Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1884


Datum: 01 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 december. Volgens bij de Vereeniging van Assuradeuren alhier ontvangen brief uit Pillau d.d. 28 dezer, is aldaar in de nabijheid aangespoeld een fles, waarin een briefje, meldende dat de te Vlissingen thuis behorende Nederlandse schoener LOUISE, kapitein Bruijn, in de nacht van 23 dezer, bij zwaar stormweer verongelukt is en vreest men dat de gehele bemanning, bestaande uit acht koppen, daarbij is omgekomen. Sleepboten
vertrokken om het wrak op te sporen en binnen te slepen. (De LOUISE kapt, Bruijn, vertrok 18 december 1883 van Memel naar Londen).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 december. Blijkens bij Lloyds ontvangen opgaven zijn in dit jaar (opm: 1883) 2.011 zeilschepen en 626 stoomschepen verongelukt. Van deze waren resp. 1.040 en 431 onder Engelse vlag.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Bij akte, op de 26ste december 1883 voor de ondergetekenden notaris verleden, is de tussen de heren Willem Agathus Huijgens te Amsterdam, Hendrik Enno van Gelder te Gouda en Arend van Gelder te Amsterdam, bestaande vennootschap onder de firma Huijgens & Van Gelder te Amsterdam, op ultimo december 1883 ontbonden, met
bepaling, dat de liquidatie van de nog lopende zaken zal geschieden door de heren W.A. Huijgens & A. van Gelder voornoemd, die de vennootschap zullen voortzetten en de Firma blijven voeren.
C. Jonker, notaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Bij akte op 30 december 1883 voor de ondergetekende notaris verleden, is tussen de heren Willem Agathus Huijgens en Arend van Gelder te Amsterdam aangegaan een vennootschap onder de firma Huijgens & Van Gelder, gevestigd te Amsterdam, ten doel hebbende de uitoefening van het bedrijf van scheepsbouwmeester.
De vennootschap neemt een aanvang op primo januari 1884 en is aangegaan voor een onbepaalde tijd, om te eindigen met ultimo december van dat jaar, waarin die vóór primo juli door een der vennoten schriftelijk wordt opgezegd.
Beide vennoten hebben de tekening der firma, doch alleen voor zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende, en alzo geenszins voor het opnemen van gelden, het stellen van borgtochten of andere bezwarende verbintenissen.
C. Jonker, notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 december. De lading planken van het schip JANTINA MARGARETHA, kapt. Pott, van Memel naar Dordt, lek alhier binnen, wordt met lichters naar de destinatieplaats gebracht. Er wordt NLG 1.000 sleeploon gevraagd. (opm: schoener-kof JANTINA MARGARETHA (PDVK), 142 ton nieuwe meting, kapt. Egbert Ulms Pott van Oude Pekela).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december. Volgens brief d.d. 21 december ll. uit Tvedestrand in Noorwegen, van kapt. Coerkamp, voerende het Nederlandse barkschip ANNA MARGARETHA, van Sundsvall naar Amsterdam, was hij een paar dagen vroeger door storm en tegenwind genoodzaakt aldaar binnen te lopen; overigens alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij onderhandse akte, in bewaring gegeven bij de ondergetekende notaris, blijkens akte, op de 28e december 1883 te Rotterdam gepasseerd, is tussen de heren Franz Harms von Lindern Jr., fabrikant en reder, wonende te Alblasserdam, en Cornelis Marinus van Vessem, koopman en reder, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, welke gevestigd is te Alblasserdam en te Rotterdam, en gedreven zal worden onder de firma Von Lindern & Van Vessem, tot het uitoefenen van het boekhouderschap van schepen. De vennoten hebben beiden de tekening der firma in alle zaken de vennootschap betreffende, doch niet tot het opnemen of ter leen geven van gelden, het doen van aankoop en van- of speculeren in publieke fondsen, het aangaan van borgtochten of dergelijke contracten.
De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd, aanvang nemende de 1e januari 1884.
Wordende deze bekendmaking gedaan ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
P.C. van Vollenhoven, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij onderhandse akte d.d. 29 december 1883, is tussen de ondergetekenden, Eduardus Gerardus Josephus Marie Driebeek, Paulus Henricus Driebeek en Hessel Murk Lels, allen wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap ter uitoefening en voortzetting der tot heden door de beide eerste ondergetekenden, onder de firma van Kuyper, Van Dam & Smeer gedreven cargadoors- en expeditie zaken en zulks voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf 1 januari 1884. De gemelde firma zal door de drie contractanten worden getekend in alle zaken der vennootschap, zonder echter te mogen gebezigd worden tot het opnemen of ter leen geven van gelden, het aangaan van borgtochten en van andere verbintenissen die niet bepaaldelijk de cargadoors- en expeditie zaken betreffen, hoedanige handelingen om verbindend te kunnen zijn door de drie ondergetekenden met hun privé handtekening behoren te worden bevestigd.
Rotterdam, 31 december 1883, E.G.J.M. Driebeek, P.H. Driebeek, Hessel M. Lels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op de 15e december 1883 voor de notaris A.C. van Wijngaarden, te Rotterdam, gepasseerd, is tussen de ondergetekenden Charles Moens, koopman, en François Ebeling, makelaar, beiden wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, welke gevestigd is te Rotterdam, en gedreven zal worden onder de firma Mees en Moens, tot het uitoefenen van de commissiehandel, de rederij en de daarmede in verband staande handel voor eigen rekening.
De vennoten hebben beiden de tekening der firma in alle zaken de vennootschap betreffende, doch niet tot het speculeren in publieke fondsen, het aangaan van borgtochten of dergelijke contracten, waartoe de handtekening van beide vennoten wordt vereist.
De vennootschap is aangegaan voor 3 jaren, aanvangende de 1e januari 1884, en alzo zullende eindigen de 31e december 1886, indien althans een der vennoten het einde alsdan mocht verlangen en zulks 6 maanden tevoren schriftelijk zal hebben te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de vennootschap gerekend wordt met ultimo december 1886, weer voor 3 jaren te zijn gecontinueerd, terwijl na verloop van laatstgemelde 3 jaren de associatie van jaar tot jaar zal voortduren, totdat een schriftelijke kennisgeving als hiervóór zal zijn geschied.
Geschiedende deze bekendmaking ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
Charles Moens, F. Ebeling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Blijkens onderhandse akte, op 5 december 1883 bij de ondergetekende notaris A.C. van Wijngaarden te Rotterdam in bewaring gesteld, is de tussen de heren Charles Moens en Jacob Mees J.Rz., beiden koopman, wonende te Rotterdam, bestaan hebbende vennootschap tot uitoefening van de commissiehandel, de rederij en de daarmede in verband staande handel voor eigen rekening, gevestigd te Rotterdam, onder de firma Mees & Moens, ontbonden, te rekenen met de 31e december 1883, met bepaling dat de vereffening en liquidatie van alle nog lopende zaken der vennootschap zullen geschieden door de heer Charles Moens, aan wie tevens door de heer Jacob Mees J.Rz., toestemming is verleend, om, vanaf de 1e januari 1884, de gezegde firma aan te houden, te gebruiken en tekenen, hetzij alleen of in vereniging met anderen, of wel het recht daartoe aan anderen te verlenen, zonder enige aansprakelijkheid van genoemde heer Jacob Mees J.Rz., of zijn rechtverkrijgenden.
Geschiedende deze bekendmaking ingevolge de art. 30 en 31 van het Wetboek van Koophandel.
A.C. Wijngaarden, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Jan Wijntjes Tabingh Suermondt en Ludwig August Eberhard Suermondt, beiden koopman, wonende te Rotterdam, aangegaan een vennootschap tot het uitoefenen van de commissiehandel, de rederij en de daarmede in verband staande handel voor eigen rekening, zijnde een voortzetting van de zaken tot dusverre door de ondergetekenden met de heren Albert Jacob Pieter Suermondt en Barthold Quirinus Suermondt gedreven.
De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, en zal gedreven worden onder de firma E. Suermondt & Zoonen & Co., van welke firma beide vennoten de tekening hebben in alle zaken de vennootschap betreffende, doch niet tot het opnemen of ter leen geven van gelden, het aankopen van- of speculeren in publieke fondsen, het verlenen van blanco kredieten, het aangaan van borgtochten of dergelijke contracten, tot welk een en ander de particuliere handtekening van beide vennoten wordt vereist.
De vennootschap is aangegaan voor de tijd van 3 jaren, een aanvang zullende nemen de 1e januari 1884, en alzo zullende eindigen de 31e december 1886; indien althans een der vennoten het einde alsdan mocht verlangen, en zulks 6 maanden tevoren schriftelijk zal hebben te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de vennootschap gerekend wordt met de 31e december 1886 weer voor één jaar te zijn gecontinueerd, welke continuatie voor één jaar telkens zolang zal voortduren, totdat een schriftelijke kennisgeving als vóór vermeld zal zijn geschied. Wordende deze bekendmaking gedaan ingevolge artikel 28 van het Wetboek van Koophandel.
J.W. Tabingh Suermondt, L.A.E. Suermondt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Blijkens akte, op 24 december 1883 voor de ondergetekende notaris te Rotterdam gepasseerd, is de tussen de heren Jan Wijntjes Tabingh Suermondt, Ludwig August Eberhard Suermondt, Albert Jacob Pieter Suermondt en Barthold Quirinus Suermondt, allen kooplieden, wonende te Rotterdam, bestaan hebbende vennootschap tot het uitoefenen van de commissiehandel, de rederij, en de daarmede in verband staande handel voor eigen rekening, gevestigd te Rotterdam, onder de firma’s Suermondt & Co. en E. Suermondt & Zoonen & Co., ontbonden, te rekenen met de 31e december 1883, met bepaling, dat de vereffening van alle nog lopende zaken der vennootschap zal geschieden door de heren Jan Wijntjes Tabingh Suermondt en Ludwig August Eberhard Suermondt, aan wie tevens door de heren Albert Jacob Pieter Suermondt en Barthold Quirinus Suermondt toestemming is verleend om vanaf den 1e januari 1884 de firma E. Suermondt & Zoonen & Co. aan te houden, te gebruiken en tekenen, hetzij alleen of in vereniging met anderen, zonder enige aansprakelijkheid van genoemde heren Albert Jacob Pieter Suermondt en Barthold Quirinus Suermondt of hunne rechtverkrijgenden.
Geschiedende deze bekendmaking ingevolge art. 30 en 31 van het Wetboek van Koophandel.
P.C. van Vollenhoven, Notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 december. Heden is men er in geslaagd het wrak van het Engelse stoomschip SAPPHIRE met een blazerschuit te naderen. Een duiker heeft de scheepsluiken geopend en bevonden dat de lading zodanig met zeewater is doortrokken, dat er weinig kans bestaat deze te bergen, indien men het schip niet doet springen. Twee balen katoen zijn uit het schip gehaald en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 december. Het schip WILLY van Passaroeang naar Het Kanaal, is in Straat Bali gestrand, is zwaar ontzet afgebracht, moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 november. De nieuwe stomer GOUVERNEUR-GENERAAL ’s JACOB van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij kan niet voetstoots in de vaart gebracht worden. De stabiliteit moet eerst nauwkeurig onderzocht en berekend en daartoe tekeningen en afmetingen van de Engelse bouwmeesters afgewacht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 december. Aan boord van het stoomschip COMPTA is te Batavia brand ontstaan, die geblust is, doch waardoor de lading belangrijk door vuur en water beschadigd werd. Het schip bekwam weinig schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 30 december. De aan de zeedijk onder Termunten gestrande schepen CATHARINA, kapt. Hoogerwerff, en WILLEM, kapt. Blank, zijn thans geheel uitgelost en afgetuigd; de door zeewater beschadigde ladingen haver zijn verkocht, en de wrakken die boven de stenen glooiing aan de dijk zitten, zullen voor afbraak worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Marseille, 29 december. De gezagvoerder van het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam bestemd, 29 dezer hier gearriveerd, rapporteert op de reis van Port Saïd tot Marseille aanhoudend te kampen gehad te hebben met hevige noordwester stormen, waardoor de reis zeer vertraagd is geworden.


Datum: 02 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Amsterdam in het Oosterdok, liggen in lading naar Soerabaya (direct), het Nederlandse clipper composite barkschip SLAMAT, 3/3 L 1.1. Veritas, A I Nederlandsche Vereen. van Ass., gevoerd door kapt. P. Schots,
en naar Batavia, het Nederlandse barkschip THORBECKE, 3/3 L 1.1. Veritas, A I Nederlandsche Vereen. V. Ass., gevoerd door kapt. F.A. v.d. Mey.
Voor goederen en passagiers zich te vervoegen bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 1 januari. Onder begunstiging van kalm weer gaat men nog steeds voort met het bergen van de lading van het tijdens de jongste stormen op de Spijkerplaat alhier gestrande schip WELDON. Een groot deel van de lading, bestaande uit lege petroleumfusten, werd hier reeds met lichters aangebracht en op een haventerrein opgeslagen. Als het weer nog enige tijd zo blijft, hoopt men de gehele lading te kunnen bergen. Het schip wordt echter als verloren beschouwd, en zal voor afbraak worden verkocht. (opm: scheepsnaam is S.B. WELDON)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau. Tussen hier en Hela drijft een gekenterd wrak, vermoedelijk van het Nederlandse schip LOUISE, kapt. J.C. Bruijn. Sleepboten zijn uitgegaan om het hier binnen te brengen, waarin men hedenavond hoopt te slagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia 27 november. Het Nederlandse schip SCHIEDAM, van Macassar naar Amsterdam, alhier met schade binnen, zal vermoedelijk eind deze week de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wonseradeel, 29 december 1883. Alhier zijn aangespoeld 65 balken, vermoedelijk afkomstig van het voor enige dagen bij het Vlie gestrande Duitse schip HENNES, kapt. Schultze, benevens 6 lege vaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 januari. Volgens berichten bij de rederij ontvangen, bestaan er zware vermoedens, dat de hier te huis behorende bark LOUISE, kapt. Bruijn, van Memel naar Londen, in de bocht van Danzig in de nacht van 23 december met man en muis is vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen dat aan het voornemen tot afdanking van werkvolk bij ’s Rijkswerf te Amsterdam voorlopig geen gevolg zal worden gegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlissingen wordt ons gemeld: De directie van de Maatschappij Zeeland heeft besloten op nog twee van haar schepen elektrische verlichting in te voeren. Naar men weet wordt de mailboot PRINSES MARIE reeds sedert het voorjaar elektrisch verlicht. Thans zal die wijze van verlichting ook worden ingevoerd aan boord van de boten PRINSES ELISABETH en PRINS HENDRIK. De levering en aanleg der machines en geleidingen is opgedragen aan de firma Willem Smit en Co. te Slikkerveer.


Datum: 03 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Hellevoetsluis, om contant geld, op maandag 7 januari 1884, ’s middags 12 uur, ten huize van de koffiehuishouder A. van den Berg, van het wrak en de geredde inventaris van het in het Goerese zeegat gestrande Duitse schoenerschip HELENE, gevoerd geweest door kapt. J.A. Schoon, als: het wrak, liggende tegen het vaste strand van Rockanje en de inventaris, bestaande uit zeilen, staand en lopend want, trossen, kettingen, ankers, rondhout, lier, jol enzovoort, benevens 26 huiden, een partijtje kanariezaad en soda, afkomstig van de lading van het tegen de Ribben gestrande stoomschip AUK en nog enige van hetzelve geborgen inventaris, als: klipanker, bootsdavit, lichte ketting en wat nog verder ten verkoop zal worden aangeboden. Informaties te bekomen over de HELENE bij de heren A. Mes & Zoon en over de AUK bij de heer P. Gallas Jr., scheepsagenten te Hellevoetsluis en notaris Hermans te Brielle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 31 december. Het vergaan van de zeetjalk BROEDERTROUW, schipper Doeksen, in de laatste storm, is thans zeker, daar luiken, watervaten en andere delen van het schip aan de Friese kust zijn aangespoeld en herkend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping van afbraak van het stoomschip ETHELWIN. De ontvanger van de registratie en domeinen te Schiedam zal op dinsdag 8 januari 1884, des middags om twaalf ure, te zijnen kantore, gevestigd aan de Tuinlaan wijk B nummer 84, volgens de kaveling en nummering, zoals op de percelen is aangewezen, bij inschrijving verkopen: het koper, ijzer, hout enzovoort, afkomstig van het op de oostpunt van Rozenburg gezonken stoomschip ETHELWIN. De goederen liggen gedeeltelijk in het magazijn van Hoogendijk, in het Buurtje aan de Turfsingel te Gouda, het grove ijzerwerk op de oostpunt van Rozenburg en het koperwerk in een vaartuig te Vlaardingen. De gezegelde inschrijvingsbiljetten moeten bevatten: naam, voornaam, beroep en woonplaats van de inschrijver, korte aanduiding van hetgeen waarop ingeschreven wordt, de geboden wordende koopsom in letters en cijfers, afzonderlijk voor iedere kavel en voor iedere massa, alsmede dagtekening en ondertekening. Tevens moet worden vermeld, in letters en cijfers, welke prijs wordt geboden per kilogram voor de nummers welke per kilogram worden verkocht en welke som voor de overige nummers van elke kaveling, die niet per kilogram verkocht worden. Zij moeten gesloten ingeleverd worden ten kantore van de genoemde ontvanger, op de dag van de verkoop, ’s morgens voor twaalf ure. De voorwaarden en de perceelbeschrijving met aanwijzing van de kavels en massa’s liggen ter inzage bij genoemde ontvanger. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van meergenoemde ontvanger en bij de heer Ph. Verbruggen te Waddinxveen. De goederen zijn dagelijks te bezichtigen. De aanwijzing zal plaats hebben te Gouda 5 januari 1884 1 uur, te Vlaardingen 7 januari 1884 10 uur en vervolgens aan de Punt van Rozenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 30 december. Bij de storm van 23 dezer die in de Danziger bocht gewoed heeft, is het Nederlandse schip LOUISE, uit Vlissingen, gevoerd door kapt. Bruijn, onderste boven geslagen. In een bij Alt-tief aangedreven fles vond men een door kapt. Bruijn, in de Nederlandse taal geschreven blad papier waarop vermeld werd dat hij zich met zijn schip, bemand met acht koppen, in groot gevaar bevond, dat redding onmogelijk was, de nacht inviel en het schip vier voet water in het ruim had. Kapt. Bruijn verzocht verder dat men zijn familie, zowel als van die van de opvarenden, van het ongeval mocht kennis geven. Ook werd er tegelijkertijd bericht ontvangen dat tussen hier en Hela een onderste boven drijvend wrak gezien was. De sleepboten BOX en BRAVO gingen daarop ter nasporing uit, doch keerden onverrichterzake terug. De 28e vonden zij het wrak en begonnen dadelijk aan het slepen, doch dit werd zeer bemoeilijkt doordat het schip met de masten en zeilen onderste boven dreef, ook is de mogelijkheid niet uitgesloten dat een anker van de boeg gevallen is en over de grond sleept. Na twee dagen gesleept te hebben ligt het wrak nog een halve mijl van de haven in zee. De sleepboten werken met alle kracht, doch zal het te bezien staan of zij hedenavond nog bij de haven zullen zijn. In geen geval kan schip het onderste boven met de masten er nog in binnenkomen. Lijken zijn tot heden niet gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 28 december. Het Nederlandse schip BELLE, kapt. Eefting, van Riga naar Harlingen, lag 20 dezer wegens storm en tegenwind onder Elseneur geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 30 december. Het barkschip ELISABETH, groot 350 ton, gebouwd in 1862, is voor NLG 11.250 uit de hand verkocht aan de heer Rasker te Papenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 7 december. Het Nederlandse schip SLANGEVECHT, kapt. Bakker, heeft de lading uitgelost, en zal spoedig naar Pernambuco vertrekken, alwaar het schip gecharterd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 november. Vrachten. Naar scheepsruimte is weinig vraag, ofschoon schepen bijna alle reeds onder charter zijn. Naar Amsterdam Nederlands schip JUPITER NLG 55 per last voor een volle lading gouvernements-koffie, BAARN idem NLG 52,50 van de Noordkust, wordende de aanvankelijk op de Zuidkust in te nemen koffie per stoomschip MACASSAR verscheept. Stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX koffie tot NLG 90, huiden NLG 100, tin NLG 40 per last en naar Marseille koffie FFR 90, tin FFR 40 per ton. Naar Rotterdam stoomschip SAMARANG koffie tot NLG 90, huiden NLG 100, tabak NLG 67,50 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: OTTOLINA, A.H. VAN TIENHOVEN SR., DELIANE, CORNELIA, KANAGAWA, THORBECKE II, GEBROEDERS SMIT, OCEAAN, ANTONIA, SALATIGA, NOACH II, KERSBERGEN en ADMIRAAL DE RUYTER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 januari. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. Höper, alhier binnen, na aan de grond gezeten te hebben, zal van de aan boord zijnde 11.000 picols koffie de helft lossen.


Datum: 04 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 januari. Door schipper C. van den Hoek met de vissloep MD 3, gisteren alhier aangekomen, wordt gerapporteerd dat hij 31 december jongstleden Zuid ten Oost van Texel, zes uur op zee heeft aangetroffen een nieuw gebouwd schoenerschip, dat door de opvarenden was verlaten, doch nog geheel getuigd met de kop onder water zat. Op de spiegel stond ADREANINA - Riga. Schipper Van den Hoek nam het op sleeptouw om te trachten het alhier binnen te brengen, doch door het breken van de sleeptros kon men dit voornemen niet ten einde brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 januari. De Nederlandse tjalk ARENDINA HENDRIKA, kapt. Renkema, heden alhier van Bremen aangekomen met een lading rijstmeel, bestemd naar Utrecht, heeft op de reis veel water overgekregen. Tot het nazien van de lading zal deze waarschijnlijk alhier worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 december. De baar bleef voortdurend in bevredigende staat, en schepen hebben weinig of geen oponthoud gehad. De voor de baar bestemde baggermachine is in Rio de Janeiro aangekomen en kan in de loop van de maand hier worden verwacht. Ingenieurs verwachten dat dezer spoedig in staat zal zijn een diepe geul over de baar te maken.
De HARMONIE, 193 ton, werd bevracht om zout te laden te Kaap Verde en terug tot 700 reis; de IDA EN JOHANNA voor zout te Assu te laden op hier tegen 650 reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 1 januari. Het schip SAPPHIRE, kapt. Bout, van Amsterdam naar New York, is hier binnen gelopen met verlies van kluiverboom, zwaar beschadigde voorsteven en boeg, makende 12 duim water per uur, welke schade veroorzaakt was door aanvaring met het stoomschip GIRDLENESS, van Belfast naar Londen. Het is te Cattenwater op strand gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schoenerschip ANNA, kapt. Höster, heden van hier te Swansea aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 31 december. Het Nederlandse schip JAN ROELOF, kapt. Beekhold, in ballast van Gent naar de Oostzee, alhier met schade wegens aanzeiling met een onbekend gebleven schip binnen gelopen, heeft gerepareerd, alhier een lading hout naar Nederland ingenomen, en 29 dezer de reis aanvaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 31 december. Het wrak van het Nederlandse schip LOUISE is tot in de nabijheid van Zuidermole (opm: Zuidelijk havenhoofd) gesleept met behulp van vier sleepboten en zal vermoedelijk morgen alhier worden binnen gebracht. Ongeveer 70 vadem ketting benevens ankers zijn geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. Het stoomschip SOERABAIJA, kapt. Otto, is heden naar de buitenhaven gesleept tot regeling van de kompassen. De officiële proeftocht is bepaald op aanstaande zondag. Na goede afloop vertrekt het direct naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door het Departement van Marine zal een onderzoek ingesteld worden naar de zeewaardigheid van de loodskotters. Dit onderzoek geschiedt, omdat in de laatste zes jaren acht loodskotters met man en muis zijn vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ouderkerk a/d IJssel, 3 januari. Heden is op de werf van de heer L. van Duyvendijk Jansz., scheepsbouwmeester alhier, de kiel gelegd van een ijzeren lichterschip, genaamd WILHELMINA, groot 80 last, te bouwen voor rekening van schipper J.P. van der Pluym te Rotterdam. Dit is het eerste ijzeren schip, hetwelk binnen deze gemeente zal worden gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Oleh-leh meldt men d.d. 25 november aan het Utrechtsch Dagblad:
In de loop der vorige week strandde het stoomschip NISERO, tot een Duitse maatschappij zo men zegt behorende, op de westkust, dichtbij Melaboeh. Dadelijk toen het bericht alhier bekend werd, vertrok het wachtschip SOERABAIA naar Poeloebras, om de PALEMBANG en de BENKOELEN van de Nederlands-Indische marine te waarschuwen. Zo-even keert de eerste terug met het bericht, dat de NISERO gebroken en reeds half onder het zand bedolven is, terwijl de branding er zo hevig over heen slaat, dat het naderen tot op dichter dan een paar honderd meter ondoenlijk bleek.
Het eerste bericht luidde, dat de bemanning vermoord en het schip afgelopen was; met zekerheid is echter te vermelden, dat de equipage door de radja van Fenom is gevangen genomen en door deze 100.000 dollars losprijs geëist wordt, benevens de opening zijner havens. Kapt. Roorda, een bij de Atjehers zeer gezien oud-handelaar, die toevallig op Melaboeh was, dreef tot nog toe de onderhandelingen. De BENKOELEN bewaakt het wrak, waaromtrent overigens nog niets naders bekend is, en blijft gestationeerd tot andere orders uit Batavia komen. De PALEMBANG victualieert hier en keert daarna ten spoedigste terug, om naar omstandigheden te handelen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping. Kapt. L. Draijer van het te Vlieland gestrande Nederlandse barkschip HERMAN DE RUIJTER, is voornemens om bij open water op dinsdag de 8e januari 1884, des voormiddags te 10 uur, aldaar publiek te doen verkopen, de van genoemd schip geborgen tuigage, als: zeilen, een nieuwe tros, gekapt staand en lopend touwwerk, blokken, een chronometer, sextant, barometer, kompassen, seinlantaarns, koksgereedschap en 1 sloep, benevens de op het strand liggende wrakstukken van genoemd schip en hetgeen verder zal worden aangeboden.
Informaties zijn te bekomen bij de Burgemeester te Vlieland.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 28 december. Een Engels barkschip, CALCUTTA genaamd, van Montevideo in ballast bestemd naar Manilla voor orders, is op 18 december in Straat Macassar door windstilte en misleiding van stroom gestrand, op de hoogte van het rif Larielarieang op de kaart aangegeven als juiste ligging niet bekend zoals dit in het veel drukker bezochte vaarwater tussen Java en Macassar eveneens voorkomt, bij de Postiljons, Laarsbank etc.
Na zes dagen op zee te hebben doorgebracht, 's nachts doorweekt van de stortregens, daags geteisterd door felle zonnehitte, kwam de equipage, bestaande uit 16 man, behalve twee vrouwen, maandagavond ongeveer 6 uur, alhier aan en werd door tussenkomst van de Duitse consul, in overleg met het havenbestuur, onder dak gebracht.
De CALCUTTA was een grote bark, ongeveer 1.300 ton gemeten en in 1876 gebouwd; het wrak is gisteren op publieke veiling verkocht voor NLG 60, de inventaris voor NLG 130, terwijl drie sloepen, waarmede de equipage alhier is aangekomen, te samen NLG 565 hebben opgebracht.


Datum: 05 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 januari. De Nederlandse bark GEBROEDERS BUNGE, kapt. Boer, met een lading hout van Riga naar Delfzijl bestemd, en wegens lekkage te Cuxhaven binnen geweest, is door de sleepboot GOLIATH, voor een som van 1.200 Mark van laatstgenoemde haven naar hier gesleept. (opm: zie ook NRC 290284)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 3 januari. Er is nog geen bericht of het te Pillau binnen gesleepte wrak dat van de LOUISE of van een ander schip is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het gekoperde en kopervaste Duitse schoenerschip IDUNA, gebouwd van eikenhout, groot 167 register ton met complete inventaris, hebbende nog 2 jaren klasse 3/3 a 1.1 bij bureau Veritas, liggende aan de Buitenhaven te Schiedam.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de cargadoors A. Prins & Co. aldaar, en bij de gezagvoerder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomschip ALUDRA. Voor het afbrengen van bovengenoemd, op de Steenenplaat, Eierlandsche Gronden (Texel), gestrande stoomschip, worden schriftelijke aanbiedingen ingewacht bij de Heren Duinker & Goedkoop, Prins Hendrikkade 179, te Amsterdam. Het stoomschip is inmiddels, in de staat zoals het thans zit, uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 januari. De ALUDRA, kapt. Black, zit geheel op het droge en wel 400 voet of ongeveer 10 meter van de waterlijn. Met een gewoon tij staat er nog geen meter water bij de boot. Naar men meldt heeft zich niemand opgedaan om, op de gestelde voorwaarden, te pogen de stoomboot af te brengen.


Datum: 06 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men aan de Middelburgsche Courant mededeelt, is de door de Maatschappij De Schelde te Vlissingen uitgeschreven geldlening, die door enige bankiers was overgenomen, ruimschoots voltekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. Bart, van Semarang herwaarts, is heden Dungeness gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 1 januari. Met veel moeite is het wrak van de schoener LOUISE gisteravond bezuiden het havenhoofd uit het voorwater gesleept, zodat het geen verhindering voor de scheepvaart meer vormt. Vermoedelijk zal het thans door duikers onderzocht worden. Men zal, na de beletselen weg geruimd te hebben, het binnen de haven trachten te slepen, en wanneer dit mislukt, de lading en tuigage, ter plaatse waar het schip nu ligt, trachten te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 3 januari. Het Nederlandse schip MARGARETHA ANTINA, kapt. H.R. Speelman, overwintert hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 5 januari. Volgens een heden bij de rederij ontvangen bericht is het fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, op 31 december laatstleden met een lading steenkolen van Cardiff naar Batavia vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De makelaar Oudenhoven zal, ten verzoeke van kapitein A. Sörensen, gevoerd
hebbende het bij de Groote Keeten gestrande schip SVEA, van Sundsvall bestemd geweest naar Dieppe, op 8 januari 1884, des middags te 12 uur, ten overstaan van de deurwaarder Van der Maaten, in de herberg van de heer Mooij te Callantsoog, publiek verkopen:
Het wrak van gemeld schip SVEA, zoals hetzelve op het vaste strand bij de Groote Keeten is liggende. Voorts: ankers, kettingen, zeilen, trossen, rondhouten en verdere inventaris, zoals
een en ander behoorlijk gekaveld daags vóór en op de verkoopdag ter plaatse voorzegd te bezichtigen zal zijn.
Voor informatiën vervoege men zich tot de heer burgemeester Hulst, de heren Van Vliet & Co. te Nieuwediep en de makelaar voornoemd.


Datum: 07 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuwgebouwde stoomschip SOERABAIJA, kapt. S. Otto, van de Rotterdamsche Lloyd, zal de 19e januari van Rotterdam naar Java vertrekken (opm: eerste reis).


Datum: 08 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 7 januari. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepstoomboot JAN WERNERUS, gebouwd voor rekening der heren I.W. Elsen Jr. te Velp en I.C. Sohns te Nijmegen. bestemd voor de dienst op de Gelderse IJssel. De machine en ketel worden vervaardigd in de fabriek van de heer H.I. Koopman te Dordrecht.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot ca. 350 last, te bouwen voor rekening van de heer J. Roos te Bröhl aan de Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 4 januari. Men is er nog niet in geslaagd het reeds meermalen vermelde schip LOUISE alhier in de haven te brengen. Van de lading hout zijn slechts 100 stuks geborgen, verder een kleine mast en plm. 60 vadem ankerketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 7 januari. Voor rekening van de heer Johann Faber te Duisburg werd heden aan de werf van A. Vuyk de kiel gelegd voor een schip van ca. 150 last. (opm: STAD DUISBURG, afm. 40,23 x 5,79 x 1,34 meter)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 4 januari. De scheepvaart naar Koningsbergen is als gesloten te beschouwen, daar gisteren de drie laatste nog in Koningsbergen achtergebleven stoomschepen zonder schade in onze haven zijn gevlucht, waarin nu twaalf stoomschepen op completering van de lading wachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 januari. Gisteren had de proeftocht plaats van het stoomschip SOERABAJA, gebouwd aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de maildienst naar Nederlands Indië. Met de trein van 9½ uur kwamen uit Rotterdam een aantal genodigden aan, zomede de directeur van de Rotterdamsche Lloyd, de heer W. Ruys. Onmiddellijk na aankomst op het schip, dat in de grote schutkolk lag, werd de reis aangevangen. Van de beginne af ging alles uitstekend. De steven werd terstond zeewaarts gericht en na de lichtschepen de Wielingen en de Wandelaar te zijn gepasseerd, was men 5 mijlen buiten de uiter boei (opm: uiterton), met flinke bries en tamelijke zee gekomen, toen, in afwijking van het aanvankelijke voornemen om rechtstreeks naar Rotterdam te stomen, omstreeks 1 uur tot de terugkeer naar Vlissingen werd besloten, ten einde de passagiers aldaar aan wal te zetten. Gedurende deze terugtocht, welke in omstreeks 3½ uur was volbracht, werd de kantoorvlag van de Rotterdamsche Lloyd in top gehesen, zijnde het teken dat het schip door genoemde maatschappij was aanvaard geworden, na de goedkeuring van schip en machine. Er werd geconstateerd dat de vaart van het schip 11½ mijl beliep, met een krachtsontwikkeling van de machine van 1.150 ind. paardenkracht bij 70 omwentelingen. De machine heeft niet de minste last gehad van heet lopen. Op de rede van Vlissingen teruggekeerd, had aan boord een diner plaats, waarbij een aangename stemming heerste en menige vleiende toost voor de Maatschappij De Schelde werd uitgebracht. Bij de nogal woelige zee bleek enige moeilijkheid om met een sleepboot langszijde van de SOERABAJA te komen en daarom vertrok een giek van boord om een sleepboot te gaan halen, doch deze werd met 2 gasten en 4 zeelieden door wind en stroom meegevoerd en eerst des nachts ten 2 ure ver de rivier op door de bemanning van het Loodswezen met hun zeilboot teruggevonden en op sleeptouw genomen. Terwijl intussen vier personen werden aangeworven om als runners dienst te doen, verliet te 12 uur de SOERABAJA de rede van Vlissingen met bestemming naar Rotterdam. Hiermee is de grote bestelling van de Rotterdamsche Lloyd aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde voltooid.
De SOERABAJA, zoals ze is gebouwd (coll. Marhisdata)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. De ondergetekende maakt aan schippers en andere belanghebbenden bekend dat hij zich als scheepsbouwmeester heeft gevestigd te Ouderkerk aan de IJssel op de werf, voorheen door zijn vader Jan van Duijvendijk geëxploiteerd; zich aanbevelende tot het bouwen en repareren van ijzeren en houten schepen en vaartuigen. Van het eerste ijzeren schip, door hem te bouwen, is reeds de kiel gelegd.
L. van Duijvendijk Janszn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Donderdag 10 januari 1884, te tien uur 's morgens, zullen te Delfzijl worden verkocht de geborgen scheepstuigages van de onder Termunten gestrande schepen WILHELM, kapt. Blanck en CATHARINA, kapt. Hoogerwerff, benevens het hol van genoemd schip WILHELM. Informaties geeft P.J. Vos, Delfzijl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal op woensdag 9 januari 1884, 's voormiddags te elf uur, publiek à comptant verkopen bij de Etna en daarna in 't Stadstimmerhuis te Harlingen: circa 328 battings en circa 1540 delen en schroten, alles afkomstig van het bij Terschelling verbrijzelde stoomschip NORRÖNA.
Informatiën geven de heren T. Vellinga & Co., cargadoors te Harlingen en de heer P.T. Krul te Terschelling.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 januari. Voor de Raad van Justitie alhier werd heden behandeld de strafzaak van de persoon van H. Thomas, gewezen gezagvoerder van het schip GERRIT, thans stuwadoor bij de firma Hoijnck & Co. alhier, oud 39 jaar, geboren te Amsterdam en alhier woonachtig.
Aan genoemde persoon worden ten laste gelegd de navolgende feiten, n.l. dat hij,
I. in de laatste dagen van de maand mei 1882, zich met zijn schip benedenstrooms de Soensang te Palembang bevindende, de matroos Baradapi alias Perdani met een eind touw dan wel met een rotan zou hebben afgerost, toen deze wegens ziekte geen gevolg kon geven aan zijn last om te werken;
II. in de eerste dagen van juni 1882 zich met zijn schip tussen Palembang en de Soensang bevindende, de matroos Wongso (Troenowongso) die insgelijks wegens ziekte geen dienst kon presteren, herhaaldelijk met een rotan heeft geslagen en daarna met een eind touw, toen die rotan brak;
III. op 13 juli d.a.v., des morgens vroeg ter rede van Palembang de bottelier Ardja, met de hand op het hoofd en daarna met een eind touw op de beide handen en de billen heeft geslagen; welke feitelijkheden wonden hebben tengevolge gehad, die eerst na verloop van ongeveer 20 dagen zijn genezen.
Er werden in deze zaak elf getuigen gedagvaard.
Mr. Voute stond beklaagde als verdediger bij.
Er was geen enkel getuige verschenen; de meesten behoorden niet meer tot de equipage van het schip, daar zij intussen successievelijk waren afgemonsterd.
Het O.M. concludeerde daarom tot vrijspraak van de beklaagde.
Uitspraak over 8 dagen.


Datum: 09 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 januari. Het driemast schip NOACH III is in het droogdok onderzocht en zal belangrijke reparaties en versterkingen moeten ondergaan, waarmede heden is aangevangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op maandag de 21e januari aanstaande, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder A.G. Douwes, te Veendam, publiek verkopen het in den jare 1863 gebouwde schoener-galjootschip genaamd ZWERVER, groot 97 tonnen (oude meting), geclassificeerd bij de Nederlandsche Vereeniging B 1, met opgoederen en toebehoren, invoege het thans te Delfzijl is liggende en tot op heden is bevaren door kapt. H. Duintjer.
Informaties te bekomen bij de heer J.R. Engelsman, te Veendam en ten kantore van opgenoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, gisteren van Batavia te IJmuiden binnen gekomen, legde de reis van Marseille naar Amsterdam in acht dagen af.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan de Zee, 7 januari. Gisteravond is voor enige tijd de bij Callantsoog gestrande Engelse schoener RASCHE OF BILBAO (opm: dit lijkt een onjuiste naam) te Nieuwediep binnengebracht. Dit is het vijftigste schip dat onder leiding van de heer Albert Wijker alhier na stranding op deze kust is afgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 8 januari. Volgens een bericht van de Nederlandse consul te Pillau, is een naambord aangespoeld, waarop LOUISE staat. Voorts het deksel van een kist van de stuurman en een cognossement over de lading van genoemd schip, zodat als zeker is aan te nemen dat het schip nog in de nabijheid van Pillau drijvende wrak van de LOUISE is, kapt. J.C. Bruin. Omtrent de equipage was niets vernomen, ook waren nog geen lijken aangespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Volgens particulier bericht is het schip THORBECKE IV, kapt. De Jong, 6 januari van Java herwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 4 januari. Volgens een bericht zou er enige mijlen van hier in zee nog een wrak drijven. Iets naders is hier nog niet van bekend. In deze haven, zowel als op het Haff is reeds veel drijfijs aanwezig, zodat de vaart tussen hier en Koningsbergen alleen voor stoomboten mogelijk is. Enige grote stoomboten zullen hier echter lossen. Heden Noordwesten wind met warm weer en regen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens te Nieuwediep ontvangen berichten is het bij het passeren van de linie gebruikelijke Neptunus feest aan boord van Zr.Ms. schroefstoomschip TROMP geheel gestoord door het machinekamer personeel, dat te midden van de feestvreugde beschonken tevoorschijn kwam. Daar men het echter niet in de gelegenheid had gesteld zich aan het gebruik van spiritualiën te buiten te gaan, vermoedde men onmiddellijk dat het zich die om één of andere oneerlijke wijze had aangeschaft. Uit een onderzoek bleek dan ook dat één van de stokers zich met een valse sleutel toegang had weten te verschaffen tot één van de kasten, waarin de officieren hun geestrijke dranken veilig waanden. De krijgsraad heeft zich deze zaak aangetrokken.


Datum: 10 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ouderkerk a/d IJssel, 6 januari. Met 1 januari jl. werd de eerste scheepstimmerwerf in deze gemeente begonnen, en wel door de heer L. van Duijvendijk Jz. Reeds is op deze werf de kiel gelegd van een ijzeren lichterschip, genaamd WILHELMINA, groot 80 last, voor rekening van de schipper J.P. van der Pluym te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Johan Frederik von Glahn, makelaar, zal op maandag 14 januari 1884, des namiddags te 3 uur in het verkooplokaal Frascati, presenteren te verkopen het sinds 12 december gezonken hektjalkschip, genaamd DE JONGE CORNELIS, groot 59 ton, met deszelfs losse inventaris, waarvan een gedeelte ligt aan de sluis bij Schellingwoude en een ander deel bij R. Plate, Haarlemmerhouttuinen No.11. Deze verkoop geschiedt in de gezonken toestand, zoals het vaartuig zich thans bevindt en moet vóór 10 februari a.s. ontruimd zijn. Dagelijks te zien op ongeveer 300 meter bezuiden de Oranjesluizen en informaties bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping barkschip FIX. Van Geluk & Mak, houders van publieke verkopingen te Dordrecht, als in deze last hebbende van hun principalen, zullen op woensdag 16 januari 1884, des middags ten twaalf ure precies, in het Nederlandsch Koffijhuis van Zahn over het Scheffersplein te Dordrecht, in het openbaar verkopen het Noorse barkschip FIX, gebouwd te Arendal in 1864, van vuren en eikenhout, met ijzeren bouten, diepgaande ballast 8½ en afgeladen 13 voet Noors. Met deszelfs complete inventaris, masten, rondhout, staand en lopend touwenwant, 4 ankers, 3 kettingen, 3 trossen, klein touwwerk, 26 diverse zeilen, takels, lier, pompen met windmolen, vlaggen, kanon, scheepsbel, klok, watervaten, enz., enz., alles breder bij scheepsinventaris omschreven. Thans liggende in de Kalkhaven voor de Korte Kalkhaven, naast het barkschip JOHANNA en van af heden aldaar te bezichtigen. Nadere informaties te bekomen ten kantore van de firma Gerard Mauritz, cargadoor, aan het Maartensgat, alsmede ten kantore van het algemeen verkooplokaal aan de Vischstraat te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 7 januari. De Duitse schoener WILHELM, die bij Delfzijl op strand zit, kan weer afgebracht worden. Bergers hebben aangeboden het voor NLG 2.000 af te brengen. Kapitein Sprenger van de stoomboot SILESIA is naar Delfzijl gereisd om te beproeven een billijker contract te sluiten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 7 januari. De romp van het bij Termunten gestrande Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Hoogerwerff, is voor een som van NLG 600 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 7 januari. Het stoomschip DEVONIA, van Taganrog, is bij het binnenkomen van de haven tegen de Nederlandse stoombaggermachine MAASMOND NO. 5, welke langszijde van de kade vast lag, aangelopen. De schade veroorzaakt aan de baggermachines zeer belangrijk en het zal een reparatie zijn die veel tijd vereist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 januari. Het plan om de Nederlandse tjalk ARENDINA HENDERIKA, kapt. Renkema, komende met een lading rijstmeel van Bremen, alhier te lossen, zal niet doorgaan; het schip is heden naar de bestemming Utrecht vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De werkzaamheden voor het laten springen van het aan de oostpunt van Rozenburg gezonken stoomschip ETHELWIN zijn thans gestaakt en zullen na het einde van de winter worden hervat.


Datum: 11 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 10 januari. De schade aan het nabij Delfzijl gestrande schoenerschip FELIX is gisteren door experts opgenomen, waarbij is gebleken dat er geen aanleiding tot afkeuring bestaat. Het schip zal nu worden afgebracht en gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoop van twee stoomschepen te Sneek. De notaris H. de Koe, te Sexbierum, zal woensdag 16 januari 1884, ’s namiddags 3 uur, ten huize van de logementhouder Cuperus, aan de Lemsterstraatweg te Sneek, finaal verkopen twee zeer snellopende, solide, net en doelmatig ingerichte, in de spoordienst tussen Sneek en Akkrum gebezigde schroefstoomboten, als:
- De schroefstoomboot TELEGRAAF II, gebouwd bij de heren J. & K. Smit, te Kinderdijk, in 1868, groot 26 ton, met machines van 10 pk. en ketel van 12 pk. Boot, machine en ketel zijn in 1881 grotendeels vernieuwd. De beide kajuiten voorzien van zitplaatsen voor 70 personen. Geboden de geringe som van NLG 3.811.
- De schroefstoomboot TELEGRAAF III, gebouwd bij de heren Boon en Molema te Hoogezand, in 1880, groot 46 ton, met machines van 10 pk. en ketel van 12 pk. De kajuiten zijn voorzien van zitplaatsen voor 80 personen. Geboden de geringe som van NLG 4.849.
Beide stoomboten zonder bekende gebreken worden verkocht met nette, solide en complete inventarissen en gereedschappen, waarvan de opgaven voor gegadigden ter inzage liggen ten kantore van de notaris en de heer R. Nieveen, te Sneek.
De stoomboten zijn op de verkoopdag te bezichtigen in de Stadsgracht bij de Waterpoort te Sneek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 10 januari. Heden liep met goed gevolg te water van de werf van de heren E.J. Smit & Zn. een ijzeren tjalk genaamd de ADSISTENT, groot plm. 130 ton, voor de heer A. Stolk te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord in aanbouw zijnde stoomtransportvaartuig zal, als het gereed is, op ´s Rijks werf te Hellevoetsluis in conservatie opgenomen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 december 1883. Voor de gevraagde bodemarij ten bedrage van NLG 65.000 op het casco, de vracht en de lading suiker van het Noorse schip ZENOBIA, bestemd naar Lissabon, zijn aanbiedingen ingekomen van 32 tot 33%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op ’s Rijkswerf te Hellevoetsluis is in dienst gesteld de reserve loodskotter No.10, welk vaartuig in de plaats komt van de verongelukte loodskotter No.12.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 6 januari. Het wrak van de Nederlandse bark LOUISE, dat men in deze haven niet heeft kunnen binnenbrengen, werd de 4e in de namiddag weer tot buiten de Mole (opm: havenhoofd) teruggebracht, en is de volgende nacht niettegenstaande het zoveel mogelijk ten anker was gebracht, door storm en stroom in zuidelijke richting verdreven, tot nabij Möwehaken, vanwaar de bewoners van de Nehrung voor zoveel de storm toelaat van de lading bergen. De lading, die uit ongeveer 13.000 eiken staven bestaat, heeft een vrij aanzienlijke waarde.


Datum: 12 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 januari. De Engelse bark CARMARTENSHIRE, kapt. Owens, van Bangkok naar Bremen, is gestrand en zit onder water. Van de equipage is niets bekend.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het snel zeilend gekoperd en kopervast brikschip EGBERT JAN, groot volgens meetbrief 187 register ton, hetzelve is geheel ingericht voor de houtvaart, laadt 290 ton deadweight of 100 standers hout, geclassificeerd bij Germ. Loyds A, goed onderhouden inventaris, is te bezichtigen aan de werf De Zwarte Raaf, in de Kleine Kattenburgerstraat, van de heren E.J. Bok & Zoonen te Amsterdam, bij wie nadere informaties zijn te bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Singapore, 10 december. Het Nederlandse barkschip VELOX, van Kobe naar New York, hier met schade binnen, werd 19 november door een tyfoon overvallen, waardoor het de grote en bezaanstengen en zeilen verloor. Het behoeft niet te lossen of te dokken. De reparaties worden op $ 3.500 begroot en zullen binnen vier weken volbracht kunnen zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 januari. Het barkschip THEODOR, onlangs op de Noordvaarder gestrand, kan niet worden afgebracht en zal worden gesloopt, hetgeen is aangenomen voor NLG 600.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 januari. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. Höper, alhier binnen, na aan de grond te hebben gezeten (zoals reeds vroeger gemeld) heeft het droogdok verlaten en werd bevonden weinig schade te hebben bekomen. De lading wordt thans weder ingenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 10 januari. Het hol van de bij Termunten gestrande Duitse schoener WILHELM, bevaren geweest door kapt. Blank, is heden voor NLG 360 publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 december. Het Italiaanse schip QUAKER CITY is afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 8 januari. De Nederlandse baggermolen ADAM III is door het van Bilbao binnenkomende stoomschip SAN MARTIN aangevaren en heeft daarbij belangrijke schade bekomen.


Datum: 13 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 12 januari. De gestrande schoener FELIX, kapt. Christensen, is hedennacht door de hoge vloed geholpen afgebracht en hier in de haven gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 januari. Door een correctiefout is de naam van het ijzeren stoomschip, heden op de werf van de Maatschappij De Maas te water gelaten, onjuist in ons eerste blad vermeld. Die naam is RUTLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In het afgelopen jaar is door de te Oude Pekela gevestigde rederij van het Nederlands schoenerschip HARMANNA besloten de rederij te ontbinden en het schip te verkopen, hetwelk toen voor ongeveer NLG 1.700 van de hand ging. Tijdens die handelingen werd aan de rederij evenwel aanzegging gedaan dat de stuurman die 4 achtereenvolgende jaren aan boord van dat schip in dienst was geweest, nog een vordering op de rederij had van NLG 1.672,50 als niet door hem ontvangen van zijn tot een bedrag van NLG 1.920 verdiende gages.
Naardien de rederij, die beweerde dat de stuurman geheel voldaan was dat haar alle verdiende gages van het scheepsvolk door de gezagvoerder in rekening waren gebracht, en om andere redenen aan de eis niet meende te moeten voldoen en alle betaling weigerde, heeft zich daarover een proces ontwikkeld voor de rechtbank te Winschoten, waarin de vorige maand aan zijde van de eiser, de stuurman, door procureur J.J. Soer van Veendam, en aan zijde der rederij door procureur Mr. A.H. Koning van Winschoten werd gepleit, en waarin door de rechtbank de 2e dezer maand werd vonnis gewezen.
Ten dage van het pleidooi werd voor de eiser beweerd, en daarop grondde zich diens vordering, dat zowel de rederij als de kapitein, door wiens handelingen de rederij was gebonden, aansprakelijk was voor de voldoening der door de manschap verdiende gages, en die dus moest betalen, voor zover die onbetaald zijn gelaten, terwijl betaling door hem ontkend werd, de tegenpartij uitnodigende van de door haar beweerde betaling te doen blijken door overlegging van kwitanties, het volksgagesboek of het journaal waarin de ontvangsten en uitgaven door de kapitein worden gebracht, of wel andere bewijzen die betaling waarschijnlijk maken.
De advocaat der gedaagde, de beweerde betaling volhoudende, zag in een niet-afrekening tussen de schipper en het scheepsvolk een particuliere handeling, welke de rederij niet aanging, en daarom de actie kon worden toegewezen evenmin als de gevraagde bewijsvoering.
De rechtbank heeft zich evenwel niet met het verdedigd systeem van de gedaagde verenigd, maar de vordering ontvankelijk geacht en de eiser toegelaten tot het door hem verzocht bewijs door getuigen, dat hij gedurende 4 jaren onafgebroken in dienst van het schip der gedaagde rederij is geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Onlangs meldden wij dat voorlopig geen werklieden aan ’s Rijkswerf te Amsterdam zouden worden ontslagen. Wij vernemen nader, dat dit jaar toch tot inkrimping van het personeel aldaar zal worden overgegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. De werf van de Maatschappij De Maas, onder Delftshaven, was heden andermaal in feestdos gehuld, en met meer recht dan ooit tevoren.
Het nieuwe ijzeren stoomschip, dat te water zou worden gelaten, en dat bestemd is voor de kolenvaart, moest daartoe aan zeer bijzondere eisen voldoen. De machine is namelijk zó geplaatst, dat het mogelijk is het schip met kolen geheel vol te laden, zonder dat meer dan enige duimen stuurlast wordt verkregen, terwijl de waterballast, die naar het cellulaire stelsel is ingericht, van dien aard is, dat met het ledig schip de schroef bijna geheel onder water komt. Daardoor wordt het vaartuig in staat gesteld zonder lading of andere ballast en bij alle weersgesteldheid te reizen. Vooral de eigenaars van stoomschepen, die op havens varen waar weinig water staat, zullen begrijpen hoe groot het voordeel is om met een maximum lading en een minimum diepgang te kunnen varen.
Wordt ook met dit schip weer het bewijs geleverd dat onze scheepsbouwmeesters tegen de Engelsen kunnen wedijveren wat de prijs betreft, het is ook thans gebleken dat de onzen voor de vreemdeling niet behoeven onder te doen ten aanzien van spoedige aflevering. Volgens de door ons ingewonnen berichten, werden de kielplaten van dit vaartuig de 1e september van het vorige jaar op de blokken gelegd, en zal het tegen het einde dezer maand naar Newcastle on Tyne vertrekken, ten einde door de firma Wigham Richardson van de nodige machines te worden voorzien. Hieruit blijkt dat slechts vijf maanden voor de bouw en die aflevering nodig waren, wat inderdaad kort mag worden genoemd, vooral wanneer men de tijd van het jaar in aanmerking neemt.
Niettegenstaande het minder gunstige weer was een talrijke schare bijeengekomen om van het van stapel lopen van het nieuwe schip getuige te zijn, dat in optima forma een doopplechtigheid onderging.
Op verlangen van de eigenaars (het schip is gebouwd voor rekening van de heren Green, Holland & Sons, te Londen), had Ds. J. van Bolhuis uit Delftshaven, zich met de doop belast. Hij hield een toespraak, waarin hij aantoonde, hoe Gods zegen onmisbaar is, riep die zegen in voor eigenaren en schip, verbrak de traditionele fles die aan de boeg hing, en gaf aan het vaartuig de naam van RUSLAND. (opm: moet zijn RUTLAND; zie NRC 130184).
Onmiddellijk daarna werd het vaartuig van de laatste banden bevrijd, die het aan de helling bevestigden, en zette zich, onder de luide Hoera’s! der menigte, terstond in beweging, om zich rustig en statig te water te begeven.
Het schip (Lloyds 100 A.1) meet 700 tons register. Het is 182 Engelse voet lang, 29½ breed en 15¼ diep.
Nadat de RUTLAND goed en wel te water was, werd de kiel gelegd voor een raderstoomboot, bestemd voor de vaart tussen Havre en Honfleur, voor rekening van de Compagnie de Cabotage de Navires à Vapeur et à Voiles, te Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 januari. Het schip ARENDINA HENDERIKA, kapt. J. Renkema, van Bremen naar Utrecht, alhier binnen gelopen, is onder borgstelling voor beschadiging van de lading, heden van hier naar de bestemmingsplaats vertrokken.


Datum: 14 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Hellevoetsluis, ingevolge rechterlijke machtiging, om contant geld, op dinsdag 15 januari 1884, ’s middags 12 uur, ten huize van de koffiehuishouder A. van den Berg, van het wrak van het in het Nieuwe Gat benoorden het Goereesche Zeegat gestrande Engelse stoomschip AUK, benevens 1 vat siroop, 8 blokken cederhout, 70 balen katoen, plm. 200 kg gabijzer, 1 rol vloerzeil, 1 vat gutta percha, 1 vat darmen, 2 vaten vellen, 2 kisten glas, 30 bossen staaldraad, 10 vaten palmolie, 57 bussen vernis, 12 balen palmpitten: alles door zeewater beschadigd, afkomstig van bovengenoemd stoomschip.
Inlichtingen geven de heer P. Gallas Jr., scheepsagent te Hellevoetsluis en de notaris Hermans te Brielle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Hedenmorgen vertrokken van de Handelskade naar West-Indië, de schoener RESOLUTIE, kapt. Van der Veen met stukgoed. Aan boord bevindt zich een detachement militairen onder bevel van de luitenant Van Drimmelen.


Datum: 15 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Veiling te Hoorn op Terschelling. Notaris S. Brons Boldingh zal op donderdag 17 januari 1884, 's morgens half elf uur, publiek verkopen ruim 9.000 dennen planken van verschillende lengte, breedte en dikte, afkomstig van het gestrande schip MARIA van Riga. Informatiën en catalogus te bekomen bij de heer J. Herm. Schröder, Lloyds agent, te Amsterdam en bij de heer burgemeester van Terschelling.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het afgelopen jaar is noodlottig geweest boven mate voor de scheepvaart, want gedurende de afgelopen 12 maanden zijn meer dan 2.000 koopvaardijschepen vergaan. Aanvaringen hebben daarbij een grote rol gespeeld want het aantal van die onheilen klimt tot over de 150; meer dan twee derde daarvan hebben plaats gehad in de nabijheid van de Engelse kust.
In het algemeen zijn de kusten van Groot-Brittannië getuigen geweest van vele schipbreuken, want het aantal daarvan klimt tot 522.
Blijkens een opgaaf van de Engelse maatschappij tot redding van schipbreukelingen heeft deze dienst in het afgelopen jaar, dat zo noodlottig is geweest voor de scheepvaart, zich weer loffelijk gekweten van haar taak. Niet minder dan 956 personen heeft de bemanning van de reddingboten aan een wisse dood ontrukt. Daarenboven zijn 80 schepen, die in
hoge nood verkeerden en het vergaan op de Britse kust nabij waren, door die moedige mensenvrienden in behouden haven gebracht.
Maar in spijt van al de betoonde moed en onversaagdheid, welk een verbazend aantal mensenlevens zijn in 1883 verloren gegaan! Het aantal schipbreukelingen, die bij het stranden van ruim 2.000 schepen de dood in de golven hebben gevonden, klimt tot over de 4.200. Onder de vergane schepen komt voor de CIMBRIA, een trans-Atlantische stoomboot, door aanvaring gezonken. Bij dit onheil alleen zijn meer dan 500 personen binnen weinige minuten tijds uit een toestand door geen enkel gevaar bedreigd, — voor zo verre dit op zee bestaanbaar is, — in die van hopeloze schipbreukelingen vervallen en in een oogwenk ten gronde gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 januari. De mailboot PRINSES MARIE, van Queenborough heden hier aangekomen, heeft op de uitreis enige averij aan het stuurboordwiel en de raderkast belopen, veroorzaakt door het breken van één der zware stalen wielplanken. Ongeveer 2/3e gedeelte van de laatste kwam met zoveel kracht tegen een tweede plank dat ook verbrijzeld werd en sloeg daarna nog boven door de raderkast, waarop het liggen bleef. De boot ondervond hierdoor geen noemenswaardig oponthoud en kwam op de gewone tijd aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 december. Het Nederlandse schip M.A.C.E. kapt. Rab, zal 22 dezer, en het Duitse schip OMEGA, kapt. Seetzen, de 24e van hier naar Amsterdam vertrekken. (opm: de naam M.A.C.E. is een afkorting van MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, geb. in 1866).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 januari. De Vlissingse loodskotter No.7, schipper Engels, kwam heden van de kruispost binnen, zijnde in een zware bui de gaffel gebroken en het grootzeil weggewaaid. De kotter vertrok bij het volgende hoogwater weer naar zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Volgens de brief van kapt. J.E. Coerkamp, voerende het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, van Sundsvall herwaarts, d.d. Tvedestrand sedert 4 dezer, zou hij die dag met tamelijk gunstige wind de reis voortzetten en trachten zijn bestemming te bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 januari. Het gestrande schip COMET, is heden vlot geweest, doch men was genoodzaakt het anker op de bank te laten vallen, uit vrees dat het schip in diep water zou zinken, daar tegen het pompen in reeds zeven voet water in het ruim stond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 januari. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht gisteren te Cuxhaven lek binnengelopen het Nederlandse schip ANNA AUGUSTA, kapt. Wietsma, van Windau met hout herwaarts bestemd.


Datum: 16 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veiling van Schepen in het verkooplokaal Frascati, op maandag 19 januari: Het gezonken tjalkschip DE JONGE CORNELIS, verkocht voor NLG 110, in slag NLG 20. Koper W. de Lorme van Rossem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Het Nederlandse barkschip JOHANNA THEODOOR, kapt. Mulder van Pasaroeang naar Amsterdam, is lek en met schade aan het roer, te Kaapstad binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 januari. De schoener COMET, 12 dezer van het Grind op de ballastplaat benoorden Harlingen gedreven, kon met de aanwezige pompen niet voldoende van het water ontlast worden. Men heeft zich daarom van een paar zware pompen voorzien. Men hoopt nu het schip drijvende te krijgen en met behulp van een sleepboot herwaarts te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Militair Blad bevat de volgende statistiek van de sterkte der Nederlandse vloot.
De Nederlandse vloot bestaat uit:
A. Schepen tot verdediging van kusten, zeegaten, reden en stromen.
a. Gepantserde schepen: 4 ramschepen: STIER (48,7) SCHORPIOEN (48,5), BUFFEL (47,5) en GUINEA (51), de eerste bewapend met 1 kanon van 28 cM. A., de laatste drie met 2 getr. kanons van 23 cM.; 1 rammonitor 1ste klasse DRAAK (35) met kanonnen van 28 cM. A; 6 rammonitors 2de klasse MATADOR (31), LUIPAARD (28,5), HYENA (31), PANTER (31), HAAI (31) en WESP (31); de eerste bewapend met 2 kanonnen van 28 cM. A., de tweede met 1 idem, de laatste vier met 2 getr. kanons van 24 cM.; 5 monitors 2de klasse: KROKODIL (29,5), HEILIGERLEE (29,5) TIJGER (27,6), CERBERUS (29,5) en BLOEDHOND (29), de eerste drie bewapend met 2 getr. kanonnen van 23 cM.; de laatste twee met 1 kanon van 28 cM. A.; en 5 stoomriviervaartuigen: RHENUS (12,6), ISALA (12,6), MOSA (12,6), MERVA (12,6) en VAHALIS (15,5), de eerste vier bewapend met 2 kanons van 12 cM. K.A., de laatste met 2 kanons van 7,5 cM. A., samen 21 vaartuigen.
b. Ongepantserde schepen: 16 ijzeren stoomkanonneerboten; WODAN, THOR, FREYR, NJORD, TYR, BRAGA, HEIMDALL, BALDER, VIDAR, VALI, ULFR, DUFA, HADDA., HEFRING, UDUR en BULGIA, allen met een diepgang van 22,5 dM en bewapend met 1 kanon van 28 cM. A; 14 ijzeren stoomkanonneerboten: HYDRA, EVER, DOG, HAVIK, GIER, RAAF, GEEP, BRAK, LYNCX, VOS, FRET, DAS, SPERWER en BEVER, allen met een diepgang van 21 dM. en bewapend met 1 getrokken kanon van 23 cM.; 1 stalen kanonneerboot NO. 3, diepgang 11,5 dM. en bewapend met 2 kanons van 12 cM. K.A.; 2 ijzeren torpedoboten groot model ETNA en HECLA, beide met een diepgang van 11,4 dM., en 20 torpedoboten, klein model, met een diepgang van 16,5 dM. Samen 53 vaartuigen.
Totaal voor A: 74 vaartuigen.
B. Schepen voor algemene dienst.
a. Gepantserde schepen: 2 ramtorenschepen: KONING DER NEDERLANDEN (60) en PRINS DER NEDERLANDEN (55), de eerste bewapend met 4 kanons van 28 cM. A. en 4 kanons van 12 cM. K.A., de tweede met 4 getr. kanons van 23 cM. en 4 kanons van 12 cM. K.A.
b. Ongepantserde schepen: 6 ijzeren met hout beklede schroefstoomschepen 1ste klasse: ATJEH, TROMP, KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, DE RUIJTER, VAN SPEIJK (nagenoeg gereed) en KORTENAER (in aanbouw), allen met een diepgang van 63 dM., de eerste met een bewapening van 6 kanons van 17 cM. A. en 4 kanons van 12 cM. K.A., de vijf laatste met een bewapening van 6 kanons van 17cM en 8 kanons van 12 cM. K.A.; 3 houten schroefstoomschepen 1ste klasse: ZILVEREN KRUIS, VAN GALEN en LEEUWARDEN, allen met 56 dM. diepgang en een bewapening van 4 getr. kanons van 16 cM. en 6 kanons van 12 cM. K.A.; 1 schroefstoomschip 3de klasse ALKMAAR (comp. bouw), diepgang 48 dM., met 1 kanon van 15 cM. A. en 6 kanons van 12 cM. K.A.; 4 schroefstoomschepen 4de klasse: ARUBA (comp. bouw 36,5), SURINAME (36), BONAIRE (36) en SOMMELSDIJK (nog in aanbouw), (39,5); het eerste gewapend met 1 kanon van 15 cM. A. en 2 kanons van 12 cM. K.A.; de drie laatste van ijzer met hout bekleed en een wapening van 1 kanon van 15 cM. A. en 3 kanons van 15 cM. K.A.; 1 houten raderstoomschip 1ste klasse VALK (40), gewapend met 6 kanons van 12 cM. K.A., en 1 ijzeren schoener ARGUS (28), bewapend met 2 kanons van 7,5 cM. A. Samen 16 vaartuigen.
Totaal voor B: 18 vaartuigen.
C. Schepen bestemd voor bijzondere diensten.
a. Wacht- en kostschepen: 2 houten fregatten: ADOLF, HERTOG VAN NASSAU (55) te Willemsoord en PRINS VAN ORANJE (46) te Hellevoetsluis; 1 houten korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN (45) te Amsterdam en 1 oud schroefstoomschip 4de klasse AMSTEL (32) in herstelling, de eerste twee elk met 8, de derde met 6 en het laatste met 2 kanons van 12 cM. K.A.
Samen 4 vaartuigen.
b. Instructie- en exercitie: 3 houten fregatten: EVERTSEN (49) te Willemsoord, ADMIRAAL VAN WASSENAAR (45) te Amsterdam en ANNA PAULOWNA (46) te Rotterdam; 2 houten korvetten: ASTREA (28) en URANIA (28), beide te Willemsoord; 1 houten schoenerbrik TERNATE (33) te Amsterdam; 2 ijzeren brikken: CASTOR (36) te Rotterdam en POLLUX (33) te Amsterdam.
Van de genoemde vaartuigen zijn bewapend met kanons van 12 cM. K.A., het eerste met 14, de beide volgende elk met 8, de URANIA met 4 en de beide laatste elk met 2 stuks; 1 houten schroefstoomschip 2de klasse MARNIX (52), bewapend met 1 kanon van 15 cM. A. en 4 kanons van 12 cM. K.A., 1 houten schroefstoomschip 3de klasse HET LOO (40) te Willemsoord, bewapend met 1 kanon van 15 cM. A., 4 kanons van 12 cM. K.A. en 2 getr. kanons van 16 cM.; 1 houten drijvende batterij SALAMANDER (24) te Willemsoord, bewapend met 1 kanon van 15 cM., 8 kanons van 14 cM. K.A. en 4 getr. kanons van 16 cM.; 2 houten kanonneerboten: NO. 7 (12) te Willemsoord en NO. 16 (12) te Leiden, bewapend met 2 kanons van 12 cM. K.A.; en 1 houten flotillevaartuig VULKAAN (32) te Willemsoord. Samen 14 vaartuigen.
Totaal voor C: 18 vaartuigen.
Totaal der Nederlandse vloot: 110 vaartuigen. Daarbij komt nog de Indische militaire marine, bestaande uit twee wachtschepen (1 te Batavia en 1 te Soerabaya), 1 schroefstoomschip 2de klasse, 1 raderstoomschip 2de klasse, 3 raderstoomschepen 3de klasse, 4 idem 4de klasse, 10 schroefstoomschepen 4de klasse en 3 opnemingsvaartuigen, waarvan 1 met stoomvermogen. Samen 24 vaartuigen.
Totaal-generaal 134 vaartuigen.
(de achter de namen der schepen geplaatste getallen geven de grootste diepgang in decimeters aan).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Gisteren (opm: 14 jan.) had de proefvaart plaats met het door de firma Rijkée & Co., voor rekening van de heren Corns. Balguerie & Zn. alhier, gebouwde stoomschip ARY SCHEFFER. De machines voor deze boot zijn vervaardigd aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, te Vlissingen. Bij 98 omwentelingen ontwikkelde de machine een kracht van 400 indicateur pk., waarmede een snelheid van 10 mijlen werd verkregen, en waarbij schip en machine aan de gestelde eisen bleken te voldoen. Het stoomschip is ingericht tot het vervoer van goederen en passagiers tussen Rotterdam en Hâvre, en wordt op morgen in dienst gesteld onder bevel van kapt. I. Lambach.


Datum: 17 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 12 januari. De schepen BARBARA HENDRIKA, kapt. Meijer en TJAKELINA, kapt. Ditse, uit Groningen, moeten alhier overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE is met gebroken zuiger en schade aan de lage drukcilinder te Batavia uit zee teruggekomen; heeft de schade hersteld en de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 16 januari. De gezagvoerder van het op de 12e december op de Spijkerplaat gestrande schip stoomboot WELDON, wil beproeven om met hulp van drie centrifugaalpompen lens te houden en binnen te brengen, de lading is grotendeels geborgen, doch de lekkage is van dien aard dat het water in het schip gelijk met het tij rijst en daalt. Met het opstellen van de pompen is men reeds aangevangen. (opm: schip S.B. WELDON)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 13 januari. Het wrak van het Nederlandse schip LOUISE, kapt. J.C. Bruin, ligt nog altijd in de nabijheid van Möwenhaken aan het strand, daar het weer te ongunstig is om binnen te brengen. Twee trossen ter waarde van 1.650 mark en 1.800 mark, die de vorige maal bij het slepen verloren zijn gegaan, hoopt men bij gunstig weer boven water te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Net Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Van Benten, van hier naar Batavia, is volgens een telegram uit laatst gemelde plaats, op of vóór 14 dezer Straat Sunda gepasseerd.


Datum: 18 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 15 januari. Het wrak van het gestrande stoomschip AUK, heeft NLG 400 opgebracht. De opbrengst van de geborgen goederen was NLG 5.464.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Batavia, 12 december. Omtrent het plotseling verdwijnen van Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN vanuit Straat Sunda in de dagen na de eruptie van
Krakatau, meldt het marineverslag:
Ten gevolge van de door de uitbarsting van Krakatau teweeggebrachte verandering in Straat Sunda, werd de PRINS HENDRIK aangewezen om bewesten Krakatau te kruisen en de binnenkomende schepen te waarschuwen. Nadat de kolenvoorraad was aangevuld, werd de 30ste derwaarts vertrokken en aan die last voldaan. De 16e september werd door de PRINS HENDRIK aan de controleur Tromp, belast met een zending naar de Semangka-baai, assistentie verleend, door genoemde baai in te stomen en die ambtenaar daar aan wal te zetten, terwijl het kruisen onderwijl aan de hopperbarge SAMARANG werd opgedragen.
Door de grote massa puim konden de sloepen niet weer naar boord terugkeren, waarop de PRINS HENDRIK na gezien te hebben dat de beide bemanningen zich uit de sloepen aan wal begeven hadden, de baai weer verliet en de 19e in open water kwam. Door de BROMO afgelost, ankerde deze bodem de 23e te Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 17 januari. In bevrachtingen gaat nog weinig om en zijn de vrachten sinds de herfst van het vorige jaar belangrijk gedaald. Na Nieuwjaar werden een paar schepen van groter charter bevracht tegen Sh.15 en Sh.16 naar het Bristolkanaal, terwijl kleiner scheepjes bedongen Sh.15 naar het Engels Kanaal en Sh.14 naar Londen / Oostkust. Daar hier nogal tjalkruimte aanwezig is, zijn ook de vrachten voor België naar beneden gegaan en bevrachtte men respectievelijk tegen NLG 5 en NLG 4,75 per last gerst naar Antwerpen, andere granen en plaatsen volgens tarief.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerschip MARIA, groot 124 register tonnen, geklasseerd bij Veritas 5/61.1, thans liggende te Purmerend. Nadere informaties bij de heren J.M. Meihuizen & Zoon te Wildervank en Van der Goot & Kühn te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop ½ aandeel in de stoomboot ZEVENHUIZEN. Te bevragen bij Joh. Reijntjes aldaar. (opm: waarschijnlijk te Zevenhuizen).


Datum: 19 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

West-Graftdijk, 16 januari. Het wrak van het bij Callantsoog gestrande schip SVEA, kapt. Sörensen, van Sundsvall naar Dieppe, is in publieke veiling voor NLG 312 verkocht. De inventaris en lading brachten ruim NLG 1.000 op en werden voor NLG 750 naar het Groot Noord-Hollands Kanaal vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 17 januari. De geborgen lading van het Russische schip MARIA, kapt. Berg, van Croonstad naar Rotterdam, heeft heden in publieke veiling NLG 1.902 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Volgens een telegram uit Londen, is het stoomschip PADANG, van Batavia, laatst van Padang naar Marseille, te Batavia uit zee terug gekomen met verlies van twee schroefbladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 17 januari. Geen der personen, noch van hier noch van elders, die de toestand van het op de Zandplaat gestrande Engelse stoomschip ALUDRA in ogenschouw hebben genomen, willen beproeven het af te brengen. Een aantal Texelse vissers zouden het afbrengen wel willen beproeven, indien zij bij niet slagen voor hun verzuim en moeite enig loon konden ontvangen. Intussen zit het stoomschip zo goed als onbeschadigd hoog op de wal, ongeveer 400 meter van diep water, en heeft met hoog water nauwelijks vier voet water om zich heen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 18e januari is het stoomschip ARY SCHEFFER uit de Nieuwe Waterweg naar Havre vertrokken (opm: eerste reis van dit nieuwe stoomschip).


Datum: 20 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 16 januari. Gistermiddag had men het wrak van het Nederlandse schip LOUISE, gevoerd door kapt. Bruijn, uit elkander willen doen springen, opdat het restant lading die er nog in is - de helft is reeds geborgen - aan strand zou spoelen, maar door de steeds aanwakkerende Noordwesten wind moest men het plan uitstellen. Het bovenschip zou ten gevolge van voortdurend hevig stoten reeds geheel uit elkander zijn geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Volgens een telegram uit Londen ontvangen is de schade aan het stoomschip PADANG groter dan verondersteld was, het moet dokken om nagezien en gerepareerd te worden; een gedeelte van de lading moet worden gelost. Volgens een particulier telegram zou de PADANG vermoedelijk de 25e dezer de reis kunnen hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 16 januari. De helft van de lading van het Nederlandse schip LOUISE, kapt. J.C. Bruin, dat buiten de haven gestrand ligt, is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Koningsbergen, 16 januari. De broeder van kapt. Bruijn heeft het wrak van het schip LOUISE, dat buiten de haven gestrand ligt, herkend als de LOUISE van Vlissingen, met sleepers (opm: dwarsliggers) beladen en van Memel naar Londen bestemd. De berging is vanwege het gouvernement aangenomen. Van de equipage is nog niets bekend.


Datum: 21 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 februari. Het Nederlandse schip KLEINKINDEREN, kapt. D. Haddeman, van St. Ubes naar Vlaardingen, is op zee verlaten. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Volgens een particulier bericht is het schip INSULINDE, kapt. Van Leeuwen, gisterochtend van Cardiff naar Java vertrokken, in de namiddag Lundy-eiland gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Termunterzijl, 17 januari. De romp van het alhier gestrande Nederlandse schip CATHARINA, kapt. L. Hoogerwerff, is af en met assistentie van een sleepboot hier binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 18 december. Sedert het laatste bericht zijn 29 schepen aangekomen. De vrachtenmarkt is flauw, met weinig vraag. Gecharterd werden onder anderen het Nederlandse schip BROEDERTROUW, kapt. Brongers, van Porto Allegro naar het Kanaal voor tabak tot GBP 430.


Datum: 22 januari 1884


Krant:
  SC - Schiedamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 22 januari. Men bericht ons, dat gisteren door een Duitse stomer van de uiterton herwaarts is gesleept het Nederlands schip DORDRECHT II, komende van Ternate, met broeiing in de kolen (opm: zie JB 230184).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 december. De markt bleef sedert ons laatste bericht onveranderd flauw. De onbevrachte vloot is tamelijk gering, doch is geheel in verhouding tot de vraag. Naar Nederland bood de Factorij, na het geven van een schip van 10.000 pikols koffie tot NLG 50, tot dezelfde vracht 4.000 pikols per schip aan, waarvan een paar bodems gebruik maakten om met aanleggen een begin te maken. De vrachten voor particulier goed, dat toch al schaars is, zijn daardoor zeer gedaald en nam men reeds suiker aan voor NLG 30. Door een schip werd voor een volle lading particuliere koffie NLG 40 bedongen. Naar het Kanaal bestaat zeer weinig vraag, alleen tot lage cijfers: de laatste afdoening was GBP 1.15. Naar Amerika werd een schip opgenomen voor koffie en lichtgoed van Batavia en Padang naar New York, terwijl een andere bodem afgesloten werd voor suiker naar Boston tot GBP 1.17/6. Naar Australië heerst ogenblikkelijk geen vraag.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: OTTOLINA NLG 50 10.000 pikols Factorij-koffie van de Oosthoek, ligt aan. SALATIGA en DELIANE elk NLG 50 voor 4.000 pikols idem van Batavia, en liggen aan. Stoomschip NOORD-BRABAND NLG 90 koffie, NLG 20 per m3 djatiehout naar Rotterdam, en Sh.60/- voor kopra van Padang naar Marseille; stoomschip LIMBURG NLG 90 koffie en NLG 67,50 tabak naar Rotterdam. Naar Amsterdam THORBECKE II NLG 40 voor een volle lading koffie; stoomschip PRINS HENDRIK NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, NLG 40 tin; stoomschip PADANG NLG 85 koffie, NLG 100 huiden. Naar het Kanaal voor orders KERSBERGEN GBP 1.15/- suiker van Samarang. Naar New York NOACH II GBP.3 voor koffie, GBP 3.10/- voor licht goed van Batavia en Padang.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: A.H. VAN TIENHOVEN SR., KANAGAWA, ANTONIA, ADMIRAAL DE RUYTER, ZWERVER en stoomschip VOORWAARTS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt, zal ook dit jaar de WILLEM BARENTS een reis naar het noorden maken. Als commandant wordt genoemd de luit.t.zee 1e klasse J. Dalen, die de vorige reis reeds het bevel voerde. (opm: doel het doen van wetenschappelijke waarnemingen in het Noordpool-gebied)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 21 januari. Alhier is gestrand de vislogger CASTOR, van de Maatschappij Neptunus, met 1.000 stuks kabeljauw aan boord. Het volk is aan wal. De sleepboot HERCULES is ter assistentie ontboden.


Datum: 23 januari 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Probolingo, 19 januari. De Nederlandse bark DORDRECHT II, kapt. Seinstra, met 500 ton Gouvernementskolen bestemd naar Onrust, is heden morgen met brand in de kolen hier ter rede aangekomen. Er zijn maatregelen genomen om zo mogelijk de brand te blussen. Aan de resident van Soerabaija is om een Gouvernementsstomer gevraagd ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 22 januari. Heden is aan de werf van de Gebr. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rivier-schoenerschip CORNELIA PIETERNELLA, groot ongeveer 90 last, gebouwd voor rekening van de heer A. Vliegendhart en bestemd voor de lichterij te Brouwershaven.
Onmiddellijk werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijn-zeilschip, groot 180 last, voor rekening van de heer P. Martens te Oosterhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Laatstleden zondag (opm: 21 januari) vertrok het stoomschip KANAHOOKA van hier naar Cardiff. Dit is het tweede stoomschip (opm: de eerste was de VICTORIA), dat door de heren J. & K. Smit is gebouwd voor rekening van de heren Watkins & Co. te Londen, en bestemd om naar Australië te gaan en daar als collier dienst te doen.
De hoofdafmetingen zijn als volgt: lengte tussen loodlijnen 150’, breedte 24’, holte 14’, tonnenmaat 386 gross. De machines zijn van het compoundsysteem met stalen ketels voor 80 lbs. spanning en werden geleverd door de Maatschappij De Maas te Delfshaven. De cilinders hebben een middellijn van 22 en 40 Engelse duim, terwijl de slag 30 Engelse duim bedraagt.
De schepen en de machines zijn gebouwd onder Lloyds toezicht en hebben de proefreis zeer tot tevredenheid van de eigenaar en de heer Davis, zijn ingenieur, voldaan.
Herhaalde malen werd de hoogste tevredenheid met het geleverde werk betuigd.
Beide stoomschepen behielden op zee een snelheid van 10½ à 11 mijl, terwijl de machine een vermogen ontwikkelde van 470 indicateur paardenkrachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 december. Het schip REVELLO, kapt. Israel, van Semarang naar Cádiz, met schade alhier binnen, moet gedeeltelijk lossen en een nieuwe mast inzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vierverlaten (Groningen), 20 januari. Jongstleden maandag (opm: 14 januari) is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Mulder alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip RÉFORME, groot 122 ton, voor rekening van schipper J. Hageman van Groningen, en de kiel gelegd voor een ijzeren tjalk, groot plm. 100 ton voor rekening van schipper G. Buisman van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens een particulier bericht is het schoener-brikschip J.H. HENKES, kapt Van Heuveln, heden te Bordeaux van Martinique aangekomen, Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Aan boord van het Nederlandse schip HOLLAND, kapt. Brummer, van Suriname naar Amsterdam bestemd en op 19 januari de Scilly’s gepasseerd, is een Duitse passagier 13 dezer op zee overleden en begraven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Volgens een particulier telegram van Batavia, is het Nederlandse schip DORDRECHT II, kapt. Seinstra, komende van Ternate, met brand in de lading steenkool te Probolingo binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 december. Het Duitse schip A.T. STALLKNECHT, van Ilo-ilo naar Het Kanaal, lek te Soerabaja binnen, heeft NLG 25.000 bodemarij op schip, vracht en lading genomen, tot geheim gehouden premie.


Datum: 24 januari 1884


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 januari. Gisteren avond omstreeks 8 uur had te Onrust een groot ongeluk plaats kunnen hebben met het dokken van Zr.Ms. stomer ATJEH. Nadat dit schip ongeveer 1½ meter was opgepompt, sloeg het over naar bakboordszijde. Men zegt, dat de oorzaak is de te grote helling der schoren, zodat deze de nodige steun over die zijde aan het schip misten, en langs het boord opschoven.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 24 januari. Men deelt ons mede, dat het wrak van het Gouvernements-stoomschip BEROUW, alsmede dat der gewapende boot No. 16, welke vaartuigen door de vloedgolf op 27 augustus 1883 zo zwaar geleden hebben, voor ’s lands dienst verder ongeschikt geacht en publiek verkocht zullen worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 januari. Het oorlogsfregat ZEELAND, laatstelijk wachtschip ter rede van Batavia, kwam gisteren hier aan, gesleept door de particuliere stoomboot ROSA, en werd nog dezelfde dag verhaald in het bassin van het Marine-etablissement.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Gedurende het jaar 1883 zijn te Koningsbergen en Pillau aangekomen 41 schepen onder Nederlandse vlag en van daar vertrokken naar Nederland 98 schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 22 januari. Hedenochtend is op deze kust, 5 palen bezuiden de gemeente, gestrand het Franse barkschip L’INDÉPENDANCE, kapt. Bernard, met hout van Elseneur naar Paimpol. Na twee tochten is het de reddingboot gelukt van de 8 man equipage er 5 te redden. De kapitein weigerde eerst het schip te verlaten, maar is later door de reddingboot gered. Twee man hadden van te voren getracht zich zelf te redden. Eén is dat gelukt, de ander is vermoedelijk verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 16 januari. Men was van plan het onderste boven drijvende wrak van de LOUISE heden uit elkander te doen springen om de inhebbende lading te kunnen bergen, waarvan reeds de helft geland is. Aangezien heden de wind stormenderhand uit het Noordwesten waait, heeft men het uitgesteld. Het bovendeel van het schip is geheel stuk geslagen. De zee ligt het voortdurend op en slaat het tegen de grond, zodat het stukslaan geleidelijk verloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zandvoort, 23 januari. Bij het redden van de bemanning van de INDÉPENDANCE gisteren, weigerde kapt. Bernart het schip te verlaten. Enige tijd later gaf de achtergelaten kapitein een noodsein. De reddingboot ging daarop opnieuw in zee; maar andermaal verkoos de kapitein te blijven. Eindelijk in de namiddag, toen de stormwind heviger en de branding geweldiger werd, kwam de man voorgoed tot inkeer. Wederom ging de reddingboot in zee en hadden de moedige redders de voldoening ook de kapitein op het droge te brengen. Alles is zonder onheil afgelopen. Hedenochtend heeft de storm de INDÉPENDANCE wat dichter bij het strand en een paal nader bij het dorp gebracht, zodat ze nu op 4 palen zuid zit. Aan het bergen van lading of inventaris kan bij de hoge zee en de thans steeds heviger storm, niet gedacht worden.


Datum: 25 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 23 januari. Heden werd met goed gevolg van de werf van de Gebr. Jonker alhier te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip PETRUS WILHELMUS, voor rekening van de heer N. Boon te Waspik, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomboot LA BELLE ALLIANCE I, voor rekening van de heer H.J. Oomes te Maastricht, bestemd tot vervoer van goederen tussen Rotterdam en Maastricht. De machine zal worden vervaardigd in de fabriek van de heer H.J. Koopman, te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam. Volgens een particulier telegram is het Nederlands fregatschip MAASNYMPH, kapt. Klinkhamer, van Cardiff, laatst van Kaap de Goede Hoop, te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 januari. In de afgelopen nacht heeft het hier zwaar gestormd. In de richting van de Kaloot werden vuurpijlen opgelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Noorse bark NOACH geraakte verleden nacht te Hansweert tegen de oever. Na vertoon van de noodvlag heeft de JOHN BULL hem bevrijd en naar Antwerpen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft ons uit Vlissingen: Het tijdens de jongste decemberstormen op de Spijkerplaat alhier gestrande schip S.B. WELDON, dat men nog meende te kunnen afbrengen, is thans gebroken, zodat alle kans om het te behouden, verloren is. Twee wakers die zich op het schip bevonden, hebben in een giek het schip verlaten, en zijn met behulp van de Provinciale boot van Terneuzen hier aangekomen. Zij verwachtten ieder ogenblik dat de hoge zeeën het vaartuig geheel uit elkaar zou slaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 24 januari. Heden is bij Rammekens gestrand de Franse schoener JACQUES MATTHIEU, kapt. Ledendel, van Antwerpen naar Sunderland bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 24 januari. Het schip VIJF GEBROEDERS, met erts geladen van Antwerpen naar Pruisen bestemd, is bij Saaftinge gezonken. De opvarenden werden allen gered door de sleepboot LEOPOLD II. Op de Westerschelde zijn gedurende de storm van gisternacht en gisterochtend gestrand aan het schor vóór Othene de Engelse stoomboot OLYMPIA, leeg van Antwerpen gekomen, na alhier op de rede een anker en 75 vadem ketting verloren te hebben; aan het schor vóór de Eendrachtspolder de Deense driemast schoener EMMA, kapt. Bager, van Antwerpen in ballast naar Kopenhagen. Een Deens jacht, naam onbekend, werd tijdens de storm door de Belgische sleepboot CHAMPIGNON op sleeptouw genomen en van deze rede naar Antwerpen gebracht. Op de Suikerplaat dwars van Ellewoutsdijk, zijn twee barken gestrand, één waarvan gistermiddag is afgesleept en naar Antwerpen vertrokken, naam en natie onbekend, en de tweede is nog zittende, zijnde de Engelse bark CASPIAN, kapt. Dolb, van Doboy naar Antwerpen met hout, welk schip water maakt. Aan de Z. Bevelandse wal, in het vaarwater Everingen, zit de Italiaanse bark SI, van welke het volk aldaar aan de wal is gekomen. De Duitse schoener LOUISE, kapt. Jungbloed, van Plymouth naar Hamburg met pijpaarde, is gestrand op het vaste strand bij de Noordpier (opm: bij IJmuiden). Het volk is gered. De kapitein sloeg gisteren overboord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 januari. Bij de Salvage Association is het volgende telegram ontvangen van Lloyds agenten te Port Elisabeth, gedateerd 22 januari: De gezagvoerder van de KOSMOPOLIET III weigert ons te erkennen en te ontvangen of informatie te geven. De bepaling van het bergloon voor de sleepboot is opgedragen aan arbiters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Volgens een particulier telegram van Batavia gedateerd gisteren, zou het Nederlandse stoomschip PADANG vermoedelijk 2 februari vandaar weer vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 24 januari. Gisteren werd alhier in het openbaar verkocht de lading balken en platen, afkomstig van het nabij de kust verbrijzelde Oostenrijkse barkschip BALTHASAR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 24 januari. Afgelopen nacht zijn op de Suikerplaat twee barken gestrand. Beoosten Neuzen zit op de wal het stoomschip OLIVIA en de Deense schoener EMMA en bij Ellewoutsdijk is een bark gestrand. Het Engelse schip S.B. WELDON in december op de Spijkerplaat gestrand, heeft zoveel schade bekomen, dat aan afbrengen niet meer te denken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 23 januari. Het alhier gestrande schip L’INDEPENDANCE is gebroken. De deklast is grotendeels aan strand gedreven. Door de hoge zee is berging niet mogelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Volgens een brief van kapt. Coerkamp, varende het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, van Sundsvall herwaarts, van de 17e dezer van Kaap Lindesnaes of Terre Neerse bij Farsund, was hij wegens tegenwind en aanhoudend stormweer genoodzaakt geweest aldaar binnen te lopen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent de stranding van de Nederlandse vislogger CASTOR vernemen wij het volgende : Zodra het ongeluk bekend was, vertrok de bootsman T. Palts met de reddingboot van het station Nederland naar de plaats des onheils bij Terschelling. Bij zijn aankomst op het strand had de schipper met één man in eigen boot, het schip verlaten. Met opkomende vloed werd het water minder kalm, en eerst na 15 pogingen, waarbij twee man uit de boot sloegen, die gelukkig gered werden, mocht het de bemanning gelukken de 12 schipbreukelingen behouden aan wal te brengen.


Datum: 26 januari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop aangeboden twee flink volbouwd staande nieuwe tjalkschepen, ongeveer 65 en 110 ton, voor een zeer billijke prijs. Te bevragen aan ’t bureau dezes, onder no. 970.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Het stoomschip CONSUL-GENERAAL READ, kapt. Vincent, vertrekt van hier (opm: Soerabaija) rechtstreeks naar Singapore op de 29e januari a.s.
De agenten, Polack & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, De Duitse schoener LOUISE zit geheel onder water. Het tuig staat nog in het schip, doch men vreest dat het vaartuig verloren zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Loodskotter No.2 is ter rede terug gekomen met een gebroken kluiverboom.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Eerste Groninger Zee-Assuarantie-Maatschappij, ter Verzekering van Zeeschepen. De directie maakt bekend, dat de inschrijving in bovengenoemde maatschappij voorlopig blijft geopend. Aangifte bij Van Der Goot & Kühn, Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Valparaïso, 11 december. Het schip EGMONT EN HOORN, zal spoedig naar Iquique (Chili) vertrekken, om salpeter voor Europa te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 25 januari. De gestrande viskotter CASTOR is omgeslagen en totaal wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York (per telegraaf). Het schip BATAVIA, van Ilo-ilo naar Boston, is te New York lek, en met het overboord werpen van de lading aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 24 januari. Het alhier aangebrachte hout van de gestrande Duitse schoener HELENE, kapt. Schoon, van Holmstrand naar Antwerpen, heeft gisteren in publieke veiling NLG 2.800 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het stoomschip REMBRANDT, van Amsterdam naar Danzig, is wegens storm te Cuxhaven binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, Reeds in de voormiddag had men bespeurd dat een tjalk, toebehorende aan schipper Anne de Vries en hier te huis behorende, in nood zat en hulp verlangde. De commissie van de reddingboot nam dadelijk de nodige maatregelen en ongeveer 11.00 uur voer de sleepboot MAGNET, kapt. Lipjes, met de reddingboot naar de plaats des onheils. Men slaagde erin de opvarenden behouden aan wal te brengen.


Datum: 27 januari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 24 januari. Alhier is gestrand de Engelse vissmak 100 GY, ALARM, schipper Marshall. De opvarenden redden zich met eigen boot. Van het schip kan niets geborgen worden, zijnde in de Buitengronden omgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 januari. Het Engelse driemast schip HERBERT BERCH, kapt. Bingar, is van de ankers geslagen en op de Kaloot gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 24 januari. Het alhier gestrande schip L’INDEPENDANCE is van Ljusne naar Paimpol bestemd. Men heeft aangenomen om de lading te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 26 januari. Hedenmiddag te 3 uur is van de werf De Nachtegaal van de scheepsbouwmeester de heer Jan F. Meursing, te water gelaten, het clipper-barkschip NACHTEGAAL, gebouwd volgens het Meursing's composite systeem, en gevoerd zullende
worden door kapitein H.J. Beekman; het is bestemd voor de grote vaart en gebouwd voor rekening van een rederij, onder boekhouderschap van de bouwmeester.
De afmetingen zijn ongeveer als volgt: lang 190, wijd 38, hol 24 Amsterdamse voeten en ter grootte van ongeveer 1.000 registertonnen.
Dit schip, gelijk de TJERIMAI, dat voor ruim tien maanden geleden van dezelfde werf van stapel liep, is geheel van ijzer en tot de lastlijn voorzien van een houten huid van Amerikaans grenenhout, welke op de gewone wijze wordt gekoperd. De vastmaking van de houten huid op de ijzeren, is geschied met hardhouten nagels, daar deze bewezen hebben te zijn van
grote sterkte en duurzaamheid en alle andere systemen te hebben overtroffen.
Behalve dat deze schapen zoo sterk zijn als ijzeren, hebben zij nog het voordeel van groter draagvermogen te hebben en vluggere reizen te maken, daar zij niet aangroeien.
Het schip heeft twee dekken, waaronder de gehele ruimte bestemd is voor lading, terwijl op het bovendek twee hutten geplaatst zijn van ijzer gestel met dubbel houten omschot, waarvan de voorste dient tot verblijf van de equipage en de achterste tot verblijf van kapitein, stuurlieden, enz., en een paar passagiers. Het tuig wordt naar de beste wijze ingericht met
ijzeren masten, ijzeren onderra’s en dubbele mars en bramra’s. Het schip verkrijgt de hoogste klasse bij Veritas en de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Na de stranding van het dynamiet- en kruitschip ECHO te Scheveningen zijn in het Politieblad richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling van de uit dit schip aangespoelde lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 januari. De storm van de afgelopen nacht heeft de ALUDRA, die dwars op het strand zat, geheel gedraaid. Het stoomschip zit nu veel beter om afgebracht te kunnen worden.


Datum: 28 januari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau. Door de havenmeester werd verschillende malen beproefd om het verongelukte Nederlandse schip LOUISE uit elkaar te doen springen. Men slaagde er slechts in de kiel los te maken, doch de romp is in zijn geheel gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Naar men verneemt, is thans de datum vastgesteld waarop de boten van de West Indische maildienst van Amsterdam zullen vertrekken. Voorlopig is daarvoor de 27e van elke maand aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sylt, 24 januari. In de laatste dagen is op deze kust een zeemanskist aangedreven met enige kledingstukken en gedeeltelijk verscheurde papieren, alles vermoedelijk afkomstig van kapt. Lepschinky van de schoener HARLINGEN. De HARLINGEN werd in de Noordzee verlaten, de bemanning werd gered.
het Duitse Waddeneiland Sylt (© Hartung Edition, foto H. Schwarzbach)


Datum: 29 januari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag de 1e februari 1884, des avonds te 7 uur precies, zal ten huize van de kastelein Borst aan de Noorderhaven te Groningen publiek tegen contante betaling worden verkocht het overdekte tjalkschip genaamd GEESSINA ANNA, groot 92 tonnen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, liggende in de Noorderhaven te Groningen. Te aanvaarden dadelijk na de toeslag.
Mr. B. van Roijen, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een flink onderhouden neringrijk turfschip met alle toebehoren. Te bevragen aan ’t logement Hunsingo te Pieterburen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 26 januari. Volgens een hier ontvangen telegram is het te Sappemeer thuis behorend schoenerschip ANNA, kapt. Top, gisterochtend van Rio Grande te Falmouth aangekomen. De stuurman was op de reis overleden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 januari. Volgens telegram uit Texel, alhier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, zijn alhier aangespoeld duizenden vaten nafta, gemerkt: Chesteroil Co.
Volgens later ontvangen bericht is het bij Texel gestrande schip de VIOLA, kapt. Gell, 24 december van Philadelphia naar Bremen vertrokken. (kapiteins naam en reis volgens index).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Janssen te Veendam zal woensdag 13 februari 1884, des avonds te 7 ure, ten huize van de logementhouder J.P. Tiddens te Veendam, ten verzoeke van zijn principalen, publiek verkopen het Nederlands schoenerschip genaamd AFIENA, gebouwd in 1859, groot 138 tonnen, ( nieuwe meting), met opgoed en toebehoren, thans liggende te Harlingen en laatst bevaren door kapt. L.E. Olthof. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de heer J.G. Hoetjer te Veendam en ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 27 januari. Het Amerikaanse driemast schip S.B. WELDON, van hier naar New York, en op de Spijkerplaat gestrand, is geheel aan stukken geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 januari. De Nederlandse brik HOLLAND, kapt. Brummer, van Suriname naar Amsterdam, is volgens een ontvangen bericht te Nymindegab gestrand. (opm: 28 januari; zie ook NRC 300184 en NRC 020284)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 januari. De Loodskotter No. 2 is met gebroken ankerspil binnen gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 januari. De Vlissingse Loodskotter No. 9 van de post bij Dungeness, is met gebroken boegspriet te Dover binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 27 januari. Het alhier gestrande Duitse schip LOUISE is totaal verloren.
(opm: Duitse schoener LOUISE, geb. 1864, kapt. B. Jongebloed van Papenburg, op reis van Plymouth naar Hamburg met pijpaarde.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York. Het schip BATAVIA, van Iloilo naar Boston, is lek alhier binnen gelopen en heeft van de lading overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Het stoomschip MACASSAR, zaterdagmiddag van Java te IJmuiden binnen gekomen, kon eerst hedenochtend door de lage waterstand opstomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Naar wij vernemen, is zaterdag ll. (opm: 26 januari) door aandeelhouders in de Duinkerksche Stoombootreederij besloten om hier te lande een stoomboot voor de vaart van Rotterdam naar Duinkerken te laten bouwen, van welke boot eerstdaags de kiel zal gelegd worden, en tevens aan de boekhouders opgedragen, inmiddels een boot te huren, ten einde zo spoedig mogelijk in de dienst te voorzien.
Wij verheugen ons in het tot stand komen dezer rederij, die getuigt, dat in Rotterdam nog ondernemingsgeest bestaat en nog kapitaal gevonden wordt voor zaken, die handel en nijverheid kunnen bevorderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Morgen, dinsdag 29, zal, indien wind en weer het toelaten, te 3½ uur van de werf van de heer Bonn te Charlois van stapel lopen het stoomschip ERASMUS, gebouwd voor rekening der heren Bonke & Visser, alhier. De bouw stond onder toezicht van de heer Johs. de Hoog, inspecteur der Nederlandse Vereniging van Assuradeuren te Amsterdam en speciaal toezicht voor hoogste klasse Engelse Lloyds.
Het heeft een dubbele bodem voor waterballast, drie stoomlieren, stoomstuurtoestel, Baxter’s patent ankerspil, ingericht om met stoom en met de hand te kunnen worden gebruikt en is verder geheel gebouwd naar de eisen, die in de tegenwoordige tijd voor een vrachtboot worden gesteld. Het draagvermogen van deze boot zal bedragen plm. 1.650 Engelse ton. De ketel en machine van 700 indicateur paardenkrachten worden gemaakt door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen.
Onmiddellijk na het te water laten van de ERASMUS zal de kiel worden gelegd voor een schroefstoomschip, te bouwen voor rekening der Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap alhier, en welk schip de naam zal dragen van K.A. NIEMANN. De machine en ketel hiervoor worden vervaardigd bij de Maatschappij De Maas te Delftshaven. Schip en machine zullen gebouwd worden onder speciaal toezicht voor hoogste klasse van de Engelse Lloyds.


Datum: 30 januari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 24 januari. Gisteren zijn hier de stoomschepen ALBERTUS en ASTREA binnengekomen en terstond begonnen met graan te laden. De stoomschepen ORIENT en BERGEN, die de 21e dezer de scheepvaart openden, zijn heden morgen met volle ladingen graan van hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 januari. Van de lading nafta uit het verbrijzelde schip VIOLA, in het geheel 2.760 vaten, zijn er hier 2.300 vaten aangespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 januari. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht zijn de reparatiekosten van het Nederlandse schip JAN MARIA, gevoerd door kapt. Kunst, van Riga herwaarts, te Bremerhaven masteloos en vol water binnen gesleept, door beëdigde experts getaxeerd op 50.000 mark. Het schip is daarom afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hythe, 27 januari. De schoener PERSONEL, kapt. Leith, is gisteravond om 21.00 uur op het strand gedreven en aan stukken geslagen. De gehele equipage is verongelukt en hun lijken zijn gevonden. De lading, bestaande uit hout, wordt geborgen. Dit is vermoedelijk de schoener, die voor een Nederlandse werd gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Volgens een telegram van de 26e dezer, ontvangen uit Batavia door een particulier, zijn door de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij gecharterd de volgende Nederlandse schepen: naar Nederland: KANAGAWA, kapt. Swart tot NLG 50 per last, A.H. VAN TIEHOVEN SR., kapt. Krijgsman tot NLG 50 per last, ZWERVER, kapt. Jaarsma tot NLG 95 voor arak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij het lossen van de lading van het te Zandvoort gestrande schip INDÉPENDANCE heeft er gisteravond en hedennacht een opstand onder de voerlieden van de aannemer plaats gehad. Er is hevig onder hen gevochten, zelfs zo, naar men zegt, één der belhamels er bijna zijn hele oor bij heeft verloren. Het huis van de heer. Duivenbode werd gebarricadeerd door hen, en beschadigd. De lossing moest gestaakt worden. Op het strand hebben kleine samenscholingen plaats. De reden moet het lage loon zijn. De politie treedt krachtig op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 27 januari. De Vlissinger Loodskotter No. 9 is hedenochtend met verlies van boegspriet binnen gelopen, zijnde onklaar geraakt met de schoener EMMA, welke thans te Dymchurch op strand zit. De gehele equipage is behalve de gezagvoerder op de kotter overgesprongen, de gezagvoerder is met het schip verongelukt.
Te Hythe zit een Nederlandse schoener op het strand met een lading vierkante balken. Het schip is geheel wrak en de lading drijft aan wal. Zeven lijken zijn gevonden. (opm: de PERSONEL, zie hieronder. Het is dus geen Nederlands schip).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 januari. Het Nederlandse schip LIDA, kapt. Top, van Danzig naar Bordeaux, is bij Dover totaal verongelukt. Alle opvarenden verloren daarbij het leven. (opm: zie ook PGC 010284 en AH 120284).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De in de vorige week in de Nol tussen de calamiteuze polders Margaretha en Kleine Huissens, nabij Zaamslag (Zeeuws Vlaanderen) gestrande driemast schoener EMMA, kapt. Bager, heeft vrij aanmerkelijke schade aan de verdedigingswerken toegebracht. Voor een deugdelijk herstel van de beschadigde werken zal NLG 8.000 gevorderd worden, terwijl bovendien het afbrengen aan de assurantiemaatschappij ook nog ruim NLG 1.000 vorderen zal, daar het schip in het dijklichaam is gewerkt, en dientengevolge uitgegraven moet worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 27 januari. De Nederlandse galjoot HARMONIE, kapt. Bakker, van Stockholm naar Marseille, ging bij zwaar stormweer uit het West Noord Westen van de ankers op drift in de Jennycliffbaai, en geraakte aldaar op strand. Het schip zit rechtop en ligt niet zeer bloot voor de zee. De deklast uit planken bestaande is op de klippen geland. Het schip maakt geen water, men zal beproeven het met het namiddaggetij af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 januari. Volgens een telegram uit Londen is het Nederlandse schip HOLLAND, kapt. G. Brummer, van Suriname naar Amsterdam, bij Ringkjöbing (Westkust Denemarken) gestrand, één van de bemanningsleden is verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De ERASMUS is heden middag (opm: 29 januari) van de werf van de heren Bonn onder Charlois met het beste gevolg te water gelaten. Niettegenstaande het ’t eerste ijzeren stoomschip is, dat op deze werf werd gebouwd, was de klink nauwelijks gelicht of het fraaie schip stelde zich in beweging en zette rustig zijn weg langs de binnenhaven voort, totdat het de open rivier had bereikt, waar het onverwijld door de sleepboten werd opgevangen en teruggevoerd.
Talrijker dan ooit te voren bij dergelijke gelegenheden waren de belangstellenden uit de stad en uit het Overmaasse saamgevloeid. Gelijk altijd heerste er op het ogenblik dat het gevaarte zich in beweging stelde een seconde van plechtige stilte, ’t gevolg van de indruk, die het altijd nieuwe schouwspel maakt. Dan volgt in de regel een luide juichkreet, die ditmaal evenwel voor menigeen in een angstkreet overging, om weldra door het uitbundig lachen door honderden kelen aangeheven, overstemd te worden. Een groot aantal belangstellenden van beiderlei kunne was namelijk niet op het hoger gelegen terrein gebleven, maar had zich langs de rechteroever van de binnenhaven geschaard, ten einde het aflopende schip te zien aankomen en er zijn vaart tot in de rivier te kunnen nastaren, Wel had elkeen op de golfslag gerekend, bij het te water gaan van het schip te ontstaan, en hield zich van de tamelijk hoge kant verwijderd, of had post gevat op allerlei kleine verhevenheden van het terrein. Dat alles bleek een nutteloze voorzorg te zijn. De waterverplaatsing was van dien aard, dat er een ware bandjir ontstond. Een verscheidene meters hoge golf kroop tegen de berm van de binnenhaven op en overstroomde bliksemsnel het terrein aan de kant van het roer van de ERASMUS. Het was een “sauve qui peut”, waarbij een menigte mensen hun al te grote kijkgierigheid met natte voeten moest bekopen. Daar in één ogenblik alles onder water liep en men gevolgelijk bij het vluchten niet kon zien waar men de voet zette, struikelde menigeen. Eer paar knapen tuimelden zó ten onderste boven en werden geheel door de vloed bedolven, die, even snel wijkende als hij was opgekomen, de kleine drenkelingen vergunde, zij het dan geschrokken en tot op de huid toe nat, op te staan en alsnog het hazenpad te kiezen. Dat alles vorderde minder tijd dan we nodig hadden om het te beschrijven. Zij die er droogvoets waren afgekomen lachten de anderen uit, en deze hadden goede luim genoeg om in te stemmen met de algemene vrolijkheid.
De ERASMUS lag inmiddels trots te water. Het schip doet, naar het oordeel van deskundigen, de bouwmeester alle eer aan.


Datum: 31 januari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 januari. Volgens telegram uit Londen, alhier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het Hoogezandster galjootschip HARMONIE, kapt. J.P. Bakker, van Stockholm naar Marseille, bij Plymouth gestrand. Het schip is heel gebleven en zal waarschijnlijk zonder schade vlot komen. De deklast is aan land gebracht.

Krant:
  MC - Nader te bepalen krantnaam


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 januari. De voorstelling, gisteravond in het lokaal Kuijpers gegeven door het gezelschap Oefening en Genoegen heeft ruim NLG 170 opgebracht, welke geheel zijn bestemd voor de nagelaten betrekkingen van de met de schoener LOUISE verongelukte zeelieden. De opvoering verwierf de toejuiching van de aanwezigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 januari. Van de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot WILHELMINA, gebouwd voor rekening van de heer Th. Bovens te Rossum.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een soortgelijk vaartuig, voor rekening van de heer C. Engeln te Homberg a/d Rijn.
De machines voor beide boten worden vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft van Terschelling; Open winters zijn in de regel zeer gevaarlijk voor de zeelieden. Hebben wij hier akelige tonelen beleefd in december van het vorige jaar, deze week is ook niet zonder rampen voorbijgegaan, gelukkig ook weer niet zonder dat onze zeelieden blijken gaven van onverschrokkenheid. Eerst zag men dat het vuurschip van de vissers was weggeslagen; toen bemerkte men van de vuurtoren een wrak op de Noordvaarder; daarop kwam het bericht, dat een tjalk met zand door de storm overvallen, gezonken was en tegen de morgen van de 24e zag men de Noorse brik PENDAR, met een gekapte mast, drijven in de nabijheid van de zandbanken. Reeds waren daarvan 6 man overboord geslagen, die zwemmende zich aan de touwen konden redden; de zevende, een jongen, verdronk. In de vliegende storm gingen de dekschuiten van Tjerk de Haan en Cornelis Wiegman er op uit met 30 man helpers; zij kwamen aan boord bij de uitgeputte manschap, wierpen spoedig de ankers uit en deden al wat nodig was om het schip te behouden, wat hun gelukte. Een van de schuiten ging later met de gezagvoerder aan wal om een sleepboot aan te nemen, terwijl 17 Terschellingers die dag en de vreselijke volgende nacht aan boord bleven en het schip eerst de volgende dag mee in de haven brachten, met behulp van een sleepboot, die de vorige dag wel het binnenslepen had beproefd, doch toen genoodzaakt was door de storm en de zware golven de trossen los te werpen. Het is bijna zonder enige twijfel dat het thans geredde schip gestrand zou zijn en misschien alle opvarenden omgekomen waren, als niet die schuiten ter hulp gevlogen waren. Die hulp kan men moeilijk naar waarde schatten, want niet alleen waagden 30 mensen, waaronder veel vaders van huisgezinnen, hun leven, doch ook de beide schuiten met haar inventaris werden er aan gewaagd en hoe licht kan men in zulk weer en in de nabijheid van het schip geen grote ongelukken krijgen! Open schuiten hadden in dit geval geen hulp en redding kunnen aanbrengen. (opm: Noorse brik PENDA, roepletters HULS, gebouwd in 1876 op reis van Laurvig naar Belfast met hout).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 29 januari. Het Nederlandse galjootschip HARMONIE is hedenochtend van het strand afgesleept en in Sutton-haven aan de grond gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 januari. Volgens een nader bericht uit Vardö is het gestrande Nederlandse schip HOLLAND wrak. Er is nu een bergingscontract afgesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 januari. De Vlissingse Loodskotter No. 12 is van de kruispost binnen met schade aan schip en zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 januari. Heden had alhier de openbare verkoop plaats van de lading grenen duigen, aangevoerd door het Noorse brikschip THELEGRAF, van Kragerö met bestemming Londen, onlangs alhier verlaten binnen gebracht. De gehele lading, bestaande uit circa 44.800 stuks, werd gekocht door de heren Van Vliet & Co. alhier à NLG 7,25 per 1.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vanwege het Nederlandse Gouvernement is een beloning van NLG 125 toegekend aan de bemanning van de Loodskotter No. 17, wegens redding van de bemanning van het Duitse schoenerschip HELENE.


Datum: 01 februari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een vierjarig hecht en sterk tjalkschip, groot 50 ton, gebouwd te Groningen, met al deszelfs aan- en toebehoren, benevens een sterke boot; bevaren geweest door wijlen Jan G. Steensma en liggende te Kuikhorne, nabij Veenwouden.
Te bevragen bij W.A. de Jager te Kuikhorne.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop op vrijdag 22 februari 1884, 's avonds precies te 6 uur, ten huize van de logementhouder J.A. Ruibing te Winschoten, van het Nederlandse schoenerschip BARBERA HENDERIKA, bijzonder hecht en sterk volbouwd in 1866, groot 152,42 ton, nieuwe meting, gevoerd door kapt. J.K. Meijer, thans liggende te Emden.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de heren G.H. Addens te Groningen en F.D. Ihnen te Emden. Mr. A.J. de Sitter, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Het stoomschip SOERABAIJA, van Rotterdam naar Batavia, van Southampton de 24e dezer vertrokken, is gisteren te St. Nazaire binnengelopen, tot herstel van dekschade. Volgens telegram van de gezagvoerder is een zware zee over het gehele schip gelopen, aanrichtende belangrijke schade aan het dek; het schip bleef dicht en de machine in goede orde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 januari. Zaterdagmorgen is voor het 's Gravendeelse veer de stoomboot TELEGRAAF door het drooglopen van de machine in brand geraakt. De passagiers en goederen zijn terstond te 's Gravendeel aan land gebracht, terwijl middelerwijl de brand geblust werd. De boot kon echter haar reis niet vervolgen, maar is naar hier opgesleept. De passagiers werden naar Willemsdorp overgebracht, vanwaar zij per spoor hun reis naar Zeeland hebben vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 28 januari. De op de Suikerplaat zittende Engelse bark CASPIAN, kapt Dolb, is gisteren door de gehele equipage verlaten geworden, daar het schip gebroken is en onder water zit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 27 januari. De galjoot HARMONIE, kapt. Maathuis – vroeger bevaren door kapt. J.P. Bakker - van Stockholm naar Marseille, ging bij zwaar stormweer uit het WNW van de ankers op drift in de Jennicliff baai en geraakte aldaar op strand. Het schip zit rechtop en ligt niet zeer bloot voor de zee. De deklast, uit planken bestaande, is op de klippen geland. Het schip maakt geen water; men zal beproeven het met het middagtij af te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 januari. Volgens telegram uit Londen, hier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het schip LIDA, kapt. H. Top, van Danzig naar Bordeaux, bij Dover totaal verongelukt. Al de opvarenden verloren daarbij het leven. (opm: zie ook NRC 300184 en AH 120284).


Datum: 02 februari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. De administratie van het Bureau Véritas geeft bij deze aan belanghebbenden kennis, dat vanaf 1 februari aanstaande het Noorderdistrict, bestaande uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, zal ressorteren onder het district van Amsterdam, en de heer J.H. Rovers, expert aldaar, speciaal met de dienst in het Noorderdistrict blijft belast. Namens de administratie voornoemd, de expert J.H. Rovers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 december. Vrachten. Weinig scheepsruimte beschikbaar, doch genoeg in verhouding tot de bestaande behoefte. Er werden een Duits en een Engels schip bevracht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: A.H. VAN TIENHOVEN SR, KANAGAWA, ANTONIA, ADMIRAAL DE RUYTER, ZWERVER, MAIBIT en AMSTEL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 29 januari. Het brikschip HOLLAND, kapt. Brummer, van Suriname naar Amsterdam met gemengde lading, hier gisteren gestrand, zal vermoedelijk wrak worden. De gezagvoerder is overleden, doch de equipage, een passagier en de loods zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het Nederlandse schip MATHILDA GEERTRUIDA, kapt. Steffens, van Liverpool naar Harlingen, lag 30 januari wegens aanhoudend stormweer nog te Holyhead.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Volgens een particulier telegram is het Nederlandse schip TELANAK, kapt. S. de Vries, lek en met losgewerkte boeg te Banjoewang aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 februari. De Vereeniging van Assuradeuren alhier ontving van haar agent te Vardö de volgende bijzonderheden omtrent de stranding van het Nederlandse schip HOLLAND. Het schip stootte de 27e januari op Hornrif, waardoor één der masten overboord sloeg en een stortzee de kajuit aan dek verpletterde, waarbij de kapitein door een stuk hout aan het hoofd werd getroffen, waaraan hij zes uur later bezweek. Des nachts strandde het op het zuidelijk einde van de landtong tussen Ringkjöbing Fjord en de zee en werd totaal wrak. Het bergingscontract luidt aldus: De gezond aan wal gebrachte goederen worden over land naar de wal gebracht, en vandaar naar Ringkjöbing vervoerd. Beschadigde goederen, alsmede de scheepsinventaris worden aan land geborgen en gedeeltelijk opgeslagen. Als vergoeding voor bewaking krijgen bergers 10% van de verkoopwaarde van de aangebrachte lading en 25% van de scheepsinventaris, alles na aftrek van invoerrechten, verkoop- en andere kosten. Van de lading is waarschijnlijk de cacao alleen beschadigd.


Datum: 03 februari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 29 januari. Aan het strand alhier zijn circa 40 vaten nafta aangespoeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het schip MAGTHILDA GEERTRUIDA, kapt. J.T. Steffens, van Liverpool naar Harlingen, lag de 30e januari wegens aanhoudend stormweer nog te Holyhead.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Gisteravond omstreeks 21.00 uur werd brand ontdekt in de lading koffie en suiker in het groot ruim van het Nederlandse stoomschip MACASSAR, liggende aan de Rietlanden alhier. Door de werking van de JAN VAN DER HEYDEN (opm: een blusvaartuig) en twee stoomspuiten werd de brand, die aanmerkelijke waterschade veroorzaakte, geblust.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar Oudenhoven zal, ten verzoeke van kapt. P.L. Johansson, voerende het Zweedse schoenerschip BIRGER van Newcastle bestemd geweest naar Cádiz, op dinsdag 5 februari 1884, des namiddags 2 uur, in het lokaal 't Centrum te Den Helder, ten overstaan van de deurwaarder Swaving, publiek verkopen pl.m. 83 ton stoomkolen, 77 ton nutskolen, 30 ton gietcokes en 1 vat schuursteen, plm. 100 kilogram.
Te bezichtigen in de lichters, liggende in de Binnenhaven te Den Helder en informatiën te bekomen bij de heren Larsen en Co., cargadoors en de makelaar voornoemd.


Datum: 04 februari 1884


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 4 februari. In het laatst van december a.p. (opm: van het vorige jaar) vertrok van Madoera naar Kangean, een eilandje beoosten Madoera, de schoener SUMANAP. Aan boord van die schoener bevonden zich de controleur Van Amerom, benevens 45 inlanders, passagiers en schepelingen. Sedert werd van de aankomst van die schoener op haar bestemming niets vernomen, zodat thans door de directeur van het marine-établissement alhier, op per telegraaf bekomen last van de commandant der zeemacht in Nederlands-Indië, de hopperbarge JAPARA is uitgezonden om op de verschillende naburige eilanden informatiën in te winnen, de schoener SUMANAP op te sporen en zo mogelijk hulp te verlenen. De hopperbarge vertrok gisteren namiddag te 4 uren. In aanmerking genomen, dat dit vaartuig alleen diende om baggerspecie te vervoeren en dus niet voorzien was van kolen, victualie, instrumenten, sloepen, enz. dan is zeker de spoed, waarmede het op het marine-établissement binnen 24 uur werd uitgerust voor een tocht, die allicht 30 dagen kan duren, zeer te prijzen. Hopen we, dat de tocht niet vruchteloos moge zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Zandvoort, 2 februari. Het Franse barkschip, L'INDEPENDANCE, dat voor enige dagen alhier strandde, is nu gelost. De lading is geborgen op een terrein nabij de R.K. kerk en zal aldaar publiek worden verkocht. Het gehavende schip zit hoog op strand en is van alle kanten goed te bezichtigen. Door de welwillende tussenkomst van de Franse consul zijn de geredde manschappen naar hun woonplaatsen teruggezonden, de kapitein blijft hier totdat de publieke verkoop van schip en lading is afgelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 februari. De lading van de op de Kaloot gestrande Engelse bark HERBERT BEECH, wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 januari. Vrachten. Hoewel de toestand der markt in het afgelopen jaar over het algemeen beter geweest is, dan in het daaraan voorafgegane tijdvak, kan men hem toch niet schitterend noemen. Een groot verschil was er echter te constateren in de weersgesteldheid en stonden dit jaar geen regens de geregelde afvoer van de koffie- en suikeroogst in de weg. De eerste maanden waren reeds beter dan de laatste periode van 1882 en gedurende de laatste helft van het vorige jaar hielden koersen zich vrijwel op één hoogte en waren meestal gelijk aan die aan vooruit bevrachte bodems betaald. Evenals vorige jaren werd ook gedurende het laatste een groot gedeelte van de oogst per stoomschip verscheept, doch in het algemeen overtrof de onbevrachte vloot niet de vraag en scheen de toestand der Europese markt menigmaal een afscheep per zeilschip te doen verkiezen, daar menige stoomboot de zeilkoers niet heeft kunnen bedingen. De door assuradeuren gestelde eisen ondergingen ook in het laatste jaar geen wijziging en wordt het ieder jaar moeilijker om geheel daaraan voldoende scheepsruimte te bekomen. In het begin van het jaar werden de koersen naar Nederland reeds beter, daar in februari (opm: 1883) reeds NLG 40 bedongen kon worden, en het geringe aantal schepen, gevoegd bij het vroege en overvloedige binnenkomen van de koffie-oogst, hielp mede om de koersen in een paar maanden (juni – augustus) van NLG 55 tot NLG 70 op te voeren, en hebben verscheidene bodems van dit laatste cijfer kunnen profiteren. Spoedig waren tot deze vracht geen volle ladingen meer verkrijgbaar en werden partijen ter opvulling tot lagere koersen aangenomen, welke cijfers natuurlijk influenceerden op latere afdoeningen. De laatste bevrachting van de Factorij voor een volle lading geschiedde tot NLG 52,50, en werden in de laatste maand aan enige schepen 4.000 pikols koffie gegeven tot NLG 50, welke daarop begonnen aan te leggen. De concurrentie der aanleggende schepen deed spoedig de particuliere koersen dalen, en werd een partijtje suiker zelfs tot NLG 30 aangenomen, terwijl tabak van NLG 45 op NLG 32,50 kwam. Met uitzondering van een klein partijtje tot NLG 95, en nu in de laatste maand tot NLG 90, werd voor arak NLG 100 bedongen.
Naar Het Kanaal voor orders werd per zeiler meer afgeladen dan in enig jaar te voren. Ook voor deze destinatie verbeterden de koersen reeds in de eerste maanden van het jaar en bleven tot aan de laatste maand stationair. Na een afdoening van GBP 1.17/6 en GBP 2 voor stroopsuiker in februari, werd in maart GBP 2.10/- bedongen. In oktober verkregen een paar schepen GBP 2.16/3 tot GBP 3, doch spoedig daalde de vracht weer tot GBP 2.10 om in de laatste maand tot GBP 2.2/6, zelfs tot GBP 1.15/- terug te lopen. De vloot is op het ogenblik gering, doch schijnt de Europese markt niet tot een flinke afscheep aanleiding te geven.
Stoomschepen. Ook in het afgelopen jaar moest menige geregelde lijnboot met wanruimte vertrekken, en ten gevolge van de drukkere vaart zijn de vooruitzichten op steeds volle boten verre van gunstig. Koffie werd aangenomen van NLG 75 tot NLG 90, tabak van NLG 62,50 tot NLG 67,50, huiden tot NLG 100 en werd suiker in de laatste maanden tot NLG 45 overgevoerd.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: naar Amsterdam stoomschip VOORWAARTS NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, NLG 40 tin; naar New York ADMIRAAL DE RUYTER GBP 3 koffie van Passaroean en GBP 3.5/- koffie van Macassar.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: A.H. VAN TIENHOVEN SR, KANAGAWA, ANTONIA, ZWERVER, MAIBIT en AMSTEL, en de stoomschepen PRINS FREDERIK, KONING WILLEM III en GELDERLAND.


Datum: 05 februari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in 1866 buitengewoon sterk gebouwde, Nederlandse barkschip HERCULES, liggende te Nieuwediep, geclassificeerd bij Veritas 5/6 A. 1.1. tot 1 februari 1885, gezinkt in februari 1881, groot 328 registertonnen, laadt 160 Petersburger standaards of 140 berekende tulten. Het schip bevindt zich in een uitmuntende staat.
Gegadigden gelieven zich te adresseren te Harlingen aan de cargadoors J.H. van Loon & Zoon, of Amons & Co., cargadoors te Nieuwediep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Het Italiaanse barkschip SI, te Finale bij Genua gebouwd in 1870, thans te Ellewoutsdijk gestrand liggende, wordt aanstaande vrijdag 8 februari, namiddags 2 uur, publiek verkocht.
Adres de heren Kennedy & Hunter te Antwerpen of hun vertegenwoordiger P. Smith, consulair agent te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 4 februari. De lading van het op de Suikerplaat gestrande Engelse barkschip CASPIAN, wordt bij gunstig weer zoveel mogelijk geborgen. De balken worden hier aangebracht en gevlot, ook van de inventaris is grotendeels van het schip gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Het Nederlandse stoomschip C. FELLINGER, van hier naar Batavia, 29 januari van Pauillac vertrokken, doch sedert wegens aanhoudend stormweer in de Golf van Biscaye bij Rouen geankerd geweest, heeft de 3e dezer de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 2 februari. De lading van het alhier gestrande schip INDÉPENDANCE is gelost, opgeslagen en zal publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenborough, 2 februari. De barge ROBERT, van Rochester naar Londen, geladen met stenen, is tegen de Vlissingse mailboot PRINS HENDRIK aan de pier te Queenborough liggende aangevaren, waardoor de boeg van de barge geheel werd ingedrukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 januari. Gedurende het afgelopen jaar zijn 40 stoomschepen met suiker onder vreemde vlag, tegen 35 stoomschepen in 1883, van Java naar Malta of Port Said voor order vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 februari. Het Nederlandse schip H.J. PLANT, kapt. Van Wijk, van Schiedam naar Leith, is met schade te Farsund (opm: zuidpunt Noorwegen) binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van Starkenborg te Groningen zal op woensdag 6 februari 1884, des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein J. Homan aan de Noorderhaven aldaar publiek verkopen het goed onderhouden Nederlands tjalkschip, genaamd DE DRIE GEZUSTERS, groot 73 ton met opgoed en toebehoren en complete inventaris, bevaren door de schipper Roelf Schut, thans liggende in de Westerhaven te Groningen. Aanvaarding en betaling acht dagen na de toeslag.
Van Starkenborg, notaris.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Wij ontvingen het treurige bericht, dat mijn dierbare echtgenoot en waarde vader de heer Gerdt Brümmer, gezagvoerder van het Nederlandse brikschip HOLLAND, de 28e januari laatstleden te Ringköbing, op de westkust van Jutland (Denemarken) in de ouderdom van ruim 52 jaren, noodlottig zijn leven heeft gelaten. Ieder die hem van nabij gekend hebben, kunnen met ons gevoelen, dat hij als getrouw echtgenoot en zorgvuldige vader door ons diep betreurd wordt. Uiterlijke tekenen van rouw zullen alleen door mij worden aangenomen.
Amsterdam, 4 februari 1884, Wed. M.C. Brümmer-Palthé.


Datum: 06 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Farsund, 2 februari. De schoener LYNN uit Ringköbing, van Laurvig naar Leith met planken en de Schiedammer brik H.J. PLANT, van Schiedam naar Leith met hooi, zijn beiden hier binnen gekomen met schade en onklare pompen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 6 februari. De Resident van Soerabaija deelt onder dagtekening van 25 januari j.l. mede, dat het Nederlandse schip DORDRECHT II, hetwelk met brand in de lading Gouvernements-steenkolen van Sapoedi naar de rede van Probolinggo werd gesleept, op de avond van de 21e te voren ter rede van Soerabaija is gearriveerd, nadat de brand reeds te Probolinggo was geblust. Van de lading, welke in haar geheel 1.000 tonnen bedroeg, waren 500 tonnen te Ternate gelost, terwijl de resterende 500 tonnen bestemd zijn voor Onrust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 4 februari. Hedenochtend kwam alhier ter rede het te Groningen thuis behorende kofschip AURELIA GRUNO, kapt. Stuitje, komende met cokes van Londen en bestemd naar Harlingen, met verlies van boot, ingeslagen railings, defecte pomp, top van de steng afgebroken, watervat overboord, en meer andere schade. De laatste zondag in januari had het schip op de hoogte van de Doggersbank plat op zijn zijde gelegen, zodat het water in de roef stroomde.


Datum: 07 februari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, eiland Wight, 4 februari. De bark ALEXANDRA, van South Shields naar Motril, werd 2 februari 19 Engelse mijlen west ten zuiden van Beachy Head, aangevaren door een Frans stoomschip, waarschijnlijk de GEDEON. De bark verloor daardoor kraanbalk, potdeksel, verschansing met stutten, groot ondermarszeil, ra en brassen, leed schade aan anker en boegspriet en werd lek. Het schip is door het Nederlandse stoomschip MINERVA, van Libau naar Bordeaux bestemd, bij de Owers op sleeptouw genomen en hier binnengebracht, zoals reeds vroeger werd vermeld. Er was een overeenkomst gesloten voor GBP 500. De ALEXANDRA is heden op een veilige plaats ter rede ten anker gekomen. Het stoomschip GEDEON is 4 februari van Frankrijk in de Nieuwe Waterweg aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bij de burgemeester van Terschelling is van mevrouw de douairière J. van E. te Arnhem een gift van NLG 300 ingekomen om te verdelen onder de 24 roeiers, die in 15 tochten de bemanning van de gestrande CASTOR hebben gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 5 februari. Heden werd alhier in het openbaar verkocht de lading stoom-, nutskolen en gietcokes van de Zweedse schoener BIRGER, kapt. Johansen, met bestemming van Newcastle naar Cádiz, de 17e september laatstleden alhier in averij binnen gekomen. De opbrengst bedraagt NLG 1.487,80.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Volgens een particulier bericht heeft het Nederlandse schip SLANGEVECHT, kapt. Bakker, te Rio de Janeiro katoen geladen, en neemt thans op Pernambuco suiker in met bestemming Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 februari. De Terschellingers, die in de laatste storm de Noorse brik PENDA assistentie hebben verleend, is een beloning van NLG 600 aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 4 februari. Uit Christiansund wordt op 28 januari gemeld dat het schip MARIA CLARA, kapt. Groen, het ondersteboven aan strand is gedreven. Van de opvarenden is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het stoomschip PADANG zal 7 dezer van Batavia herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 februari. Het stoomschip AMSTERDAM, van New York hier aangekomen, heeft in de Buitenhaven aan de grond gezeten, doch is met assistentie van 2 sleepboten vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 februari. Aan het afbrengen van de op de Steenplaat gestrande Engelse stoomboot ALUDRA wordt nog altijd niet gewerkt. Met vissers van De Cocksdorp is voor NLG 100 overeengekomen nog een zwaar anker met ketting uit te brengen.


Datum: 08 februari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van 's Rijks werf te Nieuwediep is naar de marinedirectie van Hellevoetsluis gisteren aangekomen een nieuwe loodskotter. Het vaartuig zal spoedig in dienst worden gesteld, ter aanvulling van het materieel, dat door het vergaan van de kotter No. 12 ontoereikend is geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stalen stoomkanonneerboot No. 3, behorende tot de reserve schepen te Hellevoetsluis in conservatie, is voor de dienst afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 5 februari. Het Nederlandse schip REIZIGER, kapt. Alberda, van Rio Grande met beenas, is heden hier aangekomen met verlies van zeilen en stuurrad.


Datum: 09 februari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Janssen te Veendam zal, op woensdag 13 februari 1884, des avonds te 7 uur, ten verzoeke van zijn principalen, publiek verkopen het Nederlands schoenerschip, genaamd AFINA, gebouwd in 1859, groot 132 tonnen, nieuwe meting, met opgoed en toebehoren, thans liggende te Harlingen en laatst bevaren door kapt. L.E. Olthof.
Inmiddels uit de hand te koop.
Informatiën te bekomen bij de heer J.G. Hoetjer te Veendam, bij voornoemde kapitein en ten kantore van de notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kaapstad, 16 januari. De gezagvoerder van het schip NIJVERHEID, 6 januari te Algoabaai van Bussorah aangekomen, rapporteert de 17e december op 23º ZB en 53º OL een het onderste boven drijvend wrak aangetroffen te hebben. Hij zette de sloep uit en begaf zich langszijde van het wrak, hetwelk een schip van ongeveer 5 à 600 ton bleek te zijn. Het was in de midden bijna geheel doorgebroken. Er waren Franse merken op de achtersteven en het koper was geheel nieuw. Van de boeg was niets te zien en de achtersteven was ongeveer 10 voet boven water. Het scheen met kisten petroleum te zijn geladen, waarvan een dozijn werden opgevist. Het merk bestond uit een brede pijl New York. Vier mijlen ver in een noordwestelijke richting dreef de lading en andere wrakstukken van het verongelukte vaartuig. Vermoedelijk is het schip in de orkaan van 6 op 7 december verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Volgens een ontvangen telegram is het stoomschip ECHO gisteren Gibraltar gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hythe (Zuid Engeland), 4 februari. Het grootste gedeelte van de lading hout van het verongelukte Nederlandse schip LIDA, kapt. Top, is geborgen. (opm: zie ook PGC 300184 en AH 120284).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 februari. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip ANNA AUGUSTA, kapt. Wietsma, heden van Cuxhaven naar hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 16 januari. Het Nederlandse schip JOHAN THEODOR, kapt. J.S. Mulder, van Pasaroeang naar Amsterdam, 13e dezer alhier lek aangekomen, heeft in een orkaan op de hoogte van Mauritius 500 balen koffie overboord geworpen.


Datum: 10 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Zandvoort heeft 5e dezer de verkoping plaats gehad van het aldaar gestrande schip L’INDÉPENDANCE. Het wrak alleen bracht bijna NLG 500 op. De lading hout zal eerst in de volgende week worden verkocht. De kapitein is naar zijn woonplaats vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 3 januari. De toestand der baar bleef gunstig, in de vorige maand kwamen 83 schepen binnen, terwijl er 46 uitgingen. Afgesloten werden de volgende vrachten:
A.H.VAN BERGEN, kapt. Eefting, naar Assu en terug met zout tot 660 reis; VOLHARDING, kapt. Bekkering, naar Het Kanaal met gezouten huiden tot Sh.37/6 en VREDELUST, kapt. De Jong van Porto Alegro met gezouten huiden tot Sh.37/6 naar Het Kanaal.


Datum: 11 februari 1884


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 11 februari. De stoomhopperbarge JAPARA keerde gisteren morgen ongeveer te 10 uren van haar tocht tot opsporing van de schoener SUMANAP hier ter rede terug. Zij bracht het verblijdend bericht mede, dat de controleur Amerom de 9e januari j.l. op de noordwestkust van het eiland Kangeang was aangekomen, en de schoener dezer dagen had teruggezonden om zijn aankomst te Sumanap te berichten. De hopperbarge trof de schoener aan in nabijheid van het eiland Karang Takat en sleepte haar naar de rede van Sumanap. De reden, waarom de controleur de schoener zo lang heeft aangehouden, schijnt nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 16 januari. Het barkschip JOHAN THEODOR, kapt. J.S. Mulder, van Java naar Amsterdam met koffie liep hier de 13e binnen. De gezagvoerder rapporteert bij Mauritius zwaar stormweer doorstaan te hebben, waardoor het schip plat op zijn zijde geworpen werd. Het leed schade aan verschansing en roer. Het schip begon water te maken. De pompen waren defect, en zal vermoedelijk moeten lossen om te repareren.


Datum: 12 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door visserlieden, welke hulp hebben verleend bij de stranding van het schip PENDA op Terschelling, is een bod van NLG 600 voor hulp loon aangenomen. De oorspronkelijke eis was NLG 3.000.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

In Hythe bij Dover zijn onlangs met veel plechtigheid ter aarde besteld de lijken van kapt. H. Top, stuurman Carel Bekkering en de overige bemanning van de Nederlandse brik LIDA, bestemd van Danzig naar Bordeaux en op de kust bij Hythe vergaan. In de kerk werd een treffende lijkdienst gevierd, die ook werd bijgewoond door een broeder van de kapitein, daartoe uit Amsterdam overgekomen.
De Hythe and Sandgate Echo bevat een uitvoerig relaas van de kerkplechtigheid en de begrafenis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op de scheepswerven te Slikkerveer is veel werk, zodat van tijd tot tijd nog enige werklieden geplaatst worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Scheveningen meldt men ons: Men berekent dat er nog pl.m. 30.000 kilo dynamiet in zee ronddrijft, afkomstig van de ECHO. Dagelijks spoelen er hier nog tamelijk grote hoeveelheden aan. Laatstleden zaterdag werd door de politie alhier een vrij grote partij geborgen in sterk bevroren toestand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Volgens een brief van 5 dezer van kapt. Coerkamp, voerende het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, van Sundsvall herwaarts, bevond hij zich nog steeds bij Farsund. Aanhoudend stormweer en tegenwind verhinderden de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 10 februari. Na de vloed is alhier op het strand bloot gespoeld en daarna geborgen een ankerketting lang plm. 26 vadem, zeker behoord hebbende aan het hier gestrande kruit- en dynamietschip ECHO.


Datum: 13 februari 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 februari. Het stoomschip SOENDA, kapt. Soomer, van de Maatschappij Nederland schijnt op zijn reis van Amsterdam herwaarts bij het eiland Maneter een mankement bekomen te hebben, waardoor het de reis niet heeft kunnen vervolgen. De GRAAF VAN BIJLANDT is daarom heden derwaarts vertrokken om bedoeld schip op sleeptouw te nemen. De SOENDA is bij het ter perse gaan onzer courant aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 februari. De Penang Times bericht, dat op de rivier van Palembang een botsing heeft plaats gehad tussen de stomers RUBY en KONING WILLEM III, met veel schade voor beiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flekkefjord, 5 februari. Het schip H.J. PLANT, kapt. Van Wijk, van Schiedam naar Leith, met schade en verstopte pompen te Farsund binnengelopen, zal lossen om te breeuwen en de pompen te klaren. (opm: zie ook NRC 050284 en NRC 060284)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 8 februari. Het schip MARIA, kapt. Top, van Varberg met haver naar Ipswich, alhier lek binnengelopen, heeft de lading gelost om te repareren en zal de reis spoedig kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Zuiderzee Stoomboot Maatschappij. Dagelijkse dienst.
Van Amsterdam ’s morgens 9 uur 15. Van Harlingen ’s morgens 10 uur 15.
Van en met 15 februari worden de vertrekuren gewijzigd als volgt: Van Amsterdam ’s morgens 10 uur 30. Van Harlingen ’s morgens 10 uur 30.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 februari. Volgens een telegram is het stoomschip MAAS, van Londen naar Harlingen bestemd, met defecte machine aldaar teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Volgens een particulier telegrafisch bericht is het schip NOACH IV, kapt. Gomes, heden van Cardiff op Java aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Het Nederlandse stoomschip NEDERLAND EN ORANJE, van hier, laatst van Bordeaux, naar Batavia, passeerde 10 dezer Point de Galle en seinde dat de zuiger van de lagedruk cilinder gesprongen was. Men was bezig met het herstel en vervolgde inmiddels de reis, werkende met de hogedruk cilinder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 15 januari. Bevracht werden onder anderen voor GBP. 350 de ADMIRAAL TROMP, voor GBP. 400 de REINARD, voor Sh.40 per ton zoute huiden, allen naar het Kanaal voor order. Van Porto Alegro de ZAANDAM, 130 ton, tegen Sh.37/6, en de REPRISE, 174 ton, tegen Sh.42/6 per ton voor zoute huiden naar Het Kanaal voor order. In de haven liggen 27 onbevrachte schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 12 februari. Van de werf van de scheepsbouwmeester D. de Zeeuw alhier is heden van stapel gelopen de logger TWEE GEBROEDERS, voor rekening van de heer M. den Breems Jz. alhier, bestemd voor de haringvisserij, welk schip gevoerd zal worden door stuurman Johs. Storm.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een soortgelijk vaartuig voor rekening van de heer Dijkhuizen te Scheveningen, genaamd ADMIRAAL PIET HEIN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 19 januari. Naar aanleiding van het onderzoek door een commissie omtrent de toestand van de gouvernements-zeestoomboot CURAÇAO heeft dit onderzoek geleid tot het buiten dienst stellen dezer stoomboot, welke door het enige zeilvaartuig, de NICKERIE moest worden vervangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 9 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het voor rekening van de heer M.A. Goob gebouwde ijzeren Rijnschip ENTREPRISE, groot 300 lasten.
Daarna werden de kielen gelegd voor drie stoomhopperbarges voor de dienst op de Gironde (Frankrijk). De machines daarvoor worden vervaardigd in de fabriek van de heren H. de Ville Chatel & Cie., constructeurs te Brussel.


Datum: 14 februari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 15 januari. Sedert ons laatste bericht was de toestand van de baar minder gunstig, zodat de schepen enig oponthoud ondervonden. Buiten de baar zijn veel schepen, wachtende op het eerste hoog watergetij om binnen te komen. Het baggerwerk in het zuidelijke vaarwater van de baar vordert goed. Vrachten zijn niet hoger, hoewel er vele schepen bevracht werden en door het grote aanbod is er vooreerst nog geen verbetering in te verwachten. Naar vreemde schepen voor vlees is hoegenaamd geen vraag. Bevracht werden o.a. de schepen SUCCES, kapt. Potjer tot GBP 350 in full; ADMIRAAL TROMP, kapt. De Groot, tot GBP 400 in full; ZAANDAM, kapt. Rozenbeek, tot 37,6 en REPRISE, kapt. Lieffijn, tot 42,6, beide met gezouten huiden van Porto Allegro naar Het Kanaal. Onbevracht liggen thans 27 schepen in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, heeft de 13e februari bij de rede van Batavia de schroef verloren, doch verder geen schade bekomen. Het is naar Batavia gesleept voor NLG 1.000 sleeploon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Nieuwediep. De makelaar Oudenhoven zal, ten verzoeke van de weledele heer J. Herm. Schröder, Lloyds agent te Amsterdam, op woensdag 20 februari 1884, des namiddags 1½ uur, in het lokaal Musis Sacrum aldaar, ten overstaan van de deurwaarder Swaving, publiek verkopen: de lading van het onlangs nabij Callantsoog gestrande schip SVEA, van Sundsvall naar Dieppe bestemd geweest, bestaande uit: 1.814 stuks vuren en grenen behakte ellens, 1.760 stuks vuren baddings van verschillende afmetingen. De goederen liggen ten onmiddellijk vervoer aan het Groot Noord-Hollands Kanaal te Stolpervlotbrug en zijn behoorlijk gekaveld vanaf heden te bezichtigen. De Stolpervlotbrug is aanlegplaats van de stoombootdienst Gebr. Zur Mühlen en op korte afstand gelegen van het spoorwegstation Schagen. Informaties zijn te bekomen bij de heer Schröder voorzegd, de heren Altius & Co. te Amsterdam, de heer Hulst, burgemeester te Zijpe, de heren Larsen en Co., cargadoors te Nieuwediep en ten kantore van voormelde makelaar. Notities zijn op franco aanvrage te bekomen bij opgenoemde heren vanaf 15 februari 1884.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 12 februari. Volgens een bij de reder ontvangen telegrafisch bericht was het schip LICHTSTRAAL, kapt. Van de Vegte, te Samarang aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 12 februari. Het stoomschip MAAS, bestemd naar Harlingen en herwaarts uit zee teruggekeerd, gesleept door de sleepboot ALARM, is enige mijlen uit zee op sleeptouw geweest van het stoomschip CONDOR. De gezagvoerder rapporteert dat 60 Engelse mijlen van Lowestoft verscheidene vlampijpen gebarsten zijn en dat de zeilen weg woeien. Het zal naar Deptford worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 13 februari. Heden had de openbare verkoop plaats van hout dat hier geborgen werd van de lading uit het hier in december laatstleden bij Terschelling gestrande stoomschip NORRONA. De opbrengst was NLG 3.588, behalve de 10% opgeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar men verneemt is de koper van de te Ellewoutsdijk gestrande Italiaanse bark SI, vanwege het bestuur der waterkering bij deurwaardersexploot aangemaand onverwijld over te gaan tot verwijdering van gemeld schip onder de verplichting alle schade te vergoeden die door vertraging en opruiming aan de zeewering mocht ontstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 23 januari. Gisteren heeft hier een publieke verkoping plaats gehad van 800 balen beschadigde koffie, afkomstig van het reeds vermelde met averij hier binnen gelopen Nederlandse schip JOHAN THEODOR, kapt. Mulder, van Pasaroeang naar Amsterdam bestemd. De prijzen verschilden van Sh 29 tot Sh 49 shilling per 100 pound, met betaalde inkomende rechten.


Datum: 15 februari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Suriname ligt alhier in lading het snelzeilend Nederlands brikschip ALBATROS, kapt. H.H. Koch. Heeft uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Expeditie begin maart.
Adres bij de cargadoors Van Tubergen & Daam.

Krant:
  JB - Javabode

De aanvaring van de stomers KONING WILLEM III en RUBY.
In de Straits Intelligence van 2 februari leest men:
A writing has been issued at the instance of the owners of the British steamer RUBY against the steamship KONING WILLEM III for 9.000 dollars damages, occasioned by a collision which took place in the Moessi river at Palembang, on the 12th January 1884, between the steamship RUBY and the steamship KONING WILLEM III.
Kent men nu de omstandigheden, waaronder de aanvaring plaats had, dan noemt men dit zeker een sterk stuk. Het feit echter in aanmerking nemende, dat hij processen over aanvaringen, de uit de aard van de zaak meestal zo eenvoudige zaken zo dikwijls niet te ontwarren zijn, doordat de afgelegde verklaringen lijnrecht tegen elkander indruisen, dan wordt de poging van de eigenaars van de RUBY enigszins verklaarbaar.
De bijzonderheden van de aanvaring, welke mij ter ore zijn gekomen, waren de volgende:
De 12e januari jl. des morgens te 5 uur had de aanvaring plaats op de Palembang rivier, tussen Kampong Serdang en Poeloe Aijam.
De rivier is hier geheel schoon, zodat een stoomschip hier, vooral bij nacht, volgens de bepalingen verplicht is stuurboordwal te houden.
Ten 4 u. 50 min. stoomde de KONING WILLEM III dicht onder deze stuurboordwal en zag toen vooruit, dicht onder dezelfde wal, een wit licht.
Ziet men 's nachts een licht, dan gaat men zo spoedig mogelijk bij zich zelve na, wat dit licht kan beduiden, daar men 's nachts dikwijls zeer slecht over de afstand van een licht kan oordelen en dus spoedig moet handelen.
In dit geval mocht men niet veronderstellen, dat het witte licht het toplicht van een tegenliggende stomer was, daar zulk een stomer de andere zijde van de rivier moest houden. Het witte licht moest dus zijn van een ten anker liggend vaartuig of van een prauw, die onder de wal tegen stroom op roeide. In beide gevallen moest de KONING WILLEM III uitwijken. Tussen de stuurboordwal en het witte licht was klaarblijkelijk geen ruimte genoeg, dus hield de KONING WILLEM III een weinig naar het midden van de rivier en stoomde zekerheidshalve halve kracht.
Enige minuten daarna kwam bij het witte licht ook een groen licht inzicht. Zich weer rekenschap gevende van wat hij zag, moest de gezagvoerder het volgende denken.
Ik heb nu te doen met een tegenliggende stomer, wiens groene licht ik aan stuurboord heb en die tegen de bepalingen handelt door de verkeerde wal te houden. 's Nachts niet over afstanden van lichten kunnende oordelen, vooral niet van een vaartuig dat zo dicht mogelijk langs een bosrijke rivieroever stoomt, mag ik in geen geval trachten om voor de boeg van de tegenliggende stomer over te lopen ten einde hem aan bakboord te passeren, waartoe ook niet de minste noodzakelijkheid bestaat.
De bepaling omtrent het varen op rivieren, dat elke stomer zijn stuurboordwal moet houden, was het eerst overtreden door de RUBY, die zo dicht mogelijk stoomde onder de wal, die de WILLEM III moest houden en dan ook hield, tot hij voor een wit licht een weinig naar het midden van de rivier moest uitwijken, omdat er klaarblijkelijk aan de andere zijde geen ruimte was, zoals reeds vroeger werd vermeld.
De wet spreekt verder alleen van bakboord passeren, wanneer twee schepen van elkander de twee zijlichten recht vooruitzien en elkander dus steven op steven ontmoeten.
Heeft men een groen licht aan stuurboordzijde vooruit, dan mag men alleen aan stuurboord meer ruimte geven, door iets naar bakboord te houden, daar het 's nachts, vooral op een stromend vaarwater, niet raadzaam is elkander op een kleine afstand te passeren.
Dit werd ook door de WILLEM III gedaan. Het groene licht, dus de stuurboordzijde van de tegenligger, werd op stuurboordboeg gezien. De koersen van de twee schepen konden elkander in geen geval snijden, voordat men elkander gepasseerd was. Van gevaar was geen sprake meer. Alleen hield de WILLEM III om de zoeven genoemde reden, nog een weinig meer naar bakboord en stoomde langzaam aan.
Toen de schepen elkander zo tot op enige scheepslengten genaderd waren en elkander juist zouden passeren, ziet men aan boord van de WILLEM III plotseling het groene en rode en daarna alleen het rode licht van de andere stomer. De RUBY had dus tegen alle regels in, op het laatste ogenblik, het roer aan bakboord gelegd en wilde voor de WILLEM III over lopen. Daar hij hiermede gewacht had, tot de schepen elkander zeer dicht genaderd waren, liep hij de WILLEM III voor de boeg, ofschoon deze stomer, zodra het rode licht van de RUBY werd gezien, gestopt had en tijdens de aanvaring met volle kracht achteruitsloeg.
Bij deze aanvaring kan dus moeilijk iets aan de KONING WILLEM III worden ten laste gelegd.
Gaan wij nu een ogenblik na, wat de gezagvoerder van de RUBY zou kunnen aanvoeren, om zijn grove fouten te verontschuldigen.
Zijn eerste fout; het stomen onder bakboordwal, is voor geen verontschuldiging vatbaar. Na het passeren van Poeloe Aijam werd hij door niets verhinderd naar de stuurboordwal over te lopen. Dit verzuim is de aanleiding tot de aanvaring geweest.
De gezagvoerder van de RUBY zal waarschijnlijk, deze fout erkennende, beweren dat hij voor de boeg van de KONING WILLEM III heeft willen overlopen, ten einde die fout te herstellen.
Wil men echter een fout herstellen, door een nog onvergefelijker overtreding van de bepalingen omtrent het uitwijken van schepen, dan moet men van de goede uitslag zeker zijn en de proef had niet mogen genomen worden, toen de schepen op het punt stonden elkander te passeren.
Verder zal de gezagvoerder misschien beweren, dat hij de afstand nog groot genoeg achtte om vóór over te kunnen lopen. Dat hij dit dacht kan wel zijn. De uitkomst heeft echter bewezen dat hij verkeerd dacht.
Waren de schepen niet reeds zo dicht bij elkander geweest, dan had misschien nog de fout van de RUBY geredresseerd kunnen worden. De afstand was echter zo gering dat het enige gevolg hiervan zou geweest zijn dat de aanvaring heviger was geworden. Een dergelijke gewaagde manoeuvre kan alleen door goed succes worden gerechtvaardigd. Mislukt dezelve, dan wordt men veroordeeld door de bepalingen, die gebieden dat men moet stoppen en achteruitslaan, wanneer er gevaar voor aanvaring bestaat.
Veel zal misschien worden opgehelderd, wanneer men onderzoekt hoeveel stuurlieden aan boord van de RUBY zijn, om wacht te doen en uit te kijken. Zou ook op de bemanning van vele dergelijke stoomschepen niet de volgende zinsnede van toepassing zijn, die ik onlangs in de december aflevering van the Nautical Magazine las?
The equipment of many steamers is such as to render them a danger to themselves and all who have the misfortune to meet them.
Ten slotte is het misschien niet overbodig te vermelden, dat niet alleen door de equipage maar ook door verscheidene passagiers geconstateerd is, dat de seinlichten van de KONING WILLEM III behoorlijk hebben gebrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 februari. Heden werd alhier in het openbaar verkocht de lading hout van het in december laatstleden bij Terschelling gestrande stoomschip NORRONA, voor zover die hier is aangespoeld en geborgen. De opbrengst bedroeg NLG 2.129,05.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop op vrijdag 22 februari 1884, ’s avonds precies om 6 uur, ten huize van de logementhouder J.A. Ruibing te Winschoten, van het Nederlandse schoenerschip BARBARA HENDERIKA, met opgoed en toebehoren, bijzonder hecht en sterk volbouwd in 1866, groot 154,42 ton nieuwe meting, geclassificeerd bij Veritas 3.3.1.1., gevoerd door kapt. J.K. Meijer, thans liggende te Emden.
Inlichtingen en inventarissen zijn te bekomen bij de heren G.H. Addens te Groningen, F.D. Ihnen te Emden en te Winschoten bij de notaris Mr. A.J. de Sitter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 februari. De lading balken van het op de Vliehors verbrijzelde barkschip HERMAN DE RUITER, ruim 2.000 stuks, zal naar Amsterdam vervoerd worden. Voor één en ander is geaccordeerd voor NLG 1.000 voor het rijden en vervoeren per tjalkschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau. In de nabijheid van de witte bank tussen de Noordermolen en de Noordboei, dus iets ten noorden van het vaarwater, op ongeveer 19 voet diepte, liggen nog overblijfselen van het omgeslagen Nederlandse schip LOUISE. Masten, rondhout, zeilen, ankers en ongeveer 30 vadem ketting liggen als een kluwen door elkaar, ten gevolge van de herhaalde stormen. Heden trachtte men dit bij gunstig weer op te ruimen, waartoe twee stoomboten naar buiten gingen, maar er werden slechts enige touwen geborgen, terwijl zeer kalm weer moet worden afgewacht om de rest te kunnen opruimen. Het wrak zelf is bijna onder het zand bedolven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 13 februari. Het Nederlandse schoenerschip AFINA is in veiling verkocht voor NLG 1.850 aan de heren W. Velthuis en H. Groenewoud. (opm: zie NRC 260284).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 januari. Vrachten. Er was weinig vraag naar scheepsruimte, die voldoende voorhanden was. Bevracht werd naar Rotterdam het stoomschip GELDERLAND koffie tot NLG 90, tabak NRG 70 per last, copra van Padang tot Sh.60/- per ton naar Londen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: A.H. VAN TIENHOVEN SR., KANAGAWA, ANTONIA, ZWERVER, MAIBIT en AMSTEL.


Datum: 16 februari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 februari. Het Noorse schip PENDA, kapt. Grötting, van Laurvig naar Belfast
na in de buitengronden van Terschelling gestoten te hebben, met verlies van grote mast en
schade aan het bovenschip alhier binnen, is na de lading te hebben gelost nagezien, en heeft men de bodem onbeschadigd bevonden.


Datum: 17 februari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 15 februari. Heden werd publiek verkocht het in november laatstleden alhier, door de equipage verlaten, binnengebrachte Noorse brikschip THELEGRAF, laatst gevoerd door kapt. C. Thorsen, met al deszelfs rondhouten en tuigage, ankers, kettingen, zeilen enz.
Koper de heer J. Kruger alhier, voor NLG 1.350.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 januari. Vrachten. Sedert het bericht van de 2e dezer bleef de toestand van de markt onveranderd en vermeerderde de onbevrachte vloot slechts in geringe mate, terwijl ook de vraag beperkt was. Naar Nederland bleef de Factorij uit de markt en werd particulier goed, ofschoon schaars aangeboden, door verschillende in lading liggende schepen tot lagere vrachten aangenomen. Naar het Kanaal had een afdoening plaats tot GBP 2.2/6 en bestaat er nog enige vraag. Naar Amerika werd wederom een schip opgenomen voor koffie en licht goed van hier en Padang naar New York tot de laatst betaalde koers en zoekt men nog een paar bodems van middelbare grootte voor dergelijk emplooi. Naar Australië werd niets afgedaan; tot GBP 1.5/- zouden wellicht echter een paar schepen te plaatsen zijn. Naar Auckland N.Z. kwam een bevrachting tot stand tot GBP 1.10/- voor suiker, te Soerabaija te laden. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: naar Amsterdam stoomschip PRINS VAN ORANJE NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, stoomschip PRINS FREDERIK NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, NLG 40 tin, en naar Marseille GBP 3.10/- kopra en Ffrs. 40 tin.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: A.H. VAN TIENHOVEN SR., KANAGAWA, ANTONIA, ZWERVER, MAIBIT, AMSTEL en CORNELIA, en de stoomschepen PRINSES WILHELMINA, KONING WILLEM III en DRENTHE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 februari. Volgens telegram is gisteren van hier te Rochester aangekomen het Nederlandse schip DOROTHEA, kapt. Geertsema.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Julsing, van Batavia herwaarts, wordt aanstaande maandag of dinsdag alhier verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 februari. Van het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Bekkering, 30 december 1883 van Porto Plata vertrokken, heeft men sedertdien geen tijding meer vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op het etablissement te Fijenoord zijn voor rekening van een Engelse maatschappij twee grote schepen in aanbouw. Ook wordt aldaar voor de Nederlandse Marine een schroef-stoomvaartuig gebouwd, terwijl bij de directie twee zeilschepen van 600 last zijn besteld voor rekening van een Duitse maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 februari. Heden had alhier de openbare verkoop plaats van het Noorse brikschip TELEGRAF, laatst gevoerd geweest door kapt. C. Thorsen, met deszelfs rondhouten, tuigage en verdere inventaris, tuigage en verdere inventaris, liggende in de Binnenhaven alhier. Koper werd de heer J. Kruger alhier voor NLG 1.350. (opm: zie ook AH 170284).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars Montauban van Swijndregt en Van Dam te Rotterdam, zijn van mening voor rekening van hun meester op dinsdag 26 februari eerstkomende, des middags ten 12 ure in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming, aan de Scheepmakershaven aldaar, publiek te veilen: de snelvarende ijzeren raderstoomboot SCHOUWEN EN DUIVELAND 2, groot volgens meetbrief 128 tonnen, met machine van 50 paardenkrachten en 2 cilindervormige ketels, verder met complete inventaris. De boot heeft geringe diepgang en is liggende in het Boerengat, achter de houtkoperij van de firma Van Schijndel & Van Bork, aan de Hooge Zeedijk, alwaar gegadigden dagelijks ter bezichtiging worden toegelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 28 december 1883. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Bona, zal medio januari naar Amsterdam geëxpedieerd worden. De vracht is thans verlaagd op NLG 60 voor koffie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

17 februari 1884
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Londen, 15 februari. Aangaande het Nederlandse schip CATHARINA HILLECHIENA, kapt. H. Zimmermann, 21 november (1883) van de Tyne naar Rendsburg vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
 
Noot. Het schip was 06-02-1880 verkocht naar Leer en voer dus onder toen Noord Duitse vlag.


Datum: 19 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau. Men is enige dage bezig op order van de strandvonderij om de aan land gespoelde en geborgen lading uit het wrak van de LOUISE naar hier te vervoeren om verkocht te worden. De lading bestond voornamelijk uit 2 à 3 duims eiken duigen, waarvan er 14 à 15.000 stuks aan land zijn gebracht, vanwaar zij gedeeltelijk per as en per vaartuig naar hier zijn vervoerd. De kosten van vervoer bedroegen ongeveer 7 m (opm: mogelijk Mark) per 400 stuks, en alle andere onkosten als van lossing en die tot redding van het wrak aangewend, gerekend, zal de fiscus zijn gedane uitgaven uit de opbrengst niet kunnen dekken. De inwoners van Neutief, die eerst aanspraak maakten op 1/3e van de waarde van het geborgene, hebben de vordering ten gevolge van een afwijzende beschikking van de regering ingetrokken. Ook is het gelukt de beide bij gelegenheid van de beproefde berging verloren kostbare trossen terug te vinden, terwijl andere zaken van de inventaris van de LOUISE, zoals kettingen en spil, nog op de bodem liggen. Gisteren werd de lichte boei (opm: mogelijk lichtboei) iets zuidelijker gelegd, zodat binnenkomende schepen geen gevaar lopen op het wrak te stoten, buitendien is nog een extra stokboei gelegd, en zal men stil weer afwachten om het wrak te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 8 februari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram was het barkschip MARTINA JOHANNA, kapt Walberg, de 16e dezer Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 16 februari. Volgens het rapport van de gezagvoerder Rab van het Nederlandse schip M.A.C.E. (opm: de naam M.A.C.E. is een afkorting van MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, geb. in 1866) lag het schip afgelopen nacht om 19.30 uur ten anker in Lower Hope en werd aangevaren door de stoomboot DEERHOUND, en verloor daarbij kluiverboom, kraanbalk en voortuig. De schade aan de stoomboot is onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 11 maart 1884, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven nummer 29, publiek veilen het Nederlands, snel zeilend kopervast barkschip UDO FREDERIK, laatst gevoerd door kapt. H.R. Meijering, volgens meetbrief lang 41 meter, wijd 6,63 meter, hol 4,88 meter en alzo groot 493,98 98 tonnen nieuwe meting, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals het is liggende te Middelburg. Gemeld schip is voor de houtvaart ingericht, laadt 200 tult en is in december 1883 te Kopenhagen gedokt en vertimmerd en alstoen bij de Amerikaanse Lloyds een klasse bekomen van A 1³ voor 3 jaren. Het schip is inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informaties bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer te Rotterdam en de heer U.F. Zuiderveen te Oude Pekela en bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 18 februari. Het Nederlandse stoomschip C. FELLINGER van Amsterdam, laatst van Bordeaux naar Batavia, arriveerde de 17e dezer te Port Said, vulde steenkolen aan en vervolgde de reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Het Nederlandse schip J.H. HENKES, kapt. J.J. van Heuveln, van Bordeaux naar Martinique vertrokken, is teruggesleept, ankers verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Het Nederlandse schip TELANAK, kapt. S. de Vries, van Samarang naar Amsterdam, is lek te Soerabaja aangekomen.


Datum: 20 februari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop gevraagd sloopschepen, die geschikt zijn om te slopen, met opgaaf van de grootte en van de prijs. Adres hulpkantoor te Kloosterburen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 16 februari. Het barkschip TELANAK is hier lek aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 18 februari. Het Nederlandse stoomschip RHENANIA, van Rotterdam naar Napels met spoorijzer, is met overgewerkte lading hier binnen gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 februari. De publieke verkoop van de geborgen inventaris en tuigage van het in januari laatst leden aan het strand alhier verbrijzelde Noorse barkschip VIOLA, heeft gisteren plaats gehad en bracht NLG 634,50 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geestemünde. Door de strandvonders is heden het bergloon bepaald voor het binnenslepen van het Nederlandse schip JAN MARIA, kapt. Kunst. Zoals reeds door ons vermeld, was de JAN MARIA in de zware storm van 13 december zwaar lek geworden en dreef het schip hulpeloos en plat op zijn zijde liggende in de Noordzee. De equipage had zich in het want vast gebonden. De 14e december kwamen de stoomschepen DIANA en LAHNECK, en haalden niettegenstaande het zware stormweer de equipage uit het want. Later nam het stoomschip TELL de JAN MARIA op sleeptouw en bracht met groot gevaar het verongelukte plat op zijn zijde liggende schip hier binnen. Schip en lading zijn thans verkocht en is aan de bergers ongeveer 5.500 Mark toegekend, zijnde 2/5e van het totaal van de opbrengst van de verkoop van het schip en de lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 19e februari is de RUTLAND, gesleept door de sleepboot ZUID-HOLLAND, uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Newcastle. (opm: tot inneming aldaar van machine en ketels, zie NRC 130184)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan boord van het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, waarmede de nieuw benoemde gouverneur-generaal van Nederlands Indië zal maken, is voor deze hoge ambtenaar een speciale inrichting gemaakt, die was comfort en pracht betreft der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, zowel als de gouverneur-generaal waardig is. De hutten midscheeps aan dek en bestaan uit een prachtig gemeubileerde salon, uit een van al het nodige voorziene ruime badkamer en een ruime, keurig ingerichte hut, dienende tot slaapkamer. Het middengedeelte van het dek blijft geheel voor de heer Van Rees afgesloten. In elk compartiment zijn spreekbuizen, leidende naar de hofmeestershut, aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemerij. Kapt. Drago, voerende het Italiaanse barkschip EMILIO, thans te Rotterdam, bestemd naar Savona met een lading rails en steenkolen, vraagt bodemerij op schip, toebehoren en lading, tot een bedrag van circa NLG 12.000, tot bestrijding van averijkosten. Aanbiedingen worden ingewacht aan het consulaat van Italië te Rotterdam, 23 februari 1884, ’s namiddags ten 2 ure, zullende binnen 24 uren aan belanghebbenden kennis worden gegeven of hun bod al dan niet is aangenomen. Nadere informaties bij genoemd consulaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 februari. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. H. van der Meulen, is alhier in de haven aangekomen.


Datum: 21 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 februari. Heden had alhier de openbare verkoop plaats van de lading hout van de onlangs bij Callantsoog gestrande Noorse bark SVEA, van Sundsvall naar Dieppe bestemd geweest. De opbrengst was NLG 6.024,50.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op maandag de 3e maart aanstaande, 's avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder G.H. Kool te Veendam, ten verzoeke van de firma A. van Linge Ez., publiek verkopen het in de Nederlanden te huis behorende tjalkschip genaamd TRITON, groot 117 tonnen, met opgoederen en toebehoren; in voege het thans is liggende achter het hospitaal te Leeuwarden en tot op heden werd bevaren door schipper Klaas Kuil.
Informaties te bekomen ten kantore van opgemelde firma te Veendam en van de heer procureur J.J. Soer aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 19 februari. Door het stoomschip CYRENIAN, van Valencia alhier aangekomen, is hier aangebracht de gezagvoerder en acht man van het schoener-brikschip KLEINKINDEREN, van Portugal met zout en kurk naar Vlaardingen bestemd, welk schip de 15e februari op 40° NB 09°51’ WL in zinkende staat door hen werd verlaten. (opm: zie ook NRC 240284).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse barkschip NOACH V, kapt. Van de Schaft, de 20e februari om 10.00 uur ’s morgens Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 19 februari. Het Nederlandse schip ZEEMANSHOOP en de Nederlandse brik INGEBORG zijn uit de hand aan een Noors huis verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 16 februari. Het barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. Bouchier, van Hamburg naar New York met gemengde lading, heeft de 15e dezer om 11.00 uur ’s morgens op Smith’s Knoll aan de grond gestoten, doch kwam voor de wind houdende in diep water. Bij het peilen van de pomp bevond men 2 voet en 6 duim water in het schip. Men hield de pompen gaande tot 15.00 uur in de middag, toen de equipage weigerde de reis verder voort te zetten. Er werd assistentie aangenomen van de loodskotter ALARM, voor 150 Engelse ponden, die het schip hier binnen sleepte. Het zal hier onderzocht en gerepareerd worden.


Datum: 22 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 februari. Het Nederlandse schip TELANAK, kapt. S. de Vries, lek te Soerabaja binnen, heeft ankers en kettingen verloren en is bezig de lading te lossen om te worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Liverpool, 20 februari. Het schip REIZIGER, kapt. Alberda, van Rio Grande te Runcorn aangekomen, heeft 12 dezer bij de Tuskar zeilen verloren en 15 dezer te Garston Deep een anker en een ketting.


Datum: 23 februari 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 20 februari. De lading van het Nederlandse schip JAN MARIA, gevoerd door kapt. J.D. Kunst, is volgens bij de rederij ontvangen bericht, niet verkocht. Het Nederlandse schip CERES, kapt. Boompaal, is bevracht om de lading naar Nieuwe Diep of Zaandam over te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 februari. Het schip WATERGEUS, kapt. B.A. Kuiper, van Harlingen naar Osterisoer bestemd, is volgens telegrafisch bericht wegens tegenwind te Mandal binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram, heeft Zr.Ms. schroefstoomschip 1e kl. ATJEH gisteren de rede van Batavia verlaten ter opvolging van zijn bestemming naar Nederland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 februari. Vervoer van petroleum per stoomschepen.
Lange tijd meende men dat voor de overvoer van petroleum geen stoomschepen konden in aanmerking komen, uit vrees voor brandgevaar, ontstaan door de zich ontwikkelde gassen, die in de vuren van de stoomschepen, meende men, een bondgenoot zouden vinden. Langzamerhand begon de mening echter veld te winnen, dat ook stoomschepen met goed afgescheiden ruimten en flinke ventilatie daartoe even goed konden dienen en is men tot de proefneming overgegaan; als gevolg daarvan kwam hedenmiddag hier binnen het Engelse stoomschip FERNHOLME, van New York, met een lading van ruim 11.500 vaten petroleum; dat het schip, om zulk een lading te vervoeren, groot moet zijn, is voor ieder duidelijk; het meet dan ook netto ruim 1.700 registerton. Deze lading is, zo verzekert men, de tweede, die van New York per stomer is verzonden. De kapitein verzekert, dat hij voor geen ontbranding vreest, omdat, naar zijn inzien, de gassen geleidelijk naar de vuren worden getrokken en tegelijk met de doortrekkende lucht worden verbrand. Dat er voorzorgmaatregelen moeten worden genomen, bijvoorbeeld met het aanschaffen van veiligheidslampen, als in de mijnen in gebruik, is natuurlijk, vooral om die te gebruiken wanneer men onderdeks of in de tunnel zou moeten zijn; doch deze maatregelen zijn op zeilschepen evenmin overbodig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Schumachter, makelaar voor zijn meesters, presenteert te koop bij inschrijving tot en met 29 februari aanstaande: circa 1.950 vaten nafta, afkomstig van het gestrande schip VIOLA, van Philadelphia naar Bremen en wel: 1.821 vaten liggende op het eiland Texel, waarvan 185 vaten hersteld, aangekuipt en opgevuld en 129 vaten liggende op diverse plaatsen (echter door verkopers te leveren te Harlingen), waarvan de toestand vooralsnog onbekend is. De inschrijvingen kunnen geschieden:
a) Te ontvangen, en wel achtereenvolgens na de 3e, dus te beginnen op de 4e maart, in of bij de haven Oude Schild op Texel en die van Harlingen. Gewicht aldaar te constateren.
b) Kost, vracht en assurantie, naar een door koper op te geven haven tussen Schelde en Elve, beide inbegrepen, in welk geval gewicht geconstateerd wordt bij het lossen.
De afscheping geschiedt in dit geval gedurende de maand maart in één of meer schepen. De prijzen zijn te verstaan per 100 kilogram na aftrekking van 20% tarra van het brutogewicht, zonder actie of rafactie (opm: zonder recht op schadevergoeding) door kopers gezien of niet gezien. De betaling geschiedt: in geval a: contant bij de aflevering, zonder korting; in geval b: contant tegen overgave van de documenten, zonder korting. De weging geschiedt met hele kilogrammen. Door kopers is ½% courtage te vergoeden.
Verdere informaties zullen worden verstrekt door bovengenoemde makelaar, alsmede door de heren De Vos & Zoon, Wolvenstraat 28 te Amsterdam.
Amsterdam, 22 februari 1884.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 februari. Volgens een bericht van het bootsvolk is de Nederlandse schoener WILLEMINA, inkomende bij het Kogelbaken, ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 februari. De gezagvoerder van het stoomschip ZAANDAM, van New York hier aangekomen, rapporteert gedurende de reis voortdurend met zware stormen van NNW en NW en zeer hooglopende zeeën te kampen gehad te hebben, waardoor men genoodzaakt was gedurende twee dagen voor de zee te lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Ingevolge bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip MR. JACOB VAN LENNEP, kapt. Jager, gisteren te Cardiff in aandrijving geweest en heeft aanzienlijke schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flekkefjord, 13 februari. Een Nederlandse kof is te Ragnefjord in de storm van 28 januari aangedreven. Het dreef onderste boven en alleen de romp is overgebleven, terwijl al de inventaris, ankers en kettingen verdwenen zijn. De lading die aangedreven is, bestaat uit ongeveer 3.000 mijnstutten. Er was geen naam op te ontdekken, doch uit papieren die aangedreven zijn kan men opmaken dat het de MARIA CLARA is, kapt. Groen, van Brake. Van de equipage, of waarheen het bestemd was, of vandaan kwam, is tot heden niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 22 februari Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schip KINDERDIJK, kapt. Disper, na een reis van 51 dagen van Mauritius de 20e dezer te Melbourne gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hellevoetsluis, 21 februari. Heden zijn weer enige uit het stoomschip AUK van Liverpool geborgen goederen verkocht. De opbrengst was NLG 687.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM, 6 februari van Banana naar Rotterdam vertrokken, de 21e dezer St. Vincent op de Kaap Verdische eilanden gepasseerd.


Datum: 24 februari 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia en Soerabaja ligt in lading het eerste klasse extra snelzeilend Nederlands fregatschip VOORLICHTER, kapt. T. Sipkes. Expeditie bepaald eerste helft april.
Het oponthoud te Batavia zal hoogstens 14 dagen duren.
Adres: De Vries & Co., Amsterdam. Kuyper, Van Dam & Smeer, Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 februari. Het transportschip ISERE, heeft de 17e februari bij de Portugese kust verlaten aangetroffen het schoener-brikschip KLEINKINDEREN. Het scheen ogenschijnlijk geen ernstige schade te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 februari. Heden werd op de werf van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord de kiel gelegd van het ijzeren schroefstoomschip HOLLANDER, voor rekening van de heren Smith & Co. alhier, bestemd voor de vaart op Bordeaux.
Dit stoomschip heeft een lengte van 61 meter, breedte 8,40 m., holte 5,20 m. De stoomwerktuigen zijn van het compound stelsel; de hogedrukcilinder heeft een middellijn van 23 Engelse duim, de lagedrukcilinder 43 Engelse duim, terwijl de slaglengte 30 Engelse duim bedraagt.
Het wordt gebouwd onder speciaal toezicht van het Bureau Veritas en in zijn hoogste klasse opgenomen. Omstreeks half augustus zal het voor de dienst gereed zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 23 februari. Heden werd van de werf van de Koninklijke Fabriek van stoom- en andere werktuigen, met het beste gevolg te water gelaten het stoomschip PRINS WILLEM I, gevoerd zullende worden door kapt. C. Rademaker. Dit stoomschip, gebouwd voor rekening van de Koninklijk West-Indische Maildienst, is op gelijke wijze ingericht als het voor enige tijd van gemelde werf te water gelaten stoomschip ORANJE-NASSAU, bestemd voor dezelfde dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 23 februari. Heden is van de werf De Hoop van de scheepsbouwmeester C. van der Giessen met uitstekend gevolg van stapel gelopen: een ijzeren Rijnschip (opm: LEENTJE), groot 200 last ruim, gebouwd voor rekening van de heer Philip Schäfer te Gernsheim, waarna onmiddellijk werd overgegaan tot het leggen der kiel voor een ijzeren Rijnzeilschip groot 180 last, dat gebouwd moet worden voor rekening van de heer J.H. Kessel te Leeuwen (Gelderland) (opm: GEERTRUIDA ALEIDA, J.H. van Kessel, afm. 41,06 x 6,59 x 2,05 meter).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdamsche Lloyd. De ondergetekenden, passagiers eerste klasse per stoomschip DRENTHE, wensen bij deze openlijk hun warme dank te betuigen aan de gezagvoerder M. van der Valk, voor de hoogst aangename overtocht, die zij onlangs aan boord van zijn bodem van Nederland naar hier hebben gemaakt.
Zowel voeding als bediening waren uitstekend, en droegen de bewijzen dat de kapitein zich veel daaraan in het belang zijner passagiers liet gelegen liggen, en maken zij speciaal melding van de doelmatige verandering van de binnenhutten, strekkende thans tot logies voor slechts één persoon, waardoor deze als hoogst comfortabel aan een ieder aan te bevelen zijn.
Batavia, 10 januari 1884, C. Walraven, 1e Luitenant der Cavalerie, met echtgenote, D.J. Alberti, 2e Luitenant der Artillerie, G.E. Hoffmann, 2e Luitenant der Artillerie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 februari. Het Nederlandse barkschip NEREUS, kapt. Z. Schrier, 18 februari van Rotterdam naar Soerabaja vertrokken, is gisteravond hier met verlies van ankers en gebroken spil binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 februari. Het Nederlandse schip ZĖLE, kapt. O.E. Staal van Liverpool naar Rio Grande, is lek uit zee terug gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penarth, 22 februari. Het Nederlandse barkschip MR. JACOB VAN LENNEP, kapt. Jager, is op de rede van Penarth in aandrijving geweest en heeft de bezaansmast, roer en een gedeelte van het hek verloren. De naam van het andere schip is onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Pillau, 20 februari. Uit de lading van het hier in december laatstleden ondersteboven herwaarts gesleepte Nederlandse schoener-barkschip LOUISE zijn tot heden 30 à 40.000 eiken staven door het havenbestuur geborgen en op de Russische dam opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip EGBERT JAN, groot 187 ton, gebouwd in 1864, is uit de hand naar Grossefehn verkocht.


Datum: 25 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 februari. De schoener RASCHE, van Bilbao, welke in oktober laatstleden in de nabijheid van Callantsoog strandde, en tot welke afbrenging sedert verscheidene vergeefse pogingen in het werk zijn gesteld, is heden door de heer Wijker van Egmond in diep water gebracht en door de sleepboot STAD AMSTERDAM alhier binnen gebracht. Dit is het 50e schip dat door de heer Wijker is binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 23 februari. Volgens een brief van 30 januari uit Kaapstad is de lading van het Nederlandse schip JOHAN THEODOR, kapt. Mulder, van Pasaruang naar Amsterdam lek alhier binnen, nagezien en bevond men dat deze in een ellendige toestand verkeerde, meest alle balen waren gebarsten, en de koffie was geheel zwart. De 29e januari heeft een tweede verkoop van 1.000 balen plaats gehad, waarvan 295 balen zijn verkocht van Sh.37 tot Sh.45 per 100 kilo, en 705 balen tegen Sh.11/6 per 100 kilo in entrepot. Ook deze koffie was totaal zwart.


Datum: 26 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 20 januari. Tegen 1 februari zullen weer 1.000 balen koffie, beschadigd uitgelost uit het hier van Java met schade binnengelopen Nederlandse barkschip JOHAN THEODOR in publieke veiling verkocht worden. Men heeft aanbiedingen van opgave van de kosten gevraagd om de reparatie te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 21 februari. Kapitein J.F. Bakker, voerende het Nederlandse schip HARMONIE, van Stockholm naar Marseille, met schade alhier binnen, vraagt GBP 200 bodemarij onder verband van schip, lading en vracht, ter bestrijding van de gemaakte kosten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men schrijft uit Vlissingen als een verblijdend verschijnsel op het gebied van de transitohandel via Vlissingen, dat daar dezer dagen van Antwerpen ledig is binnengekomen de Italiaanse bark FRATELANZA, welk schip van Vlissingen uit wordt bevracht door de firma Van Nievelt & Co. te Rotterdam met 1.250 ton Duitse steenkolen van tweeërlei soort, bestemd voor Ned.-Indië (Samarang).
Genoemde firma is voornemens, bij voortduring belangrijke hoeveelheden steenkolen van Vlissingen te verschepen. Zij moet met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats Spoorwegen hebben gecontracteerd om, tegen een verlaagd tarief, gedurende het lopende jaar een hoeveelheid van minstens veertigduizend ton, uit Duitsland komende steenkolen langs de lijnen van de maatschappij te vervoeren, naar de havens Vlissingen, Rotterdam en Dordrecht, vanwaar de kolen per scheepsgelegenheid naar het buitenland moeten worden vervoerd. Van die 40.000 ton zal, zoals dan ook aanvankelijk reeds is gebleken, ook Vlissingen zijn aandeel krijgen. Binnen enkele dagen wordt het tweede schip, de Engelse bark HARRINGTON van Antwerpen er verwacht, om mede met steenkolen voor Indië te worden bevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 22 februari. Het schip INDIA, kapt. Ameland, van Cardiff naar Montevideo, is hier binnengelopen met verlies van zeilen, verschansing en boven-reling. Het roer is gebroken en het schip over het geheel zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zaterdag jongstleden (opm: 23 februari), tijdens het aflopen van het stoomschip PRINS WILLEM I op de werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen te Amsterdam, is een stelling waarop zich ongeveer tachtig personen bevonden, ingestort. Enkelen waren licht gewond. Eén persoon bekwam een vrij ernstige dijbeenbreuk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 23 februari. Het Nederlandse schip AFINA, groot 132 register ton, thuis behorende te Veendam, is uit de hand verkocht voor NLG 1.850 aan de firma Posthumus & Co. alhier, en zal worden bevaren door kapt. W. Velthuis onder de naam VRACHTZOEKER. (opm: zie ook NRC 130284)


Datum: 27 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 februari. Het algemeen bekende kolossale stoomschip GREAT EASTERN is door de firma E. de Motto & Co. te Londen aangekocht met het voornemen om het te Gibraltar als kolenhulk te gebruiken. Vanwege het Engels gouvernement is de toestemming daartoe verkregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam op dinsdag 26 februari: het Nederlandse raderstoomschip SCHOUWEN EN DUIVELAND 2 is in veiling verkocht voor NLG10.500 aan A. Welman te Brielle.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel. 26 februari. De rechthebbenden op de lading nafta uit het aan deze kust verongelukte Noorse barkschip VIOLA, hebben de lading gereclameerd. De ruim 2.200 vaten die hier aanspoelden worden naar Amsterdam verscheept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Mawes, 22 februari. Het barkschip JOHANNA, te St. Mawes (Castlepoint) gestrand, is, na 130 ton lading gelost te hebben, met behulp van sleepboten vlot gekomen en naar het dok gesleept om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penarth, 25 februari. Het schip ARGORY was in aanvaring met het Nederlandse schip MR. JACOB VAN LENNEP, en verloor daardoor kluiverboom, marsera en voortuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Het Nederlandse schip BORGA, kapt. Van Dale, is volgens een telegram bij de rederij ontvangen, van Nieuwediep te Pensacola (Florida) aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 februari. De Italiaanse bark SI, 24 januari bij Ellewoutsdijk gestrand en sedert verkocht, is heden afgesleept en hier in het dok gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van het onlangs te Ellewoutsdijk gestrande Italiaanse barkschip SI is heden afgesleept naar Vlissingen in de haven, om te worden gebracht naar Middelburg, waar het door de kopers zal worden gesloopt. Door de overheid wordt echter bezwaar gemaakt om het schip het kanaal te laten passeren, daar men wegens de wrakke toestand waarin het verkeert, bevreesd is, dat het zal zinken, waardoor de vaart door het kanaal zou worden gestremd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 25 februari. Het bij Termunten gestrande schip WILHELM is heden afgesleept en alhier binnen gebracht.


Datum: 28 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 februari. Het vervoeren van de vaten nafta uit Eierland naar het Nieuwe Schild is aanbesteed voor NLG 1,25 per vat. Men berekent dat ieder vat NLG 2,-- vervoerloon kost, voor het in een vaartuig is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 25 februari. Bevracht werden de Nederlandse schepen WISKA, kapt. Starke, met stenen naar Ensenada tot $ 2, en GOOREGT, kapt. Havenga met beenas naar Het Kanaal tot Sh.20/6.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Winschoten, 25 februari. Het schoenerschip BARBARA HENDRIKA, laatst bevaren geweest door kapt. J.K. Meijer, groot 152 ton nieuwe meting, gebouwd in 1866, is j.l. vrijdag avond alhier publiek verkocht aan de heer J. Koerts te Oude Pekela voor NLG. 4.525.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men maakt zich te Vlaardingen ongerust over twee loggers, namelijk CORNELIA, schipper Storm, en AMSTEL, schipper Hopman, van wie tot heden geen bericht is ingekomen en die zich in de storm bevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Volgens brief van kapt. Steffens, voerende het Nederlandse schip MAGTHILDA GEERTRUIDA, van Westonpoint naar Harlingen, lag de 25e dezer nog te Holyhead, zijnde door storm en ruw weer steeds verhinderd deze reis voort te zetten. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Het gisteren van Java gekomen stoomschip PRINS FREDERIK heeft de reis volbracht in 38 dagen, waarin drie dagen oponthoud te Padang zijn begrepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van het Italiaanse barkschip SI is in goede orde naar Middelburg gesleept.


Datum: 29 februari 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 januari. De vrachten zijn stil bij geringe scheepsruimte. Bevracht werden naar Amsterdam de Nederlandse schepen: KANAGAWA, 8.000 pikols gouvernements-koffie tot NLG 50, en ligt verder in lading; stoomschip KONING WILLEM III koffie tot NLG 90, huiden NLG 100, tabak NLG 67,50, thee NLG 75 per lasten naar Malta voor orders tot geheime vracht. Naar Rotterdam stoomschip DRENTHE koffie tot NLG 90, tabak NLG 70 per last, en naar Marseille kopra tot GBP 3 per ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: A.H. VAN TIENHOVEN SR., KANAGAWA, ANTONIA, ZWERVER, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA en MAASNYMPH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 6 februari. Duizend balen beschadigde koffie uit het Nederlandse schip JOHAN THEODOR zijn de 1e februari verkocht; 405 zakken tegen Sh.50 à 58 met belasting en 595 zakken tegen Sh.5/9 per 100 in entrepot. Morgen zullen nog 1.000 balen verkocht worden. Het schip zit nu in het droogdok en wordt gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 februari. Het hol van het afgekeurde barkschip GEBRS. BUNGE heeft gisteren alhier in veiling NLG 1.443 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 februari. Bij Lloyd’s zijn vertrouwelijke mededelingen ontvangen betreffende het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, met schade in de Algoa-Baai, bij Port Elisabeth, welke voor de leden ter inzage liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 3 februari. Het Nederlandse schip SAPPEMEER II, kapt. C.H. de Jonge, zal 5 dezer naar Amerika vertrekken. Het schip CIGANA, kapt. Carl, vertrekt in ballast naar de Eilanden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 februari. Door het Franse schip MAGELLAN, te Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen, wordt gerapporteerd de 22e februari op 20 mijl bezuiden de Sorlings gepraaid te hebben een Nederlands schip tonende P.T.Q.S., zijnde deTHORBECKE III, welk schip een man overboord verloren had. Het schip THORBECKE III, kapt. Brukert (opm: W.T. Buckert) vertrok 14 februari van IJmuiden naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 februari. Volgens een schrijven van kapt. Wijtema, gezagvoerder van het nieuw aangekochte klipperbarkschip GUIANA, arriveerde hij na een voorspoedige reis van 32 dagen van Amsterdam te Suriname. Passagiers en equipage bevonden zich in een goede welstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Volgens een particulier telegram is het stoomschip ALBLASSERDAM, van Banana naar Rotterdam, hedenochtend Madeira gepasseerd.


Datum: 01 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Penang, 19 januari. Het stoomschip NISERO, op de kust van Atjeh gestrand, is door inboorlingen beroofd en de lading suiker gestolen of verbrand, zodat er van het wrak niets te bergen overblijft.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Volgens brief van kapt. Van Benten, voerende het Nederlandse schip CORNELIA, d.d. Soerabaja 18 januari, had hij vanaf 10º ZB tot aan de Javazee velden puimsteen of lava zien drijven. (opm: nog afkomstig van de uitbarsting van de Krakatau, zie Kroniek 1883)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 27 februari. Bij de scheepsbouwmeester T. van Duyvendijk is met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ST. SIMEON, gebouwd voor rekening van de Rijnschipper A. Hammerstein en groot plm. 230 last.
Onmiddellijk daarna werd het naambord aangeslagen van een op zeilage te bouwen ijzeren Rijnschip VIER GEBROEDERS, voor rekening van schipper Bastiaan Verschoor te Hardinxveld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 29 februari. Het stoomschip SCHIEDAM, van New York naar Rotterdam, is hedenochtend voorgaats Nieuwe Waterweg geweest, doch moest door lage waterstand naar de Brouwershaven stomen om te lichten. De passagiers werden ontscheept en met de sleepboot RESERVE naar Rotterdam vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 27 februari. Scheepsvrachten. In bevrachtingen blijft het nog steeds erg flauw, terwijl de aanwezige scheepsruimte zich tot een paar zeeschepen bepaalt. De laatste bevrachtingkoersen waren: naar Londen Sh.9/-, Oostkust Sh.10/-, Engels Kanaal Sh.11/-, Bristolkanaal Sh.15/-, alles per 10 quarters haver. Naar België is weinig of geen vraag, voor Antwerpen wordt NLG 4 per last gerst besteed, andere granen en plaatsen volgens tarief.


Datum: 02 maart 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 maart. Door de sleepboot STAD AMSTERDAM en twee blazerschuiten is hier lek en vol water binnengebracht de Noorse brik PALMEN, kapt. Nielsen, met hout van Arendal naar Liverpool, die gisteren op de Terschellinger gronden had gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Parijs, 27 februari. Het Nederlandse stoomschip CERES, van Cádiz te Lissabon aangekomen, is aangevaren door het Engelse stoomschip BRUNSWICK, en heeft daardoor enige schade boven de waterlijn aan bakboord bekomen. De CERES is 26 februari van Lissabon naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 februari. Door de gezagvoerder Sorenser, van het stoomschip DRAMMEN, is voor NLG 4.300 conservatoir beslag gelegd op het Zweedse schoenerschip BIRGER, voor verleende assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 29 februari. Heden werd alhier publiek verkocht de lading hout van het in december laatstleden verongelukte Oostenrijkse barkschip BALTHASAR, voor zover die hier is aangebracht en geborgen. De opbrengst bedroeg NLG 4.531,65.


Datum: 03 maart 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 maart. Gisteren kwam alhier van Terschelling het bericht, dat een schip in de Buitengronden was vastgeraakt, doch weer vlot gekomen en geassisteerd door de blazerschuiten naar hier koers zette. De sleepboot STAD AMSTERDAM werd hierop onmiddellijk ter opsporing uitgezonden en deze kwam hedenmorgen met het schip, dat bleek te zijn de Noorse brik PALMEN, kapt. Nielsen, met hout van Arendal naar Liverpool bestemd, op sleeptouw in de haven terug. De PALMEN was zwaar lek geworden en vol water, waardoor de equipage op lijfsbehoud bedacht, zich aan boord van de blazerschuiten had begeven. (In ons avondblad reeds kort gemeld).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. Het Nederlandse schip DORDRECHT II, kapt. Seinstra, met het overschot van de lading kolen, van Ternate naar Onrust bestemd, werd in brandende staat, in Straat Sapoedie door het Duitse stoomschip FLENSBURG op sleeptouw genomen en naar Probolingo gebracht, alwaar de brand schijnbaar geblust werd. Van Probolingo werd het schip door de Duitse stoomboot DUBURG naar Soerabaja gesleept om te lossen, alwaar het is aangekomen, doch de brand nog niet geblust was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 25 februari. De schade veroorzaakt aan het Nederlandse stoomschip CERES door aanvaring met het stoomschip BRUNSWICK, wordt op GBP 200 begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 maart. Het lichtschip van Schouwenbank is door ’s Rijks transportstomer de SCHELDE hier binnen gebracht. Om enige stormschade te herstellen, als een bijzonderheid meldt men dat het paddestoel anker, waarvoor dit lichtschip ligt, niet kan worden gelicht.


Datum: 04 maart 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 februari. Van het schip WATERLOO, kapt. Flugger, de 19e augustus van Pensacola naar Amsterdam vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: dit schip was eigendom van Wm. Pont te Edam).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 3 maart. Heden werd bij de scheepsbouwmeester Adrianus Ruijtenberg alhier de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip genaamd ZEESTER, groot 125 lasten, voor rekening van de heer C. van Daal alhier. Dit is het eerste ijzeren schip, dat in deze gemeente gebouwd wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 januari. Vrachten. Sedert de 16e dezer zijn enige afdoeningen te vermelden, maar bleef de vraag toch beperkt en de toestand van de markt over het algemeen flauw. Naar Nederland gaf de Factorij wederom aan een paar schepen elk 8.000 pikols koffie tot NLG 50, waarop deze bodems begonnen aan te leggen. Een ander schip secureerde een flinke partij arak tot NLG 100 en zoekt bijlading tot opvulling. Naar het Kanaal kwam een bevrachting tot stand tot GBP 1.15 voor droge suiker, terwijl gelijkertijd een klein schip werd afgesloten voor zaksuiker tot GBP 2.10/-. Er bestaat nog enige vraag, doch zijn de biedingen zeer laag. Naar Amerika werden twee vaartuigen van middelbare grootte opgenomen voor koffie en licht goed van Batavia en Padang naar New York tot de vroeger betaalde koers. Nog een kleine lading ligt ter verscheping gereed. Naar Australië werden twee bodems bevracht met suiker naar Melbourne, de ene van Soerabaija, de andere van Samarang tot GBP 1.5 en GBP 1.2-6. Tot GBP 1.5-/ is wellicht nog een schip te plaatsen. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: naar Amsterdam stoomschip PRINSES WILHELMINA NLG 90 koffie, NLG 110 huiden, NLG 70 tabak; A.H. VAN TIENHOVEN SR. NLG 50 voor 8.000 pikols Factorij-koffie van Batavia; ZWERVER NLG 100 voor arak, ligt aan naar Port Said voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: A.H. VAN TIENHOVEN, KANAGAWA, ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA, MAASNYMPH, DORDRECHT II en BANDA, en de stoomschepen MADURA en BATAVIA.


Datum: 05 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaja, 26 januari. Zoals reeds vermeld arriveerde hier ter rede Het Nederlandse schip DORDRECHT II, kapt. Seinstra, van Ternate met een restant kolen naar Onrust bestemd, op sleeptouw van het Duitse stoomschip DUBURG. Het schip is nu bezig de lading te lossen en heeft ogenschijnlijk geen schade. Schip noch lading is verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 maart. Het Nederlandse stoomschip NEDERLAND EN ORANJE is alhier aangekomen met beschadigde lage drukcilinder en gebroken zuigerstang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schijnt dat het dynamiet van de ECHOLYNNE, dat in zee ligt en dat nog duizenden kilogrammen bedraagt, begint los te komen. Gedurende de hele dag werd eergisteren te Scheveningen grote partijen, hetzij door de politie, hetzij door knapen en volwassenen op het strand gevonden en aan de politie afgeleverd, zodat zij tenslotte in het bezit was van een kwantiteit groot genoeg om heel Scheveningen in de lucht te doen vliegen. Gisteren heeft de commissaris van politie aldaar alles weer in grote vuren in de duinen verbrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 februari. Men kon de baar ongehinderd passeren. De schepen MARIA en MARGARETHA werden voor gedroogd vlees naar Bahia en Pernambuco tot 350 en 340 reis opgenomen. De ALBATROS tot 660 reis voor zout naar Assu en terug. Er liggen 27 onbevrachte schepen in de haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 maart. Het stoomschip NOORD-HOLLAND, van Rotterdam naar Batavia, heeft hedennacht bij Vlaardingen aan de grond gezeten, doch is met assistentie weer vlot en voorts naar hier afgevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 25 februari. De schade veroorzaakt aan het Nederlandse stoomschip CELEBES door aanvaring met het stoomschip BRUNSWICK wordt op GBP 200 begroot.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 maart. Wij hebben onlangs een uitvoerig verhaal in onze courant gehad over de aanvaring van de Singapoorse stoomboot RUBY met de KONING WILLEM III van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij op de rivier van Palembang.
Reeds toen werd de onderstelling geopperd; of het verkeerd en achteloos manoeuvreren van de RUBY misschien niet moest toegeschreven worden, aan de bij dergelijke aan Chinezen toebehorende bootjes dikwijls voorkomende omstandigheid, dat zij te onvoldoende bemand zijn. En dat de schuld bij de RUBY ligt, is vrijwel boven twijfel.
Thans komt ons het supplement in handen van de Straits Intelligence van 20 februari laatstleden, waarin zekere Nauticus eveneens het vermoeden uitspreekt, dat de RUBY geen eerste stuurman aan boord had. Hij hoopt dat de autoriteiten te Singapore zowel als de Marine surveyors de zaak scherp zullen onderzoeken.
Dat hopen wij ook en wij zijn het volkomen met Nauticus eens, dat geen Engelse, of Europese voegen wij er bij, gezagvoerder zich zover behoort te verlagen, om met een door Chinezen bemande boot uit te gaan, zonder eerste stuurman.
Dergelijke roekeloosheden hebben al ongelukken genoeg veroorzaakt en het wordt tijd, dat de verschillende gouvernementen, die in deze archipel iets te zeggen hebben, de handen ineen slaan, om die onbehoorlijkheden met kracht te keren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 28 februari. De 15e maart zal te Soerabaija worden verkocht het voor ’s lands dienst afgekeurde fregat ZEELAND, vroeger met stoomvermogen. We hebben horen spreken van een kongsie, die van plan zou zijn het te kopen, geheel in orde te brengen en te bewapenen, het dan naar China te sturen en aan de Chinese regering te verkopen. Voor die speculatie is het te hopen, dat voor die tijd de oorlog tussen Frankrijk en China niet formeel uitbreekt, want dan zou die transactie niet meer kunnen geschieden zonder enige moeilijkheid en zeer veel risico voor de verkopers.


Datum: 06 maart 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 3 maart. Het tjalkschip TRITON is opgehouden (opm: in veiling) voor NLG 2.250.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 maart. Zondag vertrok van hier binnendoor de stoomboot TELEGRAAF III, na een grote reparatie aan de Koninlijke Maatschappij De Schelde te hebben ondergaan, waarmee omstreeks een jaar geleden was begonnen. Het schip heeft vele nieuwe platen ingekregen, terijl de stoomketel geheel en de machine voor driekwart vernieuwd is. Het is bestemd om dienst te doen tussen Rotterdam en Antwerpen zowel voor goederen als passagiers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 20 februari. Volgens een bericht uit Rio de Janeiro heeft het barkschip LANDSEER, van Brunswick naar Rio de Janeiro op een rif gestoten, en is vol water gelopen. De deklast werd overboord geworpen, of het schip wrak zal worden, is nog niet zeker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram van het schroefstoomschip TROMP is men van plan vrijdag aanstaande met dit schip Kaap de Goede Hoop te verlaten ter voortzetting van de reis naar West Afrika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Volgens een telegram uit Batavia was de in ons vorige nummer vermelde schade aan het stoomschip NEDERLAND EN ORANJE reeds hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 4 maart. Het Nederlandse schip COLUMBUS, kapt. B.C. van Wetering, van Minatitlan (Golf van Campeche, Mexico) naar Queenstown voor order met een lading mahoniehout, is op zee verlaten. De equipage werd gered en is hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van het tjalkschip MARIA JACOMINA. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal, ten verzoeke van zijn principaal, in het gemeentehuis aldaar, op vrijdag de 14e maart 1884, ’s avonds 6 uur, publiek à contant verkopen: het in 1880 nieuw gebouwd overdekt tjalkschip genaamd: MARIA JACOMINA, groot 129 tonnen, met opgoederen en toebehoren, invoege bevaren is door schipper Adrianus de Munck en thans ligt te Terneuzen. Informaties zijn te bekomen bij heren Jb. Pattje te Waterhuizen en J. Romkes van der Goot te Sappemeer.


Datum: 07 maart 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Jongstleden maandagavond werd de jaarlijkse vergadering van de Stoomboot Maatschappij Hunze gehouden ten huize van de heer Van der Sluis, onder voorzitterschap van de heer J.E. Scholten. Het dividend voor het afgelopen jaar werd bepaald op 3%, terwijl het reservefonds een vermeerdering onderging van NLG 7.500. Door de Zaanstreek in de lijn op te nemen, zijn de vooruitzichten van de maatschappij zeer gunstig. In plaats van de heer J.E. Scholten, die als lid van de directie moest aftreden en niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer Van Konijnenburg. Namens de aanwezigen bracht de heer Schilthuis een woord van dank aan de beide heren Scholten, vader en zoon, voor alles wat deze voor de maatschappij hebben gedaan en nog doen. Zonder hun gewaardeerde hulp was de maatschappij nimmer zover gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De heer Woodhouse, gezagvoerder van het op de kust van Atjeh gestrande schip NISERO, is te Sunderland aangekomen, waar hij thuis hoort. De toestand van de gevangen schepelingen is zeer hachelijk, en zij zullen omkomen, tenzij zij spoedig ontzet worden. De bejegening door de Radja van Tenom schetst de heer Woodhouse als zeer wreedaardig. Voorts beweert hij de voorwaarden te kennen welke de potentaat stelt om de gevangen schepelingen los te laten. Hij verlangt GBP.52.000, de verbanning van twee mededingende radja’s in zijn nabuurschap, en de afhankelijkheid van Tenom van de Nederlanders. Mochten deze voorwaarden worden aangenomen, dan eist de Radja nog een garantie, van Koningin Victoria, dat zij zullen worden nagekomen. De gouverneur van de Straits heeft een depêche verzonden naar het Departement en seint dat de schepelingen allen nog in leven zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 13 februari. Een vierde publieksveiling van 6.000 balen koffie ex-JOHAN THEODOR, werd hier de 7e gehouden, 40 zakken werden verkocht tegen GBP 3.1/- drie per 100 pond met belasting, 410 zakken tegen GBP 2.5/6 per 100 pond, 375 zakken tegen GBP 2.8/6 per pond in entrepot.


Datum: 08 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Het stoomschip ALBLASSERDAM, van Banana naar Rotterdam, passeerde heden namiddag om 16.30 uur Dover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip PEDRO, kapt. Meinsma, heden te Grangemouth aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het kopervaste Nederlandse kofschip ANNA AUGUSTA, kapt. H. Wietsma, groot 199 register tonnen; te bevragen bij I en S. Wiarda te Harlingen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomsloep te koop. De keurige stoomsloep, vroeger gebruikt door de hoofd- ingenieur Tydeman en vervaardigd bij de firma Huygens & Van Gelder te Amsterdam, is aan onze fabriek te bezichtigen en tegen zeer billijke prijs te koop. Bewoners der kustplaatsen , die schepen op de rede wensen te bezoeken, of administrateurs van suikerfabrieken, die zelf de suiker afschepen, worden op dit doelmatig en handig bootje attent gemaakt.
Soerabaija, Nederlandsch-Indische Industrie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Scheveningen, 6 maart. Op de werf van de scheepsbouwmeester Jb. Vermey te Vlaardingen zal de kiel gelegd worden voor een loggerschip, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, voor rekening van de heer G. Vriens, en de naam zullende voeren STELLA MARIS.


Datum: 09 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 maart. Het Engelse stoomschip JASON, van Penang naar Amsterdam, zit bij Zandvoort op het strand. Een sleepboot is erbij. De zee is kalm en het water wassende, zodat er vooreerst nog geen gevaar is. De JASON is van het strand af en hier binnen gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenochtend geraakte de Engelse stoomboot JASON nabij Zandvoort aan de grond. Twee man van de equipage zijn aldaar aan strand gekomen. De boot wordt later met behulp van een sleepboot weer vlot gebracht en is te IJmuiden binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 8 maart. Heden werden op de werf De Hoop van de scheepsbouwmeester C. van der Giessen de kielen gelegd voor twee ijzeren paviljoenboeiers, de ene voor rekening van de heren Wessanen en Laan, en de andere voor de heer J. Koolman (opm: DE VROUW HENKE, 17,00 x 4,10 x 1,58 meter, 56 ton) beiden te Wormerveer.


Datum: 10 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bij de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij ontvangen telegrafisch bericht uit New York rapporteert kapitein Bonjer, van het op de 7de dezer aldaar aangekomen stoomschip P. CALAND, dat hij op 1 maart op 42º44’ NB 48º55’ WL had aangetroffen het stoomschip LEERDAM, kapt. Slierendregt, met verlies van roersteven en roer. Een noodroer was aangebracht en men stoomde oostwaarts met een vaart van ongeveer 5 knopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip SINDORO, kapt. Helle, van Java naar Amsterdam, heden bij de Singels geloodst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 maart. Het schip EBENEZER, kapt. Krauert, passeerde 29 februari op
45°40’ NB 17°30’ WL een Nederlandse schoener, verlaten en met verlies van voorsteng, beladen met mahoniehout. Het scheen reeds enige tijd gedreven te hebben (red. waarschijnlijk de COLUMBUS, kapt. Van Wetering).


Datum: 11 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. H.C. Westerbach jr., ondernemer van publieke verkopingen te Rotterdam, zal op maandag 17 maart 1884, des namiddags ten twee uur, in het Poolse koffiehuis aan de Hoofdsteeg te Rotterdam publiek verkopen het in uitmuntende staat zijnde schroefstoomschip genaamd CHARLES ALBERT, groot 88 ton, met stoomlier, buitengewoon ingerichte stoommachine van 35 paardenkrachten, verdere machinerieën en complete inventaris. Voormeld schip is liggende aan de werf Rotterdams Welvaren, aan de Oostzeedijk te Rotterdam, alwaar het vanaf heden te bezichtigen is. Gemeld stoomschip is inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informaties te bekomen ten kantore van H.C. Westerbach jr. voornoemd, aan de Noord Blaak nummer 93.
NRC 110384
Texel, 9 maart. Het vervoer van de lading nafta, op deze kust aangedreven, uit de verbrijzelde Noorse bark VIOLA is door een aakschipper aangenomen tegen NLG 0,75 per vat, vrij aan boord. De lading moet van hier naar Antwerpen gebracht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Plymouth, 5 maart. Het schip HARMONIE, kapt. Maathuis, ligt thans langszijde van de lossingplaats, is echter nog niet begonnen te lossen en maakt volgens bericht van de kapitein weinig water.
NRC 120384
Papendrecht, 10 maart. Heden is op de werf van de Gebr. L.& A. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijn-zeilschip DEI VOLUNTAS, groot 180 last, voor rekening van de heer N. Poppelier te Waspik.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een soortgelijk schip, groot 200 last, voor rekening van de heer H. Pols, mede te Waspik.
NRC 120384
Schiedam, 11 maart. Volgens een ontvangen telegram is het Nederlandse schip
MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Jansen, gisteren van Philadelphia te Fiume aangekomen. Aan boord alles wel.


Datum: 12 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 februari. Vrachten met geringe vraag, terwijl er slechts weinige afsluitingen hebben plaats gevonden. Naar Rotterdam werd bevracht het Nederlandse schip SALATIGA gezuiverde kapok tot NLG 70, tabak tot NLG 35 en huiden tot NLG 65 per last, benevens de vroeger vermelde gouvernements-koffie.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA, MAASNYMPH, DORDRECHT II en BANDA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 maart. Gedurende de maand december van het vorige jaar zijn de volgende Nederlandse schepen uit de vaart geraakt:
- de schoenerbrik CATHARINA, kapt. L. Hoogerwerff, van Delfzijl naar Ipswich, strandde tegen de dijk bij Termunterzijl;
- de schoener CONTENT, kapt. E.J. Kuiper, van Gotenburg naar Dordrecht, strandde;
- de bark HERMAN DE RUITER, kapt. L. Draijer, van Riga naar Amsterdam, strandde;
- de 3-mastschoener LOUISE, kapt. J.C. Bruijn, van Memel naar Londen, verongelukte met man en muis kort bij de Waterweg naar Koningsbergen;
- de brik MARIE CORNELIE, kapt. N. Dekker Pzn., van de Westkust van Afrika naar Rotterdam, wordt vermist;
- de schoener RIENKO, kapt. K.C. Koenes, van Malaga naar Kroonstad, werd afgekeurd;
- de schoenerbrik TAMMO SIJTZE, kapt. J. Wekenborg Jzn., van Memel naar Dordrecht, werd op zee verlaten;
- de tjalk VERTROUWEN, kapt. K.J. Heijen, verongelukte op de reis van Spanje naar Antwerpen;
- de brik VREDENHOVEN, kapt. E. Strijken, strandde op de reis van Londen naar Harlingen
- de bark WATERLOO, kapt. C.A. Flugger, van Pensacola naar Amsterdam, wordt vermist
(opm: 19 augustus 1883 vertrokken van Pensacola)
- de kof WUBKE JOHANNA, kapt. R. Voget, van Bremen naar Rotterdam, verongelukte op de Groninger kust bij Rottum met man en muis.


Datum: 13 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. De notaris mr. J.P. Dronkers, te Terneuzen, zal ten verzoeke van kapt. A. Dolb, op donderdag de 20e maart 1884, des namiddags ten 2 ure te Terneuzen, in het Nederlandsch Logement, bewoond door de heer F.A. Susijn, in het openbaar, tegen contante betaling, verkopen het kopervaste en gekoperde barkschip CASPIAN, met ondermasten, boegspriet, stengen enzovoort, zoals het op de dag van verkoping zal liggen op de Suikerplaat in de Westerschelde. Dit schip werd in het jaar 1857 te New Brunswick gebouwd en meet 997 Engelse registertonnen.
Informatiën te bekomen bij de heer Van IJsselsteijn, consulair agent van Engeland te Terneuzen, en de heren T.C. Jones & Co., cargadoors te Antwerpen, alsmede ten kantore van genoemde notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.P. Vroom, notaris te Wildervank, zal op dinsdag 18 maart 1884, ’s avonds te 7 uur, ten huize van de Logementhouder E.H. Lottering aldaar, ten verzoeke van de Heer J.B. Pronk, publiek verkopen het goed onderhouden Nederlandse schoenerschip MARIA, gebouwd in 1860, groot 148 tonnen (oude meting) of netto 124,04 tonnen (nieuwe meting), geclassificeerd bij Veritas 5/6 1.1 tot april 1884, bevaren geweest door genoemde heer J.B. Pronk en thans liggende te Purmerend; met complete inventaris, waarvan een lijst ter inzage ligt ten kantore van genoemde notaris.
Inlichtingen te bekomen bij de heer Smit, cargadoor te Purmerend; de heren J.M. Meihuizen & Zn. te Wildervank en de heren Van der Goot & Kühn te Groningen.
NRC 130384
Terneuzen, 12 maart. De pogingen tot afbrenging van de op de Suikerplaat zittende Engelse bark CASPIAN zijn niet gelukt. Men is nu van plan het schip dat 27 jaar oud is en gekoperd, in het openbaar te verkopen.
NRC 130384
Londen, 1 maart. Vertrouwelijke mededelingen liggen bij de secretarie van Lloyd’s ter inzage, betreffende het Nederlandse barkschip TELANAK. Het barkschip TELANAK, kapt. de Vries, van Java naar Amsterdam, begin februari te Banjoewangi lek, en liep met verlies van ankers en kettingen binnen.


Datum: 14 maart 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Samarang (direct) ligt alhier (Oosterdok in Amsterdam) in lading, het gunstig bekende snelzeilend clipperschip SINDORO, 3/3 L. 1.1. Veritas, A. 1. Nederlandsche Vereeniging, kapt. P. Helle. Zeer spoedige expeditie. Adres voor passagiers en goederen bij de cargadoors, de wed. Jan van Wesel & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 maart. Heden had de proeftocht plaats van het stoomschip ORANJE NASSAU, het eerste van de drie stoomschepen van de Koninklijke West-Indische Maildienst. Het vaartuig was om 7 uur in zee en om 12.30 in de sluis te IJmuiden terug. Alles voldeed uitstekend. De vaart van het schip en het vermogen der werktuigen overtroffen de stoutste verwachtingen. Het weer was gunstig. Wind en zee waren juist voldoende om de goede nautische hoedanigheden van het vaartuig te doen uitkomen. Gedurende de gehele proeftocht werd steeds met volle kracht gewerkt. Met een stoomspanning van 75 Engelse ponden per vierkante duim werd verkregen een vermogen van 856 pk. De vaart bedroeg daarbij 11½ mijl. Alle aanwezigen roemden deze uitkomsten.
Aan boord bevonden zich de heren Tindal, Scholten en Kip, directeuren en commissarissen van de Koninklijke West-Indische Maildienst, de heer Fenenga, belast met het toezicht, Lloyds engineer surveyor, en de directie van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, aan wier inrichting het goed geslaagde werk is uitgevoerd naar het ontwerp van de heer J.C. Ceuvel, die vertegenwoordigd was door zijn zoon.
NRC 140384
Vlissingen, 13 maart. Bij Dungeness is beloodst een Nederlandse bark naar Vlissingen, vermoedelijk de LOTOS.


Datum: 15 maart 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 12 maart. Ofschoon de scheepsbouw in de Veenkoloniën bijna geheel vervallen is, worden er van tijd tot tijd nog enkele schepen, voornamelijk kleinere soorten gebouwd. Zo is o.a. dezer dagen van de werf van J. en H. Nijhuis alhier een tjalkschip, groot 125 tonnen, te water gelaten, dat bevaren zal worden door schipper Van Wijck, te Terneuzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij onderhandse akte, dato 25 februari 1884, is tussen de ondergetekenden Murk Lels, koopman en reder, en Cornelis J. Lels, koopman, beiden wonende te Alblasserdam, aangegaan een vennootschap ter uitoefening en voortzetting van de tot heden door de eerst ondergetekende op zijn naam gedreven zaken, als: het drijven van handel, het administreren en in de vaart brengen van schepen, stoomboten, enz., het in consignatie ontvangen en uitzenden van overzeese producten en andere goederen en verder zodanige zaken als vennoten in gemeen overleg met elkander zullen willen ondernemen. Deze vennootschap wordt aangegaan onder de firma Murk Lels & Zn. en zal gevestigd zijn te Alblasserdam. De vennootschap wordt geacht een aanvang te hebben genomen de 1e januari 1884 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Tot het tekenen van de firma zijn beide vennoten bevoegd, zonder echter die tekening te mogen bezigen tot het opnemen of ter leen geven van gelden, het aangaan van borgtochten en van andere verbintenissen, die niet bepaaldelijk de zaken van de firma betreffen. De zaken tot heden gedreven door en op naam van de heer Cornelis J. Lels, zullen onder diezelfde naam worden voortgezet.
Alblasserdam, 14 maart 1884, Murk Lels. Corns. J. Lels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 12 maart. Heden werd van de werf van de firma Wed. C. Boele en Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip IDYLLE, groot 175 last, voor rekening van de heer Fried. Asteroth te Ehrenbreitstein bij Koblenz.
Daarna werd de kiel gelegd voor de schroefsleepstoomboot AGNITHA, voor rekening van de heer I. Tetenburg te Rotterdam. De machine zal worden vervaardigd door de machinefabriek Burgerhout en Zoon te Rotterdam.
NRC 150384
Delfzijl, 14 maart. Het Nederlandse schip CONSTANCE, kapt. Smit, van Harlingen naar Noorwegen, is in de Noordzee gezonken, het volk is gered en te Peterhead aangebracht.
NRC 150384
Brouwershaven, 14 maart. Volgens een rapport van het loodswezen zat het schip FREIJA bij Oude Tonge gisteravond nog aan de grond, en zou men voortgaan met het schip te lichten.
NRC 150384
Schiedam, 14 maart. Het Nederlandse schip HENDRIK JAN, kapt. Brouwer, is na een voorspoedige reis van 46 dagen van Rotterdam te Ibatiba aangekomen. Alles wel.
NRC 150384
Rotterdam, 14 maart. Het stoomschip JACATRA, bij de heren Raylton, Dixon & Co te Middlesbrough in aanbouw voor de Stoomvaart Maatschappij Insulinde te Amsterdam, is gisteren met goed gevolg te water gelaten. Het zal gevoerd worden door kapt. T.D. Gollards.
NRC 150384
Brouwershaven. 14 maart. Volgens een rapport is het schip FREIJA, welke bij Oude Tonge aan de grond heeft gezeten, heden vlot gekomen.
NRC 150384
Verkoping van schepen te Nieuwediep op woensdag 12 maart: het overdekte tjalkschip de JONGE CORNELIS, groot 116 ton, met volledige inventaris: NLG 1.895. Koper J. Klein te Nieuwediep.


Datum: 16 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 maart. Als een verblijdend teken kan gemeld worden dat het vervoer van goederen van hier naar Engeland door de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, zulk een uitbreiding heeft gekregen, dat door de directie dier maatschappij een nachtgoederen- stoombootdienst zal worden georganiseerd, waartoe de stoomboten varende onder directie van de heer IJsselsteijn te Terneuzen, zullen gecharterd worden. Na de afvaart der mailboot zal de goederenboot aan de ponten schieten, om gedurende de nacht beladen te worden teneinde daarmede gereed te zijn voor de andere boot des morgens aankomt.
De eerste der drie stoomboten, welke op de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde, te Vlissingen voor Engelse rekening in aanbouw zijn, komt tegen het einde der aanstaande week gereed om te water te worden gelaten. Het zal de naam voeren van WOLF.
NRC 160384
Peterhead, 13 maart. Het Nederlandse schip CONSTANCE is de 6e dezer op circa 10 mijl van de Noorse kust in een hevige storm gezonken.
NRC 160384
Alblasserdam, 14 maart. Volgens een ontvangen telegram uit Melbourne is het schip KINDERDIJK, kapt. Disper, bevracht van daar naar het Kanaal voor order.
NRC 160384
New York (per telegram). Het Nederlandse schip A EN W.C. kapt. De Jong, van Manilla, is met lekkage aan het dek hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Eergisteren is van de werf van de heren Raylton Dixon & Co., te Middlesbrough on Tees, te water gelaten het voor de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde alhier nieuw gebouwd schroefstoomschip JACATRA, gevoerd zullende worden door kapt. T.D. Gollards. Dit is het zesde stoomschip dat voor deze maatschappij zal varen van Amsterdam, via Londen en Bordeaux, naar Sumatra, Java en Celebes en terug naar Amsterdam en waardoor de regelmatigheid van haar vier wekelijkse dienst te meer wordt verzekerd.
De JACATRA heeft een lengte van 325 Engelse voeten bij een breedte van 38 en een holte van 27 Engelse voeten; zij is gemeten op bruto plm. 2.500 en netto plm. 1.800 tonnen en heeft een laadvermogen van ongeveer 3.700 tonnen; in de ruime campagne heeft zij inrichting voor een twintigtal 1ste klasse passagiers.
Wat de JACATRA bijzonder onderscheidt van bijna alle schroefstoomschepen zijn haar stoomketels en machines. Tot nu toe zijn de stoomketels in de regel vervaardigd op een normale stoomdruk van 75 à 90 pd. per vierkante Engelse duim en hebben de machines twee cilinders, een hoge en een lage druk. De stoomketels van de JACATRA echter zullen werken op een normale druk van 140 à 150 pd. per vierkante Engelse duim, terwijl de machines werken met drie cilinders als een hoge-, een middel- en een lage druk. Dit is het zogenaamde driecilindersysteem, dat sedert kort in Engeland op nog slechts enkele nieuwgebouwde stoomschepen van grote afmeting is toegepast, en wegens de belangrijke percentage in brandstofbesparing het bij vele andere technische voordelen, als machinestelsel van de toekomst wordt beschouwd.
Als een bijzonderheid van snelle bouw mag nog vermeld worden, dat de JACATRA in het begin van november ll. door de Maatschappij Insulinde besteld is geworden, en dat zij in begin mei a.s. aan haar zal worden afgeleverd, om spoedig daarna haar eerste vaarbeurt te ondernemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 15 maart. Op het etablissement van de heer P. Smit Jr., scheepsbouwmeester en fabrikant van stoomwerktuigen alhier, wordt heden de kiel gelegd van het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN, bestemd voor passagiers en goederen tussen deze gemeente en Duinkerken, waarvan de gezagvoerder zal zijn L. Hoogerwerff, en dat onder directie zal staan van de heren G. Outshoorn en C.L. Torley Duwel.
De machine van het surface condensing compound systeem, alsmede de stoomketel worden aan dezelfde fabriek vervaardigd, terwijl de nieuwste verbeteringen, zowel op het gebied van scheepsbouw als op dat van werktuigkunde, bij dit stoomschip in toepassing zullen worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke West-Indische Maildienst. Maandelijkse directe stoomvaart op Paramaribo, Demerary, Trinidad, Curaçao, Port-Cabello en Laguayra, met de 1ste klasse stoomschepen genaamd ORANJE-NASSAU, kapt. W.J.C. ten Harmsen, PRINS WILLEM I, kapt. C. Rademaker, en PRINS MAURITS, kapt. H. Sluiter, ieder groot 1.250 tonnen met machines van 750 PK, geclassificeerd bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren A.1, Bureau Veritas 3/3. 1. 1* en Lloyds 100 A. Special Survey.
Vaste vertrekdag van Amsterdam de 27e van elke maand. Eerste vertrekdag 27 maart 1884 met het stoomschip ORANJE-NASSAU, kapt. W.J.C. ten Harmsen.
Adres voor passage aan het kantoor der directie, Gelderschekade 22.
Adres voor lading en pakketdienst bij de cargadoors Hoyman & Schuurman en Van Leeuwen, De Kuyper & Tusschenbroek, en voor Curaçao alleen bij de cargadoor E. Windhouwer, allen te Amsterdam.
Adres alléén voor pakketdienst bij de Firma Van Gend & Loos.
Laatste laaddag te Amsterdam drie dagen vóór het vertrek.
De stoomschepen vertrekken te 10 uur ’s morgens.


Datum: 17 maart 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Het schip GEESSIEN BROUWER, kapt. Kramer, is heden te Groningen aangekomen met een lading superfosfaat 18%. Ik verzoek al diegenen, welke superfosfaat met een gewaarborgd gehalte en met het recht op kosteloze controle te Wageningen, tot zeer billijke prijs wensen te ontvangen, ter bespoediging van de uitvoering van hun orders deze omgaande op te zenden aan de heer H.J. van Kregten, expediteur, Lodewijkstraat, Groningen, en zich voor nadere inlichtingen te wenden tot genoemde firma of tot J.J. Kortman te Rotterdam, fabrikant van hulpmeststoffen.
NRC 180384
Vlissingen, 17 maart. De pogingen om het schip S.B. WELDON, hetwelk in de storm van 12 december laatstleden op de Spijkerplaat strandde, af te brengen, zijn eindelijk opgegeven. Het schip is door experts onderzocht en tot wrak verklaard en zal als zodanig worden verkocht.
NRC 180384
Door de Franse regering is aan H. Sluiter, gezagvoerder van het stoomschip MERCURIUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, een zeekijker toegekend wegens het verlenen van hulp aan aeronaut Lhoste, die met zijn ballon Rapide Het Kanaal overstak.
NRC 180384
Londen, 15 maart. Aangaande de aanvaring van de MR. JACOB VAN LENNEP wordt door de Salvage Association het volgende gerapporteerd: Op verzoek van assuradeuren is kapt. Gideon naar Cardiff gezonden. Hij bericht dat het schip op de sleephelling stond en belangrijke schade had, zowel aan romp, tuig als aan rondhouten. Men schat de schade aan de ROCENIUS op GBP 150 en die aan de ARGOSY op GBP 40. Er zijn twee eisen van hulploon ingekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 februari. De SOENDA is heden namiddag op de rede aangekomen, gesleept door de GRAAF VAN BIJLANDT. Eergisteren nacht naderde zij de rede en ging bij Maneter ten anker. Toen zij gistermorgen zou opstomen, bleek door de ankerketting de schroef stuk geslagen te zijn. Eerst gisteren namiddag laat werd dit bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare verkoping van een scheepstimmerwerf.
Woensdag 19 maart 1884, des middags ten 12 ure, zal in het Raadhuis te Alblasserdam, ten overstaan van notaris d’Aulnis te Ridderkerk, worden afgeslagen de Scheepstimmerwerf met Woonhuis en Erf, te Alblasserdam aan de Kinderdijk, groot ongeveer 17 Are, de 12de dezer ingezet, met hogingen, op slechts NLG 7.300,-.
Nadere informaties ten kantore van voornoemde notaris, alwaar inmiddels hogingen worden aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 februari. Toen de regering onder dagtekening van 1 februari jl. bericht kreeg van de resident van Madoera, dat de schoener SOEMENAP, in het laatst van december jl. naar Kangean met 45 mensen aan boord, waaronder de controleur Van Amerom, vertrokken was, en de resident vreesde, dat dit vaartuig wellicht naar Lombok of Soembawa afgedreven of op de Paternoster-eilanden zou zijn gebleven, is de commandant der zeemacht door de gouverneur-generaal bij telegram gemachtigd, om van uit Soerabaya een stoomschip ter opsporing uit te zenden.
Thans is van de commandant der zeemacht, onder dagtekening van 10 dezer, telegrafisch bericht ontvangen:
Directeur (marine-etablissement) Soerabaya seint mij: Hopper JAPARA binnen; controleur Van Amerom was reeds 9 januari ter Noordkust baai Kangean aangekomen; schoener SOEMENEP op diens terugreis ontmoet bij Karang Panat en gesleept naar Soemenep; niemand verongelukt.


Datum: 18 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kampen, 16 maart. Heden morgen arriveerde alhier uit zee de nieuwe stoomboot NIJVERHEID II, bestemd voor de goederendienst Zwolle-Kampen-Amsterdam-Utrecht-Rotterdam. De directie der Rotterdamsche Schroefstoomboot-Maatschappij van Zwolle kwam alhier aan boord en bracht het nieuwe, zeer fraaie schip, met vlaggen getooid, naar Zwolle. De beladen NIJVERHEID I had het nieuwe schip van Rotterdam vergezeild en wordt aan de ijzerfabriek van de firma W.J. Wispelweij en Co. te Zwolle gerestaureerd, om later als derde boot in genoemd traject dienst te doen. Deze dienst keerde in de laatste jaren geregeld van 8 tot 11 procent dividend uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 maart. Het bericht, voorkomende in de Middelburgsche Courant van heden, betreffende een door de Maatschappij Zeeland te organiseren nachtgoederen-stoombootdienst, behoeft een wijziging. Niet genoemde maatschappij, maar het expeditiehuis Brasch en Rothenstein zal (hoogst waarschijnlijk) een zodanige dienst inrichten. Het voornemen bestaat om tweemaal per week een hoeveelheid van 50 ton stukgoed met de van Terneuzen varende boten naar Londen (Thames) te verzenden.
Deze goederen worden thans uit Duitsland via Hamburg en via Dordrecht naar Engeland gedirigeerd, en zijn van dien aard, dat ze voor verzending per maatschappij Zeeland minder geschikt zijn, en langs die weg toch niet zouden worden gezonden.
Deze dienst kan dan ook volstrekt niet als met de Maatschappij Zeeland concurrerende beschouwd worden, en heeft, ofschoon Brasch en Rothenstein agenten van genoemde maatschappij zijn, alle recht van bestaan.
NRC 190384
Lizard, 17 maart. De bark GEM, van Falmouth, de Nederlandse schoenerbrik OCEAN BELLE en twee andere schoeners waren zondagavond genoodzaakt te ankeren tussen Cadgwith en het signaalstation om niet op het strand te drijven. De GEM heeft een sleepboot genomen en is om de west vertrokken. De anderen liggen nog ten anker op de sleepboot te wachten.


Datum: 19 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 17 maart. De schoener RACHE, 23 februari van het strand bij Falga afgehaald en alhier binnen gebracht, is uit de hand verkocht aan de heer J.N. Prins alhier.
NRC 190384
Harlingen, 18 maart. Volgens een ontvangen bericht zijn 15e dezer Skagen gepasseerd de schepen OOSTZEE PACKET, kapt. Smit, ALBERTINA AMELIA, kapt. Koudenburg, ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, allen van Harlingen naar Windau.
NRC 200384
Harlingen, 19 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Drøbak gearriveerd het schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Harlingen.
NRC 200384
Amsterdam, 1 maart. Het Nederlandse stoomschip PADANG, van Java naar Liverpool en Amsterdam passeerde gisterenmiddag 15.00 uur Point Lynas.
NRC 200384
Maasluis, 19 maart. Door het loggerschip EERSTELING, schipper Van Gelderen, werd heden alhier aangebracht de equipage van het Noorse schoenerschip UNCLE, van Charlestown naar Christiania.
NRC 200384
Vlissingen, 18 maart. Heden kwam alhier aan, binnendoor gesleept van Rotterdam, het nieuwe stoomschip ERASMUS, gebouwd aan de werf van H.J. Bonn te Charlois, teneinde de aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde aldaar vervaardigde machine en ketels in te nemen en op te stellen. Het schip meet ongeveer 1.100 register ton. Het wordt gevoerd door kapt. J.H. Meijer, en zal varen onder directie van de heren Bonke en Visser als reders. Het is bestemd als general trader en zal de eerste reis doen naar de Congo rivier in Afrika. De machine welke in het schip moet worden opgesteld, zal een vermogen hebben van ongeveer 700 PK.
NRC 200384
Delfzijl, 19 maart. Volgens een alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip JANTJE, kapt. Visser, van hier te Osterrisoer aangekomen. Alles wel.
NRC 200384
Amsterdam, 16 maart Het stoomschip PRINSES WILHELMINA, van Batavia hier gisteren aangekomen, maakte een zeer snelle reis daar het de afstand aflegde in acht dagen korter dan de op de mailtabel uitgedrukte tijd.
JB 200384
Soerabaija, 15 maart. Het stoomschip ZEELAND, dat hier hedenmorgen werd geveild, heeft naar wij vernemen slechts NLG 20.600 opgebracht. Het is waarschijnlijk, dat het vaartuig zal worden afgebroken. (opm: het betreft hier het oude schroefstoomschip 1e klasse van de Koninklijke Marine).
NRC 210384
Vlissingen, 20 maart. Dat het Nederlandse stoomschip ERASMUS als eerste reis naar de Congo rivier zou vertrekken is nog niet zeker.
NRC 210384
Neuzen, 20 maart. De Engelse bark CASPIAN, op de Suikerplaat in de Westerschelde gestrand, werd heden in publieke veiling verkocht voor NLG 1.010 aan de heer J. Tollenaar alhier.
NRC 210384
Liverpool, 19 maart. De gezagvoerder van het stoomschip MILANESE, hier aangekomen, rapporteert de 11e dezer om 14.00 uur op 43°20’ NB 36°26’ WL het stoomschip LEERDAM te zijn gepasseerd, van New York naar Amsterdam bestemd, het welk het roer verloren had en geen assistentie verlangde.
NRC 210384
Rotterdam, 20 maart. Het stoomschip PADANG, van de Stoomvaart Maatschappij Insulinde, gisteren van Java te Liverpool aangekomen, heeft de reis in de korte tijd van 41 dagen afgelegd.
NRC 210384
Rotterdam, 20 maart. Volgens een telegrafisch bericht is het schip MARY, kapt. Pijl, de 13e november van Pasaroeang naar Rotterdam vertrokken, hedenmiddag St. Catherine’s Point gepasseerd. Alles wel aan boord.
NRC 210384
Brouwershaven, 20 maart. Heden is alhier aangekomen het Nederlands-Indisch schip TWEE VRIENDEN, kapt. Rohl, komende van Pangool.
NRC 220384
Kaapstad. 27 februari. De Nederlandse bark JOHAN THEODOR, hier met schade binnen, is uit het droogdok gehaald.
NRC 220384
Port Elisabeth, 25 februari. Voor het hier binnen slepen van het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, kapt. Albers, werd aan de sleepboot JAMES SEARLE, de som van GBP 650 toegekend. Er waren GBP 3.000 gevorderd.
NRC 220384
Nieuwediep, 21 maart. De palingboeier W.W. VISSER, schipper Van der Zee, komende van Londen, gisteren hier gestrand, is, door Egmonders geassisteerd, weder vlot gekomen en door de sleepboot HERCULES afgesleept.
NRC 220384
Harlingen, 21 maart. De sleepboot ONRUST, kapt. J. van Dressen, is heden uit de hand verkocht voor NLG 2.600 aan een firma te Rotterdam. (opm: zie ook AH 230384).
NRC 220384
De te Fijenoord aangebouwde stoomtransportschoener voor het Loodswezen COERTZE is naar Hellevoetsluis overgebracht om op ´s Rijks werf aldaar in conservatie te worden opgenomen.


Datum: 23 maart 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 21 maart. De sleepboot ONRUST, kapt. J. van Dressen, van Harlingen, is heden uit de hand verkocht aan de heer C.A. Scherman te Rotterdam voor NLG 3.300. (Verbeterd bericht).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de 15e april 1884, des voormiddags te 11½ uur, zal ter terechtzitting van de arrondissementsrechtbank, te Amsterdam, (eerste kamer), zitting houdende in het Paleis van Justitie, aan de Prinsengracht bij de Leidschestraat aldaar, bij gerechtelijke uitwinning aan de meestbiedende en hoogstmijnende worden verkocht een schip, zijnde een overdekt tjalkschip, genaamd GEZIENA AFIENA, lang 13 meter 87 centimeter, wijd 4 meter 9 centimeter, hol 1 meter 97 centimeter en alzo gemeten op 111 tonnen, varende onder Nederlandse vlag en in de Nederlanden thuis behorende, door de eigenaar Martinus Vinkenburg, als schipper bevaren wordende, liggende hetzelve te Amsterdam, in de Binnen-Amstel, bij de Kerkstraat.
Zijnde hetzelve schip en toebehoren in executoriaal beslag genomen, ten verzoeke van: Jan Douwe Romkes, van beroep houthandelaar, wonende te Sappemeer; Heit Muller & Compagnie, houthandelaar te Papenburg; Jacob Jans Zuiderweg, van beroep landbouwer, wonende te Zuidwending, gemeente Veendam en Barteld Gosses van der Werf, van beroep scheepsbouwmeester, wonende te Veendam, allen ten deze handelende zonder beroep en woonplaats gekozen hebbende ten kantore van de advocaat en procureur mr. W.F. van Leeuwen, aan de Keizersgracht bij de Reguliersgracht No. 738, die als procureur voor de rekwiranten op de vervolging van deze verkoop occupeert, mitsgaders uit krachte van de in executoriale vorm uitgegeven grosse van een behoorlijk geregistreerde akte op de 18e oktober 1878, voor mr. Gerardus Baart de la Faille, notaris in het arrondissement Winschoten, provincie Groningen, ter standplaats Veendam, in tegenwoordigheid van getuigen, ten behoeve van de rekwiranten verleden. De veilconditiën zijn gedeponeerd ter griffie van opgemelde rechtbank en mede in te zien ten kantore van de ondergetekende procureur.
Amsterdam, 21 maart 1884, W.F. van Leeuwen (opm: een binnenvaartschip).
NRC 240384
Rotterdam, 22 maart. De lading suiker aangebracht te Falmouth per Nederlands schip HEBE, kapt. Boelens, van Nickerie, is bestemd voor de Colonial Company te Londen.
NRC 250384
Antwerpen, 24 maart. De gehele lading pitchpine uit het op de Suikerplaat gestrande schip CASPIAN, met uitzondering van 18 balken, is geborgen en herwaarts gebracht.
NRC 260384
Batavia, 20 februari. Vrachten. Er is zeer weinig omgegaan, zoals de volgende afdoening aantoont. Naar Rotterdam het Nederlandse stoomschip BATAVIA koffie tot NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA, MAASNYMPH, DORDRECHT II, BANDA, GROEN VAN PRINSTERER, NOACH IV, LICHTSTRAAL en MARTINA JOHANNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heden (opm: 22 maart) vertrok van hier, met bestemming naar Londen, de schroefstoomsleepboot EAGLE, gebouwd door de Maatschappij De Maas te Delftshaven, voor rekening van de heren Watkins & Co. te Londen.
Bij de proeftocht, in dezer dagen gehouden, ontwikkelden de machines 350 ind. p.k., en werd bij herhaling de bijzondere tevredenheid betuigd over de wijze, waarop in alle opzichten schip en machines waren afgewerkt.
Nog in dit jaar moeten door deze maatschappij 2 sleepboten, ieder met een ind. vermogen van 500 pk., worden afgeleverd voor rekening van de heer Wm. Watkins te Londen. (opm: de EAGLE is op 22 maart uit de Nieuwe Waterweg naar Engeland vertrokken.
NRC 230384
Toelichting op de Staatsbegroting 1884, Marine.
Er worden contracten gesloten voor de nodig geacht wordende torpedoboten groot model en men zal aanvangen met de bouw van een ijzeren zeilkorvet, bestemd voor de opleiding van bootsmansleerlingen, en twee schoeners voor het Loodswezen. De thans aangevraagde torpedoboten moeten tot aanvulling dienen der leemte, die in het materiaal der zeemacht is ontstaan door het verlies van de ram-monitor ADDER. De noodzakelijkheid van de bouw van bovengenoemd opleidings-zeilkorvet is dringend geworden sedert het thans voor de instructie gebezigd wordende schroefstoomschip MARNIX meer en meer blijkt te verouderen. De twee gevraagde loodsvaartuigen zijn nodig geworden ten gevolge van het verlies van de in juli van het vorige jaar door aanvaring met het stoomschip HOLLANDIA gezonken Vlissingse Loodskotter No.3 en van de in de storm van 12 op 13 december 1883 gebleven Goereese Loodskotter No.12. De behoefte aan vervangers voor deze vaartuigen wordt te meer dringend, nu ook de 22 jaren oude Texelse Loodskotter No.2 dezer dagen voor de dienst moest worden afgekeurd. De minister wil schoeners doen bouwen en geen kotters, aangezien de schippers en loodsen, die eerstgenoemde vaartuigen kennen, daaraan, vooral voor het 6e district, de voorkeur geven. (opm: sterk bekort).
NRC 230384
St. Catharina´s Point, 21 maart. De gezagvoerder van het stoomschip CALIFORNIË, die het stoomschip LEERDAM op sleeptouw heeft gehad, rapporteert, dat 100 vadem sleeptros van de LEERDAM verloren gingen. De CALIFORNIË verloor drie sleeptrossen bij het slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 21 maart. Van de werf van A. Vuyk alhier werden heden met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: MAX, afm. 53,34 x 7,31 x 1,89 meter), groot circa 270 last, gebouwd voor rekening van Johann Kahmen en Jacob Kleinholz te Mülheim a.d. Ruhr, en een ijzeren lichter van 150 last voor Johann Faber te Duisburg (opm: STAD DUISBURG, 40,23 x 5,79 x 1,34 meter).
NRC 230384
Harlingen, 22 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip ALEGONDE JACOBA (opm: ALLEGONDA JACOBA), kapt. K.H. Ebes, van hier te Windau gearriveerd. Alles wel.
NRC 230384
Port Elisabeth, 23 februari. Het met schade binnen gesleepte Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, kapt. Albers, zal hier gerepareerd worden. Het daarvoor benodigde rondhout enzovoort, moet uit Europa worden aangevoerd.
NRC 230384
Amsterdam, 22 maart. Het Nederlandse schip BORDEAUX PACKET, kapt. P. Hoekstra, van Bordeaux, is gisteravond in het Oosterdok door het breken van de sleeptrossen aangevaren tegen de Rijnaak DE HOOP, schipper Gerritsen, beladen met 100 last rogge uit het stoomschip SHARON van Odessa, die daardoor zwaar lek werd doch met behulp van een stoompomp en kracht van volk boven water is gehouden. De lading met uitzondering van het beschadigde, is gelost.
NRC 230384
Harlingen, 22 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip ALBERTINE AMELIA, kapt. Koudenburg, van Harlingen te Windau gearriveerd.


Datum: 26 maart 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 26 maart. Op de 26e april zal in het Vendu-kantoor alhier publiek worden opgeveild het ter rede van Batavia liggend Engels driemastschip SCIOTO, groot 855,03 Engelse registertonnen en toebehorende aan de Eastern & Australian Fresh Meat Co. Ltd., gevestigd te Sydney, en zulks op vordering van de firma MacLaine, Watson & Co. en krachtens vonnis van de Raad van Justitie te Batavia d.d. 27 februari j.l. (opm: zie JB 140684 en JB 050784).
NRC 270384
Kinderdijk, 24 maart. Heden werd van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit & Zoon, met goed gevolg te water gelaten de salon-raderboot HOHENSTAUFEN, gebouwd voor rekening der Preussische Rhein-Dampfschifffahrt-Gesellschaft te Keulen.
Daarna werd de kiel gelegd voor een zeesleepboot voor Engelse rekening.
NRC 270384
Soerabaja, 16 februari. Het Nederlandse schip TELANAK, van Samarang naar Europa, is hier heden lek van Banjoewangi ter rede gekomen. Tussen 10 en 14 januari, bezuiden Straat Bali, had men zwaar weer gehad, waardoor het schip lek ging, de boeg ontzet en de fokkemast beschadigd werd, en men genoodzaakt was naar Banjoewangi terug te keren. Hier ter rede komende, stootte het schip op de bank, waardoor het ontzette, het maakt nu twee duim water per uur.
NRC 270384
New York, 14 maart. Het Nederlandse schip A. EN W.C. kapt. De Jonge, hier gisteren van Manilla aangekomen, rapporteert van de 26e februari tot 6 maart een opeenvolging van zware Westerstormen gehad te hebben, waardoor de verschansing op de bakboordboeg weg was geslagen en de deknaden werden ontzet. Het maakte twee duim water per uur.
NRC 270384
Rotterdam, 26 maart. Het Nederlandse schoenerbrikschip COLUMBUS is te Ferrol door het stoomschip WOODLANDS binnen gesleept. Het ijzeren schoenerbrikschip COLUMBUS, kapt. Van Wetering, van Minatitlan (Mexico) naar Queenstown werd 24 februari op 44° NB 18° WL door de equipage verlaten, die te St. Nazaire werd geland. (opm: geland door de Engelse bark WILLIAM WRIGHT).
NRC 270384
Rotterdam, 26 maart. Volgens een bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij ingekomen telegram passeerde het stoomschip LEERDAM, kapt. P. Slierendrecht, heden woensdag 26 maart om 17.00 uur Scilly, seinende alles wel.
NRC 270384
Londen, 25 maart. Betreffende de schepen TELANAK te Soerabaja, MARINCCIA GUIDA te Buenos Aires en EME te Melbourne, allen met schade binnen, liggen ter secretarie van Lloyd voor de leden vertrouwelijke mededelingen ter inzage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nederlandse galjootschip ANNA AUGUSTA. De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal, op woensdag de 26e maart 1884, 's avonds precies 6 uur provisioneel en des avonds te 8 uur precies finaal, bij Fekkes in de Korenbeurs aldaar, publiek veilen en verkopen: Het wel onderhouden kopervast galjootschip, genaamd ANNA AUGUSTA, gebouwd te Joure, groot 198,96 tonnen van 2,83 m³, bevaren wordende door kapt. H. Wietsma en zulks met al zijn staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen, touwen, koks-stuurmans-, kajuits- en bootmansgoederen, een boot en verdere complete inventaris, zoals die bij biljetten breder is omschreven, welke te bekomen zijn ten kantore van genoemde notaris. Het schip met toebehoren ligt in de Zuiderhaven te Harlingen en kan aldaar op de verkoopdag worden bezichtigd.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de heren J. en S. Wiarda te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag op zaterdag 12 april 1884, te 1 uur, bij de sluis te Kommerzijl, van al het hout van drie grote gesloopte schepen, waarbij 1 Keulse aak, en voorts 30 beste eiken wringen, een partij dito dampalen, 1 landrol, takkenbossen, enz.
L.M.J. & M.J. Homan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 25 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Danzig gearriveerd het schip PEDRO, kapt. Meinsma, van Grangemouth.


Datum: 27 maart 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jacob A. Abrahamsz, makelaar, als gemachtigde van kapt. R. Lennings, zal op donderdag de 27e maart a.s. te Amsterdam, des middags te 12 uur precies, op het terrein van het Amsterdams Westelijk Entrepot Dok, buiten de Haarlemmerpoort, bij publieke veiling te koop aanbieden 54 vaten machine olie, Russisch en Amerikaans, alsmede diverse artikelen, als: palmolie, riemen, luiken, merkels, putsen, reddingsboeien, zwemgordels, stormladders, divers houtwerk, etc. etc. alles afkomstig van het bij IJmuiden gestrande stoomschip CONDOR, nader bij notitie omschreven, welke bij bovengemelde makelaar te bekomen zijn.


Datum: 28 maart 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 26 maart. Het kofschip ANNA AUGUSTA, 199 registertonnen, bevaren geweest door kapt. H. Wietsma, is heden in publieke veiling verkocht voor NLG 1.780 aan de firma Zeilinger en Co. te Amsterdam.
NRC 290384
Harlingen. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Koen, van hier te Sunderland aangekomen. Alles wel.
NRC 290384
Hellevoetsluis, 28 maart. Heden vertrokken van hier de sleepboten WODAN en
ZUID-HOLLAND naar Falmouth om het stoomschip LEERDAM te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Een talrijk publiek, zowel aan boord als aan wal, gaf heden van sympathie blijk bij de opening van de Koninklijke West-Indischen maildienst. De ORANJE NASSAU, kapt. Ten Harmsen, aanvaardde heden de eerste reis naar de Nederlandse West-Indische koloniën, met een twaalftal passagiers en een vrij voldoend getal vrachtgoederen. Een 30-tal leerlingen der Handelsschool boden vóór het vertrek de kapitein een vlag aan, met het Nederlandse wapen daarin keurig geborduurd, waarbij de zoon van mr. N.J. den Tex het woord voerde en de wens uitte dat zij gedurende vele jaren van dienst mocht zijn. De heren J.G. baron Tindal en P.N. Muller, directeur en commissaris der maatschappij, dankten de jongelui voor dit blijk van belangstelling en uitten de beste wensen voor de toekomstige handelaren van Amsterdam. De laatste deed daarbij uitkomen, dat het spoedig 50 jaren zou geleden zijn dat hij de kantoorkruk besteeg, en gaf aan de jongelui de verzekering, dat die kruk niet geest- of lichaamdodend was.
Sonneman’s onmisbare kapel luisterde de vaart tot IJmuiden op. De leerlingen der Handelsschool deden de ORANJE NASSAU op een kleine boot uitgeleide.
De Ministers hadden hun leedwezen te kennen gegeven, dat zij door de zitting der Tweede Kamer verhinderd waren gevolg te geven aan de uitnodiging, om het stoomschip tot IJmuiden uitgeleide te doen.
NRC 280384
Uit Maassluis wordt ons gemeld: Het Engelse stoomschip HUNTCLIFF, van Middlesbro naar Rotterdam met gemengde lading, is, hedennacht instomende, in brand geraakt en totaal uitgebrand. Het zit nu tegen de Noordwal in de doorgraving aan de grond. De equipage is veilig aan wal gekomen. Maatregelen tot berging van lading en romp worden genomen.
NRC 280384
Rotterdam, 26 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram was het Nederlandse schip AUGUSTE, kapt. Hoffman, van Macassar, laatst van Batavia, naar Amsterdam, heden wegens tegenwind ter rede van Portsmouth ten anker gekomen.
NRC 280384
Rotterdam, 27 maart. Volgens een telegram is het stoomschip LEERDAM, van New York naar Amsterdam, heden met verlies van roer, in Falmouth aangekomen. Passagiers en equipage alles wel aan boord.
NRC 280384
Schiedam, 27 maart. Volgens een telegrafisch bericht uit Lydd was het Nederlandse schip WALRAVEN MELCHERS, kapt. Hemmes, van Philadelphia naar Antwerpen bestemd, wegens oostelijke wind onder Dungeness geankerd. Alles wel aan boord.
NRC 280384
Advertentie. Rotterdam – Soerabaya direct: het eerste klasse snel zeilend Nederlands-Indisch barkschip TWEE VRIENDEN, kapt. C.H. Rühl, klasse 3/3 L 1.1. Veritas, expeditie begin mei. Adres de cargadoors Vroege & De Wijs en Kuyper, Van Dam & Smeer.


Datum: 29 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping te Vlissingen. De notaris I.A. de Wolff zal ten verzoeke van kapt. George Wright, op woensdag de 2e april 1884, des voormiddags ten 10 ure, op de Bierkade te Vlissingen, tegen contante betaling, publiek presenteren te verkopen: het kopervast gestrand driemast S.B. WELDON, groot 1.523 Engelse registertonnen, met de ondermasten, boegspriet, stengen, enzovoort, zoals het op de dag van de verkoping zal liggen op de Spijkerplaat in de Westerschelde; met het gedeelte van de lading hetwelk zich nog in het schip moet bevinden; bestaande uit circa 59 stuks lege petroleumvaten en circa 121 ton spiegelijzer. Verder zal ten verkoop worden aangeboden de geredde inventaris bestaande uit kettingen, ankers, zeilen, touwwerk, trossen, bladen, huidkoper, enzovoorts. Informaties te bekomen bij de kapitein G. Wright in hotel Wellington, de heren De Groof en Co., cargadoors, en ten kantore van genoemde notaris te Vlissingen.
NRC 300384
Amsterdam, 29 maart. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. Bart, arriveerde hedenochtend van Amsterdam te Cardiff.
NRC 300384
Delfzijl, 28 maart. Kapitein Kaijzer, gezagvoerder van het alhier binnen gekomen Nederlandse galjootschip ALBERTHA RÖMELING, heeft de 25e maart laatstleden 12 mijl Oost Zuid Oost van Hanstholmen twee masten ongeveer 5 tot 6 voet boven water gezien. Deze masten, vermoedelijk van een drijvend wrak, zijn zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.
NRC 300384
Tot voortzetting der tuchtiging van de Radja van Tenom wegens het aanhouden van de bemanning van het Britse stoomschip NISERO, is het kustgebied van Tenom en Poengah zo mede van de aangrenzende landschappen Wailah en Ketapang-Pasir, ter Westkust van Atjeh, tijdelijk voor alle in- en uitvoer gesloten, en de visvangst aldaar verboden.
NRC 300384
Port Elisabeth, 1 maart. De reparatie van het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III is aangenomen voor GBP 784 voor de romp, de verschansing, enig nieuw rondhout en reparatie van koper tot de waterlijn. Duikers zijn bezig het koper onder water na te zien.


Datum: 30 maart 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens ontbinding der firma Albers & Stijkel zal op woensdag 2 april 1884, des avonds 7 uur, ten huize van de kastelein J.M. Veltman, te Delfzijl, publiek worden verkocht de zeer zeewaardige, extra sterk gebouwde en als kotter getuigde sleepboot genaamd MARTIN PÖPELAU, groot 54,6 kubieke meter of 19,26 Engelse register ton, met volledige dubbel compound systeem machine 40 paardenkracht, ankers, kettingen, boot, nieuwe sleeptros, voorts alle nodige reserve-stukken, en reserve schroef, zoals hetzelve thans is liggende in de haven van Delfzijl, en dagelijks te bezichtigen.
Voorts een kolenlichter, met plus/minus 30 ton steenkool, genaamd JANTINA, liggende in de haven te Delfzijl. De sleepboot is verzekerd voor alle zeeschade in Hamburg.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.
NRC 310384
Batavia, 25 februari. Het schip FIUME, kapt. Valeich, van New York alhier aangekomen, heeft de beschadigde lading gelost. Ruim 20.000 kisten petroleum zullen 27 deze publiek verkocht worden.
NRC 010484
Harlingen, 31 maart. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, van Kampen te Aberdeen gearriveerd.


Datum: 01 april 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. In den jare 1884, de 29e maart, ten verzoeke van Nicolaas Rademaker, zonder beroep, wonende te Amsterdam aan de Haarlemmerstraat 97, heb ik, Willem Leepel, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, gedagvaard Petrus Hendrikus Rademaker, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, om op dinsdag de 1e juli 1884 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, ten einde:
- aangezien de gedaagde, zoon van de eiser, laatst woonachtig te Amsterdam, als opperstuurman op een der laatste dagen van oktober 1880 met het stoomschip IJMUIDEN uit IJmuiden naar de Oostzee met bestemming naar Stettin is vertrokken.
- aangezien gemeld schip na een reis van hoogstens twee dagen de stad Elseneur had moeten passeren, hetgeen echter niet is geschied.
- aangezien gemeld schip nimmer ter bestemde plaatse te Stettin is aangekomen, en de eiser nimmer meer iets van zijn zoon of van enig lid der bemanning van gemeld schip heeft vernomen.
- aangezien het vermoeden dus voor de hand ligt, dat het schip op de kust van Nederland in de Noordzee met man en muis is vergaan.
- aangezien er alzo sedert de 1e november 1880 meer dan drie jaren zijn verlopen, gedurende welke tijd noch van het schip, noch van de bemanning, en dus ook niet van des eisers zoon enige bericht is ingekomen.
- aangezien de eiser recht heeft de vermoedelijk overlijden-verklaring van zijn zoon te vragen.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
(opm: sterk bekort).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 31 maart. Van de scheepsbouwwerf van A. Vuijk werd te water gelaten de ijzeren sleepkaan ELISABETH (opm: 56,00 x 8,20 x 2,07 meter), groot circa 375 lasten, gebouwd voor rekening van J.J.H. Kock te Rotterdam (opm: & J. Thiebes te Beuel).
Voorts is met de bouw begonnen van twee ijzeren sleepkanen, ieder groot 150 last, voor Johann Faber, te Duisburg (opm: THEODOR resp. HERMANN, afm. 40,23 x 7,01 x 1,28 ), één van circa 400 last voor Hermann Dörtelmann (opm: EINIGKEIT, 60,96 x 7,62 x 2,01 meter), mede te Duisburg en één van 270 last voor Winschermann & Co (opm: MARIA HELENA, 53,03 x 7,31 x 1,95 meter), te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 maart. Tot heden zijn op het verbrande schip HUNTCLIFF door duikers geborgen 20 ton gietijzer en 25 ton ijzeren pijpen.
NRC 010484
Het stoomschip LEERDAM, kapt. Slierendregt, van New York naar Amsterdam, met verlies van roer te Falmouth binnen, is zondag 30 maart, des namiddags 4 uur van daar vertrokken, begeleid door de sleepboten WODAN en ZUID-HOLLAND. (opm.: de LEERDAM kwam op 1 april de Nieuwe Waterweg binnen).


Datum: 02 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 april. Hier is gestrand een Duitse driemast schoener. De sleepboot ASSISTENT is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Het Nederlandse schip SMEROE, kapt. Schenk, van Java naar Amsterdam, is gistermiddag Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 1 april. Volgens een bericht uit Laeso is de alhier thuis behorende schoener JANTINA, kapt. Kruize, op reis van Sunderland naar Stralsund verongelukt, de bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De aan de Hoek van Holland gestationeerde Loodskotter No. 2 is ter herstelling van schade naar ’s Rijks werf te Hellevoetsluis vertrokken. In de dienst is voorzien door het stationeren van de reserve-Loodskotter No. 11.


Datum: 03 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaja, 23 februari. Het barkschip TELANAK, van Semarang naar Europa, en hetwelk 16 februari van Banjoewangie lek en met schade hier arriveerde, moet de lading lossen. Het verloor van Banjoewangie komende een anker met 40 vadem ketting. Door het ongunstige weer is het schip nog niet op de binnen rede kunnen komen en ligt buiten ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Skagen, 31 maart. De driemast schoener JANTINA, kapt. Kruize, van Sunderland naar Stralsund, is op de Noordzijde van Skagen gestrand. De aangeboden assistentie werd geweigerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 april. Het stoomschip LEERDAM is beneden Vlaardingen vast gevaren en zal twee lichters moeten lossen om vlot te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 april. Het op de Spijkerplaat gestrand liggende schip S.B. WELDON is in publieke veiling verkocht voor NLG 2.803, alleen de romp. De inventaris wordt afzonderlijk geveild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 2 april. Uit het verbrande Engelse stoomschip HUNTCLIFF is tot heden geborgen 70 ton ijzeren pijpen en 40 ton gietijzer.


Datum: 04 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 3 april. Van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip, genaamd AGNES, voor rekening van de heer P. Hellings te Millingen; onmiddellijk daarna werden de kielen gelegd van twee ijzeren sleepkanen, waarvan één de naam zal dragen GOTT MIT UNS, voor rekening van mejuffrouw de wed. H.J. Böcker te Duisburg en de andere, EBENHAËZER, voor rekening van de heer H. Briel te Hochfeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 2 april. De JANTINA, kapt. Kruize op Laesö gestrand, is afgesleept en hier binnen gebracht. Een deel van de lading werd overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 april. De LEERDAM is gisteravond vlot geworden en opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 april. Uit het verbrande Engelse stoomschip HUNTCLIFF is tot heden ongeveer 110 ton ijzer geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 3 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan JOSEPHINE, groot circa 425 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Paul Disch te Duisburg.
Daarna werd de kiel gelegd voor een dito sleepkaan, genaamd THURM ZU CAUB, voor rekening van de heer August Erlenbach te Caub.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het Nederlandse schip AUGUSTE, kapt. A.L. Hoffman, van Macassar herwaarts, is gistermiddag in het Noordzeekanaal op de hoogte van Buitenhuizen in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK, waarbij de bakboordboeg tot op ongeveer een voet boven de waterlijn ingestoten werd en de boegspriet met kluiverboom over de bak geworpen werd. Het schip maakt een weinig water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 april. De Nederlandse tjalk CONCORDIA, kapt. Bleeker, geladen met olie en steen, eergisteren van hier vertrokken, komende van Dordrecht en bestemd naar Hamburg, is gisteren in de nabijheid van het eiland Juist tegen een wrak gezeild en gezonken. Een gedeelte van de lading alsook de bemanning is heden alhier aangebracht.


Datum: 05 april 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 17e april 1884 zal in het vendulokaal der firma John Pryce & Co. publiek worden verkocht het snelzeilend, nieuw gekoperd, uitmuntend onderhouden en onlangs van een aantal extra koperen bouten voorziene Nederlandse fregatschip MAASNYMPH, groot 1.173 tonnen nieuwe meting en gebouwd ten jare 1867. Het schip zal worden verkocht zoals het is, liggende ter rede van Batavia, met ankers, kettingen, zeilen, staand en lopend want en al wat verder tot deszelfs inventaris behoort. Het schip is dagelijks te bezichtingen en blijft inmiddels uit de hand te koop.
J.F. van Leeuwen & Co., agenten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 april. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip DOROTHEA, kapt. Geertsema, van Delfzijl, heden te Grangemouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 3 april. Van de nafta, in het hier verongelukte Noorse barkschip VIOLA geladen, spoelden hier 1.906 vaten aan het strand. Met 5 tjalkschepen zijn die 1.906 vaten thans naar Antwerpen verscheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 april. De schoener RASCHE is aangekocht door de heer M. van Neck alhier, zal genaamd worden HET NIEUWEDIEP, en gevoerd worden door kapt. J. Vinken.


Datum: 06 april 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 april. Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Bleeker, van Dordrecht met straatkeien en lijnolie naar Hamburg bestemd, is eergisteren in de Ooster-Eems lek geworden en gezonken in 5 vadem water. De 30 vaten lijnolie alsmede een gedeelte van het tuig en de inventaris zijn gered door schipper Benes van hier, die op de noodseinen daartoe naar de plaats des onheils ging. Toen het volk was overgegaan zonk de tjalk in de diepte. Het heeft op een wrak gestoten en is reddeloos verloren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 april. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Drok, is heden alhier op de rede geankerd, hebbende op de Hond aan de grond gezeten. Het is bestemd naar Termunterzijl met een lading hout van Noorwegen en heeft geen schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ouderkerk a/d IJssel, 5 april. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer L. van Duijvendijk Jansz., met goed gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip WILLEMINA, gebouwd voor rekening van schipper Van der Pluim te Rotterdam.
Terstond daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, genaamd EMANUËL, te bouwen voor rekening van mejuffrouw de wed. Warnas te Kampen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 5 april. Heden had de officiële proeftocht en aflevering plaats van de stoompont genaamd AMSTEL, gebouwd voor rekening van de Amsterdamse Omnibus. en geleverd door de heer D. Goedkoop Jr., op de Werf Het Kromhout. Het vaartuig werd op maandag jl. te water gelaten en deed dinsdag reeds zijn proeftocht, die geheel aan de verwachting voldeed.
Het is van geheel bijzondere constructie. Voor en achter is het geheel gelijk. Aan het oplopende vlak voor en achter is een zware houten scheg aangebracht, aan de onderkant gelijkwerkende met de onderkant van de kiel. In deze scheg is een opening gelaten, waarin de voortstuwer of schroef zich beweegt, zomede het roer, dat zich meer naar het uiteinde bevindt.
De stoomwerktuigen en ketel zijn vervaardigd aan de fabriek van de heer Ph. Lenting alhier en munten uit door keurige afwerking. De schroeven worden in beweging gebracht door een doorgaande schroefas, waarop een compound machine direct werkt.
De beide roeren worden door een stuurinrichting aan dek bewogen en de ligging van elk roer aan dek door middel van een wijzer duidelijk zichtbaar voor de schipper aangeduid. Daar zij zich naar dezelfde kant van het vaartuig keren, maken zij het sturen bijzonder handig, zodat een volle wending of cirkel afgelegd wordt in de tijd van plm. 65 seconden. De handels van de machine zijn mede aan het dek, onder het onmiddellijk bereik van de stuurman geplaatst. Het gehele vaartuig is door een zonnetent overdekt.
De overtocht van de ene naar de andere oever van de Buiten-Amstel, ter plaatse van de R.K. kerk, heeft plaats in 2 minuten.


Datum: 07 april 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 3 april. De in het Oostgat gestrande bark is het Duitse schip ACAPULCO, kapt. Külsen, met salpeter naar Hamburg bestemd; de lading wordt gelost.
Het mede aldaar gestrande schoenerschip is vlot gekomen.


Datum: 08 april 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag de 21e april 1884 zal voor het commissiehuis van John Pryce & Co. ingevolge bekomen autorisatie van het Keizerlijk Duits Consulaat en voor rekening van belanghebbenden worden verkocht het Duitse barkschip DR. PETERMANN, gezagvoerder J.C. Bruns, gebouwd in 1866 te Bremerhaven van eikenhout, 20 voet gekoperd, groot 737 register tons netto, waarvan 116 register tons voor grote kajuiten. Het schip zal worden verkocht zoals het ligt ter rede van Batavia met de gehele zich aan boord bevindende inventaris, provisiën uitgezonderd, als nieuw tuigage, complete en grotendeels nieuwe zeilen, 8 complete boten, enz., en is elke dag voor een ieder te bezichtigen.
John Pryce & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 april. De gestrande Duitse bark ACAPULCO, kapt. Külsen, is heden vlot gekomen, heeft achttien schuiten salpeter gelost, met de sleepboot een akkoord gemaakt voor GBP 800 en is zo even binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 april. De schoener JOHANNA, kapt. Albertsen, van Windau met graan naar Schiedam, hier binnengebracht na op strand te hebben gezeten, is heden naar Schiedam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Neuharlingersiel, 5 april. De Nederlandse tjalk ELISABETH, kapt. Balk, van Veendam met aardappelmeel naar Hamburg, is bij Oostbalg gestrand. De equipage is gered. De inventaris, benevens 200 zakken meel zijn geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 3 maart. De baar is in goede staat gebleven, er zijn 125 schepen in- en uitgegaan. Vrachten naar Europa zijn flauw, onder anderen werd bevracht de ZUURDIJK voor gezouten huiden tot Sh.40/- per ton naar Het Kanaal; de JOHANNA en DE HOOP tot 680 reis voor zout naar Asru en terug op hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 13 maart. De 7e dezer zijn alhier 600 zakken beschadigde koffie uit het Nederlandse schip JOHAN THEODOR publiek verkocht, welke GBP 2.7/4 tot GBP 2.19/- per 100 kilo bruto gewicht (de inkomende rechten betaald) opbrachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 maart. De vrachten blijven stil, ofschoon de stemming enigszins vaster is. Er vallen geen bevrachtingen van Nederlandse schepen te vermelden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA, MAASNYMPH, DORDRECHT II, GROEN VAN PRINSTERER, NOACH IV, LICHTSTRAAL, MARTINA JOHANNA en JACOBUS JOHANNES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 5 maart. De 15e maart zal te Soerabaja worden verkocht het voor 's lands dienst afgekeurde fregat ZEELAND, vroeger met stoomvermogen. Het Soerabaijaasch Handelsblad zegt dienaangaande: We hebben horen spreken van een kongsi, die van plan zou zijn het te kopen, geheel in orde te brengen en te bewapenen, het dan naar China te sturen en aan de Chinese regering te verkopen. Voor die speculatie is het te hopen, dat voor die tijd de oorlog tussen Frankrijk en China niet formeel uitbreekt, want dan zou die transactie niet meer kunnen geschieden zonder enige moeilijkheid en zeer veel risico voor de verkopers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 7 april. Bij de scheepsbouwmeester A.J. Otto alhier is de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan (opm: EDUARD), groot 18.000 centenaars, voor rekening van schipper Eduard Weisbarth te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 5 april. Heden is van de Werf van Cs. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd JOSEPHINE (opm: 42,48 x 6,98 x 2,27 meter), groot 200 last, voor rekening van de heer B.J. Timmerman te Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan (opm: HELVETIA, 59,65 x 8,47 x 2,15 meter), groot 375 last, voor rekening van de heer Johan Stüber te Lobith.


Datum: 09 april 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 6 april. Voor rekening van de reder M. Zwanenburg te Pernis is op de werf van de heer Figee de kiel gelegd voor een groot sloepschip, bestemd voor de kabeljauwvisserij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 april. Omtrent het schip CONCORDIA, kapt. J. Bleeker, van Dordrecht met straatkeien naar Hamburg bestemd, eergisteren in de Oostereems lek geworden en in 5 vadem water gezonken, wordt nog het volgende medegedeeld: De 30 vaten lijnolie, alsmede een gedeelte van het tuig en de inventaris, zijn gered door schipper Benes, van hier, die op de noodseinen daartoe naar de plaats des onheils ging. Toen het volk was overgegaan zonk de tjalk in de diepte. Het heeft op een wrak gestoten en is reddeloos verloren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag van het Bataviasch Prauwenveer over het jaar 1883 is verschenen, en wij geven daarvan een beknopt résumé:
In de sterkte van de vloot is geen verandering gekomen en het aantal houten en ijzeren prauwen bleef resp. op 91 en 12. In juli werd de nieuwe stomer ELISABETH in dienst gesteld, zodat de maatschappij thans over drie boten te beschikken heeft, waarvan de TJILIWONG voornamelijk bestemd werd voor het overbrengen van passagiers enz. van en naar de rede van Batavia, de TJITAROEM een groot gedeelte van het jaar in reparatie was, zodat zij bijna geheel en al werkeloos bleef, en de ELISABETH, die een diepgang heeft van 5½ voet, meer speciaal zal worden gebezigd voor de dienst langs het Priokkanaal wanneer dit kanaal de vereiste diepte zal hebben verkregen. Het nieuwe bootje heeft in augustus een resje gemaakt naar Tagal met vier prauwen en een stoombarkas op sleeptouw, maar bekwam bij de terugreis enige schade doordien de vuurgangen ingedrukt raakten. Niet alleen dat men verplicht was om de vuurplaten te vernieuwen, maar werd het ook nodig geacht om een waarloze ketel uit Nederland te ontbieden. Na de reparatie heeft het ook op de rede dienst gedaan.
De netto winst over 1883 heeft NLG.106.330,96 bedragen, tegen NLG.109.975,24 in 1882, NLG 71.277,55 in 1881 en NLG.88.517,24 in 1880. Het dividend is vastgesteld op 30 pCt. of NLG 150 per aandeel. Het kapitaal de maatschappij is op NLG 25.000 teruggebracht.
Ten gevolge van de voltooiing van de haven te Tandjong Priok zal de prauwvaart een algehele verandering ondergaan, zijnde mede een factor, die het Bataviasch Prauwenveer in volgende jaren minder voordelig zal doen werken, dan tot nog het geval was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Het Nederlandse schip SYMPATHIE, kapt. J.U. Harken, zou in het begin van april van Suriname herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 april. De van Noorwegen komende en naar Termunterzijl bestemde kof CORNELIA, kapt. Teerling en de loodsafhaler, beiden op de rede van Delfzijl geankerd, zijn hedenochtend zodanig met elkaar in aanvaring geweest, dat de loodsafhaler buiten dienst moest worden gesteld, en de kof met belangrijke averij alhier is binnengesleept. De schipper van de afhaler had het ongeluk bij die gelegenheid twee van zijn vingers te verliezen.


Datum: 10 april 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 april. Gisteren is het schip JAN VAN HAAFTEN gestrand op het Wapen van Purmerend (opm: een eilandje in de baai van Batavia, bij het eiland Onrust). Het had een lading Gouvernements-steenkolen aan boord. Naar wij vernemen heeft het de reis uit Europa hetwaarts in pl.m. 11 maanden gedaan en gedurende die reis drie malen averij gehad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 april. Gisteren is alhier aangekomen de equipage van het in het Kattegat gestrande schoenerschip JANTINA, kapt. Kruize, sedert af- en te Fredrikshavn binnengebracht. Het is nog niet beslist of het schip zal worden afgekeurd of opnieuw gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 april. Van het Nederlandse schip ANNA, kapt. Höster, 18 januari laatstleden van Swansea naar Lissabon vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 9 april. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, te water gelaten de ijzeren sleepkaan PYTHAGORAS, groot 340 last, gebouwd voor rekening van de heren J. Otten en zonen te Rotterdam en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een degelijk vaartuig van 230 last (opm: HARMONIE), hetwelk gebouwd zal worden voor rekening van de heer H. Reibel te Hasmersheim.


Datum: 11 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingsche Veer, 9 april. Heden is van de werf van A. Kalkman & Zoon met goed gev olg te water gelaten een ijzeren paviljoen-boeier, genaamd de VROUW CATHARINA, voor rekening van de heer Byloo te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep 9 april. De loodstransportboot FRANS NAEREBOUT, welke hedenochtend van hier naar Stavoren vertrok, bracht hedenavond alhier aan een giek, waaraan enige flarden zeildoen, welke Noordwest ten Noorden van Korf en Woens boven water uitstak. De giek was bevestigd aan een of ander aldaar gezonken liggend wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 april. Volgens de Salvage Association is voor rekening van assuradeuren op casco en lading van het schip COLUMBUS naar Ferrol vertrokken het stoomschip ADMIRAAL GRANT (Het Nederlandse schip COLUMBUS, kapt Van de Wetering, van Minatitlan (Mexico, Golf van Campeche) naar Queenstown werd op zee verlaten en is later te Ferrol binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Het Nederlandse schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. J Speenhoff, van Cardiff, laatst van Falmouth naar Onrust, zit volgens de agenten van het schip bij laatstgenoemde plaats aan de grond, assistentie was derwaarts gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rapport van kapt. P. Slierendregt, gezagvoerder van het Nederlands stoomschip LEERDAM, bestemd van New York naar Amsterdam en met verlies van roer te Rotterdam aangekomen.
Wij vertrokken woensdag de 20e februari van New York met een 25-tal passagiers en stoomden met gunstige gelegenheid tot zaterdag de 23e februari. Die avond omstreeks 10 uren, op 42º08’ NB 56º20’ WL, kreeg het schip opeens aan stuurboordzijde achteruit, ongeveer ter plaatse van de salon, een zodanige stoot, dat er verscheidene patrijspoortglazen en salonlampen afbraken en vele glazen uit de slingerrekken sprongen; een paneel van de salonbeschieting werd tot enige afstand weggeslingerd en meer andere schade aangericht. Op het ogenblik dat de stoot plaats greep bevond ik mij in de salon met de 1e stuurman en de dokter; wij vlogen tegelijk op en naar boven, niets anders denkende dan dat wij waren aangevaren; op het dek gekomen konden wij evenwel niets van enig ander schip of vaartuig bespeuren en bleek de wachthebbende officier de stoot niet te hebben gevoeld. Verder onderzoek doende had men alleen in de machine kamer de machine plotseling sterk voelen doorslaan, iets wat wij ook in de salon hadden ervaren. Intussen werd niets bijzonders waargenomen, de gepeilde pompen gaven geen verschil van water aan en de machine bleef hetzelfde aantal slagen maken als gewoonlijk; er was voor zover die avond niets waar te nemen. Ook de volgende dag was buitenboords niets ongewoons te bespeuren, zodat er geen aanleiding bestond ons verder bezorgd te maken en werd de reis daarom met de gewone 11 à 12 mijls vaart voortgezet. Die vaart werd geregeld behouden tot maandag de 25e februari, des morgens te 8 uren, toen het schip op eenmaal niet meer naar het roer luisterde; wij onderzochten de stuurrepen, doch bevonden deze allen in goede orde; daarop buitenboords naar het roer ziende ontdekten wij dat dit bij de bovenste vingerling en de roersteven van onder waren afgebroken, doch dat de roersteven nog van boven aan het schip vast zat; ook bleek dat er enige stukken van de schroefbladen af waren. Wij bevonden ons toen op 43º30’ NB 48º48’ WL; het woei een frisse zuidwester koelte. Ik liet de machines stoppen en met de zeilen manoeuvreren om het schip zoveel mogelijk op koers te houden, in afwachting van het gereedkomen van een noodroer, waartoe wij de nodige planken, bouten enzovoort bijeenbrachten. Wij probeerden onderwijl te sturen door middel van een drijfanker; het voldeed wel, doch zeer weinig; wind en zee voerden ons intussen om de ZO, een koers welke mij in zoverre goed beviel, dat ik rekende daarmee althans zeker te zijn de massa’s ijs te ontlopen, welke in de laatste tijd waren gerapporteerd; dat ik mij bitter voelde teleurgesteld toen diezelfde dag drijfijs werd ontdekt, behoef ik wel niet te zeggen. Spoedig zagen wij ons door het ijs geheel en al omringd en ging ons drijfanker met al wat daaraan bevestigd was verloren; wij trachtten daarna te sturen met tuiketting en kettingrepen, doch ook de ketting brak; en dus nu een noodroer te maken, dat tegen zulke zware ijsschotsen bestand was, was onmogelijk. Dinsdagsmorgens met de dag liet ik zware ketting scheren door de sluiting boven de scheg welke aan het roer zit, waarop zware gijnen bevestigd waren, welke naar de lier leidden; dit ging aanvankelijk goed, wij zagen open water en stuurden daar op aan, doch de ketting brak; ik liet een zwaardere ketting inscheren en toen weer zacht aan vooruit stomen, doch na 2 uren gestoomd te hebben brak de roersteven en verdween in de diepte met al wat daaraan bevestigd was. Des avonds werd het dik van mist, wind zuidwest, zee kalm; probeerden toen met bochten van een tros met een eind spier ertussen bevestigd en kettingen er aan verbonden te sturen, doch te vergeefs; we bevonden ons toen in open water en namen het toestel in, om er verbeteringen aan te brengen, probeerden ten tweeden male, doch weer te vergeefs; intussen dreven wij weer geheel en al in het ijs en waren genoodzaakt dit toestel weg te kappen en manoeuvreerden verder met de zeilen. ’s Woensdags morgens nog steeds mistig, manoeuvreerden met de zeilen en machine naar omstandigheden, nu en dan ons bevindende in open vakken. Barometer steeds dalende, wind west, dreven om de zuidzuidwest; des namiddags mist opklarende, zagen open water in het noorden en dreven om de zuidzuidwest, op de rand van zwaar ijs; te 4 uren zagen wij een stoomschip, toonden ons signaal, vroegen om hulp. Het stoomschip koerste op ons aan en beloofde in ieder geval ons uit het ijs te slepen, doch daar het donker werd en wij al meer en meer door zware ijsschotsen omsingeld werden was het ons onmogelijk een boot in het water te krijgen tot uitbrengen van de lijnen voor sleeptrossen; we ontstaken ’s avonds te 10 uren flambouwen, hetwelk niet beantwoord werd; wind en zee namen met kracht toe, aanhoudend weerlicht in het zuidwesten en dalende barometer. De ijsschotsen ramden met onbeschrijfelijk geweld tegen het schip en deden alles kraken; de nacht was verschrikkelijk en bij het aanbreken van de dag was het gezicht aller vreselijkst: het schip was geheel en al door opeengepakt zwaar ijs ingesloten en wij hadden bovendien vier grote ijsbergen op ongeveer een scheepslengte in onze nabijheid. We zeilden alstoen met de fok, voorgaffelzeil en voorstengestagzeil doch het schip maakte geen voortgang; de wind nam hand over hand toe, zetten het voormarszeil vol bij en zo gelukte het ons met veel moeite des voormiddags te 10 uren uit deze toestand te geraken. Het woei een stijve koelte uit het westen, het schip bleef bij de wind om de ZZW liggen; met zonsondergang geen ijs meer zichtbaar; ’s nachts stormweer zodat wij het in gereedheid zijnde noodroer niet konden gebruiken, reefden de fok en voormarszeil; het schip bleef steeds bij de wind liggen om de ZZW. ’s Vrijdags steeds afwisselend buiig met regen; wij probeerden ons in gereedheid zijnde noodroer van planken vervaardigd, doch vruchteloos. ’s Vrijdagsavonds passeerde ons een stoomboot, deden onze seinen, die niet beantwoord werden; ’s avonds te 11 uur zagen wij een ander stoomschip en herhaalden ons sein. De stoomboot hield ons aan; niettegenstaande de hoge zee en donker weer kwam de reddingsboot zo dicht mogelijk bij ons, om te zien of er ook mensenlevens te redden waren, doch een ontkennend antwoord werd gegeven; wij deelden onze toestand mee. Het was een Engels stoomschip LORD GOUGH, kapt. M. Hughes. Genoemd stoomschip bleef gedurende de nacht in onze nabijheid en trachtte de volgende morgen ons te slepen, doch alle mogelijke pogingen waren vruchteloos, daar de zee te hoog was, niettegenstaande de gezagvoerder van genoemd schip daartoe al het mogelijke deed. Intussen naderde het stoomschip PIETER CALAND, kapt. F. Bonjer en daar de LORD GOUGH ons geen hulp meer kon verlenen, vervolgde deze zijn reis. De PIETER CALAND bleef bij ons en beloofde ons in ieder geval alle hulp. Het werd donker zodat wij niets meer konden verrichten en lieten derhalve des nachts het schip voor klein zeil drijven; de PIETER CALAND bleef steeds in onze nabijheid; de volgende dag wind en zee handzamer, besloten alvorens ons te laten slepen het noodroer, waar wij intussen verandering aan hadden gebracht, nogmaals te proberen en bevonden dat het zeer goed voldeed; de PIETER CALAND was steeds bij ons, het resultaat afwachtende; we stoomden het schip op het noodroer rond met een vaart van 5 mijl en besloten toen de reis naar Nederland voort te zetten, bedankten kapt. F. Bonjer voor zijn welwillende hulp en vervolgden onze reis. Na 20 uren gestoomd te hebben brak het noodroer en daar wind en zee steeds toenamen, zetten wij het in gereedheid zijnde tweede noodroer niet overboord, omdat het geen dienst kon doen. Dinsdag de 4e en woensdag de 5e maart stormweer, lagen voor stormgaffelzeil en stagfok. Donderdag 6 maart vliegend stormweer, het schip lag als onder de zee bedolven en dreef om de zuid. ’s Vrijdags wind noordwest en afnemend doch steeds hoge zee; trachtten met behulp van stoom en zeil het schip door de wind te brengen of met de kop om de noordoost, welke onze voordeligste boeg was, hetwelk ons gelukte doch waarbij onze fok aan flarden woei. Wij passeerden des avonds twee stoomboten, de wind was afnemende met stortregen zodat de zee bedaarde. Zaterdag 8 maart lichte ONO koelte, kalme zee, zetten het noodroer overboord en stoomden halve kracht; het schip stuurde zeer goed; hadden ’s avonds een zeilschip in onze nabijheid; zo stoomden wij tot ’s maandagsmorgens 9 uur toen het roer doormidden brak, zetten een ander inmiddels gereedgemaakt noodroer overboord, doch des nachts nam wind en zee met kracht toe en daar het donker was konden wij het noodroer niet naar binnenhalen, daar alle kans bestond dat de repen onklaar van de schroef al zouden komen. Dinsdag 12 en woensdag 13 maart vliegend stormweer met hagelbuien en steeds dalende barometer; het noodroer werd verbrijzeld. Wij lagen 48 achtereenvolgende uren ten prooi van wind en zee; de zeeën beukten op het schip als op een blinde klip, het schip werkte aller vreselijkst, dewijl het dwarszee’s lag; hadden donderdag 14 en vrijdag 15 maart met aanhoudende hagelbuien en woeste zeeën te kampen; ’s zaterdags wind afnemende; zetten ’s zondags ons nieuwe noodroer overboord, doch door de zeer hoge zee luisterde het schip er niet naar; inmiddels naderde ons een stoomschip en besloten toen ons weer te laten slepen. Wij bevonden ons op 44º00’ NB en 31º45’ WL. Het slepen gelukte niet, daar de stalen trossen braken; ik liet het schip dat door het stormweer slagzij had gekregen recht werken en maakte gedurende de nacht verandering aan het noodroer; wij probeerden met de dag andermaal en hadden het geluk dat het buiten verwachting voldeed; van die tijd af hadden wij goed weer tot op woensdag 26 maart, toe de wind met kracht uit het OZO toenam; niettegenstaande dit bleef het schip goed sturen en arriveerden wij de 27e maart te Falmouth zonder assistentie, dank zij de sterke bouw van het schip, hetwelk dit gevaar heeft doorgestaan. De voorraad steenkolen begon zo te verminderen door de voortdurende tegenspoed dat wij op het laatst van de reis genoodzaakt waren graan met kolen tezamen gemengd te stoken; proviand was er genoegzaam aanwezig, zodat ik mij daarover niet behoefde te verontrusten. Gedurende al die tijd had ik niet anders dan tevredenheid over het gedrag van de gehele bemanning en vooral de 1e officier A. Potjer en de 1e machinist M. Moermans verdienen lof voor hun onvermoeide ijver. Na te Falmouth steenkolen ingenomen te hebben vervolgde ik de reis vandaar, begeleid door 2 sleepboten, naar Nederland, alwaar wij de 3e april via Nieuwe Waterweg te Rotterdam arriveerden. De gehele reis had 43 dagen geduurd, waarvan 38 dagen zonder roer. Van de plaats waar het roer verloren werd tot aan Falmouth waren ongeveer 2.400 Engelse mijlen afgelegd.


Datum: 12 april 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 april. Het schip JAN VAN HAAFTEN, dat op het Wapen van Purmerend is gestrand, is vrijdag (opm: 11 april) vlot gekomen en wordt naar Onrust gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 april. Volgens een telegram uit Batavia arriveerde het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. Verbeet, vóór 1 april van New York te Java. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 16 maart. Het werk van de duikers onder het hier in reparatie zijnde Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, kapt. Albers, van Rotterdam naar Semarang bestemd, is afgelopen. De timmerlieden zijn nog bezig met de overige reparaties.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 11 april. Gisteren namiddag is van de scheepstimmerwerf De Hoop van de firma J. Verweij & Co. alhier met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Reederij Excelsior alhier nieuw gebouwde loggerschip, genaamd EXCELSIOR. Deze logger, die voor de haringvisserij bestemd is en bevaren zal worden door schipper P. Groeneveld, is de eerste, die alhier gebouwd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 10 april. Van het etablissement van de heren P. Smit Jr. werd heden met goed gevolg te water gelaten, het voor de heren Hudig & Veder te Rotterdam gebouwde stoomschip INO. De lengte van dit vaartuig is 210 en de breedte 30½ Engelse voet, terwijl het ladingsvermogen 1.300 ton bedraagt. De compound surface condensing machine, van 500 paardenkracht, alsmede de stoomketel zijn in dezelfde fabriek vervaardigd en zullen zo spoedig mogelijk aan boord worden gesteld.
Met kracht zal er nu aan het in aanbouw zijnde stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN worden doorgewerkt, ten einde dit in het laatst van augustus af te leveren. Nog werden de kielen gelegd van drie stoomsleepboten voor rekening van de Slikkerveersche Sleepdienst, om dienst te doen tussen Dordrecht, Gouda en Amsterdam, in vereniging met de rederij de Blauwe Ster.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De eens zo vermaarde GREAT EASTERN heeft thans eindelijk een bestemming gevonden. Zij wordt ingericht om tot kolenlichter te dienen te Gibraltar.


Datum: 13 april 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 29 februari. Het Nederlandse schip ADMIRAAL TROMP, kapt.De Groot, ligt alhier gereed om te vertrekken naar Havre met een lading, bestaande uit 8.171 stuks gezouten huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 maart. Sedert het bericht van de 27e februari bleef de toestand van de vrachtenmarkt nagenoeg onveranderd en de onbevrachte vloot stationair. Naar Nederland werd wederom niets afgedaan; de Factorij is niet in de markt, doch door particulieren worden ongeveer 18.000 pikols koffie ter verscheping aangeboden tot NLG 30. Hoewel dit cijfer laag is, vermoedt men, dat binnenkort een afdoening tot stand zal komen, daar de toekomst geen verbetering in uitzicht stelt en het liggen wachten dus niet lonend zou zijn. Wanneer de betrekkelijk grote vloot onder Nederlandse vlag niet vermindert – en de koersen naar den vreemde zijn van dien aard, dat op een afzet daarheen voorlopig geen kans bestaat – dan zijn de vooruitzichten op flinke vrachten voor koffie uit de nieuwe oogst verre van schitterend en gelooft men niet, dat de koersen van het laatste seizoen bedongen zullen kunnen worden.
Naar het Kanaal heerst een weinig meer vraag en werden voor een passend eerste-klasse schip Sh.5/- meer besteed dan de laatst betaalde koersen. In deze richting worden tot matige prijzen nog een paar schepen gezocht. Naar Amerika noch naar Australië kwamen afdoeningen tot stand; naar New York blijft echter nog vraag bestaan en zal wel iets vermeerderen na afloop der in de volgende week te Padang plaats hebbende koffieveiling, welke echter slechts uit plm. 16.000 pikol bestaan zal, terwijl naar Australië de markt zeer lusteloos is en men in deze richting binnen kort geen verbetering tegemoet ziet.
De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschepen SOENDA en CONRAD naar Amsterdam elk NLG 90 koffie en NLG 110 huiden, stoomschip ZUID-HOLLAND naar Rotterdam NLG 90 koffie, NLG 110 huiden en NLG 40 suiker.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA, MAASNYMPH, DORDRECHT II, GROEN VAN PRINSTERER, NOACH IV, LICHTSTRAAL, MARTINA JOHANNA, JACOBUS JOHANNES en NEERLANDS VLAG, en de stoomschepen KONINGIN EMMA en NEDERLAND EN ORANJE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 12 april. Van het etablissement van de heer P. Smit Jr. te Slikkerveer is 11 dezer met goed gevolg te water gelaten het stoomschip INO, groot plm. 1.000 ton, gebouwd voor rekening van de heren Hudig & Veder alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 april. De kof CORNELIA, kapt. Teerling, van Kragerö bestemd naar Termunterzijl en alhier binnen geweest wegens schade veroorzaakt door aanvaring met de loodsafhaler, is heden naar bestemming gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men weet hoe het nu staat met het niet terug keren naar Tenam door kapt. Woodhouse van de NISERO, ofschoon hij zulks aan de Radjah beloofd had. Er is altijd beweerd dat men hem daartoe geen verlof gegeven had, en de Straits Times berichtte zelfs dat onze gouverneur van Atjeh kapitein Woodhouse verhinderd zou hebben zijn belofte na te komen. Een Atjeh correspondent van de Penang Times, verhaalt nu dat noch onze gouverneur noch de commandant van de PEGASUS de gezagvoerder verboden of verhinderd hebben om naar Tenam te gaan. Kapitein Woodhouse moet zelfs die correspondent beloofd hebben, dit publiek te erkennen en zijn eerder bericht te zullen verbeteren. Hij heeft dit echter tot dusverre niet gedaan.


Datum: 15 april 1884


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Van de tien stoomhoppers, in dienst gesteld bij de Bataviase havenwerken, kunnen er vier voorshands gemist worden. Die naar Nederland te doen transporteren, vindt de directeur der Burgerlijke Openbare Werken te kostbaar, aangezien de kosten daarvan voor elke barge zijn geraamd op de vrij belangrijke som van NLG 30.000. De directeur heeft dus voorgesteld om ze publiek aan de meestbiedende te doen verkopen, mits zij daarbij opbrengen NLG 100.000 per stuk voor die door de firma Mitchell (opm: scheepswerf aan de Tyne) geleverd, en NLG 85.000 per stuk voor die van de firma Simons (opm: scheepswerf aan de Clyde). De regering is evenwel nog niet in dit voorstel getreden, vooral omdat de hoppers blijken hebben gegeven van zeewaardigheid en in de laatste tijd zeer veel diensten aan den lande hebben bewezen en het land hier tegenwoordig waarlijk niet te veel stoomschepen heeft. De hoppers zullen vooreerst nog aangehouden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 maart. Het Nederlandse schip BANDA, kapt. H. Stark, is naar Macassar verzeild.


Datum: 16 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Het Nederlandse schip MERAPI, kapt. Prul, van Amsterdam naar Semarang, passeerde gisteren Dover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag over 1883 van de Stoomvaart-Maatschappij Java is het volgende ontleend:
Heeft het jaar 1882 reeds ongunstig bij zijn voorganger afgestoken, de resultaten van 1883 zijn nog meer teleurstellend.
Terwijl in 1881 ons aandeel in de reissaldo's van de stoomschepen van de gecombineerde vloot van de Maatschappij Nederland en Java bedroeg NLG 632.924,05½, en wij in 1882 constateerden NLG 437.289,94½, moeten wij ons thans tevreden stellen met NLG 267.088,95. Dit resultaat is inderdaad bedroevend. Evenwel moeten wij daarbij opmerken, dat sedert het begin van het exploitatiejaar 1883, in overleg met de Maatschappij Nederland, een wijziging is ingevoerd betreffende sommige uitgaven, die vroeger als onderhoud ten laste van elke Maatschappij afzonderlijk kwamen, thans echter op reisrekening worden gebracht. Tot juiste vergelijking met voorgaande jaren, dient het brutowinstcijfer van 1883 met plm. NLG 30.000 te worden verhoogd. Op de nettowinst heeft die veranderde boeking natuurlijk geen invloed.
Van het brutowinst cijfer ad. NLG 267.088,95
gaat af:
Assurantiepremie, onderhoud en reparatie van
de in 1883 door de stoomschepen van de
Maatschappij Java volbrachte reizen NLG 203.780,02
De annuïteit, die nog moet worden voldaan
tot 1892 NLG 12.732,70
----------------------
NLG 216.512,72
Blijft over het nettobedrag van NLG 50.576,23
Dit bedrag is niet voldoende tot dekking van de debetposten van de winst- en verliesrekening, zodat het nadelig saldo van A˚. P˚ NLG 59.715,92½,
verder aangroeit met NLG 52.352,52
en alzo thans wordt NLG 112.068,44½
Bij de beoordeling van het netto saldo van de exploitatie moet in het oog worden gehouden, dat in 1882 slechts onderhoud en assurantie over zeven reizen te belasten viel, in 1883 daarentegen over acht reizen. Voorts zijn de bedragen, waarvoor de stoomschepen in 1883 verzekerd waren (voornamelijk wegens de meerdere waarde, die thans aan de SOENDA wordt toegekend) hoger geweest dan in 1882. Vandaar meerdere uitgaaf voor assurantiepremie.
Bij de toelichting van de verschillende posten van de balans wordt o.a. het volgende opgemerkt:
Stoomschepen SOENDA, MADURA en KONINGIN EMMA NLG 2.567.000, zijnde het zelfde bedrag, waarvoor die stoomschepen op de vorige balans voorkomen. Daar de winst- en verliesrekening een nadelig saldo aanwijst, geschiedt over het afgelopen jaar geen afschrijving.
Geldleningdienst. NLG 273.525,40 is het verschil tussen de nominale waarde van de obligaties en hetgeen zij voor de Maatschappij netto hebben opgebracht. Deze post vermindert naarmate de obligaties worden afgelost; in de winst- en verliesrekening zal men dan ook vinden, dat in het afgelopen jaar NLG 10.848,50 is afgeschreven.
Stoomschip MADURA, klasse verbetering NLG 464,57½. Deze post, op de vorige balans voorkomende met NLG 6.617,67½, is weer verminderd met de opbrengst van de hogere percentage in de reissaldo’s ten gevolge van deze klasse verbetering verkregen. Het luttele bedrag, dat thans nog overblijft, verdwijnt in het lopende jaar, waarna de bedoelde percentage verhoging ten bate van de winst- en verliesrekening zal komen.
Stoomschip SOENDA, vernieuwing van dekken en ketels NLG 185.024,62 en nog niet goed gekeurde bij rekeningen NLG 46.531,71. Niettegenstaande alle maatregelen van voorzorg, door ons genomen, heeft de reparatie van genoemd stoomschip ons veel teleurstelling opgeleverd.
Toen de vernieuwing van de dekken nodig bleek, werd ons in 1881 door de Maatschappij Nederland voorgesteld, gelijktijdig de ketelvernieuwing te doen plaats vinden en het schip verder op degelijke wijze in orde te brengen. Daar de ervaring leert, dat reparatie in eens voordeliger uitkomt dan bij gedeelten, werd daarin door ons toegestemd. Intussen hebben de wegens de reparatie van dit stoomschip ingediende rekeningen een totaalcijfer bereikt, dat de uitbesteding prijs verre overtrof en hebben wij nog niet kunnen besluiten dit cijfer ten volle te erkennen, vooral niet daar met de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, aan welke als minste inschrijfster het werk was gegund, overeengekomen was dat geen kosten boven de uitbesteding prijs zouden mogen worden gemaakt, zonder onze voorafgaande goedkeuring. Vandaar dat een bedrag van NLG 46.531,71 onder het hoofd van nog niet goedgekeurde bij rekeningen is opgenomen.
De post diverse crediteuren NLG 272.760,82½
is samengesteld uit:
Maatschappij Nederland saldo voorschot op de bouw van het
stoomschip KONINGIN EMMA NLG 85.000,00
Id. verdere voorschotten, ten behoeve van de reparatie van het
Stoomschip SOENDA NLG 95.965,85½
Id. waarloze machinedelen aan boord van de stoomschepen NLG 21.192,88
Id. klasseverbetering stoomschip MADURA NLG 464,54½
De op 1 januari verschuldigde coupon van de obligatielening NLG 40.412,50
Rekeningen van assurantiepremie NLG 7.725,04½
Prolongatierekening op obligaties in portefeuille NLG 22.000,00
NLG 272.760,82½
De post renterekening NLG 90.762,59
is samengesteld als volgt:
Rente van de obligatielening NLG 81.450,00
Id. aan de Maatschappij Nederland van
haar voorschotten in rekening-courant NLG 10.310,91
Prolongatierente NLG 1.184,18
NLG 92.945,09
Af: Rente van obligaties JAVA in portefeuille NLG 1.975,00
Id. van liquidatieaandelen E. Moorman & Co.
en aandeel IJsploeg NLG 207,50
NLG 2.182,50
Bij eventuele vermindering in het bedrag, ons door de Maatschappij Nederland gedebiteerd wegens bij rekeningen stoomschip SOENDA, wordt ook de rente, aan deze Maatschappij verschuldigd, minder; die vermindering komt ook ten bate van het lopende jaar.
Aan het slot van het verslag schrijft de directie:
De achteruitgang van onze financiële toestand, ten gevolge van slechte resultaten van het afgelopen jaar, samenvallende met de buitengewone herstellingen van de SOENDA, maakt het ons onmogelijk met de rentebetaling en aflossing van de obligatielening geregeld voort te gaan. Bij de onzekerheid, in hoeverre ons aandeel in de reisrekeningen van de eerste helft van het jaar een voldoende nettowinst voor onze Maatschappij zal opleveren, schijnt het in het belang van obligatie- en aandeelhouders niet wenselijk, een nieuw voorschot van de Maatschappij Nederland op te nemen, zelfs bijaldien die Maatschappij daartoe bereid ware. En zulks te minder, omdat de Maatschappij Nederland, in verband met bepalingen van het bestaande contract, tot dekking van haar voorschotten een krediethypotheek op het stoomschip KONINGIN EMMA bezit, zodat haar vordering, voor het grootste deel uit de betaling van preferente schulden ontstaan, zelf een preferente schuld constitueert, die bij meerder voorschotten verder aangroeit.
Binnenkort zijn wij dan ook voornemens, onze obligatiehouders tot bespreking van hun belangen uit te nodigen.
Wij betreuren ten zeerste, dat wij in dit verslag zoveel ongunstigs moeten mededelen, doch vinden daarin nog geen reden tot wanhoop.
Noch aan een soort van onze stoomschepen, noch aan de exploitatie zijn naar o.i. de ongunstige resultaten te wijten. Het kwaad schuilt in de snelle vermeerdering van stoomschepen en wordt in meerder of mindere mate thans door alle rederijen gedeeld. Moge de tijd daarin genezing aanbrengen en het evenwicht tussen aanbod en vraag zich langzamerhand herstellen.
De winst- en verliesrekening wijst de volgende posten aan:
Debet: Nadelig saldo A˚. P˚. NLG 59.715,92½, renterekening NLG 90.762,59, onkostenrekening NLG 1.317,66, geldleningdienst voor afschrijving NLG 10.848,50; te samen NLG 162.644,67½.
Credit: Netto saldo, voortvloeiende uit de overeenkomst met de Stoomvaart-Maatschappij Nederland NLG 50.576,25, nadelig saldo ultimo december 1883 NLG 112.068,44½; te samen NLG 162.644,67½..

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. Bart, is heden van Cardiff naar Java vertrokken.


Datum: 17 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Santander, 5 april. De Nederlandse schoener VERTROUWEN, kapt. Nieboer, van Nantes naar Genua, met beenzwart, liep hier binnen na zwaar stormweer doorstaan te hebben. Het was zwaar lek in het bovenschip en verloor een gedeelte der verschansing, waardoor het moest lossen en repareren, waarna het de reis heeft voort gezet. De VERTROUWEN arriveerde 8 april te Genua.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping op vrijdag 18 april 1884, te 10 uren, aan de zuidzijde van de haven te Maassluis, van het in de doorgraving van de Hoek van Holland gezonken wrak, van het Engelse stoomschip HUNTCLIFF, laatst gevoerd door kapt. Dempster; daarna de geborgen inventaris van dat stoomschip, bestaande in: zeilen, stuurtoestel, kajuitsgoederen, lantaarns, koperen pijpen, kettingen, anker, touwwerk, enzovoort. Informaties bij mr. L. Reeser, te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden werd door de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden aangenomen de levering van twee zeilvaartuigen voor de som van NLG 28.570, ten dienste van de Koninklijke Nederlandsche Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 15 april. Het Engelse stoomschip MAURITIUS is binnenkomende tegen het langs de kade liggende Nederlandse stoomschip GIRONDE, dat bezig was met lossen, aangevaren, waardoor enige platen aan boord van de GIRONDE werden ingedrukt en het schip lek werd. Het zal onderzocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 14 april. Het Nederlandse stoomschip GIRONDE, hetwelk bij kraan No. 8 gemeerd lag, werd hedenochtend door het Engelse stoomschip MAURITIUS bij het aan de kade komen aangevaren . Het anker van de MAURITIUS is door de zijde van de GIRONDE gedrongen op de hoogte van de machinekamer en beneden de waterlijn. Het water drong met geweld in het schip en heeft men getracht door zeilen over de opening te trekken de lekkage te stoppen. Daar men daarin niet slaagde, heeft men een drijvende stoompomp aangenomen, waardoor het water in het ruim begon te verminderen. De GIRONDE zal morgen naar de werf gaan.


Datum: 18 april 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 16 april. Het hier te huis behorende schoenerschip MARIA SINNIGE, kapt. J. Groothuijs, is volgens een ontvangen telegram heden te Falmouth gearriveerd, komende van Napels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het jaarverslag door de directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland uitgebracht, ontlenen wij het volgende:
Het is voor ons een grote teleurstelling, dat wij U geen gunstig verslag kunnen doen van de uitkomsten van 1883. Een jaar van ongestoorde vaart, vrij van zeerampen voor onze vloot, heeft geen voldoende resultaten voor het kapitaal opgeleverd door de grote en toenemende gedruktheid van de vrachtmarkt in Indië, door de gevolgen van de wanverhouding tussen de prijzen van de producten in Indië en Europa en dan de stilstand en achteruitgang in de verschepingen, gevoegd bij de overdreven aanbouw van stoomschepen, die allerwege het aanbod van scheepsruimte de vraag deed overtreffen.
Het jaar begon niet slecht en tot het midden in de zomer was het vooruitzicht goed. Doch toen kwamen al slechter en slechter berichten en vrachtcijfers uit Indië. De zeilvrachten daalden van NLG 60 à NLG 70, op welk standpunt veel tonnenmaat was opgenomen in de maanden juni, juli, augustus en september, tot NLG 40 in december en voor onze stoomschepen ging het op dezelfde wijze. De producten werden vroeger afgevoerd dan gewoonlijk, en vandaar dat de aanvang goed was, maar juist in de maanden die anders door het verschepen van de 150.000 last suiker een grote opname van scheepsruimte op Java plegen mee te brengen, was er gebrek aan vraag.
Indien een bloeiende, levendige handel gunstige invloed uitoefent op de scheepsondernemingen die hem bedienen, is het niet te verwonderen dat een jaar waarin veel geld is verloren in producten, ten gevolge waarvan twee grote huizen op Java in de aanvang van het lopende jaar hun betalingen moesten staken, geen voordelig jaar voor onze onderneming is geweest. De nadelige uitkomst is bijna geheel te wijten aan het derven van onvoldoende thuisvrachten. De vloot voerde gemiddeld per reis minder goederen van Java over – vele schepen waren niet ten volle beladen – en de midden vracht was aanmerkelijk lager. Het verschil in die bron van inkomsten tussen 1883 en 1882 was niet minder dan NLG 200.000. In de uitvrachten daarentegen was een aanzienlijke vermeerdering van het aantal overgevoerde tonnen met enige, hoewel geen evenredige toename van de totaal bevaren vracht. Het is aan onze aandeelhouders bekend, dat wij indertijd tot de vermeerdering van de vloot en de uitbreiding van onze dienst besloten, omdat voor het massaal goederenvervoer naar Indië meer en meer naar stoomgelegenheid werd gevraagd en wij dus, indien aan die behoefte niet werd voldaan, concurrentie zouden uitlokken. De toen genomen maatregelen om door het verlagen van het tarief voor ruwe artikelen een vervoer te ontwikkelen, dat tot dusverre de stoomvaart nog niet had benuttigd, hebben ten volle doel getroffen en indien de retourhandel van Java niet door zulk een onverwachte stoornis ware belemmerd, en een concurrentie die niet kon worden voorzien, omdat haar reden van bestaan door de aangekondigde uitbreiding scheen vervallen te zijn, niet des ondanks ware tot staan gekomen, dan zouden de uitkomsten van de zozeer uitgebreide vaart in beter verhouding staan tot al het werk dat is verricht tot al de inspanning die de vermeerdering van de vloot heeft gekost.
Uit de winst- en verliesrekening blijkt dat de reizen van de stoomschepen een voordelig saldo hebben opgeleverd van NLG 545.628,20½. De diverse baten en het saldo van de vorige rekening zijn NLG 95.755,71. De assurantie eigen risico heeft een bate opgeleverd van NLG 107.047,58½. Van de winst moet bestreden worden: het nadelig saldo van de interestrekening NLG 165.362,21. De afschrijvingen tot een totaal bedrag van NLG 463.887,43. Het winst saldo bedraagt NLG 120.181,86 en de uitdeling kan slechts bedragen 2,6 procent. Na aftrek van de patentbelasting à NLG 2.984,88 wordt het saldo à NLG 599,98 op nieuwe rekening overgebracht.
Wij betreuren het, dat onze aandeelhouders geen beter dividend ontvangen, niet het minst voor degenen die in de loop van 1883, toen de vooruitzichten zoveel gunstiger waren, aan de inschrijving op onze aandelen deelnamen, maar wij zijn er van overtuigd, dat zij met ons zullen instemmen dat het voor alles nodig is in deze tijden van overdreven concurrentie, van harde strijd om het bestaan, dat de Maatschappij krachtig blijft en voorbereid op mogelijke gebeurtenissen.
Wij hebben dan ook geen vrijheid gevonden, ondanks minder gunstige uitkomsten, om de extra reserve aan te spreken van NLG 100.000 in 1881 op de rekening van afschrijving gebracht, en waarvoor deze gecrediteerd blijft, en evenmin hebben wij de reparatierekening die NLG 40.000 credit blijft staan, willen belasten met enige van de plaats gevonden vernieuwingen of verbeteringen, behalve de NLG 7.500 voor een as-vernieuwing, waarvoor deze rekening verleden jaar afzonderlijk was goedgeschreven.
Het assurantiefonds is in 1883 toegenomen met NLG 131.810,25½ en staat thans op NLG 750.000. Het statutair reservefonds is in 1883 vermeerderd met NLG 8.350 en bedraagt nu NLG 79.044,08. De afschrijvingen op de schepen hebben plaats gevonden volgens de aangenomen maatstaf en zijn, in verband met de thans voltallige vloot gestegen tot het belangrijke bedrag van NLG 440.017,11½.
Indien wij op deze cijfers wijzen, dan is het niet om U de indruk te geven, dat onze Maatschappij, als het gevorderd ware geweest, wel over 1883 een hoger dividend had kunnen uitkeren. Naar onze overtuiging is dat niet het geval, maar wij wensen U er op te wijzen, dat onze onderneming niet is achteruitgegaan in innerlijke kracht, zodat bij een verlevendiging van de handel en daardoor ruimer vloeiende inkomsten voor de scheepvaart, geen vroegere schadeposten zullen in te halen zijn, maar de vruchten van het groter vertier onmiddellijk door de aandeelhouders zullen worden genoten.
Wat de vooruitzichten van onze Maatschappij betreft, zo zijn zij ten nauwste verbonden aan die voor de welvaart van Nederlands-Indië. Wie met ons vertrouwt, dat de particuliere uitvoer zal toenemen, wie gelooft dat ongelukkige fiscale maatregelen, die de Java suiker van de Nederlandse markt verbannen, vroeg of laat moeten gewijzigd worden, behoeft zich niet ongerust te maken over de toekomst van onze stoomvaartonderneming.
Er zou reden tot bezorgdheid zijn, indien het aan anderen gelukt was om schepen in de vaart te brengen op Indië, die meer diensten konden bewijzen voor het zelfde geld, of dezelfde diensten voor minder geld, doch wij geloven dat de ondervinding zulks niet heeft geleerd. Wij zijn rustig onze weg gegaan, in de overtuiging dat een kennismaking met de onkosten aan de stoomvaart op Indië verbonden, grote wijzigingen zou brengen in vele voorstellingen van vermoedelijke voordelen.
Kort nadat een nieuwe concurrentie was ontstaan, werden wij van harentwege aangezocht, om ten aanzien van de tarieven geen verdelgingsoorlog te voeren.
Wij erkenden, dat niemands belang – zelfs niet dat van de handel – gebaat zou zijn door de vernietiging van kapitaal in Nederlandse stoomvaart ondernemingen gestoken, en evenmin als wij de strijd hadden geprovoceerd, wilden wij die langer volhouden, dan in Uw belang noodzakelijk was geweest.
Reizen van de stoomschepen.
In 1883 zijn voltooid 34 uit- en thuisreizen. Het totaal is daardoor gestegen tot 234.
Gemiddelde uitreis. Kortste uitreis.
Stoomdagen. Reisdagen. Stoomdagen. Reisdagen.
In 1883 ..... 38 d. 18 u. 43 d. 12 u. 33 d. 12 u. 37 d. 17 u.
In 1882 ..... 38 d. 42 d. 15 u. 32 d. 18 u. 37 d.
In 1881 ..... 38 d. 1 u. 42 d. 13 u. 34 d. 11 u. 37 d. 17 u.
Gemiddelde thuisreis. Kortste thuisreis.
Stoomdagen. Reisdagen. Stoomdagen. Reisdagen.
In 1883 ..... 40 d. 5 u. 42 d. 18 u. 35 d. 20 u. 37 d. 15 u.
In 1882 ..... 40 d. 9 u. 45 d. 36 d. 13 u. 38 d. 22 u.
In 1881 ..... 40 d. 14 u. 42 d. 8 u. 37 d. 7 u. 38 d. 4 u.
De reisroute bleef onveranderd – uitgaande via Southampton en Marseille, thuiskomende via laatstgenoemde haven.
De ontluikende handel van Java op Marseille en het vervoer met onze Maatschappij van Marseille naar Nederland en het noorden, zijn gevoelig gefnuikt geworden door quarantaine-bepalingen in Marseille, volgehouden en voortgezet, lang nadat er geen spoor van besmettelijke ziekte in Ned.-Indië of in het Suez kanaal meer aanwezig was, zodat het een raadsel is waarom zij worden toegepast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het verslag van de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij aan heren commissarissen, over het jaar 1883, luidt als volgt:
Tot ons leedwezen moeten wij al dadelijk verklaren, dat de verbetering, die wij meenden te mogen verwachten, geheel is uitgebleven, zodat ook over 1883 geen dividend aan de deelhebbers kan worden uitgekeerd. Wel gaven de resultaten van de eerste 8 of 9 maanden ons de hoop, dat er tenminste een matige uitkering zou worden verdiend, doch vooral in de laatste 3 maanden van 1883 liepen de vrachten terug tot zulke ongekend lage cijfers, dat de meeste reizen belangrijke verliezen lieten.
De hoofdzaak van die toestand is wel te zoeken in het ontzettend aantal zeer grote stoomschepen, dat voortdurend in de Trans-Atlantische vaart wordt gebezigd en waarvan vele door hun snelheid tien reizen of meer per jaar kunnen maken. De aangeboden scheepsruimte vermeerdert daardoor niet enkel met de steeds nieuw in de vaart komende stomers, doch ook door het groter aantal reizen, dat ieder van die schepen doet. Bedenkt men daarbij, dat de uitvoeren van de Verenigde Staten in 1883 zeer afnamen, vooral van de stapelartikelen graan en spek, dan is het niet te verwonderen, dat de vrachtgoederen, zowel van als naar Amerika, alleen door steeds voortgaande verlaging van de vrachtprijzen waren te bekomen. De ene stoomvaartonderneming biedt voortdurend goedkoper aan dan de andere en zo laag konden wij in de laatste maanden de vrachten niet stellen, of Antwerpen, Hull, Londen, enz., waren altijd bereid nog lager aan te nemen; alles een gevolg van het feit, dat er meer scheepsruimte wordt aangeboden, dan er goederen te vervoeren zijn. Wij waren dan ook in de laatste tijd dikwijls genoodzaakt, goederen aan te nemen tot vrachtcijfers, waaruit ternauwernood de kosten van laden en lossen konden worden bestreden, of om ballast in te nemen, ten einde de schepen op de vereiste diepgang te brengen. Ook bij het personenvervoer hadden wij met dezelfde vernielende constructie te worstelen, vooral van de gesubsidieerde Belgische Lijnen en alleen door aanzienlijke verlaging van de passageprijzen was het ons mogelijk, daarin ons aandeel te behouden. Dat onder die omstandigheden, trots ons voortdurend streven naar de meest mogelijke zuinigheid in de dienst, de uitkomst niet gunstiger was, zal u niet verwonderen. Onze Maatschappij staat dan ook trouwens hierin niet alleen. Op zeer enkele uitzonderingen na, die aan bijzondere omstandigheden zijn toe te schrijven, hebben alle stoomvaartlijnen op de Verenigde Staten in het afgelopen jaar met belangrijk verlies gevaren; zo zelfs dat de oudste en meest gerenommeerde Maatschappijen in Engeland, als de Cunard-, National-, Inman- en andere lijnen, ook geen uitdeling geven en de waarde van hun aandelen tot op de helft en minder hebben zien teruggaan. Wij zullen wel niet behoeven te zeggen, dat wij de ongunstige uitslag van onze exploitatie over 1883 zeer betreuren en het is voor ons hoogst ontmoedigend, ook nu weer de verwachting van deelhebbers te moeten teleurstellen; te meer daar wij ons bewust zijn, niets te hebben verzuimd, wat tot een betere uitslag had kunnen toebrengen.
Materieel. Ook in het jaar 1883 hadden wij, evenals in het vorige, het totaal verlies van een van onze stoomschepen te betreuren. De pionier van onze vloot, het stoomschip ROTTERDAM, voor de 65e maal van New York naar Nederland terugkomende, strandde op de 26e september laatstleden op de Zeehondenplaat, het zuidelijkst gedeelte van de Banjaard. De passagiers en bemanning werden gered, doch alle pogingen om het schip af te brengen, bleven vruchteloos. Van de lading werd een groot deel geborgen en het wrak de 29e oktober laatstleden in publieke veiling voor NLG 293,50 verkocht. Van de vracht kwam een groot deel terecht. Ons assurantiefonds was bij deze ramp betrokken voor ongeveer NLG 25.000. De vernieuwing van de ketels, dekken, kajuiten en verdere reparaties aan het schip, nog geen jaar te voren plaats gevonden, hadden ruim NLG 110.000 gekost. Het nieuwgebouwde stoomschip EDAM werd in oktober laatstleden afgeleverd en doet sedert dienst in de lijn. Onze Maatschappij is voor 62/140 aandeel in de rederij van dit schip geïnteresseerd. De ZAANDAM, AMSTERDAM, SCHIEDAM, W.A. SCHOLTEN en P. CALAND zijn in goede staat.
De MAASDAM (vroeger de MAAS) kreeg in 1883 nieuwe stoomketels en dek, de kajuitsinrichting werd vernieuwd en verbeterd en onderging verder een algemene voorziening en vernieuwing van al wat zulks nodig had. Een en ander heeft ongeveer NLG 115.000 gekost. Het schip kwam in augustus laatstleden in de vaart terug en voldoet weer zeer goed. De LEERDAM, die onder ons boekhouderschap voor een rederij vaart, in welke onze Maatschappij voor 59/120 deel heeft, had op de eerste reis, in 1883 gedaan, uitgaande enige schade aan de machine, waardoor men genoodzaakt was naar Falmouth terug te keren. Voor het overige bleef het schip goed voldoen en in goede orde. Sedert, in februari van dit jaar, trof de LEERDAM het ongeluk, op de terugreis het achterste gedeelte van het schroefraam en het roer te verliezen.
Exploitatie. Onze stoomschepen maakten in het afgelopen jaar 50 reizen, waarvan 26 op deze haven en 24 op Amsterdam. Bovendien werden door de stoomschepen JASON en STELLA, krachtens onze overeenkomst met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, 9 reizen in onze lijn gedaan, waarvan 2 naar New York en 7 naar Baltimore. De vaart op die laatste haven was door een nog ongunstiger dan die op New York, doordien uitvracht van Nederland naar Baltimore bijna geheel ontbrak. In de laatste maanden van 1883 heeft de vaart op Baltimore geheel stilgestaan, doordien de JASON, met schade aan de machine uit zee teruggekeerd, een langdurige reparatie moest ondergaan, de STELLA door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij was teruggenomen en ons stoomschip ROTTERDAM, dat de STELLA in de Baltimorevaart zou vervangen, helaas was verongelukt.
De bruto ontvangsten van de 50 reizen van onze stoomschepen bedroegen in 1883:
Aan uitvrachten NLG 625.200, gemiddeld per reis NLG 12.504
Aan retourvrachten NLG 1.378,272, gemiddeld per reis NLG 27.565
Aan passagegelden NLG 740.796, gemiddeld per reis NLG 14.816
Alzo een gemiddelde bruto-ontvangst per reis van NLG 54.885
tegenover 1882 NLG 51.453
tegenover 1881 NLG 59.976
In het geheel werden in 1883 vervoerd 963 kajuit- en 19.951 tussendekspassagiers of gemiddeld per reis 19 en 399. De bruto ontvangsten van de 9 reizen door de stoomschepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij gedaan, bedroegen tezamen NLG 204.201, of per reis NLG 22.689. Gedurende het afgelopen jaar werden langs onze lijn vervoerd: Naar New York plm. 82.000 ton; van New York plm. 126.000 ton; naar Baltimore plm. 3.200 ton; van Baltimore plm. 7.900 ton.
Lening. Aangezien de bestaande obligatielening van onze Maatschappij, groot een miljoen gulden, op 15 februari van het nu lopende jaar moest worden afbetaald, vroegen en verkregen wij uwe machtiging, om zo mogelijk zelf een lening tot gelijk bedrag uit te geven. Door de welwillende hulp van de Nederlandsche Handelmaatschappij, de Rotterdamsche Bank, de heren R. Mees & Zoonen en de heren Jan Havelaar & Zoon, mochten wij er in slagen de gehele lening te plaatsen tot een rente van 5 pct. en verder op de u bekende voorwaarden. De terugbetaling van de vroegere lening heeft op 15 februari jl. plaats gehad.
Toelichting winst- en verliesrekening. Het bruto voorschot van de exploitatie, verminderd met het aandeel aan de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij komende in de door onze stoomschepen bevaren vrachten, bedraagt zoals uit de winst- en verliesrekening blijkt NLG 390.219,90½, tegen in het vorig jaar NLG 213.012,97. Na aftrek van de algemene onkosten, zo hier als te New York, de kosten van publicatie, van interest van de geldlening, afschrijving op de kosten van de vernieuwing van die lening, van de gehele aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij verschuldigde schadeloosstelling en van een post voor insolvente debiteuren, blijft er een bedrag ter beschikking van NLG 175.327,33.
In overleg met U werd besloten daarvan te bestemmen NLG 80.291,98 voor afschrijving op de stoomschepen, NLG 712,85 op het mobilair en de overblijvende som van NLG 94.322,50 aan te wenden tot versterking van het ketel- en reparatiefonds. Dat de ongunstige resultaten niet toelieten laatstgenoemde fonds weer op het vroeger bedrag terug te brengen of meer op de schepen af te schrijven, betreuren wij in hoge mate, doch menen er toch nog op te mogen wijzen, dat de dienst van 1883, vooral tengevolge van onze overeenkomst met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, belast is met zeer belangrijke uitgaven die op volgende diensten niet zullen terugkeren. Ook de kosten van publicatie waren in 1883 exceptioneel hoog en zullen in volgende jaren aanzienlijk minder zijn.
Het lopende jaar. Wij mogen niet verhelen, dat ook de eerste maanden van 1884, ongunstig voor onze vaart bleven. De hierboven opgegeven oorzaken, die tot het treurige resultaat van 1883 bijdroegen, bestaan op het ogenblik nog en onmogelijk is het te zeggen of er spoedig verbetering is te wachten. De overwegingen die ons echter ook nu de moed nog niet doen verliezen, zijn de volgende. Vooreerst dat de ondervinding heeft geleerd, dat de toestanden in de Verenigde Staten snel veranderen en een verlevendiging in de handel tussen de oude en nieuwe wereld zeer waarschijnlijk is. Ten andere, dat nu alle Trans-Atlantische stoomvaart-ondernemingen met verlies varen, de toestand zo kan niet voortdurend en daarin wel verandering komen moet. Eindelijk het feit dat er maar een betrekkelijk geringe verbetering nodig is om onze vaart winstgevend te maken. Varen met voortdurend verlies, kan de een wat langer uithouden dan de ander, maar daaraan komt toch voor elke onderneming, zelfs voor de rijkste, een einde. Reeds nu is dan ook al een aanzienlijke vermindering in de aanbouw van stoomschepen, vooral van de grotere, merkbaar; tal van stoomschepen zijn opgelegd; en voor velen die tot nu toe in de Trans-Atlantische vaart werden gebezigd, zocht men een ander emplooi. Wie derhalve in het veld blijft, zal daarvan zeker spoedig de gunstige gevolgen ondervinden, wie zich thans terugtrekt, verliest positie en relaties en bevordert de belangen van zijn concurrenten. Wij voorzien zeker voor het lopende jaar ook geen grote winsten voor onze Maatschappij, doch vrezen aan de andere kant, ook geen zo belangrijke verliezen, dat onze onderneming er door in gevaar zou komen. Voorzichtig voortgaande, geloven wij ook deze crisis in de stoomvaart op de Verenigde Staten te boven te kunnen komen. Daaraan willen wij, met uwe hulp, gaarne opnieuw onze beste krachten wijden.
In de balans wordt de waarde van de schepen als volgt opgegeven: stoomschip ZAANDAM NLG 575.000, W.A. SCHOLTEN NLG 472.000, P. CALAND NLG 472.000, AMSTERDAM NLG 438.000, SCHIEDAM NLG 438.000, MAASDAM NLG 292.000; en aandelen stoomschip LEERDAM NLG 275.825, dito EDAM NLG 313.000.
De commissarissen voegen hier nog bij:
Het strekt tot ons genoegen, u te kunnen mededelen, dat de in uwe vorige vergadering benoemde commissarissen, de heren A.J.F. Burger en P. Havelaar Jzn., zich bereid verklaard hebben die benoeming aan te nemen en sedert met ons werkzaam geweest te zijn. Aan de beurt van aftreding zijn thans de heren mr. M. Mees, H. Molenaar en A. de Monchy, die herkiesbaar zijn. Moesten wij in ons vorig verslag mededelen, dat de uitslag van onze onderneming niet van dien aard was geweest, dat de uitkering van een dividend gerechtvaardigd was, ook thans kunnen wij niet op gunstige resultaten wijzen.
Zoals u uit het verslag, dat door de directie aan ons is gedaan, zal blijken, is vooral de tweede helft van het jaar 1883 ongunstig geweest, waardoor wij bedrogen werden in onze verwachting, gebaseerd op de eerste helft van het jaar, dat wij over 1883 althans een klein dividend zouden kunnen uitkeren.
Betreuren wij met de directie dat resultaat, toch mogen wij niet nalaten u er op te wijzen dat, niettegenstaande de belangrijke uitgaven, ten gevolge van het contract met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, geheel op dit jaar geboekt zijn, er nog een som is overgebleven, die veroorloofd heeft een, zij het ook kleine, afschrijving op de waarde van de stoomschepen te bewerkstelligen.
De directie verklaard aan het slot van haar rapport, dat zij bij voortduring zal blijven streven, om voor de aandeelhouders betere uitkomsten te verkrijgen. Wij zullen haar daarin met alle kracht die in ons is bijstaan, maar vragen daartoe ook uw steun, die wij juist in omstandigheden, als waarin wij thans verkeren, minder dan ooit kunnen missen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 april. Op de bezittingen van de deelnemers in de bedriegerijen te Kertch, door welke de Engelse assurantiemaatschappijen door het doen stranden van schepen belangrijke schade hebben geleden, is van regeringswege beslag gelegd.


Datum: 19 april 1884


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Het stoomscheepje CUSTOS gaat dinsdag 22 dezer, voormiddags ten 10 ure, via Kalianda naar Telok Betong. Paketten en kleine colli kunnen worden meegenomen mits tijdig bezorgd.
De Prauw Maatschappij van het eiland Amsterdam, Kali Besar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gelijk wij reeds in ons vorig nummer kortelijk meedeelden is zaterdag namiddag, onder begunstiging van schoon weer van de werf van de Nederlandsche Maatschappij voor Scheepsbouw en Dokken alhier, met het beste gevolg van stapel gelopen het ijzeren barkschip F.H. VON LINDERN, kapt. C. Spaanderman.
Deze bark is het eerste schip van de werf aan de overzijde van het IJ, te water gelaten. Tal van belangstellenden, gebruik makende van de vriendelijke uitnodiging van de directie, de heren C. en J. von Lindern, die daartoe de stoomboot DOLPHIJN speciaal hadden gehuurd en die op voorkomende wijze de gasten onthaalden, woonden de plechtigheid bij.
Het was inderdaad een schoon schouwspel de F.H. VON LINDERN statig het IJ te zien inlopen. Wij wensen de rederij Von Lindern en Van Vessem het beste succes toe met deze bodem en hopen dat het verblijdend voorbeeld, dat weer een vaderlands schip onze vaderlandse werven verlaat, spoedig navolging kan vinden.
Het zij ons hier vergund de nagedachtenis te herdenken van de man, wiens naam het nieuwe schip voert, nu wijlen F.H. von Lindern, en wiens sterfdag mede zaterdag herdacht werd.
Der energie van hem dankt onze Nederlandse vloot tal van haar grootste en meest solide bodems. Aan velen heeft hij brood verschaft door zijn werken op industrieel gebied.
In het van ouds bekende rederijen dorp Alblasserdam, men denke aan Fop en Cornelis Smit, is hij aan allen bekend en allen daar zullen met ons instemmen, dat het barkschip F.H. VON LINDERN heet naar een waardig burger.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Havre, 17 april. Te Paisley is van stapel gelopen de stoomboot TILLY, bestemd voor de visvangst op de kust van Java. Het schip is100 Engelse voet lang, breed 18 voet en diep 9 voet en voorzien van een machine van 200 pk. Deze heeft aan boord een elektrische lamp van de grootste intensiteit die tot dusverre is gemaakt, en een lichtsterkte heeft van 15.000 kaarsen, en zal onder water gebruikt worden om vis te lokken. (opm.: merkwaardig dat dit bericht uit Paisley (Schotland) via Havre (Frankrijk) in Rotterdam is gekomen, maar het staat zo wel in de krant)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 18 april. Heden heeft het wrak van de verbrande Engelse HUNTCLIFF in publieke verkoop opgebracht NLG 21, en de inventaris ongeveer NLG 480.


Datum: 20 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 april. Volgens een telegram is heden te Krageroe aangekomen het schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Lodewijks, van Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Volgens een particulier bericht uit Menado van 10 november 1883 had het schip FAGNA, nabij Menado tussen Pandjang Pisoen de negorij Khimah op strand gezeten, doch had toen ogenschijnlijk geen schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 17 april. De Nederlandse bark HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, van Granton (Firth of Forth) hier met steenkolen aangekomen, heeft in de Sand een anker met 15 vadem ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 22 maart. De werkzaamheden van de reparaties aan boord van het Nederlandse schip KOSMOPOLIET III worden steeds voortgezet. Het nog benodigde materiaal uit Europa is nog niet geleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 19 april. Van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, werd heden met goed gevolg te water gelaten de eerste van de drie stoomschepen, welke op die werf voor Engelse rekening in aanbouw zijn.
Het vaartuig liep met het achterschip tegen een houten beschoeiing, doch heeft daarbij, naar verondersteld wordt, geen schade bekomen.
Het stoomschip, WOLF genaamd, is van ijzer gebouwd en heeft een lengte van 170 voet, bij een breedte van 25 voet en een holte van 13 voet, allen Engelse maat. Het draagvermogen wordt op 600 tonnen geschat. De classificatie geschiedde volgens Lloyds rules classe 100 A1 * special survey. De machine die daarin geplaatst zal worden, heeft een hoge en lage drukcilinder van 22 x 41 Eng. duim met 30 duim slag en een vermogen van 500 effectieve paardenkracht. De ketel is van staal en werkt op een stoomdruk van 95 lbs. De machine en ketel worden beide aan de fabriek van de Kon. Mij. De Schelde vervaardigd.


Datum: 21 april 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 april. Het stoomschip CELEBES is met gebroken zuigerstang te Aden binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 20 april. Volgens een brief van kapt. J.T. Feensma, voerende het Nederlandse schip CONCORDIA, van Purmerend naar Sundsvall, was hij 16 dezer Elseneur gepasseerd en lag het schip de volgende dag tussen Elseneur en Kopenhagen. Toen het Elseneur passeerde heerste aldaar sneeuwjacht.


Datum: 22 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 19 april. Het Nederlandse stoomschip GIRONDE heeft de door aanvaring geleden schade geheel hersteld, is weer geladen, en is 21 dezer naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenochtend werd op de gebruikelijke wijze te Willemsoord in dienst gesteld Zr.Ms. fregat EVERTSEN, onder bevel van de luitenant ter zee J.C. Joekes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 april. Het Nederlandse schip NOACH VI, kapt. Schaap, van Java herwaarts was zondagmiddag vóór Dover. Harde Noordooster koelte.


Datum: 23 april 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 18 april. Het wrak van het op 23 december des vorigen jaars in de Dantziger Bocht omgeslagen schoenerschip LOUISE, dat men te vergeefs getracht heeft alhier in de haven te brengen, is voor enige dagen voor 200 Mark verkocht en men is reeds bezig met slopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag van de werkzaamheden van de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen te Amsterdam, van 1 januari tot 31 december 1883, is het volgende ontleend:
In ons verslag over 1882 hebben wij uiteengezet hoe onze inrichting tot een van de beste in haar soort werd ontwikkeld en dat het ons was gelukt ruime mate van bestellingen te verkrijgen. Ook de verwachting van belast te worden met de bouw van de drie stoomschepen voor de Kon. West-Indische Maildienst werd verwezenlijkt.
Wij hadden intussen bij de uitvoering van deze werken met vele bezwaren te kampen. Op de fabriek en de werf is een kern van goede werklieden en bazen aanwezig, op wier gedrag in het algemeen geen aanmerking valt te maken, en die door vakkennis en ijver steeds het hunne hebben bijgedragen tot de bloei van deze zaak. Het getal van de werklieden was in de laatste jaren langzamerhand aangegroeid, zonder dat wij daarvan enig nadeel ondervonden. Wij meenden daarom met reden te mogen verwachten, dat een verdere uitbreiding van het personeel zonder gevaar zou kunnen geschieden en dat wij op de medewerking zouden mogen rekenen van allen, vooral nu het gold de verlevendiging van een hier te lande kwijnende tak van industrie, de scheepsbouw, die bij herleven een bron van bestaan voor velen kan vormen. Daarin hebben wij ons bedrogen gezien. Onder de werklieden was een minderheid, die geen voldoende vakkennis en nog minder ijver bezat. Die op stel en sprong te vervangen, was onmogelijk. Wij beproefden toen door de aanvoer van geschikte werklieden verbetering in de toestand te brengen. Wij namen deze maatregel zowel in ons belang als in dat van de werklieden; in ons belang omdat het werk daardoor meer vooruit zou komen en in dat van de werklieden omdat de nieuw aangekomenen hun zouden kunnen leren hoe zij door meer vaardigheid, ook meer werk zouden kunnen verrichten en daardoor tot hoger loon komen. Het is u bekend hoe deze maatregel afstuitte op de onwil van ons personeel. De minderheid wist de goed gezinden over te halen gemene zaak met hen te maken en de opvatting ingang te doen vinden, dat de vreemden het brood van de landskinderen kwamen wegnemen. Wij behoeven hier wel niet uiteen te zetten, hoe onjuist deze opvatting was; geen man behoefde ontslagen tee worden ter wille van de vreemde werklieden. Wij moeten het alleen betreuren dat werkelijk bekwame en ijverige werklieden zo weinig doorzicht hadden ten aanzien van de belangen van onze industrie en van hun eigen welvaart. Zij behoorden in te zien dat onze industrie alleen kan bloeien wanneer in alle vakken de nodige kennis en arbeid wordt aangebracht. In stede dus van gemene zaak te maken met een troep maandaghouders, die de hogere lonen niet gebruiken om de toestand van hun huisgezin te verbeteren, maar eenvoudig om zich meer drank te verschaffen en minder te werken – hadden zij in hun eigen belang ons moeten steunen omdat wanneer er b.v. niet vlug en goedkoop schepen kunnen worden gebouwd, ook de machinefabriek, de gieterij, de smederij en de ketelmakerij veel werk moeten missen, dat anders ware verkregen. Daarbij kwam, dat wij voor dezelfde aannemingssom als onze buitenlandse concurrenten schepen leverden, die meer hebben gekost dan de hunne, omdat ons in verschillende onderdelen hogere eisen worden gesteld.
Hoe aanzienlijk het nadelig saldo ook zij, er zijn echter ook lichtpunten. Dit cijfer zou namelijk veel groter zijn geweest, indien niet andere werken, gedeeltelijk van oudere datum, d.i. gedeeltelijk uitgevoerd in tijden van meer tucht en betere wil, aanzienlijke winsten hadden afgeworpen. Daaruit blijkt dat grote werken, in normale omstandigheden ondernomen, met voordeel kunnen worden uitgevoerd. Verder is het ons langzamerhand gelukt, onder het personeel velen van de slechtsten te verwijderen, zodat wij op het ogenblik van het uitbrengen van dit verslag in gemoede kunnen verklaren, dat er over het algemeen weer goed en ijverig wordt gearbeid.
In het afgelopen jaar werden door ons afgeleverd: een locomotievenloods op het Centraal Station en een kap voor het sociëteitsgebouw De Hereeniging; de herstelling en verandering van het stoomschip SOENDA van de Stoomvaart Maatschappij Java te Amsterdam; een stoomsloep voor de Belgische Regering; twee stoomschepen elk groot 2.205 gemeten tonnen voor de Stoomvaart Maatschappij Insulinde; de stoomwerktuigen van 3.000 ipk voor Zr.Ms. stoomschip VAN SPEIJK en diverse kleinere. Voor Indië werden door ons verzonden: 3 uitdampingstoestellen à triple effet, 3 vacuumpan-installaties, 1 suikerrietmolen en talrijke stoomketels, défécatie- en éléminatiepannen, filtreerpersen, centrifuges, enz.
Op de internationale tentoonstelling werden door ons ingezonden een suikerrietmolen, een uitdampingstoestel à triple effet, een compound machine van 8 NPK zonder condensatie en een collectie scheepsmodellen. Wij werden met twee ere-diploma’s, de hoogste onderscheiding, bekroond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 maart. Vrachten. Er gaat weinig om, wijl men thans weinig haast met de afscheep maakt. Het stoomschip ZUID-HOLLAN D boekte nog bij naar Rotterdam tabak tot NLG 70, indigo NLG 120 en tin tot NLG 40 per last. Naar Amsterdam DORDRECHT II voor een volle lading koffie van Pasoeroean tot NLG 30 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA, MAASNYMPH, GROEN VAN PRINSTERER, NOACH IV, LICHTSTRAAL, MARTINA JOHANNA, JACOBUS JOHANNES en NEERLANDS VLAG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 april. Volgens particulier bericht is het schip PRINS HENDRIK,
kapt. Cherpion, de 10e maart te Atjeh gearriveerd na een reis van 94 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 april. Woensdag liep met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester T. Pik te Farmsum een nieuw gebouwd tjalkschip te water, groot plm. 110 binnentonnen, voor rekening van en bevaren door schipper Martens van Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 17 maart. De vrachtenmarkt blijft flauw, en er zijn 27 onbevrachte schepen in de haven. Vrachten voor gezouten huiden 35 â 40 shilling naar het Kanaal voor order.


Datum: 24 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 April. Het schip MARTHA, (ex-ZEEMANSHOOP), kapt. Hennevig, is heden van hier naar Sundsvall vertrokken (opm.: zie NRC 210284).


Datum: 25 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. De diepte van de haven van IJmuiden is met vijf decimeter vermeerderd. Amsterdams Peil is thans gelijk aan 80 decimeter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 21 april. Door kapt. Prahm, gezagvoerder van het hier van Neuharlingersiel binnengekomen schip ZWEI GEBRÜDER, is hier aangebracht de equipage en de geborgen goederen van het verongelukte Groninger tjalkschip ELISABETH, kapt. Balk, welk schip, van Veendam met aardappelmeel naar Hamburg bestemd, op die reis is verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van Vlaardingen is naar Hellevoetsluis overgebracht een door de Gebr. Van der Windt gebouwde kotter van 20 meter, bestemd om op ’s Rijkswerf te Hellevoetsluis voor de loodsdienst in het vierde en vijfde district te worden gereed gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kalundborg, 21 april. De tjalk JACOMINA HILLEGONDA, kapt. Speelman, van Bremen herwaarts met tabak, heeft zondagochtend op de Asnaes droogte aan de grond gezeten, doch kwam ’s avonds met assistentie van de sleepboot SCANDINAVIAN hier in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 april. Heden had in tegenwoordigheid van de heren Tindal en Scholten, directeuren van de Koninklijke West-Indische Maildienst, de proeftocht plaats van het voor deze dienst bestemde stoomschip PRINS WILLEM I, gebouwd aan de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen te Amsterdam. Schip en werktuigen voldeden uitstekend. Van 7 tot 12 werd steeds met volle kracht gewerkt. Met 76 omwentelingen per minuut werden 888 Indicateur-Paardenkrachten ontwikkeld, terwijl er bij contract slechts 750 bedongen waren. Deze uitkomsten zijn nog iets beter dan die, enige weken geleden verkregen met de ORANJE-NASSAU, het eerste schip van de Koninklijke West-Indische Maildienst.
De ORANJE-NASSAU heeft zijn eerste reis naar Suriname met evenveel succes als zijn proeftocht volbracht. Het legde de afstand van Amsterdam naar Paramaribo af in 18 dagen en behield dus 10¼ mijls vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 24 april. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. v.d. Windt alhier, is met goed gevolg te water gelaten de logger CATHARINA, voor rekening van de heer A. de Niet, Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman G. Bal, bestemd voor de haring- en trawlvisserij.


Datum: 26 april 1884


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 21 april. Het Duitse barkschip DR. PETERMANN is heden ochtend door de firma John Pryce & Co. op vendutie verkocht voor NLG 11.000. Koper is een Arabier van Palembang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 24 april. Heden is van de scheepstimmerwerf van P. van den Adel alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, voor rekening van de heer D.C. van Hovestadt, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd van een dito schip, genaamd de ONDERNEMING, voor rekening van de heer J.A. Kornet, beiden te Werkendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 29 maart. Het scheepstimmerwerk aan boord van het hier met schade binnen gesleepte schip KOSMOPOLIET III is nu volbracht en wacht het schip nu nog het uit Europa aan te brengen tuig enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 25 april. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram vertrok het schip KANAGAWA, kapt. Swart, heden van Batavia naar Nederland.


Datum: 27 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 april. Volgens heden bij de rederij ontvangen bericht van de 19e dezer was het schip ELISABETH, kapt Veldhuis, zeilende onder Bornholm met harde Oostenwind en strenge vorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 26 april. Gisteren is met goed gevolg van de werf van de heer G.H. Uitdenbogaardt te water gelaten het loggerschip ZEVENBERGEN, ter uitoefening van de haring- en kabeljauwvisserij bestemd, hetwelk varen zal onder boekhouderschap van de heren Spuybroek & Uitdenbogaardt alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 april. Hedenmiddag te 3 uur werd op de werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te water gelaten het stoomschip PRINS MAURITS. Dit is het derde van de voor de Kon. West-Indische Maildienst bestelde stoomschepen, waarvan het eerste, de ORANJE-NASSAU, bereids, na een voorspoedige reis van 18 dagen, zich te Suriname bevindt, en het tweede, de PRINS WILLEM I, gereed ligt de 12e mei a.s. de reis derwaarts te aanvaarden.
De PRINS MAURITS, waarvan in november jl. de kiel gelegd werd, is geheel gelijk aan zijn voorgangers. De lengte op de lastlijn bedraagt 235 Eng. voet, de wijdte op het grootste spant 33 Eng. voet, holte 20,9 Eng. voet. De inhoud is 1.304 tonnen, terwijl de stoomwerktuigen van de PRINS WILLEM I, aan welke die van de PRINS MAURITS mede gelijk zijn, bij de proeftocht een vermogen van 888 indicateur-paardenkrachten aantoonden.


Datum: 28 april 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Batavia op zaterdag 26 april 1884:
- een schroefstoomboot (steamlaunch), lang pl.m. 50 voeten, breed pl.m. 9 voeten, hoog pl.m. 4 voeten, van ongeveer 25 ton inhoud: voor NLG 9.000 gekocht door F. Huizer.
- het schip SCIOTO, groot 855,03 Engels register tonnen, met deszelfs inventaris: voor NLG 5.900 gekocht door A.G. Bosch & Co. (opm: verdoopt in TANI SARI, zie JB 140684)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 28 april. Zr.Ms. korvet GEDEH zal naar Batavia worden gesleept, en de SOERABAIA met spoed naar Soerabaia opkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een telegram uit Londen is het schip GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. Boekhold, van Liverpool naar Rio Grande, bij Santa Cruz gestrand. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 maart. Vrachten. In de toestand van de markt is sedert ons laatste bericht geen verandering gekomen en ook de onbevrachte vloot is niet noemenswaardig toegenomen. De verwachting, uitgedrukt in ons vorig bericht, dat men spoedig een afdoening naar Nederland zou te vermelden hebben, heeft zich verwezenlijkt, want een Nederlands schip accepteerde een volle lading particuliere koffie naar Amsterdam tot NLG 30. Op het ogenblijk is er nog een klein partijtje koffie aan de markt, doch geen voldoende bijlading verkrijgbaar om aanleiding tot aanleggen van een schip te geven. Naar het Kanaal werd een groot schip opgenomen voor zaksuiker tot GBP 1.10/- en bestaat er in die richting nog wel enige vraag, doch tot lage vrachten. Zoals men vermoedde, kwam er na afloop der Padang-veiling weer vraag voor ruimte naar Amerika, doch tot onze spijt moet men ook in die rechting een verlaging mededelen. De koers toch, waarvoor een schip werd opgenomen, geeft een verschil aan van Sh.15/- per ton met de laatste afdoening. Daar de opgenomen bodem – waarvan de expeditie einde mei zal plaats hebben en die een goed gedeelte licht goed bekomt – aan alle eisen voor deze destinatie, waarvoor men zeer kieskeurig is, voldoet, moet het lage cijfer nog meer betreurd worden. Naar Auckland N.Z. werden buitenaf een paar schepen opgenomen om hier suiker te laden. Naar Australië wordt ruimte gezocht voor suiker naar Melbourne; reflectanten spreken van GBP 1./- doch geven wellicht iets hoger.
De laatste bevrachting voor Nederlandse schepen zijn: naar Amsterdam stoomschip PRINS ALEXANDER koffie NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110, indigo NLG 120. Naar New York GROEN VAN PRINSTERER koffie GBP 2.5/- licht goed van Batavia en Padang GBP 2.15/-.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, CORNELIA, NOACH IV, LICHTSTRAAL, MARTINA JOHANNA, JACOBUS JOHANNES, NEERLANDS VLAG en HELENE, en de stoomschepen KONINGIN EMMA, SUMATRA, SOERABAIA, C. FELLINGER en UTRECHT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 april. Volgens de door de Salvage Association ontvangen bericht uit Ferrol van 10 dezer is het Nederlandse schip COLUMBUS, dat verlaten door het stoomschip WOODLANDS te Ferrol binnengesleept was, onderzocht en bevonden op verschillende plaatsen zwaar te zijn beschadigd. Toen de bergers aan boord kwamen werden de luiken open bevonden en men vermoedt, te oordelen naar meerdere gegevens, dat het schip is geplunderd. Begrotingen voor reparatiekosten worden ingewacht.


Datum: 29 april 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 28 april. Heden zijn met goed gevolg te water gelaten van de werf van de scheepsbouwmeester J. Figee het loggerschip DINA, voor rekening van de heren Schippers en Muller alhier, zullende gevoerd worden door stuurman G. van Leeningen, bestemd voor de haringvisserij; en van de werf van de heer L. van Dam de logger DIRK VAN DUIJNE, voor rekening van de heer Jacob den Dulk te Scheveningen, bestemd voor de haring- en trawlvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman Jacob Rog.


Datum: 30 april 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 25e dezer (opm: het staat er: de 25e dezer) zullen door de firma John Pryce & Co. in haar vendulokaal alhier (opm: Batavia) publiek worden verkocht het wrak van het Gouvernements-stoomschip BAROUW zoals het liggende is te Telok-Betong dwars over de Koeripan-rivier, en het wrak van de gewapende boot No.16, liggende ter rede van Telok-Betong (opm: beide schepen een ‘constructive total loss’ ten gevolge van de uitbarsting van de Krakatau in 1883).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 april. Volgens een telegram is het Nederlandse schip CERES, kapt. Boompaal, heden te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 29 april. Nog steeds zit het Engelse stoomschip ALUDRA, in de storm van 12 december laatstleden op de Steenplaat in het Eierland gestrand, onbewegelijk vast. Pogingen om de boot af te brengen werden nog niet in het werk gesteld. Evenwel heeft men plan in de volgende week aan te vangen om met zuigtoestellen het zand rondom het schip te verwijderen, teneinde het op die wijze weer in vlot water te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 april. Gisterochtend is bij Dungeness van loods voorzien het Nederlandse schoenerschip ACADIE, bestemd naar Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 29 april. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is gisteren te Christiania gearriveerd het schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Harlingen.


Datum: 01 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 mei. Nabij de Noordstenendam (opm: de N-lijke havenpier) zit een groot stoomschip aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 30 april. Het schip NAPIER is met assistentie van de sleepboot KINDERDIJK vlot gekomen en opgestoomd, na in 2 lichters gelost te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het Nederlandse schip GUIANA, kapt. Wijtsma, zou media april van Suriname herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De WILLEM BARENTS is weer getuigd op de werf van de heren Huijgens en Van Gelder te Amsterdam en in het droge dok onder de waterlijn nagezien en schoongemaakt. Het scheepje heeft gisteren zijn plaats in het Marinedok weer ingenomen, om aldaar verder uitgerust en gereed gemaakt te worden voor de zevende tocht naar de Noordelijke IJszee.


Datum: 02 mei 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Belanghebbenden bij de verkoop van het wrak van het Gouvernements stoomschip BAROUW, zo als het ligt te Telok Betong (Lampongse districten), dwars over de Koeripan rivier, en van het wrak van de gewapende boot No.16, liggende ter rede van Telok Betong, worden verwezen naar de annonce dienaangaande, voorkomende in de Javasche Courant van 29 april 1884 en volgende.
Namens de commandant der zeemacht en chef van het Departement van Marine in Nederlands-Indië, de secretaris Degent.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In eensgezindheid werd heden de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Java. Het verslag is vroeger in dit blad opgenomen. Voor dat evenwel de behandeling daarvan aan de orde werd gesteld, deed de voorzitter de heer J.L. Kuinders, de volgende mededeling:
Aan de aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Java.
De ondergetekende achten zich verplicht aan het jaarverslag van de directie en het rapport van commissarissen, betreffende de balans en de winst en verliesrekening van 1883 nog een woord toe te voegen als uitdrukking van hun persoonlijk gevoelen.
In bedoeld jaarverslag wordt herinnerd dat wegens het nadelige saldo van de winst- en verliesrekening geen afschrijving op de stoomschepen is geschiedt ter voldoening aan het besluit op 29 juni 1882, door de algemene vergadering, op voorstel van een commissie uit de aandeelhouders genomen. Commissarissen verklaren de goedkeuring van de balans en van de winst- en verliesrekening voor te stellen, onder verwijzing naar bedoelde opmerking in het jaarverslag van de directie.
Het bestuur heeft begrepen, zich bij het besluit van de algemene vergadering (genomen in strijd met de vroeger door directie en commissarissen gevolgde methode) te moeten neerleggen, zolang van een praktisch gevolg, zich openbarende in de uitkering van dividend, geen sprake was, en het dus slechts een theoretisch verschil betrof.
Thans echter vinden de ondergetekenden in de financiële toestand van de Maatschappij aanleiding, aan uwe vergadering de vraag te onderwerpen of niet ook zonder, dat er van dividenduitkering sprake kan zijn, het door uwe vergadering aangenomen stelsel, waaraan de directie, zolang zij in functie is, zich heeft te onderwerpen, reeds ten aanzien van deze balans, dient verlaten te worden? De ondergetekenden althans, zouden zich bezwaard achten, indien uwe vergadering bij dat stelsel volhardde langer in functie te blijven.
In tegenovergestelde geval zou de vraag te beslissen zijn, welk cijfer voor de waarde van de stoomschepen moet worden aangenomen, en welke maatregelen als uitvloeisel van die beslissing, raadzaam moeten worden geacht.
Met het oog op het grote gewicht van de beslissing, zo voor aandeelhouders als voor obligatiehouders, zou het wellicht aanbeveling verdienen, daartoe niet over te gaan dan nadat de vroeger, op voorstel van de voormelde commissie uit de aandeelhouders genomen besluiten aan het onderzoek van een nieuwe uit de aandeelhouders te benoemen commissie zullen zijn onderworpen, die wellicht de gelegenheid zal hebben in overleg te treden met een door de weldra te houden vergadering van obligatiehouders uit hun midden te benoemen commissie.
Voordat tot de behandeling van dit voorstel werd overgegaan, vroeg de heer L. Wolff, enige inlichtingen naar de onkosten die de reparatie van de CELEBES, thans herdoopt in SOENDA, hebben geëist. De raming was NLG 130.000 en nu blijkt uit de balans dat die NLG 185.000 zijn geweest. Ook is hem verzekerd, dat de beide ketels uit de CELEBES nog zeer voldoende waren, zodat de een in een nieuwe stomer en de andere in een fabriek is geplaatst. Hoeveel hebben die ketels opgebracht?
De directeur, de heer Schröder, antwoordt dat de kosten van reparatie tegengevallen zijn, dat de reparatie is uitbesteed en aan de minste inschrijver is opgedragen. Wat de ketels betreft, onder de voorwaarden van de reparatie was begrepen, dat die aan de laagste inschrijver ten goede zouden komen. Het is waar, dat die ketels nog vrij voldoende bleken doch dit kon men niet weten. Op een bemerking van de heer Wolff dat men veel geld zou bespaard hebben indien de ketels niet uit de CELEBES waren genomen zeide de voorzitter, de heer J.L. Kuinders, dat de Maatschappij door bekende contracten met de Maatschappij "Nederland" gebonden is. De ketels vereisten herziening en nu achtte men het beter dadelijk doortastende maatregelen te nemen.
Nadat nog in tegenstelling met de bewering van een van de drie aanwezige aandeelhouders, door de adviseur van commissarissen, prof. T.M.C. Asser, de wenselijkheid van de verkiezing van een commissie was betoogd, lieten de heren H.J. Middendorp, Louis Wolff en W. Heijbroeck Jr. zich de keuze welgevallen.
De aftredende commissaris, de heer Kuinders, werd herkozen en daarna de vergadering gesloten, ten einde met de benoemde commissie van gedachten te wisselen over het boven vermelde voorstel van commissarissen.
Een commissie uit de obligatiehouders is uitgenodigd om aanstaande maandag dit voorstel te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfshaven, 1 mei. Heden ochtend werd met goed gevolg te water gelaten, in tegenwoordigheid van de Franse consul te Rotterdam en enige belangstellenden, het raderstoomschip VILLE DU HÂVRE, gebouwd door de Maatschappij De Maas te Delfshaven, voor rekening van de heren Watkins en Co. te Londen, en bestemd voor de dienst tussen Hâvre en Honfleur. De plechtigheid van de doop werd verricht door mejuffrouw Philbert, dochter van de Franse consul alhier.
Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte 160, breedte 20, holte 9 Engelse voet; de machine van het compound- systeem, vervaardigd in de fabriek van dezelfde maatschappij, zal 500 pk ontwikkelen en het schip een snelheid geven van 14 knopen per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 mei. Het Nederlandse galjootschip LAMBERTHA, kapt. Bos, gisteren in ballast van hier naar Memel vertrokken, is heden in de Slenk aan de grond geraakt. De sleepboot VOORWAARTS vertrekt ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip ARGO, kapt. Mensonides, van hier te Grangemouth aangekomen.


Datum: 03 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ransdorp, 1 mei. Gisteren vertrok van Amsterdam over de Zuiderzee naar Riga het kofschip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Butter, welke zeker wel de oudste Nederlandse gezagvoerder is op de buitenvaart. Hij werd 9 januari 1802 op zee geboren en is alzo de 82 jaren gepasseerd, doch de grijsaard loopt nog dagelijks, wanneer zijn vaartuig in de Oosterdok ligt, van Durgerdam, zijn woonplaats, over Zeeburg naar Amsterdam. Nog vol moed en ambitie, doet het hem het meeste leed dat hij niet vooruit kan werken, maar financieel steeds achteruit. Dat hij zijn beroep nog steeds uitoefent, is dan ook niet uit weelde. (opm.: onderzoek van de heer S. Parma leerde, dat kapt. Butter op 7 maart 1892 als rustend koopvaardijkapitein op 90-jarige leeftijd te Durgerdam is overleden).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 1 mei. De HENDRIKA ROLINA van Delfzijl passeerde hier gistermiddag met verlies van de voorbramsteng.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 mei. Het schip LAMBERTHA is met assistentie van de sleepboot VOORWAARTS, vlot gekomen. Het schip is dicht gebleven en in de Blauwe Slenk geankerd en zal denkelijk morgen de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Van IJmuiden wordt heden aan het Handelsblad geschreven:
Van alle zijden wordt geklaagd over slapte in handel en scheepvaart, zo zelfs dat te New Castle en andere havens van de Tyne meer dan 140 stoomboten buiten emplooi opleggen, wegens de te lage vrachten, die dan ook zo laag zijn, dat de kapiteins verklaren uit het vrachtcijfer alleen de kosten aan steenkolen en de Suezkanaal-tol te kunnen bestrijden. Gelukkig valt over achteruitgang van de vaart langs het Noordzeekanaal niet te klagen. Voeren gedurende de eerste vier maanden in 1883 langs hier in en uit plm. 780 schepen, gemiddeld elk metende 1.660 m3, gedurende de eerste vier maanden van 1884 maakten ruim 900 schepen van deze haven gebruik, elk schip gemiddeld metende 1.680 m3. Het Engelse schip MOZART, kon met een diepgang van ruim 71 decimeter bij laag water binnen vallen met rijst van Bassein, en kon na gelicht te hebben tot op ongeveer 67 decimeter naar Amsterdam opvaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Gasselternijveenschemond, 27 april. Volgens een particulier bericht was de schoenerbrik HANNECHIENA, kapt. Karssiens, op reis van Dordrecht naar Riga, weer terug gestormd tot achter Hornheim. Met hem lagen daar nog wel 60 schepen, alsmede een paar stoomschepen. Er waaide een sterke oostenwind. De HANNECHIENA had een zeil en een deel van de verschansing verloren, terwijl de boegspriet was gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 30 april. Door de Gebr. G.& H. Bodewes, scheeptimmerlieden alhier, is met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, zullende bevaren worden door schipper R. van der Meer van de Lemmer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 7 april. Vijf schepen, waaronder de IDA EN JOHANNA, zijn bevracht voor gezouten huiden naar het Kanaal tegen Sh.40-/ per ton.


Datum: 04 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool 1 mei. Volgens een telegram van de kapitein van het Nederlandse schip GOOREGT EN OLDAMBT, dato Santa Cruz, Tenerife (Canarische eilanden) van 30 april is het schip gestrand en de lading geborgen. De kapitein wacht op nadere instructies.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 mei. Volgens een heden ontvangen telegram is het Nederlandse schip JANTJE, kapt. Visser, van Delfzijl te Arendal aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip JOHANNA EN MARIA, kapt. Saatmann, behouden te Tjilatjap aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 3 mei. Volgens een telegram uit Christiaanstad is aldaar gearriveerd het schip ECLIPTICA, kapt. Van Heukelom, van Harlingen met een lading dakpannen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 april. Schepen met een diepgang van 11 voet konden ongehinderd binnen komen. Gecharterd werden verscheidene schepen naar Het Kanaal tot Sh.40/- voor gezouten huiden en het Nederlandse schip WERKLUST, kapt. Potjewijd, met zout naar Assu en terug tot 715 reis. Onbevracht liggen 20 schepen in de haven.


Datum: 05 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zaandam, 3 mei. Nadat dezer dagen het Koninklijke Besluit voor het Noordzeekanaal c.a. verscheen, dat voor zijkanaal G een diepgang bepaalt van hoogstens 5,30 meter, kwam heden kort voor onze stad het stoomschip SIRIUS aan, inhoudende een lading balken voor de heren G. Kamphuijs & Zn., houthandelaars alhier, met een diepgang van 4,60 meter. Het is nu te verwachten, dat de voor Zaandam en voor de gehele Zaanstreek bestemde ladingen, die tot nu toe te Amsterdam of elders werden gelost, rechtstreeks naar hier zullen gecharterd worden, hetgeen voor de groothandel van overwegend belang kan worden genoemd (opm.: waarschijnlijk het begin van het belang van Zaandam als houthaven)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 3 mei. Heden liep van de werf van de heren J. & K. Smit alhier met goed gevolg te water de ijzeren lichter NOQUI, groot 180 ton, gebouwd voor rekening der Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap, bestemd voor Afrika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Elseneur gepasseerd het schip MARQUERITE LOUISE REGINE, kapt. Van der Meer, van Harlingen naar Riga bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 30 april. Het is gisteren eindelijk gelukt om het wrak van het ondersteboven aangebrachte Nederlandse schip LOUISE te lichten en naar de Russische dam te brengen, waar de masten, zeilen, kettingen, ankers, trossen, kluiverboom en spil, hetwelk alles te samen onder het wrak aan elkander verward zat, zoveel mogelijk geborgen zullen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 mei. Het Nederlandse schip JOSEPHINE, kapt. Fenenga, van Purmerend naar Kotka, lag volgens een telegram van 3 dezer uit Kotka, bij Aspoe geankerd, omdat het vaarwater naar de bestemmingsplaats nog vol ijs was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 4 mei. Het stoomschip JACATRA is gistermiddag na een uitstekend geslaagde proeftocht van Middlesbro herwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 mei. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schip GODOLEVUS, kapt. H.B. Reit, 30 maart bij het vertrek van Macau op de baar met een loods aan boord vast geraakt, en niettegenstaande alle pogingen heeft men het niet vlot kunnen krijgen. Het schip was zwaar beschadigd en is voor 106.000 reis verkocht. Van de inventaris is zo veel mogelijk geborgen. Voor het afbrengen werd 11.000 mille reis gevraagd.


Datum: 06 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 mei. Het Nederlandse schip ALCMARIA VICTRIX, kapt. Struijs, van Shields naar Atjeh, is lek te Rio de Janeiro binnen gelopen, en zal vermoedelijk afgekeurd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Visser, van Nieuwediep naar Borga, lag 1 dezer wegens tegenwind en stroom bij Elseneur geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 5 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is 4 dezer te Sundsvall gearriveerd het Nederlandse schip LAURA, kapt. Koster, van Newcastle met steenkolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 3 mei. Scheepsvrachten. Er is ogenblikkelijk enige vraag voor scheepsruimte naar Engeland, doch is geen ruimte aanwezig. Naar het Bristol-kanaal werd een elders liggend schip bevracht om hier te laden tegen Sh.16/-, terwijl voor Londen Sh.11/6 en Sh.12/- per 10 qrs. haver besteed werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 mei. Volgens telegram uit Vera Cruz d.d. 30 april van kapt. W. Boekhold, gezagvoerder van het verongelukte te Hoogezand te huis behorende brikschip GOORECHT EN OLDAMBT, is de lading geborgen en wacht hij op instructiën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vierverlaten (bij Groningen), 5 mei. Woensdag (opm.: 30 april) is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Mulder alhier te water gelaten een ijzeren tjalkschip voor rekening van schipper G. Buisman te Amsterdam, en werden de kielen gelegd van drie ijzeren schepen, voor rekening van de schippers J.H. Prins van Sneek, J. van der Pal van Gorredijk en G. de Groot van Leeuwarden.


Datum: 07 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 6 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Norkjöping gearriveerd het schip ELISABETH, kapt. Koen, van Sunderland met steenkolen, en te Windau gearriveerd het schip EENDRACHT, kapt. Dijkstra, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 6 mei. Heden is van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeesters Gebr. van der Windt alhier, met goed gevolg te water gelaten het loggerschip JACOBA, voor rekening van de heer P. de Niet te Scheveningen, bestemd voor de haring- en trawlvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord zal over 1883 een dividend van 7% uitgekeerd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 mei. De schade, aan het stoomschip WOLF bij het aflopen ontstaan, is heden onderzocht en zal ten laste van assuradeuren aan de beurs te Rotterdam komen. Het is gebleken, dat de schroefas is verbogen, wat nog al belangrijke kosten zal veroorzaken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Barkschip. Uit de hand te koop het in 1866 buitengewoon sterk gebouwde Nederlands barkschip HERCULES, liggende te Nieuwediep, geclassificeerd bij Veritas 5/6 A.1.1. tot 1 februari 1885, gezinkt in februari 1881, groot 328 registertonnen, laadt 160 Petersburger standaards of 140 berekende tulten. Het schip bevindt zich in een uitmuntende staat.
Gegadigden gelieven zich te adresseren te Harlingen aan de cargadoors J.H. van Loon & Zoon of Amons & Co., cargadoors te Nieuwediep.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 4 mei. Hedenmorgen om half elf heeft het oorlogs-instructieschip MARNIX de rede verlaten. Het vaartuig zal achter de Kwak blijven liggen, tot het weer bedaard is. Dan kiest het zee met bestemming naar Christiania. De eerste haven, die het vaartuig aandoet, is Bremerhaven.


Datum: 08 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 mei. Omtrent de OCEAN PEARL te Soerabaja aangekomen om te repareren, liggen ter secretarie van Lloyd vertrouwelijke mededelingen ter inzage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaja, 29 maart. De TELANAK is steeds lossende en een gedeelte van de beschadigde lading is reeds verkocht. Het schip maakt geen water en uitgezonderd de boeg schijnt het in goede staat te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De lening voor de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen te Amsterdam is niet voltekend. Morgen zal de liquidatie van de fabriek worden voorgedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 april. Het Nederlandse schip HELENE, kapt. J.H. Oosterhuis, is bevracht van Macassar met koffie naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 29 maart. De Engelse schoener OCEAN PEARL, in de Molukken thuis behorende, hier voor reparatie aangekomen, heeft in de Straat Macassar aan de grond gezeten terwijl het bezig was met het bergen van het gestrande schip CALCUTTA. De OCEAN PEARL in het dok zijnde, bevond men dat de losse kiel gedeeltelijk weg was en de vaste kiel beschadigd, dat het water uit de naad van de kiel en zandstrook liep en het koper langs de kiel beschadigd en afgestroopt was. Een tweede onderzoek heeft nog meer schade doen ontdekken. Het schip ligt nu ter rede voorlopige reparaties doende, kalfaten en koperen. Verdere instructies van de reder worden ingewacht.


Datum: 09 mei 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Milford Haven, 7 mei. Het (opm: Nederlandse) stoomschip TILLY, van Greenock naar Batavia, is hier gisteren binnengelopen met verstopte pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout aan den Kinderdijk, 7 mei. Heden is van de werf der heren Gebr. Pot met goed gevolg te water gelaten het loggerschip DE VECHT, bestemd voor de haringvisserij, varende onder rederij van de heren Hoogerwerff & Co. te Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 7 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. Alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroef- sleepstoomboot
MARIA EN ARNOLDINA, gebouwd voor rekening van de heer G.V.H. Wegman te Emmerik. De machine en ketel zijn vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 7 mei. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester I. Figée alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger MORGENSTER, voor rekening van de Nederlandsche Zeevisscherij, onder directie van de heer Adr. IJzermans, bestemd voor de haring- en beugvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman H. Prins.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 8 mei. Heden is op de werf van de Gebr. L.& A. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip genaamd THEODORA CATHARINA, groot 175 last, voor rekening van de heer P. Martens.
Daarna is onmiddellijk de kiel gelegd voor een soortgelijk schip, groot 150 last, voor rekening van de heer A. Oomes, beiden te Oosterhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 mei. Heden vertrok naar het droogdok te Middelburg het stoomschip PRINSES ELISABETH van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, na een aanzienlijke reparatie aan de fabriek De Schelde, zowel aan de inrichting van het schip als aan de machine en ketels te hebben ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, (Friesland), 7 mei. Het schip GRIETJE ALBERTS, kapt. G. Panjer, bestemd naar Danzig, gisteren gemeld als vertrokken, is ter rede terug gekomen doch hedenmorgen nogmaals vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Het Nederlandse schip BERTHA, kapt. Brouwer, is volgens een particulier bericht heden van hier te Borga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 6 mei. Het schip JOHANNA, kapt. Valk van Paysand naar Falmouth, is 4 dezer lek te Montevideo binnen gelopen om gerepareerd te worden.


Datum: 10 mei 1884


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De publieke verkoop van het Nederlands fregatschip MAASNYMPH, vroeger voorlopig geannonceerd, zal alsnu gehouden worden in het vendu-departement alhier door de heren John Pryce & Co. op de 17e dezer. Voor bijzonderheden wende men zich tot de agenten, J.F. van Leeuwen & Co.
Batavia, 9 mei 1884

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van Amsterdam naar Sundsvall bestemd, heden aldaar aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Het tweede stoomschip der West-Indische maildienst, PRINS WILLEM I, gevoerd door kapt. Rademaker, vertrekt a.s. maandag (opm: 12 mei) te 10 uren van de Handelskade naar Paramaribo met 8 passagiers der eerste, 7 passagiers der tweede klasse en 7 marine-matrozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 9 mei. Volgens bij de rederij ontvangen berichten is te Örnskoldsvik gearriveerd het schip ELISABETH, kapt. Veldhuis, van Harlingen, en te Pillau gearriveerd het schip VRACHTZOEKER, kapt. Veldhuis met steenkolen van St. Davids.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 8 mei. Volgens een alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip EMS, kapt. Wortel, van Delfzijl te Sundsvall aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 8 mei. Het stoomschip JACATRA, gebouwd door de heren Raylton Dixon & Co., voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde, is de derde die binnen twaalf maanden voor deze maatschappij door bovengenoemde scheepsbouwmeesters werd gebouwd. De afmetingen zijn als volgt: 323 voet lang, 38 voet breed en 25’6” hol, heeft drie dekken, waarvan het middendek van ijzer is, en het bovendek van teakhout, er is een inrichting voor waterballast en voor passagiers. De machines zijn vervaardigd door de heren Richardson & Sons 1.200 ipk. en volgens het triple expansive condensing principle, heeft drie cilinders, die op drie krukassen werken met een stoomdruk van 140 pond. De drie cilinders zijn 21, 38½ en 58 duim in diameter met een slag van zes duim. Men hoopt op een kolenbezuiniging van 15 tot 20%. Bij de gehouden proeftocht werkten de machines zacht en gemakkelijk, en had het schip een vaart van 12 mijl. Het is gebouwd onder toezicht van de expert van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, de heer de Hoog van Amsterdam en de machines onder toezicht van de heer M. Croll, inspecteur van de maatschappij. Het stoomschip zal gevoerd worden door kapitein Gollands. De JACATRA arriveerde 5 mei te Amsterdam, om naar Batavia te laden. (opm: de JACATRA vertrok op 17 mei op de eerste commerciele reis van Amsterdam via Londen en Pauillac naar Padang, Batavia, Samarang, Soerabaija en Macassar)


Datum: 11 mei 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stoomvaart-Maatschappij Nederland.
In het lokaal Eensgezindheid werd heden een algemene vergadering gehouden van aandeelhouders in bovengenoemde Maatschappij, onder leiding van de heer A.A. Bienfait.
De heer Mr. J.E. Henny doet naar aanleiding van het verslag over het afgelopen jaar de volgende vragen aan het bestuur:
Het dividend over 1883 is verdiend door assurantie eigen risico en door toevallige baten. In het verslag staat, dat NLG 200.000 minder retourvracht was verdiend dan het vorige jaar. Moet daaruit afgeleid worden, dat als de retourvrachten weer stijgen, deze NLG 200.000 het maximum is van het geen aandeelhouders te verwachten hebben, dat wil zeggen ruim 4 pct. dividend?
Is het niet mogelijk bezuinigingen te maken op de exploitatiekosten?
Is de uitbreiding van de veertiendaagse vaart tot de tiendaagse niet prematuur geweest, en zou het nu niet nog overweging verdienen om haar tot een veertiendaagse in te krimpen, ten einde bezuinigingen te maken?
Kan niet een belangrijk voordeel worden verkregen door de overvoer van de Sumatra tabak, waarvan jaarlijks 10.000 last voor Nederlandse rekening naar Nederland worden vervoerd doch met Engelse schepen?
Wat is de verhouding met de concurrenten? Kan ieder ogenblik weer een verdelgingsstrijd uitbreken, of levert de bestaande meer vreedzame verhouding enige kans op van duur?
Kan de toestand van de Maatschappij Java, die in overleg is getreden met haar obligatiehouders omdat zij geen kans ziet de coupons te betalen, ook invloed hebben op de Maatschappij Nederland? Wij weten wel dat deze als koetsier op de bok zit, maar als het rijtuig schade lijdt, geeft dit soms voor de koetsier kleerscheuren.
Ten slotte: heeft de directie zich gewend tot de fiscale maatregelen ten aanzien van de suikerbelasting, die ten gevolge hebben dat geen pikol suiker op de Nederlandse markt wordt aangevoerd?
De heer J. Boissevain beantwoordt die vragen namens de directie.
1e. Het is waar, dat de winst op de assurantiën grotendeels bijdraagt tot het dividend over 1883. Dit is te beschouwen als een verblijdend verschijnsel. Het reservefonds van die risico bedraagt thans NLG 750.000. De bate belooft dus eerder te stijgen dan te verminderen. Bij de Bremer Lloyd, die sedert 25 jaar eigen risico loopt, werd over het afgelopen jaar NLG 930.000 aan bespaarde premie als winst aan de aandeelhouders verdeeld.
Intussen is het te verwachten dat bij gewone omstandigheden de vracht-passagiersvaart de hoofdbron van het dividend uitmaakt. De mededeling in het verslag was enigszins elliptisch. In 1883 werd over 34 reizen NLG 200.000 minder retourvracht gemaakt dan in 1882 over 31 reizen. Het verschil per reis was over 1883, vergeleken met 1882, NLG 13.000, met 1881 NLG 20.000. Bij herstel van de vrachten tot het vorige peil zouden over 35 reizen NLG 450.000 à NLG 700.000 meer te verdienen zijn. De verdiensten moeten echter ook komen uit maildienst en passagiersvervoer en in die opzichten zowel als ten aanzien van de uitvrachten is de toestand niet ongunstig.
2e. Bezuinigingen zijn het onderwerp van de aanhoudende zorg van de directie en van het personeel. In hoeverre zij daarin slagen, laat spreker ter beoordeling aan de commissarissen en aan de commissie uit de aandeelhouders, die dit nauwkeurig nagaan.
3e. De uitbreiding van de vaart was niet prematuur, maar hoogst noodzakelijk. Toen de aandeelhouders de 29e juni 1881 het bestuur machtigden om een lening van 2 miljoen gulden uit te geven en vier nieuwe mailschepen te bestellen, was zowel de handel als de vergadering daarmee ten hoogste ingenomen. Overal openbaarde zich toen behoefte aan vermeerdering van de stoomvloot tussen Java en Europa en allerlei plannen van Franse maatschappijen en Engelse maatschappijen die op Java wilden gaan varen, werden geopperd. Destijds bood de Mij. Nederland op Java maandelijks 2 schepen ter belading zegge 2.600 last en de Rotterdamsche Lloyd 11/2 schip = 1.400 last, tezamen 4.000 last.
Door de voorgestelde uitbreiding kwam daar 1 schip bij en dat zou niet te veel geweest zijn.
Maar in september 1881, dus lang nadat de lening geplaatst en de schepen besteld waren, verscheen de Stoomvaart Maatschappij Insulinde die zich voorstelde om ook maandelijks een schip op Java ter belading aan te bieden en in 1882, dus bijna een jaar later, besloot de Rotterdamsche Lloyd ook tot uitbreiding en vergrootte haar dienst tot een veertiendaagse-vaart. Nu zijn dus maandelijks 7.000 last op Java ter belading aangeboden, alleen aan Nederlandse stoomschepen. Is dat te veel? Het is mogelijk maar dan is dit niet de schuld van deze Maatschappij die het eerst een werkelijk bestaande behoefte vervulde, maar van degenen die na haar kwamen om een reeds vervulde behoefte nog eens te voorzien.
De cijfers zijn thans als volgt:
De totale uitvoer van Java in een jaar is ongeveer 75.000 lasten diverse producten, waaronder
30.000 lasten gouvernementskoffie
15.000 lasten particuliere koffie
150.000 lasten suiker
225.000 last tezamen.
Om die te vervullen biedt de Nederlandse stoomvloot 7.000 lasten per maand = 84.000 last, de Nederlandse zeilvloot 50.000 last, tesamen 134.000 last, zodat er in die cijfers nog geen reden tot ongerustheid is. Doch er zijn natuurlijk veel vreemde schepen die ook lading zoeken en dan heeft men het seizoen van afscheep van de producten, waarin geen gebrek aan lading is en het slapper seizoen, waarin niets te krijgen is. Voor alle regelmatige lijnen is dat natuurlijk een groot bezwaar, en de "Nederland", die door een mailcontract is gebonden, heeft daardoor in die slappe tijd een moeilijker dienst dan degenen die vrij zijn om elders lading te gaan zoeken. De inkrimping van de dienst van de Stoomvaart Mij. Nederland zou, zoals thans de zaken staan, echter geen voordeel geven, eerder nadeel. Voor de uitvrachten en de passagiersvaart is zij niet door de omstandigheden gewettigd. Voor de thuisvrachten in het goede seizoen, dat nu weer aankomt, ook niet, vooral indien ook elders dan op Java lading wordt gezocht.
4e. Het is te betreuren dat de Sumatra tabak niet met Hollandse schepen komt en de Maatschappij Nederland heeft, zoals aan aandeelhouders bekend is, al tien jaar geleden van dat vervoer werk gemaakt. Jammer echter dat Oost-Sumatra geen eigen uitvoerhaven heeft, maar dat alles over de Engelse koloniën Penang en Singapore moet verscheept worden. Het aandoen nu van Engels-Indië op weg tussen Batavia en Suez is weer in strijd met de verplichtingen van de Maatschappij tegenover een ander deel van Sumatra. Het is niet mogelijk om tevens Padang aan te doen op de westkant van Sumatra en beoosten dat eiland Straat Malacca te passeren. Tot hiertoe liet de directie zich dus leiden door de waarheid uitgedrukt in de zegswijze: Qui trop embrasse mal étreint.
De verhouding met de concurrenten, zowel Rotterdamsche Lloyd als Insulinde, is die van loyale concurrentie. Als mannen van zaken tracht men van weerszijden een terrein te vinden, waarop men elkander zo weinig mogelijk hindert; in verband daarmee is het een gelukkig verschijnsel, dat de Maatschappij Insulinde, toen er geen lading op Java was, twee van haar schepen naar Saigon heeft gezonden om rijst te halen. Met de "Insulinde" is nimmer een tarievenstrijd gevoerd, wel met de speculant bevrachters van Engelse cargo-steamers, die daardoor ook verdreven zijn van de uitgaande vrachtenmarkt, waarop zij niet thuis behoorden.
Niets verhindert dat de verhouding met de concurrenten zich door zakelijkheid en onderling waardering blijft kenmerken, zo als zulks sinds jaren met de Rotterdamsche Lloyd bestaat.
De toestand van de Stoomvaart Maatschappij "Java" levert hoegenaamd geen bezwaar op voor de Stoomvaart Maatschappij "Nederland". Haar schepen zijn voor lange tijd gehuurd en voor eventuele voorschotten heeft de "Nederland" een krediethypotheek op een van haar schepen. De afwikkeling van haar moeilijkheden kan dus met grote kalmte door de Maatschappij "Nederland" worden afgewacht.
De suikerwet, thans bij de Tweede Kamer aanhangig, heeft grote belangstelling verwekt bij de directie zowel als bij heren commissarissen en voor zover hun invloed gaat, trachten zij de macht hebbende te bewegen tot een regeling, waarbij de belangen van de Java suiker niet ten enenmale worden opgeofferd. Ook de aandeelhouders zij aanbevolen om van hun invloed in die richting gebruik te maken.
De heer Henny verklaart zich door het verkregen antwoord voldaan; vooral de inlichtingen omtrent de vrachten en omtrent de Maatschappij "Java" doen hem met meer vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
Namens de commissie, belast met het onderzoek van de balans, bracht de heer Jhr. Mr. C.J. Den Tex rapport uit, waaruit bleek dat zij de boeken in de beste orde had bevonden, terwijl zij hulde bracht aan het bestuur voor de solide afschrijvingen.
De heer Vredenrijk Engelenburg vraagt enige inlichtingen, waarom niet liever aandelen zijn geplaatst van het restant van de 4 pct. geldlening. Er zijn toch nog 648 aandelen beschikbaar.
De directie antwoordt dat er verleden jaar 343 aandelen tot iets boven pari geplaatst zijn, doch dat er voor het meerdere geen nemers waren.
In hoeverre het voordeliger zou geweest zijn om aandelen dan obligaties uit te geven, moet de toekomst leren. Wordt er enig volgend jaar weer behoorlijk dividend verdiend, dan is de uitgifte van obligaties voordeliger geweest.
De heer Engelenburg vraagt ook nog of de beide verhuizingen niet veel geld hebben gekost aan de Maatschappij en of het niet voordeliger zou zijn geweest om zich te Amsterdam dadelijk ruimer in te lichten dan eerst NLG 25.000 te besteden voor een etablissement dat men moest afbreken en nu NLG 245.000 voor een definitief gebouw.
De heer Boissevain licht deze zaak toe. Eerst was de Maatschappij te Nieuwediep gevestigd en natuurlijk was deze vestiging tijdelijk, want IJmuiden lag in het verschiet. Toen het kanaal klaar was, had men mogen verwachten, dat ook de nieuwe haven van Amsterdam gereed zou zijn, maar dat was niet het geval. De Maatschappij kon geen definitieve vestiging vinden en moest zich behelpen met de Spoorweghaven in de Rietlanden, welwillend afgestaan door de Hollandsche Spoorwegmaatschappij en de minister, maar onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat de schepen weg moesten zodra de Handelskade daar was. Natuurlijk bouwde men daar dus zo weinig mogelijk; het publiek is er goed bediend geworden, maar het personeel heeft zich in die houten loodsen geweldig beholpen en bekrompen in het belang van de Maatschappij. Nu is er op de Handelskade natuurlijk definitief gebouwd. Men behoeft nu slechts af te schrijven tegen amortisatie in veertig jaar, terwijl de tijdelijke gebouwen zeer snel worden geamortiseerd.
De heer H.C.A. Henny bevestigt deze mededelingen van de directie en voegt er als zijn mening aan toe, dat volgens informaties van deskundigen de nieuwe etablissementen van de Maatschappij niet slechts solide en voldoende maar tevens uiterst praktisch en economisch zijn ingericht.
Hij wenst tevens te vragen of assurantiefonds afzonderlijk beheerd wordt en of het reservefonds nu onder gelijke omstandigheden bepaald blijft op NLG 750.000, zodat al het meerdere voor uitdeling beschikbaar komt.
Het bestuur antwoordt, dat het fonds afzonderlijk wordt beheerd en dat de wijze van belegging aan de commissie uit de aandeelhouders wordt aangetoond bij het nazien van de balans; voorts dat de grootte van het reservefonds telkens slechts voor een jaar door commissarissen wordt vastgesteld, daar het ook in verband staat met de grootte van de te lopen risico op ieder schip.
De balans wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd.
Tot commissarissen worden herkozen de heren M.M. de Monchy en A.R.J. Cramerus.
Drie aandeelhouders en even zovele plaatsvervangers worden gekozen voor het nazien van de rekening over 1884.
Ter vergadering waren vertegenwoordigd 275 hele en 9 halve aandelen, recht gevende op 58 stemmen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 9 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten de ijzeren hopperbarge PORTEUR Nº 1, gebouwd voor rekening van de heren Demay te Cette (Frankrijk). De machine enz. wordt vervaardigd bij de heren
H. de Ville Chatel & Cie. te Brussel.
Tevens is de kiel gelegd van een ijzeren Rijnschip, groot 250 last, voor rekening van de heer J. P. Noll te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 mei. Heden liep met goed gevolg te water, van de werf van de Maatschappij voor Zeevisscherij alhier, het loggerschip VOORTZETTING, gebouwd voor rekening van de heer J. IJ. Sonneveld, ter uitoefening van de haring- en kabeljauwvisserij, zullende gevoerd worden door schipper A. Spanjersberg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 10 mei. Volgens een bericht bij de rederij ontvangen, is het Nederlandse fregatschip JOHANNA, kapt. Pott, van Vlissingen naar Java, de 9e dezer Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 10 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht, is gisteren van Sundsvall gearriveerd het schip OOSTZEE PACKET, kapt. Smit.


Datum: 12 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 mei. Het schip NACHTEGAAL, kapt. Beekman, is heden van hier naar Java vertrokken (opm.: eerste reis).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Santa Cruz, Tenerife, 9 mei. De gehele lading van het gestrande brikschip GOORECHT EN OLDAMBT is geborgen. Het schip is afgetuigd en het hol aan assuradeuren afgestaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 10 mei. Hedenmorgen heeft op de Elbe een aanvaring plaats gehad tussen het stoomschip ENGADINE, komende van Sulina, en het stoomschip AMSTERDAM, naar Amsterdam bestemd. Het laatstgenoemde is bij Schulau op strand gezet en heeft assistentie. De ENGADINE is te Hamburg aangekomen, met het voorgedeelte vol water.


Datum: 13 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 12 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip BOTHNIA, kapt. Alta, en te Windau gearriveerd het schip ZEEVAART, kapt. Wietsma, beide van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 27 maart. Het Nederlandse schip BANDA, kapt. H. Stark is bevracht om voor Gorontalo (Minahassa) te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 mei. De Duitse schoener ELIZABETH WIEMANN, kapt. De Jonge, van Papenburg naar Memel, de vorige week wegens op de Eems bekomen lekkage alhier binnen gebracht, is heden naar Emden gesleept om aldaar te worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 10 april. Het Duitse schip DR. PETERMANN zal 21 dezer, en het Engelse schip SCIOTO 26 dezer, in publieke veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 12 mei. Volgens bij de rederij ontvangen berichten is te Riga gearriveerd het schip MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. Van der Meer, van Dordrecht en te Newa gearriveerd het schip MARNIX, kapt. Kuiper van Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip GELDERLAND, kapt. De Gruyter, van Rotterdam naar Java, is met brand in het grootruim te Suez terug gekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 mei. Het stoomschip PRINS WILLEM I is heden van hier naar Suriname vertrokken (opm.: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 april. Vrachten. Sedert ons laatste bericht is er in de toestand van de markt geen verandering gekomen, ofschoon ditmaal enige afdoeningen meer te vermelden zijn. Naar Nederland bestond volstrekt geen vraag en zal zulks wel blijven voortduren tot de opening van het nieuwe seizoen. Naar het Kanaal werden wederom een paar schepen tot de laatst betaalde koers opgenomen, terwijl een aan alle door bevrachters gestelde eisen voldoende bodem Sh.5/- meer bedong. Naar Lissabon voor orders hadden twee bevrachtingen plaats, beide met koffie van Makassar. De ene kwam tot stand met optie om in Europa of New York te lossen, de andere met optie van lossing te Triëst of Amsterdam. Naar Amerika werd geen ruimte voor koffie gezocht; een klein schip sloot echter af tot GBP 2.10/- voor een lading suiker van de Noordkust naar Montreal. Naar Australië werd een vaartuig bevracht met suiker naar Melbourne tot GBP 1.2/6 en zou in deze richting nog wel enige scheepsruimte te plaatsen zijn. Naar Auckland N.Z. werd een klein schip met suiker voor bevrachters rekening beladen.
Een paar der thans hier onbevracht liggende Nederlandse schepen boden zich aan voor het transport ten behoeve van het Gouvernement van 900 koyangs materiaal van Batavia naar de Blimbing-baai en werden voor NLG 150 per dag opgenomen.
Er vond slechts een bevrachting van een Nederlands schip plaats: het stoomschip KONINGIN EMMA naar Amsterdam koffie NLG 90, huiden NLG 110, indigo NLG 120, suiker tot geheime koers en naar Marseille indigo FFR 120.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, NOACH IV, LICHTSTRAAL, MARTINA JOHANNA, JACOBUS JOHANNES, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER en JAN VAN HAAFTEN, en de stoomschepen SUMATRA, SAMARANG en BURGEMEESTER DEN TEX.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 19 april. In de namiddag van de 14e, omstreeks half zes uur, arriveerde ter rede het eerste stoomschip van de Koninklijke West-Indische Maildienst, de ORANJE NASSAU. Van deze eerste reis maakten 14 passagiers gebruik als 7 van de 1e klasse en 7 van de tweede klasse, terwijl er ruim 1.000 ton vracht ingeladen was, waarvan ruim 600 voor Paramaribo, 25 voor Demerare, 75 voor Trinidad en het resterende voor Curaçao bestemd is. De reis duurde 17 dagen en 18 uren. De gemiddelde vaart bedroeg 11 mijlen. Het weer was gedurende 12 dagen ruw, waarvan 5 stormachtig. Niettegenstaande slecht weer en tegenwind maakte het schip toch nog 8 mijlen vaart per uur.
De gezagvoerder berekent dat hij onder gewone omstandigheden de reis zal kunnen afleggen in 16 en een halve dag. De 17e dezer bezocht de gouverneur, vergezeld van zijn adjudant en enige leden van de raad van bestuur, de mailboot, die intussen ook door enige geïnviteerde heren en dames in ogenschouw werd genomen.
De 18e des namiddags, is de ORANJE NASSAU naar Curaçao via Demerare en Trinidad vertrokken. Ruim een uur voor het vertrek van de boot was het militair muziekkorps op de steiger van de Koninklijke West Indische Maildienst tegenwoordig en liet zich nu en dan horen. Ook een groot aantal mensen had zich aldaar begeven om de afvaart van de boot te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent de mailboot GELDERLAND, op reis van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië, waarvan in ons eerste blad onder de stoomvaartberichten melding is gemaakt, seint Reuter’s agentschap nader het volgende:
Volgens een depêche van Lloyds uit Suez, van 12 dezer, is de Nederlandse mailboot GELDERLAND aldaar teruggekomen met brand in de lading. De brand werd de 8e dezer nabij Jeddah ontdekt. De lading in het groot ruim is beschadigd. De passagiers en mails zijn overgebracht op de BERTHA.


Datum: 14 mei 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 mei. De stoomboot PIONEER, kapt. Habekost, heeft op reis van Singapore naar Siak op een rif bij de Carimon (opm: Karimun)-eilanden gestoten en is enige minuten daarna gezonken. De gezagvoerder en de equipage hebben zich in de boten gered en zijn te Singapore aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op zaterdag 17 mei 1884, des namiddags ten 2 ure, ten overstaan van de deurwaarder Johan Coenraad Lach in het Poolse koffiehuis aan de Hoofdsteeg te Rotterdam, van een hecht en sterk wel onderhouden tjalkschip, genaamd VRACHTZOEKER, groot 100 ton met deszelfs zeilen, staand en lopend want en verdere inventaris. Liggende en te bezichtigen in de Blaak nabij het postkantoor alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 13 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, heden te Batavia aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 mei. Het stoomschip INGERID heeft, hedenochtend uitgaande, tegen het havenhoofd van Maassluis gestoomd en daaraan grote schade toegebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 5 april. Bij het lossen van ijzeren balken uit het van Rotterdam hier aangekomen stoomschip UTRECHT, slipte één der balken uit de strop en drong door de bodem van de half beladen lichter, waardoor deze gezonken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 13 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip AURORA, kapt. De Weerd, van Dordrecht te Hudiksvall, en de PEDRO, kapt. Meinsma, van Harlingen te Kotka aangekomen. Volgens een particulier bericht is het schip ADRIANUS van Amsterdam te Kotka gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tenerife, 29 april. Het schip GOORECHT EN OLDAMBT, van Liverpool naar Rio Grande, verscheen in de morgen van 23 april bij Santa Cruz met noodseinen op. Er werden boten afgezonden, die het schip in de baai hielpen slepen en aan de grond zetten. De gezagvoerder rapporteert dat het schip in de vorige nacht zo zwaar lek was geworden, dat hij besloot het op strand te zetten. De gehele lading is geborgen en het schip afgetuigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 13 mei. Van de werf, toebehorende aan de heer Joost Pot alhier, zijn met goed gevolg te water gelaten: de logger PLONA, voor rekening van de heer Wouter Verhey te Scheveningen, bestemd voor de haring en trawlvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman J. Verhey, en de logger GORINCHEM II, voor rekening ener rederij onder directie van de heer Joost Pot alhier, bestemd voor de haring- beugvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman P. v. d. Hidde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bericht uit Suez van heden is de brand aan boord van het stoomschip GELDERLAND geblust. Het water wordt thans uit het schip gepompt. De lading is zwaar beschadigd. De passagiers zijn aan boord. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suez, 12 mei. Het hier met brand in de lading teruggekeerde stoomschip GELDERLAND, van Rotterdam naar Nederlands Indië en het stoomschip BERTHA waarop de mail en passagiers van de GELDERLAND overgezet werden, moeten een dag quarantaine houden, de luiken zijn nog niet open gemaakt.


Datum: 15 mei 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 27 maart. Het schip BANDA, kapt. H. Stark, is bevracht om te Gorontalo voor Europa te laden.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De publieke verkoop van het Nederlandse schip MAASNYMPH is onbepaald uitgesteld.
Batavia, 14 mei, J.F. van Leeuwen & Co., agenten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

St. Petersburg, 10 mei. Vrachten. Tot heden zijn reeds ca. 100 stoomschepen en ook veel zeilschepen aangekomen, en daar de uit het binnenland verwacht wordende aanvoeren van graan nog niet gearriveerd zijn, doet zich het gebrek aan lading zeer sterk gevoelen.
Buitendien hebben de exporteurs reeds moeite lading te vinden voor vroeger aangenomen stoomschepen, zodat van nieuwe charters geen sprake is, en de vrachten dus geheel nominaal zijn. Enige kleine partijen tarwe werden naar Londen tot Sh.1/- per quarter geplaatst, terwijl naar dezelfde destinatie 20/- voor delen werd geaccepteerd, maar zelfs tot deze lage vrachten is geen lading te vinden.
Er zijn twee ladingen tarwe aan de markt van 1.650 en 1.750 tonnen (opm.: vaten) maar hiervoor is niet meer te bedingen dan Sh.1/1½ naar Londen en de Oostkust. Naar de Oostzee, order Elseneur, is voor twee ladingen tarwe elk van 500 tonnen (opm.: vaten) niet meer te bedingen dan 12 mark.
Het spreekt van zelf dat deze depressie op latere bevrachtingen ongunstig werkt. De aanvoer van nieuwe granen en hout wordt tegen het einde van mei verwacht.
De hoogste prijzen welke bevrachters op dit ogenblik willen besteden is Sh.1/3 naar Londen en de Oostkust en Sh.1/6 naar het continent.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 13 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan, genaamd PETRUS, groot circa 360 last, gebouwd voor rekening van de heer Jacob Roos te Brohl. Daarna werd de kiel gelegd voor een dito schip, groot circa 400 last, te bouwen voor rekening van de heer Louis Erlenbach te Caub.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 13 mei. Heden is van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot, genaamd LA BELLE ALLIANCE I, bestemd tot vervoer van goederen tussen Maastricht en Rotterdam, voor rekening van de heer H. J. Oomes te Maastricht. De machine is vervaardigd in de fabriek van de heer H. J. Koopman te Dordrecht.
Daarna is de kiel gelegd van een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd JACOBA VAN HETEREN, voor rekening van de heer R. van Wijck te Heteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Het Nederlandse schip JOHAN THEODOR, kapt. Mulder, van Java herwaarts, is hedenochtend Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 14 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip NICOLAAS, kapt. Burghout, van hier te Sundsvall aangekomen en volgens een particulier bericht is mede aldaar van hier gearriveerd het schip STAD STEENWIJK, kapt. Houwink.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar het Handelsblad verneemt, zal het dividend der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 5% bedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 13 mei. De van Neuharlingersiel heden alhier aangekomen Nederlandse tjalk INDUSTRIE, kapt. Meiring, was geladen met de door zeewater beschadigde lading meel, gelost uit de vorige maand op het Duitse Wad gestrande tjalk ELISABETH, kapt. Balk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 13 mei. De Nederlandse tjalk HENDRIKA GEZINA, kapt. Dost, van Schwarzenhütten naar Rotterdam bestemd, is met gebroken zwaard hier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 mei. De Nederlandse tjalk HARMINA, kapt. De Groot, van Bremen naar Amsterdam en Amersfoort, was gisteravond op de Eemshorn vastgeraakt. De vrouw en kinderen van de schipper werden door een loodskotter aan boord genomen en alhier aangebracht. Hedennacht is de tjalk bij hoog water vlot geraakt en kwam hier binnen. De lading wordt onderzocht.


Datum: 16 mei 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 12 april. Het schip IPE IPEUS, van Cardiff naar hier bestemd, heeft buiten de baar geankerd. De gezagvoerder A. Houwen is, ziek zijnde, de 4e dezer aan wal gekomen en sedert overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Nieuwediep. De makelaar Oudenhoven zal ten verzoeke van kapt. K. Nielsen, op woensdag 21 mei aanstaande, des avonds ten 8 ure, in het lokaal ‘t Centrum aldaar, ten overstaan van de deurwaarder Swaving, presenteren publiek te verkopen het Noorse brikschip PALMEN, groot 225 register tonnen of 637 kubieke meters met deszelfs staand en lopend want en volledige inventaris, bestaande in zeilen, ankers, kettingen, trossen, kajuits- en kombuisgoederen, proviand en hetgeen verder daags vóór en op de verkoopdag te bezichtigen zal zijn op en nabij de scheepstimmerwerf De Lastdrager aldaar. Informaties geven de heren Larsen & Co, cargadoors en de makelaar voornoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 15 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten de ijzeren hopperbarge PORTEUR No.2, gebouwd voor rekening van de heren Demay te Cette. Machine, enz. worden vervaardigd door de heren H. de Ville Chatel & Cie. te Brussel

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 mei. Bij bezichtiging van de lading gedistilleerd en rijstmeel van de hedenmorgen alhier aangekomen tjalk HARMINA van Bremen, kapt. De Groot, is gebleken dat deze door het hedennacht vastraken op de Eemshorn niets heeft geleden en zal de reis morgen worden voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Batavia te IJmuiden binnen gekomen, heeft de reis afgelegd in 32½ etmaal, zijnde de snelste reis tot heden gedaan, 13 mei passeerde men te 10.00 uur voormiddag Ouessant, de volgende ochtend om 09.00 uur Dungeness en dezelfde dag was men ’s avonds 22.00 uur te IJmuiden.


Datum: 17 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. Zaterdag 17 mei om half vier uur namiddag zal van de werf van de Nederlandsche Maatschappij voor Scheepsbouw en Dokken onder directie van de heren C. en J. von Lindern, aan de overzijde van het IJ te water worden gelaten, het nieuw gebouwd ijzeren barkschip F.H. VON LINDERN. Het zal gevoerd worden door kapt. C. Spaanderman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De werkzaamheden tot het wegruimen van het aan de oostpunt van Rozenburg gezonken stoomschip ETHELWIN, die gedurende de winter gestaakt waren, zijn thans hervat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 mei. De stoomboot LEEUWARDEN, met passagiers en goederen heden naar Amsterdam vertrokken, is met gebroken zuigerstang, cylinderdeksel benevens lekkage met assistentie van de stoomboot BARON VAN HEEMSTRA teruggekeerd. Het zal voorlopig worden hersteld en met gunstig weder de reis naar Amsterdam ondernemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 mei. Het stoomschip PRINSES ELISABETH, van de Maatschappij Zeeland is, na in het droge dok in Middelburg te zijn nagezien, heden vandaar te Vlissingen teruggekeerd, en zal tegen de 27e van deze maand weer zijn eerste reis naar Queenborough doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 14 mei. Men heeft alle pogingen aangewend om het in de decemberstorm gestrande Zweedse schip COMET af te brengen, doch zonder het gewenste gevolg, zodat de aannemers van verdere pogingen om het af te brengen afzien.


Datum: 18 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 mei. Van de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen werd heden met goed gevolg te water gelaten de schroef sleepstoomboot AGNETHA, voor rekening van de heer J. Tetenburg te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor de schroef-
sleepstoomboot UNITAS II, voor rekening van de heer H. Ludewigs te Millingen. De machines voor beide boten worden vervaardigd in de fabriek van de heren Borgerhout & Zoon, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 mei. Heden ochtend liep met het beste gevolg te water van de werf van de Maatschappij voor Zeevisserij het loggerschip RESULTAAT, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij; het zal gevoerd worden door schipper J. de Kromme en varen onder boekhouderschap van de heer J. IJ. Sonneveld, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 15 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester Cs. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoen boeierschuit voor rekening van de heren Wessanen en Laan te Wormerveer.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, voor rekening van de heer J. van den Toorn te Wormerveer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 mei. Met zeer gunstige afloop deed heden zijn officiële proeftocht het stoomschip ERASMUS, gebouwd op de werf van de heer H. I. Bonn te Katendrecht, hetwelk onder de directie van de heren Bonke en Visser te Rotterdam, als reders, zal in de vaart gebracht worden. De machine en ketels van dit schip zijn in de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde vervaardigd, en alhier in het schip opgesteld. De vaart van het schip was 10¼ mijl, terwijl de machine 900 indicateur paardenkracht ontwikkelde, en de schroef 90 omwentelingen deed. De omstandigheid, dat het schip weinig geladen was, in aanmerking genomen, was de uitkomst zeer gunstig. Onmiddellijk werd besloten, nadat de heer Van Raalte, directeur der Koninklijke Maatschappij De Schelde op de rede was teruggekeerd, de steven naar Rotterdam te wenden. De heren reders Bonke en Visser, zowel als de deskundige van Lloyds, de heer van Ollefen, de heer De Hoog, hoofdopzichter bij de bouw voor de reders, en de heer Bonn, bouwmeester, maakten de proefreis naar Rotterdam mede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 mei. Heden vertrok van hier naar Java het stoomschip JACATRA. (opm.: eerste reis).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Het stoomschip SAYN, komende van Bilbao, en het zeilschip GEERTRUIDA, kapt. H. Hartman, komende van Lissabon, zijn voor de Nieuwe Waterweg in aanvaring geweest, waarbij de SAYN geringe schade aan de boeg bekwam en de GEERTRUIDA de kluiverboom verloor. Beide schepen zijn de Nieuwe Waterweg binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 mei. Heden is te Gamle Carleby gearriveerd het Nederlandse schip HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, van Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 april. De Nederlandse schoenerbrik GOEDHART, kapt. Oldenburger, van hier naar Porto Alegro (Brazilië) werd de 13e aangevaren door de Braziliaanse mailsteamer RIO PARANA, van Porto Alegro herwaarts bestemd. De aanvaring had plaats te Coagusa, bij dag en kalm weer tijdens de GOEDHART ten anker lag. Laatstgenoemde verloor de kluiverboom, boegspriet en voorsteng. De romp heeft niet geleden. Het schip zal naar Pelotas gesleept worden om te repareren. De kapitein dacht met weinige dagen de reis voort te kunnen zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suez, 15 mei. De goederen in het stoomschip GELDERLAND in het voor ruim zijn beschadigd, een gedeelte van de lading wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 april. Onbevracht liggen in de haven thans 15 schepen.


Datum: 19 mei 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sundsvall, 8 mei. Het schip OLGA, hetwelk zondag laatstleden van Kotka herwaarts vertrok, is waarschijnlijk in een sneeuwstorm, welke in de afgelopen nacht hier geheerst heeft uit het N.O., met man en muis verongelukt.


Datum: 20 mei 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 mei. De kans, dat de ALUDRA zal afgebracht worden, begint toe te nemen. Met twee stoombaggermachines is een geul gemaakt, die reeds 20 voet diep is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Suez, 18 mei. De experts hebben bevolen, dat alle beschadigde en tot bederf overgaande goederen te Suez moeten verkocht worden. Alle andere goederen kunnen herladen worden, waarmede de GELDERLAND woensdag (opm.: 21 mei) de reis naar Java zal voortzetten. De schade aan het schip zelf is uiterst gering.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Volgens telegram uit Londen, alhier bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het stoomschip HISPANIA lek en met zware schade te Gravesend binnengelopen, zijnde in aanvarig geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Haarlemmer Courant vermeldt, dat aan de heer Thomas Figee, eigenaar van de werf Conrad, te Haarlem, belangrijke werkzaamheden opgedragen zijn, ten behoeve van de nieuw te maken haven van Ensenada aan de Rio de la Plata nabij Buenos- Aires. Deze werkzaamheden bestaan in het vervaardigen van drie grote baggerwerktuigen, welke van een diepte van 8,50 meter onder water 100 tot 150 m³ grond per uur moeten kunnen opbaggeren. Van deze baggermachines geeft zij de volgende nadere beschrijving:
Elk dezer werktuigen zal voorzien zijn van een compound- machine met oppervlak- condensatie van 60 indicateur pk. Alle bewegingen op het dek, zoals het ophalen der emmerladers, voor, zij- en achterwaartse beweging van het vaartuig, zullen geschieden door afzonderlijk daarvoor op het dek geplaatste stoommachines, terwijl alle verdere delen zullen gemaakt worden volgens hetgeen de ondervinding van de laatste tijd geleerd heeft het doelmatigst en best te zijn. Vervolgens een wegperswerktuig van geheel nieuwe vinding en volgens een systeem, dat hier te lande nog niet is toegepast. Dit werktuig komt naast de baggerwerktuigen te liggen, die de opgebaggerde grond in een reservoir lossen. Aldaar wordt deze grond tussen twee zware walsen gebroken en opgelost, en als het ware bijna in vloeibare toestand gebracht. Een slikpomp van grote afmeting zuigt de grond uit het reservoir, en perst die door stalen buizen over een afstand van 200 meter naar de wal en tot op een hoogte van 4 meter boven water. Het stoomwerktuig, dat deze werkzaamheden zal verrichten, is evenzo van het compound systeem, en zal een kracht van 120 indicateur pk kunnen ontwikkelen. Al deze werktuigen zullen te Haarlem in het Spaarne beproefd worden, en vervolgens, geheel uit elkander genomen, via Antwerpen naar Buenos- Aires worden verzonden. Het geheel moet nog voor het einde des jaars, dus binnen acht maanden, afgeleverd zijn. Nog is aan bovengenoemde werf in aanbouw een baggerwerktuig voor de carrière de sable de l’Achterbosch, provincie Antwerpen, en een voor het kanaal van Tancarville, tussen Havre en Honfleur, terwijl dit jaar reeds twee baggerwerktuigen naar andere plaatsen in Frankrijk werden afgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In de heden middag te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke West-Indische Maildienst werd verslag over 1883 uitgebracht.
Uit de aard der zaak kon het verslag slechts voorlopige mededelingen bevatten, daar de exploitatie eerst in 1884 is aangevangen. Vermeld wordt dan ook alleen dat van het aandelenkapitaal ad 12 ton thans NLG 1.011.500 is geplaatst.
Van de obligatielening behoefde slechts NLG 250.000 te worden uitgegeven. Het uit gemaakte rente voortspruitende winstsaldo werd geheel aangewezen tot afschrijving op oprichtingskosten. De eerste boot heeft uitmuntend voldaan op hare eerste reis.
Het verslag gaf tot geen discussie aanleiding; alleen deelde de directie mede, dat er reeds meerder sympathie voor de maatschappij in Suriname begint te komen, en dat de vooruitzichten vooral voor de uitvrachten gunstig zijn, daar vele bevrachters hun voornemen hebben te kennen gegeven, in ’t vervolg met de boten te verschepen, daar, in aanmerking nemende de lagere assurantiepremie en het mindere renteverlies wegens kortere reis, het verschil in vracht bij de zeilvaart zeer gering is. Verslag en balans werden daarop met algemene stemmen goedgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Suez, 18 mei. De experts hebben bevolen dat alle beschadigde en tot bederf overgaande goederen kunnen herladen worden, waarmee de GELDERLAND woensdag de reis naar Java zal voortzetten. De schade aan het schip is zelfs uiterst gering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 14 mei. De reparatiekosten aan het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM, wegens aanvaring door het stoomschip ENGADINE op het strand gezet, zijn begroot op 34.000 mark. Een groot gedeelte van de lading is gezond, het beschadigde deel zal publiek verkocht worden. De rederij van de ENGADINE zal 17.000 mark borg stellen.


Datum: 21 mei 1884


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaija, 21 mei. Zr.Ms. stoomschip SOERABAIJA arriveerde gisteren alhier van Batavia. Die bodem zal in het bassin verhalen en gereed gemaakt worden voor wachtschip alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 18 mei. De gezagvoerder van het stoomschip HISPANIA rapporteert, dat hij om half tien uur des avonds van de 16e dezer bij zware mist tussen Hastings en Dungeness door het Griekse stoomschip NICOLAS VAGLIANO werd aangevaren, waardoor in de stuurboord boeg een gat veroorzaakt werd en het schip lek werd. Door de scheepspompen werd het lens gehouden. Eén der matrozen wordt vermist. De NICOLAS VAGLIANO die ter rede van Dover ten anker lag is te Dover binnen gelopen om tijdelijke herstellingen te doen. De HISPANIA is naar het Royal Albert dok (opm: te Londen) vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 april. In vrachten is zeer weinig omgegaan. Er zijn geen Nederlandse schepen bevracht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, NOACH IV, LICHTSTRAAL, MARTINA JOHANNA, JACOBUS JOHANNES, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN en HELENA.


Datum: 22 mei 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. De lading guano, aangebracht te Falmouth per het Nederlandse schip BACKWORTH, kapt. Van der Werff, van de kust van Patagonië, is bestemd voor A. Bari te Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 mei. Het schip TJERIMAI, kapt. F. Diepenbroek, van Java om order te Falmouth aangekomen, is gisteren van daar naar Greenock vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 mei De Nederlandse schoener brik HOOP, kapt. De Boer, van Rio Grande naar Macou, is bij Aracaju totaal verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 mei. Het schip A. EN W.C., kapt. De Jonge, van New York naar Amsterdam, werd 20 mei 15.00 uur onder Dungeness van een loods voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 mei. De Maatschappij Zeeland, die in het vorige jaar het stelsel van elektrische verlichting in praktijk bracht op haar stoomschip PRINSES MARIE, heeft thans dezelfde methode toegepast op nog twee van haar mailboten. Het elektrisch licht werd op het stoomschip WILLEM, PRINS VAN ORANJE gisteren avond met gunstig resultaat beproefd, terwijl het aan boord der PRINSES ELISABETH mede binnen enkele dagen zal ontstoken worden. Evenals destijds voor de PRINSES MARIE, werd de levering en aanleg der benodigde dynamo’s, toestellen en geleidingen ook thans weer gedaan door de firma Willem Smit & Co. te Slikkerveer.


Datum: 23 mei 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 mei. De rederij van het stoomschip ENGADINE, nog geen borg gesteld hebbende, is vanwege de rederij van het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM op eerstgenoemd stoomschip beslag gelegd.


Datum: 24 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Volgens een telegram uit Londen is het schip ORION in de haven van Hong Kong in brand geraakt, die echter spoedig werd geblust, zonder verder schade te hebben aangericht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 23 mei. Het Nederlandse fregatschip A. EN W.C., kapt. De Jonge, van New York, is door de sleepboot Zierikzee voor de Nieuwe Waterweg aangetroffen en naar Amsterdam gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het tweede jaarverslag van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde wordt o.a. het volgende medegedeeld: De balans en winst- en verliesrekening wijst geen dividend aan.
In het afgelopen jaar toch werden geen andere reizen volbracht dan de 3e, 4e en 5e reis door het stoomschip C. FELLINGER.
Gecombineerd lieten deze drie reizen een overschot van NLG 23.186,78.
In het krediet van de winst- en verliesrekening komt voor een bedrag van NLG 32.505,28, saldo van de intrestrekening. Deze rekening werd gecrediteerd voor gekweekte prolongatierenten en belast voor renten, verschuldigd tot ultimo december 1883, wegens een voorschot op het provenu van de obligatie-lening (waarvan de stortingen tegen 2 januari 1884 werden ingewacht) en op de nog verschuldigde laatste betalingstermijn van de twee stoomschepen, vervaardigd en geleverd door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen. Deze termijn, die, volgens contract van aanneming, moet worden voldaan na de zogenaamde garantietermijn, komt met NLG 181.798,53 voor op de kredietzijde van de balans.Het stoomschip JACATRA, in aanbouw, staat debet wegens de 1e termijn van betaling, volgens contract, aan de bouwmeesters voldaan.
De 5 in de vaart zijnde schepen paraisseren voor hunne volle boekwaarde met
NLG 2.571.717,99½. Dat bedrag vertegenwoordigt de kostprijs van de C. FELLINGER bij aankoop --- voor verbetering daaraan bestede gelden waren ten vorige jare afgeschreven of zijn nu in de reisrekeningen als onkosten geboekt ---- en van de schepen MACASSAR, PADANG, KONING WILLEM III en NEDERLAND EN ORANJE de som welke die bodems gekost hebben van aanbouw, uitrusting, enz. tot gereed liggende op hun laadplaats alhier en zulks met inbegrip van volledige inventarissen en waardeloze machinedelen, waaronder voor ieder schip: een naaf met 4 schroefbladen, een krukas, een schroefas, enz.
Tegenover dit hoofd van rekening staat een rekening van herstellingen en vernieuwingen ad NLG 23.500.
Van het totaal van de verkregen baten ad NLG 55.702.16 werd voorgesteld af te trekken: in de eerste plaats het saldo der oprichtingskosten ad NLG 16.733,16½, waardoor dit hoofd in het vervolg geheel uit onze boeken verdwijnt, vervolgens enige afschrijvingen op huis, meubelen, etc. van NLG 629,48, NLG 451,02½ en NLG 356,80, en eindelijk nog enige kleine afschrijvingen, tezamen ad NLG 551,69.
Blijft dan over een bedrag van NLG 37.000,-.
Hierna wordt voorgesteld de verdeling als volgt te doen geschieden:
Te boeken in het krediet der rekening voor herstelling en vernieuwing NLG 23.500, zijnde 15 percent over de waarde der ketels en 5 percent over de waarde van het casco en de machines van de C. FELLINGER, en de dan overblijvende NLG 13.500 aan te nemen als netto winstsaldo.Hiervan ingevolge artikel 29 van de statuten, ten bate van het reservefonds te brengen ten minste 10 percent of NLG 1350. Het overige, ten bedrage van NLG 12.150, als onverdeelde winst over te boeken op het jaar 1884.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het Handelsblad lezen wij: Het doet ons genoegen te kunnen mededelen dat de gelden, benodigd om de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen in stand te houden, tot een voldoend bedrag zijn toegezegd om te mogen verwachten, dat in de volgende week de voortzetting der zaak zal worden voorgesteld.
Daarentegen vernemen wij van de heer A. C. Wertheim, dat hij zich nog niet gerechtigd acht, iets anders mede te delen omtrent de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen.


Datum: 25 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Arendsburg, 23 mei. Het schip ANNA CAROLINA, kapt. Evers, van Rotterdam in ballast naar Wyborg, is gestrand en zal vermoedelijk wrak worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunshausen, 23 mei. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM is hedenochtend na een voorlopige reparatie te hebben ondergaan, van Schulau opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van de ongeveer 1.000 werklieden van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, die gedurende de laatste weken wegens slapte van de werkzaamheden ontslagen waren, liepen er heden de hele dag ruim een 200-tal in optocht door de straten en poogden de burgemeester aan zijn huis en op het stadhuis te spreken te krijgen. Om 13.00 uur werden vijf afgevaardigden uit hun midden ten stadhuize toegelaten, die op hun vraag naar werk ten antwoord gaf, dat hij niet bij machte was hen te helpen. De stoet ging hierop vrij kalm naar Kattenburg. De demonstratie heeft tot nu toe een onschuldig karakter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Gebr. van den Boom, die daags na de overwinning door de Transvalers op de Spitskop behaald, een flink gebouwd stoomschip in de vaart op Meppel brachten en het de naam van PAUL KRUGER gaven, ontvingen dezer dagen van de President van de Transvaalse Republiek, als bewijs van ingenomenheid met dit blijk van hun sympathie een prachtige vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde, hetwelk door de directie zal worden uitgebracht in de op 29 mei te houden algemene vergadering, ontlenen wij het volgende:
Het kapitaal bleef evenals het vorige jaar groot NLG 2.400.000. De 4e december laatstleden werden de inschrijvingen op de geldlening van NLG 900.000 aangenomen ten kantore van de heren Jolles & Co en Leembruggen, Guepin & Muijsken te Amsterdam; het gehele bedrag werd toen voltekend. De storting ad 100% op de obligaties is uitgeschreven geworden tegen 2 januari 1884; zij komt dus niet op de tegenwoordige balans voor en zal slechts deel uitmaken van die van het lopende jaar.
Van onze vloot was gedurende het grootste gedeelte van het jaar nog slechts één schip in de vaart, namelijk de C. FELLINGER. De 13e januari 1883 kwam het hier van de 3e reis binnen en volbracht nog een 4e en 5e reis voor ultimo december van dat jaar. Behalve voor het gewone onderhoud van schip en machines, behoefden geen herstellingskosten daaraan besteed te worden. Een en ander verkeerde in goede staat en voldeed goed aan de vereisten. De andere stoomschepen werden opgeleverd als volgt: MACASSAR in de maand augustus, PADANG in de maand september, beide gebouwd door de heren Raylton Dixon & Co., te Middelsbrough on Tees; KONING WILLEM III in de maand oktober, NEDERLAND EN ORANJE in de maand december, beide gebouwd door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier. Deze schepen aanvaardden hun 1e reizen, respectievelijk 28 augustus, 25 september, 23 oktober en 19 december. Geen van hun was voor ultimo december hier teruggekomen. Bijzonderheden aangaande de bouw van deze schepen en hun machines deelden wij u reeds mee in ons eerste jaarverslag en wij wezen u er toen reeds op dat wij teleurgesteld zouden worden in de tijd van hun oplevering. Wij moeten nu tot ons leedwezen constateren dat de termijnen, daarvoor bij contract bepaald, met ruim drie en vier maanden werden overschreden, hetgeen natuurlijk de opening van onze geregelde vaart zeer vertraagde. Dat hierdoor ons kapitaal, langer dan wij verwacht hadden, werkeloos bleef, spreekt vanzelf. Wat nu de deugdelijkheid en doelmatigheid van deze schepen aangaat, daaromtrent wensen wij, alvorens een definitief oordeel uit te spreken, de ondervinding van een langere tijd te raadplegen. Voorshands kunnen wij u mededelen dat de tot nu toe ontvangen rapporten omtrent de deugdelijke constructie en zeewaardigheid van alle deze schepen uitmuntend waren. De machines en de ketels werkten vrij goed en het kolenverbruik was, in aanmerking nemende dat machinisten tot de kennis van de voorwaarden waaronder de meest zuinige werking van de machines verkregen wordt, slechts door ondervinding geleid worden, niet onbevredigend. Wij hebben intussen goede redenen te verwachten dat machines en ketels goed en duurzaam zullen voldoen en dat het kolenverbruik betrekkelijk gering zal zijn, althans onze raming niet zal overschrijden. Sedert heeft onze vloot een verdere uitbreiding ondergaan door de aanbouw van het stoomschip JACATRA. Alvorens aan de heren Raylton Dixon & Co de bouw van het zesde stoomschip op te dragen, stelden wij ernstige pogingen in het werk om andermaal de Nederlandse industrie ten voordeel te zijn en de opbrengst van de obligatielening, althans grotendeels door haar te doen genieten. Wij moesten daarbij intussen er op bedacht zijn dat het, voor de instandhouding van onze vier wekelijkse dienst, noodzakelijk was dat dit zesde stoomschip ons zeer stellig in de eerst dagen van mei 1884 zou worden afgeleverd, zodat wij slechts onder dit beding de bestelling wilden doen en tevens onder verband van belangrijke boeten bij niet tijdige oplevering. Onder zodanige voorwaarden bleek de onmogelijkheid om ditmaal met de inlandse nijverheid tot zaken te komen; immers zowel de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, als de Maatschappij De Schelde te Vlissingen, konden slechts een opleveringstermijn van verscheidene maanden later aannemen en geen van beide was in de mogelijkheid om tegen begin mei 1884 een schip met machines, als door ons geprojecteerd, kant-en-klaar af te leveren. Deze bodem heeft een lengte van 325 Engelse voeten bij 38 voet wijdte en 27 voet holte; is alzo groot plus minus 2500 bruto tonnen, met een draagvermogen van plus minus 3500 tonnen en is voorzien van waterballast en van de nieuwste en meest praktische inrichtingen ter behandelingen van schip en lading. Toen wij dit schip bestelden was de prijs voor stoomboten alreeds lager dan bij de bestelling van de vier genoemde en is dit 6e stoomschip dan ook uit dien hoofde, in vergelijking met de andere, goedkoop; dit schip toch zal geheel gereed slechts weinig meer dan gene kosten, ongelet het langer en wijder is en daardoor plus minus 400 ton meer inhoudsruimte heeft, terwijl daarenboven de zoveel kostbaarder machines en ketels, plus diverse nuttige bijvoegingen en door de praktijk aangeraden wijzigingen, de kostprijs eerder belangrijk hoger had moeten maken. Deze bodem, JACATRA genaamd, is de 3e mei jongstleden, zijnde twee dagen binnen de contracttijd, aan ons opgeleverd geworden en heeft sedert de 17e mei daaraanvolgende de eerste uitreis aanvaard onder bevel van kapt. T.D. Gollards. De vier wekelijkse dienst, geopend de 31e juli van het afgelopen jaar en wel met de stomer C. FELLINGER, werd in november onderbroken door de late oplevering van de NEDERLAND EN ORANJE; nu de zes boten in de vaart zijn, kan, behoudens rampen, de vier wekelijkse dienst zonder bezwaar flink onderhouden worden. De resultaten, bevaren met de 3e, 4e en 5e reizen van het stoomschip C. FELLINGER, in dit verslag voorkomende, blijkens uit de balans en de winst- en verliesrekening; andere reizen werden in het afgelopen jaar niet volbracht, daar het eerste nieuwe schip, de MACASSAR, eerst in het laatst van januari 1884 van de eerste reis retourneerde. De 3e reis van de C. FELLINGER, in 1882 begonnen, geschiedde onder zeer abnormale omstandigheden; de uitreis was als die van een outsider en in een periode van wilde concurrentie, zodat het daarmee verkregen resultaat niet als basis kan worden beschouwd. Op de 4e reis werd een zeer goede uitvracht bevaren, maar de terugvracht van Java, in mei, dus voor de opening van het scheepsseizoen, was laag, zoals dan in de regel het geval is, zodat het resultaat slechts weinig lonend was. De 5e reis geschiedde, zowel uitgaande als thuis varende, onder vrij normale omstandigheden en was redelijk winstgevend. Wanneer de nieuwe schepen ons tijdig, dat is in april, mei, juni en juli waren opgeleverd geworden, dan zouden zij alle één reis voor ultimo december kunnen volbracht hebben en zouden zij gedeeld hebben in de periode van lonende retourvrachten, die hoewel niet van zeer lange duur, toenmaals op Java bestaan heeft en waarvan nu alleen de C. FELLINGER – 31 juli van hier vertrokken – genot heeft gehad. De MACASSAR begon zijn eerste reis de 28e augustus 1883 en had al spoedig een kostbare ontmoeting, door, terwijl het bij de ingang van Victoria Dock voor anker lag, aangevaren te worden door het Engelse stoomschip JAPANESE. De reparatie kostte ongeveer acht dagen tijd en plus minus NLG 4/500. De gezagvoerder en reders van de JAPANESE bekenden schuld, doch trokken zich terug toen het op betalen aankwam, zich beroepende op een wet of bepaling, die oorzaak was dat de MACASSAR haar eigen schade moest betalen. De JAPANESE namelijk had vee aan boord, bij welk vee oppassers waren. Deze oppassers zijn, volgens interpretatie van de Engelse wet, passagiers en dus was de JAPANESE een passagiersschip. Het passagiersschip JAPANESE, binnen een bij bedoelde wet of bepaling aangewezen kring zijnde, die beschouwd wordt te behoren tot de haven van Londen, was onder compulsory pilotage (verplicht loodsmans commando) en een dergelijk schip is niet verantwoordelijk voor de schade, die het aan andere schepen toebrengt. De loods is in zodanig geval de enige verantwoordelijke persoon, doch volgens de wet is hij niet verder aansprakelijk dan tot een bedrag van GBP 100. Deze exceptie werd door de eigenaren van de JAPANESE opgeworpen en, op advies van een Engels rechtsgeleerde en van onze consulent alhier, zagen wij van elke vervolging in dezen af. Het enige wat wij van de loods konden bemachtigen was bruto GBP 70. Het nadelig saldo brachten wij in het debet van de reisrekening. De bevaren uitvrachten naar Indië hebben regelmatig het cijfer overtreden, dat wij destijds in onze vertrouwelijke mededeling als taxatie aannamen. Retourvrachten van Java waren in de eerste maanden van het jaar schaars en weinig lonend; van juni tot einde oktober waren zij redelijk, doch van toen af daalden zij snel en werd de hoeveelheid te verschepen lading binnen weinig tijds zeer onbeduidend. Onze MACASSAR, die in november van Java ging, ondervond alreeds de invloed van die verlaging. Wanneer aldus slechte tijden worden doorgemaakt betreuren wij het dubbel en gevoelen wij het nog meer dat de nationale stoomvloot, die hoofdzakelijk in geregelde lijn vaart tussen koloniën en moederland, ten gevolge van de thans vigerende suikerwetgeving, bijna geen noemenswaard kwantum van dat belangrijk zoet naar het vaderland kan overvoeren. Van het departement van koloniën ontvingen wij de mededeling dat wij, van de aanvang van het jaar 1884, ons evenredig aandeel in de overvoer van gouvernementsuitzendingen naar Nederlands Indië zouden krijgen. Ook het departement van marine gaf ons de toezegging dat, voor uitzendingen vanwege dat departement, ook van de schepen van onze maatschappij zal worden gebruik gemaakt. In de overvoer van bedevaartgangers naar en van Djeddah trachtten wij, aanvankelijk niet zonder succes, ons aandeel te verkrijgen en zijn onze belangen te Djeddah opgedragen aan de heer P.N. van der Chijs, viceconsul der Nederlanden aldaar. Met het sluiten van doorvoercontracten naar de Middellandse zeehavens zijn wij tot nog toe niet mogen slagen. Bijzondere invloeden schijnen zulks te bemoeilijken, doch hopen wij die op de duur te zullen overwinnen. Evenzo ging het in het afgelopen jaar met een doorvoer contract naar New York; het is ons echter aangenaam te kunnen vermelden, dat wij sedert geslaagd zijn een dergelijke overeenkomst te sluiten met de directie van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij te Rotterdam, zodat wij voortaan in Nederlands Indië producten kunnen aannemen op directe cognossementen, met overscheping alhier of te Rotterdam op de boten van genoemde maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit naam van Zr.Ms. de koning van Zweden en Noorwegen werd heden, door bemiddeling van de viceconsul alhier, aan kapt. Slierendregt, van het stoomschip LEERDAM, een prachtige dubbele zeekijker vereerd, als erkenning van de zeemanschap en menslievendheid, betoond bij de redding op de 6e mei 1882, bij stormweer in de Atlantische Oceaan van de bemanning van het in zinkende staat verkerende Noorse barkschip INGA, bestaande uit de kapt. Cornelissen, diens vrouw en twaalf manschappen. Aan de bemanning van de reddingboot van de LEERDAM, die de schipbreukelingen met levensgevaar van het wrak haalde, worden de volgende beloningen uitgereikt: aan de commandant van de boot, stuurman A. Potjer, een gouden, en aan de roeiers J. Buern, J. Bleek, J. van der Mee, P. Fangbond, F. Toppen en Ohle Erichse, ieder een zilveren remontoir horloge. De geschonken voorwerpen droegen de naam van de Koninklijke gever en van de begiftigde en waren tevens op smaakvolle wijze van toepasselijke inscripties voorzien. Het toekennen van dergelijke beloningen tussen de zeevarende volkeren is een verblijdend feit, dat niet anders kan dan ten goede komen aan hun onderlinge waardering en aan de echte humaniteit. Zij zijn een eer voor de natie, die ze ontvangt en voor de regering die ze verleent.


Datum: 26 mei 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 23 mei. Na te Hoogezand te zijn gerepareerd, vertrok hedenmorgen buitenom het stoomschip MEPPEL II, kapt. De Haan, zijnde passagiers- en vrachtboot van Amsterdam op Meppel v.v.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 23 mei. Het Engelse stoomschip TILLY, van Glasgow naar Batavia, is alhier binnen met een weinig schade aan de machine. (opm: de TILLY zal na aankomst te Batavia onder Nederlandse vlag gebracht worden)


Datum: 27 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 22 mei. De verkoop van het Nederlandse schip MAASNYMPH is uitgesteld. Het Duitse schip DR. PETERMANN heeft in veiling NLG 11.000 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 24 mei. Scheepsvrachten. Een paar scheepjes werden gecharterd tegen Sh.15/- per 10 quarters haver naar het Bristolkanaal en is op dit ogenblik weinig of geen vraag naar scheepsruimte. Naar België besteedde men NLG 2,50 en BFR 5 per 10 hectoliter haver naar Antwerpen, andere granen en plaatsen pro rato.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Grote boeldag op vrijdag de 30e mei 1884, ´s namiddags te 2 uur, bij de Noordpolderzijl, ten verzoeke van J. Visser te Westernieland, van een grote partij eiken en grenen sloophout, bestaande in posten van 10 m. lengte, planken, damleggers, palen, brandhout, enz., afkomstig van een Amerikaans brikschip.
J.J. Pettinga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 mei. De rederij van het stoomschip ENGADINE heeft GBP 8.500 cautie gesteld inzake de aanvaring van het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. Het Nederlandse schip TELANAK, kapt. De Vries, ligt te Soerabaja onder reparatie, en zal na afloop daarvan het gezonde gedeelte van de lading weer innemen om daarna de reis naar Nederland opnieuw te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H. N. Montauban van Swijndregt, H. H. van Dam, C. H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag 10 juni 1884, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek veilen het Nederlandse barkschip SCHIEDAM, laatst gevoerd door kapt. P. Goedvolk. Volgens meetbrief lang 47,07 meter, wijd 10,62 meter, hol 6,22 meter en alzo groot netto 685,31 tonnen, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende aan de werf Concordia te Amsterdam. Het schip is in oktober 1883 nieuw gekoperd en gekalfaat. Nog zal afzonderlijk worden geveild een chronometer van Charles Frodsham, No. 2433, te bezichtigen bij de heer Hohwu, Oudeschans te Amsterdam.
Het schip is inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatie bij bovengemelde makelaars.


Datum: 28 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wismar, 24 mei. Het schip ANNE EN CAROLINE, kapt. Evers, van Rotterdam naar Wyborg is op het eiland Oesel gestrand. Het schip is wrak, doch de equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 27 mei. Van de werf bij de scheepsbouwmeester D. de Zeeuw alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten de logger ADMIRAAL PIET HEIN, voor rekening van de heer Simon Dijkhuizen, te Scheveningen, zullende gevoerd worden door stuurman J. Vrolijk, bestemd voor de haring- en trawlvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 mei. Het stoomschip PRINSES ELISABETH der Maatschappij Zeeland deed heden na volbrachte reparaties met goed gevolg een proefreis naar het lichtschip van de Wielingen en terug, en zal, na gedurende omstreeks vijf maanden buiten de vaart geweest te zijn, thans weer in geregelde dienst komen.
Genoemde mailboot vertrekt heden avond naar Queenborough, als wanneer de elektrische verlichting, waarvoor ook dit stoomschip der Maatschappij Zeeland is ingericht, voor het eerst zal worden ontstoken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten de ijzeren hopperbarge PORTEUR No.3, gebouwd voor rekening van de heren Demay te Cette. De machine enz. wordt vervaardigd bij de heren H. de Ville-Chatel & Cie. te Brussel.


Datum: 29 mei 1884


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 mei. Op dinsdag 27 mei deed de mailboot PRINSES ELISABETH van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland haar proeftocht, na belangrijke reparaties aan schip, stoommachine en ketels te hebben ondergaan, welke tot het meeste genoegen van de directie door de Koninklijke Maatschappij De Schelde zijn uitgevoerd.
Gedurende de tijd dat de boot voor de reparatie aan de werf van de Maatschappij De Schelde lag, heeft de firma W. Smit & Co. te Slikkerveer de elektrische verlichting aangebracht, op dezelfde wijze als zulks op de PRINSES MARIE en de WILLEM PRINS VAN ORANJE is geschied.
De proefvaart liep gunstig af en werd de boot dadelijk in dienst gesteld, om dezelfde avond haar reis onder kapt. Brouwer naar Queenborough op te volgen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 mei. De enig overgebleven schepeling van de LOUISE, die de 23e december jl. met man en muis verging en die wegens een beenbreuk te Memel moest achterblijven, is dezer dagen in goede welstand in de ouderlijke woning te Middelburg teruggekeerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. Volgens telegram uit Londen, alhier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, is het schip ALBERTHA, van Buenos Aires, op zee verlaten aangetroffen en te Rio Janeiro binnengesleept., zijnde vermoedelijk het Nederlandse schip ALBERTHA, kapt. De Jonge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag 30 mei 1884, ’s avonds te zeven uur, zal ten verzoeke van weduwe Zierts en ten huize van mejuffrouw de weduwe Meijer, koffiehuishoudster aan de Reitemakersrijge te Groningen, publiek worden verkocht een zo goed als nieuwe overdekte praam, genaamd DE VROUW JANTIEN, gemeten 10,75 meter lengte, 2,95 meter wijdte en 1,22 meter holte, (38 tonnen), met al de derzelver opgoed en toebehoren.
Nadere inlichtingen te bekomen ten huize van verkoop, alwaar het schip is te bezichtigen. (opm: ongetwijfeld een binnenvaartschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden gehouden jaarlijkse algemene vergadering van deelhebbers in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot- maatschappij is verslag uitgebracht over de exploitatie der vloot in 1883. Daaraan is het volgende ontleend:
Het aantal reizen door de schepen onzer maatschappij volbracht bedroeg in:
1883 1882
Naar New-York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7½ 33½
,, Baltimore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 -----
,, de Levant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19½ 10½
,, Middellandse zeehavens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33½ 33½
,, Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 26½
,, Reval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 12
,, St. Petersburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 17½
,, Koningsbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9½
,, Danzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20
,, Stettin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 27
,, Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 68
,, Diverse havens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
--------------------------------------
Totaal 257½ reizen. 278 reizen.
Vervoerd werden 287.822 ton goederen tegen 323.974 in 1882 en aan vracht bevaren NLG 3.217.205 in 1882.
Vervoerde passagiers naar New- York 630 volwassenen en kinderen.
,, ,, van ,, ,, 405 ,, ,, ,, ,,
----------
Totaal 1045
De reizen naar New York werden volbracht in de maanden januari en februari, toen de overeenkomst met de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij nog niet tot stand was gekomen. Die overeenkomst en de staking van onze lijn op New York hebben wij reeds in het vorig jaarverslag uitvoerig vermeld, zodat wij daarop thans niet terugkomen.
Alleen brengen wij in herinnering, dat wij in de vaart op de Verenigde Staten van Noord- Amerika nog zouden deelnemen met 2 schepen en dat deze op voorstel van Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij bestemd werden voor de vaart op Baltimore, aangezien zij naar haar oordeel voor de geregelde wekelijkse vaart op New York over voldoend materieel kon beschikken. Wij gaven in die lijn de JASON en de STELLA, maar bij de bekende algemene ongunstige resultaten der vaart op Noord Amerika in 1883 namen wij met goedkeuring van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij de STELLA in oktober terug, omdat wij haar in onze gewone vaart met meer kans op voordeel konden gebruiken. De vaart op Baltimore is dus niet geregeld onderhouden, te minder omdat ook onze JASON door averij verhinderd werd haar laatste beurt van het jaar 1883 waar te nemen. De vermeerdering van de vaarten op de Levant - 19½ tegen 10½ in 1882 - is niet alleen te verklaren door het terugtrekken van onze schepen uit de vaart op Amerika. Het was de rijke oogst in de Levant, die tot vermeerdering op die lijn aanleiding gaf. Op de Levantlijn doen wij uitgaande Griekenland, voornamelijk Piraeus aan. De aanleg van spoorwegen, tramlijnen enz., die Griekenland ondernomen heeft, geeft grote levendigheid aan het verkeer, waarvoor wij een deel van de transporten van rails, wagens enz. hadden aangenomen. Voor nadere bijzonderheden omtrent dat verkeer als ook omtrent de Levant, verwijzen wij gaarne naar de officiële rapporten van de consuls. In die streken is Nederland zo gelukkig goed vertegenwoordigd te zijn en van daar loopt de Nederlandse regering geen gevaar een enthousiast bericht te ontvangen voor een nieuwe lijn van Antwerpen! zoals haar onlangs gewerd van een van haar consulaire dienaren.
Ook begonnen wij in het najaar geregeld tweemaal per maand op de uitgaande reis Cadix aan te lopen. Voor de ontwikkeling van het verkeer en de handel met Spanje, verheugen wij ons dat met dit land nu een handelstraktaat is gesloten, en dus enige belemmeringen zijn opgeheven of de achterstelling tegenover schepen van concurrenten is verdwenen, waarvan onze maatschappij de nadelige gevolgen ondervond. Komt dan ook het handelstraktaat met Frankrijk tot stand en wordt weer op de Nederlandse schepen toegepast de normale heffing van loods-, vuur- en havengelden, dan hebben wij alle redenen om ons te verheugen en zien ons althans niet meer achtergesteld bij de schepen van andere naties.
Beide handelsverdragen moeten nog de Staten-Generaal passeren.
De behoefte aan uitgaande lading, waarin Nederland alleen voor zijn scheepvaart niet voorzien kan en waarvoor dus de producten van naburige landen moeten te hulp geroepen worden, leidde ons tot het besluit om ook de voornaamste Algerijnse havens aan te lopen, waaraan wij reeds in 1883 begonnen zijn uitvoering te geven. Om de 3 weken expediëren wij thans een schip daarheen, doch ook op haar retourreizen kunnen onze boten die havens aanlopen, wanneer een voldoende hoeveelheid lading haar wordt aangeboden, zodat de vracht de kosten en het oponthoud van zulk aanlopend goed kan maken.
Over het algemeen hebben wij redenen van tevredenheid gehad over de hoeveelheid goederen, die ons ten vervoer werden gegeven. De gevolgen van de algemeen ongunstige toestand der vrachtmarkt heeft ook onze maatschappij ondervonden; wij hebben tot vrachten moeten aannemen, die vroeger als onbestaanbaar zouden zijn aangemerkt en die in vele gevallen verlies gaven, maar toch heeft die toestand onze vaarten niet zo zwaar gedrukt als andere rederijen, vooral Engelse. Misschien komt het ergste nog, zodat wij zeker ons niet voorbarig te veel mogen verheugen, maar voor het afgelopen jaar moet het dankbaar worden erkend. Voor de vaart op de Middellandse zeehavens doet b.v. de Gothardspoorweg zijn mededinging sterk gevoelen en zijn ook de Engelse reders, die hun schepen van Antwerpen laten varen, noodlottige concurrenten door hun toeleg om anderen uit de vaart te verdringen, maar buitendien hebben wij rekening te houden met de algemene uitbreiding van de stoomvaartrederijen zowel in Frankrijk, Duitsland als Denemarken. Daarom is ook voor de Oostzee de concurrentie zo nadelig, te gevoeliger nu door de aanvoeren van granen uit Amerika en Brits-Indië die uitvoeren uit de Russische en Pruisische Oostzeehavens zo belangrijk hebben verloren. De levendigheid van onze vaart op de Oostzee was echter niet minder, gelijk uit een vergelijking van het aantal der volbrachte reizen blijkt. De vaart op Kopenhagen is daarin niet in het bijzonder vermeld, omdat onze boten naar en van de Oostzee Kopenhagen als tussenhaven aanlopen op weg naar haar eindbestemming; 54 hebben uitgaande te Kopenhagen een gedeelte van haar lading gelost. Aangaande de 6 reizen naar diverse havens valt niets bijzonders op te merken, alleen verdient vermelding dat ons de vaart op Bilbao is ontvallen, waarheen in 1882 vijf en in 1881 zeven reizen door onze schepen zijn gedaan tot het halen van ijzererts. Door verbetering van het vaarwater kunnen daar tegenwoordig grotere schepen binnenkomen, die met lagere vracht zich tevreden stellen, zodat die vaart opgehouden heeft winstgevend te zijn voor die kleinere schepen, zoals wij in de zomer bij stilstand van de handel gaarne daarheen zonden en zoals Engelse reders daarvoor opzettelijk hadden gebouwd.
Onze vloot leed geen andere belangrijke averij dan de bovengenoemde van de JASON; zij was op het einde van het jaar nog in reparatie.
De in het vorige verslag genoemde processen over de overzeiling van de COMEET in 1882 en van de MEDEA in 1881 zijn nu geheel afgelopen. De reders van de beide aanvarende schepen hebben zich bij het vonnis neergelegd en de schadevergoedingen uitbetaald.
De verdeling daarvan heeft echter nog niet plaats gehad, zodat wij daarvan nog geen afrekening ontvingen.
De winst- en verliesrekening wijst een cijfer aan debet en credit van NLG 1.129.801,44, waaronder een saldo winst van NLG 86.781,78 voorkomt.
Alle posten aan de debetzijde zijn kleiner dan in 1882, die tot hogere afschrijving en uitdeling kunnen aanleiding geven, de averijrekening is bijna NLG 6.000, de premie van assurantie ruim NLG 10.000, de onkostenrekening circa NLG 2.600, die van de dienst der geldlening ruim NLG 7.000, die van onderhoud der schepen NLG 9.000 lager. De vermindering der premie van assurantie is een gevolg van de vermindering der waarde van de schepen door afschrijving, terwijl de SATURNUS eerst in het laatste kwartaal van 1883 in de vaart kwam. Die van de dienst der geldlening is een gevolg van besparing der rente ten gevolge van de uitlotingen.
Aan de creditzijde is de interestrekening NLG 12.000 minder dan in 1882, wegens de betalingen voor de SATURNUS en de lage prolongatierenten, welke verschil niet opgewogen wordt door NLG 1.000 vermeerdering op de wisselrekening en bijna NLG 5.000 meer op de expeditie rekening. Het netto vrachtzijde is echter iets hoger, wat niet zozeer om het bedrag (NLG 6.000) als om het feit tot tevredenheid stemt.
De afwikkeling van het charter der SURREY voor de vaart op New York in ’t vorige jaar gehuurd, heeft nog circa NLG 60.000 gekost, geboekt aan de debetzijde onder het hoofd: vaart van de gehuurde stoomschepen. In het vorige jaar kwam deze post met ruim NLG 196.000 voor, dus is de vermindering wel belangrijk, maar het gunstigste wat er van gezegd kan worden, is dat het voor het laatst, althans tot zulk belangrijk bedrag, op de rekening kan voorkomen.
Het cijfer van de afschrijving op de schepen is iets hoger, ten gevolge van de plaatsing van nieuwe ketels in enige stoomschepen waarop nu de afschrijving voor het eerst moest toegepast worden. Ook had het in de vaart brengen der SATURNUS daarop enige invloed, hoewel natuurlijk nog gering.
Voor de afschrijvingen zijn in 1879 vaste regels aangenomen, die sedert onveranderlijk gevolgd zijn.
Wij zijn ook dit jaar weer in staat een afschrijving op de loods aan de Nieuwe Vaart voor te stellen en na een afschrijving op dubieuze debiteuren, waarbij ook gerekend is op rekeningen die nog niet geheel afgelopen zijn, maar waarop verlies waarschijnlijk is, blijft ten slotte een som van ruim NLG 86.000 over, die een uitkering van 5 percent aan de aandeelhouders geeft.
Commissarissen hebben deze rekening goedgekeurd. Dientengevolge wordt van 1º juni af tegen intrekking van het dividendbewijs nº. 23 van de nieuwe aandelen NLG 25 voor elk geheel en NLG 12,50 voor elk half aandeel uitbetaald bij de Associatie Cassa alhier, bij de heren Scheurleer & Zonen te ‘s-Gravenhage en Gebr. Chabot te Rotterdam.
De balans loopt in debet en credit een cijfer van NLG 4.985.040.
Zij geeft geen aanleiding tot vele opmerkingen. De waarde van de vloot bleef ongeveer stationair, aangezien de waarde der SATURNUS en die van een paar nieuwe ketels, tegenover de afschrijving staan. De loodsen aan de Nieuwe Vaart zijn vermeerderd met NLG 36.500 voor overkapping van het onbebouwde opslagterrein naast de loods, daarentegen verminderd met de afschrijving om per saldo voor NLG 100.000 te boek te blijven staan. Aan de creditzijde verdient vermelding de vermeerdering van het assurantiefonds met NLG 38.600 wegens verdiende premie op het eigen risico (¼ van elk schip tot een maximum van NLG 60.000 per schip).
De vloot van de maatschappij bestond op het einde van het jaar uit 23 zeestoomboten, tezamen van een ladingsvermogen van 23.550 ton, als: JASON 2.000, CASTOR, POLLUX en STELLA ieder 1.750, PENELOPE en IRENE ieder 1.700, SATURNUS 1.050, CERES, JUNO, JUPITER, MARS, MERCURIUS en MINERVA ieder 1.000, VENUS 900, BERENICE 800, HECLA en SIRIUS ieder 750, ETNA 650, ASTREA 550, VESTA 450, ONDINE 400, REMBRAND en URANIA ieder 350 ton.
Ter vergadering waren aanwezig door 13 aandeelhouders 77 aandelen, rechtgevende op 30 stemmen. Met algemene stemmen werden verslag, de balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd en het dividend op 5 percent vastgesteld.
het stoomschip PRINS MAURITS (coll. Marhisdata)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 mei. Heden had van hieruit met uitmuntend gevolg de proeftocht plaats van de PRINS MAURITS, het derde stoomschip van de Koninklijke West-Indische Maildienst, gebouwd aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam. Het vaartuig was om 07 uur 45 minuten in zee en was voor 1 uur in de sluis terug. De reis strekte zich uit tot bezuiden Scheveningen. Met 75½ omwentelingen van de schroef per minuut, werden een vermogen van 883 ind.pk en een 11¾ mijls vaart bereikt, terwijl bij overeenkomst slechts 750 ind. pk en 10 mijls vaart bedongen waren. Het werk voldeed niet alleen uitstekend, maar het werd ook vlug afgeleverd. In december laatstleden werd begonnen met het trekken van de spanten en het schip liep 26 april laatstleden te water. Het is dus afgeleverd ongeveer 6 maanden na het leggen van de kiel en ongeveer 4 weken na het van stapel gaan. De stoomwerktuigen werden met gemeerd schip beproefd 13 dagen na het aflopen.


Datum: 30 mei 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop à contant het wel onderhouden schoenerschip GEERDINA, groot 120 registertons, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen.
Nadere inlichtingen te bekomen bij Wijnne en Barends, scheepsmakelaars, Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Het stoomschip KONING WILLEM III, dat eerstdaags alhier uit Indië verwacht wordt, is het eerste schip van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde, waarvoor van het gereedgekomen gebouw van die maatschappij aan de Handelskade gebruik gemaakt zal worden bij het lossen van de lading. Dit terrein maakt deel uit van het door de firma Gebr. Scheuer (Vennootschap Handelskade) gehuurde gedeelte van de kade en vormt het oostelijk uiteinde van de door verschillende scheepvaartondernemingen aldaar ingenomen terreinen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 28 mei. De Nederlandse brik ALBERTHA, kapt. De Jonge, van Buenos Aires met een lading gezouten huiden, werd op zee verlaten. De opvarenden werden opgenomen door de Engelse schoener SUNBEAM. De opperstuurman en drie matrozen van de SUNBEAM werden op de ALBERTHA overgezet, welke het schip hier binnen brachten.
NRC 300584
Naar men verneemt, heeft de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij het noodroer waarmede kapt. Sliedrecht het stoomschip LEERDAM behouden heeft, aan de Marine afgestaan en zal dit werktuig in het Instituut voor de Adelborsten gedeponeerd worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in 1865 gebouwd kopervast en gekoperd driemast schoenerschip, 339 register-tons, geclassificeerd bij Veritas ƚ 3.3 L. 1.1 tot oktober 1886. Nadere informatie bij de cargadoors P. Varkevisser en Zonen te Rotterdam, J.J. Onderwater te Hamburg en Johs. Oestmann te Hamburg.


Datum: 31 mei 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 mei. Betreffende het Nederlandse schip ALBERTHA, van Buenos Aires en te Rio Janeiro verlaten binnen gebracht, zijn ten kantore van Lloyds vertrouwelijke mededelingen voor de leden ter inzage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout aan de Kinderdijk, 29 mei. Heden is met goed gevolg van de werf van de heren Gebr. B. Pot te water gelaten het loggerschip JACOBA MARIA, bestemd voor de haringvisserij, zullende varen onder rederij van de heren J. Leverstein & Co. te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Volgens een telegram uit Londen heeft het stoomschip AMULET, van Rotterdam naar Leith, bij het binnenkomen van het dok aldaar averij bekomen.


Datum: 01 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip C. FELLINGER, kapt. Elmers, van Saigon naar Europa, wordt door het Suezkanaal gesleept naar Port Said met losgewerkte schroef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Volgens een heden ontvangen telegram is het barkschip CONSTANTIA, kapt. Schall, te Batavia aangekomen.


Datum: 03 juni 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rio Janeiro, 8 mei. Het Nederlandse schip ALCMARIA VICTRIX, kapt. Struys, van Shields naar Atjeh, de 2e mei zwaar lek alhier binnengelopen, is nagezien en moet 100 ton van de lading lossen om nader onderzocht te worden. Het schip zal vermoedelijk afgekeurd en de lading verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 3 mei. Een gedeelte van het tuig van het hier met schade binnengelopen schip KOSMOPOLIET III is hier per RHOSINE aangekomen, en is men nu bezig het op te brengen.


Datum: 04 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 april. De vrachten blijven gedrukt. Afdoeningen worden niet gemeld.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, LICHTSTRAAL, MARTINA JOHANNA, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA en MEDEA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Volgens een telegrafisch bericht uit Java is het Nederlandse fregatschip NOACH III, kapt. Kruijt, te Soerabaja aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 31 mei. Heden liep met het beste gevolg te water van de werf van de heren J. & K. Smit het stoomschip VICTORIA, gebouwd voor rekening van de Weymouth & Portland Steam Packet Co. te Weymouth, bestemd voor het vervoer van passagiers op de zuidkust van Engeland. De machines worden vervaardigd in de fabriek van de heren John Penn & Son te Greenwich.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 mei. 47 schepen zijn aangekomen en 65 vertrokken, zodat van 1 oktober tot 30 april 842 schepen de baar passeerden. Het verdere baggeren heeft men voorlopig moeten eindigen, daar de machine gerepareerd moest worden, zodat schepen niet dieper dan 10 Engelse voet kunnen liggen om veilig over de baar te komen. Er liggen 21 schepen niet bevracht in de haven.


Datum: 05 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tenerife, 23 mei. De gehele lading van het alhier op het strand gezette Nederlandse schip GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. Boekhold, van Liverpool naar Rio Grande, is met uitzondering van de steenkolen gelost. Enkele colli’s zijn beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 3 juni. Het Nederlandse schip DEPOSITUM, kapt. Speelman, van Hull met olie naar Riga, is alhier binnen gelopen met gebroken mast, is lek, en gaat naar Zoutkamp op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 juni. De mailboot PRINS HENDRIK, van de Maatschappij Zeeland, is voor geruime tijd buitendienst gesteld, ten einde aldaar belangrijke vertimmeringen te ondergaan.
Onder andere zal het rooksalon aanmerkelijk worden vergroot, de tegenwoordige kapiteinshut worden ingericht als bijzondere dekhut, te gebruiken voor vorstelijke en hooggeplaatste personen en een nieuwe kapiteinshut worden geplaatst op de commandobrug, evenals reeds op andere boten van de Maatschappij bestaat.
De te verrichten werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de Commercie-Compagnie te Middelburg, die daarvoor het laagst had ingeschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 juni. Heden liep van het etablissement Fop Smit, firma L. Smit en Zoon, het schroefstoomschip IBERIA te water. Het is lang 225, breed 33, hol 18 voet 9 duim en heeft een draagkracht van ongeveer 1.650 ton. Het heeft een bak en lange brug en behalve het vaste ijzeren dek een uitneembaar tussendek, terwijl een dubbele bodem, lopende door het gehele schip gelegenheid geeft tot innemen van 280 ton waterballast. Het is verder voorzien van 3 stoomlieren, Napierspatent ankerspil en Higgersons stoomstuurtoestel. De machine van 700 ind.pk wordt vervaardigd aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen. Het schip is geheel van staal gebouwd naar de eisen van de hoogste klasse van Lloyds en de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren en zal varen onder rederij van de firma Wm. H. Müller & Co. te Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd voor een schroefstoomschip voor rekening van de B. Schr. Dampfschifffahrt Gesells. te Mannheim en bestemd voor een directe vaart van Keulen op Londen.


Datum: 06 juni 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in 1854 gebouwd kopervast en gekoperd barkschip, 665 register tons, geclasseerd bij Veritas 5/6 L. 1.1. tot december 1884, bij Germ. Lloyd A. tot december 1886. Nadere informatie bij de cargadoors Wed. E.C.A. Koli & Bos Janszen te Amsterdam.
J.J. Onderwaater & Johs. Oestmann te Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 mei. Vrachten. Ten gevolge van het verspringen der mails sedert het laatste bericht van 23 april is er slechts over een tijdvak van 10 dagen bericht te geven. De markt bleef nog steeds flauw, doch bestond er iets meer vraag. De afdoeningen beperkten zich echter slechts tot een paar schepen. Naar Nederland werd niets afgesloten. Naar Liverpool rechtstreeks werd een schip bevracht met zaksuiker tot GBP 1.12/6. Naar het Kanaal voor orders werd een bodem opgenomen, eveneens voor zaksuiker, tot GBP 1.15/- Ten gevolge van het verzeilen van verschillende schepen naar naburige havens is het aantal onbevrachte vreemde schepen, thans op onze kusten aanwezig, zeer gering, zodat er kans bestaat, dat bij een enigszins betere vraag de koersen zich minstens op het tegenwoordige standpunt zullen houden. Naar Amerika bestond geen vraag en ook naar Australië was er niets in de markt.
De enige bevrachting van een Nederlands schip was het stoomschip PRINSES MARIE naar Amsterdam: koffie NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110 en thee NLG 75.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, LICHTSTRAAL, GEBR. SMIT, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA en JOHANNA MARIA, en de stoomschepen NOORD HOLLAND, PRINS HENDRIK en NOORD-BRABAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De werkzaamheden tot het verwijderen van het aan de Oostpunt van Rozenburg gezonken stoomschip ETHELWIN zijn thans gevorderd, dat het bovengedeelte van het schip weg is. Thans wordt door baggermolens de lading ijzererts uitgebaggerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 31 mei. De Nederlandse schoener HYDRA, kapt. Munneke, van Bordeaux naar Rio Grande de Sul met gemengde lading, is hier met oproer onder de equipage binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 4 juni. Het Engelse barkschip NEWARK, van Cardiff naar Batavia, is op Prinseneiland gestrand. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM I, is na een voorspoedige reis van 18 dagen, de 30e mei van hier te Paramaribo aangekomen. Het arriveerde sedert te Demarary en vertrek de 4e juni van daar naar Trinidad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 mei. Het Engelse magazijnschip SCIOTO van de Frozen Meat Company heeft in publieke veiling NLG 5.900, de stoomsloep NLG 9.000, de bevriezingsinstallatie met ketel, NLG 1.420 en enige andere machinerieën NLG 396 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het Londense vakblad The Steamschip velt een zeer gunstig oordeel over het voorbeeld van Nederlandse scheepsbouw, zoals het geleverd is door het onlangs van de Maatschappij De Maas te Delfshaven van stapel gelopen stoomschip RUTLAND.
Het nieuwe ijzeren schroefstoomschip, voor de heren Green & Holland te Londen gebouwd door een Nederlandse firma te Delfshaven, zo lezen wij, is van Nederland overgebracht naar de Neptune Engine Works, waar het van machines en ketels is voorzien door de heren Wigham Richardson & Co. Het schip is van een zeer net model en de wijze waarop het afgewerkt is, kan uitstekend de vergelijking doorstaan met de in Engeland gebouwde schepen van dezelfde klasse.


Datum: 07 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 31 mei. De reparatiekosten van het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM zijn door deskundigen op 60.000 mark begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pernambuco, 20 mei. Volgens een bericht uit Natal (Brazilië) was de Nederlandse brik DE HOOP, welke te Maracajau verongelukte, bestemd met een lading zout naar Rio Grande do Sul.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Anjer, 5 juni. Volgens het Engelse schip GOVERNOR FALLY, kapt. J. Dickson, moet de Engelse bark NEWARK. welke op Prinsen-eland gestrand is, grotendeels gezonken zijn. (opm: zie SH 090684)


Datum: 08 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Elizabeth (geen datum vermeld). Een tweede zending tuig is per stoomschip GARTH CASTLE voor het van Rotterdam komende en hier met schade binnengesleepte KOSMOPOLIET III aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 juni. Hedennamiddag 3 uur liep met goed gevolg van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier te water de tweede van de voor Engelse rekening in aanbouw zijnde stoomboten, genaamd ROSALIND, welke bestemd is voor het goederenvervoer als general trader en gebouwd voor rekening van de firma Coppock Carter & Co. te Cheshire (Engeland). Het schip is van ijzer en volgens de hoogste klasse Lloyds 100 A 1* special survey gebouwd, heeft als hoofdafmetingen: Lengte 170 voet, breedte 27 voet en diepte 12 voet 5 duim, alles Engelse maat. De gross tonnage is ongeveer 550 tonnen. De in dit schip te plaatsen machine en stoomketel, alsmede donkey-ketel, zijn mede in de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde vervaardigd en zo ver gereed, dat ze spoedig in het schip kunnen worden geplaatst.
De machine is van compound-systeem en heeft als hoofdafmetingen: Hoge en lage drukcilinder 22 en 41 dm., bij een slaglengte van 30 dm. De stalen stoomketel zal op een stoomdruk van 95 lb. werken. De uitrusting van het schip moet hier compleet geschieden en de aflevering alhier plaats hebben ready for sea.


Datum: 09 juni 1884


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 5 juni. Uit Oud-Anjer ontvingen wij heden het bericht, dat de Engelse bark NEWARK, kapt. Boyd, op haar reis van Cardiff naar Batavia op de 1e dezer bij de zuidwesthoek van Prinsen-eiland gestrand is. De equipage moet zich nog aan boord bevinden, met uitzondering van de 1e stuurman, die gisterenavond vanuit Anjer over land naar Batavia is vertrokken om assistentie te vragen.

Krant:
  JB - Javabode

Bij bestuit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 7 juni 1884 no.5 is aan de Chinees Tan Djin Soei q.q. Oeij Khiam Long tot wederopzeggens vergunning verleend tot het in de vaart brengen van het stoomvaartuig KIEM SIEN, bestemd voor het vervoer van personen en goederen naar en van de rede Batavia en omliggende eilanden en naar en van de Lampongse districten, zo mede voor het slepen van schepen en andere vaartuigen, met bepaling, dat deze stoomvaartdienst binnen de tijd van zes maanden na de dagtekening van dit besluit in werking moet worden gebracht.


Datum: 10 juni 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Zr.Ms. stalen kanonneerboot No.3, liggende op ’s Rijks werf te Hellevoetsluis, wordt heden gesleept naar ’s Rijks werf te Amsterdam tot het ondergaan van belangrijke voorzieningen ten einde weder geschikt te worden gemaakt voor de dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 9 juni. Volgens een telegram is heden te Frederikstad gearriveerd het schip JANTJE, kapt. Visser, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 juni. Volgens een rapport van kapitein Alta, voerende het schip BOTHNIA, alhier binnen, waren de navolgende schepen 2 juni in goede staat zeilende bij Skagen: PRINSES AMALIA, kapt. Lieuwen; WATERGEUS, kapt. Kuiper; ZEEVAART, kapt. Wietsma; ELISABETH, kapt. Veldhuis; EENDRACHT, kapt. Dijkstra; OOSTZEE PACKET II, kapt. Kuiper, allen naar Nederland bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 7 juni. Het Nederlandse stoomschip GIRONDE naar Rotterdam vertrokken, is bij het verlaten van het dok tegen het gemeerd liggende Engelse stoomschip MOUNTSBAY aangevaren. Aangezien de trossen van de MOUNTSBAY door de aanvaring gebroken werden, dreef deze tegen de naar Rouaan vertrekkende elevator, die daardoor belangrijke schade leed en uiteindelijk dreef het tegen het aan de boei liggende schip MEREVILLE aan, dat eveneens ernstige schade leed. Aangezien de boei zich begaf, dreef de MEREVILLE op het Noorse schip KAWE aan, welke het lichte schade toebracht en later op het Duitse stoomschip CLARA, welke één van de schroefbladen verloor. Een lichter, welke aan de boei vastlag, is mede verdwenen. Het gezamenlijk bedrag van de schade is zeer aanzienlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 juni. Blijkens vonnis van de rechtbank van koophandel alhier ligt de schuld van de aanvaring van het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM geheel bij het stoomschip ENGADINE.


Datum: 11 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Capelle a/d IJssel, 9 juni. Van de werf van de scheepsbouwmeester A. Vuyk liep heden te water het ijzeren sleepschip THEODOR, groot 150 last, gebouwd voor rekening van de heer Johann Faber te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een tjalkschip. De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal, ten verzoeke van de heer mr. B. van Loon, advocaat aldaar, op woensdag de 18e juni 1884, ’s avonds precies ten 6 ure provisioneel en ten 8 ure precies finaal, bij Fekkes in de Korenbeurs te Harlingen, publiek veilen en verkopen: een uitstekend onderhouden paviljoen tjalkschip, DE VROUW TRIJNTJE, groot 87 tonnen, liggende in de Noorderhaven te Harlingen, met volledige inventaris, waaronder 2 zeilen, 3 stagfokken, 3 kluivers, 3 ankers, 2 kettingen, paardenlijn, presennings, kompassen, lantaarns, takelblokken, strijkreep, zeilkleden enzovoort. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij mr. B. van Loon voornoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 juni. Volgens een telegram uit Batavia is het Nederlandse schip INSULINDE, kapt. Van Leeuwen, aldaar ter rede gearriveerd. De INSULINDE was 18 februari van Cardiff vertrokken.


Datum: 12 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 5 juni. Het grootste gedeelte van het aardewerk, geborgen uit het op Tenerife gestrande Nederlandse schip GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. W. Boekhold, van hier naar
Rio Grande, is gebroken. Men wacht nadere berichten af, om daarna te beslissen of de goederen naar de bestemming verzonden zullen worden of hier terug moeten komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 juni. Het stoomschip ALUDRA, dat men bezig is af te werken, is in de opening die rondom het schip gemaakt is, vlot geweest en enigszins gezwaaid. Blijft het goede weer voortduren, dan gelooft men stellig de boot binnen enkele weken in vlot water te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dordrecht, 10 juni. Verkochte schepen. Het Nederlandse schip BENGALEN is uit de hand verkocht aan kapt. A.W. Smit te Loppersum.


Datum: 13 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 juni. Heden is van hier naar Suriname vertrokken het stoomschip PRINS MAURITS, kapt. H. Sluiter (opm.: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.D. Strumphler en G. Londonck, makelaars, presenteren ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noorbeek, op maandag de 7e juli 1884, des namiddags te 3 ure, in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, te verkopen het extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip A. EN W.C., varende onder Nederlandse vlag, laatst
gevoerd door kapt. H. de Jonge, gebouwd in 1875, volgens meetbrief gemeten op 1.269 registertonnen. Breder bij afzonderlijke inventaris omschreven.
Nadere informatie bij genoemde makelaars of bij de cargadoors de weduwe Jan van Wesel & Zoon en Hoijman en Schuurman. Het voornoemde fregatschip ligt te Amsterdam aan de Handelskade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag van de directeur van de Koninklijke Maatschappij De Schelde over het jaar 1883 is het volgende ontleend:
Hadden wij het voorrecht, gedurende de laatste vier jaren 1879 – 1882 steeds te kunnen mededelen dat een dividend van 5, 5½ of 6 pct. beschikbaar was, dit jaar kan daarvan niet alleen geen sprake zijn, doch moesten wij een winst- en verliesrekening aanbieden met een nadelig saldo van NLG 151.410,69.
Het slechte resultaat is het gevolg van een samenloop van verschillende omstandigheden:
1e. In de aanneming van de boten voor de Rotterdamsche Lloyd, uit gebrek aan andere voordeliger orders;
2e. in het uitblijven van bestellingen van de Departementen van Marine en Koloniën;
3e. in de toevallige omstandigheid, dat in 1883 belangrijk minder dan in de laatste 3 jaren reparaties van enige betekenis aan de Maatschappij ter uitvoering werden opgedragen;
4e. in de aanneming van nieuwe grote machines, waarvoor nieuwe modellen moesten vervaardigd worden;
5e. in het feit, dat op het tijdstip van aanneming van de beide grote schepen de Maatschappij niet daarvoor was ingericht en tijdens de aanbouw van de schepen die inrichting moest worden tot stand gebracht, hetgeen nog meer nadeel veroorzaakte, omdat de fabrikanten de nieuwe machinerieën en gereedschappen veel te laat leverden.
Dat de stoomschepen BATAVIA en SOERABAJA geen directe winsten zouden afwerpen, werd van den beginne verondersteld. Toch werd het noodzakelijk geacht, de aangeboden gelegenheid, om te tonen dat deze fabriek voor zulke belangrijke werken niet behoefde terug te deinzen, niet te laten voorbijgaan, ten einde onze reputatie te vestigen en tegenover de regering en bij particulieren. Deze voldoening hebben we althans, dat dit doel volkomen bereikt is.
Er is ons over de wijze waarop deze schepen zijn afgeleverd en over hun deugdelijkheid bij het gebruik ondervonden, de meest vleiende getuigenis verleend, zo van de kant van de heren besteders als van de andere zijde. Dit neemt niet weg, dat wij dit contract wellicht niet afgesloten hadden, ware ons niet het vooruitzicht geopend op marineorders en wij er op gerekend hadden die werken gelijktijdig en onder dezelfde algemene onkosten te kunnen uitvoeren.
Het verslag herinnert voorts aan de uitgifte van de obligatielening van NLG 600.000, krachtens besluit van de algemene vergadering van 13 december 1883 en vermeldt dat daarvan NLG 550.000 is geplaatst, terwijl 50 obligaties ad. NLG 1.000 in portefeuille zijn gehouden.
De plaatsing van die lening is niet in 1883 op de balans verantwoord, omdat de storting daarvan eerst in januari tot maart 1884 geschiedde.
Gedurende het jaar 1883 waren ongeveer 700 werklieden aan de Maatschappij geëmployeerd.
De post gebouwen: Getimmerten en vaste inrichtingen werd ten gevolge van aanschaffing en plaatsing van verschillende werktuigen met NLG 68.623,81 verhoogd, terwijl ook de losse machinerieën en gereedschappen om dezelfde reden met NLG 20.508,40, is verhoogd geworden.
Behalve de beide stoomschepen BATAVIA en SOERABAJA, die gezamenlijk – niettegenstaande de korte leveringstijd en de onvolledige inrichting bij de aanvang van dit werk – slechts 6 weken na de gecontracteerde tijd werden opgeleverd, werd de Maatschappij de levering opgedragen van een passagiersboot, twee havenstoombootjes, alsmede het vervaardigen van 3 stoommachines met stoomketels voor de zeestoomboten ARY SCHEFFER, ERASMUS en IBERIA.
Tegen het einde van het jaar werden door ons contracten afgesloten voor 3 general traders voor Engelse rekening.
De orders van de departementen van Marine en Koloniën werden ons in 1883 evenals in 1882 en dit jaar onthouden, niettegenstaande de vleiende berichten betreffende de reeds geleverde werken. Slechts een stoomstuurinrichting voor Zr.Ms. monitor DE STIER werd ons in 1883 opgedragen.
Het spreekt van zelf dat het contract voor de exploitatie van de havens in het eerste jaar van exploitatie nog geen winsten kon opleveren. Toch heeft dit contract reeds thans zijn gunstige invloed doen gevoelen in de vorm van verschillende schepen, die daardoor van ons droogdok hebben gebruik gemaakt.
Wij mogen echter niet achterhouden, dat een vruchtdragende exploitatie van de havenwerken wordt tegengehouden door de weinige medewerking, die wij ondervinden van de zijde van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, die Vlissingen bij andere havens blijft achterstellen. Komt daarin geen verandering, dan is de tussen die Maatschappij en de onze gesloten overeenkomst voor ons van geen de minste waarde. Wij blijven echter de hoop koesteren, dat zij haar zienswijze zal willen wijzigen en de Vlissingse zeehaven tot haar recht zal doen komen.
Aan arbeidslonen en salarissen werd in 1883 uitbetaald een som van NLG 364.545,46. Wat in het algemeen de stand van onze vennootschap betreft, zo kunnen en wij in de eerste plaats wijzen op de waarborg, vervat in het erfpachtcontract goedgekeurd bij de Wet van 8 september 1875 (Staatsblad No. 151).
Zoals bekend is heeft de Maatschappij de bevoegdheid tot opzegging van dat erfpachtcontract na verloop van iedere 5 jaar. Deze bepaling van het erfpachtcontract geeft aan de obligatiehouders volkomen zekerheid dat zelfs – indien wij in de toekomst werden teleurgesteld, hun belang tegen alle gevaar gevrijwaard is.
Ook de aandeelhouders kunnen in het contract zelf en in de uitvoering daarvan hun grootste waarborg vinden. Doch wij gaan niettegenstaande de minder voordelige uitkomsten van het afgelopen jaar, met volkomen vertrouwen op de levensvatbaarheid van onze onderneming de toekomst tegemoet.
Dit vertrouwen is vooral gegrond op de goede reputatie die de Maatschappij met het door haar afgeleverd werk heeft verworven. Volledig uitgerust, geheel ingericht naar de eisen des tijds, zijn we in staat (de stoomschepen van de Rotterdamsche Lloyd hebben dit bewezen), de grootste orders in de kortste tijd uit te voeren.
Het verslag eindigt met een woord van warme dank aan heren commissarissen voor de door hen aan de directie bewezen hulp. Zij gaven daarmede het beste bewijs, dat ook bij hen een ongeschokt vertrouwen voorzit in de soliditeit en de bloei van de vennootschap.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Schiedam, 11 juni. Het Nederlandse schip SCHIEDAM is nu uit de hand verkocht aan de heer Aug. Köpcke te Rotterdam, en is thans genaamd BERTHA.


Datum: 14 juni 1884


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Voor vracht naar Cheribon, Tagal, Pekalongan, Samarang en Rembang wordt aangeboden het A.1 – Nederlands-Indisch zeilschip TANI SARI, gezagvoerder Thomas. Het schip zal de 20e dezer van hier (opm: Batavia) vertrekken.
Informatiën te bekomen bij de eigenaren A.G. Bosch & Co., en bij de agent L. Otken.
(opm: de TANI SARI, ex-SCIOTO, was in 1864 te Salmien, N.S. gebouwd, zie JB 280484)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 juni. De Nederlandse brik ELISABETH, kapt Velthuis, is door de sleepboot VOORWAARTS vlot en naar de Blauwe Slenk gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 24 mei. De Nederlandse driemast-schoener H.R. LEEMHUIS SR. is bevracht om tabak te laden te Porto Plata naar Het Kanaal voor order, tegen Sh.72/6 per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 juni. Volgens een telegrafisch bericht is het Nederlandse schip PIETER, kapt. Smit, van hier naar Pernoviken, heden Elseneur gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 juni. Het is niet gelukt het Engelse stoomschip UNA met vloedgetij af te brengen. De lading gerst en tarwe wordt gelost en door schuiten hier aangebracht. Ongeveer 200 ton gerst en tarwe zijn met lichters alhier aangebracht. De toestand van het schip is onveranderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 juni. Met het afbrengen van de ALUDRA gaat het sedert enige dagen naar wens. Het schip is nu ruim 80 meter vooruitgeschoven en wordt allengs meer naar de diepte gebracht. Men hoopt binnen een week de boot af te werken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Heden arriveerde in de Nieuwe Waterweg het schip SCHIEDAM, kapt. Köpcke, van Amsterdam, gesleept door de sleepboot ZEELAND. (opm.: zie advertentie NRC 270584)


Datum: 15 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 juni. De Nederlandse brik ELISABETH, kapt. Veldhuis, is door de sleepboot VOORWAARTS vlot gesleept, en naar de Blauwe Slenk gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 april. Het Nederlandse schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. Speenhoff, van Cardiff naar Onrust, hier de 8e april aangekomen, na aan de grond gezeten te hebben op een rif, moet de lading lossen en moet dokken. Ogenschijnlijk heeft het schip geen schade geleden. Het is naar Poelo Dapoer vertrokken om lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping van aandelen op zaterdag 14 juni in het Notarishuis aan de Gelderschekade te Rotterdam:
2/37e aandeel op naam in het klipperschip met hulpstoomvermogen UTRECHT, thans liggend te San Francisco: voor NLG 10,- verkocht.
(opm.: de overige verkochte aandelen zijn niet scheepvaart gerelateerd en dus niet opgenomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 juni. Heden had met het gunstigste gevolg de proeftocht plaats met het stoomschip WOLF in open zee. De gemiddelde snelheid van het zesmaal aflopen van de gemeten mijl was 10,48 knots, terwijl de machine 580 Nederlandse paardekracht ontwikkelde bij 90 slagen per minuut. Het stoomschip is voor rekening van een Engelse firma gebouwd en heeft de bestemming naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De thuisreis van de ATJEH. Over de terugreis naar het vaderland van Zr.Ms. stoomschip ATJEH wordt ons het volgende meegedeeld: Ronduit gezegd werd die tweede lange tocht over de wijde oceaan wel wat te spoedig naar onze zin aanvaard. Nog niet ten volle vier weken te Batavia vertoefd hebbende, en daarvan nauwelijks veertien dag op de ATJEH geëmbarkeerd zijnde, hadden wij o zo gaarne ons vertrek nog wat uitgesteld gezien. Alleen de beurs had er volkomen vrede mee wegens de grote onevenredigheid tussen ons bescheiden traktement en de hoge geldelijke eisen van het naar wal gaan, inbegrepen een uitstapje naar het heerlijke Buitenzorg en het onvergetelijke mooie Soekaboemie, al profiteerden wij daarvan ook nog zo bescheiden. Bovendien misten wij voor de ATJEH de illusie van een snelle reis, zoals voor de LEEUWARDEN, die bekend staat voor een van de beste zeilers, terwijl de ATJEH zo’n lui schip heette, ten gevolge van haar lange uitreis van 130 dagen. Eindelijk ook wilde het verblijf op de ATJEH ons aanvankelijk lang zo goed niet aanstaan, omdat wij het op de LEEUWARDEN zo buitengewoon goed hadden gehad, zij het ook dat wij er om te beginnen in de Noordzee, en later bijna een maand lang, vrij wat misère mee om de zuid hebben uitgestaan. (Zoals wij later ondervonden, gaf echter ook de ATJEH alle reden tot tevredenheid.) Met die particuliere overwegingen had natuurlijk geen commandant van de zeemacht in Oost-Indië rekening te houden en zo werd donderdag 21 februari op de vastgestelde tijd het anker gelicht en de reis naar Nederland ondernomen; waarmee wij volgens de algemene raming voor 120 zeedagen minstens waren ingerekend, daar de gemiddelde duur van de reis voor deze tijd van het jaar 106 dagen heette te zijn, van land tot land, zegge van Straat Soenda tot aan de ingang van het Engelse kanaal. Evenals op de uitreis, hielden wij weer dagelijks vergelijkingen op de kaart met de trekken, die het vorige jaar gevolgd waren door de TROMP en de LEEUWARDEN. Voor de eerste dagen na het verlaten van Straat Soenda viel dit zeer in het nadeel uit tegenover de TROMP, die bijna altijd zo gelukkig met de gelegenheden is geweest, maar wij wonnen daarentegen een weinig op de LEEUWARDEN, hetgeen wij echter later weer zouden verliezen, doordien voor de ATJEH, op het gehele traject van Soenda naar de Kaap, niet meer dan een paar dagen voordelige wind van de ZO passaat waren weggelegd. Voordat ik verder ga intussen eerst een enkel woord over Krakatau. Tot onze grote spijt naderden we dit eerst tegen de avond en konden wij er dus slechts weinig van zien, evenals op de LEEUWARDEN, toen wij, straat Soenda binnenkomende, Krakatau bij nacht passeerden. Ruimschoots hadden wij echter de gelegenheid aan de oppervlakte van de zee de degelijkste bewijzen van de befaamde uitbarsting waar te nemen en wel in de onafzienbare velden van as en puimsteen, die wij nog op een afstand van 120 uur gaans moesten doorklieven en die telkens dreigden de injectors te verstoppen, zoals ons dit op de LEEUWARDEN tweemaal was gebeurd. Wel opmerkelijk toch, want reeds zes maanden waren er sedert de vreselijke uitbarsting verlopen. De vierde dag van de reis passeerden we de Cocos- of Kuling-eilanden en was het gebied van de wispelturige westmoesson achter de rug, waarna wij drie weken lang het volmaaktste klimaat genoten dat men zich kan voorstellen. Alleen de kracht van de wind liet meestal te wensen over. In de rayon van de eilanden Rodriguez, Mauritius en Bourbon (opm.: oude naam voor Réunion) moest zelfs veel gestoomd worden. Bezuiden Madagaskar volgde gelukkig een prachtige zeilgelegenheid, zodat we nog binnen een maand reis op de hoogte van Natal kwamen. Ongelukkig begon daar echter een reeks van sukkelgelegenheden met stilte en tegenwind, afgewisseld door slecht weer, nu en dan slechts voor een paar wachten een goede gelegenheid schenkende. Van 21 op 22 maart was het stormweer met een aller hevigste donder- en regenbuien, zoals ik ze nog nooit had bijgewoond, vooral zo indrukwekkend door het St. Elmusvuur, tegen die pikzwarte lucht op de nokken van het tuig. In de oude tijd, toen men nog zonder bliksemafleiders voer, moet er menig schip ten gevolge van dergelijke onweders verbrand zijn. Ook nu gebeurd dit zeker nog meermalen, indien de bliksemleiders niet volkomen in orde zijn, hetgeen altijd mogelijk is. Op de oorlogsschepen worden daarom altijd bij onweer de brandspuiten opgetuigd, terwijl meermalen tot oefening het brandalarm gehouden wordt, geheel onverwacht, evenals geschiedt met alarm tot het gereedmaken voor het gevecht. De 25e maart, ’s nachts, passeerde de ATJEH het schilderachtig gelegen stadje Buffalo en de 26e, bij dag, de Algoabaai, vanwaar we wegens stilte de reis langs het Kaapland onder stoom zouden vervolgen. Maar, ja wel!: zo onverwachts mogelijk liepen we daar in zulk een zware storm, dat het vele slechte weer, hetwelk wij op de LEEUWARDEN om de Zuid hadden bijgewoond, er geheel bij op de achtergrond kwam. Het vreselijkst was daarbij, die als het ware kokende zee met haar buitengewoon hoge golven, die het schip gedurig schenen te willen verzwelgen. Met onstuimig geweld ziet men dan die huizenhoge waterreuzen naderen en denkt men dat zij de wrakke bodem zullen overstelpen, terwijl men zijn hoop slechts blijft vestigen op het goed blijven doorstaan van de krachtige storm om het schip goed aan de wind en daarmee zoveel mogelijk op de zee te houden, zodanig dat deze niet dwars inkomt, want juist dat is het gevaarlijke. Twee dagen later stoomden we echter weer rustig, tegen een flauwe westenwind van Francisbaai verder om de west en zondag 30 maart lagen wij voor zonsondergang rustig in de Tafelbaai, dus in 37 dagen na het verlaten van straat Soenda, of nog 4 dagen korter dan de gemiddelde duur van de reis. Enig recht genotvolle dagen volgden nu en het was ons maar half naar de zin dat de commandant zo’n haast maakte om weer weg te komen. Reeds vrijdag werd van het kolenhoofd in de Alfred-docks naar de rede gestoomd en daags daarna, de 5e april, de reis naar Nederland vervolgd.
Het merkwaardigste van de Kaap heb ik gevonden dat de volkstaal er nu nog het Nederlands, of zogenaamd dan, het Afrikaans is en dat wij met zo veel hartelijkheid door de Kapenaren ontvangen werden. Wij bedankten daarvoor bij ons vertrek openlijk in een van de Nederlandse bladen, even als gedaan is vanwege Zr.Ms. TROMP, die in het begin van maart, van de Falkland komende, de Kaap ook heeft bezocht. Eenmaal buiten de invloed van de kust zijnde, werd de ATJEH door een flinke ZO passaat begunstigd. Maar welk een verschil, die wind en het weer hier, vergeleken met de ZO passaat in de Indische Oceaan, waar het altijd prachtig, opwekkend en helder weer was, terwijl men in de Zuider Atlantische Oceaan bij de ZO wind meest lugubere en buiige luchten heeft. Het voornaamste echter was dat de ATJEH nu een veel betere zeilgelegenheid had en reeds de elfde dag St. Helena in het zicht liep. Juist op de middag zeilden wij daar, 16 april, kalm over de rede in het gezicht van een groot aantal schepen, die er ten anker lagen of op en neer hielden. Vele gesprekken over de ballingschap van Napoleon waren natuurlijk aan de orde van de dag en wij betreurden het zeer dat we ons ten minste niet een halve dag hier mochten ophouden om even een toertje te maken naar Longwood. Vijf dagen later passeerden wij ’s nachts Ascencion. Bij de ondergaande maan maakte ook dat rotsachtige 2.000 voet hoge eiland een zeer tekenachtig effect. Jammer slechts, dat ons hier de mooie zeilgelegenheid ging verlaten en wij, de linie naderende, weer enige dagen moesten stomen. Van de reis sedert de Kaap moet ik nog een treurig voorval meedelen. De sergeant van de mariniers P. kwam vrij plotseling, na slechts weinige dagen ongesteld te zijn geweest te overlijden, en ik woonde nu voor het eerst een begrafenis in zee bij, die een indruk maakte, die wij niet licht zullen vergeten. Tegen vier uur ’s namiddags was alle hens op, de etat-major achteruit en de equipage in twee gelederen op het halfdek en meer naar voren gerangschikt. Er heerste een plechtige stilte, wij waren juist onder stoom, maar ook de machines zouden de stilte in acht nemen, waartoe men haar bij het opstellen van de lijkstoet bij voorbaat langzaam aan liet lopen. Een paar minuten later werd het lijk van de overleden verdienstelijke onderofficier, gedekt door de Nederlandse vlag, waarop zijn drie decoraties bevestigd waren, door twaalf mariniers en matrozen van de eerste klasse opgenomen, waarbij het eerste geweersalvo ontbrandde. Tamboer en pijper, de eerste op de met rouwfloers beklede trom, deden de treurmars horen. Met statigheid gingen zij aan stuurboordzijde van de valreep naar voren, gevolgd door de geweerdragers, de lijkbaar, de kapitein van de mariniers, een van de luitenants ter zee 2e klasse, al de adelborsten der eerste klasse, de helft van de onderofficieren en al de mariniers. Deze stoet van misschien tachtig manschappen liep nu drie maal het gehele opperdek rond en op het halfdek gekomen, werd telkens door commandant en officieren en de verdere equipage het hoofd ontbloot. Voor de derde maal aan de valreep gekomen, zweeg de treurmars, de machines werden gestopt, het lijk op dek gezet, een tweede salvo gelost en voor de laatste maal het lichaam van de overledene opgenomen. Er heerste een plechtige stilte; men kon een speld horen vallen, niemand verroerde zich, alles was in rust, van geen van de tweehonderdzevenentachtig mensen hoorde men een woord of zucht aan de lippen ontsnappen. Nog een ogenblik later en de vlag met de eretekenen waren van de dode weggenomen en deze onder de uitroep van de schipper: “in Gods naam” en onder het lossen van een derde salvo, over boord gezet en daarmee aan de schoot van de golven toevertrouwd. Tot aller verslagenheid moest enige weken later, op de 2e mei, een nog treuriger sterfgeval plaats grijpen. Het was hemels mooi weer en een prachtige gelegenheid en vrolijk doorkliefde de ATJEH met goede vaart de woelige met witte kopjes getekende, donkerblauwe baren, toen onverwacht de matroos 2e klasse H. overboord sloeg en het ongeluk had te verdrinken, hoezeer het schip ook aanstonds in de wind was gegooid en binnen een paar minuten een sloep te water was om de drenkeling te redden. Na verloop van een kwartier keerde deze alleen terug met de muts, die met en bij de te water geworpen boeien was opgevist. Omtrent de verdere loop van onze reis, benoorden de linie, valt wijders aan te tekenen, dat wij die met zeer afwisselende gelegenheden vrij voorspoedig aflegden, zeer dikwijls in het gezelschap van een of meer andere schepen, met wie wij dan druk seinen wisselden. Opmerkelijk vond ik vooral het bevaren van de Saragossazee, zo rijk aan zeekroos, allerlei sierlijke zeeplanten, waarmee wij vaak de wonderlijkste zeediertjes opvisten. De vliegende vissen, die ons zo lang binnen het gebied van de keerkringen gezelschap hadden gehouden, namen hier hun afscheid. De 19e mei zagen we een flauw schijnsel van Flores, het westelijkste van de Azorische eilanden en hadden wij een prachtige gelegenheid, die ons deed hopen in acht dagen het Engelse Kanaal te bereiken. Reeds vier dagen later wachtte echter nieuwe tegenspoed en wel volgde nu nog weer verbetering, maar over het algemeen werd het toen toch recht af sukkelen, vanwege de door de uitgaanders zo zeer gewenste oostenwinden. Ja, wij begonnen reeds over een slot van de reis van lange duur te vrezen. Op 28 mei evenwel, ’s avonds ten negen uur, hadden wij het geluk het vuur van de Wolfrots en een paar uur later de lichten van Lizard in het zicht te lopen en was het Engelse Kanaal, dus nog in 53 dagen sedert het vertrek van de Kaap bereikt, dat is twaalf dagen sneller dan de gemiddelde duur van die reis. Nu echter kwam er weer tegenspoed. De oostenwind begon nu zo heftig de kop op te steken, dat de vaart aanmerkelijk vertraagd werd, het tegentij en de tegenstroom in kracht verdubbelden en het mede tij ons nagenoeg in het geheel niet bevoordeelde. Onder die omstandigheden liet het zich aanzien, dat het restant van een zeventig ton kolen, die nog voor de reis door het Kanaal en de Noordzee gespaard waren gebleven, te kort zou schieten om er ons te brengen. Wij liepen daarom de 29e mei even te Falmouth binnen, om de kolenvoorraad nog wat aan te vullen, en zo nodig betere gelegenheid af te wachten, terwijl daags erna, met prachtig weer, de reis werd voortgezet. Voor ons was dat aandoen van een Engelse haven nog een ware verrassing. De natuur is daar onbeschrijfelijk mooi en schilderachtig en natuurlijk werd niet verzuimd daar nog een klein uitstapje aan wal te maken. Toen wij nauwelijks vier uur van Falmouth onderweg waren, begon de oostenwind van voren aan weer heerschappij te voeren. Nu kon de krachtige stomer ATJEH hem echter uitlachen en met een ketel meer te gebruiken er met vaart tegen in stomen. Reeds de volgende dag waren we dan ook tegen de avond tot Dungeness gevorderd, dat zo bekend en gevreesd is als kruispunt van honderd schepen en kleine vaartuigen, in het zeer nauwe water nabij de hoofden, de scheidsmuur, als het ware, tussen het Kanaal en de Noordzee. Aller vermakelijkst klonk hier het commando “duivel”, waarop een kwast met brandende terpentijn buiten boord werd gehouden. Aanstonds werd dit sein beantwoord door een in het duister verschiet kruisend loodsvaartuig, dat men niettemin zo goed meende te zien, dat de letters “Tessel IJmuiden” in het zeil werden gelezen. Het kleine schuitje zagen wij de kotter verlaten om ons in te wachten en weldra meenden wij de loods aan boord te zullen krijgen, toen tot aller teleurstelling bleek, dat wij een Londense kotter hadden aangepraaid. Zeer beleefd en bereidvaardig riep de schipper echter, dat de Nederlandse kotter dichtbij vooruit was. Andermaal heette nu het commando “duvelen” en zagen wij ook dit sein als op hetzelfde ogenblik beantwoord, terwijl vijf minuten later werkelijk een Texelse loods aan boord kwam en een luid hoera werd aangegeven toen “extra oorlam” werd geluid, nadat de machines andermaal te werk waren gesteld om het laatste gedeelte van de reis, de overtocht van de Noordzee, te gaan volbrengen. De volgende dag, zondag 1 juni, werden daarna op de achtermiddag, de torens van Den Haag en verder die van Haarlem, IJmuiden, Egmond en Kijkduin gezien en kon in de vooravond te 7 uur het anker weer aan de vaderlandse grond worden toevertrouwd.


Datum: 16 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 juni. Het Nederlandse schip HOOP, kapt. Lukkien van Gallipoli naar Glasgow, is met weggeworpen lading te Palermo binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven 12 juni. De Nederlandse driemastschoener JANTINA, kapt. Kruize, van Delfzijl, de 6e april hier binnen gebracht na op Laeso op strand gezeten te hebben, is gisteren na volbrachte reparatie van hier naar Rusland met ballast vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 mei.Vrachten. Er is iets meer vraag. De hieronder vermelde afsluitingen en het verzeilen van verschillende schepen naar elders hebben de scheepsruimte sterk doen verminderen. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen waren: stoomschip SUMATRA naar Amsterdam huiden NLG 110, thee NLG 75, specerijen NLG 100, tin NLG 40, en naar Marseille suiker tot geheime vracht; stoomschip NOORD-HOLLAND naar Rotterdam koffie NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110, indigo NLG 120; en copra Sh.60/- naar Marseille; MARTINA JOHANNA arak, tin en tabak naar Amsterdam tot verschillende vrachtkoersen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, LICHTSTRAAL, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, JOHANNA MARIA en GRAAFSTROOM.


Datum: 17 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Oudeschild (geen datum vermeld). Het reeds dikwijls vermelde stoomschip ALUDRA is afgebracht. (opm.: zie ook: NRC 050184, AH 050684, NRC 140684, NRC 190684 en NRC 280684)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Lemmer, 15 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is de Nederlandse brik KRASNAPOLSKY, kapt. Verbeek, van Riga naar Amsterdam, te Dragoër gearriveerd.


Datum: 18 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 mei. De VOORWAARTS, 184 ton, werd bevracht van Porto Allegro naar Het Kanaal voor Sh 47/6 per ton. De MEEDEN van dezelfde haven voor Sh 45/- naar Amerika, en de JANTJE voor dezelfde reis voor Sh 47/6, alles per ton gezouten huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Palermo 15 juni. Slechts een gedeelte van de lading naar Genua bestemd van het met slagzij binnengelopen Nederlandse schip HOOP van Gallipoli behoeft gelost te worden in lichters om die weer te kunnen innemen en beter te stuwen. Het schip zelf is onbeschadigd en heeft slechts enige verbreeuwing nodig. De gezagvoerder rapporteert, dat de vaten met olie niet gelekt hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. Het Nederlandse schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. Speenhoff, zal in het dok van Onrust worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 16 juni. Volgens een ontvangen telegram is het Nederlandse schip WALRAVEN MELCHERS, kapt. Hemmes, van Antwerpen te Philadelphia aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 18 juni. Door de Nederlandsche Maatschappij voor Scheepsbouw en Dokken alhier werd heden te Amsterdam de kiel gelegd voor een ijzeren barkschip, groot plm. 1.000 Register Ton, hetwelk genaamd zal zijn GEZUSTERS VAN HAAFTEN, en zal varen onder het boekhouderschap van de heren Von Lindern & Van Vessem te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 juni. Heden ligt alhier zeilklaar naar Riga het schip BENGALEN, kapt. Smit (opm.: zie NRC 120684).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rio Janeiro, 23 mei. De lading kolen van het Nederlandse schip ALCMARIA VICTRIX, kapt. Struys, van Shields naar Atjeh, alhier met schade binnen, is heden verkocht voor USD 18,50 per ton. De helft is reeds gelost en de rest zal binnen zes dagen in ontvangst moeten worden genomen. Als dan zal het schip opnieuw door experts onderzocht en vermoedelijk afgekeurd worden.


Datum: 19 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 juni. Het Engelse stoomschip ALUDRA, gisteren van de Steenplaat, waar het sedert 12 december laatstleden vastzat, vlot gekomen, neemt de inventaris weer aan boord , welke te Cocksdorp is geborgen. Zodra het weer zulks toelaat zal men beproeven het stoomschip buiten het Eierlandse Gat te brengen om er vervolgens mee naar Amsterdam te vertrekken. Voor het afbrengen wordt volgens overeenkomst NLG 78.000 betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens een telegram uit Soerabaja is het Nederlandse barkschip MARIA, kapt. Schall, te Macassar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 14 juni. Vanwege de rederij van het Engelse stoomschip ENGADINE, is beslag gelegd op het stoomschip AMSTERDAM, dat tegenwoordig op de scheepshelling bezig is de schade te repareren, veroorzaakt door de aanvaring met het stoomschip ENGADINE. Gemelde reders zijn dus verantwoordelijk voor de verhindering en oponthoud dat door het in beslag nemen van het stoomschip AMSTERDAM zou kunnen ontstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 18 juni. Heden werd op de werf van de Maatschappij voor Zeevisscherij voor eigen rekening de kiel gelegd voor een loggerschip, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij.


Datum: 20 juni 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 19 juni. Het Nederlandse barkschip HERCULES, groot 328 ton nieuwe meting, gebouwd in 1866, rederij L. Houtsma alhier, is heden uit de hand door de makelaars de Wed. E.C.A. Koli & Bos Janszoon verkocht aan de firma Zeilmaker & Co. te Amsterdam voor NLG 6.400.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 juni. Gisteren is alhier publiek geveild het tjalkschip VROUW TRIJNTJE, eigenaar J. Kooiman te Terschelling, doch voor NLG 1.648 opgehouden.


Datum: 21 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 juni. Volgens een particulier ontvangen bericht is het Nederlandse schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Brouwer, heden van Macassar te New York aangekomen. Alles wel.


Datum: 22 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 juni. Het Nederlandse schip BELLE, kapt. W.B. Eefting, van Memel naar Rotterdam, is lek te Lyngoer binnengelopen en moest lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij het Departement van Marine ontvangen brief is Zr.Ms. schroefstoomschip TROMP onder bevel van kapitein ter zee P. ten Bosch, de 17e mei jongstleden van Suriname vertrokken, de 24e daaropvolgend te Curaçao aangekomen. Het voornemen bestaat de 7e of 8e juni de terugreis naar Nederland aan te vangen en op die terugkeer te San Domingo en Haïti de vlag te vertonen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 31 mei. De Nederlandse brik ALBERTHA werd 17 mei verlaten en de 27e mei te Rio de Janeiro binnen gebracht door de stuurman en drie matrozen van de schoener SUNBEAM. De bergers rapporteren dat de SUNBEAM van Rio Grande naar Boston op 27° ZB 40° WL de ALBERTHA ontmoette met noodseinen op en dat de gezagvoerder en equipage het schip wensten te verlaten, omdat het lek was. De stuurman en drie matrozen van de SUNBEAM gingen toen het schip verlaten en de bemanning op de SUNBEAM was overgegaan aan boord van de ALBERTHA en pompten het schip lens. Zij maakten daarna zeil met bestemming Rio de Janeiro, terwijl de SUNBEAM de reis vervolgde. Bij onderzoek hier in de haven maakte het schip slechts een halve duim water per uur. De lading, die uit huiden, wol en been bestaat, is geheel onbeschadigd. Het schip was bestemd van Buenos Aires naar Het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes, makelaar, zal op maandag 7 juli 1884, des namiddags ten 3 ure in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notaris A.D.J.T. Meijjes, presenteren te verkopen:
- Het extra snelzeilend ijzeren raderstoomschip, genaamd STAD HOORN, volgens meetbrief lang 29,78 meter; wijd 3,73 meter; hol 1,68 meter en alzo gemeten na aftrek van de machinekamer op 128 tonnen; met uitmuntend onderhouden machine van 60 paardenkracht. Met complete inventaris, breder bij biljetten vermeld.
- Een pakhuis, staande op stadsgrond aan de steiger te Hoorn.
- Een houten gebouw, ingericht tot kantoor en bergplaats, staande op stadsgrond aan het Westerhoofd te Amsterdam.
Voornoemd stoomschip, thans varende tussen Hoorn en Amsterdam, is dagelijks van 10 tot 4 uur te bezichtigen aan de ligplaats aan het Westerhoofd te Amsterdam. Het stoomschip is inmiddels uit de hand te koop. Nader onderricht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 juni. Het stoomschip IBERIA is hier heden aangekomen om de aan de fabriek De Schelde vervaardigde machines in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedennamiddag te ruim 2½ uur is het op de constructiewerf Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij nieuw gebouwde schroefstoomschip ALPHA met het beste succes te water gelopen. Het schip is lang 179', wijd 27'.6'', hol 15' Engelse voeten, het is 525 ton gemeten en heeft een laadvermogen van 850 ton; de machine heeft 70 paardenkracht nominaal en 500 effectief. Het is gebouwd voor rekening van de heer J. Mark Wood te Liverpool en is voor vrachtvaart bestemd.
Dit is de tweede stoomschip voor Engelse rekening, binnen de tijd van een maand aan het etablissement Feijenoord te water gebracht. Het voor drie weken afgelopen stoomschip ROSAMUND, van dezelfde afmetingen, werd heden vast gemeerd onder stoom beproefd. Men denkt daarmede aanstaande maandag een proeftocht te doen, om in de daarop volgende week te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De ontvangsten van de Maatschappij Zeeland zijn in het afgelopen jaar met plm. NLG 90.000 vermeerderd en bedroegen NLG 1.160.852,67½. De uitgaven zijn door de grote reparaties, o.a. aan het stoomschip PRINSES MARIE, NLG 32.000 hoger dan in het vorige jaar en beliepen alzo NLG 759.419,60½, zodat er een winst is van NLG 401.433,07. Na betaling van de rente op de obligatielening enz., plm. NLG 222.000, kan aan de aandeelhouders 6 pct. dividend worden uitgekeerd.


Datum: 23 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pernambuco, 4 juni. De equipage van het gestrande Nederlandse schip HOOP te Maracajou gestrand, is hier gisteren aangekomen. Het wrak van gemeld schip is, zoals het daar is, voor 110 mille-reis verkocht.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemerij gevraagd tot een bedrag van ongeveer NLG 50.000 door kapt. S.P. de Vries, gezagvoerder van het ter rede van Soerabaija liggende Nederlandse schip TELANAK, op schip, vracht en lading voor de reis van Soerabaija naar Amsterdam. Inschrijvers verplichten zich aan kapt. De Vries alle benodigde gelden te verschaffen, al wordt het bedrag groter dan thans geraamd is, terwijl kapt. De Vries niet gehouden is meer geld op te nemen dan hij nodig heeft, al blijft het bedrag beneden de raming.
Na opening der inschrijvingsbiljetten zal binnen 24 uren worden besloten of en van elke van de ingekomen aanbiedingen gebruik gemaakt wordt.
Inschrijvingsbiljetten in te dienen tot vrijdag de 27e juli 1884, des voormiddags 11 uur, ten kantore van de ondergetekende, notaris te Soerabaija, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Soerabaija, 20 juli 1884, Bode, notaris.


Datum: 24 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 juni. Het beslag op het stoomschip AMSTERDAM is opgeheven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Antwerpen, 21 juni. Het schip FRANKLIN, kapt. Baardsen, van Samarang alhier aangekomen, heeft de beschadigde lading suiker gelost; circa 1.000 kranjangs zullen de 28e publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juni. Ter secretarie van Lloyd liggen voor de leden vertrouwelijke stukken ter inzage betreffende het te Rio de Janeiro verlaten binnen gebrachte Nederlandse schip ALBERTHA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Palermo, 20 juni. Het hier met overgeworpen lading binnen gelopen schip HOOP is weer zeilklaar. De onkosten belopen ongeveer GBP 70. De gezagvoerder probeert een bodemarij voor dat bedrag te sluiten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 mei. Vrachten. De markt was iets levendiger en bestond er enigszins meer vraag, doch in de laatste weken ging er bijna niets om. Naar Nederland werden een paar schepen aangelegd, het ene met arak en tabak tot koersen beneden de laatste afdoeningen, het andere met koffie tot de vigerende koers. Naar Amsterdam voor orders werden een tweetal schepen opgenomen voor suiker tot de vracht van GBP 1.15/-, terwijl naar Lissabon voor orders GBP 1.12/6 besteed werd. Naar Amerika kwam van Padang een partij koffie aan de marekt, waarvoor een passende bodem opgenomen werd tot GBP 2.5/-.
Naar Australië kwamen geen charters tot stand en bestaat ook geen vraag.
Kustvrachten. Het vervoer van 6.000 tons steenkolen van Bandjermassin naar Soerabaija en Passaroean werd bij inschrijving tot NLG 6,22 per ton aangenomen.
De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: GEBROEDERS SMIT naar Amsterdam koffie NLG 45, tabak NLG 30, ligt aan; stoomschip PRINS HENDRIK naar Amsterdam koffie NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110; stoomschip NOORD-BRABAND naar Rotterdam dezelfde koersen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, LICHTSTRAAL, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, JOHANNA MARIA en GRAAFSTROOM en de stoomschepen VOORWAARTS, PRINS FREDERIK, LIMBURG en MACASSAR.


Datum: 25 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot LAURENS JANSZOON KOSTER is reeds gelicht en hedenmiddag om 12.00 uur onder eigen stoom Nijmegen gepasseerd, op weg naar Rotterdam, om hier de nodige reparaties te ondergaan. Het lichten ging voorspoedig, daar het vaartuig in enigszins ondiep water zat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lygoer (geen datum vermeld), Het Nederlandse schip BELLE, kapt. Eefting, van Memel naar Rotterdam, 14 dezer in het Skagerak lek gesprongen, had hier binnen komende 4 à 5 voet water in het ruim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens een ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip ERASMUS, kapt. Meijer, hedenochtend vroeg, te Kroonstad gearriveerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Croix (Tenerife), 7 juni. De lading van het gestrande Nederlandse schip GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. Boekhold, van Liverpool naar Rio Grande, is geborgen en opgeslagen. Er zijn veel colli’s beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 21 juni. Het schip NEWARK is verlaten. Het zal, zo als het daar ligt, verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flores, 5 juni. Het schip SOUVENIR is hier verlaten, zonder mast en vol water binnengesleept. Een gedeelte van de lading is in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 juni. Ten behoeve van het stoomschip ALUDRA is het Eierlandse Gat met petroleumvaten afgebakend. Een sleepboot zal de boot naar IJmuiden brengen voor NLG 600.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 juni. Het vroegere Gouvernements-stoomschip BAROUW heeft op vendutie NLG 840 opgebracht. Koper John Pryce & Co.


Datum: 26 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Buckert, voor 23 dezer, van Amsterdam te Semarang aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juni. Het stoomschip MAASDAM, kapt. Bakker, van New York heeft dinsdag 25 dezer ’s ochtends 08.00 uur, het stoomschip JOHN P. BEST, van Odessa naar Antwerpen bestemd, te Dover binnen gebracht en daarna de reis naar Rotterdam vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schoenerschip MARIA VAN WILDERVANK, groot 124 ton, is uit de hand verkocht aan de heer J. van Oven C.Azn. te Amsterdam, en wordt thans gevoerd door kapt. M.J. Gorter.


Datum: 27 juni 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 26 juni. Verkochte schepen.
Heden had alhier de openbare verkoop plaats van het Noorse brikschip PALMEN, laatst gevoerd geweest door kapt. Nielsen, de 1e maart laatstleden alhier in averij binnengebracht. Koper van schip en inventaris werd de heer J.F. Tinkelenberg voor NLG 1.577. De lading hout, afzonderlijk geveild, bracht NLG 1.187 op.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. In de hedenmiddag gehouden vergadering van aandeelhouders in de Stoomvaart-Maatschappij Java is, in verband met de overeenkomst van de obligatiehouders in bovengenoemde maatschappij, besloten tot wijziging van enige artikelen der statuten, waarbij o.a. het kapitaal wordt teruggebracht tot NLG 350.000.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 26 juni. Zo even kwam hier binnen, begeleid en geassisteerd door de sleepboot HERCULES en een sleepboot van de heer Kalis, het Engels stoomschip ALUDRA dat, zoals bekend is, de 11e december van het vorige jaar bij hevig stormweer strandde in de Eierlandse Gronden op de reis van Hamburg naar Cardiff. Dat de ALUDRA in ballast was, is het geluk geweest van de opvarenden, daardoor kon het schip door het hoog opgezweepte getij zo ver strandwaarts worden ingeworpen; een beladen boot was op de buitenbanken gebleven. Het schip heeft dan ook opvallend weinig geleden, ook de machine van het schip werkte heden zelf mede in meerdere of mindere mate. De bergers van de ALUDRA, waaronder ook onze aannemer voor de havenwerken, de heer Kalis alhier, hebben het schip afgehaald door een door hen gegraven kanaal, dat met baggerwerktuigen diep werd gehouden; de vele oostelijke winden en fraai weer hebben hun taak vergemakkelijkt, doch het afbrengen van de boot blijft toch voor hen een vererende getuigenis in de vreemde, vooral met oog op de vroeger op andere plaatsen vruchteloos ingestelde pogingen tot afbrengen van grote schepen. De ALUDRA is een stoomboot van plm. 1.000 registerton netto.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 25 juni. Heden is van de werf van de Gebr. L. en A. van Duijvendijk met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip ZEEMEEUW, groot 200 last, voor rekening van de heer H. Pols te Waspik. Onmiddellijk daarna werden de kielen gelegd van een soortgelijk schip, groot 215 last, voor rekening van de heer T.V. Maes te Antwerpen en van een ijzeren jacht, groot 50 ton, voor rekening van de heer P. Breure te Den Hitsert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.D. Strumphler, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principaal, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag 21 juli 1884, des namiddags te 3 uur, in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, te verkopen het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast clipper barkschip NOACH, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. K.F. de Looze, gebouwd in 1857, volgens meetbrief gemeten op 754 registertonnen. Breder bij afzonderlijke inventaris omschreven. Nadere informaties bij genoemde makelaar of bij de cargadoor de Wed. Jan van Wesel en Zoon en Bruinier en Co. Het genoemde clipper barkschip ligt te Amsterdam in het Oosterdok en is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 juni. Het stoomschip ALUDRA is gesleept door de sleepboot HERCULES, heden naar IJmuiden vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 26 juni. Het brikschip ELISABETH, kapt. Veldhuis, gisteren van hier naar Sundsvall vertrokken, is met gebroken marsra op de Vlierede teruggekomen. Er zijn maatregelen genomen om een nieuwe marsra op te brengen. Zo mogelijk zal het schip morgen de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 25 juni. Het stoomschip JOHN P. BEST van Odessa naar Hamburg met gemengde lading, heeft 29 Engelse mijlen beoosten de Owers de grote as gebroken. Twee uur daarna werd het aangetroffen door het Nederlandse stoomschip MAASDAM, kapt. Bakker, van New York bestemd naar Rotterdam, hetwelk het voor GBP 1.000 naar Dover heeft gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flores, 8 juni. Het verlaten en vol water drijvende schip SOUVENIR, hetwelk 1 juni hier werd binnen gesleept, geladen met planken, kisten met bezemstelen en balken, was geheel zonder mast. De grote en de bezaansmast lagen achter over de kajuit, en het roer was weg, boegpoorten en luiken open, de pompen waren gebroken, hutten, boten en kombuis waren weg geslagen. Men heeft 6.000 in goede staat verkerende planken geborgen, benevens 20 kisten met stelen. Ook werd een revolver, een gouden en een zilveren horloge in de kajuit gevonden. Als alle planken gelost zijn, zal het schip ter verdere lossing aan de grond gezet worden, aangezien men de balken niet kan lossen, terwijl het schip ten anker ligt.


Datum: 28 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Het stoomschip ROSAMUND, gebouwd aan het etablissement te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, deed maandag jl., in tegenwoordigheid van de heren Robert Thomson, Fred. A. Tamplin en George Walker, allen van Londen en van de heer W.F.D. van Ollefen, engineer surveyor to Lloyds Register, te Rotterdam zijn proeftocht, die uitmuntend geslaagd is; vaart en vermogen overtroffen de verwachting; het schip werd dan ook na afloop direct en onvoorwaardelijk overgenomen en vertrok nog de volgende nacht naar zee met bestemming naar Londen.
Het stoomschip ALPHA, in de namiddag van zaterdag 21 dezer te water gelaten, werd heden met gemeerd schip onder stoom beproefd; ook hierbij werkte alles uitstekend. Binnenkort zal ook hiermede een proeftocht worden gedaan en dit schip, bij welslagen naar Engeland worden overgebracht.
De herstellingen aan de stoomschepen LEERDAM en EDAM van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij zijn mede ten einde gebracht. Nieuwe bestellingen laten zich alsnog wachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 26 juni. Op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier, werden een paar dagen geleden de steven gericht en de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomschip genaamd STAD NIEUPORT, het welk een draagvermogen van ongeveer 500 ton zal hebben. De aanbouw geschiedt voor rekening van de Handelsvereniging te Nieupoort (België) en de bestemming is het vervoer van steenkolen van Engeland naar de haven van Nieuport.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 juni. Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, op reis van Amsterdam naar Hamburg, is heden alhier binnengelopen met gebroken juk van de luchtpomp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 31 mei. Men is steeds bezig met de werkzaamheden aan het tuig van het hier met schade binnen gesleepte Nederlandse schip KOSMOPOLIET III, van Rotterdam naar Semarang bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Bij de secretaris van de Vereeniging van Assuradeuren alhier zijn mededeling uit New York ontvangen omtrent het schip SAPPHIRE, kapt. Raut, 5 mei van Amsterdam alhier aangekomen, welke mededelingen voor belanghebbenden ter inzage liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 juni. Heden had alhier de openbare verkoop plaats van het Noorse brikschip PALMEN, laatst gevoerd geweest door kapt. Nielsen, de 1e maart laatstleden alhier in averij binnen gebracht. De koper van het schip en de inventaris werd de heer J.F. Tinkelenberg voor NLG 1.577. De lading hout, afzonderlijk geveild bracht NLG 1.187 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 25 juni. De veroorzaakte averij aan verscheidene schepen door een verkeerde maatregel aan boord van het Engelse schip MOUNTSBAY, welke schade door ons is vermeld in verband met het stoomschip GIRONDE, dat aan de veroorzaakte schade geen schuld heeft, is door een commissie van onderzoek geregeld. De MOUNTSBAY heeft alle schade aan schepen en boeien vergoed ten bedrage van Ffrs. 30.000 en heeft zelf ongeveer Ffrs. 10.000 averij.


Datum: 29 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 28 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip FRISIA, kapt. Boswijk, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden vergadering van de aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland werd het verslag over 1883 uitgebracht. De hoofdcijfers zijn reeds in ons blad van 22 dezer medegedeeld. Voorts blijkt nog uit het verslag dat de exploitatie een voordelig saldo NLG 401.433 opleverde, tegen NLG 343.750 in het voorgaande jaar. Van dit voordelig saldo moet worden afgetrokken het nadelig saldo van de interestrekening NLG 45.523, bijdrage voor ketelfonds NLG 36.000, verlies op uitgelote obligaties NLG 1.150, afschrijving op stoomschepen, waaronder de totale afschrijving van het verkochte stoomschip STAD BREDA, NLG 144.525, laatste afbetaling op de in het voorgaande jaar aangekochte bewijzen van deelgerechtigheid NLG 41.486; totaal NLG 269.034. Een zuivere winst van NLG 132.398 blijft dus over, waarvan 6 pct. over de aandelen of NLG 122.460 kan uitgekeerd worden. Ook in het lopende jaar neemt het vervoer toe, daar in de eerste 4 maanden 1.900 personen meer vervoerd werden dan in 1883.
Na goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening en na vaststelling van het dividend, wordt de vergadering door de voorzitter Mr. Tak van Poortvliet gesloten.


Datum: 30 juni 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 28 juni. Het stoomschip JOHN P. BEST, hetwelk hier met gebroken as door het stoomschip MAASDAM werd binnen gesleept, vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door de sleepboot INDIA.


Datum: 01 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. De boot van het stoomschip MAASDAM, welke door een Belgisch loodsvaartuig drijvende is gezien ter hoogte van de Royal Sovereign, werd door dit stoomschip verloren bij het op sleeptouw nemen van het stoomschip J.P. BEST. De MAASDAM ligt te laden voor een nieuwe uitreis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 30 juni. Het Nederlandse schip NOACH is uit de hand verkocht aan de heer A.H. Meursing alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 14 mei. Het Nederlandse schip NOACH IV, kapt. Gomes, wordt alhier van Java verwacht om 18.000 picols koffie bij te laden voor Amsterdam, voor NLG 50,-- per last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 mei. De markt blijft stil en er hebben weinig nieuwe afsluitingen plaats gehad. Nederlands stoomschip LIMBURG koffie tot NLG 90, huiden tot NLG 110 en thee tot NLG 75 per last naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, LICHTSTRAAL, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, JOHANNA MARIA en GRAAFSTROOM. In lading liggen de Nederlandse stoomschepen VOORWAARTS, PRINS FREDERIK en MACASSAR.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op onze toko-vendutie van woensdag 2 juli verkopen wij het wrak van het Engelse driemast barkschip NEWARK met de lading Cardiff steenkolen en de inventaris, die zich nog aan boord bevindt, met masten, zeilen, tuigen, ankers, trossen, enz., liggende of niet liggende op de westhoek van het Prinsen-eiland.
Nog zullen wij verkopen de geredde inventaris van het gestrande schip NEWARK als kompassen, blokken, scheepslampen en lantaarns, verfwaren, koper- en ijzerwerk, een zo goed als nieuwe chronometer van D.M. Gregor & Co., en twee reddingboten in goede staat.
John Pryce & Co.


Datum: 02 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 30 juni. Met gunstig gevolg is van de werf van A. Vuyk te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: EINIGKEIT), groot circa 360 lasten, gebouwd voor rekening van Hermann Dörtelmann te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 juli. Heden is van hier naar Riga vertrokken het schip HERCULES, kapt.
Koenes. (opm: mogelijk het schip, waarvan de verkoop in NRC 200684 is vermeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 1 juli. Volgens een particulier bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip BOTHNIA, kapt. Alta, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 30 juni. De monitor GIER is heden binnen gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 17 mei. Het Nederlandse barkschip TELANAK heeft de reparatie aan het bovenschip en de boeg volbracht, men is nu bezig het nieuw te koperen en verder te repareren. Onder water en in de zandstrook en stuiken is het werk zeer los. Er werden geen bijzondere gebreken gevonden in het schip, behalve in de boeg.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De publieke verkoop van het Nederlands fregatschip MAASNYMPH, vroeger reeds geannonceerd, zal alsnu gehouden worden in het vendu-departement alhier door de heren John Pryce & Co. op de 12e juli a.s. te 10 ure ’s voormiddags precies. Voor bijzonderheden wende men zich tot de heren John Pryce & Co. of de agenten J.F. van Leeuwen & Co.
Batavia, 27 juni 1884.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juli. Wij vernemen, dat de boot bestemd voor de visvangst met electrisch licht nog in de loop dezer maand hier verwacht wordt. De boot is voorzien van al de gereedschappen benodigd voor de visvangst, vervaardigd naar het model, zoals ons is medegedeeld, hetwelk thans voor dat doel in Amerika in gebruik is. Zodra de boot is aangekomen, zullen daarmede proeven worden genomen. (opm: het stoomschip TILLY, later in de vrachtvaart).


Datum: 03 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juli. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. J.F. Höper, van Newcastle naar Java, bevond zich 27 juni ’s morgens op de hoogte van Dungeness, zeilende met gunstige gelegenheid.


Datum: 04 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 juli. Het stoomschip COREDO, van Glasgow naar Ternate, is volgens een particulier bericht met gebroken circulatiepomp te Greenock binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 7 juni. Het schip KOSMOPOLIET III is nog steeds onder reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stormpolder (Krimpen a/d IJssel), 2 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester Cs. van der Giessen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: AGNES EN ANNA), groot 420 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Ignas Weinmann te Neckargerach in Baden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Capelle a/d IJssel, 3 juli. Heden liep van de werf van A. Vuyk met het gunstigste gevolg te water een ijzeren sleepkaan (opm: MARIA HELENA), groot 250 last, gebouwd voor de firma Winschermann & Co. te Mülheim a/d Ruhr. Met de bouw van eenzelfde vaartuig (opm: JOHANN GUSTAV, 53,34 x 7,31 x 1,95 meter) voor dezelfde firma zal nu worden begonnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 juli. Het stoomschip LIMBURG, hedenmorgen van Java via Marseille binnengekomen, ligt beneden Maassluis geankerd, om de lading van laatstgenoemde plaats in lichters over te laden en te ontsmetten. De passagiers bekwamen verlof om het stoomschip te verlaten. De LIMBURG zal morgenochtend vroeg opstomen naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 1 juli. Aangekomen de SILENTIUM, kapt. Jacobsen, van Haïti. (opm: zie NVD 221184)


Datum: 05 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 7 juni. Er is tot dusver geen overeenkomst getroffen omtrent het bedrag van het bergloon dat de eigenaar van de SUNBEAM zou toekomen voor het binnenbrengen van de verlaten Nederlandse schoenerbrik ALBERTHA. Het is echter te hopen dat deze zaak spoedig uitgemaakt zal worden, opdat men de lading naar de bestemmingsplaats kan vervoeren. Het schip maakt, in de haven ten anker liggende, slechts een halve duim water per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio de Janeiro. 7 juni. Een nader onderzoek aan boord van de Nederlandse bark ALCMARIA VICTRIX zou de 9e juni plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 4 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van hier te Sundsvall gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 juli. Volgens een particulier schrijven aan de rederij alhier is het schip JOHANNES, kapt. Tap, heden Elseneur gepasseerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juli. Heden is van hier vertrokken naar Samarang de Nederlandse bark TANISARI, kapt. H. Thomas, zijnde de gewezen Engelse bark SCIOTO. (opm: thans eigendom van een Nederlander te Batavia)


Datum: 06 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip F.H. VON LINDERN, kapt. Spaanderman, heden te North Shields van Amsterdam gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 juli. Heden namiddag is van de werf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip ZEEMEEUW, gebouwd voor rekening van het Departement van Financiën en bestemd voor de dienst van de ambulante recherche te water.


Datum: 07 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 mei. Vrachten. Sedert het bericht van de 17e dezer bleef de markt flauw en vermeerderde de onbevrachte vloot niet. Naar Nederland gaf de Factorij een gedeeltelijke lading aan een schip, dat daarop begon aan te leggen tot bestaande koersen. Naar Het Kanaal bestond enige vraag naar ruimte in stoomschepen, doch zeilschepen werden niet gezocht. Naar Amerika noch naar Australië kwamen afdoeningen tot stand en bestaat er hoegenaamd geen vraag. De laatste bevrachtingen zijn: LICHTSTRAAL NLG 45 voor 13.000 picol Factorij-koffie en NLG 31,50 tabak naar Rotterdam, ligt aan; stoomschip VOORWAARTS NLG 110 huiden, NLG 75 thee, NLG 40 tin, NLG 120 indigo naar Amsterdam en Ffrs. 90 peper, Ffrs 40 tin, Ffrs 90 gom damar, Ffrs 120 indigo en suiker tot geheime koers naar Marseille; GEBROEDERS SMIT NLG 32,50 voor tabak naar Amsterdam (en niet NLG 30, zoals vroeger werd vermeld).
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, JOHANNA MARIA, GRAAFSTROOM, CONSTANTIA, en de stoomschepen PRINS FREDERIK, PRINS VAN ORANJE en MACASSAR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juli. Volgens een particulier bericht is het stoomschip ERASMUS gisteren (5 juli) van Kroonstad naar hier vertrokken.


Datum: 08 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schip NOACH II, kapt. Poortman, 14 maart van Padang vertrokken naar New York, aldaar de 6e juli aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 5 juli. Het Engelse 3-mastschip S.B. WELDON, de 12e december van het vorig jaar op de Spijkerplaat gestrand en na herhaalde vergeefse pogingen om het te behouden, door de eigenaars geabandonneerd, daarna door publieke verkoop overgegaan in handen van de heer Van Leeuwen c.s. te Middelburg, is heden bij een betrekkelijk lage waterstand, vlot gesleept. Dit schip is heden door schipper Van Gelder te Middelburg aangebracht.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Door de commissie, die zich indertijd te Vlissingen heeft gevormd tot het inroepen van de liefdadigheid ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van de bemanning van de in de Oostzee vergane Vlissingse driemast-schoener LOUISE, werd de belangrijke som van NLG 3.622,31 ingezameld.


Datum: 09 juli 1884


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. De firma Hoynck & Co., stevedores te Batavia, hebben de eer het handelspubliek ter kennis te brengen, dat zij in het bezit zijn van:
- stoomjacht CONSTANCE, geschikt tot het overbrengen van passagiers naar en van de rede en omliggende eilanden.
- stomer PRIOK, mede voor hetzelfde doel geschikt; heeft voldoende krachten om schepen te slepen tussen de omliggende eilanden, zowel als het verlenen van assistentie langs de noordkust van Java.
- stomer BATAVIA, groot 150 tonnen, voorzien van een nieuwe ketel en daarop toegepaste machine met een flink zeilvermogen en alzo geschikt voor de vaart in de gehele archipel.
Zijn voorzien van laadprauwen, tezamen uitmakende 350 koijangs, die zowel ter rede Tandjong Priok als langs de kust gebezigd kunnen worden.
Hebben stoomlieren geplaatst op daartoe bestemde lichters om de schepen goedkoop en spoedig te kunnen beladen en lossen.
Een samengestelde bok met daarbij behorende takelerij om 25 tonnen te kunnen lichten, benevens de nodige materialen om dergelijke zware stukken zowel te land als te water te kunnen vervoeren – is geplaatst aan de rivierzijde op het terrein van het etablissement van de Nederlandsch-Indische Tram Maatschappij in de benedenstad.
Voor het afhuren van bootjes, prauwen of andere materialen kunnen steeds billijke conditiën getroffen worden.

Krant:
  JB - Javabode

Wij bezochten onlangs het hier ter rede gekomen stoomschip JACATRA, gezagvoerder Gollards, van de Maatschappij Insulinde, en voelen ons verplicht, de aandacht van het grote publiek op dit inderdaad bezienswaardige en keurige vaartuig te vestigen.
De grootste merkwaardigheid is, dat de machine werkt met drie cilinders, een inrichting die op Engelse boten reeds lang, maar op de Nederlandse stoomvloot nog niet ingevoerd was. De JACATRA is in dat opzicht een nieuw type in onze handelsstomers. Vraagt men wat het voordeel is, van die drie cilinders, in plaats van de twee, waar de andere stomers mee voorzien zijn, dan is het antwoord: grote besparing van kolen en tevens een gemakkelijker gang van het schip.
De boten van de Maatschappij Insulinde zijn voornamelijk goederenboten, maar, wat niet van algemene bekendheid is, zij zijn tevens voorzien van een keurige inrichting voor het overvoeren van een klein getal eerste klas passagiers. De JACATRA heeft o.a. 7 ruime zeer geriefelijk ingerichte hutten, links en rechts van de kajuit, elk met twee slaapplaatsen en een canapé. Wie de hutten binnentreedt en de inrichting daarvan onderzoekt, zal moeten getuigen, dat zij een zeer gunstige indruk maken, en dat de ruimte, lucht en geriefelijkheid er in grote mate voorhanden zijn. Even net is de badkamer met kolossale kuip, waar men zich niet tot het armzalige sirammen behoeft te beperken, maar een echt bad kan nemen. Ook in de kajuit en op het campagnedek ziet alles er even behaaglijk uit. De JACATRA heeft de reis van Amsterdam, via Londen, Pauillac en Padang in veertig stoomdagen afgelegd, een zeker niet bovenmatige tijd.
Daar de Maatschappij Insulinde tot dusver wel gouvernementsgoederen maar geen gouvernementspassagiers overvoert, een zonderlinge uitsluiting, is de toevloed van passagiers nog zeer klein, bijna nul.
Toch is voor hen die van klein gezelschap houden en de grote drukte van volle boten schuwen, een overtocht met een boot als de JACATRA aanbevelenswaardig genoeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam 7 juli. Het ijzeren raderstoomschip STAD HOORN, is voor NLG 6.100 verkocht aan de makelaar J.F. von Glahn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juni. Aangaande de Tenom-kwestie bevat de Straits Times een correspondentie uit Penang, waarin behalve de mededeling dat de PEGASUS de 20e mei van hare reis naar Tenom was teruggekeerd, bericht wordt dat de commandant van die bodem op zijn schrijven aan de radjah het antwoord heeft ontvangen, dat die vorst dan alleen aan de gevangen schepelingen hunne vrijheid zoude geven, wanneer de Engelsen de Nederlandse regering overhaalden om de door hem radja gestelde eisen in te willigen. Ook maakt de correspondentie van een brief van To Ko Yit melding, waarin deze, als antwoord op het aan hem door de commandant van de PEGASUS gericht schrijven, mededeelde dat hij de Engelsen in alles behulpzaam zou zijn om de invrijheidstelling van de gevangenen te bewerken. De radjah, zegt het correspondentie-artikel verder, heeft voor de kisten provisie reçu afgegeven, met mededeling dat hij 40 er van aan de bemanning van de NISERO heeft gezonden, maar wilde, wellicht uit vrees dat het een of ander plan tot hunne redding beraamd was, niet toestaan dat enige lieden van de PEGASUS met hen gemeenschap hielden. Naar de correspondent vernomen heeft, moet de Nederlandsch-Indische regering aan de hoofden, die vrijlating van de bemanning van de NISERO weten te bewerken, een beloning van $ 25.000 benevens enige geweren en wat kruit hebben beloofd of wel 1000 dollar voor ieder man van de equipage, die in veiligheid wordt gebracht.
Een ander bericht in de Straits Times over de Tenom-zaak is dat in de Arabische kringen in Singapore het gerucht loopt dat een der invloedrijkste Arabieren aldaar het Britse gouvernement zijn diensten zou hebben aangeboden om de equipage van de NISERO te bevrijden. Hij beweert grote invloed op de radjah van Tenom te hebben, daar deze zijn vriend is en hij hem vroeger grote diensten heeft bewezen; verder bouwt hij op de genegenheid, die de bevolking van die streken voor Arabieren aan de dag legt. Men zegt dat het voorstel aan het hoofd van de staat gedaan is en met dankbaarheid is ontvangen, maar dat men het nog niet over de voorwaarden eens is kunnen worden. De Arabier moet
$ 8000 geëist hebben, maar die som vond men wat hoog en wilde de man afschepen met een medaille, een uniform, een brief van dankbetuiging en een redelijke beloning in klinkende munt. De Straits Times, die niet voor de waarheid van het gerucht instaat en beweert dat er ook verscheidene schippers in de mening verkeren dat zij in staat zijn om de gevangen bemanning te redden, merkt toch op, dat het beneden de waardigheid van een gouvernement is om in zulk een delicate zaak te loven en te bieden.


Datum: 10 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De mindere geëmployeerden en werklieden bij ’s Rijkswerf te Amsterdam werden heden namens de Minister van Marine verblijd met de tijding dat het zogenaamde binken van één uur, dat sedert 1 april voor het grootste gedeelte van het personeel aldaar plaats had, met ingang van heden zal ophouden, en weer de volle dag gewerkt zal worden. Aanleiding daartoe is het toestaan van gelden door de Kamers tot het in aanbouw brengen van een zeilkorvet, waarmee thans met alle kracht zal worden aangevangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 9 juli. Het grootste houtschip van de heren H.I. Plant & Co., de ADRIANUS, is hedennacht met volle lading, door de sleepboot SIMSON gesleept, de Nieuwe Waterweg in gekomen. Genoemd schip moest vroeger altijd te IJmuiden binnen komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 7 juli. Het Engelse stoomschip MADJUS, van Sunderland naar Australië, heeft beoosten Bali zwaar weer doorstaan en liep hier binnen met een zwaar ontzet schip. De kosten van reparatie worden op NLG 20.000 begroot.


Datum: 11 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juli. Het stoomschip COREDO, van Glasgow naar Ternate, is volgens een particulier telegram, wegens slecht weer, en vermoedelijk met schade te Peel (eiland Man) binnen gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juli. Naar men verneemt, zijn aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier de bouw en de levering opgedragen van een kleine ijzeren schroefboot, genaamd BAAKENWAEDER, om als sleepboot en ijsbreker op de rivier voor Hamburg dienst te doen. De opdracht geschiedt voor rekening ener firma te Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te Delfzijl bestaat gedurende de maanden juli, augustus en september van tijd tot tijd gelegenheid per stoomboot naar Norderney en Borkum, heen en terug, te vertrekken. Nadere informatie en vaarplannen te bekomen ten kantore van de heer P.J. Vos aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juli. Het fregatschip A. EN W.C., groot 1.269 tonnen, gebouwd in 1875, is geveild voor NLG 44.000, in slag NLG 14.000, aan de makelaar G. Londonck.


Datum: 12 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip MARNIX, met de instructiebrik CASTOR, zijn gisteren te Sheerness aangekomen.


Datum: 13 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip DINA, kapt. Coerkamp, de 9de dezer, van Vlaardingen te Pernovicken aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juni. Het Nederlandse schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. Speenhoff, alhier binnen na aan de grond gestoten te hebben, heeft gedokt. De bodem is bijna geheel gaaf bevonden, slechts een klein stuk koper van de loze kiel was verloren. Het schip zal de reis naar Semarang over enige dagen voort zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 juli. Volgens een particulier bericht uit Sundsvall is het Nederlandse schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, heden van hier aldaar aangekomen.


Datum: 15 juli 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. B. van Roijen, notaris te Groningen, zal op zaterdag de 19e juli a.s., des avonds om 7 uur, ten huize van de kastelein Homan aan de Noorderhaven te Groningen, publiek à contant verkopen het overdekt tjalkschip genaamd de VROUW ARENDTJE, met al deszelfs opgoed en toebehoren, groot 80 tonnen, liggende in het Verbindingskanaal nabij de Westerhaven en de Reitemakersrijge te Groningen. Te aanvaarden dadelijk na de toeslag en op voorwaarden, welke ter lezing liggen ten kantore van:
Mr. B. van Roijen, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 juli. Het Nederlandse barkschip DROGDEN (vermoedelijk DORDRECHT II) is op de hoogte van Kaap Agulhas gepraaid met verlies van roer, een stoomschip was ter assistentie vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 juli. Het stoomschip BATAVIER, van hier naar Rotterdam is met schade aan de machine terug gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 12 juli. Bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, werd gisteren te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: HARMONIE), groot ongeveer 260 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Reibel te Harsmersheim, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, groot plm. 250 last, voor rekening van de heer Senneftleben (opm: ADELHEID, voor de heer Louis Senftleber) te Neckargerach.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juli. Heden kwam in de Nieuwe Waterweg binnen het schip SALATIGA, kapt. C. Boog, van Banjoewangie, hebbende 127 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ouderkerk a/d IJssel, 14 juli. Van de scheepstimmerwerf van de heer L. van Duijvendijk Jansz. alhier is met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren schip, genaamd EMANUEL, gebouwd voor rekening van Mej. Wed. Warnas te Kampen.
Terstond daarna is de kiel gelegd van een ijzeren Rijnschip, genaamd PRINS VAN NASSAU, groot 280 last, te bouwen voor rekening van de heer W. Loweij te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 juni. Vrachten. De markt blijft stil en er hebben bijna geen afslutingen plaats bij toenemende scheepsruimte. Nederlandse stoomschepen MACASSAR koffie tot NLG 85, tabak NLG 67,50, huiden NLG 110 per last, en PRINS FREDERIK koffie tot NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110, thee NLG 75, tin NLG 40 per last, beide naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, JOHANNA MARIA, GRAAFSTROOM, CONSTANTIA, NOACH III, JOHANNA, BATAVIER en INSULINDE.


Datum: 16 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juli. Volgens een telegram uit Londen, alhier ontvangen, is het schip LIBERO van Londen naar Java, zonder mast te Brest binnen gelopen, zijnde in Het Kanaal door een zware storm belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 7 juni. Volgens een bericht heeft de Engelse consul op 1 juli een vaartuig afgezonden om de toestand van de equipage te onderzoeken van de NEWARK, die 4 juni op Prinsen-eiland gestrand is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip PRINS HENDRIK, kapt. Cherpion, van Atjeh te Batavia gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 juli. Bij Dungeness is gisteren van een loods voorzien het barkschip SALATIGA, kapt. Boog, van Java naar Rotterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Boston (per telegram). De Engelse brik SUNBEAM, de 11e hier gearriveerd, heeft de Nederlandse brik ALBERTHA, naar Falmouth bestemd, ontmoet in zinkende staat en de equipage ervan opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juli. Het schip ELLEN, kapt. Larsen, is bevracht om de lading van het te New York afgekeurde schip HOPPET van Pensacola naar Dordrecht naar de bestemming te brengen.


Datum: 17 juli 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Het stoomschip SUMATRA naar Java en het stoomschip C. FELLINGER van Batavia, kwamen deze morgen met elkander in het kanaal in aanvaring, waardoor de C. FELLINGER enige schade aan de verschansing bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. Het Nederlandse barkschip NEREUS, kapt. Joh. Schrier, is volgens een telegrafisch bericht te Banjoewangi aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zeerijp, 15 juli. Volgens een alhier ontvangen telegram is het schip BENGALEN, kapt. Smit, gisteren van Rotterdam te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juli. Heden arriveerde in de Nieuwe Waterweg het schip A. EN W.C., kapt. De Jonge, gesleept door de sleepboot NIEUWERSLUIS. (opm: zie advertentie NRC 130684).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Het Nederlandse schip DINA, kapt. C. Klein, is volgens particulier telegram van Aracaju te New York aangekomen en zal worden nagezien, daar het bij het passeren van de baar even heeft gestoten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 juli. Het Nederlandse stoomschip LEERDAM, van New York, is heden binnengekomen en op het Zuiden aan de grond gevaren, moet lichten om vlot te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rio de Janeiro, 23 juni. Het Nederlandse barkschip ALCMARIA VICTRIX zal heden bij veiling publiek verkocht worden ingevolge opgave van de Nederlandse consul.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip F.H. VON LINDERN, kapt. Spaanderman, 16 juli van Newcastle naar Atjeh vertrokken.


Datum: 18 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 juli. Het stoomschip LEERDAM is met het ochtendgetij vlot gekomen en opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schip SLAMAT,
kapt. Schots, gisteren van hier te Soerabaja aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 17 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is te Riga gearriveerd het schip HARLINGEN, kapt. Fluchmacher.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Heden werd in tegenwoordigheid van de directie van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap alhier en vele belangstellenden een proeftocht gehouden met het stoomschip K.A. NIEMANN.
Het schip, lang 142, breed 22 en hol 12 voet werd voor rekening van bovengenoemde vennootschap gebouwd door de heer H.J. Bonn te Katendrecht, binnen de gestelde termijn afgeleverd en had op deze proeftocht reeds 3/4 van zijn lading in.
De machines, compound systeem met oppervlak condensatie, cilinders 19 en 35 en 22 Eng. duim. slag, werden vervaardigd in de fabriek van de Maatschappij De Maas te Delftshaven en ontwikkelden een indicateur vermogen van 250 pk.
Schip en machines beantwoordden volkomen aan de gestelde eisen en werden dan ook terstond door heren eigenaars geaccepteerd.
Zondag a.s. vertrekt het stoomschip naar de kust van Afrika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juli. Heden arriveerde in de Nieuwe Waterweg het stoomschip K.A. NIEMANN, terug van een proeftocht.


Datum: 19 juli 1884


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uit Engeland komen nog steeds ongunstige berichten omtrent de toestand van de ijzerindustrie. Aan de Clyde staan talrijke scheepswerven ledig. Slechts 80 schepen met gezamenlijk 140.000 ton inhoud zijn daar in aanbouw, tegen 150 schepen met totaal 300.000 ton inhoud in dezelfde tijd van het vorige jaar. Te Greenock en Port Glasgow hebben meer dan de helft van de scheepswerven geen werk en te Glasgow heeft het alleen de firma John Elder & Co. nog tamelijk druk. Te Stockton zijn de lonen van de scheepsbouwers 7½ pct. en van de op de weekloon arbeidenden met 1 sh. per week verlaagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaar A.S. Manheim te Helder zal op dinsdag 22 juli aanstaande, des avonds te 8 ure, in het lokaal van de heer J. Kruger aldaar, ten overstaan van de deurwaarder Swaving, in het openbaar verkopen het Nederlandse, in Engeland gebouwde kotterschip MARIE, schipper A. Peterse, groot 60 register ton, met zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris, benevens visserstuig en hetgeen meer op de verkoopdag aan boord ter bezichtiging zal zijn gesteld. Het vaartuig ligt in de Buitenhaven te Nieuwediep, gemeente Helder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 juni. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. Kuiper, heden van hier te Sundsvall aan gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een alhier ontvangen telegram is te Krageroe aangekomen het schip EPPIENA, kapt. Leeuw, van Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 juli. Volgens een particulier bericht is het Nederlandse schip ELIZABETH, kapt. Koen, heden van hier te Sundsvall aan gekomen.


Datum: 20 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 19 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip NICOLAAS, kapt. Burghout, van Westzaan te Sundsvall gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 juli. Volgens een telegram bij de rederij ontvangen, is het schip MARNIX, kapt. Kuiper van Delfshaven, heden behouden te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 19 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip MARGUERITE LOUISE REGINA, kapt. Van de Meer, van Amsterdam te Sundsvall gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 18 juli. Het Nederlandse schip DORDRECHT II, kapt. Seinstra, van Java naar Amsterdam, is met verlies van roer, alhier binnen gesleept.


Datum: 21 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 juli. Volgens een alhier ontvangen telegram, is van hier te Riga aangekomen het Nederlandse schip TRIJNTJE, kapt. Gosselaar. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 juli. De equipage van het schip NEWARK, van Cardiff naar hier, hier bij Prinsen eiland gestrand, is hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juli. Heden vertrok uit de Nieuwe Waterweg naar Banana het stoomschip K.A. NIEMANN, kapt. Duijvenbode. (opm: eerste reis).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 juni. Het gerucht dat het Nederlandse schip DORDRECHT II bij Kaap Agulhas totaal verongelukt zou zijn is blijkbaar onjuist, daar voornoemd schip volgens een bericht van een dag eerder met verlies van roer in Kaapstad binnen gesleept is. En dit ook in overeenstemming is met een vroeger bericht dat de DORDRECHT II gepraaid was met verlies van roer en een stoomboot tot assistentie daarheen gezonden was.


Datum: 22 juli 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 22 juli. De Nederlands-Indische stoomboot JAPARA is gisteren nacht naar de Boompjes-eilanden vertrokken ten einde assistentie te verlenen aan een aldaar gestrand Engels schip. (opm: waarschijnlijk het Amerikaanse schip RAMBLER, zie advertentie JB 260784)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 19 juli. In havervrachten naar Engeland en Frankrijk gaat tegenwoordig weinig om. Een schip van klein charter werd genomen naar de Franse voorhavens tegen Ffrs. 15 per 30 hectoliter, terwijl een wat groter charter Ffrs. 14 bedong.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. R.IJ. Muller, notaris te Groningen, zal op maandag de 21e juli 1884, des avonds te 6 uur, in het huis De Beurs aan de Vischmarkt te Groningen publiek worden verkocht het Engelse barkschip EVE, met opgoed en toebehoren, gevoerd door kapt. William Cunningham, groot 200 register tons, geclassificeerd bij Lloyds A.1 tot maart 1886. Inmiddels uit de hand te koop.
Inlichtingen te bekomen bij de heer P.J. Vos, scheepsmakelaar te Groningen, de kapitein aan boord en ten kantore van de notaris. (opm: verkocht en verdoopt in KOOPHANDEL)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 juli. Het brikschip ELISABETH, kapt. Velthuis, is volgens een telegram aan de rederij, heden te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram uit Riga is het schip VRACHTZOEKER, kapt. Veldhuis, van Hartlepool 19 dezer ’s avonds aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 juli. Volgens een particulier telegram is het schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Harlingen heden te Sundsvall aangekomen. Goede reis.


Datum: 23 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 9 juli. Het Nederlandse schip UNIE, kapt. K.D. Franken, van Aracaju alhier aangekomen, heeft de voorbramsteng gebroken en zeilen gescheurd en verloren.
(opm: driemast schoener UNIE, gebouwd in 1878 te Pekela, 234 ton)
3-m schoener UNIE, kapt. K.D. Franken
(coll: Kapiteinshuis, Oude Pekela)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 18 juli. Het schip DORDRECHT II , kapt. S.J. Seinstra, van Java naar Amsterdam, is met verlies van roer hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 juli. De agenten van Lloyd’s te Kaapstad telegraferen dat het bericht van het Nederlandse schip DORDRECHT II nadere bevestiging vereist, de stoomschepen BOADICEA en FROLIC waren zoekende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Het stoomschip ERASMUS vertrok 22 juli van Blyth naar Kroonstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 22 juli. Heden werd aan de werf van de Maatschappij De Maas te Delfshaven met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip HIBERNIA. Dit schip, lang 120’, breed 22’, hol 13’3”, werd gebouwd voor rekening van de heer W. Watkins te Londen en is bestemd voor sleepdiensten. De machines, die 600 ipk kunnen ontwikkelen, zijn in de werkplaatsen van dezelfde maatschappij vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Semarang, 21 juli. De Italiaanse bark BEPPINO ACCAME is lek hier aangekomen en moet repareren.


Datum: 24 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 juli. Het stoomschip ZAANDAM, van New York hier aangekomen, heeft vanaf de New Foundlandse banken zware mist gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsch-Indische Droogdokmaatschappij, in liquidatie, werd het verslag over 1883 uitgebracht.
In dat verslag wordt o.a. medegedeeld, dat de exploitatie, na de herstelling van het dok, niet is voortgezet wegens gebrek aan de daartoe nodige middelen. De liquidatie heeft enige vertraging ondervonden wegens het aftreden van de gouverneur-generaal 's Jacob.
De directie stelde er namelijk prijs op het dok niet eerder te verkopen, voordat de zekerheid was verkregen, dat de concessie en het gebruik van de eilanden Amsterdam en Middelburg aan de koper zouden kunnen worden overgedragen. Met het doen van de daartoe nodige stappen moest gewacht worden tot de aankomst van de nieuwe gouverneur-generaal.
Zodra de aangevraagde bewilliging verkregen zal zijn, zal met de liquidatie kunnen worden voortgegaan. Na goedkeuring van de balans en decharge van het bestuur voor het beheer in het afgelopen jaar, werd de vergadering gesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 juli. Alhier zijn bevracht de Nederlandse schepen:
- OTTO, kapt. E.J. Deuzer, met huiden naar Het Kanaal;
- ALAGONDA, kapt. K. Ebling, met beenas naar Europa;
- A.H. VAN BERGEN, kapt. G.H. Eefting, met huiden naar Montevideo;
- JOHANNA, kapt. J.H. de Grooth, met zout van de Kaap Verdische eilanden en
- AREND, kapt. J.J. Fijn, met huiden van Porto Alegre naar Het Kanaal.


Datum: 25 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio-Grande, 17 juni. Vrachten. De markt is zeer flauw, vooral naar Europa, en daar er nog vele schepen worden verwacht, is er weinig kans op verhoging. Bevracht werden naar Het Kanaal voor orders de OTTO, 114 ton, met gezouten huiden à Sh.30/-, de AREND, 143 ton, van Port Alegro met gezouten huiden à Sh.45/- en de ALGONDE, 146 ton, met beenas naar Europa à Sh.25/-.


Datum: 26 juli 1884


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping op maandag de 4e augustus1884 door John Pryce & Co. in het vendu-lokaal alhier, ten 10 ure precies, van het wrak van het Amerikaanse schip RAMBLER, groot 1.018 ton, gebouwd te Boston in 1877 van eiken en hardpine hout, koper- en ijzervast, liggende of niet liggende op het Middenrif Boompjes-eiland, met aanwezige inventaris, tuigage, rondhouten, koper en lading, geschiedende deze verkoop voor rekening van wie zulks zal blijken aan te gaan. Voor verdere bijzonderheden vervoege men zich bij het Amerikaans consulaat of bij John Pryce & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boston, 11 juli. De gezagvoerder van het brikschip SUNBEAM, van Rio Grande hier aangekomen, rapporteert de 17e mei, op 28º10' ZB 41º46' WL, het brikschip ALBERTHA, kapt. B.A. de Jonge, aangetroffen te hebben met noodseinen op. Hij nam de gezagvoerder en equipage, bestaande uit vijf man, op hun verlangen aan boord van zijn schip en heeft hen hier aan land gebracht. De ALBERTHA, met een lading gezouten huiden, had op 30º30' ZB 44º25' WL op een wrak gestoten, waardoor een gat in het schip was gemaakt. Men was genoodzaakt voortdurend te pompen, waardoor de equipage geheel was uitgeput. Hij heeft echter zijn stuurman met drie matrozen op de ALBERTHA overgezet, die het schip te Rio de Janeiro binnenbrachten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Asdvertentie. Ten overstaan van de te Hoogezand residerende notaris J. Piccardt zal op woensdag de 30e juli 1884, ’s avonds 7 uur, in het Bontehuis te Sappemeer publiek à contant worden verkocht het tjalkschip genaamd GRONINGEN EN DE ZAAN, groot 71 tonnen , gebouwd in 1875, laatst bevaren door schipper E. Snellenberg, thans liggende te Sappemeer aan de werf van de scheepsbouwers J.& H. Nijhuis, alwaar het op de dag van verkoop te bezichtigen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de kapitein ter zee N. MacLeod, chef over het materieel aan het Departement van Marine, is heden ’s Rijkswerf te Hellevoetsluis bezocht ter inspectie van de afgekeurde schroefstoomschepen 3de klasse CORNELIS DIRKS en PRINSES MARIA, die men voor kolenhulk wil bestemmen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfshaven, 25 juli. Het schip J.H. HENKES, kapt. Van Heuvelen, van Rouen naar Cardiff, is hedenochtend om 08.45 uur Lizard gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 juli. Heden is van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd ELISE HELENE, voor rekening van de heer H. Briel te Hochfield bij Duisburg.
Daarna is de kiel gelegd van een dergelijk schip, genaamd ELEONORA, voor rekening van de heer J. Rings te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 6 juli. Gisteren namiddag omstreeks 2 uur stoomde de van Colon komende Duitse stoomboot THURINGIA, van de Hamburgse Stoomvaart-Maatschappij, onze haven binnen, en liep met zulk een kracht tegen het aan een van de kaden vastgemeerd liggende Engelse stoomschip MEDIATOR aan, dat dit een opening in de rechterzijde van ongeveer elf voeten kreeg. Ogenblikkelijk stroomde het water naar binnen en begon het fraaie schip te zinken. Er was geen mogelijkheid om het gat te stoppen, en daar hier geen machines voorhanden zijn, om een schip, dat een lek bekomen heeft, boven water te houden, stond ’t vast, dat de MEDIATOR reddeloos verloren was. Van de lading redden wat te redden was, werd bevolen, en weldra waren alle sjouwers, die er maar te krijgen waren, aan het werk om de meest voor de hand liggende goederen te lossen. Het was een drukte van belang, en men kon zich moeilijk verbeelden dat het grote stoomschip, waarop honderden in het zweet huns aanschijns werkten, enige ogenblikken later in de diepte zou verdwijnen. Juist bij zonsondergang, ongeveer half zeven uur ’s avonds, zonk de stoomboot onder de voeten van de talrijke arbeiders, die er nog op waren, weg. Met een vreselijk gedruis sloot zich het zilte water boven het schip, waarvan nu slechts de toppen van de masten te zien zijn. Gelukkig heeft niemand er het leven bij verloren ; de meeste werklieden sprongen bij het wegzinken van de boot te water en zwommen naar de wal ; en zij, die de zwemkunst niet verstonden, werden met pontjes gered. Een onbeschrijfelijk treurig gezicht was het, het sterk gebouwde schip, dat men ’s morgens zo statig de haven zag binnenstomen, zó plotseling terwijl het aan de wal vast lag te zien verdwijnen.
De talrijke menigte, die getuige was van deze ontzettende gebeurtenis, snelde verschrikt uiteen, daar men bang was dat de stoomketels zouden springen; maar er gebeurde gelukkig niets van dien aard. Een zeer kostbare lading is verloren gegaan, en ik heb horen beweren dat de schade wel op een miljoen gulden begroot wordt ; doch naar het mij voorkomt, kan het bedrag nog in ’t geheel niet bepaald worden. Er wordt een onderzoek ingesteld, of het ongeval aan de schuld van de loods, die aan boord van de THURINGIA was, of aan andere oorzaken moet worden geweten. De THURINGIA mag vooreerst de haven niet verlaten. Ik behoef niet te zeggen dat het gemis van een telegraaf onder deze omstandigheden zeer wordt gevoeld.
Nu kan aan de bij de aanvaring betrokkene maatschappijen niet anders worden getelegrafeerd dan van St. Thomas of New-York, waarheen het bericht eerst per vaartuig moet worden overgebracht. Welk een kostbare tijd gaat daarmee verloren!
Wanneer zal men toch inzien, dat op een havenplaats als Curaçao aansluiting aan de wereldtelegraaf niet langer mag ontbreken? Voor de toekomst onzer haven is het een eerste vereiste, dat de schippers onmiddellijk van hun wedervaren aan de rederijen kennis kunnen geven.
Wenst men dat de Curaçaose haven meer en meer in de algemene vaart zal worden opgenomen, dan moet er gezorgd worden, dat hier ook alles is wat in andere plaatsen wordt aangetroffen : een telegraafkantoor, droogdok enz. Hoe dikwijls zal de noodzakelijkheid hiervan nog moeten worden aangetoond? Toch niet totdat het te laat is, totdat men voorgoed een afschrik voor onze haven zal hebben gekregen, totdat stoom- en zeilschepen op een afstand hier zullen passeren? Was men hier thans van alles, wat tot een dok behoort, voorzien, dan zou wellicht het zinken van de MEDIATOR voorkomen kunnen zijn. Nu zullen alle machinerieën, die nodig mochten zijn voor de lichting van dat schip, van St. Thomas of van Fort de France op Martinique moeten gehaald worden. Dit is waarlijk niet geschikt, om het aanzien van de naam onzer haven, waaraan men toch al afbreuk tracht te doen, te verhogen. Het is zeer te hopen, dat nu spoedig de nodige verbeteringen tot stand komen.


Datum: 27 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 juli. Heden zijn alhier binnengekomen de schepen HENDRIKUS, kapt. Scholten, van Hamburg naar België en WATERPLOEG, kapt. Sloots, van Hamburg naar Frankrijk. Beide schepen zijn in zee lek geworden en zullen waarschijnlijk alhier lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juli. De vaart van hier tot Franeker is heden gestremd door het zinken van de uitgaande tjalk HENDRIKA, kapt. Klomp. Het ongeval had plaats doordat het schip weigerde te sturen en zodoende op laagwaterwerk liep. Met het lichten is reeds een aanvang gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 juli. Volgens een particulier bericht is het schip DINA, kapt Coerkamp, heden van Pernovicken herwaarts vertrokken.


Datum: 28 juli 1884


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 28 juli. Volgens een telegram uit Londen, hier bij de Vereeniging van Assuradeuren ontvangen, gaat men steeds voort met het tuigen van het schip KOSMOPOLIET III, kapt. G.J. Alberts, van Rotterdam naar Samarang, met schade hier binnengesleept, en wordt tevens de lading weer ingenomen. De zakken cokes zijn beschadigd ten gevolge van het langdurig liggen in de open lucht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 29 juli. Bij Noorderdam is gezonken de tjalk HENDRIKA, schipper Klomp, verzekerd bij de Maatschappij Vertrouwen te Sappemeer. Door het inbrengen van een schot en het uitmalen met tonmolens werd zaterdag tevergeefs beproefd de tjalk vlot te krijgen, heden echter, na het gedeeltelijk lossen van de lading steen en het uitmalen van het water met tonmolens, kwam het vaartuig vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 juli. De Nederlandse tjalken, de WATERPLOEG, kapt. H. Sloots, met een lading aardappelmeel, bestemd naar Roubaix en HENDRIKUS, kapt. J.J. Scholten, met een lading zout bestemd naar Brugge, heden alhier van Hamburg aangekomen, zijn beiden lek, waardoor de goederen in geringe mate zijn beschadigd, en de ladingen zullen waarschijnlijk in andere vaartuigen worden overgeladen om daarmee naar de bestemming te worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 7 juli. Het stoomschip MEDIATOR, hier de 5de dezer met een gemengde lading van Liverpool van Puerto Cabello aangekomen, en dat aan de kade gemeerd lag, werd door het binnenkomende Duitse stoomschip THURINGIA aangevaren, en begon onmiddellijk gedeeltelijk vol te lopen. De nog droog zijnde lading werd zo snel mogelijk gelost, doch de middelste afdeling was vol water. Vier uren na de aanvaring is het stoomschip gezonken. Slechts 360 collies waren gelost.


Datum: 29 juli 1884


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 28 juli. Het tjalkschip HENDRIKA, schipper Klomp, bij de Noorderdam gezonken, is na het lossen heden door de firma S. en T. Zwanenburg gelicht en naar binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 28 juli. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. is heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefsleepstoomboot ELISABETH BEATRIX, gebouwd voor rekening van de heer Leopold Bresser te Eversael bij Orsoy. In aanbouw is een ijzeren schroefsleepstoomboot voor rekening her heren Discray Frères en C. Tonglet te Luik.
Voor beide boten worden de machines en ketels vervaardigd aan de fabriek van de heer H.J. Koopman te Dordrecht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 20 juli. Het Nederlandse schip CATHARINA GERARDINA, kapt. J.K. Wind, van Arendal met een lading hout naar de Lemmer, is lek alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. De stoomschepen HISPANIA en SENIOR zijn te Santander met elkaar in aanvaring geweest. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 27 juli. Volgens een telegram ontvangen uit Port Elisabeth, ligt het schip KOSMOPOLIET III, kapt. Alberts, van Rotterdam naar Semarang, na gedane reparatie en inname van de lading, zeilklaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 28 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip ARGO, kapt. Mensonides, met een lading stro van Harlingen te Grangemouth gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 juli. Het Nederlandse schip HELENA, van Java, is lek te Port Elisabeth binnen gelopen. Het schip HELENA, kapt. Oosterhuis, van Macassar naar Lissabon, vertrok 1 juni van Batavia.


Datum: 30 juli 1884


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 30 juli. Op de rede (opm: van Soerabaija) stond, toen dit nummer ter perse ging, de IDUNA, een stoomschip, dat hier guano loste en heden naar Singapore zou vertrekken, in brand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip TROMP, commandant Ten Bosch, is hedenmiddag Dungeness gepasseerd en kan voormiddag hier binnen zijn.

Krant: