Inloggen
WHAMPOA - ID 14038


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1848-06-28 / 1873-11-23 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1848
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Smit Fopzn., Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1848-00-00
Delivery Date: 1848-06-13
Technical Data

Gross Tonnage: 246.00 lasts
Gross Tonnage 2: 466.00 tons (oude meting)
 
Configuration Changes

Datum 00-00-1869
Type: Rebuilt
Omschrijving: Later, vermoedelijk na verkoop naar Dordrecht, is het tussendek verwijderd (sindsdien 1 dek) maar bleven de dekbalken van dat dek gehandhaafd.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1848
Datum agenda: 1848-06-28
Register nr: 18480447
Scheepsnaam: WHAMPOA
Type: Bark
Lasten: 246
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ruys J.Dzn, W.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Pfeil, I.M.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief
naam schip onduidelijk-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1848-06-13 WHAMPOA
Manager: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: in 1868 verkocht voor NLG 12.500,-

Date/Name Ship 1868-07-03 WHAMPOA
Manager: Abraham Sandberg & Jan Wolter van Herwaarden (zeilmaker), Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign: QCBL

Ship Events Data

1855-08-00: Collision
Londen, 22 augustus 1855. De Nederlandse schepen (opm: barken) WHAMPOA, kapt. H.H. Kramer, van Akyab (opm: Sittwe) naar Rotterdam, en MACAO, kapt. A.L. Hoffman, van Rangoon (opm: Yangon) naar Cowes, lagen de 22e juni ter rede van St. Helena te repareren, zijnde in aanzeiling geweest.
1863-05-29: Grounded
Hellevoetsluis, 29 mei 1863. Het schip WHAMPOA, kapt. Metz, de 26e januari van Tjilatjap herwaarts vertrokken en heden alhier gearriveerd, is op de Zuid Pampus aan de grond geraakt.
1869-12-15: Stranded
Newport, 29 december. De WHAMPOA, kapt. Sandberg, komende van Bristol, hier aangekomen, is de 15e dezer in het Bristol Kanaal van zijn ankers geslagen en op strand gedreven, doch de volgende dag weder afgebracht met behulp van een stoomboot. Het roer is gebroken en de koperen huid beschadigd.
1872-02-21: Sprang a leak
Lissabon, 22 februari 1872. Het schip WHAMPOA, kapt. Vogelesang, naar Vlaardingen bestemd, is hier de 21e dezer lek binnengelopen.
1872-11-18: Damaged
Elseneur, 18 november 1872. Het Nederlandse schip WHAMPOA, kapt. E.H. Vogelenzang, van Hernösand naar Dordrecht, alhier aangekomen, heeft zeilen, verschansingen en een gedeelte der deklast verloren ; denkt echter de reis voort te zetten.
1873-11-23: Final Fate:
Op reis van Riga naar Dordrecht met een lading balken is de WHAMPOA, kapt. E.H. Vogelenzang, in de middag van 23 november 1873 in de buitengronden van Ameland gestrand en totaal verbrijzeld. Alle opvarenden zijn bij deze ramp om het leven gekomen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.M.Pfeil was met vlagnummer R246 in de periode 1847/48 t/m 1858 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1858 van de Maatschappijtot Nut der Zeevaart  (Maritiem Museum,Rotterdam) staat in de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf vermeld dat de weduwe van kapitein J.M.Pfeil een uitkering kreeg van f 224,80 voor haar en drie kinderen incl. schoolgeld. In 1859 kreeg zij f 225,60058.

In het Jaarverslag 1866 staat vermeld dat zijn weduwe in 1866 is hertrouwd (waardoor haar uitkering reglementair werd stopgezet) 058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.M.Pfeil met vlagnummer R246 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849                                   van de bark “Whampoa”                246 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1851                                   van het fregat “Jacoba Helena”     397 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1855                                   van het fregat “Minister Pahud”    350 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

 

J.M.Pfeil was in 1848 de eerste gezagvoerder van de bark "Whampoa" en in 1855 van het campagne-fregatschip "Minister Pahud", beide van rederij W.Ruys J.Dz. 024.

 

Bouma025 vermeldt J.M.Pfeil als gezagvoerder gedurende:

*    1849 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1851 t/m 1854 van het fregat “Jacoba Helena” ex Erfprinses Sophie, gebouwd in 1840 te Middelburg, 750 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1856 t/m 1857 van het 3/mschip “Minister Pahud”, gebouwd in 1855 te Dordrecht, 674 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Pfeil, J.M.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 246
Overige informatie: overleden 1858

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.C.Kuijk was met vlagnummer R278 in de periode 1850 t/m 1859 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

W.C.Kuijk was in 1853-1854 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1859 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1859 is overleden. In hetzlefde Jaarverslag staat in de rekening van Ontvangst en Uitgaaf dat de weduwe van kapitein W.C. Kuyk een uitkering heeft ontvangen van f 125, - voor 10 maanden. Hieruit is te concluderen dat kapitein Kuyk is overleden in februari/maart 1859058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein W.C.Kuijk met vlagnummer R278 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851             van de bark “Whampoa”                                 246 last     voor W.Ruys J.Dz. te Rotterdam

*    1855             van de bark “Kaap Hoorn”                              250 last     voor P. van Rossem te Rotterdam

*    1858             van de 3/msch. “Henriette Wilhelmine”        173 last     voor R. van Buren & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt W.C.Kuyk als gezagvoerder gedurende:

*    1850 t/m 1853 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1855 t/m 1856 van de bark “Kaap Hoorn”, gebouwd in 1854 te Vlaardingen, 475 ton o.m., varend voor P. van Rossem & Zn te Rotterdam;

*    1858 t/m 1859 van de 3/msch “Henriëtte Wilhelmina”, gebouwd in 1857 te Bolnes, 327 ton o.m., varend voor R. van Buren & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Kuijk/Kuyk, W.C.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 278
Overige informatie: overleden februari/maart 1859

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Kramer werd geboren op 16 mei 1816 te Terschelling als zoon van Hendrik Alkes Kramer en Trijntje Jans Visser. Hendrik trouwde op 26 mei 1849 te Wymbritseradeel als koopvaardijkapitein met Janke Gerbens Aukes, geboren op 22 oktober 1821 te Woudsend als dochter van de koopman Gerben Jans Aukes en Popkjen Hylkes Tromp. Janke overleed op 05 juni 1863 te Wymbritseradeel, 41 jaar, winkeliersche

 
 

bron: Leeuwarder Courant 1 juni 1849

 

bron: Leeuwarder Courant 26 juni 1863

 

 

 

      "Kapitein Kramer begint zijn zeemansloopbaan op twaalfjarige leeftijd en monstert dan als kajuitsjongen op de kof "Monnikendam". (onder kapitein Volkert Hendriks Kramer- zie aldaar). In 1835 zien we hem als 2e stuurman en een jaar later als onderstuurman aan boord van "De Jonge Jacob", kapitein V.H.Kramer. Met deze kapitein gaat hij in 1837 over op de schoenerkof "Amstel". Hij is dan 21 jaar. Mogelijk heeft hij daarna nog op andere schepen gevaren tot hij in 1849 wordt aangesteld als kapitein. Hij krijgt dan achtereenvolgens het bevel over de volgende schepen:

1849-1853                  "Watergeus", gebouwd in 1849 op de werf van Jan Smit Fopz. (Bekend is zijn snelle reis met dit schip van Liverpool naar Sydney in 88 dagen). (uit o.a. Bouma025 maar ook andere bronnen was de kapitein van dit schip NIET Hendrik H. maar Willem Hendrik Kramer – zie aldaar.

1853-1856                  Het barkschip "Whampoa", 244 last (462 ton) ... tewaterlating ... op 7 juni 1848 ... voor rekening van de reder Wm.Ruys J.D.zn te Rotterdam en ... bestemd voor de vaart op China en Brits-Indië. ...

1856-1859                  Het barkschip "Ida Elisabeth", 382 last (724 ton). Dit schip liep 21 mei 1856 van stapel bij J.en K.Smit te Kinderdijk. In 1870 verkocht ... en herdoopt als "Elisabeth en Maria", in 1877 als "Koophandel" en in 1890 afgekeurd en gesloopt.

1861-1863                  s.s."Palembang", 117 last (221 ton), gebouwd in 1857. Reder W.J.Cores de Vries te Batavia, later te Soerabaja. ...

1864-1865                  s.s."Oengaran" (ex "Semarang" 223 last (422 ton), gebouwd in 1846 te Feyenoord. ... Reder W.J.Cores de Vries te Soerabaja ... in 1867 gesloopt."

"De "Ida Elisabeth" was, zoals de meeste schepen in die tijd van de rederij Wm.Ruys, tevens ingericht voor het vervoer van passagiers. Er was namelijk toen een vrij geregeld passagiersvervoer op Nederlands Oost-Indië en wel van officieren met hun gezinnen alsook van regeringsambtenaren, die voor kortere of langere tijd in de Oost werden gedetacheerd."010-p.53/56.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Kramer was met vlagnummer R385 in de periode 1853 t/m 1864 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscolege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1864 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij heeft bedankt als effectief lid058.

 

De schepen van de kapitein

H.Kramer was van 1856-1859 de eerste gezagvoerder van het campagne-barkschip "Ida Elisabeth (II)", 724 ton, gebouwd in 1855/1856 bij J.& K.Smit te Kinderdijk voor W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. "... mei 1858 aanvaring met mailschip Candace, laatstgenoemd schip zonk; de Ida Elisabeth bereikt Cadiz als noodhaven met ingedeukte voorsteven en 50 geredden van de Candace...024 en 025.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein H.Kramer met vlagnummer R385 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                       van de bark “Whampoa”                   246 last       varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1858                       van de bark “Ida Elizabeth”              380 last       varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1859                       geen vermelding van schip en boekhouder

*    1862, 1863            van het ss. “Prins van Oranje”             ? last         varend voor Cores de Vries te Batavia

 

 

Bouma025 vermeldt H.(H.)Kramer als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1856 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1857 t/m 1859 op de bark “Ida Elisabeth”, gebouwd in 1856 te Kinderdijk, 724 ton o.m., varend voor Wm.Ruys JDz te Rotterdam.

Bouma vermeldt geen gegevens van schepen die voeren onder de vlag van een reederij in Nederlands Oost-Indië, dus niet van de “Prins van Oranje” en de “Oengaran”. Wellicht in Sweys021 of in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaar001..

 

Overige bijzonderheden

Mast097 meldt:

“Het schip (Koophandel) werd begin 1857 in de vaart gekomen bij rederij W.Ruys J Dzn in Rotterdam onder de naam “Ida Elisabeth”. De scheepsbouwers van J. & K.Smit te Kinderdijk hadden er bij de bouw in 1856 nog een hele kluif aan gehad, want het schip was bestemd voor de vaart op Indië. De zware ladingen uit de Oost, zoals koffie, suiker en tin maakten een romp met scherpe lijnen onmogelijk daar anders de stabiliteit te zeer negatief zou worden beïnvloed. Een extra complicatie was voor de scheepsbouwers de eis van de reder geweest voor grote luikhoofden, aangezien in Indië het gebruik van stoommachines ook toenam en op elke uitreis het grootste deel der lading uit machineriën bestond. De eiken scheepshuid was geheel voorzien van koperbeslag en de bark was uitgerust met een tweetal bliksemafleiders.

Het schip kwam op haar eerste uitreis in aanzeiling met een Franse schoener, en het jaar er op in aanvaring met de mailstoomboot “Candace”, waarbij op de mailboot 7 doden te betreuren vielen. De overige jaen voer zij zeer gelukkig. In 1866 werd op de Atlantische Oceaan kapitein Casey na 28(!) dagen van het wrak van de Engelse bark ‘Jane Lauden’ gered.”

 

De campagnebark “Ida Elisabeth”

“…werd in 1855/1856 gebouwd als een houten 3-mast bark met een tussendek. De bark was ontworpen voor de vaart op Indië. De zware ladingen uit de Oost, zoals koffie, suiker en tin maakte een romp met scherpe lijnen onmogelijk daar anders de stabiliteit te zeer negatief zou worden beïnvloed. Een extra complicatie was voor de scheepsbouwer de eis van de reder voor grote luikhoofden, aangezien in Indië het gebruik van stoommachines ook toenam en op elke uitreis het grootste deel der lading bestond uit machineriën.” De eigenaar/reder was W.Ruys J.Dzn te Rotterdam en de kapiteins waren H.Kramer (1857-1859), C.Kramers (1859-1860), W.Dooren (1860-1864), C.Janses (1864-1865), W.Dooren (1865-1870).097-p144.

 

H.Kramer vertrok per 07 oktober 1859 van Brouwershaven met de “Ida Elisabeth” en 1 landmachtsoldaat. Hij arriveerde te Batavia op 21 januari 1860 na een reis van 106 dagen065*.

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Kramer, Hendrik Hendrikz
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 385
Overige informatie: *Terschelling, 16 mei 1816

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van der Hoff was met vlagnummer R17 in de periode 1858 t/m 1863 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschppij tot Nut der Zeevaar058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1863 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat op hem “Art 37. van het reglement” is toegepast  d.w.z. dat het College een einde aan zijn lidmaatschap heeft gemaakt, vanwege het niet nakomen van zijn financiële verplichtingen058

 

De schepen van de kapitein

In het Jaarverslag van het College staat kapitein D. van der Hoff met vlagnummer R17 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1858         van de bark “Whampoa”      246 last               varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*   1859         van de bark “Resident van Son”                      357 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*   1862                                                      geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt D. v/d Hoff als gezagvoerder gedurende:

*    1857 t/m 1859 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1860 t/m 1861 van de bark “Resident van Son”, gebouwd in 1849 te Kinderdijk, 677 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

D.van der Hoff vervoerde per 30 oktober 1858 vanuit Vlissingen met de “Whampoa” 1 landmachtofficier naar Indië. Aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Hoff, D. van der
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 17
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Jabobus Willem Butner werd geboren op 25 februari 1829 te Dordrecht als zoon van Johannes Andreas Butner (overleden op 20 juli 1833 te Dordrecht) en Anna Cramer, geboren in 1792.

Hij trouwde op 18 augustus 1852 te Dordrecht met Maria Bemolt, geboren in 1832 te Dordrecht als dochter van Adriaan Bemolt, 46 jaar, ambtenaar en Pieternella Baars, 48 jaar. Hij woonde in 1858 met vrouw en zoontje Adriaan, geboren in 1857 te Dordrecht aan de Groenmarkt nr.9 te Dordrecht. In 1864 vertrekt hij met zijn gezin naar Soerabaja.

Hij overleed op 26 maart 1869 te Soerabaja. Er werd in Dordrecht geen aangifte gedaan.

Hij werd per 28 april 1856 met nummer 397 lid van de vrijmetselaarsloge “La Flamboyante” te Dordrecht en was toen 1e stuurman ter koopvaardij.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.W.Butner was met vlagnummer R189 in de periode 1859 t/m 1870 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Jaarverslagen 1862 t/m 1867 van de Maatschappij (MaritiemMuseum, Rotterdam) staat kapitein J.W.Butner met vlagnummer 189 in de ledenlijsten als gezagvoerder maar zonder vermelding van schip en boekhouder058.

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.W.Butner als gezagvoerder gedurende:

  • 1860 t/m 1861 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;
  • 1862 van de bark “Resident van Son”, gebouwd in 1849 te Kinderdijk, 677 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam. Het schip strandde in mei bij Bevezier en geraakte wrak.

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan. van Blokland-Visser064:

MRD = Monsterrol Gemeentearchief van Dordrecht:

Op 2 september 1853 (MRD nr 1592) was hij 1e stuurman op de nieuwe bark “Hellevoetsluis” onder kapitein Wilhelmus Johan Vos. en vertrok naar Australië.

In 1854/55 was hij 1e stuurman op het fregat “Orion”, onder kapitein is Cornelis Marinus Borghout en vertrok naar Batavia. Het verslag van deze reis is te lezen in logboek nr 32 geschreven door 1e stuurman Butner (archief 124 rederij Blusseév Oud Alblas in het Stadsarchief van Dordrecht

Op 6 april 1855 (MRD nr 1683) was hij 1e stuurman, oud 34 jaar, wonend te Dordrecht met een maandgage van f 65,- op de bark “Juno 2” onder kapitein Willem J.Chevalier en vertrok via Cardiff naar Hongkong

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant 1 juli 1861

 

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Butner, Jacobus Willem
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 189
Overige informatie: *Dordrecht, 25 februari 1829, †Soerabaja, 26 maart 1869

Familiegegevens en opleiding

Johannes Gerardus Marcussen werd geboren te Amsterdam op 26 mei (of augustus?) 1823 als zoon van de Lutherse Marcus Marcussen (overleden te Batavia) en Wilhelmina Baldina Berkenfelder (overleden te Amsterdam. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Groote Draaisteeg Wijk 1 nr. 88 (nieuw nr. 6). Hij vertrok op 01 mei 1860 naar Katendrecht. Hij behaalde op 25 februari 1860 het diploma 1e stuurman op de grote vaart.

Hij was getrouwd met Catharina Henriëtte Cornelia Luking, geboren op 04 oktober 1827 te Amsterdam, Luthers. Johannes overleed te Rotterdam aan de Vest Wijk 5 nr. 21 op 20 november 1869 en zijn vrouw vertrok op 16 september 1870 naar Gouda005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.G.Marcussen was met vlagnummer R211 in de periode 1865 t/m 1869 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl gerechtigd was de Maatschappijvlag te voeren, maar geen financiële aanspraken had058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

J.G.Marcussen was in de periode 1863-1865 gezagvoerder van de bark de "Duiveland", 621 ton, gebouwd in 1847 te Zierikzee en in 1860 door rederij W.Ruys J.Dz.025. "... op 1 maart 1864 op weg van Londen naar Boston lekgeslagen; na reparaties in Lissabon weder vertrekkend, brak brand uit op de Taag; op de kust gezet bij Belem; blijkbaar vlotgebracht en de reis voortgezet naar Boston, waar het schip in 1865 werd verkocht"024.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J.G.Marcussen met vlagnummer R211 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1865, 1866                           van de bark “Cornelia Hendrika”     306 last  varend voor W.Ruys & Zonen te Rotterdam

*    1867                                      geen vermelding van schip en boekhouder

 

J.G.Marcussen maakte de volgende reizen005:

*    Whampoa                            1862                          Padang - Rotterdam                            koffie, rijst

*    Duiveland                             1862                          Rotterdam - Singapore                        diversen

*    Cornelia Hendrika              1865                          Rotterdam - Cardiff                             diversen

 

Bouma vermeldt J.G.Marcussen als gezagvoerder gedurende:

*    1860 t/m 1861 van de bark “Nursery Packet”, gebouwd in 1858 te Londen, 295 ton o.m., varend voor J. de Veer-Tyndall te Nickerie. Het schip werd in 1861 verkocht naar Engeland;

*    1862 op de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1863 t/m 1865 op de bark “Duiveland”, gebouwd in 1847 te Zierikzee, 621 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam. Het schip werd in 1865 te Boston verkocht;

*    1866 t/m 1867 op de bark “Cornelia Hendrika”, ex Zuid-Beveland, gebouwd in 1856 te Lekkerkerk, 581 ton o.m., varend voor Wm. Ruys & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

 “Van het Zierikzeese barkschip “Duiveland” is in particulier bezit een fraai scheepsportret bewaard gebleven. De heer J.C.A.Ribbens te Heinkenszand is de eigenaar van een door Jacob Spin vervaardigde afbeelding van genoemde bark”. De betovergrootvader van de heer Ribbens was de gezagvoerder J.C.Viersma van de “Duiveland”. Het schip werd op 13 juli 1847 op de Commerciewerf van C.Smit te Zierikzee te water gelaten, gebouwd door scheepsbouwmeester C.Mak. De eerste gezagvoerder was J.C.Kreye (1848 t/m 1852), daarna J.C.Viersma (1853 t/m 1859). Het schip werd in 1859 verkocht aan W.Ruys JDz te Rotterdam en kwam toen onder gezag van kapitein H.Hagers.

“Een nieuw hoofdstuk ving aan. In 1864 lag het schip in Spanje op de rivier De Taag. Een aan boord uitgebroken brand bracht aan het te Zierikzee gebouwde schip zware schade toe. Men wist aanvankelijk niet beter te doen dan het te laten zinken … Toch betekende dit nog niet het definitieve einde van het barkschip want men zag naderhand kans het te lichten. Het is bekend dat het in 1865 te Boston opnieuw werd geveild en in andere handen overging.”074.

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Marcussen, Johannes Gerardus

vermoedelijk 2 verschillende personen

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.J.Mets werd met vlagnummer 947 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 29 november 1853 op voorspraak van G.de Boer. Zijn schip was de "Verwachting"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 22/29 november 1853 wordt als effectief lid voorgedragen/benoemd Gerlof Jans Mets, oud 31 jaar, voerend de schoner “Verwachting”, op voordracht van kapitein G. de Boer. Hij kreeg vlagnummer 947 en per 01 mei 1854 nummer 553.023.

 

(Een) G.J.Mets was met vlagnummer R45 in de periode 1884 t/m 1905 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dat betekende dat hij wèl de maatschappijvlag mocht voeren maar geen aanspraak kon maken op financiéle tegemoetkomingen058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        947                           1853           schoner            de Verwachting                                    J.Teengs Telting te Alkmaar

        553                       1854-1857     schoner            de Verwachting                                    idem

                                      1858-1860     brik                   De Zeevaart                                          J.Teengs Telting te Edam

                                          1861           brik                   De Zeevaart                                          A.M.Balwé

                                      1862-1864     bark                 Whampoa                                             W.Ruys JDz te Rotterdam

                                          1865           bark                 Whampoa                                             W.Ruys & Zn te Rotterdam

                                      1866-1870     bark                 Fop Smit                                                idem

                                          1871           stoomb.           Fop Smit                                                idem

                                      1872-1873     geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1874-1877     fregat               Cornelis Wernard Eduard                   W.Ruys & Zn te Rotterdam

                                      1878-1880     geen vermelding van schip en boekhouder

 

G.J.Metz was in 1872 gezagvoerder van het stoomschip de "Fop Smit", 957 BRT, in gebouwd in Engeland in 1871 en  aangekocht door W.Ruys en Zonen te Rotterdam. "... in oktober 1872 op weg van Odessa naar Montrose (Scotland) bij Falmouth gestrand en verloren"024 en 025.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein G.J.Mets met vlagnummer R45 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1885                       ss. “Senior”                              1099 ton           varend voor de Rotterdamse Lloyd te Rotterdam

*    1886                       ss. Limburg”                            1818 ton           varend voor Stoomv.-Mij Rotterdam te Rotterdam

*    1887                       ss. “Zeeland”                           2039 ton           varend voor Stoomv.-Mij Rotterdam te Rotterdam

*    1888                       ss. “Noord-Braband”             2404 ton           varend voor Stoomv.-Mij Rotterdam te Rotterdam

*    1890, 1891            ss “De Carpentier”                 1212 ton           varend voor Kon.Paketv.-Mij te Rotterdam

*    1892                       ss. “Graaf van Bylandt”         1321 ton           varend voor Kon.Paketv.-Mij te Rotterdam

*    1893, 1894            ss. “Swaerdecroon”                648 ton              varend voor Kon.Paketv.-Mij te Rotterdam

*    1895                       ss. “van Diemen”                    1284 ton           varend voor Kon.Paketv.-Mij te Rotterdam

*    1896                       geen vermelding van schip en boekhouder

*    1897 t/m 1900        ss. “de Carpentier”               1282 ton           varend voor Kon.Paketv.-Mij te Rotterdam

*    1901, 1902            “Houtman”                              1543 ton           varend voor Kon.Paketv.-Mij te Rotterdam

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

kapitein                                 naam schip                           vertrek                                   terugkomst

G.J.Mets                                Zeevaart                                25 januari 1858                    24 juni 1861

                                                Whampoa                             04 juni 1862                         niet vermeld

                                                Whampo                               26 januari 1865                    12 januari 1866

                                                Fop Smit                                09 december 1867               21 oktober 1868

 

Bouma025 vermeldt G.J.Metz als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1860 van de sch.kof “Goede Verwachting”, gebouwd in 1840 te Monnikendam, 79 ton o.m., varend voor J.Teengs Telting te Alkmaar. Het schip werd in 1860 gesloopt;

*    1863 t/m 1866 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1871 van de bark “Fop Smit”, gebouwd in 1851 te Slikkerveer, 549 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam. Het schip voer in 1872 voor Burlage & Schumacher te Amsterdam en was herdoopt in “Ystroom”;

*    1872 van het ijzeren schroefstoomschip “Fop Smit”, gebouwd in 1871 te Sunderland, 957 ton o.m., varend voor Wm. Ruys & Zn te Rotterdam. In oktober 1872 verongelukt bij Falmouth (zie hierna!) op weg van Odessa naar Montrose;

*    1874 t/m 1878 van de bark “Cornelis Wernard Eduard”, gebouwd in 1864 te Slikkerveer, 850 ton o.m., varend voor W.Ruys & Zn te Rotterdam;

*    1878 van het schroefstoomschip “Ariadne”gebouwd in 1870 te Sunderland, 1291 ton o.m., varend voor W.Ruys & Zn te Rotterdam;

*    1884 t/m 1886 van het schroefstoomschip “Senior”, gebouwd in 1879 te Middlesbro, 1099 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam;

*    1887 van het schroefstoomschip “Limburg” ex Hampton, gebouwd in 1873 te Sunderland, 1813 ton o.m., varend voor Wm. Ruys & JohnS.Hill te Londen. Het schip werd in 1887 verkocht naar Noorwegen als “Freja”;

*    1888 van het schroefstoomschip “Zeeland”, ex Wyberton, gebouwd in 1877 te Middlesbro, 2039 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Rotterdam” Wm.Ruys & J.S.Hill te Londen;

*    1889 t/m 1890 van het schroefstoomschip “Noord Brabant”, gebouwd in 1882 te Middlesbro, 2300 ton o.m., varend voor Wm. Ruys & J.S.Hill te Rotterdam.

Bouma025 vermeldt H.Mets als gezagvoerder van/in:

*    1859 t/m 1861 van de brik “Zeevaart”, gebouwd in 1848 te Edam, 189 ton o.m., varend voor J.Teengs Telting te Edam

      (gezien de opgaven van Zeemanshoop001 is hier vermoedelijk sprake van een verkeerd initiaal)

 

Overige bijzonderheden

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door G.J.Metz.104.

 

Op 17 oktober 1872, tijdens een zware storm, strandde op de Schotse kust bij Montrose het ss “Fop Smit”. Het schip werd geabandoneerd. Het schip was op weg van Odessa naar Montrose. Later werd het door Engelse bergers geborgen en kwam in 1873 na reparatie als “Success” van John Machan te Dundee weer in de vaart. Op 11 juli 1885 zonk het schip bij Reval na op een rots te zijn gestoten.

Het ss. Fop Smit” werd gebouwd in 1871 bij W.Watsons, te Sunderland, mat 957 ton o.m. en voer voor Wm. Ruys & Zn te Rotterdam072.

 

G.Mets vervoerde vanuit Rotterdam een detachement landmachtmilitairen naar Batavia met de “Zeeland” op de volgende reis065*:

*    Vertrek 07 april 1888. Aankomst 19 mei 1888 na 42 dagen. 2 officieren en 53 manschappen.

 

Zeeuwsche Zierikzeesche Courant 02 januari 1864

Uitgezeild van Brouwershaven op 31 december 1863 komend van Rotterdam op weg naar Batavia.

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Mets/Metz, Gerlof Jans
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 553
Overige informatie: *ca. 1822

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Janses was met vlagnummer R23 in de periode 1869 t/m 1874 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekent dat hij de Maatschappijvlag mag voeren, maar dat hij geen aanspraak heeft op financiële tegemoetkomingen058.

 

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1874 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1874 voor het lidmaatschap voor de vlag heeft bedankt058.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.Janses als gezagvoerder gedurende:

*    1867 t/m 1868 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1869 van het 3/mschip “Paul Johan”, gebouwd in 1853 te Schiedam, 677 ton o.m., varend voor de Groot, Roelants & Co te Schiedam. Het schip werd in 1869 afgekeurd in averij;

*    1871 t/m 1872 van het raderstoomschip “Batavier”, gebouwd in 1855 te Fijenoord, 1060 ton o.m., varend voor de Nederl. Stoomb. Mij (Dir. J.W.L.van Oordt) te Rotterdam. Het schip werd in 1872 in de Thames aan de grond gezet na een aanvaring en als wrak verkocht.

 

Overige bijzonderheden

Op 19 october 1872, kort na het vertrek uit Londen, op weg naar Rotterdam werd de Batavier op de Theems aangevaren door het Turkse oorlogsschip Chark en zonk. Later gelicht en daarna verkocht voor de sloop. Alle opvarenden werden gered.

Het ss “Batavier” werd gebouwd in 1855 bij de Nederl. Stoomb.`Mij. te Rotterdam, mat 567 ton o.m. en voer eveneens voor de Rotterdamse NSM072.

 

 

Datum vanaf: 1866
Kapitein: Janses, C.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 23
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Eric Robert Sandberg werd geboren op 26 november 1834 te Stockholm als zoon van Eric Sandberg en Maria Hendrika Landholm.

Hij bleef ongehuwd.

Hij overleed op 27 mei 1879 ’s morgens om 6 uur aan boord van zijn schip “Adriana”, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht.

Hij werd met nr. 426 per 28 december 1858 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge “La Flamboyante”.064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Eric Sandberg wonend te Dordrecht werd met vlagnummer 26 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” in de periode 11 oktober 1860 t/m zijn overlijden op 27 mei 1879. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de schoener “Triton” net als boekhouder A.Sandberg. 64a

 

E.R.Sandberg was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 75 in de periode 1871 t/m 1874.112.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het kasboek van het Dordtse College dd 18 augustus 1879 staat de de boeking van de uitkering aan Z.Sandberg Az, executeur van de nalatenschap van kapitein Eric Robert Sandberg van de regelementair toegestane f 200,-.064b

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat E.R.Sandberg als gezagvoerder064a:

  • * 1861 schoener “Triton”              boekhouder A.Sandberg te Dordrecht
  • * 1874 fregat “Adriana” boekhouder A.Sandberg * J. van Herwaarden te Dordrecht.

 

Bouma025 vermeldt E.R.Sandberg als gezagvoerder gedurende:

  • * 1861 t/m 1868 op de 2/mschoener “Triton”, ex Arnoldina Catharina, gebouwd in 1850 te Pillau, 159 ton o.m., varend voor A.Sandberg te Dordrecht;
  • * 1869 op de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor A.Sandberg & J.van Herwaarden te Dordrecht;
  • * 1870 t/m 1880 op het 3/m schip “Adriana” ex L.R.C., gebouwd in 1860 te Archangel, 767 ton o.m., varend voor A.Sandberg & J.van Herwaarden te Dordrecht. Het schip werd in 1880 verkocht en vermoedelijk gesloopt.

 

In de overlijdensaangifte van kapitein Evert Groeneveld Cadee (BS-aangifte 11 februari 1859) staat een passage uit het Journaal van de bark “Vereniging” waaruit blijkt dat na het overlijden van deze kapitein de 1ste stuurman Eric Robert Sandberg het commando overnam en het schip van 47o28’NB/34o12’WL naar Nederland voer.064.

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

MRD = monsterrol in het Gemeentearchief van Dordrecht

Op 03 september 1855 (MRD 1707) was Eric Robert Sandberg 3e stuurman op de bark “Johanna Wilhelmina” onder kapitein H. de Groot en vertrok naar New Castle.

Per 24 oktober 1858 nam hij als 1e stuurman het gezag op de bark “Vereenifing”over van de overleden gezagvoerder Evert Groeneveld Cadee aan boord van de bark “Vereniging”, die op 24 oktober 1858 op weg naar Java was overleden.

Op 26 oktober 1860 (MRD 1924) was hij gezagvoerder op de schoener “Triton” en vertrok naar Barcelona.

Op 15 juli 1868 (MRD 2323) was hij gezagvoerder van de bark “Whampoa” en vertrok naar Sundsval.

Op 09 oktober 1869 (MRD 2397) was hij kapitein op het fregat “Adriana” en vertrok met 18 man naar West-Indië.064

 

Nadere bijzonderheden

NRC 16 januari 1862114

Falmouth, 14 januari. Het Nederlandse schip (opm: 2-mastschoener) TRITON, kapt. E.R. Sandberg, van Newcastle naar Barcelona, is hier met verlies van grote boom binnengelopen.

 

Dordtsche Courant 09 april 1864114

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ….

Vertrokken: HERTHA, kapt. Warnaar, naar Havana; BROTHERS SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester: NORFOLK, naar Harwich; RAVEN, kapt. Hutchinson, naar Montreal; CAROLINA, kapt. Johansen, en TRITON, kapt. Sandberg, beiden naar Newcastle; HENDRIK JAN VAN NASSAU, kapt. Roelfsema ; EENDRAGT, kapt. De Boer, en CONCORDIA, kapt. De Groot, allen op avontuur. ….

 

NRC 01 april 1866114

Schepen in lading te Rotterdam…..

…..- Naar Boston. De Nederlandse schoener TRITON, kapt. Sandberg.

Adres: Wambersie & Zoon……

 

NRC 01 januari 1870114

Newport, 29 december. De WHAMPOA, kapt. Sandberg, komende van Bristol, hier aangekomen, is de 15e dezer in het Bristol Kanaal van zijn ankers geslagen en op strand gedreven, doch de volgende dag weder afgebracht met behulp van een stoomboot. Het roer is gebroken en de koperen huid beschadigd

 

NRC 10 februari 1870114

Falmouth, 6 februari. Het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Sandberg, van Newport naar Martinique, is met verlies van grote en barksteng alhier binnengelopen. Het schip is lek.

 

NRC 31 mei 1872114

Amsterdam, 29 mei. Volgens telegrafisch bericht van kapt. Sandberg is het fregatschip ADRIANA, van Dordrecht te Quebec aangekomen met verlies van grote en kruismast, zijnde 14 mei in aanzeiling geweest met het Noorse schip DYGDEN : terwijl het ook schade heeft bekomen aan koper en steven door het ijs.

 

Provinciale Groninger Courant 11 augustus 1872114

Amsterdam, 9 juni. Het schip ADRIANA, kapt. Sandberg, van Dordrecht te Quebec met schade door ijsgang aangekomen, was op 4 mei in aanzeiling geweest met het schip BYGDIN, kapitein Scheen, van Havre.

 

NRC 03 oktober 1872114

Christiansund, 29 september. Het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Sandberg, van Londen naar Sundsvall, is met verlies van steng, zeilen en boten alhier binnengelopen.

 

NRC 13 juni 1879114

Advertentie. Uit de hand te koop het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ADRIANA, laatst gevoerd door wijlen kapt. E.R. Sandberg, thans liggende te Nieuwediep. Hetzelve is gemeten 702 tonnen nieuwe meting, en bijzonder geschikt voor de houtvaart. Staat ledig en laadt circa 340 Petersburg standaard gezaagd hout of 295 tult balken, bij een diepgang van ongeveer 16½ voet. Reflectanten vervoegen zich bij de reders A. Sandberg en J. van Herwaarden te Dordrecht. (opm: mogelijk naar Duitsland verkocht)

a

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Sandberg, Eric Robert
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 26
Overige informatie: *Stockholm, 25 november 1834, †Dordrecht, 27 mei 1879

Familiegegevens en opleiding

Evert Hendrik Vogelzang werd geboren op 30 juni 1831 te Kampen als zoon van Cornelis Vogelzang en Anna Petronella van Veen, beiden uit Kampen.

Hij trouwde op 30 november 1864 te Dordrecht met Bastiaantje Franken, 33 jaar, winkelierster, weduwe van Pieter van Suglichem, dochter van Willem Franken en Maria Helena Schouten.

Hij kwam om op 12 november 1873 na terugkomst van een reis naar Riga naar Dordrecht bij het vergaan bij Ameland van zijn schip de bark “Whampoa”. Er is te Dordreccht geen aangifte van het overlijden gedaan

Hij werd in 1868 met nr. 529 lid van de vrijmetselarij loge “La Flamboyante” te Dordrecht.064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Evert Hendrik Vogelenzang wonend te Dordrecht was in de periode 07 oktober 1869 t/m zijn overlijden in 1873 met vlagnummer 16 effectief lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Toegevoegd is dat hij in november 1873 op de kust van Ameland is verongelukt. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van het fregat “Adriana” met als boekhouders Sandberg & van Herwaarden. 64a

Bouma025 vermeldt een fregat “Adriana”, ex L.R.C., in 1860 gebouwd te Archangel, 767 ton o.m., varend voor A.Sandberg & J. van Herwaarden te Dordrecht met als eerstgenoemde kapitein in 1870 E.R.Sandberg. Kennelijk heeft kapitein E.H.Vogelenzang nog daarvóór het commando gehad.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Amsterdamse College “Zeemanshoop” is een brief binnengekomen van het Dordtse College “Tot Nut van Handel en Zeevaart” waarin het Amsterdamse College wordt gevraagd om “eene Gratificatie voor de nageblevenen van de Equipage van het Schip Whampoa.”042

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt E.H.Vogelzang als gezagvoerder gedurende:

*   1868 op de 2/m sch. Triton, ex Arnoldina Catharina, gebouwd in 1850 te Pillau, 159 ton o.m., varend voor A.Sandberg te Dordrecht;

*   1869 “Adriana” ex L.R.C., zie hiervoor.

*   1870 t/m 1873 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor A.Sandberg & J. van Herwaarden te Dordrecht. Het schip strandde in 1873 op Ameland en geraakte wrak.

 

Uit het Register van ingekomen schepen in het Gemeentearchief van Dordrecht blijkt dat hij te Dordrecht arriveerde op 21 augustus 1868 met de schoener “Triton” en op 22 juni 1871 met de bark “Whampoa”. Volgens monsterrol nr. 48 dd 20 september 1873 in het Gemeentearchief van Dordrecht was hij gezagvoerder op de bark “Whampoa”

 

Overige bijzonderheden

In de “Biografie van Cornelis Abrahamsz Jr” wordt het volgende gemeld080:

15 november 1854. Nieuwe Diep aan het begin van de 4e reis met de “Azia” naar NOI:

       “… mijne 2e stuurman (i.c.C.F.Walther) was nu opperstuurman geworden bij Kapt. Crap Hellingman, zoodat ik nu in zijn plaats de Matroos E.H.Vogelenzang (is Evert Hendrik Vogelzang) gepromoveerd had. … “.

 

Ontleend aan van Blokland-Visser:064:

Op 21 augustus 1868 was hij gezagvoerder op de schoener “Triton”.

Volgens monsterrol nr. 2390 in het Gemeentearchief van Dordrecht dd 09 oktober 1869 was hij kapitein op de bark “Adriana” en vertrok met 18 man naar West-Indië.

Op 22 juni 1871 was hij gezagvoerder op de bark “Whampoa”

Volgens monsterrol nr. 48 dd 20 augustus 1873 was Evert Hendrik Vogelenzang , oud 42 jaar, wonend te Dordrecht, gezagvoerder van de bark “Whampoo” voor een reis van Rotterdam naar Riga, varend voor A.Sandberg & J. van Herwaarden te Dordrecht. Aan boord waren 12 bemanningsleden waaronder 1e stuurman H.C.Ouwehand, 30 jaar, uit Dordrecht en 2e stuurman L.C.H.Schneider uit Schmiegel. Het schip verging op 12 november 1873 bij Ameland op weg van Riga naar Dordrecht.064.

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Vogelzang, Evert Hendrik
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 16
Overige informatie: *Kampen, 30 juni 1831, †voor Ameland, 13 november 1873, met zijn schip.

Afbeeldingen


Omschrijving: WHAMPOA onder kaptitein J.W. Butner
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Carlebur, François
Algemene informatie


1848

NRC 080648
Rotterdam, 7 juni. Heden morgen is met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester J. Smit Fzn aan het Slikkerveer te water gelopen het barkschip WHAMPOA, groot ca. 300 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer W. Ruys J.Dzn alhier.
NRC 010748
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Samarang om in het begin der volgende maand te vertrekken, voor passagiers en goederen het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip WHAMPOA, kapt. J.M. Pfeil. Adres ten kantore van de cargadoor Wm. Ruys J.Dzn. (opm: eerste reis) Zeilklaar liggend te Rotterdam [NRC 070748]
11-07-1848
Aanvang van de eerste 1e Reis, welk ging van Rotterdam naar Batavia en Semarang, onder gezag van kapitein I.M. Pfeil. Bevracht door Wm. Ruys J.Dzn., Rotterdam. De “Whampoa” werd door de stoomsleepboot “Kinderdijk”, via het Voornsche Kanaal in zee gesleept. Vernoemd naar de havenstad in provincie Kwantoeng in China.
11-07-1848
Hedenmorgen is door de stoomboot KINDERDIJK in zee gesleept het schip WHAMPOA, kapt. J.M. Pfeil, naar Batavia. [NRC 120748]
12-07-1848
Bij Bevezier, onderweg van Rotterdam naar Batavia [NRC 200748]
01-08-1848
Volgens brief van kapitein J.M. Pfeil, voerende het barkschip WHAMPOA, van Rotterdam naar Batavia, was hij de 1e augustus in goede staat zeilende op 11 gr 28 min noorderbreedte, en waren 30 juli door hem gezien de barken NEPTUNUS, kapt. J.N. Snijders, van Amsterdam, en VROUW JOHANNA, C. van der Hoeven, van Rotterdam, beiden naar Batavia [RC 160948]
JC 181048
Batavia, 16 oktober. Heden is hier aangekomen het dito schip WHAMPOA, kapt. J.M. Pfeil, de 11e juli vertrokken van Rotterdam.
15-11-1848
Vertrokken van Batavia naar Rotterdam [NRC 220149]

1849

NRC 310349
(Geen plaats of datum). Kapt. J.M. Pfeil, voerende het schip WHAMPOA, van Batavia te Hellevoetsluis binnen, rapporteert de 5e januari 1849 op 35º18’ ZB 21º OL gepraaid te hebben het schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.T.P.A. Abbema, van Batavia naar Amsterdam, welke kapitein hem mededeelde, dat hij de 26e december j.l. op 32º ZB 31º51’ OL een hevige storm heeft doorgestaan, welke begon uit het noord-oosten en na circa 8 uur uit die streek te hebben gewaaid, uitschoot naar het zuid-westen en met even veel kracht bleef aanhouden. In deze storm had het schip vreselijk zwaar gewerkt, waardoor de naden in het dek gedeeltelijk waren gesprongen en hetzelve een lek boven water in de boeg en in het holverwulf (opm: gebogen dwarsscheeps gedeelte van het achterschip tussen het hakkebord en de spiegel) bekomen had. Het dicht gereefde groot- en voormarszeil vloog door de eensklaps invallende wind uit de lijken en buitendien had hij nog enige schade hier en daar meer bekomen. Kapt. Abbema had plan de Kaap de Goede Hoop voorbij te zeilen en St. Helena aan te doen om het lek op te sporen en dan aldaar te verhelpen.
14-02-1849
Gepraaid op 18 gr NB en 33 gr WL., onderweg van Batavia naar Rotterdam [NRC 190349]
26-03-1849
Ter hoogte van Dungeness [NRC 300349]
30-03-1849
Gearriveerd bij Hellevoetsluis [NRC 310349]
03-1849
Lossen te Rotterdam: van Batavia: 5246 balen rijst, 400 kranjangs suiker, 1400 bossen bindrotting, 70 pic sapanhout, voor Wm. Ruys J.D.zn. [NRC 310349]
04-05-1849
Bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij voor Rotterdam [NRC 050549]
05-1849
In Rotterdam in lading naar Batavia [NRC 050549]
17-05-1849
Uitgezeild bij Hellevoetsluis naar Batavia [NRC 190549]
21-05-1849
Ter hoogte van Dover, onder weg van Rotterdam naar Batavia [AH 250549]
30-05-1849
Gepraaid op positie 42.32 NB en 13.30 WL. [NRC 250649]
23-08-1849
Binnengekomen in Batavia, van Rotterdam [NRC 291049]
JC 250849
Batavia, 23 augustus. Heden zijn hier aangekomen het dito schip WHAMPOA, kapt. J.M. Pfeil, de 20e mei vertrokken van Rotterdam, het dito schip BIESBOSCH, kapt. P.M. Vogelsang, de 20e mei vertrokken van Dordrecht, en het dito schip POLLUX, kapt. H.D. van Wijk, de 6e mei vertrokken van Amsterdam.
26-08-1849
Vertrokken van Batavia naar Soerabaija [NRC 231149]
03-09-1849
Aangekomen in Soerabaija van Batavia [NRC 231149]
05-09-1849
Vertrokken van Soerabaija naar Passaroeng [NRC 231149]
06-09-1849
Aangekomen te Passaroeang [NRC 231149]
06-10-1849
Vertrokken van Passaroeang, via Panaroekan naar Nederland [NRC 211249]
17-10-1849
Vertrokken van Batavia naar Rotterdam [NRC 211249]
19-10-1849
Straat Sunda doorgezeild onderweg van Batavia naar Rotterdam [NRC 211249]
30-11-1849
Gepraaid op positie 35 ZB en 21 OL, onderweg van Batavia naar Rotterdam [NRC 260150]

1850

25-01-1850
Ter hoogte van Torbay [AH 010250]
DC 020250
Hellevoetsluis, 31 januari. Gisteren arriveerde de stoomboot KINDERDIJK, op sleeptouw gehad hebbende het schip WHAMPOA, kapt. Pfeil, doch heeft hetzelve in zee moeten loslaten door het breken der machine.
NRC 020250
Hellevoetsluis, 1 februari. Gisteren arriveerde binnengaats een Nederlandse bark, de naam onbekend, vermoedelijk de WHAMPOA of de TERNATE (opm: zie NRC 040250). Dezelve zat des avonds met hoog water en een met ijs overdekte rivier op de Kwade Hoek aan de grond. Onophoudelijk werden van daar noodschoten gehoord, welke heden morgen met nadruk herhaald zijn. Het schip heeft, behalve twee ijssloepen, welke hier aanwezig waren, heden nog enige, benevens de stoomboot KINDERDIJK – welke wegens bekomen averij niet vroeger kon vertrekken – tot adsistentie bekomen. Deze zijn waarschijnlijk op de plaats des ongevals aangekomen, dewijl men het schieten niet meer verneemt. Wegens de dikke mist is van hier niets te zien. De rivier is nog altijd overdekt met ijs en er waait een felle wind.
DC 020250
Hellevoetsluis, 31 januari. Gisteren arriveerde de stoomboot KINDERDIJK, op sleeptouw gehad hebbende het schip WHAMPOA, kapt. Pfeil, doch heeft hetzelve in zee moeten loslaten door het breken der machine.
03-02-1850
Samen met de schepen “Jan Daniël” en “Ida Elisabeth”, van dezelfde rederij  te Brouwershaven binnengelopen. Van de rederij kwam op die dag ook de “Japara” in Nederland aan; dit schip kwam via Helvoet. De volgende dag werd brak er een enorm zware storm uit die de Nederlandse kust en wateren teisterde. [wivonet.nl]
14-02-1850
Het schip WHAMPOA, kapt. Pfeil, is door de stoomboot BROUWERSHAVEN alhier in het kanaal gesleept. [NRC 150250]
NRC 250450
Rotterdam, 24 april. Blijkens een bericht van de Nederlandse consul-generaal te Londen van 20 dezer liggen thans de volgende Nederlandse schepen, ten gevolge van de verandering in de Engelse scheepvaart-wetten, in lading naar Britse bezittingen, te weten te Londen de STAD AMSTERDAM en de DELTA, en te Newport de VAN SPEIJK, de WHAMPOA en de FANNY. Reeds waren gezeild van Newcastle de ADMIRAAL ZOUTMAN en de ROOMPOT, en van Newport de MARGARETHA IDA. Men zag de komst van nog meerdere Nederlandse schepen met hetzelfde doel tegemoet.
NRC 020750
Lijst van Nederlandse schepen, welke sedert 1 januari 1850 in Engeland zijn beladen geworden:


maand
schip grootte van bestemming
febr. WILHELMINA 110 ton Newport Newport
maart ADMIRAAL ZOUTMAN 364 last North Shields Hong Kong
april MARGARETHA IDA 343 last Newport  Singapore
  WATERLOO 405 last Hartlepool Singapore
  ROOMPOT 450 last North Shields Hong Kong
  LOUISE MARIE 413 last id. Batavia
  VRIENDSCHAP 415 last Newport Manilla
  J.C.J. VAN SPEIJK 274 last id. Singapore
  WHAMPOA 246 last id. Hong Kong
  GEZINA 328 last Hartlepool Aden
  PRESIDENT VERKOUTEREN 349 last North Shields Calcutta
mei FANNY 423 last Newport Singapore
  STAD UTRECHT 354 last Hartlepool Aden
  NEPTUNUS 412 last id. Singapore
  SCHOUWEN 400 last Cardiff Hong Kong
  REIJERWAARD 242 last Newport Manilla
  CORNELIA 388 last id. Singapore
  IDA ELISABETH 230 last id. Hong Kong
  WILLEM DE EERSTE 473 last id. Hong Kong
  LUCIPARA’S 328 last Cardiff New York
  DELTA 498 last Londen Port Philip
  LEEUW 219 ton Hartlepool Hong Kong
  STAD AMSTERDAM - Londen Batavia
  STAD ZIERIKZEE 323 last Newport Panama
  EMILIE 241 last Liverpool Batavia

Voorts zijn nog te Liverpool beladen met stukgoederen:

schip grootte bestemming
EDOUARD ET MARIE 256 last Batavia en Singapore
MERCATOR 239 last id.              id.

Uit deze staat blijkt dat onze reders andere uitwegen zoeken (opm: vanwege het gebrek aan uitgaande lading in Nederland), dat zij die reeds ten dele in dit jaar gevonden hebben in Engeland ten gevolge van de opheffing der navigatie-acte in dat rijk en dat, hetgeen vooral opmerking verdient, de Nederlandse schepen de concurrentie met de Engelsen kunnen doorstaan, daar de Engelse reders (opm: bedoeld zal zijn verschepers) de Nederlandse schepen bij voorkeur ter bevrachting hebben gekozen.
(opm: Zeer sterk bekort artikel over de voordelen voor Nederland van de veranderde scheepvaartwetten in Engeland en Nederland. De laadhavens doen vermoeden, dat het hier vrijwel uitsluitend ladingen steenkolen zal betreffen. In hetzelfde artikel wordt een brief van de Nederlandse consul te Riga, de heer Schröder, d.d. 8/20 maart [periode 8-20 maart] 1847 aangehaald ‘die mededeelde, dat het brengen onder Russische vlag dikwerf door Nederlandse rederijen heeft plaats gehad en dit met enige formaliteiten en kosten verbonden is. Uit die brief blijkt alzo dat Nederlandse schepen de scheepsbouw in Rusland niet behoeven te vrezen’.)

1851

30-01-1851
Aangekomen op de rede bij Hellevoetsluis. Zou door de stoomsleepboot “Kinderdijk” naar Rotterdam worden gesleept, maar door uitval van de stoommachine lag de “Whampoa” het traject naar Rotterdam zeilend af.
NRC 040551
Rotterdam 3 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 44 schepen als: Voor Rotterdam: (o.a.) WHAMPOA, kapt. W.C. Kuyk.
24-04-1851
Rotterdam binnengelopen afkomstig van Hongkong en Shanghai. De lading bedroeg o.a. 6062 kwart-kisten met thee bestemd voor A. Campbell & Co. [wivonet]
JC 011051
Batavia, 30 september. Schepen liggende ter rede: Zr.Ms. korvet NEHALENNIA, brik DE HAAI, schoener brik BANDA, gouvernements schoeners ZEEMEEUW, ANADIJOMENE, stoomschip JAVA, Nederlandse schepen PRINS VAN ORANJE, GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, JEANNETTE, JAN DE WITT, WALVISCH, WADIE ATOOL RACHMAN, OEIJ SINJO, PRINS HENDRIK, KONING WILLEM II, MARIA ELISABETH, VRIENDSCHAP, STAD SCHIEDAM, CORNELIS HOUTMAN, PRINS MAURITS, barken DE MAAS, CORTGENE, JANE SERENA, HONG GOAN, ALNOER, NAGA LAUT, HOKSOEN, KOOPHANDEL, WHAMPOA, LACHMADIE, MAXIMILIAAN THEODOOR, INDRAMAIJOE, RESIDENT VAN SON, brik SALIM, schoeners JOHANNA CATHARINA, BLIENJOE SRIE BOELAN.

1852

Vertrokken naar China, thee geladen in Shanghai voor A. Campbell & Co.
NRC 140452
Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H. Salm, H.I. Rietveld, P.C. de Gijselaar, C.A. Schröder, B. Bakker Wz, P. Blom en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 17e mei 1852, des avonds ten half zes ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen: 2/32 parten in het gekoperd barkschip WHAMPOA, kapt. W.C. Kuyk, gemeten op 246 lasten.
Breder volgens biljetten en notities, en bericht bij bovengemelde makelaars, en bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.(opm: sterk bekort)
04-05-1852
Terug in Rotterdam, beladen met suiker, thee, tin en rotting.

1853

18-06-1853
Terug van de reis naar China en te Hellevoet gesignaleerd. De partij thee, groot 27.152 Engelse voeten bracht 1764.17,7 GBP aan vrachtprijs op.

1854

NRC 140454
Batavia, 24 februari. Scheepsvrachten. Sedert ons vorig bericht zijn de vrachten achtervolgens dalende gebleven, en werden de volgende bevrachtingen gesloten. Te Soerabaya werden nog bevracht de Nederlandse schepen JAPARA tot NLG 115 met suiker naar Nederland, WHAMPOA met suiker tot GBP 5 naar Londen of GBP 5.10/- naar het vasteland, en WILLEM I tot NLG 105 met suiker naar Nederland.

1855

06-1855
Samen met z.s. “Macao” aangekomen te Sint Helena; beiden voor reparaties. Eerder waren de twee schepen met elkaar in aanvaring gekomen op de Atlantische Oceaan. De “Whampoa” was onderweg van Akyab naar Cowes.
NRC 240855
Londen, 22 augustus. De Nederlandse schepen WHAMPOA, kapt. H.H. Kramer, van Akyab (opm: Sittwe) naar Rotterdam, en MACAO, kapt. A.L. Hoffman, van Rangoon (opm: Yangon) naar Cowes, lagen de 22e juni ter rede van St. Helena te repareren, zijnde in aanzeiling geweest. Laatstgenoemde heeft beduidende schade aan de boeg bekomen.

1856

NRC 020656
Batavia, 12 april. Scheepsvrachten. Nederlands schip WHAMPOA laadt rijst à NLG 92,50 en lichte goederen à NLG 110 naar Rotterdam.
NRC 191056
Rotterdam, 18 oktober. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende drie schepen, als: Voor Rotterdam: WHAMPOA, kapt. H. Bakker; IJSSEL, kapt. A. Visser. Voor Amsterdam: AMERIKA, kapt. P.L. Zeeman.

1858

NRC 290458
Batavia, 10 maart. Scheepsvrachten. Sedert onze laatste berichten hebben de navolgende bevrachtingen plaats gehad. De WHAMPOA neemt de lading over van het te Soerabaija afgekeurde schip ELIZABETH EN JOHANNA (opm: bark ELISABETH EN JOHANNA, zie o.a. ZZC 010558), tot NLG 70 en vult verder tot dezelfde vracht op met suiker.

1859

NRC 060759
Batavia, 7 mei. Vrachten. Scheepsruimte is steeds overvloedig en de markt geheel zonder producten. De volgende bevrachtingen tonen aan, dat daarin nog geen verbetering heeft plaats gevonden. STRAAT BALI, JAN DANIEL en WHAMPOA laden voor reders rekening. NRC 140260
Rotterdam, 13 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 25 schepen, als:  voor Rotterdam: (o.a.) WHAMPOA, kapt. Butner.

1861

NRC 281161
Batavia, 14 oktober. De vrachten zijn sedert vorig bericht iets flauwer. De onderstaande Nederlandse schepen werden bevracht: WHAMPOA NLG 120 voor koffij van Padang naar Rotterdam.

1862

NRC 200562
Rotterdam, 19 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen als:  Voor Rotterdam: KOOPHANDEL, kapt. A.M. Swarts; ZEEMANSHOOP, kapt. G.N. Phaff; JOHANNES ANTHONIUS, kapt. A. de Voogd van Straten; PRESIDENT PLATE, kapt. J.C. Harten; GERARDUS JACOBUS, kapt. J.J. Kilian; NOVA ZEMBLA, kapt. A.J.B. Hordijk; WHAMPOA, kapt. J.G. Marcussen.

1863

NRC 300563
Hellevoetsluis, 29 mei. Het schip WHAMPOA, kapt. Metz, de 26e januari van Tjilatjap herwaarts vertrokken en heden alhier gearriveerd, is op de Zuid Pampus aan de grond geraakt.
NRC 010663
Hellevoetsluis, 30 mei. Het schip WHAMPOA is vlot en op het kanaal gekomen.

1864

DC 020164
Zeetijdingen. - Hellevoetsluis, 31 december. Vertrokken: NEDERLAND, kapt. v.d. Eb; ALLEGONDA JACOBA, kapt. Swart, en VREDE, kapt. Ter Bruggen, allen naar Batavia; ST. JAN, kapt. Lommerse, en WHAMPOA, kapt. Metz, beiden naar Samarang.
NRC 050664
Batavia, 29 april. Vrachten. De arrivementen en vrachtzoekende schepen bleven zeer beperkt, waardoor de Nederlandse STAD LEIDEN en KONING WILLEM II NLG 120 voor suiker en NLG 110 voor tabak konden bedingen naar Nederland, te laden in de Oosthoek, alwaar men vooral voor tabak tot die vrachten nog meer scheepsruimte zoude kunnen gebruiken.  Onbevracht is thans nog het Nederlandse schip WHAMPOA. Het Nederlandse schip PAULINE bracht in veiling NLG 8.200 op, terwijl de inventaris à NLG 6.000 verkocht werd.
NRC 020764
Batavia, 14 mei. Sedert ons bericht van 29 passato (opm: april 1864) ging alhier niets in vrachten om wegens gebrek aan arrivementen van onbevrachte bodems. Scheepsruimte blijft begeerd tot de laatst bestede prijzen NLG 120 voor suiker en NLG 110 voor tabak. Ook voor China is nog emplooi te vinden voor kleine schepen. Onbevracht is alleen het Nederlandse schip WHAMPOA.
NRC 040864
Batavia, 14 juni. Vrachten. Vrachtzoekende schepen voortdurend schaars blijvende, werd weer iets hoger naar Nederland besteed. Nederlands WHAMPOA insgelijks naar Rotterdam à NLG 132 voor suiker, NLG 120 voor tabak te Soerabaja en NLG 122.50 voor tabak te Probolingo.

1865

NRC 030165
Advertentie. Naar Batavia en Samarang, het snel zeilend gekoperd Nederlands barkschip WHAMPOA, kapt. G.J. Mets. Adres bij de reders Wm. Ruys & Zonen en de cargadoors Ruys & Kellar.
NRC 180365
Door de N.H.M. zijn bevracht de navolgende 26 schepen, als: Voor Rotterdam: MARIA EN ELISABETH, kapt. E.F. Bonjer; ADMIRAAL DE WINTER, kapt. H.A. Bunnemeijer; NEPTUNUS, kapt. G.H. Lodewijks; TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije; FRANCINA WILLEMINA, kapt. J.A. van Winkel; MARIA DIEDERIKA, kapt. A. van Marion; KOOPHANDEL, kapt. A. Kuipers Wehrmeïjer. Voor Amsterdam: ESTAFETTE, kapt. C.J. Oepkes; MARIA AGNES, kapt. C.J. Westenink; MARIA ADOLFINA, kapt. A. Blom; PRINSES AMÉLIE, kapt. W. Groeneveld; DRIE GEZUSTERS, kapt. G.O. Fischer; BALTIMORE, kapt. G.H. Brakke; ALMELO, kapt. R.P. Tjebbes; DIONYSIA CATHARINA, kapt. R. Berkelbach v.d. Sprenkel; WHAMPOA, kapt. G.J. Mets; JEDO, kapt. T. van Rossen; KOOPHANDEL, kapt. J.N. Mooi; KONING WILLEM II, kapt. J.L. Besseling; AUSTRALIË; kapt. ……(opm: J.G. Lucas); ANNA EN SOPHIA, kapt. P. Hoekstra.
NRC 100865
Amsterdam, 9 augustus. Volgens brief van Batavia, d.d. 26 juni, hebben de navolgende aldaar aangekomen schepen van hun ladingen in beschadigde toestand gelost als: POLLUX, kapt. C. Blok, en DOESBORGH, kapt. M. Spaanderman, diverse goederen, waaronder met teer beschadigd; FRIESLAND, kapt. T. Sipkes (te Rio de Janeiro in averij geweest) diverse goederen; WHAMPOA, kapt. G.J. Metz en SILVERCRAIG, kapt. J. Cohn, enorm veel goederen.

1866

NRC 180166
Rotterdam, 17 januari. Volgens telegrafisch bericht is het Nederl. schip WHAMPOA, kapt. Metz, van Batavia naar Amsterdam, heden avond ter rede van het Nieuwediep gearriveerd.
15-01-1866
- “Amsterdam 16 januari 1866. Het Nederlandsche schip “Whampoa”, kapitein G.J. Mets, van Batavia herwaarts, is, volgens telegram uit het Nieuwediep van heden, aldaar gisteravond ter reede geankerd, heeft 2 ankers en kettingen verloren en is op de Zuidwal gedreven, het zit niet gevaarlijk, doch zal moeten lossen om weder vlot te komen.” [Hoedemaker 6.59]
NRC 190166
Nieuwediep, 18 januari. (2 u. 30 min. nam.) Het Nederlandse schip WHAMPOA, kapt. Metz, van Batavia naar Amsterdam, gisteren avond alhier ter rede geankerd, is op de Zuidwal aan de grond geraakt. Men is bezig te lossen.  — (4 u. 50 min. nam.) Er is een lichter met 1.180 bn. gelost; een 2de is bezig met laden. Men hoopt dat het schip hedenavond of morgenochtend vlot komt.  — (5 u. 57 min. nam.) Het schip is nog altijd dicht. De lichter gaat morgen op naar Amsterdam.
NRC 200166
Nieuwediep, 19 januari. Het op de Zuidwal aan de grond geraakte Nederlandse schip WHAMPOA, kapt. Metz, is gisteravond vlot gekomen en om 11 uur alhier binnengesleept.

1868

NRC 050168
Batavia, 29 november. Vrachten blijven goed gesoutineerd. De successievelijk aankomende schepen vonden dadelijk voordelig emplooi en er zal voor de afvoer van de 9 december te veilen producten weer spoedig scheepsruimte benodigd zijn. Sedert het vertrek van de laatste mail kwamen de volgende charters tot stand.  Naar Rotterdam: Nederlands ROTTERDAM en AUSTRALIE à NLG 100 voor suiker en NLG 95 voor koffie, de eerste te Cheribon en Passaroeang, de laatste te Semarang te laden; CORNELIA MATHILDA NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor rijst, hier te Tagal en Passaroeang in te nemen; DOELWIJK NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, te Semarang en Tagal in te nemen; WHAMPOA NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, te Semarang te laden;
NRC 020568
Brouwershaven, 1 mei. Volgens rapport van kapt. Kooij, was heden morgen ten negen ure hier voorgaats Nederlandse bark WHAMPOA, kapt. Jansen (opm: kapt. C. Janses) (sedert binnengekomen), bijleggende met noodvlaggen aan de bezaanmast. Een boot van genoemd schip met 5 man was daarnevens roeiende. Verdere bijzonderheden onbekend. Ter nader opheldering van het bovengemelde aangaande het schip WHAMPOA is dienende: Het schip WHAMPOA, een wrak op Banjaard ziende met mensen aan boord, draaide daarvoor bij, en zette de giek met vijf man over boord, om te trachten ze te redden. Eensklaps werd het dik, met harde wind, waardoor de WHAMPOA verplicht was te ankeren om zijn giek met volk niet te verliezen, die behouden weder aan boord kwam, zonder mensen gered te hebben, en verloor daarbij beide ankers en kettingen. De Goereese loodskotter had een man van het wrak gered, dat verondersteld wordt te zijn een Engelse collierbrik. 5 uur 45 minuten. Door schipper Burger van de loodskotter No. 10 is alhier aangebracht een door hem geredde matroos, drijvende op een stuk boventuig, afkomstig van het wrak van de Engelse collier CONCORD, die gisteren morgen ten 3 ure op den Banjaard, in de nabijheid van de Roompot, strandde. Deze collier behoorde te Whetley tehuis, kwam met een lading steenkolen van Shields en was bestemd naar Rotterdam. De kapitein en de overige schepelingen zijn verdronken. Zijnde dit zeker het schip, hierboven gemeld.

1870

25-01-1870
- Van Newport vertrokken 25 januari. WHAMPOA, Sandberg naar St. Thomas, ADRIANA, Vogelsang naar Martinique. [DC 290170]
NRC 010170
Newport, 29 december. De WHAMPOA, kapt. Sandberg, komende van Bristol, hier aangekomen, is de 15e dezer in het Bristol Kanaal van zijn ankers geslagen en op strand gedreven, doch de volgende dag weder afgebracht met behulp van een stoomboot. Het roer is gebroken en de koperen huid beschadigd.
24-03-1870
Te St. Thomas aangekomen 24 maart WHAMPOA, kapt. Vogelenzang van Newport-Mon, alles wel. [DC 120470]
19-05-1870
Van Doboy vertrokken 19 mei WHAMPOA, kapt. Vogelenzang naar Leith. [DC 080670]
03-06-1870
Gepraaid: 3 juni op 41° NB en 53° WL WHAMPOA, kapt. Vogelenzang, koersende Oost. [DC 230670]
30-06-1870
Hellevoet, 30 juni. Aangekomen HEINRICH HEISTER van London. Gepraaid: 17 april op 13° ZB en 10° OL ZEENYMPH,  kapt. Graadt van Rogge, van Batavia naar Amsterdam; 26 juni, bij de Newarp, WHAMPOA, kapt. Vogelensang, koersende Oost. [DC 020770]
06-07-1870
Leith aangekomen, 6 juli WHAMPOA, kapt. Vogelenzang van Dordt, alles wel aan boord.  [DC  070770]
06-07-1870     Brouwershaven, aangekomen 6 juli WHAMPOA, kapt. Vogelenzang van Doboy, alles wel aan boord. [DC  080770]
08-08-1870
Elseneur gepasseerd, 8 aug. WHAMPOA, kapt. Vogelenzang van Leith naar Riga. [DC 130870]
29-09-1870
Riga vertrokken 29 september WHAMPOA, kapt. Vogelensang naar Rotterdam. [DC 041070]
04-11-1870
Brouwershaven, 4 november. Vertrokken: WHAMPOA, kapt. Vogelensang, naar Hellevoetsluis; BULGERSTEYN, kapt. van Wijngaarden, naar Dordrecht. [DC 041170]

1872

NRC 290272
Lissabon, 22 februari. Het schip WHAMPOA, kapt. Vogelesang, naar Vlaardingen bestemd, is hier de 21e dezer lek binnengelopen.
NRC 020372
Lissabon, 24 februari. Het schip WHAMPOA, van Dordrecht naar Doboy, de 21e februari hier binnengelopen - vroeger gemeld - is boven water lek.
NRC 221172
Elseneur, 18 november. Het Nederlandse schip WHAMPOA, kapt. E.H. Vogelenzang, van Hernösand naar Dordrecht, alhier aangekomen, heeft zeilen, verschansingen en een gedeelte der deklast verloren ; denkt echter de reis voort te zetten.

1873

NRC 271173
Amsterdam, 26 november. Volgens telegram uit Dokkum van gisteren is op Ameland een naambord aangespoeld waarop WHAMPOA – Dordrecht, benevens een grote partij balken, die men bezig is te bergen. Het Nederlandse schip WHAMPOA, kapt. Vogelensang (opm: bark, bouwjaar 1848, kapt. E.H. Vogelenzang), van Riga naar Dordrecht, is 13 november Elseneur gepasseerd. (opm: zie ook AH 271173 en 281173, alsmede NRC 011273)
AH 271173
Ameland, 24 november. Gistermiddag is in de buitengronden vermoedelijk een groot schip verbrijzeld. Er spoelt thans veel wrakhout aan, zomede delen, spieren en Oostzeese balken. Nog zijn aangespoeld onderscheidene zeemanskisten, benevens een borstbeeld met vleeskleurig aangezicht, zwarte knevel en blauwe jas met gele bies afgezet. Voorts twee fotografische portretten vervaardigd door H. v. Houweling te Dordrecht en een zeilmakers- notitieboek, waarin een brief van Alberdina Goedkoop, geadresseerd aan C. Schiebaan aan boord van het barkschip WHAMPOA.
NRC 281173
Ameland, 24 november. Gisteren middag is in de Buitengronden vermoedelijk een groot schip verbrijzeld; er spoelt althans veel wrakhout aan, zomede delen, spieren en Oostzeese balken. Nog zijn aangespoeld onderscheidene zeemanskisten, benevens een borstbeeld met vleeskleurig aangezicht, zwarte knevel en blauwe jas met gele bies afgezet. Voorts twee fotografische portretten vervaardigd door H. van Houweling te Dordrecht, en een zeilmakers notitieboek waarin een brief van Alberdina Goedkoop, geadresseerd aan C. Schiebaan, aan boord van het barkschip WHAMPOA.
AH 281173
Amsterdam, 28 november. Volgens ontvangen berichten bestaat er geen twijfel meer, dat het schip WHAMPOA, kapt. Vogelensang, op 23 november op de buitengronden van Ameland totaal is verongelukt. Van de equipage is niets bekend.
NRC 011273
Ameland, 27 november. Volgens gerucht is op het Oosteinde van dit eiland aangespoeld de spiegel van een schip, waarop WHAMPOA. Nog zijn alhier aangespoeld ca. 900 Rigabalken.

1874

NRC 140274
Terschelling, 11 januari. De alhier aangespoelde 251 balken, afkomstig van het verongelukte schip WHAMPOA, kapt. Vogelenzang, hebben in publieke veiling NLG 3.449 opgebracht.

 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.144
DVD VIII – 330, 331
BIJLBRIEF
Naam schip WHAMPOA

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuw Lekkerland, 7 juni 1848

type schip bark

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester te Nieuw Lekkerland, heeft gebouwd op zijn werf te Ridderkerk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper een rederij onder directie van W.Ruys J.Dzn., Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 246 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie IJsselmonde, 13 juni 1848

nummer van registratie deel 46, folio 6, verso, vak 1

notaris Burgemeester en Assesoren der Gemeente Ridderkerk

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 120208

Naam WHAMPOA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1848
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 256.
__________________________________________________

ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: WHAMPOA

Plaats en datum: acte koop-/verkoop voor notaris, Rotterdam, 2 juli 1868

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper firma W. Ruys & Zonen, Rotterdam, e.a.

Eigenaar / aankoper Abraham Sandberg, Dordrecht, e.a.

Groot volgens meetbrief 246 lasten of 466 tonnen

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Rotterdam

Datum van registratie 3 juli 1868

Notaris Willem Simon Burger Wzn, Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) N LG. 12.500,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/290106

Naam WHAMPOA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1868
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen

Jaar: 1848
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 144

Jaar: 1868
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE AAN- EN VERKOOP Archiefnummer Dordt 3.03.54 - 160
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk