Inloggen
URANIA - ID 8372


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1857-08-18 / 1898-08-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1857
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Charles & William Earle, Hull, Great Britain
Werfnummer: 22
Delivery Date: 1857-08-00
Technical Data

Motor Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
 
Gross Tonnage: 315.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 192.70 Net tonnage
Deadweight: 300.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 157.8 Feet (British) Registered
Beam: 21.1 Feet (British) Registered
Depth: 11.7 Feet (British) Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1873
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In 1873 is een nieuwe machine en ketel geplaatst. Sindsdien 2-cyl.compoundmachine, diam. 18" & 32", slag 27", van 230 IPK. Deze machine is vervaardigd door de firma Christie, Nolet & De Kuyper, Delfshaven. (opm: de gegevens en fabrikant van de oorspronkelijke 2-cyl. enkelwerkende stoommachine zijn nog onbekend).

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1857
Datum agenda: 1857-08-15
Register nr: 0
Scheepsnaam: URANIA
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Vermeulen, H.D.
Opmerkingen: voorlopige zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1857-08-18 URANIA
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PVTN

Date/Name Ship 1898-08-00 URANIA
Manager: K.G.E. Lewin, Stockholm, Sweden
Eigenaar: K.G.E. Lewin, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden

Date/Name Ship 1904-03-00 MONETA
Manager: N.A. Antufyev, Archangel (Arkhangelsk), Russia
Eigenaar: N.A. Antufyev, Archangel (Arkhangelsk), Russia
Shareholder:
Homeport / Flag: Archangel (Arkhangelsk) / Russia

Date/Name Ship 1915-00-00 MONETA
Manager: General-Gubernatorstvo Severnoy Oblasti, Archangel (Arkhangelsk), Russia
Eigenaar: General-Gubernatorstvo Severnoy Oblasti, Archangel (Arkhangelsk), Russia
Shareholder:
Homeport / Flag: Archangel (Arkhangelsk) / Russia

Ship Events Data

1861-12-00: Damaged
Texel, 4 december 1861. Het alhier van Koningsbergen gearriveerde stoomschip URANIA heeft de boegspriet en het roer verloren, zie ons nommer van gisteren.
1863-08-01: Collision
Hellevoetsluis, 1 augustus 1863. Het stoomschip URANIA, van hier naar Newcastle vertrokken, is met de stoomboot VOLUNTEER in aanvaring geweest en dien ten gevolge met schade geretourneerd.
1867-10-20: Stranded
Amsterdam, 20 oktober 1867. Het Nederlandse stoomschip URANIA, van hier naar Koningsbergen, is, volgens telegram uit Elseneur, op de Zweedse kust op strand geraakt, en had water in het schip.
1872-09-20: Collision
Bremerhaven, 20 september 1872. Het schip PETER RICKMERS, kapt. Jaburg, van Akyab, is in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip URANIA, van Rotterdam, waarbij laatstgenoemde belangrijke schade bekwam; van eerstgemelde brak de kluiverboom.
1873-05-04: Damaged
Amsterdam, 4 mei 1873. Het Nederlandse stoomschip URANIA, van Bremen naar Rotterdam, was volgens alhier ontvangen telegram gisteren bij Ameland met gebroken schroef.
1881-11-25: Stranded
Kopenhagen, 25 november 1881. Het schip URANIA, kapt. Hansen, van Riga naar Dordrecht, is op Kalkgrund aan de grond geraakt, maar af- en alhier binnengebracht tegen een sleeploon van 3.000 kr. Duikers zijn aangenomen om het schip te onderzoeken.
1885-08-30: Grounded
Kopenhagen, 30 augustus 1885. Het Nederlandse stoomschip URANIA is na een gedeelte van de lading gelost te hebben in twee lichters, zonder assistentie en zonder schade vlot geworden, en heeft na de geloste goederen weer te hebben ingenomen, de reis naar Amsterdam voortgezet.
1886-05-05: Collision
Hamburg, 5 mei 1886. Het stoomschip URANIA, uit de Quaihafen komende, is hedenmorgen door een stoompont aangevaren en heeft een groot gat in de stuurboordsboeg gekregen. Het is teruggekeerd om te repareren.
1888-02-08: Collision
Rotterdam, 8 februari 1888. Het Nederlandse stoomschip URANIA, van Amsterdam, is hedenochtend in aanvaring geweest bij het ten anker gaan te Pauillac met het Franse stoomschip BLANCHE, waardoor het de bezaansmast verloor.
1892-11-21: Collision
Rotterdam, 21 november 1892. Volgens door ons van Lloyd’s ontvangen telegram zijn de Nederlandse URANIA, die vertrok, en de binnenkomende VESTA op de rivier de Elve (opm: Elbe) met elkander in aanvaring geweest.
1898-07-29: Sold to foreign country
Amsterdam, 29 juli 1898. Naar wij vernemen, is het stoomschip URANIA, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier, verkocht naar Zweden.
1918-00-00: Final Fate:
De MONETA was aan het eind van de eerste wereldoorlog in slechte staat opgelegd te Arkhangelsk. Gedurende 1918 zou men nog getracht hebben het schip weer in de vaart te brengen, maar zij bleef zonder bemanning te Arkhangelsk opgelegd. Volgens sommige Russische bronnen zou het verwaarloosde schip begin van de jaren twintig van de 20e eeuw daar in de haven gezonken zijn.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt M.D.Vermeulen als gezagvoerder gedurende:

*   1858 t/m 1862 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1862 t/m 1863 van het ijzeren schroefstoomschip “Rembrandt”, gebouwd in 1857 aan de Clyde, 290 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Vermeulen, M.D.

Familiegegevens en opleiding

Pieter de Boer is geboren c. 1838.

Hij overleed te Hilversum op 14 oktober 1900.

In het tijdschrift “De Zee, Jg. 1900, p. 433-434 staat een korte necrologie waaraan het volgende is ontleend:

‘Den 14 October j.l. overleed te Hilversum, in den ouderdom van 72 jaar, een man, die in allen eenvoud zijn weg door het leven volgend, een merkwaardige figuur is geweest in de Nederlandsche scheepvaartwereld.

Geboren uit den zeemanstand - zijn vader, rustend gezzagvoerder, overleed enkele maanden geleden in den hoogen leeftijd van 102 jaren – werd P.A. de Boer reeds vroeg voor hetzelfde vak bestemd. Hij doorliep alle rangen aan boord, zoowel op de kleine als op de groote vaart, zag zich op betrekkelijk jeugdigen leeftijd het bevel toevertrouwd over een zeilschip en ging daarna over bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.

Aan deze vaderlandsche onderneming heeft De Boer verder zijn gansche leven gewijd. Hij voerde 20 jaren lang het bevel over nagenoeg al de typen harer stoomschepen, om in 1880 aangesteld te worden als Inspecteur, welke beteekenende betrekking hij alzoo twintig jaren heeft bekleed. Hoe voorbeeldig hij die taak heeft vervuld, is namens de Directie op zijn graf uitgesproken door den oudsten Directeur, die hem van het begin der Maatschappij heeft gekend en leeren waardeeren.”

“Meer dan 25 jaren heb ik het voorrecht gehad De Boer van nabij en in verschillende verhoudingen en werkkringen te kennen en zelden, indien ooit, heb ik zijns gelijke ontmoet. Van nature eenigszins teruggetrokken, meestal weinig spraakzaam, altoos hoogst bescheiden in zijn optreden, was hij onder alle omstandighedden steeds dezelfde. De Boer haastte zich nooit, hij nam altoos, maar had ook altoos, tijd voor alles. Hij was onvermoeid, zijn taaiheid als gezagvoerder bij stormweêr of onder andere moeilijke omstandigheden, was even spreekwoordelijk als de weinige behoefte, die hij had, aan voedsel en slaap.

Zijn gansche figuur, zijn typische kop, ze deden denken aan den tijd toen zeeman en zenuwen elkaar nog niet kenden. Hij is jong en frisch in zijne begrippen gebleven, zoolang ik hem heb gekend. Was het dààraan toe te schrijven, dat men veelal zijn leeftijd vergat? Van zucht tot bemininnelijkheid, jacht naar populariteit, was bij hem nooit sprake. Ik zou bijna zeggen, hij zou dat niet hebben begrepen. Zijn oogenschijnlijke koelheid – door velen ten onrechte als koudheid beschouwd – bezorgde hem geen overdeelde genegenheid. Maar wie zijn plicht ded als hijzelf – en hij stelde zichzelf hooge eischen – kon verzekerd wezen van zijn steun. Wien hij eenmaal genegen was, kon op hem rekenen, altijd en onder alle omstandigheden. En wie hem gekend heeft in de zorgen om zijn gezin, in zijn leven temidden der zijnen, wierp elke gedachte aan koudheid in zijn karakter zeker onmiddellijk verre van zich.

In alle betrekkingen, die hij naast die bij de K.N.S.M. bekleedde, nam De Boer eene waardige positie in. Zoowel in den Raad van Tucht, in de Commissie van Examen voor Stuurlieden als die in die voor Machinisten der Handelsvaart – het is door Voorzitters op zijn graf nog openlijk uitgesproken – was hij uitmuntend op zijn plaats. Hij kende het zeemansvak ook zoo dóór en dóór, en wie had den overgang van het zeil- naar het stoomschip vollediger en van meer nabij mede dóórleefd, dóórgemaakt dan hij .

De Boer sprak nooit te vroeg – een opgewonden woord van hem herinner ik me niet ooit te hebben gehoord – maar evenmin ooit een weinig zakelijk advies.Integendeel als hij sprak, getuigde dat altijd van groote, breede kennis van alles wat betrekking had op zijn vak en van een helderheid van opvatting, die allen trof.

Niemand is onmisbaar in de wereld en zoo zal natuurlijk de plaats van De Boer in zijn verschillende betrekkingen weldra door anderen zijn ingenomen. Dat die bekwame, werkzame, rustige persoonlijkheid intusschen nog menigmaal zal worden gemist en bij velen met mij in waardeerrende herinnnering zal blijven, staat bij mij vast.

Rotterdam, October 1900                                                                                                                                                           J.V.Wierdsma”

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.A.de Boer werd met nr.820 effectief lid van Zeemanshoop per 04 mei 1850 op voorspraak van A.van der Bent. Zijn schip was de “Wijnanda Lucretia”002. Ten tijde van de inschrijving was de Boer 23 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 28 mei/04 juni 1850 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd P.A.de Boer, (alleen initialen), oud 23 jaar, voerend de schoener “Wijnandia Lucretia”, op voordracht van kapitein A.van der Bent.023.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1862 wordt P.A. de Boer toegestaan zijn lidmaatschap van effectief in effectief voor de vlag om te zetten.042

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 15 april 1862 staat het verzoek van P.A de Boer of hij zijn effectief lidmaatschap mag omzetten in een lidmaatschap voor de vlag, hetgeen wordt toegestaan.023.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 26 augustus/02 september 1879 staat vermeld dat als honorair lid is voorgedragen/benoemd P.A. de Boer, oud scheepsgezagvoerder, wonend in Hilversum, op voordracht van de heer A.Bruinier.023.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer         jaren       type                 scheepsnaam  naam                                   reder/boekhouder

        820             1850-1853  schoner           Wijnanda Lucretia                                       A.Bruinier

        429             1854-1856  brik                  Elisabeth Johanna                                        H.Hattink

                            1857-1861  geen opgave van schip en boekhouder                              

                            1862-1863  stoomb.           Urania                                                           Kon.Ned.Stoomb.Maatschappij

                            1864-1869  stoomb.           Bérénice          idem

 

Bouma025 vermeldt P.A.de Boer als gezagvoerder gedurende:

 • 1851 t/m 1853 van de schbrik “Wijnanda Lucretia”, gebouwd in 1850 te Joure, 240 ton o.m., varend voor A.Brunier te Amsterdam;
 • 1855 t/m 1857 van de sch.brik “Elisabeth & Johanna”, gebouwd in 1854 te Amsterdam; 216 ton o.m., varend voor H.Hattink te Amsterdam;
 • 1863 t/m 1864 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1865 t/m 1870 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1871 t/m 1873 van het ijzeren schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1870 aan de Clyde, 1512 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1874 van het ijzeren schroefstoomschip “Jason”, gebouwd in 1866 te Glasgow, 1653 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1875 t/m 1877 van het ijzeren schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1870 aan de Clyde, 1512 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1878 t/m 1879 van het schroefstoomschip “Stad Haarlem”, gebouwd in 1875 te Glasgow, 3000 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” Jg.2. 1880, p.56-66 staat een verslag van P.A. de Boer onder de titel: “Reis rond de werel in 80 dagen”. Het beschrijft de reis van het ss. “Stad Haarlem” van Plymouth, vertrek 15 februari 1879, met stukgoederen en ruim 600 emigranten naar Nieuw Zeeland. De beschrijving is een droge opsomming van de weersomstandigheden, de route en wat gebeurtenisseen aan boord. In Kaapstad wordt half maart gebunkerd. Op 13 april kwam men aan in Port Chalmers, Dunedin, op het Zuid-Eiland. Daar werd een deel van het migrantencontigent ontscheept. De rest op het Noord-Eiland in Wellington. Op 05 mei werd de terugreis aanvaard en stoomde het schip via Kaap Hoorn naar de Atlantische Oceaan. Op 29 juni werd Londen bereikt.

In het tijdschrift “De Zee” Jg.13, p.86, 1891 staat vermeld de samenstelling voor 1891 van de rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen. Daarin is opgenomen P.A. de Boer, oud-gezagvoerder in de grote vaart te Hilversum. Eveneens comissielid in 1892, 1893, 1894, 1895 en 1896 (‘De Zee”, Jg.14.p.84, Jg.15.p.73, Jg. 16, p.75, Jg.17, p.77, Jg 1896, p. 81). In 1893, 1894 en 1895 was hij tevens lid van de “Commissie tot het examineeren van machinisten” en is aangeduid als inspecteur der KNSM.

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1894, p.471 staat een vonnis van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij inzake een ongeval met het ss. Castor” onder kapitein J.R.Visser. Als waarnemend secretaris van de Commissie wordt genoemd P.A. de Boer.

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Boer, Pieter Atzes de

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.D.Vermeulen als gezagvoerder gedurende:

*   1864 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1857 te Dumbarton, 440 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Het schip strandde en raakte verbrijzeld bij Tarifa;

*   1865 t/m 1867 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1868 t/m 1870 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1871 van het schroefstoomschip “Irene”, gebouwd in 1863 te Dumbarton, 1323 ton o.m., varend voor KNSM C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 21 februari 1864 liep bij Tarifa (Noord Afrika) aan de grond het ss “Berenice. Binnen enkele uren sloeg het geheel wrak en zonk. De juist passerende “Anna Paulowna”van de KNSM (kapitein H.Haack) slaagde er niet in hulp te verlenen, doch redde wel de gehele bemanning. Het schip was op weg van Amsterdam naar Genua met een lading suiker.

De “Berenice” werd gebouwd in 1857 bij Denny Bros, Dumbarton en mat 440 Brt. Het voer voor de KNSM072.

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Vermeulen, H.D.

Familiegegevens

 

Antonius Adrianus werd geboren op 19.09.1833 te Amsterdam als z.v. Franciscus Johannes Stamkart (ijker) en Carolina Gabriëlla de Bock. 

Antonius Adrianus (33) trouwde op 03.05.1867 te Workum met Anna Catharina Elisabeth Cecilia van IJssel (32) – geb. te Hempens – d.v. Jan Hendrik van IJssel en Antonia Kieser. 

Anna Catharina Elisabeth Cecilia van IJssel overleed op 11.06.1882 te Sloten (47).

Antonius Adrianus overleed op 26.10.1869 te Amsterdam. 

 

Kinderen

-    ??

 

Opleiding

Antonius Adrianus werd op 28.08.1847 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.

Na de 3-jarige cursus werd hij op  16.05.1850 geplaatst als jongen op het schip JOHANNA, kapt. Schippers, naar Batavia. Op 08.04.1851 geplaatst als lichtmatroos op het schip BATAVIA, kapt. Grim, naar Batavia. Komt op 10.04.1852 terug van de reis met goed attest.

 

De schepen van de kapitein

 

*   1867 – 1869 van het s.s. URANIA

 

Overige bijzonderheden

 

Gezagvoerder bij de K.N.S.M.

 

ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER S. PARMA.

 

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.A.Stamkart als gezagvoerder gedurende:

 • * 1868 t/m 1869 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Stamkart, Antonius Adrianus

is dit een verschrijving van Hoggner?

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt F.J.Hogguer als gezagvoerder gedurende:

*    1870 t/m 1871 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1872 van het schroefstoomschip “Irene”, gebouwd in 1863 te Dumbarton, 1323 ton o.m., varend voor de KNSM C.A.von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1870
Kapitein: Hogguer, F.J.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt N.C.Kjempe als gezagvoerder gedurende:

*    1872 t/m 1873 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1872
Kapitein: Kjempe, N.C.

Familiegegevens

Hendricus Alexander werd geboren op 11.02.1844 te Amsterdam als z.v. Hendricus Alexander Schram (sluiswachter) en Maria Elizabeth Bakels. 

Hendricus Alexander trouwde op 03.12.1868 te Emden (Dld) met Antoinette Magdalene Catharine Dreesman – geb. 13.11. 1841 te Emden (Dld) – d.v. Hendrik Dreesmann (scheepsgezagvoerder) en Juliana Muske.

Hendricus Alexander overleed op ?? juni 1878 te Carlsbad, San Diego Country, U.S.A. (34).

 

Kinderen

-        Hendricus Alexander – geb. ca. 1870 te Porto Alegro (Braz.) / overl. 1942 te R’dam.

 

Opleiding

Hendricus Alexander werd op 29.08.1857 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.

Na het volgen van de 3-jarige opleiding werd hij op 31.03.1860 geplaatst als jongen a/b van het schip WALVISCH, kapt. Schut, naar Batavia. Op 22.05.1861 geplaatst als lichtmatroos a/ van het schip DE ZWAAN, kapt. Van Hemert, naar Java. Kwam op 08.04.1862 terug van de reis met goed attest.

 

 

De schepen van de kapitein

*   1875 – 18.. van het rader ss “Stad Vlissingen” ex Northern, gebouwd in 1865 te Liverpool

(zie verder bij de heer Parma)

 

ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER S. PARMA :

 

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.A.Schram als gezagvoerder gedurende:

 • * 1867 t/m 1871 van de brik “Jeannette Marianne” ex Maria Johanna, gebouwd in 1856 te Groningen, 172 ton o.m., varend voor F.R.P.Victor te Amsterdam;
 • * 1874 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • * 1875 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1876 van het rader ss “Stad Vlissingen” ex Northern, gebouwd in 1865 te Liverpool, 1816 ton o.m., varend voor de Stoomv. Mij. Zeeland (KNSM) te Amsterdam;

*   1877 van het ijzeren schroefstoomschip “Sirius”, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1878 van het ijzeren schroefstoomschip “Stella”, gebouwd in 1871 te Amsterdam, 1600 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Bremer094 vermeldt de stranding van het stoomschip “Sirius” op 18 juni 1877 op de Noorderhaaks, geladen met graan. Geen kapitein genoemd.

 

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Schram, Hendricus Alexander

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Ringers als gezagvoerder gedurende:

*   1875 t/m 1877 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1878 t/m 1879 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Ringers, J.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.Pothoff als gezagvoerder gedurende:

*    1878 t/m 1887 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1888 op het ss. “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Bij Libau gestrand en wrak.

 

Overige bijzonderheden

Het ss “Astrea” strandde op 17 november 1888 tijdens zwaar weer bij Pillau en ging verloren. Het schip was op weg van Kopenhagen naar Pillau. De bemanning werd gered.

Het ss “Astrea” werd gebouwd in 1867 bij Richardson Duck & Co te Stockton on Tees, mat 550 Brt en voer voor de KNSM te Amsterdam072.

 

 

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Pothoff, H.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

J.Meijer was in 1896 kapitein op het ijzeren schroefstoomschip “Minerva”, gebouwd in 1880 bij J.L.Laing te Sunderland, 924 ton, varend voor de KNSM te Amsterdam052.

Bouma025 vermeldt bij genoemde “Minerva” geen kapitein J.Meyer.

 

Bouma025 vermeldt J.Meijer als gezagvoerder gedurende:

*    1870 t/m 1872 van het ijzeren schroefstoomschip “Vesta”, ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSA C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam;

*    1888 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1889 van het ijzeren schroefstoomschip “Vesta”, ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSA C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam;

*    1890 van het ijzeren schroefstoomschip “Sirius”, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1891 t/m 1895 van het ijzeren schroefstoomschip “Mercurius”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 924 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 tot nà 1900 van het schroefstoomschip “Saturnus”, gebouwd in 1883 te Delfshaven, 912 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1888
Kapitein: MEYER/MEIJER, J.

Familiegegevens en opleiding

 

Simon werd geboren op 26 juli 1853 te Westerdiep (Gem. Veendam) als z.v. Jan Abrahams Hazewinkel (schipper) en Roelfjen Simons Kuiper. Ook in Alle Groningers staat 25-06-1853 !

In het bevolkingsregister op de gezinskaart wordt de geboortedatum verbeterd in 25 juni 1853

Simon (31) (varensgezel) trouwde op 03 juli 1884 te Amsterdam met Armanda Harmina Haak (18) – geb. 04 okt.1865 te Amsterdam – d.v. Hermann Haak en Anna Kröger.

Simon en Armanda scheidden op 13 juli 1907 te Rotterdam.

Armanda Haak overleed op 03.10.1948 te Amersfoort (82).

Simon (74) trouwt opnieuw op 24.05.1928 te R’dam met Gerardina Johanna Zandvliet (66) – geb. 24.03.1862 te A’dam. – d.v. Petrus Zandvliet en Johanna Gosselink.

Simon overleed op 09.02.1942 te Bussum (88).

 

Kinderen

-    Jan Abraham – geb. 31.08.1885

-    Hermann   - geb. 11.11. 1887

-    Simon Barend – geb. 23 mei 1889 te A’dam  - overl. 13.03.1962 te Amersfoort.

-    Juliane Caroline Christine – geb. 20.04.1891

-    Abraham – geb. 19.09.1892 te A’dam – overl. 03.05.1945 te Poortugaal (52)

-    Emma Alida – geb. 03.01.1895

-    Roelfina – geb. 17.11.1897

 

 

Lidmaatschap Zeemanscollege(s)

 

Lid van het Zeemanscollege in Amsterdam.

 

De schepen van de kapitein

*   1889 – 1890 van het s.s. URANIA - geb. in 

*   1890 – 1892 van het s.s.  BERENICE - geb. in 1864

*   1893 – 18.. van het s.s.

*   18.. – 18.. van het s.s.

*   1900 – 1903 van het s.s. TITAN – geb. in 1891

Datum vanaf: 1889
Kapitein: HAZEWINKEL Jzn., SIMON

Familiegegevens

Joost werd geboren op 21 nov.1847 te Amsterdam als z.v. Joost Mink (loods) en Willempje de Groot.

Joost (35) (varensgezel) trouwde op 04 mei 1883 te Amsterdam met Grietje Bakker (27) – geb. op 29.09.1855 te Terschelling - d.v. Willem Anes Bakker (schipper) en Maria Jans Kramer.

Joost overleed op 03 oktober 1930 te Haarlem en werd te Heemstede begraven.

Kinderen

???

Opleiding

Behaalde het diploma 1e stuurman Grote Stoomvaart in januari 1876 te Amsterdam.

 

De schepen van de kapitein
 

*   04/1890 – 05/1890 - tijd.gezagv. van het s.s. SIRIUS – geb. in 1871  

*   05/1890 – 03/1892 - gezagvoerder van het s.s.URANIA – geb. in 1857

*   03/1892 – 04/1892 - tijd.gezagv. van het s.s. BERENICE – geb. in 1864

*   04/1892 – 05/1893 - gezagvoerder van het s.s. ETNA – geb. in 1871

*   05/1893 – 11/1893 - gezagvoerder van het s.s. ONDINE – geb. in 1864

*   11/1893 – 12/1893 - tijd.gezagv. van het s.s. REMBRANDT – geb. in 1857 

*   12/1893 – 03/1895 - gezagvoerder van het s.s. ETNA – geb. in 1871

*   03/1895 – 02/1896 - tijd.gezagv. van het s.s. MERCURIUS – geb. in 1880

*   02/1896 – 03/1896 - tijd.gezagv. van het s.s. REMBRANDT – geb. in 1857

*   03/1896 – 02/1901 - gezagvoerder van het s.s. MERCURIUS – geb. in 1880

*   02/1901 – 02/1904 - gezagvoerder van het s.s. SATURNUS – geb. in 1883

 

Op 26 febr. 1904 wegens ziekte, op eigen verzoek ontslagen. (Bron: Stads Arch. Amsterdam)

 

Overlijdensadvertentie in: De Telegraaf van  05.10.1930

 

Bouma025 vermeldt J.Mink als gezagvoerder gedurende:

*    1891 t/m 1892 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1893 t/m 1895 van het ijzeren schroefstoomschip “Etna”, gebouwd in 1871 te Greenock, 592 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 t/m nà 1900 van het ijzeren schroefstoomschip “Mercurius”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 924 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In monsterrol nr. 2303, dd 12 maart 1868 in het Gemeentearchief van Dordrecht wordt als 3e stuurman vermeld J.Mink, oud 24 jaar, wonend te Amsterdam, voor een maandgage van f 26,-, op het fregat “Dordrecht”, varend onder kapitein Johannes Verhoeven, voor een reis van Rotterdam naar Java.

Het is lang niet zeker dat het hier om de J.Mink uit de negentiger jaren gaat. 

 

 

 

Datum vanaf: 1890
Kapitein: Mink, Joost

Familiegegevens en opleiding

In het Bevolkingsregister 1851-53 (-64) van Amsterdam staat Alleko Albert Harken, geboren op 26 juli 1818 in Oost-Friesland, gehuwd, Evangelisch Luthers, vanaf 1834-1852 wonend op de Nieuwendijk 189 te Amsterdam.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.A.Harken als gezagvoerder gedurende:

*    1893 t/m 1894 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. In December 1896 gestrand bij Nargen en wrak;

*    1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Ondine” ex Pegasus, gebouwd in 1860 te Amsterdam, 350 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

De Staat der Nederlandse Zeemacht en Koopvaardij vermeldt A.A.Harken in 1901 als gezagvoerder van het stalen stoomschip “Dordrecht”, gebouwd in 1899 te Rotterdam, 2151/1365 ton bruto/netto, varend voor de stoomvaart maatschappij “De Maas” te Rotterdam.

 

Het ss “Jupiter” strandde op 24 december 1896 op het eiland Nargen in de Finse Golf en ging verloren. De bemanning werd gered. De “Jupiter” was op weg van Amsterdam naar Reval.

Het ss “Jupiter” werd gebouwd in 1880 bij de Koninklijke Fabriek te Amsterdam, mat 931 Brt en voer voor de KNSM te Amsterdam072.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee”, Jg.1897, p.174-178 staat een vonnis van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij inzake de stranding van het ss. “Jupiter” onder kapitein A.A.Harken. Op grond van diverse verslagen en getuigenverklaringen komt de Raad tot het volgende verslag van het gebeurde:

Op 17 december 1896 vertrok het schip met een lading stukgoed van Amsterdam met bestemming Reval. De reis verliep aanvankelijk voorspoedig en op 22 december 1896 werd om 08 uur ’s avonds Hoburg gepeild. In de nacht van 23 op 24 december was het dik van mist met sneeuwbuien. Er werd doorgevaren en men probeerde zo dicht mogelijk langs de kust te varen. Ondanks dat kwam het schip op 24 december om 02.30 vast te zitten en stond al snel vol water. Door volle kracht achteruit te slaan werd tevergeefs geprobeerd los te komen. Om 03.30 kwam een boot vanuit Nargen langszij die naar Reval werd gezonden voor hulp. Een tweetal bergingsboten kwam daarna langszij en een deel van de lading werd gelost. Op 26 december was er een hevige storm, waardoor bemanning en kapitein met het stoomschip “Meteor” het eigen schip moesten verlaten.

De Raad kwam tot de conclusie dat de stranding een gevolg is geweest van nalatigheid. De kapitein heeft te weinig gelood en teveel vertrouwd op het zicht. Hem wordt verboden voor 6 maanden het gezag over een Nederlands koopvaardijschip te voeren en hem wordt een betaling van f 8,- gulden in rekening gebracht, zijnde de kosten van behandeling van deze zaak.

 

 

Datum vanaf: 1893
Kapitein: Harken, Alleko Albert

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt L.Hulshoff als gezagvoerder gedurende:

*                                                                                                                                     1874 van het 3/mschip “Suzanna Johanna”, ex Pauline, gebouwd in 1859, bouwplaats niet vermeld, 1248 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam. Het schip is in 1874 verbrand op 38oZ/2oW;

*                                                                                                                                     1875 van het 3/mschip “Laurens Koster”, ex Ellen Stewart, gebouwd in 1857 te Baltimore, 1310 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam;

*                                                                                                                                     1876 van het 3/mschip “Suzanna Johanna” ex Lichtstraal, gebouwd in 1864 te Slikkerveer, 1500 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam;

*                                                                                                                                     1878 t/m 1879 van het 3/mschip “India” ex Anny Richmond, gebouwd in 1861 te Bath-Maine, 1300 ton o.m., varend  voor van Zeylen & Decker te Rotterdam. Het schip werd in 1879 verkocht naar Bremen en herdoopt in “Rudolf”;

*                                                                                                                                     1895 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*                                                                                                                                     1896 van het stalen schroefstoomschip “Flora”, gebouwd in 1894 te Rotterdam, 574 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1895
Kapitein: Hulshoff, L.

Familiegegevens en opleiding

Matthijs werd geboren op 07 april 1860 te Deventer als z.v. Matthijs Romunde (timmerman) en Johanna Kruisweg.

Matthijs (27) (stuurman) trouwde op 07 apr. 1887 te Deventer met Geertrui Bruijnsteen (23) geb. te Deventer – d.v. Eduard Frederik Bruijnsteen (koffiehuishouder) en Geertrui Antvelink.

Geertrui Bruijnsteen overleed op 02 aug. 1942 (78).

Matthijs overleed op 27 nov. 1925 te Amsterdam (65). Op 01.12.1925 begraven op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. 

Kinderen

4 Dochters: Geertrui Johanna, Martina, Johanna en Frederika.

Opleiding

M. Romunde werd in april 1860 ingeschreven Bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, waar hij zijn zeevaartkundige opleiding ontving. 

 

 

Kwam op 27.10.1880 in dienst bij de KNSM als tweede stuurman op het s.s. URANIA.

 

De schepen van de kapitein

K.N.S.M.

*    03/1895 – 08/1895 van het ss URANIA (tijd.) – geb. in 1857

*   08/1895 – 10/1895 van het ss OBERON (tijd.)

*   10/1895 – 01/1896 van het ss URANIA – geb. in 1857

*   01/1896 – 03/1896 van het ss BERENICE (tijd.)  

*   03/1896 – 04/1996 van het ss ONDINE (tijd.)

*   04/1896 – 08/1896 van het ss CLIO  

*    08/1896 – 12/1900 Van het ss POMONA – geb. in 1896  

*    12/1900 – 02/1902 van het ss MINERVA – geb. in 1880

*    02/1902 – 05/1902 van het ss OBERON – geb. in 1890

*    05/1902 – 08/1905 van het ss STELLA – geb. in 1871 

*    08/1905 – 09/1907  van het s.s. CASTOR – geb. in 1895

*   09/1907 – 07/1908  van het s.s. NEPTUNUS – geb. in 1906

*   07/1908 – 11/1909  van het s.s. CERES – geb. 1908 bij Rijkee & Co., Rotterdam.

*   11/1909 – 10/1912 van het s.s. MINERVA – geb. in 1909

*   10/1912 – 11/1912 van het ss PRINS WILLEM III (tijd.)  

*   11/1902 – 07/1913 van het ss. SIRIUS

*   08/1913 – 12/1913 van het ss MERCURIUS

*   12/1913 – 11/1916 van het ss HERCULES

*   01/1917 – 04/1917 van het ss HECTOR – geb. in 1899

*   05/1917 – 06/1917 van het ss MEDEA  

*   06/1917 – 04/1918 van het ss HERCULES  

 

Matthijs Romunde werd per 01.06.1919 gepensioneerd.

 

Overige bijzonderheden

 

Zie verslag R.v.d.S. 1917 – Nr. 33 – Ketelschade van ss HECTOR op 17.03.1917

 

M. Romunde verhuisde in april 1887 vanuit Deventer met vrouw naar Amsterdam.

Na zijn pensionering werd hij benoemd tot plaatsvervangende lid in de commissie, belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen en voor de sleepvaart.

 

Het Vaderland 28-11-1925

Te Amsterdam is gisteravond plotseling overleden de heer M. Romunde, oud-gezagvoerder van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij. De overledene was lid van de examencommissie voor de stuurlieden-examens en lid van het bestuur van de „Vereeniging van oud-gezagvoerders ter Koopvaardij".

 

 

 

DE ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER S. PARMA: 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.Romunde werd met vlagnummer 935 per 04 juni 1901 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 juni 1901 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd H.Romunde, gezagvoerder van de KNSM, wonend op de Alexanderkade 11 te Amsterdam, op voordracht van kapitein D.H.Hinlopen.023. Hij krijgt vlagnummer 936, maar dat moet volgens het Inschrijfregister 935 zijn.

 

M.Romunde was van 1918-1925 bestuurslid van het college Zeemanshoop019

  

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer   periode              type                    naam van het schip                      boekhouder/reder

     935             1901                stoomsch.         Minerva                                         Kon.Ned.Stoomboot Maatsch.

                            1902                stoomsch.         Stella                                               idem

 

Bouma025 vermeldt M.Romunde als gezagvoerder gedurende:

*   1896 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1897 tot nà 1900 van het stalen schroefstoomschip “Pomona”, gebouwd in 1896 van de Rotterdam, 807 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

 

 

 

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Romunde, Matthijs

Familiegegevens en opleiding

Jacob Arysz Ouwehand werd geboren te Katwijk op 22 augustus 1847 als zoon van Ary Jacobsz Ouwehand en Maartje Jansd. van Duijvenbode. Hij trouwde te Katwijk in 1872 met Cornelia Gijsbertsd. Verdoes en overleed ter plaatse op 05 december 1912.

Hij was gezagvoerder van 1873-1874 op de Josephine Bernardine, in 1874 op de Caroline, in 1896 op de Clio, in 1897 op de Urania, van 1898-1901 op de Clio en in 1905 op de Mars054-110.

In 1982 verscheen een privé-uitgave over de stamboom van het zeevaardersgeslacht Ouwehand onder de titel “The Oldhand and the Sea”, waarin tevens gegevens over de familie Spaanderman.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.A.Ouwehand als gezagvoerder gedurende:

*    1873 op de 2/mSch. “Carolina”, gebouwd in 1860, 90 ton o.m., varend voor G.A.Cramer te Amsterdam;

*    1874 t/m 1877 op de bark “Hendrik Daniël”, ex Josephina Bernardina, ex Anna Maria Henriëtte, gebouwd in 1840 te Amsterdam, 326 ton o.m., varend voor G.A.Cramer te Amsterdam;

*    1878 t/m 1881 op hetzelfde schip, maar dan varend voor Cramer, Haighton & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1882 verkocht en strandde opder de naam “Johny” op de Spijkerplaat;

*    1897 t/m 1898 op het ijzeren schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857, 275 ton o.m., 60 pk, varend voor de KNSM te Amsterdam. Het schip werd in 1898 verkocht naar Zweden;

*    1899 tot later van het stalen schroefstoomschip “Clio”, gebouwd in 1896 te Sunderland, 550 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

Bouma stopt zijn kapiteinsopgaven in 1900 en derhalve is er geen opgave van een J.Ouwehand op de “Mars”. Maar het schip dat in aanmerking komt is een ijzeren schroefstoomschip, gebouwd in 1880, 928 ton n.m. 110 pk, varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1897
Kapitein: Ouwehand, Jacob Arysz

Afbeeldingen


Omschrijving: URANIA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: URANIA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: URANIA opgelegd in Amsterdam samen met de REMBRANDT
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Olie, Jacob
Onderwerp: Havenopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1857.52

DVD XII – 6818
BIJLBRIEF
Naam schip URANIA

plaats en datum acte bijlbrief, Hull, 18 augustus 1857

type schip ijzeren schroefstoomschip

bouwwerf/verkoper Charles W. Earle, scheepsbouwmeesterte Hull

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 324 ton, volgens bouwmeesters meting

tuigage / aantal dekken drie masten schoenergetuigd, een dek

afmetingen lengte op de kiel 152 voet, wijdte midscheeps 21 voet, holte in het ruim midscheeps 12 voet, Engelse maat

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 24 augustus 1857

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris

prijs NLG

bijzonderheden: translaat uit het Engels


researcher/datum research: ML / 120708

Naam URANIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1857
Toegang 198
Inventaris 3181