Inloggen
BERENICE - ID 8137


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1864-06-27 / 1905-07-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1864
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Richardson Duck & Co., Stockton-on-Tees, Great Britain
Werfnummer: 102
Launch Date: 1864-03-26
Delivery Date: 1864-04-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Richardson Duck & Co., Stockton-on-Tees, Great Britain
Motor Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Power: 120
Power Unit: NHP
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 769.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 549.00 Net tonnage
Deadweight: 800.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 195.0 Feet (British) Registered
Beam: 29.0 Feet (British) Registered
Depth: 17.2 Feet (British) Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1872
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Uitgerust met een nieuwe 2-cil. Compound stoommachine van Richardson Duck & Co., Stockton, 490 ipk, 8 knopen.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1864
Datum agenda: 1864-06-01
Register nr: 0
Scheepsnaam: BERENICE
Type: Stoomschip
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: KNSM
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Boer, P. A. de
Opmerkingen: 1864 - 580-datum besluit nieuwe zeebrief30-06-1864--- schip ligt in :Amsterdam
Nr oude zeebrief : Voorlopige zeebrief
Gebouwd in Engeland

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1864-06-27 BERENICE
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NGVH

Ship Events Data

1871-11-28: Damaged
Portsmouth, 28 november 1871. Het stoomschip BERENICE is in de haven gehaald, om de schade aan de machine te repareren.
1880-11-26: Collision
Kopenhagen, 26 november 1880. De Nederlandse stoomboten SIRIUS, van Riga naar Antwerpen, en BERENICE, van Windau naar Rotterdam, zijn met elkander in aanvaring geweest en hebben beide boven water schade geleden.
1885-10-14: Stranded
Rotterdam, 14 oktober 1885. Volgens telegram uit Londen is het stoomschip BERENICE van St. Petersburg naar Amsterdam, bij Kopenhagen op strand geraakt. De kapitein hoopt echter, dat het schip spoedig vlot zal komen. (opm: kapt. H. Wijbrands)
1886-06-10: Collision
Stettin, 10 juni 1886. Het Nederlandse stoomschip BERENICE is bij het vertrek in aanvaring geweest met het stoomschip TILSIT en daarbij aan de grond geraakt, doch met weinig schade zonder assistentie vlot geworden.
1892-01-03: Volgens Statistiek van de Ned. Zeescheepvaart 1892:
03.01.1892: In de Noordzee in positie 54.52N 06.09E tijdens een zware NW storm lekgeslagen, op weg van Amsterdam naar Dantzig met stukgoederen. Het schip is zonder hulp, zwaar lek, Cuxhaven binnengelopen en is aldaar gedokt voor reparatie. De lading werd gedeeltelijk beschadigd.
1892-01-04: Damaged
Cuxhaven, 4 januari 1892. Het stoomschip BERENICE, van Amsterdam naar Dantzig (opm: Gdansk), is heden alhier gearriveerd met een gebrek aan de schroefkoker. Het stoomt op naar Hamburg om aldaar te dokken.
1893-02-16: Damaged
PGC 160293
Het Ned. stoomschip BERENICE is hedennamiddag zonder assistentie Danzig binnengelopen met een paar gescheurde boegplaten.
1895-01-30: Collision
IJmuiden, 30 januari 1895. Het opvarende Nederlandse stoomschip BERENICE is hedenavond bij Velsen in aanvaring geweest met de passagiersboot DOLPHIJN van de Gebr. Goedkoop, van Amsterdam naar hier onderweg.
1905-07-03: Final Fate: Scrapped

NRC 7 juli 1905. - Amsterdam, 3 juli. Het stoomschip BERENICE van de Kon.Nederl.Stoomb.Maats is naar Frankrijk verkocht (ML: voor sloop).

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Pieter de Boer is geboren c. 1838.

Hij overleed te Hilversum op 14 oktober 1900.

In het tijdschrift “De Zee, Jg. 1900, p. 433-434 staat een korte necrologie waaraan het volgende is ontleend:

‘Den 14 October j.l. overleed te Hilversum, in den ouderdom van 72 jaar, een man, die in allen eenvoud zijn weg door het leven volgend, een merkwaardige figuur is geweest in de Nederlandsche scheepvaartwereld.

Geboren uit den zeemanstand - zijn vader, rustend gezzagvoerder, overleed enkele maanden geleden in den hoogen leeftijd van 102 jaren – werd P.A. de Boer reeds vroeg voor hetzelfde vak bestemd. Hij doorliep alle rangen aan boord, zoowel op de kleine als op de groote vaart, zag zich op betrekkelijk jeugdigen leeftijd het bevel toevertrouwd over een zeilschip en ging daarna over bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.

Aan deze vaderlandsche onderneming heeft De Boer verder zijn gansche leven gewijd. Hij voerde 20 jaren lang het bevel over nagenoeg al de typen harer stoomschepen, om in 1880 aangesteld te worden als Inspecteur, welke beteekenende betrekking hij alzoo twintig jaren heeft bekleed. Hoe voorbeeldig hij die taak heeft vervuld, is namens de Directie op zijn graf uitgesproken door den oudsten Directeur, die hem van het begin der Maatschappij heeft gekend en leeren waardeeren.”

