Inloggen
OCEAAN - ID 10322


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1836-10-26 / 1857-06-18 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1836
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1836-03-03
Launch Date: 1836-10-01
Delivery Date: 1836-10-13
Technical Data

Net Tonnage: 601.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 318.00 lasts
 
Length 1: 36.80 Meters Registered
Beam: 6.70 Meters Registered
Depth: 5.49 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1836
Datum agenda: 1836-10-26
Register nr: 18360480
Scheepsnaam: OCEAAN
Type: Fregat
Lasten: 318
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bienfait & Zonen, Louis
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Leltz, H.M.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1836-10-13 OCEAAN
Manager: Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1857-00-00 OCEAAN
Manager: C.V. onder de Firma W. Cores de Vries, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: C.V. onder de Firma W. Cores de Vries, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 29 van 1836, fregat OCEAAN
eigenaren per medio oktober 1836:

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 3/16e part)
firma Wed. van der Voort & Co, Amsterdam (1/16e part)
firma Van Vollenhoven & Co., Amsterdam (1/16e part)
E.J. Valop Hzn., Amsterdam (1/16e part)
firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (1/16e part)
Hessel Murk Lelsz, Amsterdam (schipper en 1/16e part)
T. van Schaak, Amsterdam (1/20e part)
firma Willem Jacob Beth & Zoon, Amsterdam (1/20e part)
H. van Waning Bolt, Amsterdam (1/20e part)
J.G. Lelsz, Amsterdam (1/20e part)
J.C. Hesselmeijer, Amsterdam (1/10e part)
S. Gestema, Amsterdam (1/20e part)
J. Weijerman, Amsterdam (1/20e part)
G. Tomasachi, Amsterdam (1/20e part)

Ship Events Data

1855-11-19: Sold at auction
Verkoping van schepen, gehouden op 19 november 1855 te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- Het barkschip VAN DER WERF, kapt. P.C. Rosier: NLG 34.500, in slag NLG 7000, koper G.J. Roland Holst (opm: een makelaar handelend namens Wed. B.W. van Starckenborg van Straten, Amsterdam; nieuwe kapitein D. Arnold)
- Het barkschip OCEAAN, kapt. J.C. Doeksen: NLG 24.200, in slag NLG 800, opgehouden.
1855-11-19: Sold at auction
Advertentie. H.J. Rietveld & G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 19e november 1855, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip genaamd de OCEAAN, gevoerd door kapt. J.C. Doekzen; volgens Nederlandse meetbrief lang 36 ellen 80 duimen, wijd 6 ellen 91 duimen, hol 5 ellen 20 duimen, en alzo gemeten op 597 tonnen of 315 lasten. Het schip staat bij Veritas bekend en aangetekend 5/6 L.2.1, zijnde het certificaat afgegeven 11 augustus 1855.
Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars, of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman.
1857-06-18: Final Fate: Stranded

JB 200657
Menado. In de namiddag van de 18e juni is het ter rede liggende schip (opm: fregat) OCEAAN, kapt. K.H. Leonhardt, door een plotseling invallende westenwind en hoge zee van zijn ankerplaats gedreven en in de nacht daarop op het strand geslagen. Het schip bevindt zich in een reddeloze toestand en zal, als het in elkander blijft, vermoedelijk moeten gesloopt worden. Een hoeveelheid van 4050 pikols gouvernements-koffij was bereids in het schip geladen. Zodra weder en zee zulks toelaten, zou voor de lossing en berging der koffij onverwijld het nodige worden verricht. Men meent echter, dat een groot gedeelte van de koffij door het zeewater beschadigd zou zijn, daar het schip bij het stranden een lek heeft bekomen. (Zie ook besluit GG van 17 oktober 1857 no. 5)
1857-10-17: Final Fate: Additional info

Besluit GG van 17 oktober 1857 no. 5. Gelezen de missives van de directeur der produkten en civiele magazijnen van 30 september 1857 no. 6477 en van de Algemene ekenkamer van 6 oktober 1857 no. 3878/94, is goedgevonden en verstaan machtiging te verlenen tot de afschrijving voor rekening van den lande van 1959 pikols koffie, welke bij gelegenheid van het stranden op 18 juni 1857 ter rede van Menado van het Nederlands-Indisch schip OCEAAN, gezagvoerder Leonhardt, geheel zijn verloren gegaan en tot het nemen voor rekening van den lande van de schade geleden op de publieke verkoop te Menado van 510 pikols geredde koffie van de lading. (opm: dit is het enige officiele bewijs, dat de OCEAAN bij het vergaan in Nederlands-Indië thuis hoorde. Het schip was door Cores de Vries gekocht voor vervoer van bunkerkolen naar eindpunten van zijn stoomschepen. Het had nog geen officiele Nederlands-Indische zeebrief)

Gezagvoerders

 

Familiegegevens en opleiding

H.M.Lelsz werd geboren te Koudum op 17 februari 1793.

Hij was gehuwd met Maria Elisabeth Flentrop, geboren te Beverwijk op 14 oktober 1795. Hij huwde voor een tweede maal met Neeltje Flens (de weduwe H.Troost) geboren te Texel op 11 december 1801 en overleden 20 januari 1865.118

Hij overleed op 08 april 1841 te Buiksloot.003

Zie voor verdere personele gegevens ook hierna onder Overige Bijzonderheden.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.M.Lelsz werd in de tweede algemene ledenvergadering van het College Zeemanshoop op 31 mei 1822 aangenomen als effectief lid op voordracht van R.Witzen en kreeg vlagnummer 21023.

In het Inschrijfregister van "Zeemanshoop" wordt H.Murk Lelsz vermeld met vlagnummer 21 maar zonder verdere bijzonderheden. Toegevoegd is "overleden"002.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemansfonds van Zeemanshoop per 10 oktober 1825003.

H.Murk Lelsz was van 1835-1841 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

H.Murk Lelsz was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1822 t/m 1840 met de vlagnummers 21 (1822-1836) en 9 (1836-1840).

 

H.M.Lelsz was lid van het Amsterdamse zeemanscollege "De Blaauwe Vlag" en wel in 1827 t/m 1830 met vlagnummer 149 en in 1832 t/m 1840 met nummer 34008.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 24 juni 1841 staat een brief van N.W.Flens, de weduwe van kapitein H.M.Lelsz. Hierin bedankt zij voor de uitkering waarop zij en haar kinderen recht hebben. “Echter met het verzoek om wanneer zij later mogt ontdekken om van het regt daarop gebruik te willen maken, zulks als dan te mogen doen alsmede wat haar kinderen betreft dat zij indien zij meerderjarig zijnde geen genoegen namen met deze daad van de moeder zij alsdan over de uitkeeringen met de intressen zouden mogen beschikken.” Het Bestuur zal dit verzoek nader onderzoeken.

In de notulen dd 30 september 1841 doet het Bestuur uitspraak. Besloten wordt “om de afstand van uitkeering door de Weduwe Lelsz voor zich zelve gedaan onder dankzegging aan te nemen, doch niet dien welke de kinderen betreft maar de afstand voor deze gedaan met dankzegging af te wijzen.”042.

