Inloggen
Gezagvoerder

Boer, Pieter Atzes de

Naam: Boer, Pieter Atzes de
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 6
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
CASTOR 1870 General Cargo schip Steamship 8147 Bekijk schip
CASTOR 1870 General Cargo schip Steamship 8147 Bekijk schip
BERENICE 1864 General Cargo schip Steamship 8137 Bekijk schip
JASON 1866 General Cargo schip Steamship 8222 Bekijk schip
STAD HAARLEM 1875 General Cargo schip Steamship 8354 Bekijk schip
URANIA 1857 General Cargo schip Steamship 8372 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Pieter de Boer is geboren c. 1838.

Hij overleed te Hilversum op 14 oktober 1900.

In het tijdschrift “De Zee, Jg. 1900, p. 433-434 staat een korte necrologie waaraan het volgende is ontleend:

‘Den 14 October j.l. overleed te Hilversum, in den ouderdom van 72 jaar, een man, die in allen eenvoud zijn weg door het leven volgend, een merkwaardige figuur is geweest in de Nederlandsche scheepvaartwereld.

Geboren uit den zeemanstand - zijn vader, rustend gezzagvoerder, overleed enkele maanden geleden in den hoogen leeftijd van 102 jaren – werd P.A. de Boer reeds vroeg voor hetzelfde vak bestemd. Hij doorliep alle rangen aan boord, zoowel op de kleine als op de groote vaart, zag zich op betrekkelijk jeugdigen leeftijd het bevel toevertrouwd over een zeilschip en ging daarna over bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.

Aan deze vaderlandsche onderneming heeft De Boer verder zijn gansche leven gewijd. Hij voerde 20 jaren lang het bevel over nagenoeg al de typen harer stoomschepen, om in 1880 aangesteld te worden als Inspecteur, welke beteekenende betrekking hij alzoo twintig jaren heeft bekleed. Hoe voorbeeldig hij die taak heeft vervuld, is namens de Directie op zijn graf uitgesproken door den oudsten Directeur, die hem van het begin der Maatschappij heeft gekend en leeren waardeeren.”

“Meer dan 25 jaren heb ik het voorrecht gehad De Boer van nabij en in verschillende verhoudingen en werkkringen te kennen en zelden, indien ooit, heb ik zijns gelijke ontmoet. Van nature eenigszins teruggetrokken, meestal weinig spraakzaam, altoos hoogst bescheiden in zijn optreden, was hij onder alle omstandighedden steeds dezelfde. De Boer haastte zich nooit, hij nam altoos, maar had ook altoos, tijd voor alles. Hij was onvermoeid, zijn taaiheid als gezagvoerder bij stormweêr of onder andere moeilijke omstandigheden, was even spreekwoordelijk als de weinige behoefte, die hij had, aan voedsel en slaap.

Zijn gansche figuur, zijn typische kop, ze deden denken aan den tijd toen zeeman en zenuwen elkaar nog niet kenden. Hij is jong en frisch in zijne begrippen gebleven, zoolang ik hem heb gekend. Was het dààraan toe te schrijven, dat men veelal zijn leeftijd vergat? Van zucht tot bemininnelijkheid, jacht naar populariteit, was bij hem nooit sprake. Ik zou bijna zeggen, hij zou dat niet hebben begrepen. Zijn oogenschijnlijke koelheid – door velen ten onrechte als koudheid beschouwd – bezorgde hem geen overdeelde genegenheid. Maar wie zijn plicht ded als hijzelf – en hij stelde zichzelf hooge eischen – kon verzekerd wezen van zijn steun. Wien hij eenmaal genegen was, kon op hem rekenen, altijd en onder alle omstandigheden. En wie hem gekend heeft in de zorgen om zijn gezin, in zijn leven temidden der zijnen, wierp elke gedachte aan koudheid in zijn karakter zeker onmiddellijk verre van zich.

In alle betrekkingen, die hij naast die bij de K.N.S.M. bekleedde, nam De Boer eene waardige positie in. Zoowel in den Raad van Tucht, in de Commissie van Examen voor Stuurlieden als die in die voor Machinisten der Handelsvaart – het is door Voorzitters op zijn graf nog openlijk uitgesproken – was hij uitmuntend op zijn plaats. Hij kende het zeemansvak ook zoo dóór en dóór, en wie had den overgang van het zeil- naar het stoomschip vollediger en van meer nabij mede dóórleefd, dóórgemaakt dan hij .

De Boer sprak nooit te vroeg – een opgewonden woord van hem herinner ik me niet ooit te hebben gehoord – maar evenmin ooit een weinig zakelijk advies.Integendeel als hij sprak, getuigde dat altijd van groote, breede kennis van alles wat betrekking had op zijn vak en van een helderheid van opvatting, die allen trof.

Niemand is onmisbaar in de wereld en zoo zal natuurlijk de plaats van De Boer in zijn verschillende betrekkingen weldra door anderen zijn ingenomen. Dat die bekwame, werkzame, rustige persoonlijkheid intusschen nog menigmaal zal worden gemist en bij velen met mij in waardeerrende herinnnering zal blijven, staat bij mij vast.

Rotterdam, October 1900                                                                                                                                                           J.V.Wierdsma”

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.A.de Boer werd met nr.820 effectief lid van Zeemanshoop per 04 mei 1850 op voorspraak van A.van der Bent. Zijn schip was de “Wijnanda Lucretia”002. Ten tijde van de inschrijving was de Boer 23 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 28 mei/04 juni 1850 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd P.A.de Boer, (alleen initialen), oud 23 jaar, voerend de schoener “Wijnandia Lucretia”, op voordracht van kapitein A.van der Bent.023.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1862 wordt P.A. de Boer toegestaan zijn lidmaatschap van effectief in effectief voor de vlag om te zetten.042

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 15 april 1862 staat het verzoek van P.A de Boer of hij zijn effectief lidmaatschap mag omzetten in een lidmaatschap voor de vlag, hetgeen wordt toegestaan.023.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 26 augustus/02 september 1879 staat vermeld dat als honorair lid is voorgedragen/benoemd P.A. de Boer, oud scheepsgezagvoerder, wonend in Hilversum, op voordracht van de heer A.Bruinier.023.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer         jaren       type                 scheepsnaam  naam                                   reder/boekhouder

        820             1850-1853  schoner           Wijnanda Lucretia                                       A.Bruinier

        429             1854-1856  brik                  Elisabeth Johanna                                        H.Hattink

                            1857-1861  geen opgave van schip en boekhouder                              

                            1862-1863  stoomb.           Urania                                                           Kon.Ned.Stoomb.Maatschappij

                            1864-1869  stoomb.           Bérénice          idem

 

Bouma025 vermeldt P.A.de Boer als gezagvoerder gedurende:

  • 1851 t/m 1853 van de schbrik “Wijnanda Lucretia”, gebouwd in 1850 te Joure, 240 ton o.m., varend voor A.Brunier te Amsterdam;
  • 1855 t/m 1857 van de sch.brik “Elisabeth & Johanna”, gebouwd in 1854 te Amsterdam; 216 ton o.m., varend voor H.Hattink te Amsterdam;
  • 1863 t/m 1864 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • 1865 t/m 1870 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • 1871 t/m 1873 van het ijzeren schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1870 aan de Clyde, 1512 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • 1874 van het ijzeren schroefstoomschip “Jason”, gebouwd in 1866 te Glasgow, 1653 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • 1875 t/m 1877 van het ijzeren schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1870 aan de Clyde, 1512 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • 1878 t/m 1879 van het schroefstoomschip “Stad Haarlem”, gebouwd in 1875 te Glasgow, 3000 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” Jg.2. 1880, p.56-66 staat een verslag van P.A. de Boer onder de titel: “Reis rond de werel in 80 dagen”. Het beschrijft de reis van het ss. “Stad Haarlem” van Plymouth, vertrek 15 februari 1879, met stukgoederen en ruim 600 emigranten naar Nieuw Zeeland. De beschrijving is een droge opsomming van de weersomstandigheden, de route en wat gebeurtenisseen aan boord. In Kaapstad wordt half maart gebunkerd. Op 13 april kwam men aan in Port Chalmers, Dunedin, op het Zuid-Eiland. Daar werd een deel van het migrantencontigent ontscheept. De rest op het Noord-Eiland in Wellington. Op 05 mei werd de terugreis aanvaard en stoomde het schip via Kaap Hoorn naar de Atlantische Oceaan. Op 29 juni werd Londen bereikt.

In het tijdschrift “De Zee” Jg.13, p.86, 1891 staat vermeld de samenstelling voor 1891 van de rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen. Daarin is opgenomen P.A. de Boer, oud-gezagvoerder in de grote vaart te Hilversum. Eveneens comissielid in 1892, 1893, 1894, 1895 en 1896 (‘De Zee”, Jg.14.p.84, Jg.15.p.73, Jg. 16, p.75, Jg.17, p.77, Jg 1896, p. 81). In 1893, 1894 en 1895 was hij tevens lid van de “Commissie tot het examineeren van machinisten” en is aangeduid als inspecteur der KNSM.

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1894, p.471 staat een vonnis van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij inzake een ongeval met het ss. Castor” onder kapitein J.R.Visser. Als waarnemend secretaris van de Commissie wordt genoemd P.A. de Boer.