Inloggen
John Elder & Co.

John Elder & Co.

Display naam: John Elder & Co.
Zoek naam: Elder & Co., John
Kroniekberichten

Datum 10 maart 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 maart. Wij vernemen, dat het eerste stoomschip der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, WILLEM III, kapt. E. Oort, gisteren van de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow is te water gelaten.

Afbeelding
Datum 19 augustus 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Wij vernemen, dat het stoomschip PRINS HENDRIK van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland gisteren van de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow is te water gelopen.

Afbeelding
Datum 18 augustus 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. In Lloyd’s Captains Room, Royal Exchange, Londen, zal op woensdag 28 augustus, ’s namiddags 2½ ure, in het openbaar worden verkocht, als de verkoop onderhands niet is voorafgegaan, het prachtige schroefstoomschip (full-powered)
RAVENSBOURNE, (pro temp.) 100 A.1. bij Lloyds, 2730 ton bruto 1.860 ton netto register.
Het werd in het vorige jaar door de beroemde bouwmeesters, de heren John Elder & Co., aan de Clyde, gebouwd en door dezelfde firma met 2 compound inverted, direct werkende stoommachines van 400 paardenkracht, met cilinder van 36 en 50 duim diameter en 3 voet 6 duim zuigerslag voorzien. De stoomboot heeft 2 ronde vlampijpketels, 4 voorvuren en een verhittingsvlak van 5.000 voet ; werkt met 60 pond stoomdruk en loopt 11½ knoop bij een kolenverbruik van 1.600 pond per uur. Zij heeft voorts een donkey-machine, 3 stoomlieren en is van al het nodige tot laden en lossen, alsmede van John Elder & Co’s patent pompspil voorzien. De bovendekken zijn van djatti-hout en van voor en achter glad. De kajuiten zijn niet gemeubeld, zodat de koper ze naar wens kan inrichten. Het stoomschip is een prachtig model en voortreffelijk geschikt voor mail- en passagiersdienst. Het is 329½ voet lang, 39 voet breed en 39.9 (opm: dit lijkt fout) voet diep.
Nadere inlichtingen alsmede bewijzen tot bezichtiging verstrekken C. W. Kellock & Co., makelaars, Walmer- buildings, Waterstreet, Liverpool and 72, Cornhill, Londen E.C.
(opm: dit is de door brand verwoeste WILLEM III van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, verkocht, hersteld en nu te koop)

Afbeelding
Datum 24 augustus 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Een woord aan de aandeelhouders der Stoomvaart- Maatschappij Nederland.
De terugkomst van het stoomschip PRINS VAN ORANJE, na een reis van zes en een halve (!) maand, de geleden verliezen die niet te begroten zijn en waartegenover enkel staat de voor een mailboot zeer middelmatige reis der CONRAD, geven ruimschoots gelegenheid het volgende onder de aandacht van belanghebbenden te brengen.
Op de algemene vergadering van 25 maart jl. is besloten om de leiding der zaken aan drie directeuren op te dragen, met terzijdestelling van het denkbeeld om die aan één directeur- generaal toe te vertrouwen.
Uit een financieel oogpunt zou het laatste, naar onze mening, de voorkeur hebben verdiend, want het onmatig hoog loon, toegewezen aan de directeur, die zich ingenieur noemt, staat niet in de minste verhouding tot dat van wezenlijke en erkende kundige technici.
Ook zou daardoor belet zijn wat nu geschiedt of kan geschieden, namelijk dat verliezen, aan de technische ambtenaar te wijten, door een directeur, als zijnde dezelfde persoon, worden geécarteerd of verdedigd.
Vooral na het verlies van het schip WILLEM III, waarvan de inlading en expeditie genoeg zijn besproken, hadden de aandeelhouders recht te eisen, dat voortaan met de meeste zorg hun belang werd behartigd en dat de directie niet onwetend was geweest, dat voor schroefbladen in het algemeen, en voor die van den Hirschvorm in het bijzonder, gegoten ijzer als bouwstof niet is aan te bevelen, hetgeen de betrokken directeur uit ervaring en, bij bewezen gebrek daaraan, had moeten weten uit het groot getal stoomschepen dat, na opgedane ondervinding, schroefbladen van deugdelijker metaal verkreeg.
Met het eerste schip had, indien een proef zo volstrekt nodig was, één stel gegoten ijzeren Hirsch- schroefbladen kunnen volstaan, want, met de doelmatige en sterke inrichting tot bevestiging der bladen op de verdikking der schroefas, is men niet gehouden aan één vorm, maar kunnen daarop later schroefbladen van anderen, sterkere vorm of deugdelijker metaal verbonden worden.
Een primitieve meerdere uitgave van hoogstens drie à vier duizend gulden per schip voor Hirsch- schroefbladen van gesmeed ijzer of gegoten staal (brons is niet aan te raden bij ijzeren schepen, door het ontstaan ener galvanische werking, die beide metalen snel verteert) of de keuze van een sterkere schroefvorm met enige mindere spoed, zoals te laat en zo wij hopen niet opzettelijk voor de CONRAD is bewaard gebleven, zou meer oordeelkundig en in het belang der Maatschappij zijn geweest, dan schatten te verspillen aan tijdverlies, onkosten enz. door het onophoudelijk breken der gegoten ijzeren Hirsch- schroefbladen van de twee eerste in de vaart zijnde schepen.
Het is echter waar, dat deze laatste, als wij goed onderricht zijn, slechts NLG 540 per blad (?) of NLG 2.160 per schroef kosten, behalve de premie aan de uitvinder, voor het gebruik van zijn stelsel.
Het vertrouwen in de tegenwoordige directie is terecht dan ook zeer gedaald door het nooit geëvenaarde feit, dat zes malen achtereen, en soms drie malen op één reis, de schroefbladen braken, zonder nog te spreken van andere gebreken aan ketels enz., die eveneens oponthoud nodig maakten.
De drieste en voor het oordeel der aandeelhouders weinig vererende verklaring van gedurig stoten, toevallige wrakken enz., zouden niet pleiten voor de waakzaamheid der betrokken gezagvoerders, wanneer de opinie van deskundigen en van het publiek daarover niet reeds lang uitspraak had gedaan (zie o.a. bijvoegsel NRC van 23 juli l.l.).
Van een zich noemend technisch beheer, dat de Maatschappij ongeveer 14 mille per jaar kost (want naar men ons verzekerd, heeft de technische beambte 10 mille, buiten 6 mille als directeur (?) en de agent te Nieuwe Diep 4 mille) kan gevorderd worden dat het zijn zaak grondig verstaat en het maatschappelijk materieel in goede staat onderhoudt.
Wij vragen daarom ernstig of het bij de bekende toestand der Maatschappij verantwoordelijk is, om buitensporige bezoldiging te geven voor diensten, daaraan niet het minste geëvenredigd, en of die van de technische directeur ooit van die aard zijn geweest, dat zij aanzienlijk meer dan het dubbele van dat der andere directeuren moet bedragen.
De weinig technische bemoeiingen werden door hem overgelaten aan genoemde agent (jong Duitser, vroeger beambte van John Elder & Co.), in plaats van in persoon te zorgen dat alles behoorlijk werd nagezien.
De technische directeur van een maatschappij als de Nederland kan, naar onze mening, het meest nuttig zijn en behoort te wonen op de plaats van aankomst, dokking, nazien en vertrek der schepen en kan een betrekking als die van generaal agent (?), op enige uren afstand van het hoofdkantoor, alsdan in het voordeel der Maatschappij, vervullen.
Tot het steeds copieren en organiseren naar Franse voorbeelden van een bespottelijk omslachtige administratie kan de Maatschappij meer geschikte en minder kostbare personen vinden en behoort trouwens, naar onze mening, de inrichting van een duidelijke en eenvoudige administratie tot de werkkring van de directeur- administrateur.
Binnen weinige dagen moet beslist worden, wie de leiding der zaken zal toevertrouwd worden ; wij hopen in het belang der aandeelhouders dat men, het gebeurde voor ogen, nu dadelijk degelijk ervaren en bezadigde mannen kiezen, ten einde die later te behoeden voor het aanvaarden ener ontredderde zaak, waar van hunne voorgangers, met aankleven van familie- betrekkingen en creaturen, de voordelen hebben genoten en later de werkelijke lasten en zorgen met minder voordeel hun zullen overlaten.