In de notulen van de Bestuursvergadering  dd 26 november 1846 staat een brief van Neeltje Willemsz Flens, de weduwe van Hessel Lelsz “verzoekende alsnog het regt op uitkeering waarvan zij in 1841 voorloopig en onder voorbehoud afstand deed.” Het Bestuur gaat accoord met de uitkering en wel met ingang van 01 februari 1847.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 juni 1852 staat het bericht dat M.E.Lelsz en F.H.Lelsz “afstand doende van hunne van het Fonds als kinderen van kapt. H.M.Lelsz te vorderen hebbende penningen.”042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop staat de melding dat M.E.Lelsz en F.H.Lelsz afstand doen van het fonds als kinderen van kapitein H.M.Lelsz.023. Bedoelt zal zijn de uitkering uit het Weldadig Zeemansfonds.

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Scheepvaart001:

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        21                         1825-1828     fregat               de Onderneming                                  De Commercie Societeit

                                          1829           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1830-1835     fregat               de Vrienden                                          L.Bienfait & Zn

          9                         1836-1837     fregat               Oceaan                                                  idem

                                          1838           fregat               Louisa Maria                                        idem

                                      1839-1840     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.M.Lelsz als gezagvoerder gedurende:

*    1815 t/m 1829 op het 3/m schip “Onderneming”, gebouwd in 1812 te Amerika, 410 ton o.m., varend voor de Commercie-Societeit te Amsterdam;

*    1831 t/m 1833 op het 3/m schip “Vrienden”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 390 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

             Van Sluijs013 vermeldt Murk Lels als gezagvoerder van 1830 t/m 1836 van het fregat “Vrienden”;

*    1837 t/m 1838 van het fregat “Oceaan”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1839 van het fregat “Louisa Maria”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 753 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van kapitein Hessel Murk Lels als gezagvoerder van de:

”Onderneming”, dd 19 oktober 1820; 22 juni 1822; 03 oktober 1825 en 02 mei 1828;

Fregat “De Vrienden”, dd 06 september 1830, kapitein Hessel Murk Lels , bestemming Batavia, 26 bemanningsleden

Fregat “De Vrienden dd24 oktober 1831; kapitein Hessel Murk  Lels, bestemming Batavia, 29 bemanningsleden op de monsterrol

“Vrienden, 01 juli 1833; 18 juli 1834 (proc. a. S.IJ. Parma) ; 24 juni 1835 (proc. a C.W.Flens); 17 juni 1831 (proc. a C.W.Flens);

“Oceaan”, 10 oktober 1836 (proc. a P.Zunderdorp)

 

In 1824 was H.Lelsz gezagvoerder op het Amsterdamse fregat de "Onderneming" (220 lasten, gebouwd in Amerika), De boekhouder was de Commercie Societeit012. In de notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Amsterdamse zeemanscollege "Zeemanshoop" van 07 juli 1824 wordt melding gemaakt van enkele ongelukken van zeelieden aan boord van de "Onderneming" onder kapitein Hessel Murk Lelsz terug van Batavia023.

 

Overige bijzonderheden

In 2004 verscheen het boekje “Des Hemels Zegen. Scheepsbrieven van Murk Lelsz, 1803-1819” door Dorine Verheyden-Lels en Tineke de Bruyn-Lelsz, uitgegeven door de Stichting Lelsz-Lels bij Hollaers van Elkerzee BV. Op p.75 staat een portret van Hessel Murk Lels. Voorts wordt gemeld dat hij in 1822 het gezag van het fregat “Onderneming” van zijn vader overnam. Hessel stierf in 1841 te Buiksloot.

 

"Hessel Lels ... per 1811 officieel Hessel Murks Hofman, zich noemende en schrijvende Hessel Murk Lelsz; In de Burgerlijke Stand te Amsterdam ingeschreven als Hessel Lels, verder bekend onder de naam Hessel Murk Lels. Hij werd geboren te Koudum op 19 februari 1793 als zoon van Murk Lelsz en Barber Baukes, en overleed op 8 april 1841 te Amsterdam, en werd op 13 april begraven te Buiksloot. Hij huwde op 3 juli 1822 te Amsterdam met Maria Elisabeth Flentrop, geboren te Beverwijk op 4 oktober 1795, overleden te Amsterdam op 12 februari 1837. Zij was een dochter van Dirk Flentrop (31 augustus 1766 geb.; overleden 18 augustus 1825) en Magtilde Stroom. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren. Hessel hertrouwde op 19 oktober 1837 te Amsterdam met Neeltje Willems Flens, weduwe van Hendrik Troost, geboren te Texel op 11 december 1800, overleden te Den Helder op 20 januari 1865. Zij was een dochter van Willem Pieter Flens en Geertje Cornelia van der Sterre. Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren.

"Hij was gezagvoerder ter koopvaardij en bevoer als kapitein eigenaar het driemast-fregat "De Onderneming" van 1823 tot 1830; zijn scheepsbrieven van oktober 1822 tot juni 1823 zijn bewaard gebleven. Hij redde in 1825 de bemanning van een Japans schip in de Zuid-Chinese zee. Uit erkentelijkheid werd hem door de Japanse regering een Japanse scheepsroeper geschonken. Hij was vanaf 1830 te Amsterdam verbonden aan de rederij van L.Bienfait & Zoon. Vanaf 1830 voer hij als kapitein op het fregat "De Vrienden". Een scheepsjournaal van hem als kapitein op dit schip is bewaard gebleven (beschreven periode april 1838 tot april 1839). De eerder genoemde lakwerk scheepsroeper en een Japans lakwerk dokumentatie-koker (beide met zijn naam) benevens een schilderij van hem zijn binnen de familie bewaard gebleven."

Hessel overleed toen zijn kinderen nog minderjarig waren. "Per akte gedateerd 1 maart 1837 wordt de toeziend voogdijschap toegekend aan Michiel Spreeuw, beschreven als "goede vriend" binnen het gezin, oud koopvaardijkapitein".

Bij zijn overleden "was (hij) voor 10% eigenaar van het fregat "De Vrienden", voor 6¼% van het fregat "Oceaan", voor 8% van het fregatschip "De Vier Gebroeders", voor 3% van het fregatschip "Louisa Maria" en voor 5% van het fregatschip "Fanny", alle varend onder de direktie van rederij L.Bienfait & Zoon."

Uit: “Geslachtslijst familie Lels en Lelsz"  Berend Lels  Krimpen aan de IJssel.  Uitg.Lelsz Lels Stichting 1998  223pp. Gegevens op p.106/107. Met portret.

 

Er bestaat een Bulletin “Lelsz-Lels Stichting” in 1999 met de 11e jaarjang. Zie Gens Nostra 55:272, 2000

Zie ook “Murk Lels - een telg uit vermaard zeevarend geslacht” door Kees Borstlap in De Blauwe Wimpel 1971, p.322-324.

 

H.M.Lelsz verzorgde per 13 november 1825 vanuit Texel een troepentransport met de “Onderneming” van 4 officieren en 100 manschappen. Het schip arriveerde te Batavia op 26 maart 1826 na 133 dagen met de complete groep.

Hij vertrok met hetzelfde schip eveneens van Texel op 19 mei 1828 met 1 officier en 125 manschappen en arriveerde te Batavia op 04 oktober 1828 na 138 dagen eveneens met het gehele detachement065

 

Via de heer Suyk te Heiloo verkreeg ik een in typoscript getransformeerde “Instructie Voor Kapt H.M.Lelsz, voerende het Schip de Onderneming dato 20 October 1825”.( 7.pp) Het stuk zal zich vrij waarschijnlijk ook bevinden in de bibliotheek van de Stichting Nederlandse Kaaphoornvaarders te Hoorn.

Uit de datering en de inhoud van de instructie blijkt dat het slaat op het hiervoor vermelde troepentransport dat op 13 november 1825 vanuit Texel vertrok. Tevens is lading aan boord vanwege de Nederlandsche Handelmaatschappij.

De instructie behandelt met een grote gedetailleerdheid de gedragingen en handelwijzenvan de kapitein in 20 artikelen. Veel van de instructies zijn gericht op het vrijwaren van financiële schadeclaims. Voorts dient de kapitein orde en tucht aan boord te garanderen door bv. de hygiëne te bewaken en het verplicht stellen van het bijwonen van godsdienstoefeningen. In geval van wegvallen van de kapitein treden in zijn plaats resp. de 1e stuurman Hendrik Troost, de 2e stuurman Hessel Douwes en de 3e stuurman Jan Nicolaas Schnijders.

 

In de “Biografie van Cornelis Abrahamsz Jr” staat de volgende mededeling080:

Juni 1821 te Batavia:

      De broer van Cornelis Abrahamsz zijnde Francois Abrahamsz was in Batavia “als Gouvernements Ambtenaar aangekomen … met het schip de Onderneming kapt Hessel Murk Lels … “.

 

Rotterdamsche Courant 31 december 1818114

Rotterdam, 30 december. Van Vlissingen wordt, in dato den 27 december, gemeld: door een onzer loodsboten is, op den 25 dezer, in goede staat gepraaid het Nederlandse fregat de ONDERNEMING, kaptein Mark Leloz, van Amsterdam naar Batavia, met troepen, op de hoogte van zuid ten westen van Blankenburg, zijn koers voortzettende

 

Rotterdamsche Courant 23 november 1819114

Londen, 19 november. Den 25 juni zijn te Batavia gearriveerd de schepen CLARA, Stent, van Antwerpen, en de ONDERNEMING, Lels, van Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 17 april 1821114

Amsterdam, 15 april. Het schip (opm: fregat) de ONDERNEMING, kapt. H.M. Lelsz, van Amsterdam naar Batavia, is den 12 januari op 29 graden 17 minuten noorderbreedte gepraaid door kapt. H. Eeltjes, voerende het schip (opm: fregat) de ONDERNEMING, van Middelburg den 31 dezer (opm: januari) te Demerarij gearriveerd; de equipage en troepen waren allen wel.

 

Rotterdamsche Courant 05 juni 1821114

Amsterdam, 2 juni. Volgens mondeling berigt van kapt. C. Pronk (gevoerd hebbende het verongelukte schip l’ECLAIR, van Batavia naar Antwerpen) van de Kaap de Goede Hoop te Amsterdam gearriveerd, is door hem den 18 maart, bij het uitzeilen van de Tafelbaai, in goede staat gepraaid het schip de ONDERNEMING, kapt. H.M. Lelsz, van Amsterdam naar Batavia; de equipagie en de passagiers waren in de beste welstand

 

Rotterdamsche Courant 16 juni 1821114

Rotterdam, 13 juni. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 12 juni:

….Het schip de ONDERNEMING, Lelsz, van Amsterdam naar Batavia, is den 22 maart aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen en heeft den 3 april deszelfs reis voortgezet…..

 

Rotterdamsche Courant 29 september 1821114

Amsterdam, 27 september. In een brief van Batavia van den 23 mei wordt gemeld, dat die ochtend een Hollands schip buiten ten anker gekomen was, zijnde volgens zeggen de ONDERNEMING, kapt. H. Murk Lelsz, van Amsterdam.

Voorts meldt men onder dezelfde datum, dat de vorige dag berigt ontvangen was, dat de schepen SELIMA (opm: driemaster, thuishaven Brugge), A.G. de Kater, en JACOBA, R. Pearce, tot de expeditie naar Palembang behorende, totaal verongelukt waren (opm: zie BC 190521), doch dat de schepen de NIEUWE ZEELUST, wijlen kapt. P. Swart; de GEZUSTERS, A. Oosterberg, en HENRIETTA ELISABETH, H.C. Christiaans, derzelver reis naar de rivier van Palembang vervolgd hadden.

 

Rotterdamsche Courant 08 november 1821114

Batavia, 21 juli. Te Batavia is den 23 juni gearriveerd het schip de ONDERNEMING, H.M. Lelsz, van Amsterdam en de Kaap de Goede Hoop; den 25 PANTHER, J. Esdall, van Amsterdam en Rio de Janeiro, en ANNA, C.R. Stolte, van Antwerpen; den 27 de JONGE ANTHONIJ, T. Azon Jacometti, en den … de PIETER EN EMMA, Chambers, van Rotterdam. Den 17 juli is van Batavia vertrokken het schip CORNELIA, T. Sipkes, naar Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 27 december 1821114

Amsterdam, 25 december. Kapt. H. Murk Lelsz, voerende het schip de ONDERNEMING, was voornemens den 30 september de reis van Batavia naar Amsterdam aan te nemen.

 

Rotterdamsche Courant 19 februari 1822114

Amsterdam, 17 februari. ….

….Verder, dat in de Baai-Fals lag het schip KOOPHANDEL, kapt. C.F. Jansen, mede van Batavia naar Amsterdam, met verlies van het roer, en dat in de Tafelbaai lagen Zr.Ms. oorlogsbrik IRENE, kapt.luit. Lucas; de ONDERNEMING, kapt. H. Murk Lelsz, en de ANTOINETTE JACOBA (opm: pink), kapt. D. Kraijer, alle van Batavia; de laatste heeft zijn roer verloren.

 

Bataviasche Courant 13 juli 1822114

Uit een bij ons ontvangen scheepslijst delen wij de volgende berichten mede:

Te Texel binnengevallen de schepen JAN EN CORNELIS, kapt. J. Duif, den 16 februari; ONDERNEMING, kapt. Lelts (opm: H.Murk Lelsz), den 20 februari; NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer, den 15 februari.

Te Helvoet ANNA, kapt. C.R. Stolte, den 17 februari.

Te Antwerpen AUGUSTA, kapt. A. Bezemer, den 15 januari; COROMANDEL, kapt. J.B. Osgood, den 30 januari.

 

Rotterdamsche Courant 05 november 1822114

Rotterdam, 4 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 1 november:

….Van Plymouth is den 28 oktober vertrokken het schip ONDERNEMING, H. Eeltjes, van Middelburg naar Surinamen, en den 9 oktober van Madera het schip ONDERNEMING, Lelsz (opm: H. Murk Lelsz), naar Batavia, welke laatste aldaar den 4 van Amsterdam gearriveerd was.

 

 

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Lelsz, Hessel Murk
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Pieter Zunderdorp werd geboren te Oude Schild op Texel op 10 december 1800 als zoon van de postmeester Cornelis Zunderdorp en Stijntje Boerhorst.

Hij trouwde op 10 april 1825 als zeeman te Texel, 24 jaar, met Marretje Keijser, geboren te ‘s Gravenhage ca 1801 als dochter van de dijkgraaf van Texel Sijbrand Keijser en Grietje Boon. Zij was eerder in 1821 in Texel getrouwd met de kaagschipper Reier Albertsz Koning. Marretje overleed op 11 oktober 1834 te Texel, 33 jaar.

 

“Bij het arrivement van het Ned. Fregatschip de Oceaan, ontving ik de zoo treurige tijding, dat mijn waarde Zoon PIETER ZUNDERDORP, Kapitein van gemelde Bodem, op deszelfs terugreis van Java, op de hoogte van Madagascar aan verstoppingen in de ingewanden, verval van krachten en bijkomende zenuwkoortsen, op den laten December jl, in den ouderdom van circa 41 jaren, is overleden, wiens Lijk aan Boord geconserveerd, bij mij is aangebragt en op eergisteren is ter aarde besteld.

Wat ik met zijne nog drie jonge Kinderen en Familie in hem verliezen, zullen zij die den waardigen Overlevenden gekend hebben, ligtelijk beseffen, terwijl wij op grond van Godsdienst durven hopen, dat hij naar betere gewesten is overgegaan, alwaar wij hem eenmaal wenschen weder te zien.

TEXEL 23 Februarij 1842                                                                                                       C. ZUNDERDORP”

Algemeen Handelsblad 03 Maart 1842

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.Zunderdorp werd per 13 oktober 1829 met vlagnummer 299 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” op voorspraak van kapitein D.Spreeuw. Als zijn schip is genoemd D.Spreeuw. Toegevoegd is “overleden”002.

In de Algemene Ledenvergaderingen van Zeemanshoop van 06/13 oktober 1829 werd Pieter Zunderdorp, wonende te Texel met als adres C.Zunderdorp, oud 28 jaar, voerend de kof “Verwachting”, op voordracht van kapitein D.Spreeuw voorgedragen/benoemd als effectief lid met vlagnummer 2990023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop op 12 november 1839. Hij was bij zijn inschrijving weduwnaar.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 mei 1842 gaat het Bestuur accoord met een uitkering per 01 februari 1842 aan de kinderen van kapitein P.Zunderdorp.042.

In de notulene van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 28 juni 1842 wordt het verzoek toegestaan aan de kinderen van wijlen P.Zunderdorp met ingang van 01 februari 1842 een uitkering te verstrekken.023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College “Zeemanshoop te Amsterdam

vlag           jaren               scheepstype      scheepsnaam                       reder/boekhouder

299           1829-1831         brik                     de Verwachting                   geen opgave

                  1832-1835         geen vermelding van schip en boekhouder

194           1836-1837         geen vermelding van schip en boekhouder

                  1838-1841         fregat                 Oceaan                                 L.Bienfait & Zn, Amsterdam

 

Bouma025 vermeldt P.Zunderdopr als gezagvoerder gedurende:

*      1829 t/m 1832 van de brik “Verwachting”, gebouwd in 1800, bouwlocatie niet vermeld, 180 ton o.m., varend voor Kraanstuiver te Amsterdam;

*      1839 t/m 1843 van het fregat “Oceaan, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Aktenummer 1839-s13, 30-11-1839

Een extract uit het journaal van het fregat “Oceaan”, gevoerd door kapitein Pieter Zunderdorp “op een reis van Amsterdam naar Batavia op dat moment liggende ter rede van Soerabaja” meldt dat op 27 maart 1839 in het hospitaal van Soerabaja is overleden de matroos Herman Piekes Mooi.115

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Zunderdorp, Pieter

Familiegegevens en opleiding

Nan Dirks de Boer werd geboren op 11 januari 1802 te Terschelling als zoon van Dirk Nannings de Boer en Aaltje Jans Doeksen.

Hij huwde te Terschelling op 22 november 1835 met Aaltje Teunis Reus, geboren te Amsterdam op 04 juni 1807 als dochter van Teunis Cornelis Reus en Trijntje Cornelis Bakker.tresoar

Volgens het Bevolkingsregister 1851-1853 (-1860) van Amsterdam woonde Nan Louis de Boer, scheepsgezagvoerder, geboren 01 november 1802 op Terschelling, gehuwd en Nederl. Hervormd vanaf 1843 in de Droogbak 6 te Amsterdam.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

N.D.de Boer, adres “bij R.Tjebbes”, werd met nr.408 effectief lid van Zeemanshoop per 05 juni 1838 op voorspraak van H.M.Lelsz. Zijn schip was “De Vier Gebroeders”002. Ten tijde van de inschrijving was de man 36 jaar en de vrouw 31 jaar. Het echtpaar had toen twee dochters, geboren in 1836 en 1838. Hij is honorair lid geworden002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 29 mei/05 juni 1838 werd als effectief lid ingeschreven Nan Dirks de Boer, oud 36 jaar, voerend het fregat “Vier Gebroeders”, afkomstig van Terschelling, met adres kapitein R.Tjebbes te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.Murk Lelsz. Zijn vlagnummer werd 408023.

Nanning de Boer werd per 16 december 1841 deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop en bedankte in 1860. 003

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Het Gemeentearchief van Amsterdam bevat in het Archief “Zeemanshoop” onder nummer 491-113 een reeks van testamenten, waarin geld werd gelegateerd aan het College. Het enige testament afkomstig van een effecief lid (of van de vrouw van een effectief lid) is dat van Nanning Dirks de Boer , geregistreerd op 21 maart 1891 en schenkend f 500,-. Hij staat vermeld als oud-koopvaardijkopitein, wonend te Amsterdam, wonend aan de Droogbak. Het testament passeerde voor notaris Johannes Gerhardus Pouw Junior met als getuigen Pieter Tjebbes en Willem de Lang, die tevens zijn begrafenis zouden verzorgen.

On de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 april 1891 staat de melding dat N.D. de Boer een bedrag van f 500,- heeft gelegateerd aan het College.042 (is dit kapitein de Boer?)

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 04 juni 1891 staat vermeld dat N.D. de Boer een bedrag van f 500,- heeft gelegateerd aan Zeemanshoop. In de notulen dd 03 december 1891 wordt de ontvangst gemeld van de f 500,-023

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        408                       1838-1842                 fregat               De Vier Gebroeders                             L.Bienfait en Zn

                                      1843-1846                 fregat               Oceaan                                                  idem

                                          1848                       fregat               Louisa Maria                                        idem

                                      1849-1853                 fregat               Clara Henriëtte                                     idem

        149                           1854                       geen opgave van schip en boekhouder

                                      1855-1859                 fregat               Henriëtte Maria                                    idem                          

 

N.D.de Boer was van 1856-1861 kapitein op het houten fregat “Henriëtte Maria”, gebouwd in 1855 te Vlaardingen, 801 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn025 en 052.

Het fregat “Henriette Maria” was groot 423 last/801 ton o.m. Het werd gebouwd in 1855 door Anthonie Otto te Vlaardingen met als reder L Bienfait & Zn te Amsterdam van 1855 t/m 1871. Het voer onder kapitein N.D.de Boer (1855 t/m 1859) en kapitein P.R.Tjebbes (1860 t/m 1871). Het schip werd op 12 juni 1871 te Amsterdam geveild en verkocht voor ƒ 23.000,- aan reder Wed. Stadlander & Middelhoven te Zaandam. Het voer onder kapitein J.P.Oldenburger van 1872 t/m 1874 en strandde in 1874 op Magdalena eiland in de Golf van St. Laurens.

Informatie K.Suyk te Heiloo

Bouma025 vermeldt N.D.de Boer als gezagvoerder gedurende:

  • 1838 t/m 1842 van de bark “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 392 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • 1844 t/m 1848 van het fregat “Oceaan”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • 1849 t/m 1850 van het fregat “Louisa Maria”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 753 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • 1850 t/m 1853 van het fregat “Clara Henriëtte”, gebouwd in 1840 te Amsterdam, 706 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • 1856 t/m 1860 van het fregat “Henriëtte Maria”, gebouwd in 1855 te Vlaardingen, 801 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Zaandam.

 

In het Schepelingenregister (Archief van de Waterschout), toegang 391, in het Rijksarchief van Noordholland staat in 1846 een Derk Nannes (sic) de Boer met het fregat “Oceaan”.

In het Schepelingenregister (Archief van de Waterschout), toegang 391, in het Rijksarchief van Noordholland staat in 1847 een Nanna Derks de Boer met het fregat “Oceaan”.

Overige bijzonderheden

“Eenige aanteekeningen gehouden aan boord van het schip HENRIETTE MARIA op zijne reis van Melbourne naar Java door de Noordelijkste passage der Torres straat in 1859”. door N.D. de Boer, gezagvoerder van voornoemd schip

In Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen en de Zeevaartkunde, Nr. 3, 1ste afd. 1862. p.1-11

Kapitein de Boer voer in 1856 in 32 dagen van Port Philip naar Batavia via de Torres Straat. De doorgang door Torres Straat kan geschieden via verschillende ingangen en wel via de algemeen gebruikte route bij Rain Eiland en via de vrij onbekende route, Blighs Entrance genoemd. De Boer beschrijft een reis die aanving op 8 juni 1859 te Port Philip en voerde langs Brambly Cay, Stephens eiland, Tennet eiland, het onbewoonde eiland Village, Cocosnoot eiland, Double eiland, Prince of Wales kanaal, Booby eiland, Post eiland en verder langs de zuidkant van Timor naar Passaroeang, alwaar hij op 13 juli arriveerde. De notitie is bedoeld als informatie over een minder gebruikelijke route door de Torres straat. Het bevat nog enige informatie over het Post-eiland, waar een voorraadschuur voor schipbreukelingen zou zijn ingericht door het goevernement van New-South Wales, maar die vóór het bezoek van kapitein de Boer kennelijk was leeggeroofd.

Op Bligh Entrance na kan ik geen van de genoemde eilandjes in de Times Atlas of the World terugvinden.

 

In “De Clippers” van Anno Teenstra, uitg. Holdert & Co, Amsterdam, 1945, 306 pp. staat in hfdst. V een relaas over de rederij/koopmanshuis Bienfait te Amsterdam waar in vermeld een aantal kapiteins die lange tijd voor deze rederij voeren en wel : M. de Wijn, 23 jaar; H.Croese, 21 jaar; J.E.Schneebeck, 21 jaar en N.D. de Boer, 21 jaar.

 

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Boer, Nanning Dirks de

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Jans Doeksen werd geboren te Terschelling op 17 december 1817 als zoon van Jan Cornelis Doeksen en Liesbeth van Marle.

Hij huwde op Terschelling op 11 december 1844 met Grietje Annes de Jong, geboren op Terschelling op 22 juli 1816 als dochter van Anne Cornelis de Jong en Neeltje Klaas Jongeboer. Zij overleed 11 april 1888.

Vermist sedert augustus 1866. Bij zijn overlijden is als woonplaats Amsterdam vermeld.003 en 118

 

Cornelis Jansen Doeksen, 27 jaar, stuurman, geboren en wonende te Terschelling, zoon van Jan Cornelis Doeksen, zeeman, en Liesbeth Ottes van Marle, wonende te Terschelling,

huwde op 11 december 1844 te Terschelling met

    Grietje Annes de Jong, 28, geboren en wonende te Terschelling, dochter van Anne Cornelis de Jong, overleden, en Neeltje Klaas Jongeboer, wonende te Terschelling.

Ontleend aan huwelijksacte 1844-21, RAF.

    Cornelis Doeksen werd geboren op 16 september 1817 te Terschelling.

    Grietje Annes de Jong werd geboren op 22 juli 1816 te Terschelling.

Ontleend aan extracten bij de Huwelijkse Bijlagen van acte 1844, RAF.

    Jan Cornelisz Doeksen huwde op 05 februari 1815 te Terschelling met Liesabeth van Marle.

Ontleend aan computerbestand aangaande huwelijken in Friesland, RAF.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.J.Doeksen werd met vlagnummer 764 effectief lid van Zeemanshoop per 09 mei 1848 op voorspraak van R.Tjebbes. Zijn schip was de "Oceaan"002. Ten tijde van de inschrijving waren Doekzen en zijn vrouw 30 resp. 31 jaar. Ingeschreven staat 1 zoon uit 1845002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 02/09 mei 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Cornelis Jansz. Doekzen, oud 30 jaar, voerend het fregat “Oceaan”, wonend op Terschelling, op voordracht van kapitein R.Tjebbes. 023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop op 30 oktober 1855003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 28 maart 1867 vraagt de vermoedelijke weduwe C.J.Doekzen geb. de Jong om de reglementaire uitkering welke haar in de vergadering van 02 mei 1867 wordt toegekend ingaande 01 november 1866 voor haar en 2 kinderen onder de conditie van teruggave wanneer blijkt dat har man nog in leven is.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 14 mei 1867 staat vermeld dat per 1 november 1866 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. C.J.Doeksen geb. de Jong voor haar en 1 kind.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        764                            1848                       fregat               Oceaan                                                  L.Bienfait en Zn

                                           1849                       fregat               Lodewijk Antonie                                idem

                                      1850-1853                 bark                  Oceaan                                                  idem

        381                       1854-1855                 bark                  Oceaan                                                  idem

                                           1856                       fregat               Louisa Maria                                        idem

                                      1857-1861                 fregat               Eclipse                                                   idem

                                      1862-1863                 fregat               Oceaan                                                  idem

                                      1863-1866                 fregat               Amsterdam                                           idem

 

In de lijsten van van Sluis (NSM) wordt als kapitein van de Oceaan in 1848-1849 C.J.Doeksen opgegeven. In het Archief van de Waterschout011 worden als gezagvoerders van de "Oceaan" alleen opgevoerd Hessel Murk Lels en Pieter Zunderdorp

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

C.J.Doeksen                            Eclipse                                      21 september 1861                24 januari 1862

                                                  Oceaan                                    26 november 1862                 geen melding

                                                  Oceaan                                    10 januari 1863                      22 november 1863

                                                  Amsterdam                             16 maart 1864                        07 april 1865

                                                  Amsterdam                             18 juni 1865                            geen melding

 

Bouma025 vermeldt C.J.Doeksen als gezagvoerder gedurende:

*    1839 van het fregat “Louisa Maria”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 753 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1849 van het fregat “Oceaan”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1850 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1851 t/m 1856 van hetzelfde schip en varend voor dezelfde reeder. Het schip werd in 1856 verkocht naar Java;

*    1858 t/m 1862 van het 3/msch. “Eclipse”, gebouwd in 1855 te Quebec, 1315 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1862 verkocht naar Liverpool;

*    1863 t/m 1864 van het 3/mschip “Oceaan”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 920 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1865 t/m 1866 van het ijzeren fregat “Amsterdam”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1866 benoorden St.Helena vermist.

 

Overige bijzonderheden

In een serie artikelen omtrent de Kaap Hoornvaart007 wordt ingegaan op de Nederlandse zeilvaart op de Amerikaanse westkust via Kaap Hoorn. In dit verband wordt gemeld:

            "Genoemd moet ook worden de schoener-hoeker "Oceaan" van 144 ton, die in 1849 voor het eerst de Nederlandse vlag in San Francisco deed wapperen, met als vermeldenswaardige bijzonderheid dat geen enkel bemanningslid deserteerde (noot: in die tijd frekwent voorkomend vanwege de gold-rush naar Californië). Het zal dan ook wel een gesloten ploeg uit Vlaardingen zijn geweest, samen uitgevaren om samen terug te komen, als gingen zij ter visvaart."

 

In de Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de Zeevaartkunde en de daarmede in verband staande Wetenschappen onder redactie van Jacob Swart, Jaargang 1859 (Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam boeknummer T3a XIX) staat het volgende artikel:

C.J.Doekzen      Extract uit het Journaal, alsmede een overzigt van gelijktijdige waarnemingen in het gebied der Weste-winden van den Barometer en Aneroíde aan boord van het Nederlandsche Clipperschip Eclipse, Kapt C.J.Doekzen, op zijne reis van Londen naar Port-Philip.  p.565-571.

 

C.J.Doekzen vertrok per 10 januari 1863 vanuit Nieuwediep met de “Oceaan” met 3 officieren naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 25 april 1863 na een reis van 105 dagen065.

 

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was C.J.Doeksen van de bark “Oceaan”.104.

 

In Schylge myn lântse Jg 14, nr.4, aug. 1993 zou een artikel staan met als titel Kapitein C.J.Doeksens laatste reis (1817-1866). Niet ingezien

 

Anno Teenstra meldt in “De Clippers” uitg. Holder & Co te Amsterdam, 1945, 306 pp. op p 110:

In 1866 was er van de clipper “Amsterdam” onder kapitein C.J.Doeksen alleen bekend dat het als vermist moest worden beschouwd. “De clippers Argonaut en Aurora ondergingen eenzelfde lot, ook van deze schepen werd nooit meer iets vernomen nadat ze een haven hadden verlaten. Van de Aurora hebben we gezien hoe dit schip tijdens xden wedstrijd met de Sindoro en de Java op de hoogte van Lorenco Marques vermoedelijk met de Java in botsing is gekomen, waarna beide schepen zonken.”

 

“Cornelis Jansen Doeksen begon zijn loopbaan op 14-jarige leeftijd als koksmaat op het kofschip “Drie Gebroeders”, kapitein Jan D.Bos. In 1834, hij was toen 16 jaar, voer hij als jongen op deze kof. In 1835 monsterde hij als kok op de “Dorothea Maria” onder kapt. Foppe Jans Brouwer en werd in 1836 lichtmatroos op “De Vier Gebroeders”, kapitein B.C.Jaski van Schiermonnikoog.

Van 1836 tot 1840 zien wij hem op de schepen “Wigerdina”, weer als kok, op het fregat “de Vier Gebroeders” als lichtmatroos, en op “De Vrienden” als matroos weer onder kapt. B.C.Jaski.

Vervolgens voer hij als onderstuurman en stuurman, om in 1848 zijn eerste schip als kapitein te krijgen. Hij heeft als kapitein steeds bij dezelfde rederij gevaren, L.Bienfait en Soon te Amsterdam, iets dat in die tijd wel uniek was.

Tot 1849 voerde hij het bevel over de “Oceaan 1”, een fregatschip,

van 1849-1850 het fregat “Lodeijk Anthonie”,

van 1850-1855 weer het fregatschip “Oceaan 1”,

van 1856-1857 het fregatschip “Louisa Maria”,

van 1858-1862 de “Eclipse”, een clipperfregatschip, dat in 1855 zzgn op speculatie te Quebec was gebouwd en in 1862 naar Liverpool werd verkocht, omdat het niet rendabel bleek te zijn,

van 1862-1863 de “Oceaan II” een drie4mast clipperfregat, gebouwd in 1857,

van 1864-1866 de “Amsterdam”, een ijzeren driemasst clipperfregat van 400 last, dat in 1853/54 was gebouwd op de werf “de Haan” te Amsterdam, en in 1866 vermist werd op reis naar Batavia”

Uit: “Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten” Onafhankelijk maandblad voor de beoefening van de genealogie en aanverwante gebieden. 3e jaargang nr. 5/6/7/, mei/juni/juli 1975.

Daarin: De levensloop van een Terschellinger koopvaardijkapitein Cornelis Jansen Doeksen. door T.W.Dekker

 

 

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Doeksen(Doekzen), Cornelis Jans

Familiegegevens en opleiding

Abraham Spekman werd geboren te Amsterdam op 03 oktober 1820.

Hij was gehuwd met Aaltje Rinkes Tjebbes, geboren te Terschelling op 29 oktober 1824.003

 

In het Bevolkingsregister 1851-1853 (-1864) van Amsterdam staat vermeld Abraham Spekman, geboren op 04 oktober 1820 te Amsterdam, Nederl. Hervormd, wonend in 1852 op de Korte Prinsengracht 16 te Amsterdam.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Spekman werd met vlagnummer 776 per 12 september 1848 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein R.Tjebbes. Als zijn schip is vermeld de “Vrienden”. Toegevoegd is “hon. lid gew.” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Spekman en zijn vrouw 27 resp. 23 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 05/12 september 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Abraham Spekman, oud 27 jaar, voerend het fregat “Vrienden”, wonend op de Brouwersgracht bij de Visscherstraat nr. 18 te Amsterdam, op voordracht van R.Tjebbes. 023

Hij was effectief lid met vlagnummer 776 van 1848 – 1854 en met vlagnummer 392 van 1854 – (vermoedelijk) 1866.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 24 juni 1851. “met 1 Mei 1854 van beroep veranderd.  De vrouw overl.  Bedankt 1866  Hon.lid gew.”003.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 mei 1866 staat het verzoek van kapitein A.Spekman om zijn effectief lidmaatschap te mogen omzetten in een honorair lidmaatschap. Het Bestuur gaat accoord.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 22 mei 1866 staat het verzoek van kapitein A.Spekman om zijn effectief lidmaatschap te mogen omzetten in een honorair lidmaatschap, hetgeen is toegestaan023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        776                            1848           fregat               De Vrienden                                          L.Bienfait & Zn

                                           1849           bark                 Oceaan                                                  idem

                                           1850           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                           1851           bark                 Peking                                                    idem

                                           1852           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                           1853           geen vermelding van schip en boekhouder

        392                       1854-1865     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt A.Spekman als gezagvoerder gedurende:

  • * 1849 t/m 1850 van het 3/m schip “Vrienden”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 390 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • * 1850 van het fregat “Oceaan”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • * 1851 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • * 1852 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;
  • * 1853 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Spekman, Abraham

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Jans Doeksen werd geboren te Terschelling op 17 december 1817 als zoon van Jan Cornelis Doeksen en Liesbeth van Marle.

Hij huwde op Terschelling op 11 december 1844 met Grietje Annes de Jong, geboren op Terschelling op 22 juli 1816 als dochter van Anne Cornelis de Jong en Neeltje Klaas Jongeboer. Zij overleed 11 april 1888.

Vermist sedert augustus 1866. Bij zijn overlijden is als woonplaats Amsterdam vermeld.003 en 118

 

Cornelis Jansen Doeksen, 27 jaar, stuurman, geboren en wonende te Terschelling, zoon van Jan Cornelis Doeksen, zeeman, en Liesbeth Ottes van Marle, wonende te Terschelling,

huwde op 11 december 1844 te Terschelling met

    Grietje Annes de Jong, 28, geboren en wonende te Terschelling, dochter van Anne Cornelis de Jong, overleden, en Neeltje Klaas Jongeboer, wonende te Terschelling.

Ontleend aan huwelijksacte 1844-21, RAF.

    Cornelis Doeksen werd geboren op 16 september 1817 te Terschelling.

    Grietje Annes de Jong werd geboren op 22 juli 1816 te Terschelling.

Ontleend aan extracten bij de Huwelijkse Bijlagen van acte 1844, RAF.

    Jan Cornelisz Doeksen huwde op 05 februari 1815 te Terschelling met Liesabeth van Marle.

Ontleend aan computerbestand aangaande huwelijken in Friesland, RAF.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.J.Doeksen werd met vlagnummer 764 effectief lid van Zeemanshoop per 09 mei 1848 op voorspraak van R.Tjebbes. Zijn schip was de "Oceaan"002. Ten tijde van de inschrijving waren Doekzen en zijn vrouw 30 resp. 31 jaar. Ingeschreven staat 1 zoon uit 1845002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 02/09 mei 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Cornelis Jansz. Doekzen, oud 30 jaar, voerend het fregat “Oceaan”, wonend op Terschelling, op voordracht van kapitein R.Tjebbes. 023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop op 30 oktober 1855003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 28 maart 1867 vraagt de vermoedelijke weduwe C.J.Doekzen geb. de Jong om de reglementaire uitkering welke haar in de vergadering van 02 mei 1867 wordt toegekend ingaande 01 november 1866 voor haar en 2 kinderen onder de conditie van teruggave wanneer blijkt dat har man nog in leven is.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 14 mei 1867 staat vermeld dat per 1 november 1866 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. C.J.Doeksen geb. de Jong voor haar en 1 kind.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        764                            1848                       fregat               Oceaan                                                  L.Bienfait en Zn

                                           1849                       fregat               Lodewijk Antonie                                idem

                                      1850-1853                 bark                  Oceaan                                                  idem

        381                       1854-1855                 bark                  Oceaan                                                  idem

                                           1856                       fregat               Louisa Maria                                        idem

                                      1857-1861                 fregat               Eclipse                                                   idem

                                      1862-1863                 fregat               Oceaan                                                  idem

                                      1863-1866                 fregat               Amsterdam                                           idem

 

In de lijsten van van Sluis (NSM) wordt als kapitein van de Oceaan in 1848-1849 C.J.Doeksen opgegeven. In het Archief van de Waterschout011 worden als gezagvoerders van de "Oceaan" alleen opgevoerd Hessel Murk Lels en Pieter Zunderdorp

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

C.J.Doeksen                            Eclipse                                      21 september 1861                24 januari 1862

                                                  Oceaan                                    26 november 1862                 geen melding

                                                  Oceaan                                    10 januari 1863                      22 november 1863

                                                  Amsterdam                             16 maart 1864                        07 april 1865

                                                  Amsterdam                             18 juni 1865                            geen melding

 

Bouma025 vermeldt C.J.Doeksen als gezagvoerder gedurende:

*    1839 van het fregat “Louisa Maria”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 753 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1849 van het fregat “Oceaan”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 600 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1850 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1851 t/m 1856 van hetzelfde schip en varend voor dezelfde reeder. Het schip werd in 1856 verkocht naar Java;

*    1858 t/m 1862 van het 3/msch. “Eclipse”, gebouwd in 1855 te Quebec, 1315 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1862 verkocht naar Liverpool;

*    1863 t/m 1864 van het 3/mschip “Oceaan”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 920 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1865 t/m 1866 van het ijzeren fregat “Amsterdam”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1866 benoorden St.Helena vermist.

 

Overige bijzonderheden

In een serie artikelen omtrent de Kaap Hoornvaart007 wordt ingegaan op de Nederlandse zeilvaart op de Amerikaanse westkust via Kaap Hoorn. In dit verband wordt gemeld:

            "Genoemd moet ook worden de schoener-hoeker "Oceaan" van 144 ton, die in 1849 voor het eerst de Nederlandse vlag in San Francisco deed wapperen, met als vermeldenswaardige bijzonderheid dat geen enkel bemanningslid deserteerde (noot: in die tijd frekwent voorkomend vanwege de gold-rush naar Californië). Het zal dan ook wel een gesloten ploeg uit Vlaardingen zijn geweest, samen uitgevaren om samen terug te komen, als gingen zij ter visvaart."

 

In de Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de Zeevaartkunde en de daarmede in verband staande Wetenschappen onder redactie van Jacob Swart, Jaargang 1859 (Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam boeknummer T3a XIX) staat het volgende artikel:

C.J.Doekzen      Extract uit het Journaal, alsmede een overzigt van gelijktijdige waarnemingen in het gebied der Weste-winden van den Barometer en Aneroíde aan boord van het Nederlandsche Clipperschip Eclipse, Kapt C.J.Doekzen, op zijne reis van Londen naar Port-Philip.  p.565-571.

 

C.J.Doekzen vertrok per 10 januari 1863 vanuit Nieuwediep met de “Oceaan” met 3 officieren naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 25 april 1863 na een reis van 105 dagen065.

 

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was C.J.Doeksen van de bark “Oceaan”.104.

 

In Schylge myn lântse Jg 14, nr.4, aug. 1993 zou een artikel staan met als titel Kapitein C.J.Doeksens laatste reis (1817-1866). Niet ingezien

 

Anno Teenstra meldt in “De Clippers” uitg. Holder & Co te Amsterdam, 1945, 306 pp. op p 110:

In 1866 was er van de clipper “Amsterdam” onder kapitein C.J.Doeksen alleen bekend dat het als vermist moest worden beschouwd. “De clippers Argonaut en Aurora ondergingen eenzelfde lot, ook van deze schepen werd nooit meer iets vernomen nadat ze een haven hadden verlaten. Van de Aurora hebben we gezien hoe dit schip tijdens xden wedstrijd met de Sindoro en de Java op de hoogte van Lorenco Marques vermoedelijk met de Java in botsing is gekomen, waarna beide schepen zonken.”

 

“Cornelis Jansen Doeksen begon zijn loopbaan op 14-jarige leeftijd als koksmaat op het kofschip “Drie Gebroeders”, kapitein Jan D.Bos. In 1834, hij was toen 16 jaar, voer hij als jongen op deze kof. In 1835 monsterde hij als kok op de “Dorothea Maria” onder kapt. Foppe Jans Brouwer en werd in 1836 lichtmatroos op “De Vier Gebroeders”, kapitein B.C.Jaski van Schiermonnikoog.

Van 1836 tot 1840 zien wij hem op de schepen “Wigerdina”, weer als kok, op het fregat “de Vier Gebroeders” als lichtmatroos, en op “De Vrienden” als matroos weer onder kapt. B.C.Jaski.

Vervolgens voer hij als onderstuurman en stuurman, om in 1848 zijn eerste schip als kapitein te krijgen. Hij heeft als kapitein steeds bij dezelfde rederij gevaren, L.Bienfait en Soon te Amsterdam, iets dat in die tijd wel uniek was.

Tot 1849 voerde hij het bevel over de “Oceaan 1”, een fregatschip,

van 1849-1850 het fregat “Lodeijk Anthonie”,

van 1850-1855 weer het fregatschip “Oceaan 1”,

van 1856-1857 het fregatschip “Louisa Maria”,

van 1858-1862 de “Eclipse”, een clipperfregatschip, dat in 1855 zzgn op speculatie te Quebec was gebouwd en in 1862 naar Liverpool werd verkocht, omdat het niet rendabel bleek te zijn,

van 1862-1863 de “Oceaan II” een drie4mast clipperfregat, gebouwd in 1857,

van 1864-1866 de “Amsterdam”, een ijzeren driemasst clipperfregat van 400 last, dat in 1853/54 was gebouwd op de werf “de Haan” te Amsterdam, en in 1866 vermist werd op reis naar Batavia”

Uit: “Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten” Onafhankelijk maandblad voor de beoefening van de genealogie en aanverwante gebieden. 3e jaargang nr. 5/6/7/, mei/juni/juli 1975.

Daarin: De levensloop van een Terschellinger koopvaardijkapitein Cornelis Jansen Doeksen. door T.W.Dekker

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Doeksen(Doekzen), Cornelis Jans

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

K.H.Leonhardt werd met vlagnummer 869 effectief lid van "Zeemanshoop" per 09 maart 1852 op voorspraak van A.Spekman. Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de "Peking". Toegevoegd is "bedankt"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 02/09 maart 1852 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd K.H.Leonhardt (alleen initialen), geen leeftijd vermeld, voerend de bark “Peking”, op voordracht van kapitein A.Spekman.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 september 1855 wordt kapitein K.H.Leonhardt een maand gage toegekend wegens schipbreuk.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 januari 1856 bericht kapitein K.H.Leonhardt “naar O.I. vertrekkende om aldaar eenige tijd te verblijven. Wenscht lid en deelnemer te blijven. In de vergadering dd 05 februari 1856 wordt dit verzoek behandeld en besloten dat hij de tijd dat hij in Indië vaart mag blijven storten op basis van een gage van IfI 90,- per maand.042

In de Bestuursvergadering van 01 april 1858 worden 2 maanden gage uitgekeerd aan kapitein K.H.Leonhardt wegens de schipbreuken met de schepen Oceaan en Soerabaya.042 (in Bouma wordt hij niet genoemd als gezagvoerder van dit laatste schip)

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 09 oktober 1855 staat de mededeling dat een uitkering van een maand gage wegens schipbreuk is toegekend aan kapitein K.H.Leonhardt023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 06 april 1858 staat dat aan kapitein K.H.Leonhardt een maand gage is toegekend wegens een schipbreuk.023

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 20 oktober 1857 wordt gemeld een: “Brief van kapitein K.H.Leonhardt onder anderen inhoudende eenige mededeelingen omtrent zijne reis in den Indische Archipel, waarvan Copij ter tafel zal worden gelegd.”023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        869                       1852-1853     bark                 Peking                                                    L.Bienfait & Zn

        475                           1854           fregat               Lodewijk Anthonie                              idem

                                          1855           geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1856           bark                 Oceaan                                                  geen opgave

                                      1857-1864     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt K.H.Leonhardt als gezagvoerder gedurende:

*    1853 t/m 1854 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1855 van het 3/m schip “Lodewijk Anthonie”, gebouwd in 1834 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Rotterdasm. Verongelukt bij Akyab;

*    1857 van het 3/mschip “Oceaan”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 920 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

De “Lodewijk Anthonia”, varend van Akyab naar Sydney, onder gezag van kapitein Leonhardt, is op 24 maart op de rotsen van Akyab verongelukt.078.

 

Overige bijzonderheden

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was K.H.Leonhardt.104

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Leonhardt, K.H.

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1836-10-10
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: OCEAAN
Schipper: Zinderdorp, P.
Scheepstype: fregat
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1836 – no. 29

BIJLBRIEF Oceaan

plaats en datum acte Lekkerkerk, 12 oktober 1836

type schip fregat

kapitein

Bouwwerf Fop Smit, scheepsbouwmeester te Nieuw-Lekkerland
op zijn werf aan de Kinderdijk

Eigenaar Louis Bienfait & Zoon, zeehandelaren te Amsterdam

te voeren door kapt. Hessel Murck Lels

grootte in tonnen 601 tonnen

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen 36,80 x 6,70 x 5,49 m hol

kiellegging 3 maart 1836

tewaterlating 1 oktober 1836

plaats / nr van registratie Papendrecht, deel 31 folio 44 recto vak 5

datum registratie 13 oktober 1836

notaris

prijs

bijzonderheden


Naam OCEAAN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsachief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1836.29

deel VII, foto 1- 076, 077
CEDULE

Naam schip OCEAAN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 18 oktober 1836

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Hessel Murk Lelsz, mede-eigenaar

grootte in tonnen 318 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten en twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Kinderdijk

plaats / datum registratie Amsterdam, 19 oktober 1836

nummer registratie deel 33, folio 50, verso, vak 6

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Kinderdijk.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietvelt, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.

researcher/datum research: ML / 070216


bijlage bij acte 29 van 1836, fregat OCEAAN
eigenaren per medio oktober 1836:

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 3/16e part)
firma Wed. van der Voort & Co, Amsterdam (1/16e part)
firma Van Vollenhoven & Co., Amsterdam (1/16e part)
E.J. Valop Hzn., Amsterdam (1/16e part)
firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (1/16e part)
Hessel Murk Lelsz, Amsterdam (schipper en 1/16e part)
T. van Schaak, Amsterdam (1/20e part)
firma Willem Jacob Beth & Zoon, Amsterdam (1/20e part)
H. van Waning Bolt, Amsterdam (1/20e part)
J.G. Lelsz, Amsterdam (1/20e part)
J.C. Hesselmeijer, Amsterdam (1/10e part)
S. Gestema, Amsterdam (1/20e part)
J. Weijerman, Amsterdam (1/20e part)
G. Tomasachi, Amsterdam (1/20e part)

ML / 070216

Naam OCEAAN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Omschrijving: BIJLBRIEF: archiefnummer 5074 – 1420 – 1836 – no. 29