Inloggen
ABEL TASMAN - ID 8544


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1824-12-01 / 1848-08-16 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1824
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Cornelis Ernst Duyts - werf 'Het Roopaard', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1822-03-04
Launch Date: 1823-03-26
Delivery Date: 1824-11-20
Technical Data

Gross Tonnage: 180.00 lasts
Gross Tonnage 2: 300.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 30.90 Meters Registered
Beam: 5.41 Meters Registered
Depth: 4.33 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1842
Type: Rigging changed
Omschrijving: Tuigage veranderd in bark.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1824
Datum agenda: 1824-12-01
Register nr: 18240503
Scheepsnaam: ABEL TASMAN
Type: Fregat
Lasten: 180
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hackman Asschenbergh, J.H.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Theunisse, J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1824-11-24 ABEL TASMAN
Manager: Jan Hendrik Hackman Asschenbergh, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: Jan Wils, Jan Hendrik Hackman Aschenberg en Josias Theunisse
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1842-00-00 ABEL TASMAN
Manager: Firma Van Santen & Asschenbergh, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Van Santen & Asschenbergh, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1843-00-00 ABEL TASMAN
Manager: Firma Jacob Buys 't Hooft en Firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Jacob Buys 't Hooft en Firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 36 van 1824, fregat ABEL TASMAN,  eigenaren per ultimo november 1824

Jan Hendrik Hackman Asschenberg, Amsterdam (boekhouder en 6/32e part)
Josias Theunisse, Amsterdam (6/32e part – mogelijk de schipper?)
J. Wils, Amsterdam (6/32e part)
firma Pieter en Salomon Rendorp, Amsterdam (4/32e part)
Pieter Huidekoper (3/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
P Bicker, Amsterdam (2/32e part)
Joh. Meijjes, Amsterdam (2/32e part)
J.H.H. Asschenbergh, Amsterdam (1/32e part)

Bijlage bij acte 2 van 1826, fregat ABEL TASMAN, eigenaren per primo januari 1826

J.F. Hackman Asschenbergh, Amsterdam (boekhouder en 5/32e part)
J. Theunisse, Amsterdam (4/32e part)
J. Wils, Amsterdam (4/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (4/32e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (3/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
P. Bicker, Amsterdam (2/32e part)
Johannes Meijjes, Amsterdam (2/32e part)
W. van Hoesen, Amsterdam (2/32e part)
P. Calkoen, Amsterdam (1/32e part)
firma Jan Corver & Co., Amsterdam (1/32e part)
firma G. van Hoogstraten & Zoon, Dordrecht (2/32e part)

Bijlage bij acte 6 van 1828, fregat ABEL TASMAN, eignaren per primo maart 1828

J.F. Hackman Asschenbergh, Amsterdam (boekhouder en 9/32e part)
J. Wils, Amsterdam (4/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (4/32e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (3/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
H. Bicker, Amsterdam (2/32e part)
Johannes Meijjes, Amsterdam (2/32e part)
W. van Hoesen, Amsterdam (2/32e part)
P. Calkoen, Amsterdam (1/32e part)
firma Jan Corver & Co., Amsterdam (1/32e part)
firma G. van Hoogstraten & Zoon, Dordrecht (2/32e part)

 

 

 

 

Ship Events Data

1823-03-26: Building History
NSC 280323
Amsterdam, den 26 Maart. Heden is, van de werf het Roopaard , op den Kadijk , behorende aan den heer C. E. Duijts, met den besten uitslag te water gelaten een, onder bestuur van dien scheepsbouwmeester vervaardigd koopvaardijfregat, waaraan, ter gedachtenis van eenen onzer stoutste zeevaarders uit het midden der zeventiende eeuw, de naam van Abel Tasman gegeven is. Men herinnert zich, dat het die zelfde heer Duijts is, aan wien de Nederlandsche koopvaardij het schip de Java Paket, thans de Beurs van Amsterdam, te danken heeft, hetwelk, door zulke welgeslaagde togten op Oost-Indie, en nu laatstelijk door eene zoo voorbeeldeloos snelle retour-reis, zich en zijnen bouwer beroemd gemaakt heeft.
1828-12-11: Damaged
RC 161228
Amsterdam, 14 december. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, in Texel binnen van Batavia, is de 19e augustus vandaar vertrokken en heeft de reis voorspoedig vervolgd tot in de nacht van 21 september, wanneer, op de hoogte van Natal, aan de Afrikaanse kust, de bliksem in de grote mast sloeg, die daardoor geheel verbrijzeld werd, hetwelk de kapitein noodzaakte de Kaap de Goede Hoop aan te doen, alwaar hij de 1e oktober aan kwam en na de geledene schade hersteld te hebben, de 23e dito zijn reis voortzette, reeds de 2e dezer Terceira in het gezicht kreeg en de 11e dito in Texel binnen kwam.
1842-04-30: Sold at auction
Advertentie - Opregte Haarlemsche Courant 30 april 1842 Openbare Verkoping
J.E. Lublink, J. Corver, H. Salm, H.I. Rietveld, B. D. Bosscher en J. Schutte Hoijman, makelaars, zullen op maandag den 2e mei 1842, des avonds ten 6 ure , te Amsterdam, in de Nieuwe StadsHerberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: Een extra ordinair welbezeild gekoperd barkschip, genaamd ABEL TASMAN, gevoerd door kapitein H. H. Zeijlstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen 90 duimen, wijd 5 ellen 6 duimen, hol 4 ellen 47 duimen, en alzo gemeten op 311 tonnen of 164 lasten. Breeder bij inventaris; verders nog eene aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, kabelkettingen, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, boten, sloepen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht en bij Notitie wordt aangewezen. Nader bericht bij bovengenoemde makelaars.
1848-07-22: Sold at auction
NRC 130748
Advertentie. O. J. van Wageningen, E. Boonen, H. Vriesendorp, J. P. M. Boonen, E. Mauritz en A. C. Van Wageningen Jr., Makelaars, presenteren , als last hebbende van hunne principalen , ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op Zaterdag de 22 Juli 1848, des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen :
Een extraordinair welbezeild; kopervast en gekoperd barkschip, genaamd ABEL TASMAN, varende onder Nederlandse vlag, en gevoerd door kapitein L. van Haften, volgens meetbrief lang 30 ellen, 90 duimen, wijd 5 ellen, 41 duimen, hol 4 ellen, 33 duimen en alzo gemeten op 170 lasten, liggende in de Rietdijksche Haven te Dordrecht, en breeder bij den Inventaris omschreven; zullende afzonderlijk geveild worden instrumenten en kaarten. Nadere onderrigting te bekomen bij bovengenoemde Makelaars, of bij den cargadoor J. B. 't Hoofd, te Dordrecht.
1848-08-16: Final Fate: Sold at auction

NRC 120848
Advertentie. De Stads Vendumeesters De Hart en Roest zijn voornemens op woensdag de 16e augustus 1848 des voormiddags om 10 uren, aan de Buiten Kalkhaven te Dordrecht te verkopen het hol van het kopervast en gekoperd barkschip genaamd ABEL TASMAN, met deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zo als bij kavelingen ligt genummerd, te bezichtigen daags voor of op de verkoopdag bij en aan gemelde Buiten Kalkhaven.
(opm: de onttakelde staat van deze bark, die in 1824 als fregat in de vaart werd gebracht, maakt het waarschijnlijk dat het casco in slopershanden is gevallen)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1824
Kapitein: Theunisse, Josias - Amsterdam
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Dirk Foppes Baas werd geboren te Den Helder in juli 1792 als zoon van Foppe Foppes Baas en Hisse Drieuwes.

Hij huwde te Hindelopen op 11 november 1818 met Sietz Reinders Duif, geboren te Hindelopen op 10 februari 1799 als dochter van Reinder Jans Duif en Jaarg Sierds. Uit het huwelijk werd geboren het meisje Hisse op 30 juli 1819. Sietz Duif overleed op 25 juli 1847 (te Amsterdam?)

Dirk Foppes overleed in 1829 (of 1831?).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.F.Baas werd met nr. 150 effectief lid van Zeemanshoop op 27 december 1825 op voordracht van P.F.Wegener. Scheepsnaam ontbreekt002.

In de Algemene Ledenvergadering van Zeemanshoop van 20/27 december 1825 werd als effectief lid voorgedragen/aangenomen Dirk Foppes Baas, oud 33 jaar, “adres aan boord van het Fregatschip Abel Tasman”. De voordracht kwam van P.F.Wegener, zijn vlagnummer werd 150023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop op 22 december 1826003.

D.F.Baas was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1825 t/m 1831 met vlagnummer 150.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 05 mei 1831 staat een verzoek van de wed. D.F.Baas geb. Siets Reinderts Duyff om een uitkering voor haar en twee kinderen. Deze wordt haar in de vergadering van 26 mei 1831 toegekend met ingang van 01 mei 1831. 042 en 118.

In de Algemene Vergadering van 31 mei 1831 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop wordt een missive behandeld van S.R.Duyf, de weduwe van kapitein D.Foppes Baas, waarin zij om ondersteuning verzoekt. Deze wordt haar toegekend023.

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer         jaren               type       scheepsnaam      naam reder/boekhouder

       150               1826-1829           fregat    Abel Tasman      Hackman, Asschenberg en Co

                         1830                    fregat    Abel Tasman      Hackman en Asschenberg

 

Bouma025 vermeldt D.F.Baas als gezagvoerder gedurende:

*   1827 t/m 1831 op het 3/m schip “Abel Tasman”, gebouwd in 1824 te Amsterdam, 300 ton o.m., varend voor Haakman, Aschenberg & Co te Amsterdam;

 

In het Archief van de Waterschout van Amsterdam 011a zijn monsterrollen van de “Abel Tasman” onder gezagvoerder Dirk Foppes Baas van 23 december 1825; 08 maart 1828, 09 mei 1829 en 01 mei 1830.

 

Overige bijzonderheden

Vanwege de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart werd Abraham Pieter Klein per 01 mei 1829 als kajuitwachter geplaatst op de “Abel Tasman” onder kapitein Foppe Baas (sic) voor een reis naar Batavia. Het schip was terug in Amsterdam op 23 april 1831. Aangetekend is dat Abraham Pieter Klein een goede beoordeling kreeg “wegens zijn gehoud en gedrag aan boord gedurende de reis, bij overlijden van den Capitein en opperstuurman”004-532/1600. Hieruit blijkt dat Dirk Foppe Baas is overleden in 1830 of begin 1831 en niet in 1829 zoals hierboven vermeld.

 

D.F.Baas verzorgde vanuit Texel per 10 maart 1826 met de “Abel Tasman” een troepentransport van 2 officieren en 50 manschappen. Het schip arriveerde te Batavia op 16 juli 1826 na 128 dagen. Onderweg waren 3 militairen gedeserteerd.

Op 05 april 1827 voer hij vanuit Nieuwediep met hetzelfde schip uit en een groep van 2 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 02 juli 1827 na 107 dagen. Onderweg was 1 militair overleden.

Tenslotte maakte hij met hetzelfde schip per 25 maart 1828 vanuit Texel met 2 officieren en 150 manschappen de reis naar de Oost en arriveerde op 02 juli 1828 na 99 dagen , waarbij onderweg 2 militairen waren overleden065.

