Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1865


Datum: 01 januari 1864


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 29e december 1864 voor de notaris Willem Simon Burger Wzn. te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Duncan Christie, fabrikant wonende te Rotterdam, Arnoldus Nolet, ijzergieter, wonende te Schiedam, en George Christie, particulier, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap van koophandel, welke zal gevestigd zijn te Schoonderloo, gemeente Delfshaven, en ten doel hebbende de uitoefening van de fabriek zaken tot het vervaardigen en herstellen van ijzeren stoomvaartuigen en machines, met alles wat geacht kan worden daarmede in verband te staan, en zulks voor de tijd van vijf jaren en zes maanden, aanvangende de 1e januari 1865 en mitsdien zullende eindigen de 30e juni 1870. De firma dezer vennootschap zal zijn Christie & Nolet, tot de tekening van welke al de vennoten gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, waartoe altijd de particuliere handtekening van al de vennoten vereist zal worden.
Delfshaven, 1 januari 1865, D. Christie, A. Nolet, G. Christie

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële akte de 28e december 1864 te Rotterdam verleden, is tussen de ondergetekenden Maria Margaretha Petronella Vrijmont, weduwe van de heer Embert Caspar Marinus Ooms, Nicolaas Gevelmeijer, Gerardus Berten en Johannes Ooms, alle cargadoors, wonende te Rotterdam, met onderling goedvinden overeengekomen, om de tussen hen bestaande vennootschap onder de firma Joh. Ooms Ez. & Cie. met ultimo
december 1864 te eindigen en de liquidatie van de lopende zaken over te dragen aan de nieuwe firma. Voorts is bij die akte tussen de drie laatsten en Franciscus Embertus Carolus Ooms, particulier wonende alhier, overeengekomen tot voortzetting dier vennootschap voor twee jaren, ingaande 1 januari 1865, die zich blijft bepalen tot bevrachtingen en vervrachtingen van schepen en verdere cargadoors en expeditie zaken, met al hetgeen daartoe behoort. Zij zal gevestigd zijn en blijven te Rotterdam, aan de Wolfshoek, wijk 2, No. 286 en gedreven worden op de firma Joh. Ooms Ez. & Cie, van welke firma ieder van de vennoten de tekening zal hebben in en omtrent alle zaken tot deze vennootschap behorende. Tot opneming van gelden en alle andere handelingen en verbintenissen niet tot deze vennootschap behoren wordt ieders particuliere handtekening vereist. Deze vennootschap zal na 31 december 1866 niet ophouden, maar telkens stilzwijgend voor een jaar zijn verlengd, totdat een van de vennoten haar ontbinding begeert en daarvan uiterlijk 6 maanden voor het einde schriftelijk kennis geeft.
Rotterdam, 31 december 1864, Wed. E.C.M. Ooms-Vrijmont, N. Gevelmeijer, G. Berten, Joh. Ooms en F.E.C. Ooms

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 27e december 1864, voor de notaris Willem Simon Burger Wz, te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Johannes Jan de Jong, Adrianus Kortlandt Pieterszoon en Johannes Bastiaan Anthonij, alle scheepmakers en grofsmeden, wonende te Rotterdam, overeengekomen om hun alhier bestaande vennootschap onder de firma De Jong, Kortlandt en Anthonij te ontbinden met de 31e december 1864, met bepaling, dat de liquidatie van de lopende zaken zal geschieden door de eerste ondergetekende, die daarvoor nog de firma zal blijven tekenen, met bijvoeging van de woorden: in liquidatie, terwijl voorts door de gezamenlijke ondergetekenden aan de heren Johannes Jan de Jong Junior, Hendrik Kortlandt en Pieter Hermanus Kortlandt, die hun zaken zullen voortzetten, de bevoegdheid is verleend, om zulks onder dezelfde firma van De Jong, Kortlandt & Anthonij te doen, echter buiten alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de ondergetekenden of hun erven of rechtverkrijgenden.
Rotterdam, 31 december 1864, Johs.J. de Jong, Adr. Kortlandt Pz. en J.B. Anthonij

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 27e december 1864, voor de notaris Willem Simon Burger Wz. te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Johannes Jan de Jong Junior, Hendrik Kortlandt en Pieter Hermanus Kortlandt, allen scheepmakers en grofsmeden, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende de voortzetting van de zaken, tot dus verre door de heren Johannes Jan de Jong, Adrianus Kortlandt Pieterszoon en Johannes Bastiaan Anthony, onder de firma De Jong, Kortlandt & Anthony alhier gedreven. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van tien jaren, aanvangende de 1e januari 1865 en dus zullen eindigen ultimo december 1874, na verloop van welke tijd zij nog voor twee jaren zal zijn verlengd, bij al dien geen van de vennoten, die een half jaar vóór de expiratie schriftelijk mocht hebben opgezegd en waarmede vervolgens alzo van twee tot twee jaren zal worden voortgegaan, tot zolang een zodanige schriftelijke opzegging een half jaar te voren zal hebben plaats gehad. De firma van de vennootschap zal bij voortduring zijn: De Jong, Kortlandt & Anthony, tot de tekening waarvan al de vennoten gerechtigd zijn, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, waartoe altijd de particuliere handtekening van al de vennoten zal worden vereist.
Rotterdam, 31 december, Joh.J. de Jong Jr, H. Kortlandt en P.H. Kortlandt

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij notariële acte, op de 20e oktober 1864 te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Frederik Hendrik Batenburg, koopman, scheepsreder enzovoorts en Jacob van Walchren, koopman, beide wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap van koophandel, welke zal gevestigd zijn te Rotterdam, onder de firma van Batenburg en Compagnie, ten doel hebbende de voortzetting van de zaken door de eerste ondergetekende onder gezegde firma tot dusverre alleen gedreven wordende, bestaande in rederij, de handel in scheepsbenodigdheden, boeken, kaarten en diengelijke artikelen, alsmede in de handel en het maken van instrumenten. De firma zal door beide vennoten worden getekend in en omtrent alle zaken de vennootschap betreffende, zonder die te mogen bezigen tot het tekenen van obligaten, schuldbekentenissen, borgtochten of dier gelijken. De vennootschap is aangegaan voor tien jaren in te gaan met 1 januari 1865, om alzo te eindigen ultimo december 1874, mits vooraf op 1 januari van dat jaar door de een aan de ander opgezegd zijnde, bij gebreke waarvan de vennootschap gerekend wordt nog voor tien jaren te zijn verlengd. Geschiedende hiervan aankondiging ter voldoening aan art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
F.H. Batenburg, J. van Walchren

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, W.H. Montauban van Swijndregt; B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meester op dinsdag de 10e januari 1865, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, No. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip HOLLANDS TROUW, laatst gevoerd door kapt. K.J. Brauer, volgens meetbrief lang 39 el 50 duim, wijd 7 el 31 duim, hol 5 el 70 duim en alzo groot 739 ton, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheeps-gereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in Westerhaven binnen deze gemeente.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rotterdam, 31 december. Onder directie van de heren L.A. Bienfait, H.J.C. Bienfait, O.A. van Hemert en A.J. van Hemert zal te Amsterdam worden opgericht een naamloze vennootschap onder de titel Amsterdamsche Scheepvaart-Maatschappij, met een kapitaal van NLG 4.000.000, verdeeld in 16.000 aandelen à NLG 250 elk, in twee series.
Het plan dezer maatschappij is schepen van groot charter van 1.200 tot 1.600 ton te doen bouwen. Ten einde de duur van de schepen te verlengen en dus de afwisselende kansen van hoge en lage vrachten beter te kunnen doorstaan, wenst men de schepen van ijzer te doen vervaardigen. De inschrijving voor de eerste uitgifte van 8.000 aandelen is geopend van 18 tot en met 20 januari a.s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie – Te Middelburg ligt in lading naar Buenos Aires het snel zeilend 1 kl. schoener brikschip VERTROUWEN, kapt. T.D. de Ruiter.
Adres: de reders Boom & Co, aldaar, en Herman van Houten, Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 december. Niettegenstaande het seizoen zijn hier heden nog vijf koopvaardijschepen in onze haven binnengelopen, waarbij ook het Nederlandse schoenerschip LOUISE HELENA, kapt. S.R. Aggen, gedestineerd van Egre naar de Zaan, benevens het hier thuis behorend schoenerschip AALTJE, kapt. F. Hoedemaker, waarover men reeds ongerust begon te worden, zoals wij hebben opgegeven in ons bericht van de 20e dezer (opm: december 1864).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 december. Het schip (opm: kof) HOOGEZAND, kapt. A. van Driesten, van Stolpmünde (opm: Ustka) naar Dordt, alhier binnengelopen, heeft op 58º30’ NB en 09º20’ OL (opm: Skagerak, 15’ ten zuidoosten van Tvedestrand) in een hevige storm zware stortzeeën over gehad, terwijl door twee brekers een gedeelte van de deklast over boord was geslagen.


Datum: 02 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 31 december 1864. In het afgelopen jaar zijn voor Dordrecht ingeklaard de volgende schepen, als: 29 met zout, 88 met steenkolen, 6 met steenkolen en stenen, 42 met porseleinaarde en porseleinsteen, 3 met ruw ijzer, 16 met spoorijzer, 3 met staf- en plaatijzer, 1 met steenkolen en ijzer, 14 met gebroken glas, 57 met stukgoederen, 5 met zaad, 9 met steenkolenteer-olie, 1 met rijst, 2 met vuur-, slijp- en molenstenen, 4 met ballast, van Groot Brittannië; 15 met hout, 7 met lijnzaad en hennep, 1 met rogge en hennep, 3 met pek en teer, van Rusland; 55 met hout, 5 met stokvis en levertraan, 1 met teer; van Noorwegen; 6 met teer en ijzer, van Zweden; 1 met zaad, van Denemarken; 27 met zout, van Hamburg; 2 met zaad, van Mecklenburg-Schwerin; 28 met hout, 5 met tarwe, 1 met boekweit, 1 met rogge en zaad, 3 met zaad, van Pruisen; 3 met zout, van Portugal; 13 met zwavel, 1 met zwavel en sumak, 4 met stukgoederen, van Sicilië; 1 met hout, 3 met salpeter, van Zuid-Amerika; 2 met katoenzaad, van Egypte; 10 met suiker, koffie, tin en bindrotting, 1 met koffie, tin en bindrotting, van Java; 1 met ballast, buiten om uit een Nederlandse haven. Totaal 480 ingekomen schepen, metende 95.746 tonnen, tegen 499 schepen, metende 90.212 tonnen in 1863.
Uitgeklaard: 105 met ballast, 14 met lijnzaad, 41 met zwavelerts, 102 met bruinsteen, 61 met stukgoederen en vee, 1 met stukgoederen, 2 met beenderen, 10 met koeken, 1 met lood, 11 met oud vaatwerk, 8 met hoepen en zwavelerts, 4 met hoepen, vruchten en groenten, 13 met ijzer, naar Groot-Brittannië; 1 met ongemalen tufsteen, 1 met tras, naar Frankrijk; 5 met ballast, naar Rusland; 45 met ballast, 6 met hoepen en dakpannen, naar Noorwegen; 5 met ballast, naar Zweden; 3 met ballast, 1 met tras, 1 met huiden, naar Bremen; 7 met ballast, naar de Oostzee; 2 met ballast, naar Pruisen; 1 met steenkolen, 1 met steenkolen en stukgoederen, naar Java; 1 met stukgoederen, naar China. Totaal 443 uitgaande schepen, zijnde 6 minder dan in 1863.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oostende, 30 december. Hedenavond is in deze haven als bijlegger binnengelopen de Nederlandse kof MARGRIETHA MARCHINA, kapt. Van der Veen, van Cardiff naar Hellevoetsluis bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riga, 30 december. Bij Domesnaes (opm: Kolkasrags) zijn de volgende schepen gestrand, als: RIGA PACKET, naar Ierland; GEORGE V en HELENE, beiden naar Schotland en HANS, naar Antwerpen bestemd (opm: allen buitenlander), alsmede nog een Nederlands schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam komt in lading naar Batavia, om in het voorjaar te vertrekken, het geheel op zeilage nieuw gebouwd en gekoperd clipper-fregatschip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. D. Forbes Browning, groot 828 gemeten lasten of 1.568 tonnen, voerende een bekwame scheepsdokter en een melkgevende koe. Dit schip is door deszelfs grootte en prachtige inrichtingen voor passagiers en families bijzonder aan te bevelen.
Adres bij reders Van Zeylen & Decker en de cargadoors Ch. Cornelder & Zonen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Scheveningen ligt in lading, naar Londen, het bomschip JACOBA MOS, schipper Maarten Mos. Vertrekt woensdag 4 januari.
Adres bij Aalbert Mos te Scheveningen, of bij Ph. van Ommeren te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam naar:
Batavia en Samarang. De Nederlandse clipper-bark MARIE, kapt. H.G. Biesthorst.
Batavia en Samarang. Het Nederlandse fregat CATHARINA WILHELMINA, kapt. K. de Boer.
Samarang. De Nederlandse bark MARIA MAGDALENA, kapt. J.H. Willenbrink.
Samarang. (direct). De Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.
Soebabaija (direct). De Nederlandse bark SALATIGA, kapt. J. Kettler.
Londonderry. De Nederlandse schoener WICHERDINA, kapt. K.P. van Dijken.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark DELFT, kapt. L. Van Geelkerken.
Adres: Bonke & Co, Wambersie & Zoon en Hudig & Blokhuyzen.
Batavia (na arrivement). Het Nederlandse fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade.
Adres: C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co, alhier.
Buenos Aires (direct). De Nederlandse schoener CADZANDRIA, kapt. H.W. Boon.
Melbourne (Hobson's Bay). De Nederlandse bark NEREUS, kapt. H.T. Planten.
Adres: Hudig & Blokhuyzen of bij Gerbaulet & Co.
Decima en Kanagawa, (eventueel via Batavia). De Nederlandse brik JAPAN PACKET, kapt. A.M.O. den Exter van den Brink.
Adres: C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt alhier, en B.D. Bosscher & Zoon, te Amsterdam.
Gibraltar. De Nederlandse schoener VERTROUWEN, kapt. W. Kal.
Lissabon. Het Nederlandse schip DE HOOP, kapt. J. Manneken.
Adres: Seeuwen & Co.
Lissabon. De Nederlandse hoeker VEREENIGING, kapt. M. van Noord.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
Padang. De Nederlandse bark FREDRIK HENDRIK, kapt. L.N. Glazener.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co en Hudig & Pieters alhier en B.D. Bosscher & Zn. te Amsterdam.
Singapore en Hongkong. De Nederlandse brik GOUVERNEUR VAN SWIETEN, kapt. H. Singer.
Adres: P.A. van Es & Co. en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
St. Thomas. De Nederlandse schoener (opm: brik) HERMANUS ISAAK, kapt. C.H. van der Veen.
Adres: Hudig & Blokhuijzen.
Triëst. De Nederlandse schoener AURORA, kapt. J.H. Stuit.
Adres: Joh. Ooms Ez. & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam naar:
Coro en Porto-Cabello. De Nederlandse schoener HENRIETTE, kapt. P.K. Dijker.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
Kanagawa en Decima. De Nederlandse schoener D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden.
Adres: De Coningh & Co alhier en P.A. van Es & Co te Rotterdam.
Soerabaija. De Nederlandse bark WILLEM DANIEL, kapt. Zeijlstra.
Adres: B.D. Bosscher & Zn. en Oolgaardt & Bruinier alhier en Hudig & Pieters te Rotterdam.
Samarang (direct). Het Nederlandse fregat STAD LEYDEN, kapt. J.O. van de Poll.
Adres: Oolgaardt & Bruinier en Wed. Jan van Wesel & Zoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 januari. De sluis gebouwd aan de ingang van het Noord-Hollandsch Kanaal tegenover deze stad, waaraan Z.M. de Koning zijn naam verbonden heeft, is de 15e december 1864 voor de scheepvaart opengesteld. Zij was nodig ter vervanging van de Willemsluis, die met haar houten slagdorpels door de paalworm vernield was, veel water doorliet en te kort was voor de tegenwoordige bouw van de schepen.
Alhoewel nog de laatste hand aan de schutsluis Willem III moet gelegd en in het voorjaar van 1865 de zelfregistrerende peilwerktuigen gesteld moeten worden, was zij de 15e december zover voltooid dat het eerste schip kon doorgeschut worden. Dit had ‘s middags te 12 uur plaats en de stoomboot BERENICE van de Koninklijke Stoomboot-Maatschappij passeerde het eerst de sluis met een volle lading naar de Middellandsche Zee.
Reeds de volgende dag ving aan het bereids aanbestede werk tot het afdammen, droogmaken en onderzoeken van de Willemsluis, die de naam van schutsluis Willem I heeft verkregen. (opm: verkort weergegeven)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 1 januari. Gedurende het jaar 1864 zijn hier binnengekomen 367 schepen (tegen 387 in 1863), als voor Rotterdam 211 (waarvan 100 van Java); voor Dordrecht 118, voor Schiedam 22, voor Vlaardingen 2, voor Delfshaven 2, enz.
Vertrokken zijn 175 schepen (tegen 163 in 1863), waarvan naar Batavia 67, naar Melbourne 7, naar Singapore en Hongkong 6, naar Padang 4, naar Samarang 7, naar Soerabaya 8, enz.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 december. De kof TWEE GEZUSTERS, kapt. J.R. Meijer, van Hartlepool naar Sleeswijk bestemd, is hier voor noodhaven binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Het schip ENTE, kapt. L.L. Reuter (opm: buitenlander), van Riga naar Leer, is wegens het ijs te Delfzijl binnengelopen, doch de 28e december van daar vertrokken en zou trachten zijn destinatie te bereiken.
Aldaar waren die dag nog 3 Hannoverse schepen, beladen met lijnzaad en naar Oost-Friesland bestemd, gepasseerd. De beneden-Eems was vrij van ijs en bevaarbaar, zodat de loodsboot de haven van Delfzijl weer verlaten had.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 december. Uit een telegrafisch bericht van Gibraltar, d.d. 28 dezer, ontlenen wij het volgende: Het stoomschip RHÔNE is gisteren van Rotterdam gearriveerd en zal heden de reis naar de Middellandse Zee voortzetten.
Het stoomschip CORNELIA arriveerde gisteren uit de Middellandsche Zee en vertrekt heden naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 29 december. 1864 Volgens een te Veendam ontvangen telegram, in dato Alesund 23 dezer, was aldaar door een Spaans schip aangebracht de equipage van het Veendammer kofschip (opm: galjoot) PIETERDINA MARCHINA, kapt. J. Klein, van Koningsbergen naar Dokkum bestemd, welke bodem op zee was verongelukt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 24 december. Alhier overwinteren de Nederlandse schepen CONCORDIA, kapt. Huizing, ZEPHYR, kapt. W.L. Pekelder en ALIDA SARA, kapt. H. Mooi.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 28 december. Het schip (opm: galjoot) ROELFINA, kapt. R.H. de Groot, met hout, van Grimstad op de Weser aangekomen, is gisteravond op Langlütjensand aan de grond vastgeraakt, heeft later, vlot gekomen zijnde, anker en ketting verloren en is op de Middelplaat (opm: Mittelplate) bij Imsum aan de grond vastgeraakt, van waar het met hulp van het stoomschip SOLIDE is afgebracht. Het schip is enigzins lek.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 december. Ofschoon zich thans voor Antwerpen drijfijs vertoont, gaat de scheepvaart op de Schelde, met behulp van sleepboten, geregeld door.


Datum: 03 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 januari. De schepen welke hier voor Goeree of in het gat komen, worden dagelijks in orde binnengesleept door de stoomboten KINDERDIJK of ROTTERDAM I, welke daarvoor meest dagelijks uitgaan.
De ROTTERDAM heeft ook zeeloodsen aan boord om de schepen daarvan te voorzien. Het ijs is hier verschillend, naar omstandigheden van de wind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 januari. De 29e december is van de werf van de scheepsbouwmeester De Vries te Groningen te water gelaten het schoenerschip M.J. ENTHOVEN, groot ca. 150 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. J.R. Stomp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Volgens bericht van Suriname, d.d. 5 december, zouden vandaar de volgende schepen herwaarts vertrekken, als: 5 december MARTINA ADRIANA, kapt. L. van 't Hoff, 10 december COMMEWIJNE, kapt. C.H. Klint, 12 december SURINAME, kapt. G.J. Middelbergh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 december. De schepen NESTOR, kapt. Hemmes (opm: buitenlander), van Danzig naar Emden, NEPTUNUS, kapt. De Vries (opm: kapt. T. de Vries Tzn), van Memel naar Leer en ARENDINA CATHARINA, kapt. L.R. Leeuwes, van Danzig naar Emden, zijn hier heden, met assistentie van de loodsen, wegens ijsgang binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Kanagawa en Decima ligt te Amsterdam tot laden gereed, het extra snel zeilend nieuw gekoperd eerste klasse clipper-barkschip D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden. Adres: De Coningh & Co te Amsterdam en P.A. van Es & Co te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Samarang, het snel zeilend gekoperd Nederlands barkschip WHAMPOA, kapt. G.J. Mets.
Adres bij de reders Wm. Ruys & Zonen en de cargadoors Ruys & Kellar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.IJ. Muller, notaris te Groningen, zal op zaterdag de 7e januari 1865, des avonds te 7 uur, ten huize van mejuffrouw de weduwe J.H. Eekhoff, aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht het in 1858 nieuw volbouwd overdekt tjalkschip, genaamd DE EENDRAGT, groot 92 binnenlandse, of 67 zeetonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zoals hetzelve is liggende in het Hoornsche Diep, bij de Marnixpijp te Groningen en bevaren door Pieter Fransens. Dagelijks te bezien en te aanvaarden acht dagen na de toeslag.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 januari. Aan de bij de Regering ontvangen opgaven van de bewegingen van de schepen, uitmakende het Nederlands eskader in Oost-Indië, lopende tot 15 november l.l, ontlenen wij het volgende: Zr.Ms. schroefstoomkorvet MEDUSA, kapt.-luit. ter zee jhr. F. de Casembroot, is op 15 november van Japan ter rede van Batavia aangekomen.
Het schroefstoomschip 3de klasse HET LOO, luit. 1ste klasse P. Koning, werd te Soerabaija voor Nederland gereed gemaakt en zou spoedig deze bestemming opvolgen.
Het schroefstoomschip 2de klasse VICE-ADMIRAAL KOOPMAN, kapt.-luit. ter zee J.M.I. Brutel de la Rivière, werd te Soerabaija voor de reis naar Nederland in gereedheid gebracht. De BROMO, kapt.-luit. ter zee G.W.F. Moeth, lag ter rede van Batavia gereed om de nieuw benoemde commandant der zeemacht af te halen van Singapore.
Zr.Ms. transportschip de HELDIN, kapt.-luit. ter zee P.W. Stort, zou van Soerabaija naar Batavia opkomen, om vervolgens te Onrust voor de terugreis naar Nederland te worden gereed gemaakt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Aan de deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door de heren commissarissen, met en benevens de Commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der Statuten benoemd, de rekening en balance, door directeuren overlegd, goedgekeurd, gesloten en ter hunner décharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van al de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk en Voogd, op de Kuipershaven alhier, en dat voor ieder der deelhebbers een exemplaar van de balance bij de mede-directeur F.C. Deking Dura verkrijgbaar is, van 1 tot en met 9 januari 1865.
Dordrecht, 31 december 1864

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt kofschip, groot 13 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, zoals hetzelve in leven bevaren geweest door Olle A. Fortuin, liggende te Woudsend. Te bevragen bij M.P. de Jong te Woudsend.


Datum: 04 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november. De 27e november kwam alhier ter rede de gouvernements-stoomboot JAVA, gezagvoerder Bernoster, aan boord hebbende de passagiers en brieven van de Franse mail, welke zij van de HYDASPE overgenomen had. Laatstgenoemde boot, behorende aan de Messageries Impériales, die voor het eerst de mail naar Batavia overbrengen zou, geraakte niet ver van Singapore op de klippen en kon, niettegenstaande de onvermoeide pogingen van de JAVA, daarvan niet worden afgebracht. Deskundigen vrezen dat de HYDASPE verloren zal zijn. Van Riouw is dadelijk een stoomboot gezonden om zoveel mogelijk hulp te bieden en in het uiterste geval de gezagvoerder en de equipage te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 28 december. Het Nederlandse schip VREDELUST, kapt. J.J. Scholten, van Danzig naar Amsterdam, dat 7 december bij Laesoe strandde (opm: zie NRC 101264), is vlot en hier binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 december. In het jaar 1864 zijn hier ingeklaard 855 en uitgeklaard 700 grote en kleine schepen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Op een later te bepalen dag zal in de tweede helft van de maand januari ten kantore van de firma Anemaet & Co te Soerabaija bij inschrijving worden uitbesteed de aanbouw en levering van een stoomsleepboot, groot 40 paardenkrachten. De voorwaarden van uitbesteding liggen aldaar ter inzage, alsmede ten kantore van de ondergetekenden, Reynst & Vinju.


Datum: 05 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Het ijs in de rivier voor deze stad ligt vast. Hedenmiddag vertrokken van hier de stoomschepen SWANLAND en EARL OF AUCKLAND; de eerste assisteerde de laatste om het ijs te breken en het stoomschip slaags te brengen. Van de Boompjes tot aan het pontveer eiste 2½ uur zware en moeilijke arbeid, waarna de reis beter werd, daar de rivier van hier tot Nieuwesluis weinig drijfijs ter belemmering laat zien.
De stoomboot MAASNYMPH No. 1 is heden van de Nieuwesluis alhier aangekomen en ook weer derwaarts vertrokken.
Voorts meldt men uit Spijkenisse 3 januari: De Oude Maas is weer geheel met drijfijs bezet en zit nabij en voor het pontveer alhier vast. De passage heeft vrij druk met schietschouwen over het ijs geregeld plaats, weshalve de gemeenschap tussen dit eiland en Rotterdam niet is afgebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Na hetgeen wij reeds in vorige mailberichten uit Japan gemeld hebben omtrent het bezoek van de vreemde gezanten te Yedo (opm: Tokyo), delen wij thans daaromtrent nog het volgende mede, ontleend aan een particuliere brief van een van de officieren aan boord van het METALEN KRUIS:
De 20e september verlieten wij weer de Binnenzee van Shimonoseki en keerden wij over Osaka naar Yokohama terug, waar wij de 1e oktober aankwamen. Door de Nederlandse kooplieden werd ons aldaar een prachtig diner aangeboden. De 5e oktober vertrok een gedeelte van de vloot, waaronder ook het METALEN KRUIS, met de diplomatieke agenten aan boord naar Yedo. In drie uren tijds waren wij aldaar. Wij ankerden op een mijl afstand van de plaats waar de ondiepten aanvangen. Wij zagen daar vijf grote forten en nog twee in aanbouw. Des avonds ging onze consul-generaal aan de wal en inviteerde onder anderen ook mij om hem te vergezellen. Wij hadden een geleide van dertig mariniers in de prauw, maar kregen aan de wal gekomen nog een sterke wacht Japanse manschappen, ieder van een papieren lantaarn voorzien. Deze geleidden ons naar de woning van de heer Polsbroek, en ook wanneer iemand onzer uitging, werd hij steeds door enige Japannezen gevolgd. De dag na onze aankomst maakten wij door de regelmatig gebouwde plaats een wandeling van zes uren en bemerkten daarbij dat de paleizen van de daimio’s zeer uitgestrekte gebouwen zijn. Langs een stenen trap beklommen wij vervolgens een berg, waarop vele tempels staan en waar ons thee werd aangeboden. Van daar hadden wij een prachtig gezicht op de stad. Van het ene tot het andere einde van de horizon zagen wij alles vol woningen. Daarna bezochten wij de ruïne van het paleis van de prinsen van Nagato, hetwelk op last van de Tsikoen verbrand is en wandelden langs de gracht van de wallen van het keizerlijk paleis van de prinsen van Nagato, waarvan wij evenwel niets te zien kregen, daar het ons zelfs niet werd vergund een enkele blik binnen de poorten te slaan. Het moet kolossaal groot en door zeven muren omringd zijn. Na een paar uren aldaar in de omtrek gewandeld te hebben, waren wij te vermoeid om onze tocht verder uit te strekken. De volgende dag had de optocht plaats van de diplomaten naar het paleis van de Japanse ministers. Hun gevolg bestond uit veertig personen, allen te paard. De ontvangst was er zeer plechtig en toen de onderhandelingen begonnen gaven de zes Japanse ministers dadelijk hun toestemming tot de betaling van de oorlogskosten. Overal heerste eenvoud: het onderscheid in kleding tussen de ministers en hun bedienden bestond alleen in de fijnere of grovere stoffen, waarbij zij het fijnste kleed het onderste dragen. Zij waren zonder goud of kostbaarheden en stellen daarop ook zo weinig prijs, dat zij een gouden horloge toch niet zouden willen dragen. Ik kon slechts twee dagen in de stad blijven, daar de andere officieren ook een beurt moesten hebben. De 10e waren wij weer te Yokohama terug. De MEDUSA is reeds naar Batavia vertrokken. Het METALEN KRUIS zal waarschijnlijk tot de herfst van het volgende jaar blijven en door de ZOUTMAN afgelost worden. De adm. 1e kl. J.J. Hoogenstraaten is aan een keelziekte aan boord overleden. Wij verliezen veel aan hem. Bij zijn begrafenis hebben de kolonel De Man en de luit. ter zee Schotel een aanspraak gehouden. Allen waren zeer getroffen. De luit. ter zee 1e kl. Binkes is overgeplaatst en krijgt een kommandement. In zijn plaats is de luit. ter zee 1e kl. Brantsen tot 1e officier benoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen rapport van de luitenant ter zee der 1ste klasse W.F.K. de Vriese, commanderende Zr.Ms. schroefstoomschip COEHOORN, is die bodem de 21e november j.l. op de rede van Buenos Aires aangekomen. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Zaandam, 3 januari. In het afgelopen jaar zijn voor de Zaan uit vreemde havens gearriveerd 216 schepen, metende 22.285 zeetonnen. Door genoemde schepen werden aangevoerd 269 last tarwe, 580 last rogge, 1985 last gerst, 49 last boekweit, 9890 last lijnzaad, 769 last raapzaad en 5982 balen rijst. Behalve gemelde granen, zaden, enz. werden nog aangevoerd 1076 tonnen gezaagd en ongezaagd hout volgens Nederlandse meetbrief, 350 vaten oker, 181.000 kilo’s raapkoeken, 36.000 lijnkoeken, 115 bonden hennep en 30.000 kilo’s salt-cake.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 3 januari. In 1864 vertrokken uit verschillende havens van de provincie 67 nieuw-gebouwde zeeschepen, als: 3 driemastschepen, waaronder 1 kopervaste, te samen 629 ton; 31 brikken en schoeners, waaronder 6 kopervaste, te samen 5.539 ton; 33 galjoten, koffen en tjalken 2.756 ton. Onder dat getal bevonden zich een aantal schepen, met een inhoud van 1.643 ton voor rekening van rederijen buiten de provincie.
Op de 1e januari 1865 liepen te water, om in het voorjaar te vertrekken 7 brikken en schoeners, waaronder 4 kopervast, te samen 1.150 ton; 7 galjoten, koffen en tjalken, te samen 1.710 ton en terzelfder tijd stonden op stapel: 38 driemast schoeners, brikken en schoeners, 6.530 ton, waaronder 8 kopervaste; 32 koffen, galjoten en tjalken, 2.870 ton.
Ten opzichte van de scheepsbouw is eer voor- dan achteruitgaan waar te nemen.
Ten opzichte van gezamenlijke tonneninhoud bestaat er bepaald vooruitgang. Men bouwt over het algemeen meer brikken en schoeners van groot charter en er komen meer kopervaste, voor de Atlantische vaart geschikte bodems voor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 4 januari. Door de heer L.B. Cooper, van Lowestoft, die zich thans alhier bevindt, is aan stuurman Arie Tuit, van de Scheveningse pink CORNELIA CAROLINE, van de reder A. de Mos, een som van zes en negentig gulden geschonken, als beloning voor het in de storm van november van het vorige jaar met zijn matrozen met levensgevaar redden te Corton, op de oostkust van Engeland, van zeven schipbreukelingen van een op het strand aldaar geworpen kolenscheepje uit Hull. De heer Cooper is iemand die wegens zijn hulpvaardigheid, bij onze vissers zeer gunstig staat aangeschreven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Naamloze Vennootschap Amsterdamsche Scheepvaart-Maatschappij te Amsterdam, kapitaal vier miljoen gulden, 16.000 aandelen, à NLG 250, elk in blanco, verdeeld in 2 series. Eerste uitgifte 8.000 aandelen.
Commissarissen:
Mr. J. Messchert van Vollenhoven, Ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur van de Orde van de Eikenkroon, Ridder van het Legioen van Eer, lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, burgemeester van Amsterdam.
J.J.A. Santhagens, Ridder van de Orde van de Nederlandse Leeuw, lid van de Prov. Staten van Noord-Holland, assuradeur.
R.D. Wolterbeek, directeur van de Nederlandse Bank, lid van de Prov. Staten van Noord-Holland en van de Raad van Amsterdam.
J.E. Bonnike, commissaris van de Nederlandse Bank, lid van de Prov. Staten van Noord-Holland, lid van de firma G. Bonnike en Zoon.
Mr. C.D. Asser, Raadsheer in het Prov. Gerechtshof van Noord-Holland, lid van de Raad van Amsterdam.
W. Poolman, Ridder van de Orde van de Nederlandse Leeuw, President-Directeur van de Nederlandse Ind. Spoorweg-Maatschappij, oud-President van de Factory van de Nederlandse Handel-Maatschappij te Batavia (te ‘s-Gravenhage).
Directeuren:
L.A. Bienfait, lid van de Raad van Amsterdam         }           Leden van de firma
H.J.C. Bienfait                                                           }           Louis Bienfait & Zoon
C.A. von Hemert, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
A.I. von Hemert.
Beide leden van de firma Alstorphius & Von Hemert.
De inschrijvingen tot deelneming worden aangenomen van de 18de tot en met de 20ste januari 1865, van 10 – 3 uur, ten kantore van de notaris J.W.H.H. Druyvesteyn, Reguliersgracht bij de Keizersgracht, X 506, te Amsterdam, alwaar exemplaren van de statuten en prospectussen verkrijgbaar zijn.


Datum: 06 januari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het schip VIJF GEZUSTERS, kapt. De Vries (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Bremen herwaarts bestemd, is te West-Akkumerzijl binnengelopen en aldaar in goede staat liggende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Blijkens een mededeling van het Departement van Financiën zijn gedurende het jaar 1864 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven uitgereikt aan 122 binnenslands gebouwde, schepen, metende 14.332 lasten en aan 27 buitenslands gebouwde schepen, metende 5.341 lasten, totaal 149 schepen metende 19.673 lasten, tegen 105 schepen en 10.869 lasten in 1863. Onder de binnenslands gebouwde schepen telt men 10 fregatten, 4 barken, 21 brikken, 19 schoeners, 14 galjoten, 19 koffen, 6 smakken, 10 tjalken, 2 schokkers, 1 logger, 15 bom- en bunschepen en 1 stoomschip; onder de buitenslands gebouwde 3 fregatten, 1 bark, 8 brikken, 4 schoeners, 2 galjoten, 4 koffen, 4 stoomschepen en 1 brigantijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoetsluis, 4 januari. De schoener ARCHIPEL, kapt. G. van der Gaauw, is naar Nieuwesluis opgesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. Dezer dagen zijn nog alhier in de haven gekomen de schepen INDUSTRIE, kapt. Puister, van Riga naar Schiedam; NIORD, kapt. Sichenstedt, van Bergen naar Vlaardingen; FRANÇOIS, kapt. A. van Eijk en ADRIANA FRANCISCA, kapt. A. van Eijk, beiden van Engeland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 3 januari. Wegens ijsgang in het Kanaal van Terneuzen liggende, voor Gent bestemd, de Nederlandse schepen FROUWINA ELISABETH, kapt. De Jonge; JOHANNA MARGARETHA, kapt. Ei; HILLECHINA GESINA, kapt. Pik en CATHARINA CORNELIA, kapt. Borst, allen van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scilly, 2 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) ANNA MARIA, kapt. B.F.P. Bakker, van Buenos Aires naar Antwerpen, is de 1e december met gebrek aan proviand te St. Mary's binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schuitje-schip, groot ongeveer 22 ton.
Te bekomen bij Jacobus D. van der Werff, scheepstimmerbaas te Veenwoudsterwal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De ondergetekende maakt aan zijne geëerde begunstigers bekend, dat hij bij zijn scheepstimmerwerf een mastmakerij heeft opgericht, belovende, even als in de scheepsbouw, een nette en civiele bediening.
E.H. van der Zee, scheepsbouwmeester te Joure.
N.B. Door bovengenoemde wordt uit de hand te koop aangeboden een nieuwe overdekte praam, geschikt voor velerhande gebruik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 5 januari. De Minister van Oorlog, van zijn ambtgenoot van Marine ontvangen hebbende de dagorder, houdende 's Konings dankbetuiging aan de commanderende en verdere officieren en de mindere schepelingen van de vier oorlogsbodems, welke onlangs deel genomen hebben aan de krijgsverrichtingen in de Japanse wateren, en overtuigd dat het leger met de meeste belangstelling en sympathie alles verneemt wat betrekking heeft op de dapperheid, waarmede 's Konings zeemacht bij gemelde gelegenheid haar aloude roem zo waardiglijk heeft gehandhaafd, heeft voorschreven order ter kennis van het leger gebracht met bepaling, dat die op drie achtereenvolgende gewapende appèls aan de troepen zal worden voorgelezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaija ligt te Rotterdam in lading het snel zeilend gekoperd Nederlands barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapitein A.F. Giesse, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Adres bij de cargadoors Ch. Cornelder & Zonen te Rotterdam en Gerard Mauritz te Dordrecht.


Datum: 07 januari 1865


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 januari. Blijkens een bericht van de Nederlandse consul te Montevideo, d.d. 25 november, zijn de havens van Paysandu en Salto, in Uruguay, door de zeemacht van Brazilië geblokkeerd en is daarvan door de Braziliaanse admiraal officiële kennis gegeven aan het corps diplomatique te Montevideo.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 januari. Sedert de 29e van de verleden maand zijn te Scheveningen de haringschuiten behouden uit zee teruggekeerd. De vloot bestond dit jaar uit 130 schuiten; elke schuit was bemand met 8 koppen, zodat de bemanning van de ganse vloot 1.088 vissers bedroeg. Een sterfgeval had aan boord plaats. Vier vissers sloegen noodlottig over boord en verdronken. Door de vloot werd aangebracht ruim 25.636.000 stuks steurharing en 130 ton pekelharing; alzo 3.158.000 stuks minder dan verleden jaar, toen de haringvloot 4 schuiten minder telde; 1 schuit deed zes, 13 schuiten deden vijf, 31 schuiten vier, 55 schuiten drie en 3 schuiten twee reizen. De haring was hoger in prijs dan verleden jaar. Die, aangebracht door de laatste schuit van de reder J. Krul, gold nog van NLG 20,- tot NLG 27,-.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 6 januari. Door tussenkomst van Zijne Excellentie de Engelse gezant te ‘s-Gravenhage is ter hand gesteld aan de schipper Cornelis Roeleveld en de bemanning van onze visserspink VROUW CATHARINA van Scheveningen, de som van 10 pond sterling, om onderling te verdelen, en zulks voor beloning van bewezen diensten aan, en het redden van de bemanning van het Engelse kotterschip EMPRESS, van Hull, hetwelk zij op 14 november l.l. in zinkende staat in zee ontmoetten en welk schip dan ook kort nadat de redding was gelukt in de diepte is weggezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Bij de noordwesten wind van heden is de waterstand van de rivier voor de stad in de late avond met het hoog getijde zodanig gerezen, dat omstreeks elf ure de Blaak, de Leuvehaven en andere gedeelten van de buitenstad, over de gehele breedte van de straat overstroomd lagen.
Heden morgen omstreeks 7 uur was het werkvolk van de fabriek te Fijenoord nog de Maas op de hoogte van de grote Draaisteeg te voet gepasseerd. Tot ongeveer 9 ure werd de overtocht nog geregeld te voet of per schietschouw gedaan, doch nauwelijks waren toen de op het ijs aanwezige voetgangers aan wal gekomen, of de rivier begon plotseling met ontzaggelijke drift te drijven. De schietschouw met enige passagiers bevond zich op dat ogenblik nog op het ijs, doch heeft ook nog bijtijds de wal kunnen bereiken, zodat wanneer de Maas slechts een paar minuten vroeger was losgebroken, dit zonder twijfel tot de schromelijkste gevolgen kon geleid hebben. De oudste veer- en varenslieden kunnen zich zulk een drift, noch een zo plotseling opgekomen massa drijfijs herinneren, als zich kort na het losbreken van de Maas voordeden. Het schroefstoomschip BORDEAUX, dat aan de Willemskade voor de wal lag te lossen, verkeerde dan ook daardoor in hachelijke toestand. Door de kracht van ijs en vloed werd het losgerukt en meegevoerd, waarbij het zijn achtertros brak, met de stroom rondzwaaide en averij maakte met de stoomboot LOUISE, wier trossen, tijdens de BORDEAUX haar op zij was en in haar tuig zat, veel hadden door te staan, daar het zware ijs zich nu op beide stoomboten aanzette. Gelukkig hebben zij de proef doorstaan en mocht men er in slagen de BORDEAUX, na grote en doelmatige krachtsinspanning, op een vrij veilige plaats bij het entrepot voor de Boompjes te brengen. Het schroefstoomschip ARY SCHEFFER, dat juist vóór het losbreken van de rivier van wal was gestoken om de reis te aanvaarden is er in geslaagd onmiddellijk weer zijn vorige ligplaats aan de Willemskade in te nemen. Sedert 10 ure des voormiddags was de Maas, in den volsten zin des woords, door ongelijk opeengestapelde massa's drijfijs overdekt, die zo vast ineen gedrongen waren, dat er niet de minste beweging in te bespeuren was. De overtocht geschiedde later daardoor, alhoewel met moeite, weer vrij geregeld en zo het scheen zonder gevaar, door middel van schietschouwen, die echter nu en dan door het ijs heen zakten, doch door de bemanning met enige inspanning er weer opgehaald werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 5 januari. Volgens telegram van Riga is de Nederlandse schoener BAREND, kapt. Mulder (opm: b.j. 1863, kapt. Evert Jans Mulder), van Riga met lijnzaad naar Brugge, verongelukt (opm: nabij Domesness).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag de 12e januari 1865, des avonds te 7 uur, zullen ten huize van mejuffrouw de weduwe Rasker, aan het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht:
-       een tjalkschip, genaamd DE VROUW ANNA, groot 54 tonnen, met opgoed en scheepsgereedschappen, invoege thans is liggende bij de Poelepoortenbrug te Groningen en wordt bevaren door Sikke Sikkens.
-       een tjalkschip, genaamd BANG EN VREES, groot 49 tonnen, met opgoed en scheepsgereedschappen, invoege thans is liggende op de werf van de scheepsbouwer Patje (opm: Pattje) te Martenshoek en is bevaren door H. Mellema. Te aanvaarden dadelijk na de toeslag.
Mr. J.H. Geertsema, Cz, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. R.A. Quintus, notaris te Groningen, zal op donderdag de 19e januari 1865, des avonds te 7 uur, ten huize van mejuffrouw de weduwe G.F. Rasker, op de Hoek van het Ameland te Groningen, publiek worden verkocht: een bestzeilend en goed onderhouden overdekt tjalkschip, genaamd DE JONGE PIETER, groot 78 tonnen, met diens opgoed en toebehoren, ook koksgereedschap, zoals hetzelve in eigendom is bevaren door H. Nijmeijer en thans is liggende bij de werf van de scheepsbouwer K.K. de Vries te Groningen. Om te aanvaarden dadelijk na de toeslag. Te bezien dagelijks.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een welonderhouden hektjalkschip (opm: KATRINA [ook wel geschreven als CATRINA of CATHARINA], ex REINNA [ook wel REINA], b.j. 1852), groot 62 zeetonnen, liggende te Groningen. Franco te bevragen bij de eigenaar G.F. Waterborg te Groningen.
(opm: verkocht aan E.D. Bankema te Middelburg en in de binnenvaart als MARIA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Half schuitveer te koop. Door verandering van affaire is te koop: de helft van het drukke schuitveer tussen Groningen en Surhuisterveen.
Te bevragen bij J. Mulder, te Surhuisterveen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 januari. De 5e dezer is van hier vertrokken naar Samarang de Nederlands-Indische bark ALEXANDRIE, Kapt. Koey Gitjoen, voorheen genaamd KIM TIAN TAY.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 januari. Maandag is van de rede alhier naar zee vertrokken het Noord-Amerikaanse oorlogsstoomschip NIAGARA, commodore J. Craver.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 januari. Het Noord-Amerikaanse oorlogsschip SACRAMENTO wordt elke dag op de rede verwacht. Het schijnt, dat dit schip beurtelings met het andere oorlogsschip NIAGARA voor enige tijd onze rede verlaat, om jacht te maken op kaperschepen van de Zuid-Amerikanen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 januari. In de haven gekomen de Franse schoener ÉTOILE DE MATIN, kapt. Saillant, bestemd van Nantes naar Dordrecht; en uit de haven gegaan de Engelse kof EDITH MARIA, kapt. Hall, van Antwerpen naar Wisbech; de Nederlandse brik EENDRAGT, kapt. Houwink, bestemd naar Amsterdam; de Nederlandse brik JAN EN JACOB, kapitein Burghart, (van Riga) naar Nieuwediep, om aldaar de lading, voor Amsterdam bestemd, te lossen; de Nederlandse hoeker OCEAAN, kapt. Post, bestemd naar Vlaardingen.


Datum: 08 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 5 januari. De schepen TJAKKELINA ANNECHINA, kapt. Tonkens en CATHARINA, kapt. Springer, beiden van hier naar Amsterdam, zijn te West-Accumersiel binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 januari. De Nederlandse tjalk VROUW CHARLOTTE, kapt. Nordenbos (opm: praam, kapt. D.E. Noordenbos), van Fredericia naar Stralsund, is alhier binnengelopen zijnde, dicht bij de bestemming geweest, doch door het ijs verhinderd binnen te komen.


Datum: 09 januari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt en P.F.L. Luytjes, makelaars, zullen op maandag de 30e januari 1865, des avonds te 6 uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris D. van Dijk, verkopen:
1°. Een extra ordinair wel bezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DE NOORDSTER, laatst gevoerd door kapt. H. Stevens, volgens meetbrief lang 23 ellen, wijd 4.69 ellen, hol 2.28 ellen en alzo gemeten op 109 tonnen of 58 lasten, liggende in het Oosterdok aan de dijk.
2°. Een wel bezeild paviljoenschip, genaamd DE DRIE GEBROEDERS, gemeten op 92 tonnen, liggende in het Westerdok bij de Brouwersstraat.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Kranenborg Vietor & Co, zijnde het vermelde inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Blijkens akte, op de 4e januari 1865 ten overstaan van de notaris N.J. van der Moolen en getuigen te Amsterdam verleden, zijnde geregistreerd, is de tussen de ondergetekende Wilhelmina Arnolda Lanting, zonder beroep, eerder weduwe Jan Renske Canne, thans echtgenote van Rudolphus Johannes Kelderman en de ondergetekende Arnold Martinus Balwé, cargadoor en konvooiloper, wonende allen te Amsterdam, onder de Firma van Canne & Balwé bestaan hebbende vennootschap tot uitoefening van de cargadoors- en konvooilopers-affaire met de 31ste december 1864 ontbonden, en is aan de ondergetekende Arnold Martinus Balwé het recht verbleven, de zaken na die tijd, hetzij voor zijn particuliere rekening, hetzij in vennootschap met anderen op voormelde Firma van Canne & Balwé voort te zetten, zonder dat echter de eerst-ondergetekende immer of ooit voor enige handelingen of verbintenissen door de ondergetekende Arnold Martinus Balwé of wie het ook zoude mogen zijn, na de 31ste december 1864 onder de gezegde firma aangegaan, in enig geval verantwoordelijk, verbonden of aansprakelijk zal zijn.
W.A. Kelderman – Lanting, R.J. Kelderman, A.M. Balwé

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Blijkens akte, op de 4e januari 1865 ten overstaan van de notaris N.J. van der Moolen en getuigen te Amsterdam verleden, zijnde geregistreerd, is tussen de ondergetekende Arnold Martinus Balwé, cargadoor en konvooiloper en Gerard Anne Leonard van Santen, makelaar, wonende beiden te Amsterdam, aangegaan een vennootschap tot het uitoefenen van de cargadoors- en konvooilopers-affaire, rederij en makelaardij, onder de firma Canne & Balwé, tot welker tekening ieder der vennoten het recht zal hebben, doch welke tekening tot geen andere einden, hoe ook genaamd, zal mogen worden gebruikt, dan tot de zaken deze vennootschap rechtstreeks aangaande, en alzo geenszins tot het opnemen van gelden, het tekenen van borgtochten, het doen van beleningen of speculaties of andere dergelijke zaken.
De vennootschap aanvang genomen hebbende de 1e januari 1865, is aangegaan voor de tijd van 5 jaren, doch zal de vennoot die alsdan de vennootschap wil doen eindigen, verplicht zijn zijn medevennoot zes maanden te voren daarvan schriftelijk kennis te geven, terwijl bij
ontbreken van zodanige kennisgeving de vennootschap weer voor de tijd van 5 jaren zal zijn verlengd, en zulks zolang totdat een schriftelijke opzegging zes maanden voor het eindigen van het lopende 5-jarige tijdvak zal hebben plaats gehad.
A.M. Balwé, G.A.L. van Santen

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 januari. Heden heeft het stoomschip REMBRANDT, kapt. J. Hendriks, beproefd door het Noord-Hollands kanaal te komen, maar het heeft het niet verder kunnen brengen dan tot aan het Zand. Er ligt hier een zeer groot aantal schepen, die met ongeduld de opening van de vaart tegemoet zien. Naar men verwacht zullen maandag a.s. de stoomboten voor passagiers en goederen op het Noord-Hollands kanaal hun dienst hervatten. De stoomboot tussen deze plaats en Texel v.v. vaart thans ook weer geregeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Gedurende het jaar 1864 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 451
schepen, waarvan 2 van Akyab, 2 van Batavia, 1 van Galatz, 1 van Indramayoe, 1 van Panaroekan, 3 van Pasoeroean, 1 van Rangoon, 2 van Samarang, enz.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Te Altona lagen op 1 dezer 33 schepen, waaronder het Nederl. schip ELISABETH, kapt. De Boer.
Te Stettin lag op 31 december 1864 om te overwinteren, het Nederlandse schip HENDRIKA FROUWINA, kapt. Mulder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 7 januari. Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) MARIA VERONICA, kapt. J.S. Schol, is lek, heeft zeilen, verschansing en anker verloren en meer andere schade bekomen.


Datum: 10 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Volgens brief van kapt. Schol, voerende het schip MARIA VERONICA, van Batavia herwaarts, in Texel binnen, bevond hij zich 6 dezer, des morgens te 4 uur op 8 mijlen van de Nederlandse kust onder klein zeil, met W wind koers zettende naar Texel, toen hij, op 2 mijlen daartoe genaderd zijnde, overvallen werd door een van het NW uitschietende storm, waardoor hij bezet raakte op lager wal en slechts door kracht van zeil vrij kwam van de Haaks. Bij deze gelegenheid verloor hij stagzeil, fok, enz, sloegen stuur- en bakboords-verschansingen in, sloeg het stuurboords-anker van de boeg, dat, ter voorkoming van schade aan de romp, met 15 vadem ketting geslipt werd, en werkten vele deknaden open, waardoor veel water naar beneden drong. Van de 7e dezer in het Nieuwediep gearriveerd zijnde, werd nog van 19 duim lens gepompt en bleek het schip onder water dicht te zijn. Het opgepompte water was met suiker vermengd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 januari. In het afgelopen jaar zijn hier binnengekomen 739 schepen, metende 133.591 ton en uitgegaan 743 schepen, metende 129.863 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op maandag de 30e januari 1865, ’s avonds ten 6 ure, ten huize van de logementhouder K.J. Neven aldaar publiek presenteren te verkopen het snel zeilend en goed onderhouden brikschip HENDRIKA ROELINA, groot 168 tonnen, in den jare 1855 gebouwd, met deszelfs complete inventaris, thans liggende te Harlingen, laatst gevoerd geweest door kapt. J. Helmers.
Informaties bij de heer B.H. Meursing te Hoogezand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Texel, 7 januari. Heden is alhier gearriveerd het schip (opm: bark) LEWE VAN NEYENSTEIN, kapt. Borchers, van Tjilatjap met verlies van sloep en schade aan verschansingen. Het heeft zware stormen doorgestaan. Het schip was de 29e augustus van Tjilatjap herwaarts vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Kapitein W. Zeelt met het schip (opm: fregat) KANDANGHAUER gisteren in Texel binnen, rapporteert bij de Vlaamse Banken een zware storm doorstaan te hebben, waardoor het schip zwaar werkte.
Het schip STAATSRAAD VAN DER HOUWEN, kapt. Heymericks, van Batavia in Texel binnen, is lek, heeft zeilen verloren en andere schade geleden.
Het schip LEWE VAN NYENSTEIN, kapt. Borchers, van Tjilatjap (laatst van Plymouth) in Texel binnen, heeft zware stormen doorstaan; het heeft de sloep verloren en schade geleden aan de verschansingen.
Het schip (opm: galjoot) DOMINA GEERTINA, kapt. H.J. Wolters, van Shoreham naar Groningen bestemd, is in Texel binnengekomen als bijlegger.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes, makelaar, zal op maandag 30 januari 1865, des avonds te 6 uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris W.A.J. Elzevier Dom, verkopen:
-  1/16 Aandeel in het gekoperd barkschip EENSGEZINDHEID, groot 228 gemeten lasten, gevoerd door kapt. J.M. de Waal, varende onder directie van de heren Jer. Meijjes & Zoonen, thans liggende te Hamburg, met bestemming naar Montevideo en Buenos Aires.
-  1/64 Aandeel in het gekoperd barkschip JACOB ROGGEVEEN, groot 377 gemeten lasten, gevoerd door kapt. J. Vos van Marken, varende onder directie van de heren Jer. Meijjes & Zoonen, de 16ee november 1864 van Batavia naar Samarang vertrokken en bevracht door de Nederlandse Handel-Maatschappij.
-  1/64 Aandeel als voren.
-  1/64 Aandeel in het gekoperd barkschip NICOLAAS WITSEN, groot 351 gemeten lasten, gevoerd door kapt. J. Portengen, varende onder directie van de heren Jer. Meijjes & Zoonen, de 18de november 1864 van Batavia naar Amsterdam vertrokken, en bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
-  1/64 Aandeel als voren.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 2 januari. Het schip JOHANNES HERMANUS (opm: kof JOHANNES HERMANNUS), kapt. P.O. Hoekstra, van Newcastle naar Alicante, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, genaamd JOHANNA WILHELMINA, groot 82 binnenlandse of 56 zeetonnen, liggende aan het Schuitendiep en gebouwd in 1848.
Te bevragen bij J.B. Oosterhuis, in het Oosterpoorten Gasthuis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schip (opm: galjoot) ZWAANTINA THELINA, liggende nog met de lading in te Delfzijl, gebouwd in 1852, groot 97 ton, geclassificeerd bij Veritas 5/6 1.1. Te bevragen bij H.P. de Boer Sap te Wildervank.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Sydney (Australië) ligt te Dordrecht in lading het snelzeilend gekoperd Nederlands barkschip SAMARANG, kapt. H.B. de Groot. Om bij open water spoedig te vertrekken.
Adres bij de scheepsmakelaars D. Schotman Dz. te Dordrecht, en Ch. Cornelder & Zonen te Rotterdam.


Datum: 11 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Het ijs voor onze stad tot in zee is geheel opgebroken; enkele binnenlandse stoomboten hebben de dienst dan ook reeds hervat, terwijl ook enige zeilvaartuigen zijn aangekomen. Er is echter nog veel drijfijs op de rivier. Hoger op is de vaart nog belemmerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij het Departement van Marine is van de kapitein-luitenant ter zee W.C. Klis, commanderende Zr.Ms. korvet PALLAS, het bericht ontvangen, dat genoemde bodem de 28e december l.l. ter rede van Funchal (eiland Madeira) is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 10 januari 1865: Nederlands barkschip HOLLANDS TROUW, metende 739 ton, verkocht om NLG 36.600; een chronometer verkocht om NLG 300, een dito verkocht om NLG 150, een sextant verkocht om NLG 65.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 januari. Het schip EUPHÉMIE, kapitein Rousseau, van Nantes met boekweit naar Harlingen, is in de nacht van 6 op 7 dezer op de Noordvaarder, bij Terschelling, totaal verongelukt. Van de equipage is niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 8 januari. Het Portugese schip DEOLINDA, kapitein Antimes, van Oporto naar Hamburg, is op Ameland gestrand; men hoopt een gedeelte van de lading te bergen (opm: zie AH 130165).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Vigo, 2 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) WILLEM, kapitein M.J. de Weerd, van Antwerpen naar Triëst, alhier lek binnengelopen, lost de lading om te repareren.

Krant:
  JB - Javabode

De heer W. Cores de Vries stierf 29 november 1864 te Wiesbaden. Dat de inwoners van Indië zijn ijver en voortvarendheid erven mogen. (opm: hij was o.m. de stichter van de geconcessioneerde paket-stoomvaart in Indië; zie verder JB 180165)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Riouw, december. Het Gouvernement stoomschip DASSOON, op 23 november j.l. van de rede van Riouw vertrokken ten einde hulp te verlenen aan de mailboot HYDASPE van de Messageries Impériales, die op haar reis van Singapore naar Batavia op het Panrif had gestoten en daar vastraakte, kwam op 1 december alhier terug met het bericht dat alles was in het werk gesteld om dit stoomschip te redden, doch te vergeefs Het zware weer gedurende die dagen was daarvan de oorzaak. Zr.Ms. stoomschip APELDOORN, met hetzelfde doel op genoemde datum naar het Panrif vertrokken, keerde enige uren na de DASSOON alhier terug, na vooraf een groot deel van de equipage van het wrak naar Singapore te hebben overgevoerd. Ook de stoomschepen RIFLEMEN en LEVEN, van Singapore, zijn enige tijd na de APELDOORN en DASSOON bij het Panrif gekomen om aan de HYDASPE hulp te verlenen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 25 november 1864. Aan het door tussenkomst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor de Japanse regering bij de heren C. Gips & Zonen te Dordrecht in aanbouw zijnde schip werd de 19e dezer, in tegenwoordigheid van de heren president en een van de directeuren van genoemde maatschappij, van de heer commandant en enige leden van het hier te lande zich bevindende Japanse detachement en van enige andere tot die bouw in betrekking staande heren, in Japanse karakters de naam gegeven van KAI-YOO-MARU, in het Nederlands betekenende VOORLICHTER.


Datum: 12 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 januari. Volgens telegram uit Liverpool is het schip (opm: brik, b.j. 1863) GOUVERNEUR ELIAS, kapt. Hoffmann qq, de 23e november l.l. te Accra gestrand. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 januari. Naar men verneemt, ligt er in Stortemelk, bij Terschelling, een masteloze Oost-Indiëvaarder, die vermoedelijk door schuiten kan worden binnengebracht. Bijzonderheden ontbreken ten enenmale.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op maandag de 23e januari 1865, des voormiddags te 10 uur, ten huize van de logementhouder G. Buining, te Zuidbroek, zal in het openbaar ter verkoop worden aangeboden, tegen contante betaling: het welzeilend, goed onderhouden kofschip ÆOLUS (AEOLUS), groot 64 tonnen, in de jare 1859 gebouwd, met deszelfs complete inventaris, thans liggende te Delfzijl, laatst gevoerd geweest door kapt. F. Dekker.
De opgave van de inventaris zal 8 dagen voor de dag van verkoop ter lezing liggen ten huize van verkoop en ten kantore van Mr. E. Tinga, griffier te Zuidbroek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal ten verzoeke van de scheepskapitein O.W. Pronk in het logement van de weduwe Vos en Zoon, te Delfzijl, op woensdag de 25e januari 1865, des avonds te 6 uur, publiek verkopen het extra snelzeilend en welonderhouden Nederlands galjootschip DE HOOP, in den jare 1860 nieuw uitgehaald, groot volgens meetbrief 128 zeetonnen, geclassificeerd Veritas G, 3.3.1.1, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en behoeften, zoals hetzelve thans in de haven te Delfzijl is liggende. Nadere informaties te bekomen bij J.M. Veltman te Delfzijl en ten kantore van bovengenoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw afgewerkt tjalkscheepshol, groot ongeveer 45 tonnen, bij de scheepsbouwer G.J. Bos, te Appingedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Emden. Op onze scheepstimmerwerf hebben wij in aanbouw, om in de maand maart aanstaande gereed te zijn, een galjootschip, groot 70 last, en een schoenerschip, groot 90 last. Beide schepen, van solide constructie, wensen wij te verkopen.
M.J. Schulte en Zoon

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dordrecht, 11 januari. Het barkschip HOLLANDSCH TROUW, groot 739 ton, is gisteren te Rotterdam in publieke veiling voor NLG 36.600 verkocht.


Datum: 13 januari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 11 januari. Zaterdag j.l. is bij Ameland gestrand het Portugese schoenerschip DEULINDA, kapt. Antones, geladen met wijn en vruchten, bestemd van Oporto naar Hamburg. De opvarenden, ten getale van 8, zijn gered. Men vleide zich een gedeelte van de lading en tuigage te kunnen bergen en had daarmede reeds een begin gemaakt.
(opm: zie ook NRC 110165, LC 170165 en LC 240165 - zie verschil in namen!)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 10 januari. Heden is met hulp van loodsen mastloos hier binnen gesleept het schip JULIA MICHELS TUNGERAS, kapt. D.H. Dade, naar Grimsby bestemd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Stavoren, 9 januari. Alhier zijn binnengekomen de TWEE GEBROEDERS, kapitein Kempema (opm: bunschip TWEE BROEDERS, kapt. K.J. van Kempema )en de DRIE GEBROEDERS (opm: bunschip DRIE BROEDERS), kapt. C.S. Kaspersma, beide van Londen.
Gedurende deze winter is de haven voor de stoomvaart toegankelijk geweest.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt snikschip, genaamd de JONGE JAN, groot 10 ton, met zeil, kleden, touwen, bomen, haken, planken en verdere gerieflijkheden, te bevragen bij F.J. Mud, in de Tuinen te Franeker.


Datum: 14 januari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) ANNA GEERTRUIDA, kapt. F.H.K. van Ingen van Maracaïbo naar Hamburg, met schade hier binnengelopen, is nagezien. Men heeft een aanvang gemaakt met lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 12 januari. Kapt. Wieringa van de sleepboot TIME IS MONEY rapporteert, dat het Reitdiep vrij van ijs is en de bakens door het ijs verdreven waren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 januari. Als bijleggers zijn hier heden binnengekomen de kofschepen (opm: galjoten) CATHARINA VAN CALCAR (opm: CATHALINA VAN CALCAR), kapt. C.J. Meijer en VERWISSELING, kapt. J.H. Scholten, beide van Maldon naar Groningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 januari. Volgens de Zwolsche Courant is bij de tweede verificatie van schuldvorderingen in het faillissement van de Rijn- en IJssel-Stoombootmaatschappij op zaterdag 7 januari l.l. gebleken, dat er een tekort bestaat van NLG 180.000. Na aftrek van de kosten zal er uit de verkoop van de vier stoomboten enz. waarschijnlijk weinig voor schulddelging en voor de aandeelhouders zeker niets overschieten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 13 januari. Zr.Ms. schroefstoomboot PRINSES MARIE, commandant W.K. van Gennep, is op 7 december l.l. te St. George d’Elmina aangekomen. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Bij Koninklijk Besluit van 19 december 1864 is goedgekeurd het ontwerp tot vestiging van een Nederlandsche Fregat-Maatschappij, met een kapitaal van twee miljoen gulden, directeuren de heren J.H. van Marselis Hartsinck, R.C. van Marselis Hartsinck en Edouard Serruys.
In het prospectus wordt uiteengezet, dat, wil men op het gebied van de scheepvaart, waarop Nederland door zijn geografische ligging eenmaal de scepter zwaaide, nog iets goeds tot stand brengen en de mededinging met andere natiën volhouden, machtige en grote verenigingen in het leven moeten worden geroepen in de vorm van naamloze vennootschappen, die zich het in de vaart brengen van grote zeilschepen ten doel stellen. De overtuiging van de waarheid van deze stelling is de aanleiding tot het tegenwoordige plan, dat aan het onderzoek, de belangstelling en medewerking van velen wordt aanbevolen, en hetwelk gegrond is op het in de vaart brengen van zeeschepen van minstens 800 gemeten lasten ieder. De maatschappij wordt te Rotterdam gevestigd, en aangegaan voor 50 jaren, de inschrijving wordt opengesteld op een nader te bepalen tijd in de maand januari 1865.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 13 januari. Door de heren De Groot, Roelants & Co alhier is aangekocht het clipper brikschip, in aanbouw zijnde bij de scheepsbouwmeester J. Pot te Slikkerveer. Aan die bodem is de naam gegeven van DUODECIMA. Het voornemen bestaat om dit schip in de Chinese kustvaart te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

’s Hertogenbosch, 12 januari. Wij vernemen dat de heren J. Loeff en Comp, met Mej. de wed. Van Esch, voor gezamenlijke rekening voornemens zijn alhier een scheepswerf tot het bouwen van ijzeren stoom- en andere schepen daar te stellen, waartoe door hen een kundig scheepsingenieur is aangenomen. Voor het vervolg zal dus ook tot herstelling van ijzeren schroef- en raderstoomboten binnen deze stad gelegenheid zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Manilla, 22 november. De Nederlandse bark PETRONELLA CATHARINA kwam voor enige dagen, een noodhaven zoekend, alhier aan om de zieke manschappen te verplegen. Kapitein Van Veen, was mede zeer lijdende, dewijl zijn vrouw en kinderen gestorven waren, welke hij alhier liet begraven. Heden zeilt de PETRONELLA CATHARINA, naar zijn bestemming in Japan.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 januari. Maandag is het Noord-Amerikaanse oorlogsstoomschip NIAGARA, commodore J. Craver, weer uit zee gekomen en op de rede alhier geankerd. Men verwacht nog meer (men zegt vijf) Amerikaanse oorlogsschepen op onze rede.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 januari. Uit Suriname schrijft men van de 3e december, dat de bemanning van Zr.Ms. schoener de SCHORPIOEN, welk vaartuig de 1e december buiten dienst gesteld is, de 13e december zal overgaan op Zr.Ms. schroefstoomschip de AMSTEL, dat de 26e december naar Nederland zal terugkeren. Het état-major van de SCHORPIOEN zal per particuliere gelegenheid repatriëren. Voorlopig zullen de officieren aan wal gaan, om half januari per koopvaardijschip naar Nederland te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Geregelde Lijndienst. Onder belading in Antwerpen met bestemming Valparaiso, meldadres de Heren Jules Grisar Schuchard & Co te Valparaiso, de Belgische driemast bark 1e klasse JEANNE DE FLANDRE ((opm: ex-Nederlands clipper-fregat METALEN KRUIS), kapt. A.P. Beniest. Vertrek 15 februari.
Voor informatie wende men zich tot de Heren Eug. Vogts & Co, Rotterdam.