“Meer dan 25 jaren heb ik het voorrecht gehad De Boer van nabij en in verschillende verhoudingen en werkkringen te kennen en zelden, indien ooit, heb ik zijns gelijke ontmoet. Van nature eenigszins teruggetrokken, meestal weinig spraakzaam, altoos hoogst bescheiden in zijn optreden, was hij onder alle omstandighedden steeds dezelfde. De Boer haastte zich nooit, hij nam altoos, maar had ook altoos, tijd voor alles. Hij was onvermoeid, zijn taaiheid als gezagvoerder bij stormweêr of onder andere moeilijke omstandigheden, was even spreekwoordelijk als de weinige behoefte, die hij had, aan voedsel en slaap.

Zijn gansche figuur, zijn typische kop, ze deden denken aan den tijd toen zeeman en zenuwen elkaar nog niet kenden. Hij is jong en frisch in zijne begrippen gebleven, zoolang ik hem heb gekend. Was het dààraan toe te schrijven, dat men veelal zijn leeftijd vergat? Van zucht tot bemininnelijkheid, jacht naar populariteit, was bij hem nooit sprake. Ik zou bijna zeggen, hij zou dat niet hebben begrepen. Zijn oogenschijnlijke koelheid – door velen ten onrechte als koudheid beschouwd – bezorgde hem geen overdeelde genegenheid. Maar wie zijn plicht ded als hijzelf – en hij stelde zichzelf hooge eischen – kon verzekerd wezen van zijn steun. Wien hij eenmaal genegen was, kon op hem rekenen, altijd en onder alle omstandigheden. En wie hem gekend heeft in de zorgen om zijn gezin, in zijn leven temidden der zijnen, wierp elke gedachte aan koudheid in zijn karakter zeker onmiddellijk verre van zich.

In alle betrekkingen, die hij naast die bij de K.N.S.M. bekleedde, nam De Boer eene waardige positie in. Zoowel in den Raad van Tucht, in de Commissie van Examen voor Stuurlieden als die in die voor Machinisten der Handelsvaart – het is door Voorzitters op zijn graf nog openlijk uitgesproken – was hij uitmuntend op zijn plaats. Hij kende het zeemansvak ook zoo dóór en dóór, en wie had den overgang van het zeil- naar het stoomschip vollediger en van meer nabij mede dóórleefd, dóórgemaakt dan hij .

De Boer sprak nooit te vroeg – een opgewonden woord van hem herinner ik me niet ooit te hebben gehoord – maar evenmin ooit een weinig zakelijk advies.Integendeel als hij sprak, getuigde dat altijd van groote, breede kennis van alles wat betrekking had op zijn vak en van een helderheid van opvatting, die allen trof.

Niemand is onmisbaar in de wereld en zoo zal natuurlijk de plaats van De Boer in zijn verschillende betrekkingen weldra door anderen zijn ingenomen. Dat die bekwame, werkzame, rustige persoonlijkheid intusschen nog menigmaal zal worden gemist en bij velen met mij in waardeerrende herinnnering zal blijven, staat bij mij vast.

Rotterdam, October 1900                                                                                                                                                           J.V.Wierdsma”

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.A.de Boer werd met nr.820 effectief lid van Zeemanshoop per 04 mei 1850 op voorspraak van A.van der Bent. Zijn schip was de “Wijnanda Lucretia”002. Ten tijde van de inschrijving was de Boer 23 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 28 mei/04 juni 1850 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd P.A.de Boer, (alleen initialen), oud 23 jaar, voerend de schoener “Wijnandia Lucretia”, op voordracht van kapitein A.van der Bent.023.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1862 wordt P.A. de Boer toegestaan zijn lidmaatschap van effectief in effectief voor de vlag om te zetten.042

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 15 april 1862 staat het verzoek van P.A de Boer of hij zijn effectief lidmaatschap mag omzetten in een lidmaatschap voor de vlag, hetgeen wordt toegestaan.023.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 26 augustus/02 september 1879 staat vermeld dat als honorair lid is voorgedragen/benoemd P.A. de Boer, oud scheepsgezagvoerder, wonend in Hilversum, op voordracht van de heer A.Bruinier.023.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer         jaren       type                 scheepsnaam  naam                                   reder/boekhouder

        820             1850-1853  schoner           Wijnanda Lucretia                                       A.Bruinier

        429             1854-1856  brik                  Elisabeth Johanna                                        H.Hattink

                            1857-1861  geen opgave van schip en boekhouder                              

                            1862-1863  stoomb.           Urania                                                           Kon.Ned.Stoomb.Maatschappij

                            1864-1869  stoomb.           Bérénice          idem

 

Bouma025 vermeldt P.A.de Boer als gezagvoerder gedurende:

 • 1851 t/m 1853 van de schbrik “Wijnanda Lucretia”, gebouwd in 1850 te Joure, 240 ton o.m., varend voor A.Brunier te Amsterdam;
 • 1855 t/m 1857 van de sch.brik “Elisabeth & Johanna”, gebouwd in 1854 te Amsterdam; 216 ton o.m., varend voor H.Hattink te Amsterdam;
 • 1863 t/m 1864 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1865 t/m 1870 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1871 t/m 1873 van het ijzeren schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1870 aan de Clyde, 1512 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1874 van het ijzeren schroefstoomschip “Jason”, gebouwd in 1866 te Glasgow, 1653 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1875 t/m 1877 van het ijzeren schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1870 aan de Clyde, 1512 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1878 t/m 1879 van het schroefstoomschip “Stad Haarlem”, gebouwd in 1875 te Glasgow, 3000 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” Jg.2. 1880, p.56-66 staat een verslag van P.A. de Boer onder de titel: “Reis rond de werel in 80 dagen”. Het beschrijft de reis van het ss. “Stad Haarlem” van Plymouth, vertrek 15 februari 1879, met stukgoederen en ruim 600 emigranten naar Nieuw Zeeland. De beschrijving is een droge opsomming van de weersomstandigheden, de route en wat gebeurtenisseen aan boord. In Kaapstad wordt half maart gebunkerd. Op 13 april kwam men aan in Port Chalmers, Dunedin, op het Zuid-Eiland. Daar werd een deel van het migrantencontigent ontscheept. De rest op het Noord-Eiland in Wellington. Op 05 mei werd de terugreis aanvaard en stoomde het schip via Kaap Hoorn naar de Atlantische Oceaan. Op 29 juni werd Londen bereikt.

In het tijdschrift “De Zee” Jg.13, p.86, 1891 staat vermeld de samenstelling voor 1891 van de rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen. Daarin is opgenomen P.A. de Boer, oud-gezagvoerder in de grote vaart te Hilversum. Eveneens comissielid in 1892, 1893, 1894, 1895 en 1896 (‘De Zee”, Jg.14.p.84, Jg.15.p.73, Jg. 16, p.75, Jg.17, p.77, Jg 1896, p. 81). In 1893, 1894 en 1895 was hij tevens lid van de “Commissie tot het examineeren van machinisten” en is aangeduid als inspecteur der KNSM.

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1894, p.471 staat een vonnis van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij inzake een ongeval met het ss. Castor” onder kapitein J.R.Visser. Als waarnemend secretaris van de Commissie wordt genoemd P.A. de Boer.

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Boer, Pieter Atzes de
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

H.Rutters was van 1871-1878 gezagvoerder van het ijzeren schroefstoomschip “Berenice” (100 pk, gebouwd in 1864, 608 ton n.m.) varend voor de KNSM te Amsterdam025.

 

Op 01 november 1876 werd het Noorzeekanaal geopend. “Het eerste koopvaardijschip dat door het Noordzeekanaal voer, was de Berenice van de KNSM…”019. (gezien Bouma025 stond dit schip in dat jaar onder gezag van kapitein H.Rutters)

 

Bouma025 vermeldt H.Rutters als gezagvoerder van/in:

*   1871 t/m 1877 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Rutters, H.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Ringers als gezagvoerder gedurende:

*   1875 t/m 1877 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1878 t/m 1879 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Ringers, J.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Op 28 augustus 1852 wordt Pieter Bruins ingeschreven als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam010(533-2283). Bij de inschrijving was hij 141 duim lang. Pieter werd geboren te Amsterdam op 26 december 1838 als zoon van Berend Bruins, sjouwerman te Amsterdam, Buiten Brouwerstraat 34, en Liskje van Slooten.

In een staatje uit de periode 1853-1855 werden de vorderingen bijgehouden in de vakken zeevaartkunde, “schoolonderwijs” (nederlands, frans, engels) en scheepswerk. Voorts:

“14 juny 1854  aangenomen als lidmaat der Ned.Herv.Gemeente door Do de Voogd

29 mei 1855  geplt als jongen op het schip Lucipara’s Capt.Kloppenburg naar Australië voor Amsterdam Gage ¦ 8,-

15 april 1856  terug van de reis met goed attest

3 mei 1856  geplaatst als ligtmatroos op het schip Regina Capt. Ingerman naar Batavia voor Amsterdam Gage ¦ 10,-

14 october 1857  terug van de reis met goed attest

14 octob 1857  eervol ontslagen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.Bruins werd met vlagnummer 902 per 18 juli 1882 effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 43 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 11/18 juli 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Pieter Bruins, oud 43 jaar, wonend op de Kalkmarkt te Amsterdam, voerend het ss “Mars”, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                  jaren                        type                  scheepsnaam       naam reder/boekhouder

        902                       1883-1884                 stoomb.           Mars                     Kon.Nederl.Stoomboot Maatsch.

 

Bouma025 vermeldt P.Bruins als gezagvoerder gedurende:

 • 1876 t/m 1879 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1880 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1881 t/m 1883 van het ijzeren schroefstoomschip “Mars”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 928 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1880
Kapitein: Bruins, Pieter
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt V.Kramer als gezagvoerder gedurende:

*    1880 van het ijzeren schroefstoomschip “Rembrandt”, gebouwd in 1857 aan de Clyde, 290 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1881 t/m 1882 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1881
Kapitein: Kramer, V.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1883
Kapitein: Visser, H.J.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 909
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Hidde werd geboren op 21 okt. 1843 te Koudum als z.v. Jacob Wijbrands en Tjidske Sijbes Lootsma.

In november 1858 werd Hidde ingeschreven bij de Kweekschool a/d IJgracht te Amsterdam.

Hidde (34) trouwde op 07 mrt. 1878 te Dokkum met Aaltje Houtman (25) (geb. Dokkum 30.04.1852) – d.v. Petrus Cornelis Houtman en Antje Durks Glas.

In april 1894 kwam het gezin vanuit Gem. Smallingerland naar Amsterdam

Zij  woonden in Amsterdam aan de Wittenburgerstraat, het Kattenburgplein, de Kadijk,

Aaltje Houtman overleed op 19.08.1900 te Amsterdam (47).

Hidde overleed op 22 juli 1907 te Amsterdam (63). 

 

Kinderen

- Tjitske     - 18.12.1878

- Anna        - 18.12.1878

- Aaltje       - 03.04.1882

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Wijbrands werd met vlagnummer 919 per 15 augustus 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 38 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 08/15 augustus 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hidden Wijbrands, oud 38 jaar, voerend het ss “Vesta”, wonend op de Oosterburgergracht 3 te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

H.Wijbrands was van 1886-1889 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       919                      1882-1883    stoomsch.      Vesta                                                     Kon.Nederl.Stoomb.Maatsch.

                                     1884-1887    stoomsch.      Berenise                                                idem

                                     1888-1889    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.Wijbrands als gezagvoerder gedurende:

*   1883 t/m 1884 van het ijzeren stoomschip “Vesta” ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSM C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam

*   1885 t/m 1888 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1897 tot nà 1900 van het ijzeren schroefstoomschip “Ondine” ex Pegasus, gebouwd in 1860 te Amsterdam, 350 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

De Telegraaf 20.08.1900

 

 

Het Nieuws v.d. Dag 26.07.1907

  

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Wijbrands, Hidde

Familiegegevens en opleiding

Ene Gerardus Johannes Wilmink, geboren op 20 juni 1851, afkomstig uit Veendam, behaalde zijn diploma 1e stuurman aan de zeevaartschool te Veendam met nummer 351.099.

 Gerhardus Johannes werd geboren op 20 juni 1851 te Veendam als z.v. Johannes Theodorus Wilmink (zeeman) en Johanna Henrica Holthuis.

Gerhardus Johannes overleed op 21 jan. 1922 te Groningen (70)

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 5 oktober 1899 staat de uitslag van de wedstrijd beste kompasjournalen 1896/1897 met als uitslag: Goud voor S.Fenenga met het ss “Voorwaarts”, zilver voor D.Hubert met het ss “Burgemeester den Tex” en brons voor G.J.Wilmink met het ss. Ceres”042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 04 januari 1900 wordt verslag gedaan van de uitreiking door Mr. Mouthaan, secretaris van de Commissie voor de Wetenschappelijke Zeevaart, van de medailles in de wedstrijd voor gehouden kompasjournalen in de periode 1896-97, waarbij de gouden medaille is toegekend aan S.Fenenga, gezagvoerder van het stoomschip “Voorwaarts”, de zilveren medaille aan D.Hubert, gezagvoerder van het stoomschip “Burgemeester den Tex” en de bronzen medaille aan G.J.Wilmink, gezagvoerder van het stoomschip “Ceres”. Kapitein Wilmink is tijdens de zitting afwezig.023

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.J.Wilmink als gezagvoerder gedurende:

*   1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Vesta”, ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSA C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam;

*   1889 t/m 1890 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1891 van het schr.ss “Ceres” ex Phoebe, gebouwd in 1876 te Paisley, 1000 ton n.m., varend voor de KNSM. Bouma voegt toe: “Tot 1900 niet verkocht of uit de vaart.”

 * 1900 – 1902 van het s.s. DANAE       – geb. in 1894

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift De Zee, Jg.1899 staat op p. 514-517 een “Verslag van de Commissie ter beoordeeling van Kompasjournalen uitgegeven door het College “Zeemanshoop” van den wedstrijd 1896/1897” waarin ook de vermelding van de bronzen medaille voor kapitein Wilmink van de “Ceres”.

 De Noord-Ooster 24.01.1922 - Overlijdensadvertentie

Datum vanaf: 1889
Kapitein: Wilmink, Gerhardus Johannes

Familiegegevens en opleiding

 

Simon werd geboren op 26 juli 1853 te Westerdiep (Gem. Veendam) als z.v. Jan Abrahams Hazewinkel (schipper) en Roelfjen Simons Kuiper. Ook in Alle Groningers staat 25-06-1853 !

In het bevolkingsregister op de gezinskaart wordt de geboortedatum verbeterd in 25 juni 1853

Simon (31) (varensgezel) trouwde op 03 juli 1884 te Amsterdam met Armanda Harmina Haak (18) – geb. 04 okt.1865 te Amsterdam – d.v. Hermann Haak en Anna Kröger.

Simon en Armanda scheidden op 13 juli 1907 te Rotterdam.

Armanda Haak overleed op 03.10.1948 te Amersfoort (82).

Simon (74) trouwt opnieuw op 24.05.1928 te R’dam met Gerardina Johanna Zandvliet (66) – geb. 24.03.1862 te A’dam. – d.v. Petrus Zandvliet en Johanna Gosselink.

Simon overleed op 09.02.1942 te Bussum (88).

 

Kinderen

-    Jan Abraham – geb. 31.08.1885

-    Hermann   - geb. 11.11. 1887

-    Simon Barend – geb. 23 mei 1889 te A’dam  - overl. 13.03.1962 te Amersfoort.

-    Juliane Caroline Christine – geb. 20.04.1891

-    Abraham – geb. 19.09.1892 te A’dam – overl. 03.05.1945 te Poortugaal (52)

-    Emma Alida – geb. 03.01.1895

-    Roelfina – geb. 17.11.1897

 

 

Lidmaatschap Zeemanscollege(s)

 

Lid van het Zeemanscollege in Amsterdam.

 

De schepen van de kapitein

*   1889 – 1890 van het s.s. URANIA - geb. in 

*   1890 – 1892 van het s.s.  BERENICE - geb. in 1864

*   1893 – 18.. van het s.s.

*   18.. – 18.. van het s.s.

*   1900 – 1903 van het s.s. TITAN – geb. in 1891

Datum vanaf: 1890
Kapitein: HAZEWINKEL Jzn., SIMON

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Theodorus werd geboren op 23 juli 1854 te Babberich (Gem. Zevenaar) als z.v. Jacobus Johannes Thomas Poederbach (Commies, later verificateur) en Wesselientje Scholten.

C.Th. (27) (stuurman) trouwde op 08 dec. 1881 te Amsterdam met Jantje van der Meer (28) – geb. 10 nov. 1853 te Harlingen – d.v. Jacob Libbes van der Meer (winkelier) en Aafke Jans Hofstra.

Cornelis Theodorus overleed op 03 juli 1909 te Amsterdam (54) en is op 06 juli 1909 begraven op de begraafplaats Nieuwe Ooster.

 

Kinderen

- Alida Jacoba Jeannette – geb. 17.09.1882

- Wesselina Hendrika Petronella – geb. 06.02.1884

- Jacobus Johannes Thomas - geb. 04.06.1886

- Hendrika Cornelia Elisabeth – geb. 19.06.1887

- Hendrika Cornelia Elisabeth – geb. 11.02.1889

- Cornelia Theodora Jannette – geb. 25.05.1891

Allen geboren te Amsterdam. Verder nog 2 pleegkinderen.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Th.Poederbach werd met vlagnummer 933 per 06 juni 1901 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 juni 1901 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd C.Th. Poederbach, gezagvoerder bij de KNSM, wonend op de Binnenkant 40 te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.C.Haacke023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                  jaren             type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        933                          1901             stoomb.           Stella                                                      Kon.Nederl.Stoomv.Maatsch

         1902                   stoomb.           Oberon            idem

 

Bouma025 vermeldt C.T.Poederbach als gezagvoerder gedurende:

*    1893 t/m 1895 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1891 t/m 1892 van het ijzeren schroefstoomschip “Etna”, gebouwd in 1871 te Greenock, 592 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 t/m 1899 van het stalen schroefstoomschip “Oberon”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 875 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1900 en later van het schroefstoomschip “Iris”, gebouwd in 1893 te Rotterdam, 1227 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Het Nieuws v.d. Dag 05.07.1909 

Datum vanaf: 1892
Kapitein: POEDERBACH, CORNELIS THEODORUS

Familiegegevens

Joost werd geboren op 21 nov.1847 te Amsterdam als z.v. Joost Mink (loods) en Willempje de Groot.

Joost (35) (varensgezel) trouwde op 04 mei 1883 te Amsterdam met Grietje Bakker (27) – geb. op 29.09.1855 te Terschelling - d.v. Willem Anes Bakker (schipper) en Maria Jans Kramer.

Joost overleed op 03 oktober 1930 te Haarlem en werd te Heemstede begraven.

Kinderen

???

Opleiding

Behaalde het diploma 1e stuurman Grote Stoomvaart in januari 1876 te Amsterdam.

 

De schepen van de kapitein
 

*   04/1890 – 05/1890 - tijd.gezagv. van het s.s. SIRIUS – geb. in 1871  

*   05/1890 – 03/1892 - gezagvoerder van het s.s.URANIA – geb. in 1857

*   03/1892 – 04/1892 - tijd.gezagv. van het s.s. BERENICE – geb. in 1864

*   04/1892 – 05/1893 - gezagvoerder van het s.s. ETNA – geb. in 1871

*   05/1893 – 11/1893 - gezagvoerder van het s.s. ONDINE – geb. in 1864

*   11/1893 – 12/1893 - tijd.gezagv. van het s.s. REMBRANDT – geb. in 1857 

*   12/1893 – 03/1895 - gezagvoerder van het s.s. ETNA – geb. in 1871

*   03/1895 – 02/1896 - tijd.gezagv. van het s.s. MERCURIUS – geb. in 1880

*   02/1896 – 03/1896 - tijd.gezagv. van het s.s. REMBRANDT – geb. in 1857

*   03/1896 – 02/1901 - gezagvoerder van het s.s. MERCURIUS – geb. in 1880

*   02/1901 – 02/1904 - gezagvoerder van het s.s. SATURNUS – geb. in 1883

 

Op 26 febr. 1904 wegens ziekte, op eigen verzoek ontslagen. (Bron: Stads Arch. Amsterdam)

 

Overlijdensadvertentie in: De Telegraaf van  05.10.1930

 

Bouma025 vermeldt J.Mink als gezagvoerder gedurende:

*    1891 t/m 1892 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1893 t/m 1895 van het ijzeren schroefstoomschip “Etna”, gebouwd in 1871 te Greenock, 592 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 t/m nà 1900 van het ijzeren schroefstoomschip “Mercurius”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 924 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In monsterrol nr. 2303, dd 12 maart 1868 in het Gemeentearchief van Dordrecht wordt als 3e stuurman vermeld J.Mink, oud 24 jaar, wonend te Amsterdam, voor een maandgage van f 26,-, op het fregat “Dordrecht”, varend onder kapitein Johannes Verhoeven, voor een reis van Rotterdam naar Java.

Het is lang niet zeker dat het hier om de J.Mink uit de negentiger jaren gaat. 

 

 

 

Datum vanaf: 1892
Kapitein: Mink, Joost

Familiegegevens 

Marcus werd geboren op 15 nov. 1847 te Rotterdam als z.v. David Lie(u)wes Geest (stuurman) en Neeltje Jans de Jong.

Marcus (30) (stuurman) trouwde op 07 mrt. 1878 met Anna Oldendorp (27) – geb. 28.10.1850 te Woudsend – d.v. Theunis Sweris Oldendorp en Tietje Johannes de Haan.

Anna overleed op 24.12.1883 te Amsterdam.

Marcus (37) (varensgezel) hertrouwde op 13.10.1885 te Amsterdam met Theodora Catharina Weitinga (42) – geb. 10 mei 1843 te Amsterdam – d.v. Meerten Weitinga en Grietje Bakker.

Theodora Catharina overleed op 12.08.1923 te ’s-Gravenhage (80).Theodora Catharina Weitinga

Marcus overleed op 13 maart 1929 te Amsterdam (81) en werd op 16.03.1929 begraven op de begraafplaats “Nieuw Eik en Duinen” te ’s-Gravenhage.

 

Kinderen

- Jan                      – geb. 21.07.1879 te Amsterdam

- Tilia Johanna   – geb. 23.12.1881 te Amsterdam

- David Cornelis – geb. 24.12.1883 te Amsterdam

 

Opleiding

Werd op 31.08.1861 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Na de opleiding werd hij als jongen geplaatst op het schip HENRICUS GERARDUS, kapt. Van der Zee, naar Japan. Gage f 8,- Op 28 .10.1865 terug van de reis met goed attest. Werd op 26 april 1865 geplaatst als lichtmatroos op het schip KOOPHANDEL, kapt. Mooij, naar Java. Gage 15 gulden. Op 06.02.1866 terug van de reis met goed attest.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.Geest werd met vlagnummer 913 per 18 juli 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 34 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 11/18 juli 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Markus Geest, oud 34 jaar, voerend het ss “Rembrandt”, wonend op de Kattenburgergracht 5 te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 06 februari 1890 en in die van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 maart 1890 staat een: “Brief van M.Geest, gezagvoerder van het ss “Venus”, het Bestuur om medewerking verzoekende tot het verkrijgen van mist-signalen aan de Nederlandsche kusten.”  042 en 023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                   naam reder/boekhouder

       913                        1882-1884     stoomsch.       Rembrandt                       Kon.Nederl.Stoomboot Maatschappij

                                      1885-1887     stoomsch.       Sirius                                 idem

                                           1888           stoomsch.       Venus                                idem

                                      1889-1890     geen opgave van schip en boekhouder

                                           1891           stoomsch.       Venus (ex Orion)             idem

 

Bouma025 vermeldt M.Geest als gezagvoerder gedurende:

*    1883 t/m 1885 van het ijzeren schroefstoomschip “Rembrandt”, gebouwd in 1857 aan de Clyde, 290 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1886 t/m 1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Sirius”, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1889 t/m 1891 van het schroefstoomschip “Venus” ex Orion, gebouwd in 1867 te Stockton, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Bij Nordeney aangevaren en gezonken;

*    1892 t/m 1895 van het ijzeren schroefstoomschip “Vesta”, ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSA C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam;

*    1896 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Het ss. “Venus” zonk op 19 februari 1891 ter hoogte van Nordeney na aanvaring met het ss ZANZIBAR, op weg van Amsterdam naar Hamburg. De bemanning werd gered.

Het ss “Venus” werd gebouwd in 1867 bij Richardson Duck & Co te Stockton on Tees, mat 772 Brt en voer voor de KNSM te Amsterdam072.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift De Zee, Jg.1897, p.71-75 staat een verslag van de Commissie ter beoordeeling van kompasjournalen, waarin aan het journaal van het ss “Berenice” van kapitein M.Geest een “bijzondere melding” wordt toegekend.

 

De schepen van de kapitein

 

*   01/1882 – 10/1885   gezagv. van het s.s. REMBRANDT – geb. in 1857  

*   10/1885 – 02.1888   gezagv. van het s.s. SIRIUS   – geb. in 1871

*   02/1888 – 03/1891    gezagv. van het s.s. VENUS  – geb. in 1867

*   04/1891 – 07/1891   gezagv. van het s.s. VESTA   – geb. in 1861

           *    04/1891 – 07/1891   gezagv. van het s.s. ETNA     – geb. in 1871

*   08/1891 – 01/1894   gezagv. van het s.s. VESTA   – geb. in 1861

*   01/1894 – 05/1900   gezagv. van het s.s. BERENICE – geb. in 1864

 

Overige bijzonderheden

Gezagvoerder bij de K.N.S.M. 

Op 16 febr. 1891 op de hoogte van Norderney kwam de VENUS in aanvaring met het s.s. ZANZIBAR waardoor de VENUS zonk. De equipage werd door de ZANZIBAR opgenomen en te Londen geland.

 Werd ingaande 01.05.1900 Magazijnmeester bij de walorganisatie van de KNSM. 

 

Datum vanaf: 1896
Kapitein: GEEST, MARCUS
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Willem Ariesz. Ouwehand werd geboren te Katwijk op 21 november 1856 als zoon van Arie Willemsz. Ouwehand en Marijtje Cornelisd. Guyt. Hij trouwde te Noordwijk in 1883 met Hendrica Catharina Grimbergen en overleed te Amsterdam op 26 januari 1906.

Hendrica Catharina Grimbergen overleed op 01.07.1925 te Noordwijk (68).

Hij was van 1896-1898 kapitein op de Etna van de K.N.S.M., in 1901 op de Bernice(sic) en eveneens op de Titan en/of Mars. In 1905 was hij kapitein op de Pluto.054226.

In 1982 verscheen een privé-uitgave over de stamboom van het zeevaardersgeslacht Ouwehand onder de titel “The Oldhand and the Sea”, waarin tevens gegevens over de familie Spaanderman.

Kinderen

-    Henricus Bastiaan – geb. 1887

-    Catharina Simonetta – geb. 1891

-    Adriaan Willem – geb. 07-07-1893 te Noordwijk

-    Marie Cornelius Elie - geb. 07-07-1893 te Noordwijk

 

Opleiding

Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart op 08.03.1876 te Dordrecht.

Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart in 1880 te Dordrecht.

 

Kwam op 10.12.1878 in dienst van de KNSM als derde stuurman op het s.s. IRENE.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.A.Ouwehand werd met vlagmummer 937 per 04 juli 1901 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 04 juli 1901 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd W.Ouwehand, gezagvoerder van de KNSM, wonend in de Marnixstraat 303 te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.C.Haacke.023

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren                        type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       937                           1901                          stoomb            Berenice            Kon.Nederl.Stoomv.Maatsch.

                                         1902                          stoomb.           Mars                  idem

                                         1903                          stoomb.           Penelope           idem

                                         1904                          stoomb.           Titan                  idem

                                         1905                          stoomb.           Pluto                  idem

 

Bouma025 vermeldt W.A.Ouwehand als gezagvoerder van:

*    1896-1900 op het ijzeren schroefstoomschip “Etna”, gebouwd in 1871 te Greenock, 592 ton o.m., 100 pk, varend voor de KNSM te Amsterdam.

      Bouma025 vermeldt alleen schepen gebouwd in de 19e eeuw en uit deze periode de bijbehorende gezagvoerders. Van schepen, die ook nog in de 20e eeuw in de vaart waren, worden geen kapiteins gegeven. De hiervoor vermelde schepen waren:

      het ijzeren schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864, 608 ton o.m., 100 pk, varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    het ijzeren schroefstoomschip “Mars”, gebouwd in 1880, 928 ton o.m., 110 pk, varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    het ijzeren schroefstoomschip “Penelope”, gebouwd in 1872, 1600 ton o.m., 150 pk, varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    het ijzeren schroefstoomschip “Titan”, gebouwd in 1891, 921 ton n.m., 110 pk, varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    een schip met de naam “Pluto” wordt niet door Bouma vermeld en is waarschijnlijk nà 1900 gebouwd.

 

Overige bijzonderheden

Het Nieuws v.d. Dag 30-01-1906

 

 

Datum vanaf: 1901
Kapitein: Ouwehand, Willem Ariesz
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 957
Overige informatie: 0

 

Familiegegevens en opleiding

 

Gerrit werd geboren op 16 febr. 1863 te Harlingen z.v. Hendrik Jongman en Klaaske Bos.

Gerrit (42) trouwde op 01 mrt. 1905 te Utrecht met  Carolina Wilhelmina Cecilia von Herzberg (32) - geb. 04 febr. 1873 te Utrecht - zij overleed op 25 juni 1949 te Muiden (76) d.v. Arthur Guido von Hertzberg en Catharina Maria van Hecke

Gerrit overleed op 18 dec. 1921 op zee verdronken aan de westkust van Zuid-Amerika (58)

 

Kinderen

Arthur Guido (1906 – 1960)

Carolina Wilhelmina Cecilia (Lidy) (1908 – 1969)

Gerda Jantina Hendrika (1910 – 2000)

 

Opleiding

Behaalde het diploma 3e stuurman Grote Stoomvaart op

Behaalde het diploma 2e stuurman Grote Zeilvaart in november 1888 te Rotterdam.

Behaalde het diploma 1e stuurman Grote Stoomvaart op 11.11.1891 te Amsterdam.

Doorliep de rangen bij de K.N.S.M. en werd in 1904 gezagvoerder van het s.s. AURORA.

 

De schepen van de kapitein

 

*   05/1904 – 08/1904 van het s.s. AURORA      – geb. in 1898

*   08/1904 – 08/1904 van het s.s. BERENICE   – geb. in 1864

*   08/1904 – 08/1905 van het s.s. NIOBE          – geb. in 1902

*   08/1905 – 03/1906 van het s.s. MARS           – geb. in 1880

*   03/1906 – 12/1906 van het s.s. OBERON      – geb. in 1890 

*   12/1906 – 02/1907  van het s.s. NEPTUNUS – geb. in 1906

*   02/1907 – 10/1907  van het s.s. POLLUX       – geb. in 1870

*   10/1907 – 12/1907  van het s.s. MINERVA    – geb. in 1880

*   12/1907 – 06/1908  van het s.s. CASTOR       – geb. in 1895

*   06/1908 – 09/1909  van het s.s. NEPTUNUS  – geb. in 1906

*   09/1909 – 11/1909  van het s.s. TITAN           – geb. in 1891

*   11/1909 – 07/1911  van het s.s. VENUS          – geb. in 1907

*   07/1911 – 11/1911  van het s.s. AMOR           – geb. in 1911

*   11/1911 – 02/1912  van het s.s. POLLUX       – geb. in 1909

*   02/1912 – 03/1912  van het s.s. FLORA          – geb. in 1894

*   03/1912 – 09/1912  van het s.s. AMOR           – geb. in 1911

*   09/1912 – 10/1916  van het s.s. POLLUX        – geb. in 1909

*   10/1916 – 01/1917  van het s.s. CALYPSO     – geb. in 1911                                                                                                         

*   01/1917 – 01/1919  van het s.s. MERCURIUS – geb. in 1909

*   01/1919 – 04/1919  van het s.s. CERES           – geb. in 1908

*   04/1919 – 09/1920  van het s.s. JASON           – geb. in 1912

*   09/1920 – 12/1920 van het s.s. DELFT            – geb. in 1919

 

De Telegraaf  24.12.1921

 

Datum vanaf: 1904
Kapitein: JONGMAN, GERRIT JAN

Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1864.32

DVD XIII – 8622 - 8624


CEDULE

Naam schip BERENICE

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 27 juni 1864

type schip stoomschip

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper C.A. von Hemert en M.H. Insinger, als directeuren van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Amsterdam, enig eigenares van het schip
te voeren door kapt. P.A. de Boer

grootte in tonnen 322 lasten of 608 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Stockton on Tees

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 juni 1864

nummer van registratie deel 76, folio 136, recto, vak7.

notaris

prijs Voor het recht van registratie wordt een waarde van schip en inventaris opgegeven van NLG. 160.000,-

Bijzonderheden: het schip was voor rekening van de KNSM gebouwd, recentelijk opgeleverd en ligt nu te Amsterdam


researcher/datum research: ML / 190609

Naam BERENICE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1864
Toegang 198
Inventaris 3175