Inloggen
AFRIKA - ID 8547


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1841-07-20 / 1882-11-30 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1841
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: wood, sheathed with zinc
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'De Haan' - (Johan Reinhardt Boelen & Zn), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1840-05-23
Launch Date: 1841-04-20
Delivery Date: 1841-07-06
Technical Data

Net Tonnage: 350.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 185.00 lasts
 
Length 1: 31.60 Meters Registered
Beam: 6.36 Meters Registered
Depth: 3.93 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1841
Datum agenda: 1841-07-20
Register nr: 18410425
Scheepsnaam: AFRIKA
Type: Bark
Lasten: 185
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Boelen & Cie, J.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Baak Edz, J.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1841-07-06 AFRIKA
Manager: Firma Johannes Boelen & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1847-09-21 AFRIKA
Manager: Johannes & Reinhard Boelen & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1860-03-27 JACOBUS ANTHONIE
Manager: Jeremias Meyjes Johanneszn, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Per 1847 eigenaren volgens cedule d.d. 21 september 1847:

Johannes Boelen, Amsterdam (boekhouder en   1/2e part)

Johann Reinhard Boelen, Amsterdam                 (1/2e part)

Per 1860 eigenaren volgens cedule d.d. 26 maart 1860:

Jers. MeijjesJohsz                                  (3/8e part),

J.A. Bonebakker                                     (3/8e part),

Johs.Wm. Meijjes                                  (1/8e part) en

Johs.MeijjesJersz.,                                (1/8e part), allen te Amsterdam

Ship Events Data

1847-09-10: Sale/Verkoop
Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H.I. Rietveld, G.W. Sesink Clee, C.A. Schröder, B.D. Bosscher, A.W. Abrahamsz en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 2e augustus 1847, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt barkschip, genaamd AFRIKA, gevoerd door kapt. C. Ouman, varende onder Nederlandse vlag, zijnde in den jare 1841 alhier nieuw uitgehaald, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 ellen 60 duimen; wijd 6 ellen 36 duimen; hol 3 ellen 93 duimen; en alzo gemeten op 351 tonnen of 185 lasten. – Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Co., IJgracht, No. 13.
(opm: op 10 september voor NLG 12.000 onderhands binnen de familie Boelen verkocht; vergelijk NRC 040847)
1856-04-03: Collision
Cowes, 4 april 1856. De Nederlandse bark AFRIKA, kapt. G. Mannoury, van Charleston naar Amsterdam, is alhier met verlies van boegspriet, zeilen en andere schade binnengelopen. Het schip heeft de averij in de gepasseerde nacht door aanzeiling bekomen.
1857-11-00: Damaged
Amsterdam, 14 januari. Volgens brief van kapt. Mannoury, voerende het schip AFRIKA, van Shanghae (opm: Shanghai) naar Sidney, in dato Batavia 16 november 1857, was hij benoorden Straat Formosa in een tyfoon vervallen, waarbij het schip enige schade op het bovendek bekwam. Een gedeelte der verschansing, grote boot, watervaten, enz. waren weggeslagen, hetgeen men weder aan boord hersteld had. Het schip bleek echter dicht te zijn, nadat men het ingeslagen water, waarbij veel melasse, uitgepompt had.
1858-01-00: Damaged
Sydney, 11 januari 1858. Het alhier op 6 dezer van Shanghai gearriveerde Nederlandse schip (opm: bark) AFRIKA, kapt. G. Mannoury, heeft op de hoogte van Kaap Leeuwin een zware storm doorgestaan en daarin schade aan het bovenschip en tuig bekomen.
1859-01-00: Damaged
Rotterdam, 17 maart 1859. Kapt. G. Manoury, voerende het schip AFRIKA, van Amsterdam naar Batavia aangekomen, meldt van daar van de 24e januari l.l. dat bij de lossing gebleken is dat het schip zoveel koper heeft verloren dat hetzelve moet worden vernieuwd, waartoe hij naar Soerabaija zou verzeilen. Hij schrijft dit verlies toe aan een zware storm bij de aanvang van de reis.
1861-11-10: Collision
Shields, 10 november 1861. Het Nederlandse schip (opm: bark) JACOBUS ANTONIE, kapt. H.H.T. Mellema, van Schiedam alhier gearriveerd, is heden namiddag door het Amerikaanse barkschip AURELIA aangevaren, waardoor de boot van eerstgenoemde verbrijzeld werd.
1871-09-21: Collision
Kopenhagen, 22 september 1871. De bark JACOBUS ANTHONY, kapt. Mellema, van Riga naar Amsterdam bestemd, is onder Sandhammen met een onbekend schip in aanvaring geweest en kwam gister met schade hier op de rede.
1882-11-30: Final Fate: Missing

