Inloggen

WAT KUNT U BIJ ONS VINDEN?

De bestanden van Marhisdata bestaan uit twee gegevensverzamelingen

  1. Een scheepvaartdatabase
  2. Maritieme Kronieken

Ad. 1 SCHEEPVAARTDATABASE
In de database zijn opgeslagen de gegevens van (voor zover na onderzoek bekend) alle sinds december 1813 in de vaart gebrachte zeegaande koopvaardijschepen onder de vlag van de Noordelijke - en Zuidelijke Nederlanden tot november 1830, onder Nederlandse vlag vanaf 1830 en de vlag van de respectieve voormalige overzeese koloniën. Onder zeegaande koopvaardijschepen worden verstaan schepen die lading en/of passagiers vervoer(d)en, met eigen (mechanische) voortstuwing dan wel gesleept (zeelichters).

Niet opgenomen zijn:

Schepen kunnen worden gezocht op naam, type, IMO-nummer, brandmerk of roepletters. Selecties kunnen onder meer worden gemaakt op eigenaar / rederij / kapitein (alleen 19e eeuw), bouwwerf en machinebouwer. Ook kunnen selecties worden gemaakt op basis van eigen zoekcriteria via pull-down menu's.

Ad. 2 MARITIEME KRONIEKEN
Berichten in de dagbladen uit de periode 1813-1916 (nog uit te breiden t/m 1920) zijn/worden opgetekend en daarna per jaar in een Kroniek gebundeld. U leest daarin over opleveringen, aanvaringen, strandingen, vermissingen, sloop, verkoop en andere maritieme wetenswaardigheden. Men kan in de Kronieken zoeken via ons zoekformulier.

N.B. FOTO'S
In de database zijn bij veel schepen een of meerdere afbeeldingen opgenomen. Deze zijn afkomstig uit diverse collecties dan wel van bekende en onbekende fotografen/schilders. Aangezien op veel afbeeldingen nog copyright rust mag Marhisdata die uit haar collectie niet aan derden ter beschikking stellen. Daarom zijn zij vaak niet downloadbaar. Indien een copyright-houder op de website een foto aantreft waarvoor abusievelijk toestemming ontbreekt gelieve in dat geval contact op te nemen met het secretariaat.DISCLAIMER


Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Marhisdata is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.
Marhisdata heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot het bestuur.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Marhisdata niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Zo zijn de gegevens over kapiteins uit de 19e eeuw afkomstig uit bestanden, aangelegd door Dr. Sikko Parma, die ze aan onze stichting ter beschikking heeft gesteld. Zo nodig worden deze gegevens aangevuld of gecorrigeerd indien nieuwe bronnen daartoe aanleiding geven.
Marhisdata aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Marhisdata is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.