Afbeelding
Datum 10 september 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 september. De 5e dezer is van de werf van de heren John Elder & Co te Fairfield te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip KONING DER NEDERLANDEN, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en bestemd voor de vaart van Amsterdam naar Java, door het Suezkanaal. Het schip is 350 voet lang, 39 voet breed en 31 voet 6 dm, meet 3.055 ton en heeft machines van 400 paardenkracht nominaal.

Afbeelding
Datum 24 maart 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 23 maart. De 19 dezer is van de werf van de heren John Elder & Co. te Fairfield, Govan van stapel gelaten het nieuw gebouwde schroefstoomschip PRINSES AMALIA, voor rekening van Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Amsterdam en bestemd voor de vaart op Java via het Suezkanaal. De afmetingen van dit stoomschip zijn als volgt: lengte 383 voet, breedte 40 voet, diepte 31 voet, 6 duim Engelse meting. Er is plaatsruimte voor 76 eerste, 32 tweede en voor verscheidene derde klasse passagiers.
De machines, door dezelfde firma vervaardigd, zijn compound systeem, met 2 omgekeerde cilinders en onmiddellijk werkend, een van 50 duim en de ander van 86 duim diameter, slaglengte 3 voet 6 duim. Voorts een stoomgangspil, dito lieren en alle mogelijke nieuwe en doelmatige inrichtingen zijn aan boord aanwezig.
Het stoomschip PRINSES AMALIA, vele jaren het grootste schip van de Maatschappij Nederland, liggend in haar oorspronkelijke staat (nog met ra’s) te Port Said. (coll. Marhisdata)

Afbeelding
Datum 12 juni 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 juni. Heden morgen is hier binnengekomen van Greenock het voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland op de werf van de heren John Elder & Co. nieuwgebouwde stoomschip PRINSES AMALIA. Zijn wij wel onderricht, dan zullen enige leden van de vorstelijke familie morgen ochtend hier arriveren om dit prachtige schip te bezichtigen.

Afbeelding
Datum 21 juli 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Glasgow, 14 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters John Elder & Co. te water gelaten het voor de Stoomvaart-Maatschappij Nederland gebouwde ijzeren schroef-stoomschip VOORWAARTS, gevoerd zullende worden door kapt. J. F. Graadt van Roggen.

Afbeelding
Datum 13 maart 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Nederland. Het op de werf der firma John Elder & Co. nieuw gebouwde Nederlandse stoomschip EGERON, kapt. R.E. Vetter, wordt de 3e april van Nieuwediep geëxpedieerd naar Batavia en Soerabaya. Laatste laaddag te Nieuwediep 1 april. Dit stoomschip, bestemd voor de dienst in de Indische archipel, heeft ruime hutten voor een 12-tal passagiers 1e klasse en 16 passagiers 2e klasse. Voor passagiers wordt het nieuwe tarief toegepast, waarbij de passageprijzen voor een plaats eerste klasse zijn gelijkgesteld op NLG 700 per persoon. (opm: slechts de uitreis werd gemaakt in de dienst van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland).

Afbeelding
Datum 29 juni 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland, maandelijkse vaart tussen Nederland en Java. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. F.J. Aukes, op de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow gewijzigd en thans voorzien van een ruime campagne met prachtige accommodatie voor passagiers 1e klasse, benevens zeer comfortabele inrichting voor passagiers 2e klasse met hutten voor vier personen, wordt de 7e augustus naar Java geëxpedieerd.

Afbeelding
Datum 17 augustus 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Betreffende het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Maatschappij Nederland, thans op reis naar Indië, bevat Het Vaderland (opm: een krant) het volgende:
Dit schip doet zijn eerste reis na de vergroting, die het onlangs heeft ondergaan te Glasgow bij de firma John Elder & Co. De gewezen passagiers-1e klasse-inrichting is voor het grootste gedeelte in laadruimte herschapen, met behoud der poorten, zodat dit gedeelte van het schip nu ook gebruikt kan worden voor het vervoer van troepen, terwijl de hutten vóór de ketels voor passagiers der 2e klasse zijn bestemd.
De gehele inrichting voor passagiers 1e klasse is nu op dek gebracht en bestaat uit een zeer ruime salon met hutten voor 57 passagiers, buffet, badkamers, zomede een ruime rookkamer op de campagne.
De vroegere inrichting der passagiers 2e klasse is bij het troepenlogies getrokken, waardoor nu een detachement van 550 man kan worden overgevoerd. Het schip is naar zee vertrokken met een volle lading, een 50-tal passagiers 1e klasse, 35 passagiers 2e klasse en 275 man troepen.
Met de PRINS VAN ORANJE zijn nu de 6 stoomschepen van de Maatschappij Nederland alle in de vaart. Zij zijn ingericht om gezamenlijk 2.700 man troepen met de nodige onderofficieren en officieren over te kunnen voeren. Al de schepen zijn, wat de bouw aangaat, geklasseerd A 1,100 in de registers van Lloyds; 3/3 1 in die van Veritas en A in die van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeurs. Zij voldoen dus, wat de veiligheid betreft, aan de zwaarste eisen die door die verschillende assurantie maatschappijen aan zeeschepen gesteld worden.
Uit een korte beschrijving van het schip en de veiligheidsmiddelen, die in de salons van de schepen zijn, blijkt ons, dat elk schip onder water door 5 dwarsschotten in 6 compartimenten verdeeld kan worden, die onderling met elkaar gemeenschap hebben door middel van sluizen, die op dek opengedraaid kunnen worden. Het doel is om, wanneer het schip een lek bekomt, het water naar verkiezing te kunnen beperken tot een of meer compartimenten. Bovendien heeft men aan dek 5 pompen, benevens 3 stoompompen in de machinekamer, terwijl ook de grote circulatiepomp der machine als lenspomp kan gebezigd worden.
Op de campagne heeft men een dubbel werkende brandspuit met zuigbuizen; bovendien heeft men nog 2 dekperspompen (Downton), die als brandspuit gebruikt kunnen worden, en verder de nodige putsen, brandemmers enz. Bij de salons heeft men ook een extincteur en een appareil respiratoir (opm: waarschijnlijk wordt een persluchttoestel bedoeld).
Voor elke passagier is een zwemgordel aan boord, terwijl er zes zwemgordels in de sloep zijn, die gereed gehouden worden om een drenkeling te kunnen redden.
Elk schip heeft zeven sloepen. De masten zijn alle voorzien van bliksemafleiders en de steenkolen- en andere ruimen van buizen, om door thermometer-observaties broeiing te kunnen ontdekken. De kruitkamer en ruim kunnen altijd onder water gezet worden.
Nu de PRINS VAN ORANJE ook in de vaart is, kan de handel en kunnen de passagiers verzekerd zijn van een geregelde vaart des zaterdags om de vier weken.