Datum: 15 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, na arrivement te Rotterdam, het snel zeilend Engelse barkschip LINDEN, groot 440 tonnen, gebouwd in 1852, geclassificeerd 5/6 A 2. 1. Veritas. Nadere informatie geven de heren Harmssen & Wessels te Bremen of Wambersie & Zoon, cargadoors te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 14 januari. De hier ter rede liggende schepen LICHTSTRAAL en ALBERT THE GOOD zijn door stormweder in aanvaring geweest, en hebben daardoor enige schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 12 januari. De bemanning van het bij Ameland verongelukte Portugese schip DEOLINDA, kapt. Antimes, van Oporto naar Hamburg, is hier heden aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 11 januari. De Nederlandse kof HENDRIKA, kapt. Huisman (opm: schoener, kapt. R.R. Huisman), die begin december op reis van Danzig naar Harlingen bij Dragoe strandde, is, nadat het grootste gedeelte van de lading beschadigd gelost is, heden met de hulp van een stoomboot in de haven gebracht. (opm: zie NRC 121264)


Datum: 16 januari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 januari. Alhier zijn 2 lijken aangespoeld; bij de een heeft men een brieventas met papieren gevonden van kapt. Rousseau van het verongelukte Franse goeletschip EUPHEMIE van Nantes, benevens 2 zilveren horloges en 7 gouden twintigfrancs stukken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn geliefde echtgenoot Antonie van Oosteroom, in leven gezagvoerder van het barkschip HERMAN, de 23e november j.l. te Soerabaya plotseling in de ouderdom van ruim 49 jaren is overleden. Hoe smartelijk mij dit verlies treft, met mijn drie kinderen, zal een ieder kunnen beseffen, die de overledene in zijn braaf en werkzaam leven hebben gekend.
Amsterdam, 12 januari 1865                         Wed. A. van Oosteroom, L.F. Martens

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Het schip JULIE MICHIELS, kapt. Dade, van Taganrog naar Grimsby bestemd, masteloos te Terschelling binnengebracht, moest, volgens brief uit Harlingen van 12 dezer, lossen om te repareren.
- Het schip (opm: schoener) CHAMA, kapt. K. Okkes, lag op 25 november te Accra gereed om die dag herwaarts te vertrekken.
- Het schip (opm: brik) ACCRA, kapt. Bremer qq, was op 10 december te Accra liggende.
- Het schip (opm: schoener) AXIM, kapt. Nahmens, lag op 12 december te Munford.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 9 januari. Het schip ANTJE, kapt. Muller (opm: schoener, kapt. Gerrit Klaasses Mulder), met stukgoed van Amsterdam naar Bremerhaven, Brake en Bremen bestemd, bij Grossekrug in het ijs vastgeraakt, is na gelost te hebben heden in de haven gekomen en zal moeten repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 1 december. Heden is het schip (opm: klipper brik) CORNELIA GEERTRUIDA, kapt. G.G.A. Wielema, van Londen naar Batavia, met schade in Simonsbaai binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sciliy, 11 januari. Het van New York komende Nederlandse schip JEANNETTE ROELINA, kapt. Hoeksma (opm: kapt. R.Y. Hoeksema), is hier met verlies van verschansingen binnengelopen.


Datum: 17 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Suriname, 20 december. Zr.Ms. schoener SCHORPIOEN is op de 15e dezer buiten dienst gesteld en zal eerstdaags voor afbraak worden verkocht.
Zr.Ms. stoomschip AMSTEL zal de 27e dezer naar het moederland terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands galjootschip JANTJE BERG, groot 119 ton, geclassificeerd bij Bureau Veritas 5/6 G 1.1, thans liggende te Schiedam.
Te bevragen bij de eigenaar N.G. van Driesten aan boord, en bij de cargadoors Jansen & Van den Burg te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 januari. Het Noorse schip NIORD, kapt. Schrimsted, van Bergen naar Vlaardingen, is bij Arnemuiden gestrand. Men lost de lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op woensdag de 25e januari 1865, des avonds te 6 uur in het logement van de weduwe Vos en Zoon, te Delfzijl, publiek verkopen het Nederlands tjalkschip JOHANNES, groot volgens meetbrief 41 zeetonnen, met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans nabij Delfzijl is liggende.
Nadere informaties te bekomen ten kantore van bovengenoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal, op woensdag de 25e januari 1865, des avonds te 6 uur, in het Middenste Vallaatshuis te Wildervank, ten verzoeke van zijn principalen, publiek verkopen het in den jare 1850 nieuwgebouwde galjootschip genaamd CATHARINA, groot 112 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 5/6 .2.1, met alle opgoederen en toebehoren, zoals het thans te Dordrecht is liggende en gevoerd is geweest door nu wijlen de scheepskapitein Engbert K. Bekkering. De inventaris zal enige dagen voor de verkoop ter lezing liggen ten kantore van de heren J.M. Meihuizen en Zoon te Wildervank, ten huize van verkoop en ten kantore van opgenoemde notaris, bij wie nadere informaties te bekomen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flekkefjord, 4 januari. Aangaande het schoener-galjootschip STAD WORKUM, kapt G.P. Eisinga, van Stralsund met graan naar Leith, in averij hier binnen, wordt het volgende gemeld:
Het schip was reeds tot op vijf Duitse mijlen (opm: 5x7000 m.) van St. Abbs Head gekomen, toen het door storm weder teruggeslagen werd. De 30e november ll. werd het door een stortzee belopen, die boot, watervaten en stukken van de inventaris van het dek sloeg. De verschansing werd gebroken, de kombuis beschadigd, de kajuit liep vol water en het schip werd op zijde geworpen en lek. Men stuurde daarop naar Noorwegen en kwam de 4e december bij storm en dik weder zeer nabij de klippen, doch gelukte het met hulp van loodsen en andere assistentie het schip te Hitteroe binnen te brengen. Hier stiet het bij het ankeren met het achterste gedeelte tegen een klip, waardoor het lek nog toenam. Van de lading, die thans gelost is, zijn ca. 300 tonnen (opm: vaten) beschadigd bevonden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris E. Meijer te Holwerd zal, ten verzoeke van den heer burgemeester van Ameland, q.q, op dinsdag 24 januari 1865, des voormiddags 9 uur, bij het pakhuis te Nes, publiek, tegen gerede betaling, verkopen: 621 mandjes vijgen, ieder wegende plus minus 12 Nederlandse ponden, 67 kistjes peren, 21 vaten graszaad, 12 balen laurierbladen, 35 vaten gepelde amandelen, inhoudende ieder plus minus 250 Nederlandse ponden, uitmakende het beschadigd geborgen gedeelte der lading van het op de reis van Oporto naar Hamburg gestrande schoenerschip DEOLINDA, kapitein A.J. Antunes.
N.B. Bij vaarbaar weder vertrekt het postschip, des daags voor de verkoop van Holwerd naar Ameland, des namiddags 3 uur. (opm: zie LC 240165)


Datum: 18 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Het schip JUSTUS, kapt. Strackholder (opm: buitenlander), van Engeland met steenkolen naar Groningen, is op de Wester-Eems, op de Randzel, aan de grond vastgeraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Diep, 15 januari. Kapitein W. van Aalburg, met het schip (opm: fregat) HELENA EN ANNA alhier van Java, laatst van Portsmouth, gearriveerd, rapporteert het volgende:
De 4e dezer van Portsmouth vertrokken zijnde, draaiden wij des avonds van de 5e bij, naar gissing 4½ of 5 mijlen van Egmond, om met de dag koers naar het Nieuwe Diep te stellen. De barometer was toen sterk dalende, met een hard aannemende krimpende wind en dik weder. In de morgen van de 6e schoot de wind eenklaps uit, van ZZW. tot NW, aannemende tot woedende storm. Dik weder zijnde, geen gezicht en de wind te schraal om het Schulpengat te bezeilen, bevonden wij ons op bot lager wal (opm: pal op lager wal) en moesten trachten met kracht van zeilen er af te werken. Wij hielden het lood gaande, bevonden ons toen in 13 en 14 vadem water en kregen bij het steeds toenemen van de storm en de hoge zee verscheidende brekers over, terwijl tussenbeide het gehele voorschip en de lijzijde onder water lagen. Er bleef ons echter niets over dan zo hard mogelijk te zeilen. Des avonds ten 6 ure brak de bagijne-ra en gingen kruiszeil en bagijnezeil verloren. Wij kregen veel water beneden, doch konden door het zwaar overliggen van het schip geen water bij de pompen krijgen. Ten 10 ure nam de storm aan tot volslagen orkaan, en kregen wij enige zware grondzeëen over, die verschansingen, kappen, relings en bijna alles wat op het dek was, stuk en wegsloegen. Ten 11 ure barstte het voormarszeil en woei weg, zodat wij toen niets meer bij hadden dan het groot-ondermarszeil en gereefde fok om van het lager wal te zeilen. Wij konden toen hoogstens een mijl boven de branding zijn en geloofden niet dat iemand onzer de volgende dag zoude beleven.
Gelukkig begon met middernacht de storm enigszins te bedaren en de wind noordelijker te trekken, zodat wij om de west konden halzen. Bij het richten van het schip bevonden wij dat er twee voet water in het schip was, zodat het water zeker bij de lading geweest is, zijnde in die bange nacht dan ook alles ontzet, ten gevolge waarvan het schip zeer lek is geworden. De wind weder ZW. geworden zijnde, peilden wij de 7e januari Terschelling ZW.t.Z. van ons. Sedert hadden wij niets anders dan Westelijke stormen en hoge zeeën, waartegen wij met een lek schip hard moesten zeilen om weder op te kruisen, tot wij eindelijk heden de haven onzer bestemming mochten bereiken. Gedurende 27 jaren dat ik gevaren heb, weet ik mij zulk een tijd niet te herinneren. Heden heb ik verscheidende malen moeten pompen en zal nu nagaan hoe het met het lekken in de haven is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 15 januari. Het schip REMDA, kapt. Bakker, van Londen naar Santander, is hier met verlies van anker en ketting binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 15 januari. Het schip HENDRIK, kapt. De Boer, van Charlestown naar Antwerpen, is hier met verlies van anker en ketting binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 16 januari. Het schip HENDRIKA ALIDA, kapt. Keppel (opm: buitenlander), is bij Laesoe gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bristol, 15 januari. Het te Hoogezand te huis behorende schip (opm: brik) BRAZILIE PACKET, kapt. H.H. Nijman, van Rio-Grande naar Falmouth, is bij Landsend gezonken (opm: zie ook AH 190165, NRC 200165, 220165 en 020265). De equipage is gered en hier aangebracht. Van de lading zijn circa 1.000 huiden geborgen, nog meerdere spoelen aan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 16 januari. De stoomschepen COLLETIS en ROTTERDAM zijn aan de binnenkant van het Steen Baken aan de grond vastgeraakt; hulp is derwaarts gezonden. Een later bericht meldt, dat de ROTTERDAM is vlot gekomen, maar de COLLETIS is blijven zitten. (opm: de COLLETIS is het ex-Nederlandse stoomschip SCHIEDAM van 1859)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop, het van eikenhout gebouwd en gekoperd en kopervast Amerikaans fregatschip NEW HAMPSHIRE, groot 1.261 tonnen, volgens Nederlandse meetbrief kunnende laden 1600 ton steenkolen, is liggende te Nieuwediep en aldaar opnieuw geclassificeerd bij Bureau Veritas 3/3 1.1. voor 3 jaren. In geval dit schip niet op de 25e januari verkocht is, zal het weer voor zijn tegenwoordige reders worden uitgezonden.
Gegadigden adresseren zich ten kantore van de cargadoors Meijer & Co, alhier.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 januari. De 29e november overleed te Wiesbaden de heer W. Cores de Vries. Aldus deelde met zijn gewone kortheid het telegram, door ons ontvangen, een gebeurtenis mee, die rouw bracht onder bloedverwanten en nabestaanden en algemene deelneming opwekte, in deze stad, in geheel Java, ja in gans Nederlandsch-Indië. Elke inwoner van Soerabaija weet, hoe de heer Cores de Vries, onvermoeid werkzaam van de vroege morgen tot de late avond, door die buitengewone inspanning zijn lichaam zodanig afgemat had, dat een reis naar Europa dringend noodzakelijk werd geacht. Reeds had men zich, na eerst door een vals gerucht verschrikt te zijn, in zijn behouden aankomst in Nederland verheugd; men hoopte dat het bezoeken van een koel klimaat en het gebruik van de baden zijn geschokte gezondheid zouden herstellen, maar te vergeefs; het lichaam dat de lijder steeds zo sterk geacht had als zijn geest, had te veel geleden; het moest bezwijken. Enige bijzonderheden uit het leven van de man, die door zijn nijverheidsondernemingen meegewerkt heeft aan de welvaart van deze plaats, zullen wellicht onze lezers niet onwelkom zijn. Een vriendelijke hand heeft ze ons op ons verzoek toegezonden.
Willem Frederik Alexander Cores de Vries, geboren te Kuilenburg op 2 augustus 1814, volgde door de benoeming van zijn vader tot lid van de raad van justitie te Paramaribo zijn ouders naar Suriname. Daar verloor hij beiden en werd ten gevolge daarvan op 6 à 7-jarige ouderdom weer naar Nederland teruggezonden. Opgeleid voor het Koninklijk Instituut voor Marine te Medemblik en daar toegelaten, onderscheidde hij zich weldra door buitengewone aanleg en ijver. In 1832 werd hij benoemd tot adelborst aan boord van de PROSERPINA, toen voor Antwerpen liggende en in 1833 overgeplaatst op Zr.Ms. brik ECHO, bestemd naar West-Indië. Daar bleef hij achtereenvolgend 4 jaar en had een belangrijk deel in de opname, welke tot een grondige kennis van de West-Indische zeeën geleid heeft. Terzelfder tijd legde hij zich met ijver toe op het vak van scheepsbouw, waartoe hem een uitmuntende gelegenheid was gegeven op de werf van de heer H. van der Meulen op het eiland Curaçao. In 1833 had hij gelegenheid zijn buitengewone volharding en zeemanschap te tonen door het redden van een koopvaardijschip dat op de kust van Suriname vastgeraakt was. De Vries, met de bemanning van een sloep ter assistentie gezonden, had de voldoening het schip behouden de rivier binnen te brengen, na acht dagen met de grootste inspanning gewerkt te hebben, terwijl de gehele bemanning van het schip door ziekte onbekwaam was iets uit te voeren. In 1837 als luitenant ter zee op Zr.Ms. brik (opm: ECHO) in Nederland teruggekeerd, verkreeg hij verlof naar Curaçao, waar hij belast werd met de scheepstimmerwerf, waar hij zijn eerste studies in het vak van scheepsbouw had gemaakt. Hem werd toen door het gouvernement de eervolle taak opgedragen een oorlogsschoener te bouwen, namelijk de ARUBA en ten einde de voortreffelijke eigenschappen van het scheepje op de proef te stellen en te tonen, bracht hij het zelf naar Nederland.
Zijn ontslag genomen hebbende als officier van de marine, keerde hij weer terug naar Curaçao en hield zich nog gedurende verscheidene jaren onledig met de scheepsbouw. Daarna bezocht hij de Verenigde Staten van Noord-Amerika, ten einde zich bekend te maken met alles betreffende stoomvaart en werktuigkunde. Zulks was voor iemand met zijn vlug begrip en onderzoekingsgeest een zeer gemakkelijke taak. In Nederland teruggekomen, na enige tijd voor hetzelfde doel in Engeland doorgebracht te hebben, werd hij onmiddellijk benoemd tot directeur van Fijenoord. Een gewoon mens zou zich met die positie spoedig tevreden gesteld hebben, maar hij had grotere plannen en beschouwde die plaats als de weg, die hem naar Oost-Indië moest leiden. Daar kwam dan ook zijn plan tot rijpheid van een geregelde stoomverbinding tussen de eilanden in deze zeeën. De moeilijkheden die hij te overwinnen had zijn overbekend. Hij had te worstelen tegen de antipathie van een machtige minister, tegen alle soorten van nieuwigheden en tegen de overbekende voorzichtigheid van Nederlandse kapitalisten. In minder dan twee jaar had hij de minister voor zich gewonnen, welke hem toen in de gelegenheid stelde een reis te doen naar herwaarts en alle plaatsen in de archipel te bezoeken, ten einde nader rapport in te dienen. Hij voldeed hieraan, maar in Nederland teruggekeerd, vond hij dat er een verandering in het bestuur had plaats gehad en dat hij weer opnieuw moest beginnen.
Eindelijk in 1851 zag hij zijn pogingen met succes bekroond en kwam de maatschappij tot stand, aan het hoofd waarvan ieder in Indië hem werkzaam heeft gezien. Wat hij op Java deed is overbekend: wij vermenen daarom te kunnen volstaan met te wijzen op zijn opname van de Solorivier en daarop gevolgde proefneming van een stoombootvaart naar de binnenlanden, op zijn proefnemingen met de locomobielen, de door hem tot stand gebrachte maatschappij tot het aanleggen van een tramroad van Semarang naar de Vorstenlanden, gezwegen nog van de talloze maatschappijen en verenigingen in welke hij als lid, door raad en daad, de doorslaande blijken gaf van zijn heldere geest en scherpe blik. Zolang een stoomboot in de Indische archipel zal varen zal de naam van Cores de Vries blijven leven in de dankbare herinnering van allen, die de voordelen van een geregelde en versnelde gemeenschap weten op prijs te stellen.


Datum: 19 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 18 januari. Naar men verneemt, zijn aan de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel alhier de kielen gelegd van twee ijzeren schroefsleep-stoomboten, welke bestemd zijn voor het slepen van schepen op het Kanaal van Voorne, en gebouwd worden voor rekening van de Schroefsleep-Stoomboot-Reederij, gevestigd te Hellevoetsluis, onder directie van de heren Gallas & Co aldaar. Zij zullen de namen DELFSHAVEN en SCHIEDAM dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 18 januari. Heden werd met het beste gevolg van de werf van de heren J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek te water gelaten het barkschip CORNS. SMIT (opm: CORNELIS SMIT), groot 400 gemeten lasten, gebouwd voor de rederij en onder boekhouderschap van de heer M. Lels, gezagvoerder R. Weidenaar, terwijl mede op dezelfde dag bij genoemde scheepsbouwmeesters te water liep (opm: te Kinderdijk) een schroefstoomboot, zullende varen in de dienst tussen de Lemmer en Amsterdam, waarvan de machine werd vervaardigd bij de heren Diepeveen, Lels & Smit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Aangaande het Nederlandse brikschip WUBBO EN WILLEM (opm: bouwjaar 1857), kapt. J.H. Bontekoe, 28 juli 1864 van Dantzig herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Yarmouth (eiland Wight), 16 januari. De Nederlandse kof WILLEM FREDERIK, kapt. R.IJ. Visser, van Marseille naar Londen, passeerde heden onze haven, lek zijnde en hebbende boten verloren en andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 2 januari. Het Nederlandse schip GESINA HILLEGONDA (opm: GEZIENA HILLEGONDA), kapt. Jansen, van Liverpool naar Matamoras, is bij Brazos (Texas) door de Noord-Amerikaansche stoomboot PEMBINA prijs gemaakt, wegens vermeende schending van de blokkade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. Van Dam H.Hzn, W. H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam te Rotterdam, als lasthebbende van hunne meesters, zullen op dinsdag 7 februari 1865, des middags ten 12 ure, in de Zaal op de Scheepmakershaven, wijk 1, nr. 499, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd, kopervast Nederlands fregatschip ROTTERDAM, gevoerd door kapt. H.G.T. Adriaaans, volgens meetbrief lang 47,40 el, wijd 9,04 el, hol 6,16 el en alzo groot 1173 tonnen of 620 last, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, geschut, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelfde thans is liggende aan de werf Rotterdamsch Welvaren van de heren A. van Hoboken & Zonen, aan de Hooge Zeedijk, te Rotterdam. Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 januari. Het Nederl. schip BRAZILIË PACKET, kapt. Nyman, van Rio de Janeiro naar Falmouth, is, volgens telegram van Penzance, aldaar in de nabijheid verongelukt (opm: zie NRC 180165); van de equipage had men niets vernomen. Aangaande bovengemeld schip meldt de Lloyd’s List van 16 dezer, dat het de 13e bevorens bij Landsend gezonken en het volk gered is door kapt. Sentos, voerende het schip MERCURIUS, van Bristol naar St. Michaels, hetwelk met enige schade te Kingroad uit zee was teruggekomen. Van de lading zijn ca. 1.000 stuks huiden geborgen. Nog meerdere spoelen aan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 17 januari (voormiddag). De ROTTERDAM, van Harwich, is opgestoomd. De COLLETIS is met hoog water weer blijven zitten. De sleepboten zijn met lichters van de COLLETIS gekomen en naar boven gestoomd.
('s Namiddags) De sleepboten HELLEVOETSLUIS en NIEUWESLUIS zijn met lichters naar de COLLETIS vertrokken.
('s Avonds) De COLLETIS is andermaal blijven zitten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, ten verzoeke van zijn principalen, op vrijdag de 27e januari 1865, ten avonds te 7 uur in het logement De Unie, van de Wed. Duintjer te Veendam, publiek te verkopen: het Nederlands schoener kofschip, genaamd JOHANNA CHRISTINA, groot 69 tonnen, in 1860 nieuw uitgehaald, geclassificeerd bij Veritas 3.3 - 1.1, laatst door kapt. Harm Alberts Westerbrink bevaren, liggende te Amsterdam en zulks met alle opgoederen en toebehoren, waarvan het inventaris ten huize van verkoop en ten kantore van de notaris ter inzage ligt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Java, KOSMOPOLIET II, gezagvoerder J. Bouten, geheel naar het model van zijn bekende naamgenoot gebouwd.
De inrichtingen voor passagiers zijn ruim en zodanig verdeeld, dat er voor families gelegenheid is afzonderlijke salons met aangrenzende hutten af te huren. Het schip zal voorzien zijn van een geëxamineerde scheepsdokter, een melkgevende koe en verder van alles wat strekken kan om de reis aangenaam en gemakkelijk te maken.
Adres voor goederen en passagier te Amsterdam bij J. Daniels & Zoon & Arbman, te ’s-Gravenhage bij Vriesendorp & Gaade, te Rotterdam en Dordrecht bij Visser & Van der Sande en te Dordrecht bij de reders Gebroeders Blussé.
De KOSMOPOLIET II (coll. J. Klootwijk)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 18 januari. Blijkens het jaarlijks overzicht van handel en scheepvaart over 1864, uitgegeven door de heren Metzler en Beuting (opm: namen niet goed leesbaar) te Amsterdam, is het getal der schepen, varende onder Nederlandse vlag geschikt voor de vaart op Indië, sedert het vorige jaar van 455 gedaald op 448 schepen, maar is de inhoud gestegen van 140.257 op 141.834 gemeten lasten. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft in het afgelopen jaar bevracht 51.481 lasten, tegen 52.166 lasten in het vorige jaar. Blijkens de Staats Courant van 6 januari waren in het afgelopen jaar nieuwe zeebrieven gegeven aan 18 schepen voor de grote vaart metende 10.355 lasten. Er zijn alzo in het afgelopen jaar uit de vaart geraakt 8.778 lasten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop 6 bevaren schepen, van 49, 40, 39, 30, 20 en 12 ton.
(opm: het schip van) 20 ton met gehele en (opm: van) 49 ton met gedeeltelijke inventaris, bij P. Hortsing, scheepsbouwer te Nietap bij de Leek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Volgens brief van kapt. Van der Veen, voerende het schip PETRONELLA CATHARINA, van Singapore naar Kanagawa, was hij uit hoofde van ziekte van een groot gedeelte der equipage niet in staat geweest zijn reis in de wind op, bij stormweder, te vervolgen en genoodzaakt naar Manilla af te houden, alwaar hij de 13e november binnenliep. De 22e, na bekomen geneeskundige hulp, was de equipage genoegzaam hersteld en het schip gereed de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwich, 13 januari. Het kofschip PAULINE, kapt. Alberts (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Shields naar Oporto, heeft gisteren op het Shipwash Sand gestoten, is afgekomen, doch daarna in diep water gezonken. De stuurman is daarbij omgekomen.


Datum: 20 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Volgens brief van kapt. J. Bik, voerende het schip (opm: fregat) JOSEPH WILLEM, van Batavia naar Rotterdam, lek te Mauritius binnengelopen, in dato 6 december, was het alstoen bezig de lading, die hij veronderstelde dat droog gebleven was, weer in te nemen. Het schip was op nieuw gebreeuwd en gekoperd, en dacht hij, indien het weer gunstig bleef, de 16e of 18e van die maand de reis weer te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 17 januari. Het Nederlandse kofschip WILLEM FREDERIK, kapt. Visser, van Marseille naar Londen, is hier lek en met verlies van zeilen binnengelopen (opm: zie NRC 190165). Het schip is nagezien en in de haven gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 17 januari. Men gaat steeds voort met de berging der lading en inventaris van het gestrande schip BRAZILIË PACKET.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kalmar, 17 januari. Het schip MARGARETHA, kapt. Helmers (opm: buitenlander), van Westerwick naar Londen, is bij Näsby (opm: Öland, O-kust) gestrand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het zeer goed onderhouden kofschip MARGRITA HENDERIKA, gevoerd door S.B. Datema, groot 68 ton, klasse 5.6 2/1, liggende en te informeren bij K. Kater te Groningen.


Datum: 21 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 januari. Door de Minister van Marine is bekend gemaakt, d.d. 18 januari, dat het klokbakenschip aan de Schouwenbank in de Noordzee vermist en vermoedelijk gezonken is, en dat, zo spoedig daartoe gelegenheid bestaat, een ander zal geplaatst worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 16 januari. Scheepsvrachten. De scheepvaart kan hier als heropend worden beschouwd. De aanvoeren van granen aan de beurs waren heden zeer belangrijk en is er daardoor ook vrij wat in bevrachtingen gepasseerd. Naar Londen of de Oostkust is gedaan Sh 22/-, naar het Kanaal Sh 24/-, alles voor dikke haver. Naar het Bristol Kanaal schepen van groot charter aangenomen voor Sh 21/-. Naar Amsterdam of de Zaan NLG 3,25 voor haver en NLG 5,- voor gerst. Naar Antwerpen NLG 6,- voor haver.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 januari. In de Marine Voorhaven ligt het Nederlands barkschip SALATIGA, kapt. J. Kettler, welke bevracht is geweest voor Middelburg en nu zal opgesleept worden naar Rotterdam door de sleepboot UNION No. 2.


Datum: 22 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Eerstdaags worden van Hellevoetsluis te Nieuwediep verwacht de beide stoom-flottille-vaartuigen HECTOR en VULKAAN, die bestemd zijn om aldaar dienst te doen als instructievaartuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het schip (opm: schoener) MARIA ELISABETH, kapt. Van der Weijden, is de 16e dezer van Vlaardingen te Livorno aangekomen met zware schade en na diverse vaten teer van de deklast van boord geworpen te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penzance, 19 januari. Tot heden zijn circa 3.300 huiden uit het wrak van het bij Landsend verongelukte Nederlandse schip BRAZILIË PACKET gered (opm: zie NRC 180165). Steeds spoelen er nog aan en als de wind verandert, zullen zeker grote hoeveelheden aan strand drijven.


Datum: 23 januari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 20 januari. De stoomboot COLLETIS is weer blijven zitten. De stoomboten NIEUWESLUIS en HELLEVOETSLUIS zijn derwaarts vertrokken om hulp te verlenen.
08.55 Uur ’s avonds. De stoomboot COLLETIS is vlot gekomen en ligt voor het Steenen baken ten anker met defecte schroef.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Velsen, 21 januari. Volgens de laatste afbakening zal het Noordzeekanaal even benoorden ons dorp, tussen de hofsteden Meerzigt en Wijkeroog, worden gegraven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shoreham, 20 januari. Het schip WILHELMINA EGBERDINA, kapt. Top (opm: galjoot WILLEMINA EGBERDINA, kapt. Johan Hendriks Top), van Galatz met rogge naar Amsterdam bestemd, heeft een lek bekomen en is deze nacht, bij 9 vadem water, op 6 mijlen ten zuiden van Brighton gezonken. De bemanning is gered.


Datum: 24 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij het Departement van Koloniën is onder dagtekening van 14 december van Buitenzorg het bericht ontvangen, dat het stoomschip VICE-ADMIRAAL KOOPMAN de 7e van die maand naar Nederland was vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Kapitein C.N. Gorter, voerende het schip (opm: fregat) JOHANNA MARIA CHRISTINA, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, dat bij de 18e dezer zwaar stormweer met orkaanbuien heeft doorgestaan, waardoor veel verlies van zeilen en enige schade aan het tuig veroorzaakt is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. Van Dam H.H.zn, W.H. Montauban van Swijndregt; B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hunne meesters op dinsdag de 7e februari 1865, des namiddags ten half een ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, nr. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands brikschip GOUVERNEUR SCHOMERUS, volgens meetbrief lang 27 el 90 duim, wijd 4 el 71 duim, hol 2 el 75 duim en alzo groot 161 ton, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, geschut, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals
hetzelve thans is liggende aan de scheepstimmerwerf van de heren Gebr. Visser binnen deze gemeente.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 januari. Het schip BAREND, kapt. E.J. Mulder, van Riga naar Brugge, bij Domesnaes (opm: Kolkasrags) gestrand – bevorens gemeld (opm: NRC 070165) – was volgens bericht uit Windau van 18 dezer, geheel weg. Het volk was met levensgevaar gered en te Windau aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris E. Meijer te Holwerd zal, ten verzoeke van de heer burgeeester van Ameland, q.q, op donderdag 26 januari 1865, des morgens 9 uur, bij het pakhuis van strandvonderijgoederen te Nes, tegen gerede betaling verkopen de geborgen tuigage van het op de 7e dezer gestrande Portugese schoenerschip DEOLINDA, kapt. A.J. Antunes, bestaande principaal in 20 zeilen, 1 werpanker, 90 vadem ketting, lier, wanten, stagen, berdoens, lopend touwwerk, 2 enden mast, boegspriet, ra’s en 3 watervaten etc.
N.B. Bij vaarbaar weder vertrekt het postschip des daags voor de verkoop van Holwerd naar Ameland, des morgens ten 8 uur. (opm: zie LC 170165)


Datum: 25 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het schip (opm: brik) SIRIUS, kapitein van Wijngaarden van Rees, van Londen te Buenos-Ayres aangekomen, is de 5e oktober op 37º NB. en 14º WL. aangezeild door een onbekend schip, op de hoogte van het fokkewant, waardoor want, stengen en een gedeelte van de verschansingen verloren gingen, terwijl door het opscheuren van het potdeksel veel water in het ruim kwam. Kapt. Van Rees was bij de aanzeiling door de ketting van de Spaanse ruiter (opm: stampstok) van het vreemde schip over boord gesleurd en eerst na ongeveer 25 minuten buiten boord te hebben geslingerd, weer aan boord gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bath, 22 januari. Deze morgen is op de Westerschelde op de hoogte van Valkenisse door het Engelse schoenerschip SOPHIA FRANCIS, van Yarmouth, bestemd naar Antwerpen, overgezeild en gezonken de Belgische tjalk MARIA, gevoerd door schipper Kegels, beladen te Antwerpen met 95.000 pond koolteer voor de Nederlandsche Koolteerstokerij te Amsterdam. De bemanning van de tjalk is door schipper Jacob Griep van Kruiningen, die zich met zijn hoogaars gelukkig in de nabijheid bevond, gered en alhier aan wal gebracht. De opvarenden hebben niets kunnen redden, maar men is tegen laag water naar de plaats des ongevals gevaren, om zo mogelijk van het gezonken vaartuig het een of ander af te halen, ofschoon daartoe zeer weinig vooruitzicht bestaat, alszo de tjalk in het vaarwater gezonken ligt. Ook de schoener moet aanmerkelijke averij hebben bekomen, en ligt, voor zo ver men kan zien, niet ver van de plaats der ramp ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 20 januari. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) JONGE ANDRIES, kapt. T.A. Steffens, van Amsterdam naar Riga, is hier voor noodhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Aan heren reders. Zeer verminderde prijzen van kettingen, ankers, etc, bij de ondergetekende, waarvoor hij zich aanbeveelt ter leverantie.
Te koop een nieuw ijzer driemast schip, groot 730 register, of 1150 laadtonnen, geclassificeerd bij Lloyds A 1, voor 12 jaren. Omtrent het nadere gelieve men zich te adresseren aan de ondergetekende.
Vraagt prijs, franco alhier, per 100 Nederlandse ponden of per ton van 1.000 Nederlandse ponden voor zogenaamde puddled bars, dat is zeer gezuiverd ijzer (opm: zgn. puddel-ijzer; ijzer met laag koolstofgehalte); oude of gebruikte spoorstaven, komen mede in aanmerking.
Rotterdam, januari 1865                                 J.H. Bosboom


Datum: 26 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 23 januari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) SPECULATION, kapt. A. van der Kooy, van Taganrog komende, is alhier lek en met verlies van verschansingen, kluiverboom, zeilen, enz. binnengelopen.


Datum: 27 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
-       Het Engelse schip ALBERT THE GOOD, gebouwd in 1862 en gekoperd in 1863, groot 496 Engelse tonnen, geclassificeerd 3/3 bij Veritas, laadt 800 ton zwaar gewicht.
-       Het Hamburger schip SARAH, gebouwd in 1850, groot 477 Engelse tonnen en laadt 520 tons zwaar gewicht, geclassificeerd A 2 Amerikaanse Lloyd’s voor nog 2 jaar.
-       Het Engelse schip LINDEN, gebouwd in 1852, groot 440 tonnen, laadt 520 tons zwaar gewicht, geclassificeerd 5/6 A 2.1. bij Veritas.
Nadere informaties zijn te bekomen bij de heren Wambersie & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 januari. Het schip SALAMANDER, kapitein Koog, van Taganrog komende, is hier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden morgen ten zes en een half ure overleed mijn hartelijk geliefde echtgenoot T.A. Visser, in leven scheepsbouwmeester, in de ouderdom van ruim 68 jaren, mij nalatende een zoontje, te jong om zijn verlies te beseffen.
Workum, 24 januari 1865                              Wed. T.A. Visser-Planting
Wegens de vele relaties van de overledene dient deze zowel voor bijzondere als algemene kennisgeving.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 januari. Blijkens een vergelijkende staat, medegedeeld door het Departement van Financiën en opgenomen in de Staats-Courant van heden, bestond de Nederlandsche koopvaardijvloot op 31 december 1864 uit 11 clippers, metende 3.559 lasten; 117 fregatten, metende 50.291 lasten; 323 barken en pinken, metende 97.595 lasten; 178 brikken, metende 21.227 lasten; 390 schoeners, metende 32.754 lasten; 2 brigantijnen, metende 197 lasten; 304 galjoten en galjassen, metende 18.794 lasten; 449 koffen, metende 27.623 lasten; 33 tjalken, metende 1.114 lasten; 219 smakken, metende 6.699 lasten; 1 gaffelschip metende 54 lasten; 4 kotters, metende 92 lasten; 1 paviljoenschip, metende 66 lasten; 2 pramen, evers of rinkelaars, metende 48 lasten; 4 schokkers en loggers, metende 70 lasten; 24 hoekers, metende 1.329 lasten; 17 bunnen, metende 502 lasten; 91 bom- en pinkschepen, metende 1.336 lasten; 14 vis-, aak- en snikschepen, metende 195 lasten; 43 stoomboten, metende 7.931 lasten; totaal 2.227 schepen, metende 271.470 lasten, tegen 2.231 schepen, metende 269.922 lasten op 31 december 1863. (Een der in deze opgave opgenomen schoeners groot 91 lasten, is thans als brikschip ingericht en zal voortaan als zodanig worden vermeld).
Verongelukt, gesloopt enz. zijn, blijkens de in 1864 ingekomen berichten 157 schepen, metende 18.342 lasten. In verband met vroegere ophelderingen omtrent de samenstelling van de opgaven wegens de Nederlandse koopvaardijvloot, valt op te merken, dat onder de genoemde 157 schepen verscheidene zijn, waarvan de in 1860 verleende zeebrieven niet zijn terug ontvangen of vernieuwd en waaromtrent bij een opzettelijk onderzoek is gebleken, dat die schepen reeds vroeger zouden zijn afgeschreven, indien de betrokken reders, boekhouders of schippers het bericht wegens het verongelukken, slopen, enz, hadden ingezonden.
Het getal nieuw gebouwde schepen, welke in 1864 eerste zeebrieven hebben bekomen, is 149, metende 19.673 lasten.
Bij bovenstaande opgave is gevoegd een staat van in- en uitgeklaarde zeeschepen, gedurende de jaren 1831 tot en met 1864, waaraan wij het volgende ontlenen:
Ingeklaard in 1864: 7.995 geladen schepen (3.831 onder Nederlandse en 4.164 onder andere vlaggen), metende 1.692.593 tonnen, tegen 7913 schepen, metende 1.591.093 tonnen in 1863. Buitendien zijn in 1864 in ballast ingeklaard 566 schepen, metende 104.721 tonnen, tegen 481 schepen, metende 71.198 tonnen in 1863.
Uitgeklaard in 1864: 4.869 geladen schepen (2.212 onder Nederlandse en 2.657 onder andere vlaggen), metende 1.214.757 tonnen, tegen 4.939 schepen, metende 1.114.860 tonnen in 1863; en in ballast: 3.755 schepen, metende 627.279 tonnen, tegen 3.674 schepen en 625.507 tonnen in 1863.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op heden de een en twintigste januari een duizend acht honderd vijf en zestig, ten verzoeke van Vrouwe Tetje Houwink, echtgenote van en ten deze gesterkt door de heer Mr. Petrus Wierdsma Schik, lid van de Raad der gemeente Leeuwarden, beide aldaar woonachtig, domicilie verkiezende ten kantore van de procureur Reitze Attema te Leeuwarden, die in deze als zodanig voor haar occupeert en uit kracht van een vonnis van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, van den zeven en twintigste december 1800 vier en zestig, heb ik Jochum Obbes Terguin, eerste deurwaarder bij evengemelde rechtbank, wonende te Leeuwarden, ten derde maal gedagvaard:
Albert Houwink, vroeger derde stuurman ter koopvaardij, woonachtig geweest te Leeuwarden, doch thans afwezig, gevolgelijk mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur der vergaderplaats van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, alsmede aan het huis der gemeente te Leeuwarden, terwijl ik een afschrift van hetzelve heb overgegeven aan den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij dezelfde rechtbank, die het oorspronkelijke met gezien heeft getekend, zullende hetzelve voorts in de Leeuwarder Courant en in het Algemeen Handelsblad, als door die rechtbank aangewezen nieuwspapieren, worden aangekondigd, om, na verloop van drie maanden, te rekenen van af den dag waarop deze dagvaarding in gemelde nieuwspapieren zal zijn opgenomen, en alzo op dinsdag den tweede mei een duizend acht honderd vijf en zestig, des voormiddags te tien uur precies, bij procureur te verschijnen ter terechtzitting van welgemelde rechtbank, zitting houdende op het Paleis van Justitie te Leeuwarden, ten einde alsdan hetzij in persoon hetzij door iemand zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, den gedaagde tevens verklarende, dat, in geval noch hij, noch iemand voor hem bij procureur mocht opkomen, en alzo van zijn aanwezen niet behoorlijk mocht doen blijken, door de requirante zal worden geconcludeerd dat bij vonnis van welgemelde rechtbank haar daarvan zal worden verleend acte, en tevens verklaard dat er rechtsvermoedens van het overlijden van gedaagde bestaat sedert den vierde mei achttien honderd zeven en vijftig, met veroordeling van gedaagde en de kosten.
-       Aangezien gedaagde in den jare 1856 als derde stuurman aan boord van het schip TONIA, kapitein Zeeman, van Rotterdam is vertrokken naar Batavia en vandaar naar Hongkong.
-       Aangezien volgens van hem uit die plaats op de 4e mei 1857 afgezonden bericht hij in het begin van dat jaar opgemeld schip had verlaten en toen als tweede stuurman was geplaatst aan boord van het Nederlands schip FLORA, kapt. Van der Wijk.
-       Aangezien dat schip met de bemanning in de herfst van 1857 is vergaan, zonder dat men met zekerheid weet dat gedaagde zich destijds op dien bodem bevond, maar dat er toch na den vierde mei 1857 nimmer enige tijding van hem is ontvangen of enig bewijs van zijn aanwezen of overlijden is ingekomen.
-       Aangezien er alzo rechtsvermoedens van zijn overlijden bestaat sedert den vierde mei en de eiseres als mede gerechtigde tot zijn bedoel en nalatenschap er belang bij heeft dat zulks bij vonnis van deze rechtbank worde uitgesproken.
-       Aangezien gedaagde op de eerste en tweede openbare dagvaarding niet is verschenen en de rechtbank alzo verlof heeft verleend tot het doen van een derde openbare dagvaarding bij haar vonnis van den zeven en twintigste december achttien honderd vier en zestig.
De kosten dezes zijn buiten die van den procureur vier gulden vijf en een halve cent.
J.O. Terguin.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in 1861 nieuw gebouwd en wel ingericht schuitschip, de JONGE HILTJE genaamd, groot 30 ton, met zeil en treil en verdere complete inventaris. Te bevragen bij de eigenaar Jurre M. Faber te Gaast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal ten verzoeke van R.A. de Ruiter, q.q, aldaar op woensdag 22 februari 1865, des namiddags te 3 uur, provisioneel, en ’s avonds 7 uur, finaal, in het logement Benthem van J.S. de Groot te Harlingen, publiek presenteren te verkopen:
- 1/30 aandeel in het brikschip MERCURIUS, groot plus minus 265 ton, laatst gevoerd door kapt. J.W. Merkelbach en thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, en
- 1/32 aandeel in het schoenerschip CASPAR DE ROBLES, groot 162 ton, thans gevoerd door kapt. T.H. van Slooten en nu liggende te Rotterdam.


Datum: 28 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 januari. Volgens bericht van Lloyd’s is de Nederlandse schoener HENRIËTTE, kapt. R.K. Verbeek, van hier naar Coro (opm: La Vela de Coro, Venezuela; posn. 11º28’ NB 69º34’ WL), bij Cherbourg verongelukt (opm: zie NRC 300165 en 010265).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 20 januari. De schepen HENDRIKA ALIDA, kapt. Keppel, ANNETTE, kapt. Wachter en MARGARETHA, kapt. Giese (opm: allen waarschijnlijk buitenlander), allen van Londen naar Malmö, 16 dezer op Laesoe gestrand, zullen hoogst waarschijnlijk moeten lossen alvorens in vlot water te kunnen komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Windau (opm: Ventspils), 22 januari. Het Nederlandse schip JOHANNA ETTIENA (opm: kof JOHANNA ETTINA), kapt. P.P. Schuur, van Riga naar de Maas, is op het eiland Runo (opm: Rhunu; posn. 57º48’ NB 23º15’ OL) gestrand. Het volk is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Men leest in de Bombay Gazette het volgende:
Het schip JASON (360 ton) ondervond 9 oktober op de reis van Bombay naar Moulmain een zo hevige schok, dat men geloofde dat het aan de grond stootte, hetgeen men echter wist dat onmogelijk was, met het bestek waarop men was. Het schip begon onmiddellijk veel water te maken en tot de 12e kon men maar niet gewaar worden, waar zich het lek bevond. Toen echter ontdekte men, na ijverig zoeken, dat het zwaard van een zwaardvis door de huid van de JASON was geboord en afgebroken op een van de grote stenen, waaruit de ballast bestond. Toen dit stuk er uitgehaald en het gat voorzien was lekte het schip niet meer. (opm: mogelijk niet de Nederlandse JASON, maar wel interessant)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip JUSTUS, kapt. Strackholder, op de Wester-Eems op de Randzel, aan de grond vastgeraakt, is weer vlot gekomen en de 21e dezer te Emden binnen gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 23 januari Heden is alhier aangekomen van Frederikstad het schip (opm: kof) VOLLENHOVE, kapt. G.H. Koning, met lek schip, verlies van de deklast en meer andere schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het in 1859 nieuw uitgehaald en best onderhouden galjootschip SWAANTJE GROENENDAL, groot 99 tonnen, met complete inventaris.
Adres: kapt. A.F. Rasker, buiten Heerepoort, Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het extra snelzeilend, welonderhouden schoenerschip MARGARETHA HARMANNA, groot 140 gemeten tonnen, geclassificeerd bij Veritas 5/6 1/1, met complete inventaris, zoals het thans liggende is te Delfzijl.
Te bevragen bij kapt. G.G. Wilmink te Sappemeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Sydney (Australië), het snelzeilend, gekoperd, Nederlands fregatschip AEGIDIA EN PAULINE, kapt. P.P. Hoogland.
Adres de scheepsmakelaar D. Schotman Dzn te Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Genua komt in de loop van de volgende maand, bij behouden arrivement, in lading naar Dordrecht, het Nederlands schoenerschip CERES, kapt. W. de Haan.
Adres de scheepsmakelaar D. Schotman Dzn te Dordrecht.
Genoemd schip laadt ook goederen voor Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, te leveren voor scheepsrekening maar niet risico.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Gisteren middag is het Nederlandse barkschip LOUIS MEIJER, kapt. G.H. Holtgreve, in het droge dok alhier gehaald om te worden nagezien, waarna het in gereedheid zal worden gebracht tot het doen van een reis naar Oost-Indië.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 januari. Naar men verneemt heeft de Minister van Marine bepaald dat Zr.Ms. schroefstoomschip PRINSES MARIA, thans op de terugreis van de kust van Guinea naar Nederland, te Hellevoetsluis moet binnenkomen.
Men schrijft uit Paramaribo van de 20e december l.l: Zr.Ms. korvet PALLAS wordt in januari alhier verwacht en zal, na een kort verblijf, ook Curaçao en de andere Nederlandse eilanden bezoeken en in mei a.s. naar Nederland terugkeren.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 24 januari. Gedurende 1864 zijn alhier uit zee binnengekomen 113 schepen, van welke 43 bestemd naar alhier, 30 naar Dordrecht, 29 naar Rotterdam, 5 naar Middelburg, 3 naar Wemeldinge en 1 naar Antwerpen (bijlegger), en zijn van hier uitgezeild 58 schepen bestemd naar Newcastle, Liverpool, Napels, Toulon, Antwerpen, Hamburg en Java.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 24 januari. De 14e december 1864 is te Batavia aangekomen het barkschip SCHELDE, kapt. A.L. Hoffman. Aan boord was alles wel; 133 dagen reis.


Datum: 30 januari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Het schip (opm: galjoot) COLLEGIE VOORZORG, kapt. A.A. Hubert, van Riga naar de Maas, is de 12e december wegens tegenwind te Haugesund, op de rivier van Bergen binnen gelopen, na het doorstaan van veel slecht weer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 26 januari. Door het Sleeswijk-Holsteinse Kanaal passeerden in het afgelopen jaar 2.623 schepen, waaronder 229 Nederlandse schepen. Wegens de Duits-Deense oorlog was het getal hier gepasseerde schepen in 1864 1.646 minder dan in 1863.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een goed onderhouden Nederlands galjootschip (opm: GEZINA) met deszelfs complete inventaris, groot 180 gemeten tonnen, geclassificeerd 5/6 G 1.1. Veritas, liggende te Amsterdam.
Te bevragen bij de makelaar Chr. Ament alhier of bij kapitein A.A. Banting te Windeweer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontvingen wij het treurige bericht, dat onze geliefde jongste dochter, mejufvrouw Barendina Schut, echtgenote van kapt. C.H. van der Veen, gezagvoerder van het Nederlandse schip PETRONELLA CATHARINA, op de 9e november 1864, in de ouderdom van ruim 23 jaren bij Manilla, aan de aldaar heersende ziekte is overleden. Zwaar treft ons dit verlies, te meer daar ook deze ziekte haar beide kinderen met haar deed ten grave dalen.
Amsterdam, 12 januari 1855, H. Schut Pz., M. Schut-Tapperwijn, uit aller naam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 10 januari. Het schip ELISABETH JACOBA (opm: brik ELISABETH EN JACOBA), kapt. A.H. Zwaneveld, van Macassar naar Rotterdam, is heden in de Tafelbaai aangekomen na geëindigde reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 januari. Aangaande het schip HENRIËTTE, kapt. Verbeek, van hier naar Coro (opm: La Vela de Coro, Venezuela; positie 11º28’NB en 69º34’ WL), bij Cherbourg verongelukt (opm: zie NRC 280165), wordt van daar gemeld, dat het bij Kaap la Hogue (opm: Cap de la Hague) was gestrand. Het schip zal waarschijnlijk weg zijn, doch hoopte men van de lading, bij handzaam weer, nog te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 23 december. Het Nederlandse schip (opm: fregat) JOHANNES, kapt. M. Rademakers, van Batavia naar Rotterdam, is 6 december lek en met schade aan het roer in de Simonsbaai binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 23 december. Het op de 1e dezer in de Simonsbaai binnengelopen Nederlandse schip CORNELIA GEERTRUIDA (opm: brik CORNELIA EN GEERTRUIDA), kapt. G.G.A. Wielema, van Londen naar Batavia, is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het Nederlands brikschip genaamd ANDREASA, in eigendom toekomende aan Willem Noord, scheepskapitein, wonende te Amsterdam, liggende te Schiedam in de haven, lang volgens meetbrief 27 el 13 duim, wijd 5 el 22 duim, hol 2 el 85 duim en alzo groot 179 tonnen of 95 lasten, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, gevoerd wordende door schipper P.H. Zeegers, ten verzoeke van:
-       Jozefus Geerts Bodewes, scheepsbouwer, wonende te Sappemeer;
-       Albert Homan, koopman, wonende te Eext, provincie Drenthe;
-       Jan Veenhoven Hendrikszoon, houthandelaar, wonende te Hoogezand;
-       Douwe Romkes, houtkoper, wonende te Hoogezand;
-       Anthonie Egberts Maathuis, houtkoper, wonende te Sappemeer;
-       Jan Sikkes Sikkens, touwslager en Jacubus Sikkes Sikkens, zeilmaker, beide wonende te Sappemeer, handelende onder de firma van Gebroeders J. en J. Sikkens;
-       Derk Geerts Wilmink, grofsmid, wonende te Veendam;
-       Jacob Geugies Engelsman, negotiant, wonende te Veendam
-       Bront Haijes Jacobus Willemsen, negociant, wonende te Veendam;
-       Johannes Henricus Hink, touwslager, wonende te Alkmaar
-       David Harms Landeweer, negociant, wonende te Martenshoek onder Hoogezand, en
-       Frederik Lodewijk Hensel, koperslager, wonende te Martenshoek, onder Hoogezand,
ten deze domicilie kiezende ten kantore van Mr. C.M. Nap, advocaat, wonende te Groningen, alsmede ingevolgde de wet, ten kantore van Mr. Gerardus Combertus Burger, procureur, aan de Haringvliet, wijk 12, nommer 47, te Rotterdam, en eindelijk ten kantore van de heren A. Prins & Co, cargadoors, wonende te Schiedam, requiranten uit krachte van een eerste grosse ener de 19e januari 1864 aan na te melden debiteur betekende acte van schuldbekentenis en verband, opgemaakt voor Mr. Christiaan Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, in tegenwoordigheid van getuigen, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Steijn Parvé, bij welke acte Willem Noord, scheepskapitein, wonende te Amsterdam, zich heeft verbonden aan zijn in die acte vermelde crediteuren te betalen de som van NLG 18.920, in tien jaarlijkse termijnen en verder zo als in die acte is vermeld, bedragende het aan de requiranten per resto verschuldigde aan hoofdsom NLG 15.282, aan twee jaren interest, naar 5 procent in het jaar, verschenen de 18e januari laatstleden NLG 1.528,20, te samen NLG 16.810,20, gereserveerd de lopende renten en kosten, en daarvoor onder anderen hetzelve schip en toebehoren speciaal verbonden en executabel en daarna arrestanten op hetzelve schip en toebehoren. De executanten hebben het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van NLG 8.000. De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam op woensdag de 22e februari 1865, des vóórmiddags ten elf ure precies. De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergemelde rechtbank en copie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Mr. Gerardus Combertus Burger, bij wie nadere informaties zijn te bekomen. Rotterdam, de 30e januari 1865, Mr. G.C. Burger, procureur.


Datum: 31 januari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 30 januari. Volgens particulier bericht is het fregatschip JOHANNES, kapt. Rademakers, de 5e december j.l. te Simonsbaai binnengelopen (opm: zie NRC 300165), hebbende op 26 en 27 november l.l. op de hoogte van Algoabaai vreselijke stormen doorgestaan, waarin het schip veel geleden heeft, lek is geworden, de schuurhuid (opm: schuurgangen in het vlak grenzend aan de kiel) en een groot gedeelte van het koper weggeslagen en het roer gebroken is.
Bij dat schrijven bericht de Nederlandse consul aldaar: op 26 en 27 november was de zee op onze kusten en in alle onze havens bergen hoog, zo als zich niemand herinnert alhier te voren gezien te hebben, zodat ook in de Tafelbaai, Mosselbaai, Port-Elizabeth en East London de schepen averij hebben bekomen. De sleephelling in de Tafelbaai is bij die gelegenheid totaal onbruikbaar geworden, en volgens beschrijving van de vele alhier in averij binnen gelopen schepen, moet de storm op zee op die datums ontzettend geweest zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 januari. Het schip ELISABETH, kapt. De Boer, van Hamburg als bijlegger naar Amoer bestemd, is met verlies van een gedeelte van de spijker- en koperhuid, verschansing, stutten en meer zeeschade, alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 23 december. Op de 7e dezer werden 68 balen beschadigde koffie voor Sh 81/- tot Sh 85/- per cwt, en 1200 pond koper à 4¾ d per pond verkocht, ex het Nederlandse schip (opm: schoener) MARY GODDARD.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 23 december. De brik CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. Wielema, in Simonsbaai binnengelopen, had 26 november j.l. met een orkaan te kampen, bij welke gelegenheid de eerste stuurman Zylstra en een matroos over boord sloegen en verdronken en het schip lek werd. Van de lading zullen 46 kisten linnen, kamerdoek en andere manufacturen, 8 balen gebleekt en ongebleekt linnen, 100 vaten ale en porter in quarts, en 1 mand aardewerk, alles meer of min door zeewater beschadigd, verkocht worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Oproeping van schuldeisers. Ieder, die iets te vorderen heeft van, verschuldigd is aan of goederen en papieren in bewaring heeft, behorende tot de nalatenschap van de heer Tjeerd Alles Visser, in leven scheepsbouwmeester te Workum, aldaar overleden den 24 dezer, wordt verzocht daarvan vóór of uiterlijk op Vrijdag den 10 februari e.k. opgave of betaling te doen ten kantore van de notaris K. Tjebbes te Workum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een heden alhier ontvangen telegram, in dato Hjörring 29 dezer, was het schip HENDRIKA, kapt. J.R. Zoutman, van Danzig naar Amsterdam, wrak verklaard (opm: zie NRC 121264) en zou de lading en inventaris verkocht worden.


Datum: 01 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Ten gevolge van de buitengewone deining in de Tafelbaai heeft in de avond van 26 november j.l. een aandrijving plaats gehad tussen de Nederlandse schepen CONCORDIA en ELISABETH EN JACOBA, waardoor beide schepen schade hebben bekomen. Zij hebben gerepareerd en de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een gezinkt schoener-galjootschip.
Op maandag 13 februari 1865, des avonds te 6 uur, zal ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, publiek à contant, verkocht worden het Nederlands snel zeilend gezinkt schoener-galjootschip UNION, groot 147 tonnen, tot dusver gecl. bij Veritas 3/3, G. 1.1, in 1857 nieuw volbouwd op de werf van H.H. Nijhuis te Sappemeer, met al deszelfs opgoed en toebehoren, invoege is bevaren geweest door wijlen kapt. J.G. Oostra (opm: † Queenstown 24 maart 1864, 45 jaar), laatst tijdelijk door kapt. C. Hazewinkel, thans liggende te Antwerpen. Dagelijks te bezien en te bevragen bij de Heren Grisar & Co, scheepsmakelaars aldaar, en bij de heer B. ter Spill te Sappemeer, ten overstaan van de notarissen. Mr. C. Hartman Busmann, te Sappemeer en J. Piccardt, te Hoogezand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 25 januari. Uitgezeild BROEDERTROUW (opm: kof), kapt. H.J. Zeven, naar Engeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam op maandag 30 januari:
-       Het schoener-kofschip NOORDSTAR, gebouwd in 1839, kapt. J.B. Brouwer: NLG 4.900, in slag NLG 100: opgehouden.
-       Het paviljoenschip TWEE GEBROEDERS, NLG 2.800, in slag NLG 30, opgehouden.
-       1/16e aandeel in het barkschip EENSGEZINDHEID: NLG 750, in slag NLG 56, koper J.F.L. Meijjes.
-       Twee 1/64e aandelen in het barkschip JACOB ROGGEVEEN: NLG 1.700, resp. NLG. 1.770, in slag NLG 200, resp. NLG 120, koper van beide: J.F.L. Meijjes.
-       Twee 1/64e aandelen in het barkschip NICOLAAS WITSEN: NLG 1.007, respt. NLG 1.006, in slag NLG 50, resp. NLG 40, koper van beide: J.F.L. Meijjes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 31 januari. Door het schip (opm: bark) HENRIETTE GERARDINA SUSANNA, kapt. A. Sissingh, van Batavia gearriveerd, is 28 januari, op 49º43' NB 06º08' WL (opm: 15’ ten zuiden van de Scilly Isles) gered en heden alhier aangebracht de equipage, bestaande uit 19 man en twee passagiers, van het Franse schip LA ROSE, kapt. Morin, hetwelk op die datum en hoogte is gezonken. De LA ROSE was 26 januari met steenkolen van Havre naar Vera Cruz vertrokken. (opm: zie ook ZZC 040265)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 januari. Aangaande het schip (opm: schoener) HENRIETTE, kapt. R.K. Verbeek, van hier naar Coro (opm: La Vela de Coro, Venezuela; zie NRC 280165), bij Cherbourg verongelukt, wordt van daar gemeld, dat het geheel verbrijzeld was. Van de lading had men 150 kazen, 60 vaten boter, enige hammen en ijzeren pijpen gered. Van de jenever is niets gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het schip (opm: brik) KAAPSTAD PACKET was de 22e december nog te Kaapstad liggende en dus niet naar Bangkok vertrokken, zoals vroeger is gemeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 29 januari. De Nederlandse stoomboot CYCLOOP, van Amsterdam naar Genua, heeft bij het binnen komen alhier in aanvaring geweest en dientengevolge schade aan het roer bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 29 januari. Het Nederlandse schip ETTJE, kapt. J.J. Mooi, van Marseille komende, is hier lek en met verlies van boten, verschansingen, watervaten, enz. binnengelopen (opm: zie PGC 070265).

Uit ; Veenkoloniale zeevaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden,29januari. Het schip SARA, kapt Wumkes (opm; buitenlander), van Ipswich naar Geestemunde, is op Spiekeroog gestrand.


Datum: 02 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Surinaamsche Courant deelt het volgende bericht mede:
Volgens berichten uit Coronie hebben 14 geëmancipeerden in de nacht van 17 op 18 december zich van de met suiker beladen schoener CHARLOTTE meester gemaakt (terwijl de gezagvoerder zich aan wal bevond) en de wijk genomen naar British Guyana. De koloniale schoener SARAMACCA is, met een afdeling militairen aan boord, hen nagevolgd. Met dit vaartuig is de kapitein van de CHARLOTTE mede vertrokken, ten einde pogingen aan te wenden om de geroofde schoener en lading terug te bekomen. De vluchtelingen zijn, zoals later is gebleken, aangekomen te Berbice, alwaar zij onmiddellijk in hechtenis zijn genomen. Volgens latere berichten is het vaartuig met lading te Berbice aan de kapitein uitgeleverd, die daarmede naar Coronie is teruggegaan. De bedoelde geëmancipeerden zijn in hechtenis gehouden, om, zoals men zegt, terecht te staan wegens roof en wegens mishandeling van een schepeling.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 29 januari. De schoener ESPÉRANCE, kapt. D.H. Hazewinkel, van Danzig hier aangekomen, heeft 37 dagen reis en hevig stormweer gehad. Het volk was geheel uitgeput.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Martinique, 10 januari. Het schip CORNELIA HENRIETTE, van Demerary naar Londen, is op 29 december, met 6 voet water in het ruim en gele koorts aan boord, hier binnengelopen. Men is bezig met lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. In een schrijven van kapt. G.G.A. Wielema, voerende de Nederlandse brik CORNELIA EN GEERTRUIDA, van de Kaap de Goede Hoop, wordt gemeld, dat hij de 26e nov. Op 37º Z.Br. en 18º O.L. een hevige storm uit het W en WNW met woedende zee had doorstaan, waardoor het stuurrad met 2 man, onder welke de eerste stuurman, over boord sloeg, alsmede het rondhuis (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld het waarloze rondhout) en toebehoren, dat voorts veel schade op het dek veroorzaakte en het schip lek werd, peilende men 3½ voet water. Na onderzoek bleek het, dat het schip van onderen niet ontzet is en de lekkage zich merendeels in het bovenschip bevond.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, J.H. Rocquette, P. Reineke en A. Rocquette, makelaars, zullen op maandag de 27e februari 1865, des avonds te 6 uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen: een extra ordinair wel bezeild schoener-galjootschip, genaamd JOSIENA HENRIETTE, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. J.J. van der Gouwe.
Volgens meetbrief lang 24.60 ellen; wijd 4.99 ellen; hol 2.53 ellen en alzo gemeten op 138 tonnen of 73 lasten. Liggende aan de werf De Nagtegaal in de Bikkerstraat.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoor B.J. van Hengel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag de 13e februari 1865, des avonds te 6 uur, ten huize van de logementhouder Koops te Nieuwe Pekel-A, zal ten verzoeke van Bakker en Bot, publiek worden verkocht: het Nederlands schoener-galjootschip MARCHIENA MARTHA, groot 134 tonnen, geclassificeerd in 1861 bij Veritas 3/3, G. 1.1. voor 7 jaren, in den jare 1861 nieuw uitgehaald, zulks met al deszelfs opgoederen en toebehoren, zo als hetzelve thans is liggende te Antwerpen en laatstelijk door de verkoper bevaren.
Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen ten kantore van Mr. F. Roessingh, notaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 februari. De HANDIG EN VLUG, een uit stalen platen samengesteld vaartuig, dat in Engeland is gebouwd voor rekening van de Nederlandse marine, is maandag in de haven van Vlissingen aangekomen. Het is een zonderling maaksel van een vaartuig, klein, van zeer geringe diepgang, en met geheel overdekte batterij, zodat men van de equipage niets bespeuren kan; het voert twee stukken, twaalfponders, is voorzien van zes geschutpoorten of schietgaten voor het geschut en een menigte kleinere voor klein vuur. De beweging geschiedt door twee schroeven, die van achteren aan beide zijden zijn aangebracht, elk afzonderlijk kunnen gebruikt worden, en zodanig zijn ingericht dat ze, om snel te wenden, belangrijke diensten kunnen bewijzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Volgens brief van kapt. K.C. de Veer d.d. 1 januari, waren de herstellingen aan het schip KIANDRA (opm: bark, zie NRC 291264 en eerdere rapportage) afgelopen. Men was bezig het tuig weder op te brengen, en met het innemen der lading zou spoedig een aanvang worden gemaakt, Omstreeks half februari dacht kapitein De Veer geheel gereed te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Aangaande de Nederlandse brik CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. Wielema, van Londen naar Batavia, lek in Simonsbaai binnen, wordt gemeld dat men na onderzoek bevonden had, dat het schip van onderen niet ontzet was en de lekkage merendeels in het bovenschip bestond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 februari. Van de lading van het schip BRAZILIË PACKET, kapitein Nyman, van Rio Grande naar Antwerpen bestemd, bij Land’s End gestrand – bevorens gemeld (opm: zie NRC 180165) – zijn in het geheel omstreeks 3.800 stuks huiden geborgen, welke op 3 februari te Penzance verkocht zouden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 1 februari. Heden is alhier van de werf van de heer Jan Smit Fzn te water gelaten het fregatschip CORNELIS WERNARD EDUARD, gebouwd voor rekening van de rederij van de heren Wm Ruys & Zonen te Rotterdam, groot 450 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart en gevoerd zullende worden door kapt. K.J. Swart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 30 januari. De Nederlandse schoener GRIETJE, kapt. H.R. Legger, van Amsterdam naar Livorno, welke gepasseerde zaterdag ter rede van Poortland ankerde, is zondag nacht (opm: 29 januari) aldaar door een ander schip aangedreven, ten gevolge waarvan het anker slippen moest en het schip enige schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Pro Deo.
Op heden de acht en twintigste januari 1865, ten verzoeke van Anna Rolina Hobbezak, zonder beroep wonende te Rotterdam, huisvrouw van Pieter Adrianus de Reus van Sinderen Schröder, domicilie kiezende ten kantore van de Procureur Jan Jurie Scheffer, aan de Delftschevaart, Wijk 6, N°. 351 te Rotterdam, die voor de requirante is occuperende, en uit krachte van een vonnis door de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam den vijf en twintigste januari 1865 gewezen, waarbij aan de requirante is toegestaan om haar genoemde man ten derde male bij openbare dagvaarding op te roepen, op termijn en wijze, zoals dit voor de beide eerste dagvaardingen is bevolen, heb ik Otto Vermij, deurwaarder bij voornoemde rechtbank, wonende in de Wenastraat te Rotterdam, ten derde male gedagvaard, voornoemde Pieter Adrianus de Reus van Sinderen Schröder, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordig verblijf is onbekend, mijn exploit doende bij aanplakking op het bord aan de voorname deur der vergaderzaal van gemelde rechtbank, alsmede ter bestemde plaatse aan het huis van de gemeente te Rotterdam, terwijl ik een afschrift heb overgegeven aan de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij gezegde rechtbank, daartoe mij begevende in het parket van de heer Officier van Justitie, aldaar mijn exploit doende en sprekende met de edelachtbare heer Mr. J.H.W. Swellengrebel, officier van justitie, die het origineel dezer voor gezien heeft getekend; en voorts nog bij plaatsing in de Nederlandsche Staats-Courant en de Nieuwe Rotterdamsche Courant, als zijnde de daartoe aangewezene dagbladen en alzo op maandag de achtste mei 1865, des voormiddags ten elf ure te verschijnen ter terechtzitting van meergemelde rechtbank, gehouden wordende in het gerechtsgebouw aan het Haagscheveer te Rotterdam, ten einde te horen concluderen:
-       Aangezien de gedaagde op 13 oktober 1855 voor de koopvaardij, onder de naam van P.A. Schröder, is aangemonsterd als timmerman, op het Nederlandse barkschip JAPARA, kapitein C.J. Kleij, bestemd naar de Golf van Bengalen, welk schip in 1856, op de terugreis van daar naar het moederland, in de Struisbaai bij de Kaap de Goede Hoop, met man en muis zou zijn vergaan (opm: zie o.a. NRC 031256). Aangezien er alzo meer dan vijf jaren na het vertrek van de gedaagde zijn verlopen, zonder dat bewijs van zijn aanwezen of overlijden is ingekomen. 
-       Aangezien de eiseres belang heeft, dat bij vonnis worde verklaard, dat er rechtsvermoeden van overlijden van de gedaagde bestaat, sedert het jaar 1856.
-       Dat, indien noch de gedaagde, noch iemand voor hem op deze derde dagvaarding verschijnt om van zijn aanwezen te doen blijken, verstek tegen hem zal worden verleend, en voor het profijt daarvan, hij vonnis van meergemelde rechtbank worde verklaard, dat er rechtsvermoeden van overlijden van de gedaagde bestaat, sedert het jaar achttien honderd zes en vijftig; met condemnatie van de gedaagde in de kosten van het proces. En heb ik deurwaarder, exploit doende en sprekende met als voren, kopie gelaten als gezegd is, waarvan de kosten zijn in debet drie gulden vijf en zestig cents, buiten de registratierechten. (get) O. Vermij, deurwaarder.
Gezien door ons Officier van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam. Heden den 28 januari 1865. (get.) Swellengrebel. Geregistreerd te Rotterdam de dertigste januari 1865, deel 88, folio 44, recto vak 4, een blad geen renvooi. Debet voor recht NLG 0,80 voor 38 opcenten, NLG 0,36½; te samen een gulden tien en een halve cent. De ontvanger, (get.) Van Berkel. Voor kopie conform, J.J. Scheffer, procureur.


Datum: 03 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. De koning van Zweden heeft een gouden medaille toegekend aan kapt. W.T. Fenenga, voerende het schip (opm: kof) DRIE GEBROEDERS, wegens het redden van de equipage van een in zinkende staat verkerend Zweeds schip (opm: schoener SEELUST, zie NRC 141164), de 7e november 1864 op de hoogte van Rixhöft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 februari. Gisteren is bij het doen van proefnemingen in de dokhaven, met de ijzeren schroefkanonneerboot HANDIG EN VLUG, door aanvaring aanmerkelijke schade toegebracht aan de tonnenbrug in die haven liggende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nog treurende over meerdere verliezen, ontving ik heden weer de vreselijke tijding, dat mijn dierbare tweede zoon Jan Ferdinand Zijlstra, 1ste stuurman op het schip CORNELIA EN GEERTRUIDA, op reis van Londen naar Java, de 26e november 1864, bij de Kaap de Goede Hoop, zijn dood in de golven heeft gevonden, in de ouderdom van vijf en twintig jaren en zes maanden.
Nieuwendam, 31 januari 1865                                   A. Wolters, Wed. D.A. Zijlstra

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best wel onderhouden tjalkschip, met complete inventaris, groot dertig ton, en een nieuwe open praam, groot 6 ton, Het grootste gedeelte der koopsom kan onder hetzelve blijven staan. Te bevragen en in eigen gebruik bij de eigenaar H.J. Seekles te Bolsward, welke tevens een nieuw schip van plus minus 55 à 60 ton vraagt te koop. Brieven franco.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Men leest in de Précurseur van Antwerpen het volgende:
Dezer dagen is door enige lieden in het Canal aux Charbons in het zand gevonden een fles, inhoudende een stuk beschreven papier, dat bijna onleesbaar was geworden, maar waarvan men nog het volgende ontcijferd heeft:
Ons schip is verloren …,, allen door zwaar zee op …ip,, geslaagen aan de Iersche…Eylanden wij zijn allen… in woede Willem Vand… matroos aan het Hollandsch 3- mastschip Ba…er 1827. 
Dit geschrift is aan de maritieme autoriteiten overhandigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 29 januari. De heden alhier binnengekomen schepen CATHARINA, kapt. De Vries en COOP ROELF SIKKENS, kapt. H.H. Schaaf, laatstgenoemde komende van Newcastle, zijn beide door het ijs achter het hoofd gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in het jaar 1848 gebouwd en goed onderhouden kofschip DANKBAARHEID, gevoerd geweest door kapt. J.Z. Potjer, thans liggende te Harlingen. Te bevragen bij de heer L.W. Wildervank te Hoogezand.


Datum: 04 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 31 januari. De Nederlandse brik JOAN JACOB, kapt. S.W. Lingbeek, van Montevideo naar Antwerpen bestemd, is hier binnengelopen wegens gebrek aan provisie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, W.H. Montauban van Swijndregt; B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meesters op dinsdag 7 februari 1865, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, n°. 499, publiek veilen: het snel zeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip ROTTERDAM, gevoerd door kapitein H.G.T. Adriaans, volgens meetbrief lang 47,40 el, wijd 9,04 el, hol 6,16 el en alzo groot 1.173 tonnen of 620 last, met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, geschut, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende aan de werf Rotterdamsch Welvaren, van de heren A. van Hoboken & Zonen, aan de Hoogen Zeedijk te Rotterdam.
Nadere Informaties zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De Burgemeester van de gemeente Ransdorp, in kwaliteit als strandvonder, is voornemens, na bekomen machtiging van heren Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, d.d. 25 januari 1865, N°. 6, op woensdag 15 februari 1865, des voormiddags ten 11 ure, publiek te verkopen om contant geld: het wrak van het bij Uitdam gelichte en in de haven te Durgerdam binnengebrachte tjalkschip DE VROUW GRIETJE, met de daarin zijnde lading grind, benevens nog een gedeelte van de uit dat vaartuig geloste grind, hetwelk is liggende op het buiten-onderveld van de Waterlandsche Zeedijk aldaar.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 februari. Zondag namiddag is alhier de voor rekening van ons gouvernement in Engeland gebouwde en met stalen platen gepantserde stoomkanonneerboot HANDIG EN VLUG uit zee aangekomen en terstond ’s Rijks-dok binnengestoomd. Dit stoomvaartuig loopt zeer snel en draait uiterst gemakkelijk, maar heeft een vrij onbevallig voorkomen. Van verre gezien scheen het een met opperlast beladen turfpraam zonder mast. Volgens deskundigen voldoet het echter uitmuntend aan de vereisten, hetgeen dan toch de hoofdzaak is.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad

Zeetijdingen. Vlissingen, 31 januari. Gisteren is in het dok gekomen van Veere, de Deense schoener GLORIA, kapt. J. Piening, van Hamburg geladen met stukgoederen. Het schip heeft op de Noorderrassen zwaar lek gestoten, zodat de kapitein besloot om het schip te verlaten; bij het uitzetten van de boot zijn twee man van de equipage verdronken. De Vlissingse LOODSKOTTER No. 7, schipper H. Monnier, heeft dezelve een loods gegeven, welke het schip behouden in het Veergat heeft binnengeloodst.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 31 januari. Gearriveerd HENRIËTTE GERARDINA SUSANNA (opm: bark) kapitein A. Sissingh.
Door kapitein Sissingh is gered en alhier aangebracht, de equipage van het Franse schip LA ROSE, kapt. Morin, bestaande uit 18 koppen en 2 passagiers, van Havre naar Vera Cruz bestemd, met steenkolen, welk schip de 28 januari 1865, op 49º43’ NB 06º08’ WL (opm: zie ook NRC 010265) is gezonken, heeft verder van Java aangebracht 9 gepasporteerde militairen.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 2 februari. Gearriveerd ALMONDE (opm: bark), kapt. H.G. Surie, Schiedam, van Batavia.
Door kapt. H.G. Surie, is gered de equipage van de Engelse mailboot ASKALON, bestaande uit 33 manschappen, waarvan 26 alhier aangebracht en 7 in Engeland geland, de 15e januari 1865 op 46º42’ NB en 23º35’ WL (opm: 750’ WZW van Land’s End). Gemelde stoomboot had noodseinen op en is op die datum gezonken; komende van Liverpool en bestemd naar Oost-Indië (opm: zie ZZC 110265).


Datum: 05 februari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 4 februari. Heden werd van de werf van de heer J. Smit Czn alhier te water gelaten het clipper-fregatschip de KOFFIJBOOM, groot ca. 675 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de rederij van de heer F. Fokkens te Delftshaven.


Datum: 06 februari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Volgens heden ontvangen bericht is het stoomschip GIRONDE, kapt. P.J. van Emmerik, van Bordeaux naar Rotterdam bestemd, de 3e dezer wegens slecht weer te Quiberon (bij Lorient) binnengelopen. Aan boord was alles wel.


Datum: 07 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam naar:
- Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. C. Kenk, van Amsterdam. Sluit 8 maart.
Adres bij d’ Arnaud en Co.
- Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip de ONDERNEMING, kapt. Jappe Alderts Engels, van Amsterdam.
- Suriname. Het nieuw gebouwd gekoperd schoenerschip HENRIETTE, kapt. J.C. Willems.
- Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Johan Bernhard Bodeman.
Adres bij B.D. Bosscher.
- Suriname. Het gekoperd fregat ELISABETH CORNELIA, kapt. Jan Daniel Dietz.
- Suriname. Het tweedeks driemast galjootschip ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom.
- Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt, H.K. Ruijl.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
- Suriname. Het gekoperd tweedeks pinkschip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort.
Adres bij Hoyman en Schuurman, Altena en Co, D. Aletrino en E. Windhouwer.
- Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JONGE LODEWIJK ANTHONIE, kapt. Reink Tjebbes.
Adres bij Hoyman en Schuurman, D. Aletrino en E. Windhouwer.
- Bordeaux. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, Kapt. Simon Gerrits Burgs.
Adres bij Jan Corver en Co.
- Marseille. Het gekoperd Nederl. schoenerschip MONNIKENDAM, kapt. Volkert H. Kramer.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Co De Grijs en Zonen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 3 februari. Het schip ETTJE, kapt. Mooi, van Marseille met zeeschade en lekkage hier gearriveerd (opm: zie NRC 010265), is onderzocht en moet lossen.


Datum: 08 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 6 februari. Door de sleepstoomboot KINDERDIJK is heden morgen van hier naar Zierikzee gesleept ter opvolging zijner bestemming naar Batavia (via St. George d’Elmina), het Nederlandse barkschip CONCURRENT, kapt. A. van der Harst, aan boord hebbende een detachement manschappen, onder bevel van de van verlof naar Indië terugkerende 1ste luit. der artillerie van het O.I. leger E.A.B. Baehr en onder medegeleide van de officier van gezondheid 3de kl. van het bovengemelde leger J.J. Hoogenboom.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. De Mecklenburger brik MÖWE, van Simonsbaai, bij Scheelhoek aan de grond geraakt (zie lager onder Hellevoet), heeft een lading rijst aan boord uit het, aan de Kaap de Goede Hoop afgekeurde Nederlandse schip REMIGIUS ADOLPHUS (opm: zie NRC 251164 en AH 090265), van Akyab naar Rotterdam bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 6 februari. Strafzaken – Behandeld is de zaak van E. Schröder (opm: voerende de schoener JACOBA), requirant van cassatie tegen een arrest van het Prov. Gerechtshof in Noord-Holland, houdende bevestiging van een vonnis der arrond.-rechtbank te Amsterdam, waarbij de requirant, gezagvoerder van een Nederl. koopvaardijschip is schuldig verklaard aan het op de reis van Rotterdam naar Buenos Aires en terug naar Nederland, moedwillig toebrengen van slagen aan een schepeling, waardoor geen ziekte of beletsel om te werken gedurende meer dan 20 dagen is ontstaan, en te dier zake is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 dagen in eenzame opsluiting te ondergaan, een geldboete van NLG 8 en in de kosten. De advocaat Mr. G. Belinfante heeft bij pleidooi uitvoerig de voorziening toegelicht en als middelen van cassatie voorgedragen en geadstrueerd: I°. Schending van art. 218, in verband met art. 381 van het wetboek van strafvordering, omdat de requirant, ofschoon bij vonnis van de rechtbank te Amsterdam vrijgesproken zijnde van mishandelingen op dezelfde schepeling, echter ter zake van datzelfde feit opnieuw in rechten is betrokken en bij vonnis derzelfde rechtbank veroordeeld; en 2°. schending van de artt. 208 en 211, in verband met art. 427 en 434 van het Wetboek van Strafvordering, omdat de rechter verzuimd heeft op te geven, op welke bewijsmiddelen de uitgesproken veroordeling steunt. Het nemen van conclusie door het O.M. is bepaald op 8 dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 februari. Volgens brief van kapt. E. Fekkes, voerende het schip opm: brik) MATHILDA, van Batavia in Texel binnen had hij 21 januari zware stormen doorgestaan, waardoor het schip schoon dek kreeg, veel schade aan schip en tuigage veroorzaakt werd en één man van de equipage overboord sloeg. Het schip is van onderen dicht gebleven, doch door het springen van de deknaden, zal de lading zwaar beschadigd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Het Nederlandse schip LOEVESTEIN, kapt. Hulsthof (opm: fregat, kapt. C.J.D. Hulshoff), van Java alhier binnen, verloor zeilen, verschansing enz.

Krant:
  BH - Bataviaasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Veilingen  Schepen, Het brikschip VASCO DA GAMA, 17 December te Dordrecht geveild, heeft / 10,800 opgebragt.

 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110531938:mpeg21:a0034


Datum: 09 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 februari. Het schip MÖWE, kapt. Kuhn, op Scheelhoek aan de grond geraakt (zie A.H. van gisteren) is in de afgelopen nacht door de sleepboot ROTTERDAM vlot gebracht en hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Het alhier thuis behorende fregatschip JEDO, kapt. T. van Rossem, van Shields naar Java, is de 3e februari op 48º NB 10º WL gepraaid door het Zweedse schip GOTHILDE, kapt. Norlen, van Rio-Janeiro te Falmouth aangekomen, welk schip rapporteert, dat de kolenlading van de JEDO overgezeild (opm: overgegaan) was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip GEERTJE, met complete inventaris, zoals het laatst uit zee is gekomen, thans liggende te Harlingen, groot 99 ton, nieuw geclassificeerd bij Veritas 5.6 G 2.1 voor 2 jaren en gebouwd in 1849, laatst gevoerd geweest door kapt. J.J. Pomper te Zuidwending, waar nadere informaties te bekomen zijn, alsmede bij de ondergetekende.
Veendam, de 6e februari 1865           A. van Linge, Ezn


Datum: 10 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 8 februari. Strafzaken. In zake E. Schröder, gezagvoerder van een Nederlandsch koopvaardijschip, veroordeeld wegens mishandeling op een schepeling, is heden door het Openbaar Min. bij de Hoge Raad der Nederlanden, kamer van strafzaken, conclusie genomen. De adv.-gen. Karseboom heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep in cassatie. De uitspraak is bepaald op 22 dezer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 februari. Heden is met het beste gevolg van de werf van de heren J. & K. Smit te water gelaten de schroefstoomboot genaamd de LEMMER, bestemd tot vervoer van goederen, enz, tussen de steden Lemmer en Amsterdam; de machine werd vervaardigd bij de heren Diepenveen, Lels en Smit.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A.J.C. Tellegen te Smilde zal op vrijdag 17 februari a.s, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Wind aldaar, ten verzoeke van R.J. Schut, bij de van Lierswijk te Smilde, in het openbaar verkopen: een overdekt jacht, genaamd de HOOP, groot 19 ton, met complete inventaris, liggende bij de woning van de verkoper. Inmiddels uit de hand te koop. Nadere inlichtingen op franco brieven bij de eigenaar of genoemde notaris.


Datum: 11 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Bij het Departement van Marine is van de kapt. ter zee O.A. Uhlenbeek, commanderende Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, het bericht ontvangen, dat die bodem de 30e december l.l. te Rio de Janeiro is aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 7 februari. Het schip (opm: fregat) BURGEMEESTER HOFFMANN, kapt. L.E. Grafthuis, van Rotterdam naar Melbourne, heeft alhier anker en ketting verloren, doch is daarvan opnieuw voorzien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 7 februari. Het schip CATHARINA, kapt. Kramer (opm: Hannover vlag), van Antwerpen naar Galatz, is hier lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, makelaar, zal op maandag de 6de maart 1865, des avonds te 6 uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen: een extra ordinair wel bezeild galjootschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd GESINA, gevoerd door kapt. A.A. Banting, geclassificeerd 5/6 G 1.1. bij Veritas. Volgens meetbrief lang 25 ellen, wijd 4,49 ellen, hol 2,60 ellen, en alzo gemeten op 130 tonnen of 68 lasten, liggende in het Oosterdok bij de Doksluis. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoor B.J. van Hengel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 8 februari. Het Nederlandse schip (opm: brik) IDA, kapt. J. Hazewinkel, van Londen naar Buenos Aires, is hier met verlies van zeilen en stengen binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 februari. De in Engeland gemaakte en thans te Vlissingen liggende gepantserde kanonneerboot HANDIG VLUG heeft haar naam verwisseld in die van NIMROD. Dit stoomvaartuig zal tot model dienen bij de constructie van dergelijke vaartuigen bestemd voor Oost-Indië, en welke op één van de werven van aanbouw in ons land zullen worden opgezet (opm: zie JB 040365).

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 februari. Heden is in de Marinehaven binnengekomen het Nederlandse barkschip STAD MIDDELBURG, kapt. D.D. Ouwehand, komende van Batavia en geladen voor Middelburg met koffie, suiker en tin.
Gisteren is op de rede gekomen de Nederlandse schoener CATHARINA ELISABETH, kapt. J. Pander, komende van Newcastle en bestemd naar Middelburg.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aangaande het redden van de bemanning van de stoomboot ASKALON, door het Nederlandse schip ALMONDE (opm: zie ZZC 040265, NRC 140565, 110665), deelt de Shipping en Mercantile Gazette het volgende mede:
De ASKALON ondervond de 14e januari een hevige storm, waarin het schip lek werd en alles van dek sloeg, en zoveel water in de machinekamer kwam, dat de vuren uitdoofden. De equipage stelde alles in het werk om het schip drijvende te houden, maar reeds de volgende dag was er 10 voet water in het ruim. Op dat ogenblik kwam de Nederlandse bark ALMONDE, kapt. H.G. Surie, van Batavia naar Schiedam bestemd, in het gezicht, en toen men van dat schip de hachelijke toestand van de ASKALON ontdekte, hield men er naar toe en het gelukte de equipage (37 man) en een passagier van het zinkende schip te redden.
Het is opmerkelijk dat de ALMONDE in dezelfde storm, die men in zijn volle woede ondervonden had, mede lek was gesprongen en dat het schip gezonken zou zijn, wanneer niet de bemanning van de ASKALON de uitgeputte equipage van de ALMONDE aan de pompen, die gestadig aan de gang moesten gehouden worden, had kunnen vervangen. De ALMONDE vervolgde, nadat de stoomboot verlaten was, haar reis, zette dinsdag 31 januari kapt. Hoare en de passagier bij Folkestone aan wal, terwijl het andere volk ter assistentie aan boord bleef.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant

Men meldt uit Nieuwe Diep 5 dezer: aan boord van het schip CORNELIA ADOLFINE (opm: bark CORNELIA ADOLPHINE), kapt. J.G. de Roever, gisteren van Batavia hier binnen gekomen, bevindt zich een koningsbeer, een geschenk voor de zoölogische tuin te Amsterdam. Opmerkelijk is het hoe de 1ste stuurman met dat dier kan omgaan; hij haalt het ongemuilbande dier uit de ijzeren kooi, danst daarmede, steekt zijn hand in de muil en doet meer andere toeren, waarbij de toeschouwer niet altijd op zijn gemak is.


Datum: 12 februari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 februari. Het schip MARIA, kapt. Drewes, van Cardiff naar Barcelona, is lek en met verlies van boten en verschansingen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dundee, 8 februari. De Nederlandse kof ANJA, kapt. P.P. Meijer, van Noorwegen naar Newburgh, is hedenmorgen ontdekt, ten anker liggende op een zeer gevaarlijke plaats in de mond van de Tay, hebbende noodvlag waaien. De reddingboot ging er dadelijk heen en na het anker geslipt te hebben, gelukte het, het schip Ferry-Port binnen te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 5 februari. Het Nederlandse schip GERBERDINA, kapt. Datema, van Libau naar Londen is alhier voor noodhaven binnengebracht.


Datum: 13 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. In het begin van de maand december 1864 werd door de manschappen van de reddingsboot van Nes op het eiland Ameland met grote moeite de equipage van het Hannoverse schip EMMANUEL gered. Wij vernemen thans dat, als beloning voor hun menslievend gedrag, door de Hannoverse regering aan die manschappen een gratificatie van NLG 150 is verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 11 februari. Het Nederlandse schip (opm: schoener) JACOMINA, kapt. B.H. Kuypers, met huiden en olie naar Hamburg bestemd, bevindt zich op de hoogte van onze haven. Het schip, dat naar binnen stuurt, is lek en heeft gebrek aan provisie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 1 februari. Men heeft circa 600 tonnen (opm: vaten) haver geborgen en hier aangebracht uit het Nederlandse schip HENDRIKA ALIDA, kapt. Keppel, van Malmö naar Engeland, dat 16 januari op Laesoe strandde (opm: zie NRC 180165).


Datum: 14 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 februari. Ofschoon de Engelse stoomboten hier ook ’s winters geregeld aankomen, heeft de stoomboot MAGNET deze week enige vertraging ondervonden, toen zij maandag l.l. te Helder aangekomen ook lading voor Amsterdam in had en niet van daar kon komen, wegens het vele ijs in die hoek van de Zuiderzee, zodat zij eerst opnieuw zee moest kiezen, tussen Vlieland en Terschelling binnenkomen, en eerst donderdag hier aankwam. Deze boot is ditmaal daarom hier gebleven, om e.k. woensdag naar Londen te vertrekken.


Datum: 15 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Volgens telegram uit Londen van gisteren, was het Nederlandse schip ADMIRAAL DE WINTER, kapt. H.A. Bunnemeijer, van Londen naar Batavia bestemd, met schade uit zee teruggekomen, ten gevolge van een aanzeiling met het schip SURREY.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshavn, 1 februari. Het schip ANNETTE, kapt. Wachter, van Malmoe naar Colchester, op 16 jan. op Laesoe gestrand (bev. gemeld), is af- en hier binnengebracht; de lading zal gelost worden, om den bodem te onderzoeken. De schepen MARGARETHA, kapt. Giese en HENDRIKA ALIDA, kapt. Keppel, beiden van Malmoe naar Engeland, zitten nog op Laesoe vast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 9 januari. Van het schip JOHANNES, kapt. Rademakers, in averij binnen, werden op 23 december verkocht 500 zakken koffie en 120 kanassers suiker, min of meer door zeewater beschadigd. De koffie bracht op van 76 tot 78/- (opm: Engelse shilling), en de suiker van 30 tot 32/- per cwt (opm: hundredweight = 112 Engelse ponden). Nog zullen van de lading van dit schip worden verkocht 500 balen Java koffie en 250 kanassers Java suiker.
Behalve de JOHANNES bevindt zich nog in Simonsbaai CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. G. Wielema, welk schip nog steeds aan het repareren is.


Datum: 16 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 februari. De Engelse schoener THETIS, op de Plaat aan de grond geraakt, is met assistentie vlot geworden en later tegen de Noordwal aan de grond geraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 9 januari. Het Hollandse oorlogsschip 't LOO, van Bali naar Nederland, liep zondag 8 dezer hier binnen om kolen en verversingen in te nemen. Binnen enige dagen zal de reis worden voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 12 februari. In de afgelopen nacht is hier aan strand gedreven de loods-rinkelaar N°. 1, schipper Sleyboom, zonder equipage. De rinkelaar is af- en voor deze haven gebracht. Men heeft later vernomen dat de equipage behouden is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 12 februari. Naar men verneemt is de 10e dezer op Vlieland gestrand de loodsboot No. 1 van de Eems. De tuigage is geborgen en het vaartuig zal denkelijk kunnen worden afgebracht. Van de equipage is niets bekend. Men vermoedt dat zij zich met de sloep hebben gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Volgens brief van Kaap de Goede Hoop d.d. 11 januari wordt gemeld aangaande het schip JOHANNES, kapt. Rademakers, van Batavia naar Rotterdam, in de Simonsbaai binnengelopen, dat op 23 december een herhaalde inspectie had plaats gehad en toen bevonden was dat het schip nog steeds water maakte en verscheidene bladen koper los en enige ruimbalken gesprongen waren. Het zou geheel moeten lossen om de bodem te kunnen onderzoeken. Hierin was door onderscheidene omstandigheden vertraging ontstaan, zodat een nadere inspectie niet voor 13 januari zou kunnen plaats hebben en welke datum tevens de tweede verkoping van 500 balen koffie en 250 kanassers suiker, die beschadigd zijn, zou plaats hebben.
En aangaande het schip CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. Wielema, van Londen naar Batavia, in de Simonsbaai binnengelopen, wordt gemeld, dat de reparaties in de volgende week zouden voltooid zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een schoener-kofschip.
Op donderdag de 23e februari 1865, des avonds te 6 uur, zal ten huize van de logementhouder J.W. Struvé, in het gemeentehuis te Sappemeer, kracht onherroepelijke volmacht, op schade en bate van H. Eiseler, schipper, wonende te Sappemeer, publiek verkocht worden het Nederlands schoener-kofschip, thans genaamd DE JONGE HARM, groot 97 tonnen, in 1849 nieuw gebouwd, met als deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, touwwerk en boot, invoege door opgenoemde debiteur is bevaren geweest, thans liggende te Emden en aldaar te bevragen bij de scheepsmakelaar E.J. Boner en te Sappemeer bij J. Gatzen, ten overstaan van de notaris Mr. C. Hartman Busmann.


Datum: 17 februari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 15 februari. Volgens heden ontvangen brief van kapt. G.G. Lion, voerende het barkschip PATRIACH SAMHIRI, van Rotterdam naar Batavia, d.d. 8 januari l.l, was hij toen in goede staat zeilende op 04º NB 25º WL, hebbende 27 dagen reis. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 februari. De Engelse schoener SALTMARSH, kapt. Green, van Antwerpen naar Wisbeach (opm: Wisbech), hier ter rede voor één anker liggende, zonder loods of licht aan boord, is hedennacht door de Engelse stoomboot LONDOS, van Goole naar Antwerpen bestemd, aangevaren en gezonken. Kapt. Green is daarbij omgekomen.


Datum: 18 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het schip GERBERDINA, kapt. Datema, van Libau naar Londen bestemd, te Kopenhagen binnen, had ten zuiden van Dragoe in het ijs gezeten en was met hulp van de wal zonder schade in de ruimte gebracht, tegen betaling van 400 rijksdaalders, benevens een sleeploon aan een stoomboot van 2.000 of 3.500 rijksdaalders.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 februari. De Engelse schoener THETIS, tegen de Noordwal aan de grond geraakt, is met hulp vlot gekomen en in de Kanaalhaven gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In de maand maart zal men te Middelburg in het openbaar verkopen de barkschepen ZEEPAARD, groot 756 tonnen en WESTKAPELLE, groot 462 tonnen.
Nader en breder te adverteren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal op vrijdag 3 maart 1865, des avonds te 6 uur, in het logement van G. ter Steeg te Delfzijl, publiek verkopen het snelzeilend schoenerkofschip MARIA, in den jare 1845 nieuw uitgehaald, groot volgens meetbrief 104 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen en behoeften, zoals hetzelve thans in de haven van Delfzijl is liggende en door de scheepskapitein H.IJ. Visser is bevaren geweest.
De inventarissen zullen bijtijds op de gewone plaatsen ter inzage liggen, terwijl inmiddels nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van bovengenoemde notaris.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van woensdag de 22e februari 1865 zal worden verkocht, voor rekening van belanghebbenden, ten 9 ure, de geredde inventaris van het Nederlandse schip (opm: bark) VOORWAARTS, bestaande uit zeilen, touwwerk, lijnen, verfwaren, restant provisie, sextant, barometer, chronometer van Barraud & Lund, een sloep, enz, enz.
En ten 11 ure het Nederlandse schip VOORWAARTS, laatst gevoerd door kapt. E.L. Kerkstra, zoals het ligt op 11 à 12 voet water buiten boord, een kwart mijl ten noord-westen van de rivier van Kandang Hauer (Indramaijoe), met anker en ketting, masten, stengen, ra’s, boegspriet, kluiverboom, staand tuig, en het grootste gedeelte van de inventaris liggende in het onderruim. (opm: zie verder JB 220265, NRC 010365, 020365, 270365, 300365, NRC 100465 en AH 080765)
Nadere informaties bij John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 7 februari heeft te Soerabaija een uitbesteding plaats gehad voor de overvoer van zout naar enige plaatsen langs de Noordkust van Java en naar de verschillende buitenbezittingen. Art. 6 van de voorwaarden van uitbesteding bepaalt, dat de schepen van landswege moeten worden geïnspecteerd door havenmeesters. Wij vragen ons af, of deze havenmeesters werkelijk deskundige personen zijn, in strijd met art. 1 staatsblad 1838 no. 32, waar wij lezen dat zo´n verklaring alleen zal kunnen worden afgegeven door zeevaartkundige havenmeesters. Kunnen wij niet terecht wijzen op het verongelukken van de schepen SOEDEL GAIR, met een volle lading gouvernements-hout, nog kortelings eveneens de bark NEDERLANDSCH INDIË (opm: zie NRC 040264) met een volle lading hout, ook het schip HOOD HOOD (opm: zie JB 080863) met een volle lading zout op de westkust van Sumatra, waarvan de geruchten lopen, dat de aannemer NLG 67.000 moet vergoeden aan het Gouvernement? (opm: citaat uit een lang artikel over vermeende ondeskundigheid bij het keuren van schepen voor vervoer van gouvernements-lading).

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 februari. Woensdagmorgen te 4 uur is de hier ter rede liggende Engelse schoener SALTMARCHE, gezagvoerder Green, geladen met ijzer, door de uit zee komende Engelse stoomboot LONDAS aangevaren, zodat dezelve binnen weinige ogenblikken naar de diepte zonk. De kapitein welke nog naar de kajuit was gegaan waarschijnlijk om nog enige zaken van waarde te redden, is door het spoedig zinken van het schip verdronken. Hij laat een weduwe en 4 kinderen achter. De overige manschappen zijn door de stoomboot gered. (opm: volgens NRC 170265 de stoomschepen SALTMARSH en LONDOS)


Datum: 19 februari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Het schip (opm: bark) LAURA EN ADÈLE, kapt. D.F. Lund, van Northshields te Batavia aangekomen, heeft op de hoogte van de Kaap Verdische eilanden zeer slecht weder doorgestaan en daarbij een der masten gebroken.


Datum: 20 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Zr.Ms. schroefstoomschip DE AMSTEL, onder bevel van de luit. t/z. 1e klasse G.H. Bakker, komende uit West-Indië, is in de namiddag van 16 dezer ter rede van Texel geankerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 17 schepen, als:
Voor Amsterdam: YMUIDEN, kapt. G.J. Molenberg; CONSTANCE, kapt. J.S. Mulder; CAPELLE, kapt. A.R. de Lang; WILHELMINA EN ELISE, kapt. A.R. Wiersma; MARIA CATHARINA, kapt. H.C. de Bos; ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. F. Turenhout; FERDINAND EN LOUIS, kapt. D.E. Nolting; SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN,
kapt. L. Klein; MARIA ADRIANA, kapt. C.J. Itz; HENDRIKA, kapt. A.J. Bus.
Voor Rotterdam: NIEUWE WATERWEG, kapt. E. von Lindern; DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smits; MARIA LOUISA ANTOINETTA, kapt. A. Muysson.
Voor Dordrecht: J.C. SCHOTEL, kapt. J. de Groot; JACOBA, kapt. H.T. Schaap.
Voor Middelburg: HAAMSTEDE, kapt. J. Termarsch.
Voor Schiedam: WILHELMINE, kapt. M.C. v.d. Kerkhoff.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 februari. Heden omstreeks 12 uur des middags bespeurde men hier een geringe beweging in de Maas, die zich nu en dan herhaalde, tot dat het ijs deze avond met de inkomende vloed geheel opbrak en de rivier daardoor dan ook thans weer met een van beneden opkomende massa drijfijs overdekt is.
Heden zijn alhier gearriveerd de stoomschepen ZEPHYR, OSPREY en BALMORAL, beide laatsten hebben weinig moeilijkheden van het ijs doorgestaan doch de ZEPHYR heeft gisteren drie uur in het ijs vastgezeten in het Noordguile (opm: mogelijk de Noordgeul). Van hier is niets vertrokken. Vermoedelijk vertrekken morgen de stoomschepen MIDDLESBRO en ZEPHYR. Het kanaal van Voorne is open en wordt door de stoomschepen bevaren.
De schepen te Nieuwesluis blijven liggen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op heden ontving ik het hartverscheurend bericht, dat mijn geliefde echtgenoot, de heer Ernst Friederich Roszberger, in leven gezagvoerder op het koopvaardijschip SURINAME PACKET, op de 16de januari jl. in de ouderdom van ruim 36 jaren, waarvan ik bijna 10 jaren met hem in een gelukkige echt was verenigd, te Suriname is overleden. Wat ik met mijn drie jeugdige kinderen en onze wederzijdse ouders in hem verliezen, zal ieder kunnen beseffen, die hem van nabij gekend heeft.
Amsterdam, 14 februari 1865                        Wed. J.F.A. Roszberger, geb. Neidlinger

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Volgens brief van kapt. G. Grilk, voerende het schip (opm: galjoot) ANNA CATHARINA WILHELMINA, van Triëst naar Rotterdam bestemd, d.d. 4 dezer, was hij de vorige dag bij Kaap de Gate (opm: Cabo de Gata, 36º43’ NB 02º11’ WL) ten anker gekomen, hebbende 54 dagen reis; aan boord was alles wel. In zijn nabijheid lagen nog 25 schepen, waaronder fruitjagers, sedert 40 dagen van Messina vertrokken.
(opm: men lag op een goede zeilgelegenheid richting Gibraltar te wachten)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Volgens particulier bericht van 31 december j.l. was het Nederlandse fregatschip JOHANNES ANTONIUS, kapt. A. de Voogd van der Straaten, komende van Macao, opzeilende naar de rede van Batavia.


Datum: 21 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop, gereed om op de Clyde te water te worden gebracht: een nieuw, zeer sterk gebouwd fraai ijzeren rader-stoomschip van 680 ton, Engelse breedte 25 voet, diepte 12 voet voorzien van uitmuntende oscillerende machines en geoctrooieerde vedervormige schepraden, 190 paardenkracht nominaal, diepgang 5 voet en gegarandeerde snelheid 17 mijlen in het uur. Het heeft gemakkelijke ruimte voor passagiers en lading. Vaartuig en machines gewaarborgd voor onderhoud gedurende een jaar. Prijs compleet afgeleverd in Nederland GBP 17.000.
Adres W. Simons en Comp, ingenieurs en scheepsbouwmeesters te Renfrew, nabij Glasgow (Schotland).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 februari. Bij beschikking van de minister van binnenlandse zaken is aan de Deventer Stoombootmaatschappij te Deventer, tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van reizigers, goederen en vee tussen Deventer en Amsterdam.


Datum: 22 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Aangaande het schip CAESAR (opm: brik CESAR), kapt. Ary D. de Jong, 31 juli 1864 van Soerabaija vertrokken naar Amsterdam, heeft men sedert niets vernomen (opm: zie AH 010565).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op een nader te bepalen dag in de eerste helft der maand mei zal op publieke vendutie verkocht worden de scheepstimmerwerf, sedert jaren gedreven door de firma Curtis & Dormaar, staande en gelegen in de Kampong Baroe, naast de werf van de firma Cores de Vries, met woonhuis, bijgebouwen, loodsen, kiellichter, vlotten en inventaris.
Nadere informatie te bekomen bij C.J. van Bueren.
(opm: deze werf lag te Soerabaija, zie ook JB 120765; de veiling zou uiteindelijk pas op donderdag 6 juli plaats vinden)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Het Nederlands schip (opm: bark) VOORWAARTS, kapt. C.L. Kerkstra (opm: E.L. Kerkstra, zie ook JB 180265), dat op de 6e dezer van hier naar Soerabaija vertrok om aldaar te worden gerepareerd, is op de hoogte van Kandanghauer (Cheribon) in zinkende staat op strand gezet. Het vaartuig in reddeloze staat zijnde, is door de gezagvoerder en de equipage verlaten, die per stoomboot TJITARUM te Batavia zijn aangebracht.


Datum: 23 februari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 22 februari. Hedenmorgen is tegen Dwars in den Weg (opm: plaat voor de haven van Brouwershaven) achter zijn anker gezonken de Engelse brik PYTHO, geladen met steenkolen, van Sunderland bestemd naar Rotterdam. Men denkt het boventuig te bergen. De equipage is behouden aan wal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 februari. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) STIENTJE ROEMELING, kapt. D.H. Bruyns, van Rio de Janeiro naar Altona, is hier lek en met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rio Grande, 14 januari. Het alhier van Cadiz gearriveerde Nederlandse schip MARGARETHA, kapt. De Jonge, heeft bij het binnenkomen hevig gestoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kofschip DE VROUW CLARA, van Dordrecht, groot 88 ton, liggende te Delfzijl. Het heeft deze winter belangrijke vertimmering ondergaan en is voorzien van een complete inventaris, om zo zee te kunnen kiezen.
Nadere informatie bij A.J. Smaal te Delfzijl.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 februari. Den 28 dezer zal zich te Nieuwediep aan boord van het schip GERARD PIETER SERVATIUS, gezagvoerder J. Wamsteker, naar Batavia inschepen, een detachement suppletietroepen sterk 150 man, onder het bevel van de kapt. der Oost-Indische infanterie C.J. Westenberg en medegeleide van de 2de luitenant der infanterie Sachse, de 2de luitenant der cavalerie J.B. Welters en de officier van gez. 3de klasse L. van der Straaten, allen van het Oost-Indische leger.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 22 februari. Men meldt van Terschelling, dat de postschipper W. Klijn en de bemanning van zijn schuit, waarvoor men vreesde dat zij waren vergaan, gelukkig te Terschelling zijn aangekomen; na met het ijs naar zee te zijn gedreven is het hun met grote inspanning gelukt de haven van Terschelling te bereiken.


Datum: 24 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

‘s-Gravenhage, 22 februari. De Hoge Raad der Nederlanden, kamer van strafzaken, heeft heden verworpen het beroep van E. Schröder tegen een arrest van het hof in Noord-Holland, houdende bevestiging van een vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, waarbij de requirant, gezagvoerder van een Nederlandse koopvaardijschip, is schuldig verklaard aan het op de reis van Rotterdam naar Buenos Aires en terug naar Nederland, moedwillig toebrengen van slagen aan een schepeling, waardoor geen ziekte of beletsel om te werken gedurende meer dan twintig dagen is ontstaan, en te dier zake is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien dagen in eenzame opsluiting te ondergaan, een geldboete van NLG 8 en in de kosten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 20 februari. De Nederlandse brik MINERVA, kapt. G.T. van Ommeren, van Havana naar Bremen, is te Ramsgate binnengesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Brunger zal te Oudebildtzijl publiek te koop aanbieden een wel onderhouden tjalkscheepje, genaamd NOOIT GEDACHT, groot 27 ton, met mast en gewicht en bijbehorend want, met blokken en verder tuig, liggende te Oldebildtzijl en als turfschip bevaren door Simon Entes Zijlstra aldaar.
Te aanvaarden 14 dagen na de finale toewijzing, terwijl de eerste veiling zal plaats hebben bij weduwe Molenaar, op maandag avond 27 februari e.k, te 6 uur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris K. Tjebbes te Workum zal op de vrijdagen 10 en 24 maart 1865, telkens des avonds om 7 uur, provisioneel, in het koffijhuis Zeeburg en finaal in de Stadsherberg aldaar, publiek verkopen een sedert meer dan 48 jaren zeer beklante en in volle werking zijnde scheepstimmerwerf, met langs- en dwarshelling voor schepen van 19.028 el (68 voet), ruime schuren en smederij, alles met de nodige gereedschappen; een onlangs bijna geheel vernieuwde woonhuizing met drie kamers, keuken, regenbak en verdere geriefelijkheden, en knechtswoning. Alles staande en gelegen zeer geschikt nabij de Zeesluis te Workum, bekend ten Kadaster Sectie A nos. 674, 676, 1251, 1443 en 1444.
Nagelaten door wijlen den heer Tjeerd A. Visser, in leven scheepsbouwmeester te Workum.
Te aanvaarden: de werf c.a. en smederij dadelijk na de finale toewijzing, de woonhuizing op 12 mei 1865 en de knechtswoning op 12 mei 1866.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder Oostingh te Buitenpost zal op zaterdag 4 maart 1865, ’s namiddags 2 uur, ten huize van de kastelein F. van der Mei te Fries Stroobos, publiek à contant in een zitting provisioneel veilen en finaal verkopen een overdekt tjalkje, genaamd de HOOP, groot 15 ton, thans defect liggende in de Oude Vaart tussen Stroobos en Gerkesklooster, laatst bevaren door de schipper J.G. de Jong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 23 februari. Het boventuig van de brik PYTHO, gisteren gemeld als gezonken, is geborgen. Men zal trachten zo veel mogelijk van schip en lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 februari. Het schip ARGO, kapt. Donner (opm: buitenlander), van Engeland naar Kopenhagen, is in de Noordzee door de equipage verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 21 februari. Het Nederlandse schip (opm: brik) COLUMBUS, kapt. D.J. Zomerdijk, van Smyrna naar Leith, is alhier met verlies van anker en ketting binnengelopen.


Datum: 25 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het schip CROWN, kapt. Lacroix, van Santos, laatst van Falmouth, herwaarts bestemd, is gisteren nacht nabij Egmond vastgeraakt. Men hoopte het echter met hulp te kunnen afbrengen. (Zie verder telegram Texel).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 februari. Het schip NEPTUNUS, kapt. Bakker (opm: schoener, kapt. Geert Willems Bakker), van Paimboeuf naar Gotenburg bestemd, is op de Zweedse kust verongelukt. Het volk is gered, met uitzondering van één man.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 februari. De Engelse stoomboot ROTTERDAM, van Antwerpen naar Harwich, is met schade aan de machine uit zee terug; is in de haven gekomen en lost.
De schepen THOMAS AND MARY, kapt. Rickman, van Sunderland naar Southampton en ARGO, kapt. Nicholson, van Hartlepool naar Duinkerken, zijn met lekkage hier binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding dat mijn geliefde zoon Christiaan Hendrik Oelhoorn, 2de stuurman op het barkschip ZES GEZUSTERS, kapt. R. Rutgers, de 23ste december 1864, op zijn terugreis van O.I, in de nog jeugdige leeftijd van omstreeks 26 jaren is overleden; diep betreurd door mij en zijn verdere betrekkingen.
Amsterdam, 23 februari 1865            Wed. B.H. Oelhoorn, geb. Osieck

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij is het schip (opm: bark) MARIE, kapt. H.G. Biesthorst, aangenomen voor het transport van een detachement militairen naar Java.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip.
Op woensdag 8 maart aanstaande, zullen de ondergetekenden voor rekening van wie zulks blijken zal aan te gaan verkopen:
Het kopervast Nederlands barkschip PROVINCIE DRENTHE, metende 617 ton, met deszelfs staand tuig, ra’s, waarloze rondhouten, twee ankers en kettingen, zo als het is liggende ter rede van Soerabaija, zullende de complete zo goed als nieuwe inventaris na die datum te Soerabaija bij kavelingen worden geveild.
Gebr. Roselje & Co. (opm: zie JB 030665)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Nader vernemen wij, dat de Hamburger bark CATHARINA, kapt. Schultz, van Callao naar Rotterdam – zie ons vorig nummer – op zee in hulpeloze toestand is aangetroffen door de (opm: Nederlandse) stoomboot BALMORAL, kapt. D. van der Zee, die dit schip hulp heeft geboden en met zware averij te Vlissingen binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 februari. Aangaande de Nederlandse schepen JAN HERO, kapt. Naatje (opm: kof JAN HEERO, kapt. Harm Harms Naatje), de 2e november van Reval naar de Maas vertrokken, FENNA HENDRIKA, kapt. K.L. Enninga (opm: schoener, bouwjaar 1858, kapt. Klaas Luitjen Enninga; volgens B.S. Oude Pekela op 24 november ‘in het Skagerrak, aan de kust van Jutland, schipbreuk geleden, waarbij schip met man en muis is vergaan’), van Danzig naar Amsterdam, de 18e november Elseneur gepasseerd, CHRISTINA (opm: kof, bouwjaar 1864), kapt. J.P. Gruppelaar, de 20e november van Oostmahorn naar Helsingborg, en WUBBO EN WILLEM, kapt. J.H. Bontekoe (opm: brik, zie ook NRC 190165), de 16e augustus van Danzig naar Amsterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 24 februari. Aan de werf van de firma Randolph, Elder & Co te Glasgow, is te water gelaten de eerste van de negen stoomboten, bestemd voor de postdienst op Java en andere Nederlandse bezittingen in de Oost-Indische Archipel. Zij draagt de naam van KONING WILLEM III en heeft een lengte van 225, een breedte van 51 en een diepte van 22 voet. De voor deze dienst te leveren stoomschepen verschillen van 1000 ton en 200 paardenkrachten tot 500 ton en 200 paardenkrachten.
(opm: de breedte van de KONING WILLEM III zal vermoedelijk 31 voet moeten zijn)

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, zonder datum. Binnengekomen het Hamburger barkschip CATHARINA, kapt. J.H. Schultz, komende van Callao en bestemd naar Rotterdam, geladen met guano, hetwelk met zware schade aan het tuig door de Nederlandse stoomboot BALMORAL, kapt. D. van der Zee, komende van Rotterdam, alhier is binnengesleept, zijnde hetzelve in groot gevaar geweest van op de Banjaard te verongelukken.
De Ostendse vissloep COMTE DE FLANDRE, gezagvoerder H. Lauweriens, is alhier met lekkage in de haven gekomen.


Datum: 26 februari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Volgens particulier telegrafisch bericht in dato gisteren, is het schip ISIS, kapt. Torley Duwel, van Batavia naar Amsterdam, Deal gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 februari. Het schip NEPTUNUS, kapt. Bakker (opm: schoener, kapt. Geert Willems Bakker), van Paimboeuf naar Gothenburg, is op de Zweedse kust verongelukt. Het volk is, met uitzondering van één man, gered (opm: zie AH 270265).


Datum: 27 februari 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 februari. Aangaande het schip NEPTUNUS, kapt. Bakker, waarvan het verongelukken op de Zweedse kust in het Algemeen Handelsblad van gisteren is meegedeeld, wordt in Christiansand, onder dagtekening van 8 dezer gemeld, dat het op 2 dezer nabij Oxö (opm: Oksøy, zuidoostkust van Noorwegen !) op een blinde klip heeft gestoten en daarop gezonken is. In bedoeld bericht wordt voorts meegedeeld dat van de equipage vier man zijn omgekomen. De kapitein, diens dochter, twee man van het volk en één passagier zijn gered.
Oksøy Lt.Ho. / W-approaches to Kristiansand Harbour
Positie 58º04’ NB en 08º03’ OL

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 februari. Volgens bericht van het Nieuwe Diep van gisteren was in de Eijerlandsche Gronden een barkschip gestrand, de naam onbekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 23 februari. Heden liep van de werf van de heer Fop Smit te water het zo sierlijk en aan alle de eisen des tijds beantwoordende stoomjacht MERWEDE, hetwelk men zich voorstelt tegen de maand mei a.s. tussen Gorinchem en Rotterdam in dienst te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 februari. Heden was in deze stad veel drukte door het met averij aan de machine binnenlopen van de Engelse stoomboot ROTTERDAM, geladen met 1.700 schapen en 480 stuks hoornvee. De boot was bestemd van Antwerpen naar Harwich. Al het vee is alhier gelost, de schapen zijn op het nabij gelegen fort de Nolle gebracht, terwijl de overige beesten, waar maar plaats was, werden gestald. Verscheidene runderen en schapen waren in het schip gestikt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 18 februari. Het schip SARA, kapt. Wumkes (opm: buitenlander), op 23 januari l.l. op Spiekeroog gestrand, is met ijs overdekt. Van de lading zijn tot dus ver 270 balen geborgen. Men hoopt intussen, bij dooiweer, meer te zullen bergen. De gemeenschap met het vasteland is gedurende deze winter geheel afgebroken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 11 maart, des avonds te 5 uur, ten huize van K. van der Borgh Groothuis te Ulrum, zullen de gezamenlijke reders van na te noemen schip, publiek, tegen contante betaling, verkopen: het thans te Rotterdam liggende, in 1857 nieuw uitgehaalde en uitmuntend onderhouden schoener-galjootschip, genaamd VLIEDORP, met complete inventaris, laatstelijk geclassificeerd bij Veritas, 3/3 1.1, met 1865 te vernieuwen.
Het Inventaris met de condities van verkoop zullen van af de 4e maart ter visie liggen ten huize van verkoop en bij de logementhouder Niehoff, in Het Blaauwe Paard te Groningen; voorts bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer, cargadoors te Rotterdam, de heren A.J. Verdenius en Js. van der Helm, te Vliedorp, en de notaris te Winsum.
Mr. J.W.F.J. du Peijrou van Breugel

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 24 februari. Het schip PORTO-PLATA, kapt. De Haan (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Londen naar de kust van Afrika, heeft alhier anker en ketting verloren, doch is daarvan op nieuw voorzien.


Datum: 28 februari 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, Het Nederlandse schip (opm: schoener) VERTROUWEN, kapt. W. Kal, van Malaga naar Hamburg, is alhier lek met schade aan het roer en verlies van anker binnengelopen (opm: zie NRC 010365).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. H.J. Offerhaus, notaris te Delfzijl, zal, op vrijdag de 3e maart 1865, des avonds te 6 uur, in het logement van G. ter Steeg, publiek, op aannemelijke voorwaarden, verkopen het onder Nederlandse vlag varend tjalkschip, genaamd JOHANNES, groot 41 tonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zoals hetzelve is liggende nabij Delfzijl.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 februari. Op 12 maart zal zich te Rotterdam aan boord van het schip MARIE (opm: bark MARIA), gezagvoerder H.G. Biesthorst, naar Batavia inschepen een detachement suppletie-troepen sterk 150 man, onder het bevel van de tijdelijk bij het Oost-Indische leger gedetacheerde 1ste luitenant der infanterie J.A. de Graaff, en medegeleide van de 2de luitenants der infanterie van het Oost-Indische leger J.G. Jansen en J.M. Judas.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 februari. Het voor rekening van een alhier thuis behorende rederij uitgeruste vaartuig de NOORDPOOL is de 22e dezer uit Tonsberg ter robbenvangst vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk grondig verstaande, kan terstond vast werk bekomen bij J.J. Hulshoff te Balk.


Datum: 01 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Maandag 27 februari in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ:
het schoener-galjootschip JOSIENA HENRIËTTE – NLG 8.400. Opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Het bericht wegens het binnenlopen te Ramsgate van het schip (opm: brik) MINERVA, kapt. G.T. van Ommeren, van Havana naar Bremen bestemd, is gebleken onjuist te zijn geweest.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D.M. Alewijn, notaris te Medemblik, zal op woensdag, de 15de maart 1865, des avonds te 7 uur, in het logement Het Wapen van Medemblik, aan de Kaasmarkt te Medemblik, publiek ten verkoop presenteren: een overdekt tjalkschip, genaamd DE HOOP, liggende in de Oosterhaven te Medemblik, gemeten op 51 ton, met al deszelfs staand- en lopend want, zeil en treil, ankers, touwen, gereedschappen en verder scheepsbehoren.
Nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van de Notaris Alewijn te Medemblik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 26 februari. Het Nederlandse schip VERTROUWEN, kapt. Kal, van Malaga naar Hamburg, dat 24 februari alhier lek en met andere schade binnenliep (opm: zie NRC 280265), is nagezien en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. De Nederlandsche Handel-Maatschappij vraagt scheepsgelegenheid voor het transport naar Samarang van ongeveer 1.000 last bazalt in zuilen en kogels. Aanbiedingen worden ingewacht vóór of op 3 maart, of bij haar agenten alhier vóór of op 2 maart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 28 februari. Heden is met goed gevolg bij de scheepsbouwmeester J. Jonker te water gelaten het eerste ijzeren Rijnzeilschip MERWESTROOM, groot plm. 150 lasten, voor rekening van schipper W. Wijnen te Gorinchem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 januari. Het uit zee geretourneerde Nederlandse schip (opm: bark) VOORWAARTS, kapt. E.L. Kerkstra, van hier naar Nederland, is lek (opm: zie JB 180265 en 220265).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Volgens telegrafisch bericht is het stoomschip TRIËST, kapt. Th. Buys Jzn, de 27e dezer ’s morgens te Venetië aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 februari. Volgens brief van Texel, van 26 dezer, was het in de Eijerlandsche Gronden gestrande schip een Nederlandse tjalk, gevoerd door kapt. Heyenga, en van Londen naar Groningen bestemd; het was afgebracht en lag in vlot water.
(Het schip BELTINA, kapt. Heijenga, lag 18 januari te Londen in lading naar Amsterdam.)
(opm: vlag Hannover – zie NRC 040365)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Men is zonder bericht aangaande het schip (opm: kof) VLINDER, kapt. H.E. Hesse, de 21e november van Bandholm naar de Zaan vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 26 februari. De Nederlandse brik JOAN JACOB, kapt. Lingbeck (opm: S.W. Lingbeek), van Plymouth naar Antwerpen, is 24 dezer van de rede van Duins gedreven en hier gisteren ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam naar:
Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark DELFT, kapt. L. van Geelkerken.
Adres: Bonke & Co, Wambersie & Zoon en Hudig & Blokhuyzen.
Batavia en Samarang. Het Nederlandse fregat CATHARINA Wilhelmina, kapt. K. de Boer.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.
Batavia. Het Nederlandse fregat PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade.
Adres: C. Vlierboom & Zonen, Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co, alhier.
Batavia en Samarang. De Nederlandse clipperfregat MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. D. Forbes Browning.
Adres: Van Zeylen & Decker en Ch. Cornelder & Zonen, alhier.
Batavia. Het Nederlandse fregat KORTENAER, kapt. A.T. Schuchard.
Batavia. De Nederlandse bark COPERNICUS, kapt. J. Algra.
Adres: E. Suermondt & Zoonen & Co en Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co.
Batavia. De Nederlandse bark GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Ch. Cornelder & Zonen, Hudig & Pieters alhier en Gerard Maurits te Dordrecht.
Batavia. Het Nederlandse fregat MARIA EN ELISABETH, kapt. E.F. Bonjer.
Adres: E. Suermondt & Zoonen en Co en Vlierboom & Suermondt.
Batavia. De Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. A.J. Bus.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Batavia en Soerabaija. Het Nederlandse clipperschip JASON, kapt. N.N. (opm: kapt. W.H. Busman)
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije.
Adres: Vroege, Nieuwkamp & De Wijs.
Gibraltar. Het Nederlandse schip (opm: schoener) POMONA, kapt. D. Haddeman.
Hamburg. Het Nederlandse schip (opm: hektjalk) DRIE GEBROEDERS, kapt. J.A. Klein.
Lissabon. Het Nederlandse schip (opm: schoener) DE HOOP, kapt. J. Manneken.
Adres: Seeuwen & Co.
Melbourne (Hobson's Bay). De Nederlandse Bark NEREUS, kapt. H.T. Planten.
Adres: Hudig & Blokhuijzen of Gerbaulet & Co.
Melbourne (Hobson's Bay). De Nederlandse Bark HENDRIK IDO AMBACHT, kapt. L. Bijl.
Adres: Wambersie & Zn of Gerbaulet & Co.
New York. Het Pruissisch fregat ARNOLD BÖNINGER, kapt. D. Steenken.
New York. Het Pruissisch fregat GERMANIA, kapt. W. Franke.
Adres: Wambersie & Zoon.
Padang. De Nederlandse bark FREDRIK HENDRIK, kapt. L.N. Glazener.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co en Hudig & Pieters alhier en B.D. Bosscher & Zn te Amsterdam.
Samarang (direct). De Nederlandse bark VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.
Samarang (direct). De Nederlandse bark HENDRIKA, kapt. M. van der Valk.
Soerabaija (direct). De Nederlandse bark SALATIGA, kapt. J. Kettler.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
Singapore en Hongkong (na arr.). De Nederlandse driemast schoener SOPHIA AMALIA, kapt. W.J. Lourens.
Jersey en Guernsey. De Hollandse schoener ROLLO, kapt. P.L. Schep.
Adres bij P.A. van Es & Co.
Singapore en Hongkong. De Nederlandse bark ALBRECHT BEYLING, kapt. C. van der Burg.
Adres: P.A. van Es & Co alhier en De Groot, Roelants & Co. te Schiedam.
St. Thomas. De Nederlandse schoener HERMANUS ISAAK, kapt. C. v.d. Veen.
Adres: Hudig & Blokhuijzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam naar:
Batavia en Soerabaija. Het barkschip KONING WILLEM II, kapt. J.L. Besseling.
Curaçao. De Nederl. schoener ZEEMANSHOOP, kapt. C.P. Dekker.
Adres: Oolgaardt & Bruinier alhier.
Buenos Aires. De Nederlandse brik STELLA MATUTINA, kapt. H.J. Beekman.
Adres: De Vries & Co, alhier of bij Gerbaulet & Co.
Curaçao. De Nederlandse brik WILHELMINA MARIA, kapt. W. Postma.
Kanagawa en Decima. De Nederlandse bark JULIE, kapt. N.N. (opm: F.J. Cherpion)
Kanagawa en Decima. De brik BANTAM, kapt, J. P. Claasen.
Adres: de Coningh & Co alhier en P.A. van Es & Co te Rotterdam.
Kanagawa en Decima. De Nederlandse brik JACQUELINE EN ELISE, kapt. J.H. Krukkenberg.
Adres: B.D. Bosscher & Zoon alhier en te Rotterdam bij Vlierboom & Suermondt en Meijer & Ortmann.
Padang. De Nederlandse bark PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. E. van lngen.
Adres: Oolgaardt & Bruinier alhier en Ruys & Kellar te Rotterdam.
Padang. De Nederlandse bark BROUWERSHAVEN, kapt. A. Huizer.
Adres: Van Overzee & Co, en De Coningh & Co alhier en Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam.
Samarang (direct). Het barkschip SLIEDRECHT, kapt. Y. Feenstra.
Soerabaija (direct). Het barkschip QUINTET, kapt. L. Slijboom.
St. Thomas en Curaçao. Het schoenerschip ESPÉRANCE, kapt. C. Brandt.
Adres: Oolgaardt en Bruinier alhier.


Datum: 02 maart 1865


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 maart. Iemand, vrij fatsoenlijk gekleed, met een Rotterdamse tongval, en zich noemende Van der Laan, gaat met een intekenlijst rond, de ondertekening van de heer P. Gips dragende. Hij zegt op de scheepswerf bij deze gewerkt te hebben en wegens ziekte in het gasthuis te zijn opgenomen geweest. Niets van dit alles is waar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Het schip (opm: bark) JAPARA, kapt. A.K. Zweede, van Java naar Rotterdam bestemd, is volgens ontvangen bericht genoodzaakt geweest naar Samarang terug te keren, dewijl het schip lek was en de lading vermoedelijk geheel moet worden gelost, om vervolgens te Soerabaija te worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Volgens particulier bericht is het fregatschip CORNELIA, kapt. De Vries, 19 december j.l. van Pleya Colorado (westkust van Mexico) naar Queenstown vertrokken. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 1 maart. Van de gezonken brik PYTHO is geborgen: 160 vadem ketting, 3 ankers, ongeveer 350 mud kolen alsmede de inventaris; het schip is geheel weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 19 februari. De Groninger schoenerbrik JEANNETTE ROELINA, gevoerd door kapt. Hoeksema (opm: schoener JEANNETTE ROULINE, kapt. R.IJ. Hoeksema), van New-York naar Bremen bestemd, bereikte na een stormachtige en zeer moeilijke reis 18 februari de Wesermonding en was, bij gebrek aan een loods of stoomboot, ten gevolge van storm en afgematte equipage gedwongen de Weser binnen te lopen, ofschoon zij vol ijs was.
Het schip kwam met verlies van anker, kettingen en zeilen, enz. overigens welbehouden heden in de haven, door een stoomboot gesleept, die de kapitein eindelijk nog gedwongen was aan te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 januari. De Nederlandse bark VOORWAARTS, kapt. Kerkstra, van hier naar Nederland, en uit zee geretourneerd, is, (zo als bereids gemeld [opm: zie JB 180265]) lek, hebbende op Poelo-Dapoer gestoten. Het schip is nagezien en zal de gehele lading moeten lossen. Dat gedeelte wat er tot heden uit is gekomen, schijnt onbeschadigd te zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 februari. Gisteren is in de Eijerlandse Gronden gestrand een tjalkschip, gevoerd door kapt. T.P. Heijenga, vermoedelijk de VROUW GEERTRUIDA, van Londen in ballast naar Groningen. Het is afgebracht en ligt thans voor de Roggesloot in vlot water.


Datum: 03 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 27 februari. Aangaande de (opm: op 25 febr.) alhier binnengekomen Groninger kof JANNA MEIJER, kapt. E.B. Datema, komende van Hartlepool, wordt nog gemeld, dat zij 26 dagen in de Noordzee heeft omgekruist en te kampen had met slecht weer en hoge zeeën; het schip moest hier ten anker blijven, daar het ijs tot de Zoutkamp nog geen doorvaart toeliet.
Alhier liggen nog de schepen CATHARINA, kapt. De Vries en COOP ROELFS SIKKENS (opm: kof), kapt. H.H. Schaaf, benevens de beide loodsboten en loodsafhaler, welke niet zonder gevaar de invallende dooi tegemoet zagen. Gelukkig dat de wind spoedig naar het westen schoot; ware de wind zuid gebleven, dan zou men ongetwijfeld ongelukken met deze schepen hebben zien gebeuren, doordien alhier geen haven is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij H.P. van der Werff, aan het Buitenst Vallaat, bij Drachten. Brieven franco.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder D.C. Hoekstein te Irnsum zal op donderdag 9 maart e.k, des namiddags een uur, bij de haven te Baard tegen dadelijke betaling verkopen een overdekt gewegerd schuiteschip, de JONGE DOETJE genaamd, geijkt op 16 ton, met deszelfs inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de haven te Baard en bevaren wordende door M.A. Ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 maart. Van de werf van de heren J. & K. Smit, scheepsbouwmeesters alhier, liep heden met gunstig gevolg te water de schroefstoombarge (opm: vermoedelijk de LEMMER), bestemd voor de dienst tussen Delft en Rotterdam, gebouwd voor rekening van de heren Maatje c.s. (opm: mogelijk De Groot en Van Galen), terwijl op genoemde werf mede de kiel werd gelegd van een stoompakschuit, genaamd BELGIË, voor de dienst tussen ‘s Hertogenbosch en Maastricht, voor rekening van de Sociëteit Navigatie op de Zuid-Willemsvaart, beide voorzien van machines van zes paardenkracht, vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit. (opm: krant slecht leesbaar)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stormpolder (gem. Krimpen a/d IJssel), 1 maart. Heden is op de werf De Hoop, van de heer Cs. van der Giessen, de kiel gelegd van een schroefstoomboot, genaamd STAD GOUDA voor rekening van de heren Jan Pot en Jacobus Pot te Rotterdam en L. Ouweneel te Rotterdam, en bestemd voor het beurtveer tussen Gouda en Rotterdam vice versa, waarvan de machine zal vervaardigd worden aan de fabriek van de heren D. Christie & Co te Kralingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 28 februari. Het Nederlandse schip ENGELINA, kapt. Smit (opm: kof, kapt. P.O. Smith), van Sunderland naar Lissabon, is hier met verlies van zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cherbourg, 26 februari. De reparaties aan het alhier in averij binnengelopen Nederlandse schip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. Van Santen (opm: bark, kapt. J. van Zanten), van Rotterdam naar Melbourne, worden met ijver voortgezet. Men gelooft echter niet dat het schip voor 1 april gereed zal zijn de reis weer aan te nemen.


Datum: 04 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Een belangrijke beslissing voor de scheepvaart zowel op techniek als juridisch gebied heeft de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (tweede kamer) gisteren genomen. Een Franse schoener namelijk beweerde door een stoomboot van de Koninklijke Stoomboot-Maatschappij in de Oostzee te zijn aangevaren en dat wel door de schuld van de stoomboot, op grond dat deze niet over alle boegen was uitgeweken, etc, zoals de reglementen op dit stuk zulks voorschrijven. Deze actie was ingesteld circa ander halfjaar na het feit van de aanvaring.
Door de gedaagde maatschappij werd een exceptie van niet ontvankelijkheid geposeerd, aangezien het Fransche Code de Commerce (opm: Wetboek van Koophandel) in art. 436 voorschrijft, dat de acte binnen één maand na de vereiste betekening moet plaats vinden en au fond, dat de schoener door zijn koers te veranderen, immers niet te vervolgen, maar ten einde uit te wijken, zijn roer aan stuurboord had overgelegd, daardoor het ongeval veroorzaakt had en de stoomboot, door haar in verwarring te brengen, belet had de aanvaring te voorkomen.
Wat de exceptie van niet-ontvankelijkheid betreft, deze werd door de eisende partij bestreden met een beroep op art. 742 van ons Wetboek van Koophandel, dat een termijn van 3 jaren toelaat, in verband met art. 9 algemene bepalingen, volgens welk artikel het burgerlijk recht hetzelfde is voor vreemdelingen als voor Nederlanders en de Nederlandse rechter niet het Franse maar het Nederlandse recht heeft toe te passen. Ten opzichte van het systeem van niet-ontvankelijkheid verenigde zich de rechtbank geheel met dat van de eisers, doch wat het technische gedeelte aangaat, nam zij aan, dat de schoener steeds zijn koers had behoren te vervolgen en door zijn manoeuvre de schuld van de aanvaring moet dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 1 maart. Het schip in de Eijerlandsche Gronden gestrand, doch weer af en voor de Roggesloot ten anker gebracht, is gebleken te zijn het Hanoverse tjalkschip ENGELINA, kapt. Heijenga, in ballast van Londen naar Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 24 februari. De schoener DAVID, kapt. Klein (opm: buitenlander), van Newcastle naar Koningsbergen, is op de Jedder verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 31 januari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) FRIESLAND, kapt. T. Sipkes, van Amsterdam naar Batavia, is hier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Men schrijft uit Yokohama (Japan), 24 december, het volgende:
Ten gevolge van de veranderde omstandigheden zullen de gebouwen, die de bureaus en het verblijf hebben uitgemaakt van het Nederlandse consulaat-generaal op het bekende Decima, de 15de januari a.s. in openbare veiling gebracht worden.
 Er liggen thans hier ter rede nog 12 Engelse, 2 Nederlandse, 2 Franse oorlogsschepen en 1 Amerikaanse. Het Nederlandse barkschip STAD ENSCHEDE, kapt. S.W.F. Kretschmer, is naar Nagasaki vertrokken; ter rede ligt nog het Nederl. barkschip HENRIETTA, kapt. Van Loenen.
De handel is in de jongste week verlevendigd. De vraag naar invoerartikelen is thans enigszins verflauwd, uit hoofde van schaarste aan dollars bij de Japanse kooplieden, en wel ten gevolge van de kleine aanvoer van uitvoer-artikelen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Een paar dagen geleden is melding gemaakt van het schip HANDIG VLUG, hetwelk op de Millwall-werf, aan de Theems, voor rekening van het Nederlands gouvernement gebouwd en bestemd is voor de dienst op Oost-Indië. Daaromtrent vindt men in het verslag van de proeftocht de volgende bijzonderheden medegedeeld: de HANDIG VLUG is een geheel ander soort van vaartuig dan de kanonneerboten van de Engelse marine. Het is het eerste, of liever zoals wij geloven het enige, wiens pantsering in een schuine, in plaats van een verticale stand, tegen het indringen van de kogels is aangebracht. Het kan in zoverre gepantserd heten, als het in het midden een koepel-batterij voert, die door stalen platen van slechts 1 Nederlandse duim (opm: centimeter) dik en derhalve niet tegen kanon-, doch slechts tegen geweervuur beschermd wordt. Het is een klein vaartuig, met een diepgang van slechts 9 palmen (opm: decimeter), een lengte tussen de loodlijnen van 30, een breedte van 5, een holte van 2 ellen (opm: meters) en metende 138 tonnen (oude maat); verder geheel van stalen platen gebouwd, die beneden de waterlijn ruim 3 strepen, maar van daar naar boven, met inbegrip van de ellipsvormige koepel, 1 duim dik zijn. Deze batterij beslaat een lengte van 18,5 ellen in het middelste gedeelte van het vaartuig; zij is geheel overdekt met een roosterwerk tot bevordering van de luchtverversing en voorzien van een stuurhuisje van 1,5 ellen middellijn. Zij heeft 6 geschutpoorten, één aan elk einde, recht vooruit en recht achteruit en de anderen in de boeg en de zijden. Daarenboven bevindt zich rondom die koepel een borstwering, voorzien van gaten met koperen schuiven voor geweren, zijnde het voornemen van het Nederlandse gouvernement om het vaartuig onder stoom genoeg snelheid te geven om een veldbatterij te ontlopen, wanneer het slaags is met een vijand die met geschut geland is, alsook om rivierbruggen te vernielen; of wel om het volkomen schotvrij te maken tegen geweervuur, wanneer het dienst doet op de rivieren en binnenwateren van Java of Borneo. Een voldoende snelheid onder stoom zal het spoedig buiten het schot van een aan de wal bewegende batterij brengen. Met een bewapening van 2 getrokken 12-ponds granaatstukken en 50 geweren kan het een wezenlijke onruststoker zijn langs rivieroevers, of in buiten de weg liggende en in ondiep water uitlopende kreken. Zoals zij gisteren de Theems afstoomde, vertoonde de HANDIG VLUG zich als een laag vaartuig, in het midden een beschermde batterij dragende, enigszins naar het beginsel van kapt. Coles, LADY NANCY-vlotten, voorgesteld tijdens de oorlog met Rusland in de Zwarte Zee. De HANDIG VLUG verschilt echter in zoverre belangrijk van de Coles tegenwoordig torenstelsel, dat haar koepel vast is en de nodige draaiingsbeweging erlangt door middel van de twin-schroef, waardoor het vaartuig zelf de bedding is van zijn geschut. Niemand kan de tocht van de HANDIG VLUG gevolgd hebben zonder getroffen zijn geweest, zowel door haar nietige vertoning boven water, als door het ontegenzeggelijk gevaarlijk voorkomen, dat zij had. Toegestaan, dat zij slechts was een beschermde geweerschans, dan was het toch een geweerschans met bewonderenswaardige beweegkracht en tevens met een paar getrokken 12% granaatstukken. Zij verliet tegen de middag Gravesend, met het doel om tot aan zee te stomen, onder een stijve noordwestelijke wind en niet weinig zee ontmoetende, tot zij het einde van de voorgenomen proeftocht bereikte. Behalve de heren Tideman en Wichers, vertegenwoordigers van het Nederlandse gouvernement, bevonden zich aan boord de admiraal sir Edward Belcher van de Engelse marine, mr. Galloway van de Board of Trade en andere belangstellenden. De staat van het weer bekortte zeker de uitgebreidheid van de proeven, maar voor zover die konden worden uitgebreid, waren zij van de meest voldoende aard, zoals uit de volgende uitkomsten blijkt: Het schip liep 6 maal over de gemeten mijl in Long Reach met een gemiddelde vaart van 10 knopen; een vaart die, de ongunstige toestand van het weer in aanmerking nemende, zeker verrassend mag genoemd worden. Een reeks van proeven onder het bestuur van de admiraal sir Edward Belcher, die bij deze gelegenheid tot arbiter diende, gaven de volgende resultaten: de machines tegengesteld latende werken, werd de gehele stuurboordcirkel in 2 minuten 47 seconden en de bakboordcirkel in 3 minuten volbracht. Met volle kracht vooruit stomende, werd de gang van het vaartuig door de veranderende werking van de schroeven in één minuut omgekeerd. Deze opgaven zijn feiten, en alle mogelijke bijkomende oordeelvellingen kunnen de waarde daarvan noch vermeerderen, noch verminderen. Zij bewijzen tevens, dat het nut van het dubbele of twin-schroefbeginsel voor oorlogsschepen even groot is als dit reeds voor koopvaardijschepen gebleken is te zijn; want handigheid onder stoom is in beide gevallen voor elk vaartuig, hetzij om de gevaren in slingerende en ondiepe rivieren te vermijden, hetzij om een vijandelijke batterij te flankeren, een niet genoeg te waarderen voordeel. De machinerieën van de HANDIG VLUG deden op de proeftocht 220 omwentelingen met een stoomdruk van 30 pound. en een luchtledig van 24 dm. Zij werkten met buitengewone regelmatigheid en zachtheid en er was nergens enig teken van heetlopen te bespeuren. De heren John William Dudgeon van Millwall zijn de bouwmeesters van de HANDIG VLUG en haar werktuigen. De goede afloop va de proeftocht van dit vaartuig kan niet anders dan de lof bevestigen, die aan deze firma voor de praktische aanwending van het “twin-schroefbeginsel” zo welverdiend toekomt. (opm: zie ook DC 110265)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 maart. Zr.Ms. korvet PALLAS, kapt.-luit. ter zee W.C. Klis, is op 26 januari j.l. van Paramaribo vertrokken om zijn reis te vervolgen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 maart. In de Samarangsche Courant van 10 januari leest men het navolgende: De 2de stuurman J. Kleinman, de bootsman H. Schroo, de zeilmaker P.J. Hansen en de matrozen J. Pronker en C. Bonne, allen behorende tot de equipage van het Nederlandse schip (opm: bark) IDA WILLEMINA, kapt. G. Rotgans, hebben zich dezer dagen zeer onderscheiden, door het met eigen levensgevaar assistentie toebrengen aan een prauw met suiker beladen, welke van achter het schip QUARTET was weggeslagen, en waarvan het ankertouw brak toen de prauw ten anker wilde komen. Genoemde zeelieden, vanaf hun schip het gevaar ziende waarin de arme Javaanse schepelingen verkeerden om in de hevige branding met man en muis te vergaan, aarzelden niet aan de roepstem van de eerste stuurman W.L. Mahne gehoor te geven, maar snelden naar de neergelaten sloep, met werpanker en verdere benodigdheden om de prauw te assisteren, en mochten de zelfvoldoening smaken, hun natuurgenoten en prauw en lading van een wisse ondergang te redden. Ere de stuurman, die hen daartoe aanmoedigde, maar nog veel meer ere aan hen, die eigen leven niet ontzagen om de in nood verkerenden te redden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De griffier G. van Wage zal, ten verzoeke van zijn principaal, op dinsdag de 7e maart 1865, ’s voormiddags 11 uur, te Brouwershaven, om contant geld, publiek presenteren te verkopen: de geborgen inventaris van het gezonken Engels schip PYTHO, bestaande in zeilen, ankers, kettingen, staand en lopend touwwerk, blokken enz. en de daaruit geborgen steenkolen.
En onmiddellijk daarna genoemd gezonken schip ter rede van Brouwershaven, en de daar nog in zijnde gedeeltelijke lading steenkolen.


Datum: 05 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 maart. Heden is op de werf van de heer F. Kloos, scheepsbouwmeester alhier, met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd ijzeren raderstoomschip N°. 2,
voor rekening van de algemene expeditie onderneming van Van Gend & Loos, en bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee, tussen 's Hertogenbosch, Tiel, Nijmegen en Arnhem; de machines van 50 paardenkrachten zijn vervaardigd in de fabriek van de heer Charles Marcellis te Luik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Napels, het Nederlandse schoenerschip MARIA SPESMEA, kapitein C.H. Vaalman. Vertrekt ten spoedigste.
Adres bij de cargadoors Johs. Ooms Ezn & Co.


Datum: 06 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 2 maart. Heden is alhier met het beste gevolg van de werf van de heren I.A. Hooites te water gebracht het driemast kopervast schoenerschip VEENDAM, groot 200 tonnen, kapt. B. Hazewinkel, gevoerd zullende worden voor rekening van de bouwmeester en de kapitein.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 maart. Het Engelse schip WILLIAM AND SARAH zit op de Scheelhoek aan de grond; heeft de sleepboot ZUID-HOLLAND bij zich tot assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 maart. Gisteren zijn Zr.Ms. instructie brik de WESP en Zr.Mr. ijzeren schroef-kanonneerboot NIMROD in het droge dok gehaald om te worden nagezien. Eerstgenoemde bodem wordt in gereedheid gebracht om in de volgende maand een instructiereis met de bootsman leerlingen te doen. De pantsering van Zr.Ms. stoombatterij DE RUIJTER, is geheel volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Triëst, 4 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoener) DRIE GEZUSTERS POTT, kapt. E. Kistenkas, van hier naar Fernambucq is gisteren ten NW van Lassina (opm: waarschijnlijk: Lesina, Italië; 41º52’ NB 15º21’ OL) gestrand. De lading wordt in lichters gelost (opm: zie NRC 110365).
(opm: de DRIE GEZUSTERS POTT was 20 februari 1865 van Triëst vertrokken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar J.J. de Kanter, als lasthebbende van zijn meesters, is van mening te verkopen, op zaterdag de 18de maart 1865 (mits open water), des avonds te 7 uur precies, op de bovenzaal van de Sociëteit de Vergenoeging, op de Groote Markt te Middelburg, ten overstaan van de notarissen P. Van de Graft en W.L. Woutersen,
-1.  Het snel zeilend Nederlands barkschip ZEEPAARD, laatst gevoerd geweest door kapitein T. Tjebbes, bekleed met geel metaal, lang over steven 39,25 ellen, wijd 10,47 ellen, hol 7,35 ellen en groot 756 tonnen, hebbende een hoogte tussendeks van 1,96 el, bekend op de vrachtlijst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, ten jare 1841 te water gelaten.
- 2.  Het snel zeilend kopervast Nederlands barkschip WESTKAPELLE, laatst gevoerd geweest door kapitein A.B. Crucq, bekleed met geel metaal, lang over steven 34,50 ellen, wijd 6,32 ellen, hol 4,77 ellen en groot 462 tonnen, bekend op de vrachtlijst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, ten jare 1853 te water gelaten.
Beide schepen worden verkocht met al derzelver rondhouten, staand- en lopend want, ankers, zeilen en verdere inventaris.
Afzonderlijk zullen worden geveild twee accuraat lopende en opnieuw schoongemaakte chronometers, waarvan een uit de fabriek van Parkinson & Frodsham n°. 2395 (achtdaagse) en een uit de fabriek van Barbaut n°. 1829.
En daarna, door de makelaars J.J. de Kanter en P. de Bruyne, ten overstaan van de notaris P. Van de Graft:
-  Het extra ordinair wel bezeild Nederlands schoenerschip CATHARINA ELISABETH, gevoerd geweest door kapitein J. Pander, lang over steven 22 el 60, wijd 4 el 29, hol 2 el 66 en alzo groot gemeten 115 tonnen (laadt 8 keel steenkolen), gebouwd in 1843, met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, zeilen en verdere inventaris.
Het schip is in Nederland verzekerd voor NLG 6.500 op behouden varen, tot 15 oktober 1865.
De genoemde schepen zijn twee dagen voor en op de verkoopdag te bezichtigen, van des morgens 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 6 uren, tegen afgifte van een bewijs van toelating, te verkrijgen bij bovengemelde makelaars, bij wie respectievelijk tevens nadere informaties, verkoopcondities en specifieke lijsten van de inventaris te bekomen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Pecalongang en Samarang, om Batavia aan te doen, KOSMOPOLIET II, gezagvoerder J. Bouten. Om ultimo maart te vertrekken. Geheel naar het model van zijn bekende naamgenoot gebouwd.
De inrichtingen voor passagiers zijn ruim en zodanig verdeeld, dat er voor families gelegenheid is afzonderlijke salons met aangrenzende hutten af te huren. Het schip zal voorzien zijn van een geëxamineerde scheepsdokter, een melkgevende koe en verder van alles wat strekken kan om de reis aangenaam en gemakkelijk te maken.
En het clipperschip KOSMOPOLIET I, gezagvoerder J. Koning.
Wordt gereed gemaakt om van Rotterdam in mei naar Batavia te vertrekken.
Adres voor goederen en passagiers te Amsterdam bij J. Daniels & Zn & Arbman, te 's Hage
bij Vriesendorp & Gaade, te Rotterdam en Dordrecht bij Visser & Van der Sande en te Dordrecht bij de reders Gebroeders Blussé.
Huttenplan van de schepen KOSMOPOLIET I en II (coll. J. Klootwijk)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Kanagawa en Decima (direct) ligt te Amsterdam in lading, voor goederen en passagiers, het nieuw gekoperd Nederlands clipper brikschip JACQUELINE EN ELISE, kapitein J.H. Krukkenberg.
Te bevragen bij de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon, Ooolgaardt & Bruinier te Amsterdam, Meijer & Ortmann en de cargadoors Vlierboom & Suermondt te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading te Rotterdam naar Singapore en Hongkong: het Nederlands gekoperd barkschip ALBRECHT BEYLING, kapt. C. van der Burg. Vertrekt begin april.
Adres bij P.A. van Es & Co. te Rotterdam en De Groot Roelants & Co. te Schiedam.
En het snel zeilend gekoperd 3-mast schoenerschip SOPHIA AMALIA, kapitein W.J. Lourens, na arrivement.
Adres bij P.A. van Es & Co. te Rotterdam.


Datum: 07 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. Holland - La Plata.  Vervoer van landverhuizers naar Buenos Aires.
Te Rotterdam ligt in lading naar Buenos Aires direct voor passagiers en goederen, het Nederlandse barkschip MINISTER THORBECKE, kapitein W.H. Kannegieter, 566 tons register, 3/3 1.1.
Vertrekt medio april, hebbende uitmuntende gelegenheid voor passagiers eerste en tweede klasse tot zeer billijke vrachten.
Nadere informaties bij de heren Pirsch & Hauschild te Amsterdam of bij Gerbaulet & Co.
Rotterdam, 3 maart 1865.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop twee nieuwe schepen, genoegzaam klaar, ongeveer 35 en 25 ton. Te bevragen bij J. de Jong, scheepstimmerman, op het Vliet te Leeuwarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 maart. Sedert de 27e januari l.l. heeft men niets vernomen van het toen van hier naar Gloucester uitgezeilde en hier thuis behorende schoenerschip ALBATROS, kapt. R.O. Norel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Domingo, 8 februari. De brik JULIA (opm: buitenlander), van Newport naar Port au Prince, is op de Silverkey-bank verongelukt.


Datum: 08 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam.
Het Nederl. galjootschip GESINA (geb. In 1854), kapt. A.A. Banting, NLG 8.400; opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 maart. Het schip CORNELIA HENRIETTE, kapt. Philips, van Demerary naar Londen bestemd, lek te Martinique binnen, is afgekeurd en zal gesloopt worden.
(opm: mogelijk het fregat CORNELIA EN HENRIETTE, bouwjaar 1839, in 1861 naar Engeland verkocht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 maart. Volgens brief van kapt. A. Huizer, voerende het schip (opm: bark) BROUWERSHAVEN, in het Nieuwediep binnen, was hij in de nacht van 2 op 3 dezer op de kust bezet geweest door een zware storm uit het noordwesten, waardoor hij met kracht van zeilen alles had moeten aanwenden om het schip van de kust te houden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 7 maart. Het Engelse schip WILLIAM AND SARAH, bij Scheelhoek aan de grond geraakt, is weer vlot gekomen en hier binnengesleept.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 24 januari. De 18e januari is van de werf van de heren J.& K. Smit te Krimpen aan de Lek te water gelaten het barkschip CORNELIS SMIT, groot 400 gemeten lasten, gebouwd voor de rederij en onder boekhouderschap van de heer M. Lels, en gevoerd zullende worden door de kapt. R. Weidenaar.


Datum: 09 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Van Rio de Janeiro werd d.d. 7 februari geschreven, dat het schip (opm: fregat) FRIESLAND, kapt. T. Sipkes, van Amsterdam naar Batavia, aldaar met lekkage binnengelopen, een gedeelte van de lading gelost heeft.


Datum: 10 maart 1865


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra wel bezeild tjalkschip, groot 90 ton, lang 21 el (75 voet), breed 4,544 el (16 voet) en hol 2,130 el (7½ voet), gevoerd geweest door nu wijlen schipper S. Post (opm: zie LC 170365), thans liggende aan de scheepstimmerwerf van de heren D. & L. Alta, in de Zuiderhaven te Harlingen. Condities te dier plaatse te vernemen bij schipper W. Post.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 maart. Hier liggen thans in de haven twee schepen, die door hun buitengewone grootheid en uiterlijkheid van bouw de bewondering van iedere kenner treffen. Het zijn de ISIS, in de afgelopen week en de ANDREW JACKSON, gisteren hier binnen gekomen; het eerste is 200 en het tweede schip 225 voet lang. De ISIS heeft, naar men verzekert, 1800 ton en de ANDREW JACKSON 2400 ton lading in, bestaande grotendeels in koffie en suiker voor Amsterdamse rekening! Ze moeten hier lossen, omdat de sluizen voor schepen van die afmeting niet zijn ingericht. Het zijn de grootste schepen die hier nog immer zijn binnengekomen. (opm: de rechterzijde van deze pagina is slecht te lezen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Zijner Majesteits schroefstoomschip COEHOORN, onder bevel van de luitenant ter zee van de 1ste klasse W.F.L. de Vriese is, blijkens een van die bevelhebber bij het departement van Marine ontvangen bericht, de 13e januari j.l. ter rede van Montevideo ten anker gekomen, en zou de 19e daaraanvolgende zijn reis naar Oost-Indië vervolgen.
Ook blijkt uit een van de kapitein-luitenant ter zee O.L.J. d'Hamecourt, commanderende Zijner Majesteits korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, ingekomen bericht, dat die hoofdofficier het voornemen had om de 7e februari j.l. met zijn onderhebbende bodem de rede van Rio de Janeiro te verlaten en de reis naar Java voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 8 maart. Hedenmiddag te 3 uur is met het werk van de doorgraving van Holland op zijn smalst een begin gemaakt in de Breesaap te Velsen. De heren Jitta, Van den Honert en Boelen, directeuren, en Jaski, commissaris van de Kanaalmaatschappij, waren met de aannemer, de heer Joseph Brandeis, op de plaats, waar de eerste spade zou worden gestoken, tegenwoordig; de heer inspecteur van de Waterstaat Conrad en de heer referendaris van de afdeling Waterstaat bij het Dept. van Binnenlandsche Zaken Boogaard, waren uit ‘s-Gravenhage gekomen om deze plechtigheid bij te wonen, die daarenboven door de ingenieurs van de maatschappij en een groot aantal belangstellenden werd bijgewoond. Nadat de directie in de daartoe bestemde keet verenigd was, plaatsten de HH. directeuren en commissaris van de maatschappij zich bij de voor de plechtigheid bestemde gereed-schappen en hield de heer Jitta een aanspraak, waarin hij het groot belang van de zaak schetste en deed uitkomen, hoe men bij grote werken in het algemeen en bijzonder bij doorgravingen met grote bezwaren te kampen heeft, en hoe hij het dus waardeerde, dat nu met dit grote werk, waaraan niet alleen de belangen van Amsterdam en van het gehele land, maar waaraan een groot internationaal belang verbonden is, kan worden begonnen. Daarna verzocht hij de heer Boelen, directeur van de maatschappij, de eerste spade in de grond te steken, aan deze werd die spade door de aannemer, de heer J. Brandeis, na een toepasselijke aanspraak, ter hand gesteld. Onder uitbundig gejuich van al de aanwezigen werd door de heer Boelen de hem opgedragen taak volbracht. De heer inspecteur Conrad nam daarna het woord op en deed uitkomen, dat dit grootse werk in overeenstemming met de plannen was aangevangen. Onmiddellijk werd nu het aangevangen werk door de wachtende arbeiders aangevangen en er zijn thans, volgens het notarieel proces-verbaal van de aanvang van de werkzaamheden, reeds ruim een honderdtal Nederlandse werklieden aan de arbeid, onder leiding en toezicht van drie Engelse en vier Hollandse ingenieurs en opzichters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Madeira, 19 februari. De Zweedse bark WINDEWEER, kapt. Thorgen, van Swansea, is gisteren alhier in een hevige ZZO-storm van zijn ankers geslagen en gezonken.
(opm: ofschoon nog niet getraceerd als ex-Nederlands schip, lijkt de naam toch te wijzen op een voormalig Nederlands schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 januari. Het schip (opm: bark) PROVINCIE DRENTHE, kapt. B.H. Boer, te Soerabaija binnen, is afgekeurd (opm: zie NRC 140465). De inhebbende lading koffie wordt overgenomen door het schip ZEENYMPH (opm: bark ZEENIMPH), kapt. J.F. Graadt van Roggen.


Datum: 11 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het heeft Z.M. behaagd, bij besluit van de 10e dezer, n° 70, te bepalen dat aan het eerste op 's Rijks werf te Amsterdam aan te bouwen schroefstoomschip van de 1ste klasse de naam zal gegeven worden van ANNA POULOWNA (opm: waarschijnlijk: ANNA PAULOWNA) en dat bij de Koninklijke Nederlandse marine steeds een schip van groot charter zal bestaan, hetwelk die naam zal voeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Voor het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland werd heden in appèl behandeld de zaak van K, scheepsgezagvoerder, van Padang te Rotterdam teruggekeerd, beschuldigd van een munten zak met NLG 1.000 van een van de passagiers, een kapitein van het O.I. leger, te hebben in bewaring genomen en geweigerd terug te geven en waaromtrent de feiten en de loop van de procedure bij de arrondissements rechtbank te Rotterdam is opgenomen in ons nummer van 15 februari. Die rechtbank heeft de gezagvoerder schuldig verklaard en hem correctioneel veroordeeld tot een jaar eenzame opsluiting en een boete van NLG 12,50 wegens misbruik van vertrouwen.
Hiervan appèl bij het hof in Zuid-Holland. De advocaat generaal Terpstra heeft alvorens te willen overgaan tot het nemen van zijn requisitoir in deze zaak, geëist, dat het hof het hoger beroep zou vernietigen en bevelen dat de appellant in hechtenis zal worden genomen en de zaak opnieuw zal worden behandeld ter openbare terechtzitting van het hof in Zuid-Holland, oordelende in strafzaken. De raadsman van de beschuldigde, de heer Kappeijne van de Coppello bestreed die klacht zeer breedvoerig.
Het hof heeft zich echter, na een langdurige raadpleging in raadkamer, met het gevoelen van de advocaat generaal verenigd en de voorlopige in hechtenisneming van de appellant bevolen; zullende derhalve deze zaak op een nader te bepalen dag ter openbare terechtzitting, kamer van strafzaken, worden behandeld, alwaar de gezagvoerder alsdan zal terecht staan, wegens diefstal van goederen hem in zijn hoedanigheid van schipper toevertrouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 maart. Van de lading van het gestrande schip DRIE GEZUSTERS POTT, kapt. Kistenkas, zijn volgens telegrafisch bericht van Lassina (opm: waarschijnlijk Lesina, zie NRC 060365) d.d. 6 dezer 700 vaatjes meel beschadigd en 60 vaatjes dito gezond gelost. Men was bezig met het bergen van de verdere lading. Het schip was vol water en er bestaat geen uitzicht het af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 8 maart. Het Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. Beekman, van Pomaron naar Shields, is hier lek binnengelopen en moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, C.S. Oolgaardt, J.F.L. Meijjes en J.W.B. Zurmuhlen, makelaars, zullen op maandag 13 maart 1865, des avonds ten 6 ure, ten overstaan van de notaris T.H. Oldenboom, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam presenteren te verkopen:
-       Een extra ordinair snel varend ijzeren raderstoomschip, genaamd ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, volgens meetbrief lang 23 el 1 duim, wijd 4 el 6 duim, hol 1 el 68 duim (opm: 23,01 x 4,06 x 1,68 m.), en alzo gemeten op 93 tonnen, na aftrek der machinekamer, met twee machines, tezamen 60 paardenkracht.
-       Een dito genaamd STAD DEVENTER, volgens meetbrief lang 25 el 48 duim, wijd 3 el 56 duim, hol 1 el 28 duim, en alzo gemeten op 90 tonnen, na aftrek der machinekamer, met twee machines, tezamen 80 paardenkracht.
-       Een dito genaamd DRUSUS, volgens meetbrief lang 27 el 50 duim, wijd 4 el 41 duim, hol 1 el 58 duim, en alzo gemeten op 118 tonnen, na aftrek der machinekamer, met twee machines, tezamen 60 paardenkracht.
-       Een dito genaamd IJSSEL volgens meetbrief lang 29 el 86 duim, wijd 4 el 61 duim, hol 1 el 53 duim, en alzo gemeten op 113 tonnen, na aftrek der machinekamer, met twee machines, tezamen 70 paardenkracht.
-       Een ijzeren lichterschip, genaamd KAMPEN II, gemeten op 65 tonnen.
Allen met deszelfs inventaris zo als zich aan boord is bevindende.
De veilcondities zullen veertien dagen vóór en op de verkoopdag ten kantore van bovengenoemde notaris op de Prinsengracht over de Leidsche Kruisstraat, CC 524, ter inzage liggen. Nader onderricht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 maart. Het schip TJETSINA JACOBA, kapt. Bakker, van Koningsbergen naar Londen bestemd en hier binnengelopen, was gisteren van de geleden schade hersteld en gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 maart. Het barkschip BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG is heden hier in het droge dok gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 9 maart. Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat het schip MARY, kapt. Geny, aldaar in lading liggende voor hier, de 10e januari is gestrand, maar de 16e daaraanvolgende weer vlot gekomen. Het grootste deel van de lading was in goede staat gelost aan boord van de CATHARINA HERMANNA (opm: schoener CATHARINA HARMANNA), kapt. D.D. Visser.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 10 maart. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwde koftjalkschip RENSINA WILHELMINA (opm: kapt. G.R. Kramer), groot 50 last, gebouwd bij G. Bodewes te Martenshoek.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Onder meer anderen lagen in de maand februari in lading:
Te Amsterdam naar Batavia de SLIEDRECHT, kapt. Feenstra, ex ANTONIA GEERTRUIDA en naar Soerabaija de PETRONELLA, kapt. Strootman, ex TRIJNTJE FENNA.
Te Rotterdam naar Padang de FREDERIK HENDRIK, kapt. Glazener, ex KALIMAS.
(opm: alleen de recent van naam veranderde schepen zijn hier opgenomen)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 maart. De Nederlandsche Handel-Maatschappij vraagt scheepsruimte voor haar gewone retourbevrachting van Java naar Nederland. Om in aanmerking te komen moeten de schepen vóór 30 juni 1864 in hun gewone beurtbevrachting zijn binnengekomen, terwijl de nieuw gebouwde schepen vóór 30 november 1864 moeten zijn te water gebracht.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. Het Nederlandse barkschip STAD MIDDELBURG is woensdagmorgen in het droogdok alhier gehaald om nagezien te worden en hedenmiddag er weer uitgehaald.
- De Hamburger bark CATHARINA, kapt. J.H. Schultz, heeft alhier in het dok een gedeelte der lading gelost, en is hedenmorgen naar Rotterdam gesleept om gerepareerd te worden.


Datum: 12 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 11 maart. Volgens schrijven van kapt. S. Ouwehand van Passaroeang d.d. 19 januari was hij de vorige dag met de REGINA MARIS (opm: bark) daar aangekomen. Op zijn aanvrage om een loods, ten einde zijn reis naar Soerabaija te vervolgen, kreeg hij schriftelijk bericht van de havenmeester, tevens chef van het Loodswezen, dat er geen loodsen voorhanden waren, zodat hij moest blijven wachten tot er een disponibel was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 4 maart. Het schip THEODORA, kapt. Paulsen (opm: buitenlander), naar Queenstown om order bestemd, is lek uit zee geretourneerd.


Datum: 14 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop tegen contant geld: een wel bezeild en bijzonder voor de houtvaart geschikt kofschip met inventaris, dadelijk te aanvaarden, groot volgens meetbrief 84 tonnen of 44 lasten, varende onder Nederlandse vlag.
Te bevragen met franco brieven, onder de Letters A.K, adres de heer A.J. de Haas, Geldersche Kade, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. E.G. Bosscher, makelaar, zal op maandag, de 27e maart 1865, des avonds te zes uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, presenteren te verkopen: het snel zeilend gekoperd schoener brikschip JOSEPHINE, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapitein J. Hofker, volgens meetbrief lang 26.60 ellen, wijd 4.63 ellen, hol 3.23 ellen en alzo gemeten op 177 tonnen of 93 lasten, liggende aan de werf Het Wapen van Harlingen in de Groote Wittenburgerstraat.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris H.B. Klaasesz te Ternaard zal op dinsdag 21 maart 1865, des voormiddags ten 11 uur, ten huize van de kastelein J. Hagel te Wierum tegen contant geld in het openbaar verkopen het wrak of casco van het op de Wierumergronden binnengaats gestrande Engelse brikschip MARGARET, gevoerd geweest bij kapt. John Jones, van Sunderland naar Geestemünde gedestineerd, benevens de lading van ongeveer 150 last steenkool (steam and smoalcoals [opm: waarschijnlijk smoulder coal]) en de tuigage, bestaande hoofdzakelijk uit 21 stuks differente zeilen, 4 ankers, 4 ankerkettingen, waaronder een lang plus minus 140 Nederlandse el (opm: 140 meter), een van 125 el, twee van 60 el en enige einden ketting van verschillende lengte, 1 kabel, 3 trossen, 8 diverse stagen, lopend touwwerk, kleden, rondhout enz. enz, alsmede 1 grote en 1 kleine boot en 2 vaten teer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een net en wel onderhouden roefschuitje, genaamd de DRIE GEZUSTERS, met zeil en treil, bomen en zeilkleed. Alles compleet, te bevragen en te bezichtigen bij G.A. Werkhoven te Berlikum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Aangaande het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Olthoff (opm: schoener, b.j. 1862, kapt. J.G. Olthof), de 2e december van Engelholm (opm: westkust Zweden) naar Engeland vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 maart. Het schip DEODATA, gisteren bij Zoutelande gestrand, is vlot gekomen en heeft, naar men zegt, maar weinig geleden.


Datum: 15 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 11 maart. Volgens rapport van schipper Swart, was in het Pinke- of Wierumer Gat (opm: tussen Ameland en Schiermonnikoog) een brik gestrand, naam of natie onbekend (opm: zie AH 170365).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Portsmouth, 13 maart. De lading van het, alhier als bijlegger binnengelopen schip CATHARINA, kapt. Kramer (opm: Hannover vlag, zie AH 110265), van Antwerpen naar Galatz en Ibraïla, zal verkocht worden, ter voldoening van een schuld van GBP 450, dewijl verdere voorschotten geweigerd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee, 12 maart. Heden arriveerde alhier het fregatschip JOSEPH WILLEM, kapt. J. Bik. Als een bijzonderheid, die wel openbare bekendheid verdient, kan hierbij bericht worden, dat dit schip met N en NO wind in één getij deze rivier vanaf de Roompot tot op deze rede heeft opgekruist. Wanneer men hierbij in aanmerking neemt, dat genoemd schip een van de grootste en langste van onze handelsvloot is (hebbende ruim 2.100 ton geladen), dan blijkt hieruit voldoende dat de Roompot bij tegenwind door ruimte van vaarwater en voordelige loop van de stroom een gelegenheid tot opkruisen aanbiedt, die in naburige zeegaten te vergeefs gezocht wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 12 maart. Het alhier van Cienfuegos gearriveerde Nederlandse schip (opm: schoener) HERMINE EN ELISE, kapt. F.J. Olberding, heeft boten, verschansingen enz. verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 11 maart. Het schip JEANNE (opm: Belgische bark), kapt. Jansen, van Antwerpen naar Montevideo, is hier lek en met verlies van rondhout binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 11 maart. Door het stoomschip BURGEMEESTER ZIJLSTRA is hier masteloos binnengebracht het voor enige tijd op Terschelling gestrande barkschip JULIE MICHELS (opm: buitenlander). Dit schip zal hier repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam, maandag 13 maart.
De stoomschepen:
-  ADMIRAAL VAN KINSBERGEN NLG 3.680, in slag NLG 8; W. Bakker Bzn.;
-  STAD DEVENTER NLG 3.600, in slag NLG 125; C.S. Oolgaardt;
-  DRUSUS NLG 2.700, in slag NLG 150; J.F.L. Meijjes;
-  DE YSSEL NLG 3.300, in slag NLG 1.000; A. Rocquette.
-  Het ijzeren lichterschip KAMPEN No. 2 NLG 1.500, in slag NLG 3; J.F.L. Meijjes.
Te samen NLG 16.066. In slag NLG 50; J.F.L. Meijjes.


Datum: 16 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 10 maart. Het schip (opm: brik) ST. GEORGE DE LA MINA, kapt. Blackman, van de kust van Afrika naar Rotterdam, de 20e februari alhier met verlies van anker, zeilen, enz. binnengelopen, is zwaar lek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Te Middelharnis is men zeer bezorgd voor het sloepschip LUCRETIA ADELAIDE, stuurman A. de Koning, op 15 februari j.l. ter visvangst uitgegaan, doch waarvan sedert niets vernomen. De bemanning van dit vaartuig bestaat uit 13 personen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 maart. Volgens telegrafisch bericht is de 13e dezer te Newcastle gearriveerd, het schip (opm: fregat) TWEE GEZUSTERS, kapt. A. Bemolt. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 maart. Het schip BOREAS, van Singapore naar Falmouth, is te Batavia binnengelopen, hebbende in Straat Banka gestoten. Men heeft de helft van de lading overboord moeten werpen om het schip te lichten.


Datum: 17 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Bij Koninklijk Besluit van 13 febr. 1865 N°. 58 (opgenomen in de Staatscourant van heden) is op het verzoek van de heren Y. Rodenhuis Pz, zeehandelaar, G. Valckenier, fabrikant, J. Fontein Tuinhout, fabrikant en S. Hingst, burgemeester, allen te Harlingen, de drie eerstgenoemden in hoedanigheid van benoemde directeuren, de laatstgenoemde van benoemde commissaris van de aldaar te vestigen naamloze vennootschap De Harlinger Stoombootmaatschappij, goedgekeurd de acte van oprichting van die vennootschap.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 15 maart. In de vroege morgen van de 9e dezer is op de buitengronden nevens Wierum (Gem. Westdongeradeel) gestrand (opm: zie AH 150365) het Engelse brikschip MARGARETH, komende van Sunderland, bestemd naar Geestemünde, geladen met steenkool, gevoerd door kapt. John Jones. De equipage, behalve de kapitein, uit 6 man bestaande, is gered. Het schip is zodanig beschadigd, dat het geen zee meer kan bouwen. Schip en lading zouden publiek worden verkocht. De tuigage is te Wierum aan wal gebracht en geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 1 maart. De Nederlandse bark VEREENIGING, kapt. Kramer, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft veel slecht weer ondervonden, ten gevolge waarvan het schip lek is geworden en andere zware schade heeft bekomen. Men verloor alles van dek, benevens boten, verschansingen, enz. De kok was overboord geslagen en verdronken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal, mede ten verzoeke van R.A. de Ruiter q.q, aldaar, op woensdag den 5 april 1865, des namiddags ten 3 uur, provisioneel, en des avonds ten 7 uur, finaal, telkens in de Aardappelbeurs bij J. Wijngaarden te Harlingen, publiek presenteren te verkopen: een extra welbezeild tjalkschip, genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot volgens meetbrief 90 ton, als gemeten op 13 el 19 duim lengte, op 3 el 67 duim wijdte en op 1 el 86 duim holte, gevoerd geweest door nu wijlen schipper S. Post, met het daarbij aanwezig zeil, treil, ankers, touwen en verder toebehoren, zodanig dit schip thans is liggende aan de scheepstimmerwerf van de heren D. & L. Alta, in de Zuiderhaven te Harlingen. Dit schip is inmiddels uit de hand te koop. Nader onderricht te bekomen en condities te vernemen aan boord van het schip bij schipper W. Post.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Alicante, 11 maart. Het schip JUANITA, van Sardinië naar Queenstown, is alhier met verlies van boegspriet en voortuig binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 5 maart. Met overgeworpen lading zijn alhier binnengelopen de schepen DILIGENTIA, kapt. Ruijl, van Enos naar Antwerpen; HUNTER, kapt. Stormont.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 13 februari. Het Nederlandse schip (opm: fregat) NOVA ZEMBLA, kapt. T. Mammes, van Patjitan naar Amsterdam, 28 januari alhier binnengelopen, is een weinig lek (opm: zie NRC 230365).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Simonsbaai, 30 januari. Het schip (opm: bark) JAN HENDRIK, kapt. J. Lelyvelt, van Batavia naar Amsterdam, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penang, 9 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. G. Withof, van Rangoon naar hier en Singapore bestemd, heeft 4 dezer bij het verlaten van de haven gestoten en is lek gesprongen. Het schip zal moeten lossen om de schade te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Advertentie. H.H. Reders en scheepsgezagvoerders worden andermaal opmerkzaam gemaakt, dat op het Eiland St. Martin (Antillen) bij de Maatschappij tot Zoutwinning aldaar steeds een voorraad zuiver en zeer wit zout voorhanden is, zeer geschikt om als retourvrachten te dienen voor schepen, die te Suriname of elders soms maanden achtereen op een lading moeten wachten.
Het zout wordt door voornoemde Maatschappij voor NLG 5½ à NLG 6 de ton van plm. 1.000 kilo’s, vrij van alle onkosten aan boord geleverd, terwijl te St. Martin, een vrijhaven zijnde, ook geen rechten verschuldigd zijn; 3 à 400 ton kunnen in hoogstens drie dagen geladen worden.
Nadere inlichtingen kan men verkrijgen ten kantore van de Maatschappij tot Zoutwinning op het eiland St. Martin, Heerengracht voor het Koningsplein, X 436 te Amsterdam.


Datum: 18 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de N.H.M. zijn bevracht de navolgende 26 schepen, als:
Voor Rotterdam: MARIA EN ELISABETH, kapt. E.F. Bonjer; ADMIRAAL DE WINTER, kapt. H.A. Bunnemeijer; NEPTUNUS, kapt. G.H. Lodewijks; TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije; FRANCINA WILLEMINA, kapt. J.A. van Winkel; MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion; KOOPHANDEL, kapt. A. Kuipers Wehrmeïjer.
Voor Amsterdam: ESTAFETTE, kapt. C.J. Oepkes; MARIA AGNES, kapt. C.J. Westenink; MARIA ADOLFINA, kapt. A. Blom; PRINSES AMÉLIE, kapt. W. Groeneveld; DRIE GEZUSTERS, kapt. G.O. Fischer; BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke; ALMELO, kapt. R.P. Tjebbes; DIONYSIA CATHARINA, kapt. R. Berkelbach v.d. Sprenkel; WHAMPOA, kapt. G.J. Mets; JEDO, kapt. T. van Rossen; KOOPHANDEL, kapt. J.N. Mooi; KONING WILLEM II, kapt. J.L. Besseling; AUSTRALIË; kapt. ……(opm: J.G. Lucas); ANNA EN SOPHIA, kapt. P. Hoekstra.
Voor Dordrecht: KONING WILLEM III, kapt. J.J. Kilian.
Voor Middelburg: VOORUIT, kapt. K.J.C. Lokker; BARON VAN HEEMSTRA, kapt. F. Nepperus Fzn.
Voor Schiedam: LOOPUYT, kapt. M. van der Hidde; CORNELIA MATHILDE, kapt. T.A. Wulp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij hebben voor ons liggen de achtste jaargang van het dezer dagen bij de boekhandelaar P.M. Bazendijk verschenen werkje Neêrlands vloot en Reederijen, vervaardigd door de heer H. Sweijs, kapitein-expert van Veritas. Wanneer wij zeggen dat deze achtste jaargang in niets bij zijn voorgangers ten achter staat, maar ook nu weer door een accurate en zorgvuldige bewerking uitmunt, dan zal dat genoeg zijn om dit werk aan alle belang- hebbenden aan te bevelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 maart. Volgens brief van kapt. J. van Loenen, voerende het barkschip HENRIETTE, was hij, na het doorstaan van hevige stormen en orkanen en na een reis van 24 dagen, de 18e januari van Kanagawa behouden te Nagasaki gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 14 maart. De Nederlandse schoener IRIS, kapt. J. Roucour, van Belfast naar Llanelly, alhier lek binnengelopen, heeft de lading gelost en is in dok gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Het schip (opm: schoener) JAN SMIT, kapt. G. Boon Gzn, van Newcastle naar Genua bestemd, is op 2 dezer in de baai van Algeciras binnengelopen. Het had de vorige nacht op de Spaanse kust aan de grond gezeten en een gedeelte van de loze kiel verloren. De kapitein had het schip door een duiker doen onderzoeken en zou, geen andere schade bemerkt hebbende, de reis voortzetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 13 februari. Het schip (opm: bark) KIANDRA, kapt. K.C. de Veer, van Batavia naar Amsterdam bestemd, heeft op 7 dezer de reis aanvaard met het restant van zijn lading, bestaande uit 1.800 b. koffie, 400 kr. suiker en 400 sch. tin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 14 maart. Scheepsvrachten. De aanvoeren van heden waren belangrijker dan de vorige week. Naar Londen of Oostkust is besteed Sh.20/5d. full voor dikke en Sh.19/- voor voerhaver. Naar Plymouth Sh.21/- voor voerhaver, Westkust Sh.22/- voor dikke haver.
Naar Schiedam NLG 4,50 per last gerst.
Van de 17e. Door mindere vraag en dringend aanbod van scheepsruimte zijn de vrachten gedaald. Naar Londen is besteed Sh.17/6d. per 10 quarters haver.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Uitbesteding bij inschrijving ten residentie bureau alhier, op woensdag de 29e dezer, des voormiddags ten 11 ure, voor de levering van twee loodsboten, de ene bestemd voor het loodswezen te Soerabaja en de andere voor Straat Bali. Bestek en voorwaarden van levering, liggen ten residentie bureau ter inzage van gegadigden. De inschrijvings-biljetten moeten daags te voren te 3 uur op voormeld bureau zijn ingediend. Later inkomende biljetten worden niet aangenomen.
Batavia, 18 maart 1865, de resident van Batavia, J.C. de Kock van Leeuwen

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 maart. Zr.Ms. schroefstoomschip VICE-ADMIRAAL KOOPMAN, kapt.-luit ter zee J.M.J. Brutel de la Rivière, op 26 januari j.l. te St. Helena aangekomen zou op de 28 daaraanvolgende zijn reis naar Nederland voortzetten. Alles was wel aan boord.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 maart. Zr.Ms. stoomschip WATERGEUS vertrekt de 19e van Nieuwe Diep naar Lissabon, West-Indië, enz.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 maart. Woensdag l.l. moest het nieuwe stoomschip Zr.Ms. WATERGEUS te Nieuwediep zeilklaar zijn. De zeildag is naar men zegt, bepaald op zondag de 19e dezer. Deze bodem zal een kruistocht ondernemen naar West-Indië.
- Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij is het schip STAD MIDDELBURG, kapt. D.D. Ouwehand, aangenomen voor het vervoer van een detachement militairen naar Java.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 maart. Bij beschikking van 10 maart j.l. is door de minister van binnenlandse zaken aan A.J. Haman, L.E. Hendrikse en W. van Uije G.Jz. te Middelburg, tot wederopzegging, vergunning verleend voor een schroefstoombootdienst tot vervoer van goederen en vee tussen Middelburg, Rotterdam en Schiedam.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 maart. Jongsleden zaterdag namiddag (opm: 11 maart) is de Noorse bark DEODATA, kapt. Andersen, bestemd naar Antwerpen en geladen met hout op de hoogte der Zeventig Roeden bij Westkapelle aan de grond geraakt. Nadat de deklast was ontscheept is de bark zondagmiddag door de sleepboot UNION No. 1 afgesleept en op de rede alhier ten anker gebracht. Daar het schip hoegenaamd niets had geleden, heeft hetzelve de reis naar Antwerpen kunnen voortzetten.


Datum: 20 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 18 maart. Het Nederlandse schip JAN HENDRIK, kapt. Lelyveld, van Batavia naar Amsterdam, dat de 30e januari lek in de Simonsbaai binnenliep, lost de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het Hannovers schoenerschip genaamd WILHELM VAN LEER, liggende te Rotterdam in de Haringvliet, lang volgens meetbrief 26 el, 74 duim, wijd 4 el, 84 duim, hol 1 el, 58 duim en alzo groot 91 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, gevoerd geweest door schipper B.S. Korfage, ten verzoeke van de heren gebroeders Kamsteeg, kooplieden, wonende te Gouda, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de voor hen occuperende procureur mr. Gerardus Combertus Burger, aan de Haringvliet, wijk 12, nummer 47, te Rotterdam.
Rekwiranten uit krachte van een vonnis, gewezen door de arrondissementrechtbank te Rotterdam, de 1e maart 1865, behoorlijk geregistreerd ten kantore van de heer ontvanger Van Berkel, de 6e maart daaraanvolgende, in zake van de rekwiranten, als eisers, tegen voornoemde schipper B.S. Korfage, als gedaagde, bij hetwelk deze is veroordeeld, om aan de eisers te betalen een som van twee duizend vijf honderd dertig gulden, wegens bodemerijschuld, met de interessen en kosten en daarvoor onder andere hetzelve schip en toebehoren speciaal verbonden en executabel – en daarna arrestanten op hetzelve schip en toebehoren.
De executanten hebben het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een som van een duizend gulden.
De verkoop zal plaats hebben ter terechtzitting van de arrondissement rechtbank te Rotterdam, op woensdag de 12e april 1865, des voormiddags ten elf ure precies.
De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergemelde rechtbank en kopie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur mr. Gerardus Combertus Burger, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Rotterdam, 20 maart 1865,                                       Mr. G.C. Burger, procureur


Datum: 21 maart 1865


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 maart. In de eerste jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in de Binnenlandsche Schroef-Stoombootreederij alhier, is het dividend bepaald op 5 procent en is de plaats van de heer W.B. Derks, die als commissaris moest aftreden en niet dadelijk herkiesbaar was, gekozen de heer D.A.N. Vriesendorp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 18 maart. Van de werf Welgelegen van de scheepsbouwmeesters D. & L. Alta, is j.l. woensdag (opm: 15 maart) met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip (opm: binnenvaarder) DRIE GEZUSTERS, voor rekening van schipper Post.


Datum: 22 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Z.M. heeft verleend, als blijk van Hd. goedkeuring en tevredenheid, de zilveren medaille, ingesteld bij koninklijk besluit van 22 september 1865, N°. 64, en een loffelijk getuigschrift aan C.L. Cloos te Schagen, een dito aan P.C.P. Bang, N. Christensen Römert, J. Olsen, L.C. Jensen en N. Larsen te Bangsbostrand, bij Frederikshavn (Jutland), wegens het redden met levensgevaar van de bemanning van het Nederlandse schoenerschip CATHARINA MARIA (opm: kof, kapt. J.J. de Vries, zie NRC 291164), op 25 november 1864 door hevige storm op de Jutse kust geworpen.
En de zilveren medaille en een loffelijk getuigschrift aan Louis de Lortegui, stuurman te Bilbao, wegens het redden met levensgevaar van de bemanning van het op 15 december 1864 masteloos in zee verkerende Nederlandse schoener-galjootschip PIETERDINA MARCHINA (opm: kapt. Jelle Klein, zie NRC 311264 en AH 020165).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld, C.A. Schröder, G.J. Boelen, E.G. Bosscher, J.F.L. Meyes, K.J. Hagenzieker en A.J. Corver, makelaars, zullen op maandag 27 maart 1865, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y, ten overstaan van een bevoegd beambte, aan de meestbiedende of hoogst mijnende presenteren te verkopen:
-  1/16 Aandeel in het brikschip ZEENYMPH, groot 127 gemeten lasten, gevoerd door kapitein F. Schipper, varende onder directie van de heren C.A. Schröder en A.F. Schröder Jr, de 12de januari l.l. vertrokken van Buenos Aires naar Antwerpen.
-  1/16 Aandeel in het schoenerschip ANNA MARIA HENRIËTTE, groot 101 gemeten lasten, gevoerd door kapitein A.S. de Jong, varende onder directie van de heren C.A. Schröder en A.F. Schröder Jr, thans alhier in het Oosterdok liggende.
-  2/32 Aandelen in het ijzeren brikschip WALBORG, groot 100 gemeten lasten, gevoerd door kapitein N.N, varende onder directie van de heren J. Bletz en J.P. Dudok van Heel,
thans liggende voor deze stad.
-  2/64 Aandelen in het ijzeren barkschip HERMINE MARIA ELISABETH, groot 172 gemeten lasten, gevoerd door kapitein U. Bonjer, varende onder directie van de heren J. Bletz en
J.P. Dudok van Heel, thans liggende te St. Thomas.
-  1/32 Aandeel in het barkschip ZWAAN, groot 261 gemeten lasten, gevoerd door kapitein O. Doekzen, varende onder directie van de heren Louis Bienfait & Zoon, thans op reis van Banjoewangi herwaarts.
-  1/56 Aandeel in het brikschip MATHILDE, groot 178 gemeten lasten, gevoerd door kapitein J.H. Fekkes, varende onder directie van de heren Wm. Pieters & A. Koopmans, thans alhier liggende.
-  1/28 Aandeel als voren.
-  1/32 Aandeel in het barkschip PETRONELLA CATHARINA, groot 234 gemeten lasten, gevoerd door kapitein C.H. van der Veen, varende onder directie van de heren Fraissinet & Van Baak, thans op reis naar Japan, zijnde de 24e oktober l.l. van Manilla naar Kanagawa vertrokken.
-  1/32 Aandeel in het barkschip CORNELIA ADOLPHINE, groot 398 gemeten lasten, gevoerd door kapitein J.G. de Roever, varende onder directie van de heren P.C. de Gijselaar & Zonen, thans liggende voor deze stad.
-  1/30 Aandeel in het fregatschip HENRIËTTE MARIA, groot 423 gemeten lasten, gevoerd door kapitein P. Tjerks, varende onder directie van de heren Louis Bienfait & Zoon, 27 januari l.l. te Batavia gearriveerd.
-  1/40 Aandeel in het barkschip LOUIS MEIJER, groot 399 gemeten lasten, gevoerd door kapitein G.H. Holtgreve, varende onder directie van de heren Huigens & Hardenberg, te ‘s-Gravenhage, thans liggende te Rotterdam.
-  2/30 Aandelen in het barkschip KIJKDUIN, groot 192 gemeten lasten, gevoerd door kapitein K.C. Dekker, varende onder directie van de heren G. Hooft & U.H. van Notten, thans kustreizende op Java.
-  1 Engelse sloep, met 4 riemen, dollen, roer, enz, liggende aan de Werf Hollandia, van de heren Blok & Zoon, alhier.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaars.


Datum: 23 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 maart. Van het kofschip (opm: volgens de zeebrief een galjoot, b.j. 1825) DELPHIN, kapt. A. Berg, de 16e oktober van hier naar Laurvig vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 20 maart. Het Nederlandse schip (opm: schoener) DE ZEVEN STERREN, kapt. A. Hemmes, van Buenos Aires naar Antwerpen, is hier eergisteren met verlies van voorsteng, fokkera’s en zeilen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 18 februari. Het Nederlandse schip NOVA ZEMBLA, kapt. Mammes, van Patjitan naar Nederland, de 28e januari alhier lek binnengelopen (opm: zie NRC 170365), heeft twee dagen later, na extra volk aangenomen te hebben, de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens particulier bericht van de Kaap de Goede Hoop d.d.10 februari l.l. is het Nederlandse fregatschip JOHANNES, gevoerd geweest door kapt. M. Rademakers, op de reis van Java naar Nederland, de 27e januari in de Simonsbaai afgekeurd (opm: zie o.a. NRC 240365). Van de lading zouden 600 ton in het schip GONAOLO overgeladen worden.


Datum: 24 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 10 februari. Het afgekeurde schip JOHANNES, kapt. Rademakers, zal zo spoedig mogelijk in publieke veiling verkocht worden. Een derde verkoping van 348 balen koffie en 274 kanisters suiker, in beschadigde toestand, heeft de 27e januari j.l. plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 10 februari. Met de reparatiën van het schip (opm: brik) CORNELIA EN GEERTRUIDA, kapt. G.G.A. Wielema, van Londen naar Batavia, alhier binnengelopen, hoopte men spoedig gereed te wezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 10 februari. Het schip (opm: bark) IJMUIDEN, kapt. G.J. Melenberg, van Gotenburg alhier aangekomen, zal in de loop van de volgende week de reis naar Batavia vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. De schepen AGATHA (opm: schoener), kapt. H. Riepma, naar Kragerø en ANNA AUGUSTA (opm: kof), kapt. A.J. Kuiper, op avontuur, beiden 17 dezer van hier vertrokken, zijn wegens het ijs en harde tegenwind in het Oosterdok teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 maart. Het heden van hier met stukgoederen vertrokken stoomschip MINISTER THORBECKE, kapt. Steeksma, is wegens gebrek aan de machine teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Zierikzee, 23 maart. Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) GENERAAL DE STUERS, kapt. J.C. Viersma, heeft in de Noordzee hevige stormen doorgestaan, is lek en heeft anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Pro Deo.
Heden de 22e maart 1865, heb ik Johannes Ignatius Adrianus Raijers, deurwaarder bij de arrondissements rechtbank te Rotterdam, wonende aldaar wijk 6 n°. 67.
Ten verzoeke van Elizabeth Smalbroek, wonende te Rotterdam, zijnde aan haar bij beschikking van de arrondissements rechtbank te Rotterdam van 23 januari 1865 geregistreerd, vergunning verleend om haren na te melden echtgenoot Kornelis van der Lelij, bij derde openbare dagvaarding op te roepen, woonplaats kiezende ten kantore van Mr. G.J.A. Faber, procureur bij de arrondissements rechtbank te Rotterdam, wonende aldaar op de Leuvehaven, wijk 3, n°. 310 die als zodanig voor haar zal werkzaam zijn.
Voor de derde maal gedagvaard:
Kornelis van der Lelij; laatst scheepskok ter koopvaardij en gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordige woonplaats is onbekend. 
Derhalve mijn exploit doende bij aanplakking van hetzelve aan de voorname deur der vergaderplaats van de rechtbank te Rotterdam, alsmede aan het huis der gemeente Rotterdam, zijnde zijn laatste woonplaats, zowel als aan het parket van de edelachtbare heer officier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam, sprekende met de edelachtbare heer Mr. I.H.W. Swellinggrebel, officier van Justitie, die het origineel heeft getekend en eindelijk door plaatsing van helzelve in de Nederlandsche Staats Courant en Nieuwe Rotterdamsche Courant; om op maandag de 26e juni 1865, des voormiddags ten elf ure, te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gehouden wordende in het gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar, ten einde:
- Aangezien hij gedaagde, varende aan boord van het kofschip HERMANUS, kapitein D.E. Hesse, met dat schip de 8e februari 1851 vertrokken is van Aijer (opm: 8 februari 1861 van Ayr, zie NRC 190961) in Schotland met bestemming naar Sevilla en dat er na die tijd noch van dat schip, noch van deszelfs equipage, enig bericht is ingekomen, waardoor er alle grond is te vermoeden dat schip, totaal is verongelukt en de eiseresse ook na die tijd geen het minste bericht van leven of dood van de gedaagde heeft bekomen.
- Aangezien de gedaagde, noch op de eerste, noch op de tweede aan hem betekende dagvaarding, is verschenen, ten dienende dage telkens verstek tegen hem is verleend en tevens vergunning tot het doen dezer derde openbare dagvaarding.
Mitsdien op voormelde dag en uur, ter plaatse boven gemeld, van zijn aanwezen te doen blijken, zullende bij gebreke van die door de eiseresse worden geconcludeerd, dat het de rechtbank behage moge te verklaren dat er rechtsvermoeden van het overlijden van de gedaagde bestaat en haar derhalve vergunning te verlenen, om een ander huwelijk aan te gaan, alles met veroordeling van de gedaagde in de proceskosten!
(opm: artikel verkort weergegeven)


Datum: 25 maart 1865


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 maart. Eergisteren is een scheepstimmerman, werkzaam op het alhier in aanbouw zijnde Japanse oorlogsschip, uit het bovenschip in het ruim gevallen, en op de plaats dood gebleven. De overledene laat een onverzorgde weduwe met drie kinderen na.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, de bekende clipper KOSMOPOLIET I, kapt. J. Koning, om in mei te vertrekken. Hij vaart steeds dezelfde bekwame genees- en verloskundige, en zal voorzien zijn van een melkgevende koe.
Adres voor goederen en passagiers te Amsterdam bij J. Daniels & Zoon & Arbman te ‘s-Gravenhage, bij Vriesendorp & Gaade te Rotterdam en Dordrecht, bij Visser & Van der Sande en te Dordrecht bij de reders Gebr. Blussé.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 21 maart. De schepen CATHARINA, kapt. Ewen, JANTJEDINA, kapt. Poppelmeijer, FRAUKEA, kapt. Ebeling en BREMEN, kapt. Bade (opm: allen buitenlander), allen naar Amsterdam bestemd, zijn hier wegens ijsgang binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glückstad, 21 maart. De schepen INDUSTRIE, kapt. Wichers en HILKEA, kapt. De Boer (opm: beide buitenlander), beide van Hamburg naar Amsterdam, zijn hier wegens ijsgang binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Pro Deo. (opm: verkort weergegeven, vergelijk ook NRC 240365)
Voor de eerste maal gedagvaard voornoemde Jacob Verburgh, van beroep zeevarende, om na verloop van drie maanden en alzo op maandag de tiende juli 1865, des voormiddags ten elf ure precies, te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, kamer van vacantie, gehouden wordende in het gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer aldaar, ten einde:
- Aangezien de eiseresse (opm: Jacoba Francina Stinis) de vijfde juni 1851 te Krimpen aan de Lek met de gedaagde is gehuwd;
- Aangezien deze in augustus 1860 als eerste stuurman is aangemonsterd op het schoenerschip (opm: schoener brik) LOUISA, kapitein J. Johansen en daarmede in genoemde maand van Amsterdam naar Riga is vertrokken, de drie en twintigste daaraanvolgende van Riga naar Middelburg is onder zeil gegaan en de dertigste van dezelfde maand Elseneur is gepasseerd, waarna niets meer van het schip noch van de equipage is vernomen, zodat het vermoeden bestaat, dat het schip met man en muis is vergaan (opm: zie NRC 020161);
- Aangezien de eiseresse zich op grond van die feiten tot meergemelde rechtbank heeft gewend met het eerbiedig verzoek, om haar verlof te verlenen, om de gedaagde bij drie opeenvolgende dagvaardingen, te plaatsen in zodanige dagbladen, als door de rechtbank zouden worden aangewezen, voor haar op te roepen op de wijze in art. 523 van het Burgerlijk Wetboek omschreven, opdat daarna worde verklaard, dat er rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat sedert den 30e september 1860 en aan de eiseresse verlof wordt verleend, om een ander huwelijk aan te gaan, enz. enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 24 maart. Gisteren arriveerden alhier het nieuwgebouwd tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. G.W. de Groot, van Groningen, groot 50 last, gebouwd bij Nijhuis te Sappemeer en het kofschip AURELIA GRUNO, kapt. J.G. Stuitje van Sappemeer, groot 70 last, gebouwd bij J. Uil te Martenshoek.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 maart. Wij kunnen mededelen, dat op Onrust weer twee nieuwe kruisboten zijn aangebouwd, die eerdaags te Soerabaija verwacht worden. Bij een vroegere gelegenheid zijn dergelijke vaartuigen door een particulier aangemaakt voor NLG 6.000. Nu zijn ze veel steviger en netter afgewerkt voor NLG 22.000 het stuk, zo zwaar echter, dat ze weinig geschikt zijn om scherp bij de wind te zeilen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 maart. De machine van Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP is gisteren, na een belangrijke reparatie, voor het eerst weer in werking gebracht en naar wij vernemen was de uitslag van die proefneming zeer gunstig.
Dit is het eerste werk van die omvang dat aan de onlangs alhier op ’s Rijks werf opgerichte fabriek voor stoomwerktuigen, is vervaardigd.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 maart. Het Nederlandse barkschip LOUIS MEIJER, kapt. G.H. Holtgreve, is heden uit de Marinehaven naar de rede gezeild. Bij gunstige gelegenheid vertrekt dit schip in ballast naar Newcastle, ten einde aldaar een lading steenkolen voor Oost-Indië in te nemen.


Datum: 26 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 maart. Onze correspondent te Kinderdijk meldt ons, dat op heden, 25 maart, van de werf van de heer T. Kloos aldaar met goed gevolg van stapel is gelopen het fregatschip JUPITER, groot 400 lasten, gebouwd voor rekening van de rederij onder directie van de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam, en zullende gevoerd worden door de kapitein P.H. Kiewit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 maart. Het schip (opm: schoener) MARIA GEERTRUIDA, kapt. A. Caspers, met lijnzaad van Londen naar Amsterdam, te Gravesend uit zee teruggekomen, heeft overgeworpen lading, is lek en de pompen zijn niet in orde.


Datum: 27 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 maart. Het ter dezer plaatse, voor Japanse rekening gebouwd wordende fregat met stoomvermogen zal, naar men verneemt, na voltooiing naar Hellevoetsluis vertrekken, om aldaar te worden opgetuigd op 's Rijks Marine werf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 Maart. Heden is aan de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren stoomvaartuig MINIÉ, door tussenkomst van de heer Satakini, vice-consul van de Nederlanden te Cairo, voor rekening van de onderkoning van Egypte besteld.
Waarna onmiddellijk de kiel is gelegd van een ijzeren schroef-stoomschip groot 600 ton, hetwelk de naam zal voeren van MINISTER VAN STAAT ROCHUSSEN, en ter uitvoering werd opgedragen door de besturende directeur, de heer H. Oliver Robinson, ten behoeve van de Netherlands India Steam-Navigation Company Limited, gevestigd te Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 maart. Aangaande het verongelukken van het Nederlandse schip VOORWAARTS, gisteren in onze depêche uit Batavia gemeld, deelt de Shipping and Mercantile Gazette het volgende telegram mede:
Batavia, 19 februari. Het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. Kerkstra, van Cheribon naar Amsterdam, dat hier op 31 december lek binnenliep, is op de reis van hier naar Soerabaija in ballast, waar het schip moest gaan repareren, bij Cheribon op strand gezet en zal zo als het daar ligt verkocht worden (opm: zie JB 180265).


Datum: 28 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Zr.Ms. schroefstoomschip HET LOO, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste kl. P. Koning, komende uit Oost-Indië, laatst van Plymouth, is in de namiddag van de 25e dezer ter rede van Hellevoetsluis aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip (opm: bark) BULGERSTEIJN, kapt. G. Geerling, van Batavia op hier gedestineerd, binnen de Roompot geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Volgens telegram uit Texel van heden ligt het schip (opm: bark) KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. J. Zwart, van Banjoewangie herwaarts, aldaar in het Gat ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Aangaande de Nederlandse schoener de SNIP, kapt. H. Spekman, van Danzig herwaarts bestemd, de 18e januari l.l. van Mandahl vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 24 maart. Het schip ELISABETH, kapt. Schoon (opm: vermoedelijk buitenlander), van Amsterdam naar deze haven, Kiel en Horsens bestemd, is met hulp tot aan het vastzittende ijs binnengebracht. Het schip is tot dusver dicht gebleven, doch ligt niet zonder gevaar, zodra het ijs, dat hier bij de stad nog vast ligt, drijvende wordt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 27 maart. De 24e dezer arriveerde alhier het nieuwgebouwd driemast gekoperd schoenerschip VEENDAM, groot plus minus 200 ton, kapt. B. Hazewinkel, van Veendam, gebouwd op de werf van I. Hooites te Hoogezand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Z.M. heeft de te Hellevoetsluis liggende schepen in dienst gesteld, als met 16 april a.s. Zr.Ms. schroefstoomschip HECTOR, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste klasse C.A.W. Halverhout, met bestemming voor binnenlandse dienst; en met 1 mei a.s. Zr.Ms. schroefstoomschip BOMMELERWAARD, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste klasse F.J. Abresch, met bestemming naar West-Indië.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 maart. Zr.Ms. schroefstoomschip VICE-ADMIRAAL KOOPMAN, kapt.-luit. ter zee M.I. Brutel de la Rivière, komende uit Oost-Indië, is den 23 dezer ter rede van Vlissingen geankerd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 27 maart. De hernieuwing van de winter heeft aan de stoomvaart tussen Harlingen en Amsterdam ongewenste stremming veroorzaakt, maar tevens het nut van het eiland Schokland als vluchthaven weder bewezen. De van Amsterdam naar Harlingen vertrokken stoomboot LEEUWARDEN, heeft daar een veilige wijkplaats gezocht en gevonden.


Datum: 29 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 28 maart. De schoener ACADIA, kapt. De Boer (opm: buitenlander), is heden morgen bij het onderzeil gaan in aanvaring geweest en heeft daarbij de kluiverboom gebroken. Het schip heeft hedenavond de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. Maandag 27 maart, in de Nieuwe Stadsherberg te Amsterdam.
Het schoener-brikschip JOSEPHINE (geb. in 1853), kapt. J. Hofker; NLG 12.000, in slag NLG 2.000; opgehouden.
-  1/16 Aandeel in het schip ZEENYMPH; NLG 510, in slag NLG 160; C.A. Schröder.
-  1/16 Aandeel in het schip ANNA MARIA HENRIËTTE; NLG 410, in slag NLG 100; idem.
-  1/32 Aandeel in het schip WALBORG; NLG 105, in slag NLG 80; C.S. Oolgaardt.
-  1/32 Als voren; NLG 160, in slag NLG 40; idem.
-  1/64 Aandeel in het schip HERMINE MARIA ELISABETH; NLG 300, in slag NLG 30; idem.
-  1/64 Als voren; NLG 300, in slag NLG 40; idem.
-  1/32 Aandeel in het schip DE ZWAAN; NLG 420, in slag NLG 350; G.J. Boelen.
-  1/56 Aandeel in het schip MATHILDE; NLG 345, in slag NLG 8; E.G. Bosscher.
-  1/28 Als voren; NLG 610, in slag NLG 40; C.S. Oolgaardt.
-  1/32 Aandeel in het schip PETRONELLA CATHARINA; NLG 700; opgehouden.
-  1/32 Aandeel in het schip CORNELIA ADOLPHINE; NLG 1.210, in slag NLG 300; J.F.L. Meijjes.
-  1/40 Aandeel in het schip LOUIS MEIJER, NLG 1.200; K.J. Hagenzieker.
-  1/30 Aandeel in het schip KIJKDUIN; NLG 580, in slag NLG 20; G.J. Boelen.
-  1/30 Als voren; NLG 590, in slag NLG 10; idem.
(opm: van het 1/30 Aandeel in het fregatschip HENRIËTTE MARIA wordt zowel in de NRC als in het AH geen melding gemaakt bij de bekendmaking van de verkopen, zie AH 220365)


Datum: 30 maart 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Aan het clipperschip KOSMOPOLIET II, gezagvoerder J. Bouten, hetwelk de 31e dezer van Brouwershaven naar Java zal vertrekken, valt de onderscheiding te beurt, om derwaarts over te voeren de zijden vlag, met het teken van het Metalen Kruis, zichtbaar in de rode baan, met 's Konings goedkeuring vervaardigd, als een geschenk van de vereniging Metalen Kruis, voor de oorlogskorvet van die naam, en zulks, gelijk reeds gemeld is, als een onderscheidingsteken voor de verrichtingen van die bodem in de Baai van Shimonoseki op 16 november 1864 (opm: zie NRC 101164), om die vlag bij feestelijke en vaderlandse gelegenheden te mogen voeren van de grote top.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Men meldt van het Nieuwe Diep, dat aan de Texelse loodsrinkelaar, onder bevel van schipper S.C. Visser en van de Huisduiner reddingboot, door tussenkomst van een inspecteur over het loodswezen aldaar, en de consul van Groot-Brittannië te Amsterdam, vanwege het Engelse gouvernement geldelijke beloningen zijn toegekend voor hun allerlofwaardigste gedrag bij de met levensgevaar volbrachte redding van de bemanning van het Engelse schip LADY MARY STUART, in de gronden van de Noorderhaaks, op 1 november 1863 (opm: zie NRC 031163). Voor de opvarenden van de loodsboot zijn NLG 144 en voor die van de reddingboot NLG 102 beschikbaar gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 29 maart. Het barkschip KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik, bij Nieuwesluis aan de grond zittende, is met hoog water nog niet vlot kunnen komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 februari. Het van hier naar Soerabaija vertrokken Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. Kerkstra, is ten gevolge van zwaar lek bij Kendaughanger op strand gezet. De lading was reeds hier geheel gelost (opm: zie o.a. JB 180265).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 15 februari. De Nederlandse schepen EERSTELING, kapt. Bagchus en DORDRECHT, kapt. Loos, respectievelijk 10 en 11 dezer alhier gearriveerd, waren reeds 30 en 31 januari bij Anjer, doch zijn door zware westelijke stroom en tegenwind weer om de west geraakt. Van laatst genoemde schip zijn de passagiers en troepen 12 dezer in goede welstand ontscheept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op maandag 3 april 1865, des avonds te 6 uur, in het Hotel Wisseman te Winschoten, publiek te verkopen, tegen contant geld, of met de helft van de koopsom op hand, het welonderhouden kofschip (opm: galjoot) JANNA LUKKINA, groot 81 ton, volbouwd in 1857, geclassificeerd bij Veritas 5.6.1.1, met inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Inventarissen zijn voorhanden bij de heer Bulsingh, cargadoor te Groningen, alsmede ten kantore van de notaris.                        B. Haitzema Viëtor


Datum: 31 maart 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 28 maart. LaatstIeden zaterdag (opm: 25 maart) is alhier van de werf van de heren K. & J. Wilkens met het beste gevolg te water gelaten: het nieuwgebouwd klipperbrikschip PROVIDENCE, groot ongeveer 140 roggelasten. Het zal gevoerd worden onder rederij van de heren Van den Beij & Co te Amsterdam door kapt. F. Kolk, van de Wildervank.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Vijf scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij J.T. Kamp, scheepstimmerbaas bij de Nieuwebrug onder Nieuwehaske.
Gegadigden vervoegen zich in persoon, of met franco brieven, te Drachten bij T.W. Kamp.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen voor een jaar vast werk bekomen bij de weduwe S.A. Nieuwland te Deinum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven, 30 maart. Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) JACOBA HELENA, kapt. J.J. Swart, heeft zondag en maandag in de Noordzee zeer slecht weer gehad en heeft 27 dezer vastgezeten op de Vlaamsche Banken. Het schip bekwam daardoor op het achterdek enige schade, doch is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 30 maart. Het schip KAAP HOORN, kapt. Dik, is vlot gekomen en opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 29 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) COLOMBINE, kapt. E.J. Kok, van Java naar Rotterdam, is alhier met verlies van anker en ketting binnengelopen, doch is daarvan opnieuw voorzien.


Datum: 01 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Volgens bericht lag het schip (opm: bark) KIANDRA, kapt. K.C. de Veer, van Batavia herwaarts, op 27 dezer bij Dungeness ten anker. De vorige dag was men wegens vliegend stormweer uit het NNO genoodzaakt geweest uit de Noordzee Het Kanaal weer binnen te lopen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 maart. Door de gisteren hier binnengekomen schepen, is de haven zo vol, dat zij er geen meer bergen kan. Dientengevolge zijn de Nederlandse schepen EENDRAGT, kapt. Houwink, van Amsterdam naar Windau en VRIENDSCHAP, kapt. Visser, van Amsterdam naar Danzig, naar Helsingborg vertrokken. De Nederlandse schoener MERCURIUS, kapt. Oldenburger, van Harlingen naar de Oostzee, is op de rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 23 februari. Het Nederlandse oorlogsschip ’t LOO vertrok op 15 januari uit Tafelbaai naar Nederland. Het enige Nederlandse schip dat sedert de vorige mail in deze haven aankwam, was de ELIZABETH EN MARIA (opm: bark), kapt. P. Flens, van Montevideo, vracht zoekende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 23 februari. In Simonsbaai bevindt zich nog de CORNELIA GEERTRUIDA, kapt. Wielema, waarvan 32 pakken beschadigde koopmanswaren maandag zullen worden verkocht, alsmede de JAN HENDRIK, kapt. Lelijveld, van Batavia naar Amsterdam. Dit vaartuig was op 30 januari daar in beschadigde toestand en lek binnengelopen. De lading bestaat uit koffie en suiker, waarvan een gedeelte op maandag als beschadigd zal worden verkocht.
Op 13 en 27 januari hadden nog verkopingen van beschadigde Javakoffie en suiker van de JOHANNES plaats, welke respectievelijk van 72sh 3d tot 76sh 3d en van 25sh 6d tot 31sh 9d per cwt. opbrachten.
Van Algoabaai is 28 januari vertrokken, de CONCORDIA, kapt. Van Zanten, naar Falmouth met 715 balen wol, gewaardeerd op GBP 11.000. In genoemde haven ligt nog voor anker KAAPSTAD PACKET, kapt. Niewoldt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 29 maart. Gisteren is alhier aangekomen het nieuw gebouwde schoenerschip MATHILDA, kapt. A.M. de Jonge van Veendam, groot 110 last, gebouwd bij Van Linge te Veendam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Wargoe, 18 maart. Het stoomschip WILLEM EN CLARA, kapt. H.L. Stasse, naar Nasberg vertrokken, is gisteren ten tweede male wegens het ijs hier terug gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. De 23e dezer is in het Kanaal drijvende gezien een scheepsnaambord waarop: 18 – de ZWIJGER – 54. (red: afkomstig van het schip de ZWIJGER [opm: brik], kapt. W.L. Wolthers, van Rotterdam naar Messina, de 18e maart van Hellevoetsluis vertrokken.)


Datum: 02 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Een op de werf van de heren Gebr. B. Pot aan het Elshout op stapel staand schip (opm: fregat), groot plus minus 400 gemeten lasten, is aangekocht voor een rederij, onder directie van de heren Hoogerwerff & Chabot alhier en zal de naam dragen van ROTTERDAM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 april. Van de werf van de heren J. & K. Smit, scheepsbouwmeesters alhier, liep heden met goed gevolg te water de schroefstoomboot bestemd voor de dienst tussen Doesborgh en Schiedam, voor rekening van de heren S. van der Meulen, terwijl aldaar de kiel werd gelegd voor een dergelijke boot, genaamd de AREND, bestemd tot vervoer van goederen en passagiers tussen Middelburg en Schiedam, voor rekening van de heren W.T. Homan en Co. De machines zjjn vervaardigd aan de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 1 april. Hedenmorgen, omstreeks 10½ ure, verliet deze haven het Nederlandse schoenerschip (opm: galjoot) COLLEGIE VOORZORG, kapt. Huberth (opm: kapt. A.A. Hubert), dat alhier overwinterd had, in ballast bestemd naar Engeland. Op geringe afstand van de haven, aan de rechter Maasoever, werd het, ongeveer ten elf ure, door de van Rotterdam naar zee stomende Engelse schroefstoomboot ZEPHIR (opm: volgens DC 040465 ZEPHYR), kapt. Smith, met volle vaart dwars in de zijde gelopen, zodat het zwaar lek gestoten, dadelijk zonk; het schip zit in ondiep water, maar zeer gevaarlijk; door de lage waterstand is de romp nog zichtbaar, doch vreest men dat, indien niet spoedig hulp wordt verleend, het vaartuig verloren zal zijn. Bij het aanvaren heeft het scheepsvolk zich gered door dadelijk op de stoomboot over te springen. Alleen de kapitein is aan boord gebleven en later daar van afgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Zr.Ms. schroefstoomschip PRINSES MARIA, onder bevel van de luit. ter zee 1e klasse W.K. van Gennep, komende van de kust van Guinea, is in de morgen van de 1e dezer ter rede van Hellevoetsluis ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. De N.H.M. vraagt scheepsgelegenheid voor het transport van 300 Eng. tons steenkolen, rechtstreeks naar Telok Betong (Zuid-Sumatra), 400 tons dito dito naar Anjer, 1.500 tons dito dito Soerabaija, 4.546 tons dito dito naar Onrust of Kuyper. In Indië door hare factorij te bepalen. De steenkolen moeten worden ingenomen te Newcastle upon Tyne.
Aanbiedingen worden ingewacht tot 7 of bij agenten alhier tot 6 april. Zodra mogelijk wordt de uitslag ter kennis van belanghebbenden gebracht.


Datum: 03 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 april. De 30e maart zijn van de werf van de scheepsbouwmeesters Drenth & Sinninge te Muntendam, te water gelaten het schoenerschip REGNERA, groot ca. 180 tonnen en gevoerd zullende worden door kapitein J.W. Wortelboer, en het schoenerschip ZWALUW, groot ca. 140 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. Brongers.
(opm: PGC 040465 geeft andere datum tewaterlating)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, makelaar, zal op maandag de 24e april 1865, des avonds te 6 uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen: een extra ordinair wel bezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd WILHELMINA, kapt. A.A. Koster. Volgens meetbrief lang 37.80 ellen, wijd 6 ellen, hol 4.90 ellen en alzo gemeten op 404 tonnen of 261 lasten, liggende aan de werf Koning William, aan de Kadijk alhier.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de heren Amons en Haagsma te Nieuwediep.


Datum: 04 april 1865


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdag 13 april 1865, des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, in een zitting verkopen een overdekt gewegerd tjalkschuitje, genaamd HOOP OP ZEGEN, groot 20 ton, met mast en giek, zoals hetzelve op de verkoopdag voor het huis van Brouwer ter bezichtiging is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop of te huur op zeer aannemelijke voorwaarden een sedert vele jaren zeer beklante en in volle werking zijnde scheepstimmerwerf en grof- en hoefsmederij, met de daarbij behorende gereedschappen; benevens woonhuizinge c.a, alles staande en gelegen zeer geschikt nabij de Zeesluis te Workum. Te aanvaarden 12 mei of eerder. Te bevragen bij de eigenaresse Mejufvr. de weduwe T.A. Visser aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Volgens telegrafisch bericht is het stoomschip TRIËST, kapt. Buys, de 2e dezer Gibraltar gepasseerd, naar hier bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven, 1 april. Het schip COLOMBINE, kapt. Kok, heden van Java gearriveerd, was reeds laatstleden zondagavond (opm: 26 maart) alhier in het gat geankerd, doch heeft door stormweer de spil gebroken en beide ankers verloren, is naar Duins gestormd en vandaar hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 31 maart. Het Nederlands schip (opm: galjoot) WILHELMINA, kapt. E.A. Meijer, van hier naar Gloucester bestemd met haver, is in de haven lek geworden en gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 3 april. Heden namiddag is van de werf van Drenth & Co te Veendam met goed gevolg te water gelaten het brikschip REGNERA, groot plm. 100 last, voor rekening van en gevoerd zullende worden door kapt. J.G. Wortelboer, van Pekela en de schoener ZWALUW, groot 80 last, voor rekening van en gevoerd zullende worden door kapt. J.B. Brongers, van Wildervank. (opm: vergelijk NRC 030465 die andere bouwplaats en datum tewaterlating aangeeft)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 1 april. Scheepsvrachten. De vrachten naar Engeland houden zich nog steeds op Sh.17/6d. Londen, of Oostkust Sh.19/6d, voor dikke haver. Alhoewel de scheepsruimte niet overvloedig is, is er vooreerst aan geen rijzing van de vrachtkoers te denken, zolang er niet meer vraag komt. Ten gevolge van kleinere aanvoeren blijft de vraag nog groot.
Naar België is het laatst bevracht NLG 5,50 voor haver op Antwerpen.


Datum: 05 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Het schip (opm: brik) WILDEMAN, kapt. A.J. Driest, van Batavia in Texel binnen, heeft op zijn reis hevige stormen doorgestaan, waardoor verschansing en rusten gebroken, veel zeilen gescheurd en bakboordsanker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 22 maart. De Nederlandse bark MARGARETHA (?), de 1e maart van Porto Cabello naar Hamburg vertrokken, is volgens een alhier ontvangen bericht op Soane eiland gestrand.
(opm: het vraagteken achter de scheepsnaam is door de redactie van de NRC geplaatst; er is Marhisdata in de jaren rond 1865 geen Nederlandse bark MARGARETHA bekend)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. E.G. Bosscher en P. Reineke, makelaars, zullen op dinsdag de 18e april 1865, ’s avonds te zes uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris G.J.C. van Vianen, presenteren te verkopen het snel zeilend gekoperd en kopervast campagne-barkschip DRIE GEBROEDERS, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. A.H. Wehdemeijer, volgens meetbrief lang 35,20 Nederlandse ellen, wijd 6,54 Nederlandse ellen, hol 5,13 Nederlandse ellen en alzo gemeten op 525 tonnen of 277 lasten, liggende in het Oosterdok aan de dijk.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rede Batavia, maart 65. Met welgevallen zagen wij het sein van tevredenheid over de gehouden inspectie aan boord van de admiraal opgaan. De commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië had namelijk de ADOLF HERTOG VAN NASSAU geïnspecteerd en als een welverdiende hulde gaf zijne hoogedelgestrenge openlijk zijn tevredenheid te kennen over zijn bevindingen aan alle aanwezige schepen van het eskader. Wij wensen de commandant, het état-major en de bemanning geluk met dat openlijk bewijs van onderscheiding.
De ADOLF HERTOG VAN NASSAU is een fregat met stoomvermogen, gewapend met 51 stukken, actueel gearmeerd met lange 30-ponders en met granaat kanonnen van 20 duim, bemand met 500 koppen. In tijd van oorlog kan men tot 80 stukken in batterij brengen. De ADOLF is een formidabel oorlogsschip, wel de moeite waard om te gaan zien. De ADOLF wordt gecommandeerd door de kapitein ter zee O.A. Uhlenbeck, een van die hoofdofficieren, die voor de commissie van enquête franchement (opm: vrijelijk) zijn opinie durfde uiten en ook onbewimpeld de lieve H.H. Staten heeft gezegd waar de schoen bij de marine wringt. Ontegenzeggelijk is de ADOLF een prachtig en goed schip, loopt 9 mijl onder stoom, draagt zijn batterij zeer hoog boven water, kan veilig slaan met zijn lij-batterij met een vaart van 12 mijl, heeft zijn 15 mijltjes gelopen met de bramzeilen er op, is voorbeeldig beschoten en verdeeld, bergt zijn vijf maanden victualie en 18 maanden behoeften beneden de luikhoofden. Op het schip zijn toegepast vele verbeteringen uit de latere tijd, vooral met het oog op de luchtverversing en brandblusmiddelen. Het heeft een zeer voldoende ventilatie door een ruim systeem van luchtkokers, zou een prachtige ventilatie hebben, ware het niet, dat door de wijsneuzigheid van een constructeur de waaierventilators zodanig waren geplaatst, dat zij onmogelijk andere lucht dan die van 140º naar omlaag kunnen voeren, tenzij men een ventilator op de ventilator aanbrengt (dat alles alleen weten van zo menig constructeur kost de staat dikwijls veel geld); heeft een zeer doelmatig systeem van buizen, die door geheel het schip liggen, om in geval van brand onmiddellijk en overal water of stoom te kunnen aanbrengen; heeft een uitstekende batterij zoetwatercondensors, waardoor men in de gelegenheid is iedere man in zee tot zes kan water daags te verstrekken. Kan in een koud klimaat zijn gehele bemanning in het tussendek logeren, heeft een zeer ruime en goede ziekenboeg, vaart zeer schone sloepen van een verbeterd model. Dit schip kan op ieder ogenblik een debarquementsdivisie aan wal zetten van 300 man, gewapend met getrokken geweren, benevens de landingsartillerie, bestaande uit houwitsers, drieponders en mortieren. Het zou ver het bestek van deze mededeling overschrijden, om alle goede eigenschappen van de ADOLF op te sommen. Het schip is in één woord als zeer goed gereüsseerd (opm: geslaagd) te beschouwen.
Wij weten wel, dat hij niet modern is, niet gepantserd, geen 15 mijl stoomt, geen getrokken kanonnen heeft, maar dat alles hebben wij gelukkig niet nodig. De ADOLF is voor Nederland veel meer waard dan een WARRIOR voor Engeland. Geef de officieren een pantser van ambitie en dienstijver, verbeter hun sort, hun avenir (opm: toekomst), maak van de zeeofficierspositie een goede sociale positie en zij zullen u wonderen doen met de houten vloot. Ferragut nam met zijn houten schepen de sterkste ijzeren vloot. Laat streng dienen, maar billijk – oefen de officieren op een eskadertje ADOLFEN – opdat zij voor de dienst in de bezittingen geheel geschikt zijn voor de kwaliteit, daar zij voor scheep komen. De voornaamste werkkring van onze marine is het houden van politie in onze rijke possessies, wel nu, de ADOLF is een formidabel zeer te respecteren politieman voor Nederland.
Wij kunnen onze zienswijze omtrent de marine hier niet in zijn geheel ontvouwen; maar zo veel is zeker, dat voor de marine alle stilstand achteruitgang is. Wacht niet tot dat de wetenschap u de volmaaktheid zal aangeven, want dan kunt gij wel tot in alle eeuwigheid wachten. Wij kunnen geen gepantserde vloot, maar wij kunnen een personeel hebben, dat hart voor het wapen, dat lust en ijver in de dienst heeft en daartoe kan Nederland komen, door het lot van de zeeofficieren te verbeteren. Maak dat hij overtuigd zij, dat niet altijd het nadeel aan zijn zijde is, bij welke landsdienaren buiten ’s lands hij zich ook vergelijke. Is het niet om te lachen dat een vice-admiraal 200 jaren moet gediend hebben in de keerkringen, om zoveel pensioen te erlangen als zijn wapenbroeder, de luitenant-generaal van het Indische leger? Buitendien is de pensioenwet van de marine een wet, die tot heel veel misbruiken kan aanleiding geven, - vordert dringend herziening. Pensioneer, passeer of ontsla sans pardon de onbruikbaren - het strijdt tegen alle gezonde begrippen van staatkunde, dat men even goed carrière maakt, of men zeer goed, goed, bruikbaar of onbruikbaar is, en is dit bij de marine niet een weinig het geval? Onze schepen zijn voor hun bestemming zeer goed, wij hebben die staalkaart van schepen nodig in onze bezittingen. Maak voor de zeegaten monitors of brinio’s of merrimacs of salamanders (opm: types en namen van bijzondere schepen). Wij zouden er over moeten denken, welk systeem ons zou conveniëren, maar bovenal houdt een eskadertje ADOLFEN in zee. Daar zullen onder de leiding van twee uitstekende hoofdofficieren, zoals aan boord van voornoemd schip, de officieren leren dienen, lust en ijver in de dienst krijgen.
Wij wensen nogmaals de ADOLF geluk met het sein van tevredenheid van de admiraal. Dat is een schone entree de campagne, na van de stapelblokken te zijn gekomen. Dat haar een waardiger dienst moge worden opgedragen dan de transportdienst!!! Zonderlinger wijze zendt Nederland schroefscheepjes vierde klasse om de vlag te vertonen in den vreemde en een ADOLF, die waarlijk zich overal mag vertonen, als transportschip naar Oost-Indië. Die schone batterij is geheel geëncombreerd (opm: overstelpt) met passagiershutten. Wij wensen dat Nederland tot de overtuiging moge komen, dat wij, die helaas, grotendeels van onze bezittingen moeten bestaan, dringende behoefte hebben aan een goede marine, en dat men geen marine kan hebben zonder geld.
(opm: een curieus en tendentieus artikel)


Datum: 06 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 5 april. Met de vispink EUGÈNE CHARLES, stuurman Arie Korving, reder de heer A.E. Maas, zijn gisteren avond alhier aangebracht de bevelvoerder en zes matrozen van de Noorse brik ENIGHEDEN, kapitein Torkild Torkeldsen, reder Gulbransen te Holmestrand, die verleden maandag, ’s morgens te ongeveer 7 uur, door een stoomboot acht mijlen van Texel is overzeild en terstond gezonken, zodat de bemanning met moeite nog enige goederen kon bergen en zich in de boten redden. De onverschilligheid van de boot was zoo groot, dat zij haar koers vervolgde, zonder zich aan iets gelegen te laten liggen. Tot geluk van de schipbreukelingen bevond zich de Scheveningse visser in de nabijheid van de gezonken brik; deze haastte zich om die lieden in haar pink op te nemen, liefderijk te verplegen en behouden te Scheveningen aan wal te brengen. Hoogst tevreden over de goede zorgen, ondervonden van de heer Behr, commissaris van politie en strandvonder, de heer Maas, plaatselijk bestuurder van de Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij, zijn de vreemdelingen deze morgen reeds naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 3 april. Het Nederlandse schip WILLEM FREDERIK, kapt. Visser, alhier in averij binnen, heeft de reparatie geëindigd en is heden naar de rede gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cherbourg, 2 april. Het Nederlandse schip (opm: bark) PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J. van Zanten, van Rotterdam naar Melbourne, dat, vijf maanden geleden, met schade wegens aanzeiling alhier binnenliep, heeft de reparaties geëindigd en is thans bezig om de lading weer aan boord te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris ter standplaats Veendam zal ten verzoeke van zijn principalen, op woensdag de 19e april 1865, des avonds te zes uur, ten huize van de logementhouder G.H. Monkhorst te Zuidbroek, publiek veilen en verkopen het in 1859 te Hoogezand nieuw uitgehaald schoenerschip, genaamd CONCORDIA, groot 138 tonnen of 73 gemeten lasten, geclassificeerd bij Veritas 3/3. 1.1, thans liggende te Koningsbergen en gevoerd door kapt. N.F. Huizing; met alle opgoederen en toebehoren, waarvan het inventaris veertien dagen vóór de verkoop ten kantore van de notaris en ten huize van verkoop, ter inzage zal liggen. De koopschat zal vóór 1 mei a.s. ineens moeten worden voldaan.


Datum: 07 april 1865


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw schuitje, zo goed als klaar, lang over stevens 13.44 el of (48 voet), wijd 3.22 el of (11½ voet) en hol 1.28 el of (4½ voet); bij H.P. van der Werff, scheepstimmerbaas op het Buitenst Verlaat bij Drachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 april. Met het beste gevolg werd op heden van de werf van de heren J. & K. Smit te water gelaten de schroefbarge GRAAF VAN BIJLAND voor rekening van de firma Heukels en Van den Veen, dienst zullende doen tussen Almelo en Zwolle; de machine was vervaardigd in de fabriek van de heren Diepenveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 4 april. De Nederlandse schoener IRIS, kapt. Roucour, alhier binnengelopen, is na volbrachte reparatie uit het dok gehaald en neemt de lading weer in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 4 april. Het Nederlandse schip CHRISTINA JACQUELINA, kapt. Van Noord, van Liverpool naar Amsterdam, lek hier binnengelopen, lost de lading om te repareren.


Datum: 08 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 april. Het galjootschip WILHELMINA, kapt. Meijer, van hier naar Gloucester, beladen met haver, de 30e maart in de haven lek geworden, is heden, na gelost te zijn, met assistentie aan de werf gebracht. Het blijkt thans dat het lek veroorzaakt is door een in de grond zittende paal. Het schip lag in het vaarwater aan de duc d’alven vastgemeerd; door het vallend water is bedoelde paal in het ruim gedrongen, waardoor bij opkomende vloed het schip bijna aanstonds vol water liep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 april. Het Nederlandse driemastschip (opm: fregat) GEBROEDERS VAN DER BEEK, kapt. K. Walig, is heden uit het dok naar de rede vertrokken. Dit vaartuig, vroeger onder Amerikaanse vlag varende, zal nu voor Nederlandse rekening gebezigd worden voor de grote vaart. (opm: zie ook VWB 080465)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 april. Uitgezeild JANTJE, kapt. J. Zuidland, naar Leer. (opm: eerste reis onder Nederlandse vlag van deze uit Duitsland aangekochte kof)

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 april. Het Nederlandse driemastschip GEBROEDERS VAN DER BEEK, vroeger genaamd OTIS NORCROSS, gezagvoerder K. Walig, is gisteren uit de Marinehaven naar de rede gesleept. Hetzelve zal in ballast vertrekken naar Cardiff teneinde een lading steenkolen voor Nederland-Indië in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 7 april. Woensdag (opm: 5 april) arriveerde alhier het nieuwgebouwd schoenerschip MENNO, kapt. J.Z. Potjer van Sappemeer, groot 110 last, gebouwd bij L. Wildervanck te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 3 april. Het kofschip WILLEM FREDERIK, kapt. Visser, in averij hier binnen, bevorens gemeld, is heden na volbrachte reparatie naar de rede vertrokken om de reis voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een goed onderhouden Fries hek-tjalkschip met complete inventaris groot 55 ton, liggende te bezichtiging aan de Mattensteiger, in de Voorstraatshaven. Informatie te bekomen bij de Wed. L. van der Heyden & Zoon, commissarissen en scheepsbevrachters aan de Merwekade te Dordrecht.


Datum: 09 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 april. Op heden werd op de werf van de heren J. & K. Smit alhier de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen tussen Breda en Rotterdam; terwijl bij genoemde scheepsbouwmeesters op hun werf te Krimpen a/d Lek, mede 2 kielen werden geplaatst voor schroefbootjes, bestemd in de vaart tussen Groningen en de Lemmer, voor rekening van de heren Nieveen c.s.; de machines worden vervaardigd bij de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Het schip VRIESLAND (opm: fregat FRIESLAND), kapt. T. Sipkes, van Amsterdam naar Batavia, alhier binnen, was van de geleden schade hersteld; de reparatiekosten bedroegen 18.781 milreis

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rendsburg, 6 april. Heden arriveerde alhier het eerste zeilschip van dit seizoen, zijnde de ELISABETH, kapt. Schoon (opm: buitenlander), van Amsterdam naar de Belt bestemd en is de vaart op de beneden Eider dus als heropend te beschouwen. Boven de sluis ligt nog veel ijs, doch bij aanhoudende dooi zal dit spoedig opruimen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dartmouth, 7 april. Heden werd alhier aangebracht de bemanning van de Nederlandse schoener CATHARINA, kapt. Kramer (opm: Hannover vlag, zie AH 150365, NRC 090465 en AH 100465), welke bodem, op de reis van Galatz naar Antwerpen, 31 maart bij Kaap Finisterre gezonken is


Datum: 10 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 april. Het schip CATHARINA, kapt. Kramer, van Antwerpen (laatst van Plymouth) naar Galatz bestemd, is volgens telegram, ontvangen bij de Vereniging van Assuradeuren alhier, bij Kaap Finistère (opm: Kaap Finisterre) gezonken (opm: zie NRC 090465). Het volk is gered en te Dartmouth aan gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Almeria, 5 april. Naar men verneemt is de kof HELENA, kapt. Gortmaker (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Ardrossan naar Marseille, in de zee van Majorca gestrand. De bemanning is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Dordrecht, 5 april. Volgens schrijven van kapt. J. Bouten, gezagvoerder van de KOSMOPOLIET II, van hier naar Batavia, op de hoogte van Douvres (opm: Dover), d.d. 4 dezer ‘s morgens 6 uur, was hij de vorige dag te 1 uur met een lichte koelte van het OZO uit Brouwershaven vertrokken. Dit had echter niet belet, dat hij de HENDRIKA, van Rotterdam, gezagvoerder Bus, een bekende zeiler, die 5/4 uur voor hem vertrok en dus meer van de sterke eb had kunnen profiteren, ongeacht diens pogingen om vooruit te blijven, weer in het gezicht kreeg en des namiddags te 5 uur voorbij zeilde. De gezagvoerder Bouten twijfelde dan ook niet, of deze KOSMOPOLIET (opm: eerste reis van deze clipper bark) zou de roem van de snelzeilende Kosmopolieten in stand houden. Alles wel aan boord. Wind flauw van het OZO.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 5 april. Volgens telegrafisch bericht was heden bij Falmouth zeilende het schip CONCORDIA, kapt. Van Zanten, van Algoabaai (Kaap de Goede Hoop) naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een te Rotterdam liggende bark, 3/3 1.1. groot 628 ton en ca. 800 ton zwaar gewicht ladende, twee jaren oud, nieuw gekoperd en voorzien van nieuw tuig, zeilen enz.
Nadere informatie bij Wambersie & Zoon, te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Christiaan Ament, makelaar, zal op maandag de 24e april 1865, des avonds te 6 uur, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder P.D. Beets, presenteren te verkopen: het welbezeilde en geheel voor de houtvaart geschikte kofschip, genaamd FREDERIK HENDRIK, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. E.C. Hoeksma, volgens meetbrief lang 21,70 Nederlandse ellen, wijd 4,05 Nederlandse ellen, hol 2,16 Nederlandse ellen en alzo gemeten op 84 tonnen of 44 lasten, liggende te Edam aan de scheepstimmerwerf De Goede Verwachting van de scheepsbouwmeester J. Pauw. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar te Amsterdam of bij de heer J.L. Wickel, te Edam. Genoemd kofschip is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag 24 april a.s, des avonds te zes uur, zal, in het Logement De Unie te Veendam, publiek worden verkocht: het gezinkt Nederlands galjootschip JANTINA IKINA, groot 99 tonnen, in 1854 nieuw uitgehaald, met deszelfs inventaris, in voege hetzelve laatst van Montevideo te Delfzijl is gearriveerd.
Nadere informatie deswege zijn te erlangen bij de notaris mr. L. Wildervanck de Blécourt, te Appingedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Volgens brief uit Rio de Janeiro van 9 maart, ontvangen bij de Vereniging van Assuradeuren alhier, was het aldaar binnengelopen schip THERESIA, (bevorens gemeld) de Hannoverse brik THERESIA, kapt. Schute.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Het schip (opm: fregat) FRIESLAND, kapt. T. Sipkes, van Amsterdam naar Batavia bestemd, te Rio de Janeiro binnen, was van de geleden schade hersteld.
De reparatiekosten bedroegen 18.781 milreis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 7 april. Het stoomschip ANNA, kapt. J.B. Altona, komende van Bergen, is op de Maasdroogen bij de rode ton vastgeraakt. IJssloepen en lichters zijn derwaarts vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 8 april. Het stoomschip ANNA, van Bergen, op de Maasdroogen vastgeraakt, (zie ons vorig No.) is weer vlot gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 5 april. Het lichtschip van de Eider heeft heden zijn gewone ligplaats ingenomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Broadstairs, 6 april. De schoener GRIETINA (opm: galjoot, kapt. A.R. Sprik, zie ook AH 110465) is op het Goodwin Sand bezet geraakt, doch door verleende hulp in vlot water gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 9 april. De Atlantische telegraaf tussen Europa en Amerika nadert zijn voltooiing en daarom zal het velen niet onaangenaam zijn enige bijzonderheden daaromtrent te vernemen. Zoals bekend is, had de maatschappij des eersten telegraafkabels, na het verlies in 1858, besloten de proef ter gelegener tijd te herhalen. Nadat echter door wetenschappelijke onderzoekingen was uitgemaakt, waardoor het mislukken kon veroorzaakt zijn en sedert door nauwkeurige opnemingen over de diepte van de zee, het opsporen van een gunstiger route mogelijk was geworden, besloot de directie van genoemde vereniging zich te wenden tot het wetenschappelijk comité dat in 1859 door de Board of Trade was benoemd om de vraag te onderzoeken of er mogelijkheid van welslagen bestond in de uitvoering van een telegrafische gemeenschap tussen beide werelddelen. Dat comité leverde de 13e juli 1863 een bemoedigend verslag in, daarin te kennen gevende dat, wanneer de constructie van de kabels nauwkeurig geschiedde en bij de vervaardiging en het neerlaten de meest mogelijke zorgen werden besteed, er alle vooruitzicht bestond, dat zulk een kabel, niet alleen na de gelukkig volbrachte nederzinking, maar een reeks van jaren achtereen in goede bruikbare staat kon blijven.
Er werd toen een inschrijving op nieuwe acties (opm: aandelen) geopend en een wedstrijd tot verkrijging van inlichtingen voor de samenstelling van de kabels, met overlegging van monsters. Deze gegevens en proeven werden tot onderzoek gesteld in handen van een wetenschappelijk comité, bestaande uit de heren kapt. Douglas Galton, William Fairbairn, Charles Wheatstone, William Thomson en Joseph Whitworth. Dit comité besloot eenparig ter gunste van het overlegde kabelmonster No. 45 van Glasz, Elliot & Co. De samenstelling werd aangenomen zoals lager zal worden medegedeeld en aan genoemde firma, op aanbeveling van het comité, de levering opgedragen. Deze firma nam daarbij aan om de kabel te vervaardigen onder voortdurend opzicht van een van de ingenieurs van de maatschappij en die in de zee neer te laten tegen een vaste som van GBP 700.000 of bijna 8½ miljoen Nederlandse guldens en bij voortdurend gunstig gevolg een premie van GBP 137.000, gelijk aan ruim 1½ miljoen Nederlandse guldens, in aandelen van de oude maatschappij.
Toen werden de prof. Thomson en Varley uitgenodigd proeven te nemen over het getal woorden, die per minuut langs de verschillende kabelconstructies konden verzonden worden, waarbij de werkelijke lengte tussen Newfoundland en Ierland met inachtneming van de oneffenheden op de zeebodem, op 1880 zeemijlen werd aangenomen. Zij gaven daarvan een uitvoerig rapport, volgens hetwelk het kleinste vermogen bleek te zijn 3,5 woorden p.m. bij 1880 zeemijlen lengte en bij een gewicht per zeemijl van de kabel, koperdraad en isoleerlaag te samen, op 368 Eng. ponden, terwijl een totaal gewicht van 1468 Eng. ponden, als het grootste vermogen 16 woorden p.m. zou kunnen leveren, terwijl prof. Thomson van mening was, dat hij bij goede keus van de benodigdheden een nog grotere snelheid te verkrijgen zou zijn.
Zoals bekend is, nadert deze kabel zijn voltooiing en zal hij nog in de loop van dit jaar aan de wateren worden toevertrouwd, door middel van het reuzenschip GREAT EASTERN.
De directeuren van de Atlantic-Telegraph-Company hebben een circulaire verspreid, waarin ook de beschrijving van de nieuwe kabels voorkomt. Wij willen enige van de voornaamste punten daaruit mededelen.
Het kapitaal bedraagt, zowel aan oude aandelen als aan prioriteitsaandelen enz, de som van GBP 1.300.000 of ruim 15½ miljoen Nederlandse guldens.
Volgens langdurige en nauwkeurige onderzoekingen hebben genoemde heren professoren vastgesteld, dat de aangenomen kabel met een gemiddelde snelheid van 8 woorden per minuut werken kan. (opm: verkort weergegeven)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 april. De uit stalen platen vervaardigde schroef-kanonneerboot NIMROD is gisteren in dienst gesteld en als commandant op die bodem gedetacheerd de luit. t/z. 1e klasse Koning van Zr.Ms. wachtschip alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 27 februari. Het wrak van het bij Kandanghauer gestrande Nederlandse schip VOORWAARTS (opm: zie JB 180265) is met de inventaris voor NLG 7.900 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. M. Priebee, van Cardiff naar Hongkong, is alhier binnengelopen om een nieuwe ijzeren grote mast in te zetten (opm: zie NRC 110465).


Datum: 11 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 7 april. De Nederlandse schoener GRIETINA, kapt. Sprik, van Newcastle naar Cadiz, is gisteren op het Goodwin Sand bezet geweest, doch ogenschijnlijk zonder schade afgebracht; ligt bij Broadstairs ten anker. In vorig nr. kortelijk gemeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 april. Men verneemt, dat er bij het Departement van Marine ernstig plan zou bestaan, om ’s Rijks werf voor aanbouw en uitrusting te Vlissingen geheel en al op te heffen, evenwel langzamerhand, en dat er slechts een klein gedeelte, zogenaamd als lapwerf, zou blijven bestaan, dat de aanzienlijke terreinen, grote gebouwen en magazijnen, dan aan ’s Rijks werf domeinen zouden worden overgedaan. Men meent echter zeker te weten, dat evenwel dit jaar alles nog in de bestaande toestand zal worden gelaten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 10 april. Door de keizer van Oostenrijk is met het zilveren erekruis van verdienste begiftigd D. Verbaan, schipper van de Scheveningse haringschuit de JONGE TREINTJE, wegens het redden op de Engelse kust van de equipage van de in oktober l.l. gezonken Oostenrijkse brik YRMA. De schepelingen van die haringschuit hebben gratificaties in goud ontvangen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Belangrijke verkoping op Ameland van puike rode en witte portwijn.
De notarissen E. Meijer te Holwerd en J.A. Zaal Stroband te Harlingen zullen, ten verzoeke van Jhr. van Heeckeren, burgemeester van Ameland, op woensdag 3 mei 1865, des voormiddags 9 uur, te Nes op Ameland, publiek tegen gerede betaling verkopen 3 pijpen, 34 oxhoofden, 46 halve (Both), 3 1/8 pijpen en 7 kisten rode en witte portwijn, alles 1ste kwaliteit, uitmakende het onbeschadigd geborgen gedeelte – tot verkoop waarvan tot dusver autorisatie is verleend – van de lading van het op 7 januari 1865, op reis van Oporto naar Hamburg, op Ameland gestrande Portugese schoenerschip DEOLINDA, kapt. A.J. Antunus.
Nadere informatie bij de heer burgemeester van Ameland, de heer F.C. Tromp te Amsterdam en bij de notarissen.
Daags voor de verkoop vertrekt het postschip van Holwerd naar Ameland, des namiddags ten een uur, zullende de verkoop in alle gevallen niet aanvangen dan na aankomst van dat schip, wanneer hetzelve door weer of wind mocht verhinderd worden op voorschreven tijd te kunnen afvaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 april. Gisteren berichtte een telegram, dat het hier te huis behorende kofschip (opm: brik) de DRIE GEZUSTERS, kapt. K.J. de Groot, in de vorige nacht nabij Christiania (opm: Oslo; echter onjuiste plaatsvermelding, dit moet Kopenhagen zijn, zie ook NRC 110465, 180465 en AH 190465)  zodanig in het ijs beklemd geraakte, dat schip en lading verloren zijn. De bemanning werd echter gelukkig gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 9 april Het hier te huis behorende brikschip DRIE GEZUSTERS, kapt. De Groot, van Newcastle met steenkolen naar Kopenhagen bestemd, is, volgens hier ontvangen telegrafisch bericht, in de nabijheid van laatstgenoemde plaats verongelukt (opm: zie LC 110465). De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Volgens brief van Batavia, dato 26 februari, wordt gemeld, dat het schip ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Pribee, de 18e aldaar was binnengelopen, met verlies van ijzeren grote mast, stengen, ra’s, zeilen, touwwerk, de fokkera geknakt, kluiverboom, losse loef en lijzeil-spieren gebroken, enige zeilen stuk geslagen, de anderen vernield, gebarsten en totaal weg, ten gevolge van snel rond vliegende stormen (opm: zie NRC 100465); het schip is echter dicht en hecht gebleven, ofschoon men genoodzaakt is geweest drie weken met noodtuig te zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 april. De bemanning van het Hannoverse schip CATHARINA, kapt. Kramer, bij Finistère gezonken (zie N.R.C. van 9 april, art. Dartmouth), is gered door kapt. S. Velt, van het Nederlandse schip (opm: schoener) JOHANNA JACOBA, die dezelve gedurende 10 dagen liefderijk verpleegd en te Dartmouth aangebracht heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 10 april. Het stoomschip GOTHENBURG (opm: kapt. J. Hus), gisteren van hier naar Gotenburg vertrokken, is heden met defecte machine teruggekomen.


Datum: 12 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 11 april. Het schip ERNESTINE (opm: buitenlander), van Huelva naar Brussel, is op zee gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nassau, 14 maart. Het schip EMMA, kapt. Ruwald (opm: buitenlander), van Port-au-Prince naar Gibraltar, is verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 februari. De schepen MARIA ANNA, kapt. Van Monnom, en JACOB, kapt. Mulder Drenth, nemen de lading in van het schip VOORWAARTS, hoofdzakelijk suiker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 februari. Volgens telegram is heden te Anjer aangekomen, het schip (opm: bark) LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN, kapt. G. Kunst Jzn, van Hongkong naar Melbourne bestemd; 31 dagen reis.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia. Naar men zegt, zou de heer Robinson in Europa in onderhandeling zijn over de overname der stoomboten van de firma Cores de Vries. Dit komt echter niet overeen met hetgeen de Engelse bladen over een geheel nieuwe stoomvloot mededelen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij. In de op de 8e dezer gehouden algemene vergadering van deelhebbers is het dividend bepaald op 11 procent of NLG 110 per aandeel, waarover dagelijks kan beschikt worden ten kantore der directeuren MacLaine, Watson & Co.
(opm: deze scheepvaartmaatschappij niet te verwarren met de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, die per 1 januari 1866 de concessie voor de paketvaartdiensten heeft verkregen)

Krant:
  JB - Javabode

Riouw. De gouvernements-stomer DASSOON moest van een reis naar de onderhorigheden van Siak naar Riouw terugkeren tot het ondergaan van herstellingen aan een stoomketel en schoorsteen.


Datum: 13 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen, als:
- Voor Rotterdam: ONRUST, kapt. C.M. Hogendorp qq.; TERNATE, kapt. T. Cars Tz.
- Voor Amsterdam: WAALSTROOM, kapt. C. de Groot; HENRIETTE MARIA, kapt. P. Tjebbes; HENRIETTE, kapt. J. van Loenen; FAGEL, kapt. C. van Duyn; FRIESLAND, kapt. T. Sipkes.
- Voor Dordrecht: EERSTELING, kapt. C. de Zeeuw Bagchus Wz.; NIEUWLAND, kapt. P.G. Pot.
- Voor Middelburg: WALCHEREN, kapt. G. van der Borden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Voor de overvoer van steenkolen zijn door de N.H.M. de volgende Rotterdamse schepen aangenomen:
ZES GEZUSTERS, voor 300 ton naar Telok Betong, tot de vracht van NLG 27,43 en voor 400 ton naar Anjer tot NLG 24,43; JOSEPH WILLEM, voor 1500 ton naar Soerabaija, tot NLG 23,89; SOUBURG, voor 780 ton en KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, voor 720 ton, beide naar Onrust of Kuyper, tot NLG 23,43; ELISABETH, naar Onrust, tot NLG 23,98; alles per in te nemen last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Volgens bericht van Straat Sunda van 11 febr, is in de aldaar ter rede liggende brik ENGEL, kapt. J. Appel, bij een hevige donderbui de bliksem ingeslagen in de grote top, waardoor stengen en ra’s zijn gespleten zonder verdere ongelukken te veroorzaken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 11 april. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse kofschip JOHAN GERARD, kapt. J.T. Huges, voor de haven van Laurvig gezonken en zal vermoedelijk weg zijn. Het volk is gered. (opm: gelicht en in juni 1865 een nieuwe zeebrief ontvangen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 april. Men is zonder bericht aangaande het schip ALBATROS, kapt. R.O. Norel, 27 januari van Harlingen naar Gloucester vertrokken (opm reeds gemeld in NRC 070365).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 6 april. De sedert gisteren avond naar het noordwesten omgelopen wind heeft het grootste gedeelte van het ten zuiden van hier langs de kust zittend vaste ijs opgebroken en naar de Zweedse zijde overgevoerd, zodat al de ten noorden van hier gelegen hebbende en zuidwaarts bestemde schepen hun reizen hebben voortgezet, waarvan reeds velen de Droogden gepasseerd zijn. Daaronder behoren de schepen (opm: beide schoener) DINA, kapt. E. van der Ley, en HERCULES, kapt. H.J. Mooi.


Datum: 14 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. De gehele averij en onkosten van het schip FRIESLAND, kapt. Sipkes, van hier naar Batavia bestemd, te Rio de Janeiro met schade binnen, bedragen GBP 3566.16.7, waarvan de bodemarij was genomen tegen 34 procent (opm: !!) premie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 april. De commissie tot het examineren van zeevarenden alhier, bijgestaan door de heren Janse en Jaski, van Amsterdam, hield gisteren en heden weder een zitting tot onderzoek. Negen aspiranten, alle leerlingen van den heer A. Sissingh, onderwijzer aan de school voor wis- en zeevaartkunde, hadden zich aangeboden en mochten sommige zelfs boven verwachting wel slagen.
Diploma’s werden uitgereikt aan: W. de Wilde, van Harlingen, als 2de stuurman grote en 1ste stuurman Atlantische vaart aan H. Geerts, van Joure, C. Klein en W. van der Meer, van Harlingen, als 2de stuurman grote vaart en aan S. Bijlsma en G. Pot, van Harlingen, W. Scheltens, van Spijk, T. Koster, van Ameland, en H. Deinum, van Bolsward, als 3de stuurman grote vaart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Scheepstimmerwerf uit de hand te koop. De kapitale scheepstimmerwerf De Goede Verwachting, met goed ingerichte woning, loodsen en verdere aanhorigheden, alles in den besten staat, staande en zeer gunstig gelegen aan de haven nabij de Zeesluis te Edam. Franco te bevragen bij den heer G.I. Versteegh te Edam.
(opm: op 18 augustus 1865 werd opnieuw met deze werf geadverteerd)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Binnerts te Heerenveen zal op zaterdag 22 april 1865, ’s middags 12 uur, bij na te melden werf, publiek verkopen tien beste bokvaartuigen, waarvan 2 nog nieuw en de anderen in de laatste vier jaren gebouwd zijn; benevens een nieuw praampje en 3 nieuwe scheepjes. Alle liggende aan de werf, laatst door B. Spoelstra gedreven, aan de Heerenwal te Nijehaske.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop, zijnde twee overdekte gewegerde jacht-veerschepen, groot 21 ton en een dito kof-turfscheepje, groot 18 ton, bij O.L. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst. Brieven franco.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 10 april. De Nederlandse kof (opm: galjoot) CORNELIA JACOBA, kapt. J.S. van der Meer, van Harlingen naar Danzig, is hier met schade aan het roer binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 maart. De lading van het Nederlandse schip PROVINCIE DRENTHE, kapt. B.H. Boer, te Soerabaija binnen en aldaar afgekeurd (opm: bark, zie NRC 100365), zal worden overgescheept in de schepen ZEENIMPH, kapt. Graadt van Roggen en JOHANNES ANTHONIUS, kapt. De Voogd van der Straten.


Datum: 15 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingen, 13 april. Heden is van de werf van de heren David Christie en Co, fabrikanten van stoommachines en ijzeren schepen alhier, met het beste gevolg te water gelaten de nieuw gebouwde ijzeren raderstoomboot DEN BOMMEL, bestemd tot het vervoer van passagiers en goederen tussen Den Bommel (Zuid-Holland) en Rotterdam; het zal gevoerd worden door de kapt. Joh. van der Graaf, van Nieuwsluis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 13 april. Gisteren zijn alhier aangekomen het nieuw gebouwde schoenerschip HERMAN, groot 165 ton, kapt. P.H. Doewes van Veendam, gebouwd bij K. Bakker te Sappemeer, en de schoenerbrik (opm: schoener) CONCORDIA, groot 190 ton, kapt. J. Wijgers, van de Pekela, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping. Op dinsdag 18 april 1865, des middags ten 12 ure, zal ten huize van de Wed. L. van der Heijden & Zoon, aan de Merwekade te Dordrecht, door de deurwaarder Cornelis Pieter van Koeverden, worden verkocht tegen contante betaling: een sterke, wel onderhouden Hektjalk, groot volgens meetbrief 55 ton, met complete, solide inventaris. Liggende van heden af ter bezichtiging aan de Mattensteiger, in de Voorstraatshaven te Dordrecht.


Datum: 17 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. De schepen CATHARINA CORNELIA (opm: galjoot), kapt. E. Borst, van Newcastle naar Danzig; ARGO (opm: kof), kapt. T.A. Koster, van Harlingen naar Leba en COROLINA, kapt. Gensz, van Gent naar Memel, te Elseneur binnen, zijn op 11 dezer uit de haven gehaald.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 April. Het schip KIRSTINE, kapt. Meijer (opm: buitenlander), van St. Ubes naar Aalborg bestemd, is op 30 maart j.l. te St. Ubes lek uit zee terug gekomen. De 5e dezer was de lading gelost en moest men repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal, op zaterdag de 22e april 1865, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein R. Niehof, in het Blaauwe Paard, te Groningen, publiek worden verkocht: het extra snelzeilend, uitmuntend onderhouden van Westfaals hout gebouwd galjootschip, genaamd DIRKIE (opm: kapt. J.J. Fijn), groot 140 zeetonnen, oud 2½ jaar, met complete inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de heren K. Kater en J.G. ter Spill, te Groningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een snelzeilend gekoperd en kopervast brikschip, groot 272 tonnen, volgens Hollandse meetbrief en zijnde 4 jaren oud.
Nadere informatie te bekomen bij de cargadoor Hendrik Gullen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Samarang ligt in lading te Amsterdam het extra snel zeilend clipper-fregat ANTHONY VAN HOBOKEN, gevoerd door kapt. H.P. Hazewinkel, varende een geëxamineerde dokter. Door deszelfs ruime en doelmatige inrichtingen voor passagiers bijzonder aan te bevelen.
Adres ten kantore van G.W. van Barneveld Kooy alhier.


Datum: 18 april 1865


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Zaterdag zijn te Rotterdam aangekomen en dadelijk per stoomboot naar Vlissingen vertrokken om zich aldaar aan boord van het schip STAD MIDDELBURG naar Java in te schepen, een detachement suppletie-troepen, sterk 160 man, waaronder 12 onderofficieren, onder bevel van de 1ste luitenant der infanterie van het Oost-Indische leger B.J.C. van Eersel en medegeleiders de 2de luitenants der infanterie van dat leger D. Brakel en J.E. Schmidt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 april. Men schrijft uit Kopenhagen, dat schip en lading van het daar gezonken vaartuig de DRIE GEBROEDERS hoogstwaarschijnlijk geheel zullen verloren zijn en dat het zo spoedig wegzonk, dat men niets van het schip heeft kunnen redden, terwijl de equipage slechts ter nauwer nood kon ontkomen aan het gevaar.
(opm: een ongeval van een DRIE GEBROEDERS is in eerdere kranten niet teruggevonden; hier is sprake van naamsverwarring en betreft het de brik DRIE GEZUSTERS, zie LC 110465 en AH 190465)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 17 april. Vrijdag arriveerde alhier het nieuw gebouwd koftjalkschip HERMANNUS WIJCHER, kapt. H. van der Laan, van Slochteren, groot 62 ton, gebouwd bij Maathuis te Sappemeer, en de volgende dag het nieuw gebouwd koftjalkschip BENEFICIUM, kapt. P.J. Kramer, van Groningen, groot 54 last, gebouwd bij de weduwe Pattje te Waterhuizen.
(opm: naam van de werf is Weduwe Pattje & Zoonen)


Datum: 19 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 april. Volgens bericht uit Elseneur, d.d. 13 dezer, is het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. K.J. de Groot, van hier via Engeland naar Danzig vertrokken, bij Kopenhagen reddeloos wrak geworden; men zal trachten de inventaris te bergen (opm: zie o.a. LC 110465).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 6e mei a.s. zullen bij het Marine Etablissement te Soerabaja publiek worden verkocht Zr.Ms. voor de dienst afgekeurd stoomschip DE BERKEL, en de Gouvernements kruisboot No. 46, alsmede enige tot de inventaris van beide vaartuigen behorende goederen, als: ankers, kettingen, zeilen, enzovoort. Een en ander is dagelijks, uitgezonderd des zondags, te bezichtigen bij gezegd etablissement, terwijl verder de nodige informaties te bekomen zijn bij de directeur van die inrichting.
Batavia, 18 april 1865, de hoofdadministrateur van de Marine, Mossel.


Datum: 20 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 april. Hedenavond is hier binnengekomen de voor de nieuwe Harlinger Stoomboot-Reederij gebouwde stoomboot KONING WILLEM III, kapt. B.W. van der Meer, die deze morgen van Brielle vertrok en langs de Noordzee hier arriveerde. Met dit vaartuig, dat nu weldra in dienst zal worden gesteld, zal de communicatie van hier op Holland zodanig worden vermeerderd, dat er dagelijks meer dan eens gelegenheid tot vervoer van personen en goederen tussen Harlingen en Amsterdam zal bestaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Dinsdag 18 april in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ.
Het barkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. A.H. Wehdemeijer. NLG 26.800. In slag NLG 200. Opgehouden. (opm: de bark, ex-RIJSWIJK, werd alsnog naar Noorwegen verkocht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 april. Uit Almelo schrijft men van de 18e april: Gisteravond bijna 8 uur arriveerde alhier, in proefvaart, voor het eerst de nieuwe ijzeren schroefstoomboot GRAAF VAN BIJLANDT, van de firma Heukels en Van der Veen, bestemd om eerstdaags over het Overijsselse Kanaal in geregelde dienst te komen tussen Zwolle, hier en tussenliggende plaatsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 17 april. Het Nederlandse schip REMINA, kapt. Vissering, van Galatz naar Amsterdam, is hier binnengelopen om de bodem schoon te maken.
(opm: volgens AH 210465 genaamd REMMINI – beide namen als Nederlands schip onbekend)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam.
Woensdag 19 april.
No. 71. 1/10 Aandeel in het barkschip CHERIBON, kapt. A.M. Zwarts, boekhouders P. van Rossem en Zoon te Rotterdam, groot 752 ton of 393 lasten; de 8ste februari I.l. te Melbourne gearriveerd en van daar bevracht naar Manilla en terug. Opgehouden.
No. 72. 1/60 Aandeel in het barkschip GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. E.W. Fabritius, boekhouders Hartog en Glazener, te Rotterdam, groot 754 tonnen of 398 lasten; liggende te Rotterdam in lading naar Batavia, en zijnde aan de beurt voor de bevrachting van de N.H.M. Opgehouden.
Nos. 73 en 74. Twee 1/64 Aandelen in het barkschip KRIMPENERWAARD, kapt. H.P. Kluit, boekhouder H.L.C. Lehr te Rotterdam, groot 752 ton of 397 lasten; liggende te Amsterdam, bevracht naar Batavia. Opgehouden.
No. 75. 1/128 Aandeel als voren. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Voor de menigvuldige blijken van deelneming mij betoond bij het overlijden van mijn onvergetelijke echtgenoot de heer O.R. Kievijt, in leven gezagvoerder van het Nederlandse barkschip MARY GODDARD, betuig ik, ook namens wederzijdse familie betrekkingen, mijn oprechte dank.
Kralingen, 19 april 1865                                Wed. O.R. Kievijt-Ermerins


Datum: 21 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. De Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Amsterdam, met de Stoomvaartvereniging de Maas, de eerste met 12, de laatste met 4 stoomschepen, hebben zich tot één lichaam verenigd, men zegt onder de naam van Koninklijke Amsterdamsche en Rotterdamsche Stoombootmaatschappij. Daardoor hoopt men de voor beide Maatschappijen zo heilloze concurrentie ten einde te brengen en zullen nu regelmatige diensten op vaste tijdstippen plaats vinden naar de Middellandse en Adriatische Zeeën, Bordeaux, Oostzee, enz. en de Amsterdamse boten hier, zowel als de Rotterdamse boten in de hoofdstad aankomen. Men stelt zich veel goeds van deze krachtige vereniging voor.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal ten verzoeke van de heer Mr. Horatius Albarda, notaris aldaar, op donderdagen 4 mei 1865 provisioneel en 11 mei daaraanvolgende finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, verkopen een overdekt gewegerd hektjalkschip, genaamd BAUKJE MARIA, groot 68 ton, met deszelfs groot complete inventaris en koksgereedschap, zoals hetzelve reeds in de Stadsgracht bij de Vijver is en op verkoopdagen voor het huis van Brouwer ter bezichtiging zal zijn liggende. Inmiddels uit de hand te koop.
(opm: LC 050565 meldt dat is geboden NLG 1.040)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal, ten verzoeke van Mr. A.G. van Velsen Wiersma aldaar, op woensdag den 26 april 1865, ’s namiddags 1 uur precies, in het koffijhuis De Nederlanden bij A. van der Hoek, onder H.H. houtkopers veilen, op 3 maanden krediet: een volle lading grenen balken van 40 tot 170 palm (opm: decimeter) lengte en 30 tot 58 duim zwaarte, zeer geschikt voor roeden, draghouten, stalhout, zaagbalken, enz, direct aangevoerd per het Nederlandse galjootschip HARMINA, kapitein H.E. Emmelkamp, van Hamburg; liggende deze lading aan de Zeedijk, tegenover het spoor.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Mr. G. Schot, notaris te Franeker, zal op maandag 24 april 1865, des namiddags om 3 uur, ten huize van R. Althuis te Franeker, in een zitting, in het openbaar verkopen een overdekt en wel onderhouden tjalkschuitje, groot 21 ton, met best zeil en fok, staand en lopend want en verdere scheepsgoederen, liggende in de Stadsgracht bij de Oude Oliemolensteeg, bevaren bij Jacob Hettinga; dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.


Datum: 22 april 1865


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zoutkamp, 20 april. Het Engels brikschip MARGARETH, kapt. Johnson, de 23e maart j.l. in het Wierumer Gat gestrand, is aangekocht door de heren Dijkstra en Ozinga en de 18e dezer door de stoomboot TIME IS MONEY alhier voorbij gesleept naar Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 21 april. Gisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwd galjootschip SIKKELINA, kapt. D.A. Klontje, van Schiermonnikoog, groot 100 last, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand, en heden het nieuwgebouwd schoenerschip ELIZABETH, kapt. O.G. Botje, van Groningen, groot 110 last, gebouwd bij C. Maathuis te Sappemeer.


Datum: 23 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Danzig, 19 april. Het stoomschip CORNELIA, kapt. J.W. Wilkens, alhier van Rotterdam gearriveerd, heeft bij het binnenkomen schade aan de machine bekomen, zodanig, dat deze voor het ogenblik onbruikbaar is en gerepareerd moet worden.


Datum: 24 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 19 april. Het schip GERBERDINA, kapt. Datema, van Libau naar Londen bestemd, alhier binnen, heeft gisteren na geëindigde reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 april. De prijs als eerste hier aankomende Noordvaarder is toegewezen aan het kofschip VROUW MARTHA, kapt. H. Ebes Jr, niet zo als andere couranten hebben opgegeven, aan het schip REMELIA GEERTRUIDA, dewijl dit niet de bepaalde houtlading had aangebracht.


Datum: 25 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip (opm: bark) BASTIAAN POT, kapt. Van der Hoog, gepasseerde zaterdag (22 dezer), van hier te Gotenburg aangekomen; om aldaar voor Melbourne te laden. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaap de Goede Hoop, 14 maart. Het schip GONDOLA, kapt. Barron, heeft een gedeelte van de lading van het schip JOHANNES, kapt. M. Rademakers, van Batavia naar Rotterdam, alhier met schade binnengelopen (opm: zie o.a. NRC 230365), ingenomen en is de 6e maart naar Rotterdam vertrokken.
Bovengemeld schip JOHANNES is in publieke veiling verkocht geworden voor GBP 1137.2.9. Het restant van de lading, bestaande uit 1.182 balen koffie, 854 kranjangs suiker en 673 bossen bindrotting, merendeels door zeewater beschadigd, is gedeeltelijk verkocht en nog verder in veiling aangeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De 18e februari 1865 is aan boord van het Nederlandse fregatschip TELANAK, op de reis van Java naar Nederland, bevallen van een zoon E.A. Krull, geliefde echtgenote van F.H. Popken, gezagvoerder.
St. Helena, 23 februari 1865

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 24 april. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwd kofschip ANNA ELIZABETH, kapt. P. Dik, van Delfzijl, groot 55 last, gebouwd bij E.H. Meursing te Hoogezand.


Datum: 26 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. Maandag 24 april in de Nieuwe Stads-Herberg te Amsterdam.
-  Het barkschip WILHELMINA (geb. in 1857), kapt. A.A. Koster, NLG 25.200. In slag NLG 800. C.S. Oolgaardt. (opm: makelaar, aangekocht voor F.R.P. Victor, Amsterdam en verdoopt in ANNA EN JEANNETTE)
-  Het kofschip FREDERIK HENDRIK (geb. In 1831), kapt. E.C. Hoeksma. NLG 1.976. E.C.A. Koli. (opm: makelaar, aangekocht voor kapt. E.T. Mulder, Veendam)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een schip. Op de 10e mei eerstkomende zal te Soerabaja publiek worden verkocht het Nederlands-Indisch barkschip MARIA HENRIETTE, metende 320 lasten, met deszelfs inventaris. Informaties te bekomen bij B. Kopersmit & Co, Batavia, Semarang en Soerabaja (opm: zie JB 170565).


Datum: 27 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 april. Gisteren is van de werf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam te water gelaten het stoomschip ONDINE, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij aldaar.
(opm: schip is ex-bark PEGASUS, bouwjaar 1860, bij bovenstaande werf verlengd en verbouwd tot stoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 26 april. Hedenavond werd door de alhier gevestigde Stuurmans-Vereniging Prins Hendrik de tweede jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Wij zeggen: "De tweede vergadering" en de heer M.A.C. van der Kaaij, die als voorzitter de bijeenkomst opende, kon derhalve in zijn toespraak met alle recht wijzen op het nog jeugdig bestaan van deze broederschap. Hij deed dit als een herinnering die hier te pas zou komen tot een juiste beoordeling van het jaarverslag, waaruit wij de hoofdpunten hier kortelijk laten volgen.
In de eerste plaats wordt herinnerd aan de aanvaarding van het beschermheerschap van de vereniging, door Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden en de bijzondere verzekering van HD. ingenomenheid met de oprichting, persoonlijk aan het bestuur van de vereniging kenbaar gemaakt, bij gelegenheid van de vorige jaarvergadering van de deelhebbers in het Zeemanshuis. Voorts ontlenen wij aan het verslag het volgende:
Niet alleen kenmerken zich de samenkomsten steeds door gepaste orde en gulle zeemanshartelijkheid, maar zij strekten tevens om door het bespreken van vraagstukken, over het vak handelende, elkander de opgedane ondervinding mede te delen en zo doende het aangename met het nuttige te verbinden. Hiertoe gaf vooral zijn medewerking de heer I.J. Rietschoten, vice-president en thesaurier, ter vervanging van de heer J.W.H. Nuss, die, gezagvoerder geworden zijnde (opm: op de bark JUNO), als zodanig aftrad.
Vervolgens wordt in het verslag een warm woord van hulde gewijd aan de nagedachtenis van de in de loop van het jaar overleden secretaris, de heer D.E. Westphal, die sedert de oprichting zijn beste krachten onvermoeid aan de belangen van de vereniging wijdde, zodat niets hem daarvoor te zwaar, geen werk hem daarvoor te moeilijk viel en hij van de eerste stonde af aan tot op de dag van zijn overlijden, zich onafgebroken toewijdde aan hetgeen vereist werd om de zaak in bloei te zien toenemen.
Vervolgens wordt gewezen op het nieuwe verenigingslokaal. Ofschoon het vroegere lokaal alleszins doelmatig mocht heten, zo was echter de verre afstand van het centrum van de scheepvaart een zeer grote zwarigheid. Dit deed het bestuur dan ook gestadig uitzien naar een geschikt lokaal, dat dichter bij de rivier gelegen, tevens de nodige ruimte aanbood, waarin het bestuur eindelijk slaagde door de onderste zaal van het Washington Hotel als sociëteitlokaal en de bovenzaal voor de vergaderingen te huren. Groot is hierbij wel het verschil in huurprijs met die van het vroeger lokaal, doch in aanmerking nemende hoe de nabijheid van het tegenwoordig lokaal ertoe bijbrengt om de vergaderingen goed bezocht te zien, moest het bestuur hier overheen stappen, niettegenstaande hierdoor op de kas van de vereniging een zware last is gelegd en de vereniging zich vooreerst nog zal moeten onthouden van door aankoop van boekwerken en tijdschriften de lectuur te vermeerderen.
Na reeds ten vorigen jare in het bezit te zijn gekomen van een fraaie vlag, heeft het bestuur thans door de heer E. Wessels een wapenschild, tot uiterlijk kenteken van de plaats van de samenkomst, doen vervaardigen.
Het bestuur acht zich gelukkig bij de vermelding van nieuw aangekochte en ten geschenke ontvangen boekwerken, ook melding te kunnen maken van een geschenk van de heer H. Muller Sz, bestaande in een wereldkaart, volgens Mercator's Projection, welk geschenk, het eerste van dien aard door de vereniging ontvangen, voor haar een wezenlijke behoefte was, terwijl zij hieruit met enige grond de hoop mag voeden, dat wellicht van meer zijden haar dusdanige hulp ter bereiking van het doel zal geschonken worden.
Wegens het toenemend getal Rotterdamse schepen, die, te Nieuwediep binnenvallende, later naar Amsterdam opgaan en van daar veelal weer zee kiezen, zijn in beide die plaatsen correspondenten aangesteld en wel te Amsterdam de heer L. Verbeek, oud Rotterdams gezagvoerder, thans makelaar voor de zeevaart te Amsterdam en aan het Nieuwediep de heer H.F. Schadd, sluismeester aldaar, erelid en oud commissaris van de vereniging.
Op de 31e december was het aantal effectieve leden tot 150 gestegen, tegen 119 van het vorige jaar. Het getal buitengewone leden bedroeg 5 en dat van de ereleden 15.
(opm: verkort weergegeven)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 april. Volgens telegram van Texel van heden was het stoomschip AMSTEL, kapt. W. Welman, met rogge van Aarhus herwaarts, gestrand en zou het vermoedelijk weg zijn. Het volk was gered en de lading werd geborgen. Blijkens een later ontvangen telegram uit het Nieuwe Diep, was het gemelde stoomschip, na in de Eijerlandse Gronden vastgezeten te hebben, door Texelaars afgebracht en werd het in het Nieuwediep binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 20 april. Alhier is op strand gevonden een naambord, waarop met vergulde letters: R.T. Douwes, Hoogezand 1863 (opm: kof JONGE ROELOF; er was geen sprake van scheepsramp).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoping van een kofschip. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal ten verzoeke van J.G. Bodewes, scheepsbouwmeester te Sappemeer, op woensdag 17 mei 1865, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struvé, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, publiek te koop presenteren het Nederlands scherp gebouwd kofschip, genaamd HARMANNA MARIA, groot 72 tonnen, in 1862 nieuw gebouwd op des verkopers werf te Sappemeer, arrondissement en provincie Groningen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, geclassificeerd Veritas 3.3.1.1, thans liggende te Amsterdam, dagelijks te bezichtigen en dadelijk te aanvaarden. De inventaris van het opgoed zal in tijds op de gewone plaatsen voorliggen.
Inmiddels uit de hand te koop bij de verkoper en bij de heer F.M. Broekman te Veendam.


Datum: 28 april 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 24 april. Het schip (opm: galjoot) STIENTJE ROEMELING, kapt. D.H. Bruins, van Rio de Janeiro naar Altona bestemd, heeft heden na geëindigde reparatie de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In het jaar 1865, de 25e april, ten verzoeke van Dirk Tollenaar Jz, commissionair in assuranties, wonende te Amsterdam op de Nieuwe Zijds Voorburgwal bij de Kolksteeg G 213, doch ten deze woonplaats kiezende, ten kantore van de door hem gesteld wordende procureur J.G. Kuhn, op de Raamgracht C 553, mede aldaar en uit krachte van een beschikking door de arrondissement rechtbank te Amsterdam eerste kamer, de 10e april dezes jaars, op het daartoe door de rekwirant ingediend verzoekschrift verleend, behoorlijk geregistreerd.
Heb ik Jacobus du Pont Noordbeek, eerste deurwaarder bij de arrondissement rechtbank te Amsterdam, wonende aldaar op de Heerengracht bij de Romeinsarmsteeg, No. 153, zijnde gepatenteerd, gedagvaard:
Jan Tollenaar, zoon van de rekwirant, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, doch thans afwezig, alzo mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur van de vergaderplaats van de arrondissement rechtbank te Amsterdam en aan het huis van de gemeente aldaar, mitsgaders bij plaatsing in de Amsterdamsche Courant en Nieuwe Amsterdamsche Courant of Algemeen Handelsblad, als de daartoe bij voormelde beschikking aangewezen dagbladen.
Om na verloop van drie maanden en alzo op dinsdag de 1e augustus aanstaande, des morgens ten elf ure, bij voorafgestelde procureur te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissement rechtbank te Amsterdam, vacantiekamer, gehouden wordende in het gerechtsgebouw aldaar: Ten einde:
- Aangezien de gedaagde de 1e november 1853, als tweede stuurman aan boord van het Nederlandse barkschip ALMELO, kapt. B. Aufmorth, van Amsterdam is vertrokken, na bevorens door het achterlaten van een volmacht orde op het beheer zijner zaken gesteld te hebben;
- Aangezien de gedaagde zich, op de 12e september 1854, te San Francisco van het voormelde schip heeft verwijderd zonder aan boord terug te keren, of dat het de gezagvoerder heeft mogen gelukken hem op te sporen, of te weten te komen werwaarts hij zich begeven had, terwijl alle sedert door de eiser in het werk gestelde pogingen om iets van zijn verblijf of wedervaren te vernemen, ten enenmale vruchteloos zijn gebleven;
- Aangezien sedert des gedaagden verwijdering van het schip te San Francisco meer dan tien jaren zijn verlopen, zonder dat enig naricht van hem is ingekomen, zodat het meer dan waarschijnlijk is, dat de gedaagde in de vreemde het leven zal hebben verloren, van welk over enig, veelmin een authentiek bewijs enz.
(opm: verkort weergegeven)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een snikschip, groot 9 ton, met tuig; alsmede een 6-tons praam, bij J. Boorsma, scheepstimmerbaas te Sneek.


Datum: 29 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 28 april. Gisteren is alhier van de werf van de heren L. van Dam & Co met het beste gevolg van stapel gelopen het sloepschip WAAKZAAMHEID, gevoerd zullende worden door schipper Jan de Korte en bestemd voor haring en kabeljauw visserij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 april. Aangaande de volgende schepen is sedert de daarbij gevoegde berichten niets vernomen:
- het Nederlandse galjootschip DELPHIN, kapt. A. v.d. Berg, 16 oktober 1864 van Delfzijl naar Laurvig vertrokken (opm: zie NRC 230365);
- het Nederlandse schoenerschip SNIP, kapt. H. Spekman, van Danzig naar Amsterdam, 18 januari van Mandahl vertrokken (opm: zie NRC 280365);
- het Nederlandse barkschip ALBATROS, kapt. R. Norel, 27 januari van Harlingen naar Gloucester vertrokken (opm: zie NRC 070365).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag op zaterdag 6 mei 1865, te 1 uur, aan de Dijk te Garnwerd, van vijf grote gesloopte schepen, bestaande in extra lange en zware eiken posten, dito planken, palen, damleggers, brandhout enz.
J. Homan

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 28 april. Gisteren arriveerde alhier het nieuwgebouwd koftjalkschip ’t HUIS GARREWEER, kapt. P. Vink, van Woltersum, groot 60 last, gebouwd bij J.K. Mulder te Sappemeer.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 april. Naar men verneemt zal de heer B.J. Tideman, hoofdingenieur bij ’s Rijks Marinewerf alhier, eerstdaags naar Engeland vertrekken, ten einde het toezicht te houden bij de bouw van een gedeeltelijk gepantserd schip, bestemd om zee te bouwen, hetwelk gewapend zal worden met vier stukken geschut van zwaar kaliber en minstens 12 mijl per wacht (4 uren) zal moeten kunnen afleggen.


Datum: 30 april 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 27 april. Heden werd alhier aangebracht de bemanning van het Nederlandse schip ELISABETH GEERTRUIDA (opm: kof, b.j. 1860, kapt. Hindericus Conradus Janknegt), welke bodem op de reis van Groningen met een lading haver naar Londen gezonken is (opm: zie ook PGC 020565).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stralsund, 27 april. De te Wildervank te huis behorende kof CATHARINA, kapt. E.K. Bekkering, geladen met steenkolen, is op Wittow (opm: op het eiland Rügen) gestrand. Het schip is wrak.


Datum: 01 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 april. Z.M. heeft vergund aan W.T. Fenenga, gezagvoerder van het Nederl. schip DRIE GEBROEDERS, het dragen van de gouden medaille, hem door Z.M. de Koning van Zweden en Noorwegen geschonken voor de redding en menslievende behandeling van de bemanning van de Zweedse schoener SEELUST, de 7de november 1864 op de hoogte van Rixhöft verongelukt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 27 april. Met 1 mei a.s. zal het stoom-flottieljevaartuig VULKAAN worden in dienst gesteld en naar men verneemt bestemd worden om de haringvloot te begeleiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het schip (opm: schoenergaljoot) PROVINCIE DRENTHE, kapt. W. Beekman, van Londen naar Danzig bestemd, te Kalfsund (opm: Store Kalfsund) binnen, heeft op 15 dezer de reis voortgezet en is 25 dito de Sont gepasseerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Het brikschip CESAR, sinds negen maanden te vergeefs van Java terug verwacht, wordt als verloren opgegeven en is, naar alle waarschijnlijkheid, met de gehele bemanning vergaan (opm: zie AH 220265). Het schip werd gevoerd door mijn broeder Ary, oud 32 jaar. Aan boord bevonden zichals passagiers mijn vader, D.A. de Jong, oud 62, en mijn broeder Dirk, oud 26 jaar. Na maanden vol onrust is ons thans alle hoop benomen. Van ons vreselijk verlies zend ik langs deze weg een enige en algemene kennisgeving.
Blokker, 23 april 1865                                    H. Prins de Jong, predikant

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Koloniën. - Men leest in de Staats-Courant het volgende:
Onder dagtekening van de 15de maart 1865 hebben wij de navolgende opgaven ontvangen van de bewegingen van de schepen, uitmakende het Nederlandse eskader in Oost-Indië:
Zr.Ms. fregat PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, kapt. ter zee M. Cazaux van Staphorst, wachtschip ter rede van Batavia.
Zr.Ms. korvet JUNO, kapt. ter zee J.J. Westerouen van Meeteren, wachtschip ter rede van Soerabaya.
Zr.Ms. brik de CACHELOT, kapt ter zee A.D.S. Clarkson, wachtschip ter rede van Macassar.
Zr.Ms. opnemingsvaartuig PYLADES, luit. ter zee 1ste klasse W. Enslie, doet opnemingen ter oostkust van Sumatra.
Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 14, luit. ter zee 2de kl. C.H. Bogaart, dienstdoend wachtschip ter rede van Samarang.
Zr.Ms. schroefstoomkorvet MEDUSA, kapt.-luit. ter zee R.W.G. Arendsen de Wolff, in reparatie te Soerabaya.
   Zr.Ms. schroefstoomschepen:
DJAMBI (1ste kl.), kapt.-luit. ter zee P.A. van Rees, behoort tot de zeemacht in de wateren van Japan; komt bij de vlag.
HET METALEN KRUIS (1ste kl.), kapt. ter zee J.E. de Man, behoort tot de zeemacht in de wateren van Japan, zal vermoedelijk na afgelost te zijn door Zr.Ms. schroefstoomschip ZOUTMAN bij de vlag opkomen.
REINIER CLAESZEN (3de kl.), luit. ter zee 1ste kl. N.M.J. Kroef, gestationeerd ter oostkust van Sumatra, is van het station te Muntok naar Palembang geweest als gezondheids-maatregel voor de bemanning.
RETEH (3de kl.), luit. ter zee 1ste kl. J.A.H. Hugenholtz, in reparatie te Soerabaija.
DE VECHT (4de kl.), luit. ter zee 1ste kl. jhr. J.S.O. von Schmidt auf Altenstadt, behoort tot de zeemacht in de Zuid- en Ooster-afdeling van Borneo.
HAARLEMMERMEER (4de kl.), 1ste kl. A. Jarman, gestationeerd in de wateren van Menado.
DE LINGE (4de kl.), luit ter zee 1ste kl. M.O. de Kanter, behoort tot het station in de Zuid- en Oosterafdeling van Borneo, doet een reis naar Koetei en zal daarna de KINSBERGEN naar Soerabaija begeleiden.
MONTRADO (4de kl.), luit. ter zee 1ste kl. H.D. Slegt, in reparatie te Soerabaija.
APELDOORN (4de kl.), luit. ter zee 1ste kl. H. Schokker, gestationeerd in de wateren van Riouw en Linga, is 29 dagen voor Siak geweest en 20 februari aldaar afgelost zijnde door de DELFZIJL, naar Riouw teruggekeerd.
STAVOREN (4de kl.), luit. ter zee 1ste kl. J.B. Everwijn, behoort tot het station in de wateren van Celebes, heeft de Bima-baai bezocht en op de Tahabakang onderzoek gedaan naar een aldaar zo men zeide verongelukt schip, waarop echter niets gevonden werd.
DELFZIJL (4de kl.), luit. ter zee 1ste kl. F.J.G. van Tiel, is na de koperschade te Singapore hersteld te hebben, naar Riouw teruggekeerd en heeft 20 februari de APELDOORN voor Siak afgelost
ZOUTMAN (1ste kl.), kapt. ter zee J. van der Meersch, is de 19e de februari laatstleden van de rede van Batavia naar Japan vertrokken.
   Zr.Ms. stoomschepen:
AMSTERDAM (1ste kl.), kapt.-luit. ter zee J.P.G. Muller, behoort tot de zeemacht in de wateren van Japan; komt op bij de vlag.
CELEBES (3de kl.), luit. ter zee 1ste kl. B.D. van Trojen, gestationeerd in de Wester-afdeling van Borneo, bekruist de rivier tussen Pontianak en Sintang.
ADMIRAAL VAN KINSBERGEN (4de kl.), luit. ter zee 1ste kl. R.P. Struick, behoort tot het station in de Zuid- en Ooster-afdeling van Borneo, komt tot het ondergaan van de nodige herstellingen onder geleide van de LINGE naar Soerabaya.
BROMO (2de kl.), kapt-luit ter zee G.W.F. Moeth, ligt ter beschikking ter rede van Batavia.
SINDORO (3de kl.), luit. ter zee 1ste kl. K.F.R. Andrau, behoort tot het station in de wateren van Celebes, lag gereed om in het laatst van februari de noordelijke ingang van Straat Macassar te bekruisen.
ONRUST, luit. ter zee 1ste kl. P. Roodzant, gestationeerd ter westkust van Borneo, bekruist de rivieren aldaar.
ARDJOENO, kapt. ter zee E.M.C. Baak, behoort tot het station in de wateren van de Molukken.
Zr.Ms. korvet met stoomvermogen PRINSES AMELIA, kapt. ter zee J.J. Wichers, gestationeerd ter westkust van Sumatra.
Zr.Ms. raderstoomschip 4de klasse MADURA, luit. ter zee 1ste kl. A.A. ‘s Graeuwen, behoort tot het station in de Zuid- en Ooster afdeling van Borneo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 28 april. Het Nederlandse schip (opm: kof) CORNELIA, kapt. J.F. Boon, van Londen naar Stettin, is hier met enige onbeduidende schade binnengelopen, hebbende in aanraking geweest met het vuurschip van Shipwash.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 april. Heden passeerde alhier van de Noord komende, een Nederlandse kof, die de mars-ra verloren had. Het vaartuig toonde de collegievlag van Oude Pekela met nummer 125. (opm: kof HENDRIKA MARGRIETHA, kapt Hermann Heinrich Freie, lid van het Zeemanscollege “De Trouw”)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kopenhagen, 27 april. De van Schiedam gearriveerde kof WILLEM, kapt. J.G. Steffens, lost de voor hier bestemde lading en zal dan onmiddellijk naar Libau vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Gonaives, 6 april. Het schip WILHELMINA, kapt. Nielsen (opm: buitenlander), op de reis van Jeremie naar Falmouth alhier lek binnengelopen, zal verkocht worden. Het beschadigde gedeelte van de lading is verkocht; het gezonde zal met een ander schip (dat men te St. Thomas zal bevrachten) vervoerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Rietveld & A.J. Corver, makelaars, zullen op maandag 22 mei 1865, in de Nieuwe Stadsherberg aan het Y, te Amsterdam, des avonds ten zes ure precies, in publieke veiling verkopen, ten overstaan van de notarissen Commelin & Amija Esser een extra ordinair, wel bezeild, kopervast en met zink verdubbeld brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JOAN JACOB, Kapitein S.W. Lingbeek, gemeten op 202 tonnen of 107 lasten, bij Veritas geclassificeerd in dec. 1862 5/6 1.1. voor vier jaren, thans liggende te Antwerpen, met deszelfs complete inventaris. Alles breder bij biljetten omschreven.
Ter nadere inlichting spreke men met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman.


Datum: 02 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam naar:
- Batavia. Het Nederlandse fregat KORTENAER, kapt. A.T. Schuchard.
Adres: E. Suermondt & Zonen & Co en Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co.
- Batavia. De Nederlandse bark GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Ch. Cornelder & Zonen; Hudig & Pieters alhier en Gerard Mauritz te Dordrecht.
- Batavia. Het Nederlandse clipper-fregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Koning.
Adres: Visser & Van der Sande alhier en te Dordrecht.
- Batavia. De Nederlandse bark GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. E.W. Fabritius. Adres: Hartog & Glazener en Ruys & Kellar alhier.
- Naar Batavia. De Nederlandse clipper NOACH, kapt. A. Lupcke.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co.; Hudig & Pieters alhier en P.D. Bosscher & Zn. te Amsterdam.
- Batavia. De Nederlandse bark MARY EN HILLEGONDA, kapt. P. Walters.
Adres: E. Suermondt & Zonen & Co, Vlierboom & Suermondt en P.A. van Es & Co.
- Batavia. De Nederlandse bark NIEUWLAND, kapt. P.G. Pot.
Adres: Vroege, Nieuwkamp & de Wijs.
- Batavia. Het Nederl. clipper-fregat TERNATE, kapt. T. Cars T.Zoon.
Adres: Hendrik Muller & Co, Hudig & Blokhuyzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.
- Batavia. De Nederlandse bark JOAN, kapt. C. La Seur.
Adres: Van Overzee & Co, Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer alhier, en De Coningh & Co te Amsterdam.
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse Bark CORTGENE, kapt P. Wemmerus Pz.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Batavia. Het clipper fregatschip KOFFIJBOOM, kapt. F. Fokkens.
Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer alhier, en De Coningh & Co,
te Amsterdam.
- Buenos Aires (direct). De Nederlandse bark JOANNES, kapt. I.D.P. Zetteler.
Adres: Joh. Ooms Ez. & Co of bij Gerbaulet & Co.
- Buenos Aires. De Nederlandse brik LOUISA, kapt. P.F.A. Antusch.
Adres: C. Langlaan en Ch. Cornelder & Zonen.
- Buenos Aires (direct). De Holl. bark ALMONDE, kapt M. Pijl.
Adres: Wambersie & Zoon, of bij Gerbaulet & Co.
- Gibraltar. Het Nederl. schip (opm: sloep) DANKBAARHEID, kapt. P. v.d. Wal
Adres: Seeuwen & Co.
- Gibraltar en Malta. De Nederlandse schoener-brik COURIER, kapt. T. van Vliet.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.
- Havana. De Nederlandse schoener CERES, kapt. C. Boog.
Adres: Hudig & Blokhuijzen.
- Hamburg. Het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. J.A. Klein.
Adres: Seeuwen & Co
- Kaap de Goede Hoop. De Nederlandse brik WILDEMAN, kapt. A.I. Driest.
Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en Hoyman & Schuurman te Amsterdam.
- Lissabon. Het Nederlandse schip BOREAS, kapt. J. van Dijk.
Adres: Seeuwen & Co.
- Makassar. De Nederl. bark MAKASSAR, kapt. F. Vitringa Coulon.
Adres: G.W. Koning Jr. te Rotterdam en Amsterdam, Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier, en Canne & Balwé te Amsterdam.
- Melbourne (Hobson's Bay). Het Nederl. fregat KANAGAWA, kapt. W. Ouwehand.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer of bij Gerbaulet & Co.
- Samarang (direct). De Nederl. bark HENDRIKA, kapt. M. van der Valk.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Samarang via Batavia. De Nederlandse bark LANDBOUW, kapt. A. Sissingh.
Adres: Vaesen & Steinhaus alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Samarang via Batavia. De Nederl. bark HENRIETTE GERARDINA SUSANNE, kapt. P.J. Dam. ~ Adres: Vaesen & Steinhaus alhier en De Coningh & Co. te Amsterdam.
- Samarang (direct). Het Nederl. fregat VOORUIT, kapt. K.J.C. Logger qq.
Adres: Hendrik Muller & Co, Kuiper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
- Samarang (direct) met vrijheid om Batavia aan te doen. De Nederl. bark ONRUST, kapt. O.M. Hoogendorp. ~ Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse 3-mast schoener SOPHIA AMALIA, kapt. P.F. van Overklift. ~ Adres: P.A. van Es & Co.
- Singapore en Hongkong. De Nederl. driemast schoener MARY GODDARD, kapt. N.N.
Adres: P.A. van Es & Co te Rotterdam, en De Groot, Roelants & Co te Schiedam.
- Singapore. De Nederl. bark NEÊRLANDS VLAG, kapt. T. van den Broek Humfreij.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co. en Hudig & Pieters alhier en B.D. Bosscher & Zn te Amsterdam.
- Soerabaija (direct). De bark ANTONIA PETRONELLA, kapt. A. Voorendijk.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Hudig & Pieters, alhier en B.D. Bosscher & Zn, te Amsterdam.
- St. Petersburg. De Nederl. schoener-galjoot ARENDINA, kapt. W.W. Smit.
Adres: Johs Ooms Ez. & Co.
- St. Petersburg. De Nederl. galjoot JACOBA CORNELIA, kapt. F.D. Fekkes.
Adres: Kuyper, van Dam & Smeer.
- St. Petersburg. Het Nederlandse schip MORGENSTER, kapt. M. v.d. Berg.
Adres: Seeuwen & Co.
- St. Petersburg. De Nederlandse kof JACOB SYNES, kapt. B. Schut.
Adres: Joh. Ooms Ez. & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Dordrecht naar:
Danzig. De Nederl. schoener JENNEKE HENDRIKA, kapt. J. Stoorvogel.
Adres: Visser & Van der Sande alhier en te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam naar:
- Batavia en Soerabaija. De bark NICOLAAS WITSEN, kapt. Portengen.
- Batavia en Soerabaija. De clipper-fregat LOUISE, kapt. P. Buys Jr.
- Coro en Puerto Cabello. De brik ANNA MARIA HENRIETTE, kapt. A.S. de Jong.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Batavia en Soerabaija. De Nederl. clipper-fregat LOEVESTEYN, kapt. C.J.D. Hulshoff.
Adres: De Coningh & Co. Amsterdam en Wambersie & Zoon te Rotterdam.
- Buenos Aires (direct). De Holl. schoener-brik ARION, kapt. D.H. Mulder.
Adres: Jan Corver & Co. te Amsterdam, of Gerbaulet & Co te Rotterdam.
- Curaçao. De Nederlandse brik WILHELMINA MARIA, kapt. W. Postma.
- Kanagawa en Decima. De Nederlandse bark JULIE, kapt. N.N. (opm: F.J. Cherpion).
- Kanagawa en Decima. De brik BANTAM, kapt. J.P. Classen.
Adres: De Coningh & Co alhier en P.A. van Es & Co te Rotterdam.
- Kanagawa en Decima (direct). De Nederlandse bark BATAVIA, kapt. J.D. van Dolder.
Adres: B.D. Bosscher & Zoon, Oolgaardt & Bruinier alhier en Meijer & Ortmann en Vlierboom & Suermondt te Rotterdam.
- Padang. De Nederlandse bark PAULINA CONSTANCE ELEONORE, kapt. E. Van Ingen.
Adres: Oolgaardt & Bruinier alhier, en Ruys & Kellar te Rotterdam.
- Padang. De Nederlandse bark BROUWERSHAVEN, kapt. A. Huizer.
Adres: De Coningh & Co alhier en Van Overzee & Co, Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van
Dam & Smeer te Rotterdam.
- Samarang. De bark MARIA REGINA, kapt. A.J. Ouwehand.
- Samarang. De brik MATHILDE, kapt. J.H. Fekkes.
- Soerabaija (direct). Het barkschip QUINTET, kapt. L. Slijboom.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Samarang. (direct). Het barkschip DEN ELSHOUT, kapt. E. Akkerman.
Adres. De Coningh & Co.
- Soerabaija (direct). Het Nederlandse schip STAATSRAAD V.D. HOUWEN, kapt. F. Heymeriks.  Adres. De Coningh & Co, alhier en Vroege, Nieuwkamp & De Wijs te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. De Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam, heeft een gouden medaille toegekend aan kapitein F.J. Cherpion, voor het redden van de equipage van het Nederlandse schip NIEUW HOLLAND, kapt. W. Witting (opm: zie NRC 190764), op de reis van Amsterdam naar Batavia, met zijn schip (opm: bark) JOAN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 1 mei. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd schoenerschip JANTJE MARTENS, kapt. A.G. Ates, van Groningen, groot 110 ton, gebouwd bij J.G. Bodewes te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 27 april. Het kofschip ELISABETH GEERTRUIDA, kapt. H.C. Janknegt, van Groningen naar Londen, geladen met haver, is de 25e dezer verlaten en kort daarop gezonken (opm: zie NRC 300465). Het volk, dat zich in de boot had begeven, is in de East Swin door de stoomboot HASTINGS gered en alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nog zeer best tjalkschip, groot 39 tonnen, vroeger toebehorende en bevaren door nu wijlen Arend Hendriks Bolhuis, liggende achter de scheepswerf van J. Poort, te Appingedam, van wie het ook zo wel als van mij gekocht kan worden.
Bierum, 29 april 1865, B.H. Dam

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden tjalkschip, groot 87 tonnen, met complete inventaris, liggende te Hoogezand, laatst bevaren door wijlen Jan Wichers Meijer. Te bevragen bij F.N. Groeneveld, in het Bontehuis te Sappemeer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 1 mei. Volgens het bulletin “International de l’observatoire Imperial de Paris” van 25 april, is aan de Hollandse zeevarenden een der vijf uitgeloofde premies van 300 franc toegekend voor meteorologische waarnemingen, welke prijs wordt verdeeld onder de heren Van der Pol, Van der Eb en A.F. Giesse, gezagvoerder van het barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, zijnde voor ieder een gouden medaille ter waarde van 100 franc.


Datum: 03 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 mei. Volgens ontvangen bericht, is het barkschip CONCURRENT, kapt. A. van der Harst, van hier, laatst van Zierikzee, naar de kust van Afrika en Java bestemd, na 24 dagen reis te Sierra Leone aangekomen; drie dagen vertoeft hebbende, is het naar Monrovia (Liberia) vertrokken, aldaar volgens brief van 16 maart gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 april. De Nederlandse schoener ZEVEN STERREN, kapt. A. Hemmes, van Antwerpen in ballast naar Pernau, heeft 27 dezer tussen Anholt en Kullen de fokkemast en grote steng verloren. Het vaartuig werd door de Engelse brik ANTAGONIST tot voor en later door een stoomboot tot op de rede gesleept.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop: een 1ste klasse Zweeds brikschip, volgens Nederlandse meetbrief 272 tonnen, 3½ jaar oud, gekoperd en kopervast, gebouwd van eiken en grenen hout met eiken inhouten, en de inventaris in voortreffelijke toestand, laatst gekomen van Oost-Indië. Prijs NLG 32.000.
Te bevragen bij de cargadoor Hendrik Gullen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 1 mei. Ten gevolge van de zeer grote aanvoer van haver en het gebrek aan scheepsruimte, heeft in de vorige week alhier een buitengewone rijzing in de vrachten op Engeland plaats gehad, deze zijn namelijk gerezen van 16 sh. tot 22 sh. 6 d.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.W.Zn, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam, te Rotterdam, als last hebbende van hunne meesters, zullen op dinsdag 30 mei 1865, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, N°. 499, publiek veilen: het snel zeilend, gekoperd, kopervast Nederlands barkschip MERCATOR, gevoerd door kapitein H. van der Woude, volgens meetbrief lang 33,75 el, wijd 6,58 el, hol 4,63 el en alzo groot 457 tonnen of 241 lasten; met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, geschut, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve thans is liggende in de Buitenhaven te Schiedam.
Voorts zal nog afzonderlijk geveild worden: een chronometer.
Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
  JB - Javabode

Door de firma’s A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam, Reynst & Vinju te Batavia en Anemaet & Co te Soerabaja, is een rekest aan de regering ingediend, waarbij zij vragen 1e een concessie voor 10 jaren tot het aanleggen en exploiteren van een stoomcommunicatie tussen het eiland Java (Batavia) via Timor Koepang en Kaap York naar Brisbane en Sydney, maandelijks vice versa en 2e gedurende hetzelfde tijdvak toezegging van een subsidie in geld ten bedrage van NLG 100.000. In ons eerstvolgend nummer zullen wij nadere bijzonderheden nopens deze aanvraag vermelden.


Datum: 04 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de acht en twintigste april achttien honderd vijf en zestig, heb ik ondergetekende Willem Zoeller, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Middelburg, wonende aldaar, als zodanig over dit dienstjaar gepatenteerd, ten verzoeke van: Sara van der Weele, zonder beroep, wonende te Vlissingen, aan geen patent subject, geadmitteerd gratis geding te voeren bij geregistreerde beschikking der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg van de tiende februari 1864, voor wie in rechten zal occuperen de Procureur Johannis Martinus Brieve, wonende te Middelburg in de Vlissingschestraat K 44, ten wiens Kantore domicilie wordt gekozen, krachtens verlof verleend door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, de acht en twintigste april achttien honderd vier en zestig, geregistreerd,
Voor de eerste maal gedagvaard: Pieter Telleman, van beroep zeeman, echtgenoot van de requirante, laatst met haar wettige woonplaats gehad hebbende te Vlissingen, thans afwezig, mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur van de vergaderplaats der Arrondissementsrechtbank te Middelburg, alsmede aan het huis der Gemeente te Vlissingen, terwijl ik een tweede afschrift van hetzelve heb overgegeven aan de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij dezelve Rechtbank, welke het oorspronkelijke met gezien heeft getekend, en voorts nog bij plaatsing in de Middelburgsche Courant en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, als zijnde de daartoe bij voormeld verlof aangewezen nieuwspapieren. Om op woensdag de zesde september achttien honderd vijf en zestig, des voormiddags te tien uren, bij voorafgestelde Procureur te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissementsrechtbank te Middelburg, gehouden wordende in een der benedenzalen van het Gemeente Raadhuis aldaar. Ten einde:
-  Aangezien de eiseres de vijftiende mei achttien honderd vier en veertig te Vlissingen gehuwd is, met de gedaagde, met wie zij aldaar steeds gewoond heeft.
-  Aangezien de gedaagde de zevende september achttien honderd drie en vijftig te Rotterdam als kok is aangemonsterd aan boord van het barkschip DE VIER GEZUSTERS, schipper P. Verschuur, bestemd naar Australia, via Londen, en met die bodem de reis heeft aangevangen.
- Aangezien de gedaagde op de uitreis te Londen reeds uit zijn betrekking is ontslagen.
-  Aangezien de eiseres sedert het vertrek van de gedaagde niets meer van hem heeft vernomen en er ook geen tijding van zijn leven of dood is ingekomen.
-  Aangezien de eiseres, nu er sedert de afwezigheid van de gedaagde tien volle jaren verlopen zijn, verlangt gebruik te maken van de voorzieningen verleend bij artikel 549 van het Burgerlijk Wetboek , om de vergunning te kunnen verkrijgen een ander huwelijk aan te gaan.
-  Aangezien het geposeerde in rechten zal worden bewezen.
(opm: artikel bekort; verder niet overgenomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 mei. Het Nederlands fregat KANDANGHAUER, kapt. W. Zeelt, gisteren namiddag omstreeks 2 uur van hier vertrekkende, is om 4 uur op de Zuiderhaaks aan de grond geraakt. De sleepboot NOORDZEE, kapt. Bakker, een ander schip uitslepende, bevond zich daaromtrent en spoedde zich ter assistentie; eerst des avonds te 7 uur, bij het doorkomen van de vloed mocht het gelukken het schip weer vlot te krijgen en vervolgens naar hier te slepen. Men vermoedt dat het schip door het hevig stampen nogal geleden heeft, zodat het van onderen zal moeten worden nagezien. Daar Zr.Ms. stoomschip ZEELAND hier in het kleine dok staat en het grote nog niet gereed is, zal dit schip of geheel ledig moeten lossen om op zijde te kunnen worden gehaald of naar Amsterdam moeten worden opgesleept om aldaar te dokken. De oorzaak van dit onheil wil men toeschrijven aan onnauwkeurigheid van de loods, waardoor het schip geheel en al buiten de gewone koers moet zijn geraakt. De loods is geschorst en ter verantwoording geroepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 2 mei. Scheepsvrachten. Ten gevolge van voortdurend uitblijven van en veel vraag naar zeeschepen voor granen naar Engeland waren de vrachtkoersen wederom williger. Disponibele, ledige schepen zijn hier niet te bekomen. Heden is een aan de Weser liggend schip bevracht om in ballast naar hier te zeilen en dan te laden, voor Sh.23/-. Een schip, met circa 10 dagen eerst gereed om te laden, voor Sh.22/6d. en een ander, nog met de lading te Zoutkamp liggende, die eerst nog hier moet komen lossen, voor Sh.25/-. Vrachtzoekende schepen zouden hier thans goede vrachten kunnen bedingen. Naar België is gedaan tot NLG 5,- à NLG 5,50 per last haver (Antwerpen), naar Holland NLG 4,25 per last tarwe.
Danzig, 27 april. Men noteert o.a: naar Groningen NLG 20,- per last rogge, naar Amsterdam en Gent 2½ franc per stuk ronde slepers (opm: sleepers, dwarsliggers voor het spoor), naar Londen Sh.3/4½d, Hull Sh.3/-, Hartlepool Sh.2/7½d, per 500 pond tarwe, Pembroke Sh.19/-, St. Andrews Sh.17/-, per dito, Grimsby Sh.14/- en Gloucester Sh.19/- per load. Slepers naar Bristol Sh.19/6 d. per load dennen- en Sh.24/6d. per load eikenhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 3 mei. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwd kofschip RIVAL, kapt. L.J. Koning, van Groningen, groot 55 last, gebouwd bij W. Pattje te Martenshoek.


Datum: 05 mei 1865


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Schot, notaris te Franeker, zal, op maandag 8 mei 1865, des namiddags om 3 uur, in ene zitting, ten huize van R. van Althuis, aan de Breedeplaats te Franeker, in het openbaar verkopen:
-  een turfschip met toebehorende scheepsgoederen, genaamd de VROUW JACOBA, groot 49 ton, liggende bij de Turfkaai in de Stadsgracht te Franeker, bij Sijbren Stellingwerf in eigen gebruik;
-  een overdekte praam, met zeil, fok, haken en bomen, groot 11 ton, liggende in de Stadsgracht te Franeker, aan de zuidzijde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 3 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J. Otto & Zonen te water gelaten de schroefstoomboot genaamd KOOPHANDEL, LANDBOUW, NIJVERHEID, waarvan de machine is vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels en Smit, zullende varen tussen Oudewater, Rotterdam en Utrecht, voor rekening van de heer J.H. Montijn te Oudewater.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bzn en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag de 1ste mei aanstaande, des avonds ten 6 ure, ten overstaan van de notaris O. van Olst Jr, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y, aan de meestbiedende of hoogst mijnende verkopen:
- 1/30 Aandeel in het Nederl. barkschip HUYDECOPER, kapt. R.J. Reinders, groot 419 lasten.
- 1/30 Dito in het Nederl. barkschip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. J. Bouwmeester, groot 399 lasten;
beide schepen varen onder directie van de heren Van Zeylen & Decker te Rotterdam.
- 1/64 Aandeel in het schip HERMINE MARIE ELIZABETH, kapt. U. Bonjer, groot 173 gem. lasten; varende onder directie van de heren Johs. Bletz en S.A.C. Dudok van Heel.


Datum: 06 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. Uit bij het Departement van Marine ingekomen rapporten blijkt, dat Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, onder bevel van de kapitein ter zee O.A. Uhlenbeck, de 17e maart j.l. te Batavia en Zr.Ms. schroefstoomschip COEHOORN, onder bevel van de luit. ter zee van de 1e klasse W.F.L. de Vriese, de 20e van die maand te Anjer is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 mei. Het schip WILLEMINA, kapt. Heyen (opm: schoenerbrik volgens de bijlbrief van 6 oktober 1857, schoener volgens de zeebrieven; kapt. L. Heyen), van Mexico naar Liverpool, is lek te Flores (opm: meest westelijke eiland van de Azoren) binnengelopen, afgekeurd en verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 mei. Van de Boteringepoortenboog gezien, leverde heden de Noorderhaven een prachtig gezicht op, doordat tal van schepen, allen van het grootste charter, hun vlaggen in de top hadden ter ere van een der gezagvoerders, die heden in het huwelijk treedt. Onder al die vlaggen trok een blauwe, waarin een vijfhoekige witte ster, waaiende van de grote top van de driemast-schoener VEENDAM (opm: kapt. B.A. Hazewinkel) een bijzondere aandacht, en bij onderzoek omtrent de betekenis vernamen wij, dat die vlag in het vervolg zal gevoerd worden door alle schepen, waarvan de heer I.A. Hooites te Hoogezand boekhouder is.

Krant:
  JB - Javabode

Stoomgemeenschap met nieuw-Holland. De stoomvaartgemeenschap, die, zoals uit onder geplaatst adres van de firma’s A. van Hoboken en Zonen, Reynst en Vinju en Anemaet & Co aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, eerlang tot stand zal kunnen gebracht worden blijkt, is een waardige tegenhangster van de stoomspoorverbinding van Java. Beiden zijn zij de kinderen van hun tijd, daar voor beiden levenskracht en bloei huisvesten in snelheid. Beiden moeten de schone grondregel van de staathuishoudkunde ook voor Indië tot waarheid maken, dat tijd geld is en de grootste meester van de beschaving in het onbeschaafde land inleiden, het gemeenschappelijk verkeer. Met de meeste genoegen namen wij van het onderwerpelijk adres kennis, terwijl wij de ondernemers alle succes toewensen en ons verbinden met, voor zover enige invloed op de goede uitslag door de pers kan worden uitgeoefend, hulp te verschaffen waar zulks pas geeft. Nieuw-Holland – wij behouden gaarne deze door de adressanten gekozen benaming voor de nieuwe wereld, daar zij in waarheid het nieuwe Holland voor de bloei van Indische handel en industrie worden zal – was tot heden, hoewel niet geheel van verkeer met Java afgesloten, een land dat weinig punten van aanraking had met - en daardoor in geen groot aanzien stond in Indië.  Die beschouwing zal, hopen wij, weldra blijken een geheel onjuiste te zijn geweest en plaats maken voor warme sympathie, zodra de nieuwe stomers met hun lading zich zullen vertonen. Alles heeft zijn tijd, – de compagnie (opm: V.O.C.) had de hare – het cultuurstelsel heeft de zijne, – de vrijhandel zal de zijne hebben, of beter, zijn tijd zal aanvangen om niet te einden, en in dit opzicht zal hij de oudere stelsels verre voorbijstreven, want te twijfelen aan een gehele omwenteling in onze koloniale staatkunde, zodra Java het middelpunt van handel worden moet, tussen het hemelse rijk en de nieuwe wereld, zou antediluviaans ongeloof wezen. Het adres, zoals het daar is liggende, heeft op het oog een gemeenschap door middel van stoomschepen in het leven te roepen, tussen Batavia via Timor Koepang en Kaap York, naar Brisbane, gelegen aan de Moretonbaai in Queensland en Sydney, de hoofdplaats van New South Wales. – De vaart zal maandelijks, heen en thuis een stomer, in 16 dagen worden afgelegd. De schepen zullen volgens de nieuwste modellen worden gebouwd en bij het aanwezig zijn van goede hutten tot vervoer van een 40 à 50-tal passagiers eerste- en 60 à 100 tweede klasse, bevatten een belaadbare ruimte voor 600 à 800 ton koopmanschappen. De afstanden worden gerekend te zijn van Batavia naar Timor Koepang 200, van Timor Koepang naar Kaap York 273, van Kaap York naar Moretonbaai 307 en van daar naar Sydney 120 mijlen, alzo een gezamenlijke afstand van 960 geografische mijlen. De subsidies, door de verschillende staten die met deze vaart worden verbonden, te verlenen, bedragen voor New South Wales en Queensland ieder 15.000 pond sterling, of 360.000 gulden, voor Indië 100.000 gulden. Het vervoer dat men van deze vaart verwacht, zal, wat uitvoer betreft, hoofdzakelijk bestaan uit rijst, koffie en suiker, de hoofdproducten van Java en ten opzichte van de invoer tot al datgene wat het nieuwe werelddeel beter koop levert dan Europa. En hiermede bevelen wij de lectuur van het adres aan allen, wie de toekomst van Indië ter harte gaat, aan. Geen opgewekt nationaliteitsgevoel, maar eigen belang spoorde de verzoekers tot het vormen van een groot plan aan. – Deze leer, in de het adres vergezellende nota gehuldigd, zal ieder alleszins natuurlijk en daarom overvloedig voorkomen. Welbegrepen eigenbelang en goed geplaatst nationaliteitsgevoel behoren voorzeker onder de deugden van de staatsburger gerekend te worden, hoewel wij erkennen tot nu echter niet te kunnen inzien, dat de verschillende uitdrukkingen ook onderscheidene denkbeelden zouden vertegenwoordigen. Nationaliteit is een soort van eigenbelang en niet gaarne zien wij het laatste aan het eerste opgeofferd, daar alsdan te betwijfelen valt of de eerste hoedanigheid wel een gezonde kan genoemd worden. Een handelsvloot vertoont van de zeeën een andere vlag dan die des oorlogs, – terwijl deze voor de eerste het speelgoed is van de welvarende reder, is zij voor de laatste de oorzaak van het bestaan van alles wat zij dekt. Nationaliteit, ten koste van eigenbelang offeren en omgekeerd, zijn vooral thans onjuiste denkbeelden, daar de mens niet vraagt en niet vragen kan, wie is voortbrenger, maar is het voortbrengsel deugdelijk en goed. Door het gebruik van door de natie zelf voortgebrachte waar, van mindere hoedanigheid dan het vreemde, dient men noch zich zelve, noch de staat, noch de nationale voortbrenger, evenmin als men een economisch reiziger is, wanneer men de nationale postdienst verkiest boven de uit vreemd kapitaal bestaande spoorweg. De lede ogen, waarmee de adressanten hebben aangezien de overgang van de stoomvaart in de Nederlands-Indische archipel, uit handen van de verdienstelijke Cores de Vries, in die van een met vreemd kapitaal werkende maatschappij, bezitten wij niet, daar wij, zulks doende, ons zouden schuldig maken aan die ziekelijke nationaliteitsgevoelens, die enkelen tegenover velen willen beschermen. Zo wij voor deze onderneming ons nationaliteitsgevoel opgewekt gevoelen, zo is het, omdat het geldt het belang van Indië.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 5 mei. Dinsdag zijn alhier gearriveerd de heren jhr. H.P. de Kok, hoofd-inspecteur over het Loodswezen, enz, Nederlands permanente commissaris van toezicht voor de scheepvaart op de Schelde, en F. Donnet en J. Haverbeke, Belgische permanente commissarissen, welke woensdag een vergadering hebben gehad, ten einde een overeenkomst tussen Nederland en België te bespreken over het plaatsen van meerdere en verbeterde oeverlichten op de beide oevers der Westerschelde en het leggen van vuurschepen voor Belgische rekening. Gisteren zijn genoemde heren vergezeld van vier bekwame loodsen van de beide loodswezens, met Zr.Ms. schroefstoomschip FRANS NAEREBOUT de rivier opgevaren, ten einde de plaatsen te bepalen, waar de lichten het doelmatigst kunnen worden gesteld.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, zonder datum. In het Marinedok binnengekomen de Engelse dendie (opm: dandy, driemast zeilvaartuig met een klein steunzeiltje aan de kruismast), genaamd ELIZABETH LITTLE ROCHESTER, geladen met 80 stuks rondhouten voor ’s Rijks Marine alhier, en verder met dekdelen voor de Marine te Hellevoetsluis.


Datum: 07 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 mei. Heden is van de werf De Dageraad van de Wed. J.L. Ceuvel te Amsterdam te water gelaten: het barkschip EXCELSIOR, groot ca. 378 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren H. Rietveld en H. Trip, en gevoerd zullende worden door kapt. H. Wijtenhorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Het schip CLARA WILHELMINA, kapt. Wessels (opm: buitenlander), van Jamaica naar Londen, is vóór 8 april te Nassau N.P. lek binnengebracht, hebbende op Guncay aan de grond gezeten.


Datum: 08 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 5 mei. Aangaande het fregat, KANDANGHAUER, hier uit zee teruggekomen na op de Haaks te hebben gestoten, verneemt men nader, dat het schip is dichtgebleven, niettegenstaande de hevige werking. In tegenwoordigheid van experts is het van onderen
door duikers onderzocht en deze hebben geen merkbare beschadiging kunnen ontdekken. Dien ten gevolge zal het, bij de eerste gunstige gelegenheid de reis weer aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.R. Bos Janszen, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, op maandag 15 mei 1865, des avonds te zes uur, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, aan de meestbiedende of hoogst mijnende te verkopen:
-  Een extra ordinair wel bezeild gezinkt schoener brikschip, genaamd: SENIOR, gevoerd door kapt. C.W. Timmer, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 28 ellen, 85 duimen, wijd 4 ellen, 68 duimen, hol 2 ellen, 89 duimen, en alzo gemeten op 173 tonnen of 91 lasten. Liggende in het Oosterdok aan de Dijk bij de Sluis. Breeder bij de inventaris omschreven en bericht bij bovengenoemde makelaar of bij de cargadoors D'Arnaud & C°. Nog zullen afzonderlijk worden geveild:
-  1/32 Aandeel in het galjootschip GEBROEDERS, groot 131 tonnen, gevoerd door kapt. E.H. Loodijzen, varende onder directie van de heren E.IJ. Post en Zoon, thans op reis van Amsterdam naar Stettin.
-  2 Aandelen, ieder groot NLG 250, in de Stoombootreederij tot het slepen van Schepen in en uit het Nieuwe Diep.


Datum: 09 mei 1865


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 8 mei. Vrijdag (opm: 5 mei) arriveerden alhier het nieuwgebouwd schoener-brikschip ZEEPLOEG, kapt. K. Hagedoorn, van Nieuwe Pekela, groot 100 last, gebouwd bij M. Kroeze te Hoogezand, en het nieuw gebouwd brikschip PROVIDENCE, kapt. F.J. Kolk, groot 120 last, gebouwd bij J. & K. Wilkens, beiden te Veendam.


Datum: 10 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sylt, 4 mei. In de afgelopen nacht is op List gestrand de Nederlandse tjalk URANUS, kapt. A. Bakker uit Sappemeer, van Bremen naar Danzig met hout voor de Pruisische marine. De bemanning is gered (opm: zie NRC 110565).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Onlangs maakten wij melding van de nieuwe stoomboot, genaamd de MINIEH, gebouwd bij de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Thans kunnen wij melden dat met die boot maandag j.l. een proefreis is gedaan op de Zuiderzee, waarbij zowel het schip als de machines bij uitstek hebben voldaan. Met genoegen kunnen wij hier nog bijvoegen, dat genoemde heren de eersten in Nederland zijn, die een grote verbetering, namelijk het Lumley's roer (gouvernail articulé) in toepassing hebben gebracht. Genoemde verbetering moet vooral van groot belang zijn, in geval van averij, en waar een juiste sturing vereist wordt, daar het gebleken is dat men met dit roer veel sneller kan draaien dan met het gewone.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 mei. Gisteren is Zr.Ms. ADOLF HERTOG VAN NASSAU, gezagvoerder Uhlenbeck naar Nederland teruggekeerd na een groot gedeelte zijner bemanning te hebben verwisseld.


Datum: 11 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 9 Mei. Zr.Ms. stoomschip AMSTEL is zondag j.l. naar zee gestoomd met bestemming, niet om de haringvloot te begeleiden, maar om gedurende deze zomer in de Noordzee te kruisen en wel speciaal op de kusten van de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, ter bescherming van de Nederlandse
vissersvloot aldaar. Van tijd tot tijd zal dit schip hier binnenlopen, ten einde zich van nieuwe voorraad steenkolen enz. te voorzien.
Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP zal naar wij vernemen met 1 juni in dienst worden gesteld en gedurende de kruistocht van de AMSTEL dat stoomschip alhier vervangen, ter voorziening in de binnenlandse dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Volgens ontvangen telegram zijn vóór 25 maart te Port Philip (Australië) aangekomen, de schepen EMILIE (opm: bark), kapt. J.A. Bruynseels, MARIA DIEDERIKA (opm: bark), kapt. A. van Marion en SUSANNE (opm: fregat), kapt. E. Vonck, allen van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 6 mei. Alhier zijn gepasseerd de Nederlandse schepen INDUSTRIE (opm: galjoot), kapt. H.P.H. Puister; ALIDA GIEZEN, kapt. Nijland (opm: kof, kapt. P.A. Nieland); CRESCENDO (opm: schoener), kapt. P.O. Vos; ALBERTHA ROMELING (opm: galjoot), kapt. J.H. de Vries; ALIDA (opm: kof), kapt. C.H. Veen; RENSKE (opm: kof), kapt. H.H. Pott; PIET HEIN (opm: schoener), kapt. A. Meijer; TJAPKO SCHURINGA (opm: galjoot), kapt. H.T. Drent; PIETRONELLA, kapt. Wirtjes (opm: schoener, kapt. D.B. Wirtjes); de kof D N°. 58 uit Delfzijl (opm: HILLECHIENA, kapt. Hendrik Brakke Jr); de kof GR N°. 22 uit Groningen (opm: galjoot SOPHIA, kapt. Harm Roelof van Laten); de schoenerkof N°. 169 uit N. Pekela (opm: ARENTINA JACOBA, kapt. Derk Gerhardus Menses); de schoener N°. 72 uit Schiermonnikoog (opm: ANNA MARIA, kapt. Bauke Foppes Pietersz. Bakker, thuishaven Rotterdam); de schoener N°. 34 uit Sappemeer (opm: GEPBIENA HELENA, Jan Pieters de Vries); de koffen H N°. 58 uit Harlingen (opm: EENDRAGT, kapt. Berend Dorenbos) en N°. 116 uit Veendam (opm: PRUDENCE, kapt. Simon Geerts Brouwer).
De schoener DINA REINA, kapt. P.J. Brons, van Livorno naar Petersburg bestemd, heeft heden deze haven verlaten. Genoemd schip had sedert 2 december van het vorige jaar hier overwinterd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 6 mei. In de nacht van 3 op 4 dezer is op List gestrand, de te Sappemeer thuis behorende tjalk URANUS, kapt. Bakker, met een lading timmerhout van Bremen naar Danzig bestemd. De bemanning is gered en de inventaris grotendeels geborgen. Of schip en lading te behouden zijn, is nog niet bekend. (Gedeeltelijk vroeger gemeld [opm: zie AH 100565]).


Datum: 12 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 7 mei. Alhier zijn gepasseerd de Nederlandse schepen CORNELIA CATHARINA, kapt. Hagedoorn; PETRUS HORREUS, kapt. Zwieting; ELSINA JANTINA, kapt. Bos; EERSTELING, kapt. Wiersma; JANTINA ALIDA, kapt. Texer; TWEE GEBROEDERS, kapt. Prins en HILLEGIEN VOS, kapt. Lever.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. Roland Holst en J.F.L. Meyjes, makelaars, zullen op maandag 12 juni 1865, ’s avonds te zes uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het Y, ten overstaan van de deurwaarder B. Farret, verkopen: het extra snel varend Nederlands ijzeren stoomschip genaamd TWENTHE, laatst gevoerd door kapt. A.G. Schuur; volgens meetbrief lang 47,30 ellen, wijd 5,20 ellen, hol 3,31 ellen en alzo gemeten op 270 tonnen of 143 lasten, na aftrek van de machinekamer; hebbende machines van 110 paardenkrachten nominaal; liggende in het Oosterdok.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Zr.Ms. transportschip DE HELDIN, onder bevel van de kapt. luit. ter zee P.W. Stort, komende uit Oost-Indië, is in de namiddag van de 10e dezer ter rede van Texel geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 mei. Het Nederlandse schip (opm: schoener) AGATHA, kapt. J.J. Valom, van Bergen naar Riga, is, volgens telegram uit Libau, d.d. 7 dezer, zuidwestwaarts van laatstgemelde haven gestrand; het schip is wrak geworden, doch het volk gered (opm: zie NRC 140565).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Het schip (opm: brik) WILHELMINA EN ELIZA, kapt. A.K. Wiersma, zou ultimo maart van Uruguay naar Het Kanaal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calcutta, 8 mei. Het Nederlandse schip (opm: bark) GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. G.C.H. Withof van Penang naar Rangoon, is de 24e april in de monding van de rivier van Rangoon (opm: Rio Yangón) totaal verongelukt (opm: zie ook NRC 070665).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een goede scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan dadelijk in dienst komen bij O.L. Lantinga te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.A. Zaal Stroband te Harlingen zal, mede ten verzoeke van de heer R.A. de Ruiter, zaakwaarnemer aldaar, op woensdag 24 mei 1865, des namiddags ten 4 ure precies, provisioneel, en des avonds ten 8 ure precies finaal, te Harlingen, bij J. Poll, publiek verkopen het wel bezeild Nederlands galjootschip CONCORDIA, gemeten op 133 ton of 72 last, met al deszelfs ankers, zeilen, touwen, kettingen, staand en lopend want en verdere daartoe behorende complete inventaris, zodanig als het is liggende in het Westerdok te Amsterdam en bevaren wordt door de kapitein J.J. Dijk jr.
Het te veilen schip is dagelijks te bezichtigen.


Datum: 13 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen, als:
- Voor Rotterdam: G.K. GRAAF VAN HOGENDORP, kapt. E.W. Fabritius; HOEK VAN HOLLAND, kapt. J. Bakker; KRIMPEM A/D LEK, kapt. W.G. Rotgans; BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. L.E. Grafthuis; NOACH, kapt. A. Lupcke; JACOBUS, kapt. J. van der Tas.
- Voor Amsterdam: JACOB EN ANNA, kapt. M.C. Bonger; ELISABETH EN MARIE; kapt. P. Flens Jzn; STAD DOCKUM, kapt. H.B.R. Jaski; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. T.T. Mollinger; MARIE ELISE, kapt. T.D. van Deursen; STAD LEYDEN, kapt. J.C. van der Poll; MENTOR, kapt. H.W. Butenuth; STAD ENSCHEDE, kapt. S.W.F. Kretschmer; HERCULES, kapt. J.F. Deterding; ABEL TASMAN, kapt. J.R. Rijken; PRINSES AMALIA, kapt. L.W. van Rhijn van Alkemade; DELFT, kapt. L. van Geelkerken; LANDBOUW, kapt. A. Sissingh.
- Voor Schiedam: PATRIARCH SAMHIRI, kapt. G.G. Lion.
- Voor Dordrecht: JOAN, kapt. C. Laseur.
- Voor Middelburg: VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 1 mei. Op 29 april j.l. kwamen dit jaar de eerste schepen hier aan. Eerst aan deze zijde van Dago ontmoetten zij drijfijs. Oostwaarts van Wrangelsholm zit het ijs nog vast en bij de aanhoudende flauwe noord- en oostenwind en de tegenwoordige sterke nachtvorsten zal de vaart naar Kroonstad of Petersburg, waarschijnlijk nog wel drie weken, zo niet langer, gestremd zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal ten verzoeke van de heren D. Mulder en Zonen op zaterdag 20 mei 1865, ’s avonds te 5 uur, ten huize van K.J. Neven, te Hoogezand, publiek veilen en à contant verkopen het snelzeilend Nederlands galjootschip ETTJE, groot 144 tonnen, geclassificeerd bij Veritas 3.3.1.1, uitgehaald in 1857, met deszelfs complete inventaris, thans liggende te Londen, en laatst gevoerd door kapt. J.J. Mooi, van Pekela.
Nadere informaties en inzage van het scheeps-inventaris zijn te verkrijgen ten kantore van heren verkopers en de notaris voornoemd.

Krant:
 ZZC - Zierikzeesche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven gearriveerd: 10 mei. GONDOLA, kapt. W. Barron, van Kaap de Goede Hoop naar Rotterdam. (Met een gedeelte van de lading van het aldaar afgekeurde en verkochte schip JOHANNES, kapt. M. Rademakers)


Datum: 14 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping in één zitting.
De notaris Mr. Wilhelmus Petrus Andries Voorendonk, residerende te Rotterdam, zal aldaar in het Notarishuis, maandag de 22e mei 1865, des namiddags ten 12 ure, in het openbaar verkopen: een overdekt tjalkschip, genaamd KOOPHANDEL EN NIJVERHEID, groot 57 tonnen, met deszelfs staand en lopend want en verdere inventaris, roeiboot en toebehoren; liggende aan de Geldersche Kade te Rotterdam en aldaar dagelijks te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 mei. De Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, heeft een gouden medaille toegekend aan kapitein H.O. Surie, voerende het Nederlandse barkschip ALMONDE, voor de redding van de equipage van het Engelse schroefstoomschip ASKALON, kapt. E. Hoare, op de 14de januari l.l. op 47º NB 24º WL gezonken (opm: zie o.a. ZZC 110265); een grote zilveren medaille aan de stuurman J.H. Cieremeus; een grote bronzen medaille aan de zeilmaker G. Francis; een grote bronzen medaille aan de bootsman C.J. Trudo; een bronzen medaille aan de matrozen H. Raldt, H. Petersen, J.C. Franc en J. Standfield, allen van het genoemde schip ALMONDE, die zich bij de redding van gemelde equipage bijzonder hebben onderscheiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Libau, 7 mei. De Nederlandse schoener AGATHA, kapt. J.J. Valom, van Bergen met haring naar Riga, is alhier gestrand en verbrijzeld (opm: zie NRC 120565). Het volk is gered, maar schip en lading zijn totaal weg.


Datum: 15 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 mei. Als bijlegger is hier binnengelopen het schip (opm: galjoot) SECUNDUS, kapt. H. Rozema, van Engeland naar Stettin bestemd. Het heeft de bezaansmast gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 mei. Blijkens mededeling van de Nederlandse consul te Christiana (opm: Oslo), is door de ambtman in het ambt van Nedenaes en Robygdelaget (Noorwegen), als opper-strandvonder bekend gemaakt, dat in oktober 1864 bij Kalvoen is gestrand en gezonken een schip, hetwelk ondersteld wordt een Nederlands vaartuig te zijn. Daarvan werden gered enige zeilen, ankers, kettingen, touwwerk enz. al hetwelk in openbare veiling heeft opgebracht 128 species thaler en 35 skilling (ruim NLG 340), waarvan bergloon en andere onkosten zullen betaald moeten worden. De eigenaar van deze wrakgoederen wordt opgeroepen om zich aan te melden en te legitimeren binnen een jaar na de dagtekening van de bekendmaking, zijnde 20 april j.l. Nog wordt medegedeeld dat te Tromoen zijn geborgen twee naamborden, die wellicht tot het bedoelde wrak hebben behoord, het ene met de naam ELISABETH, het ander met de woorden “van Delfzijl”. (opm: de kof ELISABETH ex-SARA MARIA, b.j. 1839, van kapitein-eigenaar Johannes Martinus Mandties uit Delfzijl, gehuwd met Elisabeth Visser)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 8 mei. Voor enige tijd ontdekte men dat alhier in het vaarwater een schip gezonken was. De duikers die de masten er uitgehaald hebben, berichtten dat zij op de spiegel gelezen hebben AFINA AGATHA 1843; dat het een kof is (opm: kapt. K.G. Kanning) en dat het vaartuig met steenkolen beladen was. Men vond geen boot meer aan boord.
NB. De te Veendam (opm: sinds 1861 Nieuwe Pekela) te huis behorende kof AFINA AGATHA werd in 1843 gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d Lek, 13 mei. In de afgelopen week werden op de werf van de heren J. & K. Smit alhier weer twee ijzeren schroefstoombarges, de een genaamd het METALEN KRUIS en de andere COMMISSARIS DES KONINGS LOUDON, te water gelaten, welke bestemd zijn om te varen tussen ‘s-Gravenhage en Delft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 mei. Uit Hellevoetsluis wordt ons van de 13e mei geschreven:
De Portugese bark ESTRELLA, komende van Brouwershaven, gesleept door de stoomboot KINDERDIJK, liet gisteren even voor de Kanaalhaven een jol uit om daarmede trossen aan de wal te brengen. Door een ongelukkig toeval sloeg de jol om en de daarin aanwezige matroos viel in het water en kon, alhoewel een geoefend zwemmer, door de sterke eb de haven niet bereiken, maar zag zich verplicht naar de rede te zwemmen. Dadelijk werden er sloepen uitgezonden, doch ook deze was het onmogelijk door de stroom en ZW windvlagen de drenkeling spoedig genoeg te bereiken. De stoomboot KINDERDIJK bracht inmiddels gemelde bark met de meest mogelijke spoed op de haven, keerde dadelijk terug en mocht de voldoening smaken nog bijtijds de drenkeling, wiens krachten om te zwemmen reeds uitgeput waren, te bereiken en door middel van de matrozen Leendert en Pieter 't Hart van een anders gewisse dood te redden.


Datum: 16 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 10 mei. De te Koningsbergen nieuw gebouwde bark MOLLY, kapt. Wüsthoff (opm: buitenlander), groot 170 lasten, is heden met een lading rogge en tarwe naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag 22 mei 1865, des avonds ten 6 ure, ten overstaan van een bevoegd beambte, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, presenteren te verkopen:
-  1/28 Aandeel in het Nederlandse brikschip MATHILDE, 178 gemeten lasten, kapt. J.H. Fekkes, onder directie van de heren Wm. Pieters en A. Koopmans, alhier liggende.
-  1/28 Aandeel als voren.
-  1/32 Aandeel in het Nederlandse brikschip PRINSES AMELIE, 169 gemeten lasten, kapt. W. Groeneveld, onder directie van de heer M.C. Lapidoth, volgens laatste berichten te Grisee liggende.
-  1/20 Aandeel in het Nederlandse schooner brikschip (opm: zowel bijlbrief als akte en eerste zeebrief omschrijven het schip als schoener) MARTINA ADRIANA, 82 gemeten lasten, kapt. L. van 't Hoff, onder directie van de heer Adriaan 't Hoen, alhier, liggende.
Nadere informatie bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. Bakker Bz. en P. Reineke, makelaars, zullen op maandag 22 mei aanstaande, des avonds ten 6 ure, ten overstaan van de notaris C. van Olst Jr, in de Nieuwe Stadsherberg aan het Y, aan de meestbiedende of hoogst mijnende verkopen:
-  1/30 Aandeel in het Nederl. barkschip HUYDECOPER, kapt. R.J. Reinders, groot 419 gemeten lasten.
-  1/30 dito in het Nederl. barkschip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. J. Bouwmeester, groot 399 gemeten lasten.
Beide schepen varen onder directie van de heren Van Zeylen & Decker, te Rotterdam.
-  1/64 Aandeel in het ijzeren barkschip HERMINE MARIE ELIZABETH, kapt. U. Bonjer, groot 173 gemeten lasten; varende onder directie van de heren Joh. Bletz en S.A.C. Dudok van Heel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk goed verstaande, kan dadelijk vast werk bekomen bij Johs. S. Bijlsma, scheepstimmerman te Berlikum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed, na een smartelijk lijden, mijn geliefde echtgenoot A.M. Eeleman, in de ouderdom van 38 jaar en 8 maanden, in leven gezagvoerder van het barkschip OTTOLINA, mij nalatende 6 kinderen, allen te jong om hun groot verlies te beseffen.
Rotterdam, 12 mei 1865                    H. Snooy, wed. A.M. Eeleman


Datum: 17 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 mei. Door de sleepboot KINDERDIJK werd gisteren namiddag naar Brouwershaven gesleept, ter opvolging van zijn bestemming naar Oost-Indië, het Nederl. clipper-fregatschip NOACH, aan boord hebbende een detachement suppletie troepen, sterk 150 onderofficieren en manschappen, onder bevel van de van verlof terugkerende 1ste luit. der inf. van het O.I. leger A. Burdok. De loods W, aan boord van bedoelde bodem, had gisteren in het Voornse kanaal het ongeluk van de kampanje op het dek te vallen, met het ongelukkig gevolg, dat hij op de plaats dood bleef.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Maandag, 15 mei in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ.
No.1. Het schoener-brikschip SENIOR (geb. in 1836), kapt. G.W. Timmer. NLG 8.800.
In slag NLG 100. - E.C.A. Koli.
No. 2. 1/32 Aandeel in het galjootschip GEBROEDERS, kapt. E.H. Loodijzen. NLG 300.
In slag NLG 10. - G.J. Boelen.
No. 3. Aandeel in de Stoombootreederij tot het slepen van Schepen in en uit het Nieuwe Diep. 81 pct. 5 pct. - H.I. Rietveld.
No. 4. Idem in idem. 81 pct. 2 pct. - C.S. Oolgaardt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Volgens particulier bericht van kapt. A. Voorendijk, voerende het schip (opm: bark) ANTHONIA PETRONELLA, van hier naar Java, bevond hij zich eergisteren middag ten 12 ure in goede staat zeilende op de hoogte van Dover. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 15 mei. Volgens schrijven van kapt. D.H. van der Heyde, voerende het barkschip SUSANNE EN ELISABETH, was hij 6 maart laatstleden ladende te Pulau-Laut en hoopte hij na 10 dagen de reis naar Makassar te kunnen aannemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 14 mei. Het schip (opm: schoener) CATHARINA HILLECHINA, kapt. H.G. Boekhout, van Dantzig naar Londen, is alhier met verlies van marszeilra binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gibraltar, 7 mei. Het alhier van Bahia om order gearriveerd Nederlands schip ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. Sybrandi (opm: brik, kapt. J.A. Sijbrands; zie ook NRC 180565), is lek en heeft nog andere schade. Het schip ondervond veel slecht weer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 13 mei. Het schip SARAH, kapt. Hoskens (opm: buitenlander), van Tina-Major naar Antwerpen, is alhier zwaar lek binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Gonaïves, Haïti, 22 april. Het schip WILHELMUS, kapt. Nielsen (opm: buitenlander), van …. naar Falmouth bestemd, dat 12 maart alhier lek binnenliep, is afgekeurd en verkocht.
Het Nederlandse schip (opm: schoener) ZEEMEEUW, kapt. W.J. van der Meer, is bevracht om de lading te vervoeren en is nu bezig die aan boord te nemen, maar men vreest dat het schip niet alles bergen kan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 15 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip 3e klasse PRINSES MARIA, onder bevel van de luit. ter zee 1e klasse W.K. van Gennep, is hedenmiddag te 3 uur van hier vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar West-Indië (Curaçao).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 10 mei. Het Nederlands-Indisch barkschip MARIA HENRIETTE is heden morgen op publieke vendutie door de firma Eeg & Co voor een som van NLG 7.000 verkocht.


Datum: 18 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 mei. De schoener ZEVEN STERREN, kapt. A. Hemmes, van Antwerpen naar Pernau bestemd, heeft heden na geëindigde reparatie de reis voortgezet.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

In de 15e dezer te Amsterdam gehouden algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, hebben de aandeelhouders eenparig goedgekeurd de door de directie voorgestelde wijzigingen van de statuten, ten doel hebbende het tot stand brengen van een vereniging met de Rotterdamsche Stoomvaart-Reederij “de Maas”. Over het boekjaar 1864 is het dividend op 10 procent bepaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het gekoperd en kopervast Bremer schoener-brikschip DELPHIN, kapt. De Haan, groot ca. 90 roggelasten, in december 1863 nieuw gekoperd en van zeer voldoende inventaris voorzien, geclassificeerd bij Veritas 5/6 A. 1.1, liggende in de Scheepmakershaven te Rotterdam, alwaar nadere inlichtingen bij de cargadoors P.A. van Es & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 mei. Het schip ANTONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. J.A. Sijbrands, van Bahia te Gibraltar om order gearriveerd (zie N.R.C. van gisteren onder Gibraltar), heeft op de reis vele stormen doorgestaan en van 11 op 12 april een stortzee over gehad, welke een gedeelte van de dek inventaris heeft meegevoerd en schade aan verschansing, zeilen, want, zomede aan het voorschip heeft veroorzaakt. Kapitein Sybrands hoopte voorlopig een en ander zo goed mogelijk te voorzien, ten einde de averij op zijn bestemmingsplaats, zijnde Marseille, te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 10 mei. Het Nederlandse schip HENDRIKA ALIDA, kapt. Keppel, van Malmø naar Engeland, dat 10 januari op Laesoe strandde (opm: buitenlander zie NRC 180165), is in maart vlot en vol water hier in de haven gebracht. Het schip is gerepareerd en einde april naar zijn bestemming vertrokken.


Datum: 19 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nerva, 9 mei. Gister namiddag zijn de eerste schepen ter rede aangekomen, waaronder de NIESSINA SCHURINGA, kapt. Strijbos (opm: kof, kapt. H.A. Strobos), met een lading haring van Bergen komende. Kapitein Strijbos rapporteert, dat zijn schip in de Golf van Finland door grote massa’s ijs was omgeven en hij slechts met grote moeite een doortocht had kunnen vinden. Er dreven in genoemde golf ijsbergen rond, welke tot aan de fokkera reikten. Hij had verscheidene schepen en drie stoomboten, waarvan een Nederlandse, in het ijs bezet gezien en ook vele schepen hun koers zien nemen naar Baltishport.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 17 mei. Heden zijn alhier aangekomen het nieuw gebouwd schoenerschip ZWALUW, kapt. J. Brongers, van Veendam, groot 100 last; het nieuw gebouwd schoener-brikschip REGNERA, kapt. J. Wortelboer, van Pekela, groot 115 last, beide gebouwd bij Drent en Sinnige te Muntendam, en het nieuw gebouwde kofschip ANNA GEZINA, kapt. J.J. de Vries van Groningen, groot 55 last, gebouwd bij G. Bodewes te Martenshoek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Siemen Visser te Workum maakt aan de schipperij bekend dat hij de werf van zijn oom Tjeerd Alles Visser heeft opgevat, verzoekende vriendelijk een ieders gunst en recommandatie.
Het op stapel staande tjalkschip, groot 80 ton (zegge tachtig), wordt door hem afgewerkt en verkocht, belovende een civiele behandeling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij E.J. Kapper te Wartena.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen dadelijk vast werk bekomen bij P.H. Westerhuis te Leeuwarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Gepasseerde maandag voormiddag, omstreeks 10 uur, vertrok de sleepboot ROTTERDAM I, gevoerd door kapitein S. Karreman van de firma P. Gallas & Zoon, van Hellevoetsluis naar Harwich, aan boord hebbende twee heren, welke zo men algemeen zegt, die boot hadden afgehuurd tot dien overtocht, voor zeven honderd gulden. Gisteren voormiddag is die sleepboot weer teruggekomen, en heeft, zo het schijnt, haar reis volbracht; althans die heren zijn niet weer mee teruggekomen.
Bij de veelvuldige gelegenheid om op goedkope wijze de reis van hier naar Engeland te maken is het zeker zeer opmerkelijk, dat de bovenbedoelde reizigers daartoe voor zeven honderd gulden een boot voor zich alleen afhuurden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 17 mei. Het Nederlandse schip (opm: bark) GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse, van Rotterdam naar Batavia, is alhier met verlies van verschansing, stutten en andere schade in de stuurboordzijde binnengelopen. Het schip bekwam die averij (op de hoogte van Goudstaart), door aanzeiling van een onbekend schip (opm: zie AH 120665).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Memel, 14 mei. Het gestrande schip WESSELINA ENGELINA (opm: buitenlander) is met hulp van vissers van strand en hier in de haven gebracht.


Datum: 20 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 Mei. Naar men verneemt, hebben de Blankenezer reders, die, aangezien de Sleeswijk Holsteinse interim vlag nog altijd niet officieel aangenomen is, tot dusverre onder Deense vlag varen, besloten om in gevallen, waarin dit niet meer doenlijk is, niet de Pruisische, maar de Oostenrijkse vlag te voeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 16 mei. Het Nederlandse schip (opm: galjoot) CHRISTINA JACQUELINE, kapt. Van Noord, van Liverpool naar Amsterdam, hier binnen, is van de geleden schade hersteld en gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Amsterdam, 6 april. Alhier ligt in lading naar Padang het schip (opm: bark) PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Van Ingen, ex-BILLITON.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 mei. Gistermorgen is van hier naar Cous (opm: hier is Cowes bedoeld) in Engeland, vertrokken de schroefstoomboot FRANS NAEREBOUT, om van daar twee reddingboten te halen ten dienste van het Hollands Loodswezen.
- Maandag is van hier naar Engeland vertrokken de hoofd-ingenieur van de marinewerf J.B. Tideman, ten einde toezicht te houden bij de aldaar voor Nederlandse rekening in aanbouw zijnde schepen; hij is die dag vervangen door de ingenieur 1ste klasse Visser.
- Het heeft Z.M. de koning behaagd aan de schipper van het Belgische Loodswezen J.F. de Kinder, een zilveren medaille en een gratificatie van NLG 15, en aan de roeiers J. Staal, J. Murre, J. Bloeme en E. van Hoepen ieder een gratificatie van NLG 15 toe te kennen voor het behouden in de haven brengen en redden der bemanning van een in zinkende staat verkerende zeilsloep van het Hollands loodswezen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 mei. Het heeft Z.M. de koning behaagd aan de heer F.J. Cherpion, kapitein van het Nederlandse barkschip JOAN, de zilveren medaille te verlenen, wegens de redding der bemanning van het op 15 juni 1864 op zee in brand geraakte Nederlandse fregatschip NIEUW HOLLAND (opm: zie AH 020565).


Datum: 21 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 20 mei. Op de Westplaat bij Douglas zit aan de grond de Deense schoener ADRIANA (opm: zie NRC 210565) geladen met rogge. IJssloepen zijn derwaarts vertrokken.


Datum: 22 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Nassau (N.P.), 20 april. Het schip CLARA WILHELMINA, kapt. Wessels (opm: buitenlander), van Jamaica naar Londen, werd 8 april alhier lek binnengebracht, is nagezien en bezig te lossen, waarbij een klein gedeelte van de lading is verloren gegaan, het overige is min of meer zwaar beschadigd; het schip heeft een van de masten gebroken en zal in het droge dok gehaald worden om nader geïnspecteerd te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 mei. In de zeetijdingen van 12 mei j.l. wordt opgegeven, dat het schip (opm: kof) PETRUS HORREUS, kapt. A.L. Zwieting, Elseneur is gepasseerd. Men denkt dat dit een vergissing in de nommervlag zal zijn; want ofschoon dit schip hier thuis behoort, heeft men sedert de decemberstorm van 1863 tot heden hier geen bericht ontvangen noch iets daarvan vernomen, zodat men vreest dat het met man en muis is vergaan, zonder dat men er iets van heeft ontdekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 21 mei. Gisteren is op de Westplaat bij Douglas aan de grond geraakt de Deense schoener CHRISTINE (en niet ADRIANA, als gisteren gemeld), kapt. Schuldt, van Bogensee met rogge naar Schiedam. Het schip is echter heden vlot en alhier te rede gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 18 mei. Het Nederlandse schip BRUNO, kapt. Visser (opm: kof, kapt. F.G. Fisser), van Rostock naar Bremen, is in de Kieler Förde met de Deense stoomboot VESTA in aanzeiling geweest en dientengevolge alhier met schade binnengelopen. Het schip zal het noodzakelijke repareren en dan onmiddellijk de reis voortzetten.


Datum: 23 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Het stoomschip VESTA (opm: kapt. H.F. Zijlstra), van hier naar St. Petersburg, is gisteravond voor gemelde haven aangekomen, zijnde door ijs opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 mei. Zaterdag vertrekt, zo als reeds kortelijk is gemeld, van hier naar Rotterdam de stalen stoom-kanonneerboot N°. 3, misschien meer bekend onder de naam van HANDIG VLUG, NIMROD of NIMBLE, commandant de luit. ter zee 1ste kl. H.K. Koning, ten einde aldaar geïnspecteerd te worden door de Minister van Marine.
Daarna zal een proeftocht worden ondernomen naar Nijmegen, waaraan behalve de genoemde minister, ook zijn ambtgenoten van Koloniën, Oorlog en Binnenl. Zaken zullen deelnemen. Velen onzer lezers zal het misschien niet ongevallig zijn iets naders van dit vaartuig, het eerste van dien aard in ons land, te vernemen. Het is bestemd voor de bovenrivieren en zo het voldoet zullen er meerdere ook voor onze koloniën worden gemaakt. Als platboomd vaartuig is het niet geschikt zee te bouwen, hebbende 4 voet beneden en 8 voet boven de waterlijn. Geheel van staal vervaardigd, voorzien van een ram, gewapend met twee getrokken vuurmonden en met schietgaten voor schietgeweer voorzien, is zijn voorname bestemming 's vijands schipbruggen te vernielen en de overgang van rivieren te beletten, waarbij zijn snelheid van 9 mijlen en gemakkelijke wijze van draaien (met twee schroeven) het zeer te stade moeten komen. De pantsering biedt geen bedekking aan geschutvuur, echter is het beneden schip in 6 waterdichte vakken verdeeld, zodat 4 van die vakken kunnen doorschoten worden, zonder dat het schip zinkt. Op of in het midden bevindt zich een laag torentje, voor de commandant.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Scheeps-inventaris. Op woensdag 24 mei zal op de werf van de scheepstimmerman L. Verboom te Schiedam worden verkocht: een gehele en complete scheepsinventaris, bestaande in ankers, kettingen, zeilen, staand- en lopend want, koks- en kajuitsgoederen; afkomstig van het gestrande schip STAD GENEMUIDEN (opm: galjoot, kapt. H.J. Dekker, zie NRC 011264).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Zr.Ms. schroefstoomschip VULKAAN is de 17e mei, na het doen van een proeftocht op de rede te Hellevoetsluis, in het Voornsche Kanaal gestoomd tot het stellen der kompassen. Bedoelde bodem is, naar wij vernemen, bestemd om te kruisen op de Groningse en Friese kusten tot bescherming der vissers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 mei. Naar men verneemt, zal Zr.Ms. stoomschip ADOLF HERTOG VAN NASSAU, na te Onrust te zijn nagezien, in de tweede helft van deze maand de terugreis naar het vaderland aannemen. Met die bodem zullen ruim 200 man uit Indië terugkomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 29 mei 1865, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de koffiehuishouder Struvé aan de Groote Markt te Groningen publiek worden verkocht het brikschip, genaamd MARGARETH (opm: zie PGC 220465), van Sunderland, gebouwd in 1852, groot 196 Engelse register tonnen, met deszelfs masten en rondhouten, benevens enig inventaris, zoals het thans is liggende bij de Kranepoort te Groningen.
Nadere informatie ten kantore van de heren Wijnne en Barends, cargadoors te Groningen.
Mr. J.H. Geertsema, Cz, notaris.


Datum: 24 mei 1865


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 18 mei. Naar wij vernemen is de Gouvernements-stomer BONI, die na geëindigde reparatie de werf verlaten had, eensklaps gezonken.


Datum: 25 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 23 mei. Heden zijn alhier aangekomen het nieuw gebouwd schoenerschip REINIER, groot 140 ton, kapt. R.R. de Jonge, van Veendam, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand, en het nieuw gebouwd galjootschip ANTJE, groot plm. 110 ton, kapt. W.H. Scholtens van Groningen, gebouwd bij H. Nijhuis, te Martenshoek.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 24 mei. Op 13 juni zal te Rotterdam naar Java embarkeren, aan boord van het schip (opm: clipperfregat) KOSMOPOLIET, kapt. J.G. Koning, een detachement van 150 onderofficieren en manschappen, onder bevel van de van verlof terugkerende kapt. der infanterie H.A.A. Niclou; medegeleiders de 1ste luitenants der infanterie F.J.E. Cokart en A.H.A. Reijers, en de 2de luitenant der infanterie W.J.C. Kalshoven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Met 1 juni wordt Zr.Ms. raderstoomschip CYCLOOP, te Willemsoord, in dienst gesteld en het bevel daarover opgedragen aan de luitenant ter zee 1ste klasse C.A.L.H. baron van Heeckeren, thans non actief.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping om contant geld, op zaterdag 3 juni 1865, des voormiddags ten 11 ½ ure, te Dordrecht, in het logement Het Roode Hert, van Willem van Heemst, even buiten de Groothoofdspoort,   getekend B 98, ten overstaan van de notaris Blussé, van: een overdekt hektjalkschip, genaamd de TWEE GEZUSTERS, volgens meetbrief lang 11 ellen, wijd 3,38 ellen, hol 1,48 ellen, en alzo gemeten op 55 tonnen.
Met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen enz, zo als een en ander zich bevindt aan boord van gemeld schip, hetwelk van heden af in de Nieuwbrugshaven, aan de Taankade, te Dordrecht, kan worden bezichtigd.
Nader onderricht ten kantore van voornoemde Notaris Blussé te Dordrecht, aan het Maartensgat, Letter A no. 89.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Zr.Ms. korvet PALLAS, onder bevel van de kapt. luit. ter zee W.O. Klis, is de 23e dezer uit West-Indië op de rede van Vlissingen teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In de Nieuwe Stadsherberg te Amsterdam, maandag, 22 mei.
-  Het brikschip JOAN JACOB (geb. in 1854) kapt. S.W. Lingbeek, NLG 10.600. In slag NLG 70. C. Ament (opm: voor J.H. Jonker, Pekela, verdoopt in PEKELA)
-  1/30 Aandeel in het barkschip HUYDECOPER, NLG 1.200. In slag NLG 100. H.I. Rietveld.
-  1/30 Aandeel in het barkschip NEDERLAND EN ORANJE, NLG 1.100. In slag NLG 200. Idem.
-  1/64 Aandeel in het barkschip HERMINE MARIE ELISABETH, NLG 290. In slag NLG 30.  C.S. Oolgaardt.
-  1/28 Aandeel in het brikschip MATHILDE, NLG 535. In slag. NLG 40. Idem.
-  1/26 Aandeel in dito, NLG 535. In slag NLG 30. J.F.L. Meyjes.
-  1/32 Aandeel in het brikschip PRINCES AMELIE, NLG 400. In slag NLG 50. H.I. Rietveld.
-  1/20 Aandeel in het sch.-brikschip (opm: schoener) MARTINA ADRIANA, NLG 425. In slag NLG 20. Idem.


Datum: 26 mei 1865


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een beste halfsleten snik, met mast en zeil.
Te bevragen bij E.H. van der Zee, scheepsbouwmeester te Joure.


Datum: 27 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 mei. Eergisteren is aan de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam te water gelaten de sleepboot SCHIEDAM en is tevens met het beste gevolg een proefreis gedaan met de sleepboot DELFSHAVEN, mede aldaar gebouwd, beide vaartuigen bestemd tot het slepen van schepen door het Kanaal van Voorne, onder directie van de heren Gallas & Co te Hellevoetsluis.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 mei. Op de 1e juni 1865 zal van Hellevoetsluis naar Paramaribo vertrekken Zr.Ms. stoomschip BOMMELERWAARD.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 25 mei. Gisteren is met goed gevolg bij de scheepsbouwmeester G. Drenth te Oude Pekela, van stapel gelopen het nieuw gebouwde schoenerschip JACOB, groot ongeveer 200 ton, hetwelk bevaren zal worden door kapitein J.B.H. Freije, onder directie van de heer Feijen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In den jare 1800 vijf en zestig, de dertiende mei, ten verzoeke van het Algemeen Armbestuur van de gemeente Ammerzoden, aan hetwelk bij beschikking van de arrondissements-rechtbank te Tiel, toelating is verleend ten deze kosteloos te procederen, en uit kracht van het verlof, door bovengenoemde rechtbank bij vonnis d.d. 17 maart 1865, aan de requirant verleend, heb ik Willem Arend Harte, deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank te Tiel, wonende aldaar, behoorlijk gepatenteerd.
Ten tweede male gedagvaard:
Hendrikus van Ammerzoden, laatstelijk gedomicilieerd te Ammerzoden, doch thans afwezig, gevolgelijk mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur der vergaderplaats van gemelde arrondissements-rechtbank te Tiel, alsmede aan het huis van de gemeente te Ammerzoden, terwijl ik een tweede afschrift van hetzelve heb overgegeven aan de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de meergemelde rechtbank, welke het oorspronkelijke met gezien heeft getekend, en voorts bij plaatsing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant en in het Algemeen Handelsblad, als zijnde de daartoe bij voormeld vonnis uitdrukkelijk aangewezen nieuwspapieren.
Om na verloop van drie maanden, na heden, en alzo op vrijdag de eerste september 1865, des voormiddags om tien uur, bij vooraf gestelde procureurs, te verschijnen ter gewone terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Tiel.
Ten einde
- Aangezien de gedaagde zich in december 1855 op het koopvaardijschip HENRIETTE MARIA, kapitein G.W. Bakker, onder directie van de cargadoors Vaesen en Steinhaus te Rotterdam, als lichtmatroos geëngageerd heeft.
- Aangezien het schip, waarop de gedaagde gevaren heeft, in 1857 is vergaan (opm: zie o.a. NRC 290457), en ofschoon niet blijkt, dat de gedaagde bij die schipbreuk het leven heeft verloren, sedert die tijd niets meer van hem vernomen is.
- Aangezien er alzo meer dan vijf jaren na het vertrek van de gedaagde zijn verlopen, zonder dat het bewijs is ingekomen van zijn aanwezen of van zijn overlijden.
- Aangezien de eiser alzo belang heeft, dat bij vonnis van de rechtbank voornoemd worde verklaard, dat er rechtsvermoeden van het overlijden van den gedaagde bestaat, en zulks sedert 1858.
Mitsdien aan gemelde rechtbank, hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege, van zijn aanwezen te doen blijken, de gedaagde tevens aanzeggende, dat, ingeval noch de gedaagde, noch iemand voor hem, op deze dagvaarding, bij vooraf gestelde procureur, mocht opkomen, en alzo niet behoorlijk van zijn aanwezen mocht blijken, door de requirant zal worden geconcludeerd, dat hem daarvan zal worden verleend acte, en tevens verlof tot het doen van een derde dergelijke dagvaarding, met verdere aanzegging aan den gedaagde, dat Mr. Stephanus Kink, procureur bij meergemelde rechtbank, wonende te Tiel, voor de eiser als procureur in deze zal occuperen; zijnde de kosten in debet negen gulden 90 cents.
(getekend) W. A. Harte. (opm: bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 26 mei. Heden arriveerde alhier het nieuwgebouwd schoenerschip MODERATIE, kapt. J.J. Scholten, van de Wildervank, groot 90 last, gebouwd bij J. Berg, te Sappemeer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Batavia, 27 mei. Alhier liggen in lading de Nederlands-Indische barken ALEXANDRIË, kapt. Kwee Gietjan, ex-KIM TIANGTAY, naar Boender op Madura, en AYDIET, kapt. Scheel, ex-PAULINE, naar …. Van beide schepen is de agent de firma P. Landberg & Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Voor Dordrecht ingeklaard GRIMALDI, kapt. W. Hill, van Par, met 234 tons porseleinaarde; SARA, kapt. J.H. Stuit, van Londen, met stukgoederen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 mei. Tot consul van Pruissen is benoemd voor Zeeland de heer L. de Groof alhier, in plaats van wijlen de heer D. Uyttenhooven.


Datum: 28 mei 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 mei. Heden is van de werf van de heren F.H. & C. von Lindern te Alblasserdam met het beste gevolg te water gelaten het barkschip BESTEVAER, groot 400 lasten, zullende gevoerd worden door kapt. P.C. Rosier en varen onder directie van de heren Boissevain & Co te Amsterdam.


Datum: 29 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 mei. Gisteren namiddag is alhier binnengekomen en hedenmorgen in het marine-dok gehaald Zr.Ms. schroefstoomschip AMSTEL, commandant luit. ter zee 1ste kl. G.H. Bakker, komende van het Nieuwe Diep. Bedoelde bodem zal alhier buiten dienst worden gesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Volgens particulier bericht, is het Nederlandse FRANCINA WILLEMINA (opm: bark), kapt. J.A. van Winkel, op 6 april de buitenrede van Batavia gepasseerd, koers zettende naar Pekelongan.
Volgens particulier bericht, is het fregatschip ELISABETH, kapt. J. Muller, de 25e dezer van Shields vertrokken, met bestemming naar Anjer om orders; alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Volgens particulier bericht is het barkschip JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. J. de Vries, 6 april j.l. Anjer gepasseerd op deszelfs reis van Amsterdam naar Japan en het barkschip WILHELMINA, kapt. Van den Kerckhoff, 15 april behouden te Hongkong aangekomen; aan boord van beide schepen was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. Volgens brief van kapt. Ph.P. Hannema, voerende het schip (opm: kof) HARLINGEN, van Harlingen naar Nerva, lag hij met verscheidene schepen te Baltishport, kunnende, wegens het ijs, de reis niet vervolgen.


Datum: 30 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 29 mei. Van de fabriekswerf van de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren stoomschroefvaartuig STAATSRAAD VAN DER OUDERMEULEN, bestemd voor de vaart van hier naar het Nieuwe Diep, langs het groot Noord-Hollandsch Kanaal, onder directie van de heren Gebr. Zuhrmühlen.


Datum: 31 mei 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Het schip MARIA ADOLPHINA (opm: bark MARIA ADOLFINA), kapt. A. Blom, van Macao te Batavia aangekomen, had volgens brief van de kapitein d.d. 15 april j.l, de vorige dag in het gezicht van de rede van Batavia, bij Poeloe Deepoer (opm: Pulau Dapur), ten gevolge van zware stroom op een koraalrif gezeten, doch was zonder assistentie vlot gekomen. Het schip maakte één duim water in het uur en zou vermoedelijk naar Soerabaija verzeilen om te worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 30 mei. De Noorse bark THECLA heeft aan de grond gezeten, doch is met behulp van de stoomboot KINDERDIJK vlot en hier ter rede ten anker gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis 30 mei. Van de gisteren vertrokken schepen is de Engelse brik LEVERET, kapt. Clarke, buiten van het anker gestormd en bij de Hoek van Holland op de Middelgrond gedreven. Het schip zit bij aanhoudend stormweer niet buiten gevaar.
De SOPHIE, kapt. Crooman, is mede buiten van het anker gestormd, doch later behouden op de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke Verkopingen. In de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam dinsdag 30 mei.
Het Nederlandse barkschip MERCATOR, groot 241 lasten, om NLG 20.100 verkocht.
Chronometer om NLG 100 verkocht.


Datum: 01 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Uit Hansweert wordt aan de Goessche Courant medegedeeld:
Daar de som van NLG 556.000, waarvoor op de 18e dezer de voltooiing van het Kanaal door ons eiland werd aanbesteed, naar men ons verzekert, aanmerkelijk boven de begroting is, ziet men met verlangen tegemoet of de Minister er zijn goedkeuring aan zal hechten, dewijl, wanneer dit niet het geval is, en men dus tot her besteding zou moeten overgaan, het beste gedeelte van het jaar zou zijn voorbijgegaan, alvorens aan de uitvoering te kunnen beginnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Port-au-Prince, 9 mei. Het Nederlandse schip (opm: schoener) DE HERSTELLING, kapt. W.A. Ligthart, van Liverpool alhier gearriveerd, is bij het binnenkomen aan de grond geraakt, doch na ontlossing van een gedeelte van de lading weer vlot gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 mei. Het schip EMMA, kapt. Leurs (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Koningsbergen met lijnzaad naar Zaandam, is gisterenavond in de Droogten vastgeraakt. Assistentie is derwaarts vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het schroefstoombootje van 4 paardenkracht, door het gemeentebestuur aangeschaft, ten behoeve van het veer te Papendrecht, is l.l. maandag (opm: 29 mei) in dienst gesteld en voldoet alleszins aan de verwachting. Het vervult een dubbele bestemming: het zet personen over of, wanneer er rijtuigen, paarden of vee over moeten, dient het als sleepboot. In het eerste geval duurt de overtocht 2½, in het tweede 5 minuten. Het oude tarief blijft bestaan. Dat hetzelve ook bij hol weder voldoet, heeft de stormachtige dag van gisteren geleerd.


Datum: 02 juni 1865


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal, ten verzoeke van Mr. van Velsen Wiersma, advocaat aldaar, op woensdag 7 juni 1865, ’s namiddags 2 uur, bij A. van der Hoek, in het koffiehuis De Nederlanden, op drie maanden krediet, veilen: 355 stuks grenen en 16 stuks vuren nieuwe balken, gemiddeld zwaar 30 á 34 duim en van 57 tot 140 palm lengte; 400 stuks 37 streeps grenen delen, direct aangevoerd per het kofschip IDA EN CORNELIA, kapt. W. Schenk, van Windau, alsmede enige nieuwe Hamburger grenen balken van 50 tot 150 palm lengte en 40 tot 60 duim zwaar, geschikt voor stalhout, draghout en sluitingbalken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De deurwaarder Oostingh te Buitenpost zal op woensdag 7 juni 1865, ’s namiddags 2 uur, ten huize van de kastelein Hacquebord bij de Woudpoort te Dokkum, tegen gereed geld, publiek verkopen twee scheepsladingen sloophout, afkomstig van het gestrand Zweeds schip VICTORIA, bestaande o.a. in grenen posten, dito balken, palen, enz, benevens een partij nieuwe delen. (opm: zie LC 120764)


Datum: 03 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harderwijk, 1 juni. Heden is op de scheepstimmerwerf Welgelegen, voor rekening van de heren scheepsbouwmeesters D. en L. Alta, de kiel gelegd voor een brikschip van ongeveer 150 last. (opm: fout van de krant, de werf ligt in Harlingen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 juni. Zr.Ms. schroefstoomschip BOMMELERWAARD is heden middag naar zee gestoomd ter opvolging van zijn bestemming naar Suriname onder bevel van luit. ter zee 1e klasse F.J. Abresch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 1 juni. Het Nederlandse schip MARIANNE, kapt. Vlas (opm: galjoot, kapt. Berend Berends Vlas), van Schiedam naar Koningsbergen, is in de nabijheid van deze plaats verongelukt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 30 mei. Het schip SYLPHIDE, kapt. Ossenbruggen (opm: buitenlander), van Rotterdam naar New York bestemd, heeft hier anker en ketting verloren, doch is daarvan opnieuw voorzien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het nieuw gebouwd, kopervast Pruisisch barkschip MOLLY, groot 210 zware lasten, 3/3 1.1. Veritas voor 9 jaar met +, voorzien van complete inventaris en geheel gereed om zee te kunnen kiezen; diepgang beladen 14 voet. Het schip ligt voor deze stad (opm: Amsterdam).
Nadere informaties te bekomen bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
  JB - Javabode

De 1e juni passeerde de Nederlands-Indische bark PROVINCIE DRENTHE, kapt. Mah. Almainie, Straat Sunda, de 18e mei vertrokken van Madura naar Padang. (opm: zie JB 250265)

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Frankrijk. Eindelijk is het kanaal van Suez geopend. Een schip met dertig personen, getrokken door een stoomboot, is in vier en twintig uur de vier en negentig mijlen water doorgevaren tussen Port Said aan de Middellandse Zee en Suez aan de Rode Zee. Men bericht dat het kanaal vier en vijftig voet diep is. Het verslag van dit werk is gegeven door M. de Lesseps aan de kamer van koophandel.


Datum: 04 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. Roland Holst, makelaar, zal op maandag de 3e juli 1865, des avonds te zes uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het Y, ten overstaan van de notaris W.A.J. Elzevierdom, verkopen: een extra ordinair wel bezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd KIANDRA, gevoerd door kapitein K.C. de Veer, (zijnde in de maand januari 1862 voor het laatst door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht binnengekomen); volgens meetbrief lang 37,50 ellen: wijd 7 ellen; hol 5,84 ellen, en alzo gemeten op 681 tonnen of 359 lasten. Liggende aan de Werf Concordia, in de Oostenburger Voorstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors De Coningh en Comp.
(opm: verkocht aan W. Bakker Bzn; nieuwe naam VERTROUWEN [zie o.a. NRC 300964])

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, W.H. Montauban van Swijndregt; B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt en H.H. van Dam te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meester op dinsdag de 27e juni 1865, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, n°. 499, publiek verkopen: het extra snel zeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip SILENTIUM, laatst gevoerd door kapitein J.A.N. Schagen van Leeuwen, volgens meetbrief lang 36 el 60 duim, wijd 5 el 74 duim, hol 3 el 88 duim en alzo groot 362 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand- en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereed-schappen, zoals hetzelve thans is liggende binnen deze Gemeente.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 juni. Volgens telegram uit Reval, is het Nederlandse schip CORNELIA BERENDINA, kapt. E.H. Pott (opm: brik, kapt. B.H. Pott), van Newcastle, met stukgoed naar St. Petersburg, op Neckmansgrund (opm: ten NW van Hiiumaa) totaal verongelukt; het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 30 mei. De Nederlandse bark OTTOLINA, kapt. A.K. List, van Rotterdam naar Söderhamn, heeft gisteren in de Sont een anker verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ceara, 5 mei. Het Nederlandse brikschip PALMAR, kapt. H. Tiktak, van Cardiff naar Rio Grande, is hier wegens gebrek aan provisie binnengelopen en zal naar Maranham vertrekken.


Datum: 05 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 2 juni. Volgens brief van kapitein P. Tobiassen was hij met het barkschip DE NOORDSTER de 29e mei Kopenhagen gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 1 juni. Het Nederlandse stoomschip BORDEAUX (opm: kapt. C. Schultz), van Rotterdam herwaarts, heeft nabij deze haven door aandrijving schade toegebracht aan twee schepen en een Oderkaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 1 juni. De Nederlandse kof JONGE PIETER, kapt. J.L. Colle, van Danzig naar Harlingen, was gisteren nacht, onder Skagen liggend, genoodzaakt anker en ketting te slippen om stranding te voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 31 mei. Het Nederlandse schip (opm: kof) WILLEM, kapt. J.G. Steffens, van de Oostzee naar Schiedam, is van de ankers geslagen en bij Kastrup gestrand (opm: zie NRC 080665).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 2 juni. De Nederlandse kof HILLECHINA WILKENS, kapt. Karsiens (opm: kapt. H.A. Karssies), van St. Petersburg naar Londen, is lek te Baltishport binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 2 juni. De te Pekel-A thuis behorende kof ELISABETH MACHTELINA, kapt. P.G. Wessels, van Windau (opm: Ventspils) met gerst naar Schiedam, is verongelukt op Laesoe. (opm: zie ook NRC 170865)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in Lading te Rotterdam naar:
- Batavia. Het Nederlandse clipper-fregat KOSMOPOLIET, kapt. J. Koning.
Adres: Visser & Van der Sande alhier en te Dordrecht.
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark CORTGENE, kapt. P. Wemmerus Pz.
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark BEZOEKIE, kapt. C.J.A.R. Reckers.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
- Batavia. Het clipper-fregatschip KOFFIJBOOM, kapt. F. Fokkens.
Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuijper, Van Dam & Smeer alhier, en De Coningh & Co te Amsterdam.
- Batavia. Het Nederlandse fregat DOELWIJK, kapt. L. Hoefman.
Adres: Wm. Ruys & Zonen en Ruys & Kellar.
- Buenos Aires. De Nederlandse brik LOUISA, kapt. P.F.A. Antusch.
Adres: C. Langelaan en Ch. Cornelder & Zonen.
- Buenos Aires (direct). De Holl. bark ALMONDE, kapt. M. Pijl.
Adres: Wambersie & Zoon, of bij Gerbaulet & Co.
- Buenos Aires (direct.) De Nederlandse bark JONKHEER MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. K.F. Lammerts.
Adres: Hudig & Pieters of bij Gerbaulet & Co.
- Hamburg. Het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. J.A. Klein.
Adres: Seeuwen & Co.
- Kanagawa en Nagasaki (direct). De Nederlandse bark MARIA, kapt. N.E.F. van Wulven.
Adres: Meijer en Ortmann, Hudig & Blokhuijzen, Vlierboom & Suermondt, en te Amsterdam, B.D. Bosscher & Zoon.
- Kaap de Goede Hoop, Port Elisabeth en Port Natal. De Nederlandse brik WILDEMAN, kapt. A.I. Driest.
Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier & Hoyman & Schuurman te Amsterdam.
- Melbourne (Hobson's Bay). Het Nederlandse fregat KANAGAWA, kapt. W. Ouwehand.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer, of bij Gerbaulet & Co.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse driemast schoener MARY GODDARD, kapt. N.N.
Adres: P.A. van Es & Co. te Rotterdam, en De Groot, Roelants & Co te Schiedam.
- Singapore. De Nederl. bark NEÊRLANDS VLAG, kapt. T. van den Broek Humfreij.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co. en Hudig & Pieters alhier en B.D. Bosscher & Zn te Amsterdam.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse driemast schoener SOPHIA AMALIA, kapt; P.F. van Overklift.
Adres: P.A. van Es & Co.
- St. Petersburg. De Nederlandse galjoot JANSJEN, kapt. J.J. Meijer.
Adres: Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Vlaardingen naar:
- Gibraltar. Het Nederl. schip MARIA JOHANNA, kapt. O. van Gelderen.
- Lissabon. Het Nederl. schip VEREENIGING, kapt. M. van Noord.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam naar:
- Batavia en Soerabaija. De bark NICOLAAS WITSEN, kapt. J. Portengen.
- Batavia en Soerabaija. De clipper-fregat LOUISE, kapt. P. Buys Jr.
- Samarang. De brik MATHILDE, kapt. J.H. Fekkes.
- Soerabaija (direct). Het barkschip QUINTET, kapt. L. Slijboom.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Batavia en Samarang. De bark CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer.
Adres: Oolgaardt & Bruinier alhier en Vlierboom & Suermondt te Rotterdam.
- Kanagawa en Decima. De brik Bantam, kapt. J.P. Claasen.
Adres: De Coningh & Co, alhier en P.A. van Es & Co te Rotterdam.
- Kanagawa en Decima (direct). De Nederlandse bark BATAVIA, kapt. J. D. van Dolder.
Adres: B.D. Bosscher & Zoon, Oolgaardt & Bruinier alhier en Meijer & Ortmann en Vlierboom
& Suermondt te Rotterdam.
- Padang. Het clipper-barkschip EXCELSIOR, kapt. H. Wijtenhorst.
Adres: Hoyman & Schuurman of De Coningh & Co.
- Padang. Het barkschip ANNA EN JEANNETTE, kapt. L. de Haan.
Adres: Oolgaardt & Brunier te Amsterdam, en Ruys & Kellar te Rotterdam.
- Padang. De Nederl. bark HELENA, kapt. H.P. Dil.
Adres: Wed. Jan van Wesel & Zoon.
- Samarang (direct.) De Nederl. bark ALBLASSERWAARD, kapt. F.L. Zeck.
Adres: De Coningh & Co.
- Soerabaija (direct). De Nederl. bark BELLATRIX, kapt. H.C. Haacke.
Adres: d'Arnaud & Co.
- Suriname. De Nederlandse bark MARNIX, kapt. L.P. Wassenaar.
Adres: D. Heijdeman Jr. en d'Arnaud & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaija, voor passagiers. Het gunstig bekende Nederlands fregatschip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, gevoerd door kapitein T. Vogelensang.
Om begin juni derwaarts te vertrekken.
Dit schip is voorzien van ruime en luchtige hutten, alsmede van een geëxamineerde dokter en een melkgevende koe.
Adres bij de cargadoors Ruys & Kallar.


Datum: 06 juni 1865


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen, zal, ten verzoeke van Mr. van Velsen Wiersma, advocaat aldaar, op zaterdag 10 juni 1865, ’s namiddags 2 uur precies, bij A. van der Hoek, in het koffiehuis de Nederlanden, op drie maanden krediet, onder houthandelaars veilen: een grote lading balken, bestaande uit 270 stuks grenen en 218 stuks vuren, in lengten van 57 tot 150 palm en diverse zwaarten.
Alles direct van Windau aangevoerd per het Nederlandse Kofschip ANNA AUGUSTA, kapitein A.J. Kuiper; liggende deze lading ter bezichtiging te Harlingen, buiten de voormalige Bildtpoort aan het Bolwerk. Veilingboekjes te bekomen bij Johs. van der Hoek te Harlingen.


Datum: 07 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 3 juni. Heden kwam alhier aan de nieuw gebouwde kruisschoener JANTJE BERG, groot plm. 190 ton, kapt. N.G. van Driessen van Woltersum, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 juni. Het Nederlandse schip (opm: bark) CAPELLA, kapt. A.R. de Lang, van Amsterdam naar Soerabaija, is volgens telegram van Londen, d.d. 5 dezer door het schip SOUTHERN EMPIRE overzeild en gezonken; de equipage is gered en te Queenstown aangebracht. (opm: zie ook bericht DC 080665, waarin gemeld: op 1 april overzeild)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Op de 30ste mei j.l. ontving ik de treurige tijding, dat mijn behuwdzoon Jan Ripken, op 28-jarige ouderdom, op zijn reis als koopvaardijkapitein (op de brik VERWISSELING), van Trinidad naar Greenock, de 9de mei is overleden. Wat ik, zijn moeder en degeen waarmede hij zich in de echt dacht te begeven in hem verliezen, zullen degenen beseffen, welke hem in zijn werkzaam leven gekend hebben.
Uit aller naam: P.J.W. Walters.
Wegens Familiebetrekkingen eerst heden geplaatst.
Strekkende deze tot enige en algemene kennisgeving.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rangoon, 28 april. Het Nederlandse schip GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. Withof, van Penang op hier bestemd, is 24 dezer op Eastern-Sand gestrand en totaal wrak geworden. De equipage is gered. (Vroeger minder volledig gemeld [opm: zie NRC 120565]).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Volgens particulier bericht bevond zich het barkschip MARIE, kapt. H.G. Biesthorst, de 10e april l.l. in goede staat zeilende op 4º ZB 31º WL. Passagiers, militairen en equipage waren allen gezond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gotenburg, 4 juni. Het schip OSCAR, van Nieuwediep naar de Oostzee, is te Lysekil gebleven. Het volk is met uitzondering van 2 man gered. (opm: buitenlander, zie ook NRC 130665)


Datum: 08 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 juni. De schepen (opm: brikken) SARA, kapt. W.W. Visser, naar Nerva bestemd en CHRISTINE, kapt. E.P. Vos, naar Riga gedestineerd, zijn hier ter rede gekomen, om ballast in te nemen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Queenstown, 3 juni. Met het schip SOUTHERN EMPIRE, kapt. Rees, van Callao gearriveerd, is alhier aangebracht kapitein De Lang en de verdere equipage van het Nederlandse barkschip CAPELLA, welke bodem, op de reis van Amsterdam naar Soerabaija, in de nacht van 1 april met de SOUTHERN EMPIRE, in aanzeiling was, ten gevolge waarvan de CAPELLA gezonken is (opm: zie AH 070665 en BrC 150665).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 juni. Het schip DINA RIJNA (opm: schoener DINA REINA), kapt. P.J. Brons, van Livorno te Kroonstad gearriveerd, is bij de lossing, door het vallen van een stuk marmer, zwaar lek geworden en gezonken. Men heeft een overeenkomst gesloten om het schip te lichten en het restant van de lading (ca. 50 ton marmer) te lossen voor S.R. 900.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 2 juni. Het Nederlandse schip WILLEM, kapt. Steffens, van de Oostzee, met gerst, naar Schiedam, bij Kastrup aan de grond geraakt (opm: zie NRC 050665), is met assistentie in vlot water gekomen en alhier ter rede gebracht; ogenschijnlijk zou het schip geen schade hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Udevalla, 1 juni. Het schip DOROTHEA, kapt. Dinse (opm: buitenlander), van Bremen met stukgoederen naar Stettin, is ten zuiden van Lysekil gestrand en zal waarschijnlijk wrak zijn; het volk gered.


Datum: 09 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. De tot de lading van het overzeilde schip CAPELLA, kapt. De Lang, van Amsterdam naar Soerabaja (zie ons nummer van 7 dezer, art. Queenstown), behorende zilveren specie ten bedrage van NLG 200.000 is geborgen en te Liverpool aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Door kapt. Ouwehand, voerende de Nederlandse schoener ANTON EN JACOB, de 4e dezer van Rio de Janeiro te Hamburg aangekomen is in zee op 26º45’ NB 44º52’ WL opgevist een bord met de naam CICILIA, ogenschijnlijk afkomstig van een groot schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 2 juni. De alhier ter rede liggende Nederlandse bark H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. Nagel, heeft door aanvaring belangrijke schade bekomen (Vroeger gedeeltelijk gemeld).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 2 juni. Het schip RENA, kapt. Hilbers (opm: buitenlander), van Danzig naar Nederland, heeft de 31e mei in de Sont anker en ketting verloren, doch gisteren een en ander terug bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 27 mei. De vroegere gezagvoerder Boelens van het alhier van Rio Grande gearriveerde Nederlandse schip ENTREPRISE, is ten gevolge van tering overleden.


Datum: 10 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. E.G. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 26e juni 1865, ’s avonds te zes uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder J. du Pont Noordbeek, presenteren te verkopen: het extra ordinair wel bezeild gekoperd en kopervast schoener brikschip SURINAME PACKET, varende onder Nederl. vlag, laatst gevoerd door kapitein G. Molenaar qq, volgens meetbrief lang 29 ellen, 20 duimen, wijd 4 ellen 97 duimen, hol 3 ellen, 11 duim, en alzo gemeten op 203 tonnen of 108 lasten. Liggende aan de werf Het Wapen van Harlingen, in de Groote Wittenburgerstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 6 juni. De schoener MARGARETHA (opm: MAGRITHA), kapt. H.G. Boerhave, is uit de haven gehaald om in ballast naar Libau te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 7 juni. Heden werd op de werf van de heren J. & K. Smit, de kiel gelegd van een schroefstoomboot, bestemd tot vervoer van goederen, enz, tussen 's Hertogenbosch en Rotterdam, voor rekening van de heren J. van der Schuyt c.s, terwijl de machine wordt vervaardigt bij de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 7 juni. Volgens brief van kapt. J.K. Veltman, voerende de alhier thuis behorende kof NIJSIENA (opm: galjoot NIJSSIENA), was het schip de 23e mei j.l. op de hoogte van Borkum door de bliksem getroffen, waardoor de mast verbrijzeld, een gat in het dek geslagen en het tuig over boord geworpen werd, terwijl het volk ongedeerd bleef. Door goede gelegenheid hebben zij de reis naar Noorwegen vervolgd en zijn aldaar behouden binnengekomen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, zonder datum. De Nederlandse schoener (opm: bark) LA PLATA, kapt. A.Y. Visser, komende van Antwerpen is in het Dok gekomen om lading in te nemen.


Datum: 11 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 juni. Den 7 dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester L. Wildervanck te Hoogezand, te water gelaten, het barkschip RIVAL, groot 260 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. A.E. Doewes, gebouwd voor rekening van de scheepsbouwmeester
en de kapitein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 14 schepen:
- Voor Rotterdam: ELLINA, kapt. A.F. Lammerts; ADRIANA PETRONELLA, kapt. A.A. de Breuk; ELISABETH, kapt. J. Storm; ALBLASSERWAARD, F.L. Zack.
- Voor Amsterdam: GERREDINA WILHELMINA, kapt. C. van der Zee; GERARD PIETER SERVATIUS, kapt. J. Wamsteker; CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer; LOEVESTEIN, kapt. C.J.D. Hulsthoff; IDA ELISABETH, kapt. W. Dooren; AZIA, kapt. O.A. Trappen.
- Voor Dordrecht: EMILIE, kapt. J.A. Bruinzeels.
- Voor Schiedam: L.J. ENTHOVEN, kapt. N. Koens.
- Voor Middelburg: ZEEPAARD, kapt. J. Crucq; SUSANNA ELISABETH, kapt. D.H. van der Heijde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 juni. Vanwege het Britse gouvernement, is een globulaire telescoop geschonken aan H.G. Surie, gezagvoerder van het alhier thuis behorende barkschip ALMONDE, als blijk van haar erkenning wegens de door die scheepsgezagvoerder betoonde menslievendheid, bij de redding van 33 schipbreukelingen bij stormweer in de Noord Atlantische Oceaan op 15 januari 1865.


Datum: 12 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 7 juni. Het schip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giesse, van Rotterdam naar Batavia bestemd, heeft heden na geëindigde reparatie de reis voortgezet (opm: zie NRC 190565).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 7 juni. De schoener VLIJT, kapt. B.H. Engelsman, is heden uit de haven gehaald om naar Arensburg te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het Engels fregatschip CHOWRINGHEE, groot 893 tons reg, gebouwd in 1851, liggende te Rotterdam en te bevragen bij Phs. van Ommeren aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 juni. De 9e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Smit Cz, te Alblasserdam, te water gelaten het barkschip STAD DELFT, groot 756 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer J. van Delft te Delft, en gevoerd zullende worden door kapt. A.H. van der Waal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juni. Volgens brief van Reval, d.d. 3 juni, is het Nederl. schip HILLECHINA WILKENS, kapt. Karsiens (opm: kof HILLECHIENA WILKENS, kapt. H.A. Karssies), van St. Petersburg met haver naar Londen, lek met slagzij en met verlies van zeilen, te Baltishport binnengelopen; moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 11 juni. Het Nederl. schip (opm: galjoot) HARMONIE, kapt. E.H. Doewes, van Schiedam met dakpannen naar Hapsal, is bij het binnenkomen aldaar gestrand; 15.000 dakpannen zijn overboord geworpen; het schip is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het treurig bericht dat mijn hartelijk geliefde echtgenoot Derk Smit, gezagvoerder van het barkschip DOROTHEA HENRIETTE, op zijn reis naar Samarang de 15e maart j.l. aan boord van genoemde bodem, toen zeilende in de Indische Zee, in de ouderdom van bijna 53 jaren is overleden. Wat ik, mijn kinderen en behuwd zoon
aan de brave man en vader verliezen, zal ieder beseffen, die de waardige overledene heeft
gekend. – Enige kennisgeving.
Kralingen, 10 juni 1865                                  Wed. D. Smit, M. van Nooijen


Datum: 13 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 juni. Laatstleden zaterdag (opm: 10 juni) is van de werf van de scheepsbouwmeester Jt. Pot te Slikkerveer te water gelaten het brikschip DUODECIMA, groot ca. 130 gemeten lasten, gebouwd voor rekening van de heren De Groot Roelants & Co te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 juni. Van het bij Nerva gestrande schip OSCAR, kapt. Johannsen, wordt bericht, dat dit is geweest het schip OSCAR, kapt. Jansen, van het Nieuwe Diep naar Gefle; de stuurman en 12 man waren daarbij omgekomen. (opm: zie ook NRC 070665)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 7 juni. Het Nederl. kofschip JONGE PIETER, kapt. Colle, van Danzig met rogge naar Harlingen, hetwelk de 30e mei onder Skagen anker en ketting verloor en de 1e dezer hier binnenliep, is onderzocht en heeft verhitte lading, die gelost wordt.


Datum: 14 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 juni. De Nederlandse tjalk HERMINA (opm: smak HARMINA), kapt. L.R. van der Meulen, van Harlingen komend, is alhier voor noodhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het snel zeilend Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip CORNELIA, groot 934 tonnen, laatst gevoerd door kapitein G. de Vries, zoals hetzelve thans is liggende in het West India Dock Basin te Londen.
Nadere informaties te bekomen bij de makelaars F. & W. van Dam te Rotterdam en Hofman & Schenk te Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stolpemünde, 5 juni. Het schip (opm: kof) JONGE AUKJE, kapt. J.J. Balk, alhier van Amsterdam aangekomen, heeft veel slecht weer doorstaan en één man van de equipage verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van scheepsaandelen. De Notaris A. Witholt, te Sexbierum, zal op last van zijn principalen, op woensdag 21 juni 1865, 's namiddags te 4 uur precies, provisioneel, en ‘s avonds te 8 uur finaal, ten huize van De Groot, in De Koornhuis te Harlingen, presenteren te verkopen:
I. 18/40 Aandelen in het kopervaste en gekoperde snel zeilende brikschip, genaamd
LT. ADM. TJERK HIDDES, groot volgens Nederlandse meetbrief 143 lasten of 270 zeetonnen en dat met deszelfs complete inventaris van zeilen, touwwerk, ankers, kettingen, enz, zo als hetzelve laatst bevaren is door kapt. O.S. Parma en thans liggende aan de Werf Welgelegen, in de Zuiderhaven te Harlingen.
II. 2/60 Aandelen in het kopervaste en gekoperde, snel zeilende Nederlandse fregatschip, genaamd FRIESLAND, groot volgens Nederlandse meetbrief 378 lasten of 716 zeetonnen, en dit met deszelfs complete inventaris van zeilen, ankers, kettingen, enz, benevens de volgens boek bij kas zijnde gelden, sedert november 1864; zo als hetzelve thans op reis is naar Batavia, bevaren wordende door kapt. T. Sipkes, zijnde de bodem terug bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Nadere informaties zijn te bekomen bij voornoemde notaris en de boekhouders Zeilmaker & Co te Harlingen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag, de 1e juli a.s, zullen bij het marine-etablissement te Soerabaja worden verkocht: de voor de dienst afgekeurde kruisboten No. 23 en No. 51, derzelver afgekeurde inventarissen en enige van de marine afkomstige en onbruikbare goederen. Een en ander is dagelijks, uitgezonderd des zondags, te bezichtigen; terwijl de verlangd wordende inlichtingen te bekomen zijn bij de directeur van genoemde inrichting.
Batavia, de 13e juni 1865, de hoofdadministrateur van de marine, Mossel.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de 23e april werd te Muntok bericht ontvangen, dat op enige afstand van Poeloeliat (opm: Pulau Lihat) het Siamse schip CELERITY, gezagvoerder Pelissier, gestrand was. Maatregelen werden genomen tot het verlenen van hulp om dat vaartuig vlot te maken.

Krant:
 DZG - Dagblad van Zuidholland en ‘s-Gravenhage


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 13 juni. De 17e dezer zal op de werf De Boot van de scheepsbouwmeester P.F. Groen van stapel worden gelaten een klipper-fregatschip, groot plm. 1.000 ton, gebouwd voor rekening van de heer G.W. van Barneveld Kooy, bestemd voor de Oost-Indische vaart en waaraan de naam gegeven is van WATERLOO, ter herinnering van de voor Nederland zo roemrijke overwinning bij Waterloo en daar 18 juni, de dag van het halve eeuwfeest dezer onvergetelijke gebeurtenis, een zondag is, zal het aflopen van genoemde bodem op de verjaardag van H.M. de koningin geschieden.


Datum: 15 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Volgens telegram is heden van Bordeaux naar Amsterdam vertrokken het Nederlandse stoomschip NINA, kapt. J.A. Takes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Men bericht ons heden van de Kinderdijk, dat aldaar op de werf van de heer Fop Smit voor rekening van de heren Tegel & Belser & Co in aanbouw is een schroefstoomboot van 11 pk. tot vervoer van passagiers en goederen voor de dienst tussen
Gorinchem en Geldermalsen, wordende de machine vervaardigd bij de heren Diepenveen, Lels & Smit aldaar.

Krant:
 BrC - Bredasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit ’s Hertogenbosch schrijft men: L.l. dinsdag ontving de vader van onze geachte stadsgenoot Carel Bouman, die als muziekdirecteur van hier naar Soerabaija vertrok, van hem de droevige tijding, dat het schip CAPELLA, kapitein A.R. de Lang, waarmede hij met vrouw en kind vertrok, op 1 april door het (opm: Amerikaanse) schip SOUTHERN EMPIRE, kapitein Rees, is overzeild (opm: t.h.v. Rio de Janeiro) en gezonken; de kapitein, de equipage, en onze ongelukkige stadsgenoot met vrouw en kind, zijn door kapitein Rees gered en op de 3e dezer te Queenstown, in Engeland, aan land gezet; eerstdaags zal hij alzo met zijn gezin van alles beroofd terug zijn; zijn goederen had hij slechts voor NLG 900 verzekerd.


Datum: 16 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

ROTTERDAM, 14 juni. Heden vertrok van hier het bekende clipperfregatschip KOSMOPOLIET, gevoerd door kapt. J. Koning, aan boord hebbende behalve een aantal kajuitpassagiers, 150 man troepen, onder bevel van de kapt. der inf. H.A.A. Niclou, van verlof terugkerende en onder medegeleide van de 1ste luits. der inf. F.J.E. Cokard en A.H.A. Reijers en de 2de luit. der inf. W.J.C. Kalshoven. Deze troepen zijn gisteren namiddag alhier van Harderwijk aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Heden is alhier aangekomen het nieuw gebouwd schoenerschip WENDELINA, kapt. W.J. Hilbrands, groot 100 last, gebouwd bij K. Bakker te Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 juni. Heden namiddag te 5 uur arriveerde alhier Z.K.H. de Prins van Oranje, met hoogst deszelfs gevolg en begaf zich onmiddellijk aan boord van het in Schotland gebouwde schroefstoomschip KONING WILLEM III, welk stoomschip hier hedenmorgen in de Boompjes voor de wal is gekomen en toebehoort aan de Netherlands India Steam Navigation Company. De inrichting van dit vaartuig, vooral met het oog op zijn bestemming, namelijk om in ons Oost-Indië dienst te doen, is voortreffelijk; alle kajuiten, hutten, enz. ondergaan een aanhoudende luchtverversing en zijn veel ruimer dan dit gewoonlijk het geval is, overigens is het zeer net gemeubileerd en heeft een sierlijke vorm.
Aan Z.K.H. met gevolg en enige genodigden hier ter stede, is door de directeuren van de maatschappij een diner aangeboden, waarvan de zorg aan de restaurateur, de heer Mangeot alhier was opgedragen. Zijn wij wel onderricht, dan is op het etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij een ijzeren schroefstoomschip voor dezelfde onderneming in aanbouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Allen, die iets te vorderen hebben van de eerlang te ontbinden rederij van het Nederlandse barkschip MERCATOR, kapitein H. van der Woude, gelieven zich te dien einde voor de 30e juni aanstaande aan te melden, ten kantore van de ondergetekenden, zullende na die datum geen verdere posten ten laste van die rederij worden voldaan.
Schiedam, 15 juni 1865                     De Groot Roelants & Co


Datum: 17 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 12 juni. De Nederlandse galjoot JONGE ALBERT, kapt. H.M. Kwint, is heden van hier naar Engelholm gezeild, om een lading haver voor Engeland in te nemen.
Alhier is gepasseerd de Nederlandse galjoot PIETER, kapt. E.H. Bekkering, van Koningsbergen naar Londen bestemd.

Krant:
 DZG - Dagblad van Zuidholland en ‘s-Gravenhage

Zr.Ms. korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, onder bevel van de kapt.luit.t.zee C.L.J. d’ Hamecourt, laatst komende van Rio de Janeiro, is de 29e april j.l. ter rede Batavia aangekomen. Alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 juni. De 13e dezer is van de werf van de scheepsbouwmeesters K. & J. Wilkens te Veendam te water gelaten het schoenerschip ADUARD, groot 150 tonnen, gebouwd voor rekening van de scheepsbouwmeesters en gevoerd zullende worden door kapt. J.H. Aldershoff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. Het schip (opm: brik) NIPHON, kapt. J. Carst, van Rotterdam naar Kanagawa, is 28 februari met schade te Batavia binnengelopen. Dit schip is tussen St. Paulus en Java door een orkaan belopen, waarin het, na gehouden scheepsraad tot behoud van schip en lading nodig geoordeeld werd, bramstengen te kappen en een gedeelte van de lading over boord te werpen. Het schip dat van onderen dicht was gebleven, heeft 27 april (na geëindigde reparatie) de reis voortgezet.


Datum: 18 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 juni. Heden is te Amsterdam van de werf De Boot, van de scheepsbouwmeester F.F. Groen, van stapel gelaten het nieuw gebouwde clipper fregatschip WATERLOO, groot ca. 1.000 tonnen, voor rekening van de heer G.W. van Barneveld Kooy, bestemd voor de Oost-Indië vaart en zullende gevoerd worden door kapitein C. Abrahamsz Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 17 juni. Gisteren is alhier de kiel gelegd van de ANNA PAULOWNA, het oorlogsvaartuig dat ter gedachtenis aan de ontslapen vorstin, haar naam zal dragen. Men heeft opzettelijk de gedenkdag van de slag van Quatre-Bras voor die plechtigheid gekozen.


Datum: 19 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. Roland Holst en J.F.L. Meyjes, makelaars, zullen op maandag 26 juni 1865, des avonds te zes uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het Y, ten overstaan van de deurwaarder B. Farret, verkopen:
Het extra snel varend Nederlands ijzeren rader-stoomschip genaamd TWENTHE,
laatst gevoerd door kapitein A.G. Schuur.
Volgens meetbrief lang 47,30 ellen; wijd 5,20 ellen; hol 3,31 ellen, en alzo gemeten op 270 tonnen of 143 lasten, na aftrek van de machinekamer, hebbende machines van 110 paardenkracht, nominaal, liggende in het Oosterdok.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.
- Nog zullen door de makelaar E.G. Bosscher, ten overstaan van de notaris J.W.H.H. Druyvesteyn, geveild worden:
5/11 Aandelen in het Nederl. brikschip PLANTAGE DORDRECHT, gemeten op 223 tonnen of 118 lasten, gevoerd door kapt. J.M. Brakke, thans liggende te Altona, en varende onder directie van de heren Eyken Sluyter & Co alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Volgens bericht uit het Nieuwediep, d.d. 16 dezer, was het schip (opm: bark) BATAVIA, kapt. J.D. van Dolder, de 17e dito vertrokken naar Kanagawa, uit zee teruggekomen, daar zich een hevige brandlucht in het schip openbaarde, zodat men de lading zou lossen om de oorzaak daarvan te onderzoeken (opm: zie NRC 220665).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Maranham, 18 mei. De Nederlandse schoener (opm: brik) PALMAR, kapt. H. Tiktak, van Cardiff naar Rio Grande, is hier binnengelopen, aangezien het schip te veel begroeid was om de reis te vervolgen. Men zal de lading (kolen) lossen en verkopen om de onkosten te dekken.


Datum: 20 juni 1865


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 juni. Volgens ontvangen bericht is de hier te huis behorende robbenvanger de NOORDPOOL in Noorwegen binnengekomen met een vangst, die niet zeer gelukkig kan genoemd worden.


Datum: 21 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 19 juni. Heden is alhier aangekomen het nieuw gebouwd schoenerschip GEERDINA AFINA, kapt. J.J. Pomper van Veendam, groot 115 last, gebouwd bij A. van Lingen Ez. te Veendam.


Datum: 22 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. Volgens bericht van het Nieuwediep van gisteren is er aan boord van het naar Japan bestemde schip BATAVIA smeulend touwwerk ontdekt (opm: zie NRC 190665). Men heeft een paar lichters gelost en met een brandspuit voorzichtigheidshalve het schip bespoten; men is nu weer aan het inladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 15 mei. Het Nederlandse schip (opm: bark) WILLEM HENDRIK, kapt. J. Beckering, van Amsterdam naar Batavia, is met verlies van fokkemast in de Simonsbaai binnengelopen.


Datum: 23 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 21 juni. Heden is alhier aangekomen het nieuw gebouwde schoenerschip MARGARETHA, kapt. kapt. G.G. Wilmink van Sappemeer, groot 120 last, gebouwd bij J. Bodewes, te Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 21 juni. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester Johs. Jonker de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomboot, genaamd DE PRINS VAN ORANJE, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen ‘s-Gravenhage en Amsterdam, voor rekening van de heren N. Spijker, W. Kruiswijk en T. Kievit te ‘s-Gravenhage. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heer A. van der Schuyt te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. R. Bloembergen Santee te Leeuwarden zal op donderdagen 6 juli 1865 provisioneel en 13 daaraanvolgende finaal, telkens des avonds 7 uur, ten huize van R.J. Brouwer, in het Schippershuis aldaar, verkopen een overdekt tjalkschip, genaamd CATHARINA, groot 52 ton, met mast, fok en fokkeval, zoals hetzelve op de verkoopdagen voor het huis van Brouwer ter bezichtiging zal zijn liggende. (opm: LC 070765 meldt dat geboden is NLG 526)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Goslings te Harlingen zal aldaar op donderdag 29 juni 1865, des namiddags 5 uur provisioneel en 7 uur finaal, telkens ten huize van T. Beidschat, logementhouder, publiek verkopen een extra snel zeilende, hechte en in dit jaar nieuw vertimmerde kotter, van binnen geschilderd, groot 7 ton, liggende aan de werf van T. en S. Zwanenburg in de Zuiderhaven, voorzien van een loden kiel en lood ballast, met nagenoeg drie stel zeilen, een zo goed als nieuw, twee koperen draaibussen en wat verder tot een completen inventaris behoort. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 juni. Het schip BATAVIA, kapt. Van Dolder, van Amsterdam naar Kanagawa, wegens vermoeden van brand in de lading uit zee terug, heeft twee lichters gelost en men zou nieuw touwwerk in smeulende staat hebben gevonden. De justitie doet ijverig onderzoek en het zal nog wel acht dagen duren, eer het schip vertrekken kan.


Datum: 24 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Aangaande het schip WILLEM HENDRIK, kapt. J. Beckering, van hier naar Batavia, met schade in de Simonsbaai binnengelopen, wordt, volgens brief van de Kaap de Goede Hoop, d.d. 12 mei, gemeld, dat het de 27e maart op 21º59’ ZB 29º34’ OL door een bui was overvallen, waarin de fokkemast met al de daartoe behorende zeilen en tuig verloren gingen en waardoor ook de verschansingen gedeeltelijk werden ingeslagen; het schip was dicht gebleven en zou de reparatie geen lang oponthoud veroorzaken.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 juni. De Nederlandse schoener LA PLATA, kapt. A.Y. Visser, is heden uit de Marinehaven naar de rede gehaald en zal bij gunstige gelegenheid in ballast naar Zweden vertrekken.


Datum: 25 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 juni. De 22e dezer is op de werf Welgelegen, van de scheepsbouwmeesters D. & A. Alta te Harlingen, de kiel gelegd voor een schoenerschip, groot 190 à 200 tonnen.


Datum: 26 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: het brikschip genaamd MARGARETH, van Sunderland, gebouwd in 1852, groot 196 Engelse registertonnen, met deszelfs masten en rondhouten, benevens enig inventaris, zoals het thans is liggende bij de Kranepoort te Groningen (opm: zie o.a. PGC  220465).
Nadere informaties zijn te vernemen bij de eigenaars de heer D.R. Dijkstra en K.F. Ozinga te Dokkum.


Datum: 27 juni 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag 11 juli 1865, ’s avonds te 7 uur zal in het hotel Everts te Veendam publiek worden verkocht, het Nederlands galjootschip HARMANNA DAS, gevoerd geweest door kapt. J.J. Das, groot volgens meetbrief 108 zeetonnen, gebouwd in 1847, thans liggende te Termunterzijl.
Nadere informaties zijn te bekomen bij de heren Canne & Balwé te Amsterdam; R.P. Brons te Oude Pekela en bij A. van Linge Ez. te Veendam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te Londen zal geveild worden op vrijdag 7 juli 1865 het snel zeilend Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip CORNELIA, gevoerd door kapitein G. de Vries, lang over de steven 155 v, breed bij het grootspant 39 v, hol van de bovenkant van de kiel tot de bovenkant van de dekbalken 25 v, en gemeten 934 Nederlandse tonnen, met zeer complete inventaris. Het schip ligt te Londen in de West India Docks.
Informaties te bekomen bij de heren Hofman & Schenk te Londen en F. & W. van Dam te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 26 juni. Wij vernemen, dat de heren gedeputeerde staten dezer provincie aan de heer J.K. Boon te Hoogezand vergunning hebben verleend tot het aanleggen van een stoombootdienst op het Damsterdiep tussen Groningen en Delfzijl, waartoe zal worden gebezigd een schroefstoombarge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juni. Men verneemt dat door de heren H.W. Mast en S.L. Hoogerzeil alhier, concessie is aangevraagd, tot het in werking brengen van een stoomsleepdienst, in de provinciën Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, onder de naam van Dordrechtsche Stoom-Sleepdienst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Ten aanzien van het te Nieuwe Diep uit zee terugkomen, wegens vrees voor brand, van het barkschip BATAVIA, kapt. Van Dolder, verneemt men nader, dat men bij de sloping van de vullingplanken een opeenhoping van brandbare stoffen, die gedeeltelijk met petroleum doortrokken waren, heeft gevonden, hetwelk doet vermoeden dat hier een poging tot brandstichting is gepleegd. De justitie doet een streng onderzoek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 23 juni. Gisteren avond werd deze stad door een zware ramp getroffen, die in de aanvang dreigde nog ernstiger gevolgen na zich te slepen.
Des ochtends was de Groninger tjalk GEZINA, kapitein Wolvenga, liggende in het Brouwersvliet, geladen geworden met ongeveer 400 vaatjes ongezuiverde petroleum. Tegen acht des avonds, toen met de ebbe al de vaartuigen op het droge in de modder zaten, had aan boord van het vermelde schip een ontploffing plaats, ten gevolge waarvan het onmiddellijk in brand vloog, terwijl de vlammen zich in weinig tijds aan de overige vaartuigen mededeelden, daar deze, bij gebrek aan water, zich niet konden verwijderen.
Op het ogenblik van uitbarsting bevonden de schipper en zijn vrouw zich op het voorschip en werden omvergeworpen. De man viel op een daarnaast liggend schip, zijn vrouw daarentegen viel tussen de twee schepen in en zou een prooi der vlammen geworden zijn, indien het haar man niet gelukt was haar te redden en haar in een naburig huis over te brengen. Op het achterschip bevond zich een oude tante van de schipper, 73 jaren oud, benevens de schippersknecht. De laatste wierp zich, ofschoon ernstig gewond, in het kanaal en werd weinige ogenblikken daarna gered. De oude vrouw daarentegen was buiten kennis op het dek neergevallen. Vier moedige personen slaagden, in spijt van de vlammen, haar aan haar klederen op de kaai te trekken, doch op het ogenblik dat zij haar gered waanden, scheurden de klederen af en viel het slachtoffer wederom te midden van de vlammen.
Middelerwijl slaagde men een verdere uitbreiding van de vlammen te voorkomen, totdat te half een ‘s nachts de vloed kwam opzetten. Toen er 8 voet water was zonken de zes brandende schepen eensklaps onder een vreselijk geweld en daarmede was de brand geblust. Te twee uur ‘s nachts dreven echter de brandende vaten petroleum nog op het water. De oorzaak van het onheil is onbekend. De geleden verliezen zijn nog niet met juistheid op te geven, zij zijn evenwel zeer aanzienlijk. Het lijk van de ongelukkige Grietje Wolvenga is hedenmorgen acht uur geheel verkoold opgehaald.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Al wie iets te vorderen heeft van, of verschuldigd is aan wijlen Age Wiebes van den Berg, in leven scheepstimmerman te Heeg, gelieve zijne pretentie in te dienen bij, of betaling te doen aan notaris Tadema te Heeg, vóór 1 juli 1865. Brieven etc. franco.


Datum: 28 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping van schepen:
In de zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 27 juni.
- Het Nederlandse barkschip SILENTIUM, laatst gevoerd door kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen; opgehouden voor NLG 33.500.
- De chronometer is niet verkocht.
In de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 26 juni.
- Het schoener brikschip SURINAME PACKET (geb. in 1849), kapt. G. Molenaar qq. NLG 13.100. In slag NLG 600. - B. Bakker Wzn (opm: namens P. van der  Stijlen, Haarlem; de nieuwe scheepsnaam werd CORNELIA MARIA onder kapt. C.W. Timmer)
- Het stoomschip TWENTHE (geb. in 1841). NLG 6.000. In slag NLG 1.000. - E.G. Bosscher.
- 1/11 Aandeel in het brikschip PLANTAGE DORDRECHT, NLG 1.400, opgehouden.
- 1/11 Aandeel in het brikschip PLANTAGE DORDRECHT, NLG 1.400, opgehouden.
De overige drie 1/11 aandelen niet geveild.


Datum: 29 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 juni. De Nederlandse kof CORNELIA JANTINA, kapt. H.H. Kwint, van Charlestown naar St. Petersburg, was 21 dezer bij Laesoe in aanzeiling met een Franse bark en is dientengevolge alhier met gebroken roer en verlies van bezaansteng binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Bremerhaven, 27 juni. Gisteravond zijn hier voor noodhaven binnengelopen de schepen JOHANNES, kapt. Lutjens (opm: buitenlander), van Flensburg naar Zaandam; ALIDA ADRIANA, kapt. Kramer , van Nykjöbing naar Hull; en JACOBA CATHARINA (opm: tjalk) , kapt. D.G. Geltes, van Hamburg naar Amsterdam bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 21 juni. Het schip CHARLOTTE IDA, kapt. Spiegelberg (opm: buitenlander), van Stettin met hout naar Cherbourg, is gisteren alhier met schade aan de tuigage binnengelopen.


Datum: 30 juni 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juni. Op 4 juli zal voor het gerechtshof alhier wegens moedwillege doodslag terechtstaan Heinrich Wiemer, oud 21 jaar, geboren te Iserlohn, lichtmatroos, laatstelijk aan boord van het Nederlandse koopvaardijschip ZEEMANSHOOP.
Ten laste van de beschuldige is gebleken, dat hij op 18 maart van dit jaar met het schip ZEEMANSHOOP, waarop hij als lichtmatroos in dienst was geweest, van een reis naar Oost-Indië teruggekeerd en in de haven het Nieuwediep binnengekomen, na evenals het overige scheepsvolk te zijn afgedankt, zich des middags omstreeks 5 uur in het volkslogies heeft bevonden; dat daar ook was de zeilmaker M. Peder, die hem gedurende de reis herhaaldelijk had geslagen en vooral op zekere avond op de uitreis in het volkslogies verschrikkelijk gestompt had; dat Peder eerst aan A. de Bond en daarna aan de beschuldigde een nijptang heeft gevraagd, waarop de besch. te kennen heeft gegeven, dat hij die niet meer had en dat hij met de zeilmaker niets meer te maken had; dat de besch. die wel enige sterke drank gebruikt had, maar niet dronken was, dit nog al bars tegen Peder gezegd heeft en deze hem daarop heeft toegevoegd, dat hij zo brutaal niet moest wezen, want dat hij hem nog wel durfde slaan; dat de besch. toen geantwoord heeft dat hij nu een vrij man was, want dat hij evenals de zeilmaker was afgedankt en dat indien hij hem sloeg, hij terug zou slaan; dat Peder hem daarop twee stompen in het aangezicht gegeven en nogmaals op de besch. had willen aanvliegen; dat deze toen zijn mes uit de schede tussen de band van zijn broek gehaald heeft en daarmee op Peder heeft toegestoten en hem in de linkerborst heeft geraakt; dat Peder daarop achterover is gevallen tegen een kist en onmiddelijk na de bekomen stoot is overleden; dat de besch. dadelijk zich begeven hebbende naar het dek, aldaar op last van de kapitein is gebonden en aan de politie overgeleverd.
De beschuldigde, die de hem ten laste gelegde feiten erkent en volgens de verklaring van de kapitein een geschikt mens was, die nimmer reden tot ontevredenheid heeft gegeven, zal worden bijgestaan door de hem toegevoegde advocaat mr. C.A. Cosman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Alicante, 24 juni. Het Nederlandse schip (opm: schoener) REDITE, kapt. G.E. Hoveling, van Swansea naar Triëst, is hier wegens gebrek aan provisie binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris ter standplaats Veendam, gedenkt ten verzoeke zijner principalen, publiek aan de meestbiedende te verkopen: het Nederlandse galjootschip SIRENE, in 1836 gebouwd, groot 112 tonnen, geclassificeerd bij het Bureau Veritas 3/3 G. 1.1, gevoerd geweest door kapt. F.G. Schippers; met alle opgoederen van ankers, kettingen, touwen, zeilen en gereedschappen, zo als hetzelve thans te Hamburg is liggende.
Deze verkoop zal plaats hebben op woensdag de 12e juli 1865, des avonds te 7 uur, in het Logement De Unie van mejufvrouw de Wed. Duintjer te Veendam, alwaar de inventaris van de opgoederen ter inzage ligt.
Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengenoemde notaris en de heren Borst en Roggenkamp te Delfzijl.


Datum: 01 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Volgens schrijven van kapt. T. van den Broek Humfrey, voerende het
schip (opm: bark) NEÊRLANDS VLAG, van hier naar Singapore, was hij in de morgen van 28 juni zeilende op de hoogte van Dover, met stille en rondlopende winden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 26 juni. Het Nederlandse schip, de 16e dezer hier binnengelopen, was de JOHANNES
ARINUS en niet de NEÊRLANDS KONING, als vroeger gemeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

New York, 17 juni. De Nederlandse brik GESINA HILLEGONDA, kapt. Jansen, wegens poging tot het verbreken van de blokkade opgebracht (vroeger gemeld), zou met de lading de 10e dezer van regeringswege te New-Orleans verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
NRC 01-07-1865 New York 17 Juny. De Ned. brik Gesina Hillegonda, kapt. Jansen, wegens poging tot het verbreken der blokkade opgebragt (vroeger gemeld) zou met de lading den 10 dezer van regeringswege te New-Orleans verkocht worden.

 


Datum: 02 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in Lading te Rotterdam naar:
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark BEZOEKIE, kapt. C.J.A.R. Reckers.
- Batavia. De Nederlandse bark CONSTANTIA, kapt. M.A. Overgaauw.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.
- Batavia en Soerabaija. Het Nederlandse fregat HUGO GROTIUS, kapt. J. Immerzeel.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Hudig & Pieters, Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier en B.D. Bosscher & Zn. te Amsterdam.
- Batavia en Soerabaija. De Nederlandse bark BONI, kapt. J.W. Möller.
Adres: Ch. Cornelder & Zonen alhier en D. Schotman Dz. te Dordrecht.
- Batavia en Soerabaija. De bark JOHANNA, kapt. A. Verduin.
Adres: Ruys & Kellar.
- Batavia. Het clipper campagneschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart.
- Samarang. De Nederlandse fregat DOELWIJK, kapt. L. Hoefman.
Adres: Wm. Ruys & Zonen en Ruys & Kellar.
- Batavia en Samarang. De campagne bark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder.
Adres: Vaesen & Steinhaus alhier en De Coningh & Co, te Amsterdam.
- Bremen. Het Nederlandse schip (opm: tjalk) JANTIENA, kapt. G.H. Veen.
- Hamburg. Het Nederlandse schip (opm: hektjalk) DRIE GEBROEDERS, kapt. J.A. Klein.
- Kopenhagen. Het Nederlandse schip (opm: smak) JOHANNA, kapt. B. Klöfkorn.
- Kopenhagen. Het Nederlandse schip (opm: hoeker) BOREAS, kapt. Jan van Dijk.
- Gibraltar. Het Nederl. schip (opm: sloep) DANKBAARHEID, kapt. P. van der Wal.
Adres: Seeuwen & Co.
- Buenos Aires (direct) De Nederlandse bark JONKHEER MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK, kapt. K.F. Lammerts.
Adres: Hudig & Pieters of bij Gerbaulet & Co.
- Kanagawa en Nagasaki (Decima) direct. De Nederlandse bark MARIA, kapt. N.B.F. van Wulven.
Adres: Meyer & Ortmann, Hudig & Blokhuyzen, Vlierboom & Suermondt en te Amsterdam, B.D. Bosscher & Zoon.
- Melbourne (Hobson’s Bay). De Nederlandse bark HOLLANDS TROUW, kapt. F. de Vos.
Adres: Vroege, Nieuwkamp & De Wijn alhier, De Coningh & Co. te A’dam of Gerbaulet & Co.
- New York. De Nederlandse bark TOLLENS, kapt. B. Verhagen.
Adres: Wambersie & Zn.
- Samarang (direct), Batavia aandoende voor passagiers. De Nederlandse fregat BILDERDIJK, kapt. A. Viëtor.
Adres: Fauchey & De Vletter.
- Samarang (direct) met vrijheid Batavia aan te doen tot het landen van passagiers. Het clipper-fregatschip KOFFIJBOOM, kapt. F.Fokkens.
Adres: Hudig & Blokhuysen en Kuijper, Van Dam & Smeer, De Coningh & Co te A’dam.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse driemast schoener SOPHIA AMALIA, kapt. P.F. van Overklift.
Adres: P.A. van Es & Co.
- St. Petersburg. De Nederlandse kof HILLECHIENA, kapt. S.P. Gruppelaar.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Vlaardingen naar:
- Gibraltar. Het Nederl. schip (opm: hoeker) MARIA JOHANNA, kapt. C. van Gelderen.
- Lissabon. Het Nederl. schip (opm: hoeker) VEREENIGING, kapt. M. van Noord.
Adres: Kuijper, Van Dam & Smeer en Vlierboom & Suermondt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam naar:
- Batavia en Soerabaija. Het clipper-fregat LOUISE, kapt. J.P. Buys Jr.
- Decima en Kanagawa. De ijzeren bark HERMINE MARIE ELISABETH, kapt. U. Bonjer.
- Samarang. De brik MATHILDE, kapt. J.H. Fekkes.
- Samarang (direct). Het barkschip GERREDINA WILHELMINA, kapt. C. van der Zee.
- Suriname. De ijzeren brik WALBORG, kapt. J. Coller.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Batavia en Samarang. De bark CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer.
Adres: Oolgaardt & Bruinier alhier en Vlierboom & Suermondt, te Rotterdam.
- Danzig. De Nederlandse kof CONCORDIA, kapt. T.H. Naatje.
- Odense. Het Nederl. schip (opm: hektjalk) BATTRUIDA BATTRUIDA, kapt. R. Kladder.
Adres: A. Spekman.
- Kanagawa en Decima. De brik BANTAM, kapt. J.P. Klaasen.
Adres: De Coningh & Co, alhier en P.A. van Es & Co te Rotterdam.
- Kanagawa en Nagasaki (Decima). De clipper-brik GLORIA, kapt. J.H. Puister.
Adres: Meijer & Ortmann, Hudig & Blokhuijzen en Vlierboom en Suermondt te Rotterdam, en B.D. Bosscher & Zoon te Amsterdam.
- Kaap de Goede Hoop, Port Elisabeth en Port Natal. De Nederlandse brik WILDEMAN, kapt. A.I. Driest.
Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam en Hoyman & Schuurman alhier.
- Padang. Het clipper-barkschip EXELSIOR, kapt. H. Wijtenhorst (opm: eerste reis).
Adres: Hoyman & Schuurman of De Coningh & Co.
- Padang. Het barkschip ANNA EN JEANNETTE, kapt. L. de Haan.
Adres: Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam, en Ruys & Kellar te Rotterdam.
- Padang. De Nederl. bark HELENA, kapt. H.P. Dil.
Adres: Wed. Jan van Wesel & Zoon.
- Samarang (direct). De Nederl. bark ALBLASSERWAARD, kapt. F.L. Zack.
- Samarang (direct). De Nederlandse fregat TELANAK, kapt. F.H. Popken.
Adres: De Coningh & Co.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandse bark BERNARD EN AGNES, kapt. B. Ordeman.
Adres: J. Daniels & Zonen en Arbman.
- Soerabaija (direct). De Nederlandse bark BELLATRIX, kapt. H.G. Haacke.
Adres: d’Arnaut & Co.
- Suriname. De Nederlandse bark MARNIX, kapt. L.P. Wassenaar.
Adres: D. Heijdeman Jr. en d’Arnaud & Co.


Datum: 03 juli 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 juni. De kof JONGE PIETER, kapt. Colle, van Danzig naar Leeuwarden bestemd, heeft heden na geëindigde reparaties, de reis voortgezet.


Datum: 04 juli 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 juni. Het schip CORNELIA JANTINA, kapt. Kwint, van Charlestown naar Petersburg bestemd, heeft heden na geëindigde reparatie de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 3 juli. Op de werf Concordia alhier, van de heren Meursing en Huygens, is de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomboot voor de vaart tussen Nieuwendam en Amsterdam. De machine daarvan zal worden vervaardigd in de fabriek van de Wed. A. Sterkman en Zonen, te ‘s-Gravenhage.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 juli. De commissie tot examinering van zeevarenden alhier, bijgestaan door de heren Jansen en Jaski, van Amsterdam, heeft l.l. vrijdag bevorderd tot 2de stuurman A. Schuit en J. Blijstra, beiden van Harlingen, en tot 3de stuurman, J. Schreuders, van Voorburg, J. de Wilde en J.F. Bolman, beiden van Harlingen, alle voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 3 juli. Heden is van de werf van de heren L. van Dam en Co alhier met goed gevolg van stapel gelopen, het uitsluitend voor de kabeljauwvisserij bestemde sloepschip TWEE CORNELISSEN, gebouwd voor rekening van de heren W.C. Kolff en Zn te Middelharnis en gevoerd zullende worden door schipper M. Langbroek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Netherlands India Steam Navigation Company (Limited).
London – Java naar Kaap de Goede Hoop en Batavia, het nieuw ijzeren stoomschip KONING WILLEM III, 1.000 ton, 200 paardenkracht, kapitein E. Oort, om 10 juli van Londen te worden geëxpedieerd.
Vermelde stoomboot, door haar ruime en elegante inrichtingen, biedt een uitmuntende gelegenheid aan voor passagiers en families.
Nadere informaties zijn te bekomen bij de agenten van de Maatschappij, Browne, Van Santen & Geveke, 130 Fenchurchstreet, London EC of bij Wambersie & Zoon, Rotterdam.
(opm: eerste reis)


Datum: 05 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 3 juli. Heden middag is Zr.Ms. transportschip HELDIN, commandant kapt.luit. t/z. Stort, naar de Noordzee vertrokken om op de hoogte van Texel Zr.Ms. korvet PALLAS in te wachten en vervolgens de voorgenomen oefeningstocht met de adelborsten 1e klasse aan te vangen.
- Heden morgen is Zr.Ms. stoomschip VULCAAN, uit de Noordzee hier teruggekomen en zal wellicht spoedig naar Fijenoord moeten vertrekken om nagezien te worden.


Datum: 06 juli 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 juli. Heden zijn aangekomen het nieuw gebouwde brikschip IMMANUEL, groot 215 ton, kapt. A.H. Strackholder van Amsterdam, en het nieuw gebouwde schoenerschip PLEIADEN, groot 170 ton, kapt. A.W. de Jonge van Veendam, beide gebouwd bij J.M.
Meihuizen en Zoon te Wildervank.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Purmerend, 4 juli. Heden arriveerde alhier de Groenlandvaarder MARIA, kapt. Bryde (opm: buitenlander), met een vangst van ongeveer 750 tonnen spek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 juli. Het barkschip BATAVIA, kapt. J.D. van Dolder, is na de lading weer ingenomen te hebben, zondag naar zee vertrokken. Aangaande de vermoedelijke poging tot brandstichting aan boord van dit schip, vernemen wij, dat het nauwkeurig onderzoek, ingesteld door de commissie uit het arr.rechtbank en de commissie van de politie alhier, niet tot het resultaat hebben geleid om een vervolging te kunnen instellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 3 juli. Het Nederlandse schip TRITON, kapt. De Jong, van Bordeaux naar St. Petersburg, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 juli. Het Nederlandse stoomschip TRIËST, kapt. Buys (opm: Th. Buys Jzn), van Rotterdam naar Stettin, in de voorgaande nacht op Swineboden (opm: bank voor Höganäs) aan de grond geraakt, kwam echter na het over boord werpen van enige ballast en met behulp van het stoomschip OPHILIA vlot, en is gisteren namiddag, ogenschijnlijk zonder schade, onze rede gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 5 juli. Gisteren arriveerde alhier het nieuw gebouwde schoenerschip ZWANETTE JANTINE, kapt. J.J. Wegener, groot 110 last, gebouwd bij B.G. van der Werf, beide te Wildervank.


Datum: 07 juli 1865


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 6 juli. Uit een door de Staats-Courant medegedeelde vergelijkend opgave blijkt, dat in de eerste zes maanden van dit jaar voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt aan 76 binnenslands gebouwde schepen, inhoudende 8.471 last en aan 22 buiten ’s lands gebouwde, inhoudende 4.709 last, te samen 98 schepen, inhoudende 13.180 last, tegen 58 schepen, inhoudende 6.848 last, gedurende hetzelfde tijdvak in 1864.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk goed verstaande, kan terstond vast werk bekomen bij R. de Boer Dz, scheepsbouwmeester.
Bolsward, 1 juli 1865.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Witholt te Sexbierum zal op last van zijn principalen op woensdag 19 juli 1865, ’s namiddags 4 uur precies provisioneel, en ‘s avonds te 8 uur finaal, ten huize van De Groot, in Benthem te Harlingen, presenteren te verkopen:
- Het kopervaste en gekoperde snelzeilende brikschip, genaamd LT. ADM. TJERK HIDDES, groot volgens Nederlandse meetbrief 143 last of 270 zeeton, en dit met deszelfs complete inventaris van zeilen, touwwerk, ankers, kettingen enz, zoals hetzelve laatst bevaren door kapitein O.S. Parma en thans liggende aan de werf Welgelegen in de Zuiderhaven te Harlingen.
- 2/60 aandelen in het kopervaste en gekoperde snelzeilende Nederlandse fregatschip, genaamd FRIESLAND, groot volgens Nederlandse meetbrief 378 last of 716 zeeton, en dit met deszelfs complete inventaris van zeilen, touwwerk, ankers, kettingen enz, benevens de volgens boek bij kas zijnde gelden sedert november 1864, zo als hetzelve thans op reis is naar Batavia, bevaren wordende door kapt. T. Sipkes, zijnde de bodem terug bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Alles breder bij biljetten omschreven. Nadere informatie te bekomen bij voornoemde notaris en de boekhouder Zeilmaker & Co te Harlingen.
(opm: LC 210765 meldt, dat op de LT. ADM. TJERK HIDDES is geboden NLG 19.956, op het eerste aandeel in de FRIESLAND NLG 1.250 en op het tweede aandeel in idem NLG 1.275)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 4 juli. Het Nederlandse schip TRITON, kapt. De Jonge, van Bordeaux naar St. Petersburg, alhier in averij binnen, lost de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 juli. De Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. S.H. Alberts, van Amersfoort naar Rendsburg, is hier voor noodhaven binnengelopen.


Datum: 08 juli 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 6 juli. Gisteren is alhier aangekomen het nieuw gebouwde schoenerschip ZWANETTE JANTINE, groot 110 last, kapt. J.J. Wegener, van de Wildervank, gebouwd bij B.G. van der Werf, mede aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 juli. Het schip VOORWAARTS, bij Cheribon gestrand en verkocht (opm: zie o.a. JB 180265), is af- en de 4e mei te Soerabaija binnengebracht, onder bevel van kapt. Denker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 juli. Volgens heden ontvangen bericht is het barkschip WILHELMINA, kapt. Brauer, 29 mei van hier te Soerabaija gearriveerd; aan boord was alles wel.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 juli. Bij het Nederlandse loodswezen zijn ontvangen twee reddingboten met toebehoren, welke na beproefd te zijn, zullen dienen voor Zr.Ms. oorlogsschepen.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 juli. Gisteren is in het Marinedok gehaald het Nederlandse driemastschip (opm: fregat) MINISTER PAHUD, kapt. E. Lipjes, komende van Batavia en bestemd voor Middelburg, geladen met koffie, suiker, tin en bindrotting.


Datum: 09 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 juli. Heden is op de werf Yhoek, van de scheepsbouwmeester P. Haverkamp te Amsterdam, te water gelaten het barkschip ARIA EN BETSY, groot circa 756 tonnen, gebouwd voor rekening van de heren F.U.H. Reiger & Comp.


Datum: 10 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het treurig bericht van het van mijn hartelijk geliefde echtgenoot Adolf Christiaan Bauditz, in leven gezagvoerder op het schoenerschip STER, die op 23 april l.l. aan de zuidwestkust van Afrika op de rede van Quisembo (opm: Congo, thans Angola), zijn voor mij zo dierbaar leven verloor, in de nog jeugdige ouderdom van bijna 26 jaren, mij nalatende een kind te jong, om zijn verlies te beseffen.
Rotterdam, 8 juli 1865.                      Wed. A.C. Bauditz, geb. F. van der Arend

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Hermanus Isaac Rietveld, Egbert Gerrit Bosscher en Wijbren IJlstra van Reinouts, makelaars, zullen op maandag de 24e juli 1865, des avonds te 6 uur te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, presenteren te verkopen: een extra ordinair wel bezeild en kopervast barkschip DE JONGE EDUARD, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. S. Sikkens, volgens meetbrief lang 30 el 50 duim, wijd 5 el 62 duim, hol 4 el 15 duim, en alzo gemeten op 316 tonnen of 167 lasten. Liggende te Amsterdam aan de werf Het Wapen van Harlingen, in de Groote Witten Burgerstraat.
Breder volgens inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars of de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon te Amsterdam,

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij en de mijnen het hoogst smartelijke bericht, dat mijn geliefde echtgenoot Feije Pieters Jaski, gezagvoerder van het barkschip JACOBA EN CHRISTINA, op de reis van Java herwaarts, de 29ste juni j.l. in de ouderdom van 54 jaren is overleden.
Enige kennisgeving.
Amsterdam, 6 juli 1865.                                            P.E. Jaski-Kuipers


Datum: 11 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 juli. Op de 8e juli is van de werf van de heer M. van de Kuijl scheepsbouw- meester te Slikkerveer, met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip ADMIRAAL DE RUIJTER No. 2, gebouwd voor rekening van de naamloze vennootschap Admiraal de Ruijter te Tiel en bestemd voor de vaart Druten, Dodewaard, Rotterdam en Schiedam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Daar de gezamenlijke werklieden van de heer scheepsbouwmeester Pieter Haverkamp hun gevoelens van dankbaarheid in geen bewoordingen weten te uiten, nemen zij deze weg te baat, om aan genoemde heer hiermede hunnen hartelijke dank te betuigen voor het genoegen, hetwelk zij hebben mogen genieten na het te water laten van het door hem voor rekening der heren Reiger en Comp, onder toezicht van de heer Beceering
gebouwde schip ARIA EN BETSY, welke heren wij ook hiermee onzen dank betuigen, dat zij hun stadgenoten met het bouwen van genoemd schip niet zijn voorbij gegaan.
Uit aller naam, G. Fijnbeen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Scheepstimmerwerf op Texel.
De Notaris Mr. Willem Bok is van mening op 1 augustus a.s, 's avonds 7 ure, aan het Oude Schild op Texel, publiek te verkopen: een in volle werking zijnde en welbeklante scheepstimmerwerf, met daarbij behorend woonhuis, loodsen en getimmerten, alles staande en gelegen beoosten de Haven van Texel.
Kadastraal bekend Sectie D, N°. 637 en 638, ter grootte van 14 roe, 34 ellen.
Aanvaarding dadelijk.
Nadere informaties zijn op franco aanvrage te bekomen bij de eigenaar J. Zoetelief, te Oude Schild, alsmede bij voornoemde notaris. Zijnde inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 juli. Het stoomschip CAROLINE is gisteren naar de Ierse kust ter hoogte van Valentia vertrokken, ten einde derwaarts over te voeren de zware kabel, door middel waarvan de Atlantische telegraafkabel met Europa in verbinding moet worden gebracht. Het stoomschip wordt vergezeld door het transportschip HAWK en twee oorlogsbodems, de TERRIBLE en de SPHINX. Heden namiddag te 4 ure zal de GREAT EASTERN naar zee gaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op maandag 17 juli 1865, des avonds te 7 uur, ten huize van mejuffrouw de weduwe Tiddens in het Huis de Beurs, te Groningen, publiek worden verkocht het snel zeilend, best onderhouden, in 1856 nieuw gebouwd Nederlands galjootschip, genaamd PROVINCIE DRENTHE, groot 99 zeetonnen, geclassificeerd Veritas 3/3 G.1.1, met complete inventaris, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, bevaren geweest door kapt. W.J. Beekman, te aanvaarden dadelijk na de toeslag. Nadere inlichtingen te bekomen bij de boekhouder G.J. Kortrijk, scheepsmakelaar te Groningen.
Mr. J.H. Geertsema, Cz, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 8 juli. Volgens telegrafisch bericht is vóór 29 juni van Batavia te Bushire (Golf van Perzië) gearriveerd het schip (opm: bark) ADMIRAAL DE RUYTER. De kapitein, Möllinger (opm: Frits Theodore Alexander Möllinger, * 1832, zie ook NRC 300765), was overleden en het grootste gedeelte der equipage was ziek. Het bevel over de bodem zou door kapt. W.W. Witting worden overgenomen.


Datum: 12 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, E.G. Bosscher en A. Rocquette, makelaars, zullen op maandag 17 juli 1865, des avonds te 6 uur, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris E. Baak, presenteren te verkopen: het extra ordinair, wel bezeild gekoperd schoenerschip CATHARINA HERMANNA, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. D.D. Visser, volgens meetbrief 24 el 60 duim, wijd 3 el 88 duim, hol 3 el 20 duim en alzo gemeten op 136 tonnen of 72 lasten.
Liggende in het Oosterdok aan de dijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of de cargadoor Jacob Fabricius.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 10 juli. Aan het kanaal voor de doorgraving in Noord-Holland, aan de zijde van de Beesaap, wordt door omtrent 600 werklieden rustig voortgearbeid. Ook ten noorden van Velsen is een begin gemaakt met het graven van een kanaal van de straatweg naar het Wijkermeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 7 juli. De Nederlandse schoener (opm: schoener brik) ANTONIUS, kapt. B.J. de Vries, van Montevideo naar Antwerpen, is gisteren hier binnengelopen om de bodem schoon te maken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 7 juli. Gisteren morgen is op de vendutie, gehouden door de firma Eeg & Co, de scheepstimmerwerf enz. toegewezen aan de heer D.H. Kramer voor de som van NLG 17.000. (zie JB 220265)


Datum: 13 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen, als:
- Voor Rotterdam: PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J. van Zanten; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. D. Forbes Browning; MARIA ELISABETH, kapt. W. van der Valk; GOUVERNEUR VAN SWIETEN, kapt. H. Singer; BILDERDIJK, kapt. A. Viëtor; JOHANNES MARTINUS, kapt. O. Dalloyaux; VESTA, kapt. onbekend (opm: vermoedelijk kapt. A. van der Eijk).
- Voor Amsterdam: ZEENIMPH, kapt. F. Schipper; JAN VAN BRAKEL, kapt. D. de Roever; PADANG PACKET, kapt. P. Huidekoper; ANNA, kapt. P.R. Bok; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. J. Bouwmeester; JAN DANIEL, kapt. H. van IJsendoorn; CORTGENE, kapt. W. Wemmerus; TJILINGSIE, kapt. P. Ouwehand; BONI, kapt. J. W. Möller; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. T. Vogelesang.
- Voor Schiedam: CANDATI, kapt. D.B. Bosscher; HUGO GROTIUS, kapt. J. Immerzeel.
- Voor Dordrecht: KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten; KOSMOPOLIET, kapt. J. Koning.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 11 juli. Dezer dagen heeft zich alhier geconstateerd een rederij-sociëteit tot het in dienst brengen van stoomscheepjes in de binnen- en buitenhaven van het Nieuwediep, met het doel, daarmede zeeschepen te lossen en te beladen. Bereids is het eerste van die stoomscheepjes in aanbouw bij de heren Diepeveen, Lels & Smit aan de Kinderdijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 12 juli. Heden arriveerde alhier het nieuw gebouwd kofschip MAGRIETHA HILLECHIENA (opm: galjoot MAGRIETA HILLEGINA), kapt. W.W. Pekelder, van Wildervank, groot 60 last, gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.


Datum: 14 juli 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke, makelaar, zal op maandag 31 juli 1865, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen een extra ordinair, wel bezeild, gekoperd en kopervast schoener-brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd VERTROUWEN (opm: b.j. 1857), gevoerd door kapt. E.J. Teensma. Volgens meetbrief lang 30,90 ellen, wijd 5 ellen, hol 3,1 ellen en alzo gemeten op 207 tonnen of 109 lasten. Liggende in het Oosterdok aan de dijk.
Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel en Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 juli. Heden is op de werf van de heren J. & K. Smit te water gelaten de schroefstoomboot DE AREND, bestemd voor de dienst tussen Middelburg en Schiedam, gebouwd voor rekening van de heren W.T. Homan & Co; de machine werd vervaardigd bij de fabriek van Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 12 juli. Het Franse schip DUQUESLIN, is 25 juni in aanzeiling geweest met de Nederlandse kof ANNECHIENA HENRIËTTE, tengevolge waarvan dat schip de bezaansmast verloor en andere schade bekomen heeft.
(N.B.) Het schip ANNECHIENA HENRIËTTE, kapt. H. van der Meulen, arriveerde 29 juni van Skive te Londen.


Datum: 15 juli 1865


Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, zonder datum. Jongsleden dinsdag is de Russische schoener HOPPET, kapt. Erickson, komende van Antwerpen en bestemd naar zee, op de hoogte van Fort Bath in aanzeiling geweest met de Engelse bark STELLA, kapitein Fefry komende van Newcastle, en heeft de beide masten en boegspriet verloren, terwijl laatstgenoemd schip slechts enige lichte averij heeft bekomen.
- Alhier binnengekomen de Engelse brik EXERTION, kapitein H. Eeder, komende van Newcastle met een lading kolen voor Breskens.
- Woensdag binnengekomen de Engelse schoener ROSA, kapitein Fasker, komende van Londen en bestemd naar Middelburg, geladen met steenkolen.


Datum: 16 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 juli. Heden is op de werf van de heer C. van der Giessen, scheepsbouwmeester aan de Stormpolder onder de gemeente Krimpen a/d IJssel, te water gelaten het stoomschip STAD GOUDA, gebouwd voor rekening van de beurtschippers van Gouda op Rotterdam (opm: Jan en Jac. Pot, Rotterdam, L. Ouweneel te Gouda); de machines worden vervaardigd in de fabriek van de heren D. Christie & Co te Kralingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 juli. In de heden gehouden vergadering van de binnenlandse schroefstoomboot-rederij, gevestigd alhier, directeur de heer J.J.B.S. Bouvy, is besloten het kapitaal te vergroten in de dienst tussen Dordrecht en Amsterdam met een boot te vermeerderen, die de naam zal voeren DORDRECHT No. 3.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bewijs van hoogachting.
Op woensdag de 5de juli 1865 hadden de heren S. Allen en J. Lethem het genoegen om kapitein William Smith, bevelvoerder van de stoomboot BATAVIER, een bewijs van hoogachting aan te bieden, bestaande in een Zilveren Servies.
De gelden tot aankoop zijn door een klein aantal vrienden bijeen gebracht, als een bewijs van achting voor des kapitein's hoffelijkheid, oplettendheid en bekwaamheid, waarvan zij de ondervinding hebben opgedaan op menige reis tussen Londen en Rotterdam.
Kapitein W. Smith betuigt bij deze zijn dank en uit zijn beste wensen voor deze welwillende
vrienden, die op zulk een beleefde wijze hun welwillende gevoelens jegens hem hebben aan de dag gelegd, die hij immer, met een dankbaar hart, zal op prijs stellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 13 juli. De Nederlandse schoener ZEEMEEUW, is ten oosten van de rots op strand geraakt, doch met behulp van de stoomboot LION BELGE vlot gebracht.


Datum: 17 juli 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.H. Geertsema, notaris te Groningen, zal op maandag 24 juli (in plaats van 17 juli) 1865, ‘s avonds te 7 uur, ten huize van mejuffrouw de weduwe Tiddens, in Het Huis de Beurs te Groningen, publiek worden verkocht het snel zeilend, best onderhouden, in 1856 nieuw gebouwd Nederlands galjootschip genaamd PROVINCIE DRENTHE, groot 99 zeetonnen, geklassificeerd Veritas 3/3 G 1.1, met komplete inventaris, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen, bevaren geweest door kapitein W.J. Beekman.
Te aanvaarden dadelijk na de toeslag. Te bezien daags voor en op de verkoopdag.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de boekhouder G.J. Kortrijk, scheepsmakelaar te Groningen.
Mr. J.H. Geertsema Cz, notaris

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Het schip (opm: galjoot) IDA, kapt. A.H. Wolkammer, van Danzig naar Leeuwarden bestemd, is op 12 dezer te Danzig uit zee teruggekomen wegens ziekte van de kapitein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Londen, 15 juli. Aanstaande donderdag zal nu een begin worden gemaakt met het leggen van de Trans-Atlantische kabel. Ten dien einde zou de GREAT EASTERN heden uit de Nore naar Valentia koers zetten. Het aantal personen, die de verschillende werkzaamheden zullen moeten verrichten, bedraagt ongeveer 500. Buiten deze en andere aan boord aanwezige personen, zijn er thans ook verslaggevers van de meeste Londense dagbladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fayal, 8 juli. Het schip ACASO, kapt. Silveira, is van hier naar Flores vertrokken om aldaar de lading mahonyhout over te nemen uit het aldaar afgekeurde Nederlandse schip WILHELMINA, kapt. Heijen, van de Golf van Mexico naar Liverpool bestemd.


Datum: 18 juli 1865


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 juli. In de op zaterdag j.l. gehouden vergadering van aandeelhouders in de Binnenlandsche Schroefstoomboot-Reederij alhier, is met algemene stemmen besloten het kapitaal van dertig- op zestigduizend gulden te brengen, zodat door de aanbouw van meerdere schroefstoomboten nieuwe diensten zullen aangelegd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) SPERWER, kapt. P. Huisman, van hier te Suriname aangekomen, heeft 9 mei een hevige storm doorstaan, waarbij het schip belangrijke schade bekomen heeft, die te Paramaribo zou worden hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 17 juni. Het Nederlandse schip (opm: bark) JOHANNA MARIA, kapt. L.J. Wilhelmie (opm: bark, bouwjaar 1840; kapt. Lodewijk Jozephus Wihelmie), van Java naar Rotterdam, is hier de 9e dezer lek, met gebroken grote mast en na een gedeelte van de lading over boord geworpen te hebben, binnengelopen. (opm: zie NRC 190765, 080865 en 090965)


Datum: 19 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 juli. De schepen DANKBAARHEID (opm: galjoot), kapt. H.H. Lever, van Bordeaux en ANNECHINA EN JANTJE (opm: galjoot ANNECHIEN EN JANTJE), kapt. G.G. Venema, van Bo’ness, beide naar St. Petersburg, te Kroonstad (opm: Kronsjtadt) aangekomen, zijn de 14 dezer op de Baaken gestrand. Verdere bijzonderheden ontbreken. (opm: de ANNECHIEN EN JANTJE werd geheel verbrijzeld, zie NRC 280765 en 111065; de DANKBAARHEID onderging hetzelfde lot en de zeebrief werd in 1865 geannuleerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaap de Goede Hoop, 20 mei. De 17e dezer heeft een vreselijke storm onze kusten geteisterd en veel schade aan de scheepvaart veroorzaakt. Zeventien schepen zijn verongelukt, waaronder de MARIA JOHANNA*.
Behalve deze schepen werden nog 30 kustvaartuigen op het strand geworpen.
*(De MARIA JOHANNA bovengenoemd, is waarschijnlijk het Nederlandse schip [opm: schoener] MARIA JOHANNA, kapt. W.J. Driest, dat 24 april van Rotterdam in de Tafelbaai arriveerde, de Red.)
(opm: zie ook NRC 200765, PGC 220765 en NRC 080965)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 17 juni. De 9e dezer is alhier in averij binnengelopen het Nederlandse schip JOHANNA MARIA, kapt. L.J. Wilhelmie, van Banjoewangie naar Rotterdam bestemd. Het schip ondervond 16 april op 22º ZB. 73º OL. een hevige orkaan, die verscheiden uren aanhield. De 9e mei sprong het lek en dit lek nam 13 en 14 mei zodanig toe, dat men genoodzaakt was een gedeelte van de lading overboord te werpen. De 18e mei werd het op 37º ZB. 27º OL. andermaal door zware stormen belopen, waarin de grote mast brak. (Gisteren kort gemeld [opm: zie ook NRC 080865]).


Datum: 20 juli 1865


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 19 juli. De 29e dezer zal van Harderwijk vertrekken en overgaan aan boord van het schip (opm: fregat) ANNA DIGNA, gezagvoerder C. Ouman, liggende in het Nieuwe Diep, bestemd naar Oost-Indië, een detachement sterk 125 militairen, onder bevel van de, van verlof naar Indië terugkerende kapt. der infanterie J.B. Overvest, medegeleiders de 1ste luitenant der infanterie L. Schneither en F.C. van Nes en de 2de luitenant der infanterie M.H. Vis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.I. Rietveld en E.G. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 24e juli 1865 in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam, te zes uur precies, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, presenteren te verkopen:
- ¼ aandeel in het barkschip ELIZE HENRIETTE, groot 261 lasten, gevoerd door kapt. P.J. Deterding, varende onder directie van de heren Wed. Van Hasselt en Co, en
- 1/8 aandeel als voren.
Breder bij biljetten en ter informatie bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 juli. De berichten die wij heden van de Kaap de Goede Hoop ontvingen bevestigen ons vermoeden (zie NRC van gisteren), dat het aldaar verongelukte schip MARIA JOHANNA de Nederlandse bodem van die naam is. Het wrak werd voor GBP 200 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juli. Het schip (opm: fregat) ZAANSTROOM, kapt. R.L. Schaap, van Padang, gisteren in Texel binnen, heeft op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop zware stormen doorstaan; is lek gesprongen en heeft meer andere schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 22 juni. Het Nederlandse schip (opm: bark) IDA WILHELMINA, kapt. G. Rotgans, van Batavia naar Nederland, is hier 2 dezer met een lek in het bovenwerk binnengelopen. Het schip heeft 1.000 balen koffie gelost, het lek gestopt en 13 dezer de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

St. Helena, 22 juni. Het Nederlandse schip (opm: fregat) HOLLANDIA, kapt. P. Wap, van Java naar Rotterdam, gisteren alhier gearriveerd en ten anker liggende, is aangedreven geworden door een ander schip, maar bekwam slechts onbeduidende schade.


Datum: 21 juli 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juli. Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen bericht van de kapt. ter zee O.A. Uhlenbeck, commanderende Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADOLF HERTOG VAN NASSAU, is die bodem op 9 juni j.l. aan de Kaap de Goede Hoop aangekomen; aan boord was alles wel. De genoemde bevelhebber had het voornemen de 20ste daaraanvolgende de reis naar Nederland voort te zetten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. In een particuliere brief van Kaapstad, d.d. 12 juli, wordt geschreven:
Ofschoon het in Simonsbaai zwaar stormde, heeft de WILLEM HENDRIK, aldaar in averij liggende, geen letsel bekomen. Dit schip is nog bezig het tuig in orde te brengen en de kapitein dacht over drie weken daarmede gereed te zullen zijn.


Datum: 22 juli 1865


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 juli. In de storm aan de Kaap de Goede Hoop op 17 mei zijn, behalve 30 kustvaarders, 17 schepen verongelukt. Daaronder behoort de Nederlandse schoenerbrik (opm: schoener) MARIA JOHANNA, kapt. W.J. Driest, die de 24e april van hier in de Tafelbaai arriveerde.
In een particuliere brief van Kaapstad d.d. 12 juni wordt geschreven:
De MARIA JOHANNA, met de lading nog aan boord voor Port Elizabeth, benevens enige goederen van hier voor gemelde plaats bestemd, sloeg de 17e mei van de ankers en dreef op de wal, waar het schip spoedig wrak werd, en, na zo veel mogelijk van de lading te hebben gered, enige dagen daarna is verkocht. Het volk is gered.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 juli. Heden voormiddag te 11 uur is van ’s Rijks Werf met het beste gevolg te water gelaten Zr.Ms. stoomschip JAVA. Deze bodem is voorzien van een patent Lumley’s Rudder (gouvernail articulé), welke een grote verbetering in het sturen teweeg moet brengen. Hierop mag de aandacht van scheepsgezagvoerders bijzonder gevestigd worden, daar het nieuwe roerstelsel in de meeste landen met de beste uitslag is aangewend geworden.


Datum: 23 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Karlskrona, 15 juli. Het Nederlandse schip ANNA ELIZA, kapt. Lukje (opm: hektjalk, b.j. 1862, kapt. Harmen Geerts Lukje), van Dokkum met chichoreiwortelen naar Kalmar, is op de kust van Akramang (opm: Zweedse Zuidoostkust) gestrand en zal met de lading vermoedelijk weg zijn; het volk is gered en de inventaris geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Stoomvaart tussen Amsterdam en Bordeaux, ONDINE, vertrekt 4 augustus.
Adres bij de cargadoor F.K. Roodenbeek.
Genoemd stoomschip is voor het vervoer van passagiers ingericht; het passageld is zo billijk als mogelijk gesteld.
Vrachtarieven en alle verlangde nadere informaties zijn te bekomen bij de Directie, kantoor houdende Buitekant IJ 67, alsmede bij de verschillende cargadoors van de Maatschappij.
Amsterdam, juli 1865                         De Directie


Datum: 24 juli 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 21 juli. Heden kwam alhier aan het nieuw gebouwd schoenerschip ADUARD, kapt. J.H. Aldershoff, van Aduard, groot 100 last, gebouwd bij K. & J. Wilkens te Veendam.


Datum: 25 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden overleed tot diepe droefheid van mij, mijn kinderen en verdere betrekkingen, in de ouderdom van 51 jaren, mijn hartelijk geliefde echtgenoot, de heer Cornelis Ouwehand, in leven kapitein ter koopvaardij (opm: laatstelijk gevoerd hebbend de bark SUZANNA ELISABETH).
Middelburg, 23 juli 1865                    Z. Van Duyvenbode, wed. C. Ouwehand

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Danzig, 7 juli. Van de 13de tot heden werden voor hier liggende schepen o.a. gesloten: naar Dordrecht 70 cent per stuk halfronde en platte slepers (opm: sleepers, dwarsliggers voor het spoor); naar Londen Sh.3/-, kolenhavens of Firth of Forth Sh.2/-, ook Sh.1/10½ d. per quarter tarwe; naar Newport Sh.18/- en naar Hartlepool Sh.11/- per load slepers.
Koningsbergen, 14 juli. Ofschoon hier in de bevrachting weinig levendigheid heerst, zijn toch de disponibele schepen tegen tamelijke prijzen bevracht, en zijn hier thans weinig vrachtzoekende schepen meer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 26 juli. Volgens een heden ontvangen telegram is gisteren het hier te huis behorende en ter robbenvangst uitgeruste vaartuig de NOORDPOOL (opm: fregat, kapt. N. Knudsen, zie LC 200665 en DC 010865) voor een buitengewoon hoge prijs in Noorwegen verkocht, zodat die industrie hier nu geheel heeft opgehouden te bestaan.


Datum: 26 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 juli. Hedenmiddag is aan de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met het beste gevolg te water gelaten, het aldaar geheel nieuw gebouwde ijzeren schroefstoomschip W. CORES DE VRIES, voor rekening van de Oost Indische Stoom Zeevaart Maatschappij. (opm: bedoeld is de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 24 juli. Op de werf De Volharding alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het barkschip LUCTOR ET EMERGO, groot ongeveer 400 gemeten lasten, voor rekening van een rederij, onder beheer van de heren Den Bouwmeester Borsius en Van der Leijé.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juli. Wij ontvingen heden in de vroege morgen een telegram van de volgende inhoud:
Batavia, 10 juli, ’s morgens 08.40 uur.
Aangekomen schepen, sedert 4 juli.
MARIE, kapt. H.G. Biesthorst,                      van Rotterdam.
KOSMOPOLIET II, kapt. Schouten,              van Dordrecht. (opm: kapt. is J. Bouten)
MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion,    van Melbourne
DELFT, kapt. L. van Geelkerken,                  van Rotterdam.
D.T. VISSER, kapt. W. van der Linden,        van Amsterdam (naar Japan).
JASON, kapt. W.H. Rusman,                        van Rotterdam.
CATH. WILHELMINA, kapt. K. de Boer,       van Rotterdam.
ALMELO, kapt. R.J. Tjebbes,                        van Amsterdam.
STAD LEIJDEN, kapt. J.C. van der Pol,       van Amsterdam.
MARIA ADRIANA, kapt. C.J. Itz,                   van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen. In de Nieuwe Stadsherberg aan het Y te Amsterdam.
Maandag, 24 juli.
- Het barkschip JONGE EDUARD (geb. in 1844), kapt. S. Sikkens;
NLG 15.000. Opgehouden.
- ¼ Aandeel in het barkschip ELIZE HENRIETTE; NLG 6.000, in slag NLG 2.000. Opgehouden.
- 1/8 Aandeel als voren: NLG 3.000, in slag NLG 1.000. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 15 juli. Het Nederlandse schip ZEEMEEUW, dat als vroeger gemeld (opm: 160765), alhier strandde, is vlot gekomen en heeft zonder onze haven aan te doen de reis voortgezet. Het schip was van Terra Nova naar Hamburg bestemd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 22 juni. Aangaande het schip CAPELLA, kapt. De Lang, de 4e februari van Amsterdam vertrokken met rechtstreekse bestemming naar Soerabaija, is gisteren alhier een particulier telegram aangebracht, meldende, dat genoemde bodem ter hoogte van Rio de Janeiro gezonken is (opm: zie AH 070665). Van de omstandigheden, waaronder zulks gebeurde, of de bemanning behouden is, en of nog iets van de lading is kunnen gered worden, is niets naders bekend, en zullen wij dus de aankomst van de nieuwsbladen moeten afwachten.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Door de Weeskamer te Soerabaija worden opgeroepen debiteuren en crediteuren in de boedel van wijlen M. Keijzer, in leven gezagvoerder van het Nederlands-Indische barkschip PILADES.


Datum: 27 juli 1865


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juli. Volgens een telegram van Batavia d.d. 10 juli, was op 20 juni aldaar aangekomen het clipperschip KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten, na een reis van 78 dagen uit Brouwershaven, waaronder 9 dagen die men nodig had, om door het Engelse Kanaal te komen. Passagiers en equipage wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juli. Volgens een bij het Departement van Buitenlandse Zaken ontvangen bericht, bevonden zich onder de ongelukkige landverhuizers aan boord van het Amerikaans schip WILLIAM NELSON, dat op zijn reis van Antwerpen naar New York is verbrand, de nagemelde vijfentwintig Nederlanders, waarvan het alleen bekend is dat de negen eerstgenoemden gered zijn: Cornelis Fernambucq, oom, Cornelis Fernambucq, neef, Johanna Fernambucq, Johannes Vis, Johannes Honds, Jan van den Berg, oud 20 jaar, Marinus Pelle, oud 11 jaar, Jan Pelle, oud 3 jaar, Mina Kamps, oud 18 jaar, Willem Pelle, Adriaantje Oole, vrouw van Pelle, Martinus Pelle, Abraham Pelle, Jan van den Berg, de vader, Lena Kieboon, vrouw Van den Berg, Martinus van den Berg, Lisa Klaassen, Cornelis van der Linden, Adriaan van der Linden, Daniel van der Hoven, Marinus Klaassen, Elisabeth Klaassen, Tona Eycken, vrouw van Klaassen, Johannes Kamps, Josephus Plekenpol.


Datum: 28 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 juli. Het schip ANNECHIEN EN JANTJE, kapt. Venema, van Bo’ness naar St. Petersburg, op de Baaken gestrand, is geheel verbrijzeld (opm: zie NRC 190765).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Heden overleed te Aalst bij Eindhoven, mijn enige van de zeven overgebleven, zoon August Willem Frederik van der Meer van Kuffeler, gewezen koopvaardij kapitein, in de ouderdom van 38 jaren. Al degenen, die de overledene gekend hebben, kunnen beseffen welk een ramp dit verlies voor mij is.
Baexem, 23 juli 1865                         C.J. Herckenrath, Wed. Van der Meer van Kuffeler

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen 25 juli. Scheepsvrachten. Voor scheepsruimte naar Engeland is voortdurend weinig vraag. Het laatst is gedaan voor Sh.13/- à 14/- per 10 quarters haver.
Voor koolzaad naar Amsterdam of de Zaan heden gedaan tegen NLG 4,- per last.
Naar België niets bevracht.
Riga, 19 juli. Bevracht naar West-Hartlepool of Tyne-dok Sh.17/- per load vierkante slepers, naar Gloucester Sh.25/- per load dito, naar de Maas NLG 24,- in full. per uitgem. 30 m. gerst, NLG 23,- in full per uitgem. 30 m. lijnzaad, naar Hull 60/- per standaard planken, naar Londen 22/- per load vierk. slepers, naar Dordrecht NLG 29,- en NLG 1,- ong. per ingem. last hennep, naar Londen Sh.3/- per quarter haver, naar de Maas NLG 23,- in full, Amsterdam of Harlingen NLG 24,- in full per uitgem. 30 m. haver; naar de oostkust van Engeland Sh.18/- per ton raapkoeken.


Datum: 29 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pentland Firth, 25 juli. Het Nederlandse schip GEBINA, kapt. Loman (opm: onbekend, mogelijk de galjoot ALBERDINA, kapt. K.G. Loman), van Liverpool naar Kroonstad, is alhier met verlies van een anker binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 27 juli. De Nederlandse tjalk JANTJE KLEIN, kapt. Drent (opm: onbekend; mogelijk de kof ZWAANTJE KLEIN, kapt. H. Drent), van Hartlepool naar Rendsburg, is hier voor noodhaven binnengelopen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Op de hoogte van Zanzibar is door Hr.Ms. (opm: Engels) schip WASP, na een hardnekkige tegenstand, een Arabische slavenhaler prijs gemaakt. Er bevonden zich 283 slaven aan boord.


Datum: 30 juli 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 juli. Heden is van de werf 't Fortuin, van de scheepsbouwmeester F.F. Groen in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam te water gelaten het fregatschip INSULINDE, groot 945 tonnen gebouwd voor rekening van de heren Gebrs. Hendrichs & Comp. te Amsterdam en gevoerd zullende worden door kapt. P.P. Duinker Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 29 juli. Met het beste gevolg werd op heden van de werf van de heer Fop Smit van Nieuw-Lekkerland te water gelaten, de schroefboot genaamd DE LINGE, bestemd tot vervoer van passagiers en goederen tussen Gorinchem en Geldermalsen, voor rekening van de heren Tegel Belser & Co, terwijl onmiddellijk daarna de kiel werd gelegd voor een schroefstoomboot, bestemd voor de dienst tussen Beest en Rotterdam voor rekening van de Leerdamsche-Stoombootmaatschapij, onder directie van de heren Quakernaat van Spijk, Vogelsang en Schalij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 29 juli. Volgens ontvangen brief van de stuurman van Bushire d.d. l3 juni, was het schip ADMIRAAL DE RUYTER aldaar die dag gearriveerd, na vele stormen en stortzeeën doorgestaan te hebben. Kapitein F.T.A. Möllinger was op 31 mei l.l, na een kortstondige doch hevige ziekte, overleden. Behalve één matroos, genaamd G.G. Hollander, op 18 april overleden, bevond de equipage zich in vrij goede welstand. (Gedeeltelijk vroeger gemeld. [opm: zie PGC 110765])

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Hooge Raad heeft, op 10 juli 1865, aan Jacobus van Hoboken, zoon van de
heer Jacobus van Hoboken en van vrouwe Sara Lydia van Vollenhoven, wonende te Rotterdam, verleend brieven van meerderjarig verklaring, goedgekeurd bij ’s Konings Besluit van 19 juli 1865, No. 60, geregistreerd 27 juli 1865, welke hem geven al de rechten, bij de wet aan meerderjarigen toegekend, behoudens de bepaling van art. 478 Burg. Wetboek.
Kraijenhoff, procureur voor de Hooge Raad.


Datum: 31 juli 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een snel zeilend, goed onderhouden en tot vertrek geheel gereed liggend, gezinkt schoenerschip, gebouwd in anno 1861, groot 152 gemeten tonnen, geclassificeerd bij Veritas 3/3 A. 1.1, met complete inventaris.
Voor nadere informaties te bevragen bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier, te Amsterdam.


Datum: 01 augustus 1865


Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dordrecht, 31 juli. De NOORDPOOL, de laatste te Harlingen te huis behorende Groenlandvaarder, die behoorde aan een rederij onder boekhouderschap van Zeilmaker & Co, maar die te Tonsberg steeds gestationeerd bleef, als hij niet naar de visserij was, is verkocht met inventaris voor NLG 50.000 (opm: zie LC 200665 en 250765).


Datum: 02 augustus 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen. Maandag, 31 juli, in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam.
Het schoener-brikschip VERTROUWEN (geb. in 1857), kapt. E.J. Teensma.
NLG 17.000. Opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Rotterdam naar:
- Batavia en Soerabaija. Het Nederl. fregat HUGO GROTIUS, kapt. J. Immerzeel.
Adres: 't Hoen, Hudig & Co, Hudig & Pieters, Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer alhier, en B.D. Bosscher & Zn. te Amsterdam.
- Batavia en Soerabaija. De bark JOHANNA, kapt. A. Verduin;
Adres: Ruys & Kellar.
- Batavia. De Nederlandse bark CONSTANTIA, kapt. M.A. Overgaauw.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
- Batavia. Het clipper-campagneschip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. K.J. Swart.
Adres: Wm. Ruys & Zonen en Ruys & Kellar.
- Batavia en Samarang. De campagne bark ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder.
Adres: Vaesen & Steinhaus alhier en De Coningh & Co te Amsterdam.
- Batavia en Samarang. De Nederlandse bark SUSANNA JOHANNA, kapt. Peeters.
Adres: Van Zeylen en & Decker en Ch. Cornelder & Zonen alhier, en Hoyman, Schuurman te Amsterdam.
- Batavia en Soerabaija. Het Nederl. fregat ARY SCHEFFER, kapt. J.G. Kunst.
Adres: Ch. Cornelder en Zonen alhier en Gerard Maurits te Dordrecht.
- Batavia. Het Nederlandse Fregat D'ELMINA,kapt. L.H. Demmers.
- Batavia (na arrivement). Het fregat EVA JOHANNA, kapt. A.J.B. Hordijk.
Adres: C. Vlierboom & Zonen en Vlierboom & Suermondt.
- Buenos Aires (direct). De Nederlandse bark RIDDERKERK, kapt. Bunk.
Adres: Buijs & Kellar, of bij Gerbaulet & Co.
- Gibraltar en Malta. Het Nederlandse schip CALIFORNIE, kapt. D.P. Stam.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Kanagawa en Nagasaki (Decima) direct. De Nederlandse bark MARIA, kapt. N.E.F. van Wulven.
Adres: Meijer & Ortmann, Hudig & Blokhuijzen, Vlierboom & Suermondt, en te Amsterdam, B.D. Bosscher & Zoon.
- Lissabon. Het Nederlandse schip Boreas, kapt. J. van Dijk.
Adres: Seeuwen & Co.
- Montevideo en of Buenos Aires. Het Nederl. schoener-brikschip KAAPSTAD PACKET, kapt. Th. Niewold.
Adres: C. Langelaan en Kuijper, Van Dam & Smeer.
- Melbourne, Hobson’s Bay. De Nederlandse bark HOLLANDS TROUW, kapt. F. de Vos.
Adres: Vroege, Nieuwkamp & de Wijs, De Coningh & Co te Amsterdam, of Gerbaulet & Co.
- Napels. De Nederl. schoener MAGDALENA JOHANNA, kapt. K.B. Gust.
- Riga. De Nederl. brik JAN JACOB, kapt. J. Burghart.
- Stettin. De Nederlandse galjoot SOPHIA, kapt. H.E. van Laten.
- Triëst. De Nederl. schoener-brik ZWIJGER, kapt. W.L. Wolters.
Adres: Kuyper, Van Dam & Smeer.
- Riga. De Nederlandse brik HERMINA, kapt. P. de Vos.
Adres: Fauchey & De Vletter.
- Samarang (direct) met vrijheid Batavia aan te doen tot het landen van passagiers. Het clipper-fregatschip KOFFIJBOOM, kapt. F. Fokkens.
Adres: Hudig & Blokhuijjzen en Kuijper, Van Dam & Smeer alhier, en de Coningh & Co te Amsterdam.
- Samarang. Het brikschip JAN DANIEL, kapt. H. van IJsendoorn.
Adres: W. Ruys & Zonen en Ruys & Kellar.
- Samarang direct. De clipper-fregat JUPITER, kapt. P.H. Kiewit.
Adres: Ruys & Kellar, alhier en Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam.
- Singapore en Hongkong. De Nederlandsche driemast schoener MARY GODDARD, kapt. H.J. van Nouhuys.
Adres: P.A. van Es & Co alhier, De Groot Roelants & Co. te Schiedam en De Coningh & Co te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam naar:
- Decima en Kanagawa. De ijzeren bark HERMINE MARIA ELISABETH, kapt. U. Bonjer. ~ Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Kanagawa en Nagasaki (Decima). De clipper-brik GLORIA, kapt. Puister.
- Kanagawa en Nagasaki (Decima). De clipper-brik GLORIA, kapt. Puister.
Adres: Meijer & Ortmann, Hudig & Blokhuijzen en Vlierboom & Suermondt te Rotterdam, en B.D. Bosscher & Zoon te Amsterdam.
- Kanagawa en Decima. De Nederlandse bark CHINA, kapt. E. Tofield.
Adres: de Coning &Co. alhier en P.A. van Es & Co. te Rotterdam.
- Naar Kaap de Goede Hoop, Port Elisabeth en Port Natal. De Nederlandse brik WILDEMAN, kapt. A.I. Driest.
Adres: Hudig & Blokhuijzen en Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam en Hoyman &
Schuurman alhier.
- Padang. Het clipper-barkschip EXCELSIOR, kapt. H. Wijtenhorst.
Adres: Hoyman & Schuurman of De Coningh & Co.
- Padang. Het barkschip ANNA EN JEANNETTE, kapt. L. de Haan.
Adres: Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam, en Ruys & Kellar te Rotterdam.
- Padang. De Nederl. bark HELENA, kapt. H.P. Dil.
Adres: Wed. Jan van Wesel & Zoon.
- Samarang. De brik MATHILDE, kapt. J.H. Fekkes.
- Samarang direct. Het barkschip PADANG PACKET, kapt. P. Huidekoper Jzn.
- Soerabaija direct. Het ijzeren barkschip PRESTO, kapt. U. Bonjer.
- Suriname. De ijzeren brik WALBORG, kapt. J. Coller.
Adres: Oolgaardt & Bruinier.
- Soerabaija (direct). De Nederl. bark BELLATRIX, kapt. H.O. Haacke.
Adres d'Arnand & Co.
- Soerabaija en Macasser. De Nederl. bark HENDERIKA, kapt. Outshoorn de Groot Stiffry.
Adres: de Coningh & Co en de Wed. Jan van Wesel & Zn. en P.A. van Es & Co, te Rotterdam.
- Suriname. De brik ALBRECHT FREDERIK, kapt. Meijer.
Adres: Bosscher & Zoon alhier.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Madura. Volgens te Sumanap van het hoofd van Ra-äs ontvangen bericht is in de nacht van de 13e dezer (opm: hier zal 13 juli zijn bedoeld) op de klippen nabij voornoemd eiland door hoge zee en sterke wind omgeslagen en gezonken een Nederlands-Indische schoener, gevoerd door Said Abdoela bin Alwie, komende van Bima en bestemd voor Sumanap.


Datum: 03 augustus 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. De Rotterdamse Diergaarde heeft de volgende geschenken ontvangen:
1 hamervogel (Megacephalon Maleo) en 5 vogeltjes van Australië, van de gezagvoerder J.A.N. Schagen van Leeuwen, van het barkschip SILENTIUM, van de heren J.M. van der Lely & Co te Maassluis;
3 Javaan apen, 2 muskuseenden en enige naturaliën, van de gezagvoerder J.M. Möller, van het barkschip BONI, van de heren G. van Hoogstraten en Zoon te Dordrecht;
2 Javaan apen en 1 marter, van gezagvoerder K. Doedes Breuning van het fregatschip ZUIDHOLLAND van de heer J.H. Veder;
2 troupialen van de heer P. Crans, luit. t./z. 2e kl. op Zr.Ms. korvet PALLAS;
enige levende zeeslakken van Curaçao van de heer H.C. Steenbergen, off. van gez. 2e kl. op gemelde bodem;
1 zwarte panter en 1 Javaan aap van de gezagv. H.G. Haasloop Werner van het fregatschip TONIA, van de heer Hend. Veder;
1 Laponder aap van de 1ste stuurman Kock, van gemelden bodem;
1 zeeschildpad en enige mineralen van de gezagvoerder H. de Vos, van het brikschip HERMINA, van de heer J. Maurits te Maassluis;
1 penelope van de heer J.P.A.E. van Lansberge te Paramaribo, overgevoerd door de gezagvoerder D. Visser, van het brikschip ANNA LENA, van de heer J. Zaal te Amsterdam; 1 grote boa slang, geschenk van gemelde heer, is dadelijk na de aankomst overleden;
2 mandril-, 3 moustac- en 1 talapoinapen, 1 Afrikaans schaap en 1 muskus-eend van de gezagvoerder O.J. Bax van het driemast schoenerschip LODEWIJK van de heren Kerdijk & Pincoffs;
1 mandril aap van de heer F.J. Widerian te Quisembo, overgevoerd door gemelde gezagvoerder;
2 Javaanse boshanen en 1 marter van de heren van Zeijlen & Dekker, aangebracht met hun barkschip SUSANNA JOHANNA, gezagvoerder J.P. Peeters;
1 Javaan aap van de gezagvoerder C. Vonck, van het fregatschip INDIA, van de heren Bonke & Co.;
1 grote slang (Python Reticulatus) van de gezagvoerder J. Admiraal Jzn, van het barkschip LUCONIA, mede van de heren Bonke & Co;
1 partij slakken uit de ovens van de glasblazerij van de heren J.F. Hoffmann & Zoon, geschenk van de heren B. Commender en A.B. Wieghel, beambten bij gemelde fabriek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 2 augustus. Heden morgen ontwaarde men van hier, dat een Engels schip aan de westkant van het Maassluisse zeegat aan de grond zat en in groot gevaar verkeerde.
Zonder aarzelen wendde de wakkere schipper van den loodskotter, P. den Herder met zijn twee matrozen de steven derwaarts, niettegenstaande de zee hemelhoog was en gestadig over het schip heen liep. Meer genaderd, bleek dat de poging tot redding met groot gevaar zou vergezeld gaan, doch aangespoord door het hulpgeroep en de benarde toestand waarin de equipage verkeerde, welke reeds halver lijf in het water stond, trotseerden zij alle gevaar en, hun menslievende pogingen verdubbelende, mochten zij de voldoening smaken, de equipage, bestaande uit de kapitein, zijn vrouw en drie matrozen, te redden en te Brielle aan de wal te brengen, waar de schipbreukelingen de nodige hulp en verpleging werd verleend. Het schip is genaamd SARAH, kapt. Wm. Batty, laatst van Rotterdam en geladen met petroleum. Schip en lading zullen weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 2 augustus. Het schip SARA, kapt. Batty, in het Maassluisse zeegat gezonken, zit vlak in het vaarwater. De equipage is door de loodsschokker gered en alhier aangebracht. Men heeft ook enig tuig geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Arnhemsche Courant deelt het volgende mede:
Egypte is thans het land van vooruitgang, en dat de aandacht daarop gevestigd is, blijkt uit het groot aantal vreemdelingen, die zich derwaarts begeven om er het brood te verdienen of zo mogelijk fortuin te maken. Zo kwamen er in 1864 25.000 Europeanen aan en vestigden zich in de voornaamste steden des rijks. En heeft Nederland zijn aandeel in de grote beweging, die Egypte’s handel en nijverheid vertoont? Onze industrie heeft er met die van andere landen kunnen concurreren, althans de Amsterdamse firma Paul van Vlissingen & Dudok van Heel leverde er 30 ijzeren lichters, ieder van 110 gemeten ton, alsmede een stoomboot voor de trekvaart op de Nijl. Die lichters werden derwaarts gebracht onder het geleide van een onzer ingenieurs, die, 40 Nederlandse werklieden meenemende, te Alexandrië een werf oprichtte. Het geleverde werk voldeed in alle opzichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 1 augustus. Scheepsvrachten. Naar Engeland is de laatste bevrachting geweest Sh.13/- per 10 quarters dikke haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 26 juli. Scheepsvrachten. Bevracht werden sedert de 10e dezer maand:
Naar West Hartlepool Sh.37/6d, Schotland Sh.40/- en Hull 42/6d per ton vlas; de Maas NLG 23,- in full, de Zaan NLG 24,- per 30 uitgeloste mud, Hull Sh.4/- per quarter lijnzaad, Duinkerken Ffrs. 55 en 15 pCt. per ingeladen last vlas; Brest Ffrs 65 en 15 pCt per ingeladen last, Bridport Sh.45-/ per ton hennep, Kirkaldy Sh.40-/ per ton vlas en hennep, Grimsby Sh.19/6d per load vierkante sleepers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Londen is met de West-Indische stoomboot SHANNON bericht ontvangen aangaande het treurige lot der bemanning van het Aberdeense klipperschip INVERCOULD, dat op 2 mei 1864 van Melbourne naar Callao zeilde. Na acht dagen reis strandde het vaartuig op de hoogte der Auckland-eilanden, in een orkaan van verblindende regen vergezeld, op een onbewoond eiland. Zes man verloren hun leven, en de kapitein Dalgarno en 18 man redden zich, doch bezaten slechts vier pond brood en even zo veel varkensvlees. Gedurende een jaar en tien dagen leefden deze lieden, die zonder klederen of voedsel op een eiland zonder schuilplaats geworpen waren, van schelpvis en wortelen. De een na de ander bezweek, en slechts waren drie overgebleven, toen het schip JULIAN, van China naar Callao bestemd, het eiland aandeed, ten gevolge van een lek, en de drie schipbreukelingen mee nam. De bijzonderheden betreffende de ontberingen en het lijden, dat zij en hun makkers gedurende meer dan een jaar hadden uitgestaan, zijn hartverscheurend.


Datum: 04 augustus 1865


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 2 augustus. De Nederlandse tjalk AALTINA HELENA, kapt. J.R. Meijer, is gisteren tussen de oude en nieuwe haven gestrand (opm: het schip bleef behouden en ging rond 1869 in de binnenvaart)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 augustus. Gisteren hadden wij hier bij tussenpozen erge stormvlagen, die soms tot een orkaan aangroeiden. Ongelukken konden alzo niet achterwege blijven. Twee schepen, de BOREAS en de EENDRAGT, die zich voor het Vlie bevonden, zijn gelukkig binnengekomen, de eerste door na lang en zwaar zeilen aan de lager wal te zijn ontkomen, de andere met verlies van enige zeilen.
Een rijtuig van de logementhouder T. Beidschat alhier is in de nabijheid van Wons door een hoos met paard en al opgenomen en in de sloot geworpen, hoewel alles gered.
Op de Makkumerwaard is een schip met cement geladen in de grond geslagen. De opvarenden zijn echter gered en te Makkum behouden aan wal gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een beste overdekte praam met roef, groot 12 ton.
Te bevragen bij F.J. Bergsma, scheepstimmerman te Makkum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 augustus. Aangaande de werken van het Noordzeekanaal wordt het volgende medegedeeld: De gronden tussen de Noordzee en het Wijkermeer zijn voor de grootste helft aangekocht, en van deze is het merendeel reeds getransporteerd en in bezit genomen. De duingronden zijn over een lengte van ongeveer 900 ellen ontgraven tot ongeveer 5 ellen boven A.P; een afwatering naar de Noordzee wordt gemaakt, ten einde de ontgraving dieper te kunnen voortzetten. Een aanvang is gemaakt met het baggeren van een geul of hulpkanaal en het vervaardigen van een puntsteiger aan het Wijkermeer, om toegang te verschaffen aan de vaartuigen die materialen aanvoeren. Twee spoorwegen worden aangelegd boven de hoogste vloedpeil van de losplaats naar de stapelplaats binnen de straatweg bij Velzen, en zullen verlengd worden om te dienen zowel tot vervoer van de materialen voor de vervaardiging van betonblokken en voor de havenhoofden in de Noordzee als tot afvoer van zand uit de duinen naar de te plempen dijken in het Wijkermeer en het IJ. De gronden in de Meerweide, bij Velzen, zijn ingestoken voor de oprichting van steenbakkerijen, benodigd bij de sluiswerken en fabricage van beton. In het geheel waren in de laatste week ongeveer 700 arbeiders werkzaam.
Het algemeen plan van de overige werken tussen de Breesaap en Pampus is gereed en zal binnenkort met de detailplannen en bestekken aan de Regering worden gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 augustus. Gisteren namiddag is voor deze stad gearriveerd het Amerikaanse oorlogsstoomschip FROLIC, admiraal Goldborough, komende van Vlissingen. Dit oorlogsvaartuig, dat 254 Eng. voeten lang en 48 Eng. voeten, met de raderkasten, breed is, is bemand met 122 koppen, waaronder 11 officieren. Na aankomst is de admiraal, vergezeld van twee van zijn officieren, met de stoomboot JOHAN DE WIT naar Rotterdam vertrokken. Naar men verneemt, moest dit schip naar Rotterdam, maar kon het, door zijn breedte, niet schutten door de sluis van het Voornsche Kanaal. Het vertrek van hier zou op aanstaande vrijdagmorgen bepaald zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 2 augustus. Het te Groningen thuis behorende schip (opm: hektjalk) AURORA, kapt. J.F. van Dijk, van Vardö naar Grimstad, is bij deze haven verongelukt (opm: zie PGC 050865 en 100865).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 2 augustus. Het van Shoreham komende Nederlandse schip HENDRIKA, is bij de vuurtoren verongelukt. Het volk is gered.


Datum: 05 augustus 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fedderwardersiel, 2 augustus. Heden werd alhier aangebracht de uit 4 man bestaande equipage van de Nederlandse kof HENDRIKA, kapt. Lever (opm: galjoot HENDERIKA, kapt. E.H. Lever), van Shoreham met stenen naar Farge bestemd, welke bodem gisteren namiddag in een hevige storm lek gesprongen en zinkende (op de hoogte van de Weser vuurtoren) door de equipage werd verlaten. (opm: zie NRC 040865 en AH 050865)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 2 augustus. De Nederlandse tjalk AALTINA HELENA, kapt. J. Meijer, die gistermiddag alhier aan de grond raakte, is vlot gekomen en opgezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Het Nederlandse schip (opm: brigantijn) JACOBUS, kapt. C.J. de Vries, van Riga komende, bestemd voor Amsterdam, is de 3e augustus in het Kattegat overzeild. De equipage is gered. (opm: zie AH 110865)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Feddewardersiel, 2 augustus. Door de loodsen van de Oldenburger loodsschoener FRIEDRICH AUGUST is gered en hier aangebracht de uit vier man bestaande equipage van de Nederlandse kof HENDERIKA, kapt. Lever, van Shoreham met stenen naar Farge bestemd (opm: zie NRC 050865). Kapitein Lever bericht dienaangaande het volgende: Gistermiddag bij hevige storm werd ons schip zwaar lek en moesten wij het in de nabijheid van de lichttoren in de Weser verlaten. Waarschijnlijk is het spoedig daarop gezonken of op strand geraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 3 augustus. De alhier te huis behorende tjalk ADRIANA (opm: hektjalk AURORA, zie NRC 040865), kapt. Van Dijk, van Brake met ballast naar Noorwegen, is, volgens een hier gisteren ontvangen telegram, de 1e dezer bij Lemvig gestrand, doch het volk gered.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 augustus. Zr.Ms. stoomschip CYCLOOP heeft maandag van het Nieuwediep alhier aangebracht een transport matrozen voor het gepantserd fregat DE RUYTER, hetwelk den 1 dezer in dienst is gesteld. Dit fregat zal na enige proeftochten op de rivier te hebben gedaan, bij gunstige gelegenheid naar het Nieuwediep vertrekken. Het état-major is samengesteld als volgt: kapt.-luit. ter zee Damme, kommandant, luit. 1e klasse Spengler, luits. 2e kl. Hoogewinkel en Schuylenburg, offic. van gez. 2e kl. Van der Steen, offic. van adm. 3e kl. Hirschman, offic. der mariniers Hurné.

Krant:
 VWB - Vlissingsch Weekblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 augustus. De Pruisische brik SIRENE, kapt. Kirschner, komende van Antwerpen, bestemd naar Memel is dinsdag alhier met verlies van ankers in de Dokhaven binnengekomen, en heden, na van andere voorzien te zijn, weer naar de rede vertrokken.


Datum: 06 augustus 1865


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 augustus. Het stoomschip HOLLANDER (opm: kapt. C.M. van Putten), van Kroonstad naar Rotterdam, is hier heden met onklare machine binnengesleept door de stoomboot SERAING, van Kroonstad naar Antwerpen bestemd. De SERAING heeft onmiddellijk de reis vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit he