Inloggen

                                                                                                                                      ZEEMANSCOLLEGE “DE VOORUITGANG”
                                                                                                                                                           TE SAPPEMEER

                                                                                                                                                                    1827

                                                                                                                                          


ONTSTAAN EN LEVENSDUUR

Sappemeer is een plaats en een voormalig meer in de provincie Groningen. Het de plaats ontstond in 1621 als dorpje van  een aantal verveners. Ten tijde van de zeemanskolonie in de 19de eeuw was het een aparte gemeente. Pas in 1949 werd het met de nabijgelegen gemeente Hoogezand samengevoegd als gemeente Hoogezand-Sappemeer en sinds 2018 is het onderdeel van de gemeente Midden Groningen.

Net als in west-nederlandse havenplaatsen zoals Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht waren zeemanscolleges ook in Groningen organisaties uit de 19e eeuw. Een overzicht is:

“Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam  1817  tot ná 1906
Naamloos college te Pekela, 1823 tot 1851
“De Vooruitgang” te Sappemeer, 1827 tot ná 1895
“Groninger Eendracht” te Groningen, 1830 tot 1985
“De Vereeniging” te Delfzijl, 1831 tot ná 1914
“De Harmonie” te Wildervank, 1839 tot ca, 1930
“Voorzorg” te Nieuwe Pekela, 1851 tot ná 1833
“De Trouw” te Oude Pekela, 1851 tot ca, 1899


In de Amsterdamse Almanakken voor Koophandel en Zeevaart van 1838 t/m 1878 wordt vermeld dat het zeemanscollege “De Vooruitgang” werd opgericht op 27 DECEMBER 1827. In de Almanakken van 1879 t/m 1895 staan als oprichtingsdata 27 SEPTEMBER 1827. Ik neem aan dat hier sprake is van een verschrijving
De laatste vermelding van het college staat in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart van 1895, met 5 leden onder anderen kapitein G.W.Groot van de “Jantje” en R.M.Klein van de stoomboot “Jonge Willem Albert”. Een einddatum van het College heb ik niet achterhaald maar zal in het begin van de 20ste eeuw zijn geweest.

DE DOELSTELLING VAN HET ZEEMANSCOLLEGE

Ik heb geen bronnen gevonden die de doelstelling van het college omschrijven maar die zal ongetwijfelde niet principieel hebben verschild van die uit andere colleges zowel in Noord Nederland als ook in het westen.
Centraal zal het geldelijk ondersteunen van oud-kapiteins en ook weduwen en wezen van op zee omgekomen leden hebben gestaan. Wellicht heeft het College ook aandacht gegeven aan de stimulering van een maritieme beroeps carriëre, de beïnvloeding van de overheid inzake maritieme regelgeving, het maritieme onderwijs en de bevordering van onderlinge sociale contacten.
Het bestaan van die sociale contacten blijkt uit een opmerking in https://www.hotelfaber.nl/hotel-faber/geschiedenis-hotel-faber/ waarin wordt ingegaan op de historie van het hotel Faberte .Sapemeer “De leden van het zeemanscollege De Vooruitgang vierden uitbundige feesten tijdens de winters, die ze aan wal doorbrachten”


DE COLLEGEVLAG
Beschrijving van de Collegevlag
De Jaarverslagen 1827 t/m 1833 van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” beschrijven het jaarverslag van het college “De Vooruitgang” uit Sappemeer als:
“De Vlag is rood, met boven en onder een blaauwe band, ieder ter breedte van een achste der Vlag, met een wit nummer in het rood en ten minsten 3 Ned. ellen lang en 2 Ellen breed.
De “Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart” uit 1837 t/m 1839 beschrijft de vlag van het college “De Vooruitgang” uit Sappemeer als:
De vlag is rood met boven en onder een blaauwe band, ieder ter breedte van 1/3 der vlag, met een wit nommer in het rood.
De “Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart” uit 1840 t/m 1889 beschrijft de vlag van het college “De Vooruitgang” uit Sappemeer als:
De vlag is rood met onder en boven een blaauwe band (resp rand), ieder ter breedte van 1/4 der vlag, met een wit nommer in het rood.

De nummering van de Collegevlag en het aantal leden
De eerste ledenlijst met het daarbij behorende vlagnummer staat in het Jaarverslag 1827 “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” van het Rotterdams zeemanscollege. Kapitein Tijmen Kramer voerde vlagnummer 1 vanaf de oprichting in 1827 t/m minimaal 1833. Jaarverslagen uit 1834 t/m 1836 ontbreken en in 1837/1838 staat geen naam bij vlagnummer 1. In 1839 voerde Geert Bakker vlagnummer 1.
De laatste ledenlijst in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart staat in aflevering 1895 en telt 5 vlagnummers en wel de nummers 9 (G.W. de Groot), 22 (S.G.Postema), 26 ( (H.Potjer), 53 (H.H.Kemper) en 68 (R.M.Klein).

Het hoogste vlagnummer was 83 en werd gevoerd door kapitein Harm Davidz.Landeweer in 1873. (zie figuur xx).
De lagere vlagnummers in de vroege decaden werden door minstens meer dan 2 kapiteins gevoerd. Die nummers kwamen beschikbaar door overlijden van de kapitein en werden soms overgenomen door familieleden. Zo werd vlagnummer 3 bezet door 6 kapiteins en vlagnummer 4 door 7 kapiteins.
In de laatste decaden van de 19e eeuw werd een vlagnummer gevoerd door maximaal 2 kapiteins.

DE LEDEN
Effectieve leden

Het College kende gewone leden, zijnde gezagvoerders, die bij andere zeemanscolleges werden aangeduid als “Effectieve Leden” en die in het bezit waren van een vlagnummer.
Naar analogie met andere zeemanscolleges zal het effectieve lidmaatschap van het Sappemeerse college zijn bedoeld voor gezagvoerders op de buitenvaart. Het lidmaatschap startte vaak bij het bereiken van de schippersrang.
Wanneer een Collegelid in de rang van kaiteindegradeerde tot bv. stuurman of nog lager dan kon zijn lidmaatschap blijven bestaan
De ledenlijsten zijn vermeld in de jaarverslagen van het “Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”, het Amsterdamse college “Zeemanshoop” en de lijsten van Sweijs. De eerste lijst is uit 1827 en de laatste lijst uit de “Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart” met nog 4 leden uit 1896.

Het totaal aantal leden van het College over de periode 1827 t/m 1896 was (ongeveer) 223.
Diverse familienamen komen minstens 5 keer voor zoals Potjer, Schut(h), Smit(h) en de Vries.
Geboorte c.q. doop, huwelijk en overlijden staan veelal maar lang niet altijd in Doop en Burgerlijke Stand gegevens.

Van de ruim 220 commissieleden zijn er rond 50-60% geboren in Sappemeer en de rest vooral in nabijgelegen veenkoloniale plaatsen zoals Hoogezand, Pekela, Groningen en Veendam. Uitzonderlijk zijn geboorten buiten de provincie Groningen zoals Lemmer, Ameland en Amsterdam en zelfs buiten Nederland zoals Emden, Karelskroon e Koningsbergen. Het betrof dan veelal geboorten aan boord van het schip van de vader
Van de ruim 220 commissieleden hadden ca. 30 - 40% een vader met een maritiem beroep, het grootste deel scheepskapitein. Ook algemeen waren vaders met algemene lagere en middelbare beroepen zoals koopman, arbeider en landbouwer. Vaders met een hogere beroepsopleiding kwamen niet voor

Commissieleden trouwden in verreweg de meeste gevallen in Sappemeer. Maar trouwerijen kwamen ook voor voor in Hoogezand en Groningen en in veenkoloniale plaatsen in de buurt van Sappemeer. Enkele malen trouwden Commissieleden buiten de provincie Groningen zoals in Friesland, Amsterdam en Rotterdam.
Ca. 30-40% van de vrouwen uit deze huwelijken kwamen uit een zeemansgezin. De overige 60-70 % van de schoonvaders hadden een lagere en middelbare beroep en ook hier kwamen schoonvaders met een hogere beroepsopleiding niet voor

Van de ruim 220 Commissieleden zijn ca 175 overlijdensgegevens terug te vinden. 51 leden zijn overleden in Sappemeer.Ca. 20 leden zijn overleden in Hoogezand en eveneens ca. 20 in de stad Groningen. 30 commissieleden zijn geboren in kleinere dorpen in de provincie Groningen.
Opvallend is het relatief grote aantal van ca. 60 personen die buiten de provincie Groningen, zowel in Nederland als ook in het buitenland zijn overleden.Ca.. 35 kapiteins zijn op zee gebleven.
Van   ca 70 kapiteins is vermeld dat zij als zeeman of zonder beroep zijn overleden. Andere eindberoepen zijn arbeider winkelier, landbouwer, molenaar, boekhouder, zeilmakersknecht, rijtuigverhuurder, brugwachter.


Van de ca. 223 leden van het Sappemeerse zeemanscollege waren ca. 41 personen tevens lid van een zeemanscollege uit een andere plaats. 13 leden waren tevens lid van het Rotterdamse college “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”, 10 van het Groninger college “De Groninger Eendracht” en 6 van het Amsterdamse college “Zeemanshoop”. Voorts waren 1 – 3 personen lid van de zeemanscolleges uit Veendam (“Maatschappij tot Nut de Zeevaart”), Wildervank (“De Harmonie”), Delfzijl (“De Vereeniging”), Amsterdam (”Blaauwe Vlag”), Nieuwe Pekela (“Voorzorg”) en Dordrecht (“Tot Nut van Handel en Zeevaart”.


Ook bleef men vaak lid wanneer de  maritieme carriëre werd afgesloten door pensioen of door het starten van een wal baan..
Een enkele maal (NAMEN TOEVOEGEN) lijkt er sprake van een lid dat zijn zeemansloopbaan als BINNENschipper voortzette.

PRESIDENT
1838 – 1839  K.L.Dornenia
1840 – 1841  K.L. Domenie
1842 – 1842 W.A. Bakker
1843 – 1881  Paulus Meints/Meintz
1882 – 1882 vacature
1883 – 1892  G.E. Jonker
1893 – 1894  J.J.Lupkes
1895 –  1895 vacature

K.L.Domenie
De ledelijsten van het Sappemeerse zeemanscollege vermelden de naam Dornenia in 1838 en 1839 en Domenie in 1840 en 1841. In Burgerlijke Stand lijsten van de provincie Groningen is sprake van Domenie

Klaas Lucas Domenie werd gedoopt ca 1783 te Windeweer als zoon van Lucas Klasens Domenie en Saartje Sijgers.
Klaas trouwde op 12 mei 1806 te Sappemeer met Elisabeth Jonker met Claas Lucas Domenie. Elisabeth werd geboren ca. 1785 te Sappemeer als dochter van Abel Wanders Jonker en Anna Hendrika Maathuis.
Anne overleed 16 september 1823 te Antwerpen. 38 jaar.
Klaas hertrouwde  op 15 februari 1827 te Hoogezand als zeeman met Freerkjen Jans Hoen, geboren ca 1797 te Kalkwijk als dochter van de landbouwer Jan Derks Hoen en Annigje Freerks Minkes 
Klaas wordt achtereenvolgens vermeld als zeeman, in 1827, wijnhandelaar in 1830, 1848 en grutter in 1855, 1858
De overlijdens akte dd 01 mei 1871 te Hoogezand van Freerkjen Jans Hoen, 74 jaar, geboren te Kalkwjk/Hoogezand, dochter van de landbouwer Jan Derks Hoen en Annigje Freerks Minkus, vermeldt als overleden partner Klaas Lucas Domenie.
Klaas overleed op 14 juni 1869 te Kalkwijk/Hoogezand, 87 jaar. oud schipper


Bakker,W.A.
Willem Andriesz, Bakker werd gedoopt te Groningen op 14 april 1775 als zoon van Andries Willems (Bakker) en Annechien Jans.
Willem Andries Bakker trouwde op 16 april 1802 te Selwerd en Sappemeer met Geertje Geerts (Gnodde), gedoopt 18 augustus 1782  te Sappemeer als dochter van Geert Jans Gnodde en Saara G(erardus) Molema. Geertje Geerts overleed op 01 augustu 1851 te Sappemeer, 69 jaar.
Willem Andries overleed op 10 september 1859 te Sappemeer, 83 jaar, zonder beroep, weduwnaar.

Burgerlijke Stand akten vermelden Willem Andries Bakker als schipper/scheepskapitein in 1814, 1817, 1831, 1841 1837, 1851.

W.A.Bakker was effectief lid van het zeemanscollege “De Vooruitgang” te Sappemeer met vlagnummer 3 in de periode 1827 t/m 1847. Willem Bakkr werd dus lid bij de oprichting van het zeemanscollege.

De schepen van de kapitein
Bouma vermeldt W.A.Bakker als gezagvoerder gedurende:
1828 t/m 1842 van de kof “Neptunus”, gebouwd in 1827, bouwplaats niet vermeld, 106 ton o.m., varend voor S.Meihuizen te Hoogezand. (in 1834 zou ene van Calcar te Sappemeer eigenaar zijn geworden, maar ik heb de bron van dit bericht niet genoteerd.)
Volgens Verhoeff, april 2005, was het schip vanaf 1828 in eigendom bij van Calcar.

Het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevat monsterrollen op naam van kapitein Willem Andries Bakker op de:
“Vrouwe Geertruyda”, dd 28 september 1802; 14 oktober 1803 (Pruisische vlag);
“Nepthunis”, dd 28 april 1815; 24 september 1823 en 31 mei 1834.


Paulus Meints
Paulus Meints werd geboren in 1781 te Sappemeer als  zoon van Meint Jakobs en Zwaantje Jakobs. Hij werd gedoopt als doopsgezinde in 1848 te Sappemeer
De van huis uit doopsgezinde Palts (Paulus) Meints, zich ook noemende Paulus Meints Smit, ca. 1781-1881, schipper te Sappemeer, daar overleden, trouwde op 26 december 1805 met de gereformeerde Dieverdina Meertens, 1781/2-1842. Hun in de jaren 1806 tot 1809 te Sappemeer geboren kinderen werden hervormd gedoopt. Palts Meints werd in 1848 in de doopsgezinde gemeente van Sappemeer gedoopt.
https://www.genealogieonline.nl/groningse-doopsgezinden/I35490.php
Paulus Meints Smith trouwde als schipper met Dievertje Meertens Mulder, geboren op 27 juli 1782 te Zuidbroek als dochter van Meertne Sijverts en Eelke Buining. Dievertje overleed op 21 oktober 1842 te Sappemeer, 60 jaar.
https://www.genealogieonline.nl › genealogie-borst
Paulus Meints overleed op 30 januari 1881 te  Sappemeer, 100 jaar en 3 maanden, oud-schipper, weduwnaar


Provinciale Groninger Courant.  2 februari 1881


G.E. Jonker
G.eert Edez. Jonker werd geboren/gedoopt op 10/11 maart 1811 te Sappemeer als zoon van de schipper Ede Geerts Jonker en Aaltje Andries (Potjer).

Geert trouwde op 25 maart 1840 te Sappemeer als schipper met Zwaantje Smith, geboren op 18 april 1815 te Sappemeer als dochter van de schipper Paulus Meints Smith en Dievertje Meertens Mulder. Zwaantje overleed op 11 mei 1898 te Sappemeer, 83 jaar, weduwe.
Geert overleed op 30 november 1891te Sappemeer, 80 jaar, oud-schipper.
Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen vermelden Geert als schipper in 1840, 1841, 1842, 1844, 1846, 1849, 1850, 1854, 1860, 1868, 1871, zonder beroep in 1875, en als oud-schipper in 1891.

G.E.Jonker was effectief lid van het zeemanscollege “De Vooruitgang” te Sappemeer met vlagnummer 16 in de periode 1836 t/m 1891.

Bouma vermeldt G.E.Jonker als gezagvoerder gedurende:
* 1836 t/m 1854 van de kof “Alida”, gebouwd in 1836 te Hoogezand, 82 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Sappemeer;
* 1851 t/m 1865 van de schoenerkof “Zwaannetta”, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 116 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Sappemeer. Het schip voer in 1866 voor kapitein/eigenaar F.C.Prins te Sappemeer en was herdoopt in “Heereveen”.
* 1866 t/m 1873 van de brik “Perseverance”, gebouwd in 1866 te Hoogezand, 215 ton o.m., varend voor J.A.Hooites te Hoogezand. Het schip is in 1873 gestrand in de Golf van Mexico.

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:
1819 geen datum vermeld, G.E.Jonker, 20 jaar,  matroos van de “Vriendschap”, kapitein Teunis L. Hofkamp.
24 maart 1820, G.E.Jonker, 21 jaar, matroos op de “Twee Gebroeders”, kapitein Jacob Zwierts.
09 maart 1831, G.E.Jonker, 20 jaar, stuurman op de “Hinderika Johanna”, kapitein Geert. E. te Velde.
29 juni 1836, Geert Edes Jonker, kapitein op de “Vrouw Annegiena”.
02 februari 1837, Geert Edes Jonker, kapiteinop de “Alida”.
16 februari 1839, Geert Edes Jonker, kapitein op de “Alida”.
05 februari 1840, Geert Edes Jonker, kapitein op de “Alida”.
15 februari 1842, Geert Edes Jonker, kapitein op de “Alida”.
15 februari 1849, Geert Edes Jonker, kapitein op de “Alida”.
19 juli 1850, Geert Edes Jonker, kapitein op de schoener “Zwaanette”.
21 februari 1851, G.E.Jonker, kapitein op de schoener “Zwaanette”.
08 februari 1854, G.E.Jonker, kapitein op de schoener “Zwaanette”.
07 maart 1855, G.E.Jonker, kapitein op de schoener “Zwaanette”.
16 februari 1859, Geert E. Jonker, kapitein op de schoener “Zwaanette”.
06 februari 1866, G.E.Jonker, kapitein op de brik “Perseverance”


J.J.Lupkes.
Jacob Jans Lupkes werd geboren te Hoogezand op 08 oktober 1822 als zoon van de zilversmid Jan Lupkes, en Anna Jacobs Bonddrager.
Jacob huwde te Hoogezand op 09 februari 1852 als schipper met Hillegonda Bodewes, geboren te Martenshoek op 11 februari 1827 als dochter van de smid Hilbrand Joestens Bodewes en Susanna Jans Riddering. Hillegonda overleed te Appingedam op 21 november 1911, 84 jaar, weduwe.
Jacob Lupkes overleed te Sappemeer op 06 januari 1893, 70 jaar, oud-schipper.

Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen vermelden Jacob als schipper in 1852, 1854, 1856, als zeeman in 1859, als scheepskapitein in 1861, 1862, 1864, 1865, als zeeman in 1867, 1872, als scheepskapitein in 1875, 1891, en als oud-schipper in 1893.

J.J.Lupkes was effectief lid van het zeemanscollege “De Vooruitgang” te Sappemeer met vlagnummer 13 in de periode 1852 t/m 1893.

Bouma meldt J.J.Lupkes als gezagvoerder gedurende:
* 1849 t/m 1854 van de schoenerkof “Aletta Charlotta”, gebouwd in 1848 te Hoogezand, 95 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Sappemeer. Het schip is van Requejada naar Liverpool in de baai van Caernarvon verongelukt.
* 1857 t/m 1861 van de 2-mast schoener “Vrije Handel”, gebouwd in 1856 te Hoogezand, 178 ton o.m., varend voor D.Romkes te Sappemeer. Het schip verongelukte in oktober 1861 bij Brest;
* 1863 t/m 1873 van de brik “Vrije Handel”, gebouwd in 1863 te Sappemeer, 216 ton o.m., van 1863 t/m 1870 varend voor D.Romkes te Hoogezand en van 1871 t/m 1873 voor J.D.Romkes te Sappemeer. Het schip verongelukte bij Frontera de Tabasco;
* 1874 t/m 1886 van de brik “Albatros”, gebouwd in 1868 te Hoogezand, 198 ton o.m., varend voor J.A.Hooites te Hoogezand. Was in 1886 te koop aan de werf te Foxhol.

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:
27 februari 1841, Jacob Jan Lupkes, matroos op de “Handelaars”, kapitein Berend Harms Nyman.
19 april 1845, Jacob Jan Lupkes, 22 jaar uit Sappemeer, stuurman op de kof “Zeevaart”, kapitein Fokke Stopper.
26 februari 1846, Jacob Jan Lupkes, 24 jaar uit Sappemeer, stuurman op de kof “Geziena”, schipper Hindrik Rozema.
23 maart 1847, Jacob Jans Lupkes, 24 jaar uit Hoogezand, stuurman op de kof “Gezina”, kapitein Hindrik Rozema.
26 juli 1848, Jacob Jans Lupkes, 25 jaar uit Sappemeer, schipper op de kof “Aletta Charlotta”.


VICE PRESIDENT
1852 – 1852 D.Romkes
1853 – 1867 J.A.Hooites
1868 – 1890 W.H. Wildervank
1891 – 1896 C. Star Nauta


D. Romkes

Okko Reussien  voer in 1849 met de hof “Handel” voor D.Romkes te Sappemeer

D.Romkes staat niet in een ledenlijst van het zeemanscollege.

Douwe werd geboren in 1809 te Sappemeer
Douwe Romkes, twintig jaar, zonder beroep, wonende te Sappemeer, zoon van de negotiant Jan Douwes Romkes en van Grietje Meihuizen uit Sappemeer trouwde op 20 december 1828 te Sappemeer met Frouke Hooites, 18 jaar,geboren ca. 1810 te Hoogezand als  dochter van de scheepsbouwer  Anne Hooites en Frouke Sikkes te Hoogezand
Douwe overleed op 09 januari 1868 te Hoogzand, 59 jaar, negotiant.
Frouke overleed op 27 maart 1893 te Hoogezand, rentenierse, 83 jaar.


J.A.Hooites

Was geen lid van het zeemanscollege te Sappemeer
Staat als als vice-presiden  J.A.Hooites in de dierctielijsten van 1853 t/m 1867
Niet geïdentificeerd

Wildervank, W.H.
Niet vermeld als lid van het zeemanscollege te Sappemeer
Staat als vicepresident W.H.Wildervank in dedirectielijsten van 1868 t/m 1890.

C.Star Nauta
Niet vermeld als lid van het zeemanscollege te Sappemeer.

Cornelis Star Nauta werd geboren op 05 januari 1826 te Lutjegast (Grootegast) Rikkerdaborg als zoon van de advocaat/ontvanger Hemmo Hijlcko Nauta en Anna Habbina Alberda van Menkema.
Cornelis trouwde op 08 oktober 1863 te Sappemeer als luitenant ter zee met Christina Jacoba Wijckerheld Bisdom, geboren in 1820 als dochter van de koopman Samuel Dirk Wickerheld Bisdom en Maria Bruijn en overleden vóór 1900. Anna Habbema was de weduwe van Cornelis Star Lichtenvoort
Deze Cornelis Star Nauta overleed op 15 maart 1900 in Kleinemeer (Sappemeer)


SECRETARIS

1829 – 1833  J.L.van Calcar
1845 – 1851  vacatuere
1852 – 1890  T. Venema Az.
1891 – 1896  J.Tinga

Jan L. van Gelder
Van 1829 t/m 1833 wordt Jan L. van GALCAR  te Sappemeer vermeld als secretaris van het zeemanscollege te Sappemeer. In de periode 1833 t/m 1844 is Jan L. van CALCAR de secretaris
Jan Luitjes van Calcar werd geboren ca. 1779 te Sappemeer als zoon van Luitje Reinders  en Stijntje van Calkar..
Jan van Calcar trouwde net Trijntje Alles Bakker
Jan Calcar overleed op 28 oktober 1843 te Sappemeer. logementhouder, 64 jaar.

Tunnijs Venema
Tunnijs Venema Sappemeer werd geboren te Sappemeer op 31 mei 1813 als zoon van de winkelier Azing Jans Venemaa en Wubbina Geerts Vischer.
Tunnijs trouwde op 30 december 1840 te Sappemeer als onvanger/klerk met Ellena Smit, geboren 28 maart. 1813 te Sappemeer als dochter van de broodbakker Jan Koenes Smit en Harmke Wichers Bontekoe. Ellena overleed op 27 februari 1883 te Sappemeer, 69 jaar.
Tunnijs overleed op 16 juli 1899 te Sappemeer, 86 jaar, weduwnaar.

Idzard Jakob Tinga
Idzard Jacob Tinga werd geboren op 16 augustusn1846 te Zuidbroek (Is een wijk ten oosten van Sappemeer) als zoon van de advocaat  Eelco Jakob Tinga en Gielje Huisman.
Idzart Jakob trouwde op 21 mei 1872 te Zuidbroek als houtkoper met Anne Angenite Adirani, geboren op 03 juli 1850 te Zuidbroek als dochter van de medicinae docter Johan Marcus Busch Adiiani en Anne Angenite van Houten. Anne overleed op 08 augustus 1927 te Groningen, 67 jaar.
Idzard overleed als houthandelaar op 08 april 1909 te Groningen.


PENNINGMEESTER
1838 – 1841  S.R. Maagh
1842 – 1852  L.A.Hooites
1853 – 1867  D.Romkes
1868 – 1877  R. Hooites
1878 – 1890  J.D.Romkes
1891 – 1895  J. Borgesius

Maagh, Sijtse.Roelfs
Sijtse Roelfs Maagh werd geboeren op 05 december 1790 te Sappemeer als zoon van Roelf Albartus Maagh en Grietje Sietzes (Bakker)
Sijtse Roelfs Maagh overleed als landbouwer op 22 april 1848 te Sappemeer, 57 jaar, ongehuws
Sijtse was geen lid van het zeemanscollege te Sappemeer/


Hooites. L.A.
L.A.Hooites was geen effectief f lid van het zeemanscollege te Sappemeer.
Een L.A.Hooites wordt niet vermeld in www.wiewaswie.nl


Romkes. D.
D.Romkes was geen effectief lid van het zeemanscollege te Sappemeer.
Douwe Romkes werd geboren te Sappemeer  ca. 1808 als zoon van de negotiant Jan Douwe Romkes em Grietje Meihuizen.
Douwe trouwde op 20 december 1828. wonende te Sappemeer. geen beroep, met Frouke Hooites,geboren ca. 1810 te Hoogezand als dochter van de scheepsbouwer Anne Hooites en Frouke Sikkes. Frouke overleed op 27 maart 1893, rentenierse, 83 jaar, weduwe
Douwe overleed te Hoogezand, 59 jaar.


Hooites, R.
Hooites, R. was geen effectieflid van het zeemanscollege te Sappemeer
www.wiewaswie.nl  vermeldt een Roelof Hooites, geboren op 14 februari 1834 te Hoogezand als zoon van de scheepsbouwer Ipe Annes Hooites en Geessien Roelfs Meursing.
Roelof trouwde op 09 november 1863 als scheepsbouwer  te Hoogezand met Jacomijna Meursing , geboren op 16 augustus 1843 te Hoogezand als dochter van de landbouwer Wijbrandus Roelfs Meursing en de landbouwerse Sikkalina Hooites. Jacomijna overleed op 03 maart 1910 te Groningen, 66 jaar, weduwe.
Roelof overleed op 18 mei 1877 te Hoogezand als fabrikant, 43 jaar. Hij was inmiddels directeur van een strokarton fabriek.


J.D.Romkes
J.D.Romkes was geen effectief lid van het zeemanscollege te Sappemeer.
Een relevante J.D, Romkes wordt niet vermeld in www.wiewaswie.nl


Borgesius, J.
Jan Borgesius werd geboren op 20 juli 1847 te Groningen als zoon van de boekhouder/uitgever Tonko Tammens Borgesius en Emma van Houten.
Jan Borgesius trouwde op 27 mei 1874 te Leeuwarden als koopman met Anna Hindrika Boorsma geboren te Leeuwarden ca, 1846 te Leeuwarden als dochter van Jan Boorsma  en Angenietha Wijnands.

Johannes Borgesius overleed als boekhandelaar te Sappemeer op 12 juni 1897,. 49 jaar

 

DIVERSE OPMERKINGEN

Het totaal aantal leden van het college was (ongeveer) 223.
Verschillende familienamen komen verscheidene keren voor en duiden erop dat het beroep van zeeman algemeen is. Ik noem de namen Bakker, Bieze, Bontekoe, Botje, Klein, Kramer, Lukje, Nijman, Potjer, Schut, Smit, de Vries.

Notering van leden met een diploma vor stuurman noteren.
Sappemeer en Hoogezand waren oorspronkelijk separate gemeenten maar werden in 1949 samengevoegd tot de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Op 1 januari 2018 ging Hoogezand-Sappemeer met de gemeenten Slochteren en Menterwolde op in de fusiegemeente Midden-Groningen.
Hoewel de twee gemeenten Hoogezand en Sappemeer buurgemeenten waren werd het zeemanscollege gekoppeld aam Sappemeer. Er moet een reden zijn geweest waarom rond 1827 de twee gemeenten apart werden bechouwd. Zelfde vraag te stellen tussen oude en nieuwe pekela en Veendam-Wildervank. Bij de Pekela’s is me gezegd dat er verschillen zijn in scheepvaart en landbouw. Zelfde bij de twee andere combinaties?

De eerste ledenlijsten van “De Vooruitgang:  heb ik uit het jaarverslag van Rotterdam en vanaf 1830 in de Amsterdamse Almanak voor Koophandel en Zeevaart. De laatste opgave is uit 1895 en dit college is dus opgeheven op of na dat  jaar.
Ledenlijsten staan ook in de jaargangen 1859 t/m 1892.
Er zijn Jaarverslagen van het college te Rotterdam in 1827 t/m 1833
De Amsterdamse Almanak voor Koophandel en Zeevaart van 1830 t/m 1832, ontbreken in 1832, weer in 1833, ontbreken in 1834 t.m 1836 en tenslotte  1837 t/m 189
De delen uit 1850 t/m 1855 vermelden naast de kapiteinsnamen ook de schepen waarop zij voeren. Ook in de ledenlijsten van 1881 t/m 1896

De ledenlijsten staan ook in de Almanakken van Sweijs van 1859 t/m 1893.

Vermeld zijn effectieve leden
Vanaf 1863 staan in de AAKZ ook vermeld naast de effectieve leden ook “geen trekkende leden”. Vanaf 1881 wordt gesproken van “vlagleden”

 

RAPPORT ZEEMANSCOLLEGE “DE VOORUITGANG”

 

BIJLAGE 1 ALFABETISCHE LEDENLIJST ZEEMANSCOLLEGE “DE VOORUITGANG” TE SAPPEMEER

BIJLAGE 2 LEDENLIJST ZEEMANSCOLLEGE “DE VOORUITGANG” TE SAPPEMEER

BIJLAGE 3 VERKORTE LEDENLIJST VAN HET ZEEMANSCOLLEGE “DE VOORUITGANG” TE SAPPEMEER

BIJLAGE 4 VLAGNUMMER LIJST VAN HET ZEEMANSCOLLEGE “DE VOORUITGANG” UIT SAPPEMEER