Inloggen
GROOTMEESTER NATIONAAL - ID 15312


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1857-08-29 / 1870-06-04 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1857
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1856-05-19
Launch Date: 1857-06-24
Delivery Date: 1857-08-29
Technical Data

Gross Tonnage: 399.00 lasts
Gross Tonnage 2: 755.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1857
Datum agenda: 1857-10-03
Register nr: 18570911
Scheepsnaam: GROOTMEESTER NATIONAAL
Type: Bark
Lasten: 399
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Mauritz cs., T.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Giesse, A.F.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1857-08-29 GROOTMEESTER NATIONAAL
Manager: Firma G. Mauritz (scheepsmakelaars), Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Ship Events Data

1864-11-00: Damaged
Brouwershaven, 21 november 1864 Het alhier van Batavia gearriveerde Nederlandse schip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giezen, heeft buiten de Gronden zwaar weder ondervonden, waarin een gedeelte der verschansing is ingeslagen en meer andere schade bekomen.
1865-05-17: Collision
Dartmouth, 17 mei 1865. Het Nederlandse schip (opm: bark) GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse, van Rotterdam naar Batavia, is alhier met verlies van verschansing, stutten en andere schade in de stuurboordzijde binnengelopen. Het schip bekwam die averij (op de hoogte van Goudstaart), door aanzeiling van een onbekend schip
1867-10-16: Stranded
Sunderland, 16 oktober. Het Nederlandse schip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giese, alhier van Dordt aangekomen, is in het dok verhaald geworden om te repareren. Het schijnt dat terwijl het de haven wilde inzeilen, het schip op de rotsen bij the Blue House stootte en de bodem beschadigd heeft.
1870-06-04: Sold at auction
Advertentie. E. Mauritz, A. C. van Wageningen Jr., P. J. de Kanter Jr., D. de Jongh Wzn., B. de Witt en J. de Voogd Jr., makelaars te Dordrecht, zullen op zaterdag de 4e juni 1870, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffiehuis over het Scheffersplein, presenteren te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. A. F. Giesse, gemeten op 755 tonnen of 399 lasten. Breder volgens inventaris omschreven en nadere informaties te bekomen bij bovengenoemde makelaars en de cargadoor Gerard Mauritz.

( Noot: Verkocht naar Duitsland )

Gezagvoerders

 

Familiegegevens en opleiding

Adolph Frederik Giesse werd geboren op 14 april 1819 te Dordrecht als zoon van Sebastiaan Giesse en Maria Catharina Meyer.

Hij trouwde op 28 augustus 1852 te Den Helder met Anna Dorothea Dirks, geboren in 1829 te Bergen op Zoom als dochter van Sebastiaan Giesse, landbouwer, en Maria Elselina Backer. Hij woonde in 1857 aan de Groenmarkt nr. 10 te Dordrecht. Hij werd per 01 maart 1857 met nummer 404 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge “La Flamboyante”

Getuige een rouwadvertenti uit 1876 had het echtpaar in iede geval een dochter Adolfina.

Hij overleed op 03 februari 1876 te Dordrecht als “Leeraar in de Praktische Zeevaartkunde aan de Zeevaartkundige School te Rotterdam”.064 en genlias

 

Adolf Frederik Giesse werd geboren te Dordrecht op 12 juni 1819 (dus foute opgave!). Hij werd als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam als leerling ingeschreven op 01 september 1832. Hij was de evangelisch-lutherse zoon van Sebastiaan Giesse, in 1832 zonder beroep en Catharina Meyer, overleden. Voogd was Jan Dam Backer Dirks, drogist te Dordrecht in de Voorstraat 287. Een 3-maandelijkse rapportage over de vorderingen van Adolf begon op 01 januari 1833 en gaf een oordeel over de vakken zeevaartkunde, schoolonderwijs (hollands, frans en engels), scheepswerk en tekenen. Voorts werden de volgende opmerkingen gemaakt:

05 augustus 1833       "bekomt den 3den of laagsten Prijs in het scheepsonderwijs zijnde Blastoen(?) Beschrijving van den Sterrenhemel".

04 augustus 1834       "bekomt den Prijs der Tweede Classe Zeevaartkunde, zijnde Berout(?) Traité de navigation".

18 april 1835               "aangenomen tot lidmaat der Evan.Luth.Gemeente door Do Statius Muller".

22 april 1835               "geplaatst als ligtmatroos op het schip Jacob Cats Capt Ingerman naar Batavia voor Dordrecht ...".

03 augustus 1835       "bekomt den hoogsten Prijs in de Zeevaartkunde zijnde de Octant".

19 juni 1836                "terug van de reis met goede attestatie".

09 september 1836    "geplaatst als ligtmatroos op het schip Oud Alblas Capt.Strumphler naar Batavia voor Dordrecht. Gagie ¦14,- & 20,-".

20 september 1837    "terug van de reis met goed attest".

20 september 1827    "eervol ontslagen".004(532/1734).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.F.Giesse werd met nr.852 lid van Zeemanshoop per 22 juli 1851 op voorspraak van J.A.Keeman. Zijn schip was de "Isis". Heeft bedankt voor het lidmaatschap002. Ten tijde van de inschrijving was Giesse 32 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 15/22 juli 1851 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Adolf Frederik Giesse, oud 32 jaar, voerend het fregat “Isis”, op voordracht van kapitein J.A.Keeman.023.

A.F.Giesse was effectief lid van “Zeemanshoop” met vlagnummer 852 van 1851-1854 en met vlagnummer 459 van 1854-1860/

 

Adolf Frederik Giesse wonend te Dordrecht was in de periode 25 juli 1851 t/m zijn overlijden op 03 februari 1876 met vlagnummer 73 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van het fregat “Iris”.111 en 064a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 juli 1860 bedankt A.F.Giesse als lid, maar hij vraagt om voor f 15,- per jaar vlaglid te mogen blijven. Dit verzoek wordt afgewezen.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 21 augustus 1860 van Zeemanshoop staat een: “Brief van Kapt. A.F.Giesse bedankende voor het Effectief lidmaatschap, doch verzoekende de No Vlag te blijven voeren welk verzoek is gewezen van de hand overeenkomstig bijlage 4 van het Reglement.”023.

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” staat op 31 juli 1851 de storting van f 15,- door kapitein A.F.Giesse als entreegeld voor lidmaatschap van het college.064b

In het kasboek van het Dordtse College dd 29 juli 1876 staat de de boeking van de uitkering aan de erven van kapitein A.F.Giesse van de regelementair toegestane f 200,-.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat A.F.Giesse als gezagvoerder064:

*    1853 t/m 1855               fregat “Isis”                                      P. van Blussé van Oud Alblas te Dordrecht

*    1856                                bark “Eersteling                                A. du Bois & Zn te Dordrecht

*    1857 t/m 1859; 1861    bark “Grootmeester Nationaal      J.Mauritz, F. v. Wageningen en J.v.

                                                                                                            Oldenborgh te Dordrecht

*    1874                                geen vermelding van een schip

 

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer001                jaren           type                  scheepsnaam          naam reder/boekhouder

        852                       1851-1853     fregat               Isis                            Mr.P.Blussé van Oud Alblas te  Dordrecht

        459                       1854-1855     fregat               Isis                            idem

                                           1856           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1857-1860     fregat               Grootmeester-Nationaal                     G.Mauritz te Dordrecht

 

Kapitein A.F.Giese was van 1858-1870 gezagvoerder van de bark “Grootmeester Nationaal”, gebouwd in 1857 te Dordrecht, 755 ton o.m., varend voor J.Mauritz, F.van Wageningen & J.van Oldenborgh te Dordrecht. Het schip werd in 1870 verkocht naar Duitsland.025.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

A.F.Giesse                    Grootmeester Narionaal                 niet vermeld                                 26 april 1861

 

Bouma025 vermeldt A.F.Giese als gezagvoerder gedurende:

*    1852 t/m 1855 op het 3/m schip “Isis”, gebouwd in 1839 te Dordrecht 925 ton o.m., varend voor Mr.P. Blussé van Oud Alblas te Dordrecht;

*    1858 t/m 1870 op de bark “Grootmeester Nationaal”, gebouwd in 1857 te Dordrecht, 755 ton o.m., varend voor Mauritz, van Wageningen & van Oldenborgh te Dordrecht. Het schip werd in 1870 verkocht naar Duitsland en herdoopt in “Alma”.

 

Overige bijzonderheden

De Grootmeester-Nationaal liep op 11 januari 1857 van de werf Schouten te Dordrecht te water.  De naam van dit schip refereert naar de vrijmetselarij. Dordrecht heeft een rederij gehad die naar het schijnt uniek in ons land is geweest. Het was een rederij, waarvan aandeelhouders en bestuurders vrijmetselaars evenals de bouwer van de schepen en de kapiteins. Het eerste schip van deze rederij was de Broedertrouw, een fregat van 810 ton dat gebouwd werd door Jan Schouten en in 1836 te water werd gelaten, tot het in 1857 werd verkocht. Na de Broedertrouw volgden de Delta en de Osiris, waarin uitsluitend leden van de Dordtse loge La Flamboyante participeerden. Het vierde schip van de maçonnieke rederij liep in 1853 van stapel en werd genoemd naar de in 1852 overleden scheepsbouwmeester Jan Schouten. Dan volgt als nummer vijf een schip dat voor rekening kwam van de gehele Nederlandse vrijmetselarij Ter ere van een maçonniek jubileum en ter gelegenheid van het feit dat prins Frederik, een zoon van Koning Willem I, zijn veertigjarig jubileum genoemd. Het schip heeft verschillende reizen naar Java gemaakt en werd in 1870 naar Duitsland verkocht”. In het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam liggen de journalen van dit barkschip van reizen naar Oost-Indië in de jaren 1857 tot 1870049.

 

A.F.Giesse verzorgde per 10 oktober 1857 vanuit Brouwershaven met de “Grootmeester Nationaal” een troepentransport van 4 officieren en 125 manschappen  naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 12 januari 1858 na 94 dagen065.

 

In het CBG te Den Haag zijn de volgende familieknipsels (krant onbekend):

  1. Naar San Francisco DIRECT. Ligt in het Nieuwe Diep in Lading, om in het begin der volgende maand te vertrekken: Het Gekoperd en Kopervast Fregatschip Isis, Kapitein A.F.Giesse.

                   Adres voor de GOEDEREN en PASSAGIERS bij de Cargadoors, J.DANIELS & Zn  en ARBMAN, te Amsterdam, VLIERBOOM & SUERMONDT, te Rotterdam en VISSER & VAN DER SANDE, te Dordrecht, of bij den Kapitein aan boord.

                   (Datering is 1852)

 

  1.    In het CBG te Den Haag zijn in de knipselcollectie de volgende advertenties:

                   Getrouwd A.F.GIESSE en A.D.DIRKS

                   Helder 28 Augustus 1852

 

  1. Heden overleed mijn innig geliefde Vader ADOLF FREDERIK GIESSE, Leeraar in de Praktische Zeevaartkunde aan de Zeevaartkundige School te Rotterdam .

                   Delfshaven, 3 Februari 1876. Eenige kennisgeving                                 ADOLFINA GIESSE.

 

  1. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn geliefden Vader ADOLF FREDERIK GIESSE, betuig ik namens zijn verdere betrekkingen, mijn hartelijke dank.

                   Delfshaven

                   26 Februarij 1876                                                                                          ADOLFINA GIESSE.

 

Het Archief van de Waterschout te Amsterdam (Stadsarchief inventaris 38) bevat twee monsterrollen van het fregat “Oud Alblas” onder gezagvoerder Johannes Evert Strumphler. Het schip voer onder Nederlandse vlag, ging beide keren vanuit Amsterdam naar Batavia en de boekhouder was Daniëls & Arbman te Amsterdam.

*    datering 04 oktober 1837, een equipage van 37 man, waaronder 1ste stuurman N.H.Brouwer (oud 39 jaar, geboorteplaats Nieuwe Pekela, maandgage f 70,-), onderstuurman D.P. van Wageningen (oud 22 jaar, geboorteplaats Dordrecht, maandgage f 45,-), vierde stuurman A.F.Giesse (18 jaar, geboorteplaats Dordrecht, maandgage f 22,-). Brouwer en Giesse werden later gezagvoerder (zie aldaar);

*    datering 19 november 1838, een equipage van 36 man, waaronder 1ste stuurman J.A.Böning (oud 25 jaar, geboorteplaats Amsterdam, maandgage f 70,-), onderstuurman D.P. van Wageningen, (oud 23 jaar, geboorteplaats Dordrecht, maandgage f 45,-), derde stuurman A.F.Giesse (oud 19 jaar, geboorteplaats Dordrecht, maandgage f 30,-).Böning en Giesse werden later gezagvoerder (zie aldaar).

 

Het fregat de “Orion” van de Dordtse rederij Blussé van Oud Alblas maakte in totaal 11 reizen waarvan de volgende onder gezag van kapitein A.F.Giesse:

8ste reis                          augustus 1851 naar Batavia en terug in 1852 (nadere datering niet gegeven)

9de  reis                          november 1852 en datum terugkomst niet vermeld

10de reis                        “t/m 1856” (geen nadere dateringen

Gegevens van P. Blussé te Vught die ze ontleende aan het Blusséarchief in het Stadsarchief van Dordrecht.

 

Ontleend aan. van Blokland-Visser064 :

MRD = monsterrol in het Gemeentearchief van Dordrecht

Op 11 mei 1835 MRD 736) monsterde A.F.Giesse als hofmeestermaatje van 15 jaar, en wonende te Dordrecht aan op het fregat “Jacob Cats”, onder kapitein Jan Ingerman, voor een reis met 40 man naar Batavia.

Op 04 oktober 1836 (MRD 789) is hij lichtmatroos op het nieuwe fregat “Oud Alblas” onder kapitein Johannes Evert Strumphler en vertrekt met 38 man naar Batavia.

Op 15 mei 1850 is hij 1e stuurman op het fregat “Admiraal van Heemskerk” onder kapitein Pieter Kley en vertrekt met 39 man naar Batavia. Aankomst te Batavia op 18 september 1850 en terug in Holland op 22 maart 1851.

Het verslag van deze reis is geschreven door 1e stuurman A.F.Giesse in logboek nr 39 archief 124 rederij Blusse v Oud Alblas te Dordrecht Stadsarchief Dordrecht.

Op 02 augustus 1851 t/m 1856 is hij kapitein op het fregat “Isis” en maakt reizen naar Batavia.

Op 23 september 1857 t/m 1870 (o.a. MRD 1812) is A.F.Giese, wonend te Dordrecht, oud 38 jaar, kapitein op de bark “Groot meester Nationaal”, en vertrekt met 26 man  naar Java. Mee aan boord 1e stuurman T. I .Ulfen 34 jaar en  2e stuurman T van Oost 23 jaar beiden uit Norden. Hij maakt met dit schip 8 reizen naar Java. Op 31 januari 1870 werd het schip aan Duitsland verkocht.

De  logboeken van deze reizen op de “Grootmeester Nationaal,, zijn bewaard gebleven en liggen in het archief van Scheepvaart Museum te Amsterdam.

 

Melding vanuit Tjilatjap, residentie Banjoemas door Adolf Frederik Giesse, gezagvoerder van de “Grootmeester Nationaal” van het overlijden op 24 juni 1858 van zijn derde stuurman Adolf Steen aan boord van zijn schip op de rede van Tjilatjap.115

 

Het fregat “Isis” onder A.F.Giesse verliet Texel op 24 november 1852 en arriveerde op 13 juli 1853 te San Francisco. Daarbij werd dus Kaap Hoorn gerond. Via Valparaiso werd wederom via Kaap Hoorn teruggezeild naar Baltimoren.121

 

NRC 22 april 1853114

Rotterdam, 21 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de volgende 29 schepen:….

….Voor Dordrecht: ISIS, kapt. A.F. Giese…..

 

NRC 21 november 1854114

Valparaiso, 1 oktober. Het Nederlandse schip ISIS, kapt. Giese, van Flamingo naar Baltimore bestemd, is de 26e dezer lek alhier aangekomen. Na gehouden inspectie heeft men een lek in de boeg ontdekt, hetwelk men ter voorkoming van de hoge onkosten door de lading te lossen, door middel van een duiker zal trachten gestopt te krijgen.

 

NRC 06 december 1854114

Valparaiso, 14 oktober. Het Nederlandse schip ISIS, kapt. Giesse, van Flamingo naar Baltimore, alhier lek binnengelopen, is bezig zijn lading te lossen om het schip te kielhalen ten einde het lek te ontdekken. Alle andere pogingen om het lek op een andere wijze gestopt te krijgen waren vruchteloos geweest.

 

NRC 03 augustus 1855114

Advertentie. De makelaars H.F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt & F. & W. van Dam, te Rotterdam zijn van mening, als last hebbende van hun meester, op dinsdag de 21e augustus 1855, des middags ten twaalf ure, in de zaal op den hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, wijk 1, no. 499, publiek te veilen het Nederlandse gekoperd en kopervast fregatschip ISIS, gevoerd door kapt. A.F. Giesse, volgens meetbrief lang 43 el 33 duim; wijd 8 el 36 duim; hol 5 el 71 duim, en alzo groot 919 tonnen of 486 lasten, met als deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Nieuwe Berghaven te Rotterdam.

 

NRC 20 februari 1856114

Rotterdam, 19 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 24 schepen, als:…..

….Voor Amsterdam: VAN GALEN, kapt. J.R. Smit; STRAAT BALY, kapt. G. Mulder; ALDEBARAN, kapt. B.G. Meyboom; BELLATRIX, kapt. A.P. Sandberg Jr; ZEEVAART, kapt. A. Legel; STAD AMSTERDAM, kapt. M. van Gijsel; HENRICA, kapt. M.C. Löschen; OOSTERGO, kapt. D.C. Claus; HERMAN DE RUITER, kapt. P.J. Feynt; MINISTER VAN Hall, kapt. O. de Haas; HENRIËTTE MARIA, kapt. N.D. de Boer; CORNELIA, kapt. N.N. (van Rotterdam); TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel; EERSTELING, kapt. A.F. Giesse (beiden van Dordrecht)……

 

NRC 26 juni 1857114

Dordrecht, 24 juni. Heden middag ten 6¾ uur is van de werf van de scheepsbouwer Jan Schouten alhier met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren F. van Wageningen, J. Mauritz en S. van Oldenborgh, welke bodem bestemd is voor de grote vaart en gevoerd zal worden door kapt. A. F. Giesse.

 

Algemeen Handelsblad 25 maart 1858 in de rubriek “Nederlandsche Kolonien, Batavia 25 Januari 1858”

Op 11 dezer is ter reede alhier aangekomen het Nederl. koopvaardijschip Grootmeester Nationaal, kapt. A.F.Giese, 13 Oct. A.P. van Rotterdam vertrokken, aan boord hebbende een detachement suppletietroepen, sterk 125 onder-officieren en manschppen, die den 12den zijn ontscheept en in goede orde naar Weltevreden gemarcheerd.

 

NRC 18 mei 1858114

Rotterdam, 17 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 30 schepen, als: ….

….Voor Amsterdam: WILDEMAN, kapt. A.J. Driest; THEODORA MACHTILDA, kapt. D. Boelhouwer; ADOLF VAN NASSAU, kapt. T. Meester; MARGARETHA JOHANNA, kapt. L.P. Wassenaar; CHRISTINA AGATHA, kapt. W. L. Esink; ULIJSSES, kapt. J. Schout; WILLEM DANIEL, kapt. T. de Meester; MARIA AGNES, kapt. B. ter Brink; JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. N.N.; ORTELIUS, kapt. S.F.H. Groote; BARON FORSTNER VAN DAMBENOY, kapt. N. Kruymel; OCEAAN, kapt. E. Poestkoke; ZWIJGER, kapt. P.P. Hoogland, van Dordrecht; GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse, van dito; LOOPUYT, kapt. J. Haring, van Schiedam. ….

 

NRC 11 juli 1860114

Amsterdam, 10 juli. Het schip GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN, kapt. J. Wamsteker, van Batavia alhier in het Oosterdok aangekomen, is in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal aangevaren door het schip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse, van hier naar Batavia, en heeft daardoor de boeg ingestoten, het galjoen en de fokkera gebroken, en meer andere schade bekomen.

 

NRC 29 december 1860114

Publieke verkoping in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op vrijdag 28 december: 1/300e aandeel in het barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse, boekhouders de heren J. Mauritz, F. van Wageningen en J. van Oldenborgh te Dordrecht, liggende te Batavia. Om NLG 250 verkocht.

 

NRC 16 juni 1861114

Rotterdam, 15 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 15 schepen:….

….Voor Dordrecht: GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse. ….

 

NRC 01 juni 1862114

Brouwershaven, 31 mei. Het schip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giesse, van Java alhier binnen, heeft de 1e maart op 28°30'ZB. en 71°OL. en de 13e dito op 30°ZB en 52°OL een orkaan doorgestaan, in welke laatste het rondhout en zeilen verloren heeft en suiker gepompt.

 

Java Bode 20 mei 1863114

Geveilde en verkochte schepen en scheepsparten:

De 4e april 1863 werden te Dordrecht geveild:….

…..BATO, kapt. V.d. Burg, in 1836 gebouwd, groot 475 gemeten lasten, bij NLG 30.000 opgehouden, doch kort daarna uit de hand verkocht aan een Engelse rederij, zo men zegt tot om NLG 32.000,- (opm: zie JB 040763)

  • Drie aandelen, elk 1/300e GROOTMEESTER NATIONAAL, Giesse, in 1857 gebouwd, groot 399 gemeten lasten, waarvan twee om NLG 200 opgehouden en een om NLG 175 verkocht…..

 

NRC 30 september 1863114

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 29 september: 1/300e aandeel in het barkschip GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giesse, gebouwd in 1857, boekhouders de heren J. Mauritz, F. van Wageningen en J. van Oldenborgh te Dordrecht, de 6e september l.l. van Batavia te Brouwershaven gearriveerd: om NLG 155 verkocht.

 

Zierikzeesche Courant 23 maart 1864

Op 18 maart 1864 is te Brouwershaven uitgezeild de “Grootmeester Nationaal”, kapt. A.F.Giese, met bestemming Batavia.

 

NRC 12 maart 1869114

Rotterdam, 11 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 14 schepen als: ….

….Voor Dordrecht: GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. A.F. Giesse, 399 last, NLG 89,45 vracht…..

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Giesse, Adolf Frederik

Afbeeldingen


Omschrijving: GROOTMEESTER NATIONAAL
Collectie: Regionaal Archief Dordrecht
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Zeeopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 227.
__________________________________________________

BIJLBRIEF
Naam schip: GROOTMEESTER NATIONAAL

Plaats en datum: bijlbrief, Dordrecht, 29 augustus 1857

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Jan Schouten, scheepsbouwmeester te Dordrecht.

Eigenaar / aankoper Jacob Mauritz, F. van Wageningen en P. van Oldenborgh, c.s., Dordrecht

Groot volgens meetbrief 755 tonnen

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 31 augustus 1857

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/160106

Naam GROOTMEESTER NATIONAAL
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1857
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: 30354-160
archief nummer Dordt 227
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk