Inloggen
Gezagvoerder

Baas, Dirk Foppes

Naam: Baas, Dirk Foppes
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ABEL TASMAN 1824 Fregat Sailing Vessel 8544 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Dirk Foppes Baas werd geboren te Den Helder in juli 1792 als zoon van Foppe Foppes Baas en Hisse Drieuwes.

Hij huwde te Hindelopen op 11 november 1818 met Sietz Reinders Duif, geboren te Hindelopen op 10 februari 1799 als dochter van Reinder Jans Duif en Jaarg Sierds. Uit het huwelijk werd geboren het meisje Hisse op 30 juli 1819. Sietz Duif overleed op 25 juli 1847 (te Amsterdam?)

Dirk Foppes overleed in 1829 (of 1831?).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.F.Baas werd met nr. 150 effectief lid van Zeemanshoop op 27 december 1825 op voordracht van P.F.Wegener. Scheepsnaam ontbreekt002.

In de Algemene Ledenvergadering van Zeemanshoop van 20/27 december 1825 werd als effectief lid voorgedragen/aangenomen Dirk Foppes Baas, oud 33 jaar, “adres aan boord van het Fregatschip Abel Tasman”. De voordracht kwam van P.F.Wegener, zijn vlagnummer werd 150023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop op 22 december 1826003.

D.F.Baas was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1825 t/m 1831 met vlagnummer 150.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 05 mei 1831 staat een verzoek van de wed. D.F.Baas geb. Siets Reinderts Duyff om een uitkering voor haar en twee kinderen. Deze wordt haar in de vergadering van 26 mei 1831 toegekend met ingang van 01 mei 1831. 042 en 118.

In de Algemene Vergadering van 31 mei 1831 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop wordt een missive behandeld van S.R.Duyf, de weduwe van kapitein D.Foppes Baas, waarin zij om ondersteuning verzoekt. Deze wordt haar toegekend023.

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer         jaren               type       scheepsnaam      naam reder/boekhouder

       150               1826-1829           fregat    Abel Tasman      Hackman, Asschenberg en Co

                         1830                    fregat    Abel Tasman      Hackman en Asschenberg

 

Bouma025 vermeldt D.F.Baas als gezagvoerder gedurende:

*   1827 t/m 1831 op het 3/m schip “Abel Tasman”, gebouwd in 1824 te Amsterdam, 300 ton o.m., varend voor Haakman, Aschenberg & Co te Amsterdam;

 

In het Archief van de Waterschout van Amsterdam 011a zijn monsterrollen van de “Abel Tasman” onder gezagvoerder Dirk Foppes Baas van 23 december 1825; 08 maart 1828, 09 mei 1829 en 01 mei 1830.

 

Overige bijzonderheden

Vanwege de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart werd Abraham Pieter Klein per 01 mei 1829 als kajuitwachter geplaatst op de “Abel Tasman” onder kapitein Foppe Baas (sic) voor een reis naar Batavia. Het schip was terug in Amsterdam op 23 april 1831. Aangetekend is dat Abraham Pieter Klein een goede beoordeling kreeg “wegens zijn gehoud en gedrag aan boord gedurende de reis, bij overlijden van den Capitein en opperstuurman”004-532/1600. Hieruit blijkt dat Dirk Foppe Baas is overleden in 1830 of begin 1831 en niet in 1829 zoals hierboven vermeld.

 

D.F.Baas verzorgde vanuit Texel per 10 maart 1826 met de “Abel Tasman” een troepentransport van 2 officieren en 50 manschappen. Het schip arriveerde te Batavia op 16 juli 1826 na 128 dagen. Onderweg waren 3 militairen gedeserteerd.

Op 05 april 1827 voer hij vanuit Nieuwediep met hetzelfde schip uit en een groep van 2 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 02 juli 1827 na 107 dagen. Onderweg was 1 militair overleden.

Tenslotte maakte hij met hetzelfde schip per 25 maart 1828 vanuit Texel met 2 officieren en 150 manschappen de reis naar de Oost en arriveerde op 02 juli 1828 na 99 dagen , waarbij onderweg 2 militairen waren overleden065.

 

Bataviasche Courant 19 juli 1826114

Den 16 juli is ter rede van Batavia gearriveerd het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, vertrokken van Amsterdam met 3 passagiers en Zr.Ms. troepen op 10 maart.

 

Amsterdamsche Courant 08 augustus 1826114

Texel, 6 augustus. Op 17 mei is aan Kaap de Goede Hoop aangekomen het schip ABEL TASMAN, kapt. Baas, van Amsterdam naar Batavia bestemd.

 

Amsterdamsche Courant 16 november 1826114

Texel, 14 november. Binnengekomen: ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Batavia, laatst van Kaap de Goede Hoop, hebbende de heen en terug reis in 8 maanden en 4 dagen volbracht, als zijnde den 10 maart jl. uit Texel naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia gezeild…..

 

Rotterdamsche Courant 18 november 1826114

Amsterdam, 16 november. Scheepvaartberichten:

Het Nederlands gebouwd fregatschip ABEL TASMAN, bevorens gevoerd door kapt. J. Teunissen en thans door kapt. D.F. Baas, hetwelk den 10 maart uit Texel naar Batavia zeilde, heeft laatstgenoemde plaats den 8 augustus verlaten en is den 14 november in Texel teruggekomen; hebbende dus, ofschoon het op de uitreis negentien dagen aan de Kaap de Goede Hoop vertoefd en op de thuisreis St. Helena aangedaan heeft, deze reis in de voorbeeldloze tijd van 8 maanden en 4 dagen en alzo in nog circa twee maanden minder dan deszelfs eerste reis in het verleden jaar afgelegd. Bij deszelfs aankomst te St. Helena lag aldaar het schip DE ZEEMEEUW, kapt. S.H. Veen, den 20 juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken…..

 

Rotterdamsche Courant 21 november 1826114

Amsterdam, 19 november. Scheepvaartberichten:

Kapitein D.F. Baas, voerende het schip ABEL TASMAN, van Batavia in Texel binnen, heeft de volgende praaiingen gedaan:

Den 17 september, op 29˚ 26’ 13” Oosterlengte van Greenwich, het schip COLUMBUS, drie maanden reis hebbende van Calcutta naar Londen;

den 5 oktober, op 01˚ 12’ N.B. en 20˚ 17’ W.L., een brik te Londen thuis behorende en van Leith naar Calcutta gedestineerd, hebbende toen 60 dagen reis;

den 8 oktober op 07˚ 30’ N.B. en 22˚ 34’ W.L., de brik THE COSSACK, van Montevideo naar Hull;

den 25 oktober op 32˚ 00’ N.B. en 36˚ 40’ W.L., de Nederlandse schoenerkof HENRIETTA, kapt. J.K. de Vries, van Fernambuck naar Amsterdam, 37 dagen reis hebbende;

den 6 november op 47˚ 30’ N.B. en 20˚ 30’ W.L., de te Aberdeen thuis behorende schoener THE FRIENDSHIP, van Teneriffe naar Londen…..

 

Bataviasche Courant 24 juli 1827114

Te Batavia is gearriveerd: den 20 juli het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met 5 passagiers en Zr.Ms. troepen, den 5 april vertrokken van Amsterdam.

 

Dordrechsche Courant 01 december 1827114

Den 26 dezer is te Texel aangekomen het schip ABEL TASMAN, kapt. Dirk Foppes Baas, hetwelk den 14 augustus Batavia verlaten had…..

 

Dordrechtsche Courant 08 maart 1828114

’s Gravenhagen, 6 maart. Uit de voornaamste havens des rijks wordt bericht, dat de Nederlandsche Handel Maatschappij, die haren handel gedurende dit jaar met kracht schijnt te willen voortzetten, in de laatste weken voor hare voorjaarsexpeditiën naar Java, en voor hare jaarlijkse expeditiën naar Canton de volgende Nederlandse schepen bevracht heeft:

Van Amsterdam, de HENRIËTTE CLASINA, de SUSANNA, de ABEL TASMAN, de ONDERNEMING, de GRAAF BÜLOW, de ALEXANDER, IDA ALEYDA en de IMMAGONDA SARA CLAZINA. ….

 

Javasche Courant 03 juli 1828114

Batavia, 1 juli. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 25. maart vertrokken van Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 16 december 1828114

Amsterdam, 14 december. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, in Texel binnen van Batavia, is de 19e augustus vandaar vertrokken en heeft de reis voorspoedig vervolgd tot in de nacht van 21 september, wanneer, op de hoogte van Natal, aan de Afrikaanse kust, de bliksem in de grote mast sloeg, die daardoor geheel verbrijzeld werd, hetwelk de kapitein noodzaakte de Kaap de Goede Hoop aan te doen, alwaar hij de 1e oktober aan kwam en na de geledene schade hersteld te hebben, de 23e dito zijn reis voortzette, reeds de 2e dezer Terceira in het gezicht kreeg en de 11e dito in Texel binnen kwam.

 

Algemeen Handelsblad 07 maart 1829114

Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het snelzeilend gekoperd Nederlandse fregatschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. Dirk Foppes Baas, zal binnenkort van Amsterdam, alwaar hetzelve thans liggende is, naar Batavia vertrekken. Diegenen, welke als passagiers van deszelfs uitmuntend daartoe ingerichte gelegenheid voor de overtocht naar gezegde plaats gebruik willen maken, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors De Vries & Comp. of Jan Corver & Co, Amsterdam.

 

Javasche Courant 01 september 1829114

Den 28 augustus is te Batavia gearriveerd het schip de NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk, met Zr.Ms. troepen, den 10 mei van Amsterdam vertrokken; den 29 augustus het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers, den 30 mei van Amsterdam vertrokken; den 30 augustus de brik DIOMEDES, kapt. E. den Duyts, den 17 april van Antwerpen vertrokken.

 

Javasche Courant 06 oktober 1829114

…..Ter rede van Soerabaija liggende schepen:

Zr.Ms. korvetten ATALANTE en ZWALUW, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.9, Zr.Ms. transportboot No. 4, en de koopvaardijschepen VROUW HELENA, ABEL TASMAN, ONDERNEMING, ANN AUGUSTINA, de brikken TEKSING, KONING DER NEDERLANDEN, NEDERLANDER, de barken BUITENZORG, BOEROENG, DE GOEDE INTENTIE, de schoeners DIANA en VLIEGENDE VIS, de galjas KIM HOKHIM en een Engels schip…..

 

Rotterdamsche Courant 19 januari 1830114

Amsterdam, 17 januari. Volgens rapport van een met het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, van Batavia vertrokken, te Douvres aan de wal gezet en van daar te Amsterdam aangekomen passagier, waren vóór zijn vertrek van Batavia, aldaar gearriveerd de schepen DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk; HENRIETTE & HENRI, kapt. F.J. Vlieger; CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wz.; ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas en OLIVIER VAN NOORD, kapt. J. Duyff; alsmede de 18e dito het schip DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman en de dag van zijn vertrek het schip MERCURIUS, kapt. J.A. Engels, alle zeven van Amsterdam. ….

 

Rotterdamsche Courant 13 februari 1830114

Rotterdam, 12 februari. …. Het Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, de 18e oktober l.l. van Batavia gezeild zijnde, is op de 1e dezer, op de hoogte van Egmond in goede staat gesproken door schipper B. Zwarteveld, van de Zwartewaalsche vissloep, welke aan hem een visserman als loods heeft overgegeven, alzo naar Texel zeilende, alles wel aan boord……

 

Rotterdamsche Courant 16 februari 1830114

Amsterdam, 14 februari. ….

Kapt. D.F. Baas, voerende het schip ABEL TASMAN, de 16e oktober van Batavia naar Amsterdam vertrokken en de 29e januari te Cowes binnengelopen, heeft sedert zijn reis voortgezet, doch is, na de 1e dezer op de hoogte van Egmond aan Hollandse loods aan boord gekregen en daarmee te vergeefs getracht te hebben in Texel binnen te lopen, de 5e dito te Cowes teruggekomen…..

 

Algemeen Handelsblad 27 februari 1830114

Amsterdam, 26 februari. Te Amsterdam zijn gearriveerd ABEL TASMAN, kapt. D.P. Haas (opm. D.F.Baas), van Soerabaija, JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Suriname, en MARIA ANNA, kapt. R.P. Brons, van Petersburg.

 

Algemeen Handelsblad 07 april 1830114

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.

Naar Nederlandse koloniën…..

….Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D. Foppes, van Amsterdam. Adres bij B. Corver & Co. en B.D. Bosscher…..

 

Rotterdamsche Courant 05 juni 1830114

Amsterdam, 3 juni. ….

….Kapt. J.J. Kortrijk, voerende het schip VENILLIA, de 25e mei van Amsterdam te Cardiff gearriveerd, rapporteert, dat hij in de avond van de 23e dito, op de hoogte van Lézard, met zuidelijke wind, in goede staat verlaten heeft het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Amsterdam naar Batavia, de 20e met hem uit Texel vertrokken.

 

Javasche Courant 09 september 1830114

Batavia, 6 september. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met een passagier, de 20. mei vertrokken van Amsterdam.

 

Javasche Courant 07 oktober 1830114

.....Te Batavia ter rede liggende schepen:

Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoener de BRAK en de koopvaardijschepen ABEL TASMAN,….

 

Algemeen Handelsblad 05 februari 1831114

Het schip HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, is den 17 oktober van Batavia vertrokken en zou den 20 dito gevolgd worden door de IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Fsz.

En lag nog ter rede de ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas.

 

Rotterdamsche Courant 09 april 1831114

Amsterdam, 7 april. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Batavia naar Amsterdam, is den 31 maart op de hoogte van Plymouth gepraaid, hebbende als toen 130 dagen reis; aan boord was alles wel.