Rotterdam, 31 maart 1883. Van de Nederlandse schepen JACOBUS ANTHONIE, kapt. G.R. Visser, van Riga naar Amsterdam, 30 november l.l. Elseneur gepasseerd, en de te Veendam te huis behorende galjoot HOOP, kapt. H.D. Douwes, de 10e januari laatstleden van Delfzijl naar Southampton vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jonathan Baak Ez werd geboren te Amsterdam op 03 september 1807. In het Bevolkingstregister 1850 van Amsterdam staat als zijn adres Reguliersgracht 31, wonend te Amsterdam sinds 1839, religie Nederduits Hervormd.098

Hij huwde met Anto(i)nette Marquerite van Barneveld, geboren te Weckendorff op 20 oktober 1810 en overleden in mei 1884.

Hij overleed in 1870. Bij zijn overlijden is Delft als woonplaats vermeld.003 en 118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Baak werd met nr. 393 effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van A.C.van Braam Houckgeest. Entreedatum niet genoemd. Zijn schip was de “Elmina”002.

In de Algemene Vergaderingen van 17/24 oktober 1837 van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” wordt als effectief lid aangenomen/benoemd Jonathan Baak, oud 30 jaar, voerend de schoonerbrik “Elmina”, wonend op de Keizersgracht bij de Utrechtsestraat te Amsterdam, op voordracht van kapitein A.C.van Braam Houckgeest023.

J.Baak Ez was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1837 t/m 1870 met de vlagnummers 393 (1837 t/m 1854) en 140 (1854 t/m 1870)

Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop op 23 juli 1839003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

De notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 mei 1859 meldem kapitein J.Janse “vragende wanneer hij als 1e stuurman op het Barkschip Eendragt van kapt. J.Baak gaat om het bevel van dien bodem, op de kust van Guinea overtenemen zijn doorlopend regt blijft behouden.”Het Bestuur stemt daarmee in.042

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 juni 1870 vraagt de wed. J.Baak Ez, geb. van Barneveld om de reglementaire uitkering. Deze wordt in de vergadering dd 25 augustus 1870 toegekend ingaande 01 augustus 1870, maar dan moet wel eerst de achterstallige contributie worden voldaan.042

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 07 juni 1870 staat vermeld een: “Brief van den Heer G.W.J.Baak, namens zijne schoonzuster, berigtende het overlijden van den Heer J.Baak Edz.” 023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 13 september 1870 staat vermeld dat per 01 augustus 1870 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. J.Baak Ez geb. van Barneveld.023.

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer          jaren               type       scheepsnaam      naam reder/boekhouder

       393               1837-1840           sch.brik Elmina                de Vries en Co

                             1841-1843           bark      Afrika                 Boelen en Co

                               1844                                                            geen opgave van schip en boekhouder

                             1845-1846           brik        Elmina                Boelen en Co

                               1848                                                            geen opgave van schip en boekhouder

                             1849-1852           bark      Decima               Tra Kranen en Co

     140               1853-1854           bark      Decima               idem

                             1855-1861           bark      Eendrag               tidem

                             1862-1869                                                      geen opgave van schip en boekhouding

 

:

J.Baak Ez            Eendragt              16 juni 1859       Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

 

Bouma025 vermeldt J(onathan) Baak Ez als gezagvoerder gedurende:

1838 t/m 1841 op de sch.brik “Elmina”, gebouwd in 1837 te Amsterdam, 160 ton o.m., varend voor de Vries & Co te Amsterdam. Het schip is in juli 1841 gestrand op de Goudkust. De bemanning is naar St.George d’Elmina gebracht;

1842 t/m 1844 op de bark “Afrika”, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 362 ton o.m., varend voor Boelen & Co te Amsterdam;

1846 t/m 1848 van de brik “Elmina” ex Vrede & Vrijheid, gebouwd in 1810 in Engeland, 193 ton o.m., varend voor J.Boelen & Co te Amsterdam. In 1848 “verkocht” (niet vermeld aan wie);

1850 t/m 1855 van de bark “Decima”, gebouwd in 1837 te Amsterdam, 457 ton o.m., varend voor Trakranen & Co te Amsterdam;

1856 t/m 1859 van het fregat “Eendragt”, gebouwd in 1837 te Schiedam, 793 ton o.m., varend voor Trakranen & Co te Amsterdam. Het deed dienst als depotschip in Guinea.

 

Het Archief van de Waterschout te Amsterdam 011a bevat een monsterrol van 01 december 1837 van de “Elmina” met als gezagvoerder Jonathan Baak.

 

Overige bijzonderheden

Aktenummer 1839-s9, 22-05-1839.115

In een extract uit het Journaal van de schoenerbrik “Elmina” doet kapitein Jonathan Baak, “op een reis van Amsterdam naar de kust van Guinea, op dat moment zeilende in de Bento of St.John Rivier” de melding van het overlijden van een matroos op 30 juli 1838.

 

 

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Baak Ez, Jonathan

Familiegegevens en opleiding

Coenraad Ouman werd geboren te Embden op 14 oktober 1816.

Hij huwde met Grietje Bruno Dirksen, geboren te Terschelling op 11 september 1821 als dochter van Bruno Jan Dirksen en Aaltje Schultz. Het echtpaar had twee kinderen: zoon in 1850 en dochter in 1860.

Coenraad overleed in 1866.003

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Ouman (adres: Oude Teertuinen) werd met vlagnummer 707 effectief lid van Zeemanshoop per 26 november 1844 op voordracht van J.J.van Eusom. Zijn schip was de “Afrika”. Toegevoegd is “overleden”002. Ten tijde van de inschrijving waren Ouman en zijn vrouw 28 resp. 30 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 19/26 november 1844 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Coenraad Ouman, oud 28 jaar, voerend de bark “Afrika”, wonend in de Oude Teertuinen te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.J.van Euson.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 07 november 1854003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 06 december 1866 vraagt de wed. kapitein C.Ouman geb. Derksen om de reglementaire uitkering welke in de vergadering van 27 december 1866 wordt toegekend ingaand 01 november 1866 voor en 1 kind.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 15 januari 1867 staat vermeld dat aan de wed. C.Ouman geb. Dirksen per 01 november 1866 een uitkering in de 1e klasse is toegekend voor haar en 1 kind.023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       707                        1844-1853                 bark                  Afrika                                                    J.Boelen & Co

       335                        1854-1865                 fregat               Anna Digna                                           Blaauw & Co

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

C.Ouman                     Anna Digna                                          08 augustus 1860                                 20 april 1862

                                      Anna Digna                                          13 juni 1862                                         28 maart 1863

                                      Anna Digna                                          12 juni 1863                                         02 april 1864

                                      Anna Digna                                          08 juli 1864                                          16 maart 1865

                                      Anna Digna                                          05 augustus 1865                                 15 mei 1866

 

Bouman025 vermeldt C.Ouman als gezagvoerder gedurende:

*    1845 t/m 1854 op de bark “Afrika”, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 362 ton o.m., varend voor Boelen & Co te Amsterdam;

*    1856 t/m 1867 op het fregat “Anna Digna”, gebouwd in 1855 te Ridderkerk, 942 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

C.Ouman vertrok  per 23 juni 1862 vanuit Nieuwediep met de “Anna Digna” en een detachement van 5 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op08 oktober 1862 na een reis van 107 dagen.

Op 05 augustus 1865 vertrok hij van Nieuwediep met de “Anna Digna” en een detachement van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 08 november 1865 na een reis van 95 dagen.

Op 05 augustus 1865 vertrok hij van Nieuwediep op de “Anna Digna” en een detachement van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 08 november 1865 na een reis van 95 dagen065.

 

Dutch barque “Afrika”, arrived at Albany on 17 September 1853, having left Hartlepool, England on 21 May 1853. Master = C. Ouman. Tonnage = 352. Crew = 14. Cargo = 450 tons of coals. Sailed from Albany on 20 November 1853 for “India” (The master stated in the Boarding Report upon arrival that was bound for “Moulmain” [Burma] when he departed). 105

 

 

Datum vanaf: 1844
Kapitein: Ouman, Coenraad

Familiegegevens en opleiding

Gerrit Mannoury was getrouwd met Anna van Beek, geboren 11 juli 1834.

Gerrit overleed in 1868.118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.Mannourij werd met vlagnummer 592 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 05 september 1854 op voordracht van C.Ouman. Zijn schip was de "Afrika". Toegevoegd is "overleden"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 29 augustus/05 september 1854 staan vermeld dat tot effectief lid zijn voorgedragen/benoemd Gerrit Mannoury, oud 28 jaar, voerend de bark “Afrika”, voor rekening van J.Boelen te Amsterdam, wonend te Wormerveer, op voordracht van kapitein . C.Ouman023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 10 april 1827 staat een brief van een veerschipper en drie sjouwerlieden van het Buiksloter Veer. Daarin wordt gesteld dat op verzoek en aandrang van een hen onbekend Collegelid door hen hulp is geboden aan een in nood verkerend tjalkje tijdens zeer barre omstandigheden. In de vergadering deelt een lid mede dat het hier ging om ons effectief lid Mannoury. In de vergadering dd 26 april 1827 komt het Bestuur op dit voorval terug en keert aan de vier briefschrijvers ieder een gratificatie uit van f3,-.042

In de notulen van de Bestuursvergadering  van Zeemanshoop dd 07 januari 1869 staat een verzoek om de reglementaire uitkering van de wed. G.Mannoury welke haar in de vergadering dd 28 januari 1869 wordt toegekend ingaande 01 november 1868 voor haar en 3 kinderen.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 23 februari 1869 staat vermeldt dat per 01 november 1868 een uitkering in de 1e klasse afd. B is toegekend aan de wed. kapitein G.Mannoury geb. A. van Beek voor haar en 3 kinderen.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

         593                      1854-1859     bark                 Afrika                                                    J.Boelen

                                      1860-1863     bark                 Pegasus                                                  J.Rahde Hz

                                         1864           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1865-1868     bark                 Wijk aan Zee                                        De Vries & Co

                                          1868           "overleden"

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Kapitein                                                Schip                                  Vertrek                                Aankomst

G.Mannoury                                        Pegasus                              18 maart 1861                   geen vermelding

                                                                Pegasus                              geen melding                      25 juli 1864

                                                                Wijk aan Zee                    05 oktober 1866                09 november 1867

                                                                Wijk aan Zee                    30 december 1867            geen melding

 

Bouma025 vermeldt G.Ma(n)noury als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1860 op de bark “Afrika”, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 362 ton o.m., varend voor Boelen & Co te Amsterdam. In 1860 ging het schip over naar Jeremias Meyjes te Amsterdam en herdoopt in “Jacobus Anthonie”;

*    1861 t/m 1865 van de ijzeren bark “Pegasus”, gebouwd in 1860 te Amsterdam, 285 ton o.m., varend voor J.Rahder & Co te Amsterdam. Het schip voer in 1866 voor de KNSM te Amsterdam, was omgebouwd tot stoomschip en herdoopt in “Ondine”;

*    1866 t/m 1869 van de bark “Wijk aan Zee”, gebouwd in 1866 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor de Vries & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

G.Mannoury vertrok per 05 oktober 1866 vanuit Brouwershaven met de “Wijk aan Zee" en 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 14 januari 1867 na een reis van 101 dagen065.

 

De bark “Afrika” onder kapitein G. Manoury  was op 06 januari 1858 te Sydney en te Portland op 07 juni. “Probably via Cape Horn because departure from Sydney.121

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Ma(n)noury, Gerrit

Familiegegevens en opleiding

Hayke overleed in 1874. Bij zijn overlijden is als woonplaats Epe genoemd.

 

Hayke Haykes Theunis Mellema werd geboren te Schiermonnikoog op 12 november 1827 als zoon van Theunis Haykes Mellema en Geertje Andries Steffens.

Hayke Haykes trouwde te Schiermonnikoog op 07 december 1855  met Cornelia Henrietta Prins, geboren 14 mei 1827 te Bathmen als dochter van Jacob Prins en Jannetje van Marle. Cornelia overleed op 30 december 1899 te Epe, 72 jaar, weduwe.

Huike Huikes  is overledenop 29 april 1874 te Riga, 46 jaar, schipper

      De overlijdensacte, ingeschreven te Veendam op 18 juli 1874, vermeldt:

      Todtenschein Anno 1800 vier und ziebzig, den neun und zwanzigsten April 2 uhr morgens ist am typhus verstorben und am 2 Mai auf dem Thorensbergschen Kirchhofe beerdigt worden: Huike Huikes [sic] Mellema, Capitain des holländischen Schiffes "Jacobus Antonia" geboren in Friesland, 48 Jahre alt, verheiratet.Solches bescheinigt nach dem Kirchenbuche, sub fide pastorali. Riga den 2 Mai 1874 Nº 184.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.H.T.Mellema werd met vlagnummer 930 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 19 juli 1853 op voorspraak van H.O.van Wijk. Zijn schip was de "Jacoba Anthonie".002. Er wordt melding gemaakt van 1 zoon uit 1859, en 1 dochter uit 1857002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd. 12/19 juli 1853 werd als effectief lid voorgedragen/ingeschreven Haike Haikes Teunis Mellema, oud 25 jaar, voerend de galjoot “Jacobus Anthonie, met als adres de heren Oolgaardt & Bruinier, op voordracht van kapitein H.O.van Wijk.023.

Lid van het WZF per 08 november 1853003.

 

 H., H.H., en H.H.T. Mellema staat 3 keer vermeld als effectief lid van het Veendammer zeemanscollege “Matchappij tot Nut der Zeevaart” met vlagnummer M6 resp. 133 in de periode 1866 t/m 1867, met vlagnummer S7 resp. 162 in de periode 1868 t/m 1870 en met vlagnummer 133 in 1874.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering  van Zeemanshoop dd 28 mei 1874 vraagt de wed. H.H.T.Mellema geb. Prins om de reglementaire uitkering welke haar in de vergadering dd 25 juni 1874 wordt toegekend ingaande 01 augustus 1874.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 21 juli 1874 staat vermeld dat per 01 augustus 1874 een uitkering is toegekend aan de wed. H.H.T.Mellema geb. Prins.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        930                           1853           galjoot             Jacobus Anthonie                                Joh.Meijjes & Zn

        536                       1854-1859     galjoot             Jacobus Anthonie                                idem

                                      1860-1873     bark                 Jacobus Anthonie                                Jerem.Meijjes Johz

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Kapitein                                                Schip                              Vertrek                                    Aankomst

H.H.T.Mellema                                   Jacobus Anthonie        30 augustus 1860                  08 januari 1861

                                                                Jacobus Anthonie        02 april 1861                          14 juni 1861

                                                                Jacobus Anthonie        25 juli 1861                            08 oktober 1861

                                                                Jacobus Anthonie        25 oktober 1861                    01 december 1861

                                                                Jacobus Anthonie        11 maart 1862                       09 juli 1862

                                                                Jacobus Anthonie        26 juli 1862                            17 oktober 1862

                                                                Jacobus Anthonie        20 maart 1863                       21 mei 1863

                                                                Jacobus Anthonie        19 juni 1863                           14 augustus 1863

                                                                Jacobus Anthonie        04 september 1863               22 october 1863

                                                                Jacobus Anthonie        geen melding                          13 juni 1864

                                                                Jacobus Anthonie        02 juni 1864                           28 augustus 1864

                                                                Jacobus Anthonie        21 september 1864               01 november 1864

                                                                Jacobus Anthonie        26 maart 1865                       11 juli 1865

                                                                Jacobus Anthonie        03 augustus 1865                  04 oktober 1865

                                                                Jacobus Anthonie        20 oktober 1865                    06 december 1866

                                                                Jacobus Anthonie        16 maart 1866                       24 juni 1866

                                                                Jacobus Anthonie        12 juli 1866                            april 1867

                                                                Jacobus Anthonie        04 mei 1867                           17 oktober 1867

                                                                Jacobus Anthonie        19 april 1868                          30 juni 1868

                                                                Jacobus Anthonie        21 juli 1868                            geen melding

 

Bouma025 vermeldt H.H.T.Mellema als gezagvoerder gedurende:

*    1853 t/m 1858 van de bark/galjoot “Jacobus Ant(h)onie” ex Nicolaas Witsen, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 303 ton, varend voor Jeremias Meijjes & Zn te Amsterdam;

*    1859 t/m 1860 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.Meijjes Jz te Amsterdam;

*    1861 t/m 1874 van de bark “Jacobus Anthonie” ex Afrika, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 362 ton o.m., varend oor Jeremias Meijjes & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Mellema, Hayke Haykes Teunisz

Familiegegevens en opleiding

Dirk Tymens Visser werd geboren op Schiermonnikoog op 22 mei 1848 als zoon van Johan Stachouwer Cornelis Visser en Aaltje Dirks de Boer.

Hij trouwde op 11 december 1873 te Schiermonnikoog als stuurman met Geertruida Melles Fenenga, geboren 15 april 1848 te Schiermonnikoog als dochter van Melle Ruurds Fenenga en Cornelia Tjeerds Zeeman. Zij overleed te Schiermonnikoog op 26 april 1930.

Derk zegde het zeemansvak vaarwel in 1895. Van 1896-1911 was hij schipper van de reddingsboot. Voor deze activiteiten werd hij een paar maande voor zijn overlijden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij overleed te Schiermonnikoog op 16 november 1911.

Hij ligt begraven op het kerkhof van Schiermonnikoog in rij 5315. Zijn graf is eigendom en beschermd.117.

 

Een portret van Derrk Tymens Visser staat op p. 124 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009, 444 pp

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.T.Visser was met vlagnummer 53 in de periode 1875 t/m 1911 lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”.

(In de ledenlijst staat D.T.Visser t/m 1917 als effectief lid ingeschreven. Dit moet een fout zijn).

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt D.T.Visser als gezagvoerder gedurende:

*         1875 t/m 1877 van de bark “Jacobus Anthonie” ex Afrika, gebouwd in 1841 op de werf “De Haan” van J.R.Boelen & Zn te Amsterdam, 362 ton, varend voor Jeremias Meijjes & Zn te Amsterdam;

*         1878 t/m 1882 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.Meijjes Jz te Amsterdam;

*         1883 t/m 1886 van de bark “Johanna” ex Lyman Cann, gebouwd in 1863 te Yarmouth, 637 ton, varend voor Joh. Meijjes Jz te Amsterdam;

*         1887 t/m 1895 van de bark “Josine Louise” ex Anna Sophia, gebouwd in 1862 op de werf “IJhoek” van Abbema te Amsterdam, 656 ton, varend voor Joh.Meijjes Jer.z te Amsterdam.

           Zeetijdingen 20 maart 1895 “Verkocht om gesloopt te worden” (Sweys).

 

Een portret van de bark “Josine Louise” staat op p. 125 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009, 444 pp

Het schilderij is in bezit van mevr. A. Donraads-Staal.

 

Overige bijzonderheden

De Harlinger Courant dd 04 december 1874 bevat in de rubriek Scheepstijdingen het volgende bericht.096:

Binnengekomen.

“Bij Dragör 20 Nov. Jacobus Antonie, D.T.Visser, Riga n. Holland.”

 

In de Scheepstijdingen van de Harlinger Courant dd 28 mei 1878 staat het volgende bericht096:

Uitgegaan.

Bolderaa  12 Mei Jacobus Anthonie, D.T.Visser, Elseneur.”

 

In het kasboek 1898-1927 van het Pensioenfonds “Goede Voorzorg” staat voor 1898 de ontvangst van f 2,50 als contributie voor het honoraire lidmaatschap

Diverse gegevens werden ontleend aan de Dorpsbode 39(2):1985.Bijdrage 14. In dat artikel wordt gemeld dat Dirk Tymen Visser tevens lid was van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” met vlagnummer 917. Dit is onjuist, het betreft hier Dirk Tjeerds Visser. Diverse gegevens

 

NRC 15 februari 1895

Advertentie. J.F.L. Meyjes, W. De Lorme van Rossem, H. Tollenaar, J.D. Haye en J. Westerwoudt, makelaars, presenteren als lasthebbende van hun principalen, op maandag 18 maart, ten 3 ure precies, in Gebouw de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notarissen Elzevier Dom en Berlage, bij opbod en afslag te verkopen:

….

  1. Het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip genaamd: JOSINE LOUISE, laatst gevoerd door kapt. D.T. Visser, volgens Nederlandse meetbrief lang 46,44 meter, wijd 9,92 meter, hol 6,12 meter en alzo gemeten op 1859,54 kub. meter of netto 656,42 tonnen. Het schip ligt te Rotterdam (Delfshaven).

En dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen en verdere inventaris, alles breder bij biljetten omschreven.

Voornoemde schepen zijn uitstekend geschikt en ingericht voor de houtvaart. Nadere inlichtingen bij bovengenoemde makelaars of de cargadoors Bruinier & Co te Amsterdam.

Voornoemde schepen zijn inmiddels uit de hand te koop. Zich daartoe te vervoegen bij de makelaar J.F.L. Meyjes.

 

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Visser, Derk Tymens

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.R.Visser als gezagvoerder gedurende:

*   1883 van de bark “Jacobus Anthonie” ex Afrika, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 362 ton o.m., varend voor Jeremias Meijjes & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1883 vermist tussen Elseneur en Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1882
Kapitein: Visser, G.R.

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1873-08-18
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: JACOBUS ANTHONIE
Schipper: Mellema, Haike Haikes Teunis
Scheepstype: bark
Grootte: 362

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1841.24

DVD XI – 325, 326
BIJLBRIEF

Naam schip AFRIKA

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 6 juli 1841

type schip bark

bouwwerf/verkoper firma J.R. Boelen & Zonen, scheepsbouwmeesters te Amsterdam, werf De Haan, in de Bikkerstraat aldaar.

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Johannes Boelen & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 350 tonnen of 185 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 31,60 x 636 x 3,93 meter

kiellegging 23 mei 1840

tewaterlating 20 april 1841

plaats / datum registratie Amsterdam, 6 juli 1841

nummer van registratie deel 41, folio194, recto, vak 7.

notaris verklaring voor burgemeester van Amsterdam

prijs NLG.

bijzonderheden



researcher/datum research: ML / 270708

Naam AFRIKA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1841.24
foto IMG 2190 - 2192

CEDULE

Naam schip AFRIKA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 14 juli 1841

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Joh. Boelen & Co., Amsterdam

te voeren door kapt. Jonathan Baak Edz.

grootte in tonnen 185 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 14 juli 1841

nummer registratie deel 42, folio 4, recto, vak 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de bovengenoemde firma en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Theodorus Bakels, Amsterdam, voor en namens de bovengenoemde eigenaar.



researcher/datum research: ML / 190716

Naam AFRIKA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1847.29
foto IMG 2837 - 2840

CEDULE

Naam schip AFRIKA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 21 september 1847

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Johannes Boelen, Amsterdam (boekhouder en 1/2e part)
Johann Reinhard Boelen, Amsterdam (1/2e part)

te voeren door kapt. Coenraad Ouman

grootte in tonnen 185 lasten of 351 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten en twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 september 1847

nummer registratie deel 42, folio 172, verso, vak 6

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Frederik Jakob Tak, voor en namens de beide bovengenoemde eigenaren.
De vorige zeebrief, van 5 december 1846, werd ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 230916

Naam AFRIKA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1847
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1847.29

DVD XI – 614, 615
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip AFRIKA

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 10 september 1847

type schip bark, gezinkt

bouwwerf/verkoper firma Johannes Boelen & Co, kooplieden te Amsterdam

gevoerd door kapt. Coenraad Ouman

eigenaar/aankoper Johannes Boelen en J.R. Boelen, scheepsreder, te Amsterdam
te voeren door kapt.

grootte in tonnen 351 tonnen of 185 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 31,60 x 6,36 x 3,93 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 september 1847

nummer van registratie deel 42, folio 172, verso, vak 1.

notaris

prijs NLG. 12.000,-

Bijzonderheden: het schip is gebouwd te Amsterdam







researcher/datum research: ML / 070908

Naam AFRIKA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1847
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1860.14

DVD XI – 7276 - 7279
CEDULE

Naam schip JACOBUS ANTHONIE, voorheen genaamd AFRIKA

plaats en datum acte eigendomsverklaring ter verkrijging zeebrief,Amsterdam, 26 maart 1860

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jers. Meijjes Johzn., boekhouder en mede-reder van het schip, Amsterdam

te voeren door kapt. H.H.T. Mellema

grootte in tonnen 191 lasten of 362 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 maart 1860

nummer van registratie deel 77, folio 84, recto, vak 5.

notaris geen

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip is gebouwd te Amsterdam, en aan het schip was eerder (aan de verkopers) een zeebrief uitgereikt, laatstelijk te Amsterdam op 31 oktober 1856 onder no. 906.
De aankopers van het schip waren Jers. Meijjes Johsz (3/8e part), J.A. Bonebakker (3/8e part), Johs.Wm. Meijjes (1/8e part) en Johs.Meijjes Jersz.,(1/8e part), allen te Amsterdam



researcher/datum research: ML / 111208

Naam AFRIKA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1860
Toegang 198
Inventaris 3173

Bronnen

Jaar: 1841
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF Archiefnummer Amst.198.3179-1841.24

Jaar: 1841
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer AMS 198.3168.1841.24

Jaar: 1847
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer AMS 198.3170.1847.29

Jaar: 1847
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: ACTE KOOP/VERKOOP Archiefnummer Amst.198.3180-1847.29

Jaar: 1860
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer Amst.198.3180-1860.14