Inloggen
IDA ELIZABETH - ID 13954


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1847-07-30 / 1854-10-30 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1847
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1846-12-08
Launch Date: 1847-07-15
Delivery Date: 1847-07-30
Technical Data

Gross Tonnage: 232.00 lasts
Gross Tonnage 2: 444.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1847
Datum agenda: 1847-08-13
Register nr: 18470578
Scheepsnaam: IDA ELIZABETH
Type: Bark
Lasten: 232
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ruijs JD zoon, W.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Banditz, F.C.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1847-07-30 IDA ELIZABETH
Manager: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: partenrederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1854-10-30: Stranded
Rotterdam, 31 oktober. Volgens een op heden ontvangen telegrafische dépêche van Liverpool van hedenmorgen ten 11 ure, is het alhier te huis behorende barkschip IDA ELIZABETH (opm: ook IDA ELISABETH), kapt. M.A. Overgaauw, hetwelk de 26e dezer van Liverpool naar Batavia vertrok, bij South Light (opm: op de Cannon Rock) gestrand en zou het schip hoogstwaarschijnlijk totaal verloren zijn (opm: zie NRC 071154). De equipage is gelukkig gered.
1854-10-30: Final Fate: Wrecked

07 november 1854.NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Strangford (opm: Noord-Ierland), 2 november. De Nederlandse bark IDA ELIZABETH, van Liverpool naar Batavia, welke, zo als vroeger gemeld, op Cannon Rock strandde – zie ons nommer van 1 dezer – is laatstleden maandag (opm: 30 oktober) uit elkander geslagen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Frederik Carel Bauditz werd geboren te Amsterdam op 15 februari 1810.

Hij huwde met Anna Storm, geboren te Amsterdam op 19 augustus 1812 als dochter van Meindert Storm en Geertrui Jongejans. Zij overleed op 23 maart 1894 te Rotterdam.

Frederik overleed op “op een schip” op 08 februari 1860 te Rotterdam, 50 jaar

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.C.Bauditz werd met nr.676 effectief lid van Zeemanshoop per 16 april 1844 op voorspraak van P.H.Willers. Zijn schip was de “Drie Gebroeders”002.

In de Algemene Vergaderingen van 09/16 april 1844 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Frederik Carel Bauditz, oud 34 jaar, voerend de bark “De Drie Gebroeders”, varend voor W.Ruys WDz te Rotterdam, adres bij van Ulphen & Ruijs te Amsterdam, op voordracht van P.H.Willers.023.

Hij werd lid van Weldadig Zeemans Fonds op 10 april 1849003.

Hij was lid effectief lid van “Zeemanshoop” in de periode 1844-1860 met de vlagnummers 676 (1844 t/m 1854) en 311 (1854 t/m 1860)

 

F.C.Bauditz was met vlagnummer R199 in de periode 1844 t/m 1860 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 mei 1860 vraagt de wed.F.C.Bauditz geb. Storm om een uitkering. In de vergadering dd 28 juni 1860 vraagt het Bestuur informatie omtrent de klasse waarin de uitkering moet worden uitgekeerd. In de vergadering dd 26 juli 1860 volgt een toekenning ingaande 01 maart 1860 in de 1e klasse voor haar en 2 kinderen.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 04 september 1860 staat vermeld dat per 01 maart 1860 een uitkering in de 1e klasse wordt uitgekeerd aan de Wed. F.C.Bauditz geb. Storm voor haar en 2 kinderen.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer            jaren                type        scheepsnaam                      naam reder/boekhouder

        676                1844-1846            bark       De Drie Gebroeders            W.Ruijs J.Dz te Rotterdam

                                   1848                bark       Ida Elisabeth                       idem

                               1849-1853            bark       Resident van Son idem

        311                1854-1855            bark       Resident van Son idem

                                   1855                “zonder schip”

                               1856-1859            fregat     Maria Elisabeth Margaretha            idem

 

F.C.Bauditz is gezagvoerder geweest op diverse schepen van de rederij W.Ruys J.Dz te Rotterdam. Aan de bronnen 024 en 025 zijn de volgende gegevens onleend:

Uit een brief dd.01 augustus 1844 van de rederij Ruys uit Rotterdam aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij:

“Op 31 Juli 1844 is bij Fop Smit te Slikkerveer (gemeente Riddderkerk) te water gelaten het barkschip “Drie Gebroeders”, groot circa 300 Java-Lasten, gebouwd voor rekening eener reederij onder mijne directie en zullende worden gevoerd door kapitein F.C.Bauditz. Deze bodem is gebouwd met geen ander doel, dan om een aantal menschen aan het werk te houden, die zich anders gedurende dien tijd van hun bestaan beroofd zouden hebben gezien. Het zal in het laatst van Augustus 1844 naar Batavia vertrekken.”024

F.C.Bauditz was de eerste gezagvoerder van de “Ida Elisabeth, 441 ton, gebouwd in Kinderdijk in 1846/1847. De eerste reis ging naar Manilla024. Bauditz was gezagvoerder van 1848-1850025.

F.C.Bauditz was in de periode 1857 t/m 1860 gezagvoerder van het 3/m schip de”Maria Elisabeth Margaretha” (825 ton, gebouwd in 1855/1856 te Slikkerveer. Dit schip ging in 1860 verloren. “...ondervond noodweer op weg van Cardiff naar Singapore met lading kolen; ankerde als noodhaven in Camaret Bay bij Brest op 29 janiari 1860; schip sloeg van de ankers, liep aan de grond en ging verloren; van de bemanning kwamen 10 man, waaronder de Gezagvoerder, om het leven”024en 25.

Uit een lijst in referentie 024 kan worden samengevat: Bauditz was de eerste gezagvoerder in 1844 van de bark de “Drie Gebroeders”, in 1847 van de bark “Ida Elisabeth”, in 1849 van het campagne-barkschip de “Resident van Sonidem” en in 1856 van het fregat de “Maria Elisabeth Margaretha”, alle van de rederij W.Ruys J.Dz.024.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein F.C.Bauditz met vlagnummer R199 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1849, 1851           van de bark “Resident van Son”      375 last  W.Ruys J.Dz te Rotterdam

1855, 1858, 1859 van het fregat “Maria Elisabeth Margaretha                436 last  W.Ruys J.Dz te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt F.C.Bauditz als gezagvoerder gedurendee:

*    1845 t/m 1847 van de bark “Drie Gebroeders”, gebouwd in 1844 te Slikkerveer, 412 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1848 t/m 1849 van de bark “Ida Elisabeth”, gebouwd in 1847 te Kinderdijk, 444 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1850 t/m 1856 van de bark “Resident van Son”, gebouwd in 1849 te Kinderdijk, 677 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1857 t/m 1860 van het 3/m schip “Maria Elisabeth Margaretha”, gebouwd in 1856 te Slikkerveer, 825 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam. In januari 1860 op de kust bij Brest van de ankers geslagen met kolen van Cardiff naar Singapore;

 

Overige bijzonderheden

In de Harlinger Courant dd 15 februari 1860 staat het volgende bericht096:

“Omtrent het noodlottig vergaan van het Nederlandsche fregatschip Maria Elisabeth Margaretha, kapitein Bauditz, verneemt men de treffende bijzonderheid, dat zich onder de opvarenden bevond een der zoons van den kapitein, een jongeling van 18 jaren. Nadat deze door zijnen vader van boord was gezonden, en, goed zwemmer zijnde, zich had gered, keerde hij naar het schip terug, om zijnen vader die niet zwemmen kon, zoo mogelijk te redden. De kapitein echter wilde het leven zijns zoons aan zulk eene wanhopige poging om te redden niet blootstellen, en zond hem terug. Nauwelijks was de jonge Bauditz weder op het drooge, of het denkbeeld dat zijn vader moest verdrinken, overmande hem, en hij wierp zich op nieuw in zee, en trachtte ten tweeden male, op het wrak teruggekeerd, zijnen vader te overreden zich aan zijne krachten toe te vertrouwen. Maar de kapitein wilde daarvan niet hooren en beval zijn zoon, nu met gezag, het zinkend wrak te verlaten. De zoon bereikte daarop weder het strand, en, zoo als bekend is, de kapitein vond zijn graf in de golven.

Men schrijft betreffende deze scheepsramp nog uit Camaret dd 2 dezer, dat van de elf verdronken personen der equipaadje zeven lijken zijn gevonden, waaronde die van den doctor, de twee stuurlieden, den bootsman en den hofmeester. De overigen lijken had men, in weerwil van alle daartoe aangewende pogingen, niet kunnen vinden.

Door de zorgen van den heer Falloy, commissaris der keizerlijke Fransche marine, zijn de gevonden lijken op het kerkhof te Camaret ter aarde besteld. De geheele bevolking van dat zeeplaatsje betoonde de meeste deelneming.

De zeven lijkbaren, elk door vier man gedragen, voorafgegaan door den geestelijke dier gemeente, werden gevolgd door bovengemelden keizerlijke commissaris, door de 15 geredde schipbreukelingen, het geheele personeel der marine aldaar, verscheidene beambten per douane, het gemeente-bestuur met den maire, en eene onafzienbare menigte volks. Dat alles vormde een treffende schouwspel. Nadat de kisten in het graf waren nedergelaten, rigtte de heer Falloy een roerend woord met betrekking tot deze droevige plegtigheid tot de omstanders en dankte allen voor de betoonde deelneeming. Daarna ging men diep getroffen uiteen.”

Maria Elisabeth Margaretha. CSR 415/200:  683 tons.  27 crew.  Captain = F.C. Bauditz.  Departed Newport, Monmouth, Wales on 26 August 1858 with a cargo of 950 tons of coals and arrived at Albany on 23 November 1858.  Where intended bound – uncertain. 110

 

 

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Bauditz, Frederik Carel

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.M.Kleinhouwer (adres van Ulphen & Ruys) werd per 14 juli 1846 met vlagnummer 734 en op voordracht van F.B.Konter ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de "Eendragt". Toegevoegd is "Bedankt"002. Ten tijde van de inschrijving waren Kleinhouwer en zijn vrouw beiden 30 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 07/14 juli 1846 werd als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop voorgedragen/benoemd Jan Menses Kleinhouwer, oud 30 jaar, voerend de kof “Eendragt”, wonend te Rotterdam, met adres van Ulphen & Ruys te Amsterdam, op voordracht van kapitein F.B.Konter.023.

 

J.M.Kleinhouwer was met vlagnummer R348 in de periode 1852 t/m 1863 effectief lid van het Roteerdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

J.M.Kleinhouwer was in 1857 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1863 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat op hem “Art 37. van het reglement” is toegepast  d.w.z. dat het College een einde aan zijn lidmaatschap heeft gemaakt, vanwege het niet nakomen van zijn financiële verplichtingen058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        734                            1846           kof                   De Eendragt                                          geen opgave

                                           1848           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1849-1850     bark                 Ida Elisabeth                                        W.Ruijs J.Dz, Rotterdam

                                      1851-1853     bark                 Cornelis Wernard Eduard                   W.Ruijs J.Dz, Rotterdam

        357                       1854-1856     bark                 Cornelis Wernard Eduard                   idm

                                           1857           bark                 Rijnbrand                                              J.& T.van Marselis

                                      1858-1865     geen vermelding van schip en boekhouder

 

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein J.M.Kleinhouwer met vlagnummer R348 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                       van de bark “Cornelis Wernhard Edouard”         318 last  varend voor W.Ruys J.dz te Rotterdam

*    1858, 1859, 1862                                                    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.M.Kleinhouwer als gezagvoerder gedurende:

*    1847 t/m 1848 van de kof “Eendragt”, gebouwd in 1829 te Groningen, 112 ton o.m., varend voor H.C.Koker te broek in Waterland

*    1850 t/m 1851 van de bark “Ida Elisabeth”, gebouwd in 1847 te Kinderdijk, 444 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1852 t/m 1856 van de bark “Cornelis Wernard Eduard”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 606 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Kleinhouwer, Jan Menses

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.A.Overgauw was met vlagnummer R150 in de periode 1851 t/m 1876 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

M.A.Overgauw was in 1866 afwisselend commissaris van de maatschappij058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein M.A.Overgauw met vlagnummer R150 als gezagvoerder in de ledenlijst van058:

1849                      bark “Ida Elisabeth”       232 last              varend voor W.Ruysch J.Dz. te Rotterdam

1851                      bark “Johanna Maria”    352 last              varend voor J.R.Veder te Rotterdam

1855                      bark “Johanna Maria”    352 last              varend voor J.R.Veder & Zoon te Rotterdam

1858                      bark “Maria Anna”         292 last              varend voor J.R.Veder & Zoon te Rotterdam

1859, 1862 t/m 1865                                      bark “Constantia”                        375 last           varend voor J.R.Veder & Zonen te Rotterdam

1866, 1867           fregat “Johanna Maria” 472 last              varend voor J.R.Veder & Zonen te Rotterdam

1874                      fregat “Sunda”                 900 last              varend voor J.R.Veder & Zonen te Rotterdam

 

M.A.Overgauw was vanaf 1852 gezagvoerde van de bark “Ida Elisabeth” varende voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam. Het schip strandde op een reis van Liverpool naar Batavia op de westkust van Engeland bij South Light en raakte wrak overigens zonder verlies van mensenlevens024 en 025.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

M.A.Overgauw           Johanna Maria                                     09 mei 1857                                          geen opgave

                                      Constantia                                            22 juli 1862                                          geen opgave

                                      Constantia                                            geen melding                                        06 juni 1863

 

Op 20 april 1859 vertrok van Hellevoetsluis de bark “Maria Anna van J.R.Veder & Zn onder kapitein M.A.Overgaauw en arriveerde te Batavia op 08 augustus 1859 na een reis van 109 zeedagen026(38/049).

 

Bouma025 vermeldt M.A.Overgauw als gezagvoerder gedurende:

*    1852 t/m 1854 van de bark “Ida Elisabeth”, gebouwd in 1847 te Kinderdijk, 444 ton o.m., varend voor Wm. Ruys JDz te Rotterdam. Het schip is op weg van Liverpool naar Batavia gestrand bij Southlight en wrak geraakt;

*    1858 t/m 1859 van de bark “Johanna Maria”, gebouwd in 1840 te Slikkerveer, 666 ton o.m., varend voor J.R.Veder te Rotterdam;

*    1860 van de bark “Maria Anna”, gebouwd in 1851 te Krimpen aan de IJssel, 553 ton o.m., varend voor J.R.Veder & Zn te Rotterdam

*    1861 t/m 1866 van de bark “Constantia”, gebouwd in 1850 te Krimpen aan de IJssel, 741 ton o.m., varend voor J.R.Veder te Rotterdam;

*    1867 t/m 1869 van het 3/m schip “Johanna Maria”, gebouwd in 1866 te Slikkerveer, 893 ton o.m., varend voor J.R.Veder & Zn te Rotterdam;

*    1870 t/m 1876 van het 3/mschip “Sunda” ex Royal Arch, gebouwd in 1865 te Miramichi (Nw. Brunswick) 1701 ton o.m., varend voor J.R.Veder & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Overgauw, M.A.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.130
DVD VIII – 306, 307
BIJLBRIEF
Naam schip IDA ELIZABETH

plaats en datum acte bijlbrief, Kinderdijk, 30 juli 1847

type schip bark

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester aan de Kinderdijk, gemeente
Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper rederij onder boekhouderschap van Wm. Ruys J.Dz., Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 232 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 8 december 1846

tewaterlating 15 juli 1847

plaats / datum registratie Rotterdam, 4 augustus 1847

nummer van registratie deel 35, folio 110, case 5

notaris Burgemeester van Nieuw Lekkerland

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 310108

Naam IDA ELIZABETH
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1847
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1847
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 130