zweedse schip GOTHLAND, waardoor van de tjalk de kluiverboom werd verbrijzeld en de boeg boven de waterlijn werd ingedrukt.


Datum: 30 maart 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de firma C. van der Giessen te Krimpen a/d IJssel (Stormpolder) is met goed gevolg te water gelaten een Rijnschip, gebouwd voor rekening van de heer Johann Beil te Neckargerach. Het schip heeft een laadvermogen van 650 last en draagt de naam ROSA. Terstond daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, voor rekening van de heer F. Hauck (opm: JOHANNA CATHARINA, F. Hauch, Eberbach am Neckar).


Datum: 31 maart 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Algiers, 23 maart. Het Nederlandse stoomschip HARALD, dat door een bui bij het verlaten der haven op de stenen versterking aan de oostzijde der passage liep, heeft een uur daar op gezeten en werd door vier slepers vlotgebracht. Na voorlopige reparatie vertrok het schip naar West Hartlepool en passeerde 26 maart Gibraltar.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. De Nederlandse sleepboot SEINE, met het stoomschip AMERICAN, van Zoungouldak (opm: is Zonguldak in Noord Turkije) naar Antwerpen op sleeptouw, passeerde 29 maart Konstantinopel.
— De Nederlandse sleepboot THAMES, van Singapore naar Port Said voor orders, vertrok 29 maart van Aden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. De baggermolen URUGUAY VII, van Leiden naar Montevideo, is 25 maart, met alles wel, te Madeira aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. De te Kinderdijk gebouwde, als 2-mast schoener getuigde lichter PUNTA GARDA, kapt. H. Smits, is van Rotterdam te Buenos Aires aangekomen.


Datum: 01 april 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht behandelde in zijn zitting van gisteravond de zaak van de Nederlandse zeilaak L’ ESPOIR DE I'AVENIR, kapitein A. Karssies, geboren te Wildervank, thans wonende te Rotterdam, Het vaartuig, dat geladen was met lijnkoeken, vertrok de 26e februari 1908 van Neuss aan de Rijn met bestemming naar Neufahrwasser. Door breken van het stuurtoestel strandde het schip op de 20e maart 1908 bij de noordkust van Terschelling, nabij paal 7. Het scheepsjournaal vermeldt o.a. nog dat de 10e veel wind stond en ‘s morgens om zes uur het stuurtoestel brak. Kort daarop brak de ketting. Door de hoge zeeën sloeg het water over dek en werden zware schokken gevoeld. Met oostenwind werd rechte koers genomen naar het zuidwesten. Men was nu helemaal aangewezen op de zeilen, waarmee men trachtte te manoeuvreren, doch zonder succes. De kapitein, thans beheerder van een hulpeloos schip, zocht onder de wal hulp te krijgen, daar hij thans niet zeewaarts durfde zeilen en keerde met dit doel om bij paal 7. Het lood werd voortdurend gaande gehouden en het schip, dat twee meter diepgang had, stootte in het water, dat twee-en-een-halve vaam diep was. Door die stoot brak het stuurtoestel. De zeilaak werd tenslotte met behulp van de sleepboten NEPTUNUS en TERSCHELLING van de firma Zur Mühlen Terschelling binnengesleept. Nog werd gehoord in deze zaak getuige Hendrik Siebelink, matroos aan boord van de zeilaak. Hij weet niet veel nieuw licht in deze zaak te ontsteken, daar hij pas voor het eerste jaar als matroos meevoer en nogal last had van zeeziekte. Toch herinnert hij zich, dat men bij vier vaam water het eerste anker over boord gooide, dat brak; dat het tweede anker op 2½ vaam werd gepresenteerd en dat voortdurend gelood werd. Toen volgde de stoot, waardoor het stuurtoestel brak. Na deze getuigenverklaring werd de zaak geschorst en zal uitspraak worden gedaan op woensdag 7 april a.s.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 maart. Een rivier ongeluk. Een vrij ernstig ongeval gebeurde hedenmiddag te één uur op de rivier. Van de werf van Rijkée & Co. werd te water gelaten het stoomschip POLLUX, bestemd voor de Kon. Ned. Stoomboot Mij. Vermoedelijk door te weinig houvast aan ankers en kettingen kon het vaartuig zijn vaart niet minderen en liep rechtuit op de Parkkade toe. Daar stootte het op de BADENIA 23, een aldaar liggende Rijnaak en vervolgens in het remmingwerk van de kade. In dit remmingwerk raakte het roer zodanig beklemd, dat het moest worden uitgezaagd. Van een balk van 30 cm. in het vierkant ging dientengevolge ongeveer een vierkante meter verloren. De BADENIA 23 werd zwaar beschadigd in het voorgedeelte, aan boegspriet en huidplaten, zó zelfs dat zij water maakte, doch de waterdichte schotten hielden het vaartuig boven. Ook raakte de Rijnaak haar anker kwijt. De POLLUX zelf heeft grove averij aan de schroef, aan het roer en aan het achterschip. Zij is teruggesleept naar de werf van Rijkée tot herstel.


Datum: 02 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Volgens gisteren alhier van Batavia ontvangen particulier telegram moet het schip WILLEM EGGERS de lading lossen. Daarna zal ze in het droogdok opgenomen worden.

Krant:
 NVC - Nieuwe Vlaardingsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 maart. Bij de werf van Rijkée & Co. te Rotterdam is heden het stoomschip POLLUX, in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, te water gelaten. Bij deze tewaterlating is een schade van ca. NLG 10.000 ontstaan. (opm: zie ook RN 010409)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 31 maart. Het oorspronkelijke Nederlandse 3-mast schip TROMP, 1.670 nette reg. ton, in 1891 te Kinderdijk van staal gebouwd en thans eigendom van A. Hemmes te Emden, is voor 54.500 Mark verkocht aan Carl Bech & Co. te Tvedestrand en zal onder Noorse vlag de naam TRIO voeren.


Datum: 03 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 2 april. Nabij de brug van Ardenne is het met 175 ton kalk geladen Nederlandse schip PETRONELLA gezonken. Door het aan de grond lopen was het lek gesprongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Men seint ons uit IJmuiden, dat de zeetjalk ZWERVER, met lijnkoeken van Hamburg naar Zwolle bestemd, lek te IJmuiden is binnengelopen. Na gehouden expertise werd besloten het schip naar Amsterdam te doen slepen om de schade te herstellen. Het schip is niet ernstig beschadigd, doch de lading wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de Werf ‘Kromhout’ van de heren Van Vlaardingen te Gouda, werd gisteren met goed gevolg een sleepkaan groot 250 last, voor schipper Kertens te Druten te water gelaten. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een 150 last grote lichter voor rekening van de heer Joh. Meijer, directeur van de rederij ‘De Blauwe Ster’ te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 april. De Nederlandse sleepboot SEINE, met het Nederlandse tankstoomschip AMERICAN, arriveerde 2 april van Zonguldak te Antwerpen.


Datum: 05 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 5 april. Op de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier wordt op de vrijgekomen helling van het stoomschip NIAS, in aanbouw voor de Maatschappij Nederland, de kiel gelegd voor het stoomschip VAN HEEMSKERK, het eerste van de twee nieuwe schepen voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Blijkens acte, de 5e april 1909 ten overstaan van de te Rotterdam gevestigde notaris Willem Jacobus Drooglever Fortuyn verleden, zijn de ondergetekenden, Jan Burgerhout en Hendrik Adolph Burgerhout Jr, fabrikanten, wonende te Rotterdam, met elkander overeengekomen de tussen hen bestaande vennootschap onder de firma Burgerhout & Zoon, ten doel hebbende het vervaardigen en herstellen van stoom- en andere werktuigen en al wat daarmede in betrekking staat, gevestigd te Rotterdam sedert de 1e januari 1909, te ontbinden en zal ondergetekende, Hendrik Adolph Burgerhout Jr. de zaken, die het doel der vennootschap uitmaakten, te rekenen sedert die datum, onder dezelfde firma voor eigen rekening en dit buiten enige aansprakelijkheid van de ondergetekende Jan Burgerhout voortzetten.
Get. J. Burgerhout, A.H. Burgerhout Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 april. De Nederlandse gaffelschoener VRIENDSCHAP, kapt. Beck, van Dysart naar Casablanca, is met verlies van zeilen Falmouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 april. De tjalken DE HOOP, kapt. Houwing, en DISPONIBEL, kapt. Groenewold zijn met verlies van zeilen te Delfzijl binnengelopen. De DELFZIJL, kapt. De Boer, is met verlies van de grote boom aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 april. Volgens bericht uit Kustenje (opm: = Constantza) heeft het van Antwerpen komende Nederlandse stoomschip CHESTER tegen de kade aldaar gestoten, waardoor schroefas en schroef verloren gingen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Een nieuw stoomschip. Van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam (opm: bouwnummer 90) is met goed gevolg te water gelaten (opm: op 31 maart) het voor de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ in aanbouw zijnde stoomschip NIAS. De hoofdafmetingen van dit schip zijn: Lengte tussen de loodlijnen 393.6, lengte over alles 409.3, grootste breedte op buitenkant spant 51.3, holte tot het tentdek 37, holte tot het opperdek 29.3 Eng. voeten; draagvermogen op 25 Eng. voet diepgang 7.400 ton van 1.016 kg. Het schip is gebouwd volgens het shelterdek-type, met brug en half verzonken bak. Hoewel in hoofdzaak bestemd voor de vrachtvaart, zijn een drietal hutten in de brug voor passagiers bestemd. Het schip zal voortbewogen worden door een triple-compound-machine, die een ontwikkeld vermogen van 2.300 ind. paardenkrachten een snelheid zal geven van 11,25 Eng. mijl.
De machines worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel. De NIAS, gebouwd volgens de hoogste klasse van Lloyds, zal geheel elektrisch verlicht worden en voorzien zijn van een brandblus-, tevens desinfectie-inrichting, patent Clayton. Op de vrijgekomen helling zal de kiel gelegd worden van het stoomschip VAN HEEMSKERK, een van de twee in aanbouw zijnde stoomschepen voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Het Callao-dok is 2 april, gesleept door de Nederlandse sleepboten ZWARTE ZEE en OCEAAN, behouden te Callao aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. De tanklichter UTRECHT vertrok 2 april van Amsterdam naar Singapore gesleept door de sleepboot ATLAS.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. De baggermolen BRAILA vertrok 2 april van IJmuiden naar Ibrail gesleept door de sleepboot OOSTZEE.


Datum: 06 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 april. Door de sleepboot TERSCHELLING is de zeilaak GEORGIOS, schipper Van der Wal, met stenen van Harlingen naar Hamburg bestemd, alhier binnengesleept. De aak heeft een gebroken roer en het ankerspil is ontzet.


Datum: 07 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 april. Volgens de Inspecteur van het Loodswezen is het wrak van de NIPPONIA ongeveer 16 zeemijl west-zuid-west van het lichtschip Haaks, op 52º46’01” N.B. en 03º59’00” O.L. tot 17 meter onder laag water opgeruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremerhaven, 5 april. Het stoomschip CENTAUR, naar een Nederlands consortium verkocht, is naar Rotterdam vertrokken om aldaar geheel verbouwd te worden voor passagiersdienst op de Nijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nyborg, 5 april. De van Hull alhier aangekomen Nederlandse schoener VELOX, die bij vertrek uit laatstgenoemde haven schade door aanvaring beliep en aldaar voorlopig repareerde, zal alhier een voldoende reparatie ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 april. Op 4 januari (1909) heeft op de Thames een aanvaring plaats gehad tussen het Nederlandse stoomschip URANUS en de gesleept wordende lichter BATTERSEA, waardoor de BATTERSEA in de midscheeps zwaar werd beschadigd en op drift sloeg. Het Admiraliteitshof, dat de zaak behandelde, concludeerde, dat beide schepen schuld aan de aanvaring hebben.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 april. Het Nederlandse stoomschip DELTA, 3 april van West Hartlepool te Bordeaux aangekomen, rapporteert bij het binnenkomen in aanvaring te zijn geweest met een vissersvaartuig, dat dientengevolge gezonken is. Volk gered. De door de DELTA belopen schade is van zeer weinig betekenis.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 april. De Nederlandse sleepboot SCHELDE met den lichter GRONINGEN op sleeptouw, arriveerde 5 april te Colombo. Alles wel.


Datum: 08 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 april. Het stoomschip TINOS, ex. ARGENTINA, van de Deutsche Levante Linie, 5 april jl. van de Levant alhier binnengekomen, groot 2.125 ton bruto en 1.349 ton netto, in 1872 gebouwd door de firma C. Mitchell & Co te Newcastle, is aan een scheepssloper verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 april. Het stalen stoomschip GIBBON, van de London County Council, in 1905 door de Thames Iron Works te Blackwall gebouwd, met compoundmachine, middellijn cilinders 16” resp. 31” en een slag van 36”, 125 ton bruto en 57 ton netto, is aan de heer K. Bohre alhier verkocht. Dit stoomschip is lang 50 meter, breed 18 voet zonder en 30 voet met raderkasten, is geheel van een elektrische lichtinstallatie voorzien, heeft een stoomstuurtoestel en kan ongeveer 12 mijl per uur maken. Binnenkort wordt het naar Rotterdam gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 april. De sleepboot JOHANNES, met de aak ROLLO van Harlingen naar Emden vertrokken, zit sinds een week vast in de wadden ter hoogte van Usquert.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht.
De Raad van Tucht deed gisteravond uitspraak in de zaak van de Nederlandse zeilaak L'ESPOIR DE l'AVENIR, kapitein A. Karssies, geboren te Wildervank, thans wonende te Rotterdam. Het vaartuig, dat geladen wan met lijnkoeken, vertrok de 26e februari 1908 van Neuss aan de Rijn met bestemming naar Neufahrwasser. Door het breken van het stuurtoestel strandde het schip op de 20e maart 1908 bij de noordkust van Terschelling, nabij paal 7. De zeilaak werd tenslotte met behulp van de sleepboten NEPTUNUS en TERSCHELLING van de firma Zur Mühlen Terschelling binnengesleept. Overwegende, dat de verklaringen van de kapitein en van de matroos van de aak volkomen stroken met het scheepsjournaal en dat de kapitein geen gebrek aan zeemanschap kan worden verweten, is de Raad van oordeel, dat de gezagvoerder geen blaam kan treffen en spreekt hem mitsdien vrij van alle schuld.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. De Nederlandse sleepboot THAMES vertrok 6 april van Port Said naar Constanta om het aldaar met verlies van schroef liggende tankstoomschip CHESTER van daar naar Antwerpen te slepen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. De stoomhopper M.O.P. 329B, kapt. M. Borg, is 5 april behouden van Kinderdijk te Buenos Aires aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. De Nederlandse sleepboot SCHELDE met de lichter GRONINGEN op sleeptouw vertrok 6 april van Colombo naar Singapore.


Datum: 10 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wij vernemen, dat van het stoomschip SCHIELAND, waarvan de bouw door de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij is opgedragen aan de scheepsbouwmeesters Rijkée & Co. alhier, binnenkort de kiel zal worden gelegd, 1200 ton groot zal worden en dezelfde machines van de Kon. Maatschappij ‘De Schelde’ zal verkrijgen als het stoomschip DUIVELAND. Verder wordt nog gemeld, dat het geheel elektrisch zal worden verlicht en in augustus van dit jaar zal moeten worden afgeleverd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de werf van de heer J. Pot Az. te Elshout bij Kinderdijk is met goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan, gebouwd voor rekening van de heer H. Joosten te Rotterdam. Het schip heeft een laadvermogen van 850 ton en draagt de naam HEINRICH.
Terstond daarna is de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, dat gebouwd zal worden voor een Rotterdamse firma.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Het Nederlandse stoomschip DELTA was in aanvaring met de Franse vissloep St. JEAN BAPTISTE, van Sable d'Olonne en werd door deze in beslag genomen voor een bedrag van 13.500 Francs, waarvoor cautie gegeven is.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Het Seeamt te Stettin heeft verklaard, dat de schipper en de bemanning van de Nederlandse tjalk ANNA CATHARINA, die 5 november 1908 bewesten het inkomen van Swinemünde strandde, geen schuld aan het ongeval hadden.


Datum: 11 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 april. De zeilaak GEORGIUS, hier met averij binnengekomen, moet gelost en op de helling gebracht worden om hersteld te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. In het Handelsblad van Antwerpen komt het volgende voor: Eindelijk is het een afgedane zaak en zullen onze Belgische loodsen een motorboot krijgen voor het overbrengen van de loodsen te Vlissingen. Sinds lang werden proefnemingen gedaan met de reddingboot van Heijst, die de beste uitslagen heeft opgeleverd. De Hogere Zeeraad is verleden week bijeen geweest en heeft tot de bouw van de motorboot besloten. De dienst zal nu te Vlissingen uitgevoerd worden door roeiboten en door de motorboot. De motorboot zal alleen de vaste lijnen bedienen om geen onmiddellijke concurrentie te doen aan de Hollandse loodsen.


Datum: 13 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 april. Heden werd de lading perkoenpalen (opm: houten paaltjes gebruikt bij rijswerken) uit het alhier in de Willemshaven vol water gelopen tjalkschip PROVINCIE DRENTHE overgeladen in het tjalkschip DANKBAARHEID, ten einde naar Vlieland verder vervoerd te worden. De PROVINCIE DRENTHE werd vanaf zaterdag voormiddag tot heden door de schelpenzuiger PRES. PAUL KRÜGER, dag en nacht pompende, boven water gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Het op 11 april van Java te Amsterdam aangekomen Nederlandse stoomschip MADURA is bij het binnenlopen van de haven van St. Nazaire met de stenen kademuur aldaar in aanvaring geweest, waardoor een plaat aan bakboordsboeg werd gekraakt. Na voorlopige reparaties aldaar werd het zeewaardig verklaard. Te Amsterdam zal het afdoende worden gerepareerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de heer W. Mulder te Stadskanaal is met goed gevolg te water gelaten een stalen tjalk, genaamd ENGELINA, groot 200 ton, voor schipper E. Olthof te Wildervank. De kiel werd gelegd voor een tjalk, groot 165 ton, voor G. Pepping te Nieuw-Buinen. (opm: PRINSES JULIANA, zie ook AH 190709)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Met goed gevolg is te Bolnes van de werf van de Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters, te water gelaten een sleepkaan, groot ± 2.300 ton, genaamd T. SCHÜRMANN SÖHNE 25, gebouwd voor rekening van de heren T. Schürmann Söhne te Ruhrort Duisburg (Duitsland).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de scheepswerf van de Gebr. Houweling te Willemstad is met goed gevolg te water gelaten de van staal gebouwde boeieraak, groot 40 ton en gebouwd voor rekening van de beurtschipper M. Clement, te Hoofdplaat (Zeeland).


Datum: 14 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 april. Aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier is opgedragen het vervaardigen der machines voor het op de werf van Bonn & Mees te Rotterdam in aanbouw zijnde stoomschip TERSCHELLING voor de Stoomvaart Maatschappij Triton te Rotterdam.


Datum: 15 april 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de ‘Werf 't Kromhout’, firma D. Goedkoop Jr. te Amsterdam is met goed gevolg te water gelaten een stalen motorvrachtboot, lang 18 meter, breed 3,80 meter en hol 1,50 meter. Het vaartuig, dat bestemd zal zijn voor de dienst Hellevoetsluis—Rotterdam, wordt door een 14 pk Kromhout petroleummotor voortbewogen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 april. Op de tweede paasdag is de Nederlandse kof NORMALITEIT, kapt. H.G. Sloots, van Laurvik (opm: Larvik) naar Nederland bestemd, door het stoomschip CAPPELE te Flensburg binnengesleept. De kof, die de noodvlag in top had, omdat ze op een drijvend wrak was gelopen en daardoor lek gestoten, lag bij Hanstholm en van daar werd het schip door de CAPPELE gesleept. Het schip waarvan de kajuit en ruim vol was gelopen, drijft op de lading en ligt thans bij de Holm Molzensche steenkolenpakhuizen te Flensburg gemeerd. De lading moet worden gelost om te repareren, doch dit zal te Flensburg plaatshebben.


Datum: 16 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. De directie van de Koninklijke Hollandsche Lloyd ontving gisteren het navolgende telegram van Dover: “HOLLANDIA vertrok 2.30 na inscheping passagiers en na volledig en volkomen bevredigend onderzoek vanwege de B.o.T. (opm: Board of Trade) van alle passagiersverblijven en van alle inrichtingen op het gebied van logies, voeding, veiligheid, reddingwezen, geneeskundige dienst, enz. B.o.T. gaf verklaring, dat het stoomschip aan de strengste eisen voor het vervoer van kajuitpassagiers en landverhuizers voldeed. Alles wel aan boord”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 15 april. Heden is het alhier binnengesleepte schip NORMALITEIT naar de Nieuwe Werf verhaald, waar een duiker het dicht maakte. Hedenmiddag zal er een duikeronderzoek plaatsvinden. Tot zo ver men het Nederlandse schip kan lens pompen, zal men de lading lossen en daarna wordt met de reparatie aangevangen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Voor rekening van de heer J. Roelofs Az. te Rotterdam is gisteren door Gebr. v.d. Windt alhier met goed gevolg te water gelaten het stalen lichterschip genaamd MARIA, groot plm. 250 ton en voor dezelfde rekening direct daarna voor een soortgelijk vaartuig, groot plm. 300 ton, de kiel gelegd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 april. De ijzeren en stalen 3-mast schoener TASMAN, kapt. Van der Laan, van Maracaibo naar Rotterdam met divi divi, arriveerde 14 april te Falmouth.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 april. De stalen schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, arriveerde 10 april van Frontera te Wolgast. Dit schip heeft bij Mukran op strand gezeten, doch kwam zonder vreemde hulp weer vlot.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 15 april. Gisteravond kwam hier, onder bevel van kapt. Wijsmüller, van Suriname aan het gouvernementsvaartuig PARAMARIBO. Zonder een tussengelegen haven aan te doen, deed dit stoomschip de reis in 23 dagen. Na aankomst te Amsterdam zal het stoomschip buiten dienst gesteld en verkocht worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 7 april. Het stoomschip MAAS is van Rotterdam hier aangekomen met schade aan stuurboordboeg en verschansingen, zijnde te Rotterdam in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip ELVE. De MAAS zal hier repareren.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De Halve Maen. Gistermiddag is „de HALVE MAEN", het schip dat door Nederland aan de Verenigde Staten werd aangeboden bij de Hudson-Fulton-feesten, op 's Rijks Werf te water gelaten. Dit geschiedde onder zeer gunstige omstandigheden en slaagde naar wens. Van de grote commissie, waarvan Prins Hendrik beschermheer is, waren bij het te water laten aanwezig de heren mr. A. baron Mackay, Minister van Staat, voorzitter, en nog vele anderen. (opm: verkort weergegeven, zie ook AH 030809)


Datum: 17 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 april. De van (Falkenberg) Zweden naar Bremen bestemde Nederlandse tjalk BALTIC (opm: kapt. Kramer) is op de Beneden-Elbe met de Duitse galjoot WILHELM in aanraking geweest, waardoor beide schepen zwaar werden beschadigd. De BALTIC liep later alhier binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 16 april. Met zware slagzij over bakboord is het stoomschip NIOBE van Amsterdam alhier binnengekomen. (opm: waarschijnlijk de NIOBE van de KNSM)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 april. De stoomloodsboot No. 7 is alhier heden onder stoom beproefd; het schip heeft 11¾ mijl gelopen en goed voldaan. Het vertrok na afloop van de tocht naar Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 april. Lloyds agenten te Genua melden onder dato 13 april, dat het Rotterdamse stoomschip LAURA, bij het binnenkomen te Genua, vier kimkielen heeft beschadigd; vijf bodemplaten moeten worden uitgenomen, recht gemaakt en weer ingezet en vloerplaten moeten worden recht gemaakt.


Datum: 18 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 april. Tijdens de aanvaring van de Nederlandse tjalk BALTIC en de Duitse galjoot WILHELM lag laatstgenoemd schip voor anker. Van de BALTIC is de tuigage licht beschadigd, terwijl de WILHELM om vrij te komen een anker moest laten slippen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 16 april. Het stoomschip BURHAM, 831 ton bruto en 533 ton netto, in 1865 te Newcastle gebouwd, is verkocht aan een Nederlandse slopersfirma.


Datum: 19 april 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 april. De Nederlandse sleepboot SCHELDE met de tanklichter GRONINGEN op sleeptouw, arriveerde 10 april van Amsterdam te Singapore. Alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 april. De Nederlandse sleepboot ATLAS, met de tanklichter UTRECHT op sleeptouw, van Amsterdam naar Singapore, arriveerde 15 april te Algiers. Alles wel.


Datum: 20 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 april. Het van hier naar de Middellandse Zee vertrokken Nederlandse stoomschip ADONIS is in het Engels Kanaal aangevaren en keert zwaar beschadigd naar Amsterdam terug. Nadere bijzonderheden ontbreken.


Datum: 21 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 20 april. Het heden alhier binnengelopen Oostenrijkse stoomschip MOROWITZ had een groot gat in stuurboord achterschip, veroorzaakt door een aanvaring met het Nederlandse stoomschip ADONIS. (opm: is het s.s. MORAWITZ, gebouwd 1907 / 4.042 brt)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 april. De voorpiek van het stoomschip ADONIS staat vol water. De ruimen en tanks zijn droog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 21 april. Heden is het stoomschip ADONIS naar Rotterdam vertrokken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 20 april. Nadat de lading uit het Nederlandse schip NORMALITEIT onder aanhoudend pompen was gelost, is het schip op de slip gebracht. De bodemschade is zeer ernstig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, geen datum. In haar verslag over 1908 zegt de directie van de Holland-Gulf Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam (de firma Jos. de Poorter) o.a. dat zij bij het overleggen van de rekeningen en bescheiden van 1908 slechts kan zeggen, dat dit jaar een nooit gekende verlaging in vrachten heeft meegebracht. Vrachten van 3/9 van Bilbao naar Rotterdam, 5/- van Odessa en 4/- van de Middellandse Zeehavens, daaraan had men zeker nooit kunnen denken. Toen de vracht van Odessa wat opliep en wij er van wilden profiteren, kwam er een overvloed van schepen in de graanhavens, zodat de FOLMINA bijna twee maanden in lading was, waardoor de kleine verbetering in vracht in verlies verkeerde. De MARIA en FOLMINA voeren beide vast in het Kanaal van Kherson en leden daardoor averij. De kleine boten hadden een beter resultaat, doch ook de vrachten voor deze schepen werden door de algemene malaise gedrukt. De exploitatierekening van de vier stoomschepen leverde een bate van NLG 12.390 (v.j. NLG 158.753). Na afschrijving van NLG 1.673 schade stoomschip ALWINA en na andere reserveringen en onkosten, bedraagt het nadelig saldo NLG 55.183. De vier stoomschepen (opm: ALWINA, FOLMINA, HERMINA en MARIA) lopen onveranderd te boek met NLG 1.301.501. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sevilla, 18 april. Het gisteren van Londen alhier binnengekomen Nederlandse schip SELINA JOHANNA heeft zeilen verloren en dekschade belopen.


Datum: 22 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 21 april. De sleepboot HOLKA, toebehoord hebbende aan de heer L. van ’t Ende te Amsterdam, is naar Engeland verkocht en vertrok heden van hier naar Hull.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 22 april. Heden nacht te kwart voor vier arriveerde het stoomschip ADONIS, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, alhier, dat in het Engelse Kanaal in aanvaring is geweest met het Hongaarse stoomschip MORAWITZ, van Odessa naar Rotterdam. De ADONIS was 18 april van Hellevoetsluis vertrokken naar Cartagena. De aanvaring had plaats van zondag op maandag tijdens dikke mist. De MORAWITZ was een zwaar geladen graanboot en liep volgens mededeling, ondanks dikke mist, volle kracht. De ADONIS liep halve kracht. Van de ADONIS is de voorsteven zodanig ingeslagen, dat de boeg op drie plaatsen is gespleten en platen werden omgebogen. Onmiddellijk stond dan ook de voorpiek vol water. Zonder naar het aangevaren stoomschip om te zien, stoomde de MORAWITZ verder, en kwam later te Rotterdam aan. De ADONIS, drijvende op haar waterdichte schotten, keerde terug naar Amsterdam, doch was eerst wegens het ruwe weer bij Vlissingen ten anker gegaan. Toen de wind ging liggen, stoomde de ADONIS woensdagmiddag te half een van Vlissingen naar Amsterdam, steeds halve kracht en langs de kust. Het stoomschip lag voor 62 en achter ruim 60 palm (opm: decimeter), dus in de kop, zodat het moeilijk stuurde en men er op verdacht moest zijn het schip of onmiddellijk een voorbijgaande haven in te sturen of op strand te zetten om zinken te voorkomen. Teneinde het opdringende water te stuiten, had men vóór de boeg een zeil gespannen. Na een uur oponthoud in de sluis alhier stoomde het schip naar Amsterdam op. De gehele lading was nog aan boord. (opm: zie ook NRC 200409 en NRC 210409)


Datum: 23 april 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 april. Volgens een telegram uit Sabang is het gouvernementsvaartuig FAZANT, wegens het mislukken van de pogingen om het af te brengen, geabandonneerd.


Datum: 24 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Uit de scheepsverklaring, heden afgelegd door de kapitein van het Hongaarse schip MORAWITZ, ontlenen wij het volgende. Op de 18e april bij het opkomen der zon stoomden wij naar schatting naar Dungeness doch tegen 7 uur des morgens werd de mist dikker. Te negen uur dertig van die ochtend hoorden wij een stoomfluit. Blijkbaar naderde ons een schip en stopten wij onze machine en eensklaps zagen wij uit de dikke mist een stoomschip opduiken aan stuurboordszijde vooruit, met haar boeg circa noord koersende. Enige ogenblikken daarna liep dit schip hevig op onze stuurboordszijde voor de grote mast. De eerste stuurman las ADONIS op het andere stoomschip, dat dadelijk daarna in de mist verdween. (opm: sterk bekort, alleen opgenomen hetgeen relevant is voor de ADONIS)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. De stoomhopper M.O.P. 330 B, kapt. Th. Wettre, is 21 april behouden van Kinderdijk te Buenos Aires aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 april. De baggermolen URUGUAY VII, van Leiden naar Montevideo, arriveerde woensdagnamiddag te Bahia. Alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. De dubbelschroef zeewaardige hopper (emmerbaggermolen) met zuig- en persinrichting, VENEZIA, die 23 maart van de Werf ‘Gusto’ te Schiedam vertrok, is 22 april behouden te Venetië aangekomen.


Datum: 26 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 april. Het nieuwgebouwde stoomschip MAGDALENA van A.C. Lensen’s Stoomvaart Maatschappij te Terneuzen heeft bij de gehouden proeftocht goed voldaan. Op de gemeten mijl werd 11 mijl gelopen. De MAGDALENA, welke onder bevel komt van kapt. E.W. Jibben, neemt thans aan de Tyne lading in voor Kroonstadt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 23 april. Op de 29e januari heeft op de Thames een aanvaring plaats gehad tussen het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS en het Duitse stoomschip SPERBER, toebehorende aan de Argo-maatschappij, waardoor beide schepen zwaar werden beschadigd. Het Seeamt, deze zaak behandelende, sprak beide gezagvoerders vrij.


Datum: 27 april 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Uit het verslag van de directie van de Koninklijke Hollandsche Lloyd te Amsterdam over 1908, het eerste boekjaar, blijkt, dat de schepen gedurende dat jaar 23 uitreizen maakten, waarvan 12 met derde klasse passagiers en goederen en 11 met goederen alleen. Voorts 22 thuisreizen, waarvan 12 met passagiers en goederen en 10 met goederen alleen. Met het openen van een directe verbinding tussen Nederland en Brazilië werd in een bestaande behoefte voorzien. Thans lopen dan ook alle schepen op de uitreis zowel Rio de Janeiro als Santos aan, terwijl op de thuisreis van de River Plate door de passagiersschepen Santos en Rio de Janeiro en door de vrachtschepen Santos en Bahia worden aangedaan. Op de vaart naar Argentinië leed men onder de voortgezette tariefstrijd en op de vaart van Argentinië onder te groot aanbod van vrachtschepen, die leders geen emplooi konden vinden. De exploitatierekening toont, met inbegrip der van de Staat ontvangen gelden ten bedrage van NLG 275000 een avans van NLG 315.563. Ofschoon niet behorende tot het afgesloten boekjaar deelt de directie mede, dat binnenkort twee grote dubbelschroefstoomschepen, ingericht voor het vervoer van passagiers in alle klassen in de vaart zullen worden gebracht. Het eerste daarvan, het stoomschip HOLLANDIA, heeft op de dezer dagen gehouden proeftochten uitstekend voldaan. Het tweede stoomschip, de FRISIA, is van stapel gelopen en zal over enkele maanden in de vaart kunnen worden gebracht. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 24 april. De Nederlandse sleepboot ATLAS, met het schip QUILLOTA op sleeptouw van Vlissingen naar Port Talbot, heeft op 15 mijl zuidwest van Eddystone-vuurtoren voornoemd schip los moeten laten, omdat de circulatiepomp was gebroken. De ATLAS liep om te repareren alhier binnen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 april. Volgens telegram uit Brisbane is het Nederlandse stoomschip VAN SPILBERGEN aldaar bij het opstomen van de rivier tegen de kaai gevaren. Het stoomschip is onderzocht en kan de reis voortzetten. Morgen zal het vertrekken.


Datum: 28 april 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 april. Volgens alhier ontvangen bericht is de Nederlandse gaffelschoener BOREAS, kapt. Deen, in ballast van Hull naar Svendborg op de Vene Grundet aan de Deense kust gezonken. Oorzaak nog onbekend.
De BOREAS, 102 reg. ton groot en in 1906 te Groningen van staal gebouwd, voer onder boekhouderschap van de kapitein.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 april. De sleepboot ATLAS met de lichter UTRECHT van Amsterdam naar Singapore arriveerde 26 april te Port Said.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 april. De ijzeren en stalen 3-mast schoener TASMAN, kapt. Van der Laan, arriveerde 25 april van Maracaibo te Hamburg.


Datum: 29 april 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Midwolda, 26 april. De 2-mast gaffelschoener BOREAS (zie vorig No.) was van Svendborg naar Wolgast bestemd in ballast. Het schip is in acht vadem water gezonken. De vier opvarenden konden zich in de scheepsboot redden en zijn te Masnedsund geland. De kapitein heeft zijn ganse uitrusting verloren, de andere lieden konden de hunne bergen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 24 april. De Nederlandse sleepboot ATLAS, kapt. Bakker, van Vlissingen naar Port Talbot met het schip QUILLOTA op sleeptouw is hier alleen binnengelopen met gebroken circulatiepomp, hebbende het schip 15 mijlen ZW van Eddystone moeten laten slippen. 27 april. De QUILLOTA is gisteren te Port Talbot aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 27 april. De Nederlandse kof NORMALITEIT heeft de reparatie beëindigd. Binnen enige dagen zal het schip na herscheping van de houtlading de reis naar Christiania voortzetten.


Datum: 01 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New Holland, 29 april. Hedenochtend is een Nederlandse hopper tussen de New Holland-pier en het Hull Fishing Dock omgeslagen. Met hoog water staat het vaartuig onder water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Hedenochtend te 11 uur heeft er juist voor de mond van de Maashaven alhier een ernstige aanvaring plaatsgehad tussen het in ballast uitgaande Spaanse stoomschip NOVIEMBRE en het met grondnoten van Rufisque binnenkomende Engelse stoomschip CAIRNISLA. Laatstgenoemd stoomschip werd zo ernstig beschadigd nabij de machinekamer aan stuurboordzijde, dat het zo zwaar lek werd, dat de stoompompen van vier sleepboten het water niet konden bijhouden. In het eerst werd de CAIRNISLA gemeerd aan de Derde Katendrechtse havendam, maar later, omdat men het indringende water niet voor kon blijven, heeft men getracht het in een droogdok te plaatsen, doch dit gelukte niet, omdat het achterschip bijna geheel onder water zat. De NOVIEMBRE, die ernstig aan het voorschip werd beschadigd, werd aan de Katendrechtse dam gemeerd. De lading van de CAIRNISLA is ernstig door het water beschadigd. (opm: er volgen in navolgende NRC’s nog verschillende berichten over deze aanvaring)


Datum: 03 mei 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis. (geen datum). Gistermiddag werd van de werf van de heer W. Richter Uitdenbogaardt met gunstig gevolg te water gelaten het loggerschip PRINSES VAN ORANJE. Een massa mensen woonde het schouwspel bij. De naam PRINSES VAN ORANJE aan deze logger gegeven, is een inspiratie van de zolang verbeide verwachting. De harmoniemuziek liet zich horen Vele autoriteiten, w.o. de burgemeester, vele reders en het bestuur van de Oranjevereniging, waren tegenwoordig. Daarna werden velen van de aanwezigen door de heer Richter Uitdenbogaardt te zijnen huize genodigd.


Datum: 04 mei 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. De sleepboot ROODE ZEE met een lichter en een kraan op sleeptouw vertrok 1 mei van Barrow naar Montreal.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. De sleepboot THAMES met het tankstoomschip CHESTER op sleeptouw van Kustendje naar Antwerpen, passeerde 30 april/1 mei Gibraltar.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Korsör, 30 april. De bergingsboot HELSINGÖR is heden naar Venegrund geweest om een onderzoek naar de gezonken schoener BOREAS in te stellen. Berging wordt geheel onmogelijk geacht .De tonnenlegger LÖVENÖRN heeft de uit het water stekende masten van het vaartuig met dynamiet verwijderd. (opm: zie ook RN 280409 en 290409)


Datum: 05 mei 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 mei. Het nieuwe stoomschip HOLLANDIA van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, van Amsterdam naar Buenos Aires, arriveerde hedenmorgen te 6 uur te Rio de Janeiro. De reisduur was 12 dagen en 10 uur en staat gelijk aan de kortste reisduur, die thans door de snel varende stoomschepen op dit traject wordt volbracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de N.V. Scheepswerf ‘Rotterdam’ te Krimpen a/d Lek, is met goed gevolg te water gelaten, het Rijnschip EDISON, gebouwd voor rekening van de heer Joh. Janssens te Antwerpen. Het schip heeft een lengte van 64, een breedte van 9 en is 2,35 meter diep en heeft een laadvermogen van 450 lasten.


Datum: 06 mei 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam. Gisterennamiddag (opm: 4 mei) werd met goed gevolg door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te water gelaten het schroefstoomschip MEGRES (opm: MEGREZ – bouwnummer 21), in aanbouw voor de firma Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij alhier. De gebruikelijke ceremonies werden verricht door mevrouw Van Hattum. Het schip zal een laadvermogen van circa 4.500 ton bezitten en geklasseerd worden in Bureau Veritas. De machines en ketels zijn eveneens in aanbouw bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam. Het stoomschip NOORDWIJK, van de werf van de N.V. Scheepswerf voorheen Jan Smit Cz. te Alblasserdam te water gelaten, zal zaterdag naar Vlissingen worden gesleept om aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ aldaar machines en ketels in te nemen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. De als twee-mast schoener getuigde schepen PUNTA INDIA, kapt. Schans en PUNTA MEMORIA, kapt Wielema, zijn volgens telegrammen behouden van Kinderdijk te Buenos Aires aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. De Nederlandse sleepboot OOSTZEE met de baggermolen BRAILA op sleeptouw, arriveerde 4 mei van IJmuiden te Malta.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. De 3-mast schoener VOORLICHTER, kapt. Smidt, arriveerde 3 mei van Bahia te Maracaibo.


Datum: 07 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sabang, 5 mei. Met defecte machine is het stoomschip DARDANUS alhier binnengelopen. De hoge druk stoomschuif is defect en de schuifstang is gebroken. De reparaties zullen twee dagen oponthoud geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 6 mei. De sleepboot AMELAND is voor geheime prijs naar Italië verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 mei. De driemast schoener TASMAN, schipper Van der Laan, liep bij het binnenlopen van de haven op een dukdalf, waardoor het schip enige schade bekwam aan boegspriet en boeg.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Met goed gevolg is te water gelaten van de werf ‘De Hoop’ van de firma C. van der Giessen & Zonen te Krimpen a/d IJssel een Rijnschip (opm: JOHANNA CATHARINA), groot ongeveer 625 last, gebouwd voor rekening van de heer Friedrich Hauch te Eberbach.


Datum: 08 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

In zijn gisteren avond te Amsterdam gehouden vergadering deed de Raad van Tucht voor de Koopvaardij uitspraak in de zaak van het motorschoenerschip SAN ANTONIO, hetwelk op 10 juli van het vorige jaar in de Kielerbocht werd aangevaren door het Duitse oorlogsschip LŰBECK en kort na de aanvaring met verlies van een der opvarenden in de diepte verdween. Deze zaak werd door de Raad behandeld in zijn zittingen van 28 september, 12 en 19 oktober en 1 februari jl. De gezagvoerder was die avond te 7.30 uur naar kooi gegaan, het commando overdragend aan de 3e stuurman Westerveld. Reden om diens bekwaamheid te betwijfelen waren er niet, maar hij had volgens de kapitein niet veel verstand van navigatie. De Raad was van oordeel, dat het ongeval niet aan de stuurman was te wijten en sprak hem vrij. (opm: zie ook AH 080509)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 7 mei. De Nederlandse tjalk VOORWAARTS is op de rede van Nonnebeke aangevaren door de Bovenweserkraan BREMEN 103. Van de VOORWAARTS werden meerdere boegplaten ingedrukt en het dek werd opengereten. De tjalk is naar Bremen gebracht om nagezien en gerepareerd te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. Gisteravond deed de Raad van Tucht voor de Koopvaardij uitspraak inzake de scheepsramp, in de avond van 10 juli 1908 in de Kieler Bocht overkomen aan het Nederlandse motorschoenerschip SAN ANTONIO, hetwelk in aanvaring kwam met het Duitse oorlogsschip LÜBECK en kort na de aanvaring met verlies van één van de opvarenden in de diepte verdween. Tijdens de aanvaring werd het commando waargenomen niet door de gezagvoerder Alex Hammersteyn (opm: naam is Andreas Hammerstein), die te kooi lag, doch door de 3e stuurman Stiene Westerveld. Niet de gezagvoerder, maar de 3e stuurman werd derhalve gedurende het onderzoek van de zaak - 28 september, 12 en 19 oktober 1908 en 1 februari 1909 gehouden - als de verantwoordelijke persoon beschouwd. Naar het oordeel van de Raad van Tucht kan de stuurman echter geen blaam treffen. Zijn opgaaf dat het aanvarende schip - de oorlogskruiser LÜBECK - na aan bakboord te zijn gepasseerd, waarbij steeds het groene vuur zichtbaar bleef, eensklaps, zonder enig signaal, stuurboord uitdraaide, keerde en dicht op het schip aanliep, vindt steun in de verklaring van getuige Kramer. Wel kan deze niet verklaren of het schip dat de SAN ANTONIO achterop liep en het schip dat aanvoer, hetzelfde schip is, doch het feit dat de SAN ANTONIO aan stuurboordzijde is ingeramd, toont aan dat het aanvarende schip vóór de aanvaring moet zijn gekeerd. Noch in de scheepsverklaring, noch in het Duitse rapport, al strookt dit geheel met de opgave van de stuurman, is iets te vinden waardoor de opgave van de stuurman onbetrouwbaar zou worden. Dat de stuurman het commando „bakboord roer" gaf, kan hem in geen geval worden geweten, waar de wending van de LÜBECK geheel onverwacht en op korte afstand van de SAN ANTONIO werd uitgevoerd zonder dat een enkel signaal werd gegeven. De stuurman wordt derhalve van alle schuld vrijgesproken.


Datum: 10 mei 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 mei. De ijzeren tjalk Henriette, schipper Balk, arriveerde 7 mei van Tonningen te Vlieland met gescheurde voorzeilen.


Datum: 11 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 mei. Volgens hier ontvangen bericht is het schip AMICITIA, kapt. Kruidhof, geladen met graan, bij Norderney zwaar lek geworden en aan de grond gezet. De lading zal overgeladen worden in de tjalk CONFIANCE, kapt. Eerkens, die reeds per sleepboot ALERT derwaarts vertrok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 mei. De Engelse 2e klasse kruiser GLADIATOR, in 1896 te water gelaten en GBP 288.000 gekost hebbende, verleden jaar april bij Yarmouth na een aanvaring aan de grond gezet en gelicht ten koste van GBP 64.000, is voor GBP 15.125 voor afbraak aan de Scheepsslooperij Holland te Hendrik Ido Ambacht verkocht en zal door een sleepboot van de Internationale Sleepdienst Maatschappij alhier derwaarts worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden is in de Nieuwe Waterweg uit Amsterdam aangekomen per sleepboot GOUWZEE het Nederlandse stoomschip STELLA, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 mei. Het stoomschip STELLA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, is per sleepboot GOUWZEE naar de werf Wilton te Rotterdam vertrokken, waar de machines uit het stoomschip worden genomen. De STELLA zal daarna worden gesloopt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Lizard, 8 mei. Het Nederlandse tankstoomschip OCEAN, van New York naar Antwerpen, dat hier hedenmorgen passeerde, seinde dat het een reddingsboot had verlorenen een kleine boot was beschadigd. Het schip arriveerde 10 mei te Antwerpen.


Datum: 12 mei 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 mei. Volgens telegram uit Brisbane is het Nederlandse stoomschip VAN SPILBERGEN aldaar op de rivier aan de grond geraakt.


Datum: 13 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nessmersiel, 11 mei. De in de nacht van 5 mei op een zandbank geraakte Nederlandse tjalk AMICITIA was met 112 ton rogge van Hamburg naar Leeuwarden bestemd. Dit vaartuig, dat door pompen weer vlot was gekomen, werd verder op het Norderney Watt omhooggezet. Omdat er geen direct gevaar bestond, is de bemanning weer aan boord gegaan. De lading is gedeeltelijk door zeewater beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 mei. De Nederlandse tjalk AMICITIA, kapt. Kruidhof, met een lading rogge van Hamburg naar Leeuwarden bestemd is voor een paar dagen te Norderney lek binnengekomen. Het schip SPES MEA, kapt. Eerkes, heeft een deel van de lading overgenomen. De beide schepen zijn hier gistermiddag aangekomen, gesleept door de sleepboot ALERT.
Nader vernemen wij dat het te Wildervank thuisbehorende schip in de nacht van 4 op 5 mei te Nessmersiel op een zandbank gelopen is en daar lekgesprongen. Het schip werd door pompen weer vlot gebracht en daarna op het Norderneyer wad gezet. De opvarenden die het schip hadden verlaten zijn weer op het schip terug; 112 ton rogge is door het water gedeeltelijk beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zoutkamp, 13 mei. Heden is in de nabijheid van Zoutkamp op de z.g. Rug een met hout geladen Deense tweemast galjoot, genaamd STORD, gestrand. De bemanning is overgenomen door de Rijkstonnenlegger, die ook de zeilen en enige andere zaken heeft geborgen. De sleepboot EEMS van Delfzijl is ter assistentie derwaarts vertrokken. Op het ogenblik is het achterschip reeds weggeslagen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 mei. Volgens telegram uit Brisbane is het stoomschip VAN SPILBERGEN (zie vorig No.) met hoog water zonder assistentie en ogenschijnlijk zonder schade weer vlot gekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. De 3-mast schoener VOORWAARTS, kapt. Brons, arriveerde 10 mei van Barbados te Santa Cruz (Cuba).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. De sleepboot ATLAS met de lichter UTRECHT van Amsterdam naar Singapore, vertrok 10 mei van Aden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. De Nederlandse sleepboot THAMES arriveerde 12 mei met het tankstoomschip CHESTER van de Zwarte Zee te Antwerpen,


Datum: 15 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 mei. Het tjalkschip WILHELMINA, schipper Evers, met vlas van Groningen naar België, stootte op de Wadden, werd lek en liep alhier binnen. De lading wordt door het tjalkschip EENDRACHT overgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 mei. In de gisteren ontvangen Sumatra post komt o.m. het volgende voor: Wij vernemen, dat de pakketboot DJAMBI, die door een Messageries-boot te Singapore overvaren werd, is gelicht, doch bij het naar buiten slepen opnieuw is gezonken en nu in het vaarwater ligt. Vermoedelijk zal men het schip laten springen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de werf van de firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen a/d IJssel, is met goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan, groot plm. 300 ton, genaamd HERMAN en gebouwd voor rekening van de heer J.C.C. Meijer te Rotterdam.


Datum: 17 mei 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 15 mei. De alhier thuisbehorende tjalk ALBERTHA, kapt. J. Klugkist, van Coblenz naar Stockholm, is bij Juist gestrand. Het volk is gered, het schip totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Het stoomschip FRISIA van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, is zo ver gereed, dat heden met gemeerd stomen kon worden begonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 mei. Volgens telegram uit Smyrna is het stukgoed van daar naar Algiers bestemde Nederlandse stoomschip OBERON nabij Chios gestrand. Later werd echter geseind, dat het stoomschip door de aanwezige assistentie en na gelicht te hebben, ogenschijnlijk onbeschadigd is vlot gekomen. Een expertise zal gehouden worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de scheepsbouwwerf no. 1 van de firma A. Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel, is met goed gevolg te water gelaten de sleepkaan JOHANNA II groot 750 last, gebouwd voor rekening van de heer D. Marcus te Beeck. Daarna werd de kiel gelegd voor een sleepkaan van dezelfde grootte (opm: CLAZINA) voor rekening van de heer H. Wickerhof te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 mei. Donderdag arriveerde de als twee-mast schoener getuigde lichter PUNTA DIAMANTE, kapt. Smit, van Kinderdijk te Buenos Aires.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 mei. De Nederlandse tjalk AMICITIA is, nadat de lading door de tjalk CONFIANCE was overgenomen, met deze door de sleepboot ALERT op sleeptouw genomen en hier binnengebracht.


Datum: 18 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam (geen datum). De Vereeniging tot Behartiging Stoomvaartbelangen in Nederland zal donderdag 27 mei e.k. haar 25-jarig bestaan vieren, hier ter stede, waar indertijd het comité bijeen kwam om de Vereeniging in het leven te roepen en enkele weken daarna te grondvesten. In een vergadering, te houden in een der zalen van de Diergaarde, zal deze dag feestelijk door de leden met hun dames en genodigden worden herdacht. Aan het personeel, varende op de stoomboten van de leden van de Vereeniging, dat 25 jaren en langer onafgebroken in dienst is geweest en door de betrokken directies wegens goed gedrag en trouw wordt aanbevolen, zullen zilveren erepenningen met oorkonden uitgereikt worden. Niet minder dan 139 erepenningen zullen worden uitgereikt en wel aan 47 gezagvoerders, 50 machinisten, 13 conducteurs en 29 stuurlieden, stokers en dekknechten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Onze West van 30 april meldt: Bij de manoeuvres om aan de steiger te komen, is het Nederlandse stoomschip SARAMACCA in de nacht van woensdag op donderdag in aanvaring gekomen met het koloniaal stoomschip CURAÇAO. De SARAMACCA stoomde achteruit. Het anker werd uitgeworpen, doch slipte, zodat de stroom het schip meevoerde. Eer men kon stoppen, was de achtersteven van de SARAMACCA in aanvaring gekomen met de voorsteven van de CURAÇAO, die aan de steiger lag. Beide boten werden beschadigd, doch de SARAMACCA het meest. Ter hoogte van het bovendek is de achtersteven van dit schip geheel ingedeukt. De averij zal, naar wij vernemen, te New York worden hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 18 mei. Heden is alhier op sleeptouw van de sleepboten SEINE en MAAS van Portsmouth binnengekomen het oorlogsschip GLADIATOR, bestemd naar Hendrik Ido Ambacht om te slopen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. De stoomhopper M.O.P. 331B, kapt. M. Wiebes, is 15 mei behouden van Kinderdijk te Buenos Aires aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. De stalen schoener ATLANTIC, kapt. Kramer, vertrok 5 mei van Figueira naar Cardiff.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 mei. Vrijdag arriveerde de stoombaggermolen URUGUAY VII, behouden, van Leiden te Montevideo.


Datum: 19 mei 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. De sleepboot LAUWERZEE, van Rotterdam naar Huelva met een sleepbootje en een baggermolen, passeerde 16 mei Dungeness.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. De sleepboot ROODE ZEE, met sleep van Barrow naar Sorel passeerde 16 mei Kaap Race.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Juist, 15 mei. De ten NW van deze plaats gestrande Nederlandse tjalk ALBERTHA zit onder water en zal moeilijk af te brengen zijn. De opvarenden, bestaande uit schipper Klugkist met vrouw en twee kinderen, de stuurman en de kok, redden zich in de scheepsboot en zijn hier geland. Het schip is voor NLG 8.000, de lading voor NLG 4.500 verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 mei. Het stoomschip PRINS WILLEM I is bij het eiland Gonaves, nabij Pointe a Galles gestrand. Er is geen onmiddellijk gevaar. Assistentie is afgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Volgens bij de directie van de Koninklijke West Indische Maildienst ontvangen berichten, bepaalt zich de door het stoomschip SARAMACCA belopen schade tot de verschansing van het achterschip, dat een weinig naar binnen gezet is, terwijl van de CURAÇAO enige spanten en de stringerplaat aan stuurboordzijde ter hoogte van de brug zijn ingedrukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 19 mei. Heden vertrok van hier het nieuwe stoomschip SHUNA, gesleept door de sleepboot SEINE, naar Shields. (opm: bouwnr. 337 van scheepswerf Vuyk & Zonen)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (Amsterdam, geen datum). Van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam is met het beste gevolg te water gelaten het stoomschip HOOFDINSPECTEUR ZEEMAN, gebouwd ten dienste van de bebakening en kustverlichting in Nederlands Oost-Indië, besteld door het Departement van Koloniën, terwijl met het maken van de plannen en het toezicht op de uitvoering van de bouw belast is het Departement van Marine. De hoofdafmetingen van het schip zijn: Lengte tussen de loodlijnen 50 meter, grootste breedte op buitenkant spanten 8,98 meter, holte van kiel tot dek 4,29 meter. De stoomwerktuigen met een vermogen van 800 ipk en van het triple-expansie systeem zullen het vaartuig een snelheid geven van plm. 10 Eng. zeemijl per uur. Deze stoomwerktuigen worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam. Het te water laten werd bijgewoond door de heer directeur van scheepsbouw J.F. van Beek, de ingenieur van de Marine, G. ‘t Hooft, onder wiens toezicht de bouw heeft plaats gehad en door de heer A.C. Zeeman, oud-hoofdinspecteur van de verlichtings- en bebakeningsdienst in Nederlands Oost-Indië, naar wie dit stoomschip genoemd is.
(opm: schip te water op 13 mei – bouwnummer 97)


Datum: 20 mei 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 mei. Volgens telegram uit Coquimbo is het Nederlandsche schip NEDERLAND, van Melbourne met tarwe naar Het Kanaal, aldaar binnengelopen, met ontzet dek en meer andere schade door slecht weer. De omvang van de schade aan de lading is nog niet bekend. Kapitein Sparrius, de tweede officier en 5 man van de equipage zijn overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 mei. Volgens telegram uit Coquimbo is het Nederlandse fregat NEDERLAND, van Melbourne naar het Kanaal voor orders bestemd, met schoon dek en schade door slecht weder aldaar binnengelopen. De omvang der schade aan de lading, bestaande uit tarwe, is nog niet bekend. Kapt. Sparrius is over boord geslagen en verdronken. De tweede officier en vijf leden van de bemanning zijn eveneens omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 mei. De Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, met cement van Brunsbüttel naar Hamburg, is gisterenavond om 5.00 uur, terwijl het bij de cementfabriek te Brunsbüttel voor anker lag, aangevaren door de te Altona thuishorende stoomtrawler HOLSTEIN en zo zwaar beschadigd, dat het schip binnen korte tijd zonk. De bemanning redde zich in eigen boot en is te Brunsbüttel geland. De stoomtrawler, die onbeschadigd bleef, kwam hier in de haven en vertrok later naar zee. (opm: NIEUWE ZORG, geb. 1895, kapt. P.R. Tattje)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 mei. Volgens telegram is de PRINS WILLEM I vlot en arriveerde hedenmorgen te Port au Prince. Het schip heeft schijnbaar geen schade geleden en zal morgen de reis voortzetten. Alle opvarenden zijn gezond.


Datum: 21 mei 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens telegram uit Coquimbo (opm: Chili) is het Nederlandse fregat NEDERLAND, van Melbourne naar het Kanaal bestemd, met schoon dek en schade door slecht weer aldaar binnengelopen. De omvang van de schade aan de lading, bestaande uit tarwe, is nog niet bekend. Kapt. H. Sparrius is overboord geslagen en verdronken. De tweede officier en 5 bemanningsleden zijn eveneens omgekomen. (opm: zie PGC 240509)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Volgens telegram uit Port au Prince van de New York Herald had de president Simon van het eiland Haiti om het vlot brengen van het stoomschip PRINS WILLEM I te bevorderen werklieden en twee oorlogsschepen gezonden.


Datum: 22 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 21 mei. De lading cement zal eerst uit het gezonken schip NIEUWE ZORG worden gelost, voordat met lichten kan worden begonnen; het schip zou zonder lossen kunnen breken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 mei. Het stoomschip FRISIA, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd, heeft gisteren met goed gevolg gemeerd gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 mei. Uit goede bron vernemen wij, dat te beginnen in de laatste week van juni twee maal per week met het stoomschip LADY ROWENA een geregelde dienst tussen Vlissingen en Oostende zal worden onderhouden.


Datum: 23 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 mei. Het nieuwe stoomschip POLLUX is heden alhier aangekomen van Rotterdam, terug van de proeftocht.


Datum: 24 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 21 mei. Het voor enige tijd bij Oostmahorn gestrande Deense schip STORD is, drijvende op de lading, hier binnengesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf van de firma Wed. Joh. Duivendijk te Krimpen a/d IJssel is te water gelaten het stalen Rijnschip PRINSES JULIANA, groot ongeveer 600 ton (opm: 567 ton), gebouwd voor de heer N. Bakker te Zaltbommel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Bussum, 24 Mei. Volgens telegram uit Coquimbo d.d. 20 dezer is het Nederlandse fregatschip NEDERLAND aldaar met lading aangekomen. De kapitein, 4 man en een jongen zijn overboord geslagen. De tweede stuurman was voor het ongeval overleden. De 4 man welke overboord zijn geslagen waren allen vreemdelingen en in Australië gemonsterd. (opm: zie PGC 210509)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. De sleepboot ATLAS vertrok 17 mei van Greenock naar Christiania (opm: nu Oslo) met een nieuw droogdok.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 mei. De Nederlandse tjalk NAJADE met zandsteen van Bremen naar Kopenhagen bestemd, heeft in de Noordzee zwaar weer gehad, waarin de lading overging. Het schip werd hier met lekkage binnengebracht door den Nederlandse motorschoener RENSIENA, zonder akkoord.


Datum: 25 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 29 april. Het stoomschip DJAMBI werd op 27 april, liggende aan het Oosteinde van Tanjong Pagar, met de nog eventueel inhebbende lading en opgeslagen dekinventaris in veiling aangeboden. Condities waren, dat de koper het schip binnen dertig dagen van de tegenwoordige ligplaats moest verwijderen, indien gewenst naar een ligplaats nabij de kolenhulken. Er was weinig animo en het hoogste bod was Str.$ 300, tot welke prijs het schip werd opgehouden. (opm: het bod werd dus niet geaccepteerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 23 mei. De Nederlandse tjalk NAJADE, door de Nederlandse motorschoener RENSIENA lek hier binnengesleept, heeft heden, gesleept door de sleepboot CENTAUR, de reis naar Kopenhagen voortgezet. De RENSIENA verlangde voor assistentie 4.000 mark, de tjalk heeft 800 mark geboden. Daar partijen niet tot een vergelijk konden komen, zal de zaak door het Strandamt behandeld worden. (opm: aankomst te Kopenhagen op 26 mei)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 mei. Het zeilschip STORD zal morgen door de sleepboot ENGELINA naar de bestemming Papenburg worden gesleept, om aldaar de houtlading, waarop het schip drijft, te lossen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De nieuwe boot van de ‘Zeeland’.
Van de werf van de Fairfield Shipbuilding Yard te Govan (Glasgow) wordt hedenmiddag (opm: 22 mei) de eerste van de drie nieuwe mailboten voor de Maatschappij ‘Zeeland’ te water gelaten. De laatste beletselen worden weggenomen door mevrouw De Meester, echtgenote van de directeur van de Maatschappij ‘Zeeland’. De boot ontving de naam PRINSES JULIANA. De twee volgende boten zullen genoemd worden: ORANJE NASSAU en MECKLENBURG.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen. (geen datum). Van de scheepstimmerwerf van de heer J. Verwey is zaterdagmiddag te 05.15 uur met gunstig gevolg te water gelaten het houten loggerschip JACOB CORNELIS, SCH 466, gebouwd voor rekening van de heer Jac. den Dulk te Scheveningen. Het schip is bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 mei. De stalen schoener ATLANTIC, kapt. Kramer, arriveerde 21 mei van Figueira te Cardiff.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 21 mei. Volgens een alhier ontvangen telegram, is de Nederlandse gaffelschoener JANTINA AGATHA, kapt. Dijkstra, heden van Rotterdam te Harnaes (Gefle-district) aangekomen. De kapitein seinde er bij, dat hij nog 4 dagen in het ijs heeft gezeten.


Datum: 26 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 mei. Volgens telegram uit Coquimbo is de lading van het Nederlandse fregatschip NEDERLAND onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 mei. Het stoomschip NOORDWIJK, gebouwd op de Scheepswerf v/h J. Smit Czn. te Alblasserdam, dat op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier machines en ketels inneemt, zal op 4 juni in de binnenhaven alhier de kompassen stellen en de volgende dag de proefvaart houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 24 mei. Het Zweedse stoomschip OESTEROEN is heden inkomend bij Trekroner in aanvaring geweest met de Nederlandse tjalk MUTATIO, kapt. Dik, met cement van Aalborg naar Koningsbergen bestemd. Van de tjalk is de boeg ingedrukt; het schip is echter betrekkelijk dicht. Het stoomschip OESTEROEN heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen. De MUTATIO is hier op de rede gesleept om onderzocht en eventueel gerepareerd te worden. (opm: volgens LR is dit de ÖSTERSJÖN, geb. 1886, 295 brt)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 mei. Gisteren arriveerde de sleepboot ROODE ZEE, met een kraanbak op sleeptouw, van Barrow (Furness) te Sorel (Montreal).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 mei. De sleepboot ATLAS van Amsterdam naar Singapore met de lichter UTRECHT, arriveerde 23 mei te Colombo.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 mei. De sleepboot WODAN, van Rotterdam naar Bilbao met een sleepboot en een baggermolen, arriveerde 22 mei te Portland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Bussum, 25 mei. Volgens telegram uit Coquimbo d.d. 20 dezer zijn van het Nederlandse fregatschip NEDERLAND, boten, brug, kompassen, kaartenhuis, stuurgerei en reling van het achterdek beschadigd. De 2e stuurman was voor het ongeval overleden. De 4 man van de equipage, die overboord zijn geslagen, waren allen vreemdelingen en in Australië aangemonsterd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 24 mei. Gisteren is de tjalk ALBERTHA, die gestrand was op Juist en door de bemanning verlaten, door de sleepboot ANNA MEIKA afgesleept en naar Emden gebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de scheepswerf van de firma Gebr. Jonker te Kinderdijk is met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip GEERTRUIDA, voor rekening van de Gebr. Sinsig te Rotterdam. Het schip heeft een laadvermogen van 1.360 ton.


Datum: 27 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Coquimbo, 25 mei. De kosten om het fregatschip NEDERLAND tijdelijk te repareren bedragen ongeveer GBP 1.000.


Datum: 28 mei 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Papenburg, 27 mei. Het zeilschip STORD is op de lading drijvend door een Nederlandse sleepboot hier binnengesleept. Het schip zal verkocht worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Bij de sleepdienstrederij onder directie van de heren Zur Mühlen te Amsterdam, is bericht ontvangen dat het stalen droogdok, gesleept door de sleepboot ATLAS gisteravond van Greenock te Christiania is aangekomen. Alles wel. (opm: zie ook RN 240509)


Datum: 01 juni 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 27 mei. De Duitse sleepboot HERKULES, van de Norddeutscher Lloyd, in 1887 bij J.C. Tecklenborg te Geestemünde gebouwd, groot 272 ton bruto en 43 ton netto, is naar Nederland verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 26 mei. De Nederlandse tjalk MUTATIO, kapt. Dik, hier met aanvaringsschade op de rede gesleept, zette gisteren de reis voort naar de bestemming, Koningsbergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 19 mei. De tjalk NIEUWE ZORG is gelicht en naar Falkenthal gesleept om nagezien te worden. Het schip is zwaar beschadigd.


Datum: 02 juni 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. De 2-mast gaffelschoener VRIENDSCHAP, kapt. Beck, arriveerde 19 mei van Dysart te Casablanca.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. De stalen schoener ATLANTIC, kapt. Kramer, vertrok 31 mei van Cardiff naar Ferrol.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. De sleepboot OOSTZEE arriveerde 26 mei van IJmuiden te Galatz, met de baggermachine BRAILA op sleeptouw.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 1 juni. De tweede mailboot voor de Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’, de ORANJE NASSAU, zal 3 juli te water gelaten worden.


Datum: 03 juni 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 juni. De Groninger gaffelschoener JANTJE, schipper E. Bleeker, van Coblenz met stenen naar Stockholm, is hier binnengelopen met gebroken stuurboordszwaard en dekschade. (opm: op 14 juni is de reis hervat)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. De sleepboot ZWARTE ZEE, met het Engelse zeilschip IREDALE op sleeptouw, vertrok 29 mei van Rio de Janeiro naar Het Kanaal voor orders.
(Het Engelse schip IREDALE, groot 1.574 reg. ton bruto werd, volgens berichten van 1 april door het stoomschip CONISTON gedeeltelijk masteloos te Rio de Janeiro binnengebracht. Deze van Mexillones naar Het Kanaal voor orders bestemde bark was door voornoemd stoomschip over een afstand van 360 mijl gesleept).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juni. De sleepboot NOORDZEE, met een zuiger en een bak op sleeptouw, arriveerde 1 juni van hier te Huelva.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juni. De stoombaggermolen M.O.P. 22 C arriveerde 29 mei van Kinderdijk te Buenos Aires. Alles wel aan boord.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 4 mei. De Nederlandse barge PUNTA MEMORIA, hier gisteren van Rotterdam aangekomen, had in stormweer de ankers verloren en werd van Recalada naar hier gesleept door de sleepboot ATLETA.


Datum: 04 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 juni. Volgens telegram uit Alexandrië is het van Batavia naar Amsterdam bestemde stoomschip PYRRHUS met gebroken schroefas alhier binnengesleept. (opm: door het Italiaanse mailschip BOSFORO)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Het nieuwe stoomschip NOORDWIJK van de Maatschappij Noordwijk (firma Erhardt & Dekkers), te Alblasserdam gebouwd en door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ voorzien van machines en ketels, zal morgen proefstomen. Na gunstig gevolg komt het naar hier om direct te worden beladen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. De 3-mast gaffelschoener DINA HENDERIKA, kapt. Eggens, vertrok 31 mei van Fowey naar Livorno.


Datum: 05 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Aan de Sumatrapost werd 8 mei geseind: Aan boord van het te Priok liggende petroleumschip GRONINGEN (opm: zeelichter) van de Asiatic Oil Co. (opm: = Ned. Ind. Tankstoomboot Mij.) heeft zaterdagmorgen een ontploffing plaats gehad. Twee drums, gevuld met olie, vlogen met luide knal in de lucht. De havenpolitie kreeg dadelijk bericht van de uitkijk. Ogenblikkelijk werd de JACATRA, de drijvende stoombrandspuit, gereed gemaakt. Binnen een half uur was de JACATRA langszij van de GRONINGEN. Intussen waren de stoomschepen HERCULES en BARAPAN (opm: bedoeld zal zijn BABALAN), beide van de Asiatic (opm: Ned. Ind. Tankstoomboot Mij.) met het reddingwerk reeds bezig. Door het krachtig optreden van kapt. Jansen werd het vuur bedwongen. Ongekwetste opvarenden van de GRONINGEN waren in hun angst overboord gesprongen. De HERCULES sleepte de GRONINGEN naar buiten. De MOSSEL (opm: vrachtschip van de KPM) lag zeer nabij. Er zijn zes zwaar gewonden en deerlijk verminkten onder de opvarenden: het zijn Singaporese en Penangse Maleiers. Aan hun genezing kan nauwelijks worden gehoopt. De ontploffing had plaats in het volkslogies. Het schijnt, dat in een tweetal drums, inhoudende gasoline, door onvoorzichtigheid van de opvarenden, die in het volkslogies hebben gerookt, de ontploffing is ontstaan. Van de gewonden der ontploffing te Priok zijn er twee overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juni. Donderdag 3 dezer had de proeftocht op zee plaats met het door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland alhier gebouwde stoomschip NIAS. Dit vaartuig, het grootste vrachtstoomschip tot nu toe in Amsterdam gebouwd, heeft een draagvermogen van 7.750 ton, is voorzien van elektrisch licht, heeft vier volledige en bovendien zes laadmasten, tezamen voorzien van 14 laadbomen en 14 stoomlieren, een inrichting voor het overnemen van lasten van 25 ton gewicht, een stoominrichting voor het zwenken der stalen laadbomen, een stuurinrichting met telemotor, stoomverwaming. In alle verblijven zijn brandblus- en desinfecteer-inrichtingen. Verder is het van alle moderne inrichtingen voorzien, die kunnen dienen tot veiligheid van schip en comfort van de opvarenden. Het schip en de stoomwerktuigen, welke laatste vervaardigd zijn door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materieel te Amsterdam, bleken in alle opzichten te beantwoorden aan de gestelde eisen, zodat het schip voor de binnenkomst te IJmuiden door de besteders werd overgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 juni. Het stoomschip FRISIA, voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd in aanbouw op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen, zal op 25 juni de proeftocht houden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Hedenmiddag werd van helling No. 3 van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij met goed gevolg te water gelaten een stalen zee-tanklichter genaamd LIMBURG, geschikt tot vervoer van 1.500 ton petroleum of benzine bij een diepgang van 11'-6". De afmetingen zijn: Lengte tussen loodlijnen 217'-6", breedte 40'-0", holte 14'-21/2". Een krachtige stoompomp, geplaatst in de midscheeps, onder het stuurhuis en brug gelegen pompkamer is in staat de lading in de 10 compartimenten in enkele uren over te pompen. Het vaartuig is geheel elektrisch verlicht en gebouwd volgens de voorschriften van de voorschriften van de hoogste klasse van Lloyds Register, onder toezicht van de heer R.A. Meijer, marine superintendent van de besteders, de Nederlands-lndische Tank Stoomboot Maatschappij te 's-Gravenhage. De LIMBURG zal van hier naar Ned.-Indië gesleept worden door de zeesleepboot AJAX, mede in aanbouw bij de Ned. Scheepsbouw Maatschappij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de firma J. Vos & Zn. te Groningen, is te water gelaten het ijzeren klipperschip NOUVELLE ENTREPRISE, groot 220 ton, waarna de kiel werd gelegd voor een lichter van 250 ton.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. De sleepboot GOUWZEE, met twee bakken op sleeptouw, arriveerde 2 juni van hier te San Estaban.


Datum: 07 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens alhier ontvangen telegrammen is verschenen zaterdagmiddag om 5.00 uur in volle zee een cilinderkolom van het die morgen om 7.00 uur van Cardiff naar St. Nazaire vertrokken Nederlandse stoomschip JOSEPHINA gebroken. Na gehouden scheepsberaad besloot men te trachten terug te keren. Na veel krachtsinspanning is het gisteren gelukt Barry te bereiken. Van hieruit is een expert naar Barry vertrokken om de schade te onderzoeken en ze aldaar te doen herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 4 juni. De Noorse schoener STORD, die bij Schiermonnikoog op het strand heeft gezeten, is alhier op de lading drijvende binnengebracht en later in het dok geplaatst. De lading kon niet drijvende worden gelost en om het schip voor uit elkander bersten te behoeden, heeft men rond de romp zware borgkettingen gesjord.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen. Donderdagnamiddag (opm: is 3 juni) is van de werf van de heer Figée te water gelaten het sleepbootje JULIANA voor rekening van de heer I.A. Kreber alhier en zijn aldaar ook voor diens rekening de kielen gelegd voor twee sleepbootjes, één van 15 meter en één van 18 meter lengte.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De stranding van de ALBERTHA (opm: dit is de ALBERTA van 1899). Het Seeamt te Emden heeft de stranding behandeld van het te Groningen thuis behorende tjalkschip ALBERTA, onderscheidingssein NCFK, kapt. J. Klugkist, in de nacht van 13 op 14 mei tijdens stormachtige noordenwind op het eiland Juist. De ALBERTA, een zes jaar oud, van ijzer en staal gebouwd schip, had te Neuwied een voor Stockholm bestemde lading cement ingenomen en 20 april de reis aanvaard. De bemanning bestond uit drie personen, bovendien bevonden zich aan boord de vrouw en twee kinderen van de kapitein. De 12e mei, ‘s namiddags, kwam men in de Noordzee, waar zwaar weer met hevige regen- en hagelbuien ondervonden werd. In de hoge zeegang brak ‘s avonds 7 uur ten gevolge van een zware, overkomende stortzee het kluifhout en later, in het gezicht van het Borkumrif vuurschip, ging het bakboordzwaard verloren. Door de nu tot een hevige storm uit het noorden aangewakkerde wind werd het schip steeds meer naar het land toe gedreven; men beproefde af te kruisen, maar bij de hoge zeegang kwam het schip niet vooruit. In de nacht van 13 op 14 mei werd in vier vadem diep water een anker neergelaten, doch men bemerkte spoedig, dat men zich in de branding bevond en het schip de grond raakte. Er was geen houden meer aan; na nog enige minuten werd de ALBERTA zwaar lek en liep onmiddellijk vol water. Het waren angstige uren voor de zes opvarenden, vooral voor de vrouw en de twee kinderen van de kapitein. Men gaf onafgebroken noodseinen, maar er kwam geen hulp opdagen en daar het aan boord van het vaartuig, dat voortdurend door zware zeeën werd bestookt, niet langer uit te houden was, besloot men ten laatste een poging te wagen om in de eigen scheepsboot het land te bereiken. Wel was het een heel waagstuk, te meer daar men niet zeker wist waar men zich bevond, maar aan boord blijven betekende een zekere dood en zo werd dan als laatste toevlucht een plaats gezocht in de scheepsboot. En de gevaarlijke onderneming werd met succes bekroond. Hoewel de boot in de hevige branding meermalen dreigde om te slaan bereikte men na enige uren het land en de zes schipbreukelingen, tot op het hemd toe nat, kwamen allen behouden op vaste bodem, waar zij spoedig de nodige hulp vonden. Het bleek nu dat de ALBERTA gestrand was op de noordwest kust van het eiland Juist. Het schip was voor 8.000 gulden, de lading voor 4.500 Mark verzekerd.
Het Seeamt sprak als zijn oordeel uit dat de schipbreuk veroorzaakt werd door het slechte weer. De gezagvoerder had geen schuld aan het ongeluk.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. De 3-mast schoener VOORLICHTER, kapt. Kempinga, vertrok 4 juni van Maracaibo naar de Elbe.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Volgens telegram uit Hull is het stoomschip MAASSTAD, van daar met kolen naar Reval bestemd, tegen de kaaimuur gelopen en kreeg het schade aan de boeg. Het schip zal worden nagezien.


Datum: 08 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Dat de proeftocht van het stoomschip FRISIA op 25 juni zal plaats vinden, is, naar het Handelsblad verneemt, niet geheel juist. Het stoomschip zal vermoedelijk omstreeks die dag naar Amsterdam stomen, van waaruit op nader vast te stellen datum, wellicht begin juli, op de Noordzee de proeftocht zal worden gehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht.
Gisteravond behandelde de Raad van Tucht de zaak van Klaas Deen, gezagvoerder van het twee-mast gaffelschoenerschip BOREAS, dat, op weg van Svensborg (opm: is Svendborg, Denemarken) naar Wolgast, bij Knudshaven vastraakte en in 8 vadem diep water gezonken is op de 25e april laatsleden. Het schip vertrok de 23e april van Svensborg naar Wolgast om daar een lading cement in te nemen en naar Koningsbergen te koersen. Het werd voortgesleept doch de 24e ging de sleepboot weg. De zee was zeer onstuimig; om twee uur voelde de kapitein in zijn kajuit een hevige stoot. Hij ging aan dek en liet het lood zakken. Mon was genoodzaakt de zeilen te strijken. Het schip liet zich niet meer sturen en door het lek stroomde steeds meer water binnen. Om vier uur viel het vaartuig met de masten op het water en zonk aldra, nadat de bemanning zich in een sloep gered had en daarmee naar de wal geroeid was.
De kapitein, ter zitting gehoord, bevestigde scheepsverklaring. Hij deelde mee, dat het schip drie jaar oud was. Vermoed werd, dat het op een steen is gestoten doordat het vier zeemijlen uit de koers was. Het vaartuig liep zeven mijl per uur. Het lag vier voet diep en na het koersen is nog twee uur gevaren. Kapitein Deen had de reis meerdere malen gemaakt.
Als getuige werd in deze zaak gehoord de 17-jarige matroos Karl Hartung. Hij had voor op het schip werk gehad, toen de kapitein om één uur van dek ging en de stuurman aan het roer kwam. Hij heeft geen vuurtorens gezien en ook geen tonnen. Wel zag hij ver weg enige schepen. Omstreeks 2 uur voelde hij een hevige stoot. Toen het water in het ruim stond, werd uit alle macht gepompt tot vier uur. Ook werden pogingen gedaan om het gat te stoppen, doch dat hielp niet. Recht vooruit was een eiland, waar men heen wilde sturen, doch het schip weigerde daar naartoe koers te zetten. In de sloep ging de bemanning naar land en zette te Fordesborg voet aan wal.
Uitspraak in deze zaak volgt later. (opm: zie ook uitspraak AH 061009)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Enkhuizen, geen datum. Van de scheepswerf ‘Vooruit’ te Enkhuizen is te water gelaten de sleepkaan ADRIANA CORNELIA, groot 264 ton, gebouwd voor rekening van de heer K. van Ree te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De scheepswerf van de heren Gebr. Fernhout te Jutfaas is bij publieke veiling aangekocht door de heren C.M. Van Rees te Sliedrecht en P. Vuik te Rotterdam en zal thans worden geëxploiteerd onder de firma Van Rees & Vuik.
(opm: op 14 juli zijn de Gebr. Fernhout te Jutfaas failliet verklaard)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. De 3-mast schoener VOORWAARTS, kapt. Brons, vertrok 5 juni van Santa Cruz naar Bremen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 juni. De sleepboot ATLAS, met de tanklichter UTRECHT, arriveerde 3 juni te Singapore.


Datum: 09 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 7 juni. De Nederlandse tjalk ALBERTHA, die bij Juist op het strand heeft gezeten, heeft bodemschade en wordt op een werf alhier gerepareerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf van de Wed. D. van Suylekom te Raamsdonkhoek is te water gelaten een boeieraak, gebouwd voor rekening van de heer W. de Wit te Dusse. De kiel werd vervolgens gelegd voor een stalen motorschip.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De ‘Zeeland’. In de heden te Vlissingen gehouden algemene vergadering van deelhebbers van de Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’, Koninklijke Nederlandsche Postvaart, werd het verslag over het 34e boekjaar uitgebracht.
Aan dit verslag is het volgende ontleend: De 20e oktober 1908 werd het nieuwe postcontract, dat op 19/22 juni 1908 met de Staat der Nederlanden is gesloten voor een tijdvak van 10 jaar, ingaande 1 oktober 1908, bij de Wet goedgekeurd, terwijl in verband daarmee ingevolge de ons in de vergadering van 24 oktober 1908 verstrekte machtiging, in december drie nieuwe dubbel-schroefstoomschepen bij The Fairfield Shipbuilding & Engineering Cy. Ltd. te Govan bij Glasgow werden besteld. Een van deze drie schepen is reeds de 22e mei jl. te water gelaten, terwijl het tweede schip de 3e juli e.k. zal volgen. De vloot van de Maatschappij bestond op 31 december 1908 uit elf stoomschepen waarvan drie in aanbouw.
Van de 3 % obligatielening 1886 werden geen obligaties uitgeloot, zodat in omloop bleef een bedrag van NLG 2.856.000.
Het ketelfonds (dagboten) bedroeg op 31 december 1908 NLG 407.967; daarvan is belegd in gemeente- en spoorwegobligaties en pandbrieven van hypotheekbanken voor een nominaal bedrag van NLG 255.000, waarvan op 31 december 1908 de boekwaarde NLG 236.708 en de beurswaarde NLG 232.836 bedroeg. Het door de Maatschappij betaalde voorschot op kosten van vernieuwing van de ketels van de nachtboten verminderde gedurende het jaar 1908 met NLG 25.200, zodat dit voorschot op 31 december 1908 bedroeg NLG 80.283. Het reservefonds bedroeg op 31 december 1908 NLG 29.202, waarvan een bedrag van NLG 16.000 nominaal, een boekwaarde vertegenwoordigende van NLG 15.096 en een beurswaarde van NLG 14.594 is belegd in pandbrieven van hypotheekbanken en gemeente-obligaties.
Van de kasmiddelen was op 31 december 1908 een bedrag van NLG 102.400 in effecten belegd. Het fonds ter aflossing van de hypothecaire geldlening ad. NLG 2.810.898, onder beheer van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, waarvan op 31 december 1907 aanwezig was NLG 1.775.305, werd gedurende het jaar 1908 vermeerderd met maandelijkse bijdragen NLG 140.544, gekweekte rente NLG 64.451, zodat het op 31 december 1908 in totaal aanwijst NLG 1.980.302. De resultaten van de exploitatie over het afgelopen jaar zijn de volgende: De bruto-opbrengsten beliep in 1908 NLG 2.302.884.
Vergeleken met de beide vorige jaren werd ontvangen wegens: Het vervoer van reizigers en bagage in 1908 NLG 1.079.800, in 1907 NLG 980.801 in 1906 NLG 895.953, koopmansgoederen en pakketten in 1908 NLG 575.488, in 1907 NLG 588.572, in 1906 NLG 533,322; brievenmalen enz. in 1908 NLG 478.538, in 1907 NLG 317.550, in 1906 NLG 317.439; huur van hutten op de stoomschepen in 1908 NLG 120.109, in 1907 NLG 102.676, in 1906 NLG 89.073; buitengewone ontvangsten in 1908 NLG 48.947, in 1907 NLG 44.248, en in 1906 NLG 43.211. Totaal in 1908 NLG 2.302.884, in 1907 NLG 2.033.849, en in 1906 NLG 1.878.999, of per reis in 1908 NLG 3.141, in 1907 NLG 2.786, en in 1906 NLG 2.566. Het aantal vervoerde passagiers klom van 120.059 in 1907 tot 132.946 in 1908 en de opbrengst van NLG 980.801 tot NLG 1.079.800 of NLG 98.998 meer dan in 1907.
Het vervoerde kwantum goederen verminderde daarentegen met 1680 ton en de opbrengst met NLG 13.084. Totaal werd voor het postvervoer ontvangen NLG 480.527, waarvan afgaat wegens betaalde zegels en leges NLG 1.988. Op de conferentie te Rome is o.m. bepaald, dat de Staat der Nederlanden, wegens de toeneming van het vervoer, van 1 januari 1908 af een hoger bedrag voor het transitverkeer zal ontvangen. Als een gevolg daarvan zal de Nederlandse post-administratie voortaan van de buitenlandse postadministratie voor het transitverkeer per Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’ een bedrag ontvangen geraamd op NLG 550.000 per jaar.
Volgens het nieuwe postcontract ontvangt de Maatschappij ‘Zeeland’ voor dit buitenlands vervoer per jaar NLG 400.000. Er blijft in surplus van NLG 150.000, dat krachtens art. 9 van het nieuwe postcontract tussen de Staat der Nederlanden en de Maatschappij ‘Zeeland’ gelijkelijk werd verdeeld.
Voor het vervoer van de Nederlandse brievenmalen betaalt de Staat der Nederlanden aan de Maatschappij ‘Zeeland’ per jaar NLG 50.000, doch daar de Staat, voor het gedeelte van de zogenaamde Nederlandse brievenmalen, dat met de boten van de ‘Zeeland’ aan Nederland wordt toegezonden, transitkosten ten bedrage van ongeveer NLG 50.000 's jaars van de afzendende post-administratie ontvangt, kost het vervoer van de gehele Nederlandse brievenmail naar Engeland de Staat niets, terwijl de helft van bovengenoemd surplus ad. NLG 75.000 de Staat ten goede komt.
De exploitatiekosten bedroegen in 1908 NLG 1.391.494 of gemiddeld NLG 1.898 per reis, tegen NLG 1.389.454 gemiddeld per reis NLG 1.903 in 1907.
Zoals uit het voorgaande blijkt, beliepen in het jaar 1908 de ontvangsten NLG 2.302.884, de uitgaven NLG 1.391.494, gevende een voordelig saldo van NLG 911.390. Hiervan moet worden afgetrokken: 1e. het nadelig saldo van de interestrekening, voortspruitende uit de rente van de leningen, na aftrek van de rente van uitgezette gelden 2e. bijdrage ten behoeve van het ketelfonds nieuwe stoomschepen NLG 25.200, zodat de beschikbare winst bedraagt NLG 817.193, welke wij ingevolge art. 17 van de statuten, voor afschrijving hebben bestemd.
Door deze afschrijving staat thans het materieel voor het juiste bedrag op de balans. Toch menen wij, dat overeenkomstig besluit van oktober 1908, alsnog niet tot uitloting van obligaties van de geldlening 1886 mag worden overgegaan, doch in de eerste plaats de beschikbare geldmiddelen moeten worden aangewend tot afbetaling van de hypothecaire schuld aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, alsmede tot betaling van het alsnog verschuldigde bedrag van de prijs van de thans in aanbouw zijnde schepen. Wij vertrouwen dat de uitloting van de obligaties in 1912 zal kunnen worden hervat. Het is de bedoeling dat die schuld in 1927 geheel zal zijn gedelgd, zijnde dit het jaar waarin deze behoort te zijn afgelost.


Datum: 10 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Het Bataviaasch Nieuwsblad deelt het volgende mee: Van de zes schepelingen, die bij de ontploffing op de GRONINGEN gewond werden, zijn er in het Stadsverband twee overleden. Verder verzocht men aan bovengenoemd blad mee te delen, dat het niet kapt. Jansen van de BABALAN was, die het vuur bluste, maar dat de eerste machinist V.J. Sody en de tweede stuurman Reiffert zich aan boord van het geheel verlaten, brandende lichterschip begaven om het vuur te doven. Eerst later kwamen de waterschout Kop, de loods De Boer en kapt. Jansen aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ferrol, 8 juni. De Nederlandse schoener ATLANTIC, kapt. Kramer, is met verlies van zeilen en kompas van Cardiff alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 juni. Op het Nederlandse stoomschip EMMA is beslag gelegd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de Scheepswerf 't Kromhout, firma D. Goedkoop Jr. te Amsterdam werd hedenmiddag te water gelaten een voor Amsterdamse rekening gebouwde stalen motor-directieboot, lang 14 meter, breed 2,90 meter en hol 1,60 meter. Het vaartuig wordt voorzien van een 20 pk Kromhout petroleum motor, welke het een snelheid zal geven van 14 km per uur.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Het nieuwe stoomschip NOORDWIJK heeft op de gemeten mijl 10¼ mijl per uur gemaakt en op het traject Vlissingen – Hoek van Holland werd 10 mijl per uur behouden. (opm: vertrek Vlissingen naar Rotterdam op 5 juni)


Datum: 11 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats). Met ingang van 1 juli a.s. wordt één van de zeilloodsvaartuigen van de kruispost Dungeness van het 4e en 5e district (Goedereede, Maas en Brouwershaven) vervangen door een stoomloodsvaartuig, zodat vanaf genoemde datum de loodsdienst wordt uitgeoefend door een zeil- of stoomvaartuig. Het stoomloodsvaartuig heeft een zwart geschilderde romp en schoorsteen en twee masten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 juni. Volgens telegram uit Batavia, is het Nederlandse stoomschip SARIE BANDJER bij Anjer gestrand en zal het waarschijnlijk totaal wrak worden. (opm: zie ook NRC 030809 en NRC 100809)


Datum: 12 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 juni. Het Engelse stoomschip HUMBER, vertrokken van Gent, is te Hull aangekomen met zware averij ten gevolge van een aanvaring met het Duitse stoomschip MODENA, van Genua naar Hamburg bestemd. De aanvaring heeft plaats gehad op 38 mijl van Westkapelle. De MODENA is binnen tien minuten gezonken en twee bemanningsleden zijn verdronken. Het vergane stoomschip MODENA, ex. SCHŐNBURG, is een stalen schroefstoomschip, 1.777 ton bruto, 1.100 ton netto, in 1890 gebouwd te Flensburg, eigenaar Robert M. Sloman. De overige bemanning van de MODENA werd door de HUMBER gered.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam,11 juni. De sleepboot SEINE, met een baggermolen op sleeptouw, arriveerde 10 juni van Spaarndam te Wilhelmshafen.


Datum: 13 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juni. Het stoomschip PYRRHUS heeft gerepareerd en zette de reis voort.


Datum: 15 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Uit het stoomschip MOONLIGHT, per sleepboot van Liverpool naar Dordrecht gesleept, zullen de machines en ketels worden genomen, echter blijft de donkeyketel er in. Nadat het schip veranderd is in een automatische kolenlichter, zal het naar Huelva gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 juni. Men deelt ons het volgende mee: Zaterdag 24 april l.l. werd de 1.500 ipk sterke sleepboot ROODE ZEE van de firma L. Smit & Co., van Maassluis uitgezonden om een sleeptocht te gaan ondernemen met een drijvende kraanelevator van Barrow-in-Furness naar Montreal (Canada). De ROODE ZEE, gezagvoerder J. van Rees, had een equipage van 16 sleepbootgasten aan boord, benevens nog vier Hollanders, die de reis aan boord van de kraanelevator zouden meemaken. Vóór het verlaten van Maassluis was de ROODE ZEE voor zulk een sleeptocht uitgerust met zware 2-duims sleepkettingen met dito sleepsluitings, twee superior 18-duims manilla sleeptrossen, elk van 120 vadem lang en elke sleeptros verbonden met 2 x 50 meter 4½-duims stalen voorlopers; bovendien nog een 120 vadem lange 5-duims staaltros, die voor reserve aan boord was ingeval het te ontmoeten zware drijf- en veldijs op de Newfoundlandse banken de manillatrossen mochten afsnijden en voor het verdere slepen onbruikbaar maken. Van de Waterweg uit werd eerst naar Barry Dock in Engeland gekoerst en aldaar voor de sleeptocht een volle lading, nagenoeg 600 ton, Welsh-steenkolen scheepgenomen. Vandaar werd naar Barrow-in-Furness gestoomd, alwaar de ROODE ZEE de 30e april arriveerde en langszijde het te slepen logge gevaarte vastmeerde. Die dag werkten de sleepbootgasten aan de zware en lange sleepkettingen om deze op de kraanelevator te bevestigen en om de elevator geheel zeeklaar te maken. De kraan-elevator, die een lengte had van 200 voet en 43 voet breed was, een z.g.n. square box, met een ijzeren opbouw van ongeveer 60 voet, was reeds het vorige jaar in september op sleeptouw geweest van de Engelse sleepboot OCEANA, van Londen, doch na enige dagen na het vertrek van Barrow kreeg men met ruw weder te kampen, waardoor de verbinding met de elevator verbroken werd en de OCEANA zelf schade beliep, en keerde daarom naar een Engelse haven terug, de elevator aan zijn lot overlatende, die, na enige dagen op zee te hebben rondgedreven, door twee stoomtrawlers werd opgepikt en eveneens in een Engelse haven werd binnengesleept. Inmiddels hadden de Engelse sleepbootfirma’s die gevaarvolle sleeptocht opgegeven. De 1e mei werd de gevaarvolle reis met de kraan-elevator van Barrow-in-Furness naar Montreal in Canada aanvaard, de elevator, bemand met de vier voornoemde Nederlanders. Vanaf het ogenblik van vertrek werd reeds met stijve briezen, zuid-oost tot zuid, met woelige zee gepaard gaande, gekampt. Niettegenstaande dit werd reeds de 4e mei Fastnet Rock (de zuidelijke punt van Ierland) gepasseerd. De gehele reis werd met stijve briezen van z.z.o. tot zuid-west gekampt, wat een moeilijke en hoge zee veroorzaakte en sleepboot en elevator geweldig deden werken en slingeren. De 14e mei, met het oplopen van de Newfoundlandse banken, was het reeds zo koud geworden, dat het vroor en de stoomkachels in alle hutten moesten worden bijgezet. Van tijd tot tijd dreven dikke mistvlagen over beide vaartuigen heen. Sneeuw- en hagelbuien wisselden elkaar af en de ijskegels hingen ten laatste aan alle delen en het touwwerk der beide vaartuigen. Te 9.00 uur voormiddag van die datum werd de eerste grote ijsberg, plm. 200 voet hoog, op korte afstand gepasseerd, daarna werden tot de middag nog 12 kleinere ijsbergen gepasseerd, alsmede een ijsveld van plm. 10 mijl lang en waarvan de breedte onbekend bleef. Op de middag bevonden de ROODE ZEE met sleep zich volgens de bekomen waarnemingen op 47º25’ N.B. en 48º50’ W.L. ‘s Namiddags werden weder op geringe afstand vijf grote ijsbergen gepasseerd, waarvan één naar gissing 500 voet hoog was en 800 voet lang. De 15e mei en werd met de meeste zorg en grootste moeite door zwaar drijfijs heen gemanoeuvreerd en werd het scherp uitkijken gedurig onderbroken door overdrijvende dikke mistluchten, alsmede door overdrijvende hagelbuien. De 16e mei werden gedurende een noord-ooster storm met onstuimige zee niet minder dan 41 grote ijsbergen geteld, waardoor de ROODE ZEE met sleep als ‘t ware omsingeld waren. Beide vaartuigen baanden zich tussen de ijsbergen door een weg, totdat des namiddag 5.00 uur Cape Race (de zuidpunt van Newfoundland) werd bereikt, en ijsbergen, ijsvelden en drijfijs achter de rug lagen. Vervolgens werd de reis door de Golf en de rivier van St. Lawrence voortgezet en na een reis van 22 zorgvolle dagen de bestemmingsplaats Sorel (Montreal) in Canada bereikt en het logge gevaarte – de kraanelevator – in goede conditie afgeleverd. Als bijvoeging dient te worden vermeld, dat deze sleeptocht de eerste is geweest, die ooit de Noord-Atlantische Oceaan met zulk een noordelijke route heeft bevaren. De ROODE ZEE is inmiddels te Rotterdam teruggekeerd en daarna met een schip naar Lillesund vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen aan den IJssel is te water gelaten een sleepkaan (opm: Nr. 34) van 1.800 ton, gebouwd voor rekening van de Ver. Frankforte Rhedereien te Duisburg, waarna de kiel werd gelegd voor een dergelijk schip (opm: Nr. 35) voor dezelfde firma.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf 'Nicolaas Witsen' van de firma W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar, is met goed gevolg te water gelaten een inspectie-motorboot, genaamd Mr. P.L.H. BLUSSÉ. De romp, totaal lang 44 voet, is van staal en de betimmering van de kajuiten enz. van teakhout. Het vaartuig wordt voortbewogen door een 23 pk 2-cilinder bootmotor. De boot is gebouwd voor rekening van de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juni. Volgens telegram uit Batavia, is het stoomschip SARIE BANDJER met hoog water weer vlot gekomen en is het aldaar gisteren aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip DIANA van St. Petersburg, laatst van Fredrikshamn, met hout naar Zaandam bestemd, met verlies van een gedeelte deklast te Baltishport binnengelopen. De overige deklast moet worden herstuwd. Later bericht. De DIANA zette heden de reis voort.


Datum: 16 juni 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf van de firma A. Kalkman & Zoon te Kralingscheveer is te water gelaten de ijzeren sleepkaan RHEINTAR, gebouwd voor de heer Joh. Höhr te St. Goar.


Datum: 17 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 juni. Door de directeur-commandant van de Marinewerf te Amsterdam is heden bij inschrijving verkocht het uit de dienst van de Marine afgevoerde raderstoomschip BUYSKES. De hoogste inschrijving was van G.B. Pas & Zn. te Bolnes met NLG 6.300.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juni. De sleepboot THAMES arriveerde 14 juni van Rotterdam te Barrow.


Datum: 18 juni 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de scheepsbouwmeester A. de Jong te Vlaardingen is te water gelaten het loggerschip ARBEID ADELT, hetwelk werd aangekocht door de heer D. Ouwehand te Katwijk aan Zee.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. De 2-mast gaffelschoener VRIENDSCHAP, kapt. Beck, vertrok 7 juni van Casablanca naar Mazagan.


Datum: 19 juni 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 juni. Het te Barrow gebouwde pontondok voor het Nigeria Protectoraat is hedenmorgen gesleept door de sleepboot THAMES, van de Internationale Sleepdienst te Rotterdam, van Barrow naar de bestemming Burutu in Nigeria vertrokken.


Datum: 21 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 19 juni. Het Nederlandse zeilschip NIEUWE ZORG, dat bij Brunsbüttel met de stoomtrawler HOLSTEIN in aanvaring is geweest, is na voorlopig dichtgemaakt te zijn, naar de Körnerische Werf gebracht om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 juni. Volgens telegram uit Thursday Island is het Nederlandse stoomschip VAN SPILBERGEN op het Newton Island gestrand.


Datum: 22 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uittreksel uit het verslag over het jaar 1908 van de Nederlandsche Scheepvaart Unie te Amsterdam: Hoewel het tijdsverloop sedert het sluiten van de overeenkomst tussen de verbonden maatschappijen nog te kort is om deze ten volle tot haar recht te doen komen, kan toch reeds getuigd worden, dat zij in verschillende aangelegenheden leidde tot krachtige bevestiging van de positie van deze maatschappijen. Door aankoop kwam de vennootschap bij de oprichting in het bezit van NLG 1.000.000 aandelen elk in de Stoomvaart Mij. Nederland, de Rotterdamsche Lloyd en de Koninklijke Paketvaart Mij. Hoewel niet tot het verslagjaar behorende, werden in april nogmaals NLG 3.000.000 gewone aandelen uitgegeven, waardoor de directie in staat was nog NLG 1.000.000 aandelen in ieder van de drie maatschappijen over te nemen. Uit het winstsaldo kan 8% op gewone aandelen worden uitgekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 juni. Hoewel de FRISIA op het eind van deze week nog niet gereed zal zijn, vertrekt het toch a.s. zaterdag naar Amsterdam. Heden zijn nog 40 schilders uit Amsterdam overgekomen om mee te werken aan de voltooiing van het schip. Na in het dok aldaar geschilderd te zijn, zal het op de Noordzee de proeftocht doen en 21 juli de reis naar Buenos Aires aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbüttel, 20 juni. Het stoomschip FRANZ is in aanvaring geweest met de Nederlandse tjalk VIJF GEBROEDERS, kapt. Dekker, in ballast van Nyborg naar Hamburg bestemd, welk schip zwaar beschadigd werd. Het stoomschip stoomde onmiddellijk terug en liep daarbij tegen de Nobaukrugerbrug, waardoor deze zwaar beschadigd werd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 juni. De van Brunsbüttel naar Meldorf bestemde Nederlandse stoomlichter RENSIENA geraakte bij het Vogelsand aan de grond, doch kwam later weer vlot en zette de reis voort. Omtrent schade is niets bekend.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juni. De sleepboot ZWARTE ZEE, met het zeilschip IREDALE van Rio de Janeiro naar Antwerpen, arriveerde 18 juni te St. Vincent K.V. om kolen en zette 19 juni de reis voort.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juni. De sleepboot ZUIDERZEE, met een hekwielbaggermolen op sleeptouw arriveerde 19 juni van Renfrew te Burutu.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. De stoomschoener SIRRA, kapt. Hammerstein, van Stockholm naar Cardigan, passeerde 19 juni Lizard.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 juni. De 3-mast gaffelschoener DINA HENDERIKA, kapt. Eggens, arriveerde 16 juni van Fowey te Livorno.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hansweert, geen datum. Zaterdag werd op de werf ‘Zeeland’ te Hansweert met goed gevolg te water gelaten een stalen sleepschip groot ± 375 last, voor de heer C. Bakker te Sliedrecht en tegelijk de kiel gelegd voor een Rijnschip voor de heer H. Schulz te Miltonberg a/Main, ter grootte van 390 last. Bovendien is aan dezelfde werf de levering opgedragen voor een dito schip van 300 last voor rekening van de heer P. Hoekman te Hansweert.


Datum: 24 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Townsville, 23 juni. Het stoomschip VAN SPILBERGEN is vlotgesleept door het Noorse stoomschip CHRISTIAN BORS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit het voorstel tot wijziging van de statuten van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, in de heden gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders goedgekeurd:
Art. 1. In de statuten stond nog steeds als plaats van de zetel van de vennootschap Amsterdam. Dit wordt gewijzigd in Vlissingen (Amsterdam was in de aanvang de zetel, daar de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij toen de directie van de vennootschap voerde).
Art. 3. De statuten bepaalden het einde van de vennootschap op 31 december 1909; dit wordt veranderd in 1 oktober 1938, omdat dan de postovereenkomst met de regering eventueel zal eindigen.
Art. 10. Dit artikel bevat nog altijd de opdracht van het erevoorzitterschap van het college van commissarissen aan de overleden broeder van wijlen Koning Willem III, en van de directie van de vennootschap aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, alsmede de eerste benoeming van vijf commissarissen. Dit artikel, slechts van historisch belang, is reeds lange tijd door de feiten achterhaald. (opm: sterk bekort)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbüttel, 20 juni. De gesleept wordende Nederlandse tjalk VIJF GEBROEDERS, schipper Dekker, van Nyborg in ballast naar Hamburg, is in het Kaiser Wilhelm-Kanaal bij KM. 64 in aanvaring gekomen met het van Hamburg naar Stettin bestemde Duitse stoomschip FRANZ en bekwam dientengevolge zware schade. Het stoomschip zette de reis voort.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juni. De sleepboot LAUWERZEE, van Rotterdam naar Bourgas met een baggermolen, arriveerde 21/22 juni te Gibraltar.


Datum: 25 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 juni. Het stoomschip FRISIA is hedenmorgen naar de Binnenhaven vertrokken om de kompassen te stellen en zal morgen naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 24 juni. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, 747 ton bruto en 380 ton netto, in 1891 bij W. Dobson & Co. te Newcastle gebouwd en toebehorende aan de Hollandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam, is aan Mr. James Holliday te Quebec verkocht en in GENERAL WOLFE herdoopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 23 juni. De Nederlandse tjalk GOEDE VERWACHTING werd door de sleepboot FRANZISKA bij het vuurschip aangetroffen en hier binnengesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van J. & K. Smit’s Scheepswerven te Krimpen a/d Lek is met goed gevolg te water gelaten de stoomschroefboot TORPEDODIENST II voor rekening van het Rijk en ten dienste voor het korps torpedisten te Brielle.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen. (geen datum). Gisteravond 7 uur is met goed gevolg van de werf van de heer L. Van Dam te water gelaten een op die werf nieuw gebouwd loggerschip. Er was veel belangstelling.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 juni. Het Nederlandse schip LAMMEGINA is hier aangekomen met schade aan de platen en werd naar de werf gebracht om te repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juni. De kosten van het afslepen van de VAN SPILBERGEN bedragen GBP 1.200. Het stoomschip maakt geen water en is heden van Townsville naar Brisbane vertrokken. Later bericht: De VAN SPILBERGEN strandde 17 juni en werd 20 juni vlot gesleept door het stoomschip CHRISTIAN BORS.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juni. Volgens telegram uit Cuxhaven is de Nederlandse tjalk GOEDE VERWACHTING aldaar binnengesleept met verlies van boegspriet en gescheurde zeilen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 juni. De stalen schoener SELINA JOHANNA, kapt. Kruize, arriveerde 21 juni van Nantes te Swansea.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 juni. De motorschoener SIRRA arriveerde 20 juni van Gefle te Cardigan.


Datum: 26 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 juni. Het stoomschip BUYSKES is heden per sleepboot ROTTERDAM van hier naar Bolnes vertrokken om aldaar gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, 25 juni. Het stoomschip VAN SPILBERGEN wordt hier 28 juni verwacht. Het zal in het dok gaan om onderzocht te worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de werf van de firma H. Boot & Zoon te Vrijenban bij Delft is te water gelaten een stalen sleepkaan van 185 last, gebouwd voor de heer A. Kolen te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 juni. De hier binnengebrachte Nederlandse tjalk GOEDE VERWACHTING is van Emden met cokes naar Halmstad bestemd. De schade is ontstaan tijdens een onweersbui. Ook een zwaard ging verloren. (opm: zie ook RN 250609)


Datum: 28 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 27 mei. De Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, na aanvaring met de stoomtrawler HOLSTEIN gezonken, is door een duiker gelost. Men heeft kettingen onder het schip doorgetrokken en men zal trachten het schip heden te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 26 juni. De met schade hier binnengesleepte tjalk GOEDE VERWACHTING is onderzocht. Het schip zal hier repareren.


Datum: 29 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 26 juni. Men is reeds begonnen met de reparatie van de tjalk GOEDE VERWACHTING. De schade aan het schip is op 750 mark begroot en het schip zelf in de beschadigde toestand op 10.250 mark.


Datum: 30 juni 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. In het grootruim van het hier hedenochtend aangekomen stoomschip HELENA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, komend van Amsterdam, was in de lading aardappelmeel en preserves een begin van brand ontstaan, dat met eigen middelen is geblust. Het stoomschip, dat eerst aan de boeien lag, is later verhaald naar zijn gewone ligplaats, de 1e Katendrechtsche Haven Oostzijde. De schade, door de brand veroorzaakt, is nogal belangrijk.


Datum: 01 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 30 juni. Door het Seeamt werd heden behandeld de aanvaring tussen de Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG en de stoomtrawler HOLSTEIN, waardoor de tjalk is gezonken. Tijdens de aanvaring op 17 mei lag de tjalk voor anker. De oorzaak der aanvaring werd toegeschreven aan de buitengewone nalatigheid van de wachthebbende stuurman Laue bij de navigatie. De stuurman werd daarom de bevoegdheid om als stuurman te varen, ontnomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heren Bonn & Mees te Rotterdam werd gistermiddag te water gelaten het stoomschip TERSCHELLING, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij ‘Triton’, directie firma Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam. Het stoomschip, dat 325' lang, 47' breed en 24'-3" hol is, heeft een draagvermogen van 5.000 ton. Het is gebouwd als één-dekschip, met zware frames, waardoor extra balken in de ruimen konden vervallen, terwijl daar ook geen stutten worden aangetroffen doordien de dekbalken zeer zwaar werden genomen. Alleen loopt door het gehele schip, dat overigens van alle moderne los- en laadwerktuigen is voorzien, een stalen graanschot. De verblijven van officieren en machinisten zijn op het brugdek. Na afgewerkt te zijn vertrekt het stoomschip naar Vlissingen, om aan de werf ’De Schelde’ aldaar van machines te worden voorzien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Amsterdam, 1 juli. Van helling No. 4 van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier werd hedenmorgen te water gelaten de zeesleepboot AJAX, gebouwd voor rekening van de Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij te 's-Gravenhage. De afmetingen van het schip zijn: Lengte 121'-0'', breedte 24'-0”, holte 33'-6". Deze sleepboot, die voorzien zal worden van stoomwerktuigen van 650 ipk volgens het triple-expansie systeem, vervaardigd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te Rotterdam, is bestemd voor het slepen van tanklichters in Nederlands-Indië en zal einde juli van dit jaar van hier vertrekken met de tanklichter LIMBURG, mede bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. in aanbouw en de 5e juni jl. te water gelaten.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Schiedam, 30 juni. Van de werf Gusto te Schiedam, is gisteren met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een zeewaardige zuiger met perspomp en twee schroeven. in aanbouw voor rekening van de Italiaanse regering. Het vaartuig zal een snelheid hebben van omstreeks 6 knopen en onder eigen stoom naar haar plaats van bestemming gaan; het zal de naam dragen van ARNO.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. De sleepboot SCHELDE vertrok 26 juni van Le Havre naar Port-Said met een baggermachine.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. De sleepboot OOSTZEE, van Rotterdam naar Huelva met twee lichters en een sleepboot, passeerde 29 juni Dungeness.


Datum: 02 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, 30 juni. Het stoomschip VAN SPILBERGEN is in het dok onderzocht, 11 platen zijn gedeukt, doch het schip is niet lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 juli. Volgens telegram uit Sydney zal het stoomschip VAN SPILBERGEN de reis naar Batavia voortzetten en aldaar repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de koopvaardij zette gisteravond het onderzoek voort naar de stranding van de sleepboot ROODE ZEE, rederij L. Smit & Co. te Rotterdam, in de ochtend van 19 november 1908 in de baai van Montevideo. Met de sleepboot ZWARTE ZEE moest dit vaartuig een droogdok van de Tyne naar Callao in Peru slepen. Op 18 november kwam men op de rede van Montevideo en in de ochtend van 19 november, te 04.30, geraakte de sleepboot op de gevaarlijke rede ten gevolge van een zware storm op drift met het bekende gevolg. Als getuige werd buiten ede gehoord de gewezen stuurman G. Roelfsema, die er op gewezen werd dat geen enkele voorzorgsmaatregel genomen was; dat hij vóór naar kooi te gaan, zich niet in de machinekamer overtuigd had of de machine gereed was om te draaien en dat hij door de wachtsman, die van hem getuigde dat hij met een moker niet wakker te krijgen was, tot tweemaal toe was geroepen,
terwijl hij, als hij de eerste maal wakker was geworden, nog bijtijds maatregelen had kunnen nemen. De stuurman verklaarde slechts eens geroepen te zijn en voerde ter verklaring van het feit, dat hij met de kapitein L. Hemmes geen overleg pleegde, aan, dat hij door die gezagvoerder steeds werd afgesnauwd. Toen hij naar kooi ging, had hij veertien uren dienst gehad. Nadat hij geroepen was, heeft hij direct ketting gestoken, vervolgens de gezagvoerder geroepen en deze voegde hem, toen hij voor de tweede maal ketting wilde steken, toe: „Stuurman, steek maar geen ketting." De behandeling van deze zaak werd hierop geschorst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de koopvaardij behandelde gisteravond de zaak van schipper J. Klugkist, gezagvoerder van het ijzeren tjalkschip ALBERTA, dat, op de reis van Neuwied naar Stockholm, in de nacht van 13 op 14 mei tussen Borkum en Norderney strandde. Het tien jaar oude schip was geladen met 150.000 kilo cement. Van Neuwied werd het tot Amsterdam gesleept. Vandaar vertrok men naar Terschelling, om vervolgens de 12e mei met goed weer zee te kiezen. Al spoedig kreeg men veel wind en sterke regen met hagelbuien en de zee nam allengs zo toe, dat er veel water op en onder dek kwam. Men kreeg voortdurend zware stortzeeën over, de tweede stag brak, het bakboordzwaard ging verloren en weldra kon men niet meer over stag gaan. Het schip geraakte aan de grond en verkeerde al spoedig in zulk een ontredderde toestand, dat men zich genoodzaakt zag het schip te verlaten en met de boot naar wal te gaan, wat met levensgevaar gelukte. De kapitein en twee getuigen, de gewezen stuurman F. Hummel en de gewezen kok O. Brouwers, werden gehoord. Later volgt in deze zaak de uitspraak. (opm: zie ook AH 100709)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Hamburg, 30 juni. De Nederlandse tjalk LAMMEGINA heeft gerepareerd en is heden weer in lading gelegd. (opm: zie ook RN 250609)

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de scheepsbouwmeester T. van Duivendijk te Lekkerkerk, is te water gelaten het stalen Rijnschip L. BÖCKER & Cie. No. 6, metende 1.530 ton (opm: afmetingen 82,03 x 10,38 x 2,53 m).


Datum: 03 juli 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. De stalen schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, vertrok 29 juni van Jersey naar Westonpoint,

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juli. De sleepboot OOSTZEE, van Rotterdam naar Huelva met twee lichters en een sleepboot, passeerde 30 juni Anvil Point

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juli. De sleepboot LAUWERZEE, van IJmuiden naar Bourgas met de baggermolen DRAGUE, arriveerde 30 juni te Malta.


Datum: 04 juli 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf ‘Gusto’, te Schiedam, is gisteren met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een zeewaardige zuiger, in aanbouw voor rekening van de Italiaanse regering. Dit vaartuig is geheel gelijk aan de 29 juni jl. te water gelaten zuiger ARNO en zal eveneens onder eigen stoom naar de plaats van bestemming gaan. Het zal de naam dragen van TEVERE. (opm: zie ook NVD 010709)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Rotterdam, 5 juli. Gisteren werd op de werf van de firma Bonn & Mees alhier de kiel gelegd voor een stoomschip met een laadvermogen van 8.000 ton, voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd. (opm: waarschijnlijk bouwnummer 206 – BANDOENG)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de Scheepswerf ‘Nicolaas Witsen’ van de firma W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar is met goed gevolg te water gelaten de nieuwe directiemotorboot DORDT, lang 51 voet, gebouwd voor rekening van de Dordtsche Petroleum Maatschappij gevestigd te Amsterdam.


Datum: 05 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 2 juli. Buiten en behalve andere vernieuwingen aan het Nederlandse schip ALBERTHA zal het ook een nieuwe kajuit en verschansing ontvangen.


Datum: 06 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 juli. Hedenmiddag vertrok van hier naar Nieuwediep het nieuwe stoomschip HOOFDINSPECTEUR ZEEMAN om gedurende twee dagen op de Noordzee proef te stomen. Dit schip is gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, dir. D. Goedkoop, te Amsterdam onder toezicht van het Departement van Marine voor rekening van het Departement van Koloniën. Het is voorzien van een triple expansie-machine van 800 I.P.K, vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoowegmateriaal te Amsterdam. De lengte tussen de loodlijnen bedraagt 50 meter, de breedte 13,90 meter en de holte op grootspant 4,29 meter. De waterverplaatsing is 780 ton bij een diepgang in zeewater van 3 meter. Het stoomschip is bestemd voor de bebakening en kustverlichting in Nederlandsch Oost-Indië en daartoe voorzien van vijf gastanks. Bovendien zijn twee zware laadbomen aangebracht met een lichtvermogen van 10 ton voor het lichten en tewaterlaten van boeien. De gezagvoerder John Wijsmuller zal dit stoomschip naar Oost-Indië overbrengen. (opm: bouwnummer N.S.M. is no. 97)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 juli. Het thans te Amsterdam liggende nieuwe stoomschip FRISIA van de Koninklijke Hollandsche Lloyd zal zaterdag ter proeftocht vertrekken, die 24 uur zal duren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juli. De Curaçaosche Courant meldt: Naar wij van bestuurszijde worden ingelicht, zal het stoomschip voor het onderhouden van de koloniale stoomvaartdienst, thans in aanbouw bij Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam, vermoedelijk op 31 januari 1910 voor de proeftocht gereed zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 juli. De Nederlandse tjalk GOEDE VERWACHTING heeft gerepareerd en is naar zijn bestemming vertrokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de Fairfield Shipbuilding Yard te Govan (Glasgow) is zaterdag (opm: 3 juli) te water gelaten het stoomschip ORANJE NASSAU, de tweede van de drie in aanbouw zijnde nieuwe mailboten, voor de Mij. ‘Zeeland’ te Vlissingen.


Datum: 07 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 6 juli. De te Delfzijl thuisbehorende tjalk GEORGI, kapt. V.d. Wall, is dwars van Lankenau, terwijl ze naast een baggermolen lag, in brand geraakt. Door de sleepboten HANSA, UNTERWESER 6 en PLANET werd het schip naar het landhoofd gesleept. Het vuur, dat in het proviandruim uitbrak, sloeg naar de kajuit over en beide scheepsgedeelten brandden uit. De kooigoederen enz. waren niet verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 juli. Volgens heden uit Nieuwediep telegrafisch ontvangen bericht heeft het nieuwe stoomschip HOOFDINSPECTEUR ZEEMAN bij de gehouden proeftocht in alle opzichten aan de gestelde eisen voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 6 juli. Het Nederlandse schoener RENSIENA, thuis behorende te Groningen, is naar Flensburg verkocht. Een vlagwisseling zal echter niet plaats hebben. (opm: verkocht aan de houthandelaar P.P. Schmidt)


Datum: 08 juli 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij stelde gisteravond een onderzoek in naar de stranding van het stoomschip PRINS WILLEM I, van de West-Indische Maildienst, in de nacht van 15 mei bij Gonave-eiland (Haïti). Blijkens de scheepsverklaring, 19 mei voor de consul te Port au Prince afgelegd, was de PRINS WILLEM I in de namiddag van 14 mei van St. Marc vertrokken en op Gonave-eiland aangekomen, 's Avonds 8 uur van dezelfde dag vertrok men van daar. Gedurende de eerste en de hondenwacht had men bedekte lucht met regen, donder en weerlicht. Met langzaam werkende machine werd gestoomd, toen men 's nachts te 02.50 uur op de koraalbodem stootte en zitten bleef. Het schip maakte geen water. De pogingen om het vlot te brengen mislukten. Eerst op maandag 17 mei, 's namiddags 6 uur, nadat een gedeelte van de lading was gelicht, slaagde men er in het schip vlot te krijgen, waarop men met langzaam werkende machine naar Port au Prince stoomde. Het schip bleek geen averij bekomen te hebben. Uit de behandeling van deze zaak bleek, dat de gezagvoerder A.R. Nijboer tijdens het ongeval te kooi lag. Bij het naar bed gaan, te 10.30 uur, had hij de 3e stuurman W. Brandsma, die toen de wacht had, last gegeven de eerste stuurman R. Wagemaker, aan wie te 12 uur de wacht moest worden overgegeven, de order over te brengen om hem, gezagvoerder, te roepen, zodra de eerste stuurman de afstand van de punt van St. Marc niet goed kon peilen. Niettegenstaande die afstand door hem slechts kon worden gegist, heeft de eerste stuurman de gezagvoerder niet gewekt. Een andere aanmerking dan dit niet wekken heeft de gezagvoerder op de eerste stuurman niet. Volgens de gezagvoerder moet het ongeval veroorzaakt zijn doordat het schip door wind en stroom is verzet. De 1e stuurman Wagemaker erkende, dat hem de order van de kapitein door de 3e stuurman was overgebracht. Hij heeft de afstand van St. Marc-punt alleen gegist, in deze weersomstandigheden, op 2 à 3 mijlen afstand, maar daar het onmogelijk is de afstand precies te schatten, wat de gezagvoerder heel goed weet, beschouwde hij de order van de kapitein als een halve order, waarmee eigenlijk bedoeld werd te zeggen: „ga je gang maar“. De gezagvoerder betwistte dit. Ook de 1e stuurman schreef het ongeval toe aan misleiding door stroom. Uitspraak volgt later. (opm: zie ook AH 150709)


Datum: 09 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 juli. De houten schotten, waarin de brand in het stoomschip HELENA is geweest, heeft men weggesloopt en alle isolatiestoffen vervangen en nieuwe schotten aangebracht. Morgen voormiddag hoopt men het schip gereed te hebben om te kunnen vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 juli. Het Nederlandse stoomschip HELENA, van Rotterdam naar de Middellandse Zee bestemd, is als bijlegger alhier binnengelopen, na opnieuw brand in de lading te hebben gehad, welke echter sedert weer geblust werd. Het schip wacht thans orders van de rederij, maar zal waarschijnlijk de reis naar de Middellandse Zee voortzetten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Coquimbo, 6 juli. Het Nederlandse stalen fregatschip NEDERLAND, kapt. Sparrius, van Melbourne naar Het Kanaal, 20 mei hier met schade binnengelopen, heeft tijdelijk gerepareerd. Het schip is onderzocht en aanbevolen wordt naar Callao te vertrekken, aangezien hier geen gelegenheid bestaat het zodanig te repareren dat het de reis kan volbrengen. Het oponthoud zal vier maanden duren. De lading is in goede toestand.


Datum: 10 juli 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in de zaak van schipper J. Klugkist, gezagvoerder van het ijzeren tjalkschip ALBERTA, dat, op de reis van Neuwied naar Stockholm, met 150.000 kilo cementen delen beladen, in de nacht van 13 op 14 mei tussen Borkum en Norderney strandde en verloren ging, gelukkig zonder dat mensenlevens te betreuren waren. De Raad sprak op grond van het gehouden onderzoek als zijn gevoelen uit, dat het verloren gaan van het schip een gevolg is geweest van een samenloop van omstandigheden, veroorzaakt door zee, wind en stroom, waaraan het schip minder weerstand kon bieden door het verloren gaan van bakboord zwaard en kluiver. Mitsdien kan het ongeluk niet geweten worden aan enige daad of nalatigheid van de gezagvoerder, die evenmin kan worden verweten dat hij het vaartuig ontijdig verlaten heeft. De schipper kan derhalve geen blaam treffen en hij wordt dan ook vrijgesproken.


Datum: 12 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 9 juli. De brand in het Nederlandse schip GEORGIS heeft ongeveer 4000 mark schade veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 juli. Volgens uit Kopenhagen ontvangen telegram is het van Oxelösund naar Rotterdam bestemde Nederlandse stoomschip BLÖTBERG op Lillegrond gestrand en heeft en zwaar lek in het voorschip. Om het stoomschip vlot te krijgen zal een gedeelte van de lading moeten worden gelost. Van de rederij vernemen wij, dat er reeds een bergingsvaartuig ter strandingsplaats is en dat men met het lossen een aanvang heeft gemaakt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 juli. Het Nederlandse stoomschip HELENA, is hedennamiddag van hier naar de Middellandse Zee vertrokken. De houten schotten, waarin de brand in dit stoomschip is geweest, heeft men weg gesloopt, alle isolatiestoffen vervangen en nieuwe schotten aangebracht.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stoomschip FRISIA. Dit stoomschip, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Hollandsche Lloyd op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, werd de 20e maart jl., in tegenwoordigheid van onderscheiden hoge autoriteiten te Vlissingen te water gelaten, nadat de laatste beletselen door Minister Talma waren weggenomen.
Bij die gelegenheid deelden wij reeds het een en ander over de inrichting ervan mee en constateerden wij dat het schip, hoofdzakelijk ingericht voor passagiersvervoer, vooral wat de eerste klasse betreft, aan de hoogste eisen van de tegenwoordige tijd voldoet.
Nadat de FRISIA te water was gelaten, werd zij te Vlissingen verder afgebouwd en vertrok van daar, ofschoon toen nog niet geheel en al gereed, de 26e juni naar Amsterdam, waar in het dok de laatste hand eraan zou worden gelegd.
Dit is geschied en heden (zaterdag 10 juli) werd vanuit IJmuiden op de Noordzee uitgevaren teneinde op de rede van Texel proef te stomen op de gemeten mijl.
Ter bijwoning daarvan waren verschillende uitnodigingen gedaan en ook ons blad behoorde tot de geïnviteerden.
Wij begaven ons daarom naar IJmuiden. vanwaar de FRISIA heden ochtend te half tien, wat het weer betreft voor landrotten onder geen te gunstige omstandigheden zee koos. Het was druilig weer en er stond veel storm.
Behalve de directeuren en enige commissarissen van de rederij en van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, waren er veel persmannen aan boord. Wanneer de proeftocht voldoet, zal het schip door de rederij worden overgenomen en reeds de 21e juli de eerste reis naar Buenos Aires aanvaarden. Blijkens een hedenmiddag per draadloze telegrafie naar Scheveningen overgezonden telegram van onze verslaggever is de proeftocht uitstekend geslaagd. De FRISIA liep prachtig 14 mijl. Het weer werkte mee. Het stoomschip is door de Koninklijke Hollandsche Lloyd overgenomen.


Datum: 14 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 12 juli. Het op Lillegrond gestrande stoomschip BLÖTBERG heeft een groot gat in tank 2. Omdat het stoomschip over de gehele lengte vast zit, kunnen de duikers niet bij het lek komen. Van de lading is reeds 500 ton gelost en men gelooft, dat er nog 1.000 ton moet worden gelost. Uit Londen wordt geseind, dat volgens telegram uit Kopenhagen de BLÖTBERG hedenochtend om 03.00 uur is vlotgekomen, nadat er in het geheel 1.200 ton was gelost. Duikers zullen aangenomen worden om de toestand van de bodem te onderzoeken.


Datum: 15 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 juli. Volgens telegram uit Kopenhagen is het stoomschip BLÖTBERG volgens duikersrapport ernstig beschadigd en is een certificaat van zeewaardigheid geweigerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 14 juli. De tjalk CATRIENA MAGRIETA, bevaren door kapt. A. Pinkster, is voor geheime prijs verkocht aan J. Puister.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak inzake de stranding van het stoomschip PRINS WILLEM I, van de West-Indische Maildienst, in de nacht van 15 mei bij Gonave-eiland (Haiti). Het vaartuig stoomde met langzaam werkende machine, toen het 's nachts te 02.50 op de koraalbodem stootte en kwam op 17 mei 's namiddags 6 uur, zonder averij belopen te hebben, vlot. Gedurende het ongeluk had de 1e stuurman, H. Wagemaker de wacht en deze had de opdracht van de gezagvoerder A.R. Nijboer, die te kool lag, om hem te wekken als hij de afstand van St. Marc-punt niet goed kon peilen, niet opgevolgd, omdat hij, waar onder de gegeven weersomstandigheden - bedekte donkere lucht met regen - de afstand van St. Marc-punt niet precies te schatten, doch alleen te gissen was, de order van de gezagvoerder beschouwde als een halve order die eigenlijk bedoelde te zeggen: „ga je gang maar". In zijn vonnis overwoog de Raad van Tucht, dat de gezagvoerder vrij uitgaat, omdat hij vóór en tijdens het ongeluk het commando niet voerde en order gegeven had, dat hij gewekt moest worden wanneer St. Marc-punt niet goed gepeild kon worden. Niettemin heeft de kapitein een laakbare fout begaan, doordat hij, het vaarwater kennende als een vaarwater dat de grootste nauwlettendheid vereiste en wetende dat een goede plaatsbepaling met moeite te verkrijgen zou zijn, in stede van te wachten totdat St. Marc-punt was te zien, naar bed is gegaan zonder uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk bevel te geven, hem op een bepaalde tijd vóór het passeren van St. Marc-punt te wekken. Niettemin vormt deze fout geen oorzakelijk verband met het ongeluk, dat het onmiddellijk gevolg is geweest van de grote fout van de eerste stuurman, die vertrouwde op een afstand, onder de meest ongunstige omstandigheden gegist. Daaraan en niet aan de invloed van stroom of wind is het ongeluk te verklaren. Het gemis van een kruispeiling had de eerste stuurman moeten leiden, niet verder te stomen vóór en aleer hij zekerheid gekregen had omtrent de afstand van St. Marc-punt en, kon hij die niet krijgen, de kapitein te wekken. De stranding is derhalve veroorzaakt door een daad en nalatigheid van de eerste stuurman. Daarvoor verdient hij gestraft te worden, al mag bij de toemeting van die straf niet over het hoofd worden gezien, dat hij verscheidene jaren gevaren heeft, deze route meermalen maakte, nimmer tot klachten aanleiding gaf en door de gezagvoerder als een kundig en ervaren zeeman geschilderd werd. Dit neemt echter niet weg de hoge aansprakelijkheid van een officier voor een met koopmansgoederen, passagiers en mail beladen schip. Tenslotte wordt verklaard dat de stranding veroorzaakt werd door een daad en nalatigheid van de 1e stuurman en deze geschorst voor de tijd van twee maanden van zijn bevoegdheid om als stuurman op een Nederlands schip te varen. Voorts wordt hij veroordeeld in de kosten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij heeft gisteravond behandeld, in tegenwoordigheid van een zeer groot aantal belangstellenden, de zaak van kapitein B. Bruins, gewezen gezagvoerder van het stoomschip OBERON, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Dit vaartuig vertrok volgens de te Algiers voor de consul afgelegde scheepsverklaring in de namiddag 7 uur van de 14e mei uit de haven van Smyrna met een gemengde lading met bestemming naar Algiers. Om 8 uur passeerde men Pelikaan spitlicht, op korte afstand stuurboord. De zee was kalm en de lucht helder. Te 2 uur 's nachts zag men de lichttoren op het eiland Pasja en te 03.25 het licht van Kastro. Toen geraakte eensklaps, gelijk later bleek, de stuurreep onklaar, doordien het stropje ijzerdraad waarin de stuurtalie aan bakboord bevestigd was, met de tamp van de talie tussen de schijf van de stuurreep en de reep verward geraakte. Na een vergeefse poging om het roer te draaien, werd order tot stoppen „volle kracht achteruit" gegeven, maar die order kon niet onmiddellijk worden uitgevoerd, daar de 2e machinist juist elders bezig was met het smeren van machineonderdelen. Nadat de order was uitgevoerd, bleek het schip aan de grond vast te zitten, zonder dat de minste stoot of schok was gevoeld. Vergeefs werd getracht het schip vlot te krijgen door met volle kracht achteruit te slaan. Het vaartuig maakte geen water en nadat goederen gelicht waren, slaagde de sleepboot HUGHLI er in het zondag 16 mei vlot te slepen naar een veilige ankerplaats. Van daar vervolgde de OBERON de reis naar het eiland Chios en verder naar Algiers. Kapitein B. Bruins, oud 35 jaar en te Watergraafsmeer woonachtig, bevestigde de scheepsverklaring van het verhaal van de oorzaak van de stranding; het onklaar raken van de stuurreep. Hij heeft dit verhaal verzonnen, omdat hij part noch deel aan het ongeval had en de bemanning heeft het bevestigd, omdat zij medelijden met hem had. Hij zat in het kaartenhuis de krant te lezen en is toen over de krant in slaap gevallen. Nadat Kastro gepasseerd was, is hij geroepen, maar weer ingedut. Toen het Pasja-licht werd gepasseerd, was de gezagvoerder nog op de brug, doch tijdens zijn afwezigheid bevond zich de 2e stuurman Smit op de brug. Op deze vertrouwde hij volkomen, maar naderhand is het hem gebleken dat hij niet te vertrouwen en een grote “falsaris" is. Of aan onkunde of aan moedwil moet hij het gebeurde toeschrijven. De gezagvoerder, die door de Maatschappij ontslagen is, zei, op de brug komende, niets gevoeld te hebben van een schok of stoot. Dadelijk is hij handelend opgetreden, maar de wal zag hij vlak voor zich, de order om achter uit te stomen had geen effect meer, het was te laat. Aan de peiling bemerkte hij dat het schip vastzat. Z.i. is het schip moedwillig op het strand gezet. De bootsman A. de Hoyer bevestigt de scheepsverklaring, behalve wat betreft het verhaal van de stuurreep. Getuige kwam in de nacht van 14 mei om 12 uur aan dek, om koffie op de brug te brengen. Behalve twee maal dat hij naar de log ging, is getuige steeds op de brug gebleven. Tot twee maal toe heeft getuige de stuurman er op gewezen, dat het schip met de kop de wal uitlag. „Het lijkt wel of we over de bergen heen moeten", voegde hij hem toe, waarop de stuurman antwoordde: „Ja, de kapitein zal zo dadelijk wel komen", Vóór getuige naar de log ging, heeft hij de kapitein op order van de stuurman gewaarschuwd. Terugkomende van de log en de kapitein nog niet op de brug ziende, zei getuige tot de stuurman, dat hij de kapitein wel eens waarschuwen mocht. De stuurman ging hierop naar de kapitein en keerde met deze op de brug terug. De kapitein zette daarop de telegraaf op „achteruit", maar het was toen reeds te laat. Na het ongeluk klaagde de kapitein, die vrouw en kinderen heeft, zijn nood dat hij ontslagen zou worden en vroeg of men hem helpen wilde, waarop hij voorstelde de vermelde valse lezing van de oorzaak van het ongeluk te geven. We dachten dat er geen kwaad bij was, zei getuige. „En toen hebt ge een valse scheepsverklaring beëdigd," merkte president Van der Zweep op. De 2e machinist, S. Kuiper, die de wacht in de machinekamer had, verklaarde te 03.27 order gekregen te hebben om te stoppen. Eerst een halve minuut later kon die order uitgevoerd worden, maar toen zat het schip reeds vast. De scheepsverklaring legde getuige mede af, wetende dat ze niet juist was. Hij deed dit om de gezagvoerder te helpen, doch zonder pressie van diens zijde. Matroos D. Veen, die van 2 tot 3 uur op uitkijk stond en van 3 uur af aan het roer stond, zei ZW ½ W te hebben gestuurd. De bootsman heeft hij de stuurman horen waarschuwen. Zelf maakte hij de stuurman er opmerkzaam op, dat hij een ezel aan de wal hoorde balken en dat er land vooruit was, maar of en wat de stuurman geantwoord heeft, weet hij niet. Zodra de kapitein op de brug kwam, gaf hij order: „Gooi over bakboord", maar het gaf geen effect. Het schijnt hem toe, dat de stuurman de kapitein niet goed kon zetten. Ook hij heeft verklaard dat er van de zijde van de gezagvoerder geen pressie is geoefend op het afleggen van de valse scheepsverklaring. De leergast L. de Boer, die van 2 tot 3 uur aan het roer stond en na het overgeven van het roer de hut van de kapitein passeerde, zei de kapitein te hebben zien zitten. Hij zag toen niet heel ver land. Daarna zag hij huizen en bomen en met volle kracht werd op land gestoomd. Stoker P.G. de Jong zegt dat de telegraaf te 03.30 uur overging en dat de order daarop zo snel mogelijk is uitgevoerd. Hofmeester H. van der Weyden, verklaart dat hij de 2e stuurman Smit reeds even voor of kort na het vertrek van Smyrna hoorde zeggen, dat hij de kapitein wel een kool zou stoven. De 2e machinist, Kuiper, heeft dat ook gehoord. Machinist Kuiper bevestigt zulks. De stuurman zei volgens hem: „Als ik de kapitein een loer kan draaien, zal ik het niet laten". Deze getuige merkt ook op, dat de ogen van de stuurman „Zo anders waren dan anders." Hofmeester Van der Weyden voegt aan zijn verklaring nog toe, dat de stuurman ‘s morgens te half elf na het gebeurde zei: „Dat hebben we allemaal aan de kapitein te danken", wat de voorzitter aanleiding gaf tot de opmerking: „Hij had wel mogen zeggen, dat heb jelui aan mij te danken." Bootsman A. de Hoyer, ook voor geroepen, zegt dat hij niet bemerkt heeft dat de stuurman „Bozer was dan anders". Getuige herhaalt, dat het vaartuig recht op de wal aanliep. Gevraagd waarom hij niet liever zelf de gezagvoerder gewaarschuwd had, zei hij: „Wij mogen niet handelend optreden op de schepen". Hij vond er bovendien geen aanleiding toe, omdat de stuurman zich altijd op zijn eerste klasse diploma beroemde, zich beschouwende als de knapste stuurman van de rederij. Kapitein Bruins verzoekt tenslotte aan de getuigen te vragen hoe de stuurman was tijdens de nachtwachten, om te doen zien hoe lang hij met het een been op het schip en met het andere op de keien gestaan heeft. Bootsman De Hoyer, leergast De Boer en matroos Veen verklaren dat de stuurman meermalen 's nachts tijdens de wacht sliep; dikwerf hebben zij hem gewaarschuwd, doch dan wist hij met een „slokje" het gevaar, dat de gezagvoerder er van op de hoogte gesteld zou worden, af te wenden. De Raad van Tucht zal later uitspraak doen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Met goed gevolg is van de werf van de firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen a/d IJssel te water gelaten een stalen Weserkaan, groot plm. 700 ton, gebouwd voor Duitse rekening. Daarna wordt de kiel gelegd voor een olietankschip, groot plm. 500 ton, voor Hollandse rekening (opm: EMBRICA, Noury & Van der LANDE, Deventer).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juli. De sleepboot ZWARTE ZEE, met het zeilschip IREDALE op sleeptouw, arriveerde 13 juli van Rio de Janeiro ter hoogte van Falmouth en ontving orders naar Oostende te stomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juli. Het viermastschip JEANNETTE FRANÇOISE, kapt. Visser, arriveerde 13 juli van Adelaide te Cardiff.


Datum: 16 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat de bergingsstoomschepen HERTHE en KATTEGAT, benevens acht lichters met 50 arbeiders bij het vlot brengen van het stoomschip BLÖTBERG hebben geassisteerd. Er was een Zweedse loods aan boord, toen het schip strandde.


Datum: 17 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. De mailschepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland zullen zowel op uit- als thuisreizen voortaan de havens Tanger en Algiers bezoeken, te beginnen met de a.s. maand augustus. Op de reis naar de Middellandse Zee wordt bovendien Southampton (verblijf twee dagen) en Lissabon (verblijf een dag) aangelopen. Tanger en Algiers worden aangelopen om toeristen naar de Middellandse Zee met Genua als eindhaven deze plaatsen te laten bezoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. In ons avondblad van 15 juli namen wij een bericht op, dat het Nederlandse schip JANTINA AGATHA einde juli van Dundee naar Davis Strait zou vertrekken. Thans vernemen wij, dat dit schip bevracht is met een lading koopmansgoederen van Dundee naar de Cumberland Gulf, om daar twee plaatsen aan te doen, n.l. Kickerton en een andere plaats nader op te geven. Verder hebben de verladers ook het recht nog een derde station aan te wijzen, n.l. Signaia. Op alle plaatsen moet geladen en gelost worden. De retourlading bestaat in hoofdzaak uit pelswerk en traan; er is echter kans, dat er walvis-ingrediënten meekomen, als er daar wat gevangen is. Verder heeft de verlader het recht vier personen mee te geven op de heenreis en 9 tot 12 personen op de thuisreis. Het schip moet tussen 15 en 25 juli in Dundee laadklaar zijn. De JANTINA AGATHA, verschenen dinsdag vertrokken, wordt denkelijk morgen in Dundee, met deze mooie gelegenheid verwacht. Kapitein Dijkstra heeft ook voor drie jaar met de JANTINA AGATHA dezelfde reis gedaan, en heeft toen in twee maanden en elf dagen de reis uit en thuis afgelegd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juli. De 3-mast gaffelschoener DINA HENDERIKA, kapt. Eggens, arriveerde 13 juli van Livorno te Marathonisi (Griekenland).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 juli. De Nederlandse gaffelschoener JANTINA AGATHA, kapt. Dijkstra, 13 juli van Delfzijl naar Dundee vertrokken, is bestemd om de expeditie naar Straat Davids over te brengen, georganiseerd ter opsporing van de vermiste walvisvaarder SNOWDROP; het schip zal ongeveer einde van deze maand van Dundee vertrekken.


Datum: 19 juli 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer W. Mulder te Stadskanaal is met goed gevolg te water gelaten een stalen piektjalk, genaamd PRINSES JULIANA, groot 160 ton, voor rekening van kapt. G. Pepping te Nieuw-Buinen. Daarna werd de kiel gelegd voor een tjalk, groot 165 ton voor kapitein W. Tattje te Groningen. (opm: zie ook AH 130409)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf Gebr. Pot te Bolnes is te water gelaten een Rijnschip van 1.600 ton, gebouwd voor de Badisch Actiën Gesellschaft Mannheim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Korsör, 15 juli. De bergingsstomer HELSINGÖR is heden naar Venegrund vertrokken om het wrak van de gezonken Nederlandse gaffelschoener BOREAS zoveel mogelijk te bergen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 14 juli. Het stoomschip BLÖTBERG is naar Stubbegründe gebracht, om voorlopig gedicht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. De BLÖTBERG is 18 dezer van Kopenhagen vertrokken naar Rotterdam en passeerde Holtenau.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Coquimbo, 14 juli. Het Nederlandse stalen fregat NEDERLAND, van Melbourne naar Het Kanaal, hier met schade binnen, zal morgen naar Callao vertrekken om te repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 14 juli. Het Nederlandse schip HARMINE heeft op de reis van de Oostzee naar hier aan de grond gezeten. Het werd te Köhlbrand op de werf nagezien. Een aantal bodemplaten moeten worden vernieuwd, hetgeen ongeveer 8 dagen zal duren.


Datum: 20 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 19 juli. Het Nederlandse schip DANKBAARHEID heeft gerepareerd en is verschenen zaterdag van hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 18 juli. De Nederlandse tjalk GEORGIOS, waarop brand is geweest, is met zandballast van Borkum naar Delfzijl vertrokken, waar de reparaties zullen worden verricht.


Datum: 21 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 20 juli. Heden kwam alhier binnen het Engelse fregat BRAMBLETY, gesleept door de sleepboten TITAN en VENUS, bestemd naar Slikkerveer om aldaar gesloopt te worden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 juli. De Nederlandse sleepboot THAMES arriveerde 20 juli met het Lakojadok op sleeptouw te Dakar. Alles wel.


Datum: 22 juli 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de N.V. ‘Scheepsbouwmaatschappij’ te Muiden is woensdagmiddag (opm: 21 juli) met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip VALLENDAR II, lang 92 m., wijd 11 m. en hol 2,75 m., metende 1.000 last, gebouwd voor rekening van de heer P.J. Haberneck te Rotterdam.


Datum: 23 juli 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westervik,19 juli. De voor kort geleden door een firma aangekochte Groninger gaffelschoener RENSIENA van schipper J. Albers, met ijzer en hout van Sundsvall naar Rendsburg bestemd, is afgelopen zaterdag nabij Dämman (opm: Zweden) even buiten het loodsstation Ido gestrand en gezonken. De bergingsboten AJAX en ARGO zijn nabij het gezonken vaartuig. Ze kunnen wegens het stormachtige weer echter niets doen. Volgens geruchten is het schip niet verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kalmar, 21 juli. De gestrande RENSIENA is gelicht en Westervik binnengebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 juli. Volgens uit Batavia ontvangen telegram heeft het stoomschip TJIPANAS van de Java-China-Japan Lijn in de Straat van Banka gestoten, ten gevolge waarvan het lek werd. Het stoomschip wordt morgen te Batavia verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juli. Volgens telegram uit Batavia is het stoomschip TJIPANAS van de Java-China-Japan Lijn, dat in de Banka-straat gestoten heeft, met water in het voorruim aldaar aangekomen. Het lek is groot en het stoomschip moet gelost worden en in het droogdok geplaatst worden om de schade te kunnen bepalen. Thans ligt een bergingsstoomschip langszijde te pompen om zinken te voorkomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 18 juli. De op de Weser in brand gestaan hebbende Nederlandse tjalk GEORGIUS vertrok gisteren met een lading zand naar Borkum, om vandaar naar Delfzijl te gaan, waar het schip zal repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. De stalen schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, vertrok 20 juli van Westonpoint naar Ellesmere Port (opm: aan de Mersey in Engeland).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 17 juli. De ongeveer 1.200 ton lading die door het stoomschip BLÖTBERG in lichters werden gelost, zullen met een ander schip naar de bestemming worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Flensburg, 21 juli. Het aangekochte schip RENSIENA was niet gezonken, zoals gemeld. Het heeft alleen aan de grond gezeten, ogenschijnlijk heeft het geen schade belopen en is ook dicht gebleven.


Datum: 24 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 juli. Heden is van hier ter proeftocht naar de Noordzee vertrokken de nieuwe sleepboot AJAX. Na gehouden proeftocht was het schip om 12.10 uur weer alhier binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Volgens telegram uit Harlingen is het stoomschip FRIESLAND, terwijl het ladende was, in brand geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juli. Het op de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier te bouwen stoomschip voor rekening van de heer N. Haas te Rotterdam, zal SOPHIE H. genaamd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Hedennacht is door het omvallen van een petroleumlamp brand ontstaan in het grootruim van het Nederlandse stoomschip FRIESLAND, te Harlingen in de haven liggende. In het ruim werd 210 ton strokarton verladen. Drie brandspuiten trachtten verdere voortgang te beperken. Hedenmiddag seint men ons: de brand in de FRIESLAND duurde de gehele nacht en is nog niet geheel geblust. Het schip is belangrijk beschadigd. Er zijn twee personen gewond.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 juli. Het Engelse stoomschip DERWENT, van Goole naar Gent, dat gistermorgen even bewesten de haven van Terneuzen strandde, is gistermiddag door het stoomschip WHARFE, eveneens naar Gent bestemd, vlot gesleept.


Datum: 25 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juli. De brandspuiten zijn de brand in het stoomschip FRIESLAND meester. De zwaarbeschadigde lading strokarton wordt in lichters overgeladen en naar de fabriek geretourneerd. Het stoomschip is gedeeltelijk uitgebrand en het voorruim staat vol water. De schade aan lading en inventaris is groot. Het stoomschip WATERLAND is van Goole vertrokken om de lading over te nemen.


Datum: 26 juli 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 juli. De Nederlandse gaffelschoener BOREAS, 26 april jl. nabij Knudshaved gezonken, is volgens heden ontvangen telegram gelicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juli. Hoewel men gisterenmiddag en heden de gehele dag bezig was met het lossen van de lading strokarton uit het stoomschip FRIESLAND, vorderden de werkzaamheden zeer langzaam, daar het strokarton door het water is uitgezet en gedeeltelijk moet worden uitgekapt. De lading uit het achterruim is in gezonde toestand gelost. De kajuit van de kapitein en de hutten van de equipage zijn geheel uitgebrand. Ook de buitenhuid aan bakboordszijde is merkbaar ontzet. Niettegenstaande er gaten in het dek gekapt zijn om er water ter blussing in te laten, is de lading nog steeds sterk smeulende, zodat hedenochtend de vlammen opnieuw uitsloegen en de spuit van de boot water moest geven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam 26 juli. Van de ‘Werf ’t Kromhout’, firma D. Goedkoop Jr., werd heden met goed gevolg te water gelaten een stalen motor-directieboot lang 15 m., breed 3 m. en hol 1,65 m. Het vaartuig is voorzien van een 14 pk dubbel-cilinder Kromhout petroleummotor, welke het een snelheid zal geven van 15 km per uur. Het bootje is gebouwd voor de American Petroleum Company te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de werf van de firma Otto & Zonen te Krimpen a/d IJssel is met goed gevolg te water gelaten een stalen lichterschip (opm: IBIS, groot 325 ton, voor rekening van de heer W. v.d. Tak te Rotterdam.


Datum: 27 juli 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 juli. De 3-mast schoener VOORLICHTER, kapt. Smit, van Maracaibo naar Hamburg, arriveerde 24 juli te Cuxhaven, 43 dagen reis.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum). Van de werf ‘De Merwede’ van de heren Van Vliet & Co. te Hardinxveld, is met goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan No. 78, lang 50, breed 6,60 en hol 2,13 meter, groot plus minus 500 ton. Direct daarna werd de kiel gelegd voor een stalen sleepkaan No. 79, groot plm. 1.500 ton, voor rekening van een Belgische firma.


Datum: 28 juli 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 juli. Het stoomschip FRIESLAND heeft de beschadigde lading gelost en vertrekt heden onder eigen stoom ter reparatie naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. Het Nederlandse stoomschip LEONORA, dat met gebroken staartas (opm: schroefas) en met verlies van de schroef te St. Nazaire werd binnengesleept, zal door de Nederlandse sleepboot MAAS van daar naar Rotterdam worden gesleept. Gisterenavond vertrok de MAAS om 07.00 uur van Dungeness naar St. Nazaire.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. In de Java Bode van 30 juni komt o.m. het volgende voor:
Men zal zich herinneren, dat op de werf van de Droogdokmaatschappij te Tandjong Priok het indertijd te Medan uit elkander geslagen stoomschip PAHUD van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij wordt hersteld. Dit stoomschip nu zal, naar wij vernemen, niet weer onder de naam PAHUD in de vaart komen, doch voortaan VAN NOORT worden genoemd.
Over de herstellingen van dit stoomschip zegt dit blad o.m., dat over een lengte van 44 Engelse voet het middengedeelte van het schip, waar de machinekamer en het ketelhuis waren, die beiden nagenoeg geheel werden verwoest, wordt vernieuwd. De kiel is intact gebleven, doch aan stuurboordzijde wordt het ijzeren, loodrecht op de kiel staande, geraamte alsmede de gehele buitenwand vernieuwd. Platen, dit ijzeren geraamte omgevende, doen dienst als waterdichte schotten. Aan bakboordzijde, waar het schip de minste schade heeft bekomen, behoefde dit geraamte slechts gedeeltelijk vernieuwd en van platen voorzien te worden. Het merendeel van het geraamte en de platen is zo veel mogelijk pasklaar uit Nederland gekomen, want in het krijgen van die stukken zat hier juist de grote moeilijkheid. Men moest echter voor het herstel van de PAHUD toch werktuigen en materiaal in Nederland bestellen, dus heeft men toen tevens het materiaal, waar zulks mogelijk was, op maat laten maken. Het herstel van het schip ging daarom aanvankelijk vrij langzaam. Nu men alles vrijwel in orde heeft, verloopt de montage geregeld. Toch denkt men niet dit jaar gereed te zullen komen. Wat de machineriën en ketels betreft, de laatste waren geheel vernield en worden door bereids in Nederland bestelde nieuwe ketels vervangen. De machine heeft men hier bij de Droogdokmaatschappij hersteld, zodat deze wederom in gebruik kan worden genomen. (opm: Bij de N.S.M. in Amsterdam is een nieuwe middensectie gebouwd als bouwnummer 102, die na demontage, in stukken naar Ned.-Indië is verscheept en aldaar is geassembleerd.)


Datum: 29 juli 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juli. De Nederlandse sleepboot SCHELDE met een baggermolen op sleeptouw, van Havre naar Suez, arriveerde 27 juli te Port Said.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 29 juli. Gisteren is benoorden deze plaats de Nederlandse schoener JOHAN WILLEM FRISO, kapt. Taekema, gestrand. De kapitein met vrouw en twee kinderen, benevens drie man, zijn door de reddingboot van Hollum gered. Ze was op reis van Ahus naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Korsör, 27 juli. Het Nederlandse schip BOREAS werd door de bergingsboten HELSINGŐR en AEGIN gelicht. De HELSINGŐR bracht het vaartuig te Svendborg binnen om daar te repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juli. De Nederlandse sleepboot SCHELDE met een baggermolen op sleeptouw, van Havre naar Suez, arriveerde 27 juli te Port Said.


Datum: 30 juli 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 28 juli. Het als 2-mast schoener getuigde vaartuig PUNTA BRAVA is gisteren van hier te Buenos Aires aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 25 juli. De met oliekoeken naar Makkum bestemde Nederlandse tjalk GERHARD, schipper Thomas, geraakte in de Beneden-Weser op een krib aan de grond, waardoor een zwaard brak en enige platen werden gedeukt. Voor reparatie is het te Vegesack in het dok geplaatst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De gaffelschoener JOHAN WILLEM FRISO, kapt. Taekema, onderweg van Ahus (Zweden) geladen met graniet en bestemd voor Rotterdam, strandde woensdagavond (opm: 28 juli) 7 uur ten Noorden van Ameland. De opvarenden waarbij 1 vrouw en 3 kinderen werden allen gered door de reddingboot van Hollum. Het schip is vermoedelijk wrak doch is geheel verzekerd. (Leeuwarder Courant)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Duhnen wordt gemeld d.d. 29 juli dat aldaar bij een hevige NNO storm de Hollandse tjalk MARCHIENA onder kapt. Hekman is gestrand, die van Koege (Kjöge) met een lading vuurvaste stenen naar Farge (opm: aan de Weser) ging. De bemanning die uit 3 personen bestond werd door de reddingboot uit Duhnen gered, evenals de vrouw en de kinderen van de kapitein. De reddingboot was van 10 uur ‘s avonds tot ‘s morgens onderweg. De tjalk is reeds gezonken.
Een schoener waarvan de nationaliteit nog onbekend is moet eveneens gezonken zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 juli. De Hollandse schoener RENSIENA die bij Dänman op het strand is gelopen is nu voor voorlopige reparatie naar Westervik gesleept en lost daar de lading. Het schip is niet verzekerd. De stranding is door de nevel en de afwijking van het kompas veroorzaakt.
Er is een onderzoek ingesteld, waaruit blijkt dat de bemanning geen schuld heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. De sleepboot SEINE is 24 juli in het kanaal te Manchester met het stoomschip ULEFOS in aanvaring geweest. Omtrent schade wordt niets gemeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juli. De reparatiekosten van het stoomschip TJIPANAS worden op GBP 5.000
(opm: volgens RN 310709 geschat op NLG 60.000) geschat. De reparatie zal ongeveer 30 dagen duren. Zeven platen worden vernieuwd en tien platen gestrekt en weer geplaatst.


Datum: 31 juli 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Uit nadere berichten blijkt dat de 2 schepen die bij Damkerort aan de Oostzee op een zandplaat zijn geworpen de Nederlandse brik HOFFNUNG zijn (vroeger Duits bezit) en de Hamburgse 2-master MATHILDE. De redding van de opvarenden van de MATHILDE was moeilijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 juli. Hedenmiddag te 12.00 uur arriveerde in de Nieuwe Waterweg de sleepboot MAAS met op sleeptouw het stoomschip LEONORA, dat naar Poortershaven werd verder gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 juli. Volgens een uit Calcutta ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip
SOEMBAWA met ernstige dekschade van Java aldaar aangekomen. De reparatiekosten worden geschat op GBP 900.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 juli. De stalen schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, arriveerde 28 juli van Ellesmere te Liverpool.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 29 juli. De JOHAN WILLEM FRISO werd wegens schade aan tuig en zeilen op strand gezet en maakt ook water. Het schip is beladen met 180 ton granietsteen.


Datum: 02 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Emden, 30 juli. De Nederlandse tjalk ALBERTHA, die hier na stranding werd binnengebracht, is gerepareerd en weer te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 juli. De met oliekoeken van Harburg naar Engeland bestemde Nederlandse schoener DINA I is met gescheurde zeilen en met verlies van de grote boom uit zee teruggekeerd. De reparaties zullen hier gedaan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duhnen, 30 juli. De Nederlandse tjalk MARCHIENA zinkt steeds dieper weg, zodat de uitzichten op berging steeds geringer worden. Het roer en de zwaarden zijn reeds weggeslagen, het water in het schip volgt het getij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 augustus. Alhier is aangekomen uit Rotterdam het nieuwe stoomschip TERSCHELLING, om ketels en machines in te nemen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 juli. Donderdagavond arriveerde de Nederlandse sleepboot MAAS van Dungeness te St. Nazaire om het Nederlandse stoomschip LEONORA vandaar naar Poortershaven te slepen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 juli. Het fregatschip NEDERLAND, kapt. Sparrius, arriveerde 29 juli van Coquimbo te Callao. Alles wel.


Datum: 03 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 30 juli. Gisteren waren drie sleepboten in de nabijheid van het alhier gestrande schip JOHAN WILLEM FRISO, maar zij keerden spoedig terug zonder een poging tot afbrenging te doen. Het schip is hoger op het zand geslagen en begint reeds in het zand weg te zakken en over te hellen. Het voorschip maakt water en de kajuit en het volkslogies zijn met de hoge zeeën vol water geslagen. Met laag water kan men te voet op het schip komen. Heden is een expert aan boord. Vóór het schip op deze plaats strandde, had het nabij het Bornrif een anker verloren en één van de zwaarden gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 2 augustus. Door de directie van de N.V. Maatschappij Hera alhier zijn aangekocht de Deense stoomtrawlers HVALEN – FN 423 en SOBJORNEN – FN 425. Beide schepen arriveerden reeds alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 2 augustus. Heden werd met goed gevolg van de Werf Gusto alhier te water gelaten de stalen romp van een kolentransporteur met een laadvermogen van 1.000 ton, bestemd voor de Steenkolen Handelsvereeniging te Rotterdam. Het schip is in staat om zijn lading kolen in de bunkers van de zeeschepen over te brengen en tevens automatisch te wegen, en wel met een snelheid van 250 ton per uur. Het werktuig is ook voorzien van een laadbrug met grijpemmer, waardoor het de kolenvoorraad van zijn laadruim kan helpen aanvullen. Deze grijpemmer wordt of elektrisch of door stoomkracht gedreven. De hoofdafmetingen van het vaartuig zijn: Lengte 45 meter, breedte 11,50 meter en hol 7,10 meter. Voor de voortstuwing is het schip voorzien van twee compoundmachines met oppervlakcondensatie, kunnende elk een vermogen ontwikkelen van 250 ipk. Elke machine drijft één schroef, terwijl zowel de bakboord- als de stuurboordmachine het bunkermechanisme in beweging kan brengen. Het vaartuig is verder uitgerust met de nodige stoomlieren voor de ankers, het verhalen en meren van het schip en het manoeuvreren met de kolen-afvoergoten. De stoom voor alle machines wordt geleverd door een scheepsketel, hebbende een verwarmend oppervlak van 150 m² en werkende op een stoomspanning van 8 atm. Het gehele schip is elektrisch verlicht. Deze kolentransporteur zal de naam dragen van HARPEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 8 juli. Het Nederlandse stoomschip SARIE BANDJER dat ter hoogte van Anjer aan de grond zat doch zonder assistentie vlot kwam en te Batavia binnenliep, kwam op 25 juni alhier aan om onderzocht te worden en te dokken. De reparatiekosten worden volgens berekening van de dok-maatschappij op 70.000 Str. dollar geschat en de reparatietijd op 93 dagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De HALVE MAEN te New York te water gelaten.
Indien geesten terugkomen, ten einde te waken over de voorwerpen, die in hun leven een bijzondere rol gespeeld hebben, dan moet de geest van Hendrik Hudson verleden week zaterdag rondgewaard hebben op het dek van de HALVE MAEN, toen het wederom in de haven van New York voor anker lag. Zeker zou het hem zonderling aangedaan hebben te zien, hoe zijn fregat aan boord van een honderdmaal groter zeilloos schip gedragen is over de golven, die hij, Hudson, 300 jaar geleden getrotseerd had met diezelfde HALVE MAEN. Maar zijn gewaarwordingen zouden hem bepaald overstelpt hebben, wanneer hij gezien had, hoe een enorm toestel zijn reusachtige tentakels als een paar armen om zijn schip heensloeg, het hoog in de lucht oplichtte en het daarna zachtjes op het water neerliet. Aldus is de HALVE MAEN in de haven van New York te water gelaten. De SOESTDIJK van de Holland Amerika Lijn, die het schip als deklast had overgebracht, verliet quarantaine om zes uur in de morgen en liet het anker vallen bij Cob Dock in de Navy Yard. Onder leiding van luitenant ter zee Reg. Land werd het schip losgemaakt van de stalen constructie, waarmee het aan het dek van het vrachtschip was vastgelegd; daarna werd het gelicht door de stoomkraan Hercules, die een draagkracht heeft van 150 ton. Het was een beslist anachronisme het zo ouderwetse scheepje te zien, als het ware hulpeloos te midden van al het moderne mechanisme. Doch eenmaal los van alle overtollige lasten en aan zich zelf overgelaten, dreef het vaartuig gemakkelijk en sierlijk hoog op het water. „She took the water like a duck" was het gevoelen van de menigte, die het te water laten had bijgewoond.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van Gebr. van der Windt te Vlaardingen is te water gelaten een stalen lichterschip van 200 last voor de heer J. Roelofs Azn. te Rotterdam.


Datum: 04 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 4 augustus. Bij onderzoek is gebleken, dat het gestrande schip JOHAN WILLEM FRISO met de lading als verloren is te beschouwen. De inventaris en tuigage zullen alhier publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 augustus. De lading gips wordt uit het schip MARGARETHA, dat op Scharnhörn aan de grond heeft gezeten, in het Nederlandse schip VIJF GEBROEDERS overgescheept, waarmee het naar de bestemming Kopenhagen zal worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 augustus. De experts, die het Nederlandse schip NEDERLAND te Lima hebben onderzocht, hebben het schip zeewaardig bevonden en de reis kan voortzetten. Door het slechte weer zijn de dekken schoongeveegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Wij vernemen dat het schip BOREAS is afgekeurd. De reparatiekosten overtreffen de waarde van het schip. (opm: zie o.a. PGC 19 en 26 juli)


Datum: 05 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 augustus. Uit Lima is het volgende telegram ontvangen: Onze expert beweert, dat het beter is 150 ton lading uit het schip te lossen en voegt daarbij, dat er gerede kans bestaat dat er een flinke prijs voor gemaakt kan worden en ook is het nodig om het schip een voet te lichten. De nodige reparaties kunnen in 20 dagen worden verricht. Aanbevolen wordt tot reparatie aan stuurgerei, opperdekgangspil, standaardkompas, steng en pardoensen over te gaan. De laadborden en bootklampen moeten worden vernieuwd. (opm: het betreft hier de NEDERLAND)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. De sleepboot AJAX vertrok 4 augustus van IJmuiden naar Balik Papan met de tanklichter LIMBURG.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Het gouvernementsvaartuig HOOFDINSPECTEUR ZEEMAN vertrok 3 augustus van IJmuiden naar Batavia.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf ‘De Hoop’ te Krimpen a/d IJssel, firma C. v.d. Giessen en Zonen, is met goed gevolg te water gelaten een Rijnschip (opm: No. 38), groot plm. 875 last, gebouwd voor rekening van Raab. Kärcher & Co te Duisburg.


Datum: 06 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum of plaats). Men leest in het Nieuwsblad van het Noorden:
Onlangs hebben we gemeld, dat de JANTINA AGATHA, een Groninger schoener onder kapt. W.C. Dijkstra, is vertrokken van Dundee naar Cumberlandgolf in het Noorden van Straat Davis (Noord-Amerika) om van daar een lading pelswerk etc. te halen en tevens om daarheen te brengen enige personen, die een verloren geraakte expeditie zullen trachten op te sporen. Door bemiddeling van de reder van het schip kregen we thans een uitknipsel uit de Dundee Advertiser, dat vertaald aldus luidt:
De belangstelling der havenbezoekers werd gisteren in hoge mate gaande gemaakt door een kranig uitziende tweemaster, die de Hollandse kleuren voerde en in de rivier voor anker lag. Het schip was de JANTINA AGATHA, die aangewezen werd ter opsporing van de vermiste walvisvaarder SNOWDROP. Gezagvoerder van deze schoener is kapt. W.C. Dijkstra, een ervaren schipper. Het schip is met zes koppen bemand. Het bracht een lading turfstrooisel uit Delfzijl mee, en zal heden beginnen te lossen. Het oponthoud in de haven zal zo kort mogelijk zijn en het schip zal voor zijn reis naar de Poolzee worden uitgerust zodra de lading gelost is. Kaptein Dijkstra denkt te kunnen vertrekken vóór het einde van de volgende week en zal geen moeite ontzien om inlichtingen te bekomen aangaande het lot van de SNOWDROP en zijn bemanning. De JANTINA AGATHA zal zich eerst begeven naar de nederzetting te Blacklead, Cumberland Gulf, die aan de heer Crawford Noble te Aberdeen behoort. Men denkt inlichtingen te kunnen inwinnen betreffende het vermiste schip en zijn bemanning bij de inboorlingen van het Westland, doch mocht dit onmogelijk blijken, dan zal het schip doorgaan naar de nederzetting van O. Forsyth Grant te Signiva, bij de Frobisher Straat, waar men hoopt de SNOWDROP-bemanning in goede welstand te zullen aantreffen. Gelijk reeds in de Dundee Advertiser werd medegedeeld, zal de heer Bernhard Hantsch, een Duits professor, die de eerstvolgende drie winters in Baffinsland zal doorbrengen waar hij in de streek tussen de Cumberland Gulf en de Ponds Baai zoölogische en anthropologische navorsingen zal doen, op deze schoener de reis meemaken. De heer F.W. Greenshields, zendeling in de Poolstreken, die in oktober van het vorige jaar met de Dundee walvisvaarder QUEEN BES met verlof naar ons land terug keerde, zal zich ook op de JANTINA AGATHA opnieuw naar zijn standplaats bij de Straat begeven.


Datum: 07 augustus 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 augustus. De Nederlandse aak EBENHAEZER, schipper Ley, van Dortmund alhier aangekomen, is op het Dortmund-Ems Kanaal in aanvaring geweest met een grote Duitse lichter en bekwam zware schade aan boeg en steven. Het schip zal hier repareren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Lima, 3 augustus. Lloyds expert acht het beter dat het Nederlandse schip NEDERLAND 150 ton lost. De markt is gunstig voor de verkoop daarvan. Het schip moet een voet gelicht worden. De nodige reparaties kunnen in 20 dagen geschieden en beveelt dezelfde expert aan om daarmee onmiddellijk te beginnen. Het stuurtoestel, het gangspil, standaardkompas, de stengpardoens en bootsklampen moeten gerepareerd worden.
4 augustus. Onder de bovenste laag is een deel van de lading door zeewater en broeiing beschadigd. Er moet zoveel gelost worden tot men de beschadigde lading bereikt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, geen datum. Van de scheepswerf van de firma Gebr. Van de Wetering te Delfshaven, is gisteravond met goed gevolg te water gelaten, een houten sleepboot, bestemd om te Para, in Brazilië de schepen, die uit zee komen de rivier op te slepen. De machine van 125 ipk benevens de stoomketel worden vervaardigd bij de N.V. Machinefabriek Delfshaven. Het schip dat gebouwd wordt voor rekening van een Franse maatschappij zal onder eigen stoom naar Para vertrekken. Dit is na vele jaren de eerste houten sleepboot die gemaakt wordt. Door de Franse Maatschappij was ook getracht om voor de bouw in Duitsland of België klaar te komen, maar de Nederlandse firma kreeg het werk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 4 augustus. De stranding van het Groninger schip MARCHIENA die plaats had op 28 juli jongstleden werd door het SEEAMT behandeld. De uitspraak was als volgt. De stranding op de Beneden-Elve en het daarop gevolgde totale verlies van de Groninger tjalk MARCHIENA is veroorzaakt door het breken van het ankerspil toen schipper P. Hekman bij een plotseling opkomende noorderstorm de ankerplaats wilde verlaten. Hierbij kwam nog, dat de kettingstopper zich voor de kluis vastzetten, waardoor het verder onmogelijk was het anker te lichten. De bemanning heeft geen schuld aan de stranding en het vergaan van het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwalden, 4 augustus. Het bij Demsksort gestrande Nederlandse schip HOFFNUNG is voor wrak verklaard. De HOFFNUNG, ex-SILVERINA – Groningen, werd in 1883 te Sappemeer gebouwd. (opm: Was op weg naar Hadersleben, kapt. Vellinga)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 augustus. Wij vernemen, dat het stoomschip LEONORA, door de sleepboot MAAS naar Poortershaven gesleept, bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij zal repareren. Heden vertrok het van Poortershaven naar genoemde werf.


Datum: 08 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 6 augustus. Van het schip JOHAN WILLEM FRISO zijn de inventaris benevens de meeste losse voorwerpen geborgen. Met hoog water is er van het schip niets meer te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 6 augustus. De Nederlandse tjalk MARCHIENA, op Steilsand gestrand, is opgebroken en geabandonneerd. Zijn lading is als totaal verlies te beschouwen.


Datum: 09 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 augustus. Tijdens dikke mist is zaterdagavond het stoomschip EEMSTROOM bij het verlaten van de nieuwe sluis tegen een meerstoel aangevaren, waardoor schip en stoel beschadigd werden. De EEMSTROOM zette de reis voort. De schade aan de meerstoel wordt begroot op NLG 900.


Datum: 10 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 14 juli. Het Nederlandse stoomschip SARIE BANDJER zal in beschadigde toestand ten verkoop worden aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Savannah, 7 augustus. Het stoomschip VOORBURG is met schade aan de lading (200 rol paklinnen) alhier aangekomen. De ontvangers weigeren de lading. Het is geen zeeschade maar de averij is ogenschijnlijk ontstaan door vluchtig zuur.


Datum: 11 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 9 augustus. Het stoomschip HEELSUM is alhier met bodemschade in het dok geplaatst.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. De 3-mast schoener PACIFIC, kapt. Mulder, vertrok 6 augustus van Goole naar Svendborg.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. De stalen schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, vertrok 8 augustus van Liverpool naar Frontera (opm: Mexico).


Datum: 12 augustus 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij heeft in zijn jongste zitting voortgezet de behandeling van de zaak betreffende de stranding van de sleepboot ROODE ZEE, van de rederij. L. Smit & Co. te Rotterdam. Op de rede van Montevideo was dit vaartuig, dat met de sleepboot ZWARTE ZEE belast was met het vervoer van een droogdok van de Tyne naar een Peruaanse haven, op drift geraakt tijdens een zware storm. De boot werd later weer zeewaardig gemaakt zodat zij de reis kon voortzetten. Op de avond voor het gebeurde was de ZWARTE ZEE in de haven gegaan om kolen in te nemen en was de ROODE ZEE bij het dok achtergebleven op de rede. 's Morgens vroeg was het vaartuig losgeslagen en naar de kust gedreven. De stuurman had dadelijk een ketting laten steken, maar dit bleek geen afdoende maatregel te zijn. Een fout was het van de machinist geweest, dat deze niet gezorgd had, dat de machine gereed was om onmiddellijk te draaien. De kapitein deed bij zijn verhoor opmerken, dat aan boord van een sleepboot andere veiligheidsmaatregelen worden genomen dan aan boord van een koopvaardijschip en dat ook de verhouding tussen de kapitein en de machinist ook een geheel andere is dan bij de koopvaardij. De President zei, dat eigenlijk niemand die avond aan boord had opgelet, dat er geen zee-wacht is uitgezet, dat de stuurman zich niet overtuigd had of alles in orde was en dat men maar is gaan slapen zonder voorzorgsmaatregelen te nemen. De Raad van Tucht zal later in deze zaak waarvan het onderzoek gesloten is, uitspraak doen.
(opm: zie ook AH 190309, AH 020709 en AH 210809)


Datum: 13 augustus 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf ‘De Rijn’, van de firma P. Hoebee te Dordrecht, is te water gelaten een stalen Rijnschip, genaamd PETERL, groot 1.000 ton, gebouwd voor de heer P. Jansen te Dordrecht, waarna de kiel werd gelegd voor een Sambreschip van 338 ton, voor Belgische rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de Gebr. Bodewes te Lobith is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepschip van plm. 650 last, genaamd FROHSUM.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoop van het Nederlandse schip JOHAN WILLEM FRISO, laatst gevoerd door kapt. L. Taekema. Wrak van het bij paal 26 gestrande en in 1907 gebouwde schip plus volledige inventaris. Verkoop te Hollum op Ameland. (opm: zie PGC 300709)


Datum: 16 augustus 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Schepenwet. Naar wij vernemen is het te voorzien dat de Schepenwet reeds in het aanstaande najaar zal worden ingevoerd. De Algemene Maatregel van Bestuur tot uitvoering van deze wet is bij de Regering in overweging en evenzeer de samenstelling van de ‘Raad voor de Scheepvaart’, welk college in de plaats zal komen van de ‘Raad van Tucht voor de Koopvaardij’. Naar wij verder vernemen heeft de Regering mr. Henny, de tegenwoordige voorzitter van de Raad van Tucht, uitgenodigd zich beschikbaar te stellen voor de Raad voor de Scheepvaart, doch heeft mr. Henny, die tevens raadsheer is in het Gerechtshof te Amsterdam, gemeend de uitnodiging niet te moeten aannemen omdat uit de aard der zaak de betrekking van voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart niet als bij de Raad van Tucht verenigbaar is met de verruiling van een ander ambt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 augustus. De stalen schoener ATLANTIC, kapt. Kramer, vertrok 8 augustus van Figueira naar Almeria.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 augustus. De Groninger tjalk ALBERDINA, kapt. Schuur, van Emden naar Dantzig bestemd, is gister met 3 tjalken door de sleepboot SCHIERMONNIKOOG naar zee gesleept. Door de hoge zee is de tros gebroken waardoor de schepen losraakten en met elkaar in aanvaring kwamen. Daardoor brak de boegspriet van de ALBERDINA die met de sleepboot is teruggekeerd. De RIVAL, schipper Pronk, kreeg schade aan het achterschip en ingedrukte platen en keerde eveneens terug in de haven. Alle averij is boven de waterlijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 augustus. De Nederlandse tjalk NEDERLAND, schipper Veling, van Hamburg met lijnkoeken naar Zwolle, is hier aangekomen met afgebroken zwaard. Het schip kwam hier zonder assistentie binnen.


Datum: 17 augustus 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 augustus. Het stoomschip ZAANSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Mij. werd door het politievaartuig ZEEHOND uit zee teruggesleept met gesprongen nagel uit de stoomketel. Een van de machinisten, Jacobus Traanberg en een stoker, Nolbertus de Kort, zijn door stoom gedood. Het schip is te 06.30 uur opgesleept naar de Handelskade.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 augustus. De Nederlandse sleepboot THAMES met het Lakojadok op sleeptouw van Barrow, arriveerde 14 augustus ter bestemming te Burutu. Alles wel.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. De ijzeren bark WILLEM EGGERTS, kapt. Feyes, van Batavia naar Rotterdam (? Amsterdam) passeerde 6 juli Anjer.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. De sleepboot ZWARTE ZEE, met een bok op sleeptouw, vertrok zaterdagochtend van Glasgow naar Cherbourg.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. Zaterdagochtend is het stoomschip MEDEA, gesleept door de sleepboot ZUIDERZEE, van Glasgow naar hier vertrokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, geen datum. Van de werf van de scheepsbouwmeester J.S. Figée is zaterdagmiddag te water gelaten een sleepbootje, gebouwd voor rekening van de heer J.A. Kreber, machinefabrikant alhier, door wie de machine in het vaartuig werd geleverd.


Datum: 19 augustus 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf ‘Zeeland’ te Hansweert is te water gelaten een stalen Rijnschip, genaamd MILTENBURG, gebouwd voor de heer H. Schutz te Miltenburg, waarna de kiel werd gelegd voor een dergelijk schip van 700 last voor Belgische rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. (geen datum). De nieuw gebouwde mailboot PRINSES JULIANA voor de Maatschappij ‘Zeeland’, gebouwd op de Fairfield Shipbuilding Yard te Govan (Glasgow), heeft, naar wij vernemen, bij de gemeerde beproeving goed voldaan. De 3e september wordt de officiële proeftocht gehouden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 16 augustus. De meergemelde tjalk ALBERTA, schipper Klugkist, uit Groningen, is weer zeeklaar en neemt cokes in. Het schip heeft ongeveer zes weken in reparatie gelegen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 augustus. De Nederlandse sleepboot MAAS, met het schip RIGEL op sleeptouw, arriveerde 17 augustus van hier te Port Talbot.


Datum: 20 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 19 augustus. Hr.Ms. monitor REINIER CLAESZEN heeft hedenmiddag belangrijke schade gevaren aan de pijlers van de Schorebrug over het Kanaal door Zuid Beveland. De brug kan niet gesloten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingör, 16 augustus. Het met hout van Wyborg naar Zaandam bestemde Nederlandse stoomschip ALIDE is hedenochtend met machineschade uit het Kattegat teruggekeerd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, geen datum. Van de werf ‘De Merwede’ van de heren Van Vliet & Co. te Hardinxveld, is met zeer goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan No. 75, lang 87 m., breed 10,15 m. en hol 2,45 m., groot plm. 1.500 ton, voor rekening van een Belgische firma. Direct daarna werd de kiel gelegd voor een dito sleepkaan No. 80 van dezelfde grootte en voor dezelfde firma.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 augustus. De 2-mast gaffelschoener VRIENDSCHAP, kapt. Beck, arriveerde 17 augustus van MAZAGAN te Burghead.


Datum: 21 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 20 augustus. De Schorebrug kan weer gedraaid worden. Hr.Ms. REINIER CLAESZEN is hedenochtend naar Vlissingen gestoomd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht deed gisteravond uitspraak in de zaak van L. Hemmes, kapitein van de sleepboot ROODE ZEE, rederij L. Smit & Co. te Rotterdam, welke boot in de vroege morgen van de 9e november 1908 op de rede van Montevideo ten gevolge van een zware storm op drift was geraakt en op de pier was gelopen. De Raad was van mening, dat noch de machinist noch de stuurman een blaam kon treffen, al had de laatste beter gedaan dadelijk het tweede anker uit te werpen. Daarentegen meende de Raad dat de kapitein grote nalatigheid had getoond. Zeemanschap had onder de gegeven omstandigheden geboden zeewacht en niet ankerwacht te commanderen. Het wel en wee van het schip, dok en bemanning is eenvoudig aan het toeval overgelaten.
De Raad verklaarde dat het ongeval te wijten was, aan de nalatigheid van de kapitein en ontzegde hem het recht om als schipper op een Nederlands schip te varen voor de tijd van twee maanden. (opm: zie ook AH 190309, 020709 en AH 120809)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. Onder grote belangstelling werd gisteravond door de Raad van Tucht het onderzoek voortgezet in de zaak van kapitein B. Bruins, gewezen gezagvoerder van het stoomschip OBERON van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij. De OBERON was ’s avonds van de 14e mei met een gemengde lading van Smyrna naar Algiers vertrokken. In de vroege morgen van de volgende dag, even nadat men het licht van Kastro gezien had, was het schip aan de grond geraakt, volgens de te Algiers afgelegde scheepsverklaring (het schip was de volgende morgen weer vlot gesleept) door het onklaar raken van de stuurreep. In de zitting van de 14e juli deelde de gewezen gezagvoerder mee, dat hij het verhaal van de oorzaak van de stranding verzonnen had. De bemanning had de scheepsverklaring, uit medelijden met hem, bevestigd. Hij was in de kaartenhut in slaap gevallen. De 2e stuurman J.J. Smit bevond zich op de brug. Het was de gezagvoerder later gebleken, dat deze man niet te vertrouwen was. Volgens de heer Bruins was het schip moedwillig op het strand gezet. Twee getuigen, de hofmeester Van der Weyden en de machinist Kuiper, verklaarden beiden dat de stuurman Smit zich omstreeks het vertrek uit Smyrna er over had uitgelaten dat hij de kapitein wel een kool zou stoven. Gisteravond werd de 2e stuurman, een jonge man van 24 jaar, gehoord, buiten ede, omdat, naar de voorzitter, mr. T. Henny opmerkte, nog uitgemaakt zou moeten worden, wie de verantwoordelijke man is geweest. Volgens de stuurman was het geen gewoonte aan boord, dat de kapitein een bijzondere order gaf wanneer hij de brug verliet. De stuurman mocht zonder de kapitein niet van koers veranderen, Toen men op ongeveer een Eng. mijl van land af was - het schip liep een achtmijlsvaart - had hij de bootsman naar beneden laten gaan om de kapitein te waarschuwen. Deze bootsman was teruggekomen met de mededeling, dat de kapitein zei, dat het „All right" was. De stuurman was toen op aanraden van de bootsman, zelf naar beneden gegaan; de kapitein was in slaap gevallen. Hij had deze gewekt en was toen met hem naar de brug gegaan. Er werd nog bevel gegeven om achteruit te slaan - het was te laat. Het schip zat reeds bovenop de kust. De president deed uitkomen, dat dus, terwijl het schip zo vlak bij de kust was, gedurende de tijd dat de stuurman naar beneden was gegaan, niemand het bevel over het schip voerde. Ik weet niet hoe de Raad er over denkt, zei mr. Henny, maar ik vind het verschrikkelijk! Tot zijn verontschuldiging voerde de stuurman slechts aan, dat hij zonder de kapitein niet van koers mocht veranderen en hij beriep zich daarbij op de tegenwerking, die hij steeds van de kapitein ondervond als hij zelfstandig optrad. Hij erkende intussen, dat inderdaad - gelijk ter vorige zitting gebleken was - de bootsman en de matroos, die aan het roer stonden, hem gewaarschuwd hadden, dat zij aan wal een ezel hoorden balken. Ten stelligste ontkende de stuurman echter - het werd eveneens in de vorige zitting verklaard - dat de bootsman tot hem gezegd zou hebben: „Moeten we over die bergen heen?" De stuurman verklaarde voorts op een vraag van de president, dat hij van de brug af den kapitein niet had kunnen waarschuwen, wegens de afstand. Daarentegen verklaarde de kapitein, dat de stuurman hem best van de brug had kunnen beschreeuwen. Gevraagd of hij zich er over had uitgelaten dat hij de kapitein een kool zou stoven, verklaarde de stuurman zich dit niet te herinneren. „Maar stel dat ik dat gezegd heb", aldus de stuurman, „zou ik dat dan gedaan hebben door het schip op het strand te zetten? Daardoor zou ik er de bemanning, de rederij en de assuradeuren aan gewaagd hebben". De president vestigde nog de aandacht van de stuurman op een tegenstrijdigheid in zijn eigen verklaring. Hij beweert niet uit eigen beweging van koers te hebben willen veranderen, doen heeft (toen 't evenwel reeds te laat was) zelf bakboord gecommandeerd. Op een vraag van een van de leden van de Raad ontkende de kapitein dat hij het zelfstandig manoeuvreren zou verboden hebben. Zijnerzijds verklaarde de stuurman, dat het niet bij hem was opgekomen het schip met moedwil op de wal te zetten. Uit vrees voor aanmerkingen van de kapitein had hij zijn koers niet veranderd. Nog bleek, dat de stuurman niet de kaart (in de kaartenhut) had gekeken, alvorens naar de brug te gaan en dat hij later niet naar de kaartenkamer had durven gaan, omdat de kapitein er was. Hij wist alleen, dat men een nauwe straat passeerde. Reeds vroeger was de stuurman door deze straat gegaan; hij had toen echter de wacht niet gehad. Op verzoek van de kapitein kwam een van de aanwezigen, de 1e stuurman A.J. Parlevliet verklaren, dat hij wel eens een reis met deze kapitein had gemaakt en dat deze dan nooit bezwaar maakte als hij op de kaart wilde kijken. De 2e stuurman G. van der Kooy, die eveneens met de kapitein gevaren had, beaamde dit. Hij noemde de kapitein een lastig mens. Zonder deze erin te kennen, mocht men niet van koers veranderen. In de gegeven omstandigheden zou deze getuige echter zelfstandig van koers veranderd zijn. Op eigen verzoek werd nog gehoord de loods Teunis Smit, de vader van de stuurman. Hij verklaarde dat de kapitein hem de vrijdag voordat de zaak voor het eerst was voorgekomen (dat was op woensdag 14 juli geweest) had meegedeeld, dat hij bij zijn valse verklaring bleef, dat hij nog een conferentie met zijn scheepsvolk hierover moest hebben en dat hij (Smit) aan zijn zoon, die varende was, moest schrijven, dat hij eveneens bij de valse verklaring moest blijven. De loods had toen aan zijn zoon geschreven, dat hij wel moest weten wat hij deed en de zoon had teruggeschreven, dat hij nog niet wist wat hij doen zou, maar dat hij, als er iets ten nadele van hem (stuurman) verklaard werd, de volle waarheid zou zeggen. De kapitein (die uit eigen beweging op de valse scheepsverklaring is teruggekomen) zei, dat hij „door het krankzinnige heen" moest geweest zijn toen hij besloot een valse verklaring op te stellen. „Maar als u gezien had hoe het schip daar lag..." zo ging hij voort, zich tot de president van de Raad van Tucht wendend, „het was een schande voor de Nederlandse natie! Als mijn hond op de brug was geweest, was het schip te redden geweest!" En de kapitein (die ontslagen is) wees er dan nog op, dat hij door het gebeurde bijna brodeloos is geworden, terwijl hij, die op 31-jarigen leeftijd (hij is nu 35) reeds kapitein was, zulk een schitterends toekomst voor zich had. Aan het eind van de zitting vroeg de stuurman Smit nog even het woord, 't Was om te doen uitkomen dat er, volgens hem, wel degelijk pressie op de bemanning was uitgeoefend om mee te werken tot de valse scheepsverklaring. (In de vorige zitting was het tegenovergestelde verklaard). Dit bezorgde de stuurman een gestrenge terechtwijzing van de president. Hij wees erop dat het afleggen van de valse scheepsverklaring zeer zeker, een ernstige fout is en dat hij het diep betreurde dat een Nederlandse gezagvoerder zich daartoe heeft willen lenen. „Maar wat mij tevens verdriet", zei mr. Henny, „is, dat gij, stuurman, aan wiens roekeloosheid het te wijten is, dat het schip op de wal is gelopen, dat gij nu de kapitein nog meer komt bezwaren. Zelf hebt gij meegedaan aan de valse scheepsverklaring, gij, die in het bezit zijt van het diploma van eerste stuurman en binnenkort geroepen zult worden, zelf als gezagvoerder op te treden”. Mr. Henny voegde er nog bij, dat de valse scheepsverklaring eigenlijk ten behoeve van de stuurman is gemaakt, want deze zou er door vrij gebleven zijn van iedere blaam. „Gij zijt eigenlijk de grootste schuldige", sprak mr. Henny en hij hoopte dat door het gebeurde op deze zitting de stuurman, die blijk had gegeven zo weinig verantwoordelijkheidsgevoel te bezitten, tot inkeer mocht gekomen zijn. Het onderzoek werd daarna gesloten. De Raad zal later uitspraak doen. (zie ook AH 150709 en AH 040909)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. De Nederlandse sleepboten SCHELDE en SEINE vertrokken 18 augustus met het afgekeurde slagschip ANSON van Devonport naar Rochester, alwaar het zal worden gesloopt.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. De Nederlandse sleepboot THAMES vertrok 19 augustus van Burutu naar Dakar.


Datum: 23 augustus 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 augustus. De stalen schoener ATLANTIC, kapt. Kramer, arriveerde 18 augustus van Figueira te Almeria.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 augustus. Het Nederlandse stoomschip IMPORT, van Londen naar Rotterdam met stukgoed, rapporteert dat het 4 augustus op de Theems in aanvaring is geweest met het stoomschip No. 47 en daarbij vier platen had verbogen en zes spanten en dekbalken had verbogen of gebroken.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de Gebr. Kooiman te Zwijndrecht, is te water gelaten een schroef-sleepboot, gebouwd voor de heer O. Bos te Dordrecht. Vervolgens werd de kiel gelegd voor een motorboot voor de heer J. Bouwman te Numansdorp.


Datum: 25 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 augustus. Het op de werf van Bonn & Mees te Rotterdam nieuw gebouwde stoomschip TERSCHELLING, dat op 1 augustus te Vlissingen aankwam om aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ machines en ketels in te nemen, zal morgen (donderdag) gemeerd proefstomen en de volgende week, na het stellen van kompassen, van Vlissingen vertrekken en dan tevens de proeftocht houden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 augustus. De 3-mast schoener VOORWAARTS, kapt. Brons, arriveerde 21 augustus van Santa Cruz te Bremen.
De reis duurde door tegenwind en slecht weer 75 dagen. Kapitein Brons werd op de reis aangetast door berri-berri en moest bij aankomst te Bremen onmiddellijk naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Verkoop op 31 augustus van het kofschip NEEZARTIE, gebouwd te Martenshoek, eigenaar kapt. Moesker.


Datum: 26 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Hedenochtend vertrok het stoomschip THEODORA van Leith naar de Poortershaven. Na lossing vertrekt dit stoomschip naar de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij om van nieuwe ketels te worden voorzien.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, geen datum. Van de werf van de firma Gebr. Pot te Elshout is te water gelaten het Rijnschip AGNES, groot 450 ton, gebouwd voor de heer L.A. Van der Wens te Rotterdam.


Datum: 27 augustus 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes te Martenshoek, is te water gelaten een stalen sleepkaan van 400 last, gebouwd voor schipper W. Lachnis, alhier.


Datum: 28 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 augustus. De TERSCHELLING heeft bij de gemeerde beproeving voldaan.


Datum: 30 augustus 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus. Een correspondent van de Shipping Gazette schrijft uit Sydney d.d. 20 juli: Het Nederlandsche stoomschip VAN SPILBERGEN, onlangs aan de Penkenba Wharf, te Brisbane liggende, werd door de deining, veroorzaakt door een passerend stoomschip, met de steven tegen het hek van het stoomschip EMPIRE gedreven. De schade was slechts gering. De VAN SPILBERGEN schijnt een zeer ongelukkig schip te zijn. De aanvaring met de EMPIRE is reeds het derde ongeluk te Brisbane, gedurende de laatste maanden, terwijl op de laatste reis het stoomschip op een rif in de Torresstraat heeft gestoten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 augustus. De sleepboot AJAX van IJmuiden naar Balik Pappan met de lichter LIMBURG arriveerde 27 augustus te Port Said.


Datum: 31 augustus 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 29 augustus. Het te Bremen huisbehorende driemast schip MABEL RICKMERS geraakte op 12 maart jl. op reis van Bangkok naar Bremen tussen Ameland en Schiermonnikoog op strand, doch werd door de sleepboten HERCULES, TERSCHELLING en NEPTUNUS van de bergingsdienst Zur Mühlen te Amsterdam vlot en naar Bremen gesleept. Het Seeamt alhier heeft aan de bergingsmaatschappij 80.000 Mark hulploon toegekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 31 augustus. Heden voormiddag te 11 uur precies, werd van helling II, van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip genaamd VAN HEEMSKERK, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij alhier. De VAN HEEMSKERK heeft de volgende hoofdafmetingen: Lengte tussen stevens 325'-6", breedte op buitenkant spanten 43'-10", holte 25'-0" is ingericht tot vervoer van passagiers, goederen en vee en bestemd voor de dienst Java - Australië. De stoomwerktuigen van het triple-expansie systeem van 1.300 ipk, zullen het beladen schip een snelheid geven van minstens 10½ Eng. zeemijl per uur en worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen & Spoorwegmaterieel alhier. Schip en stoomwerktuigen worden gebouwd volgens klasse >J< 13/3 bij bureau Veritas. De VAN HEEMSKERK zal einde oktober a.s. geheel afgewerkt en gereed zijn tot het doen van de proeftocht. Het is het 100e schip dat sedert de oprichting van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in augustus 1904, te water gelaten wordt. Op de beschikbaar gekomen helling zal de bouw begonnen worden van het stoomschip TJITAROEM, groot ± 8.000 ton deadweight, werfnummer 106 en bestemd voor de Java-China-Japan Lijn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 augustus. Bij de Gebr. Pot te Bolnes is met goed gevolg te water gelaten het stalen dubbel-schroef stoomschip HASSIA, gebouwd voor rekening van de heer Koeningsveld te Rotterdam. Het laadvermogen is 350 last. Het schip zal worden gebruikt voor de dienst Rotterdam - Duitsland.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 augustus. Te Slikkerveer is van de werf van de firma P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan ELIZE, groot 400 last, gebouwd voor rekening van de heer T. Theissen te Ruhrort en bestemd voor de vaart op Duitsland.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Op de werf ‘Vooruit’ te Enkhuizen is de kiel gelegd voor een sleepkaan van 680 ton, te bouwen voor de heer H. v. Duinen te Rotterdam.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer H.H. Bodewes te Millingen is met goed gevolgd te water gelaten het stalen Rijnschip KUNDEGRUNDS, groot 850 ton, waarna de kiel werd gelegd voor een stalen Rijnschip van 1.600 ton voor Duitse rekening.


Datum: 01 september 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reuter seint uit Bremen d.d. 31 augustus: Het reddingbootstation Barhöft van de Duitse Mij. tot redding der drenkelingen heeft 5 personen gered van de Nederlandse tjalk NOOIT GEDACHT, kapt. Everts (opm: NRC spreekt van kaptein Koerts), onderweg met een lading haringen van Emden naar Stettin. Het schip was gestrand op de Bock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 augustus. De Duitse sleepboot BRAKE is hier binnengekomen, na twee bakken, welke van Bremen naar hier gesleept werden, te hebben verloren ter hoogte van het vuurschip Haaks. Het volk werd gered. De bemanning van de bakken bestond uit vier personen. Ter hoogte van het Haaks vuurschip is één van de bakken, de MAX, vol water geslagen. De ander, de JOSINA, dreef naar de kust en zal vermoedelijk stranden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kinderdijk, 30 augustus. Volgens heden ontvangen telegram arriveerde de zelf stomende baggermolen M.O.P. 21 C gisteren namiddag van hier te Buenos Aires. Alles wel aan boord.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

IJMUJDEN, 30 augustus. De motorboot GRUNO, welke de 25e september van het vorig jaar hier verlaten werd binnengesleept door de stoomtrawler ZEEHOND zal de 10e september alhier in openbare veiling worden verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

VLISSINGEN, 28 augustus. De reserve mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’ is verkocht aan Nederlandse kopers. Prijs geheim. (opm: gebouwd in 1883)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

EMDEN, 27 augustus. De Nederlandse kof PIETRONELLA heeft gerepareerd en is weer te water gelaten. Het schip gaat naar Schotland om daar kolen te laden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 31 augustus. Het stoomschip EMMA, van Bremen naar Borkum, is bij laatstgenoemd eiland gestrand en daarna in zinkende staat verlaten door de bemanning, welke werd gered en hier aangebracht door de Delfzijlse loodsschoener.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juli. Het stoomschip TJIPANAS is in het droogdok en nu het water geheel uit het voorruim is verdwenen blijkt dat de tankplaten zwaar beschadigd zijn, ook zijn ongeveer 54 ijzeren vloerplaten en 10 wrangen beschadigd. De lading is geheel gelost.


Datum: 02 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 september. Het Russische stoomschip AMUR is met zware slagzij, machineschade en gedeeltelijk geworpen lading door het stoomschip ANTARES vanaf Haaks vuurschip naar hier gesleept. De sleepboten TITAN en CYCLOP brachten het stoomschip vervolgens binnen. Het stoomschip ANTARES is als bijlegger hier binnengekomen wegens gebrek aan kolen.


Datum: 03 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 2 september. Drie sleepboten van de familie Gerling, de DIRECTOR GERLING, VENUS en SCHELDE, die aan afdak 24 gemeerd lagen, zijn op drift geraakt en door de stroom meegesleurd. De sleepboten kwamen tegen verschillende lichters, die langszij het stoomschip ANDREW gemeerd lagen. De binnenschepen ALFRED, schipper Cornelius, JOSEPHINE, schipper Van der Taelen en ELISABETH, schipper De Groote, werden beschadigd. Het laatste schip heeft zelfs een groot lek en moest om zinken te voorkomen naar de linkeroever gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. Het bergingsschip DOLFIJN is hier aangekomen om op de AMUR te pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 september. Door het hedenmiddag van St. Petersburg binnengekomen stoomschip MAASSTAD is hedenmorgen 5 uur gepasseerd een ten anker liggende mastloze en verlaten Zweedse schoener in peiling Haaks vuurschip Noord-Oost ten Oosten op 5 mijl afstand. Een IJmuider trawler was in de nabijheid en was bezig de schoener vast te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 september. De verlaten schoener, EKONOM genaamd, is door de stoomtrawlers PIETER JAN en JULIANA alhier zwaar beschadigd binnengesleept. De schoener was geladen met chinaclay en kwam van Fowey. In het ruim staat 10 voet water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 september. Het stoomschip TERSCHELLING is hedenmiddag naar de Tweede Binnenhaven gebracht en heeft de kompassen geverifieerd. Zaterdagmorgen wordt op de rede de officiële proeftocht gehouden. Nog diezelfde dag vertrekt het schip naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 1 september. Het Seegericht heeft heden aan de Svitzers Bergungs Gesellschaft een bergloon van 27.000 Kronen toegekend voor het vlot brengen van het Nederlandse stoomschip BLÖTBERG, dat 11 juli jl. op reis van Oxelösund naar Rotterdam op Lillegrund, ten zuiden van Saltholm, strandde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 september. Het stoomschip AMUR is naar de binnenhaven geschut voor meerdere veiligheid. Van de rederij worden nadere orders verwacht. Namens de rederij van het Duitse stoomschip ANTARES is beslag gelegd wegens hulpverlening tot een bedrag van NLG 55000.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf van de heer B. Mittendorff te Dedemsvaart, is te water gelaten de ijzeren klipper COSMOPOLIET, groot 180 ton gebouwd voor schipper P.N. Dekker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van Gebr. Fikkers te Muntendam is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalk, groot 75 ton, voor schipper F. Berends, van Raalte. De kielen werden gelegd voor twee tjalkschepen, groot 75 en 60 ton.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. Vlissingen, 3 september. Gistermorgen werd aan de Clyde een voorlopige proeftocht gehouden met de nieuw gebouwde mailboot PRINSES JULIANA voor de Maatschappij ‘Zeeland’. Volgens bericht van de directie bleek alles in uitstekende staat en werd op gemeten mijl een snelheid behaald van 22½ knopen. Zaterdagmorgen vertrekt de PRINSES JULIANA en wordt maandagmiddag hier verwacht, terwijl op 8 september een officiële proeftocht wordt gehouden tussen Vlissingen en Queenborough pier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl. De Nederlandse tjalk SOLI DEO GLORIA, kapt. Schothorst, van Hanover naar Keulen bestemd, is gisternamiddag hier binnengekomen met gebroken zwaard en gescheurde stagfok.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf ‘Neerlandia’, scheepsbouw en constructiewerkplaatsen van Gebr. Brouwer en Van Dijk te Schoten, is met goed gevolg te water gelaten de stalen sleepkaan TRIO voor Rotterdamse rekening. De kiel werd gelegd van een dergelijk vaartuig van 400 ton genaamd NOORDKAAP 2 voor Den Bosch. In aanbouw is een kolenlichter voor een Haarlemse firma.


Datum: 04 september 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Barhöft, 1 september. De verschenen nacht op de zandbank Bock gestrande Nederlandse. tjalk NOOITGEDACHT is na het werpen van een gedeelte van de lading weer vlot gekomen en in lekke toestand naar Stralsund gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl. De tjalk MARIA THERESIA, kapt. J. Baar, alhier thuisbehorend, is hier hedenmorgen met assistentie van loodsen in de haven gekomen. Het had op de Eemshorn gezeten en was lek. Het schip was geladen met stenen van Delfzijl naar Borkum onderweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 september. Het stoomschip TERSCHELLING heeft heden bij de gehouden proeftocht goed voldaan en is daarop naar Newcastle vertrokken. Op de rede heeft het schip een anker met 90 vaam ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. De gehele dag is op de schoener EKONOM gepompt. Men is bezig het buiten boord hangende tuig te verwijderen, waarna het schip naar de binnenhaven zal worden verhaald. De schipper van de stoomtrawler PIETER JAN rapporteerde, dat de bemanning door een Noors schip werd opgenomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwe Rijnvaart Maatschappij.
Van de werf van de Scheepsbouwmeesters Boele & Pot te Bolnes werd heden met goed gevolg te water gelaten het voor de Nieuwe Rijnvaart Mij. te Amsterdam nieuw gebouwd stoomschip VREESWIJK, groot ca. 800 ton, terwijl daarna de kiel werd gelegd voor een ander dito stoomschip voor dezelfde Maatschappij, dat de naam STOMPWIJK zal voeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in zake de opzien wekkende stranding van het stoomschip OBERON van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij. Zoals men weet, was genoemd vaartuig, met een gemengde lading op reis van Smyrna naar Algiers, de 14e mei bij het eiland Pasja gestrand, doch 16 mei d.a.v. weer vlot gesleept. De scheepsverklaring weet de stranding aan het onklaar raken van de stuurreep, maar later kwam aan het licht dat die scheepsverklaring in strijd met de waarheid door de gezagvoerder B. Bruins, te Watergraafsmeer woonachtig was opgemaakt, terwijl de bemanning uit medelijden met die gezagvoerder haar had bevestigd. Uit het onderzoek bleek, dat de gezagvoerder, die de gehele nacht in touw was geweest, zich tijdens het gebeurde in het kaartenhuis bevond, waar hij over zijn krant in slaap was gevallen, terwijl de 2e stuurman J.J. Smit op de brug was, doch, hoewel gewaarschuwd dat het schip naar land koerste, geen andere maatregelen nam dan de gezagvoerder laten roepen en, toen deze niet wakker te krijgen was, zelf naar de gezagvoerder ging, het schip aan zijn lot overlatend. Volgens de gezagvoerder Bruins, die ontslagen werd, was het schip moedwillig door de 2e stuurman op het strand gezet, terwijl door getuigen werd verklaard dat de stuurman zich daags te voren had uitgelaten
in die zin, dat hij de kapitein een kool zou stoven. De 2e stuurman Smit ontkende dat hij met moedwil had gehandeld en voerde tot zijn verontschuldiging aan, dat de stuurman zonder order van de gezagvoerder niet van koers veranderen mocht. De Raad van Tucht verklaarde in zijn uitspraak, dat hij het gebeurde zeer ernstig betreurt. Gelukkig voor de goede naam van de Nederlandse zeelieden is hem nog geen tweede geval van dien aard voorgekomen en hij hoopte dat dit het enige zal blijven. Het ligt niet op zijn weg op het feit verder in te gaan, maar wel acht hij zich gerechtigd zijn afkeuring er over uit te spreken. Nog een grote fout van de kapitein. Vooreerst had hij, daar de stuurman Smit het vaarwater niet kende en er geen kaart op de brug aanwezig was, om 12 uur vóór het overnemen van de wacht de kaart moeten raadplegen. Maar vooral had hij omdat hij de stuurman als weinig actief kende, de brug niet mogen verlaten zonder de stuurman zijn voornemen te hebben meegedeeld en hem de koersen te hebben aangewezen, een gedragslijn die door dit nauwe vaarwater voorgeschreven was. Het moge waar zijn, dat de gezagvoerder van plan was om spoedig op de brug terug te keren, doch de uitslag leert hoe zulke voornemens niet tot uitvoering kunnen komen. De gezagvoerder behoort met de stuurlieden te overleggen en deze op de hoogte te houden van de navigatie, opdat zij niet in onzekerheid verkeren. De zucht van gezagvoerders om zelf te navigeren, is een fout waartegen ernstig gewaarschuwd moet worden. Deze fout verontschuldigt echter niet de 2e stuurman Smit, aan wiens schuld de Raad het ongeval wijt. Diens onbegrijpelijke roekeloosheid, in verband met de omstandigheid dat hij de kapitein wel een kool zou stoven, heeft de vraag op de voorgrond gebracht of niet met moedwil het schip aan land is gezet. De Raad wil dit echter niet aannemen, acht het bewijsmateriaal daartoe niet voldoende en acht het ook niet op zijn weg te liggen, daarop verder in te gaan. Alleen met schuld of nalatigheid heeft de Raad te maken. Die schuld is aanwezig; waar het land aan stuurboord vlak vooruit te zien was, waar huizen en bomen te onderscheiden waren, duidelijk de afscheiding van water en kust te bespeuren was en waar men zelfs ezels hoorde balken, had de stuurman, wanneer hij niet van koers veranderen mocht, vaart moeten minderen, stoppen of achteruit slaan, evenals hij gedaan zou hebben, indien onverwachts enig gevaar opdaagde, bijv. een voorbijzeilend of voorbij stomend schip. Hij was toch de verantwoordelijke persoon en had behoren te handelen. Dat is niet geschied, maar de stuurman heeft domweg dezelfde koers gevolgd, wat tot gevolg had dat het schip op strand is gezet. Indien de Raad geen zware straf oplegt, is dat hieraan toe te schrijven, dat hij rekening houdt met de jeugdige leeftijd van de stuurman (24 jaren) en met het feit, dat schip en lading weinig geleden hebben. Hij hoopt en vertrouwt dat de stuurman uit het gebeurde een ernstige les voor de toekomst zal trekken Na deze overwegingen verklaart de Raad dat de stranding te wijten is aan de schuld van de 2e stuurman Smit en ontneemt hij hem de bevoegdheid om gedurende een jaar als stuurman op een Nederlands schip te varen. Verder wordt hij veroordeeld in de kosten. (zie ook AH 150709 en AH 0210809)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij heeft gisteravond een onderzoek ingesteld naar het bekende ongeluk in de machinekamer van de ZAANSTROOM, het reserveschip van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, bij welk ongeluk de 2e machinist J.A. Traanberg en de stoker H. de Kort om het leven kwamen. De 1e stuurman D.D. Rederbeen verklaard zondag 15 augustus, 's namiddags 06.10 op de brug - de kapitein was naar kooi - een zucht (geen ontploffing) te hebben gehoord. Hij zag vervolgens rook uit de kap komen en daarna stoom. Reeds voor het ongeval had het schip al een weinig vaart geminderd, wat echter bij het vuren schoonmaken wel meer voorkomt. Dadelijk is hij de kapitein gaan roepen. De 2e machinist kwam verbrand op het dek, de stoker werd in de machinekamer dood gevonden. Gelijke verklaringen werden afgelegd door de matrozen F. Geskus en R. Wagenveld en door de kwartiermeester A. Braber. Nog moet vermeld, dat de 2e machinist aan een van de opvarenden, die thans niet aanwezig was, eigener beweging verklaard zou hebben dat er water genoeg in het peilglas was. Gehoord werden als deskundigen en getuigen de heren W. Feninga, directeur van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij, en A.C. van de Stadt, ingenieur van het stoomwezen. Volgens de heer Feninga heeft de ZAANSTROOM in februari laatstleden nog gevaren. Hij zag het schip even vóór zijn vertrek, omdat er een pijp werd gerepareerd, waarin de machinist een gaatje ontdekt had. De machinekamer heeft hij niet onderzocht, want voor zover hij wist, was het schip goed in orde. Na het ongeval heeft hij met de heer Van der Stadt de machinekamer onderzocht. Aan de ketel werd niet het minste gebrek bespeurd. De ketel was weliswaar oud en mankeerde wel wat, maar met het ongeval had dit niets te maken. De plaat was dik genoeg, en dat deze ingedrukt werd, is alleen toe te schrijven aan het ongeluk. Dit ontstond doordat er te weinig water in de ketel was. De heer Van de Stadt legde gelijke verklaringen af en voegde daaraan nog toe, dat hij een proces-verbaal opmaakte, dat de gebruiker van het schip geen schuld aan het ongeval heeft. Dit proces-verbaal werd gezonden aan de kantonrechter en een afschrift ging aan de Minister. De Raad schorste hierop het onderzoek tot later. (opm: zie ook NRC 080909 en AH 090909)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Southampton, 31 augustus. Het zeilschip DANNEBROG, uit Harwich, van Guernsey naar Redbridge met graniet, is aan het einde van het nieuwe dok in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip WILIS en heeft de boegspriet gebroken. De WILIS leed geen schade. (De WILIS, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 september te Lissabon. Red.)


Datum: 06 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 5 september. Het uitgaande Nederlandse stoomschip DJOCJA en het inkomende Nederlandse stoomschip PARKHAVEN zijn nabij Maassluis met elkaar in aanvaring geweest, waardoor beiden averij aan de bakboordsverschansing beliepen. Het stoomschip DJOCJA keerde terug naar Rotterdam, terwijl van de PARKHAVEN enige deklast verloren ging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 4 september. De bemanning van de in zinkende toestand in de Noordzee verlaten Zweedse schoener EKONOM is door het Russische stoomschip EXPORT, van Marianopel naar Reval bestemd, alhier geland. Eén van de opvarenden is verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen, 4 september. De alhier in de Freihafen liggende, te Amsterdam thuis behorende schoener VOORWAARTS is aan de firma Claus Dreyer verkocht. Men zegt, dat de koopprijs 46.000 Mark bedraagt. De VOORWAARTS, in 1902 gebouwd van staal te Martenshoek, is groot 336 ton bruto en 280 ton netto. Het voer voor rekening van de firma J.J. Duinker & Co. te Amsterdam. (opm: zie ook PGC 131009)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 4 september. Heden is met goed gevolg van de werf van de heer Bodewes Wzn. te water gelaten het stalen aakschip ST. ANTONIUS groot 550 ton. Het zal bevaren worden door de heer J.A. Geizer te Aschaffenburg aan de Main, terwijl weer de kiel gelegd is voor een dito aakschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 4 september. Heden is met goed gevolg te water gelaten van de werf van de heer J.W. Boerma een stalen tjalkschip groot 130 ton. Zullende worden bevaren door de heer A. Schenkel te Groningen. Hier is opnieuw de kiel gelegd voor een dito tjalkschip van 165 ton.

RN 060909
Barhöft, 1 september. De gestrande Nederlandse tjalk NOOIT GEDACHT is, na een deel van de lading te hebben geworpen, vlot gekomen en lek te Stralsund binnengebracht


Datum: 07 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 5 september. Het lijk van de verongelukte kok van de schoener EKONOM is te Oude Schild op Texel aangespoeld.


Datum: 08 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

(Geen plaats of datum) De Staatscourant nr. 209 bevat het verslag, uitgebracht aan de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel door de Ingenieur voor het Stoomwezen in het 4e district te Amsterdam, naar aanleiding van het ongeluk, hetwelk op 15 augustus heeft plaats gehad op de Noordzee met de hoofdstoomketel van het stoomschip ZAANSTROOM en waarbij de tweede machinist P.A. Traanberg en de stoker N. de Kort het leven verloren. Wij ontlenen aan dit verslag het volgende: Toen het ongeval plaats vond, had het schip een kleine slagzij over stuurboord, terwijl er weinig rolling stond.
Onder dagtekening van 6 mei 1895 werd voor het gebruik van de stoomketel, waarmede het ongeval heeft plaats gehad, een acte van vergunning als bedoeld in art. 4 der Stoomwet verleend. De ketel is in 1895 vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam. Op 19 januari 1895 werd hij met goed gevolg onder waterdruk beproefd. De laatste inwendige inspectie vond plaats op 24 februari 1909, waarbij geen belangrijke gebreken werden geconstateerd. De ketel werd toen goedgekeurd. De hoofdstoomketel van de ZAANSTROOM is van het gewone bootketeltype (zogenaamde ‘schotse ketel’), met drie vuren, drie vlamkasten en 233 vlampijpen. Het verwarmingsoppervlak bedraagt 155m². De hoofdafmetingen van deze ketel zijn: lengte 3,08 meter, middellijn 4,20 meter, lengte der vuren 2,18 meter, middellijn 1,00 meter.
Aard van het ongeval: De topplaat van de stuurboord-vlamkast is ingezakt en de daarop aangebrachte brugsteunbouten, welke met draad in de plaat en omgeklonken koppen bevestigd waren, zijn uit de gaten getrokken. De stoom uit de ketel heeft zich door de hierdoor ontstane openingen in de stuurboord-vlamkast en door het stuurboordvuur in de machinekamer ontlast.
Toestand van de ketel na het ongeval: De ingezakte topplaat was niet gescheurd, de brugsteunen waren in orde, terwijl de brugsteunbouten – behalve dat de geklonken koppen er afgestript waren – nog volkomen gaaf werden bevonden. De draad op deze bouten was bijna onbeschadigd, terwijl in de gaten in de ingedrukte vlamkasttopplaat nog schroefdraad aanwezig was. Aan de vuurzijde vertoonde de topplaat van de stuurboord-vlamkast geen aanloopkleuren. De stoom, welke door de in de topplaat ontstane openingen ontsnapte, heeft deze vlamkast geheel schoongeblazen, waardoor zij overal dezelfde kleur heeft aangenomen. Aan de waterzijde bleek de ketel slechts weinig met ketelsteen te zijn aangeladen. Van het bovengedeelte der drie vlamkasten was de ketelsteen afgebladderd, terwijl deze van de ingedrukte plaat geheel was afgesprongen. De midden- en bakboord-vlamkast hebben overigens, voor zover zichtbaar was, niet geleden. De aanwezigheid van olie of vet in de ketel heb ik niet kunnen constateren.
Toestand van het peiltoestel en van de voedingsleiding na het ongeval: Het waterpeilglas van de bewuste stoomketel bleek, na losgenomen te zijn, geheel in orde te zijn. De pakkingringetjes waren nog gaaf en de peilglaskranen niet verstopt. De verbindingsbuizen van het waterpeilglas en de afsluiters, waarmede deze aan de stoomketel bevestigd waren, bleken, na losgenomen te zijn, in orde en niet verstopt te zijn. De voedingsleidingen en de voedingskleppen aan de ketel waren – voor zo ver zichtbaar was – in orde. De zelfwerkende klep van de hoofdvoedingsleiding was goed gangbaar.
Oorzaak van het ongeval: de oorzaak van het ongeval is geweest: te lage waterstand in de stoomketel, waardoor de stuurboord-vlamkasttopplaat rood gloeiend is geworden en ten gevolge van de stoomdrukking is ingezakt. Door de vervorming van deze plaat zijn eerst de boutgaten aan de bovenzijde wijder geworden, waardoor de schroefdraad heeft losgelaten. Vervolgens hebben de omgeklonken koppen der brug-steunbouten zich begeven. Dat alleen de stuurboord-vlamkast door te de lage waterstand heeft geleden, is wellicht hierdoor te verklaren, dat het stuurboordvuur kort voor het ongeval was schoongemaakt en feller heeft gebrand dan de beide andere. Dat de bovenste rij vlampijpen niet is gaan lekken, is hierdoor te verklaren, dat, toen het ongeval plaats vond, het voorschip hoger lag dan het achterschip en het achtergedeelte van de in gedrukte plaat het eerst is drooggestookt. Het achtergedeelte van deze plaat is dan ook sterker doorgezet dan het voorgedeelte.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 september. Volgens een hier ontvangen particulier telegram is de gaffelschoener JANTJE, kapt. E. Bleeker, van Bremen naar Stockholm bestemd, aldaar aangekomen met verlies van boot, stelling, trossen en meerdere dekschade.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leer, 4 september. De Nederlandse tjalk GOEDE TROUW, schipper Wolthuis, van hier met haring naar Stettin bestemd, is bij Wangeroog gestrand. Een lichter ligt langszij.


Datum: 09 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Aan De Locomotief (opm: een krant) te Makassar wordt onder meer geschreven, dat de KPM-boot DONGGOLA een wekelijkse dienst zal openen tussen Donggola en Makassar. In november hoopt men de eerste reis te maken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. Gisteravond zette de Raad van Tucht voor de Koopvaardij het onderzoek voort naar de ramp in de machinekamer van de ZAANSTROOM, waarbij de 2e machinist J.A. Traanberg en de stoker H. de Kort om het leven kwamen. Werden op de 3e september (zie Handelsblad van 4 sept., Ochtendblad) enige getuigen en twee deskundigen gehoord, thans verscheen de 1e machinist A.H.M. Oievaar voor de Raad. Deze werd niet onder ede gehoord. De scheepsverklaring, die hij niet mee afgelegd had, werd hem voorgelezen. Wat er in stond, werd door hem beaamd. Het schip - een reserveschip van de Holl. Stoomboot Maatschappij - had hij in februari neergelegd, nadat hij er twee reizen mee gedaan had. Vrijdagsmorgens 13 augustus, daags vóór de afvaart, kwam hij weer aan boord. De donkeyman stookte de ketel op en ontdekte toen een gaatje in de aanvoerpijp van het peiltoestel. Hij stookte niet verder door, liet de pijp afnemen en die repareren. Daarna werd weer opgestookt en de machine geprobeerd. Deze liet de machinist een paar slagen draaien en hij bevond alles in orde. Het peiltoestel werkte goed. Niettemin oordeelde de 1e machinist het, vóór IJmuiden te verlaten, voorzichtig een nieuw pijp glas te laten inzetten, dat hij liet voorzien van nieuwe patentringen. Hij dacht: „Jongen, zou er niet meer water in de ketel wezen", maar hoe hij tot dit vermoeden kwam, weet hij zelf niet. De 1e machinist had tot 's nachts 3 uur de wacht en nadat hij zich overtuigd had, dat alles goed werkte, gaf hij de wacht over aan de 2e machinist. Een kleine vijf duim water stond er toen in het peilglas, dat goed werkte en iedere wacht doorgeblazen wordt. De 1e machinist legde zich in de hut op de bank te slapen en werd wakker door de ontploffing, een stoomzucht. Dadelijk begaf hij zich naar dek, hij zag geen rook, alleen stoom. De 2e machinist zag hij naar boven komen en deze zei tot hem: „Stuurboord hoogvuur heeft zich begeven". De 1e machinist begaf zich door het vuur tot de vlamkast en zag toen dat de topplaat was doorgezet. Het ongeluk schrijft hij toe aan watergebrek. Alle voedingspijpen waren bij zijn onderzoek in orde. Het schip had enigszins slagzijde over stuurboord. De behandeling van de zaak werd daarop gesloten. De uitspraak volgt later.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 6 september. De rederij Claus Dreyer deelt aan de Weser Zeitung mee, dat zij het Nederlandse schip VOORWAARTS niet heeft aangekocht en ook niet het voornemen heeft gehad dit schip te kopen. (opm: zie ook NRC 060909 en PGC 131009)

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Op de werf van de Kon. Mij. ‘De Schelde’ te Vlissingen, zijn de kielen gelegd voor twee te bouwen torpedojagers en een onderzeese torpedoboot. De torpedojagers zullen 390 ton meten en moeten 30 mijl lopen.


Datum: 10 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 september. Het Nederlandse stoomschip TERSCHELLING, van Vlissingen naar de Tyne, is met verlies van schroef door de trawlers CROTON en THISTLE op de Tees gesleept. De waarloze schroef zal te Middlesbrough in het dok worden aangezet. (opm: zie NRC 131209)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf ‘Gusto’ te Schiedam is te water gelaten de stalen romp van een emmerbaggermolen met perspomp, in aanbouw voor, rekening van de Italiaanse regering. Het schip wordt vervaardigd onder speciaal toezicht van Bureau Veritas en heeft de volgende hoofdafmetingen: Lengte 35 m., breedte 6.50 m., holte 2,40 m. De baggermolen zal in staat zijn 100 kub. meter grond per uur op te baggeren van een diepte van 6 meter en deze hoeveelheid grond weg te persen op een afstand van 500 meter, tot op een hoogte van 2 meter boven het wateroppervlak. Het vaartuig wordt geheel elektrisch verlicht. Het is het eerste van twee baggermolens, die geheel aan elkaar gelijk zullen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 oktober. De alhier van Cappeln binnengekomen tjalk ROLLENGEWEER (opm: vernoemd naar een gehucht in Noord-Groningen), schipper Van Dijk, heeft op een hard voorwerp gestoten, waardoor een gat in het vlak werd aangebracht. De tjalk wordt hier op de helling gebracht om nagezien te worden.


Datum: 11 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 september. De verlaten, alhier binnengebrachte, Zweedse schoener EKONOM is gisteren na gehouden inspectie afgekeurd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer W. Bodewes te Martenshoek is met goed gevolg te water gelaten de stalen sleepkaan ST. ANTONIUS, groot 550 reg. ton, in aanbouw voor rekening van J.A. Geiger te Aschaffenburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer J.W. Boerma aldaar is te water gelaten een tjalk van plm. 130 ton gebouwd, voor rekening van schipper A. Schenkel te Groningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer J. Vos aan het Winschoterdiep is te water gelaten een lichterschip van 260 ton, gebouwd voor de heer J. Kamminga te Wildervank. Daarna werd de kiel gelegd voor een lichterschip van 175 ton.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de firma Jonker & Stans te Hendrik-Ido-Ambacht is te water gelaten de sleepboot COR II, gebouwd voor de heer J.S. Kievits te Dordrecht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 september. De Nederlandsche sleepboot THAMES vertrok 7 september van Algiers naar Port Said om baggermateriaal te halen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 september. De mailboot PRINSES JULIANA heeft bij de officiële proeftocht uitstekend voldaan en is door de Maatschappij ‘Zeeland’ overgenomen. Hedenmiddag is de boot uit Queenborough hier teruggekeerd.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september. Volgens bij de Kon. Paketvaart Mij. alhier ontvangen telegrafisch bericht is het stoomschip DE HAAN in Straat Laut aan de grond geraakt, maar weer vlot gekomen. Het schip maakt geen water. Alleen aan het achterschip is enige schade.


Datum: 13 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 september. Het Russische stoomschip AMUR, dat met zware slagzij werd binnengesleept en thans onder beslag ligt, is door herstuwing van het graan weer gelijklastig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 september. De bak JOSINA, die 31 augustus op reis van Bremerhaven naar hier van de sleepboot BRAKE losbrak en bij Castricum strandde, is vlotgebracht en door de sleepboot ADMIRAAL DE RUYTER binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 september. De stoomtrawler SILVAIN, IJm. 102, is bij IJsland met een Duitse stoomtrawler in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan beide schepen zwaar beschadigd aan de boeg werden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 11 september. De verkochte reserve-mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE is gisteren naar Hendrik-Ido-Ambacht gesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 11 september. De motorboot GRUNO, de vorige winter hier binnengebracht door de stoomtrawler ZEEHOND, is publiek verkocht, koper de heer A. Westerwal alhier, voor NLG 1.125 met 11% opcenten. (opm: zie ook RN 010909 en NNO 030410)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 september. Het Nederlandse stoomschip TERSCHELLING, van Newcastle naar Archangel, is met verlies van schroef de Tees binnen gesleept. De zich aan boord bevindende waarloze schroef, zal te Middlesbrough in het dok worden aangezet.


Datum: 14 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 13 september. De alhier binnengebrachte verlaten schoener EKONOM wordt naar Velsen gesleept, waar de lading chinaclay is verkocht aan de Koninklijke Papierfabriek ‘De Eendracht’. Schip en inventaris zullen te IJmuiden publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 september. Volgens een uit Sumatra ontvangen bericht is het onder Nederlandse vlag varende stoomschip SRI TRINGGANU, van de rederij Lim Kim The te Riouw, in de rivier Indragiri aan de grond gevaren.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. De ijzeren bark WILLEM EGGERTS, kapt. Feyes, van Batavia naar Amsterdam, passeerde voor 10 september St. Helena.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. De ijzeren kof VOORWAARTS, kapt. Puister, vertrok 28 augustus van Saffi naar Falmouth voor orders.


Datum: 15 september 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer W. van Goor te Kampen, werd met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwde stalen Hasselter aak, metende 50 last, voor rekening van de Wed. H. de Jong te Amsterdam. Daarna werd de kiel gelegd voor een stalen klipperaak van 65 last en een stalen ijsloper voor Bunschoten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk is met goed gevolg te water gelaten een zichzelf leegzuigende hopper-zandzuiger, die tevens ingericht is om langszij liggende bakken te vullen. Machine en ketels zijn op dezelfde fabriek vervaardigd. Het vaartuig is genaamd ESPANA, heeft een laadvermogen van 660 m3 en is gebouwd voor rekening van de heren K.L. Kalis Wz. & Co. te Sliedrecht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De twee nog in aanbouw zijnde mailboten voor de Maatschappij ‘Zeeland’, de ORANJE NASSAU en MECKLENBURG, zullen niet aan de werf te Glasgow, doch te Vlissingen worden afgewerkt, althans voor zover betreft meubilering en stoffering van salons, hutten, enz.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 11 september. Volgens hier ontvangen bericht, is de 60-jarige gezagvoerder van het kofschip CONFIANCE III, schipper J. Wijnstok, op reis van Hull naar Bogense overboord geslagen en verdronken. Het lijk is opgevist.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Middlesbrough, 10 september. Het Nederlandse stoomschip TERSCHELLING werd op de Tees binnen gesleept door de stoomtrawlers CROTON en THISTLE en zal hedenavond in het droogdok gaan. De THISTLE kreeg bij het bergingswerk schade en vertrok naar Shields. (De TERSCHELLING vertrok 11 september van Middlesbrough naar Archangel. Red.)


Datum: 16 september 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 september. De sleepboot OCEAAN, van Rotterdam naar Rio Grande met sleep, passeerde 13 september Fernando Noronha.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 september. Gisterochtend arriveerde de Nederlandse sleepboot THAMES van Burutu, laatst van Algiers, te Port-Said.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 september. De Nederlandsche sleepboot AJAX, met de lichter LIMBURG, vertrok 12 september van Aden naar Singapore.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de scheepsbouwmeester T. Schepman te Kampen, is met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd schip, genaamd EBEN-HAËZER, groot ongeveer 50 last, voor rekening van schipper De Vries uit Deventer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de Gebr. Verstockt te Martenshoek, is te water gelaten een stalen klipperschip, groot 130 ton, voor rekening van de heer H. Sissing te Schouwerzijl; de kiel zal gelegd worden voor een stalen tjalk groot 180 ton, voor rekening van de heer Hekman te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 15 september. De alhier thuisbehorende 3-mast gaffelschoener JANTJE, kapt. Bouman, is voor geheime prijs naar Duitsland verkocht. (opm: In 1892 te Martenshoek gebouwd – 161 brt)


Datum: 17 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. Wij vernemen, dat het stoomschip MOERDIJK morgen naar de werf der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij vertrekt om een belangrijke reparatie te ondergaan. Ongeveer 80 platen moeten deels worden vernieuwd en deels worden gestrekt. Deze schade is ontstaan, doordat voornoemd schip nabij Onega (opm: Witte Zee) aan de grond heeft gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 17 september. Hedennacht om 02.00 uur is het stoomschip GELDERLAND, komende van Rotterdam, op het Wester Havenhoofd alhier gelopen, waardoor belangrijke schade aan de gording en de basaltmuur is aangebracht. De GELDERLAND, die door dit ongeval een gat in de boeg bekwam, zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 september Uit Lima wordt geseind, dat de reparatie aan het Nederlandse schip NEDERLAND binnen enige dagen gereed zal zijn. Volgens rapport is 3% van de lading beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 16 september. Naar verluidt zal het stoomschip TAMBORA, op de werf ‘De Schelde’ in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd, zaterdag 2 oktober worden te water gelaten.


Datum: 18 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 september. Het stoomschip AMSTELLAND is hier, ter inscheping van 600 passagiers met bagage, van Duinkerken aangekomen. Aangezien, in verband met gevaar voor cholera, de Franse regering er bezwaar tegen heeft gemaakt, dat de schepen van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, met landverhuizers aan boord, te Duinkerken vertoeven, is het stoomschip AMSTELLAND eerst naar Duinkerken geweest om te laden. Het heeft nu heden te IJmuiden de mail en een 600 landverhuizers aan boord genomen en zal nu rechtstreeks naar Buenos Aires stomen.


Datum: 19 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 18 september. Het stoomschip AMUR, dat met machineschade te IJmuiden werd binnengebracht is uit de hand verkocht aan de heer U.H. Elzinga alhier. Het schip wordt naar Rouaan versleept tot lossing van de lading en zal van daar teruggesleept worden naar een Nedelandse haven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Amsterdam, geen datum. Van de ‘Werf ’t Kromhout’, firma D. Goedkoop Jr. alhier, werd gisteren met goed gevolg te water gelaten een stalen motor-tender, lang 14,80 m., breed 2,80 m., hol 1,40 m. Een 28 pk Kromhout petroleummotor zal het vaartuig een snelheid geven van ruim 15 km per uur. De boot is bestemd voor Ned.-Indië.


Datum: 20 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 19 september. De schoener EKONOM, hier als verlaten wrak binnengesleept, wordt dinsdag 21 september met proviand en inventaris publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Op 30 juli vertrok het Nederlandse schip JANTINA AGATHA van Dundee naar Cumberland (Canada) om een lading pelswerk op te halen en tevens om te trachten de walvisvaarder SNOWDROP of de bemanning er van op te sporen. De SNOWDROP vertrok in april 1908 van Dundee met de reder aan boord, en sinds juli van dat jaar werd niets meer van het schip vernomen. Het bevond zich toen ten westen van Groenland. Nu is er van Indian Harbour te St. John’s (New Found Land) een telegram ontvangen, dat de SNOWDROP op 18 september 1908 in de Frobisher Straits (ten zuiden van Baffin Island) is vergaan, doch dat de bemanning is gered.


Datum: 21 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 21 september. Het in 1901 door de N.V. Scheepswerf v/h Jan Smit Czn. te Alblasserdam gebouwde stoomschip MAASSTAD, van de Rederij Stoomschip Maasstad alhier, is aan de Stoomvaart Maatschappij Nederlandsche Lloyd alhier verkocht en zal in het vervolg de naam OTTOLAND voeren. De MAASSTAD is groot 1.574 ton bruto en 978 ton netto. De afmetingen zijn 270’ bij 37’.7 bij 18’4.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Amsterdam, geen datum. Van de ‘Werf ’t Kromhout’, firma D. Goedkoop Jr., werd gisteren met goed gevolg te water gelaten een stalen motortender, lang 10,85 m., breed 2,40 m. en hol 1,30 m., welk vaartuig van een 10 pk Kromhout petroleummotor is voorzien, die het een snelheid van ongeveer 12½ km per uur geeft. Van dezelfde werf werd ook nog een sleepboot afgeleverd, welke beide boten bestemd zijn voor Nederlands-Indië.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer W. Kroeze te Hoogezand, is te water gelaten de stalen schoeneraak UNDINE, groot 140 ton, gebouwd voor Duitse rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer D. van Suylekom te Raamsdonkveer, is te water gelaten, de stalen klipper HOLLANDIA, groot 125 ton, gebouwd voor de heer E.P. van der Vliet te Oude Tonge, waarna de kiel werd gelegd van een stalen klipper van 225 ton.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 18 september. Volgens telegram uit Hull is het van daar naar Amsterdam bestemde Nederlandse stoomschip BETSY ANNA in aanvaring geweest met het van Montreal naar de Tyne bestemde Engelse stoomschip HEIGHINGTON. Het zette echter de reis voort. Of het schade bekwam is niet bekend. De HEIGHINGTON is beschadigd te Hull aangekomen. (De BETSY ANNA arriveerde 18 september te Amsterdam. Red.)


Datum: 22 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 22 september. Op het hier liggende stoomschip AMUR, waarop wegens hulploonvordering reeds een beslaglegging tot NLG 50.000 was, is gisteravond bovendien beslag gelegd voor een bedrag van NLG 11.500 door de firma Elzinga te Amsterdam. Genoemde firma pretendeert het schip van de reder gekocht te hebben, terwijl de reder de boot ook te Hamburg aan de firma Neugebauer schijnt te hebben verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 september. Het stoomschip BETSY ANNA, dat met het stoomschip HEIGHINGTON in aanvaring was, heeft schade geleden aan de boeg.


Datum: 23 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 21 september. De ontvangers van de lading van het Nederlandse zeilschip NEDERLAND hebben geseind, dat zij wensten, dat de lading naar de bestemming zal worden gebracht. Het beschadigde gedeelte zal te Callao worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 september. Het mailstoomschip GOENTOER van de Rotterdamsche Lloyd zal worden voorzien van een onderwater-kloksignaal.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 september. Van de werf van de firma Gebr. Pot scheepsbouwmeesters te Bolnes is met goed gevolg te water gelaten, de van staal gebouwde sleepkraan genaamd VEREINIGUNG 69, groot 900 last, gebouwd voor rekening van de Badische Actien Gesellschaft te Mannheim.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 22 september. De verlaten hier binnen gebrachte schoener EKONOM werd gisteren in publieke veiling verkocht voor NLG 1.375 aan de heer Wijnschenk te Amsterdam. Het schip zal gesloopt worden.


Datum: 24 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 september. Uit Lima wordt geseind, dat de reparaties aan het schip NEDERLAND voltooid zijn. Verder wordt nog geseind, dat er een expertise is gehouden, waarui bleek, dat het schip zeewaardig was om de reis naar de bestemming te kunnen voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf ‘Vooruit’ te Enkhuizen is te water gelaten de ijzeren sleepkaan ANTJE, gebouwd voor de heer Jb. Huisman te Koog a/d. Zaan; het schip is 35 m. lang, 6,50 m. breed en 2 m. diep. De kiel werd gelegd voor een dergelijk vaartuig, lang 40 m., voor rekening van de heren Peters en Stradmann te ’s-Hertogenbosch-Nijmegen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kopenhagen, 20 september. Het stoomschip ALIDE, uit Harlingen, arriveerde hier gisteren op sleeptouw van de sleepboot DRAGON, met verlies van schroef door het stoten op een steen in Nakskov Fjord. Een nieuwe schroef zal worden aangebracht.


Datum: 25 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 24 september. Het beslag op het stoomschip AMUR van de firma Elsinga te Amsterdam werd heden opgeheven en nog hedenavond wordt verwacht de opheffing van het eerste beslag, waarna het schip morgenochtend door de sleepboot ATLAS naar Rouaan zal worden gesleept. Het schip is verkocht aan de slopersfirma Neugebauer te Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer W. Mulder te Hoogezand is te water gelaten de stalen tjalk DINA JOHANNA, groot 165 reg. ton, gebouwd voor rekening van schipper W. Tatje te Groningen. Daarna werd de kiel gelegd voor een tjalk van 130 ton en een zeilaak van 185 reg. ton. (opm: is de tjalk DIENA JOHANNA voor Willem Tattje op 20 september)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 september. De Nederlandse drie-mast schoener VOORLICHTER heeft de reparatie volbracht en heden de werf van J.H.N. Wichhorst verlaten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 september. Het gouvernementsvaartuig M.O.P. 113 B arriveerde 21 september van Rotterdam te Buenos Aires. Alles wel. Het gouvernementsvaartuig M.O.P. 112 B arriveerde 23 sept. van Rotterdam te Buenos Aires.


Datum: 26 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 september. Volgens een uit Elseneur ontvangen telegram is het van Wiborg naar Hull bestemde Nederlandse stoomschip DORDRECHT op de rede aldaar gebracht. Het heeft op de Drogden aan de grond gezeten.


Datum: 27 september 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een ontvangen draadloos bericht van de stoomschoener ZEEHOND is nabij de Doggersbank gezonken het stoomschip CITY OF ROCHESTER, thuisbehorende te Sunderland. In de nabijheid dreven een omgekeerde sloep en zwemvesten. Van de opvarenden was niets te ontdekken. De masten van het schip steken ongeveer 12 meter boven water uit. De ZEEHOND is tot zaterdagmorgen (opm: 25 september) in de nabijheid gebleven en heeft toen de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 september. Volgens een uit Jacksonville ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip ZEEBURG bij de ingang van de rivier gestrand en zit met het achterschip vast. Het waait hard en er staat zeer veel zee.


Datum: 28 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 september. Heden wordt het stoomschip DORDRECHT, dat lek alhier aankwam, door duikers onderzocht. Waarschijnlijk kan het lek worden gestopt en de reis naar Hull voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 27 september. Heden zijn van de Werf ‘Gusto’ onder eigen stoom naar Venetië resp. Civita Vecchia vertrokken de zeewaardige zuig- en persvaartuigen met twee schroeven ERIDANO en TEVERE, welke voor rekening der Italiaanse regering gebouwd werden. Deze vaartuigen hebben de volgende hoofdafmetingen: lengte 30 meter, breedte 6 meter, diepte 2,20 meter. Zij zijn voorzien van een compoundmachine van het marine-type met oppervlak-tecondensatie, 150 ipk ontwikkelend voor het drijven van de zandpomp en twee schroeven, een boegstoomlier voor het ophalen van het anker en van de grondzuigbuis, en een achterstoomlier. De stoom voor al deze machines wordt geleverd door een scheepsketel met terugkerende vlam, met een verwarmend oppervlak van 60 m2 en werkende met een druk van 8 atm. Deze zuigers zijn in staat elk 400 m3 per uur op te zuigen tot op een diepte van 7 meter en dit weg te persen door een drijvende buis van 100 meter lengte. De vaartuigen zullen een snelheid hebben van omstreeks 6 knopen en zijn geheel electrisch verlicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 september. Vermoedelijk door broeiing ontstond hedenavond omstreeks 7¼ uur brand in een partij zakken copra, deel uitmakende van de lading van ruim 3 aan boord van het stoomschip SOLO van de Rotterdamsche Lloyd, heden uit Oost-Indië alhier aangekomen en ligplaats hebbende aan de Lloydkade. De brand, die zich in den beginne vrij ernstig liet aanzien, werd door het personeel van de Rotterdamsche Lloyd onder het oppertoezicht van de heer J.S. Brouwer, de inspecteur der maatschappij, geblust met gebruikmaking van twee slangen op het terrein aanwezig en van de stoompomp van het schip zelf. Mede waren ter plaatse de stoomboten HAVENDIENST 3, RIJNHAVEN en MAASWERKEN, onder het bevel van de havenmeester, de heer L.J.H. Willinge, terwijl behalve de reddingsbrigade ook uitrukten de spuiten 26, 33, 31, 32, 35 en 28, van welke spuiten op last van de brandmeester, de heer B.A.J. Mes, het eerst van de vrijwillige brandweer ter plaatse, spuit 26 in reserve gehouden werd. Ook de hoofdman, de heer H.E. van IJsendijk Hzn was aanwezig, doch geen van de aangerukte spuiten behoefde hulp te verlenen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, geen datum. Van de werf van de scheepsbouwmeesters Gebr. Van der Windt is vrijdag met goed gevolg te water gelaten een sleepbootje, voor rekening van de heer J. Boon, te Rotterdam. De machine is geleverd door de heer C.A. Kuypers, machinefabrikant te Rotterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 september. De Vlissingse loodsschoener No. 3 en het Engelse stoomschip GLENTURRET komende van Middlesbrough bestemd naar Antwerpen, zijn nabij het lichtschip Wandelaar terwijl de GLENTURRET van een zeeloods moest worden voorzien, met elkander in aanvaring geweest; de loodsschoener No. 3 verkreeg schade aan stuurboordzijde en werd door de GLENTURRET tot op deze rede gesleept. De GLENTURRET zette de reis voort naar Antwerpen en de loodsschoener liep alhier op de haven.


Datum: 29 september 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 september. Hedenmorgen liep de tjalk NEEZARTIE, schipper Moesker, op weg van Delfzijl naar Statenzijl, op de sleepboot ALBERDINA MARIA die haar sleepte, doordat de sleepboot plotseling aan de grond liep. Van de NEEZARTIE werden 3 spanten gebroken en de stuurboordboeg ingedrukt, zodat zij naar hier terugkeerde tot herstel van de schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rouaan, 28 september. De AMUR is, gesleept door de ATLAS, te Rouaan aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 28 september. De sleepboot SPES MEA, kapt. P. Wagenborg, is heden voor geheime prijs naar Frankrijk verkocht.
SPES MEA (Coll. E.A. Kruidhof)


Datum: 30 september 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Jacksonville, 27 september. Van het gestrande stoomschip ZEEBURG is de roersteven weggeslagen. Er staat 11 voet water in het ruim. De toestand is gevaarlijk. De zeeën rollen over het schip. Het weer is slecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 september. Uit Jacksonville werd gisteren geseind, dat het weer te ruw was om op de ZEEBURG te werken, echter is het weer handzamer geworden. Aanbevolen wordt de lading (het is uitgaande lading) met de minst mogelijke vertraging met lichters door te zenden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 september. Volgens telegram uit Elseneur zijn duikers er in geslaagd het lek van het stoomschip DORDRECHT te dichten. Na deze voorlopige reparatie werd het stoomschip zeewaardig verklaard en zette het de reis naar Hull voort.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 september. De stoombaggermolen M.O.P. 20C, kapt, Borg, arriveerde 29 september van Kinderdijk te Buenos Aires.


Datum: 01 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 oktober. Het Nederlandse stoomschip ZEEBURG is in de midscheeps gebroken en totaal wrak geworden. Volgens het rapport van de gezagvoerder is het hem onmogelijk het schip te bergen en daarom heeft hij het moeten abandonneren. Ook volgens de expert is het schip totaal wrak. Alles wordt te baat genomen om van de lading te bergen wat mogelijk is. De ZEEBURG, van de Stoomvaart Maatschappij Amsterdam, werd in 1899 te Sunderland gebouwd en was groot 3.059 ton bruto en 1.958 ton netto.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 1 oktober. De Zweedse schoener EKONOM is alhier heden binnengekomen van IJmuiden per sleepboot ASSISTENT, op weg naar de sloper.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht.
De Raad van Tucht voor de Koopvaardij behandelde gisteravond de zaak van het Nederlandse stoomschip BLÖTBERG, kapitein D. de Witt uit Rotterdam, welk vaartuig, met ijzererts van Oxelösund naar Rotterdam, de 12e juli op Lilligrund strandde, ten gevolge waarvan het schip zwaar lek werd. De lading werd gelicht en het schip vlot gebracht. De gezagvoerder schrijft het ongeval toe aan het herhaaldelijk moeten uitwijken voor andere schepen en aan de omstandigheid, dat het schip door stroom is verzet. Gehoord werden een viertal getuigen. Uitspraak volgt later.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in zake do ramp in de machinekamer van de ZAANSTROOM, waarbij de 2e machinist J.A. Traanberg en de stoker H. de Kort om het leven kwamen. De Raad wijdde twee zittingen aan de behandeling van deze zaak, n.l. op 3 en 8 september.
Met de deskundigen is de Raad van mening dat het ongeval niet is veroorzaakt door een gebrek aan machine en ketel, maar zeer waarschijnlijk door te lage waterstand in de ketel. Alsdan is het gebeurde geredelijk te verklaren. Immers niet meer door het water afgekoeld, is de topplaat van de stuurboord vlamkast gloeiend geworden en ten gevolge van de druk, door de stoom uitgeoefend, ingedrukt. Waarom alleen de topplaat gloeiend en ingedrukt is geworden, kan niet volledig worden opgehelderd. Hoe het watergebrek in de ketel, niettegenstaande alle voorzorgen is ontstaan, valt niet te beslissen. De beide personen, in de machinekamer aanwezig, die daaromtrent opheldering zouden kunnen verschaffen, zijn als slachtoffers van het ongeluk overleden. Alleen dit staat vast, dat het ongeluk niet is te wijten aan gezagvoerder en bemanning. Derhalve sprak de Raad als zijn oordeel uit, dat het ongeluk, op 15 augustus op de ZAANSTROOM voorgevallen, niet is veroorzaakt door schuld of nalatigheid van gezagvoerder en thans nog levende bemanning van dat stoomschip en hen deswege dus geen blaam kan treffen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. De sleepboot MAAS, van Rotterdam naar Pernambuco met twee bakken, passeerde 28 september Ouessant.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Port Said, 28 september. Het Nederlandse stoomschip KEDIRI, van Java naar Rotterdam, arriveerde te Suez met verlies van een schroefblad; de nodige reparatie wordt uitgevoerd.


Datum: 02 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Catherine’s Point, 2 oktober. Het van Amsterdam naar New York bestemde tankstoomschip ROTTERDAM heeft in de nabijheid geankerd gelegen en toonde de signalen onbestuurbaar. Later waren die signalen neergehaald en zette het schip de reis om de west voort. Ter hoogte van Ventnor werd gerapporteerd, dat de derde stuurman in de afgelopen nacht aan een hartverlamming was overleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden,1 oktober. De zeetjalk AMBULANT heeft alhier vast moeten maken omdat ze nog niet in het bezit was van een zeewaardigheidsverklaring volgens de nieuwe schepenwet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 30 september. Het stoomschip KEDIRI heeft gerepareerd en is van Suez vertrokken.


Datum: 03 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 oktober. De WESTLAND, hedenmorgen binnengekomen, is tijdens mist op de Hinderribben aan de grond gevaren, doch hedenmiddag bij hoog water, na ongeveer 30 ton kolen geworpen te hebben, geassisteerd door een Duitse sleepboot, vlot gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Vlissingen, 2 oktober. Hedenmiddag werd van de werf van de Kon. Mij. ‘De Schelde’ te Vlissingen met goed gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip TAMBORA, gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd voor haar maildienst Rotterdam - Oost-Indië. De TAMBORA heeft de volgende afmetingen: Lengte over alles 427’-0”; lengte tussen de loodlijnen 413-0"; breedte 49'-0”; holte tot het opperdek 29’-9"; holte tot brugdek 37’-9”; diepgang geladen 23’-0"; draagvermogen 4.500 ton. De stoomwerktuigen van het triple-expansiesysteem hebben cilinders van 30½"—52"—90” (Eng. duim) middellijn bij 60” slag. Bij 70 omwentelingen per minuut en 220 lbs. stoomdruk zullen zij in staat zijn om 4.500 pk te ontwikkelen en het schip een vaart van 14 mijl te doen lopen. Schip en stoomwerktuigen zijn gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas volgens de hoogste klasse.
Tewaterlating TAMBORA.


Datum: 04 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 2 oktober. De Nederlandse schoener EUROPA is met schade aan het voortuig en meerdere kleinere averij, in het Victoria dock teruggekeerd. Deze schade werd veroorzaakt, toen de EUROPA op de rede voor anker lag te rijden en aangevaren werd door het stoomschip MISTLEY.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Catherine’s Point, 30 september. Het Rotterdamse tankstoomschip ROTTERDAM, van Amsterdam naar New York, toonde vijf mijl OZO van dit station het signaal “niet bestuurbaar", doch haalde later het sein in en zette de reis westwaarts voort. Het schip seinde bij Ventnor dat de 3e stuurman, John Wulken genaamd, aan een hartverlamming was overleden. Hij zal op zee begraven worden. (De ROTTERDAM passeerde 1 oktober Scilly. Red.)


Datum: 05 oktober 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 oktober. De alhier thuisbehorende tjalk JACOB, kapt. Wijnhold geladen met gerst en bestemd naar Norden, hedenmorgen van hier vertrokken, is op de Hond (bank) vastgelopen met ebtij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 2 oktober. De sleepboot SPES MEA is verkocht naar Rouaan voor NLG 21.000.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 oktober. De ijzeren bark WILLEM EGGERTS, kapt. Feyes, vertrok 11 september van St. Helena naar Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 oktober. De ijzeren kof VOORWAARTS, kapt. Puister, arriveerde 3 oktober van Saffi te Falmouth.


Datum: 06 oktober 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht.
De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in de zaak van het Nederlandse stoomschip BLÖTBERG, kapitein D. de Witt uit Rotterdam, welk vaartuig, met ijzererts van Oxelösund naar Rotterdam 12e juli op Lilligrund strandde, ten gevolge waarvan het schip zwaar lek werd. De lading werd gelicht en het schip vlot gebracht.
De Raad, die de 30e september een onderzoek naar dit ongeval instelde, acht het vermoeden van de gezagvoerder gewettigd, dat de BLÖTBERG, uit het Kattegat komende, door de stroom is verzet en hij is van oordeel, dat het onderzoek niet heeft opgeleverd het bewijs, dat het ongeval is te wijten aan schuld of nalatigheid van de gezagvoerder. Intussen vindt de Raad in de uitslag van het onderzoek aanleiding tot het maken van enige opmerkingen. Vooreerst dat de gezagvoerder niet in zijn journaal vermeld heeft, dat hij ten gevolge van het herhaaldelijk moeten uitwijken voor andere schepen uit de koers is geraakt. In de tweede plaats dat de sterke stroming en het zachte stomen tot dubbele voorzichtigheid had moeten nopen. Herhaalde peilingen op de lichten van Drogden en Oxelösund hadden niet achterwege mogen blijven. De gezagvoerder heeft op de zitting de juistheid van deze opmerking beaamd, doch geantwoord, dat de loodsen daar altijd langzaam stomen en dat hij vertrouwen heeft gehad in de loods en steeds is blijven uitkijken.
De Raad vindt in dit verweer reden de gezagvoerders er op te wijzen, dat de aanwezigheid van een loods aan boord hen van hun verantwoordelijkheid niet ontheft; dat de loodsen zich ook vergissen kunnen en dat de gezagvoerder verplicht blijft de maatregelen te nemen, voor de veiligheid van het schip nodig en de loods te controleren. Voorts heeft het herhaaldelijk de aandacht van de Raad getrokken, dat de gezagvoerders van vrachtboten er, gelijk gezagvoerder De Witt, op wezen dat zij om tijdig de kaart te raadplegen en peilingen te nemen de brug moeten verlaten, aangezien op de brug geen kaartenbak aanwezig was en zij zich te begeven hadden naar de kaartenkamer onder de brug. Dit wijst op een gebrekkige inrichting op vele vrachtboten, welke verbetering behoeft, te meer omdat de Raad nog onlangs bij de behandeling van een andere zaak gebleken is dat die kaartenkamer door de gezagvoerders wel gebezigd wordt om enige uren te rusten wanneer zij daaraan behoefte gevoelen en waarop zij ook recht hebben, ingeval zij dadelijk bij de hand willen blijven, ten gevolge waarvan het wel niet juist maar toch begrijpelijk is, dat de op wacht zijnde stuurman als hij een kaart moet raadplegen, liever die kamer niet binnentreedt teneinde de gezagvoerder niet te storen.
In het belang van de veiligheid dient daarom op de brug of in de onmiddellijke nabijheid daarvan altijd gelegenheid te bestaan de kaarten te raadplegen. Ten slotte spreekt de Raad als zijn oordeel uit, dat het ongeval, aan de BLÖTBERG overkomen, niet is te wijten aan een daad of nalatigheid van de gezagvoerder en spreekt hij deze daarom vrij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad van Tucht.
Verder werd uitspraak gedaan in de zaak van de gezagvoerder Klaas Deen, wiens vaartuig, de schoener BOREAS, in het laatst van april van dit jaar, met bestemming naar Koningsberg in de Oostzee stootte, ten gevolge waarvan het schip in ongeveer acht vadem water wegzonk, terwijl de bemanning met veel moeite werd gered. In deze zaak, 7 juni laatstleden behandeld, werd de gezagvoerder eveneens vrijgesproken, op grond dat uit het onderzoek niet het bewijs geput is kunnen worden, dat de ramp te wijten is aan een daad of nalatigheid van de schipper.


Datum: 07 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 oktober. Het stoomschip OTTOLAND vertrok gisteren van de Tyne naar Rotterdam (opm: eerste vermelding na aankoop)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 oktober. De rederij van de sleepboot POOLZEE deelt ons mee, dat deze sleepboot met de lichters No.5 en 6 op sleeptouw, van Rotterdam naar Rio Grande do Sul, zondag ter hoogte van Ouessant zijnde, wegens ongunstig weer en op aandringen van enige van de opvarenden van de lichters, naar Plymouth is teruggekeerd. Bij het binnenlopen te Plymouth werden een matroos en een stoker van de POOLZEE door de sleeptros gekwetst. De matroos is weer hersteld, doch de stoker zal enige dagen in het ziekenhuis moeten verblijven om zijn hoofdwonde te doen genezen. Te Plymouth zijn de lichters door een expert van de Salvage Association onderzocht en deze heeft de lichters in uitstekende en zeewaardige toestand bevonden. Van ontzetting van de vaartuigen was geen sprake.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 oktober. De sleepboot Poolzee, kapt. Van Rees, van Rotterdam naar Rio Grande met de lichters No. 5 en 6, arriveerde 4 oktober te Plymouth en landde twee van de opvarenden, die gekwetst zijn. De bemanning weigerde de reis voort te zetten met de lichters, daar deze zwaar ontzet zijn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 oktober. De baggermolen TEVERE, van Rotterdam naar Civita Vecchia, passeerde 5 oktober Gibraltar.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van Gebr. Van der Meer te Vlaardingen is met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip FRANKFURT 51. Het schip wordt gebouwd voor rekening van de Frankfurter Action Gesellschaft te Frankfurt am Main en heeft een laadvermogen van 610 ton.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Nieuwendam is woensdagmiddag op de scheepsbouwwerf ‘De Toekomst’ (directeur de heer H. Bernhard) met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd droogdok, bestemd voor vissersvaartuigen te IJmuiden en gebouwd voor rekening van het gewestelijk bestuur van Noord-Holland.


Datum: 08 oktober 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 oktober. De sleepboot AJAX, met de lichter LIMBURG op sleeptouw, arriveerde 6 oktober van Amsterdam te Singapore.


Datum: 09 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 oktober. De schade aan de zeetjalk NEERZARTIE is hersteld. Het schip vertrok met een lading strokarton uit Nieuweschans naar Engeland.


Datum: 11 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 oktober. De drijvende bok GOLIATH No.1, van Hendrik Ido Ambacht naar Rochester bestemd, gesleept door de sleepboot GOUWZEE, is bij het Nore lichtschip gezonken. De GOUWZEE arriveerde later te Gravesend.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 oktober. De Nederlandse sleepboot SCHELDE met het schip PINNAS (ex. FITZJAMES) op sleeptouw, is donderdagavond 7 uur van Port Talbot te Hamburg aangekomen. De SCHELDE vertrok vrijdag 8 oktober weer van Hamburg.


Datum: 12 oktober 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de Gebr. Bodewes te Lobith is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 1.500 ton, genaamd GERTRUD HEINRICH, schipper Terjung. De kiel werd gelegd voor een schip voor de heer Meckel van Asmanshausen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. De Nederlandse sleepboot NOORDZEE, met de drijvende werkplaats CYCLOOP op sleeptouw, zette 9 oktober de reis van Dungeness naar Huelva voort.


Datum: 13 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brunsbüttel, 11 oktober. De sleepboot CONCURRENT is in het Kaiser Wilhelm Kanaal bij km. 37 na aanvaring met het Noorse stoomschip URDU gezonken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen a/d IJssel, is te water gelaten een stalen sleepkaan (opm: olietankschip), groot 500 ton, genaamd EMBRICA, gebouwd voor rekening van de firma Noury & Van der Lande te Deventer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen, 12 oktober. De hier in de haven liggende Nederlandse schoener VOORWAARTS is verkocht aan Reederei Herm. Linneman te Bremen. (opm: vergelijk NRC 060909)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 oktober. De Nederlandse zeesleepboot MAAS van de Internationale Sleepdienst, van Rotterdam naar Pernambuco, met op sleeptouw de twee elevatorbakken PERNAMBUCO V en VIII, arriveerde heden te Madeira. Alles wel aan boord.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 oktober. De met twee bakken van Antwerpen naar Rio Grande bestemde Nederlandse sleepboot LAUWERZEE, die te Vlissingen was voor anker gegaan, heeft 9 oktober de reis voortgezet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 oktober. Het stalen fregatschip NEDERLAND, kapt. Wachter, vertrok 8 oktober van Callao naar Het Kanaal, voor orders.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 oktober. De sleepboot NOORDZEE, met de zeelichter CYCLOOP op sleeptouw, van Dordrecht naar Huelva, is wegens slecht weer te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 oktober. De door de werf Gusto voor de Italiaanse regering gebouwde zuiger ERIDANO, kapt. Th. Wettre, op weg van Schiedam naar Venetië, is 10 oktober behouden te Algiers aangekomen.


Datum: 14 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 12 oktober. Het wrak van de sleepboot CONCURRENT ligt op de zuidzijde, 18 meter uit de glooiing. Het verkeer wordt er niet door gehinderd. Het pompstoomschip KÖNIGSBERG verleent assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 oktober. De gisteren van hier met ijzer naar Nederland vertrokken Nederlandse tjalk GOEDE GUNST, te Zwolle thuisbehorend, heeft op de Beneden Elbe door een bui meerdere schades belopen en is lek gesprongen. Door het pompstoomschip MICHEL is het vaartuig naar hier binnengesleept. Waarschijnlijk moet de lading worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 oktober. Om de kunnen repareren wordt de gehele lading van het Nederlandse tjalkschip GOEDE GUNST gelost. (opm: kapt. Van der Kolk)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 13 oktober. De door de werf Gusto voor de Italiaanse regering gebouwde zuiger TEVERE, kapt. A. Schenk, is behouden op de plaats van bestemming Civita Vecchia aangekomen.


Datum: 15 oktober 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer J.J. Bos te Echtenerburg is te water gelaten het stalen Rijnschip MAATJE, gebouwd voor schipper P. Staal te Dordrecht, waarna de kiel werd gelegd voor een dergelijk vaartuig voor de heer W. de Ruyschen te Nijmegen.


Datum: 16 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 14 oktober. De lading van het schip GOEDE GUNST wordt in het Nederlandse schip CORNELIE (opm: = CORNELIA) overgeladen en naar de bestemming vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 15 oktober. Voor het opruimen van het wrak van het stoomschip ALBA onder Zandvoort zijn te IJmuiden een drietal vaartuigen van de Torpedodienst aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 oktober. Volgens een uit Esbjerg ontvangen telegram is de met 38 standaard hout geladen Nederlandse kof GEZINA, van Fredrikstad naar Brake bestemd, ten noord-westen van het Graadijk-vuur lek en met verlies van alle zeilen door het Deense stoomschip RIBERHUS aangetroffen. De bemanning is door bovengenoemd stoomschip overgenomen en te Esbjerg geland. (opm: naam schip is GEZIENA ELSJEN, zie NRC 171009)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 15 oktober. Het Deense stoomschip RIBERHUS is vanavond aangekomen te Esbjerg met vier man aan boord van de Nederlandse tjalk GEZINA ELSJEN, welke 23 dagen geleden Fredrikstad had verlaten met bestemming Brake. De RIBERHUS had de tjalk in lekke toestand gevonden en de bemanning aan boord genomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Bij K.B. van 13 oktober zijn alsnog, met ingang van 13 dezer tot 1 jan. 1911, benoemd in de Raad voor de Scheepvaart: tot vast lid, C.L.J. Kotting, oud-scheepsgezagvoerder, gemeente havenmeester te Amsterdam; tot plaatsv. lid voor de vaste leden, R. Posthumus Meyjes, gep. luit. t. zee 1e kl. te 's-Gravenhage; tot buitengewone leden: Als scheepsbouwkundige voor de zeevisserij, J. Verwey te Vlaardingen; als machinist, J. Maandag, gep. officier-machinist te Amsterdam; tot plaatsvervangende leden voor de buitengewone leden: als schipper van de kleine vaart, H. Mulder, dir. van het Compact „De Eendracht" te Wildervank, en als reder van de zeevisserij, Jan Schippers te Vlaardingen.


Datum: 17 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 oktober. Volgens ontvangen telegram uit Esbjerg heeft het bericht betreffende de Nederlandse kof GEZINA betrekking op de Nederlandse tjalk GEZIENA ELSJEN. Dit schip is thans bij Blaavandshuk gestrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
Nadat in gesloten vergadering de beëdiging van 40 leden van de „Raad voor de Scheepvaart" had plaats gehad, werd te 3 uur de openbare vergadering geopend, ter installatie van die Raad. Dit geschiedde met een rede van de voorzitter, mr. T. Henny, die erop wees hoe ingevolge de nieuwe Schepenwet hier een nieuw college was bijeengeroepen met andere taak dan vroeger de “Raad van Tucht". Dit lichaam hield zich alleen bezig met het onderzoek naar de toedracht van scheepsrampen, wanneer er vermoeden bestond van schuld ten opzichte van schipper, stuurman of machinist. Nu is het instellen van een dergelijk onderzoek slechts een onderdeel van de plichten en bevoegdheden van deze nieuwe Raad. Zijn taak is: Een voorlopig onderzoek naar de toedracht en de oorzaken van alle scheepsrampen. Beslist dan een commissie uit de Raad, dat er een nader onderzoek moet plaats hebben, dan zal dit geschieden, d.w.z. in het grootst aantal gevallen niet. De “Raad voor de Scheepvaart" zal, wanneer een aantal rampen aan dezelfde oorzaken zijn te wijten, moeten beraadslagen of het toezicht van de scheepvaartinspectie in een bepaald opzicht moet worden verscheept; dan wel of de Regering tot uitvaardiging van nieuwe wettelijke voorschriften moet worden geadviseerd. Echter, spreker waarschuwt met nadruk tegen al te straf optreden in dezen. Men zal altijd ervoor moeten waken dat men niet door te strenge, te bezwarende voorschriften het scheepvaartbedrijf vernietigt. Immers, zolang zulke beveiligingsmaatregelen niet internationaal zijn, komen ze alleen ten nadele van onze scheepvaart, die dan niet meer de scherpe concurrentie met het buitenland kan volhouden. En vernietiging van de scheepvaart is óók schade van het algemeen belang, van de belangen van onze hele nationaliteit die door scheepvaart is groot geworden. Moge dan de Raad zo optreden, dat ze tot samenwerking van autoriteiten en belanghebbenden voert. Allerlei categorieën van belanghebbenden hebben zitting erin; en die vormen, wat hier goed is, verre de meerderheid boven de juridische leden. Die mannen uit de kringen van de belanghebbenden hebben de dubbele taak: in hun kringen te wijzen op de noodzakelijkheid van de maatregelen die in het algemeen belang nodig blijken; en in de Raad om deze voor te lichten omtrent het bedrijf.
De zittingen zullen zijn openbaar. Kritiek wordt niet geschuwd, maar gewenst.
Dit dan is de hoofdtaak van de Raad voor de Scheepvaart. In de tweede plaats treedt hij ook op als Raad van Tucht. Sprekers persoonlijke bemoeiingen hebben er veel toe bijgedragen dat deze functie nog ter elfder ure onder de plichten van de Raad werd opgenomen, en n'en déplaise de vele tegenstanders, hij heeft er geen spijt van. Want de tuchtmaatregelen, al bestaan ze ook hierin, dat ze de zeeman een tijd aan zijn bedrijf onttrekken, waardoor hij, spreker beaamt het ten volle, zeker niet bekwamer wordt, de tuchtmaatregelen zijn nodig als afschrikwekkend voorbeeld. Met een korte opsomming van de verschillende plichten die de Raad volgens de wet nog te vervullen heeft en met een eresaluut aan de Minister die het initiatief tot de Schepenwet nam, en diens opvolger die ze tot stand wist te brengen, met een woord van dank ten slotte aan de aanwezigen, verklaart mr. Henny de commissie geïnstalleerd en sluit de openbare zitting.


Datum: 18 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brunsbüttel, 16 oktober. De in het Kaiser Wilhelm Kanaal gezonken sleepboot CONCURRENT is gelicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 oktober. De van Hamburg komende Nederlandse tjalk LAMMEGIENA is verlaten en lek te Grimsby binnengesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 14 oktober. Het door de Aktien Gesellschaft voor de Duitse marine gebouwde torpedo-droogdok is hedenochtend, gesleept door 4 sleepboten, van hier vertrokken en reeds Bremerhaven gepasseerd. Dit naar Kiel bestemde droogdok wordt over zee door de Nederlandse sleepboten ROODE ZEE en WODAN via Skagen naar de bestemming gesleept. De grote breedte en het slecht sturen van dit dok verhinderen dat het door het Noord-Oostzeekanaal naar Kiel kan worden gebracht. (opm: zie ook NRC 231009)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 oktober. De stalen schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, arriveerde 14 oktober van Liverpool te Frontera.


Datum: 19 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 17 oktober. De met een lading oliekoeken van Hamburg naar Sterling bestemde Nederlandse tjalk LAMMEGIENA, schipper H. Schling, is lek en met beschadigd roer door de stoomtrawler KESTREL alhier binnengesleept. Het schip is nu in het bezit van de bergers (Engelse vissers). De bemanning verliet de tjalk nadat het vaartuig op sleeptouw was genomen. Het weer was toen zeer slecht en men had acht dagen reis vanaf Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). van de werf van de firma Huiskens & Van Dijk te Dordrecht is te water gelaten een stalen schroefsleepboot BLERIOT. Vervolgens werd de kiel gelegd voor een Rijnsleepboot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 oktober. De Nederlandse koftjalk EXCELSIOR, kapt Salomons, thuis behorend te Gasselternijveen, van Hamburg met een lading zout naar Ipswich bestemd, is hier hedenmorgen met averij binnengelopen. Het schip is lek en moet hier lossen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 oktober. De sleepboot THAMES met de baggermolen ISMAILA, heeft gisteren de reis van Malta naar Rotterdam voortgezet. (opm: komt van Port Said)

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf Gebr. Coops te Hoogezand is te water gelaten een ever, genaamd ANNA, groot 120 bruto ton, voor schipper P. Gährs van Estebrugge (Duitsland). In aanbouw is een schip van 100 bruto ton, voor schipper Köpke, van Dockenhuden. Verder worden de kielen gelegd voor een dito schip van 120 ton, voor kapitein D. Schnoor van Friedrichtsoog, en een schoeneraak van 190 bruto voor kapitein A. Smid van Wildervank.


Datum: 20 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 oktober. De tjalk GOEDE GUNST is onderzocht. Zeven bodemplaten moeten worden vernieuwd en enige gestrekt worden. Deze reparaties zullen acht dagen duren.


Datum: 21 oktober 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 oktober. De lading van het Groninger schip LAMMEGIENA is niet ernstig beschadigd. Er staat slechts 3 duim water in het ruim. Zonder te lossen kan het repareren en naar de bestemming zeilen. De scheepsagent wacht op orders van de assuradeuren te Hull om het schip vrij te kunnen geven.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 oktober. De sleepboot ZWARTE ZEE, met het oude oorlogsschip CULBERT op sleeptouw, arriveerde maandagmiddag 5 uur van Toulon te Brest. De ZWARTE ZEE is inmiddels naar Cardiff vertrokken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 18 oktober. Met Svitzer is heden een contract gesloten voor de berging van de op Blaavandshuk nabij Veirs gestrande Nederlandse tjalk GEZINA ELSJEN, tegen 50 procent van de geborgen waarde. Het schip heeft vier voet water in de voorpiek. Enige deklading is overboord gespoeld.


Datum: 22 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 21 oktober. De alhier liggende houten Zweedse bark NOACH VI is naar Nederland verkocht om te worden gesloopt. De NOACH VI, 1.394 ton bruto en 1.260 ton netto, werd in 1879 gebouwd bij A. Smit te Slikkerveer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 oktober. De drijvende bok GOLIATH 1 is verder gelicht en nu op goede grond nabij Garrison Point gezet. Verwacht wordt, dat de bok morgen vlot zal zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de scheepsbouwmeester T. van Duijvendijk te Lekkerkerk, is te water gelaten het staal-ijzeren Rijnschip CHRIEMHILDE (opm: KRIEMHILDE, voor rekening van J. Grotstollen, Duisburg-Beeck), groot 1.650 ton, waarna de kiel werd gelegd voor een Rijnschip van 1.500 ton (opm: waarschijnlijk de L. BÖCKER 7).

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 20 oktober. De zuiger ERIDANO, kapt. Th. Wettre, is volgens heden ontvangen telegrafisch bericht, behouden van hier te Venetië aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 oktober. Het Nederlandse stoomschip BRITSUM passeerde hier heden van Archangel naar Zaandam met verlies van een gedeelte deklast. Door de storm werd ook de verschansing enigszins beschadigd.


Datum: 23 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 oktober. De drijvende bok GOLIATH 1 is met hoog water vlotgebracht en door de sleepboot SUN II naar East Greenwich gesleept. Er is enorme schade aan dek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 oktober. Volgens telegram van Singapore is er brand in de kolenbunkers van het van Amsterdam naar Batavia bestemde stoomschip KONINGIN WILHELMINA ontstaan. Het vuur is nog niet geblust en nog steeds wordt er water in de kolenbunkers gespoten. De verwachting is, dat er nog maar weinig schade is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 23 oktober. Volgens rapport heeft het alhier aangekomen Nederlandse stoomschip MOERDIJK enorm slecht weer doorstaan. Eén van de ankers van het schip ging verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 21 oktober. Het door de sleepboten ROODE ZEE en WODAN gesleepte torpedodroogdok is met belangrijke schade aan het bovenwerk van Bremen alhier aangekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Tot commandant van de derde nieuwe mailboot MECKLENBURG, van de Maatschappij ‘Zeeland’ te Vlissingen (die niet zaterdag, maar maandag 25 okt. a.s. te water gelaten wordt) is benoemd de heer W. Reedeker, thans commandant van de dag-mailboot DUITSCHLAND. De drie nieuwe boten, de PRINSES JULIANA, ORANJE NASSAU en MECKLENBURG, komen dus respectievelijk onder bevel van de heren A. Buskop, C.M.W. Kanaar en W. Reedeker.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 oktober. De schoener NEPTUNUS, kapt. De Wit, arriveerde 20 oktober van Boston, Linc. te Allinge.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 oktober. De sleepboot OCEAAN, met twee lichters op sleeptouw, arriveerde 20 oktober van hier te Rio Grande do Sul.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Lissabon, 20 oktober. Het Nederlandse stoomschip AMSTELDAM arriveerde hier heden van Kemi met zware slagzij. Het schip heeft dekschade en een gedeelte van de lading is overboord geworpen.


Datum: 24 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 oktober. Volgens een door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen telegram is het stoomschip URANUS van Palermo te Algiers aangekomen met het door de bemanning verlaten zeilschip SAN FRANCESCO DI PAOLA op sleeptouw, beladen met zwavel. (opm: gebouwd in 1901, thuishaven Genua)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 23 oktober. Van de zeetjalk VIER GEBROEDERS, die wegens stormweer als bijlegger alhier binnenliep, is gebleken, dat de lading katoenzaadkoek door binnengedrongen zeewater ernstig is beschadigd. Daarom zal die lading hier verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 oktober. Het te Port Glasgow voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam in aanbouw zijnde stoomschip MERCURIUS, dat 18 oktober te water werd gelaten, wordt van staal en volgens het Isherwood-systeem met een verhoogd achterdek gebouwd. De boeg worden speciaal versterkt om ijs te kunnen forceren. De afmetingen zijn: Lang 338 voet, breed 44 voet, 3 duim en hol tot het opperdek 21 voet. De machines zijn van het triple expansiesysteem met cylinders van 22½, 33 en 57 Eng. duim middellijn bij een slag van 39 Eng. duim. De stoom wordt geleverd door drie aan één zijde stookbare ketels, die een middellijn hebben van 11 voet 9 duim en een lengte van 11 voet 6 duim. De ketels werken met een stoomdruk van 180 lbs. en zijn voorzien van en geforceerde trekinrichting. Na de tewaterlating werd dit stoomschip naar Glasgow gesleept om van de machines te worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is van de werf Gusto van de firma A.F. Smulders te Schiedam met goed gevolg van stapel gelopen de stalen romp van een zeewaardige emmerbaggermolen met twee schroeven, in aanbouw voor rekening der Italiaanse regering en bestemd voor de haven van Spezia. Het schip heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte 51,50 meter, breedte 10,30 meter en holte 3,00 meter. Het wordt voorzien van twee compound hoofdmachines, kunnende elk 250 ipk ontwikkelen. Onder het varen drijft elke machine één schroef, terwijl tot het drijven van de emmerketting slechts één dezer machines nodig is. Verder zullen zes hulpmachines aan boord opgesteld worden, voor het hijsen van de ladder en van de stortbakken en voor het bedienen van ankers, kettingen en roer. De stoom voor al deze machines wordt geleverd door twee scheepsketels van 80 m² verwarmend oppervlak en 8 atm. druk. Deze baggermolen heeft een theoretische opbrengst van ongeveer 500 m³ per uur en kan tot op een diepte van 15 meter baggeren. Het schip werd TIRRENO gedoopt en zal na gereed zijn de reis naar Spezia onder eigen stoom volbrengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart hield gisteravond in het Paleis voor Justitie haar eerste zitting, onder voorzitterschap van mr. Henny.
Behandeld werd de zaak van de stoomtrawler ELSA, gemerkt IJM III, die 5 oktober tijdens dikke mist ter hoogte van Doggersbank in aanvaring kwam met de Duitse haringlogger EMDEN 43 uit Dortmund. (opm: zie voor het verslag: de krant van 24 oktober)


Datum: 25 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 25 oktober. Het stalen Nederlandse fregat EUROPA, sedert 25 november 1908 te Duinkerken opgelegd, van de rederij W.A. Huijgens te Bussum, is aan de heer J.A. Hensschien te Lillesand verkocht en zal door kapt. Gregersen worden bevaren. Dit in 1897 te Amsterdam gebouwde fregat meet 1.991 ton bruto en 1.911 ton netto.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 15 oktober. Het stoomschip TAMBORA, voor de Rotterdamsche Lloyd in aanbouw op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, welk schip de 2e oktober is te water gelaten, zal op 12 februari zijn eerste reis naar Batavia aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 oktober. Van de werf van de Fairfield Shipbuilding Yard te Govan (Glasgow) werd heden te water gelaten het stoomschip MECKLENBURG, in aanbouw voor de Maatschappij ‘Zeeland’.
Dit schip is geheel gelijk aan de zusterschepen PRINSES JULIANA en ORANJE NASSAU, waarvan wij reeds een beschrijving hebben gegeven.


Datum: 26 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 oktober. Uit Delfzijl wordt gemeld, dat de alhier als bijlegger de 18e jl. aangekomen koftjalk EXCELSIOR, kapt. Salomons, van Hamburg naar Ipswich, beladen met kunstmest, door deskundigen is onderzocht, die bevonden, dat de lading gedeeltelijk door water is gesmolten, waardoor verstopping der pompen is veroorzaakt. Zij hebben aanbevolen het schip te lossen. Men is reeds aangevangen om over te laden in het ijzeren tjalkschip VERTROUWEN, kapt. T. Salomons.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Gisterenavond vergaderde de Raad voor de Scheepvaart tot behandeling van de zaak van het stoomschip WESTLAND, gezagvoerder L. Leujes, reder Victor R. Los, directeur van de Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij te Rotterdam.
Dit vaartuig strandde, blijkens de voor de kantonrechter te Schiedam afgelegde scheepsverklaring, op de 2e oktober jl. tijdens mist op de Hinderribben, doch kwam, nadat 30 ton steenkolen over boord geworpen waren, met behulp van een Duitse sleepboot weder vlot. Luidens de scheepsverklaring had de gezagvoerder, te 04.57 ’s ochtends op de brug komende en ziende dat het gezicht niet groot was, onmiddellijk order gegeven om te loden, op volle kracht achteruit. Er stond 18 voet water in de midscheeps en ogenblikkelijk daarna bleef het schip vastzitten, terwijl de machine reeds achteruit werkte.
Kapitein L. Leujes, gehoord, verklaarde, dat hij de 2e stuurman had gezegd de 1e stuurman, die de wacht had, er op attent te maken, dat hij in ieder geval te 5 uur ’s ochtends geroepen moest worden. Werd het dikker, dan moest hij vroeger worden geroepen.
Te kwart over vieren wakker wordend, keek hij door de poort van het kaartenhuis, of het gezicht goed was. Dit was het geval. Hij stak een sigaar op, keek te 6 à 7 minuten vóór vijven op de klok, zag door de poort, dat het gezicht niet heel groot was en, de deur openend, vroeg hij de stuurman of hij niets gezien had.
“Neen, zo ver zijn wij nog niet” antwoordde de stuurman. Ziende, dat het gezicht niet heel groot was, gaf de gezagvoerder last te loden en zette de telegraaf op stop en volle kracht achteruit. Toen er 18 voet werd gelood, schrok hij, en ogenblikkelijk daarop bleek het schip vast te zitten. Dat hij niet eerder gelood heeft, kwam omdat hij volgens zijn gegist bestek nog elf mijlen van het vuurschip af was. Achteraf bleek, dat hij naar gissing 18 mijlen door de stroom op zijde gezet is. Zijn bestek was altijd boven het vuurschip en gedurende de zes jaren dat hij gezagvoerder is, was dit de tweede maal, dat hij bezuiden het vuurschip kwam.
In plaats van bij het lichtschip MAAS te komen, kwam hij ten zuiden van de Hinderribben op de Hinderribben. Hij liep in 9 uur 5 minuten 92 mijl en daar de WESTLAND zo snel niet kan lopen, moet hij door de stroom zuidelijker zijn gezet.
De eerste stuurman D. Verwey verklaarde, dat het van 4 tot 5 uur heiig was, maar in lichte graad. Toen de gezagvoerder eigener beweging op de brug kwam, zei deze, dat het gezicht niet erg mooi was en gaf hij last het lood klaar te maken. Het werd door getuige geworpen en er werd drie vaam gelood. Toen hij voor de tweede maal het lood uitgooide, bleek het schip reeds vast te zitten. Terwijl hij de wacht had, heeft getuige er wel aan gedacht om te loden, omdat hij meende het vuurschip gauwer te moeten zien. Maar zonder order van de gezagvoerder wilde hij dit niet doen. Hij had geen vermoeden uit de koers te zijn geraakt.
De 2e machinist M. de Groot kon van het voorgevallene niets anders zeggen, dan dat om 5 uur de telegraaf gestopt werd en een ogenblik later “met volle kracht achteruit” werd gecommandeerd. Beide orders werden uitgevoerd. Van het ongeval heeft hij niets gemerkt.
De Raad zal later uitspraak doen. (opm: zie AH 101109)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 oktober. De Stoomvaart Maatschappij Nederland deelt ons mee, dat volgens uit Singapore ontvangen berichten de brand op het stoomschip KONINGIN WILHELMINA grotendeels met eigen middelen is geblust. Er is geen schade aangericht en het schip vervolgt op tijd zijn reis naar Batavia.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 oktober. De Nederlandse sleepboot SEINE arriveerde 25 oktober welbehouden van Rotterdam te Pernambuco met de twee elevatorbakken PERNAMBUCO 6 en 7 op sleeptouw.


Datum: 27 oktober 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 oktober. Het schip CORNELIA, schipper De Wit heeft de lading ijzer van het schip GOEDE GUNST overgenomen en is heden van hier naar Nederland vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 26 oktober. De verkochte beschadigde lading van de VIER GEBROEDERS is gelost. Met het restant onbeschadigde lading zal het schip na kleine reparatie de reis naar Londen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Huelva, 25 oktober. Het Spaanse stoomschip SAN FERNANDO heeft het Nederlandse schip ATLANTIC, kapt. Kramer, aangevaren, waardoor het schade aan het bovendek bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 oktober. Het aakschip ADRIANA, kapt. Muller, is met gebroken zwaard en lek te Kopenhagen binnen gelopen. (opm: op weg van Sliedrecht naar Limnhamn)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 oktober. De sleepboot NOORDZEE, met de lichter CYCLOOP op sleeptouw, arriveerde behouden te Huelva.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 oktober. De sleepboot THAMES, met de baggermolen ISMAILA en een sleepbootje op sleeptouw, van Port Said naar Vlaardingen, passeerde gistermiddag Gibraltar.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de firma P. & A. Ruijtenberg te Waspik, is te water gelaten de stalen sleepkaan PROGRES II, metende 850 ton, gebouwd voor de heer H. de Boer te Oosterhout.


Datum: 29 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 oktober. Het Nederlandse stoomschip HERMINA, van Kings Lynn naar Dieppe, is met beschadigd stuurgerei te Harwich binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 oktober. Het Nederlandse stoomschip LEERSUM, van Archangel naar Amsterdam, kwam alhier met zware slagzij en gedeeltelijk verlies van de uit gezaagd hout bestaande deklast binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 oktober. Voor de hulp, door de Nederlandse sleepboot CYCLOP verleend bij het binnenlopen van de lichter UNTERWESER 22 met de sleepboot GEESTEMÜNDE is, naar wij vernemen, NLG 11.000 cautie gevraagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 oktober. Het Nederlandse stoomschip VAN HEEMSKERK (opm: van de Kon. Paketvaart Mij.) is vertrokken voor de proeftocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 oktober. De Nederlandse schoener NEPTUNUS, kapt. De Wit, is 27 oktober van Allinge naar Sundsvall vertrokken.


Datum: 30 oktober 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 oktober. Het hier wegens lekkage en verstopte pompen binnengelopen zeilschip EXCELSIOR, kapt. Salomons, wordt thans gelost. Bijna 120 ton kaïniet was nog onbeschadigd gebleven, 12 ton was geheel versmolten en 19 ton erg beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 oktober. Het stoomschip KINDERDIJK, van Archangel voor de Waterweg aangekomen, heeft verlies van de deklast en schade aan verschansing en want door stormweer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 oktober. Het van Nicolajeff naar Rotterdam bestemde Nederlandse stoomschip TEUTONIA is volgens een telegram uit Algiers met een lek in de wel nabij de machinekamer aldaar binnengelopen. Voorlopige reparaties zijn in gang. (opm: Het schip zette de reis voort op 31 oktober)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de ‘Werf ’t Kromhout’, firma D. Goedkoop Jr. werd heden met goed gevolg te water gelaten een stalen motor-directieboot, waarvan de hoofdafmetingen zijn: Lengte 15,70 m., breed 2,80 m. en holte 1,58 m. In het vaartuig is een 40 epk dubbel cilinder Kromhout petroleummotor geïnstalleerd, welke het een snelheid zal geven van plm. 16i km per uur. Het is een zeewaardig vaartuig, bestemd om dienst te doen op de Zeeuwse stromen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Te Port Glasgow is de afgelopen week (opm: op 18 oktober) te water gelaten het stalen schroefstoomschip MERCURIUS, in aanbouw voor de Kon. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Het is 338 voet lang, 44 voet breed en 21 voet hol. Na het te water laten werd het stoomschip naar Glasgow gesleept, om aldaar van machines te worden voorzien. (opm: zie ook NRC 241009 en NRC 191109)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepsbouwwerf ‘Fortuna’ te Gorinchem is te water gelaten het kanaalschip THEMIS, groot 200 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 oktober. Volgens een telegram uit Havre de Grace is er gerapporteerd dat de Nederlandse schoener ZUIDERZEE, kapt. P. Steenstra, van Calais naar Cherbourg bestemd, te Etretat (zuid van Fécamp) gestrand is. Van de uit 4 man bestaande equipage werden 3 door de kustwacht gered. De scheepsjongen verdronk. Er was geen lading aan boord. (opm: zie NRC 161209)

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Te Martenshoek is van de werf van de heer W. Boerma Wzn. te water gelaten een stalen tjalk, genaamd ONDERNEMING, groot 140 bruto ton, gebouwd voor de heer M. Cremer te Hoogezand; daarna werd de kiel gelegd voor een dito gaffelschoener voor Duitse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glasgow, 28 oktober. Het stoomschip ORANJE NASSAU, het tweede schip van de Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’ te Vlissingen, is in aanbouw zo ver gevorderd, dat het binnenkort kan proefstomen. De MECKLENBURG, die 25 oktober te water werd gelaten, heeft iets meer dan vijf maanden op de helling gestaan; op 22 mei werd voornoemd schip op stapel gezet, op de dag, dat de PRINSES JULIANA de helling verliet.


Datum: 01 november 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 oktober. De Groninger tjalk NOORDSTER, schipper G. Veen, van Delfzijl herwaarts, is met beschadigde zeilen en met assistentie te Ramsgate aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ZUIDERZEE zit op harde grond. Indien het weer goed blijft bestaat er een mogelijkheid dat het zal kunnen worden vlotgebracht. De lading bestaat uit krijgsmateriaal en stukgoed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 november. Het Nederlandse stoomschip SANTUNUS is op 30 oktober van Málaga naar Rotterdam vertrokken. (opm: laatste reis voor vergaan)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 oktober. Hedenmiddag is van de werf Cockerill te Antwerpen hier aangekomen de nieuwe motorboot, die door het Belgisch gouvernement alhier wordt gestationeerd om dienst te doen bij het beloodsen van schepen, die met een Belgische loods de reis naar Antwerpen willen voortzetten of daarvan terugkomen. Reeds de gehele zomer is de loodsdienst op de rede alhier op dergelijke wijze door genoemd loodswezen onderhouden, doch de gebruikte motorsloep voldeed niet geheel aan dat doel. Het schip voert twee masten, die in geval van nood zeil kunnen voeren. Op het voorschip staat een ijzeren kajuit, waarin de opvarenden beschutting kunnen zoeken. In het schip afdalen kan niet. De gehele ruimte is ingenomen door luchtbakken, die het vaartuig zeer licht doen drijven. De machinekamer is gedeeltelijk boven dek. Daarin is geplaatst een motor van 65 pk. Ze geeft aan het vaartuig 7½ mijl vaart. De machinekamer kan door zes kleppen waterdicht gesloten worden. Boven op het dek bevinden zich de handles waarmee ze in beweging wordt gebracht. In het achterschip bevinden zich de naphta-reservoirs. Rond het vaartuig loopt een halve meter hoge verschansing. De volgende week zullen op de rede de proeftochten gehouden worden, waarna de boot direct in dienst zal worden gesteld.


Datum: 02 november 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 november. De sleepboot ZUIDERZEE, van Rotterdam naar Venetië, met twee bakken en stoomschip S.V. 2 van Papendrecht naar Venetië vertrokken 29 oktober van Portland.


Datum: 03 november 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf ‘De Noord’ te Alblasserdam is te water gelaten een Rijnschip van 1.500 ton, gebouwd voor Duitse rekening, waarna de kielen werden gelegd voor twee andere Rijnschepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf ‘Baanhoek’ te Sliedrecht is te water gelaten het ijzeren Rijnschip WALTER, gebouwd voor Duitse rekening en metende 1.000 ton, waarna de kiel werd gelegd voor een Rijnschip van 750 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 1 november. De Nederlandse tjalk ZES GEBROEDERS, schipper J. Veenstra, is verschenen nacht door de stoomtrawler AUGUST alhier binnengebracht. De trawler trof de ZES GEBROEDERS tijdens zeer slecht weer in de Noordzee aan. Het vaartuig had een gebroken mast en beschadigt want. De bemanning is aan boord gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 november. Het stoomschip TROMPENBERG heeft op de reis van Archangel naar Amsterdam door stormweer een gedeelte van de deklading gezaagd hout verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 november. Van de sleepboot POOLZEE, onder weg van Rotterdam naar Rio Grande met de rivierdekschepen 5 en 6, is no. 5 lek te Las Palmas aangekomen. Het vaartuig is onderzocht. Nader vernemen wij, dat 100 klinknagels zijn lek gesprongen en dat de langsscheepse versterkingsbalk is ontzet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 november. De sleepboot NOORDZEE arriveerde 25 oktober van Dordrecht te Huelva met de lichter CYCLOP en vertrok 26 oktober naar Plymouth.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 29 oktober. Naar Fairplay verneemt, werd het Nederlandse fregat EUROPA verkocht voor ongeveer GBP 3.850.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Esbjerg, 27 oktober. Het bergingswerk van de gestrande Nederlandse kof GEZINA ELSJEN wordt voortgezet. Er werd een vergeefse poging tot afbrengen gedaan, het schip is ten gevolge van storm hoger op het strand gedreven. De lading is gelost.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 29 oktober. De logger OBERBÜRGERMEISTER FÜRBRINGER is in de storm bij Schiermonnikoog gestrand en verloren. De bemanning is door een stoomschip gered.


Datum: 04 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van het houten Duitse schip MARIA LOUISE, op 24 augustus met oliekoeken van Hamburg naar Berwick aan de Tweed vertrokken, heeft men sedertdien niets vernomen. Het schip, groot 68 ton, bevaren door de eigenaar als kapitein, werd in 1880 te Martenshoek gebouwd en was oorspronkelijk genaamd GEZIENA.

Krant:
  DT - De Tijd


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Ontbinding van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij.
Bij Kon. Besluit van 28 oktober jl. Is de Raad van Tucht voor de Koopvaardij, laatstelijk samengesteld uit de heren: mr. Taco Henny, voorzitter; mr. C. van der Zweep, plaatsvervangend voorzitter; W. Allirol, J. Luytjes, G.J. Boon, C.F. van Linden Tol, C.M. van Rijn en H.C. Haacke, leden; J.S. Brouwer, J.H. Mijer, jhr. L.P.D. Op ten Noort en F.T. Schneyder, plaatsvervangende leden, en mr. R.R.W. Janssen, secretaris, ontbonden verklaard, onder dankbetuiging voor de door de Raad bewezen gewichtige diensten.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de scheepswerf van de Gebr. B. Pot te Kinderdijk; is met goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan, groot 850 ton gebouwd voor rekening van de heer W. Hollenberg te Mülheim a.d. Ruhr en bestemd voor het Dortmund Eemskanaal. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Hamburg, 2 november. De tjalk GOEDE GUNST heeft de reparatie volbracht en is weer in lading gelegd.


Datum: 05 november 1909


Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heer T. Schepman is met goed gevolg te water gelaten een nieuw gebouwde stalen klipperaak van 60 last, voor rekening van de schipper G.J. de Breider te Kampen. Daarna werd onmiddellijk de kiel gelegd voor een stalen klipperaak groot 70 last.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Te Zwijndrecht werd van de scheepswerf van Gebr. Kooiman met goed gevolg te water gelaten een van staal gebouwde motorboot voor rekening van de heer J. Bouwman te Numansdorp en bestemd voor het beurtveer Numansdorp-Dordrecht.
Daarna werden de kielen gelegd voor twee schroef-sleepboten, een voor rekening van de heer P. de Man te Dordrecht, de tweede voor rekening van de heer Chr. Schijvens te Dordrecht. Machines en ketels zullen geleverd worden door de machinefabriek ‘Avontuur’ van de heren De Man en F. Velthuis te Dordrecht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 november. De sleepboot NOORDZEE vertrok 3 november van Plymouth naar Venetië met de lichters 12 en 14.


Datum: 06 november 1909


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 november. Het Nederlandse stoomschip SANTUNUS, van Malaga naar Rotterdam bestemd, is in de Golf van Biscaye in zinkende staat verlaten. Het was op een onbekend voorwerp gestoten. De bemanning werd gered. De SANTUNUS was een stoomschip van 1.726 BRT, dat in 1889 in Engeland werd gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 november. De mailboten KONINGIN WILHELMINA, KONINGIN REGENTES en PRINS HENDRIK van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, welke thans in de nachtdienst voorzien, zullen, als de drie nieuwe boten in de vaart komen, in de dagdienst overgaan. Reeds thans wordt geleidelijk aan deze boten de nodige veranderingen aangebracht, voor zover dit thans mogelijk is. De boten zullen alle een promenadedek krijgen en de passagiershutten zullen vervallen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 november. De Nederlandse sleepboot MAAS, met twee bakken, PERNAMBUCO 5 en 8, op sleeptouw, van Rotterdam naar Pernambuco, arriveerde 4 november ter plaatse van bestemming.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 november. De sleepboot OOSTZEE, met een baggermolen op sleeptouw, arriveerde 3 november van Port Said te Marseille.


Datum: 07 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Catherine’s Point, 5 november. Het stoomschip ATSUTA MARU, van Moji naar Londen, alhier passerend, signaleerde: Het te Rotterdam thuis behorende stoomschip SANTUNUS, van Malaga naar Rotterdam, is op 40º26’ N.B. en 08º24’ W.L, ter hoogte van Figueira, in zinkende toestand verlaten. Het is met een gevaarlijk, onder water drijvend voorwerp in aanvaring geweest. De bemanning is gered. (red. er blijkt niet uit af te leiden of de bemanning aan boord van de Japanner is)


Datum: 08 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 november. Het rivierdekschip No. 5 is op de slip gehaald. Nu blijkt, dat het gehele vlak opnieuw moet worden geklonken, welke reparatie ongeveer vier weken zal duren. (opm: zie NRC 031109)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 november. Uit nadere berichten blijkt, dat de bemanning van het gezonken stoomschip SANTUNUS reeds in de reddingboten hun heil hadden gezocht, toen de ATRUTA MARU in het gezicht kwam. Zij werden gered en te Londen geland. Na aldaar de scheepsverklaring te hebben afgelegd, zijn de schipbreukelingen gisteren van daar via Vlissingen alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 8 november. De Nederlandse sleepboot ATLAS, van Nieuwediep naar Shields, stootte gisteren op 17 mijl noordwest van Haaks vuurschip op een tussen water en wind drijvend wrak, waardoor een groot lek ontstond. De sleepboot was genoodzaakt hier heden nacht binnen te lopen en stoomde op naar het droogdok in Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 november. Het Admiraliteitshof heeft uitspraak gedaan inzake de aanvaring tussen het Franse stoomschip POLYNESIEN en het Nederlandse stoomschip DJAMBI, op 11 januari in de haven van Singapore. De POLYNESIEN vertrok van Singapore naar Saigon en de DJAMBI, die zonk, lag gemeerd aan de Tanjong Pagar Wharf. Het hof verklaarde de POLYNESIEN alléén schuldig. Ook het beroep op een verplichte loods werd afgewezen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Van de werf van de firma Jonker & Stans te H.I. Ambacht, is met goed gevolg te water gelaten de schroef-sleepboot FRANCE, gebouwd voor rekening van een Franse maatschappij. Deze boot is bestemd voor de sleepdienst te Duinkerken.


Datum: 09 november 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van Gebr. Pot te Kinderdijk is te water gelaten een stalen sleepkaan van 800 ton, gebouwd voor Duitse rekening, waarna de kiel werd gelegd voor eenzelfde schip.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Te Nieuwendam zijn op de scheepsbouwwerf ‘De Toekomst’ te water gelaten twee voor Duitse rekening nieuwgebouwde elevators, de CÖLN 13 en CÖLN 14, elk 10 meter lang. Voor rekening van de heer Ger. Neuman te Bearle.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De bemanning van het in de Golf van Biscaye gezonken stoomschip SANTUNUS van de firma van Santen & Co. is zondag te Rotterdam aangekomen via Queenborough van Londen, waar zij door het Japanse stoomschip ATSUTA MARU werden geland. Na gestoten te hebben vulde het schip zich spoedig met water dat de pompen niet konden bedwingen. Toen het vaartuig al dieper en dieper zonk, werd besloten om het schip te verlaten. Na te zijn afgestoken wist de bemanning door het afsteken van lichten de aandacht te trekken van het achteropkomende Japanse stoomschip dat hen opnam. De scheepspapieren zijn gered.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 november. Het stoomschip KEDIRI, van Rotterdam naar Java, liep zondagmiddag binnen te Totland Bay (opm: Isle of Wight) met defecte machine.


Datum: 10 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 november. Het stoomschip ORANJE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam, van Amsterdam naar Batavia, is hedenochtend met schade te Genua aangekomen, na bij de ingang van de haven in aanvaring te zijn geweest met het Italiaanse stoomschip CECILIA. Volgens nader ontvangen bericht moet de ORANJE te Genua dokken en zal het reparatiewerk ongeveer 10 dagen duren. Uit Londen wordt ons geseind, dat beide schepen zwaar zijn beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart deed gisteravond uitspraak in de zaak van het stoomschip WESTLAND, gezagvoerder L. Leujes, hetwelk 2 oktober ll. tijdens mist op de Hinderribben strandde doch, nadat 30 ton steenkolen over boord geworpen waren, met behulp van een Duitse sleepboot weer vlot kwam.
De Raad overwoog, dat de WESTLAND ongeveer 18 minuten uit de koers gezet is, zodat het gezicht aan de kim veel slechter moet zijn geweest, dan de opvarenden vermoedden, daar anders het licht van Goeree waargenomen moest zijn. De stranding is dus veroorzaakt door sterke stroom verleiding en slecht zicht.
De gezagvoerder kan geen blaam treffen. Hij heeft rekening gehouden met de stroming, die in de .Noordzee als regel heerst en van dit standpunt uit met overleg genavigeerd. Maar een zo sterke stroomverleiding is geen uitzondering. Een bijna identiek geval is onlangs nog door de Raad behandeld. Opnieuw blijkt dus hoe voorzichtig de kapiteins moeten zijn en hoe zij niet mogen afgaan op de regel. Het lood kan niet te dikwerf gebruikt worden en nu is het wel waar, dat bij het gebruik van het handlood gestopt moet worden, maar er zijn andere hulpmiddelen en had men op de WESTLAND daarvan eerder gebruik gemaakt, het ongeval zou niet gebeurd zijn. Het ongeval aan de WESTLAND overkomen, strekt de gezagvoerders opnieuw tot waarschuwing.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
De Raad nam vervolgens in behandeling de zaak van het stoomschip ZEEBURG, dat, beladen met 3.000 ton kunstmeststoffen en 300 ton stukgoed, bestemd naar Jacksonville en andere havens, in de avond van 25 september bij slecht weer de St. John’s rivier full speed opvoer, bij de Noorderpier uit zijn roer liep, strandde en ten slotte middendoor brak. Schip en lading gingen geheel verloren. Gehoord werden de 1e stuurman C. Goslinga, de 3e stuurman R. Douwes en matroos G. Bleishuizen.
De eerste verklaarde, dat het achteraf bezien beter was geweest om buiten te blijven en hoog water af te wachten, doch bang dat er een orkaan op til was, besloot men binnen te lopen. Er waren geen loodsen, waarschijnlijk omdat het te gevaarlijk was om binnen te lopen. Het uitgeworpen anker hield niet. De 3e stuurman verklaarde eveneens, dat het slecht weer was en bevestigde de verklaring van de eerste stuurman, dat de ZEEBURG bij het binnenkomen niet gestoten heeft. Matroos Bleishuizen, die destijds aan het roer stond, verklaarde, dat het slecht weer en hoge zee was. Het schip liet zich volgens hem na het binnenkomen niet meer sturen. Het uitgeworpen anker hield niet. De Raad zal het onderzoek in deze zaak later voortzetten. (opm: zie ook AH 161209)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf ‘Nicolaas Witsen’ van de firma W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar is met goed gevolg te water gelaten een stalen motoraak van 67 voet lengte met 20 pk motor, in aanbouw voor rekening van de heer W. van Staveren te 's-Gravenhage.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 9 november. De Duitse schoener IDA, kapt. Bachman, thuis behorende te Hamburg, met granietstenen van Sölvesborg, Zweden, naar Rotterdam bestemd, is twee palen benoorden deze plaats gestrand; de sleepboot VISCHPLOEG trachtte assistentie te verlenen maar kon wegens laag water niets uitrichten. De bemanning weigerde het schip te verlaten. Hedenmiddag om één uur met hoog water zullen 5 sleepboten vastmaken. Komt het vaartuig met deze hulp niet vlot, dan zal de reddingboot de opvarenden afhalen. De wind wakkert steeds aan uit het WNW. Later telegram. De IDA is lek geslagen en door de uit vijf personen bestaande bemanning verlaten. Het schip is totaal wrak. (opm: zie ook NRC 111109)
De Duitse schoener IDA gestrand.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 november. Het stoomschip KEDIRI, van Rotterdam naar Java, is te Southampton aangekomen met schade aan het trustblok en aan de schroef.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 november. De van St Martin (Eiland St. Martin bij La Rochelle) naar Gent bestemde Nederlandse schoener VELOX, kapt Mulder, is wegens storm en met verlies van enige zeilen te Plymouth binnengelopen. (opm: zie ook RN 131109)


Datum: 11 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Degestad, 11 november. De voorlopige expertise heeft aan het licht gebracht, dat de schoener IDA vol water staand bij laag water niet leegloopt. Het schip is dus of van boven door overslaande zeeën volgelopen, of lekkage zit onder het zand. Vandaag zal er nader onderzoek worden ingesteld in tegenwoordigheid van de gecontracteerde sleepdienst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van Gebr. Van der Winst te Vlaardingen is te water gelaten een steenkolenlichter van 200 ton, gebouwd voor rekening van de heren J. en J. Roelofs te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Westerbroek, 10 november. Van de werf van de firma Wortelboer & Co. werd heden met goed gevolg te water gelaten een stalen klipperaak groot 180 ton voor rekening van kapt. A. Voorzee.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 november. Volgens telegram uit Sabang is het Nederlandse stoomschip KONING WILLEM II, van Batavia naar Amsterdam bestemd, in aanvaring geweest met de inlandse schoener SCRIBOELAN (opm: is de SRI BOELAN), welk schip te Muntok is binnengesleept. De KONING WILLEM II bleef onbeschadigd en werd, na nagezien te zijn, zeewaardig verklaard. (opm: zie ook NRC 241209 en AH 080110)


Datum: 12 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 november. De zeetjalk RES NOVA, kapt. Arbeider, met lijnkoeken van Wilhelmshaven naar Denemarken, is wegens voortdurende tegenwind en stormweer alhier binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
Gisteravond behandelde de Raad voor de Scheepvaart de zaak van het tjalkschip GEZINA ELSJEN, schipper K. Schuring uit Wildervank. Dit vaartuig was 30 september met een lading hout van Frederikstad vertrokken met bestemming naar Brake. Op 11 en 15 oktober had het schip met stormweer en hoge zee te kampen. Beide dagen maakte het schip water. In drie dagen had men geen bestek gehad, er werd 13 à 14 vaam water gelood, en de gezagvoerder, vrezende meer en meer aan lager wal te komen en bang dat het schip op zij zou vallen, liet na gehouden scheepsraad een deel van de deklast overboord werpen om het vaartuig handzamer te doen worden. Toen in de voormiddag wind en zee niet bedaarden en de vrees voor stranding toenam, werd besloten de noodvlag te hijsen. Om drie uur, toen een stoomboot in zicht kwam, brak de zeilboom. Ook het stuurboord zwaard was beschadigd. Om half vijf was de stoomboot - de RIBERHUS - zo dicht genaderd, dat de opvarenden, drie leden van de bemanning en een passagier, konden overspringen. De tjalk dreef weg en strandde bij Blavandshuk.
Uit het verhoor van de gezagvoerder bleek, dat hij eigenaar van het 6 jaar oude schip was. Het was volgens hem vliegend stormweer. Het volk en de passagier konden te loeverd van het schip afkomen. Maatregelen om het schip te redden waren z.i. niet mogelijk. Verschillende leden van de Raad wezen de gezagvoerder er op, dat hij Esbjerg bereikt zou hebben, als hij het gegist bestek gehouden en het schip niet verlaten had, wat niet nodig geoordeeld werd daar het schip, hetwelk volgens de schipper ongeveer zes duim water maakte, niet in zinkende staat verkeerde.
De stuurman E. Zuidema bevestigde de verklaringen van de gezagvoerder. Hij deelde mee dat er in de laatste twee etmalen niet gepompt werd en dat de zeilen bij het verlaten van het schip heel waren. Onmogelijk was het z.i. voor de stoomboot om het tjalkschip op sleeptouw te nemen. De Raad zal later uitspraak doen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 10 november. Het onderzoek bij de gestrande schoener IDA heeft uitgewezen, dat het schip vol water staat. Wanneer het vaartuig niet zover is weggezakt dat een eventueel lek onder het zand zou zijn, moet hieruit besloten worden dat het ruim van boven is volgelopen, waardoor de kans op berging vergroot wordt. Morgen zal opnieuw een expertise plaats hebben. - 11 november. Wind NW, storm.


Datum: 13 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 november. Uit Vlieland seinde men ons, dat er bij dam 26 een stoomschip was gestrand en dat het geheel onder water zat. Alleen de masten waren zichtbaar. Van de bemanning is niets bekend. Later berichtte men ons, dat het hier het Duitse stoomschip WILMA betreft, komende van Antwerpen en met ijzer beladen. De equipage bestaat uit 14 man. De machinist van de WILMA is bewusteloos aangespoeld, doch de anderen zijn verdronken. Later werd gemeld, dat er een tweede schip op de Vliehors zat, en dat ook dit schip onder water zat. Van de opvarenden was niets bekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 november. Hedenmorgen is op het vaste strand tussen paal 5 en 6 (tussen Huisduinen en Callantsoog) gestrand het Duitse stoomschip MARS, van Rotterdam naar Hamburg in ballast. Het zit zo hoog op het strand tegen de duinen, dat de uit 24 man bestaande equipage zonder gevaar het schip met eigen middelen kan verlaten en de van Huisduinen en Callantsoog met veel inspanning aangevoerde redding materiaal niet gebruikt behoefde te worden. De uit 24 man bestaande equipage is nog aan boord, doch kan het schip gemakkelijk verlaten, aangezien het hoog op strand zit. Aan het strand en de zeedijk alhier spoelt veel wrak- en nieuw hout aan, ruwe zee.
stoomschip MARS gestrand.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 november. De ijzeren bark WILLEM EGGERTS, kapt. Feyes, arriveerde 12 november van Batavia te Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 november. De 2-mast gaffelschoener VELOX, kapt. Mulder, arriveerde 12 november van Aiguillion te Gent.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 november. De zeetjalk RES NOVA, schipper Van der Laan, van Londen naar Holbaek bestemd, liep hier als bijlegger binnen wegens voortdurende storm en tegenwind.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 11 november. De voorgenomen expertise bij het wrak van de schoener IDA kon heden wegens de daarover heenslaande zeeën niet plaats hebben. Wel is geconstateerd dat het vaartuig reeds dieper in het zand is weggezakt. 12 november. Wind NW. Storm.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Te Enkhuizen is van de werf ‘Vooruit’ te water gelaten de nieuwgebouwde ijzeren sleepkaan DILLES groot 680 ton, gebouwd voor de heer H. van Duijnen te Rotterdam. De kiel werd gelegd voor een sleepkaan van dezelfde grootte voor rekening van den heer D. van Duijnen te Renkum.


Datum: 14 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 13 november. Het stoomschip WILMA is bij laagwater niet zichtbaar. Schip en lading zijn totaal verloren. Onder de equipage bevindt zich de Belgische loods. Een lijk is aangespoeld, naar gissing een jongen van 16 jaar.


Datum: 15 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 13 november. Heden is door Trinity House een begin gemaakt met het onderzoek, gesteld door de eigenaars van de lading dynamiet van het op 2 mei 1908 gezonken Nederlandse vaartuig VERTROUWEN. De VERTROUWEN, met dynamiet van Rotterdam naar Newcastle, geraakte op bovengenoemde datum in aanvaring met het stoomschip ARNDALE, van Buenos Aires naar Leith bestemd, en zonk direct na het ongeval.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 15 november. Twee lijken, herkend als de 2e stuurman en de kok van het verongelukte stoomschip WILMA, zijn alhier aangespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fécamp, 12 november. Het bij Etretat gestrande Nederlandse schip ZUIDERZEE kan niet worden vlotgebracht. De tweemast aak ZUIDERZEE, 160 ton bruto en 133 ton netto, werd in 1895 te Martenshoek van staal gebouwd. (opm: zie NRC 161209)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 november. Heden n.m. kwam hier binnen met gebroken spil en verlies van ankers en kettingen de Nederlandse tjalk CONCORDIA, schipper Folkers van Norden.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 november. Door de directie van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ werd aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam de bouw opgedragen van een stalen dubbelschroef stoomschip van hetzelfde type als het stoomschip PRINSES JULIANA, thans in aanbouw bij dezelfde Maatschappij.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 november. De ijzeren kof VOORWAARTS, kapt. Puister, arriveerde 11 november van Saffi te Irvine.


Datum: 16 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 14 november. Door de hevige noorderstorm is het stuurgerei van het Nederlandse schip ATALANTE II gebroken. Tevens werd er schade aan stuurboordszijde veroorzaakt. Er is ook een reddingboot weggedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Nederlandse zeilschip PIETRONELLA is, naar uit Grimsby wordt geseind, aldaar binnengesleept. Bericht wordt dat de kapitein verdronken is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 15 november. De tjalk EBENHAEZER, schipper Timmer, met een lading hout van Hamburg naar de Rijn, is zaterdag (opm: 13 november) bij Norden gestrand. Het volk is gered. De lading moet worden gelicht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 13 november. De gestrande schoener IDA zinkt steeds dieper in het zand. Het achterschip ligt thans gelijk met de waterlijn.


Datum: 17 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 november. Het Nederlandse stoomschip MINERVA, op 11 november jl. te Port Glasgow te water gelaten, heeft de volgende afmetingen: lengte 338 voet, breedte 44 voet 3 duim, holte 21 voet tot het opperdek. Het schip is gebouwd volgens het Isherwood-systeem met opgebouwd achterschip en is bestemd voor de Baltische en Middellandse Zee- diensten van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Het is geclassificeerd volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas. De voortstuwing geschiedt door een triple-expansiemachine, cilinders met een diameter van 21½”, 33” en 57” bij een slaglengte van 39”. Drie stoomketels, aan één zijde gestookt, zorgen voor de benodigde stoom. Na de tewaterlating wordt het naar Glasgow gesleept voor inbouw van de machines.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Horsens – Oostkust van Jutland, 15 november. De Nederlandse tjalk WELDAAD, schipper De Winter, van Hamburg naar Aarhus, is met verlies van boegspriet en zeilen en meerdere schade alhier binnengesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 16 november. Met de verschillende bergingsmaatschappijen wordt over het afbrengen van het gestrande stoomschip MARS onderhandeld. Tot op heden was nog geen accoord getroffen. (opm: zie ook AH 131109)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harms, 15 november. De met zout beladen Nederlandse tjalk WELDAAD werd hier binnengesleept door het stoomschip AGDA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vrijdag 5 november jl. vertrok uit Amsterdam voor een proeftocht op de Noordzee de driemast gaffelschoener SAN ANTONIO, voorzien van een schroefasinstallatie en dieselmotor met een normaal vermogen van 160 pk. Deze installatie is bestemd om in al die gevallen waarin van de zeilen geen nuttig gebruik gemaakt kan worden, bij tegenwind of windstilte, in havens, in sluizen en kanalen het schip de nodige stuurkracht te verlenen. Hierdoor is het niet alleen mogelijk steeds in de vastgestelde tijd de reizen te volbrengen en daardoor grote verliezen te voorkomen en worden ook de aanzienlijke sleepkosten in de havens uitgespaard.
Het schip voer in ballast en bereikte bij het normale vermogen van de motor een gemiddelde snelheid van 8½ mijl per uur, ruim 1½ mijl boven de gecontracteerde snelheid.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 november. De sleepboot NOORDZEE, met twee bakken op sleeptouw, van hier naar Venetië, liep 14 november ‘s ochtends te Algiers binnen. Bak 14 was zwaar lek.
- Zondag vertrok de sleepboot OOSTZEE, met een baggervaartuig op sleeptouw, van Port Said naar Marseille.
- De sleepboot POOLZEE, met twee bakken op sleeptouw, vertrok 13 november van St. Vincent naar Rio Grande do Sul.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 november. De tjalk HARMINA, schipper Muller, is hier met verlies van anker en beschadigde kettingspil gedurende stormweer binnengesleept.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 15 november. De gestrande schoener IDA wordt door de assurantie als verloren beschouwd en zal daarom publiek verkocht worden.


Datum: 18 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 18 november. De sleepboot TUNUS (opm: waarschijnlijk NEPTUNUS) vertrok met het Nederlandse bergingsvaartuig BRUINVISCH naar het gezonken stoomschip WILMA. Het lijk van de 2e stuurman is naar Warnemünde vervoerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Aan de buitenhaven te Vlissingen is te water gelaten de hopperbarge Zeeland III, gebouwd op de werkplaatsen van de Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’, bestemd voor eigen gebruik.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepsbouw. (geen datum). Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Heden is alhier aangekomen het door de heren William Hamilton & Co. te Port Glasgow voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij nieuw gebouwde schroefstoomschip MERCURIUS, na te Port Glasgow een goed geslaagde proeftocht gehouden te hebben, waarbij met vol beladen schip gemakkelijk een snelheid van 11,4 Eng. mijl behaald werd. Dit is het eerste schip, dat voor Nederlandse rekening gebouwd is, volgens het “Isherwood'' systeem (langsscheepse spanten). Het stoomschip, dat lang is, 338 voet, breed 44 voet en een draagvermogen heeft van 4.000 ton draaggewicht met 5.000 ton (van 40 cub. vt.) maatvermogen is een zeer modern tussendekschip, dat in alle opzichten voldoet aan de eisen, die in de tegenwoordige tijd, gesteld kunnen worden aan een schip gebouwd voor het vervoer van stukgoederen. Het schip heeft twee dubbele laadmasten, met 10 laadbomen, 10 stoomlieren en 4 laadruimen, terwijl onder het brugdek bovendien een laadruimte van 200 ton ruimte gelaten is. Het schip is verder voorzien van een laadboom, plaatsbaar aan alle ruimen, geschikt om zware lasten tot 25 ton van 1.015 kg te lichten, terwijl de afmetingen van de luiken, met het oog op gemakkelijke inlading van alle soorten goederen zeer ruim genomen zijn en voor het grootluik 31 bij 16 voet en voor de andere luiken 28 bij 16 voet en 24 bij 16 voet bedragen. Voor de equipage is een afzonderlijke schafthut voor matrozen en stokers ingericht met ziekenhut en wasplaats met stortbad. De machines en ketels zijn gebouwd door David Rowan & Co. te Glasgow. De drie stoomketels met een totaal verwarmend oppervlak van 4.500 vierkante Eng. voet en voorzien van een inrichting voor Howden's geforceerde trek, leveren stoom aan een triple-expansie machine, waarvan de cilinderdiameter 21, 35 en 37 en de slaglengte 39 Eng. duim bedraagt. De verlichting van het schip geschiedt geheel door middel van elektriciteit. De twee nog bij de firma W. Hamilton & Co. in aanbouw zijnde zusterschepen MINERVA en STELLA worden in de volgende maand afgeleverd en zijn met de 3 in Nederland voor dezelfde Maatschappij gebouwde schepen POLLUX, SATURNUS en CLIO (in aanbouw), in hoofdzaak bestemd voor de ‘Noord Levant Lijn’ van de Maatschappij, die met aanvang van januari a.s. uitgebreid wordt met een geregelde 14-daagse vaart op Bourgas, Varna en Odessa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nader vernemen wij nog over de schipbreuk van de koftjalk PIETRONELLA, schipper De Vries, met gerst van Kjerteminde naar Amsterdam. Tijdens zware storm op de Noordzee, kreeg het schip zware slagzij en werd met flinke schade de haven van Grimsby binnengesleept door de te Grimsby thuisbehorende stoomtrawler CLYDE. Tengevolge van de zware storm was de lading overgegaan, een zwaard stukgeslagen, grootzeil gescheurd en veel lopend touwwerk gebroken. De schipper gaf toen order de boot uit te zetten, waarin de opvarenden, zijnde de schipper, zijn vrouw en 3 man plaatsnamen. Voordat de boot echter vrij kon komen van het vaartuig, werd zij door een zware zee omgeworpen. De 3 schepelingen slaagden erin weer aan boord te klauteren maar de schipper en zijn vrouw verdronken. Aan boord klemden zich de schipbreukelingen vast aan het want en na enige uren in deze netelige positie te hebben doorgebracht werden zij door de CLYDE opgemerkt die toen te hulp kwam en de PIETRONELLA op sleeptouw nam. Het vaartuig bevond zich toen op 25 mijl van Spurn Point.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 16 november. Donderdag is te Brugge aangekomen het Rotterdamse stoomschip PHECDA, in ballast uit Calais, om te Zeebrugge een volle lading, dat is 3.200 ton briketten in te nemen bestemd voor Colastine, Argentijnse Republiek. Een andere boot van dezelfde rederij zal volgen, om 5.000 ton spoorwegwagons in te nemen voor Rosario. Het zijn de eerste boten, zegt de “Patric", die hier een volle lading voor zulke verre bestemming komen innemen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 november. De stalen schoener HOOGEZAND I, kapt. Wyrdeman, is 15 november uitgeklaard van Frontera naar Het Kanaal.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de scheepswerf ‘Zeeland’ te Hansweert is te water gelaten een sleepschip (opm: = MADONE) van ongeveer 1.500 ton, gebouwd voor rekening van de heer Heintjes te Rotterdam.


Datum: 19 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 november. Heden arriveerde het te Port Glasgow gebouwde stoomschip MERCURIUS. Het schip zal dienst doen in de opgerichte Noord-Levant lijn. (opm: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Norden, 17 november. Het met hout van Hamburg komende Nederlandse schip EBEN HAËZER, dat wegens verlies van anker en zwaard alhier als noodhaven wilde binnenlopen,
geraakte alhier aan de grond. De Nederlandse sleepboot ENGELINA en de tjalk CONFIANCE kwamen alhier aan om schip en lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 18 november. Het stalen stoomschip SWAN, 1.004 ton bruto en 473 ton netto, met een draagvermogen van 1.200 ton bij een diepgang van 15’, in 1899 gebouwd en van machines voorzien door de Earle’s Shipbuilding Co te Hull, en waarover het 2e survey is gehouden, is voor GBP 14.000 naar Amsterdam verkocht. Dit stoomschip, dat aan de Hull & Netherlands Steamship Co. Ltd. (J.H.N. Ringrose, mgr.) te Hull behoort, heeft inrichtingen voor 26 passagiers eerste klasse en 47 tussendekspassagiers. Het schip is voorzien van een triple expansiemachine, cilinders met een diameter van 19”, 32” en 52” bij een slag van 36”, die het een snelheid geven van 13 mijl. (opm: verdoopt in MINISTER TAK VAN POORTVLIET)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 17 november. Binnenkomende schepen zijn op zee vóór de eilanden veel drijvend hout gepasseerd. Men vermoedt, dat dit afkomstig is van het van Danzig naar Groningen bestemde Nederlandse schip WEZER, dat bij Lageoog is gestrand en waarvan de bemanning door de reddingboot van Spiekeroog is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de heren J. Pattje & Zonen te Waterhuizen is te water gelaten een gaffelschoener, gebouwd voor Duitse rekening, waarna de kielen werden gelegd voor twee dergelijke vaartuigen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 november. De Nederlandse ijzeren koftjalk EXCELSIOR, kapt. Salomons, hier in averij binnengekomen, neemt thans, na gerepareerd te zijn, de lading weer in, om daarna naar de bestemmingsplaats Ipswich te vertrekken.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 november. De stoombaggermolen M.O.P. 19 C, kapt. Kwint, arriveerde 16 november van Kinderdijk te Buenos Aires.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 november. De Nederlandse sleepboot SCHELDE is wegens gebrek aan bunkerkolen te Vlissingen uit zee teruggekeerd, terwijl de lichter NEERLANDIA ter rede van Rammekens ankerde.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 november. Volgens een telegram uit Willemstad is de Noorse 3-mast schoener SYNNOVE op Klein Curaçao gestrand.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 17 november. De gestrande schoener IDA heeft tezamen met de lading bij openbare verkoop NLG 3.630 opgebracht. Koper was de heer Jan Visser Hz.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 november. De heden alhier aangekomen tjalk EBENHAEZER, kapitein Salomons, van Hamburg naar Hoogkerk, heeft door slecht weer een zwaard en een anker en ketting verloren; zij heeft de reis naar de bestemming aanvaard.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 november. Het afbrengen van het stoomschip MARS is overgenomen door de “Nordische Bergungsverein" te Hamburg.


Datum: 20 november 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 november. De Nederlandse vier-mast bark GEERTRUIDA GERARDA, kapt. Kuipers, arriveerde 14 november van Rotterdam te Chaneral; 134 dagen reis, alles wel.


Datum: 22 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 november. Het stoomschip NIEUW AMSTERDAM is de 19e november van Rotterdam te Belfast aangekomen om een belangrijke vertimmering aan de hutten te ondergaan.


Datum: 23 november 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. (geen datum). Van de werf van de Gebr. Worst te Meppel is te water gelaten een stalen tjalk van 130 ton, gebouwd voor de Gebr. Nuis te Smilde, waarna de kiel werd gelegd voor een klipperaak van 120 ton .
Voor het Belgisch Loodswezen te Vlissingen zal nog een nieuwe motorboot worden gebouwd bestemd voor de rede dienst.


Datum: 24 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 november. De schepen THEMIS en SVEN zijn in het Noordzeekanaal met elkaar in aanvaring geweest. De THEMIS (opm: van de K.N.S.M.) keerde zwaar beschadigd terug en de SVEN werd in zinkende toestand bij het zijkanaal B aan de grond gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 22 november. De Nederlandse tjalk SOLI DEO GLORIA, schipper E. Schothorst, van Hamburg met lijnkoeken naar Falkenberg, is op Hatterrif gestrand en zit reeds vol met water. De bemanning is te Kalundborg aangebracht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 november. De stalen kof LARUS, kapt. Buisman, van Solvesborg naar Rotterdam met stenen, geraakte 16 november te Folken aan de grond, doch kwam zonder assistentie weer vlot en is te Stubbekjöbing binnengekomen voor duikeronderzoek.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 november. Het stoomschip NIEUW AMSTERDAM, 19 november van hier te Belfast aangekomen, zal een belangrijke vertimmering aan de hutten ondergaan.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 november. Het Nederlandse stoomschip HEELSUM is volgens een telegram uit Lissabon aldaar binnengesleept met beschadigde machine.


Datum: 25 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) De Leeuwarder Courant schrijft: Een uitgezonden sleepboot heeft een wrak ontdekt ter hoogte van het Krabbersgat, waardoor het zo goed als zeker is dat de stoomboot HANDEL EN NIJVERHEID gezonken is en de gehele bemanning is omgekomen, aangezien het stoomschip geen reddingboot had. Het schip, eigenaar C. de Jong, varende van Sneek op Amsterdam en de Zaanstreek, vertrok zaterdag om 7 uur uit Amsterdam met onder andere 85 last graan en 100 balen meel. De bemanning bestond uit vier personen, namelijk kapitein R. Kloosterman, machinist K. Boersma (gehuwd en vader van vijf kinderen), dekknecht Joh. v.d. Wal en diens zoon. (opm: zie ook NRC 271109 en NRC 021209)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 november. Heden kwam hier binnen van Emden de Nederlandse tjalk ORA ET LABORA gesleept door de Duitse regeringsboot, die ook van Emden kwam. Het schip heeft verlies van een zwaard, anker en ketting.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 23 november. Uit de gestrande (Duitse) schoener IDA is nu ongeveer 20 ton graniet gelost, welke echter in het zand wegzakt. Het schip is nu zover dichtgemaakt dat er geen zand meer in de ruimen kan dringen. Men is begonnen rails te leggen waarlangs de stenen hoger tegen het duin kunnen worden vervoerd.


Datum: 26 november 1909


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 november. De dagmailboot DUITSCHLAND is gisteravond te Queenborough tegen de pier gevaren, waaraan vrij belangrijke schade werd toegebracht. De boot bekwam averij aan de verschansing, doch kon in de vaart blijven en is hedenmorgen weer herwaarts vertrokken

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 november. Volgens van Singapore ontvangen telegram geraakte het Nederlandse stoomschip JAPARA aldaar in de haven in brand, doch het vuur is geblust. De lading is ernstig beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 26 november. Het Engelse stoomschip ADELINA PATTI, dat in september op de reis van de Zwarte Zee naar Rotterdam nabij Syracuse op het strand liep en, nadat het vlot was, te Malta voorlopig repareerde, daarna naar Rotterdam vertrok om te lossen en vandaar naar de Tyne stoomde, is nu naar Hendrik Ido Ambacht verkocht om te worden gesloopt. Gisteravond is dit schip van de Tyne naar Upnor (nabij Rochester) gesleept om te laden en naar de bestemming te worden gesleept. De ADELINA PATTI, 3.114 ton bruto en 1.982 ton netto, was in 1892 te Sunderland gebouwd. (opm: vertrok 25 nov. van Sunderland, gesleept door de Nederlandse sleepboot SCHELDE)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 november. Het stoomschip ZAANSTROOM, met defect roer alhier aangekomen, heeft gerepareerd. De equipage weigert echter met dit stoomschip te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 november. De Groninger koftjalk PIETRONELLA die in een Engelse haven werd binnengesleept nadat de schipper en diens vrouw overboord geslagen en verdronken waren, is heden alhier binnengesleept onder commando van kapt. Buisman door de Engelse sleepboot BADIA. De PIETRONELLA was onderweg van Kjerteminde naar Amsterdam.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 23 november. De tjalk EBEN HAËZER, schipper Timmer, 13 dezer nabij Norden gestrand, is gisteren, nadat de lading hout door de tjalk CONFIANCE was overgenomen, door de sleepboot ENGELINA vlot- en hier binnengebracht. Na volbrachte reparatie zal de EBEN HAËZER de lading weer overnemen en naar de bestemming vervoeren.
(opm: zie ook PGC 161109 en NRC 191109)


Datum: 27 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Volgens een te Amsterdam ontvangen telegram is de vermiste Snekerboot HANDEL EN NIJVERHEID door de botter Stavoren 44 op 1200 meter ten zuiden van de ton Hofstede in 30 voet water gevonden. De Leeuwarder Courant vermeldt nog, dat boven de waterspiegel niets te zien is, doch al peilende stieten de vissers op het dek der stoomboot, 14 voet onder de waterspiegel. De plaats waar de stoomboot gezonken is, ligt op ½ gedeelte van de afstand, gaande van Enkhuizen naar Stavoren, in positie 52º46’30” N.B. en 00º26’30” O.L. Daar de plaats, waar het onheil plaats vond, in het vaarwater Enkhuizen-Stavoren, groot gevaar oplevert voor de veer- en andere boten, blijven de vissers aldaar geankerd, totdat maatregelen worden genomen om het wrak op te ruimen. Vermoed mag worden, dat, misschien met uitzondering van de machinist Boersma, die wellicht in de machinekamer zal hebben vertoefd, de andere drie opvarenden aan dek zullen zijn geweest en bij het zonken van de boot door de zee zullen zijn meegevoerd. Opmerkelijk blijft het, dat geen goederen zijn aangedreven of opgevist. Alleen spreekt men van een baaltje meel, dat te Enkhuizen zou zijn aangebracht. Mogelijk heeft men, beducht voor het boze weer uit de noord-wester buien, zo veel mogelijk alles, wat los was, vastgesjord. De betrokken assurantie-maatschappij zal nu hebben te overwegen, of ze er voordeel in ziet tot het lichten van de boot over te gaan. Zo niet, dan zal zeker eerlang van rijkswege tot opruiming worden overgegaan. De lading van de HANDEL EN NIJVERHEID was verzekerd voor NLG 6000. Volgens sommige deskundigen was de stoomboot, die oorspronkelijk niet voor zeereizen bestemd was, onzeewaardig. Men vermoedt dat de oorzaak van de ramp hoofdzakelijk daarin gelegen is, dat de boot zeer zwaar beladen was en voorts dat zij binnen enkele minuten gezonken is. Tot dusver zijn nog geen lijken van de bemanning aangespoeld.
(opm: bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart deed hedenmiddag uitspraak in de zaak van het stalen tjalkschip GEZINA ELSJEN, eigenaar en schipper Klaas Schuring te Wildervank, welk schip in oktober van dit jaar aan de Deense kust uit vrees voor stranding door de opvarenden verlaten was. Deze waren op een stoomboot overgesprongen, de tjalk dreef weg en strandde bij Blavandshuk. De Raad was van oordeel, dat er geen genoegzame reden was om de tjalk te verlaten en dat het gebeurde had getuigd van zeer geringe zeemanschap van de zijde van de gezagvoerder. Waar echter de schipper - tevens eigenaar van het schip - brodeloos is geworden en hij niet in het bezit is van certificaten van afgelegde examens, meende de Raad dat er voldoende waarborgen waren dat aan de kapitein geen schip meer zal worden toevertrouwd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Daarna zette de Raad de behandeling voort van de schipbreuk van het stoomschip SANTUNUS van de rederij van Santen & Co. te Rotterdam, welk schip in de avond van de 3e november van dit jaar in de Golf van Biscaye op een onbekend voorwerp zou zijn gestoten en door de bemanning in zinkende toestand was verlaten. Bij de behandeling van deze zaak voor de Raad voor de Scheepvaart op 18 november, werden naar men zich herinnert, door de opvarenden van het schip tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Sommigen hadden een stoot gevoeld, alsof het schip ergens tegen aan gekomen was, anderen verklaarden absoluut niets van een stoot bemerkt te hebben.
Thans werd gehoord de 2e machinist van de SANTUNUS, S. Grauwenkamp. Deze verklaarde dat hij de bewuste avond tot 7 uur wacht had gehad. Te half negen was hij naar zijn hut gegaan en had er op zijn kooi liggen lezen. Plotsering had hij een stoot gevoeld. President mr. Henny wees de getuige op de tegenstrijdige, verklaringen, ter vorige zitting over het voelen van een stoot afgelegd. „Ik begrijp deze zaak niet heel goed", verklaarde mr. Henny, er daarbij op wijzend dat bijna het gehele schip het veronderstelde wrak zou gepasseerd zijn en dat eerst het achterschip door het wrak lek gestoten zou zijn. Spreker zou eerder verwacht hebben, dat de gladde huid van het achterschip langs of over het wrak zou heen gegleden zijn. Getuige deelde de Raad mee, dat hij in de tunnel was gaan kijken; toen was de ballastpomp al op tank 3 gezet. Er was in de tunnel niets te zien, wel echter zag getuige dat de stuurboord sluis liep. Later ging ook de bakboord sluis lopen. Get. had de binnen circulatie met een hamer opengeslagen. Toen het water in de machinekamer gelijk stond met de sluizen had get. de tunnel dichtgedaan en de 1e machinist de sluizen gesloten. President. Hebt u dat gezien? Getuige: Ik zag de 1e machinist bij de sluizen en even later zag ik, dat ze dicht waren. Er kwam toen geen water meer uit de sluizen, doch het water in de machinekamer bleef rijzen. Op een vraag van de president deelde get. mee, dat er in de boot, waarin hij zich bevond, vier flessen wijn waren meegenomen. Op de Japanse stoomboot, die de opvarenden opnam, zijn deze laatsten dronken geworden van de meegebrachte wijn. De president wees er deze getuige op, dat een van de stokers - die thans nog varende is, doch later zal gehoord worden - onder ede verklaard heeft dat get. tot hem gezegd had, dat hij géén schok had gevoeld. Verder had deze stoker verklaard, dat hij in de machinekamer had horen hakken en kort daarop een straal water naar binnen had zien spuiten. (Onder dergelijke omstandigheden was, naar de president opmerkte de SANDUO van dezelfde rederij verleden jaar vergaan). Daarna werd gehoord de lichtmatroos M. Rotgans. Hij had de uitkijk, toen hij hoorde roepen dat er een lek was. Zelf had get. niets gevoeld. Een wrak had hij niet gezien; het was echter donker weer die avond. In de boten waren flessen wijn meegenomen, die in Malaga ingeladen waren. Er werd ook veel proviand meegenomen, waarom begreep get. niet goed, want er was een schip dichtbij. Aan boord van het Japanse schip had men met de meegebrachte wijn er een vrolijke avond van gemaakt. Het was met ruzie afgelopen. Getuige had later horen zeggen dat de buis van de circulatiepomp was afgebroken. Aan boord van de Japanse boot had men onder het volk over het gebeurde gesproken. Geen van allen verklaarde een schok gevoeld te hebben. Even voor hij van boord ging, was deze get. in het achterruim geweest en had hij opgemerkt, dat er water uit de luchtpijp van tank 3 spoot. (opm: zie ook AH 031209, AH 041209 en AH 161209)

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 november. De ijzeren en stalen tjalk EBEN HAËZER, schipper Timmer, van Hamburg naar Rotterdam, vertrok 25 november van Delfzijl na volbrachte reparatie.


Datum: 28 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 november. Volgens telegram uit Barry is het Nederlandse stoomschip BETA tijdens het binnenlopen aldaar van Antwerpen tegen de pier gevaren, waardoor het schade bekwam aan de boeg.


Datum: 29 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 november. De kustwacht van Westerschouwen rapporteert, dat op de Banjaard bij de Rival een driemast schip aan de grond zit. Het heeft echter nog geen noodsein gehesen. De stoomreddingboot PRESIDENT VAN HEEL en de sleepboten GOUWZEE en WODAN zijn ter assistentie vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het stoomschip ZAANSTROOM, te Harlingen uitgaande naar Hull, is vastgemaakt, daar een gedeelte van de bemanning weigert te vertrekken, bewerende dat het schip onzeewaardig is.


Datum: 30 november 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 29 november. Het Italiaanse drie-mast schip MARIA, kapt. Mortola, van Buenos Aires naar Rotterdam, is op de Banjaard gestrand. Het volk is gered door het van Kroonstad naar Antwerpen bestemde Belgische stoomschip MARNIX. Dit stoomschip is opgevaren naar Antwerpen. De door de MARNIX opgenomen bemanning bestaat uit 18 koppen. Intussen is ook de sleepboot ZUIDERZEE naar de strandingplaats vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 30 november. Het op de Banjaard gestrande Italiaanse fregat MARIA is nog heel, met drie voet water in het ruim. Blazers zouden, als de gelegenheid het toelaat, beginnen met het bergen van de lading. De sleepboten ZUIDERZEE, GOUWZEE en WODAN zullen met hoog water trachten het schip vlot te slepen. De ROTTERDAM, met pompen aan boord, is naar de strandingsplaats vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kalundborg, 28 november. De Nederlandse tjalk SOLI DEO GLORIA op Hattevriff gestrand, is vlot en zwaar lek alhier binnengebracht. De lading oliekoeken wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 november. De dagboot ENGELAND, welke zondag van Vlissingen zou moeten vertrekken, is voorlopig uit de vaart genomen, omdat gebleken is, dat het schip enkele noodzakelijke voorzieningen moet krijgen, waardoor het waarschijnlijk naar Rotterdam zal vertrekken om te dokken.


Datum: 01 december 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 30 november. Vier sleepboten hebben bij hoog water aan het gestrande schip MARIA getrokken, waardoor het 45º is gedraaid. De sleepboten zijn thans weer in de nabijheid geankerd. Een Belgische sleepboot is naar Vlissingen teruggekeerd. In het Handelsblad van Antwerpen komt een verhaal voor van de gezagvoerder van het schip, waaraan wij het volgende ontlenen: Op 30 augustus was ik van Buenos Aires vertrokken met een lading verfhout. We hadden een schone reis, behalve dat we een maand nodig hebben gehad om 150 mijlen te doen. Ter hoogte van Dungeness konden we geen zeeloods vinden, zodat wij gedwongen waren op eigen krachten de Noordzee door te varen. In de nacht van zondag op maandag te ongeveer 2 uren zijn we door de stroom meegesleept geworden en geworpen op de zandplaat Noord-Banjaard. Het stormde geweldig. De gezagvoerder van de MARNIX ontwaarde maandagochtend op de Nederlandse kust een groot zeilschip. Men seinde, dat men het schip wilde verlaten. De MARNIX voer met grote omzichtigheid tussen de verschillende zandplaten om zo dicht mogelijk bij het gestrande schip te geraken. De bemanning van het zeilschip verliet het schip met de eigen boten en kwamen veilig aan boord van de MARNIX. (opm: zeer sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 29 november. Het schip KING GEORGE, dat in Straat Soenda is gestrand, heeft een rots door de bodem. Het water gaat met het getij op en neer in het schip. Het is onmogelijk het schip te bergen. De KING GEORGE, 2.242 ton bruto en 2.057 ton netto, van de Anglo American Oil Co., werd in 1893 te Greenock gebouwd


Datum: 02 december 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Te Stavoren loopt het bericht, dat er zich nog een vijfde persoon op de stoomboot HANDEL EN NIJVERHEID zou hebben bevonden en wel Jotje Boschma uit Bakhuizen, gepensioneerd koloniaal, die terugkeerde van de loggerharingvangst en zaterdag de reis van Amsterdam naar Friesland met genoemde boot zou hebben gemaakt. Hij wordt sedert de ramp vermist. Boschma heeft zelf vroeger enige tijd op het schip gevaren en was goed bekend met kapt. Kloosterman. De betrokken verzekeringsmaatschappij heeft besloten de gezonken stoomboot te doen lichten, zodat spoedig zal blijken of zich in de boot lijken bevinden. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 december. De Engelse barge LORD NAPIER, kapt. Howland, van Par naar Antwerpen en geladen met porseleinaarde, is te Westkapelle gestrand. De kapitein en drie man van de bemanning zijn te Westkapelle aan land gekomen, doch een jongen van 18 jaar is daarbij verdronken. Het schip moet als totaal verloren worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 2 december. De sleepboot WODAN heeft hedenochtend getracht bij het gestrande zeilschip MARIA te komen, doch de gesteldheid van de zee maakte dit onmogelijk.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Amsterdam, 1 december. Van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het voor de Kon. Paketvaart Mij. nieuw gebouwde stoomschip VAN LINSCHOTEN, groot ca. 3.000 ton.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheepsbouw. Betreffende het gistermiddag te water gelaten stoomschip VAN LINSCHOTEN (zie Avondblad) vernemen wij nog de volgende bijzonderheden: Het schip heeft de volgende afmetingen: Lengte tussen stevens 325'-6", breedte op buitenkant grootspant 43’-10”, holte 25’-0” en is ingericht tot vervoer van passagiers, goederen en vee en bestemd voor de dienst Java - Australië. De stoomwerktuigen van het triple-expansie systeem, van 1.300 ipk zullen het beladen schip een snelheid geven van minstens 10½ Eng. zeemijl per uur en worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier. Schip en werktuigen worden gebouwd volgens klasse 1 bij Bureau Veritas. Eind februari a.s. zal de VAN LINSCHOTEN geheel afgewerkt en gereed zijn tot het doen van de proeftocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 november. De nieuwe mailboot ORANJE NASSAU is van Glasgow hier aangekomen en heeft ligplaats genomen in de binnenhaven om verder te worden afgewerkt.
- De proeftocht van de derde in aanbouw zijnde mailboot voor de Maatschappij ‘Zeeland’, het stoomschip MECKLENBURG, zal plaats hebben op 18 december en wordt dit schip nog voor de Kerst hier verwacht.
- De dag-mailboot ENGELAND is voorlopig uit de vaart genomen, omdat het gebleken is dat het schip enkele noodzakelijke voorzieningen moet ondergaan, waarvoor het naar Rotterdam vertrok, ten einde in het droogdok aldaar gerepareerd te worden.


Datum: 03 december 1909


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 november. Uit Batavia wordt geseind, dat de gezagvoerder en één van de opvarenden van het schip KING GEORGE zijn overleden. Op basis van ‘no cure no pay’ kan geen bergingscontract worden gesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 december. Volgens heden ontvangen bericht zijn de fokke- en kruismasten van het op de Banjaard gestrande schip MARIA weggeslagen en tevens is het schip, dat in het zand begon weg te zakken, gebroken. De sleepboten, die in de nabijheid waren en hebben getracht vlot te brengen, zijn naar de Nieuwe Waterweg teruggekeerd. Indien het weer spoedig gunstig wordt, is er enige kans om met duikershulp een gedeelte van de lading te bergen. Moeilijkheden zal die berging opleveren, omdat er zich vele zware stukken hout onder de lading bevinden. De MARIA, ex. JOLANTHA, 1.682 ton bruto en 1.613 ton netto, eigendom van de rederij P. Olivari te Genua, werd in 1883 te Dumbarton gebouwd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De BULGIA gezonken. Gistermiddag is de kanonneerboot BULGIA in aanvaring geweest met een uitgaand Russisch stoomschip, op de Maas bij Schiedam. De kanonneerboot is ten gevolge hiervan gezonken, terwijl de opvarenden gered zijn. Het uitgaande schip is met averij geankerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De BULGIA gezonken. Omtrent het ongeval van de BULGIA, waarvan wij reeds melding maakten, vinden we in de N.R.Ct. de volgende bijzonderheden: Gisteren namiddag omstreeks half drie passeerde het Russische stoomschip ESTONIA, een viermaster, langzaam stomende en de noordwal houdende, Schiedam. Het stoomschip kwam van Rotterdam met bestemming naar Libau. Even voorbij Schiedam liep dit stoomschip, dat plotseling niet meer naar zijn roer luisterde, van de noord- naar de zuidwal over. Terzelfder tijd, het water was van ebbe, stoomden twee kanonneerboten de rivier op en hielden daarbij zoals het behoorde, de zuidwal. Toen de ESTONIA, door het uit haar roer lopen naar de zuidwal over ging gaf men daar aan boord twee stoten met de stoomfluit, als een sein voor de commandant van de kanonneerboot BULGIA, de luitenant ter zee Schultz, dus ook bakboord wal te sturen ter voorkoming van een aanvaring, die men vreesde. De tweede kanonneerboot liep geen gevaar. Terzelfder tijd liet men aan boord van de ESTONIA een anker vallen, met 40 vadem ketting, maar de ketting brak en men verspeelde het anker. Inmiddels was de afstand tussen het stoomschip en de BULGIA, aan boord waarvan men het sein had opgemerkt en dienovereenkomstig handelde, zo klein geworden, dat tijd om te manoeuvreren ontbrak en toen nu de ankerketting van de ESTONIA brak werd een aanvaring onvermijdelijk. Het stoomschip liep nagenoeg midscheeps op de BULGIA in, die ten gevolge daarvan bijna terstond in zinkende staat verkeerde. Toch slaagde men er in, dit vaartuig met eigen kracht aan de zuidwal even boven Pernis op een plaat te zetten waar het zonk. De toestand van de BULGIA is thans zo, dat bij laag water het dek daarmee nagenoeg gelijk komt. De commandant van de tweede kanonneerboot heeft dadelijk alle mogelijke hulp verleend en de bemanning van de BULGIA alsmede enige goederen van deze oorlogsbodem overgenomen. Deze tweede kanonneerboot heeft daarna ligplaats genomen bij de gezonken BULGIA. Persoonlijke ongelukken zijn er niet bij voorgekomen. Het Russische stoomschip ESTONIA heeft zijn reis naar Libau vervolgd. De schout-bij-nacht te Hellevoetsluis is telegrafisch door de commandant van de BULGIA met het voorgevallene in kennis gesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart zette heden het onderzoek voort naar de schipbreuk van het stoomschip SANTUNUS, van de rederij van Santen & Co. te Rotterdam, welk schip de 3e november van dit jaar in de Golf van Biscaye op een voorwerp zou gestoten zijn en door de bemanning in zinkende toestand verlaten was. Eerst werd nu gehoord de bootsman P. Manneken, die de bewuste avond omstreeks 10 uur in zijn kooi lag, toen hij door de 2e stuurman gepord werd met de woorden: „Piet, kom eruit, want de SANTUNUS zinkt!" Een stoot had deze getuige niet gevoeld; desgevraagd verklaarde hij geen vaste slaper te zijn. Boven gekomen had get. geholpen bij de boten, waarin, naar get. wist, gewone flessen wijn en ook grote mandenflessen meegenomen waren. Get. wist niet hoe het ongeluk gebeurd was; hij had horen vertellen, dat het schip gestoten had en water maakte. De bootsman deelde nog mee, dat de stokers erg lang beneden gebleven waren, ofschoon ze ook waren gepord. Zij geloofden niet dat het schip zinkende was, omdat zij geen stoot gevoeld hadden Het was die avond stil weer en er stond weinig deining. Toen get. op het Japanse schip was, zag hij dat het water nog niet over het dek van de SANTUNUS heensloeg. Op een vraag van de president mr. Taco Henny, deelde de bootsman nog mee, dat het bij het afleggen van de scheepsverklaring bij de consul te Londen niet erg vriendelijk was toegegaan. Er werden door het volk verwijten geuit, dat men het schip opzettelijk had laten zinken. De hofmeester F.L.E. Eckhardt was die avond eveneens door de 2e stuurman gepord. Wat de stuurman precies gezegd had, wist get. zich niet meer te herinneren. Hij moest naar boven gaan, en hielp er o.a. de kok bij het provianderen van de boten. Er was volgens dezen get. wel een uur verstreken tussen het ogenblik, waarop hij gewekt werd en dat, waarop hij in de boot ging. Op de Japanse boot had get. nog een half uur naar de SANTUNUS gekeken, alvorens naar kooi te gaan. Toen sloeg er nog geen water over de SANTUNUS heen. Bang dat het schip dadelijk zou zinken was get. helemaal niet geweest. Hij had zich eerst nog kalm aangekleed alvorens naar boven te gaan. Een stoot had hij niet gevoeld; wel had hij horen vertellen dat het schip gestoten had. De kapitein had aan het volk namens de rederij de gage uitbetaald met tien gulden extra voor elk. Dit laatste was voor verloren gegaan goed. De kapitein had gezegd dat elk „voorlopig" tien gulden zou krijgen. Get. wist dat ook de bemanning van de SANDUO, welk schip verleden jaar onder dergelijke omstandigheden zonk, een extra gift had gekregen. De stoker L.M.H. Marchal was in de machinekamer toen de 1e machinist binnenkwam en tot hem zei dat het schip gestoten had en lek was. Get. had niets gevoeld en had dit ook tot de machinist gezegd. Hij en de tremmer kregen bevel de stokers uit te porren met de mededeling, dat het schip lek was. Naar de machinekamer teruggekeerd zag get. de kapitein met de 1e machinist staan praten. Wat er gezegd was wist get. niet. Get. was toen even naar dek gegaan, en was weer naar beneden gekomen, tegelijk met de 2e machinist, die door de donkeyman gewekt was. De 2e machinist vroeg wat er aan de hand was. Get. deelde hem mee, wat hij zelf ook vernomen had; daarop had de 2e machinist gezegd, dat hij ook geen schok gevoeld had.
Van de 1e machinist had get. bevel gekregen de kapitein te gaan halen, die in de kaartenkast met de scheepspapieren bezig was; hij kreeg toen opdracht meer stoom op te maken, daar er een schip in de nabijheid was. Later was weer een tegenbevel gegeven, en toen was er een tremmer beneden gekomen om een koevoet te halen voor het openmaken van de vullingen. Eerst toen zou volgens get. de donkeyman met de kapitein zijn gaan peilen.
Daarna had get. bevel gekregen de vuren te trekken. Er stond toen al water op de plaat, doch de vloer van de machinekamer was nog droog. Toen de vuren getrokken waren, hoorde get., de machinekamer binnengaande, daar slaan. Er bevonden zich daar toen de 1e machinist, de 2e machinist en de donkeyman. Het slaan hield op, toen get. eenmaal in de machinekamer was; toen hij de trap opging, zag hij de drie even genoemde mannen bij de ballastpomp aan bakboordzijde staan. Halverwege de trap zag get. een waterstraal spuiten van wel 3 dm. diameter aan bakboord, even voorbij de ballastpomp. Boven gekomen hoorde hij, dat een stoker en een tremmer hetzelfde gezien hadden.
Op dek gekomen kreeg get. bevel om poetskatoen te halen uit de machinekamer, om er een noodsein mee af te steken. Toen liep de straal nog en ook toen get. van boord ging. Het schip was niet erg hard gezonken. Men had er nog een paar uur met het Japanse schip omheen gevaren en toen dit schip wegvoer, had get. nog het toplicht en het bakboordslicht van de SANTUNUS gezien.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 december. Hedennacht twee uur is de Engelse barge LORD NAPIER, kapt. Howland, van Par naar Antwerpen met porseleinaarde gestrand en stukgeslagen tegen de dijk, noord van de ijzeren toren. De kapitein en drie man zijn te Westkapelle geland, de kok is verdronken.


Datum: 04 december 1909


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. SANTUNUS (Vervolg van 3 dec.) Desgevraagd verklaarde getuige zeker te weten, dat hij het slaan gehoord had nadat hij de vuren had getrokken. De koevoet was geruime tijd voor het trekken van de vuren gehaald, doch niet direct na het ongeluk. Get. had verscheidene vrij harde slagen gehoord. Het water spoot uit een gat ter manshoogte naar binnen. Bij het opmaken van de scheepsverklaring had get. de opmerking gemaakt, dat hij en de tremmer Ravesteijn, die beiden toch de wacht hadden gehad, niet waren opgeroepen om een verklaring af te leggen. Zij waren niettemin niet bij de consul toegelaten. De stoker J.G. Rutten was in het logies geweest die avond. Get. was gepord met de mededeling dat het schip water maakte; hij en de andere stokers, die zich in het logies bevonden, waren niet naar boven gegaan, omdat ze geen stoot gevoeld hadden en het dus niet geloofden. Toen waren ze opnieuw door een stoker en een tremmer gepord, en hadden zich klaar gemaakt om naar boven te gaan, onderwijl een glaasje wijn drinkend. De kapitein was daarna naar beneden gekomen om de stokers te roepen. Dezen waren toen naar boven gekomen om te helpen bij de boten. Door