Afbeelding
Datum 03 september 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor rekening van het Departement van Koloniën worden bij de firma John Elder & Co., scheepsbouwmeesters te Glasgow, twee composite schroefstoomschepen gebouwd, lang 38 m, breed 6 m, diepgaande 30 decimeter, bestemd voor dienst der Gouvernements-marine in Nederlands Indië.

Afbeelding
Datum 06 december 1877
Krant DC - Dordtsche Courant

Men meldt aan het Handelsblad, dat tussen de Koninklijke Maatschappij De Schelde, die een fabriek voor scheepsbouw en werktuigen te Vlissingen heeft, en de bekende firma John Elder & Co. te Glasgow een overeenkomst tot stand gekomen is, waardoor voortaan aan de werf te Vlissingen de grootste werken zullen kunnen worden uitgevoerd en die fabriek niet alleen met de grootste inrichtingen in ons land, maar ook met de buitenlandse zal kunnen wedijveren. De heer W. Pearce, lid der firma John Elder en Co., zal als commissaris der Maatschappij De Schelde optreden en belast zijn met het technisch toezicht op de werken van scheepsbouw en machineriën, die voortaan aan de Vlissingse werf zullen worden opgedragen.

Afbeelding
Datum 10 januari 1878
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Een groot werk, dat eerlang in deze gemeente zal worden ten uitvoer gebracht, namelijk het maken van een ijzeren drijvend droogdok, voor de Amsterdamse Droogdokmaatschappij, is heden in Het Vosje, Rokin, bij enkele inschrijving, in het openbaar aanbesteed. Minste inschrijver was de firma: The Skerne Iron Works Co. (Limited), Darlington, Engeland, voor NLG 560.000,-. Onder dit bedrag is begrepen de levering van de benodigde bouwstoffen en inrichtingen van het droogdok. De plannen en het toezicht op de uitvoering van dit werk zijn ontworpen door en opgedragen aan de heer J. de Hoog, expert en scheepsbouwkundig ingenieur alhier.
De inschrijvingen waren als volgt:
Skern Iron Works, Darlington, te leveren in 44 weken, NLG 560.000,-.
Union, Dorthmund, levering 15 januari 1879 NLG 622.563,-.
A.G. für Eisen Industrie & Brückenbau vorm. J.C. Harkort, Duisberg, 30 september 1879 NLG 661.000,-
John Cockerill, Seraing, in 11 maanden, NLG 662.400,-.
C. Mitchell & Co., Newcastle, 31 oktober 1879, NLG 689.000,-.
Th. Windgate & Co., Glasgow, in 12 maanden, NLG 690.000,-.
Ch. Bosch Reitz, Helder, 30 november 1878, NLG 725.000,-.
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Feijenoord, in 2 jaar, NLG 725.000,-.
Maatschappij “De Schelde”, Vlissingen, in 14 maanden, NLG 738.000,-
John Elder & Co., Glasgow, 31 januari 1879, NLG 750.000,-.
Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, Amsterdam, in 12 maanden, NLG 752.000,-.
F. Kloos & Zonen, Alblasserdam, in 24 maanden, NLG 775.000,-.
J. & G. Renny, London, 31 juli 1879, NLG 776.000,-.
Edw. Findge & Co.Limited, Bridge Works, Shepstone, 30 oktober 1879, NLG 790.200,-.
Cail & Co., Paris, maart 1879, NLG 805.000,-.
Schneider & Co., Creusot, in 16 maanden, NLG 807.220,-.
William Simons & Co., Renfrew, in 24 maanden, NLG 820.000,-.
A.G. Vulkan, Stettin, 1 januari 1880, NLG 1.150.000,-.

Afbeelding
Datum 13 januari 1878
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Men schrijft ons uit Vlissingen:
Het prachtige stoomschip PRINSES MARIE, bestemd als mailboot bij de maatschappij Zeeland dienst te doen, ligt sinds enige dagen in onze haven. De inrichting van dit zeekasteel, welks bouw reeds vroeger herhaaldelijk beschreven werd, kan wat gemak, goede smaak en weelde betreft, niet te hoog geroemd worden. Het zal echter nog wel enige tijd duren voor het in dienst gesteld wordt. Alvorens het schip door de maatschappij kan aangenomen worden, moet het een kleine wijziging aan de machines ondergaan, waartoe Schotse werklieden van de fabriek der heren John Elder & Co. te Glasgow naar hier zullen overkomen, en vervolgens moet het stoomschip nog een proefvaart maken. Er kan dus nog enige tijd verlopen vóór het in de vaart zal worden gebracht. De buitengewoon prachtige inrichting der nieuwe boten, die elk ongeveer 7 tonnen gouds zullen kosten, zal het steeds toenemend aantal passagiers der nieuwe lijn zeker nog doen vermeerderen.

Afbeelding
Datum 02 maart 1878
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Koninklijke Maatschappij De Schelde, Scheepsbouw- en en Werktuigenfabriek te Vlissingen.
Commissarissen Arie Smit, scheepsbouwmeester te Slikkerveer, president F. Wibaut, koopman te Vlissingen, vice-president; J.P.I. Buteux, lid der gedeputeerde staten van Zeeland, te Middelburg, secretaris; E. Rensburg, lid der Commanditaire Bankvereeniging Rensburg & Van Witsen te Rotterdam; en Wm. Pearce, lid der firma John Elder & Co. te Glasgow.
Inrichtingen voor het bouwen en herstellen van ijzeren en houten stoom- en zeilschepen, baggermachines, hopperbarges, houten en ijzeren zandbakken voor aannemers, torpedovaartuigen en het voorzien in alle behoeften voor de scheepvaart in de ruimste zin.
Vervaardigen en herstellen van stoomketels en stoomwerktuigen, zowel voor scheeps- als landgebruik, tegen een minimum kolengebruik.
Inrichting voor het dokken van schepen, waarvan de tarieven op franco aanvrage te verkrijgen. Afmetingen droogdok: lengte 74,15 meter (213’3” Eng.). Breedte 16 meter (52’ Eng.) Diepte 4,24 meter (14’ Eng.)
IJzer- en metaalgieterij. Grofsmederij.
Door een overeenkomst tussen de firma John Elder & Co. te Glasgow en deze maatschappij getroffen, is zij in staat om in de kortst mogelijke tijd en tegen de meest concurrerende prijzen werken van de grootste omvang uit te voeren.
Jos. Van Raalte, directeur.

Afbeelding
Datum 16 maart 1878
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Wij lezen in de Glasgow Newspaper de beschrijving van de proeftocht der nieuwe boot van de Maatschappij Zeeland, de PRINSES ELISABETH. Deze prachtige raderboot, die door de Schotse dagbladen beschreven wordt als de snelste zeestomer, die op het ogenblik bestaat, (the fastest seagoing ship afloat), bereikte met volle lading een snelheid van 18 knopen. De Engelse mijl werd in 3 minuten 20 seconden afgelegd. Evenals de andere nieuwe boot dier maatschappij, de PRINSES MARIE, is deze boot 300 voet lang, 35 voet breed en 23 voet hoog. De beroemde firma John Elder & Co. bouwde deze boot, welke in Engeland geprezen wordt, als uitmuntende door bouw, inrichting en machinerie.

Afbeelding
Datum 21 maart 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuwgebouwde stoomschip PRINSES ELIZABETH deed onlangs in Wemyss baai een proeftocht op de gemeten mijl. Aan boord bevonden zich de heer Van Woelderen, directeur der Maatschappij Zeeland, de heer De Hoog, inspecteur der Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, benevens de leden der firma John Elder & Co., de bouwmeesters der boot en machine. Bovengemelde boot en de PRINSES MARIE zijn gebouwd voor rekening der Maatschappij Zeeland en bestemd voor de vaart tussen Vlissingen en Queensboro. De boot was zwaarder beladen dan men verwacht dat zulks gewoonlijk het geval zijn zal, en liep een vaart van 18 knopen als maximum, terwijl de gemiddelde spoed verkregen 17,225 knopen per uur was, waardoor deze boot voor de snelstvarende die er bestaat kan gehouden worden.
De afmetingen der PRINSES ELIZABETH en der PRINSES MARIE zijn als volgt: lengte 300, breedte 35 en 23 voet hol, waardoor op deze boten, die door de grote diepte der havens waarop zij varen, een grotere diepgang kunnen hebben dan de gewone kanaal-passagiersboten en daardoor veel vaster op het water liggen, de kansen van zeeziek te worden zeer verminderd zijn. De inrichtingen voor passagiers zijn op de weelderigste voet. Al de passagiers der eerste klasse hebben een vrije hut, de salons, die zo dicht bij het midden van het schip geplaatst zijn als doenlijk was, zijn goed verlicht en geventileerd. Dames-salons, rookkamers, baden, wasplaats enz. zijn alle ingericht met het oog op gemak, en bestaat er geen twijfel dat deze boten een belangrijke aanwinst zijn voor de lijn tussen Vlissingen en Queensboro.

Afbeelding
Datum 23 juni 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Door de heren John Elder & Co. zijn van hun werf te Fairfield, op 18 en 19 juni, twee stoomschepen te water gelaten, voor rekening van het Nederlands koloniaal Gouvernement, genaamd de HAVIK en de ZEEMEEUW. Zij liepen te water met stoom op en geheel zeilkaar. De stoomschepen zijn 243 ton b.m. en de machines van 60 paardenkracht nominaal.

Afbeelding
Datum 18 juli 1878
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 15 juli. Naar wij vernemen, is dezer dagen op de werf van de heren John Elder & Co. te Govan bij Glasgow de kiel gelegd van een nieuw stoomschip van 3.000 ton en 400 paardekracht nominaal, dat gebouwd wordt voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.

Afbeelding
Datum 31 maart 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 25e maart is bij de heren John Elder & Co. te Govan van stapel gelopen het raderstoomschip PRINS HENDRIK, voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, te Vlissingen, en bestemd voor de vaart tussen laatstgenoemde plaats en Queensborough. De afmetingen van het schip zijn als volgt: gehele lengte 300 voet, breedte der dekbalken 35 en diepte 24 voet 3dm., en groot 1652 tonnen. De machines, die op de werf voltooid zijn, hebben 600 paardenkracht nominaal met compound slingerbeweging, voorzien van al de nieuwste inrichtingen. Er zijn aan boord verblijfplaatsen voor 150 eerste en 40 tweede klasse passagiers, alles ingericht op de meest comfortabele wijze. Toen het schip afliep, is het door mrs. Van Raalte met de daarbij gewone plechtigheden gedoopt.

Afbeelding
Datum 22 april 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag van de Stoomvaart-MNaatschappij Nederland is nog het volgende ontleend: Het goederenvoervoer was als volgt: Naar Port-Said 228, naar Engelse Indië met overlading te Port-Said 151, naar Padang, Java en verder Indië 60.272 totaal 60.651 m³.
Vergeleken met het vorige jaar geeft dit: naar Port-Said totaal 379 m³, of 15 m³ gemiddeld per reis, tegen 181 m³ of 8 m³ gemiddeld per reis in 1879, en naar Pedang, Java en verder Indie totaal 60.272 m³, of 2.318 m³ gemiddeld per reis tegen 49.412 m³ of 2246 m³ gemiddeld per reis in 1879.
Van Java naar Pedang werden overgevoerd 27.686 last, gemiddeld per reis 1.065 last, tegen van Java enz. overgevoerd in 1879 24.829 last gemiddeld per reis 1.080 last.
Onder de van Java enz. aangevoerde lading was bestemd: Voor Middellandse zee havens 3.241, voor buitenlandse Noordzee havens 1.236, voor Noord-Amerika 271 last.
Vooralsnog komen dus de veelvuldiger reizen schier geheel ten bate van het goederenvervoer, dat ten volle de invloed ondervond van de drukkere vaart.
Het assurantie reservefonds bedroeg op 1 januari 1880 NLG.338.211,29½. Het vermeerderde door gekweekte rente met NLG.15.999,17 en door de netto premie met NLG.153.325,50, zodat het op 31 december 1880 bedroeg NLG.507.462,96½.
Hiervan was op 31 december NLG.468.600,21 belegd, en zijn in de loop van 1881 verdere aankopen voor geldbelegging gedaan.
Het reservefonds was op 1 januari 1880 NLG.12.346,68 NLG. Het vermeerderde door gekweekte rente met NLG 480 en werd op 31 december volgens Art. 24 van de Statuten gecrediteerd met 10 % van de winst boven 5 % ad NLG.20.416,67, zodat het op 31 december bedraagt NLG.33.243,35.
In de aanvang van dit jaar is het belegde reservefonds tot dit bedrag aangevuld.
De zeven eerste klasse stoomschepen komen thans voor op de balans met NLG.4.677.284 De afschrijving over de in de vaart zijnde schepen zijn gestegen tot NLG.2.562.232,05½.
In overleg met onze commissarissen is besloten tot de aanbouw van een nieuw stoomschip, met het doel om nog meerder zekerheid te geven aan de ongestoorde veertiendaagse dienst, ook bij mogelijk uitvallen van een onzer schepen, bij averijen of langdurige herstellingen. Dit nieuwe stoomschip zal ook worden gebouwd bij de firma John Elder & Co. te Glasgow; het zal zijn van ruim 3.000 tonnen met machines van 2.000 effectieve paardenkracht. Wij rekenen dat het in de nazomer zal worden afgeleverd, en twijfelen niet of deze versterking van onze vloot zal zowel door passagiers als door inladers worden goedgekeurd.
Hoewel wij ons niet hebben ontveinsd, dat voor een ongesubsidieerde maatschappij een zodanig reserveschip zeer kostbaar is, zo mochten wij niet uit het oog verliezen dat om met 10 stoomschepen een even drukke dienst waar te nemen als in het afgelopen jaar, niet alleen veel inspanning maar ook evenveel voorspoed bij deze reizen onontbeerlijk was, en dat wij voorzorgsmaatregelen moesten nemen tegen mogelijke stoornissen. Wij hopen dat de meerdere tijd die op iedere reis beschikbaar zal zijn ten goede zal kunnen komen aan verschillende onderdelen van ons uitgebreid verkeer.
Ingevolge welwillende toestemming van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Alexander der Nederlanden, Prins van Oranje, zal dit nieuwe stoomschip de naam dragen van PRINS ALEXANDER.
De gebouwen en steigers te Nieuwediep zijn na vruchteloze pogingen om een koper te vinden, die daarvan gebruik wilde maken, voor afbraak in veiling verkocht. Het nadelig saldo van de rekening bedroeg 12.076,90 NLG, hetwelk geheel is afgeschreven op winst en verlies, zodat het hoofd in onze boeken niet meer bestaat. De etablissementen te Amsterdam (Rietlanden) zijn door de aanzienlijke afschrijving van NLG.9.500 tot een boekwaarde van NLG.8738,78½ teruggebracht. De kolenloodsen te Batavia werden geheel afgeschreven op het nominale cijfer van NLG. 1, met het oog op de aanstaande opening van de haven van Tandjong Priok, waardoor verplaatsing wenselijk zal zijn.
In het tienjarig tijdvak van onze exploitatie, dat wij bij het schrijven van dit verslag besluiten, hebben de stoomschepen gedaan 290 enkele reizen, overgevoerd 49.647 passagiers en 575.300 tonnen lading.
De resultaten van de aandeelhouders waren als volgt: 1871 nihil; 1872 5½ % deficit; 1873 dit verlies ingehaald; 1874 5 % dividend; 1875 idem; 1876 idem; 1877 7 % 1878 2½ %; 1879 4½ %, en 1880 8½ % dividend.
Vragen wij ons af of dit gemiddelde bevredigend is, dan moet het antwoord ontkennend luiden. Wel schijnen de vooruitzichten voor het nieuwe tijdvak beter, maar wij moeten bedacht zijn op concurrentie, vooral nu de Franse regering subsidies geeft, die de strekking hebben om Franse schepen in staat te stellen de koopvaardijvloot van bevriende naburige natiën van haar wettig arbeidsveld te verdringen. Wij zullen aan iedere concurrentie, die onder gelijke omstandigheden werkt, hoofd kunnen bieden daar wij thans volledig zijn georganiseerd om een maximum van diensten met een minimum van kosten te bewijzen, doch ontveinzen ons niet dat een ongesubsidieerde maatschappij, zoals de onze, dubbele inspanningen van krachten zal moeten doen om de nationale handel en de nationale scheepvaart niet aan vreemden cijnsbaar te doen worden. Wij hopen dat onze vrienden ons met alle gepaste middelen in die strijd zullen steunen.

Afbeelding
Datum 26 februari 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 22e februari werd van de werf der heren John Elder & Co. te Govan (Glasgow) te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip PRINS FREDERIK, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en bestemd voor de vaart tussen Amsterdam en Java.
De afmetingen zijn als volgt: lengte 350, breedte 39, en 30 voet 9 duim hol, groot 3100 ton.
Behalve grote ruimte voor tussendeks passagiers is er inrichting voor 60 1e en 40 2e klasse passagiers.

Afbeelding
Datum 28 februari 1882
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Glasgow, 22 februari. Heden is van de werf van de heren John Elder & Co. alhier te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip PRINS FREDERIK, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam en bestemd voor de vaart op Nederlands Oost Indië.

Afbeelding
Datum 07 mei 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 mei. De 1e mei is door de heren John Elder & Co. van hun werf te Fairfield te water gelaten het stoomschip INSULINDE, zullende varen onder Nederlandse vlag. Het is groot 3.100 ton en bestemd voor de dienst tussen Amsterdam en Nederlands Indie. het schip is voorzien van machines van 2.500 pk.

Afbeelding
Datum 05 juni 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juni. Het Nederlandse stoomschip INSULINDE, gebouwd op de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow, vertrok na een zeer voldoende proeftocht de 3e dezer te 3 uur namiddag van Wemyss Bay herwaarts.

Afbeelding
Datum 03 juli 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Maatschappij De Schelde, scheepsbouw- en werktuigenfabriek te Vlissingen, opgericht 9 oktober 1875.
Commissarissen: Arie Smit, burgemeester van Vlissingen, J.P.I. Buteux, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, te Middelburg, William Pearce, enig lid der firma John Elder & Co., te Glasgow, F.G. Sprenger, lid der firma Spoors & Sprenger, te Middelburg, en
F.H.J. Wibaut, koopman te Vlissingen.
Directeur: Jos. van Raalte, te Vlissingen.
Maatschappelijk kapitaal NLG 600.000,- verdeeld in drie series elk van NLG 200.000, waarvan de twee eerste series zijn geplaatst.
Uitgifte der 3e serie groot NLG 200.000.
De Koninklijke Maatschappij De Schelde, scheepsbouw- en werktuigenfabriek, heeft de eer te berichten, dat de 3e serie van aandelen in haar maatschappelijk kapitaal onder de navolgende voorwaarden door haar wordt uitgegeven.
De aandelen zijn ieder groot duizend gulden. Zij luiden aan toonder.
De uitgifte geschiedt à pari te storten als volgt: 25 % op 15 juli 1882, 25 % op 15 oktober 1882, 25 % op 15 januari 1883, en 25 % op 15 april 1883.
De inschrijvers zijn bevoegd een of meer dier stortingen te vervroegen, in welk geval hun van het nog niet opeisbare bedrag een rente, gerekend à 5 % ’s jaars, wordt vergoed.
De aandelen van de 3e serie delen in de winst over 1882 en 1883 in verhouding tot het bedrag en het tijdstip hunner verplichte stortingen.
De inschrijving zal zijn opengesteld op vrijdag 7 juli 1882 te Vlissingen ten kantore van de Vennootschap, terwijl de inschrijvingsbiljetten tevens in ontvangst zullen worden genomen door de volgende firma’s, alwaar prospectussen, inschrijvingsbiljetten en verdere inlichtingen te bekomen zijn, als: Amsterdamsche Bank te Amsterdam, Mozes Ezechiels & Zonen te Rotterdam, Simon Zadoks & Zoon te Dordrecht, de Gorinchemsche Bank te Gorinchem, Fransen van de Putte & Zoon te Goes, en Spoors & Sprenger te Middelburg.
Ingeval de ingeschreven som het gevraagde bedrag overtreft, geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk pondsponds gewijze. Die toewijzing zal plaats hebben binnen drie dagen na de inschrijving. Heren makelaars en commissionairs in effecten ontvangen ¼ % provisie over het bedrag van de hun toegewezen aandelen.
Vlissingen, 28 juni 1882, de directeur.

Afbeelding
Datum 01 mei 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 april. Jongstleden donderdag (opm: 26 april) is van de werf der heren John Elder & Co. te Glasgow met goed gevolg te water gelaten het voor rekening der Stoomvaart- Maatschappij Zeeland op stapel staande stoomschip PRINSES WILHELMINA, bestemd voor de dagelijkse maildienst tussen Vlissingen en Queenboro.
(opm: een bedoelde naam; het schip kwam in de vaart als WILLEM PRINS VAN ORANJE)

Afbeelding
Datum 20 juni 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Aan het gisteren in het eerste blad door ons vermelde verslag van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland ontlenen wij nog de volgende bijzonderheden:
Op 19 mei 1882 werd de pier te Queenborough met gebouwen en inrichtingen door brand totaal vernield. Het stoomschip PRINS HENDRIK, hetwelk bij het uitbreken van de brand aan de pier lag gemeerd, liep het grootste gevaar mede vernietigd te worden. Echter gelukte het, door nog tijdig opdagende hulp van een sleepboot en gepaste maatregelen van de opvarenden, het schip te behouden en bleek het zelfs betrekkelijk weinig geleden te hebben.
Zodra het onheil bekend was, werd door de Maatschappij in overleg met de London, Chatham & Dover Railway Cy. besloten, de schepen naar Dover te dirigeren, opdat niet op eenmaal de dienst zou behoeven gestaakt te worden en daarmede de vruchten van jaren inspanning zouden teloor gaan.
Van 19 mei tot 18 juni werd, hoewel gebrekkig, de dienst op Dover volgehouden. Gebrekkig, omdat de vaart op Dover met de ontzaglijke deining daar onder de kust, vooral bij oostenwind, de reizigers, gewoon aan een aangename, gemakkelijke zeereis op Queenborough, tot veel klachten aanleiding gaf en zeker velen moet afgeschrikt hebben van die route gebruik te maken. Doch ook vooral moet de vaart op Dover gebrekkig genoemd worden, aangezien daar iedere inrichting of gelegenheid ontbreekt om goederen van enige omvang te landen. Slechts een zeer gering aantal colli kon gelost worden, terwijl honderden tonnen goederen te Vlissingen voor verscheping gereed stonden.
Ten einde ook in dat vervoer te voorzien, werden door de Maatschappij, in overleg en voor gemeenschappelijke rekening met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, twee vrachtgoederenboten gecharterd en een geregelde dienst, direct op Londen geopend.
Ook na de 18e juni, datum waarop de dienst weer op Queenborough plaats vond, was de Maatschappij verplicht met de gezegde vrachtgoederendienst op Londen voort te gaan, omdat de voorlopige landingsplaats te Queenborough, ontoereikende als zij was voor het personenvervoer, in geen deel in de goederendienst kon voorzien.
Eerst op ultimo november waren de inrichtingen op de pier weer enigszins verbeterd, waardoor een lading van ongeveer 80 ton kon gelost worden. De extra dienst op Londen, in aanmerking genomen en de grote kosten, daaraan verbonden, werd daarop onmiddellijk opgeheven en met beperking van het gewoon goederenvervoer, die dienst ook geheel met de mailboten op Queenborough verricht.
Aan de firma John Elder & Co. te Glasgow is de bouw van een nieuw stoomschip opgedragen. Dit schip zal, naar verwacht wordt, in de loop van de aanstaande zomer in de vaart kunnen worden gebracht, zodat de thans dienstdoende schepen, die ook in het afgelopen jaar uitstekend bleven voldoen, alsdan successievelijk kunnen opleggen, ten einde, zowel wat schip als machines en ketels aangaat, degelijk te kunnen worden nagezien.
In het afgelopen jaar, in de maanden, het ongeval te Queenborough voorafgaande, was het vervoer van reizigers nog steeds klimmende; in de maanden juni tot december was echter enige vermindering op te merken.
Het maatschappelijk kapitaal, op 31 december 1881 groot NLG 4.082.000, is thans gebracht op NLG 2.041.000, verdeeld in aandelen serie A NLG 584.500, serie B NLG 1.456.500, die allen geplaatst zijn.
Het aflossingfonds van het stoomschip PRINS HENDRIK, onder beheer van de Mij. tot Expl. van Staatsspoor, op 1 januari 1882 een waarde vertegenwoordigde van NLG 428.299,24½, werd door bijstorting en bijschrijving van gekweekte rente vermeerderd met NLG 176.975,94½, zodat daarin op 31 december 1882 aanwezig was NLG 605.275,19, terwijl het ketelfonds onder beheer van de Expl. Mij., met de gewone maandelijkse bijdragen en de bijgeschreven renten, op 31 december 1882 is geklommen tot een bedrag van NLG 79.109,15½.
Van de 5% obligatielening 1875 werden in december 1882 uitgeloot 27 obligaties à NLG 1.000, waarvan 8 stuks in portefeuille zodat in omloop bleef voor een bedrag van NLG 595.200.
In de werkplaats, die in het afgelopen jaar enige uitbreiding onderging, aangezien voor dagelijks onderhoud groter reparaties nodig waren, is thans een kleine stoommachine geplaatst.
De resultaten van de exploitatie over het afgelopen jaar zijn de volgende:
In 1882 werden afgelegd door het stoomschip PRINSES ELISABETH 113, PRINSES MARIE 110, PRINS HENDRIK 120, AURORA 22, te samen 365 reizen, tegen 367 in 1881 en 367 in 1880.
Er werd ontvangen wegens het vervoer van reizigers en bagage NLG 614.293; koopmansgoederen en parcels NLG 279.192; brievenmalen NLG 151.000; pacht van de buffetten op de stoomschepen NLG 12.756; buitengewone ontvangsten NLG 14.102; dus per reis NLG 2.935,19 of 109 % tegen in 1881 NLG 2.928,64 of 109 %.
De kosten van overlading te Vlissingen en te Queenborough zijn, tengevolge van het verminderd vervoer, natuurlijk beneden het bedrag, daarvoor in voorgaande jaren besteed, gebleven. Daartegenover staan echter de extra uitgaven, voortspruitende uit de buitengewone toestand te Queenborough, zodat het bedrag exploitatiekosten weinig verschilt met dat over het voorgaande jaar.
De vrachtgoederendienst op Londen (Butlers Wharf) werd gevoerd met de stoomschepen:
BLOND, SHUAY DAGONE, SIGNAL en BLENCOWE, waarmede te samen 74 reizen werden afgelegd.
Aan koopmansgoederen werden vervoerd: Van Vlissingen naar Londen 8.653 ton, van Londen naar Vlissingen 1.770 ton, te samen 10.423 ton.
Van de geheven vracht Venlo – Londen, verdeeld over het doorlopen aantal kilometers, verbleef aan de Maatschappij een aandeel van NLG 89.265,60, terwijl van de onkosten ten hare laste kwam een bedrag van NLG 96.844,08½, zodat hierop een verlies is te boeken van NLG 7.578,48½.
De ontvangsten uit de gewone dienst beliepen NLG 1.071.345,30, terwijl de uitgaven daarvoor bedroegen NLG 727.594,71, gevende een voordelig saldo van NLG 340.750,59.
Daarvan blijft, na aftrek van het nadelig saldo van de intrestrekeningen NLG 25.218,07½, bijdrage ten behoeve van het ketelfonds NLG 36.000, vaart Vlissingen – Londen (Butlers Wharf) NLG 7.578,48½, verlies op uitgelote obligaties van de lening 1875 NLG 950, afschrijving ten behoeve van de kosten van eerste aanleg van stoomschepen, enz. NLG 48.722,55, buitengewone reserve voor aankoopbewijzen van deelgerechtigheid NLG 100.000 of samen NLG 218.469,11, een zuivere winst over van NLG 125.281,48.
In het afgelopen jaar is van de kosten van eerste aanleg van stoomschepen enz. afgeschreven te samen NLG 286.332,14½ of plm. 13½% van het daarvoor op de balans over 1881 aangegeven bedrag.

Afbeelding
Datum 21 juni 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. Met de nieuwe mailboot WILLEM PRINS VAN ORANJE, die bij de firma John Elder & Co. te Glasgow in aanbouw is voor de lijn Vlissingen – Queenboro, zal voor het einde dezer maand, waarschijnlijk de 28e dezer, een proeftocht worden gedaan op de Clyde. Indien die proef aan de eisen voldoet, zal de boot ten spoedigste naar Vlissingen vertrekken om zodra mogelijk te worden in dienst gesteld.

Afbeelding
Datum 04 juli 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. Het stoomschip WILLEM, PRINS VAN ORANJE, voor de maildienst Vlissingen – Queensboro bij de firma John Elder & Co te Glasgow gebouwd, maakte gisteren een proefvaart op de Clyde. Het schip liep een vaart van 18,2 knopen per uur. Het vertrekt heden van Greenock naar Vlissingen, waar het tegen donderdagavond (opm: 5 juli) verwacht wordt.

Afbeelding
Datum 19 juli 1884
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Uit Engeland komen nog steeds ongunstige berichten omtrent de toestand van de ijzerindustrie. Aan de Clyde staan talrijke scheepswerven ledig. Slechts 80 schepen met gezamenlijk 140.000 ton inhoud zijn daar in aanbouw, tegen 150 schepen met totaal 300.000 ton inhoud in dezelfde tijd van het vorige jaar. Te Greenock en Port Glasgow hebben meer dan de helft van de scheepswerven geen werk en te Glasgow heeft het alleen de firma John Elder & Co. nog tamelijk druk. Te Stockton zijn de lonen van de scheepsbouwers 7½ pct. en van de op de weekloon arbeidenden met 1 sh. per week verlaagd.

Afbeelding
Datum 09 oktober 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 oktober. Gisteren vertoefden een lid en een ingenieur van de firma John Elder & Co. uit Govan bij Glasgow alhier om met de directie van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland een contract te sluiten wegens het bouwen van drie nieuwe salonboten, voor de dagdienst bestemd. Men meent, dat dit contract gesloten is.

Afbeelding
Datum 09 november 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Onze Londense correspondent schrijft ons d.d. gisteren:
Naar men weet, heeft de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, na de plaatsing van de nieuwe schuldbrieflening, de overeenkomst gesloten met het bekende huis John Elder & Co. te Govan (Glasgow), waarvan sprake was in het onderhoud, dat ik met de hoofdfirmant, de heer Pearce, ongeveer twee maanden geleden, aldaar, gelijk ik u destijds berichtte, had.
Het contract betrof de levering van drie nieuwe stoomboten, welke bestemd zijn voor de veelbesproken dagdienst tussen Vlissingen en Queenborough.
Ik zie mij heden in staat gesteld u enige bijzonderheden mee te delen betreffende de genoemde bodems, die als de vermoedelijk snelste boten in de vaart een belangrijke rol zullen spelen in de stoomdienst op het Engels Kanaal en de Noordzee, zo zij inderdaad niet een nieuw tijdperk openen in de geschiedenis van de stoomvaart.
De drie raderstomers worden gezamenlijk uit staal vervaardigd naar één zelfde type. Zij zullen meten 1.756 reg.ton, een lengte hebben van 297 Eng. voet, bij een uiterste breedte van ruim 35 Eng. voet en een holdiepte van ruim 23 Eng. voet, met een stoomvermogen van ongeveer 4.000 pk, aangebracht door vier dubbel-eindende veelbuizige ketels. De stoomdruk zal 80 Eng. pond bedragen en de krachtige machine, van het nieuwste model, zal aan deze boten een vaart verstrekken, welke de firma John Elder & Co. de verwachting doet koesteren dat zij de overtocht, van haven tot haven, in tenminste één uur tijds minder zullen bewerkstelligen dan de snelvarendste nachtboot van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland op dit ogenblik. Zo men de gemiddelde vaartijd van de mailboten in de nachtdienst over Vlissingen op acht uur stelt, dan zal men bevroeden wat de versnelling betekent: men zal, met de dagdienst, in 8½ uur van Victoria naar Vlissingen kunnen reizen, en omgekeerd. De reis tussen Londen en Rotterdam kan alsdan in weinig meer dan tien uur geschieden.
Naar de mij verstrekte beschrijving zullen de scheepsbouwers de spoed geenszins aan de algemene geriefelijkheid ten offer brengen. De passagiers van de tweede klasse zullen een verhoogd voordek hebben met dak, daaronder een ruime salon. Om verversingen te bekomen zullen zij echter niet genoodzaakt zijn tot dit salon af te dalen, daar zich een dek-restauratie en buffet boven onder de brug, in hun onmiddellijke nabijheid bevinden zal. Achter de machinekamer en vóór het grote deksalon zullen zich de pronkvertrekken bevinden, welke men voor de vorstelijke personen wil afzonderen, die thans zo vaak en gaarne van de mailboten van de Zeeland gebruik maken. Deze vertrekken zullen bestaan uit slaapkamers en saletten.
In de nabijheid zullen zich bevinden de particuliere kajuiten van de eerste klasse passagiers. Hun salon zal natuurlijk prachtig zijn en voorzien van alle gemakken. Er zal een afzonderlijke rooksalon zijn. Het bovenachterdek van de eerste klasse boven het salon zal een wandelplaats ter lengte van 150 Eng. voet opleveren. Afgescheiden van de conversatiezaal zal men een grote eetzaal hebben. De dames zullen bovendien bijzondere vertrekken te hare beschikking krijgen. Er zullen ook speciale kantoren voor de postdienst zijn. Alles zal 's avonds bestraald worden door elektrisch licht.

Afbeelding
Datum 10 maart 1886
Krant JB - Javabode

De PRINSES WILHELMINA, door de wereldberoemde John Elder & Co. te Glasgow gebouwd, had een machinefundatie, die zo zwak geconstrueerd bleek te zijn, dat men verplicht was de gehele machine uit het schip te nemen en deze fundatie te vernieuwen.
Het schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER, na in alle opzichten op de proeftochten te hebben voldaan, heeft op de reis naar Indië averij aan de machine gehad en zal nu te Soerabaija een, zo men zegt, vrij belangrijke reparatie ondergaan.
Daarentegen zijn lichtpunten, dat de LEERDAM en de ZAANDAM reeds jarenlang een zware dienst verrichten tot volle tevredenheid van de reders, en dat de SMIT zelfs zonder afdoende proeftocht naar Java werd gezonden en zonder oponthoud de reis in 42 dagen volbracht. De K.A. NIEMANN doet nu reeds bijna twee jaar dienst op de Westkust van Afrika zonder dat men de minste klacht verneemt. De stoomschepen STELLA, JUPITER, ALBLASSERDAM, ECHO INO, SATURNUS, HOLLANDIA, ERASMUS, ARY SCHEFFER, IBERIA, BILLITON en AMSTELSTROOM hebben alle gedurende de jaren, dat zij in dienst zijn, geen aanleiding gegeven tot een ernstige klacht. Ook de BATAVIA, SOERABAIJA, NEDERLAND EN ORANJE, KONING WILLEM III, geregeld in de vaart of geweest zijn op Oost-Indië, en de ORANJE NASSAU, PRINS WILLEM I en PRINS MAURITS, in de vaart op West-Indië, geven evenmin aanleiding tot klachten. (opm: passage uit een ingezonden brief, waarin een industrieel opkomt voor de aanbouw van schepen voor de Koninklijke Marine op particuliere Nederlandse werven)

Afbeelding
Datum 01 augustus 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juli. Omtrent de opening van de dagdienst der Stoomvaart-Maatschappij Zeeland kan met zekerheid gemeld worden, dat daarvan vóór 1 mei geen sprake kan zijn, omdat met de scheepsbouwmeesters, de heren John Elder & Co. te Glasgow, omtrent de aflevering der drie boten is gecontracteerd, dat de eerste boot op 1 februari, de tweede op 1 maart en de derde en laatste op 1 april zal worden afgeleverd.

Afbeelding
Datum 30 september 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 september. Omtrent de in de loop van het volgend jaar in dienst komende drie dagstoomboten van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland is de Middelburgsche Courant in staat gesteld thans iets naders mede te delen. De stalen raderboten, die, zoals vroeger reeds werd vermeld, de namen NEDERLAND, DUITSCHLAND en ENGELAND zullen dragen, worden bij de Fairfield Shipbuilding en Engineering Company, vroeger John Elder & Co., te Govan bij Glasgow, gebouwd. De totale lengte bedraagt 300 voet, de breedte 35’3’’ en de diepte (dat wil zeggen van de kiel tot aan het dek) 23’3’’ Engelse maat. De voorsteven is recht, terwijl de spiegel een elliptische vorm heeft. De machines zijn oscillerend, dat is met beweegbare cilinders van veel vermogen. Behalve een groot dekhuis, waarin een zitsalon met schilderijen van Nederlandse kunstenaars versierd, een rookkamer en enige afgescheiden kajuiten, zijn er op het hoofddek een grote eetsalon, 50 x 33 voet lang en 9’ hoog, een gemakkelijk ingerichte dameskajuit, toiletkamers, enz. Onder de brug is op het dek een restauratie en op het voordek een kajuit voor 2e klaspassagiers met damessalon. Een groot promenadedek stelt de reizigers in de gelegenheid bij goed weer de zeelucht te genieten en de zee te beschouwen. Evenals op de nachtboten wordt in de verlichting door elektriciteit voorzien. Behalve de kajuiten in het dekhuis zijn geen kajuiten met slaapplaatsen aan boord, wijl de schepen slechts bij dag zullen dienst doen. Dat de nieuwe boten, evenals de thans bestaande, die van alle andere stoomvaartlijnen op Engeland zullen overtreffen, wat inrichting, grootte en snelheid betreft, is onnodig te zeggen.

Afbeelding
Datum 26 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 november. Op de werf van de Fairfield Engineering & Shipbuilding Co., voorheen John Elder & Co., te Govan bij Glasgow, is heden met goed gevolg te water gelaten de ENGELAND, de eerste der drie nieuwe dagboten voor de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland. Eén der directeuren der maatschappij, de heer C.L. van Woelderen, was bij die plechtigheid tegenwoordig.

Afbeelding
Datum 25 juni 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Volgens instructies van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, en voor rekening van wien het moge aangaan, zal geveild worden in Lloyd’s Captain’s Room, Royal Exchange, London E.C. op dinsdag 6 september 1887, des namiddags ten half twee ure het prachtig ijzeren schroefstoomschip PRINS HENDRIK, groot 2.778 bruto, en 2.066 netto register tonnen, gebouwd in 1874 door de gunstig bekende bouwmeesters John Elder & Co. Het schip was geclassificeerd bij Lloyd’s 100 A.1, en bij Veritas L 3/3 L.1.1. Het heeft compound machines met oppervlaks-condensor uit de fabriek van de firma John Elder & Co., met een vermogen van 400 P.K. (opm: nominaal), cilinders van 50 en 86 Engelse duim. Het schip is ingericht als passagiersschip, heeft stoomlieren, stoomstuurtoestel en de dekken zijn van teakhout. Draagvermogen totaal ongeveer 3.800 tons. Vaart 11 mijlen. Afmetingen: lengte 365 Engelse voet, breedte 37 Engelse voet, holte 27 Engelse voet 3 duim.
De PRINS HENDRIK zal verkocht worden, zoals het schip thans in beschadigde toestand te Aden ligt, met al zijn machinerie, takelage en uitrustingsartikelen, aan boord en aan de wal bewaard wordende. De scheepsinventaris bevat o.a.: 3 chronometers, 1 sextant, 1 zeekijker, patentloden, enz., benevens 8 boten met complete inventaris. Machines en ketels zijn in goede staat, de schroefbladen en de schroefas zijn van staal, en er is een volledige voorraad van waarloze delen aan boord, waaronder een H.D. en een L.D. zuiger, enz.
Voor verdere inlichtingen wende men zich tot kapt. D. Hubert aan boord van het S.S. te Aden.
V. Escher, Agent der Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Aden; Keller Wallis & Co., 5 en 7 Fenchurch Street, London E.C; C.W. Kellock & Co., Walmer Buildings, Waterstreet, Liverpool; Lachlan & Carrington, 72 Cornhill, London E.C. en de
Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 31 januari 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 januari. Het stoomschip ELBE, van de Norddeutsche Lloyd, van Nordenham naar New-York, is op zee door aanvaring gezonken. Twee-en-twintig personen, passagiers en equipage, zijn gered en te Lowestoft geland. Men vreest dat het aantal der opvarenden die het leven verloren (opm: 332 personen) groot is.
De naam van het stoomschip, waarmede de ELBE in aanvaring was, is onbekend – dit is vermoedelijk het in ons eerste blad B, vermelde stoomschip CRATHIE dat heden middag ten l ure met schade door aanvaring uit zee terugkeerde. Het ijzeren stoomschip ELBE, groot 4510 ton, werd in 1881 te Campbeltown, door John Elder & Co gebouwd en vertrok 29 dezer van Nordenham naar New-York. Redactie.

Afbeelding
Datum 21 juli 1896
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 juli. Het stoomschip PRINS HENDRIK der Maatschappij Zeeland, dat aan de werf der firma John Elder & Co, te Govan bij Glasgow, van nieuwe wielplanken is voorzien, zal binnenkort weer in dienst worden gesteld. Men hoopt door het aanbrengen van deze verbeteringen deze boot nog sneller te doen varen. Het stoomschip is heden van Glasgow alhier aangekomen.

Afbeelding
Datum 09 april 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Veiling stoomschip CONRAD. Maandag de 3e mei 1897, des namiddags ten 3 ure, in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam zullen de makelaars W. de Lorme van Rossem, W.J. Langeveld Jr, J.F. von Glahn en F. Meyerdirck Jr, namens de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland en ten overstaan van de notarissen J.C.G. Pollones en J.P. Smits, presenteren te verkopen aan de meestbiedende of hoogstmijnende het buitengewoon sterke ijzeren driemast schroefstoomschip, genaamd CONRAD, in 1872 gebouwd bij de firma John Elder & Co te Glasgow, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 106,50 meter, wijd 12 meter en hol 8,70 meter, en alzo gemeten op bruto 3087,18 ton en netto 2281,81 ton, met de aanwezige kapitale, doch thans in beschadigde toestand verkerende machines en de zich aan boord bevindende inventaris, breder bij biljetten omschreven.
Genoemd stoomschip ligt aan de steiger van het Koninginnedok, overzijde IJ te Amsterdam en is daar dagelijks te bezichtigen.
Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant no.1.

Afbeelding
Datum 20 november 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Veiling stoomschip VOORWAARTS. Dinsdag de 29e november 1898, des namiddags te 3 uur, in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam zullen de makelaars W. de Lorme van Rossem, J.F. von Glahn en F. Meijerdirck Jr. namens de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland en ten overstaan van de notarissen J.C.G. Pollones en J.P. Smits presenteren te verkopen aan de meestbiedende of hoogstmijnende het buitengewoon sterke ijzeren driemast schroefstoomschip genaamd VOORWAARTS, in 1874 gebouwd bij de firma John Elder & Co te Glasgow, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 111,40 meter, wijd 11,50 meter, hol 5,30 meter en alzo gemeten op bruto 2801,47 en netto 2065,67 tonnen. Met de aanwezige kapitale machines en de zich aan boord bevindende inventaris, breder bij biljetten omschreven. Genoemd stoomschip ligt aan de steiger van het Koninginnedok, overzijde IJ te Amsterdam en is daar dagelijks te bezichtigen. Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant 1. (opm: de VOORWAARTS werd voor NLG 70.000 verkocht aan G. Lavarello te Genua)

Afbeelding