 

Bataviasche Courant 19 juli 1826114

Den 16 juli is ter rede van Batavia gearriveerd het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, vertrokken van Amsterdam met 3 passagiers en Zr.Ms. troepen op 10 maart.

 

Amsterdamsche Courant 08 augustus 1826114

Texel, 6 augustus. Op 17 mei is aan Kaap de Goede Hoop aangekomen het schip ABEL TASMAN, kapt. Baas, van Amsterdam naar Batavia bestemd.

 

Amsterdamsche Courant 16 november 1826114

Texel, 14 november. Binnengekomen: ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Batavia, laatst van Kaap de Goede Hoop, hebbende de heen en terug reis in 8 maanden en 4 dagen volbracht, als zijnde den 10 maart jl. uit Texel naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia gezeild…..

 

Rotterdamsche Courant 18 november 1826114

Amsterdam, 16 november. Scheepvaartberichten:

Het Nederlands gebouwd fregatschip ABEL TASMAN, bevorens gevoerd door kapt. J. Teunissen en thans door kapt. D.F. Baas, hetwelk den 10 maart uit Texel naar Batavia zeilde, heeft laatstgenoemde plaats den 8 augustus verlaten en is den 14 november in Texel teruggekomen; hebbende dus, ofschoon het op de uitreis negentien dagen aan de Kaap de Goede Hoop vertoefd en op de thuisreis St. Helena aangedaan heeft, deze reis in de voorbeeldloze tijd van 8 maanden en 4 dagen en alzo in nog circa twee maanden minder dan deszelfs eerste reis in het verleden jaar afgelegd. Bij deszelfs aankomst te St. Helena lag aldaar het schip DE ZEEMEEUW, kapt. S.H. Veen, den 20 juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken…..

 

Rotterdamsche Courant 21 november 1826114

Amsterdam, 19 november. Scheepvaartberichten:

Kapitein D.F. Baas, voerende het schip ABEL TASMAN, van Batavia in Texel binnen, heeft de volgende praaiingen gedaan:

Den 17 september, op 29˚ 26’ 13” Oosterlengte van Greenwich, het schip COLUMBUS, drie maanden reis hebbende van Calcutta naar Londen;

den 5 oktober, op 01˚ 12’ N.B. en 20˚ 17’ W.L., een brik te Londen thuis behorende en van Leith naar Calcutta gedestineerd, hebbende toen 60 dagen reis;

den 8 oktober op 07˚ 30’ N.B. en 22˚ 34’ W.L., de brik THE COSSACK, van Montevideo naar Hull;

den 25 oktober op 32˚ 00’ N.B. en 36˚ 40’ W.L., de Nederlandse schoenerkof HENRIETTA, kapt. J.K. de Vries, van Fernambuck naar Amsterdam, 37 dagen reis hebbende;

den 6 november op 47˚ 30’ N.B. en 20˚ 30’ W.L., de te Aberdeen thuis behorende schoener THE FRIENDSHIP, van Teneriffe naar Londen…..

 

Bataviasche Courant 24 juli 1827114

Te Batavia is gearriveerd: den 20 juli het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met 5 passagiers en Zr.Ms. troepen, den 5 april vertrokken van Amsterdam.

 

Dordrechsche Courant 01 december 1827114

Den 26 dezer is te Texel aangekomen het schip ABEL TASMAN, kapt. Dirk Foppes Baas, hetwelk den 14 augustus Batavia verlaten had…..

 

Dordrechtsche Courant 08 maart 1828114

’s Gravenhagen, 6 maart. Uit de voornaamste havens des rijks wordt bericht, dat de Nederlandsche Handel Maatschappij, die haren handel gedurende dit jaar met kracht schijnt te willen voortzetten, in de laatste weken voor hare voorjaarsexpeditiën naar Java, en voor hare jaarlijkse expeditiën naar Canton de volgende Nederlandse schepen bevracht heeft:

Van Amsterdam, de HENRIËTTE CLASINA, de SUSANNA, de ABEL TASMAN, de ONDERNEMING, de GRAAF BÜLOW, de ALEXANDER, IDA ALEYDA en de IMMAGONDA SARA CLAZINA. ….

 

Javasche Courant 03 juli 1828114

Batavia, 1 juli. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 25. maart vertrokken van Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 16 december 1828114

Amsterdam, 14 december. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, in Texel binnen van Batavia, is de 19e augustus vandaar vertrokken en heeft de reis voorspoedig vervolgd tot in de nacht van 21 september, wanneer, op de hoogte van Natal, aan de Afrikaanse kust, de bliksem in de grote mast sloeg, die daardoor geheel verbrijzeld werd, hetwelk de kapitein noodzaakte de Kaap de Goede Hoop aan te doen, alwaar hij de 1e oktober aan kwam en na de geledene schade hersteld te hebben, de 23e dito zijn reis voortzette, reeds de 2e dezer Terceira in het gezicht kreeg en de 11e dito in Texel binnen kwam.

 

Algemeen Handelsblad 07 maart 1829114

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het snelzeilend gekoperd Nederlandse fregatschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. Dirk Foppes Baas, zal binnenkort van Amsterdam, alwaar hetzelve thans liggende is, naar Batavia vertrekken. Diegenen, welke als passagiers van deszelfs uitmuntend daartoe ingerichte gelegenheid voor de overtocht naar gezegde plaats gebruik willen maken, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors De Vries & Comp. of Jan Corver & Co, Amsterdam.

 

Javasche Courant 01 september 1829114

Den 28 augustus is te Batavia gearriveerd het schip de NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk, met Zr.Ms. troepen, den 10 mei van Amsterdam vertrokken; den 29 augustus het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers, den 30 mei van Amsterdam vertrokken; den 30 augustus de brik DIOMEDES, kapt. E. den Duyts, den 17 april van Antwerpen vertrokken.

 

Javasche Courant 06 oktober 1829114

…..Ter rede van Soerabaija liggende schepen:

Zr.Ms. korvetten ATALANTE en ZWALUW, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.9, Zr.Ms. transportboot No. 4, en de koopvaardijschepen VROUW HELENA, ABEL TASMAN, ONDERNEMING, ANN AUGUSTINA, de brikken TEKSING, KONING DER NEDERLANDEN, NEDERLANDER, de barken BUITENZORG, BOEROENG, DE GOEDE INTENTIE, de schoeners DIANA en VLIEGENDE VIS, de galjas KIM HOKHIM en een Engels schip…..

 

Rotterdamsche Courant 19 januari 1830114

Amsterdam, 17 januari. Volgens rapport van een met het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, van Batavia vertrokken, te Douvres aan de wal gezet en van daar te Amsterdam aangekomen passagier, waren vóór zijn vertrek van Batavia, aldaar gearriveerd de schepen DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk; HENRIETTE & HENRI, kapt. F.J. Vlieger; CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wz.; ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas en OLIVIER VAN NOORD, kapt. J. Duyff; alsmede de 18e dito het schip DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman en de dag van zijn vertrek het schip MERCURIUS, kapt. J.A. Engels, alle zeven van Amsterdam. ….

 

Rotterdamsche Courant 13 februari 1830114

Rotterdam, 12 februari. …. Het Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, de 18e oktober l.l. van Batavia gezeild zijnde, is op de 1e dezer, op de hoogte van Egmond in goede staat gesproken door schipper B. Zwarteveld, van de Zwartewaalsche vissloep, welke aan hem een visserman als loods heeft overgegeven, alzo naar Texel zeilende, alles wel aan boord……

 

Rotterdamsche Courant 16 februari 1830114

Amsterdam, 14 februari. ….

Kapt. D.F. Baas, voerende het schip ABEL TASMAN, de 16e oktober van Batavia naar Amsterdam vertrokken en de 29e januari te Cowes binnengelopen, heeft sedert zijn reis voortgezet, doch is, na de 1e dezer op de hoogte van Egmond aan Hollandse loods aan boord gekregen en daarmee te vergeefs getracht te hebben in Texel binnen te lopen, de 5e dito te Cowes teruggekomen…..

 

Algemeen Handelsblad 27 februari 1830114

Amsterdam, 26 februari. Te Amsterdam zijn gearriveerd ABEL TASMAN, kapt. D.P. Haas (opm. D.F.Baas), van Soerabaija, JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Suriname, en MARIA ANNA, kapt. R.P. Brons, van Petersburg.

 

Algemeen Handelsblad 07 april 1830114

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.

Naar Nederlandse koloniën…..

….Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D. Foppes, van Amsterdam. Adres bij B. Corver & Co. en B.D. Bosscher…..

 

Rotterdamsche Courant 05 juni 1830114

Amsterdam, 3 juni. ….

….Kapt. J.J. Kortrijk, voerende het schip VENILLIA, de 25e mei van Amsterdam te Cardiff gearriveerd, rapporteert, dat hij in de avond van de 23e dito, op de hoogte van Lézard, met zuidelijke wind, in goede staat verlaten heeft het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Amsterdam naar Batavia, de 20e met hem uit Texel vertrokken.

 

Javasche Courant 09 september 1830114

Batavia, 6 september. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met een passagier, de 20. mei vertrokken van Amsterdam.

 

Javasche Courant 07 oktober 1830114

.....Te Batavia ter rede liggende schepen:

Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoener de BRAK en de koopvaardijschepen ABEL TASMAN,….

 

Algemeen Handelsblad 05 februari 1831114

Het schip HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, is den 17 oktober van Batavia vertrokken en zou den 20 dito gevolgd worden door de IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Fsz.

En lag nog ter rede de ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas.

 

Rotterdamsche Courant 09 april 1831114

Amsterdam, 7 april. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Batavia naar Amsterdam, is den 31 maart op de hoogte van Plymouth gepraaid, hebbende als toen 130 dagen reis; aan boord was alles wel.

 

 

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Baas, Dirk Foppes

Datum vanaf: 1831
Kapitein: Vliet, Pieter van
College: Blaauwe Vlag, Amsterdam
Vlagnummer: 212
Overige informatie: College Blaauwe Vlag : Later vlagnummer A 131 Ook lid van College Maatsch. tot Nut der Scheepvaart te Rotterdam - vlag Nr. R 93

Datum vanaf: 1832
Kapitein: Zeylstra, H.H.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 41
Overige informatie: Ook lid van college Blaauwe Vlag, Amsterdam onder vlagnummer 163

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Haften, Lourens van
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 63
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1824-11-19
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: ABEL TASMAN
Schipper: Theunissen, Josias
Scheepstype: fregat
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: Painting made in 1832 (source Piets scheepsindex.nl)
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Mooy, Jan
Algemene informatie

1824

AC 220924

Advertentie. Naar Batavia zal in het begin van november, vertrekken het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. Josias Theunisse.

Gelieft iemand enige goederen derwaarts te schepen of als passagier met hetzelve schip mede te gaan, zijnde het schip voor passagiers zeer goed ingericht, gelieve men zich in tijd te adresseren aan de cargadoors Jan Corver en Comp, op de Buitenkant, No. 13, of bij de kapitein aan boord, of te zijnen huize, Prinsengracht, bij de Vijzelstraat, te Amsterdam.

1825

AC 110625

Van Kaap de Goede Hoop zijn vertrokken: den 20 maart CATHARINA HENDRINA, kapt. ten Boekel, naar Amsterdam; den 27 maart, ABEL TASMAN, kapt. J. Theunisse, en den 2 april EARL ST. VINCENT, beide naar Batavia.
BC 060725

Batavia, 3 juli. Vertrokken: ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel, naar Rotterdam met 6 passagiers en 22 gepasporteerde militaitren; schip ABEL TASMAN, kapt. J. Theunisse, naar Amsterdam met 6 passagiers en 22 gepasporteerde militairen.
AC 071125

Texel, 5 november. Binnengekomen: ABEL TASMAN, kapt. J. Theunisse, van Batavia.

RC 101125

Amsterdam, 8 november. Het nieuw gebouwd Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. J. Teunisse, den 9 januari uit Texel gezeild naar Batavia, is vandaar nog binnen de tijd van 10 maanden, 5 november, in Texel teruggekomen, niettegenstaande het, zowel op de uit- als thuisreis, de Kaap de Goede Hoop heeft aangedaan; gemelde kapitein is den 3 juli van Batavia gezeild en heeft de Kaap de Goede Hoop den 4 september verlaten, alwaar, volgens zijn bericht, in de Tafelbaai verongelukt is een groot Engels schip, naar de Oost-Indië bestemd.

1826

RC 130426

Amsterdam, 11 april. Kapitein J.H. Schuiring, voerende het schip HOOP EN VERWACHTING, van Amsterdam te  Lissabon gearriveerd, meldt, dat hij den 12 maart op 49 gr. 36 min. breedte en 04 gr. 81 min.  lengte gepraaid heeft het schip (opm: fregat) ABEL TASMAN, naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia, aan welks boord alles wel was.
AC 080826

Texel, 6 augustus. Op 17 mei is aan Kaap de Goede Hoop aangekomen het schip ABEL TASMAN, kapt. Baas, van Amsterdam naar Batavia bestemd.

BC 190726

Den 16 juli is ter rede van Batavia gearriveerd het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, vertrokken van Amsterdam met 3 passagiers en Zr.Ms. troepen op 10 maart.
AC 161126

Texel, 14 november. Binnengekomen: ABEL TASMAN (opm: fregat), kapt. D.F. Baas, van Batavia, laatst van Kaap de Goede Hoop, hebbende de heen en terug reis in 8 maanden en 4 dagen volbracht, als zijnde den 10 maart j.l. uit Texel naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia gezeild..
RC 181126

Amsterdam, 16 november. Het Nederlands gebouwd fregatschip ABEL TASMAN, bevorens gevoerd door kapt. J. Teunissen en thans door kapt. D.F. Baas, hetwelk den 10 maart uit Texel naar Batavia zeilde, heeft laatstgenoemde plaats den 8 augustus verlaten en is den 14 november in Texel teruggekomen; hebbende dus, ofschoon het op de uitreis negentien dagen aan de Kaap de Goede Hoop vertoefd en op de thuisreis St. Helena aangedaan heeft, deze reis in de voorbeeldloze tijd van 8 maanden en 4 dagen en alzo in nog circa twee maanden minder dan deszelfs eerste reis in het verleden jaar afgelegd. Bij deszelfs aankomst te St. Helena lag aldaar het schip DE ZEEMEEUW, kapt. S.H. Veen, den 20 juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken.

1827

BC 240727

Te Batavia is gearriveerd: den 20 juli het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met 5 passagiers en Zr.Ms. troepen, den 5 april vertrokken van Amsterdam.
DC 011227

Den 26 dezer is te Texel aangekomen het schip ABEL TASMAN, kapt. Dirk Foppes Baas, hetwelk den 14 augustus Batavia verlaten had.

1828

DC 080328

’s Gravenhagen, 6 maart. Uit de voornaamste havens des rijks wordt bericht, dat de Nederlandsche Handel Maatschappij, die haren handel gedurende dit jaar met kracht schijnt te willen voortzetten, in de laatste weken voor hare voorjaarsexpeditiën naar Java, en voor hare jaarlijkse expeditiën naar Canton de volgende Nederlandse schepen bevracht heeft:

Van Amsterdam, de HENRIËTTE CLASINA, de SUSANNA, de ABEL TASMAN, de ONDERNEMING, de GRAAF BÜLOW, de ALEXANDER, IDA ALEYDA en de IMMAGONDA SARA CLAZINA.
JC 030728

Batavia, 1 juli. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 25e maart vertrokken van Amsterdam.
RC 161228

Amsterdam, 14 december. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, in Texel binnen van Batavia, is de 19e augustus vandaar vertrokken en heeft de reis voorspoedig vervolgd tot in de nacht van 21 september, wanneer, op de hoogte van Natal, aan de Afrikaanse kust, de bliksem in de grote mast sloeg, die daardoor geheel verbrijzeld werd, hetwelk de kapitein noodzaakte de Kaap de Goede Hoop aan te doen, alwaar hij de 1e oktober aan kwam en na de geledene schade hersteld te hebben, de 23e dito zijn reis voortzette, reeds de 2e dezer Terceira in het gezicht kreeg en de 11e dito in Texel binnen kwam. 
RC 161228

Amsterdam, 14 december. Kapt. J.F. Wygers de Vries, gevoerd hebbende het Nederlands schip ROTTERDAM, als passagier, met de ABEL TASMAN overgekomen en bereids in Amsterdam gearriveerd, bericht, onder andere, de 19e augustus bij de eilanden Middelburg en Amsterdam, op 24 graden zuider-breedte, voor de straat van Mozambique, te hebben gepraaid de Nederlandse brik OSIRIS, kapt. J.H. Hintens, van Batavia naar Antwerpen, welke de grote mast had verloren en naar Kaap de Goede Hoop zou zeilen, om zulks te herstellen. Nog bericht hij, dat de 22e oktober aan de Kaap de Goede Hoop in goede staat binnengelopen is, om water in te nemen, de Nederlandse brik DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hillebrands, van Amsterdam naar Batavia.

1829

AH 070329

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het snelzeilend gekoperd Nederlandse fregatschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. Dirk Foppes Baas, zal binnenkort van Amsterdam, alwaar hetzelve thans liggende is, naar Batavia vertrekken. Diegenen, welke als passagiers van deszelfs uitmuntend daartoe ingerichte gelegenheid voor de overtocht naar gezegde plaats gebruik willen maken, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors De Vries & Comp. of Jan Corver & Co, Amsterdam.
JC 010929

Den 29 augustus is te Batavia gearriveerd het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers, den 30 mei van Amsterdam vertrokken; den 30 augustus de brik DIOMEDES, kapt. E. den Duyts, den 17 april van Antwerpen vertrokken.
JC 061029

Ter rede van Soerabaija liggende schepen Zr.Ms. korvetten ATALANTE en ZWALUW, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.9, Zr.Ms. transportboot No. 4, en de koopvaardijschepen VROUW HELENA, ABEL TASMAN, ONDERNEMING, ANN AUGUSTINA.

1830

RC 190130

Amsterdam, 17 januari. Volgens rapport van een met het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, van Batavia vertrokken, te Douvres aan de wal gezet en van daar te Amsterdam aangekomen passagier, waren vóór zijn vertrek van Batavia, aldaar gearriveerd de schepen DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk; HENRIETTE & HENRI, kapt. F.J. Vlieger; CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wz.; ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas en OLIVIER VAN NOORD, kapt. J. Duyff.
RC 130230

Rotterdam, 12 februari.

Het Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, de 18e oktober l.l. van Batavia gezeild zijnde, is op de 1e dezer, op de hoogte van Egmond in goede staat gesproken door schipper B. Zwarteveld, van de Zwartewaalsche vissloep, welke aan hem een visserman als loods heeft overgegeven, alzo naar Texel zeilende, alles wel aan boord.

RC 160230

Amsterdam, 14 februari. Kapt. D.F. Baas, voerende het schip ABEL TASMAN, de 16e oktober van Batavia naar Amsterdam vertrokken en de 29e januari te Cowes binnengelopen, heeft sedert zijn reis voortgezet, doch is, na de 1e dezer op de hoogte van Egmond aan Hollandse loods aan boord gekregen en daarmee te vergeefs getracht te hebben in Texel binnen te lopen, de 5e dito te Cowes teruggekomen.

AH 270230

Amsterdam, 26 februari. Te Amsterdam zijn gearriveerd ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Soerabaija, JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Suriname, en MARIA ANNA, kapt. R.P. Brons, van Petersburg.

AH 070430

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar Nederlandse koloniën.

Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA SARA, kapt. Dirk Leeuwrik Wzn., van Amsterdam. Adres bij L. Corver & Co.; D’Arnaud & Co.

Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip CLARA HENRIETTA, kapt. Johannes Balthazar Fuchs, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver& Co.

Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D. Foppes Baas, van Amsterdam. Adres bij B. Corver & Co. en B.D. Bosscher.
RC 050630

Amsterdam, 3 juni. Kapt. J.J. Kortrijk, voerende het schip VENILLIA, de 25e mei van Amsterdam te Cardiff gearriveerd, rapporteert, dat hij in de avond van de 23e dito, op de hoogte van Lézard, met zuidelijke wind, in goede staat verlaten heeft het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Amsterdam naar Batavia, de 20e met hem uit Texel vertrokken.
JC 090930

Batavia, 6 september. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met een passagier, de 20e mei vertrokken van Amsterdam.

JC 071030

Te Batavia ter rede liggende schepen Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoener de BRAK en de koopvaardijschepen ABEL TASMAN, BARON VAN DER CAPELLEN, GRACE, ANNA AUGUSTINA, BOEROENG, OEMAR OSMAN, SOPHIA, MERCURY, PAKALONGAN en FATAL BARIE.

1831

AH 050231

Het schip HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, is den 17 oktober van Batavia vertrokken en zou den 20 dito gevolgd worden door de IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Fsz.

En lag nog ter rede de ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas.
RC 090431

Amsterdam, 7 april. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Batavia naar Amsterdam, is den 31 maart op de hoogte van Plymouth gepraaid, hebbende als toen 130 dagen reis; aan boord was alles wel.
AH 310531

In lading liggende schepen te Amsterdam:

Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregat ABEL TASMAN, kapt. Pieter van Vliet, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en C.F. der Kinderen en B.D. Bosscher.
AH 130831

Texel, 10 augustus. Vertrokken: ABEL TASMAN, kapt. P. van Vliet, naar Batavia.
JC 131231

Batavia, 11 december. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. P. van Vliet, met een aantal passagiers, den 10 augustus vertrokken van Amsterdam.

1837

RC 160337

Rotterdam 15 maart. Kapt. L.A.J. Boulet, van Batavia in Texel binnen, rapporteert in Straat Sunda gepraaid te hebben den 18 november (opm: 1836) het schip ANNA LOUISA, kapt. J.K. de Jong, en een bark, waarschijnlijk CLARA HENRIETTA, kapt. J. Blokziel, en den 22 het schip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zijlstra, alle drie van Amsterdam naar Batavia;

RC 300337

Rotterdam, 29 maart. Den 27 dezer arriveerde te Helvoetsluis (opm: onder meer) het schip ANTHONY, J.F. Mathysen, van Batavia, welke rapporteert den 24 november 1836 in Straat Sunda gepraaid te hebben de schepen HENDRIKA, kapt. Admiraal, en STAD SCHIEDAM, kapt. De Boer, naar Batavia; het schip ABEL TASMAN, van Amsterdam en een dito, tonende collegie-vlag met no. 356, aan boord was alles wel.
RC 010437

Rotterdam, 31 maart. De Javasche Couranten tot den 26 november 1836 behelzen (opm: ondermeer) het volgende:

Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. brikken ORESTES en CIRCE,

civiele schoeners ZWALUW, ALCINOE, ANADYOMENE, en POSTILLON,

Engelse oorlogsbrik ZEBRA,

Nederlandse schepen ADMIRAAL DE RUITER, ANTHONY, KORTENAER, L’ESPERANCE, MAKASSER, YDROESI, MERCURIUS, ABEL TASMAN en JAVAAN.

1838

ZP 080338 – 22

Straat Sunda passeerden: den 7 november 1837 het schip (opm: brik) ERASMUS, kapt. P.F. Marks, van Batavia naar Rotterdam, en den 12 november de schepen ROTTESTROOM (opm: brik), kapt. B.H. Kuiper, van Batavia naar Rotterdam, ABEL TASMAN (opm: fregat), kapt. H. Zeylstra, van Batavia naar Amsterdam.

1839

ZP 010739 – 430

Schepen in lading naar:

Batavia: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Amsterdam. Adres bij d‘ Arnaud & Comp. en J. Corver & Comp.

Idem: het tweedeks gekoperd barkschip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij J. Corver & Comp. en B.D. Bosscher.
ZP 080839 – 463

Kapt. Parma, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 4de augustus op de hoogte van Folkestone in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gezien te hebben de schepen OLIVIER VAN NOORD, kapt. van Schaaick, DOROTHEA, kapt. Dekker en ABEL TASMAN, kapt. Zeijlstra, alle van Amsterdam naar Batavia.

1840

ZP 240440

Volgens brief van Batavia van de 18e december zouden van daar vertrekken de schepen: MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers en AMALIA, kapt. Muller, beide de 21e dito; DE JAVAAN, kapt. Van Duin, medio januari; HOLLAND, kapt. Dekker en ABEL TASMAN, kapt. Zeijlstra, beide ultimo januari.

1841

De ABEL TASMAN wordt voor de stad Amsterdam als 1e schip vermeld op de door de Nederlandsche Handelsmaatschappij ingestelde beurtlijst van 1841.

1842

Advertentie - Opregte Haarlemsche Courant 30 april 1842 Openbare Verkoping

J.E. Lublink, J. Corver, H. Salm, H.I. Rietveld, B. D. Bosscher en J. Schutte Hoijman, makelaars, zullen op maandag den 2e mei 1842, des avonds ten 6 ure , te Amsterdam, in de Nieuwe StadsHerberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: Een extra ordinair welbezeild gekoperd barkschip, genaamd ABEL TASMAN, gevoerd door kapitein H. H. Zeijlstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen 90 duimen, wijd 5 ellen 6 duimen, hol 4 ellen 47 duimen, en alzo gemeten op 311 tonnen of 164 lasten. Breeder bij inventaris; verders nog eene aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, kabelkettingen, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, boten, sloepen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht en bij Notitie wordt aangewezen. Nader bericht bij bovengenoemde makelaars.

1845

AH 000145

JAVA COERIER (opm: JAVA KOERIER), kapt. F.G. Rienits, 2-deks barkschip, zou 31 januari van Nieuwediep vertrekken naar Batavia.

Idem SUZANNA CHRISTINA, kapt. J. Hoekstra, gekoperd fregat.

DYONISIA CATHARINA, kapt. Arenspoot, Amsterdam – Batavia, 28 november 1844 gepraaid 5º N.B. 24º W.L.

Rio Janeiro 31 oktober aangekomen SNELHEID, Kamp, Amsterdam, ABEL TASMAN, L. van Haften.

1848

DC 270548

Dordrecht, 26 mei. Voor deze stad zijn ingeklaard : het schip ABEL TASMAN, kapt. L. van-Haften, van Batavia, met Suiker, Koffij en Bind–Rotting.
NRC 130748

Advertentie. O. J. van Wageningen, E. Boonen, H. Vriesendorp, J. P. M. Boonen, E. Mauritz en A. C. Van Wageningen Jr., Makelaars, presenteren , als last hebbende van hunne principalen , ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op Zaterdag de 22 Juli 1848, des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen :

Een extraordinair welbezeild; kopervast en gekoperd barkschip, genaamd ABEL TASMAN, varende onder Nederlandse vlag, en gevoerd door kapitein L. van Haften, volgens meetbrief lang 30 ellen, 90 duimen, wijd 5 ellen, 41 duimen, hol 4 ellen, 33 duimen en alzo gemeten op 170 lasten, liggende in de Rietdijksche Haven te Dordrecht, en breeder bij den Inventaris omschreven; zullende afzonderlijk geveild worden instrumenten en kaarten. Nadere onderrigting te bekomen bij bovengenoemde Makelaars, of bij den cargadoor J. B. 't Hoofd, te Dordrecht.
NRC 240748

Verkoping van Schepen, in het Nederlandsch Koffijhuis te Dordrecht, zaterdag 22 juli 1848:

Het gekoperd barkschip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, in veiling NLG 9200, in slag afgelopen. (opm: het afmijnen leverde geen hogere prijs op; uit een nieuwe veiling – zie NRC 120848 – blijkt dat deze eerste verkoop werd ‘opgehouden’)
NRC 120848

Advertentie. De Stads Vendumeesters De Hart en Roest zijn voornemens op woensdag de 16e augustus 1848 des voormiddags om 10 uren, aan de Buiten Kalkhaven te Dordrecht te verkopen het hol van het kopervast en gekoperd barkschip genaamd ABEL TASMAN, met deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zo als bij kavelingen ligt genummerd, te bezichtigen daags voor of op de verkoopdag bij en aan gemelde Buiten Kalkhaven.

(opm: de onttakelde staat van deze bark, die in 1824 als fregat in de vaart werd gebracht, maakt het waarschijnlijk dat het casco in slopershanden is gevallen)

 

Akten

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074-1419-1824-36
BIJLBRIEF
schip ABEL TASMAN

plaats en datum acte verklaring van bouw, Amsterdam, 20 november 1824

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Cornelis Ernst Duijts, scheepsmaker te Amsterdam

eigenaar/aankoper Jan Wils, Jan Hendrik Hackman Asschenberg en Josias Theunisse, allen te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating fris van de bijl te water gebracht op 26 maart 1824

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

Notaris: Reinier Daniel Toe Laer, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG.

Bijzonderheden
researcher/datum research ML-040706

Naam ABEL TASMAN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1824
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1824.36

deel IV, foto 95 - 97
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________________________________________________________________

CEDULE

Naam schip ABEL TASMAN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 26 november 1824

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. J. Theunisse

grootte in tonnen 180 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 26 november 1824

nummer registratie deel niet vermeld, folio 38, recto, vak 4

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Nieuwediep
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
researcher/datum research: ML / 040615


bijlage bij acte 36 van 1824, fregat ABEL TASMAN
eigenaren per ultimo november 1824:

Jan Hendrik Hackman Asschenberg, Amsterdam (boekhouder en 6/32e part)
Josias Theunisse, Amsterdam (6/32e part – mogelijk de schipper?)
J. Wils, Amsterdam (6/32e part)
firma Pieter en Salomon Rendorp, Amsterdam (4/32e part)
Pieter Huidekoper (3/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
… Bicker, Amsterdam (2/32e part)
Joh. Meijjes, Amsterdam (2/32e part)
J.H.H. Asschenbergh, Amsterdam (1/32e part)

ML / 040615

Naam ABEL TASMAN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1824
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1416.1826.2

deel V, foto 045 - 047
CEDULE

Naam schip ABEL TASMAN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 31 december 1825

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Dirk Foppe Baas

grootte in tonnen 180 lasten of 341 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 januari 1826

nummer registratie deel 10, folio 165, recto, vak 1

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
opm: zie cedule 6 van 1828
researcher/datum research: ML / 240715


bijlage bij acte 2 van 1826, fregat ABEL TASMAN
eigenaren per primo januari 1826:

J.F. Hackman Asschenbergh, Amsterdam (boekhouder en 5/32e part)
J. Theunisse, Amsterdam (4/32e part)
J. Wils, Amsterdam (4/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (4/32e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (3/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
P. Bicker, Amsterdam (2/32e part)
Johannes Meijjes, Amsterdam (2/32e part)
W. van Hoesen, Amsterdam (2/32e part)
P. Calkoen, Amsterdam (1/32e part)
firma Jan Corver & Co., Amsterdam (1/32e part)
firma G. van Hoogstraten & Zoon, Dordrecht (2/32e part)

ML / 240715

Naam ABEL TASMAN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1828.6

deel VI, foto 058, 059
CEDULE

Naam schip ABEL TASMAN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 3 maart 1828

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Dirk Foppe Baas

grootte in tonnen 164 lasten of 311 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam voor rekening der in de bijlage genoemde eigenaren

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 maart 1828

nummer registratie deel 13, folio 119, verso, vak 5

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
opm: zie cedule 6 van 1828; is dit hetzelfde schip, of is de ABEL TASMAN van 1825 afgevoerd en vervangen door deze? Verschil in tonnemaat. De eigenaren zijn ook enigszins veranderd, mogelijk is dat de reden van de eigendomsverklaring.

researcher/datum research: ML / 040815


bijlage bij acte 6 van 1828, fregat ABEL TASMAN
eigenaren per primo maart 1828:

J.F. Hackman Asschenbergh, Amsterdam (boekhouder en 9/32e part)
J. Wils, Amsterdam (4/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (4/32e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (3/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
H. Bicker, Amsterdam (2/32e part)
Johannes Meijjes, Amsterdam (2/32e part)
W. van Hoesen, Amsterdam (2/32e part)
P. Calkoen, Amsterdam (1/32e part)
firma Jan Corver & Co., Amsterdam (1/32e part)
firma G. van Hoogstraten & Zoon, Dordrecht (2/32e part)

ML / 040815

Naam ABEL TASMAN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1828
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 117.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: ABEL TASMAN

Plaats en datum: proces-verbaal van openbare verkoop, Amsterdam 2 mei 1842

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper niet vermeld

Eigenaar / aankoper J.B. ’t Hooft & Gerrit van Hoogstraten & Zoon

Groot volgens meetbrief 162 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris J.A. Hoog, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 24000,-

Bijzonderheden opm.: verkoop te Amsterdam dus op 2 mei 1842 maar te Dordrecht ingeschreven op 23 maart 1843


Researcher/datum research ML/291105

Naam ABEL TASMAN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1843
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen

Jaar: 1824
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074-1419-1824-36
Nederlandse Koopvaardijschepen 1820-1900, G.N. Bouma
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
BC = Bataviasche Courant
DC = Dordtsche Courant
JC = Javasche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
NSC = Nederlandsche Staats Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost